Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA)

 - Class of 1952

Page 1 of 112

 

Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection, 1952 Edition, Cover
CoverPage 6, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collectionPage 7, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collectionPage 11, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collectionPage 15, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collectionPage 9, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collectionPage 13, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collectionPage 17, 1952 Edition, Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 112 of the 1952 volume:

V, ' V . A "' fig' ' ' """' T' X . V V -' N hx V xx ,E ' , A ,A ,Vp lag?-F':1- V. . . 1. :i i:g.i.gf,2,,5g..E V. Vx S -ill!!-1-Nt 5,13 V 1,1 1 V '-'lf-V'5 :VV " -- . ' ' :-'5"-'.- ' f'.' L .V ' 1:--I ,- I ' ' w-V. Tr '-1 ,I'f:1,-6 " 'QV fifixfff-' "5 QQKVQQQ-V -rx1VHf-195-S4 9? V.5ff.'9,-V--2,35 " .V-if gf'--'ASFVQT'-.V..,V? V 'sry ,ifv-5 'H-.-Vp+V.V :gg-Z V :sg - VV-,- ,,-5..g- V-g,V,V- - -, V.,.3A ...V V. VV - H .-V- :,- ,J - .px I , ,-:..-V, .. .. Vt' - :V-V 54. . ..L ---+ff?yffc+'f1'Mr-MffV f 'E -2 - 35 V VZ? ' 'V -- A-,., . '1i'.f':-' l"" V . VV'-2-'f -': V hw. . ' 124 V n .V . xr V . 'ff . .14- "-:mari 555. .-4,45-5 We ' , Sign- . - V V , -V . ,. .,. E. .. ,, , ,-, ,:.g.,,,,g V , c11vV-:lm .pQ:V.,,.1-.-55? ' V :V , ,, . , . . ,, '?Vf",gV-- .5 :nf V i V, 17-"V'gw'xyr'? .. . ' . V,j, -51,19- V. - 44 5, f N V,-V .,-,Q-.2,31 , 3 ,fr , -V -V - - .V . . -fsfixysi Vw? :zz fiif V V .,-, , Q, -A.1,.1-..,... . , V E, ,V-,.. -f., xr- A V -V fV.V ...Q ,. ,. ,,, . . V- 'V. VV gh Sf ,.--If' I IVKEQQQ -'JS 1' if 114 ' V A . fig V ' -,V-:'9f'5"" .,--,TK-fl--.7.'al:Y"f .,:2 4. , - 'lx ' N,,g,'E5fM I LQggiTfW""f-?f?fVV.,V.'-a."'Qf1f1ff -,. ,1 V gf? .- ff 'V - V 7 5QQ2Ei7'V'V"s5zlff77l-5t'X,E 2 V ' 1 U . ,V 'V V. QQ- ' QL Q I we , V, '-,jg-'V . - V V ug, ' -V fa- Q 5- 2:77 5 . - . . 2 Z' ' "'- V - -V V - fu n. A gg, ,1 :VV ' 'uf . . 4, -' VV... ,-n , V ,, A. V. V. VARVLASV MV? N .. .Q , V, 7 V' ,3V1fgg?fVgJ5g ,. . V - A , sf-ar-V--V.-:ww-9V,.p4 L V' ,V ,h."gg2 V ,123-V .wg . , f2,q,-VV"3,--522 A --A- V V - V 1- . .-.!uk:' V V,- --V 1 --fr " '41 ,' - .. . .,... -. , , ,I ,., . , V ., ,.,,. ,...J,,.- ,i , ,lx V , vm, ,,,, ,MF lm . , up -Vg. -: ' ,'- ef . in MV, H, .V ,NV . ,-,- - wwf'-:V .,fV .sv-. QV ,.,, - 1-Aff. . - lx V. - fp - A ' -,- PSE -W .. 1- .vig - ' -- svn-lfx. 'V 53'5V'7VV-f?---f114iV"k -V if VVV- .fi VT'-. mi" L V . ",gagfg-,gsafgfQVV-,-ig. ,'Z.iV1gq-3 ,-j'12g,4Vz?:g-: W , QV: ' Q L ' , " L Vr, -in V.-,VVVLL - 5 .1V', V , , VV V ulslfsk V -1 -Q-,,3::.,: 4 V ' ' f -- VV AVL- V 'vi -VV 5 'V V V VV .q Vi? -1 Y ,-4 VVIQV33 A---W... ' ,.,., ,ska . ' 'Vifkfifx 5453513 3-VT-glgff 1-"' -59a1:..s::1: '- V- V V 5 .V gg, ' U -,gc-VV ' PJ-3 N-5,5 .V V. 1 V' ' V , . V 5 "Sub V-.21 'iiliiin fig ggi' ws- 21:-1V.fV.V 'T ' -WV '?"f?3P, .-.V 1 VQV ,V. -' , 'V .- V. , , VV-V' V, V--. .V,- V '-VM 1 fif -:- SV? 51 VV!" F-123 '15 bwgq' -"'-' VV V--xi V9-4,-vw. "' 1 Lxrvii V V il 5? 5-QV 'ei VJFJL-V 'T lf' ' K if P'-:QV :,'1VV'V"V'AV'-,E"1V' '- ' V' -531 Vie. ' " " '?fV521l'-'12 'W' ' Y V- 5'4" QV ' 'A-:Vg :gd Mf4V:.,g5EQb, -.wxggili - 'f 'S V-V., 5. : iw-- V-?5ff' 'Fif' Vfli-fb ff' iwfw Q' J' IV". . fy- X 'V V ' ' 1,VV VA1,V -.VVJV 1, au V' 1. 'V 'V Vw -Vi Hi , . 'A+ V ' . V- X V1 ": V- 'V "VH if-, .-- ' .V -E.-VVZV F? I V . V -if. ,gl-1 PV- if, 1 2 '22 ,j'Q-V'-' ' S. V VV Vs fp -5132 'Ex -V . V V - " V -V -.'VVV7VV:5b: 234 V' W' fig - ' .V 2' ,,, V 1- -,.,g ,,'v.-- v, -.1 .V f- -f A All- VV,. ,.,- ..-- ' -V" V' ' I: 'f ' , , I ' - - "4. . ,. . " ' :F ,V --'V V- ' ,V V Q -V, " ,- - -1 V' X ., V 3.1..,V.. . , . .1 gn .,,,V, , ,V- .QA-Vfnbgffaawfl - F L . 5 VV FA. V VVV1- 1 V AM- V R if V, .V ' . v-VxfmvrtwV.- . ,V22Mff' 'cw 'V - V'1 .V . 11 V I, .. . V -1' , V -V4g,,fV',.Va:--'-'VV-W .Vyjf!K'2'-Va' ', .sw ' - Q: , '- A ff! V . V V - ,V ' V """'V' V N 1 V 'V E V I V 'V VV - -2912 f: y if if i Q 2 V"' VA ,fn g.',-'-,-'f,V,,,'jJ,y-.fag-1. :,'jC7tXyfi'3'- 55?i"'gg5-Rfgfieg. . - . .V 5 M 5 fc 3' VVVV, 5 1 wi:-'V' ffaffzwyf--12-1 V Mwfif V , 92? V ' Q -,J QV: ' LV V . x V my V 2 ..h,?,.4.,K,5:, WW. . ,.. V , ,, ,A V,i V, F I Q V. . V g V .V-2 4 -V fm-. , ' Vwgfy. wg- fr,-z.:-.V 5-, f.V .V - Q VV ,. an :V .f---1--+ve-. V ,' " 'V -Lim .if ,ffV.FJF?IV -5 ' 'ww-71 '-" gg.:..,1i lfw-iVfe,.:r Qi - 1 X .V -.1-Vw A,fg,.-i- 35 V V V " iq- VjV -rgiirl 5- Q ,475 - - - V VV , , V V V ,--V WEL., U F-Hin -V VELVQV---frm--K-'Q - 5- V V V V ff:-f ai l, 24 ,fi:,5',,. V, V ,V 12 Y uh W4 ' "F: iWf'E'??i-5'v?1:EE?V?- ' V- -V r.-1- VV V--V-VVV V- " ' . 1 , , I Suk, ,. q57.l,., VSA ,. , IV V A . I , V .. ,. , , H... V ,AV .V I t -V .. ,Q kg L . lw, V V V , . 3, ,V V A - - . xi- 9 V- ---V -- -- -- V--1-L-.--,-.....-.... -,Mu-.VF-W --U NWMWAVV1 ff VVV:VVh. V4 ViQ,,,, , .1 ,V VV V . ...V - vrwit X .7 If i, N. V- ,MV ,,gR.VaV..:-5.:b,1,,VJ--+V f ' V W' V .- V 5 gl V X 'I . 'V V ev V V N, . V V Qf.'5V,5'f""" ' ' V fV-V-VV--- - ------- - --V--W---- - .M -ny 5 V, -,Q V ,J U I ,-yg ,VgEV3VV 1 , V '5 V rad: Vai: V 1 .IZ ,HV-V32 ,I . V :V l. A, ,'V:ig1wV f,.V,3., , ' " 'Vl f? Ls 2 . - . ,, -V V+: : 57 ' . 43 Vw- ,:5:QV---Q-V V-4,,gi1cn ' ,-fi A f7::::' - "N ,NN if V V55 .- fd ':V- ' --'- .--' 'VV - .1:.J,Vv", ' Vg-: :VA-1 .f - 1 . Q . ' g ,V .V V V ,f' V V' V f ' f 'V ff -V ,. - , Q A JV 'H V: 13' 'WV' -.5 . 3, .4 N.-V.iV-' J . fi V' .2 if, . 3 V-4 ' 1 VJ, .ff fx!-,V , V ,V A, Q 'MV--AFV V. 'iggff ,K V V V Q V V V A ' ' UTY. VSV K gs HV ' 'K' ':,y-V.- xg.- " '- C V7 ' ' E 'V F 'L Q Vw'.' ' - .Q vW?5'Z"?T'Fx V. '.5a..v: ---- ""Q'v' - f V V V'.fi-' -V .Vi 'V , uf? , . , . - , -Vw" V. -,,g,Ss,,,.A, VL-. ,.V M L V , 1 1 . gsm.. V am, -V. f' ar - V -V"-lnzxgj TQAP' '94--'f ' f- V1 I-L--.. Q9 ,gy-' :Ip -. .:. f L V V ,,,,, : VJ I V V VV.. V VN VVVV rm V V :Nz V WVTVVV V V V. - 9. 1 - .V V af - V V --Vw ifif -Y V V V . V vi r A--V VV--2---VV - VV ' V --V- :-fw-Vfa'f5VV--:V- .f ---V---w-M.f:- ' V 'V . -. -.V- - , gp A VVVVVV11+wTPIa'5":-WT:-f-fVV '-' sig ,. .., V -1 L 1 ' 5 'VV""'f' .ai Q Vi P ' if jl -V - 3 fi, V ii -V3 1 .-'VV V1 1--.V--V,-.a., .. V if V 3 'L - V V' F' 5 - sf, .V fu- V 5- ', -V+ , 2 .V 1: VV. .V 41 V .+V V, 1-, ,IVV - yV V. J.. V -- av. V ,.. i .' V V, V 5 VU, - V ,VV 1 . , V , V ., - 4 K A jk An. 9 , . V -LV .4 VV"" "'gfk'g,'nqfmV'1g-gT'fTi':g 3'fi"33T'7W'1 ' W-yi: V. PL i '--Ve, Vy2V.-.V:- V V- V- 'V-:ig,,:, 'Mu-VV-,,55,'A - - 2 az- U V V: .:,1ff1'E-SV' -V Vf 4,1 if. -Vg V . ' , V V ' za VV V V , g VV7 V V. V' V 51 " " - 'xW :'fiIi -251 V' " ' If ' 'Y EEE ' ' -V -Mi' ,- -.. -53-V:.':1.f14"-"'i'.-1"'fQf?f"EV'f. 'Q A ' -gg, -Wm 9.14,-"IN5f 1iK9M'k'-. V- ., --- ' Vi QT'?':,'j7ffrf-1V5-5:--VCV:-V,,g,KIpg.H6s,Q'4" - 'fm ' Vfiqv-f.. Lg:- '1' ' QQ-'Q I5"":7 :35ff11?'f?-'y4'iLV-"'Vg,'- 154,56-Zgw... " ' ufv -f,. -m 322: V ' 'f -' V -' S ' 4-VSV.-'T .:.e:5 .- ' M... 1 V ' " NV' ":::: - - .,V,,z--- .., V. , 1 n ' ' ' 4 -A VY ' ' --iffy. 1- if' . -Q - YA V - .- ---V - .. -- V LL H ' . V . V V -W--V -W -- ' ' ' "M ' ' Lu' ' 'H ' " '-'V'VfM"1' -- LVT- - VHLMQY ,-,.. iq' 3 - ,VLA .J-M..i.L.4. - -3 2 Z59Zfg..V fziwiaivfm gg! V -Vi? Nga?--5 ,i'?5..2'f'G-1. iv.Vf..VVVmeV-:VVQVVSW--VaggqgffgV-Vf .. ,jf-g125jgf2i4S'5s! Lf aV,gg,g?'SQfQqL,x V 5 '. .Vf:A,VAV'5.i.zA,,y,fVVV . VV VV.-3155545 g,ew,5Af1f M-3 hqggjffim ,gy V SM, iA - V A gl VVA., GV., VV,:.:,,u .AAi5,.jmf3V. M .. A V. .gm .AV-Vfigfif-W J-: -'ifz-5 is -JM -'E W1 ,9?.VVq4.,4-651,598--5?,, 51:5 vgrygg4fkT'V?f2S ,.:.,if-":- y!f,ai3'f,V-" "wp ' V - V " A ' V 5:5 V , 'A V . -1nV.'V,, f, - px'-,3Ar,.q gfgx,VVfV-m5.aV.QV ,, . gf VV, V -VL..9,1',..fVcV3.V.A-AVAAV-Vxvaggg 7.1 V . ,Vg-V .3-3. VVV. V4-1 .,A-.,,Y Vifgg Vg, izgm QV, . ,, A . fgr : sw -VVVi:,fgiV5f3gV.x -V3 g5gi6,fVizf fw,V9.V-A- wr . VJ-I - zz.1fe?v:'fV1f12:.gi,.Vf:.Vf.--i .ca.12Y1Qyg.'V -4J5e'QfaaVwesz4',s.. fifwhsl 'Q. 1'.g5'V.f-gVa,?fwf5 X -V , . , 'VV g. pg ' ' wi -95 Vgg.f...:f -,VV'-VNV-MVVVV--:VVV,f:f.:Vf Vu 7V V Q in A. ' V V' ' ' 'V 'V V V' V "-V1.g'j5VV'V.:4i'VJV? ,5 , V V.:s: , V' - V V'mf29f.sy4.yViVV- 'V - QV fV:SfV,f-2? Vg ,yVA5M.?yV1.1w2 :-sVVf 'Ve' - " uf ,- Vk' w ?3i 'f 21- V" -A QLQHVLQAQ V pfiiiggfx K X -,:, V A - A -V ff! V'Y:'fV 57" 4 3f5:.A:'V s-5 ' V- -' V - Vu 11 -'ff' " 3'-'i' ' .' 'V-' 21jVV-M! ' 1 . fi- VA-fagfwyVVIg'.V Wuxi-ff? ,ygisx ' V ' E" .V,., 'JS jV' QAAV5 L' V:L:Q,' 'V 2- ', , V:W a ---': : V A Q Vim ' . V V- ' - V 1 'Cp V V. VV- 5 .V 2471 V Q . -V 1s,?VVgfffV,. V. V..:ff's:-psEffVpVV Vw- V V VNV? -'V -WWVV -1 33,9 J -f V fu . V, r, V. VJ ff,1f5f3f'1"12V' V21 0 'Vw V VV V Q.V"aV.-Aw 1 V VJ VVz,cVV.f"33ggj -Vfef.-skip-fVlS QV -. 'V - . - f .V gn -pm-"f:1:.:, V VV- . f V .-wiv, .22 xg-'swrwsfa.VVc'-QV3115:-?fwVN.'f4V'r V .W .V ---V: 'V -' Vx V. V -V .Va fb. ff' f'-'VQ:Vf5Vf2 -J V A -IVgVV1' pw' V xl -A .V PSV'-'VV -V .gg Q A -'-' VV V- V- ' V V ' A ' V --V - . V . . V V' .f ' V4 V x --V: : V- -mai.. .cl 'ji-' ' V' ' V, g A - qw, : ,VV 'VV " '5i,VV'gv ,, V5 1314 ,f Vg ' -- . Vp, - E" , , - - j' ' V , - jig: 51,-.aff 13, ' ' V V ' - --igygiev , TV?:??ffV-i,VV:Vff VV iii? 'VIVVY1-. . . . V - 'V' ..j 'V ' 5,3 5 -.V .Ag 'V , .Ag A,A,:V.., ' - . AQVVJVV .IQ -VVAQVAV . 5 VVQVVQVQVVA, .qw VA557MyVf- fgqmg , V':1,,eVAJ:...-5yA, 5V, ' -V-:QVA .3 V, V , . A 5 'V , ,qspiv V .V ,-ig '5 ' --V ' -V f V f- A V V- Sglfiffht. f - V.-VgVi wyw-Vv,1VVVf-,V V V'V4,VfVV:z, if ,VV-:wk 522 V-my . f W. xml: . VW:-?,V,fff 'Z'?fVf?' ' VV - ' V' VV ,-.QVRQX VV. ' -',l?x5V'?Vifb- ff 550' 2HV?Q"-'IQV'--'J.V-5:11x 'rw - -V'fVf:r,V,.V:,f' 'Ve . .2 if-. , V' -V . A V ,. ' , -V VV , -4.9951 - V 4?-V gag., V: , VV.: ,V . VA ,- - ,VVAV5 MVVVWV A r.V V, 5y5,.V,.y ?..4 VaV.VfV--we V-Vx .qw VVVV, 1 X V A. ,SA QAV QV -A M. ., .,, V,A . ,. .VVAA V V " 'S V ' W 5 " - ng?-1 ' 'V I-'V1ff2.'VgVV,' VV ,Q .ww 1 1.01-2'1wV. Q VMV V. 1 .V :K-.f1'.VV.'-'fs V V l' VV 5: -. V- K - Q' Q . V-VVVV-V-Vw H 1 Vf ' Q' V- MV-QV M- 4 8- " -A--V VA-QLM BV A' VWWQV , V 'fy 4 ' ' -V42 .1123-,-4..Vf6fV Vw. -Vw wa QV-f-AV., f 3 - give- - '-VV wt . . - VQVLQQVV- .-. V ,V 3-milfs .ww V ' '--.2-gSif'fZ"' W - 'V 45 iff. V1 -. VM511gw-V- ' rw, 15-QW VW- .V if V9--ii' L . . if V9 V' 'SW-fffff 63:4 V VMQMAAV ,A 55 A VV Afzvwg-V 52,5 W, :f- VV V .fpfsggx 55,2 f,z,f6g,1V?fgg'3i,gVg5 mi - ff-Emi A 55 if? Q A - .,, V feylv f4fsV V-Q5-" Eli ' .54 " ""x.V V ' 'Aff' -V V - 5.5. V fA,,x.f'V:gfi ,Zigi.VVf1yVVa,VVg:jg5g-1 AW t uVf-'fifbfd ' ,- A NV : Ag Alvl A, 'VV .- VV ' V 'VV221jff1f?Xw,55 - 'f-3. 2' V ' ?p3arfV V.f.-2-1332- ' i V'f5TfffgvfwfV?8gQ M " . V-- ail ' V, -- . V V, 'A 1 -Vg. , ,,. A ,VV ,gg A. ,.A, . .A 'V . 24,5-. ' Vf - -V f 1 V ' . V YEA. V A Wm. A - 2 t 3 A ,AV VV " Qzg wv, V ' K if - A Q " -X 'X 'V 'V f . V' A . ' ' V - . - V- V t. V : 'V P . A 1, . 9' .,VL' Vg . -3., 4 . .VV 'Q .-" V J A f, -1+ 5, ,AAQ-.FZVV-A-255134, X :W VV, A-wiV5w - V5 ,3:3iVVg5?yV fg, -f A ' T 3 2 F x- ' Q2 'A '- . . V. V- -VVVAAV -QQQV. 2 VrV-VVVA-me Vg-gy -EV V V 'R ' 'WW V 'Wi '51i?gW -'S """H,'N3VwWV13SH?-'b?1 5? V .. V . V.,,ajS'a f.iV"f'g5 . - ' - - .-w w ', ' 'V V Y ' 'E V 2 'V -V --VV may '- H554 : VV 'V tg- 'V V: - ,L2g ,.' .. Vm,Vm.g - ' '- " .A '-'jx V. 2 'V,vNg., aQ -'QJAQW Q V , 'Q FE? .Ii5'::: 'J' :Q-5--" " - -'-MVQETM TI' A V . WV-..m,, . ' V' ' ' FAQ A A b - V - 4' A? -E, .' A. ' f'- "TVX" 'Vi'.'V,21'1, ' 'i ' V ' -Ti ' 5-YU. 3' 915 '. QV '- V -Q 525, . 9,31 ?f'?fz.Vg5j NV: 'mfg - V .. Vny me -1: V , -,Vw V. V . -535-353 -V V 1 .V HV, . V --9 ,VV . - , .,.. ,... V.v 951 , VW, VA., QV YV V . .V QEV V-wwf-'JVQ K V ,, ,A-- ,V ,.: Q, - ' '-.A ' - lf' ' V , 9V -V- ' V ft: I Ak A I Vx . VV., fV+-.'V."zf- fx - vA'j.f7'f 'V ,, V -V V " 5107. 0 , Vs4'.12'::2:Sy-.IFA .AQ.j2?Q, "'r.-,J::V:g3:-352:14 ' "G1V--:VM V 'ag V , - Fggiv gg - ,p g Q gqggg A:V IVV, 'V .. 'r ' fVi5g.IVV5g2-5- V ' V frkgia. -sfjiza ' -Vps-L -:V , VV MQVVV-, ,"zQ?G1g?VsV Yf IVV V. , 'h"'5l5'sg' ff-4' ' V- ,fs Vg E 1V5VVV.nZpfivwggyz-:VVgage. ' i5ia2:zEsg3V1 -V VV . - sw. f V- .. gig - V - ' f,'.V 'VNj'fp"Vj , V. pb., 5- V A VV V-y'.3.,V.f e ff 551. ,H . - , ' ' V gy - V V. - V . SV ,gl A.. 5, Q .VA Wggmx, .5 .V A .V V, ,Ag il? . VM 5 5' . 31 ff V 'V V ' VV ...., .4,5V ix V3x 5 xgg3.fmV,V, ,KA A . , H : g ig V, ,V-VV'V.g, 5 V, V V , Vssf., X 1, .-Sify. V ,. v WVVQV V 1 3: Vvf' V' wi :VV isshligg,"V:'-F12-ffhz-ff'VsFlew'iff'-X' 41'-V '-,.V,V:VVV , V. ...V 55.-2 VV -Ma,-?V5,iV5fV 'ygiv . Q as , M g, QV- V .9 . -H V-.mp-9 ..,V.V. gV,.mgV....V,1V,V,fVgVW V Vw VV " V fwVVg V VV ' -+'- ' " -, V- ,, .- Vf.V1Vy-VVVGVMQ V f' 2 - .A V . -V A S V. V V V f .V V. - V - VV V .Vxgff .. .4 K. v yww' VV... V-VSA, ,V V, QM . .VVUMVV V, ,V V V.V.,,.,V ,,., V V .,, V. VW. ,V , V.AV..V,.,,... Aw... V, fV:6cV,,35afsg.fAVV'V.V:GV:. 1 .fb- V+. -9. .gg f ,g gy V V-LW., V,,A V, V4 - V Q 2V '5g,3f:g4'2-V i wg f.. V .-'ig VAieeQ,Vfe-9, 1,1-Vivgekss , .,VA- ggi- V 25- sP3, g4QwV,!V. V -A DIWQ AM? 7 5.-wh' , A."w3'3Vf'V4,ga,V1213,gpgiV,jf3:gg35sV5g,gQQQ,5fr'5g?f " Qi -Qi V ' g - V V V V V V, ' '7 "ffm-VV ,.,.f VVS.-H-qV'.'N1WQ V231 ZS VV,-?V5f5,'QgV lx 1' 'L f f-G y afkiwggx V- " . WV"Qiff,j'fflf5-122'"ff 1:2 133333223 V V V ,V V VV...-A VMQVVYKV, . ,VV.V!V5V4.. ,zu ..f V1. 1 , ff V ,V..4gV..,,VX, V .A ...VV gem J , , A, VA w.J,V..gSViA V .V .V1,g.,.VVV.g, AVVV-VV,,, .VV M.. W.,y.2,4,W.,..SV,.5,,:..., V - . -VV Vg A V V. Vik yy sg www ' in Q? V33 1 ' igggggiga Vg1.:.,fg-3VVjs: V V -V V fzxdt , y i . " 'V wa M V ' - .. 'V1V R ' '- 1-6,-V JN ' ' V V WV9,,,Vg.V ' Vf igv- . A A V . 3 .A . 9 ,VVlg,fAgjw:f.1.A ' .A A ,V 1.-,A Q Y, ".if"- Q .VVV- ' gg-.. A ,., ' ' ' ' fig: 1455 -Vw,-Vff y,VV,,ff,w.,,V , V. ,.. ,V VV V V V QW- VV. 2-V,f QV - V 4V3 - . -. V-gf..-V.VV gag- -. -W V V 'QW' ,Vg : qfxxa. f?fE9n131!?7if???1Vl5gff5-r.,, ,1p?.fV .V A-5. Q- , . ' wg?-.VV VA.-.Q 6?-VV JV- .V VV1,,,VuA-'KVA - tzgygggg-.432 K " - . ' V?-'Hi-V , ' V V 1 Q, Lf-R2 VV Vi... W V' "W -QM-WV . ' -135 V VV Vg V ' w V V .V .V ' 'A f .A V if A, -WV, " V V j3.fAVWg.I Z N, A,A - V. -.fA,.t,fVgggg 9VfV .QVIVJAQ-V, A, VIZ ,g5VdQ.gV,h,3Qg?g .g.V5V32V.5Aj,y,x4?,.. Wx K . V I .A A A , , EV: - A VV 1 V Ay -VN V I V 2: V, . .V ' - AQ-1Vi,5,V:5'gj-A V ."5,A , Ve, V-V3 ' vg. -3,5 - Vg., V ,. -SV ' EV 1: 3' F-1 5 M,-fV,V2" V', 1 ' ' J -V ix :,. fi'i.ff , 5-...V . ' A44 1,yf.gV ff - X . V' 1 V 1 , Y V, A A V3V.w-V.:3Vg3VifVVVVV.5V - 14 gs-, V - ., A' MV. i2fi.'f1.iV..5L,.af'ff26w'Qs ' ' ff. .. -V -,sq-'V - . 3 1 is -,MVVQXQ fag- 1w.:'9ff2I- - -"'-giafemgzg. ,V-V.. ...-,,a.V'.2:'-ire VV-3.-1.321159 Wg -VQQ2,,gwV.V-yV- .MVVVVW ...'-...q, ,x V,V,V :g - VV.V:g,,.V-.,. VVWQ V-fl: - -msg.. sV:vV-VV-VV.- zff-1-.VVH "-' , I AA V ' "MQ-sfef.-VS-S-V-QVV fd? V -.-we " ew. . . f ' Q .A :-.:. -VaVVEwfV'VV,. .. wg 1-4-V?:"-as' - -. -.wav .VV 5 ...QV QVVVN, :KV . is, .. .,V My V Vw, .. M... zV., .. WV... V, , 9 .V,..1VV,,..,,, Q .V.. ,wg .W , ' Vyifigw d. "" ' V V V- - ' ' V VV " V V V VV V V VA VVQ f 1 j'Zj'.5 V2ig.V.Vsffi,,-, LQVI 1"?2E.V. V. ' VV V "- F51 if-VvgV:aVzV-.,-q.gVeV,:,Q..-Vg:V,.:-,, VV - QVVVMVWV- ,sfsygqxVV-.fV:gVVJ5g1,g'V-,.5w-V.sf?554Mg- vlsiiv .V-f VVVIV-57,22 ..::Vff-V VVV-'wg'--Fe-VV.:1Q, ,Vai ' '23 3:1-1-1 1211115112-MV--2.5 V'Vg'aaVV:-2wssa.Vi2:V V.. wg.. Vg. -w s 'WiV?V?315559s3if-mfg 'P .Q V- :V ' "" 3414 ! ' V: , ' ' A - J- V V, -V ' -' V V.. my .N V V,.V4-.VXV-f,-Vwg..-3 , ..fvgx-:- 4- " "ab - .514-' HIE 600167 Published by the Class of 1952 lt.. Nv4Zv4Rf7'ff v4Rfv4 J0llV7 HIGH .S'Cff00l NAZARETH, PENNSYLVANIA Contents ADMINISTRATION AND FACULTY .... .. 4-8 BOYS' SPORTS BASEBALL ..... .... 8 2-83 BASKETBALL .... .... 7 0-71 FOOTBALL ...,. .... 1 0-17 TRACK ....... . . 81 WRESTLING ..... .... 7 2-73 GIRLS, SPORTS ..... .... 1 8-19 ACTIVITIES BAND ............. .... 7 8-80 BLUE AND WHITE .... .... ........ .... 2 6 - 27 COMET .........,.,..................... .... 2 4-25 FASHION SHOW AND ART EXHIBITIONS ..... .... 8 6-89 NOON ACTIVITIES ...................... , . 32 OPERETTA ........ .... 7 6-77 PROM ............ .... 8 4-85 SENIOR PLAY ......, .... 2 8-31 STUDENT COUNCIL .... ..,. 6 8-69 CLASSES SOPIIOMORE ..... .... 6 3-67 JUNIORS ...... .... 5 6-62 SENIORS .... .... 3 4-55 CLUBS ..... .... 2 0-23 Foreword Outstanding school events, sports, activities, everyday classroom happenings - all these will be Our memories of tomorrow. After three years in Senior high School, it is with a sense Of achievement that we face the Opportunities and responsibilities Of the future. Our varied school experiences, have in Some small degree, prepared us for what lies ahead. fnferfhg into New fxpenbnces NAZARETH AREA JOINT SCHOOL COMMITTEE Clockwzrf rom Center George A. Smith, Prerident, Nazarethg Frederick A. Marclcs, Superinlendent, Nazarethg Gustave Fox Lower Nazareth Peter F Yelsley Nazarethg Clinton L. Bunn, Nazareth. John Weinerth, Upper Nazarethg Paul Burley, Tatamyg Elwood Unangst Nazareth Stanley W Clewell Nazarethg Vincent Altemose, Bushkillg John Fox, Stoclcertowng A. Russell Snyder, Vice-Preruient, Nazareth Charles P Schnerr Trearurer Nazarethg C. Knauss Qabfentj, Serretary, Nazareth. NAZHRETH 141364 J0llV7 501001 BOARD BUSHIXILL TOWNSHIP STOCKERTOWN BORO Floyd Lahr Vincent Altemose George O. Werner Edgar E. Fehr Robert E. Correll LOWER NAZARETH TOWNSHIP Norman Millheim Frank B. Heclcman Walter Buss Gustave Fox George Barrron NAZARETH BORO George A. Smith Charles P. Schnerr A. Russell Snyder Peter F. Yeisley Clinton L. Bunn Elwood Unangst Stanley W. Clewell Mrs. Evelyn M. Happel Howard Riefenstahl John Fox Mrs. Eva Prendergast Carl Fry TATAMY BORO Floyd Painz Rev. Floyd R. Shafer A. C. Deremus Paul Burley Lester Happel UPPER NAZARETH TOWNSHIP Lewis C. Hoffmeister Leo Shook Woodrow T. Hartzell John Weinerth Mrs. Margaret Thomas 0ur Admlhlkfrafors Superintmdent Marclef dictatfx to hi: xfcretary, Mrs. H arold Ruth. Back in 1909, Superintendent F. A. Marcks came to Nazareth Boro as a teacher of Physics, German, and English in the local high school. The following year he was elected principal ofthe high school. In 1915 he was elected supervising principal. Since 1937, when Nazareth passed the 5,000 population mark and became a third class school district, Mr. Marcks has been the District Superintendent. As a tribute to his work as an educator, the Nazareth Chamber of Commerce honored him at a banquet on November 14, 1951. With Nazareth operating the high school under a joint agreement with five other districts, administrat- ing the school system has become increasingly complex and difficult. However, Superintendent Marcks, as he has done in the past thirty-seven years of supervising this school, is ably handling the new responsibility. Beginning his duties as principal of Senior High School three years ago, Mr. Lee A. Graver has ably and efficiently supervised the activ- ities of the high school. During this year he has been instrumental in improving the num- ber and quality of the assembly programs and has acted in an advisory capacity for the Noon Activities. Mr. Graver give: Mir: Kilpatrick her daily asrignmentf. Harding, McGonigle, Sloat, Bryan, Knecht 0ur ROBERT HARDING ELIZABETH SLOAT J. FREDERIC KNECHT English English English Chess Club Comet Blue and White MRS. RUTH MCGONIGLE MARIE BRYAN English English Latin Sophomore Class Adviser German First Aid Club Craft Club STANLEY SKUTA GUY OWENS ANDREW LEH MRS. MARGARET HECKMAN History Health Physical Education Physical Education Track Coach Driver Education Football Coach Girls' Sports Coach Wrestling Coach Assistant Football Coach Basketball Coach Cheerleader Adviser Baseball Coach Standing: Skuta, Owens, Leh, Sitting: Mrs. Heckman m,mm,, , y. -- WY..---.aiw-f-'Mm.,..0,,,m,.. ,am WWWWA fr-M.Wfmvf..WM-www...:maAa.-fwprfwfiggwW f.-f .-,, 1 zsizawaswsswmswmaatPsmvsnQnwwmm ---sl Faculty Shekletski, Kostenbader, Cump, Roth ADAM SHEKLETSKI FRANKLYN KOSTENBADER GUY CUMP JAMES ROTH Chemistry Physics Mathematics Biology Consumer Science Consumer Science Faculty Athletic Adviser Photography Sc Microbiology Clubs Senior Play Student Council Senior Class Adviser MRS. VIRGINIA GRAVER Shorthand Office Practice B ue and White Typing MRS MILDRED METL Record Keeping Introduction to Business School Treasurer MRS. LOIS METZGER MRS. A. JANE BLEILILR Typewriting Salesmanship Comet Business Typewriting Blue and White Business Introduction to Business Cl-ULS I ER If ILLVER Commercial Arithmetic Consumer Education Bookkeeping Business Swimming Club Commerclal Club Graver Metz Metzger Felvei Bleller Knitting Club s , , . V . 1 . 9 s 2 7 I -...4.:e W give. .W .. - -- -if 'fssne eaesm-sz. .- Wwbxarfww-mwswasw-wwwa-..-M -Awww V V - V Sealed: Berger, Jenkins, Schnerr, Hand, Clute Standing: Patterson. Weinhofer M. CHARLOTTE BERGER DORIS JENKINS PEARL SCHNERR MRS. MARY HAND Librarian Sewing Foods Vocal Music Library Club Glee Club JEAN CLUTE CLARENCE PATTERSON AUGUSTINE WEINHOFER Art Industrial Arts Instrumental Music Stage Craft Club Band Comet Art Standing: Goulding, Hughzf, Ze!! Seated: Mfr. Zell xcifwarme:sLxm f - mmm. -,, . fw 'K ' f - .A-:.mfmrei.aei1n f. wi :H PAUL GOULDING Problems of Democracy Guidance Counselor Student Council NORMAN HUGHES History Junior Class Adviser Swimming Club Noon Activity Program QUENTIN ZELL German History Problems of Democracy Blue and Wliite MRS. MIRIAM ZELL History Dramatic Club 5410- MES z,K QM? K" K Vw W,5.w,,w .,. V V gii.-Vgg,-VV-5 - V.. V ----- mf-fin :'z5:'V5-Wfifif--5-WK?-l. Y ff V ,wb -VVVV --V- V .4 TSW ' "f V. K K FIS, ,VVV .,L'lVlV.-K-VAV V,V5y,.. VV5b.x.i.VV,,LV.V1.YVV 35? .-V.- V V -. v nv -"w'r'W!'g,jK , w r '- -ww my ,V V ...VV gmasdwmv vwmwuywwf V, 1? .VV V -ax V .Ng - N. Q. M1101-E '45 gf V V - VV V. -. - .V Z, . K 4' VL- wr., 1' if Q ,p ,wigs .tag-f ' V -. :V -- ' ' T522 -. fm V 5- H 5525? K .. .V . VM V.,VV VV - 4, V V . NV., V 5? VVLi'KXVK?fK9:UVff-l.V .. V IK K V -ny? ' -4 V V gi-'V'f2.9V'tLVr' Vi. f-- -' ' '-57?-?:V,V K V ' K S25--2--VV-iiv' . - - 'VQV -2-V V '-V .gg i ig. Vw-:i.'-V '-VR A -:Y--ii-ip'f .Q .zj. 1'-gn., S-.fgzv VV, 3 V-V'-V.-3VQ-f:a.VVg5,V-VV,-VVVVV-.V.V.V-VV -V V - - V V V- -V'V' VLKE:i5--'QEFKVV .V W' Hr.-fs1--.Kiwi-".-:V-eV1,riVV-,V.z VV VV V Vx ' V V V ',Vg,Vg-V-33,121--2' K .VIV ,-VV VV. -V j gV'igL5.V "VNV--Vgfii-V " -E :".3V K qu- W - ,V K V?f?iKK?:'fr'-59' - "Wi-KGK 1?-sf'-ii'-1 .225 V'1Vt'T?fE1izz'V?Ql'l-Fi' I- 1.25 -Q.. K .f-E'iE:' V V V , - 7 32--!fV?'.--QV-H - 4-' JK 'f V' V V ' 5- -.-4--1--.fVf, - -4- , -1 V , ,VfV,-me-V V . -V---5 V V V' V . Q..--.-VVV. . '-V V-zz :fVV-1V:V':V. -V '- -A - - Vf- w..a,,fV- ,wi - V.. fr.: V:-Vg-V, Lf.-'I' g.':-- - VW- V ,rag-1:9 ' VV:.x-V:..-jf-V-gm-.V' L-ii,.'-if8'w'LS' .V.fV1g.--5-faL9?Vf.-e.i:.-if i'-5-.!'f,1' 1 . f'V-K V-5'K-.'-J-V-is----Z1-' ' V"f1 - -tg.-2 -'K K" 4'ss5'S2fFVe V VV ., V ' ' - - "V 'V V, FQ,giVV.V5,g'4mi'fw'V'2:VV "' "..Lvf-'s.gik:,, ..kg? ,gf K' 'Vw - - :YV V - V- V H . z. rf -VM VvV,'K?5VVK'V-Q .,'--X V .1 'V '- - '- V . V .V wal . VVVf1KVV'V -4TVl'K'V? V Q V V-f2??'-'K K' i f-:V f- .E V-Vs: fc" yy '- 1 S' - -Zf'- .-v-V-- .-- V-zrc'-V2 5' --1.3L-' GEM - ' V V , Vgzi-V5'v - MV - 2'-f - 11- 5-mf 'V---1'-xf-z ,,-.:e.J1- .-:.e'- - V - V---+5'-X'--VV- '- V- ,gp ,fi sg -' . V -- -Q Nici.--' rn". V'3:'m 1395?-: '. V. .K.'f"-'J-3"'fH--Q '- V, Ve- - -f,f- q-V,,- W V.--Q V :V-af.-V-aww' ' V - V V V ' --'-1-. -- V' -- 4,-V'- '..V-ef. 1. -V -as V' M - -.1 - - ' V Wf'1f.VVgV? '-" ff l pi, .V V 'VV -V L V' VVLVIV " - m 2 -L31 ' -'QV 1 V'V L.,-V V' zgVV VV , Wu f Vg-,mf ',,.,fgggfV'g 'V V- V. VL V V -V - ?3'f.5i-F-Qi-T-'2'i,g'zV?LE--' - V fm-4,513-K' , R ,.--m r-Era use-QV.,-VV, '-!E',ffrf!5'sf-k122'.- -mg..--VV - '- -V ,g,V' --vV-- .ram f 1. 5 -V V., Vw- VV ,V .gy j-V-1 ' fy V Q , ,Q-xg - . 175-V" V-y V- S, - - ' - V75-:jf-' Wgiis-5 - 1 1 -' V 1c3VVw-.V3VlaNVzK:.3V4L. --'.f--in-V V .' - V .fVi -V-V -1 '-ff? f - KK -- ' V15zVV- gf-V,:gVVV .'-kfV,g'H- ' V .VV - J- - - -1. ,r-V ' V -V.-g5 VV-.V' .- g,V,ggVg' - ' X , V-is:-357342 11-51 VV :L-V? ' - - K K - Wi". 1' K - V' ',?Z5i'-Vg -.V .--'Vx'VE"VzQ-.V- -V' 1-5igVN.V ' V f- .V .a-'-in-..., S - -V 1 V'-- f:Z...JZ - c- KI'--EW, . .1 A.-'V - +.., 1- M--.V W V--V- -- S -V VV S' -hw . " . V s-VV. 1 1- 533-H . -VVV1 -VVV-: Vg VV? f 2 V A'iPE'f.-i:-'VV- -397 ,V -V ,Q:gV,L,V' ,V I. V VV V523 V VV:-Vg: V zz,"- -.1:V.t V - fi .V -rr' 'V 3-V1V?:-Vw VH -V fiffh 1-sf? - 'r "V-ml- ' .V 'V'V VVV- ---- -me- 'Yi-VVVV V . 3-V-:5V:.Vw-.s ..1. " ig-sy - V --V J., VV ,V V ,J-VV, -- f- V'V - ' ' iw I - V-V-- KE fV- :LV-Vf fVQ.'V-VV" .VK-K 2 - .V 'K YK KKK. KK 1 KK'1 K V 23 .-if-V V- sVfg2V4.V-E-g-S' '--yi? ' VV .. g ..f-..Ves.- -V .VV, V .. V sg, 1-pr V H. K K - h.V- -11515, - V:5VVVf: ' K'?Q?KVfV '-V'yT,.V -' hhw, K2-MK S f -N VQ V V'V. 'K' K.. V . Q, V K K" V'i1i--:'- V. -1. V ,rv :VVVA V V VVVVV . My , ,Li :QI - -ggi? --K y nfaf V ,MV V " 'T - -'QM' mg, 'K --.QVA---z--1-1 - K 'V . V .': V' V V M M .,.VV J gV,. VM-'VX-.VV h-,ff V -' VV- V V X -Viz - - -'-'1V4'V'V'f" ' -- K V -' YK!-1-Vgii ' if' ' KiV 77725 "'k f VV, .A.V,VV,,. V. -U... MV., -..1I1 . m. V . . - 1 -AVQP. -L V . .ei V ,V-,wg Vi : V 5 V. V We V. V V -553 V Q V L Q V5 :Vi EV ,,,V,,. --V43 V LV V. V vw . . . 5 .Vg--V 'f4Vs,: .Jai 5-V-..-3 V - .,. L Q-V V . V F799 ,-1 ,ff .1 sw-s-1..V,g -H v F' V-:MV 1-Q Y in 'Q' 4 V VV VJ' V p W, bmi' Q -1, I:V-4,93 .,. A. - -Vg f Q V -aah! , V it ar.. M V V,,,zV--1 V V -V -K? WWW 'ifii W- M ' ' V . i . V W N ' - ' -K' 'K - feL"E'fESi:'-V":"KT-'Xi X K KK ' - K ' K K ' K K' K K "KX 'K SM-V5-22-il-VViiii27K-Vx9,Vll?f.- 11-if-1E351-V'T-'KK'-'l-i:i3f'fi52K V I'LiV'K!'?Jf5Vi?K?.l ZKV-fiflfili 1l'K"KK'f' V e 1 Vsafgs- Vs-V-V-V , - VV . V' -V-241KiV".'--:KV-in-f'e2?i?'f1ziiisfffwf-512' 1' VV " K V VV -f ' --- 5:25-iEV"K' .gf --fm 'V ,V K V--f-'ff V 1,i,Q.Vi'iglZi'Ki 55.1 g-..Q'g.-" - - ' VV, , V , '-- - '-' iii.:- -v VVVVV.-1 ,--'fxvV,Vs V::V:V- V kg VV .,s-,V VVya"'-K- g's-- -fiV V V V V- - V V VV V - .-V Vg. -V, --SVV:::-.- -- K V - - V-' V V V ' V A 'Ki--1--QY K -I i'15"3 -li-' V 'N V K .sf -- V V r IV- VV- - ' V 1 -- Qs. KV1-V'V.,-" -- 'Kf----VV-V V. V -. .- 1 ' ' - VV V V V- - 'V 1 V --if MV.---V--V -. ,-.-- - ' "fV- '-" Q--' V Viv- 1:-V. 'V--V-f N SQ ' . .Wm V -'ff in-VM V V -:V V ,.f..,.:X55V-K VVV mm- V5 M VVVVK- ,V -.LV .V -V Vi- N nl, V VJ 5' - V V 'vf -f - - -Vw 1-K V1---..VjVV' - 5' ' 'V V Ei W V V V'-V--2 " " V -- V: PV- "" . V-Vii,-gt . 4..'t41-.::,'-fkizx Va -".-V'lV.I'V 3 -V.-V 35--VV, ' ' -' .-V-V,.5-.',V- xg.. ml - V- -- H - - -'-' f ,,VVVV, V ,V L 3.g11VVVV-yzi' V V-V 9 V, A Vi: ' VV- Jx V 1 V- V- S -' V 1'-.V "fi-. K1:Vfi5ii!."Ig - -.5-:V1,V' -'V'V g.V.VV.1 KK 'V "--V'V'ii 2. L " " - ' K' KW?-2fff':'-Z-"ViEf-Kf-K--' K -L. VKf"EKl?-iYV-' fm, - - VVVVV - V, -1 V 1 V , -VV -V 2 V -V-z-'V2V-4agV.41V ff'Vf1:-fe-Q "V .156 --V-VV, V Q 1 'K K ' KK K Y T K.- il-- KVK V'V V .V - 11 75523 K' ' + 9' H' H .N V, 1 ' , " M ,-, ,' l VV, K' -1' fi - ", K -'-1 V41 57 5 -:Vif fx: .W1.i'i- V' if-'EKW Q, X .V ' " V 4 5 ' V, K 'V 'V - "NV Vai, 5-1533 9 ' 'K ' 'K W , .VV K K 4 - I K' -s K vp Zi rf 'rr L 22 V, ..,VV... . V .. V Vg .Vf'VVi'f"Vs K-534-VV. ': -K 2-5 KL .A .L Vw- V- V .L,.' .Vyvfii ,jjg-.1 , V Vw--: '- -fa-'31 '- Q-:V - VV- gm Vs- ' -V '- V " V' V if - 'K ' ' '-"1-V -' - :QV- 1-V1.'V V '-:V 1 Za- VV- M ' M N, f V .4 ,- VVV ,V -. V, V V V.-V. . ,VV V,V . .V gg? 'K f' . K-'.-.QE V H V X K -Vj '1gVK - KV Q V - :UK V, 1 K VK Kr ' " 'VV-V - K ,g V ' VV " 1- - -V V -V - ,V K - ff- V-K.'Vi V f3:iVVV. ' jf' V I VV ia. + 'Y 4-1 V-V.-VV V Vg- K Z ' 5' E 1 'W K. f VVVV, V -f :V V. 1-WV, -V EV, ? 'fi " Kc N VW 1 V --:ei,V-iV'-. - Vi - N3' s K 'S f . W- Ki A '- A ,V , ,. ,,, .A V. V. 'an ' K' -fp:-- . . HV, -V nm- .4 13. .V:'K5Pjm.- W., GZ V V -at ,- V' .V in V JV. V- .VVV., , 075151 1-vi' rf V K -Va F5225 V213 .sf Q L" 5 4 .V 'Q K-fl :: VV .5e5-:V- fa V' K , W - V' f .EH-V-V-V -Zsifiy. V' 1?--V" QV f , K: V, . V VLV 12.555 , wh K V x N .-VV-1-'v W -mem-.ig--V VV V, -' f:f'2'V,ff'----J' V - " ' ks- V 1-" VV " KW ff- V -V - AV . V WWW-WVV-V VV -- V V V --, 'VV.. V ' g i - :V 2'1g:g., . V NK V '- V- 1 ---ji 'SKA V We-V-V V VK 'K Q-5-'ms--' .-.V -- VV, f V gr - - :-- .-:gVV'5:.. I .V . K H -S ... A im VVV- V kk: A I y.,1V-Vgzwggqig-V VV3---I. ' '-si t ' ' .V 'ws p m- ' g-:V , '- ' ' V 1 .. e g " . ,' - -' - . . V:- NV V 5-V w V .V - ---VVVgV.. VV,QV. VV V '- ' ' ' -V ' Q-V--W' - ' ""' " .V -VV M. ,-V-VV.V VVVV1VV--4 '2::VNV+ - - WV- W, Vai- K .Vg-v K. V 1" ..n - V k L :a,,gV.a-:ff 'QSM A-ff , Q V - . -- L K ' '1 K' 'V V 4 'Vi K' iiiwfffw' V -- ' V -K. - V - V Vf " Vg Vs 15 - X- ' - -V V 'V V V' "fi i V -V '-Jgggg V . Va- . ge- V ' ' V -V V - -V ww-Vsffz. . 2 V - .V V V MW, 555-4 ,VV V V X K V V VV :VL V - f .-5 -, .V K -lk VV 51,23 VA - -V VV. V "pg VV' ' Q '-5 -H ' ' . V . ' V VV --QV- V 1-'U 41-V ...tiff " - ' -V 15 -ve, I V - - :1,, VL--W. ., -51 -V5 V V ' ' V - V' V V 9235122 '- 224.-- VV V '-,-. V'V-5:33:52 1 - -V L L .V '-:- 1: -f'-f V .:-sf. ' Jig --f -. V.-.-- :.'--- ' VV f ,:,V.2y,--- V ' -- mas - K V- mm. V - - -- VV..--w.V,f'fm - .- -. -f.V--frm,,,,:9x., - V V--,gg'ghk ' I V- 'l5"-.5:W - V VV V V ,.V-i341 - 1 .-: 'V . .41-"4-5 pa VVQQKEKQ K V- 4 - ' df7li9??'!.a 4. ' V. .V ' gf, VV - f- VV . ,Hx ?3'A V - V Q - , v+'1v--H- . . V- - VV . V ww-an pm... - -xg .V .- . - -- VVQV . V .WV V - --.QV ' V -- V V - . V .-V -2i4.V5,i- fy - " - - G-V. .1g,g-...DV V V V.-gm--V., . 455355 if? 'KW' V- VV' -W, WPPW ' 'KT' Q-qifir' ' V - K ' , ' .-VVa1,F' -ygm V. . ': 2 - . wa VV -V . 1- - - -V - - V -.ksfw eww 1 - . - 1 J - V f V- -Q V - -V, V ., VV V V kj k V -VV -f V V -- LS-55 V 4 ' ' . - ' vr. V - f V - in V. - .,- V ' 5-,-Q-5. . f - -- .5,:3'Vg,g - ' . W-.5 - VV VVVVVV V, . V V-,VV . V V. .' -- 161:25-gf VV -- - - V ". -f V ' - . -'H-5-'3 V. ..y..-p F3 " 'g V 'V V V V V -:M - . ' 7' V Ji- ' wif' M' WV- KKK K K K -- '1-3:2,-v '- 'AVVM' - - V ' U:VV,, ,fp if' V. f - Vg . V5 V. V , 'Jn' V V V... V, 4.g5,:Qq3,, VV - -1 4 -3- 'fyfvii' 1 - ' - --V ".w,L,.,4 wxil f14wezVV.-V-wi--:'wf--rw V u i. - fmgigqy ggycqgta .V, Li : VV rv- ff nv - - Q - V t. -' V -I , VL' - Vf ylg- M - VV- V .V V , V VV., v V S' .. I V V V K..:-sgwifi "' "" -'Vt ,, :,,- .. K .. . .V 4,--R3-V33,....V..,V -, -L...-V . LF 1 'VV .I -ZF. . . V. -V.,-:.af--- ".1f.3,1-ss.: , cf-'mit2.-I.igi'fV'--FV 2---.-wg.. ww-...5. . VV V .pgffx MVVSVQ---1. - V 'W , ..- ?.,. r,V -iv' .K Q SR' f viii X gl sf " ' 5 Q :Lv A - -V V V- , gf ,V -Af aw' A Y .3 xg yn ,aim 1 'Q' V1 'K J 'Nh k F I , -F' f H? rf V -V'V -'K' V V V 3 ,V 3 V V- ,283- - Jr V -V V.xV- -aging ,1-L ,E V 'V+ QR' 5 -f 'EP' 'W KK --Vi., - . ,gf A Y 5 'Z .VK J H- s xi it I' 1 .uggyf Iv-12 W.: nw,- -fini "K-3-"tix as I N H V, 4, .. V y V ' ' V V -WV ir V Vg., - fat- V .J K V.. . ...ip V ' .f'1gaf?V VV V - M' VJ ' K-A-. Z Q K' ' ' V , K' V "K . - .- x'-'z.'-syn-V 1 ' - - - Via V .1-4 -'V ' . V --,VV -Ve. ' . ' - .V Jef?-W"' -V VV -V 'K Vg - 1 g-- gf V.. M- - K V. V ' - - ' Ar- V -. A - -:Vgg.5-g,gy- 'km ' ' Vg ---V . . -- V-sg ' 5 3 f - 1 . 5. ' - ' M- - V -- " - '- V' 4' -K 1'-L13 ' KIA ' K- V4 V. Mp? 5.4 -A V VL 1- ,.,.VVQ..3V,V A V .' - 1-V V ' K 1152?-flff. 1 V L VVVLV. 35 Vi- 3.-if .VV VVQ-'-:-5. - .Vex-. 1 as 'V' I if V' ze' Q,- V af- ma..- 29: V jf gt - - ' ' V. - -V14 .V HK...-Q., V-:5z..V ,V V: w. -V: '- ' W., ---f ' -- . :.sV."'- Q4 V - ' . ,455-VQV V -z,'- .fV-LV.. ,. 'gf- "K"V' i ,f-"'f1i3i725V g--.- 'Lx-wi--YKKV ji- V ,ff an -iw ' - . xliig 4 VWVV . ...V, .Q ,V V- VVVMVV V. .VV. V,VEVV.,,VV . ,Vi V V XV V. 3, ' VQV:-LV, V I K , ,QVVV 1 V- --V. V: V V 3-if .hy fa V - V ' V -V - V- -V-mf' , VV A 51' -IV ' V " V ' TV,-V, 'N .3 '11 fzfi V .' . ' Q K- VV V as- 32-. - --2 1 i KN ,,?.'i:- VV -V KV 3 -VZVAVV K --V-'22 X - - - KK ' V ..,. V ,VVQK V, If - -er K, -4 VJ' gf, - r'--.Q-- .i'V.V V',V, -. '35, V -V -V 5?- ia ,J VM-V.. . -. . ' "":"' . V V V Vg'-,V - 1 C K - - , 1 -V V. -M if .- . V - - VV VV V 3 -V w - V- ,-- -V fe- '- V- -- V - Y V V- if + " K 'f'- 1 -, GK ' v ir- Sh L1 7 1 iz?-Li" K f V ' V V is -V V V ,V .-..-g-. .V 1 .VV-,V. V VV .- ww. A-,V VV V... WV- LJ. f - -V V Eau. V. xmf .'- -' 5 - ' 13541 . -LV. V . V G 47.5315 P ,gaf-, . - - V-V 1 M?-fawgfVfgxsm.pmA,-3,1 V V. V . -- , . K 515' 1 EV - -1 - -- i-2 - -if .V f f-mga ' -V - V V . " . . . ' -v-F -V V V ' F-xai'21v?9K-' ' ' ' ' VV ' ' 2- my-e9iKf'5V" :-iivgix-5-3g1ea?:5T?' ' V 'V - f-ima. V N- - -V - - -- VV .V 'if f ' V ' V -' V- V V. . '- V ' --.wx V -V gf ,V V V , V V QV . .1--.VV, -. Q 3 Vw: V " Wait-Ii ?-,g'!5": '- ' -K .-VZ - -' V 5- V V- ,V - 325 . QV.-...V ' V ,m n - -1 2, V VV ,V V -- 1. .1 Q-V-V ' , 'vi -'.15:55'a'.,:- -- it J , Q -' ,Q ' -nv - V Vg-743 - Ku' V ' -V xt. - - - - f f--'V V: -J X 3' - - V. -gi. - .V V- Vx- V V -V V..V , K T- . api-WV-Vg.V5':.1fS'.n3QzQV.VV..Vr ' V- V51V1,V ff. ": ' - - VF Vw. , 1' VV.ff--'ir-4 new -4' .A - V. 4 - ,Va V b. V - ' M-5.v1- V VV -,.V, VVV ev -fn - A V V. V -mira,-1 V-+1- V ..:--V--'f . -V -V . - V 1 K V, K- f K . 4 ' 1 VV - . Q V- f' '- yi. ' ' - , -1-.kskffg?-ze.--4.14---1:25 -I'V-Ywa-4fai5?4'Vw'Q,W'.f"-ffAe'5sv1 -.Vw - - 'Q,.fe:.rVV--gf " " 'Q ' :V - -'zV -'Vik-V-K Q. Q Alam 5 - . '-75, - V V-5 V VV V.VVV,-A1--. ' 1 5 YW -V V "V' f9V,V-5ffiV""-1-V V VV --tw, K- K f' S V QS'-K.,5, E .-VV 3551 I 1 ' V V-- V V -Aj ,V V V A ' - V K A ,,,V.VV,-VVV.t' - V if H.. - V7 V-- .ff ,QV , V, RV VVV- V V-V VV-VV V-P'-Q -ir:-'HKZV VS N V- xg ' . ' - VV--Q, 'f f ' V - V ' K KV VV? - K .1 7 -1 - ' - .V ' G - -K - - . V- fli-V ,V V V K "KK ' K ' 'K EKVVFVVQET-f . 5 -'-5g.VV"i2?'?'F'KKKKKmK' - V .V .-Ti " -. ' fg:-':1-V2-1-V-.- - Kfi 1"Qfifsli5:gKVSg'?KKfK?V'9iV'-V-'Vi - ,LV V 751 . Q .-gVi:V 3ifiKi.'f-" 'VEf?1f?Kg:?KKK'VV -- ' ' ' V " ' V51 ' - K- V- -V 'Z V-V,-g:VVVV'VVV"V' ,gg-rv: . -fi ' VV : ,- - - - ' .' "1-5 Q. K .A - V 9555425-g2V.zj.g .VV 'H 5 il"-if 33 V - - 'flpgigiii ' 5---K '--' - - 3 ' g.. Vik -V--.QV V V, .gVV -377,2 14-iVS?W'V.V'V'2' ' V- VT V -f - fff w- - f VVVV . V ,V sq- 'V V V - V- V - V..- V, ff!-fiiff 'V -VK--K-VK-V1-sf V V V -' - KK KW Ei, -1 -V, '- ' YK KK 3 1323--'V'V -'KK' f3'VV-'EK K ' V12:45,,Vg,KV-T'5?-A:-JKKEVSQQQQQ3alikeM, V-V--.54 VV ,VVS-45 Ky VV.V.,VV,-V:g.Q'g??'i55--V' .Q-Q - '- -5 K k w v ' -'K ,xv V V ,gf,VgV---VVQ-Vzg-'eViV4:g'V-2fi?.1- Q--. am. fs- V,-il .VZ 55-51-V--V V. ' - '-V V 52-VKfK" V' - - J"-i wf K-I ini' ' ' ' -i - , V -' -' KKK K 2525?-ai 1-K ""' zi"?iZV'9-QvKfV-- :V-FK - K' X - -VV. "-feiwaf 'iff-..f" --'K-VA -TVIQQV?f12-iI-fViV'i'-P 3 V M-:'VVEi-QVVV--eV-5.1.-my glglfgi..-ffff'--' -'E ITF' 'V in -if-M 5221?- - -'i -.'-V'-VVEVV iff' V- 's,1el5fVVV. ..3yV?fV fifffflf' V""':-...V V-,1'l-1VfQ-Qin:-V'i'-V V ' " l-ff V VV Vf 5-A . . ' - . EFX' eff2V-V43539-5215.4-MWMVWQHWQIVVYS2,41--LV1.115 VV'VVy,Vg,g.-il' ' .VVV'?'7i3VV1,VwV-:Mfg .VVV -VsV2ff-'--'keflgilsi-V-M.VPS " J -, - - - - , V - S- - V- . , "Vai-wg-V .1V2V- 1. V3V -- .VV " ' Nkgqf-fKfiiaiggvig-ag?En1gg'Jz3iFI2-fSKTMQI?V"5--'55-fs.f1-2'f13?f2V -' . ..V :,Vsgg--V-VV-V V V MV V ,A -:- t-' V K V- - I V 1 V-g V V, -V VV Vgzfgg,-1 15 gVeV.V .V-VVVW 'en--'-vVf V151 ' ' V '- V - ' V.-.V VV:,'V'fVV-.Et' VV1 1 VV 'V 1. ,fVV'1". -K -'-ZH'lfl5W-tif-Vdrewi,f-.212 :MV----Asw-:wwwif---5'-'Lf ,V VV-X2W4Vf?ff1iJpEf'Q-,-fs--5ii"f.VVV-:Vf55'rs:.V-SiK3f-'fii'--1K- X V.V,VVs.VVVi5.V:VV 21.4. A i, V.VV:Vg --M -.:: VARSITY SQUAD Fin! Row: Senneca, Flank, Hartz, Herd, Williamson, Temos, Roth, Nikles Second Row: Jurasits, Happel, Butz, Werkheiser, Dzurak, Ferraro, Hooper Third Row: Feldman, Himler, Mularick, Sleeman, Coach Skuta Buff! bg Blue Ea le For the second successive year the powerful N. H. S. Blue Eagles have had an undefeated season. Winning the Lehigh-Northampton Inter- scholastic Athletic League Championship for the second successive year, the Eagles increased their strin of undefeated ames to twent g g Y: beginning with a victory over East Stroudsburg in 1949. The first four games were played away from home and the opening game of the season found the Nazareth gridders rolling over an outclassed Lehighton squad. The Blue Eagles walked off the field with the score tallying 33-6 in their favor as a result of touchdowns made by Marakovits, Dzurak, and Donello, supplemented by extra points kicked by Mengel. Nesquehoning was the next opponent. In this game the Blue Eagles displayed unusual skill in tackling and charging. A powerful running attack, assisted. by excellent line block- ing, resulted in touchdowns divided between Marakovits, Donello, Arduini, and Dzurak. Mengel again place kicked the extra points. A decisive victory was scored over Whitehall with a final score of 33-13. For the first time in the season the Blue Eagles demonstrated their dangerous passing attack, completing eight out of twelve passes and completely bewildering the Whitehall Zephyrs. Two spectacular passes from Donello to Rissmiller, covering twenty- five yards, resulted in touchdowns. A dazzling twenty-nine yard run by Marakovits and a deceptive and quick end run by Donello resulted in two more touchdowns. Mengel place kicked three out of four extra points. The team continued their undefeated march towards the championship by winning the first L. N. I. A. L. game by defeating Coplay with a glaring 46-O score. Marakovits opened the scoring by going over from the six yard line. Donello followed with a spectacular fifty yard run for another touchdown. From there on the game turned into a free scoring affair with Arduini and Dzurak sharing the scoring with forward passes and ground plays. An out- standing feature ofthe game was the marvelous VARSITY SQUAD Fint Row: Rissmiller, Mengel, Meixsell, Follweiler, Auclenried, Nagy, Boerstler Szcond Row: Reinhart, Weaver, Albert, Marakovits, Arduini, Donello, Noversel, Gower Third Row: Coach Leh, Slutter, Gilbert, Wilson, Abel Cap fu e Umm lbnsflh September 15 September 22 NESQUEHONING. . September 29 WHITEHALL ..... October 13 COPLAY ....... October 20 PEN ARGYL. . . October 26 BANGOR ........... November 5 EMMAUS ........,.... November 10 November 22 defensive play of the Blue Eagles, Coplay getting no closer to the goal line than the forty yard line. Before a tremendous crowd of spectators at the first home game of the season, the Blue Eagles defeated Pen Argyl fourteen to nine in a hotly contested game. Although hampered by injuries from the Coplay game, another dazzling display of passing ability decided the game. The Blue Eagles scored in the first quarter on a spectacular pass from the thirty- three yard line thrown by Donello to Boerstler. LEHIGHTON ..,... EAST STROUDSBURG .... WILSON .............. Opp. N.H.S. 6 33 13 27 . 13 33 . 0 46 . 9 14 . 13 13 . 18 46 . 6 27 0 41 In the third period Pen Argyl scored, tying the score at seven all. In the fourth period the determined Blue Eagles again went ahead on another thrilling pass play, Donello to Arduini from the twenty yard line making the score fourteen to seven. Another eighty yard march by Pen Argyl was halted on the nine yard line by a stubborn Blue Eagle defense. With time running out, Nazareth lost six yards on three plays and on the fourth down decided on the strategy of giving Pen Argyl two points with quarterback Ferraro running into the end zone for a safety, making the score fourteen to nine. Nazareth's free kick Was fumbled by Pen Argyl and recovered by alert Blue Eagles, putting the game on ice. Und.er the night lights the Eagles, in a hard fought game, had to be satisfied with a 13-13 tie with Bangor. On three occasions the Eagles threatened to score but breaks Went against them. The offensive Work of Donello and Arduini and the tackling of Arduini were out- standing. As heavy rain postponed the Emmaus game until Monday afternoon, the team racked up seven touchdowns to a discouraged three by Emmaus. Suprisingly the muddy field did not hinder the fine playing of the Nazareth team. EN7ffU5l!l57lC' CWEERIN6? TOP: Cheerleaderx: Riysmiller, Burley, Hartzell, Detweiler, Cressman, and Jllengel BOTTOMI A lively pep meeting in the gym Emmaus scored first, leading 6-O, but the re- markable and dazzling long runs of lVIarakovits's fifty-four yards, Arduini,s thirty-six yards, Dzurak's twenty-three yards, and Donello's thirty yards, assisted by excellent team blocking, resulted in a 4648 score. East Stroudsburg, who at this time appeared to be the most powerful team on the schedule, was the next challenger for the Blue Eagles. Severe penalties goaded the players to do ex- ceptionally aggressive charging. With marvelous all-round teamwork, N. H. S. defeated the oppon- ents 27f6. An excellent running game mixed in with dazzling surprise passes resulted in touch- downs for Donello, Rissmiller, Dzurak, and Arduini. Mengel placed kicked three extra points. Qeontinued on page 165 AND L'M4R6lN6 TOP: Donello gaining ground in Ernvnanr territory. BOTTOM: A determined Sehooner Marakovitf halted by an Ernrnanr Green Hornet. DETERMINED DRIWFS' CU Pen Argyl halts a Nazareth player QZD An Emmaus player tackles a Nazareth Blue Eagle as he makes a gain UD Donello skirts around the end for a substantial gain against Emmaus DEC'fP7'lVE PASSES' Clj Dzurak tackled by Wilson as he attempts an upfield run CZD Nazaretlfs Mara- kovits carries the ball down the field Q3j Wilson Warrior try- ing to intercept a Naza- reth pass A junior Va1'fity:'Clzeer1eader5 Standing: Regi, Drake, P. Happel Kneeling: Muth, C. Happel, Rothrock WE CWEER Nazareth ended a superbly successful season in a blaze of glory at Cottingham Stadium. Spurred on by a loyal cheering section and with team spirit in evidence throughout, the Eagles moved along in a display of blocking, tackling, passing, and running which was unparalled, defeating the Turkey Day rivals 41-0. This remarkable team effort resulted in a quick touchdown by Arduini from the nine yard line, followed with another by Marakovits from the eleven yard line, making the scoring 14-O in the first quarter. Another long drive resulted Student: enjoying Emman: game , gn. , Firft Row: Ventin Schrammel Butz Kratz Einfalt Nikles Yost Altemose Second Row: Jones Metzgar Mengel Young Stout Heckman Smith Wagner Third Row: Coach Christman Fox Mohn olmson PROMISWV6 J V SQUAD in Arduini s scoring from the one yard line, making the score 21-O at halftime. A thrilling forty- five yard touchdown run by Schooner Marakovits in the third quarter followed by two more touch downs in the fourth quarter, making a total of four for Schooner, ended the scoring Mengel successfully place kicked five extra points Donello s passing, Arduini s tackling, the blocking of a punt by Boerstler, Rissmiller s pass snatch- mg, and the defensive play of the entire team were outstanding features of the game Frank Schooner Marakovits, a three letter winner in football, was elected Honorary Captain bv his teammates Fzrrt Row leh Wolf Dorozowski Roth Price Keck MacDonald Eckhart Second Row Herd ones Sherman LaToure Goodhard Woodward Scola Thzrd Row Manager Henry G Hagenbuch R Hagenbuch F Werkheiser Kocher Coach Owens J ' s 1 a 1 1 7 w A 1 9 s 1 9 a Q 3 7 r J I O 3 J 7 J ' ' I C J 7 ' -l 1 3 r 9 a 1 9 Y " 1 J 1 s r v H .' , . , . , - y 3 Tobias arid Robertf practice putting From October until June, sports-minded girls have the opportunity of participating in hockey, basketball, volleyball, or softball after school each Tuesday and Thursday. Sophomore, junior, and senior teams compete for school championships in each sport. When brisk October winds blow, hockey enthusi- asts rush for their togs and the annual hockey games are on. After vigorous and rough competi- fneqgeflk' 61715 Eryby After-School Sports tion, the senior Hockey Bluex, captained by Gerry Gall and Myrtle Hack, defeated the junior Bumpf- on-a-log. Led by captain Tootie Hartzell, the Silly Dillie: basketeers Won the senior championship and then Went on to defeat the Wilson team on the home floor. However, Wilson defeated ehe N. H. s. team at Wilson High School later. Excited player: watch a spectacular third-base play Unger dafhef after the ball Captain Hartzell dribble: down center High scorers were Hartzell with 42, Cressman The crack of a bat and the sound of excited with 35, and Woodring with 32 points. voices indicate that spring and the softball season During volleyball season the girls played many have arrived. Last year Janet Sandt's junior tough and thrilling games, With the sophomore Slnggerf Went through an undefeated season to Flip Flopy Winning the final championship. win the championship. Volleyball fbdmps First Row: Regi, Engler, Mengel, Fehnel Second Row: Dinstel, Butz, Turner, Cressman mmmnmwx m M1 '-weimefusewwwiammeuammww-mmewemw' V -fs:-w1WmMm,..N,aww.,.am:-3'WAN-mramwmfmwwm :ew --V lifter-Class !lcf11fh'1bs QU In order to examine tissues under a microscope, Microbiology Club members dis- sect a snake. C21 Agriculture Club enthusiasts are exam- ining plants growing Without soil. UD Using red and green gar shells, members of the Girls, Craft Club are Working on poinsettia Christmas tagsg other club members are making' dragonfly pins and leather coin purses. Provide Enfbymenf QU ln Knitting Club the clicking of needles indicates that club members are making sweaters, scarves, and socks. Q25 Splashing their way through swimming lessons, the girls learn adeptness in the water. C31 As part of their chores, library club members assist Miss Berger at the desk, mend books, and help prepare new books for circulation. 3 I Q A i . W ,wi-211'1eluuifz.,-M,mvvwmsmrffiz-wwzzwuvwrw m,......fY-':.,,,,M.f.4 x f .A wav. - n-77 f-zwswxzaesswzzsyaxugnnezannsmfmw.m,,.wmewmwawwmsmmwnmmwfw:wm1wwmw2 v . 3 x 2 2 - JM xwgw :gi . .M ,rm1?xmw5zf215vsv 8 f Lt ,, ,.Mgg3fl. L. A , , , ... A' -fi. z: -- :W ,, ,,,,.:. ,, .,,, W - 22:1 . 1 Y 'Q a 2 , , . A H , 1 . if an A' 'Q' Y .S W ,, rex f X 1 W isp f f qi A gn: ,Z ' i f ,gl -4 , Q: Q W? if K J Q, E. 3 Q Q , Q , 'Q ,O ,, , J P , 1 ' -M.:5if?is5?l41w iz' 1. ' K fm? 2-141 :31ffffz14, A L 1 'sffsivz .Y 'Q we ,Q , nn:Qn.:m:afm-wzw ww 1 A e wg 'ii 3 Q. L K My LM ww img 25553 gf W .M , 1, N Q, wf'7K,""'?', . Yifl' 'L' Glkwfxffigx Qrwf I H wg h N 4 MK , L wr Mem 351 W ,,., A M x 31, W" 'W Fin! Row: Weaver, Chase Sccomi Row: Schultz, Stump D8.5'C'flbl77g fire Beginning early in September the entire Comet Staff-editorial, layout, art, and business-worked several Weeks selecting the outstanding events to be included in the yearbook and the theme or plan ofpresentation. During each activity period the layout staff, following the preparation of an over-all plan, Worked on layouts and photo placements, while the editorial group Wrote senior person- alities, articles, and photographic descriptions of school activities. As fast as the material was written, the typists helped prepare the copy for the press. First Row: Albert, Lichtenwalner Serozzd Row: Wetzel, Heffintrayer, Mooney First Row: Sandt, Houser, Zeller, Messinger Serond Row: Hagenbuch, Sherman, Koehler, Mackes Standing: Pauly Year? fvenfs Meanwhile the business staff, under the direction of Mrs. Lois Metzger, early began soliciting advertisements and patrons, followed by a book-selling campaign for raising suH:1cient money for publication. Directed by Miss Jean Clute, the art staff sketched divider pages and end sheets to supplement the seasonal theme chosen. Under the general direction and guidance of Miss Elizabeth Sloat, the 1952 Comet has been prepared for publication. Miss Sloat and Co-Editors, Drovicb and Zeller s, My First Row: Mensingcr, Sperling Sfcond Row: Burley, Ruloff Firrt Row: Macy, Snyder Sfcond Row: Audenried, Hellick Business staff solicits from the Nazareth National Bank and Trust Company: Steward, Kleintop, Hackg Vice-president- Mr. Troy Rhodesg Cashier-Mr. Charles Schnerrs Rohrbach. Payonk. Bourguignon, Stimmel, Rissmiller, De Pue t f F 3 2 9 s S Ee E s l E 3 . md + LQ Z2 : E- im Sitting: Diehl, Howell, Danner, Sandt, Elkins Sianding: Mr. KH6Cllf, MF- Zell Me News This year, under the direction of Mr. Frederic Knecht and Mr. Quentin Zell, the paper has featured a larger number of pictures with extra pages of news in many issues. Sitting- B, Steward, Keck Sianding: Mrs. Metzger, Ritter, C. Steward, King, Nolf Firft Row: Peters, Scroce, Pullen, Tobias, Danner Third Row: Eckert, Lesher, DiGerlando, Hagenbuch, Hafrl Second Row: Houser, Gold, Cressman, Drake, Stone Standing. Abel, Sandt, Roberts q..--,ug ,I -----1 Hyun lg- ,V ,--,- v Top: Iacquelyn Ritter, Charlet Steward, Gloria Nolf, Gail Schultz and Annabelle Stier paint a tapestry for the senior play Bottom: Robert Gillingh , W N l , d h Al' h 1 a flat for Mr. Barry2lsnEtcl'ifi1rgi one an JO n lc pace P e enffhg Because one period a week is not sufficient time to complete their work, the twenty-seven members of Miss Clute,s Stage Craft Club spend study periods and out-of-school time in preparing the stage for such events as the senior play, the operetta, the band concert, the fashion show, and the dramatic productions. ln preparing for these productions the club builds, paints, and erects flats, repaints scenery, fixes lights, and sets the stage. SYNOPSIS OF THE PLAY Settling with his sister and her daughter in his quiet home town of Stanwich, Mr. Barry, a retired world traveler and artist, seeks to live a peaceful life. When crooked politics threaten to ruin the town he helps the financially deficient "better elementn gain control with the aid of his counterfeit money. Mr. Barry and his friends rneet active re- sistance to their political plans in the form of Mrs. Griswold, wife of the local undertaker.. l Metzgar, Rohrbach, Benardo, Zeller Mr. Barry? ffcfuhgs Quite by accident, international counter- feiters stumble upon Mr. Barry's sideline. When the treasury agents enter the scene, the play reaches its most hilarious and exciting peak. With gangsters being chased by the government, and plots Within plots complicating his schemes, Mr. Barry realizes his wrongdoing in manufactur- ing the counterfeit money. Metzgar, Unger, Zeller, Hagenbuch, Stout, Rader, When the Secretary of the Treasury, the President, and the country in general are awakened to the events in quiet Stanvvich, peace is finally restored. Mr. Barry again tries to settle in Stanvvich Without benefit of his precious, but dangerous, "Etchings." Macy, Hellick, Mertz, Ashenfelder, Benardo wezumami:iww-.W-ww-1 tf-- 1 ,,,- ft ,-f,. iz ff-- Mffm-wasfrm-zi.w,s.:mwvwx11:Q -'.i ' , ,uw .-,,.f ' f.-.,. ,.,.-,-ar.,f,m::.1,-i--za: f,'f-f, sw. ,.-- '-'f 1 -:fi'me-r--,--ff-armww:w4sfz.ew,':mfa-2fA57erwf1wv,a'f Mertz Ashenfelder Metzgar Discovering the counterfeitmg plot Mr Barry uses his versatile talent and a toy machine CAST Bud ............. Robert Yavorski Airy. Taylor .....,.. Leah Benardo Ezwlyn Taylor .... Joan Hagenbuch fudfori Barry ,... William Metzgar Marvin Pritchard . . .Richard Macy Carrif' Stanwich .... Martha Unger F rfty F zrri: ...... Katherine Mertz Sawbuck Sam.Richard Ashenfelder Rewardlhg Mr. Barry Metzgar, Hellick, Benardo, Unger With Mr. Barry in the national limelight as a Pestering Mr. Barry and Mrs. counterfeiter, Carrie Stanwich and Mrs. Taylor Taylor With broken airplanes and attempt to make him accept a movie offer for his questions is Bud's favorite pas- story by Wealthy producer Mr. Plunkett. time. CAST Mrs. Crrfwold. . .Frances Rohrbach Sam jordan ........ Gerhard Zeller Tom Crosby ,......... Terry Rader Dairy ............ Charlotte Stout Krrmeth Plunkett .... James Hellick Promptfrr .......... Betty Houser Lydia Drovich Director. .Franklyn E. Kostenbader Benardo, Yavorski 6 2 Sv ef fi 3 5 5 .1 S fe E iz E ln E S 1 i 5 5 if . ' J K mf . i?iTi4?i4i9if.ii:i?L Q . fwflgxffkwggvffvggwg ff I sf , A . H 1131 wif'-t xssisgfiiu fi " ' - - I w W gg 5 3, 52 5 5 f-1 ., .114 18.,rw,:wzfwzzw-:haf,-1:- -mf.-W f W sf ' 'f ' "'W"' - ,Q -, -. ,w:.f,V, 1 - ., wuaww, ,Q 1 - 1-1,wwff9W?5!" 'Ni - 'zwzwwf-W1-,512w,,.f1Qs--we 5. , -- .EM 's-55142-"',-1f'w' -,-:U---my , , , meeniu3il?5kfQ?3'575E17-igr-fa14-154--24w-,m1,-,,,,-,..1.1'-I--fe-'ii,1-61,-11-' f -f xr- ' 5 r7'WWRis f1 'ff. 53?ff' ,5? vi-Wil'5?Fi'lfQsi2+11S---'MSS18" 5,-7:1 1-57-' 1iE's'?eQ'.---F,i,i,.K'4 ' - - -vw--1w2hW1Q iii?-1,-521-4- 7 -ws -,-w1-"---f'--fa.g',Q-1'a'---:'9-2-1-7"f1--.1,s -'-f7'x-111f3f:'1.g'-'.--'1:1-wf.Q'f-13-Fw--. - M 1.Mg--5--111'-,-351551-g-!'-s1faf7,r-QELSQWQ-1 .Q,'-,'f?aivg-m1-zdi we 4-fuffw' .53-1."5 'wgQf1,nf-:QQ-f'-'xii1'gg3'-g'2fii:14,f1.-'fi1-2--51"-,Q-1-YE,i--11-,Z-Q12--inSf2,i.2f':'1?W2gvEQ' , ,- 7-wsef I4 'M ---7f1f'zMSwim-1-'"'---112'-'f-wi s-2-'--if-'f--'SQQY'" - I , g-11i1,:1igg15gi'Q12g5?-15-15112--2-21-,giiig-1--agefp-f222--E155m-fs-1-f1Egf-1751-'ii 1 ...------111'fSi':5sv-5-g-WN 7 -15-,-41143521-,'11,5gg-1f5z1,'inz5n-Q 11-w--1216-1-,ivsi-11325-g.zw1"Q"s'gw-1-fm-142111,-6'sgf1,I. -5s?z'g-ygyN75--gfgiE-.gw1m-3wig,1:7,gs- 72' - ' M -ssiws 33.1-1as:,111gu,---asf. 5315 '1Qj-,.1g,,Hg,gg-gf5K--2--1-,Q-gg-111-,--gg-my ,ggqg1gKz',-3'-,.gz5gK,.g11. Ki, , ,W-7:-,'-fmrsWiwl''QQSSVSN'-'EQ''via-55-'53Cwif--ff'5f-sf-T-M-+-57:5f'.-z,- 1-A-fx-'iwM1wisfswg'-'f'131g'1'-'s'+1g.,.??f,'ei,Qv.12f.2ff21':.! 6-fs1'r11a4i1!E11-11-'-1--w1fQ-f5-:q-111-1:-551 gym .. 'Hz-iwf. - .1-,g-1,-g11g1iq1,11,s1f-M1, '-we4-1m.,,,-p-Lg315,,1'e--19,3-M-'15-1fl711141-51--19.55111-51g- -- .'--W 1- -1 G75-112712--Ww"7-'2siZM7rf1?2Lwefear--BW,--Q-Q1-sw'521-224124,713--1:4--my-ze'ff-1'1"--we-?1--1-PM---?f:,zf --M11-.eras+119--'7's,f7.ss1.-'vfzsm15:23:11:K--sf-'1f'1Tzgai1-fwfr-'-im-,'1-sg511-11-S152 1 51 71:-gr.-: .f 13?-f ' 11513:1,,--mv--?6?Fs1fcfwmm- 185-:W-s.1g?m3z--.13--gt-521311,--11,t,,1,1'-5-7 . ,,-',--154 -15-.-X,,'.f':---g,a f,-veil--.2-2 1217'--1.1sm-11-1--7-1-'Qf,mz,'wf-.ggfy.-mfzew, .1'15w.W,S.,--1p7,.-gg--1,.-'gg--1,1-fK15g1,-Wg-Q1545-M-1f-,-.w.-,j--i:,1-1,55e1-f,gs-,px-K--1-'11-41--1,.'1--g141-.Q--'U ,gb-X1 1 1 y7K,,.q-1K,,-gKK9gx-,-5,5-1 313,-11,1,1givgigmifgggviwe-.1-Q 33,4351--1-1-,--ggi?--1-.-,'1--51-,,,,g-g11,,Q1--Q,,wK- 11' 1'.'-1 - A Y'--. - P ' -' A' ffl--4'---7'-mf' "v'f?,-"2-1:Nww-y:'?Ff2gaB'?'-' W-fsfw'--Q 13-15-2 was--1 7 vi-WEN:-rf-E11-4 f' 1 -11-'Y ' - sg-2 , W -23-fi.,--511-'ip'f-'1-'6"x.5m-- -4 M-v-fy,-fM7'J11:wi!42'Mf,G-Q'-Rm-1359--Q,Q sg , ,f--x..,,gK-,f 15- --K-gsm. --'--4-,.fQg1,1e,y 11-4-nga,,,a-'1g1v1-,f11,1-'1- 55-,ugA,-'-1-.z,-szsemfi--.11-'-.s3, , H A .2 3 gs., Wifi? 11 '1'1'sff9Mq,gQ'v,fff1Qfaf'Q-fA?Th3fRg,2--"1f21-iff' ,JSWk-352-EQ--5-L211.,711-gg 3145-rx,"1r'1w1f711'1gf1-1313115'3,'w?'23EM'g1i-'Q 1e51,5y3-23 gw,S1vL,g,551-2-,-gexgy,1-1i'5:511gigSe,p1',-giwwxglyeg'-,1-51-311 323525, ' .-,E3,g5:.11...-k.5g,,5KQ KK -- ,KZ ,K-,-RimWmfgi-W,-5.,gj55Mks,g---751,ggg.1m,,5,-,.K,,g51g1,-ra-l11M14,'.13-LR.wi . - -1-,' '-' '.-f-- :'1.1i--f'-'if 'fig-f:2'f5'1L:'-5421.-1'fi'ff2H'--24-,S----'visa'--1wif. N252''2'.1'w5M'fM11-1'"2 1161?iaiw3w-'fz?z4JrW-- -H SM-"-QM-X-2:4-5i1: S'--1'f-1S12fS.'-f1fe'-weK111-'11-f-f's-Q1?--'sff-21- gg-rg' J:-y' -hw--1-Q - wif - f-me 1-11 gf-f'-W 1.7-'.1-1-Q:-.Sw-f z--S2 f'."f1 -3957 iw' fi- "WS 7' '-'-12? if7.iff'iii-2lf-'7i---3212iff-"1'f1152-"3f3ffi2+wiiigi-54534151aim-g1s+s2f3-isf:221'-2?--21u-'-?i21e1p-f1aw1a-'1s455'i-11'-1 '22--Us-'-g"fz"iY -d'iZ11H:+La2ES-'7.112'af--1-i1fiw'2Se--'z"2fP2gZ31e1.e-21+12-3751?--rf" ' - ' -'.4-1--'sa as-.' zxgg W , Q-125112-1-sf:--gi1f' sf1fgQ-me-ggsg-1 -.+,w-1."1- ---'-,--1-11'--1--W "-' 1 17-41-211---n'f--J,M4-f'71-.1---.--7 ,g- ----11----7,1 -1-7,--.11.--.-51-7 41,-2.177-1-71-S2-'1 - .s-1--'-2, 1- -Q,aw,L---5-Q'-1--mf'-M af-1-Q, W7 - .1,.,-,,, 7--, -1112,-,i1,. ,- --1-1- 6. ,ae -t-, , 7-,--3 , 5, 7- K Lg-5.1-1,1 71----L--M-,,Ms-,K,2--5-1,Q-Wg--7,.-11 -- Q . 'f 1 -"f'f'f 1"-ff--f'1Yif I'-1 f5i'if5'E5i'f -if 'if'-f'2'lP-M ' Fl f I-if 2' -31-21511'1iffEfs"-gf'-212' -131515113-2-5-1-2-4-f'-mai'-if12'-Mff' -2--Wi''QW11'1-g.s--Lg'-wi'--Q-g1--are'12f1-ewaffm-17?-21Q 11 xy wv, sz-'1"1,1" ' .-W' ..: 1-15" -1- Q- .' 'Q' '- f- f5" :'i -'- 1-31-12554-711'---2 W'3-Hvff?e'm7'11'2 71-ig-Yami--532, fm 1' ff-' - --'-1-7---.w--"14s:1fw-'1.-11-fn-'2fs'Aw-wg-1f11h'QiL,.-'1'!fg1-7--wQ11mf7siv-z1----MQ17-1-7-.sm--7:--1-5-1-'ff-.:1',-4721-1:--Mg,rfg1,i,,-11-1--.11f-M1--'-"5-swsw--9111-1--17q1--x1-,1-1. ,.. 7,-fp . -, . '-'1iv1, . 1 f - -7-:-.- ,.- . M15--2 in -f-2-,s7m1?f7-2 '- 1-f :'sev-71-f7,.-1,1--1--1'--mei -'w ---"-'Q--1--'-,-5.15111 -2' -3-5-wh-f1'ff---1, -.11-11-50115-5---11---5 12.-S.m.w,fL-1,gf.--'-'11-:W---f,f1,.---1-m7.1Ls-.1-ix ,-,X-511Q-.W-1,11-1,,-e,1,1-Km,,33,K,,K1-.,..1-11-1 ,H-,1K. .,-0,15 .1 1 .Mp , , -1.-,,g K . .L , ,g,u-,,,,-,1-4-,,,bgf1.,--1-MS.,4,41--,--,W-5,-,,,1 ,,.--1,1,,,1-K1,,,,1.-., -11" 1 - 1 --- W- 1- - .--1-7-,-----..f,. 1 ff-- Q1-.11 4622- - '- --fs-,111-Q-..'1-1-H1--91-38,-1,11-131-'---+fa-'17-1- -ug-522. 1-.if71-'gk'W---1--M-.-2-1-2-1 '-P',-2-2-Q-fs-m--'M 2+ - -' .-N19--uw 1- -1-A. gig fw 'Nz-A f . f--'f'gL7 Ms 21.23-"1 .vis wiffv','7,,Z-'-7sfe1mi 1--:Mg-.1 v--'Q-111 'fffif--U1-H1171-7''-fi-M15-1's-1-,,v---.-52"--"1ilfiii2-112.4-fmNL"-5-11-11g-flaww'viis?-Emil-Y1-17fsw-'is'7f:s'f'3ifmi-:11M2f1.s,mQ21--f1K,1vwg775P15-31-wssfAfq1.'-251-7211?5-1--,-zffr-1542-1-,,s-31-,.7g5fg-hepa.. - ,, ' 'fffxe -ms-S 35 - f-Qs.: 1, ,,g-1-mga-. .-12-ez--if-4gu+,g.,9--. 2:-"Sw " ----.mwsiqg--1:'ags1,,w.1w-.1z.'s91,w1e.'g'111--17'--ww--1--: --1-3-1','Q--711-v-'91-11111-9-xg-5,-1-f'-,g1-Q.--,-3-3--557iwggggswgg1-ggmgi-egg-11:1--,215-eg151-sp..1Nw1f,1i.g-my-111-f1,.e-11--.--vw'--,315-w--zgf1g2qgQg2g:11':11--'1-gsm1"'g1'-!--1.gEkf14,fewfsg,.1---,1'--.frm .-f--K---vm --Mg - : , - ,K -sp -fam M1---egam-vgh-gg,-g1g,1-5-M-1,f'135,-1,-1,-2,M 'I '-ff' -2 Yf' --' " i"'-"'Q1w1-if-'7f1'WUZ'-19? 5- -'hiv-iifft 36- 'T -5- SHT' 'f --A -IA-' W- ff N1-w?'?5 72391 'S f'Win'fix-i""STW?-?1'5S'1"iF11'5'7I'v-'5S?12'?v?'QS9'?5155571WUA1Xf:a'1-x7vLizifam-lx35g!'g141515- IH?-N --f-1'-Qi5'51S5v: " "" 0.x:.Li-FFF? 3 "fix " '1--aZ,ss:55l!W""'-I'gE!14T'5',siv-':. 51-W Y ?if-iqf?-N22-w ,E-1--Jm1Qw-'ni ggi-',,-'77---11-1.3,-, ---1-fa--7-w--.-,5,1,f--..--11---2--is-w--11-2-'f'1.-f,--1,1121-1.---.s71.gw'1,-,SH--1?ff1m'hfiw--41---S.5-SW.-11-1431-75-211-1-,fs--,e,,11g-Hia,--1,2 -,Q-5,541-XQJ1.,-11--1-., .--1s-,Q-W-1-mem-,S1---1.1-g,,.a--,-1-,-54 1--1-1,X1,,,,-1, 1 , .11--,411--1, 451.1 -,M-1..-M. ,, 11, 1,.-1,-1.1-y KK,,1, A,-1,--.,K,,'f.-,1yiE-1-..-11-,,K.,,.12-X.Kg-,K.1,,,1,-,LW - .-1.-1, -,,'.,,.,,-,-- -K--'KQ-f-gg,-,-1 MK,-f, 1,1--71-,, -f-rm-1 ' -',f1a'-f'e1'7'fLH-2 -'-?1"-"2'fwSF1-'11'-if-S3954-SQ -i1fH'v11f--Q-21-11-111-f1w1',9.---wssw wg-Qg1w?yv,-2'--.1-'15 -ffaw-,V--1,-92-- ., .c 'ww - ,1 ",:11 -g,q,-111-":G- -111+-1:' ffigiifvigfig--:KN Q--'--sem--MfYF-19-1cr21m-f'- .11-QU -- .,., ,--t "--' 2-2-0Q--"-H'f'3f1'Z-ifggi-5'fix-ff'-'2595523-'-f--7Z'f'?w33Pf-ww9'?fH5faf21Sw'W--1-7,---2721---1--WW1.1-.-12-11-M15-11151-1--1:-,H--7- -,.-.,.-ff.2.-1-,--21-1,al1+f5fa1,-1, :K -1, K1s,.,,1 7-,-11' .',-KJ, -:-.... , .,.-1 ..---5 4-1.1-1-.-,-S1-gw---211,1- - -. -1--1:-7 1,, e1f-Eb --1-11---M415 11--'1's-2-1-,."-w -1.-my .--1--11--,M ' -- 7- 1'---.r ff--71---'1----. ,,--'-1 1--v.-1f,.7,71.f.1,-",,'1- -,.-,--V..-e1-..K-,.- 5-gs, N,,,g41,., K.-,-KK,5-1KK1,,11,,,,jg- .W Y-A1-.q2bK1K,-,,yxK.,g , ,1,,,,,,-,,,.5. K ,1,,g,K,1G,-,1M1- .K,, ,.,K,5. ,..,.K,., ,.1,-1- 5- K,,s11g125-,..1,z-5'111, . -,Q 2,7,1 K ,..K. K:, , N,-1-. .K,,f -1- ,--.,.,p,M,,.fK-,, 42,,.1-,,,q.,--,,511,,gg,,, K. --1 -7 --2-i-L 2-U--1s'1f'111,'.-11,1111'11:Hgg,f--117--:gmi71w,"'f1N---gf--L--1?g-iorkwg52552Mg- -'1-71-,gg-571--E15-1ra'QS2g1,7,MB-11-ff-WI? w w f -" mg-s' . 1-1-1----Sy,-MJ ,- -, 1-',1--'-,1-'fc K1'11-241.,,5.-1-'1,,-'QSC - -M --3-1 -, -X. ,. 1--13355-1 'jg--,1,143-,K--,'1,1-5---5'.--2'-,114 ,.-4 ,Q-7"--,mfs -' '- -f' '-'- -- - -.":wSk-17' "Sl si"-ff' W ibm?" 'We Ze-'K-"T 51 5'22"'f-- -iY7'iQW,ZIa-'ff -5' U-M P5 2' V' -' PAGE: ' . - ' W' : B' 'Y' - ?' 7' : A- 'X -.1-1.4 ,x :,"'5iS .." .4f."'-a Ur ff, -'rx ' : ' .21-'E-ffl'-'g,.-',7'T:"'x:1zx..i1'-"2iL-a5v'- ' -.-g'.:,- , 1-1-'fx-2 - 9 I H1 1 5 . - 'K - J 41,9 'iff' . Ep.1"b'-wif., -A LiM","1 12414-1: -1,-32527-2-1 - ,Q 1. -1'-" ' -11211J-W-MS-1511K-19-7---.f-W Sam- ,M---1.m1-MDQ1,--M .K K ,.,.-,Q-1 ,. 1- 4- -K. KKK-w vs 5,.,.,-,4q..M- .,---,-..1', y- -6 , -4 ,-.,,.,.-1, -Q, gm, 3 2.1 . ,M -11 115- 1,,.-.5-sg-,Jw ,, ,A ,1,1--1-M-, WX., ,715 K ,,.,1 -1-W, ,.f-, ,-1-QP ,-,f ,WK-gr,.,,KK,,,QK .M K, ,K ,WKEEW 515 - " ' --1.1--fg1--1fri-'HQ'm1-m-sw12,-11wvw-w- ,gym .. -. - :lf-'v'-sf-Misfx'-1.. W1 -S, - 1 - 57, W- , ,1.f.g-,g--,-,,1-,-,iw - 1w'-,5-,.. ,sv-fix e--1'-1 ,few-.1 ,Q 135,--, KL E.-q--,-.,-iim----gy,mx-F,-1,,15,1i,1K-mbK1' :1"I. f-'f"ff--'Lgmzi' 7 1 -'1"w12f "- -. 2:1-:1" "f+'4f-,.'-'ff' 1 , - ,U --1-f-h:1.'+f-w - :-- ' 1',1q1'-1--1,,'y-gf-,1nS-Q-11-2--,E1-1 .sf-51,1-g1f'zE fsdf, 1, - -.5--M -5155---,J x,.gg-gk-Ig.---1-1-,,M --ww W 1 .f '--H-:vig-112'-Q-1-1.' 1 -+1-fr, ---"' f ' li --- -1--11 151-2-12' gm-ssl-fl"1'f-'z1""i'-"HI:--wiE--11'--5'1--'2f:'2,iq2l--942'-w12 " "-'-ilu gw',7'Lf-.--f1Qw-W''gfswiif-17--sw" ,' '..Q 1'-ixlf'-"iF-,uw -. wfiiiw .1 mi- "gf.fsfqgfzsgefj-1,-:M-57-12:22.--'Q-1,-, -fx'--.ihssmm g:1f"1":fLa-F-7'?Ki?li mr3Y2'121'RY2?E'?:wg--15621-1-3'-2173-Y'Ha".'4'z'25-W1-92--Mg'11'-"'7Y,,if1YSf"98115- 1'--Q-:v"K'5 'igiswg-,7gS-.5-:wigs 1 ,51-pi,.u-Qg-..f ..Q-,QQQS1-.-1'4,,,QgQ,i1,:.-'Q qggmz-2,-.:1jx1:wfff-A W-Q1---1,-g,m .' 1.yeag1-15-- 2-i?igE',gfe.?1 -71:12 5- -'1r'5ggi1gf11i:1.1t-,-1335-ixiggz,-.155,15-.1-,wg-mfs-1q1,wg5-5' -211-15-'7-.rw-f-WH" , - s.'ef7-3-21QA"-1-'--'-7-'-i-Q1-5115-21-M5771f-:.'1151'i--firm7'--'sf -'Q-2 wi--'Wai 32935---1?i??9-'iw-'.11 -5 -',:1'-51--ma-,-15--1Q1-11g",v--1-71'-w-'.--Q11-'11-"',?'?z7f-,-.11 .f - me--,151---,,.-,1-Gm M'--11,1-1-31K -.1-1,--:1,f-1- - g'i.w-Q1-11-7117.--1f-'-.','1y.-aA-1-H,.11.-'ffizviw-fv,--, W " -1'-'1 CE '--f,," --' Lf- t,1-'f--fif' --PW fx' ' V 1-v"ff5,'s1 S23-'M'7'1 '31fiw'1 -ff: IW -2-212-52511--zft's'i25' 11f:'-1':ii8'ff'?1'1-,ml-i'1tT-"I1'f.'5"gi"ar"'---15'Qz'i':fS13'2'Ql1f-2'i'if1--'lm 'ki-m-2 1'X"-F?-'Tw 1-'K-2' ffs','1-mi'2--z - -31 - Eff--1-l3"'--"ws" f'f5:?.w-1-'1-'-f".'14'-,---ear.. ""1--1- 5yx7'fi22-'15-gf-aw --'ww' '-giifepf'gs-'-'7-:Q-eiwfafk-522145 3 . '77, 2-a?Q-:1fe"1Q2,"--32,'-1- -1 ,1 .s-'1g'2,1E1zf.--iw -2-K"--4'-Lgiisgg-Qi.,-wg-pw---5g:g5,,gK,-1K:sQ,,i12.-W1-.-57'j?ggg-145,41 .. f-j.Kg-1-5-Q-me---153-5 7 'gg-51131--352.1-2-5-,--55-3513-f".L111-Q-,5f13Egg'Xzsf 'gi'-31--212-if-"-' 1' "zf',g1122'-12,14-7'sz'f N-1--3-W -,f7-53-'---gg-Lrg'?' g'157i-Hs" ":-f 2,geg112if- ':1'aii"f:i'1g----m1i'1'1'-' 1-Q,- -I-v 1 --11-2-'-2511-1--fiz'-'::'1g--2i-':s"f4:a-g-'if-1-i111L-1W--H1-f-'1g-Lff1-fW1-7ffgiL-'13--gif f'2'If9QZ+zi'2gidfg1r-Liigg "is-21'-'1'1'-?i--rig'--27' Q11 ' 3:a--g:-1- fwfr-5-.mfg-.-s"f.":'iQ1-:'1-g-2-W'-W 235-1 - 1 "Ji -W-'1f'fi'iii'1?5-Uv66 -1 -'H -S25 -27--W?f'?+'f ffiiii-"2,. -f S771-if' 19 ,-EQ' 'fiif"W? ' ,,1' ei'1f iff1iQ'S2I-1.-51-1'iii-'ZLESI--a-'i.i"f?1-431-'1v,,'.:,g11if'i"."'s's-"7-4--M,",-15.529-1---1'f,--' '.?f-fait' "-i2.'wI ,' f"is1-wr Lf ? --Q ivagfviil-fs-Q-147-1Zami--1-'Q-g1g'J'f gmg-'xx -7 -5-1.-gf'--'55QQ:--f+1f'-iii-1' 53W---f'i:'f2Kf'ff ' i", Q-1- -:af ff -f 515211'vw,12-'-1Qf7111,1.g-QQ'111'gf--5---:',-zi--WE31-'fig-fi'-SW'f":.-1ff1a11gf?3E3fae'-111125-EEQSSWQQ1 ' -2QiL'zwffiE ' f'- gi Qfff'- 'fiigvizahb-522---'gi5z1:'.Ev1i-g--f-1f.?--13253-3-35: - -, '. - is'-2-1 ,I I", ,I-L. .. -.'--' 7-N"'Q1,1E ?f333K'sn-fiii-91"Iwi-i-5-.f-'fifggl321 l4i-.1- 1, .-J im-Gi fs: -M7521-v7f1-3f57-1 '-422-33--"3'1E.g-:wif-.gs-.leg-K1t1fi--5-3-TL-21--11'55-5-35-.-MQ,-.-,iffg-figmgQ-.igzw,--33517Mg5ggXggq11gV1k--311,5-,-1131-3wg'eg'K,g 111 ig :VK-:W W MM gqsgmgyIK1-,1K-,-,1-gg.-1.Mgg-,Ktfgqiggf ,mi-3 ,' ,, - fe, . , - , -- -, -----M .1-, .142--11-"-1.e -1--ww.,s11-M111S'1111z7-11- -1s 11-1-1-fm--1.f.---112.-,1,',------1-, 1-f,.11--1, -- --"--,X-W-7 ,-.---11-,wf1,,.-1',,-1 ,1-,,,-1,,,a,,.,,,5-1,,,,--1,,1--R ,,,.i, , M W 1,, ,,,--1 ,W ,M 555,11--,,, My, 5,115--K.-M,KKK,,.m,1K., ,KW -,.,,,-K.K,KK,..,,,,, , , ,Ui , KK 1:.--1-L..1K-,,-,. 551- . ,.w,--awxsw W,g-.11.-.-.1-1,1--1-21-1,1,,,-,---gg, ,M -,W--,,.-,1-,,,-,--,.-1-.17--,..1-,.-Q,,,11,K,, .-,i,,,--.1,-K-,.,.11,e,,1.-41-K,,,K-.,K1,,1,3.1,1KM,1.,M-1, K11,K..KK5K1,KK--.1-5-1KK,W,-W M,,,,mK,,L,d,1,,QKK.VQK.W,,,K..KK.,K 15-,KM - -: .41 -' -1 " - ' M17'-'G Nw ---.'w+1,w2't,+ff1:v4-'mil'1'--'W -aw?--153-2"'-in-xv-f---WSvw-ff2:11-'4411--M .wg-1--1 11-QU --2 - H-1f,1'--2"---'1--'sew--if"1-M1--ggs.-,-:1z,1,-Q-1:--Sw-we-11 -,-1, f-ez'11:1,ff.s1:2-1f-11,g,1---1-My--1--211-1,1111-61' 3-1215 .--Q-1:-1-5-,.--11-.M 1' Nh ,-. wg .4 sgK,,-wg -3--m.!,,--..J,.-1-1',7.11,K'5L,w1,-Q --X'-" --'ff ff ff'f .1 f--- -1-wf11.-1ff1.-- ,- M - ,-Q-71 . 11 - 1f1w-'77-f.-2f-1:--7--.1-1.-7--.117-.-L, E2 '-7---1--:saw--7.---,nf'wx-.---1--1 -1'---1-'W'--1--f-7--Q--1,---W -'fi--,CSS1-w--111-N-me 7' . , . :' ,f f-- 11"-,'1-QQ, 'mv . w1!'?i'i'-Yifiimh :s-'71 WDPW- -'1 Q-.4 ' 1x715'!s--iw. Q-7-,1,.,--:g7'1'11w,7-111-1-----1-3-M.---17.3551-,- .-,LQgym.,--,g-1.,,--,,1,y,-, -yggm--,1 -1- I-X. --Q.,-..1-7L,,-,,-,.,1-,.,',,-,, ,,-,,-fgh.. 5-,W-,.q1g,m K--M t,g5,,.-K1,,.K.-,1,.31K--K-img, "V 7'-1'1"-1-Q44 ' 7'W-'-1- Q22-"1eJ" - . --gxbgwlfl'W9,'3Qv1,1H'-2i.-1-5-M'-15'L-'mfF- af- " "ns 'Q-.Q-E12-L'11ff1-5-1--L --1iw'W'1,:311,f,-1-'gafgffw1---15631135--'1-149155-5-f,viimay s32zLg7g1gs 55-1-4' ,,--31f111-1-S-sg,s1f15-:'--X1"1.1',w.7,qg .wi 13,1-11M Xg3f111f11rf-y,-W-f5:".e1,g4-,,251Xf11.-,-M 1- 1- f 1 i- 'W swf if --1-Q -Si, .gg -z M-T15-11--1.-ii,21ei 1- as fqgfi-KNEW-.2 47 -7-ws-455-'5gf:i:.m'iqf1QZ -mfr-,, gs--'! " - ---ag-, my--,ig5'YfQ-'ww-,f-5-1-1153-1,21',-15-gggg,-:,,--.gigm-A-x1s,v-5,55-13558-.-35:55-,gm-1-W-11.2,-vi-,1--K3-'gg-,p1..- ..,,5g15g- 1--1 -3,1 1,K1-3-13f,?g-1- -'- -.5-,EK gi,ggg1s,K ,,sg95:-Q-3--W'-.1-51151,-"Kg,w:g-QM, -f--'-f A-1,3 1 7.1, .1,.-- -1 1, :1-.- 11: '--A :-'f"s111--12-Q ., V1i---Km' 74!1:w11f4'-wrxfa'--1-.-sw., . '-7.:-.fi-' 31.1 Mm- ,,1s71-.11-whfgfmxf'11---qs,,L,1Q-m 51-gm-7--1-QqK.1-1-1--5,1-W 155,W-1--Q-1s1:lf1f1,-MZim-L":,---ef A4171--,ewK!,,lh1sf. gg----4-Wg,-, 1--,1 gig -1- .--,g,,,,g5Q.w-K,-ifsrg5Lg1'1--13-,QX-.-1 3,-1.,--sm, '- ' -1 f- 1-slim 51 " '. "M 51 3111115511,2'---ans,---1,gqg'g,' -Q -. --gf wg1g's7 2-141-339,114-g11-gfxg"1,,g1g:1 - gg X-5,1-:S 5,g1i,f2,11w,q,' 'L-14,Qrg-siegugggg113412342-gg 1211-121-fx gg g'515'55'EuK-1gS:-Q--'vii-14','gLq 1-f1s1..:55-,.as.a 1951-2153--3,711-e--'-we i1-f-Q1---,1z,---'1-if-Fsmigfgvfm Q61-gy-,--1: -Eassigrw igw-in-52,2455 f1Iwfex914'a,:-'-2-, 1gr1,'1-s11-- -zz-1' 1.----eg 11-.-1. ,'-11.1 r'- fm"5,W+'fffF7PE---119-2 - -' rg -q.g,-1 -L-1Q"ig-:.- my'11w'-aifa-M151-wgg "-2-ft 'S' fs '1,y-W:Wmes::f1fs21sSf?s5''f7fiqi--'fa-sgarw-152-1w:g,f5N,fg,,L,L- g1,1,,,-11f3,s-11-,,.5g-gqg,1,sgt1--25:95. W- ,--gs1Qs5,gw' ,Q-.0-H1gu ,pq ,gg'--311,111-141, Mxed' gggg-Q.-"--we gggg-'aa21-1-,LQ-33'1-Kg:-Es-.1-23:24-g semi- 1 1.111-4835 1-.1g,-K . , L --5213, ,-::,K.-,K,,'.-,Q 341. -K. ,,-1,5-1555-..,7g2g11-521-Mi-. U gg .- , s1:g1Q11 -gf avg-35-1-, 1-112-wg-5gf,e71fv1-1 f 51155-A11-1111--Eu Q35-1.,g15-..4-1--9121-115-Wg'-gg-11-511,--11:11-.1 1.15715 1.1g,11-,K1-gg,,,25H1a5-Y,-if"gg--1K1W1.1,-wggg,-5-3-57,.1,g 535.5155-1,g,y.,,v-g.Q',1,.K.K- KH 9, ,K-11w,3g5Q MM-P133-.W-31.1-Sim-K1g, W-2 1-iw -L-K5-.KK 111",z,Q-1-in-4--31 'z,-- ,siffwf -21 "wa swf'-5:1127- w "1f '-522-'L' - ':fg'112i'ff11fi-heif-f 'ww-2i?12"5-M527'-'issffssf-72'4'a-?1-i-5z'.3?-iff-2i1'?-fqzsizfzzf-i'--saw'--f'---ww,P-K1--5!scf'16'12ffEff .4-2-4f'W'1e22 ' '-',17'-a11'1zf7212-2-in-is-2 17' .,,-7 121- -wif-2wf,'s--we-'-1.-ig-Q1'f2','s-:'s'X-GW'3'?1'is'2-g' KK -, , .,,... '-..,.m--1-215-1-'L-11,5 5- -.,.yg,K. 11-11--,, Kap-21 1-55,1,-,..1,,,-11,-,-11, , --15g-Wg-1-15 -1,-,,,,-,W1,---1,----1-,M-,,,--141,2 1-Q,-,Q ,-,,m-Q55-1,-1-,1,1.--.--M. w1,,K-,K K.,,,1,j1 KK-61, K, K,,,K,K,Kg,,, .K, ,, K,,K1-t11K,K,,K,W,,K,- ,V ,,.,,,,-K,,,gW,,,,,K5 51.3, KK ,---f 1, 'ef'-'H - ,Q -f-2+ - - Y'---.1--s'11w11-44 ----151' 1-. '-15'?lEri- '.'--.wat--.fi-.5 ew--+1"1-'5,-M m 1-4 ? 1-vEe'1-12-.15-2.f:--Q-M141 21--ffsue-.--1-Mg-f2",'5g,.,,gL11--.iw'is-'fbs---.ew w-m1sg1, ,ir 1M1111.vsz1---'es-,K' -,M-452-'-gg--111-'Q61zf5,' -1v:--'-.'1-m -- fm km-1'g,S-.17-1',.a,1g-1 1, 1ff--ww ,- 'f-',.1,1 --iw. -",. 1 Q - -V11mgg-fz"e:'1- - 5 -7-'..-iff-1",:-.: am- HW--x n f - ff M n -- .eq2m7jw192:z2---fm-1 W -w-1-11---a 7:-7-1-H1,if-1'--ge-11,--'Q-rg-1'+i as--f --,gm--1-fe --g1,fg1,'sg,-5.11-,--,W -,,,,:,'-717,1---7f- ' ,: ,- 1-,Q,--11f1fr5753sfQ11,Q-gg-51-.seem1fsL11'c'---1522114 , - -1- -2-' A -'.' 41---. -. -f , -'iw " ---m 2- .1Q1-fm-'-11---'-ff-r-L'::-21.1-.1251-fs-'ww -1-Q11S--15-15mQ-..-1-.PW1-.1 s-11-.--.1-.1--7 sz--1.,1g.--,1g..,-W 115,',,-7L'1-1g,-Q .,1q--51.-1--1-.S-.-,31 -Wgg-1-,---.-,,1-1.11--W,-11-,-ff- , - 52" 1 ,W-.ff 4- 5f'51zWi31,? -- ::'--f---qi-k'f.f"1 i1,i"11- va-' e-f:2.'-:.:fg,'av.-' . 1-Q .1. '-.-:fs 3- '-is--s-41--eRgk1i-1'-i.i-"f-SM221-xzvf--1-gg-1g"f!.-2jg'?Q72fs,g5eSiS''-121W--'7-'12,-wg-Mfg-34--f Ssqgiflwfs- KN--71ff'3f'-'w' :M-. S11----A---wi-1 maz'21.115139"-M-i1slj1w41'f .-1 f- ' 171-1 ' --QA ---- -. .-'-- Q , 1 ,,-..-"z:-'--'rf--7.--hw ' 'f 121 X .S-1--4-----5--.17 .-1--,---. 7,-1 ,"1f-f1:v-ff-:UQ1-'----w:--1,---'S-1,f,f-11- 1122- --M. my 1 11-1 --1-52,-' --1--'A-,--',-if M- 'fgsgm-' -- 72136 1- -1-1--11'-1,ifQ.17?--1----7-'1-,-,1-,-fri--QW-1.1-2--,511-if-2-2.1g-wTif525iji5-+-fi-em-21N,wxgc-g-,Ex-fs-'Y ,1s--1---,-Wm .--.-5-1,,-,SL--W , .-.,--17,--,,--11,-We-.1-,,.K,-,,-L11---1-17111--,-W-,E-1.s,,1--1-W , Wl5K-'IV'-'-'il' 'YK 3'5" :!"E- ' -x.,a'w',1: 555:55 2 1 'Af-92: KQ-J 1'f"a5'5':- '--VI, ral. f1Q?il?f5"l'fL,fV'-5lixiltif 5-E-QZYSQAQ-,7i' ?f-iLiii133f'1f'g-'91-x?f5g'u",AMWZN2,fPUW5xai1?3'g?5-V555 - gg-"11'Q1Q7,'E-f77' L?wi,'Z:?'-,g ' q' -gg-515-?b-1:?g,!2'1w f. 'fel9-.swim'QLZHM'-'--21-5E13+-Q11-wg ' 1q"' 11 - ' M- --1 ,4 -1 7 af- -L-,:""---. 3-2'-eww'-' X1 ,- --.--W-11-"'g--1--Y'--1-fe.'-f--.1-iv-i M.,----7.---1----1--'-1-N7-17--11---Pm-17 if M- 7 1'--717 . 11-',Q,-',-f::aiw ' .- .. L--f--.,-w-'11...-.-'-',s,,-. -g --1-1 '. -1- 1- .,-- --1-,gk . .,.,---W3 m -,4,-6g.e- ..i,e.aW-,,.--. - -17, ,. 151s7f.1,x1,-.,21,7,-.-f7..---.f,,1--,-,Q-.-1--7-2-1-,,-,,Q-Qw-71---..1-1,,--1-,-1-,-1--1'-.2-1,--A'1,-11--Q .,.-11.17- . - 7,g.1-,K.1,- ,- s-- Q , .-1-Q-, ,1 -.,-,.,1,,,.. KK .-,y1s,5,,..,K,,,,,.X,K,K.,,1 ,..K,KK,, .1 1- ---.e. 1-1 - -' -1- ' .-1 . -- - - - ,4-1 17---f - -7- '- 'Q .9 M lm-'1fzf.. gp,-A--v1-1-.-1,-..-.M3- --.4 --1-1,-.-.-54.4.---, ww--1'-1-1--gq-1-,--.---,--1-,W ,,4,K-,--,. --1f,.-- 14'-, --1-,---.--2,1-ps.-may .mv-f .Y-,I ,,,.1,,1f-g-1.....- K-.,,,K2,11Q,-,WK -,f-'T11- -5,- 1-',f-'rslfv-ig ,-fkagggf '- "'mfE5'igE1"-I 52131 'f 1-'q w iv . f4Eaff2f1'g3Iw',s,- 771 11fi17'1--'-0"1u-'1-3-'11-iy-TfLgi:sfz1:x'gi?g,1:--yigg'-giL?i"i3'p''Z-'iwwfQfwsi'-' wweg'-2 -,f,'r2f-w f' .' - ' U -W, meg.--.saw f.'i-"fge1'sgwK1w7-.f- 151 ,w r --ff':'2'27f 1i'g-" 7'-'Q-f'11-1'-2 . --1'-113 .. - -. ws'M-'zfsw-1'?-p"1-i-.Qgg'i'11f11fQ,,f111-affQ5,"'-21U-ff'-Q7-'lf-v-'fag-'nwf'a-.1-w15w1'---f-if--7-in-2 11-ifS1si7- ?z'- -2.-,iw , ss-"L,"---' M 4-1'-'S-'15-Q L1 7 1-w3ff5:ii"'.s'ls1-'sg--'QM 11'-2 -----1--1 -W 1 1 ' 122'-f f'-I -f -?1',s'--i"1',-M "" .1 -Q,-P'-4 ,,.uf' - -we ,. -2 1, if-1 Q-, , ..,,. 1 1,-. m5l:?k?i'1"' 'fl ,-'Y A --4',,f1- - ---4 f--'M wa-7f'1rx,fyg-1V.a 1I,Q--2--q'sef1-K11w1ggK-K-K,-4,111.1K..K, K1,KK-351, 77-1,K1m.. -, K a1',,!5,,., ,K.,K -H.,-K,,,,-..,K.K. ., ,N-111, '-K--1 ,-A-21. Q-gm K-K1-5.1K5.,LK555mL. ,.1 s'-SSN - ,ff'7 -12 ----Y'-gg-'11-7-1-V-1'Zi: 2121 'TP1 -75-1-M43 -- -is--.M--,-r'i2v'1'-1 ---1--1---112'-Q---.-K-1-.-7 1- .-':1g.,f-1-'Q-2v'1'1x7f.PLtf1-.Q-,-'L--1 f---fn-,uw-,1gf'f'f -.ff F 1,1711- .Q-,h71-1-,11' .,:,'7 1,1-1-,w'7M -1' .-14 .w1-s-1-1---,'--:---',1m1-1- -, 1 ',,s"f ,.--13,1--1' ,-wr' -1' -,-33.52 ".f ,--"'?g," 1'i41"Sf 1 '- -af-:'2'--3-1-izifwfg-1wi-7i1:7-sf'i "--,ii-"7-a'-71'5s7fQ-'--41-wg-Q'w1-:1'-Qfv11s5f,-,'1- --'gsufii ilw-'-w-,'f ,1-1"-171,112 ..7:s--12.1753-1 "ef .4Ks A ' 1 1va1f-'LW - .-S1 wzgkf- 5,:z:'--1'-11.5.5621--gf . ' ,K 1 .- " ' "' -' ' -. . - -15" - " is--1 fi- .' 1, 7 , yi v-11- 1-"ff-2-H1 :--' "if mfg: " f- 221 - :Q-'N-1 'mm'f'--"',-'ikfff4'1iE4""',f'2 f' . :g,":.,-p x. - f'ggf'f,f- - -f.'g,s-6-5--,1,5--.1-655.,J-Kg-fK'.7,-1-.1,--,-171 . -7 1 -, .-41 ,,1- Q-g,,37u .-1-My --mf--,-:1., ay 1--ig: mg:-:,'1-1 :',. f-'- --5,1-g-F-Q X'L9MQggzg'2-pg--g1-1g1?:9s5'L'f2"' ,' -515.5 f1' ?",q1f'1l 5-if -,f-55-fx' if'neif--1-:eg'1-zesgzgie-,E1351-fi-'-1-3 532- - -Q-QQYESZQ-222QY-iiwjgfgglgv v'z5'1' ':, .- - - 1'-"-'gg , -1- --f 'E-:.- gwlf'-5 . ' ' .- f2' x',li:'1Q7i11' Qliffflx 11-i is if- -. fH1f5f1ff3Kg2 - if 42259-':vi?g 4'je's--in 1f1e:g,1"-Q"',,5fv2,fg,1,g7,--g-,1e-f'-'wg--11-.11,41 K K- -- -K 11 -5-,g.,-71-K--,E--,,gKK, fi' ' '---'f 'f -z'm::: l" f-2 W ',fi '1 'M'f-,a,2i" Aff ff'-1- V W4-sx? 'i-' gs- -7 7? ' Kei-ilu 'V'-'Tie' M3751-'f-i2:i,'f'1'z-3-5.3K Q, 1 gsgK1fi,1w11:,'-'-22'--7.1111 ,W 1 1 . 5525 3 , gf--5 -r-, -.W -1ffKK K --,ff-g.m - ff- ,gig e w' 3 1295 gf g iv'f3E25'4ggz2ia55 iiifiig 3 -, Mfg' if " -, "V lei? - ,F-fi' 'wif'-'IS1Hz-?f't?1ff'z411L--f--V'-5,1S',-,--,1s,14-ii'f-si5- " '-, "-82,21-M-122 --,-1Lf,vf2',v-1- -Q'gf.,'fi,-Agf'i1'i-":'y -5'-vfifii' 1' GQ , wg "22f5s1'1--wf,zi'f'15-ig-'Q '-: 1-.gg -2-f-,,,1,'y3gs'q.1ga5gs 71-1--'wa-L11----' " ' ' -T1 I--", A 7,321 PW . - 'K H4 'Q " :. K' ' Kg- i1f5',z'75!7, 'QWE3'--5"-'i,f7z -374'7'Q-15 : ff,g-..- 6251 2' I '5QfWi- -I KEQJQ-l1Npiiz2s 1-Z" fi-'1g'13i',.Z 3177-45 U33 ??G1"' M52--E 'fl-2niKi'fLl???1ifQ.151'14511525531,?u?.v2QVr1-Q-"i?'.lLE32g'SQf'f','iz51-K 1511158131 -Q,"sq:fg'i 4 -I .5571 515 - -WZ'-'f' " - -. "T -- ".1-"1',. -.---39 15 --w s -- r',":'gsi"'H-1-'-"--'nw 51.-22-'1,71-,1,-1--"21'11:t1'11-if 22-. --EH' in -'f-- 4'--'Me-.'-X'--.11s-5--g'1-was -.-1-1 --ms-.--'-"1 1. -1, w-11 .1-'ew zfxe'-swf, ---Q111---"sz'rf--13-fig'--1-wi-.-11-115f1g1-.1.1-,-f- -3- ,qv.14",5'z-,-,271--v'q-3.1-,fvs., ,--W - - 7- 4- is 'gxti-7 ,s 1- --,p,-: 2-,-f,,'3-s--.---71W 7--'f f-1,1 2gf"1':-L1es-f-Q-57fQ,1-,f-M161--1-p 1-11-f"f-mi:--fL-'1' p A-11 ,1 M.,--2-1 -12-,-'ef-s-.1-1--'f-,gf-114-5 1---,---,71g.-'f'-31--:Lsy1f--1--",-w,f1g.-W 3148? ,1Wz'2'l',--N15-' -'an-, -1-f,,-1, 2211-" 1 --1 ,' --171. H - --fv '- vw- "Lf-'--21f1---1 '1-21-7531-W, Mr-X111-.. 7--'-11x35-1-1,-ww-zfwf'K -1+1"1,1::f,'-' 1,s, w11,...-'wg -:uf 1 '--Sz, 1--1 -ff--11-sx.1'7-'19-vig-71x"-an-.,-5'-fm-1---wwg',14-H-I--7111, 1f--w1w.-g1?meLZEx- M1131 --1--,71-'-1 1 1,31 9. JR--1 -f -4-Qbi-wil-fa-,'--12-'.1i-'zibi 'ssgesfgsgflfi J' A-I-M-11265'-1's1gs15L+-1-312 -11'-'.'1,'1---,i'E 'wgfipf 'Q--2-gn -'g14:g1f--1--gg---gmswig---2'-g:154914111-1,-11mg11- 3:9332 ,Qggyg2.egz11-m1,1- 553- X - mv 127' M l- ' . - - -"' ---"f-'-'ffili'--S'-iw-f-if-'-+3ix?1.1-2:-wv:1'1?'?-9'a-,1.- 'fy 11 '-ff an ale Aa - .s,z,. -11-gf i' 115 -1 , gs , ','-'fz:,.---g11,1- ---7.1---P--,'K7',1.1f,M-7:'1-1-51,Q -gg ff.,,'-w --'.1'-115-"fm-1 4--Q- 1 '---1--.':.-Q-15,1-1 1- 'E - ,-1- 1--1 --M.,f,-1--'Q2'L-E2552,-viifiziijsmfg-f511giKf,w1gfizg-1+-1 -7 wg'-1--Kf1z 1 2-,g b'i.-i x?-sffif-g 31 3 'K-'ffff-3:i1Qf-4ia'3ix19s4fa5aggiPi-515"--,g-:"?'--3195531:Sir 3511-3 155K-K-QYK-1315131-fi 5135323 -Qqfjigifg-g1"-:gi-:7,g1'2v-j1g-gp' 1' 1 , 225 -2 1'-f ' A' . -' -- -sq. A -1- -4I-,gzg--Kf1:L7gg-1,1ffigvgu 1-iz-'11-x.-gi'ii'-ffli,-11--11-"Q,-1-,-3" - 13-1--25 1 - ,1 '21,--gy -5s.7 ,',f- -- ,F-1-via 111-wg-1---Q-1- - ,- Jw "7 3241-19I-?'Li1ii'91'-ew'-xii:'xiii-.-",1'.g-'72g- we -gs--mi-1 52 "fs-5'-K gf111K.,gg,g--IK71,-gg-4-31,-1,1-1, ., W 4 1 -- ' ' ' - 7 ' -ew-7-,"fY-1--'I-7 -'f11--- --f--f.-M-7 f-,f-,vw-i1-11 - 1' 'ry -' .az '-1.1 . -7- -':1-1 I --ws: .2--1---ff-1-.1w+"1-1-1-1-5'--1--1:..-51'-QM-1-- 1?-Q-,K 1---L-,--,-'1+--.---1g- 1 ,1'--5,,e1,-Q--.-1, .,,,. . . . , L ., sq U,-7-asf'--11-1-e'-1'1'1r--17 K - ' --1-11-515-11'fff-1-QW -47, 1931- 1111-f'gW'L 1,1 an --1' .a,,-I-.1 -+17g1-'L-'lm f fm! vi 1--'171-Y-81-ff,-'-:7,'1M1-iw 5-171. 1 -72-'gfs-msg., e.1v, 1-- -11ffgeKfs1,X1,-,-1-1:gf,mW - -Largs, A -f'-5--gag--'gf-giggn -'Q-,fs-1-321 ' gals-v'1-w-xgs, z41fE.fg-'--11,1 552 1-3131 :'- K- -g-Q QS?"-124775, 1 fi-gf-151-1- ,. --.1541-,-fi:we-at-'i'-71--.-zfze-11g'1,-1'--tg-xg --1:7-sy ,?5s,5ge1f'-'-.-.-5512-K Q-M2 5'L1:sv-1,-'mms-g'-51311559 " ' ' 5- -1 ,- ----f -20 ,4i1-A'-50:1-fls -cz: - ,,.g,ge, 7, 71' ff .. '.,-3, 1,iKg.fg 1-gm -13,51 4, ,1'g,g1,eg1g-14 f7,5g111g4-g- 15,-1gm-,-- ---K1-1,--.79,K,-g-Km- .- WKKA W- -111 ,s ww-117 Ng 39.5811 QQ, 71.,5-,Kgwmy-3.25, -1- ,MQ ' - ,1 A "ik X71 -EE f-s.f'1- ' " --'-21" ,-:TW-45? wg: -'A 'H- " Q-gf J e- '- ,-QM' 12-5---1 A ',--'1'iJb'sw- if- I '?ssSf'1'sm. wx 1-'.1---w--'Qf,f,si'- -112 4 lgyaxb- '- - -1.-w 21-55452-5 may-1 Qu gs -1-1-, wig' 3142-wi-QEf"'11q1 f, - - 1:52-1 ' iw ' ,- ' '1'f -3ak,-- ii' 'Z-1"12:1i'1- 'fi -2' -11-1.16--,2 "f':f fL:r'-:'- ? "2iWi2gf " 7: if- - ' 1927? --Tij9--7'ij"iis"fi'-15.622 'f31'--:H?'-i'sff'-g?'f- '-gggg-rw, -. '--'i-,": ?.1f'-553974'5'i'-M71si 5-71'v-'fgm-'lfg-fg--g--'1-ggi ,-42--p A 23? N1 '1E31 KK,,1,s-5,2212 5 - ' 5'-',1-zifgggfgzey'1-fg?g-fs-,1g21- ggi?--3:2-1-1-3133-,gy ig,1'-5,-,--.--,QQ-,EQ-1-M ij-3 -,- - K - 1 -, 1. --,g --, - .1-1,'s--f--.1'-,1 - -1 , - -1,3 -1 --1, - 11-,-7'-- .5-1 - 0.-agp---1.--11-,,.1gfg,,1,--4---. --, K-K,K-,f--1,5-1-111-1---,V ,711-71 , - ' K K,,5- ,,-1.1K -W.-1, -.Q ,Et-1, M- .,- K.--1K-,K,KK.I-- - - - " Lswe'-.wg-?'Z,'-i"fi Q2-gif'-l'1g-QFSQ-" 1--1,E-,-51'-'f.2"fnil" 'ff' -1235 -f'--31,-'31ifffgfz-f-ir'--1:s'1-5.11539-,1 i1f"f'f-451115-W''ilfflgggq ' 'J-ff : ----5 7-113--, '11-'-'57:ev'f"f!7i1s -1f1zQ11ig"- -ef -eff --.1-Z:-5--Wg-ae --"xi --7.-7'.s7--21i3 1-1 g11'1-Qm1n1"-15:-Qafv15'4'1'-QQ-S1 -L'1fQff1?21w11-1-wi-:!Q:'2-.:-.2-- sf flimgik-f"L95'-2-ifiwi'-5 " W , -"u V" tri' -,.xg2',''f15-'iN'f1',-lL7-s1r-'1's',71' -. '5p':Es2"7,1:.r J -M 4: .vfxxw Vw-gws,1s4I'-i111'x' . .z2.-7,797 255-15. ,I '11L-'4i.--'1-'Q-gy---gf--ff-'1-gm-Lg--11-1.11,ff .---5 - 2319,-415,3 11 wg-gw-1,'KK-'gg--,1'-K1--M Q- 'wyiw-517.7111q-f,K1,1 5. , ,, 115W-77.-,3-MKK.-1w15319 ' -- ' ' " --'HY 1 -151' - 1-fi-SE1---"1-'1---4W2---L f'.- ' JS:-ff -11mf1,-e1-- :-:1f.N -::x'-- '--1:-1-ffm --',:13,s-1---,mf w-i-1-f1141-edNf-iy2s,-Ed2!'1-'1,1- , f'---sf 41- 15 '7 f:m-1'-15'1,- -gg-,'1--AM' ' f ' - ii ' +9333 if 5571 f'-?Q1iY'f1Si12E'?:5 2'5-li'-Z' K-M g -1 V -K 1,a1'5f5???1f3'2Z?i'f Q - 373' 95 .1-if if Q! if 'iii' 'g 1.f1a-" .13i-We 52.3 W i Wi 'E ?'-I ff 'I -" 'iff '5--P3 'SfE'f53575?3ii52?x3535fiPi'f-fffiif-'W' -fff1ll'5i2?'l1- W3 EZ-f1"1sQ'z1 S4-.5-'i"i"7i' K-'Z,'Q.?'i75KI-2""i"E-fl'-ff-4l?'2ii'f-ffl-N'""'5ff5?U' l?5?5YSl1,51-Hifi--Wil 'W-fi?-f-fi'gf.iKiififiii Wi" 5 ' 11 35155 5-----IE?iffi"i1zYZsiQf'1i?if?223253-'fiffii1'f3-'wgwisi' -iii-5232 53 'f'z'---,"'e-51"Q7.''Q'",-1:'2'ffe7g?-S-',','e1e"fXgiis1'g.-" .,.--,W ,,z-,- -SM,-'.-,g",f11'.-13 ' -".m::,:f'1g5-f7--,',-'mg-igfeilii,1-1--2525-'Qi'-7-""-- ,i--7"5E:52'1,--,-,.-i7-L-.-1121-e.5igE'i fiffifx VK: . M V - ,.2--:QYfif'-'wr--f'-f?i+sH'5'-14 '27---,.-Q1 --11-2 1 11-,,-"- -,, , .1,. 1 1,-7, ,'-71----1-H -'f ,-'K..,1 1--121'-V-1 . :--.R , f,,-,15K,- K..--,-1-,Q-7'--3.1-45 1-175, 1- 1 Vx- ",,-.,--,,K.11 '-1g,.g--- -51s,-1-. -15 -,N '1:9Q-f2- g3,g1s?5- f-iqfg,-'-7135192-fi-f1.v1gs'1ggs-1513'fgi-52-52-5331-gfissg 51-f ig - - ,152-1-12-1--f-it -'-.-.Q-. -'K7--1--1-Q--g1111,1.:,..- -,-11wf3q11,5gS ,,.,1-1'-'- , '-'-1-5 --,1 .-K,,-,-,'--71-,S-. 1,..---1,.,g.-Kg,--.'-5,55,.-1.1,--is Hi- .7-1. "' - 4-1 --UF" 'i"s2"- if-'1'L12fQ"L, --1' 'se1L--1-g"21,1g"'f'1-Lf:as-EE-'Ji-.-2111247 -M -.4--1 , .. -g.','i-.s1gL,x-sfQ2t."'i 5-1"lgj-3-'3.iiU+g'- 1"f'if45'z1-,M1Kff"-4-ff' ,.-M112-'575-,s' MQ- :,5'-f'a'13it1-:- "' ':"':9,s'-,-1'1flf-.1",' M'---ii'-g:stg545 .. 11-gg-124511-5 " '- "f'1: -111, ' -g-A -1 --1'-g'-?'z-,'g11,+zsi17,251'11Q:g113'e7"1- ,--'-4-'-wa-gi --fax 3'--M-"s"51 1-1-,1.,'-ifwpg1-i'fs--g--z15f- '-W.--, 2 3---yr 'K--51-'-.2 ,'ii'.--113-QQ-g--"':Q--'S-1-7: --:1',f1-fmg.--''ff--N.'-z"g-1-',z-1K5K'-12-ggf i'7--Qt-5z111,'-' -sg . ,',:::2---,fr1'.' "-1 :svn-'W 15.451,1g2,-i-,511:11x5--,:-"f+-'fwf"'-5-'gf-11,7-1'--4 - and 7 3' -in -51.5,7--i"'ZseA-51f51e1w '--1-1 iam. --1'21---,11-- Sf- 1--1,-.151-Lf'-1 K11,f-n- -,1 H- -,. -7 -:Km ff---- - --1-,.,--,1-,--Q,1.,,'-A-1.-41,11--,., --------,i-K7i,,., -,.5g5g:yi-3555.--,,.,L Q 1- -, '- 1-'K -221----,-w, 1- ,135 '-ye--541 Q- 111-z1:J:3-ws ,gg-2 1 1 ' -. -vw - V-33.-s'g: H1773 - -'-' "1 -"--1,. w .gm-f3f'7, ' emi--2 - '7v,?'-'Hi-'K , .e'11fs,':f. 1 3 1f'-,ik-f -3 ,rg w'r17- ,'--,Ku -'Kg ,',.-1, K,.,- -41' -,-.-g'gg1-iq, -'-51-rg, wt ,'---'17--ze 't ,1'--g1.,g-,, 119-'1--'---9 -.1L 1.1 11 - 'A -1 3" gggi-' i2?f-EZEQQ225 Hff-f31',3?1Q2-fiis-6' 11-lgiiyiffi-Qaiiy' ii--' -'r u .ig?---353--3-iziigsgw-,11-52, ':z,e1g,1f,g.-,'f.'- -2-my-17jf7,21ff,53'-3,-1.---553'-',f7g-11.--g.,g 1-in-,- A-.--K.--.57-.1 K.-----7.--Ks,,.,-1--K -,551-K--"fy1,-QKK-.K1'X,.-E-,gi-gg--Q-if-5331 4 " " - I i -f -'Ji 1-ii 1--'5 W f AIM- 1' 'Gui 1' Q?-'-4 L7-1-"1-W'-716- --LfV.4i,'f I '- gm --"-117, ','- "fm I 1-E'i'1fwg 1 1- J: HQ.i1"SY9fv51-I2f,.1"..i"H, ff- 1 " 945- 1 2' 1-xicf V151 " 1" 5 'll-3" 1 2- "il ,. . 95511 I -if-1 'f,f'Qi'Z"f WS 1 Ii 5KKhi-2fi1- ' 1 9, XX 7-I ik' - -S5 1'-'L 'L' 'fix' Elf 9 '1 15-1252152-1-"'5f?-K 'JE' "--15. ' K. ,ul Lili: ' A ,. - - -.?35'f35?f1f'55-,'-921 --pg-'ms-,'77 '-2155 -"-411-.--7',z'. -s1-- -f--- --111'1?'i+ .wg',,fgg--2.12-,2-5--'1-"11-Q-s'Eg:g-4 '--':'-'gw'.Egf+f7f,f- it-'--L--.----9:1154 -, In-1 W., ---3,-..,r111'--,gf .,, '-f-f11-.1-K,.J ,--5 K-1. 175-.,,',,,,.--I-12-,-KK1513.2--,.Kq,-2,-K'-11-1gg. 1-,ia K, - 1, ' K KK.,-.1 J --: f.,1sfglg,:i-3,5--1 1-1,'.f-M7175-1 .- -.--,Q-.1-55, 2 we- f, -- -'-11152-x1x,gif.q'-1-,',-2,-my,'-- 7 1 f-" - if- ,. -1 '-,,-,11,,- --My 4 .-1,f1- --7 '-, ,.,, 1-,1--,,,--1'-,--, K., -2 51--A Q- ,,,,,-1-1 . - ,---' -,,'1-,,-1, -' ' - -7 - - - .1-1 1"-11 -41-L' -M--' .s1-1r-' '1 H -71' '- in- . ', K-I-fn we 4-1,1"2'-- -S.-"?-'--2-1--1--gl'-'M 7- ,"f'-"'f f:1',-1-ig-1 m-2--,,..g',.- ,-15 1, -,' '.-1.-',-,'-U fy -' '----1,-L.,K1,.1,KK ,-,. 1--' '-,,--K.,-'1-. - - ' -3 is - -'gm' . .-gg-- :mf 1-i-5,21-i'11'1 1, '5 '-1-1?-1,'2"j ,,1,1.1iLs 51 QQ-Q1f?i' K'Ifsz2j'K3igi"i.-- '7.g-f1,'y -7--.EK'."g,g '-'-Q-ig?"'---gz--zi--'l1'- , 1121: 'S9!? 'gi11'Q'f-2"-- 1 -.fm-.,'1,1-1ff?-,'-'- -i-2-.f-f':-111'-9'217925-5 "1-if'g1-'17fi3f413-!'1-iz.-K," '..' "-j-I 1 135 , 1195. QW I -7.1 H. , 1:-'UZ ' -fQ',."w:1n'?i x-1'-1 i '- -1 '1-a, Wh-7.1! IKM-1 51. .' 'T'-xp Av", '.1-Ziff?z5L- 1,215 tif- .1 5- . , .-Q-5--5-KVKK K. s ,KK -4- MK, ' :ff -' , HL' . ----K --I ' -'1-13919 ,W 5. 25 - -- -K q,. '37, --,3's"i-If-,,,-1'-fa,r4K1yg'12KL 3.1 V .,,. , I :-.si-I 3 -3 .iff -5 Wg yy KK'--1--KvKK1' ., - ,QQ --1, '1-,511 ff 'TA'-le-T1i'W'7f'1 f1:ff':-- ,f-:ma ---41'1.f1L-"-f- 1' - 1'--5'-11, -' gf'-ffwi--'iii'"711L"-gfg41'5f's-,'-:ff1-1-- 1-2 - E181 "i -'-5'f.'- z1'1,1"lzf '- 1" Z?1"" :: :'-'- K2-' 1'15z-fm 'ff-L51-2'1"-I3 -mg:--f2+'i,i'917--'-E-f -"2" L-2-2?-1f:'!i'-'.e-9?'-"I+--"sew--KA -Sill-iriili-32-iw - 2-.Lia--2-i?"1i 1, fi'----ii i--J 'SW5f':'1"-gif'-Wi'-Q 1'-f-T22--lizisiii'fl'-'M-S'-wLp11iiii4'f'?f2f'-E 'V' V' V "ri f'Z'.ffi'5-lf -1395.-i'2'g-- iii - iii,-'1--"'j S-'N jfs- ' 3v"'iE' . : YK QT- said-z?l'SY5'Wf'1505-91-SQ .wi-2 lji '-ffl' QW . - ' ' . - . P 2' , '-'l'ig95,,Q ':: - SJ 3452 ,299 gg : PY: . ' ' Zi .N ,v7',g"' Wgfffl ' --'P 5?-"V I'5'551f-I--11'E Tim lf" :'2,,.1Q'f3if7--iii Lwgwg? SNES 212 5-V 2-'5 "Q?1qf,. '-1"--I gETf?iZ1C'i-1-gig' 'f,,fg'f11iZ'i- .- .3-.gg-Si'4in -As '11-if"-,,3i 1, kg-. '12-Q,-ggzzg-gg'.1-eg!-iii-,ggg--ji1-f.KH.g',-L 1-2,g,f,KK',1-1gQ'1Qg -K--f1f-Kg -11 -- -zgffgs' 'Gfgy 11i ' ,-:vj'f--G,"'a, 11557, ',-'jig 125.if-.gg"ggsql-'11gxgZ:Qg1yfgK5,5-'T-7Q55-3-3.1151-.--31,517--,,,"1.,ff-gg- - 1-"JM:- 12 --q'1iQ'- 551-5' E " -iw 2 1-f - 71 j::il1l-1-2-E'-':-?1fi'Z'1i1-1? ze1.1Lg1,Z---lf'Qi-'igf'-, --'-gg.:-5' '11q',1- ip, .N -F --K---'-im,i411.1-2'fm-'.,,1K:3.,g'.--fgg:g,i'?:1f"11":-Itai-zi'1---.15-1-3-ga-pfKg2--.ggqgg--51.541-sg ' 1-, -,451-21-,f--- fsl. if-z'sf12'4f-fm -"QU" - SWV 71 Rf" 'Br v i -M21 1--fa-'g"'f"l4-Q'-1-12-42-W" -- -'12 xt- -DLI' Y iw?- fr-'-1S'f me- , 'ui '-ff 'Wf"'.e"'1-1'-Q4l:71:f'7Kf'-1-1'---s-7-1-"'.-'f'.-pf--z'7-2-.wKg'-2-'1'-gma1!:i5:.Z. 2 1 1 ' . 1 S 5121, -A f ' 1 'J'-'2-'iiifiii 1-' ' -f'-'ffi'-LW' irlfia P'-7' -f 13 fL7"Ve?' 5-511'-"fb 7,-'51-'E--,fs-1-''-'17-'E-i"f'-,ff -31 -'Jw -'12- ss -Ts,- 'lv .- ' -:Kp 1-',','-syz111,m'1,.--.Lgg-f-13-,155 1'g-,g,11,5g1,.g-'KH.-,1K.A,'51,-ii-z,3-,--"1-1197-1-3', -tl-" -2 13-:i':-z'iz"52fz-s f' K'--Q 13252-ggs-'f-z--E1,:z.2-zr1-gzwi 1-14--i3'1E:iiz4??1' '-.1-1g-gf 1-1- 1-1, "SQ-,ix ,-,-2' 22,-g.. wa- S--31:---1'12,.1---275-Mi-'iff-iif'2'z-'I'ZJ7'-5 ""'1'fT'szf"'--1g,:?lf-W--11'-2112112112153-g,.'f7-.,-ii--' 4' ' -41-si-F-fs 'ff-'f 'w'i:'-E'11: 4'zf'i'-iizQ"42 ':-M -51:51 R-ff1-1-3-wx-gi--11251i"1-1.2-K fgE"i.L:gi,:'z--i 724-Qc'-5E4izf."1 i: 1.s1--g1- "--:sw 11: -'--mn: '-ap-,f-,gil-f--:s-2wz'41f1i-5-,5g3f.gf"'z--'-eg.f'1251-ff1fi..1-'wi--917' -W H mam? L, ..,. 'q3.3"":34i QQE.z"g1, lg-3-jgigsgv-iw'2g: 1- K f' ,-331-K5K'3l5,,K1,ggigmlsg'1.5'3g41,,j -gig15'3g5L,-51-2,1142-Q 5215-5.-'wigs '.',- l',g"1K gi'i'- 7-,1-5355 m g-,K' 1431, -KQ1---1'g--,,1,eK--53 Q--1,W ':, 1 K K , --5,1 'nl' g519 '5'11i'-we M2171 "X"-1' 'T ng:-3.2, -A .27-1'-1-5-rf,sgsfgg-2'-mf-f.swiwi, ,fvgwl '--I-1-M, -'eiksrbrz fgiflf K -'1'1:-- lf'-'i'5,i,, -I-'f 2.32- . '-19:3 E-,wr-1 2 -',:"5- ' '- - 2 9g, ' .1 . 111 +7 -N" 1-'f-"1'-M1-":l'f'fi.---W1 f '1"fi7v-5215142- . ' iw--31.42 'g-yw1545-?-Q1-KKi1Kg'l2q,.g- wg' ,g-g3:1','j?K K K:-I 1---..t,,1"' -f 1, 52K 5fj5 f,.,-Q- : 1 59- 7 7 " ,. " " - - ' ' , -1 - ' M 11' .1-f-' -wg'-"1g7?ai-fei -7-1--,'f"'1 '-..- 515521-:Ia-1:3-i'?-' ,1-2-"4-"""'11"'ff"-f'ff'TS'f:,7sfN" J' A-222-1-2-f". -Wa'-if. iff'-T"' 'if' ' f1m'- -i-'12' . -'-1' -'---11 ---iw-7'--".' 'sz-1'1:'-gmiff'-ifriqii'21'-1'-7'f-Hi-2 ':"' - x . ', -21zw:L-111512-317232--g wg 13- -3521 : ,. 221 .'fQ?sY3f'-fiQ7?15i'3-if?fi?wg2g,1e1's'?5s-E-gm -K "'f'-if-1-.- 5 -QW-Lf'l1?lT'?5g2'Y-11-53'iwiil-fis5f'5W5K'?x53?i7 .53-512 ., fiffflf 52-if ff-T35 275 Kfifi5'2 - - 7 ' 5- -x"',if-4?f',,v":2--2--e'-'-"L---'7'1"-51:w31- :-"-'f?l-3if"K1 NWi'- 'W ' 51.-'L-'I .SQ-"l.'t'1i2-' 14"-Q"1:.1,f'--W 1-gf--21-gf:- .-5 1-1-1--,g-'W' '3i'71--1-' -f"1.1'1, if- gf 1. 1' '11 '- ,' 1sS5-11,4 'pw 'f-gi--1,5f'1s7f -4.i7'1-'f1gf1"" -1.--A114-.1-.-",--1-as 135-.5 -11?-9,11-M .7 , -- ..,.. - ,,,--.,-9-.1-.1,.,. 1,11 1-1, ,.., ,, ., .5 .51-, fy-.,. -1 ,f 'J--1" -. -77471 : ' -----11-f -.2 -1- --1 -. 7-1- 7--xp----1--1.1. -' 1-- '. 1 ', - 1 .. 15.1----111f,,-.-.M-1-,gg-,..--,,-,,--71-1-1-.1--145---11-Lg-.-,1,,3w519,1,,1,.,. -. - -- -71---1------'v'1---fs'.-W -1.-7-- -wif- -f " --L 1.-"--1--A-.'--1 1- - 4.-J--,.,.-1,1 ,- ,, 1, - , .1 -1 1- Q 21.1-.1-'ff--'-' - 1 11 7, .-,,-1'--1-1 --7-f-7'-.--1x11 921-2-'fm If---11---711991 ':---LM-1111-Q1 --M- 111-2--11' . -- -,1,-- -7. ,-,-,-1-.-M,-,,.. , 1. 1 .,-1---1--1--1-1.,s,..e 1-151-11. - . .-1 , -Q. ,L 1. ,- ,- wi ., ,,, M K,,,,W.1mK,K-1-11,.,,-1,.,7z--H-199--21 ff-1-71--,-2,,5-15-, M.-15,.-EM -'U'-1" 1' , ,- K:wa--'wi--1-'zvfm--,--,'--z-' 9- i-'--5' 11'1,:'1w-9111 115- f- ,'-,,' 1.-1-,g -ga,.-g,-1--p,,1.----,',g.- -1'-app-',,-,fg7 ,,--,1-3 f-N1-'-' -.- 87 -M -1 '--.3--,Q---11"-,1 :,- ,.,- . K-, 5-17,1--, .1-7121597 ' 1-X'-325'-1,11-vX,1'.-fJ1f?.a-Wz1sig-SM,.G-gg-,-,--PE-,1m,e f,"31-2-1 'li i -: -2- 'Vi2f" ?i L' .,2Q'-gi.i'-rw-1'-"--TiiigfwzQ-'11---".77-7-5-'ri-1-'Wfl' -51117,-3'---fe'--.-'54-12' '-p sp:-2-'41,-'1'iQ' -Vey'-Hztf:,2-fs-ix'-1g'i , Y-.-,-' 1-92-gf','i-,1 -- " " .11 vu- ,.'g."fwzfg -is is-i' 1-Q11 - . '-ffm-f.,N'1gg213112155313.2-wis'23?1h-zpyiewizww-P41-5 if il?"-' Z' -iF-i?K 'f-31' 2f-51f1" - 122-?-1'-fiim HA-'flj25i,15' -5:Z2i'Et'iLf- 3-K 3,2-7KfQ',f',g.l-D,"5?g25EL-Q',1' f'.,"g,Qg,,,11: gxii-g'fi'--M,'5"'.'-gg - "W ,--'1-1-1.f '- .-,-ng'E.,-1'-W-,1.1gi-IIEQ1'-'fi-if'"--gCi'.?f,i3,-'Q--Q-'111wfi.7-'"1 2?-151 :Q-"-'-ggi-fs, f-g.1g'e 7-1 .7j-1,"-:'fg'1,K.is-i-z-f,'3'f'7,,-iQg-.f--v..'7.--'-- gg? :K -pg-if,1-1,e-,1g,2v1g,--h-'1,'-::"',-f,?'-?zisEf,5--5,1-,rf 43- . 1 1' 7 52121 - --Jigs zsf2'12iGQ"g'?g-gg-f2f,-- 4-11"9-5--574-ig-'szesffq-35---g 21 '-,11.4'-"-5:11121 2- -' 2 :ff-im? ff? -if-fizg31E3g:szj11,gg2g-. 1 1--- "1-Kgfff1g1k1.4?g -1 . . - Qi! 2 - 'L--' - - 3 :Q 3.-5, ,- g ' K' - ,xg -f WM. . . f- 3 - f m fg5igi1f2iil2?i?Q2f5?5 -5321 ' - '. -5 ,2s 1. ,, ' .-1 11-H' ' - ' , iii-1--1 --'--ff 5g11,g.". -1 -v"'1-1-yf51'1,26-'gf f'-,1,-g--'',,1,2',,'-MS'-22-5'i-1g,W' - 1..'E'? Sf, ,.-,1,.f-----if-'7 11,--A - -we'-xj,,,sf9ft"?:?w -'1f:mw,,: 21- 1 1-4 --QW gm., 1- 'Jew ' I1 --H '1 --92' 'lm--',-"e21-1?1" "V -if, " 1'-is-'f?'1f41ff"' -.5 -'Wits'5i'fF'.V,f'-1zi1'1I'.1-Q'e--2,2-'9,21i2p ',t.1-1 '-2,1-733' 17'1'r'ffE-vi?-' --2,-15,5 ' g-.z g j ggxgg W - f',1 K '5gg,,- 'ff-.' 1112 13:1 Y Q-px -, ' 1 "- "Lf: -j,.'-,J --77't,3Z'-,' " W,-f'-E-1 "7 4-'.-?x'-wfwf,U1---2':fgf4f'-"--"'1Q'1515"" "1 -151 t32fi-g. 15,-gi wqil f'3"w ' "Cf -- ' 2-'1,'-'TL-W2-.','Qv if-MP:-1 " "'v 1, fii-1. 5 171--3,L2'g-' - Q9 Fi-' . 1. 'iw' '-' ,- 1 ' 'L ' " '- 'f -ilifn' Fi'-' 'K V' 212,309 K' V MZ ii li 511 E-'fp'-"'1"5'1V ,-"Lb -L Wiie'-F'1K'.91if.5Q--HM"1--"u ' 331 -v"2.'-K 5' 'fy Q L", ' 3' - "QI 1 V , " " ' 1-f -'Yi-"1-VE-f.. KQ3c'jS.'g-5 , -w',- . Mjg- ,-E'--KK .1453 5 wi grjv: , . L-1-11,1 5252 ,"'iif' -1- , K 71 "-7734-f '13 -I ff'TTK-7" "WK "--Wi" '-' "'zKlK-5535 '-'-',1if-" ,'--fl"-Q W K ' I' ' -1-filif? 1 '3-'K " 3- 115 f? " 'f--- -rf ' I , 5 - - , fiw' ,VZ-f:',l2i"lQ1?g.!'-, if ii-M K - 12-?'..'Q,' fa I' 'KW-T'1x'la7' -!'i',K3-i -15' ff if5i'1.1 ',Q7'1l95--21 ' W9 EA- . - ., 1 -- " '1 -",w'?T" ,- ,-- 2+--551 M - 2 11-1151 rf-"M -1-,f,'--1Q1fE.iw-mFPQw1f'fg'1f"' 1- - 1-2 ' " ,Jil .K-.-.."f,iJ1Qg'-f1v" " xl, M .-:12:?'f1: we 3f'!1.' ' "1- 55 f 7- '-W, -'Q' -' -'1,?'f-e , A" '1 ' H'-"VK K' ', - ' 'H 11'-""4?-"Sify -1 -. WK" 1:-W -." ' ,iii ,Q"-51 gy- 1-A' - p w ,Q-1'--' V 1 'z'-'wt-s' 1 - 4 fy ,. .H '1---A ' . --1.-' '- - -.qv 7' '--" -ff-2: .- -7" 5M - fa .-' '- - L' "1-:ani ' 7 ' - ' E- 'E'?2f?f" '-2 ' 7'-',s 'Wt MSF fi ' Zf'i'1' .ffi'-'i ' 7 7' ' - 'few -1 - ' . -' :L-f '--"':" ' ' CHL- 'ff' 1, 'W-i':.ri.-ff' 1-7 -- -7 -'- -Af!" -.iew zvaf 'i" -ff' ' - '--, i -"l'--ff ' , , . ' , - " "-if-'f-... . K' ' . Pm:-',w jim- 13' " ,f' :iv C'-16? 'sn-' .7 - , 'Pi " K ' ' 5 'if 2155 , -5'5--- Q 1 V- 1,-5,-7TU'f'5: ' '.-'lm ,- " 'j"-wgs' SJ ' .,:,ff-, ' K. " 1 9' ' ,,Z'5 WS. -:I 'K KK ' ':-3'Q5'612f'.1 " 7' 'LR 'E ' -257 7 Q"-128 ' a2l,.3f'i'1-If-I -1.-s, A -' .. K15- ' -,,,-',-.,-..K.K- 3,-fK-.-,,-.,. -.s- K ,- ,. 1 . . -,f--., 14-H f-- .- K 5- -H . K ,. K W, ,,. ,. f--, Q K VL., Q 1, KU K, -1, 1,3 K . ,L 7. . QW . - 7 -13 V. -Kzglw' A-1---5 ,,-1 .gw.- Q-,1e.- -:gig-. , ,wp-5 ..-'fb --mx" ,wa m :-5 -- - A - ' ' -. 1. '4:11 -'- 4-.-'fK4XQZ7,' -.A 1 ig.-H -1:-14.- ' ,..,.-'.s,-f-:.v':' 7- 1-'f ' " - ff ' 'f "ff' lv K, 1- - ' :af -- --wi 'gg-1'-1--,Q,1.1x--. -, 5Z+m.,7.4-9-vgis, w g.,-.1f5,54.-1-. v4 1, ,- 1 ,- .. '11 W g f .' ' - , K, - - - f'-1-",,' ' ' , -. ,112 ' ,,"1q- 1 - ,, ," ' -,.,1-1 ,,. ,-.5 4f1'g'-iwvl---1" 'zfi'i'-iwz QA.:-'-.9,'r1',:f-W.1::':"' Mr"-wi K-5 ag ' '-f1- 7' " 11: --. '- -4-f 11-l-gQ:f:11g:-- .'f117L-11,,-1' 5--9-1-Yr 3 ,"K-"pg -17-.1-,W vi? ' , 7- ' -' -'.-ff-"gig--li 1 3 gn -- -- ' 1 - ,. 172' -'R --15" -ag' : a-'g"ggei1--if xgqffim--2.f,g1-12,a115g-,1:-in1 ' '-iam ' "--f1", , f71x"'-1 H ,' - -- ' " '43 ,' '-'.i-11355. 'I "EE-5-' 1 , f' , yi'- ff 'SQi:-'k2'1.gE'.1'- 1--' 1-vig A f - - H1--2' '11 ' H g .-.- -. 9-5--1--A-' .1-T5- .-1 -9,519 M., 1'-, ,M-'- 1-'A-gg ,wnkzi-,,.y ,-.5 -sy' Q--ri-,iqszw-x-1,-1 ,111---iffis y Eau Q , - A - V7 . ', '----"iff K K - L,-1... I ',,.L l -'L' 'JG- -L 'fri YN- ' 'ff' ' "1 ', '- ?"V1, .. I'fJa1TI'-vi. 5- 'CW - - 'V' li' . ' ,v'1" -"J ' -l?"'14 1-35 Li' 1 Il. W"':2'1",2- .FWZ v --' - -. --.--1 -.1-- - ' vu- ,. 1,, . .,., ,- -1 ,-1, ,..11., K-1, ,.K.,-gQ 7 K -,.--W -,.-,.-,-,..-,.-,dm-. ,-Q , .1 - .7 - , ,Q-...., 4,1 ,-,w1,:7-M,-S f,.' 1.i"f.M 7,1 '.-. - -' 7" " -' , 3 , - , 1-. . 1 21 ---f.:,:,,,, .- ,KN - - ,1- 1 -7 3 77 - K. ,,-..,5,- --, L+ 7-m y mf...,-rg-.+53.-.gy .,-1-1-7,g175x1 '--17"'.g 2 - 2' , . -' Mew , -111-., , - '- ' - - , Pg-ffl?-Q--115--5 K- sf 1 ' . "wif - :V '1 7 1-114. - 2" ' ' " '11 -, ' as-ww' """ " " ' if-2" 'neg -fr-,f2'.-'f -'.-ww' 1- 5:57 ,, . ,,1 ' 5:-iL'.',:',ae':-1,1 ,21. , f-,- ,, 1' 1-, -' . - ' " '- - f ' - ' ' -1 W' - 4'- 515 ,,- ' K -1,'v- ",-- 117-""17',iE - 4 '1 1' F ' V5 ' - 1, " 'ff - '--- -vi i"WPfi,i S 1: ,' - 2 '-11 - 'i 0 f 121 'fbi dia, 'F 'e- 'A 121' in 3.1 1' 'g' "E1zf"51f 'Z-2.fZ:A 1.5. ', fs' ,',J-,K- :Qi " h i: V ' -553- - 1' -7335 ' i f ' gf-?' l.i1K,' 32 'ff l55fS1ii2'iK2. .pa--LLEESBKK-i i 1352255 K-' ' 5' 'I 1 'i .52-Nfiffiz5f'?g'Kf"9ls'ill f' w '.1-K-1'?f?ff'--" ,.-,!f5 , 5 :i2f' l"K-I 'ffkiwz' '25:Q2-35.-' 51' -1 e7Kf'ff'1q"?1 .'f -f - ' z-gi. -'W M'-R'--ff M 1-an e x,- 1'., - --'11-1-fl'---",'--7 'ill f ' 11- -V-'M ' W --,1.t.,- .-- -' 'L-7 ' 7":i1Rff-S511 2 l s" ' J 'f -' - - ,'--- ' f Nw' -1 1' - '-J-35-71? "' -.------. 1- -' ff-. 1-. -1 .-' -- -I-aw ,' 'A A .g1w.'!f-rrikgfa- 15 -7-rwsf".f5 1'-1-1 ,,.e. 1- .ff fe.,---,,-. - -SPM ,1.--'1-' .W ' 7' A - 1- 1:4- ' " - ,-7--:1Kz,yf,g-71g-- ,,--, -' -511- f'1'5'-95' -.3- - ,3'y-:g:. 5- gig-5 ',w -Ti,1"'-vw ..f1w5,mfT'fK ,411i'1.1g2- ,' "-3-1ff':.'3 --e -my . M ug 1. 1 - 2 Inf-'E'Li,f r f-' .1-L:--'-' ' 121' ,,, UQ' ' -G .1 --1 ' 1. "'1g,,3.'g-' ws- f 7' , fy' X1-' .w w... X",-31 ' -- -eg N1 - ., 3 ' Q- :' -ff.: 5 K' 1 1-K' K ,".f3- -- ., ,1 '- ' i .K f 'LKKKQI'-1 ' 1-S'-ffl.--rw' '1,--:-wie -.31- "1 ',- IK -'1-a17'--1-1-i"z:,' 1- 352113 -A ' -,gm "'jg, 1 . y .1-v1-Q Q'--- 'ag 7. ii, gg..-,- -7---ff-5 1, ,. - 1 ' - 1 " 7' z gg ,33Qs'-'R -2.3553331211 'gp--1- 7' '2' Q SSQQEQ5-i 1 '--.-'iii1,.fL--gg? s-74-1,-K - -gs m -1-,, Kg .-1,-" 1f-' -3 ,- 1 2 2-'si x' -.1117--f . M' -- - ,. 1 ' Q"-LT " .'TQ14,23l5z1f?w"Zfx"9i.w'iY375gQ5'f-2-f'f'24 f - " .- '11 94-zslgitif -2f':,.',g'f'-M2,if,i2'1" -ii'1.'7--Q.l- ' 'ffligfixn i.f4' i '1l,1-1, .gi-2 65' ' - . 1 , Ky' Ki-if' -1 ' 'fi' - Kviviieiei-HW -'fhi-5 g1i?Kf'-ii,?','fw 1-"I 2"3"'4T1?','-T -11 ,f ,,..Q-3-sig- Q 2 ?ii?'Ei5"'EQi+'? gEK.EE,EKf , ' 'Z , XL ,f5L'gfKy.1-Qt' - ' Qg137'Qs5--EV- 53" .'1g:!1"' ' .K ,.- , I - 23 15- --f' K", .313 5 '-'-'1'Y'j"z1 K, -,321 H i-1' ,f..l14f1,"i' "VV ,Q V. K'--"'gfQ'5K1--1-, -'117Q,?fsQ ,Q 'sf?-'i--155654'XX'-'.i--312-'Q,, . K K, 1 ' ' - ' 1 , ' ' ' , . f-' gf-W - f',--Q, - 'f- 1'g'i'-1,-'I---1 il ' f ,gin -Q 11 24' 11 43331-'-lm-512-'1-355g231:i1evi2f.'w1Q,g-im-s7fg3i,i'.:-ij: .' .1 "-, I -1-i-x'1LZm ' ' '- - , "f"'-ww M 'Ai " We-1'i:-'--1 'Il-1 -1, ' 71131-2 T s" -S."'-Mix' ,if-1-Slwxif. ' ' :f ' "QW-ff. '-..-,'--52I,-'w1,:','L'.gg,1fs',---,-,W155-ve,gg2f1Fg:gng'-2-fgfgw-S 'gwK,5g7K,1-f-Gy. ,fi - W ww' "1YW g:iw .fax ' , . 5,5 ---Q'-f -' -g- s-,.-gg-1 -3, ' 1,-.',gQ1-,-Lap,-. 1 - f- .,- .- 111'--,,-,-,---11,-gg -5335,5-1-,D-,11':g-1K.,-,Wh-Q-1-5-,--1 ,i,K1K-.,- "'-11' , ,----wmg1,71-'. -..1":',,' ,: Q- W-" H- ---1,2 ng- , ' .,- ' -2 -,sb-'2ag1e.-- 'mf -1.1, --1.-,rf-,-1.zz---'..1f,:-1,111--'--11-6-11"'f2nfHas.s5s2-ww-21 :,.tff'1-SQL,---'14 ' 'f , " , ' -' -Wg,-1-1 '- K' K ,,.. 1 AKK ,- '- 75' K ' . 5:--1-K 2.-3 1 , ?Kg13?----gE1,i ,gy -,'ilgL'Q.1 f-45,5--EE-I-K1K .VK .V K,E:r1,-5M353-,g15'K"-5--Q--5-75-Qsmfz,E331-ii51i-yg-LEMi-,"--CKSK13.1-i5,lWg1 -'-f"i' "3-' " 'WN f:"fX1 v"' 1 "1 -L -' " -1--'-i. '2'-f-'f"-9-.-1,tt,1------' -f. u,"'-,-12-.-""f1-Q ig' -' -1 is'1,?'-'11-L ,'-Fil'-iiiiPi-YEW''fi',--22'-z--Zif'sf'1i:1-ix-Iami-51791-.'1'5r:-2'12'1-1-2-4'-51" E -1--S ' - - " .. 7 '--M-'7' ' "KEN -' : ",s ". f- ', 1::., ---,,,-1-.2-g-,Q .-.,-,M-1-.11.-151-1--,11--.-,M-1. -,,,,,-1,,. wwe-fsgw -' - ' - "f+." ' H1-W W ' 1- ---, --t ..-1- ---fv','. f-my -1-,f'- x- -P-S-vw -1 -Q--1..'-,f-'-11--f'1-,'7 W..-11, '7z'- 2--M Q S "nl . ' -- .- -' Mb 2 -fs ' ' ,:'-1-'1-W1-'. ' -7f??5'z?' " W' -"1" ., -za 5,---f-Mus,-:-.-A nz--p11 3----5:'4.P . .g,-fy ,-.v-fy-56-31-1-Lgm.-1-Sv-1:K-g,,.'x-H-e-'1---,-13,5-,113--2---'.'-'13-e'-g'1--1----15,15-1,--11-Q!6,.g1.,,1g-,-1,51 -- , - ' . , ' ' -T , ' ', " 7?i:.-f- ,. ,,- ,fi--,---1-1', +351-1-1-11"-ay.5-fz'1,:fzg1--1' 15-1111-22121 Q-7.113-225339ssfglzwyzai'-11:'q1-sghS"452m55 -w - .f- ggigzefffa , f -, 4-'E' -'- - - 1'-if'-1.-1':if'---iw iizse 5--Q1 Mfi- M 1 Q ,w-fi',9- - -2- f.p1g1,, ' f '-fzif'--in-."i''.-s:,zf'1.--.--1"-.' 5-,f1.-1-:'-2--me31'ive'-1''15'-my1-141--1I1.,-1,213-gaw -1-1---'1z?1gfg-' -f'-21-rm-'g--1. :-,,sz1f1 47 4 -1-1' W M' "11 Fi'1.---':-ls'-fy--1-'A-27--1-f - '---.M-H7, - - -",1- veg- fs'1-'-iw,--,ifi-2-Ziff--17--'--'.-1-2 .1-1--.-',1+-777.-g2-Deg?-17-121---swf-'if' N121-,Qfew's"S2'--mf'-7':fE32 - Nf'f3114ida1 -- , -- 2 -f ' ' fa111.-,. wg 1--1,1 IAF' " -"'-11',,-1-1-1fK7f:1gi'"'1--aw'-f-.-f-A'1K fm,1.,.71Qs1,.f---.-3---. . ' ' - -M ' ' F : --'1'i-"fi-Wfiii ' ' ibm- '--i'i"g,-rKS?"'- 1',,'1-'f i,'-3Q'-1ggrg3--,1Qm,- M1- - 11- 1'12f2-Q-ff'- 11--f--4-11 1 1 , Q 3,3 isyy''gf-yigiijif'-3'i.-X'-1:11---.ff.s'-2 Q,-.----,,,.,-. gngifsz',",-S.-Q--X,-7":1m . NIE 5ENl0R.S' . RICHARD ACHENBACH PATRICIA ALTEMOSE Dick Patxy Blond, wavy haired . . . cheerful Friendly . . . happy-go-lucky and happy-go-lucky . . . fond of gal . . . great giggler . . . neat skiing and skating... ardent horse- dresser . . . sport participant . . . back rider . . . plans to enter Navy graceful dancer Football V. Ig Dramaticf 25 Majorette I, 2,' Student Council I, Swimming 2,' Chen' 3,' Bafeball I,' Volleyball I,' Baxleet- ball If Athletic Council I,' Swim- ming I SALVATORE ALBANI ALICE ANGLEMIRE Sal Anglemud A jolly mischief maker . . . black Cheerful smile . . . devoted to wavy hair. . . bright eyes . .future music . . . honor student . . . in- barber dustrious and dependable . . . Chg,-I 1, 2, 3 future dietitian Glee Club I, 2, 3,' Oratorical Context 1, 2 FRANKLIN ALBERT RICHARD ARDUINI Smiley Puggy A flashing smile . . . football Pugnacious varsity half-back tackle . . . great hunter . . . dislikes . . . mischievous fellow . . . not school . . . quiet only in class . . . f addicted to school . . . library future farmer pest . . . plans to join Navy Football V. I, Varsity 2, 3,' I Blue and White Editorial I, 2, 3,' Wreftling 2 Football f.V. I, Vanity 2, 3,' Basketball f.V. I, Varxity 25 Bafeball I, 2, 3 SHIRLEY ALBERT RICHARD ASHENFALDER Andy Afhey Honor roll commercial student Mischievous twinkling eyes . . . . . . quiet but pleasant . . . Con- teacher pest . . . enjoys square scientious and reliable dancing . . . Sawbuck Sam in Mr. Comet Typift 3,' Student Council 2,' Baffyls Efchlngs Knitting I, 2 Glee Club I, 2,' Senior Play 3,' Student Couneil I, 3,' Dramatic: 2,' Chef: I 34 THE' SENMRS WILLIAM AUDENRIED Bill Hard-hitting guard . . . auburn hair. . .enjoys hunting . . . weight- lifting a hobby . . . creative artist . . . plans commercial art career Football f.V. I, Vanity 2, 35 Comet Art i Q .-.jeg ,jim fa, GWEN BARNHART Q Barney i,i,L.L , VVV- 35 - JJ ., ,,-,. .., B1 g league baseball fan . . . active partlclpant in baseball and basket- ball - - - 21 great eater . . . interested . 'Z in chemistry . . . college plans J t 5 ,, . Gfff Club 11 2, 35 Tmflf 1, 2, 3: 5 CW 11 2' 3 , H e f if f- T' ir 5' 'V I 3 l xt 1 9 Ha in l X 1 5 ll , iz JOANNE BEERS fo Popular and peppy majorette . . . good Worker . . . talkative . . . enjoys skiing . . . interested in 4-H Club . . . plans nursing career llflajorftte I, 2, 3,' Glfe Club I, 2, 3,' Blue and W lzitz Typirt 2 LEAH BENARDO Leah Popular jokester . . . great im- personator . . . talkative. . .quick- Witted . . . hilarious Mrs. Tavlor in "ML Barry's Etchingsn Senior Play 35 Bayeball 2, 3: Volleyball 2, 3,' Bafkfftball 2, 35 Dramaticr I, 2, 3 an chemistry lab the seniors have anopbportunity to put into use the knowledge they acquire in class to get an un 'erstanding of the fundamental principles used in chemistry. These students are determining the com- position of a compound. GLENN BOERSTLER Boerftler Tall, well-rounded athlete . . . hard working chemist . . . skiing and singing his interests . . . plans a pharmacy career Glee Club 1, 2, 35 Football Varfity I, 2, 35 Bafleetball V. I, Varsity 2, 3: Track I, 2, 35 Prom Committee 2,' Chef: I NIL' 5ENl0R.S' HAROLD BUTZ Popeye Tall, friendly, quiet chap . . ' likes consumer science . . . a great hunter . . . sports career Football f.V. I, Vanity 2, 3,' Barleetball f. V. I, Var.rity 2, 3 GEORGETTE BOURGUIGNON Tiny Attractive and friendly . . chatter-box . . . neat dresser . . . plays French horn . . . future secretary Band 2, 3,' Comet Buxineff 3,' Blue and White Typitt 2, 3,' Com- mercial Club 1,' Dramatier I, 2 AUDREY BUCK Buckie Curly hair. . . friendly . . . keen sense of humor . . . active in sports and dramatics . . . future gym teacher Senior Play Committee 3,' Bdffbdll I, 2,' Volleyball 1, 25 Bafleetball I, 2,' Dramatief I, 2,' Athletic Council 2,' Swimming 2 RALPH CHASE Chafie Tall and lanky . . . talkative . . . movie addict . . . fond of basketball . . . frequently absent . . . college plans Comet Editorial 35 Bafleetball V. I , V arfity 3,' Clie.r.r I JANET CLEWELL janet Busy, quiet, well-liked . . - bookkeeping favorite subject . . - enjoys roller skating . . . plays piano . . . sings Well . . . future Certified Public Accountant Glee Club I, 2, 3,' Commercial Club I NANCY BURLEY Nancy Serious but friendly. . . vivacious cheerleader . . . hard-working student . . . interested in journal- ism and art Glee Club I, 2,' Comet Layout 35 Baxeball I, 2,' Volleyball I, 2,' Basketball I, 2g Cheerleading j.V. I, 2, Varfity 3 36 HENRY DANNER Hank Friendly . . . plays baseball . . . likes mathematics . . . great hunter . . . plans agricultural career Bafeball I, 2, Captain 3 JOAN DANN ER joan Always giggling . . . enjoys jokes and driving . . . tolerates chemistry . . . competent Blue and White co-editor Blue and White Editorial 2, Afrociate Editor 3 Ulf SENIHRS JEAN DE PUE feanie LYDIA DROVICH Lydia A natural in German . . . quiet! ANDREW DONELLO Andy Shy but popular . . . speedy halfback . . . twice awarded player of the week . . . participant in all sports Football Vanity I, 2, 3,' Barleetball f.V. I, Varfity 2, Captain 3,' Eafketball I, 2, 3 A Tall . . . slender . . . ready smile . . . chatterbox . . . active in sports . . . future secretary Comet Bufinerr 35 Blue and White Typixt 3,' Bafeball I, 2,' Volleyball 2,' Hockey 3,' Bafleetball I, 2,' Dram- aticf I, 2,' Athletic Council 3,' Swimming 2 SALLY DETWEILER Sally Attractive blonde cheerleader... neat dresser . . . trim figure . . . enjoys dancing . . . plans nursing career Glee Club 1, 2, 3,' Baseball 2,' Volleyball I, 2,' Batleetball I, 2,' industrious, and dependable . . - Comet co-editor . . . enjoys dramatics . . . college plans Comet CoQEditor 3,' Dramatier 2,' Swimming 2,' Senior Play Com- mittee 3 RODGER DUSINSKI Rod Blond, popular . . . excellent dancer . . . mischievous student in chemistry lab . . . graceful swimmer and diver . . . school problem child Football j.V. 1,- Barketball je. 1, V arfity Captain 2,' Track I VERA DIGERLANDO Vera Dark-haired chewing gum en- thusiast . . . great giggler and joker . . . active in sports Blue and White 2, 3,' Baseball I, 2,' Volleyball I, 2,' Hockey I, 2,' Baxleetball I, 25 Prom Committee 25 Knitting 25 Swimming 2 Cheerleader V. I, Varfity 2, 3 WILLIAM DZURAK Bill Touchdown twin half-back . . . talkative and popular . . . neat dresser . . . exceptional dancer . . . plans to join Marine Corps Clase Prefident 2,' Football V arsity I, 2, 3,' Prom Committee 2,' Athletic Council 2,' Chefs I WARREN EBERTS Ebertx Enjoys singing, talking, and arguing . . . great hunter . . . faithful band member. . . witty and humorous . . .likes sciences . . . a girl teaser . . . college plans Band I, 2, 3,' Glee Club I, 2, 3,' Football Manager I, 2,' Tracie 2,- Dramaticf 2,' Chex: If Athletic Council I, 2 ROBERT FAULDS Booty A serious chap . . . friendly and talkative . . . enjoys P. D. debates . . . pursues hunting avidly .. plans to study Diesel engineering Glee Club I, 2, 3g Chef: .l THE SENIORS MARYANN EBNER Maryann Long, black hair . . . quiet and attractive . . . neat dresser . . .plans to be a beautician Bafeball I, 2,' Volleyball I,- Typing Club I ANNABEL FAUST Fauytie Short . . . quiet around strangers . . . a future secretary Commercial Club I ARLIN ECKHART Arlin Conscientious worker . . . friendly . . . graceful swimmer and dancer . . . horse lover . . . energetic bowler Band I, 2, 35 Track I MARIE FEHR Shorty Short, quiet, dependable . . . courteous clerk at Five and Ten . . . enjoys roller skating . . . active in after school sports Volleyball 2,' Bafleezball 2,- Commereial Club I MARJORIE EKEY Margie Hails from New York . . .tall . . . slim . . . friendly smile . . . enjoys dancing . . . future model Senior Play Committee 3 ROBERT FISHER Bob Quiet . . . nor interested in school . . . slings hash in brother's diner . . Navy plans Photography I The knovv how of orllice machines is an essential part of secretarial training. On the left Gloria Stannard is operating the Allen-Wales Bookkeeping Machineg on the right Georgette Bourguignon, the Monroe Calculatorg in the background Betty Roth, the dictaphone. ROBERT FLOREY Bob Sports-minded . . . enjoys hunting . . . easy-going . . . not addicted to school . . . inter- ested in Wood-working Phoiography I, 2 ROBERT FOLLWEILER Bob Hard-hitting gridiron center . . . pleasant and jovial . . . mis- chievous funster . . . school not his favorite dish Football Vanity 2, 3 39 STANLEY F LYTE Stanley Friendly and easy-going . . . neat dresser . . . industrious student. . .hunting and fishing main interests Chen I, 2, 3 DOLORES FOX Foxie Small . . . dark . . . a friendly chatterbox . . . willing to help others . . . plays piano . . . likes roller skating and dancing Baseball 2,' Volleyball 2: Com- mereial Club I ,' Dramaticf 2 THE SINIORS' GLENN FRACE MARVIN GETZ Glenn Getzie Likes the girls . . . jokester . . . Serious student . . . good X pleasant . . . cooperative . . . willing worker . . . cooperative . . . pleasant l worker . . . faithful basketball . . . future state policeman ' manager . . . future undecided Barleetball I, 2,' Photography I, 2 LARUE FRANTZ ROBERT GILLINGHAM LaRue Gilly Pleasant personality . . . quiet, Earnest worker . . . slow but industrious, and efficient . . . par- steady . . . good stage hand . . . ticipates in all sports friendly . . . helpful Baseball I, 2,' Volleyball I, 2,' Typing Club 1,' Stageeraft 1, 2, 3 Bafketball I, 2,' Hoeleey 2, 3,- Student Librarian I, 2 DONALD F RITZ DOROTHY GOSTONY Donny Dorothy Tall, blond hair . . . lover of hunting and fishing . , . energetic out-of-school Worker . . . plans an industrial career Shy but friendly . . . enjoys playing piano . . . plans secretarial future Knitting 3,' Firxt Aid 3 l GERALDINE GALL ROBERT GRAVER Gerry Graber Cheerful disposition . . . flirta- Shy and retiring in school . . . tious and vivacious . . . popular enjoys hunting, tinkering with with the boys . . . great talker . . . cars, and Woodworking . . . future plans secretarial career farmer Glee Club I, 2, 3,' Bafeball I, 25 Stagecraft I, 2, 3,' Agriculture I Volleyball 1, 25 Hockey 2, 3,- Bafketball 2 40 JOHN GROLLER Hunfie Popular with fellow students . . . cornet player in polka band THE' 5'ENl0R5' ALICE GREGORY Alice Blonde hair . . . blue eyes . . . enjoys cooking . . . likes to skate . . . plans to be a stenographer Knitting 3 DOLORES HAGENBUCH Dolly Small . . . friendly . . . the more quiet of the twins . . . good swim- mer . . . enjoys singing . . . plans secretarial work Glee Club I, 2, 3: Clary Secretary 1,- Student Couneil 2 DoR1s HAGENBUCH Shortie Ardent football fan . . . friendly . . . active Glee Club member . . . . . . great hunter . . . Navy career Band I. 2, 39 Track Manager I, 2,' Wrextling I, 2 MYRTLE HACK Myrtle Dark curly hair . . . Winsome smile . . . attractive . . serious . . . active Student Council and Stage- craft member Comet Business 3,' Student Couneil 35 Baxeball 2,' Volleyball 25 Hockey 3g Bafketball 2,' Stagetraft 2, 3: Athletic Counril 3,' Swimming 2 it E SHIRLEY HAFTL Shirley Petite, cute . . . pleasing person- ality . . . enjoys singing . . . good student . . . secretarial plans Glee Club I, 2, 3,' Blue and White Editorial 35 Bafeball I, 2 ,Y E K MARGARET HARHART Peggy Long brown hair . . . quiet but witty . . . excellent speller . . . out- standing shorthand student Baxeball I, 2,' Volleyball I, 2,- Typing Club I,' Swimming 2 the livelier of the twins . . . future secretary Glee Club I, 2, 3 JOAN HAGENBUCH foannie Long blonde hair . . . excellent pianist . . . swims and rides horse- back . . . pleasant disposition . . . friendly Glee Club I, 2, 3,' Comet 3,' Blue and White Editorial 2, 3,' Senior Play 3,' Student Council I,' Baxeball 2,' Volleyball 2,' Baxleetball 25 Prom Committee 2,' Athletic Council 3 LORRAINE HARTZELL Tootie Vivacious head cheerleader . . . enjoys dancing . . . great talker . . , argumentative . . . active in sports Baseball 1,25 Volleyball 1,25 Hoeleey 35 Basketball 1,25 Cheerleading V. I, Varsity 2, 35 Prom Committee 25 Oratorieal Contest I5 Swimming I MARVIN HECKMAN Hecleman A bashful boy but a willing vsorker . . . serious and coopera- tive . . . likes hunting and fishing . . future mechanic NIE SENMR5' DAVID HARTZ RICHARD HEFFINTRAYER Hartzie Heffy Football guard . . .flashy dresser Small and quiet . . . commercial . . . a girl-teaser . . . enjoys school . . . college plans student . . . likes school . . great tease Senior Play Committee 35 Football Comet Typist 35 Chess I Varsity 2, 35 Chess 3 . H JAMES HELLICK jim Short, active funster . . . humor- ous Kenneth Plunkett in Mr. Barry's Etchings . . , hunting and fishing main interests Glee Club I, 2, 3,' Comet Art 35 Senior Play 35 Class Treasurer 35 Student Council 2, 35 Wrestling 15 Prom Committee 25 Dramaties 25 Athletic Council I BETTY HOUSER Houser Enjoys music . . . sings in Glee Club and plays clarinet in the band . . . basketball her favorite sport . . . future social worker Band 1, 2, 35 District Band 25 Glee Club I, 2, 3,' Comet Editorial 35 Blue and White I, 2, 35 Senior Play Com- mittee 35 Baseball I, 25 Volleyball I, 25 Hoeleey I5 Basketball I, 25 Prom JOHN HEFFINTRAYER Heffie Likes to tease girls . . . not fond of school . . . mischievous . . . an avid hunter. .. goes square dancing . . . future undecided Typing Club I5 Stageeraft 2, 35 Agriculture Club I CHARMAINE HOWELL Charmaine P. D. arguer . . . likes to cook and collect cook books . . . collects miniature dogs . . . plans nursing career Blue and White Editorial 1, 2, 35 Baseball 15 Horkey I Committee 2 snm-was-:straw Tiff STNIORS MAYOLA JONES GERALD KIENZLE Mayola fnry Quiet but friendly . . . roller Ready smile, friendly . . . big skating enthusiast . . . collects league baseball his dish . . . funster pictures of movie stars . . . plans . . . enjoys bowling Secretarlal Work Barleetball j.V. I, Vanity 2 Blue and White Typiit 3,' Com- mzrcial Club I NANCY JONES ALICE KLEINTOP Frfnchy Aliff Versatile trombone and piano Pleasing personality - - - depend' player . . . ardent football fan able, fflendlyv l1ClPfUl ' - - hard . . . keen sense of humor . . . future Worker . . . Cl1j0YS Volleyball housewife . . . plans a nursing career Band I, 2, 3,' Blue and Whitz Cvmff 3145511515 3 Typift 3,' Bafeball 2: Volleyball 2,' .Baflezlball 2,' Commerrial Club I,' Swimming 2 David Tobias makes a report on occupations in Problems of Democracy class. KERMIT KOEHLER Louie Class big boy . . . enjoys outdoor sports . . . frequents the Y . . . major league baseball fan . . . not fond of school Glee Club I, 2,' Wrextling I,' Drarnaticf I, 2, 3 MARLYN KOSTENBADER Kofty Tall with dark wavy hair . . . drives a motor bike . . . drummer . . . problem child . . . Navy plans Band I , 2, 3,' Track I,' W reflling 2,' Dramatirf 1, 2, 35 Oratorical Conteft I,' Swimming I THE 5fNl0R5 NANCY KOEHLER MARGARET LESHER Nan Peggy Gal with a ready hello . . Friendly . . . sense of humor . . . studious . . . neat dresser. . . future football fan . . . interested in elementary school marm horseback riding and roller skating Comgf Editmjag 3 . . . future telephone operator Blue and White Editorial 3 HAROLD KRATZER Curly Feminine heart-throb . . . keen sense of humor . . . voluminous laugh ...enjoys dancing.. .future undecided Glee Club I, 2, 3 MARTIN KOLB JANET LICHTENWALNER Kolby janet Wavy hair . . . flashing smile Tall . . . quiet but friendly . . . quiet in class but fun loving dependable student . . . enjoys outside . . . a great hunter baseball from the grandstand . . . future secretary Comet Typift 3 44 DoLoREs LODER Loder Enjoys exaggerating . . . dram- atic . . . likes dancing . . . school not her primary interest . . . future WAF Glee Club I, 2, 3,' Bafeball I, 2g Volleyball 25 Hockey 3,' Bafleetball I, 2,' Dramatic: I, 2, 3 MABEL MACKES Mabel Curly hair . . . friendly blue eyes . . . dependable . . . smooth dancer . . . frequent baby sitter Comet Editorial 3,' Prom Committee 2,' Swimming 2 JOYCE MEIXSELL foyee Quiet . . . pleasant . . . active in sports . . . faithful football follower . . . future housewife Glee Club I, 2, 3,' Baseball I,' Volleyball I THE SENMRS' RICHARD MACY Macy An adroit magician. artist, con- tortionist, and hypnotist . . .drama and ballet enthusiast . . . Marvin in "ML Barry's Etchingsu . . . weird sense of humor Comet Art 3,' Blue and White Editorial 2: Senior Play 3,' Dram- atier I, 2, 3 FRANK MARAKOVITS Sehooner Touchdown twin . . . Lehigh Valley football player of the year . . . dependable and cooperative . . . serious lstudent . . . all-round chap Student Council Prefident 3,' Foot- ball Varfity 1, 2, Captain 3,' Baseball I, 2: Chef: I KATHARIN E M ERTZ Kathy Tall, slender, blue-eyed . . 3ttI'3CflVE ClI'eSSCI' . . . SCIISS humor . . . enjoys singing . . . "Fifty" Ferris in Mr. Barry's Etchings . . . college plans Glee Club I, 3: Senior Play 3,' Stu- dent Council I, 2,' Dramaticx I, 2 NITA MESSINGER Nita Tall, brown-eyed . . . neat dresser . . . pleasant personality . . . active in sports . . . a good student . . . college plans Glee Club 1, 2, 3,' Comet Editorial Baseball 2,' Volleyball I, 2,' Basket- ball 2,' Prom Committee 2 BARBARA MENSINGER Baba' Winsome brown eyes . . . ready smile . . . serious and faithful . . artistic . . . excellent commercial student . . . college plans Comet Layout 3,' Claes Secretary 2,3,' Student Council Secretary 3g Prom Committee 25 Commereial Club I,' Dramatief I, 2,' Magazine Cam- paign Manager 3 Oi 35 WILLIAM METZGAR Bill Student band director . . . inter- ested in baseball and football . . . excellent Mr. Barry in senior play . . . library pest . . . college plans Band I, 2, 3,' Glee Club I, 2, 3g Prom Committee 2 MARSHALL MILLER Marfhall Possesses a remarkable laugh and a shock of unruly blond hair . . . intelligent . . . enjoys playing cards and hunting . . . future machinist NIE .YENl0R5' LEONARD MILTENBERGER SHIRLEY MINNICH JOHN MOHN M1'lty M1'unieh Kia' Blushes easily . . . miniature Sporty dresser . . . enjoys Discus thrower. . .interested golf fan . . . rather quiet . . . dancing and roller skating . . . in fishing . . . prefers outdoors avid interest in woodworking great giggler.. . all-round girl on test days . . . plans Army Tmfk 2 Commercial Club 2, Prefident 3 Career JOHANNA MONDSCHEIN Honey Enjoys dancing . . . friendly . . . cheerful . . . not too fond of school . . . plans to be a tele- phone operator Baseball I, 25 Volleyball 3,- Bafketball I, 2,' Swimming 3 EILEEN MOONEY Eileen Quiet and reserved . . .laugh- ing eyes and friendly smile . . . serious thinker and good Worker . . . active in P. D. discussions . . . college plans Comet Typirt 3,' Commereial Club I,' Dramatic Club 2 Football V. 2, Vanity 3 HELEN MORYKIN Red: Pleasant but shy . . . not addicted to school . . . prefers driving Fords . . . auburn- haired but not temperamental Blue and White Busineff 2,' Knitting Club I JUNE MOSER june Blonde hair, green eyes . . . ardent sports fan . . . good arguer . . . energetic square dancer . . . plans nursing career Photography Club 35 Agrieul- ture Club 2, 3 Working in groups, senior English students enjoy reading, criticizing, and revising each other's verse attempts as part of their creative writing. NJ7ilbiVfV?5iYs97 ZPQQ-XKWZQZI' NSR" '..'j' .jiflgi'gg252,i::g,-3-:,,xLy,5:q.j 1' Si, -I l M YL" A Unk' 141 7 :4E',:E::'f' li-'I' in E9537555I.f5:3::5'lEl".1I,. X -egg a . Q15 :wig asa Y 2 :fw- ls, A 1 N 2 A ' iagflifi l as W if all jfjtggsagirisrsrxfs - - ' ri, 5 an :L we as ax N ,f 52 Q5 W???fQlQ ffm 4 - A1 tg e Wig n A42 l mi , X, mx ga sm X E K Q Q e an 3 U Rf S l mlXl ll as it i R' , Q, V a fat, g if ,X X J i 1 3 ..,, , ' .153 gps, .x ai, ., i I 1 it 1 if lilisp 3 is X 5 l s g ,Z K E f l '1 Q 5 as K Q K 3 is if Y ivfifellsflfiwairaaasf s " , 5 aiigsliiglvii i i " ' ' elim -: " l E.: V it 39' -j,,jEa:- - fa 12-,Q . -.51 , n ga -' 1 . .-:iii -2: I W3 if -, V L'fjgeig7igj if 'li ' 'A ae-z :Z 5 'l siieitfg P? M f l 'l lg ' , X ,.,-.:,.,. , , i, ie: ' 3 f ' :Av:..,.a1':'xf,.-,::,,.' . wigs- Ei., V 1, "H2E.:f'f 1 :zLf3".:2 LUKE NAGY Lulae Hard hitting tackle . boisterous . . . handsome . . . flashing smile . . . fond of all sports . . . plans Navy career Football V. I, Vanity 3 FRANCES PAYONK Sclinooley Quiet and friendly . . . fond of Polka dancing . . . snappy dresser . . . future airline stewardess Comet Bufinerf 3,' Typing Club I LOUISE PAULY Weezy Contagious giggle . . . active . . . jolly sense of humor . . . interested in cooking and sew- ing . . . football fan . . . college plans Glee Club I, 2, 3,' Come! Editorial 3 RICHARD PETERS Pala Small and mischievous . . fun-loving . . . talkative . . dislikes school . . . enjoys roller- skating, bowling, and basket- ball Cheff 1, 2, 3 CHARLOTTE REPSHER Squeaky Tiny, talkative, mischievous, shrill-voiced sprite . . . active art . . . dramatic impersonator Dramatief 1, 2 ELMER RICE Rieey A mischievous chap . . . neither studious nor quiet . . . school necessary evil . . . enjoys hunting Tflf 5fNl0R5 TERRY RADER Terry Band trombonist . . . hunts and traps... specializes in photography . , . Mr. Crosby in Mr. Barry's Etchings Glee Club 1, 3,' Prom Committee 2,- Photography I HELEN RISSMILLER Helen Laughing blue eyes . . . energetic and reliable . . . spirited cheer- leader . . . plans secretarial Work Glee Club I,' Comet Burinexf 35 Cheerleader f.V. I, Vanity 2, 3,' Prom Committee 2,' Dramatirf 2 in 3 CHARLES RISSMILLER Charlie Flashy pitcher on N.H.S. base- ball team . . . tall and handsome . . . neat dresser . . . shy Baxeball I, 2 JACQUELYN RITTER jackie dressed . . . fond of jewelry . . . 31112 Blue and White Bufinefs 2, 3,' Stagecraft 2, 3 WILLIAM ROBERTS Bill Winning smile . . . dry sense or humor . . . conscientious after school worker . . . ardent huntef and fisherman . . .future machinist Wrestling Manager 2 FRANCES ROHRBACH Fran Honor student . . . ardent Luther League Worker . . . enjoys dramatics . . . active and willing Worker Comet Busineff 3,' Senior Play 3,' Baseball 2,' Volleyball 1, 2,' Hockey 2,' Bafketball 2,' Prom Committee 2,' Dramaticf I, 2,' Swimming 2,' Magazine Campaign Manager 3 Keen sense of humor . . . well enjoys dancing . . . future account- NIE .S'ElVl0R5 BETTY ROTH Rothy Enthusiastic sports participant . . . lively majorette . . . inveterate giggler and conversationalist . . . future beautician Majorette 2, 3,' Bafeball I, 2, 3,' Barleetball 1, 2, 3,' Prom Committee 2,' Swimming I LOUISE SCHNERR Louire High-stepping majorette . . . tall slim figure . . . ready smile . . . friendly . . . future nurse Majorette I, 2, 3,' Glee Club I, 2, 3,' Student Council 25 Volleyball I, 2,' Basketball I, 2,' Athletic Council 3 DoLoREs RULOEF Doloref Quiet, studious, and a steady plugger . . . conscientious art student . . . faithful "Comet" worker . . .jewlery-making a hobby Comet Layout 3,' Dramatic: I, 2 JANET SANDT janutty Sparkling brown eyes betray mischievousness . . . weird sense of humor . . . distinctive giggle . . . active sports participant . . . college plans Clee Club 1, 2, 3,' Blue and White Editorial I, 2,' Student Council 1,- Bareball I, 2,' Volleyball I, 2,' Hock- ey I, 2, 3,' Basketball I, 2,' Prom Committee 2,' Athletic Council 2, Prerident 3 DALE SCHMIDT Schmidty Mischievous problem child . . . constant arguer . . . indifferent towards studies . . . military service ROBERT SEYFRIED Doc Interested in criminology . . . an amateur magician . . . happy- go-lucky . . . pestiferous . . . good Alibi Ike . . . smooth dancer Student Council 3,' Barleetball j.V. I,' Dramatic: 25 Photography I, 2,' Cheri I, 2, 3 GA11. SCHULTZ Schultzie Petite . . . quiet . . . independent worker . . . plays the ukulele . . . a future secretary Comet Editorial 35 Stagecraft I, 2, 3 MIRIAM SEYFRIED Mimi Strawberry blonde merry-maker . . has an unusual laugh . . . collects dolls . . . likes all sports . . wants to be a nurse FRANKLIN SILFIES Frank Quiet . . . not too fond of school . . . always happy . . . trapping a Q side line . . . future baker Agriculture Club 2,' Cheri 2 LAVERNE SNYDER Lee One of the Comet artists . goats her hobby . . . enjoys swim- ming and ice skating Comet Art 35 Stagecraft I, 2, 3 THE 5'ENl0R5 LARRY SHERMAN GRACE SPERLING S berman. Grace Friendly . . . ready smile . . . Curly-headed platinum blonde studious . . . a good, willing worker . . quiet, determined worker ...an inquisitive mind . . .active . . . friendly . . . plans to be a Stagecraft Club member. . . future nurse Chemist Of Physicist coma Layout 3,- Typing cab 2 Comet Editorial 3,' Track 1, 2, 3,- Wrestling 1, 2, 3,' Typing Club 1,' Stagecraft I, 2, '35 Chex: 2 D. LORRAINE SOLT RUSSELL STETTLER Solly Buddy Mischievous jokester . . . parti- Quiet . . . studious and coopera- cipates in after-school sports . . . tive . . . good at chess . . . plans to likes to dance . . . not fond of enter business world School Cheri 2, 3 Volleyball I, 2,' Hockey 2, 3,' Baxketball I, 2,' Swimming Club 2 50 ARTHUR STANNARD Art Sax-playing band member . . . track letterman . . . enjoys all major sports . . . likes to hunt and fish . . . school not his dish Band I, 2, 3,' Blue and White 2,' Basketball Varsity 2g Baseball lg Track I,' Swimming 2,' Cheri 1, 2, 3 GLORIA STANNARD Gloria Exceptional clarinet player . . . energetic . . . member of All-Girl Band . . . good mixer . . . graceful dancer . . . future beautician Band 1, 2, 3,' Glee Club I, 2, 3,' Baxeball I, 2,' Volleyball I, 2,' Hockey I, 2,' Baxketball 1, 2,' Dramatic: 1,- Aililelie Council I Ulf .YENl0R.S' I, 2, 3,' Stageeraft I, 2, 3 Bafleetball 2 ANNABELLE STIER Annabelle Active, gum chewing giggler . . . energetic out-of-school Worker . . . graceful swimmer and dancer . . . fond of baking . . . future beautician Blue and Wliite Editorial 3,' Stageeraft I, 2, 3,' Knitting 2,- Swimming Club 2 Bonnie Stinzmel Roller skating and dancing fan Constant talker and gum chewer . . . trim appearance . . . energetic , . . enjoys dancing and sports . . . Blue and VVhite Worker . . .friendly future telephone operator . . . unusual penmanship Comet Bufinesf 35 Blue and White Comet Bufinerr 35 Blue and White Buflm'-ff 21' Bafflml! 25 Hwkfy 35 CHARLOTTE STOUT Charlotte Short and energetic . . . gum- chewer . . . avid dancer . . . remark- able giggle . . . fond of dramatics . . . plans a nursing career Majorette I, 25 Senior Play 3,' Prom Committee 2,' Dramatier I, 25 Oratorieal Context 2 Senior German students further their study of the fundamentals ofthe German language as Louise Pauly and William Metzgar demonstrate the use ofthe subjunctivemmood, -- z ef, ,-f-'.- at-.zr1vww1ftwmwe-z1.L-sw: at,I:sfwweitazxummewra1u4Usv,1:gawzs-wwtwawwwm-1.:weww.wwfQ-.Q-w,f2 CHFCCI' STEPHEN STROCKOZ Stevie Quiet and reserved . . . shy smile . . . fond of big league baseball and football . . . plans Navy career NIE 5'fNl0R5 HOWARD STUMP Stumpie Quiet but friendly . . . depend- able Worker . . . ardent sports fan . . . future radio technician ETHEL TOBIAS Ethel Conscientious Worker at home . . . good natured . . . serene and trustworthy . . . plans nursing DAVID TOBIAS Dave Excellent wrestler . . . inveterate class cut-up , . . plans Welding career . . . hunting and outdoor sports a major diversion Blue and White Editorial 2, 3-' Football Varrity 2,' Wre.rtlin,2 I, 2, 3,' Chen I, 2,' Agriculture Club I whiff 1 is Comet Editorial 3,' Football Man- ager I, 2,' Track I, 2 HELEN TEMOS Sifsy Possesses a come-hither voice . . . pleasing personality . . . likes dancing . . . not too fond of school Commercial Club 1,' Dramatiex 25 Swimming 2 Baseball I, 2,' Volleyball I, 2,' Hockey I, 2, 35 Barleetball I, 2,' Typing Club Ig Knitting Ig Photog- raphy I, 2, 3 MARTHA UNGER Unger Dark-haired, vivacious . . . de- lightful Carrie Stanwich in Mr. Barryls Etchings . . . active partici- pant in school dramatics . . . high- stepping majorette . . college plans Majorette I, 2, 3,' Senior Play 3,' Bareball I, 2,' Volleyball I, 2: Bafleetball I. 2,' Prom Committee 2,- WILLIAM TIMAR Bill Color guard . . . friendly . . . outstanding chemistry student . . . keen sense of humor . . . works at box factory . . . future chemist Color Guard 3,' Blue and White Editorial 3 Dramatief 1, 2, 3 MARYANN WALTER Maryann Great giggler and gabber . . . enjoys dancing . . . commercial student . . . future housewife Glee Club I,' Volleyball 2,' Bafketball 2,' Cheerleader j . V. 2 7:95 5'ElVl0R5 HAROLD WAMBOLD Harold Likeable . . . pleasant sense of humor . . . school a displeasure . . . sports minded . . . energetic Worker . . . Navy plans Wrestling Manager l, 2,' Athletic Council 3 I RICHARD WASHKO Chitty ll Short and stocky . . . dislikes school . . . mischievous . . . fre- quently in trouble . . . likes to argue . . . a wrestler Wrestling I, Z SHIRLEY WEAVER . . . plans nursing career Comet Editorial 3: Student Council 3: Prom Committee 2,' Dramaticr I , 2, 35 Swimming 25 Oratorical Contest 2 GERHARD ZELLER Cer Fond of skiing, mountain climb- ing, horseback riding, and the West . . . good student . . . pleasing personality . . . Sam Jordan in Mr. Barry's Etchings . . . college plans Comet Co-Editor 3,' Senior Play 35 Class Treasurer 1,' Prom Committee 2,' Dramaties 2 RICHARD ZERFASS Shirlee Dirk Mischievous . . . a man-hater Quietest chap in senior class . . . dislikes wearing glasses and . . . serious and pleasant . . . dark- being short . . . flair for dramatics haired, lanky build . . . plans Navy career CATHERINE WETZEL Cathy Tall and quiet . . . active 4-H Cluber . . . well-dressed . . . plans secretarial work Comet Typist 3 53 ROBERT YAVORSKI Bobby Mischievous but brainy . . . an auburn-haired trickster . . . easily excited . . . extensive vocabulary . . . college plans Class President 3,' Wrestling Manager 25 Prom Committee 25 Photography I,' Chess I, 2 I f A f M v f1meanJswvxmxvmawwsavaawwwmmmwexmxwzmwwzgszm,ugLauwzmswmwmmsxmsmwxswwaeewwxseesafemw1w1254mm:..w:uwmfrxwwnmwsxmwwswngmmw,wfw1w,1mz:Qwsw,wmzw-A,imgmy::wwz4fmf.f,:fLw,1mwz4.s'wifwem-:L.Vw-QyezLfam:fmsww-f,gw,'fs,1.am:f::4-mpfmgwf:fzwrfffg-l,f.w S E K X K 5 2 ? K 2 K E 5 3 e e 5 9 1 i :awww-migg-mwufww:zfsmrMm-,.w,,:w:mvwwQiqe-1L.e11m::wms:,wp:,::w f-f- fq,1.fnQw mmzwrwmmfwmmsmmzwywmmfwfwfnewwwsaazQw2w4w.vwewwwwffxsswxwav,mxwgzvmvm-wwwWWMW ,., ANAL, . 4 V W Firfl Row: Beck, Alich, Brodt, Bond, Breinig, Andrews, D. Bowers, Cameline, Bush, Boyer Second Row: Breuer, Creamer, B. Cressman, Carl, Danner, D. Cressman, Cortez, Butz, Cerrone Third Row: Bohun, Abel, Colver, Campanero, Blum, Clifc, Bauer The Jambrs Firrt Row: Markulics, Deutsch Second Row: Nemith, Bond Students in Shorthand I take dictation and learn the principles of the Gregg Simplified Shorthand System. 56 Hahn, Jones, Sandt, and Kelchner study the expansion of metals in physics class under the direction of Mr. Kostenbader Firft Row: Deutsch, Falcone, Diehl, Elkins, S. Filchner, Dest, Farnack, Dupsick, Davis, E. Filchner Second Row: Flegler, M. Fehnel, Dinstel, Dragositz, Fehnel, Dieter, DeReamer, Drake, Engler Third Row: Fischl, Ferraro, Fabian, Flank, DeReamus, Feldman 57 Fin! Row: A. Getz, Gillingham, Hayes, V. Getz, Fox, Groner. Gotto, Franczak, Frey Second Row: Himler, Hartman, Ruthmary Gilbert, Gostony, Gold, M. Hahn, T. Happel, Frantz Third Row: K. Hahn, Herd, Heckman, Gano, Hoff, H. Happel, Richard Gilbert The Jun br: Dr. Fiaimfelder, ayfifted by IVIN. Tintera, our Jchool name, makef a general physical examination. Included in our health program is a complete physical and dental examination for each student every two years. Emphasis is placed on the correction of remedial defects. SS Student: dluftratf letter writing at the blackboard In this Junior English class Mr. Knecht is stressing the importance of sentence structure in letter Writing. Firft Row: Kepp, King, Keck, Julius, Katz, Heiney, Kienzle, Mackes, Kromer Sfcond Row: Kresge, R. Keller, Jones, Kingcaid, Lahr, Lerclr, Hooper, Lauffer Third Row. Mabus, Kahler, Keenholcl, Kelchner,-Longenbach, Jurasits, Keppel 59 Firfi Row: Peters, Nicholas, Mast, Nagy, Moser, N. Miller, Markulics, B. Mengel, Mooney Second Row: Milkovits, Nottle, Messinger, E. Mitch, D. Nagle, A. Meixell, Milburn, Nemith, Male, Mularik Third Row: J. Mitch, H. Miller, C. Meixell, Peischl, Minnich, M. Mengel, McGrath, Noversell, L. Nagle The Jumbrs In this Art class Junior students are Working on Water color sketches. Throughout the year the students work on ceramics, copper etchings, pastels, charcoal sketching, and portraits. 60 Elkins, Keller, Rissmiller, Mr. Hughes CLASS OFFICERS DEAN RISSMILLER. . . ................... ...... P refidenz ROBERT KELLER. . . ...... Vice-Prefident MARILYN ELKINS ..., .... S ecretary-Treafurer MR. HUGHES ...... ............ A dvifer Firft Row: C. Ruth, E. Silfies, M. Silfies, Scroce, Sandt, Roberts, J. Peters, Rodger, Reinhold, Shoemaker Second Row: D. Reph, Purdy, Scott, Shireman, Regi, Schweitzer, Serfass, Rumsey, Rissmiller Third Row: Polzer, Schafer, Rader, Ruth, Roth, Senneca, A. Reph 61 L. Sehnerr measures a hem for C. Keppg other senior high girls are Working on their projects. After choosing a skirt, a suit, a blouse, or other apparel, the girls make clothing for their wardrobes in clothing class. The Jun hrs Firft Row: Slutter, Stranzel, Smith, Young, A. Werkheiser, Warner, Wooclring, Werner, Trinkle, Traupman Second Row: Wilson, Tobias, Strokoz, Stannard, Turner, Yandrisevits, Steltzman, Zellner, Solt Third Row: Sutter, Weaver, Williamson, R. VVerkl1eiser, Tripp. Walalcovits, Snyder. Tashner 62 Fin! Row: Burley, Bruch, B. Butz, Eckert, T. Deutsch, Edelman, Baltz, Christman, Bortz Second Row: Barnhart, Bessenhoffer, S. Abel, Donello, Berhel, G. Abel, Dane-y, Deutsch, Altemose, D. Agnew Third Row: Dech, Broad, Bush, Danner, Albright, Bartholomew, Einfalt, M. Butz, Dorozowski, Evans The fopfzomo e The study of the intricate pattern of life in its many forms is the major part of the study of Biology. The students learn of the different forms of life and the Way in which they effect our health, natural resources, and Way of life. 63 ln typing class, students, with wrists up and eyes on their books, practice daily drills. Me Sophomore First Row: Getz, C. Happel, Graver, Johnson, Harczell, Fehnel, R. Hagenbuch, Gollacz, P. Happel Second Row: Koclier, Flank, V. Kindred, Fehr, Gruver, Hearn, Ferraro, Keck, Gregory Third Row: Henshue, Inlioff, G. Hagenbuch, Gerenser, Jones, Hawk, Grube, Kemmerer, Franczak, Fox 64 Fin! Row: Peters, D. Mengel, Nolf, Lattemann, Nagle, Male, Long, Leh, Nordoi Suomi Row: Nottle, Muth, Kroboth, Kostenbader, Olson, Mackey, G. McGrath, A. Kratzer, Lichtenwalner, Kasitz, Miller Third Row: MacDonald, Millheim, Mohn, Kowalchuk, D. Kratzer, M. Martin, Nikles, Marsh, Nemith, S. McGrath, B. Millheim In Latin class Dawn Lichtenwalner explains a sentence to her classmates. After students have learned the use ofthe subjunctive mood in substantive clauses, they translate English sentences into Latin. 65 While students in Mr. Cump's geometry class watch, William Agnew divides a line into a mean and extreme ratio. The Sophomore Firft Row: Steward, Solt, Rinker, Rothrock, F, Stampf, Stimmel, Sterner, Shingler, Schuch Second Row: R. Stampf, Ruloff, Stofflet, Siegel, Quinter, Siegfried, Pullen, Seip, Sherman Third Row: Setzer, Sakasitz, Searock, Sleeman, Rinehart, Slutter, Schrammel, Smith, Shekletski, Roth, Price 66 Firft Row: Wilson, Yany, Zellner, Weaver, Tracli, S. Werlclieiser, Zimitz, Young, G. Werklieiser Sfrond Row: C. Uliler, Woodring, Temos, L. Young, Urrley, S. Young, Tokarzk, C. Wagner, R. Werkheiser Third Row: Walakovits, H. Uhler, Tavianini, Tillman, Toth, E. VVagner, Werner SOPHOMORE CLASS OFFICERS Prerident ....... .,.. C harles Searock Treafurer .....,..........,...... Gloria Eckert Vice-Prefidfnt ..., .... R icliard Werner Ant. Secretary-T1'eafure'r ..... Eileen Bessenhoffer Secretary ....... ..... D oris Graver Adviyer ........................... Miss Bryan Sitting: Searock, Werner Standing: Graver, Bessenhoffer, Miss Bryan, Eckert 67 M Y? xffzx 'ff 'iv 'fl , V " s 2 S U Realizing that students appreciate good assemblies, one of Mr. Goulding,s P.D. classes sponsored a talent show on January ll, 1952. As the class thought prizes Would induce participants to make more effort, the Student Council sug- gested the awards be provided from assembly funds. Featured on this program were popular songs, piano solos, square dances, an orchestra, and a hill-billy band. CID Studentf enjoy their own affembly Talent Show QD The Happy Square Setterf MARCH- ING THRU' GEORGIA UD Bernardo and Loder blend in CARE- LESS HANDS J. V. SQUAD .Firft Row: Price, Danner, Altemose, Leb, C. Roth, Werkheiser, Nikles, Jones Second Row: D. Hackman, assistant managerg J. Heckman, assistant managerg Rotlig Daniel Slutterg Donald Slutterg Shekletslng Agnewg Johnsong Minnlch, assistant managerg Hagenbucli, assistant managerg Coach Christman fa ers 64117 Valuable Expenknce A Hellwtown player make: a lar!-minute attempt to block a Blur Eaglz pau. Dec. 4 1 Dec. 11 1 Dec. 14 Dec. 18 Jan. 4 Jan. S Jan. 10 Jan. 15 Jan. 18 Jan. 22 Jan. 29 Feb. 1 Feb. 8 Feb. 12 Feb. 15 Feb. 19 Feb. 21 Feb. 26 Wliitehall ......... East Stroudsburg . . Pen Argyl ........ Emmaus... Bangor ..... .... Hellertovvn ........ Parkland .......... Fountain Hill ..... Wilson ............ Coplay ........... East Stroudsburg. . Pen Argyl ........ Bangor ..... .... Hellertown ........ Parkland ........., Fountain Hill ..... Wilson ............ Coplay .... .... OPP. 63 53 54 59 61 63 59 61 58 74 63 52 33 74 48 64 54 S0 N.H.S 35 25 45 30 50 43 49 58 23 40 44 46 46 39 46 65 53 55 i K Q 5 ' A , Y ,,,15MA.,m,,,-fmwmml V V1 iq ,i , 'Lf 5 gr Y4f1fAg,g,3-Afg., gn H H - - f , f- Wm.-gif., ,,,,-,.'.f,'w-ff ,WWw,.,,mf-,W,.......AW...L,,4.L.,.,.,,.W-,V,,MMM, , ,,w,,.,. ., .. f john Wilfon worlex for az pin That the Blue Eagle wrestlers were off to a poor start for the season was indicated by a 31 to 11 loss to Northampton. Working hard, they came back to beat Easton, last year's Lehigh Valley Interscholastic Wrestling League Champions, 29 to 195 and, under the expert guid- ance of Coach Skuta, beat Allentown and Phillipsburg by decisive margins. Before a capacity crowd the team met Bethlehem, the strongest league contender, and fought to a 19 to 19 tie. Taking two more losses, the team finished the season tied for second place with 6 wins, 3 losses, and 1 tie. Although beaten in the District Matches, Dean Rissmiller was the second choice as the league's outstanding wrestler. Sherman nwintainf offenrine control over hir opponent ohn Wilfon bradley down hir opponfnt 2 1 i Musclemem Pro wb'e f 13:11 M--g-muuqf"""""""' Y Y Y " nn --- WRESTLING SQUAD Firri Row: Henshue, Reph, Male, VVilson, Milheim, D. Sherman, Daney, Alich Second Row: Tohias, Hooper, Rissmiller, L. Sherman, Butz, Nottle, Grube, Flank, Noversel ' Third Row: H. Wilson, Altemose, Zellner, Frantz, Kratz, Searock, Mohn, Coach Skuta 7!1n7ls and 5',w7!s In the District Xl tournament, held February 29 and March 1, the team captured second place with 33 points. District Championships were Won by John Alick and William Daney in the 98 and 106 pound classes, respectively. Harold Wilson wrestling at 95 pounds scored the fastest pin ofthe season for Nazareth in 30 seconds against Allentown. Dean Riffmiller and Green, of Bethlehem, feel each other Dr. Fmunfelder examiner wreftlery out in an attemptfor cz takedowh I b i ,. .SWIII .II , I YkP4 ' ' I II. I' . 1. -Ir KK.. .KK I I I-M., If .,.. I fa- we Ir .II Jw I.: .I I., I -aw I III. al I -V ' . . Ig W WN . .. .. ...Ks2.,..4K '91-I QP I Iii I is Is., W I ., , I A N if-.A sa . I K,.J,...I K Ks I W I K I, ww LI ...I I W? K K, ., ., IQMMYI I I -I . . K .... .. . .. , QWKQKKK ,. ,, ., . .. '.,f:I1fL3 I. L Ig: K5 M . I, II , I I Q.s.QI...,-I Iii? Wlififfx .K . If ., K-.. IIIIII x I Ia use WI .VQIIS Mfr ,W Yi? 'fr .I ' I . . I ,Um . . . M Z ii K L39 my K 5gf.K,jKKjvK.:L::K,aI mga as-'23 Ka KK ' 1 W IIS' 'Im' I5 MT I 65 ' Hiiwf II M ...IW is Ms W . I MI. .I .I An II 5' E MMI., My . II I Y 2-.I 3 If I I I .. J' QI. N I, 6 'Im I I ., K fm. I fs ' 2 QW Kg , . Www I , ,qyiglw ,, .,.., K, II I II. I. I., .....IK, K ... 18. ..., I.. ,. ...MKII-IK.. KKK .KKI.I.III-,II K--K.. I,IIIIIgy5I..-IJ--,IIIIQW -I 'I-ff: .I I, I..IIIgIQ I f.Hf..,... ,IK. , ....K.KK5K.I,.,g.K. .... K ,. . ,. I. . K, . K , .. -5-5,., afI.II2...w.IIgg...K.IgKiK,,KK.3, K.,,fI.. ., . . K K. KK SKK.,.K.K?K.KKKKKK .. . K , WI IMIIIII.. ...f. K I I awfggi I us,uS4MI..gS.irI QUE kgs, I, K ww si I IMI IIIIIWIIII. mvI.wI.,I..I I. .Iv ..':Iev ,. . - .. ,.,,, I .. .. I ,. I I .. If ,WI . .... .III Sm if 'HI Q.. K? Kg? 3163 iz., ,. .., ...SM ,...gK.,. . I, Af, ,K Kw.,,,K K KKKKKK - U7-v7 .- K .W-. ,,,. .,,.,.4I,,.- IIK-, ,.,, . ,.,,,, ..,I.,.., ...-.I.... -KK .I K,,., ,...KK,K.I IW.. ., ...g ...,ie,,..I5.,.. ..- I ,Im .III-,II I I II.-fe ,.-.. .. AI, -IP... -at K..II .. K K ,K.I..,,, I K. I, H jjfw Iafmifjw K I K a I .2 RT' I . x 'III-I5 "7- 'I -I I' Ai I - .IIfII .I-I,I.I.I 1--I... I.'a.-IIIIgII KKI. , ,. '.iL , ,Lii , . , . .I .. ,. ..,. ., .,,,. .,.. ..... . .,., ....,,. . K, S EM I-I .. -II... . . ,, ,,,II.IIII . K ,, . K . ,,,..I-wa , . . .KK . M . I .. w.. ,I 2 . ,I . ,.. .K . , . . I,..I,,p-.fe .I 'Q M, . ae, ,,.. ..KK.,., I . . , ....III .. .153 I-I A .. . .. . . 1- Iwi? II I I I 'II M. . .If I ex IIK ., S. I ..I, rms., 4 KM .QI I' .I . . f.K.,K.K.,,,,1.,,, .I Kel-g.,,,I,, K , . II. J X xx 4 11'-I 2. , KYINEIIS' ,EV - I I . X? KM I ...I I,K.,K,K.3gK?K K . KZ, K IIIeIIEIIskwI.5'u 'U I KK 55? g'IifIfII, AQSIQLQI QIKMI A ., 'mr' 2... KKK 'W fs if .I- W2 CIII-.II V x X KW 5 .mag E Sb 3 5 M? 5. Q Wie. Q A .I . 3 I I if II ,, . . .. IIKW..,4K , ...Iv WK: ,. A www MW Im . . 4 .,,., .. . six wx I I K is II KKUKQQPK I .I KIII. I spake. I. J il ... . I .0 5!'2S4!'f'ff4"8f IISWI' Y I 'K ww KK III 'Si 'S ww .I 5 xp, X I 1 . W,K,KKKK, . , , K K Ex.. ,. 'JJ I WI UQ W ' in . I . ,. .RI I2 I-I 5.3. ,K,, ,. ... K M.. .. LKK3K,K.,.K,M.K.i.KKK.. ...K.,K Kywv,-,5,sgfAffFg15i4ii.V'f QI X Y I My , , , J .,I. MI' iK..KKKK .:..,K . MIW' A W 9 IIIIII , IIIII' '32 ,. . I K . 3 is S W MI I I -I I S I AW Um rw I . .Im ., . ,N MI, , .,K. A nf, , ,Ks ...X Ktaft. . .9 I .,.. I . Wgf " , ,swf . , . ,. .JK ,,,aK,M,.u K K.I ww I .WIM ,. II, dw. I 1. 1- .. I- ff . I . K Hr, . It. I, , I K S WK ,.,, . KK I.- N , .Ima wr .. II. -I BMW' iw . ., .IW-fm., I I.. ,MI KI., Q .QI .L K ,KK KK , K Qqfwij gy. um I-I . -Iv -II 1555 WT 1 Q fr " .I I MI I. If 2. I.. Q-I ww 8 .I 9, , M X If I.-I. E I s . I fame I III A ' VK fx We IMI I I I ., 'I' 2I",""2.IT':I-if.:we-fI.sfgI - f-IEIIIL -I T2 I I .L . .. ,. .' , . . 7 YVQL-QI-.I,.ln.fffa1f .,.. 'jf . . f if ,K..,gL .- KKK .. . .,..K..,. A I ,, .I . . .,. ... K HK, MMI, W... , I, I.. ,K,,.I,,. I..., ,. .-.KI ..K. I i. .. . ,g.,K,.KK K, .. . ,.. , . ,I,.,,-... . , .1421 1515. I .. I5KqgK,KK,KKQKv,a,,KKs . . , .,KKM.,,. ,K K. ,. . f'fWII'2 -SZ. . .Kg ,gi 39 Ks., . ..Is2,S L . ,I9.I'.iI I 1 f Ir c 430593 1 IF Hr fs T-fi: 'f 51 sw! W -IIII -3 H1 ,wx I.. 53 I II ,IQ- xi 2 I -. I 1 I QJI irafef 1 ww-Je. as wwf! MGIKI BWV if 3' 6 I viwzvffk li I-I I I K I I. K. :af I I rf. ,K III fx, KK .I ??f?fP I my K, Q4 LI ,IA Wi-II- iff' mf, I QI IEW 1 ,II Y 5 1 r I ffm Igqff ., if In 52,25 ,...,... M K5 x-rwg,Ii'f'5 .. T S L x Q QI Q4 I sf II wi 236 EM gn :I I .Ia fs,-II D' III I 0 Q w 3,5253 'Z . . YI 3 .III I' --AISI.. wk I II I , IM I I ',-Qmrfefs, f,sIwk .. I Im ,ww ,I QV . I IN? H a , I K MV, II I ,IQ 5.6. I5 .alfa S ...aria ..-.IH Q ,K I -I Kp .II . ,wg n mb, I I. ,I ,K A If I mv Ixr. mf K I+ I ,I I wg. , .K....EeI,,.yI,Ig,I-.,,,,.. .,3 ,K M. III' , pw-mm 2,11- NI' v In ' -I .W Ffa 4-. ,.- AW' m I- II Y K M I .wwfg ,.,,f...,,.+ I-III -fi' " , 'TI,I'I., . KK-. 5 I K. I Z JM .I .I .. K K K, K I'. I' A517 ' IK " L K III-,,II IKIIII -Ig., .. . K .KKK M.. KKK, .6 KKK.-IIK IK. KK.3KIII,-as-. .I.II.,,.QI,III.-.-K,. K I,,I .III. .-KKKI ,..IInI . , IIK. Ire QSM "iy"f?eE?iQ W W W 5V?!S'1' I Kw. S II M 'YA -Y K I. 2352 . Wkigkwgg I A-IY YH I. I 4 WM .II Ju NI x ,II I. I I MIM Q ,Kg mmffwm. MKII S was II. I.. I K I2 MII, 1 II W a II. IIwg,,I I-:I I. H, I, f.I DL I... III n L WI- K, . Ie., 4 .Mm II, I L W' -I If WSW I .I gi -I 35 . fi .Sf ,s If s-:T .I fs I. if a w 5 1 I .1- fig KK " K 73.1 " . , .I-II' I,2III J-I .- II -I.I-IW -IIIzI-Ig3.Iz:IzI 'IHIIIL-II-IISS-IIS-'QSI-I-QWIISII'--III viii:-fm-I5IS.I'-'-Im'.ff'iII""?'ai1g'.-I-. -,MIA-I-. I.I. I, KI- Igp-II2III.. 3I KI-II ,.:I5II2 ..sf? . ... zIII55II,I.-,uIIIIIIr' ILIII-I-I.IfIIf.:IIQiaI K K ..KK,,,IKK., ..K.II.U,KKK KK.iw,,-.ISI KK,,,K.,wK,K.IK.i.. K K,IK,QI,,,K,KIIw.K I. . -III-IfIK K. .. Qi vig I-KS. K.,.K.K.,2,II-z3i.K,-.piiKII.I,.g.III S MSRLA .III KK..z,,I IK ,sa w III-.IqiKIpI-I-gSy ,. ,I.- II , --- my-II..-.IIKg--IIIgsII.s.-MII,.IIIgIII- I- I . -II I1 - , , -: 'AI-1.-I .I .IIN-III: -III-' II-III 1' I I II-I' II-II "-' I ' I - I:,.:, gIIf',I I II K .II1III.KIIIz.-iIvg,II..,I,fg.IsII IIII .KI ,IK gK,KII' ..IK.IIKI' 1,I-'gp-Ii-SKK II9I,.Ki.I.IKK KIIIQI1 K. .,,.I,,. .,KK III -,IIKIIIIII-Ii? , I I.II.,IK-.-IWImIII?I,IzaI5II.:I-I-II- .-II.Is3III II-IfIfImI-IIIIIIII-Q?--I-If,II,III-II ---Wg-II.. .I-II--.I I ,?III,.I, .I :aW -' IQIIH:-I "'Ii?EQfKII3aZ!fi'g-.2 I,-,QKHII ,IJIIIIII:I.I-.W-.IQ-IIZIQIII1,,'If,' 'IMI' , yggKKK5.K,,.K 1K KI 'I 'ff ,I,IIKIII1.-1I-wiIg.:I?I2 gIIIIIi,IK-IEIp.Kj- .s'f5:gKIIgIjI?g.IKK,.I'sII ,IIMQI,K.3I,..-.KK,i1IIK.3KK-I I-K,K,I,g ,- -. I. ,,K,I?wI.., TKKfKIIiK,I:I'r I -y,II?gIjaIgjg?IIIIIgziK-KK,-I, K.gWK.K,KKKKI I MSW I.IK.jIIIi--II-IIz4:-- I ,aj--IIIII 4-KII-.I.,II IfIf-KI:I-WIIgImi5is-fII3Ii2I.z,gIi,If,Iz1I..iI-II-g?II'IggiQf6I-KIIII.--II--II-.K,K53..IIIKZ.g.ga-3-I-III,r2eIf5ffIKsI5I. 3- I IKIIII,- Kd X-IIMIKI'-' I- i1:IigK'f:-Mi,If-3?II'If - K K f-"- , III-I . :I I IIs III-IM., ,QIII-.III-I -.I.: "" -I.s-'I.I-III-II.I..- IIIII-IIIIII.-I.IIII III.IIIw.-In-I ,III-. -:II , I J'II,II-I-I, . K- ,. 5.5: Y IIIIII-KIIK.K.KKKK.g45'gh'KK -III-I,.IK1,-:,Ig IK5.5IgKII. KIw:I.I,I.:IIIz,III ' - 2,. II.IsI.II-II -IIIII'.fI1 ff- ---..IsIigp.?I--II?-III-I5 -Ip.IIaKI.I:SI-QI-I-I.-Q3-?I..I-sIIzi3IIIII:,-I..-F-II.II-?I..5 I..-I,,55w.,.5II5 .II wi-II.-.I,IIf IMI.-S2-4e:I,EE?Ii?2'If'II,--...'., ,.. 2 .I.- ,I If .I F I II QIIII III I-IKIIII.. K, 'AI "" I I giTII3IfI1-I-Iy?.I' KI:ffIII IKII K,II.,,IK IK- ,,,, K.K.,K, ., K.. K K . .K,,K3,IKKIK,,I..sII..a.,.,,-.IIIKgK,I,.,-... .I.I-wg, II.II..I,.F51-. . ,Tm ,,., ?,.K.,-,.,-Kg .K 'I ., I WI , L ....I.K. ,. I ',.. L IIgI.I--III-MII..,KIgIIIIII.-I-,IV,K,.I.,KKK --I-...K --1.-Ig'--IW .fII2-lIiIgsIs1-2f' II, sg',-i-f1.I4zI2i5I.fQIfI:u2I:fII:II,I.ILIs..sIII1".x2fIIg?--.III-2g'g.I1'fI,IgITLzI'I2IIfIf.g-I fI'.I?:ffII-EI-,MII III-13I-1Q-'i4IfIII".'I'.1III.-S5Iii-VII?-fIfi--1-21i.Iag1ISli-I .ff-If-I-III'-III--' II-I. ,, .L II-I--I-III II ..I.:z,-III .II K-II'-QI aim- .f.I.III1III,IIIgvm-I.I.KIII,-i ..fIIIIII-KI.I.IgI.I..-I-211 'IMQIIIII-II-II 1-IIA-III.II:IKI.-II--,zKIIII-- I-KI-Ig,tI-I I -I :':,I -I , f"W1-2-I.I.IIIr,,-Ie':,I -. ':g,I.: -1,..,K'II:I: IKSIsIfi.fIy KI I.I I1-'KIQKK KI .wg-K .Sf .,IIsII-'Y MII-I2.ig:I-iII'.-'Iii .K,II-IfI-mai-I25?QYi,I.,3EzfI?:II,Ii.I?1'iff i5FII?'5:.:,3S.j-W K,4H'2gI,II'1K-IIRI f'Ifh-I-si5I,IK. . - .3'?'- IIA- "f i Pwr :i"KKK32z .g,i5I...I Iv, I,Ii'Eag..IaI.II-.EfIKI'II HII-II.."I'i'-WWII' '-EIIZII I hgff xz- I 'I I,.-IIiII KI:.Ik KjI If. -K, jiI'I-QQ1i1.I-33ISKKIII-,EKKIMK3IK3Imf.,3. SEQQJSQIIK -K5?3ZgQgsf',ig,ggsis''IiiII. -.',5KiiIIr15K-f.I-5' II,-.,Iq -Kjfigi'-"IgW?K,f.'?K I-Ira IQZ EIIII ':..I!.-I-iII"-I'II.IfIi5.fI.'5.5Q3i2IgII'.55311:I,-IIII,.I f - .I I KIKI 54 ,- -I. -I-KI--,,IsI,,Kg7III-I .Ig,IIIgIgIII..I I-IIKK I,K.IsgQg1IKI.zg5:ImII. ..s.Iif'IIi'mIIgi.I.,IIsQfI.:4f'wIzg-zgq I1I,SIw-'IIIIII-I.-IIIQQS-I I-I' 'gas-,HIIII---iI.. -I II I-I,II2IIKK--,xg -I. I I.gKI:.,-,,K.K I- IK..-IIqIIIII.2IIK..e,K IIKK ,II ,IIIII-gl'-KQIIKIEII-sI'EIK-awQII-Ixwf-'i.4IftiI,Ifi-Iwi ,, .e?IsgI:,If.:eII,-.f.,IK-II: I -I vi --III, I3 II -II,III,,..I.-I.'g--,zz152 II-I I ,I-. II,-II: . II II'Imf.I:,I.'1,I.z., " I3 .I Iwi. II2..I,Q:IIf- I,. , ,.4I- I-WeEIFQYI-2.4.31-2" 'I22.?Iig:,-':vIi., .fiqlw-I.IIzI-f-1722 If1II,i3Q-3--"z:II" iff- - - .iII5Li'I-Qx I- .jf-'.:e .I.gIfa .II :,If2-1 I-II' -wiv 2iI-QIIg13I5m.'gI.-.i'.:,"?f3L:I-'..-isIIIMI:I.-I1'II1?sIf.I53x5gIIf-,IIQI,zI:?IfKII'I'-'I- 'I ' .III I- II- - 53' I' G' b 'ff -.- JYIQSII- .:"2iII"I"i,.i"i-Q3'4:5sIl'iI ,?.7??,'622-iffli5'--f-55-I--9'f:II?JXWHE I?-Cizee, - K,.- I- - II-.fI . ...IwiIIILQQISI-K,K5K.gKEWzI.5EziIf'113'?IS?5-,QlfgqIIs?Ii. 3.2532235152.53z1?Is21I'Ii,iQIIII we ls ., .3 359.12-f3IPS'5aIL2ILzx1I3g y.QIf.,:-if I 55 WIQiI,f?35f3"i!I.KQ--.?.?IiIg.f:.fgIgb'5- IY,2.f-2,1----'Y I - I- II: I I, IIIIII I I I- . I-I . II? IIIIIII1-MIIfm'I-.f- ----ff " SSI- I . II..III 'F'I-w.,2I1I7I1',,2-HI-I-g.LI -1zI:II:, -- .I,I,f' mf KI.-zIg I ,, I H I K.:Ifigg I.I,'i.:,,.:.II.-'I-mfg, I3-.gf',?I:I-.2z:22f'f -II III-,ItIEgIgg.,.-.I.. .II-KKI.,,.IIi1zifgII,:II5e,?III,IIs-MEI-2,?I.3,II.f-IIIQIIIIIQIII:Im I KI, ?af1.II-Im-'i--IIIIII III - w i, 'aw Y Q-gm..sIsQ2'gI-.III-'1:,,a.II.::.11I?-- 'xii-IIIIIS-I'-2III:i1f IKe9K.II.,- - ,KK I-ig , ,I - IH..-Ii'-, I-I. .. -,.s.1Ia.Kj.KIIgQIE2II1-.535 IKI5 .5z1sip-II-I,-I-I, KI:IKKKIK..iapvgs.:a,:gI2?i'f2'Ig!s-1-K,I55.,??If.iI','Qf I : ifI5'fggI-IIQIQ-Kg-s ,I Igiip. SQIII-'I-IIKQIQIII,-IIII1-as-.NI-,QI-IIII-.I,I,II:Iy'fLIg,zegI..n3II-Igs-I-S -I-if L EI- 1--WIIQI, -I--as . MI ?i'II"? Mi, fI:YiIl'1'I-fi-'I-,f.I.'IIItfi'- -Wag-'igxlI 2I.I.gmfI:I f' I2.iII:,I,?Iz1 f 'IN-I',II2-JI,I',g,:I :...I : ' -I I- Qwutjf'-' -if:II,IIKi3i'.--152-II.i'i'.---If?:I.,I-, I'.ij5S1i',Ig.'eI3E.I-.II . - I, KK H- I ,.ffK.K.. , II.,zI!KyfK, K, K I..KIIiiI.g,KK.,I?II,,III..-II.IgII.,..,K..KIKIII3..II ,gIII.I..-KI ,Ii I -- ..I.-3 ..KI,I, :I-IIK5-I..IIIi, III- 5II.I.I5.I,.If5. - :'f.f.I I III.I-I-iw-.III.I'ISIII,-IIISI-II,.K,I:I.MII -III . . M i KK5KKI54I..I.Fx,KK,K K, .. .IK- . ..IIIII.KKK...Iw,I 5-IKIIQI3-.1. Ie...-IIIII J.,I.,.I,.....II,II-.I,K-K,.I..,1Q,I,,.,,..,. .I....,.KK,. ,K ,.IK,-I..fIKII.I.K-K...KK ,,., K.,e,,I.I,.,.III- IK..-K.K.I4'i. ,Is,I,,. .. IK... M. - ., i-I .Im --I I IIE-II I IIISIQI-.I.-II I QQQIIII Ia,12Ii?i:III:-I-III.I-:IIZIEZI-IIIKZIII. -'QII iII.I-I-Im-IifIfzgIIIIz,1s'--II5 - IIIIIIESFIMIIIWQI, I -I, II- I 's1.'IIeIIliIiIIIMI IQfI:.2ZgI-II II-IIII.r..sqI'IeIII-1 fl ' -- I I - .I 12 -X' ' ' IP IIII2I,'1:I4I.IsfI-f,,Ie-,IIIIIIISI-.PM fy,I-iv-:IIII--II,zK-.Iiv IaII.fI sI1III..III If I-III--4-In-III.. '. I 1?zsI.eI.Iz--.II31I,I--' K. I K KK.KKl,.K5IK ., KK KK K .- 11. II . ,wIK..33??g,5KKKKI EIK..-KIKZIKI-IEIIIIKK-5..IKKKKf,I5IKfgwiezg.-I..I..-K2333.3'YKKKKI-.IIigc3EI,fQEe5f.I Q53-IIKIII,Ki.i?KKKf3KfI.K- if-,IfKIKIKII.II ?IIIihias.i.- I2Qg5gEK.KIg.Ia-I-UIIQI 3.4-,,II.g.1,II,-I1-'5KeIgf.,.522.Iq.II?II'eIz-2-.IWI-Iwi'-I,I,s Iiewzj. -. -'-Im. '- I- I . aw f.,IIu,I,.' Ii,-FI I, ' JI WI-I--,III-I-l'IisIfI K III.aI-,-EIIZSQI-.QS-IIIQII.:ESI-fsjwfIII3I1.IgII2fI-.s- x. 3 Ie:.,'--II,sI2m.mf-I--5 .fr-IIIIW1-I' -,Ii.iI.ZI ,I ,:I Q 7-1" "-II- -'iii-xI'IE1S "II-.KI-I:fI'I-1-zzICiIzI,'1fI'-fJ5II-IITISiw-1, K-KK..,..KI.KKI,IK . KI ,. K .K . L -K,,. .-.I.. ,. I Q2 I IIIIIQ-KK-,,,I,I...I,KI5.I.Km--,sw -.ivy --.II.II3.IIIq.,IL,q-I- -I, I...-,.I..K.II, III .K I .I+I..I I:,:.- .I -KI...I,-IIIII.-,II I-.III K1- KIII.-I.qAf..,Ig-.3 .I . I .I9KI,.-I.,I.I -,II,K.,,...,IK I,.KK IK. If-,II In .. .,,. ,. IK, f,K ,,,.1: I WI- IIIIQIIIK --,, I,-,,qKII..wI,I-II-1IfwII.I,III..,. .,-EIIIIIIII-QILIIII.Im.. II Iw,I.IIe-1 I.-IIIIIIIIIIIII--..I -I I! I K--,.II..fI, If. . I IIS -..IIII,.KI,Qv :gl -. K ixII.,.I.-Q75-z. I.KI, I- II,,KII.,- II..I,I..III,Im,II-I.I-.IIIKIII K K gl .K ,W .KW ,K 53KK.:gK.K A, . ,KK K KS. 5. . -,I . 13515. ., QI. -, I fa. ..,If,5Iy.. I , gg.,-.. .II.KI..IKII..1,, ,,.KI,.x-I-EI,.,.I I ,II,- ,.,, 2145, ,K,5,QL,IvLx.Q ,.KK I ., - IRI. I, ..K N I, I ., I I. Kms N. 5.1 K W.. K,,.,,K- IMI I IIPK.I.. . f-,K. I III IIIIIW 955-3-xi: ,K,I. in-4 -if -- ,,,, - -II..--I-s . ,I I-JW t," ,IH II.. -I x.I,. 5,I.,- ., -I . -If . ,.,..,. - I .. ,, Q K-I, .I ,- -Iwi III1 - I-I.a..I.,IS-II IIIMI.-, .K.IIxI .L .IIII-II. 2-I-I .IfS.III-I-IW-I5 -I ,II.IS,Kw.5-154-.,I,III.- I I. I - .I , x,..K , I,I.IIl.IIII .I -I III.. K. ex, IWIII. ,..II3.I,KK I-,-- . ,.,. .I, II.gII,..II.I.I5..a, 1 II,I IIKIKKIII.-I z. Q.. I-, an -:bg-I-I I - I,I I,4',ia.-I,I- ,JE Q1-M ,-I-II.,gIi. m,I.Ivi-I:w-I-I-I1-eiI.- .-I.,-I six-IIIfIiI,..IIIs1:5:Kgg4-a.. .-111, .. -:IIIIW-MKI..gI-.I.-ws,-XII-II, I' -I I-II-I, -4 I, fs, IIIII -,fIIIs,-'QII--Jw isa-A MI- I-IWWII-I I 'I- I-I -IIIIAIII. Irg,I..- III I ,I.,I. I- , .. IJQQIII- III ...,. sg.Q K.,sI..,.... IK..-.,III.I.I,--I-I. -IKKIQI-.-....sIIIK. -II,,I,. KI ,IIIIKmay-I-KI.II-III. ISI-.--4--I4.I.,.III-II. .-, -II I.p'III.IK.I--I .I.fI, -I .--we-aI.-I..v...Mfva.. .- I , Q.: 1, I, I., II II II5Ki.I,I,,,,II-I 'I'.I,-II-1?' - -- ' 4- - 5- II. II I- I-I -'I Ie:I .I-I-I R..Q 'II'I-I I'--I-II l'n1.III-ISIIKIIIWIXII fliii-I---2-?I3.gfEI2g.III5I5fi2Iz.mI1II,fIIf-QI1'-I-?I'III-I -152-Iii.I1'g?-Q.if2fIg--samba 4.IIg"--3zII5i'II.e'55I iI.I-g, .--I- 21.3-:Q,gIII5I .1s'?'2:.5P'-Q-,KIISPEIQI If5i?7.Iaf-- I I--I-.-K'IfIf-,I-.g2f,3I1I1II-.11 31,I1I"'2 :,iIL . I W " -,I-S I-"II IpI'I.Ii5I-II-im I1I,,fflQiiI'I-Q.f5i-I::- -IQIIESEINSE,II'I-,'f-EwaQSIIYJIQIISIQEW'SSI-a?QII'2IQ??flFgGQ9Isg.UgI5'Mi'2iI-iiifiiif' I I-QIsIfI3z3I?'a..IW?-'d?if3? -II iI'2-If-'-IM-II f5fI 512:?-I5:1 - IIQLfi'--'ISS-.-fi-EII,I-WI!-f'III'-I ,, , II QI ' I-2 ' ' ' . 12' 2 ' ,, , - ,I 'III , .I .' I ,Ig-I-II .IIII5 ,gg Ksf4I.I:IK-.'aI,I'If.sI IU? 21-. --1I:Ia'.fK,IgI-'aff III-Kai LSI.-I I- II':-I If .II .I fI, Iles.-I.,g . I. 'IK . iw,-I III .' mv .II-9 'ff iv-ffil .'IWIIIlLI! I 'I I-I I-I. I, - II ,,-n . I .4- . . . .II- --:SRE III .I..I. -...II KB. .. I, II ---- I-eu-.YI ..-,. -I L I II .- I- ...I .sIII.f ,I ., f-' III... ,. ,, sK:54KI,,. K, .. - .mv I- ....,- , f,.,, I.. .. ,,-2--IIw..vK.I II I-I2 I KI- .-1-, I . -Q-.II .I.II ,,.II,.IK.IIIyp.I--fIII,III--III-..WIKIKIIK....III.Ig,IfII, IIIQIQ-f.KI..,I K-Kz,..Qg-I-I-I,,- 55133 MII, 5.-, ,, -KKIs.z.IIIII-I II.IIII.--f, .III 93 , I- 4.-If-.IK..I .,K..' I-2. -pg. Mp . -E. IIYIIIIIIII,-If-II.,KI,. III.-K..-,,,:, 5.1-I,-ajax. IMI ' - I , I 552 -Ii.1I'gI.ks-KI.II-I.gZl1?IIjI.,g:.,,gmIIIIQ.IIQIIIKy.mI2zI5-sIIK3e..,g.gfI3i' -II.gI..,,rpgiw'-".iIz.5,III5w F, -II . gpIIj:sI.If K I E-',3 : .SIKQII-II-QI-.SIIQNE 'I-, Ig- lg. -I-II, I-W.-IIIIIIQQIIIIQ.-g,KIQgIK ,IK,,,II ,'5I.gI-?- 1512- I I I-'I-f- - IQSIISSI :Ii - 2 qw-,'I,-i,:'-Zi--.MI-I.. .523-IIIIg.3ii?:I.'K.,wg-..Is?.IgIzgsI-II:2wK..5Qf,1IwgLsI:I,-KII-.IK-KIIII,- Url--III,-'.g-.I?ii-S I--KKfI.I'fg,II I-v eg-.-IK-23 ' KS '3 4? ,I . 9 -I..,IIIKIIIII, .-I,,. II, -I II I II. - I- . K I I- ., ,I , IIKKIIII. -IIK--,,..II-I..--IIIIIIIIII .I-IMI -II II.I,-.III .Iv -I I-IIII.:' fI I IIIZII-III-IIIIII II- .I-L II- K KIMIIII I.LI,iz-'II,- Ia- ' -I -. I- Ig, I - .I .- II I- , .I 1x , .K ,- . .,,II III II I, -.,,tf . KI.,,.,,II3-.fggps-MII,,IIKIKIIKKII-II--W... ..KIII4I,.5K-lr-zIs5.I-:If1-fs,f I.,-I If, I-gIIII-I.-KIQI I I .If JK- , .II,.I--.1 g,,f I-zIf,I,.-fIII,g,z .I-.,,KI,,q,.,G', ,- - I I , I: II .I JS- ,' .ii"- 3- ugl ' -:QI-..II,g' zfgi.. 'IiiI-III'I-'Q-Qg.I...fgI3:gKIIs4II.'K-II-I-.-If'IK'IKWIIHI-,I -9-.?I.II5gIw1Iigg,3QeIIJ-'I LQIIQIIJIIIIKIBIKI Y I-fI. sai'-'I ,gIa'a?fQK 1 131.153 GKIv?-I-KIIIIi5'II'IIKff:I--If -jg:-KK I K - ,I I ' -I,I I-1 . 'I -II ,,I,-I- - I1 I II 1311- SI 'I-ifaI2rI.3ziyII.I.c:IIIIta- 'I ,I I. ' 11,1-,-I,-wp-I'-I3'I..I,'-M?-I-I1IIE2I.I.fii,2' - ws, .f. .I- ,.:Jzf:L- I- - ii II .II '-I I Ie"I1ig.qI'I,I'2sIgK1--- g.. -. .K Q.. . I ,I . - . . KK- . IMI ,I .I-g.IKKI,.If'5, I .Il-.g.IJI ,:., IIKI.gs5I-,IIIwI,II5g.e,MII-III,.IMIQQIIIISII I I I II Igilw ug, TI, IIIII.-I .5:.I.,III---II,:I.I MK KK Ki, . I I K K, .KI KKK.. ..K..IKg3K5g.I.I.K.IK,Iw.I K II ., ,K-K IQK.-.KK,,.I,,.g-IIK...K KKK. KK I II... .... I- I. ,I ,.KI .. .55gI.r..I 45I-III.-, .. II I. .-- .IKKII-..I,K.I K - , I. K I - I I. , 5 , -I I ,,,- .II-H.-.II, -I I I-W. IfIII.IK,'KK,gI.-I-K -- . I ' .- QI-fiI,I,,I,,KI.f,2:IKI,IKIK,y1,f,K..I-:,Ig-K.KKI, K KIIEII I yfgtSg2..IIafix.I5'5.I.II1S3.g.3wi-III . .' ffII. W' 5'a,' IIIIISIIII 'i5':i'?. ' r- .f5:I'i"-1-'fi' , I iii iIi1.' Y"Q.f- iii-f'IIi.f3?2' ?:'3SiII74IIf:YE-5'IILIII-..1' "i?IIi15 .535 '37QI'f,iIIPiIifI3'52'IB Q . IIII , ii, Ii, ,zf I ,212 '- IL-. I, IiIIII,:I':I-,11sfI III: I -1- I. 'I- V-Ii'IIII,Ig.-NLE'-:I-fIII--Q-Ii'-'IW I:i,f" IL. SIIVIS' -I. -'I-E'-22ITITQL-'MIIIIWII I:-5--'I-I-Q, 2-C?'I'-I'1I: ' Sfs"7'I- II-' -II':,I,:i Mini. I -. ,I I, II- .K-K an-I' wwf -III-5-.I,I.IIIg,IQ5 ' -Q -: ,III 73.5-1.L.gIIIfI'II I.:III. Ig-LIIII II fI.IgQ,?.I I-.I-gp--I III.II-'2f,III'IIQi" ,Jim-'I UIf?if:ZI-IXI" II'f3I tg I , r9?I4 .,:- 'I -i5I'I'--.II-- II I: I , II I -SI II II.-. f,.f 5II,II II. -I-I-I, ..IIf..I..g.II-II-II,:g..-II .II.I1.III,II,IIIIIIsIIIIIIIggIIa-IIIII.III,IIIIIIIIIVIIQ-II- I,:w.: IiI-IIN-I.,II3:I .II K-If I -' 'K I1-IW" .. -' ' lg,-I1 '.W I"f5? 'I' W- 7" ' -59" ' CII' 'IIIIFTS Lf? Im-I-., - . 2?III-'I,fIIfII'?" ' -I" il -I I--Ziff fx -II'II -I ' 3. ,K'Iif5i5i3 iii' IEf.19Ie5SY'I-V232-if2354 Zxff'+?fIfi1 55352-4f'I?Igf I""II?5V4I 'WI I , , I SIIIII ,-.IQ bg ,I-,-KI, I :III-I-,I, IMI'-,4j1I:.I-KQ,., 'Ig59..I-I,II--KKIQHI1..'QKIII,K4-Ig1'IIK-K.-f3,.r.1ig-I I I .1x"'.fIImg,-II KI,I.:sKIIiIK-f:III'IvKIQ..7.,-V2' K'K, Iv-igKII:gI 5..L.ggIII5fIi:QQ2rI'gg,,I-.KK7g-I'-img-4?'r-'1wIgIg'w5-IIgII1"I-I-35,25 -Q55--v'g',-SK ,I--I'.'IIII"I L13-iz'If,Kf.gIf I,4K' II ' . --I ' 48, I ,Ii . vgf. I -II- Ig..Igq:. II-bf II?-Qi.,tw.-sIi7Ig4IIzg.x?zv,...g-----IW, if- ..g ,II:.I XI-III-,Ifig-.II'III+I--I'.fIIIq 1. .I:f-an Iwi--.H?,II w'.-HI-WLKI1Is-Im-IIggI.Ig',:I.-IK?-,IIIIJI--fIII '.'IfIfI: 35:14 KI-IX IIi12-,.I-If 1.,II5I IfIKIIiI'I,Q-'IE-..-IIIKQ., .pw ,rI.. - K I?-gI:2 I-K K.. IIKIQK IK-.-K IIw K.33.., .ibgqis-,I-,WI--,IK,5I,Iz,IgKIII,IIK- KI. I K. KKI:Q,:..IK,KII..,.IKK..9 KKKK.I-g.Iq-gI...-III:KIZKI5..I..K ,wIIIIIIIII,- IIWIIQIQLQIIIQ ' III-It!IIIaxffp-4i,'IIIIf:fg:.Ii1..bI2SI,.-QI--1. ZIIIRIILI IKI:IfIQfI,I -If-IIL-rgII'1ffI"f2w, I KK K.I- .KII 1--III.t.I.K.,KII II -I,f,,..-I.I K,.KK 4--. I:.KII-,II.. I,.IIIe.IKIK. . f--if ... ,..I . :,2I.,..- In I. -- - II -I--I-we,pawsIz.IIzIIfgI:s.IIa-'IfgfIg..I.I.K.',I-wssmflIII I I I 'uf ' IQIII II-III3.2I-.I-2:I.,gS:I.II.zIQII235 IIE?-III: 5 iIIIf.t II- .I--- IIIII, ' ,,-, .-IIIII. K'g.1I.w I .sri ,yu ,f fl 1' af,13III,- - ,.-.-L QIIBI I -,'IiI,4fI-f,,2:'1I ' I at :I...I-I.II-..I,1--KIIf'I'I-,iI:2Ig1',f"IIQWQE''IIIK-I'5iz3HQfI",'4IzI ' . I , ,JSI ' g':.ztIs,I.9f'-Q,- .'II I Ii,'I',fI-I'I -:I ' -I-.If 5I.i-II ,II.I I-. KI I .IW K K 'I - 'I III -2135 -gz, Ig.LI.:,- 'II -' .gif I- II'II"I-f-"I-ItI..II'i-IIIIII-'Il-I-I9-IQI5 'III-VII-I5I.,II II IQI IIIIFI-I.I'f Iet II I' -Wi'-I-iz'-H-iz IIIIII- .I II QI---I'.g1I we 1"'IQ-4IIIi:I', Im-I,I , I-r' I I, -I - IS KK iw -I -,, -,yx -II-II -- -IK - If,-I,I'ivI --I.-II,-III-I ,K-fi,-MII ,II,II.fIK , I. -I I- ,. J.-I-KI, ,I KI,,I.-IIII5,I I- I.II ,ep -I If,KKIIN.-a,,,.I-,KKIIIIII-KK, g,.I- . II ,-,I:,zII ,I.I-Q-. - ' - - ,,,. ' 1. I IIIIII- '. -II,KII- - . ,, I-4.1 . III I II " I .I .Kg-3-IIKgI:IKgKg,,I,.: I,-.gif ,I K K. . .I - -- I.-ap. .I,f-.IKM.-KII.-IvII,Ic.. , 5 p- .II ISIQ.gg--.z-1IgIII y.- -.M IIIQLIK fix. If 'I . '- '. . I ,I' :. , .I'I' 1... - I I-- , 1- 5, ,, ' K, 1-II.gK.,I .K I-I KK- KK . -1 IC -I" .:-I. - . . , . -IIIf:Ii+-I,si--Il,'v IIIQIQII-,, I 21 .-Ii' Iii IIWILI2- -sw'-:. 'II , . ' ,I I I' 1 I ,KKKK-KIKK KKJM ,,,,, .K .. KMPMKK ,, M .I IK., KK.K5,5KKgI..,,K,I,IKK-I- , KKKKKKK.,IKI.IIwI..Is-IK K ,. IK . .I. ,L.I.g , KI.IIKI.- 1 KIIifAII'IIisI1I:III-'KIIK5 .Ia.KgIZII,-I?q'I'.1 5 .L-,IIKIIma-QIIE-Q.K,:KKII1wx-SIII 'e XIII-1g'III , iffii WPTII-I-IIIII -I II f'III.-- -IIIII Av- I .K-KI, I .- 1 III-II-II-I. I ,z.I.,..IIII, III, - .K -If - IIK .pf ,.,,K. I IK ,,,. . II., II... ,-W I, .I,W II . K I K.IKI.KI -I.. ..IKIN - M1 TI-.SEK fr a. .gil ,.,.,,gI,I-1...-,-. . ,..,. - -.1 ,YI-III I,I -...Q .,, 5rf5'I"fxE11- ,'?5I1,fi'i.1I- ' I,: IIf1fLgK,I Sag' " II',f1---'XII-..'II.3Q'WI-' A 'I I 252. .sw.-i'II'II'I-fII,iSf-:,i,'.'i2i'-221.'I'Ii?,III:IIi.,j i'Igf5Is'IM2"'-i?S3Imif?22-Irziib - ? I2 :..fI'IIQI5l: I vifI,'III ' x'II' I'YI'II-'IIIIi2IK'I I " -" L '--.-as-'.. i iz- J' IgIIK5iKIKI-..1IK'Ki,e T .5 I . .. . I I-2,-.I--s im!! I K W -I -' feILIKI.I I,,..-.I-.WIIIII2-IIIIII--.I,II'.If -1 .'I,fIf -I:,III ,,I-I:IcI-- . III -..,'I.:I::I,' I I 1 I .-IIifI2eiI:z-',i-.I-?II2-- Aff-I'-III I I -if IIIIIII-r-II.1I-'WI-1I-,z.I-.IIII A-I-43 . I . f . . :g.KKII.v-,Fi,.II.-.I.my.Ia-gQ:,:IzI-IIKQIg.KI.g'I-I , - , I IIg1 5'.I-'I.I,g1I-KgI ..IKggIKI,,-I,- I.I.:.IiIfI,KyI3If:1 gI II.iI '..-II1I.IIKI,,K 4'ziLI .r-1 -I g-.I .I--IfII:I,,,KjIK-'III:e-4IK5.I-., -.I ,gg I gI I:KrjII,sI K IIIK II, .IK.KI-I-KKI'IK-KKI:- --5.II.,, I' T I I , I i - f I 8 ' ' 'I -, Is. - ""' III.,-III-.IIQII I-IIIII.-.IIII 'I-I...II--.IIIIIIIIII--Q..-I.I.IIf-I I II 'I . . .. .Q -IIg,K.,-wII:.,.zI:eII- IIIIIIIK-gII--,III-. I--...,g.,.II 2.1.-I,I . . II I -I - - .ifI-SI5I'-WZ-III5I'III'fSIf'.1fI1:--III I-IIII4em,.I,eII FI I si, -...I ,I.1g,'I?i'7III:-Qii Izswikzz-,ipI3'IIr,-I-I-I-'I-I,11:II'--II z-III I-i.III fwI.I.--IIIIIW Iq..I,..I . ..KI,:K.I,,-Ss, I.--.III ,I -..KK.IK I .,-KKIzIre,K,5K-53,5 IQEEKKLK, I.,,,I gy II,IIII,II2III- II.. ..I.Is, .I .EIA-lg-IK-4, II Ky- I. IIIIII- .- K..IK.IK..,-IIgI.II ,I I .-I.II.cwII-I..III,-, . ..I,..II K. IIKII.IKII.- ,IK 'I . g' gf -,IW K 'If' KI2?'Ii,-.IIIK--45'-' Iwywii' .' 'I ,-Q6x'I,IiIII ' H' I'I'IffI I s l ' . M ff- I ' Y ' -IW " -, K5 . z I, III .-I - fp ' M u? 2'gI-II,"..II -, ,II - II K ,-:M I - I 'QI' ,IIIIQ--I I7'..IfII ,..K., . II ... ww - -IIQ-QE -M .. KI,, II,- .. . .. I.I.I.I... I I., K.KK-I IHK ,KIIK-I,II IKI,II-I ., :IK . KK - I.- ,KKK. ,.,.IIII. ,.fgII- 33I...IIIg.IjII:-II:.IIIKK,,KKIIIK.II IgsI,KIK 4,5-I,I ..I I I I .K,,.II-sp K. KII,,I, I-K I- I' KK" . I. ,I - .I -- -.,I..gK.I ,KKIII I- .IKI,.KK,I I I . fi F K TSA. L, I i' 'I i',"," ,gI-f If?I1 IK ?K.i'L1',,',5I1-KI1IiIQf5fiIgiK2Qi-IIA 1k. '7?f5iI-'jfy' II---jf- 'I ..I'gS3-KI- Ig?i!I"f "' ? 'v1lI,-K - ', f eff' I I ,I , I I I Q I. IK3. H-IIIHII ---' I- ..- ,K ' I.-, -'I K Ivy. YII K 1 , I I-.-IIK I,,,:-K,.,KK- .. I, ,I I5 .I-yr I K KIIIIKK-KK, IgIKKK,,K:.,K.I- I-IKIK3-- ...K K .,.. -Mm. K .. K K . lrl- K , .K.II,KQI,.K,K,4K.KKKKK,KK.,KK KKISIK K ,K..-I K,,I .K: ,K- W ,KK d,,I,KII..I yy K-IK,gffxxI -,..-U. ,mK-Q1Qf..x3-Isp - .x-X .. s .., -L' -I ., , -. I I ,,1..'Im1r?15S:- - WI, I:,.fI- .gg.JSf- I, KKK.s ,, Ia,-II ,.., 1. III XI,- --vw K-IIIJ, ,I "L -I 1 --I- . , - I Ir' - S- ,Kgg MKII. I-I KK. ., I K ,,.. ,.K.., K.,-I,I.,I,.IIgI,,I..-...,1.IIK- .-IIIII. , I I.-MKII., G., , , -I . - I-MII .I II- . ,I .I III. II. -.I--K-:I ,I -9 -s-I, IIIIIII II II-I.-I- I. -II I..,I.-I.-.,K .I,.K KKIIIII-I:.1II.,asfIK4,I..,II.-..,fI.I..II-1I . .ISV-U' - . ,z - . .I ,MII -I IH- -. ,I I I . K, I I .:.sK..,I. .II.4?Ig..p,, .I,. .KK ,. I4 ., I- -I ,,.Kg-gIKgsI-II In-I-. I.K-K..Kq.,KI ,,I,.--II-I-I, I II-,,s-I,f4fIIf.-IIIKIIII-I,.II.KKIKII-I.--I9,I,Iw-.. MK. -K. .-- I--5.-I ,- .- .-I-I ,I..KxI I, - ...KI-I. ,+I - I-,as m I-I.--- ,-II I K ,, - . IKI. IIfI.K - K.fIKIK pI.- K,1K I. -,-. fII...K-I-I,IIKgKgK IKKZII1--III, - .. wg- I.,,K4-.Ig-.IK I.j.IfqI I-KIII.3-IJQ,-gg-IK5fK,g,I: IK-I-K K' II I- I I - K- K KK II 5KII.jI.Kg,' KI.IKI., I-.III . ., , -'5..-II. 75 :-2,.., ' 7iIII2IzI'1QI.II5,wIz-"Gi-.QIIf I gifffi-I IIIIIKIJI.-mf.-I.I-YII'IISfII.JI.ati-IIXII:ggi-f.i.1fI'f-iiIi'If?-51 QI I I'f.1f-'I'--I-WI-I-I f'fI?II'f. II", II., .I -I .f:::I:5E'f- ' -IIIIIII J'II --II-III Isis -'V ,I - '32 I" :-- .K,ff-- 3- KSYII- I If QI QIKILCCIII '4::t..fif Nw I .99 I IK: ,II I ,zyz-19 w ---I -KK.g-I-H115g'fI.-I-53,3-II-. 'I'-511.E'LI:-IIQSKI-.wfII1H' IIII 51' Q.,'II - , -3, I-III--'I ii' fe. . ' L'-II' F, ,1F'IgmIIE- ,EW PI I-II 'I , 'Ik ...Q , SSIIWII I, ' ', .1 " I' -A If MW, Ii?'f'?g FTW I '..'7Q:- 'II-.-,II',J..I IsfI, I1- I+I-W ' f:IfI-EI2'III5.II-.FQIIQIII : III-I -Q. KIIIWII-2L2,I:IMQ -..?33K-g-qIII3,,t'IgI-tKII:g,K fgIfa. ,K..-I,-I.I -:II IIagIII-gf,e-'- IIE! " K , ,435 K5II-I2K:,II ,IKg KII,., ,II-KII, I. .II-5 3 I g::. IKgIIIyQ-I. I.II.I ,III II II ,.-I-IIII, K .,gI-I: --rw II.I:pI. I.II......-zIII1eI:I. -II.II ,s.f:Ir --s- -I--I .,I,II. I- If , : I ,I 'I' If I IIIII- III I iff KI K I I' ' I' - I -' , I -' A .IeI. IK., K.,K,,.KI,I,.IK--, .- .III K KK-K.. -, -.nv .-I.I-2-SKI.-IKII I-III..--. I I I, , If-...II II- I - in ' - ' ,IIN K I II-II-QI3?--X-s-I -'zap IIDIIII., IN 1:-. KIIQIH 1.14.4 ,.I .,-K-,gag-:K3KIKQ, " milf In I. ..I-111.-EE fI SLIFLII I--5.535 KII :K-3g1,.s.-Q.. 132 QUI fa? In.-, KKKKIQ4-:,,,z. .IjI,:I-.KK 'K 3,45 L- I-+1.13-I ' 4- KUQKKK--KKK I- ,, I.K,- IKK II, :-- I UIK . K A' .KX-'II-w-K KQK I, AK . - 'I' 55 K-.KK I , I -I '- I -5. 5: I-,I -..,-,iIIIg1IIeK.:KKK:I-gI.IIII:.-z.I K K. --II. -waz-I,Km, IIIII-I1I:IIIIezIIIII- I--eY:sa-I.Ig-.--ILII-IIIIII:II-:,,I II,Ie-IwiI,If',-,II.:If:I,II, I II- ,' I' I,I:v:I I - 1: -sag...-II -.I .I.-II,...IIIIzf- K- . ..II II, KNIIIIII- I., -Iwi... z:III-.Iv-I -,,.,.K.--,,I..-IIK,IKK5I I- IW -I. I.,IKII.,. 43I.IIIK.KK,IK WKKKK, , K,,,.,:,. K.sK. K .K , fI.K,K 313: ,KIK- Im. --f I. '5QIs-II '--- -IIK I --fi-,'fIl-'Z-A 'I-IIII Ifai-inI--Slim--II?g-Ii.-.-I-SI---fi E-su:-,x-If, .. L-. . mg-,I:,, ..-,-Q,-I-I..-IIIIQ--III -, 1, K 1I, .II IK 1... If-, .I ,I-I I II M.. Ifaf-, In I.: .II-,,,'.4.,.III III--.. I- -- ,. I-f-IIIQII-. -- 21. -:qw IIII..-1.I -IMI-Irv'-If III'IfIfIgII.I,.- I.KIKIII:I,,-II I. -KI:-..-SI. KI--'III-I., - ,I I- .K,.K.IIII,Qf,rIII--.- IIIXI., ,I . . , ,, my .QWK.-KKK-Iggy3gKsEKIQgfIIIgKK.iz:gK5-1IKK-K1,Ig..3:-QK.W 2155--.3 'if 'ff -ILI'-W --L52--'I-.PIII I I,g,,s-Kggfif IK f- III.--H I K5 I-IV-I'e'I' K- K K ,ff if -' I- 'I'IIi,,I- '- iIIIIg-QiII-:.iI?',g'!,I-If-2, - If-.I ,Is.3E?I'-I-I " II' -3yIII: 'I" I ' fgzzg,-ff-fe . ..-weIII-III1-.7'.I-.tI:-I-i'l,,-iII,, 1.2 .Q- -f.I .vI I ,III .I ' I - -I -, II-Y '- ' :.g.KK I II 'M Q "W--TI ?EI-5:32 5 kfi'35f7i'73Kf?fT1?igxiii,-ifI-f-Ilflii-115QQ " 'Q-I" ""I'IIIz3f2'b if'-if ' -'4 7 'L IHWIQLQ K, -1 I ' -A W wk -V2 , ,, Zi? 'Is-Fm., 359-IS EH-'iii .Izlfw 1--.:'I-QII'-,I 615-'ISE 'I-I3II131Ii.II .gl'egff.I fi'-I --WI-F H'-I m, I Ii xiffif-I' .EIIQ "BI"--?'?f7Ii -f2'fi'?H'3-T354 ,Ii--'I.IIig2r1. fi5I"'I -iII'zi--I?Igt,iIaII-iii. Q , 'II' -z,- K II,I,IK.g :gIIgg .II+gIK.II,s-.I I., I IEW. : ,g .I,.,,,.. .Im .gr I --III -- .. -II ': -II-I-MQIIIai.-II2zfIIIsza ma. II--.1-II,fe--II-...If Is:fI-.-ww' 'I' ,- .I I-I-.If I1- 'xg-IISZ I -III-IfII,I.- FI- Q., - II I:-.rs -If.-I':I I-f.:IJI,I.-I ,..s'., ggEr5 :,K:,. .I -'I,fgfIfI- ggi?-"iQf14gfK' T Q' .525 -III. 55zgK.KsI..3KQ,K- QIKKKKKI Iy2ig.. 'K2 Ibis Q:QQ',gEL?IhII2-3g5gS5gQ1I-,1wE?f"?YIQII'QzI-Q.Ig..II.1I1L?III,iaI,.aI-I 'II'Ii-2,?'I - '1I'.L K,'- I ' -- If -- I, I' - " fi: -I . -III s :I.., .. II: I. SI, ws I.--.I IsfIII'QIIII.I.III, If. I- I.II...ss..'..I-.WI-.II-III II.sI.s-III.IfIefI.I:IIII I I I- .I.,.II.I.I,I--:I--.III-I ., If II:-- .- Im,----I I :I 'un -new , I I-I-I -.rx II-I-.2 vI,I I If :I If Ik I, ,, -s I'II-:If5II,f,I, sw.. ZQQIN IW., ww I,I..I.-.II-., ga.-I. I, IK,K. H RK ,IMI-.I,..KIIIIIIII,.I ,gK.,,K,I,,IKK,..Is,K.,KIIK.S21I.IIIII we-II-K..K K,I. KKK I,I. K I .K:. I .,I..II,, K. .g.K,,,K I ,, KIKIIK K ,KKK I -- ,. , . Hy I 1:1 " . .sI'1--25-. Zh,-,QLF 32, 5 'I IQEI- 1. 14-'YT-f:z5zI -"Is EISFT,-X" V422 III' 'KI f' 'PEIIEESI I QL' fd K-K'-:I-S ell!Fw-13'-E:pfxrIJff'lI1?'IaI'IIiI" 'iTI,iKx5i',-'Ei 'fin li. -' - U 1. iyxfl- ' - 1-2 .I" -I ji' '---,I ' ' 1-I' I, ' 'align -'5gi"i VA - .5054 L g-I I 12241. EQ.. ', H ,il'I1I Ug42Hs,gIK .I ',- -3- :I - iIgf'IIg-K...III IMI K,-'f',I-..-I, YQIIIIIIII-I .I-Is, I, .. yIIJ5I.I-II.,I. II?Isz,..II6gwI?E?If-.,I.Q--III:1aI,II .. ., IIII, , ,- I-P ," - .I :I I-, . IIIIIII-,I+ 'II IIN S I I If I+ I 'I I - . . I KI . IIE-,III:1II,-II':K-, I.,-.I2.II,IK-KgK5a5,IIgInf' . . II --eg ,,,-.ez.IIeIII:'ga-.2IMIII-IIIII-IIIKI,IvMy-I..-I-I-wI.IgI5d,tIzII-I ,I,-I-- .K .,: . I ,II . - wr: .- -. I' - -I 3 ' I, xYIi3.5?1' I3' i-ik-fi'I"Q'I-ifi' --II I L' VI?IlieliPif?z'Ii5fi?3"fifIiEk-I"-III-I ,, 'L ?gFfI"K'., " - if-I ' I' I"-Ig"11'Iir I -,mi-' ... Y f . I' K " ' I I , I. - If -. I -I . .. . I , Q I ,I K K I2'IIII5II,I1f""'7'.P ' A JE,3-f',,IQf',-a',I.i-'..IIJIIS-g'il-M3'IT55'fiI'il'I"if--'W-,III-I'LIIQ-5,5 "i--T5'.-iII?'P.1IIw-II-,-Y? " "IW:-""f.' ' ,I - Ii, I' -'IWIJIIQWYS LIM5' d' I 1 -III'i-EeI5?'-W7 SWL'- I - I . .- III.-I II,II-If I -.I--I--II ,Ia,.,- --II II WI- -1-II.I--.ww .II-.I-M.:-IIIIIII,-II III.:-.I I , -I I- I, . , VIZKQI. I . , . wr I.II-0 . .-,.k,-- ,KI II-I-III ,I KK QI... I WI, .. ,II -INK,,MII-.KIQI-II,g.II IIKIIy.,I,.I ,,-I.-W..-IK...I,.1,1aI.w,I-WWIKII-aI-.III, 1.-,IIf.,'K - 1 K I, -I I,KI.I IL IK If 4 K I K K K..K .K I KK I I K ,KK I- K-I I K I. ,X , K1 ,I I ,KI I I I K K I K.. K I IK . , , .I III 2 I KK I ,, K I II X5 K I I gp. K .K I ,III IL I I ' if v.,ifg:I-z-wr .,: . ,.,, . . . ' , ' K ' . gg , - ,rg , , I . II 'I ., .. . K. , , 'I 'il ' ' . 'I 1 K I I' I, I -I I' K K, -K 1 - -I 'IIII-E-Siffff' K .,I,'I1T- 93-IIIIiIE1I,1Lz'If223?f- ?f,I""'T'.'-'Kg.'YQ,Z':leI,f . i I ,,,iK'g. 1 , " 1' III:-is-I-III!-35-IL an--II I' , ,. 'J I- IK-wgI,3j2s'3g1g,t-I-4gII2.IfI .II'I.gIK-KI,I,K I-5IKKI.rIII.---IIQII.,.IK,I'IKIIII :-',fi--I-g2u:gKKKKgIKIw-swf-5 I-WI? I-I,-I-IIII., 2 .- .- - , 9:-I'-mg-III -.Iai.I.- II-IQK,g.wI'I- gr - .I , - I.,-KK, -.QKKQI . vI,IIf , I .IIII.fzI-2-4 asa- I'- wr iv,III2.'MI:IQsIfQ.4ifi,-IIIIII-IiiI 5 II -I I.I,f'2.-zfiII1'II, I LVM, 2M-f.-.M'- II - mx I MII.: I -I ,. I I fy., .IImII.,-IIII.I-II:,gI,i.I I- , . I I , II-II - IrvI.II..w-,.II,I,IIIyI.KqI-, KI,I.-q,I,II-.,Im..II I,I-gI.IriII--2'-I- I '-I-I-I.-zIg,,II .I - - I - . -If ,,5I4-IIE-zz-I'5iI,I..I..IL , .-,Iafwf ,I. , -II., ..IK-III, IIII. IKIK I I, .. I KI, KII ,KK..I -II-IIIIKKI-.g..K KK .I-I ,.I, II.mIIKII.I.I IL-kII.,III.-:I'MIIIIgIIIfI,. ,Im-I' I-:II I .Ii I- ,f , I Im' - Inf.-, .KIQIIIWI-I1 I- - ,.sI I- IIIKI 'fix .I ' ,f",sII I 1l,- 'Ii K, K .I'..-g.III5IKQK,QI1gpgi2f'vIKf3IIKIg LJIQIQ.-..IKIIZgIK.'II'i5I.:1Q'Ii-'v,:II:'fZg--I,f1.t:5, i.K,,'sI-.3-.1 , .K 2,5 -.I -, 54 I ' ' ,Ii - 4? , - QIIIIIIYK-I M ii-III ix I'I+I, 'FII '- I ' , II II - , . I, I. .I I I. , ' giigggrmzfgi-.:F'I" ,Iv-III., A 8533 K K K . '-.ng2.rgI4gL3iY'513IIiI5fs3II2.IKgggg:I.KI.:I:IKI iK,,..-i-e-I'1I'III-- I ' K I- . .. 1- 12,-Q,-fl" " , - KI- ..-. -I fi- Ii -. mx' II-Iw.-'51-IIIIII I ,, . II ,I fI-, I.. -I .Mi 1 -III ,I,II I I , K .K K,-Ig 2 i-I-Ivy- III- I .- I,. I,. K. iff?--f,KI'5,5x:!I7III, EE- 'Sf -- I II'.I IfI,I-II . -Ii. KKK- K - 3fiT1fHI--iz?-.. ' .- ' , II ' 7 IWQYTQT9 , Igx? 'I'I'iQ':If"iI K. KK5'Vf? .II -Ig' .j KK. IIKIII:I-I Q IIQ'I,?-'Wm I: SW ! - IMIIZIIIQZT-I.' K, . ig-I mi-' Q- . 'K - .,.. If - I-If" 5' .su , QI-Qi Ke' .K 'I QIK. I' ' I II.II wgsai-. .I .gpw I I I, KKIIK-tyeggg-IIIIK, .QI-I I i:-.I . I I II -I I -, , if 'I II I, " KII4fi"'f' II II II " , ' ig? .fi - Q.. I -- I " I.: I f -- - 1 '-sI2.2.il I,-'I-'?I..'II-...-I I - .I .--.uf - ,Q I-H ., I .-lin I:-.I..-II?1I'.,. -I , 7 'I-I I .'II7IIiIm T ?'.I.s?'II,. I .. Z- III III .1-14, IH"I1III,- ' II: ..I'-II:I.lf-1f5s2iIs'.I .I ,- I,eIIHi:.,- -I-II II II. II,' I-If.I'1-1 WWI II I-4: -II ?', -II-I sf X , . - , , . I .eII.I-. I. I, , II .-I.-,QQ-Imp ,Q II 6 ,II I I I. -II:5-IIIa,Ig.,,Q- , ,III-IKI-.I..K ,.-, IIw I'2'w.II,III. IIIIIWI.-Is.f,,e, . ,- KI I. .G.I,IKm . II II- III- , IIII .K.I.IIKe.II.I,-II ,. . . I I - ,1. .III-I ,I II . ImIy,.I.- 'L - I,I I.II,I,gI,1II I..f.:IK.:,f.. 6 . . . QI II gag- -I ,EI .II .. .. IIIII K -III., . Ig, ,. I I , I. .E--,, , ggi? E559-Q.. I -.., -I I I2 ..I1IIII- 'IK-,KI:. I, K -,Ii-K .- III:-.III -I .If,+-K-I .. K,,III .If .I -.I-5 K.- I .I -I.-,as-5,egx,Ip:fI.IqK.I .I KII.., IKKII I9gIfgIfKyIK, I.K.fI -I-,..45I5I,., I,K,- IKKQ I- - III,.. I,-I, gKKK. -IK-K -, IK K K,I .I , ,, K -, KK.,, Ia I- I,K KKK ,I- ,IK I I MPI 7,92--1' -, jg. , K ,- 1f-I3 K. , I - -If-I 'Wm,IK.3gI,g.IKK: K. IMI. ,yKIIIIIfjg .g-WI-j7'fr5Fi'f5.--, .,K I'K,:.- I 'I -I-rIIg.,. KK-:ig ' 'QK we - , - I - I II -I I .- ,,.. - - I. ., I- 9332? -' 1--'L ' WI-. ' ' ' Il, III -T MI ','- ' -W11I'szIQ.- . If 5-51 U I I- ZIII'-IISIII -II? I-II' I 'W' 0' f'Ql?QZsf I ' .-If-,I QI! I JMKKE . . I- IfI'1 '.If-KIKQ , . ' . 'ii' ii-l,'ifIIiI51I2Ir I ,g2?2:,QII i ILIII-gt-K. . YQII-, KK . K-'I . .-' -K if-If- I I .I II-II-II--3353513-.IICIII"'.gfIII- ,I Kzg-,I'-.QIIII-I -1.151-III:--'gI,1IIIIg's.Is,i,Q,izqfi-fi,5f3.1, -gKIz-KIjIKKI-I K - - .hgige-.-I ,IJKI -K ,K K - KK,W,I,K-,III Ig I,I.,II'I-.Q , I.. -f f K ., ...I -II wI.I3K.,,.. is ...I I - I II ,I K..KK...I, I,I-,.IIII,,.I,.I1IQp,I- .III II I I II-I .,-. I...-I . I, ,II III. ...V ,I .. .K ,, -, ,. .KKK .K .. ,KK I,,I,.I. .. .IK-II , ,K.f.-.. ...p.II,I-If, !,..,,II,,,... III.,.I . . , .Q . I,II ..,. .K II..3. EI I.--IIII-. . M .. . K .KW U., K . 'gms eff- , II K. II ,',3pIIg:-2I-I-Ir1III:1+....-I.---II... ,I :I,Iz,,.I ,IIr..II,,., -. .-ww III-I-gIII I.1III MII-I - - 'ze'- - I -I III , . .. II, If Iz,. fr- I- . I .I P K I I .K IIII I -I TI' I f II .LIIXMI- I .K .K 'I--.II . 34- -I -.L,:IWIIw1..--wm"H-E- ,. ww I, ' .II95IeI9f:f'S34?f..:IgIwww,sfI.I,.:,III.w2g:g.i-I'I,-IM IIQIQII.-.I II-II?II1ix' ..-IISI.S'I.II-I.I-I.-,II-If bIy:?',. , I I, .5-zpiwfzq Kb , .g15,- -I -I, I I 7,5I,IIItII,I Z ' -'KfIgf,I-IW II1-. -,III,- III., ,I I- . I -K -,M I-IIIIf.:IIf.IIII..II.- Jw.: .g r Im MIIII. Ip II-I IIIJII I- -,-:KK ', I EIIK' 1 K - I: KKKK..533-I.fI-IQII--If:5i.II,Wsg.:IsKgKI:4IK-MK..-53IKIKI,-K .1 -K.f-KK3,.K'IzI,I',-Ii 2- IIIISQ-,,: IK1,,I-1253,?.II5IKgKgQ,K,.Ii 5 .K II K.. , KI if - .gQ.3fga3gEyg+gI.IK I 5I.., ,K:K gtg II I- KIK-KI I K I , - II'I .-MK-ggzg-,5 I J I II,,II, in 'KK9 If , Kcgilh-KqfI,,K -- K I IIKM-KKKIgII.,gKKKIIIK.IIg3I1rs-IIIIJQQIQIq-f'g"'5q.FK.5- .3.I?,K.gf fIIIK.:j3g5f-I :I i, ISL gIIIriIIIiIZiI,IIIIiw '-KK I'-gKKKKI,-- .5ggIag:PIISgaQfI K . .1111,,i.y?"E+11lmKKI.,M?Ix,g-+xIIII1ssis---N . - I-z wf . I'I , jg.. :II-I,-KK . Kfi' 'Q-w -K . KKK KI. .I I1 I,IIg KIKfKIK..IIK-Iz.I:.jIggIjIKIIKI,jK,ef,IIK. :,, -::IzIII,IIj'I'-K LLIIII-KIfIQK3-qK.g.KIKf,KfQKI.-5:11 I r- ju' II-..IIII:,I,'g..gg-A-1:5 ' K II "'5:'Ig1IaiIIgi I. K' aI.IK .Ksziiy II S - , I .i t '- 'I 'L--.ref I Im:-,f".r:' I'A-if'I55Igyi5- ' Ii,I,I.I'fI.g,-.II ', .fIIi'-III.'I'-'fmt'III-III1III.If'.:'I:,IW-5II:II-If-Ii,--I 12'Iz,.i2-'Iss -FFS: I'I'III,I,s1fIIIIIIsI? -wiv I.I .Q,I-i--WII-1 wwii' IJ?-'f'MII'fIiIIfI ., Iv'-I-51 me-" - -IWII' -I' II II I-Am, .I . .K K .I -- . , I- 6I . I .I ,,-I .I I-. I. . . ..-III, -.II, I- .-II-I.I-.IIS ...III-.-f,I.II.I,.II III -I I Iw-.II III fav .III I.II I.-.I..I, .sw-IMIII ...III I, I- ,I III.. W e ILMQZI. II -- -I - II II II-IKI:.f-If' f'1fI1I..- I:-I-.I III- , Kg-,-I.I,-g,II.I,K,IK.I...KK,I, II. .-,IIIKK,III -II,g,I,,.. -f.g,ZbsI,,I.II-...im I ,---vpn-I I .IIII I,-mfg I.fx..fsI,sfIII,.I. . II5DK . 5 .- KI -I-II. .,: IL -f I. . .I . ,I -- I I II..-f,,I I. I I.III:IIf--L-II-.-I If-III: .I-I II, I -I-II-aII.I IIII-5.45 .l?.4.IK...m:II ,, I.,,.I.I II' ffgIIIIII-NI, . I ,..II K. - K II.,-I.IKKI,IKI I,LI:IKII-2I, II- .I i'if'-I. .W I-5 ,I Ifias-.WIPII .I,I,:II-I II IIJIYI,-If-I'fzII.I-'.,.IIAIIIIIIIUQIi--5,-I?-I,'e .wIyI2f,aw..tL .wII.IwII,KgIKfWm, -:III I..I:IkI 'I II ,I.I-wi-I,.. If.:.'III,:,:itIIIf.--- I -I: E'-1 4.'I'i ' - ' f f-I-IIfII I. I f-III- -2 !I-.I22II:I- ,'I-III.-'I -I QI- II-II-I--?.'IIIl IV? f??f-Iii 4335-I, 5-,I In-I-,Is--ISI!.IIigeI..',f,',,-.+eIIH, r'I?3vi .-i5::x,u'1I3.43f.I:- fi - 6?'.'L,.gI'I1EIfW-'WM,WIKI .-, I. 5,-xv -III :-I.q.,ggIIIwI.zgn'fIn-wg , I,. :.I.-,I-ISI A .- ' I "M - if, II-pi--1:1 -.If eI i.I"IL- -, .III I ' I1..III4i:If,53II,f.? A1212 II.IIIQ--I1--iI-.WIIIII-1.1.-IM 11-vIlQQIl-II"2-'III-'rI1g:II.I2f I-sg,-Q.. . '-::+:3L'If b -J.II"-I w:--'III II I -, ,I I 1-gK II,-. --II KIIIII. IIIQII- -1gI:I-' 'ILIIQ' , ' , 'Y Sitting: Sherman, Rissmiller, Mohn, Kowalchulc Standing: Rader, Metzgar, Elkins, Herd, Mertz, Loder, Hellick, Boerstler Mi ea' ffzorus Presents Set in Alguara, South America, MARIANNE, a colorful operetta, was presented by the mixed chorus in the high school auditorium on March 6 and 7. On her twenty-first birthday, Marianne inherits emerald mines and becomes involved in numerous complications ending happily. "In a Southern Garden 5 2 3 5 2 N 6 I-W , , , ,Mm f-,- , A--,- ,, , , , ,, , , W ,,,n V gym. ,, .W ,. V Y f E V if? ,gi 2 gg 2 K 2 - ig E ii E55 L- 2 if 5 5 V as lg Sig V 1 F 3, 5 Q 1 s EEN si? 5? S ggi! E ss Q wfifwwggi if :V VV mga .. 1.5 Vw ,MN :,. Q V Q. wxms, We W gg QQ-www E 3 13 M 94, Mi? i ' 2 'V ' x,Z,W, ,f if H M W ,gm-ff W 5 www' , A ' Na ,C gr z-Q I "Viv K '57 3155 W in , ,ffl ' " """ ' A, Sy .Sa VV ,gt 'Wi QW A 1 ... .,..: V... 5 A W 0, ,-ge w Y , ' K .. .... . K 2 VA HE is. , if ,V A' . A V ,A 3 l A . ., I, . .A . , MW' 3 ,.,.. ers Q k , ,V . g 2 5 YE ,5 E S 3 w 1: I V N5 A V E T? mlzwggigg-1 -5 - E . .V-:-aim.:-E211 -- , 5 5 s 5 ,: . Y : S , , is , gg ig? 3 ' ig . E VV . "" H :Z 1 . ' X M V -. 253 35 2' Mg f 12? fi ' Y ' L WH VW' 3' '3 V K QQ Q Q Q 'V 3 2 HV . ' 12 3 5 , VV iw K 'V V irgg egw ,,.., , , "5 WA OVW' Ki rf, , S fmmfwi wi MV ffihxisvr ZW 5m ,,'wiV,5 5 Sew 55 'WWTMQY Wim V .JV Q im+'V'Vwm- W ffV2m3m,,.3' NW W f WW P251 12 - Vw www we vi2l4VE,ffiV.. Q 34,12 35' - -1' Xml 'Mi if 31- 'WW 5 Q '- 'Q ' , 3 W' ', fi if-331, 'il' ,F ww-DN 2. my-Wgkjff A V WWE ' ' A 3 2, w--- vw, -vm VV Q - V 'j j:,' 9935" 'lyk V , K v,V ggx 'V 'f 44 A vggzmww-:W 'ZgmW'f"'f my wma:-fmw 5 - .. -ah, - i , qffmfiymf, ff, V.: '51, V. 'f' V ' 0 V 'H' M , gm .V 'vm' A' , 'WMM-f , V ff XV I 1:35 ' jf :Y if ' N25-M iff! ' Sq 6,5-sf? .wagmx-:fg,Qng 5 Rf vgfamzgg K f sg 5 -. 1 A QW- ann., V V 5 , fm Q W ,,., .- 5 ..,.. , . -,. V ly, VVsz:VL.V vw H! Us W-V , ,A fu X V55 uf V lffigl 2 fvfff' YS f I ff , f' , ? 5 9 ' 3 E532 K ' V 5 ', ,5 - 'ffffi' ' ,fy - ' Q ' S! 1' 1539? i f P 1' .X A f X V f' V S3 .QTL E3 5 Q W' ' L 9 A ' m , X "VL 7 N L - -- ' K mm - 'SQL V-awash A241512 i ' if 52. A as 'f'7f""'f 29? VV " k in ""' iii. A ' ' s V Q' 5 , , W T. ,. f iw ' 5 W,,k . b is V f , QE www MV 1 , 2 4 x 2 .wawgwmmg ,.,. f ,A L1 M-ww-fmww ,w fw ,.M.W...,.w,mW ,M,,,MWA-.,mN. WW, ,W,W,..mM,,,, ,,.,,Q,., , ,WH ,WA..m..V WWW., VMW ,..A.. ,,MM,,..W.W,,mw,MwmM-W'-nv: A Nw, Y VW- www-'Mm-W-MM M-- Metzgar, Nottle, Stannard, Houser. Mr. Weinhofer BAND OFFICERS WILLIAM METZGAR. . . .....,...,.,...... .... A ffiftarnt Director WAYNE NOTTLE -... . . .Quarter lllayter GLORIA STANNARD .... ....... S eeremry BETTY HOUSER .............. .... L ibrarian MR. AUGUSTINE WEINHOFER. . . .... Director U U 0ur Hana' Wm: Prize Again attaining honors, the Nazareth Area High School Band copped first parade of the year at Northampton on Armistice Day, November 12, 1951. Fluter and Piccolor Carole Feldman Joanne Ruloff C larinetr Elaine Fehnel Mamie Fehnel Doris Fuls Doris Graver Betty Houser Delores Houser Doris Houser Carolyn Lerch Constance Lowe Patricia Merola Patricia Roth Charles Searock Richard Sell Gloria Stannard Connie Toth Dawn Young BAND PERSONNEL Saxophone: Sheldon Butts Bradford Peters Arthur Stannard Charles Toth Baritonef Robert Keller William Metzgar C ornetf and Trumpet: Owen Barnhart Warren Eberts John Groller Richard Hawk Harry Miller Walter Minnich Thomas Nottle Dallas Yeakel Horru Hazel Barnhart Georgette Bourgu Nancy Gruver Tro mbonef Leonard Campanaro Joanne Dinstel Nancy Jones James Metzgar Wayne Nottle Terry Rader Pereufrion ignon Dm 80 Joan Bond Shirley Bortz DelRoy Colver Corrine Gold Roma Mary Gruver Asa Hoff Marlyn Kostenbader Elwood Longenbach Ella Ann Messinger Anna Nikles Jan Trach m Major LaMar Bush prize in their only competitive M ajorettef Joanne Beers Eileen Bessenhoffer Vivian Carl Elizabeth Engler Dorothy Hamel Jacquelynne Hartman Susan Hartman Constance Jones -loan Male Gloria Peters Betty Roth Louise Schnerr Gail Sleeman Martha Unger Sandra Zellner Color Guardf Robert Danner William Gano Gene Rader William Timar TRACK SQUAD Firft Row: Keppel, Stump, Boerstler, Phillips, Meyers, Sherman, Lynn, Kilpatrick, Happel Second Row: Nagle, Gower, Barnharr, Gilbert, Gano, Eberts, Frantz, Stannard, Coach Skuta Developfhg 7 rack 574171: In the 1951 Track season Nazareth High met very stiff competition in the dual meets, and, as a result, Went through the season Without a victory. In the Lehigh-Northampton League Meet, the squad placed third in a field of five. The team as a group placed eighth in a field of ten in the Penn Relays. Six Nazareth players entered competition in the District XI meet and scored three points. 1951 TRACK RECORD Naz. Opp. Northampton ..,. . , 45-2X3 53-U3 Whitehall. . . . . 30 S1 Parkland. . . . . 19f2f3 61-U3 Lehighton. . . . 25 S6 Wilson ................... . , 35-U3 45-2X3 Penn Relays ............. .. Placed eighth Lehigh-Northampton Meet ,... ..... P laced third District XI scored 3 points Phillip: throw: the :hot-put during Wilron Mast Bill Cano attempt: cz high jump i w un-1-m----annum - -mum:--4 -H-icuii' Coach Leh tzache: the fumiamfntal: of ban' running In the 1951 season the Blue Eagles proved quite successful, winding up third- in the Lehigh-Northampton League com- petition. After winning one, tying one, and losing one in the independent games, the Eagles plunged into league competition by down- ing Fountain Hill eight to nothing. The second game found Parkland's champion- ship team overpowering the Leh lads by a close three to two score. The Eagles came back strong, however, defeating Hellertown ten to five. After banging out a thirteen to one win over Bangor, the Eagles were downed four to one by the East Stroudsburg crew. The Eagles wound up the league competition by winning three straight games-Wilson, Pen Argyl, and Coplay. The final independent game found a strong Phillipsburg nine whipping the Eagles thirteen to three. Ciarrocchi beat: out an infield hit in the Bangor game Q:,mmwn, ,ffu :::iw.:+amw-f'-':- , tail-awe-w.r.'f,-'n Lewmwmww'-'wxuaa - .Q-.fvwawsammwnmnrvmmmmmawmwsmmwe ilcfhfltlles on the Dfhmona' Statistics show that John Keglovits Was the leading batter With a high .425 average, While john Polzer was the leading defensive man with a .964 fielding aver- age. In the pitching department Keglovits led with a three and one record. Charles Rissmiller came in second with a three and three record. Phil Ciarrocchi turned in one Win Without a loss. Stephen Hann Was elected team captain. Player: wait their turn to fhczrpan their batting eye April April April April April May May May May May May May BASEBALL SQUAD 1951 BASEBALL SCHEDULE Whitehall ..... Pen Argyl .... Bangor ......... Fountain Hill. . . Parkland ........ Hellertown ...... Bangor .......... . . East Stroudsburg. . . . . Wilson .......... Pen Argyl ...... Coplay ....... . Phillipsburg ..... Opp. N.H.S 6 6 3 2 4 11 O S 5 O 5 10 1 13 6 5 5 6 3 4 6 10 13 3 Third Row: Manager Minnich, Iurasits, Marakovits, Agnew, Colver, Robert Walakovits, Herd, D. Rissmiller, Coach Leh, Manager Snyder. Sfcoml Row: Werkheiser, Weaver, Mularick, Keller, Richard Walakovits, Wagner, Nemith, Hooper Firyt Row: Keglovitz, Ciarracchi, C. Rissmiller, Meixsell, Mengel, Danner, Hahn, Polzer, Donello "Moon0g!1f and L'ockfa17s" Ball The gym, transformed into a canopied ballroom, pro- vided the setting for dancing to the music of Art Smith's orchestra when the Juniors entertained the Seniors at the annual Prom on May 11. Several students added variety to the program with solos and a monologue. First Row: Joan Hagenhuch, Janet Sandt, Frances Rohrbach, Mr. N. Hughes, Betty Houser, l,orraine Hartzell, Berry Roth Second Row: Charlotte Stout, William Metzgar, Terry Rader, Glenn Beorstler, Gerhard Zeller, Helen Riss miller. R Difplay :hows 'metal tooling and cerarnicf Student: work on poster, portrait, and water color .veener L'REfl7'llV6 IN THE ARTS' As Art takes many forms, Nazareth High offers a variety of courses to give students an opportunity to Work in different areas. Fine art, Industrial Art, and Mechanical Drawing are the three major divisions that courses provide. Fine Art offers many possibilities for using the imagination. There are many media, such as clay, charcoal, tempera, Water colors, pastels, pen and ink, and pencil. Such subjects as portraits, posters and design, landscape, illustration, sketches from life, ceramic sculpture and pottery, and various other forms are planned and executed in the various media. Vifitorf examine drawings 87 P oduc bg Arr frdffs Studentf model in clay Students have opportunities to display their talents at the annual Arts Exhibit, the scholastic Arts contest, the local poster contests, and occasionally in a state or national contest. However, emphasis is not placed upon competitive skill but upon individual expression and the development of creative ability, and also the variety of techniques and media to give the student a deeper appreciation ofthe Fine Art in its various forms. Stndentf demonstrate paint removing, fhellacking, woodfilling, and waxing. 88 Ana' lndusrrfhl Projbcfs Over-all Jhot portray: woodworking project: Industrial Art and Mechanical Drawing Work cooperatively in developing the manual skill of the individual. Gur Well-equipped shop includes a sander, a planer, several lathes, a circular saw, and com- plete individual tools to equip a full class of boys. During the year the students learn the principles of Woodworking by practical application and by the end ofthe year they have a completed project to show their mastery of the subject. These projects are also exhibited at the Annual Arts Exhibition. Student: turn fruit bow! on lathe S9 147' WORK AND A7 P047 From February 14e16 Alice Angelmire and Robert Herd had the honor of participating in the District Chorus held at Lansford Pa, The Melodeers harmonize on Old Man Noah in a senior high assembly program. All too frequently We forget that our janitors contribute much to our comfort and Welfare thruout the year. Alice and Robert prepare or Diftriet Chorirf i e Welodeerf eritertairi iri afrernhly . f r. Eckert checlef the boiler wlvef A r. Riee repairf cz tool at the wife UD if r. Schmidt remover afhef rom the boiler MRS. S. T. ACI-IENBACH MR. AND MRS. HARRY ACKERMAN MR. AND MRS. ROY J. B. ACKERMAN MR. AND MRS. CLARENCE ALBERT MR. AND MRS. WALTER B. ALBERT, SR. MR. AND MRS. WALTER C. ALBERT, JR. MR. AND MRS. JACOB ALTEMOSE MR. AND MRS. LESTER ALTEMOSE MR. AND MRS. VINCENT O. ALTEMOSE, SR. MR. AND MRS. C. A. ANGLEMIRE MR. AND MRS. E. W. AUDENRIED MR. AND MRS. EDWARD P. BARRALL MR. AND MRS. ROBERT BARRALL MRS. HANNAH S. BARTHOLOMEW MR. AND MRS. HERMAN BARTHOLOMEW MR. CLARENCE BARTHOLOMEW MR. AND MRS. GEORGE BARTRON DR. MR. AND MRS. SEM BECK AND MRS. ROBERT A. BEERS MISS GWENDOLYN BEII. MR. AND MRS. EDGAR W. BELLIS, JR. MR. AND MRS. EDWARD A. BENEDICT DR. AND MRS. RAYMOND G. BENJAMIN MISS M. CHARLOTTE BERGER MR. LEWIS BERGER MR. AND MRS. BRUNO BOCICH MR. AND MRS. WILSON T. BOERSTLER MR. AND MRS. RICHARD BOURGUIGNON DR. AND MRS. R. I. BRAZINA DR. AND MRS. GEORGE C. BRONG MR. AND MRS. CLINTON BUNN MR. AND MRS. PAUL BURLEY MR. AND MRS. ELLSWORTH BUSH MR. JAMES BUSH MISS MIRIAM BUSS MISS MARJORIE BUTZ MR . EARLE H. CHAPMAN MR. AND MRS. HARRY CLEWELL, SR. MR. AND MRS. STANLEY CLEWELL MR. AND MRS. FRANCIS E. DANIELS MR. AND MRS. HOWARD DANNER MR. AND MRS. JOHN DANNER PEC. WENDELL A. DATESMAN MR. AND MRS. A. WILLIAM DAY MR. AND MRS. GEORGE DECH MR. AND MRS. N. F. DETWEILER MR. AND MRS. PETER DONELLO MISS JEAN DRAKE MR. AND MRS. ALEX J. DUSINSKI MISS ELIZABETH DUSINSKI MRS. NANCY DZURAK MR. ROBERT EALEY MR. AND MRS. WARREN G. EBERTS MR. AND MRS. WILLIAM EBERTS MR. AND MRS. GEORGE EBNER MRS. MR. MISS MR. ELLEN ECKERT AND MRS. HAROLD ENGLER BETTY FAULDS ROBERT FAULDS MR. AND MRS. ALLEN FAUST MR. AND MRS. LEO FEHNEL MR. AND MRS. EDGAR FEHR MRS. HELEN M. FEHR MRS. LAURA FLYTE MR. AND MRS. EDWARD FOLLWEILER MR. AND MRS. ROBERT FOLLWEILER P14 7RON5' MR. AND MRS. JACOB Fox MR. AND MRS. JOHN J. Fox MR. AND MRS. STERLING FRACE MR. AND MRS. JAMES FRACK CPL. ROBERT FRACK REV. AND MRS. C. E. FRANKE MR. AND MRS. DOTT FRANKENFIELD MR. AND MRS. LEO FRANTZ FRANTZ,S LINOLEUM DR. AND MRS. JOHN A. FRAUNFELDER MR. AND MRS. NELSON FREEMAN MRS. CARL FREY MR. AND MRS. LEE FRITZ MR. AND MRS. JOHN GALL, JR. MR. AND MRS. JOSEPH GEIDER MR. AND MRS. HOWARD GETz MR. AND MRS. JAMES GODSHALD MR. AND MRS. LEE GRAVER MR. MARSHALI. R. GREGORY MR. AND MRS. DONALD M. HACK MR. AND MRS. PAUL HATTL MRS. VIOLET HAGENBUCH DR. AND MRS. ROBERT HALBERSTADT MRS. MARY HAND DR. AND MRS. E. B. HARTMAN MR. AND MRS. GEORGE R. HARTZ MR. WILLIAM HARTZ MR. AND MRS. WOODROW HARTZELI MR. AND MRS. CLARENCE A. HAWK MR. AND MRS. LESTER C. HAWK MR. AND MRS. FRANK B. HECKMAN MR. AND MRS. GEORGE HECKMAN MR. AND MRS. PETER HECKMAN, JR. MR. AND MRS. THOMAS HECKMAN MR. AND MRS. JOHN HEEFINTRAYER MR. AND MRS. EDWARD HELLICK HERMAN,S MR. AND MRS. FRANK HOMMER PEC. ELLIS H. HORDENDORF MR. AND MRS. RUSSELL W. HOUSER MR. AND MRS. RAYMOND HOWELL MR. AND MRS. CHESTER HUBER MR. AND MRS. WILLIAM E. HUGO MR. AND MRS. PAUL HUNTER MRS. HENRIETTA JONES MR. AND MRS. JAMES C. JONES MISS LOIS MAE JONES MISS HELEN JURASITS MISS RUTH KELCHNER MR. AND MRS. LOVINE KELLER MR. AND MRS. SAMUEL KELLOW MR. AND MRS. HOWARD F. KESSLER MISS ARLENE G. KING MR. AND MRS. ALEX KISH MISS JEAN E. KLEINTOP MR. AND MRS. WILLIAM S. KLEINTOP, SR REV. AND MRS. L. B. KLICK MR. AND MRS. RAYMOND KLIPPLE MR. AND MRS. RAYMOND KLIPPLE MR. ROBERT W. KLOTZ MR. AND MRS. C. J. KNAUSS MR. AND MRS. LESTER E. KOEHLER MR. AND MRS. ALFRED G. KOLB DR. LEON KOLB MR. AND MRS. JAMES KOSTENBADER MR. AND MRS. ROY S. KOSTENBADER 91 MR. AND MRS. VINCENT KOVONA MR. AND MRS. JOHN KRETZMAN MR. FLOYD LAHR MR. AND MRS. THORNTON S. LESHER MRS. ANNA LICHTENWALNER MR. EARLE LICHTENWALNER PEC. RAY A. LIEBERMAN MR. AND MRS. AMBROSE LODER, JR. MISS ANN LYSHAN MR. AND MRS. RAYMOND MACKES MISS VERONICA MARAKOVITS MR. AND MRS. FREDERICK MARCKS MR. AND MRS. F. D. MAYO MR. AND MRS. JOHN MEIXSELL MR. AND MRS. RUDOLPH MENETH MR. AND MRS. MAYNARD MENSINGER P14 7RON.S' MISS MARIAN R. SELL MR. DR. MR. MR. AND MRS. CLARENCE SEYFRIED AND MRS. E. A. N. SEYERIED ROBERT C. SEYFRIED AND MRS. LESTER SHAFER MISS PHYLLIS SHAFER MR. AND MRS. CHESTER SHERER, SR. ATTORNEY AND MRS. CHARLES L. SHIMER MR MR. MR. MR. DONALD SIEGFRIED AND MRS. HARRY SILFIES STANLEY SKUTA AND MRS. MORRIS H. STIMMEL MISS ELIZABETH S. SLOAT MR. MR. AND MRS. A. RUSSELL SNYDER AND MRS. SCHUYLER S. SNYDER, SR. MR. AND MRS. WILLIAM MERT7. MR. AND MRS. CLYDE MESSINGER MR. AND MRS. GEORGE MESSINGER MR. AND MRS. GEORGE F. MESSINGER MR. AND MRS. RUSSELL METZGAR MR. AND MRS. CLAIR METZGER MR. AND MRS. R. H. MICHAEL MR. RICHARD MIKSCH MR. AND MRS. FRANK W. MILLER MR. AND MRS. PAUL MILLER MR. AND MRS. WALTER MILTENBERGER MR. WILLIAM O. MINNICH MR. AND MRS. ALOIS MONDSCHEIN MR. AND MRS. HAROLD MOONEY MR. AND MRS. MATTHEW K. MORRIS MR. AND MRS. CHARLES MORYKIN MR. AND MRS. CHARLES MORYKIN, JR. MR. AND MRS. JOHN MORYKIN MR. AND MRS. EDWIN C. MOSER, JR. MR. AND MRS. THEODORE NAGLE J. H. NEWH.ART, ESTATE MR. WILLIAM SNYDER, SR. MISS D. LORRAINE SOLT MR. AND MRS. ARTHUR A. STANNARD, SR MR. AND MRS. RICHARD STANNARD MISS STELLA STELTZMAN MR. JOHN DALE STEVENS MR. AND MRS. FRANKLIN D. STEWARD SHERWOOD L. STEWARD, Y. N. 3. MR. AND MRS. JOHN STIER DR. THOMAS H. A. STITES MRS. THOMAS H. A. STITES MISS MAMIE STOUT MR. AND MRS. PAUL M. STOUT MR. AND MRS. A. J. STURGIS MR. OTTO J. SUPPAN MR. AND MRS. STEPHEN TASHNER, SR. MR. AND MRS. STEPHEN TEMOS MR. AND MRS. LOVINE TENGES DR. AND MRS. FRANK V. THOMPSON MR. AND MRS. FLOYD TOBIAS MR. WILLIAM TOBIAS MR. FRANK J. TOTH MR. AND MRS. ROBERT NOLF MR. AND MRS. ROBERT PAULY MR. AND MRS. JOSEPH F. PAYONK, JR. MRS. WALTER PETERS ATTORNEY AND MR. AND MRS. MR. FRANK PIERZGA MISS SOPHIE POLANSKI CHARLES PETERSON MR. AND MRS. JOHN G. POLZER MR. AND MRS. PAUL C. POMEROY MR. AND MRS. ELWOOD REIMER MR. AND MRS. FREDERICK REIMER MR. CARL T. REMEL MISS JACQUELYN RITTER MR. AND MRS. JOHN A. RITTER MR. AND MRS. WILLIAM L. ROBERTS MISS VERNA ROHRBACH MR. AND MRS. ELWOOD ROTH MR. AND MRS. MELVIN RULOEE MISS CAROLYN RUSWEILER MR. AND MRS. CLAIR SANDERS MR. AND MRS. CHARLES A. SANDT MISS BEATRICE SCHLAMP MR. AND MRS. HENRY J. SCHLEGEL MR. AND MRS. MR. AND MRS. MISS PEARL SC MR. AND MRS. E. SCHNEEBELI CHARLES P. SCHNERR HNERR GUS SCOLA MISS JOHANNA G. TOTH MR. AND MRS. JOHN D. TOTH MISS MARYANN L. TOTH MR. AND MRS. ELWOOD UNANGST MR. ANTHONY UNGER MISS BETTY VALO MR. AND MRS. V. J. VITELLI DR. AND MRS. F. N. WAGNER MR. LESTER WAGNER MR. AND MRS. ANDREW WALTERS MR. AND MRS. CHARLES WASHKO MR. AND MRS. GEORGE WELTY MR. AND MRS. CHARLES WERNER MR. GEORGE O. WERNER MRS. GIZELLA WETZEL MRS. EVELYN WILSON MR. JOHN WRIGHT MR. AND MRS. FRANK WUNDERLER MRS. GRACE WUNDERLY MR. AND MRS. JOHN YAVORSKI MRS. HOWARD YEISLEY MR. AND MRS. PETER F. YEISLEY MR. HENRY YESKA MISS CHARLOTTE ZELLER REV. AND MRS. SAMUEL C. ZELLER A FRIEND CLASSIFIED ADVERTISEMENTS BANK AND TRUST COMPANIES NAZARETH NATIONAL BANK One of the .ftrongeft Bankf in Pennyyloania rllernber Federal Depoyit Inmranee Corporation Corner of Main and Mauch Chunk Streets, Nazareth, Pennsylvania SECOND NATIONAL BANK "The Bank of Real Service" Nazareth, Pennsylvania INDUSTRIES HERCULES CEMENT CORPORATION Stockertown, Pennsylvania KRAEMER HOSIERY COMPANY Nazareth, Pennsylvania NAZARETH CEMENT COMPANY Nazareth, Pennsylvania NAZARETH STEEL EABRICATORS, INC. South Broad Street, Nazareth, Pennsylvania PENN DIXIE CEMENT CORPORATION Bath, Pennsylvania JEWELER L. G. BALFOUR COMPANY, CLASS RINGS 141 East North Street, Bethlehem, Pennsylvania PLUMBING AND HEATING SHOOK AND TOTH Plumbing and Heating Contractors Nazareth, Pennsylvania PRINTING, ENGRAVING, PHOTOGRAPHY MERIN STUDIOS Official Photographer, 1952 Cornet Philadelphia, Pennsylvania CEMENT NEWS PRINTING COMPANY Glenn Young, Proprietor Quality Printing Northampton, Pennsylvania SANDERS-REINHARDT COMPANY zllaher: of Fine Printing Plate: Allentown, Pennsylvania MIERS-BACHMAN LITHOGRAPHING CO. Color anal Commercial Lithographerf and Printer: West and Elm Streets, Allentown, Pennsylvania MEMORIALS JOHN E. OSWALD Allentown Route No. 1, Miekley's, Pennsylvania I. See you tonight? 2. Caught in the act! 3. Oo-la-la! CLASSIFIED ADVERTISEMENTS BEAUTY SHOPS MARY ANN'S BEAUTY SHOP 107 South Main Street Nazareth, Pennsylvania CLEANING AND DYEING HIlVILER'S Cleaners and Dyers East Lawn, Pennsylvania CLOTHING STORES JACOB MAYER On the Square Easton, Pennsylvania HENRY SCHLEGEL Men's Store Nazareth, Pennsylvania COAL, LUMBER, AND WATER BLUE MOUNTAIN CONSOLIDATED WATER CO. Main Street Nazareth, Pennsylvania NAZARETH COAL 81 LUMBER CO. Coal, Lumber, Fuel Oil Nazareth, Pennsylvania PEOPLE'S COAL 81 SUPPLY COMPANY Coal, Lumber, and Building Material Phone 483 Nazareth Stockertown, Pennsylvania THE TRUMBOWER COMPANY, INCORPORATED Main OH'ice, Phone 798 or 799 Easton Road, Pennsylvania CONTRACTORS W. O. FLOREY General Contractor and Builder Main Street, Tatamy, Pennsylvania Phone Easton 2-4788 I. Sitting pretty. 2. just cz minute, huh? 3. A mistake? CLASSIFIED ADVERTISEMENTS CONVALESCENT HOMES BAKER CONVALESCENT HOME R.F.D. 3, Easton, Pennsylvania Phone Nazareth 629-,I DAIRY, MEAT AND GROCERY PRODUCTS HARTMAN'S PORK PRODUCTS Visit Our Modern Slaughterhouse Phone 1086, Nazareth, Pennsylvania HECKMAN'S ECONOMY MARKET IOS Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania KEPPEL'S Pioneer Self-Service Markets Center Square, Nazareth, Pennsylvania WILLOWDALE FARMS T. D. Kostenbader Sz Son Nazareth, Pennsylvania FARM EQUIPMENT J. A. LoPREsT1 Farm Machinery Stockertown, Pennsylvania FIRE INSURANCE CITIZENS MUTUAL FIRE INSURANCE Protects for Fire - Lightning - Extended Coverage Tatamy, Pennsylvania FARMERS' MUTUAL FIRE INSURANCE Insures for Fire-Lightning-Storm Extended Coverage 72 So. Main Street, Nazareth, Pennsylvania CO. I. Oh, let me fly 2. just we three. 3. Ouehf Don't! CLASSIFIED ADVERTISEMENTS FUNERAL DIRECTORS BARTHOLOMEW FUNERAL HOME 211 East Center Street- Phone 252 Nazareth, Pennsylvania COMPLIMENTS OF BENSING FUNERAL HOME Moorestown, Pennsylvania FLOYD W. SCHMIDT, MORTICIAN 357 Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania GARAGES NAZARETH MOTOR COMPANY Buick Sales and Service North New Street, Nazareth, Pennsylvania SOLT CHEVROLET Sales and Service- Chevrolet and Oldsmobile 49 South Broad Street, Nazareth, Pennsylvania R. F. ZIEGLER, INC. Sales and Service-Dodge, Plymouth, and Dodge Trucks Nazareth and Easton, Pennsylvania 800 7288 HARDWARE DEALERS NAZARETH TOOL Sz SUPPLY COMPANY Peter F. Yeisley, Prop. 150 South Main Street Nazareth, Pennsylvania MANUFACTURERS NAZARETH DRESS MANUFACTURING COMPANY TATAMY SHIRT MILL Wood Street and Madison Avenue Nazareth, Pennsylvania 96 Strike up the band! CLASSIFIED ADVERTISEMENTS NAZARETH PLANING MILL COMPANY Sash Doors-Shutters-Blinds-Frames- Colonnades-Stairwork Prospect and Green Sts., Nazareth, Penna. NAZARETH MILLS INC. Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania PLUMBING, HEATING, PAINTING, AND PAPERHANGING WARREN H. BOWERS Painter and Decorator-Floor Sanding and Refinishing Stockertown, Pennsylvania ALBERT M. TOTH Plumbing and Heating Contractor R.F.D. 3, Nazareth, Pennsylvania RESTAURANTS NICHOLASEN'S LUNCH Fountain Service-Home Cooking 148 South Main Street Nazareth, Pennsylvania SCHOOL SUPPLIES KEMMERER PAPER COMPANY School Supplies 355-357 Hamilton Street Allentown, Pennsylvania TRANSPORTATION KLIPPLE'S BUS LINES Comfortable Coaches -- Capable Drivers Bath, Pennsylvania MISCELLANEOUS UNITED CEMENT, LIME AND GYPSUM VVorkers' International Union Local No. 4. Bath, Pennsylvania 97 I. The three .ftooges 2. Gorgeous George 3. Smile for the mem! CLASSIFIED ADVERTISEMENTS CLOTHING STORES BEN CHANE, MEN'S AND BOYS' WEAR 60 South Main Street Nazareth, Pennsylvania FREEMAN,S - ALL-WAYS RELIABLE The Three Nicest Stores in Town Nazareth, Pennsylvania LEADER STORE Main and Belvidere Streets Nazareth, Pennsylvania COLLEGES BETHLEHEM BUSINESS COLLEGE 55th Year-An approved business training school Bethlehem, Pennsylvania CHURCHMAN BUSINESS COLLEGE 355 Spring Garden Street Easton, Pennsylvania CONTRACTORS PETER J. AMADORE General 'Contractor Excavating, Compressor, and Hauling 145 Spring Street, Nazareth, Pennsylvania DAIRY, MEAT AND GROCERY PRODUCTS BAJANIS FOOD MARKET 96 Seip Avenue, Nazareth and East Lawn, Pennsylvania ROY T. BARNHART 49 Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania BEIL'S GROCERY STORE 224 Mauch Chunk Street- Phone 631 Nazareth, Pennsylvania DONNELLY'S MARKET Formerly Shappell's Stockertown, Pennsylvania FLORY'S GROCERY Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania JOE GEIDER Main and Mauch Chunk Streets Nazareth, Pennsylvania HAHN'S GROCERIES Meats, Frozen Foods, Vegetables, Ice Cream Fourth and Main Streets, Tatamy, Pennsylvania HAHN'S MARKET Newburg, Pennsylvania Phone 9023 R. C. I-IELLER, GROCER 18 North Main Street Nazareth, Pennsylvania TRY HERJEANS CHIP STEAKS At The Varsity, Hommers, American Hotel, Nicholasens, and Blue Moon Restaurant JONES MARKET Eggs, Potatoes, Groceries Bethlehem-Nazareth Pike at Brodhead KERN,S MEAT MARKET Home Dressed Meat and Poultry 105 South Broad Street, Nazareth, Pennsylvania MOWRER'S ICE CREAM Telephone SI Nazareth, Pennsylvania CHARLES NAGEL, Distributor Schaible's Bread and Cakes Nazareth, Pennsylvania WILLARD SMITH 430 South Main Street Nazareth, Pennsylvania WAYNE TRACH, GENERAL STORE Phone 527-R-1 Moorestown, Pennsylvania DRUG STORES HONTZ'S VARIETY STORE 125 South Main Street Nazareth, Pennsylvania KOEI-ILER'S PHARMACY, Prescriptions Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania 98 N CLASSIFIED ADVERTISEMENTS ELECTRICAL APPLIANCES BUZZARD ELECTRIC Main and Belvidere Streets Nazareth, Pennsylvania FEDON ELECTRIC COMPANY 41 Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania R. K. STOUT Electrical Contractor 32 South Main Street-Phone 346, Nazareth, Penna. L. R. WERKHEISER Electrical Appliances 16 West High Street-Phone 98-Nazareth, Pennsylvania FUNERAL DIRECTOR KERMIT KNECHT 201 Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania GARAGES AND SERVICE STATIONS BURALLI'S SERVICE STATION Route No. 12 Upper Newburg, Pennsylvania DONCSES WESTEND SINCLAIR SERVICE STATION Also Used Parts Spring Street, Nazareth, Pennsylvania FOGEIXS GULF SERVICE Broad and Belvidere Streets Nazareth, Pennsylvania S. J. GREGORY GARAGE 27 Mauch Chunk Street Nazareth, Pennsylvania R. R. HESS AUTO REPAIRS 142 North Spruce Street Nazareth, Pennsylvania KLIPPLE'S TYDOL SERVICE Nazareth and Bath Highway KREBIS MOBILE SERVICE Broad and Center Streets Nazareth, Pennsylvania KROCK'S GARAGE Newburg, Pennsylvania LEH'S FORD, SALES AND SERVICE 235 Broad Street Nazareth, Pennsylvania MESSENLEHNER'S SUNOCO SERVICE A to Z Lubrication 574 S. Main Street-Phone 9004-Nazareth, Penna ROHRBACH'S GARAGE Hecktown, Pennsylvania SMITH MOTOR COMPANY Kaiser-Frazer, Sales and Service East Walnut Street, Nazareth, Pennsylvania SQUARE DEAL GARAGE Pontiac Sales and Service 25 South Broad Street, Nazareth, Pennsylvania DICK STANNARD Atlantic Service Stockertown, Pennsylvania WELK'S ESSO SERVICE STATION Walnut and New Streets Nazareth, Pennsylvania FURNITURE AND OFFICE EQUIPMENT I. SCHWARTZ 540 South Main Street Nazareth, Pennsylvania STOTZ OFFICE EQUIPMENT COMPANY Royal Typewriters 158 Northampton Street, Easton, Pennsylvania I. Off to the woods 2. The pause that refreshes 3. Boo! sfw.s,Wi.,.n.a...iLM7-M. .,.mi..t sqm. sei - f. - .- ., . CLASSIFIED ADVERTISEMENTS A. FRED TREHER Office Furniture and Supplies 105-107 N. Fourth Street. Easton, Pennsylvania HARDWARE DEALERS NAZARETH HARDWARE COMPANY 49-51 Main Street Nazareth, Pennsylvania TAYLOR'S HARDWARE AND SUPPLY Phone Nazareth 1033R Stockertown, Pennsylvania INSURANCE ROY S. HAHN Notary Public and Insurance 113 South Main Street, Nazareth, Pennsylvania FRANK HUTI-I AND SONS, Insurance 104 South Main Street Nazareth, Pennsylvania NAZARETH MUTUAL FIRE INSURANCE CO 16 Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania JOSEPH F. PAYONK, JR. Insurance Nazareth-Bethlehem Pike LAUNDRY AND CLEANERS ELMO'S CLEANERS 39 Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania I NAZARETH STEAM LAUNDRY 165 South Whitfield Street Nazareth, Pennsylvania IEWELERS A. COHEN, Jeweler Fine Diamonds and Watches 537 Hamilton Street, Allentown, Pennsylvania R. D. LAMBERT Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania LICHTY'S WATCH REPAIR "All Work Guaranteed' 124 So. Main Street-Phone 804-Naza G. S. OSWALD 81 CO. Hamiltons, Diamonds, Silverware Main Street, Nazareth, Pennsylvania MANUFACTURERS BINNEY AND SMITH COMPANY Easton Pennsylvania BUSHKILL PAPER COMPANY 1220 Northampton Street Easton, Pennsylvania reth, Penna C. F. MARTIN AND COMPANY, INC. Nazareth Pennsylvania MESSINGER MANUFACTURING CO. Tatamy Pennsylvania NAZARETH ARTIFICIAL ICE CO. Nazareth Pennsylvania NAZARETH BUILDING BLOCK CO. Blocks of Distinct Quality and Beauty R.F.D. 1, Nazareth, Pennsylvania NAZARETH BURIAL VAULT CO. 162 South Green Street Nazareth, Pennsylvania NAZARETH PAPER BOX COMPANY South Whitfield Street Nazareth, Pennsylvania BILL-RICH BITUMINOUS MFGRIS. Tatamy Road-Phone 1303 Nazareth, Pennsylvania ST. REGIS PAPER COMPANY Manufacturers of Paper Bags Nazareth, Pennsylvania SNYDER MILLING COMPANY 435 South Main Street Nazareth, Pennsylvania 100 l CLASSIFIED ADVERTISEMENTS PLUMBING, CONTRACTOR, PAINTING AND PAPERHANGING HORACE R. BOWERS Painter and Paperhanger-Phone 289-I-2 Route 3, Nazareth, Pennsylvania ALPHA T. BURLEY Plumbing and Heating-Petro Oil Burners Tatamy, Pennsylvania ROY T. FEHNEL, Building Contractor R.F.D. No. 3, CBelfastj Nazareth, Pennsylvania RAYMOND D. TEEL, Contractor 216 South Whitfield Street Nazareth, Pennsylvania MISCELLANEOUS ANTHONY FERRARO, Beverage Distributor Main Street Stockertown, Pennsylvania FRITOS OF CENTRAL PENNA., INC. 640 South Spruce Street Nazareth, Pennsylvania GERNET'S SHOE STORE 108 South Main Street Nazareth, Pennsylvania EARLE C. LICHTENWALNER Golden Sun Bleach Cfor whiter washj 335 So. Broad Street, Nazareth, Pennsylvania GEORGE N. MILLER SALES Sz SERVICE R.F.D. No. 2 Nazareth, Pennsylvania G. C. MURPHY COMPANY Belvidere Street Nazareth, Pennsylvania NOLF'S LOCKER PLANT 167 South Broad Street Nazareth, Pennsylvania NORTHAMPTON FARM BUREAU "Owned by Those it Serves" Phone-Easton 2-0243-Tatamy, Pennsylvania WILLIAM M. SILFIES, Reg. Prof. Engineer Designing-Building-Construction 363 So. Broad Street, Nazareth, Pennsylvania RESTAURANTS AND HOTELS AMERICAN HOTEL Jo. and John Shigo, Props. 202 So. Main Street, Nazareth, Pennsylvania EMPIRE HOUSE Sal Ferraro, Prop. Tatamy, Pennsylvania MOORESTOWN HOTEL Corner Route No. S12 and 946 Moorestown, Pennsylvania THE DUTCH OVEN-Fine Food Harold R. Lauffer Bath-Newburg Road, Nazareth, Pennsylvania TURN INN Meals Served Daily-Seafood when in season Stockertown, Pennsylvania VARSITY STEAK SHOP "The Place to Eat and Meet" 161 South Main Street, Nazareth, Pennsylvania I. Hold that pose! 2. They went that cfway 3. Topsy, turvy! -. S..-,,,,,., ,1,.,,l ..... WWE I ,Ii SERVICE SHOPS CHARLES DENARDO Charlie's Barber Shop CLASSIFIED ADVERTISEMENTS Main Street, Tatamy, Pennsylvania EVE'S CANDLELIGHT Unusual Candles and Distinctive Gifts Candles for all Occasions 35 Belvidere Street, Nazareth, HARRY LIPPINCOTT, Florist Say It With Flowers Pennsylvania Phone 1326-East Lawn, Nazareth, Pennsylvania MENGELS VARIETY STORE For Your Everyday Essentials 123 So. Main Street, Nazareth, Pennsylvania Formerly Hontz's CLAYTON MESSINGER Pine Street Nazareth, Pennsylvania NAZARETH CAB COMPANY 123 Mauch Chunk Street Nazareth, Pennsylvania RHYMER'S FLOWER SHOP 135 South Whitfield Street Nazareth, Pennsylvania SINGER SEWING CENTER 446 Northampton Street Easton, Pennsylvania STULL'S PHOTO SERVICE 156 South Main Street-Phone 1340 Nazareth, Pennsylvania ERNEST E. TOTH Polishing and Simonizing Main Street, Tatamy, Pennsylvania 0 A JUNIOR MAGICIAN Tw The Ball floats in fhe air. Now if will drop fo H-e loor I X ' I x , 0 -1:1 1.1 A if has dropped Io 'l'l-e Loor 0FF THE' CUFF Totern Pole i Can Spring Be For Behind? On Your .Mezrlef Set! Go! Watch the Birdie! .4ren't We Pnrty? Shek Going Up? Ooopsf Swingin' Low leawbg WM New Ideas Lf . 1 o 1 l l ll p . 3 4 .,. 5 ' 9:2 ACN 1, 'Q f ,HWQX , . N 'z : ' 14,9 X u .. : - gaiirf - If " : Ulllyx , ip , . N 4 Ll, 'C N 1 K A G' In Q-1. w ,. ,f .f AM I.: ' ' I 1 i-I . Q ' , 1 . .- Q ,Y , 'A , , x.,,, ., 5.5 1 . . 4 - ,N .-Q . ' Q. f . , . . . gp. , - f 57.1, I 57 ' 4 f A Q A. 'A , 2 1 - . ' Q ' 1 . f , 4 n FQ L WV, Nh A 4 'v -n , N I 'f , 4 , . 1 i , V ,K as .1 1 .1 11 ,-- v. -4- - ,1-


Suggestions in the Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) collection:

Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Nazareth Area High School - Comet Yearbook (Nazareth, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.