Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR)

 - Class of 1928

Page 44 of 92

 

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 44 of 92
Page 44 of 92Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 43
Previous Page

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 45
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

No text available for this page.

Page 43 text:

-I -1 l 1 I x N IIIIIIIIIII HII IIII NNN Xxx 1 X a x I I x N x Y N I l X I I :XXI I Y N I I x N I XIIIX. IIIQN 'I'IIIC YIXIIIIIOII IIIv. I.III lxII'IxIIf, VIII .XI:III'III-AI, XIII-III. NI.IiII-I III'I'I'II. IIIIIIIII-II. IIII-N III VIQIII' III.,I.II IIIIIIII. III-.-QIIII. I I XI N III' III!! I'I.IXSSHII'IEII1I ILIIIII III: XIV- II:II'I I'IIII-I'. IZIIIII-I1 NIIIIIII-:I XIII-III-I: II:II'IIIIIu III I-:IxI--I'II HI'Im II-. 4,,,I XYIIII:IIII IiII:II1I'. N1'IKlrHI'I.IIVPQHII, .I -'I I'I:IIIr' Nlz- .IIIII I.III7, I,I-II,III-III, IIIIJII Ii:'III:. III-I'I-IIxI-II. Il I., III -NI., IIII,II,.I. IIIIIQIIII, .Xr'I...I S:I-.II'IIN. ,Xlzw .XIII-'II I.II.I. II.III1Ix. I.',II'I Ii: III'I'II. I,I-IIIIIIIIII 4lI'I-:IIII, "I'I':IIII. II ,Ir IQIIIIII I.I-II.:IIII. UIIQIII I NI-II I IIIIIIIIIII-II. I'IIIIII-I-I' IIIIIY.. I.I'II:IIIIIII. II .II,, I, I' II, II-II.I:I-III. IIIIQ--II. I.III-IIII III IIIIEIIN. IIIIIII- III' IIIX XIIIII I' :IIIII II IpI,I1.I XIII' I ,,,I- IIMIII, III-I-QIIII, HQII I,I-?I.II.I-I. II,I'.gIII' XIIIIIII II III.I:I'IIII. IIII-N .Ii I"III': I Il "-I I'LI'I'III'IIIII1. I1III,Il.HI'I-:IIII. IXZIIIHI 5, III-I,-II I I'1IIIIIIIIIlI'IIIII. IIIIIIQ III I':IIII'I-I'IIi:I, IIII r-II' Xl:-. I'IIIII I1I:III 'f. I'III'I-v N If'I.I Ii--III.IIL III.I:':'IIII. .III-X III XYIIXII, IIWIIII. IIIVQIII "Tw: F I"" Q .'IIIII IIII VII. 'IMI'-IIII. UVII. I'-'IN I,II- II, 'MIIIIIIQ III I.IIIIgI:IIIII ' IIII.I l'sII'II-:Z .IIVX I'I-I'I'.I III:xiII-. 'I'III:I- II 'IIII IZII'IIIIIII. III.IIIIIII. IIIIK III 4'.II' IIIIIIIII. I'I'4':IIl1. IJII I MI IZIIIIQ XIV: NY. I.,I1III'III:I. I.I-IIIIIIIIII. Q' ,, , If IIIIQ XIN IIIIVIIII KI-IIAII I,IIIII I I'I'I'III.I XIIIIIII1 IIII-x III IIIIII-IIX. II,III. 'Ir'-Q--II, I IIIIIII IZIIIIIII1 XII1. II:II'I'.x XIIIII-IL I.IIII:I- IIIIIIf:'II'II NIIIIWIIQQIII III.II'IIIII: III I,IIII:I:II. I1I'II- I'I'Il"lI- II -QIQIWI-III I, III II XIIIIIIIII,NlrwI':'qIIIIqI1:'III'IwI.--II- X' IIII' IX IJI2, ,I 'I :,IIfI.4 XI IIIIIII. XII: I :I:.III.. HIII gII:. I,III- l'I',x, I ':III. XIIIIII xYJII'IIl'I', NIIN. II, SIIIIIIJIIII. I.I-IIgI- I. 'IIIII I.II III. I.III.I!:-III.'I'I4IIII, I III'II. I'F"4"II. IX I -g XIIII- f., XI I:I IQ :' ,Xxx -fi IIII S'III-I, N- 'I III-,ini II. III,II'III-II. IEVI-N II: SJIII I I'II.IIIIIII. IIIVQUIII I'I' lIII'IXl'II, I' IIII, IIIII IIIIIIIII. 'l'I-IQIIII, XYIINIIIIIQIIIII, ,NI.IIIIII- XX'.II'III-'. S:III I'I':IIII'kI'--. l'IIIiI'. XI.II':.I:IIf It I--- III. XIIIIIIIIIQ III':I:II,IIIII, j.. - I ICIIEIII IIIIIIII-lx. l'III'Il:IIIII. HI'I-1-III. XI-VII I':I, Q II,IzfI IQIWIQ. IIIIIIIIIIII. 'III-QIIII. XIIN I..II.QIII.I4'Ix. IIIIIIQ' II-IJII' I,I-II5IIIIIIl,Ib1Q Q Q IIQIIIIIII-I IIIIIIIII-AI, IIIX. IIII IQIIIIIIIIIIIIIIQI-I-. I I' "I WIN II-II.II.IIII. HIIQIIII. XIIIIQI XVI-IxI-I. XIIN. XI:IX IIIIIQIIII, I'III'I- I':'.III-X I,I-:Ixw II4II-III, TI-,II-IIEI4 ,II XIII' N IIIIIII. IIIVQIIII. NIIII-. III'I'1'IIII. I S1:IIIIIyI' IIIIIIIIII-IX. II-IIIIIIIII4' III IIIIIIIIIIII. Xl:II'IIIII S:IIIx':II'I. IIIQII-IIIIIQ :II I' 'I-I-I IIIIIII -, WIIXIIIIIQIIIII. III-I-QIIII, , IAQIII-I' It-IIIIII. NIIK. NI-l'ilIII .IIIII-s. Eu! I.I III.:I:'II 1'-IIIIIIx. :I-IIII. 'II'I':IIII. XI-IIII:I III-IIII N, IIIgII-I-IIIII. Iix-I-X III Ijlljf. I I.III.III 'l'IIIII4III'. 'I'III'IQI-I' I2I'IIf. I'IIIIl'I-I'IIIIII- l'I-IIIIII 4L.II'I:IIIII. IIIIIX III I':IIII'III'IIi:I. I "VAN I-I'I'IIIII,II- IIVIIQIIII. Iv.III III-IIIII-11. I'-II'I-NI ISI-Im-, IIIII-,INA I I'I-I'II KI-III. I'III'II:IIIII. H11-:'IIII. I-IIIIIII IZIIIIX. NIY4, II, SIII Iw-III-I'. NIIII I'iI5'. VIHXSS III" IEIQI III-IIL.II,A IQIIIII- IQIIIY, XIIN. I,III-I.I 'I'IIIIIgIII'. I.I-II:1- NI III xlIII'If'- KIIN. I-'I':IIII4 SIIIIIIIIIVII. IIIIII, lII'I-QIIII, I I.I-II:IIIIrII. UI-IIQIIII, .XIIII IYIINIIII, II-gIIIiIjIIg III III-IIgII1IIII, I IIIIIII IIILLQIIIN. NIIN. IIJIIIIIIN II4'LII'II. l'III'X':II- YI-III-I XI-:'IIII'IIII. XIIN. NIIIIIII IQIINIIII. IIN- I'VI'4I'I1I I,I-II.lIIIIII. 'IIN-IIIII. I"IIIlYII 4'IIIIll1'I, fIlIIIII'II'Ii's SI'I'I'Il'I' SIIIIIIII. II.II'I-III II:II'III-II. If --I' U. IfIIgI-III-I Hwy l.I-IIIIIIIIII. 4II'4'2'4IIl. l'III'I III-IIXIIII. I'III'IIIIIIII, III-IQ-IIII, ' ,XIIJI XIII-III-INIIII. MIN. I-IIII.IIII:III I.I IIIII'IIIII,I IIIIIIIIIIII-. III:II'I'iI-II. I'III'I':IIlIN, IIII, I.I-II:III-III. 4Il'4'L'I'II. II'I'II4' KI-I'I'II4IxIII'. I'III'II.IIIII4 III-I-QIIII, ICIIIIII 'I'IIIIIII:I-, Mrs. IC. XII-IIIII51 1lI'II:I II IIIIIIIIII XIIIINI, II-:II-IIIII: III Silx'-VIIII1. V115-4 IbI'I':'IIIl. IZIIIIIII IH I'I'IIN-III, l'III-IIIIIIII. IhI'I-QIIII, I XIIIII .XII-II:II'I. IIIIII'I'II-II. Ii 'IIN III I'IIIII'. Vlhxsh, HI., Hun IIIIIII ,I :II'II-I'. XIIN. UIIIIII' .I-III. IIIII-IIII. I IIVIIQIIII. IIIIVIIII I5I'III"'N- I'I"I1l'I'I' IIIIWI- I-1'IIrlIlIIll. .IIIIIII HIJINIIV. III-IIIIIIIIII. UIWIIII. '.I.II'III4'4' VIII-:IIIII-. II-:II-IIIII1 III I.I-IIIIIIIIII. ' y1,II-IIN, IgI,,N,-Ig IIIIIIII I'I':IIIII:IIII III:II'I'II-II. l,IIIN XII-IIIIIIIII. XIIN. II. YIIII YI':1III'I-II, NI:IllII SI 'I'IIIIQ. XIIN. Il:IIIIII SI-I'IIgg'IIl. I.I'II- I LIN AXIIQI-Ivs. I':IIII'. I'II""- """2"'I'- .XIIII:I IIIIxI':II'II. III:II'I'iI-II. IIVI-X III S:1II-III. l'III'IIx H:III:I:III-It III-I-I-:Iv-Il. N , , I':II'I XEIIIQIIII, SIIII-III. HI'I-QIIII, I VLAN' ,IA Im' III.-IIIIIII Ijy.-I-I-II. III-N, IIII-,Im Ig,I,,I-IN III-II 'I'III-IIIII1 'l'IIIII4III' I!I'I-s. I'--IIIIIIIIIIIIII-I'y. A- 5 . --3 , I III-Iu:IIIIIll. UI'I':'1III,Page 45 text:

Nu 1098 lil UIX mlm IX 141 Xrlxlsor blllll Nfl! ll In n S S lllol lim Illlllor' Suplmnmlc Xllllllll I Q S rminx Hue ntl x Iicprcsmnlntlw Jus: nl: nmsmnln

Suggestions in the Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) collection:

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.