Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA)

 - Class of 1972

Page 1 of 272

 

Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection, 1972 Edition, Cover
CoverPage 6, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collectionPage 7, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collectionPage 11, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collectionPage 15, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collectionPage 9, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collectionPage 13, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collectionPage 17, 1972 Edition, Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 272 of the 1972 volume:

. 1 . IIII-II '13,-I: . gI,..1 , . 1,I- 11, I ,II .II IIQI-1'I,I:I ,-I 1 .11 ,WI , I. .y rr-1 yr, ,I 1 II11, , 1, 1, . 1 'J ' 'lf' --Q.-yr I. 'qwg 11- .ap +','.'I4'-1.g.L1 'ff- ,I-II 1. IQIIIIII .I IA1: .1 I1III,I,:.II-I v 'l"1"y'1f ' 5-. A '1'l.'.'Z.'-'-' fi '11 . -- . -1 I- -: 1' ,-..,,.. - . 1 11--I1 : 11- ,QI .If ff I z 11:1-:im 11. 1yz12f1yfj'.- 1-. 'Q.'gI-,,g'.lf"I'I,I- "-v.jI1',I:i.Ijf :l.I2Ig.:4,I P QM-71'1 -r'fi'f ' ' 1- "?114Af'gQ45'1':4'l"!5'!f'-"111f'r1f'w.A 1' ff' 'iw' ,.'I - A V-1 f',1"I', '1"!'..1 ,JY mg .?I1'1,I,Q1.,!"'-f133fIIw1'j,,:I."f - . 1 -1.1-.mf-f 11.-'11,-.I+ -mf-g'.f111s1.I. I1-:1.0f'g:11. 1.1: f, 5!"1" 1 f115"'-:'vg'f 'ka '!"Yg'x' 1 'J' -1.2-"1i3Ia'51 1 xl 4.-1. f' " ' 1','f+ ,111 1051 1,4 '.3g,j-III31!.'I,g1-,G-2 '. III,ff. 1 51' r'Q-.LW .12 "- , ' "wg . Vid' ' 1' 111,-Jbf.: ,,""5 HT E ' I'.yII2I,-Ifgksl, II- 1I,'IkII If I II':q.LI:l,UifIf,u.,' n,X'fIIIgILI I 'ii QIQII II w al q"'5'H'5W 311-ffy412''1,'f'1gfc11-"f'.I 12.'7-?I'I3Q1'fJg43QILi1'I., ff ' 1 am 1 1 9.1 ' 1 -,.a'1'.: f 11 .-L.. I ' 1 " 4 1 1 ' ' fa' U 1."f..11ff-1,g'f:g 4 'Q!5JP'?fnq1-- F-,g-.,I,,'5i11-" 1 1, .L. '.fj'h11- ' "Q.'ZII511'.gagQ1ffC'IIIIIIiIIIf1'I'f.7'1r?14'1I:'.2,1'Eg,ZQ2.?.i' 'f. Qfy5dQI31." diff". I - 1,.I1I - If II I: III, I " -III-, I. .5 II I II,- ,I. ' ,I , PI- I II If IIII -III1.I - ' .'1"5 Llgfi If-'rf11'.f'f-'5"'fff'?I52'-" -T1 ,sf,EmQ-43518-..-jrIf. -ffgg' II1Ii1I"'yJ. f,',12Il1m .141II:..,I "1 Lrfalglf'--'A if-IWL5':If-1f':".. '11-I.4b-f',1.'??-:g,41fif2.IIv 1' '4 :M-Ui!-'vQg1.2""'1 11' 1,- .-W" ,JW H Vik., 151.-qv, ,I.'1'f,-. . ' QQIIII' "1 '1 ,I '. gf HA 9,1 .fm-z"IIII -. SEI, I I, I,.IIg41 .y,Qg-JI..j.'1, ",.!'IgI.11,., JI11If2 Q:-gfg .I11 1 , - WIP I 1 I1,.qf,I1I rj' ,Ig-I1 IIII F?Ic:I I I I, II..I,.1I.IIII 11IfII 1111-I.I.3 II IiI4,.I I EIIII 5 . If III Zeb I- IJIInIII3I,,1.I-II gg,-,., III IIIIII5.I1IIIIiI.. ,QIPIIII m IIp5'II1II5-,,III,I,IIII,.I,g41I3I,I9IIiIIIIII. I I ..III,I1ff I!IIIIIb,I1iII.I155I:I.1 I,ffs,I,II,IIII ,beam If. I, 1 I Ig IIII,1IIQfI.-4,.IIf ,II1IIr..qIfjIIIIII.1fIItI:I IIIIIQ.q,:1gIIII.1. II MQWIIAII IIFI IIIEIIIIII,IIIIEIII5I,. IIIQIIII :mfs . ' 1' .. --I Mfy1.4v.fafA1A'1e'h-f'11 11-fav 1 'kfffde' " 1 1 - 11-f '-'lcfiffv 11' 1c1+f'111ff.1..'i: PFI! 'II l"I.',III1 lg N- 'I,'I3.I 'QI .III-1 II I.v- rjn, N1 -ZJI If ' I.fIIIi'f: 'Ia II, IA WII I .II-.,.I"II11-,4,.AII1I.L I?HInlA'?II'f?y I ,-s,I: .- I yr 11 f 15.1 , I..lg,.If . L- Y ,I fi, MAA? 1. 1,1I+i,'. 1 I M I5-1,1 'INT A1. 4-1IyI..I,.,II,Ikvp,I1 II, If A-g .M ew ali " f,r""? 5111 " W Jef- 1'-ff. i'J1'5ff"fi7'P' Prev - A 'C11'I1If1, 35:22 'W ,- 'I - .I II-1 . II 1,.I II- ,xg I"Ig1..I 'I 1 1 :I ' :IN s II,.a1,jgUL,,5'f.',,I1.'1 4.3142 aw., x11II?I. - I IIIIIIQ5 II III I IFIIIIII-IgIIII.IIII IIIIjIgII11.I5IIf'1gI1?1IIIII '-" -' 4' r- . 4 .5 ' F2 Q A "x5'fi'fh 4' 'WSU' 'gag' - 191 Y 1 '5':1-gi! 5"f5:7" 1:-"g!"?g1"M'f5LWQA-f:1'-"'.!fh"13bf'71"71?'I'-r'S'1:2 Elia" ,X . I - II 1 I. II 1 I .fliipvlf I I',3vI 4 ' , .I -,AIU I 1I,I --IIIIQI :Ii I - I NNI..AI-"!'x,"IfY!4III1I1I,III:,QIII 'rim , 1 Al' 5' V if ima" 'J Y 5, '7?'Il'!i:VJN ' ' ' 11 ' ' ""?4X5,.--XI? "'72"3' ' 'IIf4r1Qy.,11'T45,, -1Z'fjfI,I"3'?"1fJg11Iggi "l 1 'f.fIf:L,3'e'i"1fI: HF!-'l1,', ,I fd-V1 ' V 'F' - I, -1-51 "' " ir 1: ' -E11 -. "nfl-' 'Sgr' Wfrf ' -". x '-' "ff,-11V11'1"3'v'111Q5fix-Xi1"1FF'1-:'1I'V'P"'1fiE1,v'-"1f.1--1'-'1. -'.','.1 ,Q .1 ' 4- X ,' 1--wing 1 ki 'iw Q "15,II 1 1111.1 1 I '51-1,,. -' -U11 14-M-1li'-1."-'-1--gf1 '..1-1-I-'L'11'-H1 'y "f.1r.4'1.' 4.-fl 'HIM-" 1 7'1" '1 " .," U -' ' 835' Y ' " "'f'J'1 'J ' '-FQ ' 1 ' " " NN 1' -ff g 11'1'.gS,l'1'fY Qf"ffrQ,Q'7'fp,"f11.-ttf' '",:L""'l"1.1'41'1f21"- -4' f1 1 'M'2'1, 111, c-1 1 ' +- 1 V4 1 1 ' ' '11 ' ww" -Au' - 1 - 42-1 1' 1 ,1, '1s,"'3'Kf-Iw'11"v11r'-11?-N 1-11-"1:.-"'111g1.,:.1.. Iglftg If "g,IjAZJ',N-. 'D Q H' I JIM" II, ff .IQUH I ,AIIII IQ I II 5 'fIgI:?I1'IlIII:YI,7'Il"IIIf':2,3If:l.UI:"'I1f,iSQI1S'f'l'I,9'r2-IQYI IfhII'gIf ,'f.I:1i,., 1,I " '- . -,- I . Qu 1 ' ' 1 1" Q' I . I:1I I' -PI1 I ' ,I,.', -1,- 'II- '1"II.I'I',,.Ig1I,.' ,Q"I'gA 1 1 :,w1 1 'inf f 1 1 1 1 1:11'EwgS1.1 11-Mlyff'f:1'21f1g,1f,j'-ff--i:'1w1s 1 II' 1 I I , 4. I.I MI , I, I 4 ,,- IIIII I' I 'vifg' V " '1f1,1I JMX ,IWI I-I 'Mi I:fIIxI II 1 ' 'IIA 11 4I. ly '-III-'L' JI, III gjzga 1 IIIII . 'Ii fxIIII I Ii? I 171, ,II :f'fg1IIlIj2? Iggg: I ,I!1I1h'I gI'IIIIIIIck,:II,IvvQ',1Q.r'1II'SI7I'wIfxXIII4IyII5,xIII"k'u'j,W'i,I1I Ilf,III1,'I I II., II'1II'. Q. - gl? If II H r" uv- 1 I ""' -171'-I 1 1 r . -ffm KES? 'i'15,9f1g3r, ' 1, '1q'1fW1-M,!--A,-Iu11,,h-ff1:'14I,I 71.21,-11.11II,w.:f1.f'111 .JH--T-1'-11''w.1". ' '.:'4."" wg. f .., ' ,PH ly Q y.:'ItI gI , . IW, ' A fef..+'1,.',i1 'II:,"q.F . '.Ipy'j'f-IIf:5',1-'Q",:+'3 ,4.I,If4l1,'.f-1Ig,311-hI'fr--PQIIIIIIAIQIAII1+3I,1,tNI, ' 1. 1 ' 1,5 ' 1II 'f 15 'Mg 1311-I' -. if 4- ,gI.4Af-Mg, vffI.,Q5f 4I1igfU.'If.-11141-Q315-1311111IH'-,f,,'fI:11I,gJ11,"-MII'1'.I.' 11I.Lg4.-A1:f,.'I -1 1 1 1- ' .1-1 1 .1 I - Ok 1 1' 631' ' Qi . 1- n 1" 311. "1 11- -"' 1:-,.f.s1.' +r1'f1:.'-'.f-H '11-411-1 f"11-11511-1' "--1 .' ' 71- . - 1 1-. V 1 1 . frm' 1 1 ' :hu - 'I1'1Un"l' --11"1 -Y -1-911-. 111 1 1' '1'.'-- .' 1133 - II-,I1-I M, II 1 .I fII II I wI,I I1 JIIIIIIII. IIIIIII?:II.III QIIIIIII IQII.ImI11IfIZIQIINGIIIIGI-.IIIII L:-'IIjIIIf,I1I..:IIPIIIIIQIIIII.I1I.IIIII'Ig1IIIIIIII I .II I . 1. if 1 , - I I I I I I I III' 1' II' AIIAI1 1 1If JI.II1,.I1J4-IIII I11-IIg,gkK1",I.1f--7113,II,.fI'iI1IwIyIjII'II-I,1I1'I I'I4IgI-I1II'II.,IyII'III1 ,,f.1I.II' 3hII-Imy"11." 1 . f I III IIJIIII,-Qi , II III ,Ili II :gpg Ian II It 'ggyfn QI, QTIQf?JI'Ig2:l-bin IE5II+'I,'?zI51III,0II-II I4fRf1xIII-:I,1'f1ffIIHIIiIflIf,EII I1-IIJIIPII-I1,fIII I I I 1 W 1 'I' Q' l '1 V I vying' "'1F.fikIHFffa,'1'I:'IiIhgI.1f'qIlf'3'1,.33I:1l'.f.'1'II"f'T-vuk'1,'a'1?:5'11I!lxv'L4'1IMv,IL:'1QI1,':.' . ' 1 .. I 1 -- ,II..I'-. I I I .1 , 3 4 I, - , If: .. ,W 1 .I . -Iv. III IIIIIIIIII I.: FNIII'III1IfIII1IIIIiINI-'IIIIIIII ,,I-I-4.I.I.I-,1'III11.,. I.IxIIII.I,,I-IIIII. 51-I,I-IIII.III.II IIII, 1 II I 1- ff .-fr.-:,I-iZ5'r Q UQ- A 1 ' 'ak5"i1'LYYtF L' I ' 1' '- ' Ur 1A.v"',11k' 'rl 1.11" V1 1I1'l'v-23 1"""1!- ' f"'--'i'1'i1:'11rI1..I"'11-t"".2f'vfL"-'1-'J'W.1 f .' 14-fr ---4. I. - f i. 1.f , 1, MIX'-1.-'411-"'.-H..1 . N L1' '- 1.1:-f' Iw 1-1,1-.11w.,,.,,"I,1'.. -I1.- . 1 j'1 f.q1'fI75'gfIg1liI1L,I ' :1 1-II 41 1 '12, III: ' E249 IP,p15xII1fI5ff'fI:.ftg5IIi'QIr.'IIIIIZ'j'gI,I2I1IJI If-IfIfqfIf4.1'iIQ,fIIgfIfI:I11,2"i11gfj'II1Sg QIQIA4 AQ-AI. I1I :I-in I III.I !1 ,- I . III I II I,,1 4 ' 1' 1 II II 5 'I .2 IvI1: .'-III,I,I.I -.I.A 'rIII1l4gIIIIlg' 'III IIN-I,,5IIf,,Iw:1 ,w,I,.'I-- II- I 'Q-1 I Y41'.1.?fV: 24, 1 , v ' . 1-1 '1 'II . 3,1-qn:5FIQgh,f. ,la 's'f1i2",1I'1-!r"Wf.x-:?'1"-1,1 ' IQ.-1171.11,- fQ?-41.3.1.111-161' mf-9g1:1'l'.Is.:fr..f"-51' '!e11I,gf.-731'.1a1f!-I1I- . ' '-- I-4 f.,,y.-WAV: +?1..I.I - . IW I. .f1KIlI5e1.1Qa ,Ig "l1',1f'611'x Ip-1.1, Im1+,Igp1f1'fg--f.f 1 .Iii-11+-1'j.1fo'114I,u1.1,f11-1,-j'?N1-r-',13'-1-.2f,1'11'w,M: If1,f'.'f.'--1' ., -' IIIiII.vI.I1IjI,":4Ij?lk: I-bf-II,,f IIIIQIJJ I. ,II-QIIIIII1 ,I I' JCM I III'IIL4IIsI,a'I.IILII1IgIIfI,IIIIvIPiI:IIIIIIIIIISAIIIKIIIQIIIIQIIIII!IIIIIIIIIIZZICI:I1II51IIlIII.4IIIIi',IlI11IIII,,IIIH -'II'I,III II III1 1 -' 5 .Nw ' I '4'gl.u-1 Y - 19,7 '.'-I. 'ff '- - ' 'Q' 4. , I ".1'- 1'1Q:+Q"',5. -' ,I ,f I1-12'-1 HNF- "W" f-.', '1"l1'lpf" .'L'I1',.""- rw' .' "'-""'l FI " 3 If I IIIIIIIIR .'IIIIILIII :III -EQ'-1? I Uffkqsi' I':IIISIII,1Qj2.111lf:f1 Iflgf-1-II-I.II'1'I,1.IfIIII'flI I .I I III 3 I , I IYIIII III I :I ,II I J I Iwi I-II1 IINIII,-X II,1IZI5JI-1 . 1II1.IIIs: IIIIIIII . II-II , IEIIHIII' .II,I1,,II1I .IIIII .I,1IIdI .II.IIIIIII1IIIIII,fII I'II,1III I1A.I,-IIIII...-IUIII-IwIIII,I.I I.. 1III I I :I 1 , .II A. :I .I ,.g,-'TI-II,sf' II Q ldnr: ' Ay-I '. if tb WI' wig' aff!!! II' y411'IIiIIII,,? IIQCWI1 Qf,.f0'3,.I1l1 IIIIII, fI:'1I-I Q .-1I1I1lI'1.IIIvxII.x"IIUI.IIlIII,IiKI Iv AIIIIII.1I:-Iv IIQI-I Ie 1I I1lI I fa' I, 'Z-M115 -T ff bm- "1111,'5"f 19,12 Wi?-11--111f119:f-112 fffgl' Sf 1114?-f.'iif3gwffI," "4J1f33 'fry 1'--W1 111111:I'.111:--2fI3 1- -1 .1 Q' f'zfgIIII.fIi5 q1II'9,xII1I.1b,Q1 1. ,i3II:1:' 'I5-irzI3Il1"'1- IwI,I1i7i3QIg'?llff-1: ,ia,51Ig1'!1Q-Ig.gwI1gIlI4'c?:IQ-iiflfgfIQSQIII 1f,'I,.211"'11?g1.I.I.l1'l1":' .IgjQf 1 I . I-I -I , ,,:I1 I IWI I' III. ,II,I,,' III I ,A I L XIII V - II, .II I' II,I I I1 1,1 IIIIIIII.I:II1.I1II -I..-I ,IIIII, -IIIII, I I II IIIIIIII,IIIIIL, ,II,I' I I,.I'I1.1IvII,I1 :I1,4.1I,' I,II,II1glII1III1 I ,-1 - ',.'5p'i-11.rfgr '51 Agp-., ig: -.1 1 vgI YM WP -14 I.pj1'1.1:'2f'1r5-1W-l,v+F11'W ag',-51.,'r1.II1'K,1.1 'gL11fLlJ'1f-Miwfiff..g1.,ff11:1-5' "1:71,P47211-I',1,1'-11"I:i1 Igf'-31,112 -'.--'-V ' If QI '.II.JII53', 111. 'Q' ,Ii -H. f R61 -QII ,I ' I1' 'I KQQI. III"'r:1n,' ',5IIIxI1I?gx3IF3', 'ig'l'1L'j.,fIIv ffIIf MQIQIIIII-'4fI'24U.1y4:IIlIf1I-IIIII-I 1 EAI1,-IIIIK-vgI1I1111III,II AIJIIIIIIVIIIIIIII1 .gf 1II.I',1I'I' r '- IRII I III, 2 I II ,I 'QF XI I 'VI I 'HN I LIIIIII'IIg1q "I . 11IIz ,-IIiIIIf- I,II, I I I II IIg'.II,i4I JIKI VIII Ir11I1x-I5 If,11:1III!.IIIIf .IIr- III-I 2II1NIj,I II!1ffIf1i1I.I.I 1, I 4I,'IIq1I'I' '1".I'I'1I 311, 11:1 KI - If N' - -.4 V 1 I' my P. I I 1. 311511 1- aI jI ly.,1, .ly I-v fr WMIWN -'1J',l-f 'Ir 'xI. 1,12 pw.-'. wif 1--,I 1-y, .1'. 1,. ' w" I 1- 11-T1 i1f!.7b-'- 'i 1:54 1-1-'11-",21?W1 2- ?,'1.'1s1-4115 91,3 '11 --U55-'E 51?".1"'51'f.'.11w3:M'13qf? 5"'TV'?1W"1..1r2'.L.::-rw.1!"1"f:1'I11i11iff:.11if-Y--'.-f:Z1?'1,f-11 'nf' ff'-'13 1.3 :15yf:, :E1J.3TQ- I.'Q",I.qa-I f'1i-gF',rIIIIfIa'ffIg-gH5g5T"QQJII fjiCZIIIf5?.',K?r fb -2: 'I-api :III Iy.I'I,i,'i?215aIp'1if b'i'.'3g.3Tgf", i.IFQ451"iFf'.'ffTf 1'."f,'f'.11"I-,'W?'?.5,1":"1'1 ' 1 31115 . . 1:1 '- -1.-1.,..--few "Q 'Q 1'- 1.. .'-1:1,-111f-. f.r1 f .-11"1- wx- 1' 1111 1 -f'.1'-'s-1'.--2,1 1,- '11 .fI'If,1z I-'L' f:l,7i.'1LI: kj III4 III I'IIIIg54IIg'4IlQII:III,1. I2p3Ig:,i1 IJIILUIII'-1I,IInI,iII'Q,Y3I,'IIIiI I IIIIIII5,IIi1III II2f4III.II,!,15II11fI1?III,E,II. I. :IIIIf:.II.IIIEIZII-IIIIIIII'IfEIrfI.1,IISIII1I,if IIII. . ' '-I ,-yy' I 2 SAIIJ- 1 ' Q1.'I'I-141, '1 WI: 'IVE -,+I I 4':'I I I1.11'IL.1I1 . .MI f IIT 1 ,K ' M ,Q II gL,f'g.:r ,,I'.Ig." gI'- 'IjIjI'I,.I 'I.- '11-111,1'-1 ,,I'1:If.I-2.41-1, '-'I':1I,I,,I'5' 'IIIU' ,111,f1I1I1'..-'I ."3'1."I 'I 1 If., II HIIQ I' I -4.gIII,I1 ,Qin II I III' IAIIJI. I IIg4,IIi,g.?uIjn. II,iI,IaIII4I3I:1I.II I I I ,F -ft! 'II 'III ,,1,1III,1.:,II 'I I1-,III-III'fg.14 3111 QaQ'IvIt1,ILfIi5II15II1IIrIIInI1'II I,II I QIIIJII I-j1a1II'III.III,-I'IIIIIIIQIQII-IIIIIIIIQII 1 ffrifi img I If III- 'tiff I51 .: 5-111-IIIIII guflfxf 11I7:3v"11-zQ ':,II3.fyg.f'IIfI1'.1'31-1 'gg5ggfI1z1'-fijvfj ,iff ','g'?f1IIgI1Q'.'1-5:-1511,'fm zf3f?'1111'1,I,.,gI: 13:1 M11-1'IfI1'.f 1 ' if 74--' 'J-l'1'Q""t' Q- '!",: 5' CW 1' " 1, '1,1,'."11.1 1.-1111 ' !g.:'-Pi-",gIf if:-f -5111515 1 -.1 -","-'ff - '."'+-f-1'11L",.11i:.T"'-I.'1 r-1.1.:14V:'111'1'1,f'1 'Vs' -F-' - , .' I. .1. V my. A, .ian -f1'w-1w'1'.-1 11-g".'E.l'1f11,x'--5.4, 1 .1 ,.I:- III III. I.I I Ig? :I 5I F5 111 IMIIIIIIIII IIII II1I,fII .I QCII Iuf If,f,.I1IIfkIf I15I,IyIIIII JIII- .v.I2III.III?j'f, IIIIII IQIIIIIII Ifgg 5IIII:.III.I I,I II IIwII11I1If,1III .I?,I.I,-IIIII4 I,I,I,Ig1 III v1IIII,II1I I'II,IIII'1g,IIIIII "' I' ,fy AI" .,sIf f I':Irf"iIJII-i:1p- ,z'.5nf'f '1 ,sd 'IM-II IQIIJ QSTILLI IIwII'9gI.:'rII.I1fqf,I IfII:fI'4f1162'1i:X1I'IIf:N'4 Afir!'Ih4I a"Ir1'II1'II1I-If. III: ,1rI.iI-5II1IJI--fI'1fIIIIif I' dn.: MII i I-I, iw- fd .if V11 I' 'e 11 ' '1 '1 L:f51"f'fQ". 1 ,U ?U"!I1jII ,J'.,2,1 " 'Ni' I, ,H 4'n1 ' 51- 11131 ,iia'.v'1I'1' -if' lf? J-1."r 11'-'1rf-I'-Q-:'." 1'f?"',.k'f!7f'fu"5f'f1fZf5 ' '11':.y1T"'f1' ",',Vi'11f1,f'.'LANI'-1-. '1 1 L' I 1I QI YIII ,IIIIIUIIII I,,'13 'IIflII1I IIaPIIII.I,AII.4f, ,+I 1IIJI1IIIII:I'I,f IILII, iII,'IIIIIi'Qv.. .IQINICIAIII1IgI:AIIfI'I:III1?1I..I.I:IIII3I41I1lII!.I,IKIIII.I.LL1IIWIII.IIf,1-III..f:4.I,1QfffIlIIrg1III.I,,q 1II,:,",f1I, II III1I IjII II.I1IIIIII1I,1 'II, 1 . -.fhgq . . :,y.fw, ,Y .-1 .-1. ,Ig-.wf.qg,ywy4, -u.'1--1w..',1 '- 1.Iy.-91-1,w 1' MI I 1.,-1"fwI1 -51,1-1f1I-',Ig1,1IvQ,1Qt1'.1f-11-I1,1yf'v.1-mm. 1 ,,I1 'I'I4.I-11I1.1A1i1: ...,::1fIH1I., 4 1 I-3901, I, IIII. .I I 1 ad K -iJI--.1IIIvI1.w, NTI-is I ILILII .?:4I.,-In ?1.IIvI?7j , II I1,1I1IYIII,.IIIIp,I,IIII,I:, pIIII'I,III1iII-,WI I,.I.I,II, III III1IIv1iIII,I:IIXI.IIfII1,,II11.I1I,., I I, 1II.IIIIIII III.I.I2 .III I2 I,IsI.1 ,-' A II 'pf M If I,'I If, -'I-I -I.'I 'I P ,I-9 F ' I-If. I'I L 11 J-'111 .,I'- 'g..I fp: 11 I' vfI 1 '.-II -'1,E': . 1" II "'1 IgI-IY,IIII- A '.f1A1,4II':I,1.1-311' I' s..- "'I gm HPI-IK II IL 1 '. I I ' ff' ff :'5I3sf,.'-'5?1- 3 'Pic-.11Ig, -w f'.1'2?1"'1f QI- "J if I1 ni? ' :I WW: ff .wil -"1 ,11+?3:.f,fW'f,f'fiTT.--17"1?5f1:,5'-EWR'f'15.7'1Y.'g1'fTa15:2Q:P':I+'.IliffX113-1"1Il1'1'--jig -R15 ,i11'Ii'51' Z1,ff'1P.,g'i.'1.-JIQHQ-Q - '1',.1f' 3 , r'1' JV, 2.35" 4-af' :wwf 'r'. ."g,' -1 . ,12"2. -.17 ,711--,1ff"'-J 5 ,:."xif5.Qil.'f-'1'1'5 1"'f"x' 5,"1Vi5'f' 1'q'i5..1.wf"' LIV ' "I-'I'1'1'f5fS.'ff'.,19" 1,131 1f51,"3Q-1Ii3i.1'l1 4f'If1'1f-,I '. fQ.fC.-'1- 7' 1' 5 -"F ' i.-'4 '1"' '-"3.vi'?',-- .N .f 'fl ' HBA" 3,-. dpi 1 1-L - f':-1512, 'fr '.:.' '1'1M"vi"'Y 131- if FW!" ",a1'1'i0.'ff"' '1f'14.L " HW" '1' 11'A1! VJ'1"-"v'w1'."'.'.' IN" 145-H2 "1-'IV-" 11, 11 lm' I L I. ..., 5 ,IJ Il fy .., .,,1 1, 1 1, 1 , l Q W. 914 mf X an ... 44 n .1 y, , V , 1 11 , IJ "',LW',- pf' II"" 31 I' W. ,'f'L'fII Ax :I.jvj1 ' - II 1' 11.1 "I'IQII:'I g4'f,gII'gIff"11I1"x..-JIIII-Isfq, 32111 4I',II1!,:ffILI1W'Jz, lIgj'I'eII..Img::fI: IIIiIII1'-If K,'I'ff2'1h 11.':"',:IIfII',f":'III,'vf'.IQI 11-'I"4IfII1I,J, fI!II'I' II.I I1. Iyffg .I I ,I I.I . IEIIIQQQIQDI-:I SI-IwI5I,,?fF,?' 1I:, I:ff'I.II II1, ,1,I,fa1PII-..11.IL',. I,II1I:II-IIf.,f1IINQ11II,.fII'In lIIIII'-j,.:'fIILgII,1IQ1r,1IIj.I,1I1fg-IIIf+QIII.1IIIII I1 I. 'II1I,1'IgIf:gfggAI'.II':III1I:III,g,,Q1I1QfII5I1 II,'QIII:9:II'I :IL I -I II ' I-. I' -1- ,.1" 1 I ' fvI-QL 1' 'I I- , - .'11"I ' 1Q.:I'IIL ,+ - ' ,"1.--I"1-' -'.'Iy1Ii" ' 'IQ '11"g-. 'dy 1" -:jf II -'1' '1."fl- If -..-- .".1,1,", 1 1-Li" -gg"1 'ffi fI:'.f1,',' .,-,Ig-L -I' I1I4 JI7'ZI jg-.'1IIs .' :'1'."-.-3i.117'I-1124 ix f If-f-'SHUI..IIf",".I-1'Q3,Il1:'x:'WAI,-I 'J-1 IW'-"I-g'y:f'x'1'1..If:,fII1:1:'11 1' -If'.,',-7'-"Q gf'- . ' I 1I1I-1 1'1" 1 y , V -, I, 1'1.-.' 11 -' I .1 1 1.f,IN J1'1'Ifn' p -fr,-JI2 In '- .. , .I I ,,'-,1:7IIg-' '1'y,i1 1 I1L.' , I,-NI: I-'1 -1-1 'I,:1I,'1'-. I- -,1 1 .1 . iff 'JI , fn 1.-U, L, NI- I " QQ I- III1-fIQI,,-4,1'i,'ll ,P1IIw . H " UNH 'IW-vr'gI-1r?x "1"'.y'a'1,", of'L',-'Iggy' 3-QI1,.1'II mn ' Wu., II1 "'15-' .11 "1.--fp 4" i91V.".. '. lm'-t III Z,-III 'IL,fIf1II 5, I:I'QIEI:IsII':, f1:I. IIII Q1-'1 gg'III:I!I LIL-II'IiII YI, IQ'I:5I'Ii I1-1IIII6'JIIIIf:Qi IIXIII If:II1IfI1I::I11gJIIIU3II:,I-IQIQIEIIi1I'IIIjIIgIIgII.gII'EI'IIQI1.iff I1ifEg'I'I'I.II,Iy III ,IiIfIfI,,I-,1I,1II.I IIJIIIII1.II III.,-I1I,.I1IfI:f,II!,.III kI:IcfI4I,If1III yI III-III? I:II,II3:IIIlII,III III'1I1II1IIIIIIIII-:I1,tI.II.IIIfIayI'III,III,:III1I.'I-:IIIIIJIII ,IIIII,IIIIIIIIIIy'I1 MI: I.I'1 III9IfI-IIIIINIIIIII IIII11iII,I1II II-II? - IISIII1- 11 JI- . r- 1,. 'I ng. ',1I ,'f .J ,.-.11'1-' Q' u1..11v". 1" "-2 .'r'1'-3' I.."'11f'-'12-x -'4'.'1.1".I-.1"l'-1 3".5'4 I,I ,1 I1 +I, I ,,. f1f.-I1vI1I- 1,3 I ,1. ,- IIIfII,1-I...-I .F 1, 1 1I If IIN-I ,-.:.IIgI II I,: 1I,,. IGI I,IvI 1. I,Iy.IIgf,IIII., IIIII ,IA I I11I.I I, ,II,.IIL. 1'fII,ff I I-II 1 ,1II. 1. IQVI41 ' MSIE j"'1f5Jf-,'II'5Ig.- 1 IIIvIflQ,y, 7 Li-3.2 5,31 II II '-- -II. '141IIII:II'IfIj1I5v11",1IInIfr-.-N3 ,,'I1II ,VCI-4i'fjyInII'I 1-Iff1fIgIi:IQ.-,.fIx IIgf.Ig1II II-I:1f.f'L III-11IQI,I,:IIf1f , .I .II 1IQ" 1-III:'II fQII:I.5II.1y.511III'I' -I ,Ig ' ' I,I:,1 I an '1 M:-v. .11 . xn 'I'I, .Q A 1 jf, aI1,qIIII "1 ,Ip thu, 15 ,IIQV 'IIQNI 1. ,u,N4fI1f'I' ,1-,1.1I.I, 'II-QI qI'1I4g 11, 1I1 ..,. I-jI5q"' H-91 4:.1.1'1f 1' VII' 1 5I1'g.'1 1141. ',1"g-211. ', ji 1 134 fv-"1" A ' 3 .I 'ff' utr- -uv..-.1f',.' -'. 551J' ,"?."I ww-1-1-6:'1y1::.1,'k',-if",'1:I-. -Ig1'i'11- Ig wily- '1 :.'Q11-,114 1422 fr.. 1 rj . .I .v' , QI I1 1. '11 'A 'I-11. - '1' 1.54, ,544 .1 --I WI 1' 4,14-5I.11,:y. ',1,,1I1,,1j:1g.Hw,.1 'M Lfil lifj -A 1Ig1,!.'I '1. 141' If 1 '11, ,.I1"I'vI1 .II I.II,IIIIfII+-I gn -I-III.If II1I JLIIIII II71- ,III.II.I1I1.,.,.1gr,,I III,AII1I1,iII:M5II3IIIIIII1IIIIII,III II ..Q,II.III.g. IIIIIf,'.1I IIII3IIII.,1II1I:I,,1II- I1II.1IIIII,-I I 1II III II IIIIIIIIIIIII I1,IIIS.1II Il 1-.1 -'ff-I-1 :I,1:fw-- 41 :if 1.1-:411-.-11 1' I:v:I-- I 3."1?fF1,-' .-,mr-.-1-+':1r.1 1- .- . 1' ,.' ' V' ' 51.1, 1 'QI1-I -4' -lf -!- .1F-4,'F'l.'4y'r"1.f- V' -4.111 . --yr,-1-ff -. L- 1' '1!Iq,f"uyv -1,-1-Ip.1-1-- 'n1g.A.,-'1'1L '-'1 P. fI',I'. I- - is I1, I ,I .II - 1, -I I1.'I , NI 15' Wg,-I .Im I II! If. g.1III-IQ-,y I. I -I,1I.II,,I 1'-.-,.141 1If'11fII.II+f11I1I.gIjII, .II, I1 1III,.I1'.. 1I,--,- -I 1+I 5.9 I-1,,.'-III If-,,z.f. I, l1"a'L',',",s.-,Iii-1,4 Iy,1f,-A'!v' 1 Jfq-,Q 'l 7' I . f1,5II,', 11' "I-'.,-'J 13141, ,12-" .I i'."lII' '- -,'1' 4, -1',f'I- 1?',5l'f,"'11'ri 1 1I'.'n'III Ir-.',-'-1'ug'I'f' 1 I- lv 4 ',,'Ql-':-1' IIf. ',"1I.'p :YZ ',-..",.s". F1!1'QI-g.1' '4I1,ff', if fj,!U:U-'gn-'Iff-' .lfn 'Pj1fv"-ff?'f1-. f"3,5I'. 5-1Y :1.-mf. 1,1 1111,-1 fi-.afLIf'g1",,'f"Hgz".'11fwT'1'5' 5-'1"f'2-'Ig ec' ' 11 - F I1: '... ',, 'I'1'Ig,'II1I5'I N .JILL If-' ','I-I1:If53,l 'I I' I 1 IIJIJII I5II'I1I1I!"Lg:II,'IIQI., ,IA.JFlfI'fw'3: ,L ghg IALIIZQI I.3:IiI, I-III,I:I11gI 1fhnI'G,1.I1IIi,,I"'I'I,!, '.1II'I'l-IIf'I'1 1,l,,I,I'f1III.I.fp,II1I'-I- 'I'IIIpI-U IxI1I4IfI I",-I. .IIA IfIy11 .1-I' 'LI II ,In'I- -.II , -'.I , L 'VIII-1' 4' '1 IU aI' ,' 1 ,I "'..I, -.H : fIt'I1' JI 1IIsII1 1I 'A :1I1,1I11'I-."'-11IIA-f"x1.'ju" '1,I1I'1.1'1w', ,I' I'1"1,+11 ,. 1I 1, Qj' Y, I' fI'L4'II "I"411I9Q I' 1! I fl' 42-' yiijf-'f1I1'III4,,' ,,:D1."1I,Lg1-1, -5, 'fl'-.rpQ11gf' Wa 1131123 I-7 i11'i',,-IMP: 11:3 I' f.g 'gf--Ip',1'i.Q ff, f i'IQ-II'gli"1Ar.--Hfffni'f1:Ii1',I."1"Tmfvf 5 r'fLg11fIr:. .IgISg1.,11 1'1"-,1fI1fQi'. 1'.11lti1'iyW Fan J'g,i'-VV '1 i1,--1,H'N'P"3'i'i' 'nwf1w'.f'5,1'A1'f'-ww,"-2 211412 :TW :-LW-'11 if '2" - JW" , 1, - '111-w:.- af- 1411 - 1e1:1r1 1. 1,1 --q.-'1111-:,11"+- 11. 1-.9 I: rw -. 'w1.1-wv11.-- - '1 -- , 1, -12 If-T 'fW1.1-711 rw:-1:s1:' YA--fl! I 41 AI-M. l1!f41IH z1.'z1ff1'1hr1i1-1f11f1ri'4 1ATwf111:',Lg 1 :'f1 -u:',-lil. 1-1 if .11 -0, .I "3 ,Q e1-I g,1':1,I,1 .JIg.I-.I,,gI,1 !f1.13"1IjI111..1iII ,I .'z'I1II7.I,-x-.4-345517If'I ,II1 1, MIg 1,1I,-.gg ",'.311g1I1y-fI11'II:gII 11 .I 1131.1 --I If I I, I, I.,I1- I-1 11 lj-.II ,- I JZ .1-.-,,'-ft,-.gg-,,,"1',,1 115' . '11 '11' I' ' -.:. I.-'1 -.-I- 'IF' -i'1 '- 'R :1 -' 13 -' I1 f'j1-31' 'i-" 'J' -.-1'1"f-1"' f' 3-UI 1' -11" -.1 k,'ff'.tT'-' -I " 1l.'-I 11 .11 -Jw e" III :IU II EII I. II .II I III , II y,.III-If: .I..1IIfI I ,I ,I1II III, If I,1.I1I..IIII,1f.ILIIf .I.lt.1II-I, .II QIIMMI IIII- 1,l,I,I'1' I IIfII- II:1,1III 1IIII:I,III1I.II1I II. III. III,,I,1 I, IIIIIlIIII,. ,I 31IIIII IIIIII ff"'2f-1':yIg1fjjfQ-". i'.-"f11C'x1i-, Ij'gl-'9iIj"u'IL',fII gi-g..iI",Qf'5iij9?g,1,Q-,I. 1f'A'3yfII5,2'fQ'i 14-51,1 .1'J1'',f'I'j--.I-III-II'-Q1.-Nff?-5 f"I,1Qi'. ILI"Ili-13' -',w ,1I.Ij- CHI, rg iff :II I 'I1. 311, jA1I.I 4",",v:I ' fr' 'I 1 g.fl,1J ,I lf' 'gl-33131IffO.'!L,'1:L,y1f, 1 "HI I' 1,IA'fIN 'II,',' 1 If-3'-I III- I ' 1'-,II QI" ff',I- I3 .QHIIIA ,I .. 71-Q, -I. 1-".'I'I.I ,If I'V. 5' I,' 'IAM' I 'ir 4 1-', ' UII : L1.,j',' ff'-'1.:I,.'1I 'F 'aiu-:WQ".'?s'ff Yr"." f '1f'1'.f1'ff": '!""12' 1f'aI' f Pj: fi' "-"J '-I1ILr' '-'1fI1l1I1",IlI.'.'2 l,fIl' :I 24-',A"-' I 'I"1'I1'I',I1 'IH '-'M '1, l 21, 'N 2.1 rj "-'1""f ."-'aP.f1,5zl rg-" f L-'4'f9"1" u""'f1'2-'.'f "VI--'fyfi'.fp14177 wiif.-.-1-,"'P" ""1',',f11I, i'1T V1.1 . ' 1 511911 J - '11'-1f1"'1.-1ugf.w.1W 1 T111 1 A-wg-1---.'f.,..,f.1+ 1'5rr'4"f1.'1 H - 1.1 . I. ' uf-1 .115 1: 1,-',1f'f'ff-ff -.e1'1vff 1' rr-1 H ' -Wm .1 1-:I 1: 12 1 '15 A -. 'f -1 1' 1 - . at 1 Av, f1..'w-"S-.H - 1!uIr'III."',,,'1..j1,5I"VL,' Chl'-.Q 'I' I':'.- I.. IIIIYVI1111-L"g1, 1.'I -4" '1 12: "'I'jl I - ,,I' 1 'f.I'.r -'-'I-1 2 4' .3---1' --I1 -,. . . -I 'f '. .J1-,I-"I11 '1',. 1..'.. '., ,,,.4.. -1 , -4--.'1' 1-1',,',1' ,-IIf1,' ,..,1 ,H ,1'.'1-- -QQ '-1.1-fIi',..--141 II' ,'!q' ,'."'!ff'I'f5 'I 'I -. IAI5-'.Ff,'g1I1'1f1IIIiI,111"II.U. 1,-II,-'I'II -Q 'I' -1 -"I1III'I' -'f1.I1rQ'.I1 -Il':II'I11I,-1I1g!II1- 1,- ',1,. ' 'I 1f 111 gm.-,. 111.1 151 , ,I.I1 ,,R,I.-I,'51-II I1 IIIY1 -,,I.,.I,.,.,IIII-I.IIxI. IIIII,I 1, I1I4f- - M. II- -. .I,, I- 11 - -111 - 1I..,1III,r. ,,I.,I,,nI IIIIuIII,,v,.. II.,.1Ix.I1 ,- ,.II,II I ,I I 1 I. I ,,1I I. g'v1-14,1 145 --1Ijg3:I4g-I -' 11.I 'f'.,g'I-g1f'e1fI111- ,'lI31n,w 1:1 . If. A 1 - 1 .1 -f- ' 1 1. ,mf 1.-1, -1.1 1 Y '-nfv.-11'if-1f,'-,fu 1 -',"I'1',.ix12-f. I 1 1' 1'1'1 ', '-1 ' Q-.1' , :gtg I'I II II,III,I.I-:QI I I,,1.I,sI1I:I.I1IIIIIII!III I I. 1L1Ia1IIIII3,III ,III ,III.I33,II-III? II:I1II.:,I,I IIINIIIII :ITIII-IIZ1, at JQIII IIIIII 1I :.I'vII I III III II I-I1IIIIiI I-.:-5 g,'I- - .1 .-v-III1 I1.I-.- --I- 11I.1,r,,,-,.-yI1,, 1 1 - IQ 'fm .1I. I- . .I1 II I1 ,L I1 .1.AI1.--.1 'VI-I, 5II1I.I,II1I.-:iqI,f II .Ia 1Iz1'I' ,, 'III ,113 ' I-Ij.IIIf I'--I'!I'I-,I 11. . .qij 11II 5 3 ',-I . 1.1 I I- If I. I1111I IIII1 5 I 1 ,,1 'I',IIII1. "f'i' --'-'L '-'," 'WV'-". -'B .""'1'.-'-V"""' ' 1'1-.".""1f"f"1'1 ' "'1"'f"': I-"L ' " ."".A' '1-I 1 ,IIIIIIIIII I IF' I II: II IIILIYIIJ-I 'II.IjI f I1. I..II,I:rI,' II III 1 1, IJII :II III -I I'II1I,I I'I ,I'I Lf, 'I,-III I 1II :1fI',I A' 'fT"11 41-V-"I!.'1'1','Hf,f'41 QW'-'J1' 111'-U ffl -l ."1,", I' -.', 1" A Q ""'-'1:'f 'f - 1 I' , K ' . " 1- ' "I IIII, II1IIII III II I. I'IIII.II1.IIIII1IIIIIII II 1 - , III I1III 1I ,I I. IIIII 1 IIII. - I 1 1. '1'l""!:'- ".' "f'1Y'H."'-',f'1'--A'- lr". fx" 'lv "I ' ' 'Yqp' 1 .IZL 1 W ' 1 H'1f",,IIIs--I,--I'7I" II .:.."I-I',1 1" 321 fi-1,', ' 1 V' '- I '- 1 IL 1- I I ,II II.I1I-IIIIIIIIIII. I,IIII ,I I I I 1, I. -I II,I I. I I I I . II I I I- I 1 I,I1,IIIIIII II In 1 IIfIII,I1I I,' ,I I, I 1.II. I If I I I.I, rII'JI -I,Ir."I' Isw- ' I. I , '- -'I 'x"'..q"'fI' ff. 1,,'.. 'u."- 1'i ' "'r' 1 I., I ,I. I. ,II -1 I .I .- .- 1 I I.I4J-' I A,I I, '1 I 4 11 n:11 ,II,- ,II IIf 4 III. I a,,I I . ' I ' ' I I1 I - , I 'I 's, :I 'II,'I - p 1I' I II 'I,I. I-1 I,1II.I II 'I"1 I 11 I. I .II.I .I'rI I I1' .- III II , I III I I I, I . ,II.- I.1I 'I1 4 ,.I ' . . II',, 'fl-1, nI 1' .' ' ,. X-V N I 'V' .1' xl J' I 'I I , ', . I " K . 1 , .. .II . V 1 b II 1 . 1 . IIII-II '13,-I: . gI,..1 , . 1,I- 11, I ,II .II IIQI-1'I,I:I ,-I 1 .11 ,WI , I. .y rr-1 yr, ,I 1 II11, , 1, 1, . 1 'J ' 'lf' --Q.-yr I. 'qwg 11- .ap +','.'I4'-1.g.L1 'ff- ,I-II 1. IQIIIIII .I IA1: .1 I1III,I,:.II-I v 'l"1"y'1f ' 5-. A '1'l.'.'Z.'-'-' fi '11 . -- . -1 I- -: 1' ,-..,,.. - . 1 11--I1 : 11- ,QI .If ff I z 11:1-:im 11. 1yz12f1yfj'.- 1-. 'Q.'gI-,,g'.lf"I'I,I- "-v.jI1',I:i.Ijf :l.I2Ig.:4,I P QM-71'1 -r'fi'f ' ' 1- "?114Af'gQ45'1':4'l"!5'!f'-"111f'r1f'w.A 1' ff' 'iw' ,.'I - A V-1 f',1"I', '1"!'..1 ,JY mg .?I1'1,I,Q1.,!"'-f133fIIw1'j,,:I."f - . 1 -1.1-.mf-f 11.-'11,-.I+ -mf-g'.f111s1.I. I1-:1.0f'g:11. 1.1: f, 5!"1" 1 f115"'-:'vg'f 'ka '!"Yg'x' 1 'J' -1.2-"1i3Ia'51 1 xl 4.-1. f' " ' 1','f+ ,111 1051 1,4 '.3g,j-III31!.'I,g1-,G-2 '. III,ff. 1 51' r'Q-.LW .12 "- , ' "wg . Vid' ' 1' 111,-Jbf.: ,,""5 HT E ' I'.yII2I,-Ifgksl, II- 1I,'IkII If I II':q.LI:l,UifIf,u.,' n,X'fIIIgILI I 'ii QIQII II w al q"'5'H'5W 311-ffy412''1,'f'1gfc11-"f'.I 12.'7-?I'I3Q1'fJg43QILi1'I., ff ' 1 am 1 1 9.1 ' 1 -,.a'1'.: f 11 .-L.. I ' 1 " 4 1 1 ' ' fa' U 1."f..11ff-1,g'f:g 4 'Q!5JP'?fnq1-- F-,g-.,I,,'5i11-" 1 1, .L. '.fj'h11- ' "Q.'ZII511'.gagQ1ffC'IIIIIIiIIIf1'I'f.7'1r?14'1I:'.2,1'Eg,ZQ2.?.i' 'f. Qfy5dQI31." diff". I - 1,.I1I - If II I: III, I " -III-, I. .5 II I II,- ,I. ' ,I , PI- I II If IIII -III1.I - ' .'1"5 Llgfi If-'rf11'.f'f-'5"'fff'?I52'-" -T1 ,sf,EmQ-43518-..-jrIf. -ffgg' II1Ii1I"'yJ. f,',12Il1m .141II:..,I "1 Lrfalglf'--'A if-IWL5':If-1f':".. '11-I.4b-f',1.'??-:g,41fif2.IIv 1' '4 :M-Ui!-'vQg1.2""'1 11' 1,- .-W" ,JW H Vik., 151.-qv, ,I.'1'f,-. . ' QQIIII' "1 '1 ,I '. gf HA 9,1 .fm-z"IIII -. SEI, I I, I,.IIg41 .y,Qg-JI..j.'1, ",.!'IgI.11,., JI11If2 Q:-gfg .I11 1 , - WIP I 1 I1,.qf,I1I rj' ,Ig-I1 IIII F?Ic:I I I I, II..I,.1I.IIII 11IfII 1111-I.I.3 II IiI4,.I I EIIII 5 . If III Zeb I- IJIInIII3I,,1.I-II gg,-,., III IIIIII5.I1IIIIiI.. ,QIPIIII m IIp5'II1II5-,,III,I,IIII,.I,g41I3I,I9IIiIIIIII. I I ..III,I1ff I!IIIIIb,I1iII.I155I:I.1 I,ffs,I,II,IIII ,beam If. I, 1 I Ig IIII,1IIQfI.-4,.IIf ,II1IIr..qIfjIIIIII.1fIItI:I IIIIIQ.q,:1gIIII.1. II MQWIIAII IIFI IIIEIIIIII,IIIIEIII5I,. IIIQIIII :mfs . ' 1' .. --I Mfy1.4v.fafA1A'1e'h-f'11 11-fav 1 'kfffde' " 1 1 - 11-f '-'lcfiffv 11' 1c1+f'111ff.1..'i: PFI! 'II l"I.',III1 lg N- 'I,'I3.I 'QI .III-1 II I.v- rjn, N1 -ZJI If ' I.fIIIi'f: 'Ia II, IA WII I .II-.,.I"II11-,4,.AII1I.L I?HInlA'?II'f?y I ,-s,I: .- I yr 11 f 15.1 , I..lg,.If . L- Y ,I fi, MAA? 1. 1,1I+i,'. 1 I M I5-1,1 'INT A1. 4-1IyI..I,.,II,Ikvp,I1 II, If A-g .M ew ali " f,r""? 5111 " W Jef- 1'-ff. i'J1'5ff"fi7'P' Prev - A 'C11'I1If1, 35:22 'W ,- 'I - .I II-1 . II 1,.I II- ,xg I"Ig1..I 'I 1 1 :I ' :IN s II,.a1,jgUL,,5'f.',,I1.'1 4.3142 aw., x11II?I. - I IIIIIIQ5 II III I IFIIIIII-IgIIII.IIII IIIIjIgII11.I5IIf'1gI1?1IIIII '-" -' 4' r- . 4 .5 ' F2 Q A "x5'fi'fh 4' 'WSU' 'gag' - 191 Y 1 '5':1-gi! 5"f5:7" 1:-"g!"?g1"M'f5LWQA-f:1'-"'.!fh"13bf'71"71?'I'-r'S'1:2 Elia" ,X . I - II 1 I. II 1 I .fliipvlf I I',3vI 4 ' , .I -,AIU I 1I,I --IIIIQI :Ii I - I NNI..AI-"!'x,"IfY!4III1I1I,III:,QIII 'rim , 1 Al' 5' V if ima" 'J Y 5, '7?'Il'!i:VJN ' ' ' 11 ' ' ""?4X5,.--XI? "'72"3' ' 'IIf4r1Qy.,11'T45,, -1Z'fjfI,I"3'?"1fJg11Iggi "l 1 'f.fIf:L,3'e'i"1fI: HF!-'l1,', ,I fd-V1 ' V 'F' - I, -1-51 "' " ir 1: ' -E11 -. "nfl-' 'Sgr' Wfrf ' -". x '-' "ff,-11V11'1"3'v'111Q5fix-Xi1"1FF'1-:'1I'V'P"'1fiE1,v'-"1f.1--1'-'1. -'.','.1 ,Q .1 ' 4- X ,' 1--wing 1 ki 'iw Q "15,II 1 1111.1 1 I '51-1,,. -' -U11 14-M-1li'-1."-'-1--gf1 '..1-1-I-'L'11'-H1 'y "f.1r.4'1.' 4.-fl 'HIM-" 1 7'1" '1 " .," U -' ' 835' Y ' " "'f'J'1 'J ' '-FQ ' 1 ' " " NN 1' -ff g 11'1'.gS,l'1'fY Qf"ffrQ,Q'7'fp,"f11.-ttf' '",:L""'l"1.1'41'1f21"- -4' f1 1 'M'2'1, 111, c-1 1 ' +- 1 V4 1 1 ' ' '11 ' ww" -Au' - 1 - 42-1 1' 1 ,1, '1s,"'3'Kf-Iw'11"v11r'-11?-N 1-11-"1:.-"'111g1.,:.1.. Iglftg If "g,IjAZJ',N-. 'D Q H' I JIM" II, ff .IQUH I ,AIIII IQ I II 5 'fIgI:?I1'IlIII:YI,7'Il"IIIf':2,3If:l.UI:"'I1f,iSQI1S'f'l'I,9'r2-IQYI IfhII'gIf ,'f.I:1i,., 1,I " '- . -,- I . Qu 1 ' ' 1 1" Q' I . I:1I I' -PI1 I ' ,I,.', -1,- 'II- '1"II.I'I',,.Ig1I,.' ,Q"I'gA 1 1 :,w1 1 'inf f 1 1 1 1 1:11'EwgS1.1 11-Mlyff'f:1'21f1g,1f,j'-ff--i:'1w1s 1 II' 1 I I , 4. I.I MI , I, I 4 ,,- IIIII I' I 'vifg' V " '1f1,1I JMX ,IWI I-I 'Mi I:fIIxI II 1 ' 'IIA 11 4I. ly '-III-'L' JI, III gjzga 1 IIIII . 'Ii fxIIII I Ii? I 171, ,II :f'fg1IIlIj2? Iggg: I ,I!1I1h'I gI'IIIIIIIck,:II,IvvQ',1Q.r'1II'SI7I'wIfxXIII4IyII5,xIII"k'u'j,W'i,I1I Ilf,III1,'I I II., II'1II'. Q. - gl? If II H r" uv- 1 I ""' -171'-I 1 1 r . -ffm KES? 'i'15,9f1g3r, ' 1, '1q'1fW1-M,!--A,-Iu11,,h-ff1:'14I,I 71.21,-11.11II,w.:f1.f'111 .JH--T-1'-11''w.1". ' '.:'4."" wg. f .., ' ,PH ly Q y.:'ItI gI , . IW, ' A fef..+'1,.',i1 'II:,"q.F . '.Ipy'j'f-IIf:5',1-'Q",:+'3 ,4.I,If4l1,'.f-1Ig,311-hI'fr--PQIIIIIIAIQIAII1+3I,1,tNI, ' 1. 1 ' 1,5 ' 1II 'f 15 'Mg 1311-I' -. if 4- ,gI.4Af-Mg, vffI.,Q5f 4I1igfU.'If.-11141-Q315-1311111IH'-,f,,'fI:11I,gJ11,"-MII'1'.I.' 11I.Lg4.-A1:f,.'I -1 1 1 1- ' .1-1 1 .1 I - Ok 1 1' 631' ' Qi . 1- n 1" 311. "1 11- -"' 1:-,.f.s1.' +r1'f1:.'-'.f-H '11-411-1 f"11-11511-1' "--1 .' ' 71- . - 1 1-. V 1 1 . frm' 1 1 ' :hu - 'I1'1Un"l' --11"1 -Y -1-911-. 111 1 1' '1'.'-- .' 1133 - II-,I1-I M, II 1 .I fII II I wI,I I1 JIIIIIIII. IIIIIII?:II.III QIIIIIII IQII.ImI11IfIZIQIINGIIIIGI-.IIIII L:-'IIjIIIf,I1I..:IIPIIIIIQIIIII.I1I.IIIII'Ig1IIIIIIII I .II I . 1. if 1 , - I I I I I I I III' 1' II' AIIAI1 1 1If JI.II1,.I1J4-IIII I11-IIg,gkK1",I.1f--7113,II,.fI'iI1IwIyIjII'II-I,1I1'I I'I4IgI-I1II'II.,IyII'III1 ,,f.1I.II' 3hII-Imy"11." 1 . f I III IIJIIII,-Qi , II III ,Ili II :gpg Ian II It 'ggyfn QI, QTIQf?JI'Ig2:l-bin IE5II+'I,'?zI51III,0II-II I4fRf1xIII-:I,1'f1ffIIHIIiIflIf,EII I1-IIJIIPII-I1,fIII I I I 1 W 1 'I' Q' l '1 V I vying' "'1F.fikIHFffa,'1'I:'IiIhgI.1f'qIlf'3'1,.33I:1l'.f.'1'II"f'T-vuk'1,'a'1?:5'11I!lxv'L4'1IMv,IL:'1QI1,':.' . ' 1 .. I 1 -- ,II..I'-. I I I .1 , 3 4 I, - , If: .. ,W 1 .I . -Iv. III IIIIIIIIII I.: FNIII'III1IfIII1IIIIiINI-'IIIIIIII ,,I-I-4.I.I.I-,1'III11.,. I.IxIIII.I,,I-IIIII. 51-I,I-IIII.III.II IIII, 1 II I 1- ff .-fr.-:,I-iZ5'r Q UQ- A 1 ' 'ak5"i1'LYYtF L' I ' 1' '- ' Ur 1A.v"',11k' 'rl 1.11" V1 1I1'l'v-23 1"""1!- ' f"'--'i'1'i1:'11rI1..I"'11-t"".2f'vfL"-'1-'J'W.1 f .' 14-fr ---4. I. - f i. 1.f , 1, MIX'-1.-'411-"'.-H..1 . N L1' '- 1.1:-f' Iw 1-1,1-.11w.,,.,,"I,1'.. -I1.- . 1 j'1 f.q1'fI75'gfIg1liI1L,I ' :1 1-II 41 1 '12, III: ' E249 IP,p15xII1fI5ff'fI:.ftg5IIi'QIr.'IIIIIZ'j'gI,I2I1IJI If-IfIfqfIf4.1'iIQ,fIIgfIfI:I11,2"i11gfj'II1Sg QIQIA4 AQ-AI. I1I :I-in I III.I !1 ,- I . III I II I,,1 4 ' 1' 1 II II 5 'I .2 IvI1: .'-III,I,I.I -.I.A 'rIII1l4gIIIIlg' 'III IIN-I,,5IIf,,Iw:1 ,w,I,.'I-- II- I 'Q-1 I Y41'.1.?fV: 24, 1 , v ' . 1-1 '1 'II . 3,1-qn:5FIQgh,f. ,la 's'f1i2",1I'1-!r"Wf.x-:?'1"-1,1 ' IQ.-1171.11,- fQ?-41.3.1.111-161' mf-9g1:1'l'.Is.:fr..f"-51' '!e11I,gf.-731'.1a1f!-I1I- . ' '-- I-4 f.,,y.-WAV: +?1..I.I - . IW I. .f1KIlI5e1.1Qa ,Ig "l1',1f'611'x Ip-1.1, Im1+,Igp1f1'fg--f.f 1 .Iii-11+-1'j.1fo'114I,u1.1,f11-1,-j'?N1-r-',13'-1-.2f,1'11'w,M: If1,f'.'f.'--1' ., -' IIIiII.vI.I1IjI,":4Ij?lk: I-bf-II,,f IIIIQIJJ I. ,II-QIIIIII1 ,I I' JCM I III'IIL4IIsI,a'I.IILII1IgIIfI,IIIIvIPiI:IIIIIIIIIISAIIIKIIIQIIIIQIIIII!IIIIIIIIIIZZICI:I1II51IIlIII.4IIIIi',IlI11IIII,,IIIH -'II'I,III II III1 1 -' 5 .Nw ' I '4'gl.u-1 Y - 19,7 '.'-I. 'ff '- - ' 'Q' 4. , I ".1'- 1'1Q:+Q"',5. -' ,I ,f I1-12'-1 HNF- "W" f-.', '1"l1'lpf" .'L'I1',.""- rw' .' "'-""'l FI " 3 If I IIIIIIIIR .'IIIIILIII :III -EQ'-1? I Uffkqsi' I':IIISIII,1Qj2.111lf:f1 Iflgf-1-II-I.II'1'I,1.IfIIII'flI I .I I III 3 I , I IYIIII III I :I ,II I J I Iwi I-II1 IINIII,-X II,1IZI5JI-1 . 1II1.IIIs: IIIIIIII . II-II , IEIIHIII' .II,I1,,II1I .IIIII .I,1IIdI .II.IIIIIII1IIIIII,fII I'II,1III I1A.I,-IIIII...-IUIII-IwIIII,I.I I.. 1III I I :I 1 , .II A. :I .I ,.g,-'TI-II,sf' II Q ldnr: ' Ay-I '. if tb WI' wig' aff!!! II' y411'IIiIIII,,? IIQCWI1 Qf,.f0'3,.I1l1 IIIIII, fI:'1I-I Q .-1I1I1lI'1.IIIvxII.x"IIUI.IIlIII,IiKI Iv AIIIIII.1I:-Iv IIQI-I Ie 1I I1lI I fa' I, 'Z-M115 -T ff bm- "1111,'5"f 19,12 Wi?-11--111f119:f-112 fffgl' Sf 1114?-f.'iif3gwffI," "4J1f33 'fry 1'--W1 111111:I'.111:--2fI3 1- -1 .1 Q' f'zfgIIII.fIi5 q1II'9,xII1I.1b,Q1 1. ,i3II:1:' 'I5-irzI3Il1"'1- IwI,I1i7i3QIg'?llff-1: ,ia,51Ig1'!1Q-Ig.gwI1gIlI4'c?:IQ-iiflfgfIQSQIII 1f,'I,.211"'11?g1.I.I.l1'l1":' .IgjQf 1 I . I-I -I , ,,:I1 I IWI I' III. ,II,I,,' III I ,A I L XIII V - II, .II I' II,I I I1 1,1 IIIIIIII.I:II1.I1II -I..-I ,IIIII, -IIIII, I I II IIIIIIII,IIIIIL, ,II,I' I I,.I'I1.1IvII,I1 :I1,4.1I,' I,II,II1glII1III1 I ,-1 - ',.'5p'i-11.rfgr '51 Agp-., ig: -.1 1 vgI YM WP -14 I.pj1'1.1:'2f'1r5-1W-l,v+F11'W ag',-51.,'r1.II1'K,1.1 'gL11fLlJ'1f-Miwfiff..g1.,ff11:1-5' "1:71,P47211-I',1,1'-11"I:i1 Igf'-31,112 -'.--'-V ' If QI '.II.JII53', 111. 'Q' ,Ii -H. f R61 -QII ,I ' I1' 'I KQQI. III"'r:1n,' ',5IIIxI1I?gx3IF3', 'ig'l'1L'j.,fIIv ffIIf MQIQIIIII-'4fI'24U.1y4:IIlIf1I-IIIII-I 1 EAI1,-IIIIK-vgI1I1111III,II AIJIIIIIIVIIIIIIII1 .gf 1II.I',1I'I' r '- IRII I III, 2 I II ,I 'QF XI I 'VI I 'HN I LIIIIII'IIg1q "I . 11IIz ,-IIiIIIf- I,II, I I I II IIg'.II,i4I JIKI VIII Ir11I1x-I5 If,11:1III!.IIIIf .IIr- III-I 2II1NIj,I II!1ffIf1i1I.I.I 1, I 4I,'IIq1I'I' '1".I'I'1I 311, 11:1 KI - If N' - -.4 V 1 I' my P. I I 1. 311511 1- aI jI ly.,1, .ly I-v fr WMIWN -'1J',l-f 'Ir 'xI. 1,12 pw.-'. wif 1--,I 1-y, .1'. 1,. ' w" I 1- 11-T1 i1f!.7b-'- 'i 1:54 1-1-'11-",21?W1 2- ?,'1.'1s1-4115 91,3 '11 --U55-'E 51?".1"'51'f.'.11w3:M'13qf? 5"'TV'?1W"1..1r2'.L.::-rw.1!"1"f:1'I11i11iff:.11if-Y--'.-f:Z1?'1,f-11 'nf' ff'-'13 1.3 :15yf:, :E1J.3TQ- I.'Q",I.qa-I f'1i-gF',rIIIIfIa'ffIg-gH5g5T"QQJII fjiCZIIIf5?.',K?r fb -2: 'I-api :III Iy.I'I,i,'i?215aIp'1if b'i'.'3g.3Tgf", i.IFQ451"iFf'.'ffTf 1'."f,'f'.11"I-,'W?'?.5,1":"1'1 ' 1 31115 . . 1:1 '- -1.-1.,..--few "Q 'Q 1'- 1.. .'-1:1,-111f-. f.r1 f .-11"1- wx- 1' 1111 1 -f'.1'-'s-1'.--2,1 1,- '11 .fI'If,1z I-'L' f:l,7i.'1LI: kj III4 III I'IIIIg54IIg'4IlQII:III,1. I2p3Ig:,i1 IJIILUIII'-1I,IInI,iII'Q,Y3I,'IIIiI I IIIIIII5,IIi1III II2f4III.II,!,15II11fI1?III,E,II. I. :IIIIf:.II.IIIEIZII-IIIIIIII'IfEIrfI.1,IISIII1I,if IIII. . ' '-I ,-yy' I 2 SAIIJ- 1 ' Q1.'I'I-141, '1 WI: 'IVE -,+I I 4':'I I I1.11'IL.1I1 . .MI f IIT 1 ,K ' M ,Q II gL,f'g.:r ,,I'.Ig." gI'- 'IjIjI'I,.I 'I.- '11-111,1'-1 ,,I'1:If.I-2.41-1, '-'I':1I,I,,I'5' 'IIIU' ,111,f1I1I1'..-'I ."3'1."I 'I 1 If., II HIIQ I' I -4.gIII,I1 ,Qin II I III' IAIIJI. I IIg4,IIi,g.?uIjn. II,iI,IaIII4I3I:1I.II I I I ,F -ft! 'II 'III ,,1,1III,1.:,II 'I I1-,III-III'fg.14 3111 QaQ'IvIt1,ILfIi5II15II1IIrIIInI1'II I,II I QIIIJII I-j1a1II'III.III,-I'IIIIIIIQIQII-IIIIIIIIQII 1 ffrifi img I If III- 'tiff I51 .: 5-111-IIIIII guflfxf 11I7:3v"11-zQ ':,II3.fyg.f'IIfI1'.1'31-1 'gg5ggfI1z1'-fijvfj ,iff ','g'?f1IIgI1Q'.'1-5:-1511,'fm zf3f?'1111'1,I,.,gI: 13:1 M11-1'IfI1'.f 1 ' if 74--' 'J-l'1'Q""t' Q- '!",: 5' CW 1' " 1, '1,1,'."11.1 1.-1111 ' !g.:'-Pi-",gIf if:-f -5111515 1 -.1 -","-'ff - '."'+-f-1'11L",.11i:.T"'-I.'1 r-1.1.:14V:'111'1'1,f'1 'Vs' -F-' - , .' I. .1. V my. A, .ian -f1'w-1w'1'.-1 11-g".'E.l'1f11,x'--5.4, 1 .1 ,.I:- III III. I.I I Ig? :I 5I F5 111 IMIIIIIIIII IIII II1I,fII .I QCII Iuf If,f,.I1IIfkIf I15I,IyIIIII JIII- .v.I2III.III?j'f, IIIIII IQIIIIIII Ifgg 5IIII:.III.I I,I II IIwII11I1If,1III .I?,I.I,-IIIII4 I,I,I,Ig1 III v1IIII,II1I I'II,IIII'1g,IIIIII "' I' ,fy AI" .,sIf f I':Irf"iIJII-i:1p- ,z'.5nf'f '1 ,sd 'IM-II IQIIJ QSTILLI IIwII'9gI.:'rII.I1fqf,I IfII:fI'4f1162'1i:X1I'IIf:N'4 Afir!'Ih4I a"Ir1'II1'II1I-If. III: ,1rI.iI-5II1IJI--fI'1fIIIIif I' dn.: MII i I-I, iw- fd .if V11 I' 'e 11 ' '1 '1 L:f51"f'fQ". 1 ,U ?U"!I1jII ,J'.,2,1 " 'Ni' I, ,H 4'n1 ' 51- 11131 ,iia'.v'1I'1' -if' lf? J-1."r 11'-'1rf-I'-Q-:'." 1'f?"',.k'f!7f'fu"5f'f1fZf5 ' '11':.y1T"'f1' ",',Vi'11f1,f'.'LANI'-1-. '1 1 L' I 1I QI YIII ,IIIIIUIIII I,,'13 'IIflII1I IIaPIIII.I,AII.4f, ,+I 1IIJI1IIIII:I'I,f IILII, iII,'IIIIIi'Qv.. .IQINICIAIII1IgI:AIIfI'I:III1?1I..I.I:IIII3I41I1lII!.I,IKIIII.I.LL1IIWIII.IIf,1-III..f:4.I,1QfffIlIIrg1III.I,,q 1II,:,",f1I, II III1I IjII II.I1IIIIII1I,1 'II, 1 . -.fhgq . . :,y.fw, ,Y .-1 .-1. ,Ig-.wf.qg,ywy4, -u.'1--1w..',1 '- 1.Iy.-91-1,w 1' MI I 1.,-1"fwI1 -51,1-1f1I-',Ig1,1IvQ,1Qt1'.1f-11-I1,1yf'v.1-mm. 1 ,,I1 'I'I4.I-11I1.1A1i1: ...,::1fIH1I., 4 1 I-3901, I, IIII. .I I 1 ad K -iJI--.1IIIvI1.w, NTI-is I ILILII .?:4I.,-In ?1.IIvI?7j , II I1,1I1IYIII,.IIIIp,I,IIII,I:, pIIII'I,III1iII-,WI I,.I.I,II, III III1IIv1iIII,I:IIXI.IIfII1,,II11.I1I,., I I, 1II.IIIIIII III.I.I2 .III I2 I,IsI.1 ,-' A II 'pf M If I,'I If, -'I-I -I.'I 'I P ,I-9 F ' I-If. I'I L 11 J-'111 .,I'- 'g..I fp: 11 I' vfI 1 '.-II -'1,E': . 1" II "'1 IgI-IY,IIII- A '.f1A1,4II':I,1.1-311' I' s..- "'I gm HPI-IK II IL 1 '. I I ' ff' ff :'5I3sf,.'-'5?1- 3 'Pic-.11Ig, -w f'.1'2?1"'1f QI- "J if I1 ni? ' :I WW: ff .wil -"1 ,11+?3:.f,fW'f,f'fiTT.--17"1?5f1:,5'-EWR'f'15.7'1Y.'g1'fTa15:2Q:P':I+'.IliffX113-1"1Il1'1'--jig -R15 ,i11'Ii'51' Z1,ff'1P.,g'i.'1.-JIQHQ-Q - '1',.1f' 3 , r'1' JV, 2.35" 4-af' :wwf 'r'. ."g,' -1 . ,12"2. -.17 ,711--,1ff"'-J 5 ,:."xif5.Qil.'f-'1'1'5 1"'f"x' 5,"1Vi5'f' 1'q'i5..1.wf"' LIV ' "I-'I'1'1'f5fS.'ff'.,19" 1,131 1f51,"3Q-1Ii3i.1'l1 4f'If1'1f-,I '. fQ.fC.-'1- 7' 1' 5 -"F ' i.-'4 '1"' '-"3.vi'?',-- .N .f 'fl ' HBA" 3,-. dpi 1 1-L - f':-1512, 'fr '.:.' '1'1M"vi"'Y 131- if FW!" ",a1'1'i0.'ff"' '1f'14.L " HW" '1' 11'A1! VJ'1"-"v'w1'."'.'.' IN" 145-H2 "1-'IV-" 11, 11 lm' I L I. ..., 5 ,IJ Il fy .., .,,1 1, 1 1, 1 , l Q W. 914 mf X an ... 44 n .1 y, , V , 1 11 , IJ "',LW',- pf' II"" 31 I' W. ,'f'L'fII Ax :I.jvj1 ' - II 1' 11.1 "I'IQII:'I g4'f,gII'gIff"11I1"x..-JIIII-Isfq, 32111 4I',II1!,:ffILI1W'Jz, lIgj'I'eII..Img::fI: IIIiIII1'-If K,'I'ff2'1h 11.':"',:IIfII',f":'III,'vf'.IQI 11-'I"4IfII1I,J, fI!II'I' II.I I1. Iyffg .I I ,I I.I . IEIIIQQQIQDI-:I SI-IwI5I,,?fF,?' 1I:, I:ff'I.II II1, ,1,I,fa1PII-..11.IL',. I,II1I:II-IIf.,f1IINQ11II,.fII'In lIIIII'-j,.:'fIILgII,1IQ1r,1IIj.I,1I1fg-IIIf+QIII.1IIIII I1 I. 'II1I,1'IgIf:gfggAI'.II':III1I:III,g,,Q1I1QfII5I1 II,'QIII:9:II'I :IL I -I II ' I-. I' -1- ,.1" 1 I ' fvI-QL 1' 'I I- , - .'11"I ' 1Q.:I'IIL ,+ - ' ,"1.--I"1-' -'.'Iy1Ii" ' 'IQ '11"g-. 'dy 1" -:jf II -'1' '1."fl- If -..-- .".1,1,", 1 1-Li" -gg"1 'ffi fI:'.f1,',' .,-,Ig-L -I' I1I4 JI7'ZI jg-.'1IIs .' :'1'."-.-3i.117'I-1124 ix f If-f-'SHUI..IIf",".I-1'Q3,Il1:'x:'WAI,-I 'J-1 IW'-"I-g'y:f'x'1'1..If:,fII1:1:'11 1' -If'.,',-7'-"Q gf'- . ' I 1I1I-1 1'1" 1 y , V -, I, 1'1.-.' 11 -' I .1 1 1.f,IN J1'1'Ifn' p -fr,-JI2 In '- .. , .I I ,,'-,1:7IIg-' '1'y,i1 1 I1L.' , I,-NI: I-'1 -1-1 'I,:1I,'1'-. I- -,1 1 .1 . iff 'JI , fn 1.-U, L, NI- I " QQ I- III1-fIQI,,-4,1'i,'ll ,P1IIw . H " UNH 'IW-vr'gI-1r?x "1"'.y'a'1,", of'L',-'Iggy' 3-QI1,.1'II mn ' Wu., II1 "'15-' .11 "1.--fp 4" i91V.".. '. lm'-t III Z,-III 'IL,fIf1II 5, I:I'QIEI:IsII':, f1:I. IIII Q1-'1 gg'III:I!I LIL-II'IiII YI, IQ'I:5I'Ii I1-1IIII6'JIIIIf:Qi IIXIII If:II1IfI1I::I11gJIIIU3II:,I-IQIQIEIIi1I'IIIjIIgIIgII.gII'EI'IIQI1.iff I1ifEg'I'I'I.II,Iy III ,IiIfIfI,,I-,1I,1II.I IIJIIIII1.II III.,-I1I,.I1IfI:f,II!,.III kI:IcfI4I,If1III yI III-III? I:II,II3:IIIlII,III III'1I1II1IIIIIIIII-:I1,tI.II.IIIfIayI'III,III,:III1I.'I-:IIIIIJIII ,IIIII,IIIIIIIIIIy'I1 MI: I.I'1 III9IfI-IIIIINIIIIII IIII11iII,I1II II-II? - IISIII1- 11 JI- . r- 1,. 'I ng. ',1I ,'f .J ,.-.11'1-' Q' u1..11v". 1" "-2 .'r'1'-3' I.."'11f'-'12-x -'4'.'1.1".I-.1"l'-1 3".5'4 I,I ,1 I1 +I, I ,,. f1f.-I1vI1I- 1,3 I ,1. ,- IIIfII,1-I...-I .F 1, 1 1I If IIN-I ,-.:.IIgI II I,: 1I,,. IGI I,IvI 1. I,Iy.IIgf,IIII., IIIII ,IA I I11I.I I, ,II,.IIL. 1'fII,ff I I-II 1 ,1II. 1. IQVI41 ' MSIE j"'1f5Jf-,'II'5Ig.- 1 IIIvIflQ,y, 7 Li-3.2 5,31 II II '-- -II. '141IIII:II'IfIj1I5v11",1IInIfr-.-N3 ,,'I1II ,VCI-4i'fjyInII'I 1-Iff1fIgIi:IQ.-,.fIx IIgf.Ig1II II-I:1f.f'L III-11IQI,I,:IIf1f , .I .II 1IQ" 1-III:'II fQII:I.5II.1y.511III'I' -I ,Ig ' ' I,I:,1 I an '1 M:-v. .11 . xn 'I'I, .Q A 1 jf, aI1,qIIII "1 ,Ip thu, 15 ,IIQV 'IIQNI 1. ,u,N4fI1f'I' ,1-,1.1I.I, 'II-QI qI'1I4g 11, 1I1 ..,. I-jI5q"' H-91 4:.1.1'1f 1' VII' 1 5I1'g.'1 1141. ',1"g-211. ', ji 1 134 fv-"1" A ' 3 .I 'ff' utr- -uv..-.1f',.' -'. 551J' ,"?."I ww-1-1-6:'1y1::.1,'k',-if",'1:I-. -Ig1'i'11- Ig wily- '1 :.'Q11-,114 1422 fr.. 1 rj . .I .v' , QI I1 1. '11 'A 'I-11. - '1' 1.54, ,544 .1 --I WI 1' 4,14-5I.11,:y. ',1,,1I1,,1j:1g.Hw,.1 'M Lfil lifj -A 1Ig1,!.'I '1. 141' If 1 '11, ,.I1"I'vI1 .II I.II,IIIIfII+-I gn -I-III.If II1I JLIIIII II71- ,III.II.I1I1.,.,.1gr,,I III,AII1I1,iII:M5II3IIIIIII1IIIIII,III II ..Q,II.III.g. IIIIIf,'.1I IIII3IIII.,1II1I:I,,1II- I1II.1IIIII,-I I 1II III II IIIIIIIIIIIII I1,IIIS.1II Il 1-.1 -'ff-I-1 :I,1:fw-- 41 :if 1.1-:411-.-11 1' I:v:I-- I 3."1?fF1,-' .-,mr-.-1-+':1r.1 1- .- . 1' ,.' ' V' ' 51.1, 1 'QI1-I -4' -lf -!- .1F-4,'F'l.'4y'r"1.f- V' -4.111 . --yr,-1-ff -. L- 1' '1!Iq,f"uyv -1,-1-Ip.1-1-- 'n1g.A.,-'1'1L '-'1 P. fI',I'. I- - is I1, I ,I .II - 1, -I I1.'I , NI 15' Wg,-I .Im I II! If. g.1III-IQ-,y I. I -I,1I.II,,I 1'-.-,.141 1If'11fII.II+f11I1I.gIjII, .II, I1 1III,.I1'.. 1I,--,- -I 1+I 5.9 I-1,,.'-III If-,,z.f. I, l1"a'L',',",s.-,Iii-1,4 Iy,1f,-A'!v' 1 Jfq-,Q 'l 7' I . f1,5II,', 11' "I-'.,-'J 13141, ,12-" .I i'."lII' '- -,'1' 4, -1',f'I- 1?',5l'f,"'11'ri 1 1I'.'n'III Ir-.',-'-1'ug'I'f' 1 I- lv 4 ',,'Ql-':-1' IIf. ',"1I.'p :YZ ',-..",.s". F1!1'QI-g.1' '4I1,ff', if fj,!U:U-'gn-'Iff-' .lfn 'Pj1fv"-ff?'f1-. f"3,5I'. 5-1Y :1.-mf. 1,1 1111,-1 fi-.afLIf'g1",,'f"Hgz".'11fwT'1'5' 5-'1"f'2-'Ig ec' ' 11 - F I1: '... ',, 'I'1'Ig,'II1I5'I N .JILL If-' ','I-I1:If53,l 'I I' I 1 IIJIJII I5II'I1I1I!"Lg:II,'IIQI., ,IA.JFlfI'fw'3: ,L ghg IALIIZQI I.3:IiI, I-III,I:I11gI 1fhnI'G,1.I1IIi,,I"'I'I,!, '.1II'I'l-IIf'I'1 1,l,,I,I'f1III.I.fp,II1I'-I- 'I'IIIpI-U IxI1I4IfI I",-I. .IIA IfIy11 .1-I' 'LI II ,In'I- -.II , -'.I , L 'VIII-1' 4' '1 IU aI' ,' 1 ,I "'..I, -.H : fIt'I1' JI 1IIsII1 1I 'A :1I1,1I11'I-."'-11IIA-f"x1.'ju" '1,I1I'1.1'1w', ,I' I'1"1,+11 ,. 1I 1, Qj' Y, I' fI'L4'II "I"411I9Q I' 1! I fl' 42-' yiijf-'f1I1'III4,,' ,,:D1."1I,Lg1-1, -5, 'fl'-.rpQ11gf' Wa 1131123 I-7 i11'i',,-IMP: 11:3 I' f.g 'gf--Ip',1'i.Q ff, f i'IQ-II'gli"1Ar.--Hfffni'f1:Ii1',I."1"Tmfvf 5 r'fLg11fIr:. .IgISg1.,11 1'1"-,1fI1fQi'. 1'.11lti1'iyW Fan J'g,i'-VV '1 i1,--1,H'N'P"3'i'i' 'nwf1w'.f'5,1'A1'f'-ww,"-2 211412 :TW :-LW-'11 if '2" - JW" , 1, - '111-w:.- af- 1411 - 1e1:1r1 1. 1,1 --q.-'1111-:,11"+- 11. 1-.9 I: rw -. 'w1.1-wv11.-- - '1 -- , 1, -12 If-T 'fW1.1-711 rw:-1:s1:' YA--fl! I 41 AI-M. l1!f41IH z1.'z1ff1'1hr1i1-1f11f1ri'4 1ATwf111:',Lg 1 :'f1 -u:',-lil. 1-1 if .11 -0, .I "3 ,Q e1-I g,1':1,I,1 .JIg.I-.I,,gI,1 !f1.13"1IjI111..1iII ,I .'z'I1II7.I,-x-.4-345517If'I ,II1 1, MIg 1,1I,-.gg ",'.311g1I1y-fI11'II:gII 11 .I 1131.1 --I If I I, I, I.,I1- I-1 11 lj-.II ,- I JZ .1-.-,,'-ft,-.gg-,,,"1',,1 115' . '11 '11' I' ' -.:. I.-'1 -.-I- 'IF' -i'1 '- 'R :1 -' 13 -' I1 f'j1-31' 'i-" 'J' -.-1'1"f-1"' f' 3-UI 1' -11" -.1 k,'ff'.tT'-' -I " 1l.'-I 11 .11 -Jw e" III :IU II EII I. II .II I III , II y,.III-If: .I..1IIfI I ,I ,I1II III, If I,1.I1I..IIII,1f.ILIIf .I.lt.1II-I, .II QIIMMI IIII- 1,l,I,I'1' I IIfII- II:1,1III 1IIII:I,III1I.II1I II. III. III,,I,1 I, IIIIIlIIII,. ,I 31IIIII IIIIII ff"'2f-1':yIg1fjjfQ-". i'.-"f11C'x1i-, Ij'gl-'9iIj"u'IL',fII gi-g..iI",Qf'5iij9?g,1,Q-,I. 1f'A'3yfII5,2'fQ'i 14-51,1 .1'J1'',f'I'j--.I-III-II'-Q1.-Nff?-5 f"I,1Qi'. ILI"Ili-13' -',w ,1I.Ij- CHI, rg iff :II I 'I1. 311, jA1I.I 4",",v:I ' fr' 'I 1 g.fl,1J ,I lf' 'gl-33131IffO.'!L,'1:L,y1f, 1 "HI I' 1,IA'fIN 'II,',' 1 If-3'-I III- I ' 1'-,II QI" ff',I- I3 .QHIIIA ,I .. 71-Q, -I. 1-".'I'I.I ,If I'V. 5' I,' 'IAM' I 'ir 4 1-', ' UII : L1.,j',' ff'-'1.:I,.'1I 'F 'aiu-:WQ".'?s'ff Yr"." f '1f'1'.f1'ff": '!""12' 1f'aI' f Pj: fi' "-"J '-I1ILr' '-'1fI1l1I1",IlI.'.'2 l,fIl' :I 24-',A"-' I 'I"1'I1'I',I1 'IH '-'M '1, l 21, 'N 2.1 rj "-'1""f ."-'aP.f1,5zl rg-" f L-'4'f9"1" u""'f1'2-'.'f "VI--'fyfi'.fp14177 wiif.-.-1-,"'P" ""1',',f11I, i'1T V1.1 . ' 1 511911 J - '11'-1f1"'1.-1ugf.w.1W 1 T111 1 A-wg-1---.'f.,..,f.1+ 1'5rr'4"f1.'1 H - 1.1 . I. ' uf-1 .115 1: 1,-',1f'f'ff-ff -.e1'1vff 1' rr-1 H ' -Wm .1 1-:I 1: 12 1 '15 A -. 'f -1 1' 1 - . at 1 Av, f1..'w-"S-.H - 1!uIr'III."',,,'1..j1,5I"VL,' Chl'-.Q 'I' I':'.- I.. IIIIYVI1111-L"g1, 1.'I -4" '1 12: "'I'jl I - ,,I' 1 'f.I'.r -'-'I-1 2 4' .3---1' --I1 -,. . . -I 'f '. .J1-,I-"I11 '1',. 1..'.. '., ,,,.4.. -1 , -4--.'1' 1-1',,',1' ,-IIf1,' ,..,1 ,H ,1'.'1-- -QQ '-1.1-fIi',..--141 II' ,'!q' ,'."'!ff'I'f5 'I 'I -. IAI5-'.Ff,'g1I1'1f1IIIiI,111"II.U. 1,-II,-'I'II -Q 'I' -1 -"I1III'I' -'f1.I1rQ'.I1 -Il':II'I11I,-1I1g!II1- 1,- ',1,. ' 'I 1f 111 gm.-,. 111.1 151 , ,I.I1 ,,R,I.-I,'51-II I1 IIIY1 -,,I.,.I,.,.,IIII-I.IIxI. IIIII,I 1, I1I4f- - M. II- -. .I,, I- 11 - -111 - 1I..,1III,r. ,,I.,I,,nI IIIIuIII,,v,.. II.,.1Ix.I1 ,- ,.II,II I ,I I 1 I. I ,,1I I. g'v1-14,1 145 --1Ijg3:I4g-I -' 11.I 'f'.,g'I-g1f'e1fI111- ,'lI31n,w 1:1 . If. A 1 - 1 .1 -f- ' 1 1. ,mf 1.-1, -1.1 1 Y '-nfv.-11'if-1f,'-,fu 1 -',"I'1',.ix12-f. I 1 1' 1'1'1 ', '-1 ' Q-.1' , :gtg I'I II II,III,I.I-:QI I I,,1.I,sI1I:I.I1IIIIIII!III I I. 1L1Ia1IIIII3,III ,III ,III.I33,II-III? II:I1II.:,I,I IIINIIIII :ITIII-IIZ1, at JQIII IIIIII 1I :.I'vII I III III II I-I1IIIIiI I-.:-5 g,'I- - .1 .-v-III1 I1.I-.- --I- 11I.1,r,,,-,.-yI1,, 1 1 - IQ 'fm .1I. I- . .I1 II I1 ,L I1 .1.AI1.--.1 'VI-I, 5II1I.I,II1I.-:iqI,f II .Ia 1Iz1'I' ,, 'III ,113 ' I-Ij.IIIf I'--I'!I'I-,I 11. . .qij 11II 5 3 ',-I . 1.1 I I- If I. I1111I IIII1 5 I 1 ,,1 'I',IIII1. "f'i' --'-'L '-'," 'WV'-". -'B .""'1'.-'-V"""' ' 1'1-.".""1f"f"1'1 ' "'1"'f"': I-"L ' " ."".A' '1-I 1 ,IIIIIIIIII I IF' I II: II IIILIYIIJ-I 'II.IjI f I1. I..II,I:rI,' II III 1 1, IJII :II III -I I'II1I,I I'I ,I'I Lf, 'I,-III I 1II :1fI',I A' 'fT"11 41-V-"I!.'1'1','Hf,f'41 QW'-'J1' 111'-U ffl -l ."1,", I' -.', 1" A Q ""'-'1:'f 'f - 1 I' , K ' . " 1- ' "I IIII, II1IIII III II I. I'IIII.II1.IIIII1IIIIIII II 1 - , III I1III 1I ,I I. IIIII 1 IIII. - I 1 1. '1'l""!:'- ".' "f'1Y'H."'-',f'1'--A'- lr". fx" 'lv "I ' ' 'Yqp' 1 .IZL 1 W ' 1 H'1f",,IIIs--I,--I'7I" II .:.."I-I',1 1" 321 fi-1,', ' 1 V' '- I '- 1 IL 1- I I ,II II.I1I-IIIIIIIIIII. I,IIII ,I I I I 1, I. -I II,I I. I I I I . II I I I- I 1 I,I1,IIIIIII II In 1 IIfIII,I1I I,' ,I I, I 1.II. I If I I I.I, rII'JI -I,Ir."I' Isw- ' I. I , '- -'I 'x"'..q"'fI' ff. 1,,'.. 'u."- 1'i ' "'r' 1 I., I ,I. I. ,II -1 I .I .- .- 1 I I.I4J-' I A,I I, '1 I 4 11 n:11 ,II,- ,II IIf 4 III. I a,,I I . ' I ' ' I I1 I - , I 'I 's, :I 'II,'I - p 1I' I II 'I,I. I-1 I,1II.I II 'I"1 I 11 I. I .II.I .I'rI I I1' .- III II , I III I I I, I . ,II.- I.1I 'I1 4 ,.I ' . . II',, 'fl-1, nI 1' .' ' ,. X-V N I 'V' .1' xl J' I 'I I , ', . I " K . 1 , .. .II . V 1 b II 1 'Ar 'Q.I,"'w:l 'N.v-:ffl " A . Xl -' ,Ny.?jy,,j , ff' '-'WZ-5 " -nf I ' '- Q '- 51214:-?'jL . " vz, '-.'f' ,-.5- 0 " rf. I'-,fx-f., -D . ii .Q9- -I ,fi ' t ' 4. 1, ' --g.,,,-' -'T ' f . ERIE PENN . 9 .39 -. ,1 x , 1 wx 'f.,-. sz' A,,, .f., 1 ,.4f,.J .i,.:l . . : '. J .' ,- , Q, , A L' A 1' "Qt 4. :...,. 2. f :yq 'L 'f, f:.,,q, 'fm ': ..f-- , 1 f ,x,,',,,,,,, -3 ff,-iff , J -1, f , ,-vr' :.jg',,. ,A , -3-,,,,,,,-1, ,. f"zf,c,fp15 A. , .fy :fiQii.Q 1-Z 1 - f ff.-,Q:,:3'-Q, Ji fi.,-fwfr," '- ',I'f-'11"f,. V 1 1 'Q 'fu 3573-"55s',21:4,,f :Hn qf.-f .-,WA - 171:-Q rw' .L-1: ew---J pf f, f,'J?5.-,f..- I I ff. W... fi'f-','.,g1fAz.fff Q A' e, gs' aw' . f1','25lf'11:-kj' -hr ,. 3.,-5?,?l j, , -.xv s., ,Q 5, VZ, ,- . ' . ,-Aw" " 1-lm? 'Vx L 4q,. Q Xa TEV. 'bw .Q-rn P- T! KAX ,NO v 5 fx I -I Q 5 Q. s I Y ,' Q . if 5? X s vm. Q 4 , 4 .4 "' 4, x.,nf .iii-. I xx ' 'o n' -. - - -3- ' ' 'uf .Exif-U-'v'1' ' A s ' ' Y. ' ' f'.'iS"',' . q " "Weil" A , 1.4 "-27" 1 459.4-1 4 x. 'My H , ,-+45 - +--, - -. 4 '. 'wg--fx, ,. . xp- ,V an 1-, Q, M n , L. V il V 'A . s ,av W Z' "' I 1 7 Y , . ""f.. - SM. , f ,A - 5' ,. g ' Q 4 - 4 Q ' if , 7 h ff ' , ' v: ' '4 QA ' ug' X - , i ,' U' I -, r' Q is . 'c..+'w.. +'f..1 Y , . , U 41 217 .ry ,,. Q., y,1,v ,,,' ' D ' X.-4. xy .4-'gc' "" my "1 . . ' 'H , , f www' - -f gn Jfm Q. V' SR . Q. 'VY g D J' , X, . , -we A., A N mly' 1 Agzff. 'W F nga, 1.f.21X .44 3 1 f '- u'i9'??'3. g 3. '3'f1:wL'7:5-'Z ,,12e15'9'?: 'Z f' 5 . ,H 3, girl pmk - ,wig if ': , -, 'ff'.-QW . ,'1r.w1wJ LU uf..- vs, .A ,. Q, YQ' 1 . , ky '.j:,w,g -hw J . ,'X'A'1. .ig 'J' , 51'.'i:'f.' , ,' " - - - --. -'. . ' lf, W' ,, 314-5' ., ' I K - . I "L , Iv ,I xl , 3 . I ' ' ' " ull W' f ' j, Jw' , ,1.,L gg QV' 'X X .1 X 1, X55-.,, V - A ' . 5 l Y' M -- , - ' - . "' V 3 N imqf'.afHS'5"T3'l.b USFNQ- W X H . 4, .,', , . Xw.a11f'f ' - , 1' . " f x N 'Q ff , -x,.Q',v,Q- ' -mr,-y 1-f. f V A ' 3'-1 Rem.-".'a., , A X-.1--I ,w,.:.w,,x,..:' - , - , , 54 ' 6 f 1 Q ,, j .V ,HX YT'-EG..-X ' I ' K-. sx A, - 1' ' ' I -4. ,Q ,f ' N - N V5fl'7'L?i"5ff Z?35',.5X'W5'5f'l' . W 'ffii Q .f-'TLC' A f. . ' 'X-A . . ' 'J' ' N. QS? X ' , ':-ff':i',ib!,pgPf SQ," 3'p,?' ' 9 ' - Q ., "if 'ffl Q ,,f'.i:'1.- - ' 1- A , ' A ' ' A , , , 1.wfL:1g,-xi.. -. 1- warg ,J , - H, ,ul . ,. Q1-if --- 4' 1 . . - Q-:Q:.Qg.,f5.g ,L -' 4'Sfaf"', I . , X ,, , 4 ig V :U " X 3qx,-QQ., f.-rgff' feiffp, '. , ,' 1'f1f.,gyV..,1w,.fv.-1-41rxr-f1.f-' ' ' 4 - 4, , K A V s, e ,. , Vg! ,, . M 11 . s,f..,.,1e,,-,,,,,,,,,,fi,A.4 ,. . , . . f. ff. ., U ,, , I -uf.. ..-,gif .. f- ,G bl, 1, -,.,qt-N5,,,!x.',,4,:. 0 . J -x le. N 'W ff ,..,,-,Q 'Dwi-,I'1s,..,y Wbgglf 1.4: iL.iifi,'?,'.'.-?Jfi'753Qfz5'1fy?' , t-40 , .QR 0. L' , 1sn..- , A424-'f ff-.:'?!Y:Lg's25,5,-fggfqf , ' q -1,-.,,3i-siSg,g:j51v'ga3f1WWL- Aww , -f - - 1 K , ' -.. -' ,,l:v-- " -. -'--.'x1.u:' '-g L' .1-4 -,. 1,.i',v.-,- -5 X54 ,1 ef H' , ,. ' f -. , - , -- . W ' H2-"e-fi-,wfiwiiif -, -2.1, A 'AJ fr: .- ' . - ., I 1 my-fiif-,, wwwfr' 1' N i:q,39a5gi?4fu'- ' f 2 I 1 , 1 V . -Je,-'sg ' ':.f.,,,'1g,-'gffu m, 3,1 -V W 'gs' ' , Q , - ' Vt, , ' f W7-I ,.'r'P5f,1LffyLsff'jQ.f.fxi A T, an jfgyqg: 'ZF X Wh, , ,I U' N .1 A 'V 6 :J . ' "1 1,-'iw'-f.f'5.",,,z-3' f5Zw '., ,iw . 0. A 5 'A'-Q 4. A . .. , ,.g..1, ,--5 ,vm 9 ,- ,1 , ,,,,..,. . . H w ',, 31,Qx,:l4' 2 -.,p.y1:f.'n,m,g3Si . -. . W - - Wm -. I ,I h -,71,' j'1h3.w!, ... g,.!.:,.L:A .31 ,. , x A YL, ,A-1 ,. , ':G.Q,1,.' ,ff5vJf??r'i,HAEwffr'fW11-'. v, ' ' -QW' .f .AW D f NP: 'f-'ff:'f','Qxiff-r.,A'1v,-17" 7449 'Uri .2-'?Ur5. ff, . , VA '5' Y - N ' - , i-11.23 Wx- 'if' A A ' 'fff ',,, wg,--- . .Y V,-, p Liu, ,z - nigh' ,. , u , , mr. V X f 41 fn. 25. M , ,, 1- 1 ' 'I 1-'..?,! , . .mx .. . I Y' ' . .ry H n ll, -- 4 4. 1 K --..,.4--...W-.. -uw'-44 Q23 ,, .. ,, .. , - wa-a,'-4 14-14,95--.13-54.2951-if 5:53:--fs.g:.-g3.gi-3iq!i344jflfsQtg,.5.,gh . , 44 . -. ' '4-r--4-'-'fff'A-'H'-..:-'14---N-TaJ'.'4.-1.4'.4-f.e4::-.--,v4Z-.-:-J1t4'4f-4'- f'--1.4-1 ik .4c4..--9 fa . H ,Au-X , , W.. 14 4.4. 4. , .4 4- ., ,g-V.-ly. -,gq4-,- My 4,.'4g4,--.', -2,3-..g,. ,- .4--.,L5-y.j5.!52f '4:f'Y,.4'X'-v.m-- -X? S'v,fJ.Y:' . 4 .--. -4:-. --.-... :44-Q-.-.4-.4-. -'. f-.f'.-.4 . ' -44'-'- -2-wx.. 4,.':-.'1- ..: fc-'3'.:447f':---.1-.--14.g?.4'.-fm- 24--4:344541!t.?4A'c1W3-i'S?'4.-i-3'-Q95? . . - ' '4' ' 442 . -4- .-.4. '.-'4.l 4'--I -4 24- " . - r.4- 1 4'44fV'-,44 - '3'.'- -..- ' " 4 M-.4411 f-."g-HY:4,-5.:4'-442 42-' F517i,fJ'Q-5:56Je'-lfxkaayaqumf'142337 ,. 44 4 . 4 4 4- .. -4, .. -, . -.,4. , '4- ,1-.4.- ,,.., -. ,1-, --,g, -, 45 ' ,. .4 1-44 .- . - '4:. 4 .f- 4 7.2 3. -'2-.43-4:-.42.-'...Q-.-Q'44Qff,4.-1-'4:g ,143-'f.41g'Fl-g".,, 'g:"'-44:y'-.-E-.4- gg2QL.':2f4''-5E.?f.ZlQ'5'.?g-'if:-1.5-f'.Za91T4y 1.4 '- - . -4 4 -4: -4' -1.2.4-'-.-'-..:.: :1.:'--1'4-3.1.44-44444.44.4-4me-14'-rf.4'fL1M:,Q-J-1: - 4-': . .454- 4- -.34 .. ' ,. - 4. 4463-E52 1'-45 -4'l'- .-','.,A'.f1",5 .,,:'i:4 ','.'4IFf-.-,Es-,-.1 .1-gg43-E4'-.f- 'g-49-:flfg','y4vE-S5'.w4-:SQ1'!'i45Fi.Q'.:k.'gsT-g--img:Q.fFzS3?i.1Q55rQgg2gGg33?,i.:-,EQ ' -1415-5 , --4 . Z... I , "4 '- " - ,.---.1 142 5- r-'- 1-31 -,E.'g:-.JI:44---:1.'.f,Ii- 4714-'5, .-4:44v'- "fi-132414.24r.-.:,i4'-.5'--'-'M-J-I142"FL4'?fi4'DP'41P'+l?E:!NLiQ:f v'-"-Q19-134.4 .- ' -r' 4.4 . '- - -4 -Jr. '4 -,-4 ..i 44- '4 -.: 4 -- ' 4 -4 Ja: r... :4-1 541- .-4.-12' fc . -.-1-1-'.i-4 -4:44:1-2-f4-1014-.-.444-4--r.-A42-'-Q54.2111-4.4:,444-.Nix-Y-54-4--k.I'.pr'-'1 . .- - . - -. , ,- . .- 14-44 ,.1 -, X- -4-L 4- . 4 -J 4 - 44 4 mf- -.-.4-il-: !-:.- --.--44-If-,.-.-.ux -4:1.4.4...e,:-Q.-.,-.-2.-4,.411-,4:SH qw-mv'-rqc::gy41----:'i?: '- ., 4 ' ' 4' ' ' 7' . 5-41 41'I'.'.' '. I'::.'. 1'J"4 4--:.'. 41'44-"'4 12-"-. '-'-.'4-q'4- ' w4".f'!--'-2'ag-ff-l:I4.44.1.P-.-9.2:f.4'.'?.4.:f'.-'-2- ' .T-'WI'-GX'-J A-.'l1J1"'.'11'F . , f 4 ' -':4'.-- .-:.-,' 44-.4.--J-.44q"4.'.-4' U4-::..:45 . ST-974.49-.uig'A44..fx-3-..-5 .-.4:,44.2.51,-Q-4f:,q4L'1f5E2..a3!.r:4'g-ia.'f34-Q4-Y-5-111 , - 4 - . .-44.4, 4.,',, , ,, .. 1.-. -4,-:...:4,--gp -, .-I 4, -W..-, ,4.-,.,r .,-.4.'- . -. -.,1 -f 4, - 4 -42, 4 4 , 4- -.-4 4, .--4. -, 4 . , -. --. -44-. . -5 -44-,--4.4. 54...4, ...-.44--.4 ----Q ,4.-,-.x4..4,4.k' 4.:.,4:. .4-515.--..--B.,.4:4NlEq:,.-515.944-5-.l3Z',95.L-his-121154244 .. . 4. 3.4.1 4 - .N 4 , 4 4. -4 4 .--,, 4, .4..g,4.-,--1 g--'.,'-4:-4.- 4 ., -1.14. k . ,.-.-.,y-gk.. -4-4-...Aw I-1-.--1.-4Q-44:--5.-3.4.:.,..ii.ug,:w.,,'pf.1:fil4g.'-N.555-. 4 -. 4 -4 - , . . 4- . .4 .' -- -- 4 4 - -4:4 4 4:5 -. 414.-.-.-.-.:4:,...,:.'Z1-..--.4-444:--.n-r.:' - 44--rm.- --. 5- --:ml -4' .4 1 11.-1-,f -4 5:5---54 .- .' ,, -.-sl .X....,E-41'-5:-1-by-..12115.-1.4ifs4:.-was-Q-ffmQQ-:SME-5:-rgai-Mi-34252154 ,'4- 44 4-444. :.t. - .QQ-2. V -jxgag z .j1.4:,-' -..,.1p4,-.-'gi ,f-S.:-'g-f:5y.G-rgf-2'4i-g.Q2.215314'qg"5s.'i-X5.-3.435543S3iQgSsT3.fg5E2EE.24I3532258123 4 ' - ' " -- , . ' .. 4 , 1.1.4 ' 44:43.-4.-4"44-'---.:4.-1'c'Ls4 .w--14414 -.-Q-:fc-:'+1:4':.4.4'-1'4.414-g4.i4',4-f-1-'irgqifmiii-1:44235529:--4-1gR2.441ug4. . .2 ' - ,- " " 4.4 -,'-jg , 4. 4 iq- vf- .-,- 4- .V-,V-...A-A---, 4- 4--4. ,-. 9,,,4... H- ..I-.E:4'm.,.--.-.4.g-,.44,4 .g - L. 1-4.7.-gi, 44:44 ,.:...-,,.--. 1,4-. 1, 41 , -4 . , N4 , . . I .A ,J .J in , .H,.,.', . .N -,....4.1y .,..,4,-...I ..,.-,I , .',,,,,5.m..4:.g.'.,-...YM is-:QAinflip-f:?j4,,5!f5:-.q:3,i?:E,,.wl3i'f55.xf71 H 4-.4' - . -. 4. 4 ' '4 ' '4X4."'.'-" 1 4'-Q' -4 - . 1:"-:i :r2,r54-1.45-.M-.g'-'-'-.,-.'.?-f'-f.-It-.:--Q'41::4.:.'--L4-'2,i21?4tN-:1.1'fR1-qeQ4-,4'ii1"--5.934 - "4-- S'.J44 -, I ' " 4..'45.' '1i'.'J ,. ' 4'xf'n, '.'.'-4?':E'j"-.'F.i''x5lf"2-.4'-Cgtz,L.-.2-',- 3-TS-4:1,: 'fvufigg 3J:f'-?f1.E'.,,i- -, . ' -. 2 - . 1 , -.4-55444344 -Q---5-55:-r'.T4 -Ei-Q:-i."-.X-Ki.-4'-.'1-4xhfiffii-FQ1'-F435-1'sQEgb3.4'iQR5EfQ?5ae! 4 . ' - .- . . 4- ' '. 5 -N - - ,. .' . ':-,- ,,1j. -I .E -,Ag 4 .-,---.4--'44 .RQ--I . , Hg.-,'g'.. 4-Pg:Ja.41g4.'.g42.4:-'-:Sn 4:.-fa.,mbT2',gg,'..yf454QT43iQAg-3...u44,.x3,g 1 'X' ' ..-.' , " ', " . ' 4.' '.3.4447".'5'- -f.-'?-4'.- -'--2-'f 21" 'A'--gag.. 1- .I-1.33414--."-5.x--' 'Q''..4Ls4.'-'-5-Q4,4P4.'.4'-"9.'ig.i.',g4.x'4"J--'15'f-142-'NNYKNRE424544212--NGNT:-'4l52f"4 4 '- - 3 - 4 4 ' . - :.- 1 Q . .. 4 I 4 '4 4.24510-'-'-f.1: '--425--.Q-.i'-g,'-if-119.45-34,1-5 5ag,11t14G:s1:,-UW4:-.45-5.545-gi44.3.25-4525?-'g'-Eq':Eq3 4 "- ' 4' -71 .'4 '1": '-2.-a44',"45f1-If-I-.'4'-.2.1-If-'-:i:':1". . ..'4-1-444:-'el'-'I'--'4-Yffffx?-4f5E.f.'1S19T-'ST-3.5.41-'FfsMESS?EQ?4STi?c1'4i4Z'fi:54ii . '- 4, ' ' ' 44 , .',,' 4 -5: ': .'5:',-1. :'44-'a- -4.-4-.af -44 .--24: cv .',.,L4...1- '- Q.-1-Q:,j4.:4f4j,.f!'fj-T,--Q1.43 -,.-3.5154-'g'r,4. 'affgnlvgy44:f-.LQ-ifi,4h,4.7.5x4-1: 4- '- ' , 4: - 41, :. .- ,..- . 1 -4.4'-'s'.f-.-.1e4:4.3- .-:,.-3-15,-5-:..f,-.g--iw-Lx:-r,'r1.:4g-.fa-41.41.-4If-4:-w-'4-4::.:4F.5z?I.+w-15-4?.492 - . .. 4. . , .,, 41 I. - . - 44.. 4 .A ,4 4-ig., .. .54 . ....4 W 44. ..,.'.f..E,-.-.3454 M ..:-.ll-4,.-E, 4:...g4- -5...-y-,-Q .,',-G-4-45.Q4,Q4a'4-J2w:q:.g-.5 :'gFh-1Q,g',h.,.:g -4 4- ' -- ' 4 -1 . 425' , - 4: '. .54-yy' g.,'4',.1y- -40.141-Q,,,-2, 4 '---1--, ,x,f:'q4,4.":,3-. ":.E.,4 Raju. .12--1. ' ' 'J--":'Qf442 'Ly 4 'Jw 12:-:r .'.r-.4-':"':'4.4.'JZ4.. -Y-'.I'."5"::f?-.4' '.4Z41'fY3K-14'-6-H-L,i...4-Q-.13.n'.13i:Jei.EI-'wif-1lG?': 4- 4-4' -. 4- -. 4+ .4 .4 I ? - . H,-'f4'.L1. 1.5 4:-'--H--1-:4-4-If-wT-.4 4.f4I42:241'f-W14.-IQ-'4:4--Y--441 "iL'45 md'-if-gf:4'S.-SVETQQ4f'?'.F-IF?-'51 - '-4 -Q' 4 - -4- ,. -g ' " - '4 -J-.1-'--: ' e --',4.4...,-,.:-4.4.'4-,,- -g -'-53.-K.--44, v-4,4 4. -. -,j--'1-44.3 .4- 14.3.3--hw-5: +3535-3-5 . 'Q '. 4 ' -.Y 'EW .r 4 " 19.4.34 flf'I.:':44'I:. .rr"Hk'--'--'.4-ff. -3 ''W''4.'-Fi.-'H'4-f4Ei4"'Tl?5'4'e?-fiff-14f'15:'4f?1ChT:3-'i4411-:li-FZ'SVERENES. I 44 . 4 , . g,- K- . . -4- 4,--, ,.-.-1..-..,.' ---5:--44,4 ,.4-.-4.-yu..-4.1.-me1:1-..4...:-1.45-5 --4.2.14.gg-.Q-as-1-5-.eXq,:,:g.--,1-54 f 4- " ' 4 .UK - -.',4 4 . 'L fl--" ' "' . ', ' .1 : -1 4'-, ,Mc .X - '..'-...Q-,f'.'.f .:, .1 ,'.1.'g'?Qj-'4'54'-'pg"- -F541JN-'-'-If.-I"4.91.'P"'EA-1"-EZ "7',"4.--FE-' , , ,. 4 . -.,.. - . 4.4: .- ' -,- - -.'.-14442-..:1.g.4, -4 .44-.4,5 54,4 .,-,--4: up gxz,-7,-4-..1L,.-1--.-P. -gg-.-.--.,-,-.Q-xxx,-4:3-4,-Ing,-xv 4- ' '4 - -- 4'4."3 - " 4'.4 44- .' ':" ' ' " 4 "C . 5' 4 ' 4' '. J "- 4 "I- I - 'V :4"41rx"'4f4'-' J-" ." -Wiz'-4'-444-4-'Q'L3.,'9.':.." ' .-J'f4wT."f--111 'Ti' pf. .- -.-,-.4 - . . . ,- - -.: - - ' . , -.. , 4. 41. -54-1-,x4 ,- ---41p.-,y,--,:--f-,-5,:.4g'- .-1-1 -yr-f, ay.--.IEi-4,17-a.g.4-54-if-9 . , . ..4' 'Q 4 4' ' ' '- '4 - 3" : ' I -4.1 I .,4 .1 -I' ij- A.-5-. s ' 'i 'b 444, 'NH-,u1'44vY.-'-r',4 111-.15'4'M5'v',-F',L1i'4Y:'i,''3'i:.':g-g':'I-A-111, . - 5 4, - . ..-I .- . ..g .- . . -4 4-3--.-, 4 .., .4 , AL . .51.n,7,41,Ark-4-3:-D..-,,'. -.3s,-44,14-tg.-,3345?-.-L..P31,,4Qt:--...gg-551.-.4 ' .ir ' - -' . ' '-Y ' . V. ' .JZ 14-' XZ'.'::" 4-'NL X 'E' '."f"" 4 3 --'-'-'Ll-:",' '-if-fi--1 C5141-4 '-'-35?"'N-54541531-' '-- 'X 1 4 -. .' ' ' ' 2" " X ' I' 444 't ' 4: ?-'V --4 'EXE-K-.45"4-Nl Q'-H '91ix'-'-'3f'-".g'.f1A.1':N?- T-"-f1:?:T""-'J "." - , .-- - . 4 . .- -- - .. - 4 .4 ... 4:. 4 . 4. 4x .. N -,..-,--..f4.,.w..,..-,.,..4-.,, . -..-----.1--..yr-4g4..,. ' 4 , 4. ' -4 4 . .4 ' .- . . . Li- :4. -44.4 44-'f"" '-"1l.'gfFl-x"2'4',' 4'-'.-ff12'f.""-N'ff-'1:"1.' ,--'QI'-rr' 4' ' ' ' .. - .K ' ,Q f. " fx 44 4' 1 -' .2 -. , 4-1 '-iw. .. fm?-.4 N- 1- '4 5 'fl'--. .-,'-14'-',,xT''THF-'47pf '2,",T"-"-jxff,-3 .4--1'.1'.W 4 44 . .4 - ' - 4 44 . -. -- -. - 4 -.. 4 '4.:r,. 4 -'4- -.4-4-.-4.-4-4.04 4-.444 ,--.,4-4-..,---?..,:-.41-.,-Oh 44: -.xf--4.-Q 1- 4 4- . - -. .- 44 -- 4- - 4 . 4-4--K g . .:- -- .,.'. -,,- 944, .4.--,rt-4'-Sig .14 , ...ff-gf,-4r'.,23.24.-'41-'-4-:ff-1--1- fir--.5-'.1.-.:,-..g.-wfaw.-541:-f.124.-.gg4 4' 4'4 .-. -. '45 -.'-4' ""fq 4 4. ,. 11.1.-.A "1-,3.4-..:..4,.4,g.g.--,5.3a':4gazlzi'--1-'.g41'u,-3,14 4: -1-14.1.4-:gy 4, uf-f,-.j. ' 4 ' 4- ' '. 4 4 -. 4' RV- ' .Y N' . 'Nix CfI.-.-'f'-iff-F"7-'--"E-53-"ir.S"lI5i'l1'53I4!4-'Y44'- - -'L - .4 . . 1' " - " ' 'Q 4 :'f'.'.1'g' gl xj-j': v 224241.q1i4I1'1Zi:'f--,'f4::55i fs'-.1451-::g::L,"..:-,QL.3--,4'-.2 . 4 14 4. -l -4 4 .4 ,y - -3:1 4.47.4-Pg,-.44 Q.-,Q -:--.s 425,-1. 45'w444.r.14'.,v--'-4-'R-" I' -.L-.Tn-:.?-:LQHT-.44-." 4 4- 44 - 4-1' 4--.1 g..,,.1-,,-. j' .4 ,4-:J 14- .5, 4315- 2-3-3:4 .- .mix 4--:--4 .. --.--4.L5,.,-44--44 44 . 4 , - , ...1."g'-41--.aj-45'-1,..f.,4.L.-re -Q.--lx.-Jimi.-.--...:.:y."-545:42-4 4 Q x , ,. - - . - 'QL gi '41 if 1' ' '-j I.:1f.'- 1:'HQ'C1'.E"'l'f.i.Sl'x31-x'.':EQ-Z-:': : . 4- .- . .: ".x'. '. '4 Z' 4 .. .4 ' '4.:Z.'f4f-fx -'N 4". '--,4-1-4. - -.N . '-'-:4-1-379121.--:' -1- '- . , 4 .4 Q. - -I . ' 4- '- .. 'A -1- - .J'. 4L-,I4-gig-gh'-25.41,-54' :i-.q.,4-.44.j:. -':,j1: L.,:55Fg-:4f.::-- --54:5-,egi-'4E'.f14f.5f-1321.-44-1 A . - ' . ' ,-' A ' 4' '. - 1 4 3-,' ,' ' 1' Cjf .".. - .U-tl: L--'41 ..-. ,wh Q- ,fu ,'.,' 5,4,'-'Q'-"-Z1-.'l' 31:31-4 'ffdT'?Q.1J"Z':'f,4'4N'4'- 1 - ' 4 4 - ' 4 -' 4 , ,- .. Q.-' 'V ' , 4 .- -f .g',.g- ,r '4,'4..'. --4 - -...'.-mfg'-3 g"-4-'.:' Q-9.-.:j.f'4,'i111.3--5."':-iii?-'.'.EC4.-Ig.: '. ' 4- . ' -1 ' ff"- .-.4 " -- 5-'f-RFS--U-4--,---If-L'i'-11.54-.1915 513-fl314g4f35f3?25Eb.' ' - - 4 4 , ' Q - -- ' , ' f. k .5..11'--5--9.4:14'4'f1-, .5...4":'i.:'71-C--ff. gf, - -' ' - '- - '. - , , - .' .- 2' ' Sf.. 'f 'If' '53-.44-YW'-S'-'I .5f,--F-5-J:'H-9 2:1--54'-"Lilf-Y--5'-FE-'e'-W , 4- . 5 N - 4 4 " ' - .X YQ-I jg:3:.'5j-'Q:,'gg35-4..',.. val-f-ggjf.-ifgg.'-.g.ji--j4--.gflflwjgQ-gjagN5fQ4 , -4 4- . - , ., - 3 4 - :,:,.- .1 4:-.4,-..--,4---g.'-:,.:4-1--Q--..4 '4 - 4- ' ' I -. ----.1-.1--4-9.-,-.r41 .4:4'4g-..3,-, 1.-13.41-:.2:-' 314.1-I-11 -1,44 5524- ' X ' 'J g 441-..J 5911- '1"- . 41-"41-iji..'Q-f:""f--ir!".Q-',-.GLSil1"f7f'1if-.-Q1-.4 ' 4 .j 44, 4 4. 42, 'z,4.443i, .:'1'i ,.-EQ4.-44 . 3.1-qi-:14's'?"::f1' wifi Q'--.41-QLQQ-., ' .-- 4' 5'-4m JP-N'-.4 41. .fixi .1-4141:-'f.-1 3111 -.'f.f',-Q .4-4-44'-in ' -E.5':'I'-5's' " ' 13 24434-T:1 ..:? 3-Z'-41f4l4'lS': . 51'-A?6El"55'57'T' . f gg ' w1..j,- .- ,4 ,Q-' '...g-g':4,Nf,.q'5.Q1.:3- .3 - QF-1-f.',--4,44.' .4 - . 2:14. 4 -1' , 'g"'v-f- Siglgj-i12,1lE5Q:?j ' ' T- '4 , . 'jk . 5. F 4 s-L1-is .2 .'4-4-,1-'53'Li .5 . -5- X- I4 H-I-V sf, 4- 'Q MN j ?j.'1,x4s-1, :5-5--..-k5.,.,- :. Zi., 4 ,452 -' 4 ' 1 3 4 - -4 -' ' -44: , -41 4. .. gf-.4'-4--'-.2:4-y.z-- . .,-, t-A, -4 - -. , -' ,I 4 ' .4 - . . -arm?--. .A ' ':'-':--3-1 --'. 4 4 - -- '. ' .- - . 4 4' . I--'5:-- X.rv':1U1I 4 , 1 4, ., c,-i 3. '- pq.. ::. '4'-PFI" '4-.-1'E:'-- - 5-'14-'i.-544 -ri? 4 4- xr- , , fx v-gay N'-s ----' - Y:--.5 ,---4 u 4-'viii 4 21' Tg. ' , I Q. F l E.3.,:E!..!LTAJS,1.k V-f:1..A,3j. , -E i - .Q A-L.3..:. .V , Y. V. M.: 4 "P 1'-' 4' 'I 4 --,-4-v 1 -, - :gf V-..4 - : zivggr,-143-Q--1 ' ' -4 . -,.g.,4. ...,. .Q-. .. lf'7'i'f'- C"-:,-,"Q4.." .- , 7 .,' -- 4: N ""f1TQ55' . . -4 '. ' T" . , W , -I 'e.- .- -V Z ' '. . r" VJ If '-, " I - . - 4 V ,- .. ,. .t, if .4 - 4 ' ' x .., M - -., K-' 4 -4' 1. I , . 'Q 1 .. . A., - ' . .L f.. 4 - 1' - . f- -- - .w ,iff 4' 1, ..'.- 4,-, .- V ,-A441-C.. 4 ' 4-.4--.SYIVCS ef 24 -- 4' 1 4' H.. 4. ..,54.i714969-by-Daly vMl F.. I . ' 5 A11: Rights Resefw- -Z, -, . .. -31 . 4- '- " 1-m1ss10l1fg'I 4 '-xii ' ' ' .4 g.- f, j4.'-"4-+25 4,.'.- -, .. -- --4'4 - 4 5' ' ' "'j'f.,.'4-'f3J'- If '4 '. . 4 '. f',- 'J' fI ff' . .. . 14g.4f,4f,z-44,,' ,, .4 ,,-. .3-., 4: . 4- .- - 5 g.. -:-,,--. 4 --,., - . -, , . . . -4 1 , .1.',L.aig'f4' --in '..'. 4 ,. '43 . - '- '--1..5 --4141-1-.14 . 4 ' I 4,'.- -1- -. ' 4,, ,.,4.-4-'rgfg'-l,J5 . - 1 P44-42" ' 41 ' 'nz '4 i-f'4f-V14 . Y I4-, .4 - A Q -14 1 -. .N :?4,jL:-.355-xg , '-. ' - 4 Q. ,-, ','., ' 544525, -7.455 444 4 J ' -.-L,'- M' 4' -,',-.f'-7444440141 ,1 4- ' '. 'gf 'ff ,444-.4-,,4:.5,j,4! .wif-3 'lI7'.'...f ' 'v . " - AQ .Q .-,- , x . . 1 ' . ' . V 1, "'- ' - Q' .Lf .Q...-...-. ' 1. -+-pw: 1' - , V .. ,, '15 -5 914,50 -, "QL :1f,'f", ' - - -' 4 . - ' 2' f. 4 '14 ' T " "M", ?,.",.,." 'f-3-Sf.ff,3"f?'-1''L'3:LZ'5Ei1'?'4Hff95EZ:"'S3-?""""Sf" ' - :.i-' :..Jf'L,'l'i',g-'LQ -' eff-1' ,, 5,' ..q- ,fr - x ' ,, ,'yay.-f'11'Af'1313,Q"f-,-':y.I'SQ'14--ff,"iff'i!'la.,.J H-' -L ,L ,,...:H'9'-"'-"- 'X' ' . . .. V' "5f:"' Tl- ' 7 - 1 f11'k?5f1'.L"'i-. B 'Q 'GER' xf?i1J", f'ff'f3.'1"415"'Y"?.f""f"""ff""""-1" VW "1 "" " 1" -' ' "T: "" ' ' " , -. 1-Y3-W!'I:f1'?'5l' f'-ri'-YLQQ5? 'l '2"vvE'i'73,"5"Ey 5172?-X-'fT'ii " - 1- ,V ' ' . 'Y ' A ' ' . .- ',-YTNFQM Q-'., ' X 'f',:.""'J-11.1-f.ff'.,.. - ' 1 ' ' ,1- v- ST' -:' ' . sf' A-4 A' ' "af L 112- "-'w ik' f '- V .' ' ' ,ff--1.' f".'i'-' '-ax. -Qw W' ""PH'-"UV -. ,. . " " - NWQ' , ,.. 591. . . , ' ' ' ' ' A , V -' dwA"A""' . " "" 'M-l'-H f' " ,, W QQ 9 l 1'-j.y145J., 1 L kill.: gd' 1 H -V v., "1--f ,.,,.., ' M ' f" ' - ' "Lf .. V : ' .,1 3-ny f " H'?L"'w53i?w-. wr -- ' ' M Q '.f j U, 4 ' v , :. 1-:HJ J - N K an n ' C318 nf' ,1,v..vF..q,y' ,.., , 4 Ax., ,-1 ip' ,Lx c , qu ' 1, iff, - wr-vi-'k'V:ff!!1iff4.:.f 'm m sf? 1 , Qs::'4.iiv .AA1v5f.A-Q-,xii-mfzga. A . Y 4 , Vt O, ,N I, r .H , . " V .' g- 1 , , ' ' . , ,. . '. . 'ig-, X 1. ' A' " TI I Mb" . 1 .' L' ' . ' ' 'K W ' -i X 1 i xv' -" -1. Q - 4' . ,' 5 . , 4 , .' ,A , , I ,,, , . . , -N l A f'j' .1 ' Lfll .f Q K.,-1. 1.7 ' f, r, I ".' ' - ' . A A - ' fu Ru-, fre, ,Ile-v N 43" , - r- - , 'f .I . - sl- - jr-. ' 'I ' i ',,r 1. , K ,f".': ff. . 'k' ' a. , 2 1, Q' I ., ,....H , . U1 li." 0 R 3 y Q,-H Ma.. , . 4 ' ' p l 4 ' - , I K . . . ,l -- 4 . Mn ,fu W, dvi.. w ' -7, . .b .ct " vu - '- . '14, f .. -J, . . , - qt? F ..",, , . . . '11 1 in I- 4 ...si 2 ' ,4 , , f at - -. 1 M' '3 V111 3 .4 0 ' 0.1, - P . .4 5 I f Q. , ' ' . ig 'h AJ-ld-I' -QW-' 'Ig .,".',,J , fm I - .. ,IIXX .9 I X' ' I- , X ,.X s A X H-N -.If5E,i"E,IX.f1t . I I I .-.I 5:-.XII :III 'Jilin .X MQ- X. -X. -.X . , X- I ,- fx 1 x Y 6-v ' ' 4 5 f1.!'15.-1 - X fc?Xw53Wg'Qf?331E9v'5 1' "Ii'.-' ' - - -X X 3- Ulfslh-.'i"Xi' '- - ' 5' 1.X A x we wwf- ' -,X ' .- '- L X.XbKf" ' X , , - -IX fs,-'.'XIX,pX.-X ,X -31,-I -X' :.Xg--- XX-.f ',-',x':e..s.Xx-'x-X ' ',I'g ' -' . - I II.II '.. IX '.-'X .-A - I- --IXXQ k-5,.!-.I-s.,YX-.X.- :I'I--I..-.XI-I-X-Li, --:xg--Luxe,-f-57553, .X 'J . Su. . II3., I- IXXIX I-- ?:--XQXXI g,.Xx .I.IXII, II.,-II... p'.-52- XsI,I..'- ' -X . .I g.. ' i-z . .X::- .---X uf--X.: :f3X'-nf'-' XXXL' - ."' , JL" . ' X- 5231-fi-55'Xm3'E:'9:.,K"'Y'-H31 i?'.'.ir-liz-71--255' YY71'-fh '. 1 ' X X . . X-'X1,'.: I-'I9.5.-'Xjf-1.X-.5'?':-255.,ft-I--?X,--wig-'XIXXiagiavlf-3 ith' ' -1--y-I ' - ' " 'X '-':"w'X:X,.-:.i':'X-L -.--::v.1'-'X'--4'-X: :..-.X"'X--" AXXQ'..-.-,f'1-s- I-1 r -I., '-1: -. X I - X X,-I, XT '- "I II. J - .I -..I.II5Ig.X-rX--.X-inXX:,:X :g.ZXXXX.-,XX1-'g'-',I.'.w':.:?af: .!,':X -I ,,-.' .X,'- ,X- ir 'P X I XX. I. X." .-LQX--'-J.-,-.sp'5--.-.I-X.-f--?X:,--I--gl.--Ig-z,.r5,:,5.II:,mx..-I.,I, 3, X X- ,.'-AX,-X 1 I I. , - X ,..IXX'.I-IJ. ,-IX.X I. 'I-,X'Q,.I-Tux.-IX-.X'.fg:.gI-'.g,Ix,-1:3-'.. '-"g', '1'.XzXI-Iz.,I - fi , I.: -5-Q' X '. -- I '- ,Q .I -:-.. 'X-.I.'---.5 I--.':.X-'X---. -. I:XX :IX:,I,.-5 I4. X5 ,Ir a, ' -3 . QI. I. X 'X,- L Xn- -' -:'.i-'Q--I7-': .LE :'Eff'-J D-2."s 5.52-3.--,rfX-X-'?X",VtfG:f--:FQ15-.z5.!Xb'W1?'1i5.Xf-,iN-iff,-51-USPS-S X .X ' I X": ,-9-WX.-. 'i-'CY HX'VX'':'XI.'f-1:22-1:59. f"ffn'f.l"-L"1:,f! "-F5-F:"-51"-'T'Q-.S--Y1" X F7-al'-::NXl1'1'f.E -f X - ' ' X--".' ' "'i'1' I, - LX- X: . ".'X-X.'. - 'ns -'.1-'f",-I".'fI 51-51 'QX1fI',-l1!1Y'.:n 'fX1'.e,'2Y!fLFX!-Zi"':T.1"3Qf.fXiNI112,:-3-:J,'f5?:'-P'-.1vg23?55fl-.PQ ' -' ',X. ' -X-"F :fX I I. I-X.Il-,g--.-X-'-X--5-5E-'X-:.X-g.i,--,'-.X-rw-,1', -r1"I'f'91'R''C'g2ff-E159422793fiikffx-uj17PPX'Pf . ,. - -. . XXX .X X.X . -A X -X I x-I.IX - ,, - ,X -. X ...I---,.I-xl... .K ,Xwe -..-X., 1.-.....w ' X - II XI.II5 I, I- ..X 'X ..-,-XI. -I.I-IIX' X -I XXI-X ,--I Im.-II-I.',g.1XI-I: f. I- J-I:I,I.,:.INXI1ra.--'QQZQZ-1X',XjgXXXXL .55 ' : ' '- .- r-'X. 'f - fff' P-'fs -11'--X-'ff X ff'-1' if-1:--"f:' X- s:-..--'1 1: ,I . -' . I- I, X -I -I-I ..: '-uf'-.. -'-1-J - --X- ve: rg-.-I'-.'-ImX'.X.f7XQIE.3P-lil:-F!rj5'X".-'X 4'-XQ:.4:4-THTJSFQRFQIQJQ54-'-Qlflfiq ,I I,II I.XI I I.. II I I, III II . II .I I II.II I I X rl--,I 3:0'fX:fz-I:i'f.'.X.-5-Jig-Xp-1x,IXgI'Sv.-.3g,w3,:155:', ,X-11,1...I .3 I ' X" .-I..'I-vI,IkIXII. ,. -,I ..I.X.-5-:'X .f.I,II1-,1354-'Ig-:xii,-.XXI-,X,I.'-XI IX'6Xg:-.2I-I..- Ixwyji.S..:'5F:Q'QQI'f::'g-.ff4mS5:y:ZiQ11 .- -' - ' ' " ' X . - Riu ".:l"4-'7-'fX3X- 'EX'-Ef'Zff'.X4' F-X-'12 -'??:.3.i"1-iEZ'w':f-i'5X.Wi-2937i'Ef'iEi'5 ' " ' ' ' -'If-,'-1f4""jEX'g:faq:-Q'-:-iQf:I9-2".1ihTli?--'gf'iA:Q-5'!Q:5v5?:'Gi'Q:?Q!Ef?Ii?Q'x:aX -X .' X 125. X 24-F-.'1:Xx'.Xf:'X4'-:1-':''1-f-'X--fqX-f.--X"-'fX?1..--XX'5X-'E-'-'5-XH-vi:--5-PX-GrEE?11s'?:A-N-I-Inif X -X - -- 1 :.X-X , -r..X-X- :W-X.-. X,:--x- Xw,-1-.-.VX-X:-X.1 --M- X .X - " ,- ' 1- -X-'I-X'--f --Iv"-'f - gr. ,., -XXf- -5-.-.-f-' --I-I-:X ',1':-X ,M-wg--1:-:SX1 '-'-'c.,Qqglfgffgggf:.f?t.i4f?,'l-H xl . , -X -Qui I -I-: - QV.,-gl' . -':?I'f'-1'--f--'I 'X'.'.-1fJ Y.:..-TX--' .'-'i.Xf:X'XX.5Xrqf1 1 :Lair-115-1-xx-gg451'g . . I I I I, I II ,I .. ,.. I.I.I,I., .. ..I.. ,I,I.I,I.I,-.Iyf,XXI,.I.1I..fX,,I.,XX 4 .II . .. - .. ' .- I- XI-IX ,..-XI-I... .XI:.X'1"r :--Ta-. -.y.,UXX... :-...Ig-g..,.3IIgIIWHQI. " -' X ' ' X 1:-1. . ' ' .. 5.X.5.-Ir.-',.I,-ag-'Jrcflfr.-25. mimi . 1 - -' K. X' .X..----1,-Z.-'Ez-Z-.PX'..-2'.fX.1:Q,X.:-xvX'-ifvb-HS-XQ:F,,sf:XX'4-IS-:A X -. ,X ' X 1 II1- '.'-'MX-I'I::,-. -X.'-IX:-s9.X'If1i.,'-I-,.11--rn2X-.X.,:g:IiX1gX'--.QI-.QEQ5X.-,:.,-A.fqvsf-' - . 1. X., ,- .-X -'-1. . X- : I-X -I-.X,.,I I,gX:g., ---I-,.1--.L-5-1-:-X -Q. --s c 1' - 1- - 5' X - 'Ir :--'. -5. 1. X--f'X-'rs .X S! -S:-X'g'-Xi.-fry.5S.aws-13.5.3-:-. ' -. . I .- I:',II. ..- .' :IX X.. -I' ---,U . .-.--: '-,I ',f 2' :I ,1.g.,j.I'.,XX-XIII .za 'Ie.II'.:g.:-XX-I :-Sv .X XI3,-:II ' ' I -..X. . . ' ' X I. .X-I I--- -X 333----X---.j..:g..",p .,-. L- 3-W--'Xfw ::- -. :...'f:'r -.-I':,-X'-L-.su-4.S5.Q:.-.P5:XsXv,',-,Xall ' X, ' .- -' I-.'X'IIXX 1-X.XIx",'-If.: I -:-I-N--'.XX:IXI'X.-.'.Iq1I.I.Ipaq-1.X"l:rI3.,HZ'.'-1'.f-II'-1131.-TXLIL--'-I1'Xl'21.w'f3iyiff"-x':'s, " X -" X" 'fix' " X' 'T'.f- '-5'1'-if - 'Lf' "fR4Sf':-:f"'NNTI'.'lf:fS'55-'igiiis-Li-":'r1f35X'43.-"lf-'4-X X' '-'. Ifzy.-,.... ' x.I-,-Xkffg '. E:-'I 5.5. IX. qi,-:.g-5:-5,454.23 --p..XI--,.,3.-.:.:-surf-14 - I .'Z--"X I..I.1IXI-:',ga-III.:-I--U,-.I I1'QIff-f31.LyI-fIs.I'fag?,X'g,-:xjigfq.j'g,IIi:,,1fIX.ilaf-gggig- X1- -- - -.X -"c:uX--- ,-X IA,.QI-r--IX--rs-'--1-1-fi-XG..-XXQII-,.. X3-Q-.--X31-uIX:.-g,:I-III, . . . , 1 :ii X -' . - -- Irs.-QTQFX-.--fa-Iir-':'.i-Z'--131-.TFNi:t'ibm'-i?'X'-'rzizirt'-X.-5 X , , I. I I , . --, X'-SX. -:-- - . -5 :-X .' wi--Xa-.,.--.1-1 --rq'-.-1.:':-X-XX..I-.-5-.-.-g,.X+.:.--9L--3-,rx - I - I I-X . .III.I.I: --If 9-X -.IXX..I,,-f gf I . .X I .-,:. IXg-1-IQI.-:I-I.-X-.I -IXI,1- ,.-X.I-123.1ITIII..-q..Q-.,IX5-1.XA ' ' ' . '. ., .. I ' - I - - - 1 -"C " --of-fel.-.-QIn-1-If:.g-,I'.IS.1-F5559:EN-XXEIEI-:Eat-.g.:Y.i - . - ' "' ' , -' 'Xf -W' .- Xf- ' X I -' -: ' 'X' -'1i- T-.:.'-'- ' .r: 2 .qff..-.:-2"lX-i"fJ!275!1l'-X wfrfiuc-X': - . - . - ' , 1 II X I -1 - - ., . vt.. . fa -.1 - ' . Q.'.--'..x5.-..-I-.9--X. TI. '-' '.': -In' i-,,?E-'.-w'1.IfIX!1- L11-'..I - ' 1 X ' ' -. 'X , 'X '.? ' .1 . -. ', ,'l X4 gf':- -fx' G 5.-fi '-T. H-Xrbff-,' -'-If:3f:fX.vI-'ff-II 2,2-H55 'X T1-'5'T.'5-:J-'Z-' -Q-'ZW - X A . - X . ' - I'f, 1 X3 . X.X .:' .-'.--ww -:Xi-'fg,-1-If'-w,.XI .':I:XIII 1"--.LTSIX:IjIf'.Ek1f'Q7f1?.3TfX''fY'E3I IX ' . I XX X . I "I.--- -'.:1.---Iii-Is-f"II .X I .':1-g'r-'rv-I32221-.Q--:':rIs'-'.-,gm - I I I - II -X .- I X SI- I I .II - - ' 4 .- I-1 ,I , IX --f-.I..Xgg.g--gg..-I-IXag,-M:-.G,.:-I - , -X Q - . . .- I gX...- -- X I-,,i,.II.f:j3ii: IQIXXII -- ' I C:f,,1-13. ' -il-:Nr 1. 111- L-.11-lejlhzgi-Lg,FQQQFE .- ,I-IX, 3 . X I.. X ' .I I5-.-.I-- 1 I:,3"X-I-X-.-ggi -' ' X - 1' - I XX .,q:XII'. --.LQ ,,,:. XZ.:-.--. X.-1-IX'-crg.y.,.:-.-.1 . X ' . -.' '1 ' '.' -."--' U-. - :..- 4.2X'-'J ""k"" "1-'-'.. 'r-X M' . ' - X-wi.. X l .2 ZZ' ' "Qu :-:'1-1-3-.'.-". -1 I ' I I . 'XI I .II I "- X' I' - AIS. " 3 f"i1'X:., IX'5,':.TI,.51'T ' ' ' - . 3 - X , -' ' " - I X '- ..' ' ' w ' -.- . --X-X'.s im- .gfkis P-" .rf-1-I j'J'H,'X-"Tm--1 -"-"- V? ' ' ' I , ,I ' ' I 'I II ' , -I 4" .L '-X .. -I XI'.r-.',11IFX,-I-,r,QE 'q.--f- L-gI1 ' , ' - I ' - ' ' . - 'Y.Ig - '- . .f.cX.X IC',-'IF :-' . 'Z'Qxli','-.Ri-'w ,. IF:".':'fis'EfXg:'g":-.-2..X:"'. ' -' - ' . ' l ' I ' - . ' ' "F".V'.5 ' ff? Ji- X'-- 'iiiilll-Q'5'X'3:'-,'M.':':I1f'::f 4 I - I I I I - - ' III X: - X' ' 3- X " 'IX :J A 5gI ,1-I,I ' :,:.I,.:--I:,5f-.g:.I-X,.:: -sg . X ' . I II- ' - 5 X . - ' .,'- - X K -I 'J , ' ' .I "X - .I .' 1. :1 131- --5,.s'g.'X -IIN-1. ,x.i5:---- . ' - ' ' ' - -. X ' - 1 X' - ' -- A ' ' - S' -if X '""f'I.IIfx"fi-:,.ffffif-'..P.-Q?-if.XIf-QI-' ' ' '. '1 5-INI -'HQQ-IZ 1.15, .I-rfzkzw' 1 :,XIIs I I X. K I X: 'X I. X:.I:3-: . '.'-1 X 'ei-"'1'Qf-1' ' 3" ' 1:-Ei' X X .'--'.-- , :-3-X-wg'-.L-gI X 5:55. 'QI' FZ3I31i2'?'y.?lI-'ifflg '1ffI K --vi I E- "."T',' .I Xu--Tx T s '. .7..x. - -. I -.:.--.ysfx X -.IX' .2 . I-.-III , .-x---.-- ' .X. X N .-X -. .Q .X ' II--I .- 1 .- X . 3. - . - -- --- -N .,I.g .- ,. I. . XS.. . '.Q .IGM-II, F.: :X-X 2 ' rv. '- 'J fn ., .I . I X. , . . - .I.X ,A I, I-I.: "-7: - 1.4-.M - .. .- I Ig., f.-: II I.: ..., I " X -.".15-3-"4-::s1.?X ., -,X .:I:,- -- I- -,:I.:.I,. ' f':.. :' 1--US: " 2. I. sz." .e-11 112- LH -I'C'721X1 I. I, ,XI X XIII I . x ' ':'-J.-52.:'.1,:r:-, ,.. . , ,.I..xI X X '-X..-:.-,. .v 'Q X- 55:2-.-.: Iji-.:t.I'-. 3-. ' Kc-I.q, ,.I: THINGS T0 G0 T X IF YO U'R.E I G01 G A . I . I . . .f ,II LI I 1 1 I .. I '- 'Z . X- .f5.f.1i-157 'ff X. . 1.-.Sy'1vemf..Sfewarr-..- ' ' ' If ' it? 'nf' -All-GlRi'BhtS.fRBSS2fYe.df -'Fir521.5-'LQZ.3',f ' ' G - ' 1'-Gft.-f-:5?J'f'. 1?,1:USed.By.BetmisSi0'hAf'I-X '15?f.3i2-3 ' ' X.'f'Xf.'V5uX6'.f7-',""'71 fi-1 .il'I"'f 'Xf,'7:IQ.XQf' XJ" I-'.7-CAi'b', ' X - ' -2 I fi-, X311 . .C.'I',ff':f.:1f'-' I .- X II.II ,.IXIX, -I--H I-4IIXIIIl3g.wfg I I f II I . ' .. zz X - I ,- I I I Xl-QX-.I. L- 5'-II-if I II XEIIIII II-..IIII1.X I IIIiIIIXI - XII. X ' ' -.X.iff1'-Q f ' ' Xzfvf-5'f"'1'-".'fff:'.f-3 '4iP:'f512-'fi' -fl. . 2, X. .- -'z'-'JA-LX--X. - X i"'1"X 3'1'.'f.-"-X:z.-1125452 II 4' Xl 1 ' .1 N! ' 4..",'f:"'.E'5'f1'!:T-X3 -Rx'-"f!f":?'f5'f-is , I . -I I X . .-. - zIsX,'. X-X-'aw ww- l -4 4'1r: " ' ' ' V' . ,W "' '2 1-'a1,1f'. f,"'-'f-,--,rLf?5-f"'f: e ' 1: f'.'i've 3 ff-zu-' QFCPL 23'-,!jCif:'nfSL' - ' 75' ' "f1'5.'3f.""1'4.S"1' -'C.g'.?-ff g Aff-Z,I-,"'f',jf'.,l-"'::': Q... .. Y-' 1 1 f 5 5- iqggqfgxpjh -M A 5' 5.h,',.f,,a 3,031-.. 3-I i..,u11,g.:ig ,,-,71:.r,Az fm.: , "f ,-is-.Y 'ant ', '. 5- ' - f:1,rf':f'i:,! "F'If:5:f:-'.,Yf-:-'-5'-'-HQ,-1'f,f 'I-".'! '- -' 5 ,--'ev' :-.ff:"'nj'1 Qu" 3 v?'S'1Fff'i'1'.f1",f nm?" fit ,-.':':'f:.' inf, ff -f-,'.'.w,',f..!-.ff 1 Avi, r..,...'q. ,..., x g 'I.rf'-M-1-.f .. . , ,f .. - 'tid'-ff:.:.-1'-wr.,-kghlki, ,gf , .,- '1m5f','5- ffwq...-.',,,'.,1q p . .- I -- 4 . ff n-,Eff 1.-3-3-f-43.11. , .sg 4 1 4, -11 -,, GQ ., ..'.' 3-.A:a11..:.:.,.a. 3 1-1.-1 .-i ? "riffs 1 'L-gg1','f. I -.fff if -54' ,' -. A . 'Q .1 f. 3 .5 ":"i-uI.jf-311Q1' P3q',y:',1'h534!,6'ff:g.:'5f.".f-515 5125-r-jy,a1..,Z.f 5 W 'QW'-?if2a?5?is'2i':214i'i'?aaffv7ff:?:"2j.-.-awQ:.a:a.f',"-.Jwrn:wa, if-"1 . 1 iii -f' wif' -wr,-4--15? rfzphiff-Lfzif :.-,a:. -1 -. x f . ,yfyygffai-..,-".v fx rsjvgfqbfgf-fir-.11!gJ'f.f'45:L:1::'zu- ,, K, ,. , . :ii-C-.3',:"L7' Agl:?" 4vf: 'rr'-:!:f-a-' 4 'lf-1 - ' 1 -im -My ruff ff.--1 :if-'-'ffm-.Y 4-Q.,--fm : .-K .. .. r , -1 1 ,, f,4w,,,- ug: .-1, ,w---'-fz!.:- f,.ir?.11-WF-n-11:1..ff-I-.f'-1.l":-11.-': v l":11'V '. - . dpi. -Mc.:-,3'1t'f:':f ..-9.4. ,- ,lf ,.E..-wmv-. . ..--,. ' - 1 ' 1 .E - . , -115.51 1.3f:..p..1, H Jzfrff--,f1g,1,'p 5,--,,1.',:,-,',.f' ,U fn 'wer-5:ff4':wA533f22f-'gf:,fxi.a'.'.vrgf-2:-15:25:2:,'r'.'e- K. . -f-ts. r: -fi' ,fini 5'ZZ:15?5-,,i,,4iZ'1Lg.f::fZ?3k,1fgfgitflkgj -vAig'.'J-1 Qs" L 1.-1511 'f Ei .-: A 'Hg :fs 5lv..:.4!f'c-Adf-5.1"f?.rfp.-f',a'iFfi-ZffjflllmZQgi'.iff?:'3gx-'fab "ij-'f ff- 1.5, .' I ,' Y 1.12.5 ,ffl ' A .- - .'-14411 'f'f'.'f,,--.U gg. ,hifi Qu Y- .!?'.':- 7. J: . - -' ' A .,.:,', :-Gi? ff-3 5 .f4?'.f:v.1:'T:, 'P': -:1'.'f-'-52 1' " , :aff 'ff'-,-'Zi" " - -if "- ff- ., . , . . f 'ff . '-21"?f:-1"1g2A,1,'5!7::5Ji'4f'.:.-g'534'7'1 'Eg-1-?,,51Y""":--1'. 311.1 r 'Lv 'f'g'1'. :. .5 V 559-377. -.5':aZH11gT.ujyL'.:jlj6Qj'g!ff25,7:f-pri' 1',1'3',"-4 -' ' "' " ' ' '1- 4 . . :e2:Q:Bf2,c,1,...v'.::,-p,,- 425.-15,-f.gi.V.-.' fi, , . .L-, ' ,. . . vfgavgeraa1gQf,.:-,.f1fef.32-.pie-1.15. ,irff - ' g" -' " v- ' . h 255115.-115.1 .- agp.-f,.,'.,,zfyg?,QA-. K-,vi - - -,'g.', av f ,. , 2- 11 + 1.:- Mb- ,, 7'..:.'.1 ug," - ,, lf--: A- 'V 9022.5:ZQQZ...ff-?,?7jT,'fj:+f'i1f,f7:'.'.M-'-ffl'.1'- '- .' ' .E' '-' 2 ' ., 1, A L- .... -,--74:51-c-,: Lf, ,fp ',.1,.e .. V. I E'f?l?gll2F:3,l:'f'fJ1351-.14-f '.H71,:3g.1,?-ff:f.1 'f.,s,L-if-5 f,,. A - .zg:55ff,:,. :Vg,if:9,.gg,-f:'1'3--9-'11'c.',,..a,i -, . '- '-pu 5 5. : .-fy.-'fl ,-'1?,',,'v.'-, .1 wif,-gw ' fc5vJ1ff:f'25ff 315171 if 2, 7rW17?: . ' 85531, 12215133 2.55215 js- :L 'ffm 'ny-f 1 ., ' -.-":'f1?:' 2 f:-,ff -T.-3 . Q--f.-'. .'.',-,1.,'.-:':T'g'k' . g:f1gT,jy:1:'Z'1.53. ,j,13g4,3fp:'I.g1:yn - .gJ'A-' U - , ?23:55,5f?3Qviiiffff-F.V.7j'ff'3f-1 'V '?1.Cffli73 .. J avr , il 1 ffl ""f':'f ' - ?f?,.:f4iVf1'fzi4f''f:3fi1:?'y'.3:f".-2 :'Mf'i3f'.'1I'f" ,- f " f' ' 'rljfgqggg 1' ff' QED: ?f'1j:'gr'- f. l'1:.f - ,f 'nj ' 'f f 4:2 -1,125 ' fx,12'lf,1'." 37,1 ,".'-y','.j1 " Y ff?-'y -12. 1- 1- ' ' , .'r-'.- .1 ".,. "."" -. ' '. " "- r. 1,,,- ,Az ,,f,5. ,.f,f,,, .r-:,.. ,,,., W. '-'-'.ff-tiyag :-- 1 1,-J ,214-Y,-.'.'.1: M ' 1,-iTyf1i:?,5ffZ5 1 :.- 2 ff., A 2- 41 Ai-er. , ' -1 21 . 5,4 f,',f.f: , :raf:,.Q4 ,QI , ' , 'H-g.j,,',fgi "S ,123 '5515,'.4'1".':ev'.ff , - ff - W 1 -- rar. V 1 .- .,4gi' 1- - ,,',,,'., : ,-.,g-'ff .AW ,w V .F ' J,-y,Tj5"":. , ",,V, L1 ,- . ..,f,,.., -, , - 'T' L 431- .iff -. ' --I '-ya, I ,ff J .. f ,ff ,'.. fu, - , - -V-,. ,. r "J ,215 ., '- . f,.. " , ' -' ' .' MQ. . .!.. . I fy if sw A. . 4. .,' X 3 V - al, ,. N- 1 .ul .' v x ,:. I. -,Q -' X. ., . . . . . L' Q1--pg ,..x':..x nu, I . . ,- -,. N.-.gif x . x ' . , ..'.' ' 'g ,'1'.' ,A . W, My-.-. , ..,,... , . w --.f..'-f..'-s,- . '- .,'-- fn-"4 ': -sg-Es.. .' -' '. 1 " ' 5:-:lf , 2 j' img. , ng ' I' '.':-.L"".:-,'-',.-,. 7.311 ji-:'7'jv,..' I Q 1,.'-.3131-:,. ev. . .. . N X :.f,x.,,.. ..: - 1,'.'uK..'.f..A-H I - ,: ' ' " , . -ff. .. . . ... . . . , '1X"'.L.: 'L v'.': 'Z ' A 'XA Z. v ' .l :xi-55 11521 :I ,,g'.,,: - , ' 3 4 4 K wh, AJ-".'...1 , , . f 1. . -v,.1'.7--.,',-.153-. -..":: ' '. v ' fm. -.v -N. -. .': . .-Y qi . w. ,,g.,.,g g.. ---'.- -' .,-. A 11,3 :,.' . ,v-4 .if ' . ' ., ' .-I-Qf ,-,'.?iz5r::34.fQL.w:.4.'Q11flu. .1 . ,. v ' - ' "W, ." ' ' w- . '- ." ..-':-Qyfg:,sv- gf,5fff,gg-,-aQ.,J.:,, ,f , , in , . , I .1 X 1 -., ., 4 ,., ., . A ,Z -,' 'I-1-'QRS?i.2e'i5i-.':f.f-1-.3 ' ai u 3 X if Af ' ' , 1 .1 - . - 1. 1' . - 1 -1 2-2 .-II-1.1I1 1I -':1'.-1-'11:':e'3a.1I.'1a11.3 1.-I-1:-14214-.1.11-21.-"2-.1-,'f-1 1.41 1,1 . . - - 1 1 1 .I 11' I '1n 'f.I I1.-14: Q-fI'.f.1l5'Ij1'121,415-""-.111 .I7- fi.-ff 1"l"1'-Q 5,.ig5117:2I....gI1Sf5'.5ff.f?I.-'13,-.QQQSXQTQQ321153157-Q-f'.-fail'Vf:1'5?g3g?1'f-ffgj'RQjS3ffX91"235'I gv1..f??H-.1 "+- I II 1 IIIII .ICI ,1III1 1 .I I 1 I1 II1-II:1 III,1I.1 I.II1I.I.I-II1,5I15 1S.yI:I..1I.I1I,.I11-I.I 1I.1IIII1IIII- ,I1--I1II1I,-.II1II1:IyII1I1II.xII5I,1I1-Ik,IiIf51:IIIigI1I.3,kgIIIIQI31II.III.9IIRIIE1M,i::5,iggI1iII Q .IIEI Mi -1 2:-f-1,-1'-. '11 1 .. . . 17-A I'..'.1vI',-1-.'I1.'131.'.'I1:-1I1I5-1.1-.-'fx 1':1.'.,-1:'1-:WI1.1si:1gI----.1-gTi'.1:1?Z-11115131IL21iaii11'-.z1eQ1':?r15.-!2gI.?1':9:1x"-l'1il9i,'?51f:'i?4vPI5!i15 I v '15,-'FE - --111 . .1 ," 1 1 - 1 --11.9 '.1.':':-Q1 .1-.1-3 .!x'.'.fF-I -.1-1.-1 --.-1'111..1H4i-,-1...1I:'.'1111.-1g1I-'gf'--1!erg1Q'f11J:-X1-1Eff11'1'hE13-1.31, 1-.'I1.2,-1-s'r'15LF1!i1i firlifk--1-1335 5, ..-IL .51- 1 1 .- 11 . .I 1 -1 1 1 . 1.-1 -:.11 1 1. .1., -:-11 1. 11 1-1' :--.1. -.11-.: -'11.11: 1:..1.:111.-'1211-L'v+-1---- 1-41---11 .I.111w1.,N,.-x'q-f1U::96- 1 1' 55 . 11 I1I 1.-I1 I I.I - -I '11 - 1 1 I. -II '1I-Q I.3 1 11. .1:I1,--I -11.,.III1. 11 .11-Ia:-.I1I..1II1,I -1.-1..1I.1.jI, --,AIX-:.,g,y ,1.5IP 211515-753213,-:?I,I.11,..1.iggyiSIIa F f211m1 .Ki 1 1 1 .- ' .1 1 .11 '. 1 - ' " X X " .1- .-: 51- 1 , 11-111 .-:qi :I11."f-1-1-1:1I-skrg. -11.-11-11-1 111-I-1g..1 -5-I:f,:11-15...1-1' f51,i1xsq1w1,I-'ef --4,Ifffp1Q 1.I --I-1I1.-In-.'-5'--"--"1'1'11'f" ' ' 1 ,.,:1I-1.-.XI g.1 -I rg.--JI1-. 1. .-11'.qI-1'f'1'-1,1 0-:-.11--:5'1141.-1.3-.i:1I-.I-5.42-11'Q.I11gg,I-I-1.65.11-1g?q31g:1gi?f4.i31ixg1!i-3313111.154-1'1gf:1t5..g1g.q1Q'ywg. '- 1 '.1113'1..' .' I '. -' 1-L-.'I -. wi-.. 5 -1 - I-.. "-' ' -,1'- .7-"V 51' L"1'.1-9:1111 .11"11. 1I.1.-1:1',3..L:'1 '..,1I' 11qc!fsxI-I-I!nf'.I11 1'.E: 1."':f-N-n1.:x:1."eLgIgI11 ,41!.'q,-:1-1-T:-11--'--,.' '- 3.-1. 1- ' I- . 131- -. . -. .- .- J. 1g-' 5- -I 11.-..I..:-,11 111-:r1g1.1,.1-:1'1 1:22-1151-X -1w.11.1c.-ITN-mmf.-1.-1 -P,br1b3sr,1: . - . I- 1'11-11-1111-,r.- '1-11111----r.2-.1I1..1-y-13.-.11.-I.g'.E.,-.1-11-:1:1A-111-112:12.3Eg32-12-sgffi1,111.31-11112-21183y1IgQ3,iE1ge?Qg:f1r 1 111 , -I 1.'I1 3- .11-I1I 1 ' -1'-11.1-.III1f I1 rI:I1 -I1 11 . 11.-1'1l ,.-.-:1 . ,.'I'..1-- '1'1'5I1-: 711,--1-D111.1I,1.I1I5.. 1-I-133-,5r:I,--f . .A 41 I,1.,g,Q.1-I--11.: -cg, . :. 1- -I 1 1 1. 1 I,1-.1-I f-I . .1 .1 .- 1. .-1-:-.I -11:11 .1--11,--1.-111--1.121-.1 --1-.-:X-1:Q11g1-.9111-1 mu 1111215-.'-fm, 1-I1 . I- - .- - 1 1- -- -1' 11 11--Ix-..z-1,1211-3.15113.-.1-1-11113-.qr.',j1-1-I-,L --I-:,1:I-..j1x1p,.34--2:1-11fg.-1-.JfQa'f.I: 1-:r511R1.9': 1-A:1:3?:I-1-iw - 1" .1 .1 1. 5'.1i1'-1 -.I-11:11.'.-.1f1.-I.-1Iw'.1-11I11f:f.Ia 1-1 1?--11.13-P131-.. 11:-151-91.-YE.?21fr.'v5111-::11I5. . 11 11. -I -II1I1. . I.I I II II . .EI I1I1III I.I . .III :III1.IIj. .,I1II1II-I111I-.I.II1I1.II-.I1II1IjI5III..I-. Ih5:5Q.ng1.1I-I-1I1I.ij.-.1II.I.1I1II1-III151,-IQ.1I.I1.11f-Iggy I:.ggjT41gGigg-Igygfixg-skImgI ' ' I- "1 -1 1 ..1' '-' 1'1' .' - 5' ' - '11'f5 ' T1-J' P35111 L'-1 '--1 W:'.51'--4'.""'-1'1" - '1.".1'1"'-1'5?I4.'-fl' 11:915H125-'f-x"?'11-553'113.1'-.-3?E''GDS3PMfl?T5'1fENli5x'.9?'5:-SSW?iigffkP - --1 ,121 . -2-W 1: 1 If- -1' I. I'I.' .1 .:-- . .--15'-1I'1-' 2-1---I-'Q-1. 1-.I'3,,.I.--1-.-I.'1-I1 -.I 1 -53:1-:1--..-Iv'-''1'1".11If1g3551.---L-1 511I'EQ"zJR--aIf1.11Q-.-E11-1:2wg,WQ-:4Ij1QeJIfIQ,-1'gZZ1Q-1s1aF:?5,IgQg 1 5 I- .I .' -1I1 -.'.9 j- I1 1'11.1:I. 1' I -.L'. 1 -Ir 5131-1-, 1 '---I,1g-'1.-- .I1: JI- 31.3 .,'I"-1g1 I-1121115-.1, .-I'-3Ij5g1I'1 '.1"I-'!: :Ij- -1?1"1 fx-if 221.21 -..13:.11:v-L'-Ev--.1rt1315.. II.. ' - - 1 - IFJ.. .' 11- -. :I -. 1 .- .J H -..:I1 . 1' -. - '5 11-:I-31.21 :1.?-2-.11--1I:If1.1 1:5 'x31-f':.1.:I1.'1.Iff.:-,11334:-I5.'-5'31-13,2.-251.-If-rpws-IIf.,.g'q:'f.i1g3-S515 - 1 1I 1-1 -H-If! -j,.'f 11 5131.11 1- 1:I1I-,-I1- 1I1 II'-. -I ' 11--312.11-'1-3 rIL , :':,LII11 1I1.IIq-ff11I1-.-Ip111g'14.1-.255-LI:1I?-ff:':,5.4:f.fg:.f,jgy.q1.:gg1INg-sig-.51a,hE524quIg1A 1 1 1 1- 1.. 13 :Q .:.--I1. i'- -I1 11 .1--1221111151 -1'11 -15-1?1Y1'I.'1.1 -'1':11.1'-1aII-..'Zi1:1 11 -'EJ'-"..:'1.F':.N5 1-X:,.1?.?5E.1:?'4x':5Qn.-:Egl.:2m5',u-,-::g1I 1 I .- -- 1- .-.1- 1-1I- ..I1 .11--J--12--11-I :I:I-111I,.:.g,---I-1.11-11,311:21-f-:-...g12.g:fi.If'f...-q1.5I. 1I11,-v:.v,-911-g f-1 g 1 ' 'E-'W' .1'1f '-1 " ' 1':1i5 1:1-1 1-1-'.-1-I-.f17'"-iv'-ji.i'.'-'i-"1'f"f-Sf-''1'17-I".'Q"f.5Ef'T11"l351'-J--'F5-5-1'Y.'ki'c1T-55?14'-'llw-5:5'gYTlT'f5'Si15ff1f51i4ff?3fgi -" ' .- . - - II 1. II: 1. 1 - 1:1 :11-'-'.--1-1 -ji-4 1:1'-...1-'g.':-1.f2--- 5...-113111 1 3.11111-I:jI-.,1..5I.-1.,--51-1:11I:-Ig? 1.131-11.3--Y1' 9.'.13.I1..11 51.11-P1L1-455.-'t'.g5Qg'fk'y:x1I I 1 II I I'-. -1 1 I -I I- I 1 ' fm' '1:.Ig15III1I-II.1I11 .I1I1.I-IA.II1..11III1,1 Ir.:.II-Q1ihge.153.9I1-I5'1.1Q1-:I.I.:.I3I 5'15I3LfQ7II41II1Q.1'f'g15I:.I.11135.3:Q'Q1-1gfi.i.5-:f-aI+I:I-Ljaifgj . I11 ' , ,1 5 .I I .1 II 1,-111, . 5.5. 5 .1-'Y-.-If111:.1'71'.: '- :1:5:,i"'i'1-1':wI--11. Iq.1zYI1I..Q..II1I:I.I-15,-1:---I .111-. .-,UW131A,Ii-.i1If,,'gQ:b.Q51.'.1fQ-Il-X53 . -- 1 1 I 1 . 1 1. : 1 . 1 .. 1 1- 1. 1-1--1,-5, : .111.:, 1115 1.111-,iff f- .f1.Iz.:1-.f:I--e.i'-. .N-Sz.. 51.1-1 1 1 1 E-'13 '- -- '. 111' 511' -I'-. - ' Z'.9fii3-'-.f-1z1,.1I1-1 -11.A11.-1.111G1- 11-2:2-Ba111313511-1-.-gf,-Q.-.151:11-.AXnf-i1:1QCg1I33.s-r:1I'mI5f55.111351111 1 - - - .1 .1 .1- .1 - -1-- . L-1, Q .1 I1 1:1 1. :.I1I-1I1.-fr--I1 .g.51f-1 :'.-I I-1-.g1:I.. L . 1. :.:- .g.':- ,1. -:E.'.-1.:..- 1:-111,111-.-.--4.11. -. ' 1 I , . I I .12. 1 I . I 1 ' IP-.-1: 1-1 1 1I15I:I.vj1.: - -1-f.I1Ij1---195-,-1. 1-1.1151--1.1-3.I51I-IQQI. 'ugI1.1,III-1Liga?QIQYI.-I-ITAI..315f'FLg..II11-s.sg55:.i1EIg-ISI:AIQ:5.11L11 -1-1' -' - 11 ' x ,-I1' -' U- ' '4 '- '. 1-1'-T1 753. -.:11.f,1 -1.7" 1 1-'51f'1"1L-fI-'1:,Ik11ff'1-ik.1"-VO.-"111'..'I-'J' f5'x111s'f-'37"'.:1'..-P1-T-2 .'.':.?':!'1-1 1 1. 1 r 1. 1. 1 1-'. 1 - 1 1- 1 -- . 1 -1 11.21 1111- --L-B- T-1.1-1211.115 1.111-1-.1.-1-5-:S-.-1:1--1-:11.11-4-.-41'1-?.fa-1mf'!1-- f1+::1F1.r:--1:--S:1'- I1I I.. :I 1. 1 II 5- II I, 1,I III1: 111.11 1.I1I-I -III 1. 1III-1. I1 ---II-'-. 1.,,-..II.III:II,.1.:-15'-lf.-1.3-:gg-':'1:,,'-.1.-..:1:- -19-1.3: ,I-II:pau-7:'r1.,111z11.Q11j:1 if ' " 1 ':f1-.- '1'1-'. I .':x ,I'-e'11":1'1 11'1.'f.-I..-.Ii . ,-,' Ig-111 .3.1a'13:15-15:'gr---2.11:-I111.r1.1II1?1..t:I1-l'gL'.FS5aj':.'-'Q1-312.3Q1i?'1-F-:laikC112Cf1.?f':.'-21?-YF 1 .1 -1 1. .1..--3 :I -.I.1.1IjJ1I-31: -' 3 Q1 II1- L:I1a:',1 1' EZ. Q13-.r 1... .gI. 1 .117 : -1-.-5.1 1:I I- 2 1--Ig-11--..-11-g.1z-1--x1,1-.:- I.-A1 ' 111, 1.1 11- -1 --J11'.1I1 . . -1- - 1.1- 'I1'-'-.-.-:-1'-.'. .-Q--I..11.-131.1-:1g11L11-"-. -191-11g.g.?1-3.2.-NL1:j:.2l.11.-.A121115-.1:.1NI:::T-.11-31-'.-y1--.11241 ' , ' ' " A '- -1123 -1I.-.--t-.I5.-11.31. 1--.I1T11'1:-E." ff1:..1.q:5.1'11.2-115332-eq--ff.-S.bg-cgixfii1zf:::'5iiizGzeIQgg1:5-g ' - '-,. 1' ' ' -1 I I . ' ' ".f1'ff1'f-W -'ii'fiLi.'lS-5311'fT-11:3-f1:7..'?b!I5wS.-S'-312-je-'Z--iifx!if'13-'fi1.e':'i3:EE-335-f'?Qi5E1i:?iEl'5 I, .1 1. 11 I . . - . - - II111I1I--I1 I ..a1.II.L-g1.'.'1.-I.1I..:3'1.'I. III Q1.:1.-'--155.-.1-Q:.j.1.1Lr:5g.-1..-.jfg1b: 15.311-I--ktikiv?.1-1:13114-125'-'..'q-QQ? - 1 1 -': 1 r - - 1 1 - 1. I1 I II ,I 11 1 2,'.:- :bn-I 1 :1 -1 4--.4-ff "r'Jf1'1'- ig '1 11-5151-Sc: w-1'l'?1 .. .I- . I . 1 I 1 .1 II II II1..I.I1IIII II.IIII.g.I-IIII.I..I1I.I1I.IIIIII-II,I.IIIm-I:I7.IIIIIIIIIIIEIII.IQIIIII.IIN1II.II:,335-lfII.IIkf1Q1.I,Q.:.,,S1IjII-I.1I.t..1 . -1 " ' -. '11f1 :.I' -' J E' .1 .IE '. 'J 1 . 11? 19--1".1.1'P.:-.,--'Qi-Q-71:Si--1.is1I1-.-'-i:.'?.':112I1- .''IZ-119.:I1i'Sa-35:31-FI.-1-.-JSiii-'.f 1 -1-1 . 1 .Zv:'.1' - 1 -1 ' ': ' T-. 1. 'fi-T-if-l-T 1 --Q25-. -.4151-t1:2E111.1aif-11Sp,-'1-51151'.2':'1:,1-Svig-1.21fc11E1Y115:,?5:'.?f:5.1.5:"-xr!- 1 - 1 . 1. ' 1' . .E 1 12- 51 ' ' gk, 1: Q-1Irr1gI115I1I'1-1',:-1,1 51111.-1lgl' .----.'11.st1ug.-I--1.1:I!pI--1m.1.'-4.5151Q'559451.'53--Lv?-13-.T-'-1'5" 1. . . I I- -I - 'I '. I- - --1 1-1 I .I I ' - NI .. . 1 1III.. .1 11 II .1.1I.I. QI- ., I: .I-.gII rx- -g.II,:1II.II-4I-..1-1IN...g,I .I,.IQ..1g111.q1I- 151, 1 .- I-If . " 1I .- - 1.1 -1.1 - -1-1.rI'1.'1". -- '1.gI1Ij.'I-311-I-1w:s'1'1f-5?.1'--1I--Ig--:111.'.1'-lei-If "in:-.ff 'vf-T11111-I:t.f.-.Ig.'5-gp::1-xi:3-f-pit:11311-5.1.-:-13.23 ,1 1 I 1- . -1 . '- ,1 " 1- 11.- 1 ' 1 1' 1 . 1 v1 .-I::-1:,-1f..-1:-.I- .,II.Ip-g1.,I.f:.-.1f11.:-II-gf-I1.-H-.1 1.4 .1 . .- .1 . 1' -. ,- -- g'- 1 1- I. 1., I M .1I 1 I I., -i-3. I-.', ' I. I- 1-1.-X1I.'.-..1:I-1 II1.1II-.- - H.: -r--. ..z--I 1?-1-1--3 . - I. .II. -I1 - 1.I I1 - I1 Ig..-1. . 1:11 1.1 px 1.111--.qI..I.g : 1.9 3-3-I,5I1.I:. ..111- 1 I-1 - " 'C 'R--F ' '--' --1 .. -1 -,1Ia'-'-:.-.'C'.'-.---17.111' 15 1...,fr .ff- . ' -1 1 1 , 1 -.I -.- I- 1 .- ,--11-x,1-- 1- 151I.- 1-1 :.z..1:: -:I .- 1 I. WM..-.-I-.7-.-. -.SAI 1 . 1 I.7II1.. - 1.M:I1 , 11 . 31-1: .1-- 1. 11 ' ' - ' ' - -1 . 1 .fn .1 1 1- .1151 Y'-1 -1 - :- --F '11.-. 11-1-1 ' 151 :-5.15 1.0 .1 - . 1 111 II -I ng. - 1 - I. Ir-113.--I 5.1.-4 ..1I..----Ci.-.I-1I1-:2.1:511J...-11-1'19::2.x1q-..:-.- . . . ' 1. -I f f"I "1 .I ' ' Q' 1 1 -L 5. '511.'.xl'1'ff'-E-f?3'l?E-".-I-51.-T.1i'LK'-'1'5..-"1E..4'2:'--3:15 WSI'-7'55-7S'Y"'-ESL"':-Iii. 1- I I 1 II 1-I I f I . 1-I1.:1'. Lvg- :.'I .II -13 1-I-115I1..--111 I9-gf,:1:.1.I...-1I..I:-.-.-1 1 .,'1jJ11.ql'1-:IQQIIQ-:Q - 1 - I1.- '1 I .I : I' ' - , '1:'1 I 1I 1 II I- 1 -.I.I.'q 3- - ,ALI Q--'1,..'11lh'. -1I1.I.1-11 ' QI'-Z.,-"'1'L1.i,-.' '-5C.1gj.i I -I ' 'I . .-.. '- Ir .. . :I' I-I' 1 .11 11 :I I-TI I If--II1'II51' - -1P1"1" Fix-:-Br 3:.':f?g-13:2-Vg.3.'.Q1I-gyij 1 ' 1: ' 1' 11- ' 1 - 1. 4- -'1 .-151 2 .. 11: :Ez 1 -1.-if' '.Q:19.fIiP5 fi.Lf--'11QT-3f..t.-E-:Fifi-gg 1 . . . .- -. - - ' - 1-1 - 3 - -. 1I . III. .1- II1:. I :5:"11- Q' '..Ig1 1 1..1'5j-Ig-1I.1:",:I .1 c.1.I1I..1 ' , 1 1 - .1 1.1 1 11-1 .I I ' -' . 9-5 -1: " 1 f.'11.:'-1-1-1-.-I-1.f.---ff"-1 r--.a:-Q.f--.1-11.2.-i'-s:g.1i1..f- - ' . 1' '- -1-1" ' -1 .1 L1 M-1: " 2 1' -1 - 1'.'2"1'-?-'iii-'--Ts. 1"':Y .""1"1-if:1521:-'.-Q "-1.1 51.1515--5'-"v" 1. - 1 1 1 1 ' ' '- ' 1I:I'xI. ." ' ' -' ' ' ' I' I.--' I' I . 'I-I-E ' Qf31f:'-.1gI1'-Ib..-Iz. -2 31151, ..g'T5i:-.I1gg-1- 11-'52 '- - - I1 - - 5. fy.-If. I1 .I-11.,.1-1, -1.5-x:.1.IjIQ.-3I-1.I ' I1--Ig Irfz-I-':g2'5..1 1" -- . 1' ' 1 - --.I '-Q" " ' T1 -K.".f.-',1.?J5'.5f-I -'f lf' 'A' - -ll -'-I .'. "ff -" "5"-3 - - 1 1 II- 4.1 .11 ' if .11.i1Q..: I 1- ' 'I .. . 1 .-1-I. -. -:- 1-: ..2. 1- -ra ..g:-.111-1.f 13. . 1 1I1I. 1 1 1- .-I1- 1- .1 .,I1,- - 1. .P-....1 .-S--r IIII .1I -I.. .. ...I..I1, . ' ki -il 1 -11 f I . . , .. - - ... ' '1' ' """' I. .I11....1w. 1. , . - 2.1-5 .:.II.. 1 ' -f -.-'1.1-.-I--1'.- -1:-.---11 I 11-I . I- I. 1 3.5.1431 - -1IxI-.1I.- I EJ- -I.-' j,:2 ,133 2:1-,-1 . I. . f 1"" 1- I T 'S I-1' - EM 'TR lj 1'17T 5 TH' A T H 1 1 1 . ',f.2.I. A I ' ' I" ,f'1ff-I','f' If.f11.1.51-QI,-,1511'1QylygSQg.II'Stbyv5rL5I ' ' :I I- 21-.IjfAll-Ri'ghps.Resgrve4iI 21 -1I1"yI1 1 jlilsedby Permissip-i1f'.. I II f ..II '.I- ji. , 1II-I IQ 'I 1 I.1 I II.III1I . I1I I. II-I I.I..-I If I I .1 I.-11IIII I I 1'gI.I:I- -I1I1 I I 1 I I I 1 .II.IIII -I -I'1', ' I I '1 1 1 II .II . - , , J A... , -J" ' - A 'Y NA- o fuk 'U .Q 1 ii! ' t i. ,, , ' V P an ff, - . ! gp! an-..., x ' ' ' Y v 1 . .. I.'I 1-I f'Ig ' I I:'.-'ILL-r,-.Q.'3I.'Ii'i'5.-3-. .':.S:- 1 .1 '2",:f-QFPIZ7:Ii'.iI-QMZ-.'3.abiZiH!iI:S'ZEgfL:glf-'fgi -1r"' JW' .. ' :' ' 1- ' ' ll. -. 4 "1':1'7' Rf 7-'1'-'.'5'1' K- . 'TU'-Ns. i'.-'f:"-ff-2'5z"' ' " -E .': x1-."1'.-5'-"'--. 1 'K ' '. X' 1 1 '11-f-.'..-..'. 'vv1'X11-fx'-.---".'yfl 1'-2-' '.E1'-Crii..-'I-:WNFQQE '3?'V'?aNp"Si1 I -A .I '. ..: I.'. I . -1I- I .- :.:1I I1I". -. x ... :.II.-:I .1.1.x,1I:..-I-.'1- .I.:I-.I.I.1.: I'..I Ig.-1I.5-I-Ix-.g.N::uI:1I54bJE- 5?Ir,i'z,:,g,I - 1- :.. - 11 . .fJ'-, 11.. - . '12 1 ' ..'.- ."..I-I'1' .TI-13-I I. -. I ,f ' 1. '- I :rjP.:..x Qi.-13:F5.'.'I:Irg:-'.l'v..'-5 C-1'.ig'1..Nf.15f-.-DEI-Z?K:I?gSQk'i - 1 1 - I , . ."I'.I'.wI.'.- 1- 1 '-1"k?L.vZ11.. .'1-'.:' -..'-'rw' .'4xf.--:-'A-mg..-zfs " ' 1.. 1 .. 1 ja 1 .fix 'y1Ij'. " -1 . 15.1 -I II-.tm-' ''.1I1?.I'.E'.f:.fPgIg41:-'.'I::fIuSu-. . :.,- . . .- ' -.f.s- ' 1' - .- .:..- - .1jIg.'.I 1-.Ia-9. .IL'.'.i.1g..2 131: fl'1'.'.1.g:I-M...-.'I..11,N1- ...AIL.:-e.Sye.gn..W.Qgng..I54.IIWf,Qc 1 ' -J - -1. 1. '. r-1.1158 1 . '-01 ff!...xgfm'-1-5-'i.1.'1i:-.Q1.s'-:'4-1'-IzqvinyM15-x.z-I'-'bg'-Q-'zxqawu . . ...I .1 I .Ig .1II ,..I.II I1.I- I I.III :Z .Z:'I1I I..-.I-II-I1If1I--1,3 -III5pf:Ig.:I..IEI'j:IQI:.Lifvgiring .. ' f 11 1 ...fu ' - ' 1 .3 '.I'1:--.34 .1.....-1-1.1:-' 2 1. .sgwkz 3- '. an -41.1 new.. 1 . . 1 11 ..g: 1. gf-1 '1-15. 'r- H113 . -.,.1.:af...1I X g1.1--:I1..'-v-.354.-.151.-1.1-.'...-I1-.111.-5?-wmyvmiiifmGir:.12'3S1Yw- '1 1 1 15.1. .- -M.. 1 1 .' I-2-1-.W 1' "1.1'.'.1f-+1 :ssgw z1112.'.i1.111::e.1ff:1-:t.::e.mx.1'fa-mvguf.erm 1 - " - " 1 . ' X-' -' 1 1'1-- - 'T." '1N'1- ' 111.1 .1-'H .-11.'1..I'1."i'E:s'f"'.1-.5---'-:ie-'P1-E'.w'Lx'i.wTe'-PENLKSSS-!1i'L.n:m'NQ -. N 1 1 1 'E -: .-'-' ' . '- 1 1-' 'M - . .JI ' 'rzw .ff - -:cw '-W'-fr.1Z:-:.-L'1 ."-xr'-.1--w1.e-'-2-sz-rGc'I-v1QP5111.L4-.. . . .I .I.. I I-III II . .,I. . ..-I II ..-..I,.III,I............I.x...1:....WI.I.,g.m..5.,gI1I.I..:.. -.2 1 .- ' 'I- . 1I'g --.'II:IIg - 1 I. IIAII -II .'1..l -1? 1 1' j'-I:1I:I.5If I II-5-I' .I--1: J-1.103 I-.1'1jI-3. 1i..n'-I1rj.-'112'yi3-pI-If-f:.I-.?'5I5g1I31ig.v3.I..IIr.::gZ3II'fl5. 1. ' N' .L . " 1-'1:"..1'.-. wa- :'.s"1-111.3 I-2-..-.51'.1-'-'Q-5:f.q1.1c.-111.-J.-.1:2215.241-'1I.law-1:L1:M:.Q:E:.:f1G2.21131 . 1,, I , ' 1' . I1-. XI-'11 9 '-.I. ' .-.-I .1-.I1'f5.b ' . ..f--e1 .'II- '-3:11. M.--'1'if.:5iQ'xf1-aQIi'L5:I12'g.I,-xg3I.5f.IveviIwIggx1512535435: ' 1 I- ' '1' ' " " '1 "I fI'I' IZ'1.'I- - .I',1.1": S ..R'5'I.' " .ax'-I.'...K.'-'1fi.'?TiT-Hi. sff5'.S' x1i:95le534Qi'LE?"-Ei,?ia3ElfS5ff5Sf1k?xE5g ' " . - Z' -' . .'--:1 . .."ff:SII WI. f1j.1fI,1'..35 k".'1S"5'57F'i-'.'3'51'i.iIPR1"-Eff':iS.ff15'7'i?l1"'C5.5i5V'5.'-5 I I I I. I., : 1 1-.I-III. I. ..'.gI. II..I...,w . X I-.4.I.II 1 .I.I- - II-.IMI-.,II-II.g,h...pIQ I-Iug.,I:.ugXm-,4 3.3 1:31-.1 ' ' 1 .. '. ' ' ' - '- ' -1 ji-1--511:11 -fl -1-11...-.'..-5-.'.?1-' :H 5 :q-2qQwurwr.::.g,.v...qw - I. '. -1 "' 1' ' ' '- ' . '3 ' .17 .',' ' '.-KT. '-'-'Q -' 1'C'r'.1-.2.1-Ef715:CN.1l'-' 11- :J -'slif uw.:'fQV:11?xa'.i1I.Sg7Cr:3.2 .. .- 1 . L' J 1' -ff' f' 1 1 ' 1 1T,'-.Fix-al.-. ff? 1151- .NIFH-s.7':?.Li'iI'fTv...6151-'..ETEx11-"-AkiW2A"11ILf':-24 . -- . - I I ' ' I II 1 - :ff . .. 'III I. 1.--.121-:..wI: .1"IIig!..-i:.f--'.-55:13C.55-xi.f:.:.-3.3.2-X-.Q:L'rQpI3:bEi73j1:.II2xfgfr 1 ' - . . - -.1-x . 21.1-.:.f...I fr 1-:'--2:11.--z .:.L -2.4:-gg: . ' .. I.-f 1 -'ix ' 1 .'E,'-.1,I.2 ..-j1'Ff:g.1.:'I.-..is1153.2-rxgx11,55-.15g2I1g-.cipy.g-zI5.q.?-1:123.51551 'I 1 I I I 1 - I I 1. Q1 I I :III I-1.I:,."- !:.I,pI I:'.'II:I1.15':?I'-I pI-. -.11-5 53:3 xi?ES'-.':I:5I5'5'.'.j-tw1.1-:Z'Q::5:I:IrfgI.'f:5.3:fIrI:QI.Q.IjIg1Jrg.I: . 4 . ' -' 1 1 '1 11I-: I. .1 . " 1 1. 1--:TL-1 1-.X .1 '-.5-1 .11-1--3,12-3:-.L 'L-21 I-1.1-3.-12-'P1-gli..-121:':,1.3'f1.rf.g? at-. -. I 1 I . . 1 I ,... I .I 3. I..-I....... .I1- LII. .... 9.1.1.-Ig-I-1.I.-,II.I.. L., II,IxxIg,.1 ,-.1-3.-..:..gI.,.I ' - ' 1 ' - .1 . . . ' .e. 1 - .5.1...-1 .-.,-..'..:-hs.-I.:..t-...-.:.:f.g1:1, ,-..gI.II-.I-.-. ' - 11 1-A 1 . 11 : .-.11-11.1-1 .--r f11.- 1 ' '-f1: '--.1't-- 1.'-.:--51-11fb.9-:-51.--1-.:1:1f-...,-'-1: I . I. III II . I. 1. . II. ...- -.1..., 1,53 I:-I. . . !I::..'..-g.::.II-g ..X5...j.::I xII II,Ig-.15:I-3.169 :.I:q1Ix-IITI-III--.I'. ' 1 . 1 - 'I'1: '01 ? 1. 3-KN.-1' 1 -1 -.::.11'...-' JT.. .QC 5.1--N.-...'1 w--!,'.'.. .f.m.?..:1'.'5':1- -412'-.'-'Gr-12:2 11.1 . 1II.I I-I -1 I I I. ..1pII- ..S51.I .4 r.II: 1.2 .-.II..-.. ":1. -.-Ng., 'Ir-3.31-I-xI.. .:.q1.I.,,5Ip..'qg.... :FJ . . 'I X ' 1 f'II'- 1' '1 -'I1'0':I ' I .- -.J ' 1.5-."7.i 91515. .IQ-1':I xl--I:."I:17Uf5x1T.:'.2 f.N'1.ff1i ,-ifIt-..1q1..1.::.if3Egr:fg'5lQlfS1571.5 I ' '.. . '1 - 12'-A' '1 .'I.1's.gw.'-1'1x.-.,...1.5. 1'.'1i.I:1-N115-if-Ji-.',-1-3.-1 I1 ' .. . . I 5 Q .I f11.'f.' . I.:,-,'Ig-.'- 1' ..,':-y.f.j-1-11-1..-MTI.. eu'3-I.:IIf':Qf-:I1IZg:1?31':i' :7:i5,15If,56.Q333ai-1:'IaI5vgIIg.-1 . . .1 I 11 .I -' v I. .. '. . - - ' -.1 ' ' '- -V -' .II -- .1'If'If'1L:I-'.'I 21. g1',f'1.1I-I iff. Sgigjil' :g:'ILL-Q.::I:5 3:5152 f::I41yI--,L.fgg..I . - I . . 5 . I- 1 -I : I. II .- I. - I I . ..I..1 -'H rf.-I-14-.:.:Is1 ...QI- ' - 4 ' I 1 I1-' .I I" . .III .I. 1 .1 ' I...-:,.1. .1 -j-I.--j'.1'.-':'1' FI. QIL:-3-.-' 11,-if -.S-5 ' X 1'x.1I?2g1QS::f:F--Iiltg.:'f':-'VC.5- -- I . . . 'I I1 1 . - 1- . . I... .- Xt.: .' I: --.:g.-I-I.:1S:A .T .--511' "!0.I.'- ---15 .QI--I-.'1q.-.211-32.5 Q . . ' - - I -I . ' I . . I -.. - . .- .. - ..9.. - I .ILM-3 3. -. 11.61 gk1-K1':I1..13-3.w:-t..q--..--p.:E.I:.-..-. -I . - 1. - 1 - . - I - .I 1- .1 .I 113: a ' .... I:-1:-11: 1.-f. I-Iqgn --Af w., -I-. - I . 'I . 1 '1 .' 3:1 15.-1 ', 1- I -'.-5..L,.1511.5-FT:-G::ESs19f.?5-I5 . - .1 ' ' 1 ' " " .1 ' .. 1 ',.'I..-X ' -1 1.I-In I.II5I.-:..1.,Ij.1i1- " - ' ' ' ' l.t'1l:f X,-.Wiz , :1:"'5.- Q':'.f" . IE:-'.:P?f-.:.f-Lfayff1""3.3'.?i-ff3f?-f.Sf+5.5 -1.. 1..I..'-. '. ' Q: 1- .1 --. ..-.. -3.--Igggi QIIIZII . : 11- w.-X . 1 ...gulf-2 1 - . -- . . 1. .. - -..- INII .I .1 . .f J- -' ::I'Ir.xf1I -.1 .P - . .7I :iff .- .-1: . .. , N. Q . I -.:... . I1 .1 -I -- .. .. . -1 I 1 x .- . .. .-..,. .. L-5.-.-... . I . . . - . ..- . .1.. I-..-...I I.I.n . ..I . I I I...1..... .. .-11.--. '-........ . . I - - . - .I '- . I I .g1.' . I J- 1-...I I .I.51:III..-II.I..1 -II 1 II..1II.41I 1- - .zzb-Ig..g-.511-.1-4 I5-515. . I I I I I.. . .. II I. ., . - I. - .II II.II I ..INI.IIII.I ,..... . L-1-Il. LI?-. .I -. ' . ' . 2' '1 ' " ' - ' 13: 1: '- - 1---.'I':' . .:' ..-..-1.-...'g'.-. 1 -.fIL. -. ' ' . I . . ' .. . - . . II ".1 . D ' 1 .'g' .- ' : .-G: . .z'z.j..,--g."'s-.'-: .x I . . 1 .I - . - .- . 1 - I, . -- .1 . I . -.I.w'ITI.c 4.5.1. I . I--4.-,.g1I'f :.I1I-A-,gi-.-I-I-I..xwlI'H: ' . . . .1 1 -' ' ' - . 3 .. 1. 'z ' - 1' --2 - -' " .z '- -1 :13-X..." . .- . .jx IQ..-I-'--153-,z-.jgyzg 711 -- 1I . ' . - . - ' - .. 11 1- 1 1 .- 1' ' Q 3.5. I" ..""gEx -1 ' 7 5-:1....- --...'Iq.1-:.5g' H321-' K ' 1 1 . . . . . . -. . .I1- '1 .. '. . ,-I.. L -' 1:-vw--' ' I .. ..L:g:'...:.'...,- I I . -. . .- I" g 1 . .. x . - I..1 - I -1III,,gQ-,.III.I:,.m.I..lII i". ' .. . 'LII 'E5.x1.f.11-':".,'-:.f. "'-KAP? .' . .. 1 1- - L..-.:..f.r: N.-.:"- ..1: - ' "Q .1555 . .. . -FIL11. 1 ' II I . .,EIgI.:-'j:'IfIN.I?: . . .5- -S..-L:-:ini-,s.. -'mv . - 1' .1-Li: nf-'+11i3R"'1-Y.-.WJ-9'.:x '-.lf . ' - I. '.',I.I III .I ' : ' ITE. . "f'.1'...:f-.Q'.""" ' 1 . -A.. .I.. .."- .. . -.tae I ' .5-: .. -i 111. 1 1-1 -.. -Q.-K, J L-1: QI--. ' II-y-QI. III IRI I I...,I.. . THERE IS N O. ' 1.,I I 1, ' . 1 ..-.'- .. 21'-19'69?'b'v-Ddly.Cifyi1MHSi9i'-Tk.. - ' .1'.' .f 1 ".- All'-Rights Besgriied I ' g'QfU5ed'py'Permiggiohgg 1 ' ' '1 - :.' 1 Fiiiiff- '.. .111 11 1- ' , 1 - .. . I1- .4 I. i69'Z'3'-rg V ...,,- A -,N ,1-., .. -f-,V f - gf:-F .rf "' - I: . f - f .ff252Ja3'4s,gff'-1 f,.- . . , . . . -,f,,4'4.-,R 1 - ,gf ...-..f.3,g,.,,- v. in -:g2f1ffmQ5i9: 15, 1"-,SSW-'fL'2w?,11.'f-',g.2.iriJg.i4'g':T- f 1,7-f -n.-',', A1f'.4-,"-, 6ih'.-",v,g'-,.,-. , . wwf 11 .ng-ng 4'.4r,,11-wr... :af-p .. . - 4 gf 1 ,JGr.::7f'.'.fi4?-,4Ef::fr45if5y?f!3,-cf4iff:5.',wfL1?f4'11552-if 'fi - -' 1 1 ' i,7:iffL'f!5j2VJlf?0f34-TQLG, Qg:F1,"'i,iA'ig-1-', -wi :..p.,., , '. - f"-fn-f. -4' 5 -U :4,qmy..fs5-2"?L9feurukzagfsg 5-if ng. ff 'r,- .f Hur f -A -V 5 - .5gyf,Q:g11"t,5s?Q'!,.1::3j4i51+j:f2iJ-':g.E-.-ffvi1.Lfg:'wi,'1:'-'zfw',-ff-,I ' " ' ' 1 1' F .w I v f,, .Y-+,:4 an-.fx .-fu' 1- 2,12 . 1.5 if .--,Ja-ze.-V .. 1 H... ,ii?,g.igg1a43fwfikffkivg-ffffffha11525751vracklff A " ' -' 5,3 'gift-EQQL, ? :'gai:,'j4'53': as 1-fEY'?". egw: Agae:J:f? ' ' 92, 'U -. .gf,Q,fv'4 J. . ' .Af - -J, . ,,:,- - --J..-,a-'-W -r,'.-ht:1-:4.',e::-- fr :'-:.- -' ' " - 56-2255442Q?:fE?2g2'flKfYQ2l2:fp2521+111-ug-I-fff,fi! 1 1 ' ' 'fy .dn,,,g.w,xmzvfkrfpf-21:24-gzgfzgf:ggffu- fzf.-3, ffmygf,-Q1-J.. . . A-:zz 535531-EQ?F2-Lf.2,!Q4?-!H?2L3?'!5?2? 3'tf5i'12z?..if'f3Zj:':T ' , 1 'f '.g:f'.', , .y?EZQ.-G'a-1--C7121-.4f!Q,'rprM'fjc'.i1fr-f,1':a-'f:.fif f:'..-r'1Q- 'ff'--1' -.-,-" 1, fa' -' W -.,'. ,' '. " fzawyjxffrf-,!55':,i,z-:af-,113puffsM,-cfff 1'-1' 1. . wwf . J- ,1',,,1:: gin,-ff.. 1 5.f,3g:fg,,i,- .,:11,1,,-9' -gf-1 1,-.kv :.,:.- f . - gf yi-N.,,Qg,b5yjayf.l,f?-menfsigf597113255-,ffaflik 'j-7':2:':!.- A .. ' " '1:1v..".r5.1f:7?7"L5'P'l1 .:':-2:fiJ'.f'.f4a'-v5 iff'--3' --ff - " ?'2f?4'.f?i44:f: Jeri!! 'ska-".',:z2.?f,4f '::w-21'-ffr'f..P., . 4. ' . . :e-1-..'f's-f:K-:2f- f1f"'.1-,-'1?QiN.-1-if -- 1 '.f1gf::':.- -, uh-1 :uf-f .: ya-.:.s0,f-'511f,..f:f--'?:-::5fff:v,--auf'-ff.'ff-f-9, " - ' 1- Jvf 1- - . ,A,f'A:2g!L:ff,1-',f51'y:.2'g..,i"J.1efjsV- , f.:.4fg4.f' ev ,.-.1--Um: f' .A f f A ,,- , g -,-1,1 1 'f-'f -'ff'-v... ri-I-, ,A-1,1 '1f.f- - J- , 2,152-f'g5i-?.1g-E fi'ij?:fvG'z52ffc5'7 Jig-:'f.-, fur? I 1.11 ay' " ff :.4e'5::11f , p1f:,ziW?3::'ff'dgiznafff ':-ii.:'if"'1f " 1- f fv,i5.5'L?4-gf? ii: 7"f.ei- 'gy-73-1 , f47yTg.4-'f-1'Q,1jf.'-'f-11 ffm " 5:51:59 Salk 2 -1mg,sf"se'f1:s4 af- Iv-'1' '24-xi .., , ..y,.f -A f--U,---v - .. -. fn, aff'af,Q:f.Asffrf1:-i1.J:f'z.-:fs--Luiffffi ff 2:1-15.":' f ' ' , 1,--'nf-,. -- 9. f.--.f-I f-.'.:.,1-, .y--1 :,,,1., -H-V1 ' v:z4,1:g:,r.. ''42f1f1,:.f-Q3555-:'ffvfg--epu.-C'f.,,if pm- f 5532- I"iC.'i: E-', '-'.i'111c':Uv115Fifi!--if1'-.!?'.--f ff'-v?:L'LT1"v4f'f'.:73'1:fr?ff?-"c'.'?f4,1ff1.""" -'-'Z ,-,, LE,ii'51f11:wf 1' fran,-Y g-Eff' Lf: fy 7.35,--,f. 1:-,. -55. . , mf' 1-3 yff- Lng':f1'-"-21' ', 5113, :.':gg'.. j':-I 1231,-', I . -fKfgi:2:f:'3lfgH:--54.15,-5t1"5f:1f':f,"-,.g"-553 ff'-,1f " " 7 ' V . , 91:ifni1?,'j'ilfQ':-4K52,2-ZF?.15i13',Lij-iff.: f W gf.f.fa'.ffg::,i,-ir. ff::c,1--.p+:9gf2.i:.1,,,, ,Q-ww ', f , . 1 3ff:f:1if:'-E411-2 f r' .- 1g.'i:1-1.2: . 1 L:- .f1',-'fifiii-"9if,?fP".T??F':f?f7i.-'-75?5'"1 C' 727-17 ' ' " 5' ' 11-J, iLj1'f Zh , "'-'jf f,-fi'jgJ,f'Pf'f'1 -15, :,," ..,f1,':' ,',,1f,-" , '- - 1, J-1311: -1,1-pi-',:--i'.a1,i 1 44. ' , 51. ,. f:?'7ff,Tn'j-x 1:17 Sf'-'z,3:1--fd' 'j 1' " 2fi1"2-ijt"-'T!C"'-5fZ2"i.:".-'.1s,1- . . .. ,,,,.4,: .,, . .. , V If If", , 'iff' ,ff in-:Z 1-.fi-'+ -., -1525: ,:g,:Aq.' -- ' 7 ' 3' :-2' :.aiZ'Q ff-fff1f'3'f-QE.-" f ' 1-'Z'-1 , ' v.-L,-,W f-H,-,,A,f'-,f ,. ' ' ,Af-'..',.1,f' .f ,,, .- . ..,- , g .-g f 1-1, Q -,-.21 1,1 , T, ' ,if '11 1- ,Q Q xml, 'z 'fr' ff-f -1.27 ' '- . rf, vi.. 1-:.f.:'-:ng 1- , c H V. 2 .-2':,-fig:-A A 4, gg.-5. 1 .. 1 , V Y , . Y,l,'4,. 'A .Q fa 4 - .u .j,'4:. 2123 gf -5' ., ,Q JQ. .. ,Z .. ,HM-, ., -if .,..3., ' Aki: ,-j , ' ,, rv.':',.", '.,f,f-:H I '4 'Lv ff., - -L'...f .- ' -- . , 1 5,-,f-5' ,Q ,, 'if -. :iff ' - -"- If-F". 'f. f---2' " ..f. 'LQ' i,.'v I tl. I. lv A 'L ,T--1, 7. " , ,, - f f , -,g . 4 ,. ,, a. , I. ,V "' . -f ' V, lnf. ' J, ww, H ,.., K-.-H. , Y , . --",,f,, - , ,K-- ,, .' kr,-. L-,A, . r' .UN-, .. .A ..,,.,- lvl: x.. ,.4Q.fj, , ji, -' ,Q I ':'-'z .' -. 1' . -A-' W n.. , '. , '- ' s- - V x ,: '-151' n- Hrifxw. , '.-- fj :Q .:.'1'-Qr if xi 12 212' - ifj ,K,.1f :,--'.'- " .-', .- 'JMA1 ., . - J N 3 .. -. - .Q ' .E'.1j.'Q -'.- f. -"-.:'1"- ,."s" .4I'1f.'-L- . - .1 'v . , --A . Q . .. ., rx. 1 . -4.. . -.-.L 51.4-fl, -1. ' . ,- . . ,, .. , ..- I A. :l.f'.: .1 . -iii' 1 V- ',., ' 1 1. 'A . U1- 'uw mi., " .,.r' -Q ,J- 1 X 1 1 f H. W5 ft A F354 . zffws' .Viva 3 1 X46 .4 'SQ V S j. 1 rs. X5 9 -. 3 ,1 x k , 5? . 5 Z , . I. I.,, .151 ,..I,II, II I,4- 4 -144,-..-, 4..--..44'4..44.4.-.4444 4 45445 4 4 4 'I 41-1514 4.-,J 443-'Iyg-3I4I'44I.,I4 QI '4'44,,'-, 244 . , '. --1155.1-24S43:4-144'. :4 44, .41 44? . --:1' ' 4.444.:..4'4q4-.41.-!-, . 4 4".-:i-. .4 - -,- . 4 wi- 4.,4-.-'4'.'4-44:i4"21-t4".4'4'.4'4'.' , 4 4 . .1 .41 ..1.,-.I-I-.,44,3..',-.4..-,44:-411, 4- 4 ,.444'.'r 4 '. .4- , I' 4, . .'..wI 4,'I:,,.gu, 34414.13 IAI4x44.'I:44I, 4, I . 4,42 ' 4.'-- -44 -- 45 ,.-.1 -4 '4 -4 ,- 4, 41144.99':,,4,4'-q4,,.4, Q.-. 4 4 4 . 4 1 414.44--.5-:.--44-,.4I44444.-4.... . 4 4, 14 4' 4 1 ,4 5 4 ,1qa'- 4,- ',"4 X-44.5 , ,.I,I I .. . I .14 ,,4,,. .I..,II,4III,.jIIIII , I .. I I. , ,4II,4- 4, I 4 I 4, I .-g4.44,:4.-,-4... ,,4-.e.'4 4 4 4 44 41.4 -2-. '-J-. 4 .4 , 4' . --.44 1.44" 4 'wx'-4-.':-4:4 I "4 'I' 5' "1 4: -. 1"':44''4-'4-"-'14't.e. 4.'. .1 -.4 44 , 1, 4 ,1,4,4y.,4u,,..'-,.44. .4,,- . I 5 .4 - 1 I, . 4' 44-2-,'54..1'.14' iii 4 .414 II4 ' 4 . 'g-3,41.'45Pf'.4I'C4,:g2 . Z4 , .'5. ',4:'4 'Q'."."",-44,!,-7,-,Q'1 '-A ' . 4 4-4 "'444-'4," " ' 1-: 51. '- 4. 14 .4 -4 24 1..4-44' '. '-,N .. 4 . -4 .' .'444 .1. -"-, ' :N 45,-" '- .-4, ,- . , 4 -4' 4 -jI .4,I4-4.1.-I.. X 4 ' ' - 1 4 ': 115 ' " 4' 'IM I 4 4 4 44 44 4 -, .4 I.. .4II4'5 I4 g ,4 ,I42--f' 53.32431 ' 44.41 I -4. , .4 4 4- '34-':f4.-'4'4-2 . 4 4 4 1 4' I. - . 4 I, '.i'4:,44' N. 1, I.,3' 4 --1 .. -44 . 4.'.I ,4,.I4, -, Ig.I4.. 4 4 " 4 4."14 , . I . . . . 4 4' -L 4 ,.-I4IfII I4I4.,I, I. .I , 4. ,-: .-':,,, 4 -55-'-"'2,f3I!,4 4 4 4x 4 4. 4 f4,q",,s,,U 4 5'-'L 444 w H. 4 4 x 4 X,I,I 4I 4x4 XII, Q J I -.4 3 ,Iva X Q 44 -QJQSE 'ELM X 444, ,4 -.44s4x4,IIx,,, 4 QM, 4 44 N ' 4, 4IL4.F"l5'm:,fg,3 , Fr In II4II 1511 :IBIS QL? ,gig xN if -44 ?'.'4.3s4E4X4 - 4 433 -- V '- '44 X EN' H.z."'fsx"34 44- HW M" 4 VW Vik r' 5- Msbsfisxf' Hx ia: Pi 'xwiatxyx wars, S X' Fha-ix' ' 4.x 1 Y .4 N 44' 4 R 4, IhII I 04414, fSi',:.,III:IIiI,, ,415 H4 44 44 444-fs , 44 x 4 4 4: 44244 44 II I ,, AUQMX ui 'M X4 4 404244 4335. '- I ,xNIsII'f:, 4 4 I X , x 4. N xg 4 1 1 N N X .,, we--4 4. , 1, 4 44 ,II 4 44, 'UN 4 4. 4 -4 -14,4445-f411.44r'.44 -z 4 1 ' , '-4,-'-",1.4h:4'.-,N'4fv4u'4. :,:.-Q,X.4v,gw'4' -:, vp, 4: 4412, '64 T11 . -fa" u fbi' 4 144.1-4....4t4f:-lxbbz. -1-4:rg422:'f4,5.4'44-'S44.-.1'4,f-.4,-Egfw-44 Vs- -4 4 f 1 .4 f4 4422-.. -44.4411-...W.s1i4.,1.s444141-44 4. 44412, . 4414 -'11'5-L'-E 4 I'.4.'-3 .4-,-.....4.:-Q".4.i4f-1544?f?5:1""E""344'4E'11444ni4N4-Ef"9'5' 'WL -'f5'1'4.'." in 44' ' 1 ,1 II:-.,-:,.4j..-I-,4I4 4 4-,-...,,g-g.,4441y,: I4I- ny, 4- 44 4:5I.5,-.Im 1 ,,,. I4 T. , ,I 'I '14 '.,-.4f.4'-' 4",444'-4444'-'1-'-I-:4'4--MP5 -144:94-.'."-'Q " '-44.-- 4 -P -44' . ,4.44.4.ur 4,--lb:-1--,.1,:.'-M,f'f--1: -3..xv.-4.w.g,-g,4- -..4 wi? - 14, 4-4 1 4 4 -4 'f''Ei'-.fix-"1'.X1,'-'-'.'44ff43'iW'-X?ifz'l',4.P4S?4I','qifu4ffQ1E4fP5x1i'gn1' ' ' 4 ' . ,e44'144.n4.-a-1.1,1I:-4:444,4Qgg5,.4If44-,44.4g4.g4,-144.444fj44f,4: 4,--1, -11, -. .am 441 . 4 f:"4: , I3,'.,I' 4'4 11'xiffjff.Qka'-T?1':'42f-qs'-6:11,--45? 1143.6 bc?-MT. 1:5529 -4 Ei' :s"'41??5'::g'-Z5,"gIb' J 4.4: :4I- - -.4' 1:gfL4334433:--,-,4--54,-, 4, ..v.,u..:g-,.'--I.,4:,-5, 405-:'J' ' ' , . 44:4 .4 .4 - g.5,,q44...4.I.,4.g.-.'34 Q-'..,g.5. 1, 4I.44L:,4sI,4x1:,,1 -4a4.,, gf .- -4.4514 N.. ei. 41 .. 4 .1 W? , I, .II..,g .,I.,.I,I 4.-44,4 .II .,IqI,III . I,gI,,, 1. .I.II4I,,,1, 4 I.,4 5.4, .I 4 . Sh I. . 4 N -'P444--1 I-S'-2-.44:Q'4'4v3'4:1l"----'f:.1.4.'L4:'4f'eI''-E'-44'-444'?-f4"4'z4144'a-cf :tu .-eff-.4-F4 ',444f:,,4.41.'4.,'44e4.1:'.f4,'s4-4:444f,.-4.2f41:4S..'4.a1:g,4:4mg1'--41 164444.14 .:45:fw4--:N4-Q NN" '544e4.4,1. 4441+141 . . 4 1 44 4 . . QI 4 4,141 g...14r2s4g -,4.-1.4E.'i,w??r-34i-.f1Ei1-2f:-11:-14-I-3.,2,'e5i,:4xQ4.ffm-f-1i4i?i44 s4.P..a'14f" Y, 'V 444--'44-'.gQ:,.4uz1lx..:Qg4. : :miie 4 :'-: i...b,,4 5.,,-:I1g.'I4.-:4y:E':"-44' .14-ff'.'14.::f1.14"4.144 -,.,1,:5"i'41' -1 Wv - ,, i 4 'J3I5'42."' 12. 4 Ir. 4.414 ,1,.41s:,Q4..41..--4.-4'-1-21144449,-4.4-42-'-442-.N71,44 4- .4 I 4. 4 .4:4,1 44541. . '- .4 44. .2 44.4 3 -..,I- 221' .1-I 4"1f 4 -'GQ-4' 441'1444.'-41.ff14..4eL411444.1.414.-.5..-144"Q..4'.,.-'f:X4'sf.::'c:13-T-4w--431.1192 494.9 1!4s'4I '.'- 41'--1 MP.-L-.-nf.'-'?f,'1-M 4,-41-4-41.4',zf2N:4444 442' 4 -.xi-4 2 fa 4 :Hug I 4,-I, .-QQ 1-I,g44.f,,.43.3'41I.g4'.'4.,'r5g.444:1r,g4444'p4'E1.'ffQ414:?-4 1,e,'-qgI4,.-k,g44I-II-,wt - .1 ,II4.I,3I. 4 4' "fl-.2.'.'--s',1:.,,:".fg.,iI:,t'.Q 4 14'-1,1.4'51,'E's144f1414954454.y3Qq'EIgi,.',f,,:r5-'H-F: -.',.:j f:4g,rI1I4'5:1qe,"i5f5E 1-41 -..'1,,-. -Q. .4 -ln. ,."4,'-41-416-'-"lf.l..'4-".g,4"-jawn '44, 2'-'24 'I 4- if CTS,-, 4 II4. .III4..4gI'W4.--41.,-4 .4.-44. ,I:.g4-.:.-4.I4,:. 14-14,5 .-Ur' -4,11-4 Q1-:Sf-44.-.7-,r--4:11,-fxw?.u'41-an-54.K- . I- 44, . . ,--.-4 -4:-1-M14-4 4115...-4-3.4-.5 -4,y., 11-41 L1 3--4 44, -1 -+,.w, 44..L-44.11.44 :4-F-4 -:A ': ws 4-1 1,: 3. 4 1,1 -1.--4 1 I., 4. e.. A- .g 44 2 4,411-344"Q-4-v4Lg4--41-IZ---1-4-4,1-4-Xr'g4Jf'.1S51:4'w 4 4' '- L5 Q?-1:!4i.i. Q44 7525 '4.4141131411-.41411.,-24521244 344113-42444Q-'4Q1i.-is.r4?44- 511522452 152-Q94 54:-24:9 -14.4-1'f4'4' 1:1421 -f-Q4-11444E44Y:"?44'.'4f'41: 54253.44444-51'-"i1.'144IQ""5 0 4 35-44 SI,-,'g'4tQ1'-j-r-3521 44-5-Q HT 5 5 4. g,s:1-ifb'::,44,1-1'.1g'.4.4 355-4 ,4 155:-Q: ,.,'15?q24?:?4s4'If?E4-5- ' 3. 2.'g"1".'44 4." "5141'14.'43:-1 4: 44- re1..3444L?J:12.04414-3-GE 4..'.f-:Jaffa-4" C42 "i.31:9:L4'.if , 4 45,4-,I:,I,-.51-..4:..,4z,.f f54,I.-341-.414-,7.1fg,,.11g4-I,4.4,g-1Lt-:j,53.g:.1g:4N, E-'QII::-fqI,f,44444g:44I4-' .-.'4 4 4. - v-Q 1 1: 44141.441.-44'.41'-5443-15,. 'qrefg 1--4121.14 1 54 1445.1 4.140---54.-'-12543 4:51, :ai-31:-, Tux Q 3365 if-1242l'i.4',L',i'f-QT! 1 'Y-4:51.43-:4.'4p4a4: 4 4,44 1 51.-"ra .I 44 ,. 44,3-'.-1:f3'I'4? -I 4 ','.-11,25 -Jgfsf -1:53:314:34114T1,1g4E1:."4::x4,Fifi .- 1 f,' "tg : 344:25 -' 'u' . 5, 7413.4 fi 515-344 .2 4: 1 'I:i,'Wii 4..-Q'.'f.1'f.'iq5,-..',1--4.4:41:4.4.I4'.':i.1 4 X 4-14414.15.45:.?.-g.,4-1..'1 '15:S4'4'sf424:47--.,..:14.444114.14-fqilfisi-11445.442:1ff.19ge:f114f5,s.w4'-:4.fsig 'Q' ' ' :4'34'I:XF-14'-'J -4434:tril-4':'.4X'.:i?543-V--'S5-5' 4' ' -I 'ff' -ii?-Y'i ' ?542f:jiEi ii Ni? " ,::,':,c3-QI-i:1'f.4Q143442-Y.lF4,45'f's4f:.Sf,,5'-ITj:4,fQ.fQ'gif-f4ijeE,'SqQ34f.rX -QI-'f21'1?2i:.2' 13-21444.ws-4ii.44:.44.4Q5wf1 .4 14.4f'.1.4,.- -4'-64:49.432-1'-E'----"+444434,4-34 4: 14 ffrf-.-4-44, --54 Q,-4.4114-94-4.4441 4. ,.. . 141. 1. ,--,-if-:. 4272. "4'41:X xx ix'4.Mgr4,1S4.-,'4 411134144-gf"--H44 "3"4fi:' 5 .,5.4::k"'L, ".i4'1F.'.4'1' "'51T1.1-' 'lizefl-35 'i'fE'f'E,iYEl'11'-5'5'i'33""Q:'Q'-1443-I 59212351544 4 Fw.'2:21'-,--" ZV4.-'L'-4f -42"-L".'4-.4111 4 ' 4 ' f'X152-frbfzfisf'-S4-.4ss5fif.'44'i:4E4955251.13-11,1firf21f.'-2424.iiiiflf -41 a .1 J -44.44-:4:'4 .14 4 ,.,, ,,,, , .. ..I, x .0 -. . N-.. .- ..', .'4" '::4"'1b 4..44'.'.-4 ,."' " .. f".-'ET'fY" . 'H fi 'Q-Z . "L 4-Sff1'Tf,p'T-E"-g.- "ZA 4 4 ' 4 "I'IfQ:,5-51.3 5aI.,.. ' jf,-14-., '15-.QiL.-4Ig:4gI'4Qijia'?5,4,-QQ. 4 , l414'.I':.'1f'5'--414. ., 41151-'JE 3,1 ,1--Ki'',f5V'w,1,f?ff1?i'?'5-S 4 ,. 4 4 I-x :ff4-.,,:,".:'z:3'14iI. 4'r -4,.',, ,,1-1,-l4'.-7,44 -Q -1 4:. --x4 '.: 2'.41,'44..:faZ".' EQL4-4.4544 1'-,441 4 4 4 4 s-'fx--'-f.: 1.1--.1114 .4:b-N4:.L'-5- iq:-4 4' Y- '41 4- f' :4P':1i,.1:4.4'441.2ia, '. N 4 4 .I,,pga,I11:.-rg.,4 ,fg4,,gq4e, 1. 4 4 . 1 4 - 4. ,.- ,, 4 " ,. 4 , 4 , 4,4 I4 I 4 ' ' , . ., , . , .-3f41f,'Zi,'-55,4 "1-'I "JJ-'4-14' . - 14' ,j' 1. -, 43-4 4 1-4 I. 1 5.4,-.i.1.:' "4 4 4 4.4 - 4 , ,- I 4 I4 'I4.LI4.- 4 4 - , .4 , 1 4 '--'9'.'4'.,: ' ,- Q1 4 4 ' A 4' ' ' 3 1 -f-'5i- .:Tf4f2E':54'?'1-5,4 , .,,, . , ' I . , ,. -4 ' 4f- ' 4 " ' 4 4 4 ' ,, 4' .44 I- 4 ,ga 4.-554,-4, I2 ,1'4gI5.,-3,4-5.4,-44Qg.3r-322:14 '. ,- I . 4 - p '4 ' 4 -4 4 . 4 4 ' ' 4 Q5 3' g.,,,I-4.3,Q,I?19 X -:j:..:4 Ag-.44,,f'.-1T4,Q:I:j4.'-4j5g'3Ix.', ' ' " 4 , '- U 4. 1. ,415 g44".'. ' , "1-:lf 4'"f1fI,i,5QiH4I1eI'Z5,-5,?T:g,'l, 4 , "'f2':g't-'f545.-5-1' 4 ''fi1I4.fQ5:ff9'i"f1-'TEES 4 . , f',f3:45'5QT'1.'-' 'F "5"-1 -'49-'14-,ff ihlifilfff ' . 4, 4 4, - , 4 ,- , ',lfj.g',12F2f 4 1 -, - - ,t-4 -1: D- .- .' 4' N '44 .',..' 141 N, L-Ai .4A,f-7v:.'- 4 - ' 4- 4 .I .. I4.3-I,I-.,I5I-55,4,I.4I ,I . . C 4:---17444. ..'1:-52,4 1 f,-4' 4 gT4.:'4,.:-.,,,. .. -4.4 4 ' - .2-r .X N ':- ".'a'1" .'- -- 4 4 4 .1 -4 -34 I mfg 4I 4,., ,-,1-I4--I-,, - 1,1 - ' 45'-4ff-,: . 4 Iii- 'yy 4' 1343" 11145323 . 4. ' ' P4f'4i -Birks?" ' -.f..i"'3' 49.47 ,-x414,-Q,-.'I1.,,g4r.3f.:' 4, I -','g4,y, . . .1--,L 4'-.fiif 1,45 , " . 44 4- 1 w:-.2-.:'.' -':414'.'4T,:4,.- , -4 4 - 4- I,:, vc- 5, .,2I , 4, ,, , 1 ., , ...,. ,, - .,, - .4 4 , 4' - I3 I. I x' ' " TTY , 5'-'-'5-"'Aw i47'Q:l-iP,4z- :- 4 . 4 4 F' 4-Tffirf-P-1 1-1...'.',4i fm -S : '- ' " 4- ,4 'Z -Q.?'f.'3.' gf, xg .iii 1,g.. ' I - ..g5,I,I44-".. , 3: -.IEJQQQ5 :ga-i:'I.:.g Q 'I4 J4 -. 4 '--"A: 44.1.1--fi ' ' 1 1-9:1 ',1'f-'L N ' '-4-1-:Eff I . I.. .I .II fl "- '11 L ' -4 4 1 4 -' 4. , .5 I ':pI- 4 J 4 P '4"!",f-'Y-5" 4.31. , ' 4. . -in'?.- 44 , f , , . IMI 4 " " f f ,:f"f7'.i jf 4 '- .' 4.,. A4 .: -I 'II' I ,I,4'v-.JI f 4I -f .1 ' I Y, '-'If4, .I .4 4,34 .,1:4-4.'g,:..Sylvester--Stgwart 4 1 4 4 41443. 14 19694by4.Daly, CIW 4Mus1c.4 4 ' 4 ' Rights Rgsemd.-, 44. , 4 4,4 .,,-LI1 ,' 4 44. :- a,- 1' 4. 4I-,fg,,I,4.- ,,.4 4 1 44 1,4-,.g.,.g.1,4r4.'.f4. 44.Used4Hy4Perm1s5,xon4',..- 4- 44-4 1 14- 4' ,fun 1414 '- :4 ., ' 44- 1 44 ,444.gIf.f514443 4 4 4 "4'4 I I I I,I III4.II,I 4.,I,II.I..,4III4II.IIIIII I II III , IIQI. fI 4 4j.','f,44444gI,'. 4 I., '. 'fag I I,I4 .I 4I: 4,7 1- , ' , , , "4,f1. 44, T44. 4.341 , 434, ,4 41: . '-Q 41, I4.II,:4I-If. 4 , ..I,44,'-4I- 5. .5 ' mf-lsIp 4 . 4 1.--I I.-I. 4 .' ,.-I ,4,.' .4 Ig,II "IL..,-IQTE42 1 .,, 43-2 4. I I,I.45 I-12.444..pz3.-,f4...g,.E 'J' ,,. ,' 4 V 44, 44 '4 'L J 'f.54?..'-,4"' 4-1 4 41 ' . 1- ,.,..--.f14fj145z4:Q 41 , .Ir-, I .I I,I, II I 14--44 ,II I 'I. 1 I4I,I3IIIIEI'III 15:44 ' 4 444 , .14 4.44. 4 '.4 '54 , - 1,113 444--4-,,,4,:11'4 4 , 4 I I - I 4- - 41,4441 , 4 4 4 , -,4. If -4, ,I,44, ,?,:g37f 4 . 1 ,44g,4,1,:,14I-I4,5 I 1 . 4 .,' --,14. QJH I.I1:I .I- '4 - " - -4:14-....z 4' 44 '14 ' ' 4 f'4'41'-.-1'4f444,64J454" .I .,.I,I,II,I,III III., . II 11 . ,s Q L 59292-ff-fy'-f . v .- 1- ,gk .. . . , A ' .if ' 2f5f'f2f,N',f'2Jf-V75 31 .tif 1" ' .S 1 vf. J- A , 1 L .- :rf fl ' f ' X' QQ, I I-:.gf.f':?' Us 51,5 -,-.,-, fr.: , ' ' 'I 1 's -' , ' 4- 4,-' -v '- . '1'g.1,g::a',' ' ' 1- . C'5?25Gflf-1 'f Agfa-.aT.f:'P:n'::f3f fs.-' " 'Z - ' ,, 1gE4--52g.w jim .- ,Af4.:' 5 91- ly, ' . , - -, "',- .,ff .'-.. -e'.f.1:,..'., 1 .' 'ff 'P if-f,sf,2f"5L-'E2i577?1iT?-?:'fZ'41-'L"lf:li 1 xi'-Ee: I 1 ' 'j 1 I I ' gd? 4-Qfif fw f,v1g.' :,1w,:- , - ,fra figL9g',E,?5?,1g?l5f,E,-E,,.:-25,52113,-e-Ll.,,V. , I , , , 1 'Q , 3.64. fl" , ., 3 2, pf- .517 . -jg."-1,'JF'A ',- I 1 Zziwf-I f.g'9-Jjlq.. ng.. - zgfifii., .fi If 15. 7.15 , My ' mf?-153133-:?'gz'5'lZEa2'.Lie-w:,:r 1'3fii1H2 51451, . ' , 4' -" "Q'Ef'?"22'1ii?254155227-ifi9'.2?IfL55'f"T'1'7"fZ'5 ' " ' -' ' ' . ,faq 'wifi -fl -114'-2-1:'t w' 1 1 , , , f ,un :Lyn-, ,5:5!721"':f7o'1. f,,,v.,,',:' If,-1 1 1 -ffl-1 4-41-., --f..:.-:,,fr-ff'.1f,f . ,- -' , -- 4. 1 M ' 'Q inn? ewmf-J:-,.--r ,gm .fmlrf ff-J-. ,. . '- 1 ,f ' . fkaifn-rig-21021'--9f.i:.-yx'.Qm-'.f.W2'f-3:,::'- -,-1-'L , 1 I , j.fLvf'-'l'.'n-f,4slZi2a52rf:':f.1.-ML,E fri- , ' f -' V:-::g'r,'1gj'-. glI,wmf1pfif,'g1 , 4-fig nf frf.'- - ' -2 ' 1, 4,,:?,-f'?:r, :-'L 'Az 'i:.123'f1 F-..r 'f-,L-'.,v. -1 'J ' f . ----If Jr' er-' I7 4:11-.-wr ::'riJI --'A -21 'LL -a N .sv4u'1,7?zJE7f4,a1g-!f:-f:,- ::2ff"'rf: ,z fn - 1 gf!Pf6's24f:i'ff41?f:qf:1Q:zv: 5:3715'fA""'5'f::7.u51' - - 1-. 6- "iiff'Efg,vf'?Jlk14f:iai'.t':':2'-f521' Li' '7.fL.'fYL'1 ,:'-'4 217 7 Y: ,.:ff.q44s pfzi-vga:i,d,f:g.1,f,. mag., 1' 1' 1. , .algfmr p1gr,q4g4f gig. 53.5,-ag.: . I-155 .gr-, if . ,- 55f?1ffiF!J-:1fwL:'3- 25Q7fi?ZQf?-fd' ,'f!'i'-'fr 5-f"' f i"' -4' ' ' f !a4'9'ff?'f5f':f-fi'fffi'f-552??E5Ef-TJf'-TQ .'i1'f" 1"1 '-f'f.i ' 5"4f2?4i?2."Z71Zi? .fix . ' ' 1755 ?95i.'--2-2:iff?f1'??:,i':i74A:ii.'-fbT' - "1 ff .. ' f-4:9-5n,'gJ.f,, ::4..'v.",f,..1g Ty A ff 1 .Y 7,3-,5j7.g,f-1211.',1:,--r-Y:-ff fm'1":-4',.' I - 7, u, mf ,- - ,, . ., ,,. -,.-:3-.,-fy.,-'::. , , ,fl , 4 m?f'1s'Q-2, 1 :fl 2: -:- 4, .' z 'f'i4'f?.iJ2"5i7L"2f21'1L1?."f-iii 17:1 f '. 'Q'Ziii!-iff:Crf""2':if'f9iZ' Lflifff-Q3 ,1'7-13+ H : l,4Ef,'E1,1?f1' 17.-',-.,,2:-5-4:1551:ff,Q":1-f , -,-fq,s,'.- ' " :ff zifiii?"fi51ff?15E1T6535,321'5GET " fifif - A:-iii:'fL'2:7f'.1Ef'i'.if2'-Wfff''J . 'f f",'J:.- 117 13 -,.' -.',',: '. " J 1 Aggjrrgif, V' iqwk ,-f., ,f -uf-.12Lv1.,,., f.,.-.g-- -,,., 1' if-1 .f. .- .- ., ,. - -f., I f, ., 1.11:-' 2. l,.,f. 1' Q "EJ: ,- I , 'P'5'f'f "-"'3'fZ- f . .nf ,,.,.,,. ,1 ,,. ,,.1.,.,.,, , ,. . ,....'!,f v 2: .ff ' I f-V-. .1 - .- --1: - . ,.- . : '12 ff, , . .,.l -,5,, L ,fiilff Q , A 1 , Az' -,- 1 , Q -' T'L ' ' ' . k J. .V , X 'rl Af 1' I ,'.. '. ,,f::-H, . Nw x 'wwf'- W1 LU.-6,13 ' .. ' - gf- -- ' ' x- u..- -, - - ,. .-.g.....x. ,, , fl .. . T1 if-911:-1, - .. .4.-YA.. ., --- -x -.1 fu -.. .. I 4 'L-. ' . 'Q .. - -.m X 1 f '.".'. .5 6 ' N .. , 2 - ..-.----,-.1 -1: .'-'54 ,yv-.,1.'T: V -M 4 .M-, sl C .f-'fb'f,f"2:g'.g x ' ' 1' x - - -:i..,,::i'4.pl.,-'.-' .' - 'Rf-f-u :-'-. - . QS-..'!-:big-.-.e-f.'-11-N . , N X :vi-'iii-:','fAi2,:g J..-: "'j. 'vit' .24 19.2, A-fx . G.':E13Q-3.J,4'Xi.f5'.1j,,t4-"' X .. L , . , V V - 1- . -1 s, -. ' 2' .,g - -, -,,-1 '.' -.xv ' V ., -, .- V- V1 - ':.::f-'-qw -Q-,-.Q--gm I-,fn .- 1. '-:.x,qfm-Q'f-I'-'.V-'-391-'5-Q 'if' 5. -. v,',, Vg-.1 . . - ,- - mV- 'V -:f-VV:Xr.Vp.n.4.:-.- . .- 'V ',-.. .-.mn '-.f,.,p-,.w51n, x - V ,- - .1 1. ':::.-,,-.:,.:,.,. -,-.-.-.gf.:-.,,5.-gm-4,1---V,aV.y,V4513-.-,-,V-VV-,.:.-j:5r.,f.3Vq'Lwg- -H x , . . , V .. V.4. ,- V - .,- VV.: ,- - -'A V.--K--L::M.--. -- -.V-..r:x-I--,.f mm-KL :fu-Vu' '- 'lah' . . . 4 ,V , ,- -V .., .V .. X-V,..V, , ,Wx -Mx A, -' ' A Hi'-' ' -' frIP-1.14"I'--51212.-'VI-11-Vf:1-11'.--1:V'.-g,m'.-'ECI 2--15fl:-:?2V'Jl5QV.V'?e ' .f'P"' -. 'V .- , V wwf-V ' 'V --r2g::-,V-gia:-:- VAL?-5IzxagsfV'AX-M315V1Vf2i:59-'ffvsV::3+s- 'ibm P :--,V X V. ,,-'V - V 1. :-.i.:f 1 :.,f..:-Vg.--M -.Ve.:.--V,-.11nfi.V--.-fp,-.-. -' Ti3::x'Q1:L-SQ-ag-3 .fS"4'h. J A,-A. V V - ..,V- V. - ., f .-1',.1':,::.-Z-ie.-..-CT.-H+".'--Q5-gran-,.V:V-:Q-i?.z-.1:.v,V.,-'i'mfs?.-Ir5,5.1'E-k-k,'-QQ3,f15- .5,yZQ1,,. -A A y . V - -51.111-1 .r..L- 4.Vi?5',?i:.i1.?.5' iff:-1.f3:1ff . 'io'-V V .' , V25 ' IEZQX-'Z' 431:-"L?. 'qf:1 1' lf'I"3'-35'Elf-"Vi':ZV'LE535 5'399V5?if-WEfi's7S55Yr52s1iQEE?3Fi, ,V . 'V - 'a 'J 1- ::.: V .gf HV.-A-E. 5:-'4-fF1114ff,-df':VsQs:sq-'-Qehfiaks'-,Xsm'-s.dY:. gmai- , X- J -V -r .V--Ln M,-.D 1 ---V - ..:,--.'.g1..V.V..x N"-,-y.1lw.y. ,,g5Q1-VL-:am Ame. .A ,' 1, f- .V .. A - . Q ,D -My-, :q:.VvV ' V.V'-XV'-:hwa,mir--:.f::V:i'-35v-igV:f-.a:q,ggV2'?g5.ga.f5gfQ,isffV -- 2 1, , - .,- 1. -1, ,Q ,f , :Mp-.Grimm -. V -. V: -V.r- ' ',, , V c va' 1.-.af ' -Q'f5:Ng1V!:pQ--QI3:ffiXVf?V,ut.,3'Sgp,gi5L!i14gS3giqV:.Jgg':ga .- V - . -V - ' .5-. J.-...g,g-. .:,-: -'--V:-.V-c. .1 g .V xx- . i 11 - c ' :V f:: F.:-'Q"',-fi?-1vim:-Vsrvwir-1av'5-I5-N5'-.iifiiiii V --2 V' V . is:Ku-'ea:f:.f..".fL:-5x'-V1212118-aV,.fffi:g1gesaQm3?QS::g::1.f,:iin 2 - U -A-.sy-gf NV:.q1i'9'1"g'V153gAq3'V:-'Air-VVV-.-E2n'.gF3pfyfy5jf-rj35.e:mx,v:Q:"fa - -' , , V V V ' ,. ' -1 - . .3--:V -1.45.-,7.g-.'..1, 1.-.-SV-3115.14-55-Tf!'i.!q'iQ:'::2-VI.-QSSSVEFSQESQQFQQSEQEEE ' - " '.' V. V 1 K V 'V ,' Z, . -THQ5, 'K' uv:-:V ,' ' ',1' ,z f-g--L-N Vt''Ef."-x'3':'.4!iX.22x1-gM:1"hi'Q"f,-ly. . -V .- , - ,. ..s,.V- V-.. --V .. , V. ,-,.L..,..,x,.V,,.. k.,,x.,N.- V-.:...5gQ.u-.,,d,..v V ' . V V V ,- el. .-.-'s-Z-1:':5'.zVv---f,5-.5-121'-1:ff-,:-1-19-,eJV.f3-ml--Lx?1:2-Z'.fiPE?1K'fS1g:Cf:5E'v-+L ' 1, - , - , "rV.11V,-.V .gn-.-1,11 V 3 ,1',1NV4V1.A Q-.VV-:-VL,-grim:-2VLf.1,fg-:f-gxr.gf-Q-Q--fzrfqgrrgvfeff-P43122' V , - ,. ' - , 1 V S,..,-f-g.:."gVV1 b,-,w... -3'VV.-,.x1-'Sf'-.,, Lu -.',X'Ii:-.g,.g.,::-i:x'52-,'-1.ggrsbr wa.-2,V1:3gy - -1 , - - " I l V - -- ' V K 'EV' QVCVQ: .Q-3.1 J!2,.'Q..'-'..-Q.,f,3-Q5-5 'lwy-:5-I, 51325 3'-Q--IP'-4gVQ,1-'am QV.:gn?5Zg!gi1:QL,iE::,xi:V:,ax 4 , V . N V - - -V r V V :V.:'-L..-13.11-1y1:..3.a3 1155-'-,r.1-,.-.:-V:-V-L:zV.m,:,:V-'V'P-1'-,E-g. . - . . -, - V 3 X ' - VV. ,.-V,:.f.V,,-gw",.V1'.'fgQ1-V. V.-g.-4,-.'Vaf.f,-'Vu'-sV.g.,',V'-1:'!- :-qc-1-2-14.125fg:a:mszgfEg15YE:5fQg.QV 2 ' - ' - . 3 ' ' . . . V V' f- -,'Q'.' - 9555. A :- -T: 5'--'-32,Q.ufg3.-yy.. :'T.fi'-?Jx-1giz.2tg.,L- ' ' ' " - ' , " -' X ' 4.":2'.'.'."'V:. 1--'.'r-5V':'f'1 iv:--:ff'.'?'1':!.x.1'if".1-Tfinrwf'QE2TgY?.?:-3'33'W'?ASail. V ' - V , .V bl- .V:..' .. V Liv 22.1.-4'-.:.7f'.-f.e1-25?--.'ivV:-,Vt2'-Va:VERIfsw5'efS1.g.:VS+2:v5-.EiViv- V . , .V . ,-V.- . - IV., ,.,,,., .A V 1 '--Va'-.,..V.--L.. V.:-,,V.,-.V-V,L-,,,-Q--N.-v...x....,. 1 . '. ' . . 'A' - - -'I .3':V'-.V VF-r-'.-in '-"2-Sr'-1.'1V"-ilf.,P1!-.-2'-"Q:-:i.cL's:15'Q:5f?t:l'5r23i11sHTFR ' ' A V ' ' ' " - 1 ' ' i " l ' . -'f' ' 'L-'.251ia'VF".f!-2,'.'.1'-U 'LV11?-f..-'.:-,ii-sit.-f ' " -qv -. f- -' - 2- .2 . .'-31x..Vg---4,12 ff..-'-V .-x:f- .1:.i".',--:p'.V'g,:, ffzxifrafr.-evrig:r::'Vw - X., --V- . ,..- f..-,xw..h.,,g. ,.. ..,.-fxV.- Q. . -.,. 'V.,,-rK..',-.VVV- f.-V 'x -1.3, fl V1 .:,--Sf: 1Q,--V.V5Q.xV.-L::,:-fra.-.xk' .:-35:29. . " - Vg:-fi-,ff-LW,VA'.1',:3-fffffgi-1:kff-17:,T3Tv:iK?.1fig,Y'fjf.Q:Z'-.QQC311-FXQXEEPIQ33533 . N 'V '--V.fVT:,: ri fi '-V-:Tai-2 V UQ-'V51.'L1':.-5:5uri..':g-Six.-.1-Yr.:1L-:- " V, ' fV:V'-V,V- :1':.,L4 415 as ' V.-bm.-'1:-sa.-.1 'qv-511 1-'::--?-- ' ' ' '1 " - 'f' ' ,MJIS-3E6i'-if:fi-'lil"?::E'fi?E'1:V?g35'1lQl'9ii'5f'2P-LEE: -- -. 'EX-. ' ' X - V- .- on 5. A? . .- 14- -V . . dx. -,M .N. -- ....-.--V1.K.-H - 5 .- .,: V- V- --2-..: .VxR.,,-,, 3:-,k,,iy3,x,,-,, THE Y 1 -VVIL il .Q-.V .f-A1..'.R.-Y -'glrf V - - V Q . L A 1 W 'V' 5 . Qi.-53f53VfQJ.51-' WHA T YOU'RE A SA Y -27 MAKES S NSE. AT 1 . -"V- 'fiSYIV.'?S.f.f5ffSFQWQIIT.1'-, ' 2 '12-..i'1-969'-W Daly Qi!! .M USF? . ,- ' 52 ,- . ,aff Q'.Q-A112-Righ1QS"R?S5fV941' f f 'S 5'-fl"'filQ515 5537, 'S -'52 '-'- 1fU5edfbY'PefWi5S?0n' "- A- A - . - V-V.f - 9-fi" 5 Ta' :Li f,-.:,v,,,'f' 4, .-,frfif A 21-'Q'-'32-f"Z'2 . .- , ..,f , . , Y :- 5115! . J. .., .,, ,, . ., .,, ,.. , 6 ,VV F .. ,R V,..., , , ., ,cg 'NH 11- ' ' ,- , L. . f ,H rf, ,." ', 1' 1' -Q, . :v,..,": ,l ,f ,A . Y, ,. - ff l ., ' 1 1 , 1 1 ' f 1 , ' 1 ,. -J-f ., , CM ,...,. , ,Y.., ' , -. 4 . -. .fJ.:,,...rf H 1: 1 jj... , I ,. , . -. Y ,.N. -. , , - I .s, , L -X .1 , A -A ,El X -A 4,1 , ,,'-' - . V N . J- . ,x ' 1 -. 'Y '- - .x - .,,.f,.,.y M. Q sl .. I 1.',"q ,4 ,121 . x, I , . . "T . -.px ., . -I 4, . ,. ,g .+.gj- .3g',::'i1," g,:,g,,1,g.:.1,.!. .iv 541-. guh -5 -In-Ig JN LA m . 'V r' V.,-qt: -JA: '- :. f-.3 X, L.:f1-xx'-E.:-T1 ' . : X -.--wx: -f --'a,13,4,'-.' N. . ' . ffl: "-.111 algal' ' -,3,:5.Y,,i-A 4,,.?',:N':.-3: .H .,Vf.1w. 1..-,JI h -,..::.5: ax., ju- sf , -L.-.1-,'.5-.x-.C r ,. ,-.vq-w." .4 w ,-14 - g.. 1 ', -., , .5 --3:-f-A---.:.-L.:w ,I-W"-Q -. ., 'ur '31 a.i,1'1 '-'fall' , 71' 'WJ' "jj p , Lid ff-1,11 -fx'ti,?-E.: 1' A:r1nw-,i . Q- .- A ' .-122 Rfk' if :".i':x:'-z. -.quasi ?x,. -rw,':- ft '-"..-QQ, -- ',.-.XV . ,,'-,, .A ,- '-i-,gyfgigl , '.C Q zffq-7. 2- 5-"'..-11 .jfi " Ni? -fin 'Q?":"'Vll5"',1'-7""5 -ml-"Z "L-'Z Lwtx :,gn,s.- -,z.... J1g,'f':,Q..,'7x . . ., . . . .. . . A. Q-PM -,..,l..1'Ns,3Q, , -.C -.9...1.. -4, ,, 4-. , , .ii , A :,...s . I hngxgkd.-ig. 1'-t.ge1?,l3,g:2k:'ti'Sx.L f'..iJ-, My . f., FX.. .2115 - 11, 12'--'X ,L ':..'T, R'-1, QC- QW' ln P. l1C'g-3"7"'51-iff-2'T?ihN':92i-J3 fE:r.'-1'-'SIMS t .Y-' '11 -1 u sghifv.-..2A':Lq e- page' ' , . gb r, fi ,.',,n - ' '-,',gp,v 1-,,:',f-,: H., v- ,,. -. ,. .1--av" W-:Q I . YR---1,-'5.,5r ., '.'-,g .03-. , J.. "'..'-1' 551,--.i.',,'qNgh Ng--ff 1 -W .- - :Qs 'L'-,4i5s!1S:!!i!E-iE,::rfa-:EL-4-:,I.h.: ,TC 1.4 n- lyif . . .- 4: .1 . wr..-5 - J' 'N' '-"' ,-,5k1g:gQ':5 Qjngtfi-Yi-x' - it 3. g-, .,.:, . . . N . , M .mmf - -L'-,A -N - ' : yngNls.K.., ,, . s - Wtwi-f-2. 'rr"s'Y+5?: ns..-T27 -"viii", P ?'?fili+'.S2'f'4gr7?'f-.Q 13 1' VW?-i153f..:'7J "ff 'EF' fifv. . f -' 1 wr 'X lffx-Q-F-xE:'Q.',":2'.A.: w g-Ag., ,A - effm .-an feb. -P -A .f - "x... X-. .'. 'f:. ' Sw, ,.-Am '..q , w wi, , ,ln H H .., ra x .. - I A4 5 I , X. X X X x. .' X v :sg '- .X.X-XX-XXX-XXX X- " vtfvqbqgig Xl' ,Xx XX..,'5IX2,X9II -gp. v NXPHX xxd ' Q' y X -X 'IW ilwimk fi! X3 AIKHQX' X f -XX vii! X Xa ,IW u .vw XI :N IZ X X fy" 3 g53,i2wua"x X, 1 K X . - X NAP- W1J53.'eQXXx X X X L15 I KX 'Vw s X I X' X X P' ' nv MXIYSW X"'h.I:Ii-IP TIL X rw X, Xn. X X Xu. ,X eXX.X..I qxlw ll 'QM 5'w XM Mx X X. mx I -X .NX --X NT x x X'-I xN X. N 1- 'Q-Q -1 1. -3 -1-'jx' N . X --X- .-...r-. X - X-- XX. -X+..,. xlf .,-. .. ,L .. XI .. . ,,-I -X IIN.-I-...If 1.. MX.:-2. .1.X.X x.. .X..,. ...- X .. .-,X5-L. I ,... .I. XX XX1-':. -' ., - -f.,-,::X1',. . .- X ,. .X X-:ar . Xsw-2 -'-rw-X-za-'.X-X-X X X X X --f--X . . X .I '-X .rr X ,- . X-- --E-J.-.'X-313. X.I.'f-.: X--, 2.-'fr 5' ' iff'--fc -.f'1.'raa 521331Xe.X,--1wX-----X..i-.-g--::-X'g1.X--,.'I?.-X.z,!.:.-X.:-.-.X-I'-3X V - "K-L-'Sf . - -G - M- x--'-- - -X'-- 'J-'i '4-'N' X- .X 15'-1375 'X' '----'S'-'f--3LC'XQ'C'e?5f5:1.'1.",'Sf--Q11X,--U-I.l':4'1.HlW':'55:fXy'i - . ' 'f ' . X.-, .3-,IX X. , .XX .X I.I.X,X.. - I-I.XI..XgI,X. :,,-,X.gI.X5-,IX ,X.X,k5X5-X4 XgqgX-,WIIIIIIIIIIIII.II.X5.X-.sI.,:XU.-L. XI. I , I IIIQ1 II -L-I .X 'X '-I -- - . I X- 5- .X X'II-'XI",.XIX X'--XI-'ffI:.5f X X-I..--.'X-Q-X-LI'?WX3l1X.jXg'X!QX .-ii. Q-'X'.ij.':,.X' XfgfqX53-:FEI-,X':-I.v.3:g5I.' .. X X5 'X ,"' 'X 'X'X- . .. X' ' - XI.X ,g.,. : AI'XXI' I".If 'X' ,' - H' 'J. " -:-,','.'.' 'X'Q-'X,' 'JI -IIIgq- LII! X'--.I"2I.'f f",-.'I.'SX XX".Q-'I'X-1X'X,1f1IX, ffkffg 53, X" A X ',,. ,III . I III -, -..II ...I . I I,IIIIIIX.I,XX XI.XI.IIIIIIXXIIIIIIXIIIIIXIIIIXIXI,III.I.I,I,II I,5.IIIIIIgI.IIXII I.tI:II,..IIIIII,:I III .II VIIIIJ . ' ' -'X- " X'--'-X- ' X-1-.f-X.' XXX:',5 "5"'w''1.'X-'X'X,'X-gl! ',-X,f :X-X-"if-: :X-."1 -.-'-L G-'--vi--':'LZf -X:'iv3-.:f.":Xf. 1 -1--5. . ' X' ' 1.'X-X'- -. X . -I - --.-. XX- -X-' -.-X'--,',l1:-'l' 'i-.- .X','. ' -'X - X: U.: -X'.X1X-.- -. u.'.s-l.'-WX'-A.-.-kr X-'-.-M'-5 wr.-'X-y.-KXXI-2-.X.,!p'ff- 4-. . risks.-, - ,g -X1:,X.' - - " - '- '- --X-'.'. 'S X :X' .' --. '-5XE,'.--'fy5-'.'lf':"'Xf:f.-X-:I:I-fIXI'.,.,5I-gII'i'zXX.X'jjuI.',g-''.'Q1.IXf:Z'-.1g.-QQIXKV1.rX'., XXIXJL' I . II I4-II. I. -2 ' - - X ' u-.,-X- ,X ,, - -.,'IXXI-I. 2, -,Q ' 5:-5-X' -1.3.--.ga-.-----.:.,X .XfX,:.'...X.'i-.- -:- . f -. X-X X- -1 I- I - -I X - '.-XX.--XX,f.XX-X Xf.I.-I -.'1-X' , --- . -4 -' a-.- -FX X-.'-'-.-.I.XXX.X-.- ---.X:X9-'14 XIV:-XX.-.X-X,-X-J'12.-7.14.-r.' X:-vga- -P X33-. ,.. MX 31. X -Xt ' - .. -X-. ' --f- X -.XX X-X-X.-.X . X- .. X X'.- X f.-,I.XX .X,...X,, X,..X...gX.X.X -.XXg.... X- X X II, - v 'X .- . -' .- -t :XXX-X..-'X X -'J 3 -, XIIX.fi vX.IXX!,:6: f..' XXXX- X'IX-X--.XXL-'-5.-X X'-,Ab-..X4-.'X1I'X-XXL ..,'5IaIXX:XX.g"Xg,,- .XXI '--'X gre' ' . - -X -5'---1.1-X f.2:IX.2X- . -1!.:"'Xri-Q-if-1--I 'XXSHIQl--'-XX.5gv','Xi--'-"-'T'-:'X'-IX'--.":g1?I?f.X:bi'51.-X-ik:-.f2Fi'2-5-QY-if:N III .,I- ,I v ,IXIX ,. II... .: f II- I- I- .. Il I-I --,-XIXI--.3 XIXI-,3-X,gIX1I'j'Ig..'9qX.xg,f5IIXg:--.XI 3.5-.X-g.I.I:.. II--I.I-.rv-13 A Q- X1I4I-QIIgISf.II.I, QI.: -5.5314- .XX . -X.XI X . X ,XX -X..-. . X . .Xv -X -X -.X-X, .X-... X ..-X X... .-X. .X-. X, X, .: X -, X':.:X- .. :-X. X X1-X -'-.--- XX 2-.-1 ----.Xu -.-f-XmwS.-:-.-:- Xp X, , . -. .-.1 XX-X- A., X.. -.fm xr.-XX.-X....,.-XXX... X X., X.. .X.,X.-X ...AX-.L - XI- ' " '1..'5 -I 1- QX. X IX 1I:::, I .rg X,'.IbX:XI,.-.-X,XIi-gIj:5X:Ef-,I.'gg -XI-...NI :X5.-7.3.:'-gs.:-g3g'XX,g:1.5513-X.g.g,XIb.II-3-X.5-jfgtif .X X - '.LI'g'-igg- "EX-,X.I.X-X. -'.a'1-'.'-.3-P VF-ity.. -X-.f..-.-Ti-I-.1-:-1-X'-,xxxI-'Ei-:-2-.1-tg:-X4.-.-15.-'gi jigs-3-Xquhfif-:TX.X... - ' - .X'-. '..- , 1 I -.- ---Q. I--'1..,X-,x"1'-X. X--X:-y-1 1,-"3-XQ.:rX1.-X-.-' X :HX -'-X-X2-f-'-xX-.-'-eX,.g X 151:-X :LLIM7-gf.-5 - ...XI - 2- X '.-- -r,X1 X'--1 --X.-.-F1-'-XX-XIX1-X-:XX-.--pw-.:w3-gm.: -f-fCJ1Fl5'-Z'!-'H-'-135114: 51-xR!:?35' -WX X'X..L ' - .- ' ' . -' s-'-..X..XX::- - . . 'X--X-X al--HX -'-.4-Waf'f'X1'-X-J, 1 -. - film --1 e X -- X. X X' ,..XX X XXX-.:-' :-.X- :LL - X-'X -. -1- Q" .X.-.---Hp?e.-'.X:--'-mv '-- --aw- -'XX-511+ XTX-. ,X - I-X .I :, X- j. 1" . -:XXI--X--' .XX--XI:.72-X'.--.".'Jf'X'-lgX..' -5'. -:-.sae-1-'-X Vg-Ig.:-.'XX, -gN'.5?XgXI-I .III- :E12'X'vX'v-1-.IQX-.--gas X , .X A' '- ' ' -if - :XX--Xr' -1- --SXXXBWQ-.-1'. "Qi-,-:-I'11g"k11'i r-'.-rpf,I':F- '-,X:--.-.11c-:fmEmi.-3Tr5i.'.X.f-X: - -X -- - .. I -XX., -.-X.,-IX -X X- :X- " x- .1Xi-'iw' .--1...-.X--1 - :X-:Ir-.. -If-1 - - . - .. . X X. . . ' ,-::-.- '.---"f..wgXXX -I1.,-.X.-:A wk sL.'f'.'X,2-f:--'.-X.-X:- X-X:X-X',.-X':'::zT? 'ff:--Xq,-Q'-,Gregg-J.,-xc'313'?.tX:gm.-.M ' - X- ' -.X-' - X X - .- - . :MX -'IX 'g- .X r .'--,.:---AX X,-fm-X XXX--H - .,'1.2'X -4. X.:..f,!x:X--'nw---ff--" ' ' X . -I 'X . ' . - :X IX- ' I I--I X " "N IQ,-. . 2 91.1 X .-'I-1 SE- 5Z'.L'xX': 51' x1'.-'Fa'-TIYH' I.-'-iv'-X-HXXGITX,-"'5-Fl'-927 LTIFKQW X -I X X X . . X- I I - - .- - 1 - If-IX' -'X. I'- :I I.: X- II..5 -I. :X5:j'-XfXI1-I-,-I.3- 33.55 II-X.IX..:a,XX-IIXIX, X1XN.IqIegI.jIII:iI:J534IlgI.:I.X-.EIIIKQX-3Ia.XgI.I - , .I - I. -- I- . I I -g,X. X I. ' X. -,,:::IXI :IX .4551-XQ'.g' I-ai.r.,.- 1a',j:s'. g-X-I.XsX..gXI1-q'7IX-X,--XQ.-J-,xrzmz:hz-.-3.-.2'2X. ,' ' X i 'I I A H ' - ":.j I IIXXI . 'g. 1',,fE':f:'X. 'ZE.-:XM .:.l.',XI.Xf',ff,I-I-XX--...-3 1-IX. .'I.2.,5'X..-Q's,IE.-I:3-qtiywgr':aI-I:-I-2-,gf-X-'1.'1.'T-Q'-if X - - -X - 1 - -' 'r-'XXX I-7 X-I X y -.cr .-- - X HN.--z--X ,-X5 cvs. If-I--'-41 --.zne-"F-ii!-.iz-.E:xX1:i--'a.'Zf": X . ' X I .. .-- -' '- Xu fif. :f ff.-5. -' I 2-pX.7XXi--.X11-:I:1i...e -gi.-. X1-f-'a.---mf.:Xx:?f-'x-.X-.f.-95f-'XA--:-:1--X-aielz?-th- X - ,. . X . X ' Xa .' ' -. '1 :-' 1- :- if-X. ..X,.. .Qs XXXL--1.-N -'S .X-r:.:.-XX :-.-ev--,'-eu X.?XX-.wr-'-. ' -2 - ' ' - ' ' " .X -X X-5. '- '- T, , N-'-:.,f- rX'.f:.f-'XX..'-.' - :.'Xr.' -'X'-, X-X,'s'.1-'..p.1X:Jg:-"S'.E I'51?E3-'!2.5f':-5.3-EFT-E-QQX19. X' X -..-X.-.. -X :--....- X. .XX x----. XX.I..s....a..,X.-XX.XX.- X X-- .X ..-X X,-Xe,-X: -' .1 .-Nr.-X.--.-X., -.:..v .--A-.Xg-XX.,mm-JX,-XXX-. X- . . -1-4 ' ,.g.X-v.:XzXfgz A-.--,-'I'-X'.15-Xrs,-,aww.X-,-7,1-:sg-X:-1-T.:XX5.IXX,:---':. - ' 1 '. - X" -I: IX-:XI X -g:-g'- -, , -X 1. g.2--.i'.l' .-:,':X' Xr,-,'..35-5.1-QX..5y -5.1---X.-N--: In 5.- 'XX X .:"J ..'-J ,"-.-X-1 I -X" . 1 'SQ' Cv- : .'f"- 1" -- mf' '- XX- V0-'1 '-5:x'--.x"-1"-':". -f74i,"'-45"w"--N -- ,XX .,,-X 1' -, IX . X.: X ,q , .'--'- -V X J'-X -X -X 'l:..-, c ':3X'. 5-XI, x .fn-4.: h..:X'. 1-.xr-:.X.5x,. SX .T X 1 I. I. X I XI I I-.I, I. 4 .X XX'-,. I XI 5. ,II-X II -,IXI ,X.-.wI1,I.I.-. X,XI...,3.., 55? -I. Ig-IXI,I.x,X.,IX.II..,,:.-...XJ-IK-,, ' -.'X'-Z-- Fl ,--1--.-X.'-UI:.-Xi-'.-Xfg' .Y-"TX,X:.-.-Xff-Pj-5HS..-1.-.'-33.51-:X2,2..:EE:Q::XT:-X1.X:xX1f X' -I - - X - X. .. - 'z :- --.I--F! 'Xav?XfXfREV-:QXXX-XF.Q,.'f.X':3':iY'qi5'X-X35-2'5H'-5' QS I ' X' -- . - ' X" X " ' W '1 '.- X 'E ' 4: Q: 3: . ' X-.lfg Of'-X'.'. ':xe'XX-'-.f'.'x-.MX215 -QX-iX'7f.'.' FEE 71" ' 'X'L -Y:f31':g"1??W'?i3X 9223?-i'S-1.-F' XX X- X- X ,X X - . - . ., I- - .X .. :X.-Imp . v- .': 1 -Q., -1- :-.:,j:.-..-. XXX wrxf1-Q,--fy.-.f:,X-XK.X, X - I-1 X X X - X - X --' -. - -X --XX-: .: I- 1 -X -g--.1-X- -. - -.-MX'-far,-lyrg. -ca.----..-mg., -'Q-X. - . " .- ' X1 ' 1-.--X ' X,-X.:..-:X--1-1-X--.7.r" -.5f",'l,-. -x-'.",--.X-rx.x's.F.:Ig-.X-2.-X.:.X?X-31.35:.f':j:X:c.-.qw ' . '. ' 5 X - ' ' - ' X . - Pr: -'-F1 -- - , ii"-',-'z'.-'.rf,X.-5.5-X-L-X-I"ri:.i?A:- .Q1:-'.:X'r9-fQf--ii?-'LX.-igfygi.L-ig-f3f'.i,--clfsig1 I I . I -- . I I .I. - ., I. . I..-gX,:II.I g..--35.5-,'.'X:X I.II5I.X,-.IX:X5X:f5--.513Xi. 11. I - ' ' '- - .T - g - -Xi"ff,'XX- 5"----S--'g - Y -'--5 TX'--' '1.5-X-.'J,:"t.1.'5i'-L"-T-'F--31''jXXLs:':EQS.E1riE415--2-'5Ei1'T.-3-fi '-If.,-I" I, 'F:'If.-.Elf ' : if, If Xp.: fl'Eyf.?XI-IJ: '-Igffff . ' 1-'XX--e XX-1-WW:--IXX -fi 1. Ill. X?Q.'X-.:':?TQrLI.:--.5-TQ. '-X'.'5-'X,-ISEGQSAFS15-fgs. gi- X - . 1 X -. ,".'fe-5' ,-' X,.-1-'1:-.3159----A -. .XXX','X'1. ,..1 Xb. . f.X..::.1--Li 1.3 .1-.g'--.'- ' ' N ' -.1X':' .F 5' :X X. -Xb." 3 k :X-"lm-.fx L--' -X,'XX"3Tf1J-qv .JKZLFI ' X - :-' - g :.X-:- Q.. c .--LX-X.:.-I -X X - ef'2f'--. -. 5 - iv '1.X:X FSP- LX-3:-2: . .-. X-','. ' .-1 ' 'f 'xr .1 27-13.2-.... min- X. .I I .I I,.g- I -. -2,9 eg' .I .g .-Q-QX-I,,.--t-.X-,.a-,ix: D -'11 ,uf-X .Xa Xi...--M ----- . -1-'11---X.-XX:-3. :- K-, ' if LXTTX " ' 'W "X" " .T--bf-S -1251-537 , - X:---F ' X I X- I qv.. II I.,p-.-J'.'-g..-as-.Q-I.K.ig '- .J-I.X:9.:X.-X 'C'-YQ:'-I!92i1I,YE.'I'if'4t3-L77 -.'q.'1f1.jx-I5-1 - i:X::IX? 5--TNI.-.Q-'..Q-'?15l..3 "CV ' ' :ATSEEL--E X .X "1 ' ' .X ',i53L?3fi.i'f21f1G63iT-'.5:'i- X .X --X 1 QA ... X -:5:"5,F-I-fi?-' 'JXI-f'fi.,15l-'ffl X I - X 3 . N B -::- .X . rg"-. X: -. I.-.X..-X - :Mg X x ff' " 1'-'L "..'. :Zi -X-71.5-9 .',Q14..I I - - X N -s X- - -' --up-f - P X-.,.f-.Xt -Ii. . , .. :-X-11IX.5..X::' LQ. X-"f- .ff '- ,X FI'--l.'J.-' .Nfl-':2X'.. .2 ' -'--TL .'-:. . .--1. :.3Q.fI1X7..-::--.jg X X. - ' X19'.1-I- 3 3-"S 1- - 'XIX-5:...:E'z1:lf:'z..lf Q X. X --:'..-IIX.I. ... I- "1'X"' f.1I-I J. ' f . -59 -- X X X x A -ftff Zi. , - X -J2.-'.:..:- ' X X I..'f-XjQgig- HIM I -X .X .XII i .II 0 l . -X 4 X X X ' ",'.U XI,X,.., 1 ' I '-...XP X ' . Ar.-' X! IF Y 0 fl X' .41 'XO XSTAAND! Z. X -.-'X-f-'XISYlYF?S.tet Siewafti- - X . 'f'-1969Xby,DaIy,Ci-ty Music Xg - " f- XAlI,RighfS' Rqseryedj X . '.X. 'Used.XbyP.e5missiQnJi X X X- II II ...II - X X , X . XI, I 53.5.-X-L' II ,ygwrf I X -X-.'1 IXIIL -153:- Erie needs no introduction to the Gannon student. He has always taken advantage of the miles of beaches at Presque Isle, the facilities at the Public Dock, the ski resorts, and the merchants. The Gannon student can also be seen at the cultural events occurring in Erie: the theatre, the concerts, the art exhibits. In all, the per- fect setting for a liberal arts college. N X X , X ivxg 2' .,x. - ., x ' N S isis: EEma.,. i-QQQQQA fqfi' A .ff 14" AN ,f BL ff N . Af P ' ax , J ' " ' 'Y 1 x i - ' f - , - ' Q 'v.' -uw - "' .igrff-. ' H I I l I! X: .S l D 2 a Y 'I 1 y,i.1:3 A' NT' R 1 'f 7 " nm ' " 'fm ' .-fi?-sis,-Mai,iz-22.2-582115:-:-. -. 2 ' ,H . .. c -,lv ,. X-. f"'2Lf.,, X. V.-.'.. 1Ff.35'5K5E'5fTN .. 5, 13Hg,m.- "'- .gx-.., ,'-'ffzzqkf-.:?i ,P-if-5-4. ..--g-.1Qf,,-:Sag-r-qfpvislluihf-Af" :I , .+-5:53 ,i'-"- ' -X. 4-.f-1: 'Q:.2,'.-rm:-V+-,.5 .Jr ,w 4, '- ,'g."- 1 2 ix x 4 ,g:'qg.1:'." .g,"'- R. 34-,- XA.-gg'-li.:-', "ae . : . -, A .... -- A- ,,- .. 1, ,3-w. ,. ....,..,-.www-:L EMM? k"""'W'-1"'41x"4-if 3-ff--E5 -' 'J'-""'5f b:"'f'f TS-,I fl-I -- . ' f' ' fi L51- . I .v fn ,-1 a. H-, .-f'Q'-Mi' f, -r , u, - 'M --f'-f . -, V K. . . . -' -, ,- , Y f Y N .., . , .. .M - . N 4 N J I ,LQ N, A L x 1- T J .. J' 1 ' - '.,..1g -f, ' ""..... Q f '- -QL ,Af '- Y ' ' --- ' W ' - .. - . ,L-...v -1-,fr -Y . j .,,.. -J-ff M - ,, - :A J 'f ' Q. ,LLL msix, - -H '4 T :x'fT,....,,v-.j A '.,3"fp-Q v, ig fix. X-,Sf N ' .' .. .,. 3, ' ,M ' "-rsvnn.."'.d-1C1 ""'-----"----u-. .--,... hm -. A W-' 'S' ,rf .E ...au E:A, Vim"-"'f:-1:1-vvj. ,Q .aff - --- LT' - A W V. ,V .QQ in-g k.-f':-'. . . ' M -5 - I Y --V--...f'...f Y.-.3-r-1"-x f-.....,."--- M, --.ug 1- "N"" '--Nm-- 'gig-T ,- 1-'rj -2.25 E' 17 CAM US In comparison with other colleges Gannon has no campus. There are few trees and bushes, but a lot of concrete and steel along with streets that always seem to be filled with unstopable traffic at ten minutes to any hour. 1 ,IW X . 'uwlv f' F' ' '- 7' tl' ' q 1 . - i I ' 'v' w - ., 1 -.1 .f -5 f Q' .-' U-fu ti x i:.:S3.'B5- ' Q 'mi Z2!!!!!' ,.- ,, .. Q- -V W- ynunq L lf? x Q5 1, 459 CONSTRUCTION 7 ' '-- " ' " ff ' 'l "8 ,s vf' x ' 5 inmfgp Q 1 2 Q Sf 4 'wi 5 E3 Sigiikiggirf s.:i l:Q Q T?'7'i'?2"'?'1'! Qu.. 1 2 'f':n,g:::.f .15:.5..:?.ffa1- 11 ,hun:Qav.31.a.. .wlanfiiE1 wiifw-f15?':1Wf13 5 ifiS'222ass1sif4f22efgismsEi?'f!s!wm ilsliuumlmI H 5555123155531 ...K ii I Q . KJ .5 Q' 1: 7 U 4. - l m ' , . 59. .- D -s"""""s--N E- xvsi -' "1.. . Q ' 7 ' A, , 4-T .. 'g w 'QwQ" "' All " -L ,, L uk? l U H 4 l MW ' N: 1 2 .A ,,.,"' I I RESULTS gig 'T'I'I'I'TT FRESI-IMA ORIENTATION: The '71 fall semester started a week early for Gannon Freshmen, for this is when INSIGHT '75 began. Chal- lenging their new envir- onment from the very start, the Class of '75 was pre- sented with a Multi Media Program, a tour of the cam- pus, talks given by impor- tant people, a picnic at the beach, a day of recreation off campus, a basketball game, and a dance in the Zurn parking lot. X 3 D OF ADOLE , 'Y ,fn """' "Al ' ' , f , mf , ,,., .,... ff' if Ai ' fn X.-" .4 ff! 12 'Rug Y . -ff F: 5 6, . fi! H A-1 i'gQfQ-4 , , X -ca -, V.: Q, ES-4 Y- gf: ai 924 L Y-43 wg' Q ing W' What's our definition of happiness? It's going thru four years of college without having any of those monstrous 8:00 a.m. classes. But mornings are really filled with some entertainment that might give the Late Show some competition. You can watch someone, after braving the days weather, fall asleep in the cafe- teria while eating breakfast, or even console a friend who has just had his yearly exercise walking back from his car, which he parked someplace at 6th and Pittsburgh Ave. Y H .gl ' 3 'AM 1 1, i H .1 U f P 1' 11 l null- that the fl1Ill'il0I1ff.L'J : .L-3 is inf-reusing 1 ' ' f . UD ffl' ill KU. fi. Bef-misc V103 0 5 -Ri' an-' - s 5 sm x 'if x':'2'X'Lfi3' vp A .LIETESE5 :,+,..g'g ' .z5.3.-me, yqski. -, -, . :gg x ..':4'5 .NWN iff. . Jqfiz' Q fm. ggi.. ra: 14:-' :L-. 1 ,TE 'if' igli .-'S 7:2 1315? Q 'A X x N . F v SI:. YQ, N 27 AFTER OONS The afternoons bring a different activity to carnpus. There are longer lines in the cafeteria, more people to watch standing in front of the GP building, no more chairs in the Lounge, too many chairs in the Library, and a line waiting to play ping pong with Mr. Freeman. I su. Y,11.--- A ,,.-as fb -i52U253 9' GQ F! U. ks, Am, ,, gn.. .,,... , if Yf..........--M - 4.34 F - 7 09 ' I1- gs ' A 1 4 Q . ff? 4314 ' il , YY'. Y ,- 4,,- if 1 1 P V ' Qin X-gg-4-f . 'a xy L . v fi BB Y' U ,- Q, T y? , 41: " xr 4 Q, ,wg A, n " it x 1 lik x' . lg 'AH A sa ' 1- ,v-, J. . . N ,? riff.. ' V- MJ x ggyn uf ...wr ,xi 1 X -X N -'ix E? L' ,-.3-9 ' ' :Q f . 'n'.... - ' N 4 . M1 ,ga Q3 'v 'LQ- ' . ,Q , 1 f 'yw gd X ai' wb' f. x." ,Q WIQQ. .gy Hana. I 1- I It 1 l K. A5 . . .rim .il s Vi x 439 ,. 1 - f ,ff .-ggi ,-.f K ga, ' A , J ff If Jligrp- n' , V 5 R4 'W - ' 'lg-'V had ,'q -'?'! Q 5 "elm .41-in-QQ. l RH Ae, .1 ,,, ' g ' 2 f-iff 1 -wi 'Xi , . Ag V N 1 X .Q-iw, ,..- . . V X ' ' H gwfizvzrrag wwf A.---- , .., -5. ,, ,,,,. . In - H ' - 1-.'.r..ffuS E?a?sJ,i - , F ,V ' ffm. ,, s.x...., - It E 4 Q wi x gif' e'f'r'i:' ' -.v H M..., 4 ':1:w":H 571. if TRANSPORTATIO 1- Y .. . H , .A .LV-....Vl. 'TSN g L- 'P' . 72252 Li.. 'J i UANNDN g THEATRE y AINNON LO Ll EG Q Ill Ill Ill Ill Ill Ill .Z Moving on . . ., truckin' . . ., heading out . . ., traveling . . ., cruising . . . No mat- ter what expression is used, the idea is the same-getting around, moving from one place to another, or to nowhere in particular. And as the words vary, so do the modes of transportation. Bicycles, feet, rnotorbikes. thumbs, and cars are the ways and means used on and off cam- pus to get you where you want to go. 4 ! I L-gy i ..... V 'I ' u .. 1. MQ sw:--1 pit ,Q Mm ,mfg :mum- 199' Q Mm , X:-' . f --'.,r' ' ' ' f Vx g ,f ,. ff 1' 1" .!' I 'jd . , 1 , . Z M1 ,- ,"1 " ,Z . - f' " Z . 1- f 1--f , F.fv!,f If 'f.f A , f ,, , I 3 1' . Q ,A xi, ,g. , N ,A , f 2, '34 H v , S, 5 r, ,Wx 42' x 1, 5- 33 n .. f -- V' - " ' Y f' ' , .... if , ff ,ff , .. . , . , , xr . . , I I , , 1 .I f .,-f -,.... . ,....- ... hu viii 4 It Y . f ,,..,-- 9+ A, . d,..1 ,, , ' F I,-f ,-' , ,f , . Fx, , t , f" " I ,z' 'Iv ,f '4 n . ,., , ' ,, - ,F 1 A rg If-V4 ff' ' I ' A 'wy- Z N V Y M Y, - Q .. ,Q . 4 1 Y ,, . X I ,L X . If X J, 01' A Abi . fp" ,Z ' ' ' '- , X. ' , V ,J--' S., ' . V , 1""' ' ,, . , ., .,....Hml.,,.,g.-'fJ,'..... QCII: A ' - "' ' , ,, . ,, ,. .- . wz:.z'+:f,':i2r'?Q'--..-W' ,.s,-'-,- ., -- '1"" 'i wr. 4 mf- ff, 'Q Q4 Q -f x ', N , . .'g'1j"5 gg ., - -f-H 1 J. ..4 r "' "f ' , .M -.. 2 ,V -N -- 4... an-nn- .Q ,..,..ff4 .4.,..--6.- 1 -.1- Y.. --. -.,... .1-, - 1 K, .l V ' v ,.4'.v..,.1,.5 up fi'- -- 21.3. 1 z-.qw 1 i -AY. 2 ' zjff. -I i ' 5255- n' 265' ?" B, '- ,N-N NK 1' 4 AFD Xi, .f:'f 'L Lffsg ,si ,Q- 33 During the semester, the library is populated by an elite. quiet fewg mostly employees and students with research to do or term papers to write. At finals time, however. it is standing room only. crowded with people you haven't seen since the first day of classes. The tables are marked by celebrities who wish to be remembered, and silent battles are fought over the on-off switch of the heater, and over the open or closed windows. And, oh yes, there are lots of books to read that aren't on your required reading list. ,...f-.p-lP"""" LIBR RY -..,--J -we 32 I N .11 March is usually the month that comes in like a lion and out like a lamb, but for Gannon it was November. The roar be- gan during the week of November 7 with an incident in South Hall, and climaxed with a position paper distributed by the Board of Trustees on November 23. In between came a deluge of student meet- ings, student-faculty meetings, and boy- cotts where these pictures were taken. The LANCE is not going to take up arm- chair philosophizing to state the good and evil that occurred, that is for each student to do for himself. f E", .M-N..---" . ,J ,,,. ffQ5QE.ii222ffE EQASQE4. N E ..V,,.,,,T,1 .'l! bl 4' L . . as izwf ff . - . ,L AM? .143-W 9:3 Jug' .b i-L v,, " Kid .9 . X g,"ff'l-Ura. 32 X. '. ,Q .1-'A-gr,-'fi-:,v?5:.Q.vq5q.?f:f I gy 25,gQ,,.Z 'hrziggg1g,1SfE4:L.?55'1f-Q.. . .rx :-1wr.fu,, - K 1 . s f,-Jwms, 2-ffwlvw-.. +41-v."5a5v595-zizkjffigf Qjqyg, My if -' '- v ' -qi, .. -1'-1 fx ' 2 -. , ,A--M .. - Sg.y.g-'n--53,7 4,4 .. -. -. W - 411 . WF. .- W.:-L ,, .4 .x. -- , . -4. .55-an-.. ,-. .,.,. - . w- ,., . - .,-gl Q in A . f 5 .Q .rf -ww - . fw 'f,m ,,-as , 'ar f- - V 43513 wwf QM'-,i2f,1.,-'11 f 05? ff-'51'.z"' - f-'rg' W' www f4:'QX:Fw'ff.aS.. 215+ 2 'f.fJi2's.ja:sm gf 4 fa-1w?'5i- I, -Q 5, ' 5 f ' G'5i'?IE'?'-1QQ:3f'qji5.::1EQg :'' ff? - 1-Jjffiqfx ' ' N 5 Wif., L65 Pill. -was Q . - 1521-3 4ff'Zf'-Q N " .iq-0 gif- .. 111,56-EQQYQ-512159531-.v5'?s+5w5es,asyvits., ff sms ,- ff ?:1f': fJn,f1?" - . i.ffof'r,2-A-wg.gy:,g.A:,- fi. .c 1 .1 -, .f-f-- N -Jfvrzyf'w',.,5g,,+.g-e,:3,g -. . 3.5.-2 1.,. 7-2.x--M' 1 -nw.: mf? "QM 'ifewf-'-. V -'Q Q '--.f-M-rbi ' " 51, '55-5!'f'i'. 1 L 1 ' - f iii' ',-435.12 -g.P3 ,.- . , Neff 4. M- ,464'4,.gyc,y,.-ijy-'Q .-fr' fgj. j , ..5,..f,...,,- .. ,,f5,,3zg.,, 43,.,f.,.U 541. ,f Fw- 5 "1 ' . - ':"-- . '1,'f:1afwf,-.x- .- Q .. . .. Q. uw.. f "' " 'f "'D,"21114'3."2-133,-L ' 9 N ' fi' 'A " '- A , . .L g.,",J-, ' N- 15' ' ' '.. 'rA'z . Khffx '- f 5 ,--'lei ug,f1,g:-,E-'-E'H"m 1 V. ' vi. K -fir.raf..f,j:a3,'f",f:5rfM -V 57. 5. ','f1-.vu-a,,1.f.,' 3, .L .J x , X my. .-a - , ' -' fff?lFn5f1.'if,y',1f?v5fvI-3 .Aff ffX':'xS' gr ' . f 9. , A1 . ,'..v. x we w.,,.4. , I.-S - . 11 effif-' Vg mg-5.1. -'34 Si '-ai ,141:, .. .,7'f:1,e -',- 1- .Q 1 :"Qfi4??5'. t -51:6 inf igkf.. .. '-1.-,ff ,- '42 k'...5:?,,L34 .Qfp -W u: .I -s.,ng5,L ...A , .. Q ,f,3m,.Q,--jgv. 1. fi' ' .,'14f-ga- 3 I L5fvf.?fx1.?.ft?Z" "r3, a31f.44Q,.f,' f1?,X. -33411 ix- fl, . f- ' fx. t.gd:. kafx.-21495 'P vQv:,e'4- -'f'4.:gj.:-' 1 .' . L55:.fc.l.i5 N2":5.av ,,3--11:0 . f'QL.'.g-'-' ,R 'Y 'f . 1'-':."1'F.'-Z . ,'.'1'1.2.j ' -- 'a' 551.-. .. . i A ' 1: gf 3..fy3'gf75:fg3.'1j3ggl2j34 ij...-W 1. ng f 1: ' 5 ffE.Q-ZSSYWTE95f'iYfl1'rff24-E553937-13?3ffff'-is ' -. yr ,, .R . ',f-1.9112-'fl'.'g ','t51.g.L1w-1.qtj'j-.f'f ' : . ' .y , -.1,.',,, 175'- , -1. . -, x- 5, 1?-y .-,".?-1-'u.5fir..,-1q4- LG-1., . . a. gvwi 4.'l'f:'E1"f.':X'.2 E4'i1f7u1:i'U,+'g.wg'L1-,Sf.1if f gf". ,Lg'fa1,f W' :Q-nan. 'iizftgtiq Q2 '..,v.z-. ' . ' , iifaiigif, ' 1134225 1 W,-.1f':"z " ig?3'f3f5'7i'f'T,W5T-zflf-'f ..1ffT' T ,LW 1- P ,ik ., 504 -4:7-12:g,z,L.g,agg.f3:,m 'ff-.K f.. ., ,ff 4 ,f. f,:4,,.-gr. gg - Q' SP3 f5Q3Tf:bffa?JT.,-giyififfs Y' i Q xx , ' ?7f'E5fq.lf5lki'2':Zg:T'g:'5EzQ'Tl:f .-'..fA-if ""'1"f"'1'f-', f4f'.,gg1. x2:..:J.T2+,.w ga agixlg -iZiQzgf',5Ega,.5fV',-' 11.9-f'g.I,V, :fb-5, ' V' ' -1' 'r w:'.1,f- 'G' -ff .5 ,r 2. L, ,127-1.2 .A,,-mn.-. , ,,w3g..'.,1 '4!f:fni-1,-Y?f....fc, -,'f"f?w5B vig.-eg,-"-f 1 1.:.m,,-, - -1 . 1'2" 5 -r--45,7-5' -f'3?f11':iiG'5.5:52' 'F . , 2.-.35f4f2 'ii .5 .153 7'-Aj:Lggzj3g.j!y . 3: .11 54. -.fi j. if-'gy,,g:Q'yNf 5,3 fi.-af 5 ,ff - v a-kim'-1-rR.u.A 2 -, "r:3.4'.sGfA1-6' jzuzif..Jf'.EL-mi-rt-f'-?'f' L, 1,+T-jj15.f1,L'3g- X WORK STUDY: . Q:-gl WL:-f,,g1.' ur ,. , " .lil-f-has my " alt li .- 0 11 1 .. ....s ..,,-i . EW if pffffikzvaff A., 'fL.4A,-..-., , . f".i 4.4. -. W! fi Behind the punching in and punching out of the 300 students in the work-study program here at school, is an average of 15 hours per week of hard work. To help meet their college expenses each semester, students are employed in al- most every department on campus: ad- ministrative offices, cafeteria, mainte- nance, and faculty office. They are an integral part in the machinery of the college, as well as a subtle link between students and administration. ' if ax v . -' p .,-21.51. -. M, In' PLL? ' "ar X'-N. EH I , -t V ' Yyl P' ,i K " 1 ' 5. I , .- , f, ' rv' ' 'it' .ji I r .H 'Ji '. " nj, I K '. A '. ., ' W b 4 J ,, ' H 'fd'-. ' ' ' - 4' ,. I f 1 'L '5?Z""'a 2 ' K , , ,. , . .- 5 s . '4 if ' ' ff . l - " s ..' ' .J 'gl u K V V, ' ' Rs -. 5: - 1 ' I' K . 1' if f 1 :rf " u , 5 P A ' ' - . 5 : , 'A 5- f i H r , - ., N All i ,r ' Ar. v'.' ' ' I I -ff ' '-----1.......JL..,, If AA: l ,E as ff"'y,tp-ff ,, ' f if 'X lif1.i,f"'i1. i ' g1.L'-gf-tfswl g-1' "U fm' ' J." , ,, . i. , ,NTI-:iii N, .e . ,N - Au Z I X i I ONE WAY T0 GO THRU ,ff .1 a . . E' . 5.1 L V- 21- ,, 3 ,f.. g23fTfb4 1-. - -- , fy:-.-, - s . : V su, .yu , V.A,A FFF 2 X Nd sl tags W N , 1 -f X' ' Qgga ' .. :.,: :hz 1 'wil 8 .Q LM? gtg ,ix mf! 3 ' iw EQNNQEE .Q -, In Zi- 'E , S V 1 XQ: A 1' iw ' 'W' . A xx, 7, .-. ,,A, Q X V," 39 FACES I He nods. They wave. She smiles. He winks. They call a hello. Whether stu- dent, teacher. employee, or admini- strator, we're all faces in the crowd, recognizing each other as members of our Perry Square community. There is a familiarity here. a closeness that is Gannon. I . l ff? 1 w rw' 1' .1 -A' l' 'wf,. 3 1 4. 2. .tl X 5 Xl .xt iufl 'J 'X 'i --"' . fi .i ,au 'kfi' it P-Q - 1 P rf 9' 1' f 2.4 '-riff" " - 'iff' f""f- Q, r I 43 S -.5 fa ' + -.. uri--F N-'r. - A -if- ' , -N-. ,... A ----f - :SM 1 1- JI. 4 ,, 1 - - - -ff.-Lit: , 4-521-1 - , .4 " -- ' I , I-...s Y 1 -.L 1 i Q - as 'ww' - Y , . -.,. ..... , Qb......1, -rn 7- W Ufa R CULLAH o ,"'f"4- Gal dllnniil-1 ---+a....2- --A- -A -f--- ACTI ITY ' W , ,V frm: .Mn N 4' ' 1 .. V I 55553: 'ffl-r-,. : , Ani. xlii-pylivnx -x ,, 1. .. 1-. Q -- tm t , -L.:..1:.,i 5 CENTER Whenever the not-so-rare urge to do something constructive before, between or after classes overcomes you, the Stu- dent Activity Center is the place to go. It was three years in the making, but word of mouth advertising spread its popularity in a matter of days. It's an ideal spot to rap, play pool, sleep, ab- sorb some good music, play ping pong, laugh, eat, or even study. Yes, lounge people, there is a Student Activities Center. sf - , limp .X I Y Budweiser L A G E R B E E Q mu! KV fbi IY1Qlllllfnfl14l1 ffm, fp lffvllwf yhpi ffilx Illllf Mn! Milliyilaffl THE LARGEST SELLING BEER IN THE WURLU If 1 1? - 011111-X11 1,1 ST LQUI5 -u Ljxfii QU: Eaffyl I . 'W " ' -1 C l ' 5' l - i ff- S571 S' 5 A' 1- . ' N 9' ,ff A3 we .. an s.h..., ,MZ 9 fe Z: A"A'vi" "' "" 5l16fcf' EIC? 11,075 A+ 'W'..,f.1"fQ ' lk' WY! -6: Jiu Did you ever wonder who invented the sign? It must have been some- one who had to sell some used text- books. Signs on campus vary in size as well as the quanity and quality. They diverse from the eye catching ones in the gym and li- brary. to the subtle and gross ones found on many desk tops in the classrooms. av Javxrus. WM M12 QQ "' ,. in--p '- I PLEASE RET N TRAY f lfi1'P'i5' di ff: ' -7' ' P -29' i. f'-455. s. - 'Q 1- fgg . Q- , ,- Am:-5 Y' 3' K 4 4 i wily! ' 1 L Y , . ff, . 51 15: 953 'Era V A ' V , , .X --Qviyw wg , W f I - -M....a.Am.fa-wagmrszi :rf 3-MH 2 , b 1 i. W-'MWE'j ' M' . 'E ?'v,r-:?',- .-X .. , If 1 ' "Wm w-qu., , up f 1 , 'I I , . 'Y"l if ROTC: CHALLE GI G PROGRAM There are many areas of concen- tration that are offered to the Gan- non student. But few, if any, can compare to the rigorous schedule of the ROTC department. Besides the usual classroom instruction. the student participates in drills, calisthenics. and even has the thrill of climbing down the side of a building-which is some comparison to a research paper. 9' - rl X9 Y sr 5 '1.s.".i2' ' -gr .2 .' . -lQ'1Ll, i' Y l '1 -if Nw.. ,xr , .ix Q- O Q7 V0 Q? qv-' REGISTRATIO A CRAZY SPORT Well. fans, here we are in Gannon Auditorium on the opening day of registration season. Everything is all abustle as the Administration team, headed by coach Alphonse Wedzik, has made final preparations for the contest. According to Coach Wedzik, registration is quite a bit different than most athletic events. The main idea is to show as much consider- ation for the other team as possible. "Several years ago," explains the coach. "the student body had to wait in a long line, and there was only one table at which to register. Then we changed to a first BUSINESS r .V evans X 4 ,W ...4 an ' ' ..x. A - -P . "M" . . . - ' f . msc - ,tw mm not EM 930, fc ' ,WGS CHR 5p 'll E PHIL. elf Q , ilu Eb UWA Pump rec PNKT IIA .c -' H W7 Fe IQJC' MU! f -Q fwfr? il Tbfi' f10fN ' HECJTMVF iffff 1711 MGT 10513 ppm ne. . adm HI D ENG Ldggi wir 1505 sc OIAF tqiiQLV"ln fu P -I iw ef'-T If 1? , M57,fff EC Ol?-B iw, V-Y, F9 . 435 1 i, 4:49 , we EC wif- spghgugi, ' fit 011.1 H 1 fm. iii. f,,,v ual? IZJCQ VK- pvc SOL H73 IH, 1 , '4f'1"1, , E 'r" fc tim.. new ART ou D ffflf- H1 f"Qs,fM'Qgf PHIL' my Er-fcf orau -ttf, I f i wr-if Mm ,MK JPQ, WFS SCC lC B I I A lf s ,-1, ,ZZ A THQ Z' C10 SOC ISO Sol fill 1 ' Cllr- M27 I Soc IOC? I lil. I I w ' MHC lov lcv f ,QHEO SAYS W.. W. ,N 'A O 1 lt W ' ' N1 . ' O 'wb fr Trilfb 3 31, F- si-as A rot oct -Q Psi' O11 s. 5 l ' in te. caan i " IENQODXL rch mm mu A A ' - . , ,tx :ami me A Tvfos on 'r - t pu t. , fm: one 5 ENGISO jx, 'Ku nw fm A ISHS1' IJ-JT fm-M fu i TNCO 1203 MH: ix! ENG L2 F ' ' ' TRQO -5 typ, SP un 1 .A A ii-1"111'-.F.sg,E:3p:?gQ:"'ji.:f ' N 'Q M-f,,,, . , . , , , -155 come, first serve type of registration, but the lines were still too long." "After several more tries, we finally hit upon this present system, which we feel is simpler and fairer. It takes more time and trouble to ad- ministrate this system, but it's worth it to fac- ulty and students." tby JOHN BRYDON, G-K Sports Editorb e K .xl 5' , 3 ii, W' rmfxii 2 3 ' if 5 31KS.'2,gg5 ,ms x v,fnF2:E':i25wiW:v5.:ig X cw INN . Vi? c .0-" ' .fx AUDI N., my zfigivf A .4 'S .vw LUCKY M N Most of the commutors will remember a place called Shea's Theatre which was located on 10th Street between State and Peach. The Shea's was closed in the early 60's which was when Joe Lucky acquired the pipe organ that was used there. The TKES helped him move it by pieces to Dale Hall where Joe works on it when he's not hustling around GANNON. -gs lll -uf.: :fun AND HIS ORGAN 2' X , x 5 Q Z , K' 1 KN XX Kxxix Cx XX , Y w-Pfiffl X ffff ly X 5 fri! f-,"!.4 , , wf ,J Af- ,J L r,JFM,,, A25-Af! X -jllzid, 4, A, fI1-l 'X'-fa ,. Avf!,? AZ15g'y f 1, 5J4 If Aly 5 5 f :ff :f , ww-A df x 4' , 1' 1 A f fn". T' Y V lf' X7 ,Z HOMEWARD BOUN Going back home, whether for a weekend or during a vacation, always brings on mixed feelings. But it also brings an es- sential problem: getting there. "Do you know if so-and-so's driving home this Friday?" "I have to scratch up some money to fly home next week: my sister's getting married." "Want to thumb down to Pittsburgh to- morrow?" "Hi, Mom. Hi, Dad." -10 gg' 5' nf' ,. 5. ....-...--...--,-n 5 H'-5 ..lvr..uo , 'nv-.n ,W ii ..- ..- 1 H5 5".'a"". .S-'1.':-T.'s-'7 sri..-f.. ,. oluidntncunawnunlezyvrxunwpv ' , .,., ,.., ,,...,ii.A,V INTERSESSION '72 INTERSESSION: a combination of losses and gains. The losses, however, are superficial, seen in the empty sidewalks and curbs, the echoing halls, the deserted lounge, and the half filled dorms. The gains, on the other hand, are less obvious and rnore far reach- ing, and are heard more than seen. They are heard in enthusi- astic discussions in and out of the classroom, as well as the good talk about every course, no mat- ter how difficult or time con- suming. , It is learning at its best, an ex- perience in true education. M 7- up-Q f 1 I L E b , A . s,, I i 6 'X J LW' .. Q -wu- ,.f I 2 sf' :Qi '.!l' Z '54 -?,,.!g,. L.. 'ft !'fx'f'-- ' - - v V x 1 . Y x X 'xx Q 2 Q' 1 3 1 , f .-f . X its wF',aKQ.,.,q fx E f 'Q' I ,X .LQ , .' 1' "'m.ff' 1 'ff'-X fr iii 2 I fi -'Y'-S., ,l gl ii F11 7 , x . 5 4 BLACK ATMOSPHERE As the world is not composed of only one dimension, neither is the world of Gannon College. The at- tempt, by the Lance, to encompass all of the dimensions of college community is impossible. Black Life at Gannon has a unique and de- veloping culture. In this, Blacks are actively engaged in many of the school's activities, seeking to give the college a more open and relaxed atmosphere. Through inter- action with other dimensions ofthe college, it is hoped that our differ- ences can be better understood and mutual respect enhanced as part of our continuing college experience. j f gyy' G'9!b,..J .v ' n I 1 I, 1 A? A3 6 A 49 DORM LIFE Wmhat new can be said about Gannon dormitory life: The posters are still there expressing dis- content, idols, sexstars, and the usual. Perhaps the pictures have changed, but the same ideals still exist. Ah yes, and Fr. Pete is still there too, adding strength and guidance, leading in Christmas celebrations. and offering encouragement. And there are those students who still study, believe it or not! The styles, the idols, and habits are still basically the same, although expressed differently. So what is there about dorm life that makes it worth mentioning from year to year? Many would say that it's the addition of women on campus. But, they too fall into this category and description. So, what is this mystifying quality that gives importance to having a separate section devoted to just dorm life? Naturally, it's the people. Dis- playing a kaleidoscope of life styles, these people work, study, and most importantly, live together in a most astonishing harmony. Even though their backgrounds may differ as much as the walls in Wherle to those in South, there is always some common medium where they can communicate and exchange ideas. Dorm life is probably the most dynamic aspect of anyone's college career. Contact with people is inevitable no matter how seclusive one might be. The result is maturation and a most unforgettable memory, a good memory. ' a 59 I r ' x r 'P ' . e XX, . " h I DORM LIFE li? A f"'?f??l E Amy Q" -57,1 if' . ity ---.-.:,:,A. , '- gg , 1-'Q 1. ',t4, 5.,,,bf1 id 7 iIa.Ql i "'-9' ' . n' WA , 1, . T x Ja J iir' K . 0 , J, 772- .HQ ' ' r , "".. 'ir -'-1 4, ig ,, A 3.111 far -',,1" URTH HALL I V v, 'Xl After many hours of debate, deliberation, and waiting, the 88 coeds finally moved into the new Gannon dormitory, to be officially named at a later date. The girls occupy all four floors of the east wing of the building. As with all structures, the problems of leaking roofs, spiders, and workmen in the halls at 8:a.m. are plaguing the residents. But the beautiful rooms, spacious lounges, the closer walking distance to classes, and for the first time really being a part of the Gannon campus help to overcome these flaws. The coeds really love their new home and hope to be able to stay there next semester. Only time will answer the question of who will occupy the dorm next year. Till then, the coeds will hope for the best and enjoy another first for Gannon College. xg N., S vm, , Z 0 aa ,fafhiqyg 'X 1?-' -N, '4. Qv+4"' -y N -' A533 Y.. 46.2-5, Q. yr . .af gf Q, ,f X ,ffgjg xx., A gfgvzmr-.f ep..-,:' . 1. 1 ,cl- W , .11 .M '-A A... i I fue MM: " ' BUY GLOVES, BOOTS A DMAXI, WI TER I HERE. It never fails. And this year was no exception. Winter came unexpec- tedly once again. Of course, every- one realized that autumn would not last forever, but it still shocked a large majority of students to wake up one morning and drowsily peer out the window at a wispy covering of snow being blown around like a Sahara sandstorm. Be assured, the Erie merchants' supplies of scarfs, caps, boots, and flannel pajamas were quickly sold. .,,. i ,Q ur4.,pr-,Q f - . .. me Q A 5.-A.,4 ,i,,,, 'Y - 1 9 l ...Q is W ' ' I r , ' l 0 Q X I ,MQ Ha- . :I si 1 ' 'A ' Q f wr ... .A A, ,nf : 4 4 , 5. 'q.n,N..-, 1Z:i"m' ',iT'f T'-L, '- T 'V ff," ,' '1 I 5 '- I1-P" we 16: in 4 ' i i Tfs 1 I 2 L f ' f ' .fYf'A"' V 'f 'if ., .ja +11 4 , W ,, ' . -gg -. X a ' Nw-W sis L I 1 v x 'rl I, ' -. . -Q, ' ,. 4, ,. " Wayan-Y ' H W . .N QI!-0 's -X, , - . 5 2 - , 5: "lg 9 y Y ,H P MSSKQQH ., ,tw xl Q 'I 'sr 4 , xwifl my 1. , ,MW N ,, vs, X' 2 , Q . . M- 5 ,. , . . , wg 5,4-: 'Q '- A A 1' 4 , J 1 " .:'L':1ff- . - ,. 'R H1 , - Q 4 , ,, 4. Q 'W 'L .. .- K .yi ,I ,mx 4 . was-V-.ML f A KN' ' - X " ' -a ' X-21 "W - -1 - K - gil - A M Vi ff' -N QC-: if' " - 2' :M 'Mft ,- ai-K '3,' 1 -- .' ' 5 i I " ' Li' ,S 5 'K' fix- ,- V -iw, " :iii 2' .J - " W fx- X - 187 Q ' mf , 2 QA 1 1 X R s- A ' P nl'- W J X , -wsfau-,-wsn.,..- gin, lib wwe., , 'Of .c.x',A,.,. "Wi 63 All throughout this book, we have been trying to separate your college life, the life you had in 1971 and 1972, into singular topics. We do realize, that actually this is impossible. That is why this two page spread is entitled POT- POURRI. It's a re- minder that a great deal of life is a mix- ture and car1't ever be categorized. 3- QBSDIIB 0- no ir MY WAY POTPG RRI mhglviwcrg 1 ve lglidk ary ,t f , 5. . P if 'fi W' if jp: il X 'Wi ,if Ygtili is V muywfmvfwwff +A uit, ' Y 1 in fa43"i"!- W W' " MAYQ Shi H4534 mi 'O gi 1 I 4 77, 'H A.. X N 1 V .- ., 3 'qi , 5- u A? Y Y 'ii a 36 ' ' fu ,J All-f im? X 1, "'X':sw is " ' 4 ,gal IA ! Yau-E LTVQ, grifff ' A iw. ' Vu' 1 4 is f A V n e -J IZ, J X 'F I 4 'V A 1 K' il-ff? 332251 .lr A 'V . . X I N N sal5J A. q Afiss-.N Q , hex- Q , 7' it af :Vi -P 2227 fl".tL evrigv, -3 jif x V 'X' i gif, ive'-I .1,. 14 4,4 A 4 1 hiv: ri. ' 1 'VH' X N X f?'f"'r" r i' i s ff A gglggpav q, g -4 R, X I, f' ,Q , , X . J ,-y,,'4:,x' v.,li'.' . Ifffflisfn 4?-ty' 'eff T!!-1: 351 , r ,X J ,r sswiffm wat I Be ' t f' 1 vt 'f y 1 Nf, S f Mxx X gg:fg:55:w'i4,tdgf,,?:yio, p .I 5 41,1 1 4 J Lrtatvf f1:.es1+-fmfflffaf muah X vim .. 'A' P oe L PPCNQESSWNG SYSTEM oo 'W 0090 cog! 1 iF!--WVVFVWYW --BFPFFFPF 6.1 in , E 1'-T-ffgili i 1 xr ww! Ji 'Z-5' sa wwww efwswi ii x fs 5 4' 4 za. A 1 1 QQ29 1 I If Edits 5 OHNITHOMI If N Dominic: With the establishment of Straw- berry Fields coffeehouse, the stu- dents of Gannon and Erie have a place that they can call their own. A variety of music like folk, rock, blues, and soul creates a friendly atmosphere for coffee, conversa- tion, and discussion. W 6 7 Q-1,-,Panda HOW ILL YOU RE EMBER How can I put a whole year down in a few paragraphs, preserve 40 weeks of experiences in meaningless black forms? It would be just as hard to paste them in a scrapbook, or to tie them with a velvet ribbon and tuck them in a secret drawer. I suppose I could objectively enumerate the events of this, my next to last year at Gannon, and commit them to rote memory, but where is the value in that? As a junior, I have the opportunity and responsibility to myself to take each happening, each change and re- flect on them in respect to my past two years as well as my next and final year in college. The new faces, the stage Superstar, and the sport superstars, the confrontations, the accusations and apologies, the new and renewed friendships, the same old semesters and the not so same intersession, the campus expansion, the student and administration changeovers, the eternal intercourse of attitudes and personalities-these can be remembered in one simple thought-GANNON. CHRISWELSH JUNIOR ir 'ix ,S . ' i'C-':Q5"v:T."ik":'7 3' .:.- . A af' 3' I-':s-5 - I 'fr-z-3 -?-1-1-.,,5,g,x -j 3 ..,. H YOUR COLLEGE DAYS? PAT KELLEY SENIOR I believe that college influences can help EZ, make you what you want to be. Sometimes 3 you may be a Company man, sometimes ' you're your own man. Even though there are some guide lines one must use, these are assets other than liabilities. If these guides are used wisely one may be re- spected and may be even looked up to at some instances. It's tough, if not impos- sible, to be liked by everyone at Gannon, or any other college. This goes from the President of the college down to a newly orientated Freshman. All that one can do ' is always try to bury your prejudices, in order to be as fair or as just as possible knowing that you are YOU and that you tried your best. Best isn't always what it is supposed to be, but under certain cir- cumstances it has to be accepted. ' ,awk College life puts pressure on students today that some parents find hard to ac- cept. Some parents have the false im- pression that college is very little study with large supplements of concerts, beer blasts and basketball games. On the con- trary, those have the fortitude to stick it out do not have the excessive time in order to participate in many extracurric- ular activities. Gannon has helped me mature and grow on my own. This does not only mean the academic aspect but also the social life, dormitory life, the bull sessions, or anything else that assists one to learn by experience rather than only books. Some of my goals had to be al- tered and many have taken some extra time, but they were accom- plished. Even though my individual goals may seem trivial to others, they are very important and pertinent to me, and I am confident that if I continue to pursue them through the proper channels of experi- ence I will find fulfillment in life. O ....,..,.r. Alas. . , -maui THE UNSEE HEROE A Watch, like many small simple things, is taken for granted. Its parts and work- ings are never questioned, as long as it runs smoothly and tells the time. And so it is for the maintenance staff at Gannon. It employs seldom seen men who are the mainsprings and bal- ances of the physical opera- tion ofthe college. I ' -.Z Y gl' I9 ,'c A V 'l iv" 'I fs' H 9 gl s J 0,o,0,',n Ax, i ulmxwm-gS.'r-fe M ,ig - ,avg 9. f 61650 NJ - ' --'v w...,..-.,..,..., -.x.-Aww --...vu ' 5 E4-ml '25-47. .3 ,xg 'V .nb 1 - M xv. ya Mx 0 5 1 g mm.,2L, :fx x X 'mx wi 71 gl lk , .X OFF CAMPUS LIVING In most cases extra-collegiate life oc- cupies the major portion of the Students time The ornnipresence of Erie las a community far larger than oursl is the chief deterrninate here, in that it provides almost unlimited off campus opportunity, both vocational and social. Off campus activities have their foci in home and apartments, and include prac- tices of cooking, housecleaning, reading, watching television, socializing, partici- pating in sporting events, holding a job lfor somel, paying an occasional visit to a local pub, and of course, attending the parties and "beer blasts" in the area. . . -. ',,, , QM' -" ff ' 52215-Vx' ' -se.:-Q cm I v. 1 'vii Q---1.-Q-v1!f"" N umwi ,, AK . I lg 'digg' 'X A ' '2' sgbik W 4 591' , , , ww Q , r K 'Y fi g :N :FZ ix ,Q Z q L r FW ' X ,QS ,f 541 MM ,f- ,Q f' 'W - L F-fl, ' ' r. 'X 75, , , ., 5. X -.Nw ,fy . T. X 1522.-r' -. if X V .- gif, 8 ,L wf W,-,Q - ...pi , -.5 uh. -5' LS- if ,,,f, , w - ., , , gy x . g,, 54, :ff V ,. ,4 , X Y x Lx if'i43,1,sSM 1 3 I7 X f yd ! 'K'f":f:"'2v,.5 ,MK 4 K I2 5 ...JEQK-R M 2 rywwf Www ' , S K STUDE T HEALTH CE TER An obscene looking building fre- quented by nearly every student is the Health Center. At first glance it is difficult to discern whether this building is an Erie landmark for tourists or the home of a little old man reluctant to give up his dream house. Once inside, how- ever, a new atmosphere is revealed. The waiting room is usually stand- ing room only with students either sick of school, suffering from hypochondria, or just plain sick. Except on weekends, when nobody feels ill anyway, the nurses and doctor are equipped with an arse- nal of red pills and penicillin cap- able of curing any malady from a simple cold to a crippling case of the flu. The effectiveness of this staff destroys another excuse for cuttingclass. 1- . AQUINAS HALL Q mst nook I HEALYI1 CE. TLV si. nwius umm N sscouo noon mmmusicnvmrf r 'r if INFHIMAHY ' -4 R Yi' 4 l " s o ru fix' 53 l 'W FWHM mf, n 4 February 1971 " 5 1355 -fx-. K f I 1. 2 ax 11 g mmsw iw zzmszw mm ' lyk' lk:-.. CLASS GF 1972 ,dwg Q. ""9'?'?. W P' ' -L- fav ',, ' V 1 10 .if x. I sf V , " ,F X A S' if y 1 Wu-M, ,-H' I ,xx K4 :ai Z ,af fl' 1----.........., --.w.....,.. . "QB 5 "Q 1 11 ,f 'X ..., .ff nu Q 'U YT TL init las' fx . xv-1-X.. r z-NWN, 1 :"E2Ll1 .w Aw,..' "5'wu'1"'3'3:'75" E3-3" ' ' Dm-vxiiuitlliuf ,HN E 3-' +1-4:g,4.,!!ga1gw3.N C g I Y Q 3 5 5. ' ' - - w. SVDQ5 ' , W .1 ff :.- X-f.-lfntazxh ,'x.,'u,.f. mamma- l "1" -a1v2wivl1q.gl,'g,'I.. ' A 1 e...:u svumQi:1am.i,,.w. an 1 mm '.fMF5T51', ni., ,aut-, fm-Q xm1n.nuulm.:1n.,u,'u vfgigf.-1-wvsmwx:l!1:12?.:gQu,.:g C -xx'q.nao1ln!1!u1mlxQg,"l.4 . -Lmgggg mazmhi-lg. 5.0155 nvnunswwunm 1!.umm..,l,Im,,h 'Nx- C ' ll ' .f an -1-m---ns....n..rral:ng- E - ui!! llqxxq nun- vxfw-M ,nav uw-'61 sal, ,.1cun.. 5.1 I I ,-. U .mlrm .uymnun-nshv wma -:uulll1Il,.':Q mm, -16.-'51E'K-Yi --we -1,lms1:mlq, xl , H F Www-Q-um :unzc1g,'mQ:s. u nn- Rliflf ,MQ mmnn!n1,mg,,":nt,,. uzmnn-sittin, vn,: iw Q I-muiwmuY Y -, - - W 'PH' ...L 2- t 59 CLASS OF 1973 a a s e B Q Xu! 5 B' Zi .,-..., ,rf vnu .-3-4 STS? 6.5 fls . ,,.,-- A""?" r 2 i KX ,...-,.,f-' JB! bg,-. T MN fx ' it , , 4, A -Q Q3 2 Q R'-hu, ff Z 1 If i J rx'-1 ill CLASS OF 1974 l """- -, 't eff, 88 9 Hifi Q I if-1 J QQ' P, .E 1, 3, QI, 51 Mg' BL, Sf F1 A CLASS GF 1975 F r N 'P Y X 4 Q . .Q R L 'f H K , ,4 T, ,' 1 x 'U - I S, 5 'W , 1 1 'xv Y 9 E T ' 'O v K 5 v f v wx ., ! ig! Quin -11 ' Q!! vfv ,i, fLf ' 1 ' , I . , I lily f fx I VI EANNUN THEA I -u-Q' A in-34 W3 ' v ...Wu ..- .ww-1 E , - '-,. 1. -. S r ,r. ,, , ,. 537iwfzgfiL,Tye',i 'Bl' ' ..,,, 9-Tubs., m- 9 1 'r I Rorc - usA Q1 'gguwf E99 E3 ag' S,-1 i X. at lx! livx Av A 4 . W "-ff..gg,-5 , ,f Q E , . Q X fffh 't'5bf'fQYl,:4 gkqigzw-g.-fy , ' 2 9.3 ' -Q ., 1 :"'-U-,. ' ' I V.: V' ,, ' .- ' u .1-fg S f . Q -ADM1N1STRAT1oN S ' li .1344.f '5W.fQ-11' ,.A ' ",' , A BUSINESS' A , 1, f190ff f gHUMAN'IT'IES, I H - - AISCIENCE , 204 H. 236 V'ORAGA'NIZATION'S SSEN10RS. "'4' iff: '-2 S .: ' A, , BUSINESS I, 15190--' HUMANITIES 5 S2o'41..Vi i,-.gg SC1ENCE 1Z T QSPESCL4-L l V 1 2581 SPORTS,-ASL A'QS f SUPERST R With a chorus and 7 performers, "Jesus Christ Superstar" was staged in the audi- torium. Under the sponsorship of Tau Kappa Epsilon, the 2 performances were both near sellouts, with the crowd totaling almost 6,000. The stage setting was simple, the acting was good, the singing closely resembled the original production. These factors all combined to make for a refined evening of entertainment. 98 'X-Y' f ,. 155 v-S ii , X nr" Q? Wx ,- V ,w,K.-. N A, D. ff 1' -.Q ., ,lk as ftwgbwdzg 1 EY Aff Ju - X -r" D .Q ,Q mx V5 I K . I M WA-.ax . il? 21 'Riff Se vw - ,-- . - 1, ,. J. -2 '4 .. 1.15, 1' .1Q-'.1':f'- ft. . 1 . ,- X ",,,.,A. Q -:i f.. ." I ..- x. Q if. ,- .K-. 'lgsfffz J- R' ' , ., . -,,N7L"'-21' ' 1 -. ' nw-'w. . ' " if Q .4 1 I L ' ' -I xg . ' ? A-L,,?gg:fg'AZx ' .I ,wif f pg? my ,- NOV. 14 JULIAN BOND GEORGIA LEGISLATOR U.S. SURGEON GENERAL DR. STEINFELD S Y., , ss, ' N 4:5 5 1, . 5, 5 ,,. 5' ff? zz if ... ,A wi if U ia 4 , 1-af X - uf , ,., MODEL U ITED TIONS Students interested in political science and international diplomacy meet weekly to coordinate the numerous phases of the annual Model U.N. Weekend. During the event, these students act as advisors, moderators and guides. Debates, argumentation and reasoning with the High School delegates who represent various countries make this weekend a rewarding success for the participants. s 71204 YWU4 aj .i .gi:, ,bg- -.Ir ,. . ff' ff Sis. x -gif sqwi 104 GANNON THEATRE 1971-72 SEASON INDIANS by Arthur Kopit ST. JOAN ia readers' theatreb by George Bernard Shaw WHERE'S CHARLEY? Book by George Abbott Music by Frank Loesser THE TEMPEST by William Shakespeare 105 106 CARRIAGE HOUSE LABORATORY PRODUCTIONS DIARY OF ADAM AND EVE by Mark Twain TREVOR by John Bowen ARIA DA CAPO by Edna St. Vincent Millay STUD by Alex Gottlieb iv.. S Qi., 'EM T J-5. uawsxl'---. K , QQ, ,X 107 POCO The first concert of the year featured highly talented "Poco," In proving what excellent musicians they are, "Poco" performed an assortment of Country Rock songs, using various guitars. The rich performance of the group left the viva- cious crowd in an insatiable state, de- manding an encore. Reluctant to leave, "Poco" returned to play another set, assuring a night of good music. 108 S ANANA Gfiipl if 6,2 EY 2 On December 3, Gannon students briefly forgot the future for a return trip to the 50's with "Sha-Na-Na." The group can at least be described as being the most unique performers to appear here in years. The exhilaration and excitement stimulated by their greased hair and eccentric dress reflected itself on the audience at first with near disbelief. It didn't take long, however, before the crowd found itself enough to relive the golden years of Rock n' Roll and enjoy the great showmanship of "Sha-Na-Na." lO9 I-if big, , mx . x ,V . .X Nw Q 'v + K -. I I . VARSITY BASKETBALL If X 'x I , v fi -n 111 f f'f2i.iL"l?2 .,-1, kg? A , ,.,.1. , - ,rj f svgfq ',-'I-g-Hiff ,, :van ,,.,. V v41 af if, ' ff'-,bi : A-W? f 11 V . ', - Q-'f :LDC j Q, -11 , f?!lif3P.3"i'Qf': f - I J., 57.7. I , ,W Eff,-C4-, 5, ' ,flliffj 3 5 J uw -,f.F:':"' i?f5f95eZ?Pf':.' Q?""'2Ef:' if, .L j 'F iv, .4 .-H, , , .50 A1- 1 'ff' ' .- ,,-.. -- ',J..A.igT.,'V , P If f- 1 ' r 'ljvff ' . ' J.. "fi r-M , fifty A 1-B -4 x - .Am 4- 4 1 ri. 1-.Ln L-'1.'."df .V .,x 'rx I Ju' X . Hjg 1 ' Q '.4 9+ K 1 api? A Q ',, ,ral I I- -. ' .11 .fb , .J 2 12- A, , U h. I ,' A ., 1 H -S? I. 'g ,qi 2 P?-1. rr'-' h 131 '49 v if 4 our 4 ' S , , I Y' ff O '1 I' LCA 1 Q, f'f't9-' fl 1 ,,1 'S 'fri x' 5 3 - Q , v - I u ' . . 9 0 rf 1 .---L AL, --.4 . 113 FRESHMAN BASKETBALL .3 fig L , U AQETB AM 115 116 LITTLE KNIGHTS Glgljik GANNUN El LJ ,ANNQ 45 Z ..CLf'1-X M 4 3 3 'ix AEEN . -.mf I .iyxj gy Lg L f M EQLl Y. -Ji' Q E ' FRESHMAN ROSTER: Frank Baginski, Bob Martinko, Bob Hvezda, Tom Walsh, Sean Candcca, Mark Murray, Ronni Dyer, Steven Collins, Winston Ellis, Peter Brown, Gregory Haynes, and Dennis Howell. The Freshman Basketball Team this past season, although not compiling a winning record, performed in a most impressive style. Their schedule was not one of the easiest but one of the more challenging with such opponents as Canisius, St. Bonaventure, and Duquense University. Terry Lucas, the assistant coach and frosh coach, succeeded Jim Lewis who left Gannon for a coaching position at Duke University. One of the more con- genial coaches one could meet, Lucas has done a fine job in his first year at Gannon. RECORD Kas of Feb. 121 95 Gannon Ferdonia State College 80 Gannon 96 Canisius College 104 Gannon 91 Niagara University 118 Gannon 86 St. Bonaventure 87 Gannon 91 Canisius College 103 Gannon 107 Clarion State College 98 Gannon 106 Alliance College 84 Gannon 7 St. Bonaventure 93 Gannon 77 Mercyhurst 66 Gannon 99 Duquense University 135 Gannon 82 Duquense University 96 Gannon 90 Buffalo State University 82 Gannon 80 Niagara University 102 Gannon 84 Buhl Club 76 Gannon 68 Akron University 69 Gannon 66 Edinboro State College 89 Gannon 95 Booker T. Washington 75 rrri Erririrririir GOLDE KNIGHTS A . . - ,:-wt. -, FRONT ROW: Mgr. Chuck Barone, Colin Malseed, Jack Amphlett, Marcel Arribi, Rick Livas, Billy Callahan, Dan Wall, Sports Caster John Speciale. BACK ROW: Mgr. Rick Musser, Athletic Director Howard "Bud" Elwell, Assistant Coach Terry Lucas, Harry McLaughlin, John Kness, Dave Stoczynski, Gerald Walker, Glen Summors. Don Cinque, and Coach Dave Markey. As of this writing, the Gannon Knight Basketball Team has compiled a record of 14-5 and their chance for a post-season tournament bid seem promising. Gannon's losses were to Niagra University, St. Francis tPa.J, Youngstown, Kings, and Steubenville. But Gannon did meet the challenge of some of the better ranked small college teams, such as, Akron, Tennessee State, and Shaw University and proved victorious in their encounters. The biggest boost to the Gannon team this season was the return of Glen Summors. Being drafted last spring by both pro leagues, Glen returned this season after a 1V-1 year lay-off to become one of the most spectacular players in Gannon's history. To the thrill of the Gannon fans, Glen did it allg scored, rebounded, played defense, and intimidated opponents in every game. Coach Dave Markey should not go unmentioned for his outstanding job done this season. In the 1970-71 cam- paign, his first season at Gannon, Markey's varsity ended the season with a not too impressive 11-14 record. But he has brought the Knights back into the winning column this season. RECORD Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Kas 85 69 82 75 79 88 95 84 110 54 85 63 101 95 95 99 70 99 91 of Feb. 129 Fredonia State College Niagara University Shaw University Steubenville Clarion State College San Francisco State St. Francis CNYJ St. Francis fNYJ Alliance , Youngstown Tennessee State Kings Bellarmine Alliance Buffalo State Western New England Steubenville Akron University St. Vincent Eiriiiirirfiriiiiiri 117 118 K llil is X NKTN E Summors is the 6-8, 215 pounder out of Thomas Jefferson High tNew York Cityl who led Gannon to a 19-8 record as a freshman in 1967-68 . . . with a record setting 495 points and another record setting 495 rebounds in those 27 games for an 18.3 average in each department. As a sophomore Summors was even bet- ter-grabbing 560 rebounds and scoring 515 points: in a 24-6 season that saw Gannon reach the NAIA tournament in Kansas City. That year Summors was named to many small college All Ameri- can teams-including second team NAIA and third team AP. Gannon, behind Summors, raced to a 12-2 record during the 1969-70 campaign-and a fourth place ranking on both the AP and UPI Small College Ratings. Then, the pressures of marriage, basket- ball and studies got to Glenn-and he dropped from the squad. Gannon dropped too--to a final 18-7 record. Summors quit the Golden Knights squad Jan. 19, 1970. But-he stayed in school. He didn't play during the 1970-71 season -working, instead on his grades. Despite not playing that season, he was drafted in the fifth round by New York of the ABA and by Buffalo of the NBA in the eighth round in March of 1971. Glenn, however, wanted his degree more than pro ball. When this season rolled around Summors was ready to resume his college career. Gannon, in the 69 games which Summors had played, had a 54-15 record. Glen had pulled down an average of 18.1 rebounds per game and scored at a 17.7 average. The Knights this season-relying mainly on Summors-have checked in with a 14-5 mark thus far . . . losing to Niagra and St. Francis of Pa., beating nationally ranked Tennessee State and Akron. In those 19 games, Summors has scored 456 points 124.0 ppg.J and grabbed 408 rebounds f21.5J, which gave him a 4th place ranking in NAIA Polls. It's a story of a young man who worked hard for three semesters on his grades -and his personal problems-in order to return to Gannon College to receive his degree. As of this writing, there are eleven games remaining in the Gannon schedule for 1971-72. It is a certainty that Summors will break many other Gannon records besides making some of his own. GLENN SUMMCRS ALL-AMERICAN CANDIDATE Ed Martin-Tennessee State "Very strong offensive ball player, and he should be definitely consid- ered as a top pro prospect." Dave Markey-Gannon College "I can't say enough about the rnan as a person or a ball player. He has shown me some of the best performances I have ever seen in 13 years of coaching." Dick Conover-St. Francis of Pa. "One of the best big men around. 'When I was Assistant Coach at Ni- agra, when Murphy played, we pressed Gannon and 6-8 Glen Summors brought the ball up the court by himself." Les Yellin-St. Francis, Brooklyn "Summors is the best college di- vision player I have ever seen. For 6-8 he is extremely fast, very agile, and plays both ends of the court." . F 'n .41 fa 119 120 GANN N HOCKEY CLUB 'EQ' ' D' -we J- ' ...fa 5+ V k, Y, -.S f Q..-,.., L 9 Q. .V ,. .V w.. .a it I +. ,. ww- , FRONT ROW: Myke Lyden, Jim Hewitt, Guy Nicholosi, Jack Boxter, Jimmy Jones, Mark Sepala, Dominik Benzeuenga, Gary Gregory. BACK ROW: Laning Melville, Dave Holtz, Fred Lane, Bill Nolan, Greg Gorny, Larry Russell, Bob Dartnell, Dick McGlinchey, Wick Timbers, Harry Lewis, Bob Fryers. Although hockey is a rather new sport on the Gan- non campus and does not experience that much publicity, the hockey club has attracted a great number of new fans. Using the Glenwood Ring to play its home encounters, hockey is fast becom- ing the favorite pastime for many of the Gannon students on winter Friday nights. The young team is led by senior co-captains McGlinchey and Gregory with only half of the squad returning from last year's team. John Ahlan, a forward, is leading the scoring at the present time while other stand-outs on the team are Lan Melville and Mark Sepala. Defense has seemed to be the largest weakness of the team but it is overshadowed by their aggressiveness and come-from-behind ability. The Hockey Club has faced a much harder schedule this past season and performed well. They exhibited a fine come-from-behind victory against Pitt early in the season and skated well against Kent State and Cleveland State though they failed to win. RECORD las of Feb. 20? Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon 7 Pitt 7 Carnegie Mellon 3 Case Western Reserve 2 Kent State U. 7 St. Bonaventure 9 Cleveland State 7 St. Bonaventure 7 Carnegie Mellon 'seven remaining games Q K X XA Q' v vii 'N-s.,,,. -ix , W 1 121 SHOOTERS FIRE UP A STORM The 1971 Rifle Team posted one of its best records in its history. Not losing any of its eleven matches. the team re- ceived many post season honors. They went on to win the Lake Erie Intercollegi- ate Rifle Conference for the second year in a row and they were the recipients of the Most Improved Team Award by the Lake Erie Intercollegiate Rifle Confer- ence. League awards were given to Bruce Paterson, Mike D'Agastino, George Danish, and Chris Kuhn, for being among the top ten shooters in the league. Roy Constable received the League Award for the most improved shooter on the Gannon team. Scores of all varsity contests Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon Gannon 1274 1275 1260 1344 1318 1326 1283 1308 1344 1276 LUOII UJOI7. lU0fl 111071 LUOII lU0fl lU0fl UJOI7. H2071 LUOH 111011 Case Western Reserve 1238 University of Akron 1259 Youngstown University F"' Youngstown University 1224 University of Akron 1222 John Carroll U. 1172 Bowling Green 1255 John Carroll U. 1189 Bowling Green 1273 Philadelphia College of Pharmacy 8: Science 1237 Case Western Reserve 1164 1 .. .-.-C-. w 'j F.. Sf-' N 123 GANN N S KICKER 5-6-2 .,,! ROW 1 M Duffy T Costa B Louram M Slmonls F Ammicacci, J. Kraus. ROW 2 M Rendic A Mahanna S Kelley T Allburn J Harvey, D. Perretta, B. Kinyon, B Werner R Percira J Allin ROW 3 M Hmdman J. Henry, V. Kirkner, D. Smith A Turmer R Thomas M Yusuf B McMillan B. Schriefer, D. Wayman, R. The Soccer team recorded its best record ever at 5-6-2. Included in those wins was an upset victory over perennial New York State power Houghton College, while the team suffered three heart breaking one goal losses to Fredonia State, Niagra and Indiana Universities. In addition to the fine team effort, four players were honored for their individual skill. Ron Thomas was se- lected Most Valuable Player by his teammates, along with second team all Western Pennsyl- vania honors. Bob Werner was selected as an all star on the Western Pa. team. Vince Kirkner, who shared team scoring honors with Mike Simonis, was selected as an all star. Gannon Point Park College Gannon Edinboro State College Gannon Canisius College Gannon Alliance College Gannon Houghton College Gannon Niagara College Gannon Walsh College Gannon Grove City College Gannon St. Vincents College Gannon Fredonia State Gannon Ashland College Gannon Slippery Rock State Gannon Indiana University CC UND R EW COACH ll ll li i 1 N. J V. 5 41 ,, i ROW 1 Jerry McDonough, Terry McAndrew, Tom Boyd, Bill Knoch ROW 2: John Scheiner, Dave Holland, Coach Steve Young Ken Scott. The Gannon Cross Country team wound up their season with the best record posted in three years. The Harriers, coached by Steve Young, posted a 7-8 won loss rec- ord. Their last meet was a quadrangular against four teams. The Knights runners went into the meet with a winning record, it was a blistering hot day and Gannon's fifth man, Terry McAndrew, passed out half way through the race. The whole squad will return for another year of competition next fall. Back for the Harriers will be Jerry McDonough, Terry McAndrew, Ken Scott, Tom Boyd, Bill Knoch, and our one and two men John Scheiner, and Dave Holland. WON AGAINST: LOST TO: Duquesne Edinboro Point Park Fredonia Clarion Slippery Rock Geneva Cleveland State Niagara Univ. Buffalo St. Bonaventure Buffalo State Canisius Niagara Grove City 127 128 KNIGHT NETTERS Coach Udo Zaenglein's 1971 Team failed to comprise a winning record in their past season. The netters finished with a 4-8 record. Lettermen on the team in- cluded: Rick Batkiewicz, Charles Cole, Brendon Hedges, Ron Manilla, Jay Mus- arra, Joe Schember, and Joe Wagner. The 71' season was Coach Zaenglein's last at Gannon. SCORES OF MATCHES Gannon Geneva College Gannon Alliance College Gannon Edinboro State College Gannon Western Reserve Gannon Edinboro State College Gannon St. Bonaventure U. Gannon Alliance College Gannon Niagara University Gannon Cleveland State U. Gannon Ferdonia State Gannon Gannon Erie Community College Mercyhurst College FRONT: Rick Batkiewicz, Jay Mussara, and Brendan Hedges. BACK: Charles Cole, Joe Wagner, Ron Manilla, and Coach Udo Zaenglein. ' r nd' -mm., .,,m.m-v 1' 5 , .64 L 'UN ' f I ' ' H ' N QsiigfiwsME2:hEE::::2f5::'::s.5 5555555 wamvagggwmaasuanngsgf nga: 5 .wear '5a agg? 2 gf 5525'55 . In W . ' I ' f ur ,. 'A 3' :I N+f" "5111: X I f- -' -fig gy-iii" ,ffiffffkif iz f ff A 1 fqfiffw ,1'?pf'5!4 ?z12Ziaf1? I f'.'?i 129 IJ? NN N GOLF TEAM QF M i 'Q ' . 51. 'A'-.' .-1" Q-' .1 .l . , . U -V, V 4 . .8 , Wi X f -- 1 " '-""'T' : ', 0 2 ' Q- -lg. ,X-2,,? V, , v 4. X . . V? V . 3, I G -"-Q' iii . ' . if 1 P fr. v s M 'Q mt 71 Y L ., 5 .5 Q 'A 1-we . Hai? ' EY- is I FRONT: Bill Callahan, Craig Vader, and Bucky Leone. BACK: Coach Elwell, Harry Boback, Dave Kranza, Carm Montevechio, and Joe Fonzo. The Gannon Golf Team will be returning this spring after a fine 1970-71 season. The past sea- son was one of Gannon's best as they received an invitation to compete in the NCAA National Tournament, June 15-18 at Chico, California. The Golden Knights were one of four teams se- lected from NCAA District II, which is com- prised of the five state area of Pennsylvania, New York, New Jersey, Delaware, and West Virginia. Gannon was the sole Pennsylvania entry and made its second straight appearance at the nationals. The team has returned this past fall to comprise a 6-3 record. They also have competed in two tourneys. They placed fifth of eighteen in the Tri-State Inter Collegiate and second of ten in the Wooster Invitational. Boback and Krauza are in with the best averages, as of this writing, with 76.7 and 76.2 respectively. FALL RECORD Gannon 10 Ferdonia 8 won Gannon 15 Niagara U. 3 won Gannon 11 Canisuis 13 loss Gannon 18W Niagara Community 5M won Gannon 14W Niagara U. QW won Gannon 7h Buffalo 16M loss Gannon 12W John Carroll 516 won Gannon 13 Geneseo State 5 won Gannon 7M Buffalo 10W loss .- SPRING SCHEDULE April April April April April April April April April May May May May May May May May 8 11 14 17 19 21 24 27 28 2 5 8 10 12 13 15 18-19 Wooster Invitational Edinboro State Mercyhurst College Alliance College Niagara University Slippery Rock Buffalo State Canisius College Erie Community Edinboro State Alliance College Mercyhurst College Canisius College St. Bonaventure U. Cleveland State U. Alliance College Clarion State Edinboro State Erie Community Fredonia State Mercyhurst College Edinboro State Alliance College Grove City St. Bonaventure Gannon Invitational Youngstown State Indiana University Kings College Youngstown State U. Akron University Cleveland State U. Niagara University NAIA District 18 Tournament W p 5-:J l , .. 3 .v-.. ' ,:- . 'L' - Q -- - .- "' f-4 Q N Wooster, Ohio Lawrence Park Lake Shore KHP Armco Beaver Island Riverside Lake Shore CHD Culbertson Hills Buffalo, N.Y. Hillview Lake Shore KHJ Lake Shore QHD Olean, N.Y. Lake Shore CHD Avalon , Niagara CC New Castle CC 131 132 GRE T SEASON EXPECTED ' "T"-Z-V I ---' , . - t'!f"'7 ":' fl -far.-Q -,if i.iS -' is x V U iii It I Q B X .4 'ii'9iV3 1,1 Q- Q- -i i 1 ' L - fi V ' s' ' X ' A I :A :' . "li X r ' -3-f. fi 3 I 4 L .X 3- 5' 1 v it Z 1- E: Qi-5 QF bf L 1 L "V SJ Fx 17? an 4-14. A K 43" 1' '-14 .1 . -'4-vu,-K, 'L - . . 9 4. . , .,. - 1' - C..--. x ., f, L, .ff-V . 0-'r A+- f+:.f,-. --g- . , . . '- rs," , - H , .r -.'-f -V. 1 - . .""' .' - ' - . ', 455- 1. ,- ', ' 'JJ .4 . f,,..-4-,-QM L, - --rg' - -ng."-9,,,. -' 15' M., 1 ,wr,,a3.-:.gf.'2'Z,.-31553. ,O ff, . ,. frlifz.. ff, -ff-s,.-we . 1:4-vi '- -' .ff . 1' 'ffwif -'G f.-W'-' -1-L5-'ff.".+-vTfit-idx-:ff-,J-fir:-'7Af.' - -' fe ., -.51 ' "- lgayv- 75' r -1gG',fx-:'l',i' If 4"".'-"JU: - ' u it'-'f 7 ',Lw:",:,'Q'LJf:,",. .gM7A..1",1' 7"'f i. 54,5151 'S . . ' "7"'f' ik f . - K. 4,.3'r1"1' I'i':4kI" i:"+45d'ifgq' kfiltsfffoj.-2l,n4L., -J. ,fa .2-414' '- 'g 4-AR '2?.f5i,ggjf1ffIv1L","a?'z-' , I 'T EfSfgff4-,-"3J'rv,-.1- ig wg-'W' , - -' - - : .4 ' , ,n A ,tr .14 uf A, . .f' ,, .. ...-.e655!,-if'!' ' -.tfQ'3liL11g- . 'lf-J-fair. .ra ' wte.,w.'...f.. -,xifar-Citi?-EM-,-9'--rf' LEFT TO RIGHT: Gary George, Hank Kopninsky, Gary Stevens, Ed Englemeier, Barry Layo, Kevin Kelly, Wayne Moody. STANDING: Loren Marz, John DeLuca, Dan Wall, Ted Nederitter. Jerry DeLuca, Jess Cosain, Chuck VanHorn, Coach Ivan George. The Gannon Baseball Team will be reaching for a better record than their 10-13 of last season. While in a rebuilding season, they failed to win over .500. But this season should be more prom- ising with the hopes of everyone returning from last year's squad. Players returning this year who are expected to perform well are Loren Marz, Jess Cosain, Gary George, and Tom Laird. Marz is the first baseman who ended the 1971 campaign with a fine .485 batting average, while Cosain will add much experience in the outfield. Catcher Gary George should also lend a helping punch, as last season he made honorable men- tion in the District 18 All Star. Returning pitcher Tom Laird will probably carry the burden on the mound as he was one of Coach George's out- standing pitchers last season. ON THE DIAMOND Jes Cosain, Gannon centerfielder, has been given the honor of making the TOPPS All-American in College Division. In the 1971 season, Coach Ivan George, Jess batted a scinti- Team under lating .383, hitting five home runs, batting in 23 RBI's, leading the Lancers in doubles and and did not commit an error in center triples, field. This will be Coasain's 3rd season in a Gannon uniform, and in his two previous years he made the NAIA District 18 All Star team. The All Star Game was played this year at Three River Stadium in Pittsburgh, and in that game there were a total of six hits, Jes tallied two of them on a single and a double. A combi- nation of big bat and the glove earned Jes the Honor of being the top vote getter in this All Star Game. Any one who receives the recogni- tion of "Topps All American" will definitely be sought after by the Pro's. Jes caught every fly ball he went after last year and now the goal he is reaching for is receiving his diploma from Gannon. Jes is a transfer stu- dent from Allen Hancock Junior College in Calif., and this will be his last year in a Gannon uniform March March March March April April 28 29 30 31 1 3 Loyola University Loyola University South Alabama Southern Mississippi Southern Mississippi Jackson State REGULAR SEASON April April April April April April April April April April April April April May May May May May May 6 8 10 12 14 15 18 20 22 25 26 27 29 2 4 6 10 13 16 Youngstown Clarion State Edinboro State Erie Community Alliance College Niagara University St. Bonaventure Fredonia State Slippery Rock State Geneva College Cleveland State Univ. Canisius College Point Park College Alliance College Cleveland State Allegheny College Youngstown State Grove City College Buffalo State for he will reach his goal in December 1972. 'V f"-1 New Orleans New Orleans Mobile, Alabama Hattiesburg, Miss. Hattiesburg, Miss. Jackson, Miss. Home Clarion, Pa. Home Buffalo, N.Y. Home Niagara Falls NY Home Fredonia, N.Y. Home Home Cleveland, Ohio Home Pittsburgh, Pa. Cambridge Springs Home Home Youngstown, Ohio Grove City, Pa. Home 133 INTRA UR FOOTBALL Reeb A INDOOR SOCCER FB's v.,, 7 ' fs !wea'f1'-f'x-.,f-'A' I G+' "Z - v O ' . . 3, Q ,I , 4 V V 5 Q. .. w - ., -ff .g . v 1 Qws-R' -I. Jh'f'l Q 3 -sau 4 hw Wd' ' 4. '01 5 .ig iw' Q54 'Ubin .. 5' IA , . K .V M.. wh ' . 5:1 Y . -1, hn- ,- ny, -9 .,.-.1 ,rug .,.g . -rw-e-:Q -""- , x ' -. -. ,Q" .,- , -. . .J,' 1'-43" ' n - Q 17-.,'-,-Q, . pl I 4', A - . Q , - .' -' ,ua .1 .f,',. ' -ER:-T: 5 i 'L . , ,- 1:-4-lr.--. , . --:hu - .1 ,,. " u .1 ,., 1 , 'Y ,-, ' '- . . " ' s, ' v -A .-. - ..- ' .5 ..., A-. r - . 'ff' ' 4' " . :- . M- .... --1 " -v . ' X., . gl -.. 4. L 'Q M. . fi ,311-n,,:, v '51--b V' CROSS COUNTRY Sig. Terry O'Bringer S.O.B. 13:30 BILLIARDS Bob Kubielski S.O.B. 455 1 , I 55124- f...,.,. l u,,5 . 51 3.14. 1 'Le L. xg ,. . ,-P gy "N fg,.jTw.:f' . 7' P5"9?!"i', "M: J "'1.L,..L,' .g, I-imx -' 1f!'J,'I?Q,"' - ,Q - ,, ,.,Lg--11" - 'M """ "' " 'J .. zz x. .-1"' "' N ' , - " I-"'f"' pf, H., ' ' . , - rs ,,..' ' ' ' , ,F - 'f.,g,r7:f- A F " - f ,V . ,gl . ,.., . -xy,v..1x,- ,. -- A., ,. ' 4- .Sgr :V . .. , 10... A fi.. . ' , ' ,-1--f Y -:, Q' '-hw. H YM5' ' 2 wzfu .. .. f . ' 1 . , L YA , 4-H.- . - ' , ,., 1-.,, W.. 4- 4 - f . ' - ' V ,,, V w 1, , .M . Q1 .-we 0 I I -1, J , L- ,. . 1. , . 4 4 4. Q - "7 , ' vp.-r I, ' ' 0' , as -.A -N:,.. 'fr.S, ' .' ' '-' -+ -rv -M 'J . " ,,.. -f"' ---. ' '- .. . 1 - , , uv, , x. - "' ' , ' f -'Q , ' ml ' -- S-'f . 7- ' iff. - V-.154 . y -A - 4 J-ffvf, ,A':N , :P I - J nf ' -, .fp-15", -1 J, J,-N ,gh yi L -ML, -A. Aff- .-my-,. M, 345 vnezvigshfxl Q , NJ.. ,mx - ' -A 5' ,. " w .Q -54-'1 , '- -f 4.A1A Q . J. '-A -- . 4, f.,, .,,.. - ,, Af. I . .,, 1 ,x "-. - - , A V XA,-S. 5 fx 135 J rw ' r . 1, y f , . X 'VI " andy-19-.QgQ4h,wv-wwf-3-3 .... Q, K . O 1 fp , . -' . . ' v N' ' H"?'Mf'f'f5"f"'?WQQ'Z"Ml' VOLLEYBALL Sig. A ? Q- "HN Fvs... SWIMMING 1971 Reebs -ea., --m..,,,wsQ-bn.. 136 "9l'-vu... FALL GOLF Mike Kamnen Team Trophy to F.B.'s TABLE TENNIS 1971 Doubles Mike Shutz and Mr. Jim Freeman 137 TENNIS DOUBLES: Brydon and I-Ieister Reeb TEAM: Reebs WRESTLING Sigs. Nltwnvvmnv N ,Q - I 16 N515 OQEQIJCLEGE V ,, , , llilen knights ' SKETBALL TEAM Q-...L 4' FREETHROWS Tke Dennis Tananaski Tke FALL BOWLING FB's 1 1 u V W, 5? Q Q.:-N - FA. its F2 QL mm. 1, l, jf 'S 'w- V' 1 139 140 SOCIETY OF PHYSICS STUDE S The American Institute of Physics is represented on Gannon's campus in the Society of Physics Students. Established on November 3, 1965, the S.P.S. holds as its main objective the promotion of physical science studies. Under the guidance of Dr. Griesacker, the group sponsors lecturers from the surrounding community, arranges field trips, and engages in both group and independent research. The group has been working with Dr. Griesacker on his study of the optical imaging process since 1968. Stu- dents have been involved in the experimental and ana- lytical approach to the investigationg providing a learn- ing experience usually not available in a school of Gannon's size. The S.P.S. is open for membership to any student in- terested in physics. 5,1 -. "tg 3 gn ns 093 G60 V if 1 LEFT: Robert Peyton, Dennis Biondi, John Walker, Gerard Baginski, Thomas Tied! llen Madura Walter LaPrice RIGHT' Harold Repasky, Michael Sprague, Michael A , . . Kamman. Leslie Williams, Dr. Paul Griesacker, Leo Turma. Candidates for this national organization are all of at least junior class status and maintain an acceptable scholastic average. The eligibility of these mem- bers is also determined by personality, leadership qualities and participation in extracurricular activities. HO'S WHo l TOP, ROW 1: Mike Gehringer, Valli Rugierio, Sam Prokopovich. ROW 2: Tony Carrideo, Pat Kelley, John Dumot. BOTTOM: Judy Pietrasiewicz, Harold Repasky, Sandi Dudzinski. Larry McHugh, Dan Ruth, Mary Pat Freeman. 141 PHOTOGR PHY CLUB 142 "' "" ' i Rob Davis, Jim Borkowski, Tom Tiedt, Jim Matusials, Linda Zaleski, John Wilk, Bruce Paterson, Carl Kreisel, Ronda Roberts, Jim Pollol, Richard J. Nigbor, Rich Dantos, Ed Gabriel, Tom Woods. The recently formed Photography Club gives its mem- bers an encompassing look at effective picture taking procedures and the developing process. The members also experiment in photographic techniques and assist the various Gannon publications by providing photo- graphs. This organization is open to any student with a general interest in photography. Weithrnan. SITTING: Carol Bartholomew, Glenda Atkinson, Carol Altenberger, Ann I STANDING: Mr. Charles Weis, Steve Miller, Ed Musiol, Jim Schnider, Rich Try- man, John Dobroskey, Ray Donatz. 7 - 1, 1' The Social Work Club is a new organization which first appeared on Gannon's campus last fall. It holds as its objectives the familiarization of the student with the nature and scope of social work, as well as the ex- posure of practical work to its members. The club is open to all who express an interest in any of the related fields of social work. SOCIAL WORK CLUB """'1'-11 143 SPANISH CLUB ROW 1: Angela Morasco, Candy Lipski, Joanne Hemtz Karen Peterson Anna Ciccozzi. ROW 2: Tom Hausman, Dennis Mahoney Mary Jobes Debbie Dr Soto Karen Shalkham, Margaret McElhenny, Nancy Senchak Gloria Capik As a new organization this year, the Spanish Club gives its members an opportunity to perceive the Spanish culture around them, and to gain a proficiency of the spoken language. A good selection of slides and movies gives these members an increased knowledge of the life style, the various habits, and the famous holidays of the Spanish speaking countries, as well as an in depth view of the language itself. Frequent visits by guest speakers also assist the students in gaining knowledge of Spain. The engineering student at Gannon is given an excellent opportunity to become aware of the professional engineer's role in today's world. Through the American Society of Mechanical Engineers, he in- creases his technical competence while participating in one of the largest pro- fessional engineering organizations available. Proficiency in technical re- search, as well as the presentation of those results to a professional evalua- tion board, are just a few of the benefits this club offers to its members. ---A Q A. S. M. E ROW 1: Bill Manguieri, John Baileys, Jim Maglish, John Strawbridge, Chris Kapper, Dr. Seligman. ROW 2: Bill Viott. Frank Kalawski, Sandy Karpaly, Charlie Sambichino, Bill Goehring, Pat Heikle, Paul Burke. 145 lf+6 GERMA CL B la v 1' 35 as C9 ROW 1: Sheryl Shutts, Walther Wunsch, Regina, Roswitha Caines, George Kennedy, Harald Saver. ROW 2: Professor Seligman, Paula Funk, Maria Heya, Maria Bentz, Professor Kuch-Teusche, Mrs. Drechel Kguestl, Mrs. Saver lguestl. ROW 3: Charles Ruehrl, Dr. Weber, Monica Grimm, Miss Eilenberger, Dr. Stefanie Holzen, Dr. Herbert Holzen, Marianne Grunwald, Charles Burton, Hartmut Wagner, Dr. Geza Grunwald, Professor Zoltan Heya. Founded in September of 1964, the Gannon College German Club or "Deutsche Runde", is an informal organization giving those interested an opportunity to hear and speak German in a social set- ting. Members of this club come in con- tact with native speakers from both Germany and the surrounding locality. Not limited to speakers, the club's many activities include slides, tapes, and general discussions aimed at enlarging the member's interest and knowledge of the German language and culture. 4-fl" With dedication to the development of the theatre arts being their main objective, the Talisman Players spon- sor numerous theatrical productions each year, and take an active part in the one act plays at the Carriage House. This group also reproduces a dramatic reading of a famous author's play each year, for the refined entertainment ofthe viewing audience. , ,--M c . W . i f - .nf s .-,E-Q . ,,f. ROW 1: Ed Pratt, Steve Sobbel. ROW 2: Steve Brady, Pat Gaffney, Mary Ann Bas- sick Susan Allen, Steve Jaworowicz. ROW 3: Donna Buseck, Margie Kablach. ROW 4 Robert Knecht, Tony Giovenetti, Dave Anderson, Greg Zebach. TALISMA PLAYERS 147 :im l Gannon's chapter of Scabbard and Blade provides an opportunity for ROTC cadets to display their leader- ship ability. Those elected rnust be of junior or senior class standing, have maintained a high scholastic average, and possess qualities of leadership, patriot- ism, integrity and honor. Those belonging to this or- ganization receive both classroom and field training in preparation for the Army ofiicer's role to be ful- filled upon graduation. " ' N 3 LEFT TO RIGHT: Michael Ryan, Major James Weis, Bruce Patterson, Peter Helmer, Dennis Dombrowski, Rena DeMartinis, Arthur Szczcepaniac, James Toth, Robert Kostek, Frank Jordon. SCABB RD A D BLADE ICRO DELT Omicron Delta Epsilon is the international honor society in economics on Gannon's campus. The College's Pi Chapter is a relatively new organization that was for- mally established in December of 1970. EPSILON Being dedicated to the encouragement of excellence in economics, this group sponsors guest lecturers, semi- nars, Great Books discussions and field trips to public and private institutions. Membership is open to those students sincerely inter- ested in economics and who have a 3.0 academic average. in I 3 FRONT: Judy Pietrasiewicz, Prof. R. Trainer, Patrick Cowan. BACK: Steven Gentile, Richard O'Polka, Martin Haft. 149 ANCE Due to a staff of sometimes diligent students struggling to meet unwelcome deadline dates, The LANCE makes its way to the student body at the closing of each year, or by the time you read this. The staff's main goal is to present the passing year at Gannon as completely as possible, encompassing every facet of the College: its members, its activities and srnall unspeakable acts caught only by the incessant curiosity of a photog- rapher's eye. This year's book, as with yearbooks of the past, car- ries certain of its own charactertistics. The general format has been changed and more copy added, to as- sist you, the observer, in making sense out of the past year. 1 50 ROW 1: Mary Pat Freeman, Marilyn Evans, Rich Krusiewicz, Chris Welsh, Karen LaPaglia, Joyce Sarbak. HOW 2: Mark Olzsewski, Chip Gagliardi, Mike Goldkamp, Steve McCarty, Shannon Smith, George Takash. MISSING: Aaron Arkon, John Conto Isocial coordinatorf, Mary Ann Hoffman. S. Chip Gagliardi, Sports Editor Mary Pat Freeman, Editor .nu 1,0 DY Smpmgm pages 'W' CUM SIIIDHIEHIPZQES, fmal Copy Shipment: 2391 iii , ""' R Mike Goldkamp, Student Life Editor 1 Emu Steve McGarty, Literary Editor 151 LEFT TO RIGHT: John Maloney, James Rancka, Phillip Legler, Richard Yocius, Samuel Naccarato. James Orth, Richard Davis, Willard Rice. PLATFORM: Kenneth Scott, William Pisano, Donald Ackerman, Robert DiLoneto, Mr. Ronald Volpe, John Faulhaber, Robert Laskowski. Mill ' f!""'Z'ZS This national professional fraternity in marketing, sales, and management is in its sixth year at Gannon. Successor to the American Marketing Association on our campus, it has done quite well in its operations as a professional marketing and selling fraternity. It captured na- tional honors among 48 chapters in the United States for the overall Grand Prize, Top Chapter, and Top Sales Project in its first year of existence at Gannon. The organization, thru its relationship with the Sales and Marketing Executive Club of Erie, seeks to develop and pro- mote the basic ideas and principles of the business world. PHI SIGM EPSILO 'JT I.E. . . The Institute of Electrical and Electronic Engineers is devoted to a profound under- standing of theory, research and practical application of the electrical sciences. A deep knowledge of these sciences is at- tained thru the use of lectures, films, and tours. As a result of these activities, this group hopes to contribute new tech- niques to the world of electronics. LEFT TO RIGHT: Mike Moduszewski, Bob Stewart, Ken Kraus, Rich Nigbor, Bob Kloecher, Ron Kalie, Frank Piech, Jerry Chiota, Ed Tyler, Ed Bogdanski. 153 154 TRI BET .M STANDING: Mr. Stanley Zagorski, Rob Burger, Kathy Murer, Gwenn Bool, Nancy Welz, Sandi Dudzinski, Connie Sague, Ruth Swaney, Patty Mattimoe, Steve English, Anne Seymour, Jerry Wilcox, Bob Kobielski, Rick Gance. SITTING: Bob Ferraro, Karen Bertone, Chris Kuhn, Van Brunson, Dean Bull, Marie Knafelc, Mike Banister, Tom Teidt, Dave Kelly, Mark Vatabuk, Ernie Agresti, Jim Parenti. Gannon's National Honorary Society for students of the biological sciences is Beta Beta Beta. This organiza- tion is the Theta Omega Chapter of the American As- sociation for the Advancement of Science. In keeping with the main purpose of the organization, members promote their scientific abilities and stimulate their genuine biological interests by fostering research in all aspects of biology. This better prepares the mem- bers for future endeavors in graduate school, industry and research. Each year Tri-Beta provides guest speakers for semi- nars, sponsors a Biology Day for high school students, and organizes field trips to places of interest for the scientist. The requirements for membership in Beta Beta Beta are a 2.5 overall grade average, 3.0 in the sciences, and the satisfactory completion of a probationary period. ALPH PSI OMEGA Mrs. Shirley Levin, Robert Knecht, Jerry Brace, Susan Allen, Jim Kroll, Pat Gaffney, Steve Sobbel, Ed Pratt, Dave Anderson This honorary dramatic fraternity was founded in 1925 as a national society for university and college theatre, and has over 370 chapters in the U.S. and Canada. Dedicated exclusively to the advance- ment of dramatic art, it offers the stu- dent an opportunity to express himself thru the medium of theatrical involvement. Membership is awarded on the basis of dedication, contribution and participation in the multi-faceted art of the theatre. It affords recognition for outstanding talent in an area separate from the daily school routine. At Gannon, Mrs. Shirley Levin is the group's advisor. 155 Alpha Phi Omega is a National Service Fraternity for college and university men which was started on the Gannon campus in April of 1967. This fraternity renders the services of its members to the community, to its own members, and to the nation as par- ticipating citizens. Although it is mainly a service organi- zation, it carries on a full schedule of formal and informal social functions. ROW 1 J m Price Tom Rabbit Lou Gianatiempo, Ken Reisenweber. ROW 2: David bawstelle Carl Mannis Mike Bannister Richard Sagan. 'Q ALPH PHI O EGA CHENHSTRY CLUB X, ,,, LEFT TO RIGHT: Bill Roemer, Tom Estfeld, Stephen Jawokowicz, Lou Gianatiempo, Mark Vatavuk, Forest Taylor, Bob Niebaur, Al Pechocki. As is the case with most of the depart- mental clubs here at Gannon, this organi- zation engages in activities relating to their field of discipline. Members plan and work on projects that are supplementary to their classroom as- signments, thus rounding out their aca- demic experience. The feeling of fellowship created by this atmosphere of stimulation by professional association, better enables the student to handle the chemical problems of today's society, and to contribute to the better- ment of the community. 157 One of the newer organizations to appear on the campus in the last year is the Sociology Club. Under the supervision of faculty advisor Mr. Fredrick Axtell, the club has a wide range of activities. Besides various movies, they heard a lecture from an ex-convict who spoke of prison life, and also a lecture from James Dodd of the Christian Association of Metropolitian Erie who displayed a game simulation, "STAR POWER". As involvement and experience in the club grows, they hope to expand and become active in this area. Leonard Wildes, Darlene Barney, Mary Nadveny, Pam Verity, Wanda Baner, Patrick Murray, Jim Daly, Molly Masier, Robert Byrd, Larry Stewart, Dick Stout, Debbie Kegelinger, Mary Lynn Militello, Mr. Fred Axtell. 158 W.-1 SGCIOLGGY CLUB rf: 'flaw ' :mf uv X"'- . . " ,fq ui- 4- 'qs .I.T. LEFT TO RIGHT Ken Barker Mr. Ernest Wright, Al Fedor, Rich Hopkins. ROW 2: Steve Gentile Chris Poux John Bartkowiak, John Falhabor, Ed Lawrence. The Student Investment Trust is an or- ganization on Ga'nnon's campus that actu- ally buys and sells stocks in a trust fund under student supervision. The organi- zation was founded eleven years ago by a gift of 312,500 given by Mr. Edward Lamb. Since. then, the S.I.T. has greatly augmented the original amount by studi- ously applying classroom training to real life situations. Through actual involvement in the world of big business, the S.I.T. provides the best way for its students to understand the American finance and investment systems. 159 BL E KEY Blue Key is a national honor fraternity that has as its main purpose the recog- nition of the most prominent men on campus. This organization gives merit for their scholastic excellence, leader- ship and contribution to the advancement of the college. Being one of the rnost selective groups at Gannon, membership is attained by a vote of the present mem- bers. f-5 IEFT TO RIGHT Michael Madras Ward McCracken, Don Cinque, Larry McHugh, Sandro Francanl John Dumot Joe Manchacka Msgr. Lorei. 'J'-Q LEFT TO RIGHT: Polly Wilbert, JoAnne Joffrey, Debbie Mikoljaczyk, Alex Piechocki, Larry Skelly Stephen Krivonak, Valli Ruggiero, -Aron Akron, Tony Pasquale, Joette Piccirillo Mary Beth Habas, Mary Ann Sherrange, Frank DiGiammarino, Candy Peterson Mark Zywan, Dan Lander, Dr. Reinhard. H' . 1- .1 ODEL U. . The Gannon Model United Nations offers local area high school students the unique opportunity to gain knowledge of the realm of International Relations. Each year 800 students representing an 80 member- states of the United Nations meet for two days to discuss the problems facing the world. Headed by Valli Ruggerio, the Secretary General, Gannon College students, under the direction of the faculty moderator and the Department of Political Science, make all arrangements and organize the event, in addition to also acting as advisors to the student delegates. 161 -'INV PENNSYLVANIA STATE EDUCATION ASSOCIATION ROW 1 Margaret Alexa Dr Wehrer ROW 2: Jerry Muntz, Harold Repasky, David The SPSEA holds as its purpose the pro- motion of general educational welfare in the state. In cooperation with other colleges, they try to stay knowledgeable of the current educational innovations in both the elementary and secondary schools. TUDENT STRAWBERRY FIELDS is the Gannon coffee house located right on campus. It offers refreshments to drink, people to talk with, and music to listen to. The coffee house was recently remodeled with hopes of improving the need it ful- fills at Gannon. STR BERRY FIELDS --Ts ' ' ---...W nv- . W-'-m...,.,.... - :""1'llv 'A' in -4: '--f - Lf., 1 '-V 'hung ""'Cn'.-y ' 321 .-.. , .4 ch 5 --, -Q--..., -Vlaams, 4'-4, ' f... N ' -- -' - - V-ff. , 'v-of -4.-1.-.G - "f' -- V.--- - . - . s..-..., ...WA , -4-q.'.,,..' . ... -1. .. :M ,N -M .. S ., 1: ' f. .-.iw e , ,.: ,, 1 E ,.c.,...- - ' 7,-X LEFT TO RIGHT: Elvira Cerri, Jim Daly, Mike Gehringer, Mykl Daly, Jim Wilkin- son, Denise Pisoni, Gary Boyer, Gary Miller. 163 NIGHT John Kupet, Valli Ruggiero, John Hrydon. Barb Karle. Tony Carideo, Joyce Izbicki. Jim Kroll, Johnette Robinson. The KNIGHT spoke for itself this year. For the first time in the history of the school newspaper, the editors adopted a definite edi- torial policy, a significant break with the "open" policy of the past years. Students witnessed a complete transformation of the newspaper: from new offices which were com- pletely remodeled by members of the staff, to total design changes in the paper itself in computer set body types, and complete reor- ganization of content headings. Entries submitted to two national newspaper contests were thought to be the best in the newspaper's history. George Paczolt, Mark Olszewski, Ron Dalesio, Dave Chernicky, Chris Dorich Bob Dobiesz. Jan Horton, John Schreier, Shannon Smith. One of the most important organizations on any college campus is the student government of the school. It is the job of the Senate to aid the students of Gan- non both socially and culturally. The Senate gives the student a means of identifying himself with both the college and with his fellow students. It also tries to bring the student face to face with the problems which are gripping not only this college campus, but also the world which exists outside the community of Gannon. TUDE T S NATE It is one of the Senate's deepest hopes to foster a new line of communication between the college's administration and the student body that will bring about a new sense of loyalty and pride in Gannon to everyone concerned with the school. ROW 1: Tony Tobasco, Larry McHugh, Sandi Dudzinski, ROW 2: Dick McGlinchey, Rick Lapinski, Norb Dishinger, Jim Daly, Stan Perritt, Candy Lipski, Nick Gicale, Tom Hershey, Rocco Pugliese, Louis Gicale, Marsha Urraro, Jerry Sterey. ROW 3: Mykl Lyden, John Chynoweth, John Kness, Joe Karnes, Steve McGarty, Jim Ruggeri, John Gelsinger, Tim Gannon, Mr. Richard Dunford, Frank DiGammarino. 165 Established on the Gannon campus this year, the Black Student Union is composed of numerous students repre- sentative of the black culture. Under faculty advisor, Mr. Powell. this organization strives to form a coherent structure among its members in order to retain a strong bond of open communication. Beyond this, the Black Student Union also hopes to provide a good meaningful relationship with the various other organi- zations on campus, with the intention of improving racial relations. Futhermore, they hope to open others to an increased perception of both past and present contributions by blacks to our society. LEFT TO RIGHT: Justine English, David Butler, Lillian Eubanks, Diane Pryor Sara Smith ROW 2: Rick Livas, Madeline Watson, Andrea Showell, Sherry DeMerr1tt Janet Davis, Alfonzo Daniels, Gerald Carler, Howard Haynes. ROW 3: Danielle Cole Jeff Adams, Glenn Summors, Anthony Massac, David Bryce, Joe Henry, Mr Powell BLACK STUDE T U IO This year, the cheerleaders took on a unique appearance with the addition of new members, new clothes, and a style that would make the most apathetic game viewer jump to his feet. The cheerleaders are no longer the drab group that walks onto the court to yell, "Go Gannon", but instead dance on with a soulful strut that almost proves as exciting as the game being played. With the maroon and white colors, this group looks as bright and exuberent as they act. Even the Knight, with his lancing tactics, helps to ex- cite the fans and team. The addition of the boys gives this group a charism of its own that will hopefully accompany the basketball team to many victories. CHEERLEADERS gd. LEFT TO RIGHT: Cynthia Mills, Rosweta Caines, Deborah Bator, Loretta Ditaranto. ROW 2: Carlos Scott, Ron Roberts, Don Huntly, Marty Lillie, Jim Davis. 167 168 LAW CLUB LEFT TO RIGHT: Jim Fowler, Valli Ruggiero, Tony Pasquale, Nancy Welz, Ben, Bill Sajewski, Doug Bubna, Debbie Mikoljaczyk, Steve Krivonak, John Brydon, Dr, Gregor Reinhard, Jim Soltis, Dan Lander, Mark, Pete Helmer. The Law Club is an organization con- cerned with the awareness of all major controversial issues plaguing our modern times. Attracting such majors as Political Sci- ence and History in addition to Pre-Law, the club sponsors lectures, participates in the international aspect of the law in the Student United Nations, and in the local aspect of the law in the Erie County Law Day program. PERSHING RIFLES The National Chapter Society of Pershing Rifles is represented at Gannon in the form of a military fraternity. This organization is designed to promote a deep sense of leadership, responsibility, and initiative within each member. All ROTC basic and advance corps pro- gram members, exhibiting the necessary academic qualifications, are free to join. LEFT TO RIGHT: Robert Sechrist, Diane Joyce, Msgr. Louis Lorei, John Cray, Thomas Gruden Paul Koscelski, Ralph Rabogliatti, John McGee, Frank Cobb, Gary Boyler Thomas Connelly, Chris Georger, Dennis Lennon, Dennins Kerrigan. ROW 2: Robert Sesler Patrick Fitzgerald, Edward Stanton, Daniel Williams, Joseph Gausman. ROW 3 Michael Husk, Michael Slusarz, Martin Gloeckler, John Seewagen, William Meehan Robert McKenna, Russell Brooks, Joseph Menchaca. 169 ST. THGMAS MORE CLUB l7O KNEELING: John Campbell, Thom Bosko, Mike Murnock, Paul Movinsky, Marty Rad- ock. Dennis Burke, Fr. Peterson, Bill Weiner. STANDING: Harold Repasky, Peter Bianchi, Mike Tkach, Jerome Lengel, Peter Helmer, Frank Lucician, Leo Torma, Mike Zak, Rakiesh Grover, Jim Toth, Andy Eavens, Gregg DeVictor, John Beavers. This organization represents the ideal of service and concern for the community we live in, with the members working for the good of all. Their activities include working at St. Joseph's Orphanage, the sponsoring of international weekends, involvement in the Big Brother program, and partici- pation in the intramural sports program at the college. Meetings are held each Monday at the Maria House, the home of the Club's organization and the center for its ac- tivities' program. Membership is open to any male Gannon student seeking leadership training, per- sonal involvement, and brotherhood. 1 -I ri 'J' Wifi With a deep interest in Civic action and involvement, the Political Science Club provides for its members an opportunity to discuss the political scene in depth with others who hold the same interests. The frequently held meetings provide this club with a good understanding of political problems and make possible the annual sponsoring of the Model United Nations. , POLITICAL SCIENCE CLUB SEATED Dan Lander Doug Bubna Dr. Reinhard, Ben, Nancy Welz. STANDING: Mark Xywan Tony Pasquale Steve Krivonak, John Brydon, Debbie Mikoljaczyk, Jo- ette PlCCll'lll0 Valli Rugglero Jim Soltis, Jim Fowler, Pete Helmer, Bill Sajewski. HET PHI LPHA Theta Phi Alpha is the only national social sorority on campus. This organi- zation recognizes the need for social ac- tivities in the woman student's life at Gannon. Founded in March, 1969, Theta Phi Alpha has been active both in events associated with the college, and in various private social projects. ,1- S 3 ROW 1: Monica Mauer, Marsha Urarro, Catherine Moore, Denise Funicello, Mary Ann Giles. ROW 2: Rhonda Rosetto, Paulette Cassic, Peggy Pizzat, Marlene Morabito, Jean Atkin, Miss Mary Pat Reuwer. Alpha Gamma Chi is the women's service organi- zation at Gannon. Its mem- bers serve the College and community by sponsoring the annual Ugly Man Mixer, International Night for stu- dents and faculty, and nu- merous other service proj- ects. Social events include din- ners, dances and parties, with Gannon groups as well as club members attending. Membership is open to any Gannon co-ed who can main- tain a 2.0 academic average, and seeks the fun and feeling of satisfaction Alpha Gam- ma Chi offers. l Marsha DeLaura, Joyce Izbicki, Mary Kazimierowski, Richard Jenks, Nancy DeLuca, Sr. Barbara Ann, Creryl Ott, Linda Cioccio, Roberta Evans. ALPHA GAMMA CHI 173 ROTC - USA R IDERS An important field in military training is that of counter-guerilla tactics. Gan- non's own Raider Company is an organi- zation dedicated to training of this type. The Raiders learn such operations as hand-to-hand combat, patrolling, bayo- net tactics, and camoflage techniques. The main emphasis, however, is placed on physical conditioning and field team- work. Membership in Raider Company is volun- tary for all R.O.T.C. students who demon- strate their desire by active participation. LEFT TO RIGHT Mark Hindman lxassem balsh. Greg Blumer, Rick Ricighard, Carl lxrieril Jace Czunician Mark Olszewski ROW 2: Bob Strohmeyer, Pete Helmer, Captain DuFe1f Dominic Ciprianni Dave Way R. Garrie, Bill Gross, Andy Pistner, Joe Mariacchina Mike Ryan Paul Sprague Bob Yanichka, Mark Wentlent. Dave Tyler. GAMMA IGMA MU ROW 2: Don McFadden, Dick Kaminski, Steve Rastteter, Warren Starrett, Dave Held, Jerry Kuntz, John Nelson, Ed Heberlein. ROW 1: Joe Rutigliano, Denny Caffarel, Grover Longnecker, Rich Malena, Mark Rogers, Frank Kalasky. Founded at Gannon in March of 1969, Gamma Sigina Mu, the veterans frater- nity is in its third active year. Assisting veterans in obtaining a good education and maintaining communications with the Veterans Administration regarding the rights of its members, are among the main objectives of this organization. Gamma Sigma Mu also holds social func- tions throughout the year for the benefit of all its members. 175 176 ALPHA K PP PSI Alpha Kappa Psi is a Professional busi- ness Fraternity which was founded at Gannon College on March 23, 1968. Vari- ous activities include bringing in speakers, conducting tours of local businesses, and handling many business projects. Alpha Kappa Psi blends its business activities as a professional fraternity with various social functions. All this is combined with a well balanced idea of brotherhood. David Barry, Larry Dolak, Eric Gresh, Ken Cullen, Dave Tiffany, Bill Clarke, Don Grapca. Pete Mychailszyn, Steve Johnson, Fred Marucci, Larry LaCoe, Greg Oehler, Dave Bielecki, Bill Gustashaw, Jim Davis, Gretchen Phondt, Rich Moore, Bill Kunsel- man. Mark Rickert, Mike Yuzwak, Brad Zmyslinski, Bob Sheperak. Fred Ollinger, John Bell- ay, Ed Marshall. STAND- ING: Steve Frey, Rege Kelley, Bob Boss, Al Onda, Chris Kuhn, Tom Kuhn, Gary Smits, Ron Caliguire, Gary Laska, Karl Szyper, Dan Malee, Mark Baille, Gary Kin- yon, Lou Schweichler, Conrad Schweichler, Gary Fisher, John Peterson, Frank Krakowski, Bob Dobiesz. SHEIKS The Sheiks are a non-Greek social fra- ternity which was recognized by Gannon on December 2, 1969. making it the newest men's organization on campus. The fra- ternity offers the advantages of a social life without the traditions of a Greek fraternity. The Sheiks are part of a na- tional organization which has branches on many different campuses throughout the nation. As time passes, the Sheiks hope to add to the strong traditions of Gannon College. N LEFT TO RIGHT: Dan Kucharski, Joel Wagner, Jim Hauser, Steve Zimmer, Bob Werner. ROW 2: Pat Kelley, Joe Bione, Larry Dziuban, Joe Sprayer, Bob Sch-riefer, Stan Szelest, Dick Mangine, Tom Sobeck, Craig Vader. 177 178 I TERFR TER ITY COUNCIL ROW 1: Ed Hoyle, Chris Mills, John Dumot, George Hilman, Chip Gagliardi. ROW 2: Joe Kloecker, Mark Hindman, Sam Prokopovich. ROW 3: Randy Cicen, Greg Conville, Tom Dollinger, Denny Lorenz, Steve McCarty, Dave Hazley. nv" Acting as a representative body for Gannon's frater- nities, the I.F.C. strives both to resolve differences between them and to incorporate a spirit of coopera- tion into the fraternity members. In accordance with the rules set up by this group, the refinement of the various campus fraternities is the predominent goal of the I.F.C.'s frequent meetings. This group further hopes to provide all fraternity members with the best developmental opportunities available. DELT SIGMA PHI Hoping to instill in its members a quality of lead- ership in all facets of college life, the Gamma Rho Chapter of Delta Sigma Phi takes seriously their trademark of being Gannon's "first and finest" social fraternity. They strive to prove their position on campus by engaging in virtually all aspects of college lifeg from sports, to Blue Key, to the Student Senate, the Sigs participate at every chance. Most important to them, how- ever, is the immense fraternal bond created between members, which unlike many other facets of life, will continue to grow with time. 7 I n?2i , 4:31 , VW .54 U lg: IQ!! 'Elf A in P. Case , J. Chynoweth, R. Barker, P. Policicchio, J. Kness, M. Andrejeski, P. At- Y zert, L. Balog, B. Bienio, D. Carlson, J. Carver, D. Cinque, R. Cinque, M. Covaleski J. Crowley, R. Delre, P. DeSantis, P. Doerr, T. Dollinger, B. Donoghue, A. Durante ' ' ' ' D. H l J E. Engelmeier, J. Estes, P. Frlsrna, B. Gahan, B. Gorrre, K. Hardner, as ey, Hillebrand, M. Hindman, D. Hoden, J. Horvat, J. Hunter, B. Kinyon, A. Laweve, M. Madras, J. McFarlane, L. McHugh, M. McLaughlin, R. Moran, D. Noble, B. O'Conner, D. O'Conner, J. 0'Toole, T. Pasquale, M. Patasky, R. Podobnik, J. Pronobis, T. Roth, J. Rowan, C. Sarnowski, R. Schieler, R. Sheehan, J. Stetter, J. Suppa, B. Tami, M. Taylor, T. Vavro, B. Viott, D. Walters, D. White, J. Wilkin, J. Wingert. 179 Alpha Phi Delta is exclusive: for them membership is an honor LPH PHI DELT The Beta Rho chapter of Alpha Phi Delta was initiated in November of 1959. It is Gannon's smallest fraternity by design. Its members have displayed their prominence on campus and in the community. Recently, the brothers presented the popular Rock group "The James Gang" at the Gannon auditorium. The chapter also participates in the school by having several senators and class officers in student government. Its greatest achievement, however, is in scholastic proficiency. Alpha Phi Delta has held the I.F.C. scholastic trophy since 1964. Since the fraternity believes in the total education of the individual, the brothers feel that a small or- ganization gives its members individuality, an opportunity for per- sonal development and the cultivation of lasting friendship. gained only by standard. 'QT fr f' .. ROW 1: George Shillenger, Gary Olson, Dan Short. ROW 2: John Zachariewicz, Dave Padella, Tom Rybeck, Mike Dimmick, Bob Leone, Fran Mazzola, Tony Augusti- nelli, Jamie Monyhan, Karl Warner, John Belleau. ROW 3: Jeff Biacchi, John Haus- man, Doug Bagnoni. Ruffin Pauszak jr., Brenden Hedges, Jerry Seidel, Jim Guiffre, Ted Kubicki. Tom Naab, Nick Petrone, Dave Johnson, Tom Woods. ROW 4: Tim McKuen, Nick Collins, George Hillman. Jerry Vrabel, Ron Manilla. , ,A Since its founding at Gannon in 1962, Pi Kappa Alpha has grown to more than 60 mem- bers. The "Pikes" are ac- tive in all facets of campus life, including the Student Senate, Blue Key, and in- tramurals. This group's primary aim is to provide a rounded social life to its members. More important, however, is the meaningful brotherhood PKE hopes to provide, which will be strong enough in college years to continue after graduation. f J TOP, FRONT: Ron Bastek, Joe Kloeker, John Polonus. BACK' Greg Conville Doug Bronson Mike Sutika, John Dobrosky, Gary Miner, chris Mills, Carl Laeiria.'BOTTOM, KNEELING: Rick' Petri, Dave Miazga, Andy Tellers, Larry Feeney, Ron Ochalick Rich Kruszewicz ROW 2' Wade Strou B b , . . p, o Muroski, Daryl Hall, George Nicosia, Dean Bull, Rich Kowalski, Rich Kujawinski. ROW 3: Dave Brusga, Al Viglione, John Wagner, John Gelsinger, John Brownyard, Norb Dishinger, Bob Krol, Tom McCarthy, Blaise Ferraraccio, Dave Holland, Chris Anderson. PI KAPPA ALPH Q14 51 DELT CHI ""'!!WF"T"'T , giix-J ROW 1: Rich Hopkins. Judy Hogenmiller, Tom Costa. ROW 2: Pat Halaiko, Jim Soska, -Jim Kane, Bob Meegan. ROW 3: Tom Fox, Phil Mago, Steve Fensel. ROW 3: Mike Duffy, Terry Linsted, George Anderton, Joe Felix. ROW 4: Dave Sed, Dave Strazisar 182 Leo Venderusiak. Denny Lorenz, Ken Barker, Chris Poux. Started as a local chapter, Beta Phi, in February of 1968, Delta Chi is Gannon's fifth national social fraternity and one of the fastest growing in the Erie area. Delta Chi has recently accepted the privi- lege of being a charter member to the National Fraternity. They plan to tran- scend to new heights in the future by in- creasing membership to a higher level, and thru various other types of expansion hopes to increase services to the college. TOP: Ed Gustufson, Nick Acanfora, Bob Hersh, Joe Kennerknecht, Ron Szopinski Tim Conlon, Joe Flicker, Michael Joyce, Mike Delerrio, Jack Barr, Bill Dimmer, Fran Hayden, Tom Delley, Bob Bione, Joe Schrantz, Jim Magoc, Tom Aravich. ROOF Jim Arnold, Tom Ogorchock, Rick Koening, Bill McMillen, Tom Burchard, Bob Chuba Paul Kasmir, Ed Hoyle, Dave Turo, Bob Pesch. BOTTOM: Al Presznika. Tom Farrell, George Takash, Lou Papicholli, Dennis Deslotte, Howard O'Mally, Dennis Taronowski Bob Zinke, Jim Durkin, Sam Prokopovich, Dave Serbocki, Mike Cerri, Gary Robin son, Jerry Hordic, Mike Flynn, Paul Morris, Steve Dudley, Bob Monzi. Founded as a social fraternity on the Gannon Campus in 1955, Tau Kappa Epsilon con- tributes to the col1ege's well being in vari- ous ways. Each year, the TKES sponsor a concert, this year being "Jesus Christ Superstar" which sold out the Audi twice in one evening. The fraternity also spon- sors a community project each year as well as an involvement in the intramural sports program along with other fraternities. The TKES also show their deep interest in Gan- non by having a representative body of mem- bers on the Student Senate. AU K PP EP ILO 183 NOW IS THE TIME CANNON IS THE PLACE MSGR. WILFRED J. NASH PRESIDENT REV. NORBERT WOLF V.P. BUSINESS MR. O. T. FINEGAN V.P. SERVICES MR. J. CONNORTON V.P. DEVELOPMENT DR. J. SCOTTINO V.P. ACADEMICS Mr. Joseph Connorton 12. Iam ' 'o 'Q 'iiogim x. X x f , , X . -'gE,., wx , ,V . . QV " X f 1 . -. Mr. Owen Finnegan Rev. Norbert Wolf Dr. Joseph Scottino 185 'ff I if fo, Q 1. l I s Q ,,,......----'Y ,-fx if fit I 'a J? ! Mr. Joseph Pisoni, Dean of Students Mr. James Treiber, Financial Aid Dr. Charles Lundy, Guidance nl' Wd Mr. Mario Bagnoni, Security 187 'S Xi wg.: ' ifi....,..f.iI'- Y"-1 i,...mfi.L..if Mr. Kevin Quinn, Comptroller if Mr. Frank Pizzat, Guidance Mr. Raymond Cicero, Director Evening Sessions ,f- X ing i N ke -ff? '34 .,"' Y' Y J VSV X11 A , r i, .-M!, X e r Em. dm Mr. Jack Bell, Alumni Director Mr. Ronald Wasielewski, Public Relations .N-4-in Mr. William Powell, Guidance .Athletic OFF' upsmngm he 1 Mr. Joseph McLaughlin, Guidance Howard Elwell, Director Of Athletics 189 -A .y' X DIVISIO UF US NESS T Mr. Ernest Wright, Finance Dr. John Waldron, Dean of Business W. -Cfk K' Mr. Ronald Volpe, Management John Susko, Chairman Economics 'WA Mr. David Frew, Management Mr. David Eichelsdorfer, Management 191 I , H vt ,., N-x,.M , . ,. i , , f ,4 ' Q HR ,C ,r1i'.?L:'g,-Z. .4 1 511-.11145-, ,lv H - 1 . tx- .Ay . , ' 'uf xr- l X ' j1AL.,,.x,1A -. Q 5 r,m,,g.i.,,:i51 A -Q M, , Ke X N 3 . J .vu .ax x m5kSf?Qfglff:i?N2 ' P Q Q - - ' glfif f 'iifS'Y3A1ifdQi','ff"i'i,I q ' - A ' nsfaf A: fw s1'5:f1t2w'1.',. fs X 1, Qui.: M .QK 5, ,fx H ' 1QE'-v- ',hva.p.1f'-Hi.-,'k - fm gf,,.f,.u .1 Y-55 rx-Q". , . Y A 3' - 5',.2gQkXi'Xfgi"Evfeiyxw , we-",'f', -. ' ' X ..-. " iw? 1 1,551 - L.. 192 XXY Mr. James Hanes, Management QI' Q 1' WI? -- 'ef -Q-Q , 9, . , Mr. L. B. Close. Management M fi ,, A-,Q s Q- H! fav: rifnll. . Nw. v v -ar." x n Mr. David Defazio, Management .4 1... --fw- 1 no aun- -de pw A H -Q ' Q' . I -. '.:,1..,,:-V-.Y-W. "--"' . . nf" Mr. Joseph Bressan, Accounting gil Mr. Michael Yarbenet, Accounting Mr. William Latimer, Chairman Accounting 193 i i U 1 i i l I 1 A .Ae Q Mr. Richard Dunford, Guidance, Economics f T . ff., 9 .. , . f Q 1 , 'HI :. 'f- , . 1 A 'ef 'f - 4 f 1' V v , ' jiifii fr i 1 . ,LJ g -.ff Q I I J41 41 IJ' " 4 ' , ,,p. 194 A I . ' f I I ,Qv N43 Mr. Richard Trainer. Economics -M ,..-4-,,,,..-- x fi Mr. Addelraham Aburachis. Economics 1 Y--ig... Mr. Lee Fuller, Management ,Li Rev. Robert Susa, Economics Mr. John Alberstadt, Accounting Mr. Charles Bennet, Economics 195 SENIORS IQ6 'll- DONALD ACKERMAN ROBERT BARKER WILLIAM JOSEPH BIONE BARRACLOUGH N: J? 1' ff IDB -:q,,:- fin-A N VS' . Yi! jr .fi ., 1 MICHAEL BRAHA EARL BROWN DONALD CARLSON DONALD ACKERMAN, Erie. Business Manage- ment, President of Pi Sigma Epsilon. ROBERT BARKER, Carnegie, Pa., Accounting, Delta Sig- ma Phi. WILLIAM BARRACLOUGH, DuBois, Pa., Business Management, Pi Kappa Alpha. JOSEPH BIONE, Vandergrift, Pa., Business Management, Senate Sophomore Class President, Sheiks. MI- CHAEL BRAHA, Greensburg, Pa.. Business Man- agement. EARL BROWN, Union City, Pa., Account- ing. DONALD CARLSON, Kane, Pa., Finance, Delta Sigma Phi, Orientation. JOHN CHYNO- WETH, Glenside. Pa.. Accounting, Delta Sigma Phi Senate, Orientation. LINDA CIOCCIO, Erie, Business Education, Alpha Gamma Chi. NICH- OLAS COLLINS, Oil City, Pa., Finance, Wrestling, Alpha Phi Delta, Intramurals. ,Q Lau iff" I , JOHN CHYNOWSKI LINDA CIOCCIO NICHOLAS COLLINS w DARRELL COOPER THOMAS DONEGAN ROBERT DUDZINSKI ROBERT DUGAN JOHN FAULHABER f DARRELL COOPER, Union City, Finance, Alpha Kappa Psi. Omicron Delta Epsilon. THOMAS DON- EGAN, Conneaut Lake, Pa., Business Management. ROBERT DUDZINSKI, Erie, Business Management. ROBERT DUGAN, Erie, Business Management, Ski Club. JOHN FAULHABER, Erie, Marketing, Treasurer S.I.T. Treasurer of Pi Sigma Epsilon. THOMAS FERRELL, Erie, Accounting, Varsity Soccer. BERNARD FISHER, Philadelphia. Pa., Cross Country, Accounting, Intramurals, Talisman Players, Association of Black Collegiatesffreas- urer. PETER FRISINA, Meadville, Pa., Accounting. EDWARD GABRIEL, Olean, New York, Accounting, Law Club. JOHN GELSINGER, Woodbury, New Jer- sey, Business Management, Senate Pi Kappa Alpha. THOMAS FERRELL BERNARD FISHER PETER FRISINA ED GABRIEL JOHN GELSINGER 197 LOUIS GICALE N JOHN HAUSMANN CASIMIR KWITOWSKI LARRY LACOE DAN GOLUMBIESKI EMERSON HOPFER 1 .ni JAMES GUIFFRE THEODORE KUBICKI DAVID HASLEY DENNIS KUDLAK ...O A vb 'll Q 'VW v . x, f -4 ,-,. ' ' M13-' 'g I , ' .,f"' I , P v ., ', Ur' ' ' 1 ' Jr: I . CLASS OF 72 LOUIS GICALE, Olean, New York, Economics, Student Sen- ate, Alpha Phi Delta. DAN GOLOMBIESKI, Erie, Business Management. JAMES GUIFFRE, North Warren, Pa., Ac- counting, Alpha Phi Delta. DAVID HASLEY, Valencia, Pa., Business Management. JOHN HAUSMANN, Erie, Account- ing, Alpha Phi Delta. EMERSON HOPFER, Pittsburgh, Pa., Business Management, Alpha Phi Delta. THEODORE KU- BICKI, Ambridge, Pa., Business Management, Alpha Phi Delta, Senior Class Treasurer, Intramurals. DENNIS KUD- LAK, Erie, Business Management, Sheiks, Cross Country. CASMIR KWITOWSKI, Erie, Accounting, Treasurer of S. I. T., Intramurals, Pi Sigma Epsilon. LARRY LACOE, Clarks Summit, Pa., Accounting, Alpha Kappa Psi. PHIL- IP LEGLER, Erie, Pa., Business Management, Intramurals, PSE. JEROME LENGEL, Parma, Ohio, Business Manage- ment, Political Science Club, St. Thomas More Club, In- tramurals. MICHAEL MADRAS, Erie, Accounting, Delta Sigma Phi, Blue Key, Editor of "Fast Break", Freshman and Sophomore Class Secretary. JOSEPH MALICHIO, Hunt- ington Station, New York, Economics, Tau Kappa Epsilon. FRED MARUCCI, Erie, Finance, Alpha Kappa Psi. ROB- ERT MCCAMMAN, Lake City, Pa., Finance. LARRY Mc- HUGH, Uniontown, Pa., Business Management, Student Senate President, Junior Class President, Who's Who, Blue Key, Delta Sig-ma Phi, IFC. JOSEPH MENCHACA, Huntington Station, New York, Accounting, Pershing Rifles, Who's Who, Blue Key, Senate Radio Club, Orientation, Res- ident Advisor. GEORGE NICOSIA, Erie, Accounting, Pi Kappa Alpha. KEVIN O'CONNELL, Olean, New York, Eco- nomics. LARRY McHUGH JOSEPH MENCHACA PHILLIP LEGLER JEROME LENGEL MICHAEL MADRAS JOSEPH MALICHIO :Z FRED MARUCCI ROBERT MCCAMMON GEORGE NICOSIA KEVIN O'CONNELL 199 JAMES ORTH, Erie, Accounting, Pi Sigma Ep- silon. RICHARD PFINGSTLER. St. Marys, Pa., Accounting, Intramurals. GREGORY PINTO, Huntington Station, New York, Business Fi- nance, Pershing Rifles. PAUL POLICICCHIO, Lower Burell, Pa., Economics, Delta Sigma Phi. IFC, Law Club, Intramurals. ALBERT PRAZENECA, Tarentum, Pa., Finance, Tau Kappa Epsilon. JAMES ORTH ALBERT 200 PRAZENECA RICHARD PFINGSTLER GREGORY PINTO PAUL POLICCHIO THE YE R OF THE JOHN QUINLAN JAMES RANCKA WILLARD RICE RONALD SEGGI JOHN SCHREIER K HOWARD SCULL JOHN QUINLAN, Pittsburgh, Pa., Marketing, Pi Sigma Epsilon, S.I.T., Ski Club. JAMES RANCKA. Erie, Business Management, Pi Sigma Epsilon. WILLARD RICE, Erie, Accounting, Pi Sigma Ep- silon. HOWARD SCULL, Brockway, Pa., Account- ing, Intramurals. RONALD SEGGI, Erie, Marketing, President of Pi Sigma Epsilon. JOHN SCHREIER, Bronx, New York, Accounting, Sheiks, KNIGHT. PRICE FREEZE 201 202 PAUL SKALA JANIS SNYDER HARRY STASZEWSKI THOMAS SOBECK qs' MARK SWANSEGER JAMES STEPHEN PAUL SKALA, Lawrence Park, Pa., Accounting. JANIS SNYDER, Erie, Accounting, Theta Phi Al- pha. THOMAS SOBECK, Pittsfield, Pa., Finance, Sheiks. HARRY STASZEWSKI, Erie, Accounting, Alpha Phi Omega, Cross Country. JAMES STEP- IEN, Clearfield, Pa., Accounting. MARK SWAN- SEGER, Erie, Accounting. J 2' f lf? '-4903? ' , f" , ' . - 1 Yi- L I 52s,?:,5i. , E. .i v '7'4'-- " .:,:', ,V ,-. 'Z ' .W , AQ-fF?f?i. i 5 3? ' if W" ' MARK VARZALLY X. 1 JOHN WASSELL JEFFREY WINGERT MARK VARZALLY, Pottstown, Pa., Finance, Intra murals. JOHN WASSELL, Erie, Business Manage Butler, Pa., Business Management. JEFFREY WIN Intramurals. JOSEPH YOCIUS, Bridgeville, Pa. Marketing, Pi Sigma Epsilon. JAMES WILKIN JOSEPH YOCIUS SENIORS AWAIT THE FUTURE ment, Varsity Basketball, FB. JAMES WILKIN, GERT, Scottdale, Pa., Finance, Delta Sigma Phi, 203 DIVISIO OF H MA ITIE 111 XA M '- i .W -- ' t' ' N 1' Rev. Louis Lorei, Dean of Humanities Mr. Edward Babowicz, English Dr. Walter Minot, English Dr. Paul Kim, X Political Science 'fi 49' 5.7i'3S'.. .25 'Q' 5 4 , ., ,f' ?59?':,,-v 21513 f if rf? 5 53,5 an 1 'Ui ' - 4 , 1 ' 1:25.12 -. i'T:?EHH 5 N E few fads? VFW? I A 2 A " 1 V ,,,, ig - 1 5 arg, . , , lm: ' Y -2 Q '-x . y S J, fha 'xflk . .,,, M' ' ,fwffg we Y' gw sway W Q ,QT , , . a::13iE'. f ' N 3 .E gig img V' ' ff I3 ii ,uv 3 23:12 -"- 1 - all Mr. Michael Acri, Philosophy Rev. Richard Sullivan, Theology Dr. Matti Moosa, History E . 'L 'Q Rev. Rev. Y Dr. Robert Levis, Theology Dr. Robert Barcio, History -X. 205 2055 r.--V , 'ffqi Ha .4-..-V ' -A , ,gf W, .. f' 'i'z'f"1p2' - . u JL- gil If' 'lf-1' l.Yl,x 'V zz' ' 'ill i',5 45. ll 1 JI 53 er N 1' ' . 1'- ., A455-. s , I.,-.F ,iv .11--bpm , iM'L"' Miss Brenda Lechner, Grad. Assistant English Dr. George Kovacs. Philosophy '51 " f-x slr. .,-N -Q. ,b. T 0 'E ll X Rev. Thomas McSweeny, Drama I Sister Barbara Ann Karsznia, Psychology Mr. James Brasefield, Political Science 40, X Mr. Jerry Brace, Drama Canon Warren Starret, Theology 207 I 'a ...nd f' 5-1 .X Dr. John Marzelak. History Mr. James Sefcik. History ,--1 ,maven ' -" 4 Lv f 'fa A, - 31. v, .. Hev, Charles Drexler. Theology - .N W. , Wx .44 as sm A . CNY 2 lf Rev. Dr. Stephen Minkiel, Philosophy we ,', 'xx Mr. Frank Angotti. HiSt0l'Y3 Dr. Miguel Sague, Spanish A . , 'T va V Dr. John Rouch, Chairman English Dr. Herbert Neurath, Fine Arts JL- 209 210 :- is 'li FRF' Q, ,LCM .. , Dr. Detmar Straub, English Dr. Andrew Roth, English ' LLZ 2 - J.. 9 usunrzmn- NQSSWLI-' Q Mr. Charles Weis. Sociology 5 ,, ,X 4- 5 A . lzi ,:,k Uhv, iw. ,.- A A 1 . . . . ' 5 A H -wax-Ffi'f!!.' Dr. Rlchard Herbstrltt, Chalrman Educatlon ' ' if" U . ' . nnn n 3 A Q. in K Kita? 'ffJ T'V2AKrxi9k1 FX if.-fl "-,,.v X-M . Qu- -i . 34S6'w5'N. Vg. -. 41-.V R , Sl.,--V Q, X was ' I , ,- 1 X "Sm-alwxf an S. X 4' xx W., ' ffifw-' . , v, , li - 9 MK '5f'1,f "x .. f 1 ,-'rf' :1'.' N 1 b ,ek Y I. Q .mMf:' gk :. ,:1 , N X il. Q . z :AY v - , X44 I 0 Q We is 3, 4+-. lin " nnunu Y . P, lm-pilnlifp, , rrh nm Q, Mr. Dennis Renner, English , gn , -'sag 2 g i gs' R M? 2 gig. K it l 5. Dr. Paul Peterson, Chairman Language 211 'Q f nw, W' -u I ,A . u fx '- -..- f -:xx iifawun.-v' Z1 ' , 5-s . 1 . ef f 'iff J -J "3 Mr. William Culp, Psychology ,J oi ,-Xlq . , I ' "---, K-A , g, -' Mr. Regis Sabol, Grad. Assistant English ,,"' Major James Weis, ROTC SGM John Schulz, SFC James Cooley, ROTC Q , Rev. Dr. Anthony Paskus, Psychology Q7 1 was-w-...,,,,, : Q ,Q Y, ' '.: K-1.1. . ,x-, , A lht. 1 4 'A . 2 ks ., V ,- X Gia n ? X . f I if , Q 2 if '-1' -g 1 Mr. Robert Mathews, Grad. Assistant English 213 I-.. , , ' .ff 1 "nf ll' f' , , s 'Q'-. ,Pb 'Q- .s..,s 'il ,-gf'. X Cpt. James Quisenberry, ROTC i W Rev. Howard Niebling, Fine Arts ir.. 5 .. " ', . fig kk"!-Ili'-:N ffif--"E'-ff' ' 1 ' 'f 596- , .45 ' igrgijj 'Qin-. E ' V M zifff " T 3'1-i'i152:f:fsa+ ' 1,1 if' s' 'EH --i12vi, 'Z -K 555:-'Tv ?5?Sl3?i9w5wf"" ' Mx 5 5 ,z ' T 1 'fi -J Cpt. John Thomson, ROTC -.vv X- -' vp, -.1 X .f ,ff Cpt. Lewis Rice, ROTC Col. Carl Johnson, ROTC mwzw 215 limi. 3.7, ff, -x M. ' , ' .1. , -155 1.7-f -f.: 1,k..,.gg,,i-.,. - ,- I fr ' " '-1 p '55,- :f.,N.-f..,+ 411 25-Lf, fr.-1 A 4 V , P , - .A-r". . lf' fl, "1 , ina' ,.j1.,-i , . L' iw f 1. ' , , ,, - .... ....'.x.. ....L- .A -,- riff:-.-5' ' " .f ,-2vf'ff'fxA'1. 1-5-- i 'Nbr "em v' ' ,. G W " '52, i-' g. 1 ' l .H 'kyn 4,1 .ln . '. 1- fl. "ff Q,-wi, . an A-Q 1- .5rA,5'!-.: 1.L.uL.1 Dr. Hart Emeruwa, Education Y , 4 av J i,-. Mr. Thomas Szendrey, History H Rev. George Strohmeyer, Sociology if A 5 , . ,,4gnn....l- ,419-, ,ls Q-F-mm rr?-ff'Q.?'d"""i Q la-493 hu., l. f I, A I, Dr. Charles Smith, English ,y,....- ...ff V - ,O uf- X if A Z, ' pf"- Rev. Dr. Paul DeSante, English T 217 Dr. Robert Vales, English 1, Q . K, ' vu.. uf' Elf? Q Q is 4 f ld ' 9 ll' I. X . 4 1 K . HW ' Q at ., K K9 ' ' Nm? wx,-1 lx,-5, 1 L X' - ' ,--r,1..L. ,A-f" Mr. Lydle Brinkle, Geography -N J-D Mr. John Fitzgibbons, Theology P' 'ix Mr. J ude Kirpatrick, Sociology Rev. Francis Haas, Psychology Gb : J- x ! 5 ,M A ,,..Qg Mr. Seth Wood, English Miss Cherie Haeger, English 219 ff' :- -Y-nf A' Af F ,f"' ,- ,"".t Yifir. t '-1 5 ? ,..r rxf' ,f Mrs. Badria ElSherbiny, Sociology jf 1 Dr. Bertl Weber, Languages hm'-,s M f Dr. Attilo Cicozzi, Fine Arts Rev. Gerald Orbanek, Theology Dr. John Fleming, Chairman Psychology A 6 N X .,... who . W5 rxN"'N. . "w, -X , P ew-2' ls' .. L :FNB .gz . - ,,:,L V ,N ,, ' i g a3?"ffZq2igQ:f,,g+.,,-''35 , X .. " S w 2 ww., ' Dr. James Kelvington, Philosophy 221 'ig Mr. Roy MacDonald, Grad. Assistant English ,lf Rev. Dr. John Prah, Philosophy l 1: 4 Rev. Dr. Gilio Dipre, Philosophy i g f ffQ'J',fia 13,3 . . ur: A nl" in 'A M5153 1 15315 Miss Mary Lou Scalise. Language -1-..!m.. Dr. Robert Wehrer, Education Z , E .V Q 4 ,,V. t, ,, ll Q A16 3 Dr. Gregor Reinhard, Chairman Political Science Dr. J. Jacob Young, English 223 "ln, Mr. David Girard, Psychology Dr. Robert Scollon, Mental Health i 1, .mg 5-" -' ,YA 2 - --V -, A " .-- .- Mr. William Carney, Languages --I l Mr. Philip Kelley, English 4., v 5 . ,. Rev. Dr. John Schanz, Theology Mrs. Shirley Levin, Drama N. 1 , U ....g. .: .1 2 yi . "l91..J.i .l .,,, Q xl .fizg ' ., . e .w , 'K v-5914.52-' - A I :E K fq-:r,s:..:c1..-'wb Us .mi- ,LE Mr. Anthony Wally, English lf? ' arm 56 lil ,M vfriwfwip 'I' nm!! Imp ' SJWTIXIIIXQRK 1 mm rf, :nm asm Q , 18323-HIJI x-Sli. wel0,f'5f.y 3 ,xivv -E F ffl? SW N 5 x I um: , KL 4. JL . .L .asm I Jimmy , P-rw " 'ww W. ll' 'Uv Jem Mr. Joseph Epolito, Drama 225 wwiwmv. 'ff , f W,A ' L q 45 X RED l 'u'4" x 22 -ff" Wi o If in ,L-, Mr. Robert Allshouse. History Rev. James Peterson, Theology an VSA Mr. George Agadjanian, Languages J. 1-:K I 'i if y R' if-X X 'F I 2 me -f f"""" ,sv wnxfewfvv Mad' , .1-3:1 v:.5v.g.f i.. .-5x :rv1r'a'f,-:e:'.mf1."fJ'-2'--Hzgm. m-w-- vary ' '1 ' - 4- f,,msgw .fi:f,4-5-XM as 12if:+.flw55.4S.5e,ff IRM 'gg H :- --.1-4,::---- rw -:M .ties--2-ir. .wwe-1-Mfv' M' -a1-:1h!w-- -my 1-: .u-.---:- .-X 3. -fm 1+ . , -Q-mx , ii. --,..f.-1'-kfff,"'-1--3-'gy 'RL:22.2.5-4'-.vb---rn:Fe'-F-?Fr'-:i5L1.'2-LY?-'' .-ff' 1''iwr.i.,!:?'ef4fa3-S,E25fd?iW -zfilrf-1Q'3ggf5+ s.,'TiiQf3N .Q Si -F g . .a- ,.-.f,-.-.-K-gm - .-, .Mu w-,- - hiv-:Q-in-wx..4., 'xwke ,t Q-, - ,-,L QQ' f'9'3i5ff'f : -"1--f.""lQ3-9:57 ' '91 5 3TW5?5'5i.i5152 'JS fi' W e '1f- Q .fr-.w 3-.-:ia,:.:2.f'f-af1?liw- - W'-zfiiiv 'WI--. A3 1. x- , Y tix , 1 A waz. f-Q4-,ma . ' - Mi' , . fal.g+:IvW sFq,'h2L' ra-' Y'-N i ffl? QL? 04, w.',fv5'v.x-g,.fs'4 -Q '- -vi e9,g,,,.x -,rig55.5,-'J--,Ln-i111 !-,':-:-!,,m:,.'5.,-:--i.v,m,i' a..k!-35? M ' : J,-RTE " I. .r-1,11-', f--3:L,'..i.g,xst5 -Q"-: f?xY3Q5:3x235QtS"R1 '-::..'-, -USE' 51-5 ". f1"2?'5'l.':.1gI'f'i'i-2.l""?" ,f if -X .x 4 'U r X' 1 lu , 12 -K ,Q .MQ bib -E. i ,..-, , -5. . ,,--.. , - y.,, , , X 1- L-A-In-ur. - . 1'-5-':"2,:fn:,f!.4,:'.'Ja.i-:'.--liugxk 4, 3 4, wx . Q1-.u,-v.,.g-,--.,,. gn,-,J uf .-j-5.-,Aw:,-1.-.sgv,4,-,5-- .., -5 .1 n -,i.'y4,,'13,5--:W-.,3.L.y .5'3.--.Rx1,,,j,f.gvl.- .,,.3gt5.,.4.-,g:fh.A, A lx ',- -Q . 1-i.,,.,utq,.9 te. E ' 'XX' V' ' G- " ' '-Ti"Qf'. """P5-f?6?'Q'-1.':Y'1 'SJ i f U" H' 4 'M , N o r' '- --'v Q-'nf'---rv 3524- w - , .1 my 4 x i SI x ,, .- 1 i ' l :H ' X. UQ- 4-33 K H , X W l x L Q ' Mn f s , g H 4 , ,- . 1 K 1 . X f 1 1 n X I X r K ' Q X 1 f s Y 1 i x ., . , , 1, 119. N XQ1' 3' ' iw l V i X , J ' U 'nn Xu x wx . l A Hi Wii'-'E' i'i.xx ' UK K J D - ibm A - xi 1 - K Bk ' us N W K ' '.: lf' ' . 'i' - :"ii'sl'?l.:7ifgSi-' -.- .. X-3,51--.. 1 L i, .H X -... .. V, i 1 -. ,- -ws we M 'nf' J12si:--,ne..'1::5.- rf- 7-L, 1-.Qin-'.gs-qs.-.,-m1,'.'v--21?5+?fvx'Qf.5tHmeg?-X.rig.fg-9 .QQ 35601 ' fa -1 ' fx: - -. fffzvsiiiwf?i5:s:gss'xat-iz?-'A 32"-'f ,, '.' 5-1. lj-.",'z"g'qj '3,3-Ii., '-g'.:"'-gg' 3 1-ff,-if"-T la' w ii 'S' iq-' ?,Q'iL:'.i2 N51-E533-"uf:Uiy2r:Lf'.i - 'A -1- 5- - . ,J-1'-Zvfir'-'21 Swffm- fr -:- 595357'Sv'-QKRYJQ-eTw,: . 3133 'my-. ... W- . , 5,5-is-3.55, . -:jLt,j:1 ,,,. . 3f3+5:i-IfF":'fE2125,-Wffll,45.3 iii" -"QQH3-ffi',-?':-TI?U.-I-f:':.'5Z35 'wi -a?5J9-v-11:- K X ' 'XM' at ' -uxf iifl -,E-:'iQ',-5'-?'i"f'5f , 3.5! I1':.1'.Yfi f'QGIl:!fi?lbE7 9' . ,. fy' .- - ,-'ygfe-' ' -X - 'H G:Sf1'r-Q-.1 . wg?-'I. 'ci' 2'-i ' 1-'NJ' 'ikwizt' e .-,-':, --'-gf-'e ..,f .,-.:-,fi '- I"'. if ,, 21-31:12 -, .- - in '-:.-f1':- HZ'-19 N' 'Y-"JV-:I1'i ' T91 1 J- .. - -.-.- ..-.va-1 ,..f.., ,M .5 -.mf-T., ., w.-, X. . .- X Q, . :' 1 - 'si' ,Q-Q'-1 - ' . 4, , .- y - , -I -.-.,,xg' .,.,, .MAH - ? -- ' '- - - "-,Nr g A-'Q F" s X-.Us-. i - C'-:J x ff ,-,:- 1- 1 - 'iff-' ---5 ', 33 V212 4-arf.-K-w ,ri .. 1 . x, - Al , ' r,,-f-s-. ' - I, .. . - ., my g -f ff- ,,.V:,, X -. 1 'A,A, , -W,,,,l-U3 V1.5-,l,.g.iR , g ,'i5,,s ,N QM. 9, ,p w - , x - af f -- ---M - . Yi - "-- V5 4 ,qq:gyi,g l ,lf W , fqgg-.1,2-wfbrqs 'rilgbf-l - ,.P'r'- ual "5.w', "WB -ff,-wg 'QI . of ? ', '. "9-:X f""" my L . ' 'M ,41lI"" ' 'i , vuxww W, x Mr. Charles Kennedy, Political Science Rev. Dr. John Prah, Philosophy Mr. Gerald Walsh, History ,fa 227 228 SE IORS .:,.,',:1i r"7"" T"""'y MARGARET ALEXA CAROL ALTENBERGER 'hx JEAN ATKIN MARK BAILLIE 8-f QYTY PATRICK BEHAN MARY ANN ROBERT BOSS BASSICK MARGARET ALEXA, Erie, English, Alpha Gamma Chi, Laureate, Gannon chorus, Misery Bay Singers. CAROL ALTENBERGER, Erie, Social Work, Pi Gamma Mu. JEAN ATKIN, Erie, English, Theta Phi Al- pha secretary. resident advisor, orientation. MARK BAILLIE, North Babylon, New York, History, Sheiks. MARY ANNE BASSICK, Erie, Psychology, Talisman Players, National Social Science Honor Fraternity. PATRICK BEHAN, Erie, English. ROBERT BOSS, Pittsburgh, Pa. Sociology, Sheiks. GARY BOYER JOHN BROPHY GARY BOYER, Erie, English, Law Club, Strawberry Fields, Student Senate, Soccer Team, Roundtable. JOHN BROPHY, Erie, Social Science PSEA, Intramurals. ROSEMARIE BRUG- GER, Erie, Anthropology, Talisman Players, Social Science Honor Fraternity. DAVID BRUZA, Brockway, Pa., Social Science, Pi Kappa Alpha, Pi Gamma Mu, SPSEA, Intramurals. WILLIAM BURKE, Kenmore, New York, Sociology. RONALD CALIGUIRE, Connellsvile, Pa., Social Science, Sheiks, Wres- tling, Intramurals. THOMAS CALLAHAN, Erie, Psychology, Alpha Phi Omega, ROTC, Sky diving club. ANTHONY CARID- EO, Erie, English, KNIGHT. ELVIRA CEPRI, Erie, English, KNIGHT, LANCE, Strawberry Fields, Alpha Gamma Chi. DOMINIC CIPRIANI, Erie, History, Raiders. JOSEPH COS- TELLO, Bradford, Pa., History. PATRICK CROTTY, Erie, Social Science, Cross Country. ELVIRA CERRI DOMINIC CIPRIANI 131 wa' Q. f.-1,953.25Qas11b,f.vv1f5sM.w:,. -, . , - M ' , N Q :Slug 1':le.,:5+n, 1 XE i::rfs.,,,.QQ!.,:w.:. . i 1'- - Jil- ' "1"V 'f QL ,A 'xr'-X' , - . , H 21' L 'I -I5 - """' 2' .- 1, I . -M ' H26-I-,'. . ' - I- A v ' ' , 'qi IW Ig. .. lik.-Z? s if - qv. .f c 'Nfff-' ' .,--if? -I I ' p I -. ,Y . XI, ' 1-f-, f- ,- , .gm 'R 'rim'--', W'X""' ' fi-I: ,rg--E, u p I, z,12i.f,f, ,.jggg:,Gg, g ' ies ,- n . :-. '-" -' ., .yy 15- . . A - X ' ' N -, ffus ty v S r f 4 was .. -,,97a'EA 11 - 'I' : :Hg si 'HN-Q bias-xfmwwd' ' - .1 , -' , 3 1 I ' arc- mJ.ffi2,:N.E3 , ' ' 155- F W- . BRUGGER 005 'xiii-V .-P WILLIAM BURKE 2 ,'.- :V A V , '.". i J f, ,V ""' 2 F913-Elfk. THOMAS CALLAHAN JOSEPH COSTELLO RONALD CALIGUIRE ,l""lA,,. ANTHONY CARIDEO PATRICK CROTTY 229 H, . - .f,,::'g ' .rf - E , - 1 . - 55:51 fr rf f ,Ji "?ff,l',, 1 ' 1' 1 4 Q fi A H' 4 xx .K 4 H, f . 1 1, 1 . . 5352ff7f.,:. , V, 5, f . Q ,fm T," :girl I' 5 H 1 -it ff? 'f', .A 4 I n v f E im ff 4 4 l f ,I -I 0 1 ui f lr 1, 1'-j'.' A A' Q A " . '. .-'Q . - , . -. . 5. - , rf' JOHN CROWLEY I-Q ? RAYMOND DONATI MARY DUNCAN ,if SANDRO FRANCANI MARTINA DAVIS NANCY DELUCA '? LET IT BE JOHN CROWLEY, Erie, Psychology, Delta Sigma Phi, in- tramurals. MARTINA DAVIS, Erie, Sociology. NANCY DE- LUCA. Redcreek, New York, History, Alpha Gamma Chi, KNIGHT. DENNIS DOMBROWSKI, Erie, Political Science. Student Senate, Law club, Strawberry Fields, Political Sci- ence club. RAYMOND DONATI, Brockway, Pa., Sociology, Pi Kappa Alpha. MICHAEL DOYLE, Erie, History. MARY DUNCAN, Erie, English. GERALD ERDELY, Erie, Psy- chology. SANDRO FRANCANI, Alliquippa, Pa., Sociology, Blue Key, Pi Gamma Mu, LANCE, Law Club, Alpha Phi Delta, Sociology Club. MICHAEL GEHRINGER, Erie, Eng- lish. Student Senate, Strawberry Fields, Law Club, KNIGHT. 3. Lx I' A1 if-1. R DENNIS DOMBROWSKI 63' MICHAEL DOYLE GERALD ERDELEY MICHAEL GERINGER "::".f Xxx x S X N NYQWSA A NCQ X Q W 'qty We XAX S Awxek is 'x v. ll Hmm, XX 4 3 -ew A -.. - . I - -3 kv- gy- .H -A A , ' , '. ' , fy' A-Q,-s FRANCIS HAYDEN JOYCE IZBICKI PAUL KOVACS MARK KULICH ,K ggi, Q26 CARL LAURIA THOMAS LAURIE CAROLYN LEOFSKY LOIS LINBERG WILLIAM LIVAS FRANCIS HAYDEN, Brooklyn, New York, English, Hockey Club, Roundtable, Tau Kappa Epsilon. JOYCE IZBICKI, Erie, English, KNIGHT, Alpha Gamma Chi, Roundtable. PAUL KOVACS, Erie. History, President of Historical Society. MARK KULICH, Erie, Psychology, Intramurals, Cross Country. CARL LAURIA, Buffalo, New York, Sociology, Pi Kappa Alpha, Sociology Club, Intra- murals. THOMAS LAWRIE, Erie, Sociology. CAROLYN LEOFSKY, Garland, Pa., Social Work, Social Work Club. LOIS LINDBERG, Erie, Psychology. WILLIAM LIVAS, Buffalo, New York, Sociology, Basketball. 231 I 3 nav ' I- ' ' f,5fj,3':,' W' - - 'hm'-.l,41' -' g '. - r 1 z - 4 , . .1' J- " ,fr L11 'll ' I ' . Zi? ' I .'L' I - .. iiglfh' - W A 11,211 Y ' '. ,vmf ' - Q - N vfxllrgv .I - 4 -1?551f,, , UF '4,',liif , "i lf .71 X V' f"' 3'-A if ' Qifififii A ' .' A " viifsii ' I -:g, 53, , X 'fifica-' ' ' 1" FRANK LUCICIAN KENNETH MACISSAC FRAN MAZZOLA RICHARD MCGLINCHEY FRANK LIQCICIAN, Maple Hts., Ohio, Political Science, St. Thomas More Club, Political Science Club, Law Club. KENNETH MACISAAC, Erie, Social Work, Social Work Club, Intramurals, Sheiks. FRAN MAZZOLA. Sharon, Pa., Social Science, Alpha Phi Delta. RICHARD MCGLINCHEY. Camphill, Pa., Psychology. Student Senate. Tau Kappa Epsilon, Hockey Club. VALERIE MCLAUGHLIN, Erie, Elemen- tary Education, ABC. THOMAS MIKOTOWICZ, McKean, Pa., Speech-Drama, Talisman Players, Alphi Psi Omega. FREDERICK MILLER, Philadelphia, Pa., Pre-Law, Soccer, Political Science Club, Who's Who, ABC. MICHAEL MILLER, Warren, Pa., English. MARLENE MORABITO, Erie, Social Science. CHARLES MUSANTE, Warren, Pa., Anthropology, LANCE. DAVID PARKER, Erie, History, Political Science Club, Historical Association, Gamma Sigma Mu, Wrestling. JAMES RIED, Olean, New York, Sociology, Alpha Phi Delta. Intramural Sports Council. ROBERT RUBY, Olean, New York, History. VALERIE MCLAUGHLIN il Ei- 4 THOMAS FREDERICK MILLER MICHAEL MILLER MARLENE MIKOTOWICZ MORABITQ , Lf ' f CHARLES MUSANTE DAVID PARKER JAMES RIED ROBERT RUBY 352 ILE .A '-.I - 7' '- 1 P M mmm we 'fr FROM NOWHERE JAMES RUGGIERE, Meadville, Pa., Social Sc. Pi Kappa Alpha, Student Senate, IFC, Raiders, Intramurals. VALLI RUGGIERO, Erie, Political Science, Theta Phi Alpha, Alpha Gamma Chi, Pi Gamma Mu, Model United Nations lSec. Gen.J, Law Club, Political Sc. Club, KNIGHT, Ori- entation. DANIEL RUTH, Akron, Ohio, Political Science. Orientation, Student Senate, Political Science Club, Law Club, KNIGHT. CARMEN SCUTELLA, Erie, Psychology. FRANK SENECA, Oil City, Pa., Foreign Language, Alpha Phi Delta. JOSEPH SCHEMBER, Erie, English. OTIS SMITH, Erie, Sociology, Wrestling, Intramurals. WILLIAM SMITH, Olean, New York, Sociology. GERALD SMITS, Clarence, New York, Psy- chology, Sheiks, Ski Club. MARJORIE STERRETT, North East, Pa.. Sociology, Pi Gamma Mu. N X l K JAMES RUGGIERE VALLI RUGGIERO M.:-1:1 '-: 1, gm 2 - . .g.Q.:g?i.w, .I . , in .N ,,1?,' fi. 'ltftf' .Et ,L 5 'Q Zcx ' 4 Q 5 Q X I gmggzgsilx 1 , 1 wif , ls, .., , i,l,,, it ig QQQ3 . :W-' r A R ic 1 1 I , ' 51.::353.-.- ' -ff.:-wlllisi'if-'1.1'W: 2527.5-'J , , L. 'b,v,w.. vi f.,5.5-.U ni ., . ' 21359 iii?-, 15.5 zsifiiffli -- - V H itff: . . ' ,.,. ,511 I , A .,,..1 F ,,.. . i 'if .5'ifsiiF25E3 . 515.3-ilxafiii 5 X ig, , r 'S GY . . , , x .,-vs? iz 16 Q P , .... 5 . , ' .T-2 iibshiiy wg:- - if less: 1-'-115.2-M s:::.:?2:1shfs-45: Exim?-ik' ' Z DANIEL RUTH CARMEN SCUTELLA FRANK SENECA JOSEPH SCHEMBER OTIS SMITH WILLIAM SMITH GERALD SMITS MARJORIE STERRETT 233 A34 a,,f..2'll. 1 AUS WADE STROLP JAMES THOMAS RICHARD TRZYNA MARY ELLEN WALTER DEAN WATERS Q-.1 CHESTER WARUSZEWSKI RONALD WEISLOGEL dan- Ill H"?,',Ig-.- 3,.. WADE STROUP, Madison, Ohio, English. Pi Kappa Alpha, Soccer, Wrestling, Senate Senate. JAMES THOMAS, Minersville, Pa.. Social Work. President of Social Work Club. RICHARD TRZYNA, Lackawanna, New York, Sociology, Pi Kappa Alpha, Social Work Club, Intramurals. MARYELLEN WALTER, Erie, English, Talisman Players, Alpha Psi Omega. DEAN WATERS, Easton, Conn., History, Law Club. CHESTER WARUSZEWSKI, Erie, History, History Club, In- tramurals. RON WEISLOGEL, Fairview, Pa., Social Work. x DANIEL WENRICK MICHAEL WIENAND SHARON WINDSOR cgi STEPHEN WEST A BRUCE WILLIAMS V. ,Tf'f,'5QQ'2t ' . -- 'Ai-' C0- ,igyfg-q'.qg.-,1 iif'2f Y"sfQ:. ' '21 r'15.sfs:,eeg3 1 xY:"' ','f'l5i.-'. ' x .5 il t X M , ' N, r f 'Y,f.':'fEs,z - - ' "- fzf-C2106-. "' ', , 1 , CHAYDA YOUNG DANIEL WENRICK, Erie, Sociology, Social Work Club. STEPHEN WEST, Clarendon, Pa., German, German Club. MICHAEL WIENAND, Bethal Park, Pa., Psychology. BRUCE WILLIAMS, Pittsburgh, Pa., Sociology. SHARON ROSE WINDSOR, Erie, Psychology. CHAYDA YOUNG, Erie, Elementary Education. JOHN ZACHARIEWICZ, Cheshire, Conn., Sociology, Alpha Phi Delta. MARK ZYWAN. Springdale, Pa., Political Science, Law Club, Po- litical Science Club. Model UN. JOSEPH WAGNER, Erie, History, Tau Kappa Epsilon, Ski Club, Intrae murals. Tennis. GR D SCHOOL JOHN MARK ZYWAN JOSEPH WAGNER ZACHARIEWICZ 235 DIVISIO P RE A APPLIED SCIENCES . .M-f -1v'P"!""" Rev. James McCullough Math Dr. Gerald Kraus, Dean Of Science Dr. John Fitzgerald, Math Mr. Arthur Cook, Industrial Management 237 2'-18 r 1 f--"A 1 Mr. James Freeman. Chairman Math Mr. Frank Groskiewicz. Engineering Dr. Richard Gammon, Biology Dr. Elmer Kohlmiller, Chairman Biology ef-ef .-..-,.- ..... -. M-.. -Q Rev. Richard Powers, Math Dr. Robert Becker, Chemistry E? S Q, , girly, 9. .. N' ' if ' :ZS f Mr. Richard Pietrzak, Chemistry N 239 I in 'Y-i':1 ,..-a- :AL- -GQWQ--. -'mam .v..... .. ---.- wr' -A . W' -Quia? K -. .va -:S+ N' MQ .,, FSA7 vw .NG ll I "r!?"1 ' fr. U Dr. Mohamed Elsherbiny, Engineering Rev. Robert Sciamanda, Chairman Physics i Z' ' ,- L1 I ,, X5-,. ' '..--:-'...:v:.-.K ' 1 V ff' Mr. Ray Tarbell, Math e I ,. L , , 7.4 . gi 1 y -4 44: .,, 1-. a 9 " .,1 1. ,,1 , . 1 I i ,., 7, .1 98- ,' Rev. Addision Yehl, Chairman Chemistry mlm: L 2: Dr. Francis Pelczar, Chemistry ..,,,..M.3-1-w-v, - Mr. Leonard Vetrone, Engineering Mr. Paul Weidle, Math 241 ...-.....,,,., ,., K.,.,,.,, ..., MQ...- - -. -i-'2,Q'. Q 3' 4. -g., 2-,f-:null - ,lf , r...a:-ii-Ava-V' 5--Ads .1 A LC' I' V 74-L - g-- -.- -5. ...gf-.' - " ' , K Q ,w +- Mr. Thomas Miller, Engineering 3' Dr. Ismaila Isa. Mechanical Engineering ' "'1hi,. kix Mr. Edward Rogers, Math in neg -N . wk ' Q. AK Mr Nlck DeLaura Engmeenng Tech. V A .' 1 1' - - . -. fm" -' - 12 gf If 4 J' ' J' :.,,y,'.,- Q. V, , W, 5-4 5 .ui 1. mx, .L 'f.w'f:'-.'-ref-is-'oi ' 42 ' ai., ,v' rv I . , , , 1 f J l I Ex 1 H rl: " 1 4 F H D X 'Xu' ' L70 .. ...L 1-., ., ."'Wx .. AY '-u,,hu,- , Dr. Paul Griesacker, Physics -NN .1 W1 Mr. Thomas Jiang, Electrical Engineering PRA 413 Dr. James Palmer, Chairman of Engineering Dr. Hyun Soo Kim, Physics 245 SENIORS ERNEST AGRESTI JOSEPH AMON MICHAEL BAILEY In LEONARD BALOG MICHAEL BANISTER THOMASBOEHM GWENN BOOL 'T' -7 MICHAEL BRENNAN ANNE BRESSAN ERNEST AGRESTI, Erie. Pre-med, Tri Beta. JOSEPH AMON, Erie, Electrical Engineering. MICHAEL BAILEY, Erie, Pa., Biology, Alpha Phi Omega. LEONARD BALOG, Perth Amboy, New Jersey. General Science. Delta Sigma Phi, Intramurals. MICHAEL BANISTER, Erie, Pre-med, Alpha Phi Omega, Tri Beta, Laureate. THOMAS BOEHN. Erie, Industrial Manage- ment. GWENN BOOL. Erie, Biology, VP of Tri-Beta, MI- CHAEL BRENNAN, Erie, Industrial Management, Tau Kappa Epsilon. ANNE BHESSAN, Erie, Mathematics. Cheerleading, Theta Phi Alpha. time - A I RICHARD BUCKLEY 2 RICHARD DAVIS SANDI DUDZINSKI RICHARD BUCKLEY, Pittsburgh, Pa., Industrial Manage- ment, ROTC. MARK BUKOWSKI. Erie, Electrical Engi- neering, Pi Kappa Alpha, IFC, IEEE. GERALD CHIOTA. Erie, Electrical Engineering. WILLIAM CUNNINGHAM, Erie, Industrial Management, Pi Kappa Alpha. RICHARD DAVIS, Pittsburgh, Pa., Chemistry, Rifle Team. SANDRA DUDZINSKI. Erie, Biology, Student Senate: Secretary, Ac- ademic Vice President, President: LANCE, Tri Beta, Who's Who. JOHN DUMOT, Trafford, Pa., Industrial Management, Tau Kappa Epsilon, IFC President, Blue Key President, Junior Class Officer, Senior Class Officer, Who's Who, Who's Who in Greek Fraternities. STEPHEN ENGLISH, Erie, Pure and Applied Science. ROTC. RICHARD GANCE, Vestal, New York, Biology, Tri Beta, Tau Kappa Epsilon, Intramurals. JOSEPH GAUSMAN, Ridgway, Pa., Electrical Engineering. 'BS Q MARK BUKOWSKI GERALD CHIOTA JOHN DUMOT RICHARD GANCE 'ss 'x ix WILLIAM CUNNINGHAM STEPHEN ENGLISH JOSEPH GAUSMAN ' 247 .5- - . P 1 .- 'Q -1'-J A1 -'Cl I . , I S LOUIS GIANATIEMPO CHARLES GOEHRING HARRY IZBICKI STEPHEN A 'QQ ' , Nr? x , 1 LOUIS GIANATIEMPO, Massapequa, New York, General Science, President of Chem- istry Club. CHARLES GOEHRING, Erie, Mechanical Engineering, ASME. HARRY IZ- BICKI, Erie, General Science. BRIAN JACKSON, Hamburg, New York, General Sci- ence. STEPHEN JAWOKOWICZ, Erie, Chemistry, Chemistry Club, Talisman Players. FRANK JORDAN, Erie. Biology, ROTC, Scabbard and Blade, Alpha Phi Omega. DAV- ID KACZMAREK. Erie. Mathematics. FRANK KALASKY, Bethel Park, Pa., Mechanical Engineering, Baseball, ASME. Intramurals. RONALD KALIE, Erie, Electrical Engi- neering. IEEE. ERNIE KAMPETIS, Pittsburgh, Pa., Electrical Engineering. JAWOROWICZ BRIAN JACKSON FRANK JORDAN .14-, 'ii x V DAVID KACZMAREK FRANK KALASKY RONALD KALIE ERNIE KAMPETIS CHRISTOPHER KAPPER DID EWTO U E THE WANG? SANDOR KARPATHY PATRICK KELLY GARY KINYON KENNETH KRAUS CHRISTOPHER KAPPER, Erie, Mechanical Engineering, ASME. SANDOR KARPATHY, Erie, Mechanical Engineering, ASME. PATRICK KELLY, Monaca, Pa., Pure and Applied Science, Sheiks, Resident Advisor, Intramurals, President of Senior Class, Student Senate. GARY KINYON, Lockport, New York, General Science, Sheiks. DENNIS KNECHT, Erie, Mechanical Engineering, Pi Kappa Alpha, ASME. LEONARD KORZON, Edin- boro, Pa., Electrical Engineering. KENNETH KRAUS, Erie, Electrical Engineering, Intramurals, IEEE. CHRISTOPHER KUHN, Erie, Biology, Tri Beta, Sheiks, Rifle Team, Biology Lab Assistant. THOMAS LAIRD, Erie, Industrial Management, Tau Kappa Epsilon, Baseball, Intramurals. DENNIS KNECHT LEONARD KORZON CHRISTOPHER KUHN THOMAS LAIRD 249 HE EVERE DI GPROBLEMS MARK LIQCERO, Coraopolis, Pa., Industrial Management, Alpha Phi Delta. ROY LUKSCI-I, South Dayton, New York, General Sci- ence, Intramurals. JOHN MARCHESE. Cheswich, Pa., General Science, JAMES MAGLICH, Allison Park, Pa., Mechanical Engi- neering, ASME. Intramurals. FRANK MAZZA, Erie. Mechanical Engineering. ROTC, ASME. WARD MCCRACKEN. Woodland, Pa., Pre-Med, Blue Key, Resident Advisor. DONALD MCFADDEN, .- .4 J Erie. General Science. President of Gamma Sigma Mu. ROBERT , MEEGAN, Buffalo, New York, Mechanical Engineering. ,- MARK LUCERO ROY LUKSCH 4-5 its 4 , do , JOHN MARCHESE JAMES MAGLICH 5,9 ,, FRANK MAZZA WARD MCCRACKEN DONALD MCFADDEN ROBERT MEEGAN CHRIS MILLS ROBERT FRANK PIECH NIEDERHOFFER CHRIS MILLS, Suffern, New York, Industrial Man- agement, Pi Kappa Alpha, IFC. ROBERT MUROS- KI, Johnsonburg, Pa., Industrial Management, Pi Kappa Alpha. ROBERT NETKOWICZ, Erie, Me- chanical Engineering, Pi Kappa Alpha President, ASME. ROBERT NIEDERHOFER, Cortland, New York, Mathematics, Ski Club. FRANCIS PIECH, Buffalo, New York, Electrical Engineering, IEEE, Intramurals. JOHN PITCAVAGE, Erie, Electrical Engineering. SAM PROKOPOVICH, Ambridge, Pa., Mechanical Engineering. CHARLES SAMBUCHINO, Erie, Mechanical Engineering, Intramurals, ASME. LOUIS SCHWEICHLER, Williamsville, New York, General Science, Raiders, Sheiks. ANNE SEY- MOUR, Erie, Biology, AIBS, Tri Beta. ROBERT MUROWSKI ROBERT NETKOWICZ JOHN PITCAVAGE I-and CHARLES SAMBUCHINO SAM PROKOPOVICH LOUIS SCHWEICHLER ANNE SEYMOUR 251 I as GR ,I GERALD SOLTIS PATRICIA SPITZIG BERT STEELE ROBERT STEWART , '-"' "e rf-ts bg .JOHN STRAWBRIDGE DAVID STRAZISAR GERALD SOLTIS, Elizabeth, Pa., General Science, Alpha Phi Delta. PATRICIA SPITZIG. Erie, Gen- eral Science, Student Senate, PSEA. Resident Ad- visor. BERT STEELE, Erie, Mathematics. RO- BERT STEWART, Erie, Electrical Engineering. JOHN STRAWBRIDGE, Titisville, Pa., Mechanical Engineering, IFC. Student Senate, Who's Who, Pi Kappa Alpha, ASME. DAVID STRAZISAR, Gib- sonia. Pa., Biology, AIBS, Delta Chi, Intramurals. NOOR SYEDA. Erie, Pre-Med, AIBS, Theta Phi Alpha. JAMES TATARA. Erie, General Science. Tau Kappa Epsilon. THOMAS UMPLEBY, Erie, Mathematics. 105 NOOR SYEDA JAMES TATARA THOMAS UMPLEBY ALAN VIGLIONE GREGORY WARD JAMES WELSH PAUL WERNICKI ALAN VIGLIONE, St. Marys, Pa., General Science, Pi Kappa Alpha, Student Senate, Freshman Class Presi- dent. GREGORY WARD, Allison Park, Pa., General Science, Tau Kappa Epsilon. WILLIAM J. WEBER. Coraopolis, Pa., Electrical Engineering, Pershing Rifles. JAMES N. WELSH, Erie, Industrial Manage- ment, Scabbard and Blade, Intramurals. PAUL WER- NICKI, Erie, Electrical Engineering. FRANK L. WIERZ- BICKI, Erie, Chemistry, Chemistry Club. JOHN STUART WILCOX IV, R.D. 7942, North East, Pa. General Science. JOHN C. WILK, Manville, N.J., Industrial Manage- ment, Alpha Phi Delta, Yearbook Photographer. RON- ALD T. ZABOWSKI, Pittsburgh, Pa., Electrical Engi- neering, Pershing Rifles. LEONARD ZALNO, Clear- field, Pa., Industrial Management. PAUL A. ZAWADZKI, Erie, Electrical Engineering, I.E.E.E. WILLIAM WEBER . fi FRANK WIERZBICKI JOHN WILK LEONARD ZALNO CLASS 72 ,Y JOHN WILCOX H ,,a , V , V, : ,.,. . , -J Q-F .1 A V. RONALD ZABOWSKI PAUL ZAWADSKI 253 A Dr. Abdelrahman Aburachis Mr. Michael Acri Mr. Georges Agadjanian Mr. John Alberstadt Mr. Robert Allshouse Mr. Frank Angotti Mr. Edward Babowicz Mr. Mario Bagnoni Rev. Robert Barcio Dr. Robert Becker Mr. Jack Bell Mr. Charles Bennett Mr. Jerry Brace Mr. James Brasefield Mr. Joseph Bressan Mr. Lydle Brinkle Mr. William Carney Mr. Randolph Cicen Mr. Raymond Cicero Dr. Attilo Cicozzi Mr. L. B. Close Mr. Joseph Connorton Mr. Arthur Cook SFC. James Cooley Mr. William Culp Mr. David DeFazio Mr. Nick DeLaura Rev. Dr. Paul DeSante Rev. Dr. Gilio Dipre Rev. Charles Drexler Mr. Richard Dunford Mr. David Eichelsdorfer Mrs. Badria El-Sherbiny Dr. Mohammed El-Sherbiny Mr. Howard Elwell Mr. Hart Emeruwa Mr. Joseph Epolito Mr. Owen Finegan Mr. John Fitzgibbons Dr. John Fitzgerald Dr. John Fleming Mr. James Freeman Dr. David Frew Atty. Lee Fuller Dr. Richard Gammon Mr. John Gilewicz Mr. David Girard Dr. Paul Griesacker Mr. Frank Groszkiewicz Rev. Francis Haas Miss Cherie Haeger Mr. Robert Hammer Atty. James Hanes Mr. Richard Herbstritt Dr. Isa Ismaila Mr. Thomas Jiang Col. Carl Johnson Sr. Barbara Ann Karsznia Mr. Philip Kelly Dr. James Kelvington Mr. Charles Kennedy Dr. Hyun Soo Kim Dr. Paul Kim Mr. M. Jude Kirkpatrick Dr. Elmer Kohlmiller Dr. George Kovacs Mr. Gerald Kraus Mr. William Latimer Miss Brenda Lechner Mrs. Shirley Levin Rev. Dr. Robert Levis Rev. Msgr, Louis Lorei Dr. Mr. Charles Lundy Roy MacDonald FACULTY INDEX 194 205 226 195 226 209 204 187 205 239 189 195 207 207 193 218 224 186 188 220 192 185 237 213 212 192 243 217 222 208 194 191 220 240 189 216 225 185 218 237 221 238 191 194 238 236 224 244 238 219 219 186 192 211 242 244 215 206 224 221 227 255 205 218 239 206 237 193 206 225 205 204 187 222 Dr. John Marszalek Mr. Robert Mathews Rev. James McCullough Mr. Joseph McLaughlin Rev. Thomas McSweeny Mr. Thomas Miller Rev. Dr. Stephen Minkiel Dr. Walter Minot Dr. Matti Moosa Dr. Herbert Neurath Rev. Howard Niebling Rev. Gerald Orbanek Rev. Dr. Austin O'Toole Dr. James Palmer Rev. Dr. Anthony Paskus Mr. Bruce Payette Dr. Francis Pelczar Rev. James Peterson Dr. Paul Peterson Mr. Richard Pietrzak Mr. Joseph Pisoni Dr. Frank Pizzet Mr. William Powell Rev. Richard Powers Rev. John Prah Mr. Kevin Quinn CPT. James Quisenberry Dr. Gregor Reinhard Mr. Dennis Renner CPT. Lewis Rice Mr. Edward Rogers Mr. Andrew Roth Dr. John Rouch Mr. Regis Sabol Mr. Miguel Sague Miss Mary Lou Scalise Rev. Dr. John Schanz SGM. John Schulz Rev. Robert Sciamanda Dr. Robert Scollon Dr. Joseph Scottino Dr. Richard Sitter Dr. Charles Smith Canon Warren Starret Dr. Detmar Straub Rev. George Strohmeyer Rev. Richard Sullivan Rev. Robert Susa Dr. John Susko Dr. Thomas Szendrey Mr. Ray Tarbell CPT. John Thomson Mr. Richard Trainer Mr. James Treiber Dr. Robert Vales V Mr. Leonard Vetrone Mr. Ronald Volpe Dr. John Waldron Mr. Anthony Walley Mr. Gerard Walsh Mr. Ronald Wasielewski Dr. Bertl Weber Mr. Alphonse Wedzik Mr. Robert Wehrer Mr. Paul Weidle Mr. Charles Weis Maj. James Weis Rev. Norbert Wolf Mr. Seth Wood Mr. Ernest Wright Mr. Michael Yarbenet Rev. Addison Yehl Dr. J. J. Young Mr. Stanley Zagorski Donald Ackerman Ernest Agresti Margaret Alexa Carol Altenberger Joseph Amon Jean Atkin Michael Bailey Mark Baillie Leonard Balog Michael Banister Robert Barker William Barraclough Mary Anne Bassick Patrick Behan Joseph Bione Thomas Boehm Gwenn Bool Robert Boss Gary Boyer Michael Braha Michael Brennan Anne Bressan John Brophy Earl Brown Rosemarie Brugger David Bruzga Richard Buckley Mark Bukowski William Burke Ronald Caliguire Thomas Callahan Anthony Carideo Donald Carlson Elvira Cerri Gerald Chiota John Chynoweth Linda Cioccio Dominic Cipriani Nicholas Collins Darrell Cooper Joseph Costello Patrick Crotty John Crowley William Cunningham Martina Davis Richard Davis Nancy DeLuca Dennis Dombrowski Raymond Donati Thomas Donegan Michael Doyle Mary Duncan Robert Dudzinski Sandra Dudzinski Robert Dugan John Dumot Stephen English Gerald Erdely John Faulhaber Thomas Ferrell Bernard Fisher Sandro Francani Peter Frisina Edward Gabriel Richard Gance Joseph Gausman Michael Gehringer John Gelsinger Louis Gianatiempo Louis Gicale Charles Goehring Dan Golombieski 196 246 228 228 246 228 246 228 246 246 196 196 228 228 196 246 246 228 229 196 246 246 229 196 229 229 247 247 229 229 229 229 196 229 247 196 196 229 196 197 229 229 230 247 230 247 230 230 230 197 230 230 197 247 197 247 247 230 197 197 197 230 197 197 247 247 230 197 248 198 248 198 SENIOR I DEX James Guiffre Emerson Hopfer David Hasley John Hausmann Francis Hayden Harry Izbicki Joyce Izbicki Brian Jackson Stephen Jaworowicz Frank Jordan David Kaczmarek Frank Kalasky Ronald Kalie Ernie Kampetis Christopher Kapper Sandor Karpathy Patrick Kelley Gary Kinyon Dennis Knecht Leonard Korzon Paul Kovacs Kenneth Kraus Theodore Kubicki Dennis Kudlak Christopher Kuhn Mark Kulich Casimir Kwitowski Larry LaCoe Thomas Laird Carl Lauria Thomas Lawrie Philip Legler Jerome Lengel Carolyn Leofsky Lois Lindberg William Livas Mark Lucero Frank Lucician Roy Luksch Kenneth Maclsaac Michael Madras James Maglich Joseph Malichio John Marchese Fred Marucci Frank Mazza Fran Mazzola Robert McCamman Ward McCracken Donald McFadden Richard McGlinchey Larry McHugh Valerie McLaughlin Robert Meegan Joseph Menchaca Thomas Mikotowicz Frederick Miller Michael Miller Chris Mills Marlene Morabito Robert Muroski Charles Musante Robert Netkowicz George Nicosia Robert Niederhofer Kevin O'Connell James Orth David Parker Richard Piingstler Francis Piech Gregory Pinto John Pitcavage 198 198 198 198 231 248 231 248 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 231 249 198 198 249 231 198 198 249 231 231 199 199 231 231 231 250 232 250 232 199 250 199 250 199 250 232 199 250 250 232 199 232 250 199 232 232 232 251 232 251 232 251 199 251 199 200 232 200 251 200 251 Paul Policicchio Albert Prazenica Sam Prokopovich John Quinlan James Rancka Willard Rice James Ried Robert Ruby James Ruggiere Valli Ruggiero Daniel Ruth Charles Sambuchino Joseph Schember John Schreier Louis Schweichler Howard Scull Carmen Scutella Ronald Seggi Frank Seneca Anne Seymour Paul Skala Otis Smith William Smith Gerard Smits Janis Snyder Thomas Sobeck Gerald Soltis Patricia Spitzig Harry Staszewski Bert Steele James Stepien Marjorie Sterrett Robert Stewart John Strawbridge David Strazisar Wade Stroup Mark Swanseger Noor Syeda James Tatara James Thomas Richard Trzyna Thomas Umpleby Mark Varzally Alan Viglione Joseph Wagner Mary Ellen Walter Gregory Ward Chester Waruszewski John Wassell Dean Waters William Weber Ron Weislogel James Welsh Daniel Wenrick Paul Wernicki Stephen West Michael Wienand Frank Wierzbicki John Wilcox John Wick James Wilkin Bruce Williams Sharon Windsor Jeffrey Wingert Joseph Yocius Chayda Young Ronald Zabowski John Zachariewicz Leonard Zalno Paul Zawadzki Mark Zywan 200 200 251 201 201 201 232 232 233 233 233 251 233 201 251 201 233 201 233 251 202 233 233 233 202 202 252 252 202 252 202 233 252 252 252 234 202 252 252 234 234 252 203 253 235 234 253 234 203 234 253 234 253 235 253 235 235 253 253 253 203 235 235 203 203 235 253 235 253 253 235 255 Mr. and Mrs. Nicholas Acanfora Mr. and Mrs. Stephen E. Krivonak MANY THANKS TO Mr. and Mrs. Norbert Arnold Mr. and Mrs. James Baillie Mrs. H. D. Barnes Mr Mr Mr Mr Kenneth W. Barnhart .and Mrs. Robert L. Belleau and Mrs. Michael P. Braha and Mrs. Douglas H. Brownson Mr. F. W. Brunson Mr. and Mrs. N. J. Buyan Mr. and Mrs. S. A. Caliguire Mr. and Mrs. Vincent Campanelli Kuang Liu Cheng Mr. and Mrs. Joseph Chunko Mr. and Mrs. Frank Cirino Mr. and Mrs. Joseph C. Conti Mr. William G. Conville Mr. and Mrs Thomas M. Deely Mr. and Mrs Fontaine DeVictor Mr. and Mrs Francis Duffy Mr. and Mrs Roger L. Dull Mr. and Mrs Louis Dumot Mr. and Mrs. Francis Engelmeier Mr. and Mrs. John Ferraraccio Miss Alberta L. Fisher Miss Fredericka M. Fisher Mrs. Helen B. Fisher Atty. John G. Fitzgerald Mr Mr Mr Mr Mr. Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mrs. Clara Kroll Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Chul Nam Lee Mr . Joseph Lombardi .and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mrs. Mary E. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. .John C. Kupetz . Timothy Kuzmin . Warren LaCoe S. J. Lapinski James S. Lauria Lucian Lucero .Ward H. McCracken .Joseph C. McGlinchey C. A. Meegan .James R. Muroski Mills James H. Nair Ferdinand Niebauer Mr. and Edward Nigbor Mr. and Mrs. O. C. Novario Mrs. Gerard Oehler Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs. Mrs. Marian Mr. and Mrs George R. Paczolt .Joseph F.Pa1uf V. Papaccioli Edward Z. Pattberg Al. J. Piotrowicz Pratt . Albert J. Prazenica and Mrs. Donald Foley and Mrs. Thomas J. Geraghty and Mrs. Louis J. Gianatiempo and Mrs. Louis J. Gicale George Golden .and Mrs. James J. Hanson .and Mrs. Carl Harz .and Mrs. Robert J. Hellwig Rodney M. Horton George Howell Herbert A. Johanson Mr. Primo Quadri Mr. and Mrs. M. Rudzinski Mr. and Mrs. Stanley Sawyer Mr. Joseph V. Schember Mr. and Mrs. Harry W. Sell Mr. and Mrs. Andrew Soltis Dr. and Mrs. W. W. Steehler Mr. Frank Strazisar Mr. and Mrs. Frank R. Swacha Mr. and Mrs. E. M. Vader Mr. Leroy C. Weislogel Mr. Fred T. Welz and Mrs. Harold Karle and Mrs. Clarence Kelley and Mrs. Regis Kelley and Mrs. Harry E. Knafelc Mrs. G. Komorowski Mr. and Mrs. Leonard Werner Mr. and Mrs. Robert Wingert Mr. Sosthenes J. Wood Mr. and Mrs. William Zachariewicz Mr. and Mrs. John Zylka TIMES PUBLISHING CO. RUDY VOSS KEYSTONE WARREN RADIO, INC FOOD MARKET ISPATCH PRINTING, INC. EASTLAND BOWL, INC. FIRCH BAKING CO, BEN FRESCH HALLE BROTHERS CO. LYNCH CAMERA, INC. VOLKSWAGEN, INC. MARTUCCI'S TAVERN J.C. PENNEY CO., INC. PENNSYLVANIA GAS COMPANY 257 259 l ARFAX STUDIO ERIE INSURANCE EXCHANGE LIBERTY CAR WASH DEDICATION MR. JOSEPH CONNORTON VICE PRESIDENT OF GANNON JUNE 2, 1927 - JANUARY 6, 1972 Q44 ieiiiibfiifk Z-if I .l .QW gd nd!- "If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music he hears, however measured or far away." Henry David Thoreau The 1972 LANCE is finished. We took a "stand" this year, a new one. We believed that there were many little aspects of Gannon which were being ignored, taken for granted, or not even known at all. That was our reasoning for choosing the particular format that this book has. We tried to cover as many varied topics as we could in order that every student would find something in the LANCE that he or she experienced or could identify with. We truly hope we have succeeded. As always, some people should be publicly thanked for their help in putting together this years book. Mr. Renner, Mark, Mike, George, Marilyn, Chris, Arfax, Boston Store Portrait Studio, and Walsworth all tried to make my job as easy as possible. Thanks. Mary Pat Freeman, Editor WALSWORTH Marceline. Mn.. L .S.A , lg' --1 X-qyyp-'.-s-qv --if gg--, '--'vu . lu .- lui.-iv-r ,ww ' H . fm v '- L .5 'V G .v 7' ' x I -- I .. o 4' .L M' ' 9 x -. "N W P Q .' JJ , ,v . ',,..' 1' , HV, J.lrI. I' gf. 1 , 1, ' 3.4 ' ,mtv ' f ,Vt r r x - X ' 1 1 A , f X 4 4 .E -7' ' ff ' F! - , , ,r'f'41p"'wfw lu,""',--" - ' . 'H - -1- ,, I.. A A , 4 O ll mm I n, Q5 , 1 1 4 yn 1 fi gg' LQ-Q-fry. I ,Q . ,qw 4 'r . ,,v. M x, v 'Y . 0 A . . ,V '., . I . .- ' 1 I I nh A .w Q.. 2 Y ' 1':, r !g A Xue K' v v .4 u lb' 1 . N, A ,. ,1 P f' . 3- A , ... 'Ula' :Maru Al 1 ' I rr I. V , A JV , ".n, - ,- ,II-. II, -I, sVI' .V 1. .I .V., II .V 1- VI.V n 1 lvl. .- V. u V. .24 .lf I1-u 1,34 Q-'IW '24 if ' -V - ' '-' U ' "' - ' ' A .' -f'- Q' - -- l- . Q, "Vg--' V ' ' 'KWH MV 3" i ff, A 'LV ' Wm "' ' V""'n' -- "" H5 W I 4 5. x LP' Lily l H A I? .NS X?"X W, at ,III by .- Q I My . -., YV. 417. I ,V xy -I, ,,, V. A I. VIH A-x "' 3,419 , VVVVVV VVVVVV VV V V WVVVM, .. Au " f?3'iv'V"' li ,if ' .V-Z' ,jffx -. 1293 7' "f""9w'fVf 'VP v-.RYA L I V afiwfin- S--V VV. -VV VV'esv34f - Ly VfVV L 1-if-Vff'-'S- 'ff . ' V, 5 ,V.'ViVv..VV.fXMAV': 1. 1 ,IL 17 V '- ,VJ I,V,VV V 1' '. Vliwfes V 'V ,ps K.- I- . .-V Lygggyv f5:E?'fT5L"3.f' 111'-a':'f., " '-W 'W' , H. K " T ' ' if "AV fF1'V777"X"' '. "'1f'Y' 'flf'f- ''Vw4.'-'-ls.-14'-"4:1'gifnV:"-1'1f-','2?-' Vw, V, VM' 1 105' ' QL we VV - V Vw 5 V' V' , f I II, mu- I 41,.IgIV, .AVI-7 -if -'V . 'I 9 C , 1 17 ,' in it K hx ' V, I IW bv f f'l 40 Agfa I, ' Q 'I Q' on" V,IIf,g1yI'I ,J 5gII'x,5'g:f 1I!yJA'I,a,!rI-.,IL V' V bf, A . VV V,. A ,V 9, 2 V 53' V :V ' -arg 5 SVC.. 1 WV fu, +V Sw- I-,VX u V. -.V"'.. 9- 'ng-. if V - 1,1 fs ?'.'-My ,. nv 2' P www V V . 1 V "' . as 4 VW' :wi A-.1VfVVL'fVsf-VW'-HVV'VV V V+ 9 WI L V 1, LQ M A .:n,V-.I1,-qs, gf H If 'hx 'W 'X ' 'Y 5 'fin ' ""' A x ' H 4 1 L' of Q' 31 ""x2-'f"'U '-"ff'l'f'iA'5"' '11 VH' ' 'M W -4, f, K. I J V 1 ,v A .V N I , Q, 'r 'V V. f , fVV:',9-V- xrw QV nw fv-V 5 V J kwiwwf 111' V ' , 4i'5'm!92v9WWVZV' 5- 4 ' WV JV "1"'V,V' V' f' f' "VR ':1f'3', 'u " 'Ki I Q? il if? tx N h. WAR: gxhbx 1-14l5'v'-evil? 'xr sf 'fi W I .1 KWH' v f 'AW11 -UI K Fl' 'V 1 Ikf,,??Eg,.I,fY',g. V' f - 'Mg 5qZQSvqf'ig,jIV ' 3V'IgQgf'ff5',?WI,A, ,IRNA g2V.QgA.:gzn53V,g, V, ' - 1 IRI: 6g1QiIVIIi.II,I-VQQII1, , 1 1 4. r' 'V' ': M . .'.1.V.I .-,V -I. I-V .., 71--.FI p . .VM V ,-V,, ,U ,, V KJV.-' -V ,:!',. 'V 'V 1- '. ,',zfl, ,,,V If, ,I 'HQ ,I ,'-.- -vV.'. '- . .. -. V'.,s.VzVV'V--V'f:.V1 X" WM' '2g:,.".V I. VU., J: V 'jv .V 4 'Q 'V-:'1.'I -,I4!',V5'1,:,' Q... Ulf, -:'V,' 3 1" .fl 1. 1-J' 'TWH 'V"1 s"Inif " f 'gay' 4 - .. ."V V, - vlvg. - VSV pu' . xn- .VI'. .1-VI L-,I ..Ifv!',f-., -IQ I-fr, . ' V . '.l"- V " .'1 --V "4.r:.' '- A -,HX VV ' w 'p .,.' ' .-,-, I VEVIT -II.l,.I If . ,fI!,I-I.,V,, V. 'HI VII: . I 'Vg V -- 1, fp- -V..,.IV--I ,Vn...V,f.-. V . . 1 H ,-'.'fY1. I , 4- '- I 1fV",',',ia-'pl 'A ' '-.,'::. 'V V ',, . V ' V ' , V. ..-:bb . . -V 'Vi A -"x '-ff ff :f1?'I11gV--'-Vg II . . ' f'J12?I'iV V2 ?+-Sf?-5f'ffxi55'f" J 4 -wi-HF ' '-S51 vi VV M 3- if swf'fV,ffA.QVVu3+Y':Vi' I--.I V ,,.:. I, .V- V.- ,:, . -V., I If,-:HI I VI3 VJV, ,- II V VI . . V ., ,- I -, VV :. ,I . J. V ,VI,-.' -, 4I.I' "-.,- -NI-,:,IIV IZV IVV" ,QI-,I-'g-'Ip ','- Vg.,- ff HQ fVlVJ' f'g'r i .ff.'.VVg'V,,.VgIi' V...ff19zvgV,ag'- ,Q -V-H-V42V.fVs41-VfEiPz-VVygg'5SF.15.,-.QQ VVIQQPV ,iwpbb - zs?IVSVi?g1r?V7,g.-'EKQQW::+fevgv35ifai2'sej4Vff?l' V.V.g,5.1C7,,r.fVV " i g:II I ' '. 3 , V" 'QQ My-V M91 fhafpy-I sxjVI,Mf'V.-rfif 191-J'j,,'.',Qf,Q:.,y'g5, gV'fAPw,fV'1mIg I ,,,. ,,. 4 ,VVjfr"'gKiE' ,.f?'?'Q'E2" Hi.-. -!'.q'vE.?i51I9?ZV'c4IV,,5rV' .:'f.1Y'Y:-.'-435'-4y,mg,' 1- : 421, jp-.,'-'-jlkh. 4-?.-15,9 :ly ' A at W II- Vf . III 'I-I6 -.jk .ITIL I-QQ, 1.-II3 7,fPVn,..I2i' . 1x,,I'-VI. ig "u'AafAIIIi,-IVIV 'IQ1-pl. ' .NIA X5af.'sHR2.lV, IEIII. I VmIi1QIIv5,-iv-I.Vwmf'ykQ5 '52 7Iv,VqJr'3g5j"Q4I.VClI-NI.Iw'f!:.', w':VfI'uI4:Ilf,V'.zy,I '3If.I,IV::'f I1-Q 'L' IJICIVQI I.::I,,:IjI ,VI ff, .VV .L 'YV' A- LV f" rf 5 1- HH pf '.,' .3-'YQ' hi"-1U if "IVY 7-M17 'r 'f'L'f"-:A 'V . ,' 'if' "LV 'L' - .'V'.'Vf" - Q' ' ISV ?x'V'ffx1'f-V-"GT 1 T "v" VZ+'?':V4!x1" 1"?' 'f'-b.'i"""'-'2'f"-1 M525 .WT-""1?f' -51 4""'7 M .. V g'..+.-V-fm -...VN -V 44 V -4.-VV, 1- V. f. V4. 1 - - Vx, R -Nga eV.VwV,-.-In-VV My--VM wx- :V:GgV-Q Vw, V, MVN.. V. muh. fr -elf IIIII.II I ., NWI :II.-,- I iw.. ,,IgIe,VINIIJ,IIVII .IIIM-:III MR ?EII,:AIIn? ,V IIrQ?Gpx,, ,MK .. IQRIIIV VV .V q,IIII,l2III ,V5,IIIgm,I.I,IVIuIII.iI5I,Cui:,t-,.Iqu? ,.G"5,!I,.xII,I.VV IIfJ,mx VIIJISI my III,o-I,IaIVII,-, I . 5 35: VQVIQE, VV .,.:IV V AV- ,:,,, 5I ... ',,i...f:I3-..? I, ,,,,II j.viVI,4 . 5- ,Wi Iv- ,I I I lf- I Vv pw ,455-gf IM93-,mfVVI,3QIQ.7y,V,:IQ I- IU.-g,x2V.-,fyQ!-VVV.a-,,-, .Ig.,.:V,,M,. IIMIYIQ-AV? '-VJ' gl ' Y ' f" QV.-,w wx. ' V1 V - IV!,V - V5P,,m"k' P-W1 yu NF 1 1 'xi .1 , 1 A, 1-V s' K .'V 1352,-M-, 1-!fV1lv , '--fg"y- ""4V 'V' V: h"1-Q8 1-fn., V-VC55-4: '4 QF,i.,5 fm."-lfQ4kfgV -fmt!-'V,1'V' " 1 I ,III . , ,I I. .J V ,my ,I ,, V.Q,,.14- ,V .Ivggf ni' .gist I II . I I , ,I , I.-ji . Wu I..,,,M ,XVI-1.w,,,,,V igfl 3 ng,I,wV.5,-4A yIy,IQ,IF5,M,,.- cgi,-I.,, V,f. V .YG ,, W, .g, aI. V V V --'V'-ffl. -'V T 'J ' . ' L wwf ' 11 3' 'Vrifl 7' "' ' V- V - . - '- Y " A fo ' f 3-HGV if V 'V - V-PM -'mfw' V- -' 1 ' L- Y 'U V'flH"N' -WHT. 43' 'm a?'f".a.AgV ,u'g-WM".-f xl : 'wr " "?V?154i1'V' 'ddr' " 'V 1 W '--.wiv -J' 111'-V-'V'V-'VNV L'-"VV-V-'9-aVYW'!i'5M3fyfV V ' . eff ' 1 ' -V:wLxQV . 'WV ?yC1.-5-fIf:,f-..y-- ?1-VoXY-fV.1f5:iV.V',Q,V-'H ,-1+Q.Vw,H-Vf'5G-.If-xfF1r: tifff V'.-ff-f.x44I, iw- -.,4V-V, 'V-4 - ' V'-f 3.--f If V- HV, Lf-L -XXV. 'M' . 43' 11. f Rl xt" UL- ,J , Q f - wi . V A-gn V V- Vf V541 'A 'wma If '.-fl! 'W V551'-m.'PN Vf,,"-:V"c1?f,1VV .4113-'4V'!?T5'-S' '4 15,-.Wei L1n.y,'.g,-. ff" .'-'X-'x"!' .1 BA, 'A ,J .nit-. Q--gifwy'-Hz: ,VN 'yk.1Vf"f1"3 'V ,V !ifT'YK 'I fp. '. ,V ,I J V '4'naQ" '.K'1'eg'f,,",-5"!Q',h,fQ,Q,I2.-ir?Q5,fb-",..- 'mf-X, 4-X"?0.P-g.VV'I', '.1., 'f'J','Vq--f- ,-"VJ:'-.,V1 -"- V - PV 2411" v' '- ', V-I '-, gg -'NVVQ v'1,J.?.n,,-VJ.,',,'j',1,5 1 .'.-1-I'V,,V'f',v xfyff. '41, , P, .V I S I-M V G -.4'. 1, , , "1- W . 'ry 11 'vi A I, p,'.,V,M,,-IMI. V '-V,y,u?N 'ff nh'-'j'L,-v'-11,4-l2.l5W '.' 1 V V fp- VSA- -LQ' WHS!-'JP' -p ' I- -I 1 '. .wvf"V A- . 81: 1.1 ' IV',,Io, Q. I-I .IJ-V " Jr '.' r' -' -g.ffV- V ',I . 11 JW? V Q i V . ,gp-ff',. ,'- 22.1 NV ' .nwf"y-1V-v'.rIH'tV'P:W. ' QNX' 'f '4f'V'5P'- -V 'n-34 -1,fNI"s.7fx -Y-f1".g.,,7,1,-.41 W " 'IK CV 1 ' X-.' ""' N' ' '. 1' " " I' "-V"i'Y V' ' ' .-V4 i'V"RX' -1 "MiV".?. ,,-- , 1' "V " I.. V. "' . ' N dv N, -'u 'Wu 'oy V"-J --Q, -L1 .P 'rf' if.. '4 fini." V-'-5 s.'fV,,-V15 'Vmfg-',f'in ff- 2- ""V V961-'-ual" W" wi- 1- . A V. r-4 1..?.'3-"'-2 Nr., . 1 ' -' +V. W- VV . -V . ,,,I,wv-QV.,-V V'V:VVfVVM--VfVfmH -in wh V-'J-gk'-'rf. V ,,fs,3-1 VV wx 'w'2'V-'V-uw.-'-1:2 it-V' ,.. v."I ' f ' ,Vqg w VVfVV?f,5Q5:fi' V.x ff-iy'W-bxr?f-.gqng1-wvf'g.pV.+.4g,zI 1-sq -MQ gymVu'?-:Wy-V.gf-.s':VV3VV-1 H' ,Ag-V.!VVg-51,VaV,., - -V .inf V- - . . wr "- 'Q',':. VV -Vu' g-1 . -V "'."v-4-'y,,.1'?T'v?'q-1. 1 'M 'L Vw. 'W-V vfvLYV.V1V' V- 511 25 :AW MV-tw 'Qi-'-"V -7?-,-1-iMW,VL3!,7" .VM 'y,V'T4f- ,Vw..w:fZ' lm. V444 :-2551 , .VV-14,V1,4-'Vs ' my I-J' N,-A-.' 'VV 1 V"1 V' ':iV 71173 V?-:..:?'-'7ffQ'f'V-'Wrffg .xqngf 311' V"-jf -' 'V -. V V ' J' y3"'.x ' "',LHgT5f V'-fv' V fffs. "'fhQ'4f' N?.'Mf'l'V..'s4e,-m!- 5nV3,UgNf-'Va ',.L'5Lv-ww -ik ,if -574:T"'L.'pC3,."el'V.'-.Mm ,V'i--gVx'7ii.:- ESM. 1 ,.5 V .Isvuf I.I.,IiI:,g f.V ,Vt .I5.,V V Y.I1nrl3 gf! ,I'R.f'?:Q'5yf Q,j:.,I,: IIQVIIQ, .. I .I II IV, VI, .N I V . Il- ,-.ILI ' 'in g fI'15f.?hmVQ'A ,QQi'r,:,xIIIIV.Vwf6i,-IIIIIV1E:fAvfvII,IhIHIIj1.15,I?f .I VI-Iggvi, .M-wqff.: V5I,'I IIIVIHII HCI' ' 'C "Tl .1'TV'11'K IN". fl' '. Qj'.7"A'Vs"":'-"f 1il',gfff'JilfN-'S TV ulibv " Vi V .5 V Q, '- ?B7'?.W Q-"fb fl V Ll Yi' ' 5 VUTNYUF. 'f igkyf ' ,HWY 4-1"W'5".' 1 5ifv'i1'- 'WMV 'HFS-1'1':'t3:iV"5 . "l -A VV, 3,-,. - mem .VL-V HV" "NL -Nj" 'f 'NV 'Vw .Vu 5"-" 1- A 'QW - ' -:RV n'21.V.-1 '- Af N lei" ,HN n"' ' 121'V,"'VVVxyf -1' '51--VYV. 'ir' . f-.-'NXN-1 1Vk'V-Vfrwfiff' -3. gf ' Irv. '-"-r:j!'3','li' MWA'-gig.,--If .:,1"-0rjz""'- 'VHQVWDT gpg Wu . V 4 s - X may 5-'V .lvrv 61.1 'V ,415 vw, QPR' lJ..Q!fg,:Y.l'T.gy1V,'j!K'ff':.??1'V'p, xl Wg " w:,,'P ,f'7qf,I Vf5VQ'lf'.Vybil4 AQ1i'.Vf Qi., ,I ,,,-V I' II. I MII, ,NoI'-I,I'IV.L,,VI.A34, i.Ix.IX,I.I,yIIm4nII5y..., I., n.II.II I. I. 55 V , I VQI ,In I .Ig .w4Iy,IV35II-I ,,1,Ig9VIII.Ifr5 ,I?W,MpII,Ve,g-1fwIIf,. g,-.N.qg,Q5C5.,7I75,-1,,,I-Q45,.n,I5.,II55V. - 9:3,1.I7..I3,-I.ue -VV'-L Q- V..'1rV5s-'-- -Vw." V32 VV.x V-1--an ' 4594 V: JS' -' V.JT!.'-V-QQV-V'4lV4,l"N 'WV V' V -5-12 aM-M15. JQVVM5-4 '- .-qi' is-V v V M - -3 PU"-if 7.-""'Z"5"'3." K. '-.L"VVv11,'.fl Q'-'W f.V'V1f'1fV-J1V','Z ' V' .V LN v 'gg-Q56 ' ,'fl-QMU JStK5'f"V"r.VV5QR,orlHt 'Y"iI':-"!i-"ff" 'Rfk'-Q?ffV7j' 'vii"ic1f31w't5'f"'qj'T' 59+ TER F31 .4 -Viz? :II 9, -,gqg V",-"V:,V. 'F V--e V.x V1 SH11'rg V' V'.x!g'.mi,,-V .v f, 5 3' ,Vw --7"N ' 'e'.'- VElVf','."l1,1'i15f'i1 warp'-..,+ ':.,V-V4-.g.,VRm3XfAv VfV nfT.V.VQ1.L3,-'-..4li'x-,-.-X . 558 Nw v".- "ff, 4'-'V ,, V1 ' '.-1,VV .- h.gV.':pf-f f,,V4. -ll 5' .1 LV ,X 1 Zffifgzw. ,n . 5- IVIV' QL I' ' IIANIQIV Iy in-,1.l5I1if,Vwl,'iV:.."lh :II .3 -, mVu,f'vM! V,y,xVV'1745.P"f4'f.1Y.'Ij9 V.-Dhf,'Exf"Q' I' 41 ,fI1:,,!Vu'fn: 'h -1 -V I '7r. bf.-x 'J V' . ' V-gf-, ' Jq, '1--, -V Ap. -.1-' . - 'V-4-. .-. N:-v -,VV ,, :g I., Hy.:-,V MIA- ' Vi- -.vi 1,,W.'.VV .vp 'V9V51V.1fVt,V A VQIJV REQ, Q, ' .V ' 'V LM. vw'- ""1VVf-V-5.4 : 'w.I:t.i.J'Vf-f.- 4 .Y ""', -'-- : 'Y' 'V ' 'fgfhff-. " Q1 -"q i yr. -X .QIxl'!N',- ... 1. + ,'TVfV':7gI'f1',.-w .iffy gl ,' , 1Y,f.'-,JflifwfK?'Lh"V41-"!.:,Q'xi..,.: v1III,I,V -Ju'f"4 X , ,. Qflfv f. W . ,-..,fy 1V4- .nt -, . -1,3 43.151,-I . 'f ,Q ,Vi--.--gf.'-,,f.2:-.:w'g RVL,-,V--ha 1,3 9 4 MQV' 4,J....,q QVVVV5 - 16 .gfgV,-V'-Q5 ,V U! -' 41' y.f'M':lW,rV'5f'I 'Q ",.-NV'V,, V :wif-,S VL- ',"'f,7g'lv "?,1.5"5 ,Mag 4- -, - V. . M .71 -1 by Is, I,- , 'V V-..-,IIE,I.,I, 25- 4533 .I -Ig 'V .Im -I YL ' .I , 4, f Vn ,I-,V-,wg V -'II 1.5-,I-yg4,.V.gXxg,.1ff.1'ff,If -V Mg- -Q gm ,ig-V 4hx,.Iy,5f1g,.t!' QI 5 -tfa II . . LV . ..1V L,J.'.w'1 1 .VQ Jlffjn- .Vi-.:.i,w'.-'FV'9'I,q ...fx J, HIT. 'a' A- -' ,q , V- ' '- ' .1,5.k-1-,-'.Y'xf1.V""1-HQ ,,r L,,.,5, -iv V 1 .J 5 - - -is , ,, gg: 5 ,I ,,f'n'g-ag, 5,14-I A I. . ,V-14, .- WV,- , Vg -V , ,J '1 V, 1' .' M. ,rx V'.,.4g.:.-Vx, ,V My Vg-V yi- -,L,-, - V VJV4- V .Qian V NV '51 V L ,,,,-, A ,AJ VII? .-.,V alba,-xV1:'-'.,g..,n',,, ,r- V -gm , fra,-H u. p. 1.,u'l' Vg ,gV,,-1-VHVI '4fu'g'x'1,-Jgfxrx f-5-A V1 4- -.pg w ,V ,iq-, ' , 'V' , ',' f" f51V!QVfo3f',sfz. y'49., '0, W , , .yay V , g I' ,I ' -gif?-S'ViV3k-iflx 'MI-f,g.r, Noi: CN A' VW V. ,- N 1 V' .s.' "Y-Vx--14 -'f WAV.-'-r:, 3 ' Tv wa FF-3."v-V" 'V sg.-V IJWIV V+?-M 'vw '-'ff .V VW-'V f -" - 331V '-V30 -' f "VJ Wg 535 xi. .QV-.Iagj pf,15rI.I1,.,,I.fj-gf?gJ.Ii-gi-jg.-.221.:II,Lf,fg5TVgggep:?fVg5QII:.'IHR ' fffS.,5t,: II 2gII,5Ig Im "- -K W WEQ141? .v- , V .In '1 -"1 . ,. -'.Q'n'j-' '-11.-.a,n. .' xv-,IU if-SJPL' VXI' 'IHA .,- QV, V Q. ' v' A agrr ' 'Q-f f'V'?3Qf',.5dg,.fL1f5.' if '. ' - 'V' V ff' -'. 'Jr f 'fi' -"iL. '-.'V "'6p"L5"" ". 'N '-." '.- U""4w.r1'1,fl if -'1'JIv"""1.f"f' J' 5V"',',V- "X:-fV"j' 'L' ff, l"'-"'5r""ysV :EVIL Q-llglikw -iw , :PQ ' I' .V ., Kv1"',-Nqr 'GNN-.F ' -122 if S, VV N' NT.. , QW? V.uE"' 1 ,NLSJ V' I iv-Q' Wdrirtj, . , A - X5 Vf' ,4 9.1 '1 Q 'V .-I " 9.I5.Vf'-YFVI--'41-"".5'ffA-33,21 TMJ:-'Z 2 fJ'VV-Q2 1 V JV? " r "iQ.ffl'f' 4fVS'QIfVqI1r-?!""Qf 5, ' FQ: f " 41" yf'."'V'.4"'Q T'-' 42514.-:f - .x mx., 1v'Q":..: ' V' V "f- Vfi- V." ..-'i.G"f.-- '7 '."':"' fl57"."Qf"" .A TU: S viral' Vr' 501 TNWAI' "F " JV 'lr ' 319' " 1' mf? if S Q 45:1 1-3995 'fig TH5-" 'i""" ' mb' ' ' 7-"Af "1'.s .' A , ma 'V ' - fn- -.". V .- N- "' -1- f5'wVf:'Vp Q' V: Vv. MH 1- .U -V. 'e.-'mi' 6 3 'M ' iff' sw-R" .fu "-NH Vqq- 'V'V V Al" 7 1 V41 '--5-XEWO' -4 UHQQV'-'5 ""3q'v':".'f1: ,'f . .V tL .,.V":v'V ", '',3e'.i',-.-'IV'W'2,1VQ1Q.' 5,-5" if 4"-p-.x'yV-56.11" ff Vg' 4 . .I 4-I 'V we-'H .Y-wc, 'C ,t'V2?if73"qQ,1Q.1 .. : ' r gr 1,1 ' ' ' ' - 'l'n1"'Hy'-1? -f V ,I , A' VI? J-'V.f'?.,,'. V -l'-5 Fwy- A v-ft fn" ff-'-V3g."'f'5 WM' 7?1"'IrV ' 'H 'ff' A5212 L' 'kg' A Nb: VAN!! ef P' - '-' 3 S- - 'Air 1V ' 7' ' J1Q'i'H'4'A -- 1.5 "w V VV' -'lf-1 -, . -' --V.e-'N-VP' '- -'.' 'h 1- V'V':a.i1- ---.','.-,grY1w"7'4.-'- 'Yu m M 'w Q: ' " V :V "-V"-.K-fvr-i'1'q "VV .V VV V . Q -cw . WV +V: M .-- J' 5' ':"i .V- .V an 1.V-.'.V., X .':VVf"q.n-rf . .C V. Vu-'W' "'!1V-V,V---I--r V.-L FL A, r. 5 f LQ.,--'z ,. JV- 0,35 ., uwflwof QA--VV.V1,.f, g -. 1 R' -xq u, 'r: 5. ,J , S-.V 3' .V g f wV, 'N VV V V"V A T V- -.7'V'-,--Q VJ.. - V'--4V'-' Vx,-f'+'.fv'. .-X- lb 5557- ' V V ' - 114'-" ' Vi-"4Y'n. ' V" ' bi "Nr H ' 'L-' V "VL . .V A 'V VV 73' VI'-'I " r- -L Jw- "V V" '.'A HSL.. 's-ly'-. '-' 'Yvvexl'-f V "Ng, ."f' v-- V "w HV Vp- 946- J ...V ,V ' V, -3-V.. vt wyl ,wif 1 : ', UQ., .x .V kg 3 , ' if :-"T . I-N . .15 V- VJ'-',"."C4--,"'v"'YfIlV'Q-K'1'N'?':' ' '454f,+,V if hpagiqagf "aw .-4 , 1 s1.V:'- W V V VVQVVVJVVQ ' -5 4 'lv AF Vw. YA ig. .' ff. " 'V' " ' 'f'f'f.V.!V:- -y-'a.'i"X,"y1-5' uf'-f' fag" diff--ffl' 7 f ' HV V. lV"f ,' -.,if?'f5'LW1V. F1 QV - T251 7 ' f "xhI'1f5' f," 'v'f " ' V L' ' '.V'f"' fa, Kr !'7V'f. "'V"1f?V, .'..',"V-'W-P "'l'."':'f"'M1i,3 :M 'LBA "' - 1.1 V ' '- '-1' N. ' ..-'9V'1I'Z- xi 'im . ' V A- in , ' 5 ' J-'V Vf- im. 'vw " wiv. . ' V- ' .I'f 4 ,Lp V. ,-, ,mn-:VT V' 1.3.1 tw!-HV! Ik '."1:Q'g.,. ,V-by 1.5 5.4 . ,iq 1 ,L J.l't!'.', , x71 I- Ai 'U' ,V, ,.I '7'fK' nl - fly - V N - v ., H .,In 'fn .' HI'-' ".I.V,1 QV, Q-T , g5.-f"yI-'gIg',..1- rl V- , I ' I - NL , .02 Vg.'.,':, ,I - ' l,Ii ,Jil ,x-ffm XS- I Q , 1 Qu? ,f1I '.I' VI 15, I,I "n1IfV-1 ,IVV-. NIJ . I, 'vim -V 'ni , ' fV..VVff'Vv. -'IN-1,iV'fA',:f:"V ,"'554gf'a.?5:'wS'M"SfI+'5 ' -'f'1,I24 25 ' - I 2 Vj'L5YQS3f'1f'V- N7 --- n 3,4 VV. ."" .V. - Vy. H' iff' V "Ffa, -' 32 . .,II. I . II III.. I, .IX I ,III -I II :.III.I....,..I I-I II I-,, I,4IV , I , u ,115 I- .. II ,I II . , I,- Vi, . II IJQI ,IS-, Ig ' V - III p -.I II,,r I I , qIIII, .151 V 4-Vf'-Vxfi 7. 43 fs' -V H.V--Ffhlvfifrfq'V-12Vf:ibiiig4-V H' wk f : n I ' V "'4V"5 e 'fV'V 1j?,p'0i t?wr, ' ,.'fffPEv4., I ' 13' . ww- f, V, --1-9-'.?w -w-Vg.,-aim' V. ,, . V . V .- ,. Q- . V , V V-- VV. 4. 1. - :VV -' 1,q,".f'.4-fa- 'f V V - . V -V VV: ,. . ,--5 M -' V, Vg 1V - V' 24.--..'1-!"v "'V'-ffl,-1.-4 . 5 VI' .- ' r- :WH , V , '- V VV 5 yn. ' - ,ovnflwl ,,vqQ i., 1 VV- ,w f' 1 '-"'- 4' I ,V"-' V-V - V..'IIC'r"VL4Q""K'-V 13' fmt' -""n1ffQ'7'. 5435 'KV ,QV P-'.k'l'V'Fl -V . EY' AJ' V -' ' - V ,. ,V .-VE? 'Y 'V HV, Eggs- 'ag "Rn-2' Vu- :'A"' V .-'.-.I' II .4 , -I, .., 'I I 'L -If -.7 'fly .Hg I V I.,.I, - ., ,V vfl I I..-I '. -- J -I , V Q5. ., .V V I' 4.,., l,- -V., I9 , 7. , ' V -V V Wifi V . .IIIIIVI I Ia' I.,,.,III,.I-.I. , ,III.V,5vIIIFL?g IIIVII-I. ILAIGIILIIIIII III?-I:VI.egtqiJImufIViSP,saIyI.L1.Ltf'2gi,, INEIIII ,.I, , II . , IM ,gf If IV: ..f.PIz. I IIIFV I I, , KII -VIIII III III,I V' V V . V + V V V V V .' .V Nc-JV : . V- '1 V1"'-.',' HIV A1 J, .',::,' J s .-,.- 'S.VgV-gfgqq 'j"V"g,,LueL, -,- . 7'-L ' f-..j' V hi ' - 2 'eip ' V .gf .,,,tg.QIY..- C.- "k . 'V -4 'K' -"'.'j. ' ' -".V ' 'un 'V A 'LH ' fri- -r'.4'.'-"QF ."g."'Qx'-"ff-rvf'f, .,g'f'.g"f.V.t'-""'xYq.1" . , ' , - ., Qiff uf' ' fm? V-.fjff V AA 5 .paw .2 XZEIJQ' '- 1V. 5 . -V ' -J , ',,-, VH, 1. '- Vw ',"e -,'f!"r p,.V,3j..vfg Q49 4,14 17wV, ev, V. I, Fw . A 14-1,31 J , V -. gg , ...Nu V .un - .15 ,I . . -V - ' '. . V, V- .lv 21fVf,'+v:'.VL-r:7.V.v yn- gn. - VVN .." Q r Vw:-..V." -A iq -- -42. . f'1 1 VV 5. 1- '- rv - . 2. - EV' ' uni V- -.f, 'U my-w 'ri.Wf-"lVV1..'F.Q,-J ,yi gr' 42 A--Bn! 'r wk " V3 L -Vv..,' p. . 'GQFZ' .- Jug Vw. ff -Q-4.3-"1 -3 -. VV. , - I , - ,Jw 'F 4I ,If V, , - .4 If-VV .. IJ, ',' --. 162 1'-VV3. -"fQ.-Ha-y F. -fpye ', fI 1,.,LfQ. V ' 9-... P: +I I+.IIII...v jun, - yQ,g' Us PY, ,.".,,p '- -fa '.,:.NS'I H 'Q ., . - --V -.rv .1 ff I Vc Inn- :My V' w- f- r..1.. .1 5,-1,"ALI?"1!-'."' 4,41 . 91,5 V-:U V' V- -v,..V-KV.-9 ' -2-,mfs 'V 41'-'rVggg3,.-.VV 'fag Rfwtfv-5. A1 V.. V :V .V u f -. . w if 'vu-V' N -r':+f'+' ..32.H"'V5'J"1'f" WV 'EV VM--V V- E-V '-it "Wa-5-H ' W 'V YQ- . .. VV fw.--VV. mr Y'- V V' " TA!" V' -5 'HV ' 'V" V"--"3 V1 V I 'JV -' '-Ti" -"'-'V-KQQV 1j:-,VJH1Vv.- 1' -4- - 'IV 'jry-M' "VP '3n'w,' '-,E-45 rgfgb. -i- .F V-Vp fri ,af f-V-.,ai""- VSV VFW F'V,'m'-Q 'H' ' Y- '- I . -1 ', .MN 'ag' w. K' V' "',V,1y 'I"." 1 'YJ .7--,V .fu V V '41-fQ'1-l1"W'c"1.I:' '-, F44 4,-'9 rf! ,f-Jin, -MVR' V 9: Qg L1"f,, -e 'V L' -,, 1" f2kgI.'aMgI V V, V .. . ,, VV .U , , , L, . ., A . .Vg Q. V. ,I .V .1 ,. . ,4 gQV,g,V.gg,r ..,,. ,IW ,II 4, ,MII QIMIIIW... V V,.V,I?II,,,I .C 'V , V - 'V ': -M' . V. -' rm", V, .gn "f'VV'V'iV?5'!7lfN,J'f -' '7'V'. -'IN '-'If' V Y. '.- -'H-A'-14 -' 4- :fy ' - sri ffwf. Alf J-,-m,-,-.l.T' -V V 'V' 'fs 1. . V , V, wfg- f-,Jn S ,- up-5" '-vivru ,f 11-4-Vi 'ff . 'V 'V -' 7'V-52.-,M 'Sr a'.V f'6:.f-'3'g,,g fw:yfV:.1- vs.-2 ,.,'- ., -V :Irv ' . - W' -V -2wff V.:2.-faVV'VfV V.2"'f "f-f'Rf' 'V5'?w'f"--'VH 25527'5'i"3maffVV?W'54''F Pffiw ?'f-V'-Wi-4' . -V V V 2 . ' 1: -V . A 'L' NH ' 2 V 'V .-.V"'lA'H'i""V.2'. fff.-.- :r'A"'4:"' ' 1' Six' ivbxli - 'V -eYw.w'..'-. 'Q "'IM'f'.'4.1 'f- 4-v'.V'f'Vw-1 'fi "ffm 5 V-VH - 'iw A ' " V' V'. . ' -, I . 4.'f- '31 ' 'I 0 V V. ' f"- 'ZWISV 'u'9"' I' l2'w-x -f' 'T' ,ll t-.f-Q' 1 V-V . ' 'V-Nr'-'tU3':V1f.v.7-.y""' 'R 'I -"""1'- V-u'V'V"Ajf Zu"-J .. .I -, ,V IV, , I. ,I . V. . Vg., ,, ,. .aIyV,.,-.V, . ,, 'QQ41-u ,A wx,..,,,,VV1,e,p. .VaV. 1, f- V, ,xi V ,-,Iv.,q, ,n,f,y:..V ,il-uV 357. .fV . ,,,.. v 4.4 5- ,1 -V , .- VV -2- 4V VV Vu ,Mp VV- -W," ,.5V,.V,a,. ,Vg-'IV QI, VV "J V4 ,5:.:,.f,- ?V' '4V'f'2ZZ'.p'!1 .,.tV. 1.-Vg.--' V. ,VV VV -- ' ' - '- ff' ' -I - V., V V , no 'F' - V.-'-'51-lv V - ,f'- 'V I4-". I' ."'- V."'1' Ffh! 'Eli -w..l.3-1'1tkV'-.QFW Q-.-.?-51"-.IVV U .lfV4F,' . - 'J .r.'.LL f ' , V Vw- "1 I V-1. -'-, V f x. V. " , 'V ", -" P..-n.f."V,4- V,V'V,u Vw-VV eg- -'lp f Ir'1Q'Q,,4f'V':I- J ,' : VJ, ln '.' ,LV V y ?1f'4'11J"XSIv-g-.gf 4: V' '-, ,.',.' 'V-v'.-1 3'-1-VQYV,:m v-. 'VIN VV' 1 r '.--,, . WI . I-',- ' f. .VI-'xi . Ijr' '-1.ws,X-',,,.f.,V :K.Q.'2Igu-.f'l,'V ,':Ni'Q,.f, ,U 'Nt V -.PK any-'V',f:'-3-.,ff YI., ."f-bu Q ,.f.,"., 9- .L-'-:AI iff-' :gp tgffiiwizn -"- .:'lf1-"-UV.-" -': - - ' V' ' Q."1, '-, ."uT"h'l1 V. . I 1, ' '- .-l ' "ai" ' -"lf'-Vi'i'f" R., rf W2 - -35" V: - V9zn'.1:' f'S"I!.'1I,-- F'--DV.-"V 'Ta ' 'wwf '3r'Vix5i V "1Tiw-"V,'-W V'T4'QVh'. 33-1 "WED" 'Jill 5 if V. V 1-j-,Wm 4- , I - . ,Vw---YQ V, 1- ,IV 4 '1 44, .-,T :I IIIIVPI? ,xi tumg. -I IV I V., 1 ..:,:Whe1f,z,33IN,,IV .H g1'L:.li,y,vhIIV-NI IIIVI. .v,,a,., ,,.I,,:S,i,V IV., QIII III. . 'V -' -1,V'V' V- V V, "- e " ' 'e' V ' '.f'VV' . ' F. F ".'. V' " - - "' V. ' J ,"'I1V. -V -'wa ' 5-:' -V' V-: - "E.fvll'J w- -"af" 'Pwr V, V , -V 1 ,V.. FV, , .I LII I V ,. V VV - VV PI,-.g,--1, ,Vv-. "-:.."',,g H+, ..--1.,p.v,E,- q' eg ,e,ngi-hx.-5-,,1I '3.f,VV 19V...x?V:1?V !'.1f,7l5"-,'QL! , ,Ip?.,q,w,+m, ,I '-.XIV-,741-fl V-V, V, VQV f A 5- c , '. , - V. ..--' :V ,..f,"'- .,,,':tbm, my 5-,VV g ', '4 -1 3 1 1,3-VVAQ '.V.:.f'---f xV.r,1A ,- Mm .V -'V-V I".-Ifgv'l?:'.I'fwN.vV1'-fV"11"',f' .- -. V1 ' 5 'Vw. ,Q gf , ' I -3.-'VM'-'.V. I - .gif 'PI V'7i,.',gQI,'7:1fVf'5:.V-ff?:x:f'J 'V5f'X22f22,Z?'i,f.-ff.'..,fV:g'-1:'2'1"Mv.g,igflw Z",-4131,V-'ifi-"'1'.3fQgVVu,,.V5,, Qc fVV,f:X2": - N'-'II e ' I 3 I V I,.! I' III I I HIIIVIII-iV.I5-I ", IIIVQ3f,fI-T IIS Y .QQ-'51'I5f5fg'.2V1V,Q'E11IIQ.ff ,CISIYIIFIVL2.?:"iAIVI - x . 4 3 ' , . V V. VV I, V V IH -'- Ir--5' 7- Ver ffm. "1"-V-31: 3 Y'I.'Q ' -iw '.f5',-,Q-' -sf ."f,'s3V N-'IL ,.'Z"'V'fIi.'l,5nf'LV -,'3'If'V5'IV:Ln-,' -45'-T - 'I'gfV,1'.f If "-E-,'f- ,rj ,'..,IIf: 'X ' 1 7 I A4 ' "-" V' ' N ' V -L' 'N' FZ 'V 'fi' I'gC5'EVlQU' -,':VV,5fKV45f4 iii'-1gg"5:'i.IiFflP.'V9.I.IQ'fJ'Z"24v:i47'i: 'AQ 5:-t"Vif7",3?wlfV" l'Ja 4:"W?Y4"'?wklV,f5i fi".-"3 -VT4'V'i,+4'A:4"-lf":i6' :- V VV " 4' .V . - wx- ----V1 V V: aw:-1:wVVsV'-fr'4:f-.V VV-mfg-QV: V'-rw.-ff-QQV' Vw VfVVV', V, IM, I V.I VQI ',I ' V X 5 I III ,I II .-V. -4, 'V JfIV.V I Ik.3IVkJn ,. III. EI.,-I.: iffy .VI ..:54II4IIV,I2I,L.frIqI,,V, 2VIqI..II.-IVI-II -,Vt:i..,jQ f'1.Q.,'.Ig'I.IV'I j,-IM.-.II .,II,::- W-.5 I.-,3IVIIy, III: gi.,- HI I I- I I, A. I, , 1 I ,I :V II II I1I1,.I f..qIII4IL,I,r,lI,I-I I,IIV.I fI III,1.I I, .4 'III LI I I I.I I -LLIJI II IIVq.I I Ik. I, I AIM I.IVI:II.II.,II I., . :I -. ' T- V 'V - '43- 'V '1V5f4L.V fV' V1I3wiVs-VV..V'k'Vw.sVV'RfYV'V'?-++'fVV '1'g?fif.:1.'fA'1?V"W3 ff, Zaffi.'TV4VWS-QV-V'--:V1w".,:'.V V-i'fff"f'fV :Fifi-"VV.' f f HV' ' ' ' ' - " '- 'V Tv?-1, V' IW" "?"f2 V, V' V'VT,' "iii -1f'Q""f:Lay" 'J '.V':f 75" f-"".., vffrf' " ,'.1V'5.'f"f .'-' ' " V f .2 1 .V ,-,"V , V , 'V wr? fp if .-'.VQ':f'?V': flfs. f11'f'2V'fYl-TWG?-14-'Ai':'.'+1S-Q." ,V TCL V5'V'1gffRf7 I 1 f V ,V "-2.-.XV-fiJfVf'g3-AV..', 1 A V, , .V V, Vx,,VI.Vvl VI.,,- .a,. ww- V 'Y -2 ,5V:II-.,,,fI,Ir'.1,f,V1, 4?I,?x-I VFW-,y ..N,9' Ax: ,.V!.,VVV,flr I I-,,:.u.-j13I.IJII7Il.,.- .V V, :V -' ." ' - '.' .,"' ' 1'.' 3 .' " .' ' ', 'v 1 'V -."' ':'V.'-1 ,ga 'V-- -"fl ,aff-"1--4 v -VEII ' ,IV ., , ,I Vs 19 -" L- -V, Is Q fs' e .I V . It I 4, VI III I II. I - . I I I JII IN.IIg:,1 I If-,,hf,I'14,f,:-2-,I IGfU.fII,EfyIIjg ,gIVfz.FI-yA4II!III'V35f.I:L II.4II AIIIIIII ,II' III, ,III IIIIII42 Iix-F,-IIjlf,'3 f-IAQ IV I,IIvI?II.fI.IV YI. ' . ', IV " I 1 ' V "-'7..UI Q ?'-:V :fw,'. iii' '12-3' ff? V:5'V,-af:.?'f' jf'-V' 'ff I -vf"f1,V'.".'f 7'V.F': 'Tiff 4I'.-,'f'j?gQ':V'- L-'J . 'f-I- . 3' 4 ,pg-f V,'IfI' - 3V,.7I,"I ,"II' 'f Q-1l"",.1..'I ,-jf Z5-"V If ..I -,-,ff 'I+,' 'f,.'-:3L,V, 13. ..13'i -V V-i. U, ' . ' , ug' 51VftV,V'QV' I'.':V-fag, '." V'.-'.fff"'LiV,.151VQE'Vf.JTl75w' -gr, J-5,1,5l:1V '.'Vf.j,f,'f- FV h V "V, Yagi' . V,,, fg... -,ff .PJTQF ' ' V ,v 1- ' 'Eff 'J' A ' 1',1iJ 1' " AWE :v.'!7i'f'f'vf 'Y ' L -fzf' 'V' .2511-"' .ff-f. .' '11 M-'W fin.-."5' Vw " -VV, 5 ' ,4' .1 ' I . I V .lx I IV , Y, 3, .MII VIII N, ,n.,..Vgi n N-V.,,f,-FII-',V,r'6n,l'.III,,,.:II1 ,.,IIV.,'-,fn -I4. ,U-wyjih s,V.:- kg ---- -A 1 . . ' -- ', V V. .' VJ If I I ,V-VVeI:,- -fm,','. f .VV,,., - . ,I-, .Ibn V- - IV I. V ' ' ' V 4' I' . l' " V f ?. ff' izqyhy H-f'f'. 'H VT, H' JUVIVJ -: '51, ' 5j?'1'!2' If-V 'V -'NH ' JJ" " , V. V V- . . V V .'V- -V ,VVV Vg. -1VV.V.u. 1.-.. V, ml--'V - N.. , .V,,V- WA. V, - F 2 PV- V V V' V V' - ' VV " -' ' f X 1 V V 'rv-P"-'V Ji W' V:""ie7f+V',"' ':i:fV1'4'a"A.-fi. Vi rf1"'V .- 2' ' V V' - 'Ff?"f '.!".'ffT fff "ze N ,, ..VQ'lA' V ',,-: I J :.-VV.V."I,V .5-:'., I V.'H:'5'i-mII:IVV- -V .Ilia V1',,.1: 'V-'fj5.I,IV1,, ,ug 11,51-Q nf,-, , - .. V V VV .W . "V" 1' uf- "V V' " aV.V1 'V .v 3 i -NP V-4. . J" f.. -211' I. I ,I -QI IIVu.II I IL-,..V,1III.41.I ,IIAUI:I.. , UVVIV' 4 .4-fII..I1:NIVIII gl, 5, ,I :Is IcI,II VI,II,1 , ' V r V , V ,LI II I I 'SN f6"'i:'IVV'4','.I Iizhflf N- ,.'-TEQXQ 94:1 A I, X15 E -'L' .- Q':'L?,:'i' .f J .','-QQ' A f 4f HI, ' V V , I V f V-W V- V: - ,-V., iv., V, V-V: Vw 1V -S .HV.",V'V -V V.-F if .- - , V A V. ,V 1, 'V V .' , ,V -,V rr.,-' -' 1, ,Ing I-.155--5 ' ' Q ,V f', 1.I'VV.1'5gI,,q V ,7-, 1 .QII-.V-In I VV 4 .'fV.4: V .1 V .1-,V ' - V I -V1II'V 'IIV.:I,. - V,fI , IVVI -I ,II'VI,q-,.' ,IV-.-:.II..gI5I1'1.yII'.' V .1-1",I gm 'Z V: V. XY , NIJ I ' H" " 4 .74 ,' 'VIiV IIVYII, In, , 'V"-4.5,-I'-zfz -' HI., - 'g'f, 'jj'-I " 'IRI' 'U ix. ,I 'V' V- Vf ' rV A 1 K ', V.-V1 Q ..fV-1,.' .."Q' ' .'fV.fV'V -'V -.f ' ,'-1'-,V ' TH I. . ,V , I IIIII .I II II I' nl, -, VI' II III j'I.fI,IhIfI'i1,:5 -F I I IIIIIIIIwIIIV-II .Qu IV IIg,:IVII ' I I , - II WI.: II..V,IIIIIIIII.Ix:IQ,'?f , .- . I, ,,V ' ,,- Vj III I-'Vggf' I In V.I: VV .. vI,VV-I..,.I I,I II-1 - , V II ,IIII I ,V V I -II, , . 1 I IVIJIIJI V I' , l',5,.-EV I'III,I .I II.I4 '1 fIgTIIV-+f'mI1'f '.I.I'x 'III I N 'IIIIIIII I ' ,'. ' V 'V " VV."f" ','-'J '.- - 'a J .V -VV, ' I + . '.' 'A . K' " tgp" 7 ,' J 5 V. 'I"'eIf" '-'4 -E 4' VV . - 'f' - " -'fx '1- . V -., V:, r. . - ,V-1:51-f ' ,',- ,- 1" .' . ,, jg 1' .f.,V ' 'V ..'. , "',f,.'V "'-' '-' ',"',."."'S, ff' , 7',".':V,VA 5212-1 N .lil J- A' . 'f':.i ,, I 1'- " -' 'V V' , . ' jf,-' gi", f,':, I ' ', 4,. .- ,"rI nf...-' . ' " .yr F, ' ' V 'W 'P V A f".' X!rlV'Z Vw-'."-' '.f-V,-"'4.'f- f"l'." ..'k'f'.E . . .-, V ,V V,V ' .lv-1, gf -J--19 VV'. VI V I' .him-' 'A yIw.',, LII-V. ..- I .3 xI, , 'n ' ' " ' VV.R-V":, , ' -..V 1- " -"', ,W " Q1 ' ' ' , 1 4 4'-' V ,,, 15, V 'V x N' -AZ'-.-I.'a-I ' 'I V 'V I, V. H V. V1 ',,,IIV-1-5 V " ' , f ,V , I, -VM- V1 ' V .'V .hw 'V A '- V-'VVw."-"'. V' "-' 5, 1 - V, 1',,.V ,VVI V V. V, V I I.,!I, ,v. ,V .IV "V ' -I' V ' 1 I I I.-I I , If I-I., I' I I 6 1 ,' IVY ' I IV I . - , , ' V T' V 1. .' 'ix 7 Vl4,,,V IV 'VI . V ' -'y L". ,',VV.-""':- Q x-VY, V3 .,,',- ,,, , ,. ' ,, 'J , 'V, f.V "-lif,xx.' 3,' ' V V ' 'i..,V 1"---' V ' 'l 'VW I- n " ' V .r . ' ' "Ish, 'v V"f'. ' . a- , V' . V L V. 3 I V ' -"X " V ' A ' I .V 4 4 ,Q . Il' V' , lf . -AV'?z 1 1 .V I I .II..1.. WVI u - I . ' ' K C If .Y p A1. . :. .. 51.5. is ' 'lffl ' 9' 'L' If." U1-5' " ra '- 2' cfw ',.vw.Y"2'Q'f'ir -v1""f',A'r'1-7' '-21: ""f' . L' 'ffg "+A- W A I 1'-1 fur" :T '- A 'L:i'fwZf "!Q2f?'f x..5fv HR-:A f4.w'ifw?,'?,,Q3i"'isiE14'f 'i':-Zf:f1w..+-H-S Eilikff- ,.,.'..+G'.'-'74 -5. - "f ww.:-':? ws." W" -A hfkw A. Aff--Fifi':.f.:1T9"'Af'f4 ,r-11.-e1'S'f'f, 2 I rg- l'f,'f'A A ' AA 1g,fg:AAA-zgfggiirgf' Af -. 1 7A?g.? 'vgb qjffiw,f:A,A-Af.mf,9'ysi'tf,I2fi4?nL:g2'2,+jww'5,xf9f3Nlfp11:5-42"-22151133g'f?'.Pf5,j..z3z3fgg.3 JSM- WV ' ,. L4-f ": I. 2,5 'gif -, Q, --gg . . .A 1-1 - l'j'!.'1I'dfI: 'ffilgv .Tim in ,.af','Q.J'N,',yjQ'v,Q,.yJ.3, jf, jg 13 gA.,4L3"'T1' f .1 W -:J-1 M-----A'-fb'-Fffggrgkg vd 14 ffaaiiff.-...ANPAQ A-fm mA...-.mc-'Aff-A1-'11-"1,'A mf-1 1,3--ffI.Q-wi' 70,5 ' A 23: 'I-Y' 1.41 -A ft", ' 4 ,-'flhfk' 'IQ A '-fu . j 1 - ,M -Y 1k',,.Xf3f,f.' '. FL rifg 5.-F13 133.1 f:'4n,4f5Hf..'Qfg',' :xl 05.1 wi '. 1 3 A -.-i, -5 n: A' -5 ,. 5- ,,. V J y .kg Vllyg, 54'g.'4 A:,,qrf?Rfl,.n 1, WA W1 fy .4945 13.2, 5.3. fm ,lucy ,g'u,?1,,f: ',4,,.e' I -,l:.2Af..3-+eT'jifk'i6 .- Am ' Af!! . ' 1112 Sv 0' 4 fs,-. yifffl 54"'YY-'E,i,,3A'.A',9,.x. .Lara , J- an-y1:1.:..:J1,f!L'!:15:4fil.'LI:I-ggi 314 A , , my f n ' iw Akgxtwi 4YF.E .Qty -yy,,.,gA::,J1f:-1-xl-SE.y'jf-. ,L xy. 'ml 112. :L . - if, jr X ,1u,d,,"7?' , I-fi' Q '. 53.93 'J 3,451 Mix. f2xh'm.' fufid fl ,hdbx-J lff.-fy' f.T,I'VA:.L Lf! 'Q ' .jvi 'x TK L i -C' V, 1254355-.f. 1-ugrj if-'u!:hA5L1,-4 .v'yV:'1f'ffq,'t-4,.,13h21f 554:-,sau MJ: V P-Qfgzp fl ,V , 5.55.11-,-giigiileff-if r.4f??,,5L ,vs -543,5 -Zh,.7?,f-'J Ngqggffiwig-'?',fff1-155-12.,Q,'g,:,'?,,f.1-1,:xEiJg,15+,q35:5p,i5Af??'xiif:f.x:L5innn!43,64 .9731 . -64. ,li ran-9.5, - Aa, .' fu5,gr"1rr. Aw' HH,-,gf-mg, .,,g.- Q.,-f,n41?1. .1-AMA. +A.-.-A,--Q, .1Y.:,gzd,vdB-lpwvg gtkgf . 54,1 54 .iw ' 3-' 5 '4' Vg:-,f :V+ .'3 '- . , ..-.V -1 x .. - My.. mf. 1 3'1"-'-' 'I .Pg 'gf-A 5 7, iw' -- I -, 'iinll A G- fe 1-'9W'A?'-iw Am mr- aff: 4'-A A f A 'rf' ' -f -1- ' A . -'Af'-, A' . .4 A -.. A A ' ,. ' " -, - . m '- -Qc. , W' .Cf "Jimi ":,. ' -"HP "f .-I fLr1a:12ff ,v.w"a?, if , 1 A 3Q::.7T"7'p3-Q':,.Lr5ag,-.1E, Q' 'A ' 'QQ-"w " 1, 181, W? . .?gw.b'?'.:3v'W:sf2Hi W A"'-QQ-Qi1T"f1f4a2fitf',6?'l.94 ' KJ?-a3ff fy. ff'-T: if "-T U16 A . .A , ,, -.. -n .' , . . Ap Q ,ig .. L -xvswgk-us. Q-qgfgzpiky '91 .. .' d:0Iw,?4I'e'7i4 Jaw.-4. , fgkj, Wil' . I '21-'1-Zwfv 'f5"'g 'lg' " H"fJX'?'r FM.-v,f4 "' 'ffffiffw 'Q fx 1:-xl' -93' 1 1"hf".:-"Hia o7fL3"'-"' ' -' -'X as ' v - - XL 1.2-' A5 3.5!-ruff 1.-K .-Y if" v' A 5'-ffl' '-f-"--f'f-f+ 1'f- 'Wg-'I' 'fwfr if 2" '1 'T-vb r' .11-VC' A Lrg' -'Z ,Pew - y .1 . mg - W 4 154.63 ntm,."- -9214.5 -,ry x,B1Vp,j.,aig' vp-3 .AQ-f,:.M.psf?'Q-'iffff-,lx v ,iyi-,zifb .., , , 45.1.1--T,'F'f Kffifgf- ' ' J Af ' -Y 'fi ff diff-l"'71T,"':f1'! ,..,-fi' i1:e'r.'5Q.i1"'iA.65"m1.QW1.7!3'2ff?wf Q,"f'ff-Mari'4 aux' In 5 We A.f'a's2 .efsL.ffE'i'1f' :4'.A1A".gw92fm'--ff v, " JI' 1' 5'-'A' 7- ' :A " LA' A, M933 A"" " ffV'a 1--LA fx . ' - V21 -'2..f,f . f""1 ', - . .U--A . -:5+arq1iiia - ,gm 'ff?fgf?tQi:3i3p'95?E.3lQFFifa: A wffisv -1fiifA'.aA '- ..1,4i.'r9?WA1Asf v ku niiysyidifg wg .afgtf-aff?-m'ik5Y,5.'5l'iIf..A,gFHgf, 'ZH KILQS-iv'Q1,'2r,-F? A' .4 1 " '4 , '-"',' 2' ', -'1' ' 1 ."'1".-w f' AY "Z "'-A. ' 'f .,-:"'-4? " 5? ,"" ',"' -rt72"' "H'H'4I el' s 4 ' 4 mf- ' vi'- 1 1 ', ' gjgb'4,9g?tn.11.a-'P 'kg A' IQRIQIIL' a nqmg f ' ' n 'EJ A . V . If fri, . f D . A X L. 11? .1"F?.I-.lgefl 'hJeg.EE?b.QZ,t ,iqv ??5L:.q,.f , jf . TIL, ygfawq V ffi,-,5A.,','EL-x.'iff -if yr: kiffig-f, L f- .6 fr' mff'--:epQ45,f.1 A ' " f- ' ..- '?1f1"" il' 'ALMA M4 .NA-I? Q. 'J' f"F5f-1 "w:.'ilffQf-' -'W' '- "1 "' 'If--ww-E: ' ' fi 'Y 'A' - "' 'WS'V.!"qg5 153, IXHQFWVA iv. -hl',Zg'Qv'5f"w." -42,1-f',.Jy,'fWxaCx'5ffi?ju5'w1"'-.ff-,'.A '911'3f3"-f's'Y' 'J57'?f,v,f -. ' . X - L 'A " nh Vwif' 'muff 'T iw.wffg'5"i'!':'ty?.'b-iii-w1Wv-1 U41-.A-L5'r'P7""lEEF5xgfg4f." ,"J':'k1.+i' fi'-ff'd'2-A' '- 5-H575-"'v.,v '-'glaf' "' J. A.. -. 'H .A Hai' W 1-1-Affw 'i A+1.wfm1:,:17f1. f1z'2m5+A i+:a-if pw :- .M - 1 AW. ' f 1 f qt A -48 E Eswwa-+"1?fWfs,x-11 M145 Ar.i'.m1-cm.. f? H v -2.-gh' ' 455' 5 A. '+L if ew, '?3e!1U:,!ff..E ' 'f- -p'-i"f'?2" .HJ Abd- -.f 1-4ff'MY.fql'QA.1'7' f v-A.. --1-.A'h.-, J,-"4 .- I ' ' - ' - ' Af . ns. fe.. 'J 'K "0-'4.fNfA." .151 YI? -I 'Evil ,iq-,4 'W-, '7te'!!,'WV .QQ--"'LQff vg,,ng',-V'f..f., 1,f,f-'Wrfj raw' lggx-A'1'.'-4, -'gpfv ' '9a 17i4i? - ff H. 4' fm "HP,f'51' Wrff '55-':L':f'T's:i"?'5Hw,x.f',2 if m .-,af Y' -?e'F,r1,'f bf"' '.5-'1'- 3,'5'aglA.v''1'?figj,"b'-u3'f'Tg'.'i- M-'y-ri, A1 1- Wfg' 1 . --3 A ' A34 k!pr'w'C-'- Q'-1453-'F "T'5f'91l' '1??'.l5":fA"l 'q.:.u1LA ' ,fm wr r-. if :A wffig--"f'f15'mA-f' 'war' 'tiff 133'F.A, Ag ug" ul 4 -.iw ' A , 3'g2i1fE.1.vA '.pH'2'T ' ,,'f7W -TW -' .Ay pg" 'iff'-'Wi 1f'ji5f'hA'E4fi'???v'15ff'55?ff3'S1'f3A,:.V536N.. " 'f X.-f1.-N bl YW ' A 'L . A wil QQVW' riff 1 JE f.: 1-fi?"-1fK1fL1f4' 'f' YZ 'di f'.'v'4':t ?PJf'3efq,2lSf+- ' -4 W-+'ff'f WSGTIL-57f'f"'?,'f1 ,'..' F21 J'J"Fi 5' 'f' " ' ??v?gdi?3f:'?'!"l"AkfL":?'-iw-1"Flfa'Qg': M" 'fQi::"f'wW5?"'fl"" 'if 3 u Aff? '1f'i3f0 "'t'A"Q 'P'Mgi" '- 1" '44""" -'Z " . . A ,-b ij? u..-.,:""s.t'x-q'NSA5 u.,f,.',.gs.NF 'T-,.'Qn f A1.u,p.4'5y Q Y Q '? AJ ..,1+ fy. '-.3 .--3, gr 5,-.w ' 'I' 1 o " 'Q r , ' " ' - ". ' 3 A04 - "3" , , ' ,T"Q-'fyfrf-,.?i"trby lf: a 'E ffflq, . gf in v'.E"!,.'..Mf'f '51-1 D lf. iq ,aw "" A A -72'N-- ""ii'cL"'5"""'3'gfj"ix'.'1'!'Kh'7"'7' ling? '43 11951-4-4A--1 A 'Mfr -- .HT'-wtf 1 6' f-MV P'3'+v!'f4",'A135u'+a fj '15 fx I" 4 A W Y- ' .vfx-gsvq? 4.'!:'XEH"'f'f-" '?-51 -3:73 ":"h:J'.".A. 1 -A' vi'-Q gi' lv 'lg -f v 'lv ""!'Q'3..-515513 v'f'ff-a-'-fT'yet"- "" Va'-u,,'.--AA .' . ,digg S Mgr J, "W,,fi',cf e,,,A5M'j' gf? ji' Aff ,Eg-1 ..yig1'f-wwf-Af.. .QQ A-,-..,'l,M ,fgrf ,,,'.,:G'f AI- 'ACa, 5, g.:gf5.. . 2 '-A. ,jaL5j7J,g"K-5-A .-eggx-1?n'5!3g.:i1. HSC- y5,Q2i .-V'g 'vr,Q,,:15, -Q' Lf gJs?f,,,g.r ,Q-EMzgQ',-igqfr-f,p,-'f1f'1:..'j..l45N-T 5,1 1-.' A V: 5,-A fi' - A' H An...-'M -' : Ef.'-30 +A wfff A' MA.: :fn M-ac95AfAuA1f ---rr-A A' 'A-iw' 'ffm A A HA I 1-1. ' L '. v', "- '1 i f -'f H- n',' .' '-1' ' 'A 1 .- A M 'Wiz' 1:2 .V fWiz4. f wf.A+:Aww.f Afw, W ----W 1'-g AA wv- n Yf- S A- - - Jo! uv . v ,. A, 4+ A ' .'. -. 'i ,:A, A ' 1 ,, ri' y lwfffjzyg' "ff at -,sh-N, --.mv-N Y. v." ., , Ci V97 yysqxgf sig, SR.:-',-'Q ,ff 'Jfrf if:-:'fe3JqJ:P Ky? J fbggfgcn...-. .LPA Mi. -' ,fi 1. .JW PA ff W V V-0n57' 'IN I 'l"-W?-'90-J' 755' ,if-S14 f.7'uW..- -5 'X-2'v'?'2'!" '-5 x"'5"3"k'1"4-QAf'17b "Wt 1-' V' -1'-1-A I fir, A :A 'S-V-.-'Njfm qi'-. - 'KV--Qf?'lliPT1'fz'-. f.""5f5'.' is:-'?f'1?n A"-if' 1-"fm V fif-fl:-fu' 'ix ff'-Ej.v'Affrf"-i"rv?-'iff In 'A 'QI' Y' r' A A QQ!" 3161, 'v F 5fiQfF4!"f'5w'1na-1--,ii'TbLf!-.5i"f:lf!"'F.Qi'U,. 3.-givrw'1':JQTn'T"-kmlwf. 'iw 1 Jef. gr, 'fg,ng.i-1-'!-Qu. 965' ,Aff "' 'W im- 'H ' mafj'-i,,ZQQf '- ',-L'15"' ULF- 'J'-f ,gf?AS"5E.qpA3v?SA53',Uu.:f. 4:25275--f0"j " 5-:fff-+2."fI1.:9i: g1,n,.!1i'f5 J' fl.3.' 'Vi-gf - -9'.4-.21-5"-'J'f'sA,-"QM 1'F.'i'4i4f'g'?5J'SPL"3a'2f7k'f!i"fi?i' N'-ilk"??fjxi-i1rf.l'ri9i'.'5'.'..' -1 JW- 'IW'-rfw'ffIA'-"?"I5fi'-1"'4?Sf?5+1-"l,TT'.5-' V31 5 4. fig ,QW '-.Nh 4 ,gicg ,-54' 1 c'-,,,LL.v,a'RM,!m0'i,g..A3.w-Ari!?.'miAf'-L,I 455 U rf, ,pn -1. f '1"2,.4l.w,:fgT.. ,- A.. 5 ,-uh S '., iii?-P:7J:' ii-fp . :A5xi-i'j'f'g'Af. t'?I:f"Tf1Qf'f5,'-Pg, '."'f-S3"l"mv-'2f'N9,p'Al?'k?!l 1"-gif' 'Q 1, ,.C.15i" 'l:""'.',g:'-'Aff-ff' 'AQ Zi' ' 4 "ff 'M' A v.:-:.'?f1ffi'+feAAA,,. A1 r-11+ wQeaA 4W': '-rf H '+A-,Y-'hffiir 'iwfw A1m,Awf'2+f'fv+ffiw fA A+2AfA A f ma 'ff-f' 3-ff" - 'I-'P A'-flfff.'wM w" vii P4 'Yi --"'Tf'fg'r" -'P' -'15, ' 'QT'-.".'33' Nw wx"--'5, . 4" 4 1 '.--fl' A- -' A ,- ' '-Jr -' fig'-C. f -. 1 Y. Jia , .-A -Ag' o fy- 1 ,' 5.35. . inf q'0,3.S. J' Am' 5' 'AXU4--'45 - .l,ln.,..x1P7K'g, .UF gras! A+. 11- . 'l 32,31-,L nk Jv,fy4f1,5,fQ: JK fd'Q,'7Xjj7iI-I-A 441l?1,J1:.,9?:,Q.rapid-:gJ.:wJA,'u ':g:,?,tt-is-Agffyvqqigi, ,Q'J..-vAA.Y..,:JLA,t+.,"?,.v Ui ' fwff'g!S'?:'W,?'v'F'-' 'QQ"-'miV5'Mf5'A'i5-, 'i"5'f.?wfn':fH""Mii34f"' wdlv 423+-"f731i'a'.i'f":Q1'193'-'QW ng 'rf' "wi :ia "1 - np-sfzliffp -J-Sr',"T'.f:'ffs. w?uaA5.-2-,-gfpqwwffkwqqfewfw ,A gl -.457-ff,.,i'.I1jA..-...k-.iw-,411 Ap.-A, ,..,-,Alb-.A '- gi A- A' .M A1?.3.ve-14.-15:3-A'gg,-fm.-HAADH 'r -Wff' GMM '12-1,-"23f:'q,hA--?qa1f:.1fAfJ+.-i..,Q-+w1.'2Aef1A.:4maj-f .. - , f A "' ff'T'3f "' "3'5'f1'?-' R1"f"'3-'F WV' 'l1ki'b' 'f"?"" M " ?'5"iC'f-' ?'fr1'Q3L"' ' "2-' A "QI"-N'i R"fW--'- J" NEWT W"-3 "'n'W!' " q'i"4- :L '-'- i-P .1'Q-"'g9"n!l"i' ff:3'3'M:i'ff- 7'LeM.'1'1b2R'-'?s!:'Lf ff' ,.'fx' 2-Axgxjfgiimxiivgf ,Sf-' "iz ,fT2"'.-3"'lx'a"Qi W . 5 A-yfv ' - " "'5'5isr3'q'5,. w:Y' 5 H1-"379W'A'fv"fS1 '-QU5f3Q5'J'f- If 'FFS --+11 1?".,e-' 4Aw35,15'lYyg1hmr.-.:'n1':1-fwgde'-J'-Af."-Qvwli.-sq-u - -..f 3 . - ,L 'fs' A -Rlyq-fvugxf 9 T 1,1 V f,".1,'w"cl.f:h'n:f'1 -s?p'f'l'fi WL if, '. ' 3:6556 'mfiiigini-1g.'LJ: jaw 4F15ff12C2,.wY N'-fA"E::ag,1F-?p'1'wg"g,2?6'g.1r'N S555"'w'i:g-H".gAJ1",Af?:271"1'?1.f,Q'3'.s's' " A 1 A' D. kph JA- A. . 7. -N 4,4163 , ...Cf 'ff,.'l,b,,- .lr , 1 ,V 'gg ,g1. , 'LlL.w'A,g':i, nm Lux hi .v", .. lj, -A in Y W?.g?T'!f:f3-'Llfgfi-'.?iggA11zff.gQQi.Y1i'5 4:-Aff. .3q+,A1.Q!,.-.5 , .F A-mb, vsaev, 4- JA'-ff A" rw wa s "Sfg7g' is fu '1' '-f'.1,- 1'-fi.. 42.-, wif---:-.ral f -.AH 1 E..-I -1 , rf:-,va "'?365-Af.-..- -. mA-.m7gF-121, Am:Ara""af"'aHa:N- .av CF Avis' .".'35x'-ggw"'iN'x' Q -'--1.2-A A. -- J:. ne A Ja' Siwff-13A:QA,+.f4e5""+1g5f6kg'l,QP'2Q':ffg?.Lk'GE' N-7n'Azf?:'3f'f 9. A . , -' jf?"'f'QfP?a4v'A Adi"-fm-"-"-!2'I""fA-P ' H "Ag uf 'r 7'1w9l"" 4 , ..iTa:5y'.F,An7k.U:F,, NMR- 5Aiigm:ji'5..,., -4t.?:'jfi,-A1f.-i'f4",7iE?g!- ,Eglin--gr-5g.f2i,LiN .iajq-,1?.1j5:i,iZffilE9A.J'..zA94'.:'m T, 7 A a' 'L V rg' . M-'-15 i"14"gR"'Gq'a '+'6""f 3f .--"M-a -A ' 'QWM' fwnwf v""9i-'if-4f'5..f:.f'.Af3,rQAff2fA- 'ri' '.'uf'-'QU' ' ' ' .9sr , 'Q il'J',,-,yfii-Qu 4"-r0.',: 'L, '.1"lL2.9'l ,if - -fi . I 'w ,G 0' , VT" ' ' va. " :"'P'7f1?f E-fJ?"5 ff' 4' 9' Q.-7-il' 'Wa' A Y"F'5' FW'-"?' '-'EW' i.5'A'4' 1.'ui' f " ' ' ' 'A 'X' ' ' ' AfAA5fQk'.L1gAffii, f,:?515235f' -,QQGTA f- ff ,M L91-.AWA f.J-f"J"3'i" 'U ' 'iif' 'J 4'-'F --"PW f fr 'i " :f".."4A' 9" " LJ' "'U.'f ix-'f"7 AL-Ar-'5 '-' ' 'I I A I A 51'-:ff -Az'-:fb A533-.AffA?-.'1YA A ' 45" --'zmf 'fT'G"""" 1 -:, PEP..-A-A W 1' JHY- A:A-r -, 1 ' . I'-af ' - ' ,O .iA?':fi3",,fai'Y?'igY'5.Z?":3if5f5'f5.aa.f3iiP7?7Lffi' g'1?'?3T-f'- -1 Q, . rmwtl-.,vH.:'.'3: -H151 43? -A 'g,,,4vi313',f ' FJ fi., vi-Q1 tg:,"1mtgQi. -nw ,i.f6,iviV..i4.py!' +:?A'X,xf,,lmfgg.-L if ::J,aU,1s' I :V ,N-GP: .1 -. 1 1 Av ' fx 'Q'-'f"'-.f'if-F':w'xZ'1"i':'fFA AA dia w."v?39'.' f-.inqfia-ffvi. w'Y'w1."'W.'.:A-". fq 4"5ww,--175' " ' A' v"" ' ggi "Fx '1.2,?+fj1f,J--'Y' 11,91 ftp? ape'-f'v.' 4.152 iid, . TW. g.,.Q LP 'f1'Z"'t' 'Q'-L fe,l""fT ' 'X if -,gd 11--Sli' M ll '. .A fix' Y"'f'.A+A J: " ff"-P7i?g,?S '. Wfdrf Q'-1'I2'Af2 1-w-'5f1'1gf3v-"1l'M-3' lf'!'HT+11-'H' ,f'f3' 'f"'-' - 1' 9' -'A I ' 'S -SfMJfE"'?15g"k"'?'W?1'fq'H'kz- N94 ' m::Awf"R"!4" ""A" .'1A1A.fAAp'.A-rcwA": A 'H' 'AA-?A 'A 'f -R' - 1 gf.. .g..,5.f,,, ,., v Iggy!!-Q ,..AAd.,v 1 ,f ,I 5. 5515. A '2s.,4g.iA- 301,..wf5A .I :RAM xii-,n.fw,1. ,I-!'j+.',,i'ff r .,'1 We -NA -P ,f, A rwfiwfa Exim :f.2f.f5?fiff.4Barf14.fQ25.?3?fA5wf:ff:A+ -A.+wiwfvf w w':f1f ffi11z 1-' N-:A 'fw- 'NAA-.v '1'f,fu-Erff. ,-441 M 'L ,1lA,.Q, tv w-114' P' H f , ,. ':.-. .445 A- F' , fi,N,..SlKQ Y'vlGf,vLi'b:fd1::f.:49x,Ig Arwqeagix Jg4c5::4ri14.+.qJ. 3-gi . in .-HQ9 it ,A-.i.z,7Mgkq.,.1k ,vrulwl -Ynlgg.. .FIFSEF . v w fy ' ' ' 539:-+""' ' Ls.aT1R?"fm:a3fS'4Q"'f::Ar,fh?f'f3" - A"ff1--f3w,f 5 iiffu-'?7'.1i 5' faagif ' ff'."-r'L4732'f-fu "Q 'ke' 'v r A ' 4Wf'3f ""'-'W55. ' Fr" -:+'.f+' 1145 H'if'1'A'f"f'5miA'-e-"Af1'w'-'rf'.-rnfffiv.-A1r:'MvA-. -'Afvfw'fI. f Ag..AA: nnyfwr' 4'f.,P: Lf' 1. uf, .le-fb' 5' ,I -25Q5 l'fvY.:1nMsJ1,irff,:-1 , Fnltfgmm, All, ,1 ?:m'Q1f,:j 4 1:.4."Yf Y-Y V Vg , --f.+gfA5w:f1 1 :fi:ff:f.f5f: : .2fifig+f22 ,cs-4 " GQFr1?I34 4153.fuk-lg3aif,g.5i5a5Q.,'.,1,f33?1',,iffgbsg:JS,Eff 1,3 x'x792r,'3"'1:'.ffAfA Agfa,- f,'.ifQ..11.. 1, q?1'.',pc,4-. , .sf giflubiq, lf A 5 1 .,. 4 5W."f'A ffa+s::.Sf?ffM:fz,aw'ifr11A .,-.vzf4.f'2+fsfzf'Awf:,:eIsflW--:'f'?-lS21f'-r+1?,f4'.fai'?'s'ff'11f'.W-1'Aei" ':.A -: Li" Al-"" " f ,xl .4 . .,,wc'1,, f,.,,'i ,,p,,u 1. 5,1 u'-NF",-?7"' F" mf'3wn4df"fY'+' fx-'JL-I +" fw-fvbdv-VHA-1-.-1 .Af---AA: A"J'f'4',4'-AH -ff+ 7i4 g.?5 :34,,,42f,.v'gf,f'f11AL,,,4A4?,e!j.?EV'4fgfgg1r,',q.'.s,:Q'QhA'ga-A...-AfLf5g'.3v?qA Q..,p3'f4.fc.-g lfndffylxff' '? 4 c, .r J xp- f Qj ' HgA3ffsA5fr.j+gh1, '-egg w'5vy?n:w2,g1?iwA,f++fz:'w3gg.?,g.f5.3.5f-gt'-,+.fu5.f.1F,g.:-A f 5, 'Iii A fp, - F' fii1':?"'.A 'f 'fQ3.g,m. ik- 15,-5 Q -1-.51 .Y'V,-Q5faf'J..,f,'3fs3 i ",.-'f,u, "'r" 2, 17f,! Af ' ' - f O A 55 35531 lisa 'fg r" ,Q I.-'wJ'u.,,I 2.2.4 A ,hbm 7.5.-'?.g:.y,'ah.' yn. , Ni 5 fl, A Q . ,A 3:1.QQp,.,..52,,i3 3f-4.3.A.i'lg'2jf'f'- ,A cf? Ggn ,.. 5- "fGi'.?flf?'f A 'TF-ff 'J 'V'f."Y 'Auf "'l '- "J M' ,A -H151 Wh '17 'f'7L'T-'lx' ' - 1 -F --1-Aff 2a'W'- A AA 21 ww- ' -1- :fi -- -:Q .ff-A. A' 1 . A . wail?-fm? ?'t'3f-2"a-w'3'f"ff4'3'QQf' -'J-.EW-M"'-:Tr-e' Mr ?f5"?!?9l 5- .""1.-' ffl-. A A A . I- :Half-. 1 tE::',f:E4:iTA1'.,Et-gt,- L. 'Agni ,Jil-I-If i , .?- 5. slr? Q I A534-kff52S's ?1il"ffz??m"Sb"f-3J-fi-wfi: 1:-'Mi-iQ!-Aw'5'fP-Eft' '5?fiIf! f'lJ"' I5-J A 1 ' .E-' .' ' bfi?-Jf,,,j41r4gJ,'!!fJF'-wfxn1T5.'!,.f?R.4.,.v,.,gf"'f14l'ff1 " .'-',1-.,-.HT Q 'ULN A f' . -ri F - -bi ---' bf:-yA.:mr.xifv'.f5 -'1-SA:-.mf1,2-r.2x.af. .1-' mf? fan'r.':1'-J-Q-. vwrf Q 's-'filt' - A. . 31.4. HY - V r . V. v'.V I. 7 u A,- -4. . . .. ....v. ,,, .V . ,. -. I VI I V.,I ', I x., lr- .- VL' .. "'-f ' '.. " ,V '. . .". -.J ' .. , ' -' . '22 g. '. .I. I I :. II. . II. I , n Vs , . 'I . . . . .. . . ,. . , . V. Y V '.. -.V I I '.' 'V V' v ' l'.' ' :C . V A - - I '- , " VV .v - V' I ' V,- T .'VV .1 ' ,- , i I'-I . I-V IVv V .II V.. I. 'TI-' :If 'V -V V , .-'fvi V--,-. qw .3 ' ' ' 3 ' .' 1' -'ff .I . ' V ' 'I -I ps.. IVNX, Q.. .-'rg '." 'I. - V' .I-'-'V -"-, . -. . ., VV V 1 .: ,,III.-,' I. , V .Ib I'V, ,IVV IV V -I-FI.-:L Ir.-.VI .1 ' . V 1" . . - .'-". 1' - V.-.VV .,,.I.',V' I- V-V -...- T113 ' I'.f..,,-' 5.. , .1 I- .'4.'I I . -V, " :E ' f 'W Q' .V e.VII.V.' ,. V 1 ,. .V':J 4 ., " '-..I' I- . :I . V fr, V., .Vui- V. V .- ..I '-. ..I.' - vw L., 111 sg ' FAM il' Ip -...K QW? 'Un M x.v .gf -1 f N- nf We-.W .JV -v ,A 'dp ' I ,I I -9, A+,-1 .34 J' ' az, 'VA V, Vmemf 1,.g3:., .'2.Vg," jim. ,. 1 4' A A ' N3 7 'Na , V 1 y. T lilly x 5-r 1.5 E. qvl if :' ' 1' "5 . l"'-. ff" V: ' . -Jr.. ' ' ' --f V Lf ? 1 .. - -- V "II.,' .' ga .. 3-,I-I. 'J .I-'.-V .I wi"-' '.I.If' .Q ...-'K-' ' ' ,-" 1 .I I- 21- .I . - X I - .' 'K ., IV - ' ,., . , ,I ..I,I.I . I .I..f VII.. .I ...I I IW , .II3II4I3zmI. M, Im, I , I I , .I I II I.T.iIIlII -I' IL.. I -I QLIIV -'eI,g15.IIII..IIIITsIITI :IJ .QI II-I II I. III I V II Itrhgfg I I . It . . ."1 . -'c24.1,'2. ' ' yn rf' 64' 'ff i Q' " K 4K ..l4'fx4xI W F4 s I -1,5 jx ., 'I 'Sun ' -Q4 QJJIU, lv cw q '55 EPCPW' L VV-zV. me--f ' -VVV--1 -VHVVE---af- .VVV g3JEQKif.- V - hVVF?'fV- ' ' .7-'4'4'Vf4-dm. ' 'H' V '-21-V l V A ,.V.5P+ .V- III . IN I IIIIIVIIIIMI. ,!'11::+?-'-', .WWII MII. . V. f-.,,.wIg'V.57' . 9,3 gQfS'I,II., .- "f,',I'14jI"-j.'-I..IfI'rgIf4QfVA.-5 .V3n.--I 1'f'- .-Iaff ,-Wg-,Ig 1.1.4 ' f, I " '.I ,e ' II 't,I'. I, ' QI f 1 I,5::.'-R QQQQ, 5, 7r...IQJgg,g'r1nl4 x k',?f'15f If sIL ,,I -V-1.,.,3..a...---VH - - Abi g ' - 334'-4 V A ,IIL '- Q V V' - 1 V-1 '. ', 1 V 1-' . V-.1 'V I, 'VI. 1- 2- V- . - - , '. ,', ' - - .. ' M- .V .. Va- gg: I 1.-...-.KV - I V. 4 M- 1. V . - I, I - I , fx 5, --V ' V ,V -I - , .. I :f 5-T'-1.-fi f-1.,sr"--'-jf P' XL-'Mf"9 13-"ff.,, . 5331- ' .:- 4"4.' '3 V ' 7'V"'f ' .V- 7' ' -Af -M vja Xym ILIMUII-l4,ef.3"'rkVFfu'k' QI ",E ".-:35z'fjb Qm' xi , QV., ff ,AIN IQYJ .V vvtllfaag 1,.'II V VV.-VV VV--VV . V VVV,VV-.-Vr'19- V-gkaie 4.-4. -,VX-J ,Im -Vg . ., l. gg , ,V:I.j- I -.Ia-.V-1, -. -, -7' -inf 4- V -V '.TVi..V.. 11,5 --J- ' - ' . ,V ,II I, VQIIYIII :III III JV VM. QIIVV I2J:w1QII.I'I IRI '-!V't'A P F, JI., III II 4 ?2s!,- I17254 ,II 'LJ-II,.glg.r:I.,. V, v II , qv.. fi - V2-Vu-V'-.V "1 -VV-f" f-ai' ?e"'-VT?-.V--Q. 19Slf"Vf5'3M ' U V-'IV gf 3- MV 3'-QW? 2 5 92' Vg' WUI? "" U' V .I V.-KL'-::V,-'wfi--E5 V,-ivy-V...-+1Vg:-?25.'I:V1'.Vs4'-.:jrV:,rQ4+, 159: 33.5,,'a-'Q -MW-V 'Fix Vsgft'-55 -7'Q1'r'?V 63- :V-1. 1x?lQf.':?4S1'1g:':- 2'-5 I V Q' -4 41 I ,lvl Y I1 . n r4.1-V 5 -F I vv -. I Ig I I I s .I,.I Lv ,I I X x IrII, V ,Ixus-sl' N827 1? I E '4,' I 'gli xllslvi te 1 iv '1 ,QKIIOWQWII In 3' Ia, fl' n. A 5, ILI I ' V ,. mi qu fM - ,ff f, vm.. Qfkil V. VV I. 'Ag 1' . xr VT' I ' 'V ' J f ff- , i ' V In K' '92 V ' x . ' KD? Q 5 :MY ' S' L' "' A' , '- I l ' .1 Va ' Jlxr I 1" 'v 'V ' I-1' .f 'YM V-55:4 RV' 'JV' 5601 gf 'Wig' N wiki X90 4 'Wg 'N J. 'K "2 Z 'x 14? 4? E I A I rl O -gl. I If g I1 -gb-, ' cava? Irlzfgx IIIII fan' I r .55 ,-In 4 'lhrr I-M II it A I sffidg. ,II wfv 2. I :I 4.. I1 V ' V '- V.V . - ---.cV'- . 1 ' ,-3. -J . .I -.. . Ig, M I -'I ,VI I .II -' ' ' ' V .I ' . ...c - -4 ,- ' l?I. If i , 3 a . 'N I, ' 5 ,I,II.I'k'1,25IIjI!'I' I Sy WI -fgI'11-I'fiI?'Vzq51eiff I In I. 45. Q, 1 -- I II ' Jai- I. . Ir, 5-. lk V ' - V ' - V - .- . ' ' VA " 4 ' -1'1" f if .--V' '. Va 1- .V V " ' ' "rr -F .. - . . . s - .. . V V if -V .V VVi'fV-fV.V - .V-Q -VV- 'V' V ' .M .1- I. . I 'A I , - .QF , .1 I, .VE II I I . I V V ,-I I., .. . V . . . V,V .IVA - . V V- ,, .. .I 4-fw-WVH-m.mwwwwwMwfQFWW3WUf'mWvk'k 4' V O 'v 4 V ' ,'V I V' . , ' ' 'x " 1 ' 6 H' L V4 ' V ' J ' ,V H ' .4 ' ' ' ' ' ' Vf' 5.5 -xi WT-'T f-.4 4 1' I 'W' ' 'ssxfgf-F fwjvy fy iV'1""""5-5'-WV-Vf'kV fwi-1195565 'M 5' 'i"P':? x fig' 1 If V y Q 4 ',,, HV. I V , , . ' V, ,-I 1 I , , 9 4 . A . 1 I I ' q VT V I 1 'I QI ' II 9 -1 1 'In A P r 'A Sf Q gb ' '+' I rl -4 9' ' L!! ' W III I. 1 VIII 1lI.V, 'III I V .Ill 4, N: II-511, A v fa? i Ing vfpzkl Iigfi 11" 1 VII I'l.II?.qggfb 1:8 ' fy IIE a EY Inv I VI QI? I' IT. If I1 ' V 1 , r' f Vu V I I 1 21 J 1 I on II 2' 5 V Vx I l I7 I I IL LI! -.III :IV'xII,'?II'I fl JILL II .171 'JGAIVIA Q..-xwkz 'AI I V111 5. 7 I IK -av? II 1,2 I u - 5 :QI It I V nv 1 V n f n . w V ,J 1 . 0 Q ,V , s , ' f vu f V ' ' x 31 v fb - 3 in 1 fl' 4' dt: -'I A 41 v rflx V Vw X 'A' , 1 V 1 ,V Va "' u XY 5 J " V V-ff , lk. N ff ug' V. I ',v 3 f I f, 1, I. V, V I v,I'J vs V III, II P 'LI I is I I , Ir, . ggi! , 'lg .V 3, 1 DQ I IQ It 41 Vp., I Q IV H ' 4 I ' I " V' ' I fl 4 r a 4" , I' "1 if J.-' "N J yy, Q V if fha 41 'S frgiit, 4 'Ik' K ,nz ay fs- H W V Q 5 Q ,, , v "Ji . 31 1' L . V.g,,,'-'V rf ' . ,f,1I:pI- '-,:-.-. I , , . . , , . I ., . L . .I '--.n'.I.. " -I 1' "V.x4' 'g X-. II -gf za.-I.4V.f..I3-IV'4-.VW-:"?j3.'-3..'q1!fQVIff''sfYIL'.'-:fi-35?fZ7IVQ2'Q"fp2I2.f:gf'f5gV"-'LQEITTEig.'VSf.f2:fJ5:Cf2EI2of33+'-g.fI-Iix-i?WGII:I?QV ' '-- rw ' , V' .Vvs ' I ' ' -Var N-V,'-.--V,-' -..I. f,-1.-'V '3.Qx'1"4 -a - V, ff., igrIiI5.1-1 ,rua , Wi., 4 QV1f'. -LV..-.H F 1-,lfgd aI ,, 3. 1-f,r,VL ph V gIfV ' V - V v V ,- ' v "gif 'VN' ' Is "V,' ,:-' -"'-J' Ky",',,- 'V',fV,f '--" .zZ5Q"'n" lfkv--1 '- VNV J. ' - 5- 'fs 4 'Q' " V--Z' QQ 'V.!'t," 1 ..-ZR " v-'!l""?q 1-14,-' V VJ 'iv ff Vqv' ' 'V 1 . ' ' "nf .v--1 - - I ' .V 7 -V , .V V , -- ,.f,,I -V,,I.,,fr.Vj. .I !g.I74.'.-.X-,,,IV. .V-,qV1.!xq1 V -5 ,QW 9 -VJ-. ..y,. -qu ,v.P'. f 1 IV- V , --Q . !I-.5 H.I ,V I, .I . I.. V, ,ITT 543 , ' -gf! '51, A ,-54. .'..I5-.VAJ-44 ,, I'-MIL! 1-rf,-IQ11-, V, wil .un-V-,.,,.I Fqgkgl '1'fSt4lII,'f:gLI Y I K. M I .-hw, -..4 1 'QQ ,I .-:. . V - V. V- f. rf 1 4 '-V g-f.V,--uV.1,VV,,eV--V- - ,1.V,l, .-.hw -VL. x if :-V-.4 -4- .V V -.V V K . '.,VV, -,-C QV 4.5 f,-Xwfr Huy- V. gg? V AV- 41: rg- V, ' -. 1' 4' ' M. ' VV fy, '-- 'L1.",1.":'iI'-'IWIQ-' 5'-,g -2.f1--,,LgI,n!ff'.iu-I,.-m'i4"w'r'53'Vf. Wlff- rf--'S-Q., f-.-,LI-.V-A.--'VQVVV-av . .5 -,9I5.V'x-. .1 I.V-- 1-QV, --,I ----.. Vg V-I, . ., .'V ' . . . -' ,,'. -.'-, V.-I , II If .V -'V -, ff. -, IV V. ,'y.,.f'. 'I-. 3 : 43,1--AAVBI v .. 'V.,I'-v-Iv., Vwlf. 5-,I -tiff . GQ' me 1 ""-. -4 ' " 1' ' K- 'T' .'-J-- Q V - '--V. 2 - uf' .' v- ' -'.---.."'r 11.-4'V-x' V i-V.'V'-- '.7I'dV"'4'?f'M r- .vPn'.' -Vg 49- ..4-VV 1..-.-1 - vi-My 599' f .JFK .V -w"L.Q'r V 'V 1 . V- V r V . V V, -,V V4 .V mA. V V. ...J -,Vx :V W., M L. , N- -4... ..x.,5"b'73- ..a 1, Q V -- .. gg Vf,V 9-.V 'V . ,lf - -f V-0, V yn IV . .gm -V'-'.' n Y-I 1? V-,J .-' VV r!.'1.'-lu nfvlmw V!'.-'-V-'1-'V' J- -H11 vw. I2 h..,,s'v7l .- in.. '. hx'-. -V -ii V ." sri-.5 -1 -'4W"- Q7 . -V ' . - J' , I LJ- - . -.PI J ,S I ' - . ,-s- ' ns fs r'l,-9 1 V.' -,'-+iIQ,'I,'V.--i,.fV.lV agp. UNLV Qu .Mk J I7f,,,sffh-, 9,iv.J.'fI,V -V I5.'-,2,,'rg- - V Q 61.3. Ili., Af' QQ 'V ' ., . V+' lv, V' -.Q I-j- If., . V. 1 5fVVVWVf'.1gV' 1'-+5 -Q--,' f--V,-'- L. -. -gfvm'-V V"-,Vg vV'qf?c'.9'4gI3fR.-s.J5u 1.-'Pv'6V'-1'i.,-- -L1-AM: V-rY'f:,,f- EZ'-T"' .- .-' -, '-HV:-. V 3: V 1 HV, ,, ..1. ',g 'grfrwq , .-V I -.- ,' .- . , .. -IV.-...-f.,pV.h -'f:,'pz,fV,-g.' '-1 .' ,. Q4-,,,3s.V.,v..n , V'.f,-mmf , YA! EM: V ,.-N r ,QL 4 ---g . IJ 5 -- V,--zu. 1' ,..l- ip P. 'TZ Vw- '4' . "HIV .V,.t'f' . 1'-..' .',- ' Vf'V'V14lV-4- 'fkw-VV "- 1. ,1"'HY if-.1-VM 1 qygp 'N L,--.. Mft- 'EIV-4-'H'-'., -' 58952. ,. 7 . , y, ' 'V'7,' - 435' . 5 v . . .- '.' " - V -.J rf 11- -' . A V'fV:' I- -V -' WHL-.I'VJ"5i'-N 1 '- - . "Q W 'I if nf" -'v' -'V ' ' Pt 'K '.V - Q' 'fb I! VI I". ,y--fl -V .Q V,- 1--VJ, V4mVVV wr!--X, .JVV1..,,'.W-'ll I.V,J,1-Kp:-iv 'll-.QV 1.-N--Yule 0 ,,v7V""i-W 1... f , 1. , Vg . .,h, - I I H- V V .-- Va 1---,v 1 L. 1':f'1"' .- MV- -Vue...-V VFX "-'-"5'1"'v0'-.MY'l4N'lM-f-,'V'Vt'gl1Iuj1iv' 'VV-Nu 4' V 9. V '-. '1-.nf Ve 'J' 4 ---' 1 g ,Y '-'Q-' ' , ' ,. V - -'-L-Vu'g-.'..'J3fV XV' U .la -Q,ig-IJ-.5 l,'0V1'VfI-L IQ ,.'V2'45:N4,'I.-M1'g'Yf1.irV,?Ege- 'Q'.- M- p.'.gf'l.fg, .II f A-I.IfkIV L::I.- grin ' E.-' j,I,.g,,i,,I13Q'L'.J 1 115, HM.-Jggli, -. .'., u ' 4 -T 3'-iff' V'Qlj.- ".. 'u HV'r"i'.'1 'nm Q.-Ak.'1,'IV':.V- f.'a-L-JMFV ig?fx..-JTYWZQ-'V'f,?1,CVQVFV-,5.,"L'V' 3.-1-1' .L-'f."jir-Lf'-'C-1f."' -Qi-,V-V'VE,a.m"-vw'!'5. ,I Wu., ff' 59 . '-Qf.'.,lV-1?-',,lg44rVy',V ,j,,- V A' - o ' ' -V -- 'ff--,y I a'if:V.f:fn -I-.-'Q ' - ff.-4-Vg"f7'w"-FV-iiq". .fr-nj:--.-.-,4':-+'.1'1,.- rr! ."'Vv,-fu -FH? Ja-P!-"tty . '-Hl,21'iV .3-"'3'?. Y-'K J F " - - ',1gV-.L'i'Q--.kv-If 'eV - . ' V. V 11 .--,1,.- -. '.. 1. V.-. ,,g,:,,L,r,Vy,gI,V:.-W ' -Q-V1 7.--f V. ,L -V-f.-QV:-V-v ,LV M-,.,'Y',V.V V43 V. 4 XV, ,.--y zgsimi,-.-,I s..--..L xg: Ef,,V,-f I., V,x V. - K -4-V. ,w-.-.f -,gi .v V' -' In . ' ' 'l 'H' fi---.3 - -'.--"-I L-' "V'-"':.-5 NV S- V:-IT' "'f"V"'- IV' .'4'-V"fV'7-'V'ff"3 " JT -"5"-'-!YL-."7Q""-f-f:5.1j-Y-v-bifift'-'X WV' VR will n Q17 I n, 4 . rj- I, Um, V-I-V-,V -J 4.4 f,V.,., , .-. ,QI .I ,-7. Vw. -r.w'KgrQi2'V'V 41- u,Ik',I.IIb.1-p1g333'k..II pn.. 1.51-yy Ii., .I-:I , . .r 5.5, .Ig Ry sf, , . , Vt, II fly I'-it V1.y --.- - ' - ' V- '- ,HF ' .--V L.-V'-M V' f'V , - -Vu -"'-'Tl - -7-,WP-' J-!..f7Pe-'ni'-V' -V :'1TQyv,+1'VrV'v',-f- -P2,V7L'r.--V1.V. --'vfVU'.:!1I4-M 1"-VN' '?VwP5"1f'-. '.-:H -ug., 'Ir-14 - rw 2-"SMH 5. V5 r. ,' -. f'..',,,., ,, '. -.1 ' --VV- -- 'Vff.5'H,V .V.-V :fi .gr-.-. -Vs5g.4.VV'-vyfgf V1IfV5'.V5.11s-"uv,fgvg-gS4.'.'.-if - ,Ji "."e-1'I,-.'-',- QW:-WL.. VQ.Q1'?,3. Vlfifl-'QASVE fs Xfbu' Ve QQ:-I., ,--I4 ! I - - ' V',-'-'B' .I-5 .".1.Iiuf-13 VIS--' ', Vu-1,5 -'-1-'-q"'lQ1f-f -V174-' uhuf V- NIU' L-'J.,'VV'V-V:,,1'lQl""f"'.t. i- iG'..TV1',Y '-'R'-'Qui' :!fxdy5'7V?'I .1511 EWQTJVQX .,., " I ,- .y ' -'I 'gk -. V V- -V .V - .,-V V- . - -z --mf Vi'--f... -V1V. MV- .Af M- L--'X'-',i.'-lff' . . -fr -H V1 V X- s Tx 43- -Hmm. .1 A AMI I., -My .X 'NV ,' ' 'J V's,",'V"xI 1'fY,IV,-HMV! "JI P Y,.lu,.1 ' 1.x Sl V' - -'p.":1vf4,'f"? "ATL 's PA-'54 'WV f-!f4,fL! ' 1:9 1,3 v3:!.fy"'gQ VVIQW- ,QI "V-aff-'A N "-'Sf--1 .' 3'1- - V-,V I r -"MINI, ., xx. -VV, III I -IL 5.'N4,.--In .I.jwj..,".'-'I.'I.'.V:Im-'N ,.3,,XIQ 'Mg' -bmw tsl-Nl 'f Ji-ff.5'I,f3 G-If..4glfIV,l-ivy. H' Vywhy .gI,y1I-1n.JQ4v-1,5-E1 ll., V' ,"4-iv N: ' gycr.-,R, U -.- V 1- ' xg., . - V-.-N .If-Vi I-.g . --V . ,.?.'-. -AI, .-V-,.,-Iv.--:-,.,, VVIXI ,w-uru.uf.Virryw7.15 . Q ,f:IVI4,:,.3 ' -Vg, -.-g.-.3-,--wg, V V51--V qv .. -v14- ,-I-Q,-, m- HMI 5 . I in .. 4 4- ,- Vg -51 QV. I- ,W E .' '- . g.',I -,I t. .-,I-'03 In L-T1 '. . -f F -"pI-.- -Wg. V,-wg ., 'JI V-gs I,-It'-3 ' ,I-nys.. -...,,r1f-5441, -c..,.,II, ,345 I-,QQ-!,'X..y.I-.IIV 'V-IM... y.,-NI 4- X154 ,yi Ifff Ijgjf- I I' ., .1 I-1,, 1.,. VV.. ., 1f, .Vu my QS.. -. bV.,.V-.1V,,VV V . V. ,v.,.JI. x,...V-V.. V+ .-3.. V1-,V-1.-. gV .. ,- . g- . VI- , -1- ,,. I I I., Q .V.,.m.-IIVI.,IV5IV1b-V, 1-..,-N-ys.!,V.f,. pp .fufiv-j.V.,g..7!5,.,'fa,gV-fnIb. -,'v - -wr, - f'5.:. 'V'- V Va. I - Vqh.-717 -m,.s,- . 4 4, ,, hx ...gr V315 - g V I' , .-. '-.".. -. , -I -7 ,.v'1-,V-1-..f .-VV,"-,,V'-'J 2.51. .:'2. ' V',.'. 4 .,,,V'fV-K1"'j'.'Il.-ylifw f.. f IWIWIF l3,.,..Vxl,JJ gfmq' lf x' V'V,.,gpqn-.J - 'S .IDA 432' 4.51, .K , -'E - 1. A- " -- . 7. si-3-":. V1,u.w'1.e-V. '-sf-vb.--"'tW -'-'rifiu-I V' . ' 1- I pf: 'VJ-" -Q '- "ll -A-Agn V-' A fl '19-if ff-4 9 .5 59- '5':1-iw ". 1' .xwlz "1 " in .-V'4'.fV-f-,.,-V'..-ff.-. V QV- -'ff ri'jVf,gg'.V?V.-.V:Vi-2-V-V-V3 :g-Tff's:2gI.vb2-g--5.'1?f?ggfIk2Qi'I-nfligififfffqfiaim?-34Wig-Vgig-g?'39f?fQY:p12.-?.i5 "ge . H H. II- I ,-.I-TMI. IIQEM , II',-.1-,QIVI9 I'. 57.-I,I-i!I,:.I,LII,V, .I Q51 gpg-it .IVEQIKI :f,.IviI:I:,I'I-fx, III, .,I:Ih-II 'I,.xI.IEgIdI..0.4:-.IIIIYI I gIQ.gI7III-IL-fb ivgyjwhir-.ig I4,I 'Q'-.-,. , I VIII: I.- .. . q',,,.y ,. .-, ,-h,V..,I .-,I..-. VVI,.. .I,I-.- 1 . .7 -I., F ,.--I,V --.- V .I,IV , ,V-4.55 qw u - V' V . ' - Jq ..p1.. , VI , .ff 2 I. IV I'IVIfV.Ib,I.,-..V I-'-H5 1- y If, III..-'Ygj:II,.f,:, Q,X31'f'4.'vi'1Rf'W'.EHSctV'.QP"4,5 gn--4 ,-,Mig if-.r.vSE S9-.I I ,A-1-,1!5.g,.'s.2 LXVFQQIVL ,,r5'f2.-,lf ,fn ,'r.g"'-.A-. :VI I 'rf-,' V ---H'-H ,V ff- V - N --1V1f'VE-,1-V b'V.-rg!-7: QV-V--,-, --I--'1,f.V',-'V VV.-V04 VM Vg----:V V:VI- nf.".7'i' VX .PS-+1-:6l1Vf..V--'f-'Q ,VL'-v!-5- ?.21Vf'--MV -1.Vi'-..'-g,Vw.'n-1-.1--'qi , Y-ww ffpxli-Gifs- ' -Av I V- -f 4-' ' 1- Vu.-1.47,-V I' - -My-' :V .Q V ., ' 4-.f ,.,V.-1 VVVI-.Q-" JU, 'un If VI!-'r V-'V' I. ,M .-Y"'.V ----. iv 5. ' I ' f, VLTV' ----Sw 'V '- Val " V213-EV- V ?-iVf-f'- '?"f':wVVz-V22 .Em-V-,gg?.VVV3.2.ig-.Qfig:2-ff-IVe-45132mgzfxg-fIiw5V2'3W' .VV-VZIEFVQVVV5-.5:,V2k?eFV'E35"V1npf. -' ' -I V 1 - VV -. - V ,gf-' .. .-. - ' f- 'fVuV'V' X-v'rV:.V W 1 .x-i.,', n -Vs J r vm'-L-..-' .- ,".V - . -ag.,4,-w',:. ' nv .'v. ,I g- I ' ,, , w 'VVV-1-558'-F' V,--.-5 5 , -, .,,1,7-df -uw' l.r W-Ky. -.7-l5,:, rf! nf I..I,.'w VE' '-it--f'5y.'a,., qu 5- M-LV.-' qz.-w.,,,-13,--.V Q L? 'V . 4.1 .. v V 'u 71-', ..'Uq,, ., ", V .'. J V2 2' --F' 114. "',1.A"-,1.I.,1r ,I:.N ,'fq,f...',f 'a Vx' ng fu-,VI -Ir N-T Y, , 5-VI Vx .- . FCP'---.Mn 1- V.1'V,"." -.V --- '-- '. y -Kb .Viz Fflfu-.XM -'V ' 1-'I 'gl '. .V V-' +1 ' 14 'P .-1-I-+k'KV'-v'-"' ' fi. .'7'-L-L. 1'-'3.Z'a.' V:-V'-J--5' lm"4Lk W-'.'?L mi '-HVNPN-'A5-VL'-."'l3v'u?" i : . ' 13-'V' -.'1.-'iw '39, ' 4"-U'f"""'x'Vl1rn.V' 1-V'14"'.y??'5'-'-ri!! V- V V.-1 ' -- J Vv. .- J . . --.-:V.'.. . -VV-VV .V,.u-V..'.V-s.-'--e-525.-V'-.VA --514 V-'fn '-wi-,H '--rm- 31- x,!v-.'1-.Qui-"f'if'v:. le-1-1:. -if-1-V! .Vg-V--W 4' in ,"" -. I' V I -Wh my iffhy'-1 15'-3:-' -.-V :aff .'-X-v..,.v- f,-,Q -,-:'V- --5 .'wAf- 1N.-"i'iv'C'+,.,- 4 -' .f-vf r-V:-"Vu-',. 5 1, V --:mv -,QV-U, 3- ry XV, X Q- ,.- ,, v. .url-.L fy - V- V .V. .V H V . V .--, . VV. .:. . V-1-.V cI.'r.V.-.V-.-..V--, .Vx--VV.. -V-mv, :N s-.fV.---35V.4.s,I,- 5-fx -VV.fi.V V-V.-V. -4 V V..-rr. -J.:VVf -.f-.,.- I 4 .",' .' .YY VV . 4 ' 1 12 ,' -452 V ,'V3 ,',,p !""-,'- ,J ff I'ks"15::I.' ' 'gf Vg "L xii"-IZ'f,1fg'l jp5'.nT,fN..1"44.L:'4LgJ",,?.,, V15-'-.-. 1,1 I'.AI:,:kfu "V'L' ' J.--y"1Q'sQL'-lg.-'LJ'-iIlI'. bite?"-. ' yI .IU V . ' .:- .M 5, -1.1-V. ,V Vggpu, -.r-. f.,1Qf'II.V.-',j-.'-'V'.'-r,V..I--.-,54'QQQVmy 31:'..'-I---:-'?':g.:5v:mx-,...V:1:-.:'-.it-QV'.-'nr '1 Vp.-.V"-rfrggf 3 Alyxgr-fi-fi '-YIQ,-4 -'if-,, g.,,f-JL-If. 143' , - . V - ' . ,V V. ,- . V-IV . .V - ,.V ' -.-'. -'VV3--V 4 -I-gg.-SVI. 'f' ,,1,.' . w-:-.Pr -'- 1:5 --.r-.We ,mlgf-if V.,-'54-.-Vg? Ir aku VV, .-'mg '---V1 ' ,- VV.. 'V -'J--' . V . - V' - --, :-'.' V- -,inf-VV A-.G-UV--V1S'?V..1.'Qf+f.3:.a'1- .-3'--.-1 ...r A 's'.'.-V, -.Vw-v ,Y-.Q-'N-,gy ?M.zVg'- 'gb-VrV..VgVq,+:u-.e q,N-'1'-rSV.'b.---.:'-f'f- ---,sh vjgft-, , . - ,V .- -'V , - I, V'g .1 '-fr., ,F all Ib. ,V,'nV',-.'.',.I-IV. -VJLIW, Vg .-.ef -riff.-' "21,.',.'.h-' 'Flin-,'Z -.-,.v..?-fe V4 w'. 1"..l"-'V'.Q.',J,'?1,I- '...,Vfls,.-.gigs 1' .V-:If:9.VV-.FV -"udfgP-'A-"1" - 3.1251 . lv, , I,.Ifg.-I .V V I,-,, I . , I. . V. I -I, xl A Vg, II,IyI.:,Ig-,.,-.'.V1 1.-- .I rf . 814, mn Jw 4,-U ,.g'?,',If ,I x-....gVM..IN.rI,.II .. . IV-. ,ffhr--I I-Is.II -I 5.v1.I:t'y Vg -'T5'f1Vf QV' '- UV '94 VV 'V 1 ui- - - V V..-.Y '-1 -VV .rv .r.-. '41, '- 'T-V fffvf ,' -QV:-' 'YV -'. .1 if-. .11 --q-: V-w.V.VT5N "ii 'N-.':!gV'--M ' --if ,.f:'a.' ,u-,wr 'YV ig- '. Vx' ' . '..fV' -V V' ' ' '. 'Flf-r, 41+ v+'.VJiVuz wc-.,2fiVV5m.E?VV1'15,35-:-.-1-3'37-Q:-VVyVQI..?V?g5QiA-QV-Vv22VIgIf?5' :V-gf,-,gqhai-ze 4gVV1??6aV?q-Q - , - - vm I . , Vg' Vt, .1-K. ,VV V- KVI.,-VI 'pin Q,-,I ,gi-.' ,I..JI. -wI,jr-I.-yy, :V--IVIYS -.II-,I-'I '-,kr II:IIIIIII.-- --6, L ,If . ' IV -515 -- Id, I,,,V.1,Ir.- 'IW 'IS Ak If , V ' V .1 4 XI I-VI, .'V 'Q -. 'P' -'..-Ir.. ..f- . 5.4'l.'-.fV'VJ1,,,? -Iu'5-1 V uv, jI-I--,':gf,f,, ' - LAI., --' -V-, 4- 7-I' VM 1 19" WV: '55 If',' .fi ' ,I ,Lv 1.'V.5 v- . Hy.. I". " .'-"ui . i :.- V IILV V '.7VQ'53fgg,'le'-'Z 1-g:"'-'-'P' 42-'Pi1.5"A72'f:.iI"Tfxfgg.--fy-52'.V'af-.QLLIQE .I5il"II2V22f'.fggg.k9I5.'g'fs4.'n2:V23:If',:-::I'SQ2'24tTfq,gh-'-T35!E,5f'5,Q.-, -'JC I ..II . . ,' IV Iv I- VI., 'L 4 V' V,,': LV, If IVIU- If " -.I I'I-H I- '-I. ""j-- "IT jGI!:7I . ' wg' ,fV,-,V-I., -.vi-' II.ILfI,Il ff 1:-j" 5 4,I-1:37 ',::I5.f1E-.I 5411, F :IIIII..,. If 'IH-.-IV-Pi-V I- I. Vs -V 'X ' ,. 'V.,2 --1 J- V .4 -gV..4-V,5--4--.V-VV'- V..Q'Vg.g:--fv,'1-??'-VAQ5.f-J.g.V.w.:-V-gi:3-39:?.V--Vwaw'-i.V-.:5V5f1'Q.f+T1'-317925.,IW-meI-93-f::,3Qa+i:7q:.545:-V?'.I:rVgQg-tai-gggrw ig?-Q .- .' 'V 1 '- ' . 4, .- , -, , g -5. -' Q -- V L,..fV ' V'-"-'Avi-'--4 r.-- Hv:g.f-- . '-V' tv, -'V 551.15 wus, ., -1 1- g'-15,1 .Ig .IVL-'V -, . 'Vy,: .. ,fn--V-,--'mf' H- ' .V - - . V4 'V . V I - ,,. - -.J -- .f.V.....I,.V . - ...IN .V.--NIV: . -.VV-'QV,-V-.5-p.V,fV,V..f. Al---Vs' 'Y-nm ,ge w,,,,-- g.V---.ggi-,-.-5,--V..-sb, V. -V.-M-.:1if.h-V-?'g,3,V.-.7. -114 -.--.. K . I .IV . e . I- II ,I ,I III-I,,V .II. ,I,II.IIV -HIV .I.1,I.- ,-I-,.I .V V,f,-,I,.5.IVVI- 5. .VIKJV IjI.II?IAI,v:IL IIIII.I,.V'.qVI7.lI II.xfII,iI.1I,VI.I ,.,,,HpI,I 2LII4,4'gv.-WJ, S!-If , I.IfI-,IQN:,e:II4II.i.I -'e4,,I,5gq14.p '. .4 V-I' , . '- , V -f ,.-yg.-.-:Vs -I M '-.V,,VV1--VV1 -iv:-X .-5' Q-'i W. . ,V-' 'V .'.je.g,'- ',' - --J.: -.',.a'.t3,-1-,'nVMV?w 'av :'."",, ,113 , -'V'-VB " QI :'- -QI-V, 1.-r wr-L5 'g.'b-VJ Ap. ' . - T .V-- ., i -V . VV, V ' I ,.1 '.-N '. ,by --mpg Vt'-Y.-'-:" vwqf, .' 5-... 13-4-1'1"-f 1"-JF 5--fmvffgl-L:V,,,-Eff--' 3-.Hf,'..V1,?2-VL.: .g ,.,Q"fs'-'7,"-lf.'rf-s.'v.f.f V 'agp -..-JY25 'F '12-5-L-In 42.1, -.N-if-4' '."VYw- J V. . . - V1 -V. my "' 'av Vu V - IVV air IJ-"":'J.T""1L"Q'-."Vy-"-Z I- -:fs--ri' 1- Vu' . '.".'-'m-'Wi' .----V l'-:kiln-FV!-:.'5'7'. -- -A"' 'f..Vi'.-:"fLf-- ,Pegg fl " : i".'-f-I-Vu Lf'-.Vw-gV9...T M-'j,V1.y ff 4-.'r'3,Qjg',41. -V ' - - '- V, V V -,, - .V -. V.j. A-a -,Vg 1. .-V VVV1..-VN! .' :V VR: VuVV'C' -,'.'K1-p-Vifpnag-." -23' JMly"'V'V1r'V.y'55J.I'f- I 'A .- A ,IVWHH -- V, if V5 ' ' -- s-' g' V 1- . -V 51" ' V "-" -rv -'1'-.--.-'VJ '--Vx -' f'V-'aV-- V1 L-1V.+ -V vf-f V'-.-f-V-ifV'.- -1-Vw -Ji ww- -f V.f--:-'3.!f'f'f..- Vfw--11- 2: -.V.x.-"- '- - .5 V V 1' W' V if' -'----1 .-' .' -"', -V -v'FV"L'- 'V f HW' .tny,If5L '1 'B fft- '.J.f-v'v'9"1V-.A.-1 'th -4' L... -"-v V'-'75 YY'--11' 1- - .r.. x-'V lc - - . w - V V . . ' -- -. m- 'w.:. Vw ar.-:VJ Xu .V V-,V:-VJ.-4.1 -H-V. , .-E S..-fm -VV.: -- . VV.V -5 -,Vr..--,.-- .57 n,r-"f.'v.-Pf-- -nr: .4-1-vV.V-w .- VJ- 1 "' - Y ..-- - V .-7 Ui.. - -- , -V!--2' .'. :V. is :VH-VVVf 'LII' '.V-. 1--1 .- V- 'V . 3- .-' V- , -M QV f --If-M .AV a-.V... - 'V- '.,"u , V', ' , A ' "" 5"1'fg:.' V. i1Bvp',::!'V- gt'-If4"h 71 ':"V7"?"?'W-f'4"g'g! 'N'-1Qf'.-'f.611fQi' ff'fPf'il:-.f5h,1rVELv'ivF.QT?4" :"f5'fiffitE' il' 22-Vr ', '1.-. ng- I, .I -.4-..fI I..?,:+- I-+yVI-I-,V.fg2IIV.-.I.s3:-1.33-v s',. fg?V.-,Iimg.V.:.1?, -.-1'V:2lVZIQVga.'2..is5,ggg-155Q-f..17fQ1IIIf-gg.gggg " , '. ' I-I v KV 1'A', , I v.- , ,M I '- K,- v 1 , I -l'.I- L1Vv'1'I, L' '.N Q, V ", v A," ',1 IV!! 41, 'rg .. lrI'I. IV", .'f' 1 1, " 4 .AA ' 'nh' y-, I,-A --.-. 1 -- - .' ,VV NV- V. .,. . A V'- VV .s..-. Z- '..V -iv -V W- .V V.-vw--V -fr. V"-: 4-VV-Mr-5-'U-1 ,..-, '..-g.Vr- -.VIYN-1-.-r' H.-5.1,-Y-V ff- ,'V-- -'--af. ' -ya-4' , ', . IVV.-.Q 4 V V s,, I I L- - 1 f'-I--5 ri.. --V' ix 5 '-P L- .y--V' .HI 1- 31-LJ' 'Q 'q1QV!.'N.+,,:rfV J i-gin-V7-Vqi.--VVI V431 ,-,1C-7-'::,fI-l'gV..- 1,2-3?fa',-59 'QvIIIV4pr xv. 5-75 53, Q A.,4- 394-.vm-II-I... ' V .f .+ ' " 4, Y "- , "If V 'I-I V, I V,-.1IfgV IL - gf.-u jI.1f 'u. -1 f',,I'5 7.1-'KV Q ' TV' .,.'?Q'f A qv' -."if'-I 17,6-jf 1'-,'I',2'-V4"5"'! n.V-.'iv- ,Q-.'4'i,u' Vrmr-f1V'?Q.J--QKL f-'xii 6235" '1-'-5.4 - . . V . 1 ' -- -VV-5-1 .,- -.1 V5 , Q HI.: ' :.V "5 ,--wh -Li:--. ara.. ,.3",-4-.wi-1 P-J' r-,Jr 'R5'gVu-.HMV S---15. Vu., 1 .4 '1...P..,V .,V,.--:Ibm-, I., QI,-Q .,5-,V ,- V' up - ' P ff ' 7 ---" .-'sf - V.-+V,-v'.'.V-'-'-a. +. --.fi-,."' 'xr-'-ayz'-V"-a,VV-V: .V'-:-.-,-M1-dr-. .L---VV-i.'-Vw -I ,-:.,.--VV,--V-!,':,:V"f.Vw -, , -,Q ,, 4 ,., 3 I,I.q.,. V ,V ., VI qi 5, .. II IVII Ig, .g.,I-V u.,-wVI1r,.I ,LV ,V 'I .,V-.,,,-V.,-l'4,,.,,.-Q. ,,I'!1,,-'I -- .VV V. V-.V " .. 'ZVTI aw'-'.:VVVii,'. 4.f.'V:-:r-VVf.ffff1I:','VV- .-ifgffjfg-,-iifw'Iam-Q-i:gVVfi-3211611212fTgjriii-f':ffs'yfi2iV.3V-.Ere.?:g,gg,V.fI-Q,I,32wf.-xf+2VV?-- V .- r. V ,V- ".1,:LI.- V. I VI- ,VVV.. V .X-g-.1 - . .. V' .V - - ' . , - . - - .. ,- J' 11. H- - '- - .r . rug- -'. ,, "V - 'gn V-. 3' 'j., - ."'g.V'-, I ' ',-"-,' -..V II'-' ' LQ 1 V-.I ." -U .'-. 51.5. - -- 'VI- - .1 VI V. .. -...ffm Vg, .V....2f3' ,g2.V-,:,.V-.et.gg..gaV-g:+.- Ejl -nf:-.VfqV. Vs..-.Le I '. V '.-I V -. , - ', 4-, guy-'-,V ' V..,, VI ,I gV:'.'v. .3-V , V. V- .-V ,QV ,La I -j-- .1-,V V. ,I. . ' -.I 'V. .. V .- 5' 'f' ,-ff. 2-'V Vu-Vi'-I-'V-J Mi-7'-Vqiif'-.V'1'-.z:-LV2rVff'?i1:v.2- V13-QM:-Q,i3-..f:,:..af'f:gVj-.--:V3q1V1:?f'3.slVT11'5:1-5ffV.fVf5'1-2132:-V I u V 'I ,'l I5 I-r ' ' -.'- f- I, ', I - ' ,I V-'w Q' "Vi,-..,Z' -'IVI-I? a,",',','If "' .1,:'p-Q'-,,.".'-'4', V'LV.Iq5fb,1".' -'VII -I I'-'I-I-'5 ',' 'VJ'-fn JQI-EQ,-'f 2- I'1.--VVx'2,'fcYfg VI.'ILf5..-'MJ' .V .V -V 5 '5 I 3. I- L , " 'I 4 .I .-'.:'.vV ,I LI.-':-T.-"'.3-1f,.,gLi -I If. .qffg-1' if .4 "ZLL " g ', 1,3-IVLAISH-. 'AWN' 'K' J.,-u.-Va.Tj'L9?1v-.:'. V-. .!,'17-VI... -.QIV.I2I,-gg V V I ,V V I I -- V, , - I , , .I -If , I4fI.VV, --I 54.5. --.4 ,QI ,,f5II.'.3,--Vf:,-.'- v V14 ,.gI V.'I,I.-V-'glq-V,5,,V,q.!.-1, .,t.!' , k. - ,, . . . v,.. V' . '-V ., .y V1 5,u.,.. 'V .., .-,,2.,, , K. V f .I,I, mgVI..,y LII.. K ,- .VI5,.VJp.IIIIII,.I,VV 14- In.f'n,I. -rz1f.,.,. I, -dbh ,x. V "'.' il, r - 'X' V -'i ' ' ' ' "5-.V-' ' 3--"f'f'lVf --'7.I-ADW+P'Vr'f'm5"7'4VV'r.2V' 'aiu TY-5 "'.'f'r5'f'?'J':'-V.'L 7l'. -i-'i"V"7l"'l:'TF" I-7 'Va'-"-fi-155'-3.-.:'f'.l'.i2 ' 'V ' -X -'VIV P -'-'X-E, ' V f1'Y:1.'.2V.'1Vfr-Q'-r--Vz'- Vaffggggfff32--ggJim..-'-Vfi.'.'g.?25?2i'.1sH'-5'-F9-Vff-3'fg3f:r.igi1'f-52,4hifi :V . - - I Y.. . 'g' ' I-V I . I- . -.g,LI'f IW,--.1-'2!r'f','I' ...Iw.-,I-:,i'1, 'yI.I .IH II I- I V Ijf-,If - mfg,-5, g1,IIxf 'W II-II'-V-Ifrgif :fr 3-,QI ' .,II,'rj"g- .JSI 'V ',1',L'W'f- '- . ' 4. V ,.VV,. , X: .- . .Vw V'.2.-ff?--'xr4i.z.11.2-I'-VVV'.f1-Zsif-452.6 V'f2---+7Qsaeiz?-.--15-LfieV'-W4 . . . -" i ' I 'V 3,1 - - , - V ' 1.31,-.gVs'., .AI-V, ,I JJ- F-.-W5 sVI,I"'V.L.VFV!f. :V::'I.Fi3ff -gg-5,-P -J' ':'4.l'14k",LV--'tff-If',fQ:",'u 'V,'i.i.Q'- ,',1+,fIE-ww,-35'-I-j'-'.-' 33 Ip . 1- ' V -, --3' ,3--.VV-gV,-., ff'-.V--.V,--'VV-,1 v H... -- -'V.--5,-V-P.-gg rw-.r 'Vffg .,V11.,-.V',1.-af-V:.,,V-.-:cr -V.'..-qc,-V -V-I .-- 'V ' - . " f - --VV 1: --V .Vg-V. PV-.+V-.V..Vf-V "11,"?.'.5 -is f- V-wV.'V.V..-we f , e lyy VI II! -I I ..L - ,I I 1 Ig. IIMIIII: II.-3f.:.IiI-Q Q-6I?ItfyI g:I,'95-1,.,4-5I?I- j17,Sf:I.I f1i...l,I5i'y3 :I.Xg5V4'ht.LIV:I,':lI-I-If:jI?'?,I:i?4jI'5I13If',1,'j,QQ'L ' I ' , ' . . ,,' ,,.,- ,uE.'I',fV . .I-Jfjh I-. "Q X,-:JI ,'Yls',ff.f'Vf"'x'Xnl1'f I f. -"'.,- IIR'f.I,Af:R,".fJI:3,I l'.-",LV,'j:.".Ilf f'pJV. lfifVIvV:f1'-.inIAIVCI-.' - f- v. r 1: ' 1 -,gf 'r :' x 3-,. .tf-v7:'L'.1 i"'..'f-,f--:"- V.Vw?-Vi-..'IV.,-71'-S-Ye. V:?Vti,-Vs,-Vx .-',-33.-1 -.'.-I 4-ring., v..qe:VV-'12-'Q'J.w3. -ff,-V' ' - - . 'V ' -4:--' ' V .- . . .- 7-VV-iw V.fv:,v- --ff.: E--5'-"1:."' -'fV'.f-ici-'.a--'xi V--V.-.I.f-,inf-V-'-'faf-"?:-'V'-Tw.-.'i'Vf :V , . V Iffll . -V I -V, -I-I34'I.I' ' f'f1N-'-'f--ff!--w:1I V-V."'1.I" xp., 'I'.sg'g1S'5.1E, .'v,-j"p.5"'5 lgfiilx' TI I 'Q-E".'v',.Jlfq'f'V-'jpg 724-"f I j V 'J,- . 5 " V' - '- 41 -'.7A"f:'.'f,z"--E-. vi .Vg-".-.4,', ,3,g'5-"JfV'Vs'N-fly-',O -.V -' 9-'-"0 V"x.u!.iu.."fI4f,f is -!'..75'm'.-Vi. V V V..-.Jw 4 .V ,--- Ld V 5. .VV .rw--es,.:--,V -Ig'-.V-a:f.1-. .--V-JV-V:-.fy V:V1.-if-V'-Vw.-.ma I. I , I . . . :III. , VIW., .' ,IV .II.fI 1II,I.I'.,.I ,IIIIIII V V .-.1-V,,,.V,I.,-V3 .-.I-I L- .., I: III,I., , .I ' V' , - V' V, "' I H- A' ...fi 'V 'I"' ' -,-..'-J' 5.-'Ux-.f'-'Y'-g..-if fx f'-f -e,E.Q'f" fm- ..:'..IVr.gI-.IIIQI-V .V 1 "MI 5'7g-,'Yf.'Vf,i--pf"q-f-f.'- - "" ' V -A ' ' -1 '.'5'v',, V'T lui- -'ffl H-' .VVSTZVV '- i ,Z '. 'LZ V. 'A ' '- " . .' If V '--5 I-x--1'qfVII,CV-.- ,.I. .1.V'f-.,.'+-,I-V.J.I,:f.'-'Ii.-'-lqIw', V-I-'.IV.II.I-:f-I'.TI ,+A .5--1-qi-5,-5Vfa,g'g,-V-Q.,-Q1Vg:gZ!f?'f'L.,-573 . I, 1 II,'A1? hz.. . I .I I .I. I. II:1..I I ,VI.II2.I.sVI-xl. VII-IfI.I :lj-rf I.f4IjI., V?II,IrI,-5IV STA -Il IN .V-I'IQ'. ..g,xIV- LII ,IVVV-,-:mf 34 Ijpggiiqggz .,, 1' - I' 1,'v "',-I' ':1"f1 yf .,4"" 4 ',-'S1fV ' -..f I IV' .4', v1,."'Q ", ,Aff AII I V - V' II, -! .V V x ., , 'gil 'AI. V L,,I'A V IVI , V.. .S g ,,xV-V I 4 II'j1.v.I,i ?.,'IiI.,'.-.-L-.I .I,I.I4.,III,1,f- J-Q Hem. 3 Q I 'III I V,II IV,II.vI , ' . .Ik IITIVI. . IV,3IV.f,I1j II III? -n..:'.i. I I.:3If.fI,.III,IV".I: . VIIIEII- 2VIfgpIIII'iI-IIV,. big: I-4.35 ,Ml.f?'I - -V f. V- . 1:.--- 'V'-j",,'1I.,I4-'V-'rv .-' J .. ..-.- ..'V,.-5,53-V,II I V'- 'Q I V' '. V .if '.: e" . Q -'.V.V-'1' I pf'IIiV?.?-f'X ,F.f"fj1:I-ICQ,-.V Iifft 5-",',V-. "Fil-f7"TQ".l'.".51g. 53'Vf.I' ?"fIQf,.J,j':-,V-,I gI.','y'.f 1 L V--. '-..:.4x'v-. I .f":1'- :iv .1 f-i.fg'IQ'V-VLH'-f,.-.,4 'V' -'s'If??i:W .-1".f3.ff.cf'V--.'f:QVi-.-ah-IV'-,-41i'?E3:.4 V .Va '- 1 ,I I .-I' I,.., II . .iI:,I:,I-IIVVQ-1 I Iv,VIgQ,..,I ,I-.I ,,- . jf"- QII .,---:IV-I QI'-I' iI- .I.II,,'I 1 "Q VA. .-,I'g'I--- ..i'.-,' , 4- ' .LIN V '---r. 'J -' " ' V '-" " .if-N'f-Ar" '-.L+ -'FVPN' L.-"Ii 'Uri -' V- -., V' .M r:.L'V'Z",w',V.-V'1Jf?'- - V .. -- -- ' .' . " -.:-v V 2" IV- -- 1-Vg gr, -5.-.3 -- Vf',f1'- .-ff --.1-2: I I I. EI 5 I III Kg- I.. 'V IIIIII .I I I I uI:VI I .II I. -I I. 6.3 -I,I.1I3-j VII5,IQ V I,jI., if: .'I.:,:-Ii ,Q-Vi' -I-,VIIQV--I..IVIgIy?IA--! - . ,. 4. -' ' ' .gV-'-.f-VV- 'j:fr': -'Viv-:-VV.-5-."f1..f-Q'-.fn-InV-V-:FV-.-'Riffs - - -.-IV.. . .I -I,I ,Q - r,.VV.wg.- ?'x,xf"Q'If?1"L-7f,'1iI'f"!-fvf -.gg I-VI.,--IV,-V::'Ifg.,V,,I..Ig1.g,.,'V -- . V - -I '-.VV.-f-V - --"- .-.Je fi' '- -'-Vai . I ' - V... Ig I-- .344-, ' - .,.--- --VI-5 -I-I,-Vx. 1, ' -4- 5Tgg5,,VI ,, T' :I-2.1-...qv fi , ,'-ig., - V- Vgwa- l'1V,-.--,1'-.I,IV., -,4.51'V'VrV-.g,..., VV.I,V, dvr,-VI'.I'"V"1f-V-31,3 I v 3-1, ,'-V, I-.1 .-- V. x4 I.,,.II.,4I15,g I -JI: !,V.L I-,,--.I, ,I-.QV I,-,-A,-, WI: VI. V I.'.,I III III I V 1 BI. .I.?:I I I ,qw I,I. I,.'f..I'IV :HI LI, VIIVV'If,.f I.V:I,I.IN-1' I?I:IV1:'gI . -V . V .V f' 5 -V - --:-.QV -' .f-V1-'V-f ,Q ye .I .V.V-.gg V. rl V .V V42- .4 -I,,,V4. L-1-Vl-,ln. X 7., 661, 'fx' T -V' 0 V-'V'4' ' I ' MV-fs! "- 3 v'l'V '.',VL-f, 4:-V-'-3--'V-.V - ! . Ia :v',.gi',' -A V.nu -:I2V,v .-V.-XV ...JN-..f, . . .. . . ..,.V . .IU ,,. .,1I,,I. . ., l,.,,, I. ,.lI 1. . 1 1 'h o I'.-Q A V ' . 4 ' I': W , ." .1-ji 'L'.L-.- If 'Tj-VV'-.-I,'.nV, -'g"'g-J."-1.'-'f'.x":f...' -5 . -- , ' I-,j -4- -V V.: --,'V'.I. -sf.3V,j' V .-,F-V-:I QI-.I'.IIj -' V V, K V ' I ---If - I ' ..Y,'f.1j : ,-,,"wf5'g',hg ',j'f.g-V? .VII-.:I5.'I,3I'V"-f,I.V 1' I ' I 7 . 1-1-I f,.1' , f-'QI 'IL - Q-:QF 1 IAYIV .flap-9' I 'I' VV.If'iI.- ill'I.1,:1I.,I: ,II II , IIIKIQI 1 I ' V .Q I Va--V '--'-' - ' I,VV'w-'.-a .JN V' '-' . gf-,. V' fa - .V fh RI IJ , I 'T V - I CI QI A , ,I-N7-L -f,.1p'.x lik: !v1'V!.:'ntpl.,w'I. 1 ' ' - -"V- ef,-' A .' f'I,1V'I 'V -V ' "1 fi' :Qi-1 VYQK'-, '2fyff1'VfF" Il'--' 'Vf.-Jt1,"1-:lf-'ACI.-if . V - -L---VI-.VJJ'-me.-:.rff--Rf-'Sz-Vf-"V.'V-'f:'frAv.2f I ,V I VI ,J - "Fv,'-. 'v'V,?j.. ",Vi+f...-1"-'T -' g"QgJVf'.- QQ?-5-'-. -' ' -IVI"..1Q" II' II, f .II .,y 'fi -.I',,'."IVI-., v.I'f'I--I V! ,eg-'V. 4,'I. J- IJ. , 5.31 - V .V ' ' ' 4-1 ' V'-Vx .:: Jn"V'V-x--'50-V-.v I , I .. . . '.V .ls ,LAI I .VV .I,I.,., ,., ,IA-f ,,4,.. , . . - 4 V -v rv- - Va. Va' 5 ' ' ,V:. rl U- ,Um VIVQA- 1-V.-I-Urn--". u , ,,,,.I,, -..l 1.,Y Vg, t,vP,f , I.IvII 1,.,.I,I1,I,I,l,.K,.I '.lI,. . - B ' . I... I IJ4 L, V .. .I ,gh I' J I 117V-,,Ig.-'I'I"5 .I,,,:, - TI..,II V . - -Iv -0 1 ,- -,IV - 1" -1, 5 - VI .V' .-I-,-:I,3L.,3II-QF.Ij1n1.V. 'il I . 1' ", V " A . ' . ' A 17' "?L. ' I" Jlf- J' ' 'Ill -'S


Suggestions in the Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) collection:

Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection, 1966 Edition, Page 1

1966

Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 91

1972, pg 91

Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 164

1972, pg 164

Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 231

1972, pg 231

Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 126

1972, pg 126

Gannon University - Lance Yearbook (Erie, PA) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 272

1972, pg 272

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.