Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA)

 - Class of 1943

Page 1 of 182

 

Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection, 1943 Edition, Cover
CoverPage 6, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collectionPage 7, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collectionPage 11, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collectionPage 15, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collectionPage 9, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collectionPage 13, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collectionPage 17, 1943 Edition, Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 182 of the 1943 volume:

1, ,A'Vg,:'.4 QV: 1-, V ws' M sg.. , gi.. f f ., 'Vw A ,ang r - fV " 'V gw -- VVJQEVVV .nq V-,Vw V,g.g Q,V...,.5,, fl- a'mvV .A "Vp-V V.":h ' -i21'5V"'v 'V"' 'VV-',,gVV'5'Ve :V-Wim. VV ff"V5'-2VZ'f- 12 V?'VaV5T"-.VL" Qf'5?y,V-:ir 'fs'1'?',f-i'1:.'fifV 1V 'wif VV'1fv'i?'Vr'2wVfVf'B i+ V A, .V-ima. A Q., V2V4. wg aVf .V3. f'V-iV'?5 V1V,y4a-.ffm VV. Qi'vS4SkZ. f'W2 ?1V'6u'l?f VV.?VVf ,..VV A, :..,f.g'.. ,.4 :QVg.V.,m, V1- . -R V. ., VV ,VV . V, .w, -,VV:,.2VV.fV4 V 1-1 1. ' . A V S VV.. V.,.- -mv.-,VV-.fl VVV, , .- JVVV V.J.f,V-V ., -1.4 .VsV-- .V VV'-. V-V---, MVV VVVz- - Egg' ,VV-Qvqfq V' i.!fX'fVf:sV-'VVVi,i'V 'V' 4, . .2 ' f ,rf V-Wax". V V 'A rf: K fa:---Q VH lf: ,V V23-2? 1 V ' V V , ' V ' -VV' V ",g-S- 'V V' g V -7f1.'f'Vf VV' V gf-g'f'VgZ',:.VV Vf. ,VVQVV ' .VLVAVQVV ,VV Vff V ,.,Vg.:Q. V If, Q.. .V ., 'V J . - V1:- 1 ' ' .1 '-'15, .' yi -9 ,V V , V'a,g3fVfg,.f1-JVV 1 VV V. V V ,V - V .-1, AV: V .g:VA,V,V , .1 'V , ' . ', . . V-V V. ,.g,g.gVf k V V, V- - V.QV: -,v.AV: JQVVVVQQ . V V ' ,V ',' VSV V ' V ' VV Vw - -V x ' .V,, , , . ,, , . V Af . V ,. V V 1 ,,,f,,wz VL VV VV V QYZ, X' ' , V V, V A.. .QV ,, , 44 iiffl. ' af ,, L52 3 .ue .4 jf ,V . ff: . ' A5155 ,V , , Vg , , '1,VfQ.2'..g V. ,VVJ . ' V-W. 'V':5.'. V -"' 55:iViiVI?VV VV X - ,Veg iii? V K VJ Llp -, ,, A A XM KV V . . VV V .4 RA X J KA V ' ' 1'2V'gfVVL:s-:V-LVVR' ,V'.L1"VE2S,. 391.-4V.VVf 1V.V31f,.:V,V f5V,:3'fV :5?if:'m..:.f',fVeV-15.V571-'bJ,V KQV .:s'5E1.VV V- I.2"'V:. V .. , f'Vsgisff2 ,' -in ' V V. lr: V. 1 . V VC " 'V' V 1 VV ' V VV V 'V ' Q: '. - VV52Z"5-J, " EV 'V' 27?:'xrzisi'f7,Vi'?7i'.+':?'iV-QVV-3-,1,...3L15AVig5faVfVs-5.1,,G.i,'iA":1,gyV V' Vf4..AA, .Vf,. ,L,1.A,,,. VV V:-.ff.,.H',',,..ff..i1'VV",V'V V, '-:AV 31.59, Vi... :25.i1VVV. Ivy Q 'i 'V Vi .Gifj,1:z'.V' ' 11 . V V ' .V VQ,AV,L ,+.VVNf,.V V .. g,,QV.Ve.AV.AV .V,.-,QVVQA ,V ,-wr ,. , , .mf . V ,.V,V.V A ,VG ff-,,., ,..,fy.V..f...,. .V-V...V1 ,V-wa. V- , .. V V :QV -.fp -V-V-.:,VV1..1 ,.,. ,g f w -may fV-..3.V in--,V QQAQILVV- V' Q- V,-V'V5.V .VV-V1LVV.V, ,gy .. V 'IAQ 5511-ii: . VV . f' QV-VJ ..J,'VVVVff3?VfV.Q,V V. ..-,V 13: V "z4fZV.VJVV '.:.f ,eg si: VMV AQVVV1'tVVV'VVVf:,:f3VVir:V,,- 'VVS :ai'.,, 'VY-fV.a,.W5e'.f1,.s '-1:62 ,Vg 'V 'V22.Vgsi1VV,'.jV.A'- 'VVg1f5V- Vf,5.4:V25':V pvif3,'LV'-31 V.gg:V,5,. , A VV:V.:gg. f,:VV,-,Ik 3135- 4.!i?5g3?fe?m3s2q'v:V,'2"V,VVe',1:w' fVV'1f:1' '..,gfJ w 4 2: ,VV 'fziii' 1 21 ixixsfxc V?'2i1QLV"'.,V. 'V Vf GV, .M "'VgV'Vff1Vgr fl L F b!b ' 5 'i5 i5f 5'5fi A2i4i " 4f5Prl' fP'? V'if?'ff,' A V 7. 'V'V'VfV9J:V'13'V,3T5 3WL'S7Y?,cSE 911553 Vff " 3, VXVV V51 'fi"V5' 13-.L .b,'5f:.iV ' 'Q Ia 5 Wil? -V , ,g.f ' ? . V V5 . 1 ' V ' a?f.. ,v,:V - HV -V. , V .V .,, ..g , - .. . 'Vw gv,:V3g.A.AgA,-,1 59 MVVEQ 2'f'VV 'V ffV"V 14v V:'- 'VVS-1" Qgmv ' . Lv2g.--VQ-V.V'.5Vm- 'gi VffQV.k . V ,. f ...ww " z.. wa. V1 . V Vw. : V V- :V VV 'fV-aff ' fVV ' VVV1 ' fV --1. 1 xv' f VIA! 'w ff TXT- -' J . N 4 51-V .4996 f-f ,seg ai 2. f 5':5v1.V1VVV: 51:9 f'iVa. , :Vif',f3S,V1'3 . -v,,:,5' 1, 12 2 4-Q VVQQVJ G .2535-??,..f,V-,,Vm-5" ,Va ,J ,H rw- ,V w ' - V ., ,SQ A. A Q A,-. A, 3- ,. A , :af,fmV.e,g-VA .VA-Vg., ,, fb V V,.V-Vw 1-zany. V QZVMV S V,4V.,fV : ..6,,, V ., , , Q ' 5, ' A ' . V , V" '1 , A , T334 A V , ww- A 5 sig jwzwf V-V ...V .. VV . . gig ,. . M V, V. -'VV 131 H,V3,i' 19, , -V-f y, ,VV.sAV,., ,,,... ,.,AA,.,5,A,.v,. A M, .. .gm ff? V " 'V: 4V 925522 Tai 59 " 4fVf " wif NW T ' " ' 'mi haw k ! N 'VF Q:w'5ggm'JiQPlMW 53? ' V , A ' ' V' ' ' " V : ' 1 . f?1'55,x.,E, V'.,.,:,A5.:,V,e- wa! ,g,:V,5VMV5 1,5552 ga g- f,,,, VaV51,VV.V,e,VV,Vj 5,,1.,-VV,VVV5S--rg' V.Vg,.qg,3 -.:faV2f UVA. 5 4w .Vf,gm1Vf-.,- 'Jai-V:-U VV V -5 YV.V , V ,A,g..VA-V . . M .1. g '.w, A .fV A.V,AqAf . Qi?4V. 4 ,V T' Q, . 5.,qg-1,,Vg.5:-V.VfpV ,ig , V, Vgqfgga -A jg., .Vgggf -,+yVV gf V V A -V VV.. QV, 2' : ,V +V .a.V5i:VfV4 7 V, VV.:-H:-,Q 4,1 ,gj?V.Vy,sV25. 32-w5V3V:.,1 V T.,-,A .VV, - .1VfVV.f.xV:-V3.4 ::V- 1:.5i.VVV.5,,. V.-.-,i.395.,g3, gqifffiifg 1 , V :ww -V'V -' Va.. V . ' J ,V ,V, A T ,QV V gy. -Vg, A Pgmg .4 . VV Vw my f Y V '-3 V-VA4, gif ,Lx-A VV, Am :1f'3':,',A"fVf,V .guy f-,fsf-Vp :V eip-V V v2.V.,,V.. , 'V VV:-V,.u,,V Vw-VVVV -QV? - .V 5 gg V- 'gui-.rg Qf mr V VV Q ,,i4.'zVV+,4 ggu1zV w,1 VV 41 511 4 m y VVV V V 4 V,V+wL. V:....g :A 'V VQVV: ,. V' V V 2' V '. VV MV' +' M -V 'V 'VV 'V ' V, V 1 ' N1 L31 - JS L VVf?V--w,,-WV' "VV,"'x'f N"-V,4 V 55 , 'i 7. ' ' L" '- V? 'V 4: " 1 WV "1 ' 'Vs,5q'V5f"Vig'-,Q-4" W' Vw-" "Q w"iVV"VVr'1lV.-' V 'His .fem V. VV MV f. V293 ' V 1V.VQV.,,QLmV,r.,a2'5W,5.1V N N, .V-f,'fg,f4fV ..,,iagmf9.w.,3vi?f5,, , ,V AVf.r,,3Egafef'Wg1.S5r-24, wQrVV.,4x., . V. V , V411 .Wm V V VV wb.,...,:1V-2-'n.1,.,.V,Vf-.,V.V..eV,1V V mfr. if-, VVV .- f:VVVV+V2:V'f.V-,N V. 2. . V. V -Vw , VV--VVAVVVV M52-. .V,.V'VVV.1V..VV. aff?-5"fa, . .VV V -, . -VV 'Vw VV:V,:s V.,-Vw ,fi V .A V-V fVV-ff: . V' ,V , ' ' V W' 'V '- A, V ,V V ,V VV - 1 i V V' ' +-J-VVQVVVV-V-LTV.- ..V .g.-L1:4 ..V:.4.., --,,:-,.....-...4.u,gf-,. ..444,,V,,.V.,.V. ,L .4,,Q.:Qa9.:...'.. 1. ' VV A ' VV. ,. Z, VV . .V 9 ' VV ' V' . V ', i V 'ips . , A . , , VV.. W., . V... - .L....,.,-.-.....,-,..,,-- ,.,,,. ,, ,,,,, ,,.,, ,,,. , ,.,,,,,V,,W,4V,MA+VA.VVgVV 3 N V A . H r, '5, ...L , VK if f' V - W V ,V , VV AV. V VA.. , , .555 , Q- 16 V ' - ,gzigiifg L al V53 V' V. V, If - "QR-V 'f'-- -..A...g.L.L ., , ,,,, V f 5' V . V V., V V ' 1 4' V ' V V A,pVV.1 ' k iafifxf ' 'QV .. V V V V A V 5,1 V .V V V V ' . -V .V ' 5:f.1fA .. 'gVif,.L.:i' I Qi ,V 'Q 1 A, ' , V ' ' ' ' , ,V V V '1"fY'.'1 ,V 5 .'. V ' 565 V5V.51rQ'gr,V:gqV?aV-V-V V--aVVV-VV-5VVVfVf: ,VV2V1v .1 xVLvQVgwmVmf.1:.1Vns1eVV'A.. .g.,V.W.Viw VfV..,,,.VfVV,,,V.V,,VV ,V ., .V -IVfL1r 2 'rsti 'V'.VfV'V1VVf1V3:V'- V , gr VV' V ,f . V V: ,V V-uv ...ft .4Vp.V,l .3 V00-L1 ,V-'?',V V. - ,, ,V-,Vl'V, V .1 r ,Vu NVV .- 1- V -,xVV ev w:'m.VA1f, V-4 ..VVV'.:. VV V V' ,V VV .VNV V ,V 1 V. V. V V ,V ' - Q-,.., , V - V V .' VV - V V 'QV V ,' V .. .V .,V -4 'V w ..,, .. ,cVVfffMf,H.. ,,eVVVV VV fV.V4V.VVw 2, .:w..Vz,.,,-VV.,V,..,,V,. .MVA ,VVV ..V VVMH A V ,,,.A,A WV., V. . V, VV S... V. VV ,V ,, ,, V VV,V,.VV V, .,V. V+. V VV VVVV V -VV-.Aw VV, , ,, .5,V,Qf37f1f.,QV1 ' . ,f ,qV,5+:i-,5.',, VV ig V,t- 1 1 .VV-,255 ., ,V ,VjgAE-QQ-E V .' ij V' f Q-' j'AjV5rg - -VVfV,VpVVVif,Vj'VVzfV,V,1,- :V ..f,'.,Vf5fV13E'gV:V 5525-155.17-:F f',A,L .4,L1 'ZKZ2' YV.:1V:sii1:V :V 3 ..f'11f311fg:g 'Vf42?f'V:VfVxg1" ' ,swf 411-15'411"'ff'V."1:29 ff- .. 55169 43- V' 'Fx ,V V V ff.: ev-IJ , V V A. .. .J - VVVZQ. V . Vi, '., V-1-VV' V .. Q,.,w,:- VV , ,--ff V 1, 1.g VVgfA.Akef9V- V-,ff ,,,w.'w1v- as V, ew .,5a,,tu.Q . .r.VqQ,:V ':ff1:VV1+?g.i,.-V 3, V..amsV-X.- .V-Vz5f4m5ewfVfq,-,p sf VVVVVQ. V,NV,VmiVV.V.,,S,V, ,VVV.V M -V, V- M - -V .-yV?V.eV- - F . , V . V AV-,V V .az-ma V'-ga, VV gag: ,.LVmV::.V-VViTVgsg,g,3 VV gf- 5:5Vy,5qg,Vggga,g3-gganpga,-gi, .,VVi,-ghm mg V,.1,+-ga.. . 'Tzw . ,.:V,' V VL.. 1,g:gyoVE'w Vw. sb -'qgiiwzef--V -Vg-.w..!Vq,4g V., Vfi3V.,VV-VY? V V V .Af Vg., M.Vm5.pg,5, .fV . V V .0 . , , A ,',Amq,V, V VVVQVV -. ye, VVVVZQV: .,- eff, .V.-. VVQEVA Q w ww A ,AAgw,,,iE,..,VA,.595.5Q,VA,V,,wk,24Vg..V,-!V.A,.,HVsV,-WtWV, 3 QA., -5zVV5,5:3..gV,,,g,,, .V A , A K uf , ws , 4m 2w+.:.,., a. VWVVVVQVVH V V VV M , VV VVVV .1 . . V V -V aw. . - ' .' V 'V fx ' " 'Tiff' H V' wif '-"'1:"5j'i V'T.VwV1V.f'iiVr'- ',V..'i4f,6..:1 .,LV-ga. sVrVxU'e'-:'. . V'V1 V . .V-Vim' --fAV.:f Vffa ,V1lfV's' 'VJ2,.f.'f'V ,,V:iLVi i..':. 'V.,VVY-It ".'VtVVxA1:-I6:5-VVEZTS' '. ,lx "ai V A , '- .Q.55jz',A5A .VV g.:,rV:ffu3V AVV3V.V A . V- VVQ A. -V :.V :V VV VJ- V V- iff 'gy 1' 'V ,VVMVM if VV V V .- Q gif aVf:fVs.V1--ei-V,VVV.:fVV-.WAV,xi-LV-V VV V,,VV::VV, ".V ,V,, .:V. Vi-'-g:g'1"'V',.V5?fV.'.3 Y Vile 'Q '::V. 'Vw V 1' ' VLVL 'it' V. V V 2 .Vffgi ' sf V V V, ' .- V' ,i V ff. V' . 'V v .V V115 -, Q ?f?5f"qV:i"7fV"':!?f'k+:ff?-ff'V'1'VV?V'V'5VVi iffkfg-.5,'f'51if:1f15a.i"5'!"2, V.V,.+f..V- X -gffegg,mV-:VQ.Var,VV,V.iV. AV.ff1fiVV.fgV41,V,A,A.V V.mgV-inn Vg:jtzV-EVN' ,Az .Z A.. V V, . V V .V V V, , . VV V .,.. V. A. ykv, ,,,A, X .V NAV,-V... .,,, V.. V,., ..,.,V A, ,. V..,.,ViVV,AA, M y ,r .V ',. V V, 41-Vg VV V , V' V . .-,- , Aww. .V - VVVV .. A A V , V 'A A:V1,.,V, ,A. .VN-AQ V- A -,V ,V ,, ,-V V . .. 7- 1, , V .- ,,.V V V , - V 'gl .. 'mf g iVVj.rV1V.V5,V.V ,Qj.V.gw.j V V, -N51 V . A, gg V . A ,, VL. , .Q L., , ', ' ,V , ' . , V V V ,VSV 4,5 , V. .,,,, V, V. 7 ..-V .g,5,.g 6,1 A VAN? V ' V V A EVE' , V U A VW V V -'- W2 I V A.V.5e:f3.V2'm V .rf-V A ..VvAV,.,??t!.' V Vg Vx QQVHVVV, ' V 33VV,V.AV. ,8!V ., . A VVV- .Mb VHV VVVV- V. V V . :wff , -V V .V -V-fr ' . Egg 1 . ,VV V, 1, .ir -V " jig ,VV Vg V33 ff ,Q ff? 31VV V V , ,V , .3 Af- VV , . V, ---V -VV-- V-NV-M v..- ---, .... MA. ..., w......-,,-,, , -. ,,,,,,.,, Av -,M MW, W ' V355 3,-yi. T V . im, 5 Ziff? 'K A ' ' .Lis 9 1521- . , , IV' Wx V. Vi v,n EVVZ V .Qui 1 f Aimklwua 'uffgm-xssVf.Va.u f.fizseSaua:r,x..,.Va1.,Lnf,f3m.4.f.S,,.xV..-:VA-:.5L VLQ1,,Ju1f.m.mmw2wQw1-V-VMV -.1L1w-1QVQsg5.45..u:QJ.,A.a.x......,4.4gkg ' ' 'W' f'VVg.3.g:...4 V V VV V V... H ar V. 5 Jw W I is M I t ggi 6754 5 , 9 K.. EMMMQRQDH MOUNT HOLYOKE COLLEGE SOUTH HADLEY, MASS. UQQQ Mr. Everett Hawkins Ensign Ruth Hawkins ,,,,,.,,., VM.,,.,:.,,,,,,,,S.....:,,,,,N,.,.:Es Q HIINIJHING Mr. and Mrs. Hawkins Who, as economics professor and physical education instructor, were an integral part of campus life and held a high place in our esteem. Now, having given up their former positions to offer their services directly to the war effort, they deserve even more the affection and admiration we have always felt for them. To Mr. Everett Hawkins of UPA and to Ensign Ruth Hawkins, USNR, we dedicate LLAMARADA 1943. 1 ,, ff f K M -' sf 35- :23. gm? j n fs, f' ' Sf '3ll ii , GE- QQ gfff egi 1 - ,J 5fj.,,Vp: 'fNfg - , kg 4:5 ' jig 151511 . .L ' X-A YW , K fy! 4 'K 1 w fy ,T I fy , vw? , 1 4 4 ,pr M22 .Q xx YQ. A 3lS?.i?f,,5L , if is M ' , A M , av-Q, x x 4 .. , ,r A X , C0 ""i1. 1 fri N K .T ha R .v . K"'?4f'.z I . '11 I rl . 'Vw WWI 15 A1.- ifixk 9- rj, N ui I cohege dt E These were the things that were on the caiehdar hom " Coiwocatioxf ' to " One hundred and iiith Commencement ." Xt W as a war year. W e iouhd X1 ev erythmg, scheduied, and we reahzed that it was our tespomiihihty to give what W e had ieamed where it most usetui. The war made us serious, epty apprediative ot this , 1 F Tgfq- X YQ Q X 'Vw wodid be the de us very de ana: AKXLV aiso ma A Y ix but it yew. '-"-s4,.r,, 1 D K - , ., ., . ,... , V .f Hs 7Z'4,,"!,'C"iHx"K1-f4 af:A1 ' .-aw w Q-,j2x:sT1r.:'7'.7e:--. ' .-.K --Ivy.-ff. -in-1Yf2tf1-1,-2-4--'iff-'z :0f":Li 2. 'va-3915.-:-:11f,"4f,1mf'-L , ' .16 -' gr" ' 6,'fL 'Y-.'1-' 3 '. I -- 3 1354.1 .Lg :Uv LK, -fi, fp 1Q3,,'.ig Q g1,,,yk5i,.5,4-,diI'g,,.,,5i,gl .N gf, i ff: '19-i-gQ'y?f: .4 A -0, if,5,,g,ga . ffff-L -xy: 113334 -3.5 g..i:5,zg,j, - 1 '-, 1 An d t his W 111 as 6:0011 aide Rnd what W ege Sha ent 0 Sp' - fed 11 b . keg Infhx " tho ehlnd belief p befo the In ughfs the s S We had re us in eaning not Spok Cenesxt gain the of fo en anis ed Wal- . ufy ' Th- ,De and founti In thep ears and Is was 3 Ople, laugh d' t gO0d eace a pro 1661- el' ' , and . IniSe ent In O that Ur 0 t We WH W 1i,, Ould es 3 the -. 5 B w X ,fx p , 4 as 15 Lv Q 1 J, 1 M R Sm ff: ,fig ikw , M12 x X , -' fffzzdsazagezl U fi Wave!! e solernness of the seniors in caps and gowns-people wishing thoughtfully through the brown and red leaves on the ground-the Chapel candlelit and silent for the first Fellowship service-Founder's Day-Faculty in brilliant robes, furs and tassels. white campus-skiing on Prospect-sleigh rides and he dry crunch of the runners on the hard, smooth snow -tea and brownies on Friday afternoons around a blaz- ing fire-the silver halos of Soph Serenaders shining in a dark, cold Sunday morning-crimson and white robed singers at the Carol Concert-the Christmas tree bright with red and blue lights. e Victory Ball and a lovely May Queen-yellow crocuses in P. O. Gardens and classes on Pageant-the lilies at the Easter service and the song of the four choirs-lilacs beneath the windows-then Graduation- the end and the beginning of another Spring. 55" lfnnvnuatinn COLLEGE OPENED on il warm fall evening. Lines of seniors marched in caps and gowns. In the gallery freshmen, eager to see and to l1011r, sat lmoside juniors, El little proud, who tried to explain it all. There was talk of Holyoke and of war-tlic XVAVES will come-some of us will ac-cvlcratofsonic will I1l1ll'I'y. All will work and sturly and lill tlivir days to the brim. This is 1942. l 12 feeling of quietness and Fall. lvp Clrzpp Puflz "Holyoke lVare.v, herds to yon" HE W.-wns c'AM1+:, and Nlount Holyoke was proud to have them. lVe liked their blue uni- forms and the South Campus drills, but most of all we liked them. 1lIOIll'II.fIIl .ll1'r1ule-Jfrrl xfigflxli 32" iclxvllls lay on the ground, and about the walks. the trees, and the buildings was a ffr.,gjg'kU3..." 345 RE' av up W l E XYERE s'rERN SENIORS in caps and gownsg the D reshmen, mouse-like Minute- lNIen insecurely clad in newspaper. Their facility in carrying out orders and their excellent posture were especially pleasing to our critical eyes. 13 Bazrinvlrlyr' flf'11n1f1l1'0.w Tense rn om auf Angels in wrlifing Painting and Pnehaarsinq TENSE BACKSTAGE XVAITING, vacant Ophelia, Paul's remarkably coordinated horse, and the lVI.H.T. song will always come to mind first when we think of Show, but October 31st, 194Q was also, as everyone agreed, a Junior Show to remember. It will be a long time before we forget the vivid impression of those crazy Russians and their Hhyper- dynamicsf, defense and intrigue in Green- wich Village, and the songs the campus is still singingfnffome Again, Tovaritchn and "Pajama Balletf, VVe laughed, stamped, clapped, and are still talking about '44's major triumph. If 3 ,W iw f Q- aw, 5? v if W 4'-4 3 , K Pm , aff M Liam ic lied Cross ,'lfft'V'll00IIS 1,,xM11c, '1'111+1 l"lRS'1' 1mNc21c of tho year nncant evening dresscs, uniforrns, and il vcry rainy night. But with Johnny Ncwton's music and soft lights wc forgot the woatlicr. The silver wings clvcorating Vhapin and the thcmc song of thc dance " Ho lVcz1rs a Pair of Silver lYings" Illildk' our last Llnrnic il mclnorable onc. UR 1:11111 cuoss f'11A1'T1-JR has boon particu- larly busy fulfilling thc ever-increasing nceds of the armed forces this your. Aside from pre- paring surgical bandages and swabs and rnaking warm clothes for children evacilces, thc group launched il huge and most success- ful knitting program. l"14Il1'r, 1,76-Yil16Ilf,' Nelsozz, Hamullon 6 n'clocAf-and it was cold if , , . ,. . MOUNT HULYOKE s VICT RY PLAN IS well under wayf, With the News and 1tS new front page banner headlines, with A.A.'s bigger and better sports year, With Miss Ada Comstockys inspiring Founder's Day speech on founders past and present, and more frivolously with six-o'Cl0ck ice-crearn for Freshmen-We were under way indeed. Kingston, Stover, Avery, Solvz, Conant, C'o Jlclcan, Cizck, C0-Editor fubscntj Eflitorg Phillips, Pellett, lllcllormiclc, Graves M, yfmaam-H W-A,mmw::V-fr Y' Q 'iw Soph Sermmdo mrlfiffhw mean Desca nf HE SINGING CAMPUS is a title and a tradi- tion that has been a joy to maintain. Vive have seen it exemplified in choir and glee elub, serenades, step-sings, and the recent revival of a house song contest. From choir we remember leading hymns in morning chapel. Glee Club has left with us the deep impression of the Christmas concert. Nor have the serenades a small place in our hearts. VVC remember early Christmas Sun- days when Freshmen were awakened by the dulcet tones of soft carolers. And who will n . Sophomores when we set out at dawn in choir robes and tinsel to Serenade the college? E o i 'wtlTE'j'3C'Zt'Cl3fT1l dvarmtlfwe-felt Jaw Z , ,,g. 9 .. . ! gk y , 2 , S , 3 S g f 5 3 7 . U 4 1 4 ,E , EfQi.gzf:gQfii . -. X klsiifiiqi 1 Sq A :wi ieimg m U if EAL x K ' 1' 255' 1 'Q A S E iss 332 1 ik 1-4 A 55, -w,,.,Ef fm fix., V' My Styx ' 1 - f A ,grgw L W QW' If ww" sf -vm, ,f ,gm MH f 2 3 K if 2 I fs is 'F 'L .. my 1 W ,M 1 Q . f Q . Q A- --1'-Sw? 5 A 33 Q 'E 9 Q5 Q Q 5 -,EW . S QS., , w . Ifzsfiify X I .sim -:W :, 5 - KL 155 -2 12? . ga J 5? L . , , ,, ,, , .. L, . 4. ,L :se -, K -Srwvw :I Lg. 14- . Wm , 3 k A A ,,,.,Q,, K 3 1 L ES ,gag , J 1 6.215 ffl ' ef 35 ' -923955 5 i at V , Egan F -, -Aww ffl,-,, 1 .3 if 414: 'g' . . , -1- k fy 'SY' Cla: ,.., A A55 sffef,gLszifii,se - ..:, , I xi' 4 dig, 1' x v 4 Q b Q 4 W, 5,545 IX H. K Q! ,av iq , H K 5, -Av' ' "' W Maf5?kSfi5?Qi , 4 ,sk 41 A32 lm, 1-sfgwifif F f .:., , .skis Sis Qfximx.--, s,-sri .ww M :X iw fx 525569 5 4 q 4 VUE t ,ff S, C' jj 4 e 2 ,L 'E 8 .Q 543 y , -gym 555 ' k,,,,.,, .mf -w2k:2f3,,L 0122111 -W ff iw 2359.1 Q, f 75.5 ,531 52 Ingram ,, ,Q W , S.. --" af i5f'v 'WFWEE S1 raw 'sf Z-lnii-Climax URKING ,mn Ricmxixcs were blended as we put aside our hooks and temporarily forgot hluebooks for a Concert at Chapin. This your with "The llarriage of Figaro," Rudolf Sorkin, Jarmila Novotna included uI'lfL'l' mfnzzizw and lllrrc Centuries lo yn!" ur el in the series, these evenings were especially well spent. " The ilffzrrzlzgo :gf 1'lI.fflll'0'7 TVe zrcrc lzozznrefl-.Vfss Jlcflfee nUTnooRs UR INDOORS, depending on the mood or the weather, we Went on 0.C. ski trips, ate at the fireplace, barn-danced, or turned to the less energetic diversion of Public Affairs lectures where we knitted and listened, realizing this opportunity was espe- cially worth while in a year when there was much to know. The Fellowship-sponsored forums brought a better understanding of many problemsffrom marriage to plans of construction. And on VVednesday night, vespcrs meant a quiet time to listen, think, and pray, and we welcomed it more this year than ever before. Fitness, physical and mental, was the key-note of our last year. And these three organizations did their best to help us acquire it. Dazzzlson Phelps Hoslfm, Whyte, Petrie, fllllliffllllll Smith, Arzrlerson, Anderson, Illontubert, 1,I'f'S7:d6'lltfLll2-SCIIYD 21 ,119 -wwgww MQ, Mmwwm- me QWEQ W ,, 1 X -aw: -' M, My wk, I f fy-awww? W. ffx:e56wf3,!1z ,A . - ,sm-itifiif.. - ..v.,...n:..,,V A 7' 'M 'M 7' 5,2 ,. - WE ARGUMJ and we listened-first at the lYilliams-Bates-Holyoke tussle. Later on there were intra-mural debates elimaxed in the Spring by the Anna C. Edwards prize debates. And we all remember the Debate C'hristrnas cards we bought in December as wc dashed through P. 0. Grares, lfyoozl, 1,l'CSfdf'Ilf,' Pierson Uficlr, l'c!z'rs0n, Jliss Lezris, Frryyfmg, 1,I'6'SZ'tlt'I1f,' Ainsworth MIISKETEERING was one of our favorite ways of spending the time. YVe donned the mask and white jacket symbolic of Fencing Club and pursued our opponents with a mag- nificent offensive. Those of us wl1o were slightly less active enjoyed the view from the sidelines when Fencing Flub gave ex- hibitions. IIANCING we found to be an enjoyable way of combining the Physical Fitness Program with aesthetic expression and interpretation. Wie struggled over reeitals. learning how much work there was behind the smooth, seemingly effortless rhythms. Participating in the television broadcast was a highpoint and an event we long remembered. Q3 Dance Club Xorfmz, Fuller, Chairnzang .I ones, fllcilflahon TIIE smoofril FUNCTIONING of our hlount Holyoke Community depended on much back-stage work of which many of us were unaware. Under the undying service of that indispensable pair, Bobbie Fuller and Hephy Folsom, Community and Judicial Board functioned to the fullest capacity. The co- operation of faculty, administration, and students ah eager for the maintenance and W'uichet, Cook, Illoulton, llliss Hayes, llliss Haywood, llluckley, Pope, Folsom. Chairman 24 betterment of community life and for the provision of a square deal for all, is worthy of our high praise and recognition. WVith hlartha Skinner offering her ever-efficient services, Community realized a great ad- vancement this year in the organization of its Community Chest, resulting in a new high goal, set and surpassed. Reminger, Skinner, Ulldlflllltllj Czzslzman, Sweet, Craig, Wilson mVVV: VV v Sl-ii and Sli W WWE TW, , 4: y ,, y had special significance for us. It meant coming out of chapel in our caps and gownsg it meant the Sphinx on our rings, the prospect of Soph-Senior dance, memories of Junior Show and any one of the many things which made 1943 our year. THE XVAR played a big part in our lives. Pa- pers, radios, public aHairs speakers reminded us of it, and we knew that wc were very fortunate to be here, that our responsibility was to be worthy of the four years we were given in which to prepare ourselves for a new life in a new world. The war meant little things+setting our own tables, washing our dishes, cleaning our rooms, but above all it meant one big thing-the hope that we might serve while we waited. The VVar Service Com- mittee, under the able direction of Arax Sim- sarian, was one of the Community Commit- tees of which we were proudest. Started by Jane Seaver as Defense Committee it was re- organized last year by Bobbie Fuller and be- came the VV.S.C. The organization had three programswone of conservation, one of war courses, and one of information. VVe all knew about conservation-saving tin, rubber and sprung bobbie pins, using as little hot water as possible, and not complaining about meat- less Tuesdays. WVe took war courses, toof first aid, recreational leadership, and typing. And the information program, a plan for collecting and organizing information con- cerning all campus activities related to the war, was another of the invaluable contribu- tions of the VV.S.C. WooU'olk, lVelch, Simsarian, f'lzairman,' McDonald, Jackson W'e took Rec Leadership lVe set our tables loving SPRING and happy faces accompanied one another, for there were new outlooks to appeal to our winter-weary minds. Freshman Ring Ceremony was always a unique occasion looked forward to with great expectations. Boots and Saddles kept us outdoors, either winding through the trails around Upper Lake or eating a hearty breakfast at the end of a morning Canter. And Dramatic Club offered us relaxation or work, but in either case, fun. "The winged grifin glorious" L 'wp' . ,f-" Tralzsportation-1945 Baumbusch, Ainsworth, Sharp, Hayes, President 'i52g mY ! W9 ff ' Q56 is ' ww W 'wry' X -L. aa.. '-'xi M 4' ' Pfiiiwff I sm 5 WT" , K , , A W ,L KK' W W' iw ' K, X.-W '-an .3 L E 'Q xv 4 fx g X fi , 'Y ffwf-,As A' Q. pf fs Ju.. anon! .,f"'HP"a 4 W , Q 5 x A H 32 N ' ef ,X y win. XP 'wry' W ,f Wy 'tg ' I 1, + A gk K 74 . V .L if 2 f Q . W QM HQ J, MMM -I .2 V L5 Lmh K in ' ' K K 'M ' , rryr H-Q x A I ! . 5 x, W ' in . , Q N fm-Qi, if in 2, QW kr. 11 5 xg, ,pu-v ff: Welch, Parrish, Krichbaum, Edi- for,' Smiih, lI',l.lSOIl, ZlIcilIz'lla1L WE VVROTE for Pangynaskean, the re- j1ufenated,,Monthly. and some of us were on the literary board. We spent our Tuesday afternoons, from five on, drinking tea and trying frantically to find something for that last page. But always, under the capable direction of BA., we managed to produce a worth while issue on time. Some of us, the very, very good, were elected to Blackstick. VVe wore our signs and big black stripes proudly all over campus. At last we were initiated, at last we felt we knew what the silver quill meant. And of course there was Llamie, especially in those dark December days when we tore our hair about pictures and copy and copper-of which the W.P.B. seemed to grow daily fonder and fonder. We were really proud of our literary campus, and if we didn't write we thoroughly enjoyed reading the Work of others. Ryan, Doughten, Smith, Editor, Torborg, Solez, Doble fabsentj, Forsberg fabsentj Kingsion, Krichbaum, President, Claflin, Vrmant Cabsentj Slars and SfI"il1l?S TIIE EXCITEMENT of Prom was finally upon us-Prom that weld looked forward to for seemingly such a, long time. lt was an starry night-remember? It all began with the star formation at the beginning of promenade- tlie stars and stripes we lifted above our heads to the tune of the Star Spangled Bannerfand went on deliriously until the stars overhead stopped twinkling. 31 It 1111.9 II sfarry Vlllflllf Promenade U'00lf0ll.', f1ll77l77lI.IIffS, INOISOIII, Fuller, l'lzuirman,' Jones flloulfozz, Slrachrm, Skinrwr, Grcarson, l'ainlf'r, Farmer, illarsflen, Buell f'raz'n1er, Fullrfr, Chair- man: Folxom, :lc Castro, Shipley, Pclleft UR COMMUNITY sYs'rEM has been a source of pride because of its democracy and efliciency. Conference Committee coordinated the various groups on campus-administration, faculty, staff, and students. Another group of Community Vommittees made up our "Board of N Public YVelfare.,' They organized the Community Chest drive, checked census points, and chose movies. They arranged dances in S.A.H., managed pay-days, planned vocational conferences and, through the VVar Service Committee, they worked hard to help the war effort. To Nominating Committee fell the important job of naming thc candidates from whom We elected our Community officers. 32 l Pageant MAY DAY and a prayer for the traditional glorious Weather. But even gloomy clouds and scattered raindrops failed to daunt the capricious spirits of the characters in M3Hl16l Del Falla's "The Three-Cornered Hatf' as they danced and sang gayheartedly on Pageant Field. Rhythmic Spanish mclodics and bright costumes made a harmonious 3.I1d exotically colorful combination. Zimmerman, Presidentg lllorris, Amos NTERNATIONAL RELATIONS CI.I'B, under the excellent leadership of Ellen Deming, under- took the job of awaking international think- ing on the campus. lVe realized, listening to prominent visiting political science pro- fessors, how much this kind of thinking is needed. OEEIGN AND AMERICAN students alike, we belonged to the Cosmopolitan Club. Over tea we got acquainted, and far and near parts of the World became more real to all of us. VVe held informal discussions, and we en- tertained visiting eosmopolites. 34 E LIKED SPEAKING, and Speech Club was our meat. WVe practiced choral speaking, we read poems and plays, and there was always a willing listener. Wfith the cooperation of the Speech Department, We worked on radio programs, gaining valuable experience. Valentine, Coker, Deming, Presirlzfnt Sell, Paul, Pinkett, Prc'sidcnt,' Russell "For we have yet a little while" Laurel Prncessiun 5 ICNIORS IN NVHI'l'IG, We walked slowly, holding the chain of laurel on our shoulders. Through lines of alumnae in colorful costumes, through lines of sophomore sisters, and up to the grave of Diary Lyon, we marched. And as we placed the chain on the grave, we remembered the things our college years had meant to us, and we thought of the new things to come. 35 Jliss Viola F. Barnes JIT. mul Mrs. Leslie G. Burgrfvin Gtdri Dr. Pullfc J. Gruzws Jlr. and Jlrs. Pierre Guefdencl 1!I'CS1tll'l'lIl rmrl JIr.S'. llum onorariefi Jlfss Jlilllred S. Ilmrurzl Mr. and M rs. Frederick H. Cracmer fllr. llllll .Urs John S. Lolfb Class Sung nf 1943 We, the Sphinx in solemn dignity, e s' 1l.ent.been Q Have watched and learnedthe glory of The Red, the Blue, and the Green. F . or Pegasus w1ll ride the sk yi And Lion ever roar, And to the Griffin proud and grand As sisters we shall ever stand In praise for evermore. CHORUS: We, Forty-three, in unity, Now proudly wear the gold From which our fate, like Holyoke's fame Shall brilliantly unfold. We, bearers of the yellow S hi p nx, f Proclaim Mount Holyoke's praise For knowledge garnered, Friendships won, For lake, for downs, From hill to hill Our voices strong will echo still, "Hail! Class of Forty-three!" SNQN 'a Z- C1 " f I rr' XR XX X x S Q X-X K fx NX XX - X X X X . XX xx x g 1 X 3 1 x x Xxx X ,-XX X XX Xxx xx A s 1 'X , X I X. .Xi R X X -ix X X M ix X .XS MARJORIE E. ADAMS 129 Christopher St. lwontclair, N. J. English Language and Literature MARY H. ALEXANDER 318 Warwick Ave. WVest Englewood, N. J. French E. CHARMIAN AINSWORTH Old Post Road Fairfield, Conn. English Language and Literature MARY E. ALLEN 27 Charles St. Auburn, Me. H istory-HONOR VVORK BIARY JANE :XLTMAN Q22 Derrick Ave. Uniontown, Pa. English Language and Literature HELEN D. .XNDERS 195 Chestnut St. Holyoke, Blass. French VIRGINIA C. ARCHER 1719 Whitney Ave. New Haven, Conn. English Language and Literatu-re L. ELIAINE ARTHUR 268 Wakelee Ave. Ansonia, Conn. Zoology IDA ,ASCOLI 183 Tremontjt. Newton, Blass. Ifrench-11oNoR WORK MARY AVAKIAN 330 VVadsWorth Ave. New York, N. Y. English Language and Literature J EANNE HOUHETTE AVERY Q34 Garfield Place Brooklyn, N. Y, Chem istry BLYTHE BAILEY 1 Blain St. Franklin, N. J. FTBTLCILYHONOR XVORK-TNVO UNIT GERD.A BALLUIJER 670 Avenida Insurgentes Blexico, D. F. Spanish HELEN BBARRETT 83 Bond St. Norwood, Mass. History CATHERINE J. BARBER Box 5 YVest Bangor, N. Y. Lafin-HONOR XVORK SHIRLEY A. BAUMBUSCH 1 Wilbur Ct. Poughkeepsie, N. Y. lfhem17stryfHoNoR WORK 1'1usc11,LA J. BEAUPRE 191 Locust St. Holyoke, I 'hemoisfry-HoNo1c NVORK HUIJIDAH F. BENIDER 45 Blzlplewood Ave. YV. Hartford, Conn. Zoology EDITH M. BECK 350 E. 9361911 St. New York, N. Y. Chem istry HQXRRIPZT B. BENEDICT Whifnpany, N. J. Zoology MAIQY E. BESSE Q1 Blountain Road Concord, N. H. French-HONOR WORK PATR1f'1A E. BEST Box 341, Sunset Road Darien, Conn. R6lI.!jl.O7Z'-HONCJR VVORK CATHERINE BI. BLUMENTHAL 130 Montgomery Circle New Rochelle, N. Y. Clzemisfry ANNE C. BoDK1N 9 Blountain Ave. Bfaplewood, N. J. English Language and Literature M. JEAN BOHACKET 155 Jefferson Road Pittsford, N. Y. History ELEANOR M. BORDEN 94 Day St. Auburndale, Blass. Philosnplz y 11 1 TIfJI14iEocEE1 1 144 East Patriot St. Somerset, Pa. English Language and Literature T ERESA A. BOYLE 51 Lyndale St. Springfield, Blass. English Language and Literature JANET N. BRADEN 726 Evergreen Drive Akron, Ohio Art and Archeology ISABELLE D. BROCK 56 Colonial Ave. Springfield, lVIass. S ociology-Rel? gi on-Philosophy lNIARGARET A. BROCKXVAY 80 Brace Road VVest Hartford, Conn. Economics and Sociology RUTH F. BRowN lNIalcolm Road Mahwali, N. J. If6ligi07Z7IIONOR WORK CAROLYN J. BRUSH 40 Blaywood Road New Rochelle, N. Y. Biology NANTTY FT B'UCK'LEY 1500 Asbury Ave. Evanston, Ill. Psychology HoNoUR J. BCELL 860 Stafford Hill Road Forcstville, Conn. Ecfonomics and Sociology NATALIE R. BURKE 384 Newtonville Ave Nevvtonville, Mass. Latin America CAROLYN H. BUTLER 41 Arlington Road West Hartford, Conn. Philosoph g BIARGARET 111. BYINGTON 349 Brookline St. Needham, Blass. Economics and Sociology GLORIA E. CARLETON Hawthorne Gardens Mamztroneck, N. Y. Zoology E. LOUISE CARRIE 118 Summit Ave. Jersey City, N. J. English Language and Liferafure DIANE G. DE CASTRO Q35 E. 73rd St. New York, N. Y. French A f MAWYECMNG f 53 Route de Sieyes Shanghai, China Art and Archeology ELIZABETH R. CHASE 92 Allen St. Holyoke, Blass. Economics and Sociology JOSEPHINE CHURCHNVARD Q4 Cleveland Road New Haven, Conn. Art and A rclzeology ci? . MARJORH1 A. CIZEK 41 Ridge Road Binghamton, N. Y. English Language and Liierature MIXRYJANE CLAFLIN 195 Lynn Fells Pkwy. lllelrose, Blass. Zoology-HoNoR Worm MADELENE T. CODINA 8 Cedar Place, Oakwood Drive Packanack Lake, N. J. Spanish-HONOR WORK TVVO UNIT LoN1 A. COHN 26 Heathcote Road Scarsdale, N. Y. Economics and Sociology :ELIZABETH M. CONANT College Highway Southampton, Nlass. H islory JACQUELINE CONANT Q Ridgecrest N. Scarsdale, N. Y. English Language and Literature HONOR WORKATWO UNIT LUCILLE A. CONRAD 135 Country Club Drive lllanhasset, N. Y. English Language and Lite'rafin'e PATRICIA F. CORT 302 Summer Ave. Reading, Mziss. Psychology M. JANET CONVAN Edgewater Park, N. J. English Language and Literature JEAN D. CROSS American Consulate General Sao Paulo, Brazil Chemistry MARJORIE L. DALEY 4:46 Appleton St. Holyoke, Mass. Biology OLGA M. DAMON 56 lllagnolia Ave. Mount Vernon, N. Y. Economics and Sociology DOROTHY DANNENBAUM Rydal, Pa. English Language and Literature and Philosophy SHIRLEY M. DAVIDSON 1880 Palmer Ave. Larchmont, N. Y. Religion M. JEAN DEMIXREST 188 Euclid Ave. Hackensack, N. J. Zoology 54 ELLEN W. DEMING 79 Cottage St. New Haven, Conn. Political Science JOAN DE MOTT 779 Clinton Ave. Oradell, N. J. English Language and Literature ANNE STEBBINS DEWART 1000 North St. Pittsfield, Mass. English Language and Liferature MARGARET M. DICKIE 20 S. Lincoln St. Washington, Pa. Zoology LUCY J. DICKINSON 60 Roxbury St. Keene, N. H. English Language and Literature LILLIAN A. DICKSON Andes Delaware County, N. Y. Economics and S ociologg JEAN A. DIEFFENBACH 5615 Nebraska Ave., N. W Washington, D. C. Zoology SARA M. DISQUE 918 Strath Haven Ave. Swarthmore, Pa. English Language and Literature JEAN DOBLE Border St. Cohasset, Mass. Philosophy CLARE K. DONOXVAN 31 Forest Park Ave. Adams, Mass. English Language and Literature :XNNE RODGERS DOUGIAITEN 4628 Hazel Ave. Philadelphia, Pa. A rt and Archeology E. DOROTHY DOULL 2505 Edgehill Road Cleveland Heights, Ohio Economics and Sociology BARBARA A. Down 145 Walnut St. Leominster, lVIass. History BARBARA F. EAMES Q4 Irving St. Arlington, Mass. Psychology NATALIE B. EPPS 88 Middlesex Ave. Swampscott, Mass. Chemistry ALEXANDRA EVVEN Dean Academy Franklin, Mass. Religion LORAINE FAIRCHILD 35 Rogers Road Hamden, Conn. English Language and Literature MURIEL E. FALES 4403 Elderon Ave. Baltimore, Md. H istory LUCILLE H. FALK 107 Kensington Ave. Jersey City, N. J. f'lzemisiry DOROTHY O. FARMER Q65 Paddock St. Watertown, N. Y. M athematics-HONOR WORK DOROTHY A. FAY 127 College St. South Hadley, Mass. Spanish-HONOR XVORK BIARGUERITE VON B. FLEMING 7210 Fairfax Rd., Edgernoor Washington, D. C. Political Science -AQ Wa-' ELEANOR A. FOLSOM 381 Tremont Place Orange, N. J. Economics and Sociology-HONOR XVORK BARBARA D. FORD 50 Elmhurst Road Newton, llflass. French RUTH A. FORD 22 Nlaple St. South Hadley, Mass. Economics and Sociolofz JJ L, VIRGINIA FORSRERG River Rd., R.F.D. 2 Shelton, Conn. English Language and Literature DOROTHY P. Foss 110 Gray's Lane Haverford, Pa.. Zoology BETTIE J. FOSTER 52 Edgell St. Gardner, Mass. English Language and Liieralure and Speech l 1 W, , IQATIIERINE FOSTER 61 Bellevue Road 1VakcHc-ld, Blass. English Language and Literature JOAN FOVVLE 13 Mishawum Road Woburn, Mass. English Language and Literature DOROTHEA A. FREYGANG 131 Hamilton Terrace Weehawken, N. J. Psychology BARBARA H. FULLER Canaan, Conn. History FRANCES P. FULLER North Main St. Suffield, Conn. English Langnage and Literature NIARGARET E. GLASR 1406 E. Wyomissing Blvd. Reading, Pa. English Language and Literature BARBARA K. GooDR1cH 8 Park Lane East Walpole, Mass. History SHIRLEY M. GOLDIVIAN 520 Liberty St. Newburgh, N. Y. Philosophy JANE B. GOODRICH 1000 Country Club Drive Hannibal, Mo. Zoology PER.-X E. CQORDON 4803 14th Ave. Brooklyn, N. Y. Political Science JANE K. GRACE 700 lN1yrtle Ave. Albany, N. Y. Political Science RIIETA R. GREARSON 0 Bliss N. E. Goldthwaite ELEANOR I.. GRAX' 1811 Holland Ave. Utica, N. Y. Religion South Hadley, Blass. JI11Slf'A-HONOR XVORK EDITH GREENBERG 124 Pembroke Place Kew Gardens, N. Y. Economics and Sociology MARY LOUISE I-IAHN 4921 S. Dupont Minneapolis, lVIinn. Economics and Sociology EY'ELYN GUTTAG Q40 VV. 98th St. New York, N. Y. Economics and ,Sociology ELIZABETH HANN '7 N. East Ave. Johnstown, N. Y. English Language and Literature EDITH C. HART 14 Elm Road Scarsdalo, N. Y. Lafin W. JEAN E. HAYES 87 Hickory St. Bridgeport, Conn. English Language and L'if67'Ilfll7'6-HONOR woRK 66 BIARGERY C. PIAXVKINSON 41 80th St. Brooklyn, N. Y. - English Lcmguage and Literature MARY 111. HAZELTUN 18 Mcmlltaglxe St. Turuers Falls, Blass. Zoology AXLICE C. HERRICK 34 Leslie Road Auburndale, Mass. Psychology R. ELIZABIQTH HOFFMAN 573 E. Lincoln Hwy. Coatesville, Pa. Economics and Sociology JEAN E. HERTEL 77 Greylock Road Newtonville, lllass. Psychology ll LIARGARET L. F. HOLIJIXNIJER 86 Woodmere Blvd. Vlloodmere, N. Y. History ELIZABETH H. HOLLISTER 6302 Beechwood Drive Chevy Chase, Md. English Language and Literature A. MARGARET HOOKER 403 Hillcrest Tyrone, Pa. English Language and Literature HELEN J. HOXYVICK 44 Warivick Road Muncie, Ind. Philosophy MARION E. HOYT 39 Bayview AVC. South Norwalk, Conn. Religion MARGARET J. HUGHES 595 Ridgewood Road Maplewood, N. J. Psychology MARY M. JENKINS Arduddwyn, P. O. Box Q12 Gloucester, Va. g Zoology JANE M. HURD 741 E. Grand Blvd. Detroit, lVIicl1. English Language and Lfl.f6FGf1lV6 I - HELEN L. JOHNS QQ3 Wilde Ave. Drexel Hill, Pa. Geology and Geography 69 BARBARA L. KAHN 1165 Park Ave. New York, N. Y. Political Science-HoNoR NVORK 'lima ROSELLEN KEENE 5601 Greenspring Ave. Baltimore, Md. Philosophy LEATRICE S. KATZ 452 Pennsylvania Ave. Brooklyn, N. Y. P're-Medicine DORIS KEMPNER 3382 164th St. Flushing, N. Y. English Language and Literature EMILY D. KIDDER New London, N. H. Physiology EVELYN H. KILIBALL Fountain St. Ashland, lVIass. Economics and Sociology MARION J. KINGSTON 109 Sewall Woods Road Melrose, Blass. English Language and Literature-HONOR NVORK I .xv IRENE C. ICISIEL 44 Lathrop St. South Hadley, Mass. Political ScienceiHONOR VVORK RUTH A. KRABIER 339 E. 239th St. New York, N. Y. Physiology BETSY A. KRICHBAUM 63 Myrtle Ave. Montclair, N. J. English Language and Literature HONOR NVORKYTWO UNIT JUSTINE KRUG 36 Masterton Road Bronxville, N. Y. F rench and GETWLUTL-IIONOR WORK BIARION F. LANSING 65 Hamilton St. Geneva, N. Y. Illathematies SUE FREUND LAUTER 7 Chestnut St. East Orange, N. J. Economics and Sociology DOIQOTIIH' N. LEHN 3529 87th St. Jackson Heights, N. Y. La tin ELIZABETH J. LEHN 3529 87th St. Jackson Heights, N. Y. Religion BKIARGARET M. LIDDLE 109 Prindle Ave. Johnstown, N. Y. English Language and Literature FRANCIQS LoMB,x1m 369 Cabot St. Ncwtonvillv, Blass. English Language and Lizferamre MARIAN R. Loolvus Old Billerica Road Bedford, Mass. Psychology NANCY A. Looms 324 E. 411513 St. Nehv York, N. Y. Geology and Geography CAROLYN A. LORING 106 VVaVerly Road Wyncote, Pa. English Language and Liferalure fl?-M RUTH H. LOVE 179 Park Place Brooklyn, N. Y. Psysiology GRAQ'E L. LUDWIG 812 N. Fourth St. Reading, Pu. I 'hemisiry CATHERINE E. MCCORMICK 92 Delmar Place Delmar, N. Y. History DOROTHY J. MCCR,kCKIN 14901 Lake St. Lakewood, Ohio Art and Archeology ELIZABETH NICGREGOR 94 East Ave. Norwalk, Conn. Zoology-uoNOR VVORK MARGARET L. MCLE,AN 214 Stewart Ave. Garden City, N. Y. H istory ELEANOR G. MCMAIION 450 Prospect St. South Orange, N. J. English Language and Literature ANNA H. BICPIIERSON 1121 Freeport Road Tarentum, Pa. Religion ELIZABETH RUSSELL NIACDONALD Z, Lago Oil and Transport Co. San Nicholas, Aruba, N.VV.I. English Language and Literature lNIARGARET E. DKIACHLIN Beaver Dam Road Stratford, Conn. Poliiical Science JEAN P. MADDEN 362 Wfashington Ave. Brooklyn, N. Y. Physiology BIARGARET DIKIKERBIAN BIANDEVILLE llloorland St. VVilliamstown, Mass. A rt and Archeology '77 BIARILYN lxll.-XRSIJICN 663 Prospect St. Nlaplewood, N. J. History ELIZ.-uzETH G. lNTARs1-IALL 427 Cumberland St. Lebanon, Pa. English Language and Liferafure AIILDRED E. IXIARVIN 137 Jefferson St. Hartford, Conn. Erzglivlz Languagf' and Ll'f6I'llI'1ll'l' GI+11iTRlTIJE B. lVI.-xsTEN1sR0o1i Russell Ave. Wfyckoff, N. J. English Language and Literafvzre BARBARA MICIIELIBACHEIQ '72 Hartsdale Road White Plains, N. Y. English Language and Liieratare M.ARGIARET B. MILLER 47 Maple Ave. Hamilton, N. Y. Zoology RUTH MILLER 65 Atkins Ave. East Lynn, lVIass. Zoology VIRCIINI,-X B. lVIILLER 32 Balton Road Providence, R. I. Romance Languages AXDELAIDE H. 1NI1'rcHELL 146 Sterling Place Brooklyn, N. Y. English Language and L1.f67'fLl'1l7'6 :XLMA A. MOELLER 70-14 Loubet St. Forest Hills, N. Y. Zoology-noNoR VVORK BIADELEINE G. BIONTABERT 440 West End Ave. New York, N. Y. F rcfnch M. ELIZABETH BIORRIS 3791 87th St. Jackson Heights, N. Y. English Language and Literature J UDITH L. MOULTON 19 Westland Ave. VVest Hartford, Conn. M athematics-HONOR WORK BKIARIE-LOUISE MOWE 171 VV. 71st St. New York, N. Y. English Language and Literafure MARIE-LOU MIICKLEY 598 Prospect Ave. Oradell, N. J. Zoology f 5,-Uv 'kr -, 'fir' 4 ELEANOR F. NELSON Onancock, Va. Chemist1'yvHoNoR VVORK Loolsm B. NEXVMAN 90 Royal Road Bangor, Me. Zoology HELEN W. NICHOLS 31 Bennett Ave. Binghamton, N. Y. M usic ANN M. ONVLETT Yvest Ava-. VVellsboro, Pa. M athemaiics IJORNA J. OLIN 5129 Garfield Ave. Minneapolis, Minn. English Language and L7:f6l'Clf1l7'6 82 ANNE BI. PAINTER 4817 Freemont Ave. South Minneapolis, Minn. Art and Archeology POLLY A. PANCOAST Pancoast Hotel Miami Beach, Fla. Plant Science NIQ7OLET'F.A P,xTT1cRsoN 57 Elm St. Worcester, lVIass. Religion PAULINE E. PATTON 13600 Shaker Blvd., Apt. 306 Cleveland, Ohio Music A. KUM ARI PAUL '6FelloWship," Kilp:-Luk Bladras, India Zoology-HONOR XYORK GLORIA E. PEDERSEN 141 Neptune Ave. New Rochelle, N. Y. Econo1n1'cs and Sociology DOROTHY J. PETRIE Ide Road VVilliamstown, Mass. Religion ELIZABETH H. PHILLIPS 125 E. Blain St. Port Jervis, N. Y. Economics and Sociology C. VVINIFRED PICKETT 1152 Burlinghame Ave. Detroit, lVIiCh. Economics and Sociology NIARJORIE A. P1E1csoN 5901 County Line Road Hinsdale, Ill. f.'lzernisz'ry EMILY G. PIKE 3 North St. Richmond, Ky. History CHARLOTTE B. PINKETT 129 V St., N. VV. Wiasllington, D. C. Plant Science MILlmRED J. PIPER 169 Nlain St. Hamburg, N. Y. English Language and Literature H. ARLENE PIRIE 350 Tremont St. Barre, Vt. Hisfory DOROTHY B. POWERS 41950 Wfyoming St. Kansas City, RIO. Chemistry KATHERINE POPE BOX 69, Route 1 Waukesha, Wis. English Language and Literature MARY-AGNES PRATT Q53 Broad St. Windsor, Conn. ZoologyvHoNoR VVORK CYNTHIA SPENCER RAYMOND Q76 Sound View Ave. Wlhite Plains, N. Y. Englfish Language and Literature BARBARA E. TRECK 3741 Fullerton Ave. Upper Montclair, N. J. Economics and Sociology CAROLYN A. REITSE 595 Kimball Ave. Yonkers, N. Y. I'jCOTL077'LiCS and Sociolo 1 9.1 NIARY E. RICE VVest Main St. Cheshire, Conn. English Language and Literature w--rf' X A L..- CORNELIA RIGBY R. F. D. 1 Highland Falls, N. Y History ANNE L. RISTINE College Hill Clinton, N. Y. English Language and Literature BIARION L. ROGEIZS Box 143, R. F. D. 1 Lowell, Mass. Zoology CAROLINE ROLLINS 146 Armory St. New Haven, Conn. H istory EMILY L. RUIJDINIIXN 367 Belleville Ave. Bloomfield, N. J. Art aml Archeology PATRICIA I. RYAN 32 Cambridge Place Brooklyn, N. Y. A rt aml Archeology HONOR XVORK"TWVO UNIT MARION SANDERS 43 Hilton St. Clifton, N. J. Economics and Sociology VIRGINIA E. SANIJIN 2102 E. Fourth St. Duluth, Minn. Philosophy-noNoR WORK JOAN E. SCHEELE 1356 Carroll St. Brooklyn, N. Y. lllathematies ELLEN SHARP 131 E. Church St. Bethlehem, Pa. English Language, Literature and Speech 90 M. BARBARA SIIEEIJY Main St. Groton, Mass. English Language and Literature MARCIARET A. SIMON Mississippi Hotel Davenport, Iowa English Language and Literature :XRAX SIMSARIAN 1100 Arcadian VVay Palisade, N. J. Political Science CHARLOTTE N. SKINNER Lakeville, Conn. English Language and Literalure BIARTHA L. SKINNER 6Q5 VVildwood Drive East Lansing, Mich. Art anal Archeology ININ A. SLADEN 2209 Seminole Ave. Detroit, lNIich. English Language and Literaiure EDITH E. SMALL 235 Paine Ave. New Rochelle, N. Y. Economics and Sociology INGRID E. SMERLING 538 Norton Pkwy. New Haven, Conn. Art and Archeology BERNARDA C. SMITH 506 Blackstone Apts. Nashville, Tenn. French-HONOR woRK DORO'FIIY H. SMITH 32 Lindberg Ave. Holyoke, Mass. Art and Archeology JULIANNE SMITH 399 Park Ave. Leonia, N. J. Zoology V ALERIE G. SMITH 285 Manning St. Needham, Blass. H istorg NI.-KRYLANE SNYDER 830 Blain St. Nlount Hope, VV. Y a. 7 English Language and ,Literature NIILIJRED B. SOLEZ 418 E. Third St. Brooklyn, N. Y. Political Science FRANCES L. STANLEY Q9 Edgewood Road Summit, N. J. Religion MARION A. SOLIWOSKI '75-61 179th St. Flushing, N. Y. Physics RUTH L. STANLEY 18 llaple Road Longmeadow, Mass. Psychology ERNESTINE STOWVELL 45 Elmwood Road New Haven, Conn. Art and Archeology GRAM: A. STRACHAN 708 'Prospect Ave. Ridgefield, N. J. Economics and Sociology MAIJELEINE K. TACK Granby Road South Hadley, lVIass. English Language and Literature HONOR XVORK lVIARGARETTA G. TAYLOR 5400 Darlington Road Pittsburgh, Pa. C'hemistrry-11oNoR woRK CLAIRE TITO 101 Richmond Road Belmont, Mzxss. Economics and Sociology JOAN E. TORBORG 45 Bonnybrook Road Waban, Mass. Zoology DORIS BIESTERFELIJ TONVNSHENIJ 909 Augusta Road Wlilmington, Del. Psychology M. HENIIIETTA C. TOWSLEY 6 Douellan Road Scarsdale, N. Y. Economics and S ociology W. JEAN TROMBLEY 433 Lincoln Rd. Grosse Pointe, Mich. H istory JOAN H. WALK W7 Col. A. R. Walk, 370th Infantry Camp Breckenridge, Ky. English Language and Literature ANDREA H. IJNGAR 355 Riverside Drive New York, N. Y. Economics and Sociology V LA-'NT JANET M. VVALKER Q1 Newton Ave. Lynbrook, N. Y. Religion EUNICE D. VVARDVVELL 150 Clinton St. VVatertown, N. Y. Zoology NANCY L. WARNER Quarters 54 Fort Devens, Mass. English Language and Literature CAROLYN R. VVEDDELL 3687 Latimore Road Shaker Heights, Ohio Art and Archeology MARGARET P. WELCH 788 White St. Springfield, Mass. Economics and Sociology SALLY O. WHEAT 5 Meadowbrook Road Longmeadow, Mass. Ari and Archeology BIARY L. WHITNEY 2734 Inwood Drive Toledo, Ohio English Language and Llf8I'Clfl"Ll7'8 EMILY L. WICK 384 Belle Vista Ave. Youngstown, Ohio Chemistry-HoNoR woRK x EDITH N. WILSON 441 VVest End Ave. New York, N. Y. English Language and Literature FAITH E. WIIJSON 113 Oakdale Ave. Catonsville, Md. Zoology-HONOR woRK PLEASANTINE C. WILSON 21 Durham Road Scarsdale, N. Y. Economics and Sociology LYNN BI. VVOOD Chaplain's House Sailors' Snug Harbor, S. I., N. Y. H istory-HONOR WORK VIOLA H. WOOLFOLK St. Catherineis School Richmond, Va. Economics and Sociology BARBARA P. WRIGHT Q18 VV. 139th St. New York, N. Y. Pre-Medicine MARY A. WRIGHT 130 Blain St. Northfield, Blass. H istorg 1VLARY H. WYMAN Bfillbridge, Blaine English Language and Literature CAROLYN M. ZIMMERMAN 1210 Howard Ave. Pottsville, Pa. English Language, Literature and Speech 101 wxfmayf ' 1 ',,f ..f, h up ' E,b"'?3'Jdf5?sf 'rf , 531: QQ f ,- -T' .'1, -' f"3Z5"i3Qf5m1., , . V , . -w,:5.+ 5? ' ,,fg 1 I: w 'V E'L'I'J'5VY'JQ'7Pv'rvfl1?g,i2iuQ'f!L W4 '50-Ng ff'-1' Q' ' J , ' X ' ' Q Y 1 Q, ' 2 1 MZ' mf: fm- ' , w ww ff .Tu ,'- ' , , ,,ez,g,m:' " .1 ,, ,,-.,., i , WH- Jififf' 1 -L ff O YE' THE' REC it 1 ex A Blue jeans an ' f In d bilcesxllla -- shivering fI'6Sl1Ine11 waitin f ml , ance and JU11101' Show Firewarlned ni ht g or the SIX O Clock ice 01' 93111 Movie ' 8' S at the Cabinxfootball gamesx h s O11 Friday njghtsxthe so C C Fysantllemums A n . . 8 011teStXThanlqsg1v1ngdinner- I, 'hats eaths 5. . fine top 190951 WY am day . ' 1-yilg SX tic ex V Wea 1.0019 ivan ' Owmen Kd dafk XWQSX ' M .1 U , ' W i to C0 xmed . yiltskw . toaxng ln Verwhe , A5305 SyxPX dtbeo ge Heat Q09 don an V363 fftmas ch X Picnics and pigtailsxsunbaths on the s and the Docks Griffonites s or-tin reen tailsxthe rornises of Pe asus P g g P 8 Seniors madly blowing whistles at unsuspecting grass-Walkerson Canoes on the lakexflapanese lanternsxseren d' a lngglast looks. Need any help? We plunged into the whirl of registration - reunion with the gang - unearthing room from ceiling-high layers of luggage - chaos at bookstore and P.0. - auction at furniture shop - first classes. All of a sudden our tans were gone - we were sitting in the libe in jeans and flannel shirts wondering if summer ever had been. Leaves were red and yellow and another college year was beginning. Charge it! . KAQJSQBA- Minutemen to obey our every wish - drilling with perfect posture - trimming and beau- tifying the grass with manicure scissors - performing the useful job of tying strings on all the P.O. boxes - maneuvering with true guerilla gallantry. They were admir- able recruits, and we nSeniors, beautiful and strongn, enjoyed our day of glory. And all of us - seniors and Minutemen - enjoyed the movies that night. Also during the fall months we turned to more strenuous exertions. Some days we clutched hockey sticks and briskly pursued the little white ball. Or, we splashed happily in the mud, mastering the fine points of speedball. It was fun getting out after classes and on Saturday mornings - good fun until the cold winds began to howl. But then - when we began thinking of Thanksgiving and turkey and nice warm fires - even the most rugged sports enthusiasts admitted that their knees were a little chilly! This is no laughing matter. FFF' Good shot! vlxr U x, U 'A U1 ov 72N Lg. The Navy comes to Llamie. Who wants a date anyhow? YI O Q' f .. :""o 7 IQ'-F IJ-,fL,, ir. L:-H A . Mm Qw 1 + ., O V L AH.. I -H 1'o1fL-' 'mn 1 1 MIMll po up Q . 1 Hy, f , U, n ., . U K7 n y Q-1 C"w'1'j' ', K X " "Wk A 1 ,, 1 xx ,L VAN w V f L,..Jg-,p,LO,4 in L U 'H 1f:.J.,fwx U1 P Lbll 4 1 ' W :za-ul: LIE' : fSXZ.'l73Q',fHL M" is QL. ,ffffu O' ' K J U' 0.4L 1 QOLLHDL X' "WVR 'j""f i'74 l I XWU1' W QL, . L, , m We ,N ,, "vw V, X36-N Saturday mornings - bandana- headed, blue-jeaned, we swept, mopped, dusted. And finally, having broken half our knick- knacks and all our fingernails, we called it a day, firmly con- vinced that we'd make wonderful wives. 108 Matters of State What's under there, Shirley? Wilbur - HStardustn - two cokes and many envious glances from frowzled blue-book studiers if we happened to be the rare crea- tures who had dates in the middle of the week - but if we weren't so fortunate we consoled our- selves with a spread at home. Much scrambling for food- trip- ping on housecoats - dripping of jam - and hilarious confu- sion. Who's got the peanut butter? Think you'll make it? DARK MOMENTS ON CAMPUS: Seniors late for chapel despite trans- portation - rain in time to finesse Cabin trip - last- minute wire announcing kneecap broken in scrimmage and can- cellation of long awaited week- end - so we attended game by airwave on Pageant. Massachusetts Mist. Well - the spirit's the same ,f X. X , 4525 fbiif Qjwg,-fz 2" , iVr V V 5' , .,f x a m,,i XZJQ., ,vga ,. K, 4 QiMf ff?' I 3' ff E 3 X C I flffjffx 1+ Q E M P ,U ff fi Q ,4wfiQfjjQ I f"Cz lQuQ349- f near and yet so far Many sighs, many cheers 2 J T. 1 X, ",.' pi we -ei . A Af ff M i I Mmmmmmmmmm' I hope he meets me! . ,- J Q ,- UNh The Blackout - very black - which made it a little hard to absorb the basic principles of logic. And one small flashlight wasn't much help. But the next morning everything was bright again as we tore happily into P.O. for that letter, or out into the open spaces to try our hand at a winter sport or two. cake left? It would be tonight K s M , 5 - :fn perfect likeness. U Q Many Qt afternoon we spent - fin erswfr en, noses cherry re f on sno sculpture. We m e pompo s Snowmen, remark- ab Q snow 8 n, and even snow- a mals. Bu the beauty of the f nished pro cts, for example t e sinister nowtiger, was more t n suffic ent reward for f' stbitten jeet. Winter afternoons we treated ourselves to tea in the Book- shop - food and cigarettes and talk - UWho's e ged ?n - nHow was your w ek .U - uWhat do you t nt w 'l p N... on the Ec. blue bo .' Or we sat around in t e s discussing wo ai s, lis- N tening to t e d 1 g for a likely fo . nWho's engaged now?U UWhere's ag ourth?n Z 113 From Dr. Jekyll to Mrs. Hyde nGentleman songster Playshop - and the wonderful time we had in the Lab. Theater base- ment experimenting with wigs, discovering the strange things rouge can do to a perfectly nice face. Or there were the hours we spent laboriously painting scen- ery and becoming acquainted with the miracles of turpentine. The Hams came to dinner Wednesday night, candles, ice cream - and afterwards everybody - the whole house - collected around the piano while Mr. Ham played Holyoke songs, NWhiffenpoofU, UBoola Boolau. We harmonized and syn- chronized and had a generally wonderful time. Fellowship plays Santa Claus Winter in between this and that we helped pack Christmas dolls - or we spent days learning to revive our friends. Then there were the times we talked with faculty over cokes about books or baseball or Botticelli, or Bundles for Britain. looks World Problems It h urts me as much as it hurts you! Oh, for a winter in Florida. Dr . Pam ie ' S and the 9WooS cies ' d a vice on the ways and means of keeping warm. Hot cereal i . n the morning - snuggies - long stockings - and we didn't feel the cold winds that blew around the Libe and classrooms x. But night was a different matter. at and studied, during the dav For a while we s glamorous and chilled, in silk pajamas and robes. But it didn't take a very long time for us to come to the sad conclusion that it was better to be warm than beautiful. 2 5 2, ES x 11 5 QQ 5 2 M Wm asian W - Lunar' 1-1119-f-M-NM We'd heard about for years. We k would be like - t we'd spend up ther faculty teas. We up in the fall, b hand of fate, pa chilly what with t tion, decreed oth sat at home. Qlt have been cold up way.J House at it ek-ends nfires, ed to go e chilly arly l situa- e and we probably wn w OP an t 'c fu wi ld re 8 9 any- The things that used to be. The Hams - a tall man striding across campus with a hearty greeting for each of us, a cor- dially smiling lady, a little boy seriously pursuing the problems of bicycles and sand boxes. This is the family who did so much to make our college life a pleasant one. A familiar trio. A dream of a dress picked out for the big occasion - remembering the excitement when his letter came saying, HProm sounds wonderfuln - drifting through that nstarry nightu with 45's friendly Sphinx winking behind the orchestra - and being lucky enough to still have the use of a few cars for Sunday when we picnicked and got lame from playing baseball. An unforget- able week-end. Something's burning! , .,,-M-Nnxm X -,..,,,,,MtAW "' ' '- '---....,.,. , ,,...,,-f-'-""""' ..,.f-..---""""'-Q ,- iii ,,,, ff!!! yf'! ,ff 'X f - coats in cl sets - Warmer da s and for so GA nexplai bl r ason, studying udgenly very d ffl ult. Our eyes remapned conscien io ly f If ff Z ,,f' ff' ..f' 'sis NNN X X fffyx 'Wt Zoo 1 2 - or No B gs Today on the pagesy but our mind W e off to the pyeasanter vistas o Yale in Spring or that army cam in Virginia - anywhere but page 554. When we ot used to the idea of Spring, we ound we could con- centrate in we come outdoor classes and ev n successfully combine study and tan. -Qlgmie - - pictures, copy, subscrip- tions, sketches, ads - - trying to remember to get smoking permission futile attempts to persuade Mr. Duncan he didn't really want to close S.A.H. Where's George? before 2 A.M. - - and finally that Never thought we'd make it yopderful day in May. In a car - with tires too! Oops! In contrast to sun-bath ing in canoes on Upper Zebra stripes on their noses and nBlackstickn in large, impressive letters on their backs. Our cur- iosity was aroused by the aura of secrecy surround- ing their meetings. 4 Lake was the more tradi tional night during Com mencement - the night we paddled dextrously to keep in line or had the easier job of being bal- last. Business usual. We couldn't eat or sleep - wherever we looked we saw our wild-eyed friends - even over a coke, we miserably mumbled notes. But finally majors were over and we could feel like human beings again. Life and its little complexities. The memories we took with us were so many and so varied but 9 the beauty and meaning of four ears f y o living had never been clearer than that night. The warm glow of the lanterns circling the lake - the slowly gliding canoes, their lanterns swaying in rhythm - the hushed murmur of voices - the spark of a firefly - singing tossed back and forth across the wat ' ' ' er, sister serenading sister - the soft darkness - the stars glinting in the sky and lak ' e. We knew only happiness and peace. Sister serenading Sister 123 Yes, deah, that was a car. And I thought I wouldn't cry Tea with the Hams P t a lovely afternoon - the Hams graciously Garden ar y - entertaining. Our families, mothers proud and ha py, fathers beaming, were seeing the gardens for the f st time and were properly impressed with their springllz gliness. We wandered around talking to people - roommata'sjfamily and faculty e- the people who had been special par our college life., Suddenly, we were over in a COTLQIHHTOHS for a minute, looking up to the road, smiling a Qiitlefas we thought of those other springs when kerchieg-Headed Seniors had gone speeding along, piled impossibly i'nto'V rumble seats. Still - not having cars hadn't bothered us fgrifiwe had bikes, and besides - The Modern College Woman Loves to Walk, they say. We looked farther up the hill, past the trees, up to the chapel, shining softly 'in the afternoonrlight. We remem- bered baccalaureate, lines pf us in caps and gowns, Mr. Ham's farewell sermon, lastihymns and prayers - a solemn feeling as we walked out for the last time. We'd had wonderful years and ones we'd not forget in the new years to come. l , 1 124 I sf Mm? was x , . .. wtxsg Uv, L My , ' . -.,r,s. - 1 :'fHfff"ff'7 'Q .- - ax, i . xi' df . '- ' ff iw' Q, Q 'S -Q.. H 'Wiki K Q ' if .Q fa i4'g.n,n W ."2"if'?4TT"i . V53 3124! 'Q fr' - is-C?'x.1.'. Qt. . X x AA . B 'as ' va' " -FM ., W s-rib .y yr' . rn 54, - A , ng, e :aw ' , so 17. E.-. '-4 Silfs , ima , . Af .-0 1 f. ., 4,57 . 4 vxkt X. if -. ,Q A, i A Q u fx 0 pm E ,N fn Members uf the Blass uf 1943 Nut Pictured VIRGINIA DESSAR CRITTENDEN,iZoology 68 East 93 St., New York, N. Y. HARRIET TABLER DEVERS, Zoology 505 W. King St., Martinsburg, W. Va. MARY P. GALT, Art and Archeology 4505 Pershing Ave., St. Louis, Mo. HELENE HENRI, Physics 2 Rue du Japon, Toulouse, France SARAH E. SQUIER, F ranch 9 Green St., Monson, Mass. Farmer Members uf the III:-Iss uf 1943 ALDERMAN, FRANCOISE G. ANDERSON, JEAN M. BAIRD, JANE C. BANGS, BARBARA E. BATTEY, BARBARA K. BAYLESS, AGNES E. BEARD, RUTH D. BEDALE, MARY A. BLAIR, JACKLYN BLAKE, CATHERINE M. BLOOM, MARGARET BROOKS, BETTY M. CARLETON, MARY F. CHAFFEE, CONSTANOE CHUN, VIOLETTE M. CLEVELAND, MARJORY L. DUTEMPLE, BARBARA E. DYER, LAURA E. EICHELSDOERFER, J EANNE FORSTALI., JEAN L. FRIES, BARBARA B. FRODING, HELENA M. FULLER, DOROTHY M. G.ARIS, MARION W. GATES, MARGUERITE J . GAVETT, ELIZABETH GOUKLEY, BARBARA J. GOODRICH, MARILYN D. 126 E. 1516 31st St., N. W., Washington, D. C. 4106 Sunnyside Rd., Minneapolis, Minn. 309 E. College St., Waukesha, Wis. Q4 Montclair Dr., Hartford, Conn. 203 Forest Ave., New Rochelle, N. Y. 600 W. Howard St., Muncie, Ind. 88 No. Main St., Pearl River, N. Y. Hillcrest Rd., Fairmont, W. Va. 1019 Elm St., Springield, Mo. 211 23rd St., N. W., Canton,'Ohio 4 Walworth Ave., Scarsdale, N. Y. 161 School St., Oyster Bay, N. Y. 144 E. Elmwood Pl., Minneapolis, Minn. 41 Hadley St., South Hadley, Mass. 50 Hickory Lane, VVest Hartford, Conn. 1541 No. Falkland Lane, Silver Springs, Md. 44 Prospect St., Whitinsville, Mass. Q90 Beach Walk, Honolulu, T. H. 3601 14 St., Rock Island, Ill. 897 Spruce St., Winnetka, Ill. 902 Richmond Ave., BuHalo, N. Y. J ungfrugatan 50, Stockholm, Sweden 10331 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif. Q8 Oakland Pl., Summit, N. J. 650 Broadway 9W, Nyack, N. Y. 66 Nunda Blvd., Rochester, N. Y. Q34 Locust Avenue, Freeport, N. Y. 7708 E. Jefferson Ave., Detroit, Mich. HAMLIN, RUTH C. HANSON, DORIS M. HECKER, MINDELLE S. HERRMANN, T ATJANA HERZOCQ, CLAUDINE M. HOWELL, MARGARET M. HUENEKENS, NANCY F. HUNT, JEAN E. HYNSON, SHIRLEY C. KNIGHT, VIRGINIA A. KURASH, SHIRLEY LANG, MARGARET A. LATZ, PAULA A. LEVINSON, ALMA P. LEVY, J EANNETTE F. MACE, BARBARA No. Cathedral Mansio MCGOWAN, ELEANOR MAXFIELD, JUNE L. MILLER, JANE M. MOORE, GRACE D. MORAND, JACQUELINE E. MULLINS, JOAN J. NELSON, MARGARET L. ONGLEY, PHYLLIS A. VON PECHMANN, MARIE L. PENDEXTER, HELEN J. PRIEST, ELIZABETH M. PRIOR, AUDREY M. REISS, HELGA M. RHOADS, ELIZABETH A. ROBINETTE, BERNICE M. ROTHSCHILD, NANCY M. SCHALL, MAURINE R. SCHAUFFLER, WINIFREIJ SMALL, BETSY L. SOWERSBY, BARBARA M. SPARE, HARRIET L. SPITZER, LUCILLE J. 60 Fearing St., Amherst, Mass. 7 Wright Pl., South Hadley, Mass. 4518 Hudson Blvd., Union City, N. J. 130 VVest 57th St., New York, N. Y. 515 West End Ave., New York, N. Y. 4950 Greenwood Ave., Chicago, Ill. 102 E. Elmwood Pl., Minneapolis, Minn. 61 So. Dale St., St. Paul, Minn. 422 No. Main St., Manassas, Va. 216 Hamilton Ave., Elgin, Ill. 211 Central Park West, New York, N. Y. State Hospital, Westboro, Mass. 15 Heathcote Rd., Scarsdale, N. Y. Alewive Farm, Kennebunk, Me. 907 Main St., Stroudsburg, Pa. n, 3100 Connecticut Ave., Washington, D. C. Putnam Pike, Harmony, R. I. 63 Clifton St., Portland, Me. 1700 Virginia Pk., Detroit, Mich. 1402 Browning Rd., Pittsburgh, Pa. 54 Brook St., Manchester, N. H. 900 W. First St., Oil City, Pa. 15 Hillside Ave., Nutley, N. J. 2821 Maklem Ave., Niagara Falls, N. Y. 41 Fifth Ave., New York, N. Y. 11 So. Arlington Ave., East Orange, N. J. 8027 232nd St., Queens Village, N. Y. Chateau Brittany, Scarsdale, N. Y. 1259 Alameda Eugenio de Lima, Sao Paulo, Brazil 84 Rychman Ave., Albany, N. Y. 34-18 85th St., Jackson Heights, L. I., N. Y. 1540 Lake Shore Dr., Chicago, Ill. Concord Rd., South Lincoln, Mass. 25 Fort Slocum Rd., New Rochelle, N. Y. 2909 Warrington Rd., Shaker Heights, Ohio 39 Wellesley Rd., Holyoke, Mass. 534 Beach Ave., Rochester, N. Y. 63 Lake Forest, Richmond Heights, Mo. 127 STEXVART, BARBARA M. STILEs, BETH J. STOLITSKY, FLORENCE S. THOMPSON, MARIE C. THOINISEN, MARY E. T HOMsON, JEAN E. VAN BUSKIRK, SUZANNE D. WALLERSTEIN, ALICE WASHBURN, JEAN W. WIASSERSTEEN, MARJORIE F. WEssON, FLORENCE WHITING, RUTH WOODMAN, MARY WORK, ELIZABETH 198 36 Hood Ave., Rumford, R. 1. Main St., Great Bend, Pa. 81 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y. 102 Pleasant Pl., Arlington, N. J. 723 Avondale Ave., Haddonield, N. Y. 4309 So. Fremont Ave., Minneapolis, Minn. Fort Kamehameha, Honolulu, T. H 1 West 81st St., New York, N. Y. 143 Brite Ave., Scarsdale, N. Y. 840 So. Jackson St., Green Bay, Wis. 135 Forest Glen Rd., Longmeadow, Mass. Pleasant St., West Hanover, Mass. Q76 No. Main St., Concord, N. H. 1550 Sherman St., Denver, Colo. Valentine, W'ilks, Hollon, Titcomb, President: Nehring, Halsey They stole our caps and gowns, Dui gave a 'll'0III1l'IZfIlI show ADELSON, ETHEL G. IAIERSTOCK, JUNE E. AMIOT, JEANNE L. AMOS, CAROLYN L. ANDERSON, ELEANOR P. ANDERSON, ENID J. I-XRENIUS, RUTH ASHLEY, JEAN ATKINS, H. JEANETTE ATKINSON, MARIAN J. ATTEBERY, MARJORIE J. AUSLANDER, BARBARA BAIRD, OLIVE A. BELL, MARJORIE L. BENITEZ, BABS E. BENOIT, ELIZABETH A. BENTLEY, MATHILIJA E. BERGAMINI, DOROTHY J. BERNSTEIN, SHIRLEY A. BISSETT, MARGARET L. BLACK, ANN S. BOOTH, L. PRISCILLA BRIGHAM, BARBARA F. BROOMFIELD, WILMA BROXVN, BARBARA CADMAN, MARY A. CAMERON, E. ANNE CHAPIN, LUCY C. CHICKERING, ELIZABETH CHRISTY, MARCIA E. CLARK, MARY C. CLELAND, JANE M. COLLEY, MARCI.A A. COLLINS, RHODA-GLENN COMBS, MARGARET CONVER, JEAN L. COOK, VIOLET D. CORNISH, CHARLOTTE C. COX, PRISCILLA B. CRAEMER, ALICE R. CRIPPEN, MARION N. CROCKETT, CAROLYN P. CUSHMAN, JANE M. 130 S. Class nf 1944 34 Wensley Dr., Great Neck, N. Y 201 S. Marshall St., Lancaster, Pa 1661 Highland Ave., Fall River, Mass 234 Ten Eyck St., Watertown, N. Y 209 Young Ave., Pelham, N. Y 14 North Pkwy., Worcester, Mass 59 Bliss St., Longmeadow, Mass 14 Sherman St., Everett, Mass 550 St. Marks Ave., Westfield, N. J West Brattleboro, Vt 500 North Tenth St., East St. Louis, Ill 37 Riverside Dr., New York, N. Y 60 Stratford Rd., Rockville Centre, N. Y 28 Kingston Rd., Scarsdale, N. Y 4343 Royal Palms Ave., Miami Beach, Fla 1163 Dean St., Brooklyn, N. Y 302 Spruce St., Boonton, N. J 1105 Park Ave., New York, N. Y 17 Lake Ave., Sharon, Mass 240 Pine Crest Rd., Manchester, N. H 9314-197 St., Hollis, N. Y 8353 Broadway, Elmhurst, N. Y 104 Roosevelt Ave., East Orange, N. J 99 Mandalay Rd., Newton Center, Mass Rail Road lVIills, Pittsford, N. Y 70 Cambridge Pl., Brooklyn, N. Y 706 Ridge St., Newark, N. J 2032 Belmont Rd., N. W., Washington, D. C 3235 38th St., N. W., Washington, D. C 290 Potter Pl., Weehawken, N. J 418 Cliff Rd., Sewaren, N. J 545 Teece Ave., Bellevue, Pittsburgh, Pa Saunderstown, R. I Wardman Park Hotel, YVashington, D. C 26 Belleclaire Ave., Longmeadow, Mass 628 Wv. Main St., Lansdale, Pa 126 Rowayton Ave., Rowayton, Conn 105 E. Delaware Pl., Chicago, Ill 609 Elm St., Three Rivers, Mich 422 Harvard Ave., Swarthmore, Pa 61 lV1arion Ave., North Adams, Mass 329 Park St., Upper Montclair, N. J 8 Brooklawn Pl., Bridgeport, Conn DEAN, ELIZABETH DILLON, MARY ELIZABETH DOERNBERG, N ATALIE DOMENECH, GLORIA M. DORMONT, MIRIAM DULKEN, HILDEGARD C. DURK, ELISABETH LAMMERTS DWYER, MARGARET-ANN EADIE M. ROSEANNE ELIOT, RUTH M. ELLSWORTH, MARY P. EMPSALL, POLLY S. EVANS, NANCY A. FERNALD, LOUISE P. FIELD, DOROTHY FIRTH, LOUISE FLINN, BARBARA C. FOSTER, MARY J OANNA FOSTER, SUZANNE E. FOX, ANN F. FOX, E. MARJORIE FRANKENTHALER, GLORIA FREEDMAN, FRANCES E. GERARDO, ALICE D. GESCHEIDER, SARAH M. GETTLER, CARYL E. GILDARD, CLAIRE GILLETTE, J EANNE MCINTYRE GITTLEMAN, J EANNE L. GORDON, ELIZABETII GRAFF GLORIA L GRANT VIVIAN V GRAVES ROSALIND VV GREEN LOIS C GRETSKF, RFNEE C . CYRISWOLD, MARIE E. HACKER, DOROTHY R. H.4LBLEII3, NIARJORIE R. HALLENBECIC, KIATIIERY E. HALSEY, ABIOAIL F. HAMILTON, HEIJEN GORDON, KATHERINE EIJNVARIJS GOSHORN, BETTY J. , . . , . , 1 . 1 . , . , . 4 4 I N 259 Central St., Mansfield, 422 Farmington Ave., Hartford, 40 Morris Lane, Scarsdale, Box 3066, Mayaguez, 123 E. 35th St., Brooklyn, Mass 99 No. Fullerton Ave., Montclair, N. J 546 Third St., Brooklyn, P. O. Box 173, South Yarmouth, 97 Argyle Ave., New Rochelle, 222 Paine Ave., New Rochelle, 33 Spring St., Windsor, 205 Ten Eyck St., Watertown, 4 Huntington Pl., New Hartford, 61 Winthrop St., W. Newton, 219 No. Centre Ave., Rockville Centre, Conn N. Y P. R N. Y N. Y Mass N. Y N. Y Conn N. Y N. Y Mass N. Y 35 Roosevelt Rd., Maplewood, N. J 6393 Station St., Pittsburgh, Pa 72 Hillcrest Ave., Longmeadow, 6903 Lincoln Rd., Philadelphia, Pa 17 Oxford Rd., Scarsdale, 836 Marietta Ave., Lancaster, Pa 1016 Fifth Ave., New York, 65 Babcock St., Brookline, 12 Anderson Ave., Holyoke, 530 Belleview Blvd., Steubenville, Ohio 39 Royal Ct., Rockville Centre, 270 Elmwood Ave., Providence, R. I Quarters 62, West Point, 311 Mount Prospect Ave., Newark, N. J 1789 Athol Rd., Schenectady, 18 Cedar Pl., Garden City, 1220 Moreland Ave., Jefferson City, Mo 2 Brayton Rd., Scarsdale, Ferry St., South Hadley, 20 Proctor Blvd., Utica, 182 Heywood Ave., Orange, N. J 610 West End Ave., New York, 1760 Marine Pkwy., Brooklyn, 117 Wakefield St., Hamden, 3750 Lake Ave., Rochester, 161 Division St., Amsterdam, Mass N. Y N. Y Mass Mass N. Y N. Y N. Y N. Y N. Y Mass N. Y N. Y N. Y Conn N. Y N. Y 2726 Cleinview Ave., Cincinnati, Ohio 39 Lockeland Ave., Arlington, Mass 131 HARPER, RUTH HARRIS, ELEANOR II. HART, JUNE HAUSER, BARBARA L. HENRY, PHYLLIS HERBY, MARY JANE HIRSCH, BABETTE HOLLIS, DOROTHY K. HOLTON, MARY HOOEY, AUSTIN O. HUCKER, MARJORIE E. HUNTER, E. CLAIRE IBBETSON, ELEANORE AGNES IKELER, JANET L. JACOBSEN, BARBARA H. JAHODA, CHRISTINE A. JAMES, BEATRICE JAMISON, JANET M. JOHNSON, RUTH H. JONES, MARY J. H. JORDAN, ELINOR KAIIN, BETTY ELINORE KELLOGG, ELEANOR H. KENT, MURIEL S. KEOPKA, SHIRLEY A. KIRBY, BARBARA A. KLINCK, JEAN A. KNIGHT, JEAN AUDREY KOONTZ, MILDRED C. LACEY, CAROLINE L. LAIRD, BARBARA C. LATZ, MARIAN A. LIBBY, KATHRYN CHURCHILL LICHTERMAN, BARBARA LIEB, BEATRIGE C. LINDBERG, BARBARA LINDER, DORIS H. LOFTUS, VIRGINIA R. LUCAS, FRANCES W. LYFORD, NANCY MCDONALD, ANNE B. MCLEAN, H. ELIZABETH MCMAHON, JOAN E. 132 17 Lowell Pl., West Orange, N. J. 121 Allerton Rd., Newton Highlands, Mass. Red Hook, N. Y. 64 Woodlawn St., Hamden, Conn. 324 Linden St., Wellesley Hills, Mass. 39 Andrews Ave., Jamestown, N. Y. 1112 Park Ave., New York, N. Y. 28 W. School House Lane, Philadelphia, Pa. Woods End, R. F. D. 1, Camillus, N. Y. 475 Vose Ave., South Orange, N. J. 28 Elam Pl., Buffalo, N. Y. 9 Risley Pl., New Rochelle, N. Y. 2119 E. First St., Long Beach, Calif. 147 Hudson Ave., Peekskill, N. Y. Schenley Apts., Pittsburgh, Pa. 29 Manor Lane, Larchmont, N. Y. 15 Trevon Pl., New Rochelle, N. Y. 516 No. Maple Ave., Greensburg, Pa. 53 Fairfield St., Springfield, Mass. 16 No. Clover Dr., Great Neck, N. Y. Ivie Rd., No. Cape Cottage, Me. 288 Kent St., Brookline, Mass. 46 No. Audubon Rd., Indianapolis, Ind. East St., South Hadley, Mass. Sailors' Snug Harbor, Staten Island, N. Y. Thompson Rd., Webster, Mass. 38 Lancaster Ave., Buffalo, N. Y. 360 Toilsome Hill Rd., Bridgeport, Conn. 288 Clinton Ave., New Rochelle, N. Y. 32 Jason St., Arlington, Mass. 20 Anwoth Rd., Montreal, P. Q., Canada 15 Heathcote Rd., Scarsdale, N. Y. R. F. D. 2, Kezar Falls, Me. 284 Eastern Pkwy., Brooklyn, N. Y. 15 Carmel St., Hartford, Conn. 62 Bellvale Rd., Mountain Lakes, N. J. 18 Franklin Ave., Yonkers, N. Y. Pondfield Ct., 133 Pondiield Rd., Bronxville, N. Y. St. Albans School, Washington, D. C. 47 Fenimore Rd., Scarsdale, N. Y. 50 Wakefield St., Hamden, Conn. 214 Stewart Ave., Garden City, N. Y. 67 Paine Ave., New Rochelle, N. Y. MCMILLAN, ETHEL A. MCNALLY, MARY C. MCPHEE, QYNVELDA S. MAHONEX', M. ELEANOR MAJKUT, LUDMILA J. MASON, BARBARA A. MATTHEXVS, ANNE V. MAYETTE, GLORIA E. METZLER, MARGARET D. IVIORIARTY, DORIAN J. MORRIS, JOAN B. MORRIS, MARY-SUSAN MOSES, MARIAN E. MOULTON, CONSTANCE MUNGER, CAROL A. MYERS, VERA CAROLYN NAUS, CAROL NEHRING, MARION O. NELSON, PRISCILLA A. NEWNHAM, MARION R. NORRIS, BETTY PARRISH, JEAN E. PEASE, PHYLLIS A. PELLETT, L. JUDITH PHELPS, S. ELIZABETH PIERSON, R. JANET PIRNIE, ELISABETH PLUMB, ANNE W. POPE, PAULINE F. POST, VIRGINIA M. QUIMBY, JEWEL R. RAIIKEMANN, ELIZABETH RESHOWER, CAROLINE D. RHEAUME, CONSTANCE L. RIVINIUS, ANNE R. ROSENEELD, SONYA A. ROTHHAUPT, BARBARA A RUSHWORTH, KAUDREY M RUSS, PRISCILLA A. SALSTON, DORIS E. SAULPAUGII, ELAINE H. Chappaqua, 36 Park St., Palmer, 1442 Valencia Rd., Schenectady, N. Y. Mass. N. Y. VVassaic, N. Y. 116 Avon St., Stratford, 34 Dungan St., Canandaigua, Conn. N. Y. Route 1, Washington, C. H., Ohio 500 W. 58th St., New York, N. Y. 548 St. Davids Ave., St. Davids, Pa. 23 Carew St., So. Hadley Falls, Mass. 3721 87th St., Jackson Heights, N. Y. 340 W. 86th St., New York, N. Y. W. Beechcroft Rd., Short Hills, N. J. Kimball Union Academy, Meriden, N. H. 111 Somerset Ave., Garden City, N. Y. Mill Pond Rd., Sixteen Acres, Springfield, Mass. 1853 Iglehart St., St. Paul, Minn. Y 117 Cassilis Ave., Bronxville, 201 Ray St. Manchester, 1 Yost St., Johnstown, 24 Donellan Rd., Scarsdale, 3211 Foxhall Rd., N. W., Washington, N. . N. H. N. Y. N. Y. D. C. 99 Cooper Ave., Upper Montclair, N. J. 51M Western Ave., Brattleboro, Vt. 266 Woodhaven Dr., Mount Lebanon, Pa. PHILLIPS, RUTH MARJORY Mountain Rest, Lithia, Mass. Johannesburg, South Africa 1635 Forest Hill, Plainfield, N. J. 56 Alumni Ave., Providence, R. I. 153 Stiles St., Elizabeth, N. J. Hotel Commander, Cambridge, Mass. 1607 Alsace Rd., Reading, Pa. 30 Hundreds Cir., Wellesley Hills, 263 Beacon St., Boston, 320 W. End Ave., New York, 493 Newton St., So. Hadley, 346 Main St., Winchester, 225 Sterling Place, Brooklyn, Mass. Mass. N. Y. Mass. Mass. N. Y. Winter Rd., Mahw'ah, N. J. 291 McKinley St., Torrington, Conn. 130 Broadway, Haverhill, Mass. 90 Englewood Ave., Waterbury, Conn. Sunset Farm, Red Hook, N. Y. 133 SAYRE, PENELOPE C. SCHRYVER, PRISCILLA M. SCHWIEBERT, DOROTHY V. SHIPLEY, ANNA E. SHWARTZMAN, ELLA E. SIMMONS, ANNE E. SMITH, ELIZABETH T. SMITH, SUZANNE SPENCER, MARION E. SPENCER, PHYLLIS T. SPIETH, FRANCES J. STEIN, MRS. ELIZABETH E. STOVER, VIRGINIA M. SVERDLIK, GLORIA R. SWEET, JOYEUSE L. TAYLOR, ELIZABETH G. THAYER, BARBARA L. THOMPSON, MARY J. TIBBITS, MARY R. TILTON, EILEEN H. TIMBIE, FLORENCE N. TITCOMB, MARY TOWNE, MARY R. TOWNSEND, CAROLYN H. VALENTINE, LOUISE W. VETTER, CAROL WATKINS, DONNA M. WEAVER, L. JEAN WENTWORTH, MARY W. WHITCOMB, DORIS M. WHYTE, MARJORIE A. WILKS, PATRICIA L. WILLIAMS, EVELYN M. WILLIAMS, MARY E. WILLIAMS, SHIRLEY C. WOLF, MARILYN T. WOODWELL, INGA JEAN WOOG, PEGGY WYLIE, MILDRED V. ZIEGET, MARCIA S. ZIERLER, JUDITH 134 1169 Parkwood Blvd., Schenectady, N. Y. 18 Moorland St., Williamstown, Mass. 101-05 Herrick Ave., Forest Hills, N. Y. 469 Locust Ave., Germantown, Pa. 230 East 50th St., New York, N. Y. 75 Greenbush St., Cortland, N. Y. Kings Highway, Darien, Conn. 46 Warwick Rd., Muncie, Ind. 740 Pleasant St., Worcester, Mass. 24 YVest 10th St., New York, N. Y. 7241 Merrill Ave., Chicago, Ill. 48 Longwood Ave., Holyoke, Mass. 135 Allen Ave., Portland, Me. 1095 Park Ave., New York, N. Y. Fairfax, Va. 885 Seventh St., Charleston, Ill. 78 Matthews St., Binghamton, N. Y. 15 So. Fourth St., Hudson, N. Y. 126 Prospect St., Canastota, N. Y. 29 Elmhurst Ave., Trenton, N. J. 295 Highland Ave., West Newton, Mass. 1 Maple St., Sanford, Me. 701 Britten Ave., Lansing, Mich. 108 Abbott Rd., Wellesley Hills, Mass. 62 Eighth Ave., Brooklyn, N. Y. 1940 Harlem Blvd., Rockford, Ill. 41 Plantation St., Worcester, Mass. 14 Adams Place, Delmar, N. Y. 74 Mohawk Dr., W. Hartford, Conn. 82 Plympton St., Waltham, Mass. 12330 Northlawn Ave., Detroit, Mich. 3100 Fleming Rd., Middletown, Chio 1808 Oneida St., Utica, N. Y. 423 Jefferson Ave., Scranton, Pa. 1637 West St., Utica, N. Y. 88 Wegman Pkwy., Jersey City, N. J. 963 Parkside Ave., Buffalo, N. Y. 317 West 89th St., New York, N. Y. 33 Birchwood St., Waterbury, Conn. 132 Edgewood Rd., Ardmore, Pa. 47 Plaza St., Brooklyn, N. Y. Sauter, Remingcr, Prcsidenh' Smith, Nichols, l'vI'llfLA'l1iIL, Clzamberlain "Sisters, Sisters, we sing to you" AARON, BARBARA A. IABELMANN, EDITH D. ACIIORN, ALIOE ADAMS, VIRGINIA D. AFFRONTE, A. EMMA ALDEN, BETTY W. ALDRICH, JANE ANDERSON, AILEEN M. A. ARNOLD, JEAN ARNOLD, VIRGINIA W. ASH, M.ARI.AN ATWATER, CAROLYN R. BALBONI, GERALDINE BARTO, DOROTIJEA B. BEATTIE, ELIZABETH F. BENNETT, DORIS A. BERARD, EILEEN P. BIRDSEYE, ISLEANOR BISHOP, JANE W. B.IORNST.AD, J EANNE LI. BIJATZ, ELLEN L. BODINE, BETTY BONDY, RUTII BORDEN, HELEN L. BOZARTH, MIJIQIEL I. BRACENVELI1, RENA A. BRAY, PATRICIA A. BRIGH.AM, CONSTANCE BROWN, MARY B. BROWNE, LEILA K. BRUENNER, SHIRLEY J. BUDD, ALICE L. BURDETT, PHYLLIS CALHOUN, BARBAIQA NI. CAMP, MIARY'-HEIIEN CAMPBELL, SUSAN CARRIER, EDITH L. CASE, ELIZABETH R. DE CASTRO, LOIS R. CHAMBERLAIN, MARY E. CIIAPIN, BARBARA J. CIIAPPLE, JANE A. 136 Class nf 1945 3001 Henry Hudson Pkwy., Riverdale, N. Y. 151 Central Park W., New York, N. Y. 62 Federal St., Brunswick, lN1e. 470-15 St., Brooklyn, N. Y. Q6 Nassau Rd., Great Neck, N. Y. 51 Beacon St., Hyde Park, Mass SoutlI Hadley, Mass 4448 Tibbett Ave., New York, N. Y 15 Summer St., Adams, Mass. Bethel, Vt. 975 Park Ave., New York, N. Y 4 Rumson Place, Red Bank, N. J. Q5 King St., Naugatuck, Conn 140 Jefferson Dr., Mt. Lebanon, Pittsburgh, Pa 130 Mountain Ave., Summit, N. J 329 Park Ave., New Castle, Pa South Hadley Falls, lVIass Eastern Point Blvd., Gloucester, Nlass Clearview Farm, Southampton, N. Y Box 95, Greenlawn, N. Y 1301 Rodney St., Wilmington, Del 396 Meadowbrook Rd., Fairfield, Conn 6 Brookdale Ave., New Rochelle, N. Y Broad St., Shrewsbury, N. J 91 N. Fifth Ave., Long Branch, N. J South Hadley, Mass Q15 W. Rock Ave., New Haven, Conn Q40 Florence St., Fall River, Mass 34 E. Manning St., Providence, R. 1 69 Grace Ave., Great Neck, N. Y 110-Q7 196 St., Hollis, N. Y Chester, N. J 56 Elmwood Rd., Swampscott, Mass Q30 Westchester Ave., Crestwood, N. Y South Hadley Falls, Blass Q97 E. Beau St., Washington, Pa 857 Tower Ave., Hartford, Conn 4706-17 St., Washington, D. C 377 Highland Ave., South Norwalk, Conn 110 Plimpton St., 1Valpole, Mass 137 Main St., Agawam, Mass Q6 St. Bernard St., Saranac Lake, N. Y CHARLES, M. J EANNE CLARK, E. JANE CLARK, NANCY H. CLARKE, FRANCES C. CLAUSON, E. BAIQBARA CODINA, DOROTHY J. COKER, CAROLYN COLE, ALICE B. CONNOR, MARGARET CORNELL, RUTH T. COTTON, DEBORAH CRIPPEN, IVIARY L. CRISCITIELLO, ROSE A. CROKE, CAROL M. CROWELL, JANE CUMMINGS, JOYCE L. CURTIS, MARION B. DAVIDSON, DIANA L. DAVIS, AINO T. DEALY, MARGARET N. DE PREZ, SUZANNE DILKS, H. ELAINE DORSEY, ALICE A. ELISBERG, ELISE R. ENGLANDER, NATALIE ENGLISH, NANCY H. ERION, MARGARET B. ESTES, JANE E. FAIRBANKS, PHYLLIS A. FAIRHURST, ELOISE FARNSWORTH, MYXRY-JANE FERNAU, NANCY M. FINKLESTEIN, BUNNY FISH, GLADYS A. FOSTER, PATRICIA A. FOX, ELINOR L. FRANKLIN, ELIZABETH J FRIEDENBERG, DIANA H. FRIEIJMAN, ETHELLE C. FRISSELL, MARY J. FULLER, ELIZABETH H. FULLER, JANE FULTON, MARGARET C. 2218 Sunset Ave., Utica, N. Y. Rock Island Arsenal, Rock Island, Ill. 14279 Superior Rd., Cleveland Heights, Ohio Lattintown Rd., Milton, Ulster Co., 425 Oakland Ave., Staten Island, N. Y. N. Y. Cedar Pl., Oakwood Dr., Pakanack Lake, N. J. 1107 Home Ave., Hartsville, S. C. 1530 Locust St., Philadelphia, Pa. C19 Mrs. Kendall, Currys Corner, Nova Scotia, Canada 71 Fair Oaks Pk., Needham, 348 E. 50th St., New York, 41 Roseland Ter., Longmeadow, 96 Pollock Ave., Pittsfield, South Hadley, 41 James St., Bango Mass. N. Y. Mass. Mass. Mass. r, Me. 2749 Ashley Rd., Shaker Heights, Ohio 6 Belle Ave., Troy, N. Y. Rideau Cottage, Government House, Ottawa, Ont., Can. Pine Knoll, Stockbridge, 21 The Ridge, Plandome, Mass. N. Y. 103 W. Mechanic St., Shelbyville, Ind. 23 East Ave., Swedesboro, N. J. 36 Huffman Ave., VVashington, Pa. 2350 Broadway, New York, 13 Sheridan St., Glens Falls, 17 Livingston St., New Haven, 212 Highland Ave., Buffalo, N. Y. N. Y. Conn. N. Y. 1022 Lullwater Rd., Atlanta, Ga. 23 Overlook Rd., Hastings-on-Hudson, 60 Highview Ave., Norwalk, 100 Madison Ave., Newtonville, N. Y. Conn. Mass. Hillcrest, Tyrone, Pa. 68 E. 86th St., New York, 29 Stoddard Pl., Brooklyn, N. Y. N. Y. 608 Pickwick Lane, Chevy Chase, Md. Deep Meadow, Exeter, 1 Jackson Pl., Port Washington, 101 Central Park W., New York, 37 Whittier St., Springfield, 25 Frissell Ter., Middletown, 568 Hanover St., Fall River, 55 Summit Ave., Bronxville, 137 Santa Fe Ave., Hamden, N. H. N. Y. N. Y. Mass. Conn. Mass. N. Y. Conn. 137 GALLIHER, SUSAN J. GILLETTE, DOROTHY F. GRANT, NORAH H. GRAY, GRACE W. GREENHILL, PHYLLIS E. GRUMMAN, HELEN B. HAGGARD, MARJOIQIE M HALL, VIRGINIA M. HAMILTON, KATIII111iINE HANKIN, M.ARJORIE HAROLD, CHARLOTTE I. HART, OLIVIA J . HARWOOD, ISABEL M. HAZELWOOD, J EANNE K. HEALY, ELIZABETH HEDKJES, MARILYN HEMSTEAD, CAROLYN J . HENRY, NANCY C. HEROLD, DORIS J. HIRSHHORN, ROBIN G. HODGES, PHOEBE HOFM.ANN, AUDREY J. HOLT, SALLY HORTON, JEAN HOSFORD, JOANNE D. HOSKEN, MARION E. HOWARD, ELIZABETH E. HURD, :AUDREY R. HUTCTHINS, SUSAN B. IKELER, DONNA M. ILIOPOULOS, KITTY INGRAHAM, BETTY H. JACKSON, DOROTHY C. JACKSON, HARRIET W. JACOBY, MARY E. JOHNSON, ANNA A. JOHNSON, MILDRPID A. 201 Cedar Ave., Takoma Park, Md 26 Park View St., Grove Hall, Boston, Mass South Westwood Rd., Ansonia, Conn 6910 Bennett Ave., Chicago, Ill Park Central Hotel, 56-7th Ave., New York, N. Y 29 Huntington St., New Haven, Conn . Colonial Farms, Newton Rd., Woodbridge, Conn 17 Sutton Rd., Needham, Mass 2129 Sussex Ave., Duluth, Minn 18 Dogwood Dr., Summit, N. J 98 Prospect St., VV. Boylston, Mass 6010 St. Andrews Lane, Richmond, Va 198 Burns St., Forest Hills, N. Y 611 Kent Ave., Cumberland, Md Summer St., Barre, hlass 54 Sagamore Rd., Bronxville, N. Y 209 Lancaster St., Albany, N. Y Plush Mill Rd., Wallingford, Pa N. Y N. Y F. 211 W. 106th St., New York, 16 Pont St., Great Neck, 863 Riverside Dr., New York, N. Y Mass 213 Union Ave. Framingham, , Mass Highland St., Holden 348 Freeport Rd., New Kensington, Pa 12 Fairview Rd., Scarsdale, N. Y Box 46, Durham, N. H 137 Monticello Ave., Annapolis, Md 1064 University Pl., Schenectady, N. Y 10 Archer St., Lynn, Mass 147 Hudson Ave., Peekskill, N. Y Hotel Buckingham, 101 W. 57th St., New York, N. Y 143 S. Pitt St., Mercer, Pa 13 Vernon St., Middleport, N. Y 84 Vreeland Ave., Paterson, N. Y 20 Delaware Ave., Milford, N. J 73 Davidson Rd., Worcester, Mass 3217 Grove Ave., Richmond, Va KARBINER, KATHERINE C. 182-12 Tudor Rd., Jamaica Estates, N. Y KATZ, MARGERX' J . 1052 Pennsylvania Ave., Mt. Vernon, N. Y KAVANAUGH, M.A1tGUERITE 705 DeGraw Ave., Newark, N. J . KNOTTS, ELIZABETH A. 406 Market St., Denton, Md. KNOX, ELEANOR C. 713 Evergreen Dr., Akron, Ohio KOHIJBERG, MARJORIE 84 Dellwood Rd., Bronxville, N. Y. 138 KONTULIS, ANNA S. KOTLER, LUCILLE H. LANDSBERC, EDITH C. LEMPRIERE, RENEE LEVY, MARY J. LISTER, RUTH H. LITTLE, BARBARA L. LOUCKS, CATHERINE E. LOVE, ELIZABETH D. LUCKHARDT, GERTRUDE K. LUDLOW, JANE N. LYNCH, M. GERALDINE MCCLUNG, MARY L. W. MCCORKINDALE, ANN L. MCCORMICK, ANNA W. MCDOWELL, MARTHA S. MCKNIGHT, KATHARINE MAILMAN, JUNE E. MANSEIELD, CHARLOTTE M. MARBLE, KATHARINE C. MARSTERS, BARBARA A. MARTIN, ELINOR C. MARTIN, ELIZABETH C. MERCURY, MARIE L. METZ, MAIDA H. MOORE, BARBARA M. MOORE, JEAN S. MossE, HELEN M. MURPHY, KATHERINE S. NEIMAN, EsTA NICHOLS, SUZANNE E. NORTON, MARY S. OBERHOLTZER, MYRTLE S. O,CONNELL, GERALDINE 0,CONNOR, MARY M. OLNEY, CELIA O,MEARA, MARYLIN A. PAPAZIAN, MOLLY PARE, ANNETTE M. PARKER, MARY M. PARsONs, MARCOT PECKHAM, BARBARA L. 72 Granite St., Worcester, lNIass. 177 Barbados Ave., Tampa, Fla. Hotel Salisbury, 123 VV. 57 St., New York, N. Y. Georgina House, 106 Beverly St., Toronto, Ont., Canada 90-06 205 St., Hollis, N. Y. South Hadley, Mass. 31 Wesley St., Newman, Ga 234 Sheridan Rd., Kenilworth, Ill 175 Gramercy Pl., Glen Rock, N. J 3 Carman Rd., Scarsdale, N. Y 239 Prospect Ave., Sea Cliff, N. Y 510 West 123rd St., New York, N. Y 452 W. Third St., Lexington, Ky. 159 Granby Rd., So. Hadley Falls, Mass 26 So. Third St., Lewisburg, Pa 36 Pasadena Ave., Phoenix, Ariz 2 Weldin Rd., Wilmington, Del 427 Wood Ave., Montreal, P. Q., Canada 15 Georgia Ave., Lowell, Mass 37 E. Bradley Lane, Chevy Chase, Md. 19 Bonnie View Ter., Ramsey, N. J. 1950 Vauxhall Rd., Union, N. J. 401 W. 30th St., Wilmington, Del 6 Calvin Rd., Jamaica Plain, Mass 29 Proctor Blvd., Utica, N. Y. 513 Murdock Rd., Mt. Airy, Philadelphia, Pa 74 W. Weisheimer Rd., Columbus, Ohio Northfield Seminary, East Northfield, Mass. 245 Brattle St., Cambridge, Mass. 189 Argyle Rd., Brooklyn, N. Y. 504 Carlisle St., Hanover, Pa. 5 Choate Rd., Hanover, N. H. 121 N. Chestnut St., Boyertown, Pa. 1683 Main St., East Hartford, 1 Lamb St., So. Hadley Falls 102 Edgemont Rd., Scarsdale, 37 Forest St., Hartford, 1420 Dean St., Schenectady 336 College Rd., Riverdale Conn. Mass. N. Y. Conn. N. Y. N. Y. 1238 Ferguson Ave., Stuart Gardens, Newport News, Va. 200 Church St., Newton, Mass. 95 Miles Ave., White Plains, N. Y. 139 PERKINS, M. ELOISE PETERSON, DORIS N. PHELPS, ANN W. PHILLIPS, XTIVIAN R. PLISHKER, DORIS-JANE PRIIJEAUX, MARGARET M. QUARLES, CONSTANCE A. RATNER, J . BARBARA REMINGER, MARY M. RIGBY, ALICE RILEY, PHYLLIS S. RIOUX, NORMA J. ROBBIE, JEAN ROBBINS, ANITA J . ROBERTS, HELENE L. ROBINSON, PATRICIA RORKE, PATRICIA C. RUSSELL, LOUISE RUTTER, VIRGINI.A H. SACKMANN, ELIZABETH M. SANDERS, C. JANE SAVAGE, JEANNE G. SCHELLENS, SARAH S. SCHULMAN, ELAINE SCHWARTZ, SYDNEY L. SELL, MARI.ANNE I. SENTER, JANE E. SHERA, JEAN W. SILVERSTEIN, RUTH SKINNER, E. JOSEPHINE SKINNER, SHIRLEY Y. SLEMMONS, MARIAN J . SMITH, ELIZABETH G. SMITH, FLORENCE M. SMITH, NORMA J. SMITH, PATRICIA P. SMYTH, CAROLYN G. SOULE, BETTY J. SPENCER, VIRGINIA B. STAUFFER, NANCY L. STOLLBERG, ELSAMARIE STONE, MARY J. STOVVE, Lois H. STUBBS, GALE 140 9 Walton St., Westbrook, Me. 312 Stewart Ave., Waukegan, Ill. 2940 214 St., Bayside, N. Y. 11 Morse Rd., Newtonville, Mass. 1505 Otis St., N. E., Washington, D. C. 101 Bradhurst Ave., Valhalla, N. Y. 1815 First St., N. W., Washington, D. C. 10 E. 85 St., New York, N. Y. 4014 Taylor Ave., Drexel Hill, Pa. R. F. D. 1, Highland Falls, N. Y. Dorchester Rd., Darien, Conn. 14 Hodges St., Attleboro, Mass. 526 N. President Ave., Lancaster, Pa. 300 Central Park West, New York, N. Y. 204 N. 13 St., Easton, Pa. 415 So. William St., Johnstown, N. Y. 270 Morris Ave., Mountain Lakes, N. J . 1007 Fairmont St., N. W., Washington, D. C. 114 W. Newell Ave., Rutherford, N. J. 22 Sommer Ave., Maplewood, N. J . 204 Pine St., Freeport, N. Y. 1306 Thorndale Ave., Niagara Falls, N. Y. Glenmere, Knox County, Me. 4518 Hudson Blvd., Union City, N. J. 7 W. 71st St., New York, N. Y. Morgan Rd., South Hadley, Mass. 163 Park Row, Brunswick, Me. 104 Longview Ave., White Plains, N. Y. 216 Oney St., Charleston, W. Va. 408 Wickersham, Fort Benning, Ga. 625 Wildwood Dr., East Lansing, Mich. 605 Glenview Ave., Oconomowoc, Wis. 627 Westwood Ave., Long Branch, N. J. Kensington Rd., Bloomfield Hills, Mich. New Hampton School, New Hampton, N. H. 633 Berkeley Ave., Plainfield, N. J . 2 Valley Rd., Milton, Mass. 55 Highland Ave., Rochester, N. Y. 19 Argyle Ave., Babylon, N. Y. 22 Pierce Rd., Belmont, Mass. 54 Darwood Pl., Mount Vernon, N. Y. 100 Bedford Ave., Hamden, Conn. 21 Lyman St., Concord, Mass. 14565 Drexmore Rd., Shaker Heights, Ohio SULLIVAN, MARGARET E. SWEET, JNIURIEL A. TERRELL, NAOM1 L. THOMAS, AUDLEY E. THORIPSON, F. PATTY THOMPSON, VIRGINIA TING, YOEH M. TOURNIER, J EANNE L. UNZ, ELIZABETH VALONE, JEANNE C. VANDERBILT, CLARISSA A. VANDERLIPP, DORIS J. VAN DE WATER, BARBARA VAN WINKLE, J OSEPHINE WADE, B. GERTRUDE WASIIBURN, PRI-sc:ILLA WAUGH, BARBARA L. WEAVER, THELMA J. WEINBERG, BARBARA A. WEISMANN, RUTH S. WEST, ELLEN N. WEYL, JANE-ANN WHITMORE, MARY R. WIGHTMAN, JEAN M. VVILLIAMSON, CYNTHIA F. WILSON, JEAN WINER, FRUMA E. WINKELMAN, IRENE M. WOLF, LUCILLE WONDERLICH, M.AR.IORIE J. WOODBURY, JOAN WUICIHET, ANNE WYNNE M. GAYNOR 12 Grant St., So. Hadley Falls, 20 Highland Rd., Belmont, Main St., P. 0. Box 430, Yalesville, 622 W. 113th St., New York, 1VIass. Mass. Conn. N.Y "The Lodgeu, Blush Hill, VVaterbury, Vt. 24 Ridge Rd., Concord, 559 Rue Lafayette, House No. 4, Shanghai, N.H China 20 Elmora Ave., Cranford, N. J. VVatch Tower Rd., Darien, 1409 N. George St., Rome, 952 E. Broadway, Stratford, Conn N. Y. Conn 5580 Beaminster Pl., Montreal, P. Q., Canada 89 Elm St., Fairfield, 840 VV. Lexington Ave., Danvill Conn e, Ky Lake St., Middleton, Mass 32 Axtell Dr., Scarsdale, 8 Park Ave., Winchester, 9-01 150 St., VVhitestone, 63 Vernon Ave., Mt. Vernon, 3 Hotel Drive, White Plains, 129 Hickory Grove Dr., E., Larchmont, 24 Summit Ave., Amsterdam, 32 Cherry Hill, Holyoke, 10 Windsor Lane, Scarsdale, N. Y Mass N. Y N. Y N. Y N. Y N. Y Mass N. Y 15 E. Pierrepont Ave., Rutherford, N. J Foster St., Littleton, 258 Westchester Ave., Mt. Vernon, 49 E. 86th St., New York, 130 West 86th St., New York, Mass N. Y N. Y N. Y 16090 Parkland Dr., Cleveland, Ohio '70 Hawthorn St., New Bedford, Mass 483 Park Ave., Glencoe, Ill 11 Princeton Rd., Cynwyd, Pa 141 i' ,ffff A 1 Stccr, W cems, Thomas, President: LGUSI, Converse, Dato And these were the Minute M cn of '46 9300 Pleasant Ave., Chica ABBOTT, IRENE P. ACHORN, SIGRID L. ALBRICHT, WINIFREIJ L. ALEXANDER, ALICE E. ALLEN, MARY L. AMBERSON, MARY P. ANDERSON, M.AR.IORIE S. ATNVOOIJ, MARY R. BABCOCK, PATRICIA J. BAILEY, SYBIL E. B.AKER, EVELYN J. BAKER, JANET H. BALDWIN, JANE BAR, MARIIANNE BARRON, MILIJRED A. BARRY, PATRICIA BATES, CLAIRE E. BAUER, ELIZABETH A. BAUER, JANICE M. BAXTER, MARION F. BEAKES, EMMA L. BEERS, BARBARA H. BEIR, BARBARA J. BERCEL, SUSANNE M. BERK, EDNA M. BISHOP, MONICA 1. BOUTELLE, BETTY BOWMAN, RUTH C. BRANCH, KATHRYN BROXVN, BETTY J. BROWN, EMILY J. BROXVN, RUBY BUCK, NANCY H. BULLOCK, AUDREY J. BURGWIN, SUSAN CANE, SUSAN A. CARY, JUNE E. CASE, PATRICIA M. CASS, BETTY E. CHAMBERLAIN, J EANNETTE CHAMBERLIN, FRANCES D. CHARMBURY, MILDRED CHILDS, LOIS H. CHILIAN, EVELYN A. CHURCHILL, HELEN E. CLARKE, EILEEN BI. VV. f.lLEAVER, BETTY B. COLBERT, PATRICIA COLBETH, HELEN M. Class nf 1945 123 VV. Main St., Palmyra, 62 Federal St., Brunswic N. Y. k, Me. 1524 Palm St., Reading, Pa. 318 VVarwick Ave., YV. Englewood, N. J. 71 Church St., Winchester, Mass. 651 VV. 238th St., New York, N. Y. 1441 YVashington Rd., Pittsburgh, Pa. 54 Marlborough St., Lowell, 1102 Baker Ave., Mankato, Pleasant Ave., East Haven, Mass. Minn. Conn. 25 Rosalind Rd., Poughkeepsie, N. Y. 35-64 84th St., Jackson Heights, N. Y. 62 Hoadley St., Naugatuck, 4524 Greystone Ave., Riverdale, Conn. N. Y. 255 Kings Highway, E. Haddonfield, N. J. 5030 Riverdale Ave., Riverdale, N. Y. 274 Park Hill Ave., Yonkers, N. Y. 8 Main St., Franklin, N. J. 147 Norton St., New Haven, 35 Welles Dr., Newington, 212 Larchmont Ave., Larchmont, Winter St., Lincoln, 1070 Park Ave., New York, CZ, Mrs. Rie, 3675 Broadway, Apt. 5C, New York, 515 East 35th St., Brooklyn, 9007 Seneca Lane, Bethesd 69 Pleasant St., Amherst, Conn. Conn. N. Y. Mass. N. Y. N. Y. N. Y. a, hid. Mass. 714 Susquehanna Ave., W. Pittston, Pa. 54 Mason Dr., Manhasset, 25 Prospect Ave., West Springield, 52 Windsor Rd., Hastings-on-Hudson, N. Y. Mass. N. Y. 2756 Belvoir Blvd., Shaker Heights, Ohio Valley View Ave., VVilliamsbuI'g, Mass. 290 Livingston Ave., Lyndhurst, N. J. The Paddock, Sewickley, Pa. 505 VVest End Ave., New York, N. Y. 25 Carew St., So. Hadley Falls, Mass. 26 Jefferson St., Garden City, N. Y. 09 Wellesley Rd., Syracuse, N. Y. 19 Everett Ave., Norwood, Mass. go, Ill. 357 Redmond Rd., So. Orange, N. J. 33 Ellwood Ave., Mount Vernon, N. Y. 246 East 68th St., New York, N. Y. 412 W'oodfords St., Portland. Me. 15 Deepwood Dr., Hamden, Conn. 114 Main St., Brewster, N. Y. 1412 Broadview Blvd., Brackenbridge, Pa. 26 Claremont Dr., Maplewood, N. J. 143 COLEMAN, BARBARA A. CONGDON, DRUSILLA E. CONVERSE, ELIZABETH E COON, VIRGINIA C. COUSINS, PATRICIA CRAIG, CLARISSA B. CRAINE, JOAN G. , CROTTY, CAROL A. IJANENHONVER, ELIZABET DATO, EDITH E. DAVIDSON, ANNE B. DAWSON, MARY J . DEAN, BARBARA DEVINE, DOROTHY M. DORSKY, MARCEIIIJE P. DOYNE, MARILYN R. DUNHAM, MARY L. EDIJY, BARBARA E. ENNENGA, MARGA1tET A. ENTWISTLE, BETTY ERSKINE, CAROL W. EVANS, CLARA E. FANVCETT, PAULINE L. FEARING, M.AR.IOR1E FEDDERMAN, JEAN A. FERGUS, EMILY B. FLESCHNER, MARILYN FLYNN, MARGARET M. FONG, VIRGINIA S. FRANZ, RUTH E. GANGEL, NORMA M. GIBSON, MARY M. GILLESPIE, CHRISTINE J. GILSON, BARBARA GITT, SUSAN E. GLASS, GWENDOLYN GCJCJDELII, ALICE A. GOODWIN, NANCY M. GORDON, J USTINE GRAVES, BETTY C. GRIGSON, ELIZABETH J. HIARPER, ANNE YV. HAYES, HELEN A. II A. HEAGEY, ELINOR VAN K. HEDRICK, DORIS I. HERDEGEN, MARY J . 144 Apt. 162 Stapleton Rd., Springlield, Mass. 14 Lincoln St., Brunswick, Me. 9 Harvard St., Concord, N. H. 35 77th Ave., Forest Hills, N. Y. 18 Wayside Lane, Scarsdale, N. Y. 6412 Pinehurst Rd., Baltimore, Md. Chapel St., Sherburne, N. Y. Box 824, Westport, Conn. 301 Evans Ave., Haddonfield, N. J. 20 Cedar St., Chicago, Ill. 9 Keogh Lane, New Rochelle, N. Y. 129 Violet Ave., Floral Park, N. Y. 259 Central St., Mansfield, Mass. 9 Bonnie Briar Lane, Larchmont, N. Y. 24 Woodlawn Rd., New London, Conn. 17 Wesley Ct., Bayonne, N. J. 465 Ridge Rd., Hamden, Conn. 561 Hill Ter., Winnetka, Ill. 4200 Perry Way, Sioux City, Iowa 32 Green St., Monson, Mass. 8 Brooklands, Bronxville, N. Y. 302, 115 Halstead St., East Orange, N. J. R. F. D. 1, Atlantic Highlands, N. J. 34 Tower Ave., So. Weymouth, Mass. 12 Midhurst Rd., Short Hills, N. J. 116 Longue Vue Dr., Pittsburgh, Pa. 225 Central Park West, New York, N. Y. 13 Elm St., Gardner, Mass. 2116 Sixth St., Sacramento, Calif. 2 Woodruff St., West Haven, Conn. 215 West 92nd St., New York, N. Y. 505 Wayland Ave., Providence, R. I. 36 Soundview Cir., White Plains, Y. 19 Parker St., Lexington, Mass. Hershey Hill, Hanover, Pa. 25 Irvington Pl., Brooklyn, N. Y. 1244 Greenwood Ave., Jackson, Mich. 510 Walnut Lane, Swarthmore, Pa. 1165 Park Ave., New York, N. Y. 20 Proctor Blvd., Utica, N. Y. '75 Adelbert St., So. Portland, lNIe. 1643 Wyandotte Ave., Lakewood, Ohio 12 Kenmore Ter., East Orange, N. J. 6545 Prairie Rd., Omaha, Nebr. 599 Whitney Ave., New Haven, Conn. 60 Kenwood Rd., Grosse Pointe Farms. Mich. HICKEY, ELIZABETH A. HILLES, ELLEN D. HILLs, ANNE B. HINDLE, MARJORIE E. HODGKINS, MARGUERITE HOLDEN, MARY E. P. HOLZER, JANET G. HORSTMAN, JEAN HOWARD, RUT11 A. HowE, SHIRLEY HOXVELL, SARA O. HOYT, KATRINA S. HUBBARD, KATIIERINE E. HUMASON, HALA C. ILES, MARY IMERMAN, BARBARA G. INNES, CAROLYN A. JEFFREY, BEVERLY J ENKINS, ANNE H. KAHN, WINIFREIJ L. KALMANOFF, BLANCH B. KAUFMAN ROSALIE H. KELLEY, SUSANNA R. .KELLOGG, RUTH A. KERR, NORMA C. KIEFFER, Lois R. KINKEAD, RUTH E. KLINCK, ALICE E. KOEHLER, BARBARA J. KRAMER, ANN K. KRUG, CLAIRE C. KURNZIG, PHYLLIS S. LARSON, MAUD E. LEE, VIRGINIA N. LEGG, BARBARA B. LEINEN, ETHEL M. LISTER, HAZEL G. LOEFFLER, JUNE C. LOUNSBERRY, BARBARA LOWE, KATHRYN E. LUTZ, EMMA M. M.ACBRIDE, MURIEL M. MCCABE, GERTRUDE J. MCCARTHY, HELEN M. MCCLELLAND, MARJORIE L. MCCLURE, BARBARA A. 2620 Crestway Park, Utica, N. Y '71 Grotto Ave., Providence, R. I Weston Rd., Lincoln, Mass Gate Hill Gardens, So. Hadley, Mass 63 Pickwick Rd., VVest Newton 18A Sherman Ave., Glens Fallsi 8415 Charlecote Ridge, Jamaica Estates, 11 Massachusetts Blvd., Bellerores 8 Forest St., Attleboro 3 Mass N. Y N. Y N. Y Mass 1333 Pleasant St., Worcester, Mass 3943 47th St., Long Island City, N.Y 208 Lantwyn Lane, Narberth, Pa 333 W. 43rd St., Ashtabula, Ohio 93 Forest St., New Britain, Conn 325 No. 17 St., Manhattan, Kan 200 VVest 86th St., New York, N. Y 266 Kenwood Ct., Grosse Pointe, Mich Q CH O 'S o 5-cn is FU is QSC 2193 og "5 5:5 mi? is-T 95 O- OZ D. UL! P-4 C 3 S2 Eggs' E-' Z? E92 2255 J S? Fee ar' 'asm U'-1097 fi' Re C2-,QQ 11925 923439 WCPO A-gr! - 23222222 no 2-4'-4"4+'4"4P'41 135 Central Park West, New York, 66 Woodmere Blvd., Woodmere, 185 Lorraine Ave., Mount Vernon 57 Edgemont Rd., Scarsdale 1032 Sterling Pl., Brooklyn 38 Lancaster Ave., Buffalo ,N.Y Lathrop St., So. Hadley Falls, Mass 30 Locust Lane, Bronxville N.Y N.Y 340 Clinton Ave., Brooklyn, 36 Masterton Rd., Bronxville, , N. Y 83 Round Hill, Northampton, Mass 210 E. Pearson St., Chicago, Ill 20 Danner Ave., Harrison 1 Luther Pl., Huntington Station 219 Mill St., Newtonville 100 Brewster Rd., Scarsdale, 318 No. Lansdowne Ave., Lansda N.Y 134 W. Fourth St., New York, , N. Y 395 Fern St., West Hartford, , N. Y , Mass Conn N. Y le, Pa 35 Morgan Pl., Arlington, N. J 16 Lowell Rd., Wellesley Hills, Mass 1320 No. State St., Chicago, Ill 110 Walworth Ave., Scarsdale, N. Y 5 Rockledge Rd., Wheeling, W. Va 145 MCCORMICK, MARTHA V. MCCOLLOUGH, MARY E. MCDOUGALL, ANNE E. MCEXW'EN, JEAN P. MCKAY, PATRICIA E. MCLAUfiHLIN, CORINNE J. MCMULLIN, MARY E. MACKENZIE, ANNE MAGUIRE, JANE S. MARONS, MADELEINE S. MARSHALL, MARY L. MARTIN, MARY E. MATTHEW, MARILYN MEANEi', RITA C. MEINEKER, SHIRLEY MENDEN, JEAN M. MERICAN, BYRDE J. MILLER, CAROLYN A. MINICHIELLO, CARMA A. MIRICK, SALLY A. MORETON, ELIZABETH P. MORGAN, CATHERINE E. MORRIS, EDNA R. MOSS, AUDREY MULLER, CAROLYN E. MUNN, MADELEINE M. MUNTZ, MARGARET R. NAGLE, ANN R. NASON, BARBARA NAUMBURG, ANN E. NELSON, ELEANOR C. NELSON, ELIZABETH A. NEWCOMB, JOAN O,CONNOR, VERA A. OLESIUK, OLGA M. PALEY, BARBARA L. PALMER, NANCY PARTENHEIMER, JEAN PAULL, SYDNEY B. PEARSON, ISABELLE G. PERKINS, ELAINE PETERSON, ANDREA PICKRELL, MARIE F. POLL, MARY A. POLLAK, LOIS POLLITZ, PATRICIA POMEROY, MARY A. PROBSTEIN, THELMA S. PUGH, CHARLOTTE M. PURRINGTON, BARBARA PURTELL, M.ARGARET M. 146 2 Delmar Pl., Delmar, N. Y 18 E. 65 St., New York, N. Y 24 Garden Rd., Wellesley Hills, Mass 422 No. Main St., Wellsville N. Y 417 Field Point Rd., Greenwich, Conn 19 Glenada Rd., Roslyn Estates, N. Y Brickhouse Farms, Gradyville, Pa Bedford Rd., Lincoln, Mass 2 VVoodbridge Ter., So. Hadley, Mass 19 Orchard Pl., New Rochelle, N. Y 427 Cumberland St., Lebanon, Pa 62 Flint St., Larchmont, N. Y 1 Garden Lane, New Orleans, La 21 Orchard St., Portland, Me 690 Brookline Ave., Albany, N. Y 502 Jackson Ave., Glencoe, Ill 762 Hampden St., Holyoke, Mass 293 Genesee St., Utica, N. Y 165 Littleton Ave., Newark, N. J 7 Oberlin St., Worcester, Mass 36 Stony Bray Rd., Wollaston, Mass Lake Shore Rd., Hamburg, N. Y 3721 87 St., Jackson Heights, N. Y 1252 Waverly Pl., Elizabeth, N. J 115-98 Park Lane, So. Kew Gardens, N. Y 410 Riverside Dr., New York, N. Y 333 Franklin St., Butler, Pa West Lake Rd., Erie, Pa 323 Cornell Ave., Swarthmore, Pa Knollbrook, P. O. Box 65, Elmsford, N. Y 3569 Broadway, New York, N. Y 1960 So. Sheridan Ave., Minneapolis, Minn 107 Atwood Ave., Newtonville, Mass Fairlawn St., SO. Hadley, Mass Box 79, Woodbridge St., So. Hadley, Mass 241 Central Park West, New York, N. Y. 133 Benson Ave., Sayville, N. Y. 105 Wisner Ave., Park Ridge, Ill. 1600 Pleasant Ave., Wellsburg, W. Va. 1990 Meridian St., Fall River, Mass. 1431 So. Lakeview Blvd., Lorain, Ohio 78 Abbott Rd., Wellesley Hills, Mass. 108 NO. Bemiston St., Clayton, Mo. 941 Park Ave., New York, N. Y. Marlu Farm, W. Long Branch, N. J. 1185 Park Ave., New York, N. Y. 2321 Midvale Ter., Kalamazoo, Mich. 1304 Westminster Pl., St. Louis, Mo. 5400 Wynnefield Ave., Philadelphia, Pa. 20 Carleton Pl., Bristol, Conn. 52 Orchard Rd., West Hartford, Conn. RACER, SELMA RANGER, HARRIET D. RATHBUN, ELIZABETH S. REED, ELIZABETH C. REESE, KATHERINE S. REICH, MARION B. RENINGER, JANE L. RHOADES, ELIZABETH A. RICH, BARBARA F. RIPLEY, BARBARA S. RITTER, MARY A. RODEY, HELEN ROCK, ANNE C. ROSENSTOCK, LILLIAN ROTHSCHILD, MARJORIE RUNAIYS, JANE E. SCHAUFELBERGER, HELE SCHER, FRANCES G. B. NM. SCHNEIDER, ELEANOR M. SCHUCK, VIRGINIA F. SEARS, CECILIA E. SEAVER, PRISCILLA W. SEIP, RUTH P. SHANAHAN, PATRICIA A. SHUFRO, HELEN I. SIDBURY, BILLIE D. SIEGLER, BARBARA J. SIMMEL, EvA B. SKILLINGS, EMILY SLATTERY, GLORIA M. SMART, SYBIL SMITH, DOROTHY G. SMITH, ELEANOR M. SMITH, JUNE T. SMITH, PHYLLIS M. SMITH, SHIRLEY M. SOMERSET, HELEN J. SPARLING, DONNA J. SPAULDING, LORA E. SPEICHER, JEAN C. SPENCER, MADOLYN F. STALOFF, EDNA L. STARK, ALICIA J. STEER, MARY E. STEPHENS, CATHERINE STEPHENS, RUTH M. STERN, ELLEN STOKE, BARBARA STUART, CHARLOTTE SUTHERLAND, PRISCILLA SYLVESTER, JANE TAYLOR, SHIRLEY M. THAYER, ELIZABETH L. W. 340 New York Ave., Brooklyn, N. Y. 95 Lyman St., So. Hadley, Mass. 274 No. Main St., Concord, N. H. 694 Hamilton St., Rahway, N. J. Morris Ave., Lutherville, Md. 607 W. End Ave., New York, N. Y. 317 No. 28 St., Allentown, Pa. 4 Birchfield Rd., Larchmont, N. Y. 51 Bay View Dr., Portland, Me. 46 Maple St., Milford, Conn. Greenwich Rd., Hardwick, Mass. 61 Church St., Montclair, N. J. 52 Burnet St., Maplewood, N. J. 140 Cottage St., New Haven, Conn. 48 Center St., Woodmere, N. Y. Lewiston Heights, Lewiston, N. Y. 33 Garden St., W. Englewood, N. J. 22 Castleton St., Jamaica Plain, Mass. 498 W. End Ave., New York, N. Y. 10 Claremont Dr., Maplewood, N. J. 198 Preston St., Hartford, Conn. 141 Warwick Rd., Melrose, Mass. 26 Maple Rd., Franklin, N. J. 152 No. Adams St., Manchester, N. H. 175-44 Grand Central Pkwy., Jamaica, N. Y. 15 No. Fifth St., Wilmington, N. C. 646 Bergen Ave., Jersey City, N. J. 224 Willard Ave., Warren, Ohio 41 So. St., Middlebury, Vt. 3327 85 St., Jackson Heights, N. Y. 327 Roosevelt Pl., Grosse Pointe, Mich. Main St., Swansea, Mass. 184 Pauline St., Lordship, Stratford, Conn. Free Acres, Scotch Plains, N. J. 35 Hadley St., So. Hadley, Mass. 2518 E. 72 St., Chicago, Ill. 68 Bedford Ave., Hamden, Conn. 62 First St., Garden City, N. Y. 1252 Windsor Pl., Jacksonville, Fla. 270 Orchard Rd., Newark, Del. 133 Beaumont Ave., Newtonville, Mass. 115 Beekman Ave., Mount Vernon, N. Y. Ashburnham, Mass. 140 So. Lansdowne Ave., Lansdowne, Pa. 317 Meadowbrook Lane, So. Orange, N. J. Bristol, N. J. 23 Chesterfield Rd., Scarsdale, N. Y. 6 Stanton Ave., So. Hadley, Mass. 42 Laurel Ave., Binghamton, N. Y. 2905 No. Summit Ave., Milwaukee, Wis. 91 Concord St., Nashua, N. H. Sherry Netherland Hotel, Fifth Ave., N. Y. Somers, Conn. 147 THoMAS, MAUREEN M. THOMPSON, ELIZABETH B. '1lHOMPSON, JEAN K. TIETICKJIAN, KATHLEEN R. TRAPNELL, MARY H. TRUESDELL, MIRIAM H. UNGER, FRANCES M. VALENS, JEAN VON HOFEN, ELLEN K. WALKER, DOROTHY G. WARNER, BARBARA H. WARREN, JANET WATERMAN, NANCY WATSON, CHARLOTTE E. WEAVER, JOAN P. WEDDELL, CAROLYN M. WEEMS, MARY C. WEINSTEIN, CLAIRE R. WELLS, MARCIA L. WEST, HELEN J. WHETSTONE, MARGARET J. WHITCOMB, FRANCES D. WILLIAMS, MARY A. WILSON, WINIFRED R. WINTER, MARTHA M. WOOLFOLK, EDMONIA W. WRIGHT, LYDIA F. WROBLICKA, CONSTANCE M. ZOMBER, EVA M. .148 Port Limon, Costa Rica 181 Broadway, Norwich, Conn. 15 So. Fourth St., Hudson, N. Y. 12 University Ave., Buffalo, N. Y. 6439 Roselawn Rd., Richmond, Va. 3429 Ordway St., Washington, D. C. 205 Nelson Rd., Scarsdale, N. Y. Oxford, N. J. 45 High St., Northampton, Mass. 95 Lewis Ave., Great Barrington, Mass. 336 E. Church St., Marion, Ohio 337 Fairway Rd., Ridgway, N. J. 16 Downing Rd., Hanover, N. H. 22 Nirvana Ave., Great Neck, N. Y. 14 Adams Pl., Delmar, N. Y. 277 Park Ave., New York, N. Y. 1660 York St., Quincy, Ill. 101 Central Park West, New York, N. Y. 2409 Colfax St., Evanston, Ill. 585 W. End Ave., New York, N. Y. St. James Court Apts., Ardmore, Pa. 82 Plympton St., Waltham, Mass. 987 Spruce St., Berkeley, Calif. 50 Anderson Ave., Scarsdale, N. Y. 2125 Speed Ave., Louisville, Ky. St. Catherine's School, Richmond, Va. 130 Main St., Northfield, Mass. 64 Bridge St., So. Hadley, Mass. 378 Central Park West, New York, N. Y. Board nf Trustees B WILLIAM H. HUBBARD, A. . WILSON D. CLARK, JR. FRANCES PERKINS, A.M. FREDERICK M. ELIOT, D.D., LL.D. FRANK C. MYERS, LL.B. HENRY P. KENDALL, ALI. PHILIP L. WARREN, A.B. FLORENCE PURINGTON, S.B., LITT.D. WILIIIAM J. DAVIDSON ELBERT A. HARVEY, A.B. ARTIIUR M. COLLENS, A.B. SIDNEY D. GAMBLE, A.M., LL.D. CARL R. FREEHAFER ALBERT P. EVERTS, A.B. SAMUEL HEMINGWAY, PH.D. WILLIAM A. LAWRENCE, D.D. LOUISE GREGORY, PH.D. JANE LOUISE MESICK, PH.D. HELEN MONCHOW, PH.D. SARAH S. LESTER, A.B. MARY ELY LYMAN, PH.D., LITT.D. MARY E. MANCHESTER, A.B., LL.B. KATHARIN FLOWERS, A.M. LUCILE WHEELER ADAMS, A.M. Holyoke, Mass. Boston, Mass. Washington, D. C Boston, Mass. New York, N. Y. Boston, Mass. Boston, Mass. So. Hadley, Mass. Auburndale, Mass. Boston, Mass. Hartford, Conn. New York, N. Y. Philadelphia, Pa. Boston, Mass. New Haven, Conn Springfield, Mass. New York, N. Y. Boston, Mass. Wlashington, D. C. Scarsdale, N. Y. Sweet Briar, Va. New Haven, Conn Columbus, Ohio Urbana, Ill. llffieers nf ltdministratinn ROSWVELL GRAY HAM, PH.D., LL.D. President HARRIETT M. ALLYN, PH.D. Academic Dean CATHERINE PALMER ROBINSON, A.M. Dean of Residence HARRIET J. EUSTIS, A.M. Registrar HARRIET NEWHIALL, A.M. Executive Secretary to the Board of Admissions PATTIE J. GROVES, A.B., M.D. Resident Physician HELEN MACMURTRIE VOORHEES, A.M. Director of the Appointment Bureau RIITH JOSEPHINE DEAN, M.A. COXONJ, D. PHIL. COXONJ Director of the Two-U nit Plan RUTH ELIZABETH LOGAN, A.M. Assistant Academic Dean Business Administration BOARDMAN BUMP, M.B.A. Comptroller JOHN A. SESSIONS, M.B.A. Treasurer and Assistant to Comptroller OTTO C. KOHLER, S.B. Superintendent of Buildings and Grounds ANDREW VITALI Steward :XLICE MCCOOL Supervisor of Residence Halls OLIVE NILES Dietitian SIDONIA H. ELLIS, A.B. Oficer in Charge of the Book Store Executive Secretaries GERTRUDE V. BRUYN, A.B. Field Secretary FLORENCE CLEMENT, A.B. Publication Editor MARY J. HIGLEY MILLS, A.B. Alumnae Secretary ANNE WILDER, A.B. Director of Press Bureau MARY W. MEADORS, A.B. Secretary of the Fellowship of Faiths 150 Faculty ART AND ARCHAEOLOGY Florence VV. Foss, A.M., Professor, Lucy T. Shoe, Ph.D., Associate Professor, Marian Hayes, A.M., Assistant Professor, Mary Frances VVilliams, Ph.D., Assistant Professor, Henry Rox, Lecturer, Dorothy M. Cogswell, M.F.A., Instructor, Anna F. MacCarthy, A.B., Assistant, Dorothy Adams, A.B., Graduate Assistant. ASTRONOMY Alice H. Farnsworth, Ph.D., Professor, Helen M. Pillans, M.S., B.E., Instructor. CHEMISTRY Emma P. Carr, Ph.D., D.Sc., Professor, Louisa S. Stevenson, Ph.D., Professor, Mary L. Sherrill, Ph.D., Professor, Lucy W. Pickett, Ph.D., Associate Professor, Edith R. Barstow, A.B., Assistant Director of Chemistry Laboratories, Hildegard Stiicklen, Ph.D., Assistant Professor, Martha E. Smith, Ph.D., Assistant Professor, Jean V. Crawford, A.M., I nstructor, Barbara Chase, A.B., Graduate Assistant, Eleanor Haggett, A.B., Graduate Assistant, Ruth A. Rhodes, A.B., Graduate Assistant, Eleanor R. Webster, A.B., Skinner Fellow and Assistant. CLASSICAL LANGUAGES AND LITERATURES Cornelia C. Coulter, Ph.D., Professor, Blanche B. Cox, Ph.D., Professor, Marion Tait, Ph.D., Instructor. ECONOMICS AND SOCIOLOGY Amy Hewes, Ph.D., Professor, Alzada Comstock, Ph.D., Professor, Ethel B. Dietrich, Ph.D., Professor Cleave of absencejg Everett D. Hawkins, Ph.D., Associate Professor Cleave of absencejg John S. Lobb, Ph.D., Associate Professor, Harriet D. Hudson, M.A., Instructor, Juliet E. Fisher, A.M., Instructor, Marion Gillim, A.M., I nstructor,' Shirley W. Garfield, A.B., Assistant. ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE Charlotte D'Evelyn, Ph.D., Professor, Margaret Ball, Ph.D., Professor, Leslie G. Burgevin, Ph.D., Professor, Dorothy Foster, A.M., Professor, Helen Griffith, Ph.D., Professor, Leonora Branch, A.M., Associate Professor, Kathleen M. Lynch, Ph.D., Associate Professor, Anna J. Mill, Ph.D., Associate Professor, Harriet F. Whicher, A.M., Associate Professor, Sydney R. McLean, Ph.D., Associate Professor, C. Maud H. Lynch, B.A., B.Litt., Assistant Professor flcaoe of absencej, William Peery, A.M., Assistant Professor and Director of the Laboratory Theatre, Lawrence B. VVallis, A.M., Assistant Professor, Alan VanKeuran McGee, Ph.D., Assistant Professor, George Abbe, A.M., Instructor, Marianne Brock, A.M., QOxon.Q, I nstructor, Virginia P. Matthias, A.M., Instructor and Secretary, Elizabeth A. Green, A.M., Instructor, Agnes L. Dean, Instructor, Constance M. Saintonge, A.M., Instructor, Louise W. Wallis, Instructor, Lucy W. Swift, A.B., Technical Director. FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE Helen E. Patch, Ph.D., Professor, Paul F. Saintonge, Ph.D., Professor, Marie-Jeanne Bourgoin, Professorat des Ecoles Normales, Assistant Professor,' Melva Lind, Mus. M., Lic. Es. L., Docteur d'Universite, Assistant Professor, Alice Critchett, Ph.D., Assistant Professor, Ruth J. Dean, M.A. COXon.D, D.Phil. COxon.j, Assistant Professor, Charlotte Guedenet, A.M., Instructor QPart- Timel, Pierre Gufidenet, Lic. es L., Diplome d'Etudes Superieures, Admissible a l'Agregation, Instructor. GEOLOGY AND GEOGRAPHY Robert Balk, Ph.D., Professor, Julia M. Shipman, Ph.D., Associate Professor, Christina Lochman, Ph.D., Assistant Professor, Medora H. Krieger, A.M., Instructor, Mary E. Ladd, A.B., Assistant. 151 Faculty GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE Grace M, Bacon, Ph.D., Professorg Friedrich C. Sell, Ph.D., Assistant Professor,' Erika M. Meyer, Ph.D., Assistant Professorg Joachim Maass, Lecturer. HISTORY Viola F. Barnes, B.A., M.A., B.Mus., Ph.D., LL.D., Professor, Laurence B. Packard, B.A., Ph.D., Visiting Professorg Hans Kohn, D.Jur. QPragueD, Visiting Professor fSecond Sernesterjg Edward D. Salmon, Ph.D., Visiting Professor CFirst Sernesterlg Jessie M. Tatlock, B.A., M.A., Ph.D., Associate Professorj Dana Durand, S.B., Ph.D., Associate Professor Qleave of absencejg Frank E. Bailey, B.A., Ph.D., Assistant Professor fleave of absencejg Frederick H. Cramer, Ph.D., Assistant Professorg Norma Adams, Ph.D., Assistant Professorj Leften S. Stavrianos, Ph.D., Visiting Instructorg Bessie B. Nesbit, A.B., Assistant. HYGIENE Pattie J. Groves, A.B., M.D., Professor: Ruth E. Fairbank, B.A., A.M., M.D., Professor, Mary-Elizabeth Hincks, A.B., M.D., Assistant Professorg Anita K. Heusser, Assistantj Mary Maher, R.N., Head Nurse, Everett Houseg Anna Knightly, R.N., Nursej Marjorie Ruth Crossinan, R.N., Nurseg Marie Dower, R.N., Night Nurse. ITALIAN LANGUAGE AND LITERATURE Valentine Giamatti, Ph.D., Assistant Professor. MATHEMATICS ' Marie Litzinger, Ph.D., Professorg Antoni Zygmund, Ph.D., Associate Professorg Edwin N. Nilson, Ph.D., Assistant Professor. MUSIC Charles Denoe Leedy, Professor,' Ross Lee Finney, A.B., Visiting Professorg Ruth E. Douglass, A.B., Associate Professorg Clara B. Tillinghast, A.M., Associate Professorg Viva Faye Richardson, Assistant Professor, John W. Verrall, B.Mus., A.B., Assistant Professor: Anna M. Wollmann, Assistant Professorj Milton J. Aronson, I nstructorg Nancy Lobb, Instructorg Louise A. Dressel, Secretaryg June V. Hicks, Reader. PHILOSOPHY John M. Warbeke, Ph.D., Professorg Jean A. Wahl, Docteur Es Lettres, Visiting Professorg Roger W. Holmes, Ph.D., Associate Professorj Knight W. McMahan, Ph.D., Assistant Professor Qleave of absencej. PHYSICAL EDUCATION l Mildred S. Howard, A.M., Professorg Lillian L. Keuster, Associate P-rofessorg Marie Heghinian, A.M., Assistant Professor fleave of abseneejg Carolyn R. Gerber, A.M., Instructorg Catherine S. Hasbrouck, O.S., S.B., In- structorg Sarah Wolstenholme, A.B., I nstructorg Grace A. Lewis, Instructor Cpart-timelg George G. Nichols, Riding I nstructorg Vienna Frazier, Secretary. PHYSICS Rogers D. Rusk, Ph.D., Professorg Frederick A. Saunders, Ph.D., Visiting Lecturer fjirst semesterjg Mildred Allen, Ph.D., Associate Professor, Hildegard Stucklen, Ph.D., Assistant Professor: Reina G. Sabel, A.M., I nstructorg Dwight A. Bloodgood, Curator and Technician. 152 Faculty PHYSIOLOGY Charlotte Haywood, Ph.D., Professor: J ytte Muus, Mag. Scient. fCopenhagenl, Assistant Professor: Elizabeth B. Franseen, Ph.D., Assistant Professor: Marian L. Blanchard, Assistant fpart-timej: E. Catherine Foote, Graduate Assistant: Alexandra L. Feldmahn, A.B., Graduate Assistant. PLANT SCIENCE Fredda D. Reed, Ph.D., Associate Professor: Ethel T. Eltinge, Ph.D., Associate Professor: Mary H. Wilde, Ph.D., Instructor: Doris Harrison, A.B., Graduate Assistant: Gladys Mateyko, A.B., Graduate Assistant. POLITICAL SCIENCE Ellen D. Ellis, Ph.D., Professor: Victoria Schuck, Ph.D., Assistant Professor Cleave of absencelg William S. McCauley, Ph.D., Visiting Assistant Professor C first semesterj: Ruth C. Lawson, A.M., Instructor: Lillian G. Childs, A.B., Graduate Assistant. PSYCHOLOGY AND EDUCATION Stuart M. Stoke, Ed.D., Professor: Walter M. Kotschnig, Ph.D., Lecturer: Richard T. Sollenberger, Ph.D., Assistant Professor Cleave of absencejg John W. Gardner, Ph.D., Assistant Professor fleave of absencejg Eugenia Hanfmann, Ph.D., Assistant Professor: Thomas W. Reese, A.B., Assistant Professor: Gloria Ladieu, Ph.D., Instructor: Mary Cheney Stephenson, Ed.M., Instructor: Elizabeth S. Hyde, A.B., Graduate Assistant: Mar- garet B. McFarland, Ph.D., Director of Nursery School: Dorothy Bollinger, A.M., Head Teacher: Helen War- ner, A.B., Assistant. HISTORY AND LITERATURE OF RELIGION David E. Adams, B.D., D.D., Professor: J. Paul Williams, B.D., Ph.D., Associate Professor: Grace E. Cairns, Ph.D., Instructor. SPANISH LANGUAGE AND LITERATURE I Ruth Sedgwick, Ph.D., Associate Professor: Concha de Albornoz, Sicenciada, Instructor: Nellie Sanchez, A.B., Graduate Assistant. SPEECH Alice YV. Mills, A.M., Associate Professor: Charlotte G. Vllells, Ph.D., Instructor: Lillian M. Bean, A.M., Instructor. ZOOLOGY Ann Morgan, Ph.D., Professor: A. Elizabeth Adams, Ph.D., Professor: Christiana Smith, Ph.D., Professor: Kathryn F. Stein, Ph.D., Associate Professor: Elizabeth M. Boyd, A.M., I nstructor: Harriet W. Towle, A.M., Instructor: Barbara J. WVl1ite, A.M., Instructor: Miriam Stokes James, Ph.D., Research Associate: Dorothy Jensen, A.B., Graduate Assistant: Edita Haimova-Reinisch, M.S., Graduate Assistant: E. Juanita Senyard, A.B., Graduate Assistant: Marjorie C. Brearley, A.B., Graduate Assistant,' Virginia Hufford, A.B., Graduate Assistant: Ellen Eva King, A.B.g Graduate Assistant: Arlen M. Mothes, A.B., Graduate Assistant: Margaret Seitner, A.B., Graduate Assistant: Eleanor H. Solomon, A.B., Graduate Assistant. 153 Secretaries Olive Copeland, A.B., Secretary to the Presidentg Doris E. Hutchinson, S.B., Secretary to the Dean of Residences Elizabeth C. Sullivan, Secretary in the Ojicc of the Board of Admissionsg Miriam J. Carruthers, A.B., Secretary to the Registrarg Dorothy A. Snow, A.B., Secretary in the Department of Academic Administrations M. Belle Fuller, B.S., Secretary in the Department of Academic Administration: Anita K. Heusser, Assistant in the Ojice of the Resident Physiciansg Mary Meadors, A.B., Secretary in the Office of the Dean of Residence, and Secretary for the Fellowship of Faithsg Charlotte A. Tinker, A.B., Assistant in the Ojice of the Board of Admissionsg Margaret E. Carey, A.B., Secretary in the Department of Academic Administrationg Dorothy E. French, Secretary in the Office of the Appointment Bureau. Library Flora B. Ludington, A.M., B.L.S., Librariang Emma C. Grimes, A.B., Order Librariang Margaret L. Ellsworth, A.B., S.B., Bibliographerg Marion M. Randall, A.M., Head Cataloguerg Helen Barthelmes, A.B., S.B., Serials Cataloguerg Katherine L. Kinder, A.B., B.S., Head of the Circulation Departmentj Elizabeth R. Jacoby, S.B., Assistant Cataloguerg Elizabeth W. Baker, Secretary to the Librariang Jane Walker, S.B., Assistant Cataloguerg Sybil K. Green, A.B., B.S., Assistant to the Librariang Marion B. Allen, Assistant in the Circulation Department,' Grace C. Tully, A.B., B.S., Assistant in Charge of Reservcsg Nellie M. Malone, A.B., B.S., Assistant in the Circulation Department: Gertrude B. Welles, Clerical Assistant: Shirley P. Maxwell, Clerical Assistant. Fellowships MARY E. WOOLLEY FELLOWSHIP Dorothy Marie Ziegler, A.B., 1940, A.M., 1942, Mount Holyoke College. Zool0yy, Washington University. Dr. Sylvia Holton Bensley, A.B., Mount Holyoke College, 1925. M.D., University of Chicago, 1930. Research in nerve degeneration and regeneration and wound healing. BARDWELL MEMORIAL FELLOWSHIP Florence Pauline Tompkins, A.B., Mount Holyoke College, 1941. International Politics and Diplomacy, Fletcher School of Law and Diplomacy. CLASS OF 1905 FELLOWSHIP Elizabeth Ruth Hosmer, A.B., Mount Holyoke College, 1935. A.M., Bryn Mawr College, 1936. American Literature, University of Illinois. FRANCES MARY HAZEN FELLOWSHIP Betty Nye Hedberg, A.B., Mount Holyoke College, 1941. Latin and Greek, Bryn Mawr College. JOSEPH A. SKINNER FELLOWSHIPS DR. Nancy Guild Goodwin, University of Vermont, 1942. Art and Archaeology, Mount Holyoke College. Eleanor Rudd Webster, Wellesley College, 1942. Chemistry, Mount Holyoke College. Rhea-Margaret Wood, Mount Holyoke College, 1942. History, Mount Holyoke College. Harriet Marie Dawe, Mount Holyoke College, 1942. Physics, Yale University. MARY P. DOLE MEDICAL FELLOWSHIP Dr. Bowman Wise Branning, A.B., Mount Holyoke College, 1932. M.D. Qcum laudej, Yale University School of Medicine, 1937. For research in clinical, bacteriologic and immunologic studies of Brucella infection Cundulant feverj, Duke University. 154 Hnnurs and Prizes ELECTIONS TO THE DELTA SIGMA RHO SOCIETY Patricia Best, 1943, Lynn Margaret Wood, 1943, Violet Hubbard Woolfolk, 1943. EDWARD WHITMAN CHAPIN SENIOR SCHOLARSHIP Barbara Ostgren Jones, 1942, Doris Jane Owen, 1942. COMMUNITY-INTERNATIONAL RELATIONS SCHOLARSHIP Ellen Whiting Deming, 1943, Mary Jane Hayes Jones, 19443 Lynn Margaret VVood, 1943. JESSIE GOODWIN SPAULDING LATIN SCHOLARSHIP Catherine Jeanette Barber, 1943, Edith Campbell Hart, 1943. EVELYN CHURCH WILBUR SENIOR SCHOLARSHIP Barbara Bemis, 1942. ELIZABETH NYE BACON PRIZE Janet Merrill, 1942. SUSAN PILLSBURY BONNEY PRIZE Janet Merrill, 1942. BRIDGEPORT ALUMNAE CLUB PRIZE Yoeh Ming Ting, 1945. ANNA C. EDWARDS PRIZE Anne Mathilde Oehm, 1942. CLASS OF 1937 PRIZE IN MATHEMATICS Dorothy Orr Farmer, 1943. Judith Loring Moulton, 1943. FOSTER PRIZE IN FRENCH Phyllis Anne Fairbanks, 1945. GENESEE VALLEY ALUMNAE CLUB PRIZE Carolyn Rea Weddell, 1943. KATHRYN IRENE GLASCOCK MEMORIAL POETRY PRIZE William Sellers, Boston University, 1942. KNEELAND PRIZE Dorothy Jean Petrie, 1943. KATHRYN C. MCFARLAND PRIZE Gertrude Louise Thomson, 1942. MERRILL PRIZES FOR THE CLASS OF 1945 Jane Aldrich, Marion Bell Allen, Grace Warner Gray, Robin Gertrude Hirshhorn, Marion Geraldine Lynch Mary Margaret Reminger, fMargaret Elizabeth Sullivan, Thelma June Weaver. FLORENCE PURINGTON PRIZE ESTABLISHED BY THE SIGMA THETA CHI ALUMNAE Barbara Frances Brigham, 1944. MILDRED L. SANDERSON PRIZE IN MATHEMATICS Barbara France Brigham, 1944. Eleanor Constance Martin, 1945. Alice Rigby, 1945. GENEVIEVE SCHMICH AWARD Marjorie Elaine Vaughan, 1942. SIGMA THETA CHI ALUMNAE POETRY PRIZE Josephine Lane Doughten, 1942. Marion Josephine Kingston, 1943, JESSIE GOODWIN SPAULDING LATIN PRIZE Mary Joan Levy, 1945. SARAH STREETER CUP Natalie Byrd Epps, 1943. 155 n Mary Lynn Scholars nf 19112 WITH HIGHEST HONOR Jean Louise Grote, Art and Archeology Elizabeth Miriam Storey, Political Science Jean Blodgett Peters, Zoology Jane Marie Vorhaus, Zoology EVITH HIGH HONOR Constance Arnold, French Mary Katherine Donaldson, Archaeology Mary Elizabeth Eaton, Economics and Sociology Millicent Spaulding Ewell, English Language and Literature Bessie Fair, Economics and Sociology Muriel Ethel Holden, Chemistry Barbara Ostgren Jones, Religion Anne Mathilde Oehm, French and English Marjorie Elaine Vaughn, English Language an Literature Emily Marguerite Weber, French Evelyn Minnelusa Yellow Robe, Speech and Psychology Sarah Willistan Saniur Scholarship Faith Evelyn YVilson CLASS OF 1942 Jean Louise Grote Elizabeth Miriam Storey Jane Marie Vorhaus Jean Blodgett Peters Muriel Ethel Holden Sarah Williston Prizes CLASS OF 1943 Faith Evelyn WVilson Bernarda Caldwell Smith Ruth Chandler Hamlin Shirley Anne Bambusch Edith Campbell Hart SARAH WILLISTON SCHOLARS . . . CLASS OF 1944 Enid Jeannette Anderson Jean L'Abb6 Amiot Marion Joyce Atkinson Dorothy Jean Bergamini Mary Kelsey Binder Lucy Priscilla Booth Barbara Frances Brigham Marcia Elizabeth Christy Violet Dobson Cook Rosalind Wvidtman Graves Elinor Ruth Harris Mary Holton Barbara Helen Jacobsen Ruth Helen Johnson Virginia Ruth Loftus Mary-Susan Morris Constance Moulton Carol Adelaide Munger Carol Naus Phyllis Arnold Pease Audrey May ltushworth Frances Jane Spieth Elizabeth Grace Taylor Lillas Jean Weaver Marjorie Anne Whyte Patricia Louise Willis Katherine Hubbard YVinkler d Phi Bala Kappa Society The Theta Chapter of Massachusetts of the Phi Beta Kappa Society HARRIETT M. ALLYN Presikient KATHRYN STEIN Secretary LUCY W. PICKETT Treasurer A. Elizabeth Adams David E. Adams Norma Adams Mildred Allen Grace M. Bacon Margaret Ball Viola F. Barnes Boardman Bump Leslie G. Burgevin Emma P. Carr Barbara Chase Alzada Comstock Cornelia C. Coulter Blanche Brotherton Cox Jean Crawford Alice B. Critchett Charlotte D'Evelyn 'Ethel B. Dietrich Alice Edgar Ruth E. F airbank Alice H. Farnsworth Elena Furia Valentine Giamatti Elizabeth Green ACTIVE MEMBERS 1942-19 Pattie J. Groves Eleanor Haggett Roswell G. Ham "Everett D. Hawkins Marian Hayes Charlotte Haywood Amy Hewes Marjorie Hopkins Mildred S. Howard Gloria Ladieu Ruth C. Lawson John S. Lobb Christina Lochman Kathleen M. Lynch Gladys M. Mateyko 'Knight McMahan Erika Meyer Harriet Newhall Edwin N. N ilson Helen E. Patch Lucy W. Pickett Frederick A. Saunders 'Victoria Schuck Margaret Seitner Mary L. Sherrill Christianna Smith Kathryn Stein Louise S. Stevenson Jessie M. Tatlock Frances J. Tompson Eleanor R. Webster Harriet F. Whicher' Mary F. Williams Elected October, 1942 Shirley Anne Baumbusch Edith Campbell Hart Benarda Caldwell Smith Andrea Helene Ungar Faith Evelyn Wilson Associate Members Florence Adams Bertha E. Blakely M. Gertrude Cushing Ella S. Dickinson Helen C. Flint N . E. Goldthwaite Caroline B. Greene Gertrude S. Hyde Florence Purington Ada L. F. Snell Alice P. Stevens Alma G. Stokey Ellen Bliss Talbot Mignon Talbot Abby H. Turner 'On leave of absence for first semester I-llma Mater Oh, Mount Holyoke, we pay thee devotion In the fervor of youth that is strong, The courage of right is thy garland, Our lives, Alma Mater, thy song. So from East and from West, now we gather And united in Hrm love to thee, All years are as one, and our loyal pledge "Mount Holyoke foreveri' shall be. Through the heart of a new day's endeavor Breathes the life of the old days that live, For what thou hast given we honor, But We love thee for what We can give. So, when soft in a whisper thou callest, For the treasures unlocked by thy key, Our achievements, our hopes, and our glorious falth Shall answer, Mount Holyoke, to thee. Llamaralla Staff BERNARDA SMITH . . Editor-in-Chief VIRGINIA FORSBERG . . Business Manager BUSINESS BOARD Joan Torborg, Assistant, INIary Jane Altman, Barbara Auslander, Helen Barrett, Betty Bodine, Eleanor Borden, Mary Jane Claflin, Louise Firth, Barbara Hauser, Marilyn Hedges, Elizabeth Hollister, Ruth Kramer, Elizabeth Lehn, Barbara Rothhaupt, Grace Strachan, Clarissa Vanderbilt, Viola Woolfolk, Mary Wright, Carolyn Zimmerman. LITERARY BOARD JEAN DOBLE ........... Literary Editor Eleanor Borden, Diane de Castro, Betsy Chickering, Carolyn Loring, Joan McMahon, Mildred Marvin, Celia Olney, Virginia Sandin, Gale Stubbs, Barbara Weinberg, Mary Lou Whitney, Marilyn Wolf. ADVERTISING BOARD MILDRED SoLEz ......... Advertising Manager Aileen Anderson, Olive Baird, Mathilda Bentley, Rena Bracewell, Barbara Clauson, Elizabeth Conant, Charlotte Cornish, Patricia Cousins, Carol Croke, Carol Erskine, Gloria Graff, Phyllis Greenhill, Evelyn Guttag, Margery Hawkinson, Elizabeth Hollister, Margaret Hughes, Barbara Imerman, Ruth Kinkead, Jean Klinck, Barbara Mason, Suzanne Nichols, Zara Olds, Doris Plishker, Madolyn Spencer, Martha Winter. PHOTOGRAPHIC BOARD ANNE DOUGHTEN ......... Photographic Editor Josephine Churchward, Florence Smith, Marion Spencer, Louise Valentine. ART BOARD PATRICIA RYAN ........... A rt Editor Ernestine Stowell, Assistant, Barbara Calhoun, Edith Carrier, Jeanne Gillette, Audrey Hofmann, Christine Jahoda, Gertrude Luckhardt, Martha McDowell, Jane Maguire, Jean Menden, Phyllis Smith, Barbara Stoke, Andrea Ungar. 159 lefdlf' sS?lfl6b0 HUEEEPELLER EENTEH Q OMCML! l9Aof0gralaAer ZW A 3... , A .M--f-"':"'M fn 59 A 'PLN 515' . E va if-15 ' E 51:5 Z'-UE ,ENR Vic- 2 ENN l87b?f.i-3' gcz'-F. -E? BOSTON - NEW YORK-PORTLAND I JOHN C.PAlcE ff COMPANY Compliments of BLACK 81 WHITE CAB CO. Dial 7-0229 SPRINGFIELD, MASS. il5vigham'5 SPR INGFIELD, BIASS. Apparel and Accessories that reflect our faith in the futureg reflect our belief that even in a chang- ing world, there is no substitute for QUALITY. IVe cordially invite you to see our New Fashions Fon Misses AND VVOMEN We hope you won't forget us ......... I We've been good friends now for four long years and we've always tried our best to serve you! We want you to know that we appreciate your patron- age and that we're looking forward to seeing you whenever you come back to Mount Holyoke. You're stepping out into a tough new life and college days will be your pleasantest mem- ories. We hope you won't forget us either! GOOD LUCK! 7I'fene'.4 IN SOUTH HADLEY Full Secretarial and Intensive Short Courses 'ls at 052900 Q55 Graduate When Ready I2 Huntington Ave. KENm0re 6040 2-722-hm PAPER PRODUCTS When buying Crepe, VVrapping Tissue, Gift VVrapping, Napkins and Waxed paper products, look for the word "Perkins" designating quality and economy in the household paper line. ANIERICAN TISSUE MILLS HOLYUKE, lVIAss. 162 CLASS QF H945 LEO J. SIMARD H olyoke! JEIVELER MCAUSLAN AND WAKELIN COMPANY and .40 Great Stores within a Store SILVERSMIT H High, Dwight, and Maple Streets 54 SUFFOLK ST- HOLXYOKE, BIASS- Daily Deliveries to Mount Holyoke College THE OLD MEETING HOUSE Next to Village P. 0. Dresses, skirts, sweaters, Saxony and Shetland yarns, cosmetics, notions at popular prices IF IT'S ATHLETIC EQUIPMENT "Better Buy the Best" WRIGHT Gm DITSON The KATHLEEN SMITH MUSIC SHOP extends best wishes to the Class of '43 1 COLLEGE ST., So. HADLEY 260 NIAPLE ST., HoLvoKE BATCHELDER 81 SNYDER COMPANY, INC. Producers and Distributors of Fine Foods BOSTON, MASS. IT,S CHILDS FoR SHOES AND HOSIERY IN COLLEGE AND AFTERWARDS G40 THOMAS S. CHILDS, INC. .-'li the Footprinfs in Ihe Siclewallr THE A. H. NILSON MACHINE COMPANY CNRS Special and Automatic M acliinery we BRIDGEPORT, CONNECTICUT U.s.A. 164 E-T-BIT Delicious Cookies Cakes and Crackers uk NORTH ADAMS, MASS. AT THE fall... su. 1 COLLEGE STREET SOUTH HADLEY Where the Seniors Bought Their Emblems HOUSE OF WALSH Good Things to Wear Shetland J aekets and Skirts Tailored to M easure Imported Sweaters THOMAS J. WALSH, Amherst COLLEGE BEAUTY STUDIO BEE AND MILLIE Baldwin Grands and Baldwin-Built Acrosonie Spinet Pianos Victor and Bluebird Records J. G. HEIDNER 81 SON, INC. 290 MAPLE STREET, HOLYOKE E. H. FRIEDRICH CO. ROOFING-SHEET METAL WORK Complete Plumbing Installations FIREPROOF DOORS STEEL DOOR FRAMES HOLYOKE M ASS. MONTGOMERY'S ROSES To You or to Any Point in the East lVith Satisfaction Guaranteed HADLEY, MASS. Telephone Northampton 660 KELLEY,S LOBSTER HOUSE, INC. STEAKS, CHOPS, CHICK ICN, AND SPAGH ICTTI TORTICLLINE, RAVIULI, LOBSTICRS. OUR SPECIALTY 'Elf it swims. we serve il" "Known for miles and miles around" T I 7281 RACE 81 Al-'PLETON STS., HOLYOKE 165 SHOP AT STEIGER,S H 0lyoke's Leading Department Store 'k Everything a College Girl Needs 'A' 259 HIGH ST. HOLYOKE, MASS. AS ALWAYS Harper Method Hairdressing Shop EXTENDS COMPLIMENTS JESSIE BRUCE TEL. 2-2284 MOUNT HOLYOKE SHOE AND SPORT SHOP Howard E. Keyes Congratulations and Best Wishes To the Class of 1943 'A' SOCONY-VACUUM OIL COMPANY INCORPORATED To the members of the Mount Holyoke Class of 1943 who have been patrons of our Bank, we Say, "Thank You." All of us here at this Bank Wish you a happy and prosperous future. if HOLYOKE NATIONAL BANK "A Good Bank To Be With" Member Federal Deposit Insurance Corporation AND FEDERAL RESERVE SYSTEM HOLYOKE, MASS. Compliments of R. A. GLESMANN With the Compliments of HADLEY BOOK SHOP and THE BOOK SHOP INN Compliments of HARLOW,S JERSEYDALE FARM 166 GLASS 01? ll 9 4 4 "Do you lreacl 1'f?,' '6Reacl 1l'lllll?,, K' 6Tlze Valley 0fl'77Z17IlSl column in flze HOL YOKE TRA NSI 'RIP T- TELEGRA M. H ' 60h S ure, everybody does it. H COMPLIMENTS 'A THE F ORSBERC MANUFACTURING COMPANY BRIDGEPORT, CONN. HAROLD S. FORSBERG, President 'k COMPLIMENTS OF A FRIEND OF MOUNT HOLYOKE 'A' Enjoying a meal in real Italian style at MEUS 490 PLEASANT ST. I-IOLYOKE, MASS 168 BUS SERVICE Between lllount Holyoke College and Holyoke LEAVE MOUNT HOLYOKE COLLEGE FOR HOLYOKE: VVEEK DAYS15 :35 A.M., 6:20, 6:50, 7:20, 7:50, 8:20, 8:35, 8:50, then half hourly at 20 and 50 minutes past the hour until 11:50 P.M. Last bus at 12:20 A.M. SUNDAYS-7:20 A.M., 7:50, then half hourly at 20 and 50 minutes past the hour until 11:50 P.M. Last bus at 12:20 A.M. LEAVE HOLYOKE FOR MOUNT HOLYOKE COLLEGE WEEK DAAYS-5120 A.M., 6:00, 6:30, 7:00, 7:80, 8:00, 8:15, 8:30, then half hourly on the hour and half- hour until 12:00 midnight, SUNDAYS-7:00 A.M., 7:30, then half hourly on the hour and half hour until 12:00 midnight. HOLYOKE STREET RAILWAY COMPANY HOLYOKE, MASSACHUSETTS SINCLAIR THE F LORIST Flowers for All Occasions Greenhouses and Store, Northampton Highway P. O. Box 416-Phone Number 26143-Store HOLYOKE, MASSACHUSETTS THE COLLEGE LAUNDRY COwned and Operated by Mount Holyoke Collegeb Telephone 8211 - Ext. 308 Highest Quality Laundry and Dry Cleansing At Economy Prices Send Your Dry Cleansing With Your Laundry W. T. DUNCAN, Mgr. Compliments of ROBERTS' BEAUTY STUDIO CHENEY Sz HUNT, INC. Jewelers and Opticians 281 HIGH STREET HOLYOKE, MASS 1 wr xr Nr xr Nr if Nr Nr xr xr xr xr xr Nr Nr if Nr xr Nr if Nr xr N WHEN YIJU EU TII NEW YIIBI-i For a flying trip or a week-end, you'll like Staying at Allerton. It's a good address, convenient to the Shopping district and the bright lights . . . and youlll enjoy the gay, congenial atmosphere, the many interesting things always going on. Game-rooms. Music-rooms. Comfortable lounges. An inviting restaurant. And facilities for entertaining your friends. Your own pleasant living-bedroom, with phone and maid Service, can be had for as little as SB2 a day. R ALLERTON HOUSE 'll -in Write to Room Q02 for Booklet which tells the whole Allerton story in pictures. LLEHTIJ Hlfl SE Fllll WUME MISS flRACE B. DRAKE, Manager lx JS 1x lx lx lx IX IL Ik lk lk lk IL JK 1x xx 1x 1x zy J GLASS 01? H946 INTERSTATE BUSSES CORPORATION Direct Serfviee to Proiridenee, Springfield, Pittafielrl and ,III Points lVest For Tickets and Information Phone Northzunpton 1642 IDRAPER IIoTEL-Elite Sho V 'i5f5,g.jf CQBR P ini: NORTHAMPTON, MAss. FOR 20 YEARS Specialists in anticipating student needs The Nlount Holyoke College Bookstore HOLYOKE VALVE 8: HYDRANT CO. HOLYOKE, MASS. Heating and Industrial Piping lVholesale Distributors of Pipe, Fittings and Valves We Invite You to Use the Faeiliti f es 0 Our Various Departments -V- COMMERCIAL SAVINGS SAFE DEPOSIT TRUST PERSONAL LOAN 4 HADLEY FALLS TRUST COMPANY SUFFOLK AND MAPLE STREETS HoLYoKE, MASS. Branch Qffice: 35 CENTER ST., CHICOPEE, MASS. Member Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve System COMPLIMENTS OF A FRIEND 171 S 4' V' ee As v 4' Q Q ' -5 fr, Q ff J A X , - f' 1 'rg fi-,?i9f5Zfjf1Q :Q . , gif f' tiff A if HP tif ff A, ying? figs? ,Ji W , X 5 ,W ,gm sg me ff f' N ,WX f 5 ,Q W5 ff ,fi lf ff , me at if . ' f' 1 W X55 gywi a ,. .5 is V W A - M 192 W3 ff? M..,Mw 53, N., 1 ,fry A., 4? X realy was Q , 5' " W' ,Q 4ww:,g,'f 5 - "i'Xfi,Zf9?'ig3M'!1g?'?3f' ,es fy " 2219615525 ,le sm. is ,sy as Ky ,fy AX Q .Aa mf , 1, ,X if 1,112 , - ' , AH- A V ,W lf ff 74 XF mmf, as I Mgt. My, f. ,bw wh sv, J :sv ., :jaw I fb 6 l fb Q UCOORDINATIONM-not a large Word but a word America is becoming more conscious of every day as we bend our united might to the struggle before us and Industry keeps ponderous step with the rythmic sweep of our Armed Forces. A small word-but it em- bodies a principle upon which our success depends. It means the strictest economy of Money, Materials, and Time! B I H learned to appreciate that principle a long time ago. It is for that reason that we have consistently advocated the coordination of all factors of yearbook production. We are proud to have demonstrated this principle in the production of this yearbook. BAKER, JUNES, HA USA UER, INC COMBINED WITH THE PERSONNEL AND EQUIPMENT OF THE WHITNEY-GRAHAM COMPANY Buffalo, New York GLASS UIP H943


Suggestions in the Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) collection:

Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Mount Holyoke College - Llamarada Yearbook (South Hadley, MA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.