Jonathan Dayton High School - Regionalogue Yearbook (Springfield, NJ)

 - Class of 1960

Page 7 of 166

 

Jonathan Dayton High School - Regionalogue Yearbook (Springfield, NJ) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 7
Page 7Text from page 7:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

.Xe?:2XXa7:X'X.X2,1'.i:' X4-Xff.XXXXXXXXS'-'X.XXXeXL:i'.sX'-QSXXXXXQXXXXX-:XX X. , -XX1X57'fHX.iXf?ir4s:f?X-',.rXX-:XQXX'1.'XX-HX:.i,'...1XXsf .QXXXX,XXsn'feXXf?TiSXXf52XefXX2,-1 2: XXXXX '.fX. :.sfX105. -'X-'lm-lfeXXt,i. X.. Xt XX X, fXXgX,X..w'wX.Xgggz,Xs' XX- .Q X- X:X:. X,,'1.' X ., X. XC .X X X XX X. .X QNX. ...X Q X XX X X XsQXXXXX,X.XXfX .XX ..X'X.XX.,,XXXXX XfX..XX. .XX X-X..X..X,X.s1wXX2XsX.eXw.X---X-XX.s.s,--XX ,,XXXXX,,XXX.y..X.XX,5XX5X.XwX.SXXX,,XsXX- M- ,,.,,QXi.VXX,, ,V,VVN...,,RiX,V..,,?VV..,,VV. ,V .V ,VV,V,m.VV.lV VM., 52X-f5'XXXX'xXXif'.' A--"fl.'X'.XXX '-LQXXX'f'W?9Yf?f"'MfV'X? 4-'X --'Xi-'XXX'lfv--XXXSX.22-X:sX,X3XQ?1wX1fXXX3X'XwXf-fXXi-:Xz5X'XXsXXHWYQX- ,'?XiQf'XF"UXX.X -1-XX.XX .XXXXX X.QX fY5gXX.XgsX?gQQmvXXXX X. QXXXX XX.-3,'g. -X XX- .VX,X,V..qgg.QXXgf:Q,'XrXX.,VX..XX,,V XXX- -.-, XXXQ-XX. .5..-XX.sX2mgfgfXX?-V .V,, 57fX?s9i5m43'mX.X X1"..'2F?X WXXSXX.?lXssg1eXXV3,,fXX 'XXXX'XX.,'XX-'fi'-XX,X4X45:2mfaX.3?X2ezSX5X.ffsiLwXff-LAX's..'sXf91.-gg-5XgX53Q5?XS5Xq:X2eXg,f4X5gVVgX,.-VX.XXXXX-X.:27XreX5E7pX,..XgX5-V X.XXXX5gVgX,X V,V.- VVXVV .V XXX WX. 55,--Xg-,XV,e .gXXV-V V X533XXgX,'XgX5gw,V5VXXX, .. isX1fXXsX::' 3 - ' -XXX WXX5-'XxX,"..,XgXXXfX1s:Xg,X. ,VX,- XV, -,XXXX.X..XX,XXXg,XXs:XfX25X.XXXMXXQXXXXX-X.XX X -- gX,V5X X-,X--X5:XQXXXX.X.gXVX. X.-V X X-.XX XVXg.f5X,XX..sXgXggXX..XXg-X X X X XXXXV-QXQXXQVQVXX. XX-XXXXXX-f' ,wX11fXXQX'iw--XXXXX.fXX X . XXX X,X.ggXgxXX.X X2 .XXXX. X -V X-X XX,, -, XVXXX.X,,VXX,,.XQiK.XX,X,,.,V,X,g,,...XX .,X ,V X,,.,,V.V.,.,VAV.V,V.,V, .,,.. V XV Xw X.yXX,Xx..XXX,, XVVVVXSV Xf.Xf1?X'zX,'2XX,5VXX1'if A 'Q ' 'X2,2X,,3XXgXVf5X3Xg,,gXX-fXXXpf. - 'X-'XXX:XQ,.-X.:1" "'fX-fX.-X- 'A gggs-," -,'11XX3'XsfS2:'L--'- - ' - -XXXL? l-' ' XX X X, W '- .X 'i. --1ig?XX-zfXf'i,'ff V- XXXX'.X.ifZffXfsg:s,,, - I--X, . ' .52-"i .'XXXX.X :XX:XX14jiXXX1,Vs- '14eeXVgVg.XV'.X,.X1,., .X,.X.X,1aX.?.iXXg-:Xi'ini X X fX,.ifXX-fi"XX 'XX-' -- 2iX.f'fX- -1 QIQXJEXYFX g1?f,-VXXX 'iLfP'?5Xl5?f1Lf,-SES,-f 't X 'QX 5"ff5,"iGX3Uf?,QS5X WXX, . ,, 5 i:'X'iX,-?X3r'5::fV'lf9' ??9'iiQ.f, -X X ' X '- X-"ki,-ff.-VI' Xg"z,iX'XX:,,:X'aXXf V Xfi' Xfgggkj. .?XmfX:':XL-' 1.1.2,,'f1iXX'i?fmi..fXX.s-5':. A'LEWXXVg5?5Lg5.s1XflXV5-'fX-E-'5.,,, X,X..:,gX.XX,ggX33X,5ggXXXXX?y,,XXXV.3V'XXXXV, - V,V--XXgV.sXgXi'3Xii5ffV7'fgX'5'f-' -QVXVXXXXXVVQ-5-VgVX,VV V XV-XVV.VXXXXyV-XsXXgXgg 7XX'-XPXXYXX Q-'IISXX :f'2?ET"-'XXfX'X" H721-llLG..?XiWXsi 1f,X ffl, 99 --'X. 'llilf-XXL.:'f5fEW"iT2IvXX'X'X 3 l1'X,' 7 --XX--".7X,5W7'W 1333,-f'l?L f:ZX- ,'X.2lfy"'X51zgZ1e-'fii': Q .XX1: 3 -EXXQ,-1w:X:::x5,'5JX'V TX, - Xa: - X-X -'1fs'1f2XX .X5X.s9XX,- ,XXX--'1tX,-?X.- XX JK, X.XKv,gXX,,.:wgg,f ,MV,.5XX.,,f.rX,.X,-X-XVX, X .,,4XXg-Vg91X,,,,V ml. ,V V, ,LK ,VXX 5 X ,,,, . '- XXXVV ,.V,.V?,Q,,, ,ggi .V XX V:'X-,X-VXXXX,3?XeX,'ssXXXX ,.,Xj:-XXXS3.5g?f13:nXXQXXXQ'' ' X,-XXX:?iXii.XX52S?Xi?fi.iX:s?XwX':XXXV-V., X- '- f55'i5XfX HlXf71QX-fs'XsfUJV: ,X-.X-fY'?XiQV?XZX-'K' ff' ' .IT-5-Xlz,?f'5gg2X3X?fXwE!f5XXQ"ug,' f K "".f,f'X,jfjg3Xg?f'Xe5'::XX c,.jQgiX,f5XX5-V-FX, - V X ,- :X H VVQVXX5-P32715-XXX. XXXXXXEWX X'-XXIIXXQLXXXXZ1 - "1fXX,:1 X.Q,:QX.fX- - A X-fXXXX.XXX-ww .:,X XV-X1X.X,-.Wg-XXX-,-X X.XXXX,XfX,V XXX ,. ,....X,XX- 5Xfi5i?".': '51, " X ,,,. -X XgX,.X f-XXQXXSX XXX X' X XXEX 2X,'.XX --'XX X - .,..f XX -- ,,,., X XX X- X.,V.w, --V.. XXXX- X X.XX, X:?XXsX,g K SX, , if 5.11 if-'LQSX 2. 251: -,X.-Q - 'QXX .X -MX ,Q-fXgV..X, X ..X,X,X VX.. V V ,.,,,: ,XXX,,,.XX,VVV , , WZXVQ.. .V - V --a-'-X- Q. 'Jig . X L -XX'.'XXf1aXXXXzX XX,f -js X- - X :X X7:ifX5?X?1fX -- :QiEi'?5Q?7gXTXf" fXX sXfe, ':-X XX :'inijffiAr:55?-r,FT?Q'1"EXXlX- X2X7-XXXX,.gXX,X,X..X51X,V.XXX- XX -X.....X XXX,X- X.XXXsX.2X,M:iX'1 ,,, ,.,, X ,,..,, , -w,.XfX-MXgwX.s5qXXX-XX5X.XXXX- XX-X-.V - :1'XX. .X..XXX .XXXXX XXMQXMW X X. .-XXXXX ,V .. ,,,, .K-X.. .,,,- . 5 , . ,X,, ,- X,... ,. V ,,,K ?,VV.,,,,V XX X, XX X X.X2X.X,- .vXXX-- .X XXXXQXX1- . XV VW X.,-, ., 5 ""X,?Xl i'fiX,-?77f?57X??X ff-X . .V V ..,, .,..,, . ,X ,- .-,X,, X.X ,XXXXX,V.XXX,.,XX H XX XXXXX-X.XX.?XXX:X,X-ef: X, X.,.-XXX.XX.fXXffXXX:'X, V, ,.-XXXX XXXXX --XXV 'A-V55 5-'XI"'?5'.'X?,'i': . XE' .fXXXX.ssXyX5v5 'QQXXXXXXQXXXQXX XX -f'X5i'5?5XXf -- .X...Xy ...,,--- X X- 'X Xi --' .XX,-XXX,gXQX,,-.. ,VVV X ,XX f,,,. , ,,.,. X X ,.,..e,l,X,X.,,, ,S X, ii. X.XXfX,gf2a XXX5'Xsig.XX-SXXQXX.-4:2l .ZX ---V.-,SX-?X'mzXfi?7k21 3X ,V,se"X.e?X?:X-WXQXISSXXQXXQX ..XXXX-.XX X .YXX-,X:. X, 51.-X9 X-X .XXfPXXXgXXg5'-.XXK-SX. , . ,,.-XXX,,XXXX-XX .-XX.XX- X1 is.:-X'?Q,g 1 . ,, X XS,-X, -- ..XXiX1v,.XXX.XX,1s-XXX -X XX,, Vw, ..K,, X,, ..X.f -XX.,-:XXXX WX-X--XXXX..X . ,z ,...., ,-X.XXXs5X--XX..+XXX.sfVVXX XXVXXXXXXVXVVXX 2- .gXXXgQX,geXX,X X.X.-X XX., XY WN X J X, . '. XX , XXXXXXXXX,--VXg.XV 5.fX..f1X-.X. 'XX--X.X X X QXXX XXV..--XXX,.XX-X. -..XX.,iX.'XX-.XXXXX.gf XXXXXXXX' XX..X,V...XX?VX.XVV.X,,,V...XXV- X ' - X. .XX.XX'X XVXXWXXXXKX-XX-XV - K gX.LX.X5, .V ,, K X- - K -X X :XX X .- - -overiikwmg, 1 X X X- V X- ' .-h - , "'vX-'fl '- M X- .Wn ..3XoVysXan , X -o grow. mg., -2fX2zXs"fX 'Y -Y". 1.-X 'Xif1ef'XXi?i1fXX?"fXXLfX -.X "" 'A QXXQQXXX-5XfX,1'1i"'5 'XXX '5I:5X"NX " ' If T :XX f' ffXXEi'i,?XX,':X'X- f"2XXf5X1XX. fX:XXX?'fti,---'XX- -' X2'?'XXfXXs2Xs'X-X,'-1XgV' 5 - V- XfXgVXX,X5XXQzX,.sXXqX.. ., . X XXXVe,X-VXX-X-X 'X' XXXXVQXQQ-XX ,FXXQQQX-XXXX . -,,f ' X af .gffga e - - XX-The--se. Xffef--wne-.XasXfifxX en: :radisson :X X . - . X -ff,- X X X. X. --Xa . FE-Xa: - ,-XXX, K 'X -X . - -5-'IXX--X.:X.Xes , -1:-vw-:iff-XX: XX ,- , XX XfXXi1 X -XXffgX, XXXXXX, X:XX1, '!i1"s, XXXQX-fX:XX-.aXfX-'.:. XX- X. -,,:i-iam--1z,g'..1X1 I Xr. -,". XX.-Xg , '-'X'2XXi1sX--., , .J,':-XXS"XsXXQiTsfXX'- ,, XT.. " k 'L ' iffy 121 W5?:esX3'QXX--'Xfii'ilk--"XL52'1s.z,,XiEFSs?X.e3WXsX,:'f.'XXXiX'iXX"XXX-..Xii-'iX'X'Sif5?'Xii'f9XsS.i?'?XX3X'2XX5"5XXi1'iX-1,'X-i'Xi?X'?wfXJ15XQ:??5X--,'.SiX-X2XXfX?XXX?X:XiXf.FX"f-'X.Xi-'SEEKS'WXXffXiiNXXs7z3iXg.P,XXsX,X,,'X. KXXXXX'ffXlsM351X.e1,'wZ:sLi.XiX-'?.' .Xi'XXI'5Xl'2i+:g95L?XXf7g:.XX.:X X5-".s'-XX"JX-51.2X,i?ifefiX-X-'Tiff-'XX-X X'-XXWXXXX .XXz:X.X,X.s SXXXXXXQX-XX..X-QXXQXXMXXXX,f,XX-,.XXXX.1-'XXX.X,f-56521-:WX--XX2XX.1X,Xi,"X ,..-,:XXX-X,.XXX-.XX--me-XX--X':XeX,---.XX XXQXX-QXX.-XXXXM-X?fXXX.XX,X HX . X-XXXXXXX XX-,X.XX-X. XX - -.XX XXQXX.-XXXXX-X-XXX-,, XX ,XXX,X- X..X--XX- XX, ..seX.-XXsX,.-X , . .XX..,XQXMX.g, .V V.XXV,.V, ,. . ,,V.,,.,.X .X,gM.VmV,,3.VVX . .. VX .XM.V,. ,V,,V5,,.V , ,V .XV ,11,, XV.X5,mVX,,V V. V, K ,X .. ,,,VVVV. VV .V,,,..,3XV,Q,,.,,.VV,,V XX. .XX X. ,,11 . .. ,,,, ,,11 XX. XX-.X , .X,, .XXX ., - ., MX., X, ,1,, , . X, ,111 X 1,,1 .X XXX, ,, .V,V , --11 X, .XX.--..XX,XXX..XXXYXXXX w -XX--XXX XXX--..XXXX, .wXXX,.sXffX.,X.XX,X X.X,sXX---XXMXSEXXXX---,X..X,X'2XX,XXXX.- X ,. . .X,,-XXX,.wX5Q,X..XX- XM, V, ,XV V. XV VV KKKK, VSVVVXVVWSVVV. ,MV V. -X -' - ' X ,X X1 XX.XXXXX'-1"- '---X'fX., ..XX-5XXXgg.V A my- X5-Xgai X.X,.2X-X.X...XXXF,VV,. XYXXX X ,, .VX,V.X.-XXX, -XX .XXXXXXVQVXXXXXISHXXXX.XV.,-XI .XXXX-X.. 'X 1"1 af ' ' - ' There. eu. 'iZ55XX-'XNX' XX -vXXf"i,X'-. ' ,X-"mf-2W'lfX-,X z.X - f 1 . L 'I' --" k . X ' -:- 7 k 1' . X , 'NX-fXL.,, XWSXX-u',, . X- - X .- .. , xz fX:??f'S11P,,".-"1 .fz'..-,s s.XXXX'1:XXffV'av-,Xzc,,-if'XXX,XTX-'X'-'fXs...X,:-"X,'2XX's':PXX2f4x2'f?.geX,-X f-XX--'X. Xl.. 'WL XL X'5X'-z.XfX..5.-- 'Hi'-X,X'.g f.eX X5-52X--sw! fXrtX:X A-X-'X --VX-WX:-VX -161--1.-X,-". X X,- 4, xg,---XS' X1fXXsXX2- . X .XX,-i12X:PXQ-'-"1--'X XX 'XQXX-XSXQX--?XXf?zi.-.X-X- ..:X,.HX-ww-X5QXXm.mi-"'XgXX.X,,-5X-fX:..XXffXX'XXXX,fGX. 'X .XX- . -- - X. X - 2' X T , X X , .XQSX-:X..XXX.X,,'f'X -X. --Xfm-5Q5f2X,.X,-fXXXX, XX,,X-ww-.SX--'XX'v,X-X .XXX ...X X. XX-X.,XX,-XX 'XXXs1,sXXl'i,X-.XX-XXX. ,f-XX. -XXXXXHXX-XX.-X X.Xff2X'Xfr'X --'X ,XX-X X W-.Xf',.:1X-"XX Xe'XX,---XX? XLXXX11 XXX-.XX X-.XXX EX... ..VyX..,V,V-X.XX?.',,.g1..:XX---X'X XX-wig XX V-.2 5,XX...VXXVV5X3g XQXQXXXXVV XX VXVVXV .X XX.5,Q.XX5qX.XX.X,,,VV.gX, - XXVXVX- VX.XX57VXV-VXX,gXXVV.XXXVV.,VV. X- ' .X 'X ,11,1 1111 - - K,1,11 ,,11 ,X , X, X 111111 .. - ,V X. , ,, 51551 4' 5XE'Yl2f:??EX.5 - X.if'-2? -ini-JXP -"""Xi'iiX15lX'?.ie51"7:ax? ff 'VU - . 1 with ' .7 k 'X XSVJX -Xg, :gm X'- X " X, .X ,XXX-XQX-..X,X,.:X .XXfX.X,,.,XzXa,,.eXX--X,mf.,.X.X,-,XX,XV.XXX2QXg,wXnXg-QXQXPXX-Xa, - ,.. n-X.. X . . .. X, .. ,X 111 , -.. Xw ..,-.X,.XXX-XX. , ,, .,,.X.X.X...XXXX,3.gXX-,...,., X, VV Q-Pmwfi-X-XrXdXff Wm-XXXfeX-XXXQXX-XX1X.w?fXX?-SSXf-XXQQSX'XYXX-X.fX2g?XX X-mXf-XXX-es-'EXW .XgXXX.f5XH5X2 -. L. - XXX X-X i,-X ,.X-Q.IXXQXXQXXAeXXsf::.5muXXf5XX,,XXx?XX,X..X.XX-f, XXXX X. X, ..,XX,X.-VXXQXX .XyX.?fXw-X51-,X.,gV.5.X .X XX, .XX..X.,. XXX, XXXXXXX,XXw?XggXQ ,XX-VXV- .,, .XX XXXXX QXXSXXXX V .. ,V X ---X X1.X-'XXXX?-f'XX'.XXX---.iVgVXXjffXX X.5,XXXX.f-X-Sigiii, - ,. -X"'X"" " X S' M" Q' 'Xi ' f Xi-' 'K - A X X-Xl-f'X-''.",fXX.-XXX.s,':i5X'iiiXXQXA-X--g.'X1X-XX.: L' X'X'fXvX.f--'i.XXLw--'.'XXm-if5-XgfXXX1X'Xi' X- .-gk.-55252 VjX,V,gXiL5?XvV k:V X-XX..3XfQQfCj?g-42,55 --'XX k VXVVSJX '!k.X QgA:V -QXKVXQ, X - 1 Xfv 'Ea--".X, XV, - . A ,'fx,.-XXE-jVQfXYl- ' X V V 1lS7ijXfgX-"3 T '. XX-f.X,X1 M6351 , . 1,,. , fl VSA . K 'X--X'f2X'-WX ff'XXX-M-X'-2XXsEXXX'2'1QX-XX-W-'XX--XfffXX-'S'--HXX.X'f?XXi.WXEXXXXQXX--X-'.fX--'XX-f'Xwf-XX.--X..XX'-LWQXXXWXX-X-XXX-XXX XX..-XX,--XXXX--XXX.-.wwXXXXXXXfXXXX,,X.XX--XXXX,,-X..XX,X.XXf-XMXXXX.X,-f2XX-X- ..X, :X.gfXXXX5X'1'--X'XX'-g"fX 'XXa?rmX' ffgsy .X Sw-XXX XX X,,"- XX2' 'XX XX Us X SP XX XX XXX-XXX:,'.XvXwQXgXwXXg-XXXXXQXXXXXXXVV'X..Xg-XXXXXXX-.XXXXXXXXX -- ' X -.XXX-X Q ' X .X - X. XXgXXXwXfXX.eX1X-X,' XX X ,111 .V. ..,,,111 X3 X , 111, , XXX., WX.-fn., ,XSXXQE ,..XXX-X .. , . . .. X X X , . -XXX . , ,V , .. VX .. -4 - VX, X. X -wX X,,- X-A ..XX.--r-:XM'I1X5X-- XX-VV.V:,g-.XX-XXL ,X,,::XYWJXYQSQX1XQ.XRx,A.XXXX.. .yVV. 5:51. it XXQX--:X.QXLv1 s1HX 'QXXXXN X i-XX' Xw X . XX-,Xi XV fX., '. NX .M-.XXX-XX,X-X-,-.-XX.X.,XXX. -'VX XX?Xmgfe.-XXgsV.rXXXXXi,.:XV.Xg-XXXX- M,kfXi5fl4xi135X -- ,X-X, if ' V- - , X ,' , VLIX - IX Xu! HX- XX-I. ia 1r5ZL'2f--X3ZX::- XXyXV.g15XXg: XVXX,X.X,XqX.5X--XX'--f'v2XXX.XpX. X w X. 9- -...Xa X ws X . XX.. K . , - XXXXX X.1XfXXX.XX3X.55?Z's'XXiX,,..,,.,-N,XXXXV., , .XX - Q, ...X X-,XX .U ,- XXXVSX..VXg,.f..XXX,:VVXXX V. :YXXEX-g .X .,5V.w -f2.g..XX0 XXH5 ..,, X. ,,,.X .XV.X,X.--X.Xs.XX,g- XQXQOJEX--XXXi.XX.?',':iXX-, XX -..X -Vsffig. X ,X.sX iX ., X -XX..,,XXXX.- XX., SX 3 X, ,X .., 'X'Nt'f!Xf- V9X?eX, -- win XXXtXVXXX,, :X-V XX X , 1111 XXX, X .X yXsXX-1XXX.f7-.'XX"X. , --".z, ,X"?X,i --, -?f.5X:feXX5?Xav1X.5XXi ., X ,1,K W, Xe... 1. - X -,11 XXXg-gg.,XX- X-XX. Xfvv: -X WX- B 53' 'Vw ,,X X , A X, ,11, ,, X, .,., X ,1,, ,p5X,,,. W, , VW. XXXQXX-X ,,11 X- fm-X.X,'5Q'fa:fXXX.X'X,XXXfX .--X:XX z.X1XXXX,.XXXXX5X.QQ.X-ga Xi, ,,.d,9V, -..ggi VX., X. ..XVV. ,, KQV., V. X .XXXXXX-XX---VVXV VV .X,,,VVVVm.,i,., . .. X--'Xi -L -gs,Xi-Xi--mage-g!'5Xi2e4S'f1 : - ' --,QX .X V 7 2 -Q ,QL--Xzzgjg 53fJi2r"X X " X-lX1XTS3-993?X-iISX- -XX -5"j,le?'5Xl-:E:E,'X-- U.. ':"nf'ET35fI?iEf'5Eif2XfLfi5VX K' V- "5-V5,i"'EXX-1 X K ' :- X -lX'XggV.f5,Ej' XX- WV X 555-:jVV X -XXX,.-,XIQX-iisXvgX:XX--'X.g. X . X' ' Xrw-v.fQ-ffl-X31-2,-2" ' , -XXf'XXX -i :X " .,XQX-XXXX--- . X , , X- .- 5 - fr fm-Xgg.X,XmV ..XX.'--Xamgfaz,X.XgXg,,V---,.X ,-V.--.VgXXgX,,--XXXX?2sXX,..XX KK . .X XX .-XX.X. -- .X XXX-XE- , XX--X .vXX5X-X-XX - - XX 5-,ma ,,X X.X,,,5XVXQ,.,,sXXX 521-f'W:fXr-...fXX' X-. 'li-f5X'sXXff4Xi??s"L?X'.1fXi2XX's'X sX,.'X5-'ff'T-i5:2XX--XrvX:wggX1as .XX -un, . - 'M X 12 1 - Q-nw .f1X,X.'X-'Xi-'1-'-'..fiXsi-22XgZfXf:2XXX1.. "X,X-s-'Mi-2X:f::X.-X'-, - X. X...X XQXXX X X X , Q1QPgnX.XX ' 'if0XX'1. v.-X-4.fYfXw-.XXXXX,X-X.f- -,XX.,XX.X- :.XX fm .XXX .'XX.-SXXX,-SXX -XXX X.,Q.m3XX..eX5-X-sX--XXX- XXX XXXX . ,XX.XXX.,,gVi-XXX,V,V.V,,,X,XX XV X., .. -X . . XXX-VVXX ,X.g,VVV.. X-. . .X XX ff-- -X :XXX X ,. X.X X ,X- ,-.V.XX-1X,e,:X,,X.-VXXVXQXXM V- X X'X 'X1-.XV " X '- -'-' ..fXXgaX'Vgg-XXXV' ' ' - X -, , . ,W 'fix' 55" 52" K Ve?gf''-fVff5'5QXfE5'f5'-QW'ff'-XX' X. 1' XXZX.-X'1,-X -XXLXXX X..X,5XXX:XXsXX,XXXXXXQXXQ 2saXX'w,XX.XXf.XXgSXXXXXXX..-XXms,X-f?aX':wfX.XXXf?XssXM.-QSXXXX-XXX'-SXXXXXX'f2XXX'?i'.2XgVXwXi.XfffgXS -:Qi ,' X - X, 'XXX - Q X 'XX"XXX'XXXXXXQXXzvXXXXs1X.XX?gfrXXXX-XXX'-. S N3 X ' ' - ?5Ei5X'ff5X'V'X?3 XX , -XXX HSQSXXX X.XX XJXX - SAX XXQQXX X V X. .. X.-,J.X.,. ,X X . ,,, ---.2--X ,k,,. ip Q . X--3. ,X,X,VVX,Xf-,,XV,X-M, .XXX.,.X.,,m.X. .XX--XXs???3Xfv'fr.XX'.X-2'X-M,.Q'XX.XX.XXXX.-VXXXXX'25-2X2XXXXfXXX. , , .. . .. X XXXX,.,X.X -.X,,,..X Xu ..,,,SX.XX, .. X HX--XX..XXmX,f .XX - X .XXX XXXXX-XX-X X , W Sm, .Q - - XXX X- X X ,, Xg?XX.X.g5XXp,,3gX.XX,XVXXXgX..XX X, fxXX7jfXgXfM.-i,Xgi'X'Xi 55X -- XX XX .XX .. :'?X'X'1X.1. 1 'f - XX- h' - '-'--iXf?i?lf1XX. XX A ...QV,gg,KX-XXXX,.rf,XX,,.,XX.,,X.X,,gf.X.X-fe...awX..XV,X5XXai'.zXg-,X, X XXXX-XXXX-fXX.X wX1XX'.,,..4XsXX,1f'X -"e:4..XX--XQX ' --X'-an X LSXXVEXXXXXQXX-i,'X.5X -W,iffXXf-'.XXff"X'-12-Xf..X.X.,QXfsX ,..m2XfXQ1:fX.,',1'X.',,X.'XX,JX,,XX, gsm 5 5X.IX.?3XgQ:,WX, XQVW 955.2 , X,QV,1r.vX , ,, .,,,. XZw,E,.?XXX,g,X. .XX,X... .X, X. fag Y X -X X, ., XX . -X.XX,,.-X--WX . ,. ,XVX.-VXX3XX2XQ -- X .XXXXXV X.X:zgfg..XX,.X XX,X..XXX MX -.XX X.X,VV.eX, .azXXX.3,,.,,X. , . , ..,, ,..., ,,...,, k.V,L' V X , SEXXXWXXSXXXVSXVVVXX ,VA .. XV.-XXX. 'JXX-,XQSXX-,XYSX 1 XX XX...XXf Kgs. - 'g13.',,X--XX.X5-g.',.XfXXgf-Xg,-.QQXXX5.,gjXXg1-XX-X,XXVmgV".XX-3,25 QXXXV--5.2"5XV5XQsXg,.XXgVif2X5i.2-XXXmy-fXVi,Q:1:-,'XQfX'X,fs'.,igXFXEW''SWQIIXWX'-gXIXXX-X-XX X,1X1X x 59'-Xfj g,ggfVg5zX'-,Xfg5XV.VXXg XXX',X-w352fiqgz,..QW,-?X.X-,?'XXg,e'vg 5'XXSXX:X,.h-MFQSXKQ SX. XXXX XXX X,V.X,,-XXX?-..Xp K Xi '5 W f ra? '55, ,. ..., .Q.,K.r'f., .'X,4.X,f.,.XX-. .,... 5ff!fin--X2Xg8.e5?5SXsfiifg,.X?"-XXXXQXX?-'X-SSQEXXSBXQX' 2X,Q5555b5?g?5XXX.sXXf'3XXXf'g.'i."' .V X, X X X -sn-a s 2 A ,.., " X X .XX -XgV.eX5gXg:XX-.VXXQ1 V3 'K -X53 '-,is X,X-X XX, XX XX- t1,'1l'X4XXXX .X XX , .sX.- .X X. XX XsXX.XXf-X.X.X,XXX..i -,Xm XX 'X QQXX-:XX.XX--EFXX XXX, X X.. ', -g4X,-XX.XXaX.'1f-X' .,,, .:,.-- .9 XXXXXXX, 'W ' -X XX -f'XsXvX"13Xf t W AE XX," t X X' - X' -X ' X -, X, .wg .1-1 -X . .XXX-ggg,,r'XX,XX X .fm - X XXQQHXXXX XS Q X X QQ W' XL' ' .- XX- . X XX-XX:XXX-,XX,XgX.XX,-XX: X -XXX X.X.XXX,.fXXX ,.XXXX, XXXXX-XXAXXQ-wX,X,..XX. ...XX XX, .X .X . ,V X, X , .X X X-X,,XX,X-1. ' XX XX-- X -XX5'XXXX,, 'X-XXXJXQX--1Xi?ffi'fXX32".fXX,X"'g,. 'XXX-.XX 5'X.2,'.XX -XXXTAQXX-X,'f.XX' X-'X. X' ' .ia 'Q .1 X , ' ' -'XX - X ': X XVI ' - XXQQX--X-XXg'.XXX-XV X, .X XXVVXXXVVWXXQVV.,X'XXsX'-XXXQVV... ,,- X. :.XXX XX :?X.XXXXXXXsX XXQXXX .feX--HXQXXXQSXXXX,'essXXXX'XXXXX2'XX.'-X:.XXXX2f.XXXX-.XXXX Xi X. XXXQQXXQXXGXQX XXXXXX .XX XXX XX XXX,-XX.ft-' --X , 'XXXXXX 4--XX---X.,,XX.X, - X-XXXXWX-?XXXXXX.XXX,.X XXXX,f- XXXX .XXX, .X .X,, XXV,XXXX.,-saXXX,..,XXX,XgV,..X.--VXXV., ,, .XXX-X. ,,V,X.XX,,X.X..X...X,..XX5,X,p.XX5V,V .X ..XX.V, VXMV VX,,.V ...V.VXX,-X. ,, Q,VV,,gV.V.X,.X,X,,V.,,, ..X .V ,V..X,2V3.,V,,.,VVV .- , EX: X'-"H"-"X'-'-'XX ".7?'5lXi1'4?5P5E7i?XX"97.ff?12'-'if 'SYX XX:-VX-ig"XSX,?.gXjrQg?'ETQX,'5 V' SV ' -2 -- 'X ' X.1 ' XX X-'XXX X4fX,, .XXLXX QXXXXQXXXXXXXXQ-XXX-XXX. " X :'.XX-fXXXX1'f'XX-X XX X ,..XX ,V . VX,-VV .,XX VV XX,-- X ,.X, X, XXX-X .. X .XX V XXV.XX.-VV.. -'UW -' L"X5ii-1'2XZL-"?'X ' X 'X-'FIX-:??iQQii'fXFX" 1 'XEkXiXTUXg7:eXX,7X'yXXV' "1.XXi'lXX,g'5 .lVf"VxV,.!XXXg X- 1 V 'V'XXX'J1?XXE,Q'X . X3il?gW.k51iXX -VV ' -AFL-QXQVVVVXXX Ji -7 , . ' 'BGXQL' i,3'4f'i'??X'L- 'f fX- f"E,,X. " X .Q1asX'1s,X.', ,,--XXX--'-HXQWXX.-X XXX,-X, X-fXi:X5vXXggaX-3fXX-1XX f- XX.XXX.5XXgv'my.XXX-ffXXXX IXXXX 'X ,.,,'4-X4 '?e.ZXfffL2ifXX.,,X- XX -XX.X-'fXX.sX,--'XXA 'X - XX,-X. X XXXXJXXX-' M'fNX-W --XX-X 'ff '.fJXs?'X3XX2X'5-LXX57-IPXXM XXX 'ff.XXMX'.f,-512,-vXi .i'X'- XX -'XLX ."'.'- -JXX5X'3ST"f,.-9iXi,,51X X '-, . - 'X f2X':Vl?X?ff2l4li7f' l'X-- , X. X . ,TX '.3XX.i,'I?Xf'r,, . X. X CX,-2' FXXJ-'SX 'wg . - -55 --WX? '55 '.t,'X','i XXX.i"i?XX"'ZXX7"5XXfX'f.XX-'SXlim?ffmlf' X -"X9'Xi,HX.ES,'f..X5?fl23aQ7fiiL?'3!f'X:' ifX7,''X.s5,'i.'X.i5':J?"?!f5b?iL'-WNEXX-f,7E?i'lYX --1'.fX'. ,Q-'X 1 di,IXXi2'5?XXL95!iz"YX' 'ii VE -xLfFX1"7 -'X'.XXi1i'i5QX'?1Xs 55127-v551,",X':""'7,- XXX4-'M-5fXX2,,'?.X ?Xfi5VX,X'- ' XXX X. XXX,,,.XXXXXXpX:,.X.X.X,fXXXXXX . - X XXXX- X.. HE, Q, .fsX--XXX XXX, . X, X X,,- sz., X,,,. ..,,,,,, XX,.., VV V. .X,, V '-XQi"fs:X-f5XX, XXX ?,'f"XX-ff? "XeSXLi'f.XXX2iXfWTaXf-X fXf.iX5PX5sz.1?gWX'?'f2fFLi'?f'-sfwXfXX'X:X'iX,'fI ':XX1X?XU?XX-MXXXSX-9E1'f??Xfr2Q'-f?"XfX Xt ,:.XX. if?X.'s?'fri7ifX?X51QXmXv3X' XX'X'fX". KX -' -X:','X.e1 25.3. XX,wsXf.Xi9iX-SXQXXHXX f?"X. .iX'. iiXX15XXX:rXXx,55i.ssX1QXgVXgg,'f.'X,Xg X.X HX- XX .X 'g -1 -X.'.-.ff iffX3iXXXX3?7WXX?XfXXX?,X-XXX.-X,'f'.'f'XfX,X',XXXX X-X1:XXXXXigXXX?gfX5XSXg?.:X?XX2,X..gXXs5XX.XX XXQQXEXQXXXfX:X2fX252ifwX5?1.JsXS?'XXif'XXX -X XX.XXX.zX.-fXXXXXXQXXXAXX--qi -XX.-52-it 'X-X f:X.:XXX3--'XX1X, -X2.XXXXX.,?X..XXX. XXX.-XX X XX.-gXXX.XXXf-'XX3XXXX Xe,XXXXXX-.JX--aw.-X21":X.X.XXXQ,f'XXXf:X,f2X.,-X.5X-,X.XX.,XQX11XwX.H2.3'.3X,.5X-,XXXXXXXXXX,...X'XX-XXX-j?i3yi5gX.QQgXXXXXfXp,'fr'X1X'K,'XXX.'X,X-XXXXXXXX,X.XXXXx:,X'f?5XfXVXX.'XgXXX-'X'X-,.2X,-XX X2XXg..5XX--QXPXAHXNXXS 'XXX X' -'XXX 'XXX-'X.wX5gvXXfX-X-zu.. XXX' if .- X. :XXXX'.t,'1"',?'. XXI..-2-X. 'sXX5z?X.z,XXXX,fXXX,V ., XX.--- X XXXX-V - ' " XXX,,.X - X XX.XXXmfXXa..XXf XX ,X X XX XX.,.- X X-X-"gm--XXXXX-f f ,tl .WXJXQ -H1541 "X , A-'.z'SEE-w.PiXi?i?Xeih-gif. Ps X, Ei!-5. 'J' XXX i,'.2ggX 1 ' XV-,"l2,Xgf-15, X', -XX-VLLX5jfXXE11?5X5Ugg,i., :,X X : Qu, .X.'V:2QXlfXQgXXe.i-EZRZXQQYXX Qs-'5?r,,gsXXX: VV .XXQ-V-V. X, XX . ,XXX X-X.X,. , -X X-,X . .XXX - .XXXQ XXfXXXXXX.X,- X.. X X XX... X -XX- XX ..,X. .XXX . X , XX, , XQQXAXVVXV, X .XXV S2 ,XXXX - , X XX, XX rm--.,XXy"X,-v.f,. ,- X .XX X XX-S XX- XL,4ffXa-Weszxw .2 XX ,'.,. .-XX- 1---XXH . ,X u- 'SMX --.,. ,. X X, .V ,,,.,L. W ,,.!, ,.VV..V,V.V V. VV V, , .,,. V VV.,,.,,, ,V V. ,.,. ,U ,A,, V, hA,, . V .,,. .. - .,,. X ffSXi31XfX,:.X4.' -tXXiX'.XX.- XM- , X11 ,X X.'X.e,'sXXXXX.X.XXXe2XXXXX56XeXL1JXQ'X1,,-- ,,X,.,X, '-X,--X-X,-XX5w.aXXff'XaXX'--X- f"g, XX X-,.'X:XXQIQX-XXXX,-2-"XX:X'1XX-?,X.X XX- XXmfX7XX.XXXfXX XX,X reXfXfX X X:X::X,XwX..,, X, . -XX,,XXX, XX.'X.s 'X,gX X fa,-X.XX,f..X,.:XQXXfX2,'XXX- zXX,g.:X--'.3X.-2 XXX, --XX,mX .gg.Q2X,XX.XgXX,X.VV..XVX-,.,X, .-XXXXXXX V5,.XX5X.XX,XX-X.. X. XV- .V -XX,g.gX..XXX2,5., V, ,XXX X.,,VVVX,.,.XXX X X ,,XXXX,--XXXXXX.XXXXXXXXXXX -. XXXXXX, XXXXX., -XXXX1sXXXXXwX,XX.X.fXXX.X,X,X -XXXXXX,.XX,.,Xg..2,,..XXXX,.XX,.,,,.XV, XX..-,X-XXMQXXXXXV .V,,.,VXX,X-..X, ,,.X,,,..XX--VXPXVX XV, W. XX, X,-XXX X: XX X X. X -X.XXXXr'X4QX'w.XX -XXX--X4"X.vX1X - ,Xa XXXXX , Xe- X ,..XXX2-.zX.--XXX-- QX XX ,MX X.XXXX, "fa, .XX -1XX2X,X.X:- XXr2XX-XXX X, .X ,XX .XX,.w, m,f.XXf X, ,WX X XXXXX V ' gqXjgeXX'fXXjXXX,X X.-X-X .XX -g,'XiX,gXXfXg.aXXXgi'e1,'f-SXXXVXQXX. fig-XXXX'::5XfS'.iXX,'??XX.3f3'g4iXXXXKXXLQX,':'X,'X,vg.X?''XfsXHXXQX'X5XmXg5XgXXgX.gXXgg7XgX:sv".X'Xfg X'XVgg,'X.X,s9Xg,'f5XX7Xi1Xg 'X XX"gXg7'XeX1'gQfXXgXX ,gXXf "XQ7.eXgXgi 'XXX' '- ,XY , XX fl'XJTEX2-"?iXB"21XX. gf- . 7 '-Je.s'?Xfi- X4S'24f?i1i"w- 5 -5 ,",""1i'?1XSA?!g 'Q:X1f-XXXXXX,q5Vf.X', 1 V- - ,-'Vf?,qXa 45,9533 V X , ,fgXX5gfQz,.XX XX,5?3,g,gX,-X, ' VW'-" VXWXY1d'w??3,'l' , .. 4XuXXXL?XX,-4Xi".'1'XX: . 'X5.l'.s"wf,.X, 'X XPXXXFX1. ' 2- ' ,1 - X ,X45X--gpX.XXggVVXX,X- - - ,VV,,X.XXX-, :VX,,,.LVVV V 2'-Af' 'X 'X .. wt,-,"z-N .:X , X .- 2 --XXX1XX1-AYIXXXX X, 1. X X-W.-Xiifffivfii-f'f'm 'iX.?f-' ' Xl" if55.QiI."XXX' ,'lX-We-' ' ' - ,ff ?X: X X. --XXQPV-' cX-- -Maxx.-'YA - ,'. ,,,-2-Q-TVX-1 QX-sal' 1 " " uf-X17X,e I:5?EJX2XQ'f2'i5P'X?--S " N.,'-XJAL '-' V' X EXEPQW- X' k fy H5275 KHELAQXX. -fXX .,,V.XVX.,5.X, 2XX ,X-L 'HV - X , V4-,X-V-XX24 MX.--X5 ,-- X , X- ,X5X5,X , -XX-X.X,, XVV,Xs X, . , .fr 33XL5'4i5'i ' 'L E5-'1575'Ziei5i?,Xi'1Xk,-- ' i -XXX, X,'t-Rik's1Xb'5X1Q'5li'?f'X,,Z-X ' X '-'X:1,,'5 :5ii5l.fi3A::E2 -3'5?XXQX-fi f XX.X Q'5XX-i.t,'l?1X,--"IX 'Xr Xi Q'vXj,Q?,X,--'X , '- Xf f,,5lf2,l"z, ' 3-'7-SWYLFQW X',' X "fXL'Q.5X H"5?INsli25?fffm,afiiFZ'f7X'5 YX1 'X 'liXfs?7l'1:bi,Ff5Xl2X 5ifjLXl"X.'? 'EF'-" ".r5,'i5K'3Xf P1f'fH.?Xi9'Xg'i5,Q! ' XX. ' k 11. EX.i'-5i4S"'1?,w C .. JXX-1'z:X .f'XXi'. ' ' ' QLXXSXZFTX SYEXFX-' :- -YfSX."X1.zi:XX.--XXX, -X -XA-XEXX-,-.MX-.5Xv4X.?Xw2XXXX.?XXX,.X .X.XX-,'Xvz,XXX XX X--XXX-im..wQ.eXX,..X-:Xe .XXX.eQ..,'gX.,X-.3,,5.XXXXXp?,.?X.XXX-P, ,S.g.. ,..X X 1, ,VVX--,X.XgVXX,X1fg,,,XX,.XXX.X,.XXV.VV. .X X..X,XX,XX,Xi.XXX,..X,XXXX,VXXXX. . XX X f if X X .. , ,a.., X .X .si 'X .,,,. X, , --XXX,,XfX1-X ,X-X".:, XXXXX- - .6 ' ' ' X ,1XXsXX,:.1' - a,,:.fXXg?XX wXXXXXi, -2 XX 'X - ' .X , -'Xi' v,,,-XXgX.92a?XfXXX-X-4'fXXX,1fXX, X,fV1XXX X ' 'XXX:'X.XXX5XsX:s?XX,-iX:ffXX-2Xf.X X -X. -X., X XXX .XXX- .V XXX- , XXX X2XXX-,XXscX.XXX,X,-- .- . X.X1l' , ..,,. ,, ..XXXXX . .. - XXXX. ,, ...XggsQX.Q,gXg X,, -SSX-5 ., . , XX es. X X . .XXXXXXX-mv,X-fQX,.,1XX.X-.-X 5- XTXXX, ,, 'f-KX.5'ggsX'ssX,5?fX-XXXX5lf.3,g- .X .XXgffsXgXXg,'V:1.'XXgX,gX XXXE?XsiX'.2X5i5XX!X71SX 332 XXX X. -HX'-,XXXXXX-sif.'X X-'- QXXXXXQXQ-SXQQNXXXX .X g- --X.X .. XXV' ?f2X'x .-.MX-X" .,X.,-XXX- X ..X,V .. :SX -.XX: ':. :'XXX':.XXXXi ..XXX.fT' V' -X. QQXX .XT '.X':XaX-XXXQXMXKI ff' X -' -X ,. XX--XX X - ..X- X--XXXXX, .XXX.X,f:-X--XXXXLXXQ, X- X' 'XY-'XX-Mwfffz-!?fXX,,"2X --XX:..f'X' -Xie .XXXQXX-X, .X.5XXaX.2a??XsX,1e5X ,--'XXXX X. XX !i'XXQf':i22X-3f,' :.vXX,- X.:f' XX'.XX' XX"'X SPXX 13-'ii' Mui . .,.s,? , -,"lSXf"'i:X.' .X .- XXX-XX.?'a:,:?XXX.lX 'I X. .- ...X...XX...X, , . .3 XX - X' 77 .X.+ -1 -'miss-XX .X X X X .aiiwgiiz-..yX,gX,X.1,..X.X ...XX ,gi,....X:X XXX X43 YPXX X, , , .XX..--,':2X,??5Q3?Xsi?.XXX.fXXi'X . ,,., ,, VV ., .27 '5?fS?'?XTgs 'lrXXEfXX ' V ,, .5 315- fs 'fXX.- .XX .XXXQ .XXX-,XX -fX.5X1F-531.5-f'fkfEX ,. ,,,.-1-,XX 'WX'frXAs,5X'f5mXXLf--'XSX: -XliX'f'X5is:X .XXXSXJ -Mif- X .wg XX

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!