Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA)

 - Class of 1957

Page 1 of 176

 

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1957 Edition, Cover
CoverPage 6, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 7, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 11, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 15, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 9, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 13, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 17, 1957 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 176 of the 1957 volume:

I 2 3 Q '3 I A ' rn p . Q P V fx, .rl 1 ,4 Mu mx - vi , gy Lf "'v4ifx'1n Ph fl AW ' . A , ... 'yd I -U X I f 1 N 1 I 4 u If t R ' , fl 7- . 3'6- 1 Q ,H ,. 3 N, lewis coco editor-in-chief james lohman managing editor elaine sander bufinesx manager salvad' .rpo irvin I juni patrici . writ sara ja :nb dolore mb: Willia co p patrici cop neil d tiff 1 audre hea glenn adv f. messina ditor re igla editor thenberger p editor ruloff tion manager I anzella u tion manager erbine ' itor albach i itor elbis or nnershitz pist ' oods eating . . .V .sm f'V'J Qs.. 'T 9:3 V , . ,M . .V NVQ., ,,,,, V. ..,,, . .. A.. V, ,- .1 mf.. . s, we V., A.. .VE V.-' VV1. -216521421-5:'r'-iklffP'i2rZ51::fif'V'P6rf?3Qii5V-W5 'qi-?e5ii532fif'E5M5255 V ,V V ' ' V. LVVV-rw.. ' VSV. 1f..'1V--V,-..'Vi:mfVV-.gsgx.Vf.,Vgicw-gL:1i.AV -VV,-i.Vw':f'.'-Vw,'L'.1'V'H2--tVVf'. Vw '2.V',Vfg.'l- win. -.91 f 1 - 1 V V- VVVVQVZJV..',,Q:2,sigaVq:pa.f.V.V-. sm-V'nfgVg.V,'V' ' A .Vf 5213 ., T451 'L' t"'V'.2'." QT-f1L.iV'fn-.5s1VPi'f',fHqEfMiQ12LQ'E'iif: 298291 .FVQW-W . ..,V. V. 1.:3VQ.V '.V,VV 4..'V.w V V. V .-. V' '...-,,.gV5fa.f'VVaV5wazpgf..awkg-'mxwmgwxwx' wharf? .,.. V .V,V.VgV..V'f5..,,,.V.V.1,V rw' ,..AV.EVA ,4V..3W-Q. -V.V.Q,g.V .,.'-f ',..- A1,1 . LX.. V, . W .wi WV, W ., V VV.. V -'1z.'.:..,'.'1. M. .,,.,.4,,x, NW., ., . V HV-VV.:,fV1Vi" . , ..VJ,4kg '.VVV,.VV..V., , . , .- VVVV-:'1'5,.:,-zV,.rV..-.VVV. gp,-z..-4' 1 mv ,s.V:a:g'F.:-V,ef .dS ,,.. .QV :VV-VVV . 4 f 1,if.Vg1TV5:?L. ., ' ..'eVl'?Vww girl,-funk!" ,A , ,..V.V..L--fg..,V.., 4 ,.. iv" '-"i.2f'a3y'f. .Mfz'i'flV..i.'r'V.fZM'vii -1 ' .'w..2zUMw35V,?zVi,-V'f fgfvm., 'g,'1V.fzg,V1Vg,QV.wq MV. fm-V.V.V., , V. . V , , ,, V, Vw. .V.....fV.V,,J..e-'?1.-.VA-fm? ':'fV....f'.f:f'rB3Tis'f:1i2V'w,93f5TEVV.1Vf'V"WY ,.. . V ,x .. N.. . Mm VV VNV. ..,nz V,x.. ,V V. ..+.s5. . V ,V :V :QV Vw ' .1-A-1 22-V.,w..xsp...'-.gg-+:V'Vf'fV-ff::.....Vw5fx.i--'.gf'.5:fVk25V2f3V5fM' p'p.I1., V. my-.,1. VV - 1.951 . .V - . . Vyg. ,9Q..,::,VVg,.cVVV4,.3,gif.V Vg-qV.V'.V,WfWgggggm,'.gVy.JWgx-.gggm.fg3g9Vg5 . ..' V-f. V. .V Vg V- .V V VV -- VV'V-5-'. Mfmam'V+V-.Q Qian . ' .. 1V V.fq..V.V'Qr.....,--Vgaff.VV'fVV'fV..V....- 1x'f.Vff'f VV -- ,V . '. Vfwfiffzf ' . Vis: V, ,, e::.:',2V ,'1:5z2:..hVpVw:.v.fe'kzmiwf-fa..V-uw3wWZv3'.!'5'.,5 ' VV- ,. Vf-,. ,KVMV.ff,Vs.WVgqp5V":sL,-1V.wff-g,SV.Vwis551,Vv,4gVw: ' V. "ri'V2.fVVV.,:'gz11'-1":V',g:zVsaaF:,i,ruaVfV.zQir.f'-mtv'wVsfV'm.g.'aQ.V'.'2eg ,Q I .- .3-V . . .. . V -' , . ,- V .VVV.'..-,fV:.1.,V.f.Ve..,f:z:.VVzs'Vi-xx..Vw 'ZW-"'f'i.'54,'muff-QWH'5'iLx41i1i:5'EMS' - ,, V V - Vs ,. .L , ,VV V.: .f.VV.V. V :..VQVV4g,2f fQaVV+"?5VM"+hV.K 1191, V-'Vz:if'V,.vV.-we. . 'V . 'fx' -V?.'-21'2V.,'JV1-2E':,-3'-.'., .111 ,Vufig-g:QA.5'gQ5'gm'',M133.2.2q:1?w.fwg5E2i3wAEriwiiiiifwx, 15' ' ,VV-V:"f-?Vf .f' VV.1.:.4'V-VgV:gsef:g..ggV.iV"5si:.V-uwfxm,uVg,fVfgVaV,whVVf5.4f:Vg:f,1Vg.VfgVf-img 'V1.z-f-" Vx'-. Vw "'-VK. ' . - :1-far.'W'W-V'-..ww'ii,l2f'i-kai"V2-is-N581-V1wi'.:.V'-f-iw'5VVV5'3:+5'T- ..,,,.V,V5p..,V VfV ...-Vs-,f.VgQg.-.',,f . Vw1-.-VV3515,'mieixyzgifmf-QVGwggggaggfai:QQq3EgEw?M5i5'3 2 -. V. , V . -V . V- 1 wif' -'41 Vw--' 1 VVV.-, 'QL' . 1 . 1.-V,V1"V2f iL'V..VQ1f1fa3:.?'-ME. 4'i!'g'jVQmV'1.'.nVyV.f'E.:rV 'g1'51:',.V-'... V51 . ' - . , V.-,,,VVV.V-M ..,g.. ,,VVff.f..wVMVw..-VVV.ziwaww ..V,a'-"VV-xwvv-2: .-R-.VK . . .V . . .- '1 . '. 'ff V.V'V.',.fYV V1-'fVV,V..VVs-.,,.V...V3.',-1V.....VVp:x.2.V.,.s1,M..VM-VmQQ5,A4m.,exu,2S ' 5.1.1-V, V ,- .13z's,Viz-Vxg':IV:g3V:gi,.QV5iVV-'"HL'lfwfwlflzFw'fzfmiwszixziif' R':h5.VJfW 'V 3,1 '- V 'A '3:,.Vf .V ,J ."1Jfr'.f,,,fV-1 f .V. 3 ' , -""'iV7fF- W U ' V. f Q' -- ' fx 5' -...z J.. .V V. .V x.V.z.'V..-zf"V.VQe:"x- iga-Q'fy5V"'Q.4iw53V1'-:f'QV.y wVPV?Vf.wQf5G1i-SSYQ' -' .VV-mf , VV, Vi:-.. -f..Vff::YvV- Vwf-sV- V MV- ,,.. ', ,,V.V' ,-.4313 5A,g5,y j,'-wwiw...-..',,,V...VV"V.LVN'gjMV..55,,.sg55,1.ig G. .Vf...,V. . .-V. V..V V- ' Vfg?:1'VVVV.,3...: V.g":Q,-5...f.AVi'g.g,m.5'HLZVVEVVQVV . V W , ., ,.. Q.-V.V.V.M.fV..'1:t1gV...g",f-V2:5z.V Q-ZHHQV V ' ,. 'f V V - - ' "N 1iVVe'3:Hjf?iHJV'3ft,1'i5-775'ft":f5iicmflif'V5,gVh'ff"1f5'g2"il QI'ziiP61'1 ,f.-pf.: VV . .'..giV.VV.-Vw,IQf.,'QV,fffzgggwfif.f22Ss:ei?3V4f5??a?5V-'Xkiilwiff ., , ' - ' V---1V-f",r-1.-VwsfamQ-L'-wQ"....V--2-ff..,V.V"amw-'Va:':.V'VV .4 V' . V, gtg,V.N32.'-.f-f:.1ie'-Vai-Q21-V5'Vv5214iwHyL5fm-f'VLQTQQVV'14"5'i.VVELS.vVVf!xy 5 , -' 1- V V' '12 V 'Vw :WL .Vuw3.?V2'VH-523.-.VQ-assi?fwVskif?.eE42EifV...fwfmiiwfssiilw ' .Vw-QV - ,,..'.,g,-VfVV1,.VVV,VV, V- .V -1 , V'1 2-,:fV V' '- A 1' V V-wi'.VwIiffzfi-Vfamms-VLVXQ--EzeVw?mi..s?V'?fff2Q2'..1fE2'fM V. mis! .V ,fa'I'g:':g::5:..V-1VY-',Vxsiw':ziIV.'1m'ia.'V'H"wVVw':V.-V1FV22s'gVam , ,, ,. ,1V VJ 5. ..- . V.'V..,-.,.. 1. Vw -. X,....-V'-Iam.V,1:V.t.V.w"1'.e:. me Vw, VV-1 el'-'1'...-Vw mg,- .V . 1- " - V ' T V - - ,i.V.1 -V..'V'fV: .Vs JSSVVVV iS'V',"'ff-" li'VQiiL1.V?'Y'-'-'',-Zitfdiwz .vVw4!'1'wi2' 'w2Q'Vf6VwG.i2.'2 3 - k V ' ' ,I ,IVVV -1' v'."'5i1'Qi V-'1"j'3VV1-4-"I, -V-1.Vxf'X-f2,L'T"VFW-EWQl,f'T17"11Y3'VQ'w"1Wil'xk15i'fjffi?gnw""'QfMPM?iff- ,V . . .f Y . ':V'VVV" VV. gg6Sgtff3Lmg:2gg.mfgVg5"Mali325. 'A K . ., , ,. .. Q 9,4 V... V VV , . . . ,1V'Q.gj,V "'-VVN "" :zgyf ..-"---2.221.111 . .V .. 4 . ,1-V..V.,-V'VV...V,.vV'V VV :.' Vw..."F.a:1'Qc"'::.'-Vw:VsfQ:.sgf.:aQ.V-.VwzfawVV-"H.Vw-"V . .V V . V VV V . .,, ..,. QQWQXV. ' . ' - 'V X' ' ' - " I-VV :'4f,VV'-gi"' .--":':fV'- .',', " 'LEjYLijfQQ'iE. f"Vg'j.h1f'V115?3KiHf2f'Gi-1"rfAZ52.gQiEfiNSfQ'i?',vfibwxwi J ' 'X - -. :H ' ' " ,, 'H . 'V' -?:fi'1'e-2" lf' ' ' .V . ' ' V ' 1 .V .1 1-fl'-V, s?'fVSiV , -4 '. V V . ..V V nmV...z,VV..V'f-,V . - V.. ' - , - V ' - .. V V - J '- -- . - V, . . V?,5VV54V: '- VgV:g,:- fis.V.:,q.V.V.f-, , '25QV..Vg,y,f'.2Ve3yQ5..Vg.2V,.f.:xf4g'g2sf1f1fzQfwgfgfgwmam-.ge',v3:m2Q,g .V . , V . - - -. q'V"V..V,1f-.V, V . V1 p-:,-,z'V.V.f.,.- -.,'V.V5Vg.,V-"WV ..ml-:'g.faq-1-,.g,V.1,5-..:-V.g,',f,'..fxpgQV,'3.+.e'.ff.4'V"s'2f.:..VzVV."Vfg', ' " 'ff.il'Vf!iV ' 'L LVW J . , -. T- K " 'VV-VC " . ,V ....V'-f,fEfPLiV.f,. .V..V'I'19i.E' .- ' . V .V W. V ,, .'V,. .f ix 3- '1.?Vf-L5-275 V' ' .' .. - H ' VV - W . .' QQ , . , ,, ',,V .V A V ' - . V' . ,' ,. - - 2121 J .V, ' V- Vf -, , V.'5J'f Vfmfi: 'V .V.sf-,meqhg:xg3z3j539s:.H?fz?:d113x,H" "v1gg?"i5,.b frbgghfkjifrsxf-Iffwgal.lil Q- , ,, V ,- - V'.'j-X . ' " VQQV. V. ei' . Vf.V.5,....wq..VV- f ' be-ne' .V "1 V - 34' '-V X Y , A ' I L ,N -Vg-,.,5.fMjlfVgffn:'j, QjQf-V.4eA,iQ.- 'il :Swfgifli',-5','gijV5f5'-.f13,7Q,Q:i:2'f,if?.VVi'.x'1gj,fjEVqwl.'l.LsSV:i-'KY?:ig,'x5 kv 3, .1 V ,. . .-w' ' VV.V-:V rv 1 zz'-'V":fzfr smft':,':VV','V111.--rv..-fVaewzal:V',gV...V?':'..,:.vwc-QV-QWVWVVLV-w - . -. V , ,V V, kv .'V--1' -V:-'VF V' '5:zV..V.V.V.'VV1,1':. V::i.VV.':""Iiksir:MVg'i?iVVVV.Ze'VgiwwfH..fbwV9a:.'24ik3wQ V . - V- f V' , Q . -. . ,- ,. .. " "-g'g'. ,V , ,V '- ,V .A V- .A 3-:pg r,L,'2kVe-, ..V,1g..V e'fmQa.':":a1f.:iVVl't2w,ms.V'fVw+ r V Q -V I .11 iff A-'Q-'51-2'V1f "ii E5- V- V ' ' - " 'igfi' 1-,VL-1"1V'."1 ,ti v.fffjg3Vf5Vf.1f',.V'SM-V11-:VilQ'fgel':3:g5.HtLf-f'S:V.wiSxiffvffw.iw-":lfA'1.f-LIf Liz' 5 ,,....,' -V an , V ..V.. '44, ...g,,V:. L. -VV-.155 pVQ.VV.+f. ,gf.fVg,...,..w:' . " Q ' VVV.:1:f 'V V- aiL.1::rV.?' ' V '-V. 'V . ., V.-'.'V2V,3, ' ff'-V. -' . .V. t2VV.QVf" . - -'.-'2i1QVVif" 2.5 Vnfa-V -.. . .. . V'VV:.VVV.. -.2-gV,,....VV,,y Vx.. - .. V V f..1.V.'f.V,5.V',.Vfffx1-.V5z'::'iV'.'q. wif. -' V,isai-::V.HeFfgVeX5fii.?iMx.f -af'-",.':.,...-g.., ...sw wh: 3VgfV,:VV1--Vgf.V.g..g-' VV-1V"V:'-fa. V..f'Q.,. V. :v..QI-'VV,gV.,.......g .QR-VEEVQVQ.VQ,V,,fxV.'..Jf'5"g'isG.V flhiws-w2E:QVa.1-S,-Lim '- Vi.-QV: . -.ga V,. - : 1 V " :,, V' .V - f,V-g-my .''VW-',--3:.r.VPz-5:mVVq?Vf?iizVR' f8i?.,5.a'ga:V.:,VGV-5g3s.V5u -2 f-- -Vl.4fVv?1IV-fV""".: 1:?2"lV M115 4 Q . .. ,, f41'vs1g13,VV.s.-.wie51:.5,':"'aV'v:M.VM,3.5.'wp'-..X2VV'..'ami'LV:. ,V 1? 1V.?.1V.." ...'-f,f'VV-.:f,.,V?.v,,.'-,V-.,,VV df,-3g,,jV .3 Vp .. "fl'?,1E,l .1 V' - -fr J-VS.: 'V . :iz A 2. 'V Q' .V'V.,1- we 23,4 V if . V:,.,w,V,-Vi'1EV-AIAVIVE-' V'.g5V.fifY 'WVQJQJ ',tf-Vi.zr.'Vf-f3iHZzzf.jg-g.ggfi.El'sw ' 5: V. '23,-,VV V - .- g.'.Vr-5'i.V'V1f3iLsV, --.j,, 'IV1..V.'.f'1g:-V.-1,239.1 'lfft-7.A.VQ's'2Vfwq?1W1:...fV6x?fV.gy-.'Vakg"gpq..fmgW5?- . V-124. '1V.2""?'.VVVV.:":' ..::+V.VV "'- fn. VV..VixfV':gVV4'i'?35'w2PZSgTf5?1a1fg:Vs2..fSiffV5fMiifsiggi V- V. T4 'f V ,V me.. ,V V, -.wf'.-w:- H V. ,,..,4,.,5V, M-,,.,3Vfgg,3:.V,f'-5g53V,,aV:f W .' -.5 -5 ' 'S'-f1.'g.?iT1f ,VV-.'VfV..?. :.,:. 5.1-i'w..'eV'V' 'rVJ:.VV2E'afu?iI2Vw-LEQSV V: Vt X V' x Y .' V- 55-VVi'. :.'-11' Vi ' '1 , 1'- VfVi'.i."L:aV'1g 'i.,j.V VV',i V"'1V'1".Elr.1QVV-,xgawfw--1:5552.Q'5aV-wwfK"5.xffiVfE1"p"15155: -Gaia' '.ifzV.fS3'ff'5mif2? ,. ,VN V ,. ,V ,, , V V V V WV... ..,,.uV Q, .vw LW, ..,,, wV,s,l 31 . V'.V ,-wi .VVVV af'-'1V-".. V. pf V'..Vy:fVz.:2',.' V.f?Ezm3zf.VVM:n.9N'-ms ,aw ,N VV.yrVVfV.,-.-.f,V....,V ..:.VV,:.. -VSV - Viz... ,. VVgQ:1:f,:fV-'zVfi'fLV.V.V..:VEfVg,. 1:.'2.f.gifei'4 1-SV'f6V..--.:f.'.vfPl'EsVfQ1:rw VaVgVmVV:wVV.'my 'fl 4 V. .aw--:f2vz:V V-'.fV-if 5.-V 'Wiz-.V.'Vf,'i 51'-2 ' VV.-V....-mr-VQQ,-.'-.izffbfff Mai V' V wr' lzmv .mei ,r,-5 .-:V -'xml' 1'-t-.. 1-V 1- V-zafi- ,Vf,a-55-lgwhil "" V.. 1. -fy.-V-'-ww'-Va':.Vi-.ftVz-sv. 1V-,affV'ff''ffV...,-.g':'Vr-f-e2pz":V'.'Qi:s-IfVi.-'fiV-I2.'FfsV-,.'s:zafz.iR31?i5Mis-f3if.f'1iUfQ2ffZfJ1ff".V1Vifv' 'HSV:'fg22VV: V' 'X ,V V 2 . -J V Vw. vm , .V - .f V 1. , maxim. .Vg:frV1fV.-fg,Vg..V Va.V.,.'.V l 'V 1-"'91',.-"'.1'f ..3..VV:V f- ,V:., -Vx.,'.VwV-3.11.vii-1.-ivVQTVEMPMVSMKnewV''WM'fffaiiiw'''fmYfV.wgy:sL5'?S.iVf"Q-'img .- . bf-.. Vg., V-V: 1?:4".f-f'.'-:iff '1ffQV. 1 ,Meri iii!" "ISV VV'V.-wrelf-2 Wifi?V5.1-SVT.Vi1wws5Vx5q,M2.-:ISS Mei? ww? W '. - V V ' 'inf'Qiw-4.1VVH--'fVCf12w.'zegzfgylf . .1115IfWi-gzfi'2-1etVag.,gJ,1f3V15qQsVVQ4:1fx12si.-V1:.'T5f'.'gxf'VzweE3mV'H5MQfQ,'?fV' , ,. V li ,VV ' .11 ,121--Vffqn' Vf:V'i2 1'eghzwfyifbygu-'''V.z'.y6wf.t1WQwVgS'PQV'VV'i'5KivVf5lV.QSwL.fg MHS. .V I., ,., , . ,...V,A..V fm., .V1fVVsV,...fm,VV.m.VV-.V.5'.Q.Vg,-V. ef. V-.- -V ,. -Vgi,f?'5V.f-VV. ' gg., ' ":','V.1:,,V V, i'i',VV:-V',',.:1iV ,, A 7 .-Vgjg"-IEV.,-Vt'jl1',Vf .V LV.-QQ... 'u2.V1'x,. fli.5EQ1VlgVVg, 'V':gi"?f-g?'i5,".2'I5Qu-if2731115655Q1?L?2i'5'.'Qf,?'ifF5ii11ff,Qgi!,W?ML13J5Z55:3?FK4QQ':i3' V..V"--V viifw- 'Y 'W' ' E VNV- '5,.V'r11 1-Vi'-R s4zT2V.5Y.t, 115, VV Ug""X1.!.'-1'K'ifVV.?!'3F3E9i"E'5'iid" .i'H'5?'f JVVV " k V, ,i ,. . V .- Vw. ,:,f',-VQVV.V:-.::.VVVVV.:..w.i5.wV:fVw.-'-Q.,my,,WQy,w5e.'f.::9VqV'.wiv..2:ffi?VV5E9f5i:i?V3.nV-'mwsflfi ,4,y'f,' H .,VV.i1'.31'.V--2"7'. . 7" VVVLVV-'V VVUM LV. -VS, ' if,Vf'-1"-.TiiVV L-'ALE-W-'L "JV-5 'fx ' 'W3A.5GW'Q-f5-'BWVx125.YfE'LiEIf.YP""S1T"l"3TNm'YY V5 ,V V-rlfiflik,+V-,:',.f , W " . .V . wwf' :J 'i.1.'V.f ' "ff .54T.!-'f-:V.9Viif:Mii'1?"3fV2Ys1?L2'311?'f'Ee?5:q?i1i52Y-'24.i!3w'.2V?5-5'f42Ki?f-f5?9E2W1fv33f13'i,w' Wk-V.. . V ...VM , ,.. . V ., 2... . .. . Vw. ,MV ,. V.. V .VV QV., 'QV-mf ' V- V- :'.,.V:Vf':, :V VV.V-iz-.wwf'.f?.5'.19ujiQEff,N'aif.5gQm-.giV5V.QV555Lili-VggVx2hi:.g1a+agnui3593-913 '-.f'as.V..'.f. Vw' .VV-2.2.-V 'Q V"I, su 5 - -, VV .V.,V . ,. . .K , Vx ffhx, f .. "V-ififi-V'-V.f1 V-'-V-421. 'Q s1.,'0ff'iwpE' 'Tf'FfV- ,VN 'V' .J,,,..V-,lf ' .5"1.1g. 9.i.gV,,,5.' fklli'-Vgfki.V'3fJj-'jf'Uf'Q"gif.,,V 'gfVjNijVi.1Qji'w2I,'fi2Zl,wi I-i2f"V.li,-'E 'fi .zgfgig mjyx, 2V"z2.:4g'Q5 A '- -:Via 111. V-5.2 V 1: 1.1! --Vi r+f..1+. +V'-gf ' ,.V..'4v:f,2.2-?..'sf2i5 Q.-i5sia5VlEQff43ggQ3QE - A VW5. s-Vg'f:4.,V-V54 -3, V V ,, ' gp, gc-,eVVV:,.y'f1V...1'.yV,3.V.Vg,:V.m F 'V ,V V' g9fVVV,V'n's,Vr VV 1- V JF P f VV -I , f' ' V., V VL H WVV. -V- V V - . f .-.QV W.. -V.. 5' . V "'- ...ggV5..V'gVV,...2VV-,'fffVf..gs'.'s:.V.fg..gVt,..V.gfVV' .4 - ..... , ,, ..: ,.V,.V.7aV V .. gg 'V V' ' LV.V:,.2if'1 . f:rfVfQ"Vf1j"f - 225229:Www-ef'g1'Vf?'i''WV'Lff4f"SVVV'G'W.4Sd V' ' 'wwfgfimi 'K' NA 'V.1.VV-V.V:-.. - 1 f-V 'MPLS 1 ,Q ,X V . B. W-PM 5 'if .LS V V ,. V V 2, . mVx...VVV.,.V.. V MV- 'Z . , ,.,V , V. saaacwfiF-J'V'-JVY'LVf:'V"11Vi' .-..W'z-AMLJIVVQ-'Hai2.':w1,1Veww QW? J'- . . . . V. .. gf ...,.,,-,.,V V.V.V.V..,g W5g..,V..VVg..,. Vg.a,V'f:ziV.':f1.?V1VtVV.,V5f's:nw-.,'.fV':e,' few. .f G-.1 af , Y VV 'VIS-".'.-ff' ...Vp,g,.V.gV5.Vq.sV.'.- :fV:5'V,:2'I.Sf,w5'Q,V.1z5f4.qna:w:V.fLgid"V.:z5fi,Vf.-'J55e?V1-Z.-1ii'FZ"PiQEsf...'If?f:5,??5V'1e:,s2'52WmJ'f.'2VsVV5V..Vi.g'.z56iV.'iQ.ii?5'Li'i'4n,fhxsrifw-QQQZQQEV-251414-56'LLwizsiigpgig"-K I V fi . , ' .. - .V Vw- 5. 'V-. -' -' f V E ' K' VV VV A V . V VVV.VV'.V3.3g'.MV5igg -- '-5m:..l.:'.,V.,V..m.VVMVVH V..V..N3.M2'V. ,......,V.,..,.1f V .Vw r Q53 wmygggfg, Vgfzwgggcw .mfgmigff Q-Sgsfw 'Ji J w v W rw.-,Q .Mew -amen: Mu 4-.U-, 4,-.wx ,,, wmmm, Yarn naive-nw mlm ff an Q f mm..-M .....b,.. bmw.. nun-van wwe-.Am 15-vin. ww-wwf tr'-4-W su-nw! Awww v-qmhf uw- -ns um-vnu wana u nn nw umm ahve ww Mmm umu- ua ya-ww. mm pam, ur an -Quan- ne.-.Una fu an P rx of p aww v m we mmm MUHL5 .,..,.. ,...... -1 .. 2. .. .,. .. ,ww R G i ON XIX 9 H sh: ll d gray senior daze IW clam flower' white Carnation streaked blue richard behrenhausen salvadore messina U I prerident wire prerident 0 0. carol snyder Patricia kalbach e make Ourselves. Jeffefdfy Wedfllfef undcrclassmcu challenges 5 R KM ff 'Jimi ., ,, 1 :IW . yf, wam,aw!9.,., f VW H!! band student council I P ug? 3 4,5 V. hi-y officers 0 gani aria al accomwshmenfs fi ,Y-Nf-rf, , -L YA Y .3 ,, , , , ,Hwy-74 - Q, , 11. "f,':"'.4,,T, Y 14 'J '14'l.A - f .42-gp, ,, ,z J s ' 4 , y 1v,,,Jq--4 - ,. ,QL . ' X ur K M x .1 f "gif, Y --Q .-:wi ,cv .A f H .1 Q2 L3j'v':fk WV? 3 Y YQ -ufxfgiiglfi ' ' "M 'wiv 1--A-. A . AEQQSQS Qifrffhgfgp gy' 'flue . . L, , ,Q gygw, ,im .. ? . :K 2 ,, ..1,,Qnr A FY , 1 'fr - - ,Y-iw Vx, iw' 55'54sf 'll LW7 ' y.a.frz':g1j-1: xlib-f"2fL: ,Q-If - Qigfgiki T -,gym fpiqfi? v ,.,. I .gf Y Q. r W2 ff- V 4 H. .-. -if f f Y ?,5zEZM7iT3S-711-Q Y b f5:f'5v?'??.:,'7 W jfflggx - J-fjif-' . K,-,s',gg'f-7 X ,, 7 A 4 X X M3Lqi,3i':f,,,ffQr1 , 4 'fi 11, ri? k':mfw1?'!1w'fNhJ "QQ , t' 'Ci 'Q 'M .- ,.:,Lv,few ,, fx: ,Fi.if,f,fri4': fin' wail -fwvafi 1 ffl gf X' ,gf Ufwzgs,-.,,g2+313g:'1gfLyn, , gggifsf. 5.3, I gf' rpg-'gg ., 44,-,. ,bi -g4,,qu,f 'N ,- jvwk vw ABQ,-. M f0.,w., -MM. 3, 1, .' i'fQ'H1"f3lfk if 'Ten . w, wifi-rw - '-4.-f - 3 1,13 - L: 2 1,-4:q5,'w'u 'f -.A , Q .., ,. . Vt, . S: 'i'g"G.:-Z' , , ,fggoi 3,2-,, , , 'XWEQ X 54 1, Q wa. up Kgs, A +4 f ?'5z3v.gmjwlf:-,.. -if My I, 'KC L213,iff 3:94355 ' .5 A A 4-4 a5Ma'1f3f'f-Q18 'Er ,-5 A: , 1- 33- f"r5w1",M f QM ly-1'-i1 viii? JC 1435553 -,. 31' B -J. A-ff ' 1-U SX ,Qfygjyfc-:ay-w,,2-43'-, . ff - fx. K 1 , V 4: .-2,1 -., 5- .,fL,f.':., X 7a,'MifL'f'1-Kisgtfiti 'v 1-qifri ,ubkf V, 534' 4- .1-'-:".'. gl - , mv' Mif- M:-. -- W iam 33.8 , 1 3Qfg1,x.y: ff' . if-gf4C422:j55f' .A ., ,,,-..,, --xaxgibl. fgfw X i: W G A -33 !fI4L'1 -' fvfyfveik-Q A . I ,.:7gig?.,Q?f "ff lj! ,WYE Mal ,A,, as gy ...I , . 334 A if Cf ,J Ab . qs: . f I .il ml, fm 'J ' -W:-'.mff:1:s,.,fV-' ,363 V ist: 5 ' ' ex activity sndazwrs Standing, left to right: Harold A. Stoudt, Daniel G. Rothermel, Matthew A. Rohrbacher, Dr. jack E. Cox, John W. Khouri, Super- intendent of Schools. BOARD OF EDUCATION admiuisfrafizf uflwrify Seated, left to right: Adam H. Rentschler, William J. AhrensQ Earl A. Boyer, Charles A. Trout. High School Principal KERMIT H. SCHMEHI Affiftcznt to the Principal JOHN B. WHITE DOROTHY J. BOYER Home Economicsg B.S. in Home Ec., Cedar Crest College. JOHN E. HARRIS Historyg B.S., Social Studies, Schuylkill College. MYRON F. BOYER Science, Historyg B.S. in Ed., Kutztown State Teachers College. MURIEL F. HIMMELBERGER Commercialg B.S. in Ed., Bloomsburg State Teachers College. JEAN B. CURLEY Englishg A.B., Albright College. HENRY F. HOFFMAN, JR. Instrumental Musicg B.S. in Music Ed., Lebanon Valley Col- lege Conservatory of Music. DONALD N. DELP Physical Educationg B.S. in Ed., East Stroudsburg State Teachers College. MARJORIE HODGKINS Physical Educationg B.S. in Physical Ed., West Chester State Teachers College. DONALD F. FETTERMAN Driver Educationg B.S., Ursinus College. ALTA H. HORTON Vocal Musicg B.S. in Public School Music, Mansfield State Teach ers College. LAWRENCE IMBODEN Commercial: B.S. in Comm. Ed, Beckley College, Bloomsburg State Teachers College OLIN R. MARTH Metal Shop, Graphic Arts, B.S., Millersville State Teachers College CLAUDE SPANCAKE Physics, Chemistryg B.S., Penna. State Universityg M.Ed., Temple University. MARIASTELLA KAPUTO German, Spanish, History, A.B., Al- bright College. DAVID OWEN Mathematics, B.S. in Ed., East Stroudsburg State Teachers College, M.Ed., Temple Univer- sity. OLIVE TENNANT English, B.S. in Health Ed., East Stroudsburg State Teachers College. faculty QUENTIN R. KEATH Mechanical Drawing, Wood Shop, B.S. in Ed., Millersville State Teachers College, M.Ed., Penna. State University. FRANCES M. RAHN Guidance Director, Guidance Counselor, Psychology Examiner, A.B. Hood College, Ed.M., Harvard Uni- versity. JASON W. WHITE Mathematicsg B.S. in Ed., Bucknell Univer- sity, M.S., University of Michigan. THELMA L. KNAUSS Commercialg B.S. in Ed., Bloomsburg State Teachers College. LILLIE R. RIMBY Lating A.B., Dickinson College, M.A., Colum- bia University. ESTHER WILLITS History, B.S. in Ed., West Chester State Teachers College, M.A., Duke University. MARY Jo MacCALLUM Librarian, English, B.S. in Ed., Kutztown State Teachers College. ESTELLA I. RUPP Art, B.S. in Ed., Kutz- town State Teachers College. GLENN H. WOODS English, journalism, A.B., Lebanon Valley College. office 079 QXPSJX Ni MRS. IRENE NAGLE WY' M QXUEB MRS. ETHEL I. SHANER eMac' zz IIS .Left to right: Mrs. Marjorie Adams, Mrs. Verna Becker, -Mrs. Ruth Horst. fefcrizz his Mrs. Sallie Kline and Mrs. Elda Boyer 111 R-Sf GLORIA D11-Lp MRS. VIRGINIA STEPI-IAN Left to right: Mrs. Irene Nagle, Mrs. Elda Boyer, Mrs. Fannie Sharp, and Mrs. Smith. airtf apparent rastadiaas Attendance Officer has drivers Top row, left to right: Floyd Berkemeyer, Meas McKnabb, William Schaeffer. Bot- tom row: Ralph N. Leinbach, Harry O. Dowling, Herbert C. Starke. Left to right: Raymond L. Strausser, Roger Beavens, Harry Corrente Herbert Noll, Robert Ammarell, Samuel Leimbach. GRACE GOOD School Nurseg Washington Sanitarium and Hospital. , A,., ,... . .,., . I .4 , , . f fra . W ' -f rf a el Wg, Y giggqfs if af? Q- ' f' Sigliaggasfrkwfb- 33 Us HW r ar S 5 class af '5 7 DAVID ADAMS Dave Academic Medium in stature tackle on football team wins points for swimming team spends his time anywhere but at home . . . college student. Hi-Y 11, 123 JV Football 103 Varsity Football 11, 125 Swimming Team 11, 125 Varsity Club 11, 12g Science Club 12g Gym Club 12. HOWARD M. ALTHOUSE A House Industrial Short, brown hair makes friends easily .. . a jazz record fan hobby is building models dislikes show-offs likes hunting . . . future chef. Hi-Y 11, 12g Highway Patrol 125 Traffic Court 125 Base- ball Manager 11g Motor Club 125 Graphics Club 11. seniors RAY S. ARNOLD Ray Industrial Short, smiling senior can be heard but not seen admires opposite sex loves drawing class will at- tend school in the future. Graphics Club 11, 12. RICHARD A. BEHRENHAUSEN, JR. Dick Academic Tall, clark, and handsome snappy dresser Muhleteer songster seldom serious bangs gavel at class meet- ings . . . future campus roamer. Mixed Chorus 10, 11, 123 Muhleteers 10, 11, 12g Debating 11, 125 Hi-Y 10, Secretary 11, President 12g Hall Patrol 11, 125 Hall Patrol Court 11g Student Council 10, Vice President 113 Class President 10, 11, 129 Class Play 11, 123 JV Basketball 10, Varsity 11g Table Tennis Club 125 Varsity Club 12. RICHARD R. BENNETT Dirk Academic Likeable character always little boy in class play skiing a favorite sport . . . football and swimming enthusiast . . . plans to enter college. Hi-Y 11, 129 Class Play 11, 123 JV Football 10, 113 Var- sity Foobtall 12g Track 10, 11, 12g Swimming Team 10, 11, 12g Varsity Club 11, 125 Gym Club 123 Dramatics Club 11. R. JOHN BENSING john Academic Medium but mighty creates cars in all classes hates English favorite saying, "Rough break!" . .. speedy swimmer . . . future art student. Mixed Chorus 10, 11, 12, Muhleteers 10, 11, 123 County Chorus 10, 11, 12g Swimming Team 11, 12g Gym Club 10, 12g Table Tennis Club 10, 11, 12. THOMAS C. BITNER Binzer Academic Towering Tom snappy dresser despises chemistry cross country cat a West Reading Baron slaves for Mr. Owens . . . future undecided. Cross Country 10, 11, 12. LAWRENCE BRENDLINGER D0ggiH Industrial Nice guy handy in mechanical arts spends spare time helping his father runs a regular taxi to the games . . . future plans' at R.C.A. Photography Club 12g Graphics Club 12g Science Club 12. JANET M. BROWN Toot Academic Pint-sized cutie constantly spouting witty remarks main interest-majorettes lone female in 5th period chemistry . . . future nurse. Mixed Chorus 10, 11, 12g Y-Teens 11, 12, Class Treasurer 11, Flag Twirlers 10, 11, 12, FTA, Treasurer 12. MYRNA DORIS BROWN M yrmz General jolly blue-eyed lass loves big black cats loathes conceited people hails from Northwest junior High enjoys English classes . . . future typist. Mixed Chorus 11g Commercial Club 12. E. LYNN CAMPBELL Soup Industrial Blond hair . . . blue eyed . . . always laughing . . . likes wood shop dislikes English always searching for girls future in Air Force. Mixed Chorus 11, 12, Hi-Y 11, 12g Student Council 11. THEODORE CHATIGNY, JR. Ted Academic Tall, blond-haired senior always neatly dressed likes football and school . . . tormented by Latin . . . plans to seek further education. Hi-Y 11, 12, Latin Club 11. DOUGLAS H. CLEMENS Doug Academic 'Tall, blond, and handsome popular lad hails from W. Leesport . . . "Football King" and team co-captain thrives on baseball . . . future "Joe Collee." Hi-Y 11, 125 Varsity Football 10, 11, 123 Baseball 10, 11, 125 Table Tennis Club 12g Varsity Club 10, 11, 12. KENNETH D. COCHRAN Ken Academic Blue-eyed blond sports a crewcut . .. enjoys dancing .. . rises early for chorus plays guard on the gridiron future electrical engineer. Band 10, Mixed Chorus 10, 11, 12g Muhleteers 123 Hi-Y 10, 11, 12g Hall Patrol 10, 11, 12g Class Play 11g JV Football 10, Varsity Football 11, 12g Baseball 12g Typing Club 113 Table Tennis Club 12, Varsity Club 10, 11, 12, Dramatic Club 11. LEWIS M. COCO Buddy Academic Aggressive arguer . . . hard-working council prexy . . . scribbles sports for Obrerrer . . . Muhleteer member .. editor-in-chief of Mufyllabi . . . future lawyer. Mixed Chorus 10, 11, 123 Muhleteers 11, 12g County Cho- rus 11g Debating 11, 123 Hi-Y 10, 11, 125 Photography Club 103 Hall Patrol Court 11, 12g Student Council 10, Vice President 11, President 12g Obrerzfer 11, Sports Editor 12g Mulalzolzi, Editor-in-Chief 12g UN Club 11. BARBARA ANN CROUCH Barham Academic Pleasant personality .. . seen more than heard competent copy reader for Obrerver .. . pals with Pat . . . above average student . .. future undecided. 'K Y-Teens 11, 12g Obrerwer 11, 12g GAA 125 Dramatics Club 11. SANDRA ANN CURRAN Sandy Commercial Blue-eyed, brown-haired senior cute color guard chums with another Sandy detests deadheads swim- ming sweetie . . . future secretary. Y-Teens 11, 125 Observer 123 Color Guard 12g Bookkeep- ing Club 12g Savings Club 125 Dramatics Club 11. ANNETTE DELLICKER Annette Commercial Shy, quiet miss avid football fan seen with Darlene and Carolyn faithful Horizon Club member plans to enter the secretarial field. Horizon Club 11, 123 Bookkeeping Club 11, 12g Savings Club 12. RICHARD R. DELP Dirk Industrial Well-dressed good looking senior nice personality swimming is favorite sport dislikes current events . . . future trade school student. Hi-Y 10, 11, 12, Photography Club 12g Typing Club 11. Y 1 l 25 I i 1 5 SUE CAROL DBLP . Sue Carol Commercial Quiet member of the senior class hails from Temple loves rock 'n roll music ticket taker at home games X . . . future undecided. 3 Y-Teens 11, 125 Bookkeeping Club 11, 12, Savings Club 12. i SANDRA DENGLER Svwdy Commercial Cute, brown-haired lass one of Miss Horton's early risers enjoys eating travels with Anna constant chatterer . . . future canine breeder. Mixed Chorus 10, 11, 12, Y-Teens 11, 12, Highway Patrol 10, 113 Bookkeeping Club 12. EDA MARIE DE SANTIS Edi Academic Bright blue eyes a somewhat quiet person ambitious student can be seen with Dawn called "Aida" . .. newspaper editor . . . future journalist. Y-Teens 11, 12, Highway Patrol 10g Traffic Court 10, Stu- dent Council 11, 12g Obrefzfer 11, Editor-in-chief 12, Typ- ing Club 11, 12g UN Club 113 FTA, President 12. PATRICIA ANN DOCKEY Paz Academic Attractive brunette .. . seeks the sunny side of life . . . works in a drugstore . . . skilled seamstress . . . suffers through chemistry . . . undecided future. Y-Teens 11, 12, Typing Club 10, 113 Dramatics Club 113 GAA 10, 123 Honor Team, Hockey 10. ALICE H. DUTT AUC? Commercial Petite, green-eyed blonde pleasant personality talka- tive competent band majorette always seen with Sue Carol . . . future secretary. Y-Teens 11, 12g Flag Twirlers 103 Majorettes 11g Band Majorette 12g Savings Club 12g Bookkeeping Club 12. DONALD R. DUTT Farmer Industrial Short and chubby . . . keen sense of humor . . . ardent printer . . . tumbleweed in gym club . . . commutes from Temple .. . future employee for Uncle Sam. Gym Club 12. CARL D. EBEN Eb Academic Pleasing personality neat dresser classic crewcut good public speaker .. . terrific trombonist . . . Spanish genius . . . Future Lehigh engineer. Orchestra 10, 11, 12g District Orchestra 12g County Orches- tra 12g Band 10, 11, President 125 District Band 10, 123 State Band 12g County Band 10, 11, 123 Mixed Chorus 11, 12g Debating 11, 12g Hi-Y 10, 11, 12g Music Theory Club 115 Public Speaking Club 115 Algebra Club 12. MYLES W. EDWARDS, JR. Big Ed. Academic Tall, slender Anglophile curly brown hair studious scholar ardent band member sings tenor in Muhle- teers . .. future Theological student. Orchestra 10, 11, 12g Band 10, 11, 12g County Band 10g Mixed Chorus 10, 11, 123 Accompanist 10, 11, 125 District Chorus 113 County Chorus 10, 11, 12, Muhleteers 11, 123 Music Theory Club 10g FTA 12. EARL C FELTENBERGER Ear Industrial Short and bashful likes to build models of boats and planes likes science fiction stories dislikes POD and girls future undecided LESTER E FETTER JR er Academic ies enjoys math and scientific subjects will mayor in engineering at college Hall Patrol 11 12 Student Council 10 JV Football 10 Baseball 10 Typing Club 11 Debating 11 Swimming Team 12 I . . , . L . Dashing, well-dressed senior very active in class activi- , 9 ' 3 Q 3 S S S CLARICE A. FINK Gigi Commercial Short statured senior capable Mixed Chorus soprano Horizon Club secretary .. . always with a certain some- one . . . future supermarket employee. 'Mixed Chorus 10, 11, 12g Horizon Club 10, 11, Secretary 12g Savings Club 11g Bookkeeping Club 129 Commercial Club 12. MARY FISH Mary Leg iQ K ' Commercial Tall, grey-eyed blonde .. Q neat dresser .. . always seen 1 with Judy, Dawn and Eda ...-.,loves water sports de- lights in dancing . . . future undecided. Y-Teens 11, 12g Savings Club 11,,12g Bookkeeping Club 12. J. DENNIS FREDRIKSEN Dennir Academic Popular little guy . . . always well-groomed . . . active mem- ber of Student Council "Bobby" in senior class play likes to debate . . . will enter college. Debating 11, 123 Class Play 12g Typing Club 113 Student Council 11, 123 Creative Writing Club 12g Chef Club 10g Chess Club 10. DARLENE FROMM Darlene Tiny, efficient miss faithful treasurer of Horizon Club . . . usually seen with Annette and Carolyn . . . will do secre- tarial work in the future. Horizon Club 10, 11, Treasurer 123 Mubltolai 12g Book- keeping Club 11, 123 Savings Club 12. ANNAMARIE GEIGER Anna Cute 5'5" lass loquacious person travels with Sandy admires opposite sex avid radio listener enjoys babysitting . . . future secretary. Y-Teens 11, 12g Highway Patrol 105 Bookkeeping Club 11, 12. Commercial Commercial JANET M. GRIESEMER janet Academic Cheerful chatterer skillful seamstress enthusiastic English student migrated from Reading High future telephone operator. Y-Teens 11, 123 Typing Club 11g FTA 125 GAA 12. LARRY A. GRIM Grimie Neat appearing auto fan crazy hair cut reports to Army Reserves hails from Temple compelled to attend Fort Knox after graduation. Motor Club 1 2. Industrial BARRY I.. HAGUE Barry Industrial Tall, dark-haired senior likes roller skating and girls enjoys hunting and fishing worries about chemistry future Air Force man. Science Club 123 Library Club 10. WARREN B. HAGUE Warren Industrial Tall spunky lad quiet and resourceful good dresser and likes school baseball enthusiast future plans are Diesel or auto mechanic. Motor Club 12. ROBERTA L. HAIN Bobbie Academic Brown-eyed brunette known to Spanish students as Luisa enjoys ice skating and swimming busy beaver in Horizon Club . . . future teacher. Horizon Club 10, 11, President 12g Student Council 10, 113 Observer 11, 123 Swimming Club 10g Typing Club 119 Creative Wi'iting Club 123 FTA 123 UN Club 11. BRENDA J. HAMAKER Brenda Commercial Conservative dresser .. . happy-goflucky admirer of opposite sex enjoys dancing frequently visits school . . . future medical secretary. Y-Teens 11, 12. BETTY JUNE HARDINGER Betty Academic Blue eyes, light hair gay gal pleasing personality active accordionist belongs to Bill can't stand chemistry . . . future music teacher. Y-Teens 11, 12g Observer 11g Typing Club 11g Science Club 12g Dramatics Club 11. LARRY HART Hurzie Pleasant person husky six-footer crazy crew cut . .. hails from Hyde Park . .. dynamic discus thrower a quiet person . . . future soldier. JANE LOUISE HARRIS jane Commercial Attractive blonde . . . neat dresser . . . tireless talker . . . always with Jean, Pat, and Bonnie loves "Baron" places . . . future telephone operator. Y-Teens 11, 12. JEAN MARIE HARRIS jean General Attractive and well-dressed forever talking loves to hear a certain "Rapp" at the door dislikes diets 'future telephone operator. Y-Teens 11, 125 Secretarial Club 12g Commercial Club 12g Savings Club 11. , ,T,yll n Iggy ,Ei 'R Wk i I ,I ,n , ,L Academic W. DAVID HARTBERGER Moms Carefree always clowning prefers hunting to school likes roller skating and girls tormented by trig will seek further education. Hi-Y 11, 125 Science Club 12. MONA LEE HEFFNER Mom: Lee Short senior . . . conversation never ends . . . plays the piano . .. can be seen taking tickets at home games hails from Temple . . . future undecided. Y-Teens 11, 12. Industrial General SHIRLEY HEFFNER S lsirle y Academic Quiet and studious seldom understands jokes writes for Obrerver "Helene" in German class plans to study elementary teaching at Kutztown. Observer 11, 123 Typing Club 11. RUTH A. HEIMBACH Rudy Commercial Short, light-haired gal admires opposite sex favorite saying, "Boy, oh, boy!" . .. usually found with Mary future plans are undecided. Y-Teens 11, 12g Savings Club 11, 123 Bookkeeping Club 11, 12. S 5 ROBERT T. HEIST, JR. Homer Academic Short and smart handy with "hardwood" in spring .. . seen behind "8-ball" often says, "Could I have a little room?" . . . college entrant. Mixed Chorus 10, 11, 125 Muhleteers 123 Hi-Y 10, 11, 12g Hall Patrol 10, 11, 123 Varsity Basketball 11, 125 Baseball 10, 11, 12g Table Tennis Club 10, 11, 123 Varsity Club 11, 12. DEANNA M. HEITER Deanna Commercial Cute and tiny featured . . . quiet fat timesj . . . smart dresser . . . manages Y-Teen money .. . loathes office practice . . . future lies in secretarial field. Y-Teens 11, 129 Mulvlzolai 12g Savings Club 11, 125 Book- keeping Club 11, 12. JOYCE A. HELMS joyce Commercial Stately, blue-eyed blonde . .. active senior . .. never on time . .. honored as "Football Queen" feminine athlete hopes to work at Bell. Orchestra 11, 123 Band 10, 11, 123 County Band 103 Mixed Chorus 10, 11, 123 Y-Teens, junior Treasurer 11, 123 Class Play 113 Mulalzolai 123 Bookkeeping Club 113 Savings Club 11g GAA 10, 11, 123 Honor Teams, Basketball 10, 11, 12, Hockey 10, 11, 12, Volleyball 10, 11, 12. WILLIAM HERBINE, JR. Bill Academic Has handsome head agile athlete "Bill" in junior and senior class plays favorite expression, "More power to you" . . . future Albright genius. Mixed Chorus 10, 11, 123 Muhleteers 123 Hi-Y 10, 11, Vice President 123 Hall Patrol 10, 11, 123 Hall Patrol Court 12Q Student Council 103 Mubltobi, Copy Editor 123 Class Play 11, 123 Varsity Basketball 10, 11, 123 Baseball 103 Cross Country 123 Varsity Club 10, 11, 123 Tennis 10, 11, 12. ROBERT F . HERTZOG B05 General Silent one refuses to recite in English likes office practice a member of the West Reading Police Cadets . . . future undecided. Motor Club 12. GWENDOLYN D. HETTINGER Gwen Commercial Beaming, brown-eyed miss one of the noisier ones loves office practice wins prizes for absences hard- working cashier . . . future undecided. Y-Teens 11, 12g Savings Club 11, 12g Bookkeeping Club 12. MARCIA JEAN HILL Marcia Commercial Natural strawberry blonde pleasing personality always seen with Ellen .. . horse fancier peppy cheer- leader . . . future secretarial worker. Mixed Chorus 11, 125 Muhlaires 11, 125 County Chorus 125 Y-Teens 11, 123 Cheerleader 11, 12g Bookkeeping Club 11g Savings Club 113 Dramatics Club 11, BETTY LOU HIMMELBERGER BMJ' Commercial Brown-eyed lass has a ready smile constant talker carries the colors for the school always seen with Dawn . . . future secretary. Horizon Club 11, 125 Color Guard 12g Commercial Club 12g Savings Club 11, 12g Bookkeeping Club 12. Mary Home Economics Cute, dark-haired lass favorite saying, "Tell us about it!" . . . usually found with Rudy . .. likes a certain Ray . . . future plans undecided. AUDREY L. HINNERSHITZ Audrey Commercial Blonde hair and blue eyes never a solemn moment has a yen to travel veteran Muhlaires member capable actress . . . future woman in white. Mixed Chorus 10, 11, 123 Muhlaires 10, 11, 123 County Chorus 123 Y-Teens 11, 123 Projectionist Club 10, 113 Mulvllobi, Head Typist 123 Class ,Play 113 Color Guard 123 Dramatics Club 113 Bookkeeping Club 12. MARY R. HIVNER Y-Teens 11, 123 Obxerver 11. MARY HOF F MANN Mary Academic Vivacious personality constant chatterer plays the violin in the school orchestra future radio announcer or school teacher. Orchestra 10, 11, 123 District Orchestra 11g County Orches- tra 10, 11, 12Q Horizon Club 10, 11, 123 Obrerver 11, 123 Color Guard 123 GAA 103 Honor Team, Volleyball 10g Typing Club 125 Creative Writing Club 123 FTA 123 Dramatics Club 11. BARBARA ANN HOOVER Bdfbflffl General Petite fcetious female constantly with Eleanor dislikes conceited boys favorite pastime is eating future is indefinite. Y-Teens 11, 12. PATRICIA HOWELLS Patti General Brown hair blue-eyed senior active in sports detests chemistry pet expression, "Mm-yes" likes gym class . . . future physical education teacher. Mixed Chorus 123 Y-Teens 11, 12g Student Council 11, Obfefver 11g Class Play 115 GAA 10, 11, 123 Honor Teams, Basketball 11, Hockey 12, Bookkeeping Club 12. HENRY N. HUNSICKER Hank Academic Pleasing personality stage crew manager likes to repair pipe organs busy beaver enjoys mechanical things . . . future in TV engineering. Stage Crew 12g Science Club 12. NANCY LEE JONES Nancy Academic Blue-eyed blonde loves English deplores 7:30 Tues- day and Wednesday morning . . . terrific trumpeter . . . nurs- ing career at Indiana Hospital. Orchestra 10, 11, 125 County Orchestra 10, 11g Band 10, 11, 12g Mixed Chorus 12g Y-Teens 11, 123 Observer 11, 12. PATRICIA A. KALBACH Patty Commercial Possesses naturally curly tresses sparkling personality adept actress peppy yell queen latest Muhlaires member . . . future nursing entrant. Mixed Chorus 10, 11, 12g Muhlaires 12g County Chorus 12g Y-Teens 11, 12g Projectionist Club 10g Highway Patrol 10g Mulaltolai, Copy Editor 123 Class Treasurer 125 Class Play 11, 125 Cheerleader 10, 11, Yell Queen 12g Dramatics Club 11. ELEANOR E. KATZENMOYER Eleanor General Pert lass with brown eyes talks without effort can be found with Barbara and Lyn .. . prefers well-mannered boys . . . future undecided. Y-Teens 11, 125 Commercial Club 12g Secretarial Club 12. RICHARD D. KLINE Dirk Academic Tall, bright-eyed lad always seen smiling and joking . . . real brain beats the drums in band runs with the track team . . . future engineer. Orchestra 11, 12g District Orchestra 11, 12, State Orchestra 123 Band 10, 11, 12g County Band 11, 123 District Band 12, Hi-Y 10, 11, 125 Track 10, 11, 12. JOYCE MARIE KAUFFMAN joyre Commercial Slim, green-eyed blonde pleasant personality as with Doris and Dawn . .. resides in Laureldale loathes shorthand . . . future undecided. Y-Teens 11, 125 Secretarial Club 12 DORIS ANN KENNEDY Dorir General Gay, giggling senior never silent . hot tempered usually with Joyce and Dawn . .. loathes current events hopes to become an office worker. Y-Teens 11, 12, Commercial Club 12g Secretarial Club 12 cs, .,., Wuxi, Wa BARRY F. KOCH Bdffy Industrial Dark-haired senior ambitious frequents gas stations despises Reserves ardent metal shop student whiz at English . . . future Navy man. Motor Club 12. G. ALAN KRAMER GAK Academic Curly-haired scholar deadly debater rugged guard on football squad enthusiastic POD student early morning baritone . . . future lawyer. Mixed Chorus 11, 12g Debating 10, 11, 12g Hi-Y 10, 11, 123 Student Council 10, 11, 125 JV Football 11, Varsity Football 12g Varsity Club 12g Chef Club 105 UN Club 11, 12. DAWN L. KRING Dawn Commercial Jovial disposition prexy of Commercial Club office practice enthusiast usually found at the "Bellevue" . . . plans to Work at Carpenter Steel. Y-Teens 11, 12g Observer 11, 12g Mubltolai 125 Bookkeep- ing Club 11, 123 Saving Club 125 Commercial Club, Presi- dent 12. JAMES LOHMAN lim Academic Tall and handsome boisterous bass Spanish zealot fighting flag footballer able actor in senior class play . . . future Juilliard student. Mixed Chorus 10, 11, 12g District Chorus 11, 123 State Chorus 11, 12, County Chorus 10, 11, 123 Muhleteers 10, 11, 12g Hall Patrol 11, 12g Highway Patrol 10g Observer 11, 125 Mubllolai, Managing Editor 12g Class Play 12, Stu- dent Director 11g UN Club 11g Dramatics Club 11. BARRY MAGEE , Magoo Industrial Ever-smiling senior clever, capable artist adores op- posite sex cruises around in his hot "Drake" future artist after serving Uncle Sam. Motor Club 12. RONALD E. MAN WILLER Buzzer Academic Possesses devastating crew cut faithful football manager for three years battling baseball player ambitious scholar . . . future engineer. Hall Patrol 11, 12g Class Treasurer 105 JV Football 103 Varsity Football Manager 11, 125 Baseball 10, 11, 125 Table Tennis Club 11, 12, Varsity Club 11, 12. SANDRA MANWILLER Sandy Commercial Tiny, thoughtful senior miss seen but not heard dislikes office practice active in commercial work medical secretary in future years. Y-Teens 11, 125 Observer 125 Swimming Club 105 Book- keeping Club 11, 125 Savings Club 12. DOLORES MANZELLA Dollie Academic Pert and petite . .. never at a loss for words fun-loving busy bee accomplished dancer head majorette . .. future dental hygienist. Mixed Chorus 10, 11, 125 Muhlaires 125 Music Theory Club 105 Debating 105 Y-Teens 11, 125 Projectionist Club 10, 11, 125 Obmrzzer 11, Feature Editor 125 Class Play 115 Majorettes 10, Feature Maj. 11, Field Marshal 125 GAA 125 FTA, Secretary 125 Mulvlzolai, Subscription Manager 12. SANDRA MEARIG Sandie Academic Short and sweet cheery personality tentative talker . . . one of the chubs . . . artistic make-up editor . . . Spanish whiz . . . future executive secretary. Mixed Chorus 10, 11, 125 Y-Teens 11, 125 Projectionist Club 105 Student Council 105 Obxerver 11, 125 Dramatics Club 11. SALVADORE A. MESSINA, JR. Sal Academic Sharp in appearance handsome fiery fullback all-round athlete never seen alone always busy for Mulalfalai . . . future college student. Mixed Chorus 10, 11, 125 Muhleteers 11, 125 County Cho- rus 115 Hi-Y 10, 11, Treasurer 125 Hall Patrol 11, 125 Hall Patrol Court 125 Student Council 125 Mubltolai, Sports Editor 125 Class Vice President 10, 125 Class Play 115 ,TV Basketball 105 Varsity Basketball 11, 125 Varsity Football 10, 11, 125 Track 10, 11, 125 Typing Club 115 Varsity Club 10, 11, 12. DARRYL D. MILKINS Darryl Academic Quiet but handsome dashing dresser annoys girls in homeroom pals with Bird has interest at Central Catholic . . . will join service. THOMAS MILLER Cal Academic Tall lad with crew cut . .. usually seen but not heard . . . Doug's constant companion zealous cinderman chem whiz . . . future college entrant. Mixed Chorus 125 Hall Patrol 10, 11, 125 JV Football 105 Track 10, 11, 125 Football Equipment Manager 11, 12. Hi-Y 10, 11, 125 Motor Club 12. IRVIN S. MOORE, JR. Moore Congenial classmate Obferzfefs junior high editor class plays cast member Muhleteer baritone "Rev- erend" will prefix his name in future. Mixed Chorus 10, 11, 12, Muhleteers 11, 12, County Cho- rus 11g Debating 105 Hall Patrol 11, 123 Student Council 10, 11, 12g Observer 11, 12, Photographer 12g Mulsllobi, Photographer 12, Class Play 11, 12, Class Vice President 113 Baseball 10, Table Tennis Club 11g UN Club 11. DAWN FAY MOYER Dawn Green-eyed blithe blonde enjoys shorthand and records Joyce is constant companion ardent follower of Muhl activities . . . future secretary. Y-Teens 11, 129 Savings Club 11g Bookkeeping Club 129 Commercial Club 12. Academic Commercial SANDRA I.. PARADEE Sandy Commercial Possesses long hair and expressive brown eyes faithful to Muhlaires capable prexy of Y-Teens excels in dramatics . . . will attend R.B.I. Mixed Chorus 10, 11, 12, County Chorus 10, 11, 12g District Chorus 10, 11, 123 Muhlaires 10, 11, 123 Y-Teens, Vice President 11, President 12g Mulaltolai 12g Class Play 11, 12g Swimming Club 105 Dramatics Club 11g Savings Club 11, 12g Bookkeeping Club 11, 12g FTA 12. RICHARD A. PEHLMAN Bird Tall and bashful good pass-snatching end pals with Darryl follows girls pet expression "How does that grab ya?" . . . future undecided. Hi-Y 11, 125 JV Football 10g Varsity Football 11, 125 Varsity Club 10, 11, 125 Table Tennis Club 11, 12. Industrial EDITH M. RANAGAN Edii Home Economics Neat dresser and nice personality always heard but not seen writes for Observer . .. interested in all subjects . . . future retailing career. Y-Teens 11, 12g Obreruer 11, 123 Typing Club 10, 12g Dramatics Club 11. DOUGLAS RAPP Doug Academic Tallest traveler of the countryside in fall for Muhlenberg . .. slaves over pretzels adores trig class . . . future is marching with Uncle Sam. Mixed Chorus 10, 11, 12g Muhleteers 10, 11, 12g Track 103 Cross Country 12. DONALD F. RAUBER Donald Commercial Silent senior neat dresser hobby is electronics dislikes office practice member of stage crew inno- cent trouble maker . . . future undecided. Mixed Chorus 123 Stage Crew 12g Motor Club 12. DAVID B REGAR Dog Academic Well dressed pleasant to everyone boat enthusiast behind the scenes in football swims the backstroke plans to enter college HLY 10 11 12 Varsity Club 10 11 12 Library Club 10 Class Play 11 Student Director 12 JV Basketball 10 Typ1ng Club 11 Swimmmg Team 11 12 Tennis 10 11 12 Statistician 12 Gym Club 10 12 Dramatrcs Club 11 ROSALIE ANN REITNAUER Romlze Commercial Sparkling brown eyes nice personality lots of fun to be with always seen with Nancy a steady member of Mixed Chorus future secretary Mixed Chorus 10 11 12 YTeens 11 12 Commercial Club 12 Bookkeeping Club 12 ' s 7 : 7 a 1 a 7 a a 1 a s a 1 9 x s 1 ' v 1 9 ' 7 a , . JAMES E. RICHARDS jim Industrial Noisy class member . . . rugged guard during football season . . . prefers hunting rather than school . . . just adores English . . . future Navy man. Varsity Football 12. MARGENE RICHWINE Margene Academic Attractive senior . .. member of Obferver staff resides in Hyde Park whiz in sewing Eileen's constant companion . . . future X-ray technician. Y-Teens 12g Horizon Club 10, 11g Obxerver 11, 123 Red Cross Club 10g Typing Club 10, 11g Bookkeeping Club 12. DAVID A. RITTENHOUSE HMM Industrial Well-dressed senior rates hunting and fishing first troubled by grammar spends his spare time swimming . . . future in Armed Forces. Hi-Y 11, 12g Chemistry Club 12g Graphics Club 12. GRACE EILEEN ROTHENBERGER Eileen Commercial Cute, brown-eyed brownette forever talking always seen with Margene . . . detests consumer education . . . hopes to attain job at Bell Telephone. Y-Teens 125 Horizon Club 10, 115 Mulaltohi 125 Red Cross Club 105 Bookkeeping Club 11, 125 Savings Club 125 Sec- retarial Club 12. PATRICIA A. ROTHENBERGER Pat Academic Pleasing personality . . . hazel-eyed lass . . . busy band member part-time salesgirl can be seen with Bobbie . . . plans to be a future teacher. Orchestra 11, 125 Band 10, Secretary-Treasurer 11, 125 Mixed Chorus 10, 11, 12, Accompanist 10, 11, 125 County Chorus 115 Horizon Club 10, 11, 125 Projectionist Club 105 Student Council 105 Mubltobi, Write-Up Editor 125 Class Play, Student Director 125 FTA 12. SARA JANE RULOFF Sam Academic Vivacious brunette energetic cheerleader exercises her alto vocal chords in Muhlaires loyal member of Obrerzfer staff future college co-ed. Mixed Chorus 10, 11, 125 Muhlaires 11, 125 Y-Teens 11, 125 Projectionist Club 10, Student Director 11, 125 Student Council 10, Treasurer 115 Obrerzfer 11, 125 Mulaltobi, Sub- scription Manager 125 Class Play 11, Student Director 125 Cheerleader 11, 125 Typing Club 125 FTA 12. JOAN A, RUPPERT . joan Commercial Natural blonde . . . constant chatterer . . . always smiling . . . never in homeroom . .. usually seen with Ruth . .. abhors shorthand , . . future secretary. Y-Teens 11, 125 Mulaltobi 12g Bookkeeping Club 11, 125 Commercial Club 12g Savings Club 12. ELAINE RACHEL SANDER Elaine Commercial Sweet, brown-eyed miss energetic cheerleader enjoys swimming and camping . . . sews a pretty seam . . . hopes to further education in fashion desin. Y-Teens 11, 123 Mubltolai, Business Manager 12 g Red Cross Club 10g Cheerleader 10, 11, 12g Swimming Club 11. CAROLYN E. SCHLOTTMAN Carolyn Commercial Friendly disposition constant chatterer always seen with Darlene and Annette Horizon Club member hopes to continue her education. Horizon Club 10, 11, 12g Mulaltolai 12g Bookkeeping Club 11, 12g Savings Club 11g UN Club 12. JOAN SCHMEHL joan Academic Brown-eyed, smiling seamstress seen but not heard good natured lass labors in five and ten plans to attend state teachers college. Y-Teens 11, 123 Typing Club 10g Dramatics Club 11g Crea- tive Writing Club 125 Debating 11. JOHN C. SCHWAMBACH Scbwumy Commercial Florid complexion snappy dresser sports crazy hair- cut co-captain of football team enjoys the fair sex . . . future undecided. Hi-Y 10, 11, 12g JV Basketball 105 Varsity Basketball 11, 12g Varsity Football 10, 11, 12. RUTH THELMA SHAMAN Ruzb Commercial Cute brunette who now sports a pixie .. . always seen with Joan constantly indulges in food . ardent fan of office practice . . . future Bell employee. Mixed Chorus 11, 123 Y-Teens 11, 12g Muhlzolai 12g Book- keeping Club 11, 12g Commercial Club 12. DAWN LYNETTE SEIDEL Dawn Commercial Brown-haired, blue-eyed lass . .. known for her long pony tail would rather dance than eat .. . active Color Guard . . . future secretary. Horizon Club 11, 12g Red Cross Club 105 Color Guard 12g Bookkeeping Club 11, 12g Commercial Club 12. JUDITH ANN SEIFERT judie Home Economics Vivacious blonde . . . cheerful chatterer enthusiastic cooking student enjoys swimming future major in home economics at college. Y-Teens 11, 125 Observer 11, 12g Typing Club 10, 11, 123 Creative Writing Club 12g Bookkeeping Club 12g Dramatics Club 11g GAA 12. DAVID SEIFRIT Dave Industrial Red hair brands this fellow loves hot rods ardent stage crew member troubled by English stamp and coin collector undecided future. Student Council 10g Stage Crew 10, 11, 12g Stage Craft Club 11. PETER SFAMENI - 9 General Naturally curly hair often seen with the girls of 12-5 likes graphic arts favorite saying is, "Monk" future is undecided. Pe! Table Tennis Club 11, 12. DIANE SHUTTER Diane Commercial Red-haired lass one of the quiet members of the class seen with Pat and Ruth jean always late dis- likes bookkeeping .. . future undecided. Horizon Club 11, 123 Savings Club 11, 12. Slim senior gives dece type highway demon hater booming bass .. Mixed Chorus 11, 12g M GARY Slimy . . . P Hall Patrol 11, 1,2g Student BARBARA LOUISE SMITH Barb Brown-haired, bright-eyed senior . . . accomplished accordion- ist speedy shorthand student seen with Dottie seeks secretarial position. Mixed Chorus 10, 11, 123 Y-Teens 11, 123 Mubltohi 125 Bookkeeping Club 12g Savings Club 11. Commercial CAROL E. SNYDER Srbmidtie Academic Amiable blonde possesses many nicknames snappy flag twirling leader drives red and yellow truck German scholar . .. future college student. Mixed Chorus 10, 11, 125 Muhlaires 11, 125 Y-Teens 11, 12g Projectionist Club 10, 11g 0b.re1'ver 11, News Editor 12g Class Secretary 10, 11, 125 Class Play 123 Majorettes 113 Flag Twirler 10, Leader 123 Typing Club 123 FTA, Vice President 12. JO ANN SNYDER f0 Academic Frivolous female full of fun operates on Observer make-up determined debater future political science major at Penn State. Debating 10, 11g Y-Teens 11, 123 Projectionist Club 10, 11g Student Council 10, 11, 12g Obrerver 11, 12. GEORGE R. STONER Gf01'gf Academic Tall, serious senior likes school enjoys chemistry . .. dabbles with electronics active stage crew member . . . future electronics man. Stage Crew 12 Science Club 12 NANCY A STRAUSSER Nancy Commercial Green eyes and brown hair seen with Rosalie con stant chatterer incessant gum chewer detests after noon classes future undecided YTeens 11 12 Red Cross Club 10 Savings Club 12 Bookkeeping Club 12 GLENN W. STETTENBAUER Glenn Academic Pleasing personality likes POD hot rod enthusiast has a rare sense of humor is troubled by homework . . . future undecided. Photography Club 12. , . ' 1 s 1 x CHARLES R TOBIAS Clmrlze Academic Neat looking senior quiet Elvis walks around with his hands in his pockets pet expression, "It ain't DORIS LAVERNE SWEIGERT Dottie Commercial Pleasing personality English enthusiast hails from Haven . . . expressed talents in senior class play always with Barb . .. future undecided. Y-Teens 11, 12g Student Council 105 Obreruer 12g Class Play 12. LARRY S. THOMPSON Tommy Industrial Talented and tall flashes "84" in the fall spends time at sports . .. heard saying, "No, sir!" . .. follower of females .. . future undecided. Hi-Y 11, 125 JV Basketball 10g Varsity Basketball 11, 123 JV Football 10g Varsity Football 11, 12g Baseball 12g Var- sity Club 1O, 11, 125 Table Tennis Club 11, 12. 1 4 4 BARBARA LYNN VOLKER Bmznie General Pretty, curly haired miss pert always seen with jean, jane, and Pat relishes "Trout" fish good skater future telephone operator. Y-Teens 11, 123 Commercial Club 12g Secretarial Club 12g Bookkeeping Club 12. BARBARA L. WARMKESSEL Barbara Commercial Rarely seen or heard . .. one of the quiet members of the class avid sports fan interested in church activities . . . future undecided. Y-Teens 11, 12g Bookkeeping Club 11. RUTH JEAN WARY Ruff, fem Commercial Brown-eyecl short in stature quiet enjoys Mixed Chorus talented musician usually with Diane and Pat . . . hopes to be a secretary. Orchestra 10, 11, 123 County Orchestra 11, 12g Mixed Chorus 10, 11, 123 Accornpanist 10, 11, 12g Horizon Club 11, Vice President 123 Savings Club 11, 12g Bookkeeping Club 12. PATRICIA ANNE WEAVER Pat Blue-eyed miss . . . talkative . . . always smiling . . . enjoys stock car races . . . detests doing dishes . . . likes to read mysteries . . . possible secretary. Horizon Club 11, 12g Dramatics Club 113 Savings Club 12g Bookkeeping Club 12. Commercial JEAN ANN WERTZ jenn Commercial Blue-eyed blonde . . . constantly chattering and chewing gum . . . peppy member of Color Guard . . . ardent golfer . . . seen with Doris . . . future stenographer. Y-Teens 11, 125 Color Guard 12g Commercial Club 12g Golf Team 11, 12. JOAN ELAINE WERTZ jam Commercial Bright, blue-eyed blonde lass . . . taller member of twins . . . enthusiastic cheerleader . . . enjoys golf and ice skating . . . future office worker. Y-Teens 11, 12g Cheerleader 10, 11, 12g Commercial Club 125 Secretarial Club 12g Golf Team 11, 12. ROBERT A. WINTER, JR. Fuzzy Industrial Pleasing personality . . . tenor in Muhleteers . . . tinkers in electronics . . . active in Chemistry Club . . . future career in the U. S. Navy. Mixed Chorus 11, 125 District Chorus 12g Muhleteers 11, 123 Highway Patrol 10, 11, Library Club 10, 11, 12g Stage Crew 123 Science Club 12. PATRICIA ELAINE WOLF Pal Commercial Pretty, green-eyed blonde . . . admires beautiful clothes . . . loves "Bobby" socks . . . shadows Jean Harris . . . will say, "Number please" in the future. Y-Teens 11, 123 Cheerleader 11g Commercial Club 12, Savings Club 113 Secretarial Club 12, Bookkeeping Club 12. ELLEN ZIEGLER Ellen Academic Head high up in the clouds shouts, "Fight, Fight!" for the Muhls . . . a more loyal girl you'll never find . . . her future plans include nursing. Mixed Chorus 10, Y-Teens 11, .123 Cheerleader 10, 11, 12g G. A. A. 12. My W ' U N o,,U,,.f-Jfb'?'A 1 3 ? W j0M fig 4, M, ,ff S' ffffjlw -' A ,QW I ,X ,vjfwf , ,ff Q, Mx, f MMM! ff . 'CMW' 4 Sf if HQ, K ' 5 W M 5 MW 'wwgiiwd-259 ' MW if ' Wifffigfgq AM My YQ , 1 . I "'-.:Z' ' V ' ff W X26-Nf' My pf-f Q W Qprffaw x fz M, of Wjig t 1' X WW ,4 WM if ff WMLWW X 6 x?7MQ QW ywmjfwoiv Mfg A 'JV 5' MW ,Mw,W, 65 ffiff W, .f L W YYXJV n. .,-.1-.'.-f ' -.5 Qixfg undcrclrzssium Sandra Adam Gail Adams Mary Adams Brant Aiman class of '58 Prerident ............. Vice Prerident ....... ............... Secretary .............. Trearurer ...... Margaret Amendola james Angstadt Warren Arnold Ray Bailey Nancy Baker Dorothy Bauer Joyce Bernstel Dennis Blair Frances Boyer aficers ROBERT STULL .. BARRY HELBERT ELIZABETH BUNNELL Bella Brown joan Brown Paul Brown Ronald Brown Samuel Brown Louise Buck Elizabeth Bunnell Lee Clouser Arlene Crouch Seymore DeBooth Sharon Dietrich Dennis Dilliplane janet Dockey Neil Dreibelbis Barbara Ernst Virginia Etzel Walter Flatt Louise Floyd Ronald Gardner Harold Genslinger Karin Germaine Nancy Gessner Helene Gosch Albert Gottfried Ronald Graffius Barbara Gries Marilyn Griesemer Thomas Guldin Carol Haddock Scott Harper Marie Hartman David Hassler David Heffner Dawn Heiter Barry Helbert Paul Hess DORIS REED Barry Hinkle Patricia Hower Marshall Huey William Johnson Jean Kennedy Carole Ketner Donald Ketterer Bunnieline Klapp Diana Kline Martha Kline Laurie Kloer Karen Kunkel Kenneth Large Robert Lascomb Samuel Manmiller Barbara McGowan John Michalski Phyllis Miller John Nevin Margaret Ott Richard Oxenreider Ruth Pidcock Larry Potteiger Doris Reed Janis Reeser Gordon Rogers Julio Savini Marilyn Schell Nancy Schlegel Jerome Schlott Marcia Schmehl Judith Schoffstall Henry Schwenk Loretta Sell Nancy Sell Patricia Shaner Lois Shoemaker Colleen Shoff Janet Simpson Judith Stettner Edgar Strausser Joyce Strickland Robert Stull Janet Symons James Tarrach Thomas Terenchin Dennis Till Nancy Ulmer Janet Vogel Carl Volker Earl Webry Dolores Weidner Joyce Weidner David Weinerth Judith Whitehead Gerald Witman Joan Zarychta David Zerr Patricia Zerr Gerald Ziegler class of '58 Daniel Arnold Robert Balthaser Barbara Bare William Bennett Gordon Bentz Peggy Bernhardt Charles Biscanti joseph Biscanti Fern Blandford class af '59 Larry Blatt Ronald Bowers Diane Boyer Joan Bridegam jack Brown Myrle Brown Stanley Brown Barbara Canto Patrick Colle: Thomas Connolly james Cote Darlene Cummings Dorothy Cunnius Yvette Davidson Franklin Davis Sandra DeLong Ralph DiGuardi Miriam Dreibelbis Ruth Dreibelbis Rudolph Drobnick joan Eckert Jean Ermold Nancy Evancovich Sheila Famalaro Robert Fix Allen Fogelman Gene Fredriksen Richard Freese Jane Fry Ruth Fry Maureen Galvin Janice Gaul George Grim Jean Hagenman Theodore Hall Terry Harner Mary Hart David Hantranft Jacqueline Heckman David Heffner Sandra Helbert Dale Henry Joan Henry Gloria Hepner Patricia Hill Susan Hiller Linda Hinkle Edgar Holland class af '59 Russell Hoover Nita Horst james Huey james Huie Linda Hummel Patricia Hunsberger Sandra jackson Donald Jones Warren jorena Larry Kelchner Elaine Kern Jacklyn Kessler Larry Kirk George Kline Calvin Kochan Nancy Kraatz Lynn Kunkelman james Kurtz Robert Kutz Patricia Leinbach Russell Lesher David Lohman Nancy Mann LeRoy Martz Margaret Mervine Patricia Michalski David Miller Joanne Miller Thelma Moatz Richard Morganti Gail Moyer jane Moyer Lee Newpher Susan Noll John Ohnmacht Frederick Oxenreider Ruth Pavlo Robert Penn Cynthia Podgurski Alfred Powell james Purdon Carole Rapp Georgann Ream Clair Reber Larry Reber Glenn Reed Richard Reiber Michael Renzo James Richards Ronald Richards 5 24 Z, 3 12 ll iii ia W-s:ava,2rgaasaa.e f it 5 5 ff Q S5 is Q ii 3 iv sa 5 5 5 f 23 R? 56 X is as fi if if .iii if as 5 ii is ,. zasizfasas za in is za lei 55 , A ga as Fi ga ill E Y if ls li ff: E is 55 E5 s iff l'- fa Er iw ir is E fa il rt 15 gg, 11 as 5 Z' tx af E? at fi Q 5 2 l 5 ai 2 Willard Ritzman Mary Rossi Mary Rothenberger Marie Rowe Joan Rowley Michael Ryan Harry Sassaman James Scaltz Dufred Schaefer Kenneth Schaefer Warren Schaefer Sylvia Schmeck Barbara Schmehl Jeanne Sensenig Charles Shaw Paul Sheidy Elton Sherman Sylvia Showers Judith Simons Barbara Smith Robert Smith David Stein Beatrice Steininger Nancy Stettner Mary Lynn Stoudt Joan Strunk Joan Telliho Neil Thomas Mary Tobias William Trout Joann Troutman Vincent Valeriano Ronald Venkler Sandra Wagner Geraldine Wahl Carol Waldman Siegfried Walschburger Christian Weber Patricia Wegman Bruce Weidenhammer Samuel Weidenhammer Barry Weller Elsie Weller Nancy Wentzel John White Lance Wielkopolski Kathleen Wily Linda Wolf Joanne Wrentzel Judith Yoh Q 1 Q g v N XS W'NX spvrfs f K 1 X 'M fy X avr 5 5 Q 1 W 5' 451 www' ga wifi? f- gf - ,K J., H W2 51 7:22 53335 if if K age, J if ,s f SF ' is .L 1 Q? fl wzfff X532 ,iq E fy SJW H f e x - 2 s 5 1 x 0 Q i w x 4 i v i ,fy Q " uv 'E Xl Qi, ,ggi 6'l'l75'5' ffllllflffy J S A 1 Beware the Ides! BUZZER MANWILLER SAL MESSINA varsity Keep your clammy paws off me! W, M Nm. A.,.,,,, A . ,,,L k DICK PEHLMAN 5 Q DICK BEHRENHAUSEN bzzskc'fba0' Wh Looks good Buz' BILL HERBINE 1Ch way IS the basket? COACH KENNETH MATZ e ii MR. DONALD DELP, Coach , 105 ,mf XS I hope he makes it. the swimmlvzg team Which way to the beach? 2? News W 3 we wg, WN 4' 'eva M1552 '92 Q S53 wfffsffpil-gc,-is ' "4 V :fn 117-"f':1z3'h 1: . . ifg fhiszw '- N f,e,,.L e,L, , .M :, fn , COACH CARL STRITTMATTER 1-2-3 elleve The ball or the head. Eg.. Elf-32.245 s. I 'LH-. lv. mg ' EEN Assuming the angle. s Bill, Backh d d Boob f6'l'Il'll5 X, X l f f- Q, Q lily N Q Q Q QR ll U fy of gm, Vt y ll One of Scoop's birds L f COACH LLOYD "SCOOP" CLEMENS The big stretch. Use Arrid to be sure. 4 Q5 A 'A L 1 U 7 fl I L A f I 3- 4. , V I ,F - "A" for effort. l 5 Q - O f-1 32,596 . A f kia. 1 fx M 'Q w 2 T32- 4 4 4 :.. W' , gn, Q ,-,..- ,,xf..+ 1 ig, M if ' 592581 , Wwih. f - fwfiaxiamy A 14521 , fffw ..,-, :.,1 , Y' if Wi M , ' 1 .2225 5422429 155' ik Lf W 1 f, , lfiiffuiififiiigll' ,., ,.,,.5Q5,4gif5ffQ m ..k .kgiwga Q K ,A 2.?,,'k ,E h 5 , 51 A , dv 'f ww f wma my 3, M, uf, I 555581155 g.,3g,3e':22, iw iw i f Q, 3,5 EE lx Mgm 5 , aE,.,, ,' ,,. ,gm ,.., ' , .6-: ' s w Mfglgmgg . K 'ewes -iw: , . X wail 'W Ee? lm. ,s E, -'Wx - 1, mi me ,ww we hk'hf ' df -wf' ' 1 ,i?SilJk w.,:fgi ijql. M 4 - pg : 1 Iaspwiik' Do you see what I see? f y Q ' 41 M .f X N 5 0 NX fl K X X 9 X A X f XT , Q 1 f f , - t - ff-'f I 1w5 if ' K ,,.., , 34 . fl ' X1 . iff"1?'f3,iff7f, J ' ,,,fZQffif 1:-Q . - 35' 7 - k 'fkbfilllfiiizfv Vik if-j5E1f5,jk V f - iwwwf qsx?44- ,fifiww lm I i :.'1-.f- V ' Wifi! flrvii .W ' . 1sfAiG?fi'i ' hu: H, ' ,- . l,r:wF ' . 5''12fi'f1LSi.v," fl 1 W . ' ,Wil ' .-',. . , ,. 4. - . , . -- -fr -f . gf-ggi 1 mis ',1IF'g7 5 -3594 1" A, , YP if f,.. , , . . ,, . ,W , ' il K fn w'g.r,2wk ,hiykig , KVL,gVK.9fxggg:Q351, I W, ' f ffsaggm 4 Hg, . f 'l1'?1f?i1.'.?7 ' vi15 fl2i?5 '1 '. :i " .' P ' 'lfiiifmfl n' f 'iiiiiffg 11 :25,-z,.'g3 f K . 'if1'fK'iQ75If'fT3 S '3 is ' ESL, L .. 7. , game wg? A 1, X 1 -k1f-R195 wig ff, 2 H, a 11,:'jf-j,.LLjw1g, 1 f xg K 1 of, Q infifffk 51' K E ff W5 Kg,j1,1i5g-1'., ,751 ,:..2a-Ida? X 5 , wif? Mei - ,J f 1: ' xv Q 4 sn ,Q jfifQ?: 6 , , I H H X L . 3 vi L + w Q age Q .. 45 QM 35 V4 iii 'V' QQ 3? Q55 W :N W2 S qgwx bs' ,, dw 3 9, ' v 824. QF Q29 SKI, K 'QV S 'fffigi +5 x L W ff 3 ff Wg? A P 5 fl M 1 U 'ic MLK? Ig 'Z J S L w iv? H 5 it A E21 1 Ns w Sf Jaw ,h ii " JW: 5 J M 4,5310 4 2 .L 4 2 s , 533 Vw Q4 UQ W gm IL M dxf ' I Ki S ,P Y .Q QP, 2,9 "e Me' J E W if 'M I W 5 M S rg, dx y YQ 'S Wg? QWMQMQ is Q 336:45 M gg? 332, Q 4 ,Kg .. - M, H S Q5 M H ws Q nf f 4 ,X MB ig ' Q 5 49 M X t L f fx 1 .f V 'w wf M 'sf Q Q '11 'ie ,g , - K rv ff , , 3, g 2 E' A W f fe Q v 2155. J 0 A yx I G N . ' Hockey Team MISS MARJORIE HODGKINS, Caarh Concentrating Cuties This is hockey, not marbles. lmckcy RW 'lu i ,,:,. T volleyball team Look, Mom, no hand! mTeres11nf Sidelighkc girls ' saffbzzll It's a bird, it's a plane! No, it's a baseball. Sissy makes a single. Q' fl' Be patient. The final out. I Boy, are you slow! Easy does it. Oops! There it iS! The tree, the tee, and thee. g f And there it goes! MR. JAMES BROKENSHIRE Coach What limbs! Five! And they're off and running at . . , . , 'AQLLSQI """"U . f'EA7fF?f5673kvi-41 ? 3Ef7wqEif,i3f,1' e1frWL .my 3 if Sli' J. ' A 7 . S ,, . ,I W V, M . -WQIIF '.f, 4 2-S,.1g,...' M L q 5 L ,x , X 5322? T-ez ' S Wk X A 5 ' 3 Q, S K f wg iw , X f Q33 Q MVP Y Q6 E ' Lk1Qw, , .N fum Sf? .' :ki',,Ll'f!,rg:1.Yf-' ' - 'Y N311 in 5-nk, -:s1.:?.5EiLw5, e ,ph Qwawzaffffii I C sh KENNETH MATZ CHARLES BUCKWORTH Coarb Comb KK. I . , . ,M K.M.-.gms,ww fw5w..mfwMwstwwwwozwirfwfw1++S1+xf1f.xf'axf- N-SM H A U ,Q W V, Z-t'wfh.,,1, - Wifi . f -Q11 1 5,1,,mJff,'.,zf4'fx24gm.HfXWfizf-fzf2m:Q'ffgff,4Ix5Kf?2iFZZQSEgfkiifxgiisiwzezfffMviizw f'a12t2N2XrI1Sfx8EL,Sfs? ,, ,K ,,,, ,Q , A K .M ,M KMK, K.,,,Q,h,,.,,,4,xi.,x.f, ,xV.54K.x W, gmvz,1,,,,,K,,,.L,,,,, gp,,.M,,w,. fx.pwsxm,K'.x-fw fx H .,, f'ff5q,iK,pfKg: , .rs'fi,Kg1-ws,g:K:, K-sfwmi:Wiwf7s,g1.ssffwX5fir 5155592si,,wig.Sw-10:fv"vmfffKf5Ti'f01Wf1ifXiflWf'?W MW X55 -if , , ., K . . ,K ., . , J, LK 1.1, . ,K,,,K.m WK.: W. s f.x,.f,,,m,,.,,m, Mwgu ,M , Q Em K K. ,,,,.,K ,K K ,K f.. K K. ,. ,, M. N. K K.,K.,.f ., .,,,.,,,w, ,W ,,, ,KA .mf..f..vqfgfa,-sw .WM -W sl m..ww LL -wx ,sg wi ., K. Ky. W, , W . .W M .w w F v 7ww,-we,.,,f,,.wf,.mrvw1fNe7'LW"N9WfW eww,---rfW.Wwww,iex'mwfvwKe" ww 1fffmf..i1g.f-,Q ,fig.Wqia,,,5f,,4"f- --H' '- wf:,1L,f,,ggg,qg,if,.isfm:xwKjs?1wewgigffiafghffsgifzmag,vm:,sw-M'Wfrw2,vq,:sgL .., ,HQ.-'Qa,,'KKf,..1Kw:45Kf?g171f'gsz.1:.2:f4z1swIffkmwv.Hifwri.P' I-4, , ' 'fumf:ff'ww? fb? 2r'iwf+'9:9.rfwsaisfzamwvzaxg15XYSL1wgWvFK1i'H:'E5e:ffsafwrimv -ui 5. 4- -, f sffxfe--v1'sf:w -N'-M-,s,.f I iv. ., xx,sv!f,11f'5g12Kfwfijf5,1:m5m5wgmim1v,?11nP15f5KWSQZQWQ,2551055-e:L5wE1'xaV344'-gmiM?.xMn , Wm.,-ww ws.i1l1f'fw-lbw, f4t1f2,f'+v::'Y tvi:5'1i:sw .fW,'f2':ef'Lg5ff1' ,E ' n2s?52km:h-svf'qsfigzfggefggfeg iiyfiimjqx iwf7gfff??w.?gfYfSJ?f55siWLw5fQf'2Qf3a 51fsfig.Ke.syfhsxgfiiQ!-mfg,55-wx'rmasffzzz-2:62.i.wuf6-.sw law'eff'sf2lff1Q'f ,f 'fwiiii siwfXs'?'.:Yn:1:f'.f PQ 2255 " A vszgfxfviffwywWM: . .,,,wfff,f, W.WmdwwrfzM1-wi:Zim?gf:mimfkfm-fmff..f'w1gfyg.wima.. "W--AXfffmsfmffyffa.--,.fMf.1r,fs4- 'www sw wvfw fm 1ff,s'5ggWK,g,,-ywygf. U wqlvgzwi'sv-Kz:iTEQ!WgfgFr,fmw1iff,'w Uwix 'Q'WEfifffiwiasf1-ms'.wV.5nfgK . Q. Z' 'L lfffil'-isfAikQ'sw'f -- W i'.z.fiE:e2glwi2!f2., w.1.m.fmm.. A-vw-.mmsfw.i,1K,,',,,,,,.,,ixm,q1,w ww-.J .1Mminw:wwfsvsffK,fw ,sw fv wwfffzlgqfs' ,mm.f1.:wf f 2 pjifW'Zi1?Vi'.3gi:E5i+f?zi4imyi'hSi'12'igfv iii? Wfifiiefigaifils M1iwg',u2"s4Tsii1fET1?fi2wiffi,-w2?1?1iS',fs2'kemfV? 'WigfxiY212i'f5 fff'f1f2'1if2Q5'22fS55525 K,,Ws,gzfj1.5, sw:,,gq,g.fw5'f'2uifzxwl 1 W.iiiifrfg'S':412,,iwr2Qi,-'S Mwfef' -' f H:5zfi"iwf Mi H' ' , ,Jfl.2Hi'sQF24f?ul5zW q.,,,K,- ., ., ,,,,,,,,,..m,',Qs.+sfx,..,1 ,K .S ,. ia rm, , ,g,Mm,.fs..1Afi 'K.rw,K2,:-gm-,11rz4,f5sEf,:g,gq,wsu,. N91 J.:fgff4.:wf2gx-kf5lg'19 Wg gpK,gQ-.amgzlz KK Usims5MS3fg5SwEwwiag fQw2f1ipv.faggygigziggff5gfg.ggg,pgg1Kgqizxig 1, A K 5,5531K,,r1fg!3ggMf1q.' ff K igg35123135,1L5fi4g'Eiifi2Q5gsq5 fl, fsf-s,smf.z.--,if,,.e2n.,M-V, K . :Mfg -V fL::.w:wvwms, 1 ,fH,wkm-rx-mms, -,.w.Mm.,,,g,,w,,L.-.1,.,7,..,..K,.w-W.. .-f,.',,my.f.,.ff WH- L.71,J,f2lK+w M 35 9 :EgwwHH:Aw,fyf-ag-SA,-faxlv-mf: Lf'ixliafiiw-1ifYi1,w,4'i+wJ'S,'z-.f.LSz"s-wgx 2 H' 'Y's.s1su.-2-'f1.r::5w5 Wxfilis. sims.-i ff ..,gg:L' gfiiia-ZHQQWQ'w-gwiVg:aim ,.K.qvg5irj1,3.4KK...,...Q5,5.3,gg15gg,,2'l,Q:55gf Y ,gg5453:435255ggg?Qgs35f,i5yjf,,55355323535 g T5217152f321EZi3gQ55giig54?i?2fi2iz5Ea ' f-'-'ffiiiwgikifill?:ikLffiiiiifiimiw? . - ,. . . . z lviiiafszhz J ws. iiiflqiilxggw f ,siriwi zkiizagmf.nwmi'xigmjisflpagww gli?Gif'I3Zfi2?51??iQi23WiS525 5 f3f3E3iJ1fl'1ve:z3efE?sri:f.:gf:1'12ffL::sgge'wa.fk23f?slfiiiq3a.fis ffT1f1s225" 23:1Qks:5mikiasglSW4fi2iifi2EfYifWF1ENE5ffTZffZ?se3i', aQa3fff?f53n::zf.f2.iigifmiwfiif-5 3 XimefffwwfyffrfffvifwfTf4iY12f2,w55415152fk5Ew1aiw2xTi.w " K W " .Q'?ffiw2,nz'Wsf if Wi:?'i2xri?Gfifif'iiQP!f11W1ifif sfxfffissf fwfixwfwgiiufifffrfix M, K. ,WUK .,,,.,,wi,sK,.1,m,,..1K,,u,,H..',LW- -1 K f. , we , 1- fa- Uvf,,.1-'H,1Qag7,K.,.51,,,.,nwrsvfrz .vis-.Mx-H, f, ,pxggfw..1.,.f1-lm,q,m,,,,K K - X534515 ,,3g:.,,,.mw Mzg,w,wfsgw,g'.g:12,-va-sr , .vzsgghef,fmeaiis,mEf,Am.,1f.Y.f:w,-ww-sfslevrftiszfw,Mfimi'i.,,ns.ms-e'-zsi.v-' mf s sfgqK:1,4w11:eHef:.v::i,.Ww..f 1.1: wrmg'sim,Mmfm-ff 'W WJ f57"Y11-WV-iff "WW"f'?SW'W"5 , -, . . . . ns- .wr 2 ,..x. , ,, V- ,L 7 A ,,..,,.,...,,.,.,g,K,,.,,.,.s,aa.1M, , ,N ww R Km L, ,g,KX,,,,p ,lm ww 5, 5, 5 5 W7 WEA? nm mu z-.xx-z., , , A , V ' -:-am . .1 ' 12 1-W v f gggf' 1'f-xi mary HK 'WU LVM,f?5?,15"fw25i,.15x1.i4 JK HK'35-L5fzH5f?5liZK7i5' :UK -f mKWKK,K,,,K .mf,,.h,,K,MQ,WW,S,,,yK,,...Q .KK K A ,i s s . Ms,gK,.w , Wg WE. 71.efzg:23Qs21K'.:twfl-sfw.ffmiw-.aamf,-'w M221frrwslffe-fmwwa W M , J 1 , , ' 255595Efgisifaqrgmffaiiagrzzgaxgwgmgsiiiz:lfKi,Q2Qgi54+wiar2?5 :mgfzxfgsvmzfiikffi,f'f.QQ:iifiHg5sg'gef5f32523512ifVfYisWNff+mg?EfEfiwff?fu52- xe.2x,:q1ss:i:xf.fs4m i K 2fs.2emws,i25.5Qgwggqgqiiwxgf,-f1,.f3fffssig1qL,2imggapf.gfqQfif!qz3g:,f2gigggi531.wasffivg,,w2'.zs:z,gzm.1fSisXWQQQQQ54Egagg5ggg55a1312Q55Exg5.g,ffgiwfx.3:fi21g3q.qgg1 ws- ggi fgggssfgggligz wfiww, fkigmzzmmimfu1.fm,.Q ,gl 55.95. .Wf,Wqifvfq,x,K,,.fksfwsfmmfwzwg-:epsig:. M 11 ,.'zfxgjiiff-1fsx,,iq,Ef!VL9My1im w ,. . , . 'H 'iw' mzmfwi.W,5m,.,f,4,,,m,f:ggvf,fw--,t,Kz,g i.mg,w'M,,i,,3,,,1.www wrxaflzkfis fi-z4s,iQFssm55L5w?!sY5sxA fwff sq wi' firms wx - fr-W s1.:1aaQ.,w a:4,w.ww'Iwf2.iw-s.::iRsmwssff wwf fwiwtwssxWfifliffff-MNQLQUHH .fwffwfww 1W9sffs2'25'ww-wi' Hue ae 2 sfgigiitsfizfezw giiimzf 215525:Milf3:g5232i232if2gaL:EEQiggi23325ggEQ3is522gi3Q23E5eigg25Sig2ii3sig23QE55?ge2322E125ggggigggggggigggggrigfgggfigg W ggigx 555: .5f,wK,,'f,Kf13,,e,g,gLK. 5,554.55.1f1.fXYK'5L-Qlfmmfg, ggmggmQwxf.w,:Qgg .Wg M., i1Tw.gw,-figxivaih' 15 rw-1' IS Kumi' fqswasix-+v-M W BWSWZ fl ww MJ, .ew me .ww fx,,,,.,i.f. M fm, .ww-kwin W-W fx is ,Q Y 4,?2m51.mwp5ygfwg ugiqvgwfw- 5,2199 -W .wsspwqi K XX sq if ,df .W..,,..K.,K.,,,,.xn,.f Kn.KK.,gK.wff,KQ.,,,w,.Wf?ww-,yfffwffvwmmxwfwksxme-sf' W- is H2255 Wiff-LSW' NW gi HW 1 WF Q,,,,,fg,3-,,,,,w,vmfmgzy".?z.k:r.5W2Lii2,g'1gmi,m'wrfqfwff5efWim3255253252H?'x-iWWv55SiU1"hffV-WHQIQW5N525 Swing! mm!mwrsgffffiififjiflsfa HW A-W in-Kfg:Ql,fzv'g.: .,g.ffggggf3gfwwwmvffsLfgfmeQ.,mg'Qgg?1aiff.514?,1swi,Sffqmrwfsfzxizwfifxuiiigiwg ESX-W MsggqgwiwwmbMinis! HML?W!'W w,5ggfeg,fg.g-.U.,aim-,ffwwgK,Mfq.332g5i.1i55q,fz,.wgi,vmm!mgWisf525,5sfT24Saii1se22a212:,eEmit Wwilgm-mg1,,z,,.mib,-etgziaisiaiiigigxiwfl slew' Why , ,.,,,,.1w.fwfgw1.fi,w.w--N.mm-ff'MWfq'ms1wwz2s.,:,affawx1?z.fs,Mmsmm5:wiwS1fQimiff,H 'ww 'iam-vi!'5 fvegfivixxilf Lemxifzwflzgwffm' A- K,, W if:zi',,,.-ogw q, -V V w .K.IM-551,513,wgpg:Lsk.xw,,v.s,,.mZgi,,wgaifz-gwwifQ33g4LxgJsi,Lg1-gswsjj.Emi?lm-XQHX.5sxvmum.Q,,.,,15q,gi-.wx- ,.g1.,3,J ww L 4,L-f.,.z:..w,-'fmW fm: : .um-,. ,f-,Lg sf! he fx- yn we ,'f4'W Q A E::'f3-f1?iEi5::.5ifi'!z': 4i2'i.' VSVEHKLQ-i 5.-575153 25933, A a'4'2?',5wzi' VMS Aww? 18 AT 'Y - 7 Lk 1 Vi, , V. mi. ' Qiigiff, S ug mfisiaswswe,wffff.fi:fwf2,VWf?i.wzewQwas5wifhreeawzasmzmaaiflfesas,ww H It isr1't the fall but the sudden stop. When the saint comes marching in. He went that-a-way. A Worm's eye view. Oh !-please don't leave me! It isn't that bad, Neil! Ready for the take off. ff William Tell and his apple. Watch out below! Gee, Dad! It's a cross bar. - Q 41115 .M V ",.wr', xx ww ! 452 if .. w,,,M ,,.., ,, - as 1 .wif XV gm ,uf 4 f orgamkafivhs V, mked accompanisfs Myles Edwards Patricia Rothenberger Ruth Jean Wary David Weinerth chrfrus MISS ALTA HORTON Direcirexf . ffl? ' s 1 411:':sgf IKEA! ki 'f' -2-E31 ' Y .. dk 1 . . 8 X nfl- 5-:size 5 1,1 r 4, ,291 ,sf V QQ 'L I .N .., f ,Q aww fyffa ' 365.7 . Eglgiigiifi 51-iZ"t 1' 41.1 .,,.. 111 E , f 1 1 1 1 2 ww 1 - 1 1 E 5 1 11 1 Q1 1 'f S F56 1 , S 1 11 W CC A K 1 2523-1.--125 1.-1 --5, 1519, .111 1111 7,,.: 1 ,,-: , .-M -',, J- f1-' .,-,, 1.1.1-1 h-,, 111f11--111,11 fwe-'iffy - A,lf-4r1s,f::::.,1111iQz ,vm-11 K. A ,,-:. my I I ,...,. si 1 Q 11 is J, 1 1 s arf A . 1 K' S VIVSVJB if " . ' 1-Q 1 A ' 1 3 Q. . . XL .W W 1 ief f 1. A ,Q V -. 1-- ..P K Q X s 1 1 1 1 91 N- 'Z 1 1, 1 1 iii-Q 15,,, , .. X- N.. 1 1 ,.:V. 2Y1 1 , . . -5 Kw - - 'ffiff 1 3- A 'Tae 1 5 K? Q c 9 a ' ,. 1 W1, 1 , 7 53125252 1 L W Keg 1:5 2 NNE 1-New I 11 1 11 1 1 Lf rm. .fy 711,151 11. 1-.1 515 .- gf A-1':25i5111.21fi:i'E ' -A' 'I 1 1: W1 .1 1-,,b1:,1 1.1 Q s 1-, 11 f - 1, . my : 1411 1 1. 1 1, , gi 1-1 ,421 S" ,1 A QM .iwS':i'fi2f 'iwrgzxfzggjhgsf ,115 ' N ,,A, 1 ' ':5giiZLf?fg3,x 1. . ETCQEJEFFF' K -fzzilil' "" Lfwiifi ' 21 W' mer xii Q 2' gsigapi-xx?-: -3-fifmf 1 2ia2fe:221i:xzg2 2'wQ5s:gS122f12222221431432 V gym ,111 - -.,::5 -f'+1iW - K Qsfiifssfzi fn " " 1z',1..wz' V1,,, -4.5 -1 --: G 111 , Y M112 122527 -1 awe" 1' .gif 11 :1Ls'11'iii'2 1 96 1158 5-gf-Q .U S ,H 1 X 11- W' ...f X 7' ' kff 1if??i?5? 4-ir -.,, . , , ' 1-51-He ,fz 39 ,153-14-A114 +1--vi 455 fi--s111i'311 222.4 Eyfgzg, '. .Emi 1 351-+, 5535 ? 551111.11 - 2 M .E X ' f- ,W-Ze? V" 111' 1. .L,,... .. 1, ,. .,., 1 1 A125412 11 ,'m?.5'T?Ri:7' :L'ElL5L1F1:?fL5fW??5' ' iv'24wi1. 13-':" ': Ji:: f551-Q - i1li,.1,f i55k'L1E57: Wil' Qggif u fgfgsw. 1 '2S " z .?iI ylbz.11v15,z -is f ?if"i1Vv1' A fit?-"ii, fx ' ez 11111111 . -5? Ejigfg , si? 111 21119 1 eiiiifi E12 1-H fiiz 2 ':" I Qgiifyzj' 'K" +- 5 X 11 E x . 51 5 1 1 X, + , 1 21 X111 X xi W1 1,1 Q Q sg, .W 7 1 I 4 2 'Skaggs M- i f .,,- 555' , . ,.. me S nf zw -552553322 51 Q ff'-UW'-f 19515 133312351 'iii' ' -I T , 1, ,. ,. 1111, 11- , . . M5 Y A5521 i4211lJ7..1 'Y 172 5.23" A V s1..'n23'1:f?-?Wff2 H5 ' 1 . 1 11-,, ...Sfam-,1 1 . "iii: F1 1 11 ,1 z X s 4. 9 1 M 111 'fm XU 5 4 ZX 1 ' 11 'W 1 X 2' '3 X 1h Y NY , X1 XT X 5 23, 1 , X Mk N 11 1 Miki? W X xg 1M-ww--1-.1 -1 fm, V. 1, M-1111aGi2115" M 1 - - -. -I 1.-11 1--,:1,fszQ- - 411,-111--1111.:.,1-,W C SL, rp 3 nb 1 S gs 1 14 , ,Q S .M H 1 H1 x 11 N-fgi1'f15'1s2t1mfw11-p-1 .11--,115 ima 1121.11-mam .mfiff '. 1:11-121512211 MW111111- ,,1,,,5n5,f51a1, 5,,ff11f-11 -. - 1-.151--- --.gg 11111,.,11,-i ,Q hx E.. 1g..1..X11 3- . en. ,., . W .. i 11 1 sr K 1 2 lieflfzliwiiz 4 1f'131?if1'r97 mm 9 S 411' 11:11 'Q-.111f.s1-is 51 2231 11.49711 5-11 ,bz wwf'-f"z. ,-.,-,,.. 11--, 11 -1 i.l2'.i4fl 1 ,S1rf Afi21,:fyfg 15951 155115215 1 1-11-'1 '. ,jgiisifyi gzidf , 41-n,13g4g.11,12g11-Q, 11-1 1 '11 1 -I 15221 LL '1 1111 1-.1111 Wax ,112-gl, 125161 - 11 1 1, ,V 1. Lv.- 11.1 -A-,,,, 1 qs-1:.f,-. 1, if-Xllfff' ' "'1fSf"':s: Qi'9z1.?f- .5 . sg1-1x1zQf-:- 11:2-Q1.. s 1- 1-1 - 5,-J 211.1i,,-jr 1.w,.1,-5 iiiffafilf 5515525 " zw?1Hm.1 ,11f:,11 11155513--fl 11.11 'l,J3fs?'Tffk-F -, , IKQ1,-fin ,, , ,. -fit '. if 1 U11 : .11 1 15 31 I . wiv P ws 1 'J my M wi ag A' 'W M g 1 1 uw 1 wx 11 3 1 11, 1 2413 MQ.. " F5 wx 5 ' V1 951.11113 . 11- 13155 . .. -2 5 if Qfmm .. 7.11, fgsgjg-.ffZ,i-.liT9, ' 51551215 fs V1 1v1 1 11 gx 1 pm 11 1 PM-v ,, -1 1915? Q3 vm Q 11,-1 --.1hgg15y1.11 1 1. J 9 Ig?1f5Wf5.sf 319225 bm ,3,1511k-g31g11j351.11v1,,11w1-- 1.,,11,.1,1, 1.1, ii5i5!1QvS?2?fE:?'f 1 Qgliigfi-"1.1 z -f s . 'li-ffzmiiilf fg1ZJ!21U wwfsgsfiezg 1- ,ff 1::11:k:'ix1f-- Zilillifiszfiw Mi g 1kf11f1f12g1125fZ ?i.l7iZw'ff?5ii1 liek 3Si.:1Zl11.l?2if'7 " - ' 6g15Qg1ggl53i2Q-j 121-447 fig! f5i1iLaii,f '- H., , . - 1 1511. 11-7 .,...., . M11 1' -. -if 5 QYELJ1 J ith if: ' Q., - My .mg- M 1 -111 51 i 3,91 'SEP S CVS is -nw 'PMQAL11 E .1 1 1jgfKxg,13a1:, 4311111 an . --1231333-KLQQEQSSSQ1-L'12:' 'Y 2, 11 11-2?Wi:-6311, I-wi .gpg H MISS ALTA HORTON, Directreff ,151 . 1,.1,,,, , gl . 1- 1 1 1ywf.ii:112'k W i 1 4 l s R A 6 MR. HENRY HOFFMAN C ondurtor I 7 7422? XQVHEWKHWFE 5'??WK'f557 A?I5iWi537 NVQSLEF' 5 .gf,4gg2ei3IIiis2K5z.ggggii3,ggf,g1Hs.Wfgsffggigiaf g ,5 1sg5g,g,5q22g 7 2,a7wwfgfgf,.Iwi-3.mils ,QL , 5 W gsafQ'f:," A " I fe:ww-f,',ggQf'QIf' if v M 'megfgsswz ' A I 'f lgfilfiffwfw J-42, 3 412 . ' -, -IM-mb. 9 V 3iW4:??3531Y' ,. ' Ei fs.. .M L,, ml,-sy fn I . W4 .. 2f,Q,M.Q. - mfeglgfzazlmsfrvfb ifew- .ggkgibti :mv -Q L, Q ,Q , I. ,.Wb I I whim If :ecsggSw:9r45f min 'ii2'?'fb'ff :Q , - ,fjsiiff A 'Y-e . ff 9 I . ,, m.,m,fw - I- ,,5,a,,ffw,,w :. ,sa ,,!5i."-wzzgs-f :mm fm ,Q,.Mmm.,, 5 I -.1,gwQ1ms'z..,f M ' : '- m fiewgfff,1ee2f:'1fi 5 S wg Q0 If ss 1 f xx ,E sq J Sw 2 S I 8,12 X S W 1 6 KE -1 fbifg, I I S am w Q12 231328 -Y . af , ,I E iv-1w'e12ii:Sv?f'ffL? qzr'-ZQSSWQQEWQQQE ax K, f , Q 3 fig I 445 S fl N S x Q 1 X 2 6 93 I L 3 I fp in I I ,Q .,k . - ..w.N I baud afkcvrs JOYCE HELMS ...A,.,,,,,,,, President CARL EBEN .....4...,.4,,,,,,,,,,..Y...........,.,, Vife Prefidenl PATRICIA ROTHENBERGER ,,,, Secrelmy-Treuxurer BRANT AIMAN ,,v,........,,,,,,,.,,, ,...... B and Manager ALICE DUTT ,,,, ,,... B and Majorette blue and X - 'cl Ad or MISS OLIVE 'IENNANT lwrzbou clubs distant MISS EDITH STAUDT XX X Off to Easton. hi-y ofhcers RICHARD BEHRENHAUSEN Prexident WILLIAM HERBINE Vice President BARRY HELBERT Secretary SALVADORE MESSINA Treaxurer NEIL DREIBELBIS Chaplain y-teens awcers JANET DOCKEY ........ ALICE DUTT ....,...... ...... LAURIE KLOER .......... .......v.. DEANNA HEITER ..... ........ ARLENE CROUCH ...., ........ VIRGINIA ETZEL ...... ....... Prwidenf SANDRA PARADEE ...................,... Vire Prefidenl Senior Serremry junior Secretary Senior Treofurer junior Treamrer Clrfaplain Words fail him iypzrzg clubs egg -req- ee savings club stuc ames ina, he cl: ups Feat ere ' 195 iller, aring up nT Hme erpris 'tuden , 5, a ble t On Jichol will p 'show a tum in the auditorium. The ilm is entitled, "Productivity-Key o Plenty." The following day, the seniors will eave the school at 9:00 a.m. and re- urn at 12 noon. Girls will tour the erkshire Knitting Mills while the oys will visit the Textile Machine Works. The last day of this three-day Event will be spent as a question nd answer period, Mr Richard Nentzel, a representative from the erkshire Knitting Mills, will speak nd answer the queries of the group hich will convene at 2:30 pm. in e high school auditorium. Graduates Enlist In Air For Alumna Returns From Eure Willard Reber, '55, and Richard othenberger, '55, have enlisted un- er the "buddy" system ot the Hir orce and are undergoing basic Eaining at Lackland Hir Force Base, an Hntonio, Texas. Mrs. William Taul, formerly Lolita unnell, '52, has returned from visit- g her husband in Stuttgart, Ger- any. F-lnn l-loffmann,'5l, recently arrived lllome after a two months stay in onolulu, Hawaii. llarriages Hrlan G. Heckman, '52, and Ro- merta I. Schmehl, '53. Ion E. Fldams, '53, and Kay Swalm it Reading. Richard L. Frank ol Reading, and fiarilyn L. Wennell, '53. Ronald K. Folk of Reading and 'ay I. Sands, '56. Kenneth I. Moyer of Reading, and tale L, Hettinger, '54. 'del graduated in '50. ll Muhlenberg ..:i...i:.:f'f:.3f:.1g,:...gzfsiii NROTC ,g,,,,,,,,,,,,,,,,,,i in ww '11 scraps: 12-3, Salvadore Messina, Thomas Miller, l2-4, and Gary Simons, 12-5. College board examinations will be given on Saturday, Ianuary 12. Deadline for registration is day, December l5. Satur- Bell Telephone Test Given Hpproximately 25 senior gi take part in the Bell Telephoi lt will be an all over cove: scholastic achievements. The United States Empl General Hptitute Test Batter ice will be given to about 25 boys. It will show their s trades and business. Donald P. Strickler ot Wes and Ioan E. Snyder, '52, Iesse R, Kieffer of Readin Margaret L. Marburger, '40 Births To Mr. and Mrs. Eugene Su -daughter was born. Mrs. Sei merly was Nora Schweitzer. To Mr. and Mrs. Daniel W daughter was born. Mrs. We merly was Gloria Kulikowsk. To Mr. and Mrs. David Yc daughter was born. Mrs. Yot. merly was Barbara Kurtz, 'E To Mr. and Mrs. Richard E son was born. Mrs, Sloat it was Rosemarie Gutierrez, '47 a son was born. Mrs. Lacombe lor- merly was Constance Delp, '52. To Mr. and Mrs. William Shirlc, a son was bom. Mrs. Shirlc formerly was Ianet Cochran, '52, Mr, Shirk .m . 1. 1 f .- : senior ht on High given olleges Q 9 1 Club, ermcmt. al, 11-3: c. 11-l: l. 11-1: -3. This otball held in Nlovem- -Hallo- a lirst flvania . This he last PY. ucher, .ods oi s at cz uiznunr nonzon mun meeting on No- vember 26. Pl white gardenia was chosen as the class tlower at a recent meeting ol the junior class. The students also decided to have sweaters rather than jackets. Niall.-sinoeig rin, tea to be held on 3:45 pm. in the ct pose is to familial with the qualificati good college studez Invited to faculty, the ber ot the c tending coll The projei is teaching grade pupil wi u vuiisiuius Tier-nmlmar 'Il nt stty? EDA DESANTI S Editor CAROL SNYDER New! Editor it stud man their are l 1 SARA JANE RULOFF . Afrirtant N ewr Editor They say pidly. Fit tl DOLLIE MANZELLA from a thin Feature Editor only ditticul LEWIS COCO nounciation Span-T Edilm. IRVIN MOORE gn Senior I junior High Editor 3 . JAMES LOHMAN 1 WHIIA' Headline Editor - By Nancy S1 Lights! Curtain! Hctiont These "Ulu words, more then likely, were shout- 'Or ,' ed backstage in Muhlenberg High peut? School's auditorium on November 16 at 4' and 17, when a cast of eleven open- Ofen ed the Senior Class Play, "Be1ve- ' ei dere," a three act comedy under the ' direction of Mr. Glenn H. Woods, Hlilem Gary Simons, in the title role por- C CUT trayed a penniless author-yet a expe , . . . , ., , QTIYWQ To MT. and MTS. l..GOI1G1'd l..GconlH-, MC-Q ,,,, u Us-Mel, ggwc-uuulyii inet- ynwnuvu uv: u ixsn uoyucxc xuA Lula tinger, and Betty Himmelberger,l2-2, Spmkling C01'K19dY' and Dawn Kring, 12-3, were ap- SfC1Ql"" """""""' """"' """ pointed to check the money and tiOI1 GH ' ' stamps that are turned in on the col- cast cc I lection day. H total of S99405 has a truly been collected this year. of any clean or praise given ii. Imuhle graduated in '48. Observer "Oh! l feel as free as a bird," ex-l J Sou , What shallldo? n cla ie got out of in 1 'ky motion. ' me der ed on ioday of V feeling in hi stair MARY HOFFMAN sat H end Proofreader BARBARA CROUCH Head Copyreader SANDRA MEARIG Make-up Editor JOANN SNYDER butl rxkfas ng hi whei if coc wen g as Make-up Editor ngu ROBERTA HAIN Burinerr Manager SHIRLEY HEFFNER Circulation Manager EDITH RANAGAN Adoertiring Manager tinch Co his 5 slim He n Hg , ,.,..i mo eaveiea ...ar .i uc... M.- les Our hero's atteniion was the' by a frog croaking a jazzie s I. P. Morgan or Elvis. buzzed around. He felt quiie s These scenes touched his much that he told himself muzzn't dig up the ground whs birds and animals lived, Q a 1 P Close that locker Scared d h lk. .. U Gshisecfiden Wcsetficulty in avoid' A . Get a boy friend that understands rcia Schmehl, ll-3, could ra Dolores Weidner, ll-4- bcreaml' 1 H Marilyn Griesemer, ll-2-"Wear it to Iumor ' ' ' T the Varsity Drag." Wf ' Miss Horton-"Make it assume the so light that I can hGfdlY angle." Ruih Heimbach, 12-2-"Marry it!" Senior . . . No, the shirt is all right, but O-donialgia is a common word for you have got your head toothache. through a buttonholef' ing obiects when back Chcmcelor of the chemistry lil you can find onel. known as theutreasurer Miss Dixie Cup by son ..e uncle has scars and scratches he received from Qigskin-hungry claws. l am really not a c want io live 1 Mr. Woods and Eda Oh! Oh! The refree has just picked me up. Something's going on now. He's talking to some fellows who look more like bull dogs. Now I'm being set up for a kick, Oh, no! Please, I can't stand ii. Oh! creative writing club Advixor, MRS. JEANNE B. CURLEY 'N s 1 1 y art club MRS., ESTELLA RUPP I v musical appreciative club Advifor, MR. DAVID OWEN science ficiien club , MISS OLIVE TENNANT ,,,z::'eKf?B:1iGi9ayW ll """ 'm gerfnnn elnb MISS MAVIASTELLA KAPUTO fish eeienee elnb MR. CLAUDE SPANCAKE f f Vw' ' x . QL ,m'5Q. , fsgivstf p I5 v NJX '21 g 'v JSI l i fa?" .wx L 5. D Cx fneter elnb zfixar, MR. DONALD FETTERMAN mls' SAUTE I, , N-'REQ w ifi: needle and evoking elnb vifor, MISS DOROTHY BOYER LX . 'W 'fs'- fXXX1XXw 5152-gsf Fw: T sy -. . , - XXX. XXX .XX X1 , ,X ,XX:?X3XBgff?g?5w,ff1?Z 1 1 f':5?fSfsiisg.1w X. Zff fh K T ,Jef f 'l.1545?2:2V"X'lwik-".l3:'J:fifL' ' " A 9 1 V- 'im f , QN X!!! 4 L' 5 T 1: , 'L TZXQV ' fix ff,..J:zs 3i, Cami ,Q ' XXXYXXX-fm X....,,zX ,X X, XX UXX- X X X XXXXXWW-X X. . Xwiffi:zf:XfmiX:if?,,X:XXg,XX, hfu i fggf -,,f XX-X1.XX1,XXf'w 1 fy 'typ' 'A 77 XX -- fqfszf, , .. ai X-XXX' ffssiim ' ' SHXQIQZ- g? es, -i 4 wi W, -15 X 5 E 1. XX Q AXX X ff my im 'g2fL3x,ifX 'SEHF 1 K ,If ss, X X X?,,,,X1 V R N HX K PHX Rav X XJ! HX XXXM QSM! S, xii? g gi? ZW X? mgraig s if Xfff ff wi n Xfqvqrrr X Egg? NXXXXREJZ, Q XUXS Q J www mf fig Xf X X WAX XX, 1 6 MX W as QF Q N3 Wa: X' XXX ,EX 5 X XX Q dfXXX?sX,?seX yX?gXXXff zgyg?gXgg.na1-Sf ignafd' ,XXX,, X ,kv,..,,.., W, Xgxgggrigfvlf- .XX,,fswffXfgwfpX ,X , XX ,X an X XXXXXQX-XXXX,-W X XXX.. -5h12fmQmX .yw S2 faggwmre -. ww, S--fiaskwl' Xaswlwlgg fw-?iffeXX,. Hfizsm .Xhfzgt WFS gs:Xi's1+sSfXX'5fsfWw HX sg -aggm X. 5EHi'E.!iw5fs AX224XWSEXSXEXWMXIf'SQXYZQM 5X,f,XX1X1XX-gy -- XXXXX, wgXfX:X:-Xw5?XQX,,XX,.fXX!xXX,X,gXsgXXX M ,f22ieiX4?5QX7?'fiffXs igkiffffiwfg X 5s5'E3f2iZiiz?i5Ff55TJEQQW xg XX"wfX, X X I -ny' T ,?'3-i,ff35?GQ?ii?Li'Z ' ., .,.wF3,,. X a X X :.X "EX" 5" 3 ,J 5'S .X ff,g?gf?2lWgi"5Z'2 EX, -3- ' X ' 3: , 'ms :Q Q7 . sm if: 55? E45 fy 'X 'Sf :W , , QM 5, MR Q R KEATH LOUISE BUCK MXXXX ,K if www PX XX X gl X is 6 N X aww XXX-X , AX 1, sw X w in fi ,Mm fX ww MMQQXX ax 9 Xa KX 8 Xe W If-if 5 of XXX ig K 2 XX2XfxXXNXs f Q ,o l an U r .,,..XX L X X, ii' s X I X - X K Eggk X X ,V X asia 322: X ,Eh ' igwg KX VX is UXZXHXWXS Xgigy , A gp, sv, X B J .X X ' I fum A? 2: W , , at ue lik ,X if SP? N54 ffiectiidf XsXXfvKX1-XFXXASXXW' -X42 swfsfmn sfz .di ,, 3,15Xi1i3X.X,,g . Lg ff, XX,..,.w1X-:MX 25lEQsXg'gsVif11s5qgf,JgXX,.. X uw X ALICE DUTT Band Majoretie CAROL SNYDER Flag Twirling Leader 245' X M X XX Xabimwn -1-A Majorettes JOANN TROUTMAN Feature Maja:-me 3 'EQ 1 s- ,,- . . f' K- uf' g gi, . . f , Him-Nxt. Q ff ,W .m.,,. u gff,e,5,f-.fl f W A ,NN ,, g , mm, W ,wgsgiw se" m me 111-X vs Q 1 3 ,945 6 I ' W Q S , X Mis .f53'55Qk. Q X . Sw? , fi M ,aiyesgyg if ff 1 ,k VK z 3 K Jw If Y MY 1 1 ' E6 3.7 K8f?f33i53s'lQEg5iz Ei flfiiiis N X 4 J p 4? gay W fx was S5 el st E is SVA as 49,8 Kg X H K wi X is f xx K Fm 152' gwdix www msgxxs S Q fa i1?aw5 fm ma is H25 1 W mx K A 'sw Hx X 1 ms V5 ai 9 5 3 M, XS Q E2 1 ,, ,m jg Q X :fix .1 5 fx sr Ax Ve 4 QM 1, iw, S ww ' s , A Q , K 31,3 x 43 -A J X 2 3 659 : f ax CQ S M 4' 3' X ,Gm Q, S Q. jfgsxwigwh mm, di 1,2 c,1VmH 'K 153, S fs My M Nmkf B Q ES, Hqqkl X555 2. 5' bi 3 SG W? ki ww xy Q ,J Q 956 ,M J Al Q M, Q 1 5 , I 0 , ff f M, .. 3 2 Q, 1 1.z4g1gr,sm . :--:-W, gag X 4, .Wfm:5 ,wzle -:f:Ess.1:.fu.'! ,, -612, ,,fgwfQg,3,,3g ,g 1qg,,E,,i f fffmxfs wswsx ' ,s"1,1Qs1f45qQ-fi ?fi2v1fse-ww?-.-fi-12i1Lf2iy,1gf5f ?,,f,wa-fi Ng S w Im, -My fgzkgaif-2wfLx ,Q-.W-imsskva .5-yfwsgm pg:-Lin , sf. .s zz 5533211 ':-,,5v:',.a -gpfsiigwwzi Sihffiiggffflfi' 1 'Sf-'fwzxwz-fs ' -3w51QEsmQg1y wwfsvgm-am ,MQ L,,g,,f5D 1758- gwawv- 1':i?i2ikxi'251'2ef 'Q' --" V ffiviiffaziafKfgisgifrfff Nasal? 1-,izififSE-Affxfvsf W L'iiQ.3iQiT45Li3i'3L 111,41-mg-g:,3 Wywgqggmfmi - L. M11wf,:,.:g,-lf,-1. g?Qfz:2f1-fWffA'S 'V ' I5 af:.sz1'1fw :riff 1655 fgyesgizsg 511533. - "JH-Meg:1fve.m Mgfffggwiikx-K, as ,. - 2wmY,ffQ?geg3 A " Qgeii .1 x 2:25 'iff ,Q Q if ,iiilfgwk ' " M515 Qf mm - W, gsm -Q, wNM,5 ., ffgsshw, 55 ,finsiisgsi 'fi ?"Lfg4sigqgajg , If Zigi ' mf. mzzjrzrcftes ks, ,. qv-, f711fz:f,s4z 5 226124 wg? .4 igifletii ,L,L 1"iIi1'f7?.:9:i3?2gi5 -A 5- mf gf-"i1ifwg DOLLI E MANZELLA Field Marflml JANET BROWN Flag Twirler Qfziv. ' 1. oSf1:.x . -. f , :wap 'K - , . ' ii. W ff ia K 4 ,gay so 2 ff: P W 2, 3, Q , Q asf 'Y f Kb 5 fr 35' M JMX '- 7 . , :',' Q :"' .',. 7Qfff1 .,.f kLf.' . A "L. :Q JAMES LOHMAN Managing Editor muhltolzi ,Q be Q' 1 Mm Z., YEJg,ii:a "L J fr Wf!':ff1f1-1 y i'?ifT?Ki52I35'???,E-.'if aE'i f 152231 .2 fe:'R1:EX.V'15.'qw-.iz' .:t-firffiili IM -Mx' 'wwf :f-"fE'K'-'f , -"'7M2 .it - 1 .,,sg,wqf1,,f: l3f 5. gi . .fi-.f SALVADORE MESSINA Sporty Editor MR. GLENN H. WOODS Adoifor I 4 PATRICIA KALBACH Copy Editor AUDREY HINNERSHITZ H end Typift WILLIAM HERBINE Copy Editor SARA JANE RULOFF Subfcription Manager business staff MRS. MURIEL HIMMELBERGER Buxineu Staff Adrifor LEWIS COCO Edilor-in-Chief 'dk faff in 4: I , 1 Q Q I 'K K , 65 7 ff, fx, mi - me .sa ga ' -' zzguafy asv. n 1 -'SL ,.. A fHz,:Sf21'1H?5 W,,sf,1- - V -- My - . missing .' f- W zE2i'wf?'ff.:fxJzf5 f -' ' , V 'MQPI " . f'1f,,Jliz - :f m fi, - Wag, my g A I ' ELAINE SANDER F' 5 --'- Bufinexx Manager . ,,.,,., ,, 1 , I-iff " 1 i- Q L f ' .. 71 .k,. ' 0 .,i,f,55--555, : ,.,.-A, ..,.. EQ-V 5.03 fi- nf gi. Z ' ,... ,a?f... :5:-fG:6?:1 -'3::z: - Wm .. ' QW' J., Q" 1 51,5 ng '-' IRVIN MOORE junior High Editor 5, Wm fa.Q1gs,Ls-If -seiqgtyz-:,'g:Qgu -,1Lgj1,:yw,Q -M sw'fg1gw - :, ::4E,. f"f1-'Ii-lisa' 3,1 iw 2" sQi2f37L5m if .1 fa- mg-.'ifz1,.f5, 51335 555:75 Siiiiilii f aziiiisie fzii ' '12 iflffi ggi ff 'Q , f 1:,5Q 7'2f,,+zi' 1: E is .'w:HK?f- L-fl :fl 292 "VS 3? 111 ,gi gy . , Qing 5514 i'.13fY-1715? . ,-1,:-ff -ff- -f,,.1f0 , 5, zQ1q,s,:S1-.Ds faviw - ., ff :gm-,fe-1 1415 faz,wg:wggeg,f,gffnfsegfzawnge 2331521 -f ,.:f1-'T'-U -'Q' KS'.'-fihiwl:'i..:,:':.f :Vi 1 " PATRICIA ROTHENBERGER Senior Edimr mgigiizi 555-ggfggmaj'gpi,.f,,giisf?fV: fb, DOLLIE MANZELLA Subfcripzion Manager Photographefs r NEIL DREIBELBIS Art Editor MR. ANDREW PURDON Photographer est. 1 ri X 3 Zig an wi M I ii I wt fi K J' ,Q iw is 3 gr ,ws 1 S I M, wg 15 I i IE? I w If ., , I., , ,M ,, wg , -: xiii -'-K fl 31 ,-J-msgid, ' sw ,N Q, , .,.I,H,,. ,W if ,Q 4 btw? ff? 5 Q ' W S I 5 S H ,, fs 2a A f , , 3, an vga ga S S gpm ' -4 lf: 4 JH 5 ga gs 1 W , Q f mi A 'F it 5 ,K rl L m in IJUM +1 W 7 6 fi 3 W W Ja f 'wi QM k,.,. . .fstaff student council Adviforf MISS MARIASTELLA KAPUTO MR. DONALD FETTERMAN MR. CLAUDE SPAN CAKE ,clzetcgrczptzy club stage crew Advzmr MR. OLIN MARTH tz ,ccztrcl Advzcor l MR. JASON WHITE table tennis club Advifor MR. JASON WHITE library club Advifor MISS MARY JO MacCALLUM ,arajeetiaaiet elaa MR. MYRON BOYER araptzies elaa MR. OLIN MARTH fatare teachers af alaeriea MISS FRANCES RAHN Adaifor deaatiaa MR. IOHN E. HARRIS Adaifor' MISS ESTHER WILLITS Adaifor etzelaistry elaa MR. CLAUDE SPANCAKE Ariaifar activities The key to success. That's questionable. just the facts. car Birds of a feather. 555115 dh I, 0X chak, and Caesa Nag, nag, there nag- W 511 1 an ai? Help! li wwf And me with my hair uncombed! l COUNTY CHORUS-J. Bensing, M. Hill, P. Kal- bach, K. Cochran, A. Hinnershitz, L. Buck, S. Para- dee, J. Lohman, R. Winter. Seated: M. Edwards, R. J. Wary. 4 DISTRICT ORCHESTRA-M. Hoff man, R. Kline, D. Kline fState Or- i X l E 1 chestraj. COUNTY BAND-W. Ritzman C DISTRICT CHORUS - J. Lohman Eben, J. Helms, M. Hoffmann, D. Kline R. Kline. ALL-CONFERENCE ancl ALL-COUNTY FOOT- BALL-R. Pehlman, K. Cochran, L. Thompson, J. Schwarnbach fNominated to All-State Footballj, S. Messina. CState Chorusl, M. Edwards, D. Kline, l S. Paradee. l l l l Our Prima Balllerina. Rembranlit II. The one that got away. Dawn + Dance : Delight 6 f. and Mrs. Tap Toe X M4 , 6 w1 OS 5 junior-scrziar prom af '56 Starry-eyed seniors Snoopervision PATRICIA DOCKEY ALICE DUTT BRENDA HAMAKER SANDRA PARADEE SARA JANE RULOFF CAROL SNYDER BARBARA VOLKER JOAN WERTZ JEAN HARRIS MARCIA HILL DOLORES MANZELLA 19 195 Z PATRICIA WOLF Queen, Joyce Helmsg Maid of Honor, Patricia Kalbach. Future Farmers of America. Follow the leader. SIM Let's knock it off! High-stepping strutters! Too much midway. Oy, ,VOL1 fusf don, tdig m e. Funny way to polish a wall. It isn't that bad! Fences, felines, and femininity Look out Tace txouble ahead Michaelangelo in the rough. Timber-r-r-r-r-r ! Loud, loquacious ladies. CAST H4171 Klilg Taffy Ki iu5- ' e Sen ent irasclbl IHC ' TP A Con v ume' lvederea I pres B6 Mr. Peppermint! mmmm U t OF CHARACTERS W Un Order of A ppearancej Irvin Moore fig ......., ............ C arol Snyder Mari Kzkzg .,.,.. ........,..., R ichard Bennett Bonny Kbzg ..... .....,..... D ennis Fredriksen Mr. Applefwz .... ........ R ichard Behrenhausen Edna P61761 ........ .. ............. Patricia Kalbacb Lymz 8elzfedere . ....,...,.,.... Gary Simons BU! P61761 ..... ......, V67 illiam Hetbirze S4112 Tfozfz ....,.. ...,.. j ames Lohman Afzre Fofler ...,. ..,.... D oris Sweilgart -Mu. Applelwz ..... ............. S andra Paradee .Yfzzdezzl Dfrerfozir ,..,........ Sara jane Ruloff Patricia Rothenberger Da vid Regar Q t it- Tell uS abou 'khcapcr 011 the dozen ' ' junior class My I 956 fofw, junior Hlass Play N More "Rock 'n Roll" fans. Tall, handsome, high-shoolers go to the fair. reading Peek-a-boo! Who's worried about money? 61115 QP ,, .51 x fi x ki: E " " -LLLQO If 3 'f I-I 'r- QQ swag 1 ,al -:1- 3 -1 m1v"" f 1 ce cnlejuniur hgh I MR. ROBERT D. SHIPE, JR Prifzripal MR. CARL A. STRITTMATTER l Afxislafzt I0 the Principal Left to right: Mr. Earl Boyer, school board memberg Mr. Robert Shipe, principalg Mr. Vincent Kling, architectg Mr. john Khouri, superintendent of schools. CHARLES E. BUCKWORTH Health, Physical Educationg B.S. in Health Ed., East Stroudsburg State Teachers Collegeg Ed.M. Temple University. LLOYD L. CLEMENS Health, Science: B.S., Albright College. EMMA P. EPLER Physical Education Healthy B.S. in Ed., Temple University. MARY FATULA English, Artg B.S., Kutztown State Teachers College. v EVELYN S. BECKER Home Economics, Englishg B.S., Albright College. CATHARINE BREISCH Reading Hospital School of Nursing, ELLA M. BRESSLER Librarian, Geography: B.S., Albright College. JAMES R. BROKENSHIRE Mathematics: B.S., Franklin and Marshall College. faculty IDA L. GENSLEY Home Economicsg B.S., Pennsylvania State Universityg Ed.M., Temple University. HENRY D. HACKMAN Mathematicsg A.B., Albright Collegeg Ed.M., Harvard University. HELEN M. HOUCK Englishg B.S., Kutztown State Teachers College. KENNETH H. MATZ Scienceg B.S. in Health and Physical Ed., West Chester State Teachers College. rieiaw.w -mangas.-i t .lu-Mvsraiawifssfnm MIRIAM E. MOYER Englishg B.S. in Ed., Kutztown State Teachers College. MILDRED H. PRUTZMAN Social Studiesg A.B., Hood College. EDITH E. STAUDT Social Studiesg A.B., Ursinus Collegeg M.A., Columbia University. MICHAEL WENGLASZ Industrial Artsg B.S., Millersville State Teachers College. HAZEL A. RAMSAY Englishg A.B., Albright College. E. BRAINERD REINERT Geographyg B.S. in Ed., Kutztown State Teachers College. CLARENCE WEIK Mathematicsg B.S., Millersville State Teachers College. M. CATHERINE D. WERTZ Social Studiesg B.S. in Ed., Lebanon Valley College. PEARL F. ROTHENBERGER Secretary. OLIVIA C. M. RUFFNER Guidance, Mathematicsg Ph.B., Brown Universityg M.S. in Ed., University of Pennsylvania. WARREN SEIP Geographyg B.S. in Economics, Albright College. JAMES B. SHANER, JR. Woodshopg Williaixuson Trade School. cafeteria staff cusfadians nqnmmnmm X, V Nw mnnmmza an :mmm I W V , V. ii .QV V, V X HV E ' ' Vg,-f2Vf 'g'. V -f i V V"figgw?1V-I , 3, . . . V VfQ"V,S VV ,2 ,F FQT ES if A ' fi V' 'T .ff- , VV? .V . F " fEtiiiE,i+,V?fV' " fE7Qfe"f'2Vi " Yeti il 715, Sf' .V 1- WWI ,fV'V-2.1 V, V. Vggc' V- Jig , . , 551 -Vqx eitrlge IV in ing ME Q VP KW -f f?if'if:V . n1HhVzV5V-,iszm ls VXVVL? FV, 4 we fag gg ,VVVVV wr V-1' KV -l' V'VV V, VVV' fl- rg , gVVfgffV1GVgf .VVllVV:.- , aan 'V V VVZVVVVa,VVsVg,-Vi, E VrgV W-VV:gVV'f Wi' :VV -va, GEM. Va V',, V VJ W L' -' ,smsxV V:9gi:US2:gllV5?giili 'V "V: " 24515:-'Y55 l'zV my VVgrzVV5w:rgsgfis"l3gig ','a:i,gf 1iVii,'1,igiVf12i'fVffzYG ' ' -'ziflwllf V':,."g, -war K w':f,.: ,' V.W, ,.V ' V' VH:ff1 '. 'VV - A' 1' ff-ii. 2 ,iEEfiiff3'Vi - ii'H'ii191 Vijisjg " iii 32Vyi1,1gVVgQ f i1'iVV"-VK-UV V 'fV.lV,V,VV VV -'V V, ,HEI-"," 2 2 2 VV'fVVVzV- Vv' " Ziff ' ,- C V4 V lgiw , , an V -:Q A Y VVJKVW VW'3VffV 'i -, . iz' Pm IM 'V V cxffetl. 5342111 i ' ,QQ 'Q '- 'xf'VfV, -, r'!'h:'az V VV V .Vfivqgx Vi. V '?g55Q,fg"- 'Vx V .V, i izV",1'w1V fF,ll'Vf' I ' V, ,V ,Va ill? V- fVVV xVr'..', QV' 'H VV? V :UV Vx V V Va 33,15 lfag3,V:Vy -' - . Va, 'fV,s Mr .,,- V"V.,,:1.' 5 35 ,J ,, :. l3VV'f'z .V x ., ,V , V ,, ,V V H V SM 7 , , .VW .V ,ff- ' .'V. ,, '-VV'VVvYl.s:'V -5-if Kielvfqex , .,,'iV.V Vffw , ' XVVVVE, ', ,VV g m, ,, ,-, -,VX-,V 35,5455 2 S VJ- , 3 VV--5,-VM. -' ' 's m nw V N, ,,. A K'si'-U4!ll ' V V ,, K V V V 1, X VV '-., H z Vis V l f , K V V V: 'M V V VV fa V i V V f f K U ,VVPVVM A V: k 'W VFX tr V MV V ' VVHKMW V VVVV VV . VV,V .K , V H, Xff 4, ,V 1 LVVVV VKV 'QVQSVXVVV im, V + K HX Vg :V U V X QQVVVV V a w ,V LV VVV VV if V K V NV V V KV .LV K V V ,Sq WV V V VVV class of '60 -an -- ,ig ,.,, V V yy V ,,V, . flW,I, V. er' 'sf 1:15 :: ,5 V V, Aga, V ,. A V 'Vile ' ,- 9 f?l5lffQfif'fiIV fi :' " e15ifQz'f'ii V, I, 5 5 r VVX VhVsV ,ge 'Villaay zf:z:fV::,VV, VV 'VV4gV - ' -'AQVVVQ IVV lf! Mg, VVQVVHV H VV '- VV am QV V K X V V V VG N V gf FVVVVVQ V S VNV Mi, ' XV , ., ' A-Wiffi rVvVsmfigff wwf' V,-i?22:vV',.:'+i,21 V'-'TV' ,?VWtt'g,,'VV,V t 1 V V 1 My 2:,',1-ff, . " galil'-' -V"VsVfVV MMV ' "gsm 'A 'cz W VV ez-ya, V l'YEV'i1V'gV,?9, fz?Vs'VVV,V' i'r1,' sV-::'.f:i'f'VHz,'V-'V ns- 5fr'2i'S21zViVt3Ve'iyw:Vfzif '1 IK iw-r'S-f"f',-VVVV :VVVVVVV , A VV',V:' V-QV QVV-wr:'Vsfn-V',,1rgvvfvVfV'Vw, 'if tifwfa i Y Viffi'-gi' f5?ff,f2'ffVflVi'-VV,-W'F M ' Vw' igll2fVliVLf+1V223:-Wf'22Vial-V-'VI V ' ?Vse:g.agV5ggVVgVg- --VVVVigVV',"ag:,.V VV:li1:,f22gV'f,VVV" VVW 2a,,gy,s55g'V-W' VVV ,zz V V- -1,,a5'1g'fd3i-eg-'SVS E 5'S55fif5lV-it , ,VUVVSEV2iKq52:Vz1f,-iv 2 -Pl V 1f3,Lft?f-55:'V: UV V1"Vr:agiVzif1"' V K 'Ziff' SVWVVSVVV 42V5iV2.3ftVVVif:a " V V VEVQVil1VfVz,.- ',f":Vi2V?f'l' . -VVW?,fti'r'V:iViV2 wifi? V V- Kgs' Viuww- gf --VVV: , M V V-V, iv?-V" ,mix-, Vw ' VV ,V .HVVVVV .ei 1'-,gl V :arf 'rg ' ' V, gV:-Vr was-Vg .Jar 2-1,,V aim ,-, . QV, ' ,, ZV2-F i5fXV' v?l f' QQ?" Vim h"1Vi'i'- V3-15-il 52 . W g',"1fft"I,fi,g fi ' VVVQQEV V SEVYZV QSM' 'ff fi' size., J 'V V VV HV ,Lavcffy Ziiwaiff V- ,-g"V,V VV VV' 7i2s3Qiif 'VV.V 'Wf?i52fif.'3' ev, 4955155 si- - el' wVafw '.fi'f Sffizfi-N 4 9' i V' ififiidiinlif fV Q VQ i'!ii.Vf'f7' X ' nf ' fix--W ?l?iiiQ ws' 355522135 W i fi, V :V ' V ,- f: P1VVff,tf:+ fe fa- ,gl ' " .V,,1- Sgilkllgifi V112-V -. V- : V 'V V ,VNV 'W wisaa., Q L 'r ' V V" ' YK" "L" ' ZH 1 ' V ' X X 'Va' 221' K 'QL f1iiQKi't ezf VVflw V.V'V. ' V VV 1 ,, . X X V Vg V r" -VSV- L5 z'w,, V J- :- - s:-VVwVVaf:V- 'VVVVVV VVV3- V- -1 V a , ' V - .VV "WY-sguqffy,--2 Vq,,V-,i,12 g V,g?'2V'z2Q , ., , X V.,V V1 V5 ,,,, ,-KV, Va -:VV-VV. ,,V, VA ,Vw-V-V 5,fifvVw 1' V- VV- V4:7VVfzs'VV,'VK fr -' V f f -we 'mVw'-1f'-V'VVfVV"- 'V 'VVVV ,, rx ' 4.5. V - - K K:V,!',-A , , vi: :' ,fn r xr- vxxrmxxv: ' 'z LVVVV 4 Jl,W,,gf?VliZQ5V' . -. l,,V. ,,,, VVVV-Mg,-.LV, V VVVV ViVVVlVV'VhVV VV,w1,VV,::g-'I , ,wp at-"V. V.,'VVVVMVV ' I gg',gg,W it LVQZVETB' FVEMGEQV:-i .. -'wg' v:gVfVgV'j,fV, V fe V 5'ifVjjfV 'ffZl4ii,.l?iV-'VV'Vi5, lui liiiijigi -VV1lfrV V QEii'1fV 'V. ii 3'iiffi5ii'fVi? V ""' W ', gt :.':'tLVVVV 2115114 V '.jV'.V2VVHf11V5Eifi SVVEQ,-VV" 4'VjVViVV' W - . X it-me V-V XVEVSVTY ,was-V-L' "iw V QVVQVVNV1' .:V,-V QVVVV, zVV:VVaV,VVsf:fVVf,,l wmv V ,Vg i,VVVV,V-,- ,.'- VV,,y,VV, V M .iV'VVhVVVEV,V as 1,-.,,,,, im, ,u wg' '-Kg, , , VVVVVVV'V, VVVV,.,'VVVVV,V V Vi gg A V f gy fa, iifliillfwliflffiiiiii' -HIV: 5'i'1Iiii,g Mg VjlV 'iififqfl-V - -V 1 'i'VVV'V:f',-Vg, WQWJ7' ,, Viqf:fV',Vz1- -V VV Viv '1Vf,f:f'-wzi, ' h5X,,fV,'l-L'V'-'V' i2Vf'14f?V, gv-'QV.VV v,:-'MVffVs V ' .V VK -Vf:?"V-,MVS 5 VJEVVVPV V X ,g.',-,VVf22eV'VV.,,' rV's'5'nfV.V12V , tr-VV-'Vw-5,'V-V,"V--', Vs:V'.Vi-'wr 'il'V?Q,,gV-:LV VVVLVLV ..ruV: I' :- Vs 1",'V3wVVV S5Vw -VV :J V, 'IV-V1 gV."f51i VV-1g4VJ,:g:i', S' -' 'VV, gi.,-,3 '.-, VVV??VVV 2gVVfV V ', 'xVUVf2Vsi 55' ' .. " i'ff'1,"' 1' LU',f'fiQ'A1 in -gif:-'Y ' 15 WV ' :V 552 'Z 94, Vi. ' 'limi Y' U,5f"' :' :5g'.: , ' V X ,, . V 4, , ,. V.VV,. Am ,, V, , ,.,. VY, is ,VV,,VVV,,.,. V-iVs'fV ii-, i VV a,ii9?i'-fm" QVETVVSWQV K .V, V- iii, ,V t:V'fE1?VVf.Ki.:VV2r ,fg1VV1-.,'- ,'wVQ,i'1,,',VfQj 'l,VJr,Vf'V ,,iEli"2'f'i1,:'Y.z1, V'a11kZfSs'fQzV HQ:-,Fl af2V1i?V5zV"Z Wi .671 QVVVVVVVQ, .-b.V,,V'-,jV,g nj' yan, -V ,,V5gV'V-VV,.V. V4 V,.1:.gVg ,Ayr -1 'f':.g:g.fy .V Vg nj, ,ji ,::,,, .V w ,1Vt'3"'1"V- ' A N V K A K . .V,,VV L-.-cV.V V ,VV V .5 ,V ."Vqm,-VVVVVVVV ?Vl1'VU':Gf'i2Vz.:v3gVgVl'2Li'V,'VV-VV. 'VL'gfV?2: VV3fV2qVVV'VV,7V3lVVV5-,.VggV,53VV3V-V VVrVV1aVVqV:V,,'VV.VV,VV,VVV,f.'-VV,swfV,s ' V A V .N ,V V?Vg5?V2ifVrffV'fVfV VVVsx ' Vzi'g1,fVz:V',i:z ?Vi"1f'wi-V VVrlf'fiVfmEL'W' 1 I as ifffifws ,VV-VVV' V. .s-xrg,vV,V .. V V. 'V,.lV,.w F ff' , 'M 'Y' x W-'Sh?"V VV -- U VVVVVVS Vi-PV V - q. V VV, VVV ,, . HWVVVVVV 2eVViwVglL,v',V'K 'I .,M .gV . , 'Vg7:',gV,V VSV,-,,Vf,VV f ' V-255. m3m,'yf 1 VAFV 1 Vilfaiiliiwzff ' - .2 VVVV'w4:':VV , 'V . Vw 511 'NV X . :. ,ifplll-511 m' f -'l-v"m71 "IV: TLV?-1' ' 'li X Y X 59 X STPQQVV fir -f-,Vf,,-V,,-X'VgV:1gifV,A 559'1"1-'V ,,.'V: lVVV,6if"fl Y g4ll5:12s.Vv'1, u'hY1'1'- Vw'-I w w' rf -V,'V,t1V:-VfVVffV'V VfVf'V:f,. V Vs M Qf vwi V'1f1V .fm 'EV' . VV V' Gauge-VSWWVIQ A-f1":iVVftsv .Vfzf V'-V11 2V'AVf'-V IV'VVftV' V ':- ., W Vw' V2Vi1iVl'ItaPK ' 'VVVVV-Az '2,,VVj.,. '1f1.VV1 y i." -3 , , Vw:"' '- V' . , ag,l,,,,g V +,r,.VV,.V,V X, V . v.:V,-,VVl,k 'A.VvQ,,V X. ,V .VV VV, ir ,, VV? ' 'ffm-',' if 5gVghV1Vi'1' 'Y' :111 -1-gr'-ff is K . EVVVQ-SV V we -ff " '-VVfzVs:' , gm ie V' X 2114'- ss f.,-iVVfV'1f21:1.hr-V-',gV'- 'KQV .V ffiip-:.r,V'7St ' V5 5 ,,, , 1"s" 53 iVV1 VN Vgwgs 1: ' Vigo -- z',f-AV,-V Refi' sl V-VVf1,:V'z2V, V 552 fri V,-if ' H aw- - ,gvgQLE',,l",S L' lb 2. V M , f MV --' Kg-f2 ?w ,V5'7'Vf'i 3 ffii - : W " mi - in t o ' ' Ziff A ,W k VV VA. V . VJV LW V IWVV VAVL ,5 1 v ..5 7?iVQV,.V3'V 4:1 ' 'V+ ,1 , 1, .wen f 'W - 5' ' V A 295 ,g V' " tiff,-'VV 1 - 'VV' iilimiliiliilillKi5iVVWsf'inVVV:,VVVVVW-,"i5'15ash' VVV -, Via-fl" Q1 I V liiieffiflliiefifa ' R ,VL ,iV,Vili'9VtVl , time V,,V 5 VaVVfgmV:hV HV A ,V r-VVIVVV,VV?1 Ve .- lg,-541:,,jv,VVV ,,fG5'..VV,- V1 V 'g'5Ms,f V 'v1' VV - . "wa 'V VV V VV R ., V V X V Y X K VV VV www 1 J' V -' EV Q X Q X V Q a S S QV! K V I X gerga VVVVVV :fra Vw: V e K VV l XV X L QW L lllglsiil S VV 1, 2, ui 2 My 'V LVEEVI X X VV V Wh X V, 2 Vgar A ,X VVVVV VSV V X R gtjqmlfgi 1 V ESV VV WV XX X LVV VNV VSV V VV X X V , VV ,glliill ' i f j'z.ieiiV:z:V:fz'V?ifVV1.V , xiSif?ff13?1li51Vl llll'i' ' 'X IVV : - gV'V'f g4tf Vgf2frg'VzVVV,VV - . ,gLVVfVV V, Y VNKMV XZ KM. it .VNVV V V WV 'it sf wi V 3 VV ,.XX.XX. Qi 2 KU! ASW X x rm + al VV V VV W VVVV ,VV 'V VVVVVVV VVV gi " VV,:V V VSV.-V' VV, k,Vw.,.V 5. V ,,VV,:1Vs mix A 4 xv! A V VV Q VV, V X 'J V f S: V R Wt Lx lk P if alll' if V si 51,0 VW VV-'V V1 " .V . W VVIV' I-'H'1f',Virf'Vi1V'i'sVS-:fa ,X VfVgVr,V .Q--2: -A-w1zf,:Vff,UQ., .fTV.:Vf Vp, -V ' ' V -Vw ,, 3 V5 Vswilv-liV. -5 . ,X X V fs -1:1 X VVVQV '- .. V VV VV .: , VVV ' it . - X, wg,-'VV,VV,V VV V V' es- V ,V V ei.: V- . V-5 V f. -V, -VV. iff! ifami' ls? ,. lffffi l h Vaal SV :I V' .V .V mis' ,V V" ,V V .VgVVgg, V- 1' .ff ' , ,r 'V,Vz1VfVg.1VV, ' 'L V -, '. ' t . , K A A VV V l!Vz2:V:.VVV.2VwV:ss'V. :Vail , V A,,, X,,XX.X 1 ' , ,V , ' A rV,g Vswfetg?fVEfiV5f'1VVf'1V1'isffgma' un --,1Ff,+:sI , 3- di t 1 5iQl'Zf5fiifiVS'i'i'il '- iffvli f ' ' ' l f'-if -EJwgfVeiVi?z KV . ,VV11 Vf X V-Vi' . '- V V:-VTV-VVV.5VV,,zzf' -f f . VV-' .. V4-sg: , ' , Ky-1-57 gy'-:' :n:Vyrwi:,5't 5 ,dv VV ,M ,gmgfu ' Vwis ' , V V , 'V,Vf.'VVVV emi- -Hz, 'V-'V 0 VMS?-' .VV ,gfv'5,',-H V , fir. VQV .M i:sa" , - ' 7 .V , fVVf:s'x'zV Vnf'V2'V1i-"vii V,,i2g-fu! 12114 , H f'?fWTg'-'V,V V f -,Vemz g -'Q V A "I5'fLQ?i f pil QV ",gg:' 31 V: 1 ,QV V: VV V -V: . V1fV-my fm 5fVwV,V.V',WV5 .QV - V f 'V ' " nm V V - VV V- . VV ,VVLSV - - V .VVVVVVVqV,. VV.'- VV'af,2r,VVcV14eV 5 'iV111f.g VV:: jyg V ,,zVV,VyVV V 5,5 to V ,.V' V'-, ,1 V,wVV3VVV,,VVV VVVVWVVVV, VVVVVVVV V556 sv. V -il., ' 14, .Vxg 'z, " - VVVV,,VVge"-V--' r 'Hx -V gi Va,-fV,gtV,,a" .' QVQVVEVV- r'lV i4'??i,t2' l1iV wjV:,V-V3 iVVvVVf2VVfViV ' fff'V, , 5rV-,,V.g 1- .' V58 -'-'Vg' ay' ' 1132, Vf::4,,g1,2Ei Kegg v t V V - VVQ iw . - -Q -fmgfrV:gV- A-'Vg VV ,Vfq A , VV, 'Q .V 'Q ' '- Vw af , A52 'gym . g a:-Q V5-,V VV-V-:VI P , " , M wf.V't,' " Q,,gl?T5Q!1ff2,zQl'l Vi . '. - ,. u-Wi, i--HMV' -V -V'1VVi,z'5,V,iE,-rf --M54 ,f,, V EV. k KV V V I k it - - W , . VV , V. g',5.VV V, f - V-'VAS-VV2,'mvJ,'V1g 4 , ,,.,, V5jVfgi,sgiVg 2V::V- 'VYi:VV:ViL:'ff,w:f'M'iTif:SfV 5f'V,v"V V. V- -V , ,, V, , ,V ,V . ,' V VV..1m',:-Vu .V .VV VUVVVVVVVVV-VVVVV A I 1,-'l,g',,,?,,' ' Q 1 . - .flax V V:V3,j:. L".,gVVijV, jV.Ig,VVVV,3.'J:V' -uf Vg iVgg5gigpig,-g ' ,- ' 'V " ' 'RV " 5 . ,. ?V17ffl7?" l5QV'llll-i1?ltii1iV?'li V V . - 'V' ,ga me - V U V, ., "VV1'VqfarVViVLig HV VVVVV ' VV L W- nf LvVQQ,1.eV.-:lVV V ,V flip, , f1,jI 'iV 'VH33 .V .Va V V' eva" 1-lf QV1,qVf' - , V-'VVV'V-V V' ,tVV,,,V,f -VV: I-V M V, ,WV K, V, g V V -V -V V Via, x .V 'Vg V- VVV -V ', .V,wVp-,.,z-V- -V ' ' VV g'V V,.. 'i,w5r u g-,VV .W VV,1VV,, VVVV V. :" mV-VVVV -'V Vi Vx, -VV. i-VV,VV 'Va , az.,-ff V. am' wi iM :s,Vw fVViV'-.V1r, M l i an-if" . 'Vw Vai V V. .VSV ' V ,W VW: -V .VV,,, VVV-5,,:- Q ,,, ,V V- . ,..-za h ' agp, 'V ', 'j'K,f,1 3 V ' VV . i .'.'.V'Vl 15 A, M VVVAVVV lin 'V .V 5M'Vyl- ' f-sw .. VX MV - VVVV. - .V V, 'Va1VV:VV" .. ' 1Eef5:, viW'PV?gVff'-, V, , - ,Vx 4 , "V :V .'VK:'-': Vgw,gv3-,.'. V , :Q MQ ,' ' - 'V . ' -' V M' K V W Si L -TR W ' IFE Vg 'H' ,w al '-5411" ".'Vi -."V,-Vgiwjgierii 'L-:V-iiVi'i1, - ' V V VVV,.VVa-, V?sf:,V.,fVVVf Jawa' 5lH xl 'Eg 5, Vllii5- . .V V V.Veg:,,f,,V.g.,, VV g VVVVV ,A VV ,V , A . - :gVVyg.Vs2V:,.fi,,Vf,' ' -K , ,:V, ,Vs::iz1gVi,z:eg .VmV?iVVVg1Vs1V1,iVV,VV5VVV,,'fVV'V-V-VVVWVVM',-?e,,r'V,V VVsg:V1'VVV2VVfw:V1tV V 1 5,,,,.,,V,.VV,,VV- V-153, VV, 'V-VVVVVVQV, ,, . .,V- V, fi ffK,xxiszmV-3 "WV: -V VVVVVVV,VV,-V Va VVVV+,'VVV ,. ,t , V1 gffiifflfffiz-2' V' V jfzifiieggvfiyiif' 1VfJ"i'f.VVi1iV ifiili-5r2Vgfg'?tV'f L'i , fi-ig 1' ,V 5L19Vf.,:V3jg's- Vg VQVQ-gf,ggtI1fw.V Hz, 1 u.+VV-Via' ,f 'ml iJVeLiVVVZ1,VfVl'1i M , 'V V .' V . sm-,. V ,V sgf . qgw?z'f1:',- -as , - Q VVVV .,V., .fe -. m f: f ', N15Z4f1'ff2Vv' ri'2f'l vHVf2V f MV--5Vf'5'VV M W' V .V::iVl1VV5"" " 13z'f1-722-W Vw- 55 ' , gg Hi, V V Q i2,1iWs'f'f aff?-mf' Zi- :V'l'fsE351Vf4Qi?4E' "VV "'i5?2iii'f1i? i2VV t ' fifigifgif' V" Wlfls, .1 'V gg- -ss--dfiii. 'V 'V'r'NV2fVsz1ff34 VNV- fi' V ,"'Vi" lsizfzf 'ifJ'If5!'r' - E rf. 54Vi1Li'VV- wif: 'wil W- ' Wei l' j at VV" "?' TJ 3sggf21fgV VgVV:y-V5?.V Vf'VV,'V,V ,VVQQVM yi: VVVVVVVAVVV -V V, V51 VVVV QVVV' V f VVV VG , V , gal H M -'VVEI VVV 1'-T:-V'.z'14s 2. f' wwV'V vV5wVV ,2Vi VV,v '1 V-'V,Ve'lV-EV '- f' 'sr if-wfY h,'V," 1 rv '22 ffRlTi552,VfV ilf YQYVESF'-ififlzsgfzligfi-E 4 V1 Vl'V IEVD1V.'i'V2!l4'Vz wV'V'122,'V lift'-f?5fKV "sf ffV s We iii? Wi To 'fi' ' ' VV VV VVAZVWVV ,Vai VV. VV V. V. my eVVV.V1 a t V VV,,V, 'VVVV VVQVV. ,, ,a,g, .,.,I Sv ,V VVV322f3g,1,.s'iVg.'VssgjlV?23" :fag .ifVVSv's:,iVV5VV:AgVE' 5V5vVVzu fV -iii'- VV751glfg':i:'i:, ' EK-Vfflvifuzuiq i VVV'VV,VVV?Vi 11251 Vw wish ,VV L ww ,2 EV' i' Via VV,yiif:VE'ffg51lii',LVLaillifi, ivlfffiiiiftll? ,VV 5' fHifer 'if':W'V.V1 V. 2i52"V5 f rVvrVV'VVPf' l2'VlivVf'is S?i32V'VfTfVi,1 il?-:l:Epri1'ti"'. -' iVVViVV,QVVsVa 'f2iVfV'tzVVf-Vifaff,fi'fri' V, Qtgi " V, "Wil1i1Vf,f-zifisff ' 't stiff' - V' M V V . V px img-.VVVVV5 yVgtVaVV3 ,V 'gVVVgV KV- V VVMVVV V4 Q V.V,.,,G,k, ,VVV,,. H ,f,: " 'EV M-V . V VVVV2fVffV-ff'-V' - we .WQVV -V f'VVfiVvm' -VVQ1 -5??li?fV3'3fQ4V5 'i'V'I'Vl' ff iiiiiiiiiiigfff5755?T?i2Vf?i'K-5223512V'fVHfif-iili uw 'g A 'Elf .V YWVQI'-V'z:r,.-,VVVQWV"' V- V-,VV,VVi,VVV V-V-,'. " 5V"1, ,VV V:VVV,,,VV,V 'Aww 1 VVV,-'V ' 'f wr' Vg Q- ,sz --- .,1 V 1-VVVV, Vg, U, , 1-ff--VV -':1VV.-iam' , .,VV.VVVVVVVV,wfr':K -VV V- V," V' V . -af ,. .V -,V VVVVVVV, V V . "-,-JV -V VV VVVVVVVSP -VV, , v 'asf " H X", -:mr .. flu :iq-fi:."K 'PV VVV ,VV -V,,V VVVVVVVVVVs1V,se Va., V Ia, .11 mf ,V,V.:VV-fl VK. W'm't1 . - 2 ,, Sriggwggf' ,:' -- ff. JH. " 'VVV 2--V H f3VV,V.M ikisgs,-K .. , ,VFEVVVVMV " , VzVVV V. . -. V ' ,w1:I.'i,.' ,- V V ittvjb' VV VV,1'5Qir,3VgW . W., . , ,VV V g,4fiV,i5VV V M, k,'ff-ifgigriiigpgqg '- , ,,.. .7 -'5,.'VVyw,' 55 .14 V ' .. i,.9zVV'- .- ,f Vggfiiw . V V, 155' Vg 74- VWVVVVVV-,' --:V-fVVg::VgVl V,': A fw'51, 1, , VVVV ,V, .VVV,VV VV - A ' V. --VVVVVVV ,gV,-:mg ,- ,f',VVVVVVV rw,-. ,V SVHVS V, 4, Q. ,ww .aim ,Veg VVV- V VVVhV,,VV EVN, V ,V -e,VVQ,.VVV V . ,Vw 1" flH"s., VV" " V 5 , wr? V ,V,V .VVVVV.-,, 1. V VV1VV VVV V fVtV:'.'s VVS: V -,VV VVVV. ,V .V',VVV"Vi N VV ,V ,QM mg --' V',-' V V, VV V, VVVVQVX, VVVVV, V VVVV -AVVAVVVW-V N4 V.5VV,VVV .VV.VV,',1V,VV.'gw,2V. 'V ,VVg,: 'VVVVVSVVVEX A VVVVVVVM . V, NV, im ' -,V ' . ? zV,- ,s'r,:,V V V,X,V,.,V,V VVVVVV,,,yLVV ,V ,VV VV ,V kVVVVVV,VV,V ..::,, .,g . V. ,, VVVV V V Vvs VV V V w " XENA - f V 'V 'VVVV - vi' V- -VV.. VV-VV V. VV , VVVV Vs VVVVV VVVV, , VfrV'V'f's f. V Qiffiswf V 11, iz- Q-VVVV,-x:VVr Via-5Viqw,5i1VtzVVV' V 1V"f,1'sfimf', xg,--- "nil 1:V,1gf-A' - ' UfiV vE2ifiVVf2?i'z KQSSRW ' V S 2 -f -Q' F 11VVf1V:jfV'V' -g??v-w2IL4V!- if 3 VQVZQV-we VVVV. V:-VV f , V VV - H1 'V ,Q V V' V'-i W " V' . '- V1 ug QVPKVVV V ' 3 z fqgfl .ar , HV Vl5lVi2V?2 ' ' ,yVa" - - ' V ,V V VVVV VVVQ 15 V . , - V df V- ' 'Ages .pq -,-'VV V, ,gg WVV, Q ,Vgii ,V f,,iy",V1'., , ff. ' 1- ' " 7 "ff" f - V i,',wi1fsI555e ,1'V,g,v-tw. , ': -5- - , -if WSW ..'2VVV,.a-SV 51151 3- VV, ., 'I ' ' - X - ' 'fl' . gm, Vffzr, V 'H'-tv 5.4 :M V ,V,.V VV,g-la.'V-"-is-:'V-VV, ,V1,. -' A ' '- -- -' we Z:2Vf,:Vg:EQ.,y.V- ' , g ':wV,V V V - ,V VV s-',V-Vf - VVV,'VVVp'3.VVV'. V, 1-V1 VV.-VfVV,2y"e-2 . . .. V N555 ' . ,' ' f -VVV .V , , ' ft- 'V Vial: V 1,VVV..V'V',aV VV :Vq- , V 1 '- ,VM V , 'VV. -V VVVVV VV .VVVQVVVVVVVVV . V-V ' Q , " ' - jan, , .VV 4.1 W "1gg'5:'iQ"ftpgQ,- " 3315" "'gWVl?fmi5 V1 SV V Lv. . . ' Q - V .. -' ,. QVV . 1 VV .V ' X' - V -' by -Vi' iiiiivxsii Wiiftsiiil l- 'il VV 'VXVi5'fi'VVfQ' fVflVf'V2,V + W25i if T-'Y-' ' ' ' 1 . K IV 1224? Kay: VP lx-V I'-'VV V V T fzw l ' I-SUSVMA , iwffsiifi Q'ii2V'V7VVVVl55'Q?Vf'-'Q-7 V , - , V' V , .V - " VV'yVf, . Vai' VVV V Way ,VV .3 . VVVgV'.VV.:VVV , ' V V VVVVVw , 1 A ., 4V V, V ' ' ,V V Val ??g3iviVf':"-"l"" ll' ' Y - 1 l3E,VVV,,gVf55L-V' . , - V, ' ' , ,' - .. V '3 f , ,VVVVVVVMVQV A sViV,, V VVVV VV-an-V 1. V . ' . .V WV T3 -w r V .V Vasa," ,ww ,VNV ,V,,VV?54,V,VggVq?3V5V,v g E , g V VV V VVVVVV X V ,., ,,-V, 'V S, , ' 'V V ' ' V 'wx VV: , V.+VVVmaV1,V,:VVffi4V,VV.Va.V , f -' ,' 'YV - W mw4gg,5,,V,,VVV f--1V.V V - - V V . 41,15 - V, . VVV VVVVV 3. .V 1 VV VVVV V V Vw ' wig VVV M 4 3, V VV K V V V V :sf V f H inf Y ,V gig X !?5VVJ,?V'2' 5"'i'i-'J5' mum , sy? .3V,fJ' V VV ,V ,VNV VVVV V 52 - gs? V X V a 'U' V VV V ,VV V . ,L :VV VV . Vx. V' IVVV V ' ,f',. Y5ts,.-VVVV H - VV :Veg i Vg:,pl1'VVVSVzV.'V.k, , W ' V ,.,. V, ' ,-VV-.,, V' -7 V V - V , . -f A UK.. .. ' V . V ,VfV3iV,fVAV, 4 , VV Vs--, '1'VV. 'Lani '- 51 'VV V VVVVV - V 12:16 Vi K ,- . Qu, I VV' X as-2 1 1,214 +E,5"fge.' x..." lfV' Vv. ,. VV? ?2'fW'fV ix 7--WV: wg, V si ng 1g ,, ,.Vg gV.Qgif'.f W 2 Z--il 'V,V' Viix,. f f"1 :V V:.z,V'K,V- V . L. ,VV-..: fn. V K YV VV V -asm V - VV VV 'V " - VVs,,Vfz,V" ,VV - F-33 V ,.V:-Emizi-V Vzifg QVEVVVVVVV, , VV- V'VVVV,VVVVV,VV V 1-.1 ,VV VV ' 1VVV'VwV' K .V .1 Ili: 4 f V L V X QV ' 'I Mx V V ,V ri As. 'f li K V V32 V V .. if , j , Vevtwgg '- ff" V VVVV il V V Via, V M, SV ww Ex 1 I N gi V V V V '31 5 VV! V Vw V VV. Vg:VV.gV.V V- i'zi':2:fiai?i Q 1: J.'gV. . . ,, V, ., .- -V. V" VVV , . . 021' VX VV ! wav, 'Wu V ,VV V 4? 5' V V VNV 2 V NV, ..,VVV,,V,V V V VVV. V V, ,, VVVV,, .,V V-V-VVVVVVVVVV-V V, ,,V. V, VVVV- V V ?5ggQ31qVV'3,," w gffffrf V VV ,V-,,, -V51 :Qin VV EVQiV1'VfVf Tift? V V. .. -: M V -VVVKV -in Fl, " TVX Viv , QV,V,: ,?fl!W ,- Qxlgeig :fVl'Vv fQ?Vfr7V"gf ,, QVEQV , tmtfilii ,V atliff rf fi, HV. A V.r1Ll,'i2?Vs..zl f V ' VQVV 1 ' -,JV xii i'iiVVSvH.V-vg'Vg4ff ' 'er Vm',V2f2',Vu' , zfwlf'-'liie 'YV s1VV HV V -,5,:wV:wVf V V VV :V-wwa ' ' .fx,5V,i:Ve VV I--V VVVVV' f' ' -VV. VVVVVVZVVV V ' V V Vw VV V V V ,V ai VV l V V V V Va, V V Q 25 ,Vg XVVV V53 V IQWRLVN VV 1 V 11.12 -.af ,N V Vf'yyf,'w'iVfi 'Ka' i:ii:s1,sV,:VVEis?1sS'V VV ',,1a'w-H' ' I :'Vl,'VVVV -2 VVVVVzVVV'VfV,V Vp'VV V VWVVVHV 152 1-'K' 'VVs1V,'VV 5:3511-5V :'V1 f 'V'f,'1, V.. ....V,,VVV.VVVVs, VVVVV ,',V VVVV,VV., VV VVVVVVV Y 1.V'g"5:l'f3 ,V ..V,V .,., ,.VV .VVVV 112, VV V., VV V 'VV izwawswax ff V V V 2 ' 1 QV Url z 4 Li V xi QV MV K ' l f-5-vVV V X V Viv F SVS! V V ,agp V is ts if W Vx: Q V V V':.igV1 1 3 ' - ,VV VV, A ' Vnx, --,' 'im' V, V VV., Vsgiff-' . Viz wif, V ' ' VV. VV 's-2.- - fe 2' " 'VV--V' 2' ,V V .V ,VV VV V V V , V , ,, , in V, VVV, . . VV 4- ' Mi V V Qt K ,VVY V W V V VV sV -, fV.V:V VV - VV:',',' VV 4 J V 'V ' Q X V K VVV ' ' mx Lil" V V - V, V V V V V VV-VVVV rufzz, k tiV-.V V VVVV .V , V.-V ,.,V ,, , w-:mi-1,'V5V' 1 Vx VVVV ns'- V, VV'V, ,,. .V,ig1V,,V W V Vi V V' V VF V ,Q rl! V,-2 V K X V , VV.V.VVVV.,-. 5 X :V X fan 5 Va l' 'fi ii S VV M K 2 V V V Q-fy V VQVV V 'fmfg5Vi:f1ft,?"a jay Abromovitch William Adams Sherry Albert Inge Alsguth Carol Susan Althouse Angstadt Joseph Anthon Ellen Bachman Sena Baker William Baker Paul Bare David Behm Franklin Blatt Lee Braun Sandra Broomhall Barry Brown Douglas Brown Eugene Brown Barbara Burkhart Bonita Burkhart Charles Coco Darlene Coller Raymond Conrad Margurite Davidson James Davis Mary Arm DeAngelo Eugene Deisher Gene Delp Linda DiGuardi Patricia Ebersole Allen Edwards Anita Eifert David Ely Barry Irene Endy Endy Sandra Englehart Ronald Feltenberger Dennis Fick Eleanor Ficker William Field Doris Anna James James Bevin Fies Marie Fioravanti F ioravanti Flynn Focht Gary Frank Kay Gabel Donald Gardner Norman Garner joan Gartman Raymond Gehrke Robert Germaine Robert Gormley Jeanette Goss Sandra Greer Virginia Greer Barbara 'Frey Zigmund Gregonis james Griesemer Richard Guldin Marcia Hackerty Agnes Hagenman Gerald Hain jeff Harrison Doris Hassler Michael Heere Mary Heitzenrater Luther Heller Marcia Helms William Henne Allen Herald john I-lerbine Anna Marie Hess Margaret Hill Earl Hiller Marian Hinnershitz David Hoagland Samuel Hoffer Shirley Hoffmaster Barry Huey Michael Hummel Harold Jackson Beverly Kachel Kenneth Kalbach Patricia Kalbach Douglas Katzzenmoyer Douglas Kegerise Jacqueline Keiffer Janis Kenney Frank Kerns Ronald Kinsey Robert Kline Allen Knepp jean Koller Dyanne Kunsman Jo Ann Kutzamanis Carolyn Laub Margaret Leardi Henry Lessig David Lienti Edwin Lloyd Ross Lloyd Ira Lutz Charles Manmiller Roseanne Marberger Brenda Mattson Nancy Mattson James McKeone Alvin Miller Bruce Miller Carol Miller Ronald Miller Sandra Miller joseph Moore Richard Nein Patricia Ney Brenda Nye Sandra Ohnmacht Paul Oudinot Marian Pellegrini class af '60 class :ff '60 anw:,w,fw,sw1r laura if-icwaw, u-on ,mfrmws.aam11w.frt Irene Peters Marlc Powers Barbara Prutzman Andrew Prydybasz Dennis Rahn Gerald Rauenzahn Jolene Ream Merle Reinhart Bradley Reist Kenneth Reitz Karen Rentschler Joanne Rohrbach Diane Rohrbacher Bryan Rollman Linda Rothenberger Irvin Rothenberger William Rothermel Linda Rossiter Martha Ruloff Jeanette Sanders Johanna Sanders Anthony Savini Candace Scarince Spencer Schaefer Ronald Schell Andrea Schlicker Robert Schmauder Francis Schnable Suzanne Seidel Richard Selig Dolores Sellari Carol Sensenig Connie Sfameni Dale Shaner Henry Sharp Terry Shaub Robert Sheehan Jon Showers David Simpson Harvey Smith Virginia Smith JoAnne Snyder Robert Snyder Judith Spatz Leslie Stamm Glenn Stech Treva Steininger Barbara Steinle Joan Stetzler Joyce Strunk Harold Swoyer Joanne Terenchin Dennis Trout Susan Trout Donald Ulle Darlene Wagner Renee Wagonseller David Walton Patricia Warmkessel Doris Wary Arlene Weber Warren Weber james Weidenhammer Carol Weidner Franklin Werner Sandra Wertz Charlotte Whitehead Donna Williams Patricia Williams Herbert Wolfinger Patricia Wollyung Gary Zieber class af '60 'wzflig Pi ,Magi X ga,g:1V,s gifwi-igggfzie Efseizff-' fvm -Si'fi'1??3Wi f " , Y V . ' 3? M 'V . ws' , -- :ras-.gd fag 1, 'VVCV-1 V f.Vii'.V Wit V QQQHEIEZSQL 4:1-swerxfvf-sift " Y W X .r a ig: H , 5' terms" 'V v2.VViVU- 31 gg-Lwa1fff?5fg- 18145745542 4 'asf :ta " . , . J flirt 1. 1 .. ,1 A swsefvi.'5' ' my lzcigz w?de:aVgfQ1,y55 ,gfa:3wg,Q Q, - sg . Vw:-m V'sf,V:sfVf2 VX XV- WV .- . ffm ,Q QV fNa?L::2Va ?afaVf :ws ww f -fe V 1...,,. IV -7 1. .1 mf V v.. F: fm- mr, .,t,3V, ,sara aw :4.f.1,fyf VarV,agmwf Q Mn in-J .V:e'.g.: - 9 Sggmgi V. X yVgV,aVV,V g. 1f,,rgfA .g:f2'2j.V-. -- is Vffhf f J.Viai:'4i. agtalsf t :rziixy el ibeefgi Veg-f:'s V 7 'sr Vljzmf- ' ', jg e .:' 4-5 tx . . . rfasfaf-5 f All . , :V?L5s.r.Yffg+f grl M 'iff 752535112 'V X' V ' V , 'V V 5, w . - ef A f ggwzrf-'sffffftfgzfQ- ' -, f waavf- ' , 'Izfi K' ' ' ' . .. ig? 1f5li.i'f7 mfr:-i'?.if'sfii:gi " ' ' 'E ff V ' rf - A A -" 525,43 - ring., -W' ai " 4,2 Qg' , gl'VfVigt ,, . 'weigsfisvisz5555345 4 , . 1 . :Vg-1 V , !gll3Q?jff a3 Hfevgiggrigg a rg . V ff . A ' . if V . z '3f?Z5rifffVr:A1.,1 1- , N w Ufflffl -xwlf1f?fi?asV: Sw-gfffza fiwiarfa Q: - .V iff ' - VI" ries?-924-iV-1. . rV.lMi+a f,w will-0 'w?3f1?i?2Qffigw yQns:f:?fif 4. --: wfffw -um If '-'- : . - 5'1',-QVfV-QV wry,-V,w V..f Vr ,V a, w,,f ' Wwe 3,5 'gg -Vefgwpxl X. ,Q .6f :l?3'ls'.l, , 2 ., ,fr w sffs visli V'ii?4?3i1f4SVaaiV.V -- M LV X , 'lp VK -1, f' ' .- A ., , 2.1 . : fx Vzgwf ag. V' . 1V.i:fgvfV-lfwz f 1 V V' at A' .V 1 , " ' - 4 - - S . -. . V- - -.. 'VL , V1 1 'R 'fa V A V . , A ' Vfy dis- 1:9 1'-14' f 'X ' :"-"Fx--1 , 3,51 , Vjfia, 21,-iJwij5f3i,iggk,lkejigziliy lx ': Randolph Adam Robert Adler Sally Althouse Georgine Antolick Lucy Arnold Kathleen Bansner Susan Barr Donald Bartashas Brian Bates Carol Bear Sandra Becker Carolee Bittle Janice Bordner Ruth Bridegam William Britigan Ronald Brossman james Butwright Frank Cernobyl clus af '61 wi.Vs24.ef M111 V-V :Vw w1.w-wtf,-uf ""' 7c21F.fWW "W 'Mit W, ' S Y ' H f V ' or L' r -:V,'251V . H 35 VV r I A 7 22315 .. , A VV1fff',2'fm1 ' ,.,. 'aw' 'Q-K 'f :E asf, L X S I .1 ' iw Tri-215-1 f 1.g: rr g5,,W1f"-. -V is .v f?,gV1,g, Vt A ffigv V-3-gg rd, , 95525 Wil' : ' Wi 5 Q wV,-P2012 -i"l:-:Mei V K ' 'TV' 4. YJ '.,,. .3f' . 'fr-1 ii :r IE? ,. Wy, - - - 'neg :E 412 eg eff ::. -. 7 M4 1 . Y W f ' awe- ,-Vt - ' "fe: ll? QV . .-1 1 - wa: Q. Vrggiwr WV-f2i,f.V fa 'H -5525 Wfiismigilzf fV,VyzV 'Ii if f fffi' ,filzatrrg 1,-,rl-,tr IV --MV, -- - gm. "iw wars- K v -'V-rave n: f,1wV,V .. E Q V ,ts M irfaaa ta 1,-111+ ' 1. A -- rv: pf ff ' 'V "f t Yffgwl' X L54 ,.rm5ff.z U2 :gizeeyx-Jr-, : 1- ' S4 V31 giimfakg 4' iff.-:-f.. ,?H A fag? 1-A , :mfs Vw: tr ' .g N1,r.m f:: a,1,gi1, 1-u img , 3 -- 1---fgl5.1-mit., UV fEgm gS ' ., i,,j f V X - , W Vw, f l ' 1 2 -3 -f:s1E2i.VwgQ, .mi-ku, . . 1 V 4' fzfwwfdi Y' i gV5Qj1ghgVh, igmegg, ag g1::rVV, V1f12' pix, -V 1 ,,.r , .,..,,.., ,, , VV V R, K I . t .. fi-'-'Sl'-YQV'l?iiVXf '2'3s.--11111,,?1gv -W . , fr A ff .1 V ' :VwV:::'V2-:Hz w e -V-- m y :M J fir SV pg mg 5. ,, V , lam '- V: u w - 3, VV. ,I .Vt , -fs,.mVV,,i ,V. , i.mg2V--eVs.s,,r-wasVgsw -J--,sus Via V1-Q, ,rV,.A., , .V . tQ,fV,.V, R., v,,.,,,,sl,,i 9-,m.VtVV A Ll, .P . , Q pgfsig , - - img: -f nf - r tiff 41,gV5gV mmffz. :'f'?11. 'S.".ffa XXII-3, 1 ' -+-1 -'fiww V' 1: .- ' ' n M V 1 65972 .V 2 raw , ru J .MMV Q, . -'z,+VgV,,1f.1fV-Vw . fx V4 ,Q X Maw fs- ,al f Wi,-CV tgp swf wil, ,- A " ww - mt-K' 7 ,farsPV,,- pw.. Vs ef ages . '- fVVV.:1af fffgefgyywsjvsrge 55514255 M arita afw-gk M2 - . . QVgsq4-gi,VL- g , -,gy Lq,,.,g ffVzzf-'gfzg fi :7 ., f 5 pf.gmV.fa5QEaSS1 'Q ygfissg R , 3 xr - 4 ggfsrfiffz iw V r 3lii,f'i1E.Q J A' . QV .iii .14 V. , yVi12V q iifililllfl gg. --224 was - ,f QQ555 N ffw izazw: if , , w e qw A VV Ja nfViwV4.'f 's-22 if -Sz 2215125 ??t5l?f?,. "' 4. X K Q '?zsif4?'- 'fm A -fx? V :::f V.+VeV Wise ai' A f ' 1 gi: firgf fi . ,QEQVQQV ,, . . V V-VV9: - 5.3 y vgy, :zm-z.. ., V,V -I ffm.. ,., .- 'f 1 V' , .ww ' ' -ft -:ge rg . .f.,V ::V lw?ss'lx'f " st ills 2 "'9i1' V tif, K Er e: fV',11f?3llelEflf'V 1' :if - VVlf2?'V' -V : . J affsl -W5 Jlffliwi aswfw .2 tr' rifym. H. -fsVf , :-:Vw .. -V QV: ,nuff ,fm S-W M ,W W SH i,,sb-H5535 e'r,yf1.Vf V : VU :gr .ra .mi get-92252-f's. we ww-IV 22 V wiv Wm . 4. V12 V l f:s 1gl,gVVt - if' 'V' 1 fl Vflzfiqf , ' J 'Eiga rits , f , .. , .5'?i,Q' ""l151f'wi'5l11 2i.'Z-:'kQf'r:-5'1" 612.1 ff? Q Q L K: - li. , '1 5' 1 hV:V5E'ii5-"' 'f f,j,59ji1fH,i:1:', 'Lfi:y.,2i. ii' -X.tV .l5:L51f pi zj W-Vega A E- V,.4VV,gffflggjifgaiasiriaa - ,u .V,-Vvr.,f1:ggf5i- gg: it --VV ,aV,gV- ,3i.i.xe5Za5eaf. awiavitzl '12 rib?TTU?E51Ei'if?a?fifSU iwiflflf 'ESWHF' 'Wf1"'vir:EEi 2 ' .ima f ,1'wi,f 1 i f"Vf.1f11 News'iaiiieizfazems'i,- QV -A'zf1'f ff y-ag,ggv1ga2-fqewV1LmWgm:Vehsffggmy fs :yy-yn,-gwggzgalxga,-Vx,-V.ag-r ifVr55'1u,gslif?f4'- sig - v5wN5w'2fw:tf ffressf, ., szgvz--:ia-5.2 ' i?4f1?1viw5?1:evzezfiafre-iffHwveifzia 1,V?22'rMzetsffiiswffikfffril-fff"frl1f5lf2c 'fifzfst .ts.EV,VlssxV,s1 f -1 wi WV Mia . .fs-1, ,za V, wg-Vg VV- , V. L, ,.,,.. j.,,zgZM.1L,-,,.-,L,- aw -VfVVgg,.r44:,i,,,, Mwr,g..M,.r I ,,5,?.,,.,,.5Q,.b,.A.,..k,QgsNg?i., .W m5,x,:,,,A fi: X L 4- l f' 1 -' . . " ,.. . - V 3-fl ' --VV V. ig xi ii ! jizkzgi Siefglqrifi "Fi ,.., ,f, f?V Qilflbff Semi 5 fwlk Un 'al ,I 'fii xw fi 27si"?i "Y fe.-1,32 , i f 5935145 Qliiligql' .V ,5,,tVf,-V1 5 jsg,g5l,gf,g:,y,,g, i.ggrsV:r:r,,xV-5 g. ,.Vr M? igfif Q43 fm: 1: Jgsiesew,-.5i, ',s5Qia22a,21frgffVjS,V''wwfykgs' . -l 1 M?'fi,Pitgw 5Kf,53fg5W . 3 -'we :- :-:-' ,e141gg.-fbi? " , " . ' ,V A' ' A. ff Y ill kfzV1'i' 2ff gt afffrff-1 S fwwezffzaafs flxiw ,r s eem class of 61 ,. Q a11f..1faf.a , 1,11 .1 11 45-' Q-fx i , 1:-g,1r , 11 1, . '.ag111s.,1-+11 -- , , , .1,.g1.-,1 iyawgtx--11 . .531 1+ P 1311-1 'iff 1 2' 1 r w' , 1 ,, "J " 311 1l11tl111i?ti .ff '?Tlliilif?li'K,l1 f11r::J,g11r1s 1 .11 1 g'1:,'1,f lfQ1.'1 wslf'1i.111111 K' ' a1f1g1lww1il5y1Y191?l' 1 -'.gg1'5gsrggzSg4v1Zgf1' 'i'51i.g+F?11 1 f 1 3 11 1- 1-,1 11-15111. .1 11' :1',LAsf11z,-1 .- -we geggaxgggg 4,1 1511.119 W4!.:1111,.m 111 1,,11,1, .11g1,1Q11w1 - 1, -. 11. .1- 11 1111, .,,1.11., . -,,11,.1.1..11,111 1 1 M 1.,.5W, 1. ,,,,.,,,. .,.,g4.,W .. ,,,11,,1,w1,,111. .1111-1.,.11., . .V .. 1 1,1111 . .11..,1.. .. s1.aa,,, - ...far .1,.11,111,1.,1 1,1 1.1.1 a 11.1.1 -- - - 314-M11 43151, 3115131 1.111111 111.11111 iw 1' .. "11'1 1.1.1341 111lla1i.r1. L -111,1-Ls11W11,7 11K1gX5L1,-51, 'W - -illillfilifl 1 14111 M, 5 ' V1 11 - ,, 12 x.111.15 ,,rw1w1-111m1.1,.111 11,1111 1,,111-1- ,I1 11 fs- f.1f1.111.1 111 . 11 11,:s1." '-11f1a1nw11,1111.1 r 1 1,.111,,,11.v11 1 11,1 .1 1 ,M 1 .11 111 -1 .,. ,,..1,.11,11 .,1..11-4 .ad , .- . ,.,,,1,,,1 K5 . , . ,,, , .. A . ,.1,1.1 .wa . 111 11111 .11 5 f-,- 1+ 1 151' . 51 111' .111 wire ' . -- ml' -1,1 1115111 111m-W 111111 1W1. .--111.11111 1a 1 rf.- 1-A 11 1 u1:11111111l.1f,11ia 1l111a.. 11. 11. 1"11'11m1 1-1 -1 . . 12. 1 -.,1.11f1- 1 2 311511554 . .3 . - 1111,1,'11i11-M11 11111... ,1.11.111,11- Mi- sf- -.m...s ..,111,1111 a11M ,r1 0111111 1wm11111 111, ,. - . . , , , 12, ,1 1 111, 1 ., ,,1 111 , .1 - 11114111 11111-1 -1 1 .111 1.1.1.11,.1.1 H1-, m f,-5, .l1. ,111-11 1.11am ,..,, ,, 11- -1,11-1,11-,1t .,1,,, ww. 4, , ,, 41 ,, yy, , .4 ,I L, ah. ar' V 5 . ,. .1 an .1x.1,,.11 4x,1gxsw,. . 11 . -.gm .mw11m41s N11 7 - -- 1 111r1lr11wxx1n1s 1,7 ., -Mx, View M195-511 .mea 2. ,, 1, ,U ,,, . , , . J 1 11, 1:1113 1 1151 111411111-1111.,,1,.,,.,z.,1,111,.11,J.. gf, ,Q ,,. , ,QQ ,. ,. 11 -has . , ,J,,l1ygA,35, 1, . .135 1.1.1 M" -11-f Q,:'2'ese1t 332-111 wf '1f1:1f1ilrl.e11i'w 1 1 'Nl slff25f'1gl1W-ffa24653225-M -Q 1l2?f1iEL:?f1f51 fl'-V " 'f7f2iil5ill1lf:1lvkaf' .1 111-t11l11f11 151,41-1.21 ' ' ,fn 1-,1',11, 1x11i111f111 , l1Af-15-M15 1111.111.1aua.111 2' ,w51'11,,25za1.1E,a -1tQa1.11 A : f.:5if111s11i1e1l1gm1!1liE?1'-'fs1 1,11r' 1-1.-1s1l1:A'v:'e111iH qf an 1J,,,g',.f'f11sl..f'1,, iw- 1 '- , 1' 111.1111 ilflmlr' ' , ,.1qe2r31gw9,:a:1Qf1zegf:g A .1.1l-21 ef1'1z,zw11 e .1-wee. x 'E111.': ,11gfa1lgsla1eQf11' 53232125-.2 l' S '9i.QFf-11riika1?11!tIZ12f1. M . .,11.,1, . 1.,, ,. 1 ., .. 111,,.W,,, ,. ,,.,.g,,. 1,,1r,,., ,z .4,,,,1 ,,,111 .1,,.1,a11h..111,1a1 yy., q 1. ,. 1 Q11. 11 , . W, . ,w1g1,1111.11Nl 1 J ,1 ,-111.1 1 1-11,1f..,1.,,.,, . .1 1-111111 .. .ea ,,.1, ,LQ51-afi..-14 r1.f1f,fr:11. ,. ..., 11e1,11,111v.1...1. 1,111 ,111l11al1 .,11 1111 :1z,,11,, , WM N1 1.1231 1151111e,g11111fl1gi21f,11, 11 -1112111121-51-f11rf11l-515242 r'14?11.1-ea, 1-fweflw-5+iEflfr ,211-12f1f1fm1 l11 f1l15ff1?l1i'l51l3Nf gggtggf . Si 11,1':,,1v,Ewz:,11L1 1.1.1 1-1.1 wrt 1,g1,. ,15,11-.. 11 g11.111,113,g:g,gxggg,g4f '-,':2f'e'f,,'1111,1111 f1,1f11r4,11.m ..1y.11.1Q-,ca , . -1111 ,,'w,5, A-q.:a.,1y,-3,,14p1,kE m1 ,imu1111.g 11, X55 1.1 1 1: XAWYM- l1'I',T,t.1l - x1 M ss- :1.11l1-111s.1- 131.55-,.1,1 . S1-1TW'15,"l1 'Z-3:"l'51'Wl'91T :Qi 11-111 ' n 11 :x 1z., -gg iw 'N-11j1.'1g1q, - 3,1191 21, 1 "lf'farf14'514211 sew.-1 11, 1,-11.11.111 1 241'f.1,-211121.51221 610 wr 1111111111 11 .way 1i,1.'11'111f1m1,mf,:1,,::mfe1. .11 11-i1-Z1-if11W ' 1- ot 1r'1t11f1r' I K '1.'111.f1 1w,s1211'r1 ,.e5: .'111'Q1'-1"1'1',1'11w1,f XSHQE11- '1l.'KBlzi5fs'l il-5 VVS' F? ' .fs1M'ii:1112Hun.1L-sr' I f - zz, if li 1 i1.11Q::1fif11f1i gaaaarlrqgrzr-121111112 a1 g21gz2fft1if1a:,a2 lfgliiifirllll 1 Efiflffffifilfw ,igllgpiiis "1-4231" " l1fXLfLi1 "'A' '1'i3??1gl'?f'2g.f- Wifgiig i 9 i 'A-2iQ.z.3l1i4i'i32s 11111,,.1,11, 114 1,-,M11 1-1r.1- f1..z1 2 Q-fr - 1 ' wr' M wr 1111121111-11t 1 . 11 ws, - '11x1-,wr 114-1- .'1 ' kiwi, ,Sm-,a,11 1 ,11111-11 1 ,a- ,111 1 ffwia -, .1 -vm wmv 11.1111-11 1,53 Et . . .1 1 11111 O11 .1 11,,.,,. ,tw , , .,,. ,111 5.111111 ,. . .. ,Q . 11,.,. 4 1.1a11LH 1,,t,15,, V ,, ,1f.,,.1g1511g 4 - gym., W1 ,. ,. 1 . 11,1,a..,11.5, . .mawfa . ,,,,.1,1.,11.1.15.11a1 me. , N, ,,e,., ... , W, f1.rr"2' 1,,11s11-11 ,ui-1 .xfff v,:1'1'1.f.,,-M l - . M11 widrlm . . , refer'-2, fe K 1 11- ,f:11'111'11 11-,Hi-S Q -1.11 11 ffm . iwllwilti 1555-51,i f2aagNg1,.1.,f1 an ,, h,qx11,. J - 1,1E3,113,1.13JX1E ,.15.11,,-113-111119 v1.,g,5.,,11,-,, . ,1,'1-g.fgw:QyJg1, f1a1,,yg,,11,z1q.5, ,124 jg? Qgvxgbgg' Q' 'auf' 13'-Q -ffssbgzs 3951314 2!1!21i??f1915a1 111.1.,1+f as tl ll 'gy Q, H 37117. 1 5115, ,,1.:, 11 ' wiifil-3575117 'A A71-NL -1 , Z J"1l'g1" 'ml-135 -: F- - 'uf' ' NWN . YF-' '1:q.i:'s,m z.q.1QgYi Gus: W W. W ' ,VI1 'EZQ 11 55-K 111112-1 - l11'l1r:t1f121 fl:-sz l hlisfzri ,v1m1:z13?lt .. 1 , A 125351, Wlfs, tal 11112211151-'21:,'11f-15 film? 5551111-1.111 1-2112111111 . 1 1 .W 1 ,... 1 1.. 4. , ,Q OK . xx :nw .rx rs.: 1 K. 11 1.1 ., s mx ., ,. ., x... :Mm-Q 1115.1-111 '11. 11 1.-11 . 1 11.11.11 ws, .. wt.-1. 1. we - w-111: a11f1.f1f :1im1,4111 1115111 ,1..1.111.1w11lfa 3. JFM11 -55.11-w11fJlrf1 '--9 155,145-lg,g pf 11.1-151 11Qi11gs,, ifr1Q,1112,11 ,.'1i:s1-11 5?11fS?iSEEilli1+' fli5115l-s'. 111 1.1f1'.5,iUL1,:153i4Yza fkiiliwif, 1- 2-f - liigfiilvrgtfiwz 11 11 . L11?5151E1Z111,g1ELmf'gi,z 32125 ff'ifgtQQ??if1f1i11i if "'' a2fi112fis,'f:Q11-w2f1 Bllllillldlfl Q11 qaitfhffvf-sif11f'1 51-1sfi1a1f+af 1. w i-fzl11:g5l11: qmZis1111f,11f:1gffm. .11'- 'fl12111aaP1 isa5!1.,-M511 .1111 - 1 .1 11191 1 1,1 1.-1 1,1 ,1- 11:1..,,111111"1 m1jllj'U1 11111.-1 . 115111.11111 ,, 1f1 11 1 ., 111,.1.,.s11- H -1 , . ,11 -- :lv M1 1. 1 H . 1.1.111.11..1111,1., 1.3111 Ft- ,, .W 1. ., .,1 .. ,, 11111--1,1,1 1.-111-1 mf, - MA1111,-.1.1,1. ,,3111,,1.,, ., ,W , 1,1 11,.,1,.11,1, 3,11 .wfpfn s,111,111111,11,z,1g , ,sei - ,111-1 .,111,11a1...111 jf? ' ' 55551511 last' ,1 15351 ' iZ:11,':.5gg4i,11 1' 1 ' 1 2fgi1g11,?11,,311g55ie5f 52.1231 111El:S1zf fz 3Ef:11gwz sq . .1i54111g1-11 ' 'Ji Q 1 1 .. .. ew . 223355-1f'l a3tlEf Q,'f1:2i'i -Ni"-3' in:f'Qf'i7?ifl1l?l1fQfQl-Qi?'fYf'i2'v1fXi3'E?"-1all-ifilfs-l'lieu- 5 , mafiliwlf qriififl Via Elinii?a.5?Q!li2?Z's?Z??i 1"l.1T'vrfli.li-,'f - '.1 ,1 'Y if'.'i-'ffl ' - - 3 'J ,E1m.1'S away-S5JZS1lffiix'r1x'rz1gn .1x,,x1,: 1 1 1111.14 '1.,'1,,.,,.,1,.q1, ,- '11 1 X.. 311-311 14, -gmgm Lx rt-1, , QM, 1,,.1 -1' .1 N1 to I,-fun, :1,1r111w1 111-151,11 ' g1.9mj5g1fj-1 '-,gg,g,g,'-51,-.fw ff k g1,11g f1,11521" --.f-11-,'.-211 :1?1g1i11y2gf1 7' 11 Wiqiiifl i9'il571YYf'f a,112XG1:if21' ' fjifiw, . fl., , M 1, ,W .. . ,, ,,,. 11 W'-15 is .11 1 -151,114 41-. , 4, gl ,.,. , , .,,xA.,,, M,,,,,L, , 1V..1..y1. M3651-9 ' ' ' ,,gsEWi1a- 1l1f.:1"11p,,afw1,a1 A 11-W? . -ff 1 Elr?'1:w, r A ..mgrz,,4 1121sr:1e"1- fi:-'I-1' '--l-'57f15iff3f'YffQl 6' 1,?1"E1'ZfY5Ya,-'ifEffl-i,.--ri s 'i:.tf-'117'1 f'."' . . 1-'1fV1a111ufIr -EI'-1-We Wsrifza .15-P18121 -gg-1111,.1 .. ,113 11 11,1 ,e11wq1,+13 ,Q . 1 1 11y1.11,11w gg.,1,,11,,11111m ,1, 5111.11-11, wr e. ,,. ,. 11131 1, 11- 1w,'g1,1A'1-,1,1r 111.a,.111,:,1 p1f5,g11111. kL 5,11,11,' .. ., 1 gg.-.n L1 ,- .,3-M315 ,, , 1.11 11111-:1z,r111gZgfa1m:t11,'.111jg.-1'1r-a', 511. - 11 115. me 1. w,11i11i111 ,111,'11L:wr1 -tm? 7-11' ,. . . 611' 1" z, -- 11 111111 111 11.1 f1,,:15g'1 we ff' 111-411, 511 M, -, 1 1 1111211113 -- A wgiii. fiJ1i,if3' ,:V,g1.5,11i 'A , 151, ":a1.l.1v1m 1-:xii-E415 tfE.1a.1 'ly K, K,'.4v'.,w1.:'13,f11, ffgx lwgilj ffm 1s1u:.'1l:'g'fE11fE' L1-'rr 11 . 1 """'i 2-'-'1,-,lm ::. yWz', 'Wifi 511-11.1-11 ,5 11 A 111.11-1g1?. x 411g.1?3i11s,,a g11 1213311 .1 21-16211 'wgga ,1 11i111g,111i, 12531 ,we 511131-611 1 1-1 ,.1a1:". 1 . -11-, ' , ' , 1,1,'111i11.11,11 1f - 1, 1-z11,,11'11 ,11-1.--.1s11 ,L 1.1 -,g1z4.11111z1'11.,' 111, 1.4.4 16-411,-1:1 1: 1 .,-111W ' 1 if ::3f91lEEW L-1lf11,1 1-2.1.2-1 g2g1121"-' lfk.1'ig1,1r:al'l, 355?11'f11':11i11e1,111 , 1,1 -. fwiszgg? me ' 'fa 1 . . ,ff - .121-'xv 11? 1is:,2.'11.11v1mza,.. .- 1.-.-meiSW-1'l:1:Ifs:t1: 1.:e1"-f'- 11- , ffl. 1.11215-111 1311, ,. lr , 111- 193, , 531,11 N. 11.h11,f1t1-,.1'-'14,,i,M.. L 111111111z,1H1,1,1,ms,,wg-'z 111151, ,, W ' 11111111rs5c mel 'ik S ' '1 ' 'f , fl., rx ' 11 "75it f 'T15, -641.2 FW S 1..1,-1' Yl1G'5W.HsWl- 1.11.6 1 .f . .',. -1 . 1' 1' 5',,l5fl'lsi'1I il-1 'i1i'lill .52?il H111 '1 , ' 1 "1i?iE1?1Z-QSM am i: ii?fiL5fZ55E7X5'llf? , 5'l.?1. 11g',,?"-5. f-I-.1,5EH11j:ft L My 1' , 1, 1 - ,z 11 1 1- 1 - :rim . 11'1f11,' 1 ' 1.-1, N'1a- "' r1'1.1 2- ' 11 " " -, , . - 1,, 11.,.1 , " ff" ' 12-.11 ,-1...-. .fa 1? 1--' -.1115 A - -Wir-M 1',1.11:tfi?L '. '11 ggi ' "A1l,qgEfB:31,lgf.gY,,N,X1,.1f,. 2fNlg1,?2a:25 1 LW es' - 'I az' 411.55 ,lgaxfyilwifihl513-E11-'f""..fvlil?fii,5i,i13 1 l,'1Qk,11fKI,Q'1 ,i",f'QY7l11 iilfw'E355i.'1.gl11.lj11Qfs1flElizllif-51 535172Ei1Efl'f121iQf'1-1I-,li"-'piiiliigffwgrjl13, jggg1'5'f11'?,',2i.,I1,,'1I1', .1 ,' 5fQZg?Q?fE5gQNxf-xiiTvifE3651Fl-Y21115fSAgQQ5ff1 11111111g1g,..11-11, 1 1 11 - 7.11 V11 11 J .,,,:1r11,115.155y1,1,.1.,H1 ,J ,7q,11L11 11.,f11,g1f,1, 11,-.,Q.,.11'11.1,11n,111.,, 1f1,1,1.11,1111.11e.,g,z - in 5,71 - 11111.1q,1111.1fg1,,1 1,1g1,1.11.1,.11,1,..1,,1,1. -aww. 1 1 1 .1 . ,11,11,11-1,, ., ,. . ,.,., , . . , 1.e,1.111,.11....,, 111 .1 1.3, 1, . . . ,1. , ,. , ..... ,. 1 ,. g"E'5g1f??iQ21-" "i111f11l,1z.' ' ' 11-112'-l1'ilf1 iQi3i5'5STsi? Q 1 1 Q24-f5z"I,"1i-1153? fmi-:Mi-3135 f u ii'ls?'- 12751-g1i'l3E"U fSl.5iViE2itf " 521 S5'S??El?i3iffT'1 1' 1 ' L1'1if'E13'3? ' , , 1 -, , ' -'f . z.i1 ,.fz-1.11-1?-211 '11'I",1' HW- ,fK,1i2. '3.f1llf'.if1f L5'11f-il? !9l2lliiifl'il5lf i'i 511f?l?,?i'Q ' ' . - ' 4'4'-1 '- . 1. , , '. 24,1 1 1'l1?1If" ' 15'1. '1,'E2'Q1 f1.h11U11t'i 5,!w'f1Q4'1iTELl S11,v1!1's' ,'f12i11 1 11., 1'f1i,',, ' -El., H721 5 M-.l11'1'- if-K '1 . lf'i1?i3 ill li 57153151 Qii lqilw fif'Z?'T?ff2S 1 1'3?ir?i1e 1ii43f1?'El-fi P23345 " Nf1V"f A -' i 1 11 ..,Q if ll 7111 11111 113 .,1 1U.15'1f 'f ',1s1':-1,,,1' 111121 ,.13.1i1,1 ', 1-gfgigiknf til- 1. 1 " 1-3,1191 1,11-21' ' yy , ww 11 . 1-1.1-12, 119-1 1 , 'ef , - 1.11. 1 , 1. 11.-1.1 -111 1,1 -11 1, ,,,.x,,1,11. . . 4 ,1a,,1,1, , 1- ...11 . 1 1.1 , .1... . . 1, ,, .,.,, 111-if if W-1,-.-,1' 1 ,z 1 if K Q 1 1-1if11- 1' u11l1ta1'.11i111:'1115r1f-1-1152 4-11,,111,f1 .a1 N1 1"' wat r11 s11111w.11 ,1, we 5. 'aww-111,11 1, ,1 -11 511.511, - :11 -,11,,f1,'if1f1,1, F X ', 1kf1gf1g1a11g11-5111 1,411 - ' 111?31111'11 z.1,11f1,1,1,11-'113' gi -1 -.' 1'r1f192-'W ' if.llef?2:1 t5 ,A11',111-111 1 r -' k7'L:fl- ll'11'ilf ifi'?iff i . . rip ' 'i am' k1gg.1f', ief' 1.1, , ,f fw . ' Qi- 3+fA'lA???-25155 .11 'iU11il'l'W-f'1.-ATE gm? 411 .. 921--2.1,f1,1,,115, ,ry 311 1. 1115.-i 11.3 Is.,1,11'.1 x V .- ' l1..!11611252,,3'1z3 1511. 1, .W j,1Egl-1fF3.?,'f'g15i, sliwgyrfg 1-f-'ulfrf ga, ygvl J-12, -1 ' .1 .11 '1' 1111" '-'11-.1151 fer -. 111: 1:1i11g:1z1'1mz,1-.'?1 '1 -1 ,g1-11:::z1fw-1.- 1 -1,..z., 11 ,' V V v'1v :Fw ?l'l8i.f1'-5 ' 11. V:,:1t'l1v1:1rvlE111Iw'1' 31 -iff11'11f111'11'1m?,1- ::1,11-1:1,5,,??Ui'?4F? 11il1,irf,'119 .' Q- ' " rewi- 11 . - -' -gsw 1 , 111!1lg11' . -,1.ff.ax . 1:51 1 111f1,11.-111114114 1. 1 ,- sm Y 'i11iiWf1'i11-YI,-' 1' 1- 11 1 "1fQ-7'1'- 4-111"111'-f.f1f1-'11.t1-1134951152211 Zwitiizfggigggtflzgwgww:ggf1'11111g111'f11'1Sf1i111fg1ig11Wa'i15.23-111f1..i11,ff1s:fszI1.5g11as.g1 a:a'1s:1i,..1g:4,.,3,-111,,.agz111z,g1'z-g,-1.1,1,,-1 1 ga.. " .,'- 1 " ' 111111111111 - 1, .1141 "f.,3 . .1111'1o.:Q1 1 "J g1.111z1.z111- N .1 111,,.111111.11 aua.11r.111111 .. .. ,114 1f11:111 .11 - -,ma -1- 1 , . glsisz 1,11 '1-tiffrfffrg' zm1mr1wi,e- :lm 22511511 T111 ' 4 1 v . , 1 11f1fl1 1.131 .111-. -fZ11".',1 lr:-1. , Qififwi' 1Slf'l1i'l4ii " "Sff4f51:' 2-2:-232111351-5"1 .m , 1gg11-2111211711 rays? ' -,b1'1.,, . ' '-'SHI , ,L,g,:1i, 11 1 '.-W.. Hifi-' .:fW71- 1 115--1 1 . 2 K-152125 lmw 'wwf' -1'.111i11f1z5f.1 i1 21f211ff11-'I11-111-' +1.11 fe,+1.er: , 111 .11111.1'1 11,11 .,.,,1.1,, 1,11 1,41-l1z,111111 1 1. 11 Y1 fw J ., . -- A111 '1 1 1151 1111111 -1 v -1 11111- 1111fffp11.1111 . 1111- 1.18 iam - 1,1.1s11.2,f 5,11 L1 V -V xv sx,1,, . 3 xx S11 y. 1, ,',hZ1w W ggtv ,. ,.lf'.,11' 1 xx 11 11-1e11y,i'g 1 ,, .. Q 11.'.,. p fm ,,A,.1 1.' -5.l1,,4,x 51,1 1 W1 '- we V.V1,,jV1,, 1.11 1. 1,11 1 .18-.1 11 1 1.55, 1z,.1,,11, 31111-11 11.1, .1, . 111.114.,,..-.1 -9,1 K, 1 -,.11.1, ,,.1,,1,, .,.,,,.1 X11 11 11 ,, K, 1..1 ,a, 5231521511-.9111 ,'.itil?g15??f?' 11551-.,111 1593?-i' Il.f1-'Afi2fi1 ii? A "J-,.'iff5I1-iff Qililflig gEH1 f ',gNiY1,vE lflfiff ' ifil,.g,111-I Sl1i,fi1y,1 4 1.-4l11,g11,'1-,1..1 11,1 11 1g.11j3.g,' - -g1.2f,111,,f,,yf-gg ' f - JY: .1 11 '1 , -' fr i"1vf1Qa13 '1" 1 111's3 1'fgU1asIs111fi 24315211 ?f ?11?" ivl5liIgg 3,551 11--1121, lfiiff 1 1 l1'1,1f,f11i,'1stf1sf1,f'1 .. . . 1.11, . ,.. ., ry ,.11.1 .1,,,,1.,., , 1 ,. ax., ,,,,,.,,.,,. .. , ... ,Ms .11111.,.1.,11 1.11..111.: ' 1 ,'1:,11t 11 11f'11'11 .-Tp11.e1.-111' ew 'fri-r 1'1 '1 - 111.r,1f.11r t'1i1'-Q1 1f,11z.,1 rl-H-5131111 .,'.:.,1l,, .1t1,11,,,1 ',l+, 1, ..11.11111g:111l1Qf11 -11 1 .1- ,L -1 11-' v 11 11 1 1,1212 -' 2512- 11- X11 ww,--.11x111l. -- 11z.1.... , :xY'61,, 11f,ef1,.1 111 1 51 111511 -5 .wal , ., s1,1s1111-v-11111. 11,11 H111, ,s-1w.,.,, , ,1 15 ., ..1... .1,. 1 A1-av -1 1. 11 1 1,1 11 1. 1 1-1111111- -1 S11 . 1.,,1 . , W .1,l11 1.1. .1 ,,. 111. ,.... 11. ... 11 11. 1. ,,,fs,1, ,,,, i 1 1,...,. .1 . .- 1, U E, M. 11411, H1111., 1.5.1.1 113 1 11 . 111- , 1..11..,111111- .1-1.1.1.1 me an all ., -1, 111,1.11e'111..1. 1..1s111z.11,.1- 1 1.i'g,1i,g1,1,11,- - 11.1-1f1.w 513211. .1-, M1 ga 11 1531- 11:11-1.11m-.,11,,!.1.-1. ,fam-1.11 -,, WSF. .,.,, .,1f1,,,. V1,N1i.1f 51511,1,.--11111.-N111111314-5111 ' W -" YH m:1z1las " ff1gq1'1j?,12f,gg llgflgiffi :1,1.f1,f:-ia1l+1,:t1v1 511-1'g1z,1r13Lggfl,1g' -Yi,1j'1,. c1g,zi1.11-,,1g1'11fk1f , 1 1 .iigiag,1,iz,ftz1gff:4f'fgf1 11 :21. . . if , ,1:1,-112111, gr.: X ,3.f1.s .11 -21 :fl 1552, 11 N 15119511 ,g11'11g-1.1 1: 1,1-,11,.g11,.1g5,11.1g1 W, ,.,-1 1, A 11111i,51,,1115,111i,15.h11 " r .- L1 11'L, '1.1ef1-.fl-1:-1.1,114,112 ' 11 --11.r1.-n1,awr:,1 1'15i11L11111a11 11- .. azw 1,.,1:' .1.,e:1-.115-11.1 '1f1'.,1:,: 1 'gfg,ef,, 1-.lxglurl 1 1-32,1125 1,11.f11fZf11111s211 '-'11-. 1a :ww - ,F V-. e1J',,111",,'11- -I l1z'g:,.,1,.111 g.i19Z1Vf'l:11: 1:Q,,'f5Ql,1,11-.fg.q111-3.15,-1'i ,,5'11t11 "e.":1 1 "1V3f'1 ',1,11,fTE.-W1 -'i4QZ,1?:2..P1Vs'21 1.1-114,13 A ,, A,,.1,:1.1 :z11.eaga:,:g ,,1,11,., .1 gf131.11,1-1.111..111,..5111-11mg1.1,,111.1,1.11.11,, .,A.2,.,m.1,.,i,, ,,,1k,,1.1,.:' ,,r..1111,31q31111l.1111,5111,, 1, .,,1,1,1 11. -11,,11,,g,.1 111,11-,111,111.11 111111:-.1,11,,41111 -.1,11,,11,11,1 -111112111-1-,,111.11.111-1111 1.11 1-11.f1 12,51-msg--if--,1.1,1r111,111,1-fam,11,1.W1q,,11,1.1.11'11Q11-'.1f 11.a11,1...1.5,11.11,1.,-1, 1,.,.11.,f..,11. ..,11,111,1.,111,11,1:. 1,111 f 512111311.-iflrwgair-'Q11i1g1if 1 1, igE1iii!1111112ia11'1'1 -- 1-11 ,1 gy 2gs.1l2:ga1.1gf1' -1 -1 11.1'g111'1f11-3 1,1 -' 11'sq111z1.a',111:11' 'wi' '- ' QiS15'1"'?11f'E11' E -1'?Q,1,.-1 .axf,rs1fg1-"' N Y'?11t11f'f11:5H 52Q",s1iifi" -'2.f?11u1ltr3lr lt'112111E11i f"1'f21ifrT151.-1 f-s1.121vg111'11 . 1 1-111-g.1111.1' , ' 1 1. - yEels"fi eg ' Aa' , ::,?'l'f ff, -1-11 2 2' ' l ' JI i"!EU.Q' ,- '4 1, 'Q' ' '15 fzdxiw 15:2 kilt' f'Q'yl111. sfl,E5E1'5l E. " f',, ' 5 91'yfE1:ziQ.2. ,-ffl XX. , , W - 5- :'.:'1' .1:e?zg12.: ,., ffxifi ',:f-1,111 Q1-11-X1 '1 11 - 1 "11'11 2il:1s.,lz1.? gi iffiwwaqz l 1.12321 M5111 1i1111211,b1 115-411156 1 11wH,51! M5151 '11111. 11e1zl11jf' m81.11l,,",,'m 141 121 isriiliff f :lIii5"1Fl Mfiiiglfn ' 1W Ti'-Qif2- 'i11'E11iff 1f11i,21?EiEi?El f:?i?gTftf" 11231. flzflii - --7+ 1. 12 . 1 QW Q-31?-1 ' .. 552 111ti1Y1e,' af .L. wr.-g,'i':',1'lll 11f:1f'i1w1. 11? 1 1.2111 -axe. 1 1-1','e1a 1 1-M 'flu 1 11.11 111212-11 t f.1l 1 1- , 1-K+ M . 111111 111-. 'v:s'111'1-111 1111 1 1? 11-1 s111111,,11.1.1, 11,311 QAM, ua, ,1 , .,,.x,g ,,, ,..,, -1 , ,,1.,.1, 1 ,jr ..s.1,.,, ., ,. M. ,11 .,.. 1.,1,.1, 1,11 Q., W, ,,,,,1.,,,,1,, ,,, ,.M.,.. N 1 11,1 . ..11.1-W1 1 .,1,, 111111.11 11 M, 1. . 1 1 , ,M ,Q -11 -1111.,.11 11,111 , .. .,., ,, .. ..,1 . 1.1,,..1,. 11. 1- 1a -ef U ri -1 111111111 1. , ,. 1 .. -s1a11111-f . 7'Wq5,,g e1F11-1.1- 11 Q - 1 ,- 1 ig fy-11111q.1111, . - .1- 1 1. 1,v11.:.1v11 -111156. .?A1,1fZ, 1f a1'w.g1'?11'fff1 1111 WQ1.fr.11f.f'U'ff1f"1,'f11f' f1gf1:,1f,,11- W1 '11 1 'nltm-1 11, 5 - ' .' m5':t12?s.':- 51 nl, 315 111-,-11-g1g,1:,1 -12 2,1111 s1f1.L1.11s .111-1:11-,111 -q'.11w5 -3153g1.i,,gg,L1.-g1g.5,g,g3gy1551- HN15, 4.1, 1,11 -- vga,-1 -1g 4,14 9. 1 km. .P Vw. , 5 . .13 1,31 J ,,,.91-1.,wm r111, ,. x.115v,111U31.U.1h.g 1,g1l,1sg-K 1 ,313 -11 1a,gn,111zi:1i1 1,-11, 111.11L1,1 -1 1. ,1.a1111?a11-13-11-111.,,1 1 11 W.x,,+,1 135,35 5-L--111,11 fs 11f,a,a119s1,11'-1g-t..'1 ix.. . . KB- Q-'--rg ',i1,Q1,.1 1914511 1135111 .sg-51.11 uw- -, .,1-111m4g,J,.'Wg' 2153.3 -an 111111112 1,11,1W,g1r51i 3ggs,,,f5s1-vX1,K1f1gf:::e,,1 7 j.,,k1-,711.,,7 1-.,1 ...11.1'11--'1h1.,1 1,y11Q'11g.1f 13 11, 16gg,115,w1. 11 1112153,grps-151111111 11215111 +11-'1'. .,-Lt., Q1-T1--51-417911 111-12.1 W'lf':.11s1'11l-' 11M'11V1--311 ,srv,w15f3f1ifi11'11,f111f H, -- 1 W 1 ,,1 .1,.4, ,1 . . 111 ,- 11-1 -1. W.-5,- 1 111 -1-17,111,111-11-11,51 .11,. - S, in 111 -. 1k ,,,.111,,-11.1 111,141 4-2...-1 --1 111 11111,l11,11- 11-ima 11e1.,-,.1- Jw- 1- M1 W1 'e 11-1- 413-2, 1 51,41 rq11f,1q1gr11111K, , 1,111,11, -f1sg.1.1,v:.xs1,11.,gf 1-1'---' ,1 .,1i,'u111"-121 '-111111. 1-14 1.-11-fi. 111111 f-1.1.1--11111112 " '1i11'n11s1 "1'f1..21i .11 S 1,.,. 1 1. 11,11 115, ,1. 11 1... 1 ,1 ,,1,111, 111.111-1 , will ,.w,,,1,1..11- 111 1, ,1 1-1.1.1141 ., 9111, . . .1 .11 .. ... .1 ...Ai ts . .1111 . , 11, , h1AW1.,,.. .. ., ..1111.11 1,11.1...,,Q .1111 . ., ,..,,g.,. ,,- ,gd .1 1111.11 ...,, 11 lQt+llf'fli1?i4?11.111,15-MEf1l55l5i?2i1,i-1 -, " . 1 1 .11--W 1l72,lT',i1 f.1 E! 1211?21?'zW11Ti?Q'l'f' 21151431iiifl??5?2ii1ill'!354!las5Q21e4iiif:.-Tl-'f 'H 111l Wi N 1 1 kiwi-Qlii'Ii '1-l?1,f1f1flf-flrizflkx filifI'ifl'.Q"'i5eZ.3fff S1 91f'f"'s"5"5 1'Vi-1lf'?'fflf31lf5 1-11-r41,1.,,11,,.1M1.N1H11,-3- ,111.-1f1111,11- .1 11 1.1 , A14.3y,11,.11w:1-11,,1,W-.11,.1-1.,,,1,5.111 111,k.,1,1,.,11. 1. .11 ..11,,11 11 11111111 11,131 . 1 ' 111- 1 1w1zeH 'W '11-1,--H11f'11,f11i,.rg-.11g?11'1,-'11111'i1'-'-..':.'f-.--'g,' f2lg5fi,2lg1i"g1if1e1f15 f'11-112115g?21.SX?a5-21,314 11'11i1f?-1'i,ifEr11l,f'1-l1141f11f'4-V1Q5l1'i'i.f121t,.Qfifssililim,-lf' llzflfff fl2g1liff'152v3fiv,l1s15.' Wlggglgfifllffll Bl5if!3lfl12l256E:!ii5l21li,Q?il t11fw?1w1f,k1 ' ' Q. 1 ' if 1115151 11'1-1124-LW fr 1!w11v'i'11'1'1- if 1iiE11f,lHt?1i-,11H EW1if:f41,1'1ss" ' ' Ui'-1Q.fi1e,:z1za1mzfefgzwzg 219232211,1eg55gg2g1l2z11' -a,.aQf f1111ig4.11r111 r1?ri1"11f-l..f-1- 2gz,,11'qI1.i 1 1-f11,+gizflqY11 - -1,,:13'1,3E3I1 zJ,51g'5g1g,f- 3511-31,18-.a.. . ,111.i11k1X,.111r1-V,1.11 W we-em ag. '11-i.s,f1kgg,1 'i.lf31'1'..11il Ergrlsi'-iii! i5Egii1ig21 G -the e fg1gfe:fg:z1i i as ' 1 'tl93 5.?lif?iEi?iE1iQQ1 is ' iilgilriiii , 1 1111.11 '--1 1w11,1 '11-11':,1 111.,11s'1 fe1"1 ' ,1-112.11-., 1 1.1,-my-1, 'aa , f'1f2'f1'1 2115 R,5Ji1z1I, .IM Lzrw-1,1::i i1 ,. ,,,. ga-1':i:11f 11111-119121 igggig,-'i1g-5 l' 41121 iagllflggi 5j,51i15'.iY1 .. zlfrialilg 'g ,1lf rxi'i-'E-11 15f,glrSgEe .11-1121. 1111 , '1i11'1f11-31.115151 ,,,. "s1 . ,1.gg1,i 1-1111.1 fgg1,1.1,.'11q1 ,31,:'11:, g 51,1 -Z.,-51115151 L, 51. , ,1 1432.1-it ll11Ilw?'12 ,'s1f'-'sseizliir pf-1111A11,ffg"r N -4111-aff-'1i1':1z1 ,fl 1fll'Q11gr3s:12z1:'l 11111121 -1-El 25121 -1' g1gf51fli 25529 is 1. 'I+iil1i?2g "1 '1 1 we ,121 1101 farm--. 11 11 ' xr .M--,f 1' '-'z-11 11,12-11 f,- er--111 -'-'uf 1-f'11.11 ft' .. ' - . 1 1,1 ,tr - 1 K1 1 4111111-sm 11-11. .111..1..e, ,,g11.1z1.1,.11, 1,1111 , 11-,.,. .155 1-11,21-.rw ,vm --m a if lffxlfigff M , 1, ,1 ,- 1113153151 vigil ' .z1E. 1:aaa:1s. firm - .Mill .131-142 1 -1+ tif-11 2.2 1i1W12"'-12 121' fu.: M1 ff,1s:1f111'1aeri111iW 1, 1.11, 11 , 3 , 1,1 11,1,1,-1...,1sl11 gm 1 . a w 1 M1 rt-1.1.1 .. .fr 113,111.51 13.,..m ml 1 .. , 1 , ,, W... 11 .,611,, 1.1r,1.,,.,1,,W.,w 11. g1g,.,f1-L, A511 g.f111111115,, 1 11,.11,.1 1g411:11g.1114w1lg1ga 1 ,1, ...,1,:,, lea, -, 1112132 111, 1,111f4111r11,,11 1 111 11-11-1.11 111,.1111111, -Q ,.,- lg 1,,1,g1v1:f, me 1 11 M1111 1111311 111411Llf1 1 -lam 1111 91. 11:1 M-125.1 '11.1L1i.'11,11,'r1G , f "wat 11 "1 law 111 1.11 . 11, 3256.542 511' ' 1wH11:w5iz,":,', - 11 , K:-11-rw Qilgwfj-rw . EFi?P'54llE1'1As -V , ,,1ff1..g 11.'1111.1ri21-y,1.1-1.11 11: 111-11.1,!.1-2 .-.MBI11P211lf4.1.411-15,12 gg av- 1' 1:1 1 -1: .1q1,-M1-2 - 1- Q-fm-?1111m1 1 M 311-1::11:,111f: '111'?'1SZ2i1 V1 wifi:3,t1.,z1f.,fir1f:5,e: 1gi.5311.q,q1 sI ,11 11-,.1,2,1s..gg1,11 ' 1,1iT,1,El 's11141'212sf511?' wa,-1l'3f' 111Hiir1?5Eg,:rzLrggg3f'lwpg5s, 1'iwi1"1 125 1111-1111 -11f.'1f1i1:11 1- W111' as'i:1.,-131fr1A1f .-- -1' -111,1.',-.-51115-2-:111: 1111111115 ' .g1f1z1f1,1f1g1l,:1., 3-1.111.e1'11 ,111111911111-'11-1:-fizzp '13,--mg 15.-,,.f11ia111.!3'v!1s1g . ..W .., 1 .,...11.191.111 11.. .1 . ,,.. sf.. , ,, ,,,,,, 11,11 11 111 ,f1.1,,1,,.1.. 1.1.1 P515 , , ' 1 1111151"1,11'Q t.li..Li-11fTH'211fi- .111-r131?a.w'z:lfs1 .1q 1-M511-,S5e1if121l-'2 fllfilgg 11'f1v-,".1 13,-l1,1r?'rs11?51 1yzfliif511:21'51i:::1:2mme WW.. 15,1 1g,' ,-11A1,.:,14-13-N wx.,1-i,111,.11,:'g,11',1. 5.11-,111h1.a:11.,111,,11t,wi 11,111 if ,1l1.lQ5 ,'gmi.1'fi11 55919 .,Q,111 1313.1 111e:,g'l,,11,, -15 .,.. 15-..,--A1535-ag,131g?,,-111111..1.1.1..11,.:11111.-.1 11,. me Q. 11,1 ., 11 11 - 1 ,11111111,11,-1 11 11,,11-11--11--1 1111111 11111111.11 18111. 11111111111 .,112t,e1aae2a1s1.:..m1-1.1.11.11 .s-11w11.1111a 11 1.111111-1'1111e11111111111 a , fa,fQff2azf11zSfffl1iw,t'e-if1 1'-11: 1-1' '1--mf-11'1111411-'fl - i1 A 11wf.1 1.t2s11'a'11w.11 1's,11'11'1'-1' we Krew 11111111.1111 -1 rw.111111-11,.1111.111kmx1,X.1.i15....,4.W. -i.:lt11,e-M51 1 1-'-ff1151...,5,.1y.1i1' 1 .--11-1.1f-11-1- a1ll11.sslr1ffg11ws1 a.1,11l2g!lg1,-,wg1,42-5.1 f1111ri1i,i5i1z11f1115111111111yii?1.,11-f - .g1112l111ggY1glggQgg,eg:.11me.1.Er.:.z1if11.1,1i1i1e. 1511111-1111a,1.1,.1111 , , .11 11111,11+,1.,, 11 11,1..fx1,1z,z11,e1g, 1-11.1 1 1 1, 1.1 1-1 ,.fs151,1111.11,,- ..1r1s.111.1111111.m11-11.511 .Fl 21.-Q,-1.11 11 1 1.- ..l.litH1111.1.111a1 rf 11.1 S1-.M 11 11H11W11!.1h5.11 ,.11ya1w- A ., U1m,11,, .,,1.1i.1 1. 1.L11,11m11 1,41 m11g1,1 1,- --1 1 ,111.11.i1111111.11 111'-i,.1zg1.,w . 1?1513,1311W1 1511 111111g111mwp.w, blwilisfllfliirllv -' Y-9111 frU?1l4lg?1. 91 :2-2'f1 ',,U.'fL"'9?" l"':-f'1'1'1 s',l'11'1- ll? lillllniff -U ME: ' Wil 1ill5lmi1? TbT'i1A:1glw-- 1f211gggi2ge 2-1.11ggIm.,,f-2,-.-4f71iftf4f:11.115. 1 miaigixrrz-s' 1 'f.:"11' 11.111-1.1,1i, 1 1.'1Xg?:'J 1 . ?',f31'1 "iv sv 11 1rlxc114l11 X 1QEi:,,4yL,qrg J15p.y1.,.1 .1111 ,tygjig ,g,y,.lalg1gv -1' 1.rk.rxi.u. 'lim was 111.111 mmi11,,.- 1l 1 ,1 1"' 1'fr15.u .E -t'-U--X s. is iw r.l12xx11-11 m5l M1 , 1 --1 ri 1. r." -X, 1 3? 111-1' M: '-119 - - 1 1:1Q11"11 1 -111-1 1 - 1.1f1.-i:1- wlazi- 1.lg,g1?1fr1-11111. s1'121i.q11s.i . 1 1 53111111111 g4l1g1511Fl,.1ly 14111111.91 1, g5q119111 flglfg1l'1.-111W Mflglz1igi11ge'.1-1114 i7i1s'g11,-153, f1i1u1'i, raw? 1tf11t1fiTl-'fl1lr'4: rf,11-EN11 11tE1'2'135'51' 1a, N 1112515 ,'l',11l1,!2 -1-3, 15 1.w1,fK1.1 171 14,1 - 111 ,- 11111m1 A59 VU, , .1 Q1 v1 M1151-j1'11 - fx 111 1. .gh--,..-,,,1, ,v,11.1.1s,55-1 -1, 2- 11.1 BMW 1 sl im:-Q11 .1311 -fr'-e11ff.fi1Y'iQ ::,12f-'g,11111s11gf1115 1T.-1'-U"?-,,f1.1,'2If-,.1i:1-ii11'2,515i1 rx-,'f-,1 5113115551 lamb:-g'1g11,r1 ,fggw,'11g1, 35311511 11311121 Q 11115. ,.,,11,1,rE3s1 it fglzfgxfi 11, ,J 111-A-rf 11j11,'.1, P11 13- J ,, .1 K-1:1- " S 12-.1 .51?25':g15, X51j?i25,1g,-P5111 -gtfggga .. fP 23l5:1111, 131f,1 rteggesge 1 21 -5 1 "-4 1rgfQ,,f2a,gf1.'. epgQ5Pfif113:1li11W,'1ff'1i-g'11T1?f15211ift4 ii2H1ii1sk .161.,51.wfg'-g11,,e r - "'1-13121 - 1L,51',fg rf21!.2:5,f7. A 91. "W 12, '- :Eli 1. 5'l1111fr1.1f11.5f 11a 195.-111e 1.2111w. K s1f1f1i11z,, 11,1 114,,1l,,1.11:r1.:,,.f1.f,' l'1,111,11 ,11- r- 1--11,11 411,111 11k1,g1- Q3 im- 1111. W,,11g11, 1 gy, ,,,,,4X,,11f1,11,,11gye-... 91 111.11m 1111111- 9?l?5R?1'f?:ew 1 ' w1el1s",1f:i1,:,131,-21-1'.f"'1 U11 ..':ig1.e1.1'11i'1-511 511f111ig1j,1- '1 1 ',,eZ.1-li-'IQ-M1 . 'f--'21Sr5fs51:f'1i sv -JZ-Q-1.19 faq-m1151111 --1ef 1 11,-"11"1"1.- 11-Mg:-,- 1. . .E'l,,1'SK'fi-Y-'11 w11'w111 1, -1 gy 1.1 11 .11 -ff -1- 11g1g,i11fr1,ir ,71:w-1 1-'1,,1-,1.,f.,,11f3g,, 11.1-, 31,111,311 11113111.11 ,1.1-1-111111.1-111:M111-1'4-' 5.1111 raf'e1:'11-1"-,ff112.1 -1111r11"1 -1 tea ., .1111-1,.f .1.'1 1 111.1-.1.1l 11-Q111e11'H1gf1' 11'f1 1q13r,1-'ff-1. 11:1 fg311511. .1 1.1..11.1..1. ?rsxgx111. 1 "5:. 1-'1y'Q1". .1 slies'1:1l:z'. 111, 11l5,,l:51,fl"g1f'1al'1" 'l",llT,' ' 711, .,iHVfV7" 1.19 fl UU- N'--SS ' "w 11 .x 'X'-T xitingigg-11.1 2: 2 14' l.1,i11'1Ng-'Em' kms-remix? kw.,,-: V 'll?"'1El7-1 sgysyafr - 1- .1-.f-11z1,sf,,Q,, "-1. 1'1' 1 -1f,11'1E'11.1i11'1.1l1 116111: - '.1-".1g'.-311. 15.11-Q . .11 - ,v.1e1.111'- 5 - 1,1,1-151111,-112 3f11.1H11,g1,1-. 1.111,,F11q1,11gi1 211111 ' .1v.11t,i1-'-11is.11 -,, 'vlwlir ' F' lJl1:'l11'l11'lE"'l" -1 5111 1'-?-17111- ilim ' ' 'Ext-'11-A lf -2. -E1'51i?l,?ff1-'wi' 1flif2,r 4sfZag4ssfEz1i2f-251 - 1 '-wwigexa'2i311v1i1L 1. '1'.1f11ti-,W-4-- qgw gxgia 1-1,---,1-1-,g1,- , ' l .,'513-' 1fm,1gZ3515-ia. --'zQ'K-1fzJ2,11'yi' :1,'Y.ia1gMZ-1:"11-g,i:,,.i,g3gg1iJrggi5igs11Q:v ' ' X W-1,331 j11X3.1jlw,, 1,1,Q'K-s'E1Iti-V1 -,351-nzd' a s gggq , ' '11'-in-,izqgigzqfixf 1Q'.lfjgJ-if1'?1E"31", 1Wl?!"vw.. 1. , ,A2115'.11ff-11124121ie:11s,.1:s1i is - 1 11. -1 143:-1 '11 11, M., 1kia1R'a'I.'11'1e'1,I.1lFI1i' 1 411 in Z:,,2'q1:Q it 111s'1iif2i5,-215h1U11'1 J 1 .'1'w1'f51"51"- ?iiSSWf'f1F5iz?15"i11I.ilil9l,?fl.lfE.s91vifiiflivixf -4.51 ,,55111nxh '1.rzMsxA.1,x,f,r ,1-- .4,,4. 1,111-15 ,gg14M.,,.1l 1, W, 17, 1,,,,.111.l,. 1 ,,,,I,,1,,1, ,1 U X . , , ,,k,.,,,.,, 5, , ,J W 1-111:11311111.111-f'g.11g11,111, s ,1-1.1f1.1g211:1:z,'1 ' P ,.f,11g'11ag112 -29121-112-211 1rl!sx5?111twllf2ll'?s111f1ll?11,,fafg :1,,.we1111115:11i2111,1211,2gi1-.11-1221f'11i,111f'11f 1qg3gm51..,1. , .W1gm .111,V1q551'gg1s.'1 1 -11A-,A1i1,2h,12 ,1411g111,,f1',g.,se:1 11,,11,11.:1,.z1 111:11,'f1-,ii11f31i1r11' 511' A A11111212412-5111'11,-Q11q11Egmggy11- ' 1f,.11. ii5Sg2g:iRg?',g2,1 ' w if -E-272554 JfQ215,1:':1t' 11-'li 1-rfigtfgf,-2111-1' ' ef,1:.1'.1v g1Sra11xg' ' 2',"1,-'wwf 'yer 1 1 -' '- , 1a. f,.--511,1 21 51.51, -,,1,,11z J 1: 11. V1 . 5.131135 I51gkg,g,w1:e' '- 1.11,-' .111,.1. ' .. . 1-11 1-.1, .1-.g,,-wr, .1-FIRE 1., -1.r,Q3wQ1,, 19141: . ma:-1 .. -QS!-24sw?'fff11,L-11' - 21 11 f3.'g1j2ii ,Q-31gyg,f:z1z,, 'ffz113Qv1gis295312121 ,ye-1 W V lE7lEfflg,Qlti1lig5ilf 52: ff l5'fjlffli?1 'Iflr'Mgf,f1ig4-gg 111111111-111'-3.1 H21 , K m213l.,51 322e'a1gag,z.,,gge?:., 5142112 191113531-1 , 1 g. 5115 1.11.1112 , ,1 -1 1351 -2.11.5513 liifyii 1. 51141 li1 11,:g1Qif.-f.11g11 L SQEWVGE1 if1L,3.'1iQfaQ 1,511.11 fizggg.1E1i,-gm, 12.3,i,,S.1'f 2 f.gLgg.11':g3?51 Sli? 11513111311 53-,., ,.,ix, gzsgfw 5 33.13-1f1 , im 151 ' 11.11591 1,1:1',v1.111 ,i111. .-. -11.5.5 45525-,:',', 91311 ,Z 11,1141 Ev -1, 11.5-1. :1 '- 1g11l "1" -T-1-1.1S1slff 1 -'V-iTi1??+'.2 1' 152181 5,1 ny' 5 1' 31151 1 f: z1'1jm 152,521.12 - . lift'-A .1--11 Aleiillll .efraa :.1.11T1g,T1? l-111m1,1 we .911 -, - 51, SQQMQ1, ,am ,-:gm A -11. .1f,1..,1. 1 311511111 11111:e f1 - -A 1' 1 111m 1.1111111111 .11-iz ,.111rw1,, 1, 11 Q1 1-1. 11.1 11.11.11111. - 1' 13 -1 1111111 11, 1, 1 a 1111 -- 1:1:,.'a.1 11111 K 1-111-...sw . 1. 11 -.1111 11 1.1 1,1f11.11,i 21,-11-11.9 1z111,,,, 11-111,11 , , .1 ow as 1-.. .11.f.11. ,,,.,.,,m 1L.11111 ,1r1111.1 11111 1 M.. .. 1.1 y,111.,.. ,111-1 allgglllilsjiqfla fJliW,1Q .li2GZ1f1Ls1.,1 Q?,:f2L1grt1 1a-1 -.g 1. ll11g'1f'1-951-2 gg?-f'11frQ,,.ib if M315 Q . , '-111.13 1513111516 f1gx-1gafl1gg',1".efn:f11igwflagvfr H., H Q'-1g311lf1azQ, i -,151 11 :11 .sae 1 1 -1 51.,-f'k1'i17 to-,111,gz.1 -. -gg 1- ' ,wry , 1i,11,1-35, 1,f1h,1,fg111g'3,1-1191 A Nz. ,1 a11,11,111,. 11, , ' ll- -1 3 11111111 11 ,1 ,.-, 11, ,-1, 1 ,M M1 11 , K1 , by--1.15-f,11,, . 1.1-M1 -tw: , 11, ,1,-1,.1,.1--.1,.. 1. .11 ' .,1,1,1mrg'.r- 10 .' ' " 1 5 V 1 1- '- 11' .:-A .- M ' .1,. . . 11 g , ' as 'il 3'LE5iQ5eiiE ' an 111ft1.1111,,, ,,21a"1,1,T-21'.fw.,2. ,g11i'afS1.'-1as'1,1g1 affair-i?1I1vi1Tl:2fki1gs:.1 ll --.,1 1 112'-1 1 1 S 2 5'-w-1 -' 11' we ' Aff 111111-fm. ., .11fr311'1 11 W -... '1f'..1zfIVie1y11L11 i 'Velma:rf'il'?s5z'-iifmlfxiuztel's11:11,1'f" .z1ftr11z-er1.1.'- .-2123'i1111Z11Q',:'1-fi-i'Hg Qi ytsizasnfial'11,.,.:,115-1111251flf-z1511qx1'11r'-.5 wM1g11gg5a1g1111w -fam-11,s:-31111-wa 1111-513 11.51,-,g,11211i:zTE':ifw.Z1gf1,gy111,111 ra.L151gf5151g1g'11g'11,1g,11z1Z,:f1z1,, ifgygll'i11i11M11-5t111H' i t i4S111"'11,,'K:f '21:.rsl:,1a,i'.1 fll'1--'1E1511fYels'12E13 12l1mS1'111 1-'7's,G?15z5kllrr f5QllEjQtl1111gf113f5 Q1f1 'fH 15f.?'i1il5sl,1l5 l4Ql51il112l..l-11ag11,1 W'-14 1.1151 1111 ,1 3Fl,3-m11111511111525 -.1114' -' 21.211, 1 1e11f11g'vw1X'- 1-1--' 11111111 --11 1-1111 . 1 gi.. ,... ...,,,. 1.1, ,gf 1 ff . fWf.g1m1.51, Q aww . .3,.1.11.111 1aQl.1m11,11, .,1,111,1u1 H flu-11011, - 1-111ff1ss1,1,,1,, Uflkfll? g1g1 ,3.eng.. ' i'wg11e-1 2551542 giz, X11 '11-wiv 11 1115291 '. 1z.E,g1,,,geLgU,1q ii g.sa1591.1 .1,,. V51 ,g1,11,,f1'fi.W1pw,1,,. --11111eM 15132 Z5Qg51g131.' - - . 'ff1:,:g:1'f1 3241511 -'W K 12:-.WH Wig, W 1:1rzq1'1q5 ,Wygilw " .' 1:1i.1ss14r1 swim, 112.4511 ., Wag - - . -m.z1,1'1: ,11 51.11151 . 5gf1g4tg5f,g15iLg,5q,rgN . ' 111fa'1-1 1511yl1111,11, 1r1'1111,1'f .Malia 11:..1f-,asv , 11 ,- - - 1 u ,1 1 -w,aL1 114111511111 , A.-.12 gtu1gu,.,1, 1 g,fQ.1r31 1 ,611,1a1f1,. ,,.111,..1 1,111.11 11.rs1e .1.1,.1.1. z1.1f11w- 11.225151 .-- -1. . . 111. w111111a1'1, -, My ' 3' .1 X NNW U 1 -..1 1,1 1, 3, 1 , , ,. 1 . mt -.,111..11.,: 1 , ,H .5 xp , a's11kx.1n.1., N .1 4.M,1,1. .md ,. a-. mm: ,ak , ,, A 4,1 WSH. , ,,.,,,,,,,,,1.,,,.1 W., ,, ,. ,, 1. .11.,. Q. 11..,11.1,. 15 wr .1 1 ,,,.,11,111,11. 11.w,,,, A. JW ,.,,1,Q11.1 .1-.1 .1,.1,,,,,. 1,,a:.:1 ,.1..11. W 1M 351-1 ,- 111f1,11g19.y11ig11J g11:g1g:11Xg311i," 11f'11g.- s.. w1,'11..f? 5.,ge AW1.q11g119,'ie 's1f157111gflg5l',J.- -1lgig',1'f 1g1,sg'1Wrg11fQ11ye1 ,11,1F.1ak1:1,111,,-4. N11 m111111ll g- 'ff5qg11,,g7f,, 177715-' My M .fx I.M.qm, 1w 55.1, 1 1,11 V11 11,1 W 1 ,pa ,,y,,1aM 59, W , ,- ..1 115 1..i,11111111.3.1H. ,,1W,1..H1 ,..,if1 ,MV R -11,111 1,1111 sf .1 - . 1.111111 111111 Q 1- --zafxm' ,V - -1 11 111 1.1,,.11.111.s-11111111 11:1- za., 1 '11, 11 111- M1 .11 1 41 .2 11 1.11111 N Ea 1 .1,,.,.J 1 1 M: 11.a..f1 1..,M1,a., ,,,, ,X , , 1, ,a111,,111 pg 1 11 - ,, am, .1 M, ,,,Q, .L 2- 1 r ffff -32.111112 -W?1Qf"11-K azrg . -l l ':T?z'?11fE151f, -1 , 24 11 1351 --la1f511gTEi ."'1iilT21lf?iZl LFEQM Q, fig, 51551122 ,Q 'ba- .,:'15,wl5 Lgep,1t-g-- ' HTL 1 w 51,.i111t-1 11:1 v1.1 2 ,gm 211 ataiafw wr- 5251-rf, x g5 1' l'liA 1f11L11f11g.. A129 1?-1111"ia121:-.51 21 iw f1 ,12.11L.1-z1-1- 1.11 11 l1q.r1L.. 1,111-Wggfif-1 -.1 111 g1f'l5g2z4fw11 '1 -1fiz11,1:f1-1f,-111-11- a5Q5i1E.'1Zig ,.1t:1v 11 i--51,-3.-1-, pg N111 ig! 1 I - 4,. ,1x1-1,-33151 V1 F515E11f111Li1:z2ff,1s..2111 ll g alil lag-131-1r511f11. :"5' 3f,l,,yiziigf . 1-1:51-1.11L-'12,.1f1g1:g'1 Qt. M, ,1 111- , 1 11 . -1M11,.11,111,111 11,1141 -,, ,,,,,. ,,, 1,,,1,g1Xv.,g1,.1 .1 1. Mg,,11,.g1,11,,., g,,,m,, 5, . ,, , W Y H313 ' j -Y SL .-611'-1i11.1-',--. ,. SfTZE1zi:fiQf'zZgrl,f1141 fazxgwaarl - f,1 l15111i1?E,ff gg1i1iie4 gf YQ' new effziilifi-1111 5251"-ff' -- ea 1 ,.-1111.-1 -1 , '1 1 1. 1 111 1 12. 1 , M1112-I1 -1: r-- a z- ,,f-':11' f 11 211: 11 111.211 :, .- ' - :"'1 K '- r'1GmS1.J Q-1 - .111-,W111,,1.11w11,g11,wf,fur 11 . " , .s.,,3llfW-l",-QIYVEWMNY, ww - -1 .1 li 1 131531 4 '- f I1-'1.l'zu'i 1, 1 1, 11-.x sa-1111 1 1 11.1 Y 1 -. .fails 11 11.11,-:xs1W 9,51 1.119-f,,--.111 11111. l11gy155F,g 1-,J-1-If P41 af' Barbara Clouser Claire Cleaver Robert Conte Louise Cox Ruth Coplein Terry Curtis James Dalton William Daly Carol Daniels John Davis Robert Diesher Clarence Delp Frederick Dockey Phyllis Dombrowski Lewis Dunkel Robert Dutt Joyce Eckert Gertrude Ely Betty Ermold Nancy Evans Patricia Eyrich Thomas Falkiewicz Karen Faller Mary Ann Fick Charles Filman Cheri Ford Jane Fox Philip Fuoco Goldie Gable Robert Gallo Bruce Ganzle Mary Gartman Carol Gilfert Jon Glase Richard Greenawalt James Greth David Gring Jane Guldin Faye Haesler Larry Hamer Sharon Harper Judith Hartberger Russel Hepner Joel Herb Donald Himmelberger Mildred Hoagland Barry Hoffman Sherry Hoffman Jan Hoffmaster Richard Hoffmaster Beverly Holl Betty Horst Carol Hoster Roy Hummel Carol Hunsberger Alfonso Iezzi Barry Jones Janice Jorena Rodney Kable Barry Kauffman Barry Kauffman Luther Kauffman Michael Katzenmoyer Judith Krick Karen Krick Jay Keim Sharon Keldmer Linda Keller Joseph Kircher Joseph Koch Shirley Knoll Richard Kohl Adelheid Krahick Bonita Kramer Carol Kutz Louise Kutz Sandra LaBreque Judith Leinbach Frederick Lutz Norman MacDonough Nancy MacLatchie Geraldine Marberger William Martz Margaret Mengel Marguerite Mertz Frederick Miller Janet Miller Mary Miseyka Eilene Mohn Nancy Morganti Beverly Musket William Nagle Clifford Nevin Richard Ney Charles Noll Wilson Noll Barbara Nuss Marlene Ogrinc David Ott Shirley Palmer Dolores Petree Jan Phillips George Pidcoclc Joan Piotrowski Edward Plank Christine Pohl Linda Potteiger David Pritchard Joyce Prodromus Michael Reiniger Russell Reiter Charles Reppert Gary Richards Janet Ringler Terry Rissmiller Patricia Ritz Mary Roland Nancy Rothenberger Allen Rothermel Catherine Rothermel class af '61 class of '61 Judith Rumer Sandra Sabatino George Saltzman Gary Santer Terry Sassaman Carlene Schaeffer Linda Schaeffer Philip Schlegel Joseph Schrum Joseph Seibert Betty Lou Seidel John Seifert Sydney Seisler Steven Sharp Ruth Shaver Patricia Sherman Rudolph Schoming Mary Ellen Seidel Darryl Smith Darlene Smith Joan Snyder Ronald Snyder Thomas Snyder Jay Spancake Donna Spatz Sandra Spohn David Stein Dennis Stein Carol Stephens William Strausser Terry Summons Sandra Tobias Sandra Trievel Jeanne Trout John Troutman Linda Vath Dennis Wagner Harriet Wagner Cary Weber Carol Weidner Larry Weidner Barry Weisser Barry Wentzel Stanley Werner Carol Wertz Judith Weyandt Jeannette Witmer Marlene Wixon Ellen Wolfinger Karen Yeager Kay Yeager Thomas Yentsch Clark Young Lois Fetter class of '6 X'f X , Frederick Feltenberger 1 fa.. X.: f sr W ww'XX M XX XXQXXX WX. ...XX X,.X.X..X .X XX-XX,XXXX.X, XXX--,X-5 X... K. .XX .XX.... ,, . . ,, Bonnle Adam ffiE:Sf??'1 'new f15l?"f'7'?X Wifi i 1llifl?:3i?1L lfl5'-ml sjfllifffill? W X' law' A Eqlqilxg .Slll .. ell ffglllilllgl " fXXit.,iX-af i:,1X-Z' fXf,XX.lixlgf1 gs. -.X1'..XfX Joanna A521115 'iw' .. 'E ' -X lk iw, X. -X . lv . '-X gy..-1 f ' - A X Judlth Adams W L,X.f'Y X I' ,W ,sf si Amr -Q, .X,X-.Xi..X.',..XXXX-X1 ga-.XXX X ..w1f',Xff'Qif1:YX "2" Ly ,.X..,X ".l g.1.fX wwf J iam . X ,XX -X X, -P15-. 'KiUsGrX , ' . nf. - Xspwsfm w 4 X.vX,2g.wX?X2. JK... Xl' ., XX -wscf X. -' gigzgfjlggiivggz fl Xgz- , ni - - ' X MXXISXXQQ kj.XiX1z+.52,e3gXlX' 5 ., XQX :5.gXgg.,,,. Paul Adams r."'XX 'fi vz.-- 'WH -,r , 1 T: Miz- X 95 XXV? 'I1T2XIf3l- :-:X": ---:EH 'XzXlf5X - . "V--I' li'f'lf'lE? LlX'1,'g-.1 ., 1: . l iz.-uni" Ei 4 'I' . fzX5.lllaz22fa52gSsi.-wg ?vy Qif, .f'Ll'1le'1f.'f1wx.fXXQIXQXSXX li. f.X:5..r.fX , G, -1 A H ' X .XX ..ilifai!li1X' X1 wie. il3il'5lXl1i'lfXl'Xl'Ql4l3XW " X . -'faiiw '11 mmm? 'Pla.EiX K:Pf.ggX2gQgX5X..:gX - l'ltf5,: ,., Lizzy Mfg-Wi " Xx. ll'l fiflllfliVfl,Ql" - XX,gX,',XXgX3XgX1'51QjX1X.Q , X'E'f?F?1-,Pi K - .Xl53?f'lflQ?:' 2-,X i WSF? " Q ':"-f2.5ff.zfsz3, 315iQ'i',lXil.X5:X51Xlil X. Xrfiffff .. Dennis Anthony .wmslllil KSiiX?fX.fil5in g. 5 232.522 W . iwigf' W rfifl-"' 3ea nmgzaaaaX.tXXX.wXXl 4 N X5,pmXgw.fxwf'Xlwu"e Wm -X KX XX,.X.Xw ...,X..sXX,.,x,.,'J,X. Q. .Ii..LQX -X ' fi, 'l' ' f"z""' ' ' mari -V' 'll - X X .X X X ' - XXX X. W.. X gm A XMI " . if 11X.X.,.f V X27XX fm.. 1 ' -'Xf"'.XL-X..we.'Xie.,?.X-?'5,'X.1'?X' " 1-:X-X,XXWU-'.'.w"'1 ' X 'sz 2 A . . -...fe ' , . ,+L .. ww x' . .Xfw . gqgxw WX, ,Q .. :..'..X.Xg'X.n.XLr.- .I Xfwzl- X,.1L1Z2l.r V- f, - - .. m lm' : 'W X. iii-limi? 22545551 - " .X QM.. -"' .l:.-.. lXX,fX,.f.Ar.' X. P t fn ...XXX . , . X.X.. ,, X ., . , X,a,,. .. M la f . -X .-X 1 X'f A 4,52 'fe' ,yy " wif-'x -' ,fm "1 f.X::fX. 2...f's:X-' XX WX., ..,XX,.X,X.X-f.. 353.3 ww, X,,j. , ur? 'P ETTFSQQWQ fl' X. X ffiiffgfffll . E.2.zl.fuXlf X3QlX:l1lflq5ll2XX.X" l2X9XzX.X.,XXfh X1 :.:iX1X 3.1. Xllw-.,gX S NHHCY Ballel' 3216 . k X"' li w i . ' Xnllall-iii? Wai.. 'X ig g'l"fr'.' fggw z il Donald Ban S . '11, -' sf nv -'-Q.. -Xe 1XlgSx'X-gy' fl 2, '--1" -nj 'gk-A ,M ,XX 3 3.45 X .', '- f.X.X.XXXXXXXi1XX3 X.XX.w. . ,1.g'-'mf' 4,2 7-,515 ' " uf XQl?'1'.l 2 XQEFXX' jlfl'l3ll'Xllf' X 'fzWf52igxXl21'5gXljl E p:-:X 5 l'i5K!l2?.'2k.l5:2zliliflnfflf -X.X "l,f:,g:l?52'll .i'- . Aw,-'X Scott Baunq ' ',.Xw'-A eva . :f5.g'K':'K44gXW 1 'iX--- silylw XHXXH L : XX wl1swel'5S2w95.2252 'P '- X.XfX - X315gf4X"' 512 -Q U - 'ft X -. ,XXXXM 9555- . 1, ,X,.,Xfl5XazXX.g. g l 5. . ,XXXX,.XXwa .Ear X.XXXXXXXXX.wX,Xa-Xw, - .X X .. -XX.. XX .,,, , X 45515. XX.gXXMX.3X.. X..3iX.XliXXggHesE5Xy5' .,Xs,.'Xg-,g4lfXQl2g.?X3.M' . .XXX ,m,., . L P I B UL, f.g?XXr5..f...'i23S.X l fllvhmwmgk XsTWHX3X5iglX.'Xi5:ilr X X f", 'S fl aw .,-, 311 alll' fH3i2X5ilX5L. ' figigug ig . -. , wzX:1z.g,wl.,X Sexifiiwga , rifiiiigliqfllilfllwlil , if mwii-EXX,XX,. X is gXaaEng ,Xlf X f9S2. XM ' , ai m w Xz..Xs.Wf, ,X,LX4"l?f.X:g..r:.3Xggf'XXl5f:'X' X . Y,-X' 'X X i Xeifaglss-X:iX..XifX,'X'l'' Adela1de Beacham Qi f lli?El2 'i5X if Tum.. ' 'W fl' ' X gsfXs 5gifg4v5g2fgg1r3:Xf1gr5 Qlagyffilegggq V -q .X X-ww Q..--Xe XXg,f'7g- xr-as swxLxX.Xx1.aX..XXskX,i MG- X, XX- X.-XXV-Wg, XXXM M 7 .X, ,QM AW 'ff ffl ' " S' 'L A 'l ' X' "' ll-':XXf3XXI ' " f"fF"i " ' " ' Wiilselzivlld..'iXe2zE': .1512 i.'1.1'5l1X . X E ' X Kathleen Bleber 5 -' ' . '.'Xl"' 'f"' .-. 'Yi X V V522 :I-1:55 -5MW Y '::f 'W .M Q M 'HQ - 1 ' m g . gill-lllflgllgg' l"'fv.,' li.. 1ff,E?4i5?'V fl? Suzanne Becker ,-2:5 -'ffl yflndxy Q, X. G- 'H li d " 5223 W2 83,9 ,'f"f 73Q'Cl'7'Xh'X 'H Ei YQ., mil' .' I all . ' Xi Xxx-XLS-f'X'Xf' 'll-is 95 . ,j1I.'i XSEQT XXifXX . .,,eXX-Q., '-g",9k,,.g,' ,'1' ar X QXfX.f'.X".X1 ln. ,X X L - Blame Beebe ' 315345. ' .-?1.. Xggsi5afWsi25ggill1 2 - TIi?,fXf'M'I5XX5',jXE, '!Xff1Xf,,'w2fz ., -A ff,f1l-V fsdggfl, B b J . LX .+wfE3Xf. xii? -"' X Wg.. X ,Xr2X- XaEXX:l2is..Z4g?aX. f'G X i22?g.if1XX'XwX,X1,x.z.2f.X3,,i , ay.-,XX ,gX, .-1-W " ' -WX, X James ee e . X .XXwS'HXQ 1.5-XQX .Xe-s..-elifswe-WXXaw 'M ff,.'2XPfXl:'XwlXffl fa. ,.Xiff'..-iw XXIXY' 'X'X'X'f1X ' X .X 4 'A Roger Behrausen 'Xr fXQ'gf.5 iX'lia. . ' pi-X3XzzXXgwiX XY' ' X Xfwzg ' X. Th B. k X- ., wg. ,..XXX4,.r.Xiaf-, g:mgX'X' .X"2ZX'. ' ' 21:-.zwwg-X,'1f '- XX XQ.. X X wif ? X - :172 X233 'ibXXf3XgjmfllX3h X lflggr.- , K XX. .. XX, if ?X Omas mf ICY X l +1'f2?'flGi.4fggP'Xirs wp?WW.'1f43aggXaXX,eX,gXgXfX-. XX"X,".sX5fXrX.:rXXXsX,XX X f XXXX Xl-Xa!! XXf XX,f.Xf.,l'X,--X.f.X..X,., X' 'Qf ,. .... X' ' , X . ,. ' .Will Xg illlf ll' -' HX :X:i2gsgX.al3gllfileai?iffi?.a:9Xg4X3iX"i.5l.211i'52-12.Xwlf lggqggega ,. 'll' Afill1XgiFQX1z.gi,Xg'z,'iXQsz, Eilllcgshizlgllfeszlw 11+:e2gX4'XfX1'gXf: 11. gf5,Xf'Xg5'X-'Mgm X ' X QX WXXXLRXXX " .MX '.XllXXw-'Z 2- 'f':-gff5,frg.sr- '1X'X,1XX- .-'4?2X.2a.XXXX..X.5..XXX.1ffX. X.s3gX,X'5X3.X.' X , .. . .-X XM 3,e3,.g,2'zg. 'L.ig.1gXX.i5i2 NXQXQQ sigig ,,,.f - . . - . jenmfer Bxttle X v Wil? a ll ' Saw ' 1wfE.4:z:Xsf'fz' si..'Q:wX,fXXf Xgwl:iXX X., - 'lr f,,.X., 333, X9? 5X3X..XX..X Xggliilii ' lW g'X..,i'X.:X , ' 123.50 . XEQQXS. 5 Carol -Bowers .X X X, i zl.ff?f5L Xe' ,q 'e:X.i. 'XX -1,2 25 -' f'i1sf12a2fw' I' XrXf33iX3?igXii in -. fg. Xj?lX. i'X,:'.X' ,- ll an ' H vw . XM? X lllgrlllillzk nb ez XXXXQXXXX Rebecca Bowefs 52Qfl?Fi1lf?5 "'-xlib., ,z.f?hf'2 lX1 ..sl2XiQ3rl,e3'3'iisinri iii W-?25X1f2X5lE97fl?Ef13935534 , 'sl 'yigli i-XX. i5X1t.5,'if'f,XXi51 d B ' 5l1f'fW00 0YC'f '?' N42 "simile lf.. VU ' 9If'5,' e: 'X---' X. X'f1'flX1wl 51.25-L Will? ?'5 ':"'1:" 'xi-75'X4lY.5Xft 'X-ll" , 'X1,'l"Lfv"iJ',TiZ'lX'lZ l ff' 1152"-R?"- X: fillllvi x J: , Q",-0 - - XX XXXQXX WX .- ...af X LX -X.. X , - wg.':X.fg,,-X,X.,. -- . ,- XX vw Xw.. - X, X. 1.-2- -.XXX.X, -X X F -'.- ,, P B glllizrr, -X'f.!.l ?, ,JXx,p,,,.X..X,.f ..,.X:,, A :fa'iX5l...X..X,X:.X:'XX ,X.X '15 X "'XQ:ig'ga9g4:f-5' ll . 'X ' 's 'X.fX . X..:gX X1 Hf1'1CI3. IOWH I W .-X,-yy 3 gHgXVfg,.:fgX.g -wh, :X.Xc5.Xg,.XX,f55Xpe, ,545 3, ,. X.. X.',,w..,f.qg..gX.XX W Y1.X,.X.:,:', X. X.X., I ,X ,Q L , .42 .EXW .:-... "..'XX.'X'-wg-w il: MXN -X -, ,. .l1X:. 'W?fei!.xX,'- .Xv,XX -'53 sew' f'X .zz XX f.. - X . X XX 'X 1 ,lOSCPh Brunner X - - X '- - XXX. -,,- 2 ..'. aw, X 'lfr...K' li X,E.s.,sX ef' sg my-gg: f'X.X" X, 4X+'-,i .X j:X:2',',..X , .. anXlf1XggXAg.3H',e2z-fg3zfll2fLesgw'Xgsl'fmiflsaizWim'Xw1XX-:-XX,rXXQflX..mX.X.'X f,fXXXl3.fXX -a.,XX-.,XXX,,-ildl'ffE,,,L ., ,, fgfgaf rf X XXQLEQQEEXX2iirX,ElXf?Xf'1.iX..flzgifwziwflfgxgvsfe ,3g3'Q:Eff2Xgg3.l2fX1f'MSX4 Mimi.-Z3-'.iTXl1il iimlii-N5Xf'.if.lli-faf-ffl-W' wX" '..',Xf-1:i"X' rlfliillilbrl XQIXXLTLQEXQ..3g.gXEi3fggXXX.XXi'.X"'ff-1? .M lwgifw X.X5Ey5gX5f..XXg ' ' XgaffzLX55m,: .fiRfXp'ff',,'+g.1' A W. -. f1..1X,.f 1-XXXL' 31,2 fy, Q Q 2 - k -. ,' ' ww- X ,. N- Y. .-nf, X-...XXL X 'X NX ,-11,-is-z..X,, , 1,X..:'X.1,X ' fgiqg QXFW f3EiXigXfH.5 .Xl:f .. ?li222eiiXX" " 0 X ,gg Lglfmf iegzmi, X ,'X.f.qX.,,.ig X -:X-Q.. , , 'Xqmz ,,,w,z-.MX gX,gf..,y X,Xy3y,XX XX,Xg-f- 1, -- ',,,f.X3,',g'1-if ig, '..fkX, vm ' 1 ...W , 33.333 .y.3,.,,l53 .'2zV2z? 'MX ' ' '. 1 :XX-,Xlq X ggi.,e'X.xf.X,XXXXX,gX,X,XX Walter Bubbenmoyer 315 941 lLQ'fX:f.gi .,i.a: g.'..f-. sm. XXWQ31. QXQX XQXXMXQ WX' F2 ' .1-gifziy, , JTZXILTE .iXXXjzTV ':-- -. ' 'X'4'X'1-ln, Qi-LW' - .XXXi'XXw-XX?-1" 1-X.X ' x"3 l, , fin?-3, 212 J' MMT ml? 'fi-LJ ll" l' fS 75".'35 A ' , 9 "':N'sXQ. rXY'lXT', ,E.lf.f-',g' Q 'ill' '.-I W 'V HL. Xfl' ll alll 5 .'.-H WIX Xlitll XVI' X?lXX ,gag vf'5X..gEffX:.j...X l-... X .,X:glf.f.?t5.l .X ,X .XEX.X,X,X..fX X-1: Sandfa Burkhart g,g i.2zi.4iTX Elf? "lf.f'lllel'w ll'l1ETQs?'l .XX ff' Xlfl'f':i?HfifWX" will' Brian Buff X 95.5.1 X1..Xg.X.XL :. ,fw ,lnX 'XfiSXf'a1. ,. X, Q 'p A WZ' '-il2fsf'iXl15- My-xy 'ws-X"lrg,"'if-. ,XX X1?ilX-i.'fi+.'g'V XXf'XXlff'!i','.l ,W'Qi ilsX,1.5 . gy., ,XX:34ggilE1Ji5lf'3f .. i7 :.1'Ka.xg,. tl ful' jlliilgxbfi J. 5giXf1l5gX.31i,.. ef 22: X 1- ,.'XXQfe1ljc"lg.1L LUkf5'XX Xj' XI' 1.5.5,-5 j.X1'X,-".XX.XX 35, ' X.XXg.XX QQXQQXXQQW ' S. .1.X ,.,,.g.,, . ..g3gy?ffffQ,'f ,igXX.,,.XX.g.ggX5X4: g.5X2:5wlS,E':l.:l2.f.z wXX1Xz.,Xa.' W- - X X.:XX Susan Byford g" XXlZf5ll11iiQrg.s529 Xw 2XfXL.,QX.fs.:X1gagQ. X ' A 'llllsXXi52X"?X'1.X532 f ' gfgiwglfz'ws ,, 'zfniif'- z.1,q El . C I ' a' X XX'i'WiX?2X4ifX X' , . -it "san k " iw., n ar , meil j W 1 C Vxncent Carpenter . B " X X ' 5'lfNU"if'X4S5m:LJ5"i"5Xi'?Jl U film WW lf.-filik-EMXJXX 'LG '. wxliluiir XXX!-Xu . sX: ..21"-1-'MI FW'-'3l'fvXflX Xnflllbf XX " Wllllifl "' n A75 wfflsfx,-.'6XEr XHMMK sm, 1X,4X-rm' .sw f' IW' ' :1W,ggEi.glf ,X3.Xl..'XXff.' 2 K 1.45m-.XX-X5....:,XX X. 'sz ,X ' Y 2 1g4Xa?ffsWe.:i4?X - ., ,XXXXX ..X..,.XX,fX fg2X-1 ' "1XL,XX:X1llQ"fQl1a ?vXXw2,XX,mi'1f'iX . 1XX"X'z1'X,, xii' QXXXQX, X and Clauser Xfew' Xsff:eI.z,e.. X,I'.fX:XXX-Xu'1.f'i,- ww-' .L.1:'e"'Xf '- T221 'MX E'XXX,XXfff WH' 'X zz- ...fx J .-llXsXwX , sX.X.X.fu.XyXf1.X ,.XwX-..XXXX1X.X-X..X2 XXQXXXQXX X- :...XXX.lrX Xv'2s...wiX-f, m...-X.X a2.4X.,... X- X -.XJ X izy ym ,XQ35.ii.igyZgf.. , ..gXiiXXfq jX wi? ,W t A,gE,m.:gms Z Donald Clouser Ig "'l.XX1?wQ .lggg-Q U ,,. 3g.X..XX,gg.X. XWXQXXQXQX , ' , ,.:..,1i,g,.,qf-, Qgg,.gg5L4-.g Xi. .z. szzX, ,, , ggi David Com-ad H X - ' 1 'X Lmda Cram . X X1 ,, X -ev.'2.W2L'X4'123.QX,,W w i-XXf.X"5,,z,.ji'1ifXf,Xl?1.X2. .e . Z X XXi2?l.e?a' . X , X X 5".XigfXffX.f2.X+g.-,fmil all-2-ffX?'jlgziQ.3yw -Xl?-z. jail' .:.w ., ,. Thomas Curtxs ww ,gr f1.,5zgw.X-. P XXX, XX. -an X, f,XX',X.X.X.,,X. X..'s.'.:..'.XwF1'X feX,..fX' gf..14X.X.?.4WXl X -blX:HX1,' X.XX.'X, fg,X Xf-'. i,X X, mg.. X .X,,X.,g.,g. .X .XX , H.-.X.X X X.X-.J .X.X gan. --'f....-X P3 mX.XXr XZ X - X 'X ,, ,X . X June Davis ,,LA V V XX , X , .. . . ' X X 1 . A' W' - - .wgyii Xgi5iXqWgX.3gX.gkX' ua -gX.g,X5Xg.ggf.gig.g.g " f.i.ifeT,'.f'XsgX.'X1-W' X . WX . Q' .X ' :sire lf' 'T-3-'gist ff -'Xll52!'l'. , - ,ua XXX., Xf .,."3X.' ih.X7fX.X':X' -X'1 M., - 'I X XX ' Xe.z.f.g,2i.. zlllglali gg4XllXX222TaZ2gX,ef2XXgnl' slfirgiw fi X',.i5'2'S'g1l"'fgi X, X 4if., Xa, 1-we Faye Delsher gf. . . fi' " X' ,. f Anna DelP - f2lXl'155f2i3XX !ilf.Ef:XXr 'FW X l. All ' ' X ' 'IX David Del? wfX.f1pzs.r2if1glqglwa. " .,X.l.,XX.X2q2XX.,p. .XLXXXXXX-1 X me :1f:.f.a.fz,1f'-.'f.. XX , XX: A ' . " wa s ,:'e'.:2.!r2fa1.L. .IWZW X wif-X wfX,'::QX:fXf1:il f2Xsfz',,'.' Eclwm Del ,, -an XX-XX SXXEXXLLQXXMX-XXEXX.lXqEs?...iXgg5X, rs..3..m32e51fvMEs:e3zf U X.',X.'..5.1X,p-'1.-g XX, .,.. - " X XX'.s'X, XXX' P Xfflfflggeiygl -1 '..'.gg3.XXXQXX3,.,fX5i. .iX.Xgg5f3sX5 X.t, fX a . l XX ' .U :jk5XfiX,-XX:g V. .. 'Xgrg EX. , V. Wllliilgggszlszll. l'H 2.Xsf!fiflfg25 ' W .1fQig.?IXf ll Xf'l1l11i:.1'iivllllla2i -1 gX,gX..-wx . ,..,i ..XXg.?.,'X:,X Sandra Delp Xffi ggzf 915-QEQEEE . liflgsssfsai' Ef,'2f gXXfX4 ' g fe',g,,l2gi!sfi,.115qg .gi,KXrX'jil X,XX.,i.g.lX .wk '15 ,,5.xjXisg,.X.X5Xglg'E5RQ:X, ,fYH:,, 'lllXg3,lX'igX S 1 . D S t. XX '..,.w,,.ef: 4 ,X.q.X.1X,a .XfX.-X,, X,- nXX,,fX. ., X. ' 'fiwiifilf .'XI.Xf3.X..,X 'I'-MQ? XX X,g.XX'g3iIXX5.p,.'gX,r',g,zX,gq5Xig. X., y V13 e an 15 XsX,.XX.,X-XX-fxqf .X-...-..g.X... sg .X-..XX.XX...X.-XXXXXX-,X wr-XX..XX.XX,X...X,.,.,...,,,X.,XX,Q,,X-X . Vxff jT,,j,, 'K -rgjxii f4X5Ppg.?1j ,' 'fi Qxigplf ., .XT '. -lk " M"-'Ti-LX.-,XXfX"l bziILXif,zf,:l,5l W" '-'11,.9f ",tlf,.'5'lffQQ z AX '-X ,q1lX'g Vx! 31 " t sl,-j'.5,, .ww WX--,W - ,X - X ,QXQYHXX V, X X.Xn, sw, X,-X, X, 1,1 -X X 1.X..X,,.X X .--XX ,'q,g1f.wv, .V .XXX . -' ,X X. S 4 i3l.i'L,5i' ' fEf,+i'rX, 'lf'i51l:lll?i,iEQf' ,X -. ,, iV1'v l .:w.+l'i "" A iiflil TX ' ' . Peter D1etr1ch .07 L' -" X5'?' ,VTX-X IHHQXX F. ' ' '. sXg5'a.1,2l!+W'I' 'U ""':5eT ' 'J'2llll.al'l'5i.42X'X :XX-Xrili.-ii'-'f Xlflff ll . , 'J-., .:e 'S ', X',e:,:.i 'E' gn.-.SQ X1'TXi"'2 . . +1-X.,-XI .. - .. .. ., 1 1. - fX X XXXXXXXXM, me z. .X 1 XX , 4, Q X QQQXQXTS girl? X33-X3-XX.:-X .gX.gi..g'wf.X3X3 ,X,Q.5X.',. g1- X.. X ' g gX,, sf..X Sheryl Dletrlch ie- -'ii ff vfiwww y- mlwfrvi. . -faf'f3.QX -X -. fm X'X1,aX5X'Xg H- .-,ge I "iw 2. ' . ' ,' HEINEX. Xf-X.:i,.fX '1:?.3'g,. . .K ...J E sf . .. . XQ' .ffe,2 SSVESMXXX X5iX.55 gggElE,i95X. lEX.glgf'iX1' 215 S Q . Z V ,X. , . new i3Qd,.k,X Gary Drobnlck Xe, ,XJ 3X .X.X . ,JX X, - X. 5 ...XX-.XX .XX ,X.nXX,,X.l5, 'iw X . 1 ,.'- , '-1,-X YQ' Le -' XaligZ22esQiiX5fla3i Elf "X gl'f13?g.fX-UX,' lk' QXJX, fe"f'1' :,,',fl'?'XX -fl, -E Y X'.i-Flew Charles Ebbert X-ww. mfr. ff' 'Xu-' V' ' 'LVSTFX " " " f-QXX-ALQXX 3? X.-Xwg rf' -'1':fli,. 'lwX5X n. :X X X- X' f 1' " X " ' X A S X . ' "f we -s1',1'g.1"L'fX ' ll leffm l' '- f.XXXXX,'.,-' 3559? Lmda Endy ,f .1'i-lzff1.f?n9,,tg, . 'WXW X,-XX Q .jg rf-1:5 X.X '- PX - X t,g 3 ' X A :Liv ,...e, X,-X.-XX:X.X1fX. X - X' - -+2 we X.- .X fr. . ,NX ,.- X 'XX.XflihXQ...-Xilf -XX25 ' X BX '1'rzlf.eX-"XgX 'K-'MX -l" we-X: .X l Xw- H :V il?f?liQ?lQ3WlT"l1'5Q"z.fs.fEisaitXx'L'1 '5Xfl'4:'XiWf' 1-.iw21X:..2l-,e2A"X.1'X:-zlgl- :.- .X'X:X' . . IX. Theresa Ernst -A'r A fl ' 30,412--LgXy .. .9315 lggwysn- 3 Xe :ig .- ' 54-:X7lll.::X ,gz1ylXXXXX.:X A - - 'XX-X,57,,g,.iXgf,,f41711.13--,fX ..,. X5.iXe,'Lf' , X J . n '3.+5XXg..i-5 ' 5.251-Vi'X'l '- XXXg.wi,..qx,.a: .a2'X.Q,wXXX' 5 ',eLfiT',.,L lil, Paulette FCCITIHI1 ,, , QQQQQM fx... .s,5-,Xgggyf y':,'1,X'2t, lsX'w1f5u1'f'f15v1'. mif.ii..,1.X- .I2l.f3.:.Xg' ' . , XXX Xginf - 'A' " . M ill, 525295. 'ww ... .lily las.-XFX.: .iii.l..XXar,. ?ig'ffX:'. sf X+ f X ' "X ,XX XX4 XXXX, -- 'xy Xa.. M... M3 .,':XX. -zf Iw,X,4g.Jf' X' XWX.ii.1:i.l5." .'X-JXX:fX'X2XZ,. X'-X., , X.rXX .. , ,X L' d F .1X1ffXXzX.f lf... "X Xf,.XeXXm .M X XXWXX. 'f.f'XXXXXX. - . 1. ...KX-XXXW :ff , IH H Cftermiln .XXX .X.X X.X,X.+5.XX.X..Xg X. kwa, , .M .. X Q. s..XXX., XXX. . .. , X.X ..,. 1-. X,,X .4 ,..,X, . X - 1 X. f X' f A - is my , r:g.l-igimi . sizing ,Slff5X1'f-,iffX2:5ZzlX'X m ay 1 23333.-5 A Warren F1Cl4 ,. 'wX,:.XXX."r X,'XXtjX.X1,'.g,X2:.wsX af.-sig.,-. 3 ' X., . . . . - X ' I-Uflafla F1l1PP1m fe 'f- 'Xwregwl 1f'.'X'XXXXl22l'-WX., 'S XX'gXX-1 lr. '-z,E.1im?.5gX? ,2fX,X:ZXX,XXX.-XX.-Xa. ig, ' K--.X,-',,,'flXfX.:., 5 ffiw f X z Deborah Flsher .XX - ,m,.s.fi ...5.,pQ2g,XXX .Wu 'H" yXf'X,1'g?."XfX..f2zw , X- 5, -:E Xf GX- 1-wg '. . X 'XSfir'2sz1Q.X1'2TLXf'..XX ,I :if 'Xian ia si fX'r.f".f12g.'XiUX-', P 'f -,X-,2X',X,',X :X X' " I X' - HX w-PnXfr,f9.ff12rf2X '?5:Xl3irnliFiX2QlQLbl,. ,'1X,21il2i5..i2lQXf,l ,, 5.-.251'Jsf'X,':i.'i'zlfel,a, "' , mf . X 'WA X-,'2,.' 'E '-5 .131 -xf.fi.wX..Xff.s+:a.lXX-i.Xgs:+.X -H . ,, ,, ' K " " ,' 0' M 4 - X A " X - - X Suzilnnff FIX llfl kfffffadllk w:-r'l5lzXl'l - u.2,.,l5XtXf Yialffglwlliifm'-l GLA, sg. fTLl'lft 5-S1Xl.Q,IjSLfQ'IXQXl.i yy' ik ' ' ' V - If ,V gf' 1" 'l 1' .mwX..X. - XX ,,1s,s,XXal?Xv,XX.Q3.f' -:,f..XSX X X.fXXX.X.-X.X XX -XlQ!Xv.:,5'w, X'.-,, ,1'X:.1Xz. 1e 'v 1: f, ' '.gX.fgl.2XXjii ..: 1f aXXr X - Xig. , , A .X g,,,. Bruce reeman 3XXif'5.iX.'Q X X-X ifyililmixlr X'll'FiJEl i X-' " ,lfilw f'zfi5ll?5T ,' ' F XLgligf,,'.'XfX U...-gbhXnig.XL M K X.X-5 X .,-.XX . - " .. Dax rd F roelxch X. , . X.,,.,gi.'5 fgfiilg i W T fm., 'QQS1 :fir ' A222 -,ew 1 X , Dawn Garber I X . W ' X .X Xi?.s..E .?iTX2rlsXi5f'X' 5 m?lElT3".l? ll'Pl?l2lf9X.Y 45E!53gl3ll?:X1l'EX-SVXA ' l f. 1? Xf'fX-ll? lLiXffffl.' A"l' 'W XXXXQ Wifi' 5 55.44 'ali if ' - Glffifd Geho z. 3,XX X.X AF fllwrlzx uw, ...A 1.1 .X .,v, Xa 1. L, Z -1. lv' 9' -LX X,.,f x XQXX.-Xx XA- XX.YX N Of ,. ,.X .M Xx,-Xx -. X X, z- ,,X.irXXiigmXggXg.X ,X..X 2 ."E,X1fxfXXXfXs:2e2'iXX . ' lrui-"'X : 3 ., ,g,i y:X,.X '- S d G H fwfggsgw K l G2rX..'tXX.Xgg'X-X X, r mfzsn XX X XX,X1,iXXg1X' X an FH H 0 -.Rafe ' Xsq.--K-X.-.,-X,X,.X.,1.g g.n1,,., gr.. .I't"fe....X 5,1 .-- '1 .X - '. . - X ' X.Xfy,..XXXXf.X:X -. X XsXXX rw.-Q - -1-f . '.X.,-'X.XwX..Xz.,,aX.X .XsX X .XMXXXXXX X 5414.- XXX XX ' ,H ., . .HX .XEXXXXXXX XXWXXXQ. ,. -. .11 rX,.Xq..,,sX,, , L,.5,-.MX.,f.,.XX,.XX f...XQ'-XXX.,,..X5AX,,XX W XXQXXXXQ, , , .z.w,:X.. :..w.XXXXm.X.vX NX , mf.--..-X X,.X...:XXw' W.-X,XXX'arvffw, lasizwn.w.X.:m,2xX,.Xz.ifa1islam-G.X BEEXXSQXXXQ. in ,ta Michael Geiter Timothy Gessner LeRoy Graffius Donna Gregonis Patricia Gricoski Terry Grim Phyllis Guidici Diana Guldin Parry Hadley Terry Hagenman John Haggerty Sandra Haile Larry Hall Donald Hamaker Ronald Hamaker Marlene Hart Nancy Hassman Paul Heckman Nancy Hertzler Phyllis Hertzog Marcia High Charlene Hoffer Paul Holland Dianna Hoover Leonard Huey Sheila Hughes James Hullinger Norman Hunsicker Andrew Johnson Anita Jones Barry Jones David Kegerise Gerald Keim Daniel Keppley Robert Klein Judy Kline Robert Kline Linda Kloer Allen Kohl Trudy Kralles Jeffory Kunkel Mary LaBreque Joanne Leardi Eleanor Lessig Kristin Lloyd Alan Loch Gary Long Sandra Long Sandra Long Gary Ludwig Harvey Ludwig Jack Mabry Terry Manwiller Robert Mann Robert Manwiller Dennis Martz Michael Melones Suzanne Mellberg Anthony Messina Sherry Meyer class nf '6 class af '6 Karen Miller Donna Mills Brooks Mitchell Thomas Moore Irvin Moyer James Nardo Jeffory Neiman Charles Noll Henry Noll James Noll Karen Oxenford Doris Pehlman RoseAnn Penturelli Antoinette Peters Daniel Podgurski Sandra Price William Rower James Rauenzahn Terry Reed Glenn Reinart Virginia Reinart Romaine Reinhold Joan Reppert Harold Rice Jerome Richards Carol Rossi Sally Rothenberger Joan Rothermal Thomas Rowley Gary Rubright Elsie Ruth Evelyn Ruth Regina Sammans Bradford Schaedt Diann Schmauder Barry Schrader Ronald Schreiner Margaret Schwartz Sherry Scaltz Larry Scull Larry Seifert Maxine Seleslci Elsie Sfameni Janie Shaw Robert Shipe Jack Shohn David Shrom Gerald Shuker Frank Sekella Richard Singleton Jill Simons Kathleen Smith Kathleen Smith James Snyder Thomas Snyder William Snyder Josephine Steck Lee Steely Carol Strunk Sandra Stull Kathryn Shugars Virginia Thiry Sharon Tobias Richard Trischler Mildred Vandever Richard Wadzinske Janice Wagner Arlington Warmkessel David Weaver Ronald Weber Barry Wegman Donald Wegman Dale Weidner Mary Wentzel Isabella Wessner john Wiand Edwin Williams Janet Wink Edward Wolfe Pamela Wolfe Patricia Wolfe Gregory Yockey Edwin Zacharias Edward Zuchewski lj' class af '6 XX X335 ,X .X '1 X :ai Aff ' :gf-MXXXX, NX . wig " X: gal 2 KXSJKVSKEXYKXAXZQZ Mugs iw iiqillx l 35 XX AXA xp K .X X Xl X fr ,X .X X--XXX,-2: XX . ' 59 .5 XXXXXXX XX 'fe 1X -. X, X ? f':: A E PXll'ffXX'K llrlhll Xglfrf lb L Q :rl wg xg 535332 XSBX 1 i 1 HSS! ' li XXX iXXr21X2fX Xl X ,g,X llf' lll'iX'llf'l l wlmvlll ll li ll" 'll' XXllxlQ'lsf1'lk 5 X AQ QEMXXXXXXXLEXSXXXXQSQ SXXXXX XXXs?,5f - HX, X i tg I f 1 S l M SX XXQXXQXXX XXQXQ XSX i"XXE'Xf.-Wififf ' H55 X' 'illlikksa' -Xliif--EXPX-X XXXHXXX-fXU4lX El 1 XX X ,X S X XX X x X F5 XlXgX,s 3 X -5X wi' 'X Xx5T:Xll :gf,g,grXfX X 'V .ll elif ' 4' i5XlliXX?lXXxf3ill5l I K X Q, . 35 XXXXXXXXXXXXSXXXXXKXX, K J XX, XXX N ll MINS 'fl X XXXXX X XRhlX4nQXX:iXXXX2XlXl X X X Fr l X lg- ,sf V12 XQQXXXQMWIXQX ll XX,3gXlXlff 1 alll K is X XWXFX-X.X-al XX - X XXXXXXXXXXXS XX . . X XXXXXXXXXXXXX f.X- XXXXX XXXXXXXXXXX X X XX-XXXXXXX XXXXXX X X W 5 X' l r s SX siililzili lf Xf .XX .' 3l5E'l'XTl?f ii XX X,..XX-X.,--XXX.XX.. X. X X. XX ,XXXXX .X X XX XXX-XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XX .XXX E1 ' ,X X-.Xa X' XX:X3: ' gQl'g'gXgX 'ai K wil! svlll Xli if X ' ' 'lllin X X X " 4 F ,XX 'Xl Wgfi XX X,' ,352 X L3 WX XX 12 W Xa ," lQ Mfg ' ls f lm lllllll ls'XllX2'zXll X , X5 X31 3flXqErX2,l' XX brkxlv ,Xa j X , X s X235 gal ,ek xx! XS X lllserlie XX XXXXXX ' MX X, X, XXX XXXXXIX wa. X X X X r XF: X"-.., X XXX X 5 X X X ,, X fi, W Xk XX5 X .,i X X X V ..XX.X XX, 55 :ZX ':.X2XXXrz:X-.X . ,X XX XXXX W I T fr .X X X -. XXXQA vw XX X X ,XXQX ,XXX .- .r. .. 1 XXX sXl ' 2221 2 -g -si X, ,fslgllll , ,..., X .. W X.slXXXsXlX?5,asXzzX ' N X wp XQXXXHX XFNX XX MX 5X-XXfXXXXaXXX'XXXWX5?Xg llefl ,. w s5g2X,XgXQTXgXi slllll lwgsvsiml X X g X XX,XXX.XX XX ,X XX. 23 XX X ll fm X' Us X XXXXX IX! XXX ll, X XXXX XXXXX XXXXXX, XXX,s X5 42,2 X, ilXXXl,X XX ' ,313 XQXEXK X,., li XX fgleglhf XXQXXXXXX X S 22 XX: :Xl X X mg gl' X Xi Xlllgi X XX- HM P? XM +5lglX3Xf3gvXX law I, Elgglzllhlii Q QX X, 1 X 'Elm MQ X' + XXHXQV llsllsiglf XX? XXXXXXXSXXXXXXXPS Y X XXX XXXXQXEK' lf llilj llilzlllim 4 fl w 2 XX ' lligzo, X jg Qff lf El X X Xiigslsllsf 2" 3 ' fl XXXXlsXX XX H XXXXX5 XEEESEXXXX XXX ilsiigijglswx X S HV X Xwgl gi ll Xz3XXWXWXXXXX-XgXXgfXX2' X Xs XX ,XX .XXX X XX. ,X .XXX.,.X .. YFXXX X' lil XX f XFX XlKX . XXX XXX Xillfflfif all' . .X llilif- llllilw Q, 5:52 Zllli X fsilglls XX, X ,X X X SIX.. K v A X2 XXXXXXX X X X 5 .. XX XXX, X X ' as Xl X X . AIVX . E X X. XX XXXXXXXJQ X X XX X X-.XXXX XX1 ' A X. X gif Xf XXX XX if il' H ,, 'XI X sl XX X X XX XX wa .. . E . X 'llXlX lfls g 5 T1 . XX? Q Sl " X, X XX all . A X gimsggig. .L ki. X, EX K K, J EXXXX XX XXX X X XXX NW 'll Eiglgliggf XX V Xflg, XXX ,, flsill X XX XEXXX N. lXX,,glg,iZglX5lg 6 XXXXXQX 5 g X lX till 1' ll Xllllsl X XXJXX 1 X- XQXXX ,Eg lla ll l lllilrl Q5 lXs li?Wl"fll'2l l? lf STl!SEl XX Ps WM " 1-Xml WgkE5llX K4 .X XX.. 7 ,X Xilx XX XXAFX, Xfx X MX X XXS EX- X? f E X, glw a . M gag s X fg Xli 1 1 Y I 3 XXgXlXa2X lgglgl X X.X s -Xwkf 52535 X XX 1 mls 3' 'lm EF QXXXQXXXXXXXXXXX X XXX X 2X A X X X X XWXX',XX'X Xlisilm -X52-XX QXXXXXX, XXEXX , ,, 52. - XXXEXX 1i.1+?3rsXX XX X XXX NX Z' XXXX ' XX X 'X X X 'lllgll ,,XX X X X . X -X X ,XXX XXXXXXXXX- X-X va 5 XX X - Xllllisll - w e -1 XXV.l3igXX,g .,,.., - X53 3X ' jf s 1 we f K 'llllllslllggig K 'E lXl lXl llQglgX, X, , X X XXX Er XXXQXZXHQEF Xlgl 3 ' S il Wa ' XX X alll, H X X ll Zllllll "5 lllllfllil llX 'J 1 255 ml lifflw X XX ehglg X HX X, X X X li WX - flf i,XXNg,X .XX. Nm XXXXXFSQX X FX in ei Rr, 5 Fld X XXX X X M XXX X X Xgxllll lXX ll rllglllllll gilllllllll gill lm Nu la Xmlllil 'll' 2 Xl GX, X X E X ,XXgfXs1s f.f' M l, lla XXXXEWX : X fl X 'lllllgll slew Ill! XX X XEXEEXXXXXQXXXXXXXXX X XM fi xrll 5 K 51iXElXl:f: AX SX as Ziff ,XX sllllflgl gX :WX ,WX 'XXXX 'Xll XEQXXXX fl ,, mln ff'-X X,Xf XX' X. X . . Misa ,ir FX X X 11,3 lr lla Exif ll l RI: ll! Xgxl XRZXXN, , as X555 g XXHXXS liao I Xlrl ff, ws wllfgli mX3ElllXiliKXiSg12QXX S X lx X si W5 WflslX,XlXKX l ll ws Xw'i' XLXXXX-AWXX X XX XXXQWXQSXXXXX XX XX-X -XX XX X -XXX MEXXXEIQEEYXCX5 XFX? 53555 2? T''l'll???'filQiRf'1SSflii2i S3 ":H:5E.i 1, XXX1 I ,XX Xi,-'..X3' ll gfgiimsiglsjgfgzfgmg 2 EXXXXXWE .'-- 'LX' l X XXXl:'X9ll X: .XXXX X l F lgll ' sa r my X,XX ll Q iifgjj ' Q a X s X w as ,gag X 5X1 X ll Zglwxlxgllll XXX , X llllXlXllX ' il 'syqxgslgfl XX lsr' sQXlllllllX fav 1. Y XX! we Q P K Ulm' X s sllXl'llx ul ll X me ,XXX Xlil gglll 2:X3::XX . E, l X . Jul. Pl Fl - -XX: X54 XX' X lean Slsf 3 " lllllll Xl "K 1353553 3 ff- X he ll X l 5 X X,,,xf1" zllgn Mgr , ,413 lllllllld lies? la wr ll llgl X fffsfflgm XXXXX l v rj . X . X XXX, l .X fi' -lllllell X X L XX fx Xa, -.XX X g X ' SX ' ll 2 WXXXX Q l 215 K lg! ll gll X ll Xpl l s " Wlbl l 2 X ll I, will X lf 'llll X :X Xia glli gl " ' XX. X X X 'I ga 5 ',fIXllll1'LX m'l'Z4llX XXX! ,XXQZXEEE XB XI Wx! gg X 'XIX N, ix K lkz X . X 5 li l llllflg llllgllg ,XXX llllllllllql llll lllllll X555 El 3 X l is lf ll 'lil XXX4 lg 2 'X gl 'A fiilfe C-"fu XX gl X X '55 W W W XX X il X' S Xl WW S R! 'VL 2215533 li lg X1 ,, siligsgxi fl? gi? 'Iggy rl ll 5' ll 'X Xi :XXXXXX W im ,XX3X,,,... X liiillim X X X XXXX XX XX XXX XLEXXXXXQXXXXZXX -XXXXXX -XXX XXX, ,XXXXXX--,Xa W F Ell l S Qligg X X sl Klgx Xa ,V CSX OMGANZA 0 fr farezyu lauguzz e club nm X XX.. mXmXXXXwauXw1mXmamXXaXX MISS MIRIAM E. MOYER, Advifor mcclcl cmd hobby clubs MR. WARREN SEIP Aciviyor julcicr scicucc club MR. KENNETH HY MATZ Ad imc lreys' leaders elrrb MR. CHARLES E. BUCKWORTH Ad ' r girls' lerzelers elerb MRS. EMMA EPLER Ad isor sewing elerb MRS. M. CATHERINE D. WERTZ Advisor , wf.wm.mw.wsks.Ses-fssfsswswzwwrsms-emw.mM.mwM..,eW,rWmWww,WNwmmm..e red crass club MISS OLIVIA C. M. RUFFNER Advimr first aid club MISS MIRIAM E. MOYER Advisor Hrs! aid club MR. LLOYD E. CLEMENS Advimr hospital aid mlb MRS. EMMA EPLER Advifor fable tennis club MR. HENRY HACKMAN Advifor juuiar jaurmzlisf club MRS. HELEN HOUCK Ad -W V-+-Mw,.,,W.Ls-f, ...-W,,,iL,:.m.., L,,, Mm , W chess club MR. JAMES R. BROKENSHIRE Ad dmmafics club MRS. HAZEL A. RAMSAY Advifor dramafics club MRS. HAZEL A. RAMSAY Ad 'or ,vwjecfiorzisf clubs MR. E. BRAINERD REINERT Adviwr 5gmmmvwwamemmwwwmugwmmwmwmoamw latin club MRS. LILLIE R. RIMBY Ad or fable tennis club MR. HENRY D. HACKMAN Adviwr gmnnn dnb MR. ROBERT REESER Ad ' jzmirfr hi-y MR. CLARENCE WEIK Ad i.r0r oufdozrr club MISS EDITH STAUDT Ad r majareffe club MR. QUENTIN KEATH Advixor wmnl ,, ....,...m jnnior science club MR. KENNETH MATZ Ad imr knitting club M MRS. MILDRED PRUTZMAN Advimr nbrnry clnlf MRS. ELLA BRESSLER Ad ' mls' junirfr charus X gl , s tell miss alfa horfou, dirccfress 4 juhier high huzjereifes ami eheerleaders ' ----num - .-.sq-we ,, ,--1, M , .5 MR. MICHAEL WENGLASZ Coafla V A I -. v 'Z f x juuivr hzyf . f- w W 'T .1 ' gf ,, ' if 5r 2 3 S 2 Q Q 3 E Q 3 E 2 5 5 1 Q Qi 55 E MR. CLARENCE WEIK C oacb M .Q 1 JG X ,Pi U0 'i iq y -.., g -351. ,.aif9"-vu. l Si Q37 Elini. 5 if , QM. ' 1 5, -w .I 1' 5122 5 A Am,, , WM my 15 .L,, Qfv fziiw, - 54 HS, .f v Q 1 I? S 5 5 2 dedicated ocfaber 8, 1956 c. 6. vale judiar high 5 i Q aufagraph fhl Beit Vrarbookl Art TAYLOR-MADE TAYLOR PUBLISHING COMPANY DALLAS, TEXAS slimy .Q ai? 1 X ,LSL .P xy N c 'CP V- , if Q i I . X ' ' f 5 -nl I , ' "9"'15QN ' Yi 'I 'M YB-59,1 52 " 'QW 7 1 x f ff' , 5 I 451 'M ' .rt Q A A gf "if, ,Q Q 'H JM5 O


Suggestions in the Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) collection:

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.