Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN)

 - Class of 1945

Page 1 of 78

 

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1945 Edition, Cover
CoverPage 6, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 7, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 11, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 15, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 9, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 13, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 17, 1945 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 78 of the 1945 volume:

-v . .'Qn+-Qiffrlij-pyxx'gz.11x' "1 1. " v :5gQQ.:yQ msg, 5 ,QQ - E2Xg Q 'b ' 'WV itxxx 2.QQ,xwxibQK':vQS5QQ 3 '-'Vw Nxydxyx X R ' s xi 5' N A JU 1x'a's': X Q5 PM vi.x:'x 1 "S-K'IQjfV. EVQKVVK' KK -' V' . -V N' V V - fi - . .'f4.QQ-. 4 'V T I .' ' '2k.K M .-.ull Y-VV Qi ' lY E.XsixK5N Lx 3 X' A xi' '-. X:--.34 QV! 'Q-5+ ' N'WR'QR 'Wl5l':'X-' 'X 'wx 3. x N. W"Vx"x X ws mu.. WV-. - we 4,Q.,.,fQ'.'5Qgx'5,Qx,Q'5"'T fW '. -f -Xxx Ik. . K . K Q Q Q K Q Q QQQQQQ Q I QQ :V Q . . .QQ.Q.. f N . if 5 V Q5 'V f-Q 'QQJY Qv Q. , Q. W -X.. ,. Qrfj. .. Q -. - Q3g5.Q K ' -x 'QKTKTKQ-Y... i'?g.-zffj - V.-V yV QQ CK'Q5vi1fjQQfK'f' Kyflx-Iw5Vx'xER.'3.K'x'-Fa.. . xxx! ,X Q Q H v'Vf'W l S X S Q lv Q 1 Q QQ QQQQQ QQQ Q Q ki QQ ss if! 'ff RK LSAFQAQVQ L Q XM x Ay, .. , Xxgxnxsrgh . . " A K -bgfs "C K Q - lgVH"1Xi'1' fm. K. V Y- V 4 .J X 1 Q A ' N. 'xr' M 'K ' 'i'N' 2' R 'X 4'P: " ff, V - ' - 'iw ,",.Q. ,....f'1'5.1fi'Vi'?54g1b3'2,-23Zv:QiN.'v.X+.Ybez5!u.M viii -Vu.: . ,K ,IQQEK-xQ-:V-.gQ.Hc-1.wx3i'wQl ww. . ,. 4' T X 0.3 K .Q 1 4:-:wi-w vs s--wx-sv yy -r ""a.i-4 yw,,-5..5fS ""4'I.X ' ' , Q 1 'f K QBK .. 'A,,A.KK,K.L, . 1. VV- - - - "'- Q . ."v- 'Q...- .h k ' Q, sg. f1'K1A QK F Qfga A v 9 wfsxt-5.QQKQQX:'eg.'Z:Q"'QKS-3.g:,:+,w.-Qfkiwnjq-QQZQEBTEKYQ-QEQQISXQ,"-'J- .K.e.K1 ,g:f,:g,Q?Q-Qi,-if K-Q:z:.C4:.x:,1KK-552.2152-.QQ K lx w sk QBXQN N :RAY-'K 1-'fbiqe cx"V' Ns "5'Y' v""Ja' ' fa' Q' S ' Kx'u'5x""' xx Rmb-1S.v. .wx 32-. N TR. . N: -X-MK X- .5 - XX WX' "-""'c ..f"wK'K5QKG.i'+ Nga-QQ wg- ' s.H...'-V,3..Q-'-:Q 32135,-. -V V:5,K.KK.,3 v:g:r'.:g::.-lgzgipx 11" v 'Q RX' 4510+ '33'v'5"xS 'fvfsv x'Ss'svH-Vv'syKK.'QR 9-Jax 'Qtek 'M' A ' X N K 3'5vsKN X xxks 'f15N?55- x X X 5' 5' P3505 NJN, Xb s s y. vcswxx 'qawyrff J , xvxzvxxwxlfbvv xxx ll Qfgiavgfwgaxxi RN X X. . i'5Xtx?'5.x-e... 'lwk-MK. " 'ik ,Q .. ' xg,-K ivy., X. xx: VQRQQ Y g ll. vaxb base avg S Nxnss wx Q: s :N N 5' QGQF :QQ 'Q N1 u. 5 :K 'J ag? '43 Q s 3918- MM 2-S'.V:.::.:.JES:QEs-NV www ' X- 'K :'-f13s.'f"- 53 'M W m V+1V-YHWESW Q as-V QQ QQ ,q X . 5 X Aux H hx lax-A A .. , 3 lv .. fs awe, . Ax ' X M A N -f I-N .. 22352-XM V X 1 EF SMR' ...VX-..wVViVLVg 1 ..zVvif:WWrf.:.VQ:.2: . QQSQQQQQE R V mx , yxyq K MAA Ap 1 Q-nn: A AAA-x A 4 J MAJ A NL: ugyxpx y . V Y' K. ,N V. , V 'YQQ4 4' an l1,'3n's4."A'A A ' A AAA A'A5sx4yxA4u:A.4s"! 4 Ki vynhsyqyhkx sv 'QV R, Wm X Wy mAAwAQ.' A A AN 'AJY' .4"Q'.'A" '-0' ds! -45-JK 'Y M YS 488' K X' 'SX U50-R -'by 'SQ'b". Ki ' I gpg 'fu klC.g?'7bA'5xI:A anurwuasa ' ' ' 'x x was wg XWTNE' wKw.x,!5,l::' 51:5 353 gylsyg sv i 'sg A A 'VN 'ABQ km!! 'A A Uv-4'a.'4'm3t':":::':'q:F:5:6't"A Xsixxvvi' Xwxwgv' '1-ax stixggby Yyhfvvk 'u yvxyvni W QR,-y L l A 'jq41'5.:A"A'fA4" 'fikrsf' ' 'A' " "' xvgzx 'rr Lv K- - mx'-xww'-'-Q . :K .'.w+e. -qvggw-R-.' ww-Zww..x Y-S2-, .-. -'H -- 'N-, K K , M ap .-4,,.,QQQ AK QQQ VVQQ W - Egg, Q., xQq:,ju.qg j,:,Q':, :Q 2. vxxlffiz vvew.-L-.-. GA V -1 W' vfvvwve-an 0.QQ.Aq., L. . .1 . M QgQ.Q.'w ' X " W 4 A 4 A A A 4 A w:w:f2V:+2Kgj.QQ- ':-Q Ji?-?k2Q?.???"'-QV-5122:-?e1s?1' V. . V. .K .Z'Kff1'?3?:?Z'n"'-.-hm-f.-2-R222V' :.XQQ:'?'-XQ "5.'G'S xiii-Nc . PRX Jw Kxiyx -'cs ix v . 'Av ' ?.kXX gm Qu 'infix AK '.:4?AQ: :Q ' ' ' ' '359'X'fQ-Cf-G1'M" M ' x VHS s s . v y Q A . . . . - A Q- 1 - - QQK KQK QQQQXKQVKKQQB-KV,QVgR QVQQQQ-1VQKgwVg:gjqfVQfQq:KQi"',,Q!,KQ 'QQFI-.:"I'vL, "0-N Y... Mtg' K,,., wx. . .AMP-22-.-.+.Q?:.'.x'1?.x-f w.su- n., -V... V-uv N w , 'S vw 's..,.. MAQQAAQAA-Qua--'AA xxvv-g4.'s1xbNN,QssusxN-y.syyvw5'Sx yy 54' yy yvgfsun-v':'S wx. AA " ' """"4V V . c-'-'-' '-'-Xxx .wiki-XWX11 11 V 1121.-.1'.g.3qgVg.' 'N'41fZ:-."4'v,:'i.-.V'Q:I:Q.Q.Q.-5-.-...,'V'J':'s'cf '3vI,v:',QQvwv- QQ N-4 I ' ' VX. 5K 5, Xxx 3X1 5, 5.5455 3, K., Q., Q. nr VQ. .cus-.X uf-'K v w sy . V . K- . . "?".V',QQ ,Q Vg.. LQ Q S, K K K A U QA-ng gag, 'Sig' ' 'Q'E'SQS't'S,SX'kvv's-155"x ' 'X ' ' """"""S 'XXX Rvxuxs Yv5vvVv'by ,NIR v V W AAAAAA AAQGQ. .AA A -A . 0-iv 9445 V u fu. JY W 1. 3' xx '-'Jil' ','.'-'y'01'Pb PQFF. XPS, , NXWOO' FXR' kiwi V ' w ' ' ' 'QQ 4 ' ' k 'S ... A A ' "' bs 6 wv, MV, Ny N 1 Ai A IAQ. 10. Ant! ' QQ QXV. X Qgswxusxss ssxs , -,. ,,V.V,K , 'T A -V V VVVVQM V Vs.f.Vs.:1:aVvrs.+. wi -X-.Vw-I-Vw - W wwf' -N-'w:X"vQS'S"t'afs VV... ' ""-vw V 34 '- " 5 -'QV ' V H 5 1 Q ' Y 'Y Y' ' ' .'.'b-xl'3CCw"'3:'wfS.K N-s,NX'1'-K 1'-yy, ,' X " ' ' 'J' 'v' 'xfsxwx vX"4v'v'v v W 'V 'IR W 'S' mpg, 1, .V A0995 .4'1.'AAfb'f'."" xx s Qs 3.3 3.553 Vasc .QQQLQxQ:5Q5Q w xrwcw :J I A-Q W 'Q 'vyv I'-'s'lN'f 1-X1':'us'1'v 'viVvv'5xvsgy3,,y1eg'g5J'-r:Yy'y,,mQg v v . X6?A'9A'n'.'5fn'.' 'AH Q K, ur, r- 1 vs 3, n v my q,, yu y 'yy K, vcs-3y:S1y:,2 Xb: TNQ., NQw3CjgQ,'g Jx5'L5 5' NXN tylfix? x:,,x,':,,, Q 3',',V.2li,,QNbQn?vQ:Q' ',', , ff ,bf ',gVjG,Qv YQ in "N W 'W' 'ik A? QQ 4, 1 K, F NNN :ex -xx-'wxw,v va, : ' " LX J 'X ' ' ' " N 'Q W3 -v-6' 36 . if- -J-' 'vs -'ff 1- v 'W' "if 9' ' '3'-Rw:f"'Y- .veg ive" ".T1.sY1'A.m x is N. x S ' Sv NN' X "x'x5""N -N' 'N "-'sf-W -'0'?Q's"V. . avr '. C993 ' Yllx' - 9'-' 'W 'Y'-vsv -'J 'Q' ' A' " ' ' sxx wx 55 :KX 'Nvs 'xxxytx-NSN " xx vxxxxx -xxysv. .xQQx .xxx mx X5 551'YN xxx Vxss-sn .4 x V, xx. sw x ax "VX .yr Y sxX vs bt X"Q.:.' any sws,y5x1- xv A wx ss. 0-N ' nr, .xx x xv V V. 0. -.vi s uv- x x.s-wx -v . X s v A xsiix 'x -tvs L- xx, Q.-sn 5. -. x, xv x x ss as -x xv Nix v xk v-v. Q wx -- sb s V 'PN K v '--ngrvsnv v-.xx is sxSv.s.m 'g wsxx 5,4 'v 5-y,."!':xv " " " ' ' 0' - V .V U.. .. .X ..,.,.A..P ..J-..K,V,Y',v'.'..-....,. . .2'-"3-fb-:vi-0tvyv"Y:'w-y'W.vy . .4 ,, , Q.. vw .. ..v , K, . pq 'QQQQyxA'xQ: Qsvslxbiix uv-y -.yyssxssmpnyqgvwypyiwmrwavsqypfyikv !vQ,y"!'Q,4,L,Qyy Y ,KKQK-Ky, Q'f:':fNQ 3' 1555 1 -N-'W -XX 3 v-Xxx 5 R J' 'QTY' N'-'YQA 'IM 'WW' H"5'+-P-NH-Q-N sw ws. wi. 5A,v,-o- . V X X - - - " ' ' - - -' -N-'-: v.-.-.'.'- ' M- 'K . . ry.-f-wse'm'mv-of:-rat-'-'r3"v'f.v,-Rf M55 Wea' . V .QQ Q '.', X Sk xx VN-Nxyss s x :gut six vw vsvwvsaiiv NQNA v fr sggyf 1 v v'v'v'v'w- V. vvvff: sKcx,'qvfu'gQ 'Q v vsvvv x Q s xQ Qs x 3 59:9 Qu: vsccs-Q Q- 's v xvyixi. Vxvw is -5 r uv, .vvuvwwx 22:34 J'yV,Q,Q,:, QQQCUQ x.,,NQ.y vb. 1 v'v4"v?'v Vvvgclg :asf ' w. K V 2 - 'V J.-: '.'.-.n-.-."-X nv: -e.-:frm WS: -:f.'w-or " n':':I':.v.-I : ' - - v :,v"'.:,,,? ,.. 4 'Y' 'f ass uwvnsxva v xvvyzu -'va' "'vvv vv - v " vvsvv u xwiu, wvgfv . . v :QQ-Qv?,:ln vQ.: .?QyQiQ: v:.Q,vQ?D' FUVV- QVQQAQT x1V:'Y':j Q , ,,,,,...X 'Q' -"Yu, 5-,qv :Q wvv.u yv. Q Q v .nav "'?PsA"' ':'vv-.Jvvw ' 4 ' v 'v' D ' X " v nn .A ..,- 1 Sx x.xxx5Q.?xxy3psQ:?xsyQwu- ,. ,Q nv: -v xx Qs: s 53- o v .Q-:Qs xKQsQ5 Q5 :Q,Q,Qv . .QxQuQsQ v , .Q-C-v1,:,:,g-,xx gQ :Q XQ Q- v QyXSQ xxcx: .vxx Q. v?Qg - '. 'xwx Q V ' V- .V y. "HR" KJ. -QtQ1Q-Xw-sf x X NQ.-Sk? v,:VQsX'vs x -xQwQvs sv. usyx 1 s X v 5 " l in v X H 0 w V v ' - v, u"y'1JJ '11 . U5-'n'.'x, K',".',', K, -.gxx .V .,.. -.,.u .w. s X 1 x ' n Q v X 5 1 H X U D x - - kv. wk-..-gg ,x,,v.-,X N5 ,K 'I' bl! 1 vvsvxu xvyy.xq,-.xsxss sxvs gg p 5 1 ' 'h".':u'x' fwfr x w-nv, -. -,s QQ y v.-5 Glu' . .-. X V-. sa.-MQ-if -.xxsxx -.L Q V s sg xfuy '- V In ss-vvsx, .P-.x .xx sf xwv wus- .ax av. Vw wvvv .la vu'y3Q.'Nr Qu: :Win yyx v 1 . , U- 5 'v v :,.W': kfffxd ov, 'M x vvv v vxw 'vw v' -'ff' v'-'v'V.':"5v""' V-VT'-".' 'VI' ""x' "'V-"a'v"l"Q'-fl" 'Q' XV Q 'V' Qvewib, v v arg, Que! y,Q,,Q-,Q,,QQ. ,J v v v 4 u , w 1 qv u s n 'y Vfxiigf V51 SXGNQQVQX Nix! kk: s v'wQQ:Q Q x. V. v " lux -'Yv IN w wmv' vssvyvl . x - ws xvgvv v xxx QQ S-QV xvvf ov- vs wx fu vw v-x is w sf N -Q vs NJ xx ., xH. V. sn 5,8 vs Lv ,K Q xxx af 1 V' NV-v"Vhx ,H -V. K Q sbs. V. .s-s V.. .4 sz ,-4 -s , xv 7 M Mgpta '-vvvnv,-Qyvyxsonw ru . vrv'-env ursxv x ,QQ y 'ff' -'.'. X Vu'-sa.7,,Y'1'x"'-'vs'-5'-"'r'v'y,G-' LKWCWV v.o,,-vN, A--Y. ,Q v sQs:,QuQ-fQvv"'s.x,v-lv vw. . www uvikif 1, v " . vnvvfts vvwyvv-v Q,-pq ,IN- uwifvvw-.vv" vu K,'v f' ... .A,... .vqgav sw -Q x vw. wvx-.. ,. ,-, vw V xyvvv KvK0vNvvvsv'lvvQv'b1vx u s QQ ' Q' v"Q'Qv vjv vvvvy-'v'v'w,u,wQ.evny'vm lv' ,','.',',,',' ' ' 1' vw-m.fvysg.,yxQvx,fay3q Y us! it w v va rs vQv.s'vyf'y:' 'vvvQtvHpy .v . .- s V - - ' Tlx '.'K'1'-J'-'V.'J.V"". vvvr- rv Kirwan' -4 wav .Q ev uv 11 xv-Fwy-rw vu ss uv q-v- -Q.:-4.-f'v'v:x,Qe,Q Q ,Q Q uv'-'vvw vv"lf'vvvv'wwvvu1yo Juv I .fv K, Q.. svvvvrn -vw T --. -uwviif vu,-fvvJ,1., H, o vyvwwanvsv 'vw'--.vvw,u ff- .3 vvvxm 5 :vu . f 1 u - .A vs-x , fm ..- ' 'N 'vvvrw-?bvvn S QQ. uv- ,ry S+ 495 vwvvv-,fvv-v-413 'H'-xv 1-v. y.oe 1-'vv VYv" 1 v-'axe 1-1 vw '-1 S4rev w EVQYVUV v 'swhwv suvv' vu v 1 uw .. .. .VV.'...,:.r-.,. .'. N-vYX.'s's'uwiMa vvwvuqf -usuvvrv vvvv' .vvv a-u-and vw ,uk vu we-vw' .fry fvv WN- 'S' ,na wg-Fw. -V'-fxfw frvnv-2' va-fr vnu. wwe - vw vm .-.-'yu u,-vw v.- 'rv H! 9. wx y-. ,sf Us V. ,rv .,,.,.,-,w w-wilt.. v v'-' .,-uve'--' w. wi- ,K--v .. , QQQQ,- .JQ ,K,QvQ. 4 -Q QQQQ -.01 -1 vf' -. . -J: ,-vw v1 uv v v.,v - ov- vw -wiv Q va 1. . Q' fun Q NN 1 V. k .nv f Q - - 1 1 v 'wwf' v.. vv JY? Q11 V'Vll v --4 v. --:vu vw are iv 4, mv-.v lx.: qu xv r rv V. .vi v, 1 M.,- w.-1 . v 4 , K.- V4 -.,- w v 4 vw, Y' 'vw -. . ,v rf.: r' 3 Nm Qt'-4 x. RCW'-" 'WV' VV. V.- Vw -w V4-V A Vw- f"'- NVQ' '-V 1 wo.-f' ' V. ' - V 3 ' . V1 Q f K ' -' K, K'f.v'f -V. A V' V, . ,,Q' Si x . . wK."f -yi ' yi Q5 VK,:VQ,Q,VVVQ. Q XV i..,'.R.QV,Q K. 1- V1,QK.v'x' - X-R -5. . " '.5f'y,f5Q K 'Q ,QQQ K. V YQ' N f', .Q ,KK VKV,'. 'HQQ QQ vm V Xxx- v s .' .Kf. -Q-V.Q ' -. K ,'fQ. E. Q K X K 'NH Q. - - 'V Qi 'QQ VV ,.g Q,-K -. Q .-..K . ' V 'SQ-. 1 -4 x..g, 1 q 1 K. V , .5 ,K 'XM is Qi, ,- Q QQQ N 'ft E QQ sit QQ QQ Q -iQ a 'Q K-. . 'V QQ . Q, K 4 K. , Q4-K . 1. K . Q - V Q Q 0 Q V .' : Q . . s: Q - . Q QS 'iq VQ u 'x' . QQ Q :Q Q QA . - as 'N 1 ,- K QQ K -gs! Q 'lb - -- . . V .K Q . Q . V - - 9 Q 1 A .QQ. .,QK ,. . . K V Q Q - . xv, ,Q K -V K K K . V QQ V V K . -. V K. xv., ' ' 5 .7 . . ' k Q "-. X. -. V - x V- a A1 ' . -. A .' K SX' .A A Q V VA Q - 1' -+-'-V. 1 11- -V K . ' - 1 .V .. x K3 1 3' 'Q Q V. X f . 2 Kff- .V K .. , AQ . :QQQ V V' Q ' V .- V V ,VV -- V'-' '- K. H- K' . K.v,V..V.f Q K. V. . df'-"f' - 'KM 5 11-V . . K . . .V- .. w Q ' ' ' A. . . - - " A as ... Vr-L X -5 --.5 , -K . . EN. K K K K .Q .Q K K ... . - ..4VVfV. . . .. .N Q, KK .. . 4 - -V - - A- . ,- fxxvqy. , . . ff: 5K " .' .. V --.-V4 -v..v.'-K-. --V-K.VK -- --y .......!3,K.1 Q KK E 1+ --X f .,. V .V d- '- '- .. V .K ,.. my 'V P T'x",'1 'n VV Q za: K, . V ,K . A . A.Q........-. ,.K.',K,,,QK K' .Q Q' , .Q Q KK 1- V V1 .. ' - .V .V .K I X, . V . K Q K . . QV. . ,Q Q. K Q, . , 35.95, , K QNQQ. HQ Q AQ A Q 4 -Q. . XR-K . K QQ . Q. Q Q Q Q gags QQ , Q ,Y ,QQ QQ Q K Q Q K 'ZA4 Q.Q KQ Q QQ ,QV V 51, QQQ Q Q . , Q' 'Q ' Q Ks' - 1- xi. Q ' v K v ' .A .K KK -5K11.,vf' ' ' ' , WK. V, X KK, ' .K s . -K ' ,Q K ig- ' ' ' I' ' ' " A 4 - ' KI. I " Q f . . Q, Q' Q Q 1 if, V: g Q , K V. -. .+:,,K' 45 vw-4' .gi Q5 V, . .AA V+ .KKQQK QK F., . - K. . K V V KV v-'vis V , gg . -. A K .-,Q ' - V- ' Q- 4 V K K V - V .. VV-. . K K AA an-V . Y- .K... x Vx ,K V...Xl . K 'x " mn'-'. . ."'V an uf 1 ' 'A ' A ' V 'V-: .- ..'- Q 'A Vs A - ' - - . ' ' ' - . . ' V V ' . -K - .' . A... . fx - .K . .- V Q. Q Q Q A .Q Q -Q . . Q Q. A A K QQ .. 'X x QKQQ QQ Q 1 Qu Q.- Y Q - Q V Q . Q 'Qu w Q R K QvKvK , Q Q YQ Q ,Q Q Q Q ,Q . . A K K s. . .Q xxix -. 'Q K Q K .K VC-K NX,-. 1- . K v. '1VV,. A K' -. 12. Y A . .'......'k-Q A 4. --,V K .K . 'N K. K - . - V .K K. K , . .K.KQQ..1.Q.. .K V QQ QQQQQ QQQ 'K . ' K 1 'V .-K .JK 'QQ A Q -.K QA 'QQ Q5KsQ,Q-.. V Q .rw . KQ V 1 - Q V- Q V K -. - f .Q K . v .s - Q 'Q QQ - f V A QQ Q KQKQKQKQA . VK QK.KQ ,Q ,V . -- ' K ' vVvs v 5- QQ Q ,. . K A QQQ s . Q K - V - V .. Q- . - . . Q V K. AV' A L: V QQ -' ,'KQ XX . , K V-C -,V ., ...K 52..- V . . .'.Q -,.. V .V K V , -- "K, K. 1, Kf' - A ' W' K '-- .' QU' ' . V -'Y . X "W " ' .gs K rr' V 1. . - '-' 1 ' A " ' ' , .. K' . QV '. . V V' . . - Q-. x . . '-.. , 'K. , x' . .' - V H. '- 'V - ,V "' v .ASOS-. v ' Q. ' -"fx 'A'-K 'A . 1 1, , N - 'wQ"'1' K .1 R- ,Kv'E'.Jl-H-QwQWJ' - S V f ' '.K Q, K V V K Q Q.. V QQ - V' J 1- V 'V V' . , , ' .,f, Q K , .,K z 1-K 4 ' K ka . wx " B, V, K'K"', K' f'WQyx VY, -- "'55'k,'L Q kv' , K., 1 .. 'Qi . ,H . - Q K ,V . .Q . f K. .f. K. K - V '-Q K.. . K.' . -"QQ gs' 3 'K... Q.QQ QQ Q ig. K - X X X "W 'KQ'--- gm Kx-Q, - .. .v , ,,.V' M' ' J Vy K J V . . QA4... .Jw ,Q . V ,QK KK K Q :KK K Q Q.QQ.- QQQ Q Q 'fb QQg QQ Q -.Nu S Q -Q K V Q. . QQQ V . .,nAQ, K. gg' QA. 1 .A Qr QQ-. 1 .- Q Q QV V .V ' - .. -4 ' ' 3 Y f -A A A x- . Ks K K " Q- ' ' . ' : , - e iQ- . - . . .VK .,V'.- ,V -. .Q -x-kQs.QQ.Q .Q .Q .KKQ Q V . v VQ - Q, K QQ QQQQ Q . -QQ, V V Q Q Q3 QMA V .TC-T' w.Qk. '. ..".S.1vT'Y" .M "' "' " - -1 --"'- - -": " -'X -69. R w.'.V-. V. . 'K V .-.j " ..'.-.'.'.-.Yu ' K .gf Q jg- - - ' .x --x -V ' Q 5 - K . 'V . -51" f. QQQKQQ' - Q" K. ' ' xxx- V. 5Q.Qui ,QPKQ K: sQy Q Kv - . xr, ,A . . Q K -,V , . K - ' . . . - -Q V -K..- . V , .,. Q, . Q Q Q. K Q . K K K .N. .'.. .. V"-'V'.'-.V ."". '. . 'CX ' "L ' ' A X '. ' ' ' 6 V ' ' ' 'T' .- A ' KQ Q.QQ. 1 Q V KQ...........Q.....Q.. ..K .... .fx ..,.. .-Q QQ..K. QQ,, V ,Q 'K. . Q Q V - V -. .'.".K.. . . .. . '. ' . . ..' K -'.-V. "w ' Y-'V . K V .. - xy V. ....., Q -,Q -.QQ . Q Q '- 1 H .V - wi 2 3- ,Q Q QQ'Q V Q V - mx X VX K . q V, ,K-- .-.-Q.. . ev . ' K . QQ -v'u'-.rv ,u ' w V A -s 'XYZ' 'V . w - -V - N . ' ' ' ' V " "Ry .U 'hy' "v " ' -r v - v L5 "V 4' KK Q 4, Q'KKKK KK ,VX """-'w-yQ .., ...v. .. .,.vV - V K . 1- V .- V, K I ' -V 4 Q-f EV.-.-.C?.':i +-. -V ' V V- W- V- -f. '. ' :VV V -A V "v -f - f . -1 f"-'-191. ' '.'.V.K v K' "' ' ,LK .. L.J..QFP'-'gg 2 'f' ' K- K' ' V KV1 1:f"'VV' ' Q, 1 V- V 2- Q VK- Q2 Q- Q.....Q6Q- R- x...QQ.vQ Q 1 .Q,.uv. -.. Q 5, , QQX Y.. - 1 .-fc, fv Q Q 4 I .SQ , V 5 . . x . -.Q . , V V -1 - ' . - . Q, - , ,Q V . .' .Q- - V Q . -V , K , . V , ' 'V----xV-V.K.-.v-K. 1'--- V K .- . -. - ' .K N 1 ..V-. .....V4..V-fx -V K... .. .- .K V .KKK ,K Q, 'fV"Q ,'fKV.'---- V- Q -. ' wQvQQ-Q.KQ'KQ1h3-KKQ-Q,. KQQ. KQ.Q.K- .Q-U. Q-.sa .gs "KK Q5. Q -' QX 'K'?K 'Q V .-in y'!Nov,QK QQ - Y . 'Z L K .K .QQQQ 5 Q'Q-xQs-Av. 4. . x' -' y .V xw-- - -."QQx. -. - , Q.. -. ,Q...,,. ,,, QQ..',n,..V. " . 7 Q ' .R-JK Q., ,,,. Qi . . .... .. . , V Q. K . . V. QQQQQK Q- V Q -vQQ.:.Q:Q "N3sKQsQ.Q.Q.'.Q.hQ-Q QV '. Q ...' QQ ' ',Q-- Q Q .- Q Q.. KQQKVKKQ- Q. Q 4- '- V V KK -.Q 'V 1,Qv' Q . Q Q , Q Q QQ ,Q QQv K, .-. . -x,g- Q. -. Q..-.QyQ..'a-. K, , K K, - .. .KK..-K .' , . VQ KQKQ' QQQ'Q N':".l f., .j ' KV "-,iyv .fVQ--Q---5-Q.QsQQuQ-.QQQLQQ Q-QQI. '- '.V.HQ. QxQQ. ' .....V'-...Q'Q 'Q' . - , .Q. .'.'-Z. "..KQ.". V ""'-Y' V ' . -v -xx KV w . K - KN - ',. . V... . .V. .1.'.'.f..' . .K.'.-.'.-.'.'.'V.-.'..'--,'.':-Q ' v-xx. KK- K' -v-Q Q-v. Q -. K'Q - - - Q1 ."', .Q-QExQ-Qt Q.,Q...Q,s...Q..Q..-... ..y..RK,Q, .V,,x .V,',,,QQQ,QVK QSQW. xK ,Q .Q V Qu., ' .Q v-' ,- .'-. V ',,.-.'.s' .,. .',' Q 'Q-Q-,xQ'QQ -Q Q Q QQ Q-Q -Q--mg Q-QVQV'-QQ-QV-Q - - -'V.Q '-Q Q.Q,QxQ.Q.Q. v. . -Q K - - - . . Q .- . . ,f,.,. ... , .. .HK ,., . , Q K2 QQ, Q.Q-QQQQQKQQ.Q...Q.Q. QV.Q.Q.Q-Q-Q.Q.Q.Q... V-KQ V KKKQ Q KK .Q...-...-,-VK. Q Q.K.- X Q V - K ,K ,wg 5 K-V - -5 -- --'- - -V' .KH-.. . .'V.xV.'.' .1-.,.-.A.'.w.'.'Qw-.'K'.'Q'. . . K-, . KV,,xg K Ki. K, .2 - . - . " . . ff Q.. R2 ' K,,'7 - ,LQ'Q-" W - -V'-V: ' x...K- xv... .v-.-..-,w.... .,Q. .... ., '..V' .. '- " . - " ' ' ""'N"' " "' ".""'V--.Hr--v..-.. ., - -f--v- .- ..'..,.."- , , . '.-..,K.Q'-V.-. - K V- . 'K-KH-2' QV.. ..,-g,. - .. -XV.-.-K.V.Q --K...K... ..V,-K Q Q ,.Q.Q v., V Q - , . Y K ' ' ' .Q Q.QQ.QVx.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q. .. ..KQ-.-...,...0...Kv...QV...-..x'....'K. -K,V.vKKvK-K-KKK, QQ- ,Q Q Q .s QQ Q ,K .K Q l'Q-gx-s-u--..QQQ.-xs.5Q-QvQxQQ'Q Q ..- -Q..-.Q..V. ,K...... .'.x-.-.K JI-...V-..,.. Q. Q- Q Q. - 3 - -.y AQ 'V NET X -Vx ls- . . ' " -Y,-xv-'-S-'V3-N 'V -f'v.'-'-'51--V'V' '.'.'.'.7 '.'.Ls",'..':'-H q . t V """ """' " '.yy:5'?7- 'F' Q - Q -Q--QQLQVQQKQ-.QV:K:. K K.K,,x-1... .. Q,,,V..,QQK...Q....V-..V.....-.-.. Q.,K,. .Q.. K. .Q.,QK ,V . - . v Q-w -'s J - - -'- -. .'. . .'. . .-.'.'.'.'VK'.'.v,', .'-'.f.'K JK'-.','.' -.-3-K K K K-K' 5-VQ-"fVQ-5-5-Q KV VV- K Q-Q 1 :K K K' ,QK ,. K QL, Q Q -1- " Q .-V V K VK, 'K 4.-:X H,-, .. .Q .Q...K..... ...VV-V Q.-.X....-.Q Q- .. . K'. .3 .. .K K . W, Q v' . .V,-. -K..-.N'..,'V. - ' .'."' ."".'.".'.' "-.'.".," .. ."""'"'amfw.""f"'k"' '-' ..--v- .' .' - " . . . '- V--... " "C-.'.-f.'.'.' -- . . 'K K--Vx..-'Sv-"V"-" " "' ""' V' 'vvv . . K V- V. . . . V-. .Q , . H . , V QV .JK ' . Ui. . . -F. '. .V - -XG '.'.'-' ' . .' 1..'.' " ', ' X K". K K K -- 'Q Q ' . '- -.179 ,',',f'Q.'K,' J... .. -4-'V .VH x.-.- V :. -' ,V '..-A., ' . .'.'-'.+,' K. . f- V V - - ' ' QQ.-'-'7' "' V, V-" " .K . ..K ' .K -, Q ,Q K- ',f'gQ ' - "'-' ' 'ji A V -V Q QQK., KQQKQQQQQQ K Q QQ QQQ.QQ.x QQ.QQQQ-w-Q.Q'-AQ.-,QnQ,Q.Q.x....-.K,.Q.,n..,fu.--vu . N QKvvf ..Q--.-K .VQ.. ..',..' Q,.,'K,. .' - "" -- .'.'.'..Q', K .V . - . V - v- "'. '4 "x.-- .'.. ,av 'v.'."' 1 .V . . v .-' g K, K-K ' K-- wx -ss-fl A , -.,.'-..K K . Q KKK.VK. .4',K. ..-V.. .... . QQ K .. ,, V, 1 . N- K --- K - . . ,....K.-. -. .... .w .V "K XL .N K K 'V -K Q-QQfQVQ.Q.QQVQ.QQQ. Q.Q.Q.Q if--.VQQV Q.-Q .-.-..V.,.N,.,...QK J. ..-. .' . ,Vu Ky KK.QQ"--K-V ,Q N VQ'Q Q-Q.:.Q.xf N Q. .'. . .Q .. V - V. . ,-. V V s 4. QV. -. V .Qs . . KK. .5 . - Q . 3. . .'. . K K Q'Q',n Q"' '.k KX-K ",'. 'K' 'Q'Q-' "1 Q'x,Q'Q' IQ'." '. ,Q4Q",Q ' Kg: Q Qs :VQ 4- ' 5 .- -.4.- ' -. V f - . K Q Q QQ Q .Q Q '-'-' X-"V'-2 '. --- - V' '.' .'.' J"' if'L"':1 . V "1'7"'.'-'V-' - K. . -. . . 1 '. K . .-. g . . . K-HK-V-', --- -K-K--KV . K-K'-:KW ' -V - -v - ' 'V' " ""'-""'-- w':L. -.'-- ..'Q'.7'..' '. 4 . . K . K .. . - . V ... - . K - . Q . V ' V lx ' '-y "x 12- Q u.Q -1 ' QQIQKQ 1 suY ' vvQx.4l v . w Q"' 'Q'Q' " ' ' ' ' " . . .N ..x -s..V- .-'K .vf --'.'-.' --.,. .V.. .'..'.','.K','..'M'Q."'- "f "Q' 'K 4'- 'K Q Q K Q-:V ' K-V V V -Q. . .Q.Qy KK . . VQ QV .Qs Q QK Q QKQ,Q.QK1,QK . .V.,.Q.QQ K Q QK QQ QKQ Q .Q QQK: QKQQ:.:.QVK:.wf.:.Q. Q,:.:K:Q' .'.'.QQQQ.Q.QQ.Q,,V '..K. .K- QVQQQQ..Q QQ.QsQQ.QQQQ4VQ-.QQVQ- QVQ . .4-.x.VQ-. Q,,-.VV .. V....Q .Q.QQ.. .T.. Q...5,.QQ,.,,x QQQQ-QQQQQ Q , .V K K K K K ,K ..-Q,K.K.Q. ..K . . K K -KKQ Q'Q-Q-QVQVQ'-VQQs,QVQ-V----v- QK.-Q...f.- .--,,Q.-4-,, ,.14.. QV ,QKQK-.Q,Q.KQ, -Q. Q Q Q . K .Q QQ VQ. -Q..Q.QVQ- QQ QQ.QV .Q.Q.Q. K. ' Q. QK Q- K. .QKQQ.Q Q Q QQQ. .,Q .. KQQ.Q,QKQ'QQQQQQQ'Q.- ...Qi QQQQQ,'QQQQQ ,QQQQQ QQ. Nr. QQQ QQQ . ..K. KQ K ,QQ 'V .V.-. . V+-.-.V..K.V.-V.-V ....-KK,.-.,',...K'.'.r.,-.'.'.'..., QQ .Q -Q V ,QQV. QX Q.QQQQ .QQ.....- ...... , ..,- .,. ..-Q-..KK--... .. . K K K KK -V - . K .Q QVQ Q - . -V V..........-KK..-Q. .K K K ,- QK K'K -,KK. , K.KK-K K ,K -QKQ QVKQ4-QQQ V --Q. QQ--QVQ-Q-Q .Q..QQ... .V.w- . VK., .K,.'- ,-...-. -, .u-.,Va4Q Q Q Q Q . Q K . . K..-..,. .:....,..,..j.K. Q . V K V - K- -,K QV Q - . Q. V . V Q .- -.. . V . - .Q . - w V. .Q-Q.Q. - -Q-Q.Q.Q-Q Q. -Q..QvQ-QVQ.Q Q-'Q-Qi: K ' ' v - H Q Q. K Q . - Q-.QK QV Q- . . VA.. Q . Q .V . . VQ. .Q.Q. KQ'-Q, . . . . . .'.. . ...ua 4. :K ,., K, . .'. .'.'.,'V-':".'-'.' .-' Jw., ' K.Q.,', , . ...' K , Q ' . ' ' N ' ' X 'v' ' ' ' ' 'Q.QQ 'K'Q'Q'Q1g,'QQ-Q. . .Q,Q,Q.'-sQ. . . . K,V'.Qh Q .K .,,A, KQ , K , ' 1 ' K ' 'V KK .1 ' . A " f' . 3 V Q- . -. . K ,.K K .QQ QQ Q Q Q Vw-' . -... .s.Q,'.-'.'.'." - 7.'.'-"Qi - V . "KW - - 'KM K . 'K ' '-' ""' ,v .1-"'q.. -.. ... -K . '- V - . V . - V.--' . , . . -" ,. . '. ".'. .'- 'K"'Q'f QQ-K-Q-"'1 -Q.f --v. 'wg-V ...VV 4 X"--1 '--T . .Q ..Q- .Q ., Q - Q VQ Q ..Q Q QQQ QQ Q Q Q QQ Q Q -, -.V...Q,.Q.V -Q.,QQQ..QgQ,Q.,-,',.1'Q,,KQ' -avi., -VKQ, 4 - QQ . . . Q . K Q. . L Q. ,vK. K' Q K K ,K .:Q',',g,,'QK 'K-Q ','KQ. . ' - '- 'f -- ' V V. Ji..." " '-' 3.Q - V...-...K--Q..-Kw f'r Vv - va' . - - X KK QQQKKQ Q -Q Q' Q QQQ,.QQ QQQQ-Q-Q--Q-Q---.Q-V..xQ... .-".Q .. wQ.-.f-yy--.f...-vsQ..:.,K., -Q - -Q Q Q V V VV .K K . QQ Q .. K K . ,'K.K . . . K f K.K. .','.L: v ' -'Q'KQvK-Q'K-KJ Q-Q-y Q.Q.Q. VQQ ' . -' -K n - - -K X' V' -V .. VA' . -.5..". ... -hp.. . - vw: -. Q ' ' ' A -N t 5'-.V V' K" . f- V. V jr' ' ' "'-ii'-" ' 'f-v--.'-.,'..,-.Z ..,,','Q',K."".,'Q Q K, Q Q Q Q -- Q' -w- QQ Y . sK..Q,QQ .Q,Q.Q,.Q.Q..Q. .QV -KK.. ... QQQ,Q, K X . K , . . 1 V ' '- ' V- V--.. - -. . .. .. V... - .. .' .'. ,-,', ,,',K '."' "' '-' ' ' - V V - - K . V-. K . ---. K. KK .KK. . .. . , ,K'.'.' Kr .K K - - ' V -'- ' Q ' " ' "- -- - -V Q . V.QQhQ'.. Q ...-V...'-VV-K.,,,',K,,f, ' '- K ' ' -. K . . ' ' ' K K' 'Q QQ-Q' Vx-Q.. .'.Q.'Q. Q.Q.Q-W - -Q. Qr -Q. 1 -Q Q K ' "1 Q' '- .4 . Q ...x,K.. ,V -..V.,...'. . 1 -V 'X ' V K . K X". " x . ..' ' .3 K '. . K ' ,I V ' -" ..- . .' . ,A-'K . V -.",' 'K'QVQ-rx . " ' f " ' V' ' ' " ' " ' ' ' ' . , K' .'.' ' w -... ..4 ---, ..V Vi - .-Q, .- . K ,- K .X ...V - K KK K. K . fQQQ" - KK Q .Q Q Q 'Q Q Q -- KK V K ' K K , KK Q .,.'..'. .---'.'..'g'2':'... V .- V . . K -V . . . K K, , K Q- Q . V . K K Q 'V .Q . K V' . ,VK-K-K K-QV QQ-,Q Q.Q Q,Q.QV..- K KK.. . . . V.,. .K Q '. Q. . .. VV'.,Ku.' r..-.,..,- QQ,Q Q K Q K 'Q K .... . QQ..Q..K-..Q ...,..Q,.Q,:- Q K Q Q Q Q QQ 'Q 'KK ' Q Q - A V X . Q K Q K ,' K' Q-,-Q QPQ-Q, KV'-v.-,V,1y. QQ ,' ' N ' V J. .'."'. A K L-.'. KLL. ',, ' ' .K ',K " ' . ' K ' K V V K . ' V' I'J'.'.'.'.'Q"'.' .af f -1 -f'-'ftf K QQ Q K .Q . ,.. Q ,KQ Q . QQ, . , ..QQVQ..,Q..K, V' ..,Q - . . Q . .. 4:v.Qv'i'Kf KKK -- V KKK KKAgY YY KKK K K K-1. -. K YAY KY - -K -K,K . -K KK K K -K QQQQQQ QQQ QQQ VL Q' - QQ Q - V . ' ' ' Kg V - V . -V . 1 1 f f, f V Ky 5- uv . un Q 1 1' 1 I 1 1 1 1 D-' :w D- 1 1 11 1' 1' KL 2 1 nv pn f F QREWQRD 1 Q N I N llXt NU Q t ug n N it N it N X N Ill N Q Q l itifi tnxxhitt ix N Q Q 1 I Q lt N X N taunt tt ittn m rtmn .tr t ttl mt I tt untn tht ttltlttlxxtif nil X 1 t ,. N l N 14 l c N ffl l :iN llllll I N Q X l li 1X1 X XX NL lthtgtllx 101151 41 Q, 1 0 1 ' N int ti N D P F P, D F Q A 3 S r W - tit' Nlttrtttn ztrt- stun twlittt likt- tht' lztyrnt-n who t'ttnsti'ut-t tht- it-J .- in whit-h wtt livt-. 'l'ht-ltuiltlt-i',in tn'tltt1'tt1t-rtfct zt,'trut'ttu't1. nuxt l z '-A ni' wstf "t' rt-:tt-hint! tht- l 't ll llttctts: thiy l -tltws hy tht- uxt- tit' at la ltlt-r. 'll - ,n stutlt'nts:tl.'t1niuxt h:tx't1zt lzttltlt-rttt rt-ztt'h tht- high plzttws tat' lift- ztntl t' ish th -ii' stl'11t'tt1t't-ft-tli' lzttltlvi' tit' t-tlut'z titfn. ,, .lust 215lllt'llllllflt'l'Hll2tlflllltlllljl'lSlllTlllUllllj' tht- l -'gli t ' "l l is lzttltlt-1' will ttxttintl. :tv zum tht stutl -nts limitt-tl ttt tht- ht-ight tt' tht-ir lift- .. Sll'llL'llll'l' hy tht- htlight ttf which thttii' lzttltlt-1' tit' tltluuzitittn will ' -etch. Wl -nt-ull' tht- lvuiltlt-1' tlt-vitltis ttt lruiltl lllj,Il1t'l' it is nt-t't-s.'zu'y ttt zttltl tan ns tlxtt-nqitins tt: his lzttltlt-r, ltut thti t' l' t' ust ht- st' 3:9 itl it -1 ' intl tit' tht- lzttltlt-1' must lvti t-tuutlly strtmg in twrtlt- ' t s it 't -2 1 'V5.ht. H- Sir 'ttrly thti stutlt-nt may rt-ztt'h any htiiirht in his lift' strut'ttn't1. hy 2 tl l- int' t-xtt-nxitu s tin ttt his t-tlucz ti tn. l-'ut -t wt-ll CllIl.tII'l1L'lt'tl ilictitwn 's 'lata I' ntlt-t-ssztry. with at strung ftrttntlzttittn ttntl sturtly ' itls. 'l'htt t't nfti'ut'tittn tit' such at ftruntlzttitni tztktts plttct- not only in thtt s -html "' ztlttnt- ltut in t-:ich stipztrztttlz 't' "tj 'l ' 'l " th ' h ut nach tl: y f th 1 .Yt'2ll'. 'l'ht- Ht'tVtvsptit't is :t lvtttult tltisiygnt-tl ttm rt't'tiLniZt- thtl .'t'ht+tml 2 l lt'.'ti 'P x'zu'itrufztt'ti"tit1s. 1 1 F P' F' P' SENIOR CLASS ADMINISTRATION UNDERCLASSMEN ACTIVITIES TRADES SCENERY ARMED SERVICES SPORTS SOCIAL LIFE CONTENTS -1 pl RETROSPECT 11 i. I-.. 2- H-1 Q' 1- Q Q Q lC1-t1'11Nl11-1'1, 115' W1-l1fI111'F 111-1'111i111111. 111111111X 11 111-ximx -11' 1111'I 1 I lfll " .X1'X:11'IIy 1111- 11111'1111x1-111' 1111- 111131'l1111'11f111-1'I. W1111-g1fX1-11111l111, '11 111 1111 I-'IVIYU' l1"i1'11r111'1'I I1l1'4:11141'Il1l1'2lX11I'1-11I1I:1rr1'I1111l1- 1l1I'IT1l1'111 1 - 1111- 1x1'1',X1ii1X 111'1'11V1'111l1'1'X 211 MHVI1111. V1 111' T111' 42111. 1111 11111 11111 111 lC1'Y1'11xI11-1'I av:11'1111lI1l1-lv1'11X1'1'21!1'11I'111l1111-111'1'i11'1'11111'1'f 111 311111111 1 II11 - . . . 1 , - 111111111P11-111-:11'l.x'11111111v111l1-1111111111a1l11111fI11111111111l11':1111+11. 11.1 T111 ' 11 . 1-1.-1,111'1'X1-11Ix1111-H1-I1'11111111'I:1fz1lr1111l11'11x1-11113Il111111g1111pl1tx11I 1111 V111 X1-1111111 X111113 I11 f1-1'x1- SIS 11 1'1-1 11'XK 111 111111 11111111111 111 1111- 5111111-1115 111 11 111111 ' - 1'z1I'1'1'1' 211 .Nl111'i1111. Q an .J- 1 1 1 1 l':1p1' 191111 The 194 Retrmpect tu Sunzor uw xxln N Q 1 N lu! N-X Nl-XI 7 x l I il m l S M Q .I'11H:xF1u.1' M . . , I 1 . Ll wi-'.NIwR'l'c1N .NIIf.N1tJR!.-XI.HIKIHNVHUHI. IIISLIIC STI-IAIH l'1lll'lHl Iluyml Se-mig " 'k l"ilk'llhf' .Ml lunln'I'I l'1n'k'I'I .'Xssm'i1tIm' Iftlllur It-my Ilwsv Hllil-1' Iiufim-xx Nl: rm ll Im-ull .wiil i"S VI'l't'hIlil'2ll lflill v LHS "I" Sl'1l"l'IUN lCl1l'I'f HS .-Xl"l' S'l'.'Xl"l 1 l"re-inlzm Kznrzns linlwrt .'XllSll1'I' .-Xlmu llhlmilv , Ama Inu-ll HHS4'ITl2ll'j' Ilwrwxamrl ll!-lmu-s Nlvltnn I-lay I'vzu'w11 Wal m-r Iivzums X4 il Yirgv KI: ry Hnlwlml 1 IIm'ul1i.'I1 'ka-I' 1 S'l'.-Xl-'I' NIICNIIIICICS We llzwv f'il!'fN'HIl'Y' lla-ln-11 liznluf Jw Williumx Szmlh I"au'1'i11g!1m I"1'z1ru-vs Hrirnw lilm-zu1m'WiMmr lJm'thzL I':1r'is SENICDRS 45 of Y VVQ Are the Semen if Wi' W? - W X UL Q e un Q go 1 8111101 L L im ft thu l xenxms hmd m hmd NI 11m thu the ulx lust xml Nou tha t1ITl9f0l 111 th SQHIOIN To stand up and Chkel ' fb M Wfff IT -3 Pmlffg, X' Page Elght ,Z , ,ff , Su 31 to th: rum' of "Hui-r Blzrrvl Polka." I H If f , i Ny 6 ' f VV ag Q' I t ' . O 1 ' A , 5 --- - ' r . , Y ,, - ' I' ' ' " Vo 2 W th ' 's, We :uw the '1' fz 1' N lam. XVO z '1 thl J ' We f along z ' 2 . Zing! Boom! Tl'l'l'iO! fi "s kf ' 'X ra E 4 ' - - 'ffabw ' 3- " 4 C O - ' Q 9 ' I v 1' -L - G 4, 18? ' A I C? F' Q 7 ,fi - Y V V - Y- I I 1 I il' ' 'rf f Y X Y W Y i Y Y 1 i H Y LV V 1 Z! X ' Al ,Q -f ' - ,f v , -MSX? JLEX' 1 ru, , li',K,f-F' 55113 if T1 1 i- Robert Absher X 1 n I' 1 I I Ill l I I I rI11 1 11 All around dpnrlsman sklns Halle I1 1 1 1 ho quit! he s a In! of ma Hddle I 11111 111 111 1 1 1 111I1 1 1 1 1 Dark demure dnmc-'flu Wallau- lar enter I I 1 Short hund and dsnunute Ruse-man Il1m1n 111 r I 11 N 11 L 11 1111 Dark halted N-nuts 11 1rtI'1kerI I r r 111I111t 11 H1-1 laugh shxku Ihr hulldlnlt Waller I-'vans X en I 1 1 1 1111 N 11 1 1111 II ul lun Nlna r'l N rxh Iarr1n1.I1m ll I I IIIIIQ X111-r w1tI'out a I1ug.h Irmn Irmw 1 11-1 111u Nmxls xuur N11 1-n1hwnt1n1. Anna l1u1I 1 111 1 N 1111 n1IuflI1h pluw know an nl X n In zu I 111.1 XIIIK 1 . . .-1-111i-111-. I-'1.111I1:1lI I. 2. W, IM-l11'1I1-1II I. 2 SI. -I. 'I':1-I1 I. Z. II. I: II: N1'I111lI I. I'I1'I111 I. R1-1 -1 N111-1-1 1. SI I-11 I'1111111'iI 2. fZ,I'I:1sx I'r1-Ni1I1-11I LI, Zi, I. I11:1n111 1-- 'I. I K K KIII- I'I11I1 I, III f'I11I I. 2. il. I'h--111 1'l11I1 2. S1-111111 I. I. - IIa 'I' SI'1111+ I. Lf. 'I. Ig 1'z11I1-1 M111 I. ' K- - , . ,- . . . . NI' .' . 11I1N1ri:1l .-'1'1X. S1'111IN I. S1-rw -I 151111. I.1-". , IL. 1. 111111-1 111 I.i11111. 1. AI! ' " . fun. . . . Atfsfff r .1 1. A s AI ' , 'un 1'1'i11I. l'1n11 ':1'i'1I I'l11f1 Z IIr:1111:11.1- Z'. - I-II l'l11I- I. 2. Zi. I. S11 I:1y S1'I1111I 'I'1':11-I1-' .5. I. Ii. If. I. 1 l'l11I1 Il. SI -111 511111 .L I. ILIII1-l'I11I1 I. S1'11111N I. I, II. I R1-l'11N111'1'1 I. lIz1111'i111: Flaw l. I.iI11:11y 4'111I1 2. 1. V111 'I "1-'I S11-115111' I. 1 . ' ' ' p . 111I11-11'1:1I :XII-. I1'11111I1:1II I. 11. 15. IIz1-1- I1:1II 1.12. 1. I. l'I111f1' 2, 'I'1':11-I11. LZ. 1. I'h11111I'I11I1 I. S.'1111I- I. III-1'11N111-1-1 I. IC1-I111 I. lI:1111I I. I'111I1-1 M:1,111' I. Iiiflv 'IR11111 1. I. . , . ' I : - g -nn. VI111111 11-1111. I'hIQr 1. 2. ra. 1. 1-H 11111. .Lf-" I. 2. Il. I. II11n1:11'1'- 11. I. I1- AIAQ111-1 I. I'11'h11 I: Y1-I. I.1-:11I1-1' 2. -1. I. Q1 II-111 I'1111:11-il I. I. I-' -NI :111 I'l'1w llIf11'v1', ' II:1111-1- U11-I11-51111 .1 Ig II. I". I. l'I11I1 ZZ. .0 ,. 1 R h' I' . 111I11NI1'i:1I A ls. I' im 611111 I. 2. Il. I: S1-1111IN 5' I1 I'h11ir 'i. I. IIrz1n1:1111'f 'l. I. I-11-I111 ZZ, I: Ii1I1'11N111-1-1 I. V Sl - l'1111111'1I I3 1':11I1-1 V1111111111 Ti. I. 'I'1':1.'k I. 2. II. I. II:1Nkr1Iu1II I3 H1151-Imll I. I-II l'I11I1 ZZ, I, S11 5 1-I II11- I.1'1'i111 fi, I. ' 1' .,1'z11I- 1I1', I"11111I1:1Il I. 2. II. II11xI.11I11II I. L. il I: 'I'r:11", I, 21. I, H131-I1:1II LZ. 71, I. R1-11-01111-.-1 I. IC1-I111 IC1I.' I. l'Ia1sN I'r'xi1I1-111 Ig Vluw VI1-11-I'r1-iII1'111 2. -1. II1'-1m:111v I. ii. I. II1'z111ry 4111111-N1 I. 'I. I. Ii II- 'l'1-1 I. S.-1111- '. ' I'ri11I .'I1 If I. 2. IL. I. lI1111II I, 2. 1. I. Ur--I11-N1':1 I. Z. 'I. I l1z1111-1- II:111I I. I. IZ. 1.81 I-111 V1-1111-ll I. 2. I':11I1l l':111!:111: 3 8 II. I. II1-I1:1'1- I'I11I- I3 N1 1111:1I III11 1' S111-I1-15 I. l'I1--1' I. - J 1. 1. ' I I N' ' X T 1 ' iid f fn: ' ' ' , 111111111-'1'1'l:1I. I.1I.1:115 I4111I- I. V:11I1I fww- f ,Q NUI' I. I'111z1111'1z1I II'1'1' I Ii-1111-111-11 I. I'-11 'VI'-HI IIIIII 'I ' '- ' 4 f .... .ILL I ' 31 A "1 --N I 1 11111111-11.111 I1:11.1-11111 I 2, VI11111' 3, I. I-II ' I'1111- 1. 3. 1. 1. Iiitlf L. 1. 1i.'111- 1. 11--11'-N111-11' 1. ll I'l11I1 I. 2. 1. I. I'111I1! 241-1111-111' I. Wh- , : -. 21 " " - . . '-I, .1X1'111I-111i1'. I-II I'I11I- I. 11. 5. I. S1 -Ing S1-I1-1.1 P 'IX-111'I11-1' 'i. I, I'1'1111s111-1-1 I. .'I I-111 SIMM' I, LI, IZ. I. 511.11- I, 2. Zi. Ig I'111'1'1--1111111I1'1111- l'I11I1 1, S1-1121141 I'I11I1 1. 1I1'1I11f-Z': I, Z, ZZ. 1. I':1I1'1 S11I11:N11r I. l'u - ' .... ' -n , .Ku I n I II. , . , m. r, A" 1 'cv 'QQ fi' 23' ff 'F Page Ten l-rleda Karas Home l'c Student tuunul Z 4 lam. secretary nuut-. Z RIH Z l 4 Sunday School Tear er 4 t r nt Store 4 nr ry ub Prho 4 Retrompect 4 tu nt ll nk 4 l'lnamml Office 4 K arefree and gay but has her senoun aide Helen Karan Home Pc Dramatnw 4 4 Sunday School Teather 4 mul flite n Re rua ver K' u llttle cute and active Hazel Mattox Hume l-4 4H Llnb l Z I 4 How she can new Delores Melton Academn S num l 2 l 4 I ub 1 ry Llub t a Chmr 1 Spamxh llub l 2 iurrespondeme Llub I 2 l'cho 4 Retro spect 4 A t Club 1 String Quartette l Dainty Artist too Betty Ron Olller Commercial 4 H 1 2 l lres 4 Scouw 2 3 4 Student Council 2 Cadet Sponsor 4 Echo 4News ludltorl 4 Retrospect :Hue Mgr: 4 Class -tecretary 'K 4 Dancnng clam- l Auordlan S School uffite 'l 4 I ampus l utle Dortln Paris Commerc-nal Glee Club 2 Choir l 2 8 4 Orchestra 1 2 5 4 Lommecal Llub .S 4 Dramatlcs 3 B l- l Hlatory Club l String Quartettr 3 Dance Band Trm 4 Rltle 4 Frho-4 Retrospect 4 Vnvacnoua and Interesting to talk to Ray Pearson lnduatrnal Aria Football 2 3 Basketball Stamp Llub 1 Track 4 Baseball .3 4 Hes IA ln the army and Al ln Frieda! heart Armane Rardon Home Fc Dramstlcs 'i 4 Rule Club- 3 Clan Representatlve 4 4 Student Lounctl 2 Retrospect 4 Ladet Sponsor 4 Petnte peppy and nretty Leon Sanders Industrial Arts 4H Club 2 4 4 Chun 3 Fl I Corp lst It 0 T L Baseball 4 Hamketball 4 4 Football l Rifle Team 'I S outs I lwho 4 Retronpect 4 Moose really gets around' awhooa Diana Sedgwick Home I-0 4 H I 2 3 4 Student Store undav Sthuol Feather 4 0 -. flee L 1 rary 4 lub Irand champion baker ln flrla 4 ll urnld S1444 kvr K 44l4n1 4 4 N 4444 1 x4 r4 4 1 R4 41 p 44r14-r N 4444 4 1 llr44n144t14 4 lieu! dressed guv the ampuu 7-. wsu- Stead 'K 4411 444 4 N 4444! 1 r4 1 4 4 14t4r 44 44 44' 4 14 1. I-4 44 uemuw In hlm-self K 41.4 N lrge 414144 4411 X 4141 4 C r41 4 144544141144 4414 lr4 r 4 1 4 4 1 r4 Yrrsatlle aways with 1 corny Jo e usephlne WlIl4 ms l41mn44r444I 4 4 N4 4 4 4 4 4 4 4444 1' FU lntrrvstlnglw I4-mperamental cute vanur Wwe-nvr 1 n1n14r41I T I N144l1s4 1 4 N4 4411144 Nlaku-44 fnend-4 eamlx outduor gurl Page Eleven CY Meet the Seniors Name Nickname Song Orvhastra nn.. A.fh..,- ...QQ I If ' I Nlivklus Halle Nivk vii My tIi,':inII:ii5IxgYUrYf7 my VH if IW., ,A,, -, , Xlma Grznw- Iiidxilv Amy Twn Slug-py IH-nplv Harry .Iam--N Nally Varpelllol Sun-:Iv l Ilrs-am of You Nammy Kayn- Rnfurruzlly Il.,nm"m Ruay All -vf' My I,ifn- 3 Sammy Kaye RnIwrl Iimzom- Iivkrfrt Ifvk Axe Maria Wnmly IMI:-Imam Waller Exams Hun All nf My Life ln- wwf!-Vrznxvmy' W Zarah Ifarxirnutmx Frau VYaitinu KM I gummy nKay4: 7 I"ram'L's Grimes Franky YA Y6I'm:4'1I1vl' f Spike 7501105 H I"ri0wIa Karas l'mvIAi0 'I'hx-rv Gm-5 tha! Son: Aszain , . Kay Ky 4 r Hs-lon Karas Shnrly I'm Making Iii-lim-xv Ummy Ihnrxvy Anna lmvcll Aunt Ann I'm Vmxfenilul that I Iawv You Sammy Kayv Hazel Matt: X Ham' tho Daze Thm-Ve Guea That Sum: Alain Guy I,nn1Ixar1In Dehrris Melhxn IN-e Tuniuht WK- Iaxvo Sir Thomas Ihuhan Iielty Rose Ullier Ollie I Ilrvam nf You Spike .lwm-s llurtha I.Qvm'tta Paris IMI Stal' Ilust .IllI1IIIly'Mi'Fl'1'T Ray I'carsun Munn- Star Dun Artic- Shaw Wary Rarsiun Army I G'tIj,rG::: r3Lv:,'m'p Sammy Kaye Lgnn Samir-hrs Moose My Heart Sings Sammy Kaye Uiana Sq-Iigwick Se-dg Together Sammy Kaye 119,59 51g-mi Less lin-gin the Bs-gzuivw Sammy Kaye' H,,,.,,m S1,,,.k,.r Stavk Stardust Sammy Kaye Zim Virge ZH I H:afIU::.Jl'aIk with the Sammy Kuyu In VViIiIama Pune-y I Ilrvam uf You Syiko .Innes ICI:-armr Wife-nur Hazel Tugethur Spike .Innes ia '. ii: I 1 Fortyffifve H -1 W eakness Food Dislike Sports 4'ht-winu zum Hamburger steaks Oysters F,,,,1hal1 wmdy M921 Aslmruuus Basketball All' "NTFP Vhovolate Frowds Ive Skating: Jo Anything: wiliitltlggt the puwer Football Mlm Just food Getting out of bed Basketball Alllrle pie with l P ' ive Vream Pmml Salads lwilziley up Track and basketball R"""m"'Y All None Football lielmls Olives tlettimz up Basketball ' I A Wrlfllll l'- l- JW' Potato Salud lieinx: unhuvvy Swimming DRY dreaming Devils Food Cake Work Basketball I Dmlflmf Just Food Sunday evenings Football I c'hH"llY hefifi Just Food Hurryimz Sklilinlr I give - ,, , - . Superior attitudes of '. . . pin, any time Qhorolate Cake people Swimming A Koorl hook Devils Food Cake l'90lg:e?2gV3'1imwhen I Hockey I ., - , b f 1 Navy All fuofi and any food 5""::2Q'! 'ar me basketball Rave horses ASDIIFMIUS Pessimistic people Horseback ridiniz l"00fl Fried Chicken Dairy Barn Football Chuck Olives Beans Swimmini! Rlllhie Fried Chicken Asparagus Track and basketball h 4-H baking: Angel Food Cake Kitvhon Basketball Sleep F,-ng Legg Asparagus Football Mary liuttersrotrh Vie li H. m- FU"'bf'll and Wflfk Follcc-tim: photos Caramel sundaes lieinu rushed Swimmiml A 1-ev-tain sailor Onions Gettin!! UP Basketball yvA VRS Sweg-Q5 Onions Baseball I - ii: I .1111 --u - L l I I li iw -as 3 r ' 1 lik 'fr'- s 1' 1. . Industrzal Class f"7 ? ff- Page Fourteen VII I I NNI IIINWIN KNNK IUI ISI' II V5 WIK PPI INI' I I'RIIOI 'I IOIIN IIKNISI-I Hi 'INR III SII III ilks fl IH NRI IN R KNRIN Pam Plftmn HDI IIN! 'SIKIU PRXNI IN OXIRI Pl Ix l'I-Il'II. VUIIYI-II,I, , 'IO' I'.XI'I, IICIJS II.XI ,I TTS .,II,.'IQI .IV VIIAI .I.' III' Q IHS LA T WILL I X ll 1 1 IIN 11 l N KL III XII N li 1 X1 lx Xl 4 Xxlx ll N X 1 K 1 I ll 1 HX 1 bl ll 1 N Illl 1 llllll X l1I K NOX 1 11: 1 JUN 1 1 1 X U ll RN x 1 1 111111 DIX 1 x iltlll YU Il N rl I A 1 IN I 1 Y x l llIl!1l 1 1 If ff I 1111 5lXtQlIl X . H015 XHSIIICR. will 1111- 1'11r1I1-111Q 111' 115' l1wlw1', plux lllllili :111-I 1111-111-1153 1111 111-1'1-111 511--1111-:1111 11- f11111m- 411111111X IIIX' 1- vu-fx xxvight 11 1i'1'wm-1-1 lla11'1l1111. fu 111- 11111 play 11111-I11p'1':111!1.11111 1111'l11111lX1111l1-111s.111yslX1-1:11Iulvlvt. It 1'..111' 4111, 1111111111111-1111-1--11 1111511 X1'l11111l :1ll111111 1111111 11.1-11-1114111-1s. l11151-1114111111111111N1-1111-1111--1 l1IIl1- X1111l. :111 Illj' 111-1111- l. N11 lxllf llXl,l,l'I. 111- 1,1-11-115' will 111 l'1-1-wlv 111111-11 I-11-11111115 "1'1:1111'1" L1-111., "1l111- 511 51 11111- 1111-5111-fffff" "M A""1'h"'X' 1, 1:1s'1"1'x 1'11s1-1 111.1111-111. 1-111 1.. 1..11.- 1.. --411-" I. Xl,NlX1ill.Xl4lCl!Il Il.li.111fpl11y111g11151'11111111111f--1' llyilll, Illf :1l11l115 In "111-111'1,"1 '111 11111- Wg11lg11Q, 1 -- :1 1153111111:11'.1'11w1f, :lu P11-11-l1y. l111q111'z11l1 1111111 lllzulyw lllZll'l' lll 1111- illlllllgl' 11.11111 :11111 Illf' g1l11l113 111 53111 1111 111' l.1':1Ih'1 Z wk. 1.' 111v1'1l111'11111f rl'NX1Ilj,.1' llllilily, H1111 flu' x11 '11, 'lil'-ll'I'lj. 'lA11111. 11111! S1-11y:1. I will1111- !':1111ily iwk- 11111: 1-1111 1- My my 1:1111-111114111-sx. 11111:11 "HIM-." l.ISU!!lCi'lxlCIC'l'.1x1ll1115-11l11l11y11-11 1'k 1111 1111-l111111y1w l. INDICTII X I' XRIS, I- -111g 1-Z' 111-1 111111 y11l11I 511111 111111 111z11'111:1- I-1 ilu- 1'--11111113 11111-1z1t111'f 2.1111 :1lQ11 11154 l111'k1-1' 11141 111' 111115, 11111 Illf' w:1::1'1l5 111 l.:1x'1111111- fp" kl-, 111111.11115 Inf 111y P-111111-1'. I'fx'1-11111. plus lllj' 11?-1l1Iy 111 1111 111:11 11-1111111 1111t1- 111 "Rv ' , , . , , , U A 'l'11111y 5ll4'l'1'NNllI'. P1113 S- 111-lfl.111y11i11l11y1111'1111fz1l111l:1Iv I. RUNPJI XRX INDNUN NN. I1-11111' 111 s1111111l 11111111 21111 in m.L,hu5U,:l vilhum liixtmlvllrlu, thx. ,,MU.SU.U..1!- 111111 1111 1111' Ill'1'bt'I1Ii 1111111-1-1-l1yw1lltl111 1111111111111 my 11-111 !i1Nt1'1111f lvks 4'.'1 I1 Hlllfj' lllYlk'HIl1lI, 111y i'111' I. R KX l'lf.XR.' 111- l11'11fl15' 11111 lIIX1'YTI'2l 1'1" ht 111 wut I11T1I1j' ll11'l111g' uw 5111- xu 'I I,I'l't'fl' 111 11111 XY1IlI1'!'Y "1'1'1vk111" I211111-I1 :11111 1115' 11111-1-I1-X 111 "I.1I1l11 M11 wc." M1111 "W " M111 I" "U mlm "'t"' 1, 11,1111 11.1111 11111 Illj 11 111. 111111. 111111 1111111 '7 '11 I. nyx lfyqxygl 1,,mg UI' xmlml mmlg dwg 4iu4l:r1.HH.Ht' 111 my wiftf-1' H1-11111. lllj' 11111111111 1111111151 I will tu my 111 ht'l'K'1lX 1-1-11111111111 my In-1111x'1-11-111. I'l'IlrsLll'iIl!' 211111 1111- i"Ihl"' UI""V""H f'f"'11m' 'Wi' If' "1'l'W I'l'f'fS1 1, 1,12 N sxxl 41 11-111 111.1 1-.11111-111, 111' 1111- 1111-1m 111 L S XR. l:.xRRlNG'I'0N- vm my laugh IU put 1'm.1,Y 1111' I'l'4lll1l'I' liilly' :11111 I1 5' ubilily' In ln' s11.'m'1-wsflll xc li' mi- 13120. it lwmu 5. ,Z mmm. k,Um'I,liIm,mSV lj, I MIN, ':xXbHltv,HIl1 1111111 l'f1'k.zx111l lllxt lvlll 11111 lvzxft myl lm-gf will 111y' 11 -114111-1-11111g' 1xIlllXXll'4lLIl' 111 :111 I'11t111'1- vlzxfv-5. T""1"1W''hxlilfm'"Um'i'1il'1" ll111'111111"l l'lP1k"4 'MW' "V" fl" W """1'f"""S WU' I 'W'-' 1. 1 N11 Slill :w11'1'. 11111 my 1111111 111 11111 S 111 1 L I.-H XX4 1.3.-G lxlliswlH,iHM.Mi'F1HH,!HiH4l. 1,1H,1,,,.111X TI1111-Q 111 .I11,111111- I1'1x'i11. Nl:1yf111-111-v111',11z1v1-H11-t1'1 M10 zxi 111'11x--1111 T11 11411 Illj' lux! will :111'I 11'Nt:11111-111. 'l'11 "1X1'i1.L5U"""X V1llfTlL-il? I filli- fH21Vl'15l'2Ul Ulm 111 UU' 11151 111-1112 I I11-11111-:1111 1111- 1111111 v'111:: Bly' 111111141111 z1l11l11y M -'MB' lf fl WNW fUH'U'l'fI1"'1'P 1' ---.1- 1,-1 ,V -,x -11 N.: .. 4 . . Hmx 'b'. 1' IIm",:,'l'M,lI"lfmt: 'L:Idl'il1i5 lm! 'IH'k:x'1'jfll1I'wmv l. l.I'.Nl.lIa NI lu 1111 111'1'1-by 111111 1111' I11v111'1I1- 11211111111-1' 1- " '1- l'N"1- " 111- 11' -N vt. --41 U, I, A l - Ilfll fz 11 111.l111111 l,1T1s1-11. 1NI:1yP11-1l1'1vv111'111y11:11lsz111l .1111 11.1 1 1111-, .11 11 1411.11 .1 . 1 115 1.1111 -,.. :lu mzlIW1m:ll,,:51lS XHAH Hx I .Y .2 1? .A, .ji :l1.xxF:1Tc1:l41jT1k1 1111' c1iT'r111g11l1E-IZ1?'11::1:-lumix, I1l1,1xTx I' H,uUH'I., STl'i-KEN' hm." Vlmfml IMF NNW IK., MW Klint.: EMWIN! MMU. Zmtllmml AI:1'.sH,' multi 'mv Iwi hum! 111yW.:1Xt xa1ll HI-141 t-l'NT2lIl1l'Ill,l I11' 11411111-111111 wlth my I V Mlyslk. ylmlxilyw t U 'IVY i P111111.k1-1-111-1 .lllll 1Ilff1S1jllXl, I flllll 111111111111-s l hzxyc- 11I1l'. - ' ' " 11111! :ww-lx l l1:1x'1- 1111111- I-111111211131 N 111 my l'11if1stl-1' 1. 111c1,1':x 1' ws. 11.1.1111 1..111111-1.111 1.11 111-11,111 1.1 Y1'!"'H ',"'FU"' "W i"f""i"'W ""' !""X- 'IV' MQW' I ,- A ,V .1 ,I ' ,' ' , 11-:1x1- IIIX :1: Illlj' 1 1 151-t I' f111:111x s111111-Us I 11'tX't' lIl4lt'l'- 1I1X1-m,.1 l.1111v1. 11111 411111.75 IWvTI11111P1.l1-1111-1'1.111-Ikknvft-11111g:. m1X,.,1, I 1,,,lH,.m1l my Hninhmlllklv Qlwmi mul I. .ng .11 lllf -1X .1-111:11 .11Q-11 full' X11-11, IXI I.. M MW IH HMI IMIMIFH 13 M wmv". WM'M""f"-"1'11."""111"'lff'11'-1111'-' 1. Z0 1 v11u:1':. 1111 11.11.-111 will 1111-111.11111 Irv --1.111 1111111 111111 1,11-, 1115 Q11-.11 X1 l111'1I5. lfs- II XWI11111-. "1111 1- xx:111N , , - .1 . ' .' ' . lu! My H V... 'I.:xwIA.11:MV :I H, Ilrllllzxllll N:1111f 111111y l1IIl1-x151.1-1-112 1:11-11111111111-1-.11 A 111-4'I1l11s 1-1 l,4'l'I'j' All1x-111. 11111- 111 l1l'l'1llIillIl' Hyatt 111 1.11 xp 1311 A-1:1.'111-'1'1." Nl X'l"I'UX. 115 1.11 lzxt 11111111111 Nh" ' "" M" """'l f"" 11'f?i1'i W' 1" H"""m2' KAW' ' -'.111111,'. xulf 1113 I:1Il1:111v1- 1111111111-1' 111 P411 f',l'tll11X, 'May I'1"F"""" l'1'5Pm'kI'x'l"'!, 1,'?.'- XP.-1.111 1:1-x11' I-1-111 Il lfsf t'r11' W1 1'1lN.P I. .IU WIl.I.l.XNlS,1l11 I11-1'1-by will 'l'11Aj11's gm l1l tuulh 111 1 lllj' 111111111-1' ".li111111y" 11111I Il 5' N1 rullwl "l!iAi l-gs" 111 I. llI,I,UlllS Nll'Il,'I'UX, krvlllftl' 1:11 I1I't'X1'IlYP 111' s111I11l A'1'141n'k1-I" Il11111'l1. lxlllf' hm-111'x'm-1'I11-1':1ll1-11 SI1111'Iyf1 J: f - -- ' MW WY! ,mi ,f WWYYSWHDY l l S Mr Donald H Smlth Mrs Lucllle Sherwood P1 emdent Incllanapolls TTGSSUFCF Indlanapolls Arthur Lemmon N1eePres1dent MTS Edith Jackson Secretar Greensburg y Indlanapolxs Oz, 'i . . 1 :Vx Page Elghteen Mr I A Lortner Mrs I A Lortner Superlntendent Mahon .45 .-4' Mr H Keith Smith Superxntendent of Schools Mr Paul E Todd Mr Sam M Chase Recreatxonal Dlrector Steuald Page Nmeteen 1 1 o lo 0 A q An n . . 4 n u 1 o . TEACHER Mrs. Lucille Guyatt Mr. Ralph Eder Mrs. Ralph Eder Earlham College-A. B., Co- Indiana State Teachers' Col- Indiana State Teachers' Col lumbia University lege-B S- 1989 Home Economics Industrial Arts, Physical Edu- Sixth Grade cation, Basketball, Track, and Baseball Ml' Llovd Sedgwick Miss Thelma Wainwright Indiana State Teachers Col Indlana Umverslty A B le 9 A B Spanish English Mathematics Journall in Franklin College A B Butler AB Purdue Indlana University A B Nliddlebuly College Va But Mathematics Physics English lu Umvu-,ity M A Citizenship and Notation U S Istnv U S Cove ment Page Twenty Q J, N, 277 K g T : . . ' I ' ' 0 T . . S' Miss Margaret McKenney Mr. Dudley Campbell Mrs. Lillian Poston A.. fi: f . . 1 '-1-nl . "' Y 'Y '1 I," -. . K X bln' 4. fix I M' ' , Ai M rs. Louise Gahhutt Mr. John Herkless Mrs. John Herkless lmlianzx University-B. P. S. Purdue, Indiana University, Ball State-B. S. Ball State-A. B. Kmdergarden M. Music Machine Shop Nlrs Emllw Sapp Geoxge Pealmodx College B S lLll1I'd.lW SCIENCE, As h rx C llcgc A B Llblaly '!""" MIS? M E Huddleston Indlana Lentldl Lollege A B Butler Lmvermty Engllxh Mr Estel Dalrw mple Muse Marie 0 Dowd Wir Donald E Vhlson Illlllhilld Qtxtex Tcachus Lol Inflmna LY'llV9INltX B S Lentxfxl Normal College A lc 1 Pl'lVNll'll Pclucatlon Health B Illdldlld. UTllV9ISltN Indl Agncultuu Suence wana Qtdte Tm hex College usxc Page Tw enty one L , , . . . , .... . ' X , 1 i . 1 .x U f. ' . '. u j o - -f . . . v . . , Y ,. - . , . . . . . ' ' . 1 .' f 11" ' - " ' ' ' jf . . ' '- .' ' -- BQ .'. ' .1 A lv '. . ' ti' V 'ppf ,. . . , . . I, .. .,, . . A . ,C .S Misc Frances Clark V DePxmx Imlunx LTIIXEINHN Mrs Etta Butler N th we tum Ball Shu yhqb Nlartha Jo Bentley Butler DePauw Unnelmty Conmuual 'llath lluslt State and bhoxthand Home FCOHOIHILS h Mrs Iucllle Qcott Mrs Wlargaret Ric Bill gtatc Centrxl Normal M Ball into Butlu c0l1c,L Foulth trade Thnd flddt 'llrQ. Irene Pride Oakland I ltg College, Ball State Flfth Glade 'lliso Charlotte Cross School Flelk Page Tvs enty two Mrs I ella DeWeerd allon Collmgc Ball Qtate Fu t blade l 'llajor 'George T. Purwes Pl0f0NN0l of Mllltaly Su " vm e and Tactlcs X 1 for ' S l' . ' 2 H A -7 - . R M 1. I A" B. s. Em-lham Colle,-It--A. B., Ban e"'e-"dy UW am lt ,E V ig., . A .. 1 . L ' 0 1 . . , ' , . v . . ' A f ' v 1 A . .' , , . 2 - 2 , " ' . A ' ' F' . 5- . .' in x Suu CLASS OFFICERS President Charles Craig Vice-President John Gibson Secretary Ida Ruth Hutchins FRESHMAN CLASS Page Twenty-four OFFICERS President Jerry Ollier Vice-President Robert Bunch Secretary Frances Nicosia Treasurer Betty Jo Councellor CLASS OFFICERS UNDERCLASSES ' 1 1 x v V' " V' - "" 'Q X .. .X',f.'fQ,'., ., ."-. 4 ' .. Q : ' Xl, '. ll 4 ' 'T ,V .3111 X 4 -. ,A NN . it . ,X . ' , N X 4. Y 'E x,l.'ll v '1 !'..'m1ri ,X- ' ' :X Q. 1 . 21 gp Li! A", Uyraflf' 'Lili 1 ' !5'N X U A ' n F: lfu-H-it I-Qv'1-V! X 1. XV! WV." .. . - lx v I c X" Xw iw -'QLXX xff!'ilI1:fn1'I'- ..i ' . V, 1 1' , N '16 :",Xlf-X U- i fj,','X T- fl? Q Y 'QU' X 4'-.:r"1X'fg."Qr1.X, XC- Si U 1 ,r Qfqx ' " ' A FX M X X X .Ii-'uv-!.iimX:n1 X .' rw W-'w 1. X' ' X ' Ir ' lrix !f11.' 7!1'i."'if'X- ':.X wus' Ru- .4 rr X41--X ' - 4" "V "lvl:-u f -X M 'N X -Xrwfavg H ull Q.: li E iv' Zz, ' 1- ff ' X ' X "VX "1 . :.XX : .I1-rrj- Hllicr. .-' - ' 'Z-fl I 'X ' ' . 1- ' X' fn L..x.'."lL1i .1t' . linhfhrl E:l!I7l'.l ' rp ' ' ' ".lxg'A4'l1:,lX:1X '.1v-r1r"X.fir:!N1i7fX QXX, "-.i'Ec'.' .i1:,1p. !X'.'-:cv r 'f'.:t'w'ivXg.mi?.qQp7?,4J1, l':mg'1' 'l'xx-Nlvllx rim- F NtRovvleftto11ght P FUIUIIY WI Iexxls 'VI Calvm F Fckut F Bush 'Nlss Quond Row lgft to llght C C ll lm R Drak I mm C Hughes R Holcomb 'NI Splmklz M Nldllnuls A Qurfidd Thnd Ross left tvllght P Deerk H Dotts L Rankm Mr John Hukless R X.anHook I Rdmsex F Bxadlu 'N Cxllhlg R 'Nlundv C gtualt A Bake! Page Tvs enty SIX ' ' 3 w " 9' ' -5 A+ 1 ' Q ' w X ' 1 ' ' ' - . Y , iv - a - ir: ' - " -- . ': aj, . . . . . I ' , .. .' -' , . .' , Marie O'Dowd, H. Rardon, J, Ryon, V. Stuckvr, M. Norris, A. Frow. ., H ' 1 " - '. 'oryv , A. Todd, P. Curolay, I.. C' 1, . 0, . . Bau' . ' ' . 'h 3- . ., . C, 1. ' . , '. " ,'.', . v' , 1 . ' .' J, 4. ' ','. .v. ' ' ' . , . . N, . L ', . ' '. So PHGMQRES F11 t Ron lgft tollght J xXllll3ll1N C Fvan M Qnadaku 'NI Vhbstel C' Fdlllflg ton 'VI Celholdt D Poole VN I0l.lllL0ll0l and 'VI1w Maxx Plwabeth Huddlenton WI Romlm B Hoppe! R Home Tllllll Row left to llght 'Nh Dudlnv Famplmell YI Qhleldfi D L2X!l'0lIl R NIcIlell4n B lung NI Xl xtltlnx R Johnson J Qtom Fourth Row ltft tollght J Cnhson L Crxgue H Ldml VS Bxlln J 'VI1t hell E Iuxh wa C Loy Page Tvs enty sewn '-s ' 1 " -. s, . ,' s, .. A ', 1. - 5'-vcoml Row loft to right' -M. Ovcrpeuk. D. Karas, I. Hutchins. D. Grimes. G. Hyatt, .' ' ' 'l .f. '. 'K , '.r. ' ., . 'I '. .. N ' , ' '1 A' -.l'.','.z '.zz..':- ,.l:- ' , 1. . F Eg'-IM U1 Nh t IL 1 ulvcllu NN I 1 ll nom! im 1 I IN 4 N I u 1 1 IIIXIN U xm 1 UI X Olllth Ron lc ft to 1 ght I' my am U L Page Tu enty ught lirst Huw ll-ft to righi M. Bi ks, J. . 'Yay P. S L 'k -r. J. Ullicr, H. IJ: ' - ' Nli .4.' l.ok'l- H' 'ks. Nc- I1 ' lm-ft in rigzlt U. Rn 'rlm1. F. Nicrxizl, R. IM--mls. B. Davis, G. ',0 k, H 1 mlrlum-llor. Ihi 'rl Huw lc-ft tu 'ight Mr. Hsu-I IJ: ph-, J. llzmuwk, J. Swzxngw, N. T-'rm-ll I Irv' . S. Stn-wart. ll. ' 'ti.'. ' - - 'i 'l':.f'0IlI1Cl'. I. I'-'Q-tts. B. Fi4hor, W. S' ll 's. W.J1pp. ACTIVITIES I I I N If . N II- , , ll II I I x I x I x I I I I AIIIIIIIIIJII QIWZ III' I'IiI'l:IiII-II iii IIIIIIIIII-I' RIIIII fuiiu- II.-I':IIifI- III' IIII- xI:II', IIIII' III'IIg'I':IIII III' I'I Ilis QIIIII 'II'IixiIiI-s w:I.' xIiII UIIIIIIII-Iv I-IIIIIIgII III III-I-II II5 IIIINI' III IIIIVII III' iII:Iy'. WI -IIII-I' it II"I.' :ItII- -iitiiig' III -"I-I IIII- I:I'II'IlSIIt'I'I IIIII IIII Iiim-. III' I"IIlI,1'4lIlQ' III' III1' si-mi-i'I-g:I:I:II' NY - Im-sII:Iy IIIIIIII I'IIiIx'III':IIiIIIIf. Iwys :I II IIIF XX4lI'I4l'II wiIII- III' +iIII- 1-III':Ii'II :I I1-IIIIIIIIII pw :II :Iml xIiIII il 5iiIgII- :Iii I. 'I Ii'IiiIII1:IIIIIIIt IIII-sv :Ivtixitif-s, mn III' In-:IIIiiIIJ, IIIII III' Iiiiiiip. IiQ'l'1IIISl'IIIt'.'l'1lK'IIX'IIII'5 III-iw IIIIICII like- :I IIIII III. wimw- IIII-5' IIIIIQIIII Il.' II-II IIIIII' swiiin-lIiiIIp' :IIIIIIII IIII- IlI'1l.Il'L'I IIIIIIIII-II. IIIII IIIIIVI- iiIiIIIII'I:IiII. III:-I IIIIQQIII IIF IIII- IIIMIII-I' II, I- III' II-isI1I'I- tiim-. III-fiiiv. III1IIIiI':IIiIIIIs :ImI III':IIIi:ItiI'Q. :I IR-II' III' IIIII' IIIIII-I' :II'Iix iIiI-X Iwi'- IIIIIIIIILI- I"5's' :ImI girls' I-II. IIII- stml 'III I-IIIim-iI, wIII-I'I- III- II'i1I'III'lI QI-IIl IIIIII-i'IIIIII-III. ZIIIII IIII- I'iIII- I'II1II. I':II: - 'I'wI-III5'-I im- TUDE CGUNCIL First row left to ru.,ht Naomi Cerlm. Mr Paul Todd D'1rl Fckert Arlene Scofield Pernlcllne Hywtt Ruth Deed Roz-emary Donovan Second row Jmhnny Cnbson Robert Fc-kert Ieeta Riley Ruby Holcomb Tom Olller Rose Moore Joe Stuart Charles Crague Flenn Ptherldge Margaret Watkms Retta Bee John nn Joan Qtone Patnma Curolay laura Mae flue Charles Rankin Entertalnment prowlded for the students depends largely on the Stu dent Councll Thls orgamzatlon ls composed of elghteen students, two representlng each dlXlQl0Il Charles Rankln 13 the clubs elected presldent Mr Todd superxlses the students plannmg, decoratlng, and serwmg at partles The Student Council was organlzed early ln the fall, shortly after school started Among the ex ents sponsored by the councll hate been a hay rlde and seweral dances They also prouded new sweaters for the yell leaders Page Thlrty I ' ' I ', , , . A , L , L L . s, ' . L I I -' . 4 . 4 L L f . - L' V I 4 L 7 -l. S . L L ' v 1 L L L ' L L L L L . . v. . . . , . L L . L L L . . , . . . v 1 L v . L L L L L L . w - L 7 v L . L L L 1 v L L . , L . MORTON ECHO Left to rlght E Eckert R Dono van B Altsher VN Fvans A Sco field R Mundy B Ollxel R Eckert H Stucker E Bradlcy C Hughes F Karas H Karas RETROSPECT Standmg left to Ilght NN Evans R Ab hel R Eckelt and Mx Lloyd Sedgwlck Slttmg left to rlght L Stead L 'Sanders F Grlmes R Donovan J xKlllldI'l1S S Farrmgton F Karas H Karas A Blddle D Parls B R XVISBHGI A Lovell D Melton MORTO ECHO The Morton Echo the school paper IS edlted monthly by the Echo staff composed of hlgh school students Thls year the Echo was prmted as a seperate publlcatlon lnstead of bemg C0mbln8d with the Journal Walter Fx ans serx ed as Editor of the Echo for the first semester the posltlon was filled by Ex erett Eckert durmg the second semester RETROSPEC T The Retrospect staff composed entlrely of semors edlted the class annual Leslle Stead was elected Edltor Robert Eckert AqbOCl3t9 Adltor wlth Betty Rose Olller serxmg as Busmess manager Mr Lloyd Sedgwlck serx ed as faculty adx lsor for both the Retrospect and Echo Page Thirty one , 5 .0-. . . f . . Q I, -1 4 ' J 'AV -' - g' . - . , . , , . , . 4 , . ' . . , - 'u - 1 . ' , . '.. Q ' 1 . ., . s ', . ', '. I I ' V U- 1 . , . ' k ' v - v - , - 1 - v ' 1 - . Olller. Z. Vlrge, M. Rardon, E. -I n n np A , gi , mu n' xi sq nn x Y ' A' Av v u v u v V w l 1 1 I l v , .. . . . . , . nv my A' nw L- LL . . . , . v' . 1 v. 1 . W1 ' s - . 1 1 v's 1 Left to right-Major' Geouzv T. Purvvs, A. Vrow, V. Stucker. XY. Shields, R. Johnson. A. Scofield, M. Rzrrdorr. M. Sprinkle, J. Wil- liams, F. Grimes. F. Karas, Miss Marie O'Dowd. First row left to right F Bush NX Carpenter I Stead H Qtucker Qecorrd row left to right 'Vlrjor Ceorge T Purves XX Fvans Qanders R Fekert L Rmkrn P Deedb if RIFLE TEAM Grr Q Rrfie Club h rs h rd sex er rl matches against the boxs This year they entered the National Rifle Assocratr rn The elul, rs under the NLIIJGIXISIOH of Nlrse Nlure 0 Dowd and Nlaror George T Purxes The b grrrners start at Pro marksman and work up through the different D081 able rs erqrert marksman D spite the fact that amm rnrtron rs rs hard to get the Boys Rifle Club was organved under the superx rsron of Nlaror George T I urx es The bon- start at promarksmen and 'rdxance as they make ten targets xx 1th at least 25 pomtas out of a possrb'e 100 They adx ance to marksmen marksman firet class sharpshooter and the ten bars ssumrng different posrtrons and re qurrrng a different per cent Page Thirty tw o Ir ' ' . ' -:, '. .' .', L. ' 1' ' Y as 2 .' ' 'z ' 2 ' " s X' .lx X Av' I I ' Ti., . . 1 A . , T ls' L el . v.n1' . x 9 ' -5- L- . v . - . - K. . A - v - 1 A 1 hr., tions such as prone, sitting, kneeling, and standing. The highest position attain- . 4 'Av ,I ,- 1 - -V 1 . ' QL' ' 1 i 1 It 4 . L ' ' 'iv ' I 1' ' x 'kr' ' v. K1 4, v . K-I .4 I . 1 K- 1 c .V '- r L' r 4 I , K. v' .1 I 'I' A 5 I L'n1 A p I' Y . v 1 L' y ' AT . .' ' .' , ' 2, as: 1 1 ' ,- - - A.. Ml ln front Delores Melton, Betty Rose Olli- er. I-'irst Row left to right Betty Peffley, Yvonne Rapelje. Georgia Karas. Carolyn Forster, Jeanette Nicosia, Leeta Riley. Joan Irwin. Mary Ann McDaniels, Virginia Stuuker, Janet Ryon. Sf'f'0f1fl Row Clint. Luville Svott, Mary Norris, Helen Rarmlon, Zoa Virge, Anna Lovell, Alma liiddle, Frieda Karas. Mary llimos. Diana Sedgwick, Joan Stone, Retta liee Johnson. Margaret Watkins, Geraldine Hyatt. l-'rant-es Nicosia, Georgia Curtis, Lt. Marie 0'IJowsl. SCOUT The Girl Scouts helped Captain Lucllle Scott who works as a Nurses A1d at New Castle These 26 scouts under the guidance of Mrs Lucllle Scott and Miss Marie O Dowd haxe also made greetlng card scrapbooks for the chlldren at Rlley Hospital There are enumerable tests which the girls haxe been pasmg on nature, arts and crafts, llterature, sports and games and homemaklng To become a Flrst Class Scout, one must haxe passed all the tests in your chosen field After a year s absence the Boy Scouts were reorganized under the super xlslon of Mr Henry Burton The scoutlng program includes hiking, basketball, camping, softball Page Phlrtx three r t 1 u rl 9 ull M Plti urn lunneth Stezul .lame Huff Nei I-o r Suomi Rmw lee Mmllanul Aarsn alter fhoma Ollutr Joe Stuart oh Henllln l' nd lbw lstamlinyb Cltn l't r 111.1 ora ti L Mit Sim Mortlunl Richard 1 nn H at karl 'lrlall-temu Robert Snedaker Mr Hlnrx liurttn ' 1 ' ' v v s ' . ' 5 I ' Al A A L L' 1 r 1 s 1 1 , ' . , . ' . . . . . . . , W 1 I - , V v 1 K ' I 1 4 1 ' . . . . . . Y . 1 v ' ' I Y 1. 1 t . t . . v D 1 1 1 I - ' t . t . . . I W v v K Y 4 Y Y V V - ' t t . . . . t . . , v, , . V . ' . - , , . . Y. '. tl tl 7, t t . r ' , gf ' - gi, . . l-'i s R rw left ti 'xlht .l e r r y oor , ll or nal, Charles Law- t , ' - S . is . .' :l ' ste . L-,, , , 4 . . 'ss' . , . . . ' is 's s s K - V h-. ,,.-. 'V gs jhp. 'lf-, Vlitf l llflxif, Louis '- hell, Sz 1: , ' Sh - Iris, George Fo or, arry lxol ll. " . - ' s, Q " , . ' ,' 1. U1'QfI1IfS'l'1 X BAND D v L XXI flf CIRCHHS CHOIR W 1 - L Z7 ,g Amggpy' 5 I Firr-I row lsvniwlh left ln right Louis Corbin, H11- uene i'n11nor. Rnlxert l'11'kvr!. S1-1-111111 low usvutedl Gormlon Davis, Milly Smxclers. P11111 Gregory. liam Hroxvrx. Homer Lamb, Waller Jnplr, Jann-s Mitvhell, Johnny Gibson. Jann-S W'illi11n1s, lxan l'1x'n-rn-its, L1-on Saxmh-rs, Robert Bunn-h. l'111y:4-vw liraul- lmy, Churlvs Rankin, Hurolnl llotls. " BOYS 4 H CLUB Boys 4 H club started the year off by buymg some beef calx es and .. ddll x calx es Thex are startmg some nexx projects xx hlch cons1st of poult1y and sxxme The boy s haxe xx on many rlbbons and are proud of them GIRLS 4 H CLUB Oh my cake 1s b11rmng"' Who took my C00kl9S7 Cooklng and sexxlng are txfyo 1mportar1t quallficatlons of a good homemaker, and ln 4 H the gnls learn xx hat they xx 111 be domg 1n later years The g1rls haxe DAILIQS durmg the yea1 xx1th gxrls alternatlng on suxmg and planmng the games At the end of the year, they haxe Achlex ement Day vxhen the glrls are rewarded for the1r year s work ag 1 Thlrty sw WF ,ff K' F11stRoxx B 0ll1e1 R Don ovxn uond Roxx s gm 0111 Q ox 1 ll N 1 o I I L11 xx mgo X ll L hncl Roxx NI1ss NI Igi nt LX SL gxxlck J Nhlt n ll Dae rc luhn u111 ln R 11111 'N s N 1 ox Johnson 1 f llll Ullllh R xx Hutc lllx lelrl I nos fur s N XX dthlll 1 Fxans 'VI L mtl B P1 Xb!-P' uv' Q L xl 7 1 .- 7 Z . P' .Q . VY-I. .. ' . .11 . 4- 0 .My - - . . - 4' , 1 ' 2 lf at B - ' S-' '--ID, G1'i1111'.'. Z. ' 1 - " Yi1'fA..I. Irxvin, H. N J. I " , I xx'1111.1mS. A. 1.1m-11. 11. f'o1111- 1 - 1- v ' 1-ll '. IJ. I.z1xx'ho1'11. M. Rf- Q ,f 'fa' ' y " ' '- lllil -, V. i'o1111c'll 1'. 1. 1 rt. '5 J ' .1 J. S 'z , G. " 'H 1. , ' '9. v Q4 T " '-f. . . - I--', It fl-ti I. . .- o , N. - s 5 .J . - 1,--mg, 11. -1 -1 - . .1. ' 4 .. Ba 2 , . Mr F. fico- F ' xia, H. .Iztt R. . .' , 'i 1. L - G. Hyztt, F. 1" 108. , ' 'Q F ' JP -I. 'h' XY. f Q ' fl - Sh' s, M. Din G. ' tif, .I. " "s. '. .'...M'- N x. - he Da . "she1'. - - .- lim-k row lstundingu Mr, listel Ihulrynmlv, VVil- - LEGIG DAY And 1111 Begznnzng 11 11111 Art Gallery 111 1 1 1 X 1 11 111 1 1 1 1 X 1 ff 1 1 1 I 1 N N 1 :- 1 f 1 1 ' , 1 , 1 L1 fr- . . N ' f 1,1-13' 11 11215121112 1: 11211U111'l111'1'121111111l'111 1'411'1111'1'1111111'1'11. 51111115411.1'11 111 1111-.-X111-1'11-:1111,1-g11111.1.'111-11111111'111p'111-1-:11'11'1111151111111111111-1'f1'1111111111111 1111s1'1--11' 11 11" s S11 121f'. S1-11 '11111l'1' 111. 1111 1111' 1'11:1111-1 11111111 11'1-1'1- 14lL'Z111'11 S1'X1'1'2l1 512111115 11'11'1'1' 1111' 1'11i1111 11 1111111111111S21l111N'11'111',.1'41111111'1I111S. 1l'1' 1'1'1-11111. l'2111l1f'. 1111111'111'11. :1111111'1111111x 111 111111i111s. 111211111111111111I111L'111'111'1S1.1ll'1l1S111'111111111' iX1111'1'1l'l111 I, '1r11111 111f'1'1111111.1'111111111112111515111'l'121111'1'1l15111'41Y1111'11113'1111'.'x111'1v1lA2111 1,1-g11111.-X111 111:11'1' 211111 111111'1' 111111-1'111K' ll1'Q21111X2l114l114. 111l1'111U 1111- 211.11'1'11111111. 1111- 1,1'1l'1I111 l'1111'1'1211IlL'11 1111' 1'1111111.l'11 111111 1 11111's1-.11111111111'1-1-111'11111g111 1111111- 11f11111'1'1'11111 1111- 1111S111'111l111f' S2111l111'1'11111 111111 11121111 111111111 211111 1'1111111g 1-x111111111111f. 1"11111111'1111: 1111- .1111111111111-. :1 11211111 1'11111'1-1'1 11'z1f 111'1'il'1111'11 111 S11111' X l114'.X' 111' 1111' 111 1111' 11:11111. 1111111-1'1111-1111'1-1'111111 111- B111 111111 XXv1151111. .-X S11l'L'121121111"11'11H1111111,1'1I1111 I1z11'1111q1'1-z11'11'11.'1111-111-g11111111g111'11111 111 111'1S1' 1111. '1'11is.1'1111sis1i111f1111111111-.-11 11111-1'1-s1i11u' 112l1111111Q'5. 11-21111111111 11111 Y'11Y11'1'.11215111S11121j'1'1111Il 1111'S1111J'1'f11' 141111.11111 111111. 'I'111-51-111111111111 XX1'1'1'1111112111111lj' 11111-1'1-11.-11111111111111z11f11111l111111'111111'111'-"z1111xz11i1111f. 111-111111-f 1111-111-11111':1g1- 211111 1'111'1111'1'1111' 1111l'1'l'51 111'1111'1'1111111Al'11 111 1111- 11111- 1 1'1s 11.111 1111-11 111-1111' 1111111111' 11'1111 111:1111- 1'1'Ll11111'1'411111'11l1111l111S 1111111- -11'1 1-111111. 111' 111111 11 - 11111Ct'1'S 1111 1111- 1111I111' 1111111 111 1'111211qUA1' 11111' -11'1 -r'111l'1.Y. I"11-'1- '1'1111'11'-s1-111-11 THIRD WARTIMF HQMECQMING N 1111111 1 1 LILANQQ 1 1 1 1 1 14 K r 42, l 1 N X N C 1 1 N 1 N 1 h K 1 1 I 1 zfil 1 x 4 N 4 K N 1 1 Q C 111 111 11 1 1 1 ,f1 1 1, 11 1 i 1 t 1 Z 'I il Q L in sn -n Y . Za .J S! :S S4 A111 1 1-1 111- 11'111' Q11-11111' 1-111111111-11 11111111-1'11111i11g' -11-1111111-s. 11: 111-11 215 111---U g 11 1111- gif- 111' 1111- 1'1'111'11 XY111K'11 1-1-1111'111-11 111 1111- 11'11111' 11115 Xl'2l1'. "' 111- 11111 11-11' - 1 111' 11111111111 1-1-111111111 S1-111.-111111-1' sixt - '11111 111111 51'Yl'111l'K'11111. T11-1111111-1-.11111-11 1111111111 1-x-111111111111111 l1111'51'1XAl'S. 11-11s 111-1111111 1111- 1-11-- 11111 111' 1111- s1XI1- -11111. 11l'1'1l1'L'1111S,11l11'111jl' 1111-111.11-1'11111111,11 1111-111111-1111 s1-1'1'11'1- 1-111' 11111 1'U1'1111'l' 11111111- s11111-111s 111111 111111 11151 1111'11' 1111-s 111 1111- 11111' 111: .. 111-11111S111'i11g X'2111l'5'. '1'111s1111-111111111111-1-1-1111'1-111111'1-1111111111111'11111-.-1'1 11I1111'1' 111-1111-1-1-111111 111' N111 111111 11'11s11l1. 1111'1-1'I111'111'I111- 11111111- 11111111, 1 M111 11' 1111' 111111 1111: y1'2l1' 11'11s 21111111 111111 "1111- I1'11111'l'11111111Q'-. 11111-1' 111- 11'-111 11'111-11 11-1-. 11-1111 2111 1l111' 1'1'i1-1111s. 1'-111 1111-1- -11 -11 1'l'.'11111l' 111"lL'1'1.1l1 11.'s1-11111111-s 111 21 XY1l1'111 1111 1ll11Q41'1' 1f11'11 1111 11'-11' 111111 1-11-111,-, " W- 111'1- 1111411'1111i11g. 1X"l1'111I15J'. 111111 111'111'111p' 1111' 111-11 11111-11 11-1111-11 11111 1111-1 11 -1 11 '111,l'11Si11't'f111111112111111'1'1'I111' 1-.111-111, . l Y 'I Cl VI 41 -Q -sl -1: Q 1'111:- '1'11i1'1.1'-1511111 CHRISTMAS 4T MORTQ L l Nlll :- YTKN 4 v l I l t xx gxx xg l 1 P YN! N Q 1 fm lm--mb:-1'23.4'1mx'iNI111:xN i+vx'lx'l'!'21If'4f21l KI41I'lH!l us xx'-11:15 lla' gh mn 1111- V+-XI HI' Ilxw x-.wr'11l. II1f.x'NfxI' I1ixisiH112T xxvm zxlffxxlt thnx x"1'wx1114ls HI thx' Irxtliwliwz Xi11Qi11,u'v:.r'HlXwr.l'l1r'iN1rx1:1f'-Xxx. l'Ux1'Iix- Iilkl Iizzw in N1"xx'!'il1 j vzxrx Ix1x'x'zxr1.gx'-X 'mm warlxix-1' xx Mlzxr1kx-I vi -iw N.K. f'iYiI11' Fw 21 TNIEAX' xxniw f'Px1'iXlrx1zxx. zx gxlx-zxwml Nw-rw I-V l'r'YNt'YN?N'l 'Hx-N Nr-xxx mruix- imi 'nl l'4PIlXTi!l',' xiwxxr IM-' Mill, jJ'i'.iIlg' vxx'1'x'-mx' xx rlmllxx T1wIl'j.' xml IMN1' 111-xx' Xlxxlx :xml xx--zxr'1:1x- VLIXI HIT Ihx- !'11IlIli'Y'S wi' thx' H111 YIIIVX. 'HaiVI11'i--trrvxxx'zm1:xI:1. "limb-111' lix'1Illl'Lx1'IIl.U xxzxf QiXl'Il hx' thnx x-hull 1111 I1--1-zxxlxmjl. 'Hn' xi11p'il1p xx Mix-lr Yillxxxlthx-4-hgxyxxxl H215xlI1lit'l'Tl1l'llil'1'K UHHHI' .XIIN I.'1!1iXv'fQ:1irlvll1T.5"1'xx!1L' UM'r'I1Iil'm-x'51:x1M'lAH z1Ir1xx1Sywl1x'l'x'wfillx Tl'W11'1NI1I'iXTZLI!.X xjfirit. Hn f1!1l'xXTI!l'xX mmm IM- vlwir' Milly" x-zxxwk, l'lLl'!'Xi!1Q fmt ax T.HI'YNi1liIX '.xP15x": Maw zxlllwxi M'n'x+!wxv' il rw-Tfwrr. 211 IM' lllflzav. .XI,Tx'l' ix ixl'x-zxklfwl H1 Iiwfim,x-zxrmilxxlijglxt.IE."MA'N:x1xxigi1'Klx-If Tfle'il'41iI1il1Q'lliluxilllli r'vIL11'mxl Tw Tw-ir' Iixim' qwzx1'Ix-r'X I-x xxzxix IM' Salim Nik mul thnx mzmx' gnwf-111 xxlxivim1:--l+rwIx1p:'l1I. Thx- aulrzlvxl Vlxriflmzxf lvlqxx' gxrw-wx-xixml f'I11'ifImz1s hx' Ixxwx clzxxs. Thx I'I21f'XXi'NL"iX1'l1 ir:Ilnx-4u'x'mr1:xNixm11Tlmvtitl-1xI'Il1x-lxlzx-x'xx4xf"KI1',1'lxr'isI 1-15 "NIV, 4'l:1'iwImizxf." Hui xlwrjx' HI' ll xxx-z11Ii1,x' lmlx' xxlmxx xx'-lf 21 lwltx-1' zxx'1 ww Ilxzm ll nwlh--r'. xxzxx fl!'1'Nl'l1I!'4l xuxxlxxx' IM-L :lin-1-rtixxlx HI' Bliw BIQXVII Wlhxxxl. 'I'i1x'flz1114:'P1txr'.lmxirxpM-1-11lvI'I zx1+1l1-- 'PII f'l11'iNIm.:15. lvx'L"'Il1x'w x-11 rug- 11 IH zu: :xxl'..-rgtxzrw wx-lxirxy' lxxmrmuu' rxtgm. .-Xftm' 11 11ig'lxtmz11'x-. fhx- xmx lim xi li'l'!!.fNff1xr'2LI141itL'l'1'1'XTH l'1'ixA1:xlfi1igxxxi1l1 21 lwf 1'1n'ImmIx-zulxliw- 'l'51xwIwx'.x 1'f,1iXUi'ElTi'4 rw-Ix.1'r11'I'Ilxx'X11-,Ili--V111 Xi1e'I111If1x'l11'lixi11Xr xxilh har lli1Kl4!'x1Ii'!'. 'llII'x':1-IiI1x'lxl1lx'1lI NH--I,1.1rumxllx'mQmr.Ilx'!-.f1'1!Cx'lv1'1:I,x'r1z1Ilrwxx- rwxfxlxb. Ifxwxiw' lllxpg-mi Nlzwtlmqx IM-mms. 1:1 1':mx1x1.' mtl' -,'.' 3. 1-lug lmzux lhxrwxzmg .Imam IM-maif. 451 xllzxk xmllx' vlxilflb. N21 mai tix-rl ig: Ki1tx"l'x11-mx 4-l11:x1lF4L'iI'l I'r'ix-111li.l7i:xl1:x lxznralxl ilu-g' 'l'lll'll,'l'. l.lw21!1'slnwx' I'l'ix'I1lU. XYQLI 1.-1' I-Qxmxxi Vzxtsx' Ilxwxxxxxm. 1l,.'l1Jl-SllLxH1QlI'lt'!'i. Hx-lx-11 Kz11'z1.': Wall -1' Ilzxrrix 1xl.'xxx11xr: llixlllvlxi.uvzxlix-l'.l1l111'L'l'f+...IN5' Ikxxw-lx. 4:1l'HlN21llliL'X1rl1l1QYNQUV limi x-:'I Klnxmlx. I'zxp'x- 'l'lxi1'Ix'-xximl THEJ2 DAYS MADE 44 4 1 1111114 N 1111111111 111111111 1111111111 111 1111 S 1111111111 11 11 1 1 11, 11 11 X1 Il 111 1 1 N 1 1 x x 1 1SS 1 1 X , 1 1 1 x 1 , x vi '11 3 3 11 Cl vq -1 'I 11 an 5. A- Ol hu bl an al 7 7 . . I A1g'11s1. 2S 117111111111 I1'1111l' 1111111111 1-111' 1111' .11111i111' 111111 S1111i111' lligli S11l111111. 1'1'51111l'11 111 ll Q115' lllllt' 111111 1111111111111111111111111111111111 1'11i111111s11i111, '-Q A , A1 251 S111 1111 111111 11111 11i11s 1111 "s111111i11g"' 11111 111111 21 111g Fllllll' 11111' 1111' 11:11111111's. 'j 1:1-111'111.l .'1'1 A 1' 111 1.11g'i1111 111151 A1'11'1115'-1111111-11.1'111111l'11111-111'1.s11'11'1111111111111111s111'1111-111111113 A 1-1'111'5'111111-111111111.111111"B111111111'i11s"111111s1 11111' 111111111 1'11il11. S111 1 'l' 15 '11111' 111111 1-111' 1111.'11111l111l1 111111 1111i111 il 1't'XX' 1"1jl'1'l' 111 1111gIi11 11111' s1111.'1111. 1:11111 ll. 21g'111111l '2lIll. S11 1 11' 111-17 11111111-y11111i11g'411 1111.5' 1-111' 11111 1.1'11'1l11S 111111 11l'X1' 111 1111111 21 11i .Sl'1l'1'1-14lf,I'1'1111'1'. S111 11 :11' lfl 1'f11-11111111111'11111,'.' 111111111 's 11111' 11111' 1111111 f'l'2l1'. 1 .101 1 1'2T 111'11' l.'1l11'1 S11111'111111.'111111111111 1111.1l11111l1111g1-1111-1'. 111111111111 131 nt111l11'1111'5u 15111111' 11115' 1121K 111 111s1 111 1111' -111'1'SS.'11111111111111111 1111111 11 si1:111 11sl1111111.' 1111111111111111. 1l1'1111M'1'111'1T '11l'Ilk'111'1'.S Ass1111i111i1111m-11 1'11s1 1.111.1111'111115 111111 l1S1111'S111l11'1l1S. U1111111111' 23 m11111111111.1l1"11111'l1'111-l11S12l111111'.Sl1 1111S1l'211j,l'111. 111111 .'111ll'111lIH 1111.1 2111 11111 111111111 11111111 111111 1115'. S111' 1 11i111111'11s 115' 11111 1111z1111. :- UCI 11' LZS M1 '1111l.S l1'i1','1 111151111114-1111. 1111111 11211. UCI 111'?3l 11211111X'1'l'1lfS11 115. 1'111111.s1111111s.11111111i11g:.11'iz11s111'1111-1111.11 11l'11.'.'11 1 111 11 1 " 111 's1 11l'L,'f1'11. 111111 111411'1'S 11115. v . 1 - . 1 '11111 11 11 gXl'I .11 -1 1J115'. .'1 '1111 1' 17 QL.-1.11. 111151 ,v1l"111l1'1'i2:1-21 S11 1'1l1S4l112111X'21111'1'11 s111i11p1111111 111111111 2111l1Ill11'11 11111 1111111111111 111. 11l11l1i111111'. ll 1.1111111115 1i111i11is1. 11111111111111111i1111 115' liii 11i1'11 S5'11i11 S111i1l1. Il 1'111111111s l'1l11f'l'1'1 11i1111is1. N11 '11111 11' 3'11' '1'11111111sQ'i1'i11g Y111'111i1111--41-11-1'5'111i11g' 111 ,1111 111111 1111 1111-11'i111111i11gs. 111l'11l1 .- 1111111115'11'1'11111111fg1111111'1111111111 11-1.1 Q1111-11. 1 11 1' 221 1'111'is111111.' 1'1'15'4"l11'. 1'111'i511111s" 11111'11'11.5'i111' 11111 s11i1'i1 111' 1'111'is111111s. 1 1-1 --21 11'1'l11- 1i211JQ1l1i 1111111111111-111" 11- g 111x1w111111111 115' 11111 111111i1' lll 1111' 1,i111111111 111111. 1 X 3 'l"'1' 1'l1l1'1j' 11111 1111 X1Xl 111 X1111 111 N X1 1 X1 It 1111 V1 111 1111 1111111 1 1 1 1 1 C 11111 11 S 1 1 x 1 1111 1 1 1 11 1 11 11 xx 1111 11lS 111 1 111 1 1 1 .H 1 N N 1 1 1 ' 11S 4 r 1 Q- Y Q- i Y fl vu Q A MEM QRABLE YEAR 1 1 11 L 1 l 1 N4 1 1 11 1 11g x 1,1111 1111 1 111 1111 1 1 1 1111 T111 1 N if 11111 1 111111 I 1 U' Q 1 x F 11 I 1 F 1 111-1'1-111111-1' 23 "1Z1'1p'111" 111:11 4'l11'1.Y 1'111'1X111.:1N 1111111111111 5.4111 1-1111111 1ll'211'1111' l'11t'l'1'j' 1111 -1-s 1111111-1'111111'11111-'111j:11111111111111-11111'1X1111'1s 51111-11. 111-1-1-111111-1' Z7 1'1i1Xr11111QX 2111211'1112l1211'11 111111111-1-111111i1111g'1'111', "Sir 111l1111j'111."1j'n.' 11,1211 :11'1- 414111 111'111-1'111p'. :1 111'z11'1-11-1'."' 112111l12i1'X'T F1'1114l1' 11ll1'14v 1-111' 1111- 111.211-1f'1'4. 111111111111 271 f'11111111111111'111-1 111111'111-X1'111'1111'11121X111X'.1111'.X111l11111111, I41l'111'11ll1'5' 11 X'211'1111111'.N 1121.1 121l'f' 11111-1111111 111 Q1-1 11f'1' 111-1111 just "1:11. 1511.1 11111111-1'. 1-1111-1'1z11111111-111.11111111z1111'i11p'. I-'1-111'11z11'121 S1-1111111 X1X11 11-1-1X1:11111'1-1111111111-11.u11f11111111111p'1'111'51-111111'1'1111111-Q. 1'iX'1'1'j'1l11l' 11211121 111g'11111 11'1111g' 1111 111111 1511l1I1415K'f11fw1 l1111111'j'11 11 1 11: j 11i11,..' - 111 1111-1 111-1'1- 1111111 Xz111X!11-11 111111 111'1-11, 15-111'11111'5' 231 .X11111111-1'1-x1-i1111p 111X1'11v1111111111111111-1111111 1111- S1-1'111111:11 'I'11111'111-1s. 311111-11 211 S1'111l11' 1121111 111'1. .X 1-1151111111 1111111 111 111- Fl'1'11. 211111 1-111111 1'111' 1111- 1111is111111: 1 111111'11. .-X11'11 1 A1111 1"-1111! 111111 I-Q11-1.-1' 111111 11111511-1' 12111111111 Lf1X'K'11 111 1111- 1.1111' 1111 111111. "1111-l,111'1l111'1.111'11E." .-X1 1'11 151 11111--111111 511l1'1X. S1-11f11111"111 1111111-1'11'z1111111111-1111111'11111i111:111's113211111-11111111 5Yl'fl1'5. .-X1 '11211 T111-11 f1111'1x 111111 IEW1111' 111l'1'1N 51111-111111-11 11111s 1111' S1-1-111 11211 TV: " 101. .'X111'11 27 S1-111111' 11111N. "N11v -1111I111f'.U 21 1111'1-1-:11'1 1s211'L'1'. 11111 411. 2111111111 s11111 ' 115 11111111111-1'1'z11'11X. A1-111-11-1111-111 11:11. V11111-.f 111111 3111111-1s .... ' '. 31:11 2 1"11-1111I111. 'l'111'l121y 111.-1111"z111111111'111'111'111"1'Q111. Mm- 1 .1111.i11'111111 51- 11111' 1'1'11111. 11l111'1F41111' 1111-11. 111-1-111 ,11'1s 211111 1111-111 '1 11111-5. Mau- 11 51-1'11111.111 '1'1':11'11 N11'l'1 111 111111111111-. 31:11 121 112l1'1'211ll111'1'l111'. "1111- S1111p' 111- 1"111'1-111-11" f111111 111 1111- 1'111111' 2111111-11 2 1111111-1' '11'11'111'1111Il111'1'11111'1'111111. A1411-121 11111211.11 f Y . 1'1111'1- 1-'111'11-1 111' 1 .XfTff1".x.'5.11l"1l'v.1lHv1'X.X 4'-' M- " '1':uf1':w.f?1l1!.L'X 'H '.X. :ima 'rn 1.21 l.xx,1, wi. lfm Ixmiv 11" M lx .I--.:'r."i .' H. K' Yr. 5YYQ,7 lm-r. Mull' ix will-'I"',1 x .3 'r"..Xw:, w7':1'!'a.1lf ' TE ' j zu" Txgurl1'.v1'x'E,1!:':1rwaTT1.v-1!':.w1- ' TWU H1051.1!1iL1l'l"llv1g'mEAfw-xi '.', .TF 'flv " xX L- Y. Ylwy p'!':11i ,:.Ev-. FHYZA' HI Ti, H'1.1fe'X 1nl'H1I,1i TP.: 1'l1:Y1'.lNk'v"k 'mm mfm, L'QiI'1l.L'1. I:.1H1' mlm. ww! 9.14-. ww- U H+. M1 ,W .. IIIHMN gvl':u'Iivw. VNU' IsHl'TX-fUVw Lf 01,11 1' eb NQ:lK5Jh1 lift ide Mr Bcndu Mr Forbes K enter R Absher I Davis Right side Mr R 1 rlgson V Qt:-indlng left to right VS Brown r E Kendall R Abshcr Stucker Qitting VN Exans R Bunch and J Swango GREE H QUSE The greenhouse h is been under the careful hand of Hinder Bendei lfis guidance the boys are taught how to take care of the flowers by doing such tasks as watering them and keeping the room at a certain temperature and potting plants The bots are also taught lots about the lawn mower the different parts of it and how to oil the mower to keep it in good running order The greenhouse crew hate many duties around the Home at Christ mas time decorating different buildings and making' wreaths for the dixisions On Easter l1l1es are used to help decorate the chapel and fllhl ions BARBER SHOP Snip qlllll a neck The barbers are at work One of the many trades offered to the boys here at the Home is the barber shop with Mr Erwin E Kendall as instructor The barber shop is w ell equpped amd xery modern The bows are tiught to shaxe cut hair strop a ra7or hold a razor gixe shampoos md m zssagcs Page Forty four " 1 K AF U! , 5 , Y 4 Al S' -W . X in . 1 I., . - EQ ' ' '- fe . s , S. 1 l 4, - u - . . s ' . . 6' . "' ' - ' 51--3' 3 , -' ' Di: - WG J.. 4 V' , f ' ' 5 ,. - - M . . 1 , . .- , H xg' 'W -4 - 1' . A' . , X , , for the last 15 years. The boys under him call him "Dutchie," Under A .1 . 4 ' vnu v 1 J v tu v 1 Y 1 ' K. AL' u V.. 'K 1 5 v 1 1 , u 1 1 1 . 1 1 1 ' 1 1 ' 1 - I L-v . Y l A I . . . K , I I l V 1 L . v.L' n 1 . 1 , L nu ' S' . . A' ' Y K ' , 1 51 . 1 I 1 l , , . 1 'L' I 'hw 1 K1 , 1' A . 1' . vvL1 1 i 2 K 1 v , 1 ' V L1 1 1 A Y y ' , s ' .' z s.. t to gnt E Bl3dllX X Fwans Bake! J wlllldHS C Hughns VN Sandu M1 Jdl1lLS H Round ..,,.-5 PRINT HOP There go thoee prmters agaln agaln maklng up forma for the Hom Journal and Morton Echo Under the superxlelon of J H Roundq the boys are taught the prlntlng trade The pfllltlllg' departm nt does th prlntlng of dlfferent yobe for the warlous oflicea b6S1d s the Home Journal Morton Echo and Retroepect CARPE TER SHOP Under the euperxlexon of Mr Mark Fessler the bow vsho are aporen tlcmg at the cal penter Qhop become acqualnted vslth the xarxous tools of the carpentry trade The boye make mmor repalrs about the grounds B this method the boys obtaln a practical ex erx day know ledge of the X3l1O N carpenters taske whlch often need to be performed durlng the year Page Forty fixe 5- Lef ri ' - . ' V. .Q A . - . " '. 4. N , ,. ' , 1 1 . ,N -A :M it-Q" . g-7-4-M M., 'r ' ' -v-S 0 'ew .fm 0 -A " - , - , , . . 'V' . ,. -' Left to rlght-J. Cnhson, Mr. Mark Fesslcl -L. I . . . . - I . , . c , . J ' . . L, 3 ' ' ' . ' ' e s 3 . . . . V . w. ow . . ., . c. , , . . . '.. Q . 1' ', ' - 'v vw ' ' v v . v v - .' , 1 . . , N t.. Y W , ' 4 . . , . , STOREROGM e bow 'md xllpuxlxus WI1 elmxx nuhut .1114 N11 .111 L In bun domgx thc thtlllwilld 111d om fhmgs th It ham to be dom 111 .1 1110111111 sto1e1oom ThL bow .111 taught hon to out rm 1t ununtlx md hon to f1ll gmurx mdus 5511 Page Ifmty sm N11 Ddm ls I xmb J Qu 111 L, l U Th .- -.Dx 2.10--V - 1. -.c'-- '1-1' sv f' ,. A K.. 2 11' L, 2 .', , F' , x. ' 1 fl, 7 1,1-11 1.1 right 41. Loy, 1 -. 1 2.- , A Gz11'hz11't, H. Y2lIlI'I00k. :il Q , 'vu' ,fi ""' I I-I DfK:.::,: K ' x M' L1-ftto right II. ,z , .. 'z go, 1' T. Bragf. Mr. Car 111-y. SCE ERY xl SSW. gf X T,-A ANA -urs' """"" 'JN Y N321 X '55-,N .1 45"- N N Q IH Nl ll KI Page Portv ught xl AY f ,, N 4' MEL 'Q ,f'.s,-0 .-Ag R Q 'G Nl SIN Bl ll DINf Page If OI ty mne P 5 QPRING Y Nl I EY Page Fifty Iii al 'H' Y' 1 HN ll I .L all! in-i'Y'9"" wwf? ii? T 14x4 lf l , 1 vi 9' OUR BUYS IN THE SERVICE l. Thls scene set up m the hall of the Admmxstratlon Bulldmg wlth the two sen 1ce flags flanked by the greetlng cards from our boys ln the servlce of our country made us long for that day when they could be Home for Chnstmas' Untxl then we can only haxe greetmg cards and dreams whlle we treasure thelr memorles ln our hearts Page Fxfty three ' . fi 2 - ,Y I , 4? , 7, 'E' Ia' 4 ..-fig' 3 .mul ' . ll . ' 1 1 . f' -a l v P I v - ' , ll ' Y! Y ' 1 ' v ' f 7 U ISE XRD RORFRT ROI RUN I R Rli II IRI! I I I I I NII RUIIIA RT I Rl I ISN UR N I I IORI I I That WL Hen Hzghly Reba ve That Thwc Dcad Shall Not Ham Dwd In I am KN XII Ixl I R XX XII I xp Ilitx if Ixlf 'NNN RUISI' RT IxI RSI X IXNIIS XII' 'N III' XII XI I ROISI' R'I R XIII R SIII NI KN RUIII' R18 IR INC IS RI NRI I' Il IIW SPI' 'Nl F I I LW T I . . I I J: 5 , ' L I I BRI' VIII, ,I.-XII . If If .v . I. I I I"UN'I'.XINIf. I'IIIXRI.I'IS R.-XNIl0I,I'II. LICROY I 'I .'. RI.' I If. 'I I .V ' .' IIOIQ I DUN ' , I. . I . III'I.I,. VII. .IAM .' If ' 4, I, '. Y. .' .' " , '. TNI, 'z f- ,'-' nur THEY DO OT FIGHT ALO E 111 l L I 1 1 1 W b Army 1 I 11 QTFU 1 KT4 1 'X 11- m 'mrli l 'Nu 1 LV xr frrvxr x 11101 mr 118 l 1 r R 1111 TEM 1 IN 4 1 XX 111 '1 N1 '1 11 W 11 11 1 X 11 mx 1 'Su I ww 1 XlXX11Y'1'X Mm Nmx1rrX 1'mr mrxx Hum 1 O1 rx 1 .11 N cwy X :L 1X A 4 5-11 1 A- x X 1 1 111.111 1 X I 1 Xxx 11 xx 1 w I 5 XT-11'1'. JU1 IUSZL' 1I111,.I:1n.1-f 11, lingua 15111 11,,,,1,,,1 11,511 1. 1. - . M I-vm l1'lT Iimlggin. 11111121111 1L'1Ii l'g1g1.1y1.r,1,-1111 1513.1 li f M 11' 11 wwf-I-. 1"1'?Yi1i 1 11.111 1'1n 1121I'1".' 111.111 lZ:1I,1x', liuyai 110220 11IlXl'1'. 11: TVB' 114111 111,111 11,111 11,11 I,.:. .. M4 my 12192 1111118151111 41115 1L'iiX IMQ1. 121-11'ggv 19132 1.lI.1,X. lf11'll ,1Uf:f HUIVV. G ' 141 11'fi1 1511117111-'1a1, 11111111111 114214 '?1H1'- -. H1 uh 11111 H ww I-1-SH-1' 11'1'2 1:11.11 1-, '.11.1.H 11-zz: 11'I1l1':, 1' 1111 11131: 111111: 1, 1.1-1:1r:r1 11'1ll 1j5,y1,,.1,. q,, ,,,.,-1. 11,15 I:-111 2, vm 11111 INT. ffvfl lvl" :rw 1111.1 11111 3 ., X11-11.11, 111:15 11'.t1'.Wi1li:1m IHA 1:.5V,1,,1.',1-I 1,1,-f,111,- 11,1,, 1 1, fl 11.1 mum 11lrP"'f, Uf lv WH' II:.'1i-1,11r.l 321,--1.1-L 15:11 1-.-'11, 12: lr' 114,107 1111x111-2 .luv 110111 11:11 .1,, fl 1.j,1.1I,. 11,533 5.1. 1-Lg,-1.1 1111121 Ilugh-X. 1111111-11 11'IlT 11, ,'1f,,1.1' 11.11, ,. l1,35,3 1!1Ll1,'. 12--uyxrum 110111 11H1w. f 1. 11'5i'3 1:1,.,!-P1111 11,151 1- .-11. F1 yy-1 , 120131 11l1111f111I'l'y, f1:n'I:1r111 11',lT 11,,,1, ...M Juni, 5 11.11, 'Tr , 11111.11 111132 11 zntvr. Iliv.. 1i'1iI 151, 1.1.-I 11,111.1 wh, I ,-1' 1:11 1,11 1115191 1l1!1lN,11l'rrYQ'v 1UQfT g:x,..H,V Ivlmx 11,31 , X11-V11 12115 IX::1r'f, Vrgmklirz , 1L'2'1 5,,f!L,,,kI1., 141.32111 11.1131 L ww, ELM- rt 151311 -11U71f'4- 1'11"3"1' 1731 Sf ., l1'.11f'x 11412 11 1. 11, 113111, 1Le,- .1'f1'1'f4--, f'12:x!'114 11'1" NV. '1',N,:.hK 11,511 35-,,:. 11l111,,, 111211 .11-rpvzirwxrf. 11: ' 1912 51,3114 '1 1,3 11,353 ' 71.-1, .141 1luiIT .MNH-fm. f'1, '141-1 11'l1 51A:l,:,' 1:3111 11.1-g 11 .1.11 1-. If-1.1111 1912 -IW-+ fW"Af1 VW Q11 m.1.f.1 12 1-1 11117 4 1,1 ,1- 111-I., 151213 .1us111f.St:1.-1r11 121310 ,411 M:l11lIH, 114111111 11,11 1-11, 1.1. 11111 lfllx. P11111 W?" smkw 143.11 11-:am 111.4 4l."1'2 11112 sr T1 +-wwf N17 F11-111k-11 .nm law 1 -fu, 4Lg.:1:m-1 1215131 Kirl-y, 1Yi111nm .11'11r1 110510 5,n,1,,I.- l.',q,411-11.1x 114152 "1-xx-f:.4 1ir':.'-T11 11111 111116 1111. 111- . 11 1L'11 5111.11 1,4111 5 11-jjj V '1-I "" 1341 111513 1'12i1:11t, " .,: 11 1'-'-N Stzxrlyf 11-Nwri 11011 1 '1 1Q,,f 11112 1.zxr1sf1vr1..11wh71 11'1ll 511i ZLXMJV 4-M1 11,25 xml. .:e, 1'-11. ..2 11115 1:1Tsv'r:. XY1 1' 111 IVV: Su 1:1rim 1-Ir-1-fm 11155 11 ,rl 1 1,1-,V .1 ltliiil 1,1-rn1-72.121--rgvkf 111171 'I-111, M.. .11,1:,' l1aIL1l ' 1 Qz. 1 .ml 111111 1.11 -11 . T1wmn.' 11'3ll' TIM! HI. 'l-1:LH',: W ww H' I - 1: '1"'Vi uma' I""'k'l"v ' ' N' S ' ' MMR '1111'1111'.I1- li' '-,f- 1022" 11 141- , 11111. - 1213141 y11l111l1'1', Frml - 15111 -I-N211 Y. Mlm: N131 fl ,4, ,1-nz. 111132 N1:1rv1111I, 11: '1I1 1.1135 'I-511111. ' H1lm.X. 11,413 -,4 1-, X:w1:- 1133110 x1I11'1'11l11, 1l1111'T1 151535 I-W1II.1M yxlx 1 1'I4,m.X. 1:,1:L 11, 1 ,U ll'111v!' WIN NT:xr'nf1t. " 1.11111 1935 I-IQNNN1, W-11pN.H.N' 11,1133 1, 1' 1,-. 114131 x1Z14S1Y1L'.11'. l':1r1 1L'f1'1 l- 'M' ll 'X'M.,, ,f, 11,-N 111. 1211 1U'2w 7-1:1f.'.111 11141 111:12 ,,U11,.lx', H 1 xx 2141 . 1-'lwvfl 191: HWY M1 '1'k'11 VIN Xk1'lv" v'1".f1'1'vkw If-11111, 1:12:14 . A 1, A 11-:ww .11 rw W1 1-ixxgifgft '1,T.Jg:' " 1:42- x 1. U '11-1 ,,11 1, WSH T111-!'1:nEn. . : mv 19510 X-f,,f,11f Qmffx. lffflf .-I,-11,1 1. 5,11-, nm 7.11-Imam, 1,1-mf 11'35l uf"f,1Mf, ' 11,111 - .1 'p 11.11111 1.1513 11w1M-I1u1:1, .11l111lX 1i'fN Y- ,Q ,Q 11,5 QWVW1 11,18 -' .Mme-4 1-'LW fN1f'1im1x:11t..1fwhrx , 11315 11-i,,m'!I.l', It-lifil 1.155 ',' ,U 11, -111, 1.1355 T11 'NMQ Xvt'!'Y1f1!1 11111 xyyi Jw 'H VW, linux p .1 .y-1 1i'3'3 T171-1-1-izt,l'11: pr-.111 1:1 111 mfg" "N-fi 11.-11 , -41.1, :,rv' 15"'T V'11vr. f'H',lT1YYl':,' 1.'i3'1 u,".fH'! In iqwqf .A l1',,,,, -5. l :V-13-11N 1'-'51' F"111'r. .1uSv-1111 13,51 Vwjx-Q. ' 'I L 11.112 -- . ,1 1111-1 x1m.1r. R. fm-11-1' WLM 1 i1 15.11 ,. - 1-1, 1--- , 1411.11 1'-Vi' T111-111-1', 1111111-111 1i'13 V1 fum X lflmx 1 11111 11' U x1"11fKf'111 1 mmnrx 'ATT' "f"x'w f" ,N 11.11, I IH ,,,X. tl 1912s A11-1145. 1101 111.1 V V 11.517 1161.111 ,1.,t,'.11'2-M1 .1 - 1,1 11 ww my 1-. C1 r1, W K N111 1' '15"l,"f'W-12511 13,31 1 1 , 1',1,,x' 1112! I' WSIS v"'flf,', -1'1HAf ISL' 11 1,1 I 12024 W -. .. :N was ' 'Y-'A' 111111 1-1'-' H- XXi'T':x-xx 103353 Now! - P11111 ,Y ,LVN 4 I 1:11. iq-V1 Yxtv ,, 111215 XU1,14,' F11 ..11 iw 17111113131 41121111171 '1'1':Xm:1.' Ll! Y,,. WU.: Y 11,15 O Hu High I 111114 1."K1'f'. .14-:in V 154213 M V! X NJN., 11.311, 111110, In V 11q1j1 XX1111I1:1:'.'1111.v 110211 '1- .Vx rw, 1I1111x" -1933 f1'Nu11. 111104 1 111115 'I2.:fY1X1fm W 1'?1"1'1" ' 1,:..Q.. 111111111 ,, 1115114 NE. -.W4111.1'1 -1111 12 11:12 111-tt, 1-'211'1 ,, , , ,, ,111-1'1 12:41, 1711 nk , 111: 'xl '-.gxzuie-2,1 11,n'1vs 1i'J1' 12i11fl10. A1'is , ,, 12111 1I111:ii:1. Frwl 11 1-1 X1 gn. 111. 1I11'1'1,1'11 1.11 11w1:L 1'11mvl' 15111 l':11'11v!1i11', 111 111' 114.12 1111.-1. I'jQ1l1 1UlT 11w!'n1x'1'S, Jw' , , Y, 110311 1':1:'111'!'Im'1'. -11 '1i 11411 ,X1l'1111, 1Z:111a11 11113 1l11'!x!:vl', 4' UVLTV 1212111 l'?..1T':1::1. 11' 'in 1112211 M11vr':1!'r, 1-111 F1--5 111131 111'w.v:1, 1121111 1'f. A 111710 l'1::1x1:11r'..1:1:11w Y 11l1jj Viliflx 1"1l'ty-1' '11 111111 1 1 11 11 11 11 X 11111 111 X 11 11 1111. 1 N111111L 111 1. 111111 1 111 111 1 1 ll 111 111 1 11 1 K N 1 1 111 All X11 11111 111X lunm 111 111 1 P 1111 :1111 IIN 1111 11 11 11 111 1 51111111 1111 11 1 11111 1 1111 1111 1 1 1 11 -X111111 111 1111111 1 11 1 11110 X111111a11 111111 1- 11111 1 1111111 l 1 xx 1 1 1 1 1 N1111l11 1 111 1'1 1 1 1 1X 11 1 1 1 1 K 1 x 1 11 1 1 1 1 f 1 1 1 1 11 11 1 1 1 11 11111 N 1 11111 X 11 1 N 11111 1'X1XX 11111 L 1 '11111 1111 1 1 1 111.111 1111 111 1 11 1 1 U 11 -X1 ll 111 11111 1 111111 1r11 1 1 111 1 P 111C1 1 11111 1X 1111 11 1 1 11x 4 1 1 Army Aw Corpc 1111 P13 1 111 Marzne Corps cltxx 1 11111 N11 1.111111 11 11 1 11111 11 11111 1 11111 1 1X t4111x11 C11 N11111111u1 1 N LNQ11 111 1Xl11 mx 11 11111 111111111 N 111111 11111 1111 11111 11111 11 111x K 11 11 X111 111111 11 11X 1 1 X 11111 111 '1 1 21 1 1 1111111 115.111 111 111x 111 X11 T11111111 1111 1 1 1 ll 1111 1111111111 ll 11111 1x11111L 1 111111 X1111111 N 11111 11 N 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 HL1 1 111 11 1141 1 11111 1 111 x 1 111111 1 111 1 11111 l 11 111 1 1 Z 1 Q 1 Z 3 1 i 1 Q 1 'Q 111' 11115. .1111 fs 1.. 111315 .I11111w. 1i1- 111'111 111211 S11 'lim 1'. 11111111111 111111 011111. -11'l'1'b' 11111 -111r1l1N. 11111111111 1113111 -'11 ' ' . 111'11 111171 ' 1' ng'-'. Y1111 111121 K1- 1133 11111111111 111315 fhi 11- -'X11'jf1'1. 111111 1',,m1. 19115 kim 111715 1.11.-1111:11'1. 11111111111 11113 5,11 .111'1'. 1111111111 111411 1v111'1i. V11-ill . 1111111 1.111'1i11z11'1.111111111 11112 511' 1 1111111 Wlj l'11l'11Q, Ku! 1111 111121 1.11L'1i1'1 11111. 1i111'1'l 111112 S11 I - 1 IV115 111:11 f'1'01'l'11, 'lydc 111131 1.111-111'. xY2l1'1'1'1l 1115114 511 - M- 111110 11113 1111vis. .'1 11 111111 1.11XY1'1'. 1.115'111111111 1112121 S111 2 ' 111 rgo 11111 1111111111 1- 'oy 111 1 31: . .11 111'11'1- 1.1'111 -1 ' ' " '- 1q'R115' 111-11 11-11' "1 1'11'11 -st 1.112 31: . 1"1'11111 1.13111 31" 5- 1jj111 111111 11 1 s, 111 '1111 1.1-15 .12 '1'.1111211'1l'S 111-171 51" 5- 11111121111 -'11 Q I1-uk-1 II gh 111111 311'1'111'11j', 111-1'11'11111 11111 'Z '1- 1' 2111 11111 1:11 11 1111. 1.1 511 1113111 M 1. 1:11 1 '11 1111:: 5111 , 1-1-,1111 11111 . 1-f11111111, X111' 11111 1.112 B1-1'111f1-5111, 1111111-1't 1115111 W1 - 1-1111111 11143- 1'111LI11S11. 111-ss 11118 .11 11', 1111 H. . 11112 V-1111, "-,11111 1 ' 1ix'p111s. 111l1'1 1.1121 31111-1'. 1-1111111 11115 '1Q211'I'1S.1i1121I'11'S 111111 1'1Y2l11S. .11 111115 11112 K11l11-1'. 1-11c'11111'11 111-1C1 Vl1"1"11- 1211 1. 121' 11133 -n 1"1s11e'1'. 1'11VVl11'l1 111I1r4 N1111111 ' 111 111211 ,11111111111f1111- 11l15' 1111" 1-'111111111-11111. 11-11-11 11111' 111 111'1l1'- 111-'1 11111! 'Jw '- -1 1 . 111111 lg ,Ivy Juxk 13,3 Ali I ,nl lymm 111,111 1,1 11111i, XX 1 1 111-11 11111.. Isunluilwl Juhn HHN My TS. 'IM N 111311, X'11I1111'1111i, 1111111.11-1 11111, 1111111111111-. 111111. 1.1218 1111111. 111' 1111' 11111-1 xfmk, 1 mmm 11111.: 1-'1'11111'11. 111111-1-1 1. 151 1'z11'111111'. P11111 111315 1f111Q1"'- - 1 '11111 151.11 '- 1-'1'11111'11. .111'11111 1115111 1'211'iS. 11111 11'I 15112 1,11"5 'rf' RM in 1:5111 11' '11111 . . ' hur ,. 11 12 I'211'110- - '1' ' 571' X. 511- vw-I UNH ' 11111 '1. .21 11 - 11:1 Im-1 -11-11, 1 1 111-111 1111111'--1 1 5 , G1'1'1I V ' 'th ,. 111151 1'11:11w1111. 1.1lKX'Y'.'11L'L' 1113111 11.1 'rs' 1 1"'1'1"f' ' 111111 1111511 '1. '1'Z111i 11111 1,l'I'1'y. H1111-1'1 111 I1 11,f11x11'1- 'I 'VN 1Q:Q':: 1111111111-11. 11'11 111. 1 11111-1111. 3 11 1 11111 11v1"'1"' 11j,1'1'Y 15.11, 111111-11111 . .1 1 1.1214 1'1'1j', A11111-1 111.111 11,11i1111- 1- ' ' '11 1-113 111 "ey.1'.' 'los , 11111 11111153 1' 11'11-s 11111 11 ' r ' F' H51 ' Q' f, ' 1111y1111-, 11sc'111' 111315 11111-11111: 11 1' Y, 1111111 41' 7 I 'Wy 11:13 111' 1101'4 11. . 11 1.1112 1,111'111111', 1.111115 1,1I1H A1111 ' 'S' is 1-1- 11l'11111'1'S111. MZLV11111 1.11111 1'1111111, 1:11111'1't 111f1x 1111111:i11. . ' ' 111111 1'1'11111.14. 111111111111 111317 111 11'211'11' 11lf1'1T21'1l1' 11111 -4, A. 11. 1112?1 1I:11114111. .111-sv 111121 11111 -y1-1111. 1111 1.1211 1'111KZl!1. 1'11'1'011'2111 111317 1'1l11XY2l112111l'1', '111l11 11111 ' 1 S. V11 -' 1.127 1-l1y1111111s. Yi .2111 111112 1'111l1111s,.1111 -s 111112 ,1111'1qs.111, I:111Il'1'1 1.111 11111111111'. 11111111111 11112 Wils . 111111 1112111 J11 S. X'111'1' 1.112 1:11Q11, x121"111 111-11 W 1-1 1 , ,111 1111111 ,, .11111 s1111. . ' 11 1113111 S2111 111111, 1.11is 1.15111 1311121 s, . W 1113111 11111111111-14, Ver Y 111117 11 '. ' 1 111 1112111 ' H1111-.1'1:1 '1-s , ,, 111i111 1111111111-111, '- 111-Q 1,1112 gb' 110111-111 .. 1 .1' ' Y 1115111 11111111112 .A11 1 ' 111' 11111 ,' ' . Paul 111-1 - 151' ' . 11111311 , 111121 11L1Lf111'S,11l11111'S , 111111 jh' l XX'gl1-1- 11111 11y111-11. I1 -' 111212 111111.1.21l'l'j' 11135 ju' 1, HH,-1,111 111717 1.211111 111-11. 111-' 1 111125 11111111111 1111111-1-1 111.111 511111,y1. 111,111-1-1 1112114 1'111-11. 1'11'2111i 11111 .1-1?.:1f1111. 1:11111-1-1 1:::: 1151... 151,11 111311 1'2l1111'5'. V1-1111111 111111 1.1'1111111f,1111v111 111111 T1111111, 1,11111111 1.12111 1'11111'11I1, .1111111f 111121 1.1'11.J1r11'1'. 1111111-1-1 1113111 XX' 11.11, 1211111-1'1 1112111 - 1'111111, 1511 '111 1113111 N1:11'N11:111. A1111-1-1 111117 W111111, 11:11'1'x' 1113111 U 1'1111j'1'. .I11N1-1 11 11131K 311111111 11111111111 111517 Y11111115, .1111111 1-2111111 111518 111111. 1:11111'1'1 1115111 111111-1'. 1111111111 11112 - 1'1'11W, 111-'1111' 1113111 :111111.111'1'111'1'1 111111 111111111111111' 111N1'11g 'Y1 11z1V14. 1.1-11,11y 111111 xv111'1'15. 1'11111 11111 111-11111-1'S, .'2 '1 111214 N111'1'1X. 11111121111 lil! fX1g1111xgg11'1"y1g. lf, 11122 .- 11 '1'2l1111. 1111111-1-1 1113111 1111111. 1:1l'11Ill'11 111111 W111111. 1'11111'111s .f11' 1115111 -1-. 11111111-1 1113111 l'11zf, 1111 11-111 111111 1y1,.,11, xxg11,.,- 111-12 111f111111'1-. 1.:1w11-11.1- 111I111 1'11111-y, 11111 115' N1211'1i 111211 11l11111,11111121111 111111 151111-yl ,I111111 111511 K1ifN111Q 111 A1-111111 1'Iv:111N. w'2111i 11111 111111-1'111111u'11. 11111121111 111I111 12111111-s. 111111111 111111 1Z'1111c111. -11111l'N 11111 111-111111, 111-1'11111'1 . I 121' 1113 1.01 1115111 ' Q :xF11'1'2l1,1. 1'1111'f'111'11 11111 1'I1:111':1111, 1'1v1-11111 1111f1 101111. '1'1':v1s 1131. G 111111111-. '1'1':1V1s 111151 111111-1111. 1111111-1'I 111111 1"11x, 1':,2lj'111I1I111 1.11 111-'11, 1111111-V1 111317 V11111111, 11'x1i11 11111 11'1x, 11111121111 111-11 - 111111111. 11111111111 111131 l1:1g111', 117111121111 1112-111 1l111'111u, A1ll1'Y111 111-111 1 1321111 F'f 8'-:ix X 1 X 4 V1' 17 Arm 'Nm N5 T Hx 11411 11.1"-N 11'13 11-'1r:I11-11, A111111 114537 51Qf':.z1".1f1411.+- 11',1'4 1'V'11'14 '1'4'Y1l" 1911 X1.1?111, 1l:1l11' 11'1l' 55.2111--1.41. 111-'AL1141 1L4Z'4 1"1X"f-F '11l11"'x 1Y'75'1 NIMH 11-11111 1.411 f1:1.'-.t'..1.w.1- 1111- 1.4'N1.1X11'I'. 11I'1'f 11'1'1 Nn'X'11f1, .1111.:, 1.'1f xXl11l"X, 1.f111.41 11'1: 14"11X'- 11211111 1l'1fF X1"1.X. 11.11111 1Z"lZ' 111131 11.5 .4- 1l141!1z1'1I1 R41'1'f1"'1'1,- 15"-.il--A174 11'11 11:1'41411111., AJ". 1L'1I 1411" Q1'1's1Y. .111'1.w 11 1 . .13 . 1 .1111-1.1 1 1L'j'1 .N11'11.111. 31. 'rm' Cfn.1frCI11.11'11 11.1r'..'!v'.'CIH 5 Xpgzv, 1'f'.1'1-'1- 111711 111.1-ig, 11:1r1l. 11417 1g,.1-,.,,jQ- ,11,1,4,- 11.13 ,Xyz-.I.1-1...1111 1.'L1 l.1.. j.. 111111141 1L'11 1 1.-111,-1.-1 13411 11-:g.., 11115 11412 1111-.n .1.114A 1.411 12 ,,,. vu 11, ,V 1,37 111'41,' T.. 1x1 1.1 ri.. 1.'11 411'1' 1.114111-11 fl'11 1.,,, 't 11111. 114,27 411':111'4. 1111- .1 11.1111'1 1111 1 1,M,1,,,, 11 1.411 1':X.1!1z '?1111.1 1L'1I N11-1:11111-,. 1111111141 11' 11' X1 11 71,13 1-X 1'."ff1 .111!:4 . 1'11.Q 11'Q1 5f'11'.1'1-HV. 1l WT. 1711 X1,111,,g-g1'1 14'1g1'1',X 11'1-' 51' t"1jJv'.111z..Iz 4' 1141! 51' X'-.112 1,'2i!.1'x 1311 51121fI1,11I1Y..t1'1 1L'1I 511-'.',:11', 1511131 N 11411 V V M S'--u 1.-, 111 11'1,1 S2115 111. 111111111 1.'1Q 11 ,111 fgb S11-'A:11!. 11:11.11 11111 .'11xx 111 1"11-111111-11 1143111 , . . 1 1 , ,1 ,V 'X A ,N A 15.5 CAN, 4, l?11111:1.:.. 1.1N..::1.j' 1.',.i' 11.11-111 ly. 1 L 1 IIWYUE. 1,171,116 111.11 .1 114 1' 11--117 1i'1i' 11':1c- 1111111-1. 'IW1-1431.111 1.':L' 1X,,:., ,H 11.11, 11.13 11'11:111:'1-j..rj1r1.. 1.4. 1-VM V 1,,11f.. 11413 1.41111 .l..:.1 11411 ' 1:1111f"'n-1. 1'I1.7x'1v'11. 1i'SK 1,41-'1w1'.1u'. 1C.1' 11121 K V 1.'1,.. 111,111.1 131,-1 1l:1".1'. 1111.111 ..'11 51-11111111 1111114111-1. 1Z111'.1' 114.3 3f.1v1i4i1g 11111 9141115 ,1.-.1 1:1 3- K 1 1 1 '11 1111... 1'-114 Huw' 1.111 X.1:'f.l11".1 1l'fi' SPORT .L PEP SESSIGN ll 1 Il on HIUN lll fouh It xlph F Id 1 coxthed the xthlttlc department through 1 xolx Nlltuwtll xt u zulu too t 1 p zu ot ootn lllllllfl' L 1 xt umm btctuxe ot tht Nhmtxqe of plu eu W hen tht mld xsmtu xe mm ann ed It found 'Xloxton N b uketb lll fam 1 xgun lIltlL1p1t1IlQ.f tht NpOlt Nlorton s huktthtll team hld out ot It N mmt xuttuxtul wcixtblh tm Nun 11 xt :rs T1 uk md N111 mg bi eb ill Nhoxx ed th xt ex en though thu e xx 61 e few box N Illltlllllltlllg m xpmtx NIOIUDII N TIXLIN xxue stlll to be ftucd I 11,1 P1 tx nun J . ' . , 5 'Q 5' I ' , Q ' f sq 1 . 'JL ' .2:m+sf-- 1.2-ft to "gli flt. Joh s , Il. IM " . I.. Sta-uri. J. Bzxuntzm '2' '2 ,.CQ'22'1 2 V 2' ' .' I'32."2ll k hx l2'1 'f lzlli " th'f2ll."2.' x 2 .1 . x -1 c 2. 2-v -kw- 1 2 - V323 . ' .' 2." 2 ' 3 -2 ' 2 M' '. . .' 2: 12 2 2 1 .' '2' 2 .' " zsxz .' ' 2 ' lf ' ' ' 2.'-' 2 ' y-' L. -Svh - 'S ' x-L, -x. S' 1z.x. Di rl "f 2-L., .1 BA KETBALL F11 tlovu fkmellngl left to xlght R Etkut R 'Nlundx Nl Pvan ll Staclxu F I' lx t Qecondlovu J Vlllllams Stude'1tManage1 C Rankm I Ram-ex R Ab hu I' Blacllu R Bunch L Sandeu H Dotts R Pearson C Stuart Coach Rxlph F Pciu TPIIFCIIOXN R Xan Hooc P Deeds E Gu hwa XX Jupp I Olllcl I C l yn 4 I SEASGN S STA QISTICS Name Rankln Charles Fx ans Walter Absher Robert P arson Raw Mundy Robert Brad ey Eugene Bunch Robert Dotta Harold Qtuart Clay ton Qtucker Harold Ramsey John Totals 273 Page Fifty- ight FTA 1 PC T 9 7 FJ 0 00 D SCRIMMAGE Left to Rlght R Mundy W Evans H Stucker C Rankm H Dotts R Absher L Sanders R Pearson R Bunch SEASON S RECORD MORTON 45 Raleigh 23 Morton downed the fightmg Ralelgh team 1n the openmg game of the season by a score of 45 to 23 The Tlgers were newer threatened throughout the game Charles Rankm led the Tlgers wlth 19 polnts whlle Schnelder talhed 9 polnts for the losers Cambridge Cltv 31 MORTON 23 The Tlgers first loss was to Cambr1dge Clty 1n the second game of the season 31 to 23 Cambrldge Clty led throughout the game holdlng the Tlgers to three polnts ln the last quarter MORTON 27-Carthage 16 Morton defeated Carthage on the opponents own Hoor 27 to 16 After the first quarter Morton took the lead and never rehnqulshed xt Page Flfty nme iam lllllltl 1 111 2 lt uikiii lul tht Naming with mm pom S oxxultlmtlx mx JN1Kl it 1 uit six api HON 75 Mus 2 llltI1lN xii mum mm iw 1 N t u om ui on mu N xxx xx ls LUIlS1llLIlll to JL mt flu lx 1 NU xu thong N 2 ood me 2 i 2 2 Nt ning xx lx 1 x ut alluded mmm: 'eh xx ii 2 0 2 N nm pm Milrm 74 Nl0R'l0N 'R fun Nlmtmi mat 2 i N o mc loxt 2 ountei '76 to 7 Thi umm 0 2 1 um gzmu 1 t e NL 2 NN x se in ut wil 2 it t 4 hut md ww quirteix NM lo t th2 but tli mu to get thi lutkx Countw Horse N me 2 1 im 116 1 2 mix 1 nwn t illiul fl puintx to lt u 2 gen nt ui en it udmi with 14 poi L lrthigf. Pb Nl0R'l0N Z1 u higt 1lbLllI1tX6,Cll1llk to ulngt in 2 illltl dete it it tht hm oi tht Tigux md did Vi' to 7 lhm lx unix wt iitul off fist in tht rm quirtei to gun in ulgt it tht h ill But tht 'ligtix mme bank to tie tht Nt nt up in tht third qu iitu ln the im il qu utei Morton xt irtul 1 i xl x but tell hi it lux 7 point Cmmlxxin ot the R udcrs led the scoi mg with 10 pmntx tlowlx tnllmxul ln -Xb hu ut Nloiton with 'J pomtx Nl ns.-7x NORTON 6 une turned luck 78 to 76 Thu gum ilw pmxtd to be in emi mg ganie lx onlx ln 1 Nlight m uirm the thiid qu utti found the store. tlul 0 l T 1 mu muutei xx lx 1 tight ill tht xx is is each te m ought clupsi xtelx toi pu xuxioii of tht lull Tht gun want off ui e bill in tht l'tl lm N 2 thu wut tixing to tie the scart in L L10 mg wtondx , ii lx uix ll 2 xunim. tm tht Timm mth 12 pomtx xx :fm lul Mus wit 11 pon x Iemssille n NIORTUN H ntoii lost to I uxisxi 2 m to 71 Iwln ll u x 10 Iuxisxillt st ll N ul X x 1 c In Q wcoml qu utti Nlfntfm ln 5: xii to do 2 tht 52 ip lntxuui them but Lewis e le 32 i ll N mtcmx mlefcn e in t 4 thnx quutti xx LN not good uioug to 1 Luxisxillf 1 lu ou xwiu 2 UIQIN Nlortunx rill he xx 211 in -umcl 19 pomtx to LtXK1NX1llL s 6 vs I1 enough to mtiwrm thi lug. lm ul built up Ala hu xx is tht ltfu IDL, xuirti with 8 pmntx Ixnlghtstmnn 17 NORTON I0 4 li xml fm 2 4 2 rm xx ix with tllill nth I1Xdl lxnig N in with tht I lLUI1NXXlIlIllllj,IlIl 1 I1 ini, umm Jto Ixnigrhtxtmxn led throughout tht gum but onli ln slight m IILIIIIS n the tint qu utei knight toxin lul fl to 1 -Xt tht h nlf tim: tht store N xtl I M in gun went fu 1 emi N two mm 22 Rink 1 pi ll N et th it xmulrl h N Iii immci lid the storiiig or lxnigrhtxtrmn mth 10 point xxhlle Rfmkm xx LN high tor Nlortmi with A I' lu Siictx ll 'Q l l l il 11 QI il -5.1 -1 the '1 2' 11 ul' tl tl ,,2 m 1. '2 " 1 1 .1 ' " " ' 1 ' T-', " full 11 1 .1 1 .1 lj Alsl 11 ill l l'l'2l'S1lIl 1' li 2 '21c21. Mm 11 .1 2:-. 20 "' Th1 st l1 .1 1't w 1 of thv t'2.1t21st g22nu1,1 on h21 l cal - tl 1 as M 1t llmpi 11 Mays 1223 to 20. .12 12 .1 1 111 l 1 one t' tlltl tougl 1.1t ttlilll .1 in thv crunty, .1 11 ht vo had A 2 Lf l 1f1i s 1. Th 1 .1 11 1' '2 .1 p 'vttj '1ll ' 1' 1 2 the Tig, 'l 'l1 W lt'1 locl May: with ' 21 'nts. 'Q . ' 5 gi-. ' .' L: Ag! . ' 1 2 tuugrl wiiiity t2121m in .Iilr y 2 l .1 th1 ' cnc 11 - LR. 's 1 ' 11l t lw12 g l 2 1 2s h .1 10111 121.1 clo: ' 1 1 11151 t1Ll2ll'ltll', tlw s- 11 living ti 111 2 h 1 2 .1 11 nd 2 '1 s 1 -2 11 11 7 .1 ,1- .1hc " 2 S M'l1 .1 l2 l't 2t tl timv. l' 12 2 '1 . ' .1 , 12 l th 1 - Ti 11.1. l'.H211o 'tl ltl 1C'2 1 ' 2ls 1' 2 'nts. 'Z 2 111.. ' . ' . '--'1 ll c'i .t 2 ,-' - ,Si ,-, 2-1 12 iz -'x' x'12 E 1 2 ds ' 1 'f1'.12 ',Lm L11."1'2'l1'.1.12'1 2.1' 163' ' 1'1 1'2 2111. .121 2121.1 '1 s m' ,'L ' s. ' 1' ' 1 2' 1 1- ' .' ' K. . L, I I. ' .X .2 A S ,. ' A . .' . ' -,I - . 1.8 . 2'-25 Mwtmi joui1m1yecl to Mays tu try and mukv it two over them but 11 2111. L. 2 "1 2 .1't' 2 rl Z.. Lv "2'4.r Z.. x .Q 2.i.. xl" X .I .4 21t2 21l. h11' 1th12'11 12.12 f 2 1 '2w'2.' 1' 21 f ,,-2 , .2 1 - 55 , 2 ' 2 2, Vth - th 2 ' 1T'i.11s h2 l.12s f '1 .1 1' th1 1 s' .1 1 1' -u Pu C12 .1 l1l th 1 .11 1' f ' 1 1 'f 1 1' ' ,- -hilg Wfl 1 1 . 1' h - 'it.1. 4, . 1' 97-. .' Z." Mc 1 .1 21 1'll 1 S37 L' '1 1 2 . ,1 1' 1.1 2 1ted f21.1t 211 vas in thc1 lead at thv Ulltl of th21 tii1.1t 1Ll2ll'lt'I' 8 ti 4. the 1 12 1s1 xri 1 , 1',-- " vill 'lllllll f at l21lt'-tin 1, 1-1 to 12. .I1 11s ' ht '1l 2111 12.1 1 h - holl 1 1' 12s tl t.1' '11 th1 T' 15 to 33. 2 2 y in t 1 lust f1ll2ll'tt'I'. 1h1 tl 11 .. ' .1 1 1' 1',- , 'ag ' otf 1 1 'f 12 ' , 5 -- -25 i.-i' , Th1 2st LIZ 1 fth1s12s 12.1 1' 1"2" -1"1 S, ' ' ht.1- Q' tm' , 1' 1 1'2l1 .1 " ' ' 2 th1'll' 11,2 1Z'L 30. ' ' .1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ,1 'f 2 1 ' Q I s 1 1. T. 2 12-' 1, 1,11 1 was .1 'll ir tl 1ii1 i'21wn1, 21 to 133. Thc1 f' 22l 1 fl' till S11 id: s 2.1 2 il It 'i 21 li21.1k1 2 1 21x11 tiwl thm1 .1c1m1e1. 12 11 1 1 ' f -. . .' ' S' . ' 1 I ' vi D. 1 v A Y. H BA EBALL First Row lefttoright-J Williama studentmanagu J Ollie: A Bakcr I' Bueh XX Evans W Carpenter C Stuart E Eckert Back Row left to right R Eckert R Absher J Ramsu H Stucktr R Mundw E Bradley G Loy H Dotta L Sanders Of these boys pictured aboxe Coach Ralph E Eder picked nine boys pitcher R Eckert G Loy-catchers W Bunch lat E Eckert 2nd R Mundy whort H Qtucker 3rd R Abxher J Ramees left field W Carpenter-center and E Bradlex alternating, mth W Exans on the mound and right field With Spring coming on Coach Eder found a fevi of his team membera mrsalng so he replaced these boys A Baker lst E Conner left field E Bradley or W Exam,-center, R Pearson right field Page Sixty one ln - - -.- . Y for fall baseball. The nine he picked and their position were W. Evans- 3 . , . ' sz . - Q 3 . - 3 . -. 3 . . - 1 . s , . . g- 3 . y n .Y ' I l r " 1 ' ni . s 's, . - 3 . - g . 7 . V ' . ' tl 1' , Looks Safe rom Here, Ump' C a t c h e r Robert Eekelt R u n n L 1 XX all we Calpentex Pltchel VN alter Evans Although we had a disastrous season 1n the f ill loslng both games vue Splceland marked our first uctorw 1n two yeals Durmg the fall we lost our first game to Knlghtstown twelxe to SIX on the Knlghtstovwn d1amond Greenfields smashlng nlneteen to one xlctory was also away from home Besldes our x lctory ox er Splceland we lost another game to Greenfield by the count of fixe to four Page Slxty tw o ll 77 l F- . 9 X -Z '. 2 , . . , .: f ' '. s . s s ' z , ' . ' played, we came back in the spring to break even. Our 25-2 smashing of l D , v. K1 . r L v v v ' 7 , . f . vu ' Y K v v ' , v .1 Y TRACK A Q et o ll 1 1 0 D R 1don R AllSllLl L Stead F Bradl x 111 I D1 1ke L Raul-e1n 'VI fdlNlll R XdllH0lDlx R EC ll ll J pp Co 1eh alph l' 1 QLIIIQI H Stn e1 NIOIUJII rll1ll1lltN got Llllll6l xx 1x Ap11l Z4 under the NLIDGIXISIOII of 1 h lx 1 h The Tl'lllllltN h 1d hxe 1 tllllllflg' lettermen Bob Absher Leon Sanders ll 11old Stueku hola lfeleelt 1nd John Rdmxex John Ramsey xx 1x clllen l the llmefl Ne1x1eew me xxas no xx lx some good m 1te1 1 1l LOHTIIUJ' up IH LQSll9 Qtead W alter Jupp Bob xlundx Q 0126 Lox R1eh11el X an Hook Charles Rdnkm and Eugene Brddlex NIOIUJH Thmhee had foul track meets bendex the S ctlonal track meet xx h1ch xx IN held It Rll'wl'lXlll6 The fOLll track meets lncluded txxo trlanglar meetx 'I he m et xxe1e xx lth qDlCtl'II1Cl .md Cdmbudge Cltx the trmnglar meets xx ele xxlth RLlNl'lXlllL and GI'99I1NbLll1I ind Cdmbrldge Cltx and In oxx nsx 1lle The tl 1ek e won xx 1s xe1x good thu xe ll Thex xxon txxo 'md got Nt ond 111 the tllllljll ll meet The lbt meet h 1d not been pl 1x ed xx hen the R tloxpe t xxe11t to pleee The exentx 111 xx hleh some ofthe boxx 1 111 xx ele B Absher I'I1g'l'l 1ump Shot put 1nd B1o1d lump L Sdndels NI1le ILIH H6111 rmle M111 r lie H Qtueker 100 920 h1ltm1le 1elf1x B Fckert 440 mlle reldv Plge Slxty four ' 1 !. .xx . A K 1 'T 5 'Q' f ' . 4 .1 1 . 5 ' P- 1 1- 1 I 4 X , V X A 1. T . ' f . ' 5 . . 1 . '- . ' I ' , 1 51 I.-f t "eht- -J. XY.ll.kllNS, J. llic1', . 11 ' . . . .' ". . 7 . .. Qj. I. liv-'e1tts, G. Loy, l,. Sz de-rs, I. 'z ", '. ' ' . 1 . 1' ' , . ' '. . li"t. W. Ll . ' 2 ' li' I. lile-1'. 1 '-- . . A 'k". Y ' ' ' 5 1 v v. w. Lou: 'z lp E. Eder. 1 ' 'M' z ' 'H 1- ' ' 1 . J . 3, 2 1 kv I X ,v 3 x, , 3. y 2 . x- tv. . 5. v .2 L. 2 x my .1 f z ' 2 .' 1' " - 2 l " 3 Qt with us for the track season. There 'Z .' 1' 2 ' 'UZ ' . b f l K ' , v' , T ,Ye le ' 1 " z ' " ', 1 ' 3 ' ,' 1 ' ' ' 'z .' 2 z .' " . ' J ' ' ' vi. l 1 C15 W" " 1 ' H ' ' " 1 f ', " - 2 if f , Q -' A- v' 3 1 my - . z . ' X' v 1 . . . .' , ' , -2 . - S ,Z L. -2 L. - , .tv 'Le tv 32 1. vv . . C L- ,C ' , U2 2 v 1 1 . 25' x x 2 x i ' ' 1 I l ' L .1 l ' . u tl x X vhv 02 1 1 , iT ' ' N ' w ' - ' . K. . ' ' ' i 'Q . 3 -V x'-"-- ' - ' - .A 1 S27 . LV' . ei- Y-is Q 2 '- ',.3.'v: . J -1 , ' ly. 2 ' - WORTONM79 LAMBRIDC E QITYW32 N N I N UN N K 1 X 1 ll 1 Numm IFN llnl Nt 1 N 111111 11111 1 N 1111111 1 111111 1 X K 'Xl 111 1 111 1 1 111 I111 11 HI 1 Ill an 1 11 Xllll XII1 11 MORTO M60 SPICELANDMJI if N N NNN J I K Pl 1 N 1 1111111 ,NN 1 m I Iv. Numnmrx YK N 10111 I1 I 1 , x 1 1 1 1 N N x X 1 I 1 1 xgn blxtx thlu. I N u A Y W W 1 Q I - ,, . - ' na 'l'111' 5ll1l'tl1!1 'l'11i111ivs XWIII t111111' .'0L'1llll1 ,'11':11y'111 11111114 11111111 111 11111-11 stu 'ts 211 1111- vxI1v11s11 111' l'z11n111'i11!v F1151 L4 'l'1111 'l'11i111iu.' 1111111111 T13 2 I1 lfwiuts 111 722 1 ZX t'1+1' 11111 11:1-rs. '1'11l,' 11':11'1x - 1111- 11 was 1111111 1111 11111 11111111-'s 111111. M11 '11111 1111114 11111 I11'.'1 111z11'11s 111 1111111 II1lll' -s 1-111' 4'41111111'i1lf:1' Vity. 4' "1-.' z ': ,I "Al - If -nl l-"rl Sv- 111 'I'hir1l .- :IN lIl1y11.111Lf1111l1l'1111'w 1:11I11i1I11N11 Xv11!1I111111x 1511 1'1I'X1Il11x1 1111.11 11111 yd. 11:1s11 SIL' - QN11 N11 1115' 'IXI1 N1lH1l'l' MW Ln 52:11 3111- 111111 S21 -rw N11 I1111111- -N11 I'11:11X-111 1311 :ILT 2211 511. 11:1s11 ft "-' M1 N1 1111- 1"1 F11 1 IV! :SS 111ly1l.11.1s11 M1 5 1311 1,111 1x11 l'111ff111 W1 "' 1:1111 31111 511. I, -xx 111111111-s 1:2lI11i111 1311 S111:11'1 4311 1'iIXII111.1 2:15 1 yd. H1111 Sww 14'1 1Z1.111115' INI1 S, 141l'l'S lN11 L. 1312.7 Halt' M11 1 Ilvluy 11ll!1111'-120 3157.5 3111- llc-1115' M11 11111 I T' I'11l1- Y2l1l1I 1-111551-1-5 1141 8144111-X 114 .I 41117411111-1' N1 :- 3' 1 12" 111 "1 , up Y:111111 111 tMP SN WW .X1'N1H'1' 11111 1l:11111111 HVI3 5111111-5 14'I 4. ZZT' 11" S11 P11 .fX11s11v1'1N1b N11-11111 4l'1 li11f11xx:1 1311 IT' 41 1 1' 111112111 . 11117 Loy U11 AM111-1' 1311 I':X'll11X1x11 -I ll 'c A . V, . , H l 3111114111 111111 t11l'1l' first 1111411 me-1-t 115' 111-11-:11111g 5Illl'1'12lI111. Nl-.,l. It 1vQl111K'11 11111111 1111151 111' 11111 mu-t. I1lll.' 1-limi11z1ti11g' 1111- 1 :,'111i1115' 111' 171"'2l1i111QA 111' svttiw Q1115' I'l'L'H'41S. ' 5111 '11 SIH1Cf'12LIll1 111111 1111 11111'1ll1-rs. 1111111 11111'l11l' 1--11-1114 xx'1-1'1- s1'1':111'111-xl 1111111 111.1 list. .' M1 -11111 pp-fm-11 111 112lXvl' 1111- 1111111-1' 11211111 111 1111- 111 511l'S, 11111 C1111-111111111 vz 1111- 11111 1111 11111 i11th1-c1istz1111'11 1'1111s. Mr ' tunk S1-11111111'1h111.11111-11 111 ,','11J11' 1 l11'st 211111 1'111 ugh sac-111111s 211111 thirds to cinvh t111- wt. 'I111-11 lf 'nt lfirxt .'4-' 1 "1 irc .- 11 1"" 511- 'iivfl 51114'1wI' 1311 X11l!11f.' 1111 11111211 1.'l -H "'l'-3 M1:"1:U'1 -x1'1'1f'!11T" '51 Il11M1-11 ISP SIl1.f14'I'- INID 'gli Qlfl 5'11.11f1N11 S11H'1il'l'11x11 Nl 11511 1,'1 I,.,:1 4Nlp 3,111.11 11" y11.111f11 3I11I11X1:xI, 1,111 qylp 5I,.:,,1 131, 4 1:12 'X'iy11. 1:1171 .XI1f11'LfJ1lt' 1,'1 1l1'.1If11y 4XIp I:115,,-l1- 4S1 112111 M111' 1:1'12lj' KI1111111 N1111- 1ff'1s15' NI11'tr111 - TM 1" 1115111 .IQ111 Y11nIIf11k4AI1 1111111-,1!.'K1l 11,511-I.1y11i1S1 f' 1"'1f' Y21,11Y 1'f1111'1z11111 :fr H11111'-.1'1pp 11 -I '-' 9111 VU! .VX1-shr' 4x11 li1.x".'.:1 41x11 1111511 151 Q ' 121112111 .I1111111 f'11p1'l:111111S1 .XM 11-1' M11 W'1g1h1 lfy .I '- J, A " , , . U " C 4 ' ' '- SGCIAL LIFE 1 1 1 1 N 1 f r 11111 11 lc11111ff .1 11111 111111111111 111'11g:r1111 111 11111 r1.1111m1 1 11 11 111111 1111 N 1111 111 11111511 .1r 11111111151 111r111 11.1r 11. . 1 1 N 11 1 1 11n11 111111111111 1n1111x11'11 N1 111 411'11Nf 11111 1111111111 Hifi 11111111 1 1.l1LtN 11111111111 11 1.11 111 11111 1 1 1111111 f .1111 11s1 111 . r1m111.11 Nl 1 11 11 N11 1. 11 N111 . 1 11 1111111 N111 1 Xktrl 1111 1111111 11.11 1 1 1 IX 11111 1 11,1 S1111 110 11' H2111 1v111vk 111111 1111 1111" is 111- lj 111' 1, '111'11 1-111-s .Ia '11 2 11111 1111-', l11e11 11'1- 11-111 111111111111 111 11'111'1'1' Q11111111, 111-1"111.'1- M11 1"1111 IC. '1'1111 1, 1-1'1'1 1111 211111'1'1'11'.11' -1' '- -' - z ' - - " -111. 1111- 1'11- .'1 1:11 1' 11"-fl' ' .'1 'g1111- " 12111-1111111-'s IJ'1y, 11'11-11111-111111'1-11' 1' 11 - 11 - ' - z ' Q - :11111 211111 111- saw 1111- 11111111-. U11UI'1' 1'11r111- 1111- Wz11'1-s." Ul1"f1' .'11.'t1'12. 'I '- ' ' x'12 "Q, 1 A 21' 'j,!11IN 1'1-1: 2 ' 111-1'11111s 111 '1' 111'11 111111. 1: " 1. ' 1 jf 1111- S111111-111 811111-. '111 1111 z -- 1111514 -111111 1 111'111-1' :111 .' 111 '111 1 llT11t'j'. 111111 .'-'-r'11 r11.' 111 1111-."1-s 1111- 1-1111-1111111111-111 1111111111-11 115' Mr. 'l'111111, 1111-1'1- '- - '1111 1I11'1' z s ' '1iSi111111211't111S1111l11' 1' ".' ' 11s. 11 rx kx".. ..-f' . Jdo,,!-ld wpgig--sq-v-!i"'N"""9" COTTAGES W ,zfkarfmw IIRIS KOTTM PS B038 l0'l'I'U I' Page SlXty sux , r x A A ff A ,f p nnhivs U L L K ll- A Kf' .1 f- V ' . ' N.. 4. J- I' .::::. , ' " qj-S 1.5 . 33' .. - . .. 1 , A H 5 D, on , . , ' .45-qw Q .. f 5 'f 'kg L, ,... , ' L ,V M-V, x .xv I Ax 4 I Jn n 1 I A -M-M ,M . , f, , m N , :nz :::f' I STUDE T STORE THF B hind Ubllfltil laft to xxght A Iovcll Mrs fcolge T Purves SJPCIVIQOI A Biddle M1 fQ0l1.,l T Pulvms SUPQIV1'-Ol D St4l2'VSlCh In flont of Lountex lcft to llght I Fxuett C Fthelldgc L Cloxx M Vxatkms I Ilxxm A candx stand set up ln the mam hall of the Admmlstratlon bulld mg proxed to ba the beglnnlng of our noxx successful Student Store The stol xx IN tlken oxu hx NIAIOI and Nlrs George T Pulxes xxho chose students to clelk m the x 1ll0Lls depaltments The NIOIL xx hlCh IN open exelx Satuxddx and sexeml daxs thlOLlgh the xxuk 1s usu 1115 hlled xxxth lzughmg XOILQN and gm chatter as the studentb bux undx and Othel small artlcles, Pxge Slxtx sex en . W, ' f '.. ' x . r .M rf 1 t . 3 Q I' : :A ' .. I oh- 7' QT 1 3-' , .I I ' l. v' ' -' - "1 -feff 1 -, if ' . rx ', . ' , Around table left to right--D. Grimes. F. Karas, R. Johnson. ' q vi ? x ' l v K1 AW: 1. 1: 'e 'zu 2 1 '1' " . . "S, ' ' Q1 .' .' ' 0 , 'Z '- .' ' 1 v 1 X ' .tv .1 2 Y ' 1 '. 2 . ' .4 .1 l I 'V I 4 xi V , . N- .Q 'Y . . . . kj 2 H '-.' ' "Goodnight, Sweetheart" Though the man shortage 1s definlte the glrls at Morton seem to find It not too dlfiicult to find an escort to md from ou! xx eekly shows and scattered games The partlng, aboxe IS tVD1Cll of the close of the ax mage date nlght at Morton Page S1Xty elght ' .' . , 7' .' c .' A1 2 . . L. T - L, 1 ' r 1 'S ' Z X L- 5 , , v x -. ,- , I DEX 141 Rn ru 37 mx 1114141 lxoll US hull -X non 1 1111 1 4 NlLk fl 56 111411 111 QI 1111 Norma I n in mde 1 ml 66' 6 1 ulle x u fc nc D Pl LL Ihumdmi I31fmn 331111 m Bunch Iifllli it u 3 :ton H4 1 1 61 v in uhcll D1 4 144 1 6 7 1 uf S 4 1 1 0 66 nn Iugm ummm Cerngm 10 rm 1 I 9 1 mx 96 1 um, u 44 luhn Ie tx 9 mph I' Dun 34 x N J on 1 X 4 1 mm IJ 4 1 u N 1 D cd I4 h N 0 Ihnms NI ll X IQUIIHX Dmmox 1 Ro 4 1 rx t 'P V3 M 61 1 4144 lmam 4 ut ll Hi I' Q ul UQ 61 JJ alt uhm N 6 f 16 xl 9 4 N LK Q N J lllx 1 1 18 10 61 62 66 6 J mutt x I'd1IlI11,IT.0H C mu I' 111111121011 Su nh wx tl dl 1 cr Pgttx 28 mbex Don 4 Stu no mxtu Neal 3 ,butt I oul 1 xm Nlfuxm a 1h 111 4 m ix 0 l L1 115, N wml 76 30 Gerholdt 6311111111119 14 Z4 MOH Il 40 rdon NI lglltt 1 Gupon Robert 44 frlma orothx 9 4 4 :mu 1 1 L hxxi Ifddln 35 Hfmcmk JLH11 '78 4 zulm Bob erkla John 2 111114 0 n IC 0 lk Holwmb Rubx F 0131311 HQ N314 C h 11144 08 66 cdlm ton Nlux I' 1 meth 9 unt Row 611111 3 Lhlllx Id1Ruth '74 3m itt c1ll1ldl!lt 33 um rum mmm Rath fu 30 '39 '3 lllx un Jun Wdltel 78 34 18 63 llx 313.113 1 1 113 Qillgli 11N Helen 10 31 ndxl P19111 Ixmg. Iuttx oael H mx mb Homu 3m 1 xhmn 1 Lfmhmn Dmml 3 6 nttu NI! 11m Hlx 76 3 ull -Xmn .1 36 ox Helms x Q40 4 3 3 6 lxlfllllx 1 ll C lell 111 Rom 1314.0 Qlxtx mm Al1s:.f:', I -149, 223, 231, -1-1, 58, 59. 61, 633, HY-W , I 'an-28,633.61 ' " , 11-1-27. Al lx: -I02lIlfl7. 'Q - -' f ,ji -2 19Yjg1y66. All'.' . I3 j-53-1, 235. F 4 -, M- -k-45. Allf' , Hiallczl-IT. F'sh 1', 33 'W , 536. I-Zznkm-r, . 4 ' 2:13. Z3-1, 35. F - 2.4 q l':2lkl'l', A 'tl '-26, 233 , -15, 61. Fog 11 fl ' lyn-2323, I3zLll',."- -..F. FL- 4-, -53, Hullc-. We 2-27. Gal V J '30,-21' 35. I-3: ks, 31211131 1 1:1-28. Cal " ,, ' ' " -26, 234, F23. 66. Hilllnl , .v ' 2-26, 35, Ga' 2 ' ' rl 34' 4 H' 4'--1-1. Gvrbigr, C'lifT rd-3333, 33-1. I-34-ntln-y, Murtlm .Io-22. 236. 41,41-1,i5I' 1, ,ui5...f:.1' 355, Hidcllv, Al zffl, 231. 2323, m. 7. G4-I ' f' ji '-L v 30' 34, 3 ', 36. HY E L3 '?2f3, 26, 331, 415. 1. FZ3, ' ,AQ 4 -' .. ,"', f'6.H Gil .' , Joh -27, 230, 234, 235, ', 58 'tan' 'x!46'4 Go ,.a'fz'A-T. ' ' . ll - . . .' ,. . -, , - , 1- 4-335, -14. 78, 59. p ' .SQ U '-H7, Q2 , 236, 67 Lu- , 4114-yHf3f3. cs -' If-4 nu-6449, 331, :a2. 35, 36. Bus! , Frzmk4l4. 233, 26. 332. 33-1, 337, .66 G ,S 4- j 3-27, 5 7, f , CH my - . ull-y42H. 27. - - 'Z-H , f'2ll'IN'Illl'l', NVQ llzxcvgfb. 332. 'l. 62. F6. H -2 -' ' , -3323, Cha .' X, fam 617,157,335 H - - Ng, S-,,1, 26, C'lzu'k, Fw nce-s-22. 235. II ss, Mrs. J h -21. Ulm-, I.zuu'u-26, 23 , . H' 'ks, I, k'l X-28. fvfblll '. C H110-28. 3331. - , -'-21, 330, . C' ', 1 ' f 2-I3I3. H 4 -27, 235. C'm'clrz1y, Mari' rin-4335. Huff, ' 2 ' 1:-2323. Truss, C'hzu'lott0---17, 22. Hughvs, C'hzu'l4-s-1-1. 26, 231, 34. 40 66 VI' V, All! 21-1-1, 26, 32, C35. 67. H111 -5 , A 2 Iliyal 1 -21, -T C'L1'ulz1y. Pzitriciu-17, 223, 26, 330. H , 31 . z " 1-f 5, 236. C'u'ulz1y, Pl jllis-17, L '. 66. Hut ' ' z -..", I F, 336. C'u1't's, G - 'fin-28, I3I3, 236. Hy: , 2 va ' 1-27, 330, JI . 36. DQ 41 11 ' 1 . 31t ,'--r3. 336. Il' " , .Ira 1-28, 2323. 235. 236. Dulrv X, fstvl-21, 23. Joh Q . 1 1 311-27,2 .4 .., 4 23, 36 64 4 rwrfg-L..:zr. Jul' Fx- -66. Ixms. G 'llll-:E-1. rss. 44. 11. " '-L .2 3.7 . 1. Uzxvis, ' -' -I333. Ka 'z I 'z 2-27. 0 -4 s, Pu l-1-1, 26, 332, V., 66 Kava s, F1'eiclzx41li, 331, 332, 3323. 67. 4-4 s, 'ut -L., I3 . Ka: G 'fa-2333. ' . . -,-:4.4, 36. K4-2 f - . 2 . 66. dm, Lilzlefll. 2 ' 3' " --14. un, pn aj'-9, rm. 331, 35, 336. '- " 5-27- Dot S, 11.11-4,141--14.-:z.26, . .66. K 1 - 2 "J-2323. In-4 Iii A-26, 5331, rar. 6:4 L21 4 4'-27. 2 F. -16. lick ,. V D2 -1-30' 34. Lau' ' . Ch: rlvs-3323, 234. ICQ-kv . iw-Artgfzzs. 26. :' 16.68. ' ' ' - 1-27. 54. 23 . H4-k 4- . R 1-1-9, rw, ral. 32. 1. 62. Lvdly 4 N. Will! -17. 335- p -- L0 ' Mariogl. . 66 Iiclvr, Pa lph-20. 54. FI3. L0 ' 3 - - 2-9' 531- 533- 53 - 5 . 67. Htl 4m1f4,cs141-:a:z,67. L Q NEHG. Iivzaxls, C'lzu'zx Lou-27. 335, 336, FS. Luj, ,X rg--27, Z3?, -lf. 58, 1, 623. Eva W2 ltm'-9, 23. ral. :a2, Z3-1. xr. 44, 45, M211 ' '2 'l-1323. 231. yvyl' vm ' MCfz. ."-N-27, z f . .' '- 1 1111111 1111111 1111111 51111111 1 X 1. 1 11 1111 1 tl3X 11 11111 111111 111 1 111111 11 1 11111 11111 l1N 11131111 N 111111111 N 1 111111 1111 Pk 1 UYNI1 1 111111 1 1111 N 1 N 111 I N 111 6 1 111 111111 N N N X I 7 1 11 1 111 111X1N A111115 1111 1 1111141 11111 1111111111 1111122 D 111 111111 H 1111111 11111 R11111111 111 11 11111111111 11 1 11111 1 N 111 1111 N1111111 JJ 1111 1 N1 1111111 1 1111 1 I 1 I 1131 1 1 1 'Q 1111111 11 111 111 1L,111l1'X 1 ll 11111111 111111 1 1 11111 11111 11 1 1 11111111 N N111 1 N 11 1 11 N1 N1 1x N1 1 111 N1 N1 1 11111 1111 N11111111 1 N 1111 1 1 1X1111 St11K1XK1 111 St11ll'Xf1 112 N 1111211 11 1,1 1 121 1 11111 if 11111 1 1 1 11 1 1 11 ll 1 N1 ll 1 U14 3101 z W, 1.1-11-2323, 2111. S1' 1' 1 . ' 'j.I'j,l'j'- 4311. 335. Mclz 1.1-1'11yf Z1-1. S1' 1 , 1. '1111f122, I3Z3. MCI z 7. 312111' A1111f'--213, 3323, 3311. S1-11 1' " ' '. 112111211 111, 3323, 2313, 1'1', 117. B111 ' '11"1111i171T. 5131.3 'V ' '- 111"5'11"'fU- 711- 31 'Ya . 1: 111'72S. S11'1 1'1'11l11'11f'-:1:1. 11111 11Z111fl11,1313. S1111 Wz11111z1fY2T, 232. M111 ,111'11l1'l'S -111, 231. 3333, 2311, 315, 3111. S11 ' . 11. '1-'11 317, 111. 221. M111 - , .I1 111.1421 511' 1 1l211'1' 127- Mit' 1 , 1, 111:-3331, Z3-1. 1' '11i111'1'. 1111111-rt-3323, 231. M, ,1,.,',-5-1 23331 33.1, H1 '1111i1'. 31: -W213, 332, 331, 335. 311 1' 1111 227, ::11, 225, 2213, C1 -1111. 111'11111'111 4321. 111 '111 . 131111-2323. .'1-2111, I,-.'li11w-11. 233, 231. 332. 1323, 1113. .I1 '11 . n1l111'1:1:1. -11 'W21'1- 11 ' f1?1- F111- M1 ' 1 1r1 213. :11, 315, 514, 59. 6 , 66. -'I '11'211'l--'I1111112f4. Ni' fa, 1'1l'2I11'13S7214, 2323. 3313. 51 '- '1"2U1f27- VU- 7131- 211. 515. Ni. yi, ,1,12m.11,12gggg, 33.1, S112 ' . 1'12lj'11l117f11. 231. 335, 58, 131, 1313 N1 A1211-y--26. 3131, 335, 1' "" . 11z11'1111+11. 231. 332. 11. 5S, 50 111 11'1111x'11. .1111-11--211, zzz, :::1. 1351- 66. 111171 1-311 ty 1111.-1--111,2:1,:11,:::1,::13. Q11 ', . I1 'nv-:111 011' .11'1'l'j'423, 2311. 5S. 1. FI3. 1' "" . 1'z 11111'--23. 1111" 1' 1z1.' Z3Z3, S1-1. 1' "1' . Yi '1'i11iz1---253, 213, 231, 3323, 311. 11x'1-1'11111'k, 1"1'z1111'1-s-111. 27, 236. SXX'21111Il1. vI11111l'511'l, 1113. 1'z11'i.', 1111111111-111, 231, 331. 335. Sw: 1' . .11111111-f2S, 335, 5113. 1'11z11'.'1111, 1'z1yf111, 5S, 79. F6. 'l'111'1'1-11, N111'111z1 1'I111111 2S, 335. 131-111 '53 '1'111'M22r2. 3311. '1'111111. A11 -1't11f-213. 1'111111-, 1 111 '1s1'-- -227. '1111l111, 1121111 1'1.--17, 2311, 1' " 1:-137. 1'11'1'j'. 112l1'1-111, 1' ' 11 - 'f1'--232. GF- 112111 111l111i, 11i1'11z11'11f-213, l1S,5S.13I3, 1313. P2 1' -I 1 l-1. 213, :11, 511, 55, , 612 V11-1-, 1:1-1-111 111111411. :111 1 " ,1'11z11'111ss1-1, 211, 3111, 232. 3111, 315. 5S, 513 yjl- .1 Z ,H 213, 333, 311' 3331. 311, 515' 3111 5731 613 Yil' 1, XY1'1'21'1T. R211 " 1 Il'+-f1f1,f1-1. Y11',111'. 111112111-17. 11' , 11111121111--23, 735, 623. XY: "ns, N111'f111'111 2T, 1311. 3323, 2311, 137 Ra' 11, 111-11111 211. 31:3 1111511-1'. 31: 'y 1127. 1 ' , M4 's'-111, 233, 331, I32. 1V111'l1111S,1121111'S72T,f111.f35 15, 514, 131, 113 R11 1,1-1-111-I-11, 3323. Wi11i:1111s. -11lS1'111111'f-11, 231 322, 3311, 1'1' 3 ' -, X12 '1i111Y2T, 2311. Xx'1l5ll11. 11111f--21, 331. 1,41 1S.'12l111'.' 11.1 115. XY111.'1131,N1'11 IT. Rye . .12 '1i211, Z3Z3, Z1-1, 535. 1V1S1'111'1'.1':11'2lI1111'71l,f31,1'f', Q1 1.1-1111 111. :11. ::2, 215. 511, 52, 6 . 1323. 11v1Ff'11f'1'. 1"l'l'11ff11. VV. 1Y1S1'111'1'. Y1'1'11---:11. S111 -rs, Wi1l'z1111f12S, -15, WWI- 1'11'2Y11'1'S '17, 1'-1 '- , A -1- --211, 2311, :11, :12, :1.1, :15. ZH 1 191211111-21 1,2112 - S1'Y1'1l1j' U 1. K QCHrs '5 L by b-. 1 5. '1 'hu L 9' :- L --2 '5- 'b 'hu 'un 'u in nl 'nu an 5 n 'u 1 5 1 is nn on .p . 4-44:-rffef-2-f44:w:-M 4 ' 4' -uw. -- '4 4'm. ' " 'sz wx' uzvsa. QQQ.QQ.Q.Q..4..ljQQ.Q.QQQs,Q'.kQ4 ' ' .QQ vs. K R ,Q . .g.mQf5-.Q.5- A 4, 4 .- ...hx Axxxd-Qu YW-Ah is A AV' g 35 A X Xfqxpxx Q M4355 cgi: XXX ae' A-4 NRSSQEQR.. 'X va K? 3. WRX -'S 'A QQ' x NsANb'vvv-Q., xxx dqfq-gx s X V, X Q- .., Wx xv 194 N QQNQQQ 'YQ Xsgxb . C1795 uw vu 5 xx s nv . x, 'W V, 4, Q V.- QQ Q Q , Q , - - ,Q QQQQQ "QQfs,f' Q '4. wx -- -1 4 .V V ., A Vv- QQ V, ws. . up - Q ,,,,l :QV QQ Q .Q'-- 1, tg ' ,Q QQ: A -Y -Q , -Q.'.kQ1g,Q . A' .4f:I5b:3Si...fw.:2'.f:i.5Qsea::sq,xmi.wQixE..i-.Q4.?3's.4E?5'.fgQ. . 4 Dx - "-'35"35'i'ffT""x'5'5'+?w'Q-.x7.K4"-55-"S+ M E5N'1'f53'35.':' '5f3"3Y"'a5w 4 - Q " - "'t. ".n,v-3.'s'Ge.w9QQ 'xx' 'ag Q Q QQ . ., fILqEQ-3fQvs.'gQZQNRMXjQ,Q.QgqElf3.x+f1q.'XQ' . ' --5-w?'?f3 a. . v'W it S 1 0 K qv 'un' .3 x ss 1. Q fkqxsa 53vX'sgXN5"'v'1'g'-'?5. K ' XXX ' V ' ' xgyh .Q X- 5- ug: 3. s sv s xv! N941 .Qx55QyQ+ 3v:.3:s3,l.:, Q 5,5-is , . . X , , 30, S, 'N'-'-r't""'5'f 'Q-:fr-2 A 'YN' 'W' T1i1f.':.'5- "'3f:S'?S:i:-: sk X 1-zfz.-14: 4-wx ' , ..4., 'S 4-4.1.1-SE-.t2+: fww ' ' ' -. v 1 s v 1 s " 1 ' ' ' ' 31..Q.-.:4::g,Q 43- 'Q.gQ'2Q'l3,.QQwg.f,."e.-:N......."4 Q-:-.zk me :r.44....1.:...9.:... M 24 4-4424. 4 ww:4rqsv.z22 :gmg-1: . '?S0MafS9-1 ' X Rx. X ""'x"vT'I-Z' 4M- 'Y-rv :i:::'iQ. x ' N ' - ' 'X' K 4'-.-Q 211' 'QP' QQ iwikn - NS v xx: ssnmi+ ssxfesxs K v YH X A' X'X!'s X' - .QW K 5.1-QQV,g:z:.3i.x:,,-QQQ. was 2-wi 5 Qggg-yqsgg QV: WW Q vm an ax.. 2....g .7 I E , N' 'K ' ' 'W x 'tif ' """.. -5 3' 135. .-.':f:"i3.::E2+4-'- '?..,E.Q ' X "xii X vxmmsxmxxv. x'v.vv. lk 'W' ve ,fix ' ' 4 '-.uw., +-.".-..1."".-f"-'.. . e. 15 'Q at . vb. K Aafxgg, x 3X v ' ' ' A:.5,T't,,,3,j,Qs.,.,p31vf51 . . wg. vsx'-453:63 in u H 9: VALE, QQ 'N 5 : Y"l:Nl2v-gnAV1- AQ "' 'ifT"- NY-. tiki 'ekyx' "Cf'CW.,?'. 'K "W 4, , , , ' -443 -vu uf-M 5f""9'lff'.S'5.?I"l'.z":1:4l'2 'CW - 'UW ' 'Wx "V W' T7 an "'- v ' ,VWQ3 4' 4 4 1,4-'14-"s"n A ' ' MA A'A'1X4.TA'1ffn"Pw Q 'QI R 'gs vt X Qgslb., '14 vs av- AAJXAA-1x4A.!5aQAAA4 A-.gh , A XA QQVQ xx, Q Q was I-hw -. wi K wnkv Q , AQQXAAMQ QQQQQQ ann-15QpQnannQQ.,A.A-um. A ao..-o-.x M. Nexus."-x-2.x do-. x"4fbf'- 'v-. 'M' 'xr-MR' ' -- H 'ix R. QRN ,K 3. .YJQW Q 'Q Q03 KQV wbggsgyyss v Q 'ss AA MMG'-.4bQ. .PA M M Quin-4 AA-NARA! .'A'. ni-'t.'." xvx x sis: xwxxgs' '1-sxsviyc ny, Yynfvvk 'Q ,vxyJ'v1 W guy L 4Al5q64xlS.:AAAArAr-KAAQYQSAAA -A..- ' qc- 1 Q Q, s, Ka, 3A Qgmx. .Q Q., Q R wvxssgg . gg gvNQ.'s'.Qe vqmxgsxggx XE 'MQ ,Q JY.. . 4 . . .01.,..H K 9 g'Q.V'1"-M J 'wc'24:3'1'+:kfwr4:s.3Y 'tt 2- 'fxlifil J'3"3"""'5""5"e"" 'Z""""J..., ' HMM M 5 il BTX! V -I V W N1-aw-:4.24:+-'2g5.QQ-.3-q .2Ewm'?2-.f'?t4Ef5+?-YS?-tiki-:?.i't....-5122:-mi' .. . 4. ., xx 'N xwm-K asa.. . x-.x .s v.'.'.Qx.-.-. - a A249-.,. -.'.-.-' 1-.-.+.'v.'ov'M-'wqqao x-"-oval eg '59-3 , g X wxxw vu-x55 syxsssx xQsQs gxx ...QQ vpsyr xyr: viii syysxuxi-iQ:uh9,Qy,g .mv vvfc-v v EM, w 'ex rg Q1 'cg 'X 3.'Ig.ve.x eco. -:Ji .yy mv-. -.XE-Half. f-S.-.-.-Iv. . . . . "Y "5" ' " .gf.-.-wi-.r ' " " '1 "M AA,-'I-T' A 4 A A A 4 4 ,Q AAAAAAXAR 4'z.x.'.'.'..'."0.'!AZ" gl AAAA5 A AAI ILAAAAAAA LAY! 4.5: Alu A AA5An4k,:Q:A.AQsA5AA,,' A AAA AQ: 3 A .lr . .h .A... lax. Q-Q.,-,,. AA AAA AA9Ag55..AA'x .xQ.A, 4.4 LQA . A A A A AA A I :A A -'s 'wx my vunx vs-wx .www . Nwxxvik wgvss-v xv yvhfo-uv':'S . x Q Qinxvxx' sssvcix M 1111 X :,:g'g:s'x1xwR:xx'Q'uR:s yxv's'J- u usskygfvxmwh x ' - m -1. vw sg vsvrssssvvwivxp 5, 56,5 un., gygg gxqk ygyggx., s nL.1.vs...w-s.svvxs vw sy-u'.... w. 41' K 'srwkwq -xx is Q A.w.v. . ,,.y',s5y,' ysgg 5 QV, wk' 'Ku ' 'Qi A A Apmbnsnana A 'Neg'-..1ysxs'y.gy,-gvq,f,.,bs-X-.X...-as..-Q v X '95-X 'J'vvX.J'v's:X,NI,n 'QQ' 1qxIbQQQ4"5LA2.4yyuuAAAnA...Ar'A 1'- , X TQ 'y'xQQ's:s:s'1' ax .5'v'w'y'sx:'f'b rss xryy, y 4 Q Q vw W' Q ' 'Q Q' 'Q V? WV,:'Qb:Hp 'shi-'Q ' A5104 ATQ-:AIM A: 19. gm AWN, uxxhsx x xx NK?-begins ss: X55f3Q:VN1'ClQxxf':N5,q', sl gx5':QQyrEs5,lNAK':x?35X Xxxi? '3"s.2'V? Q":1'K " :x 'WWE , -AW . :I Q 1 Q-Cgqf ,Qf ru .zz -:if-riffs:-:4.f-:-z..2-44.:as4es4 4 -ws. ...-4w.4..Q.SY"'x'N- -xx-MY'-'-W'-4 ".."..f 1. "-4. pw.. -. Q- W ,-Ms.-2-:.:af:z: 1 N' K' L v - vnfwv v x-'xkvskiv VU N O Y AAA. nqnng A """' X55 Nqlxs Gus g svvvvsxvvu 15-1-Wsun vw 5, W- -'N I-I-Z0 '-R' R .Q ...ga J.-QR C.: J .v '.-.uw .'oC'r... . mx .r.'."""Li'5.'.,'.,:.-..,.,""' '-" " ' ""' ""'l'. . ::T'?'.-wg.Q.'1 " I 'lf' "' 'ff' 'K AGP -M7 "' ' "' ' "' g,"' ' MN' 'svv'Hv-Yvvyv .. 'VX 'naaxyyw 'www vw 'vfr xTK,5.,X'1-Xsqxpekygssgugw v Lx: 'KN fvvv Nvvvwx nlkw nw, -sv uv' Yxys,-v-fvsvv'sw ug, .vo wvvww v vw vyg QQ, X 5 , QA! PQQJ. x v.sj5,','x .xg 'N 'x.'sQv:' .xsvvvvsry 5 8,3 v wb l yy v W . 2.55. vxgg' my Q'v W 1 .Qs 4 .ia 1 A sxx wx 55 :KX ' 'Siva 'xxxytx-vSN ' Xl- vxxxxx -xxys.. .x'Qx x..xsQ mx X5 551' YW xxtx .xxx-up xxx . ' sN' S M . 'fx x-P was .x 52- .Q. . .xx . . . . .,4. ugvkx x Xxx xv x sv"!s .. 5 S5 .. x.. .x.. wx x sxXvs bt X5 x x Q... any , v4 5, 0-'N nr- xv ' 0. Q.. x x-s.s.x .. A v.-SSN x., N .svsx ss a. s ww. Q r. 155 NJ RN' -. A x 5 l 1 Y V l 1 1 V Y U V f 2. . K " sf ' pq. rg an 1 rx-XM,-:vs-Are-acer:-.Hv,':+'.'.',-.f.-.'. .'.-.w,'., .,.z'f"a-fa-av-B-xwv,'m'4vrr.-wx:-f Q Ai.. .A x:QwxAx!Xx Q s'9'N5ilN uv -5 -,garb ssfwyyvsysgvvsvfpyivv - ausfyypfyiyvv !v',yy'!"s4,L,yy I Y ,MQ QQ, ' K Q'?:':::Q'5' Q' s 'NYY -NX L Vvxxx x sn s' 'nxsbt' NLWONX '54 X55 'Jc'5v55'3'v'1'Q"ba NSIX 4Alf,'Q' , X , , , ,f , , , ,s,',',v, .3-W: gbvvv,-xv' v - .339 vQQ',v.l.g,,h,v ' , vwvuxd.-vvvw'vvxy1'vgsA.wyQ'v0l3'Q Vx 1 . . ' xg Q, x vs xx vxwxyws s x wg-s gs ..1. Xwvvfuxl gwxv 'Qf.7,,yy 1vv:fE,:v'w-..'v:':'5:"vYx.QK:ivR!g' 'V ' " ':!'Q-uvvv ..sv-. s.. 3 my-...vxwu-Q-xv xv s. v -5. yuyvvvu 9'1i's-vu...-gp., 5,-vyy ig-vvwhv 394' Vvvxcgo QQx,,,.nQvQss QQ Qs Q:svJQwQs'vQ.'xsv , v.X-,kv 'V-vvvyvv-'qv Lv..,.,.q -'yu v-vs . un xfvsvwswvwvxxmriwwvvsgwvv yvv..-.s..- 4... nn- 5' ...u vs- .. -4.. -.-... ... x v w - n 79" -3, w- v -P 1 x x xnxx 5 .s x xxx px 'hx s Xxx- as-:.A.'vn'fv'x v'v:n:9'.'-'- v a"' 3"-'v'v'v'..'v"-'v " .'l','v'.' YYVVJ-Us' "J"?'v . . . ., . . . . . QQ f .3 .. ..Q Q.Q. . .Q.Q . . .Q.Q.Q. ,Q.Q.'-,, ,Q, ,.. . . Y..-. .Q.. .. . r. :. ,..'rafv-Nyjf.-"4,741wx.':-:frg'x' -fv-95.-fe,-Erqv Q . . .. . . ,V . . .Q.Q. . . .Q.:..4,., ,mu , , X . .-fa. .. A-. .X .,'.'.N-.-. .',,.'.' '-.v,':,w',',-: 'py.v','cv,z QQJ, gg f,,uQQQ, . . xa w .vas vswwxkwsxvbsv w.'V1f-..'vvw ' 4' A1 , Q.xsQ .xchx ...xx .QQ v?Q.- VQQ. Q uv '.,. ,-Q 'y .f RJ NY .N Mya? V' , , Q X , , . ,, , , ,gif Sfvx Qvxvbfxvitvfs '-'-xw:vvLl'Llw.vQ is .', v-:V QQQV: ' v 1 v .. vu .J-it' .9 'yQ nu. 4... mx xxx myxxxy xy.. ,.., ,, , ' 'gg - VwVvvvvvVvx.v'1Q10'vV'vvV' Y vvv .Q . X . sf Q -'QQ Q QV Q , Q Q . .x -u xvvvvfx ,5QvQs.x.'-'.QQxvQ-Q-QQ.. - . . . Q .VV N' QQ ,f - ,.,: '+R av N' 1 .,,! G9 " " -vvwsvanaj.-vyJso"NP vu Q, -., X , QV I Q QQQYQF My-QQs,vQvNsuggvwxsxmhQQv:gvxy qv-nr uv., 'V vb Vi V VV' ' ' 'Qs' .JQQQ QQx.R.,J.....y.Q.5QvQ.Q-s--1... .-v,,vvw. ... -.,, '-..", .',,J'y-,Q,,, ,PQ-x, Q 'V -'.',x7,'.sa.',,Y'-", . .vw-fv'. .. .. Q,-9-vw' .. -NN -. s.x-.fxs .Kwxx '-x .- x. " x,, .QXQQQ bs" QVNQQXQN xv x us-,ily A moyvnvx, A--.. ,Q Q . -X vvvvs .vw-yvv-vyv-v'vV 541' ,QQ ,,, I Q Xs-xs1.xsxss.-wsvvxvswvyff v:Qs:,Qu:Qvvv"'s.x,v.fQ-.v'uN " rNvv.xx.h-.cvs v 5 X-x -v -s xvk..1-,W ,,,.iv ,, , - .,-x K.. v... .. . , ,,,, x wsxgx -. u,x v .vx-.- ,. ,., . v ,, Q Q Y' 5 xxx - .vw V xyvvv x 'xx' ' " ' H vv'w.o'w .sing uovsvuyx, vyyyyyry-., H .-.5 safw N yxbxx, xv 11 ,Q Q-.QQ -. vu .s x ,Q X., -u ws-vwsy, -.x .xx xwx. .yy .a. av. Vw wvvv N, 'N vs xx -M . -.. . v. -4. X .sys -s , 4. . .u vw vw. is w sf Lv xx x- ., xH. .v su xv-v-'wax 'vsXs wr . . af ,H .4 -1 -4 ,vas N xv . u vf- vv' v-4 nv Q,,- ss ,w- mv vga.-x ,fm -VN . . ...- .L uwifvvw-vv" vu K 'V f' v vfr ...QQQ..v1.,,:v. vv Jfyka Wvvq .f -Q .Q. ' -5 "'?"' ."."v"v'v vS'q' Ivy . ,,.',,,, ' 1' vw-wvvyQ..yxQvxFfarxQ Yubvivwvvvr vvsvvvyv vv by . v1vvvvvvv:wv'o 1 q 0 .. lag nf..-sv -' ' .-r'.'K1'Q'-v'J-v 1 il Q a Q Q.. - . 1'-'..':.,-,vas Q QQ Q xvfs. .fr Ni' 'Uv' 11 Q vvvw .v uv'-'V ww ,Q-'vp1.4-fyQv,vwwgv,u'.'vk.7'5v, .Q --H --'vvJ'C"vn..fvvv',A,', o 3 www Suv' vw avi R vv fr vvQ -v.'Q y,v':::QQ f, .Y uv. 3 U,"u'y'v vvMyq.'vwfv.vvv-4qQv vu . Q .- Q' vvv .ww ' "9-Vt' "4 1 - 1 v vvwv-Qw -uvsTff?v:v:,,."1vv:v: u 1-'v'.'u .4-vw v7Vv'v'v'v yu' w. -4'-fxfw frvnv-2' va-fr .rv ..,.,.f -,w 0-'v.1Q3+-V . v"",,uvo'o'.'s4 wi- ffuv . 4 1 .,u'2'Q'u' ,Na-vv' 1 .mfg vvvv. v5 Ah N4 v'-xv "n, Q' 1 v-'Isa bN'ui'Vi5v an in vi-N55 vii: bswavwv 'vbbvvf vu wq,"u W fl no :'ua"-"G vw sm V., wa.- wx v v .-...fy .1 -v- ' 4-. ,w -.91 -1 .W -., -J: .. ,.,, ,. -f Q u.,v .nv v . 'f 1 v 'vvv v,v va .fvtvvsiv . av- vw ff. .8 -wiv va 1. v-vnu v. Q. fro QQ v --4 v. . ... -Q-.vp - NS - .Q xlv iv 44 af mv-.v lx.: 4, qv vw rv ' Ns.. -. .144 v. 1 nw ww., -Y -vw w..f .. . .1 . 1, 4 , . ,.. vv vv rf.: -4 -1- M, .v .. -v Q., :Wt VN ' .Q .Q ..!, x gg s,,4 , , QQW... Q -. .- .1 ySX v - Q -4 Q N- 4. . . 7-4' - - -Y E - 'YF .. .-. .A ' . .. XF. Q ' 4' 'W -'. ' ., . . ' , ' Q Q Q.. 1 ' - . " X' " ' Q- ',A . ' ' N - Q Q ' . 'rv - 542 'S' Yv '. MV " Y- 4 ' ' X LX" ',.','v - "'-M .4'. ' - ' . - ,. 'N 5 , " . 4 - v -4 w A V ' ' . . ' 1 ' fu. 1 Q ". . .K QQQQQVYQ, Q QQQQQ. NQ. Q. Tv. Q X'-Q Q Q Q QQV- .Q-,'Q . .Q Q Q, VnQQ QV L V Q X Q4Q,u? - ' ' ' ' - ' - .-2 ' 1- -. -4-- 1 ' - .Q . 1 5' . -QS ,. . ,Q 4' w. 4 . . rm L .X 4. . . .Q Q' QQQ V Q Q . Q Q Q' Q Q ' Q QV ' . INF- QQ X F. Q . .wx QQ , :QW Qx - 7. ' Qssi I - Q QQ. - ' S Q " ' Q - -Q 4 ,' ' Q - . ,Qu-r -- . " M ' r 'G ' ' p ' 'it . L ,' p . - " . ,Q X ' -1 .U . Q - . . 1 . -X .Q s -. Q Qu - - - - ' 5 Q u 1 A 4 Q- .. ., A..- 1 -4 r . , Q - 4 - X ,Q .., . -, .,, Q ...wr -. , 4, L . . - ' ' , ' " 'v- ' - 1 " ' , 'jx ' . 45- U . Q 4 ., VQ Qy Q , .Q QQQQ R ,QQQA 1 5 Q - W . .-. A . .Q 3 Q.A 4 ' . . ' - ' f f 4 . - -: . - Q - . s - Q. Q . ,. Q QQ QQ QV 9 Q. W'-5 '14 4 Nag I 44-1'-' 44. 4 . . 4 -4 ' -4 . ' - . ' , 51- , . .lv . 1 -. 2' i , - . . '4 V '- ' W ' " ' - ' "' ' 4 I 4 f -. .Q . 36- Q. ws u sh' .- ' H Q - 4. Q Q. Q .. A-f,Q Q -vi " - . -. . , Q Q Q- - V . . Q . , ,Q Q Q Q . y . Q . . Q 1. . ,. V -Q Q . A 4 Q. . - , Q Q,.QQ Q. QQ v,- VQ Q w Q.Q. M' 4. QQ .- Q RQ Q g QV . Q AA Q Q QQQ,,,Q QQQ V Q . Q QV .QQQQQ Q ku' . N L ' ' QS - ' ' v .' v ' ' ' "- ' - .' .4 ' " ' 4' -v.. v. -Q - , -.4 - Q. .Q . . .., Q .... , . ...Q ,Q . .- , .. 5 -4 -X 4 .,. . .4 '4- 4 - .. . - ,. . Qs QQ Q, ., 4 ..Q-Q Q, ., Q v ,, .QQ - ,Q . 4 . A.Q....,...'. ,q..',..,.QQQ .Q ,Q ,. ' Q- . .Q ' v D Q . 1- ' , fr ,, ' 4 g. Q , . . 4. . .Q Q . . , . . .Q . - .,. . , . ., .Q YQ . . A . Q . Q A 4 . . ,f , v g Q V Q Q - 4 4 Q v w 4 Q ,Q . ,J Q . ' .., Q , . . ,QQ - . .V C.-fy . Q xc' Q QV16Q.,Q9, Q. 1 4 Q ' Vx V . . Q QQQ4, A Q A T . QV .. F . .. . .Q . . - x . , Q ' .. -' 1- ' ' v Q v ' .A . Q L- . g,.Q Q QQ, ,, rf x . . -. 1. - 4 V-. 4 . 4 ' -.- -5 ,,, . 4 - 1- . 4 - H ' N . - 4 -f.. . 4--. - 1 - -1 .- ' - - - " -...V .. --H , .. QQ - . Q Q . ww - .. , ,. Q- , , Q 54 ., N, -- Q v, 4 - ' ' 4 .. 4, , - , QW , 4 , . Q, Q , . 4 vvvq 4 ,, -. A , ' - " ' 4 - . - 4 -4a4h-- - . , AA 1 I -' . .... 4 FYXQ N-.2-4 -. - -- 4- Wm .. 'Q . .--- - . .. 4 S 'O ' K ' - ' . ' ' ' - . . ' ' ' 4 1, A .' ' A 41 . 'X 'W R M ', ' ' ' 1 n .gn Y . - Q . - vu D ' U . Qvy,-. , . 6. ' ' - .A A QQ Q Q- . Q",Q N, Q. . , - A . ' , Y , S ' - Q Q Q, QQ - I B - ' '- v XXQQ -. ' " ' . . . .Q .Q 'V 1. , v, . ' . xx. " ' .'.. .. ". 4 .5.. ' 4 - : . - f . v f Q 4v g f Q, 4Q Q - H., Q. -1 ., Q Q QQQ QQ Q QQ ,. - , ' . QQ ,.Q Q' Q Q Q Q -. i QQ QQ Q -..Q . I .. , - - . .. . , ' - , . , ' ' x Q .- 4 . .Q - . - Q Q - Q , - .Q Q v v .s - Q QQ 7 ' A A A ,Q.Q,QQ.0-S . ., Q.-.Q X ,- - " 'Q . , '4 Q v 5- ,, . - A Q Q g .Q Q X , 4 .4 .. QQ , . . . Q . v ,1. V Q.. A :Q Q QQ Q QQ QQ A. QQQQQQ XX . ' ' V: . 7.6 " .v.- . . .... . . ' '. N. -'.. . . A .. v',' J - ' " "' - A ' .. ' ' 3. .""-'L' x X . . Q Q Q--Q Q X .,Q .. . RQ, Q tif: 'V .RQ Q QVQ - Q f ' 5. . - Q , 9, 4 w Q3 Q Q 4' , , Q Q , Q 'V 'f-Q Q Q Q XV 4' '. . . Q.. x . x . ' - 'V-.. R, 'B Q. v x' . ' sv Q H. '- U - z "' x. .3505-, v' Q. ' X' .K .4 . Q ' W - ' " " ' Q : 5 ' . . 3'5" 'w , uv ' ' - 7 4.5 y , 4 :' f ' -. .,.. B .x A 4 " 'X-' . , 4s--'VX -u , ll 'V-Ji, ' ' !'q""'4 .--f-1,'54-fv.- 'Q A .A , -I "" ,f Q. .X4 Q Q ' Q-QQ ,Q - , VVQ, Q 'Q . - 4. Q. Q . Q, . .' Q.,f.'Q ' ' Vf . .QQ Q 1-Q 4 , 4 . ' 3 ' X 'X' X .I Lv' " -' V5 'L ' ' 9' QA' - ' J?-".4"'s. siw M ,. 1,'fH: -X Q Q"V's ' 'QQ " -sQ QE--u Q .K'.. . v aj '-. . .v Q . , V. ' "' ' Qi' Q , yi. Q 'Q v .V Q flq -wQ"V"zfA"'Q .Q K QQ .QQQQ .IQ Q Q. QQQ .QQK 4 QVQ H .XQQ .. ,,Q . D V. Q ,QQ, QQ Q Y QQ ,Q . N .V Q Q Q Q' QA Q. A A . A - .s , ' g " Q . ' "' ' ' . ' Q ', - e iQ- .J-5 . "- 1.1. .,4'. -, -v -- - 'W'-. '. 55. -.- we . "N - 4 ' - .- . Q. Q,, ' . - .- . rx" , Q 5. , 4. .1 ...v . -Q. -, 58, W... 4- .. -. L. . Q .,, ,., ,. Q. Q. ,N ,, - Q, 4 a Q V. ...:xs,,,,.,, QQ,QQQ,',:QQ5QQ.QQ,,.Q, .QQ . ,V X!VQ . 5, s. dx QixQV'Q .:. .. , .x-Q ' Q '.,Q -V If . r -QQQ,Q,Q.,. ,Q 41.11-,. 'SQ' 1, . . n Y . - xQ.- - - s . v. - 4 .- 1 v. rv . X . Q Q Q.. ,Q, .Q X. . .-.Q .Q ,R , QQQ V 4 Q , . . . . , Q V . Q Q' 5 QQ ,Q '4'." ' f"'Q"' " Q' '-Q"-""'b-rQvuu.- 1' Qvx 5... g-N uvg. . 1- ,.oQ- qv r- ,-' ' . . ' '. s . 4-. f. - --. y ' w . ,. .f . QQ . I X -4 . .'.,4- v .-1 .4 -.--. .. , . , v , Q - -.Q. v - --1, , Q. QQ,Q,VQ. -TQ Q Q. - . ..' 1 -'-V . Q '--4' ' f - ,f Q, ff 44 he 'H-4 '. 4. '.'.,N .yi -Kgs --x-'sn-JY -- f 5 .' ' "" ' V n ' lx' W . ' -. ,' ' " ' ' 'W " 'vvwfv I df ' Y C y.. - . fi ..QQ'.'.'. .'-.'. .-.'.'.Y.5,. ... I '..,Q ' Q Q Q -.Q QQ- 'S-.5!Q,,QQ" Q . .Q . Q. . Q V Q Q Q Q Q-Q Q -- QQ Q Q QQV'jQ Q ,Q Q 'L -4 Xa- - ".N 9 ngxs -' " S' . " -..- yu v-. -.Q-.vw if ' . 1 . - . ' - " r "f"- 'L 5 "f w. . .., . ...,. . .,. . .. , , , Q -. --. -,.... ..s.x . ,f . . . , ' k..x'x ... .ed ' X Hg...-...'.'. ,'... . .. rf ...- ' .- ' '7' f W 'Q '79, Q , QQ 4' " v.----x4-..,...v-Q." Q 1 '.-- W N 4, Q .- .4 Q,-,Q ' - ' ' .. " Q V QsQ.QQxQ 3QQMgQsQ.Q.Q.L4.Q.QwQ ' Qj: QV Q Q QQMQQ xQ.Q.6. Q- .Q ,Q- - , -Q. . ..Q .Q .Q , , , ,., Q ,. . , ,Q Q QQ Q , Q Q v L x.Q' ' ' ' ' .Q Q4 - ' ' -. Q Q A ..Q .V.4QQ. Q ... Q. -, Q 1 Q Q J. -. X., , , X Q . ,.. "5'3- .QQ Y - Q ,Q Q Q x ,MQ QQQQ-Qshxy 4.QQQQ. Q5 - v4-Vxw--I -:up-1-xp - s gg. --Q ,Q-...Q ..,K,Q.- ag.-. Q Q. . , 4- w. rp.. JMS -nn 'a.xx'..s. -4 4. ...' 's' ... .. ...' .- . 4' ."'-.'," '-,", . . , ' ., v ,, --.--C, .f-... . -Q. , -, . - Q ' Q ""- - , -- .' . - . Q Q Q-I QQ ... . -,y- Q. -. Q..-.QyQ..'a-. ,Q , , ,, - .. ..Q..-, .' , . .Q QQQQ' QQQ'Q 'Q".-f., .f ' QV --.1 j- -1 -- .-Q.Q-Q.Q.Q- .QQQQQQQ QQ. '- . .Q Q- ' Q .V.QQQ Q. QQ Q , . Q. .':.:. - ...Q.-x ". f".2'QQ ' 'Qr--543 .., .s 4 ,..'....Q .4. .,.,.., .Q.,..-..'.....-... --,..-. ' w,wvQ' ., -",."' Q ,, ,Q-,,, '41 v '..Yx.,.. ,".",'.',"'.".""" -'K-"'4x- x'--x "QS--1...-,f xy-'.' x4 '- ., ..... . 1 . . " " . -Q Q-,-,,- Q - -.-x- - w'---m- -4..-.--.-'4. ..QQ-x......- .. .... .... ,-,.,.-.. .. . ,,,,. , QQ w -. .. , s.u..-.s.-x...-. .k.-,Q. m - --v-..xQ ' , V -1 Q 5 , . Q.Q.Q V Q Q Q Q VQ4Q.Q-xQVyQ-QQ Q.,Q .Q.Q-Q .QR-Q. .,.Q, QQ Q,V-Q Q . QQQQR QQ V B Q QQQ QQ Q ,Q,,,. ..x .1-Q-.V,, Q QQQQ, . X QQ QQQQ. QQ Q QQ Q QQQQ QQLQQ QQQQ Q .. if , '. w.-.Qux...v--ys' 1.-.v'-x. xgv.. . -5'-vw'-..'..'. . - ... , . J Xl. .. M" - . "' ' -- k' ' ' . Nf-...- 4. . ....-.. - Q Q-Q .,, ,,- ',', QQQ1' --" ' " - 4 ---'M-' 'Q -4 -'J' , .-. . ,VQQQ .... ...V .. .. ....Q...'..Q Q.Q.v.Q,-,QQ-,QQ. 'QQ .Q-Q -4QQ4, Q-,',-f Q'-X.-Q.,-Q--Q-...-, Q -- Q Q-s,'.QQ -'Qu'-,, .Q f .. Q ,. ,' L' 'Q xx css. 9.-ASX ', L :AJ ' .'-.' ,':-.-,'.-.','b.','.'Qw.4.'.':"--.L-.4.x-,-9 Q4-4'-. Q. L 'v -'- 4 Q ' 4 . . ' ' ' Q Q - ' ' .Q ' ' "" ""' H 'Q-3 -g.s.. "'.' .-K..-,.. .'.,'v'..'..'7"f",,H,"1.',","""," ,' .' ' -, ' A 1 3 Q -Y' "..- L50-'.'-N----.-. A.-.'..'.'.....,,.... 4 ........l',mg,',:.,v af 'f N25 .,-.Q-,Q .SQ . N- QQ ' '- .Q-.'- ...-1.4. ,...v. ---ww . ....- ..vs',QQQ,. V - , Y- W- - ' ,-'. v '.-'..w. .-Q1 1...4..- -, 'v-.Q.. -..............-.-.. Q. , . .Q.. 4 .. , 4. - . 5-W VS 577- -'-if-'E' ' '-'. .'.'.'.'.'.'.'.'.'- 'ftif'-K .'.'.--'-'.'.','-'t'--.'.'.' ".'."Q. K' " x'Y"Y'4 -'- x-' s .rw -4 'H':, ' , . x 7. " , x 'J' " .-' 4 'N 'I' ','-lx '-'-,-,- -3.5 - . . .'. . 1 x ..x.. -Q. . -.w .. .N Q. --R. . . - .' - .Q.'.s.'.' ,Q. . .4 .'.'.'-'. . .'.'ff ' . ",'. ,'f1, , ' ., Q' , ' VY' - Q- ,Q-'f -Q.,Q-Q.QuQ- 'H - - Q' .' '. . . .Q.'.vQ.L.'. ' ' 3.'.'.'. xx-f.--fs'QA,'.'.Q'.'.'Q'.'.'A-.K.'." ' f.'.'.' L'v'.'.:-L V . -.-x'.'.' Q ' ' " ' , ws . . . ,-. . , . X . ', . . ' ' ' ' 2 4. . ., - -X' ' '.' 4' ' .' x. " ', ' v ' '-4 , -- " ' Q-QQQ, QQQQQ Q,Q. .QQ xV.-- 1 -V . Q. . QQ V ,. --.Q.Q.. .,'.Q -,V., Q5 ..'4Q'.,....Q,4. ,. ..-.,......- ..--x.-,- 4:.Q - . ,Q ..-A., . .,'.- .+. ,.Qs.,Q - Q - 4. QQ -QQ Q"vQ.Q- QQQQQ . QQ Q , .. .. . .. . ......, . .. , . Q- 4 Q - . 4- . -. ..4. . .."-. ."..'..', F". ',,', "H Qv,-,Q , kv. 4 -,1.f'," , 1- 4- . . ....-., .-....--,.. .., ..,.. . . 4. . ,,' Q'Q'Q, ,Q Q Q e, "'Q'-.Q .Q',QQ,- Q ".s .1 "N, 4 , Q 4Q.Q-Q.Q- Q.Q. QQQQQ QQ Q.V.Q Q Q.Q.Q. .Q.Q, .Q.Q.Q .Q '- -'ff-as .' sQ'QvQQQ N Q. .Q.Qw Q.QvQs.Q Q' 2 VQvQxV QQ Q2 :Q j QQQQQQ Q'-V. .QQJ .Q. .Q. . QQ f .QQ ,Qf V . V Q . - . . . . Q .Q . , . . . ' , 3, . , . .'- , Q-Q.QV.Q-. ,QQ Q1 .Q Q Q- - .Q- - Q Q-Q Q. . -Q Q. . .QQ. . .Q Q. . , . . QQ , ,Q - 4. , ., V ., x . . .Q-Q Qx. x Q Q.Q Q Q QQ V Q Vx QQQQQ V VV Q .Q VVQ QV V VQQQQQ Q QQQQ .Q.Q.QsQ-Q.Q Q Q I Q. -.V-. Q.Q.Q ..Q.Q .Q. ..Q.- ... .. ,. , .Q QQ,-.Q . -QE, - Q, :. .3 . .' ' 'Q Q 'Q Q' Q Q 'Q Q , .. . '. N ',' Q- -Q.: xQ'.V.Q.Q -.Q.Q.-.. QQ '- 4 - - , 4 .s- 4 -'-- .. -. ,. 4.f.'. ' ,Q -.'-.R-'.' 5' Q ifjv-. Q'. . ....,.-,QQQQ Q ,QQQQQQQQ - Q --Q. .- ..-4.--..-Q.Q...QQ....Q.. ,.. .Q 4- .1--,Q Q Q Q, Q Q Q Q QQ.Q Q QVQQQ...V-..Q....Q.Q..Q,QQQQ.Q.Q.Q.,.Q.Q.Q.Q.Q.Q.V,Q.Q.. -Q -. .4 .,...'..Q.....Q. Q.,:,.,,.,, ,,,'Q:Q'Q1',, ,. . .. , . ... ....--. .. 4 . ... . ....... -M- ,,. ., . . .Q Q -Q, X X Q Q VQ .,-Q.-..,-.. .Q.'--...Q ... .,..,. Q.. - - w , 4-..4 . . , ' ' ' '- - --'- --. - 4 -.,-. . .... ..Q.,...-- -..-..--.v.- .wwf-f-s.' 4 ' . k .- .',' .-ff',-"fy-" - ' '-, . -.-.-....4-,.. ., . --. , Q ..-Q.-w... ,.. W. ...V .vi ' , Q ,. Q , ,Qg Q. Q 'Q-Q' '-Q -Q-'-:Q . . Q. - '-'-',--.- . - -u-.,..fv 4 . .avr Haw.,- x, QQ Q.QQVQ..V QQ.QmVQ.VQQQ Q .QQQ QQ . . .5. Q .Q,, ... ..v....Q .Q.QQ.. ... ..-5,.'QV,.,,x' QQQQ-QQQQQ ' Q , QQQ Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q .QQQ .VQ.,Q,Q.,.....- Q-.-Q..4.f1- - ----Q....,, ,.,4.. Q .-Q.V.-.V,.VV -Q.-Q V Q . Q Q QQ . .V. . Q.Q.Q- QQ' QQ.Q. .Q.Q.Q. QQ . Q QQ QQ Q .- ,. .QQQ Q,Q V Q QQQ. . ,Q .. ,QQQEQVQ QQQQQQQQQ QQQ.-Q ..Q.'Q-Q Q.QQQQ,'QQQVVQ ,QQQQQ QQQVQ N. Q' Q, QQ :Q .-Q. . - " - .-'- "....... . '-9-.vs..,.f.-'.'. ,..-.-.-... '-.-..-QQ,,'4,',,..-,'.'-ff,-."v'1'-.,4 QV -V . ---,QV. . 4- QQ Q,QQQQ -QQ.....- ...... ,...- .,. .HQ-..Q,--... ' H ' ' " ' ' - - -- ' 9 '- - . .. ... .. . . '. . '.' ".'.':?.'.'. .'.','.'.'.'i '." " ""--v - 'f V""". .. . . . . .. 'x' ' .-. 1... . .'.- ' ' " ""..":'""""-4"',.1 . . , , ,. Q . . . , , . . . - - , .'., Q 4 .- Q . .'. -,-Q-Q Q-Q-,Q wQ. Q.A QpQxQ.Q,Q .V.Q.Q- . .Q.Q-Q-Q-Q-Q JQQQ-Q1 -Q- - . , ' . 4 - " "l,--Q,-5 Q - fy- N- 4 Q 4--..... ..Q.s .w...'.....'-Q-..-.1-V..Q.Q-.. .Q -,. Q - ' a 4 '- v.-4 '- Q Q- . Q 4 ' jx. QW Q' ' - '-' Q - Q -4 - - 'Q-Q-Q., .Q'-Q. -'-Q.Q- . . . . . . ..-.4 4. J. ,.. .1 '.' '.'. .','.".-':'4.'-' .' .-S ,ff-. ' ,.Q.,', , . , .. ' , , QQ ' . ' ' - X 'v ' ' 'V.QV 'Q'Q'Q'Q1gQ'QQ'Q- 4 4QfV.Q4 Q - - 4 .VV.'.j.a.sQ . .. -..A ., , . , ' Y' , ' ,. , A " N .gr ---. -.., ,.,Q.QQQQ QQQ ..+-'. -.., AQ..-'... 4 W'7.'.'-'HQJ . 4 .... Q -.Q.. . . .V. Q . - ...-- Qv . -.4 Q .,. QQQ .Q . -. . . Q. ,. ,...- , Q Q 'Q I- QQ Q -Q'--Q-Q Q--xv-.Q.Q. .Q.Q.V.Q.f'-7 .Q'.f.-.. 'wg-..,...,, X--ff. V' '..f . Q Q -, ,QQ ' Q Q Q Q 'Q V " Q ' Q4 Q4Q -Q4Q Q.Q-Q4 '- .Q.Q Q Q Q. .Q.Q.Q-QQ.Q,Q,Q. .Q.V . '. . . . QQQ -'- 5, .. . . , X 4, , .'- Q'.'-"','.". '. . , 1, . ' '- N '- " 3 ' b- N M- . 4-- .. . . . -' . .. . .. . .' '4' 4- -'.'.'.' '.' '7,'.'.' ""'."' I V li! Q Q Q . .. V Vx . , QQ.V 4 4 . .Q. .Q.Q,. , Q7 . Q Q Q ', QM -Q ,,'7, , Q, QQ Q Q 4, Q., Vg.. Q,.QQ. , . .. -Q Q Q , V VQ Q-Y-'QQ QQQ '- Q -' -. ""'v-f ..wQ...Qf. , Q, .. . - - . ,Q MQ-, , 'Q Q' Q QQQN-QQ QQQQ-Q-Q"Q-Q----Q-4-...M --".Q .. w.-.nyy-..f...-vsQ'....,, ' Q ' Q Q Q- -Q-Q- Q.Q.-.,,. ... -I -Q',',- ',S,'QY,',' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' - - - - - . . - .'. -- - - . . . . '.'s.'- -'.'-1' V ' ' '.'-I-'.'.'.. -'Y' .'.'3' ".".' '.' ' ' - 'Q ' Q .. 'x. .. ., QQ ,-- Q ,QgVQ... .QQ Q.QQ , ',..Q 4 Q QQ - - 4- 4 f.. . . ,..,,Q ...,.,...... -QQ,....,4. Q .Q f Q , . K - ' '- ' - - 4 -- 4--.. - -. ' .' A .. . . . . , - ' '.'.'.'.'. .'.'.', '.'Q'Q'Q Q'Q' ' 'Q'-' Q Q Q . Q '. ' ..' f 4.. Q Q - "' . - '-'-Qf '--..-,.....-.-.-. ..'.',-Qf QQ Q , . . Q - . , ..Q ..... .....-.......... ' -. V , , -V Q Q Q Q . Q Q- .Q V-Q- ,.',Q.. .'.Q.4Q. Q.Q.Q--,, , .Q, Q, .Q. , .Q ' ' k . . . . f ', . ' .Q ' .. ' 7 ""- . 4- -X - - 4 . ,.'4 ,. . ., Q Q Q Q ' " Q Q' '-- .4 . Q ...x,,.. .,- -........'. -- --4'- ' - , , ' .' 54' ' -'-'.'4.' -... . ". 4 - -- ' Q4 - - - . - .. H .. -. .. .a. --.QQ Q, Q. Q , 4 f - ,f..'...-.rQ .Q - .L , ' - , 'A ' ' .--, . . . ,. , ' - ' .'.'."-",'.'.- .'.'.'.', .Q . . ,. Q Q . Q Q . 44 . .. V . , Q Q Q. Q V QQQQQQQVQ 1 Q',.Q,, Q .Q V Q Q Q Q '- QQ 4 , . . , .'Q . V,-.-- ----,...-.... ' Q' , ,' 1 " H' .' ' . . . 'I ' ' - - - . Q' ' a ' ' V - f'.'.'. l'.'Q 'Y-'Fl .'- J'l'f"'. ' " 1 - 4 Q. , .. 44'.'Q,4. r-.-1...,- .,f. . - W. - . . . .Q .Q QQQ..l.-. ......,,,: . . . .- '. 1- ' Q , , --4. - . . Q . . . ,'.'..'.'.--,4Q4""Q'1 v Q : ' ' " ' " ' ' . , xi ' 4 . 4 4 -' -.4 .,4'.. Q w ..'.4..-.-'Q . 'f-'. Q27 '." 13:7 J., -4 1 Q Y ..'- L, " ' ' ' ' -- . Q , ,..4.f.....-. .,,,Q,.-,,.,,.',- QQ ..Q..X., Q,Q Q QQQ .Q , Q Q ,........,.,,.Q,Q,Q,QQQQQ4 ' V -- ' ' , ,., - , g, Q Q Q.. -. YA, R ' -. -... - ' . .. .'. -.' ,,. ,, ,QQ 1. .' '- " r .' , ' - , " fi. my "'- 'v--"N ":'v"'YJ:-Y:-' -fl


Suggestions in the Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) collection:

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.