Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR)

 - Class of 1928

Page 43 of 92

 

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 43 of 92
Page 43 of 92Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 42
Previous Page

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 44
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 43 text:

-I -1 l 1 I x N IIIIIIIIIII HII IIII NNN Xxx 1 X a x I I x N x Y N I l X I I :XXI I Y N I I x N I XIIIX. IIIQN 'I'IIIC YIXIIIIIOII IIIv. I.III lxII'IxIIf, VIII .XI:III'III-AI, XIII-III. NI.IiII-I III'I'I'II. IIIIIIIII-II. IIII-N III VIQIII' III.,I.II IIIIIIII. III-.-QIIII. I I XI N III' III!! I'I.IXSSHII'IEII1I ILIIIII III: XIV- II:II'I I'IIII-I'. IZIIIII-I1 NIIIIIII-:I XIII-III-I: II:II'IIIIIu III I-:IxI--I'II HI'Im II-. 4,,,I XYIIII:IIII IiII:II1I'. N1'IKlrHI'I.IIVPQHII, .I -'I I'I:IIIr' Nlz- .IIIII I.III7, I,I-II,III-III, IIIIJII Ii:'III:. III-I'I-IIxI-II. Il I., III -NI., IIII,II,.I. IIIIIQIIII, .Xr'I...I S:I-.II'IIN. ,Xlzw .XIII-'II I.II.I. II.III1Ix. I.',II'I Ii: III'I'II. I,I-IIIIIIIIII 4lI'I-:IIII, "I'I':IIII. II ,Ir IQIIIIII I.I-II.:IIII. UIIQIII I NI-II I IIIIIIIIIII-II. I'IIIIII-I-I' IIIIIY.. I.I'II:IIIIIII. II .II,, I, I' II, II-II.I:I-III. IIIIQ--II. I.III-IIII III IIIIEIIN. IIIIIII- III' IIIX XIIIII I' :IIIII II IpI,I1.I XIII' I ,,,I- IIMIII, III-I-QIIII, HQII I,I-?I.II.I-I. II,I'.gIII' XIIIIIII II III.I:I'IIII. IIII-N .Ii I"III': I Il "-I I'LI'I'III'IIIII1. I1III,Il.HI'I-:IIII. IXZIIIHI 5, III-I,-II I I'1IIIIIIIIIlI'IIIII. IIIIIIQ III I':IIII'I-I'IIi:I, IIII r-II' Xl:-. I'IIIII I1I:III 'f. I'III'I-v N If'I.I Ii--III.IIL III.I:':'IIII. .III-X III XYIIXII, IIWIIII. IIIVQIII "Tw: F I"" Q .'IIIII IIII VII. 'IMI'-IIII. UVII. I'-'IN I,II- II, 'MIIIIIIQ III I.IIIIgI:IIIII ' IIII.I l'sII'II-:Z .IIVX I'I-I'I'.I III:xiII-. 'I'III:I- II 'IIII IZII'IIIIIII. III.IIIIIII. IIIIK III 4'.II' IIIIIIIII. I'I'4':IIl1. IJII I MI IZIIIIQ XIV: NY. I.,I1III'III:I. I.I-IIIIIIIIII. Q' ,, , If IIIIQ XIN IIIIVIIII KI-IIAII I,IIIII I I'I'I'III.I XIIIIIII1 IIII-x III IIIIII-IIX. II,III. 'Ir'-Q--II, I IIIIIII IZIIIIIII1 XII1. II:II'I'.x XIIIII-IL I.IIII:I- IIIIIIf:'II'II NIIIIWIIQQIII III.II'IIIII: III I,IIII:I:II. I1I'II- I'I'Il"lI- II -QIQIWI-III I, III II XIIIIIIIII,NlrwI':'qIIIIqI1:'III'IwI.--II- X' IIII' IX IJI2, ,I 'I :,IIfI.4 XI IIIIIII. XII: I :I:.III.. HIII gII:. I,III- l'I',x, I ':III. XIIIIII xYJII'IIl'I', NIIN. II, SIIIIIIJIIII. I.I-IIgI- I. 'IIIII I.II III. I.III.I!:-III.'I'I4IIII, I III'II. I'F"4"II. IX I -g XIIII- f., XI I:I IQ :' ,Xxx -fi IIII S'III-I, N- 'I III-,ini II. III,II'III-II. IEVI-N II: SJIII I I'II.IIIIIII. IIIVQUIII I'I' lIII'IXl'II, I' IIII, IIIII IIIIIIIII. 'l'I-IQIIII, XYIINIIIIIQIIIII, ,NI.IIIIII- XX'.II'III-'. S:III I'I':IIII'kI'--. l'IIIiI'. XI.II':.I:IIf It I--- III. XIIIIIIIIIQ III':I:II,IIIII, j.. - I ICIIEIII IIIIIIII-lx. l'III'Il:IIIII. HI'I-1-III. XI-VII I':I, Q II,IzfI IQIWIQ. IIIIIIIIIIII. 'III-QIIII. XIIN I..II.QIII.I4'Ix. IIIIIIQ' II-IJII' I,I-II5IIIIIIl,Ib1Q Q Q IIQIIIIIII-I IIIIIIIII-AI, IIIX. IIII IQIIIIIIIIIIIIIIQI-I-. I I' "I WIN II-II.II.IIII. HIIQIIII. XIIIIQI XVI-IxI-I. XIIN. XI:IX IIIIIQIIII, I'III'I- I':'.III-X I,I-:Ixw II4II-III, TI-,II-IIEI4 ,II XIII' N IIIIIII. IIIVQIIII. NIIII-. III'I'1'IIII. I S1:IIIIIyI' IIIIIIIIII-IX. II-IIIIIIIII4' III IIIIIIIIIIII. Xl:II'IIIII S:IIIx':II'I. IIIQII-IIIIIQ :II I' 'I-I-I IIIIIII -, WIIXIIIIIQIIIII. III-I-QIIII, , IAQIII-I' It-IIIIII. NIIK. NI-l'ilIII .IIIII-s. Eu! I.I III.:I:'II 1'-IIIIIIx. :I-IIII. 'II'I':IIII. XI-IIII:I III-IIII N, IIIgII-I-IIIII. Iix-I-X III Ijlljf. I I.III.III 'l'IIIII4III'. 'I'III'IQI-I' I2I'IIf. I'IIIIl'I-I'IIIIII- l'I-IIIIII 4L.II'I:IIIII. IIIIIX III I':IIII'III'IIi:I. I "VAN I-I'I'IIIII,II- IIVIIQIIII. Iv.III III-IIIII-11. I'-II'I-NI ISI-Im-, IIIII-,INA I I'I-I'II KI-III. I'III'II:IIIII. H11-:'IIII. I-IIIIIII IZIIIIX. NIY4, II, SIII Iw-III-I'. NIIII I'iI5'. VIHXSS III" IEIQI III-IIL.II,A IQIIIII- IQIIIY, XIIN. I,III-I.I 'I'IIIIIgIII'. I.I-II:1- NI III xlIII'If'- KIIN. I-'I':IIII4 SIIIIIIIIIVII. IIIIII, lII'I-QIIII, I I.I-II:IIIIrII. UI-IIQIIII, .XIIII IYIINIIII, II-gIIIiIjIIg III III-IIgII1IIII, I IIIIIII IIILLQIIIN. NIIN. IIJIIIIIIN II4'LII'II. l'III'X':II- YI-III-I XI-:'IIII'IIII. XIIN. NIIIIIII IQIINIIII. IIN- I'VI'4I'I1I I,I-II.lIIIIII. 'IIN-IIIII. I"IIIlYII 4'IIIIll1'I, fIlIIIII'II'Ii's SI'I'I'Il'I' SIIIIIIII. II.II'I-III II:II'III-II. If --I' U. IfIIgI-III-I Hwy l.I-IIIIIIIIII. 4II'4'2'4IIl. l'III'I III-IIXIIII. I'III'IIIIIIII, III-IQ-IIII, ' ,XIIJI XIII-III-INIIII. MIN. I-IIII.IIII:III I.I IIIII'IIIII,I IIIIIIIIIIII-. III:II'I'iI-II. I'III'I':IIlIN, IIII, I.I-II:III-III. 4Il'4'L'I'II. II'I'II4' KI-I'I'II4IxIII'. I'III'II.IIIII4 III-I-QIIII, ICIIIIII 'I'IIIIIII:I-, Mrs. IC. XII-IIIII51 1lI'II:I II IIIIIIIIII XIIIINI, II-:II-IIIII: III Silx'-VIIII1. V115-4 IbI'I':'IIIl. IZIIIIIII IH I'I'IIN-III, l'III-IIIIIIII. IhI'I-QIIII, I XIIIII .XII-II:II'I. IIIIII'I'II-II. Ii 'IIN III I'IIIII'. Vlhxsh, HI., Hun IIIIIII ,I :II'II-I'. XIIN. UIIIIII' .I-III. IIIII-IIII. I IIVIIQIIII. IIIIVIIII I5I'III"'N- I'I"I1l'I'I' IIIIWI- I-1'IIrlIlIIll. .IIIIIII HIJINIIV. III-IIIIIIIIII. UIWIIII. '.I.II'III4'4' VIII-:IIIII-. II-:II-IIIII1 III I.I-IIIIIIIIII. ' y1,II-IIN, IgI,,N,-Ig IIIIIIII I'I':IIIII:IIII III:II'I'II-II. l,IIIN XII-IIIIIIIII. XIIN. II. YIIII YI':1III'I-II, NI:IllII SI 'I'IIIIQ. XIIN. Il:IIIIII SI-I'IIgg'IIl. I.I'II- I LIN AXIIQI-Ivs. I':IIII'. I'II""- """2"'I'- .XIIII:I IIIIxI':II'II. III:II'I'iI-II. IIVI-X III S:1II-III. l'III'IIx H:III:I:III-It III-I-I-:Iv-Il. N , , I':II'I XEIIIQIIII, SIIII-III. HI'I-QIIII, I VLAN' ,IA Im' III.-IIIIIII Ijy.-I-I-II. III-N, IIII-,Im Ig,I,,I-IN III-II 'I'III-IIIII1 'l'IIIII4III' I!I'I-s. I'--IIIIIIIIIIIIII-I'y. A- 5 . --3 , I III-Iu:IIIIIll. UI'I':'1III,

Page 42 text:

rw X IX IA 111 lx 1 1 IN N1 X x 1 X 1 I x 1 X 1 IIIAX 1 N 1 A 11 PA 11 111 11 1 1 1 11 1 11 111 1 111 N 111 X11 1 1 11 1 1 A 1 1 x 1 11111 X N 1 1 1,1 1 11 11' ' f 51 1 l 1111 1 1 '1 1 1 f PII 1 111 1 P1 11111 -r - 11 1 1 1, 1 f1 Ol 111 - 11 B 1 , f l1"11 If 4' 111 1 1 11 111 1 Im n 1111 1 1 11 1 I 1 1 N 1 I ,,1 1 A 3 lllli VAIRRIUR Nlx.. 111311 N11":11 111111. I':11'111i11: 111-:11' 1,1-11:1111111. I-211 K1-111-111111111-1'. l.1111:1111111. 111'114:1:11. I A1111 111-1 1' 1. 11-:11111i11: 111-111' N11-111111111111-. 1i:11111',111 1.1-111. 1111- .A11q1111--.A 1 1111-11'11lr1. 11111111 '1-111. 111-11111111111. 111'1-11111. l"1"1'1'111'l' H11"'- 1"5"'l'1"l H' 5"'1:h"m lm" 1:11111 S11111. .A111Jl1lA'. 111'11:111. MASS HI, 11,331 1.1--11-1' 'lw1'll1'. 1'111'11:1111l. 111'1-I1-11. Y1-1'11:1 111-11-111111'1-. AI". WIIQN- 1'i11'1"'f 1,1--I1-1' 'I'1111111:1-. .l. 1'. l'1-11111-.1 1'11.. 111111:1 "1'l'l"11- 111111. 1111-11111. 1111-11-11-11 5111-111-1, 111-1-31111 1'115'. UI'1'l""" I.:1A'1-l11- 11111. XII'-. l.:1.111111 I,111'1i11. 1,1-1111 .l1N411' S1111111-1'. 11-111-11111' 111' 11111.11-. 1.1-11:1 UNH' ,,,.,.lQ,I,. Il"11- "V1'1"ll- 1'1':1111-1-- A1111x:111. 11-:11111i11: 111 1.1111:1111111. .1111111 111111. 11111-5 5111115111 l'111'11g1111l. 111'1-111111. I-111011111111 '1'-w111'. A'1111q1 A1111-1x1-. Allw. A11'1'II11 111-11111. 'l'111.1- 11'1':111111s 111111111112 11. S. 1'.. 1'1'1'VflHi - "V"- 1111111l1, 111-1-11111, VI'-II1"l'1 -Allll1'V1"11- S5'I""1- A'V"1""'- 1,1-1.1 1'1'.11111:1l1. :1! 111-11111. 1.1111g1111111. 12111111 .1111-1-, 1-'111'11 11:11':1:11. 1.1-11.1111111. 1,1111-v 11'l11'11-11. 111:11'1'11-11. 1i11-- 111 11111- 1.11111 A1'1111l1l. 1'111'11:11111. 111'11:1111, 1',,1-11151 1111111111 Y111111:. AA':1ll:1 AY:11l:1 1'11111121-. N 111-1'I11:1 N11-11111. AI1'-. ll. S:11':1g1-. I,1111g1111111. AV1lf1lil1!11'll- 111111111111 A1111-AI111:111. A11'-. 1-I. 1'1'11--111- 11111111211 1i11g:11'1. Si11'I11. H1'11:1-11. 1111111-, 1.1-11,11,.111. 1111-Q11114 , 1. .1 1., I'I'11X111I1 1111llg1I11111. S1'IlNi11l'. 1l1'1'1111I. KIUXBN U! l'I"l 1,111-1'111-:11111-. A11'-. 1'1'1--11111 111111:1111111. 1i:111111-1-11 K1-111-11111-1':111'. A11'-. AV:11'11 I111- 8111151111-, 111-1-11111. 51'11l. 1.1-11:1111111. 1111-51111. A111111 l'111:11l11l1. 111111111111 111-111' 1.1-11:111-111. 111111:1111 A11-l-':11'1:111. 1':11iI'111'111:1. 111-1-31111, 1'111'1'111'11 K111111. I'.111'1l.. 1111111-111-. A11:1 1'1111111-. A1 11. 1'. 1111-:1-1111. S2111 A111'i11l 1'1':1I111:111, XIV. 1l111111'A', 1.1111:1111111. 1711111111-1-11. 1'g11il'111'11ig1, 1'x1-1'11i1- 1'1':11111:111. 1,1-1111111-11 l'1VX11P1I1-i1'1'. A1i1-1- 1'1x. A11'-. A. 111-i111-13 I1A1'N 111-111- 1'1:11'11111-11 1-'11xw:111-1'. '1'1'l1'111P. 1'l'11,:1111. 1.1-11:1111111. 11111111111 1'111'11111. 511'-. 1'l:11'11111111 11" '. 'f11111'. 1-1111111 1' 1x. A1111 1-I. A1111-1'. li '11- 111-:11' 1,1-11- '1'1111-1111. 111-1-11111. 11111111. 111'1-11111. 11'111y11 11:111:1:'11111'. 111111111 111' 1'. AV. 1':111111' 51:11-sin 1'1'11--:111. 11'JI1'1111l!' 111 xIf'xIiI11l' 111111. 1.11111 11111. 1'i1l11. 1l1.' AV-116. S1- 1-1'111'i-111:111 11:11':1:'11. 1.1-11- N1111i1- 111-1111111 1,1111:1111111. 111'1-11111. :1111111. Ab1'l'1 11, 11:1x1-1 11111-111'. 11Y11II 111-:11' 1.1111:1111111. I':11I11'1' 1,:11q11. A111:111,1'. 171'1'L1I11. Y111'1111-1- 111-1I'1'11-11. 311'-. l':l'Y111 l1'1111. 111'111':'1- B11-111w:111. 11 11z:1:z1 I'1l1Y1'1'S11.V. 1111121-111-, 111'11g1111. AVIl41l11121111. N1:11':111-1-i11- 11y11111'. 111:11'1'11111. 11'-s 111-:111 1'11:11'11-X N1- 1:1111-1'. S11111-1'111'i-111:111 11:1- 1.1-11:1111111. 1':1:11. 1.1111p1111111, 11111-11111. 111:1 .1111'g1111s1-11. 111:11'1'i111l. A111 '1-11 1111g111'1. A111 .l:11111'4 Y: "11l'111. A1:11- K1--1'11:11'1-1'. 11111'-1-. 1'111'11:11111. 111'1-2 11. AV: -1 i11:11111. A1:11'.1' A11-1111w:111. 11-111-111112. 111-113' A1:111A1111:111. 11. A. 1',. 1'111'1':111iS.1P1'1- 11111 1'111'-11. 111:11'1'i1-11. 111'1'4 111 1':1lif111'11i:1, 31111. 1,1-111':1 .'11i1'1-s. 111:11'1'i1-11. 1i1'11- 111 S:1l1-111. 111':11'11 1':11's111-1'. 111:11-11111: 111:11' 1.11 . 1111. 111'1l1'.Q'1I1 S1111'1111':1111. 111:11'1'11111. 1iv1-- 111 T111- I1111'11111y I"111l1-11. 111:11'1'i1-11. 11v1-4 111 V:1S11- ll:1111-'. U1'1-:1-11. 111211111 11111111:1 W:11lq1-1'. A11'-. 1111111 311113111-1-11. 1"1':1111'i11 I.111'.. AVi1-1111's 1':11'111111'i:1. 1111- A111 1111111111. 1I1'1-31111. 111111. 11"g1111. I':11'Il1l11l' 1.111"1-1'1'1-. 1'111'11:11111. 111'11g1111. 1' 15- 11'1Z1'i1-11. N1-W11-1':. 111'11:1111. Wi11i:1111 I12lA'1'X. 111-:11' 1,1-11:1111111. I1l1", NI111ll'1'. MIN. I1 'J I'1I 1'1'1111k1111. 1.1111- l'f1l1Y:11'11 111111. :1111111. 111' 1g 111. 1111111'y 121111. 1-1-1l1111' 131'11w11. AV11'1i11lI 111 1'111'1l: 1111. 1110- 1':1111 111111. g1 . 1.11111 111-11-1111. 1.11w .A11Il'1l'.', 1':1111'111'11i:1. Wil"-11 I:1l1'1'1'11. 1'. .1. Ia1'1'i1'I' S11l1'1'. 1111- A1l1'll l.1A'1'1lN1l11'1'. :1111111. 1.:111'1'11111-1- A111-11-11111-1 111. 1i1'1-s 1l1'111' T,1-11g1- K1- 1111 1" 11Y11'. 11. A. 1'.. 1'111'1':111is. 111111. 171'1'!1111. Ry 11111 1111111:1111. 11, A, 12. 1'111'v:11li', 111-1-I K:11'1 1111111111-11. 1.1-1111111111 1'1'1'2l1Il1'I'j' f111,, 1':1'V111 11'1-11. 1511211111-. 111'11L1111. 1,1-1111111111. 111'11g 111. 1t:111111 1'111'111111s. L111111111111. 01' -L 111. 111-11, Sl1l'I'.Y. 1'i1111111-1' 11:11'111v:11'1- 1'11., L1- .1:11 1":111111'. 1,1111:1111111 I':11'1'11'.' :11'111'y :1111111. 17I'1'L1l1l. 1.1-11:1111111. 11' L 11. l,1'AV1S 111-ist. S1111-111. 11'-11111. H11 A111y. Mrs. V1 . 13 '11f1111. . .' A - AV:1y1111 .11 -s. 21111-s. 1'f11. I:Jl1lI1l 1'11: S11-y. 11:1z1l 111111u'1:1-. 1iV1'4 111 1AV11. I"1'1'11 1111111-1'. AV:11- 1'111i11.t. 1.1-11:1111111. 1'1-1'1 11. 1111111'g1- 1':1 '111-1'.Suggestions in the Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) collection:

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.