Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY)

 - Class of 1938

Page 1 of 136

 

Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection, 1938 Edition, Cover
CoverPage 6, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collectionPage 7, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collectionPage 11, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collectionPage 15, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collectionPage 9, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collectionPage 13, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collectionPage 17, 1938 Edition, Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1938 volume:

1 , 1 I , 4 W 1 V 1 x ,11 I l',s' ,X JV ? Y W f X XX? ff ff! ff wi fff, W2 Y' ff ff ? W3 wi sy lx, wx Y :wiv 1 1 x f H Q22 w M xwvx , Q IQQEQTQ' WX' 'XR' Hg my : Him W Ng 1 WN ' U 'QW' N 'K V LX. I I ' 'ilP'm x u r We 5 n V V Mm ' I f, Wim!! Q 1 X V1 ' ' E H MUN W' +1 'Q 4 lggyk H' Wk I I Q X W i N 1 1 ' I X. X H x. Nil 'x s 1 1 1 N 7 j ff Y N r 1 1 1 ! Y nfvsmy ,J G Gjnllgtanq Q D- W9 XM I2 if 1 xi , C WML Ryu? X NW P C C ounty' Hugh SChO O1 C1SPer, Wyomlnq Q2 , fi I ,ILM 1 fvf, ., A 1- f ,W j ' min!! J . W9 .V V' 1 I if ' , f Y ' .iw V , xN ,ff A Y 1 -J ,U A ' ' f , - 16737 ' 3? . , : of AKQN ' h I K U 4 -N I 'xl LM V' " 1 ' . . , IJIJ buh' ' '1 All 1 , X 'NAV lx X rd' ' 5 ' f' X 1 I 1 L' ,wif I fi lin' Q 7 df' Y ,il M is itfl It yu! " X- I. J! Il, lf. V4 Q , A Y KA J ,Q I XQQ V A N 4 ' f. A, ,,. 44 L 2 A - 'Q .,6' Q 1:41 'Yi 1 r' h y K. 5 f .55 , B 5 xrf' P MIX , fi 'D s W... , ,Z 'V . . . H 'V' X X H ' x t l T Q ', , ' Xxr! is l ,Q 7 rx, i QR i -1 N HL5- ,V . ' 'XX , N, ' "5 X X ,. ' Q X 5' Kg 'xl 5 ' gy fxk, 5 x Y' ' 'li' 'ji' U 1 1 5 x-A .in X A ' ' -4- ' A t I I P '5 1,8 ky X xx b 4 A Xpk Xi' ' :I lbll A 'V lv UM 1 UCDWST CZ Q1 , 'YA' '1.'w',-Ixw: 1 w 'MQ X' 'Huw f' 1 ,M A11 I X: -' .m 1 r 1"""1:"'X'fl1vr!. H Y ' N .b.l .,.:Xl!1v' I m A 1 ,1Pw.w'w'1 Z1-x'I. L. ,, , I .. i I l 1 Q 1 4 I w N I ! r X 3. fuk 'x 'Ded1Cc1t1Qn W l -:mx IIIHMI11,-I , IM IWW XIIINYJHWQI 111 I V1 VU! zu 'M' l1f1pr"11:lffl1 H11 '1 YI x-rl' Vu ' ,w TU! m.4m lmgy ' 'Sf 711 WN xx Ilirll Till LH H IH X mmm Jfw' 'Z 1 I - A! ' h was M H 25 , 1 Qfffffm Eiifiiiiiz , 1 7mH5 A ugh Zjliwga fag ,B may JWW7- QTJJOJ nf'A fvr-MV 'AFV "'f"6'f. A! bf .f0ff'f4l1dlfV" 5 . . I ff T' tif , 1 nl C0 N.. 1 O D I ' ,fi O o b Q 'kj j fd I yyftjv f 1, I UP 'C , I I v 1 V A MK , Emu , - I u.c,snmw A A 1 77 fri "'L'!V'd . ' , O 'K ' wfffvj , 55+-Q " fig 17 'Q - l ' 1 4, .ff ' fy, ' .lf M I 1 Q I M' 147- X, ,,,,.,,, W,- 1111 ll 1 N1111f11 111111 1111 1 If fl7I1l1l1lZIlfl' 11 Iflf NlNlI N ll I1 I 11 1 lmlr llllllll I A UAL XRII XX XI un Doxm xx NXI XRIXX l5xRTR-.xl N Ninn Ixxf ox DXXIIJQR IRI x R x UI lxlifmv R R kk R Nu RXX e gratefully acknowledge the work of john C rl on whose plcture was madxertemly omxtted I6I I1 IVA 1IllNfIllIj .Xyrw X':w:x1'.: ir ,XI.nl11 I.:.:w!--X Xllflfilf-11-11 Flpvywysfilxjx t A xl A Nw lv' if:v'::'I!1::-lik AF w Tl 1 lifl' 1--'1-I.'l1i'1' - - - - - - - ' -lv - ---- XI, -. 'luis ' -I-fl' - - - - yi - ,y .A X f"',0f ---- . .- V' .' 1',11-.Q1111 lull' ---- -xy - ,- -1 WW- - NN - -- 1 Q . .Q ' I 1 M L 'xv I xx lP.1,sll,. II. . 11.11 - ' J lf'f,1-YiJf'f- - -. - ,J-,li 1' I , , - -M h ' - 1 'Vi L H,xRl,uTT1-. SXIITH ""'x ' ' h' 1 xy' 1 , N-ik" flop . 'L-sn, .ill fm 1, lg,1' ,,- - . - 1 - - - ,J 1 3- J ----- Su ,lv Iiwcpl. xn E 'JY ,ff QL! 1 -I1-,xx lvl'Dl,li .wr -ffv H111 ' ' J ' ju ' XV ' 3 ' 'U --"' - l'R1s'1'ux H.x1.s VL l K ' Ima '-In xl.XRSIikI.l. X 1 I' 1111111111 - - - , - ' - 'V -N -'---f-'- All I.. AN N. Y E ..'-"- u - -kXI.ii1.1N l'k'lR .WH M' W f - ' ' x " - - 7 ' ' V IN! .Xf 111 xpu.1 W 3 S . ' ' ' ' . yy I' .'c'. .' 1 ' A., X if .41 V vl N 11111 ANNUAL STAFF x :mu ll ISR xxn Nl R Imix L ml sox fu l1fI1 fzfllhlx I HL RI lthlrtl 5HlRIIX XIIDDIIT x Xlxlmu Ixxmas S HNHM low TULTIXB KXTHIIIX Nr mix ,WM 51-111 xBrTH XIXRTIX IL XROI B xmo 111 Im Hush u nun 1IllIlll1!llX HX Him Xl 1 he HMS lllulmnf QrlRXID5NXX N Llxxl lfl ,- H-nz l'1r11n-mv.-fi Ihrtvxnlla S11 xrx Hx':n11lmn .nn V111-v ll-'11-'um .Xl tlzgmvmrv St-wlxtzvnlre-lu lfupkln- Hnxxl 1:1 Hnjvx 15.1121 HM'-PmH N HI . 4, , J ox -I " ' ' """"" 'A"' A IMJ lnl. YVCL' lwlcll ,-1, , 1 ' A - ----,-4--A--. NV:-1R'l'RL'n1-. ' "ox A if ,i ' . .1 oy A 'FA' ----- ------------ A , ' '-Q ,, ,' i Q IH-, X, -l---w----A-w-- N", ' rims I fu' X - - - - - x - - i v A - - i F - A 4' P. 1 I - A' RL' ' E A ' 'lxs If Y- ,--A,-V-4,-MA'i jr.. -xx K w 1 , , .Y '. , TU. -I x ' ' Q ll 'l"l'5 ' v u 1 A . K . . Qntems VX LN X I AHSEH INIOE IUN OP SOPHQ MOMI P SH MT ACTIVIHF TUBS llpllk Y X 'I . s N A -W U "X-.. ,. J JK cp Jr K ,f , f L rV' NI JJ I, 1 ,--1 ww .! N Q' J If L, , l, U Axfv , IA If 'Kvf 1. 'Xxx IIN! ' X A A , JH V1 2 1 n 1- fi In A , , , , if 'J' I1 If . , . , . hjrjgj pa J.. WMI T!! Xl J , .ff ,,J' gif! A 1 L r! I v ' f Q V 4.1 'lj' L' LHTHK' 3Mil.l'Q rj 'i VVIIRI. IHYIACWLTV IIAUION 1 A ," ' ll I Q g .,-v i , 4 U l , . ' ' bl. f . f - . I 1 1 12 w .1 ! Q :A . ' f 1'A 1 ' , 1 AU 3 , A4 - -. x l.C. hy, I R XIIIRI U I I fu I If h NIIIIIIII I I N I Ig- I IINCIIICIIIN Ill I I IIN It IIN I gr It III Im If N I N N I I lll I III If MIIIIL: I III I lf' C I 1 N I I IU IIN IIIII I N I I-N Ikm IIINNI I c rll I f I II NIP INII LI N II c- I thc Q-Ihtlc I c If NIQ III N II NN I' Nl T N III N I N IN N NN It N L II' IIII I l N N I HIL III: I I'l IIII I ll I' I r I IIIINI NLIIKIII I I I I-IIIIIII I L1 N - II "'M INIIII I N I IK I III I III I r 'liKlL! " K R N I I HIVIS UIIIIIIIIII f 5 E XI .IJIIN C.. .xx Ih-:III l'. N1 I'I.f:III, NIIIII-I'IIIII-IIIIQ-III III X:III'IIII:I Kvtllllllf IIIII-IIIII-III In I In-:IIN xg., , III- IN I't'l'b,,llIll'lI t'NIlQ'l'I1lIIj Ilig , 'N I't'NIDUll!IIIIt' IIII' III:IIII III Ihr I'cI'I-III IIII- If I' III :IIIIIIII II gg-I :IIIIIIL1 WIIII I III In-. -I'1I'tIIll thv IIr ' ' N. if II. S. .X IIL'IIt'X't'I' III III II,I'I-NN, hr NKIIIIIII-Nt IIIIIIII-I'g:II'tI-III-I' III Ihc- II IQ'-Nt Nl t:IIg, :III IN 1 I :III :IIIIIIIII1 III Ihr NI-II I'N IIrII,,I':IIII t'tIllIIIlIIt'III Ix-NIIIIIIII I't'1ltIIIj III III I:I'I'lIIIIf NIIIIII- :IIIII III I1t'1ll'If for huth II lIIlI IIIILI :IIIII'tIIr, I-II ':ItIIIII. I"III' tv- II Nr -' -. NI Ig' IIII III In-IIIIr NIIIIIIIII 1IIIIII'I-I'I:ItI- III1II't' yea . h h1N hr-II :IN III'I:III-II III NIIIIII- N115 with thf- Iiuh Ih:III Ihr high NI'hIIIl NIIIIII-III I dy, Ihe- II-II IIIII' 1 I 'Ch - UIV115' KIUIHH h'N II I III IIIIIII'III'r II III :IIII II:II I-H'I"- Nrrxive-N Inf lblll' NIIII'I-I'c- :IIIII IIIQ-IIIIII NllIlL'I'Ill- I .,'Il . Stu 'Ig :N I'II:II'h :IIIII NIIIIHIINIII- III IIhINII':Il II-IIIII-III, Nlr. NII -g:III. CIIIIIXIIIIIII, rising In IIrIIII'III:IINhIII, he N115 I-II-I'Im-II NIIIII-I- II INI- Iiux, T It . III IIIII' NIIN IIIIIIII-IIIIrII IIVIII' ' ' ' I'III:II, Stn-IIhI-II KI-III YY:I , 'lt' Q " Il ICII rr IIII III' IIl'f If with II-hh-h NI'I'IIIIII LIIIIlI'N LII- IIILIIILINI-II. IM- III' IIIN Illilllf' If'- I NI Il IIIIIIIII-N, IIIIII' II:-vc :I ily :IIIIIIIIIIIIIII 1i'I'l :I c I Il IIII- I I ,Q IIII IIIIIII, III- IIIII IIIIII- III III-III .IIIII LIIIKI I- IIII- ILIIQI- IIIIIIIIII-I' III , I IIIIIIIIN IIIIII I-IIIIII' III hIIII for LINYX I ' It:IIII'I-. YI. IIIQIIII-I' Ixh:II II- 3-f . , - xtqy II-IIIII-Nt. III- IN IIIIIIIIQ IIIIII LIIIIQ' III It'lIkI :I III-IIIIIIII h:IIIII, III'I-IIII-I' ' IIIIII :I VIII-I-IIIII NIIIIII- 1 I ll 'xg Q I xx II'tI III 'III'IIIII'1II.1I-IIII-III. IIIIYIIIQ III t'Ic'Xt'Il In-:IIN III X. C. II. 5. I . .. III- h:IN III-I-II IWLIIIKI III II'III'IIII IIII' ' D. I-II1hI LIIIII IIII--h1III IIILIIN, I III-IIII-IIIIII IIII IIIII :IIIII IIIIr-IILIII ' It-11I'N. IIIN IIIIII'-N SIT' -Nh' L. 3 IIIIh CLIIIIQ QIIIII I-IIIchiII, h III. IIIII Ii: QI I- N If N41 X II,5.I11lXC'IILIILII'IINl1II ' I II A IIIN-'IIIIIII-. III fair III::.IiIII:. LII I L pc :II iIIfrrI III r:I'h IILII- , - I IIIIILII IIAII NII'III'I'Ir LIIII' h Ir . - -'J!'f.ff- 4 .I-II.,.,I IIT:-. KIXXI IX. XI . K. Y, I.sII ' ' I Q Th ff . Q I1 SCHOOL BOARD -QV il? fy OFFICE STAFF fhr1f!?.S xllhfllllil XI1-um Xlm l".uI:m4I Qlwfm- lhqwl. lux ' My l'.1lf14-Q-I1 llp Nl-Mlm C57 FQ? IC 'if Wvdlxl IMI: lilly.-Mqrwl A1.x111s, 51115511-. .X1.x1. .ll11.v11' XX111-:1111114111.1Q1. 1111-1111 111111-Q11 N1-1111111-111-1 l111x111N115 U1r111111l111 f11f1l11 3f1111K'1111f 11 1 111- XL XIR 11011 X111 1H111lll1 1 I 1111111111111 11111 1 1 11111111 11111 111. xg IJ L 1111 111111 tllll of ll N 1 1 11 N 111119131 111111111111 N. c. H. s. FACULTY l5.x11.1-,xg 1- 111111.11 l'11l1f11'1X1'l1fmlff1'11lll1 . -- 113 111 1--N -w 1. 5.1.1154 1.11. x 1111411111 1i1Rx111 11111111111 1111 011111111 lu X Rc Q11 RTRL DI U11ff1111111f11 x l1111f11l1 141 xuux -X B 1111 or I7 111 1 1 11 1 11x111111 R111 1111111 11111 1111 1111111111 1 X1-111 X11x11 4 1 1111' 11111 XX 1111111111111 111111 1111 I1111-1111 I 1 111111111 H.-11'1.11ss, B1zL'l1.XH li. 1 '. + I ' , ' A ' H 1X. 1: 'k 11 111111111 1111111111 XX'111'k N-1111111--1, 1111 l'111xr1'N115. l'111X1'1-11- +11 111-11111 1: 1i..X. l'111x1'1x1l- -11 XX'511111111:. 121':11111:111- XXH111 l'111x1'1-115 111 11111111-11 B, '11R. 1511. " 1c1i P 1111 1 R X. 111-14 '1-11 N11111!:111:1 111-:11'11111'H 1111x1111:11. 1315 1. 'i ' 1311. 1 ' I-3- I1..X 5:11111 U1117' 131111-141. l1::1111111t1 XXU-1111 l'111- xr1w115 111' XIi11111'N111:1. 1'111x11-111 1.1 l'11111:'.11111 13111 .11. Rm' lv 1 ' ffyl 1 lvl N11 -11 1111x111Nt1111'1111 15111. ' Ipl.1.. IJ111z11'1'11 1'.X 15 .X X111111N11.1 XX1x111.111 1 '1x1w11y. X1 .X 1-1111 x1':x11-- 111 l1111.1 131..x.' 11,111 . '.11. 1:1 1 1111 f.111 11 l'111x1-'wry 111 XX'5111.111u. 111111111111 XX 'R l'1.1v1'1'-115 N1111t111:':. 1'1111'11:1.141, 1'1::x1':'N1fg 1' XXV51111111: X1 .. 111 1f-11.11111-11. '1'1'1-yu 11 1'V5-:- 1111 1511151111-1. 3 '. . .'.1 . . D1 A' H711- X14 X- l1z1111v-1'k X11':11:1' N11-1'. 5111-1-111 XX'-wk 1' 1x11'N1i5 311.111-N-211. 1'1x!11.-1-1 XX'11'l. 1 l'111x1:N11y 511111111-111 111111111141 ' ' f 1 A g 1131 N C H S FACULTY JN 1. R X 1111111111 11 1 1 XDII 1 XR Ultfllfll llllllllllllltl R K PLHRXN X X Ullll tfillfllllllk N all 1: m IN RSIPX M1011 x 1 1111 11 xxx X1 f 0IlIlIlt'l'l111f 1 1 1111 xu. Ira In LIOI BXLK H 1i1A1x1 I 111 uma nlaf Hum 111 N1 N KL L! 'V1,f'1f' on II R11 xmxn J INIUI L11 r 1 I xxux lnylnlz 1 IRIS lwuxu s fmflnh 1 x 1111111111 QIARX 1 Rxxu 111111111 H X 111111 11 INK 111111 X1 X 111x 11 XX 111111L l1+1 The 1938 Uufiang 1iL'k'1'4 51. .141 '1xc1.x'1' S. l' 1u-:x11- :ff 5-1111114111 1141111-11111112 .X111x1 .3111 1'Q1114i11u1x: Hx! I111:111l15. 13111 111141111131 5311-1 1111q111115. ffl-1 111111111111 H111 1112111111: 711 111l.111113 Cx ' -. .1-,R1-x. . 1, '1'1x 11 .X, 1'-,gl 1'-111'u 2 Nl..X. 1'111u-1x1t5 1-1 In-1111-11 lL1:u11111!r WF-1'1x l'1111e-1x115 -11 111111-1111i.1. l'111u1- -113 111I1.11.1111111, U ' .- Xl. RU., R1-.'I' Il flf- H... 41111111141-1 N: - K'-fllmun, ll1:u111:1h NK-111. I1.1-111111-'NMI'11111-yu L'41,1,l,'S. 0.1. I.IL'1. 111- H..X. l'11ivr1'xit. uf XY,-1 '11g: l21:ulu:1tr Nxvwrk 1'11iu-1-ity .11 XY51111A11u. l'115u-yxity -11' 4l1'ru.111. Iivnkq- l'11ix:-vxiu. Col ' '. . ' 11.1,115 XI. 1' 5. 1'11,li l'11'x'r1-Nil, 111 l4":1g..: 12'-fp Sclnnfl. 1111111 Stair H 1 '11n-1'x V111-gr. '1 ':. .. ,IS . , A A,-. 1431. K: xnx .'l:11- I1.111m-2 H. 171 11:151-- Nqm- I'-.1l'1f. K Y' 1- A 4 1 if f KL 1 V. .i A ,, ' L 11-wr, .- . 1 O,-I l1.- -1- 11,5 '11x rxil, 111 Xl1xx.11111 Q'0"l'XI.'XN.1'1R. J 51111 1411111 1-1111111-. 14 .X l'111u1x115 -11 XM-1:1x1x:1. I". 1 . X I". MAX. l'111xf-1411 .11 XY.-.111111u: N1,.X l'111u-wil, U: 1-M11 CI . '. . 5 ,-j'l.s ff , .. ', 1x5--A 5-- 1. . '1 '-1- N C H S FACULTY mama Lui x 7' 'ru 1 ard uw N x x 11 H rn Ilrxx R V' :Inn ce 4 I 1 1 H19 Iwi lwrflml 1 rznrfllrnu 1 3 4 C KN OI N Wm af x nl nlll H numsfn IJ mm: Flu sn nl f' 11114 anon n n sf 4 an Ill! mum m4 w .ms 1- tau :dp lu LL: In Ihw s1L.aI I'fIl1uAl14m mu IXXTIII I I x I' IIIIIIKII mul 3011111 X1 Hilti x ml x 'VIIBKLI II f1flllIlIIt'fl mf N I I r 1 R x 1 x xns I I C ff III Ill! fl Ill! ml x. x x ml x M 4 Holx mx IL xv Phi m al I' rim ation X 41 fl uwxixx I I l'lI!lllN,I 1 x x v x m Q KI. .'z,,z..., .1 1 I'- . XI wka. X1 A :AI .hm-I1 I'm 1-nrt, -.-' 11,1111 Iria: I'nix'z-r-IU 'ff Ikinlsffvxia. V, '. l Jo A 1 .X.A. StA1I- N V1-II-gg 1 lI.I"..X. l'mxr-rxity fl f'4,lur:uI1,g ILA, I'nivp'reif5' nf 1'.rIf.r2uI1vZ I1r:4I sm- XY:-rk I'11ix'rrxi13 ui IILAIM1. CR aa.. 1, lI.Y . .Q I , , 'AP II..-X. Vllivrrxitg uf X1-Ifsnkai ilrznlllzm XY1.1k I'nivm-rsir' nf Ilrnw-r. HA af IJ ,ln II..X. Stale' I'nixe-rxitg ful' Iuxn: 1Ir:uIu:u4- XY-n'l-I I'nivn'r-ity of Sf II A' f':AIifurniu. Y.XI.I'.A.. S1 'i gfilll. M1441 'I 'Q-IIN: I' ity 'If III' fi.: K' S: -'IV' 'I -'R VHII---I IIS. ' I V 'ul ' xf ' Hr: '. ,ay ILA. I'nive-r4it3 .uf XY5-nninu: llrmllxzm XY-1:1 I'vvix':-uity uf 1'I1iv:4g.-, I'v1iw-nity uv' NYY.. ng l'1vivrr-it- uf Ilvnul. III. L. 'Q .IJIKI-. II..'. Kauvu Sfzt' 'lxz-:mln-wk 4'Ull'u1g Hvmillsm A Q A XY--r' I'nix'e'rNi1w .If I'nI..v-:II-1, l'my.y.,f- ny' X4- hrzwksa. I'v1iw-reivg ui NIi11m'wvl:n. Hui C. Iuzu II..X, I'l1lu-Vsity --I Uvyv um lIv'.wI1mIm XX-wk I'uIxz-mmf' .H XY-.I 'mg IIUIU-Niiv -,I Smenl 1 l'zIir..:w.1 Ii.. 5tutr 'Il-z'I1e-v-X VHII u 4 Syvvvvgrivhl, XII, Hr jF'lI. ILA. Kznxm XX'fJqg,w l'mx.,.,y'. 4l'.v5v:.m XXV-rk-Y'-v'tIvxuNtfxvv I'vviuv'N1lv. Ilvxxu I'mu- -!!,. IXI an XY -hym I'vviuv-115, Thf 1938 .Iillifllllfj ll5I ,g'1I rl" 21, ', N. 1 Ts. FACULTY -1 , 1- Aj . . 1' ' 1 1' ' ' if , 111 ' Al F' ,1 . ' 1 'V 11, 11 1, 1 1 If 11oR.xx. 1Qx'm.Yx ' Sfllllj 111111 1i,.'x, lmlxvvxltg 11' X1111.1-11.1, 411114111-111 1111x11- NIIj, I111':111:1, X1111:1-1111. lw:11111:1!1 XM,--11 211 1111111-115 1-: 1151111111: Rx I 1111111111111111 1 Inns X1R1Jx 1111111111 x 1 INSON 11111111 111111111 1 N N 111 111 x 1 s N 11111111 111111111 1 Xi11X'X1 X 1111111 1111 1, 1 x 1111 1, 1 1 XDUR1 1111111111111 111111 ll 11111 Hox 11111111111 1r111111111'1111111111111 111- 11 1 X11151111a1 RL BX 111111111 11111111111111 x x 1111 11 1111111111 11111111 ll 11111111111 111 N 11 1 1 110 111119115 11111111110 1111 A ,X111.11111.1n1x1,1111 14.X l'11ix11-11- 1,1 1l111x11. 11..X l'111x1'1'xi13 1-1 111xx:11 411.1-111.111 XY11111 l'n1- uvxii, 111 I-1111. l'111x111115 111l'111111:111114 l'111x11- 1115 1.1 111-11x111 .1111 11118 ,. . fy' A , " . L 1 , 111111 X1,,, 171-r1 1l:15N. K: 1:11. 51: IU11- 11'u1'1 411'J111l1i1t1' WU1111 1'111x1'1N1tj -11 51-111111-111 4'.1111111111.1. .11l,' , '1zl.l. 11..X. Fmt' l'111x11Ni13 111' 111x1:1. 1111111111111 1Y111'11 l411iv1-1-115 111' 511111111111 1':1Ii1'11r11i:1. R159 .1 .X 1.-X1,'I'IzR Ja 11-1. 1'11ix'1'1'xi13 111' XY51. 111: l21':1111x.111 XY11111 . J l'111v1-1wi15111 Y-'11 '111. 1..xx 1-. ' f,-111s1-1111 1' 1 ' 11 1 - 115. 1'111x11'N115 111 115111111111 1,1-.I.. .11-,R 1'-1,11 4'-1111v:1111- SVI '1'1-z'111-rl 1'1111'u1: 1111111- 11:1l1 XY--111 l'111v1'1'N115 -11 1211111-1'11i:11 5111111 'IR1111111111 1114111111, 5111111111111 l'n1x1vN11y. 1':11iN. 1',':1111'1. 11.X 1'1.1v1w11, 11' 1-1n:1. 4.-111115111 111111 1,111- xv-vtw N111t111'1' 1'z1T111-1111.1 111111-.R. I 1.1XY. 111 ' 1.1111 'll--1' 111 'U11111111-1511 -1'112f1'u1- 111 1',11111.1111,1.. X1 X. 11-111'.1-111 ,1. 1 111111-uf' 1ff1111':1v1111,. lQ':11111.11 X11-'. l'1:1x1-N125 111 '1-'1-211111, 1'1:1'.1:-11, ' 11 j- 1r'11.14. 4 11':11111 Stmv .Xg:111:'1-z'1 4111111 1 ' ' , 7 1 C H S FACULTY X I I 'I I UNH III ff Mal mul Irt I rn!! x x I RI I 1.25 X IIIIIINII xx ann lff,nf,m1fI x I x x LKIRI I Itllll IIRI R lvl I 1 llrllllfnl r ul N II Iv e c X XI U llllllt I 1 ll I Iffu II I ll N I 5HIDI IR XI ARI xru 1 XI IU! I' fAVFI1!IlLIlII!!Ill1lfz .Ill 19115 Ilrntmm N. . . . ' C9 ' IJ'I,I-, xxx, I I ms Crzf II.-I mr! ll ff' nf :mx IL x XIIIvr,v:. I ,,1I.g, XI N XXIIXIWQ' V1 NI I H3411 IQ4:III'::m- XX---R I':v'.w-Irj. ' Il'-mx I,I-.NI..XNlJ. I,. Ii. .II . ' .I IC ,, XIILIIHI I'vvvx:wl!5 , Il',wI':.IvI XXIW, I '11 '- .xrl I-I XXW-Imlmg, .XII In-Hvwvv If III1I:I:u lmuI.vI rms. r,.I1.p. z . IH- 1"1'n.lu. ,RL 'ru If '. II .X I'mxv'-:IX III .X'R,m-ax, XI ,X I Im I I'mx1vNH5.121.4-Iuzm XXMII I'uxx-NHX -I' I I :JIIIHZ IIfI'1mIu:I I'1Ilx':x1Iy. X: XY-IX I' '1,II,XIzI,l, I1 ' 'f' ' . II.- I'lllxr'lxltV -II XX'-Iwvvvvvvu. IIv:wIf:,III XXII-IX I'mxv-rut, III XX,wI1xv1I4tII1IA I nxxfvxxtx -Ir I 'III-v,IfI1I Ru - ,III.l,I,N l'l .'ul lil ' A I- N. Imxvvxulp In XX1- wnxln. Ilv.IIIm.n- XX I l'vwixuN1ry I'III11mI.m, I'uufIxxv5 II: I -IIIII II RL' ' ' 1. II,'.NN S,-v -I N5 K1 QI- my IIIIMU, XI N K. IMD Nun' II-II-u-:I2vmIv1:m XXVI-lx I mary-up Uv XX -.I-mm: Rl sm, .l.. XIIRIZII, X .wr s lliq ,A .X II XX 'I'lI.I I'mxf'-Ivy. XX Im: Ix: .X II I .I'v!wvI1.I I'mxr'-HX. Ilrvk-Iv-. XI .X I vw xmxllg .X'l1IIvv.I. 'III-II-1, SX ar.. XX'.XI.'I'I-R If 'Hi I II, ,ami XI 5 Ivvlxvwxlru ' XX fwvvvsvk. I--,.fIv:.v' XXVMII I'nIx:-'NIH -I' XX,.XI"1g7Iv, I vw UW I' N-v1tIvrvn I':IIIH"Iv, SH 'FI R. Nu x I. 'I 'f Il Iglx 1' .... -,.N.,:, I ,X I1 IVX, ,.., VV., I'41'I Z- IIF In If-IxxI'11t1I-'I Ifvfmf' XIX-ww" NZM I '- Irs . IQ-QI-I11.w XXI -1, I'I-4-I-N115 "' ' '11 ,. K 5, ,' ,K V N C H S FACULTY XIXIK NN H1111 741 lluw X fr: Uffll HX I XJNI Q, Hs! 1111 1938 11111111114 gl 1gS11u.1xx'1 l,1xm.1x .H ,1 1 M-,H-'I1l'N!l ,X ,1',.N1' N 'R M'--1 .-111-,,,- '13 'L' l"v"1. 1' Yvvwvn- ,,..,.x, x X,, ,,,,1., -0,11 ,. I ,NYM Suv. QRXCI . .1' Nl 11 l'1...' N111-1-J XI11-1-4 XHvvlv.4.1x1.'v1 I 111 1,1111-, I'w.1.,, xxx.1,,.m Sl I.I,IX xx, KIA 1111 !,'u111'11 ' mf IM1-,1N"'41M14. It ,--,v I mv.-wg 'I' XR'l'I R. Q. l,. l1".' 11' 14.5, l"1lxuw11y 111 XX51-111 vnu. Um llvuuvvlx -1: XXX-wminag, Y xxl IR. XY11111 mvlif Itkt ILX XH::1xk:1 XM-115.111 l'111xfv-113. MTX. l'111u1N1t3 11' l 41111111-. ' . ' Dy 1 S I X X ' ' . s. I V x 4 f 1 . hx: ,g . 9 g ff .4 .' , u I K, N X ' 1 V f' X! A gx' . 'S . B , rp k ' 1 'A x 1' Q . A f . I , 4 , - 4 . 1 ' 1 N In f 11 I2 V J. X I A ff' L' 3 ' 1 1 r y L I , mb g Q . , fl Q x l' x l GI r . - 5 I ."- 1 I ' I. I P 5 I ' I X f , F4 1 . Q K 1 ' N ' . ly ,J 1 K 1 X. . -Af' ff , CQLSSLS H"1f,.1 1+ f.f,.- 21' ,A 14' 5 ,I uf, . X . fu" , 'X . If ' . Lv 354.- 1 2.173 agffi ,fpxikx gf.-.rf 1, lffl 'T if-'-L 1 , 4 1 1 ..-, x , . .-J. ,. ,, ,,,' .1 .g.',, i 1"x 1 Nhntt lhgmll l mflelaua lhnihx Xlmu SENIOR CLASS HISTORY B1 IJoR01Hx Roma OPPILILRS lz1x11!1n1 RM I HJNARD 11111 I revnlent Bill SHUTTS Sezretmx LH- XIIISPR 1'remur1'r XVALT BIANTLIX bfmnmm Nhss IJoRoTH1 A BILNFLI no Xia Xl-XRTIN LANDFLARIA Pour xelrx xgo famoux lstronomers xxere llnrlled at the unevcpeeted lppelrante of 1 group of small hut hrllhmt pl metx Nxlllkll xxhlrled almlesxlx ln the qulet ltmosphere of the 'N L H S pl metlrlum lV1th1n 1 xx eek thexe mmor planetolds had dlsnox ered thexr proper orhltx md hegln to rexolxe lhout exen Nunx xxhuh lntluded Arthur Rutherford Larol lhrto Xlxhel Ax res liek Spauldlng Ilmex W txgood llux Uonox an md Herxl Xlxtchell Ihls xparkhng groud eontmued throughout the xelr under the eager ex es of xeterm axtronomerx xx ho prex ented m'1nx of the Lolluxlons N0 dlxaxtroux to xoung phnetx After the earth had turned 365 times around the Nun the-Ne amxteur Ntarx had heeome permanent eonxtellatlonx ueordlng to our leading suentlwts xxho xxere YY 1nd'1 Plekenx Harold Rlggenx Rax Leonard lm bpeu Berxl Xlltehell, and bhlrlex 'Ulddleton A udden dlxturhame rocked the pe xeeful atmoxpherle condltlonx durlng our thlrd xear xx hen dozenx of Ntarx fell from the heax ens mto the loxx er reglonx ln order to shine at the annual umor Prom the ueeew of xx hlch xx 11 due to the hxe star umor Polhes the lunlor claw 'ind thelr officers Including Rax Leonard Glen Harxex, 'zmex Xvflght later wuceeeded hx Nlahel Ax res W alter Bentlex lohn Haneoek Lee Xlmer Berxl Xlltehell Xllrgaret Larpenter 'md Bettx Lou Sledel 'I he hnal rex olutlonx of thoxe pl mets xx hlch started to shine on the N L H S planet s hor1Lon four xexrx xgo ire mlrked hx a tlear xtexdx llght undlaturhed hx enhpxex meteors or Lometx Our hrlghtext Senlor pl metx lre ix folloxxx Ru Ieonard xx ho hm 'usumed the poxmon of Iuplter Hill Shuttx h11 xhnet awmxnt XX llter Hentlex keeper of the baturn rlngs lee Xllner reeorder of pl met rex OlllIlOf'lN md Ruth Uathexu Sl1lTl6X Ulddleton Xllhel Bmerott Bettx lou Sledel llarx Ilonox xn 1nd Berxl Ultehell repruentltlxes to the Cnrlx Le igue for Axtronommcal Improx ementx Shooting to the btirx IN the motto the Senior elaw h ls endetxored to folloxx ind xxe leixe II to rll underelavmen pl inetw xx ho xxlll shlne ln our places 122 The19?8 Uustanz I I11-or arrl 1 - -Y A 2 . .. 1 1 1 1 1 1 3 - 1-- 1 - . . . - - . . . 1 . ' ll A' . 9 ' . . - - - . . . . - ' ' 1 1 1 N 1 1 v S 1 1 1 ' A 11 li 1 1 J 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' 2 1' I" 1 1' 11' 1' ' I ' '1 2 . ' 2 1 ' I 1' ' . . . . . 1 . . 1 1 . 2 I 1, 11 1 1 A . . . 1 1 1 1 1 Z ' 1' 1' 1 1" ' 1' 1 2 ' ' I .1 1. . . 1 x 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1. , 1 1 1 . A 1 1 1 . 1 1 1 . . 1 , 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 ' 1' ' Z 1' ' ' ' 1 ' ' 1' 1 1 1 1' 1 -' C -'1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ' 1' 1 1'. Z" 1' 1' C, ' ' Z 2 1 ' ' 1, 1 ' 1 . J , ' 1 ' 1 ' 1 . 1 S 1' 1 ' ' Z ' 1' ' 1' ' ' ' 1' ' 1 1 1 1 ' U 1 ' " ' ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 O 1, 1 tt t 1 1 Y' l 1 . 1 I 11 ' 1 1 ' ' 5 11 11 1 1. 111. 1 1. 1 N 1 1 I . 1 7 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1. 1 , v . . 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 . . . 1 1 1 , . 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 . 1 1 ' 1 1' 1 7 1 1 I ' ' ' 1 1' 1 ' 1 1 ' ' 1' 1'. 1'. ' 1'. 1' 1 I 1' I 11' I ' 1 1 1 ' 1 1' 1 1' . 1 1 1' 1 11 1 1 , '1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , Z 1 1 '1'. 1 ' 1 , 1 Z 1 ' 1 ' 1 1 . 1 1 ' 'Z 1 Z ' . . 1. . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. H 1 . 1 '11 . 1 . . 1 ' 1 1 1 1 11 11 I . 1 1 1 ' 1 1 1' ' ' 1' 1'. 1, 11 ' . SZ 1 ' 1 l 1 1 J ABR,-1 NI s. ,Io ri General SENIORS ABI HITIUX 5.X1.I',5N1.XX V121-N 11af1ce:111z111 .I-2: 111111 1'111111.:111. 1-J: X1111-f1111111114-i-1111-I1 1Df11cr1'. 1-2-3. :XFFI.IiRB.-XCIL 111112 :'XI,I.I:NI.-XND. .IUYCI-Q Cjfllfflll .XXII41I11lX: 113311113111 I.XI, III'.511.X1 X11 111 1 4.1111 l'1:1w If1111111:111. 1,2-3: 1'11 I1 ' '1 ' ' JN- Aviv 15... 1---,1- 'I'1':11'1c. .11 X1111-Q1-1111111wi11111f11 11111c1'r'. J-5: 111-Nt 1111111 N 11:11. 21 11111-1111 11111. .1, 111111 511.1-. 1. .1 . , . 11 5:11 1 1 1 1 I 1 X1 1111 11 .1: I11t1':1111111'z11 I1:1xk1111:111 1I1:11111111111N. 1--1: N:1I11-1111 II1-11 511111-ty. 4. Coffrqf lrfpf1rf1m11 11 1 STON 111 IX 1 ffwlwrlf II 'XNDI RSON R11111111 Gwlffml II Gnzzraf I1 Ili K Xxm RSON I1 NI Cf H1 af I 11 frrnflfnr N 111 1111 111 11 1 'XXTONOX IL 11 RL HX fnnfral I1 I XII 'XNDIRSON fm 1 fn 111 Ill, 1 1 N 1 I 1111! c IIIIIIIL -Xxkls X XBII If It 11111111 1 I 1 N11 x1 1111 11 KK NIL 1 f 0116111 Prff1z1r11Mr1 HITIUX 1x1 B 111: 111 v 111 1 111-11 111111: 111r T1 111 R1Hc- Tr 111 1L! YI11 19 15 111111111111 B XXLROFT XI11111 1111111 P1f,f111111If111 II IxN1' 11: r c 1 x1x1 111 1 1 1 , I .. .XXII TI IX 'I'I'1.X1'1I1iIi iXI.l,IIi. 1' 10111911 .XXII TIHX: RI-Q1'K1.1iSS 11X 1:11 I'1'1--ill-111 111 I". I". .X.. 544. Al.: . 1171.11 .XXII THIN: Y11X'ICI.15'I' 'I ,A 1 3-, 1 -11 1'111-uw. I-2: 'I11111A1r11'. 2-.1-1: I"1'1'11rI1 111111. 1-J-.1-13 11111111 ft: .1-4: K1 :11N 1'1:15-. .11 .I11111111 If-11111w. .12 'I'11111'11 11111 111111. .12 111111-11' 11111111 1'11111111i1111. S, .XXII THIN: .XX'I.X'I'11X .XXII I'1'1r1X: 'I'1l III-I .X 11111111 111111. 1111-v 1'1111r'1'1N. 1-1: 113111 .'I1111. lg X'1-111-5 111111 11111111111 1 'IR-:u11. J: ,X11-51z111- l'I111111N. .51 X11N111 V1--111:11. 32 'I'-1111111 11- Il1'i11. 2-.51 11111111 111111-xr. .12 11111111 1'11111. .1-1 K1 1 1'11111, 2: 11111111 XIHVI111' 111111 'I'1111111', .1-4, .XXII 'I' HY: 5'I'I'1X111iR.X1'IIIiK 1111111111 I"-p A f Q1' .XXII1'11I1X 11l'X'1'Q1C V111-1-1w. 1-1. I.11111. 111111, f-Q: IQI11 1-11.1--Aw, f-,-F. X'11 1'1'rN111u111 1'1:1w. 1. XIWN11' 1'-11111v11. Q. .X1':11:1e11,1. .3. 51-11' 1:11'1 1'1:1v. 3. 'I'111:111:1111111t 111111. 5. -I111':-A I':1-11: 111 11 11- '. .11 .'1111-111 111-11111-1 111 "I"'1:1111:11111, ' .X1111t 111115 5. .I 1111 17131111-, S, I'Q1::11N11 1'11:I1. F-1. S1."1t:1"5 I'111:11 1'11111. .31 N: '11':11 I1-1111" S11111115, 3-1. .X"t"1:11 51:15. 3- I'1Y'1'11111' 13111--11. 4. If11:111' .X1::1::.11. i. "11"1 X1 .1111 4 11, .1i1'.,I11u J h , -, ANI .11 1LI.1-Q1 TR11'.'X1. IEXIQ 1 QI-QR 112111 av t1,z1'. 1-I: 1111- . 1: 511: 1111 1'111?1. Q-S. X1 11-111 11- 111114-41 1 1. 3: R' -z 1. 3-4, 13-1111111-N11111f11 11t'1w. .71 J 1. 3--1, l'.11111111-N1-1:11-11 lirliuct. 4: Frau' XI:11'4 L 4: .X, K .X.. l 1: 1 , 1 -1 - 1 .XXII '11111X: Xl".'1 15:1--111111111 X1-411. I.-11 .X11u 1111: 5-11111 41211-1-. I' 11- 11. .X St: ' 1'111-1111, .1-J: 1.111111 111111. S-4: 11111 111-:cn'1'1X. 3- 111115 1. num' 1'111111L'11. 4 ' ' 7 l 1 SENIORS RKIR U HIHVII 4 x B xmo L um! fnnurll Ll f ll u nv L u 1! I mx N N Y 1 mv R1 1 kmu Ii wnom H XRRN , e 11: l!lf5IIV'IlfUI1 1 I 1 vu 1 1 1 n ssfxl ff emfrrll 4 1 Hg v 111111 VH Du IINDII1 f llf 111 lrzprlralorx 4 YL Q 11 X an A 14 H 1 lm v Llnh 4 Bmx hum O L Gwlerfll ll xr Rox 1 11 nr mm Hun 1 enum lx 4 Nt 1 mf nn 1 KOXIX C fllz 111 flffwnrlfmm H XXI 1 Tk f H1 rn f nfmfrllfnx Nx N HY ul xxmx 3 , :rye Przpflrfllurm 1 1 n mlm kk! Q It 1 1 Xthh-tu mL 111117 I hm Itllffll ffm rrfwralfnl lil 1 xl! Nm mr x 1 1 v IMI lh 1 1938 Winning Hx ' - .-I HN 1+ 4-1 AXXIIITIUX: rIi11rXIr4',XRl' In lla-wn-X llvuh. I--. N 4 H 9. fjv1.unvs,, 6. 'l'v.U-k, ', 1.1.1. 1 .XXII 'l'I FY 'ITD Hl'll.ID ,XX 'I'IIl',R Rl I Ki".- Vl'1I.l.I-QR 4'IiY'I'lCK Vw:-hv11:4vxll:ux N'-1-11115. Vrvnrh 1 lui-. J: Xlsvivn ml. J-.5-1. AXr:q-pe-llin. J-.3-1. N"ut:u5 ,Xrzfyq-r-l4:4. S. Y: 1--11:41 ll'-n--v Nfwn-tg. .1-l, l"rN1'h-ur Y:tv-vml llfmwv SfwIf'l5. 4. lflvdidv 441111. .5-4: Hlrlf 'l'xIf, .5-4: ,Xu nl .'lHIfY. .5-4. 'lnwxxr-v .'!:HY. 5: Rmim 1llx4v. .5-4. -lnmf-1' I-UVH1.-N. .51 Xluxln' 11.1u1'xl. 3: Xl: -iv .Xx 1 11. .4-4. HM-r 1'ff:1cm"tN. I-I-.5-41 V:--tix':uI Vlwfwllx. .3-4: jvxvmn' Pnmw llinunittm, 41 Rig Snirr. 4: Se-www up :nfl .Xvuwvlxywr-r1vev1t 47-xvvvuxhtv-:L U :mix V410-. 4, 17,114 f 'W .XXII ITIUX: ICNHINIQICR 1.141111 VIHTI. 'JZ H. S. 'l':'nn1x Vlmnulvl-ul. J. Vlnx- l"-r1-I- lull, JL Vlzux limka-tlmll, I-J-.4-ig lfmglixh Vlulf, .I-lg R Hx 'I'z':mv, 4. lfxlrlid Vinh, J-4: 'lnnim V-Jllw. 3: Yzuti-.xml ll--vw: flwlvlj. .3-4: Yin-rwlxlvrmi i m-fl DNF:-v'. I-1-41 Hm- ke-il1:4T4 Xlzumum-V. 32 vlulxfu' Vrwm 1'-'vuxllfltm-. .52 A-Nucizlz H11-ivuw Nlzmnucv' -lvmi--1' I'-ullizw. 32 Ri! ' t':n11vnittw. 11 "R4jv1u-umtimm H1 ,Xmvl Navy." 5. H,x.'.'. fri ,YN .XXII ITIUN: lX'I'liRlIlR IJl'Q1'llR.X'I'l 1X Mlm 41, 'VIN T-Zi Al 'rv' UrQl1w!vu3 Sm- 'ln 1 "Munn: Spullixh flvliv, I-.3-11 lflln'li1l Vlllll. 2-.51 ,llllliul Fullil-N, 5. Hn-3,xl.l.. , ,-2 'ox :U ,, , 3 . . .XXIII'l'IUN:1'IX'II. ICXKIIXICICR l"u'm'h Vlulx, I-1: Hu'l'i Vlulv. 2-.'-4: ,l1n'n' Hal l. l-J. 'l'um'n:nm-ni Illll. 5: Sen' ' Hznul. .'-4: lin' -lllll. 4. Nllwtzunf XYx':1l1glL'x'N. 4: Nzxtianlal Hulmwl' Sm.'iL'!3'. 4. ,XXII TIUX: . I .'Al"l'lf'.-Xl. ICXHIXHIQIQ Ilnlu' lla I, 1: Se ' ' 1 l. .2-.'-4: S ' ' IL-'C fllcr. I-J-.5--4: fllcl 1'-mcrrta. IJ-3'4g .XII-.' en' l'l1uruN. 2: Fvsti- val 4'ln.v'uN. .52 Vwtix':nl Il: I. 3: jimi-fx' Ifulllw, X: H: rl l'um'e-IIN. 3-4: Vluw Flvrrtllzall. I-I-.71 Nllxlnmg XYr:mgIu', 43 l'lwtfvuV:q+l15 141111, -1. Bla : .' .- . -IL'l,l'l'U ', ,Q , 34, . .. .XXII TIHX: l'H.XRNIAl'l5'I' Spznxixlu Vlulr. 2-S-4: l'v'rNi1h-nt. 3: flux- Hnxkmtlmll, I-2' .9-4: Vlnx- Trark XI:-vt Xlwlnl Hnmr. 3: YI-vx-rf n1n1ie-i.,m'f1 Ufi-u'. 3: Yzuxity 'I'1'm'k. 4. lir.xl1l.l.. l3ri'r'm' :U ,Q , J., . l"v:-xlvh 141144, I-li film- lkulvre-It-. 4-J-nl Hyun ,lump jg l.:1tin4'luI1, .3-41 lfmglixlv VIHM .3-4. Vllyx Vllllw, 1. Hllxhmv ft: 11 lflwlifl Vlul-, il X: -M144 IU-l'411Nin', Q 151.13 I :ix 17,111-f Af - .XXIII'l'HiN,'I'1l l'NlJERS'IkAXIlXYUNIICX llfymmzm. Nlwxtallzx. 1-li juviwv' Ffrllie-N. .52 Xu -.wi '.. Ni--Wd HHH' '. 33 H195 Ulu- ilmu-1'l-. .3-4: Qual' 'KIM 3-41 Twck. 3-4: lklub. .1-4. l'1'nwiflv11t. 4: Nznfwvxal .- ' '- ,X-x-vvi:4ti-vvw, 4. Ru ' V'-vrmmitta-r. 4: Xafl ll--nw Suri:-ty, 4 B1-.x'1'l.l-,x. XY xlxrn-.R ff 4-,1 VU-wrl-1414. 1-J-.1-1, "1" Vin?-, 9-3. 11,144 AILvv:wv:"'. .--2 l , gr1x.HTHr-,1. c' 4- 1 H1 Yr-.R. li I-f1'Tx fluff 11' 4 - - .XX1 'I'IflX klilil'1aX l'.X.I1lYl'X4. l.ll I" Wm:-ul xv. lax-my tunic-IN. 1-,L 1.14111 'IM-, 1-,L flie-1 'Hu- .f-mlx. 1-1: flxvlf Rxtif-'ll-4111.22 Sx .elxnug Klux, 3. fimgllxlx 141154. 3-4, H11 N-In-xg 4. Uv:-iam' l:'Y'. 4' 'lkherfi Qmll :mfl 5--,ll l'111'x'f'm Xu '-X Vim! Nl, 4: Qmll :ml 5m'41ll 4: Xu- Ilfmal llfmwx 5111-11-U. 4 SENIORS IIOLHNI XN H 'XIII Omerfll II A 'IAAAAA XI AAAAAA ff run All A N ' A A X I K Box 'Av College' I rA'fA11r11tfnA II AIAAAAA r A A A N AAA rA N A A A A As A rA All! AAA A AA A NA-Arm! AVA AAA A A AAA A. N A AA AAA. A AA AAAA AL KA AAAAAA A A AAA AAA AA A A NDX N l,AAAAfml A A A' AAAA N A AAA AA A A BAAAAAAAA LIIX Lvl rye I Iffillfllfflfl Il Il AAA AAAAIA A AA N AAA RAAIA I'IlA, lv AAAAAA AArA-AAAAA IA AA. A N A A A A I A A AAAAAAtAAAA NA AAAA AAAAAArAA AAA Au AAAr AAAAAAA, A AAA A X AAAA AI AAAAA A AA A A A AAI A AA XII AIO C fAllAfyAf l A Affmrzzfou II V1 IAA AK IAA AAAA A A A A A. AAA ll A AAAAA AA AAA N AIAIIA AAA BAA XNDON XIII AJAAA AA I AAllAfqA'lAAffmAAA1fA1A II N X A A A A AAA N AAAAA A A A AA A, AA. AL AA AAAA Xl AAA IJ f tl lAAfA11rA1lfArA A A AA x IS AALAAA LA DI 1, rnrrzll il I I'N X L IIRIXXXI LxAAAA fnnuzl Al l IDRL XI NIOND RAAA IR ffrnerrll xsl x X AAAA IX lllftlll II I1AAAA,AAAAI NAIAAA IAA I ' A The 1938 Ilusirmq I 9 15' A .XXII TIUX: IiI'Q.'XI"I'X' HI'I'QI'R,X'I'UR AIIAAA' 1'AAAAr-AAA. I-J-.I-4: HAAAA NIA-AAA. J: ,IAAAAA-AA I"-AIIAAA I ax.. A AAAA-. .XXII I'l'IAlX' N'I4.XX', I.XI'I'lI! RIiI'UR'l'I'1R 4Xk.AAA, IAAAAA. I-J. AIIA-A 4'-AAAA-AAAA. .9-41 I"ArAAA'IA VIAAIA. 5 AIAAAA .IAAAAA. J. l'I:AAA IIQAI-AA-AIAAAII. -I: AIAAAA NAA-AA-A. .I. ' I , . . .XXII TIUX: NI'QA'RIi'I'.XRX' XA ' :AI IIAAAA-A SAAA'i'!3. -I1 XAAAAAAAAI 'I'IAA--AAAJAAA-. F-I1 .A-' - la , .'ztAAAA1AI QAAIII :AAI FAQAAAII. 41 X,l', II.N RA-AAA.--A-AAAJAAAAA AAA Starr NNI A'rAA,, 1lr:tAAAic:AI VAAAAAANI. 42 I"A'A-AAA'IA VIAAIA. 4, I' --AAI' .43 IIIINIIAT 5!zAII'. .I-4: .XAAA AAI NAQAIA. .'-4: .XA':AAA-IILA. ,' ' 'Q ,. J-.Il AX. K. ,X., .5-.IL SA" -A115 'I'. X. 'I',. I-ll I,:AiAA I'IllIA. 3: XI: I'i'1AI A'IAAI-. I-.A-41A2AAAANIAAAAA,J. . A AA - .AAA - AAAAA. :A AAAAA... A-'..AAAA--. .Ag KA A - Am.,-, .sg AA A 1' SAA -A', 4: NA- ' ' Rug :AAAI .XA --AAAAA-AAAAAA-AAA AAAAAAAAAAAAAA. I: 4 SAA 'A ' 1'I:A-A I'I1AA. AI: I"A-AAAA':AI 1'IAAAA'AAA, A, ' II A '. LII1.-XN.'I-.'I"I'Iz .XXII ITIAJX: 5I'II'IfI'.".XIfX' KAIA- VIA '-AIA. I-J-.A-4: IIAAAA .'IAAAA, J: 'I'AAAAA AAAAAAAAA IIA'iII J: .XAAA -N-IAAAAAI NAAAAAA. .I-4. ',1 1- ,- .XXII " AANA A.AxA:A'As'A' ' Lal' l'IAAIA. I-.31 I"r' ' 'IAAIA. 4: 'I'AAA AA' .'t1 '. .IL A 'AA VIAAIA. 4: 1 'I' IA 1'IAAIA. .I-43 I'AAAx l'IAAIA, .2-.I-41 NAA' :AI I" .-1 'lll'. J-Q-4. ,'A"A'tzAA',. 5, I'A'Af-IAI-AAA. 4: AAA-Ig XI 1' ,'A--'I 1' 7 AACA-. .I--I: .IA1A'AA' I"AAIIAA'A. 32 4'AA- : II "Y A King I'AAIA-," 43 AIAAJI -' SHIT. 43 A AA 1 Smlf. -I: Ring VAAAAAAAAIAAAAAAZ AIIA-A' l'AAAAA'A-rt-. I-I-5: XAAAAAAAAAAI 'I'IA' ':AAA. 4: Nxt'-AAAJAI IIAAAAAA' NAAA'i'ty, 4: RAAIIAA A'IAAIA. 41 QA 'I :AAAI NA-A' II. -I. IIAA ' .A. V5 AAAAAA A , A I l .-XXII THIN: Nl'A'A'I-ISS IN I.II4'Ii I'I:Aw I"-AA-AIA:AII. I-I-4: VIAAAA I: IA' IAQAII. .I-41 X'zAA'-ity "Ark J: II: I, J-.I-4: AIA'-IAA-AAr:A. .1-,'-4: I"AAAAiA':AI IHAAAI. .L-4: FAA- AAAQAI UAA'IAA'AtA'AA. .I-4: XIA AIAAAAJ XX'A: AJIA-AN. -I3 ,IAAA 'AAA' I"A IIAA- UA'A'IAA-stA':A, .I-4: S11 '-IA l'IAAIA. 4: X-A -A'-AAAAAAAAA-AAAAAAAAI UHA 41 IIAHAAA .A ' '. 4: IIAAAIAA-A NHAAI. 4: NA' 'AAA l'IzAA I'I:Ay. 4, .- .' .', . . 5 , A, ,- Ayfi. ' I . " A If -.1A"-'l ' .XXII 'IIAAXZ IIRI-QNQ IDI'lNIll.XICN I-'AIN 'I'III-. XIU IHS I'lAAA'I'AI VIAAIA. I-JAR-4: X'i'A--I'AA-AA-IA-AAA. 41 .XAWAAAAA-II:A l'IAAIA. .'-4: Aly ,'I , J: .Xrl I'1AIAAAAA'AAA 'l'AAAAA, 3: I.:AAAAA l'IAAIA. .-4: XLAAI AAA1AI IIAAAA--A' SAAQAA-Ay. .X-4: 4'IA:AiAAAA.AAA I'AAAAAA 4'-AAAAAAAil- KH: I'IlA'Ii-IA l'IAAIA. .I-41 UIAAAAAAAA I".AIIiA'A: RAA - 1'-AAAAAAAAAAA-A-, 4. lI'- NAA -A,J1 .XAA :AI NAJAAY, I, IIAA, 'A . AAN.-AA.AA JAAAAAAA A .XXII I'I'I IX .XIPX I'.X'I'I'IiI'. lI:AAA I-'-A--AI-AAII, A-J: VIAAA- ILAAIAAAIAAAII, I-J-.IL I4..A.' .IAAAAI--A 1IIA'A. Q. IIA-QA NA- AAAA lIIrAA. .41 IIA-A IJAIIIA'-I 4'.AAIAl. .I AZAAAIAAA A.AvA,A R ' I , ' .Y -. .XXII 'I'IUX: 'IU ISI-Q IIIi.XIA AAI" ,X NIIAIXAL UR 'II 1."l'R.X VAAAIA, XX-AAAAAAAA'. I-J-.5 A 1 1. bl A I A A- I .XXII 'l'IAlX: I-'URI-QN'I'I-.IA VIAAAA IIQAAIA-AIAAAII. 1: l'I1A-A IA'---AAI-AAII. I-Z-.5-4: IAAAA':AAAAAAA'1AI I"A--AAI-:AII I'IA1AAAAAAA-AAAA. 3, '. . .' . li A IIA'.':i.', ' :QA-A A" A-1 .XXII TIUN, YI'IlNIi SENIORS li VRD, Ross ffr1lf'r'r1f lgl'RKlz. l'llI,I, f1'e'ller1ll xxlHl'l'luY' 4'I'H1'KXl xx . lil Rxs Xlxxlxl ltlltl 4 R ox CnR1RLm 1 llfm fnfmralull S l xlxxh X nu 1 Sl XRD lRx fn Ilkllll l l' x ull IllR lRx ffemfrzll ll R ill-xk XX stx xx BLTTI RQ Hula I nllfqe' Pr: fmralurx ll X v xc ll 11 mlm x ln, v fnnnrl 'G l x11 RON I fnnrrzll HTIUX KONI-RXXIP lm L xxxuxx Nlxkx Nlxm xRr1 fn infra! ll n miner xx lx Xxuucrx Nt All til 44 xx x X1 xx mx NHIID XIXLR I I H1111 Pre ffzlratfnx ll 1 x 4: ill ll mxllll xx 6Tt'lll'I' ll llllk 1 1 N nl mlm n mn x nz Ummm Annual Staff 4 IM r l9?8 llusmng lf. lf A.. ll R:xli-- l lulf. 3. C" ' 'al .xXIlI'l'lUN:'I'U l4l'1,XliUUIJlllRl. lil' 'I' 'i ' 'e 1',, ,-,1., . AXIIITUX: I.IXl-l.xl,HNli.xXll l.lKl-1l'l' l'.xxrvlx:n. I-JL .Xm':x1r1wllu. 5: Sv ' -. .5-4: . lx :nl Stull. l: .X K .X.,41lllu 1'nlxx"l'lN, .l'4. lix'."1 , 9 .f NK .xkll l'l'lUN: lll'IRNlA Sl'R121tIX Xl-nuzm llill, l':li!'., l-J: l'l:x-4 lluxkrllz . 3-4. liL"'.f , wx .'XXll 'l'lUNZ TU lllf .X l' 1 f'1,'.'lUX.Xl. l"OfVl'll.Xl.l. l'l.., 'HR lllfxw lflmtluxll. l-.fi Vxxril , I-Hulrlzll, 3--li fllllx, 344. ' 'Q ., 3 1' F Y ,I ,XNll 'l'lUX: .'l'liSl'1 lllrx- lX1x"1'ls, l-.21 Latin l'lulr, ll Gym Slwxx. .21 'l'. N. T.. li .lm 'ur If-llliu, jg -l1n'..x' lllulll ll, 'ttcri 'l'-m1lm- m-nt lhill. .il Ri - 1'-vxnxnillrrg lluxllux' Stall. 4: Quill mul Srmll. 4. C.-xxx, l'.xL'1.1x1f ', ,. 1 .XX.l l'l' UN: 'l'l'll.l'1l'llHXlf 0l'lfli.-X'l'Hlf C.-x, i ,lllI.l.ll' .Xxll .': XYURK FUR l 'Z :NT 'l'r:xcl-c. J-.3-41 l'lnl:. 2-.4-4: X-ux-rxunlniiii-mul UHIVM. .li 1'4f1xxxxxiiiiu1n-ml l "cn-x', 4, .XMI 'l'lUX: TU l.lf.XliN lf? l.lKli l'.-XTS li. .X. R, 1'-vlltx-it XYi nvr. ll Glu' 1' ' tw. l-23 'llxxu' :A- ma-nt Gym Slx-rxx. ll lllrlf Spwrts, l-L3-41 li glixh flulv. 3-4: "KN" .' A ll. 5: l'lxfm,gv':q-lxx flxll.. 41 ilxlxlxcr .' 1 ll lllx: Six 42 R1li-,4'lul..4:.X,K.A..4:"X1- lfllxf-.H l: "llm- Nl:-l ."xgl1l.' 4: K1 1 'R l'lzn5'N. 1. C.-xy' a. ,. .A 'ICIL ji ,, , f .v. .xkll 'l'lUX1 l'.llYl"l'Ul,fNllS'l' Glu l'lulr. l-3-3-4: Svni-xr Ring Vmxrlxittcrz flllns ll:-km-L I-zxll. I-J-3: Vlznv lf-l-lrlulll. lvl: ,luuiur lf lliw: S11 A Klum' l"x--llxnli .Xll-Ftzltr Vlxmxlxg Alxu'-rr l'rum ll 'ln-pl ,ig 'l'1'Julfc, 3-41 Rmlin Vlulf: .X K. A.. 4: "Xx- lfirx-R," 4. f L Rl N N. .x ll 1' N. li s. Sl-1XA'l'fJR 4' 4 ' -l dll, l-2-,iz .lm -nr l"-flliw. S: X011-0mxrniwi-fm--l U ' '. . 1 llnxnxxiwx-uxwl Oulu-v. 41 A. K. A.: Rza ll, l'lul-1 .r 'ur Rin: Vu uw: ,lm '-lr l'r-lm 41, xl I-'L U '-'N' l'lx1lr: , . - l 'I'h . . SENIORS CARPIATI R XI ARI ARPT Colley? Prrpzu alorx HITIUX IIIRXR lin Ln I1IIIdIIIc I II rdI.I1r I IL NI A L XRPI XII R ROBIRI 1 ullegf Prrparaforx II I ml 1 R e rd u .I :I I Im. I1 c X Im L C N um I IL I I 1 II c I l N In I Lrzt I III nmxltte-I UHIL I L XRTI R Ii XRB XR I Grllrlzll II nu R XX HII I I I I Xxx! I f allege l'rf'paratrn1 al I Luox LI AH f Ullllllkfl mf sl QHXXIBIRIIX ox I nllnfr Prvpnrrltom sl I L I QH xsl RILH XRD fnfnnnl Louxlv Rom R1 fn Ilfflll I I I L IRX XIIRI -Xcxls fnnzral I x I S X I fnnnn 4 R76 QOIXIX Uxx 'N J uflezfz frrfmrzltorl II l'II N Nl I NWI: xl F IU Xilllk. IIVITX f1'0llllIll"l'llI1I XXIICIIIIIX IR XXI I lm. lvlvv I-Illxrll I ' NIIIIIII lII1I ' 4 Nuxxrux I IIIL Nl III -I The 1038 Ilzumnq I7fI . If i . . . L. Q .-XXI .': I. .- IAN La' VIIIII. I-2: 4211-r 4'-In-IIN. 1-J-5: 'Ib A' III, I-5. 125 II Shun. J: -IIII 'wr If-,llim-N, .Ii IZIVIC I, 'f I'-In fil, Mig flu-r. 4: IIIINIIU Srrf. 4. 1' . I V' .XXII TIIJN: 1XI'1RfN,Xl"I'II'.fXI. IiNIIINI'lICR II: I. I-.3-.'--L: Ur'I1wt'. I-2-.'-4: VIR-X Iiwl-:A Mall. l-3-4: XIINU f XX"2II2I IN. 5-4: Sznwfyhw - U1 Ik, I: .'1z NI IIIIIII. J-3-4: I-QI 'IUI VIIIII. J-34. I'r--'I In. 4: NztIm..I II-,nur .Mg -tv. .I-4. Sc' Auf, 4: Sm- 'III' Ninn IU. ' -- 4. VIIIIIIIII' I"-,Ilia--. .IL Hwy! Illcc-. I-J: Ii-QC Ulu- Upvrcttzz. Ji Nun-c-mmxlxlx-I1mf-II Hwl. .941 FIIIII-II! SI-xmtur, .51 IQ-Ntix:II Iizm-I. .9-4 ,XXII 'IAIHNQ X'Ulk.'XI.IS'I IZII11 ll, --rt-. I-J-.I-42 XI:IIII'i':II 1IIIII.4 J-.S-41 .X, K .X.. J-.I-4: Ki 1 F I'Ia5x, .I-4: XIIxic:4I Ifz-NIIIXII. .53 .XII-FILI- l'I1I.'IIa, J-.I-4: .Xrzmfe-IIII l'I1In'IIN. 5. ."'I:IzI,, I CK I 1 1 .XXII 'I'IUN: RI-LI-'RIIII-3R,x'l' UN Iinxinpg. I: Vlznx I4:nI-in-IIILIII. J: I'1IIrIiII VIIIII. I-J. J '- ,XXII 'I'IUN: IHHIKKIiI'1I'I'1R ' .I i . R ' 1' ,k V. IXXII TIUN: ILXIJIU ICNIIINICIQIK lIII-IIIuck-I'zII'Iu'I'tIfII IIIQII SQIIIIIII. I-J: If:-Nlixnl II:IIIII. .Il XII xlnlnj XX':'fIII 'I-IN. 4: IIQIIIII. .5-J. I ' ' .' I. 'I ' .XXII I'I'IUN: SPH ITS Flaw IIJI-kI'IIv:III. I-2-.I-4: I'IIIII, .S-4: 'I'I:u'I: XI:III:IgrI. .lg NIIII-I-HIIIIIl--I-Im--I UIIII-I-I', .IL IIIIIIIIII-NIIIIII--I UIIII-I-I, 4, '0. '.. .- A :Q .XXII I'I'IUN: I1I'Q,XI"I'I4'I.XN IIBIII .'I1--xx. J: -IIIIIIIII I"IIIIIw. Sl IIII-r 4'fIIII':vIN. Cu .I.lN.'. XI. HI-.I. Rl"'II . , N I .XXII IIIUN ISI-1.XI"IIY UI'I'IN.X'I'HR IZII-v 11415:-IIN. I-Jai-1. .X K .X,. .9-4. ' :Nr I'I.I5x I C' 5 , I, -. 17,1 ' up f ,XXII ' If: .XIRI.INIi I'll.U'I' fs 'III 'I-r I"IIIIiw. 32 N-rr-CIIIIIIIIIXXI-IIIUI 'I'-I. .5-43 I' rh- 'I' :I . .I-4: XIIINIIHIU Iimmr-IN, 4: III:-I I'1I1II. J I SENIORS Cook. Falco G'ener11l Kwok Xl unix Gfnfrrll ll I XIII Look Romm S nu Al General ll Illlfllxlx LOIINI xx Anxu College Pr efmralory xl Xu ,Ili ll I ll Lm um Lum RIQHARD General ll R XX I lkll QR-XNIIR Grolul I nlleg1ePrejJr1ra!nr1 llll X I uk X N l1ll 4 1F fl Y IW IP QROLLH lounxl G Ulllflllllllll lill x UPI-RAI N UK lllfd fl 1 M 4 QRONIIN Luuuls College Pr f paralnri xuxylpfnx ummm lu me H1p.l1 N I1 un-1 Xen num JRL sr Dux Xl D of X-X f ollerfe 1 reflmnlfnx Sl N ll Q 1 un :Luca .1 nl 1 Ulnhff mn Nt D L .4 J LL NNINGH-XXI Rlih-XX General ll r RR I x lm 4 nn x xl 1 .nl Dux I'lLl-PN General Hll X I' if I' N xx ac :mer lx A llranmn .1 1 New ln- nl r 1 IX I"IlI General fl xx I Nl U Q' I I Uf K l28l The 1938 Mustang .XXII 'I' UNI 5I'lfARl'f'l'.'XRl.Xl, l RK I". I". .X.. S. .XXII TIUX: "I'1I'lI'I'lR .XXII TIUN: 'l'R:XYI':I. .-XRUVXID TIIIC 'lRl.lb Ulm- 41. '-ru, l-2-3-4: -llu':n' F1 Ilia-'. 2-.li lfnglixll l'I la, .IA-I. .-XXII TIUX: l"ORI'IS'I' 1 .TIER ,lllliur lf'-lllim-N. .li li. U, 'lf ll. Ulf-H, -J. ANI "lU.': .1 "ER X. V. IIS.'IlCllllI.'l'Il2il1'lIll . 3: Phat g z1l,'1'lll. 4. AM "ION: 'l'l'Il,l'1l'll0.'l-I 1 . "UR l2.'m Sh x..Z1 Glu.-1'mmm'tx. I-J-.I-43 ANU ll', .2-.ll Af! Scl lull Spur!-. Gym .A xurlx. .XII :gi -'1 " fc -ml. Allan' rim-. V' Nl- "-1. l-12 vin i-h Vluln. 3--I. 'I I ' J , , , 1,1 .-xml 'rmxi 'ru lar: ,x mu-:,x'l' xl' ' 'rzss Gln-A Vlulr. I-2: ,Ink - U-vb .tr'. I-J: Sc ll- '- Nu-3, 1 .5-4: An zl .' aff. 4: Fcxlixul I r'l1cs!r'. .XXII TIUXZ I ANTQYIST Yznrsilj Trac '. I-.Z-34: lil:-e Vlulr. J-3--X: Ulf- ll -ern. Z-5: flaw F-mtlsnll. 41 S1 immim: XI A-I. 2-.IQ Illia-N liankellr' l. 4. AM "l0.': Slil'Rli'I' SERYIVI . DIXT Hym flu, 2 GI- IH ' ts. l-.Z-3-42 JK. '. I. 'll' Vlulf. 4: Rwl'-I l'luln. 4: FA' -": .lu Au F1 lliex. X. IDA . ', 'i .YN AMI THIN: XIl.'.' All I'1Rll'.'X UI" I99.' 125111 flu . .21 HIL- I.'wlx'1-rtx. l-3-3-4: juni lflllic-N. .l. w SENIORS DALY l'RAxK General 1 mall 1 .ml Dum LATHLRHL General lill'lUX X Nl-IRl'l c11Ll1 1 luln cc 1 1 5 Ld lc 4 .1 rcd urer .11 r1 A 11n11r Jll e I 1,11 -Xndrf 1 -X 1 1 1 tn.-xl l l1 ,rua 5 4 x 1 e U111r!m1lc 4 Nlslll' 4 1 ls 11 111.1111 dw- N1 11 111- 4 11111 ls 1411 udr r 1 ll 1115 -ILSS11 f eneral AXlllll'lUN NlKNl' lhc-H.-11116 l 7 lslur X 1 L 111 Dans NLLL11 Axx Genfral Bl I lox N X N 1 E J Cl"lN l KEY JAYT0x XI ARSH ALL College Preparatorg M Islrlox LV IN!-I-R 1n Llllll Class llaQl-.c 121 ru l-1n- NU11 con1m1ss1m1ccl Ofhgcr K lJhBl:N H 111 XVA1 x 1 Gfrzfrrll llllllOX A no 111111' Biml e 11 111 11141 X 1111 11 rms extettc 4 uL1r1111111-11! L1111l G fnfral D1sL11 BILI 1 C1 fnrral ill -X Xl' 1111r ml N 11111 H1111 ll N un' l cc c 111.1 XllN11tr B 111l 4 lJlLSO X IRGINI x Lolleye Prr,fmruIor1 M BITIOX Xll -11 lxx Uhlthf Urchrstrd l X appellq l l1 ru 111 1 L cslra 1.1111 11.4 unr 11111. 1 1 1r S Nr.-xtr 1 11 1 1 na lhorus 3 Il r 11 ln 11 t cr 1 11m lJlXlXllLlx l'l0XD General 1lTI11x Rule Team 1 111111.111l1111. Umgcx lr r Nquarl 111 111-4 Umu-1 DODGL BILLY College' Pff'f7ll7'I1f07'1 JXXlBlTlON -XRkHlTl:.LT as Fvolball 1 lla B ku -al Dons -XDEL1x E Com men ml HXXIBITIUX CXXI Tl' -XlHER Urn X Ullevlull ll1a111 lh lxetlmll hampb ee 11 nwxt 1111 N1 -XLappgl11 N1 cr K 1111 11 ar 5 L l11l1 l' 11r11.11111111 1'1 l The 1938 llfuaiang Z9 1 , 1' l"-ull . -Z-3-42 B' 1. l-.Z-3, .-XXI ' .'t NDVI. l. f ll Q' ARY Fr ' A . l: G1 l'l11l1 Zilll ll'YlCl'l'lk. l-.Z-3-4: Avy- llli. 24'-4. T '- . S: Xl'l4g'l. .l-4: A. K. LX., 41 ,l 1 F1i3.5: I '. ' l, 5:Nl1-ic.1z1'l. 5:1211-l-' Few ' " q ' .. -'L llirl-'Sc-.1411 . 5: lllrl-A ,Q I A . 1 lil!! '. I li1l5l'.l1l4ll1, 4: K' ' R Pl',,. 4: lfl - 4: X't'f zl 'l'hfp" -. 4: Huy-' Q ' 1 tt-. 3. .- ' ', ' 3 I l ,' . --C ', A llllllr. 2-3: ,l1si1 Fc- ' 'z1l. 3, :XM H .': QUX-l-'li'TlU,' X'Rl"l'1R tile V1 nc .1-l:B'g Sis .4. l J, . . . ..l ' .':'l.'l.'1f liat' ' I, ' .'1l ll. 3-41 "N " 4: :XM N .': . RVH. 1 l.U1llS'l' lu' . ,l-2:S11irHa1,3-4:Xls'1g X"z gl-'-. 4:Hz1S.' . LT 1 l' .J-.1-4. DECK1511, ELNORA GLN15 gXNll "NJN: . X'lL ' lUN ,lu '1 Ha . l-J: fer' ' 1 l. 5-4: ,l111'111' lllg-1-, l-J: fr! .1 Sl . .ll l"s"'l .' -fi lll1411'11-, 3: lsr-tlvzll a . . w J ' : '. 1 .-Q' f '., -,2-3-41 Sl- or- 'l1: . 2-3: 51' 'sh Klluln, 3-4, 'l"--- A 41 Xl: l"j11l lllll. 3-41 ll' If .l ' KV. S-41 l"saI"z1l Ur1l1--tra. 5: lic-- I, "l ' 1 ,l111'11 I-'ullie-. 3: ,l111'1.r lf--lliw I 'l --111. .lg Ill l'1 Yrls, l-.Zvi .'XNll .': 1-XlRl.IXl-Q l'll.U'l' ' k . 5-41 '11 ' 1' f 1-1 ll:-I l ill ll .K . 3: lh 111i--1-1 l '. 4. C11 ' . 2 ' as as' l l. l-.2-3, Girls' Sp '. 1-J-3-4: ' , ' A ps. Z: .s' ' 1' 1 3: Cl '-1 's. 1-.21 Gi' ,'l.111'. 2: . 1 -'z. 2: Big ,mst . 4: lj .X d': K 1 'U ' 1 ll ll S. l-2, SENIORS IJ111 1 11 R1111 11111 ffnwrrll 1 N 1111x111 1x XI1111 I allege PFKf7Ilfllf0fI Q I 1 1111 11 1 L 1 11 1 111 x 11 111 11 1111111111 1 11 1 11111 1 1 IJ111s11111 Ilox XI 11 f 1111111111 P1 1711111111111 SI 1 1 1 1 11111 1 11 11 1111. 1 1111. e1 1111 1 1 1111 1111 1 1 111 1111 N 11 U11I11s 1 s 1111 .1111 11 11 1 1 1 x11 11- 11111111111111 s11111e1 1:-1 1- 1111 11 11s 11111111tc 1111 1 1 111112 1 4 IICANII cv II III I ll KK Il 1 l 111 1 X IX I umnurf ml il 11 11 11 1 11111 1 1111111111 I'xI11I 11 1' 11111 IDL II RODP1 R C11f111fr11l IJLxx,JhAN Axx Colley? Prffjmrzllom III FI X RX 1 1r 11 e K 1-1 1 1111 111 111 N11 1 11 11 1 111 1 111 111 IJ11111 111, II-KRK II Gwzfrzll HII UIPRXI 111rII1 11 111 111 1 11111 1 11 1111111 1 1 1111111 S1v1111 I I 11111 Au x G1fn1fr11l 1s111x l11111111x1 llfllfllll I'111xBLR1 B1 1 G1 nrral ISI 1 RI N 111 x1 LAA11 SHIRIIX Lollrgr P1rf111ra!o11 II N Ix RI' XI I I 1 I 11111 4I11I1 I 11111 111111111 I ' 1.1111111II1 ' X1111111I 1 1 S1111 -I II1111 lI11I1 C1111 SI11111 4 S1-111111 11111111111 11-1' 4 Is1111111x, H11111 1301 Thrl9?8I1u1ta11q , . .XXII IIIUN: Ii. UINI',I-QR 1' F -I .XNIIiI'I'IHX: XI'lX'IiR TU BIi1'AI.l.IilI "T IIII I.IiYA' UR "NUR I'I'IIY" 1Ii1'I-' I.1':1u111- l'111111'1I. I-4: I'111x. I-3--I: I.111i11 l'I11I1, I-J, X'i1'1--I'11'QI-11,11 1'I -11'-. 1-JL X:11'1111z1I II1111111' S11'i115. .5-42 X1 1.111511 IF111-11111ig 1,1114 -. -2.-1, S1-1'r1'1:115. 41 IC11gIiNI1 I'I11I1, .1--I: 1211-I11-1' .'1:11I'. .I-41 ,I11111111 I"11II11-s. .11 .I111 '111' I'1'11111 I'.1111- 11111111. K: S1- 111' IIIIIH z1111I .1111 11 " 11111 1'11111111'111-1. 4: .X111111I 511111. 1: R11'I11 XI1111111:1i11 S1'-'I l'1111l"1'1-11'1-. 4. .XMI THIN: TU HE II,Xl'I'Y1 Il-Iz111' 'II-11111. I: I.z11i11 l'I1I1. 1-2: -IIII' ' U1"I'a11'11. I: NI ya 1 X11 'I Ar. 2-3-4: 113111 SI1 Ii: 111. 2-5: 'l'1 'na- 111' IIZIIII. I-J-4: Sc1i ' II'1 I. I-2-3-4: .'1-1111 - -1 -31111. J-3-41 H1516 F1-,'1"'I II' I :ul U"h1-51111. .I-41 IIIZI'-Il -1 Sv: 'I . .Ii N -' 'ef I 01111 '. 4: UIQ I'I11I1. I-2- 3--I: XI1." I"1-s1i1':1I VI1 1'11s. .I-41 B1 ig' Q ' ' 1 . 4: ,I - i111' I"1lIi1-4. 3: Ki 1' " Play. 3: X. K. A.. 3- . ', 1' '. 4: S112111isI1 l'I11I1. -I3 Iinglish 1'I11I1. 4. I'1'1:Si1I1'111. 41 I'1'11n111- 111' S1411111' l'I:1ss I'Iay. 3: Iii pg l'111 II-II". 4: "X1- I7i1'1w." 4: Yu '1111:1l 'l'I1-111i:111. 4: Rz11I'11 1'I11I1. -1. IDL' ,51', ' '1,1N , . I I ' AMI TIUX: I'l'IIl.I1' A1'l'Ul'X'l'.'XX'I' .1f1f'S1-I1-1IS11'1s. l-J-.I--I: XII -'zl N,1'. Il.S.:"1"': S111 ' f If '11i111..I:1lIrl' 'Q-ru. I-1, ' . ., 1 Q 1 I . ANI ' Of: JUFRNICYINKI JOI' .'1I.IST l.:11i11 1'I11I1. I-1. I" 51 111. 2: A. K. A.. l-1-.I-4: II - l'11111"1'1N. I-.Z-.I-4: A1111 'IIz1. 2-.I-4: Sl""1E ','-'I'1'1'z1.' 1'111' 111 A1-111111-ll:1. 4: I'I1114IisI1 1'l11I1. .I-4, S1'C1'1'I1ll'j', 4: "Nc I"i1'1w." 43 "1l1- H1111 X'gI1l.n 4: N: '111111I 'I'I1-s11i1111. 4: ll I1111' Sl: -I. ' z ' 1 . I f 1 .XXI "IUN:IiIiAl"I'Y 'I 1 "OR A0211 2. 1-2-.IL K111' 1.1 VI I. 4: I1"IlI SI . Z: 'l"11 '- 11a1 IVIII. J: Art 1'I11I. J--4: A11 A " 'I. .iz " 14 .X11z1'1I. 2. za .1 '13 1 I'11111-11 X1f711':1NI11:1. .'. 1 . .': 1 f 1, QTT' 'I ANI IIUX: X'I'Q'I'1 IAN If.'z..'.1' .Q' I . - 1 .XXII '1'l11X: IJIIi'I'Ii'I'Il'.' H'I..XR ' 12.XIII.I'I. SENIORS I':STI:RLINE, XIILTON fiklltyflll .'XXII!IIIU.N: l1P IH-. .X Ii.-X1III'.I.UIi I x us ROB: RI ffmwaf IS Hr 1 1 Olllllltfll ml IX R IXIX f ul rye' I rrfraratorx xl X R IN 1 ou PRS N XTRON x fnfllfral npzlln L N 1 I' o0T1 Umm, JR I ollffzfe I refmrntory xl ll Q 1 eil X In L X wmplu 11:11 N11 Nuga xvn Hua A I mm 4 RI rs Uox AI D fnfneral 41 I N i I I RISBX Rom R1 fnfmfrzlf a If xr Omg u N un I I1 X m I lXRRIT'I IRKINI fnmrrlf I QT IXFIOX IN If rf uniform x I-NX In XXr111Xx1 Gnzerzzl BII I'1lRI'NI' a :dm c m Ii krrbnll broker XIILDRID G mera! il IR I' P I um N I1 1 nu kc r. N1 rx fhf' 19138 Illlbflllly I3 I'tIDD WH Ulu- 1 'num-x'tN, 1-J-.91 I"1I-mh 1 IuIr. I-J I'II,I x '15 .J lllg J 1 1 4 .XXII THIN: I"HRIi."Ik 4XN1lIiR Aczy A z. 4: .Xrt 1'luI+, 4: Sgmmrr uf Srv'apI.m.k 1'IuII. 4: Iii' .'INl'1', -I, ,I ' '1 , I I . 1 , K V I- Vhi' :XXII TIHX: UIUXIII-lS'I'RA IJQIXIJIQR . K Ilzn rl. I-I-S--I: 1lx"I1wlrzI. I-J-3-42 1lIm'. I-2-51 flaw INN!- .. f IILIII. I-ll 142454 Ilzuk wall. I: A. K. :X,. 31 .Ilxznv 5 , . . . . , 5 - X ': ' -N. 3-41 XIUQIQ Fcwtlval. S: 511 I' X Iilwctuu Iinnul. K 41 ft: I ."'A:ml. 344: Quzntrttc. 3: Szn.'11I-me ' -Item 3: 1'I1r'iurt Qllinrbtlc. .Z-.11 1'uIm'2x4Iw Sp" px I4:mI 1-wrxtm-Nt. 3. 125111 Shmx Iizmvl, I-I-.5-4, F if , . v ,XXII TIUX: XXQXR1'4bRRIiSI'UXlJIfN'I' 'Ihxxr' ,'!:af'tA. 5: I'I1-xtwgrzpl 3 1'I11I-. 4, .XXII I'I'I1!X': XYI-II. ING IiX1lI.' QHR IlrIl:nim:. I-2: Ulu' 1'IuI1. I-2-5: Iizmfl, I-1-3-4: 1M'cI1rN!r:n. I-4: X-vu-cf-mmi-Ni-Imvl Pwr. 3-11 'IUruv'11znl 'nt Iizmwl. J-3-411'-'If1:':uIfv.p' mu-1'-mtwt.3: I'4I1n'1'1'l11I1, 3,42 XI N4 lung X11 :Iv-. .5-41 1'I.u'im-I 1jl1:n'!allr. K-41 XII-ir 1.1-xr-v. 4. Ifuvll-I 1luI1, I if i'.X' a.'.x If-Imfxxm-ml II ul: S'Iw-I. Iilluzluuwxwt. NVHIIX IPQIR1-In. I-J-X if S' CQ -ij:-. Coll 'y r' P ' P ' AXIISITIKIX: 'l'I'.XX'IiI.IX1S SAI. QQIAX N-m-uxzzrtfix-z cu--E 1lf"f::'. 1-2. IIIEINX Ilzz-km-t?'zIfI. F: XXI:- -:I5 I:-wt:-zzff. 4: "1 4' 141113. -2: ,Im:111: If'-fixw. F: Him- 1'I11I1. Z-Q II. '. I . ., , .XXI MIHX: ' HR 1'1 QS T" IWWIIIQIII. I-J-S-4: Xa"-E15 Iizfxkrrizf. I: H1144 'I' 3 Iii' ' . I-5-4. ,XXII 'I1lX:I'II1Vl1ZR.XI'II'1K Art 1'IL1Iv. 3-4. .I I"wIIin-N. I-3: 125m ,'I1-- . 2: XIX-lu 11, V1I, 23 121:-e-1.m"r'h. I-2-3: Big fl! , 4 f 5 ,A Q ll SENIORS 1TTL1 H4111 Gwlrrul 1 11111 N411 kk e 11Lc N1 111 1 11Lr 1 N 11 1' Il 18 1311111 fnlurzlf il l 1111 1111x1 Grzlefal -X lil l'll X lN lf l- R A lid 11:1 1.1 L11 111 1111r1 1711114-1 N QJIROLX l'RXlSl ffrlwruf il 1 NX1 11011111 LL 1 RNIA Gfzlrral Bll N N IIBRAR -X1l1r111Lc Xrlvrdskd l lr: gurls L111111r 1' 1 1 s ubher Ntdrf 1111cr .111 11r 4 11 r.111l11 l 11 C1111 1 x 1x11 HF1111x1 C allege Pffpllfllfflfj xl 1 1111 l C11 1 111 1 lx1v1.1111s 111111-st .3 11111-r 81.111 cs 1 111- UTY cm 11 Lmtx 1s 11 1 e1 N 4 P1111 111, 11 1111, Nm 1 CJRON DAL, RLT11 C I1 111 men 1111 -x1I131T111X sT1-11ARl1bsx UN xx ufkfxx 1111111 Lvl! L l H Xlll x1L11T I 1 Gnlfrfll 11 11 S1111 Nix H111 11111 XIAXIXI Grllfral SITIUX ll l-N111 l'Xl IXI' Q-111 Q1 N11 X 11111111114 H 11 OOD N ANLX Czrlleral 1:-L K 111Lc 1111 1.1 1 4 H411 11 r1 11 1114 .1 1 11' 1 1 .11 11111 1.1 11 r11.41 1111114 N11 cr :1111 Ncx 1-111 L11 H11xLs RLTH fuflwe Prffraruiorm HTIUN IR X'l Ul- KURPUR-XT ll 11111 7 run drx rm-.1 urcr L 1 1 Nr11't'I.1r1 llrmd 11rer 4 xkapptlld 1111111r Nrxtr c ll 1 11111111 l 11 111r N xr 111 H11111x -X1 -XIRI I allege Pffflllfllfbfy 11111N -X11-Xl cc 11111.cr1 1n S 11 11111111. 4 11111 N .11 sl 11 132 The 1938 Uuftnng G1 2, . '. 5. A111 l'lklUX' .1 'lik llle V11 'rl. 1: Girl-' ,111 Q, 1-.2-I-4: Ulu- 4'-1 '1t1. I-.1-4: H111.'l111 .JL 111111 ll illx, 5. C1 ICI-. .XXII 'I' HX: R.-Xlllll l'l..XY ' RK 1111.. .. JARl:l. . Xl ' J." l'1l.l'll"l'Rll'.-Xl. ENG .' Q1 lNl1 t'l'ss 's' l'll. 1-J-3: X-111-'1111ls1 1 , 3'-15 l111's' 111cc. 1-2-3-4. A311 TIUN: llR:Xl""f. AX 121111111 Slllllll 1211-e. 4. ABI "lU,': .'l1ll' . l,-XX . " ',.' 3 I l'1111'- l-3-41 .1 ' '1ll'e., 3: ll ' f 4: T SI' .11f1l1'lm'Sf4 l.1-.II Ph - Lug ' , '11 1. 4. 253, . 'L A511 "ION: ,1Ul'RNAl.lS'l' XYi11 'rc '. l-lg flflll Sl 11. 3: 1.211111 l'I1l1, .13 " " 4. C' J , 1,11 .' ' , 31"l.z11li '11 l j 53 lil - l' 11' 'i. .1-4: Ellgllfll l'l 1. 4: Gush ' .'tal1. 2 t 1- 1111115 411111. 4: 'f f':te'. 4. , . l"1'c11cl1 1'l11l1, l: .-Xcz11111e1la. J-3: 111111 Slum. .21 like 0111- - '4. 1-Z-I-4: lil- S'-lr1'. 4. - ' lil" . , . .XXll 'I'l0N: TU KlAS'l'l'2R .fXl.l. Sl IXH IN.. .Mli..,.'. l". lf, A.. l-2-S. :XMI .vi llfl. :fl fllili 111 111 111.1 ,'1l11-11, lllennlu. Y' A . l-I-f. '11, NT., l-2:12 - '4 ' rls. 1-2-.13 A0111 -l'. 2-.'- C '1 l 213: 'I'11"1 '. .Z-3: Ki il ', l'l'ys. 3: 111111 F1 llirs: 111111111- , 1111 i"1!z1i11 111 l' V111 .13 M11 'f'. 3.45 :,l l'l1-1ru-. 3-4: Big A. 4: Fr -l 111111. 4: f .'1 -. 4: l'1111Rl1 l'111l1. 4. .1111 K .1 1'1111'A1'13 s131'R11'1'.x111' T11 1 135- llllif X ' ' . IUN l.a1i ' 1. 1--. S ' fl' ,-T 's .21 1-111-111 klllll. Z-5-4. --N . :.-" '.Z-3-4:- U 11. 5: -l111'11r 1'r-1111 U1 'tc-r. 3: A. K. A.. 4: I N 4 ftatif 41 fll- l'11 'rrix l-24.144, A1111 " .2 . '."11lX ill 1' ' 4, 1-.21 lil' 1 Q11-111. Z: -1111111 l-'-1l1irs. .': K1' 'X ' . 4: fp' 11.1 V1 11, 4, 1 . . SENIORS H Axgock J01-1x General arxnx 11r1tl1al 7 1a 1' a c 1a a as c A dr r 1 LUTINC Y 1111 Haxu as P-1111 f nlleae Prep11rf1lf1r1 11 Flux N 11 1 1 Q- fra 11 11 ufr 1 -1 fmt 11 11- 411as.rr 1 111 111111111 1 1 11 h N 1 111 1 Nqr H-111111 Cnrxx College l'ref1ara!or1 ll S l L l mer I Q rn :ru mt lu 1 cn! 1111111' Ass 111 11- I l' ffluc-11 1 et L11 11111 lur- 11 s 1 N111 1 11 r 4 4 Nldrshal 111 Nturlent lamvle 4 a st 11 rs111 l'1111tl1.1ll Husxuxs NIARIORI1 General HTIUN N JX Q-1 'mp rt 1 N 111 11 1 11 l' llu, rl H 1 Am, How ARD f allege lrep11mmr1 KIFIUN r 11-11 as-. askulull ee 111 1 11111sl1 flulv 1 L 11 tlunal ll 111 1 N111 1 lg 1ex11e11 Ulfuer H1 1111 I1 AN College lr1fpar11111r1 KI Flux N Hu11xc11 XY R051 XIAR1 General 11111 x .intl 111 r l 11111 mm., l 1 1 H1 1 1111111 .11 11111 e 11 X xx l 1r Q ll 1ush Rustlm l 7: H1x11R1 XXIII!-XX1lJ C ollerfe I refrflrrltorx ll I'l X 11 1 1 1 1 1118. H1R11C110Rc1 fnmrrll 1 ORR L11L111 funeral HOIIIS hTH1L College Preprlrrzlnu 1111 en 1 ru 1 N 1 cappella llul 11 r 6111 ur N11 a 1'lL3l Club 1 1 111 Xalmnal Hrwnrr N1c1e1x N11111111111 lHxl11l1111 fu her Qtat? 4 L N1 H001-'FR BOB College Prepruydtom ANIHITIOX I-ORP NTRX urlrr ec R1f'lr Tram F111 1 1111111 0 Cer qemrr I 111 11 l1r1 N 11111 L Y 3' U' F I. -4.43 1413.1 I-111111 ll. I: 'Ya -ity li -k 1- l ll. 2-3-4: l'l FF ll. lc tlvll, ll Y' -115' 'l' mix. l-2-.3-41 l'l11l1. 2-f--11 lfxc' " '11 cil. 3. 1' A Y' ANI! ' .': IQNIDINEI-ZR INl'.N..'1 " R11 ' 1. I-2: N11-15111111111--ifmcfl UF1'--. I-2: l.:111 l'l11l1, l-2: AQ"-: ll 411 -s Xl' f 11' Al1111111r l711ll11-- R' U V1 't-1-. 4: l"rA1'l1 l'l11l1. 41 flu- cr ftzvf. .5-4 Q1'l .ml 11ll. 42 flaw- l"1111tl1:1ll. .5-4. ASH 'I'IUN:XIliIJI1'lXI-l flaw F1111tl1z1ll, ll XI1-1:1111 H1z1r1l-. lg X1111-0111111111--111111-fl off- , -21 Must I-Iftifi 1 4':11l1! 5- V: . 22 X""-l'1'1--i- l J 1' f'l'.' . .ll ,ln '111' l"11ll' 4, .l: H114 t Val . 3: l"1t" ui 411, .1-4: OHV- " l'l11l1. .2-4: llrjy' Vice-l'rc-si1lc'11 111 .' ll' t ll11ly 1 l'1xf'c11!11'f- l'1111111'il. 3, ' I ' .' ' 1 . 1l'l Ne lliukf lzll. l-2-3-42 Ya ,' ' ' . .2-3-4: Vlulv. I-4. . Y. 1 . L . AXll .': TH Nl-1li'l'HliSl'X .'lllNlf .Xl Xlll .'lf2H'l' HI ' I' 'C Q, I-2-.'-43 Gym ,'h1 . 2: ,l111'11r I-'1lI1Q-N. .' "Xe 'irv--."-1: A K. A.. 43 " Si-t '. 4. M ' J . J , . Axll ' .': 'l 1. ll'Al. l'lXfllXl'1l'1li f'l " H.."' 2 . l-2-3-4g Cl - Vlulmg N1 --1m11111xNi11111-11 Oficrr. 2-.lg l'11111111icui1111c1l Ufticer. 4: P1-11111 1711111111111-1-: Sy. ' . 2-.1-4, Vice-l're-ile11t. 4: l'111'l'l 4'l11l1. 2-3-41 Xa' 1 11- ,'1-'et-', .l-4. X"'1--P' "l 1, 43 C f'lul1. 4. ' I . .1111 3 .'1.11u'111'1'111"1' lhlehcr ftziff. 4. '. .'1 Y L. . ' Y 1 Axll ' l.'2 l'llU'l'Ol1R:Xl'llY B' . l-2-.ll 0r'l'e1z1. I: l"es1i1':1l I: . S: l'11I11r:11l-1 S1 ' 'Q 'r111t's .111l. .li Girls' Rifl- Tc-21111. I-.2-.ll .X. K. A.. 2-.l-4: K' 1 'Q l'l',N. 2-43 X:1'11.l 'l'l1 4 11111-, 4: 6 "2 Vshvr f'l11l', .5-41 -l111'111' lf11lli1'4. .22 l'z1l11t ll' ' ' N. 3: 560.1111 Pri - Il. A. R. l'lNNZlj l'1111te--1. 1. ' I 1 .1111 5 1151 Sl'l'l'l-INS Ulm' l'lul1. 2: -lu1'11r ll:111l. I: 1'Ig1-- R11-kzftl-ull. 1-3: N1 1--1' llzwl, 2-.3-41 X11 -lung YYY: -lm-. J1. l"1-1-tlvsall, I-.ll Ulm-, .3-4, l.a' f'l11l1. l-2: lll - '11 'crt-. l-I-3--it ll-111 .l111x, jg A ' 1. 2-3: ,lu1'1--S U-r l," 1112, 2-3--11 Xl 'K' ' . 3-42 l':IjZl'il'l l'l11l1. .3-4: lf11'l'l l'l11l1. 3--11 . 1 ,1 S--1: Q' -' Q Q""11n. 31 1 S . . 2 lli' ."-trr. 4. . . J? rl .'1 Cl . 1-22 ' . I-3-4, X -'11 --111r1ql fi . 3-42 . '1 1lQ't'.3I.ll1 'wr F1-lliei. 3: ll 4 ' fmt' 4: SI. Rh t'l11l1. 4: V111111111--i-111c1l UHi'c1'. 4: l'l114- F--111 lmll. The 1933 111111111111 l33l SENIORS II00I'XI.1XN, IJ1-Q11,x1x1-. Cnffrqrf Prrfffrlrrllffry .XXlI4l'I'I11X:VIIHXIIIQXI,I'1.N'1QIXIiI-1RlX1L Hgwfl. I-Q-3-1: 4i1'1'I11-4111. I-J-.Y-4: XX'1':11111I1-' I1I:1111I. .7-4. IP11f'c1111': Ill:-1, I-J. I"11II1f'x, I-I-5: "S111iIi11A 'I'I1r-1111gI1." .52 I',11rI11I 1 11111. .1. R:1fI111 I I11I1. .1-4. II:111fI HHIUINI. Z-.1-4. H0111-QL1.. I,AX'11RN1i fJUlIlllH'f1'Ill1 .111111'1'111N: 11.11 1-1 .1 I4Ii.Xlk'I'X' 1 I,INI1 121111 l'1111c1'1tN. I-2-.5-J. H5111 SI1-111. 2: 5111111i111111: I'QxI11I11- 11-111. .11 ,I11111111' I"-1II1w. F. H 1 XIHI RSON R11111 R1 Calif qc lr1f11m1rf,r1 11 X III I 1 XT B1 T11 PIIFVIII ll x R1I fnnurll LI I luis N 10x11 f1UIllllIf'fl Ill! 111T1ox 1 1 ICI NCI11111I Nprut 1111 I'x11tt111g 111111 -I 'NSI N UI. fllll Xt I x1s 13011111 I 011111111 uni I-XXII S P1111 11111 IR f nflrqr Prrfulrflffn 1 Ill C' 111 1 11111 1 1 N1111 1 1111, 1x1111 X ILI I llr11rfrrf111r11tf1r1 1 1 L 1 11,1 L1 I 1 U11 111 4 L tl x I0s1xD11 X mc IL f ollfqr Prefw1r11!f1r1 11 N1 II LI 11 1 N x1 N11 YI I I I 1 101 s X101 ffwlrrnl II IX x l3+ I he 1938 IIIUYIIIII ' 1 1 J 1 - .XXII 'I'IIl.': IiI.Ii4"I'RIl'.XI. ICNIEIXICHR I.z1t111 1'I11I1: X11 'cf 1111111eN1f1111-:I UH11'r1'. I-.II RHI- 'IR-11111. 4. H Lk' . 51' 1 XIA11 G ' .XXII IIUN: IJI'QSIII.,I'.R H 1' .LXIl,I'.I-.N .XXII TINY: 'ITD l'I,IXIIl 'I'IIIf RICH III"I"I'If5 tile-ff 1'111c1'1'tN. I-2-3-Ji F11-111'I 4'I11I1, 11, .-XXI .'I S'l'I-1X1J1iiAI IIICR .Yi A .4 f 's. I-I: HIM' ll 1c1'ti. I-2-.5-4: '1' ' 1 ' . . .I1-3.1 I, '1s1-3 f' .,, I ! D 1 . . . . - Of ' ,. f , .XXI TIUXI I'.XI.AIfOY'I'UI.fHQI5'II lIl1'z1x'r R11I1I1 rr Y1-11-rw-1111 'wif1111'1l 01101-11 I-J-3: 4'-1111111i4s141111-4I I M Rn- . 43 Ilmyiuq- Ifnllivx. .11 XI1N1:111u 1Q11:11'1I. 3: '411' II:1114I, 41 MHZ- rv-1! 4'I11I1. 1: XI1N1:111u XXA11 'Im-rx. 4. josij .1 .. ' 'NOR :U ,V J -, .XXIIlI'I'lHX:.XR1III'I'I-1l"I'l'R.'XI. IfX1IIXI'II'IR I.zI111 lAI1I1, 1-jg P'-111I111111111r 111 'I'11w1111 5-11i111' II' 'I S'I11.1I. 'I-11-N1111. fX1'1:4111:1L X1111-cl11111111--11111141 I11'r1'. 3-4: ,I11 '111' If:-Ilia--. 31 I'211'Ii1I 4'I11I1. 3-4: l'-1I111' II11z11'1I. 3-41 I'I1f11111:1':1- VI13 1'I11I1. X'i1c-I'1'cx1fIc111. 41 RQIIII11 f'I11I1. -l: Ii11:I1NI1 1'I11I1. 4: X:1'1111z1I II4-11111' S4111-15. 4. lv A 'V .XXII 'I'l11X:1AHIiXIIl'AI, IQNHI 'lI'1Ii I.z11111 1'I11I1, I: xI11 1112 IJUIIIQ-X. 32 I'111'I'fI lII11I1. 3-4: XH11- 1'f11111111w1-1111-1I 11x11-11. .1-1. I'I111111J1:111I13 14I11I1. 4. If11gI1-I' "I11I1. 2: N111I111111f11'1- 11. 'I'11v-1111 .' -11111: H1-I .'If111I,'I'111w1111 .X1 111121: Ii:1I111 411171. 11 N:11111:1I II'-11111 N1u11t5. 1: If11:' I'-I' f'I11I1. 1. H0111 XI:fi N1UI11.H 1 KA. ' ..1 .XXII IIUX, l IX II. SIiRX'IlI-1IzX1L .I'lI'.I' 1 , . .- J SENIORS IXLI LIHIR Rrrx XI mx fznzzfral II II TU N N xx A 1 rm UI NI My I117.J mv na N III 'NAU n U Ixrlso In :TH ff rnrrnl N I Ix xc I ID L fnmrrzl XXIB XLR College Pr fffmrflifnx II Im N m K I xxm RS XI-XLRILI C allege Prffmrrlrfnx 1 I x x I I NSINK I fnfnerrll 4 rl fnmvrll ll I X X I r 5.1 xxl I u Ix xx ml I N xx ffflf If Pftflllllfflfl IIC Hnxx I'RxxI f fzllllllf If 1111 I3 I N Q I UN XRD III! nfwrlrrlfmx I va I nv cu I I I hX Xlxxlxr Lollrar Preparzziorx ll I x N xx um .41 I cl , cr xc Iu1x IJOLORI s Gmfrnf GITIHX H im x Ihr I'!wb Iluxfmzrf J AMI " OX: .'I'lI'1 'I'III'Q XXURLIP HI:-fr VIUII, I-I-5: flym .Im . 2: I.'t 'I l'IuI'. 1-5: Ii uixxh f'IuI'. 3-4: RzI'1,f'IuII. 1: Hin .' Nu-I f 'fe :'.'11fm. 1: AI - wr If'-IIie-N. 3: CIM- IU- 'elrrx I-I-.IL IQHNIW-I ft: '. 4: 'fx aI II'fnHr Nfx"e,lj-. 4. I'Iv'rxhlxx:Ivx If-WIIIAIIZ IDI:-1. I-54: .XII-, Inf IIMIHN. Q1 IU t1x:II II1f'rx1N. 3. 'lj L. .i R ' L.. .xI, " .XXII 'IIIUX1 I'IIIiI-' Nxx: Eh VIHII. I-L5-4: 'l'f.xx1-r .t:IYI. 31 X: wml IIHII N-vim-tg. 3-4. ,.,.' ij. . ' .XXII ITIUX: TU II.XX'I'Q .XX .XNIIIIT IDX Xfuxit- IHMIIIQIII. .I-4: X':xv'Nlt, 'I'v'nrIc. I: VILIM If:xntIv:III. I-21 IIIZINN IIlnIit'tIr:III. ll I'IllIv. JL IIUNIM-1' T'lJIII', S-JZ Iifxx-' Spurtx I'1rI'tfvr 'If .Xm1u:II. 41 Q1 III :mul NQVHII, JZ Huff Npurtx If4IIt4u' uf IQx1NI1rI', I. I,.x.'..'a,G1xr-3 .XXII I' HX: .XX'I.X'I'IHX Il.-XX'Izl.I,I:. Klux I-. .-XXII 'I' UK: IHIIIX' IDIXXRII I-'UR N.XI.I.X' R. NIJ I'IzIw Ifw-II-.xII. I: Yan'-lt, Ihukz-tIx:III. I-J-34: 'I'v':ck, 3-.5-4: Yu Qity I-'mxtIxzIII. 2-3.4: IIIII-Vfxixvt Him Nxxlmminu XII-I-K, I: IAIHIIL NH11-own! 'MIHIIMI III'-I-l'. I-ll '1 J - I'I1I5N. 4, I,mBr-, Q. . tux' A' I ff 1 - A - .,. L19 ' 1. "I-.s .XXI THIN: QICH 'I'IIIf XX'flRI.II Kiln Il-nu-rt-. I-li .Xrimx-pcII:a. J. La .R,xx 111,114 fl'-I - 1 .XXIIIIIIDX 5I'RIiI-QNX Ysuwity If-I-VIIIIIII. I-1-3-4: Xhzwsij II:uIfxerI'.IIf. I-LBJ: X. xny I4':x'k. I-4. V111-N Nvv:-IQI13. Q: Ixuxivxr I'I:I-x I'-'I'-:VIII Ne- I-r Vluw I'x'w1fI1-mg I'IvxIx, .1-41 ,Iwvxvw IWIIIIN, Hx 'xtixk I'--1m'II 5--, Xxx-I'v'r-N1-Iuwt 1'IuIx .XXII TIHX: SUVIAI, SHRYI I. IQ-m .'I1H . 23 ,I '-If I'T1IIIcN. S1 :XC 1+ Ia. I-S: XIzfI:l":1I I'IuIx. -1: III Ihrv 'I-. I-I-S-4. .XXII N.XI.Ii5I..XIlY I'-In-r l'Ix1II. I-I-.3--1: Ki 1 F I'IgIx. S. HIM lkxucul I-I-3: II-m Sh-xxx, I-1. SENIORS II 1111 X1R11x fnnfrrlf ll 11 1 1 1 SHIT I 0113 IJoR11T111 CIFIIFFIII SI N I 111111.11 I 1 1 T1 111111-11116111 IJr1II 1 1 11 r111Q 1 KI11 SC a I I111sD11x IJ1111 HT Gffrrfral III N 11111s1 1 N ' 11111sI1 I 1 1 11 11 u IXI 111 111111111ss1 1111 1 I 1111111111-1111111 1111 1111 111111111 1 NI I11L Gfnffrzlf XI Xl N LOSL1 L1 ox Cnllegf Prfparatora II l'I0'X SI I I I' lass B QketI1aII I I4 Spams f111111n1 n11w1f1ned 01110141 I4 I L11111S Ii1AxLH1 Collffqf lref1ara111r1 Il 1 IUIxI' NOXIPI I 1 I L I 1111111111 l111111 4 1 1 1 1111 1. 1111s 1 I1111r111 111 1111 1 11 1111 XI11s11, 11111 11111 11 1 11sI1e1 S11 4 Ix111:-11111 111 11 1-111111, 1111 est 0111 a111 111II 1111 111111 11 4 X.f1t11111'1 11111 111 11111 1 111 111 11111:- LL sBY B1'rTY General -XXIIIIFIUX IIIIIIOXA ur 811111111 51111111 I 1 e1 s 7 14 Npdn s 4TII I11 funeral 1 1 1 XI1LX111Q I anus fnmrrlf XILL 1111111 XI 1111 1111 T Gwlerrlf 1lTl11x NTI-NN 111 11 11 1 I1111111 I'1 1' 1 111111 XILQII 1R1 XI11z11x f ollfgf' Prefnlratorq 1 1 xx 1 11111 1 XILLI 1 NDON I11sH'H1x1 I ollfrff' PfPf7HFHf0f1 1111111 f1r1T1 BIXI-R 1r1cI1 1 Xca 1' a 7 Ix F11 A11a1ffI 1 rr !3'1 1111 1 1 1- 11111 11 I,11cK .A I ' i.'I.1X .XXII THIN: 'I'Ii.-'XX'I'II.I'1Il .XIY 1' S11h1111I 5I1111s. IL film- f41111'1'1'1s. I-J. T1111e' .' 1 , 3 .XXII TIUX: XIUYII-1,"'.XR XI' I" 1. 4I11I, I-2-f-4: KZI1-ef'I11I1. I-2-32 1 ' ' ' . J: 13111 SI11 . Z: IXI111' I'I11I1. 2-.I-4: S11 111' 11' ' .' 1' 11 IR.111k1'I11I1. 4: .X'1 l'I11I1. 3. .XXI 'IIIUXZ 1XR'I'I."I' X 1111.110 1'I11I1. 41 S11 31 111111. ze-41 1:1 - 111111. 1.--1 51: IIl1Il X'11' '-I'1'1'4i1I1-111. 42 XIiI'l: 'y Tri . 4: F-.1' ': lI1111'11x, 43 N1 -'1 ',"1 -:I 0H'1:L'1'. .Ig ' ' IItI"". 41 UH'---1'I11I1. 4: I'I1 !g'11IY' 1'I11I1, 4: A1 I4I11I1. 4. I,11.'1, , fISIi .XXII TIUN: . 'Ii.'I'1 ANTI ' .': . "" ISS a. H . -2-.- 1 .I 'SI1 IAIIIIY, Z-.1-43 N -' 1 , l 1-XXII lrmx: '1'11 '1'1-11.1. 1 , '1 5 . 11x12 XXII .I, I.:Xl'fIII :XT Girls' RIIIQ- T1-1111. I-.Z-.IL GI:-e l'111ce1'1s. I-3-31 I'111'IiI l1IlII1, Iiflirls' S11111'ts, I-.2-.IQ S 4 'ng XICQI. I: H SVIII. 21 "fXI:11'1'iz1g1- 11f N2111111-tt." .25 Aca1111eIIa l'I1111'11s. 2: .IllllI11I' I"1IIirs. 2: XII-Stall VI '11.'. 2: S11. ':I l'I11I1, .21 " .- 1110 Ii1'iIIa. .Z-.Ig ll" SI11 '. 2-S1 RaIA l'I11I1. 3: . If' 4'21I. .IZ -I111' ' If IIi1-J. 3: Ii ' ' .I .1'T. 3 I'Iz11's. 4: I':I1j.1I'.'I l'I1I. 43 S " 1 C' 1.1. 4: ,g 'II I Sc' .4I1X. K.A...I-41 I'h t g"1I-' l'I I1. 3 ' .I 'I'I1 'Il '. 4: Natl aI Q1iII a I Sc' II I' s1.4. , Y 3 . . ' .IZ TU ISIC A .. .' IRE Aft Q ' -2-3: GI11- F1110 't.'. l---.- 3 Q ' iih I'I11I1. 4. I 1' .1. 9 .1111 .XXII IT 11X: NU .XXIIIIT HY .XXII .': HIL. .' .XN .XIR I.INI'1 .Xfi-' SCI 111I S11111'!Q. I: Gyn SI11111. 2: V '1' '1II1r. fi Girl! CIP' C' Hrti. IJ-.I-4. .XXII ITIUN: UXXX .X l'.fX'I' AND D011 i1.'1III III:-1' I'f1111'-rtx. I-J: 51: '-I1 1'I11I1. .I-4. I'1'1wIIr11!. 4. .XXII ' .'I I. IES 'vi If 1 'I11I1. 2: 1 y1y1II . -1 A. Y. .-X.. 31 1 IS' ' -. I12'.IL H1-h S -Il GQ SI111. 21 RIFI Tw . 2-31 xI111'111' I"11IIics, 3. I36I The 1938 zuustang XICDERNIOTT 1' RAN K General SENIORS ANIBITIUX XXIATIUX XId1RxLc,H Ld PRNI XIQIXI xmas XX 'mmm General XXBIIIUX Xl NP HQ CUIIFUP I rfprlrnlora III I II mlsh I mls I I r s mn 1 XI Ir I I n r acl: n r 4 Nun IA ment Hmfl I fn-uf rm In Xldxrxsn Rn XILROBI R1 S I wk C o IIIIIIFVI ml Collrm' I rr'fPf1rr1tor1 II rlfrx AI I :amsh I I II Nun zunnnluumu UI lux I reldrx 4 I Ru 1 4 I I I IINIILY N I IIII X QPR RXX Npwnxsh I Iuh XI XLXIIII xx Ixum RINI NI ARRN ARD PATRILI x CIFIIFFIII Gfnffral ll 'AIR IIHNI' N I crx I 1 on ll BIFIUX INI'Il HU ench Klub 4.4 vpn 1 u I NIa4IrI 4 Ix N a Iulm r nan u adm XI4RTIx EI Il 'ABITH XI xRTIx Xhnox funeral IIFII N I UIIIIIIFVFIHI Il rmx I K H114 I I 'Ippc-Il'I 1 lub crelarx I Stu z It X IIIXQ IIIII I I Q IL It L IIII7 I I XI XITHPXKS RL TH XI ru IN Ru Gfnfral f nflrw' f rrp11r11lnr1 ll I t'ILIIt III1 A Q K IITIUX IHRI-N RX rack n c nxnuecmm-1 mur Cer -1 Umcrr II Iv XIFRCHPN NIMIIF The' 1938 Uuviafzg General -X BITIOX T0 RI' XX OIIIXIXIT1 ee fnncert I Am I3f I .f.I 'I .':."R.'l film- IM 'I-rn, I-2. ' I . ANI "ION: HORSE RAXV ING Sp: ' 'InIv, 243-41 Sp: 'h I'IuIv 'I"c'1uuxn-I, .IL ICIVIIII FIIIII. .K-4: Iii lx' Sgurts, I-2-.G-4: Ilyn I I: fix: Xznlhmal ,In 11 Sf :"!y: ,IIIIWI IIIIIII. I-2: im' I'nfI. .I--I: 'I'flII1'- na : ..l4:I'1vI :IISIH gg II: 11.3. . ' ' 3 '. , ' ' J . ANII ' .':1'UXIII' Q' IST S1 'I I. 3-4: .' -' -I 5: Nrznnlxh I'IuI Svc -' 1 ll n1n1iSfi ne-I UfII'Q-r, 41 If1I'e'rQ l'IuI. 4:1--.'t:fT.4. . ' 5 I , K .A ' ' v .- ANI 'II0.': FUI I."I' I .'fDIiR v .XXII TIUNZ I I'1S.' film- One t', Z-.I-4: Iijn Sh . 2: In im' INIIIII-N. 5, w ABI ' f: ,IUI'RNAI, ' ' RK Fr ' . 2: .XVI -ll. VI I. I-3: . 'g'I IIIIIII. 4: A. '. A. IAIIIII, 3-4: .' I' .I Th sl' S. 4: "Nc Fires." 4: R A fluh. .Z-4. , . 1 :XXII ' .':llXYXI'1ROF A NIVSII' S'I'I'IlIH l.atir 4'IuIw. I2 file- I' 1-rts. I-1-.32 XIIQIQ IWIIIICII, 2: Ac. . ' . Iv?-3: Sf- : ,' ru' .' rl-I Ihnly. 4: If - Q-rx f'mIm'iI, 4. An :I SUIII, 4: ,Xc:Ip-Ilzx 1'I1fIII'2 II' f Si- 'I'U1': fntivmi Xxxtvf-nal II1n1uI' S1w'm'Iy. AXII ' lf. I1'Ii MAN .XT 'I'III'l XHRTII I'HI.If I". I". A.. I-J-5. . , I I - . :XXII TIUX: IlfH"'HR Latin VIIIII. J: Ilirle' lp. f f Il- VII. I: HIM !,.y,.fQvy, I-jg Ihlihrv' SIITI. 4: Ifr-m'I1 VIIIII, 4. Y . 1 XII .': 7 IT ' T ', 3-43 Xu - :I ',' I Uv". 4: I'r-I11IuIwIfvw'I 05 . : -' 'u , 4. . NI .': f I ,' , , , CI ' N. -ll Sp' XI1 I'IuIv, 4. SENIORS XIIRXXIX RIIBIRI funeral II I I IJIJI I mx 5HIRI I 'Huff Pfaprlrrllnrl I II I I I II I I III N IIII, XI II IIII I X IBLRN IIIRN LI f 'HI 11: lffffflfflfflfi II I N I ffemrrl I I I IN I I -X f 'Hun lllfflllllfflll II X N I I I I XI R f 'Him Prffvrlrrltfnx II I II IsIuIII rultlu IIIII N LILIIII TLIIIII IIIRN In f ullraf INPIIIIIIIHI II II .1 X I III, NI Q II I1 Nm HI BI f I Hr ru PrPfI11rr1ffIrI II I N I I I II NIIIIIIIIIIIII X em X II IIII II IIII III. IIIIIII r NI III III XIoIxI IR Ionx f allege I Irfrarflfom II I XII NIM: III: III IIr4I Ohm II I Imp, ram. II XIIIx1r IIIIIRI XXII 'XIX fnnrrrlf HITIIIX I XIIIORI III RN XRD I lllfllt' Prrflrlraffnt X II IQII X XIQORHI AD Inx Gerwral N IICX I38 I hr 1955 xilliflllly .XXII 'IIIIIX I"IIIlI'.5'I'RX' X:IINII- 'I'I'III'k. I-J-3. IIII-I' VIIIII. J-1. IIQI-N I"--IIIII:III. I-1. X:II'-It I"IIfIIII:III, I-1. 'Inu IIMIIIII-:III. I-J-.5-4: "I H I'IIII I XII .' .I-A Av i 1, I - 2 ' 'b' .XXI III IAIUX: IlR.XXI.X'I'I4'5 IEIIQ- I'-IIIf'I'IN, I-21 I.zIIIII VIIIII, I-J. IIIII-' I.I-JIIII IHIIIIIIII. J-J: .X. K. .X.. 2-.3-4. X'I'v-I'I'I'-III'III. I: IfIIIgIIxII l'IIIII, ,I-1. X: I.III:II IIIIIIIII- SIIQIIIX, .2-5. IIIINIWI' SIJII. I: .XII IIII .'I:III. I1-IIIIIIIII' If' IIIIIN, 3: Ilym Blum. J: IIIIIIIII VIIIII. 4: If SI-- III' IlIg:IIIIl.III-III. 4. I'5IIx l'IIIII. .IL "Um XI:III ."I4III." 11 QIIIII :IIIII 5-cw-II. 4: Ki 1 N I'I:I5N .42 XJIIIIIIIII 'l'III-NIIIIIIIN. 5. .II, ' i.'I'a I I V , ' 1 N I , . . .XXII TIUX: I..XXX'YI'1R I.:IIIII IIIIIII. J-.I-I: I'1IIgIINI1 VIIIII. .IL ,IIIIIIIII I"-IIIIIN. .I. IIIII- VIIIII' VIN, I: 'IUIIIII' .'I:I!!'. .IZ lIIIsIII'I SIJIYI. II. XII .I.I:R. lixux 'I I-I .XXII I'I-IIIX: .XIl' 5'I'IiXX.'XRI IQSN .X K. .X.. 2-.Ig Ilyn .'II-II , J-1: XII .I.s. . I.ICI'. ' , , I ., . . . I 1 t t .XXII THIN: .'l'R.kI'Q III-I' VIIIIIN. I-,IZ .XIII NPIIIIII SIIIIIIN. I-I-,I-42 I"Iz-II'II VIIIII R. Xllfz .I,IiIi J , 1- I - --1 I"IIIIII:III. I: Sex'-w Ur-II-xtI':I. I-2-I: VIIIXX III. '- QIII. I-3-4: Yavsity 'I'I'zIck. I-4: Yurxity IHIIIIIIQIII, .I-41 IIIIIII. .I--I1 Iix ' V- ciI. S: flaw- -I: INIIIIIIIIII IIrII'1II'. 4. XII ' -1 .'IcI1. J ' c ' ' klrn ' I ' . ' .XXII TIIIX: 'IH XI.XRRX' .X XIII.I.IHX.-XIRIC R IIE .-X ,'l'N. I"I'r-III'I VIIIII. '-2. I'I'IwiIII'III. J: IIIIIIIII' IUIIIIIN, 31 '- ,UN- II-I' UI'g:IIIi1zIIiIIII, -1: Illvz- VIIIII I'IIIIc'I'IN. I-J-3: 'I'IIIII'II:I- IIIIIII IIYIII. 3: xIIII 'III' I'I'IIIII VII IIIIIIIII, 3: IIIIQIIIII' .A 'ff. 4. XII'I'c iI.I.. .RYI. III 't ' V' .XXII TUX: 'l'fIILI'Q'Ix'I'III1 XIH.'I'flI"Ik III'xI.II"1I'2 ' IIIIIJ I.I-zIgIII- In-IIII'II, I-I-.3-41 III:-I VIIIII I'-III" I-, Ifl-3. Q IIIIII FIIIIII. 2: .' ' ' .I -I. 3: AIIIIIIIII' I-UIIIIIN. .IZ .' 0: Iv II'IIII. 2: Fr- 'I1 VIIIII. I-2. Trrzu rn-I'. I-lg I'I'4Im IU, III!- III. .51 Ri I V-I 'tt an 41 Big .XXII-I' UII::IIIiz:IIiIIII. 43 'II-IIIIIIIIIII-III IIIN. XL SI V-II IAIQIH I'I2I5. 3. X , X- . ' ,i . 5 .' I , I I xl 1 . . ,XXII THIN: I"fPRI'1S'IxI'1R III:-I' l'IIIII. I-2-.'-41 I -." ' VII--I'IIN. ll UI" wtrn, 2: L NIIII-CIIIIII 'ww "1-I. .IL IIA II. 43 I'IIfIt1II:I'zIIIII3 l'IIIII. 4: XIIN: I XX': II- N, -3. .XXI .': SVIIUUI. TI-1.-X 'IIIiII .XVIIIII-I-IIzI 1.0 Q .XII ' If: I.,XXX'X'I'.R I IIJIIIII .III ,. Nc-III'aNka. I-2. III:-r l'IIIII IUIIII'IIIx. J-.I-4 XIOSTIiI.I.I:R. I'1-nm' fiFllt'7'I1! SENIORS ,'XXIIiI'I'I4lX: III-lSI42NIiR4IlRI-.551 4211-e 4'1111c1-rt, I-Q. 425111 FII-111, 1. 5v.1m11111': XI'-rf. II1g NNN-r 4Iru:m17:1Y11111. 41 II11-5111.1 II1LgIN N'I11111I. N1.1rp11. Ros,x1.11-. XIL 'R1'11x'. L14 .'XD.X Collage Prfffrzrrzlffry .XXIIIIIIIIXQ I'IIX'SI4'I.XN .XXII SI'Ii4QI'.flY 4211-1 4+-lsurtx. I-J: I'Q1x1'I1fI 4'I'1I1. 4: Iilu 51111-' fI 511.1111 UII11, 1. Cffffryr' f'rrfmrr1for1' .XXI IiI'I'I41X. S'I'IiXf14LI4.XI'IlI'.I4 - ,.. 4I111-lx, I-l. .X1.q-peII.1. I-.1-1, 41I1-1- 411111'1-111. I-,-A-4. I..1T11: 4I11I1, 3: -I11111111' I'11II11-N. X. K111111v1u 411131. 1 N1c1101.s, XI11.1JR1i1m Cu Ill lllt'fl'IlII I I 4 L BORN B1 1 fnnnfll N1 .1.sox. ,I mx x In Ihllfaw Prr'f111rr1torr1' .X XI IIITIUX2 S'IxIfXfI4IIi.'XI'II ICR SIMIIQ IIiuI1 ScI11..1I. She-II15. XI1111tz111:1: I.:1ri11 4'f11I1, i-4 1 Inu 4 fnnnrlf 1 1 N1 111111. 44 431 IDI RIxlRIx N ww ff1mfr1I XRXIIXTIR -X1 1 fnllrrfl II 1 X he IV 15 IIIUHIH1! I x 'I' 41111111 lrefvlrrlfou II 1 x U Ill lllt If III I FIIRSUX PRISLII I Hex Prrffrlrzzfo IITI 14 I C x 4 r 1 I4 N111 14 1. v r xx 11 1 N Q- IJ9I .XXII TIUX: I'RIiSIIII'IN'II'5 I'RIX'.X'I'I4. FH 'RI'1'I'.'XI4' X' HIM- Vfurxrm-1't-1 III' Si-tm' 4I111:11117:1111111. IIIIX.-XRRIAQI. .. I .A RID .XXII I'I'I IX: .XX I.X'I'flII 4'I:1-Q IS:1NIfe'II1:1II. I-2-.I-4: X':11xit5 I"-1--tI1:III. .1 IIS .', "I'X 'IU-111'11:11114'11t Ib11II, J. 425111 .I11u. I1 ,IH1111-1 I"11II11'x, F. 51- ' ' .'X44:11'-I. .51 "X':111I4-- Klvvuf' F. 4l'I"r. I.1' III-.RIA ' , , I , . . . I 1 F , .XXII TIHX: I'.XR.X4'III"l'IC 'I'I-.YI IQIC HI11 4'-1111-1111. J: ,I1111-11' lm-I11--r1:1. S: Nuim 4111-41.-rv.. S Hym ,'I11'11. 3 I' XI,XI 1.11. -I Vx 1 If 1 .XXIIIIII IX I'I4IX.X'I'I-. NI-.4 I4I'.'II.XIlX HI11 4111.1'r"1N, I-Q-.3-11 4IX1:r Q. wI1'1111-' If 1"'+-. 5 If -. .. 1-1'r1 x ., , I .XXII I'I PN XI. HRX .X I'RIX4I HIM' l'11114'1'u. I-Q-3: 4251? SI1-111, Q D.-"I: I .LA fo rf' 7'-1 .XXII HY: T41 I.I'1.XRX T11 44 IK I..1111: V'-11. I-7: SXXIl!'IIIIfZ XI rt-. T-Q-F: .fX'tf 5:1- rlfn-. 1:11-f 11111, 11111.-1-. wg-9.1. 1-1-.1 1"-fr XX'A'f-1"1:'4 If Ir'z1!11!' I-5 XX -wrt' 4'4':I Iivzlj--. Q-I XI'1-'1 4 111:11c1'. Q1 .fXc:1yyeIIA VI11-'15, Q. 42155 'ITI1 'IR.u". '-QT, Ifnufv-It I I1:I-. .5-4. kI1:1111-' I'I-"aw I-'4IY'I"I?Ic'r. 5. If"-I 11'-Q .rw -I fljvi .X :ITC-: Nz1zi1:1g1' II-f':- ' N-'13, F-4, 4211-I11' 4r.1'7. 3-4: I-11I1111r-111-VI11rf. 4. Sttuivrtr Ii:-3111-'tc-. 4. U-zr' z1111I Sv- If. .5-4. I'r N11Ic11t. 1: II111i11:'- Iii X.1r11-1.:1f 44?-gzf' .ni-E 5111111 Xrw- am-I Spffrx- XX':111:11 4'-Im -11. 3: Ii -cztn 41 11'1f. 4: I'11:cI11I 4'I11I1, 3.43 Big ,iq V IQKVA4-Lg., L, 4251? 5I1..xx. :L -I1111i- 1' I':+1111 .Xrr 4'--111111 tu. 3. 511'1:tg1Z1t':L11'. 4 6' VN SENIORS -X IIXIR-XNK G rnfral KVI x un I'II-XX I ull: df Pr: fmralorx I IIII 1 HTT I 01111111 l fffllfllfflfl IITIUX s I I 0 ffllffll lffflllfllfflll 'II ll1ll1l s XIILR Gfnfral LII N41 XXIBIII lI'lI IIIUI' Q PN fnnfrrll II IJXIRXX 1 1 s 1 z A I luwxs XX Axnx Cnfnerrzl BITIUN x :er I Q 1 1 1 I'xgL11 e- 11 11 Nm e mu fu 11 r 111 1 X xg 11 1 1.11 1 1 1 11 11 111 111111 11111 11 111 1 fn IH rflf II I K XX IIII rIX 1111 1 R9 IIII Gfnrrrzf R 1 Noun 1 I olfnff' I rffvrlrrllnn I XX I1 NL Y 1 IRUBQT I INIIIX f offfaf lffflllflllfffl HII K fnce LI 1 1 N1 rmhf Xhm I L11 4111111 f '1lVINIP7'f'If1l x1ITIf1N RXIJI1'1N'I1X 110 X A111-II11 7 I f ,, f Q , -gf I,.-XX'Iil,K.-X.I XIIS . , ' . 5 'Hs -' -N fl, - ' G .XXII 'IHX:III'I.XI'TI1'I:XN 111111 ,II-Inu , IIIM I'f1l14'l-VIN, I-Z-.II I"1v'1l1'I1 f'I11I1 P1-.. ' . Qi. .'OR S .XXIII IIUX1 I'IfRIQI1RIX,X'I'flH 12111 1-1111-1111, lg 511: XI1 4'I11I1, .1--I I'1,.- 14. Ii In .IAN11 I 7 J I ' ,XXII .': NIUR'I'I4'I,XX .X1':111pz'IIa f'I1f11'11N. I-2: 113111 .'I111X1. J: Al1111i-11' I7f1IIif--, 3 .Xrt I'I11I1. 4. I,la'l"I'IN QII. .. .I HN ' 1 1 7 1 - -- I , . , A I.:1l111 1'I11I1, 2-.IL I'1111'l14I IAIIIIPQ .I111'111 I'1'f1111 1411 Hu: I,III'.l,I'.'.A .- ' IL'Iz .XXII HIUN: .' 1. ' ON 511: 'sh IAIUI1. I-I-.I-43 -III ' III-ff, IAJ. I,IIII.I.I 1'1. . 'Ii-XI. .XXII THIN: 'ITV Ill-1.fX . '.I.-XX 5 I". I". .'X.. I-2-.'-4: .I1111111 I"v1II1c-6. 3: Shi' Shnp I'1111trst 111 I"f11'111 XI:-m'I1:11ics, 4. D ., . . 7 , A v :XXI .ll TU 1XI.XX'.-XYS IKIC ,XS II.'XI'I'Y 1 5 I II,-XX'Ii BEEN IX X. If II. S. Vh- 'Il1I1, I-.21 I'rwirIz-111 111 S4pI111111rQ- Vlasa. 2: 1, -' tix' 1' II CII. .Z-4: All-f .1 I'h1 Z: Ii:1I'1 I'I11I1, .I-4 ,I111'11 Prom I'11111111itt1-my 33 Ju '41' Ifnlliu. 31 .IllfI' I' 111 vil. 3: ,-X':1p-llz. .31 .'X. K. A., .I-4: I'1'c-ily-111. 4: Ilirk ' Yi'--I'1'1'siI'11t. 43 SQ- '111 Ring V1 11111-nf. 4: :X 1 mw- 1111- I'1111111it1re'. 4. . I'1'1"1's. 01:11. .XXII 'I' OX: 'I'R.XX'I'1I. 191.1 1'.111.-1-11. 1-3-.1-41 Ki . 1 I'I',-. .1. '1 ' f .. .LY I' IC A ' .1 ' , I , . .XXII ITIIIN: XIII.I.lIPN.'XIIII'1 'I'R.'XX'IiI1IX4i 1'11XIl'. IIUY .Xi 1' 511111111 S1111r1-. I 1 1211-41431 'Q' IN. I-Q: AI1111111 F1-llu-x. 3. bv ' ' 1 ' 1 ,Y ' I , 1 H K .-XXI "IDX: 'I' .-XXIII. G11-r IU YIX. 1421 I'111'IFI1 I'I11I1. .13 U1-hr fhff. 4 Ifv 1 'I11I1. 4. R.-xy... '13, .'X.II 'Z . f' , R 411141 fl. rf!-. I-2-3.1 N11 ., --.'. l+"I The 1938 Alllfllllly SENIORS Run L11 Clfllfflll III 1 II 1 fl' 5 NLC I A I 41111 11r11.11111111 II1111 11 ld 1 C d R1111 111115 Ilox Xl 11 flnurzlf 1 N 111 1 R111 lxs H11111111 fferlrraf Il 11 mr 111 .111 11 1 1 R111111nLs11 A111 fnfllrlzlf II I X 11111,1 N1 1 11 1 1 1 N 1.11111 N 11 1111 111 Rom xsox C11 11111 1 fferlrraf III I ROI-'I R IIOROI HX f 11!ley1flrrp11rar11r1 KI 1 1 1 1111 111 N 111 1I111p, 1 11 r 1 I. 11 1 1 c11.,111 11 S11 1 1 111 1, 111 1111 1 R11111 1 1 If-XRB XR 1 C,en1fr11l 11 Xlx 1111 1 111, R11111111111111 -X11111111 f ollrjr Preparrllorx 1 r 1 1111 X r1 11 1 1 I I K Il Sxxurus Ifkxxk lfrfleral 11 1 XR r I 1 111 D11 1 S1xD1D11 I 111 fn Ilfflll ll I NN 111 N 'uxmsox XI111101111 Celzrral BI 11111 N cc 1111.1-1 4 N011-nc .1 11. .1111clIa l 1 111 Nu ro H1111 K 1 llrgr Pffpllftlfbfl II l'l N I Cl' IILC AIII I .1111 h 111111 11 Ur 1: 1 11111 XIII Nh 11I 11111 111111211 H mr N11111-11 4 :XXI TIUX: XI'lXX'.'I'.'XI'I'lR RI'QI'1 i"IiR 121 K4I11I1. I: file V11 '1'1, I: -I1111111' Hz11I. IJ: 51-1111-: Ii' . .43 'IU1 ' A ' 1I. 5: I"1-N1i1z1I H11 11. .12 V111-X I I-'11111I'll, 1-2: Fla-1 link 1I1'II. I-J-3, 11111111 Hz1111I, lvl. .1- 111 II:111I. .1-J 1 1 .V-.1 : , .XXII TIUN: XX .XR l'1JRRI'.5I'UNIJIQXI Y1-Il I.1-2 I1. .I-.I-41 l'I11I1. J-.51 II11111111111 XI1-111I11-1 "I H I'I11I1, 4: I"i11'-.H 4. N' -1:11 'I4I11Nl11:111w, I: X111- I'r1-x11I1-111 S1111I1111111111 1111111 l'I:1-N Iiz1Nk1-1I1z1II, 3-3, .XXII THIN: I4Ii1XI"l'I1' ,XX I.:11111 l'I11I1, JL .I:l"-11. .1-4: 1Xu:111111-II:1. 1-3: ,XII-,':111' 1'I1111'111. .11 .X. K. ,X., .I-4: lfrlw' .X z1r1I-, I-11.21 1111-I11-1 511111, 4: 12'rIs' R111 'I'1'z1111. J-S: I'I111111g1'1111I11 1'I11l1, 4: II11: .1111-1' Urf: '.z1!i1111, 4: 121111 .'I11111. J: 'IY111 I"i1'rN.4' 4,K1z'1I'l'-1,-I. .-XXI "ION: XII-Q1'lI.XNI1.XI. IiX11IXI'.I'1R 1 I V 1 . .XXII THIN: I."'1RX.'X'l'IUX.XI. IN'l'I'1RI'RI'I'I'ICR I"1'1'11cI1 I'l11I1, 2: III1-1' l'11111'r1'1s. l-2: 121111 SI11111, J: ,I1111i111 I"11lIi1-N, .IZ II1' '11' S111'1'1'I1 1111111-'-1c1-. .52 I"i1'N1 I'lz11'1' fl: Keir' f 1'1111!'s!. 5: 'IU 11' 512111. 3: U1'1gz11izz11i1111 I'11Ii1111 111' 11 1-r. .IQ I.z11i11 1111I1, 5-4: If11gIFI I'I11I1, .I-4: 4X. K. .X.. .I-4. X'ic1'-I'r1-si1I1'111. 4: I'y11x 1'I11I1, .5-4: N:11i111111I I"111'1-11111 1.11 ', .I-4, X'i"-I'r1'.'iI'111. 4: X11 11111111 II1111111' 51111111 .I-4: Rz1I'1 I.IlIIr, 41 Hip: S1111-1' U1'1z111il:1111111. 4: S11 111 Ri 1 1'1111111i1111c. 4: X'z1l1-1Ii1-1111-11111. 4 ' f . ., 1 1- . .XXII IIUX: T11 Iili .XX I'NIJI'1R'I'.- 'ICR X'111I1-1' II'gI S'I1111l. Y111I-1'. XX'-1111111', I-J-3. 1' 1 Y' .XXIII'I'I1JX:XII'1lXll.XXI1'.XI. IQXIIIXIQHR Plans I'r si1I'111. I: IC11-1'11111'1' I'-11 '1I. I: "I41-j1111'11:1111111 111 .-X11111 .IL1 .IZ ,I111'111' I"11IIi-N, .ig I-Q11-l11I 1'I11I1, ,Z-4 Rz1li11 1'I11I1, 4: 1111-1 1'I11I1, I-2-.5-4: l'l:1N- H:1k1-1I1:1II. I 111'-I -11111. JAR-4: X'111li11 Q11:11'11-1111. J .-XXII TIUX: '1'11 HI. .X .l. IXI-I X11 N111 I"11111I1:1II. J-5-4: 1'I11I1, 3-4: X1111-1' 11111111- 1111111'1 Uf11'1'1', I-3: l'111111 N-11.11111I 1 '1'111'. J 1'.- .' 21. A . .XXII 'I'I11X:.XIR I1lS'I'I1.'. .X. Ii. .X. I-S: I'111x l'I11I-. .32 ,I111311-1' 151.111,-, .13 '11, . 5111111 J-.lg 121:11 QI11111. 3. .XXI ' .': ,'IX1II-IR GI 1U 1 rw, l-.2-.V : f . 4: XI'1I'i111I 1'l11I1, 43 Ac' 1 'I11 X. 4. ji V' .XXII ' UN: lkIX'II. fIiiX'I1'Ii III L11 ' ru, I-J: 511' 'sl l'I11I1, 112-5--L: 'l'1'fg11111-1-1' 111 Sp' k ' . 2: j111'11r QI 51111. I-2: XI1fic 111 111. 2 12' 1111, JZ IQLVII1 l'I11I1, I-5-4: -I '111' I"'11II1f.A jg X11 ' 1,15v,,3.. The 1938 -llusiang l+1I SENIORS 1 1 111 1 11 Ill lllt 71 ml S1 1111111111111 ll 5-X111 f11'n1'ral 11 1 111111 11 r 11: 1 1 1 111 R11 f1 ru fl al 1111 I1 XI' 1 11ll1f1f1fl11f,m1111r1111 1 1 1 51111411 flrnrrrll 11 1 1 1 111 114111 111115 lx11111L1 1 x CYIHFUP l,ff'f1Il7'llf0I'1 ll 1 IN IJINI 1' N I 1 is 11 1 1 IQ l .4111 11 1 X 1 s 1 r 1111114 1 11.1111 11111 111 I-111. 111 111 ll 1 1 4 1111, Nlster Ur1..11117.A 11111 1111 1 1 -1 Np'X1l 1 1 1 1 1 R1-1111.111 1 1 1111! .1 1 1111 11 u xllllllll N 111 11 slr, 1111 Star N -1, 1 1111r 11 111 1 R1111, .11111 :xll1111l1llLt 111 1111111111te-c 11111111 11111 N1111111' I 111- SBXIIIQ., 111.111 1 1. cz! 1 N 11 S1 XRS ROBIHRT C,e1wral 1:-sl1111111 I'1111tl1all ah 11 etlull .11 111 11 r 1 11 1a 1 1 111- 11111111111111 11 11-1 11 ur SIDXR 1011 f nllrqzf Prrfprlrzltou 1111 l1llI'X I ollfar Prepzlrzltori 111 1.111 111 ll lll wen 1 x11 1 1 111111-lla 11111 1 ll r 11111111' 1r11n1 11-111 11 1 1. 114111 1 11 1 11 1 11 11 1 1-1 11111111 5HlI'Pl'RSON X1-XRN R051 lfllfflll 1111111 1-X11 A HL 5HLBlLlx QLARI 1111 lnfmfrfll S111 f ollrqz' Preffulrrlmri U N lx NPI' 1 11111 1 11 'X111111111111111 I 1 UlTlL1rw ll 1 lk 1 1w tl 1 Cf N 1 ll I1111111' I1 1t4r1.111 LQ l Ill I' Ill ll' 1 dlli I I 11111111 ILL ll I' JII 11111111 CC 11 .1 1 111.1 1 ldIlN X.11111114 11111 mer 111.41111 Une 11 211 R I A 1 143 1 he 1938 Ifmflnzy S.1"''1111'1'1111',11'1'. I., 'anx .11Il1l'I'l11X- l'RlY.X'l'l'Q rl-11 Kl'Q'l'.Xl1Y .XXII '1'111X1 X011-ll.lS'l' 11111111' 19111111--. 5: Ki 2 K I'lz11-, .12 A. K. A.. .11 5111111 511111 I'll't11 T11 1. 3: l'l1114l'Ql1 l'l11l1 .11 11111111-1 511111. .11 1'xll'llCll 1'l11l1. 4: :XTX 1'l11l1, 4: I'l11111grz11l11 1'I11l1. 4. Sci .1 ilfli . . 1.11111 121111 NI11111, J: ,I 1111 I-'.1lli1-.h Su 1 .1a, R. .1 11 I' 1 . . - . .1111 151'111x1 sl' ' 'His L'L.l 11' 1, .A . .XXII TIUNI l1U0'l'l.I'll111l':l1 Y:11'sit1 l"1111tl:1ll. I-2-.'--1: flaw 11:-111111: I. 3-4: I-.I-.1-43 l1l11l1, .1-4. Su.. , icy .XXII IFIOX: T0 Xl'1K1'1 5IYSl'Il.I" .' .' ' INS- .XI1l.lC TU fill' I-QTY ,X-111-1:1111 I'I1lit111' 111 tllr 1113111111 41 lixcha 111 Ii1l'1111' 111 11 - 1211-l11-1'. .11 Quil ' I Scwll, 3-4, S1-ci'-t:11'y. 3-4. 'ic1--l"1-,'i- 11-11. 4: Nil' 'l Tl'1Aa1" .1-4. 1"-."1' t. 41 I 'l','l 1'l11l1. .1-41 NI'l"1g:l l'l11l1, .'- 1 if 1' Aft' . 43 A111111 - 11 lIl11l1. 3-4. l'1'cwiI1-111. .1--1: Girls' '1'ri1. 3 1' .' 'tt-, .11 1.11111 1'l11l1. 1-.Zz A. K. A.. -1: 1111111 l'l11l, -12 " I " 1- 1i111111' A XI'r,'," 3: ,Illll- ' I" Ili 3: 1 2 .Ili , -11 1ll1-1- 1' nccrts. I-.2-5-4: 51113-' A 'zrl. .13 .' 't .l11.'i' Fw- ti1':11. .1--11 jm' l'1' 111 A 111111i!t1'1:. . 3 ' ' ' 'H llll' 1' ' . -1: ,I "1 ' " f 1 " 'l.'. J-.11 S11i111111111f XI -. l-3: 115111 .711 11, 2. AXIIRITIOX: I-1l.lil'TRIl',-'11, ICNIIIXICIQR Fx' 1 ' : fl Iizsk 1 . I-.2-3--1: XV'-111 'I'1" I-.2-.1-42 Ya 11l,' F1111 ll. .2-3-41 l'l1l. -1: K1- 11z1"I'lz1yH. -11X -1 3:11 1115-A , J, S111 f.. 'LOL' .-1311 LIUNI TU I.li.i .I DKK' 10 l"I.lR'I' ,I111'11r 11111111-s11'a, l: Lal' l'l11l1, l-lg VI ,. l-.21 1111-1 1'I11l114111c1-115. I-.Zz xIllii' K'1111cil, J: Ac: '. 2: 'I' '- 111111111111 IJ'ills. .Z-3: ,I111'11 I-'11lli1-5, .11 ,I ' ' I ' - il-11 f. .11 Girl! 1.1-2 - V111 cil, .1-4: liligl'-I1 l'l11l1. S-4: X21 '1111:1l 111111 1r S11"e!y. .1--1. '111-11x11r". -13 111g Sit ' Ur. 1.111 ".1 '111. -1. G A511 ' .': TU l.l1'liA LUNG. DY. 111.1-I I.lI"If 1111111 l'l11l1s. I-I-3--12 V11 '1-111. l-.Z-3-4, .' I I ' Y " .n , .1 -Q", .511 Q "1"1's, l'111.1. .XNll4l:l'IOX: '111 1111'.1111.1-1 '1' 5111 l.l 'I-l .' IAS l.i111'11l11. N-I '.'k1. I-23 j1111'11' l"11ll1cs. .12 .I -' '- N111111-I UY1iCr1'. 3: 011111111--1111111111 UH1c1'1'. 4: ' V1 l. 4: R:11li11 4'l11l1. S-1: l'11-1l11'A'111r 111 111111111 l'l11l1. 4: flaw F11111l:1ll, .1-4: Vlzuf ll: I-1-lull. 3--1: f1l!i1'1 ftztf. 4: A. K. A. l'l11l1. -1: Q1'll :11111 Scroll, 43 h '1 1 ' " . 4: Yi"-I'r1's1l1-111 111 Sv: '11 flaw, -12 Sc '1 Kilg ' 1 A1- 1111111c1-111c11t l'1 'I 4: .I111'111 1'1 1 11 'tt , .11 "Nr I-'111-B." 4: N141 'I 'Iil1'sp" -1: ' 'I 111111111 S-1"-,. -1: "lil -1: K' ' '. -A' Pl -1: . K. I.. A--einlly, 4: Quill '111 Scrull. 4. I 1 1 - i SENIORS Z U5 ll, ,f SHL"I'IAS. joux , f Coflrgff Pr1ff111r11lf1r,1' .XXI lil'l'lUX2 f'lI ICXIII Al. liX11l .X I-.lili X1111-1111111111-Ni-111wl 111111113 3. UI11111111 l"11ll1c4, S. l'.111'I1.l 1l11l1. .1-4: fHT1c1A1'- fl11l1. 4: li-134 Mlm- I lun. 41 H11-111144 Nlalnaucr' .X11111111l, 43 1111111111-11111111 01111-1-1. 4. 11,1111f111,,! H1u11 Ffh-1-1l, l.1111'-1l11. X1-l1"z1-rin. S1.x1x111x5. R L 11111 C0111 yr l'1'1'fv111'11Mr-1' 1111 11 1111 1x111R1 lxl uffrfr 111111111 1 1 X 01111111 l l N XX K 4, Ay ll A f f1ll1q1flwp11n11f111 1 KX 'SA- mu 11 nrf 11 1 1 I 1 ll 1 11 1111 lr C 11111 116' f r1ff1r1r11for1 1 t 1 1 1 L ll SNIITH RL111 C 111121112 f rff111r11t1n1 1: N1 1 Sxms 1 xoxxr f 1111141 P1 1ffmff1to11 1 1L1 K l I L f 'XLIDIXK X lx C1111 Ill lr1fp11111ff111 il Xl DN Roux 11 l1fu1111!m1 x I 1 XS 11111 lrr 1111111111 1 N 1 1 1 I XLLH IX N 111 N 1 K L I 1 lcth 1 N x 1 X 11 1 11 1 l1.1l' A 1 lkx lltlll I al 'Ihr' 1915 l1111!11l111 l+3l 416 Lg, ,.'v1,. pu XXll'lll1X Xlllilllf1X "l.211l11-- 111 ll11- .l111'5." I. Ki 111- l'l:11-. J. ll '.1'. l'.1111-.H J: "'l-1111: 511 ff' si: R11 1.u 411131 4 S11 -. 1. '-.1'1'11 l'1l' l'r1fr' 1" llxuw lf-1-1rl1:1ll, l-J. Il.1X4 H.1-lull-.1Il. l-J, ,l1'111111 11:11 111 1:1l1111111111 Su -..1l . . l.1R1' .I 4 I .XXII I'I' OX 'ITP Ill? 111 5XXl'lXlfHl..XXl1 ll1ul1 .1'l11111l. li1111x1'll. X1- Xl:-x111, l-J-1 I 1 I . . L- J, 1- .-4.1 L - .f NXI "H,L111xR1.11'1"1'1-. f-3' M , ' 1 1 ' ' f ' , Q " ' ,ff df, -ff- 1X5llI'l'lHX:1'l1XSl'I..XR Slil 'l1'l'l ' ' Si 14113. l1111:1. 1: l.:11i11l'l11l1.2:,l11111111 l"11ll11-.4 .ig "Rv- j11 1111114111 111 .X11111 Nl:11'3.'A .ll lC1114l1-l1 l'l11l1. 5-fl: lI114l11-1 St: '. .5-4: A. K. A.. 43 .M1 11:1l 51:11, -1. RHI111 l'l11l1. 1' l'l11111g1':111l15 1'l11l1. 4: l"1'1-nclv 14l11l1. 41 Nfl' 111:1l ll1111.11' 51.1 1-11-15. -l: X:t'11111l Q111ll:1111l 51-1'11ll. 4, "1i111- Xl:11l Xiulllf' 4, Sw " . .nu ' 1 3 . . .XNIll'I'I1JN: 'l'l'l,X14ll-lil! lil-111111-k-l'g11'k111'11111 ll114l S1'l111-ul. Ill:-111111'l1. XN 1111111n. l-3 ill:-m'. .5-41 lil' S1411-1' U1'1gz111'11111111. 4: Nlz11l1'1u11l 4'l'1l1. L li 2 .. "IM ' Nlzul ."gl11.'A 4: li11gl14l1 1'-4: l211Nl11'1 511111. .5-4: li11l-' 125111 Sh-111.4. 11111 l:I'lHX: lbll-1'l'll'll.XX Xl111Nlz1111l llf-I S1-l11111l. Nl111'Nlz1111l. X1-l11:14l1z1. l: lll11 11111f 1'11'1',.l1 S111111111u lCxl11l1it1-111,32 l4i1 S1411'1'H1:1.111 g1t11'1. 4 51, '. 31,11-c' ', .Q , 1 . .XXII 'l'lHX' lil.l'Ql"l'RHliX1'l'lll'Ql.4142R.Xl'lll5'l' Ulm-1-1'l11l1. l-2: lf-1-1tl1z1ll ll1111l1l1- Q11:11'l1-1. 4: X1111-1111111111-f 41--111--l litl11'1'1', .ll V111111111-4111111-1l 1311111-1, lg 111111-115 tlul.. 41 l'l11N4 l'k11111l1:1ll. l. 11114115 l"1.1,1l1g1l1. j-3.715 "1" l'l11l1 I, l"11wl1111z111 l'l:1M S1-1-11-11115. 4'l11w lI114le11l111ll. I-34.4-4 Sr. '1. 1Q1.. fm' 1111111111 1'-1 - .X.XllSlTl11X'1lIl'QNIll.Xl.l-,XAIINI-.l-.KZXM li.111-l. l-I-I-li fP11'l1r-11.1. l-j-.I-1, XX1.1114l1' lI.1:1l. 1' 14414111111 lI:1111l Nl.1-11'1'. 41-l11l1111! ll1l1. ll. .11-11' 4171. 'l'111l11111't Q11.1'1x'111'. 5. -l11111111 l'Y1lll14, Q. l"14!1'..14 I511 1. ld--11'..1l iizulu--11.1. 3. Xl1x11' 1'-11111'1l. J. .XII-5111 47 "-, Q J, l"1'-1111114l111:114..9: .X K .X. 5-4, lQ.11l1-14l':'1. - 5l'l1.- .lm 1:11, A fp- 5 .XXIll'l'l11X:'l'l1l4li1X1S1111I1,'lxll-.R 111144 l"11111l1:1ll. 3-41 l'l11-4 H1441-tl111ll. l-Q-.5-4. X.1:-1:1 'l'1'1ck. l-F-4: 'l'111clx Xl1111.un-:, ll ll11l1. I-.942 5-111l11M 111-111' l'l11H liv111rw11tz11x1. J. lf -' 1 1- l111:1111l, J-4. .l1:11- 1-11' li:1111l. 1. DI11111-11 1111-lu-N11'.1. 1. .v --: lI11111l,J-.9-4: .11111' l11Nl1r4!1'11. .9-4: H11-111111 XY1:111gl11-' H111-l, 514. l5:'11w Ny '. .51 ,l111111r lllrr. l-2. ll:1111l fI11!!' ,I 4411111, 4. 51111l1'111 llwlj l'1'1-N11l1'111,4. l1:11111: lf11ll1w. 1, "R:-11111r::1t11111.11 .X'1'11 .'l1iy." S: Rmln- 4'l11l1. 4. VI11111111 l'1'11111 V1-1111111111-v 5. ?1A11111r H1111 .111l .X11 11111111111-111 I-11111111111-1. 4, "Um Xl.11I N31 4. X111-111.1l 'l'l1r4111:1114, 4 SPI .1..-1x1-,. 5 'NK Cllr' " f ,XN1ll'l'l11X:1.1.1-ll"l'Nl1'll'Y R1-1111111-1' l-', lf A. l: 'l'1'.11'l1, J: 1411111 1l11l1, ,lg 'l'1,,,Lx 3.1 - 4 1 . 1 . Q 1 SENIORS S'rr1x11.LR. XI,-xxlxli I1'n1er11l 5IINI Humax xxx I f!lfqel'rf,'mn1rf,r1 Hmm Xlakmx Iam I off: gf Prrpzzratory GI I Ll N KIIIIIIII L K SIORX I rox mms I ollf' fr I rrfmfrziuu 1 S OLIINBIRK Iuox xs I ollrgf' Prrparatorx XI NI In 11 I munlss mu IL -Xnnu I Nuff -3 5Ll1lX xx Ham fnflnflrlf Sw Avrox .IPRRN C1 FIIPIYII IIITIOX T0 II- IJlI'R XIDX I'XTl RI- m In mn sloncn Ofharx 7 mnulwl mu Ufhul 4 Il n 5 INIII HI-I fnfmraf II I Ame 1. I Naxtztlz HI I! HI LI 11 IL I 5lIIxLlA Inuu Cfrmfral 4lTlf+x IR is XX XRRI fzrnrrzlf II I NI' Q' Il III I as 1 UR BhTTx flflli fill IIII I c nn I1 u cr N mlm-tx I' urudnlrm rl I ul OR I olulurrf mf SI N RI I IILC I III II I-I+ fha 1938 Uuatang JA Q I' .X K .X. 1-J. .XXII THIN: S'I'IiXUIiR,'XI' IIQR Illrc l'-In rt. I-I-53 Gym .II1-mx, J: Sw' 'u' Nl -ct. 5. 1' I J ' ' ' .XXII ITIUX: .KYl.X'I'IHX Jr s ,1..' AMI TIOX: I'HI'IXIll'.-XI. I'1XIiI.' QHR Iiat' lIIuIf, 1-2: Xu -'I fi' 'I UH':u', ,Z-3--Ig , gl v ARI W I IA SUI. I UF N4 -'fn I A.I'-'51I'4 ' 'I 'I 1 ,Im 'I ' I"-,Ilic'. S. Sw A 1. 5, :Jax .XXII THIN: I'RIYA'I'I'l SIiI'IiIi'lXIIY lllrr l'InIL'm-l'tN. I-2-3-42 Ac: wII:I. .3--IZ Sm-'mul A '. I"x'm-l1cIl I'IuI:, I3 Ifucl' 4'IuI:. .li I'Immg1'4qnI1y I'InII, 43 Iinglixh I'IuI:. 4: 'Iuniwr I"-xllirs. .IL Music lhuncil. 4: Stu- flrx Sm- It-lr. 2: A :ppl-lla I'.1m"'l. 3: llhrv' l'IuI:, 41 II" Fwixlvx' Hrg:mi'zI!i-nu. 4, .NBII .': H AYHI. 'I',x1,1.4 '. :N F. .XXII TIUX: I'1I.I'Il"I'RIlA.XI. ENG .'1I'1R SfqnImv11-we lllr I vlmlvr Iiuclifl I'IuIw: Sr 'lv' Iiuclill l'IuI:1 .Iumwr Rwlnrixm. 4. 'lv , 1 . . . ANI HIUX: .lUl'iNAI.IS'I' lllr IIIHI- Il, '-ri-. I-.2-3: llirls' Spwrtx, I-21 Hgm Slum. J: jmkyr I'IuIIICN. 3: Vxhrr I'IuI1. -1: li Nh ftaff. 5--1: S- ' Q Qflir--r -If IILINIM-Y. 4: Tw ' II 'Il-. 3: .2 'II Lmfl ix-fmII. 4 'l',n'1. .I,IIX1.1.lS .XXII TIUX: .'I-QI' Q".-RRY IIIq'v: ll. -ru. 1-2-3.4: Knit' g t'l If, 4 I ' . - SENIORS I'111mPs0N. I':I,.-XINI4 1 lit'Ilt'I'I1l I 1111x11's11N. .I.xx11-.5 llvfll ffff! IQIIUNIS. H111.11x lvfllfflll ..SI"1,' 41... 4. . .X I 1 11 1 1111111111 lol-:lx x 11 f,1'111r11l II Ir11 11 1 X f11111111f Q N mx IX 11,1111 l11p1111111111 1 1 111 1 xx 1111 1 1 N 111 x1xRl ltlltltl 1 x IRXL1 XXxBoRx1 0111111111 II lc lx I SHN 11111111 I R F I f f1H1'111 fr1f111111f1111 BITIMN rc Inc 1 1 N 1 X cttr XIxIr11.aI X NI 1 111 r 111 11 llrx. 11112111 11 I-xr 1 ll nut I4 r lx 1 I111 1 1111111111 1 1 X L N111 1111119 wb 111111111111 +3 1 XXII IIIX Iilll XNIIXIPMIQXIIIII 'I'11.'1'11x. If1.11s1-. I.'11If'1 f P111 ' ' KI., C ' I 1 .XXII 'I'II1X: I..XXX YICR l'Iz1.s I"1111tI1z1II. I-2-.IL X'z11'-itg I-'1111tI1z1II. 4: 4'Iz1-- I421-k1tI1:1lI. I-J-.I3"1'k. J-.Ig 1211-1-4'I11I1. J-.5-4: "1 11- XI:11I YiuI1l." I: l4I11I1. 4. 'I'o1.1x. . Inu' .XXII IIIHY. 'IH HIC .X .'I'IiX11l2R.XI'III'lIi To '. L'l. .XXII IIIUX IZIAIIH-1'I'Iir1'I"I'ICR juli-11' Glu-. I-JL N- 111 HI11. .1-1. I"m-Ntlxul lI111:11-. .I-I. ,Imi-Ir I"11IIic--. 5: K1 1 I- I'I:n5 V1-1111--1. 3, 1I:1-N I"-111tI1:III. I-J-.Ip Yau'-ity 'I'1:1-IX, I-I-.IL .Xl1111:1I ,Ili . 5. 1111-I111 51411. .11 X1111-011111111--111111--I lH'I11'1'1': H1111-11-' 1'Il1I1. 1 To .x.'. 'm' 12 1-1 .XXII1I'I'IHX: If1lRIf5'IIIiX' N1u111I IIJINIQVIIMIII. I-I-5. l4I11I1. .3-lg I'I:1-N I-'11-11I1g,I' I-J-3: S1-'11111I If1'1'1-'I'I1111ux 'I'-1111'1111l1111111 51-w-111I i11 II1-z-1 -Inn' 'II .1111111111111 .XXII 'I'If1X: IfURI'.F'I' .XXHIQH lI:n- If-1111I111II. Q. lII.1-- I511-I-111I111II. DVI. X111-111 I'-11-lI1.1II. .5-41 X411-115 'I'1.1rIX..I-l1A'4" l'I11I1. 1 'I'L 1' '1.R. 'I' -.xxx , 1' I-1 .XXIIZIII IX X1 I-.I II.XXII .XI. I-.XMIXIZI-.IC lL':1-- I-'11111I1.1II l'1'n1-11 .XF .KI AN ' , I , . ., 1 . . .XXI f: IJAXIAIXKQ 'I'I-Q.X1III-QR lII V111 ' rt-. I-21 .XQL1 1111-IIA. Ji 'If X. I.. Q1 'I'-111111111111-1:1 IJr1II. S: .-X. K. A.. 3--I: .X1:::111I frzf. 3-41 S1 t . .3-4. . 2- 'K' . 3-4. . II-.' 111- 1'Ir11"11-. 3. I"r-I1X.1I l'I:11:'u-. .51 .Tu '11 Pr11111 I'-11111 I--. 31 ,I1:11:1-1' I"-1IIir-. 3: Hz: Si-rw' 'L 'L Wu. -9: Il -hc-:' 51:15. -1: I uziiu 4-11:t'1'iI. 4. Sl 1I' 111Ij Tr' 11- 1'r1'. 4. I"1'c1.uI' 4'I11I-, 4. X':u1--I':'1-i1Ir111. 4: R11-I'-1 l'I11I- A I'-1111. SIIIUI-QI.L' 131,111 111 -.11 - .XXII ITIUX, III' I'IiR VICXI Nl'IQK2IiHX I.11II11 1'I11I1. I-J: X-111-1111111111-91111111 l1".1'1r. J. XX.1:'.11 lltflm-1'. 3-4. I11111111' I'T1II1r-. .92 S1-.111-' III11-. 3. I'1rI- 'I'1-.111 41 I'I1-'I-1u141pI13 4'I11I+. 4. .'1- 111 IL11:-I. 4, 1111-It:-1' SLI". f f- 11 i l . SENIORS Xfw II111'1f1..XI.1x1N11 U1 111 nl QN 0 411 lr1p11mfw1 ODI XI ff: 111 l Ilflllllffll 1 1 oxlmx Xuu fnmrzlf I y N X L fn 111 ral 11 11 1 111- H111 111 11111 N XX 1.1.1xhR IL1x1x1 Gwwrzll A1 Lxgh L0111 N 1 Grfzwral 111 111 x 111-X1 TX UIFRXF 1 ll 1 11111111 cm 111 m11t 11 1111 Nrwmg XX nc OOD Inu S f oHf'af'frffw1111lfn1 ll K 1 K I N111 II IX 1 fnmruf 1 x X IXNIR L111R11s f ulfrzfe I ft 151111111111 CI 1 x L 1111 LLF RXIR XI 1111 ff rn KI uf S N Nl 111111111 X NRC XR f Ulllllltffk mf 11 1 R I46 The 1939 Iillbfdlllj I I-1 ,XXII!l'I'IlIX' 5l'R4lI1.XI. NI I I 115111. IJ: ,XII,51:111 XI11x11'.1I 4 I1.1111-, X'1-,s'1'. ,I .xx 0,111 1- 1-f - .XXIIIIIIHN IPII'.'I'Il'I.X.N 1211-1-41-111-1-vu. I-J-.5-4: 12511. 5I.1111. J. ,I11111111 IU-II11N. i X' -.11x. ., IIo1'1. .XXII I'I'IUN: Nl'R?'I'1 I"11'111'I1 l'I11I1. -I1 III11- K'-f111'11lN. I-JJ. N' I, ,I . A A V , .XXIII'I'l11N: IH ISI-1 IiIi.Xl"I'II"l'l. 12111 .'I1-11. li llI1-1 1'11111'1-1b. I-2-.K--I. X'1''1g111.x'1u11,IJ,1x11.1. If I .XXII TIUN: 'I'IiS'I' I'Il.U'I' XI Nt1n1f1l11111'1Is. I-J-.5-43 N4111-c11111111i4si11 1I "cc-1'. 2-3: l'-11111111-411111-1I UTI11'n'1', 41 mm'-A1J1'1111.. 4: A11 :I fmtit. -I. w XXY. .. 231 1 ,XXII "ION: T0 1. I. ' ' ". 1 ' OR lRI1vr l'I11I1. I-2-.'-41 AI1114-ur I'1'-1111 '- 'tt -, .Xi T111 '121- 111- Ilrillx, .IL H5111 Shun. J: K1'11' 1 l'I11I1, 43 .' ' 1 .X111111I. I. ' J - , - . . 1 . , .XXII TIHN: .XI'QRUN.Xl"I'IlXXI. IQNIIINIQICR Ifxn-c11tI1v 1711111 -il. I: l'I:1w IN1-1tI1:1lI. 2-3-11 44I:1w Ilzuk-M I1:1II. I-J: i'I11'e-1' I,1-51111-11 .I--I1 IJ1'11111 XI:1j111'. 4: N-111-U-11111111v Ni11111'1I 011111. I-J-.51 01111-1-15 1'I11I1. 4: N:ti-111z1I 'I'I11-Nplullx. .5-41 .X. K. .X.. 4: I.z1t111 l'I11I1. 1-.Ig l'I11I1, .X-X: .W zuI II41NI11'tI1z1II, .XL XIiI1t:115 II:1II 1l1111111il1r1-. .X--I1 -I11 im' INIIII1-2 I11111111' I'1-1111 1'-1111111it111. .II "Rm-j1 1-11:1li1111 111 .X11111 XI111'5": XI11N1:111g 1211111-I. I: Ulu l'I11I1, I-J XXII-..XX'I-.R. XI1-gl. 'lx .XXII IIIUN, 1LIX'II. IiN12l.'IiI'lR X'i.'.'i. '. ' J , . . 1 I . . .XXII THIN: T11 .Ig RRY 'IIIIIQ XIII.I.IHN.XIRIfAS IJ.Xl'1lII'I'IiR H1114 'Il-2 . 5-4: ,I11111-11' I"11II11-X. .IL N-111-c111111111wi1111wI UTI1- 2-3: 1'111111111vi-111wI 15011-1-1'. 4: l'I:1w Ii11NIw1I1:1II. .I-41 lklznk If1.111If11II. 4, XX'1. .M .. .- '-I.xx1-. .XXII ITIHN' HXX' 'ICR HI" 'I'IIIz 5I'Ii.XIiIII-QAIJ Ii.X.' 'II .Xvt 1II11'1. -I: lI11If Iizwkr-1I1:1II. -1 XX' 1 I.-. Q. 1.1 AXII "IHN:IJl'I1Ii .XN1'IIIiIi III1-11131 "rv, I-J-,Xi 123111 911111, J, I . 1 , ' XVILFY BLD General SI FIOX I X XXU SENIORS mm' Buul I v In stu A I 111: L u 1:1 I-stu I Wu 1 I-XXIS ETHRI D11 II IS IDI G wzeml Ill x N X 1111111 g Collryf' f ffflllfllfflfl II 1 I eg I 1 Q- 111 rstlxdl I I1 rru 1 A11 lu-1 4 ka tIr II XV1L11x'x1s X rx x Gnzrral MII 1. IIIXXIS I c Cnllfqf Prepamform lzll Xl N Us nppllx s 1111 lux rr III -I 111 111111 Amt YI I ill X NKISII x XVOICOTT BILRHTH C nllrm fl ffm! atom I N I X J ISI rv nu 1 w Ihs Uvdrestrn 111 54 Urghu 1 x 1 s N X In rdu t1 X 1 nwl w 1 114 111 I 1 111 Nl fo! rye I l't'fPIlfIlfflf1 IIII a ln l Nlstcr 01g 11117 all XVR01111 J uns fnnrnlf if f' X ,ff fr I I ll L IL XX OOD XX XI 1 J ,- ,-r flflltllll I X .., V 44. -V -'K fl ,z ff' ff .I .fl The1938 Ilustanr 47 f I A j , I Y v .-XMI ' .': I.I'I.XIJ A ILXXVIC ILXXII IN III? ,I. ' A UID SQ- ' 2 , -2-.'-4: AII-Suv l'I1ux11s, 1: If:-xtxvzll l'I1.,1'11-. .IZ Fc' "2I I2 I .IZ I"m-wtivnl U1"I -wtm. .51 54- '-Ir Ur- cI1 ' 2, .'4. XVI . .Ln IC, 1x1-x ,ul 'flux xrrcfra Q l421111pIu-II 1'm111t, II1uI1 .'vI1-I-.I, l21IIz-Hr. X', 'nu I-14.5. I J . :XXII TIUX: INJ 'NUR CII ' 'IuIw, I-2-.I-4: RIHA 'I' 21 . 3: Hut IJriIIwI Sfmzul. 5: F - ' 1 5, .Ig XI1xt' pg illlznwlx 41 X1.11-Lul111111I--14111:-II HIT' '. 1 flaw Hn-'A 2 I. I-2-.I-4. XVI , . 1- .. ,Ii zm' X ' I I - - :XXI "ION: I'R.fXl"I'I1'AI. f 'R.'I'1 :X "1 A 2. J-.'-41 ,I111'r Ifulliw. 3: I.21ti11 VIUII, 2: I iI1 S12 . 2 lllrc IH, 'r1'tN. Ill-3-43 'Il '2 -nt IJ 'I. I2 l'uI111':uIu S1 "11qN. 1'.fI.I1'.uI-v. 3. v Acznpy ' 2 Vlluir, 1-.I-41 Spzulidl I'I11In, I1 .XII-Stun' VII-lrxlx. X'1.' ' , 503 I , I. . . 1XXIII'l'IlJN:'I'U ISI-11X ,'XX'IX2 ILXNIJ I.I'11I IQR xIl."LI I' 11 VI. J: 'I':v111'112u11c11t Band. 3-41 Plus: Vkn-t4 In2nII. J: Iffvlliw " 2. 544: Ba I. I-J-.- 1 ' ','t'2a. l-2-.I-4: NI11.'t2m1.z XX"2n1qIc1's. .'-4: FL-:ti 'al IIa I. 3-4: Fm- tival U ' -s '21, .'--I1 I'I2nss I-'In-tIaII. 3-4: X'2 ."t,' 'I"21ck. S-4: Nu -11.1111 'wil 11:-I HHIQQ13 4: II21 I .'t2ff. 4. I l J j :XXII " OX: SUI' AI, SVII-INVIC IXS'.'Rl'l"l'UR I, t' 'Il1Ir, 2: -Invlu' I"1.IIinw, .Ip IfngI1NI1 1'I11II. -I: I4 1 ' 'fi '.2 1:11.-1. I . .'4IiR .XXII ITIUN: .XX'I.X'I'IUX II1'i:Igz-1'. XI4v11!:n11:1. IL XI4'I":uIuI:-lu, XX',u111il1u. 2. 2 1 - ' ,I f 1 .f. Qfr"'f, .., - - 2 K, Q r A 1 X..,,QQ., L ,V fxv., f svn, '4, V ' . ,.. , A ' , 1 .id V- V- , fgfifv VJ' -ki ,V ,,.g f , .',,,'1,'f ,ff cj, f L L, ' ', - -,f ' . ' , x..A,x'-'il x , , 'N-2 ' I ' A I "' . ' " ' . . I . , . , . ' ' 4 M 1. - , , S , 1 ,K - , XT V ' f. - ' 'x 4 U jf, 1s , . I y X 1- f r ,- ' 1, 4 I , - ,. .f ,f !',' ' 5 1 J . 2 ,! 1 ,-Z , -Z. ff' ,'L " 'Y .f ,L -1 . Z 1 I - - . - 4 I - 1 -1 -1 -l , 4 K f ,- eme-mber7 1111111 N x 1111111111 1 1 ll 1 U 1 llxx U111111111 11 x Y 1111111111 N 1 1 I1 x 11x1 N Illl ll I1 l 1 vr -Iv 1 "' N z , I 1 ' I 1 ff, I Y 1 f -- ' 4 , ' 1 1 ' 14 'Y .A , -M 'S Q ,. " . 1 " . 1 . F - ' 1 1 T 1 'A ' , A ' f ' 1 I 0,7 A A I' I A 'K' . 1 J 1.1-L f -up 1, I 4 I ' 'Q' Q Ki ' 1- ' 1 5 1 1 I 4 Z V2 1 I Rm- - 1 -1- 111:11 11411 111111111 Illlll 11'1l1'5111l.1 '11111lI 1111-I11111-11111111-1'1-51111-111111111111-111111'1:1f1? R1' ' -' 111111 111-1-14 1111-1 1'1'Nl'l'X1't1 1111' u., 111 11111 ,11111-11 111l' Nt'1111I1'5 111z1111- 1111 11:11 1 .? R11 - -' ' 211 1111111 111 11111' 111111111' 11-:11'-- CJ111' 1512111 1111' 1111- 11111111-, 111117 111111- 111111 1t'1l1'? R1- - -1 1111- 11111 XX1'11Jl11 111 1111- 11111111? "'11111- '17111111--.1 N 1111111 11111, "11:1N 1111 111 11 1111111111 .X11'1l1111'1 11111111111-.1xf11:1z11 11111 111111 111111111 Y 7111111 1- 11111111-111X T11l1' 11111113111 1111- N1l1111'X 411111 11' 111113 '11 -1 111-1 1111111 f1-111'111'1- 111111 7111-11' 1111-111111 11:11N. '1'1l1J.t' 111111111 111111 11 1 -x1'z11N 111111 11111011111 Nk'1ll11J1 11I1XNj 111- -111111-1 111.11 1llN1,1111 1111111111-11111. 1111111 I X11 'I1I1I1'T1'111'N 111: -111111 11-q1N1111 1111 1111-1111111 N11'1I1 1' 1'1'1-x1-1'11- 11111Nl' 1111-11111111-X 111- -31 1111-111, 1l'Il1l'lIl111'1. .-X11 1111111-11.1111r1111'.14F 51-1111-111111-1. .11 1,11 H1111 X1 xx. 7 I . I L 4 ' , , f , ,?' . us- 1 1, . -J - , , 1 f" ' 1 .1 1 o 4' V1 mf .r ' - . Y V A , ' ' .L . - ,, 1 . ,- 'f 1 4' k 1 . 1431 ' 1 1 AK - 4 I 1 . fi, 1'-H 1- ' . If 11 1 J 1 Cie Sehxxartz L oolx Iollns In khllllu Heuer joslxu Noel JUNIOR CLASS HISTORY B1 NIARIORII XI-XNORCJAN OI I ILILRS lreuflenf XNAI TI R Look Inv I rmdvnf Hr I 1 N SLHWART1 Serrelarx Treaturer ART HI ISIHR Reffrerenlafrz ev 111 1'xe1ut1z1f Coumzl IJILK .IOSINN XND A L1 Nou. Sfmnmrs NIISS XIARG-XR!-T NHIDLIR AND NIR OTIS jomxsox I hree xears ago 1 nexx eonxtellatlon eonxxstmg of more than 300 stars xxx ung Into ltx four xear orlalt of aetlxltx at N L H 5 'Uanx bright stars haxe Nhoxxn forth from IIIIN group, their rlxs lllxllig, pene tratecl ex erx ph ue of N L H 5 and manx haxe btcn eox ered xxlth 1 hlaze of glorx In the hrst exele xxe ehoxe as xstronomerx to xx lteh the stirs Illw Berg md Ur ohnson xx ho xlxx W alter Look Dlek oxlxn Y xonne Bergmann I xrglnll Roxe as the j1llILllI1f,I st ITS of the I' reshman Ll iw and IIar1or1e Ixexscr and 'XIadel1ne Rue ax xhootmg xtxrx to the Lnrls League Louncnl Brlfht xtopx cf our hrst xear xx ere the Ixld Partx and the Lo ed Ball xxhleh xxere a xxelcome relief after strenuoux mltlatlon from the Semorx In our Neeond rex olutlon II1sx bhxdler and Ur Iohnxon xx ere eleeted as axtronomers, to be retained throughout our hugh xchool eareer Vvalter Look Dick I0 lxn 1nd A G Noel xx ere Lhoxen to gulde the lever starx through the xelr XITTIOTIC Ixelxer and 'llargaret XIlLl'IlC xx ere our satellltex to the Lnrls League Lounul In thl our thlrd reeurreme xxe hnd W alter Look lgaln our Iole Star Helen Sehxx 1rtL 1 lever Pole Star, Arthur Heuer keeper of the btarduxt, Ilargaret XIILIIIC reeorder of btarbeams Cxecretarx Dlck Joxlxn 1nd A C Noel representatxx ex to the Bug, Star Lounul Imet I roxxe I lrglnxa Rose Lxlorli Iwalpers Lharlotte btout md Ilarjorle Ixelser ls reprexentatlxex to the Lnrlx League QODNTCIIHIIOH Some cometx that haxe flaxhed mto the heax em IH the'-e three xearx lntlude VN alter Look three tlmex elaw prexrdent and outwtandmg athlete Xlarx Shaxx and Ruth ox I-Iopkms three tlmes ehosen xell leaders Harold Ialealx honor Ntudent and no tuthor ot the Iumor Follxex IIar1or1e Nlanorgan rournall m hfteen memherx nn the Natlonal Honor Souetx nxe members. In the Quill and Scroll and Ieonard Seott lilll XIatN1m1ra ind A C1 'Noel Ire a texx of our Northern I lghtx ln IIIIICULN -Xml xo xxe feel fullx qu illhed to enter our fourth xelr 1 full fledged planetx ISO fhe 1938 Mustang Y - --,- .1 Q' -' ' A I . 4 A .I A .. ,1 . 11 L , . 1 1 - r J .' , 1. M - 1 - ......... MJ A - -- A .......... A 1 I v - .1 - . ' Y' , ' I . 1 . 1 1 v v A . ' ' ' A A , , . L 1 1. A . L '1 f Z ' ' 1' 1 , ' 1 fa f, 1' ' 1' ' 1 I 1 . Q 1 a Q A 4 L C L K A 1 K 1 I Y ' 1 1 . . I , . 1. I I 0 I .K K K F I K4 . I " ' ' I J 21' S '2 ' Q2 I 1 ' 2 . . I . ' 51 1 . . 1 1. .. .. . , . 1 , 2 . 1. 12. . 1 1.., . . 1 . . . . ,. . , . . 1 . 1 . 1 . 1 1.1 . 1. 1 1 . gg . 1 1 1. . . . f . 1 1 C ' L I L e . , . 1. 1 . .L . 1 . . . , . , . . Y . 1 . 1 , l s .1 . 1 . . ,. . . . ,. . .. 1 . 1. 1 1 . 1 . 1 1 1 .1 1 . 1 . 1 . . . . , , . J . . s, . ,2 1 t 1 , t 1 ,1 .. ' .' 1 1 1 . ' , ' 1 1 5 : 'jg 1' 1 . 1.1 , 1 . 'L 1 .-1 , . , 1 1 1 . . . ,. . ,. 1 1 . ., ,2 . ' . 1. . 1 . . 1 1 . . . . . , , . . 1 1 1. 1 . 1 . 1 . . Q 5 ' 1 3 . ,' ' 1 -' 5 ' 3 ' SQ 1 5 1 -2 5 .5 1 1 - 1 1 ,ln 1 1 L . 1 212 21,1 1. .1 1 1 1 ,Af 1 1 .. 1 Q ' ' 2 '2 is - ' 1 I 1 J w w JUNIORS Thr 1916 1Illffl1lII1 IS V. ff !""'vL Nil X 'J if -5 X, u M .Xfw :R .Xf QA- ti. H .X' :rw I' .Xipfrtx XY. ,X- ,f-' .X't"x" '- .X-WU .XQJV lfxql' Nui, H,1":5.l. IM' V Phu-f--, Il llmvu, R I1.,"!'.:'g lizvkvr I!-.Q Hem' lim' ' H r'-X Hvgr! H ',r",1' l'T'-..' H4 v-.V H1 '-J7' H",,-A I' Ii",,: I. H' I, HH .4 ' Izwim- ra ---' . 1:-1--.' up - 1 Y 1 4?'.1v"j'M2 4?'rfru!1 lE':1i' 5 "fin l'.1'l1i.. V4 ' Y ' , ' 51 N , 5 F N JUNIORS 5 It 1933 1IIUfll1IH Y X f .- f ' Y V Y S , 4 V 4 1-N, XX Il.4k1f1X-Ny Il,',', XI lP,,'.:y ll Il..'.v-. ll lim, llfvv3:,':Wf' lieu- lr,-,yy llzuw lv "1 g H1 -"xx ll'1Nmg.- Ins!-!':1'w fun--v l'."v Www: I,'Yx-X -V3 l.'v'- f'.-"v-lvvmv lzxsvxp I-,-.iyvmmyv l,.1':YXm- If'vvu.v FHM' Ivypx I-7:1 :L l-- X' lwvv I ,y r' nm.-, 1- 1, t- I,-V-m-N 1.11-"W UWM' Mwv-1 Ha:'lM-1 HA" H.u.'k 21 Tl' . . W .nv x X . .a.7i44Lg he 1915 lfllvfflllf ww- ,ww vw, rw JUNIORS f 'KJ 1-Lf! ,Daz C DJ-syn! fr 14 fx! uf'-J! xf,,yy1,.Lfr' I xl.: 1,1 . ! 4 A Q ' 1 f QI. t ' A I , X' f ' ' f ' - - 1 f 'j ' 1 ' , I Q A J' .-f,, 1 -01111 X n f AU 4 ,L I A . i - ' 1 HM-' Y HQ- Iif,,'5 Hr'-f' HH'-1-5 Hr'-" 'I IIQWM Hggz- I1-'Viv' H '---x-.-, If H1vn.k H-':R:'- N 1 , . 'Ar' ru! -Nu. riwmi-3 I V I"-rw ,MA A- - ,V 1 1 -gm , .V . ,y,,.., 5, H ,t .I Wx- R P., hy ,. , ,Af ' by . , xl gk -I, qi, FG, ' ' R f-"" ,1 4 K.--1 hug Iv:-fm. ,, fl , ,Q A Kff.-11,1 v- K-"'f.,w 14' A--.H A 1' "4 ' " '-ibn? km-:xl Kwlu' I..v':r'., l,,1:":- 'T l..1".,4 Ink- 11- NI , I' if ' . I ' - K 1 J K ' uf V ' f '. 5 . V 5 f53l. - L , 1.4 ' . JUNIORS lv x s XL K +I w I. H1 luv: l.1x-V5 lqlfyv' U.lg4'H'x X141 ivmx X14-lJf,ng,1.l X11 Kr' NlvX.mm':1. li XIrX:zrn: 1'... VY Xlvlim XI:'RfWwvx Xlzn-INQH XL rlw-ff Xlzxlvf-rr X KI.n '-ew L. XI.n.w::.n XI.vv4r::1-'fr Xl1Hz'.Xl.1': Xlzvtx' NI.1lIP':.'.x Xlwf Nix M' XIvHv', lb '15, -Lg, -1 XIzHrv, XI H111 Xlzmlnv XIHAI-A XL-N V. X1--dvfmf XIw',,.:- NIH' X--Nr' Y1-kr'-1' X1 i-.m-:--1 Xml Xwrmz' Num' l1'H'1v- fn'r,,,,-.,- ni.- lS'1'J .ilfljkxjffljg lhf 1935 llllhfrlllrj JUNIORS r -.ss gag I I . A f A I 1 I 1 'X' 4i1.-- rr',.- tr- fr-, I' lu--.Q',-- R rlvw, IL-xv Ivtxpru V Ai.y ,fm Q-H' Iv, ..,. 'J I-,,.., I,-,...,, V-'r--N: V1 ""' 1 P":f4 P' I' iz" Vu: I"1-i V' 11 KH'-- 'Q-Q"1".N,':' 1,-AIQ1' NN' '.l, .vw NMR: Km H wf-f'x H N -1 R-ruhvwflx K4 yn lC':1"r"1 K, A N.: Y NJ ' '1 N.tn'r?w-..m N1'4v11-1 Sviwu-xl.. l-2 Sd' 11 ' . 1: .N 1' ' 1 ' ,' ,A Q 55 S6 NV x N I 1 JUNIORS e e f '7yfyvC..- IN MEMORIAM X vunxl x lx X Ill 1913 1IIlXfIlIlg ,, . Y' l ' -v ' v uf ,I .1 U' N3':,'.-,. li N7':1.'.. XI Nh qyvw'-. Niwfrf Num . mth. R N"'z12'. X , Spin-' NK Wu- ,tv .1 NY- ut I-'N-1 In' N':'kr'.21' Fun-xxfy 'lulpr-w 'I':15f1-- 'I-:Pifvv IV -'ff 'I"1'vr- 'lvirlnlx X115 X .r lm-vv X'r Vt" XX kg- R XX':f-7' XX':1l!L-'- XX nhwv. H XX .nv-xx, XX XX'f:1xf' XX1?"" XXf1-71 ,X XX' Ffh, IJ XXVHM XXGRW- XX Hmlvw z XX 1 - XX' M1 XXVMX-'fb '1-1 XX lx X ":":'.vH1 .- 'AVR' 410-1H'.f'4 f - 1 . I r . . . . wh A ',.w. .., 11 . ,f,,. 'gl j . 9,5 , 'Via , K,- ,L . if . . 1 r ' , 7'f,f'.Q.f. rf 7 .xf'. .. ' .V -' ' "L . Ag." .5-4 J- -, " 'gf , if rg-W. .5 ',-fstg ,Ca F04 -CX. -J 1-4 .wa ff 1592 4,,..l, V? 1 1 1 yr Y A ,Q v 5:13 h ., A IAQ: I I 1 f, uglff I .f I 1 . J 35651-:iw ' QV Q.-"' ' A- . ' . , An ,1 , Uh .i . fu Q R11 , , . Q , . . Ny, . . ,. ,. .LT5 ,rw , Z:-.. fp, . 54 V . :fl:.Nf.4 3 -X , , -, . . v .3 x,,f- .- ,, fl.- 1, ,v I - U. w..,,o, J. 'nk X tt th unmet FII llathtun bell Smith n VK ovk SOPHOMORE CLASS HISTORY H1 PATTY rlosns HPPILI' Rb Pfemlenf X lcToR 'Nu TH-X'N1'NH'R I ne Prmflmf L xl o's'sL Pl RRX freruzzrrr JLNIOR RM bwretart l rslu bw H Rffrrewlzfaflzf' in fxerzzflze I 111111111 XIARX XVORR S flnmrt Xllss lfmxcl sl IRIS no NIR IJARRH Hunan Jn On September Sth 36 1 neu tonstellanon u as slghted on the hormon rlsmg rapldlx bs the tstron omers of 'N L H S lt turned out to be the Llass of leortx and our group of oxer 300 st lrlets had 1 decldedlx greenlsh xspect rl hrs began to uetr off how ex er ln the ensuing xx eeks for the benxors took u ln hand and shou ed Us our orblts 'md then helped us celebrate bx thronlng that grand lxxd Plftl In the Nlllkx VVH lqhen the bemor girls gate the Lo ed Ball tn our honor Bs this time our greenish tlnge had completelx wx orn oh and our llttle constell ttxon h td ttken on that reddlsh hue that exert self respett mg Soung satelllte uetrs Deudlng th it ne needed some hxed poles around uhlth to rexolxe ue held our hrst meetlng and lLarl Rat rm Fuller is star hnder and Lak onne Perrx 'is sttr ttcountant Our 2U1dlI'lf,f stars were then chosen Nllss l-lellx xx ho turned out to be ju t '1 comet, and 'Xlr l-lftthauas Xltrx W ork hrst represented the starlxngs it the Executne Lountll and Ann Sedar and Leslle Smlth read the stars at the Cnrls League Lountxl Haung hitched our xx tgon to 1 star use entered our second xetr ot learnlng xuth llght hearts and loftx 'lmbltxons ln the meantime Xllss Healx had left the famxllar solor sxstem and accordlnglx ue those xllss l'er1s to to star ulth Nlr lrlathau as VVe soon got underu 'tx with Y xctor 'Nlethammer again our planet ln thlet ind Lal onne Perrx a head meteor uhlle Leslxe Smith recorded the doings of the starlets and lytrl Ru kept track of the monetars matters Xltrx VY ork agaln represented us ln the Executne Lounttl u hlle our galavcs 1n the blrls league Lountll conslsted of 'Nora Vhlklng Dons bchrx er l-lelen lirophs and -Xnn Sedar Nlembers of our cllss haxe starred ln ses eral helds Among these are football LeRox lrout Y lctor 'Nlethammer Dale lxlng, ack Llark and Floxd Y olker Ba ketball stellar performers were Bugs Perales ack Llark Floxd Y olker and Stanlex Hendrtckson A few of our asterolds on the debate team u ere Charles M res De me Bottoms Y lncent Nluls anes, ames Burke and loe Nllnlhan l 53 The 1938 fllustang 1 W lf --y ' : zh' ' 'As .' ' N15 ' -r 1 1 , 1 . - " ------ - - - ' ' f 5 1. 1 3 N -'---'----- 1 A W Y A ' D' --""""- J 1 1 1 1 T . . . , . Y r N. .. A - ,. 1 1 ...., A A W ' 1 , - ' - 1 1 , , t fl . . ' - - 1 1 . 1 ' 1 .- t . . 1 . . , . 1 , . 1 ' t 5 ' 5 ' , ' j, j 2: - 3 1 '. '. . ' 1 Q D' 1 ' :z : 1 2 ' 1 5 ' 5 ' 1 J ' 1 ' " 1 1 " 1 ' ' a y 1 . - 'Q v ' -Q . .. . 1 ' D' ' 1 ' ' 3 z 2 z 1 ' Y' Q - : ' - elected our first officers. Wve chose as our North star. Vlctor Niethammer. and as his assistant meteor, ' 2:91 - ' ,'1::z zr' 1 . 1 " ' J ' ' 5 -- z '. ' ' s 1 ' 1 , . 1 ' '. 1 z ' 7 1 5 . ' . ry 1 n n . I ' 5 1 : z .' ' ' 1 . 3 3 1 N' 7 Y n 1 K Y o 1" " 'z' :J , ' X S jz ' " ' ' 1 -. -x . 'Z I 1 74 S ' D . E . S . . Y . . J 1 5 1 z ' 1 " 1 j 1 z ' : ' . V . N. 'V . . 1 w- , , Z. N Q.. v 7. . .N . 1. , 1 1 . . 1 , . 3 1 1 - . W 1 . " f. Q' , U' Y ' , s- - 'V Q W .1 xv' 1 V v Y - Q 1 1 . . .. J 1 , , . , . I 5 . I . 1 I Sophomore G1f1S TheI0?8ll111mna 1191 .X .53 1' " ' , . ' 1 , , M 1 21 1 '1 - 2 1 ,Q 5 Q v 1 1? Z 1 1 I 1 - 4 H' . .1 .' f 1 , 1 ' . ' 1 f , , , I ,' , I 4 f I V Aw f- j L 1. Z fm Q , X? V . 4- 1 - - E . ., . ' 1 I ' " Q, 1, . , , 895' 1 f ' 1 1 ' I 1 ai 1 111 34 11- Q N EWMM 11 1 Je 1 N11 1 11 11111 11 111111111' XX 1 1 1 N 111111 1 11 11 N 1 11 1 1 1 II P1Y!1t L KH lk HIC! K' X 1111 N1e111111111111 1 1. 11 11111- N 11 lx 11 r 1 1111. 1111 11 H11 H1111 N1 1-.11-r B11x1r1 11 11' 1 1r NI 1 1- 11111 131111 1- Il R 11111 1 N 111 1 111 1-1 1111 11 1 1 111111 1 It 11 1 1 1 N 1 N 11 11 r11111 11 X11-111.111 Nn1111 1' 1111 11 1 1 1 1 11111 P 1 111 1 ru N 1.r1 11r 11 11 1 P 1111 1111111111 11 111 1 111 1' 11111 1 111- r L1111 R 11 1111 11 11 1 1 1 r 11 111 11 1r1 ICI' 11 1 1 1 1111111111-1 111111111 I'1111111 N1 11 1111111111111 11 T1 1 11111rrL:r 111 111111.111111 11 11111 1 111 1 11 1 1 1 z 1 41 r1 O1111l1r 11 11111111 111111111111 B111111111 1 11- .111 I! 11 1 111-111-1 N111111t7 X1'111r1g 1 1111-11111h R1 1- 11- X111 111 1 11111 I1 11 Y11111 1 1111 N 1111 R 11 N1 1 111111 R X111111 R 11 l'1-11111 11 11 he . W 1 , 1 . f f 1 ,1 f' 'V : . 3 717 1' 9 91 .9 9, 9 f ' 'I 1 ' ' 1 - 1 1 QQ. Q . -11 og 5 . 1 1 f . sl 1 Q 3 Z .. l . I 1 lr. ' 1. I. I Q, 7 I' . ' 4 " - ff , . , ' . 5: Q , ' ' K 'V ' I 1 ' . .- 5 A M nf. 1. 'L x I if -if 1. 1' E . .Z , Q ' 1 . ' . 1 11 . f . ,., - ' Wx J . , Z 1, ,.,. . vw 2 I f VA , I . . 3 Y , v In f. Y . I X f 1 1 ' i .- , 1 , 1' 2 1 1 5 3 A 1 .F i .1 at - -- -5. 2' G 'J " W A 'X ' 1' 1 .. ' Q ,f ' il N i ' ' 1 1 1 5 1 1 1 1 :L I 1' .1 1 1 Q 9 Q 1' - - -1 1" . A I K ' . 1 1 1 ' 1,17 . 1 '44 1 1 1 ' Af F . ' K ' 1 1 N , 1 ' - 1 1 I . , Z Q. Z. , V, , : , ' f K 1I.Y.11LEJ 11 F1141 R1111 N111-1-:1r11. l1311111:1. 1l:13't1111. A 111114. 1 Yri -Q, D111--11. . "111 1. 1'z11'a1 Fr. R2 V '1 . 11111111-11. S1111-. 1.1-1111. lf' -, ':1kc1'. N1-1.1111 R111 fz 1'1l:111. BI: 'k:,'. .'11'1I H1. 1'a1'pf1111'r. B 11. Brz1111-- . 1,' . 1'111'11- . 12111-1 -. 1'1'1-1111. 11: '. P111111. K 1l.. 111111. 'I'11i1'11 R-111 42111111114 1.1111-1 l'1c1'1-1z111f1. Xliller. I4r1111z1111. X11:'111a11. 1J1.11gr. 13s1'1'5', 1 1 . Y . D1-111i11'. 511111-111. XV1' . 111111S1r5. .1112 . '11 11 . F-1111-111 R111 fXYilk' f. P z , 11111111119--11. K1'11s111: 'k. '1 111. . ' . . 0' ' . 'I '. 11--rwl-111, 1 141'-1. 112141 . .' 11111, XY:1k :', 'l'11-1111ps1'111. 111111211 . ' 11- 11. F111 1.11 --Pri: .l11111i11. l11':11. Y--111-1. fk: . X13 '- .X -111: , i'11:11p1-1 , 111'--1-11, 1111. 1 . Nl--C11111. Yan. X11 '1 -11. K1l1,'. Xl111'1111,'. ,4l11l"l1. ' 1 --H511--11:11. .!11f'1, R-11. R -: . L'11'1111t. . ' . .' ' 1. In 5. T11-11111. BI: 111111, XI 'll1111:111l. 411111111 1111. .1-11115. SIT- . 11111. 1'-1 .11 1111, .' - '- .111 11 T-1111-. XY.-rk. f111111 1 1 si. Bj. S. ASV11. X' '111.1s. 1- 1. " 'z 1, 1i'1111x. T11 1111, 511111. 11 1-11 1. R111z'1:-111. 11-'11 1, V11 ry. 111111 -1 K: .1 ', 11. ,. XV11-111. 11:1 t11 . 14a"iga11. U: "11. F - 1. 1" 11111. 1111' 1111-1'--. XY1'-111111. 111111. X -11-111. 17111'11111u. 'Z ' ' '. ' ' . ' l . 1" 11 N111-11411. .' '1111 11. N111 1' ' gf lk11111114. T 11 '11". R115 ' L' . l'1 - ' 1 : , M: '. N1:11111111. 1.Zl!'Kl'. 13: S. Rl -111'1', P111 ' . 111:15-111. '11-111151-111. I 1111. w I ' '11 511111, 11-111 11. Tr-111-111-. 111' 1, 1 1 . 1 A . 1 1 . 5 , A , ,11' 1' Soo . 111-"1'k. lQm1111111. '. f' . 1 1 1111. ' I " 111 -111111, G Urn' , 15 1 2. 1'1-r1'1. S1 't1. 1111151 ' . Dall 111 . ' 11' . D 41 snlll. IN MEMORIAM x11 x lik Xl IJ Sophomore Boys 1 l!vS111xI11 1 PRI, P,"l' . . UN lfv. .,7 111 i XI x H 1 Nlfw-.::.. .Xz 11. XXJ- .. 1 I w N1 IIIc'l,r'J1xfZ I1 I XX U m I-1'-I-5, XI--nl--, H X4 X1-x.X'2:1: lin' 1 I I W Hy- - -. 10-11, Xi-: 13172 X11 "" . li V-, yH,.,.k. I4 ,a 'I 1- -1-' 'M Hf':..t. .lx,fI.U-, .x?'wr.I11-,-xI1.,, Il If. :'l.xIf.1f,', K "K-, Iwi Ilf '.7.'A1. nr .Z s E 2 4 1 w w 1 n 5 P I v e ! 1 l I 1 LJ, Ii: w m m lxrngham C hldlu I amphell FRESHMAN CLASS HISTORY H1 VIRCIMA DAVIS UH-ILIRS I IFIIIIPII1 IJILR How N1 xrx XIARVIN QANIPBPLI Bosm XVmT1H, LLuLLr RFIDIHR IALK CHIDIIY S nmmt Ulss Emu Cnucte Axu NIR W AIT Ixrxenful I ur Presldenf 7 rwlvllrfr Sw ff tart Rrflresentaflz ff In l'xf1 IlfI'l H 601111111 A Stir I'ell Out of Heaven 'ind turned out to be the I' reshmm Ll iss of 1937 In the first rotation the pl mteords th lt refleeted the most hght were Rlehard Bow m'1n presldent, NITTVII1 Cglmpbell nee presxdent, Lutllle Render seeretars, ack Lhldles, Evceeutne Lounul representative, and Whrxum Hmnmg une Ann beldel eanne Quml'1nd, and I xrgmm Duns Glrls League Louncll representitnes We those as our gurdmg stars Ulss Emlls Grnggb and Ur VValter Ixmgham Newt tame the Freshmm 1n1t1'1t1on 'md according to the custom we replenished the L with star dust I wo sun spots were the Annual Ixld Parts and the Lo ed B all lhe stars th it 'ippelred to shlne brightest through the telestope In dflllCflLN were R1Lh'1rd Bowman md New ton L iton though onh asterolds now lt ls suspeeted thex mfu turn into Lomets A g1l'1xx of I reshmen representing us ID debate were 'Uarx beth Burns XIarx Elizabeth Dohertx Iohn Lowerx erm IX roble LI, llars Ellzabeth I-lax es X ll'LlDl'l Dans I' dw ard Loss, and Robert Koler R1t'1 Ann Hadles shown tor Us IH A Ix A Ihe elass of 31 ls the lftrgest group of plinteolds rhzt 'N L H S his renewed thus fur 'md we Ln: w th It thex will rem un unsw erxmg on their comet plths for thelr rem umng three xeirs lf'-2 I he 1938 lluatang r'I"S I'Z 7 ' . , , . .. J.-' - - - - - - - .f V V . W v - . A I' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Y 4 . . I., W I, I .I - - - - - x Ir I --- r W wx v 7 ' v ll lv N v ,l Q s , -,-- s ' 1 . 1 . 4 , . . 4 1 , ' A . , K K L - . ll' .. . - - " K 1 It I f I I' ' 'f ' 'c 'Z I us." ' .I .N .1 Y A I Q.. ' ', L C Y: ' .1 1 Q . ' J' 2 ' I ' If 2 'Z.'. I ,. GIFIS 1 ! I1 I mn If 1 7? 5652 9 3 2 ! X h 5 ' I' WH' in , , 1 1 Q . ' 9 1 2,9 4 6 S 5 9 91 5 SQ 90642190 ' I D59 1 II I 14 N XIX: 1 V, ,V I 4 'Q ,. A , Q -I . '-j W., 2 lp u b , Y. W? V, . ' A ' x - '-N - 1 V ' . I M ' 'I KI' f 1 ' .t 1, i I A 'I , . -s ., ' . Q-I Q, ' . - , I h li., .J X . 'I If J ur 5 Q' Q M I, , , , ,. . I I A - 'I Q ..,.....1.-.. . . , . . 7, ,A I -i Ii I I. I1 '-. I-S ..R'j-. Nt.1:.f'fUI. XIII...'1,7':. XI.I,T:'-2. XI I F' 14- I'f'..H. I'..'.:1l4g4, lz'-ur. Iiasf-. X yr, ll-wr 11 If .. I- j -I ' ' I Ii ' IH' ' I':' XI .'-wk. XX WU-Az, ILI11-. N1 vita. Ihkn Ix XA' , .X .r X, I ' 1. I54:--k. XXV.Ixw'. XIfIxu. YI Nlpx.. II iz, .' Ii . I I" "" . 12.1"--. SLQALN. XX'1:1L-,l :,tm. I":I'tf'. I.-tk I EI-' Pj. If KN 1. Ii' -1, Uf-I-1 II:":ul,, X'.1':,Y'z.. IILII-':t,r" I 'Z Ei Ii 'M Qy, 5211?-..' . .XZ lin-"N I.. XX" ::....'k. I'-T:-"MI::. IS..-kr: Ix Iv I. XX..-7'-t'VU1'. ' 1. Il tfzz.. XII'-'zz--. II-.HQ I4 Eff. Iitxuct. II f Ii . Xl.-In-W Ist 22 '13 1 ff-Z4L:4I1. Nltzpg? XX1I".:t2:. II1'I. I I1 I " " -. N '-: '. Xlgl ..:'. 5C'1".x. IV- :Nu II1I"3k:E.1i, NI I"v-vt ' X I' II N 3: ' -12 S" iii. N4":.'.1w. Nl.1t'tz::. II Izpw. Il 5:-1. if Xnitf I I5 " XX '-E'T, -. l1.."v5. Silz:-In-Muzi. IIINVIQ, II.1:':xxx-I. SIM- X' .' ' 'Q Ii . III:-If. I.j-' qi. I4 Iwi. K: .x1I1Iy, IQ'1tE14t5- MI. rzzzzrzzwxf N I' II.."f-I, IIL' IQ-. XI.l.f --I, 'I' Izt.. XQIN-111. Iigfl-:14:'. I.:I::1I. I. gg" Ii v XX -L 5. 5.517 IIN. II' Xu.. Ru-I, XX'ir1q-:', If' -1:21-. I'l'RI':I'l. I I 4' .XtX1: N, II XI". NI '1. FILAXX. I':':--Im, FIJI'-fx-5. II.Iyn- X "1 Ii l1:z"t.-. Fziff. .XJ'1':'1.It. 411:11-. Ii1NiIv:'. NIuIM-1t:- tr. 'I :xv NI IQ . II I, I" '.'u. .X 1-Itzp. ,IwItgI"1N. Ilczllrflci. Iliix-. KXIII .mx , 1 ' ' I - 5' ."' Ii II II..:R Q.. U-I I-Qzzif-QIII. II- X- mgm. III. ..lw. MIX-11-5. . , It I 'IA ' I ' I JI XXI iv .X , .t' -, I1 XI. I711'vIw". 41111. X':Ix1 IIUYI1. 1'?t.1y1t1.I::. I.r::I2r1-II I'. wa: 13' IQ Ihkxx. Ulzuv. Il..IIy. Ilzxrwn-II, Iwxr. 5115:-lipdivx. Fmxxlu II fj. .' 1.11. :IL IMI, ,IIIILIL-tv I.. IIILIXI-IT, 1I:'.I11m. .'n:gfIx-1 :Y 4 n IL mlmull x n 11 1 mf X11 1 1 11 A 1 C1141 11 k Freshman Boys f lr IVY llllbflllllf X Y N J X . N. , C Rx , A - . .1 Y, .Q ,X 11 -X f 4 - 3 x 1 -wq i 1 -P ' Vx.- .N Qg ,K .J x ' ' . Jr- uf K Q 1 R, - .4 ' v l' la-. i N ,J J - N . 'ff A lf ' ' ' 54. ,. .- vg --- P 1 x 111n1u I 1 1 XX ,gm-11-1'. XY"k- 'Q 11. 'I'11vkn-1, A1111- Imnr Nl 11 IH111 l'h11111m P11111 Yuvixlx. Fixlwr. Hag XI'Nf:-25.1411-1111-l-111.4'1zEg.I'111x1E. A111-1111. vlwluw. tl 1'-. fha-rzwtt, Vzukv. .X"'1-Ni. K1-Q-E1'r:. XK'1'1U't. Xwqfw. N it XIJJIY5. L51-1.. l1:1lF:1ufv'. NY-351. mr, .lzirkm kf':11:1,f-X zzzy, N1't.51::1!'.,I-:fx !i-'1f. 't. l.w-A Huff l1:j11'1 -, l11T'f+ 11 lmlvr' 41, l'.x:1:--. 111l,1f1, lP'Il111.f f. l'.1'1X. Nw: x. mfg. .X'..11'w11. H.lf'4. I" 111 '11 ., XI,-:'.1z.f. 12 1f1v,111. fl xv' 1-1 .li11.-'x:1r..I'I1.1'g 513-1- w'!f1'?.ff111l::3r',g,1y,4 ,XI1 lh'1. 'L tlvrxw. l.11xvIz1cr, Yum I HI ll. lI1n11tP1 R xx XX: 1111114 I x U Hz 111111 x!'lk21'l1ij. U. rc, HMI. Xl41v'r.. H 11: N1 H111 R 7' P01 111 H11111 4 11m-11 5v.:11'lf' ' '. H1 13 MTIVITIES OHJLGHJES X H lf H N N 'X I Kkllll 11 Vx N 'X X l'XInl llx KQHI xlll 1llRfN.',I l.l' 1-HlXl 1 Kllxlll.l:hl,xll Nxllll Xl Hllx lzNl.ll x N xlllwxl. Iflllal xslc' Nm ll IN XYIKI xxl,'l'lllxl'lxxkllll Nxl' PNXI.l14 'lllzxla X llllll N- HI xx ll X43 'IIN N xl: wxl Q1 lla XYlNk1lb'I lQXIlllll'I,lI-1 I xl,l,l Il K l l ll X. lx..X llllulxlll K' ll Uxlllzll,xl,L'l l: H'llXII'R'1',X.l l 1- l,'lllX Iktll in 1,ul.x likll: IQ!-"Nt'I1k.',li1 Xlwxlxllk li I lklllllill lf I ll1lllk'l l' ,lla ?'lllllrll.l:x ll'. itll ll fx lllxl.k'lllx 4,IIlKlR.Nk'l!. ll Rllll 'l'llX1 QI sl 1 . 1 1111111 1 11111111 1 '11 It ll 1111 I 7' X ll Ill NI171 1171 Ift'lI1I17t1 1 11111 111 111111111 1 11111 1 111 1 1 fllllff 11111111 51111111 1111 1111111111 111111nr 1 11111 1 fl 11111111 11111111 I 11111 R11111 Xtllfllflz 51 11111111r1 1 1111 1 ll 1111 Xa 111111vr1 1111 1 11111111111 1111111111111 f 11111 I r 11111111 r11111111111 611111 R1f111111111111 X 11111111 T111 19 36 1111111111-Q 11 111,11 111 I EXECUTIVE COUNCIL 111111 1 XR X xxlmx l lklxl X XR R SLII l1111Rs IRXXIXNXXDIRS XI1OX X XI IIRQO 11 xx xv X N X11111RN11TH111111R Xlxm XXoR11 Rm 11 11411 H1111 X1 xx IXLKLHIDIIX R XX X Ixnvn O9 ab v - v... ,W Sp 11- I'l1'k1- N llznrxrg Xlmtin l'11111'n1':1I1' .. l,1--1111111 V1-1-11 ki V J V l!1111m.1l1 Xi -1111111111111 5111111111 .X1 11 151111111111 X1111 111151. XX-1:11 411111111 I'1-rx' 1 11'1l11'.X' I' 1i1111j -------------- 111151-1..1s li I'i1'11-I' - g1-'11 -f-'---------A- 1 1l1I-.N ll, X'I-,Y C1 13' 1.111-1' ' '.1"1 '111 -------A------ Xf I , " .XS .' 1--' 1 ------4-------A'- lf1,1f.111.1.'l'11 . I. 'Hx " Q ----A----vf------ lux X'l'l1l.ii xl-'1-' ff I' -111 I .1 --------------- XI,-xB1.1,Ax'R1.s HI' - 11' I 1 X1r'q1'p11f111- ----vf-44-f- PRI." .l, 1 '. 13 :wx 'f ' -C1 ,-,' P--g' 1 Y----A-----f-f- R11 ' f.xRu . ' ,' ' 1 --------------- Xv, w 11' .1 ' - I .',- 1 7"1p1 --------- " -11181. 5 13 A .ii ,w0l:l. 'ffl 1l'1 .1.' P-1z1'1' ------------ ' f . . 1' 111 'CI .'.1 R 1 '-"1 --------4---- . .- ' Y ' ' 51 1' kwkx J 'YJ' Y -----A------Y H , I - -I A, 1" 1' 1 '-z'1 --------- - - - - A , ' ' ' .- Sp 5 ' --1------------- X1 . . ,fy ,111 ' - '. Q 1 1 I l Ink: I I II Illml Itln I I I III II I lu GIRLS LEAGUE COUNCIL llklllltllf xx -XNDX PILIGHXS ine reI1n'In1 NIARIORII lxIISIR Mfnfml BIRII NIITLIII llfflilllll ANNNIDUI .Xtlllflct zur nr BITTX LOL SIIDII M11ImRffmIInfufI RLTII XIIIIIIIIS SHIRIIX XIIDDLITON XIABII BAxLROFT BITTI LOL SIIIJII Ham IJOxOI xx BPRWI XIITLHIII Junmf Rlfftltllfllf XI XRIORII lxI ISI R laxrr 'I ROIII LIIARIOTTI STOL1 X IRC INI-X ROSI GLORIA IAIIII RS X Iplmnzwf Rwpn-eu1afIIII HIIIN BROPIII NORx XY II IxIxI -Xxx 5ID-XR IJORIS SLHRSIR lrulzmfn Rlflf1K11IflIfI7l RIXNI QIXNIXK RI xx 5lI lI xx QL IN N om I URS Aux Bouxxxx U Thf IUJO Illllflllly . I M iffy l I ' I rjff l I" ' ' -IIx KO- I' FIA' lol. li. XIII' A l Swlsu llullnmll XlIIlIllvtIIII li:IIIrI'III't llI.II4Ix':III Xl: -IIN RIM- 'IKIIII I SIIIIII 'l':IIpII'x Null l HI IIII: l!III1IlI3 Srl 'gm W1-'Im QIIiIIlIIII ll:Ix'Ix J. 9 , ---,,-,-,,-.- ,,,- ' l- , - Y Q - -P I ---------'----- I . 3 ' 5 , 1 ----f------------ 5 ' il,l, fl" 'f"S'-Hr 'I' ------------ ' - 5 ' I, Il' l ' ' ATTN "" Y . .l Q' .1 ,L Y . Q f. . , f. , .v ' . " f iw,-I ------ I .I 5 -. 'ip L '3. ' . . if IN' " '.' -"'.' ' ' - '.. f v , ' .'Q. . . . . Ll' 'Q -' I ' ' 1- - XII ,. l 1. YI .IXIA IJ.-xI'Is. -lL'NI-. f . DI.l,. L X '.'I.lX I , U ' ' ' """" ' -A-'- . . . ' ,- A ' l7 1 , 1 ,A X' I filo: III! II I Hflllllft r lim t?lK 1 lim N orb flrfr 111111 1 ltm lrufun frlllm Ifalwufv lvlzfw llfllllflfll ll rzln rlflkf ,o nh' ' I 1 N url 1 1 1 GUSHLR STAFF L LII IIRN II IXNIX IRL1 X I R I R111 H xxxx xLxH1 LRL x L L xxx Rrfwrtfr NI xx B Hofwrk xmm ,R BIUIIHH 'lfamzrfer 11IKfIIlIfBIl1IlIt' I f11'1tor111lN amor zzxnzew bponw lhf 1916 Ilzulunq x 111 TH x 1 rwux Lux 111 Llrxnox XIxR10R11 IXIINIR 1 XIXRIURH xxoRc Lx Imx -Xxx IDL XRI X X 1111111111 f Inu s NIURL xx C r11I 1111 R III I . 111m1N 11-1.11.1 x11.1.11.1L,11 11.1.-11.11 1e1.LL1111.,1 .11 L 111.1.1xI111 I.:n11IL1- I'z1Ih1v111 I'vtt1z1z11 N-111 vlzxxw N XI-1 IL11-I-111 Ilmm 1211111 II1111I4:111ui1 I. 11111l1 11x I'111I1-1 II1111L1x II:n1x1:Q KL xc' Il1x1111 I41xL- Ixvqm- I'.15I11' XI-1vg.111 XI:u1-num: IILJ1-I5 I4-M . 11I1 ILL, II:151x XI.1:sI111fI EI' - fl 'ff -b------------ I'R1x' .Lx I'.x'1"' -, .ox .I .'.' " -lil' ----'-- ----v-'A- Ix X"Il.I'INS'. , N" I-QIA - ---f----v-f-'-f' Ci1,x11,1..x ' 11x1 Hp E114 -------,-' f----- I III.I.5IIL"IIN S1"' ffl' 4 ---'-'f-- --f-f-f I II-.'I"IY'I.,Y1 " ' Q ' -.L ---4------ QIII L I.ll'l'I4I Sx11'1'11. II1-1,1-.x IIL"1"'1Rs . Q ' af '---------' IM "IIN XI.XRSII,XI.I,. I-11141, ' ' " - ---'------------- I1 1 -.1-L ' j .L ----------'-f XI, Iluyfvwx.B1,,LxL'111.I.' .f - LIALQ- Bc Bo . . Q 111'XI1L1111.1,T11x..IL'1.1L Iims x1,Lx. Ii.-LT111-QRIN1-1 L' 14:1-ix I.1-i1..axD Iixxf . RL' H,L1f1s. XI.XL'RIL'I I,1xx1J.RS, PR-3. ' ' H josh- INI XIQ ' . if . , L , '-J' . Iimtx Rm 1.11. Ii1fRx1u1 KI1TL'111-.1.1.. . ,- x XI,-' A 'xx .'.1 . 5 ----------ff---- XI, '-1'IJ1-.'1x1 .1 .'.x '1'L Q A V , -------------A .A ' Q,- f ' ' Qp 5 --------,---f-- RL" JI-.'- 9 LLL B .'.1 I q rf --A----f--f HL' 111 IIINIJS, IJLK1-i H1x111B.fxL'L 11 I I III: X Ilxuuhx Nhutt I IIII I NIIIIIII I I It Nun IDIIIIII I III NATIONAL HONOR SOCIETY Iii BITII LOL SIIDII III IILIRS HA- , . DN. I rmdrnf L mm B mm I ne I rmdfnf Hou XRD HI Am Miretari ROBIRTQ XRPINTIR l!f'!lIllff7 ITN IOL SI IDI N mum ss IJOII H xc f-N IIIIIII 1 GTX I N ,, lil N N I 1 JI Inifitmr XXIIILII irtcm c rrc f' N I c IIICI I Nr rx Nwutixc IMIN N IJ In NN N I I0 IN I Ing im xc1rN wo Ntlllf' N I I I I but mdn tIIc numhe- an IL IXIIIF IUC FKUIIH fl El Ui lITIWOTI1IILt ILU IN I lIUIHlI'T4'Q ITIX I TK IIII LIJIKC 3141 IIPUFI Il I 'Tiki IXFII 6' UN TIC' IIUITI I ikYlX I f'IT1ININ ITC L IIINFII III I ret im thcii memhenhip until ,lrulu III H1 If2I fhe1936 Iluiizmq 1 II f ,W I II1u'l-I III-11415. II. SI-'vln-I Ii1II'1nIIIvI II1IIIcI'-III IIx'1III, I'. I'1IIu-IN: II II1Im'N HIM, Rwywi -I-rNeII4I1II Iiiimnziii .Xpvi-N IN.-.11I1.I, xi "'4"' 141.11 K1-II' -I Im.1I.I11.. III-.II5 ,I' '- I IlNm NN III 511 NIIIIIIIQ-1-III f N III-1iII, I" II--xxnmn I.1mI- I'i31IIII1Iim N-1 1uIN H11 'tI1IIII H1151-N Syl :wIIxx1II1I II:INIIwI'm' XI:II'IiII IIriNnI III-IIIN I.IINIi5 Str-III 'liimxxi' .XNIII-II .' .XIII-III1n-II XY: Nfvii f: -I Iv: ip 'l':IIIwI N 1 ,.' , ,---------- 'I F '- - , 7 l A - - - F - - - V, L W V' --------- i q fl ---------- Bic ' . ii. fp g - A --------- Klip: .,IIi . :AN III .va 'I 1 Hon ur Soci I va. ur"1mi'.'I in IU27. IIII, i. 11 II1Iri1nzI1 'gz i I, ' " 1 ' IIIN ru N-I Iwfv - III IIigII .QIIIIIII Nrurlent RIF g1u1IIN iIN fmII' icIc'11IN. IIZIITICII. 5'II1II11I'NIIip. LiII2lI'2lCfl'I'. I,-1 'NIIiI. 11ncI f ' 'iccn Ping f' i 'f mem :Irv cIIu,c-II fi' IH III1' EIIIIII I' ZIHII Svnim' uIzI,.c' 1IccuI'nIiIIgg In rIIf'iI' NNI Iziti' HIIIIKA '. XI: U - '1 , 13, . I nt uc-If-i11Ig.c'I entiivly upun NuIIoI1INtic 1I1iIitI. ar' " r I :'r""NIz"Iw' ' I III-I 2 .'xI1'I- 'I ' ' :k-NI'I'1I'I1i"I1.-I Iigjl g 1 I' 1 ' '12 . 1 I I her If 1 ' ' iti6N. III? ner m 1 ' 'I . ' NIZIFCII of CZICII yezir and 1 ' V' . ' i ' 1 1 'I . - , , N Q . A flu. xx X NARA IAA 1' ' II 1 1 NATIONAL FORENSIC LEAGUE X x IJ11x11x OIIIL RN rf nie I x Iinxxx 11 111 IRTIYIIX R11 174 1 rx I XRN I711x11x N 11111 ssI NK 1 N c'LN1cr111c1 11 NK ' 1 d1Nt1'11t xxI1111 ID x11 6 Xx 111111 r1n'rI1e NK 11111 Xl x 1 1 1 N I1 N61 11 11r11I11 1n1I Ix11m1r1 x ll II 1 1111 xx C 111 Cx enxer C1er1n,g m1I LI111I11111 1 11 165 x 1 NN 1 1111 11 110 Jenxer tI11r1I 111 the A t1111r111111111t III LI111Ir1111 1 111 1111 I I1LlI1111'T16I'l 11 LI1111 u ll I'I11xxm1n md U1xr11tI1x R p11 1611 1011 the -111111 11111 1 I6 N 1 c- meer 1n ll 111110 1 It hrxt t1me L 1 per Npe1I1crN e11te1x1I kllnff' 1 III exte111p111 111e11x1- FI III Ifl lhf 19118 Iluxfuna 171 I ' 7 1 , ' f r'.f I. l fv A 1 I . I51-xx111,111 R1-1111 II111111x.111 II1:1Ix K11: 111 XI111I1,111 I"111:- NI1xIx:1111x 5:1111l11Iu1 Il11Ix111x II11111x I,11xx1x 11,1111 1Q..111 1x1 .1 XX111I111xI11 II1'111111w I4x11I11 II.1x1N lfzx' 1 I. Rx' Q :xx 4, . ,H k. I'-1' fl -A-- ------ L IlI,I IXN f11'1'-P' .VI 'nt ---'----- IJ1 ' ' 1'1-R Sf " lIr'1'f'lv7'f'l.IlA11' . , , . ---f ' .' 'AX Xp 9111- -f---f A--- X 113: 'NRL' '1,s I'1.RI.' 'I'I1 'HCI 'hzp 1' 111 II11' If 11111 1' I.t'2l!l1C' xx':1x t1111111Ic'1I in I UU 11111I1'1' II11' 511111 N11rfI1111 111 Xlixf I"r:1ncef Ifvriw. 1If'I1:111' c11:11'I1. O111' 11111111 ix 111111 111 TI11- 11I1It'sI' 111 tI1c' I1':1:x11'. ZIIIKI Is 1':111Iq1'1I tI1c- I11gI11wr III rho " ' '-I ' CI I 5 I YV11 ' Q 2l111I LI11I111':l1I11. Du ' 1, J XI I Q -111' IIIST-IIVS tI11 1I1'I 111' f1111z11I I1z1. t1':1x11I1'1I 11x111A 3.411111 111iIef 1I11'1111g . Ir:1QIc:1. Q I . . 2 If ' g. 'IQIIFX I1:1 1- 11111111111-1I 1 l1'1111U'I1Is 111 CI111x1111111', I,:11': ic. R11 'IlI1w. 1"'I ,. IJ ' , N ' '. 1 1 1 ' . 'III1' Lxzixp' I IZITPTN 11:1 1' I1c'1'11 s111"c.'111I 1111 z1II trips. IZICIIIQI J I: ' In I ' . ' ' . 1 1 ' ' 1 . 11111 111-1 z1r11I tI111'1I ' I I 1 ' 2 tz 1 I'1x11. ,I I'z ' 2 1 ' , 11 " ':'I i 1Is:t rl SILI ' I,: '1 ' . '1I1Ex1-111 IKII' tI 1 'Q ' 'as 5 z ' , '1 ' 5 F' 5 'z . sp zk' g11111I111'z 11'x. , 1 , vs 1. lx h Y fNfA1, ' 1 x N 1111111 I 1 N1 1111 111111111 1 11 1 1 11 1111 Ii11,1.111 1. 11 NATIONAL THESPIAN CLUB H1 Ixxr Box OI I ILI Rs 111111111 111111xN1'1N1x 111 111 Ixx1 ox 11111111 Imxn XX 111 111111 Q 1 N Pl I III 111n1I111 f 11111 1111111s ll IC NL1 C' PIIIDUNCN 0 Il k II II? V WTKHIIC' I Ulf 117 K TCU 1e se e111n,1 1111 11 1 IIN sulfl e 111 Il 1111111 DTCNCIXTIIICJH YP 1111111111e 111e 11111 111 1 11re1t111 ln the 11111111111 Ie1111111 1 111 mes IIN 111er11 'mee 11 TEIICII 1- md 111 1111u'11n1 1111 11111111111 1111 Wll 1 s 111111 the ,1ene111 PFI! ness 1111110 111 1111m1 11 m11r1n11 1 II 1 1 1 F 1 1111 1561 p11 11111 e s sc-1111 1 1 1 'eu 1111111 111 111111111 I fN W I H 11 1111 FN N 1111111 s 111 1 rc r11111111mc1 111 KN ess 14 1 11 1 1 11 1 1 11 s 1 t1e 11111111 I11es 1 s I Thf19?18 1IllWfIlIIy .'11 1 s 111-:1 Y15g11111I I411111'1'11I'1 .'1 s I. 's 1111115 IH .11g- 11. HMM A S1111- I1--x11111111 11115 ,X11 I -1-1-11 H11-1111 ' N1111 ' 11111 s Il11x111 1111111111111 111111115 111111111111 111113 N-11111g1' 11111111 'I'111-111 111115 -11 1s11111111.Y11' 111111111 A111111-11-11 Il1'1s1'11I1 Giles I'-5' 1 --------- KA" 3, ,Ns Sf"-I '1' -------ff--' ..-.'i1i X T' , '1'r -'--f-'--- 1 I ' 'L 111- N11111111111 'I-11951711111 C11111 11 IN. C. 11. S, 1111, 1110 111111111 111 11e1n' 'II1111111 I 11n1I 1s1111e111 1114- 11111 if. 1 ,L1 '21 ' . 111-,-111111. 'II11 ' 1 11 ' 'I IW 1 ' 2 111 e11c11u1'11Le 111111ie111111i1111 111 KITZIITIZIIICSI 111 1 "I 1 s ' 1 I- ' 11111 1111 111111111 11t111i11111ents 111 1I111111111ics: 111 secure 1e1111:ti11ns on 1111'1111ies of the best plays: 111 11e111 directors 1n11.I"'1Is1gi11511f1111 y'1I1If 1'g11s' I 1' :1A1"'. 'Ii '111' I" ' 1'g'I' 111 1.'1 1's:I::1 11 1 111' " f 1 1' .. 1 ' 1 1t"s. A11 ' 1 'I 's NIIZIIIX 511111111 1111 IIILII 1111111e11111ri11" 111 une C11 I 151211 111111 il s 11c1ng 1 1 11111: 1111 11.1 " 1.-11H'1Il11's111'I11 N11 1' Cf A ' A 111111. 'I'111s XVIII' 1111' X1111 111111 '1411'1i1111s 111111 111e .-X. K, .-X. s11111s 11-11 1111- K1w11111s 1,111 C 1 51. 'IIW11 Nil ' 11 ,IIIIK5 11i1111s. X111 'I 1511111111111 111111 11.11 S111111s. we - 11 "1 1 ' 1111 11011 ,, 111 1 1101 If 111 1111 1111 111 I 112111. All 11 11II 1111s IIZI5 11ee11 1111111I1e1 111 11111111113 FCQIT 1111 11111111 I 11 1 N1 ' 11 ' I ,11'1111.. 741 5 'A 11 f 4' ,. sz: 1 v v NATIONAL HONORARY ATHLILTIC SCHOLAS1 IC SOCII-TY Al f f ' , Xi . '- '.I:lf f f f f 'x. 'ww ..1 ff ' ' f ' ." I . . W V V V IN' ' L+: 'II' .' .1NT:'5ui'T X11 ' Ig.: lit' . . m 1 , .. W ' -ff . .L I ' ' ., - ',. ,-. . . .l...... .1. NN . .N .1 N1 .. N .nN. N.x1N, AN 1 1' ' '5:r'x. .N ':N'4 MTN: '17 ' iff' .1 .:1"r'. ' P VVIN' N All 1 -NY "L NA . ' Nflx nlifl . N' '..1"N .' .1 I Q If l'T'Nl . LI x - ' . l'x '. I1 'Ill ATL .f llNf L "l.f' '1...'ff'TAI N ' LL' Y N I'.1 x L 'lg' I Y" " 'TTT' I'f.Y"" N"f"'N' FNY'f'N. 'JAP .llllifrl fx -1 111 11 Ni 111! 411 V L l 1,11 X 111111-ll 1 N 11111 11111 11 1111 lx:-1:1 1111 1 11 1 NATIONAL QUILL AND SCROLL SOCIETY L11 1111 111 Sx 16 L 1 per 1l11pt1-r 111 the ulll md Mroll 1111111111 h11nor1rx 111ur111l1xt11 Nouetx 11 11N extibline 1c1urn111Nm Re-qu1rc'mc'11t for ikiIHlNNlOH into C u1l1 md Mrrull 1re 11nd1d'1teN mu-t be upper Llawmen, the-1 muxt r1nL in the upper third of thmr Ll xv 111 NLilUi1 111 Nfifliilll 1 thex muxt I1 ue done supermr 11 or in 11 rltlng taltln, or UNIDLNN 1n1111,11m111t lm t161r uf r muxt in 1ppr1111'1 in the 1111111111 survtiri 1 trm purer 1 Llfl 1 N III PI 1 1 111 1 1 N lI 1111 NLIIJ LUHTCNIN 11111111116 111s xc' if6 111111938 11113111119 Y .IIFY 1 T 1 l'11lh-1x1111 S111 11 ix Nllflwllrlffil ,'1 X li-111 I 111-ix H---111111 I'1v1l1-1 Huy-- l'1111r-11 H1111-11'11 1 .li ' Xl 'f'lr111l1111 f11' l.:111-11-1x H1-51-1x l. mix K111 111 l411u1111111 I "'11r R-M ' V H1' '1 111 IJ1 111 H 11115 111' ' .- . "111 11111 TI '25 'z I Q' 1 . 1 ' 11 1 -' -' 1 'N 5 'i IZ -Qi d Xlarch IU. 1929. The purpose uf this society' is tu c-nwurugge superior :1chic-vc-ment in the field of . 1" ' A ' E :s"5z 'pq I J 1' J ' 'k' 111":1li' wk . 11 'it z'1l:' zh' 11111 '1, ' . A1 21 1 Ill 1o'11l YCL1l1iI'ClUC'l1I is 100 i11ci11', ' 'i11t. N. L". H.51111111-111111111-e U11 Zillj lu1ur: -1 Quill 1 l .L " ll ' f , ' i ' 11 lf- :1r. - I ,. -Q A h 1 r-, I N IIII I NIIIIII N II I I I I I RADIO CLUB I XI I IL I II IIIIII I IIIII Ill JXIN NI IJ IIIIII IIiImxI IIIIII I x IJRISKIII It fffx I N IIIII I NNI IIIDIWXI rRII I :II I :III I IIIIII N rIII rc I IIIIINIIr r TEL N l I IS Il IIIII' llc ll Illll I II rd N ci I I N 41 lhUUI UI if IIN IIIdIIIIrIIIIII -nge In-r he IIIII rr III I II IIIII xlz It IIIIr I N e NIL II IN If 1 h IICJ lllg sNNIg-111 IIII III IneIIIIIII IsIIII the N LIL I IIIr :IIIIIIIIInIIIIg IIIIIIICININ mer the NIJKF IIIII I Ind NIIIIIIII e GII re IIPIINIIICL N 'I I 1 C Hll 7' II I INEC IICNK L N II I-r IxI7FX I II I I we I I rr I I- I IIIIr IIIIIII I- I IIII III CK ICJNCFN IIIr I e CIIYCYITIHI N fIrII II LL N e III-I ll III the II I II I I I I IIII III In-Ihr xx prcNcIIIcd cl N NN IIIIIc IINI I IIIIIrIIphIIII- L Ilfl Q- NY IIC II ll CSI N J ITCNEIIIIIIE IINll I1 C FUIII Nl UU cc C- I N 1 III rr DFID' IIN d I FN I-'Ich IIIIhrIh1rIx hu- IIIeIIIIIrrN II I c I tl I IIIII rII1II.IN N IcIhIIII1 Iirrq I xc Ieen I.II:I-II L"lI't' III III Ihr IxDFX -II IIII C llf I II Ihr IUIS 11101111111 I-rn OIIIIC II Ihr NI1I II .I .f ff-.74 Y, l , .1 4. if iv 51I.IIIIIIIIIu IIIIIII IQIII III':II5 ,'II N IIIIII NII 'IIN I'If"I I :IIy H V HV, XIIIIIIII-IIIII -IIINI'IIII:II KI-II II-I 4':IIINIII ,II-NI'IIII:II. X II- H II" III IJIINI'IIII .' I ' l': ' III 1':III:III:II IIIIIIIII , II: I XX : IIII: IILIIIII XXVI III RIIIIII' II-III-IIII II-IIIIIIIIAI XI:III-IIx.III -IIIIIIN I,-IIJNII-III NI:IIII:IIIN QI -I':IIII! IxII-In HIIIII IIIIIII, NI III'INII I'IIII IgI:I!! XMIIIII KI'II.IIIINIIII HI IJI-NYIINI, II IIII' , x III"I" 'IQRS l',-IQMIIIII - N -ff- - - - RIII '-. .' '.II I. INI- NII '- I-I - .II III, xx 'l'I ,I II- - - I II' ,I Di-'I' In - ----- IIIII IIII III.:xI.I' .Ixn IIILI. SIII"I"Is fp gn- - ------f - - XIIQQ fI'I-'III .IN 'lxh :I III CIIIII, III'KllIIIlt'kI III XIII:-IIIII-Ig 19' , NI:IIII-II IIN Nt'l'1IIlI II-:Ir III IIIIer:IIiIIII IIIIIII-I Ihc II-:IIII-I hip III II11 III-:III :IIIII Bill fhIIIIN.NII1II III I'IIII'Ng KIINN Iffh' IIIIIIIIIII1III, NI 1 :IIIII NI . F I IIIII IIIiIh. II-ChIIII II :II fer. .X I , I II IN: IIIILY If 'N pre rIII I IIIIIIIQ thc II-:I rr: Tfn' G :lr If III' glir, :I ' I-III ' fN' I I' ' :IIIII Ihc QIIIKIIIIII If .Ig vhirh s:IN III IIIIcI I III' during th IIIII'h h ' 1 ' ' , 14 II' I IIII':II Nt:II' . Oth NI'hI I IIrI:IIII':ININ' 'I'I I A . A h . .' IIcIII. .Ywag 11' . I .ffl , VIIII' FIIIic,1 Ih Illllr' Ir III Ihc NIiliI:Iry BLIII In. I : I'a.I. 'I' IV: 'IIII III I N 'If va- Np IIII red III- he 'IIIII. .XI :III :IN I-IIIIIII :I III-IIIIIIINIrzIIiIIII III N I' ' IIQLIC :IN . .X N I' III cIII 'A ' lf II. 5. III I FI :III-r NI ICIII III:IIIc ir pn IIIII- III pr: ' V 'ngz " 'l,r:I' III'If'S.i If 'N. B ' I. wc NI , II II, the CILIIB I 'ng Ih Q: NI J' F , I 'I,I I 'A IIl.A'llI .I III I 'h .IN : cIiIII:Ix, Ihr CILIII IIIIII CIIIIIII I Chnrgf III' III 'IIIIIIIII-rI'I:II :IN IIeII LI :II h I gr:II , for unc 11 KD Q. ' 4 ' -'-I . I h 'IIIIIIl1lSLlppCZ1I'rLI IIII 1lII'1N II . I",I.. .XII ' 'xl hu' ' -: A , ' .' HI.: Irh IIH1rIlIlII1CL' h:N LI 1 cII .iII. f I II X . K - . lf!! ,X J k 1 1 1 L 1 11111 11111 1 N111111 1 ENGLISH CLUB 1x -Xxx 191 1J1lIL1Rx Uox AID1JRlSLOL1 ll 111 11 XIILDRPD BR1.xn11x t Hill 1 111x -Xxx1JLxx XI1SSU111111TH1a BICNILII U11 llI1lllT'x N11111 1 V KX llllll lfl I1 UT I1'Ix1L U C1111 NCU' 'X 1 IDNITULUJYN ID 118 1 1 1111 x111r1x 11111 ,A 111 111'11111n11 11111111111 1 11111111111 -Xmer111r1 11t1'r V1 1 x 1 ll 1' II 1 1111x1c11 1 N 111 1 1111 11 x '111'11 T111 Il1t'lU17CTN 11111 f 11 ' 1 113 1 111 11 6161 11111 11 111' I1111x1 1111101 11111 Ih1fl'J1?s 111111111111 1111-1'1111 111111111111 11111111 111111111-11111 1111111.15 111114111111 1111111111111 X1 -11:1 1115 141-11 1' 11111111 .15 rx 111111111 1111115 N' 1111 U L 1' 1111111111111 Al11x1'1111:11.Y11' 111 13111111 1'1111-1x1111 1111111111 ,111x1'1111:11,X11 1111111 l'1111111:111 511' .1 XX --1-1111-111-v V1111:111.15 511 1 11, ?1':111:111.- 1111111111 1411111 141111111111 K1-111111 ,1 11- 1111x1' 1.1L1111:11- 1f111111111111 111.111,1" 11-1111- 11111111 H1 A11-.1 Q . xx l"'.1'l'1 '----f--- - , ' . IV11' f-l"r1'.1"I' I - - ------- . 3 1 Q .' St'l'l't'.f17'V1 --------- - 5 i. X . Sp 'for -A--' - - - - . , 5, if ' . . ' I 111111 ."1' 1'N1'Z11i'i1ll2l11111I1Q '11 '11 x1 1: 11.1 11 11 - 1 . - 1 ' J ' 1 g11+11 111' 1111'11111'111 11111111' 11111 1111' l11l1'xf1IlI1s 111111 Nlifx 111111111 1'111111111'x 1111'111, x1C'ITl15CT51l1W 111 1116 11r1'1111- 1 A . I . 1 P ll 11 111 ls 31111111-11 1111' 1111111 x111 1' 1x 1'1-1'1-111113 1111' 111g1111x1 1121 ' ' . 1 H l11"S 1 ' '- 1 11111 1111' 1'1111'f 111111 111 1111' 1'11111 1x 111 1'1'1-1111' ll 111111111111 1I111'I'1'S1 111 1.111111 xp1'1'1'11 111111 ' . "1 ' - - 111111 111'111111. 1111. 1l'1lI' 1111' lI1l'II1111'I'x p1'1'x1'1111'11 115 1111-111 11111111111 111'11111:1111'111'111111c111111 " 1111' N11 1 N11 1 4. Q 11111 111 1111406 ll '1x. 15111111 1111- p1'111'1-1'11x 111 1111 111111 ll 1111111211 11' 111-1'- 11 '1- '11, Q . 1 111111' gucxtx 1111111 1111' 1'1111 111 1111' 5C11l11 111111 1111' 1f11L11x1 C1 1 1 Cl Q1 ' 1 ' f 1 . 11111- 111 ' 111111 111111111111111' 1-x11'11-1'111'1'11'111111 1 ' ' 111. ' ' 1 1 , Ulm? 'l 37 lxtktn Npmldrm. mlm ll mln ll'llll1 N n1l1 ur 1 mlm! lf f lrmwnr x Ullslll I I ml IX C x Xml L It N lu nr X In Nmlth 1 AKA I lrlapm mhz lxrxegu UN nmu Rlttcrlru h x ru rp e Xntltmrmu Hull x Xhlkun, A er DOROIHN Roi IR xxo B xknxkx xks UH-ILPRS XX xxox l lexus IJOROTHN ROHR Uox IJRISLOI L XIlsslhL11.H Bxxrrss me -X ln h xt ool drimttlt tlulw lux tom uded 1 xerx xuttevtul xexr durlnrr xx huh ll wre Nented mth the tooperqtnon of the Ndtroml l hexpunx the drrmr department produttron ot 193 New l'1re- on l'ebru1rx -I' In obxerx mee of Xitxonil Urtmr W eek Felwruirx 13 70 the elub Nponxored the one ut pl is llmnlv -Xu tullx md 1 dr xml pro"r1m md prexented them IU in 'usemblx before the -tu ent bodx Un -Xprll -1- md W the Ixm 'mn one ut plqu were 'men lthts two Ntudentx nxt ln tu elxe plux entered ln the prelrmm xrx tontext Ot thexe pl ru tour xx ere xeleeted tor the hn'1l tontest me Q Blue bon n mer Rrth X in Poor XI in md c1I"lIlLlITll Pull the Strln r Plrxt p ue xx eu vu en to Cyrmdmfi Pull the Strm f ind Netond pllee to Elmer X number ot -tudentx Wuned memberxhlp to -X lx A Llulw tlrrou-'lm pxrtlelprtxon H1 thu tontext Ihr 191.5 Uzntumf 9 ff X xc? l W , Fl if 1 " . ,Y f " - -- 4 Rnpt-1' llli-coll liyurw li-trims Y v - ' 'all' l'z A 'lll ,' 1 ' r HV In V11 plin ' 'A - ' -' i'zn'lvm lla H. R. g :lx A ' N Hr lulxzuul C41 1' I ' s lfmmit' g -U fx lw If -lnmn lin' .un Vxmzrly ,lol lf. l' :lwl .' -N l'llm'1'3 Ilnvi-. ll. fv '- -' ,lon 4. lf. A : " '. .li ' 1 Y-I 'ilk l.el " f ' Iill -nlnrrg llgull- W 'V .' T: lp 4 liar 1 -- f ,Q , f , , . lay 4 IJ , --A---A,-- I. -5 J , , ' '-P 'z'yf1ff'Il -"-- - A - ' ' i St't'V't'fIl7'-1' --A------- li.-xRBARA BYARS Alf' Q ' --"'----- . .' 1 ' .. .- ' . Lf' ll -..K.A.. Ag Ph - 2,1 . if ' 'l 2 ' jz ',,. ' " l - 5 . ' ' 1 . . . 5 1 z z ' ' ' - t , ' I d - ' z T I ' '. 7-1. ' K ' D P" . Eg .'- J x I I mar- ' W --E1 -' '- Q I. . . 1 "1 2 1 S 5 ' " Q lil ' l f '. q l7 I '11' J' Lf 1 1 H1111 I urII 11 N11111I1 111.1 11tI MADRIGAL CLUB XI wok UI HLIRN fr 11111111 In ll II X 1,111 7 11 Humax IMRTR'-A1 XIARIORII Nlxxokc Ax 1 IRIX 1 11 sshkxu S11 f N 1x I 111111111 wlxtus mul mu 111 e L N s 1rt1c I1omc'r1f 1rf1r111 u W Q UIILI II TN IL UN IUU Ill If flf' L UI IUCITI XFN XKLTC lflXl Cl NILII wunwx 1111 IKIIIHKT Iimc- 1tIc 111 f 11: I16 VIIIHIH IJ 116 XCII 11'1 in If 1111111 ix e utu 1ru1Iu1 1ror1c I mor 'in xeyretarx N xx 1 L I u 1 r md 1I1rc-L I ll III N ll iff k 111 111 x 1 11 1 N In II 111I1r N 1 11 I'4'I lhf II! 18 ll umlnf II:11't1':1111 NI:11.II"::11. 'I'z1I1w1x Iiwwinzx H1111 H21 11I IJ11111 ' 1111 Q' 'I I'p1I1Q1:1':' I'1v1Iv-1 Iinuwv-I in Su f11N..,1 ' 'U Q ' 141 -I -1- 1151.1-- 111.1-11.11. I.: ug Iiwtn Ii-N4 N41111:111x IJ1I-M 'Inv-rx I.m IlJ111N.Il 5:1v1111v1I XI1nI1:1 511' 1 NIMH XX .IIXIII1 l f if B1 XI 1R,1r1R11-,. .Q :Ax I , , . 1. '-'----f-- . , , . . .- . St""fl'j' v -------- I . Q i. 1'7't'lfl7't'I' ----fA--f- C'1,r , 'If 1, mas ffw .mfr -f--fff---' KILL' I 1 .' . N11 'I'I1:1t 511111111 uf 511141113 ,Til rI1c' NI:1Irigz1I CIuI1, lmw u1111pIgu.d their V' - , g " ' ' QI1 'z is . 'III1' cI11I1 Illlr I1:uI 1111111c11'u11, activities wI1icI1 ir1cI111Ir 21 mu 1c:1I ten. 1 I 1 ' Y' g,' 'L R Ir, 1 cIuI 1111 to xx'I1icI1 1emI1c . of the tr 'ulry 1 I rI fs 1' I 'I I I' 5 'I ' 't I: :1 11u."z II. 1 I1 '1 - nz ' if 1 sy 'np :XtI- L' 'grI.z-M11 Iiztz 'z, I-'-Ig 5111.311 -I "II: L: .. ' z.. and CIIo1'i:1 'IIz1Ipc-rf. t1'cz1.11rc'r. XII? C'1':1'e SIin1I if tI1c- 'I I1 Nmmu 1 ' 't111'. 'I'I1c- 111111 uf tI1c' XI:11I1'ig:1I L'I11I1 ix In DYKJIINJTK' 1111 IIITt'I'i'5T 111 gm 11 I gi11g:1r11I to Jti111uIz1rr' 2 1 1 ru'- ti1 tm' Iucttm' mic, 'I'I1c' .111z1II 11c:1I 31' up. tI1n- wxtvr. rI1v lIlI2lI'Il'I ZIINI IIN- trio :Irv rI1oc'11 I 1 1 1111- 1111' 'rx nf tI11- yI11I1. 111' 11, :Npi'zr1tN. , f - 1 , - ' .. . 1. 11 I 11 l X111. 111 ll N11111L11 BIG SISTER ORGANIZATION 1 11x1 1 C' SINICI' I' 'll'l1L lIl1Jf1 lfl 1111101 1111111 11 11N XCII' NX 1 XX l 11 1111161 U11 NVUIINUIKL IX 1 UHIIIUH VAN UYITIGQ1 I'I1llI11X to IHNII "HOL C' UHN11 IIIIUHI 16 6111111 II11 HK NIMH 11 N 1rr1'1n1L H1011 NJN 1 J.T"9 f'lL.IUT 111 16 P111 I to H11 C IIC' 11611 1 NUL1 1 LUITIP FIC Nl1LkC'NN n 1'e11ru.1r1 4 1036 11117131 51161 11111- 1 111 111 11711 1 1 1l1NC 111 1 1111 1 KJ NINICTN t1 Bw 51461 lx 161 1111111 c' 111 116 111 c' 1111611 11 111111 1 1 I 11061 11111111116 ll1rI1!v15 111111111111 1111111111 111-1 11111 1f11Q1:1111l 11-111 151111111111 1111111111 111 11 111111111 H V 151111-1w-111 X11 '111-11. 11 1'111111 111111 111 1411111-1114-1' Mummy! .1111-X 111111111115 1411111111111 11111111111 l.1'1111- Xl1111111'l1 7 111 S11 1:1111 1511111111 111.11111-11 1111111111 I-QN11e'1111:111 XX -1111 111111111-1-111 X11-1-11 H11111- 11111111 111111 . 1 311111111 H1411 1'1+1l1Q::1'f 111111-111 1x1111111 1111111 5:1111111111.111 N11-11.-. 1111111111 1211111 111111141 I11-11.4 X14 5111!-1 N1111111 X1-1-1111111 I1g111- 11111.1V11x1, l'1' 5, X -, Box T11 ' .MJ U 4: "2 ' . 1 ' 'z ' 1 t1 1 '111"11 ': s rg: 1: 1.1 . -'11 11 -1. It , ':'11, 11111-1'p1 111 s '-1 11' ,11 - g'-11 1111 ,z 111, '11'L :li 1 C-1 13z11' '11' 1 i U 1 ', . f. 'ilk f,z' :pat-111111:-1"1S' 1L'111-H1: f'11111f E11'1 ', ' I1 g'111 f ' 1' 1' 1 '1 s11' E 111 110111 111 11111 NYQIX 111:11 11161 1 2 '. f - 11 k I' IQ-nLII I ehre BIu1Ihx Ienkxn err I 'XIIIIII N Nxxdnl I Buhtnl I r QI Iienhun n Nhfm II1vIIt'r Nc-nhl Nmuxn Hear In Nc nn IJ4 9 ILIIIHIIIHCV X lwn I :In A Iixmr II he-elcx NI1IIrI Hu Itnll I N N I In II Iicnnrll nxnp -XII nn he II IIL fn II I Iemen I IIICIX Nnluldt XIUIIXI- I I NX IIIIAIII L Idrc Nm IJICIIVI f Reeu I'I1lLIuIl L Ind XUTIILII I I XI :Lk II I 1InII1n I LATIN CLUB I RI Nmu IX n mv HPI ILP RS Prmdf nr Bos I' RLN Q H Inv remlmr LFSIII b'NIITH Snrrtarm Tremzzrw IOILI- NHAII N fnzwr Xllss II nu XRIT YHIDI IR e It I IN 1 II lu FILI Ielr to IrrIn'I1te 1 Ivttcr unm cnt Ina III, llll Ntum I 4I ltxn I I I uInNI-tx rI time Ntuncnt- XI III elrne 1 I x s rl un I tum' Ntuc ents II Ill irc lntcrextfd ID t IC studx If IIID 1 I ' NL :I . 1 I5 I lh 1935 Iflufzllnf T... I.,. ...- . , C . .. ,,......,,,, " ' ,' ' I .' ' AIIII 4 II X7 2 ' fc: ,-I, I2 Ii' ' ' . 1, A v ' .' ' "I '.I. .'a,sI ' -' I 'I'I1 Null . 2 ' I A " ' A D V Q ,' ' HI .I ' ' 'I 'I ,' . A ' XI-1, II. B, Vase-5 I' " '. .. .A ' H A' s 1' s I ' III-ll I'1f-N-In ' I IlfIrIIIn '- ' - 2 .52 ani Iii'I: ' ann . " Im IIY IIL-I'IIcrt Nur Ian Ulu . : H ' ,In-IIIIIII Stun! -P -----'--'- . . 3 If? Q -"""". . .- L- 1 . 'IIII I.: In LIIIII '. Irg: Ii'.'I 1 'I I 1 1 I z I - If-q 1 I' 'fz 'IuI ' . I I . I' , 'I 2 d 1 "I" or "2" in their I.:Itinc1ur.r. In TIII I-' I 5 . I J 'I 2 ' ' ' Q ' I 5 . I ' I,: ' . 'I'h- CIIIIT pir is :I large Ie-tter C. mounted on :I i 'r II um' :I IITIIIICII of uliw Iv: 7 .fd 11111 1114 1 1111111111 N 11111 11 11111 14 11111 111111 J X1 11111111 tt X 1111 1 11111 1 ll 11111 111111 lx 111 11111 1 11111111 11 11111111 N1111111l 1111 1 1 1 11111111 L 1 1,1 1111 11 LATIN CLUB OI-I ILhRS I rfvdfnf 151111 111111 I Ili' I Ft'1l!itIIf D1 KX 13111111115 be1r1ftr1r1 1 7'Fll11l!t7 XOR-X 11 ILRINC 1 f1n11,r 11153 RL BX XILBRIDI 6 regulxr meetm 11 111 the 111111 111' held 1111 116 11 111UT'Nl1l1 111 1-11111 month X1 here pr11,1r1m1 111n111t1n1f11t 11 lx 111 rc-116111 1111 g1me1 1re re1e11te1 11 111111011 111 111- re 111 11 1111111161 t e Linn Lluh 1pon111re11 1 1111119 11111111 111111 011 1611 111116111111 11111 111 the 1u11e11 111 the 1 1115 11111111 1 me 11 1 1611 11 1 1 uc 111 me e 1111 11 ITN 11111111111 111 1 11111 1n11 111 1 511111161 X1 111 Il 1111111111 1 1661111 f ll 11111111 11- 111111111 111 1111 1 111 111119118 1IIl1'fIllIy 1331 V' v-'Y Y W W . ,J . .,. . - 1 -1 -1, 11. 111 111 1 " V 1 .11 '- ic' N. 15. 111111111 151-:111 111111 -111 XI: 1 '141111 I .1 111 1111 1 113' . 1 - 1 P'-111111 1'1':1 . li. 111 W ' U1 U11111111- 511111 1'111 S1111 7-1' X111 1 -1' '11 Y' X11 ' :111 -111111'1. lf Xu" V1 111'11111'1 XY: 11111 ' 1- .': ' -' 511- '1 211111 131-11-1 11:1, 1-1 14.1-111 1171111-1' ' '11' 1111110 111121: 1111 5111" 'll 11111 11111111111 K1 11111 1,1111 17:111:111111 U'1!1'11-11 Y1111-11 151111111- 1'1'g111. l', 5111111 111-1149 1111111111 H1111 111111111 1.1111111111 121111111111 1111111-111 1f1':1111. 11. 511 '111-1:1111 11111111 II 1 g - - - - - - - - A - - i . - . ". Q J .' , .-,iPA-Y--4 f ' - Sp .1 ----- - ---- . 1 ' x 1 i Th 1 . LC 4 ' 2 1 1:1 M J zu ' . ' ' 2 I - .1's.p1:,':. 1 111 II p .1 1.1 .11" 1 111 1' - h 11- ' f A 11 '11 111 b 1- -111 1 ff 1 14.1 .- 111.- RI-B 'z . '. '1 11-1 1 ' 'g 1, ll 'J1' ' -111. f v 1 1 ",1..J.." 5L.....,. 1 B ll 111l11,1 T 1 H 111 lex B11111 1111 l 1l Xldl111rx l111xx Nmltl Xxx 111 1 1. NI11l11 xx H ll ll 1511 B11x1n1.,1l1 H 1r1x X Alla!! H11 Nl1llc1 XI111 hall x 111 1 II lfxlpu 1l1111 1 11 Xllihdllllllt FRENCH CLUB In H XROLD H1 x11 Ol-I lLl'RS 1 Xlltllf lxxl ox 1 ll It 11xL11D11R-xH N 1r1mr1 1111111111 H XROI D H1 AI 1 N 1111111 XI1sQlx1111 6111116 x x 16 1' 1 ll tux Xl ll 1111101 111 xponxorxhl N hr ,gk mh111l11p 1 rc IIL 11 1 o e 1 1n rem xx 1om..1xt IT1lll'1flll1 1t Put 1 1xe 151 IN xe1r 1 th 1-1 111 the lllX tmwl 1l1w 1utomf1t111ll1 hu 1mP mem erx lhc klllll mcetx omc 1 month 1t 1 member home xxlth the cxxeptlon ot the hrst meetmg xx111h 1 held lf thq loxxnxcnd Hotel NX huxlnesx mee-tm, follow ed hx 1 progmm 1nd refrexhmentx 1onxt1 mutex thc rntelt unment IIN N rm If uw 1e1 1 11x 1111 NTITYID trom IC U11 oux ex N L7 IH Ihr- 11m of the 1 u 1 Lll 1 1 111 mterc-xt 111 l-rf-1 U54 Thf19?1S 'lfuftang l ,, L' -1-Hy" H-1115 1 5 V' ' ' 'Z '1' 1 151. R. . ' ' " ,' l z 115' K. r. H .' ' 1 Q 1 l"1vl1at,U. H:1f1.111l . 2 ' N 1 LLN 1.111111 Ill ' 5 '. I-'111111111-41 Row Y: 1' H' "cn . ' ' . ' 's ' X11 'z1l1 511: l1l'11g 1l1'1'ie7 NYE 11111 M' "5 R111h11-11,1-11 111.11 -' xl Yolrl ml XX'11111ll11111x1 ' -1' 1 , 1, , l"1'.-if ----- - --'--- ..1.'iB.' 111' '-P ' '.x"rf Ill -"-'--'- .' 7 ii . ' ' 1'1" ' V'-TW: ------'-- .1 . 5.1 1511111111111 Illlllllflllllll ------'- 'llHlil.NiA HOL'Sl.liY Xp pf- ---'------ . ,A I. .' ' 19, Thr' l'iI'f'Il'l1 Cluh xx':1, ' o g,2lI1l'.l'll in -l:11111z1j of lf u 'z ' l l 1 . J J 'p of XI'JJ ' i' LJ. Xlc ' 1 -xt'1t-l t1 th S tzk' gl lf 'h. 'l 'J 1' 1' 1 l :J : 1 ' rz 6. 'l'h'. -1 all 14' 1: 'z ' ':.: .":.,' 'z h 1x'z1. 1 ' ' 1 ' .' . . 'f. ' ' V 2 1 1 J J ' J '- 'l'l'..pAgtl'cl l l llzlzw' 'l'.'z 'Q' 'lll l 1 ll '.h'. N 2' ' 'lh's to'J'zt': ' I ' Q Ich. l ' E 14 Ii111I111 1Ix111 1 1 H Nmt 1 111 1 N11111 X11 I'x1 1 111 1 N 111 k 1 1 1 SPANISH CLUB R XI1 Ix1xN IL 1111 11111x X 1L 11111 7 ll NIC HX 111 R11 XI1Ix1xN11 11111111 R1 X P N 1111111 L1 D 1 NI R 1111 7 N11 1 F111 11rg111111d11 F1111 lrfl' U 03 ent'l 3 FU fn C' U ' rupoN1t11 de 111r 1 N e TEN Nt11111meN 1- F6111 1 1 YNHII1 1111 e 1111111111 1-N111 W1 L ULIUN 611 '1 CNLLIC 'I n e5tC fm e Cl1'lll0 1 1 e 11110 en 197 1-I Nen11r CN IE 1 1 1 N 11 " 111 1c 1- Ner111r NI1rt1n C .1n11e 1r1a 111111 l NCI' n1l6Nt1'11 e e 1 N N 1 1r1:N1 111 11N 11-11111 1r1 11111111n1-N N11n c1rCuIo N1- re11n1- 1 Il 1 11 N 3lIf dt' X11 161.111 11111 171171111 ic 111 1 1111 r11 IL 1- 11 1 11 PTH NC GI n1 + N r11111 11 flt' 11111 11 PI N11-nN1jer11 N 0 lLl'1It'N U11 C' t'L1C11N L11 X616 WU 1111 Nt'I11t 11 DJ l'he19 115 1I111t11m1 NI' 'I1:11'5 I f 1 '11 . I.11uN1I1111 NI' U N15 I 1IN11 112 NN 1'-1--Ii 4211111-1111'1' 1 -J 4 ,Il .': fa 11 II: 51'N II1-1111: 11 I,11NI11, ,I. I,111I11AIL,1 1 th HH V1--1I15 I'1'111115 I11'1Ns1-II .' ' 111-11111 . "111I15 II11111111 I'1-:1'I1 I.:1111I 'I'1'11 ' 1113111 .':1 IN Il:1N"1t1 XI-1-1111: l'I111II13 I.11N1-1 XY II1g1111N 11111111111 Il:111N H1 Y111111x1.1 IJ11.s11.1x11 .111 ' ' 1:11 UI-'If 'ICRS ,,l'l.1- 'nl ------v-- XI. ..' . I ' Il. l'i1-1-I' -11.11111 1.1 f--- IJ1 1II'I' I,111.s1111x .1x11 .I1'1.1'1'11 111-.11 .'I.X N1' 11' fH'A1 - -'-----A- . ' . ' u 'I'1-1 g -1- 4f-A ------- X '1 2l.'l.X1 11511 Cp 91 - --------- NIR. XI.1R'1'1x f N I'.I.. RIA 1IIQ' '11 1.1 DI-l1,L'IRL'1'I.11 if '. NUI. EI C'ir1'11I11 FN11:11111I fue 1111111111111 1-11 11CIllI71"t' 111-I 11111 1922 1111r 1-I N1-1111r1,rNIi1- Il. I51111iN. EI111111111r111ri1gi11nI ern '1-il C' .I X ' 11- I :111 111- 19-3 QI n1111I1r1- fue 1'r1111I1i:11111:1"1-Q1L'1r1'11I11If1.111I." ,: ": PI P .' 1 . I11, 111 j11 e 1'. . I p "I'gi11 de 1111111111111 1' 1IeNnr11II1 11' . .I I ' ' . . .n11I. V0 ' , I ' ' I h. FSI'Y1L1l 1 c11n1I1111a Nirxie-n1'I1'1 11111111111 pzxrn el I' n 11- I11N N " . I. ' I.. C1 -7 . I, I' fN1'R'II 711111 1131111 hr1.1z1 el an 19-9, 1-1.1 11' N I . . . ' " I. " f I . .N 1 f 1 . . 111 'z : I1 N 1-11 I:1N 1':1.:1N 111 I11 N111'i11 111 n1I1 Nc 1 1111 I 1 g'L111nN. U 1 N 1 ' . 2 llfl IW I " ' . 1 1 ' 1 1 1': 11111, "I7:II F F 1-n 1111111 1- 11111 r maria 611111 111: ' rn. En -Z1 1 192 rl l'ir1'11I11 1111111111 e11irn11r1 1111 pe ' 11 ll N1' II: .IL "f 1 1.11. 1"'. . N I fi 1 N 1 N JI 111111. 1 Nirveng r N111-. ' - . 5 C'I .I Vu 11111111111 N11ll11 11f1111r Be11111ll I d H1-2-1411 X111x111111 -X e1 1x11111 f1'111r11'nt 111' lrr 111111111 Xltfffllfl 1111111111 xfflltllllf al lrnn X 0111111 I 11411 11 1 111111111111 1 N 1111111111 1111161 X 111 1 11111 N1111 Xl 111e1 11111. 11111111111 11 1 11 111111 1' EUCLID CLUB I RLT11 11X1N1S UPHL1 R5 1 1 14111111111 XRPIXIIR 11111 S11L1Ts RLTH H11x1Q H 11111111 H1 111 XI1Ss N111 111x1s 1' 1 1 11 1 5 ,111 7' 1111 11111 1111111151 111 kff' 11111 1 1111111111 111111112-1 IU 1111 1- m 11115 11' Hl61'I'l17C'TN 111- 1111156111111 11111 17151511 1111 11511 1 XII 11111 1n m11111-11111111 1111 he 111111-1 f11f1 11 TQFIKLNIHUN 1111111 5 11 1 1 5 5 JI KJ 1 1 55 5 111 191 1111111 11111 II 111 111 11111 111111 1 N1 ' il l N1 IUKN C f'f'TlI1 V 111' N 5 U 186 11112 1935 11IlNflllIfl 'f' A -1' ,' 5 " 5 1 5 5 1111111111111 15x21 . l'. P2111-1111111 - I W ' ,11151-111111 .'1'1 11 '21 13215111.11- 511141-111'1.Yl1'. 'HUD r .11 111- R111 -"1,11'11 fz 11 U 115111-55 1111511 21 Hzv1'5 . 11' ' 1'1-1' 1111 A 1 '- '5 15115115 1.115115 H1111iC 111111-5 1:1111-15 . 511 1 Y 21' I.'11z '1. -. 'I-11111 Ijj' ' .1 .' 11' 3 1-' .,.. ..... . 1. : I'-.-1, , Y --.--,, h A' f ' 2 '-' v ' A N ' 'V' .-----.., ' A A' ik 1 f .' ' ""' """ . 1 1' 1 f . l .v 'Iih LC1111 C1 11 V211 111'z 1111111 111 19-8 I 1 ' ' z A Q 2 I ' '5 l 2111 - 1 'l'1 ,z ' , f5'1 1: :1'1. .' gy: 1' 1 2 'z ' 1. 212211111 11111 ' 1 1' ,1 1 1"': Q IT 11121.11 :1 3. 111 111 1'1111 1110 1111111-11 1' 1111-111111-1 111-1'1c-11 111 11 11111 .111111 1' 111111 511111 11' 1111, 11. 111 1111101 21111 1111- '15 ' . 1111- 5111110111 11151 lI1Ziw.4 ' 1 1 :111'5. 1'.21C1I 1111'111111'1' 15 211511 1111111141111 111 1:1116 111111 111 111 11-21, 11111- 11111111 I1 1 1 1,11-1. 111' 111 l is :111 1111111 1111 1111' 1111111 l11U1'5l1f11 111 1-11111 1111111111 111111 111115151 111 11 11 1Tll.1l1C'.s 211111 11 111' g1'z1111. X Nmlllm um nvllllg lx l XL I llll n lx 1 x JUNIOR EUCLID CLUB OH IL RH lfflllitllf N llYP!tYlIllllf X XXI ll Nnrflzlrx 77111511717 X11 X N umm XI1wC1rRTRLD1 Brkc e umor l'uel1d Club xx lx 0f"1D1LC'Ll m tu 1 1 sf 4, uumxnm 1 1 u Q number 1+ tu entx dexlrm f II1Cl'Tll3CI'NlllD ln 1 IT1"1fllCIU1IlLN Klub lhe Lonxtltutum xx Num xr tm thxt ut the Nemm elulw but the memberxhlp lx rextrnted to those enrolled IU elementlrx ll Cllfl md plume feumetrx ll meetlnffs are held the -ewml lllLlI'NLllX ut exerx month l e Nuue N ut t e neu L u Rl ng t the ehortx of the sponxor Xllv er: 1heI9vb lllllfllillf lSfl X 1 ' as fl t , .' l l'uvx XYl 'flu Stull! N--unxlzul li-I ' - linnvy H Xivllmnnmv lfu-xmrlm 'rl5 lfwilelu Il vu lhxwu l Fu, flmmixu Xvlwvx. li. ll: uw K1 l1 klv kmx llimtlmu -I--nw. ll. H1-unlqm Izrvulzmvl Hymn lfxzmx Vwu-yr N1-lu .ll-lmx-ru Ill lxtvm Xllxlnllny N11 llmrr l.:u5m1'n .Xuflk-lm l'l:1:1 Nxlmzuxx li-vm lm'-r xY,XI,'I'IzR XYr4H.l.r-,R 'ri Q ' f ----------- I,rA,s1.rr,.'x11'x'u l"- A ----'Af- l..x '0f.'i D-QRRY ff I g- ' 'A - - ----, - XY, if-.RX 'mir-1:.l.R .fl Q ' - -'---- - - f . i ' i Q Q Tlx sl ' I " ' gg " ' lx fl 11 rf IQ." r :H 1 lute Ile la 'gf 1 S cl J ' g J ' ' . 1 : ' . ' ' N i' ' f 'lz 1 1 . ' ' . Q " J ' ' 1 13 zz 2 L4 ,Mu ' ,Ja g ' M 3 1" ' ' A' . ' 'l1 5 Q' fi l ll ' 'l ll is l1e lz 'jely u 5 Q 4 . . B A. , v , , - I r .K , f 1 111111 11 11111 11 11 1 PHOTOGRAPHY CLUB I IL 1 111 I Nl X '11 I 711111 u 111111 111111111111 X11T11R 111s1 N1111 r1f111f1 111Hx 1111111 IR N 111111 ss1x11111 1xH11 1 1 r N N L-N11-1 111 1 11 I 1 1 1 ll 11r1 ll 111-1 '1 111-11111111 11r111g I 1 rN1 Nc-1116N CFICTH me 1 1- 11111-rc-N1 ID N111 1 11r I 111 1111 N 1 111N ex 1rt- N61 '111 rc-N1 1 1- N 13 Q1 1 rr 1 N11111N11r 11 INN 1x11 r FX 1 11111N 1 r ll 1 111 rN N1-1111-N 11 1' r tl 1-1 re- N N 11N1-1 1 we H6111 1 1 11 11 111 1 '11 11r 1- bf rr '1r1 1 1- 1111 1xn'1111'1 rr111r1 1 1 1 1 1 r 11111111 1 N 1111 ur- 1 11 tN1Q 11 1-N111 rr-111111 r 1 1r1-N11 r N 1 11' 1-1rr 1r1 1 1r111r1 r 1 111 1 1 1 1 1r11 1 1 1 111 1 - 1 1 X 1r 1 r 11 N 111 1 1 1111111111111 r 11:11N '11 111-N11111:11 X11-11111. V1. 1111111 1111--111 11111-1, 11111111 N11 ' -11 K 111111 R--11 l..,uN,l1,11 1'11111- 111.5 1,111 114H1'1111, XX. 1111-11 11-111, X1-11111: X1 11111411111 1-11:111- 1711111 121111111 flkI111111.11. H1 PR1-,s'1111x 11,111-S O1-' 5 'I-QRS l'r.1'1 ll - --------- 1,R1,,"'11 ' 11- 'I-,N l'i1- -'I' - 4 'I 111 - - - ---ff - - 1111.1 XY14.11R1.1 If 1 1 NV-N---- f , ,. R ' """'-'-- A f . ' 1: ff' sf- - - ------ - X115 .1113 -1 1R1' 51- - :11 111-r1111 inter 1 1 ' 1111- f111'111:11i1111 11f 1 11111 111rz11h- -1 11 -' ' 1: 1 . ' ' 11 ' h-11 .ICI 111 1 il h ' ' '11 111 1,1:111i': '1111. Nl: 1' mic I1 N 1 . inte -H111 11jc'. 1,111 111- 1 N11i11 ffN1' '. 1116611 111-111 : ' ti' 111111111 11:11 1 H1111 1 . C1 11 ,1 11-r 11111 N 1 '1e11. 111 -' we I 1'r1-11111 11311, pre-N111c1111 1'11'1UT .1 , 14181, 'irc- !1 2,1111 B-n ,1111Ni11r-- 1: 115-'L .XT111 11 1Ner,N 1 1. A3 31111. 1:1 ' 1 . ' 11-r. 1111111111 1111- 1111-1-1ingN,111-111 1111- f1rN1 111111 1111r11 1111--111111 111 1-:11'11 1111111111. 11z1N 11111- 111-11111-11 1111111- N111111 :11111 11r:11'1i1'1- 1111111111111 11i1't11r1-N 11111111rN 11 :1r1111'i:11 1A1.1h14Il11. N1 K. H11 ' . k11rh1'- YF11-11f1xg1s 1111, 11111' :IN 1-11-1-11111 f11r the rf' 1111 N1-111- -r 1-11-1 1'r Il 11111N, 11 11- 1 11111 xx'Q'1'l li. 111'--1 '1 1111 Y11'1111 111-r1111:11, 1111 1111-M 111111111111-rg 1'1:1rr111'1- 111115 111, N ' 1: W 3 111111 ,I11111 N111L,I1-r, - - iff, K1 . 111111 111:11 K:1rri111-11 111111111111111-1112111111 1-1c111r111:1r1 111111111 1ll1,,1111111 1111 111.1111 h 111 :1 111r1-111111 411 he ' fc - -11111111 XX'41I1l'll.N 511111111111-1-, 111- IlI1'l1t'1'N 111-111-1'11-11 1111 rx11i111111111 11f 111111111:rz11111N1111111-111:11 111-rr. U11-r 11111 1lF11ll 111-rc N11111111111-11 111 1111- 1'11111K 11rN1 '111111--1 N1l1l'1l 111- 1113111 111 .11 1'11. 111- 1111111111-N 111 l11t l'1l111 1111'111111- 1111111-Nh, 111N111:.11N. 111-111 1 111-, 1111111 h1111cN 111111 1111'11i1'N, JIIIL1 1111- ILl11f 411 1111- 11-1'11 '1111- 111' 111111. 1881 Thr lV.11'5' .'11u1t1111g lv I vm! 1 KNITTING CLUB Dum IL Ill Horus Num I R ,mmf xr -Xxxr NIID nuff! X XRKII IJXOR Ix VIIINNI 'INLIS A Vfmm R XIIIDRIDIXIITH I 0 x e Ixmttm LILIH xx N FL 1 ex I I e f Im mnwmnf UkllI'1lIlU 11 mem erxup lx um en my men x uc me L uw mme uerx U ur Iucm I SVI y: XXJIIJIN N1fI:I Iixwgqk .XNMII Nr -mx ILINLMI HMI' linux ll"-nfI:4I I..-vvgvv' lb-,www I51-IIV11: XXHIYMN XIw1Ix.4v Iivvmlvm III x- Izmw Hr Xlxkull-. ' .xx MFI" 'IIRS PVIAII Ilf -'-- -'-' - - Q .I ' -. SIN' 11' f---"-'-- .ILT-.. Izl. l'r1.fi1lr'11f --f------- I,oRrfxr-. XX ,x1.I...xcr-. 111 ---------- .II 1-, ' fu T-f : -fr ---- - - f - I"R. J I'iI.I.IiX A snriu, .',', 5 - -----ff - XI s.. , 4. ' I R. Th I ' ' ' 1 'Gif start I Oct :IW ' 5, 1037. Im' the purpmc If tezvhing th girls to ' it and 9 s 'z ' 'l'I f I1 JI' I' 'r I t ' tu-I' '. TI 'I I - rs -' -' II f' :Iny lvhc'193bI.If11.f!z111gf IS9 OFFICERS CLUB 1 Bon Hoovik UPPILI RH 1 ftlll IIIIII Nun llll IIIIXII IRXNIX 5kNlJIRN rfrulzff N 'mir xi RX Q N BLRI lhe Offiuers Lluh Lomposed of rommissioned ofheers of the L ldet uorps ind 1 represent mxe from president hx xirtue of his rlnk I his xeir L ipmin Crlen H uiei presided 1 pie iclent until the promotion or L ipt in l'r1nk N lndeis to L ide! maior s ' in e urn me ro st 1 ,, ic s H isor sour in IXI ics o ie mn irx ccwir me e n 1 tinul s s s L llei i9' 11l1e1Vvb Uuituuq if lip 5 l'r' .fir .Y "" 1 5 rw' ---A 'i .V Q ' j -. . l'ir Y ' .-'I '11 -'-------- Blu. SH l"l"I'S fp ,ff -------- Nl.,o 'lx'i4,x'r "ox the hand. was organized in IQ36 by Tom Parker and Ernest Yvilkerson. The superior officer presides as 'I iz .' i 2" :s 's' ' A 'iz iz 'fz ri-ill' club was created to forex' and maintain 2 " al- i I X rpsf' to fo. e' 'roi 1 ritizenfhii. and ro spoi, A "Qi : 't' 'tl f ti "lr: U iq: r nt. 'l'h Klilitary Hall and the annual ian pier are rhr' fea " outa ion. of the .ocial 'z idar. ll ' f '. 5 RIFLE TEAM In lima HLx1BrRQox OI-I-ILIRS Iuptum ix W I I sri ffl 1111 nam I RUHIRI HLXIBIRSKJX Spam ,f Ru ll Nmxm R1 I le 'lIllltlI HI X I Nl I I Fl e muh mm-Inp LHITIDCIIIIUIIN umm the Ihuul xc-xr uc-rc puxtl mm It tmru- 1 u ur rm Imu lt l'TllfkIIC'N xurlm III ldquxnc-r Imuw IL In 0 Ili' mon uxm tw ur N rn n mr ' mh I nn m Ulm the I'rc-m I fhr 1953 Ifuxtuua ' J, v . . I ' ------f'---- Im 3 'a SV' I P'-T" .' 1' 'r' -----f- ." Y -Q Q .' .' .f- --v------ Sr. La.'XN'l' I.. '. .' xx IIN- X. C. II. S. II- ' ' um. org: ' l9.Il. is :ln ucrixity .p1n. are-I In the Xlilitury I e-part ment. 'l'hi5 practice- is carrie-II out in :III schools Imving R. U. 'If C. unirf tn prmnutc active- inte-ra-at in 'II :HN 1 . '. I U :II 'Q s' 1 ' :QI 1 -I-5.1 -FIUII--I-s II- : ' , " -1 1 ' S ' I I. Il5rI 'zivzl A f I N: ' :II Ii 1 I. I L' p. A -11 I t- cull:-Lizm XI: ' .I Q-1 ,I XI: 'ILL I I 'hNI1rch. ' . L- ' 1 A ' . . 1911 P4 0 ,f C CLUB N lirxx IIL 1 xnlfnt BIN Blxx x f nlfnf x I 1 xku Nun um ImxxRuNm11 umm xua H1 xxul 1 lm ,, X! nul 4 Ht TK 4 N N N V 1 N J T J N l U NDF N N UN 1 WT N X U1 WI' K. I K X LN U H1101 Null N uuhcrxhlp 1 IIUIUL tu tune u mu 1 xrn tic n ez ua I ur Nm mru N v 1 r k e uw xmnwrx mlm u In le-N nurm f me NK no ru mmr 1 rt r ' Ill exe 9- ' 'ln' 0.13 ,llzzxtanq Glee Club I9 Girls' 3I LF Boys Glee Club Girls' Glee Club iw in lv 4, Jw 59,311 x 1.-.Nfl x-X ,f 2 6 I-M4 X va hw- Q f 'QQV1' 52, ' wwf Q., bfxxd ,AA ' who x fl 0 X' ul W- 49 X.-"sg Q 1 1 -q..Lff , . ,L '1'! Qi V ,,.X' oiwaf, N- M WD. sq, f ' - my f -r,.,,,rif Q ., A ' ,,.,,,g,. in A- 'Y , ,X IN Elia junior Band Strlng Quartette Strmg Tr1o Semette Hn Brass Glrls Sextette Girls Quartette Trlo Boys Quartette Football Septette WI Girls' I 5 5 .1 N ell app Ac av, awww MQW P i S -1, 3 .su f r' Q 53,1 1 4' 4 COACHING STAFF L H B1 xxguuw IC 1n1 1 llk 11111 cnt 1111 11111111 1110111111 11 t e u 1 If 1 1 1e1mx IN '1 g-111 LVITC 111 111 111x1r-111 111 XX mmmg Y ll 6 1tt1111l111,, the unn erxltx L1121111 1311111 1111 held the Lontereme t1t1e for 11llXlI1'll1 111 1111 ht 01111 11 lN lI1l1tTlk 1111111111111 1nd teuher 111 hlenrml. 1n Q111xC'Xl116 1115-11 11111111 1111111 11 11111 lfl lf 11 N11111 f ll 111 rx 11111 N01 9I'l Nt1re k1llIT1 N 1011111 llI1t1C'l' Ur g1lI1k1llI1 ,. N 1 1 ll N 1 1 N1 111' tl nx up 1111111111 Tl 1111 1 1 1111 lu 111111 ruu rx mucw u II IL 11111 It 11 1 lk 11111 vue-1 111 1 ll N 1111 11 VK XI Tl R 1x1x1Hu1 1 t Ixmglnm 1 It 1 mm I1 tu 1111 Ntu entx 111 'N 11111111 11111111 1111 1.100 1 1 11 1 fr11u1t 111 the 1 nn erxm of KN x11m111,1 xx11l1F he u lx H11 the 11r11xe1N1tx 11 1x1n+f111m plu ed Y'1I'NltX t11ot1w111 1n1 ss 1x 1 member of the truk Nllll 111 Y '111 ls 1 LIXILN te-11 161 1111 111 lvlxt mt 1.112111 111 ln t 1 IN 1rs1 1011 '11 C lx ex 16 1.1N 1111111 IIN 1111 1111111 6 161116111 1 T11 nxt 111 lfl FTCN I 1Nt19f1r Nlr 1x1ng111m 1 THF 111111 1 R11 11111111 1,1 N111 X H 1111 xx rre1 H 1111111 1X N ,1 N lf 11114 fx 11111 mum lI1NITUkUJY 1111 N Nt1nt 1 N1 1 1 11 N 1 1 1 NN N 1111 11161 NK 11111 It 1e1p 11111 me u-1111 f ff 111 XQYX au IT 1 11 1 IL 1 Ur H 1111111 IX IDCFIIN m1 161 II for the 111112-NN 11 111 71111 fe 11111 111 1111 tc-21111 Manager RR111 XIIRRII rr1l1 Umrnrr 1 F N 111011 1 ,JCTN 61191 11 1 N N N 1 111 11001 I he 19.515 111111111111 C. H. "Ulf H H12 '12 '1. 21 1111'1111'1' N. C. H. S. J 1' 2 11 1 ' f 11 XI SIZUILL 11't11' 2 211. '1'l" ' '1. V112 1 '11 " 1 ' 2 '12'1 2 11 ' ' " 'f s' s1'1 11211 R ck .QI I LF.'1'1"1H1.'I 2 5 ' 11.12 '72 Pion- .'11ip 2 5 . . 1 2 ' 2 '1. 17111'i11" 11ix 11r5t y1'21r 211 LNISI 1-1, "f Pk'-U 1111.1 111-11-11111-11 2 J 2 '1 21111- pio 51' f 2 '2 , il 112ls1il'T1 2111 TCZIII 111211 p121c1'1l f11111'111 in 1111- s2 ' 2s" 2111 r1121mc11t. 211111 ll vc n 5 1 '2 'k 3 2 1. 1111112 211,11 11-'z - 21111 lr' pup 1111'X!'1f1lf1ll'.'fLll1Cf1I1'l lx fx, C. 11. S. "XV.l" N 2 .2s1'Sk ' lg 11 J :C ,H'1S'1 1.'s21s2g,2121' 'iff ' 2 H 2'1 '2 12 11' 11's.h':11: 2 2 f2.'p'.1 In-f 11'J 111. J '2111'N1.2 3211 223-22 . .N 12 w21.' 1 ' 2 '1 21 " H91 .1 '1 1111. IJ..l. , 1.-11' 1,21 2 2 21 l'l11Xt'I's1U 111 111111111 fffldlliifll, 1111, 111-1-11 11 ' 1 gb 2.' ' . ' 2 1 1lS.1.' 2 'iiffhfb c1121c1 f1lI' 1111111' 21 l1l.lI1l17CI' f 5621114 1,21 101 l'ZlL'1lt'N 1.1111 L'12l..l'. 2111 l12ly 2 1 2 ' , '1 1 1 ' 1 s " 1 1 XI 1 2 4 '21 5. A " I pup 12 irftruc 1 1' 211111 '112 '1. . . 2 2 '2- ' , 1c11 61" .'x,ff1'fiL,I 2" 2N. XII .. . 1 ' 1' Xli ' . ' ' . 21 N11pl11111111r1- 11111. 1121 17I'l'l'l 12115111 111211121111-1' 1111' 1111- 1'nN11n 111 1937-38. Hr- ' UN Il 111211 21' '. 1 ' 211 1 fx '1'2111'1' 211121111 1111' 111, ,1'1x'ic1w 111 1111' 1021111 211111 '12 '1lL'5. 1 1 N 111 S111 1111 N1 11 111-111 X 11111 N11111111111111 1111 11 111112. fwwrdrk wmam -4,1 -on ""' ai -Os " HIGHLIGHTS OF 37 GRID HISTORY 1111111 1 1 1 N111 N HN N 1 111 CN 41 1311 ll XI 11N1 1 N 11 N It lI1'N 11N 1 11 ' 1 1 17" 0 to 1 1111 N 1 N N N L 11111 1 N 11 111111111 111 1 1 N 1 N I WUII1 11111 1l 611111 Casper Cheyenne and Casper Kemmfrer 1111 three N11111-11-NN 11111111-1 1111- m1111111 1111116 between the L111-xenne 1n111111N 11111 1111' L1Np1-1 X111 tlIIgN 1N1e1 13111 III 1111 11111 111111 1 111 111111 Look 10 Leonird md 1 -1-1 11111 11111 111 Look I-CNU 161 111 1 XI11N11114 1311 11111111 1111-1 111611 111111-111 111 11N Ixemmerer 1111- 01111 1111611 11-tt 1161116-en 1116- XILIN 11n 'N 11111 1111? 1111 1111111p1o11N11111 mme X1 1-re 11'1mp1ec1 u111161 W7 to O I1'1llN m1111111 f L1Npc-1 1111- Nou111e111 11N11111 LIIIIIIDN L1 p1-1 p1NN111f 11111 1111111111 1 1111111 111N 1111116111 1- 1111 1 e 1n11e1N on 1 N1111e 111N 1 111m from 1x111e11 to X11-1111111111 1111 1916 111111111111 101 ' 1 ' 1 IX 1 1 L-' 4 .wk ,Q '1-11111 11111"1-5 1411111111111 .'1-1 , R. .'-1 -Q 1,1 11-1'N 1 .'-1111:'17 1.1--1' 1 .Iv -' : -' Ki 111 ' Y . 31 1 fe r I 1-xx W 1 1 1 . 1 1 ! ,L 1 1 , . 'V 1 , S11 " gg I1 11111 'l'Tfl1 411:f'I1.. 1111- L'11.111-1 Nlllifilllh. 11'o11 1111-11' 11131 1111 11111 - g11111-. 1 l'I' 11111 111111 . 1111'-J 111 111-1'1N111- Nu 11-, of .1-11 to 11 111111 7.1 111 7. L'11N1 -r'J 111111 111-11111 of 1111- 802154111 11'11N 111 1111- 11:11 1N of 1111- 11111 Lf 131111 i 111 1111111111111-11 1111-1 1111- fmfilllgt' 111111 15111111 1-11111 ll 111 14. 111 1111- 1llS1 I11"1lT g:11111- of 1111- 11-111. 1111 1111- 11111111- 111-111. 1111' X111s11111gN 111111111-11 1111- .'x1112lI1L'1'. X1-111':1Nkz1, 1-11-1'1-11 111 ll 2 - -11 111111. 1110- 11.1811 11'o11 1111-11' 111111 111111-1' o111-of-s1:111- 1111 1111-1 1,1-1111. 51111111 1,111-01121. 111 21 1121111 -1 11-11 22-to-H .1'o1'1-. '1'11'1 11111-1111 11113111111-N 1111 1111- X111.-11111g5' IT1IlI'C11 1111111111 1111- N1:111- '11 1111 11J11ip 111-11' 1,111- :uni ' N 1--p mt-fu-lu-ln -1' RS 111 1.1. 111111 17o11j1111N. 1111111 111111111 LN11Np1-1' 11111 111- 111,11'1'1 11116 111' 21 .-11111 - I1 -1111 1-12211111 1.11.1. ' -'11N1'.111N'N'1 ' ' 1 1 1 -.'1' ' S11 Zghfl sz-'1 '."L1 .' 1 . .f- 4. 5 ."gi1j I 1: " '1 115 "S Q2 '91 1" . .1111 111 R. , lg M ' . '. 5 K 1 Q 1 1 11 'ha K 'au .xi Casper Sherldan x 1 N N N 11111N xx N 11x 1 ll N r 1 1 111111 11111 t1 111111111X Nt 11 It 1111 V W 1 111 ill N HI 111 L1 11111 '7 Ih 1913 11111111111 XXJM- 11 1111111 XI1'X.1111.1:. X1111 X111-11111 N1 1l11N 1.,1X 1111 N11-11, 1. 11111111 f11.111111111g 111.12 5 11:1111'111'11 , 4' X1 K - u 1. A ' W, ,, M, W .. ,n v j ,V Ri, , 1 ,M V V1, u,,,,. h 4-1 X 1' 1 1 1 f - 1 - , , ff 7 1' gg Lg, fir. M , 1, af ' " '4 1 W Y 5, v . . ,, .- ' - ' M' :'f57 x v K ,x it vi f I' Lkigm 111 1111- 11111111111 ,-111111 1111- 12:11 t11t T11l' X111 1:1113 -111111111-11 1111-1' th1'11 111111 111111 1111111- t1-41111. 1111- .-11f'I'- 111111 11' 11, 29 11111. '11111' 1111111' ' IIlJl,1l1IA 1111'1':1t wax f11t'11t 11.1 N1IlL1 111111 ' '. 1,1'11 111 L'll1l'11 C. 11. "1 7155. 11121I1L'1II1I'l1. 111l' L'11x111'1' 11115111119 1'11111'111-11 1110 19117 411111111111 t1t11- 111 111-112111113 1111- S111'1'111:111 1111111cQ, 1111 1111-.111-111111 11IIll'. 111 11111, '1'11:1111og11111y 11:11 :1t 11111 high N11111111 1111111 1111. 171-N1 111' 11i'IlXj 511111115 01111101 111 1110 '. 1111' 111'111 was 111 ex1'c'111'11t 1-1111111111111 1111 1115- 3: '. 1111- U1':111g1' 111111 111:11'1q'N T1H'f'4' 1111' 1 1114 :11'1'1'c'111t1'11 t11 X1c't11:1m111111'. 111111 111111011 11111 111 thc' 11111 111111111114 111111 11111' 111 thc' 1111111 1 1z:1. T1 1 -1 'N x11'1'1' 1111111 1111 11111 12-1:1111 11111' 11 111'1'11 11111 11111 11111 115111 1111 11 111N. S11"'1111111 1121x1113 1 ack 1111 1111t1'111'14 111 111 t111' .-X11 111' 19:11 :Q z -1 H 1' .'1 1 . 1 Ncprclnlvcx 5tDTtI1ll5ll Umm we lhrm c fhft 6 fkf CI Umm Mr Xmelnhw XfXf'n1hf'T Nmf'n1bc xmufwr Th' 1. L' H A N N' ll,Yfl ff xbN 1937 GRIDIRON SCHEDULIL KN N IN N IN N lx Nl T4 xx ll ll NH em lx mme 4 l H' Dppumm iS! ' e 1,1 1 ,,', Lf- - fx! lox XR 2 NLUI Cul xx xx N rx N lx N h N N ,g xxxxf N 1 N wx x 1 w xx x N N w xx N lxxk L1 XRlx Sxxplxumxxrx xxx xr 1 N N x N N W x 1F w N IH rhe hxllw Nt m xx Nxhx xll VIN J N W 1 XII FWIQL 1 Q Imxx H xxxxmxlx m uxx N x N N x xx rm H1 1xNlxft Cx ll x r tr x Ixwrucntxlxx rx xx f rr xx vlxcx nm x l t x N 16 N 11 ll' 1 'lv lzzxlfmff Sx-1.11, I, Vlmlx XY' N-xxx H.....x..-L I ,.x:11. l,, J 1.' x "T "Sp h N Sc tt. xxh iN juit :x tlxml V. h:x. :xlx'x':xxlx x':xx'nx'xl um' letter in tx':xx'lc, xxx lc-ttvxi :xN :xn x-ml xm thx' foot :xll tx-:xm :xml twxx :xs :x lm'xx':xrxl on thx- lump .x1xx:xxl. 'llhiq lfn- llNhm:xn is fm lr. l ln. tzxll :xml "'g,lx. ISS lls, llc: h:x: l 'mx h:xlr :xml lx' x'n vy ei. ln hip Sui lx inure yczxr l,0xxn:x1'xl xx':x.' thx' cl:xNN Nx-x'x'x-t:xx'x. .R ' "lJx1 'l U Cl: la 'N :xn lri:hm:xn who h:x. hl:xx'k Iuxir. hrxmn 'xxu l. .' ft. llll g in. x:xll :xml xx'x""lxN lf' Ilw. .l:xclc h:x: :xlrc-:xxlx x':xx'nvxl nm- fxmtlwxll lc-rrx-x' ' : llzxck pu: :x l t 'xx :xw:xx'xlN in h:x'lc -I :ll :xN :x gxxzxrxl. llxx., '. 'pox "l ilicf' xxvllfbllll. zx Llxxnixxr. iN uf lx'lNh :xml German hlxmxl. llx- lN 5 fr. 'l in. rzxll :xml XX'l'lQlls lil llwN. llill'N h:xlx' lN lvrxxxxn :xml hli vxx-N zxrx- llxxv. llill h: N x' n :x fxxxxrhzxll lx-ttvr 1lNllll1ll'lf' l: " :xml :x h: Nlxx-rh:xll lc'rx'x' :xN gx1:xx'xl. "li U ll:xn' 'lc h:x e:xrnel .x-xx-n lvtter. ln high N'hxml, rw in fxmrlwxll :xN :xn l. tum ' l:. '- hzxll :xN :x cent ' :xml rlmlx- in trzxck lxxr thx' pole x':xxxlt :xml high jump. -lxah iN : Sx-nlxx :xml xv:xN ,lxxnl r 'l:xNN 'fx f - :t' z llc lN :x hlxmxl-h:xirx-xl. lwlxxx'-vyexl German :xml is 6 ft. 1 in. tzxll :xxl 'eig,hN ISU llwN. Hx N x, l..Xx'l'.l.l.l "lllrl 'R l.:xYx'llx- iN :x Semi x' :xml lx:xN rem' " l - lx'rt'x' :xN :x xx-rltex' xxn thx- .fbHl7I1ll Nlllllll :xml xxm- :xxxzxrxl :xN gxx:xx'xl rm xhx- h:x,l:c'rh:xll tx-zxm. Gm , whxx iN Sx'xxrx'l1flriNlx. h:x hl:xx'l4 lx:xi1' :xml hlxxx' x'xf'N, llx' lx fx ft. l in. x:xll :xml XNl'llllN ll llwN. 'll Tir! .YY I . RI QN 11 1 ll N N N N 1 11 liurmn N I1 1t111n1l1t1 f N 1 1 N 1 N N 1- 1 I 111s 1 1nn11 l 111 ff N 1' es 1 1s1 1n1 1 1 1 111 It 1n 11 111 1111111 NN 1 ls s11111111 111 1111 8111111111111 NN nl U 1IlN1C N l X1 l WlN 1 1.11111 XX Xl T L11111N 11111 1 NN N 1111, 111 ll 11 11 II 11 lx 111N 1 1 1111lN1'1 1 1 N kfll Kll N1 ,1N11'l1111 1 1 hen Q- 5-1 1 1 I1 T1 let 1 111111 lfkl 1111 rhe l11Nl1etl11 l It 1111 ll: 1015 11111111110 103 l'1'1.1l1 N l.1---11:1:'1l. R. 11111111 11.1111 11.11 lil' 1-,N PI-.R.1Xl.I'.5 "Bu Pc' :l1's. 11l11 is just Il S1111l111111 11', llilf C2lI'llf'Cl l1i Q1-1'11111l l1'tr1'1' 111 l1z1Jl11-tl1:1ll 115 :1 '11' 1'z111l 5 1 ' 1 ' F is lf11gl1Jl1. H0 las l1l11ck l1z111' :1111l g11'1 61'1'J. XYf'l' l1f IGH ll1s. :1111l 1: 5 11. O 111. tall R1 ' . -1 1.111111 "fl ' H .11 1:1111 is :1 Sf'!'llll1'. 11'1'1,l1s ISU ll1s.. is 511. Ill 111. tall. l1z1. l7l1II1ll l1z1i1' 2ll11l l1l1111 1 . :1111l is 111 lfngklfl : l P11l1sl1 1 114111. He 'N1 sl' 1 1 .l ' S' ' ' 1'l:1.p :1111l 1'1 5 'z - I - .4 l 11 1'l:1.'.' :1 l -lllfll 1 Clllss 1 'ill-111. R211 llil. l11tt1'11'l 1 'ice :1s l1z1l1l1:11'l1 111 11111tl1z1ll :1111l t11'11'1' 11s z l:.k1-1- l1:ll 1 1 Al. "l'il11ss1" Lillltllx, 11'l111 llils 111:11l1- il l1z1l11t 111 l11-1111 1111-1111-111 111 l'Xt'I'1 1'lz1ss l11' Xkils il 1111-111l11-1' 111, is 111111 blllfl 'l:1,. 111'1'fi1l1'111. xvillf is il 119111111111 l:11l 11'irl1 l1I'llN I1 llllll' :1111l l5lllf' 1-11'N. H11 is 5 11. S' 3 111. t:1ll :1111l ""'l1s 1511 ll1N, 'l'l11N tllll ' 11' l1111 llils 1':11'111'1l 111 111111l1z1ll ll'lll'l'N :1s 1111:1111'1'l1z11'l11 z1111l 111- ll'Yf!'I' 11s :1 1111 'z '1l 111 lzs'1'tl1:1ll. l"1.111'11 Y1 . '1-.R "H'gl -1 " su x'11ll'i'I'. 21 l11'111111-l1:111'1-1l. 11111-1-11111 S111'1l1sl1 S1111l11111111111 111 H111 ll1s. z111l 11l111 is 1,1 fr 211 111. t:1ll. l1:1. 1':1111v1l l1is s1" 11l l1'111'1 111 l1z1sl41'1l1:1ll. l"l1111l 11l:11s "1t1'1'. A. G. . '1 1.1. "If-1-" 1,1 . 1'l 1 1'z1s s1'1'11'1111'- 111 rhe 51111l1111111111' clzass. is 21 l111111'11-l1z1111'1l. l11' 11111-1'11'1l ' 1' 11111 111 ITU ll1s.. 111111 is 5 11. ll 111. 1:1ll. .-X. fi. has 11111 l, 11s 111lll 11111. 111 llllltlwllll letters 111111 illill 1'11 ters ls. '1 . al 'z . N 1' .lf 9 F' l 'l . 5 I, 4,' I xx 5, I ff' ,f I 3 "' z ff ,L . '4 ' -p-11183.11 f"'x , BASKETBALL 1931 1938 xxla I N xx x N1 II L I II IIIII I I I L UUI I IXXKIIII IX kIIK"1ll 'IIIIIN N I up NIIIC II XX IIIIII I ' I II ' IN I II U III, UITIII lr I I NL! I N R kl I NN u 1 I U1 ,- III I I I If I UL K I IIUIII III1 1 ILT N 1 Um I U I I x 1 III 1 1 I1 IVA Ilznlrmff I ... K H 1 G xl x lil XI,xL'rucr, I,. A mu 'VIII' L'z1s5c'x' Hu rung lump Nquzul u11111pIm'twI :1 wry mrsm' Tul Imlu-tlmzlll sr-zu. III undrr IIN-ir cu xllllfll. C. H. "W lkim-H IgIZlII'II1lI'tI. Ivy IZIIKIIIQ IHIIVIII plzlrv in rin- II'ymninL Sturm' I3:1NkvrIw:III 'Ilan' 1 -nt. hrs plum- in rI1v IJlt'i't 2-I3 r 'nc-5. :uni uinning rw:-nry-run of their " v I IMI g: '. Hn- IIVZIIIQI' :md Iilzxuk II2I,Iif'II'Q'I'N L'UIIII3IIl'lI il rural uf SSI IVIIIIIN In tIwiA 1 ' If 491. Hy " 'x L fm 1' xrr:'gI1r gum-, fm XI:mxiIIc-. 63 rn ll:CIlvnrock, 55 r If: IJ4 "las, 3.5 to 232 xml 'I' ' ' gtun. .IS r 33, C:1spc'1' CZIDIIIITII thc' IJIFT 'ict 2-Ii cum' crmvn and thc- right to parricipzm- in TIIC'NI1ITl'IflllI'IIl'f :Ir I,IlI'2lIIIIl'. C:1Npc'1'X QIIIIUIWIIIQ XIll'I1lIIQQ5III'l'U :I tough I5I'21CIi4'I in tlw NIIIIC' I4lIlI'IIIlIIII'III. md Il'III1IRlIkkIQ 51 ring in rI1c'.e"vml gum' uf tha-ix' -1 rin-X. 'l'lu-5. I1mwwr. wan mm' lin in. Urn-1-11 in-V. md IIHIIIIZI to clirvl IHIIVIII plzlcv. IIN- placing of IIN' tm-zunx in thc- I1lIlI'III'I um: firxr. RU-k .'prir1:N:w'nrI. I,:1r:amir':rI1i'1I. 'I' Tin"- mn: fm ' II. Czxpw: tifrl. Chr, -rms: XIII-I Nixrll. I,m1-Il. I,wmz11'mi :mi Hum' 'IQ I't"l'IXf'II In :No mm 'mr fm' all-Xrzm' wl -' innx. 'I'hf- Ivzrkvtlmll IQ'IIl'I'IDf'II fm' thc' IW?-A38 NFQINIIII xwrc':.Iwln1 Hun' '14, Iflemi Yenlkw. Ray I,wmzu'mI. IIu'if'n Pf'I'2lIi'N. I.wm:mI Swtr. .Iuck LIIIIYIQ. .-X. fl. Nuvl. Hill XI 'X:1m:1r:1. Hill XXIJITNUII. IY:1lrrr' funk. 'VIII' I,:xYr-Ile: SIJIII III-miriukwrw. iivmgr' limxxuqum. Hill II:sr1'wuk, Phil L':11nc'r1r1, Liurrix I-'IMI-13 :1 I h nn Rfl?wr'rX. l1"fI "lr .lf . Football llu I W f H1 ga Q' X gf 2 xi A, 6 'I ..,., ' ' I . i J, MJ Z '41 Y EA - , 9 ,Q Q .v-- A, ivy x, 4 4: Q: '.A,. AZ? 'Taj V- vue, ,, , , Z . ., A Vvlfl A,. A..L, 4 lg A " A ' 5 Q 'M' gl 3. 4 ww " -5 VL .,." . A 5 'TSS' ff , , , ,ff Vp, 'if ' ' I , 'fi A Lk 4,291 'Q , 22 3 4 an :K X 1 , f 5 w2Q"g!Q .Q E 5 'Q 5 Q if iw , .,Av - , 6 1:f': .WWW f M , A 1 1 , 1 1 1938 TRACK 111111 1 N N N 1 1 1 1 1 1 111 KK 11 N 111 1111 NK N Il 7 111111111 11N N Il ll 1 1 N N ILIW N 1- IN V1 11 1 N 11 Tl 1 1 1111111 1 111 Il ll 1 111 1 511 N 11 kllll 1 111 It I I 1 I1 11111111 ll 1 X lll 11111 1 1 l ll llllll kll QN 1 1 111 1 l Q 1 1 ll 1 N l1-11 111 111 1 N 1 1 N 111 1111111 Xltfll 11111 11 1 1 1 111 111 1 U 11111 lhf IMS ll111t11111 X11 ' :1 C1111111 lligli S1'l11111l 11111-111-1l it. 1r:11'l1 .1'z1.1111 1111' IWXS l11 :111 11111-1-1111111111111 1111-1-1 i11 1'l i1'l1 111 l1-111-11111-11 11'1-1-1- -li,Qil1l1-. 'l'l1is 1111-1-1 will l11-1-1 1111- :111 :1111111z1l z1l1:1i1' z1111l N1'l11111l 1'1-1'111'1lN Nlizill l11- -N1: l l'Nl11-1l fill' 1-z11'l1 1- -111. NI --1. N'l -1l l-l 1111' 1l11- N1-11r1111 '1-11-2 :111 i111i1:11i1111z1l 1111-1-1 111 L'z1.'111-1'. :X11"l -31 'l'l11' XY. ' 3 RK'l1-. 111 L'z1.111-1', A11"l .3112 il 11i!l11 1111-1-1 111 l3illi111gN. Nl11111:111z1. Klsv 11. i11 11'l1i1'l1 1l11- 1111- N1z111li11: 111-1-11111111-1'N 1:1 1l11- 1111-111111 Ill1't'T will 111111 "1 :111-: :1 1111-1-1 111 lJ1111gl:1N 1111 1l1iN 11111 1lz111- 1111' 1l11- l'l'1l 111 1l11- N1111:11l: 1l11- lJ'.1 i'1 I-ll 1111'-. H111 14511111 1l11- S1:111- H1--1 111 L':1.111-1'. Xlllf ll. P111-1i1'i11:1111N i11 llll' N1:111- 11'z11'l4 1111-1-1 11ill l11- 1l111N1- 11l111 11l:11'1-1l 1i1'N1. N1-1'11111l. 111' 1l1ir1l i11 1l11- 1IiN11'i1'1 11'411'l11 111111111-1. L':1N111-1' 1-1 1 1 1-1l 1l11- 1liN1 i1'1 l11-1' 2-.X 1-l:11111' 1 Nl '1 "rl 111111111 111 17111 i111 . IJ 11:l11N ' 1i11g N1'1' 11111 11i1l1 4.1 1 i111N. l.l'TTt'I'IIll'Il '-1 l'IllI11 11' Pl l:1N1 11-:11'N klllill 1' Nl '11 N1111:1l 1'1-1'1': ll- lic- '111. llillll 'lil1111111N1111. 'l 'l L'z1111-' . l,1-1111:11'1l S' 11. l.-. 51l'l'I', 'l11l111 llzinc 'l1. z111l Sill 11i1l:111. llll' 111 1l11- l1igl1ligl11N 111 1l11- X. Ll. ll. S. IWW 11z1cl1 N1-:1N I1 11z1N Illl' 11111111111 111 111- .'1:111- ' 1: ll1111 1-111 -N1. 'lil11- f11ll1111i11g 1111-11 11-1 I't',l'llfl'l L'11N11-1' i11 1l1i. ' 1111-N11 Xx'2llfQ'l' Llklllli. 1 111-13 l.1-1111:11'1l 5' 111. :nl .l1l111 ll:111' 1'l1. C1 lc C2l15TllI't'kl 1l11- i111li1i1l11:1l 111-111z11l1l1111 1'l1:111111i1111Nl1i11: 1l11- 111l11-1' 1l11'1-1- 11l111'1-1l l1igl1 Fllllllfll 111 1111-1'i1 1l11- 1111-1l11lN 1l1:11 Zlft' :1111111:1ll1 1111'111'1l1-1l l11 1l11- l'11i11-rNi11 ll. 'I 1i11g. H - 5 1 ll"9l uw' CHEER LEADERS mm AMN' mul Tlll t LlPlUQ tltmt 1 IX 1 5 Il ' N ll 'U 1 N N NN lfli ltr lillu yt ll N T T1 ll N W K N y 1 f' I I Nc' or UI lk It xt'l'I?1 lll"l Ill V lluytf 111 7 . A N Y ' ' . .M 3 N, M fi f t lit fH.XRI,U'I"I'I-. Ny11'l'H Srl N1 "'t iw thc' l32lL'lil5llI1l' ut :my tcztm. :tml thif ye-:lr it hit :1 ncyy high umlrr he 'z zlli l" t inn ut out cllvcr lczulctf: Xl: ry Nhzm, Ruth .ly H my klns. Hn ' alll Riggin.. :tml .l' nmy Vvnyg ml. 'llltrut gh tht- k'lllbITQ'l'1ll'lUl1 nt tht- ql1:u'tvttt'. X. C. H. S. llil, hzul zu ycry ytlccvwttll year in 1 ll'titN. lhcy lent vztluzthlv :lvl-turlcv tu nur yicturiuus flllllhllll Nquml :tml tlixpluyvml trut' Xlutung spiri :tt the as ' 'tl 1 Il 'l'm1t'n:um'nt in l,:lr': nina 'l'h 1 gh tht- uutitt' yczll' rlu- 1' fum' peg r'uNtlcrN hzlyu IIl1llI1T2llllt'1l ll high stun html nf ,t-lnml luyztlty I tml ztlthuugh -limm. :mtl llzlmhl am' grzuluz ting. th guml yymrk thvy :tt'cux11pliNl1wl yyill 11+ l f g tvn. S4 'un 'un cxwylmtlyf llzttx wtf tu nur 'h ' l El lm! " fl HS. . ll Girls' Basketball Champions Speedball Champlons fhe 1938 llufanf llll Lifesaving Class Mlhtary Drlll 1933 .lllllfllll DID X OU KNOVV3 W XX N X 1 X 1 , X A U5 1 i 1 x I LII N 1 will H117 x 114 lhf ll x mm, 1 l:l1ll'l-iNix'Xlllxlllll llxqw 1ff"'x'."4'T1 iw :Hu Wu 1-uxllxlfxm xxqlxtx- lxqllulr gm' mln-rx NTT fxulx llluu vxvlx :Lf-"5 lf' 'V x'xf'x+:'x. flux' 1" kluxll' fy' 1- xmlgiffyxq-N jpyg-ixzwl lvx Ylu' llljll -Vlllull lllVI.lTxf 'liw-Q-.i..f1 1 .yr 'xi Kllxtivfmx Nu-rum Xllxrxfmr. kiLlNlW'f Allzllxxllu-llvwlxl, xml 'lu' Nm' Nvls lflxu- 91' X11l'Xx':llu'-f fm. lJ.x'W"Xl'll1Il1wIlirv 'mrfxut 'lu'X'.1':':xr'm'11lNx '+'x"ixx-ll. l Y ll lltlllll 'luwx'Jlvvlalllxxl!11l1ll!'Q4'FxI1lLlxl1'l':1x'll xlllf in flu- lxlgll wluuxl nzlTc'Ivxl.1f H 'l'll.ll Xlt li. 4 L Lxwlu-f', Nxu'1.1l wu'ru'r' I1'1lx'lIl'I, unix ll x'm'r1!N.x.x1x1Il1wT lxmrlx l'Xl'lN l1,.x mv 'll.lYll1'lxxrU.lxll1'I, ll Vlxll.1l'll4"f ,1'v' ,flifrlll T1':'r'I1 l.lIlll4r'.w xlI1v'lN lm X. Kg, FN' ll Alklllll Ilu- gxlquuu- in rlu- Illlllll llzxll MII xlu' llI'NI llruu Ilkill Ilu- xxlluv. uf flu' lluwlxx-fx Xlxxlluw .uul , fm. Xx1lX1l4JIlJ1Tl'Ll lxmllll wl xuxl lxx rlu' :wt vlan rl l'l.41I.il I' lTxlxx1l1:1xc'r1'I luxtlwxllyxxunxlxwxxxlxlTlu'11.'xIIlllxvxlxxlpflwlxx. 11 ' llillill rlu' :lm vl-in luxllx-rin luxguxl lm flu' lllxl llxxmp xxlu':'v tlu' llIlHlJllIlx'l'IIl!'IlTX ul Xlllllt' Qu,XX.xX4ll1I1LiTt'llTlrflIl'Nx'llxurllWX Tlll' l mf , N, ,KW Vliluxt X. Ki. ll. 5. luv -lunlm .mul Suu ll lvzuuls :ml juni 1: :ml Scnu 1' m'rlu'Ntl'zL-? 'l4l10I'L'll!'t' xx-xr-rxtx IHt'IIllWl'N in flu' Svrxilu' lxzxrul :xml lifrx-:nw in flll'AlllI1lU1'I xxlxilx- flu-rv zxr- unc Ilum ,ixtx II1l'IIll7t'I'N in Cllkxll wt tlui lll'L'l1rII'2is. , ,,,, ,,,,,,.,wY 'lillJlI vlglxl Xr'Ix1xlTxxlHN:1Ir'L'IHv1llI'xl lrl Tlllx wllxuxl? fl llxlxx 'lu-xv ix Vllwlllll xupx xx rim-xx ul: Tlll'cl'iXl1l'I lxx rlu- uulzruxllxm mul:-:xxx Ixv Ill' :L II1.lIJl!lIlf" lNLvxlHl1.TT"l'l lf-Tx ml! it xuu: xnxx" 4l4l"xllvl :vw in. Il 'lllmr 'lx"'r'.HVNQ,lllll'QJLlluIIN4r1 xxmv: in xlu' xxx llllllllll Iuullf il llhlllll Xlzxx llxrllll' ll.l1.m. x'lu'mixrrx l1'Jlx'lll'l. ix .mmul Ili Jug. fl Ililllll Tlxr'I1':1!:'l1lHc'In'x'I1 xllrtlxmllxmfwllx Ilu' lllxmzx ? lx --ff rl-llllf 'ww -'rm 'u' riT'x luwmlxlzl:1xxrxlN1luul7lTx'll in flu- rxgxirxg mu mf 'l1lll'f't' .uv mix "x17f'XXY'lll"". ., , ,,,,,, rlilmr flxlx XVIHLN grzuluzlflrxg ulgxuixrlu-l:l1Qr'NI ulzxw N1 Llllillllllfl' fl' N. Lx. ll. Sf 'lxlu'r'mA zm- llll Fvrxuurx llllx xml' :xx xw gzcxr-xl rx: 2.33 lm xml. 'l'lu'rr' :Uv lin !lI'lN :ml l-ll luv., tl H flllxxu' "x1 lf!lllrv l'xff::, 'lsu xx-rf' luul 'lu- Ilumu' H1 xlu- Nwxlx l'xllx-f xr - ----- - llm' "w 411' um' 'x'l1I1. x..X 'mul-lf-xi l,""lllI1fl1'N I-V' xxrI1Il'NTX'flh'xl'.aT? Vlhlu-x lllLXl' gfru' xfrx rxizu- '-np. my fglu- ax xifxmwl llvlufwx, llqul Xxxfxufxxf' xumzuw wrul xxlm ruzux gxx.x,c.- f 4 . X I 1 ,L .. f x " ' ff,x,1l ll M T fi ZIJ7' WE F ORG-E 7' c K A GALS BEJT T3 EOHQM 9 I ip-"fm i L SCENE ABOUT n It 47 4 ' 1 W X ' 9 .. .- 'f M f ss"-s.,mw' 4 ' '74 If 1 ,BAE ' ' A J V ,, .1 A- fi?-.llf g E 52'-L Q , , , n ll, AX "' 1. L AJ' S- S WF , . Us ,. 5 Z ' V 1-a 1 xl N . , 51 1 Q Q 5 I SCHOOL CALENDAR IX Hou xi AL gust Z1 VIRGO September 23 ff nun whit ot I II tull If U1 urn N LI NKLHIQJN xolllllllllllf I I1 t X H IIIII Q on non 1 C 2 Il rcxhn in I ui no If S ptember 43 LIBRA - October 26 ItUCNI'L1I11t to oun Ofllgllf tu IC mf 111111141 I XI Xi ' llll for N utr rx 'uc' lx wr wowuxiori tic UI tm lllffirfl in wx I mmlcnt Rooxc-x 'f 'llffhn Ivnflz xs1II he pi utln 1 lx 11 en um 191 IIXIW tux ucv ie time tor tm mnfzu nz mu is ti uct to thc I ruhmcn xx ho irc hung pr: perlx imtmtcd In the influx Scmorx 1111 1 of: o xw nu o x ,jxxuinc o T1 fl f N nctlimg to I ui 1 ,1 rim: I :rl III film LI Nfl KU X K 1 4 ll mix 1 mx 1 tit ll1,g I mu vulxt T1 6 IH I ,, 1 N N t ll :Ie-chu lflllll LC"lK'lHH t 1 lf :mtl Cc our mu xound Nutem 6 hit? to fo ut xxitm 1 oueen lppltllk mmf' lCI tic 11111 of N UI 1 H0191 I nut 1 it ix HIIII regretf- th tt ue Lum October 27 SCORPIO November 25 kllI uc-xiuu nun Lorrcmt tomerning tic Lf cc 1 xx 1 Nf7lIVA'IlllIj Nuucw from mm to tuclxc :eminem Ntued I uxnr home tonight out oI fc-u of SLHIUIN md 'o inx nc- :Iocwnt need 1 If fun I to NCQ IVIT IIPTC N xometilng QXklTlI1,1 x xx in use 1- lcxmxu o lution x x r I x rumen irc ,mt lering uttouu in 1 uwfui oc u N XILTIITI xi 1 Sham in 75 pm ll II rleuvnolit um 6 1 c mf: P NTIUIGHTN III! url 1111 fulfil fo Il mmf: 11111111 t HN it ll in 1 11 1 Nl u Jn 1 Iootw ipir n Il 1 N Iitonu November 26 SAGITTORIUS December 22 mII I hm IQI from tic- ic-mem tomgit tic tn 1 N u cnet Rcxult 1 xerx Innfhf md xerx NUC.4.CNNIl1I uc-nt 6 Illl ff 1 out HC tllx Cienlng ln '1 IIf70I1flllll7'N mc LIXI llnx I ihout to H ltnh the piexvn rmon of the umor Follies Ixixc Lou IHI C1101 x I ie ct 1 tix ix IQQIINITIUIJI1 nee : c w of N f lk the 'I 1 ll ru December 23 January 18 I NC NITII cm u trmx on nw 1 f i en out illkl ettvxx I IC ,ru ix 1 January 19 ACQUARIUS February 17 XI ix hr rht PIIIIHIX 1II1IHTkIlH1,j1 fo1nwitocI1x hut uc :IMI I XQTKIIIIHPII :mmm on xtI1uIuIc 1 on UIIII thi mu NQIINNTKI I1 III: IUIINIK lItIUlIfIIlfHI IIlIlI XXIIINI tomut xi ix tht mum ot rhf MII ffllllfftl 2"I IIN 1938 Iluwlzmg liy .Iii ,A ,xx off-'I'I1c-z fl' ' II' .' ' lk "I'gI ' -of 1937. for ' gf il QI'i'2lTfl'21I'IKlI' X. C. II. S. I'I'hi. ': Im I"" ' ',-I 7fIJiI ' rv roll , nl? .-X ro f hrok' thc' quiet today hy :1ppf'2u'in: Ii' 1 'I ew. 'I'h profmion of coIor' in the m'Ifif'.x t2liI may hc- 21ttrihi1tmI 1-irIu-r to tht' In'iIIi1n1l Scniorx or to thc' ll"'Il wh. I-St: 1 2111- horn. not n1:uIc'. WIN-n it forum to ffmrlmll :lt N. L'. II. 5. II1' mf? fmt .I-IfII11II:I . II. IN 1 Iv:uI for 21 srztrtc-r.I -I-XI'I 'z ' t ' t ' I . Af " II I5 1 ' k,'2Sl " :ls on thc' Iong, c'mI of :I 73-to-I 'I' '. 'I'hi.' x"' ri' g,: ' LIZQI 't .'.' of I- I 1I:II 2 g1PI I I 3' . '0It. 77+UII. 1 " Q' " ' ':"'zI- sI:Ii f': I' I'.' ' Ii. 'I'I ': J ' 2 I' gif .2-XVI 'I' 'Iimhir g t Lri Iir n :ug rm :1 ur NIUIIIIH' i .'t Iwl -II me-. Huy hc- Ie- Xu- I1 IUI1' had got - ' Io "tI our Iosin' to IIIIIIHQN, 2I'I-I. fm- f'I'hv -IUIIFIIZIIISIU s'I21ss put out thc fIl'SliI1R to4I:ly. 'I'his puhIic:ition uill lift 21II ' 'I' ' I' I ' ni' of the ' :ming 5 '13 up--so XY2II"Il it. Io--I"i'on thc' 'nrflfu I pn' .' of II1' l'fIlllf7 .'.' pr mph' g1:1tI1"'4I to xx:1tvI1 tht- Must: H5 complvtvly n'I'p.w' the Clmcycnm- Indizms. I3 to II. I'?+X'1 I forth frox rh I1I f totI:y IiIIin" thc' CI2S.'I'0UII1.' with I - "2 ' ' ' ny I2 ' 5 :II I ' I . 6-VV 2 g,,h "I Hall " 2 ':'I' ,,unI ' Iwi 'fi' 'jv'n, ' 'zII-1 s.'I"uIy, ' " 3 J 2 ' 'I . 7845111 1' ' ' ' ' ' I ' 'nv-I Ii:II. 'l'I1f-ziffair 'zisz x ' ' , .' " " -I"'.'I 'I 'f ' 2' flhl' 7-U 5' ' : 'I'."p' .' I. I .' I' 1 in 'ic '.'I'I',' "Ii "-I I 1' Q-di '2 ' . I'I'h21t's vhy vc' e iere e 'ery d:zy.J -N. C. H. S. g 'I 2 1. I ' ' 'I 3 'I' I:"'.' ' '2s Q 'I: ...- .v -klf-.I mo. fArrIk rr ' :I li -' rh r'rl1Mrlmr's21f "'fl,VI,!.'.'f 4-XY J 1 ,l' 'I' 1 ' ' ' 3 'II ' I': I ': '. 2 II :s fv'ffvI1."wl, '1 thc' stztc ' I2lII chan '1 sl 'I I- i'c'mIc'fc21tir1gg rho SIICFIIIZIII ' I-:X I ff A ' I " I I 2 ' 5 ' I - I Foo I z II 13211. No one w21.' II1.IUI'l'tI oi' ' 'cn fright- ' I. 5 f-2 ' V' 2 ' -' 5 " -' . S-'I'h A' xf :IU I" I'.' ' ' ' 2 :I .ll .v ' f 3: I ""I'2 3 .wr 2 '2 ' ' J - 2' " AI' ' 5'.'m'. I2-VV-" s"i1gft:1r'sIII 'I'I 'J 2 ' ' Ii. 72-He-II our Whitt' gift 2lSS'II1I I5 t Iziy 3 thc' :rage IooIu'4I I' 'Q' ' , I'II'y ' I-UI I Sol him. lf J 'I I 'z In rl I2t' Vh L' 2 'I "UIUC" III: 'I 2o'cI 21N'21I'lIf'1I foorlmll I 1 to out .vunp of II -1' 'I' 'r n. IIN---.2 ' ' ' 2, " "!' '11 " 'SQL' IJ I f r N N px lf rx R11 Il Q 1 I X 11111 XX IR nl: I XX III! ,JUN N R1 1 11 , VW February 18 PISCES March 72 11 1 IN 1 11 1 ll ff 11 If X fill t I N N X f11,N x 1 lux 111111 Nfflllf March Z3 ARIES Aprll 73 ' f K lIllll1 l N Il IIIH I x 1IUIx lll Dx N N I K IN L11 11 I I H N I QU 1110 1 U I HIT I If U7 111 U 1 NN 1 1 1 ' 111111 Aprll 24 TAURUS May 23 Ill lllf l T1 1 U NIU Il 1 Ill! N N11111 1 XIII 111 nf 1 111 I7 XII 4 May 74 MEMINI june 71 1 1 1 U xx . 111111111 xx ' 111 1 T11t1 1X llllxffl ff 7 2-U111' k'ZlQ.f'Nf1' 5 IUll,f h:11c' T1lkf'I1 1111- l3ll'kl'Tb2lll 11111111 fur Ihr- ring nf' Sllfllfll tr .ink 36 puinw o 23 1131111 1 1 1-lim. 4-'lA111'11 1.1r-f--f:1c- rhf' .11 1. Yf111'1'f- 1111111113 :1r rhf- .1 . MIVN hir. N1 lf Ls. f.'xT'f' 31111 f ' ffm' If 511. 111 1-7111! 'l'l11'5r-111111K 14111111 'Gllhi' the-1 muh rh1-1111111511110 i11i1'lh"' " tcwr 1111i:1y. HJ1' xiu- xc'1'N:1.J Q -X. C. H. S. 1lr'h:1r1'1'x wnlhi p1'm1' 111111 the' uzrflz 1 I1'T itll mrffil? H711 .' 'l'h1-1 hm 111111 Ihr- 1,-kx XI11 111111111 SI1l't'k'lI L'1111f1'1'1'111'1-. I111"i1'r11:1lh, rhvy J1111w1i rh:11 gm1'1'111111-111 xx':A1x,N:1f1- ill thc huml lrrf 11111rh. fxxwllb x:1i1l 111111111111 111111111 rhf- 51.1 1'1-1111- Li11111A1?J --f-.l1l1'w.'f,f1i HH1 N111-1 king. Ain 1111 Alun. B11 , 1 111 fhrmhl h:111-N1-1'11 11111.11 lam-111111 g11'lx.1liu1' 111 thn- 111111-f11wr :1111111:1l Xlihrnry Hull. I YS11111' hing 114' 111111 .1111-1 111 1l11-g11iN1-11frl11- I'.JlTll!'I'-IJZIIIQIIIUI' 131111111111 iC11'111A:1' Xxvilxllfllgfllll um 1111-111115 f2lfll4'I' 1115 1-111.1 --Thr' NI Ifll 'li' rf1'f'ifl1'11l,1 IININY IIIINK' fhifrr-11 1111 1111111 Tlltlfly u'l11'11 1111- 1'rh1'1' c1A:11'kh-ml uirh rh1- I3l'U2l4l- 5:1 Fr1fTht' I-f1L'SlH.R1JI1 1111-Air" 111111 1111-" 2111 I' -1w1':1111." --451. l':1r1Ai1'kl H111-V-111' rwkoff 11'c-'x'1- Mllill Ufllllllllr wgI11x1 zu 111' p1'v1ii'11'1I. :111 rhv f1fm,"I.1 1111- 11111 uf rhvir pl: '- fir! h1-1111 "1 lm' Xfml Night." -'l'hc' f11Nr1I:11 of 1111-111-11 . 1 . fn--.' " 1. fxxvl'.I'f' 1.11 ,,f1.frf11'k ilfllill U'2lYk'lliI1Q 111:11 fJl'2lI1Qt' 111111 lilnck ' tc-1 .1-11111, xtzux :lr rho :nhl hz1:kc'rh:1ll 111111112liNTZ1Tt'TI1l1l' 1 111. - -I P11 A-X111-il l'i1plJl.N Hay. 11r11lc1' thc' .Nkifll 111 JxI'il'. rhf' Sc-1' 1 :1ctc'1l Ihr- 1111115 uf filly I: xl in 11111 z1111111:1l Claw H111 spcctzwlc-. C.-X 1111ti1'c':'1hlc' luck of thc- N1g11fXI:1t111'iry.J ---TI111. 1' 1'11111p111:1tc-1'.' 1111 thc N. C. H. S. :1h11:111:11' 1w1'1' rc-ccixcd into thc Quill 111111 ScrolliI11111'1:l',r11' S1J'.'- rmhu. --Ill.11"rw111' 11 tml ll s11lc'11111 Zllufilil' 1111, 11111111113 wh' 1111- X1lTiUl121l IJUIIUI' Sncicty :1cccptc'1l 2 TIIUI ro'l.f1'ffr1fj 1 uf fcl1ol:11'f, 1 's 'ML 4W4 I rmmightl C111 Sh mu, 1'w1Ay1111c' 11111112 1-I :111 lI.YfI'l1f r1.1-.11'n1l1lf1ff' of S1111 11 lorx 11c'x'c-1'-to-he-f111- L4 ' - -'l'h1- :1N1111111111111':1l ph111111111'111111 lrf 1111- Aff- If 71 1 tl' rmfk 1111111 1111111111 11111-11 1I11- 111111111 l'1'11111 T1-ll 111 1 full M1111----111' .1r1"1lff. - -'l'h1-1A1- 11:1x ll x111'11l11x of m1r1w'i1 fluff ki1-111-11 1111 LII 1111- XY1 1111111 Rvhux 111 thm- N. C. H. S. I I 1111 TIliN1'X1'I1IflIl 1l:11. 7-ff-'l"q1x111':1l1lv jf1'1f1i11f1w11 xx1'1'1' 11111'1'1'1'1 lllilill IIN 1111- Xl111h1'1'-I9:111ghr1'1' 'lvt'!l h1':11l1'1i 111111111 1 f' nr. H 'l'h1- 1-mi11- .11,!,f1- 11111111 1'1111hl11'1 111'11x11h' :1 1111111- 1'l1':1N111g xighr 1111111 thc' XI11Nif:1l lslflixlll has tlww 1h11-1' pin! fffffffw. .Q1 '11111' c'11h1't' hw! hix Nl'I1Nl' IIT ff1f1f'11'1 111' 1h4' XIAIIIAII, hzlxm' hc'1'11 hlhwi 1.1 lu, fu 'lfmnl of mflfwu xxh:11l 111111111-11ml hm l5t't'I1 f!'lllll Si Pl i' 111 Xl 'l'S. In 1111- fr4'111K'f1,.1f,' of ll mln' thc- 1':1c1' 11 11x 111111 11N thu' .1111-f ff'fff, IHA 111 1111- hmqll N11 I1 lun, X111-1 '11r1 thv Nflllt' r1'11ul4 1111-1-1. gW -'xv 1'l1111h1'1i :111 1,111 'mf 1LiliAit'I' 111111' ft'IlI'N 111 IAk'IlC!I 11115 h11uc:1lz1111'1'z1r1' Nl'l'XiCi'. --U71 h1'1'e' 11 if. XXV' 1' 31011111 111 1 1-1111. X11 'it ix up 111 Ili .11 N11 I 1 II' 111111 ' 11'cs. Y.V1m1ff111' hm 2lI'T'1Ni'41 with 1111111111-1' 111-xx ,1111.w11, 111z1ki11g 1111- 111111111111 11Hici:11. Vlihc 111115 1111- 111111914 111 rr-1111-111h1'1' X. C. H. 5.1 1' lfffx A 1 Il' ILA, no I J ,Www '3 5:3 :z- :A QA -A BA HKU 'Oh .ammo 'N f 7 if APR!! FOOL S OH -WUOHS 'z,1i8fz-.v3- TOVAR DUTCH MAN 3 ALOHA 9 zz 1 ' ! . - , 1 F T 1 r fd ' f .ff A .Q Y x f x If ' , A - gg QQ, 'Q' am . . x x uv s , A s xgw-fm Bib printf Q L X 4 I124 AI. 00 WISH US VM? x I , A U ? 'I Ar 5 ., V '51, x V . f , x I S ' P! Xi , 1 , 31' f . H261 The 1938 .llllbfllllfl v x f v1v'r"'..v llfxwlfi.. ,!. , x , , v 4 N , X . 'r XX 1 M X I X - 4 1 X xUXX s K 1 xl 1 H1 XII- ,, W A X x,',, 111 1 um T 111 'ul 'mx xii' fr 1 N x 1 'M X W. X Iv ' X wx ' H 1 X Im X lm 1 X 1 r H ffffff wi 1 ' m 1 Z I 1 W OW W f M X . N XX X X X NW WN 1 ill 'X 1H Sig ', ll X NWN X N


Suggestions in the Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) collection:

Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Natrona County High School - Mustang Yearbook (Casper, WY) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.