Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL)

 - Class of 1935

Page 1 of 84

 

Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection, 1935 Edition, Cover
CoverPage 6, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collectionPage 7, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collectionPage 11, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collectionPage 15, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collectionPage 9, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collectionPage 13, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collectionPage 17, 1935 Edition, Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 84 of the 1935 volume:

Vw 2 V ,mug ,4 ,V JV- xvi W? Vlmfg 4- T J '4 fi V W ff IQKQ QSM, waVs3'7V'35f"K5e'1,3A' f ,Q .. V wa 1 M- WV V V ww. W W, V sk 52' ai V 1 -fwwcw v 'R "'wU'!"XWsifx aww M 'Q WV? W Q21 ff.-Vffx 'WW 'Z' ' Q' .. , , IVKLL V, .. QV:-,,Vv5q,,g1fV,V. 1V w+yg.,?.4i.f:,'f-V,gVVwaV3V.,Vf,q, f,,,g-mmf V:aVf,VxV.'VQf-s-V '31VV-emu.V---Vw-'Sb fzvgfw -141'.f,-sffggjrg? mv QEVVJQVVQQEA-3 . ff 25 . Vw-my 'rvmrw.VV ' . ,F 1 ,V V- digg? -V --V W' 5, f V.22i2-f'?Vz2zf,VLf:1.?"iV,.- 1 VNV -V ,V VVV, V, V .. ,,,., -. V V. . , ., ,, . V . , , 3. , . . V. ,J F RQVVM-iV,.Iz'. VK' VV M-V . 9.1 we , f + ai wif '22 MMV? ff. QWSG ViiVw2V'-fVV'f Yff-P52-'S+ Mfgiii WQVJVQ? Q if ff? f , . , ., ., , , ,W V.. .. V , .,,. .-,,,, -V VV Q V:fVm2fw. W- V-MV , LL,, ., . ,- V. V. VV -V .V tain V' - 21: 'V ,V wfV',aQ555g. V, ,LWV . We ,-. vga, -Var-,V.S11'wJggzg?3 5355.9 41sw,mf4,,f sg,wSgV,Qy,a. 1, r.: ,.,,n.,,, ,. ,, vlwg- .9 V , fvifib?-m,:j,VV! fV-.VVM,V:V+r ,V. , - M Q'2.-M VV. V ,JL 9 'W' V4 V1 . V. fw,.,VV w V pw? 'ff HCVP ff- QV vw' Wi- ff f 'Wm M WV W W ff '??f'f v'f1-MW 'YW J W N as A W' if 'giwf M 'M if ? ' , ., . , . , . , . , , . . M ,4 .,. V . Q ,V .A .1 VNV , Vg- ...VV , V, 4 'mf ,. ,, VV .V -V www .5 ., 7,3 fa f V524::,r -fiwffgf an 5 'MVV3-32-"if midi "if LM 'f .W-B NT ? gi'-V m .. 'Bi Q , ,, mu. .,., V .. 4 V VV f wtf VV M L W N Mi ,K W, V ,, ,Maw . .2 ,.,.5.4.,g..- if V fy .1 fff7'nV,,lmA,Ff5Z..f. ,V Wivifk'1:w.mHVA4,.1V.V1H'Wff.-VSV VR 7. MM ,Vw a'?:'VVTV .Y 53641 . 4, 4, 4 ,W , .. , . . Q V . . V ,.m,.f.,. .4-, V ,, M. -V.. V - ,V . L -MVV n-V V VV! V, v " 'J' eww-V 'VP"" ' muy, ai I! A V'V'V'Kf JV? KU" ',YFfg'J'Q-3 if M., ,QWVM Mm 1 P x ,QI , ,QQ 5. Ca,-5:1wuQV.,,Vz ww V mfg., fyyvwb-QV V... V, ,v Vw V 'V V .F V , VV- ,faVfVwi.V.e fiifi . V -. ,f VNV. Vw , . MM Vw, C13 fP?'k?Qp' 'Vi .V . .wg V V- Vw eg V ' QVQVJVVVVVHZ wmfm.S,,z.ig1lV fa T?4"'C?2fi1-gi5'6,, ng f'+m ,gVw Q: 253 efwikw-w,i V my QVV5V.4E2,gG3g.wgVs:f ' ,,V4,VVw1s f,-Vff,WVf:ff',2.JQ' , gr ,E Mfg fV '-Q-,-VV1wwfV1VV-vwrow, 'Xw:4ffw1: 'if Vf25.,VV4m,qVp52-V5gVf.VP?bVV-1,15 -.WVV.V,v-V:ge'2w,:wzj,3v..VwVffgfg--V-w-iffVrwV1-ww W-gf q.f:m,:,LrHmz41-wwf Vw- ka? www-mf ms Vw 1-wwwfm.-4s:gM.:V1VVriiif-g5'5.y ,fwsfffmbw6iwM.2V,w,5.1-MAA VM., ,:. VV,. 'Z-VV2iwEwi:V,bV'VgV,,,-mamwww? wwf' 1951 -aw gem 1 Q V ww.VVf6-w,..g.4Vfwm?im . -Q .V-PV..-ww-nVV-V4-cwffhgglf-sf2VVfQfV-mlm ,UV-,V V.-EQVVFVJQ-V,,W-.k,VVwV.fV,,..V.ww Q-.-zgwmm .W .,Q.V ,g,V,- QVQWQWV.MMV,-2w...VVA.V!VmV4-V921V,wifzA...VfVff WMVV 2.2-we-Q.--WV. VV.Vmg,V,VV-sas',5w1V-m.,f2f151V1V--: ,s -HV Qwzw V-m.,VmVV'V HV-Q5--14V.,,mVfiiV .V V- -V-,uw ,Vw-he . -Vw-V-,.V.VVfV VMVMV-.wg Vw' V ::f:.,:g21w.,iV.:.,12V'VVW-,VMIEV-V231 5pffrVsm,f faq- VfVVp2gV:Ve.VVwfV:5-Qui-:ww fV5s5y,9w,,f35. V ,1VfA.VfwmzVf.m Va,,wm.Q,.f ,,,v.,Vpm,3 MmmeVwvVf,'iVVw QM'-V'f5'Qalsf22ifmfr:SQgwmQ,e1.zVxzVzw-fVm4f53m- ,.-rmmyfqewa V.VQVu,g34:5Q,-.wwazf Muay .gggqm-Q-fqm.,V,V,?p5-V.,,, Ap., 1,2-Vfq,,,fVW,, ms 4 .WV .,, , sf V ' V. 'V M V75 'V mm, 4,,,,,l -. ,,,, , V , . .,.,VV. ,, . . . , ,, f . . -Vw .mgqf V . 1 MV: 'Ii L.. C ,. V, L, -,M :V - X -3 i,.xV,V,,.,,Q ,m "?W"M'Mx'W VWM' "M 1 3 'YW Af " 'N'4""A f - V .V 1 , QV. -1 ,L 4,V.s.V'eV2,.,,1, ,-VV.Vfa4V VV- A-wah' V 4'f'vf,V'fgsf1,3eF"'-, wp gg: -iw :VV fy., 'aff' 'f5.:,5V'VVeZg554ff?s 'fm , , ,, . , ,. V ,V V .V ,., .. ,,.., .1 ,Je . 3, . y .Vw ,g,Y,,iQ,,VZg,,g.z.,, gwgagamgijwgjqf.,-ggi? -gall fiifiifgifgswfffhfz as-L-Vff V111 . ww-f.V-V:V V- V- .V VV:-V -V 'Vy "5 '-'tm " gg f1,..:':f- gg' - ,, .bw ,M ,, , , 4. , V- .V A 1 Jw 21.52, ,, -in :21'fVwVf4a-'iiff-Ag"-13V1wr?V'V QV-fiix-,QVQKVV .V-gf? y M fa A ,'Mj?aVi53-fgl,w"Lx Ks 'ww 'ff' My V6'QfgLA61vWjiifAfQ5'f9'?Q'f'xi P 25-,,j.3 -VV M3115 ' ' ,?f,g,wi1M ' ggfiw ig rvfmlr-'wxfff ef W FZ' Wm wigs ff .x. 2 Y Vw 6: -ifww 753+ mmf 12:-Y fm Lv M' NNW G' ,-.4-s,1,y,V.Pw A efmaiff-2f2wVV,5S+-SVM-l W g V V 3 wi 3, .Of L .Ease fm-1. M 5 ,Vgf,.F'2'gV 1 f Wg fy . wwfgmgfwk V I3?if" I ww V ., W K . my ?p wk.. ,5 fVV-3, .. TWV-wiv? -,fV.:f-GEVVVQV:-ff? -fVwH3'f' " '23 '54- -, V smwii M'-fQx+f,i"w.!mV 2-VVwViV:VV.?Vfraf-w:w'bV4Vf "w5.wf'fw:w?mfVW-4-f'.fw:.fp,,wV My-VxV2V2.f:--::'w V'fx:avw-Wfwzvbw.'EV"fVMi"V-Mei-VL'?+z,-QW? 1-'mfg VsWsqwu.-,Vf3g+-V- - 5w2,ge-Wm VW,-V '.,"fVVa-Ve:,::V,V -fv,QQ1gVivWwVV:Vi3-:S Yixswfna-Qxq,:f,51wfsiwV.Vf -Sf kalmifmfv -"'fVKamz5VwVw,fV,VVVV 'fw5:q0?1VVv 'WBf'3ffz?JlVVV'i .sr 'V VV,1,VVz:..,f-V ,. V:-fu V5,y.,V,.-.- Vw Viq.gV.553QW,,V1,1G.V.fW,-SV.,.Q5 ,fewvvgmlfav-K.Vprmfmwyf-'flVox, :fmwE-Vs-,.V,1mz,y,1:gYWa'i 'v5i5vVi9?65fsfmw"l A V ,, ww by ffffvmwxvt .--Qsyggbm wtf- wg Vww., fm2?f wg. -wg wwmffgif.ff'GEWhrfl-fwV:wVV2VQ.VVV wa'-Sire V .fb w2.fA2Wwff?fM,vf'WVg5VV, QSGMVVV - V.-M655 V-VF' f Wi Vg- - H' f2,,V.VV,VV ,sg--V. .uf mv ,..f, ,, gm ,V. V, sgggg..-VV V.-QV VV . Q me V- .2rygVN5VV2fV.30,1 Qwmmw Q, ,Vx M -wee, f1'EQf2V,gQ3y'r.V..,fg,V M3351-WAV ,,fMfq,Vl'MVv,:0 -,,V :BYE W 1 f ,, AV A' '- ' A' .sm VVVVV+ff,1f-aim.. V., Vx,1zVaf.VfzVVgfQSrwg--.QT1?Q4srtgf, -Vw' 4wViVe.VVp.w. -,295 sVffw-Vatmgrgg G V - . TZ . . .,, f,,,,.,ifVg,Vm5s5?? .V --,Q amz.-V f:V:fm'5:,,V-iv me-f-fran-wifzwfVfwiwPf'fV'V.mf:Vw-,VME-:gf VV-MSEV Wm-Viw,Vf,fV?1-wmprwfw1312-VVfS:wm'w?.-PVs.w-IVV-ww ifamffgm-A-Tff, gwyvff-V- Q: -ww-vVs'V + V. Vg-V-P my .fmivte1'VV-TM-:sMV5Q.?fAXiwiwm-1-.,1w..w'ifffi VV5..V'fV.w9"w3v-,wlirzffwkmwwyiz-?Vew,:fg,.QJw-259355 xw2i14VV1W1-if-VM31x?9L9HM51-ff-1wf?f"VWwX5Wf5?!'4"'rTi . -VNNV-'42,-1'--'V - ffifgfw-"-YT 'f0u'f'1ff47i'1' .ff K' we V Vw . "V-MVvw+:V1-1224. MIWQA-'U VNV- VVVVWWMV-2-VVVVV.v VVWVMV-aw-VV-Vaww-1eVVVV.Vw'fw4VzV-'Vff- Vi, ww. 22.77 '2f?6'4v.1V JKWJV V: MV Mm-:V w a' .- ww -1 gm 'vQVmmQ1-sgrefwg2VZggzffVafi'QVVis.acrV?Y5??9mir,wisfw-i'ff?1??Qg,SVv2'jgVSVS+43-JikWW" f2VV:fVV:VWr2+V VffVx5w,f9vii3??5QfbVx ffl-Wr.VfsQ41NG1i:4-2if51Vs'fwVife.- -3, VV V Airs2:rQ'fgi'5'5QWFJwsfff'ViawV,KW ,- ' V, Wifi -VVVVLV VJ- MV-VVmV.VV,Vw-.-V wVV4V.,,m mfZf.VfV.,Vm,fVV, VfVVV.w,z-,,..:-QVMVVV. e w.-253351 Q --V5e4.iyaff- R+ -Q ff ,ww ,VV V!V.f-K-VMQQVVWBQSV V.. ,M My - V -V4 we xVm.V2fwV-1 V. -ff -yi.,:az-fP2fVff-V1V7f1: Vfmfpf-V Wa? m,VmVVFf.:fwfw K-HF'VxVzhfV-zfwwii 1.14.1 Hum. 'wif wx., VV,sgMWVw VV V.-Vv""s M52-www. Vw? wVv.,,gvV25SfVwi1V1QQ Vws ww:-:.VV,?Q,,fQ,,,,V.VmVVyawwf4f-:QVV5VfVf,f,,,ZW1V4 .sag ,,,..,wq4Qf2yi.4,msV,epweef. :Q ,,w.Vm -V VV, --wus. .V :'Mw-MMV :VVS-,Vw-V www .e,VmfiqsQw -Ve wklfl-'VmVVzV?5k.fffw um..5,'Wwww-xg.-wVVNwwrVf':4m V3'Z?VmVzmxba-ma-4:'1w Vw?-M +f,Vw3rfff'Vs2a-f:fV 1-QGV-Vim VVg2zgf,1QVfV,i,f- vw 45232: V5 -S",-.:V2?Q'3'Wgg2'1V + ,-ml, -.ws-11,Vg-VfwV,VV-wmy1nfwVVa5f2V:VwV.Mww-V::V3v1w-,fMVV9Qf-ffvatcwss' VWVVSAVVACVMA:VV-Wwf,Viw5f.VMF1Vfi?HVVVV.fVWm. . V 3145 .V ,V 15:65 V- A QV .w...,.,Q,V,5.-V.VwW.V-4-VM m..w,Mw,..mV,q ,,f,+22W-V+V.Mgw:V-- VVYV-4:4-,,wo.,,m-NV Mn -,1!V.V,.gV.-,Ve .. V -VV ,VW .,--V -V Vcm,,QqVV,gqsV.,.sVf,.,,Qx,w.L, 5 .-V5m,a.wVg,s it V ,,V mfg Q,-2 W ,vm ,.Vf-- if ffVwww-V-w,4VmwVwS:g,mmfVgng'eV,5Vwfmwfhff V-VVf,VvdLvwgg.V?-m.'-wma Qg..mVVLgQ4VVffm:-VWV,gas,?EQw5,,g2V-,.. me QV. A V ,MZQQZVQVVVBKLK VQVVMC Vw,w,?f5VVV :aa ww ,V.,m,,- V , gm ,gum -Vgwmsk hm V . . . 'wax-V4,: aw:Vw,V:VV44-fV'wfswVfV VV .if-Vgg2fQEg:.fg.Vfw5wV v2yVigV,VsV-Viz-VaW11V"'f, ww. M4136 MM QKVf?v1:-mivv wg ' -.gf 1 ,sw V-Ln HV ., ,V,..fv .W-V,1fVff,+gVM.,i,i, VMmmai.,VQQ1E.V.mV,Q1MiwV..V,w.. MQVQV ,V,gVg'3?,w -2.5Vg,VyQva..QVW.a Vq9f,V-.. VMS? wiv ,feVzWVV.,..Ve V M' 4 ff QM. ff .aY53,,,m,V:VViV.f -4. wi MY' V V VV WV V'!1i11VJ.-- 'f?fV,,Vf ew.-' V' ff' iii 1? i,:-:Q-wi-VV. 'w1'i'f'QV-K V 'fl-f- Q ' 5 V-G'4'.'eV'bW1w,w21w3f' WV Wm 151-1 VV! QW: MV X 3g'1'1V5k H1 fi -'MW ,V ' W- ,V-,VVQQ-V,ff-EQ?,nwpwiwj-,,+fVwi4asmaiga,.sV 2.92323-VlifgfwwSWL'Vff2f53vV5ww?ieez-iffwilflgv4 M 12 wif' F w V -V 11 V T -iiffifff V V..:mVwV-gm-c-,:VVw+3w.:mV,.-Z:VMQQVVV-irffiV4:V:fY'.V.:VV11VMf'V-V:-wmv.-ImW,aw'XHffVVV "if VQVWVMWA-.VwVVV2m-VH: :rw-L mwfleffrvm,-V1-'f .lawrwww-sw W ,z"?4'Vm5V--'MQ-3326-sf' M HM My 'xfflgx fy? V VW . .f 435 4964 V V-f:f.fV1:sfz.Es-VV,VV:wiQg,VVV Wi -VMTQWKQV '5ZQ4R?Em,kf-Vi7:'WffZ'1g'gf3k3 ' V3!zT?V,yQ3fafag,v1L?,.gwV HffvQiVg'123VMV '-5422349 " , V V , ,. -- Vfgww-.a,fVaz:wkfwVVVtwyrZ,55.V4V,1ftl-,.V ..MVfVV,m,hE'VVf?4f.Vwf:ff1Qm?5rii'f--31MM--V-mi-'ws!fV+.GV.::2fi f?:ff3MwiVwQ,V:Mwa-:Vf-Qfiiw-MVug-,V55wV-VQFLMQVVWVVVVQVlf-SffsV,Vmy:-Vp1,VVwWiV3iaw.: ,:, -. . V--Vx ffifimggr? ff?a'21f9f25sV.m,5a4 ,J25 Mr 4 ss VVSQP, -a-sw We .fwgfifzf ,V - V- - 4 -, --Q -xws.MVvV -iay-ew -.Mi W L V 'V "' Vwx-P+.. aug ., fi mf Vmgf, f' ,Vww .V V ...wk-VV..- ...VLMVVQ ffm:-.VV-swV4,,wV..V,sx,.VVVVWAsvw.-wf6- vw--9,.Vmz2ffw,2mwVfzVfV:f.eV -V .W9'i.f'Sf59L91 " 1-fwV-Vewmggzwiw' VW-ml 'Er 'Vw ,V , SRS V VV V- 'L we Qu .VV ,E Vs.. V .e 4 V! wi , V ' . J 2 - i -5 fw41Vf.QQV.i-VQVVVVQ VQWVVQMV- -VV Vzmffij-iff -Wyeffgf-gsffzfaisfifmgffm-w.:?YQ.V ,,g,fl35g,V.V,,,5ygV..QV3V,., , WU' .., x ,, ,,,aprf-.Q .VV gg, ,wmffw V. V, V ., 1 .V V-VNV .V ff VV '- 'W VVS -Vw 2'fw'n-stVb.e:' '4 vVmwf11.:1x'A, v'?erw,2V'4Vp-Awv-V YQWVIQ-'? 'M-E,aV M4199-Q-Q -'JM-vf'f3fg'f '4mfW9?'25'4V 'fewgih F' ' EK- mv -'f ch -1+ V' QV-V fweg.-?'Vw6zM 'M 27V.w4-'Hsin ..'fQwn.Vwf-'1.44S4gy:ifgvi:Q5i!?, Was. - ' H-,QW -2295-14. W 'ffm '-UK' M :W .V .Q-,J f ...,.V.x-QW-,.,f,,,iep V.Vg,,.,,fg,fn5 -X VWQVBV ,VW3w,f,ew.Qgs,,,...g5,,,5W4 ,.Vww,QVe,gV.,CV.5 A-Vf5,.m..V it .VV M V .wE'2vgwVvq,5zi.12.3,fQffLVg mfg, fw,j:V.,Q .ff VVVWV :QVVV-Mizz,-VWVgfVWQ:wWMVVQVV-.Wfwe,VV,--1,abfgigig-.xvV.yrf?l6Vw,9- we -' ig11?f1?.1iQmg-Va-MEQ2Qg3W?:5rY ,Viwgimr Yat5tV1M.ViY5?m V -QM 11 giwlav W M!w'WVg2Q,Q2V1 '2V2s'fkV?'wVf?f4T:.isVkf+v x ' -FQ my-,J Liga ,Vw-VV VH MQ, 'M,17w'- :HPM--hfffiiaxz,Q-53-91.4'4"EQ1V1i.V.. 5: ' V-JQWEAV V-VSV-QVVLQZAMXHJQ-'fffj ,fVVsf3'zVV'Va-"1fI32:??g-Im 3f5g95?.'sYf19'VVV Vw ' V V -.Sm Vw-,.,?2w.wVV,W V,f5gWV,j,Qg?...wV4i.VVVWV., sgmw-VV--W5-VV -, V. , -V,m55.V,.,.,,V .VQVS-Vim---V.mV,fmV . ,Mm VQMVVQ-VVV. , WVVM... .qwzz-J Qlff-5-2-V--4 gqmigi, MEI fwfiimwiw'i'1-??wgfxWvVef2mk.g15b v1pL:Vm9'il3a1f2..?'fw-N 1,2?Vff?Q.Vw,VA5-mV if' ffaafviifzam' wfkf':k2?-K 5133- V , ..fV:me,,VV1.m.-:V--.,-.11.as-.V .V-Vgxg ,VVWYQWV Q.4?,a,45y-fffwzzfwgx-?Q.3+a.mVVuf.s-iwQQWRI-v:wV,?5Vf2xmwV.-5ff-VV'X VV2Vff:V,V ,gVmfwzsvimr,55,??Vm'awg, V. -Vw-VV2,4,.V1p1??V:-M.iif,nw. MW- V ivy-Y2E?rffVgif:VfVf,2giVVV.VVWV .Sly-1w6sg..s.3fx4g35f9,5Vf,a.g V.,,qQQQ:5'VVgfgH-11,2-JM-,-V0.3 ww-nQxm:,fg!QVVuae!-wm,ws,1.?q.VEirgmj ,- fwcmelagw ,-VSWVQQWW gem X ,V V ef' V .. 'V .mm ,af .mmnew-VV.zawlwwsfgsifVQM1:-V22 wa if .EMM-Vfw,m2s4mwV,-,ei V, -WWV?-m:?i-YMVV-,-,cswfav 'l5fWE5f5Y5'LW1 Wm WS' Vw. T.1,--,WV-VHvVV.faJVVw,,Vfw-.f,.y-V mf im- V.-"ffVV.wVVI-VV.,v-M. fewVV,wwc1farVV.1e.VV.wgQgq1ef:wfQ- :ww-ff YQT5ff15f4o'?'?f" .f?fwVf.VfVV9?3Vc2Yff'V -wM'f.VVa,fV fwwsw-Q4 Wifi Qififm'1f'3kfff21f1Y.2fwwfWQQ , 'War VV' Vg-gy. V,,M,e,,Qffr.. sQ,.4.5s6,,rg. q,.5V.mV..,. N Vw .V-QV,wQMgWvgfff.5iSLQVV-Vff,V,fgsffxvf5g,lgghwVi"fL'sV,fVf:f5?f.VE.:SQgVV's1V,fVVQ- ,WWVWJSV .:2f'Vzvfwq1wVM33-sw'mmsfwzrfbm,zwwgww-4?f!ilV6:-P."vV4Riw.:,V.w-mfimqyQLili was' VaV-fm4'5,-,wi-W1m"9HMf'Vw s V3 QV V. V V-V Q -YV? , 'K -D5 WW Q?-MH 'WW W-"554x' '55-f X A' if A . . . .. , , . ..V. .. , V., W., ., VV. ::. V --.aa-V-V-QV ff -2 212? .5355 wg- wV,w,1V:::,'vEef., Siam. ,VV -,,.V3fffFw.VV5 ,ivy .QVVQQVQVSE,,VVmf?:-,5,f,VVQVi-I' :V33?f'53'iTIffl?f45V35E72:-1?S5?1'VV?-H'iii-V??1:.,Iai??imV V-M-3-'ff 4 V.+'f 1"?fifwx"+?f X150 V 1' V' WW'-f--Rf -V Q 'Sw Viv-V 'V Vgt?igii72QV?gg1i.E.S2,.igf?4QQQ,..2Vagl,,g,w,gi, ,VEDVYX 54, 525,51 M +'21b5?g9,k viviiy, img. wpjnggqgiigdikglfx 5324. , WW ky 5 f if wht, sg . , , -- . . 9 - . VV -, f r W Q. ' 1 L , V reg: Q. V 5, f .Q QV pw now Q., "-.QZV -A QV VN ' . -MPV 35' M f"'V--.41 ?lCeVVQH,A ' 7,51 ,1.,, W...-,,-, ,.V.,,:1,V S+, ,V:V,g,,-, V f -V 5 gg, QV fig?-2 J my f1,Z?.VJV1L19:"1R,' Q:-f-s" , m,1:.Q1,VQ-V 'ff'+?l'!'1' fVW75"'m' U ' ' '?EVfa.,.M.,,. . ,V xii- V669 'Ex Wg' f' 'E ' W'fWM"5fM A,,Y,,.,Qg3gfm., QV...-.V,Vi1,m AV ,, , wg, VV W . ge A h ,gm K-NV .Wm "iv, VV wwwwc 5? sf, ,V a ww W V A MQ f 91. W A V V .. ...V, ' -V ,Af A Vw ,. ,. . . , V , V . . - Ms V' -, 'YS' -3 15-1-Kms aa, -NV 'W .r waz.-Paw Q-xsfflff-l'fN:2z:VVi.N iw , fiffgiifie -f 4?'f?KW-,g:?1:5'?- 2552? wr 'WMWVVQ-g, ., Qin .Vw-1, 531 31? a'3QVE55g,VfiVV,g5Vj?w,i,.N KQV vgzfmkq VM. Q V VM M, V, . . Sy V N. . V,, zmgw 'mf My i.awVPV,14GN .. ff V 2- VWV.E"Mr,3YfVI1Vf wif V- . N629 T F i' 1-Viflffh' HMV V ,VV .1 rw- ' fl V Y A VS?-H Q? f51 Q'?E3f 1235153 JW... V.. Q , ., ,, VM . . , W. A VN. k ,a-mmf-.H -'VM'-av :V '21 Lx . s'4...f'f 'M -4 - .9'HVsP3u+3"L5lil-'f'wVi-VX-V 1 V1,V:'-V--1-r..,V V... . ., . ., V. .V . .V., V. V .. ,. 4V Q.. -wwf ,fm-V14 Vw: -V am,z+f,2iSv4wQf?,f-V:-lm V- 0'-f?w,5fyQXkawagwsiff'-?iy,iW5"WQSWHMKEYV'-23-VV,i?:,f'-Vf575?f-Q z- - w V ' PY--'?:sWwieM'QfVi Vzmfgw. ?51M."f1? YT-if VF?-H "WW5'-s"29faf.im1'4-1.-':3??VVg'?'41,V:i.gfw-fig2P11- ','TH23Lk?9T'f'3a'G1fVfffAQZiYSi.Vs-'Six',- 'SG Wir If- 5'A'b5'7V'MSV ff VH Q? MG .Vs ' -z5?31VfR'Vf5ggQVf?fQ Vsf-61155-2-'vxf:?5gW'?Vv:4 J711??'251VVi3i3???g?.4:fA'?5-.' A1-mm skfsgb, Via-i,1:i-PVVGHQZW-33273331 9139333 RE? M? NV! -IPM 'V SN? J' Q1f1'H?WA 53V-ik' .ifflff WV 2, 1 '- ,- isa: 'HQ Sze . V. Q,-:a"JmA2a1w.T-V--VN . ,v- .V V- V.-V 0 -'V VV ---V-12 ff N-IVV V- - f " 2 -1 - 'V - ' ' A 'A ' " AM -4. ,' ,VV,,459':j1?'. QW x ffl". QV 5 VV.V.1w,VsfffEiVQ' V1iwwmSiv.1-.VQ MVSQQ'-2VV??iw VV5-vfV.2fV,-V ,,,. VV - , ,. ,H . qw -- ,, , fc KT ,Y V250 .Q . , A 5 'QV . vifff?-. sg:f.VVw.5 45?-V1 iw. X is , .Vx . ,. . 'Ht Vs VV 331. 'QWVVM-Vif: . 4, 'VV Yiwu V. Vff- 1iw'1VfYV.s,L w ,Q Rwv . .17-1' NGEV, WH-ffgfffw .i.QZw", av'ffVi"V25"Vf26:VV33wVf-gmwfV v,,frVW':Xf9w ,xy wr-bV,Vi1V:P 25,991 HQ ibmf.Vfy3g1e2vgVNisfllfw? 7 f. wk- A .MESE Wggwfiil -5Wv5SV5fVW'4Vi15' if? VV s:.,..VVVwg3g?.V ,M-,..w.g:fw,f,,,QV.,-Qiviefwm-Vf.,.V2QfXT5,.f,,,,-Q-Q -:V--g,2V5,Q,,V-TV..-Vee, Vg,-5, V-MMV.--ff Xa, 4 ' 'WVR G V v:..?,3 .fV1V,,'fV.VQVgF-:V,.1WMyBwVVMm,..q.y:m,V,mw,VV.2gVzwVemfVxwzfmggw VQWQVVHSM-AV.,,..--J3gf5zw.w,:KQVQV-V.1KX1VwVggawf.gfwgwmg--,Me:GA.Vy wa, ,:.M,,w--V..V,V-,wi VV.. r..x.,,5.:iMggfe1Sf,ieVVfg. xv VVVVVVMVSV-Vii1f,Q1c,. ikqwe-V-wr Vmus Wy?:fV::a:VwfVf1fSVf-Sd " Y'Si?VfV'-egvw WM-"if-VSV'W'52ffavaVwf-1i,wQVtX32: --,V,V.w..,,,.,,,1 VZ. ,, V-5,-1-V, .,,-- .VzV,.,V,, ,pq WV ., V. M. .V ,M V V Am .ww ...wwwe 0 img, .,.mV1fw.. .-...mV..Vn,4-w-V .mf-VV.H!2sV:f page - ,w , --,M-V---:fry-m.VwfVm. M ,wiv -rf' V, V Vw Vw V 'U QlkigmVafixa--'Qg12iVSV3'Qvf?sf?i GrA-V?-iff-eveViM,:i1ieV!Vw V-iyS'ff1fPSV,xV5V'2'1WYevfi9amwffwfff-' W 'w.-mg,vVGLLERVWW-ffwziev-r,V::SV-QQVVQMVWQ .5, .WfQfMw.w- . fix 'res-Vwifwa-Vwi me-1 .wus-N1-fzwf. Vgawzxw .Vi-vf,SQQ,-Vwmzgwif V VNV ' V wwe-m..V5Vf5vWM4fff'K1wQn-:wwf -V V 1-Q55f2e2Q"i?::mfii.-WAVQQYVQVVVQ M54 . , . .HWHVJ11-A-'bm Q :'-wi'Q?fv4H'V:2f?- .iz2ihVVf?sV V. ,ww-..s wi,W-4'-weVfIf'fV.s5Vf3V-fuk' -V ET'f3'!'5'wI-'xf5kFV3:9M?'bSW94Mi7fg'5f251i+eVV2i'H- .,...V,f,V,,Q,m,,. ,.gV?LV5:VwV WMZSS-4 ,- .wmv fekhjaim V. .AQVJQKQQQVVQV 5,31 -i.fV:v?3vf.'x.VVYrV-:QV-:VVVVM-.V-aww Jiwxffw V- w E-,V.smV34,,-VVQQWQV-GVW J -1+ VMazmVz...LVGVw1w,.mVV1. V.5fhg,Wvgg-w.VfmmfVvw., M-WQYVV -.E.2'ew:V'-, .Q -V,VmMV.m9gV falmf-VWWVVVVL-fipyl -, -f.-VVV-VersU-A-v-fwwfm:wS'v,sf.,Q5VQ,,if VMQVQSVVVVVVQVEVMVVQ . eq-W .V-Q-aQ.1.VV, fm- -a.sf5L?mE2s,d'S-wfefv.ww-1-www!1:55HQ-wiignkefw'-wfzmx-VV.aw'-VgV,,?f:f:rMwi,2w,.,::.feng ,mffg-iff 'fV:wfa-bww ,V V V-Q by NVQ.,-",msj,Aw wVV,wiV- ww V 5W.-wGvV'fqm..:-..iVVV.qJz-VVV1V-sms..awp .M -vrfV:,,g,V.1.E'?X11Q't'Gff1X.?Vy51DVa,rY5?L5-YQQ-,wfff -VVMV-wfwgfmVVm.fVVV,fm-gwff,V:V'fVVm+-MWW-V.5gms.VVVVVV,,m. ?f95VwVrvggVM-.KVV4--V -my fam ragqfvfiiw-W -MW? V., f - -VK V L V:ww?wwfa31fwawwV.VV V:Qi?::QrVww.:VVVVa-.wwim- .V-QVfVwi?sVL fm:-.Mavic-V--MVpfsV.iVwf5'.M'V-Vwf 'Q-:ww mv VVVVV V. 'Q-.Lfws?fVaQ13VKfVgp-q.,V-VX -HV VQRQWQVSESQ:-:QF wr -V.,,,g:g'2.ggV.1w'wA-MVg:,51-2-LJQI?rM4V.p,if3Q,3'LWEsfcgewM?S.i55ygx3x1'Wpf3gVgV,ugyyyiiMQ:-Y-,u-g'ag'Kf.cff9,fwW'faafiV33.5,.',Q5uQ3f.4Vfkh'ffX'W'SSV'313mfi,ff'HJ-.VH0,q?,y5f.2!3-'Viz-,-5'MVVS4?q1Vi1!95fM7V-wif Qmg:V,wxVV.VVm5gV?iv.VQg5we1gsifV4TmggEw'ff?mM Qgf.:aVfMV:fv-V-Vu.5V,.gwf V-QW, 2 wh- V-wfnk . Mibwiwwwf fsvilemff -am:-.1 iw -Mg1.5'Q1V wa., SVQHQH- MVWQVV . f Wm 1112-rimw f V,q.VV-wg:Wm-wVw,wV,aswwfik-PV.w5Vs -SVM5211-V.aeVs-aaa.my 1-ifw-fifgg-wfmj?gc?wV1Vfg-,ggi-Q'KEQQSMV-kwgifigf'rw-wwQsfV.-QQVJAVVVVVES-weVafffmh-fx-VQWVV:-iwm?1wwffVitfVVwmv'fsVFiVwwVwVgb,-f'VV2'VW-fshffnffdiciw V 1' Vviiw- Jim-'-aff-2' V,,..1V-VM., V4 V, , ww -MW.,-,q, V. , ,VV-fp., 5 V--. wfm.-V 2-Vrffyia VWPVM,-.Q4,wwVwVx.V--M 2fxi11.9.S-Vriwtwffiv,g'fRV,1-"n'M'?y'?V-" Hsmwffw-f me SV Vigfm-fVV7F-6-S1f1V-WV PM-N A --vswfQG'U?'X-w L, 1-w,V:V1Vf--,w..s?-mV wh-n'f9Qiw'1w Aww .fV1v:.-vNfVVw2-Arla? -135-MQe:..Vfi:Q5Jiu,V-'VwV?-'V-SQL!-Mw.QV-:fewww. wVwwvm,fSV-3-vm V.main-5.2-6:Vf.vfifV,mzV1V:uw1V'.r-M5.-WSJVS.-V4?V':V5 V.-iii?-if M21 1 Q..-VMVV--wwf..-'Q-.Vi V-52.2.-wfwgwwfsfvwwVVMBVQV'!..s.?mif5-VVbx-?V'-wwf-h:PwwVVV-lmiV:?--Wfwxf.fpwfmfgfw'Vwf2w,wVV.QVwVVwf-VEV-"-vxzwfffifvV-V,:-VwS,.QmfV-QV- mSmf..1.-ff.::-Nfr:wr-VV-Mm-V'8PfSVwr74V1wwwf2W'V V V35 1 .:VVw'fg?V1if2PHsw,V-'Ve ff' f-V124- ...,,,.,VV sq-V1s.:VVw, V-,,grgifig:.agy3Vf 3fwg.:S'ma--fymvV.s.r-:afVwfw--rx-Vfzvfu-V.-.fyfa.-,.wwa?w,g2VVVfV,w fwsm-VA-.5sVVmf.ff,,y-Vwie x,VzV:awmme?v -iVm.Vwwz9?gsVwVwawwVV'ffYwvfwV12SVQVVWV Miwisz 2122-fyQQVw'V42WMfvM -,5V:3fiw'-r1-,'+V"5m'fd4.P2 3' fv.-VrVV:fVV..1.gVF-my fm-,-.-we-.MvV.Vi wi' xQri-lrwmw.VVX1"VP-.-V, -'lwfew fv- MIX: -:-1kMfV.iV4fVF- V.-1:,VV' wfixiwcx- 'NV-f-wwf.-arm:Vwwf? V'VV.V-sQ.wV3.as'f igrwfxw-x? ew--ew WSW'i,V,V'-9:.'QgWf1-" vw. if AV. : :QV Vw -V V --Vf,,.V:.,1,V-.WM-5V.w,1 1-pffm-:V,VViX..X.,. -.V-.V y - V ,ww QfS,wV-fLeVffVm,,V-V V-V--Vw-VywvfVQSYE.,-,?gA.Vm.V- -W-fwgx vrifqwef,VgwvYVVV,vVV'gw,3,wwx.VVwigr'2V-eiEfmma'l'wV--Qf,,q,,,w,,,,VQ"g.gMf3Lpm,1.1wM5,.A5,,,,,4?gQ,--V . V--V, 2 sm S Q '-ws V4.5 - VVVV .ganVw:-.VV-SV-V,1--VVVVV 'sm-V---V-yfvm-,V-.Vsai,-QQVQV-4.15.41 .-.1ef4w?f,- .5 V.-:av5fVV.ffHQw.'.VV-1154.-VwVmF.,2GwA.-nsiffwiw f'1f:VwfVV.VaV5VMvVV-sf 'Sf'-frwqwi-f.'fwg.s.::fQm.VV,V,-r2.VVfVHVQ,. awww?-45Vx:VffVwe-ggisqw-Q is VHVV-55-Vx F:-Piww-wVQw9,f.. NV sE,:V4954?Vwr,q,14. V:V,f,eV-:.,,,fy ,,, . ' - Q if 1 f-:Q.w,,-yef,V,.y5 -,qtVf21-a.:: VL .HM-x 2.54 l27f',?-'!?1L?fC'Tf 'qrfvwziff--rwiwn3V?'V?tz "Eu Ml' '.ff.i9f'Y-f32'Wf.'."-I' Fw -V -1236 - 15252 A .V 'fx'-imw HW 5511252-W VWVSW5.f5fii4fME5,17UV3V' W2 3"Y'Y3'5'lV -V , -V zfmfm .. -'wif ,WV 594 Vbwgw ,M 235 M--S: 1AwwJawQVq?5:mV:f,yggfVqVV-VVVVQW-.1,.V-.aff-Vw VVV,,Vw-WVQ1-WQVVV-.vVVV-Vfg1V,V 1-9-Vw. .QVMM M- ,'wsGV-'VMYVQVQAV V-m.xV-M VV wa '-rdf.-'fwV.Vm?-.W .vg.:g,,,g:f eVg,V-QVVM 'gfwVwv f,wV1VVMfVN an W. ,-V .bVVV1.-wzfffmv. f3fwfnVMaVVV V S.,-mr.. ...ww-:.V,.--VVV, , ,emfVx.:...wVf.,Vaffz-VV: V- -V V:-VV-+V, ,V-L1----, Vgwvwffev-VVVfVwfmV,mag-,V V.V-,f,2IVwfgQ.VmVM,VVf.MVV,Q-my.i.MmwWV--5VJ1.sVfVmnr..w.V, .gmw 1- EV-V. . k.V1,Vf. ,gQ,VVpA,.g,.V, .iffy wwwgi-V, MV. yggmw.-2V,fV29V.M..Mg,..wig, wg..V-Q-Q-2-.Vg-af.s-1 Vfwfs-, ,LVMynf-VKQSMQJVyt:Mba-2SViCim,5iw4zMaV.fsigigwv.,.V,agewefVppm.,Vwms4V?tw.m?f-Vknwwf-V?.ww.Vm,5.VV,V?2 24k35f4f"r,w V5 ?3Vw5fmnmVVVy,JS QJQMVV.3-Vm.4V:.V--,-m.m,WV, 25,,VsQ..fgV-g,4V5V,.,.f4sV.,,W ,Vs-xz,-1- -we ww-V-I-.--V Q V- SV-WeMJ,-W,.gww.-5 V-VQ:vV::wfv-V,Vf:a1-Vw, Q-f3fwVVVv bf V-V-:V Vs-.w4.,gSfVP:20fVVw Vf,V.1-.,,-vm.. V,-,V .Vw V VV wa -VV,w:-Xfwfxf f'VwQ-VlwmeVSSVAQM,-g:3w:w.:a'3Vfs'VVs.VV VW-V pn -VVVfi'MsfVa-Vfmiea.Vfi,4S2-45+ -V VVWQMQ. .MVI-www ?73f1'PfSV-HV.-'ikEVfSu.' Vw2VV-vn1a:,-V-VV.VV,,m-,.wV3JigV M.w.VVe,bf-fVf'1"'f f.Vs,-- fx-VVSWVQ ' 1542-1'1'fn V .' 'V ,.V.V-f f-ffwam.-x32WV4fi5-.VVWVVVVmvu- were M-gmw.w-'w:-:QVV-M-V:-t-g.ffVV::wLiv-iw-Vazx:QMVV-4:15VfQ2VaV.V41mVQ,x, xLQ:E1,w2S.-. f'9W'f1ISf4Vw,ffw- V,a,..1, - ,3.,-,J-,5,QTQQV5-HW.-,-lf,,,55yf5igyxkVwxVV:V-.Q-f:ExsQ:.V5V:V,Vgw.45y w+QfE.,,,VV...,,gV,5ff,:m:VK.-5.,,VQ2si-ww., .,.,:yV-gm, usV,,V-,MJ,z,qm3,gp.Mf,VfVfs.wWf., 3,-.W 'MVVQTXV Va-4.53..pp,.,,Q:V-55i5'ff5:VV.,,RfgfJ,QQ-,M.iW,.:ggVawV:MQ---VMV.NRflVs4VfVMVwev-fVV.VVaiw55aE1.fVw we .3 WA ., .1 .,f,..m,VV,,.:WeMNVVVNIW-fWmaVV,,VQ.MWM. wi Vgwz,4n-y,faVVe-- 5V,V,.V:Qg-V5 Vmf V. v.,51,eVm,Vw, yifw-.fVaY.VLw::f12VfmV1wV.vw1'2L.Wy,Vzx.wV wwivfs-Q24-VVMVWVVH-W1aV ...VV-3, - Vxf,-AVV,-.,me-VMVzV5V,fVV,.f:--q-.VVVW-.VVV4VVV+aVVV--im-KWVV .,V,V5,w.VVQV',m.-ww-.VV Vgf,.VVVV.V,.Vw. -V V lywxxlg-V.-M,-W-g,,w,Vgf 'V -V , V ? .V .R2ffgV's.'fV'-.V -- . VV-VV-Qfgfmgssfz xg3,3i.if:Tf..fLm.fL11rQ45,,:V5f,+i- -:V .,. .Q-awwsim,VVQQJWSQ-Mivm +21 .'?fi31'Mwff '2-QV. QV-'fwffs .1 Vnrkig- Ydlfifiv- 1? 5-isVxacw'ws?Vw.1VGssS?2s2,V .VVV 9-1 my JV ., .VV ---www V Vggxmw Q-V-V,Viii'MMVVmfV-VV-f-1--wwVVa'-fVw-x,VfVuVf1.,V5fV-VVJs-A-V + as-f.Vw .Ve-if .1iff:-Vw-,MV-VffWvf?-w.V-Vgfwwffefw 'VWVV Vex. .14-. --f:,VV'r1vs ,4,-- H.q3.:ml-,, vfififfs.QQ-.EW?ii-:gw?SWV9z?3f'32--WV'VQibiawffwi V-1? f'1xkf?fV'W5'i-mizifbimgffVvVEfVf3a?f QJVIVVWX- sew!-K VV.-f"iJ"1V2Q:V:' Fiqxwayff-Fw.:!vV4Sx2fVis-3 .f?ifLV'z-AL-wqyfwcfdg M3f'?Vi2'VwfM -VVV1fw!w:.e,'q .2-W4-Va :EQ . -fxwfi -VVVifw?af Q,a,fmVLl xswwy- sw. ,V.,..p'1-Q22-Vqxivf-,1 ,.3P:'VfV2wV5Tf2-t,fV'-fp: -wV,gmq.,ggg ,A Q. wgiig-xv ,M 1-fum-Q:SaY+f14g-Efmi'3,fV?1'f:MVV'!-vE,LffZQ:gs Wing fa-Sian?-A-mfg' , ,..,.,., s , .. ,,,,V.. K,,,,eVf,, ...M,,,,g4,..,.g., W5,.,,, -wVVVVge,.V.,.VVV. .,-V , ,gf,,..,x3f.1.,,V,.-K, M ..,1,,,.., fu ,gh ,....V,V, V V..,Vgg ...,V,,,r,,,.m.g .V,,QV.V. i.,.q,,.,Q,,-,., ,, ,V,V-,, ,am,,,,,,m,,V,.V.f,..,.,,.- rf- ...QSM-V .VV.-Vfm,V:feVV5VV- . -V-V,, -f-G -, f--2 - V-VV-vVf:.wVwV VW- 2.1.2. vrfxr fN1ssffffmVaVV1,---Vrwm V-V f .ew V-.Q V S-V.'--ww-Tw-M-.VV fr- aV-V!5z,v,VM?M,-VF-V.-32ViV-JViQm.V.21,,.V Em, Q1 ,,-We HV e:iVV..V-kwa .W W .QA VVWMV , qw, . ,. V , VV 1,-.,,.M,f!51:V9fmQgNm,,g,WV,WA-.,,..V.-Vg,--.Mmm ,,,,.m., Me..-V,fVV:,V.V,,.,A,,VVW+af1.m. -+,,:VMHV.V.z -.1 gwf.. VV V,w.i,V,m+..!,.,-.VV, N, ,y,,g,Vqf .,.g,.-WV-V , VV.-V. ,Vw Vg3....3.-KV..-VV.Q1wL,VQVMMQV,,,-fs-V,VV,..VVm,-,,YMV ir, -rs V,Q.wVV1 ,Q .,,V V...- .. V- 'F i if V ,DV-Vg. ,V:f,V-QQQQQ-13-fa-i Q-g3Ha,wE4Vegm,g:.V1-gr:-QfiV,mn,f-g.fgsw..z'-Wis-r, :wb ara -ww4Q-V-Vfwgwgfi-1.1231 95,553-'srv zbwvmvf-4-5e.55'h'?'W1'fvVW fsf 'z-ygfffl-VH- --AVR-mfg: sms Vsfmi-3:mV1 md2.z':-Rg5,if?aN W- im VV-'.Vw"v2'iS.-'QWf5215jVf'Q:aPW4aV196 g-IVVVV iV-.-Vf, ,.V,V,':a,.-Vw. 31- VVw,,..ziw Vw V21 -ag--an " '-Vnwmw aw-2 ,M V1.Jw,.2V S-,MEW5fzyfSf'ffaV-VV1,?VbpV:Vs:21. 'we -V-Hbkcw-V -V-SWQSYEW-xsffsiefwflwf :fx JKV-VVNQQQVJQV-,xii-.gww-1f.flQ,-MV., ,MVHV V-6-f1f+.2-VfhyVL-rw.-: 1-:VV-, ,QV , ,.V4sfm,fffgW4,,-.VQ,,,,V ,,gV q,.,,VQL, , ,SME Vg,-,Q u,,,.VfMw vm VM., ,.,.w,---.f,.V,,-Ng, ,Vw-,gi 5V.gV..,,H,9-,,,,y,,,,,,,V ,,,,fV J V .,,5,1,.M,q,V,,, VV, ,.. VW V,Rq.z,-,..f,,,L,1 .A4,,,Q,1,W -K: -Mm--Vi. V wm5.V,:sWfVVww-:V . VsVi,VV,g V.: R Www V-15, Sir wav.,-wV, ,mmf-4 MVV -V ,. W-VV,-f- 3- --mg, .i,2,5V,.VfM,V, ,s.,.r,:Pmgk.-AVV...-QW-V-'m2.1Vq-AWV1'Q-QV-'gm mfftwv-Viva- wf, Nw V-'1,Q,tVfwgV.i-V vwwif-g ,EFEWV-4':9.a:V.Vf -VZ-V, fm.,--4,VVVE.-x1fV-,Emu-M:Wm-sf-VV-'asf 1s:NVy,fifw QM-1. Vy1VfV,1V,V1ms,-V,Vg.1V:4f-gy:,2rVQi.V,..m:,W.QQ2,,,-Q.-avVw 1f,V,a,,v.gfQwp,-VVVV53--lf-igiw.-VV-f5f.VigVV,,,x.a .ffigwiz ,f,V.Mn.i5,.m Ka-.,gVf,. e3Vg1 ,V4.2-V.,,w-,-V-.,pM..w--,.-AWQQ1M,rw -f3Y.ifVs1MwV4-Q,- WTVVAW- M:4VV.E.'V4k:.idwVVV5rr,-:mm 1 1- 2 Vw ,ge ,' 'H 1.395515-jlf rsj,3g 'VWVHH '-. g mfs. zf- H' gi ,if Vac' wi LV, VL- W1 ,ms ies, gy VJ ,G if.2,wz5VJ5?-NR-em.-' 1t-HtvV-1-?'- RV' ., . , ,- , ,VJ N, gr-Q-Vrligrlfg .VV -V, VV- VV V-.J4,..,4,g- - QAfL.L.g,.. LL... -,VJ-1V.V.,J,,.,,,,.QgA1A,....,A,.,g,.,,..,,A,....M,..... 5 DWL FDIDEWDIQD The Senior Class again pub- lishes the M. T. H. S. OWL, a year-book in which the class leaves the school its fondest remembrances of the days spent within its halls and of the association and friendship formed there. Value it not as a literary masterpiece, but as the class' collective M E M O R Y B O O K. 3 Page One DWL STAFF Page Two Back row: Evangeline Houser, Albert Wa1'd, Gretchen Feldmann, Cleo Hensley, Mary Murphy. Second row: Janet Vance, Alice Powell, Irene Lientz, Ruby Bates, Janet Bear, Robert Tague, Martha Call. Third row: Virginia Keniplin, Franklin Parrett, Martha Wil- liains, Richard Kendall, Helene Frank, Dan Murphy, Lelia Hale. Hifi 5 DWI. EX LIIBIQIS SCHOOL SCNG You may talk about your High School In this good old state of ours. Of all the jolly students VVho in school-rooms spend their hours, Maroon and gold of Clinton And old Gibson's red and White, They fly at frequent ball games When we meet them in the fight. From Way dovvn south in Egypt To Lake Michiganls cold shores From east to west and back again Just look them o'er and o'er No other high school in this state Or nation can you show So brave, so true, so fine a crew Of students as We are. Chorus: For we are jolly students of M. T. H. S. VVe are the best of high schoools We are ever true. Yes we are loyal ever to our blue and gray Hip-O-Ray We're the kind that dare and do. Page Three ,, , l i . . , ,-, ...MQA I, . , Presented by the GRADUATING CLASS of the Moore Township High School at - Farmer City, Illinois volume xxii 35 UW This bo k 'as ed ted by Da Murphy, with assistance from Gretchen Feldmami and Martha Williams, associate editors, and L. E. Smith, as faculty advisor. PgF TIQIBUTE Page Six We, the Senior Class of Nineteen Hundred Thirty - five take this means of expressing our sincere gratitude to the man Whose willing efforts have made this Annual possible. We hereby dedicate this twenty- third volume of the "Owl" to our capable advisor, Mr. L. E. Smith. Tl-1E IS 5 DWI. CCNTENTS Book One The School Bdok Two Activities Book Three Athletics Book Four Literary ., BUAIQID Cf EDUCATIUN Page Eig Harry Reid C. O. Gillespie New Member ht L. D. Calhoun Lott h. Heil ick President Dr. A. M. Wilkes Secretary Arthur Neal Retiring Member' TI-Ili I ai- gh , f 0 g 1 as i '5 5 if '-f 5 ina-s ,, 1 ,, , K , f f W w Cx, az 5 DWL Page Nine 1 Rf K at u i slffd ... ga N L. i , 'i ' 2 Sz gr, "af, f e.,,!,Q,.55::- ilfizfmt- , iii' "'+5,2f3 . ..fs.L:'ffffr' ,V X, Mfg, :fir uf ., -5 ,2ff:Z4Q'!ff'N Eg, gif I fha V1 m , f fff f. 1 ,s 3 f .w ..f, ,QQ I 'e"v34,.1'-V . , L' . 3 '12Z9..?i' " '-'f1:sfiA34" Page 'Fun W'- 3!EYW" ggpf -J. .1 W, .V ,A ,4 . if h f i. .. .. ,ifglk V f . ,,. HF 5 . f 1535? mfaf'i, 4, ig' . . ,-,Jf5?v g' Q f A., an f 1 my 33.7. f , , M -- 1. 14 f , ,455 ., .,ggg,ff,,'z'313? 55,9 ' , N 'L-f2'EE'75f?2. , g 2. 'i f N wwf: i ,Vial s fu It 5 ' Wifi, . Q , , . Wk J , . ' C' M .. FQ? ' 6 ,A N A v v uf ? ka G 5 ff 5 V ' 'H -M . . ,v :i Q . ,Q -45 Nuff. 5 X ' Lew' 'ivy K 117 '55 N. ,fain-f, mr 3- ' 'S-fii5'5 f .li - .,.sn.,S . A--if A5 . .,,,,,,m - 223 'vm , . 'tix J 09- 4 wif' "2 .Q-Iii? T? 'T A J' .X nf? A v QF f v Y' fb u 'r . ggpr, x 4- 1- N, Q . J: is , k.k,.W . 1" . 2 4. B! k 1, ,.1:,- f .1 - - n f .. ff X K , ' 1 L F L . , . , 1, f 3 M ,,., ff' R , fs '.?-.iff-.im v Q X, .. gb .I , a fy fa 9 M -v I :ax 19 ' H.. THE . fACULTY Lawrence E. Smith Indiana State Teachers Col- lege, B. S. University of Illinois General Science Biology Library K A Y Ruth K. Pilkenton University of Illinois, A. B. Home Economics Sewing Cooking Charles W. Graham Monmouth, A. B. University of Illinois, A. B. B. S. Mathematics Science English Forrest G. Edwards Lombard, A. B. University of Illinois, A. M. Principal Chemistry . . . . A Law Virginia Zeigler University of Illinois, A. B. French English P, E. Helen E. Goodell University of Illinois, B. S., M. S. English Dramatics Cassius A. Roberts University of Illinois, B. S. Agriculture Chemistry 5 DWL Ruth Saxton Northwestern, B. M. Glee Club Mayme Chapman Grand Prairie Seminary Gregg Normal Shorthand Typing Bookkeeping Oscar H. Wisthuff Universitv of Illinois, B. S., A. M. I-Iistory Economics Vocations Coach Commercial Geography Winifred V. Berglund Northwestern, B. A,, M. A. Cornell University Mathematics Latin Byron B. Wyman Northwestern Illinois State Teachers, D. E. Chicago Musical College University of Illinois, B. S. Michigan Conservatory American Conservatory Band Page Eleven CLASS HISTUIQY Page Twelve Senior Class History History repeats itself--and the Class of '35 is again venturing forth into a new World-a hard, relentless World which Will eventual- ly be conquered and ruled by these graduates. At this time, we take a few moments to review the pleasant incidents which We, as a class, have been fortunate enough to witness. We remember: How We entered M. T. H. S. as green freshies--how We studied and monkeyed and played chase-me-how We tried for the honor roll, and managed to pass--how we became Sophiomores, the lords of crea- tion-how we attended the athletic events in a body, and cheered "our" athletes lustily-and how We made ourselves heard at any cost. But after all, doesn't all these things go with high school life? We have been just fulfilling the old custom by doing things like these, by doing more than this. We have had a very outstanding class all through our four years here. Each year We have been active mem- bers of the following: Dramatics, Band, Glee Club, Baseball, Basket- ball, Football, Tennis, Track, F. F. A., G. A. A., and all other activities put on by the school. We claim the school's choice cheer leader, bas- ketball captain, football captain, and the largest part of the Band's cornet section, saying nothing of the other minor parts played in activities. We leave you with the hopes of being as successful in conquering the future. THE1 Marie Bosserman "Marie" "I go my own quiet way" P. E., 1-2-3 Glee Club, 3-4 Janet Bear "Janet" "A good heart is better than all the heads in the world." . Glee Club, 3-4 P. E., 3 Senior Play Dramatic Club, 4 Owl Staff Commercial Contest "Thrice Promised Bride" Martha Call "Martha" "Not to kill timefto fill it!! P. E., 1-2-3 Owl Staff Senior Play , Gretchen Feldmann "The Duchess" "Wherever she sits is the head of the table" Vice-president, 2 Dramatic Club 2-3-4 Glee Club 2-3 Sec.-Treas., 3 Owl Staff "A Christmas Awaken- ing-U Commercial Contest 5 DWI. ,, Q 1 - M... .-..4.- SENIDIQ S 1 L' ' 'Q f ," J. is 15" Ulsf 5, 1 ' ' ' 0' ZZ-kfrn' Melvin Dunn "Mel" " V "Dunn is a boy we can 351, K. 1' 1' boast about, His negro M '--"' '--' dialect makes one shout" F. F, A., 1-2-3 X Football, 2 f '. V Track, 2 ' ' UM" Club, 4 ,' Senior Play Y l'i'l1,,L.,75.9'L4'J U V , ., y .1 v '-N-a Ruby Bates "Ruby" "And still they gazed, still Wonder grew, that one small head could car- ry all she knew" P. E., 1 Owl Staff Helene Frank "Helle" "And A her eyes, they speak such things." P. E., 1-2-3 Glee Club, 3 Owl Staff Asst. Cheer Leader, 4 Senior Play Robert Jackson "Bob" "Waitin' at the gate for Katie" Glee Club, 1 Band, 1-2-3 Vice-president, 1 Sec.-Treas., 2 Dramatic Club, 2 "M" Club, 4 Senior Play Page Thirteen 4 -.l. L SENIUIQS V ,. l 1 L E r i l 1 w Lelia May Hale "Lucy" "Astericks of laughter around her eyes" P. E., 1 Band, 3 Dramatic Club, 3 N Glee Club, 3 Owl Staff l l L i Audrey Hamrick , "Audrey" Q "The star of the uncon- Q quered well" E P. E., 2 E Dramatic Club, 4 5 Glee Club, 4 Senior Play I is lk Reynale Kendall E KlDuke77 fi "'Twixt the girls and the H deep blue sea-stands " Duke" E Football, 3 Band, 1 Track, 2 "M" Club, 2-3-4 Cheer Leader, 4 Virginia Kernplin xaGinny:s "The broader the mind, the clearer the state- ment" P. E., 1 Dramatic Club, 4 Owl Staff E . I i g r Page Fourteen ll E 1 L 1 EA Gerald Johnston uJerryar "Hop, skip, and flunk" Band, 1-2-3-4 Track, 3 Basketball, 3-4 Senior Play Dramatic Club, 2-3-4 "Thrice Promised Bride" Class President, 4 "A Christmas Awaken- ing-H "Scribblers" Evangeline Houser "Evangeline" "Give it an understanding but no tongue" P. E,, 1-3 Glee Club, 3-4 Dramatic Club, 2-3-4 "The Kleptomaniacn Owl Staff "Suzanne Shop" Senior Play Areta Jackson "Rita" "No one can lose what he has never had" Glee Club, 1-2-3-4 P. E., 1-2 Richard Kendall "Fuzz" "A little fairy, he flitteth here and there" Band. 1-2-3-4 Owl Staff Cheer Leader, 2-3-4 "M" Club Senior Play THEI Elsie Newton "Elsie" "A head to construe, a tongue to persuade and a hand to execute any mis- chief" P. E., 1-2 Glee Club, 3-4 "I-Ieartless House," 4 Commercial Contest Hope Reeser "Hope" "Her care is never to of- fend and every creature is her friend" Band, 3 P. E., 1-2 Glee Club, 1-2-4 Albert Ward "Albert" "A pain in the neck when he's around and a pain in the heart when he's away -to his mother" Band 1-2-3-4 Owl Staff Senior Play Irene Williams "Irene" "He who laughs last sel- dom gets the point any- Ways: Glee Club, 3 Dramatic Club, 4 P. E., 1-2 "Suzanne Shop," 3 7 i' DWI. SENIUIQS Alice Powell "Alice" "All things come to him who will wait" Dramatic Club, 2-3-4 Glee Club, 2-3-4 Band, 2-3-4 Owl Staff Senior Play Robert Tague "Bob" "A mind not much the worse for wear" Football, 3-4 Track, 3 Basketball, 2-3-4 Dramatic Club, 3-4 Owl Staff "M" Club, 2-3-4 Senior Play Hilda Reeser "Hilda" "A still and quiet consci- ence" Glee Club, 1-2-3-4 P. E., 1-2 "Heartless House," 4 "Suzanne Shop" Janet Vance "Sally" "Our Bonny - blue - eyed maid" Sec.-Treas., 1 P. E., 1 Band, 3 Glee Club, 3-4 Owl Staff Vice-president, 4 "Suzanne Shop," 3 Senior Play Page Fifteen SENIDIQS Martha Kendall K'M3Ftha7' "Take life too seriously and what is it worth?" P. E., 1-2 Glee Club, 1-2 Senior Play Camilla Luck "Camill" "Not in doing what you like, but in liking what you do" Glee Club, 1-2-3-4 P. E,, 1-2 "Heartless House," 4 "Suzanne Shop" Lucille Michael "Lucille" "Let knowledge grow from more to more" Suzanne Shop, 3 G. A. A., 1-2 l l Franklin Parret "Peedless" "It is as cheap sitting as standing" Football, 3-4 Glee Club, 1 Owl Staff Sec.-Treas., 4 "M" Club Band, 1 Senior Play Basketball, 3-4 Captain, 4 Page Sixteen Irene Lientz "Irene" "Mud thrown is ground lost" P. E., 1-2 Dramatic Club, 2-3-4 Owl Staff Band, 1 "The Kleptomaniacf' 3 "Thrice Promised Bride" Senior Play Dan Murphy "Murph" "Variety is the mother of enjoyment." "Scribblers" ' Baseball, 1-2-4 Senior Play Dramatic Club, 1-2-3-4 Class President, 2-3 "Thrice Promised Bride" Basketball 2-3 "M" Club, 1-2-3-4 Dram. Club Pres., 4 Vice President, 3 Editor Owl Mary Murphy "Mary" "It's not her position, it's her disposition" Dramatic Club, 4 Owl Staff "Thrice Promised Bride" "Scribblers" Senior Play Ruth Newberry "Ruth" "As good to be out of the world as out of fashion" President, 1 P. E., 1-2 Commercial Contest Senior Play THEI ,Q Raymond Hensley KKRay77 "He arose bright and early, not just early" Football, 3-4 Track, 3 Vice-pres., 3 "M" Club, 4 Glenna Wheeles Hcilellllan "I never bother anybody, so please don't bother me." 5 DWL SENIUIQS Martha Williams "It's nice to be natural when you're naturally nice." Glee Club, 1-2-3 P. E., 1-2-3 Owl Staff Dramatic Club, 4 Cheer Leader, 4 Pres. G. A. A., 3 in 7, , Cleo Hensley "Cleo" "Into the closed mouth the fly does not get." Owl Staff "M" Club, 4 Football, 4 Pauline Snow "Pauline" "Perseverance is the mother of Intelligence." Band, 2-3 Latin Club, 3 Page Seventeen SENIDIQS--'20 Pg Eght THEI CLASS WILL The Senior Class must bid adieu To teachers and to schoolmates too. But e'er as We reach our journey's end Each makes a will to coming friend. Our president, young Jerry called, Wills Mayme Chapman's lectures to Hilda Hall. Gretchen Feldmann's perpetual Worry Is bequeathed to Kenneth Krepps in a hurry. Telling dressing-room jokes, his major art Franklin Parret Wills to Satch Cathcart. Fuzz Kendall, laughing evermore, Wills his bushy hair to Mary E. Moore. Evangeline Houser who knows her stu lf, Wills her teaching ability to Prof. VVisthuif. Martha Call, who is quite a belle, Wills her diamond to Dick for Clara Nell. Areta Jackson, though she can ill afford, Wills her typing ability to John McCord. Helene Frank, to our great surprise, Bequeaths to Irene Miller her "goo-goo" eyes. Alice Powell of slender frame, Bequeaths her giggles to Mr. Graham. Lelia May Hale, with her Austin chaise VVills to Alberta Harrold, all her childish ways. Dan Murphy, with his praise unsung, Wills to Morris Reeder his silvery tongue. lrene Lientz, though not quite a shirk, Wills to Betty Feldmann her dislike for Work. Janet Bear of book-Worm fame, Wills to Harry Dale Miles her precious nickname. Hilda Reeser, which is her choice, Wills to Marianna Severson her marvellous voice. Glenna Wheeles, so plump and fair, Wills her fiery temper to Orval Bear. 5 DWL Page Nineteen l l l T- A CLASS WILL Page Twenty 5 . . . Janet Vance, who has plenty of sand, Wills her streamlined-aircooled Dodge to Lois Moreland. Martha Williams, who is seldom surly, Wills her basket ball ability to Landis Hurley. Elsie Newton is in a curious position. She gives lone Schmitz her boistrous disposition. Marie Bosserman, the prize senior mite, Wills her inches to Eloise to cut down her height. Bob Tague, with his fund of Romantic Lore, Wills his ways with the wimmin to friend Bill Horr. To Vivian Peterson, Camilla Luck Gives her dislike to "bugs" and all such truck. Cleo Hensley, with sigh and demur, Wills his handsome blonde curls to Mildred Sawyer. Duke Kendall wills his harem fair, To Roger Derr, who'll have to take care. Lucille Michael Wills the hearty peeve she has To Miss Winifred Berglund for Advanced Algebra Class. Virginia Kemplin, when it comes her turn, Wills her compact to Gertrude Milburn. Mary Murphy-Hush! Don't anyone talk! Wills her Ford to Helen Massock, so she won't have to Walk. Hope Reeser bequeathes to one who hates Romans and Spartans Her ninety'sg of course you all know that the victim's Bill Martin. Martha Kendall, with a twinkle of her eye, Wills all her self-consciousness to our friend George Fry. To Evelyn Mae Faris, our dear friend Ruby Bates Wills her beauty parlor tactics, though to do this she hates. Raymond Hensley, who takes his man into camp, Wills his boxing ability to Henry Clay Stamp. Albert Ward, in his way quite set, Wills to Miss Ziegler his sweet-toned cornet. Audrey Hamrick, with a coquettish smile, Wills to Janet Houser her walking style. Tltllfl CLASS WILL From Mel Dunn to John Weedman, from Mel's generous store, G0 all his brilliant remarks in History IV. lrene Williams, clever in plays, Leaves to Eileen Dawson her romping ways. Ruth Newberry is glad to will Her stenographic position to Carol Lugibill. Pauline Snow, with one eye on the clock, Wills her armload of books to George David Rock. Bob Jackson, as his journey's end, Wills to Eldon Clearwater his best girl friend. One last request before we are through, The Seniors desks, Juniors, are left to you. Now, M. T. l-l. S., our swan song's through. On life's great sea we start anew. lVlay memory never cause you shame That once your roll contained each name, Which in our will we here indite ,ln bidding all a fond good night. On this 29th day of May, in the year nineteen hundred and thirty- iive, l here set my sign and seal to this, the Senior Class Will. IN THE PRESENCE OF Janet Bear CNotary Publicj CSEALJ Alice Powell CClerkJ 5 0 W L Page Twenty-one IDIQCDHECY Gee, hasn't this been a wonderful day, or rather a wonderful eve- ning. That banquet was the finest I ever attended, and the dance-Oh, Oh! I'm so worked up I could sit here and think till morning. At that, our high school days are about over, as Prof said. Perhaps we all will never meet again-Who knows, maybe l will get to travel around the wlorld by 1950. Imagine that big passenger plane droning out over Long Island. The motor has a contented sound. That assistant pilot has a familiar look-especially that thatch of ragged hair-it looks just like-Gene? Willie Something or Other? No-I have it-Fuzz Kendall. And so it is. We have a grand chat, and he tells me that the hostess on a sister-ship is a friend of mine-Yes, it is Hope Reeser. We arrive in England, and I meet Bob Jackson, our foreign min- ister, and he takes me to lunch in the duckiest place I have ever seen. We dance to the music of a hot-cha leader who turns out to be, under the magic wand of coincidence, none other than Frank Parret. B.ob's inseparable. Along comes my old pal, Helene Frank, now married to the best looking millionaire in Paris. I hop another plane to Belgium, and a birdie tells me that Audrey Hamrick and Virginia Kemplin were married to, respectively, a blond Dutch farmer and a steel wiorks foreman. Our guide points out to us the largest primary school in the province, and tells us it is taught by our own Evangeline Houser. Elsie Newton, Alice Powell and Hilda Reeser are keeping busy taking care of the best dressmaking shop ever opened in New Amsterdam. Ruth Newberry is their conhdential sec- retary, and is she swamped with work! In Denmark, my next stop, I meet Mel Dunn, now happily married to Marie Bosserman and working as Bell-hop on a Channel Cruiser. In Sweden I find Martha Kendall and Camilla Luck skiing in the mountains and having the time of their lives on their annual vacations. We hop on to Russia. We canlt iind anything of interest for a few days-I say we because Camilla joins me on the remainder of the jour- ney--until we obtain a visit with the premier, and find Ruby Bates in- structing him in the gentle art of Ping-Pong. Janet Bear is the dietician for the prime minister's pet pooch-what a job! Back again to France, I happen on to Irene Williams, who is play- ing chase-me with a handsome Italian count. We take a shopping tour, THEI Page Twenty-two DIDDDHECY and our mutual attention is riveted upon the looks of a blond model who is introduced to us casually as a fellow American, Gretchen Feld- mann-a small world! She insists on entertaining us for the evening, and as a surprise calls a familiar phone number, and up pops Lelia Hale. She is a new Lelia, much slimmer, more dignified, and of course trailed by the omni- present Bob Tagu.e. Bob is the vocal attraction at the newest Paris night club. After leaving Camill again in the Alps, I get up early and leave for home. As fellow passengers, I have two of the foremost geneolo- gists of the day, Albert Ward and Jerry Johnston. They have been touring Africa for the Metropolitan Museum. We part in New York, after they tell me that Mary Murphy and Irene Lientz are both in Brooklyn, Irene being a private secretary for a well-known stock broker, and Mary tutor for his small son. I arrive at home at last, only to find letters from Areta Jackson and Reynale Kendall. Rita is married to the proprietor of a chain store, and Duke sweeps out the Chicago Theatre-for exercise only- he owns it, you know. Janet Vance is selling tickets for Duke, and Lu- cille Michael is a frequent attendant at his shows-when she can spare the time from her exporting business-who said a woman couldn't do a man's work? I read in the papers frequently of the Hensley brothers, Cleo be- ing a professional football player, and Ray a popular wrestler. Glenna Wheeles is teaching a cou.ntry school near her home, and whose little boy is that I see coming down the paved country road ? It looks like--it can't be .... " "And WGN is signing off for the evening -Happy Dreams"-Ho hum, travelogue programs always get mc down-look-it's 3 o'clock. Happy dreams to you, Seniors! 5 DWI. Page Twenty three JUNIDIQS Row: Richard Curtis, John Curtis, Lloyd Sievers, John G. McCord, Dee Fuller, Clayton Edwards, John Weedman, Doris Etcheson, Pauline Calhoun, Mildred Sawyer, Mildred Walden, Ralph Huff, Hobart Buchanan, Henry Harper, Dean Schmitz, Paul Smith, Ken- neth Meliza, Joe Schilling, Harry Sparks. Top Second Row: Miss Ziegler, Lucille Dill, Eloise Rous, Hazel Frye, Irene Bealor, Mildred Johnson, Hilda Hall, Dorothy Ready, Mary Stea- gall, Alta Sparrow, Dorothea Ruckman, Pauline Snow, Lucille Grimes, Opal Lawson, Kathryn Walsh, Helen Henry, Dorothy Gil- lespie, Lois Moreland, Stanley Cathcart, James Kirby, Mr. Roberts. Third Row: George Reeser, Ronald Holoch, Dorothy Edwards, Anna r Bosserman, Mary Grimes, Eileen Dawson, Evelyn Mae Faris, Jeanne Milton, Carold Lugibill, Elizabeth Bennett, Mary Irene Curtis, Edith Larry, Marianna Severson, June Swigart, Richard Lukens, Francis Miller. Bottom Row: Bill Hiorr, Russel Amdor, Edwin Murphy, Eddie Vance, Francis Gettel, Eugene O'Neal, Morris Reeder, George W. Bailey, Richard Watson, Eugene Wood. THEI Page Twenty-four JIJHNIUIQS Class History We entered M. T. H. S. in the fall of thirty-three, perhaps the greenest freshmen in the'school's history. However we soon overcame this handicap with the help of our advisor Mr. Smith. The biggest event of the year was the picnic in Herrick's timber. Our sophomore year was very successful, our greatest achievement was the publication of the "Buzze1'." We had our annu.al picnic at Champaign which was considered a great success. Being Juniors was even better than we thought possible. Accord- ing to custom the Juniors sponsored the stunt show, which was de-- clared by some to be the best they had ever attended. The height of our ambition was reached when our stunt won the cup. Our basketball team won the inter-class tournament, and again Juniors won fame through hard work and our greatest asset-cooperation. We present- ed a one-act play entitled "The King's English," a comedy enjoyed by all. We have sponsored two parties, both highly successful. We hope to give the best reception possible, one which the Seniors will always remember as our appreciation for the example which they have made for us. We continued to occupy our place at the head of the honor roll this year, as in the two preceeding ones. Our athletic record likewise was all we could hope for. All other extra-curricu.lar activities are led by and dependent upon Juniors. We hope to continue this record, and give the under-classmen next year an example such as we have been given the past three years. Dorothy Gillespie DWL Page Twenty five SUDHUMUIQES Top Row: Paul Murphy, Leonard Sniff, Richard Stalker, Eugene Hoff- man, Carl Luck, Raymond Reeser, John Ziegler, Roger Derr, Lloyd B Riggs, George Rock, Harold Riggs, Lyle Nichols, Landis Hurley, Clay Stamp. Second Row: Mr. Graham, Harry Dale Miles, Bessie Howe, Lorraine Bennett, Mary Michael, Alberta Harrold, Doris Shaw, Margaret Ann Jackson, Lyda Walsh, Joan Williams, Betty Feldmann, Orval Bear, Kenneth Swallow, George Stalker. Third Row: Janet Houser, Helen Massock, Vivian Peterson, Clara Nell Moore, Lucille Carrier, Bernice Helmick, Donna Rutledge, Maxine Dubson, Irene Miller, Ione Schmitz, Garland Steagall. Bottom Row: Kenneth Krepps, Bill Martin, Jack Reeser, Eldon Clear- water, Raymond Knight, Philip Highfill. 1 THEI Page Twenty-six ....... . ,1.. ,. lan- A.. A... , , ..4,.,4 1, SDDHDMDIQES Class History We are over-worked, but nevertheless they call us the laziest class in school. Even though We are called lazy, we are proud of the num- ber, eight, on the honor roll. With the help of our very capable class advisor, Mr. Graham, We had a very good stunt, even though we didn't win the cup. 'fs We are represented in athletics, both football and basketball. Several members ofthe Sophomore class are in the glee club and band. lt doesn't seem possible but two years of our high school days are about over. VVe hope to get over our so called laziness and have more of our names on the honor roll during the next two years. fPresidentJ Joan Williams '37 5 0 w Ly Page Twenty-seven FDESHMEN Top Row: Kenneth Helmick, Stanley Vance, Ambrose Yeagle, John T. Coleman, Donald Smith, Jack Fuller, John Hollan, Maurice Kent. Fourth Row: Richard Warren, Marion Rollins, Merle Amdor, James Cadle, Lloyd Newberry, Ward Weedman, Wayne Dawson, John Dawson, James Trenkle, Dean McCartney, Carrie Lewis, Junior Gee, Ed. Ruckman, John Watson, Roger Stamp, Charles Burke, John Swiney, Dale Derr. Third Row: John Reeder, Anna Knisely, Alice Armstrong, Harriet Lar- ry, Clydel Vance, Maxine Vance, Violet Hale, Hazel Albright, Betty Thomassen, Mildred Russel, LaJean Moreland, Wilma Mur- phey, Henrietta Swigart, Dolores Helmick, Gertrude Milburn, Mildred Norfleet, Vivian Miles, Geneva Norfleet. Second Row: Margaret McCarty, Birdie Lewis, Vivian Smith, Lois Ab- ner, Edith Long, Dorothy Bosserman, Mabel Wheeler, Emma Loy, Mary Schilling, Margia Haggard, Mary E. Moore, Ada Margaret Wightman, Josephine Martin, Winifred V. Berglund. . Front Row: Billie Hamrick, Donald Milton, Alfred Cahal, John Bates, Wayne Furtney, Dean Fuller, Maurice Murphy, Dan Hallowell, Frank Lientz, George Frye, John Boman, Charles Thorp. HEI Page Twenty-eight F FIQESHMEN Class History On September 1, 1934, 71 Freshmen entered Moore Township High. The entire class was initiated by being made walk back from a weiner roast at Herr-ick's timber, given by the Seniors. With assistance from our advisor, Miss Berglund, we elected the following class offi- cers: President, John Hollang Vice-president, Betty Thomasseng Sec- retary-Treasurer, Dean McCartney. Our class showed its colors by winning the stunt prize at the home- coming parade. We came through again with a fine stunt, Indian Pow- wow. Johnnie Watson put us to the front in athletics, winning letters in basketball and baseball, as well as heading the honor roll consistent- ly. Junior Gee also made the baseball team, and proved that a Fresh- man can be as good a pitcher as any upper classman. 5 DWL Page Twenty-nine ,Q. n, ,,.., ,,,,--,..s..,. A...n, .M Y-62.744 ACTIVITIES Pg Th ty ,. QLMILMA-, THE DEI? CLUB l M. T. H. S. Pep Club was reorganized this year, and carried on ln the best traditional fashion at the athletic contests of the scholastic year. This club boasted one of the best cheer leaders in the section, Richard "Fuzz" Kendall. He was assisted very ably by "Duke" Ken- dall, Martha Williams, Ed Vance and Helene Frank. CWe must have Won--note the smiles.J 5 DWL Page Thirty-one iff ig ir Y .- ..,fl it L FUUTBALL Dan Murphy CCapt.J-"Irish" was a great leader and the only triple threat man on the team. His outstanding performance was the Homecoming game. Frank Parret--"Blandy" was the most consistent ground-gainer on the team as well as a good defensive player. Stan Cathcart-"Madonna" played tackle and the opponents' thrusts at our own left tackle were almost futile. Cleo Hensley-"Pee" was probably the Dixie Howell of M. T. H. S. as far as his left-handed heaves and end runs were concerned. Hensley-Ray was the work-horse of our team, doing the plunging and backing up the line. He became ineligible Cage limitb just before the LeRoy game. Ray Tague-One of the best centers to play for M. T. H. S. in years. Tough on oifense and iron on defense, that's Tague. Bob Harold Riggs-"Mush" who is just a sophomore, played several differ- ent positions during the season, is a comer and will be a great help next year. Landis Hurley-Landis is more or less a natural-born football player and should be among the best next year. Paul Smith-t'Smitty" is a hard fighter and though handicapped by his size, turned in several stellar performances. Ronald Holoch-"Janet" CCaptain-electl played tackle and his work made complete a great pair of tackles. Francis Miller-'iGoose" was a utility man and played several posi- tions and played them well. Leonard Sniff-"Ten" who never played football in his life until he came to Farmer City, won his letter and really earned it. He will be back next year and will really be tough. Joe Schilling--Joe was our pewee quarterback, but he had that power of a pile-driver. He'll be back next year. George Reeser-"VVindy" played end and back field, and played very well in spite of inexperience. THEI Page Thirty two FDUTBALL Back Row: Harry Miles, Richard Watson, Francis Miller, Coach Wist- huff, George Reeser, Leonard Sniff, Franklin Lientz. Second Row: Robert Tague, Ronald Holoch, Paul Smith, Harold Riggs, Landis Hurley, Stanley Cathcart, Dan Murphy. Flrst Row: Raymond Hensley, Cleo Hensley, Franklin Parret, Joe Schilling. LeRoy Ccancelledb - - - - M T H S Monticello UQ gamel - 6 0 - - M T H S Cerro Gordo - - - 6 6 - M T H S Paxton ----- 0 0 - M T H S Clinton - - 0 6 - M T H S St. Joseph - - 6 26 - M T H S El Paso - - 19 13 - M T H S LeRoy - - 6 0 - - - M T H S OUR COACH 5 DWI. Mr. Wisthuif took over all coaching duties this year and performed his duties with the perfection of a college coach. Good material was more or less scarce at the first of the season, but a little later a couple of Hensleys drifted in and things looked bright- er. Our season was not at all unsuccessful. Page Thirty-three , 1,1 BASKETBALL Back ROW: George Reeser, Franklin Parret, Bob Tague, Coach O. H. Wisthuff, Dan Murphy, Landis Hurley, Gerald Johnston. Front Row: Leonard Sniff, John Watson, Harry Sparks, Harold Riggs. Page Thirty-four BASKETBALL SCHEDULE Wapella ---- 15 M. T. H. S. - - - Waynesville - - 35 M. T. H. S. - - Mansfield - - 12 M. T. H. S. - - Weldon - - 26 M. T. H. S. - - Champaign - - 36 M. T. H. S. - - LeRoy - - - 21 M. T. H. S. - - Kenney - - 44 M. T. H. S. - - DeLand - - 18 M. T. H. S. - - Tuscola - - 40 M. T. H. S. - - Alumni - - 16 M. T. H. S. - - LeRoy - - 25 M. T. H. S. - - Mansfield - - 33 M. T. H. S. - - Bellflower - - 44 M. T. S. - - DeLand - - 12 M. T. H. S. - - Mahomet - - 48 M. T. H. S. - - Tl'IEl BASKETBALL Moore Township High School did not have the best season in bas- ketball this year, but the sportsmanship and loyalty of the players Was an outstanding feature of the team. They were outplayed many games, but they did not give up hope at any time. Practically the same team will be back next year, and with a new gymnasium, the team should be one of the outstanding teams in Illinois. 5 DWL TOURNAMENTS ENTERED Cullom ------ 50 Roberts - - 9 Onarga - - 21 Melvin - - - - 16 Sangamon Valley Tournament Weldon ------ 29 County Tournament Cat Clinto Wapella ----- 23 VVaynesville ---- 23 Weldon - - - - 19 Kenney ------ 36 District Tournment Cat Montic Sadorus ----- 19 Bement - - 44 'r 19 - - 27 - 25 15 - - Cat Mahometj . 22-- nj Third Place: 20 - - 39 - - 36 - 29 - ellol. 22 - 20 4 to sw rx: 1-F o 5 H o 5 fe 5 so 3 CD 5 1'9- U1 CD O o 5 Q. E sw O CD fx 5 O o 5 C12 2 sw Si 5 5 L1 EEE 5 E E 555 EE T. H T. H T. H T. H. T.-H 5555 E EEE! E T. T Page Thirty-five BASKETBALL Harry Sparks-Harry played forward, and was always feared by the .opponents for his accurate shooting and excellent passing. He is only a Junior and should be the star player again next year. John Watson-Johnny also played forward and was known for his ability to "break for the ball." His defensive and shooting ability was a great asset to the team. He is only a Freshman and should develop into one of the best players ever to play for M. T. H. S. Robert Tague--Bob played center and forward. He always played his best and was known for his team work. He has played his last game for M. T. H. S. Franklin Parret-f'Peed', was a sensational shooter as well as an ex- ceptionally important cog in the defensive play of the team. Leonard Sniff-Leonard played guard and was the fastest man on the team. He was noted for his ability on offense to "execute playsf' He is only a Sophomore and should be an outstanding player next year. Harold Riggs-'tMush" played guard and was always on the spot at the right time. His shooting ability was outstanding, and he was very aggressive on defense. He is only a Sophomore and will be back next year. Gerald Johnston-Jerry played guard and could always be depended on to play his best. He was small and fast, and had a good drive into the basket. He has played his last game for M. T. H. S. Landis Hurley-Landis played guard and could be depended upon to be in condition. He always played his best and was great for his first year. He is a Sophomore. Dan Murphy-Dan played guard. His rebounding ability was a great asset. Edward Vance-Ed was the smallest man on the Hoor. He played for- ward and was very clever in handling the ball. He is a Junior and will be back next year. THEI Page Thirty six BASEBALL After a year of absence, the national sport was revived at M. T. H. S. this spring, and a large turnout of boys justified Coach Wisthuff's efforts. Woods, O'Neal and Murphy were the only veterans left from '33, so fights for positions was keen. Gee and Sniff split the pitching, with Vance and Huff behind the platter. Murphy at first, O'Neal at second, Sniff and Watson at short, and Woods and "Red" Amdor at third comprised a good defensive infield, and such hitters as Riggs, Watson and Huff in the outfield provided the balance needed for a fairly good young club. Practically the entire team will be back next year, and the outlook, is the brightest in years. ln spite of malicious weather early in the season, the boys played the following schedule: April 11 - Weldon at M. T. H. S. -Postponed April 16 -DeLand - 4 M. T. H. S. - - 16-There April 23 -Bellflower - 10 M. T. H. S. - - 8- Here April 26 -VVeldon - 10 M. T. H. S. - - 8-There April 30 - DeLand at DeLand -Postponed May 3 - Gibson City at M. T. H. S. -Postponed May 6 - Mahomet at M. T. H. S. -Postponed May 13 -Gibson City -There May 15 -Mahomet -There As this page goes to press, the season has been merely a series of rainstorms, intermingled with showers and cloudbursts. Sniff turned in a very good game at DeLand, where wildness on the part of four pitchers gave M. T. H. S. its margin. Sprau of Bellfiower had too much stuff for our early season batting eyes, and managed to stop a last inn- ing rally in time to win. Robinson of Weldon bested Gee only because of the shaky fielding of his teammates. Coach Wisthuff has been try- ing to find dates on which to play all the postponed games, and We hope to end the season with at least an even-steven record. 5 OWL Page Thirty seven TENNIS The Swish of the Nei: The lllinois State District Golf and Tennis Meet was held early this fall instead of in the spring as usual. There were about 16 schools entered in the tennis division. Farmer City entered Parret and Jack- son and Johnston and Ward in doubles, and Bear in singles. Parret and Jackson drew a bye and played Lincoln. They were beaten two out of three sets. Johnston and Wai'd played Virden and were beaten two sets to none. Bear drew Gordon of Springfield, last year's champion, and was vanquished in a series of aces and drives, by two sets to none. Farmer City played under a disadvantage by not having any regular school practice as there are no courts at the high school. It is hoped that the next project will be two cement courts on our campus. This was the second time Farmer City had entered a Distrist Ten- nis meet. It is now planned that Farmer City will have two doubles teams and two singles teams to play neighboring schools this spring. Ziegler, John and Richard Watson represented M. T. H. S. in the Golf Division of the District Meet. Golf and tennis may someday be listed among the major sports of our high school's extra curricular ac- tivities. --Bob Jackson '35 THEI Page Th1rty eight eww 4: L U I3 Back Row: Bill Horr 12nd teamj, Russ Amdor 12nd teaml, Harry Sparks, Dan Murphy, Frank Parret, Stanley Cathcart, Ronald Holoch, Bob Tague, Cleo Hensley, George Reeser, Ray Hensley. Middle Row: Jerry Johnston, Landis Hurley, Duke Kendall, Joe Schil- ling, Paul Smith, Mel Dunn, Harold Riggs, Leonard Snii, Bob Jackson. Front Row: Gene O'Neal, Gene Woods, Dean McCartney 12nd teaml, Raymond Reeser 12nd teamj, Frank Lientz fmanagerl. "M" CLUB This year the "M" Club was revived again under Coach Wisthuff. All boys who had earned an athletic "M" was elegible for the club. Frank Parret Was elected president, Joe Schilling, vice-president and Ed Vance, Sec.-Treas. The boys took office at once, and served out their terms efficiently. Among several of the events carried out during the year, the most pretentious was the Club Carnival, given to raise money to pay for new basketball suits. Side shows of all kinds, favors, booths and games filled the gym, and dancing was in progress in the halls. The carnival was a decided success, and will probably be held annually. We hope that the Club will be an active organization at M. T. H. S. in the future, and We feel sure the lettermen will cooperate as they have in the past. 5 OWL Page Thirty nine BAND Page Forty Top Row: Vivian Miles, Paul Smith, John Curtis, Harry Sparks, Albert Ward, Eloise Rous, Pauline Calhoun, Lucille Dill, Orval Bear. Second Row: Merle Amador, Wayne Furtney, John Hollan, Roger Derr, Gerald Johnston, George Rock, Doris Etcheson, Edith Larry, Richard Kendall, John Swiney, Ronald Holoch. Bottom Row: Dick Watson, John McCord, Margaret Ann Jackson, Vivian Peterson, Mildred Sawyer, Mary Grimes, Lucille Carrier, Margaret McCarty, Edwin Murphy, Lloyd Newberry, Clara Nell Moore, Instructor Byron V. Wyman. The M. T. H. S. Band was organized five years ago under the lea- dership and guidance of Mr. Jack O'Toole. ln the years of Mr. O'Toole's directorship, the band went to several contests and came back with a good record. This year the band is led by Mr. B. V. Vlfyman. We have been un- fortunate in not entering any band contests this year, but we have been in many other interesting events. The band traveled to Clinton during the Basketball Tourney and played for one session. Other activities in- cludes the Lincoln-Washington Memoriam, held at the church, a con- cert on Merchant's Day, some football games, and the Annual Concert, played early this spring. There are but few leaving the band this year, but the instrumenta- tion is still somewhat unbalanced. The object of the band instructor is to increase the number of beginners and build an evenly balanced band in the future. -Jerry Johnston THEI DIQAMATI C CLIJ I3 5 , , L .,, Back Row: Bill Horr, John Gerald McCord, Gretchen Feldmann, Helen Massock, Dan Murphy, Vivian Peterson, Janet Bear, Robert Tague, Orval Bear, Jerry Johnston, Bill Martin. Middle Row: Janet Houser, Dorothea Ruckman, Virginia Kemplin, Lyda Walsh, Irene Lientz, Jane Rhoades, Mary Murphy, Audrey Hamrick, Doris Etcheson, Evangeline Houser, Henrietta Swigart. Bottom Row: Alyce Powell, Betty Thomassen, Margia Haggard, Betty Feldmann, Irene Williams, Marianna Severson, June Swigart, Dorothy Gillespie, Martha Williams, Opal Lawson, Kathryn Walsh. In 1932-33 the Club began to flourish. The Club formed debate teams, dramatized two plays, and entered the literary contest. ln 1933-34, the Club carried on the work started the preceding year. ln the Literary Contest, the contestants won first in Humorous and Dramatic readings, and second in Oration, in the District. This year, 1934-35, the Club has probably been the best in its his- tory. The meetings are held regularly the iirst Wednesday evening of every month. Programs were printed, the Literary Contest was spon- sored by the Club, and plays were given. The officers of the Club were: Dan Murphy - - - President Janet Bear - - Vice-president Gerald Johnston - Secretary 5 DWI. Page Forty-one CONTESTS Members of the Dramatic Club entered several interscholastic contests this year, among them being the County, Sangamon Valley. Sub-District, and District. Prior to these a preliminary contest was held here to determine the students to represent the school. Results 1 PRELIMINARY CONTEST Humorous Reading-Frank Lientz, First, Audrey Hamrick, Second. Dramatic-Alyce Powell, Opal Lawson, Vivian Peterson. Oration-Albert Ward, Margia Haggard. SUB-DISTRICT CONTEST Dramatic-Alyce Powell, Second. Oration-Albert Ward, Fifth. Poetry-Marianna Severson, First Cgirlsj. -George D. Rock, First Cboysb. COUNTY CONTEST Humorous-Audrey Hamrick, Second. Dramatic-Opal Lawson, Second. Oration-Margia Haggard, First. SANGAMON VALLEY MEET Oration--Albert Ward, Third. Humorous-Franklin Lientz, First. ONE-ACT PLAY The Dramatic Club put on a one act play entitled, 'iThe Thrice Promised Bridew at the sub-district meet in Normal, at which the play placed fourth. lt was graded down because of type of play, or we feel that it might have gone on to the upper contests. The Club increased its membership during the year, and became more active than ever before. We hope in the next few years to make it on of the foremost activities of the school. THEI Page Forty-two GLEE CLUI3 Top Row: Harriet Larry, Janet Bear, Bessie Howe, Edith Long, Areta Jackson, Camilla Luck, Hilda Reeser, Evangeline Houser, Vivian Miles, Dorothy Ready, Irene Miller, Alyce Powell, Eileen Dawson, Mildred Sawyer, Margia Haggard. Middle Row: Miss Saxton, Bernice Helmick, Donna Rutledge, Anna Bosserman, Carol Lugibill, Dorothy Bosserman, Marianna Sever- son, Ada Margaret Wightman, Lucille Carrier, Mary Elizabeth Moore, Mary Grimes, Mary Irene Curtis, Henrietta Swigart, Betty Thomassen, June Swigart, Lucille Dill. Bottom How: Janet Houser, Geneva Nortleet, Audrey Hamrick, Elsie Newton, Opal Lawson, Eloise Rous, Jane Rhoades, Janet Vance, Lois Moreland, Pauline Calhoun, Doris Etcheson, Lyda VValsh, Lorraine Bennett, Jeanne Milton. The Glee Club has grown to be one of the leading organizations of the school. Last spring, the Glee Club, under Miss Saxton's capable directions, presented a three-part cantata, 'tin Woodland," in the high school au- ditorium. This year the Glee Club prepared a humorous operetta. "Heart- less Houseu was presented December 14, at Kendall's Theatre. It was received with much enthusiasm. ln a spring program another cantata, "The Three Springs," was presented. The Glee Club also appeared at Commencement exercises and entered the Sub-District Musical Meet. 5 DWL Page Forty-three I CUMMEIQCIAL Win Second Place In Contest Twelve students of the progressive Commercial Department of M. T. H. S. went to Champaign Saturday, April 27, and entered the annual District Commercial Contest held there. Results were that they brought back a Cup signifying that they won second place, Champaign High winning nrst, and Rantoul running third. The competition was rather keen as Farmer City was one of ten high schools represented. Three Sophomores, Margaret Ann Jackson, Vivian Peterson and Bessie Howe competed in a Bookkeeping exam which consisted of 100 objective tests. The fifteen minute typing tests were entered by Hilda Hall, Mary Grimes and Lucile Dill of the beginning typing class, and Janet Bear, Elsie Newton and Gretchen Feldmann of the advanced class. Hilda Hall, Doris Etcheson and Pauline Snow took part in the 70- word event, in which they took first place. Elsie Newton, Janet Bear and Gretchen Feldmann entered the 90-word. The 100-word dictation was taken by Janet Bear, Gretchen Feldmann and Ruth Newberry. This team ranked second. There was also a 120-word event in which Farmer City was represented by Janet Bear, Elsie Newton and Ruth Newberry. This average grade was 91.05. We of the school body are very proud of the record compiled by these students, and hope that within the next year or two the commer- cial department here will be brought to the place interscholastically where it is as important as Forensics, debate or athletics. 4? THEI Page Forty four AG CLUI3 M69 Top Row: Lloyd Sievers, Paul Murphy, Russel Amdor, Kenneth Swal- low, Donald Holoch, Hobart Buchanan, Henry Clay Stamp, James Kirby, Richard Lukens, Clayton Edwards. Middle Row: Mr. Roberts Cinstructorj, John Curtis, Raymond Knight, George Frye, Bill Hamrick, Donald Smith, Stanley Vance, James Trenkle, Dean Schmitz, Richard Curtis. Bottom Row: Wayne Dawson, George Bailey, John Bates, John Daw- son Kenneth Helmick, Eugene O'Neal, Garland Steagall, Richard Warren, Roger Stamp. MOTTO: "Learning to do-Doing to learn-Learning to live." At an early meeting in September, of the Future Farmers of America, the following officers were elected for the school year of 1934-1935: Richard Curtis -------- President Ronald Holoch - - - Vice-President Richard Lukens - - - Secretary John Curtis - - - - Treasurer James Kirby --------- Reporter Regular monthly meetings were planned for the second Tuesday of every month. Timely subjects discussed, business and entertainment are the principal events of each meeting. This organization has spon- sored a bakery sale, giving away a pig, and a banquet. The chapter was represented in the Sectional Vocational Agricul- ture Fairs at Arthur in August, and Maroa in December, winning their 5 DWL Page Forty-five -8 A15 CLUI3 share of the prizes, State Judging contest in Ju.ne and the Sectional Judging contests at Argenta in April and at Arthur and Lovington in May, and the Invitational judging contest held in September. An activity program is being followed and in September awards will be given to winners. An attempt is being made to create more interest, activity, recreation, and projects. Last November, Beryl Rutledge was awarded the degree of "American Farmer," the highest honor obtaind by any Future Farmer. Such an achievement is based on scholarship, number of projects, work in community, money invested, and amount of money made. Last year the total earnings of Farmer City Chapter of Future Farmers, including a net profit of 82,587.81 with forty-two projects were i1S2,879.41, thus returning more than enough to off-set expendi- tures necessary to carry on a Vocational Agriculture program. RESULTS OF AG CONTESTS The M. T. H. S. Judging teams went to Argenta on April 2, where they judged corn, grain and poultry. Due to inexperience, the boys did not place in the event. CAll the boys are freshmenj. On May 7, they journeyed to Arthur, where they placed, or at- tempted to, the dairy and fat stock in their correct order. John Daw'- son brought home a third high individual in Fat Stock. Some idea of the calibre of the teams in these contests may be gained from the fact that at Argenta there were only 20 points difference between the en- tire seventeen teams competing. AG BANQUET The Ag club had a banquet at the Country Club on May 8, with this speakers' program: Richard Curtis ------- Toastmaster L. D. Calhoun - - - Board Member F. G. Edwards --------- Principal C. A. Roberts ------ Adviser Dr. A. W. Nolan - - Chief Speaker, Head of Department of Agricultural Education, U. of I. Beryl Rutledge ---- Associate Members Lawrence Gieger ------- "Remarks" Bernard Murphy Music and Songs - - - Mariana Severson, Lucille Dill, Camilla Luck. Accompanist Miss Ruth Saxton. THEI Page Forty six GIIQLS' DEI? CLUI3 Top Row: Eloise Rous, Jane Rhoades, Lois Moreland, Carol Lugibill, Janet Houser, Mary Curtis, Maxine Dubson, Virgina Kemplin, Clydel Vance, Hazel Albright, Joan Williams, Margaret Jackson, Helen Henry, Dorothy Gillespie, Ruth Newberry, Ruby Bates, Pauline Snow, Dorothea Ruckman, Elsie Newton, Irene Lientz, Mary Murphy, Josephine Martin, Emma Loy, Mary Schilling, Elizabeth Bennett, Gertrude Milburn, Delores Helmick, Martha Kendall, Hilda Reeser, Bessie Howe, Lucille Grimes, Doris Shaw. Third Row: Lucille Dill, Betty Thomassen, Mildred Sawyer, Mildred Russell, lone Schmitz, Irene Miller, Mable VVheeler, Margia Hag- gard, Harriet Larry, Vivian Miles, Wilma Murphy, Anna Knisely, Alice Armstrong, Mildred Norfleet, Lucile Michael, Camilla Luck, Glenna Wheeles, Martha Call, Lelia Hale, Bernice Helmick, Evangeline Houser, Irene Williams, Donna Rutledge, Betty Feld- mann, Lydia Walsh, Lorraine Bennett, Hazel Fry, Irene Bealor, Henrietta Swigart, Eileen Dawson. Second Row: Edith Larry, Opal Lawson, Lucille Carrier, Kathryn Walsh, Janet Vance, Alice Powell, Janet Bear, Mary Moore, Mar- garet McCarty, Birdie Lewis, Lois Abner, Evelyn Faris, Vivian Smith, Mary Michael, Areta Jackson, Audrey Hamrick, Marie Bosserman, Ada Margaret Wightman, Violet Hale, Jeanne Milton, Helene Frank, Martha Williams, Gretchen Feldmann, La Jean Moreland. ' First Row: Vivian Peterson, Clara Moore, Helen Massock, Pauline Cal- 5 DWL hioun, Mary Grimes, Doris Etcheson, Marianna Severson, June Swi- gart, Dorothy Edwards, Dorothy Bosserman, Edith Long, Mildred Johnson, Anna Bosserman, Mary Steagall, Alta Sparrow, Hilda Hall, Mildred Walden, Maxine Vance. Page Forty seven , O' BUYS' DIED CLU I3 Top Row: Jerry Johnston, Merle Amdor, Kenneth Swallow, Clayton Edwards, John Curtis, Dean McCartney, John Weedman, James Kirby, Paul Smith, John Dawson, Francis Miller, Albert Ward, Russel Amdor, Ronald Holoch, Dean Schmitz, Melvin Dunn, Ed- ward Ruckman, Ward Weedman, Bud Luck, Lyle Nichols, Carry Lewis, Loyd Sievers, Richard Hale Watson, Ambrose Yeagle, Dale Derr. Third Row: John Hollan, Loyd Riggs, Eugene Hoiman, John Watson, John Reeder, John McCord, Raymond Knight, Richard Lukens, Richard Curtis, George Bailey, John Ziegler, Harold Riggs, George David Rock, Richard Stalker, George Stalker, Harry Miles, Edwin Murphy, Orvil Bear, Roger Derr, Loyd Newberry, Morris Reeder, Landis Hurley, Henry Clay Stamp, Garland Stea- gal, Babe Krepps. Second Row: Harry Sparks, Dan Murphy, Bob Tague, Junior Gee, Dee Fuller, Eugene Woiods, Stan Cathcart, Frank Parret, Robert Jack- son, Cleo Hensley, Eugene O'Neal, Ralph Huff, Eldon Clearwater, James Cadle, Henry Amos Harper, George Reeser, John Swiney, Joe Schilling, Bill Horr, Jack Fuller. Bottom Row: Bill Martin, Shorty Kent, Francis Gettle, Franklin Lientz, Page Forty-eight Wayne Furtney, Dean Fuller, Maurice Murphy, Marion Rollins, Charles Thorp, John Boman, Stanley Vance, John T. Coleman, Phil Highiill, Jack Reeser, Dan Hallowell, Alfred Cahal, Charles Burke. THEI CLUBS SCRlBBLER'S CLUB A writer's club was formed at M. T. H. S. with the purpose of con- tributing to the weekly paper. lt seemed necessary that the local gen- try be kept informed of the doings and goings-on at the high school, so we took it upon ourselves to supply the information. Initial contribu- tions from Jerry Johnston and Dan Murphy suggested the best possible name for the club, for they, like the club, are "Scribblers." The Club went to Bloomington High on a very interesting field trip, during which the group visited the Pantagraph plant. During the time spent there we gained some very good pointers, and endeavored, at least, to utilize them in building up our column in the Journal. Our leaders are Mary Murphy, Editorg and Dick Watson, Assis- tant. Miss Goodell is the Adviser. We hope in the future to have a school paper of our own, and we believe that we will realize this ambition if the same spirit is displayed next year, because the bulk of the club are undergraduates who will develop into good newspaper men. MATH CLUB This first Math Club, to our knowledge, of the history of M. T. H. S. was formed this year under the guidance of Miss Berglund and Mr. Graham, the Math instructors here. The Club elected the following officers: Janet Bear, president, Joe Schilling, sec.-treas.g but due to resignation of the above, a second semester election was held, and Richard Watson and June Swigart, re- spectively, took the same offices. The Club meets every two weeks at a member's home. Two or three short speeches concerning the history of Mathematics were given by different members of the Club each night, and mathematical games were played. The purpose of the Club is to interest students in the study of Math, and to promote better feeling between the teachers and students. 5 DWI. Page Forty-nine IDAIQTIES SENIOR-FRESHMAN PARTY M. T. H. S. Senior class of 1595 revived the old custom of giving the Freshmen a party during the school term. The party Was held in the gym and on the campus. The first part of the evening was spent playing cards. Then ev- eryone joined in the treasure hunt. Dozens of groups combed the cam- pus for the clues leading to the treasure. The remainder of the evening was spent by the less hardy Seniors teaching the Freshmen how to dance. A Senior class committee fur- nished an enjoyable ending with refreshments, consisting of punch, double helpings of fruit salad, and oddles of cookies. W JUNIOR PARTY Late in March, the Junior class threw a school-party as a means of celebrating its victory in the inter-class basketball tourney. They de- cided on Saturday night as the date, and invited the entire school to attend. Refreshments were served, and ping pong, cards and games were played by those who did not dance to the radio music in the halls. Those who attended voted the party a success, and the Juniors assure us that they will not Wait to Win another tournament before again dis- playing their abilities as hosts and hostesses. THEI CLASS DLAY SENIOR CLASS PLAY The Seniors, in their annual class play tried several new ideas, and found that tradition need not hinder progress. We put on a mystery play-something radically new here. Not only that, but We put it over two nights, with an entirely new cast each night. The success of "Drums of Death" was due entirely to the capable direction of Miss Goodell. The casts of the play given May second and third were as follows: Dan Murphy - Harley - - Jerry Johnston Martha Williams - Paula - - Janet Vance Albert Ward - Jules Melvin Dunn Janet Bear - Celeste Martha Call Franklin Parret Cameron Cleo Hensley Robert Tague Cooper Robert Jackson Helene Frank - Amelia Martha Kendall Lucille Michael Eugenia - - Alyce Powell Mary Murphy Evangeline Houser Raymond Hensley Mrs. Oakley Mrs. Gillette - Shade 'W' Audrey Hamrick Ruth Newberry Richard Kendall FOOTBALL BANQUET The annual Football Banquet was held this year at the Woodlawn Country Club, on January 29, 1935. The affair was strictly stag, with the food being prepared by Wallie Weedman and his accomplished assistants. Fourteen Lettermen were awarded the coveted "M"s, and the entire squad attended as guests because of the work they had put forth during the year to make the season a success. The speaker of the evening was the popular Leo Johnson, Coach at Millikin University. The program: Toastmaster - L. E. Smith Captain '34 Dan Murphy Captain '35 Ronald Holoch Football - Leo Johnson Letters - Coach Wisthuff Thanks Prof. Edwards 5 DWL Page Fifty one ACTIVITIES ln November, the Junior class sponsored the annual Stunt Show. The classes showed enjoyable acts to a jammed house. The following stunts were given: Freshman, Indian Powwowg Sophomores, Baby Show, Juniors, Musical Moments, and Seniors, Pied Piper. Refreshments were served in a Colonial Tea Room, and the gym was crowded with dancers. Late in the evening the results were an- nounced, and the crowd cheered when the Juniors were presented with the cup. HOMECOMING DANCE An annual Homecoming was started this year, and the Clinton game was selected as THE GAME. Students and townspeople co-op- erated in a large parade early in the evening, and following the stunts the team came through with a brilliant victory. A great portion of the largest crowd of the season went on to the Country Club, where a big day was rounded out with dancing and merry-making for the Alumni and student body alike. JUNIOR-SENIOR BANQUET The Juniors again threw a gorgeous spread for the graduating class, and thanks to the efforts of Miss Ziegler and her up-and-coming class the banquet this year easily exceeds all previous efforts. The program of speakers: Toastmaster - - - L. E. Smith Board - Mr. Herrick Faculty - - Mr. Edwards Seniors - - Jerry Johnston Hatchet Speech - Dan Murphy Juniors - - - Dorothy Gillespie The food was prepared very tastefully by the Junior's mothers, and was served rather shakily by the quaking Sophomore boys. Thanks, Juniors! TI'IIfI Page Flfty two 5 DWI. SNADS g Fifty an ,, , IN MEMUIQIAM Q In memory of JUNE ELLEN CRUM who died November IO, l93ll- THEI CALENDAR SEPTEMBER Tuesday, 4-School started! The freshies impressed us asbe- ing greener and noisier than ever. Saturday, 8-Hooray! New gym for M. T. H. S. Now we'll go to the state tournament. Tuesday, 11-School early this week. A big fair in Farmer City and are those Ag boys ever winning ribbons. Thursday, 13-You should see those Freshmen girls making eyes at the Senior boys. And what's this! Some Senior girls are mak- ing eyes at the Freshmen boys. We think Hollan, Hallowell and Bow- man rate the highest. Monday, 17--The LeRoy game postponed indelinitely. We think they are scared of us, as well, they should be. Tuesday, 18-Seniors' weiner roast for the rest of the school in Herrick's timber. Could those football boys ever eat. If the Fresh- ies get any smaller next year we'll have to have high chairs instead of seats. Thursday, 20--Pep meeting at night. VVe were led through town by the worthy "Fuzz" Kendall and sang our new song "The Vic- tory Song" composed by Joe Hammer. Friday, 21-Monticello game at night. The game was called at the 3rd quarter because of rain. Monticello leading 6-0. Monday, 24--Gerald Johnston was chosen to lead the unruly Seniors through their final year at M. T. H. S. Friday, 28-Something unusual happened. The little Fry boy didn't go to the library all morning. We're so disappointed only two Freshmen got lost this year as well as six Juniors. We tied Cerro Gordo 6-6. The dashing Holloch scored the sensational as well as ty- ing touchdown. 5 DWL Page Fifty-five CALENDAIQ OCTOBER Monday, 1-Bill Horr and Edith Long are trying to see Who will have the most passes on the spindle at the end of each period. We're betting on Edith. Wednesday, 3-Satch and Dick Watson nearly came to blows in Mr. Wisthuff's room when they were listening to the World Series. Parret was the referee. Thursday, 4-Hooray! No school, Teacher's Institute. Friday, 5-Paxton played here tonight. The score was 0-0. Dick Watson is like Nathan Hale "He regrets that he has just one life to lose for football." Monday, 8-VVhy doesn't Mr. Graham pass the gum fourth period? Tuesday, 9-We see Honorable Fuzz Walking with four legs. Tough luck, Richard! Thursday, 11-Election of Homecoming queen. Gretchen Feldmann. Friday, 12-The exercises the football boys were taking ought to make men of all of them. Pretty hard on Rock and Riggs. Thursday, 18-The Seniors decided the Cunningham Studiols offer was the best and selected him to take the pictures. Watch the birdie, Seniors! Friday, 19-Homecoming! and what a homecoming. The pa- rade Was the largest in the history of M. T. H. S. The game was about the best. Did We show Clinton! 6-0. Monday, 22-After the big success of our second annual homecoming We are again settling down to our former calm. Tuesday, 23-First six Weeks report cards. Why all the long faces, Freshies, or should We say Seniors ? Thursday, 25-Carleton Krepps suggests We turn the assem- bly into Madison Square Garden. Friday, 26-And again We emerge victorious. Giving St. Joe a sound beating to the tune of 26-6. Nice Work, team! Tuesday, 30--Those steps from the chemistry room to the first floor are treacherous. No less than 10 people just can't seem to find them. Wednesday, 31-HalloWe'en! Although a Wagon littered our campus, M. T. H. S. is still intact. THEI Page Fifty-six CALENDAR NOVEMBER Friday, 2-Farmer City was beaten by E1 Paso 19-13 but they put up a game fight. Better luck next Monday. Beat LeRoy! Monday, 5-Dean Schmitz seems to be unable to keep his eyes open in Economic Geography class. Tuesday, 6-What's this, no more desks. Our lockers are now put to use for our books. Wednesday, 7-Everyone came to school in his Sunday best. The occasion? Group pictures. Thursday, 8-We're sorry to hear of the resignation of our capable advisor, Mrs. Jones. Monday, 12-VVe met our old rival, LeRoy today. They de- feated us 6-0, but the team went down Hghting. Saturday, 17-Went to 'Wapella and beat them 15-16 due to Tague's brilliant shooting in the last ten seconds of play. 1 Monday, 19-The eighth. hour Advanced algebra class is cer- tainly friendly. When you Walk past the door they all stand up and wave. Friday, 23-Bill Horr and Ronald Holoch are preparing for the next War by concocting poisonous gases and experimenting on the chemistry class. Tuesday, 27-The Juniors sponsored the annual Stunt Show tonight. The Juniors won. Everyone enjoyed himself dancing and patronizing the colonial tea room. Wednesday, 28-The Kendall twins came to school together this morning. There seems to be peace in the family again. Thursday, 29-Thanksgiving vacation starts. Don't eat too much turkey, Mr. Edwards. 5 DWL Page Fifty-seven CALENDAR DECEMBER Tuesday, 4-There are just two things Mr. Roberts objects to. One is chewing gum and the other is springing exams. lsn't that right, Mr. Roberts? Thursday, 6-The first snow! The Freshies are getting out their sleds, the Sophies are snowballing, the Juniors are washing faces and the Seniors are just looking dignified but it's mighty hard. Friday, 7-We beat Mansfield here in our cracker box. Far- mer City's flashy new suits coupled with its playing ability should make us show up in any tournament. Wediiesday, 12-VVe traveled to Weldon tonight winning the game in the iinal toss-up with the score of 27-26. Weice there any fin- ger nails left in the crowd. Friday, 14-The Glee Club presented the operetta, "Heart- less House" to an appreciative house. Our idea of perfect twins CMar- gia and Eloisej was portrayed in the Operetta. Nice work, girls. Tuesday, 18-Senior pictures are arriving. Yes, Freshies you'll have yours taken some day. Friday, 21-Christmas vacation starts. Hope Santa remem- bers all of us. Merry Christmas everyone. 4 l THE Page Fifty-eight , CALENDAR JANUARY Wednesday, 2-With the ending of the old year we find the basketball team still bringing home cups. This time from Paxton. Thursday, 3-The Freshies have such short memories they have to start finding their class rooms all over again. Monday, 7-Are books comfortable pillows, Bob Jackson, or are you just trying to acquire knowledge by sleeping on books? Too bad Mr. Smith interrupted. Wednesday, 9-Margia Haggard just can't walk quietly. Mr. Graham tried to mock her but couldn't get the exact rhythm. Friday, 11-Harold Riggs and John Ziegler are arguing as to whom will take Betty Thomassen to the show Saturday. They will double date with Joan and Henry Clay Stamp. Tuesday, 15-Miss Goodell has issued an order to the Seniors to learn Hamlet's tirst soliloquy. Some enterprising Seniors like Jerry Johnston and the Hensleys are going to learn the whole play. Wednesday, 16-Melvin comes to school with a bullet in his back. We wonder if Marie Bosserman's ire was aroused. Thursday, Friday, Saturday, 17, 18, 19-County Tournament at Clinton. We came home with third place. Richard was lost in the fog coming home. Monday, 21-Among the injured list at M. T. H. S. are John McCord because of numerous falls and Dan Hallowell because of too much sliding and Eloise Rous because of too much dancing. Wednesday, 23-Exams begin and it will be a sad, sad story for some of us. Monday, 28-In order to get the athletic association out of debt the student body is joined together in a magazine campaign. Tuesday, 29-Football stag. Ronald Holoch was elected cap- tain for 1935. 14 boys were honored with the traditional "M", Thursday, 31-The varsity beat the 1934 Alumni 39-14. That shows what training will do. 5 DWI. Page Fifty-nine CALENDAR Page Sixty FEBRUARY Friday, 1-According to Martha Kendall, Shakespeare is still living, if he hasn't died. Tuesday, 5-Basketball game at LeRoy. We Won 25-24. Wednesday, 6-You can't guess-Richard Lukens Went to sleep in chemistry class. Miracles do happen. Thursday, 7-The papas and mamas enjoyed hearing their brilliant children recite at "Open House" tonight. Friday, 8-The Seniors entertained the Freshies tonight at a dance and treasure hunt. Who says the Seniors don't keep their prom- ises. Tuesday, 12-Everything seemed to run smoothly and be in its proper place today but "Cotton,' Burke's shirttail. Thursday, 14--Wasn't that a sweet Valentine Leonard Snilf sent Areta 'Z And did she blush. Friday, 15-Mr. Graham sure is getting particular. First thing We know he'1l be adapting the Holland custom of leaving our shoes outside the door. Tuesday, 19-Wayne Furtney learning to dance-l'll huff and l'll puff and I'll bring the house down. Wednesday, 20-The chemistry classes Went to the Kendall Theatre to study the mechanism of the projection machines. Friday, 22-The Freshmen entertained the assembly with a one act play in honor of Washington's birthday. Tuesday, 26-Farmer City was more successful at dodging posts than DeLand. Therefore we won 14-11. Thursday, 28-We have a master-mind in school. Professor Charpes Thorp has invented flying chalk in the interest of Aeronautics. THE CALENDAR MARCH Friday, 1-One good day of vacation while the teachers are at institute trying to catch up with the pupils. Monday, 4-Phil Highfill uses any period in the day to im- prove his game of solitaire. Wednesday, 6-We journeyed to Monticello to defeat Sador- us 25-23 in the District tournament. Tuesday, 12-The Juniors Won the annual class tournament. The last game to be played in the old cracker box. Thursday, 14-Everyone was on his good behavior and all the halls were cleared and clean. Why? State school inspectors. Monday, 18-"Tee Hee" Ward confessed to us that his secret ambition is to pound through the fourth hour assembly as hard as he can. Friday, 22-The "M" Club sponsored a carnival in order to pay for the new basketball suits. The booths and the corn game at- tracted much attention. The remainder of the evening Was spent in dancing. Tuesday, 26--The Seniors are laboring over the Senior play, "Drums of Death" which promises to be a great success. Friday, 29-Audrey Hamrick and Alyce Powell are Seniors representing M. T. H. S. in the literary contests. 5 DWL Page Sixty-one CALENDAIQ APRIL Friday, 5-The oldest member of the school board, Dr. Wilkes, broke the first ground for the gym today. A short program followed in which the members of the school board, faculty and stu- dents participated. Tuesday, 9-The Senior play casts are rehearsing for their annual play, "Drums of Death," which promises to be a thriller. Friday, 12-The members of the Vocations H and History IV classes were guests of Bradley University at a vocational conference. Wednesday, 17-Summer has come as shown by the parade of the pastel shades and white shoes worn by the M. T. H. S. aggrega- tion. Monday, 22-We're sorry to hear that Miss Berglund will be unable to resume her duties at M. T. H. S. this year. Thursday, 25-The Glee Club and Junior class gave a dual program consisting of music and drama in the high school auditorium tonight. Monday, 29-The report cards came out and the verdict was satisfactory we hope. MAY Thursday, Friday, 2, 3-Senior class play presented by a double cast. Despite the inclement weather a large crowd attended. Friday, 17-The annual Junior-Senior reception was held at the Woodlawn Country Club. Thanks, Juniors, it was a grand fare- well. Friday, Monday, Tuesday, 24, 27, 28-Final exams. Sunday, 26-Baccalaureate. Friday, 31-Commencement. We leave behind us many happy memories and acquaintances. Page Sixty-two THEMES LINCOLN'S CONTRIBUTIONS TO AMERICA In all American history, one of the most celebrated figures is that of our Abraham Lincoln. A lasting impression of his remarkable char- acter shall rest forever in the hearts of the American people. His beautiful spirit, not unlike that of genius, will continue to exist as if to protect the country which he so worshipped, from all disasters. His words, weighed with honesty and wisdom, shall always be preserved and remembered, words uttered by a saint. And yet have we paid him due homage? To this great leader of men who guided the Union safely through the inevitable catastrophe of war, who pledged his life for the welfare of the people because hc was of the people, who was a personal and trusted friend to everyone, have we paid due respect? The question is: "Can we pay due respect?" Abraham Lincoln was gifted with wonderful foresight, integrity, and executive ability. He exerted all of these, plus other remarkable powers in solving the problems of America, thus performing an inval- uable service for the people. His cool, precise judgment and his abundance of collected common sense untangled many rash mixups which would otherwise have proved fatal for the general welfare of the people. Besides Lincoln's efficiency as an able leader of mankind, he also presents to the World an example of what can be accomplished when one is left to rely on one's own resources and initiative. With only the aid of a very meagre education, he rose from obscurity into eminence, he arose from the position of "rail-splitter" to the office of President of the United States. Among other fields, Lincoln contributed his bit to the literary world. True, not a great deal in quantity, but priceless in quality. Thus, from a literary, personal, national, political, and logical point of view, Abraham Lincoln is one of the few great Americans. Ruth Newberry 5 DWI. Page Sixty three THEMES WASHlNGTON'S CONTRIBUTION TO THE UNITED STATES George Washington first contributed his policy of being honest to the citizens of the United States. He contributed his services, advice and help to us by becoming our first president. His contribution of ser- vices there can never be estimated highly enough. He led us through long periods of hardest struggle and worked for us, not himself. At one time, Washington was contributing his greatest service to the Uni- ted States when everybody was against him. He wasn't like any com- mon man though, so he used his courage and nobleness and saved our country for us again. Washington had wonderful spirit and courage. This gave his fol- lowers these qualities, also. He had more confidence than any man in America in his time, which enabled himto help us as much as he did. He contributed his famous rules of conduct to citizens who wished to follow them. He devoted his time to other men and was always courteous, which won the respect of the nation for him. During Washington's term he contributed great service to Alex- ander Hamilton who established the First National Bank of the United States. This put us on a firm, substantial financial basis, and there we began to prosper. All in all, Washington contributed more to the United States than any other man of his time. Hazel Albright I 4 The above essays were selected by the W. R. C. as the winning themes in a school-wide contest. The Juniors and Seniors wrote on Lincoln, Freshmen and Sophomores on Washington. The themes speak for themselves, and lack of space prevents our publishing the best of the remaining themes. THEI Page Sixty four HDNUIQS Valedictorian and Salutatorian Whether you are in a kindergarden or high school or somewhere in between, you are interested in your grades. Out of the class of 1935 composed of thirty-seven pupils, two girls lead the class in scholarship. Janet Bear, a transfer from Mason City, leads and will be the vale- dictorian. Janet is the outstanding member of the class, not only in scholarship but in cooperation and citizenship. We are proud of her. Gretchen Feldmann, a transfer from Downers Grove, is salutator- 1an. Gretchen 1S the conscientious member, trying and doing in many cases, perfect work. We salute her. Both girls had an average of 93 prior to their senior year. 4 DWI. Page Sixty-five LITEIQAIQY THE KNIGHT VISITS M. T. H. S. One bright, sunny morning in late September, a queer figure made its rather hesitating Way up the drive of old M. T. H. S. It Wore a cap of mail with a nodding purple plume on its head, its form was clothed in mail from chin to ankles, even its feet were encased in steel shoes, and its spurs clattered with each step. Could it be-it was the Knight from "Canterbury Tales," which the English IV class were studying! As the Knight, Whose name Was Sir Clarence, paused in front of the doors, Mrs. Jones came down the stairs and asked him to come in. She took him to the English IV class and introduced him to the pupils. The Knight was persuaded to tell the class his story as he told it on the way to Canterbury. Then Mrs. Jones asked Franklin Parret to take the Knight through the building. The first class they visited was that of Algebra I. The pupils were Working examples at the board. The Knight Watched in silence for a time, and at last murmured to Franklin, "1t's all Greek to me. Let's go somewhere else." Next, they went upstairs to the shorthand room, and Watched Gretchen Feldmann take dictation at eighty Words a minute. The Knight was astonished. "Do you mean to say that she can read those pot-hooks?" he asked. When told that she could, he shook his head in bevvilderment and clattered into the typing room. "VVhatever are those noisy machineslw he exclaimed, "And what do they do?" Mrs. Chapman explained it to him, and he Watched her type a business letter on one of them. He seemed to be getting more bewildered every minute, and at last said, "Say Frank, let's get out of here. I can't stand this. I need air." As they went out doors, Sir Clarence saw the football team all lined up for a scrimmage. "Aha," he cried, "This is like old times," and hurried over to the field. He persuaded Mr. Wisthuff to let him join the game, and got into the line-up. But when Dick Watsoii tried to tackle him, Dick rather got the Worst deal, not being used to playing football against steel-clad knights. Then Mr. Wisthuff explained matters to him and he subsided, to Watch the boys. Franklin told him that there was to be a football game that night, and invited the Knight to attend. Of course he accepted. But as he TI-IEI Page Sixty six LITEIQAIQY watched Farmer City get a touchdown just in time to win the game, he got so excited that he fell clear off the bleachers. He cracked the left knee-plate of his armor, broke one of his spurs off, and got mud in his beautiful plume. "I knew I should never have come heref' he sighed, as he looked at the damage he had done. I'm going to leave before I am mortally wounded." And before our very eyes, he melted into nothingness. Janet Bear '35 'Wa 4 MUSIC IN THE AIR When soothing sounds come to you through the air And settle the troubled thoughts that fill your mind, You look upon life's troubled tide confined That some relief will come to you, and there Will be a day when everything is fair. These mystic waves to some are hard to find, But nothing more welcome can be assigned Than these sweet waves, flowing as one's loose hair Ripples in the summer breezes. Nor can one o'er look the comfort that it transfers To the eager soul of a love-lorn man. What better could humanity prefer To purge their sorrows, as nothing else can, Than rhythmic music flowing through the air? Jerry Johnston '35 5 DWL Page Sixty-seven 4 LITEIQAIQY MY IDEAL CHARACTER "Character" is one of those abstract terms which has an individual meaning for every person, yet which is used rather indiscriminately, and hence inaccurately, by most people. Character is merely a mark or sign by which we may recognize the distinctive qualities of a man. "Strong character" can mean, in the strict sense of the word, either an exceedingly good moral character, or an equally poor one. lt can mean a combination of pleasing traits, or a series of repulsive ones. Common usage has localized the meaning, so we will consider it to mean the combination of characteristic traits we would expect to find in our ideal man or woman. Since, as l have said, each of us has a different idea of an ideal man, I shall attempt to describe my favorite ficticious character. l d0n't claim that such a character is possible or even plausible, but he's the kind of man l hope to find somewhere on the road through life. l'd entirely disregard his backgrou.nd, but l'd want a man who was trained to think, and profited by his training. He should beg a quiet man, a man with an aim in life, a man who made decisions rapid- ly, yet could count ten when necessaryg a student of human nature who was not a bore on the subject. l'd want a man that could think hon-- estly, act according to the way he thinks, and make no apologies for either his thinking or his actions. He should know the world and its ways, yet should not be cynical toward it. He should make his own decisions, yet should be broad- minded enough to see every side to a question. He should live his life with the intention of giving the world something with which to better itself, yet he should not strive for success because of its worldly adula- tion. He would be a man who could enjoy living without living for en- joyment, who could look back to happy memories, look ahead to a hopeful future, and then forget both in favor of the panorama of life, the present. Dan Murphy '35 rg? THEI Page Sixty eight LITEIQAIQY SUCCESS Success is that which a person gains after having attempted some- thing. It may be good or it may be bad. lt all depends on what you attempt to do. The success of a bandit is different from the success of a banker. Everybody achieves success although he does not realize it. He is too greedy and thinks because he has not accomplished as much as another person, he has not been successful. However if a man thinks wealth and power are essential for success, it is his own fault if he does not accomplish it. Man is the highest and most intelligent species in the world and can have anything he wants if he wants it bad enough. ln my opinion the main thing in success is happiness. If you are happy and can always smile, nothing else matters quite so much. What good does the money do a millionaire if he is always sour, grouchy, and can't enjoy life? He would have been more successful with less money and more happiness. l think that every person in the world achieves success in some way. If you write a good theme to-day, you have achieved success. lf you receive your eight credits this year, you will have achieved success again. lf you don't pass this year, you can't say you are unsuccessful because you probably didn't try and you can't gain success without trying. Remember the old saying, "Nothing attempted, nothing gained." John Weedman '36 SWISH "Come on let's give fifteen for the team." Wake up it's time to cheer! lt's not as bad as it may seem, That's Fuzzy Kendall you hear. The team trots out upon the floor With flashy suits of white, Goodness listen to that crowd roar, They came to watch them fight. The whistle blowsg the ball is tipped: It goes from hand to hand, The team so far has not been whipped, They play to keep their stand. One minute to playg the score is tied, The team is calm and sane. -Sparks takes the ball, shoots from the side, "Swish," and we won the game. Jerry Johnston 5 DWL Page Sixty nine ADVEIQTISING ofan1ml- -m- ---- -, - 1... ... .. ... .. ..l ,, .. .., .. .. .- -,nl-. 1 -m,-+ l T Quality Service i l i FF T Her -Jones Company Class Rings Commencement Invitations l . . . T Indianapolis, Indiana l l To Moore Township High School Class of 1935. Jewelers and Stationers I T E. H. Hall Decatur, Illinois rl--..TT-ml --1--,--- - - - -HH-'Ill ----- -im-ml-im-im- llll --In-in-lm-H oglvlilm-1 1 vlllli-lui-Ill!-lluv llll 1lllI- Illl '1 1- -' llll '-UO? ?"'T'll' l'TlTT T i - '1 W1 l'illll1-llgiq l - , l T Phil Rous T T E GENERAL HARDWARE ALWAYS AT YouR SERVICE 1 K I ' 1 T T . . l Sepalfggfang macfalllga ers Illinois Central Tel. Co. 1 PHONES 71 and 175 ,,i.,,..,m-. .1 .iii .- wlll 11m-1 -uu- -mv-ml- wlll 1 -nu-nofc 'QM--rw ----1 -1-1-- 1 I-.,,,,...,, ,?,,,,,,,,,,. ,,,, ... ..,, .. ,.,, .. .,., ....,i-n-. .lii .-n..- l... .-i,..- .lll - 11.' .-HQ, .?...-l...- --l.- l.., -in ------ ...,-,,.....,. l l ' M. . I I - T 'I' H' Zlegler' D ' T Sebastian Co. T Farmer City Illinois T T PHONE 190 Department Store T - l sia,,,,,,,,.. , i- -ml-- lliv -ml-nn--nu ---1 nw-Ing 'i'H1Iw- illl - lvll 1 iluu -nu-lun-nm-nn-mn-nu-:m-ii1 -H ?,,,...,,,,.. ,... ..,,,. ----- .-.ll..-.m- l.il -n- Illl -m- .3..l-n- -mi- .ii. -l...- .ii. -...,- ,,.. - ,.., -. ,.., -,,,...., -,,,,-,, l l Hammer and Webb ' SAY rr wlTH FLOWERS T T . . T General Household Furniture - Landscape plantings a Speclalty Farmer City Illinois Woodlawn Gardens -i-.l-..l- .-.....-T...-1...-T...-il. ------ H..-iq. -iw.-ml -.----. . .-.. T.-H..-l. Page Seventy HEI I I I I I I I ADVEIQTISING I I I 1 I I I I I gn" "" 1'1111 KIII -- VNII - vwll 1 I m-wn- rww: -iin- ur+n 1 uuvw - nnlv -- wnll -im-mi- wluu - wluu - wfnu -- -- -- - - - -'im-'31 - I Y CENTRAL ILLINOIS' DOMINANT I 1 MEN'S STORE FOR 70 YEARS - I 1865 1935 I , I 3 I J O S . K U H N A N D C O . , T 33-35-37 Main st. Champaign I I fi- "If -mi- flll - IIII - ..1. - -- ..,1 ----. .... . - - -A ......- ..II - ..II - ,.,I - ,..I - I-S :P----'H ---- ------ VIII - I-" - ---I - AVYI - 11-' - If-' - II1- ----------- - -IIN - if I SEE US FOR: I - Chahenge Windmills Dexter Washing Machines 5 I Awnings Oil-0-matics Electric Refrigerators I f Stewart Warner Radios ' E Shoe Repairing Uphglstering 5 T' k T Fuli Repair Service on I:IlIloRadios and Refrigerators T Public Speaking System i YOUR SERVICE SHOPS I I- iiii - iiii ------ iiii - iiii - iiii - iiii - iiii - iiii - iiii - iiii - iiii - iiii - iiii - iiii - i.ii - iiii - iiii .... - - I - iiii -Ma 19" "'I ""'-""'-"-' ' '-"" '-'- - - "'l ' 'Z' I I I I I , I 2 The 3 T 1935 "Owl" I I Was I I I ' Produced ' i In the I Farmer City J ournal' s Job I I - Department 1 I I I I I I I I I -z---i-- Illi ---- --------------- ---- - - - ii--'ii-.wp 5 DWI. Page Seventy-one ADVERTISING I I I I I I I I I I I :gui-lm ------------------------- - - -vw-Q1 5 KENDALL'S THEATRE , LATEST TALKING EQUIPMENT 5 John T. Kendall, Mgr. : Farmer City Illinois .i.-....-.... ..--.-........... x .-..... -- .-l-l...... Qou-ilu 1-11-1--11--11-1-----1---1-- lm- .il I I PICTURES IN THIS ANNUAL ' Produced by I e CUNNINGHAM STUDIO I "Where Good Photos Are A Habit" P Farmer City, Illinois -i-- IIII - IIII ---------- I ll-w- - flii -- IIII - IIII ------ - ----- I I- IIII -wi- ZFIITIIII-' TWTINI1' "'I '1 IIII '- "ll T "'l T' l"l iII'l'1'II'T 'lll " 'lll 1 llll lmll I"I -" 'll' 1 'll' ' II" "'II'TUIIT'III'f 'III '-'UITW'-" '1 '1"'I"""ofx I FULLER OSTEOPATHIC HOSPITAL ' w. s. Fuller, D. o. A. H. Follingstad l M. D. Sours, D. O. I MAIN AND CHESTNUT STREET - Bloomington, Illinois I - General Osteopathic, Medical, and Surgical Treatment uieL,,,l..1 liii uni -un-l4u- Ivii -ull-ul-IIn1lIlI-iIIl-mI- 11m-iul1uul-ml-un-Inl-:--l4-- - -in-ml-n If---I ------ ----- - I---'Ie :Pi-'I ---------- - -'-I--I+ I I I . I I i The New PYIHCCSS i T A E 5 Compliments of - Confectionery and Restaurant z S 2 R. M. Kelley Gram Co. I I Y 'l'I2 N. Center St. I I - Parnell, Illinois i Bloomington Illinois T I I I limi-lm ----- -1----- I IIITII4' +I- IIII ------------ I IH-Iv Page Seventy-two HEI ADVEIQTISIN i I X 2 , l 5 OWL ff' 925 of A X X-T-Y4XfXQX.X?X X ' K K. 'XTXHQX X XXXW XXWXQXK 1574 ' fl. 'X XXXXXV WXXXXXXXQXXX XXX XXXX ' 1 X 'X EX' XXTXX XX XX XX ,XXXl,XX X X XXXXXqgX 'X XX wig XXMXJ X Xtx-.XXX X X. X X, XXXXX, X, . X X X .XX ,MKXXX V!"-XJ X' X X X X' X ' X .X XXXXXXX XXX 1 X,XXX "dv" X xi., X X .X XXXX X ,X ,ixo E, Xwis. X X H ,T-,K Y X, , 1,3 . A X .XX . 1 , f r, QQ X . Y-, ,iz X If XX' X X f X, sl X. g- ' 9' f, f' ' 1 W. WRX? TNA .MX za XX XXJXXX X ' ' " L '. XX X X f. XX .X ' X .XXXZ l ' XX ,X XX X Xr'fX X X X X X XXMNX XX XXXX XX. X X X X3 fXX XXXXXXQXN XXX VX X Q., 533, X XA-X X Ag ...K -A - .X , X X X , : FQ . fu 'QW XXQX ' A ea " ,A ,X lf XXX X' XX ,- OUND managerial policies and long successful experience have provided us with sufficient equipment. adequate personnel. and ample resources to render dependable service as artists and makers of fine printing plates. That you will secure from chance, is our first promi be se. JAHN 8: OLLIER ENGRAVING CO. 817 West Washington Blvd., - Chicago, Illin ois ln the foreground - Ft. Dearborn referected in Grant Park on Chicago's lake front. Illustration by Jahn E-f Ollier Art Studios. Page Seventy-three ADVEIQTISING '5' L L Ross C. Swartz ,,..,,,,1 ..un1mi1 1.,,l1,,,,1,,,1 1 1 1 1ll,.1i.l n--ilu1 1 1 1un-im--nu1-nn-nu-nu-mi1 1.nv1m Dr. C. W. Hull Phone 053R2 Farmer City Illinois wn-un-nu-im-ml1,-n1uu- ni-mi1l4u-un..mi-mi1iin.1u n1mi1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1uu...i.. Your Patronage ls Appreciated At Bealor's Barber Shop ,,,1,,1 1 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1,,,,1, 1VIcBride's ELECTRIC SHOP Sales and Service Telephone 282 Farmer' City ui-mi-nu-un-un-un- - - 1ni-mu-im--nu--mi-in niml-ini-un1ini11m-mi-inu1iui-nu-uni-im-un-im..m Watch Repair and Tool Laboratory CERTIFIED WATCHMAKER J. P. Schilling Farmer City Illinois I Real Estate and Insurance I Farmer City Illinois L -Q-,..-..,...ll-l.....l.....l....,.....l.....,....,...-,...-..,.-,...-,....... Ronald H: No house in this country, I'm proud to say, has more men and Women pushing its line of goods than ours. "What do you sell?" asked the man with chin whiskers. Ronald H: Baby carriages, gon-un-mi:ini--ull-ini-mi-im--ini-im-iiu-nu- -ilu-lu L i Compliments Of , 7 T People s Restaurant L Carl Monen, Prop. L -P.,l-..,.- .. -..l...,...-.ll-..,.-l..i-..,l-ll- - -.ll-... Waitress: I have deviled kidneys, pigs feet, calves brains. Richard K: What do I care about your ailments- 'I came here to eat! :gn-ml-.ill-M.-.ll-iii.-. .l-1...-H..-W.-1...-lm-ll..-wi-.m,5, q...-m.-ii..-mi-fl..-mi-in-.m-....,-l..-...l- .- .-ll.-it Z Wirt Herrick L Lawyer L L Farmer City Clinton L 4- ,..-.l,....,.-.l.-.,,.-..l....,. -li-.li-.l....l,.-l...-..,.-.l..... Mr. Wyman: Do you play an instrument? John G. Mc: Yes, I'm a cornetist. Mr. Wyman: And your sister? John G. Mc: She's a pianist, and my mother's a zitherest. Mr. Wyman: And your father? John G. Mc: He's a pessimist. .3...-im- - -mi-ml-W..-ui.-ml.-in-iii.-ii..--ml-.ill-il L Compliments Of l f 9 l Stensels l FUNERAL HOME l T Farmer City Illinois -2-T..-,l,...,,,,...i....l-.i - .--.- i...-l.....l-..-1- Page Seventy-four m1mv1ilu-ml1im1im1 1 1 1 1 1,4,,.1mi..im1,. 'Z' L L L L L L -11 -L- L L L I wi' Q L L L L 4' 'i' THEI I ADVERTISING ?sII--IIII1IIII-IIu- -IIII- -IIII1 1IIII-IIII-III-IIII1IIII1Iu,!, n5sII1IIII-IIII1mm-IIII-IIII--IIII-III-IIII-IIII-IIII-IIII- 1IIII-III? - . . . I I - I P The Nowlln Cllnlc DP. Wllkes 1 Phone 2 109 s. Main sf. DENT'ST I I I - i i Dr.. owen W- E. Nowlin T Offlce Phone 6R2 Res. Phone 6R3 i DP. Wilfred J. NOWHFI i T Farmer City, Illinois T -im.-.,,... ...I.-,.,.-II.....,I.. ......I-I.,.-,...-.,,.-,,,I-.I.-...i Ii-I,,-,..I-I..-II.-..I.-..,.-.II-...,-...,......-I,...,.,....I.-,...-...i. Miss Berglundz What is the difference between ancient and modern slang, as when "Go to ?" Franklin L: Oh! That is only 16th century way of saying "Come off." .gun-IIII 11-1-- IIn- 1Im-nn1IIII-IIII-Im--III,!, gon-IIII-IIII-IIII--IIII1IIII1IIII1IIII1IIII1IIII-IIII1 1 ---II-III,!, I I I . I ' Menys Latest Tags T T Compllments Of I I I Alexander Lumber Co. l f Lowman Toggery T i T A 5 E Newton Black, Prop. E 5 LoW'Man in Price g g Farmer' City Illinois g s..,,-...,- - -,,-.,..I..-..,..,..-,..-...- - -.,-...,i ........ ...-...,i Mr. Smith: What is this leathery stuff? Waitress: That is filet of sole, sir. Mr. Smith: Take it awayf'-and see if you can't give me a nice tender piece of upper with the buttons removed. 2...-III.-Im-I..I-II..-I...-II.I-I..I.-II...-.I.I-...I-I.II.- -II.-III? lp..-III.-. ..- .-I.I..-II.I..I..I-I...-II..-.I.I-.III- - -...I-III? ' - - I I c I' t Of i I Harris Grain Co. T T omp 'men S i F- D- Gillespie, Mgr- Farmer City Exchange f Grain :-: Coal :-: Seed L L E, R. Rinehart C I I I I Harris Iliinois T T Farmer City Illinois T 3-.I-..I.-I...-.III-..I,-..,,-...I...,,I-...I..I...-I..-,I.-..I,...I.-...f. 3-I-..,,-...I-I,....I..-,I... -I,-,I -,,,.-..,,....I.-I...-..,.-...f. Prof. IBefore the assembly, giving a speech on running around in the halls mak- ing noisej "Now if you don't stop this, I shall take all of your privileges away from you." Bill 1-Iorr: fFrom somewhere in the roornj "Give me liberty or give me death." Prof, ISternlyJ "Who said that?" Bill Horr: "Patrick Henry." aku-IIII1 1 - I1IIII1IIII-IIII--IIII-IIII-IIII1 - 1IIII-III? gan-IIII-IIII-Im--IIII1IIII1 -IIII-IIII-IIII-IIII-IIII-IIII1IIII--III.ii Z Weedrnan Dan Murphy: "Every joke is like g E E eight feet of water to ." L I GRAIN AND COAL coMPANv I I you T Helene Frank: "Wha' do you mean '?" Grain Coal Seed - - 2 2 2 Dan Murphy: "It's a way over your I . . I I i Weedman, IIIInoIs Phone LS-64 head." 5.,..-....-..,.-....-....-....-,.,.- - - .-..,.-...-....-...,-...g i. - DWL ,,,-,..,-II.-.III- .. - - ... - - - .. -..H-..,!. Page Seventy-five ADVERTISING I III I I 341111111 ---- -1-v 1--- I I II-III? ini-IIH1 .. -mi-III.-In--:III-Im-rm1r1v1- - -1111-'Ing : V Compliments Of I Compliments Of ' I I Curtis Drug Store I I People's State Bank I : I I OF MANSFIELD I - Farmer City Illinois , , - I 1 i Mansfield Illinois I i...-.,.-.,..-...-...,-..,,-.,..- -...-.- - -...-...-,..i. 3-.,.-,I,.-.i..,.,.-,..., .... - - -I.-...I-..4. Mr. Wisthuff: "Philip, name five European powers." Phil H: "That's easy-f-steam power, water power, horse power, electricity and windmills." ?.I.-IIII- - --.I-III--III..-In-mI-IIII-IIII- -I-III-III? ?...-I-II- - - I-In-III.-Im-IIII-III.-:III- - -----Iii, Z I I Compliments Of I , I I The Store of Quality Merchandise I I Fll'St NatlOHal Bank I I At The Right Price I OF DEI-AND I I I 5 Farmer City Illinois : DeLand Illinois I Ii'III-1Ilillllll1IIII1-IIIITIIII-IIII1IlllvlilliilllvIIII1-IIII1-IIII-viilll-IIOEO it'IIlulllull"1IIIl'1IIIITIIII1M1IIII1lIIIvIIII1-IIII-IIII1-Mlllllllvnpiq Bob J.: "Yes, Kathryn is a womanly woman, but she can hammer nails like lightning." Franklin P: "Yes, but lightning never strikes twice in the same place." .lpn-In-In-mi-mi-Im-Iiv-nII1mI-IIII--mi-mi-III.-mi-IN? geu-ilu-mi-nu-:III-un-III.-III -In ----- .III-III? I I I Your Patronage I I NEIGHBORHOOD GROCERY I 2 : Q Appreciated 8 i I W. R. Parret i T Q I T T i Nl. D. Crago, NIQF. sslnizgsnzix s F HI. . Y I Q ky ,- , am' ' Y ' T Farmer city is T -i...-..,.......-..,.-....-...-....-....-...,-..,.-.............,......,.....i. -i-I..-I..-...-...,-....-...... ... - .-.I-....-...-....-.,..-...i Stanley C. and Helene F. arrived in the fifth inning. Stanley asked the umpire what the score was. "Nothing to nothing," was the reply. Helene: "Goody, goody. We haven't missed a thing." fi.-II.I-I.II-I...-I...-III,-.III-..II...I..,.-II...I..I.-II..-.II-.II-II.,F 4-I.-...I-I....-II..-II.-.Ii-I...-I...- - -.I.I-I...-.II-...I-III? I PLYMOUTH and DODGE M. T. H. S, 1 Make I I I v I R Willard Gordon I I Hammer S 1 T Your Groceryl I ALLIS CHALMERS TRACTOR . , i I PHONE FOR FOOD i Farmer City Illinois : ' Farmer City, III. Phones 16 - 18 T E- ....,.-i.......-......I..- -.I-...,.. - .....I-I...-..,,.....f. i-,..-....-I.,.....,,-....-.........,.. - ............-...,-.I....,I-...f. Page Seventy-six Mr. Edwards: "Why aren't you dining at home ?" Mr. Smith: "Because my wife can cook but won't." Mr. Edwards: I am here because my wife can't cook, but will." g IHE1 ADVEITQTISING o?ou1uu- 1 1vr1un1un- 1nu1r1lnl1 -u1llu1u,!, n1inl1un-un1Inv1un1un1:ln1nn1lln1lm1Im1vu1un-ll,g I F Cot R bb C 5 Royal Portable u armer 1 y u er 0 The students l I n upaln I ' IL 5 ' ' l O S GAS -HRES 033.50 349.50 2560.001 I H. c. nerr 401 s, Main I Paxton Typewriter Co. I I I Bloomington ri.,......- - -..-..-...-....-..,.. -,.,.-,,,.-,.,.-....-...i. ..-..,.-....-.... -..I.-..l-..,.-....-..l .... ..,.-..4g ?ii1ivll1rlll1ml1ml1ml1001inI1un1um100-001 1-lili-iii. 1:1lm-mi-nm1uu1lm1ml-nu1im1nu1vm1ml1mI-nu--il 3, i . . i . . I e Illlnols Motor Co. T Vance Repair Service T i Sales FORD Service Automatic Service l A. E. Lowman, Prop. l Gates Vulco Tires USL Batteries l I I l ' Farmer City Phone 29 5 Phone 254 E I I I 4'I.-.Il-II..-.W-I.,.-..,. ----- II,-.III-...I-.l..-...y I-rl. ----- ...I-I...-...I-...I -..- .Ir-iq. Two Irishmen were looking into a jewelry shop window at the precious stones. Larry: "Wouldn't you love to have your pick '?" Mike: "Not me pick, but me shovel." oioiv-1wm1ml-ml-1 --ull1i 1 l1lm1uu1II1- 1 1am-0,9 n1lm1-ml-ml1am-,ul1ml1 - 1vm1lm10-i1lu11un1llit I I 2 ' LAS RINGS :Es I G. Levy's Son I C S TROPH I I I Musical Instruments and Supplies I i Mens CLOTHING Boys T Farmer City Illinois Linneman's Jewelers I I I -i-i-.-l- - -I -------- -ll.-...S -....... ..I.-...S 511.11m--llli1iil1 --iw1ml1lm1 1llll1llll1llII1 1wI1u 3, n1ull- 11m-lm1lnl1m1ml1lm--lm1ml1 1 100-ll 2. I I I I ceo. Collier ar son i ROY L- Bracken I E H A R D W A R E I 104 N. Main Street I Q 2 Paints Varnishes Enamels l l Paint - Wallpaper Maytag ,Washers l , , i Painter Supplies -i-..-l.....- -.,,...,.,.-..l.. -I..-ll.-Il.-,..,.........,...-...f. I......I-ll...I-...I-..,,-,..,-...,-I...-..,.-,.,.- - -,.,,-li Ruby B: "How much is it for chi1dren's pictures '?" Photographer: "Two dollars a dozen mam." Ruby: "Why-er-I've only got nine." n?4i11llll1lll1Ill41rlll1llll1lll11lul1l1li1-lil1llu1 1: --illl1ll,! li--IIII1 1 1HI1llIr1-llll1lllr1llll1llll1llll1 1 1-llll1ll.? l , l Compliments Of I Bates 5 8: l0c Store I Th W P M k I - 6 . . HSSOC l I East Side Main Street Drug Store I Farmer City Illinois , I I Farmer City Illlngig -i-..-.l.- -....-....-..,.-....- ...... ,II.-...2 : 5 DWI. ....rl-lm-llll- ---- - ,,..,,,,...,,,,,,.,!, Page Seventy-seven ADVERTISING ig...-...I.. - -..I..,..,-...I-I...-.l..-.II...I,I- - -I..-..5. .?..,...l....,..-W...II........-II...I........I..,..,-........,,...I.-II..... T Cafe El-Clar We Thank You For Your Patronage T Regular Meals Toasted Sandwiches Kroger Gro- 85 Bak- Co' T Fountain Service GI. D. Sniff, Mgr. T Farmer City Illinois T Farmer City lllinois S-I....I....,....................,-..... -.--.- ...I-...I-. 3-I-II.-.II.-..,.-.I-.I.. ..-.--- I..-I...- q....-I...- I.-...II-...I-,II-.III-I..-II.-III.-Im.-.III-. -..I..... ..-II..- 1-II.-II..-.....-II..-II..-...I-TI...-.I.I.-IIII-II..-I....- I . i' T W. LCWIS 8: Co. T Modern Cleaners T Service-Makes Us New Friends Daily T Department Store - Try Us phone 320 T Champaign Illinois T Farmer City Illinois 3'--in--I--I-I-il' -------- Ii-I-.....I..-..-..,-I. .-.... DitllvllllTull-IIIIfell-LMITill!-IIII-1IIII1-llll-1Illl-llllllllllllll-ll Vglllllllll 1' '1lll'El!'rTl"E!E'ri!'gLZ'l'g?'IIl" " l"""I' T A. Llvlngston Kc Son T Department Store i Bmgham 85 C0- I I T Bloomington Illinois Fa,-mer City Illinois -f-"-'+I'-I"--II'-'H--I ------- w--'m-- 3- .-.I..-....-,...-II-II.- I .---. I...-...,-I..... -i-i--I-- - -Ii'-I1-I-iw-ii-iw-mI-iH-:- -wi-I ..-...I-..........,-...,-,,,.....II......-...I-,..,.....,...II-...-..,,--I T 2' E Com Iiments of SHELL SERVICE STATION I p f Corner of Plum Street and Route 150 Kincaid Shge Stgre Z Your Patronage Will Be Appreciated I TF, I Farrner City Illinois - ' H' Hunt T I Farmer City Illinois 3'I--w-n-mI-i-I-i- ------- 3-I.-.I.-..,I-..........-II. -.---- Il.- I-I...-., 'f"'-"ll- '-'ll'-'W-"Il-'ll'-'IH-IH'-III'--HH-HI'- -HH-I II-IIII-IIII-III.-IIII-.III-IIII-IIII-IIII--IIII-IIII-III-Im-III.-II 1 FIRE LIFE CAR 3. S h I ' I INSURANCE l C 0 er an mug Carl F. Nichols T Grain,P:eed,4gustZng,4 Grain ' one an T Farmer City Illinois 1 Farmer City minols S-,I-.II-.II...-.I..-.,I.....I. ------ II.-I..I-...I-.. 5, I -W-W-Im-W-M -I ----- M-W-M-H 'f""""" --'-------'- ""-'l -I-III.-- -.III-I ---- .II....I... V- .. -.I.I.-.I I 5' , 4 I . S Farmers Gram E Compliments Of 1 l 8a Coal Co. : ' ! Grain - Coal - Seed Y Eppsteln S Shoe Store Z L. Shreve E. Murphy N. Johnson T T Farmer City. Illinois 3' ------------ ti- ..-....-,I-..I.-...I..II -...- -...-...,-,,,.-.. vgaII-IIII- - Tllllglgggglvgigllll- - --Imin ?vII-IIII-IElIII-IIII-uniIIIIvnu-IIII-1IIII1mI-IIII-I:II-vliiil T , , ' - rover W. Watson T SSFVICG Statlon T T We Appreciate Your Past Patronage Att0rney'At'LaW - And Hope To I . . . ' Serve You As Well In The Future Farmer CIW mmms Ii-..-I.-..I-....-II...I..-I..-.I-....-..,.-.,.,..,...-...-...-.. ...... Page Seventy-eight 'S' l IQ. 'Z' l l -In 'S' l '4- '2- -i- 'I' 'Z' 'Z' THEI .v ,M -,- . .,, ,. 4.,-.f-f,Q,'-5 , , W, qi , ,,,,. ww- -f, ,,.. EM ,-,N Lqmrw mmm 3, ,, ,ig A. ?TQig23:j9fg-fv,, y.f,,,,, '71, big 1 M is 5y'5iyQi,gm.a.r -2553285 - zawigw- -Av, uw- , 1mm.'Qs2.,-M 'AMW' aiff-SGEFW-f!!u?wsiSL!i125 mb fffQf5FsQ2W-. -MY W' M - w Wei, Hgffz, W W we ,gS.',f:1fgq-+-,f,. -,.,4,,-453,32-g,.f1,-'.q,fa ,g. Q ,-f.-,,'. -,-V.-mm V, ,-,:g.,f.e-,Qs-.r-Q1--fv -QWrf,-sas,14gf,,'.,,4u-a-g.- ,- .,-farce-mama' 35v,wa,.+,.,'1,,,Kx,y pkg, ,M Q , , LW ,-K 43 -Q' -ff 1-,V 1-:-,g,',H if-ALQQ5-zm, ,f'i:':f rl,fm-'1l1-'g1wz'.fwza'-zifsfn,--w, if '-I6 Y2?iQ:IQi'4f,' l'JS-'CME W, . ,,,,gq,,fin.Q.A.,,55 gp..-,,,,. ,.s,.,,,-5,,A3,Y,,.,QJ,,,r., sf, y-,,i,..,,v w sn, 4? ,, .-.1,,.3g,,. ,U , ,72,F,az,f,.- V --ggwmgj, V353 My. by ,V +,.,..,m jqwg-,R M L-'ww pw, M,-6, m ,mf 2, .55,gfn,.-' ,mf -5, Q ,yh,,5,,ghf -,gf 61.4.71 - 1,1 :un-1 ,ww gg- - ,, .megmsig by jf'-,,5::y5r,i5 .my Lysvm- gm! ,-pw w.5,M,?,W,,Q,,,fW3M5r ,, fy, MW-,,,, A, ,rxfk ,W .H 4, ,Ji ,Q 5,4 -Maw 3 gg , Q AKA- ,Q -,J AW, ,gf-':f1g.?,, ,j---gwggg-., w.,p,y,.,:,-:,, ,-a-mf,,v- ',g-'-r.fw ,J ',gef'ff:'-ri:a,: T,ga if - ggff ffrvg, M, gfgif-gig m,,g -fm R5-M ff-3 ,g Qu-f-,iagpsff x f,fQE,Af,m5+,,.45'.1:129:51 .iz AL -M2 it Q'fi.rf-gQa- Q Q-,cjsmvi ., ,, ..- , ELM., .. ,,.,,,, ,ig W, ,,,,- .- ,,,,-.,,,,..-.1,..,.a:P,,,..-,bv-. ,. ,,-,,,,,-,, f,gkQ,m,,Q,,,W-:,..3g-..,,3f5E,t-,lg w+,Qi3,,,QL ,,f,g-iw,-f,,, E,-.,,.,-ii, .2-2212. ,A ,W - F.-.,g,,,,w-QT,-yy'-L -- ,- sm,--,. Q,f,,,+ ig Wm ? VFW 'HG' ff" Midi? raw, ww -sWv'Eivf?'hT'w A Jw m, ,gghqwkgglffqyf gc im fb, 1, ,mv N X 5,13 +, 3. K 1 T my L 4, , ,ga ,nf Wifi 'wi "L -'VIS mx z'L'f7 S .,5Si:::,' ", 'Y Fil- 331 'QL 1 ' P 'Zf:9.'T?3fT"Sf' 5' 5' ff-'T' VHPNTVQH i W9fi",.':w- ibm 221 11.1 'bi'-QL . . , ,,,w+ if--ff' H is -gf VYL A mf-QW WMS a Fwmwv 'r ., KE ,, , .- wg: zsyr fs'-2 wftf- 12w"f,1?'if+f:25ET K gf '-1, H99 I 655553233579,-zei2g5U2'3U5 535, ahAiS5'35X,w-'n?21,,u.1Lf3m if EE, , gli? SEM,-,fx -MDT ' W2-W -, V- is '21-W 51213:-f , , -.af ,w,-in53555555-fgw.-ywmglilgg.1,,23-gay? .pw - 1-1,53-W,Q,iwf-mu ig?-3,3 -Y..,3.,,5 .--Ag, -,.w,'-.,-N,--mga ,k,,,?i-gwaai s1.,fmEH,n,-,,.E xggggaf wwga- ,JQ,1,-W ,M-Eff Q- we -fr-kwin--Q'f'f1 imigmgs-Q, fm My ,-avi Qgpf fm V -in ,, ,wg if-.gre ,f !',,N5w M 5 ,wig , , ,, ,ew 'giglx-7 .s""Z+?, 'fig puff? F' 'xg 1,-W7 af-fiw 1, XKY H533 vrgii ,sm EQ QED fgiiii-Q ff' 1 'QS W QZPQ-ffcfx F nf ' 4,55 :Fa 'P "'5M'Ff58?W , '-fy' --,:'-fm iv-f zfsqk .ir a,':,','-a,-Jw me w xfm ,K -If I5 . -fegggs-argl? Q- -m.W'i5ig2'gp,i,e,,v5,+fwifw-,-,-ff1 .4-My .A-,,,Q,w,V f:,,,,3,g 5-,--fg3'f'p,g5,b3?-L.f.f,x,, A Am. iv,1--gh-.,,f+ -1 w, -gig-,Sw age mmf, W ,.,Qgm?ggf z1?L,,A,.,si ,J 35,5-354--A,, .ffm- EJ' M 513: -5,4 r N 3 - lg, , 'Hi 'RY - UW Ap -EQ., f jr F-PM N4 A U Q, , Qu -.M A , M N, k ,-,WQVWQZWW , V2 iii N KW'-Gem -H 7 2-fW7 ffw-4Ki5ff5'WnQW95+ Wa?'y ww 1 A? '32,-Wie 595223 H? QE 'Y W RF iw?-Maw -L', "'f 4 gk' 9, 5i!k"'mQF :UA xii? vw 5 iwiif My 42?:gjHiP"d 3 Qf Y gig Ea hfiig, My I glfnyiw knw W xiii? x gp Ufvgkxs we Yffqxdha ,Mia if Y ri W ' 2-Ye-f'Q,a.gf if MM WM' 'Viv 1 U -, X51 5 'Ml -Qu ff" If Q! -W, -f ' WW 'ill 4 -'M' MQ? , Zn, MQQQSS'-f . 'Kf .g, ,, , ., ,Q ., , ,J , , ,, ..,., 1 N + T ,1 1- .ans 5 J-J -V. '. ,: Q - e.uv1."'.-fi fic" 55:2 ,f1'.M,.n'-., "Graff, u,-liar swf ,- ,AM-Aa ,r bf af ",-5-Muff-1 1'f'f-2 V ,C-f " :W Q' -iw -5 iff' -iff,-.f-L If-S mama- --,-,.fg,.-a,f4,.-,:,fgA,,,,- Bw,?,4,---f,Q,---5-.g,,,,F -y..-g..1+,,,2fmh-.Ar 95--5--.-KA--A--:mf film! if---af-TH vw? QW'-fy f -1.3-JH V- 1- ,e,-34314.-:tag-PagX,5"k ws-3153,-5i'gfQ3a.WJ:,wk - -1A,,ff-,QQ-mm wwf. we---wmivvfffw mia if :yr1-3+:'fgime,2-',4,,f-f-sir---vnf' 17fQ11v:1W14ziL 5925q:r,'7f"'fvFF -ff:?YWfi1zE?1.-- MW F4i?5sf222w 1jW'fSikP9fWaQ vfL'5-riffv A Q-fm,-W-Wf?5wv gf ew W 5.5-sg5"M ff-iw1Lf,Jfi,,wf P 'ffffw -WRX ff 1-"HM , FW R M 'vii M- mf? sn, -fir 1 Q1 I , Q Y. , iv. 1. .,, 1, ? .,, MW ,W , My fm. ,,., ,,L,., L. ,.,,.,a ,ER , - ,-mf A- .fr,gw,-,MW ,Y ,. ,qw , , -.wx 'fig-xggggikirfflgzwwgfksNayfrpswi' 3'2':.x,,?viygr ---Eimvguflx ,'w2'i.e-if -Ea--3316!-:25EE'Si',13 ?1'3?,2':'w!'Xf1Qi :TQ 3,juli-111-1,,gsifzag-Q'--a,k1jf'Qffw? Fw Hifi 2,5555 3510,-Sdn-ww-f2f',xH.F1'1xi'1,ffxf-':u.1 w-Y,g:1'1-- if-'-fgimk 1Q,sf?,K-px-fiifgiv , ing:--wfigyl iw kQ,52.f:4s-r ,:ifQ,QfHf5,5 -KTW Q' Qyfgg-W2 1 - - :fwsgg-M, w ,f .-Lg, mtg.:-.hx 1.4-gf M ggi, :iw - ,sn As, .,-,meism f .Q M, M ., gm., , MY, - .W ,, ck ,mi V-.Q .V . ,W .,e,.g n. -. 9- L-in ,Jw -- ,- q- .. f?45'yi 11,2551 ufQgi3x?.5i?faf ffl? 2"if5fgfQ:S'f"' w-wfj Q' A-J3?VY?5 ,ff M"Qf3f 'X ,Z-i 5 4' 32413 U 'kgkw NM ,iglxifi x ,, 55,435 X J xfkgi,-K' 5039 J' W -X-, ' zip T E " J , vfmg,-g,5,, Tm 3 ,Q wgigfg,?g?g5Q,agg,fg-e,,,v ff: QSM ,-afig?5i?9w?g,gg,5jgQ,3g-,,3g,xf3gi,-3153? Aj N ,gif-133451 ,W fmt? " w- ia ' A ',," ' 1 ' ,,, , 5, ' 1, ,, ,W1-fr - --g , :S-,,Q' -Brawl- ', sf ,k2f,fW'A?L zi,,"'sF'Z-1-W ,.- -, "'- - . mx ge,g55?f' , f f ,K f,4,:.,yw fa 252-W vzigria-X-Q K 4, 5185, - gy-f5Qf,g 2, gftam k A 2, will 'HQ ff 12,2 wa, M? Q-ff, fu?-sw 95535 ,QQ-wks Q-fi,i?Qf5Q?Q1s9'2Qfs1-fi VW? ffilf,-+PffiQ3,52 K 5 -4,.-4 -,nn ,Q f , -- .,- 5, Q ,f i,,..g, -. .s L1 -. -N, .. ' 4- ,V A." , ,M M., 9:31. , n Q Q, fm 5- ,, ,Q X N b W 'gk 5 i r L- 121:55 vw 1 ig M va FH if 'Wg-if We J M 3' Wmfi '21, bfi?-ifTM?yWXfx?f 5-1 --N, ' -T -11, -'M 'I "fa-:ix-j','5f7v::4f--.' Sf-,xf,W'W7E-. "' iw 617,34 JSE? rpm-,5,,,?, ,- ,i f , ,,,- W- G, ',.L,, . 72 -'wf-'Hgh by 3, NU, yn, , :1-pw :Sir gb-..r,r'f9 w .-11, '- :"-W, 'F "L, Wg 'R f"i-'2'f1,Q"1 sf, J ul- W 'im-s3,f,f-2 -iZ 1 f4'2gfx75fz-,,,Qs- g'gjfiS?QE5?5Kg?5Qo3w'5X:5f+f1f'iQ'u5iZg3fg-vi'2?j:x'Gl3AiL?,ZTg,5Q?ig55Jf3iMQf5wSvmR9 3335,-fmga2fM'f-fQ+geffQwwsWEf, 'L-W-fwif-Riff-ew, 2- -, QF W f ,M - .- .- f s , ., ,K ,, WA. Q, fa. W , HE K. S ,a.- d, fu.-if 9. 4-r':w2v,st,em,Z.iv V. w ey-,gkgefaislggzgaygggb:g,f5Erf:gig-.f33fz?g?,,?::Q,g5.q,g xg.-5igx?f:,f-gefp wQ,,:?5gy,52f,wgg.z-5 arrfgfvggA---fzfgfwfx-if-fvii-'1fm:Q45-,wgm-w3aaEz,,ge5sf vii ff 5,125-wr. XL.-. 31, 44,-,J A 'uf mx- QW? Q W, n 4:52011 ,W - ,- 1: Ay lr -Q Eruiqwi' iff? ' ' 'fxafke ig T4mC",faH 5SA'w:1-igigw , mt, ,5 'n , ,sw 31, , fifihf -W' 2 -5,-f , tix-.M,xg,. E QQ"-f'5I5'f"1'f,' 'aft - 4225, . Mg, QQ:-ggzs!-A I-Ig,-gil Wg. Ez- --Sir, it +fi'gx-Fl ,bw-A175555 , ,,?Qf31,A, QP?-wg .Lg -ig-gin,-g5W55e.m .731 f lf: , 5- ., vm- , I--Q3 '1-5,-AGP. 12- -5.532 :5m24g,?tK,:g- qv find,-wxqgmf.-.-QS'-is ff-sw.--1 1'-m5:I13+:ifiLil'f:l ' S ,riy1ffa"'i1:L,:53-' 532355 W - '-,vi'Zf9z+9'?F,-1 1 H- f A A - ff - f - - ,: 1 M --M M- u 2. -ww I -in 1,3 - 'V 1 w-K, '-r2,:,.4 '-1 KTA,5111:WW-"f9:i"'r',L59?-,. .. ,. , ,Ig-5,1-gV,l,,3,-,Qw,,,.,5gN sg, Q, W, , V-,,,xgm,,,3,41,f3vg,ge-,M ,Mk yt- N,4Md,:?,11Iw'gtF,ix5,W,5:.,,g, qw ,.,.Q,,mg,- Wy ,. Ng' ,.1mg,x13.,,,e.M,,,,,, ,QA-,igf,,,.yf,.,X,f, , ,, y,.,,- M55 1-.,5,,-,wif ., ,. ,JS 9 2 .45 'fy-Q53 ggbffi-if?Wff"2.S-m5f2iPaf'-' qiyfggw gQ3:i?i?'4fW wfiiiki- M xii? , . Wrualiwfu- . .x:L,zEXfiW " ,f 5 Hx fv3wa,v'v, 'W' 'asf 33655311 ,Mm 3-- ,-r- 5,,,,, ,N -,f-iw-p1w.' fm-X.'.,1-wfswrvf c-ww w1.,.i-Q ' W + ff-ffi , , . ,,.-vxgiigggxw 9,3-, ,gmt ,fyfif-ig.-mwz,-5,W,,,Q,,,,.My-1M wf,5i,f.3,f3-,,-,,j,,,-f i 5,--3,-,wM,,, ,,,,ss,-Y,mQ,f-,aims -5, , . ,- ,igpwg 54 , ,2gf-ww-ff?-Q5 'x -mmf,-,, 1 .' ,5 uziw' :ffkia-3 -I Lf'.gf53'f'g1 'Q 1, .-wigf, -wif P4,'1,, -J 1,4-,W x -313551.-5-wx,-,f.,--ksbxkfL, ,Yi Ari .SQ 1, fgnf-..U ,ba -, ,w,4,...,.- ,- ff. ,wg ,--28.14 f1fAai,.vn gym -f- mi ,K A., 'L-S,-f,m,w,u,,4 du,Q,M,k.w..e 4 mg ' ' Us . x,,:fe, x-,,, . :gg - ml ,L',,f.4 - ,sb -f,1t,,2,:f4w ,1'i':A,-.3551 1' -ff:-Cf! ff P121 1-:l?L..-T55-2:2151 -'R' 'Z 'Sw 1' 4412 wi?-11" Ek' . 'f3i1'?gf1f ,,,357-,q,a,,pyf,g:,-f,2"2r1:e+xiEE,gf::Rm-:gX,,.fg-gm.M1, ,,1.gg,.g,,-,1ff.,A.,, 1--,,ax,3-.--,Q n,..1.'i,LX4'.-,,,m,, -A !3:gv..'f,:--3353:ww-w.q,.w ,ff-M3 -Q, 2 -M - 'N -- .1',- fl .Mavis--h::a.if,y1-,-'ma fm f , saw-,, Q! by ,Q gg,k,:,w,',,,,,,,,ffg1,41 ,, ..,,,w, M , ,. , ,., .,,. ,, ,.,,,, .V .- ,..,.,1.f,44-, Q , MN Q, ,, ,. ,,,.3,,, , , ax, U- ,. ,,,w,.,-,,,,,,-w,M- -N.,-nf'-g.iQ,fzq,f 4gqg,x,.4gQ.fw.q,q.,,,5AgwM,-,ww., 2, .5 gg -M:Qf.f-1,-'r- .- , v,-wi,-,,,z"f4 d?ffE,w',,,: fwgig-.1-Q v' 34,17 -,f,,f3,'?P'Hg-,:-- V 'G ,SS ssgfqlmkwnii '.:H,'5 ,fiE'-,ggfkkfairf,,:A--T-siwg ,ff-mm 2915 -'wfffk 'df L7'9'5" Q--ff-bff!-fb if --,,,, f-, Q., -,,,',ff+ffS- Ng, -W w,J,Q ,gags-, . am, WMM1, Pggw-M ww-M, f X wr- 4 ,,- W-,cg-wi ,N--1 Q , C-va wwf? Wim 9 'Qaida' 5 in X , K V21--fif--fe,-g'i - 2-:nfl S -'WN -' i 52,-xii? 5-1s:,,-Ps,-,, ,,-gQki:gf ,u :ag Xwgfczpfi- -r wa:-f-1 XA,1-3,-4-y?3,Kg-.QQ,:1,,m,,4Vg,,,,Y1,-.-15, -2"f-Axwaez Q :WW-aw m- ,ff " .w-iq,-gtqwgfi-ggf ww-mf. -1 ,,:RfhE,' -,.Qg,,a-, ,NMMSM . X f . 44, , A ':'e'i'4i' -izfwi ,Mi P . ,. X, .gimiw .QI -' ' ,,. 1?ii?6'f4 nf, W M ,.,--,- -. - ,Q I, V Sw. Fyalx., me .M Q Wy?- Qi! " ' my 'f 1'-,nwrwswtl 1,fvmg,,aS5,j9-i1x,1W9,f1i' , -'fKa,f'-six--.1,JW Jvw- ' -1' 4 ' ' . -, -,,,-A . , 1 v M :ff L , 3 iiqfi -. f.f. ,-,- - , 3--A 37551: ., ' 4 1 we 'ig ,w,j,r1f,, W 1, YW, UM, Jw, PM M, ' 'L"' ' 4 -,iefh -,-,,:1R fA5:5,w- his ' Y' +- mv K'4"'f4ffw'+J-R-ff-:,1,-wifi 'fr :c'+,gs.r:'- -.,-:M miL5is?.g Wifi' Q n, ,,,, ,, , A. 4 Q ,- , . -9 W . 3, ,,-fs in .-Q ,mfff fr 441' fc'-1zwf:f,fm a?:geg:,r?.::fM'2f,f1r1is,f rg mai-Evlrfi 'ffiwxa-m,ffw, us- ,ie , , , , , ., mils:-J'1,'Tii' Niue.-21---sf':1,.fffffife-fl'-'Fyri,FLM-7. f55'f:'X3e:-sw, -, A, ,sw " ---1-, , ' 4 f ,aww-5, wr' f5,3,,f'f-54: ,,-4-L?:,:'f:j,, ,Q 4., -' ivM,j',1,',?' -155-1q:'Jif4pv Q-yszdfaz, .sq D . . ., Q Y' W W G fm A .. ., i,,:---Q 15-:,f.A,.,4A ji, R- 1, 1 n,35,:-Mg, 4-,1,.Mggl 1 5,53 3 -17,1353 ':1z,g-,QQ m..m5 gvxgqsx Q , , 4 , , ,, N :nw ,, ,mann-51 -x -1 nv. :wr f,W.,f-V ,fl-,W ., rf., .r A , gif-y,'f,,5f',-,A-. Q,-f .L 1,4 W- 'gl'Q3r,H.-Q-:'S:?' .' 1:-, ,ml f. f ff.--57' -- - f,-Jzff'-:rQ1Ts:1'?f2?-Vfifffff W ?fw,,5'-- ,t 'vw-4-,,, - . , ,mgl ,s ,Q ,Ry LVL " vf Af -:fwfr gr , , ,Nz I ,f W ff.-,Q .-ye,-Na, . q -m .,,-mf:-,,:,,fg1', -2-.7w,twgg,f,-L-Lzygex fy -. 4 ' "1'---waiifwxr 4' -'en rf, 's -N wa, X,,,, fl M5-L,',, A ,,, gm-FA' ,x , . ,. -. 51 s-w-?1-ywg'gw- wifggflil' ' ,WV V .1,, -av.-1 ,J ,, - Mf:v,,fG4 -'QT'?f H.,-an K ,A .-W, 3.77 43 53135 qggiiiggignzgg-,J Q:, q.,,,':p ,Q -1:3 ,-pa' -5514555 ., va. -val . - f-H' as fc- -, igsggvglrf -ff vw. 1 52,13-W, ,fm , Q , . . . ,, . , ,. ,, , , , :fv,z1-f:-v-,f'144,- wa-f:"s:-1. f,,z:-Wt,-'L',f.-Wav-frgI,'mn1,-Aiff'z'.g',,, f ,Q-A .. ,bf .-we-:fag ,??,5g75f1:si.:+f:, -45, 1ff.+,1-5--g, 35-fat,-wvf, wgxsyfgjn- a.,55-r--SQA, ,,-nggvf , fi.---.-Sv'-H,-QM m:,JQ::., -, - -,W-fivfg-.ns-. fedizs-1:-' .- zxfflf- Q, X ms - wp r ,, ' K W 9' 'Qi' : L' ,- .ff-f .1 21 5 54,6 ,Q Aii ff! YM 4 - - - fn . aff Tiff- is f E 43 mi A 4' ,. 'ff 2 S if zu ,,.. K 13,5 5, A --, E, M dmv Y ' H'N'w'Y Yi' Q U T, x ,-:X 'lm ' 4,345 4, x ii 1,55 -vfril X133 21.5 sum ,wwlsvi y , al. Us 'H ,4- f f ffm. x-.pg fan J " 15, :min 59.3 J jun, Hr Q34-A " '24 g i,Kw,fW WW 5' M-'if vm Mfr' , NSW ,W W N 4 . ' Q, Mu ?'g,, M-Kahn? , Ri' ' 'EQ M T Wa, Y, ,fm ,L-Q,gg-ww L-,qi WS fwyggw .,- N vi f-fam Riff-vb In-Jw 1 4111?-uv- 11 GN' :eu pw , , ,,. , .,..- vf.. , -qw,-,'x J, 9 .X-A w..,,u ... M ff A yK'fw,9'1-w,u'5+.f, N ,M ark' Wvugiw .uw ,J ,jfs 49' aww 1-M f , ,W T1-f,g2F iifj ,Q , x " 2- 1- ,QL-5 Q ms 451' ,:zg1q.,.2gz,e?:1,gp'!M 1 AL 31 - 1 -,ff " ,' 57:5 H F fs. 1 ' 5fQff,1is,U-wiv V -:gs Q2 'an -he 5? .--9, . ff, ,,,f1,'-:,,r..fv,:'v-,f , ,egg Q1 334 ,TQLK fS5S,,.,J: Wf-51, wg, wig" , ww, Hiya: Q A-Tai: 4123551 5 'ww rf 3,'51:g,, 2 37 yawi 'Z J ff Wfff -wmv , L""2ffQ, f-f3'.5'3g,Ai2f':ff'w1'f "" FL: ' W:-.way ff-M2-GLJQQFKQ 'if - WZ- '!,.+,5'A--"'11:' 'f 4 qi :,gmi-.,'1-gif: gqffgyf ,w.ngf.,,:.,a:.' V :jf wif We-W-.A , :af af-.aa-ftq, 1-ff" 1 ' QEQSJQNews-fwlfrii' Q ww ' -gmfhifzg ,-g,Qzf?iw,f iw 5 11552, - J --3, Eggsxg vw 45:55, - 4:-,:,25 ,fl 3 15 --ip ,Q .W kfm-,ff 1:1 4?f,,1--,y-- fa f p :L wi ',--,,'-gsm, -,. 2, Ai :fuzz Q ffiiwfq-V? ii ,: ew: 2 -,,e-N-9. 2 ' 'CV 52' -2 an ff fwirl. 4'.wgs,, N 3i?fgfMz,,,4f::'. , ',,:,..,-Q,--2 GH,-ff2','.'imzb-:,'i?: -wmv qiqfifikbf- fge:,','higE1g".' f Eff. iff1"?li:53,,if 3:--2: 4 gr-2 in f 1--w' :Y -- 1 .-141: ' ' .gfwjx fffafqxs, S v:3t?aE??iNTv 5215 far- 'zifli J-if , N famjfe Q. ., .,.,,, .. ,, 'gifgiimw--,-Q QL? ,536 ,L ' f -,i,E13:?? I " 1 L, -eg: 'LSA- '42 ' ' fwrzg-Q33 :WZ :gf WPS? I 13,9-wsfc' nf 'Kg-:11wQ if :E-f'Y?a'i1-:mf--g:',:v 2 3 u WEA, ,QL ,X ,f 11 W Q W 4 , f M-www L f , V Q. E Q Hr, my 4-qiwcvi wg? M7-a T if MJ' W sm ww f , ., ., , ,. ,,,,, ,. ,,, ,, QQ., H., -MN.,-.,0,., M., ., ,,.,,,.,,, . 5-,mf M f- mf-fz:fw' iw, A -2,-4. - -, :1,,ab,,,,,:f-- 4,-'::,-' ,neg ew ,e- ,.5a-Q,-t-g:-.zf 4 ,- gfgg: 'Q ,,-1732?-A f: 5 - , ,:, 542 ,Q ,V Am, -1, , M. ,-,5,,,,,- .,4g.,Yw,,QXpk,.., ,,. 4-,, ,wif .,v,,b ..,,,f. ...,,,,, ,, . Jawa? , ..,,3g,wm ,t,,g.,.,7' .ff J, ,,gg2,,,5.fs,M 14 iff -.,,,,N,--t QA Q M, ., 1 S M - W M N LffA."A,,awf4,fx-"5 -r-1 figif-,2' 'mam L:-W ,--, S + C .'YV?,f iff ,,"53'E,"S?f! I1.?J,f'-7i?'L'J9' 1-74- f,SQ:'-dvi-uHr'qs-QQ? 2-12-gwfww,-mf 'rw' ,f S5212 3,-M. Fw,-1 35i1?m: 53131. :EEZ 'Y 'f W 9695 -We , , , ,,,Mw,wgps,w V, - ,, q ,f Q if -4 -- ,2.,,,., -., ,,., T.-.Nix-J11.-5,,4,55?H:?,,JLz?--H'i-35,:f-:fm 5Ag:- ,,,,1,,,+, Film-H 14,3-,if-:g,5,1,f,y2,,,w.-+ ,-915352, -my .- , 12,1 '?Cf,r,-,igzf walk YH, M ' f--s,5frQva i?W'fil 1' . if wiv ff? ' 4 WWW f-ff'-gf+wg'yf""?5,4 35+-W-w7"f, " hu' 4-F' Mig- iw 32 vi-1, MA' .14 g?4Hs,m'q- 4 Y'5fz2gi53fiw,,igg3gff "?,,f2EE,-QE fwwwwlms-Cv.. ,F 311' ,fi Q iff' 'ia 45 Mgr wif, 23- MV 'S J 'iw 'E 333 vffgixz 3 my 'Marv if Mi, ' ?Qii'5'?-SKF? ' Q WM? 'J fW2f,i'f" 'Wa-'i ef ' Q if 7 . ,- . f -,fx-.,, pq MJ,-, - ,,. :N .gi?i"gig,1Nf.f-,-9 :ji??.vA,f-. ,,,,. ,-. 514, 1 r ,mv , ,.3,w.q , J. v .L Q 1, fam- 1fNlf-Sz,,,g5,,.Z?w-'- -1,1-',',-54-vvrfi w, af., --5315.1-1,,.1-2.-, 252 ':9fi..,:+- Hsfu,-'ZWY mf f --wwf, 2'uf,f- Q-,-'1fXf??f 5,95blf53 ff h',fii?i,,,.K?'13,5,- aimgff W G., .wgmgfw 5 " M 'Eg ,Q-,f,S-M-Zfiaiv' mfgg-QQi+:gggwWfffvifizajggfwfvi-,,gz,,,.-.c1f'Ig' 'w,?g2?Ef1 P Qgfvgy 331359: wwgw-,ff-4 , ,,, , 1, , , - ,sw 2593 5eQ:1g2jg m.g-54,-Q: - -5-+v31w14,,sm4sPZza,Q: 5a122w?fa?w,sQ-EG' My 1 lv Em: ' r -1 , 'BM 15 ,, 155 'fx :,,.Q,,., ,Q'2f,,,,f Lkgfif vi ,pf ,7f,,, ,,f-XY, fa, 1,5 M A R? 1 gf xii ,bus M M wpwraw f QM " ww "1,14iw5Mz.-lfg,. M-.. MM w ,LW "U 9? , 'v ,W Q ., 1,,"WX ffm V J 53,1-F-,,,: 34,155 'Zin-'S:.". JZ. Q M-Zffw 4" ', af- b 331 r' -W ,.-M1-,,'1fff W- , ,f2ww,. 'WA Q if wwf- FL, f 4'Qj?'i,'i.is7f'g??g ,z P ' W' Hfwi '3.?fb,7?-imfgzr--1 ,c.ggi'f:ra- ig: afvy-5:53152 A. ...,. ,-Q ,..,a Q ,W . .. w. . f V ,f ,--,--4 -- - H -L.-1-,TW Lt: gf-r,wf1:hf:r'1f-,:--- .gs ,fe,sf1,ym fm,-41, -aww,-nw-fimfzwtg,,iff-1 ., , . -. -, , ., V,- 'M ,igvih-,-, fgf5ffsiiff4Qi4cQ,QiQ2flv?2Xgfwf,f3Qfff?9 WW 'Q 0 1 fr Q4 Y f 1 E QW 'Q L '-,H 231, 4!f,,7qfw?Zf? fff2,f:333a?? ?b'wi.,.5f-la' 5151- '1.-m,-tw: wil, . ,V MQ v fm--nh w,,,.- -W LHNQ 1. E 'H ?v'5l,JQ5'.f2e'e: 31-E-2 an bf 5- A A-.MN , ,, , rv 55 ?,Q13x1M,fA? i . L is wrww s f is fs wsfliim 1 4 'g ,,'f,fjg,i GQ f f 1 A ,,wf,32xmQ,,32,f1Qg,, Q J, . . , 4' . M-G 1 M S-eiiify' :NVQ W Wy WWE? ?'-'H,ifE'xY7h,w,,k'35ifff+j ,Q fmw M wma mmf: ww ww-W-wi -, W W, A ' Z W 'W 'Wi M HQMM X Mm eq? f qi WWWV Mm Zig M 'ff 'H QM-Er tag? 15515159 jim! K x Aids win Kill Dui Ng? in x A I A if -WM Q2-Sa .QW W1 'A Q K A f ., , f yu, wis,i,r-ffm ---- .igi:w,.'Ag-efxas'-Qg -'J '45, - ,rug'fgj,,,,1v'fr4gf:3-' ,Q-gi-2,,,,,,f,.p,'fq,- --ga-sf y 'j5,51g5-gag, 1 , W-31 ' , 'H f -, .I es ,N Q ev-'MFwh-4112a-Q.,f-,nl-,Q-,f"5 -f H .pimfif - f 5313- W 1' - W Jififlym 'f-'ff -aw ,-'51-'QM if , www, -if. 35 ' ' ,f,fwQu w. FEW! ' Wf'?l"?fT- I W . i g ?:m1.ggc,6.13'imiigf,,u,,GlQi3i5,Mw,,aQ?g,?jE . 4-M RL, ,553-5 Enzigg. ,,?ggg,?K,,,4,lwA? :M 54 M - , f.,,., ,i , .mf - - ,w sf A M. . .. V5-3'd 35- - f -1 mr 515 ff 1 2-P'fwrT5 'lf-f--Wil? - ,- , 3 5 , gf , , i 55,54 fp 5 550. A A, 5 mm, if , 5 V553 yi and ,Q 2 , 04.35 Q 'Q My figgi, V4 If H-,sg fi:?,5:f-"f:,s,. ,, gk, 72-2 B-,-:xg Mg.,--ff-my ff- , mm Q iffy 1 ,X Q NK f' W1 W , wlfgifqf, fdgwffv P95-,f 7 Y ai' X '1yv,'f", H g4 ,Ww,a ,g,1,N5J ,RFU Jaw was ,x J' xx ,A,1f,,. F , , 6 I mywb-im, My ,A-.4 M lg ,I W , f ,4 R W.. ,ggi--1,111-,'mrfadi , -,., , '1.:x.- 'e ,Q f " -fi sJ:"f"A' 'P 'Lai 4' 'eiiw L4 5 f 'iigiff '-4 T1 , Wg ' "fix, 'X ff-AHF' -fan.-ffm? 15. 5 11 ' WF ?r-gf, e,-Q 'W' Qggffftg ,wp 1- -, - 'f ,U l- zfkfmfh r, '-I 5. F'-Q 1' -Q .,-,, M H' 112, ,pf 4, v., X 'H .,3 ,piw 5 v , i ' HQ - V ,,,' M:Q +L -, , iw A -fa-if ' ff- f Q' fi if - 1515? Q b if ' -,W - wg- E ,, 1-e.3g.5,,51 j?:a . 4,,a,f, My c-if? ?QL,,,,,. ,3,,g.1,,,Zgi-,MF af. -R-jim if . ff ,,,, 1.12 ff 1 ' Q' ', -' 1: qi' 2- 1 1 f -, H 4 4. uf-I Ka f- 4, -. -.gg Meg - gfqfff-fy ,g Ni?j.'.i:,'5Qf3HW- if-2.12 gg- 5g'E:-:f??5,Qf3::?Z- a-1f',51wW??55-??:,if'g'Qf3uffif'-1f?"?,f 'L-W , ' 1. yf-W-5g',t,1P'5Q?if5"f Qf if H f eff- wry? -Wim M2 fb 21' fi- ff- ,zw rv' ' LW, -W' ff' ff ' 1 93,7 wi 1 fa ,. 2 35 ff 5 , Q , f ,HV , ,,. .-, --U. ,, -. -. - ,1'. V '-f ,vb -4 ,fi f-ff -- - ,.f r -- A f, f fl - ,ff EQ M g wx mm 31 dx- Hs. uk 'lfiiiiwfg -.-Milf" wdiffg 'WH L fy WW H553 4'fa-'SY -Fifi 6 v Q if 'af W q 'mf JW -f--,-,H M l 1 MQ Z? W?-'W if K9 ff - R , 1. 4 QA i1 .,. , X if E 1 MZ fiiiifz 5 ji5Mk5 qi -if -4,2 3'Mf1gYJf"AliaAg?g25g,Qj-xx 3554-2 55i'63g,2J?wfa,3,, ,ffiffji f f, T ffm-Lai, 'W ga? .my -,, fi 'Z ' ' 4? Qgfxiapf eyfsf-f ,ig ff 14 -f - - ,ff miffiw-:f-fzfg , ,


Suggestions in the Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) collection:

Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Moore Township High School - Owl Yearbook (Farmer City, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.