Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY)

 - Class of 1940

Page 15 of 88

 

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 15 of 88
Page 15 of 88Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 14
Previous Page

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 16
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 15 text:

LT NIRS l'1II.XRI.lIIvI'I'I II. rimling alula .amlaixa-a, I4-.anlaa-a I.lagIasIa I. Inns .anal a-caaaaanaau IIIIYVIISIIIII. Nlaw- .al Ivaaala-al IIm'ulaI.a Nnraaa.aI Nlanaaal. N4-xx Iorla .aanl lnalaaaaalana I 'aaiva-rsilia-Q, NIISS I'II'IX IRX II, IUXXIIIXIXN, aIr.aaaa.aIia in-Iruulur I1'IanIaa'l'aal paalmlia' pawlaiaag I'na,Ii Ia III I ' alanl . 1' 5 '. 1. . .1 s .anal IX. as .a a1a.aaIuaI I lull ga alal Iulunalna I nn I lla ' nl Nam Iulla SI.aa- I a-l'- . 1 I '. I ' 4' i . ulau .allvlanlawl Sxnal IIS1' Ilaaixvnilx Slaialllaaan- fimallvgz-, is aaul Iannaaa- vualamalaaim x 1lira'IIur, NIRS, IA Il 'ISIf NI. N1 IR III. .aalviaa-r .II Ilaa- I.xaa N.-au I aalaal Ivaaalavr mal Ilnglisla Irvmla I .anal .lllvnaln-al I..anrl'Ill1' Illaiu-nih' .aaul l'arIuaaaIai.a Ilaaiu-uih. NIISS .aml ff fbf' I .Qu f -'X M Nl girlf playvinal 1'nIln.aIimall ala sIllu'Iul'. Ia.as Nlualival .al Salxqlan-Ia.aaala.1 I'uixa'niIx .anal Iva-.an In-IN Ivaalla-gan l'aaIllllalri.a I 'laix'm'rsiIY. NIR. X . ,. aavzwx. X I I XXI Ix I'I I llll a lIalaI nl Ilaa My prIaaai5a.aI an Ilaa' aavxx .a.lnaaaaaaIa.aInala. In-.aalafw I'.aarup4-.an Iaishan' .ansl eaia-aaa.-. lI.f a1a.aaIal.aIval Imaaa Rulga-ax .aranl Na-aa I 'aaiva-rsiiivs. Xml. II.. Im'.a1Iaa'r in Ill1'1nllallaa'rli.aI mlvlmll IIIUIII .anal .aalvisa-r ol Ilan- Imax' IIwl.a Ili Y. is .a ga.anlan.aIa- nal Na-xx Yurla Shah- liullvgv. xmas. ' ' " ' III.RIII.X .X Xlafalll, gr.aaIu.aIa- nl I',Imar.a Slllool, l'.,II.-W, Ia-gaalavs I,ll'IllIl .anal ill I.yllImmIa IIUQIIXQD INIISS III'II.I'IN II. Ia-.amlavw :Kam-ria.aaa Iaiahmrv Iaa wlaiurs nal Iglllararaala Iligla, SIM' g.2l.aall1.aIn-II Iron: xxlvllx Iuaal I.Kg.L. NIISS Ii.'X'I'IIRYN SI..XI'St IN. xslana .aIIa-mln-II Ssnamlm- aalaal KIUIIIIIIIIIA Illaiu-Nitin-N. iQ .a aaa:-aaalwr nl mar aau.aIlaa-aaa.aIu- ala-pAarIuan'IlI .alul Iauaalaxw pI.an4' Iligulamau-IH. vlvlaaz-aaI.aly .anal IIlIl'llll1'lIIiIll' aalga-Ima, NIISS 5I.XRil.'XRI-fl' If. SNIIIII. aalm ll-ml..-I Ifaaglisla I .anal II. graamIu.aIa-al Imaaa 5xa.a1uM- .anal I.aIaaaaaI1i.. I aaixa-reilaa-N NIISS BI.-XRIIIRIIQ II. SXX'.aXR'IIIl Il "IA, .a V.-raavll ..aa.I l Illllalaiu llllivvrsilx .aIullan.a, Iauulaa-N ...II.-.4.- .aspir.allIx pI.alaa' .anal nalinl gl'lDIll1'IfX, III .aalnliliula slaa' is .aalviwl aal Ilan' gill-I Ili Y. fjur Iliajla Slaaml IiIaa.ari.ara. XIRYS. IIIIRIS XXIXIQNIIII. ix .a gr.aaIu.aIa- nal FI, I..aura-aau- I lain-uih .ax an-II .a- Na-as Marla Shah' I'oII4'g1'. NIISS NI.XRll.XRIf'I' S. XY.-XSIIIII 'RN nl... Ima gr.a.Ia..ah-II a lmm Nam Inrla 5I.aI4' I4.IIa'p:n'. In-.aulavs wuaaaalan-ni.aI xulaia-IIN .anal a'Ia'laax'laI.ary .algvlana in Iqlalaaamla Iligla Srlanaaal. I X ' II. nlama insirlula Imlla Iillglixla I N- III .aml Iv. is .also .anlviwr ul Ilaa- yn-aarlmnla Iila-nary aaa.aIn-ri.aIN. ' Flu' .aII:-aaala-al N4-xx Marla Shah' .aml Nlinlrllvlaalax lnlla-ga-Q II.Xl'I 'IfI'Y . ' 5 X A I X x fx I' N5 NIans XIII aanaa, XIN. Na-N-, NIH Norlla. Ixliss Nons.aI, xlr II:-nrsxall, Ixlr. Snlml, Blrs. Saalvaagpiaa. Nliss Svilv, Ixliss Slam' mn, Nliss Snailla. 5Iiw Sxnarlluaul. NIH. Xvurllvr, Nliss Xvnila- Iaurn mul Nliss Xvlaih-. Ts

Page 14 text:

LTY IN sun g.ga.anIll.ula-nl laom gaaailla lvollvga- .aaanl .nllf-aanle-nl Naam lovlx llaaixa-I-IIN Slav- la-.uln-N gl-laa'r.aI wie-lan .anal Iaiologx. lxslklflou ina lln- aaau-in lla-la.ulaaaa-val i- XIIQ. lilllllflll lla' nlao nvaal lo In-.ulavul Iqollvga- .al l'oIullaIai.a lvlai xvuilx is :Iain-'ls ilall-14-xlml iaa la.aaul, oanlanwhia. mlllllaa :major soap- .alall colallmlorx glollp- in gmnla- .aml laigla wlaool Ill llc' X Ill Illll, .allollavl ol our plalsiual 1-:lu 1.alion inallllnlon, Iallvaanll-ml llluo Shall: .xllaolnl .aml lvolmal 'lin lylaixvlxllx xliw Illnlml Qoilan-:I rn-nogaailioaa .ax .anlal-IN aaaslaum lor. HRS. lRIf'YIf Il. UXRNIXN la... gl..lIu..l.-fl lrolaa Sxamlm- lvlaixvr-IIN -alanl .allvmln-4' xlhlnlla-lalllx Ivollu-gn-. Slam- lmamlar-N ln-l'lla.all lllux llllll vlolaolaalc lllllvllslalll. xxllo I1'.acIa4wcIa1'laaixlay .Iml lalayxiu Iam' .al-o 4o.a4Ia4-- Inanlx, xx.n- glmlllaall-ul laoaaa .xllaml .alael l'oIllaaalai.a I 'rain-1-ilil-Q. NIIBN l'l'.XRI. XI, 'XX XNIZN, xxlao .alll-lull-ml lullx .aaall llllllll'I' lvollvgs-s .lx xsvll .lx llolunalain lvlllxvlsilx, llnarlanw Iilaglula II .aaall lnaglaxla IX na I.xaalar-aolx lllgla Nlaool. ll. lmamlavr ol Ilan' ualaaraavlxiol Nula le-:lm lxpvxxrililag, xlanarllmaaal .Hall w1u'I.nri.aI lanaaliav, Ia.aw .allvlnlval Illollslrurg Norman' Sclaool .allnl NIM Yollx llllixvl -llx, III xxlao Nlunliu-:I ul Sumllwc- Ivaai xvrsilx. lqolllmaql Noraaaaal Swlaool, .alul Num Yorla llralxn-lsih. ls nluw lol ol .allalvlns aulanl 4o.amlan-N loolla.aIl .alul la.uIu-llmll fl In-.anlan-N .all ila l.xlalalooIa .Hall is lauullx .ulviwl ol llan' .ul Nloll ol Ilan- wulllnaolx Flan- Ialll-aanlml l'r.all lllslilula- .alul fiolmaalaio lvlaixa-axilx. Nll XRI I.. lla!-IzI.I,I.IxI:, alla-a aa lIa.- Ia.-...I .al lla.- XIR .,, ,. ,. Ilallllslrml .Xrla nlvlaaalllaac-aal, lauanlaaw ..II Iumlx ol slaop xxorlaa .alacl lla:-cluallinal mlnauillg. .alle-aanla-4' 'lun-ma Nollaaul Sllnool .aml Xl-xx Niallx lvaaixc-rxilx, li, IDI in-Illln lor ilil lalaxsiual 1'1lu1.lliola, uaax ulaullnalvfl lrolaa Ilan- fvlaalw lu-.aclu-ls I .aII.'q.- .al Flilapvu Rolla, Ill-lalasxlvaalain. nliul grmllualua nollx .al lIllix'a-will' ol J lillxlaurgla, XYIN' vilgilaio .aml N:-xx Yorlx lvllivva-iliu-N I- lalso 4o.uIa ol In-xlalamu Ia.aNIwlIa.aIl. NIR Rllllalfllvll If. 1201 JIJRIVII, .a Qa.uIu.al1- 'al Yan Mark Shah' llollvga- lol vlymanlavu, wan-N in Ilan' uaaaalm-ani.al 1ln'p.a1l nan-nl. xpc-niolillaaai in lanxiraa'-N xlllajwls NIR, XX'II,l.I.XNI 'lf IIIQNINII-1RIl'K. mlm 1. Ialawoll an slunlor ua Ilac- I.xaalaaooIx vlaoolx mall :o.uIn ol lla4- xlaualx laam-la.llI l1'2llll .nul narsilx un-xlliaag, ann gr.uIu.almI lloaaa Spriaaqlia-III lqolleagv. Ilan- om' .annl only I..alIaa In-.nlan-r in l.ualarooIl lligla Nlaolal ix NIISS I R.XN1'I-IS Ii Ill IIBIICS, Ulm gl...Ila,.1.-Il Ina... Sw.- mllw l'raix1-nilv. IN fl. Ill .alll-mln-nl l'n'1lolai.u Nolnaul Srluaol .alul llolllglllola llollu-gn' Imuulav- lla:-on, ulilwlx llav .ullxilin-N ol Ilan' gl.-.L :lulax I Xl 'l 'I .I Y 'XII llor-I. Nliw lllulnl, Nlu lvnlnavla. llorr, Nlias 'Iowa nm, xliw lilmw, xlr, 'lou-rl, xlr. Ill- tl.-II.-L.-. Alf. Ilull, :XII Klibullfll ll, l ll'IlIIlll'fIl lx, NIINY l lU'llIl'N, l IUXNNI' .uazl Xlra KiaaaavPage 16 text:

'xx .Jf""" fl? SY Rx 'OCR S NGA 5 NJN Wx ismffqb SQA vS9N fasff .,ff2eZ AVXQAXA x S XQOQPN 15 uvsv X xv' x II ll ll I I Ill I fall Ill 5 IIIV I Ii l,I.fX5n5nl 'l X

Suggestions in the Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) collection:

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.