Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC)

 - Class of 1934

Page 1 of 230

 

Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection, 1934 Edition, Cover
CoverPage 6, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collectionPage 7, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collectionPage 11, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collectionPage 15, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collectionPage 9, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collectionPage 13, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collectionPage 17, 1934 Edition, Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 230 of the 1934 volume:

G ' 4 1A : Klu m to Q0 HI, ,K .6 WV :ffl wif in M HI 0 t l 1, :iii if A H, ' 4 cs cs -Ji, ' 'ff ffwmfx 6 Q 14' in ,Q1,H, Q iv 15, 1, ' A .lk ki. E' wil HM 1 M up fri Aug .,fr gf1 f , . 5 , , 1 N li W I r ! F' My 4 L, i, ' -fy J, 'L lfvl 11,311 'fy j 5. ' 9 4 f if j ,ff ,X l 'Tri A fn' 'ff P f xiii t li' ' 6 4.4 up-ff I ' 3 4 I ! S P Q N mswwrmbi Copyright 1934 CHARLES W. WRIGHT KATHLEEN C. WOOD Editor:-in-Chief GETTYS BROOME JESSIE SMITH "Business Jflanagerr K gf 5 S ? E if 25 F 4 if 23 fi X fi A 1 5 Q I 5 X ., .?41V".- -. . ' VV-V 23-1Q'15iV Q V 0 --XV -...W'..- V ,jgilfr-'..If . '- 1 c.V ':xQ'V'sV.,V V"f ,,' V VV.. -N.. VV V1 V-. .gs MMV -. 5,9-.L,g3.V'.' V 1' V 42-.V...2.'V. .r X k3 SYr'35m'1f- V V VV.-.V.VV.w.. . V , ., -ai-V.: ' -V.. ,1 V V. - -MTV-Vxf'-fV.V. V . V:-.gi . - QQ 4 VV- 1. V '. H im 'F " g' -V -V Mmm.. 1'-V.. 1- ' J5..V-1,3--V,-:V ... .I V., ' .-2 K, w':Vw-.1531-55? 1' L' .. - ' -YVV... V V . V- VV?1Q2SV,42.5:' pf V V. - V' X, 'V W ' 3 . M.-V ww 'af-3-.sfV1. V ' - -V V ???RN2'g+QPgmHV1-:.1' - . 9753: .Q-isJ.,V..L-g-212' .' V. ..j'Z-' . - ' .V ' 'X V I7 . ' ' ' A ' if fr: '7',.'-5i22f:3?51' ,. gzmf-:Vw-g.'zVg, V . V, V V - V V,-1.1 W V Q, 5,S'.i2V,AQ3'Q'Pr13r'1'2 " fn' . Vever? .V , ' ' . fi.:-QV. X 1 wi'-iff' yg.,Vy-Vgiwg-V..VV V V V - V :to .'.OV ' 'iff 1 .:V. , ggigvw Va-.:V.'-fp. . ' -. .V 'Sl . S ' VV- 2V V,,- -,':,'f4g.-.gaguw , I V,Q,,,m.2 . .N 9 Le ns y . - .-.-A - V---VV,-VV,5..s.,.VfV- 5V-.15 V' .foly ' V'gnV V ' eak . -L4 . .1 - , -Viffrzgw,-1-'QV VV. . VE V .. . Vnfig 4.30. ,Vi -V . V un , n . V..7--,V,7, . V Vx. VV ,V my ,,V1V4vV ' ' ' 'H Wlie Pe of an ' 5 - Jf .4 g ...jf L n , Lfe. . Vg. -, . ..! V 7.1.3,--..V f V 557' W 353511-?f"Svf?.f' ' - pr C510 .A ' 222. ...VN a . . h ns Vid , , 5-.5 , .6 7,5 , VVVT Cf Ea Va, u V -, M f. V-f3-Mz:- 5- 4. ,V 'v . ..-N: V., V . ft 11 3 , V..:.:VV:wm..x.:.4-V,4 ggsq. Q-.4 V. V,.. il ids ' F0 G V feel be . V 'but 3' ,ggiwgzf ,. - Z , In - ' od ' S S11 V t' V - V .ESV ff .4-. .... V C . e 0 . . . V -V4.2 . .-,fp 4 V. 1 .ffjwf ,df V4-Igyy ..:.V..y3VV V'V,,,.V ,V ca! I Q nt C V - V- V .. .. -.,:,..,.-,4 4 ., a.wf,f-6434fy,V .fr -V V:g.'V-rVp2I.E2,iX'V-.V X us . Or . , 3. 1 . ni .5-f1V'.,,V.-.e,::!f:5V V. 'VVVff:"::"-:fpffiwggyfbg,-2 9 V V qi ' 3- as wh uence deli., and ' to m ' A , .u.-59-11 5- .g- - V . ' ' ' 1, V V-V V- - . V..,f,-,.g , ,fVi55Vggj,:-,.,Vf, -V .-4,',1.:g'-', 9 V Vffol gam Ich 1, of H- efan lan . Vmd V 'V . ' ' . Vf.Vf'V'V'i- VV V VV 'Ve St ' Ce Su VV V V . V . ' fa' qf...gVV...g,,..V..N,x . , av is H I -1 . .V I V. ,. -rpm.-fgvjj - 1 11 - ' 'Cm 3 -V 0 x p t 'V .. V-5 V' ,. -,V-. 5.4.1-V.V ,. ev , - Pt- ol In 0 V OW. f :V.eV V,,- , .,.qfVV..1,-V.,-,Vgf.,4yj,V,2y,g.g,3 Cf 111 odu y S '-St 1 ' nm Vg. Qui?-V,:r.,g.V,fV'?'.' I., gygggz-VV: QV 1, In E6 C1-1 Ce . - U . ,HV I V- ' V feng: . V V :fr ,ff ::feW2:V'eV V C 11" ' - C V . V ' Yi . .V :VV --LVM 'e-V'f!iVf-fMf5'2-:f-'Vf'2w1.'fVvV:'.-421fi - ' VV ore V 0 t Um ' lt- a V "ea V 5 V. 'V V- . - . 0 b F s ' 1 "an Sta. Vw V VV V., V- ff 3-,sifsqefffw 3:1 V, 501. ev I W- , ect to ary 'V -aff.. , f3?,1".'C:'f'.3., V-V:V:,fN-'V-+-V. - Mi' 'VV . 'V 3 1 V. - . V ..yV', .. nga.-:V V V45 V' ,. V , V ,.:1v94.4V.Vg-W .f-iw.:-V - .. . 6 3 e 0 U. Cn V . -V .V , ., .. -..:- V .Vi-VV. ,,1V,- 7 .1:-2419,VV.wwswyf.:fp47V674iV2- V . 1 n ' W ut Pon .V QV. pf yV+:V. 1V " V Vfel2ggL'V:2fffVvz'22.. V' 5 .5-5 . eve 111 th' wh ' 3 . m V- ll'e5'H...fVf :VFVE -Olaf f r e ' Cn Vxn ' e. . :--'VV1Iif?"'V GV' V -. VV V':Vf , VV.-Vx. ' Co H111 01' Se - fide ' ' f V '15 .. Q' 'V -55-V' . V V Via: ' V ,ee S at Sq- In t av., .-gif ,Ig . ' gfp'STW'r?f?' t- P ' l e fed '.-V- ':1'VV-1 , if .fVif'fJ.f fm' 3.55. ,lons 111. mn tures ,m to 1 - V, . X V., V... wg - .gn if 5... W - 11:1 In . UI? V' " C31 - . - V. ' Y 'i?9Zz'G-'? z , . ne Ich C1 g ,V 11111 'n VV' -V ' ' -2 glecf th I m Wing Prof gf of GS0m5fHfV. -af. . 'R me . . V - J V 'VV ' ffolmf Pardon em 1 af' hav the 'bu of iff fi q ' Vg "'ii'f' ' hiya. ' 3 e ' e ' 2' - ' ' . V-'21V:3fQ, -QJMX-.f. . -+I, V4 iezi' ea m ff 5m 1 . , . ...,,f,y.,......V....., A... ,.,,,k.,.V., ,,,,,..,.,,..,,. .-,Spf , . Q. r a 0 . V . . , .V gf. V--,--.Lg:.Vjgq9.,.Vf.V,.,Y-,Q .,o1,.V5: .V V . fo sa nestl Y hu fined ess of glfius . C- ": V. VV V-i".55-1-,Qs SVV I , V . . . 3 -V '- 5 -3 uv- xp?-1LY. 47Vf,,,5V. V' V' Lg ,,s V CKE, Of Y nofh- Y from mble 'for the f5V.'Vff f g ' 501' m m G 111 . In V V YV- V, V.-..2gVQ,.w-QV V . 'Ped Y g Y Y Y V. VV . . 4, , -wg.: .1 5f,,,..,..,f,,V.yf? . rel . to . od Self as . th -, .V V V-.Ve-V Vg f- . ' fig an lf - ' an 31 CV - Q- -I V, " 'T 2 5' . . . O L- St . 0 ,. ,,. .. ,.,,,,,,..,,,,,,,5,,,,,.,,., V'L' ' ' ' ' 8 1' . ' I 'ig' .V -1 . gg V 111 Hs C1 ff- the m So eSo1V ' Vu, Vp ' V. , V- 'SUI , ' th SO 1 e - th U.. lf'5YJx' . wwwSi:ffM...VfJ:'.:p?fyfiiy6 V V Wed V Ou On. ends e in Fenix, at V f .V 1 n Sht HSV - gs ' em 1 . ' V. . . V CV S fr P0 . of Cn . 1 - ' 1, - VM- Z"f-'1Vifif'V?4.g..V '- V h Gr t om 551191 an U 5 li . -V2 ' 'fi egof du, 0 He N1 fhe C fm Y on eek f 'lv V V .VV ved 'S to g ect Athin Y Com 2 ' e and f. -- ' -V ne. -Sw fo d gs p ' C ' VV Q,-1 V .ve . et e of ' S . 1 V- i I to h mei Vote Cnet wh.Ch 651311 2 . '-I ' ' V V , V512-..V:V':fVflL-21-1 . - V 515 C1 Valt , . a' Cer nity I Y V 3' .LQ V -V 'V' -Ury m C1 1011 3 drain ' 1811: d .V V ' - ,, 6- n . f ff -.VSV - ln Or - ' . V V- - ' 3 an . ' Pray tion raw. :Vi yt -' . Gr 0 . Off -V if sg Q, 1.3.5.-.wgmgf-,fV..-,-V.-. A V... V.. .- - Q I . . e . V . V 4 ,.V f....V,,f-M.-, VV -V1 V n V . Ve V Q , V-.?2'iV'j'-' , of . fy ' V . '. g:.zVa'f-Va.- ifigfgffa,-, ,.j', 515555 -Sf: - W . . . 1-2-lf' -V .,:.-:gr w61SgfV5fw,l5ggVJ:.:.:' ,ff ,.. ,V 1., ., . . tWeV , V 'Ji-'-'f:i".Q'V1f7.2VVQf,Q1? 7 k Qnvinc. , .,., 4- ,.,...,, ., ,,..., , ,,-,. ..V.,.V., , ., ,. ,,.- .V -. . , ,. . . V .- fvl'V:aV1V.-- :QV-:EBSQ ., 'Vrw-..1 .fs . V V' -'-V'-'ridifffs , Q -,. .bw Va ,Q .,s2v.-,Vf-f.- -,V:.V, ,V-V4 -V:V1V.sV.-N.. ...V .. V , V ,gym K 'VeV:.gV'VVf1Vs 5 -V.VV.f.--VV- . V gth ,-3-.y..-ta---.4 'H V' s-v KWH :ELI-4V?ffV'.i 952151155 Vx 'VZ' Y 'V . -. -.igfi ,1'f?EV"fwJ- -V ac - 2, W?-1. Ag V V ' ' V I waz--.--VV.::,.g-i-'fg.,.VVz1gf.,f.b V-,Qw?,Z,,5-V,zVP,m'm.es .VfVf...f,Vw Vu: , -V - ,- V. . ,V VV, VV,.gVg,.ey..V 5.5.51-Vfxgirfz . V . ' . 'V ,H ,V..VVV:.:V..g'VV1-5.-.-V2V..g,4,gffM:if :p1:5'gS2sas,1".VfV,,V,'-."4Q. V'S5:.ViG'bI': 21-439-Ea.: :":'f-ZVFPEV -.fV??4I.4-':', --'fp ,W ,. K' Y ' gf 'JI AWS' VV 11,42 J:r'..y'5.f V' V . . 1 , . ' ' ' .. "' .. , . V. 5 ' V' f V I A Vzifisai ' IG..3gV-11g ,Vfsf if 'V fi..V2.V 5 V 'WLT 'V' 'V3VV2V2ff'i ii5:41-'.l'VVVjV.V'gf'AV-V V ,.5ii'-'11, -2 .V QVS-4251:-...,:2fVg'S Vrzw VV.-VV.: Vr- V rg ,VV ,.m.. X .V . ,MQ 5,-VV: V Hi. Va,.- 3-1.9.1214 V-f V , , Q Vw..-V.:--.VVgf'Vsg-94-.,yfgzfs: 142:-iV4'eV,":?V ' MVZVL-" J:'..VVIf .- ,-:V . 1. Vf. .' -ffs -1- V' :- Q "'V:r'v5Vf,V -I .. w nf' -w',V.'g '.V,-'V-:Lg.1:aff..eV gygyffxj-yz,AfVVygae,M:-'wx-x,fV,4 .V.:' :VV .VNV V.. V,,,::--.-V V.: . . 9Vf'VVVa,, V -.Vs.xV..: Q 1 V'-V .V Vfz. V g V . . V:-v.f'.k1fi 1 -V .. -V .. V. V 'I-533'-'Q-Elfxfabggffx"'5f5'5':P?g2f5f'V?V-'51fff'R-.ff"f','174317, .,,.,:':VI5',VVf:-- 'VfEaVfV:!.ff4 V 2-:'...'V:-V5. ,, " V'j59fV VJ. -' f wgggaaf-SVSNQSV VV-,fs5aVf-imV5ffm11:f-..fV,::,gW-VV.QVfV-ifs:V-fVf- .-1-.V--V.m::V-mir.:f.4-QVVVV-yr-4V9V-rw gzfs.--f...:4.,. V3 -V:.x5..cV,. VVV.1-1-.V f, 1, A 1 VM-A QQV-.Wg :.-.Qs-f-..V.fy.,-w.gV,-..-.-mf. .gp-V-. :i1,, V ' :-.uf Vain--V V ,'- " ,. ., V -..f,12,gb 4592 4+-2-yg..,:4-VsVv.,:-.yGg1: ggi--w,.p,....,..-.--.fVV.--MA: -,V.?,:J:.wq.x..fs 5 -.,VV-.-V.Vx.-f,g-9.,V- .-,. V, , 5, .,-V., V- .4 V. ,.- .4 : p...,Vf.-, -. .wp V as..--V. UV. L. 1-fm V V 4V ..-.lf mx... .- . VV--...W-f-1-.1-..VfV.-:mf " , fwwaiwfgsfvgfg'?Q':.Q5gVf,fWf'7,24.:VfVVRfffmf' V"VV Fez-22r:v!95xfs2dVv'2w4fvV-fwfw4:2ssQQff2',f'-V:.-5: :-Vw:-fm5V2.::.,+f.ff vpsffgqg... Vfggaj. wg., gV--,."V'V ..::ggg-,ggi-. g.,V':.f.fw .,,gQyg4,.-VV. Zu..-1,5 -V....g4 .31 p3g.V,.-AV, V...-35+ g1fV,,.,...5,.V..,,pV,, JW.,Vgf...V.3.gQ..,-.....z,VfwV4 HE-'f.wf:3e6"AgfqjYQSWLQQ'V,Vfff.,4??V:,2,'.fW'ff,Vf1V -. 'V 1 -I V' 2-Vlf354:123Ff1V'r:w.2-:V'zf.ifSZGSWLG.-VV fir.-Va-'i-2-1 VVfV-.'.2-zT'1f:zV:.-gZ.Z:'. .':.V':V5'zvf'v wig- wi ffm-sf: Vwgifzff-5-xg: .-Vf.:fgVV'f'f,V.g ew, 'N5fzfyy'V,.,uf-f:g.VVfvg,.:VA ei -VLWWQS . ffpf.S..yW 4..-.fV.y,.,:V,. V fm-fy3VMV5w:f-2:1-mg,W--mgV:fVv.::ff-1.V,.gV.,V.w-,, sw.: fV..,V.--..VV2.x2fmVf?V,V.V.f:5-.VQb,.Z.w1.:-V-V,.imVVVV .fV,.V1.3w.:VV., V-.-Vs, V,-V-Vw cg.-.V..V.V.z.V, :,:.wV amz:-f.-M, V2--5-pw-VV iVs,V-VMVVvw.- Wg:4f-wVxVV,v- Vs.,-QQ..w.,:-:VfQif.N, . -VVVXKJ. x.,f,V..,m0S-,.Vf...yg., . V V -New-. -Vggm..V,w,Qg.,xV,.,V.,. V,pfVW.f,,-ff-Vmev... 5.0. V.V3VMV,..Vf,:.-4.g..,,.-. 1.-.fV...,. A V,f.f.,,.,.....gy....,.g,V...Q,,,k,.VV.,.. .V -,-...VV ,,,.,..V6., .,.,,., ,-..,,,.-...V ?..-5543.5 ,. ,V,-,,.gv,,4,-AV... ..Vyw.,.ANgV V- ' -V ' -Q 2 H " V 4 V- 1 'V ' .,..,Q.5fS,V,N'41,f-'54ws.LV:VVV1.wV2a.Q.Va2xVQM " ,590 565 1,?"'.1'sgf--4f.'vC?'1642fY'w95V15:,,'Qf:, 0 .. V V1 ' --'C5tefXfg,2'a Q:f'.f',.Vg.i-VV,VVV.: " if ff-V1 'NV ,. HuY,?wU0?94f'Vf'Vkf.fy,ffgfffyxffffwakf V. ww,-:.m.wVV,f'gf,M?V.,VmV5!5WVjx2V,6fSafww -V 694532 ."WSps'-527243-5.iffyrlizivfzwfiia,kew1.2E.'Z:06?j'f -:ku5w:Vff.V1s-23d..:yVVV: ff :-up W4 QV "'-151, As-41,1-VVf'fV..V f . , .:,g.,,+:M1zfyf?w Wf..VVv-5 -VV I, p p 'fxx9g?.y3g,WgZaV'w34j'MV-w::w,!:r 14 4 2 .45:Vs,-.2-zfgafg. .V Xrf.g5VVf,.,VV-ffigf2.5bomgqgff,-,pxf+.,5-3,xfaff,.i. V M Q "f.: V 2- in ., , V.,.,Q3'765f.ra4.'gmjqevi-L:f.2:,jif-i:.gV sgiajj' ,. ' VV, 3':SQ'.-.-.eff-fp-"32 V-+7-q.,gQ,.,gA-,459-.sc-.V:f4.Vf-:-gg:AxW.-4.-Vzgm...f..VV'Q:?.VV..V,-A, V. , V 454.-.V,.V.:-.V5...,-2V4,V If VV-, eV'-34.-V:-V,s-:mfzp-Vgxzg 5... g,,gV-..zV,.V-f,:4,V:-.-:Q-..V.,:f4q,,g.5',f.V,.-,Q.,,,y.,..,,.,.q7..V,mQ,gM,,..q,.V5V.-3:4 ..,.,,w..g.V,:,,,-gigbg.,-.5y,...gvqfyfg ,, 3M.g.V,g3,fV,,Q.r1,,v.--Vg.,,V.f.f.Ap,q Hx.-,,2...V..,. ,ff,...- ..-..,V,, MV.-.4 mf... f.,V. 4. gk.-bV,.,....,..Q.., X Q.. . ,,,,,,,,,,.,f.y ..,,..,., ,.,,?,..Q,.,..,.,.f..,.,,.,.Z5.,,,.,.,x,,,,,,,....,,.V,...,,.,.,24V ,...,,Y..,...V,,4g, .wg ,..,V,....,4n0.,9,Q, V, . ..,.K,,, ..,..,,,1ns A,4,,,.,. K - ' " 2235 VVsVff.2f'VV. -43.3-: w,ffff,'-'wwmy'-f.,'24.,VV.-VVfV4,QJ.VggW1Vf.:C'f V- 2 M., lg-TV---,WV-VV.. Mfgm-V,p.V ,fig V. 5, V ,. -...V-V,V-.,6,S.,Q5,V,9S,.V.f-9451...,gg.,:....g.,.g4,y.,g1.f.,eVg,:.4,X-7-,:.V,y.-V.V.V,,.:-QV ,,,2:4:,..-. 1. .V , . .:0VgA.,,,.5. 1155?-5ji:5:31f.tqI2rf.j-4,121,5f".Hff-.L +127 , Z g 1'i"'4',,f3WXVkAzyifgfifwfj,y7v'p,ff,'4f',,'f,,,A5 22 ' .4154.2-41.5-V-131:-.'j:V.b,VV'f.:.V2.V,V-V,f gfz-:fy ,--:V-4-f.1V'V:VV.Vg. .. -V 1 mf..-? - :f 5 -':VV.',gVQ3f:-VVV5Vbg:3fV,f:V1..w1:i:,.":,:f:QMV....Vf:1,' 1.g.V:VVfV:3 3- 1.16-1:51423-V:V:V.gVffp,g?:-gS,Vw2p,y ., VV 3, ...f..wf,5:f-,.V1VgV-:V,fr W V . .,:,Q,,V.:fV-V..,V.Q-1.fVp, 2. V: QQ--,. V-zqzymo-:VVfr-..zwfV:.fVVr..- V V,f.r5VQV--s.VVf.VpQ..w2 Q-,A .V V if . " V"' ' V2 V V' -VV ' ,-q,w.f,V:g-.Q , VV.-.fgfvg 0,3-gV,:,nVV '.V-.V..,Vi. .,.-,.V.Vqs-.sV,gg:rf.4-g.g..,gV,4sf-,,:g,, V V E gr z. 'g' 5. V 2 "VW-,VI'-'V-' Q.1ffl5s"'.5-?ufVVV.,. 'W'KIf:VV,Vf'l2f1fff:F953.:f' Ei ' -2. V: , Q-' ,'w"' ' 2:5'.,.V,2a':'Vfg,.VVMya:fm : Vgy.5.V'V' 5-,.fjV,f:31am V .V VV V 1. .V g.-,gf ..-.1444-V: V. VV-f-V. ..V-05.1. 5 .Vf.f..w-,Vp,V.f.,. VV VM.:-.-wg -.asf ,Vf . .- Gr, -V .V ww. 5?-,gVVV-VV..-mf.sew-qv? - VV -.5 - V V ' 4 eg' ,e.'-eg.-,:,:5:,.-VV-.5-4, rs 'VV ',fw.f3-f. V, 'V4..,g'.:.V: " f ' ,ffff if ' iyzfiff f 5'ef'::'ef-fa-'z.f' 'fi 'F,-i.VViZf:t-V Vp-5577, :V Vff I:..'g..f9VgfEV?.7I:,7'V- 5 V'-igffwgg .V V .V , .. .QVVW f .: "fV.Vf-fi 'L FZ , 91- Nifqicl- -r,,:g!gQVxs-4453: V ff.,-V.,...,.,, -V. 5V : -IV 3--..s,-2' -V':V.VVf V,,fVg" Y V 1 ' 15,-f'f , I .J Z. ..q. M, .V ,Z :.,,,5:. IVQIK 2:1 'VVflV 'f 'Vl"'?.Cf' , ...VNV ? V.. V ,H vqyly V -.V+ ...KQV N ' , QE ni! fat!! r H R X, IQ 24 af Y 9 4564- QQM-33,3 vwvfyffg W' Y 1 Q54 X' wx V m f -Www W 'Q ww Wa WESW' is Sy?-x gags.. fs- -fiw' Q-'W v N"7M x x ' '+A E A AE' A524635 f ,Y f yvQSy i5,g2,v5Q- M- xg -X ' Xi, N 4 gf- , wu s.. fggmr-MQ. Q1' -fi: -vw-2 fggx g W Q9 - Q if - - is , A . ' -' I' 125: - f ' W --b- Q 5 .- fy . -, - X An- fd ,Q-. , 3. 5 -. -,3 .,. . A ' .fiQ1Q .3 ' gg? - 2 3- Q wifi 13 .- :ix N w w w' X ' ig'-N? Q . . me -- . Q 'L -S -X W' M' H 3. 5 . : 341x 3,Em-W Qfa :f-MQ. - a w a y ., X -1 " L .- fi- - ' . Ari -I - 5- - V .,: .- 1.-.ag-PZ. xg, 14 SH , ? .. -, -.-A -wil -wwf. ri .E -,ep Q.. - . Bglgfzgl ' 'xv 15 39 .5 EW "AB,iTd' 'T-gif. 9442 ' egg 'sg-gg, 1' -'Q 15 f ew G1- fpgz fM:9Q+3,iz,4EP'HM fx? X . :- , "-1-4-ffl -ff. , ' - 'N"'x"1" '91N. . , I a 1 I-"-Aw. ., X 1 YQ a ff- 2 ' me f 5. ,, ,. 1 .PMJ Q. ,,., .-, .JS -.M - 4 -- rm- , 555 . A .,, ,g,,,W X- -- 9 pg--Ip, -9 M . 1 pgfa -.,.-.-,,MQ.-41z4-1.-rf is-1-mining-:SS 'e-:QAVX 21 ' -, f 'N ' x . ' R9 - 'A w Q Q X- . E- . www,-Mwmwwmm. M am,-wr.-Z uring the presidency offarnes C Furman the institution was moved from W innshoro to Greenville. The name was changed from Theological Institution to University and was opened to lay students. In 1850 a charter was secured and in 1854 Richard Furman Hall was jinished The plan of organization was drawn up, hased upon plans of the University of Virginia and Brown University. Two events of much influence on the University took place in 185657. They were the fnunding of Green- ville Baptist Female College and the South- ern Baptist Theological Seminary. The war brought college activities to' a temporary end and the "University Rnflesv was farmed In 1866 the University reopened .5'200,000 endowment was promised Q' V, , 1 f V . ' ,xii H g up 'Q ,J J, ax Q L dv -I I . ix. ei. , sei, X-"ni" . I. Y, .'., , E r Q, 154 lu- I gg! Nl .5 ' -- ' I fixligl. . - . ' f i .Al ia 5 '15 " I . -lj' if ,pl 5- .1 ' ' ' - ,f' M, g fb- Q' Firslgl 2 T I IL, ' -' I 5 ' ri s ,f ' ' 1 .. 1z," 1 ,,' H 1 . R , . , 5 , lcfv fri' -- W K fri. A The alendar .... 1 -Q . wwf-ww . we rm g f' Q2 ' 1 ggi fffgffgfgw 1525 1, ' M , .Mgqmqmmwmmm Rf' Z' UWM Hessie Hlorrafl 53'FQX'5KiXQQYvwXW1'i?5i5cx 'Wi' ' '. " sfwax - -f Q. - xr www-.www fm-www - qw .-ww, Mwm, 'f-,ww 1 Q A xx--Wx. ., :. ' wha-cf, ' ' ' "3'9VV'1'3'I5QS. VYQ -QW r WK 'W 4231-f? xi-: SL:" ,.x -8' -.MH Q-an ..:.,5:.:4:-K-fqr1:"1' f' x :ME w-rweamiavf. P +r-,:s,A,-:-.-s:- .NP-.S-vm-5 Y:-f.:4NXv:P-Q. Q . . . ,. . . .. . -h . V FH' -01 '- fix - i f 'Q - Q A w eq YQRQMW1---s.wr X X , 0 ,- 2 X- Situ x Q., Qsmimv wwzxqx, N fb 'K K gg 'V-3. PN:-. -. xx X NX X X 'W x N X X X X N xx N4 -r 1 N X 4 x-X X N X 'gig N Q, X xX X Q QIQQ YA: GOWN :'- f ' - -656 - .. aww-Q, M a-a:4:Av-JN ,1. ,....4-.... -A-:::.:.:.:.1.:-.w x,-.... .w:as-:,r-::e:1z.:-:- . Y 15a.Q,ef1,f2??.Z ' f-1 1' QQ? A 4 -f 121232 " - ,..L:ff'1?a7f2: ,L 7 ww5,-m...w...m1........,,.,.W....,..........m.m..,.......,.......1.x..x,.Ww......Q..,..v..........Q....1.,...........,....J.m.N.,,,...Q ia gg U 5 f :beg-La, Sm. frggfgf Q1 ' Eclilor Wilson mspecfs his , Hornet. The Bulletin board. C0-Busifrzess mrmngev' "Jake" Hmifh. "Rock", Bill, afmi Trask. The mail man. The daisy bed. The band strikes up 0 tune. gm' WTI' 'Yi H 11122 J i ' Milf- H- THIRTEEN Mm! V, f 'AEM' . -f f f L Ii :iii ' ii A ll nn: ll J . ll 4423 'ETS All K,-WF 6,47 gf.. ?: L , . . Mi'l'.h September .il Ti! -"' :fi 5un.gMon.5 Tue. gWed.5 Thing Fki. ESM. r 'fig lg " z 33 K K 7 ft Y ' .5'7f:'5,-lxlliifflf 4:25. fs? X 2493-E -. 4 1 -:rf-:AN A .. - 2 . , .3 1 . .gm-1,1 - r no ' A if-' A233-Y-,'.:'3.:11-V. -.wi 1'?"E7S?'7f7k""' .N "" J.. 1 Gzifzvrfezflzi --4 ' - 2 , , , A j f .fix 2 ' iA.,,,. , . ,Kiki ,' Q Q7 , ' ., A V045 . ., ' ' I4 . -f W Y-'- -,-- 12:1-an-,...,Yu.,.,m..L4. YYY- 1 2 -A-'f- Ha- X' ..:-if . aw, ' ' '- , -.-Vg 5 S I , ! , . of, . , hx 3 1 xi 'L If X f 2 M Q QV f E 64 ai-wif, 2125? wil? iz wi sv f A X Q if 5' 1 f E 3, LM 134 we gi? I 4 f AXQQRQ A N WW W ,,x, ,Wv,,Q,,, V W ....,.. aim ..,,. 1 ' . 112'-we gi! l lg H '--ifsgqw "' , .. Qi 1 . - V .R Q Q as E, m m 1 Q ' ' ' 2 3 4 5 6 7 ' s A 9 'IO Il , 12 I3 I4 15 2 , Q 2 ' 35 A7 18 19 20 21 22 fl " . . V LQ " -A ,. .M ? a " ,fi ,, 224 25 '26 27 A 28 29 M. -1. ,QQ V i I :iii Q Q 6 . Q, 2.19-,:,,.5:,: 3' P 31 5 'U ' W l U W W 4- fl' Q11 ,gg . , 2. li: ,SWA EE, 21 ,12-I ,R 1, .1 ., . , ,Z . u.J,q.vl,.5:.Aq .... :.,N.J A . V J . , ,WS V, " - -12: -' , A , , ' - ' :-go? ' ' . ,,f -11 1 ,33 ' . , 405: V I - :ef 12' 'Z' " ' 2 ' " V lf:-4. . ,lxljibl :Zi-Antz'-gi., .1 G ,N ,M V .QP xiii: . 1 4 , ,ru , ' ' Q ,I '1' -S I-Eff if if-ff ' X - 7 ' ' ' - " 1 -ffl "TW ? H ,. A . - - Q N -- 2 f' . . -Q. . MM ' ' ' 1-52' 'w:"f:,'ff X " . .... - ,A 1 . xg ' gm . M-ri ,,x,,:., kvI - .mg f- - ,- 5: 1 ni 1 2 K. fl., i V 'V ! 5,15 2 Eg 153 K K 1 ,. - - ' Q 2 ' " ' ' I W . 'l1fF5f' ' 375 : fl, 'YITW' 5 ' 'iii ,.-x fy . x M ,V 2 W V V- A 'Y , 2 4 is iw A V . . 'if ,:,., 6 ,'f:.+yj-Xy5ggi5Q1- 1-. Jw- - 5 M, If f k . ,. Y- , , , . F, f J- -,A,-.-- v, '- A' 45KivQ--Xzezgvjel :. 2'-V. vfvm, lf A ,F Q ' , A .- --'- yi cf , 2 ' P ' Q 2 A X 'l ' . , ' P5 ,... gl Siii? 35 .V gf- , , 'A - ,gp',q,f h- . . JSA, 3.1 ,a. . ' k . , I Y 1 2- ' E' 3 F35 X Q ,, ,- . Hz.: 'M' ff - - '-xxl, ffuf' ' 4- "2f5?f M ' L Q Q ffff, I ,vp ' Q, X N , ,A K mf O-nco in o lifolime-1l1Lit'lcL- lion. "Keep tlmt po.9i1fion". Withers catches von. Regres- sion to the mfcmtile. Rolling fhew own ,Simpson and llfftlfill wzfh ever yfhmg undef n 15 l Names, ac s, places bo lho fzeslmnon lobols anal loalns fi o 'U K' ' - -x Q . f' ., 1 , kt SQ S K 532 E mi.. Q 2 Jw 2 FOURTEEN 1' , , L ' 2 A c o 1' 0 . ' . . f fy' A gwr, Wv ' g . 2 'films . Q 'ml In y ' ,Q I D H U V 'L ,. ,-,. , , V 2- - The Canteen Pussy. Hold that pose. Paris of the Hur- ricane anol its nzanager. The Hnwieane gets away for a successful season. Back from Riclwnonol. Scenes from early, football games. Q ' 2 La :K nf FIFTEEN gif -p 511' Ml" We 57, f li A Jig s a w A I mf 'ff' fe Q Qwgfgfgkgy Q5 5 frgs Se, ani I gFUjEI! Assistant Manager Borlcsdale. g P Meinolel too late for football H " ' ' section. "Keg", Footballers, M C O M I and ' 'skirtn clLee1'Zeodev's. The bcmcl steps. Crowds at the SPEClA LgA Furman-Clemson game. Goal f , I e . m no good but Fqwmcm gives - 'geg Clemsofn the "1'ap". ZlIcB1'ide vw ',Ae'-'V,e iiff. . - 77 cram asfumm G w AD 1 ' ' - l I ily' L 'ff e P' r B ' ix N ,M 'yV,,. Q ' Wi WI e . , ,' f 4313, SIXTEEN 'SQ 1 .f-::,fq'isZf1F:l:.' L 5194! 53-':i,giA . .31 '- ' ' uw' QA f' h, , A2510 qw:-il-."? " '1 v,,.. J. ' emi' 2"1""" " ' f" X'ff'-- .53,' S -P' " if "Q ,. My J 'C ., M . g l' '- W fr.. JA ,-, n r lux aa", 1 -' WfEa2fQ3'?f1tZ'?' - 14 F' -fi g'Mq...1'1'f' lu" f I 1- -..- ,- ,K 'g.,W. M, ,M -nqgg.-,,g, V Z ,V V, , V . ,,, V !,f2'-f4,,,,gtg,N:,, ,,'-, ,W xv fn. , 91 :5 397' h' wer: - if ' .1 we-n. , 41, -. V U . ,v,,.iyA Mm 'Hal 1 . L. , 1, ': ' :P , 5 4 Y. ff: 'N ' esjieifio-, Q"'f7"9f.'.". fy' , , ff , 5 ,xx 35 WY 56159 4 sa'- svn' g 32 m ,Q A lieu Q 29 Q a Q Q 8 1 15 as 'A is is XA ' xjz 23 x0 X8 x9 221 29 GX S xl 5 6 59 f' rs 2 ' Miss Wwigley watches over weconszfruetion. The glee club goes to war. The C. W. A. goes to work on the campus, and oliol they do .us up a job, The bridge, Reedy, etc. A A 4:19 ' I if 'riff' . A-1 'R .LM 5 H 5 f . 1 WY' W P' R X .yr , A Z- ' - L .Rol f sun, SEVENTEEN lu . ,. , k ,Th S I as ia X And these laclzes and gentle men send They shall no! pass.P'0fess01's ox, Donnalcl Thomas, B1'cl0lshan', urls, Odell, W CL 1' 'r e n, M o 0 n e y, Bowen, Taylor, Daniel, Pool, and Coggins. 'lull f W N lu 3-lmmfgk Ti MI, ,. , f what flu' EIGHTEEN QRS- 5 ka- ,., ,- L., ,gg srefz ina iim, K- Q- .5 ssl' 6.69 -32140 ' 431. - - g My ,,: A TA,, 5. A ,r , , 20 9915 br'-law 'Zi Uma fy' Au- Fd' 5 SRDM dlzlnx .,-,-'1f"-'I-NQTUQZQ. " yi tx y5'v'13.7f5-3"'1f'Ma f " 9 9 ,. - B . 3 1 6 1 we ex 2 5 a vii ,M as ff R 3. 13 xi x M2 K 02 2 'I H 1922 281 ,ew wi Y. 7 ' ' W?226w.2.s.a1Xg fgvifs is wx f " X 'X Q gf f .XX 1 , - fi.,-...xl , .w .ff -' we ' , I I X ' W. em- ,M 5.1: .11-.ew..:: ' - nw. 'ef.:.-'f-:f .: .fvaff 2 M, ,:,::..-:'xi:..a,:- ff,.:,.' y-,L -' uw: 2.-f-11 e . ' Ref afiffve .'.?eif2',:.z21.-ff1.+1:1' :.ff2.f.'- f1f1f.5f i1- '- -W' : ..f,,.W,G.,:5,, ,?-',,,5::i . K. ,, is Q - ...me-.',,-1., U., 4,y9i4" 4 f .4 I 4 4 x f x s 3 1 1' A . ,fi b 1 x 4 Q5 2 e w wr. -,-Z, VV.. . ,, , 'mwfewmiwvmwzww ' , zg 'UF Lv I Ah- ' up x we "Guess Who." DeVauZt too late for basketball section. Purple cZev'vishe.s get into action. "S7aiv'fs". "What an st'ricZe." "Keg" and "B0b". Ed and J. C. get a laugh out of something. The Hornet comes out. "Rats" Wright cmd S'0ut71.e1'n. rw-I r. r NTNETEEN an SHE -'1 ml? K' 'S - 45 95.3 . .7 - ,'!Fl Q ag. K ' . . 1 4 g jf .g. , z 55 N, v if ..... :ff . I -.35 .. .ffm L' " . za - M N " ,:: B if 0n,jii:g.?NlN.N . t vi --we E M-.ak 5.17-h Wywqhm fig s ,J 3' Fiwlgsffn 75 2 ,I N . .lx hz! 8 59 3 if Q 3 Ex " 3 G55 be 0,1 5' 75 1' lo b 2 4 28235 2y Q ! I9 V ..-. 'P . 'f'- -.75 6'?2f' . 77 28229 23524 .. ,. Q . ' ' K T110 Hflmn fffffm KM Nflffw .sf f fall 0 ff j. Look af Nm! Honey .7W 'lP- The 7W "dZ0"S W5 Wh' 5 ' ncfiofn. Ami "PMS" worlm if Q3 on fhe femais couvrls. Man- iz ..,.- "'-' A nger Cfrrpmzftcz' med' his Glcu Club. Bnselmll mid Truck, Q lV,,wV 'I f f' C L17 4 I E:-an x Ji s NSA -v mlm. , lf - 5 wggl . , -1 ,A ,L 1.3 M. , , ,, .A ,..-.w.,:y'.v' www ,, - --.. zu---, M. JW ,, . .X , . .- -.ff 1-ug, ' ,. ,A ..,. 4 1,1 TWENTY i , YWWQTQ WMQK , ,fa-,Q ,K A is 5 AE . , fd A, K' C3 Q dxf 5.1 " 0 A B - 6 X53 'X 2 581 0 Q9 xg Q 11 1 '-.gm 52 . ' "Z fa a.pQ9RGR9x X QX x9 Z6 Q5 '53 1 mb 42,3 fzgoxi Q5 K 8 WXQ To , 5.5 4 gg, A if A M7 . M, 31 P "XIII-'1l,If'TS" fm MW? fx 'P T , , H ZW! ,- ' 'il ---HTF H' TWENTY-ONE 'r'j '9,.EI3?r-. "May Dayn. Madame Queen, snowballs in May, the Devil lmnself, the Queen and her - atte-nelants, Maypole dancers and "Dan". Block letter A 3 V",-ll.,fHf. 4 NM 14 9 1 5 dab! ls OKI, fa! !,6fl7 I2 Q? 22 la 2 23 I C M 41" So 3 initiation- "H a 1' cl 1' 0 C ls' ' flashes again. W MI , H -.ff-v . ., 4 I ,-gil, ' T H ,1.,f 1 .E pf 1 e , fini- ' Mir- .- - ' UL- 1 L' 'gn TWRNTY-TWO , X 51 . '-I June Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Frl. Sal. 10 11 12 13 I4 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Q Q cs: .Q ga an , 4923 Hlfia ffjff K'Clnss Dayf' "Wilma are the grcmci old Seniors?" The daisy chain. The President clmrges the J'1L'l7,7i01'S. Gradua- fion day- Q1L1Tlle'n,, Southern and 11'?l1fCh?:S07?,. 'Wir ' JJ 1Ll.i' WL P 7 46 34,025 K Q1 1 ' 151216 TWENTYVTHREE 'N ' -- - I' . 3-.-F1 . -,:,'1y T L ' , Johnny and Miss Wrigley. Kaiser from the French class. Senior editor Babb. f'Rat" Moody. "Will" hard at it. Whafs the nz a 15 I e 'r with Johnny Gmham? Qnillon, Iiizvcns, and 0'KeZZy. ff' g 32.11 G Q K -Q QI ,,. H -1 gb -Lu' Q i 1 4 J TWENTY FOUR Hi-'y-K ' ,L f- A-3 BENNETTE EUGENE GEEK, M.A., L1TT.D. Presiclenrf of Furman University and Greenville Womcmfs College Faculty fflf. . fl f , sf - we '4i4'r'- li E- .- H x '- U35- 1 lm I l ROBERT N'ORL'IAN DANIEL, MA., PII.M. Dean, F1U'772ffZVl l,ll'll"?Jl?'l'Slfj' VIRGINIA EVELYN THOMAS, M.A. Dean, Greenville W0M7TZG11,S College THIRTY I v. ' 1 N X Mfxxzsl-ml,1, Dram-H E.fx1u.1i, M.A., LLB. l'1'nf1'x.v0r of 1Wallzv111atz'c.v Slum-jv E1zN1A:s'1' Blmnsxfnxw, KLA., P1f1.D. Pr'offs.w1' of .'1lUU'l'l'll La1'1gm1y4'.v l-lumix 'Fox' Cox, M.S. lJ1'llfl'S.VUl' of l'l1y.v1'4's G1-:omni A1,15x.xNn131c Bu1s'r, MS. lJl'0j:l'.V.YU1' uf Clzemixlry Ro1zER'r NORMAN DANIl2I.., M. A. PH.M. Pmfessoi' of E1'1gINz'sh SUMNER ALBERT Ivris, MS., P1'ofe.r,voz' of Biology FRANK KENN1-311-1 POOL, M.A,, Prf1.M. P1'nfess01' of Religion Rossrzrz HOXVAIQD TAYLOR, PH.D. Professor of Histo-ry and GOU87'77f77L677f PH.D. , . . Evil - - . ' 3,-5 ' P A 1'-:,:".fE:w In-'B IE ffm :hi Q I f ' in f -Um H- mlm ' , -A EEL... THIRTY-ONE I 526: A M" ' Q lil ' F H A .Q mm ...le . .vw X ARTHUR GVVYNN GRIFFIN, N.A. Associate Profesxoz' of 15C'Ul'l0UliL'S XIIRGINIA EVELYN 'fl-IOMAS, B.A,, M A. P7'0fC.TSY07' of .Ellglfill ALFREO TAYLOR Oman, M.A., DOC. mg L,UNIVERElTE DE PARIS Profaxsof' of English CHARLOTTE EASTON, BA., M.A. Assistant Profewov' of Biology PRESTON HERSCHELL EPPS, MA., PHD, P1'ofeJ.v01' Of Ancicm La1fLgur1ge.v VV11,r,1AM PRIQSTON WARIQEN, PHD. Professor of Pl1z'l0.vof211y Euwm MCKOY 1-1161-LSMITH, PH.D. P1'ufes.ro1' of Ed?-LL'CZf:0l'L ELWYN ITUUSON TRUEBLOOD, MA., T1'1.B1., PH.D Prvfexsoz' of Sucfoloyy . 'j 13 'MI' f h E? 2-1321. Lux THIRTY-Two EUGENE ELMORIC CQARUNHR. BLA. Associate Profvxxor of fU0dL'l'I'l LCIILQIHIUUA' AILEEN Coccsms, HA., M.A. Ax.x'i.ffanf P1'0fesJ01' of F1'6I'LC1L CHARLES DAYTON R1u1nL1i,. M.S. A5J'0L'l.GfC Pv'ofcs.ro1' of Biology ELIZABETH D'ONNALI?, BS., MA. Assistant Professor of English, Direftor of Physzical Education 1.Dr:l,1a15u'1' Hffxlzonu Gl1,1wr1uc1c, A.M., Pu,D. l1r0fUs.ror nf.Hi.f1fury NlL1r,rmRlf:n Loulsli Sw11f'r, BS., MS. I,,xxviuiNc1f2 HENRY Iioxvliw, MA. fflmocicrfv l"r'0f0.x'.vz11' of lWL1ll1c111c1t1'1',v A.X'.Y!lt'l.f7ft' !'rnff.v.r0r of F7'f'I'll'fI Amvufirzfe Prufvs.vo1' af I-lame Ecurzazuhzs' Gw1f:Nuor.vN W1l.1,I5'1's Ruin, B.A., M.A. 1 'QV . A , -E H Ju! Q . 751, TR I+- THIRTY-THREE Q um 'P l' EE- -1 'si Ji jgki , fqLlEf E A G 7:7 H qi- p- -1 A Qx ul CLAUDE FURMAN INMAN, B.S. Director of ClIC'UIiL'ClI Lab01'at0rz'v.v JOHN ALLEN OSTLZEN, BS., M.S. I1'Z.S'fI'7flEf0l' in Physicx Emozzy AUBISRT Moomzv, jlz., BA. I1L.x't1"11,ut01' in English ROBERT LEE NLOONEY, HS. I1'L.rt1'-zzrtoa' in Phys-ins FRED VV. ALEXANDER, M.A., LL.D. Asxociate Pl'0f6.S'.S'0l' of Ed1l1'Clf1.U7'L NIIRIAM Lols RIGHTMIRE, B.M., B.S. Assismmt to Dean, Diafecfor of Religious AL'fi'Z!Z'fi6'S and Imtruciovj 'in Relfgion CHAIQLES WATSON Bums, B.A., B.D. ' fmvtmflnr' in Pxyclzolvgy and Dean of Fluvlzlmrlz RLXRY ELLLCN NEW, B.S., M.S. As.vix,fant Profffssor of Clzolnixtry uma I Guia: ' 1+-'Sli -, .ff N N.. ' i E W 2: 5 .' Irf v-3335-S 1 'I isnt' .ine .sms A THIRTY-FOUR DAVID MEADE FE1Ln, LLB. In.strzictor in B1i.Yl.1lG.YS Law VVESNER FALLAW, B.A. Vice President of Alimmz' Associaifimi and Directaa' of Religious Actizfities ROBERT Kms TAYLOR, JR, B.S., MA. Insfriictoif in Biology Lalwmtorjv VVILLIAM BURNS RENFROW, JR., BS. Assistant Instifizctoz' in Cliemiszfry Lab0rat0a'y Ev,-x WR1n:1.1ev l,iIvm:'izm NANCY JANE DAY, B.A., BS. Librazicm ARCHI1-Z PAU1, IWCLICOII, LLS. l'lvad Qlllllfll and Dirmfnr' of Aflzlvlicv linflnm-2 R1-mmlf, BS., B.M. lfiwvlm' uf Baud and Glu' Cilub 'N gil. V MSLWI WLM! A 5 jllq f- vw , ,f'pgz. ,b 2,14 ' fig? I GM ,m!m . , . THIRTY-FIVE , -' Egg' ff GEORGE HERMAN SCHALZFLR 7 Direftol' Of M-z1s1'c, P1'0fe.v.f01' of Piano, Organ, and Theoretical W01'le LENN113 LUSBY " Professor of Violin V IDA RO1sB1Ns BULST P1'Ofc.v.w1' of E,1'pz'v.vsi1m L L ARNOLD EvER'r PUTMAN, BM. Professor of Voice and Public Sfhool Music PIAZEL Bum SULLIVAN, BPD. Im't1'm'lu1' 'in Art ALl'IilfLJ G. ,IXAYLOR Bzzsiness Jllrmager and Y.l'Cl1.Y'lll'Cl' F U11 MAN C. Sn-11TH Dietitian Mus. FURMAN C. SMITI-I Iioulckmfpm' lVfARGUER1TE WALKLIR Secrctazfy fo Pl'E51'!f67l-f ni "W 'ff' . Q - is . J' MOI ,- Wi LLL H., t F f I, 5,-JM. 'Lui THIRTY-six " L Q CiA1u,AN1r FRICIIICRICA CARRIIQR, B Mus, IRICNE S. I-Iowfxml .S'crr'vlnry In llw llrun NANCY KATE HLYIJGICNS Nfnfrolz of l311ild:'Hg.f and Il1fil'I'II17l'iUlI FRANCES C. l2oUI.w.'x1z12, RN. 1Y111'.w SALLIE JOSEPHTNE BRISTONV IMI'lf7'017 of Buildings Tm.1.xsv E. Crallmzrzss .M!'t'l7lll7il' Niles. F. K. Lime ,Srr'Vf'fr11'y In lln' l1'1'r1.x'1H'4'l' Mlxlzv KICl,l.lCY f7l7l't'l' A.v.v1'.vlr111l MRS. NIARY E. B.fXR'l'ON Dirfilirlll N4'flf.Vf7'II7' and !l.x'.v1'xi4111l In l?11r,v A. ill -'13 FEW L Wifi ... ff f-fl: THIRTY-SEVEN Lum , A Q49 gn- ' png, A ' 111-M Mal 'e I , 9-5 f, K W J?-1,7 F V M GLETQQ -As 41 -I ' ' h e i S-1, V- 7 , fii 55?-e.i?i R 2145- 4 14 'LK H K ill'5-'lg'?.' Im Hivmnriam iV Gliomslf ALEXANDER BUIST 1878-1934 'L- Q 1 QE CQ" 1557 5 QE X 1 , THIRTY-EIGHT 'Q' PAUL RANlm1,r, I'TU'l'CIAlIS Prz'sidf'nt Sl-zrdeni Rlldj' I"-1n'zm1n Ulziwmily Jltwm, BARMORE CARLISLE President SfHClL'1'Zf Body G1'C'l'1'1'UiHE MXOHT-Cl71,3 College 1 ,-Av. . e v f . Y IIJIQLIKM HLEIH Gm K1 I-"SE, figs J-f-f nl THIRTY-NINE KWH! V..r wi v ' - fl-tw!-' H - E X ' E SV --Hi- I AIV F ,Q saga - ' L--' ,M -.,.H PAUL RANUALI, HUTCI-IISON Prexidmzt Smdent C.01Il'1t'I.l F'1L1'man U zzizxcfmity T-TULDAH PEARSON P1'ns1'df'1zf Stzzdmzt G0'Zf6'7'7'L7III'7'li Ak.v0f'inf1'o1z Gr0rmf1'lle DV0771H77,.X' College Emp ". 'G 15' f ul , 5' A , , ,Y xx Z .1mx4 'aa ' E2 TE U. K Q4 FORTY ,I osxsv I-I PREVOS1' W xrsow P 1'f'.T'idC'7lf Mmm' EMMA LANGSTON 3 Presidmfzt " K Q ma Ekislf i l 'WX f FORTY-ONE fb "W I ll- EEL. KGRMMW , L H g f: -. -2 it i I il' E. - -,VE . '-if .s,A. JOEL MILTON ACKER, IR., Belton, S. C. NVILLTAM JOEL ALEXANDER, Easley, S. C. JAMES EDXVARD ALLGOOD, Liberty, S. C. MAXIE LEE ANDERSON, Timnlonsville, S. C. ' LA NEEL ARANT, Manning, S. C. IIERMAN ROSS ARNOLD, IR., Athens, Term. SANIUEL HENRY ARNOLD, XVOOd1'u'Ff, S. C. VVlLDA EANT BANISTER, Chester, S. C. IAMISON MATHESON BARTON, Greenville, S. C MARGARET ALICE BATES, Greenville, S. C. ANN CATHERINE BELSER, Summerton, S. C. FRANK BELUE, Union, S. C. EVELYN IEVVEL BENFIELD, Dillon, S. C. JAMES HAROLD BLACK, Smoaks, S. C. JUNE PARNELL BLACKMON, Kerehaw, S. C. I r- A . ..AY...-Y.. - '-7'-l NEEDHAM SHELTON BLANTON, Nichols, S. C. "1"i S' QHZQ: 1 I '-.. .- XVlLI.lAM TROY BOGGS, G1-eellvllle, 5. C. 5 LIICILE RION RONI-IAN, Greenville, s. C. W :IA 'e-. "i' if I "f1 - ROBERT EDWARD BOXVEN, Pickens, S. C. Ziii A U - " .if' f ",,' '1,, ,414 JAMES IIAYNSWORTTI BOYD, Greenville, S. C. Ezl .,., A 1,,,,. 1,i.,, iif' i E THOMAS HENRY BOYD, JR., GI-eelwllle, 5. C. ' ,,' f CLAUDIUS GARNETT BRADXVELL, C.-OSS, s. C. ' ','. 1"' DAVID LATT-IAM BRAY, ml-lon, N. C. I iiiiii i I 15 IZ, , V I A . ..f- . A LUCTLE BREEDEN, Bennettsville, s. C. Ce., ,., '- Q- - MADISON VVYMAN ERELAND, Iacksonboi-cl, 5. C. ROY KING BRIDXVELL, Greenville, s. C. A iiiii iiii A f WVILLTAM THOMAS BROCKMAN, Gfeelwllle, S. C. V :Q A ." A' . A iiii il'wi IAMES EDWIN BRUNSON, JR., G1-eelwlllc, 5. C. .,,, x,- ,LP 3 I IIARRY EDGAR BURNS, Camflen, S. C. N .ll., LEE lol-IN BURREL1., 51-lm-lallbm-g, 5. C. ' iiii A I-IELEN ELIZABETH BUTTON, Greenville, S. C. ' i f F ' . . ' . " ' 1'-'M"'L. " , . . . .. L 111' J 'illlf-g5,, Q, I A All ,A 3 X I ' ,xr N41 -YV., In B .0 ' 1 I .- , . I 1' Mlm- 1 , llc ., J FORTY-TWO . . M , A 'PERRY MINSHALL BALLENGER, Greenville, S. C XVooclruPE S. C. I ., ' H 5,31 XVILLIAM CAMP GI-QCIIVIIIQ, 5. C. .f fi' BOBBIE JANE CAAIPBELL, G.-QQIIVIIIQ, S. C. , e i ' Us BILLY CANNON, Orxlngebnrg, S. C, - K - 'V . if , . 1:'1l5'if:".'v,.r',f far- -35: SA M U E L L I V l N GST O N CA I .Ll C O TT, " 5 H " .1 . I I li. Q 5 if 1 Q l v A 1 I f Q, ii I f I gl I iw -I--:H ff.-A .rf 4 W., ,, CI-IARLES IQLIPORIQI CARPISNTER, c':I-Gem-IIIQ, S. C. 5 XIOYES IIROOKER CARROLL, JR., f 3.41, North Augusta. C. ,f 1' -'gf ' iff! 'T EIINICE NORA CARTER, RIIIWIAIIKI, S. C. 'I X fax' ' I .1, ELIzAIzI-:'I'II .FRANCES CASII, cz.I5I'.IIII.I, N. C. ' 'I' , .. :P Q . ,,,.k., ELDREDGE AIOULEY CASKEY, IAIUIIII sp.-ings, S, C 1 -ff ,, . t Lk .- J . 41.5. i' "1 P. -M , .,, TIIOAIAS LAKE CELY, JR., GI-QUIVIIIQ, 5. C. S. q WALTER ALVIN CHANDLER, JR., cg.-QQIWIIIQ, S. C. ,A Jil! T' Q' . MARION CIIAPAIAN, Inman, 5. C. I in ,-ffiE,E5.,..-- .51 H MARY BE.-XTY CI-I'ARLo'r'I'E, Greenville, 5. C. , I 4' , , , LAXVRENCE HARRIS CHEXVNING. JR., 43, Greenville, S. C. qggggff Lia? 3314211-'gi-" , .I Lifl 'A 2 .4 ' gnc- 1 V' ALBERT BOND CLARKE, JR., AIQILIIIIIII, S. C, 41.1, " i ' '6E1EfilE55k:-.g ff ' RICHARD CTIRISTTAN CQLEAIAN, Saluzla, N. C. - l , ii ' ' ' A l 101-IN FRANCIS CONDON, Augusta, Me. Columbia, S. C. HIDIEN TOY COX, IR., Greenville, S. C. RAYMOND Tl-IAXTER CULCLASURE, JAMES THOMAS CRANE, Greenville, S. C. JAMES PAUL CRAXYFORD, Hayesville, N. C. MARION BOTHVVELL CRIGLER, Greenville, S. C. EOLINE CUNNTNGI-IAM, Greenville, S. C. V RAVENEL BOYKIN CURRY, IR., Greenwood, S. C. ALICE DAVENPORT, Easley, S. C. FORTY-THREE FRANCES EVELYN DANIEL, Greenville, S. C. lOl-lN FURMAN DANIEL, Greenville, S. C. JAMES VVARNER DAVENPORT, Easley, S. C. EARL LOUlS DEARHART, IR., Greenville, S. C. IOSEPH EUGENE DICKSON, Manning, S. C. ERNESTTNE DONOHO, Greenville, S. C. l THOMAS EDXVARD DOUGHERTY, Lynchburg, S. fx l Il , ' . fxxffx PQI:-H. -1 1 ,, A-4,4 0 5-1 .,. 532 ' F ,I- . 9.- -452 A ffiif ' . I .-,, i 5 Q x 1 . 'df Ax Se? 'KY 67 M, - 9316- . 'ECS I ' --519 5.--in -.J 'V ws- . ...- ,, 'peg ...fy V5"' ' ' . .'L'125?5 -- . 1 :ai . A WW' ..,V,,,:,,-5 , ,.,.,,,,,,,., :.,,.:,,,,.,M . ..,. , A,.A , . , .N,4. A... . . ,. -- H., , flfi fgifi Vg f'fi v,,A , , V:24 2 ssiff' eif111'1'i' W . 2112 1. r.1.V52' - 43" :.:'-...S-X .'1'... .5E2ff':1. V AJ... . .5 - .R-rw.. ,-.1 : . . --. , -4, . . Q ,.,. If 'TQ ' A1 Q Z' , A.., . . 1 - . , jg.. 51:5 :E 5--vs ,.,,,. -.,4....,v..,,..,,v , , .. qVzwswN., ,.5 - " .V X f ,fx xwiyy ff? f .. ..xR ..,,.,.,,,, 5. ,,,.. , .. .. .... . , Q, .QQ e M 1 ,Q fx N, xx I fig' If . , we Nix if 1.2-2 -' ii .' ' 57?-" ' I V fe V Q g . M:-,gg-... ' V - : :gm 3.33, ,,5,,,,.. X sv' 5.1:.ma:' - 1.5.1 .- '-.::Vwafwsi .sw GA - V. -we .. , . . ..,, .v- ., me -3, 3. 5 gg 933.3 qw. ' - "QQ -V X455"3"f---'.'f".XI?-:Z ii' i. W ' ii wi I 169 . Q X,-Q ft? f fx . Yoo' , f' W ,N 'E jg ,V , X I 5 A 2. TZ' e ' ' Q ' 'xx s -- is 3 f ima, ...J CHARLES CALHOUN FULLER, JR., Greenwood, S. C. FRAZER LYLES GRANT, cheers.-, S. C. BETTY GLENN, Boykin, 5. C. MARGARET XVALKER GARDNER, Chesterlielcl, S. C. ANNELLE GARR, Saint George, S. C. CARL XVILSON GOSNELL, Greer, S. C 'IIIIOKIAS EDXVARD GOXVAN, Buffalo, S. C. AIAURIICE GRAY, Lamar, S. C. LOUISE GRIFFIN, Greenville, S. C. JAMES EDVVTN GRIFFIN, Florence, S. C. CARL MALLORY GULLETT, Fort Meade, Fla. MARION BURNETTE I-IAMB RIGHT, Greenville, S TOM BROOKER HAMILTON, Chester, S. C. CHARLES XVOODMAN I-IARRIS, Clarendon, Va, XVILLIAM SMITH I-IAWVKINS, Greenville, S. C. fi .. .. ' 'Aw'- 5 If f N DALLAS EARLE IIAZELIVOOD, 'XVcmflruFf, S. C. IACK C. DuPREE, Greenville, S. C. HARRY DEAN EDENS, Pickens, S. C. MARY FRANCES EDXVARDS, Fountain Inn, S. HELEN OXVINGS EDXVARIJS, Fountain Inn, S DAVID BYRNI-IOLD EKSTROM, JR., G.-ixeiwaiie, ALVIN ETHEREDGE, Saluda, S. C. RICHARD ARCIIIE ELLIS, Dunbartmi, S. C. XVALTER BUFORD ESTES, Illaclcstock, S. C. BILLIE EVERETT FALLAVV, Gaston, S. C. JOI-IN PASCHAL FARIS, Greenville, S. C. JOI-IN OXVINGS FARISI-I, Greenville, S. C. SAM JOSEPH FRANCIS, Greenville, S. C. SADIE LEE FRANKS, Laurens, S. C. ELEANOR IERVEY FRASER, Greenville, S. C. NELSON BILL FRASER, Greenville, S. C. CHARLES FRANKLIN FREE, Bamberg, S. C. C. C SC, 1 ' -uw. 7 IVY F -aa 7 .fa 'xT:3.jg.jx fag Mi . . ,S 7' 1,13-4 g i. A FoRTv.FoUR D, 'A . '-. . Q1 .iss 'Q . ., 'I - - -- L LEXVIS XVORILEY 11AsE1-wOO1J, C11-ee11v:11e, sa. C. w11,1.,1AA1i 1f11f:N11ERsON, ll .111 ca 113111, 5. C. V xv1E1,1AM BENTLEY 1-11NEs. Alimfit Airy, N. C. ' ,'A: 1 1:" SAMUEL ALTON 1e1ENsON', C1-penvi11e, S. C. I Q 7 H Y 1 ' H i 'H ...EI I .A 1'2 JACR l-IAMPIOIN 11111Ps., Lwrecnvmlle, 5. i. A CAROLINE EIIGENIA I-IITT, 11.im1mg, 5. C. I EDXVARIQJ IIASKELI- 11O1'mGENs, Iolnmston, 5 C. .3 ':'E' I l"x ,,, I ' FRANCE 1.113 SI-IIELIJ 11O1'1f1Ns, 1f1f.1.-elm, S. C. " I . ' XIARTIIA LOUISE 11OR'1'ON. 11211 1-11 , 5. C. f , ij. 1. FRANCIS MARION 11OUC.1'1, lmeasrei-, 5. C. bw! .'C. ROBERT LEE HOWARD, Greenville, S. C. ' ' MYRON GORDON 11Ow1.E, summemm, S. C. - - I A FLORENCE 1A1m11111R1Es, 1...,um111e, Ky. IIENRY EDXAIARLJ 1NORA11, R1i1gf1am1, cz '-., izr ,-.. SARAH MOSELEY 1NA1AN, cn-eenvaliv, 5. C. " , ' CHARLES SEBASTIAN JAMES, Rembefi, s. C. 1 F' ' VIRGINIA JOHNS, Allendale, S. C. ELLIS MARION DIAMISON, Greenville, S. C. GILES ALTAIAN IENERETTE, IR., Mullins, S. C. RUTH LUCILE JENKINS, Orangeburg, S. C. BETTY LOU QIOI-INSON, Gainesville, Ga. MAREE ELIZABETH IOHNSON, Dillon, S. C. MARGARET ELEANOR JOHNSON, Asheville, N. C. RENA BEACI-IAM JOHNSON, Abbeville, S. C. CIIRISTINE FRANCES JOINES, He11clers1.111ville,N. C. ARTHUR STEVENS IONES, IR., Batesburg, S. C. Tl-IOMAS DuRANT KEELS, Pzixville, S. C. IILLISON SMYTH KELLY, Anderson, S. C. SCHAEFER BRYANT KENDRICK, Greenville, RALPH CECIL KING, Orangeburg, S. C. I X ROBERT BURROUGH KING, Ranger, Texas S. C. i EVELYN LUCILLE LANCASTER, Greer, S. C. CE. - .Ov IIQQIIII ,1 IF ? rx P P' ,fl-:a H. 1- EEE.- :PQ NW 7' .f.LEQf L E: I Eli A "IMP L11 4 'I ,. ,Q FORTY-FIVE 4 ' -fu ,.- Y f A , , MARY EMMA LANGSTON, Laurens, s. C. D QLQ QSQ, ,V MAURIE LATHEM, Greenville, s. C. ' A . ' HARRY LATTIMORE, Forest Cary, N. C. f Vee e , Q e . I , .Z V , CAROL GABRIELLA LEAGUE, Gr-eenvriie, S. L. 5 GEORGE FRANKLIN LEAGUE, JR., Gr-eeuvilie, s. C , 1 . OTIIELLA LEONARD, Greenville, S. C. A LEONARD S, LEVY, N ew York City, N- Y- , I ' XVILLIAM HENRY LIDE, JR., Alai-ion, 5. C. , CLARENCE COURTNEY LIPSCOMB, .A Gfefllville, 5- C- 3-ie I-AVJRENCE LIVELY, Greenville, S. C. C . BRIICE RAYMOND LOCKAEY, Piedmont, S. C. - . 1 3 CHARLES EIDXVARID NACKEY, JR., Gi-eenville, 5. C ' sg 1 , , Q A A1oRRis ALBAN MARET, rermweii, GA. . 2 .45.1 I NORMAN lllLL AIARING, Ifemyirerl, s. C. ' L ' " I I ROBERT BEVERLY MARRIOTT, Rochester-, N. Y. . 1 I WILLLAM LAVVRENCE MAULDIN, Greenville, s. C L -UL ,-,,, A L -.....-.. .J HARRIET MALINDA MARTIN, Greenville, S. C. HERMAN DXVIGHT MCALISTER, Iflymzm, S. C. CLAUDE COLUMBUS MCCLURE, Clifton, S. C. ANN LOUISE MCCOIN, Greenville, S. C. EVINS VANDIVER MCCORD, XVooclruFf, S. C. RICHARD OLIVER MCCORKLE, Charlotte, N. C. MARY CHRISTINE MCXVHORTER, Union, S. C. ROBERT IAMES MILLING, IR., Mobile, Ala. RUTH CORA MONTGOMERY, Greenville, S. C. CLARENCE LeGRAND MOODY, JR, Dillon, S C. JASPER COX MOORE, Simlmsonville, S. 'C. ELIZABETH ETHEL MORGAN, Greenville, S. C. IULIE LAVVTON MORRALL, Beaufort, S. C. EDITH 'WILHELMINA MOYE, CJ1'Z1Tlgibl11'g', S. C. ' KEITH MONEYHUN, Greenville, S. C. - Z ,EMMA NEVVBROUGII New Orleane La ,-" S - H, N .,,, - e B -. . il -L .. A ,, .A ms 1' :A-1 333. S !,r ' - . .,,s1gWI!' FORTY SIX ELlZA.BE'I'l'I MARY NEXVMAN, Greenville, S. C. JACK HENRY NORRIS, Greenville, S. C. SAMUEL BENNETT OXVENS, JR., Riclgelzinrl, S. C. GEORGE BLOCKER PACE, Greenville, S. C. CI'IRlS'l.'OPI-IER GADSDEN I"ADGE'l"l', IR., Xx'YE1lfCl'lJUI'0, S. C. CAROLINE ANNETTE PALM, Greeenville, OLIVE LOUISE PATE, Greenville, S. C. AIAIQELINIC PAXTON, Greenville, S. C. REBECCA PIIELPS, Greenville, S C. C AIERLE EI.IZAI3ETI-I POIN.I.J.EX'l'.liR, Easley, S. C FRANKLIN PIERCE PRATT, IR., Salisbury, RICHARD IZ. PRESSLEY, Greenville, S. C". DAVID INGRARI PIIRSICR E V E L Y N I Ill, Qlizirlestin, S. C 'II'I'NANI, Greenville, S. If N. L. IEANNETTE MARGARET R EEVES, Eufziulzi, Ala. IULIA CAROLINA RICIIARIJSON, Greenville. S. C. . 1 l 7 5 ..vf,..-,Qi 4 , .4-aww ' we-f 1, rm.. v:'.s..r.-I we-1 f. mar. :- Z- V if N ,., .- Q. .-Zz. - , M ... .,. . eg , 2 mc I 4 Q 4- 47 ' 5 0,4 , .V L" ,. -2 - 3. ,I ,,,,,. .,. , , r aw--1 . f . whiff -.v .'1ff:r'-'zfziwff - 52115:-I iw .11 , .ef-. ---.frm -f 2 f f ' 1 f f'- iw -Q .di1f1?' .. I iw- Y 2, ,, ,. .Q, ,V .:.,,g.:q1s 7 .f ,Q-.1 ,:- gf I :g.f'.g..v ":: I Q g 4 v fl? ' 4 2 W, Q 6 5' I .,. .,,, ,.,. , , .4-M.. Ja.. .5 QA ' 0 'W Ir.-:Q 344 5' qw, ,. ,. 2-A f A 'S f Q + W9 92 f l .g,f,, . . Q, .Z ,f .. ' .b fi -. .M '-: zkfzlgzgwf ,.ff:5:.a.gi , 4 . . K V'. ...,. ....... , ,...,.. N 1 'S 0,1 I 15' 4 N4 , 1 3 4 Of nw N I 2 SG .K 42, , me ,Y ,Z ,A V ' 29: ' W ? W F' I 3? W 4 J , V , 1 mf I ls Sl 45: I af fy 3 25 -f -Af. .I --H' .fi .Wi 3.75 ' -2 , Q 1 ly 3' t . IOSEPH RUSSELL RIDGILL, Manning, S. C. KATHLEEN AMELIA RILEY, Florence, S. C. LEVVIS IVELLS RILEY, Greenville, S. C. FRED IACK RIDGEXVAY, I-Ionea Path, S. C. FURMAN SMITH RIVERS, Chesterfield, S. C. CLARENCE B. ROGERS, Lyman, S. C. VERNER ROSS, Golclville, S. C. MARY LOUISE RUTLEDGE, Florence, S. C, DOROTHY SAMPLES, I'Iampt0n, S. C. SARAII LOUISE SANDERS, Union, S. C. IVILLIAM LEDTSETTER SANDERS, Forest City, N. C. AMELIA EVANGELINE SCHRODER, Greenville, S. C. GEORGE CLAXTON SCOTT, Iolmston, S. C. GERALD VVATTS SCURRY, Chappells, S. C. FRANK PAUL SIMPSON, Greenville, S. C. IAMES SI-IUMAN SIMPSON, Greenville, S. C. illl I "Ili I . .-1. , ,,,,,- ,gum lm! . In- Ll Iii. ll' Q f 9 fh a :--1' . .' ,A -l,'5E,' M nl FORTY-SEVEN li m I H, NANCY ELIZABETH SITTON, Greenville, S. C. BENJAMIN THOMAS SMITH, I+' L11' t Meyers, Fla. GEORGE ELIIAH SMITH, IR., Cheraw, S. C. ROIIERT SIDNEY SMITH, Florence, S. C. NVALTER LINDSAY SMITH, JR., Greenville, S. C MORRIS FRANCIS STEELE, Six Mile, S. C. SARA STEELE, Greenville, S. C. ' MARGARET SIMPSON SPARKS, Union, C. I-IAROLD TURNER SOUTHERN, Greenville, S. C I NOLA MAE STEPHENSON, Charleston, S. C. EDXVIN McCLURE SPEIG1-ITS, VValterbom, S. C. ELEANOR STANLEY, Hampton, S. C. ALFRED ROY STEVENS, Ranger, Texa5 MARTHA PRESTON STEIVART, Greenville, S. C. STERLING FRANKLIN STOUDEMIRE, JR., Florence, S. C. MONA HOPE SUBLETTE, Xl7EStl1llI1SCEl', S. C. JAMES LOFTON SUDDUTII, Greer, S. C. ' ANNIE GRETCI-IEN TALLEY, Greenville, S. C. NAPIER T-EDARDS, Greenville, S. C. KATHERINE YOUNG TIIACKSTON, G1'ee1xville,S. C. GEORGE LEONARD TI-IOMASON, Marietta, S. C. V, DONALD REMINGTON THOMPSON, Valhalla, N. Y. 'g CLEVELAND RICHARDSON TOUCHBERRY, IR., I A Summurton, S. C. ANNA BELLE TOXVEISENIJ, Greenville, S. C. BEN Cl'lll,.ES TRAMMELI , Greellville, S. C. DOR.O'l'l'lY EM IIA IEAN 'l'Rl'ESDALE, Kershaw, C. I ' Illlli-ERT TALMAGE TUCKER, Aiulersnn, S. C PAULA VAUGHAN, Greenville, S. C. I DAVID CONRAD XVAKEFIELD, IR, Amlzrson, S. C. CHARLES EDXWARD XVALKER, Greenville, S. C. - XVILLIAM COLEMAN VVALSII, Iolmston, S. C. -,.. GRANVILLE 613131: WARD, vxfaiiefbom, S, c. N A L .,... .. , , f. . . 51.5113 ., .pf . Eii Q fi KAI. . f gall., 1 N IH 5, FORTY-EIGHT 1-S - :L T-' ,X .5 ' V .E . MILDRED ALICE XYARIJ, XN'altei'bm'o, S, C. JOSEPH PREVOST XVATSON, Andersim, S. C. STEPHEN LAXVTON XVATSON, JR., Rio rle Janeiro, Brazil THEODORE PREVOST XVATSON, Aiulersmi, S CHARLES HILL NVELLS, Greenville, S. C. EVELYN XVELLS, Sumter, S. C.. JOHN OLIVER NVESNER, JR., Czunerun. S. C JOHN XVILRUR XVI-IEELER, Salumlzi, S. C. .I P E.. ,I . v A. K 7 :'-7 : Q .L . 1 X . '5' L 1 wei- . l, . -... fx . , - .- I ' - N :Ki V ,',v' X iii V I ! 'mf " f fs- z 2 Y . at .w nk . X ,., 4 C in , .2 f' 'I 2 A A W . 4,1 5 Rmrus Amnrsow XVIIITAKER, .x...i5f....., 5. C. Q V , . IQ, MARY wr-11TE, Greenville, 5. C. fi 3QL.Q.5 MART1-IA W'H'l'1'LOCK, Chester-, S. c. , I ' if . ,FM !Q .- .:'f2:,g , H" BILLTE w1E1zENs, ci-eemiaiie, 5. C. .,j-, 3 . -4 r FRED XVISTER WILLIS, JR., ifiiimme, C. I an 2 ,h x I gn! ,. i,i ,. EDWARD ARTIAWR XVILSON, ciafemim, s. c. -- L GEORGE FEREBEE wiccms, Rmgeiami, s. ci. H W I JOHN EDWIN XVILLIAMS, JR., Bethune, s. C. - 4 T5 L . GROVER LaFOY VVOODS, Pelzer, S. C. JAMES HAROLD VVRIGI-IT, Greenville, S. C. JAMES ALLEN NVRlG1'lT, Greenville, S. C. VELLIS HIX XVRIGI-IT, Lawuclale, N. C. MAY DAY NVYATT, Greenville, S. C. A SARAH I-IOXVARD XVYLIE, Greenville, S. C. MARTHA SMITH YATES, Greer, S. C. CHARLES DUDLEY XVITHERS, Greenville, S. FORTY-NINE C. 'X Y slr gh fl Ia,-fm K ? 15 ,-Qi A -K. fr " H525 E 4,11 Sponsors of Classes at W. Q 1 V ll 3 N f- - X., .Tu 'X 'fN. Sli 'S Hfgtvs-7 4 X-1 N." Ili. ., f MRS. I. VVILBUR NAMLKER, ,S'fvon.vm' Fm-slmzan Class Miss AILISIQN Couums, Sfwnmr' Sofvlionzorr Clczm Miss BIARY NEW, 5fU1'I.VOl' Jzmiw' Clzzss M155 Er.1z,x1s1iTI-1 DoNNA1.1:, Sjvmfzsm- .S'mim' flux FIFTY JAMES Fo1z1zEs'1' W1xr:1cF1l51,n, Pnxddeuf SUSAN BARNES, Pres:'dent ' fall? I . Mlm' 'Nfl 9 4 7 u . K ,,, . g k Za c .i M, -311 " rn- .. 3 FIFTY-ONE M m EL - 1 ANDERSON LAXfYl:1RNl:I BAXLEY Ridge Spring, S. C. ELEANOR FRANCES BELL Wfliite Pine, Tenn. CHARLES DI'I.LAIil7 BLALOCK, IR. Union, S. C. CLYDE HIiNRY BLALOCK Anderson, S. C. DAVID SVVINTON BOYD Greenville, S. C. ARTHUR LEWIS BOZEMAN Simpsonville, S. C. DECATUR LEE BRAMLETT, JR. Simpsonville, S. C. ARCHIE 'WILLIAM BRICKLE Cordova, S. C. ROBERT HOWARD BROCK Kingstree, S. C. RICHARD LOUDON ALLEN Greenville, S. C. SHIRLEY ADELE ANTHONY Greenville, S. C. JOHN WYATT ARNOLD Athens, Tennessee WILLIAM HERSIiEI, BAGNAL Sumter, S. C. EDWARD FREDERICK BAI-IAN Greenville, S. C. NIERVYN SMITH BARNET1' Spartanburg, S. C. SUSAN DONALDSON BARNES Greenville, S. C. NIICI-IAEL BARTON Greenville, S. C. JULIA ELIZABETH BATES Travelers Rest, S. C. 5? 'Q'-Ii. ., M 28 Qi? ,SKF X ' T filo' HI- .. f 7 N,J.,,Fg 1 ,' -lm FIFTY-Two 6.435 -'-5,c.v,.Si L CARLv1,1i IQUPERT BRYANT Greenville, S. C. ANORICW P1.1.rA1i1tR ISURGESS, JR. Snmmerton, S. C. LEROY ALFRED CAi.mzR El:f1Hgl1Zl1'l'l, S. C. ALMEOA CA1.l,Al'IAN GI'CC1'lX'lllC, S. C. LEWIIC CARNEY CAM1' Greenville, S. C. CARROL1., ASI-1 MORIC CA M1-'RI-ELI. Piedmont, S. C. Vlosiivn ENOC1-1 CA Ml'B1fl,l, Greenville, S. C. -lOSIiP1-I RANUOLRI-I CARTER Ridgeland, S. C. CARLTON LEON CHJXNIPLPQR fireenville, S. C. CATHRYN CHILDERS Greenville, S. C. CrEORGE ANDREW CHRISTENBI-:RRY Greenville, S. C. ALLEN12 COKER Pelzer, S. C. Lois ESTHIER CORER Pelzer, S. C. MARGARI-:T Louisic COOPER Springfield, S. C. JOHN BUCHANAN CORKHTLI, Chester, S. C. JOSEPH NIURRAY Cox Spartanburg, S. C. FLOYD ASHTON CRIBBS, -TR. Lynchburg, S. C. SARA ELIZABETH DAv1s Wfestminster, S. C. 'N .Q5lf..L:-L- ":"u, 3 . Pi 1.-:A H X .44 fl- 9 ML. nf gltffll G' w 117 :-ff. , I fl: -I Y 2' - , . ....C.. . .. 4 'G' -riff -M-'Y Srfilill i lf' FIFTY-THREE f a, -' H ...,,:.K, - ... V -1 .-..,..,-.f . -: . . S. ..fj, 51- . 'J . Pg' ff f f , Q S .ge 575: -cv ik-EFS: . ag .5 -.sg - If we .. . . A ....+:.f45 .I - ,wavz-1-S - 1,55.V..: .. , :gi-.55:-fi-5..553.:. If -:.g..gL' ' f -21751:-.I '-I1 f S E' P K af JSE I QW f-4 .A ,. Q , A . . ,.,, - : I-1:11. .Eh f ' X 41 . , . . 4--'I':g . .. . . - .. A: 1:44 iz.-'ei , .r- . .. .. 'PM .I-mr. 5- M I. In.: . . f ,,aA: : : : : . aaa... M AL:-'zu ' .n- f,:!?ffFIf.-I. . 9-. ':v:.f::' ., 'I' 'E1:r'- 2:25 X " ' N? " .. .. ' fzffawsw . A .. .. -M..,,f,..,.x, 2 , w. A v .. .::,.:5:g..-I-Ry:-. f, A, A ::.s.zf:fr1'f:: A ' A X x A xg .. A 2 , in .I ., 6 Q W x 1 4 I 4 K . . ..-. , .- . ..W-Y I O 46, 5 fi ,SW -mf 'W Y Y N, Q Q ' 4 IBN f f ,gig 5 .3 . I' Eff Pg A 24. S514 f Y 4 C I 8 . 9, f ,MY N t if sf Q' ' 4 Y' ' I fx ' Q A f - Luxist. .W-A . -, . 23.12233 ' .. fr .:IZ:E"r. V- J 'f"---if-ifflig -2-4 . 1 x A... .a-s:.:-..,a:.- ' alarm.:-' .. .Y fszzri I-I-.-: I -' . Af -, -S-. If f -:Q IEA- I , Q. .RL . .. H+ M ,.. H g . --Sf 1- wwf 'f-I'I11.L.J:'57.."'s.-"1'- " fl". ..-'.::5 .' W I - H Egger 1:2-I-' ' 4... ,,:.:,- 1:23-:':f:. :gr .51 3 'IS-wr I . DAVID GEORGE FIQRGIISON Greenville, S. C. ANNIE CANIILLA FOREMAN Orangeburg, S. C. MARGARET IIQRVIQV FRASI-:R Greenville, S. C. A. G. FURMAN Greenville, S. C. MAURICR PIERCE GARNER Pzieolet, S. C. VIOLMES CARROLL GWR Greenville, S. C. :HARRY GIQRSTLN Brooklyn, N. Y. MARTI-IA ELIZABETH GIVIQNS Fountain Inn, S. C. ROBERT QUINN GLASS, IR. Greenville, S. C. CHARLES FRANCIS DAYVICS Greenville, S. C. IQEMBERT CONEY DENNIS Pinopolis, S. C. JAMES MARION DORN McCormick, S. C. ROBERT EDWARD DUCliIVf'l'T Greenville, S. C. LILA EASLICY EAIiI,E Greenville, S. C. LUTI-IER CLAY ELROD Cireenville, S. C. NELL EDWARDS Fountain lnn, S. C. JULIA ERVVIN Chester, S. C. VIRGINIA FARROXV Greenville, S. C. ffm... E451 I .-Hill. .71 S Q. Q. . Rl .- H-- - .- in ' B Til MI . A X f .,,1J3i, ' I " IL, 'A FIFTY-FOUR 1.416 ' gas! 3 EI.I.zAm't1'I-I G0III,I5 Urbana, lll. RUTILI GORDON Spencer, N. C. Nf:Xl.COI, NI WI I,uIIII GRA I-I A NI Greenville, S. C. ROIIICIIT EAIII, Glen-:solar flreenrille, S. C. NIAR If A Ll C112 H AC K IQ'I"I' CllZl.l'lCSlOl1, S. C. X'Vll.I.lAM HENRY l'lAImuN Greenville, S. C. ANNIZIE I-TAIIIIISON Wflnte Pine, Tenn. EIIGICNIIZ RUssI:I,I. 'l'lARVEY Beckley, VV. Va. CLrs'I'Is l'l'AI.L H'AYNSXVOR'l'l'l Greenville, S. C. VVIIIQIAM CARI. HICKS Timn'IonsvIlle, S. C. ROSALIE l'lICKS Greenville, S. C. FRANK HICRMAN HITT Travelers Rest, S. C. HSEYXVARII IQAMPTON l'll'l"1' Travelers Rest, S. C. SAMUEL HUGH HoLI.owI'tI.I, Greenmlle, S. C. IOI-IN DAVID HLJGI-IFlX', IR. North Augusta, S. C. WILLIAM FRANCIS I'IUN'l'l1IR Greenville, S. C. ALICE DUNBAR Ivns Greenville, S. C. 'VVILLIAM LAw'roN JAMES Horatio, S. C. FIFTY-FIVE - sh' 'life ., I ,LJ- Q ,fr , I' Q -I Ill. ,Ifllll until? 'W 1: pa f ...tit F: Mlm! 'li . -, fl-4' ,' ,- z r v bb fs c iii 'Els-Q, FSS. Q JOSEPH ROBERT LENTINI Brooklyn, N. Y. LUCY SARA NIARET Hartwell, Ga. ROY VVILLIS MARTIN ST. Clair Shores, Michigan ALICE O'NEILI. NIATHENY Greenville, S. C. CARL GORDON NIAUNEY Shelby, N. C. PHILIP AUGUSTUS IVICBRIDE, IR. Florence, S. C. ARTHUR CROSWELI, IVICCALL Florence, S, C. LURA WATSON MCKITTRICK VVlIitmire, S. C. THOMAS CARPENTER NICLAWHORN Greenville, S. C, HAL HARVEY JONES Greenville, S. C. SARAH REBECCA JUSTICE Greenville, S. C. KATHERINE ANN LANGSTON ' Laurens, S. C. MAYO LANGSTON Timmonsville, S. C. ANNIE lVlAE LEWIS Orangeburg, S. C. WILLIAM HERBERT LIPSCOMT3 Greenville, S. C. NIILDRED IOSEPHINE LOAIJHOLT Fairfax, S. C. LUCILLE LOPP Lexington, N. C. ELIZABETH WICKER NLAHON Greenville, S. C. . ' --.ble 1. fu ll. 'iii REX Z' . 1, N. , , I If 42.4, ji FIFTY-SIX IO1-IN NUCINTJIEI. Brooklyn, N. Y. GUY VV11,SON NIlDl7l.If'l'ON lirevnrcl, N. C. MARY MOCK Greenville, S. C. MARc:1i11R1T1i M1.11.1.1N1x fireenville, S. C. Bovcmi BRYANT NlYl'lRS Scranton, S. C. JOHN ROBERT OVVIENS Pelzer, S. C. SUE COR1NN1i Ow1Nc:S Uwings, S. C. ,lo HN VV11.1.1A M S PAR KICR Greenville, S. C. lll VV 11.1.1 A M I AC KSO N PA'r'r12RSO N XVilliStOn, S. C. JO1-IN EDWIN PETTETT Greenville, S. C. XN'l'LI.lIi COLUMBUS POSTON Hyman, S. C. HEI.IfN DUNBAR Powli Greenville, S. C. JAMES HARDV PR1c1i, JR. Greenville, S. C. VICTOR WOODRUFF PR1Ne1c Six Mile, S. C. JACK MOOOY PURSER Charleston, S. C. .EOMAR LUTHER RAINICS Long Creek, S. C. IRA SIDNEY RA1NwA'rER, JR. Florence, S. C. I. H. ROBERTS Shelby, N. C. Y 1122511 I A .qv M A N 4.41 FIFTY- Vfjfivg-r.- H '..? ' 1 SEVEN 'ti ,BEEN .f "X 'f . " I ' lil: I il, .. nu 'GL S H1 .s,., if lil! I 4 I Q-:IKM .. Q U, -.. If S-. JN- T III. E f ' L-lj!-. l 'lu 9 HENRY FLOYD SURLES, JR. WlI111SbO1'O, S. C. JEROME BUTLER TROTTICR Pelzer, S. C. JAMES DORNIAN TURNER VVll1I'1Sl701'O, S. C. LOUISE VIXLTCPIAN Greenville, S. C. JAMES FORREST VVAREIfIEI.II Greenville, S. C. WILLIAM JEFFERSON VVALKER Greenville, S. C. VVALTER HUNTER VVATSON Charleston, S. C. JULIAN LUVIC WEBB, JR. Greenville, S. C. JAMES VVOOIIROW XNERB Aiken, S. C. lV.lARY ELIZABETH RUSSELL Fitzgerald, Ga. FLOYD ERVVIN SCOONES Clinton, N. Y. CLARENCE THOMAS SCOTT Greenwood, S. C. DICNVEY RANDOLPH SENTELL Greenville, S. C. FRANCES LOUISE SCI-IAICFER Greenville, S. C. DWIGHT ARTHUR SMITH, JR Spartanburg, S. C. BARNWELL ELBERT STORES, JR Timmonsville, S. C. CHARLES EDWARD STOW Greenville, S. C. SARAH ELIZABETH SUDIJETI-I Greer, S. C. FI FTY-EIGHT -TUHN FRANK XMICLBORN, J R. Greenville, S. C. 1QU'l'l-I El.1.zAIs143'1'1-1 WER'1'z Ci1'cCux'ilIC, S. C. I ANP: W H 1'1'r,oc R Chester, S. C. Rox' POR'l'l-IR KN II I'l'l.0C R Ucllmnl, C. NIONROI-f S'l'l-fNV.'XIl'l' XVILRURN Mrccr, 5. C FREN Lucia VV1'1"r, JR. North, S. C. jmlxcs XMILSON W'oRlcRmN Cross Anchor, S. C. -Imm FRANK Woon GI'CCl1Yillf?, S. C. BI.-XRION M.-xRs1-1 ALL YOUNG Circcnwood, S. C. JUHSON ALUMN1 ITALI, 3515.11 iii? ., .X .-- l - .g,1"?2Z' B- e g Azbiu- 27511 H, f mf - FIFTY-NINE -,.. 55? Q' "arg - L: W - in N ,WIAIN BU11 DING f'rRFl'NVILLII VVOMAN,S COLLEGE 7 1 . I A v J A f MIL I! il .57 Nj w ' ,P 3 VI iff? - .- fi! 'gm SIXTY bicsufl R01a112R'1' EIJNVARD 'l'U1cN1iR, -TR., Presiderzt ESTHER ALEXANDER, P7'CJ'lTdG'71f la., ,M -'1- . 4 P s1xTY.oNE Mn, ll , ,B .ILM uf, f '2 - v7'Y WR f Hag 1 ..,qL - 1- 1 Aj.,-5' ill ' f H Qi . nu ef- E xijgl Ti' .LQ '-lgc.s,L ' - nl .n 'VP' G-mvxfx A Lil S - Mfxmr: Bms1.1-iv Blxcorv Augusta, GCO1'g13 W1l.1..1Am Locluflfwr BALI., JR G1'CC11VlllC, S. C. A 1. Fluftlm Br-2v1iR1,Y l:3.x1uc s1m1.1-i Greenville, S. C. MARY AIJELINE BATES Greenville, S. C. EST1-11511 Sul: Al,1ixANm-Eu Newry, S. C. E'1"1'lx BELL AI,lCX1NNlll':li Newry, S. C. , S'1'U,xu'1' Glucnsu ANDERSON Greenville, S. C. XTIRGINIA P1ERc15 ARNOLD Greenville, S. C. SIXTY-TWO SAM JIQVVI-II, Bmsow i,i1'Qc11x'1llc, S. C. Co1.1,1.s I-IUN'1'lNc5'roN lhmns Lowndcsvillc, S. C. HARQLH Amman: Bomcv Chester, S. C, NIARY C1.A1z1iNC1-1 BR.xmx.1i'1"1'1': Laurens, S. C. .4"' H BIYRON Euwucsu' BROCKMAN, JR. Chester, S. C. NfAR'Cl,N Enwmzn Buonug Sallcy, S. C. Sjxlm GRACE CAUULI-3 Greenville, S. C. IQATHERINE CAR1.ls1,12 C1,A1uw Greenville, S. C. ill' X a-Hf"' ln- SIXTY-THREE Nw 'U .5 . - :fi k , Y iff -, H 1 ,GL.,:fLffD. B ,L l ,-,.,,-. . V y I 1 K-NT. A Q Ning 'Ha . -uf -Hg, 'S ' WILL Cox CLINKSCALES, JR. Belton, S. C. MARGARET ETTIE COGGINS Inman, S. C. VVADE 1'IAMP'1'ON COGGINS, JR Inman, S. C. YVILTON MANUEL CoNNoR Greenville, S. C. MAR1'HA COOK Owings, S. C. GEORGE EUNVARD CROUCH, IR. Elko, S. C. DRAYTON DORN Greenwood, S. C. EUDORA CATHERINE DUNN Greenville, S. C. R. A L- -N1 1 lb' ll . LK!! ru , i .f U R. " I: gw ggak TQ Elin .E fi' n 311133. LMT A SIXTY-FOUR 4-4,Q,V3sf.k L EI.lZAIlli'l'1-I ILLKINS Augusta, Ga. l'l1u1,1.x EM1f3RsoN .X.nclc1'suu, S. C. SIIJNRY MQNPZI1, EWS .Rock Hill, S. C. GEN N fxRo ANTH ON Y FA M ul.RRo N cw York Ci ty Ci1miR1' LUCY F1f:RR121-L G1'Qem'i11c, S. C. FRANCLS INIARION F1'1'zcl3RA1.1.x Spartanburg, S. C. AHARRY NN.fx1.T1cR FISHER Daytonzl Beach. Fla. SOLOMON QIGMUNII F1561-1131: Brooklyn, N. Y. SIXTY-FIVE ETQLLQ 91221711 ff! R w 1'-" 15 5. 11-21" gym If L.- .. -u ,,,g.f,. L - V.,,1.,1'-,V K .mzf 4. 1.1. 'K ' .if ' 1 ' "Fax L 'iw-3 , -+ -4- NIAR11-I GAS Kms Nashwlle, Ga. M .Mu,:.fx1e1-QT ET1-11111, GASTON Reiclvillc, S. C. B1-INN'12'r'1'1'3 Eun.:1cN1f: Guin, JR. Greenville, S. C. Osui NIEREL G11.1,1LANn Itasca, Texas jfx M1135 LUT1-1ntR FORTN me XfC11L1S, S. C. SARAH -IAN16 FRYP: Greenville, S. C. OSCAR 1Q,x1,1f2Y Fu1xf1Jl'1RBL,uuc ,lCf:fC1'SOl1, S. C. ROBER1' L1coN GARIUSON Piedmont, S. C. Q H1 4' 3 -V H B--sxumx T MI-A . r 1 1' lmna, 1 , M ' SIXTY-SIX Nlnxlunxlal-2'1' .ll-issfxmmr-1 UUl.IlSMI'l'l,I I'iedmont, S. C. ,AxlJGUS'1'l'S 131-:N-lux M IN Liuoclc Lylllilll, S. C. Glilllililrf ANUIUAW l'lAl.llHXll Ch-zlrlestun, XV. Va, Romsuw l-L-wuts HALL W'rigl1tsx'ille, Gu. XVILLIAM Emu PL-XRUY Augusta. Ga. Lx was Emvmw PIAR MON A Gaffney, S. C. LUCY Rxilsrtccvx HICARN Greenville, S. C. Roy NIINTZ HEAVNER Landrum, S. C. 'N A !.,f,f' llfa HEQME 4-.,W 'l1',Q, i 'i-Q-4 I-' EL dm' Kg-517' 5 Y 5 4 aff" 1 V gl timmy! , .A '. SIXTY-SEVEN HQ 'img Q, " 51 if 4.2 1: in' Q f zfk 11: ,lOl-IN DRAYTON H011141Ns Sxlnpsonxllle, S. C. JAMES FRANCIS HOWARIJ, JR. Greenville, S. C. FRANK l'l0XVICI..L l'lUGG1NS, IR. Greenville, S. C. WLLLIAM CH1eH1fsTL3R Huw, Atlanta, Ga. R01sr.5R'1' BURNS HERNDON Social Circle, Ga. UoRo'1'1-LY Hlclas Florence, S. 'C. lfll-3R1x1lxN Nllllil, PIIPP Greenville, S. C. lDoRo'r1-1v V1Rc:1N1,x Hoon Hancock, Md. Fir. , y ,.,1JH1, . 1 'lm SIXTY-EIGHT ' 5 H Q -.44 ,.,g- A Esslls Pmrzl. INMAN fQl'CGI1X'iHC, S. C. Tm Cmus'rlNl6 ION:-is f:l'0L'l1X'lHL', S. C. lileN1iS'1' Hoxvfxlur JONES Kcrshzlw, S. C. lhcuwmcn ADOIISON KING Blakely, Cin. 2' ' . , 5 Af ' , , 24 , A 353. ., ' , ' 3 4 9 4 1 if 'N .2 ' ,,. . L FRED C1,1N'1'oN KING Fountain Inn, S. C. SARA C'x'r1-HQRINIQ L.AxN1fo1z1r VVSIYCFIOU, S. C. JAMES NICHOLAS SARIDICS C1'ec11x'ilIe, S. C. EVELYN RUTH LAWRIQNCE North Haven, Conn. mf? .W iw -,I-.. . f . 'VS Wil' .IITJTI .7 f-W Q- E fli,1,E,jf! ll r iv 1' ,' Q. F2 SIXTY-NINE Q ' M ' ' Q 0 .3. 5,91 YI- B EL.- ..-.-T Ed -4. mill Q m i f FV' 31 ,gfgfglj 'Inu I ROBERT FAULCONER LONG Leesburg, Fla. TINQLMA LEONA LONG Clover, S. C. PAUL JOHN NIABRY Greer, S. C. DEWEY A. MAR1'lN Greenville, S. C. Cr-1R1s EZIZLI, LAWSON Greenville, S. C. GUY HUMN-mints LAWSON Union, S. C. FRANCTS ASBURY LAWTON, IR Greenville, S. C. ALFONS Livmxvn-:C Linden, N. J. M. ., V .Af J,,Q1J"1, SEVENTY DUKE KIMIAROUGH MQCALI. Memphis, Term. Alwnma '1'R.'xS1c NICCCAIQSON 1'Ivn:h:1'smn1x'ille, N. C. O1,1x'1cR Klalmvr hfCC:XR'I'ER iireer, S. C. NEARIH T-I.xM11.'1'oN RICDAVHJ Cl1'eem'illc, S. C, SARAH ELIZABIQTH MCDONALD Chester, S. C. VV11,1.mM S'1'0RM'ANT MCDONALD Chester, S. C. L-AURA NEIL h'ICKNTGI-IT Greenville, S: C. GUY I-IAR'1'wv1zr,r, M1incH1xNT Saludn, S. C. 'N filil . if R I , P-'fc-B 7+ Q EEL. SEVENTY-ONE im. 'I F ,4 lf- a Y IIEJIIL 6 3 FE Wilfr- 65, V. . -.. .Q5 L iii -w V jiqqiz ' 35-as H5755 I .VH ., iJJ..,, 0 'KN fn - , ' , sd , W' , If et, JQJ., 'I 'lg , -'P--f., . Q NIARV ELLA NICWBIIOLTKII-1 New Orleans, La. Rwrnll Er,,1z.-xm-3'1'H O,1flQLl,lCY Perry, Fla. HAS rclftu, A1.1aERT Os'1'rs12:N Clrcvnxillc. S. C. ANNI1-Z Lou Pv7'rTv l,U.I1dl'1lI'I'l, S. C. GSCAR Lm: -M1L1.1 KAN South Pittsburg, Tenn. Huw: LUCAS Mvrr 1-r131,L G1'c'0m'illr3, S. C. JAMES FRANKLIN NI1TCI1II'1'.T Greemille, S. C. 1 NIARTI-IA FIYA NCES NIORGAN Greenville, S. C. SEVENTY-TWO MW Al,l,EN PIfIlI,I,II's AIIgIIst:I, Gu. wax IMVIS PI,owIIIsN . I I'cQIIx'Illce, 1 5. C. .IzIxIIIa'I'I'I NlVll.llRlfII PoI,I,,xIzII 'eeIIvillc. S, C. EI.lz.xIzI5'rIfIr TIIRNIQII PIzI'I'cl'I.IxIzII AIIQII st 21, ful. NoNIx PUTIIIIN XHRGTNIA RIQIII Campobello, S. C. RUTI-I ANNIQ RQBE Greenville, S. C. .I Fountain Inu, S. C-. Joi-IN RIELMON ROBINSON VVrightsvillc Beach, N. C. RTSON SEVENTY-THREE .- M.-.-. ,,..l,. -t ,.a ,Qc , l Q f-J' L IDI H4 Wes! Sui 'I fl-1 Elf.- Y 'V 'II Z - Jmh In xx ..- ,' ' . 'H ' "v U' Aff" 4 ein ' H 41. A Vx CORNJQZLIUS N1311- Sfxcco Brooklyn, N. Y. I UDSON CARY SIQCARS I9T:u'tsx'iIlc:, S, C, OCRIS .LYNNWOWN-I SI-r1Cl,ToN Sl'hOO1lClC'ld, Vu. LAURA MARczAR1q'r SHIQRRTLI, fXshcx'illc, N. C. SELENE BUSBEE Roncmus Sumter, S. C. JAMES CLEO Ropltn Six Mile, S. C. DoRo'rHY IQOSAMOND Greenville, S. C, BENEDICT RUDCES Hollis, N. Y. ff' 1- N ., ,Ag U EA 'Q 1: MI- .A i.,1J2s,! 1' -, .1 U, -, . .sg Mg ? CEVENTY FOUR U L. WES1,13v JAMES S1NG1,1i'1'1x1zY Lalw City, S. C. Rl'lN-l.'XA'llN ATICSSIC SMl'I'lfl, IR. fxllfl0l'SHll, S. C. G1-20111911 C'ov1Nc:'1'oN S1'11'1'1A1 Flo1'Q11cc', S. C. JICSSIIC B1-2.-x'1'1z'1c1i S M1111 Belton, S. C. BIARUXN ELEANOR SM1'1'H Greer, S. C. Rov JICNNINCS 51111-1-1 B11H':1lo, S. C. VV11,1,1AM EDGAR SMV11-1 Cowpcus, S. C. VVAL'1'oN BTORTHINGTON SM1'1'1-1 Clarksville, Term. X 3..- lffullfs EEE A ' 'W " Rn . fl - . f fr: fad! lglllll ur ill QF NYY' fn1,-- 4- . ,'..,'::.' '-' k sl - L Ill! 1., ,Q 115.- i'T' f ' 'SEVENTY-FIVE 5' -1 su: 9 i3 T2 f l all F " 'al i . 'af -1 WY - -9 -- ?4.L .Eos ETI'IEI.YN jufxN1'1wx TowN1f3R Daytona Beach, Flu. Cnmz1.12s l-TARD Tow N1-is Greenville-, S. C. jmncs Kelly Traynllam I-lonea Path, S. C. JAMES Sl-ITICLIJS Tuovxfnmncli Augu eta, Ga. JOHN XNALLAQV S'l'l'1l'llIQNS Anderson, S. C. MARY ROB S'1'12wA1e'1' Greenville, S. C. FELIQIA CLAUIIINE 'I'l-lumix:-2 Belton, S. C. Mfxkx' ELIZABETH 'l'1N1m1, Pinewood, S. C. W- .- .C 1 Q-1331 . gn lm SEVENTY-SIX ' 41.3 . L W11.1,1.'x1x1 N1-2w'roN 'lluuu Grccuvillc, S. C. Rom-:u'l' hlnxvmzn TU1zNuR Ilccklcy, VV. Loulslz Sfruuis Vxfmu-11, Uraccwoud, Gil. THOMAS l-I1iA1:N1i XTISRIIEI, Gracewood, Ga. 1 . ..,....1 l l'1N'l'l NE I Ia. R.Al.l'l-I LINUSIQY Vluc Stamlforcl, Conn. JANIS MARIE XXISER Greenville, S. C. Dfxvur THOMAS NVA1,1Q1fR Columbia, S. C. A BELTON Blmoles WI-Zum Chappells, S. C. 'fx In G JL?" vi' if J-'nfs-H K 95 S1-:VENTY-SEVEN 1 hm ' ' 'gf Ui. ,, ya. .5 - qu I f S.. - V ' , I I"1mNc1s NICAIHON VVLELSH, -In. Abbeville, S. C. FRANQI-:s VV1-:ST A Simpsonville, S. C. PIOVICY Elms XN1r,l,.1,xMS VviHiL1111StO11, S. C. NIARTI-IA BARRON VVlI.l.IAMSON - Augusta, Ga. H1L1:,x JANE VVITT North, S. C. I"14:R1zv VVoo11s, JR. G1'ec11x'illc, S. C. - Kl'fNX'ON YOUNG Fort Mill, S. C. 'Mi-pe ., ' 1 g,. . Aix? N-1 ?,x.x. ini. E ggk Ti MII. E f hljzah . 1 .' 'QM - SEVENTY-EIGHT LOUISE QUILLEN P1'C.f'I.dP71f SL'7'lZ'0I' Clam Grewwille W0111a1fL's College J. En ROUSE Prmxvidcfzi Sczzim' Claw l'4Ill'llltlI1 U1LlZ'Cl'.Yl'fj' '34 SEVENTY-NINE ull.: f 1 ln- - M437 I ' . '-Vfxt ,. 7, 1 w - :5'1'b I VVINSTON Cl-IANIJLER Bmw Seneca, South Carolina Candidate for B. A. Degree Hand and Torch, Student 3, 4. Vice President, 4. Relations Club, 3, B07Il'10Hlfl' Staff, 4. Y. M. C. net, 4. Kappa Delta, 3, 4. French 3, 4. Senior Class Historian. W Fin Candidate for B. S. Limestone College, 1, 2. Beta Mu Kappa. JOSEPH JACK Brximrxsso Brooklyn, New York Cczndidatc for B. S. Degree ishing in three' years. Baseball, 2, 3. 3. Kappa Delta. Le Cercle raneais. Cheer Leader. Varsity Club, years. Empire State Cluster. WADE THOMAS BATSON, JR. Marietta, South Carolina Candidate for B. A. Degree 5: LS S-.21-f.f. A 'L ef WW? BERNARD H0013 BLYTHE Greenville, Sbdfh Carolina Candidate for B. A. Degree K A 2' 'DINE YCCHV1 e, A xrolina Ccmdidaie for B. A. Degree Forum, 1, 2, 3, Education Club, 3. Isaqueena Staff, 2, NIAUIDIN josrrn Bones JR Libertx South Carolina Candzdafe fm B S Degue Hand and Toicli Vice P1 Gamma Mu Vice Preside t Beta Phi, Treasurer, 4. H. District President Greater Furma Quaternion, 4. A VVinner Thomas-Keys.Bible A '. L , z . my ' r n VI B-ALI, Candidate for B. S. B E ZECI-I F-oiui Bom, JR. St. Louis, Missouri Cmzclidatc' for B. S. Degree Y Converse College, 1. Sophomore Basket- ball. Senior Basketball. Y. W. C. A. Cabinet, Science Club. ,BAE Club, 1, 2, 3, 4. Band, 1, 2. Chi Phi 2 3, 4, Vice, President, 3, GETTYS DOYLE Breooini Lockhart, South Carolina WILLIAM WILLOUGHBY CARPENTER Greenville, South Carolina Clwldlidflfff for B. S. Deg-ree Basketball, 1, Z. Glee Club, dent, 4. Quartet, 2, 4. Cheer 1-lead Cheer Leader, 4. Bonhomie, 3, Business Manager, 4. Cfl1zcl17date for B. A. Degree KA, Club, 2, 3, 4, Business Manager, 4. , 4, Secretary. Vice President Alpha, 4. Club, 3, 4, Treasurer, 4. Kappa Student Council, 3, 4. '7 ' ' L if ' . A. Degree ".f N- . Dramatic Club, I, 2, Vice President, 4. Assistant Advertising Manager Baffi- homie, 2, Advertising Manager 3. Inter- national Relations Club, 2. Representa- tive to Southeastern Conference, 3, 4. Advertising Manager Echo, 4. Secre- tary Senior Class. Pan-Hellenic, 3. Secretary, 4. CHARLES RAMSEUR CAVENY Shelby, North Carolina Candidate for B. S. Degree University of North man University, 2, 3, 4. Club, 3, 4, Secretary, 3, 4. Y. Cabinet, 4. Attendant, 2, 3 g FRANK VVALKER C1-HLDERS Greenville, South Carolina Candidate for B. S. Degree 11 K o Hellenic Council, 3, 4, President, 4 Team, 3. Quaternion, 4. v President of Class, 2, 3, 4. Glee Club, 2 1, 2, 3 4 T Council 4. Student Body 'Representati ve. 2, 4. Club, 3. Representative to Choral Club, 1, 2, 3, 4. Chapel Biology Seminar, 4. Commencement 2, 3. Head Marshal, 3. Degree PAUL LAMAR COOGLER, IR. Chester, South Carolina Crmdidafe for B. S. Degree A E CP V Freshman Football, 1. Varsit- ball, 2, 3, 4. Varsity Club, President Junior Class. Vice HENRY J. CoviNoToN Cheraw, South Carolina Ccmciidafe for B. A. Degree 1930-3 '. Furman University, 1932 Senior Football Manager, 4. Base- 4. :' - I f. . . Black Lettei Club, 4, X M C A Sophomore Class. Pan-Hellenic C cil, 3, 4, Vice President, 4. A Vi ' . JSIMPSON Coouiv Gl'EC11VllLE+iJL1-l lll1H Candidczfe for B. A. Degree f'. A. Y. W. C. A, Basketball F. Austin State Teachers Col- ELLA MAE Cox Simpsonville, South Carolina Candidate for B. A. Degree Finishing in three years Medal, 1. Bible Medal, 1. dent of Sophomore Class. Staff, 2. Forum, 1, 2, 3, Education Club, 2, 3, Secretary Y. W. C. A., 1, 2, 3, Ca. Y, W. A., I, 2, 3, President, 3. Student, I, 2, 3. w I Pi Gamma Mu, 3. B. S. U. C2516 'lil ll Frmlxcls NNINGHAM Candidafzf fol Delta Chi Alpha. Honor Student, I,2, 3. Freshman Debate, I. Hand and Torch, 3. AIILDRED E1.o1sE COLEMAN- Travelers Rest, South Carolina Cm-zdidaic for B. S. Degree, Education Club, I, 2, 3, 4. XlXRY EIIEN CRx1x Greenville, South Carolina Cfmdidate for B. A. Degree Treasurer of Class, 1. Glee Club, Choral Club, 1, 2, 3, 4. i, 2, 3, 4. Euclidian Circle. t AMN. Dxws Cezrididaie for B. S. Degree Middle Georgia Junior College, Cochran, Ga., 1, 2. Football, I, 2, 3. JULIA CORNOG Cimwrorzn Toccoa, Georgia Candidate for B. A. Degree B 2 President, 4. Glee Club, 2, 3. Choir, 4. Student Council, 3, 4. President Beta Sigma. Choral , 3, 4. May Queen Attendant, 3, 4. Y. VV. A. Council. ROBERT Moutrox DEVAU11, IR. Butler, Tennessee Treasurer of Senior Class Relations Club, 3, 4. Le Ce 3, 4. Kappa Delta, 4. Literary Society, 1, 2. Student ant in History, 4. First Honor 1, 2, 3, 4. Track, 1, 2, 3, 4 Candidate for B. A. Degree i rcle .qt ll FLOYD Carolina Candidate Science Club, 2, 3. Education Club, 5, 4. Class Basketball, 1, 2, 3. JAMES HENRY ELROD Piedmont, South Carolina Candidate for B. A. Degree Math Club, 3, 4. STEPHEN LEROY Gmznnmz Kershaw, South Carolina Cmzdidain for B. S. Degree Manager Baseball Team, 4. F Football. Q will Education Club, I. Bas ' , g' , r', - in, 2. Varsity, 3. Volleyball, 'iii E NIemorial Medal, 2. International Relations Club, 3, 4, Secretary, 3, Vice President, 4. Y. W. C. A. Cabinet, 2, 3. Spolee.vm.an Staff, 2. How-zef Staff, 3, 4. Student Government Representative, 3, Vice President, 4, House President, 4, Pre- lude, 3, President, 4. Class Prophet, 4. Co-Editor Etho, 4. Bid to Pi Gamma Mu, 4. CLARENCE JAMES GILBERT Greenville, South Carolina Candidate for B. A. Degree in three years. Y. M. C. A Honor Student, I. JOHN GIROUIJ GRAHAM, JR. Hogansville, Georgia Candidate for A. B. Degree Glee Club, I, 2, 3, 4, Vice Kappa Delta. 3. 4, President, 4 Francais, 4. Honor Student, 3, 4 JOHN EDGAR GROCE, IR. Lyman, South ,Carolina Ca11diz'dafe for B. S. Degree 2l.1'Slty H K G in three years. Chi Beta Phi. 2, 3. Tennis, 1, 2, 3, Cap- Greater Furman Club, I, 2, 3. cf' 3. Student Body, 3. Tennis Club, 1. Honor Student, 3. ll MA-Jay ie tens, arolina ii - x- Candidafe for B. S. Degree Finishing in three years. Biolog Seminar, 3. 5 DUPONT GUIERRY IH KYLE EMERSON HAXSELDEN Greenville, South Carolina Florence, South Carolina Cmzdirlafe for B. S. Degree Ca-ndidavfe for B. A. Degree K A in three years. Honor Student, , , Student Assistant in English, 3. Quatermon 3, 4, President, 4. Editor Hornet, 3. Sec,-em,-y Dean Phi, 3, 45 President, 4- U C Speakers gluzb, 2, 3. Cloister, 3. Toffhi Pfesidffni- 4: Wimef , Xilliki Lisgociaxlif 1ifeS"i52fQiil Scholarship. Wlnnei' Vaughan S eam, Aministeyial Band, 1, 2, 3, lgtfy Medal. Golf Team, 2, 3, 4 , 5, g2lCCt Prtiiclenjt, 2.5 Delta Cgi . - ., mar er ifem er, ecretary, . igettql Club' 3' 41 Clolstfffr 2' 3 Manager Band, 3. International I'6S1ClCHt, 4. l'1tSI'1'121121OU3l Forum 3. Kappa Delta, 2, 3. Greater Fur- Club, 3, 4. Student IUSU-uctor man Club, 1. Freshman Tennis Team. 3, 4. Fiction Editor Echo, 3. First Honor Student, 1, 2, 3, 4. Secretary Sophomore Class. 7 -4'7cl3'Se.lQl1 Carolina xxx Cm1rl1'daz'e gin' B. A1 Degree Y. XV. C. A. Cabinet, 2, 3. Prelude, 3, 4. Forum, 3, 4. Class Poet. PAUL PATTON HARIKISON Hartwell, Georgia Crufzdidate for B. S. Degree BK North Georgia College, 1, 2, 3. Ur1ix'e1'sity, 4. Y. M. C. A. Phi, 4. 5 lllll nt Candidate for B. A. B. S. U. Council, 2. Y. W. C. A., Treasurer, 2, Vice President, 3. Spoke:- man Staff, 2. Volleyball, 2. Le Salon Francais, 2. Education Club, 2. Com- mencement Marsllal, 3. Roy DENDY Hocc Greenville, South Carolina Candidate for B. S. Degree bigmn, 1, 4. Baseball, 3, 4. Sigma 2. 3, 4' JAMES GUYTON HOPICINS Simpsonville, South Carolina Calfdidate for B. A. Degree K A Y. M. C. A. 1 lllllr ARD Carolina Cmzdidate for B. S. Dramatic Club, 1, 2, 4. Basketball, 3, 4, Captain, 3. Varsity Basketball, 3. Base- ball, 3, 4. HEX'WARD VXIAYMAN HUDSON Greenville, South Carolina Candidate for B. S. Degree Finishing in three years. Honor Student, 2, 3. Cloister, 2, 3, Delta Chi Alpha, 3, President, 3. B. S. U. Council, 3. Ministerial Band, 1, 2, 3. -- '-5:2 "wt EE:-.. - .fr . 'W "" ' , , '.ia111.zszg:2 21 9222135 ff? fs ::'E-v' . 2:f . 21:2 , -.wg-.cyl mg-g:.:,::g.,,,, , ...X .jA,,..,,.fg,,,,7Q, LA h, ...,..., I 4555 X f , vfvb gf, "ff J sf ff-- fff effymf ff ff Q ' . - -'j,i,z':','. 55.113 R V . s V X ' 'gi-S R s X .. 2. X- by 5 X 'fe-:,'N-za.-Q.: .vets XX . , - , :,.::g,-gQg3.g4':: C X 1 R W 1 --'- i . x M 2 .1 ,..-2.2-.s-.-21 fx. sf rss s swgke-4 X A , - ' .0.f.'-:2:,:-1a?::x sw " 21:31-s X -W , V x 2 A f NSW .ggi vt jif,52155g5.g, ,X X N. 4 l. X li W xi, x fx. s 51:51-.rx XV 2 X x 0 X as N X S X 'xx 3. s 2 x -A 15525 Q ' , 3 os L an is t, X ,Q 'jf N Q , w A X SQ N ::,1:: ' W N xx M X 2 -gfgggI,Q,:.- -5 XR W e A , 'WN Xxx XS K M J:-:J-IJ-2:5 M K N NM X 22:4 ff s ' A 'W'-3iii:5.'r t ' X as , gee V X V .1 -A ZiW.,:k:1 EU1-A1.1A SHARP Ivlis Greenville, South Carolina Ccmdidatc fm' B. S. Degree H Y I' Assistant Bus' of 1. Glee Club Treasurer of Junior Class. Club, 1, 2, 3. 3, President, 4. President, 4. If . 315115 ,asf w L: 4. ze.: .1-V. 'viz Sum LEE KERN Greenville, South Carolina Canrlidata for B. A. Degree Finishing 3. Club. in three years. Baseball, Basketball, 2, 3, Captain, 3 Relations Club, 3. Educa EAE President Student Body, 4. Student Council, 1, 2, 3, 4, President, 4. Presi- dent Sophomore Class, 2. Pan-Hellenic Council, 3, 4, Secretary, 3. Economics Club, 3, 4. Vice President Freshman Class, 1. Presidents' Council, 4. Secre- tary Greater Furman Club, 4. l ll F Vl Candidafe for B. A, and B Degrees 'Z A E Football, 1, 2, 3, 4, 5. Varsity Club, 3, 4, 5. Wl1a1'ton Medal, I. Track, 1, 2, 4, Manager, 5. President Student Body, 4. tary M. P. JACKSON, IR. Fitzgerald, Georgia Candidate for B. S. Degree II K G South Georgia State College, I, man University, 3, 4. Honor! 3, 4. Math Club, 3, 4. g HAROLD THOMAS ,TESTER Winston-Saleni, North Carolina Candidate for B. A. Degree Honor Student, 1, 2, 3, 4. Band, 1, 2, 4, President, 3, 4. Student Director Club, 3, 4. Ministerial Band, I, 2, . B. S. U. Council, 2, 3, 4, Secre- , 3, 4. Adelpliian Literary Society, Hand and Torch, 4. Le Salon Francais, 2, President, 3 Secretary, 4. Forum, 2. Science Club 2. Prelude, 3, Secretary, 4. Glee Club 1 . 1 3. B. S. U. Council, 3, President, 4i Vice President Class, 4. Choral Club 1 2 3 4. StlldiilltGOVC1'1'1l11Cl'1tCOL11'1Cll : . , , , 4. Honor Council, 2, 3. Zetosophia, 3, 4. Pi Gamma Mu, 4. EMMERY LAWRENCE JONES Greenville, South Carolina Candidate for B. A. Degree Clee Club, 2, 3, 4. i CHARLES DARGAN KYZIQR Darlington, South Carolina Candidate for A. B. Degree 1. Furman University, 2. 3, 4 Student, 2, 3, 4. Kappa Delta, 4 C rele Francais, 4. "Y" Cabinet, 4 Mi . " OYD LCCCRAVY Laurens, Q na Candidate for B. A. Degree E I X Class Cheer Leader, 1. Y. W. C. A. Cabinet, I, 2. Glee Club, 1, 2, 3, 4. Choral Club, I, 2, 3, 4. International Relations Club, 2. French Club, 3, 4. Co-ed Cheer Leader, 3, 4. LESTER BIERRILL NIAUNEY Piedmont, South Carolina Candidate for B. S. Degree AEG W5 i 2 ' if Candidate for Circulation Manager of Ecllo-Isaqvzzeena, 4. Science Club, 3, 4. V BEN JEFFERSON MARET1- Fair Play, South Carolina Candidate for B. A. Degree CHARLES MCKAY MQGEIQ, IR. Greenville, South Carolina Carztdidafe for B. A. Degree K A Golf Team, 1, 2, 3, 4, Captain, national Relations Club. Cloist clent, 4. Student Assistant in En Quaternion Club. Hand and T llllr W1l.i,1AM MORRIS MITCHELL Hillsboro, Texas Ccmdvidafe for B. S. Degree Club. Cloister. Football 3, 4. Block Letter Club, 2, 3, 4. Candidate for B. S. Degree Dramatic Club, 1, 2. Science Club, 3, 4. Basketball, 3, 4. A v- '! ith Carolina Cafndidgztedw-. .- ree Honor Council, 2. B. S. U. Council, 2. Y. W, A.. Council, 3, 4, Vice President, 4. Y. W. C. A. Cabinet, 4. Commence- ment Marshal, 3. International Rela- tions Club, 3, 4. Education Club, 4. Student Government Council, 4. House President, 4. Class Treasurer, 4. Choir, 4. Choral Club, 4. -c llll Carolina EIX C Y. W. C. A. Cabinet, 2, 3. Basketball, 1, 2, 3. Executive Council, 3. Pan- Hellenic Council, 3. International Re- lations Club, 2. Glee Club, 2, 3. Presi- dent of Athletic Association,'4. Student Body Council, 4. Choral Club, I, 2, 3, 4. Commencement Marshal, 2, 3. S M1n1ster1'1lBand I 2 3 4 X Xl C A 4 student Volunteer Rand I 2 3 .t olm Scott Murrax Clfmsical Club I CL'II'ld1.df'lfF for B. S. Business Manager the Homcfl, 4. Math Club, 4. Economics Club, 3, 4- Glee Club, 2, 3, 4. Y. M. C. A., 4. FOI Louise POWELL QUILLEN Fountain lnn, South Carolina Candidate for B. A. Degree E I X 1 mu Choral Club, 1. Pi. Gamm n President, 4. Secretary In President Senior Class. Stui Council, 4. Q RI'TrX MIC Candiidaie fav' B. S. Degree Student Council, 3, 4, Secretary, 4. Band, I, 2, 3, Librarian, 2, Business Manager, 3. Honor Student, 1, 2, 3, 4. Pi Gamma Mu, 4. Economics Club, Charter Member, 3, President, 4. Kappa Delta, 3, 4, Vice President, 4. Baraca Class, 4, Secretary, 4. NYIRGINIA MCDUFFIE RICHARDSON Greenville, South Carolina Ca11d1'date for B. A. Degree U ,7 '- , 1, -, 3. International Relations 2. Trrnmu Fizianrzizrcrc RILEY, IR. Orangeburg, South Carolina Cimfzrlidate for B. S. Degree ef RICHARD MCDUFME RICE Travelers Rest, South Carolina Candidazfe for B. S. Degree 1. Furman University, 2, 3,4 . ., v 3, 4. Varsity Club, 2, 3, 4 U. Council, Chi Beta Phi, 4. if Candidate fo - B Z Glee Club, I, 4, French Club, 2, 3. Dramatic Club, 2. International Rela- tions Club, 1, 4. Choral Club, 1, Accompanist, 3, 4. Prelude, 3. 4, Rutherford junior College, Rutherford- N C Football, I. Varsity Foot- ,IOHN Enwixrzn Rousli Kannapolis, North Carolina Crmdfdafc for B. S. Degree Quaternion Club, 3, 4, V' Y. M. C. A. Cabinet, 2, 3, Delegate to State Y. M. C. A. Treasurer State Y. M. C. Greater Furman Club, 2, 3, 4, President South Carolina B. S. Speakers Club, 3, 4, President, 4. Council, 2, 3, 4. Cora Turner Award, 3. Manager Furman Bureau, 2, 3, 4. Delegate to clent Federation of America D. C., 4. Kappa Delta, 3, 4 licoriomics Club, 3, 4, Vice President Senior Class. T? i Al,BIER'l' Nmcry SANDERS Union, South Carolina Cf11'1d1.dL'lfC for B. A. Degree V 'S cMillan Oratorical Medal, 3. Y. M Club, 2, 3, 4, Secretary, 4. Cloister 4. Treasurer. 4. Hornet Staff 3, 4 Editor. 4. Speakers Club, 4 Delta, 4. Carolina C'a11d1'daf0 for B. A. 2 I X French Club, 2, 3, 4. Science Club, 2. A. Cabinet, 4. International Rela- ROBERT VVILLIAM Sinn-1 Cartersville, Georgia Cniididaff' for B. S. Degree KA Football, 1, 2, 3, 4, Captain, 4. ball, I, 2, 3, 4, Captain, 4 Y 2, 3, 4, President, 2. Baseball, Quaternion Club, 4. Q CHARLLS Woourzow SOUTHERN Greenville, South Carolina. Calfzdidait' for B. A. Degree A Z G tn Literary Society, I. E611-0 3, 4. Bonlmmie Staff, 3, 4. Club, 3. Math Club, 3, 4. Student, I, 2, 3, 4. Senior Class fl ' olf1oN Greenvi f N Xarolina Candidate for B. A.Beg1-ec H Y 1' Secretary of Class, I. Spolcesuiaii, Staff, I, Advertising Manager, 2. Inter- national Relations Club, 3. Forum, 3, 4, Vice President, 3. Prelude, 3, 4. v GORDON TAYLOR Taylors, South Carolina Candidate for B. S. Degr FL' llll Dosl A Candidate for H. S. Asheville Normal and Teachers College two years PERRY AUcUs'rUs THOMPSON Citronelle, Alabama Candidate for B. S. Degree of Alabama, 1, 2, 3. Furman 4. Theta Kappa Psi CMecl- Woomzow VV1LSON VVAKEFLELU Greenville, South Carolina Crilididafv for H. A. lvlegrm' llli STROM Candidate for B. S. Degree ROBERT LUTHER WALDROP, JR. Greenville, South Carolina Candidate for B. A. Degree Finishing in three and one-half years. reshman Track, I. Cloister, 4. Inter- Relations Club, 4. Economics 4. Assistant Editor Echo, 4. Editor Hornet., 4. Sports Editor zmic. 4. Varsity Track Squad, 2, 3. Baseball, 1, 2, 3, 4, Varsity. Basketball, 1, 2, 3, 4, Varsity. Tennis, 1, 2, 3, Variity. Swimming, 2, 3. Golf, 3. Y. W. C. A. B. Y. P. U., 1, 2, 3. Volleyball, 2, Varsity. VVILLIAM CHASTAIN VVAUGI-l Jacksonville, Florida Czmdz'd.xfe for B. S. Dcgrcu E A E Basketball, Manager, 4, Assi Chi Beta Phi, Vice President, Treasurer, 3. President "Out Club". Greater Furman Clubf Class Poet. Honor Student. Four Horsemen. Quaternion, 4 ' ieiciztr STOKES Fountain A - olina Candidate for B. A. Degree University of South Carolina, I, 2, FRANK LEE NfVH1TL0:1c, lie. Chester, South Carolina Candidate for B. S. Degree E A E Club, 3, 4. Qpeakers Club, . reneh Club, 3. Elitor Athletic 4. Honor Student, 1, 2, 3, 4. Manager of The BOIIIIUIIZIDU. RUTH YONGE TURNER Win11 sbo ro, South Carolina Candidate for B. A. Degree Coker College, l Council, 2, 3. 3. Basketball eam, Relations Club, 3, 4, Vice Club,'2, 3, 4, Glee Club, 3, 4. Dramatic Club, 4 3, 4, Choir, 3. Chapel to Southern B. S. U. 2. Y. W. A., 1, 2, 3, 4. Class Degree Hornet Staff, 2, 3, Pi Gamma Mu, 3, 4, Secretary- Tau Kappa Alpha, 3, 4, Secretary, 3, dent, 4. Glee Club, 1, 2, 3, 4, Secretary, 4. Band, 3, 4, Business Manager, 4. Varsity Club, 3, 4. Speakers Club, 3, 4, Secretary, 3, 4. Cloister, 4. Le Cercle Francais, 4. Bonhomie Staff, 3, Club Editor. Freshman Debating Team. First Honor Student, 1, Z, 3, 4. Manager Varsity Debate, 3. Philokalean Club, 2. Philosophian Literary Society, 1, 2. Hand and Torch, 4. Lou EIILN VVH11 MIRI' GlLCl1XillC South Carolina Cazzdtdate for B A Degf ' Dramatic Club .. . LABAN ROBBINS WILSON Greenville, Kentucky Candidate for B. S. Degree E A E Attended University of Loui tended Westei'n Kentucky Te lege. Second Honors in 1932- Horsemen. Golf, 1933-34. .CM ll 'f utli Carolina Candidate-fir . . We K A GJ Education Club, 1, 2. Dramatic Club, l, 2. Y. XV. C. A. Cabinet, 2, 3. Vice President Class, 2. Basketball, 1, 2, 3, 4. Baseball, 1, 2, 3. Le Salon Francais, 3. lnternational Relations Club, Secretary, 4. Prelude, 3, 4. Coumiencement Marshal, Z, 3. Spokesman Staff, 2. Co-Editor Hornet, 3. Co-Editor Bonhomie, 4. Pan-Hellenic Council, 4. Honor Student, 4. Ci-IARLES XIVILLIAM VVRTGHT Greenville, South Carolina Caziriidaie fm' B. S. Degree A Z 0 Club, 1, 2, 3, 4. .B07lfl'LUH1f1i6 Staff, 2, ss Manager, 3, Editor-in-Chief, 4. Club, 2, 3, 4. Economics Club, Debating Team, 4. Treasurer Body, 4. Vice President Senior Honor Student, 3. 'if' ' I 211' E-REM L J . '-, L1 -ia. ,,,.g. 11114 L1B11x1u QrR1,Fv11111 VVO'XIXN:S Co111.EGE 'V :E .', E' ' 11. 4' 1 5 .-17' 1 N 5 sgnljx -xl 111. if 1,111.1 Q 1 -ll, J ONE HUNDRED TWELVE hi. i I -. uring the jqfue years of Dr. Montague's presi- dency be produced greater eficiency, enlarg- ed and strengthened the institution, encour- aged intercollegiate sports and increased the endofwment. Caesar? Head was given to the University in 1897. Four new build- ings Were erefled-the fudson Alumni Hall, tlye Fitting Sclvool, Montague Hall, which was Furman's first dormitory, and a neat gymnasium, which was of Wood and was deftroyed by fire in less than a year. Tire Fraternities , Aa: A Y T.I5f"'Q :E . sf . z aff' ' . -M' W. 5553555 5 A 'f?4f" 45" if M .wzm.A-yzfwms m. va-wx.. uw- .swzv -:Q ZNXWX 3.35 xy kswzzq Az-we .... -Q V? ew -4 5 E559 N W, il A x 'XJ ,f"iwfN3i.,. -, o 4- 'nfigf 5Wis5 Elizabeth Tkwmdn BxifSiff""" QTML ...W .,.:m. x.,...Q,- - fa f-- -' ---: L Iixsf... . nm -- . 1 : K xx-- A355513-'-3'-r,,? 1 NZKW .A4 N " m glgg, b- X Tan-Hellenic ouncils Of Furman University ana' Qreemfille W Oman? College PAUL HLT'FCI'IISON, Sigma Alfvha Elixilmz, President CFurmanj LAMAR COOGLER, Delta Sigma Phi, Vice President CFurmanJ FRANK C1-111,nER5, Pi Kafwjnz Phi, Secretary CFll1'l112lI'1j EDGAR NOIZIKIS, Kappa Alpha, Tl'CZ1S111'C1' CFurmauj FRANCIS F1'rzc12RA1,n, Bela liafvfia :EULALIA Ivns, Efa Upxilon. Gamma, President CG. W. CJ SARA LANFORI7, Eia Upxilrm Gamma NIAR-IORIE BROWN, Kappa lh-Ha Phi, Secretary CG. W. CJ KAT1-1L1i1iN Woou, Kappa Delta Phi JEWEL CAR1,1sL12. Sigma Iota Chi SARA LAVENDER, Sigma. lata Clzi NIARY TINDAL, Beta Sigma ALIARY BRAMLETT12, Bela Sigma ' aim gg... f 'P I MTW-Sif Xi -- ' iii, 'li Sh IKE . . 35151 ' ONE HUNDRED SEVENTEEN L mi 'LI' -BEE, Kappa Q-Alpha Iota Chapter 'Reestabfisbed 1927 W. A. Chandler, Ir. 1. P. Faris J. O. Parish C. C. Fuller, Ir. H. C. Geer M. G. Howle S. B. Kendrick C. E. Mackey, Ir. idgurngafffw . C. Trammell S. Trowbridge P. Watson P. Watson R. Wells D. Withers W. Workman Prof. E. E. Gardner F. B. Charlotte B. H. Blythe R. L, Allen W. W. Carpenter P. M. Ballenger DuPont Guerry, IH C. H. Haynsworth I. H. Hopkins A. C. McCall C. M. McGee, Jr. W. H. Wfatson ' E. M. Norris C. E. Carpenter R. W. Smith T. L. Cely, Ir. fiugg, .. H ifi! 5' Q. . 'il s-- -' ... in JN 4-. Mi' '- ' ' Ii A ONE HUNDRED 3..Ql3"5. X4 1. ' ml'l'-A -1-:.a. Lew-X Q EIGHTEEN Sigma Iota Chi Kappa Chapter Established IQI8 fx? f f ' W " '- Era: , Miss Miriam Rightmire Etta Alexander Jewel Carlisle Sara Lavender Margaret McCravy Lois Owings Louise Quillen Alice Rouse Ruth Yonge Turner Esther Alexander Catherine Childers Mary Emma Langston Catherine Dunn Harvey Margaret Fraser Carol League Marie Gaskins Martha Givens Madeline Paxton Ruth Gordon Jane VVhitlock Nancy Sitton Thelma Long' VVilda Bannister Gretchen Talley Ruth O'Kelley June Blackman Paula Vaughan Mary Ellen Phillips Helen Buttons Mildred Ward. R Elizabeth Pritchard Eleanor Fraser Martha VVl1itlock Louise Vaughan Lucy Hearn Sara Wylie ,an V ,IU l liiigll Q r V 1 -4 4, 5 ... t .i- , I + Q all il Q, ni . y nu. oNE HUNDRED NINETEEN 45 -gfgg'-. X ffl Fill'-an if RQ 4 m.Cw -ll ' 3 mmflgic I -gs Tefta Chapter P1 Kappa Phi .!'? A Q O i' ,i- .. ru V, -,f ,'.:.v 25- - X QF! W ' qieestablisfled 1929 Dean R. N. Daniel F. W. Childers I. E. Groce, Jr. M. P. Jackson, Ir. D. D, Ritchie VV. C. Cliukscales W. H. Coggins, Jr. .W mfrlrfmxfzm E. Crouch, Ir. B. Groce B. Herndon N. Hipp D. Hopkins M. Hough . T, McCarso11 Bruce Richardson W. N. 'lfurreutine D. G. Ferguson I. L. Webb, Ir. M. M. Young W. H. Bagual M. Chapman room O '-4 F. Dawes L. Moody W. Scurry M. Stewart, Jr D. Turner C. Wakefield E. Walker I 535 fl ll ' . A 1 M35 ,L O 2 F1 I C! Z U 'IU FJ U TWENTY Eta Upsilon Gamma J- C 1 I7 Jlmrx GINQ4 C apter - Mg' f f ? Established 1913 ---'-1 v P Eulalia Ives Betty Goble Mary Lofton Simpson Annie Harrison Sara Lanford Julia Irwin Margaret Coggins Lueile Jenkins Eleanor Bell Elizabeth McDonald Lila Earle Alice Matheny Anna Camilla Foreman He-len Powe Eoline Cunningham Caroline Hitt Elizabeth Newman Caroline Palm Amelia Schroeder Katherine Thaclcston f F J , U ffl- ONE HUNDRED TWENTY-ONE L ii, 'H 11125. 'LQ-.-4 Delta Sigma Phi CPf C7MPfff Aifli f V ...Tv ...., . ,. Y .Q . ,. glieestablisbed I929 ish-.- .. .. , O. R. Funclerburke I. K. Trzlyuham Perry Woods, Ir. C. A. Campbell R. Duckett R. Q. Glass, Irf Dr. D. H. Gilpatriclc Professor D. M. Feild P. L. Coogler, Ir. L. M. Mauney C. VV. Southern C. W. Wrig'l1t -ff W. M. Allen, Ir. I. M. Acker, Ir. - A. B. Barksdale F. A. Cribbs, Ir. f all ' gl, in .Xj'l-lf! in E -. Mil , .f f 211326 Q 'L' ONE HUNDRED TWENTY-Two el" L C. F. Free I. M. Goldsmith E. M. Jamison A. Maret I. S. Simpson I. A. Wright Kappa Delta Phi gem Chapter KX, Establisbed 1921 E fi' a. Miss Aileen Coggins Marjorie Brown Kathleen Wood Sara Jane Frye Essie Pearl Inman Margaret Sherrill Lura McKittrick Mary McVVhorter Susan Barnes Lewie Camp Lucille Breeden Frances Cash Sara Inman Elizabeth Jamison Virginia Johns Othella Leonard Julie Morrall Sara Sanders Nlay Day Wfyatt ONE HUNDRED TWENTY-THREE l 1 es tiilel V riff fifw -- -THX Lili- ni Liga.-. i Beta Kappa fry . . .- cvflbba SWL: Chapter Ertablisbed 1931 .. X, H 4. I I, Dr. S. A. Ives Professor DuPre Rhame Dr. W. P. VVarren W. B. Renfrow, Ir. G. D. Broome T. F. Riley, Jr. F. M. Fitzgerald R. F. Long C. N. Sacco M. Brockman nl. M. Dorn W. L. james J. E. Pettett J. H. Price, Ir. af f ' 4' A F-ii' l 11 .3, TI 141323, 1' 1' :ld 'V ONE HUNDRED TWENTY-FOUR A I. S. Rainwate F. E. Scoones T. H. Verdel 5. H. Arnold W. Henderson W. McDonald S. F. Stoudemi r, ,lr re, Ir Beta Sigma Local Club Established 1931 l .f Mrs, Ida Robbins Buist Marion Ball Itilia Crawford Sadie Riddle Mary Bramlette Annie Lou Petty Mary Tindal Josie Loadholt Elizabeth Mahon Marguerite Mullinix Frances Schaefer Katherine Belser Lucille Bonham Frances Daniel Sadie Franks Margaret Gardner Betty Glenn Rena Johnson Harriette Martin Louise McCoin Mary Mock Rebecca Phelps , Katlileen Riley Mary Louise Rutledge ij galil? zliflf - , i VY" w ONE HUNDRED TWENTY-FIVE ' fav' . A ---lille! X 1 'iii'-Lp . Tit' I f ill-L Sigma Alpfza Epsilon R. 51 'Q , , J m M, VME. - South Carolina QPID1 Cl7dPtCT qieestablisbed 1932 Q Professor C. NV. Buris, Jr. B. E. Geer, jr. Dr. A. T. Odell Z. F. Bond, Ir. P. R. Hutchison J. K. Iuy W, C. Waiigli F. L. Wliitlock, L. R. Wilson W. L. Ball, Ir. -3.5 ' 'l : I W. C. Hutt, Jr. D. K. McCall W. I. Singletary VV. N. Smith R. E. Turner, Jr. R, P. Wliitlcmck Kenyon Young R. C. Dennis E. R. Harvey I. W. Parker, Ill J. F. Welborn, J T. H. Boyd, Ir. W. T. Brockman, Ir. R. B. Curry I. C. DuPree, Ir. T. B. Hamilton W. E. Hardy R. C. King G. F. League, Jr W. H. Mauldin R. I. Milling, Ir W. I. Patterson F. VV. Willis, Ir. i T!-T - ,TP ' .--ETH., 1 im ONE HUNDRED TWENTY-six 595- V hile Dr. Poteat was president much progress was made. The endofwment was materially increased The faculty was enlarged and I the number of degrees reduced to B. A. and B. S. Equipment was greatly improved hy the erection ofthe Library and the improfue- ment of other buildings. Perhaps his great- est Work was the enlargement ofthe facilities for teaching the sciences, for the Science Hall was constructed during this period He placed much 'emphasis upon the combina- tion of Christian teaching with that of the sciences. ei: 227 3 fix: ' " w.c:,13f , f , , f '?ZrU1Z':2., , , 1 . ,,. wry ., .f, :nf , , Lf -" , ff "fp I., 'f,7".?'V4f',lf x " aff'--iff . sf , N ' 3wggn2'ff3g::1 ,,,. ,-i-,am-, . -- ,..,,,, ,,:, , s.. .7445 ,ffl A 0 .-If if :'.l2':5'?t2f 1:5 f r fi. V 1 - ff ' N ' e,, - fin? . 1 ' 4 I ' 372- 71- it ' - - 'ifiga frm, X' ' JQ1.i ' 1. ' "tiff V t -,s. If " " 1 1 . 'rf Q ff . 5 ' -- si f .P. '-:C -':1'fc?Z-3 V ' .Ji ,. " f, i f s. .-.1 1 . . ' i' ,fi5':?h -f TF? , ,,,, Y 4 M f -1 2 if I 5.7! ?h? t V2 I 1 ' - ' .ff ' t af? 1 ' s -. 4- - ' ' x . zf"'Qr'-'.' K- ' gy . f -v . 1 14, rig 5:14 ' ' 'w ' '- Y3 -N 'N -.5 E in 4- ,.,.., s. A Athletics .... ' .W - ,M U' xxx ,ga - W Y W WF EW ' A ' A IfP'Fv" -- " 'P'-,-"Q12Mv,I ,Q -, 3 -P- c9VIi5s cffnne Smlarsball Williams mar" Him' ' 1 ,wx-' - V f '1' 4"4"" 'f 2 "" " "'w'N'1 vGv-1 . ..-naw "1 9.cw.-4 "" f ' - 'f Avz sfx. f sei2s"'2-ww f qv m, ww . B-1fQ.wMxSX2.x-mmm.35523:Q.,f.u'Q.-.fyfew-lxX-X Hu,W.,wf:,.,1wNNm,a-:W .ww .--,SM v X. w-mf.. wlzx, MW- :S-fm-Qww--:MQ:--fawri.'fz,.:-fw5fYQws-:wmmm:.:,-Zmrmyvfiwe Q f -' +-Aww wwigrwsmtevfwgg-X,fFQQESNvixsmbigiyveg Q-fmvsgvsq.----.sisQ-.-,X.-gxiwwvw-:gm-,ff.w:.,A,A-M-,gg .wx ww, -X 'fam-wewasv-:4x?Q+?-vt-,wkz vx:'5m3Q..-M2Xff::Ka,1k.'.-2441:1-hfrxw-gxSff'Q,39:s2,::'-'-qgvwxf-85:6w-,..My, 'fr N 452.35 fatffs Tw wg ..f:- -. ,-sea -2 3' f:5iw:fvx:xfWim-,realm4'f?bv?s:w,N:fQgw . - N .rx-M .2 2113 -Q.. .W M- .,. W, :.x. W ,,.x . A..,,,V,. ..1. .1.. . ..... M, mm-x .w.v.,...,.,..M. Q l w uring Dr. Manly's regime material' progress 'was made for tbe budget was balanced, tbe endowment increaseaL and arrangements were made for a cbemical laboratory, a library and campus improvements as Well as in- ternal betterment. In 1893 Furman was opened to admit young women Wbo were Well prepared far an advanced course in edu- cation. In 1898 fraternities were abolished by tbe trustees. Dr. Manly lejq tbe institu- tion ajqer sixteen years in a far better con- dition tban tbe one in wbicb be found it. Tbe U nifversity.. -.,.u.av:.1w..c.wvp- , M ,. A- ' f Q -swf M -M Y .- , , ' V Jliss Frances SCl7d6fk7 J, ' ' ,w X fx-. . - . Y ,,,,,,M-newfwwmw-mr ' .f-mm-f-1.:wmwpwQ-::.4af.:w. ,.-,341x,,.-QMQQ .sw,wgfp:-...Mtmw4wfmvz-wwamxmwwrawwfm.. s:1.gfff'. ,:f1,w-qrv V 1, M, Q. 'fsw Q-g,1pgzfg3,."2z:emw5,:2Z::1gyf:f.gTgp-29112:7'-.wrsm-w,.mzww ,, ' ' P 'Y 1 . . P2 5 ., 1 ww .- 'mare'vwxwfesfxffwYQSX-qw-3ws-:1a4M.3A.,xfqwwrfme,1w,seRx.m1AX-.-193228514-Q ,Q gb ,gg Nx Q 9 . 1 ma x 1 4 wfM,....,A-.-,.x.,v,-m.N,..A.,w .... ...A.W-..,.,,x.,,Wf.x-A-wam.v.,.,..,w,,.x..ff,.M.,-X,K.,-..w..-,..vf.m4E-m..,,-w.M..x...w.v' vmvvffww ROBERT W. SMU-1-1, C'apfaz'u Fo 0 t b a ll ,o v 79 l, WINSEI V 'X W .1-F 53 fund? Glu ONE HUNDRED THIRTY-ONE W 1, -,,, 1 1 -V ' -f ' ' gm. X -b- fl 1 ,mill L fm! 1 ,. Q' PEZ if I . ' P-'U N iii M 13 sm. ill' " Summary of1933 Football Season FURMAN 14-RICHMOND 6 Opening the season under the double handicap of being expected to equal or better the record of the great team the year before and of playing as underdog in its opening engagement, Furman's Purple Hurricane upset the dope by beating I4-6 a team conceded by everyone to be two touchdowns better than the Purple. Grab- bing a blocked punt and putting over a touchdown in the first two minutes of play, the Hurricane was never headed, thus ruin- ing hopes of an undefeated season for the powerful Richmond team. Coxxcn "D1zzv" NICLEOD JULE CARSON, Assistant Coach FLUCIE ST12wAR'r, Bon PITMAN, FI'P.VllHIG1'l Coach Barkjield Coach Sa'-9 1 1. gi. s diy, .-if af. Y gi f-,1' Q.,4Jf.a, 1 f Qu,-fig ONE HUNDRED THIRTY-Two '. FURMAN 33-ERSKINE o Returning home from Virginia, the Hurricane sharpened its offensive blasts against Erskine Colleges Hapless Seceders. Every back on the Furman roster showed his stuff as the scoring department rolled up tive touchdowns. This game marked the opening' gun in FL11'l'l'12111'S campaign to retain the state title won by the great team of 1932, and it served to convince the fans at home that another great Hurricane was brewing. HENRY COVINC-TON, Bon Snrri-1, Bark M imager BILL lW1'1'CI-I ELL, LAMAR COOGLIQR, Cvnier Guard CAll South Atlanticj 2 K . fxf' , .11 lil' Wf- fft V , ,aigagf ii -2 ...- Fig -.rift '-' fsillnsrt ONE HUNDRED THIRTY-THREE ' M' Q5-'1 l-' .4 fp 4 it N 15 X'5 nm ggi FURMAN I4-CITADEL o VVinning its second state game in two weeks, the Hurricane turned back,Citadel's perennially scrappy lads by 21 two touch- down margin. Held scoreless for two and one half quarters by Citadel's sturdy de- fense and QLl211'tC1'1T13.IllS great kicking, the Hurricane broke loose in the third quarter to score two touchdowns and kick both goals- The superior Purple man power simply proved too much for the boys from beside the sea, even though the cadets held scoreless for nearly three quarters a team conceded to be eighteen points better. RICHARD R1cE, EUGENE PH11.L1Ps, Tackle Back KiDADlJX'J, DORN, FRANK SM1T1-1, Tackle Back CAII Statel If -, PII -2 ff l kv 11 SAE: . 'fl' 'S-1 it c x oft --n 3 1312. -l1'lil,.f om: HUNDRED THIRTY-FOUR 4 FURMAN 7-CENTRE 6 For the first time in history a South Carolina team succeeded in beating Centre's Praying Colonels on their own gridiron as Furman rang up a one point margin for victory. Scoring a touchdown on a sus- tained march in the first few minutes of play, the Hurricane got its seven points and then settled down to defending its ad- vantage. FURMAN 6-MERCER 6 In a game which saw all the scoring action of the game centered in third period offensives on the part of both teams, Furman's streak of twelve consecutive vic- tories was snapped as the Hurricane could do no better than tie Mercer's Bears. This was the best played game of the entire season. JOHN STEVENS, Btu, HUTT, Back Back CAII-Stateb Ossnz GILLILAND, Roy SMITH, Guard Guard fAll-S. I. A. AJ ONE HUNDRED THIRTY-FIVE ri Lift' f,-56 x f . 6- 5 v ,...f- P5155 4- - . 'l Y it EL. H295 . L ll' 1 Q ,- 1 'ff' We Q r fi N S 'YH FURMAN 38-VVOFFORD o The Hurricane treated the smallest crowd of the season to an exhibition of touchdown manufacture as the purple backs scored six touchdowns and kicked three points after, while the Hurricane line was keeping the Terrier backs bottled up. FURMAN o-BUCKNELL I2 For the first time in fifteen games Furman left the Held defeated as Bucknell University's Bisons handed the Hurricane 21 two touchdown defeat, Playing on a snow-covered Held and under ice and sleet- laden winds, the Hurricane could not muster full power Linder the unusual play- ing conditions. ALLEN POWELL, End HARRV FISHER, Back lion TURNER, End RELMAN IQOBINSON Hack 5 , , E l? lv , ' ' .F 3 fn: ll. H siilfixlx til V Mei- .N .V . I jr iqllld, ' 1l1' !,.,v ONE HUNDRED THIRTY-SIX ' .-.G asv, - ' . -- - s i iris, FURMAN 0-CAROLI NA 0 XVith the state cliampionship at stake, Furinaifs Hurricane inet Carolina's Birds in ai game which was the hardest fought and the best played in the stale during the entire season. Both teams threatened again and again, only to see the stern defense of the other refuse to yield to a score. The Hurricane was a shade better, but was un- able to turn the superiority into a score. FURMAN 6-CLEMSON 0 The classic of the year brought together the two perennial rivals with Clemson in the role of underdog and Furman favored to win by several touchdowns. But the fighting Orangerclad Tigers held the Hurricane scoreless until the last few minutes of play and at times even out-played Furman. The Hurricane turned a touchdown in pifm. the last quarter to win the game. JIM TRAYN1-IAM, MURRAY LEMMONIJ, Guard Tackle GUY VVILLIAMS, TRASK NTCCARSON, Center Tackle ONE HUNDRED THIRTY-.SEVEN lla' - We . ei or ,e.i, iiilill ilisl - . ' A--" l ... K ,f"'..mfL,f1-n B .l by f 1- nl W . ...illi- fgynl "if 1, SELL - 4145 " ' f . 1 -4 I uznx P- ie. Summary of Freshman Football In the opening game of their six gznne sched- ule, the Frosh defeated Greenville High School's strong outfit by 21 7-0 score. Wfeaver Junior College was the victim of an improved frosh offense as the Little 'Wfind challcecl up a 14-0 win. Xvofford fell in the next engagement by the score 19-0. Georgizfs Bull Pups fell by the score of 16-O, marking the most impressive win of the entire year for the Freshmen. Returning to state competition, the Little YVincl was held to a 7-7 tie by the Carolina Freshmen. The following week Clemson ruined the Fresh hopes of a state championship by showing unexpected power to beat the Little XVind 12-0, The team, coached by Flucie Stewart, relied on the following playersg Stevens, King, Ross, Burrell, Culclasure, Griffin, Sucldeth, VVright, Southern, lvheeler, Wfiggins, Harris, lVatson, Sanders, Grant, and Smith. CLARENCE SCOTT, FORREST Wniaizriiitn, Back CU11liL'l' NIARVIN BRODU3, HUBLIRT BLAIR. Guvard Back I . H 112 f N .-is-1, -5 , ll -Q NQJLZHX " , , 'l ff- .At 1' 1331. ONE HUNDRED TH1RTY.E1GHT ROBERT W. SM1'r1-1, C uptain ONE HUNDRED THIRTY-NINE , R CBa5lQetball Q 5 ,K ,55 1 Z -1 1. if-,151 V- if 1' I - ll- Q Q, Egg Q I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I 'f-I :ff ' ,, :, . ..e'.:2Y Summary of Varsity Basketball Season The 193-I Purple basketball season was char- acterized by the most disastrous campaign in the matter of games won and lost ever experienced by a Furman court squad. Late in getting started, due to schedule troubles and the uncertainty about a coach, the team faltered in its opening'games and never found itself until the Final game of the year against XfVOl:fOl'Ci. ln this game the Dervishes showed a complete reversal of form to rout the Methodists, who were runners-up to the state champion South Carolina Gamecocks. Up until this time the team looked bad losing every game except two, those with the Presbyterian College. Captain Bob Smith and Cleo Roper were the V, I . is --.1,f. .aa t , t 1 W. .L 1 1 i 4 , A V3 , - . .cm-:Raza-5 .M ,.., ., , , .,.,. ,.,s:f,,,:--5:-a..,, '---f1f-::,,..- ,rt--1-wa-.aw s-- K - 'ww-mf.,,,s,.we.,e .,,, ,. , Q,,fgg:g4':Y::-1:-NMR '-" t A mainstays of the team. Towards the end of the season Arthur McCall showed great improvement. and earned for himself a rexzular varsity berth at forward The same can be said for Forrest Xlfzxlcelielcl and Bob Turner. FLUCIE STEwAR'r, BILL VVAUGH, Coach Manager BOB TURNER, Bfyjoifgfjf Guard I ARTHUR NiCCALL, Foritfard . f.M'tm: .. . ' , . f,., M. .,., Q ,,,,, 3 ,gb ff ' x 981 , X Q I all i .IFN 1 Afv , :H ' li .- If V. I iam, 1 - I... it -is L ONE HUNDRED FORTY C 'FY' i, r ' I ll , I I -,.vv, ix 541- ', A I 1 - ' ' - til- fe , 1 . V l i W X K J X .1 N, ff . . f 9 52- - W H fm. 2 ' K In ,xigssimz ' A , 1 Y N LQ . 1 by -2 ,.,. Summary of the Freshman Basketball Season The unusual situation of a freshman team outshining the varsity prevailed the past year at Furman as the best frosh team in years piled up an impressive record. VVinning thirteen games of a sixteen game schedule, the frosh piled up 672 points, averaging almost 42 points per game against the best high school and first year college teams in South Carolina. Outstanding players for the Little VVind were: Culelasure, high scoring forward, King, Southern, Kendrick, Vlfatson, Daniel, Smith, and Clarke. Nun. Saeco, JOHN STEVENS, F0 rzward G ll ard CLEO ROPIER, ROY HOGG, Cmtw, l:0l"ZUl7I'd FORREST W A KEFIFLIJ, Guard gl f. Milli' A giiglili llll., ff ' 1 P f-1' Q A 65355: ONE HUNDRED FORTY-ONE I. cf ,fi ,J a 3 . ...jiff- JEEIQW ' 'ffl i-,,g,4ze::.:w:.:fE5 2' vf . ,, cms : Mezsffygg-.-Q. 5 .,.f.:2:- . . -- .... ' " ' ..,. ,. .A - ' 4 fw M v' " .2 gi Q 1 K , 2? Y 35 3 s 5 Q ., Q 3 3 Q 5 ' MIM ' l 22 v I I 4, 4, , ,, fi I 4 x 1 'kiwi ra ' fy - -. ,. 1.-vw-.m-1. if' me S LN . ff X fgxyx .... .- -1 eg: in 'X 13 fum 'li . ,jig fi: 'Ill' .- , . , 1' L-2rg,g.,iq .pp vs: ve, - G W C Basketball The juniors won the championship in the intra- mural competition by defeating the :strong senior team in the last game of the season. The junior team was composed of Marie Gaskins, Claudine Thomas, Martha Cook, Esther Alexander, Margaret Goldsmith, Thelma Long, Ruth O'KeIley, Ethelyn Towner, and Margaret Coggins. The Senior team, which put up a strong light throughout the season, was composed of Maggie l'loward, Sara Keeler, Evelyn Gangh, Kathleen XVood, l-Iuldah Pearson, Marjorie Brown, and Sue Kearn. .Lurie McKittrick, Kathryn Langston, Martha Givens, L. Camp and L. Cooper comprised the Sophomore aggregation. The freshmzm team included M. Hortfn, Pat Newbroupzh, A. Garr, F. I'lopl:ins, N. M. Stephen- SON. Senior team Iunior team 1' reslnnan team Sophomore team ONE HUNDRED FORTY-TWO RELMAN RomNsoN, C fzfvfufn Track 7 FLIHZ VVILCOX CLINIQSCALES, NU. 1 TFIl71f,Y Player BEN GEER, IR., Cl'lf7fGf77 StU1f1'11,1l1i11,g T CHARLES MCGEE, Captain Golf 7"ca1f11 UUH1 1 Mznor Sports We-ly. Y f x. .qvfv w 4Vf5jQif"'m .f 4..- , mini- "'- ONE HUNDRED FORTY-THREE Mlm. 'r V HEEL., Er-we '-f LLL. - ' .7-..L.-r. ' full Y 'lilfk "' in 4 A -. JI' l l ull , 3"' -1.2. : L, .... sz I 2553. 555' s yi: M nv" x :gi sg. "' ,Q t 1. ,,,, , f , - ?. - .. r. Q f 'ff- I ' ' 3,-:ggi L - V 4: ,. .ji ,Q-P1 3.02 -.1 V- '- v.. 'P ' Q ' 's-ei :??.j::gzf.-sg iw 3. ' V -1' P ,....,, . .e f t ' to - L .- ' , , . '14 --V- -. ,- - f..J.- 2'11:j'l 't I V . .--.-.-.- '-i--.-.. . ,--...-....- -.A..,..-.. rg Summary of the 1934 Track Team E533 fazfv. VHVA As the Bmzltomie goes to press, prospects V ' are bright for Furman's track team break- , ' - ing into the victory column for the first 1551 time since 1930. Coach Jules Carson, going g 4 into his second year as Hurricane track ' 'f mentor, is developing a team from last year's holdovers and recruits from the ,33 -fi' rats that'1s expected to be the best cinder 5 aggregation here in years. f 'il E771 ' ' Six Dual Meets and the State Meet at 1 tQ: ,,f::f'if' ,a as . - t Haan if -is Presbyterian College compose the varsity - 1 t -,zrf f avr , , - I schedule, running from March 28 through ggi g ., .:dA g,::.w:.4i:e:2?Q?ieL, , Nliiy D11 off ..-s rin Captain Relman Robinson and Alternate , Via Q Y 1' D V 1 1 d rr f t if r , Captain e au t iea a is o we x e , , .,,,,, A f veterans who form the backbone of the Varsity. These men include Boney, Fisher, King, Traynham, Anderson, Roper, Segars, Vick, Dorn, and Lemmond. - .+-5 ef -M .wwf ,ij JN-.. X 3 ss--s Q E , is .5....:e'Lt' I 1 . I .,..f. . '- fx -ff'---'H A Ame- ee-e --A M-A A ef- r- we- M , ' - ,. :- . ""':T1 Q lx 3 jf 'gay Hr, r .,,s, ' Q ' . I--,,f VA: Y If , vw , " ' J. f - A 49 . 2- ' if.. . f- ..,. . f' -c at V 1 a 4 . e z.: 4 .,.- f 'qs A :i ,QV 5, X- ff., . f fzz . - if 1 3, E.. gs -it le .X ' Q G -we gut:-,Z -1 gg, my .,5::, SQ.. ggyal ,,,,55,,.-,f,,.,5i.fi H ,... . -.W r S 3 9 , f,--fa. V ai, AV 4... ' -X . - l . ., , V4-12 A t " r A -r" " 1 . -- 11 -' fi , : , .5 . , X 5 . . . V 5 X . -r . is . ,Y .-s,wf' - bf ww- '- N - W - Wwwf-Arftfxai :ss A .fi ve , v ..fa5.1y,i- A, g ' "f"U'f' Af- '..-.-- ,,--,--,... ,... .-. ..:',.. " , ,, -...?-.-.a..- ..,. -fs -- ,. . 'fl Q tell' ' fn .. X 2 -3. r 'll ' - 4-4gL.s,V- ONE HUNDRED FORTY-FOUR 'w i , ' if . 5 A aj? N , sl 2 Q4 N l on 53? L Yr N ' 4 X M, X -3. X XX ,gre w i' 6 3 2, 5 ,E N . :f u ' 2 5 ,V V4 ' r . to E al ttf' X af lei, w e X X Qsfg if WX S 1 ti 4-'Yi w 1 Q K C 1: f B ,vb , ,QQ MQ, 4 3? f .. 55, . .,,,h F .. ,4,,, , ,., ., rr . l V'-f:.f5:"?N-1 ' - E , 3.2 A . -lf - ..-w -'feed - L T53 '.. I X ,, Now if , 1... XM.. iw g ,,A.4 . swf rx 1 'X f 9 1 if? X, F' H63 gf h, , 4 I 2 M sn r gif x -ff' :M 4' my '--.112 Us A f X. ,A I o 511' RX-,Q So, 1 . ,, - ..,,L A VE fr ' 1 1' A , A , l ,lg l, ,H , , , ff 1 .il A. V, 3? J 2 'QD l 'T " ' V '-fr' . 7 " ' 4? V' 531 - i f gl. ,W Q 1 fu E: X v ' - F ' ' ' '-: ' -. I Y: V H-, 252' 2 . 2 J? I -voffiiwi Y, 1 V-V we, - ir rr '- g , . -' we ., The Personnel of the Track Team ' Iule Carson, Coach , I 7 Harry Fisher, Daslzcxv and H111'dlc's EQ ' .1 " jim Traynham, Iflfezgllfs M, 3 Bernard King, Hurdles and FVcigl1!.r 2" Murray Lemmond, W'eigl1lx ,lohn Meindel, Dnshes Harold Boney, High Jzmzfl Relman Robinson, Pole Van!! and Daxhes -f Robert DeVz1ult, Dzlvfanre james Trowbridge, Dixtaavrc 5. F'- , I EZ' .5 , ml 4J if V ,fi f ,I , A Y g Nh " ,, ,..., . -. . Judson Segars, Mzddlc Dzstanre -, V ff: . ..,. . - X ' 'fri ' 211.-l l ' . ' 'wi ' . Floyd Surles, Vlfezglm 'ff' ,,, Q, .. , - ' ' -T. I , V V Herbelt Llpscomb, Drstancc 'fe' . ,Le is, - ,s -z1,E'-,?- , ,, Jerry Famularo, Dzsfanre f5pfg2.,ff,'iZf5'Nf' . A ff: V ' - ' , ' wh.. 1 I ,QV -.i v Blll Hardy, Dixfavlrcf ,f. ' 1: 5,7 Clarence Scott, Daslzes .. 1 , , " .. 'N 1' .-' . I " -"lx-.rl - -A ,V Thomas Verdel, Dzslmzce 1 . Stuart Anderson, lfVe1ghf.r .,... A' ' , , gpg' ,, ' ' , 'ww'-'F -'f- - V V:-. .. V ' ,Z ff' -tml: 4: - , 'wi'-5: , ' .V V , . I 2-rife .fn I-'xfv f KW we ' X . wfm:-f2-:v- :'a1:.,f5-',:gz.,1 -yfeug H 'f H..- W Q., - , MH , . :,.':5C,.:f1V. -- as . . . 11 ,1 ,ff ' -' ' V ' . t x ff, g ..... ' . A A' ' . W ,, V .... , ...H ,7?-5.1 . -. V- - V 4 W .W 4 gp , . .. .. N..-,Q - ,, .. '.v, ' Z jim wi: "" f 1:-' V' .,1,sg.I1 ,gQ,., :gg . .". V ' U ' .rrl l' - V .QWEQ4 r 5125526 Zigi fi" " yn . ..., , ,,., 1:.,.,5fg:f'ffjf5ijy-Q,1425,3:v,,'jgg,',.,,,,,gf5?V -, 53,353 -V ,,, 'fb gj:,2-QQ: -- -- .. 1 . .. 4' "" ' ' " . , - . ' ' " " V.-V I ' .. 4'-vszg--,,-, V- . '- Q- V bvw.-2. fe:4V" 1-4 fs V ,f V - V .1 ' . - -, - 2.-'f.1V-7.1: iti?f,::2'i 1xr.f5r':?fE:f5:'--V1 4:1 - , ':" if V . 1+ V -'i V " f efzj 3,4 V'-V ' W .1 . '- , gfaiiffgf-51251zlwzag:-E,a1'3 -1" V- X . X . ' VV . r , ,,.. V . - - .. i'!.3E'E'-'?-Eiiil .- f 9 . A f?4"'iVlV"' .. M A " A '1 , 4 ., Qdlllisil V. , gm I9 A A-ff" 4,4 ONE HUNDRED FORTY-FIVE HPR 'Lf flsfcs E' rf- l w r w- K.,-' 1 . - be ' " 3' V -.lll+- it 1 .I , . 4 'l --. '- " fr , 53" 't . Half f- 3' 3 in H ' 3 .1. T' 4-- '- ffl 1 R.-K " :lk . miie li 2 1 '- ' " 'r -f1ii'l-- L S T? .L - -.4 J - ,Q ,Q QQ? LL V? 055 5 .jfm V ,WM yi..-V ,.,'. 'Ve t .-1 .Wy j. :WC at i - Q . .. -ere' .,, . . 2:1 in fag., 14.1-' b 4' ' Ili: , .. fvrgf.:.g.- ee . ff ,. Q ' 131 as 'll - - fi ,, .. an 'L. . '57 3132 ' 2, 5 525 " 54?-I".-"Yi-I4 ' .:11H'!5" :..f-. Baseball for 1934 Going into its second year since baseball was re-established on the Hill, Furman's diamond Hurricane faces the problem of replacing veterans in the rzutheld and iniield and in the pitcher's box. Loss of six valuable players by graduation has greatly hurt the chances of the team for 1934, but coaches McLeod and Stewart have gone about the task of rebuilding, centering the team around three veteran inlielders and an outfielder. At first-base will be Ab Powell, the best Hrst baseman in the league last year and a batter who is always up among the league leaders. At f 69 f W N X fa I N , t ., ,g N ,Q 4 1 1 ,y 'M 2 X4 M. ..., , ,Q ,K L4 ei Km! , N , X f 6 s riigplt f . 5. 6 f .V f ZZ-" 'fi ' l:'.LjQ.'f. ., "..P'i,1, 1 , . R, .I , . , i-mx X , Q, i' f X . 1 second and short is the combination of Iacl: ig I Barbasso and Roy Hogg, both of whom were b ,, regulars last year. lslogg can also pitch, while Barbasso has a wonderful throwing arm for the 4 ,1 " 1' short stop position. Q h .1 1 rseifig fa., ' "Dizzy"McLe0d, Coach X - -ff, Roy l'lo5:,fz, Short Stop " "1 ' Guy XVilliains, Pitcher Allen Powell, First Base Ben Groce, Asst. Manager "Fuss" Cox, Center F1eld Iack Barbasso, Second Base lVill Clinkscales, Left Field Bob Smith, Third Base Y W www Whit- VJ- i M 43 ,YK D! A --S T'-.1 ..., x N Et J - 24' 'V L- ' .: .gf f ' f f x 1 1 .fy K ii: ' ,. S, Inv, ..., J., K f ,iv , I ,g . ff. ..,"' if 7 ' 4-'li H 1ff.'Q'i3.7' 1 ' , . ' ' 4 ONE HUNDRED FORTY-SIX The catcher's and pitcher's positions are reasonably safe this year. Behind the plate are Roy Smith and Henry Covington, Smith saw service last year as a reserve. For pitchers, McLeod has Williains, who was on the squad last year, Hough, Calder, and Scoones who promise to develop into valuable material. Will Clinlcscales and Bill Hutt are hold-overs in the outfield and it is needless to say that both are very valuable men. A captain had not been elected when the Bonlzomie went to press because there were too few letter men left. However, the men are Working hard and with the capable leadership of Coach McLeod it is a safe bet that the Hurricane will be in the thick of the pennant chase. Francis Hough, Pitcher -- Hubert Blair, Outlield Kermit McCarter, Outfield LeRoy Calder, Pitcher Lawton Iames, Outfield Roy Smith, Catcher Henry Covington, Catcher Floyd Scoones, Pitcher ONE HUNDRED FORTY-SEVEN 'N 5,3-' llli Frye: 3. Gixmm A 9 Filin- tr , ?, ,27E,ci.'-f ,R ': 'mage 1 1 . --:ii H- Jirilgj' H H. "4 f':r JR ..41e -4QQs,.,. ' - ,- Vi- ---- ,.,. i in 5 T I I i 5 .,,. 1 .31 "" 1-we " :-as A I J X Q V M, e4 ,- af 1 X 2 A , s, 1 j f'.f.1iffe5I.x N, greg, .. ,Y 'FQ sax. emi , SQ 5? A N ' V -' . f- '1-" 5, jf A w t , .i gxa, N V . Jag, 5, f Y xl X B . Y ,5 .,:,,,.,. ,. 4 Q ff ,P Aft 3 , ,x , , 13,155 ,V f Zig. ' if- W q N Swimming Summary Although defeated in its first four meets by heavy scores Furman's swimming team is pointing to the state meet held in the latter part of March in the Furman pool, On the first trip of the season through Georgia, the Purple wave lost two meets to the University of Georgia and Georgia Tech. A week later in the Furman Pool Georgia, Clemson, and Furman met in a triangular meet. Georgia won with 48 points. The following Wednesday, Clemson de- feated Furman 58-24 in the Clemson Pool. As the Bouhomic goes to press, the swim- - ,I 1 , L-,f -cw b b mers have one more meet-with Presby- ! s 5 6 w 3 A 1 4 3 4 , l ,vi J 2'Q?"f'e .. " 5 ' Q ' Q 'A -1 4 f ' tCI'12I'l College-before the state meet. ' Neil Sacco and Jack Purser are the stars of Coach Rhodes' outfit. Other members of the team include Geer, Rudges, Beattie, ' Townes, and McCall. Ben Geer, Distance Fox Beattie, Diving Arthur McCall, Dashes Jack Purser, Dashes D1Ck Ruqlges, Dashes . Neil Sacco, Diving ' i Ralllh Vlck- D3ShCS Dwight Smith, Manager l, VI .K -I ,.- .... W ..,... . , N - . T leg A ,. , 1 ' ,f s - .' , , x 95 . A V 'iggrgqfrt . E 3 ' 2? ,, -ts. '-1 .mme ai 4 , X - . .- rl A . 'Yer We af Q -, Z w.,,g1r..g,,..:'5j.-gg . was SB-15.N.x ., L., nrsfeas. '. ' llll, by T. fe 3 -5 in E -'ul-esfjgjx -v ,HWY V . r ,F 1' - 3 333, 1 .' ln. ' ONE HUNDRED FORTY-EIGHT ,4-, -. . i. , ,A 35. 3' x .,.A,,. A . - ,..,.,. 3 , 2 :Z-l . '- P2355 r ' 11 ' 4 ,. ' 'M 4 -f':, 1.,, My , ,-- ?.. " T- iff- it-,,..,. .57 A x N - ew'-1. -- MQW- . A my 'Why .. 5., :,A 4,5235 " . W, 4. X17 lg 'iii-E" ' f "" A 1, Tennis Summary Couch Gardner's tennis team goes into its present season under the diFliculty of living up to tlie great record of the 1933 team. Several good men were lost by graduation or by failure to return to school, necessitating replacements in several posi- tions. W7ill Clinkseales, premier soutlipaw artist, heads the list of performers. Clink- scales was the best player of last year's great team and is one of the greatest college players in South Carolina. john Groce, John Stephens, Kyle Haselden, and Francis Fitzgerald are other players of ex- perience who are returning. Other mem- bers of the squad are: Hollowell, Price, Scoones, and Trowbridge. Eugene E. Gardner, Coach XN'ill Clinkscales, No. 1 Player Iames Trowbridge Iohn Stephens Iolin Groce, Captain Kyle Haselden james Price . P if we . "4?11221N- ' ' -1 ,f-...aim-. if A 1 1-iw ' fi , , fag, . , 'N ve . f at:,?"SL5f -L, H831 ' 91. -1 , 1 1 , I 3 U : tg? , , K , S V fr V K , l . ll 41 xg .l . ,,. :.:few,,,j iii' 'W "Riffs i ,I f .. .W,,.s. ,.., X, - 'wa' '-w g . .r R , V ,., I V I P . .,.... Z v bgfqqfb ,151 Wwe a ,-fx.-'si' V 'N r itil uiielf V , rs M7-Yfv i r A w A-lf'rZ:'i1. ' I , bf nl -f? IL- af 49?-' I 'I ONE HUNDRED FORTY-NINE fi "-L lt . -' B EL' Q. , :?' Gobf Summary XVhat is expected to be the best golf team in Furn1an's history will this season go into the most extensive schedule ever undertaken by a Purple Golf team. Matches with ten schools in- volving a total of fourteen contests will test the shot-makers to the utmost. To play out such a schedule Furman has four veteran golfers returning, in addition to two sophomores who are champions of more than one tournament. Charlie McGee, DuPont Guerry, Bob XVilson, and XValton Smith are all depend- able men who have been the backbone of the team for the past two years, Francis Dawes and Dave Ferguson, the two sophomores, have both been Greenville Country Club champions at one time or another. These players are excellent golfers. Charlie McGee, Captain DuPont Guerry Bob XVilson Francis Dawes Dave Ferguson 5 ! F 4 , .... Z .t .ys-2i f5f?:2f12-z- " -f ll X: ::':s:5Ef:fz ' f' gig-',,,a:.15h ,.:.:.:::15ef?'2::: if 112--4,-fszsew, 1 5 I RMK 1 ln ONE HUNDRED FIFTY The Riding Team The Riding team and competition, which is yet in its in fancy, is making progress hy leaps and hounds. A great deal of interest was shown in this sport this year and with the added interest being shown by out- siders, riding should develop into one of the major sports on the VVoman's campus. This year's team was composed of Marie Gaskins, Mrs. VValker, Kathryn Riley, and S. Franks. The tennis club was also strong this year, one of the largest numher of aspirants in years comprising the competition. These included M. Goldsmith, L. Cooper, S. Davis, E. Stanley, S. Kern, Y. johns, A. Hackett, I. Smith, M. Bacon, F. Cook, M. Williaiii- son, E. Elkins, H. Edwards, E. Alexander. Top, Riding Team Bottom, Tennis Team 4 5 U I .i ,sf aww K C59 :fix 1 4 M 1, , Mm... 40' -, 4 ' ... X :mx 4 -2515 in '13 'I i ggltit :itself V '.?:,Y :-I w ii-was it V...- Em-4 lil .:. ASL, .fa fp will ONE HUNDRED FIFTY-ONE 'ffl' Alla, .Qi -.u El Q -X - N' TA' 1 . ali if ' Q. .. S-1 - .. iii 3 sf-fwljk '- f 'li it Wig E, - V.. . . 4 V E E Minor Sports The Hiking, Swimming, and Golf teams had a very successful season this year, a large group taking part in all three of the sports. The swimming team enjoyed a very successful season. N. Sitton, F. Hopkins, H. Button, A. Garr, E. Donahoe, R. O'Kelley, E. Alexander, J. Wfhitlock, E. Fraser, N. M. Stephenson, and L. Mcliitrick composed a formidable crew. The Hiking and Golf classes composed those who were interested in either of the sports. As can be seen in the groups, a large group of girls were interested and participated in the sports. A large amount of exercise and recreation is afforded in these sports. Golf Team Swimming Team Swimming Team Hiking Team on-,.'..s 4. . .. , 3 I -, . 'S 9 y , Q I 3 K 4 .. .1 . . ., v HMI-. . ,T 3,QlJ33, ONE HUNDRED FIFTY-Two R. McGLOTHLIN'S administration 'was charaelerized hy progress. r The campus 'was enlarged and improved The buildings were renovated and fre new ones erefted The endowment increased about 1,000 per cent, far the late Mr. B. Duke included Furman in his great truft fund A school of education and a lafw school 'Were eflah' lished Furman was admitted to the Sou- thern Association of Colleges. Since 1919 ftudent actifoities have increased ' Activities 'wma 'A' 'bwvf-v--vxlwvw, .f are mf L f-Sf-:fa :f1f'5m6kz:fzf5fa 5. wi 1 'imfw' 51485 Wargaret Frafer 1-Q.- 1' ' -- ' Q 'P M -fair. : . H+: - '-Apfx,-rv 1: " am A --ff - 'f f-f ' .' V .- . :rf '- 'f - z wk ., -Y .Q A f + A. M .NTWI . ,g ' fm 'sxwgs - 'Y W . my W The CB0nlvomie Staff CHARLES Wlucl-Vr. Editor-in-Clzxicf KATEILEEN Woon. Co-Erlilur-in-Clzfcf GETTYS BROOME, B7LS'il1fL'X.X' Jllavzaycv' 11155113 QMITIYI, C0-l3'rw'i-xfcss Mmmgcz' DUKE NICCALL, Assfslcmt Editor FRANCIS F1'1'ZGlCRf-LID, Ax.vi,vlzzm' 1?zz.vi11v.fx Maxmgw- FRANK VV1-11'rL,0CK, Ad-z'vrfi.ri11g Ivlzzuaycr VVOOIJRONN' g0U'l'i5lIiR'N, MUIIUIYIIIQ Editor XVINSTON BABR, .SQl'lli0I' Editor Roismvr NNALIJROP, Spar-!.r Editor JAMES Piucn, Club Editor PERRY Woons, Sfajjf Plmwgmfvl IPI' ONE HUNDRED FIFTY-SEVEN Y A'-ifffafl . rx E 5, 1 f . .,. Pi gun! nu If 5112 N. ff-,Q - Q The Hornet Staff ' N . ' ,, ' . R GRAVES WILSON, Editor-iri-Chief ETL-IELYN TOWNIER, Co-Editor KYLIS HASELIJLZN, Mimagiug Editor JESSIE SMIT1-I, Mcmagirzg Editor LYNN SI-IELTON, IVow.r Editor BIARIE MCDAVIO, News Editor ROBERT WixLoROP, Sports Editor IWARIE GASKINS, Sports Editor ALBERT SANDERS, Feature Editor T1-IELMA LONG, Feature Editor ROY VVHITLOCK, Exclzanige Editor " " I ' f Q' TD, viuifi, f uf? .. W in-'ii - 2 A LVILLYN LixwRL:NC1i, Exclizmgo Editor ROR14:R'1' LONG, Froicrrz-ity Editor EVELYN GAUO1-1, Sorority Editor G. B. REED, HI, Biwiiiosx Manager ESTHER EXLEXANDIQR, Bimizzess Manager GSCAR M11,L11cAN, Adzfwtisiizg Maimgw NIARTHA FRANCIS RIORC-AN, Adixrrtisirzg Manager IUIJSON SLQGARS, Ci1'r1ztat1'oi1, .Mczmiyor NIARGARET GOLDSMIT1-I, Cirmtlatiori Mamzgrr . : -- X -' ... ot - -ts " i 1. mu f f . .1 6 ONE HUNDRED FIFTY-EIGHT J- 13 315- 'I ' in 1" .-.5 ' ,FL . A J Ti gamma JVM: OFFICERS Louise QU1LLEN .........,...................... Presidenf M. I. BOGGS, JR. ...,........................ Vice P1'C.Vl,d0I1f GRAVES WILSON .....,.,.....,.... Secrclmzry and T1'ensu1'ei' Professor George A. Buist Miss Elizabeth Douuald Professor A. G. Griffin Dr. E. M. Highsmith Miss Miriam Rightmire Miss Virginia Thomas Dr. E. I. Trueblood M. J. Boggs, Ir. E112 Mae Cox Marie Gaskius Jewel Alice Lee Duke McCall Louise Quilleu Vifilliam Rhame Ethelyn Towner Graves Wilsoii iiiiiip VA - .,.l,. 3 I -fr - I ll- tlibjih Q? f 'P 71 w ,H , ,,,. Q. M ' ONE HUNDRED FIFTY-NINE L um tif ,. BEEN I . T Student Wocfy Ojffcers ofFur1nan University PAU1, HUTQL-11soN, Prcsidvtzf RUBERT SMITH, Vice P1'ex'idc11t JOHN GROCE, .S'r'c1'vtar'v 2X ef - CHARLES VVRIGHT, 'l'1'eas1t1'0r 'iltfggg Q IM.: 5.'.,'Q ' 471 xx., in 'ii 'iii' .t , . 1' ' , I . hgjxig 1 t QM ONE HUNDRED SIXTY '-+Qc.s,g5- 3 Student CBoa'y Council of reenville W Oman? College O FFICER S JEVVEL CA1zL1s1,12 ................... ..... P r'r.v1'drnl TI-IIQLMA LONG . .,.. . ,..........,......., T1'r'n.vz11'w' Louise Quillen Mary Emma Langston Esther Alexander Lois Owings Susan Barnes Enlalia Ives Sara Lavender 1 I mb rf .lm Y T1 P, I! 1 6 """' 'f iii Sgt' Eg' 4. -'K fm -1 . ONE HUNDRED SIXTY-ONE li L+- -L il -null Student Council of Furman University PAUL Hu'rc1-usoN . .. VVINSTON BABE ....... WILL.lAM IQHAMIPI Paul Hutchison VVinstou Babb Gcttys Broome Wlillinm Rhzmmc 1- ' 'z OFFICERS Dui ht Smith . .... . . , P7'E.YZ.dL'7'If . . . . . Vice P7'CJ'iCll'I1f . ...... .. . SC'C7'C'f!ll'jY B211 Gccr, Ir. Oscar Millikau Robert Turner Rcmbcrt Dennis -'43, f f ' Wi'-ig: . u f' ' 41414 11 - 4-s a 9,1 . 'ik N-1 3 -- ,, il .Q 's t x' f ' ' ,' Il ONE HUNDRED SIXTY-TWO 3 1335- , 1 tm -' 4 ,gg J Student Government Association o Greenville W oman's'iCollege OFFICERS PIULIJAH PEARSON .... .............. . . ....... P-resident EVELYN GAUGH ..... .... ...... . . . Vice Pres-ident ET1-u:1,YN TOWNER ..., . . .. ......... Secrelary LUCILLE LOPP ......... ..... , ........... T 1'eosm'c1' Margaret Coggins Margaret Goldsmith Claudine Thomas Eleanor Bell Lucille Lopp Eleanor Stanley Huldall Pearson Evelyn Gauglx Ethelyn Towner Julia Crawford jewel Alice Lee Martha Moore ONE HUNDRED SIXTY-THREE f 301' nllgi Q ff W . 7- B. Ill- lu, A QQ, - -i r ..- r s.. Q, Chi CBeta Thi DUPONT Gumzmv, III . Zfxcr-I BOND, JR. ... . .. VV1r,1,mM VVAUGH .. M. DI. Bocas, Ile. ..... . Willizlllu Ren frow, Dounulcl Ritchie R, K. Taylor ' M. T. Boggs, jr. 'YZ' - - -, LN Zach .I3c,1ud, Jr. : in I iii ' I B ffm, OFFICERS J ., .. .. .... .. P1'e.rirl'mt . . . lf"ir1? P1'rsidv11t . , ........ 5 Pt'1'Uff1l'j' . . . ........... Tref1.r'u1':1' George Crouch DuPont G11C1'1'y, HI Af. D, -PlUXN'dC'l1 Charles Twwnes Wfillielrn Wfzlugh f H-J .. f 1 Qs .-Q! S-1. 5 ,, . ,v NLS. I " - iii- Y' W., 1,1319 1 ' 'L f ONE HUNDRED sIxTY.FoUR -+1 'gif'-L, 5 The Cloister OFFICERS CHARLES MCGEE ..................... ....,. . Pre,ridc11.i DUPONT GULQRRY, Ill . ..., .... ..... . ..., V i cv Pl'8.YldU1'Lf Wn,1,mM CARPENTER ....... . .... .. .... ..... S crrctary ALBERT SANDERS .............. . ..,.............. T1'ensw'e1- Dean R. N. Daniel Kyle Huselden Prolfessor A. E. Mooney Hcywnrd Hudson Professor Robert Mooney Charles McGee Dr. A. T. Odell Wfillizlm Mitchell Vlfilliam Carpenter Albert Sanders Ben Geer, Ir. Ralph Vick DuPont Guerry, HI Robert VVz1ldrop Graves Vlfilson 'fff' 'iu f . JY ' ,VX . illflj-Ll' Ml' 'Y f I -'r w -Ll' cu, le-sv K .-. "'7 Q - 1' , ni . -lin- ONE HUNDRED SIXTY-FIVE Mm. -, Ellliwi L .-,L Vi: " The Cprelucfe OFFICERS EVELYN GAUGH . ,. . ..,, .... . .. . ........ Piefzdml Lmvouz PATTON .. Vice P1 eszdenl Iiewizi, ALICE LIQIC . ... ... . ...... . . . .. SEllLfC17j jiissint SMITH .................................. Yzeasmw Miss Elizabeth Domialcl Mary Lofton Simpson Miss Virginia Thomas Jessie Smith Evelyn Gaugh Edith Gresham Mary Tiudal Claudine Thomas 15, -lewel Alice Lee Janis Viser fiflffgj - Marie Mcliavicl Kathleen Vlfoocl H- 'fl - . Q if Sn' 1 3:51, I W-V "Ts .4333 s 1 in Bn ONE HUNDRED SIXTY-SIX '-g r, 5 r 1 iconogmics Club XWILLIAM RHAME VVADE GETTY Coccms ...... s BROOME ..... Professor A. G Edward Bahan Gettys Broome Charles Caveny Wade Coggins Lamar Coogler VVilliam Hardy Paul Hutchison Guy Merchant OFFICERS Pl'8.YldP71vf Vice P1'e.ride11t Griffin 5'c'crata1'3v and T1'ear1fz.1'e1' Oscar Millikan G. B. Reed, HI William Rhame Edward Rouse Neil Sacco Robert Turner Robert W21ld1'op Frank Wliitlock Charles W1'igl1t A F" HE iv il-d ll- lIu5ll' , 5 ' r wi - ,l!,,.,f,.- - Y I ,f i 1731 -.fy L iii 'N 'l lt-A ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN " ' , - Qi" 'B -Il ,N rfb-:L ' .- L Ks 1' , 11,5-Q 1 -' 'luv ONE HUNDRED SIXTY - r 'is U. Le Cercle Franclais A N OFFICERS A 1-ssE1:'r SAN 1111125 ...................... ....... I 3I'L'.YidL'1If XXVINSTON Blxms ..... ,I ERRY FA M UL,xno ........, ROBIQRT DICVAULT ............ . . . Dr. S. E. Bradslraw Professor E. E. Gardner Dr. A. T. Odell Wfinston Babb ,lack Bnrbasso Clyde Blalock 5 lrlfxrold Boncy Y' Robert DcVault Q1 4 i l 1' Q Ifiw P7'L,.YlIIL'71vf S0c1'f'!a1'y .. .. .. ..... 7l'I7t'1J1l7'f'1' Jerry Farnularo John Graham Charles Kyzer Albert Sanders John Stevens john Vlfclbolih Graves VVilson Marion Young -EIGHT Ecfucczfion Club OFFICERS ETl'Ilf.LYN Towm-:R . . ........ . .... ..... ....... P 1 -esidcnt NLNRGARIET GASTON ...... . ....... . .. . Vice P1'cs:'dm-Lf ELLA MAE Cox .......... . ............. .... S cc1'ctary Geraldine Barron Mildred Coleman Ella Mae Cox Christine Jones Qusan Keeler Martha Moore Jeannette Floyd Ethelyn Townel' Margaret Gaston Ruth Yonge Turner 'H "7 V , 'Ulm l .Q - on K H .. Q - l K ' iii . 1 94.4-zip ONE HUNDRED SIXTY-NINE lim, 'l l' ,. 5132? 5 e A - l The Greater Furman Club 1 OFFICERS EDXVARD Rousl-3 ............4......... ......... P resident WVILLIAM BALL, JR. . ...... Vice President PAUL HUTCHISON ...... .............. S ecrctary VVilIiam Ball, Jr. Jmme Jay Robert Herndon Duke McCall ' Paul Hutchison Edward Rouse fry' :N .' ,nz ffwi A x iii ' 'f Rfk 1 . Jr K Nlfk "' WLT- 55 . Ig' l.,lJ33, 1 ' '!,.fq,g ONE HUNDRED SEVENTY '--is 'Ag"1'- 5 Q K app cz D e I t a fSocz'ology Cfubj Joi-JN GRAHAM ..... VVILLIAM BA1.L,I1z. . I ERRY FA M U LARO .........,........ Dr. E. M. Highsmith Dr. E. Il. Trueblood Wfinston Babb VVilliam Ball, Jr. Jack Barbasso Beverly Barksdale Gettys Broome Robert DeVault OFIHCERS 'hlerry Famularo Harry Gerston -lolm Gralmam Kyle Haseldeu I. D. Huglley Charles Kyzer . Ioseph Lentini P. A. McBride . . . . . . Prafidczfzi , Vzrc P7'C.YldUl'lf 'y and l1'erzsu1'w' ,lolm Meiuclel Gscnr Millikau VVi1liam Rllame Edward Rouse Benedict. Rudges Neil Sacco Albert Sanders ONE HUNDRED SEVENTY-ONE ew w . 5 9, l l r.. G " . "'. ' C A I- "Y'li Ml 'CV u vfxrx w 1'-" fc: B. yas il? ll r E Interncztional Relations Club of Greenville Womanls College EU1.,x1.1A Ives EvL,r,YN G.lUeH KA'rn1,i215N Woon .... C1-1AR1.,oT'rr: Woon , ,. . Miss Nancy Day Esther Alexander Eleanor Bell Sara Beason Marjorie Brown fx - Jewel Carlisle Sara Candle Martha Cook Pholia Emerson Sara Jane Frye , j -5- Enlalia lxfes ' Sue Kearn 1 , w ill lx ' . 5' 'U' sir' NPVTQ lu - 3 nerv- Katherine Clardy Margaret Coggins OFFICER S Sara Lanford Thelma Long Marie McDavid Martha Moore Martha Frances ' Mo Annie Lon Petty Sadie Riddle Praxideiit Vire Prcsiderit I'g2l1'1 .S'ee1'ez'a1'3,' Tl'L'!LY1H'CI' Ruth Anne Robertson Ruth Yonge Turner Frances VV'est Kathleen Wood ' st, iii I IKM- .4 t . f squid- - 1 lm? ' ONE HUNDRED SEVENTY-Two G I ' ,IQ ' 3 1 International Relations Club of Furman University OFFICERS . . . .....,........... .. ....... President .. . Vice Pres-ident XVINSTON BABE . ' ' ROBERT DEVAUL1' .... .... ........, ALBERT SANDERS DUKE MCCALL . ..............Secretary T7'EGrV'lt7'E7' Dr. D. H. Gilpatriek Charles McGee Winston Babb Albert Sanders Robert DeVault Charles Stow S. S. Fisher Charles Towues DuPont Guerry James Trowbridge Duke McCall Robert Wald1'op Perry Woods, Ir: llml .,. ,f'jQ1g,f1:2 aa, ONE HUNDRED SEVENTY-THREE Qirfltg' 4. 3- , law... Ilhlebu twill ,ca f - , fe 5 F -iii' ni The Mathematics Club of Furman Universzty , , OFFICERS Cr1Aur.Es Towmzs . .. . .... ..... . . .. C,zIiORGl3 CROUCH . ......., ......., . BEN SMITH . . ..... . ..., ....... . . . Professor L. H. Bowen Dr. M. D. Earle Professor Robert Mooney Professor I. A. Osteen Edward Bahan George Crouch Henry Elrod 'gon Garrison X, ' 4 215 C N ill '3 P7'0.Y1'dl'1'lf ....... ... Vim' 137'f'Sldf'lfLf SL'll7'Cflll'j' and 711'B0S'lLI'C7' M. P. Jackson, Ir. J. D. Plowden G. B. Reed, III Ben Smith Vlfoodrow Southern Charles Townes VVilson Wfukefielcl Charles VVri0'ht L1 C 'iufgw ., C ' .ff L YNN... - ,. X C rlfk " . ' e 1 me -,, iqlgfdlg 1 :lm ONE HUNDRED sEvENTY.FoUR gas A Dramatic Club Mfiizui Gfxsicms .... MAR-103115 BROWN .. SUSAN Brxiwns ..... M may BRA M LH'r'rif: .... Susan Barnes Mary Bramlette Marjorie Brown Frances Cash Frances Daniel Annelle Garr Margaret Gardner Marie Gaskins OFFICERS IJI'l'.YidFI'lf .......,... Vive Pl'F,Yldl'lIlL . SCCl'Clfl7'j' and 747'L'Il.Y1,lI'I'7' . ......,.... Membcw' at Large Mary Alice Hackett Frances Hopkins Mary Emma Langston Elizabeth Mahon Marguerite Mullinix Mary Ella Newbrough Kathleen Riley Mary Louise Rutlege Ruth Gordon Nola Mae Stephenson Q2 55 Ruth Yonge Turner Ulm! ,nh-A uwlf eq ew .Wy nn A - ' " AM A"""" ' -2? ilfi-4 O E HUND E ENTY-FIVE 1 N RED S V 'E A4 Meri fl Jiri., 'il Speakers Club EDWAIQIJ Roush: VVALTON SMITH GRAVES WILSON . .. . Archie Brickle Ben Geer, Ir. Kyle Haseldeu Chris Lawson Duke McCall OFFICERS Graves Vlfilson ........ Pl'C.Y1:dE7'If .. .. .. . Vice P1'e,ridm1t . . . .....,... SGCI'C"fl1I'jl Edward Rouse Albert Sanders Lynn Shelton Wzxlton Smith Frank Vlfhitlock ling 'lj . l f I E,-gm in I2 Ti me , ,, gi if 311335. l ' -he 'V- ...ge sf, 5, J ONE HUNDRED SEVENTY-SIX uaternion Club OFFICERS DUPONT GUERRY, HI ............... Ewwmm ROUSE ........ CHARLES MCGEE ... ..... P7'6Xl-d671f Vice Presideui Sec1'efcw'3' Do N NALD RITC HIE ...,. . .............. T1'CUX1lf7'l"1' M. I. Boggs, Ir. Frank Childers Ben Geer, Jr. DuPont Guerry, HI Robert Herndon Charles McGee I. D. Plowden Donnald Ritchie Edward Rouse Robert Smith VVil1iam VVaugh ' A C isiilw M2 L fwf r- E ONE HUNDRED SEVENTY-SEVEN Q fum 'P . 5, K-rag, - . 4 The Forum OFFICERS MrxR'rHA FRANCES MORGAN .. MARLZARICT CocG1Ns .... .. .. Vice ji,u,iA TRXVIN ....... GimiR'r FERRIQLL . .. .. . . Susan Barnes Geraldine Barron Sara Candle Ella Mae Cox Margaret Coggins Nelle Edwards if 1 Gihcrt Ferrell 511 5? ' 4 TV 3 , ll! 53'- M n ry Edith Gersham Julia Irwin Thelma Long Martha Frances Mo Annie Lou Petty Virginia Richnrclson Jessie Smith Tindzxl Pl'L'.Vid6"IIf P1'v.v1'd rn! Sl'f'l'l'fL1l'j' I l'I'U.V1II' rgnn " ' -SM: i :Q mf- .U 1' -r,13f.5,e 1' L I., ONE HUNDRED SEVENTY-EIGHT ' ',..g .xg , B N . 'QQ 1'7' Tire CBlock "F" Club OFFICERS EUGENE P1-111.13115 ....,............... ........ .... P 1 'esidwii' XIVILLIAM M1'rCIA115I.I, ....... ............. Vice P-rcxidcfit ROBERT SMITH ................. ,S1f'l'l'Lffl'7'j' and T1'easLn'c1' Coach A. P. McLeod Jael: Barbasso Harold Boney XVilI Clinkscales Lamar Coogler Drayton Dorn Harry Fisher Ben Geer, Ir. Ossie Gilliland fohn Groce, Ir. DuPont Guerry, III Roy Hogg XVilliam llutt, Ir. Jerome jay Trask McCarson Charles McGee NVil1iam Mitchell Eugene Phillips Richard Rice Cleo Roper Relman Robinson Benedict Rudges Neil Sacco Frank Smith Robert Smith Roy Smith XValton Smith John Stephens Iznnes Traynham Robert Turner, Jr. Graves XVilson ONE HUNDRED SEVENTY-NINE ""1c:: B. -Q-'Bl 'N A E7 .lj X .1 1 i ' 5 ,ff f -i U! L pi m dlfllrl all K2 T15 x'3 Fl Q 'V .7s, 5.2 . ful' i,. N I f ' H111 .,g1.,,1,.-Ik, Atlzletic Association of Greenville Woman,s College OFFICERS Lois OWINGS .... ........................... P resident THELMA LONG .. ................ Sefrefary Lois Owings Ruth O'Ke1ley Etta Alexander Margaret Coggins Susan Barnes Susan Keeler . Marie Gaskins q ONE HUNDRED EIGHTY Ill!! ' - q V: 5' J -331 W LMT N 7 is 5 Debating Team Professor A. E. Mooney Ben Gear, jr, Duke McCall Graves VVilson Charles VVright ONE HUNDRED EIGHTY-O NE . A MEET! vi" 'J B. I f EEL- C, 4 ff K -I 4 P A fx? ' '-GW Y ...Illi- ,H Q - ' . .ff -, .5 'iii it alt f H I 9. 5.1 X - if 25?-anne -+, Zetosopbia Zetasophia is the honorary scholastic fraternity of Greenville VVoman's College, organized May 24, 1922, at the instigation of the College Faculty, who wished 'Ito recognize publicly students who during their college course showed marked scholarship and ability to do independent thinking"'. B13'rTY Ml1"1'El,l, .... . .. .... .... . . . . . ........., P1'v.i1'r1'e1zf MRS. lslxmii, Efxsuw Asmuw ....,.... ,..... . lflrlf Pre.rz'dfnf Monrua Cififxi-M.1xN . ...... .......,. . . Svrvfvfrzry-7'1'ca.iu1-cr Mus. Ei,12ANoR Kigitsii B.xRToN. . . , . .Mumber-at-Large MEMBERS Clasr of 19121415 C'lt1.rr of 1926: Ann Orr Brock Reid Clara Childress Mattie James Callie Mayre Thomas CIa.r.r of 191521: C-111-VX Of f92'75 Venita Cureton ggi? Cflmgbffll V- , 1 iza deti ompton Clam gf 19165 Mary Hamlin Olive Busbee E1 - M, L,mo.,trn Marie Padgett 'Um J '16, C U' l Ruth I roience C1055 of 1917? Cqlarx of 1928! Eula Barton VVillie Brvan Pi-offit Nancy Hughey Su sie Lee Patton Ethel Simpson Class of IQISXJ Helen Morgan Lindsay Class of IQIQSI Katherine Easley Mary Holliday Christobel Mayneld XVilliams Cilasx of 1920211 Rawie jones McManaway Martha Peace Thomp-on Clam of 1921?- Eleanor Keese Barton Helen Harris Class of 192231 Kathleen Childress l-lillers Grace Long 1 'fhrace Mauldin Clam of IQ2j.' Christine Cooper Ellcnberg lsabel Easley Ashury Aileen Coggins Gertrude Vermillion Clary of 1924! Estelle Cooper Tilghman Eugenia Still Clrlxx of 1925: Eula Burns Nancy Day Ruth Mildred .lones Freeland Lucile Nix Edith Ouzts Garland Carrier Thelma Ashmore Frances Dodson Dorothy Mae Smith Clary of 1929: Lucile Edwards Elizabeth Mittell Laura New Mary Lancaster Mabel Dorn Lucy Cullum Mabel Mason CllI.l'.V of 1920: Earle Campbell Margaret Strom C'Ia.r,r of IQKQIS Marion Bu rts Cornelia Bramlett t"I11.rs of 1932: Grace Lancaster Doris Campbell Cilaxs of 1933: Margaret Allen Mildred Lanlord Smith Clnxr of IQ 321: Ella Mae Cox ,lewel Alice Lee Margaret McCravy Lenoir Patton Ruhy Phillips Sadie Riddle Bridges :':Charter Menihers. ONE HUNDRED EIGHTY-TWO Hand ana' Torch O FFI CER S DUPONT GUERRY, III ...... .,.. . .. NL J. Bocas, IR. .... . .. W1Ns'roN BABE ...... .. . VVinston Babb M. I. Boggs, Ir. Francis CU1'll1iUf3jl1Z11T1 Ckaves VVUSO11 . .......... P7'C,YiIlFl7f . . .. .. . Vice P1'exidm1,f . . Serraffz1'y-'l'1'ea,.v11rm' DuPont Guerry Harold -Tester Charles MCGQG ONE HUNDRED EIGHTY-THREE 'N A Digi? ' 0 ? 5513 wi .V A Z, 'R Vi?" ' :i ff ' TP- fi himrff .EEEW ., E Young Womenis Christian Association l l V i, i i i l l L, SARA LAVENDER ....... IVIixRczAR12'r COGGINS . ., . CLAUDINE THOMAS ,IICSSTIY SMITH ...... .. Esther Alexzmcler Julia Bates Eleanor Bell ,Towel Carlisle Mmgaret Coggius Martha Cook Julia Crawford Nlarthzl Givens 3 H1-iiie 1 as iii C T 3 H55 OFFICERS Prcsidenf .. . Vim P1'rsidf1'1l Sc'ri'ota1'3' . . . . .. . . . . . . . Tl'l'f1SIill'L'7' Sara Lanford Sara Lavender Thelma Long Lucille Lopp Lu rn ' McKitt1'iclc Martha Moore Iessie Smith Claudine Thomas -x " -. , ., A , 'Mi' We -,!' i,,1J35,i! 1 i 'Luv ' ONE HUNDRED EIGHTY-FOUR liars 3 Young Men's Christian Afsocicztion EDVVARII ROUSE . .. .. ROBERT HERNIION . VVALTON SMITH .... .. DUKE B1CCALL ....... Winston Babb VVilliam Ball, Ir. Archie Briekle Charles Caverly Henry Covington Boykin Curry, Jr Rembert Dennis R. A. Ellis Robert Herndon OFFICERS . . .... 2. . P1'e.r'1'de11t VICE Prexidmfit 5l?C7'L'fCI7'y M 11'L'GSlL7'G7' Charles Kyzer Joseph Lentini Duke McCall Oscar Millikan David Purser, IH Edward Rouse Albert Sanders NfValton Smith D. C. Walcefield Marion Young jim LlEEl' .,77X' I R , SIT Eire U- ntil A pes- ONE HUNDRED EIGHTY-FIVE Q 'gm , ,, EEE- Q' .gf . f , 's 'N V Young Womanjs Auxiliary - OFFICERS ELLA MAE Cox . .... ........... ........ P 1 'E.Y1.dt?1'lf MARTHA Moorzr-t .... ,. ....,.. ,,i Vice P1'c.riden1' ANNIE HARRISON .... ............... S !?fI'L'l'Q7'jl Jnssrr: SMITH .. ..... Martha Cook Ella Mae Cox Pholia Emerson Margaret Goldsmith ' Annie Harrison Dorothy Hicks Ethelyn Town Treasurer Evelyn Lzlwrenee Annie Mae Lewis Thelma Long Lucille Lopp Martha Moore Claudine Thomas er 1 4 ONE HUNDRED EIGHTY-SIX rg if he in ,f 5 fwsmigqx 72 FH ' .- V' 31:31, T gig' 'iq lllinifterial Band' OFFICERS ARQHLE BRICMJ5 . . . .. .. . .,..... ....... P rendent JACK BLOUNT .. Vim P7'8.9I'dC41ff ROBERT NIARIOT . .. ......... Sec-1'c'ta1'y LEROY CA1.m3R ..... ...... ................ T 1 'ea.vm'e1' M. P. GARNER ....., ........ ......... D L' fmtation Leader B. L. Raines Xkfilliard Red F. G. Rivers C. B. Rogers Iuclsnn Segars D. R. Sfntell Robert Herndon I. D. Hughey Harold Iester C. E. Lawson R. B, Mariott C. G. Mauney D. H, McAlistcr Robert McCorkle David Purser, 1l,I Marvin Barnette I. I-l. Black Clyde Blalock N. B. Blanton lack Blount ll. XV. Breelancl R. ll. Brock Archie Bricklf: LeRoy Calder I. E. Campbell M, B. Carroll L. C. Chandler R, A. Ellis Maurice Garner C. H. Gosnell F. N. Gullctt Geurge I-ladclacl Kyle lflaselden ONE HUNDRED EIGHTY-SEVEN Hovey lVilliams Mil' llislf - Vfgf ri. ' .R V. Hi K T Y 4 "1 f E , , . - Hill!! ll ,. CBaptist Student Union Council of Furman Uniuerszty ROBERT HERNDON ..... KYLE HASELDEN ...... I'IAROLD IESTER ....... Professor Cl13.1'lCR...-.H-mm jack Blount Archie Brickle Maurice Garner Kyle Haselden Robert Herndon Heyward Hudson il OFFICERS .. . ....,... l27'U.S'1:!1lF7If Vice Presidmfzz' SGl"I'6?fCZ7'jl and T7'CUJ1L1'87' W. Burts Waltora Slnith Harold Jester Duke McCall I. D. Plowden Richard Rice Edvvard Rouse Judson Segars Lynn Shelton iii B fire mir. f ull! l Il I i , il 1 x .iff N-1 QPSK " :Alias 1 N flm., ONE HUNDRED EIGHTY-EIGHT -QMLEL 3 A Baptist Stnclent Union Council of 0 Greenville W o1nczn's College ,.,Q.. ,,..,.. L., v 1 ,,,,..,,.,.,, --,,. -- - ' OFFICERS JEWEL ALICE LEE ........... , ......... .. . .... President MARGARET COGGINS ................. .... V ive President KATHERINE LANGSTON ..... ........ . Serrefafry IESSIE SMITH .. ,..... .................. T reasmfer Jewel Alice Lee Lum McKittrick Annie Lon Petty Annie Harrison Katherine Langston my Margaret Coggins julia Irwin 'f elg' Y Mfr 5 . --WX , 'w I Zig! ... Ar. , H iii- '- ONE HUNDRED EIGHTY-NINE tim! -1 r ,ML if ja . " Tlye Chapel Clzoir of Greenville W oman'5 College Firxt S0f7l'fZl'l-Of Louise Cooper Ruth Gordon Gilbert Ferrell Frances Daniel Evelyn Lawrence Ruth Yonge Turner Margaret Goldsmith Second Soprano : Esther Alexander Martha Stewart Louise Grifhn Lois Owings ARNOLD E. PUTMAN, Dirertoz' XIARGARICT NICCRAVYA, Acernzllpalzisl l PROFESSOR ARNOLD E. PUTMAN, S A l'l'UlId S0,l"I'l1I'I0.' Florence Humphries Eleanor Stanley Dorothy Hicks jewel Alice Lee NfVilda Banister Ito: Mamie Bacon Nola Mae Stephenson Martha Moore Etta Alexander Elizabeth Pritchard Anna Belle Townsend Direftor firm. 5:5 ' ll , ' ' f Q' be .... . el X-SQ' -. nu 3 'in IILI. '. , I K f 311335, 'E m1.l!m,, 13 ONE HUNDRED NINETY' ,LQ L The Glee Club of Furman Univeryity First Terzornr: Emmery jones Asbury Lawton Joe Lenteni Jerry Famularo Ben Trammell f'Pat" Padgett Second 74C1'L0l'.Y : Gettys Broome James Simpson G. B. Reed Judson Segars Clarence Lipscomb DUPRE RI-IAME, Director Hershel Bagnal Ira Rainwater Granville Warcl Fixzrf Basses : VVilliam Carpenter john Welborn Ed Norris Billy Ball Jack Dupree Herbert Lipscomb Harris Chewning Sidney Smith Charles Fuller Second Ba.r.res: Graves VVilson John Graham Harry Gerston Charles Wriglxt Giles Ienerette Earle Gregory Beverly Barksdale George Haddad, N 53 lil' aliflf 1 ?2 'K 14' :'EL Q- ' .- iff Pun "J fs ff, T W r "' A .-5:11-' ' , EM ! w i i 'STEM --fm ONE HUNDRED NINETY-ONE Ki el ' BELL . f f at ' The Band of Furman University sl Drum Maj'01'.' Mascot : Francis Fitzgerald Eleanor Rhzime Basx fI07'I'lS.' ' Graves Vlfilson Robert Mooney Ben Trammell c'IfIl'I:1'Lt'f.V and .Sr1:mfvl1o11,e.r.' lrzi Rainwater Benedict Rudges Harold Vlfright David Ekstrom McNeil Eppes john Wesner ' James Allgood ' Corkle Arnold DUl'Ii12 RHAME, Direclw' ' f 5' TI'1Hllf7!,'f.Y.' James -Simpson Judson Scgars Lindsay Smith Sterling Stouclemirc David Purser Charles VVhitwo1'tl1 Dru mtv : Clay Elrod Frank Simpson Edward Hodges T1'011zb01zes.' Jack Norris Harold Jester Lyman Eddy 'flint N-bvidxf. u ' ff S ilu iii Q' f .ill Q .' elm, ONE HUNDRED NINETY-Two 5 HE coming of Dr. B. E Geer to Furman University and Greenville W oman's College is ushering in a new era. For the fri! time in tlre lrislory of the two insiitutions tlre lead- erslrqb is combined under one bead From tlre progress made in one year it is obvious that still greater things will be aclriereal ,..,. ,.,,.. , y 4 -1 4 2 f , '- . . ",1f1'fgsfg:i- Ihffg f .,.-:r.,"2 . - ' w-f,1'Q', -. I f H, , - . .., 'fwfgm A ' " if -f rf . 1li2?2i:,f"r . ..., V ,,,, V , ,, -'life ,Q Q, f. 'A' . 1: '. 5531 f ,.,,gf- Q f 2 .1 . 4 Y' ' - .- 5 :21 '- 1-1 , ' 1:-piggy, ,THQ A - g f' , f" 1 ' 1 ,r -ff, .. -f 41 'A I , 1 I ' W , 14 N , E - 1-if , V. ,,.- -' -' " , . J," .. I- .f' . J: , , - I V , . , if 'gl ,j,?3f'7, l, w ' , ., : ., f - an .v .f 1 '- , ' 11 . :Q H I - i 11 . if! .- 1 . -W. ' 1: ' :.f I ' In 17 ., x, in ' ,L3-.-xi ' "' ' "rg 'A , , 1 - .V , L., 'w wf f-,, I s ' xg... H - 1 2 ' 'r it l , ,i 1 I 1, A , " r. - V neg, I - . - 1 1 5.-:j,'f:y,L'r' if z ' ,DN 'Y i' .Si " ' Z oft' ,r r "i: ' ' elm. ' :WV ' , ' - A I - ' E1f43.Qff 5113 , 1 . . - ,V . H - . , ww-4.2-vw-N MV.-f-ff ef-off, V X- , f' 1 . f- . .1'-1.a..3'W"r:: vi, - . ,www I - ,f -f 4 sy 1' ., our -' V V . ' . ' FF' ax :w::2s1-2 5 ,Y .' 1 Q, :,..qzff.,z,i,g:" I asf z.:?,a.af: Features .... ! f X, i..-,, .lf--' ' .4 . zmzcqm 5 I Y .- , Y.-W. -,,1..,w- , '-.,:. ,wp , -f -. ,, , ,,,, -0- . . . ,,,. 4.-,,-,,-,w f -Q . Y, -1..f.,-- H ... .. .. - I f , , ., V, , . V Q.. .....,,,. f- f .-arg,-:,f,L ,,L.M:-.v-,,..- 2' - f:" . :- 1 ' f-11:1 :rar- izeggk-9 5 : 41-:A :-,rr-1,-,sep-,a f 13.11. 1.4 if: .fs-ff:,. 14141:-'Q -1:1-,gaffas-M.-' ff--rf: Q:::5,w.,.A-:,..:+..-my-.b,gm.-4-H-w..q-I--,.w,..,.M.w.-f-,.,vmw:r..,q,-,ufw1-u+-m-f'-'w"wf- , , -:. .. ..: : :..:.N: .fr .4 '. ...L -4 - 1- 555 .,.,Q.' .g-5 W... M 1 11.11, ff, .:,g,,.a2., .wh L.,--.vga-.-gifs, --j'gu',w ,1,.:-fu.. :..,. .5.., -.,... ... . ,-1 -,. , --f , --: H ff w -J 1 -.4 " -1 . - f'.f,.1 -u-rv M. foe- f Ulliss Frances Dudley Sponsors ! --' .-I, 1 , I In , .lfji 3 lin if 3 N 16' R T MI ' , T. f ' L. 11155, '1 Lu ONE HUNDRED NINETY-EIGHT Y-1 M155 RUTH ODELL, Sfmzzsoz' ,S'M1dem' Body M155 NIARGARET GRANBERRY Sponsor Senior Claw Mwss E1LEEN JARRELL. Sf70'lfl.Y07' Ju111'01' Class MISS EMMIE LOU BISSINAR, Spomov' SOf170H'107'l3 Clam 1 M , V. ,ll I ' M I-"ff-' :ENN r ONE HUNDRED NINETY-NINE I H. A! 4- 4 Q if Ulm' ilu W2 .56 S, 'w 'L f ' . " fi am f ,4 .' 59 xiii?-v4 xx 1. V' 42 f I .l- lj, . fl: - . ' 4 5.-easuq ' L in X F ' .xx lg 1:3 :- ,Q Q Earn ," - ,X H -' Q ! b L - . Q Mrss MAR BARTON, SfYI7H.T07' F1'z'.vl1111a11. Class MISS RUTH JEFFCOAT, Sjvnnsor lhe Horne! TWO HUNDRED Miss MARTHA GIVENS, .S'fv0n.m-r C100 Club Miss Iriwl-ir. AI,lC'l?f Lisle, SQIPUIIXDJ' Ifrmzmlzirx Club ' M--- .M 4- ins 'IL li V- -79 5 iw .fr M:-5 ' If!-'A'i!TP H- Two HUNDRED ONE MW! .A-EP?-V. Ff a: r f r- kiT,: 6 Giiifg, ' P .1-I 'I 'E LA' ss Q Eng' If-'HS , Nik 1 ll y i- . -NT--x 1 5 if Miss NIYRTLE KISTLER, .S'f101'L.v01' Y. M. C. A. Miss JULIA CRAXVFORD, Sfvonsoz' Bafvlist Student Union TWO HUNDRED TWO M155 SARA HUGHEY, .S'pu11s0r T110 Band Miss EDITH NIELTON, Sponsor Varxiiy Club ,S -Q1 3?-1 ., Q ' fm L., 1.-7,5 wwf'--Y Tvvo HUNDRED THREE L ' V t r p r- -1 N. far! 9 L, ll Tlldf' s , iff GY 3 ' 4 EE" ,413 J nr . ll I ' in TWO HUNDRED FOUR Mfg, ., i bm. f " 5' N ... . 'AS' -Q WV - -ll 5 U1-mfjgjx 71 M. , "Ii Q. 433. Ag LE?-gi 41 MISS MII.DR1in Wfxnn, Sfmzsnr Q1t!Ift'l'l'IIOI'I Club Mrss ANNIE Lou PETTY, Spn11.mr Thr, HU71110HIfL' Satire ff' I mx 12-'ig 'fUf'11, -1 f U 1 H' H f 'ff ni i 1 I- 'lf K- A, J 7:3 mil- . q Nj ,M B 1, 1, U '--4' " ' Q Q- TWO I-IUNDREDK SIX r fffai "mf - 1'-'Q me 5 . Q Two HUNDRED SEVEN 'Pff .. 515 -.-.. Q 44 o 1 Y , llwig f D Jw' A ..-,Q-I 'a ' H 4 f-f A I MUTQT, x I L X L,Q.,:If . , 1 - ' 'ff' ffiffin C A. I , 4'-' N f , . .gf .,Mgx'7N1, K ' RN 3 7: Ju ' X- -. 'Ulf - .f + I' ,Taka QAM 5 3 4 Two HUNDRED EIGHT Q2 J sl hm npr!! B E pn- T HAUR i - .Q-'L"':5 Aff? ,, , 9...fFP- Two HUNDRED NINE U 4-'Al' 7 vi 6 Rama fuiila 3, f 5' N 4, S-1 X. , an 1 I ljslf.. I tv' .f 322,431 NM TWO HUNDRED TEN 'N 5 , ,, J E f ' jliklm HUM I Qffxf -I 5 ,,f'fjZjf75'iL .QQ -- TWO HUNDRED ELEVEN LUN .jTf?f,. amma 'Delta Sorority CDelta Chapter Established 1934 Alice Rouse Elizabeth Newman Margaret Coggins Evelyn Gaugli -Tessie Smith Annie Mae Lewis , .,, Louise Quillen Margaret McCravy Mary C. Bramlette fail Virginia Johns Geraldine Barron Mildred Coleman K-ij-'ill' 41 af l . 'fl' . -2 i V-if ..- wai- Q :algal M 'L' TWO HUNDRED TWELVE Jr., 3 A ,. n E. mimi ' - i Y ,IN-F11 ,ffm . R ll- TWO HUNDRED THIRTEEN G P ,ff ,625 , -f' mir ' 'F H- if Tail I-I+ , ,X 'ff' 'f . , 4. 3 15 " N ,g 2 A-:mx mr .. , pi 1 -.,1J'd, TWO HUNDRED FOURTEEN IHVLI :IM ' W . jqf f- w 1 ,t Q --A-'Elk Two HUNDRED FIFTEEN L r u 'PI ,,,BEQ, Cb Q " 'ff 1 l 7 gf 'hi ' ll 4 F f Huw- ., ' lg' ,FEV- fmfliif 2 'mf V nn Siu-.Q .f lll i 3 qi mg , 'Af 3434, m1'l!n,-fig Two HUNDRED SIXTEEN 'ii' 5 .VU :H , .. -. ,WW ln' .M ' WL?gfL"M Q' - fi .wb1s:.f35'1-'U'-'z P25313 k , ,I '1:'i-:"?rEf:-542133 721, -' - ,-fcnsgfafwy r, v ,:4- 1:-324 ' Q --vt - Vg... V - ,........,, .sn zfgf.-559:59-sis:-g,,,QiZ:t. w - "" W .E V - L., - ' ' Y. .. :f::7T:1:- N, 'e-.iM"'f.2f" ' 'QS-'n42',1'. Q , rv: " if-Sq-gggrfggg-li," 4, , .. 4 5' 1. -1 : .1 ::'- , . P2 , f, ,, - N fff -QV'-M ,N , ' vw ' 'ans' fM?' 'N . x L Q- N m ww M .g?:xGM,a:+:fv?3,5?3, 5 -1 .- ln V 235 Zgfkiff so ga ,Wag 574 5 gg Y! af 5 w 1 , pf 'fx ,: 5 ,LQ ff I Q 4 nf 1 'f S? W , ' ' X ' ' ' ' ' 1 X f ,ff ,Q-,4-, sgagp- 1: 357 ff Q W mf ff gwf, ,w',,Q ,f 2, .M ' 'Q . , ..... , H 21, ,. f::-a f n a, 2 X . ' -- '- ' ' fx:- 1+ 1,55- . JAH - , fifaewikaijif - -Aa kv - g4j45.is'. C ww 22 3-.Rv 4 ,.-figs, -. 4' gglwf ,z 1 4. .LI?25if ' 4 . W 0222 md f r ?Z'E,9y.A , 'f 42: - , N -. xy., J ' f. 4- -.,.s.-,fy 2. .ff.W,,,-fm-W-Y--f. .- ' '- 'Mvzgik 17.- -lg., ., , ' -1 - '-. " wx-2'-xv: .uf-.i,f.,, - -u v: ,..5 fm--4 'sw-1-f,'3.x.:w-2.1-f . ,. i , lA,' l X 45 ys....fN ,, '19,--,. . ,cQ:ie--- ?5'f'-:,.'.,'f,'. , ' -'isigq-V fwgggf ' 4, If 5 4:-' '-,.5.Q'- sw --2 4 1. wig. 'V 1' J in N: Qi f ', wg 6 W N X W 6 f 5' f X .. X' jg' Sz x,f f xf Lg mm Ax 5 X an 'S , Q 1 W .M 1 ev 1 Q 1 'Z 5 s kg 'UI ,455 3 A az, 2 -fa ibn, 5 a s xg gtk NY K 3 I xf M A,f.5,,e,..vqgy.:Z :,::,9-:4,pZ,Q,:,:EfI I .. .. Q. .- -3, ,,,, ., , , ., W - ,.A,, W- L -A 4 - fu 1,3 V 2 1 ,, I 5 1 - A 32:4 4 A 4,3 3 .-,5,, . V ,V 453 :25 jfgf ,,-if- if I if Qfx ggstmjpag V, .M V fbi? flaw fi ft!"-'qw-A-'f:::fEF ' M -W .M W W ,nj , 49' v.A ' .9 .f , ,V H 1 I 9 iwiil f '15, X4 if f 'ew filiiim HSWFW W , we b 4-lil' f' lg? fix " ' " - m:5x fQ,1f,gii'5?...'Yx- N Jgmliif 4 i fx , 5 1 1 , ,fn I 2 1, Z ,, ,. , 1.5, .V .,5'4m X 3,92 .,f,,,, V H, , ,. , ,4, f,, A , . .'-,, si' -' ' -- . ,- 1 ff-' ' 1 ' -1- f' .V . -- 5 9' 'sv' ff : ., .-1, f . ' -cf, V2 ,, L Ae: X aga in 4, ""' QM. ' -ff 1 f- ff i eg M . 2 ,. w L' --f- - -V - 1 - '- f .-" W F x Aff: ff' 'Z h' 4 1 J--1,.:L,.-.-1 f::ugm:.g:a'a -my X - ,I - av. .. y g. ,: 2q1 :..g. g - I Zi i -x1.gf,g9'-'--V'--.W 'W ,. f -we.g .,. y , 65, Q v ff X V A ,M X53 QQ 4.4 ,Q Q ,524 gg, f WM? 5 :gm-gl A 1 gi Qf,Q,Q. 5'5E5:7f". Nw' hz' ' " '54 " -. mf -'-"I:,"":" N' -' V 1 ,wi fPgG5f,.' 'Q sy , . .x.s,4'! , 4 if ,Mm , ,- gf , , 'Q , ' 1.5.3117 .... V, A 4 " U , , :Q f- .- few?-..:,gf-ymnz.Mtg Mwhirmlz I, If , " " ff 'A 's ' 'f1f"1f,, t 12.5Y:.T61 :5z. f"'L,'4f2s ' " Hfif' j'2'.?,3 A , + Q .. ,gs-4 -' . V ' - 1 2+ ' . A .. if-fo. -Q Q --f f ' f QKQW V , ., 1 , .-1 f r.- ' kg-,,,i af, , fafff,-.ffg :' , " 1125426 g,ZeZ,gzf.5 x, ,' ,Y ' 'A ' '.,4 :,x, ew. -11 -1 .1:Q',2.,faqfvf, ,, , - . 5 H 1 ,...- 3851, A A94:,fV,,.--, v21f-,ai 5 .342 ,..,ff,:. 543 1- ,'21l44f42L'? r , ' s - 2 1' 'gf :E-' 1,2 ' .: T179 .N 1 , fy' - 1- ff if :a'i5??,5 I .f1', - -If . f - .of ' - .1 QyMfyVW'42i2 . k 4 'j15f::r."f If "-Lg-F95 E' ,- iff, 2 - '- 1 ny. , , 4Q, - . 1 .gc ms-nsrmfhf -, -1 ,GA 1, ,.:.1,,Z?,L 34' -21 Zag V ' f " . . ' " ff '7 f.'f',,,.':1:-'fx-Z?" 'F 'L , :P avg:-,Z gf? .. f, 31? ,. Lyiklgn 44 v w 1 W2 21. f' Thr: . 21 H '1 ' f"-':"' ,' '- if Yi: ., . . ,L . ,fl 45 ,Z v' ff..1g:gl,153gg:a.- f ' ft ' A I ",f73Lf .5 q mf ,,.f:w'T w ' 1 -15.-' ff'::' ,gl if .w -ff, -:446ff73:fw f - 41 1. S 1" F ' .,fW,gQg',: ,:q'W5if?f' X -' . ' g rea., .' 'ff Qrir, ' f. - fv.:9,fg2 'H -'j 3 , 2, 17 ?"...l5.'?I5?:,5: I A"-4'1-"ww j 'ffkg ,ff an . 54 ,, , .- 2: wy-ayzfmgm-w-Qarfx Q"K,5f1P?57i '. ,f M..-,V-.1 .. --1.5, -,-'gwzq-,rg-rx-1,,I'2:.'-- .- M, -I I- .w:z"w:5fgy' Q14 cffvertzkements .... ff' FURIVIAN UNIVERSITY GREENVILLE, SOUTH CAROLINA A stcmolnrol liberal arfs college gravzlivpg the degrees of Bachelor of Arts mul Bachelor of Science By eo-ordination with Greenville NVoman's College, Furman degrees may be obtained by young Women. Able faculty, beautiful campus, healthful elfmate, moderate expenses, modern buildings and equipment, central heating plant, unrivaled athletic field. Golf, tennis, track, gymnasium. with swimming pool. Library specially endowed, with trained librarfan. TWELVE VVEEKS SUMMER SCHOOL WRITE FOR CATALOGUE HE nearest approach to one's self is a portrait -that is, a composite representation of the best expressions, made from the advantageous view point, properly lighted to produce the round- ness, character and texture differing in persons. A picture that is to take the place of anyone who is absent, to be satisfying, should be a portrait. Those of the highest intelligence realize the difficulties in producing such a counterpart by any art or process, and see how very few really good pictures existg therefore, they appreciate their value sometimes beyond the sentiment expressed. It will pay everyone to have the best picture pro- curable, rather than a Hcheapn photograph made by someone ignorant of the fundamentals of real portraiture. There are literally thousands who have realized the above too late to correct their mistakes. It may be better to have a poor epitaph on one's tombstone than to leave a bad representation pur- porting to be your portrait. From the Atelier of Wm. Preston Dowling 320 N. lVlain St. Greenville, S. C. COKER COLLEGE I-IARTSVILLE, s. C. Standard Liberal Arts College for Vlloinen, fully accredited by State and Southern Collegiate Organi- zations. A. B., B. S., B. Mus. Degrees. Distinguished record of student honors and achieve- in ents. Small, selected enrollment. Beautiful campus. attractive dorniitories, outdoor tlieatre, swinnning pool, Prestwood 'Lake for canoeing. Endowed library. Total. expenses tor the year, including' tuition fees, theoretical music, board and room, laundry, lHfll"lllill'Y. student activities-514395. Wrile for cfztnlogue and book of 1'7'P1l'S CARLYLE CAMPBEIAJ, Prexidmzl Hartsville, S. C. j. E. Sirrine 6? Company ENGINEERS Greenville South Carolina AfANAvv.wvvwx. VAA,vvvXvffvvvfeNAAf,VvveAAfVxAA,AAAAA,VxA,XAAAfvVvN BALENTINE PACKING COMPANY Pork and Beef Packers HAMS BREAKFAST BACON PURE LARD Pure Pork Sausage from "A1'istocratic Pigsw "South Carolina's Own Meat Packers" 110 East Court St. Phone 4300 Greenville South Carolina At Home or At the Fountain BE SURE IT 'S HOSTESS Ice Cream GREENVILLE ICE CREAM co Phono 2238 711 NV. XVHSl1il1gtO11 Street Greenville, South Carolina, HEYWARD MAHON COMPANY GREENVILLE S STYLE CENTER OI' YOUNG MEN Furman Headquarters ovcr town Compllments D I X I E S T O R E S CHIOIIIIH 5 own Cham PEARCE YOUNG ANGEL CO Wholesale Fruit and Produce Modern Cold Storage GREENVILLE, S C. Phones 886 887 Nord lzfr znsmruua Incl can I u fold lho usual 1114111114110 T data s ol f SPI IJINIS SPIIIXL ,RIJEI I1IxI D POLII Y I omplcte IJIUICKIIOII L UAIJIIIKLLI Knot cstlmltcdb LXI11 low cost Nprcml Iurpfrscnlrzizlc SOUTHEASTERN LIFE INSURANCE COMPANY Greenv111e S C CAROLINA and RIVOLI TI-IEATRES Greenvrlle T1 df-ILIIIJII of QU XLITY COUIUFLSI and SERVICE L H STRINGER Druggust ood hne of SIdI1011L1N 'md school nupphes Agents for WATERMAN'S FOUNTAIN PENS and WHITMAN'S FINE CANDIES WEST END DRUG STORE A 5 - , 1 f . A , '. I .. ' if Got he I 'iI.' I f nur ki! ' G1 YVYK-1 x-I C J! l Z I 3 1 G mx 5 '1 ' , , . ,, ' I , . 1 . .. ,, f 5 I. ' i- ,X .Z V , I. Q B. U. YVRIGI-I'I', 4 A' ,.', 1, I '. KK E ' a rr 5 2 1 3 , . . I 2 z X NMWMNIMA AVWNVWWN ' of . , . ' ' " J ' 'K . C' I A ! 'Y 4.5 fkxf 7 , ,Y-3 .1 1AJvvxAfvxfvXbb666A0fWQV90fVN NJN'VVQNAJX 3 . . ' , ' ' ' - A g ' . ' ', 1 Compliments of Compliments of S H KRESS ,ga COMPANY PEOPLES NATIONAL BANK CAROLINAS BEST Everythmg 1I1 Good Hardware SULLIVAN HARDWARE CO The L B SIMS CI-IIROPRACTIC OFFICES X ray and Neurooalometer Serv1ce 1111 1nsttu11o11 01111611 md opL1aloc1 31 S11 the 111111 who made thoumnde of C1 people vxell FCCOBUIICC1 bv 1115 p1ofeQQ1on IO1 1 ab1111y md s111111'1 1115 11011 8 10 Parkms Bldg Greenv111e S C Res1dence 735 Phones Off1ce 834 Complunents of DRAKE S HOME OF FLOWERS Comphments of THE PICKWICK INC Furman s Hangout cn I--5 o no ow Q CD I3 CP U2 rf' O F1 CD C2 H CD CD '13 4 l-I IZ-' CD U2 o E+ D" Q 3 o II' 13 so NAA fvv SANS STEWART MERRITT CO Mmhaels Stern Clothes Comphments of Ccmplnnents of LIGON S HABERDASHERY Comphments of MAIN STREET PHARMACY . .vi E.: -. zigggil . : A Fi, - , l fb ' I FQCU - A I r-10 1 - I Ariiig Aim ' 'iid . I A 'X e 3 1-1 H 9 'U - . U2 . v Q O 3 W ' - . . :U . C1 U2 U2 E1 1 IT' lf' Q 9 . 'I A ,, me .K,7- J"' .Q 1 . wsu . 74 . ge.. : ,. Q Q: 4 1, z- 'ffz-' -:vm fl X-ix ' ' lx ' 1 ll in 1' "" -1 5 I - .1 L ,f, . Li H' f,211e'ffz25f:g1 '. vga?-VV' ,I v . ,-:',f'i'2g7 ,,.' 'V K H A w I xi T gkjfx X x IK - "W" ' 'l"fi?4 ? ft 91 '6 7' Win- jx-M7E"f?,::4'Y J wig., , , -' ug- 21'5,L4QA ..g."f M - "W I 'f!T,i' 'N -5 'fm I YH--b-X 'Ad f I , . W 'JU' . .-v.. -x-:,.x. A M gn f'Y f ,,- A tiff lj k -'l'12F42,:-ggtgk, A D V. ' iv W.J-Liii-zaselpiff -' -- w. 5 ?f4QiL3,,W?,:5Aii...wH...,xjj,..,,1'ffff3gj5:5:3im:-K ju-.fv . . , X Y . . I -M-Y PATTON TILMAN and BRUCE Auangg 50111 dates nc Let us auangc xour Sh d H f h B tt Correct Wardrobe Oes an 0 t e e MEYERS ARNOLD COMPANY 10 cmd 12 g Maul qt Greenvllle, S G G1 eoux 1119, 9 C .1 J v . , 7 .. ... VV, - 1 X . L . If ' BI' - , 5 1 IA' "" lx. ' M1. . ,, M 7' J R. . - Q- f + f 1 ' 111.. -fuss! -.fl 1 .43 1-. - 1 27-31, 1, ' ' , 1 - . 12 -. 1'-.51 al.-M,-, -513975 11-11 11 -.R if - ,i 1-.g rr Q ,. 1 . ' ' f -: '- M.-'Hr 11111, ...-,mr ,G, 11:3 'ff :-- - 1 1- -1 1--r' -,f - ---. - -A - L-A '91 5.1. ' 1 I" 11 f ' " 'lj-" . If ' , ' ..'1- ' 1 . 11 , A - wg 3 1,-ji . 1 A 1 14 1 11 tg, I- M- .45-:Im 1- . I , ' 111 - f' ' ' . :fr " 11 3 s YE- I , ,- -I V11 if iflfijsf' ' ' 1-.'-' .. '49 3- 11 14" 21- gf 1 '.l'f4g' ' ' , 41. 1 f 'Q 1 .95 f 1 1 , . ,-, 4 A Y . rl. , I 5:5 1 CIV 1 H H ' X X H X ,- ,,, W . 1 1 ' ' " ' Y 1 , -, 1 1 ' 1 5,5- 1. 'f' 11 - 11, . ' - 1 1 ,1 . , Q L 1 - , - W Y. f ' 1 k 1 H H . , H W V , YI 11 ' 3 T 1 ' Y , ' V 1 - 1- 5 5 M . N 4 V , , 11 1 W 1, K V ,, I, H W X, ' . 11 I 7' ' I , , ,. .: .- ,:,.,. Y., . ,, ,. ' div '.1ff:11.' T ' 1' 1 , 1-1.1" 'ff '. 11 , ,, L' f 5117" f ' nf' -v ' '..4 -1..'1 1 , S Y 'Q !':111' 2 ' A 11,111-' ' ' X A H I Y Q 11 1 ,gl jg, H - f 11,-1 ,L' . , f Q, -13, ,, 1 fi: Y , -1 , . 7 1 Y - 11 , . X H 1I'.', , - V I ., Q f11 1 R 1 Q , , 11 1 ' ,114 h bf, " 7,7-.,111, - ,-,.11p ' 'A V " 11111 ' 11 I Y 7 ' 1 , - Q11 15 ' I Y. Y j 2311- ":j.. -11 1, ' 1 - -55,1 7-'f 1 11 - ' ' ' ' " Y Y V 2 .- ,I'-,"' H1 1,1 ,L H-1 1- 1, 11 11- " is 4-1 ww 1. ni-,.r 1, , "' iiie"4'5Y ff-.4 I L A Q, ' " 1, 11141 f-1 FL T-'?-',:'.-5 ff. 'f f- 1 H V H '- "XE ' ' .L, mr" H t. - , . -.Ll 'DTT f -eTiiE:.5if'1 A ' 1 - ' 1-.L 'f f-1 - "' Teflpr 1'q',!-135-, 51.J5,,-p,- 11,1 1 1, Q - 1 :, ,jf , I I J' -. 1 ' 2. El?211iE"??'.,''.1,.5i"UL,' 1 ,, 1 , Q1 ' vf. Qy'.11'.-:L 51531, Q 1-1'1:.N.' 1- f ' 'xii-fr ..'-JVC' 'J' 5:13:31-314 Q13 :'-' 'H 1 - '11, ' L ' -J:-1. ' ,. ."l' I .5 ,A1'ri'E1"L Q4 i ..14g,x11u: HG.,-5: fry l. .1 ,A ..- ,. .1.., . dl! . H V I 1 . 1 K.-. f ,k I.. 11 . .,,-31.1. L- 1111.1 L.,q1,-N,,fL ::..s,g7Q!,-,PQ 31, L:-1 :D V. -.1 . 11 1 A ., A - , E-4 , ff 11 , f M-114751144 it-wr ? -'-l"5f ' 'i if lri'i1'LEf'?4'.i1e. ,,-15"P.-4 :Tff A 1 'Q " - Q 1' I 'VZ ' ' - ' 1 1 ' -'2. Tiff "?,2,.iL c-Autographs


Suggestions in the Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) collection:

Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection, 1905 Edition, Page 1

1905

Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Furman University - Bonhomie Yearbook (Greenville, SC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.