Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA)

 - Class of 1943

Page 16 of 120

 

Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 16 of 120
Page 16 of 120Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 15
Previous Page

Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 17
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 16 text:

PRINCIPAL XWIIIIAM J DRIW B1W1111111 I D1111x In August 1919 1v1cn11 11ur XCJFS lgll 1116 11111c1 111s 11111111111 11n1 111 1111 gn 11181 I111n11rs 11111 c11u1d c11mc 111 1 111111 frum 1h1 111un111p11111 1n hung 1pp111n1e11 111 thi p1'1nc1p 11s111p 11 1WilSSIlDl'l 111111 811111111 T111n 1111: cnr11111111n1 11 1s 5911 1n11 1111 11111111 11u111111r111 gust 76 1111111.1s In 197' 1111 11cs1r111111 IL 1111g1n11 1Hu11111nA1., 111111 1n 47' 111s 1111116111 111 1111gn111C1n1 p1-1s1n11111 s111111u11 111111111 111s 1111us111 'NIU 11n1s l1I11L1'11L 3,111 1n11 1 511111 1 XY1r111111 1 LN sur1111s 1 111111 1 s11r1n1111g1 111 V 1110 s1L1 1n1s 1n11S91111111s 1 11 111211111 1 11L t1111s111 n 111 1n 1.11 111 1I 1111 1n 1 1ss111 s11111111 111 111 pr1s1n1111s11111p111t1n11 1111 s1n1111 111.11 C11 11111111 1n1 1111 111 111111 11'l1L1N1l'1l 1 111111111n1 1n1 11111111111111 111u1s1s Pr1111C1 C11urs1s 1n 111111 1u111 1n1 11111 11n1 s1111p 11111t1ng .1n1111111c111111n1C1 111s 11 1.111n 11 Xs s11 11 1111n 1111 11111 1 UFNLN 1 ur1 1r 1 '111111 As 1111111 1 IIIN 111 1 111ng 1s1 111 11un 11 1up1 1111 11' s s L1 1n's l1"l ll 111111111n111 1 1 111111 s11n1 n' 1 1 n s111 f 11111111 1111 1nL It ll 1s11 r11111'1s 11s 1111 111111ng.,s1 111 PAGE TV ELNE 1111 111g111s1 1n 1111 st 11' 111 1111 p1 1 11cc1111: Our gr.1du111s 11111 v111n 1111111 1111n11rs 11 1111 un111rs111 H1g.,111s1 1111n111s 11111 1111n C1p1u11:11 111 1NI1ss111n H1511 111ur na 1s111 s11111n1s 11111 1111111 1111 1111 111111111 XL IIN F11r1111 11 11 1 rt 11111 11111111 111111n IN 1 s1r1ng1111n1ng 111' 1un1111111n111 1 LIINLN 1n 111n11 111111111111111s 1n11s1111ps 1n11 lWI11lI'1gnLSS 111 s 111 IL IL s1r1111 11r 1.,1L11k1l11 111 111 111n1, 11117111 sp1 1111ng, 111 11111111 ss111n 1 s 1 1n 111n11rs In C.11111111u111 1 lf NIUII L1 W1 s 1111 1111111111111 1,1n1111us11 1 LX 1 1ss 111111 fLt, n1 n1-1 1 1111 11111ns1 rs 11 11: 1 'N s I 1111111 1511111 1 111 LL s1C1111r11s 1 1 1111 s1111111 11' s 1111 It 111 k1'1I111'1 111 LI lC1 n11p11N11s11n1IN111111 m1 LN 1111 1 11 11: pp1m1p11 1s1p11 umm 1111 1LN1'ILx 1111n11r1 1n1 ILIIIIIFL C1 1 p1s11v11n XL s 1 11111 1111 1V IX 1 1n BIINSIQ n H151 8111111 AIONDIARIXXIII IOAII J H ' . ' I . . . ' 1'-1' "" Q 1 , " '1.' ' " ' '.1: '1 ' .S 1 1 1 f '.'.1' A' 1" , - - ,1 .1' . 1- , - -1 - - - ,. - '. - 1 1' - ' , - -1 ' - ,. --. ' ' . 1" '1111 ' '11 ' ' . . ' - ' ' . - 1 11 - ' ' . ' ' ' '1"1 ' 12- '15 - 1 - I' 1111 '11 . - ' . - . " , . . ',1 1 'A ' 1 " - - 1,' . ' - ' " 1. .- -, 1711 1110 p.1r1 1111111 s 111-111 . 11 -1 111c1s 11111c 111' in s1u1- ' 1 ' ' '111 " 111' 11 '. '11- s. I1 -' - 11' ' - 17 t"'1 '1 N '. '111 ' '. 1 'K '1 " ',1 . 1 . .'I'.fA., 5 1 15 '. -1. ' '. Q- -, . 11 - . . 1' -1 '1 - . M1 1.15 1'11n1111111111' w1 1 ' A11' .1n1 A1'11- 11-1 ' L 1 . 111 -11 1 ' 1 1' '11 11- 11- 111- 11- '1111', WI cl11L'51 111111-s, Mis ' 11 1 '1 .1n11 11-111111-rs 11.1XC . '1111 I1-.I-1 11 I.. 11 ' 1- -- 1 1'. 1111- s " - j- ' 1-1 - ' 1 s 11111 ' " ' 1 1-s . '. 11- ", ' 1 1 '11 In 111n '1111111n, 1 111-s1r1 111 -5114 1111' 'K' -l'.1111 .1 1 11 1 ' . l, . 1 ' - "11 ' .' .1 I A 111.1 's 11 1111' 11n1 1111'.11 1'.11u111', 111 - ' 1 -111 9,11 11 11' ' 11,1 .11 11'- S, 1" , - ' A11 111'."1- 1 .,'-.111-11111' - -.'-,.1n111 -ptr- NL1171' . 1- " '- 1 11111 w1111 11.111 111.11 .1 1 1' 1' ing. -1, 11 111' 11 'l1P'. '1 1 .1 1, in 11.11111 1.11. 111 V' -- Ar - .1 - 11111-. 1111' 111 ,- 11 cult .1 1'.11ur . c n11 pri " . 1 's .f 1 '11.. 1 ap-".l1u 1V" - ' ' . 11551-' - , 1 ' 11' 1 '- 11.lYLA . 1A ' . 1111 .11 ' 15. Nc ' . , V' 1" -1, '11, g 1 . ' -11 '11- wh 111' 1' s11 - 111 1111- 1 1111.1 P11lCL',' 111 -111' 11. ' ur 1.11111 111111 1111 I11t . 11' U'-111 , Cl ' "11' s'1 1's . 111 11111'11' 1111 ' I' ll Cali- N11 1 -. '111 '1 's 11-' '1 "1 ."1 1. ' ,,"11'11A' 1p111.1-11- 1.1. 11-- . ' 1- ff T T ..Y

Page 15 text:

11,91 Frlendly School ann' Sami og MQ' 111111 111 1x N1-1 111111 -1 1 11 111 111 1 1111 H 1 1 x1'11 1 1 -WA ng px 1' ' v1 11 1111 11 1x.1mp11x 11 11111 11111 1111111- H 11-11 X 11 mx-111 N 1.x 1- 111 111 111'111111 111-111 .1n- Rui 1 111111 1- 11 nent 11w111-1 11 kflf l51Sfln1N X 1 A 111 L1 'XXLIN 1 11 1 1 H iN YQ 1X L 11111111 11111 111 - 1 M K 11- Ll 1 X X 1LtL1 '18 1 1 11 L11 111111111 1' 111 wx 1 X1 11111111- N1r1111 D11 X 1111 Nm 1111-1 11 r 1 s 1111 -1 1.1 1 1 'X nx- 111- 1 X 1 H1111 11111 U1x111L 1110 1111-11 K1n111ns-111 11111 vs-1r 11 111 111111111 s Hu 111111 !, lf 1111111 1 11 1 1 1 1 1 -111-1111 1 p 11 111 11 - 11 1 11 1 X 1 1 1 x 1 - 1 1 1 - 1 1x111- 'N rx R - 1111 Ns., - Ccllw dble 5-rzfw '-G., IFIININ 0 Q 1 'I111 -. 111111-1 111 11 111. 11 hcmecn M1 1 n 1111111-1111 ,11111 111:11 11.1 - :N pr- :rf-1.1, T11-1 gc1 .11- 2 1-1sc11- 113 11111 1111 ' 110 1.1 --111 .1111 -111, B111 41 ' --11 111: --pp 111 1.111 .1 1 11111 .1 .1 -1: 11 -1115. , 111.1 j- - 1 1. 1-r-xzuf-. 1-P., f, 111 I-111C wx.. 11,1115 .11 X11 11 , . a a 01111...'.1 Nxs. .f,.,F..11111.11-Iv1-1-.1-1111 . 1-1111 1-:111 17.111 l..: 1 1 '11 1.i1111.f.b.F. 11,1 1171. 0 'lf-,'1,lf.' Mr. I-1 . . f'11P1l"1 - . -11, ,1: 11.1114 -111 1-111 .1pp'1.11:--111 111111-11111- . 1 . .1111c11C11.1x1. 11 I 111. - . l A! ,'- -.'.f'.'- 11.111 3-111 cu.-1 'J---m1111111 2311.11 11.1fp'111 1-1 2'--11: 1111 11 111- 111-1 .111-1 11 14-11-1 1111 1111 C.11c1c11.1 1. 11 'U 11-Is' it-11 N1 ' 11 1-1 --111 11, .1111 1111- .111 M1 11.1111. 111- .11 --1 f.11u11-11.1 -1111. .1111 111-1 s11111cn1 11111111 1.11-11111111: 1111- 11.111 . .I 4 U li--1'.'fr11 l1'.' 11.1 1- 1 ur11ug11 116111 1-1 '1.-11.111"" 11 1111- -1111111-111 cvcry 1111411 S1111-11 puts 1-1 Mlm 5-,1n111'c11, 1111111 sem-11 1 --1. H'- :N 1.-111.11111 1.111.111 ucttmg 1111 ,111 11 111 111 If -1- - 111. ' . Iiffffvnl 11'1'!'f.' ' ' ' A X11 .1 . 115. 7100111 li thc 111 -11 M 1 H--Q 11 14' 1 111 g p11c1s, .111. .11 .111 .1 1111 11.11 11.11 -1 rep-.111-1111, 111-41' 1c,111y 1111 up 1-1 11, 11111 .11 s -11114. .1 - 1121-. f ' . '11-1 1-P '.1', 1 - ' ' 0 f 'Q -1 1:1 ,",1.f1.' 511- - -1 M1111-111 1 Y111 ry I-111'-x -11sp1.1y .1 11-1 -11 1111-11 --1111111111 hs 111 ll 11111 1 1 M. 111-1 l1lL'f,' -111.1 ' 1.1 M1111-1x1--.1n11 -.111 11111-wks 1-11 vx-11111111-111--1-111-vs.11111 1,111-111. ' -9 11- 1.111-11111 111 - 1-1111-11111 .1n1 1111 11 xcs 111-1-1.111-11 111' .111 M111l1 .111 11111-1111. 11-xc were 111111 .1n1 1-Q1 ' -1 115' .1 . M1111 '1r1'1 11:11 11 vrkcrs. M1s.A11c.1m1s V111-1111!--mx 1-1---111 .1-11. X 0 A . ly' I .A A-...W . K , 1 - J A 1 . 1 ,J I llg' 1.. K 1:11 i-1: . I .Page 17 text:

'la- I Mr. Nezwmnz' 5 Meymge XX'e ,Ire IIIII uIIIInu III my Q-IIIII-Iwyc. Mr. Drum. XYIIIIIIUI Inu, NIIssIIIn Huh NIIIIIIII vIIIuIII nIIt he 5IIssIIIn High NIIIIIIII. A IIIMII sIhIIIII Is .In -Irz:.InIsm. even as .I persnn, 1 IIII: -Ir ,I n.It:IIn Is, It II.Is hIII,Iy, hte. and spIrII. as If h.Is grounds, students, ,.1nIIIIrs, ILlLI.lIU'. AII IIf these may change and he re- plated, 'sIthIIut Iuss III InIfIIItIuaIIt'I', Our huIIdIng mizht he moved trIm lrsth Street to lltfthg -Iur teachers and pupIIs mlght he Ihanzcd IIImpIeteII'g fXIIssIIIn HIEII SIIIIIIII. Its InIIIxiduaIIty and its tradItIIIns IIIIuld pcrsIst There Is an esscnte In thinzs InIIIviduaI IxhIIh defines them .Ind IS Irttn Indehnrte and IndLt1n,IbIt VIIIILII Its Ihur speua nature I-Im are I I Im.s uItI Iv II Inns e I rtI-Ignrn It IIthIIuz vc canrw me IN N X nk XIkU'lIY LLFI CIIUL I U NIU X I I ul I' I Qfk III IL kUnIf'II'IN V Itn In theIr I rurns thu su tIeIr Ist I I An Ivur IIIL I IINCS hernrt Ihtm nrst Ind IIIrLmIIs II I IS I IIn h.IrI 'I he cIInItIILII T I se vu tIe 1uItI Ium IIIurIsnIlIna sum ng uh na ID h s IIr IIssrIIIIms guardms equlpment In the grwunds hqtthnu IIII' th I In svImmInIfpIsut sInLeetI QIIII xIIur Iwelmed sIhIIIIl X Q IIIII nIIt say gIIIIII hxe XXIII Drew ur I I IIIIIL we nImc II u III ut nIIv IIInt xIIu rInLInI nILrItus I I IssIIIn Igh MI vsIth p we es 1 trtIInInL t rm X L I Iru rpctIIItI IuthIIrIt', III uptrust IIur sIhIIII I IIIPI II III nII II r I up IIIII III ID hestIIuI Ie Nl l I IIIII I ,,I 1051 PH I5 NIVUINIAIN I 1II P7'IllLlAf7 11 md Dem 0 BOM MISS IINA M MORRIII I 1 17171111111 md DI In C1 Mm Mom!! I Manage n Ith r QTILIUIKITIL I s I enxng XIIssIIIn tII Issurnt the du Ies In rLspIInIsIhIIItIes It II II II I II these p.IIIIuItcs III IIICI' IIur I'eLIItIIIn IIIr thelr sLrIIIe II III I tI 'X IssIIIn Int IIIIr gn xushts 'IIr Iuturt suIII.ss IIr I ur I wlshns I IIs r Ir Inent IIs sc s I I III TI e II hIs I4 ess I I s Int LIIILII s pIrt I tu Int IIKIII s I IILNNIQL III t IL stutcnts II ssl n In II II 'I X x K! IK Y I scIurItI I IntIIItIng phIIIIsIIphIes In sIIrrII'II .A III IIII where p us ure Ind IeIsure Ire nIIII I'eIItIIeIx unImpIIrtInt The IIenIII III tht III th nu It Ire IS IIItcn Ihthtut IIIr Inuns: pwplt tII cnc In xet I ntur LtIIrt IIs In gIr Q Irc hung IIIILII upon tu I I the wx IIII 1nII tIIIIc IIIII thc FCSPIIHSIIWIIIYICS III men Ind IxIImLn n IIIs quest IIn I Is XX II It quIIItI IS ntLIIt.II nIIIst 'I ung Lupe In IIrIItr tII meet thest new Iitmlnts II stux I IIss ss I I UNINL ll XX mu th s I n sII IILULL IIrt me v Ir rl I sIII N I Is Iftnn Int I II III LII 1 K Kflkl LI I lk I X H1 IL s uIIIx wth qu.II use t s sms puss I sc MII Its keel m.IgIIteI.I heawlw t-I :ne stIIII1ItI In I hrteze sII that sudden squfIIIs IIIII not muse It tII Iapswc Tlt sxmt sIAhIIItI I he ILXL he unIII n sI In tu ents IIIIIII Im II e II It III II wIth tIIrtItuIIL InII mth SIBFDIUJ PAGE THIR'l FEN gI- -, Xl' -.tII' II-hgh h' 1, 'IIf,tII n .III IIIIIe , III IIIIIe'. We - I . . h f t t n.I - II. I 'Ikh sIhIIIIl h.I uIh .In : I: I.It,', -t ' IIN! fl . VII Ur' . V Ou II-vs, sI.IttIcI Iu .III tI- t e t, IIIIIIII hack ItII 1 .IrIeItIIIn IIpIIn tIIe'I IIIII stIIIIIII 'vII- 'V I 1 I- I ' nIIt'II.nI.' 1-I-'Y I - I 'I - A K. tIIr mItII ut jIIu. M .siIn I III' I ' f " . hey' Ac ,'I In I-I :II , ' ,I IJ. 'Isikrq the all, .II ,'.'k :I A 'ai le7I'rIeIIs1II I N IIII, Iha 'gI- y fthe IIIII Un II -wn auth Iritv, as '- - A 'II ,'I KII nel. ' .IPP , P ' :I E ' II' NI' I H' -I IUHI. ' all riuhts .Ind rI'I-ze Ipp' 1 1 tII th- I k YI 'Iv' yn . In pc' ' s . I..InII "IuAII t .IIIII the I-.emht III II Iux yc.I s II k-- V I A 'nu KI ' s.II 'I.I'L' IpIIn It. XVI nIt sgty 'IIIII-Iwyu, I , i f I W, I I , V V V. Hz, , . II' . . . - - I . , .. j , AI em I fII.s'sl'. 4. ' I I't" :III ,""--I.IIIIIIII.T I"'. II' II- Iipp A 7 I -.In II-'IIt,' I .I I I IIII As spIInsIIr III' gIItII'ItIcs IIII' IIIII gII'Is It is my prIIIIL'uu III I-Nptcss III X , DIL-VI. hcl IIcII prInI'Ip.II .InII friend. th' gIIIII - In I ct c ' tI 'Inc t-I. The' .IIc InII-'I Ig .t't I IIII' un' tIIIIIn kInIIn- .InI IIIIIpI'r.ItIIIn .InI IIII III he.IrIy I I X' I III sIII-I I s II- . 'IIe. Anjt ' Iy I - I- I MI . II .It tIIIs tune II n I .Iry vIItI If ,Inj note' I' IIptIm m. We are hung In .I II IrIII III In- :YI x, .Jdbr , ..1.I. gIII Ij I'I"i -A ""I K- - I A4Iure. f'II-I- ',hIjIdjl,.- -' .4 5IIIItte I ' I 'st ked: " "I . , -- - .bj ,' 3.1, ,I,.1,' . I. I. .I Ia'- It IIIIIIIII scum tII me th.II If IIr Ient p c QI th.It IIIII IH I - qu.IIIty III sI.InIIn.I, III heIn. .IhIc III IIIIIQ IIr t.III:c h.It L III I :II IIIII. then .III IIthur IIII.IlItIe IIIII he tIIInII I UIQ A III-I - I- I SII Fr.InI H.II IIn Il.IL1IIsIIU I, I I I II-I uItI 'n.I j hc.I ItII .mi . 'I I ,I It . t.IkIng the I.IImI II tI 1 ff .q I "I c ' -I. -. AII-III' ,ihle he .Iu'I .I .I'1thI1s U.,,".. 4' I t . KL 1 -, I- ,ll XI Ak I . ' a A A at f IIIII III , I MIs I s Ii L .k III I7 Ifers Zh W . I

Suggestions in the Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) collection:

Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Mission High School - Mission Yearbook (San Francisco, CA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.