Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY)

 - Class of 1940

Page 15 of 88

 

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 15
Page 15Text from page 15:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
  • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • Access College, High School, and Military Yearbooks
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

LT NIRS l'1II.XRI.lIIvI'I'I II. rimling alula .amlaixa-a, I4-.anlaa-a I.lagIasIa I. Inns .anal a-caaaaanaau IIIIYVIISIIIII. Nlaw- .al Ivaaala-al IIm'ulaI.a Nnraaa.aI Nlanaaal. N4-xx Iorla .aanl lnalaaaaalana I 'aaiva-rsilia-Q, NIISS I'II'IX IRX II, IUXXIIIXIXN, aIr.aaaa.aIia in-Iruulur I1'IanIaa'l'aal paalmlia' pawlaiaag I'na,Ii Ia III I ' alanl . 1' 5 '. 1. . .1 s .anal IX. as .a a1a.aaIuaI I lull ga alal Iulunalna I nn I lla ' nl Nam Iulla SI.aa- I a-l'- . 1 I '. I ' 4' i . ulau .allvlanlawl Sxnal IIS1' Ilaaixvnilx Slaialllaaan- fimallvgz-, is aaul Iannaaa- vualamalaaim x 1lira'IIur, NIRS, IA Il 'ISIf NI. N1 IR III. .aalviaa-r .II Ilaa- I.xaa N.-au I aalaal Ivaaalavr mal Ilnglisla Irvmla I .anal .lllvnaln-al I..anrl'Ill1' Illaiu-nih' .aaul l'arIuaaaIai.a Ilaaiu-uih. NIISS .aml ff fbf' I .Qu f -'X M Nl girlf playvinal 1'nIln.aIimall ala sIllu'Iul'. Ia.as Nlualival .al Salxqlan-Ia.aaala.1 I'uixa'niIx .anal Iva-.an In-IN Ivaalla-gan l'aaIllllalri.a I 'laix'm'rsiIY. NIR. X . ,. aavzwx. X I I XXI Ix I'I I llll a lIalaI nl Ilaa My prIaaai5a.aI an Ilaa' aavxx .a.lnaaaaaaIa.aInala. In-.aalafw I'.aarup4-.an Iaishan' .ansl eaia-aaa.-. lI.f a1a.aaIal.aIval Imaaa Rulga-ax .aranl Na-aa I 'aaiva-rsiiivs. Xml. II.. Im'.a1Iaa'r in Ill1'1nllallaa'rli.aI mlvlmll IIIUIII .anal .aalvisa-r ol Ilan- Imax' IIwl.a Ili Y. is .a ga.anlan.aIa- nal Na-xx Yurla Shah- liullvgv. xmas. ' ' " ' III.RIII.X .X Xlafalll, gr.aaIu.aIa- nl I',Imar.a Slllool, l'.,II.-W, Ia-gaalavs I,ll'IllIl .anal ill I.yllImmIa IIUQIIXQD INIISS III'II.I'IN II. Ia-.amlavw :Kam-ria.aaa Iaiahmrv Iaa wlaiurs nal Iglllararaala Iligla, SIM' g.2l.aall1.aIn-II Iron: xxlvllx Iuaal I.Kg.L. NIISS Ii.'X'I'IIRYN SI..XI'St IN. xslana .aIIa-mln-II Ssnamlm- aalaal KIUIIIIIIIIIA Illaiu-Nitin-N. iQ .a aaa:-aaalwr nl mar aau.aIlaa-aaa.aIu- ala-pAarIuan'IlI .alul Iauaalaxw pI.an4' Iligulamau-IH. vlvlaaz-aaI.aly .anal IIlIl'llll1'lIIiIll' aalga-Ima, NIISS 5I.XRil.'XRI-fl' If. SNIIIII. aalm ll-ml..-I Ifaaglisla I .anal II. graamIu.aIa-al Imaaa 5xa.a1uM- .anal I.aIaaaaaI1i.. I aaixa-reilaa-N NIISS BI.-XRIIIRIIQ II. SXX'.aXR'IIIl Il "IA, .a V.-raavll ..aa.I l Illllalaiu llllivvrsilx .aIullan.a, Iauulaa-N ...II.-.4.- .aspir.allIx pI.alaa' .anal nalinl gl'lDIll1'IfX, III .aalnliliula slaa' is .aalviwl aal Ilan' gill-I Ili Y. fjur Iliajla Slaaml IiIaa.ari.ara. XIRYS. IIIIRIS XXIXIQNIIII. ix .a gr.aaIu.aIa- nal FI, I..aura-aau- I lain-uih .ax an-II .a- Na-as Marla Shah' I'oII4'g1'. NIISS NI.XRll.XRIf'I' S. XY.-XSIIIII 'RN nl... Ima gr.a.Ia..ah-II a lmm Nam Inrla 5I.aI4' I4.IIa'p:n'. In-.aulavs wuaaaalan-ni.aI xulaia-IIN .anal a'Ia'laax'laI.ary .algvlana in Iqlalaaamla Iligla Srlanaaal. I X ' II. nlama insirlula Imlla Iillglixla I N- III .aml Iv. is .also .anlviwr ul Ilaa- yn-aarlmnla Iila-nary aaa.aIn-ri.aIN. ' Flu' .aII:-aaala-al N4-xx Marla Shah' .aml Nlinlrllvlaalax lnlla-ga-Q II.Xl'I 'IfI'Y . ' 5 X A I X x fx I' N5 NIans XIII aanaa, XIN. Na-N-, NIH Norlla. Ixliss Nons.aI, xlr II:-nrsxall, Ixlr. Snlml, Blrs. Saalvaagpiaa. Nliss Svilv, Ixliss Slam' mn, Nliss Snailla. 5Iiw Sxnarlluaul. NIH. Xvurllvr, Nliss Xvnila- Iaurn mul Nliss Xvlaih-. Ts

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.