Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY)

 - Class of 1953

Page 1 of 82

 

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1953 Edition, Cover
CoverPage 6, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 7, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 11, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 15, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 9, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 13, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 17, 1953 Edition, Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 82 of the 1953 volume:

AthoL vloodlown Woodlawn gmac an I: . lf! Q '...A!.2lJ.L.LL, ,, nn X 'Yuv.-V. ' , 'R R J' Blasdell Hlcjh BLASDELL and Sfmt D 1 V I' . -,,,, .J ..... , f'-'LL--11?-'W ' I Ford 'L I-'eds dl PON- of V' land - Fi CN yi i 1 swww orwc Francks r-hgh f' fade MSL upflnqs Q x 9 UQ' fwlqr f x . ' ctw 4A,,,d,nn grade, 1, qmgggx xnxx X R 1 M aswld 7 ko ff Avchal' X W TYEC N Swim? '-. i:g..a:'Lyfg ' Q ,-ef, fi ' i ' IQSN: 1.2 1 , , 3 if 1, " ..- 11+ " ---'gs 1.- V ,..Mnvggw V Q- 1 s 4 X R K6 F , A K' KK 1 Va-4 ' . 2 V 1 f - , K ' , ' 'T' 0 -- . , MV ,. V--Va V - V- , pw . -V .. . ,. V pdgigw, V VV .. ,. , NV wk, , . if .. .. , V - S-as f 1 ' 'VK .'L.'-fc: ' ' X . .. , . ,. 5V -Vw-V:q,- V QV. -W' ' K K .' - -K' V sK-K2-' mg'- ' . K M, - , .Wai ' . . f . K , -...V VV S5335 ffm V- U V- K V , V. V ,- --- K V . . me KTKK Ki' A VLA V if-KK 1 VK-KfK'gV V+.. ,. , .. . fr' - ' K' , VKV'V.f-iii .Krew ff' 2 KVV5-QKVQVVV W U -V It V KKVVfVV1,AVVQ,.iVVQfVa5- , . .. ' , V V wig' AV . 5305? 5351 Q "A X ' KK KV .V 'E 4'fE's-,5?if P K ,.- . - 1 K lgff,Li2giKf,ai . KQK V-K V- K KK ' -- V' f-K--KK.: K K ' - '- .. K "" . 25 K- -. KV ' KL K' 1 .K ,- , , -iiyKK1fKE:gf5:-vV:f5f - ' 1 ,VV-1 . , . KK. K ,-:fi ,VKQ EKK V K ,. V , f, 4iK5KKiK2-fff-3 .iWfH1'f?K K 'K ,VKVEF -T985 ' V995 V--K, ' V- f ' w wf' 'WY' m -WS'i'iV:!4 - .. .Q -imff-VV-A KK' fX"K- .W --KE. fV 5 KJ.-Vz::,, -- Vw-W -nm-V wg, . -'-- My .K V33--rf V,fV?,w- ,VK-KV Vfr- vim Q- .K . VV - fgf Y K,,K,g29 1 - - ' - , L 4 " ,W .Q KV -5 - ., If-:Vj5Q,y'n '- ,cw K K,4f+-Kiwffg K K K, , K V 5 -5 - gV.g--ff VV'-1-5-V, , ., ,V.-Vn,.L,-.W K - V .V - -. VV ,V , 'K KK flij-if . - . K -Vi' 7- 52? 2- .2,K g. fZKK5K,vK,i'5K.::-K-5 f-5. 1 iff?-ff5'E?:vV5-'--'K K ' ,,-f.V'K.?fgK-c,ffM M- 'K R? few '5'Z47'W 1iKf., ggi-1-,-V i?K?2i?f,f3Q'955?KEQgf5,2i3-K Kf ' - K ' .K V K . V . V ,, .K . V uf E .V, . --'aVs .,g - .2-.g-,V V- ,iV,.K' Km. A V .-V.w.t:,, ,Vvq-Q,-K V, Y .1 , , -'V , wk -1 , - - '- infix ...fi-in 'K K JV ,V 5 - . -ft 'K Wi-:jK' - VKK'-Vwewf-5K53E5??f5i'VTA Vhfliflhiiig 'K V 1 ' '4??f'?595egLQ,Y, VV KMQSFV-.VVV,-.,, KK , KV . 7 - . .1 . VK V--fV,.:K,K---Q.,-V ,. f,-VVVV-In .x l-ipV.-s V, , ,g . , ,- Vv. K -V V 4, ,V ,.,K Vf ff- A- .MV V , V VV K.VVf . . .V,V.,. 5,KV-V,Vfs3G2gwr.V-3,,yi1ijiiQLvE',5gVil3h3g'f3V2,Qi-i?fQQ?5Y,.452QVQQVQV Hifi 6gX,VaVg55?.-f4?f?V1.,V-,V V V., ,VV - JVVAV-W3-14 V 'V VV V V V . A V ,. . "V1?iifVTVVVQ-V-jj: gy?-ya VV HgX'5V.'g9,V7K K ,I -2 V - V :qw V Q- - -. -K '-'XVI K -V -K Ki. . . K K ,- AmeV,,-3.-V,KVV-in5,4-V. V "KS2V'-'fVi3yfV K V: -2 g s, L" 1 ,V .K ' ,Lf .. Kim K' -KI W, - K K W- "iff - ffiwif IQSQQKQ' 'FfiK1?K5?f?f?f?r!2K3K?7VNfQV 'Vi 'K KJ, W -- V- VV K . , , .V -- . K 1 , K, VV Vg- if JV--fwg,K . , .K .Q K x f ., K . V ms- , V ---VV VVV.55VKV5KV -,K--ff5imi:.KQfzEG4.wf?k-.V E,-..,.-MV -VV-V55-5. VV KK V A V , - 2 ,V V K Vg- V pm, V K- - . . --,ii-K, YK KKK, V.VV-- V. - - K , - K V 3,-ff V -K - VK -VK? - V. .Q wi K.SF7VK-V A V 151 VV. K Vs, gf--V - .- V! -, .af X' K KK K K K K. I VV . VK ., ., . -K K - K .iw ifi -lisp V. ' ,fi K1 3- Ku, 1" KK -KQY Z K ' ' KV, 2sVF'afnSK."1'KS'+25 'ff' V , f .V K V. 4 V ,VV V K-2 Vj. .' , 5V,.VV , . Vi ' ,JQVVV mf J KK! .- fir-VV :K - Vfawggz, A1g..s,. -Vg, V uf ,V 1, V K - KV - ' .1 VV.f4V- .- K . ,.-,QV-g, 5' KV K-K2K'KhV .V ,Q - V K K V, V , . V K sff-'fimk'-if V K ,V K VV-KG, V V6 - . ,, . . LK- V. A KK- K .V :V V-4 LV - - T-if . .K ,J .-'wi K -V , . ,, , K .. mg.--, K 1-4K'kff'lNi1,!V,fW'fi1KV33 im- iii V-VVWVwf'-'gg .-K5,fw3ai2f1w-,VQV-VVAK5-iffFKVw-gg-4- .K -VV-2 V V - -V . V- -V K- .IVV -- 2-425 V-.-ff'5'-fig KN'-3f,1'1i1Zq'fgi V- ,PK f'K?.,?'f- - K VV A '5'f'LK 1 VV ',.2K,K.. ,vV3.-.fVV.VfH,V,V-gffjlpfx1. ,V 5,,5V:5,,V Q- V-VVQ-V,-s,V'..VVMgi.V, ,Vw-Vu-'?'a3gKKms-V , . V, 'K .gm K KKV - V K K VV . . . .- KK:-FL..-Vf1K,,. 23' K V-VKK'K2?3:iif,L.afK V- Kfff'f2T2:3PiWK6Vif--V--VK :V--Ks., V V,-. . V ,VVf,,.,fCV:f,ggSi'.K,f.K, .Q f3"VxHi'i'K9ff.565-'Fifa--,:'Q?l4kV?-?:"3?'1-fKL12Q,Qi77Hy.5XQEQ- Vgwsfg-gif V - K.?i3V,V w44?2Qe?'-z?:K is mg. V- -V ,-.- rm V. V. V3V.:.g3g59-V-Vff,Vs 4553: 7j,i,5U5,6k-gm., .IV Y,-,'K,5,,A,gE?g4q85 2,51 , ,,,2S5-f4.?.1-K'fgFf"m3Vg,f..,V.'25VV',g::55 -. ..K-M-KV,'3'f-M3555 KKQVKQV .f V-uggffz-'Sz' V V 5V : ' , Kf vi-VV mfV1.m?3-V,KM:.l-KK W-.'YK1QHKfK-wait Kem'-s4:.V,---1,eg93VxVK3W ',-Kiiifi-232 Qf1f?i?5K3i5f'w'kV- V.K-'-VVVVz1T.K1-1.-gf-,Kr-Ki, 'if VV' K -VKK KV.QfK,'..- V K ,gf-if 'S'-5..V,Vw,V:-3 . ,VKfw2K5,?g1.xi9f521,ffre!w:5fvSS'QgV3'fH7-93.1 1-K K -'KQV fV'Vf f K K:Q '?f?"V'fK?,Qa Vf:-V.5f,V1 K -Xi-V 1-KK, VV 4 gh V VV 4 K: . Kj7 . ,-.'f-KV.5.,- -4, V- V,7:5..Q - ,SAV K .y . --. V-5 V33 . K W-5,3 V 1959- 1-gf .,K .V L. W -, V gf .6 4 -V L 4 V V .-- .Kf'? 5 . 1 3.-VM,if-V11 ,K .VV f- -- V . ' K -Vff.14v'?f:1:fKK'-yi-?fEV14'-,,2.me, ff' flfki-,gin .. V, - . V -,X V. -,VVVV4QVgtVVfiE?-Q,,gi.AwEVgV?i55y,V3VVlg5.-2 VV , ,- .V 5- V V .V - -f V 91Vg,V.g,V5V.3smg V. 1, .Vp fe-KW?-YK, vs? . . my , V i ff., p..V,Vff -- f - ' ,K , ,g,45355i,. ,. V 'ki 4 , .. W ,klggilgx xgV?,J,Vigf,..,3 ,V V - . . . , .. qw., ww V.,-Wg. ' ' K A .,.. V. . WAN- sa- ,,iV .V5f -V' ,.-- " Kc,V,nfg K K ' KWa'KV..M,V-V-V... V , , K V f2is',.-.KlL31- K - -,, -. X 'K V. K .V i .S K X' 'mf ,VBES-WLKRQHQQ?--Q' ,J . V- K KK Vmf.-W -- Vw , EVW2 - -ff V- KK V -' dw K - V, . VK , -lm ,... . . A LV ., VV.. V . Vw. ,-. V V - VV, V . V , . 9251- wiv... .Viv- V w , QV Q , , - - . - VV-AQ3iS.Vi:s2QV35 . V, ,. . , 3 3' .- Vw 35 . ., P--. ,V sw., , . --V-:wmww ,ef-N' V . K --asf ? K V- - . .V -V K MM KK -M Kf- .V-1954214-.. .-L Q MVK K gg' -: K- -w4.,.w,.,-. L , .: V X -q,,V3u.QKVV--. -7fsV?..,V, ff ff- ,..,V , . W V .V , V ..,. .iMVVV..VV- .,-, V VV V. V. . , ,. . K V V K .-1-'K ' KK .- - -- K ww- Q' KV 1' V. 'K V ' K ' V . -K K K 1 V VK' ff'ii55fi53K?4s-,'1K'5,fV--gf- K-7--1fK.'KK"fK7w,A ' 2 .- - K -gf ., - ,V -- .. --.W :QL fx-. ,V V -,Mi V , K1 - f V. , -, K K- V V K . - V , ' ,- KK KK A . V . V ' V ?l1KKK?f3i f ' K V, K . KK - . 'E Kg? ' , ..,, .V ixfKfV-ggygf. I-VK"-u 1, V . N121 if - -- V V.. i. , V K' -gffg.-Vfg'2W-ix-in f VV ,Q-,f -.f 1 . V ,LQ ,VAb:fV,fV- FZ , V V-Q, -V V . 7+ . ,. ::fK' , 2241- K K gf KK Qiqlwi SKU- VT. A' V Q? f, 2 'V .WKKKQVV - , Q wa. H,V,-V , V- V, Vg- VQVVVY 7 ,- V V M- QVIVVVVJM VVWMV. M V VV , , V, H., -,V ,V .V ,V VW,VV.,,QVVVi V,-WV. V V .- VV . .V w ' . - V i-I - Q 'W' VK 4Q45:w,e.K vig-Q. Q , ,QW VH' -K V 1 K ,V ., V W' K Wir!-iisV. VV?-A i - K-V -KKV Y -:.KKK:+Vt5fK'2,.-fKfV ,f K KKKK, - -V . V K1 ,, V V V A- Mad--, Q, - ,-V2--f.12Vf,V,V,.V: K Y- K K sg -gf.-Valk-V.i , 323,11-:gg V V W5 '-1, .QF '- - ., K . i m -K ,VV KV 1'gVf.f'f' QV. -- ., V K Vw- . . V V V K . K Q2-f ,- g V . nf? . . :K K-1 - V' - 4. i .V K K -- +V- .- fu - if V , - . 4 'K N V-,VV I VVVV Va, -' l,., V V VVVV .,.V,VVV,VV,.-,VVV-..,VV- V, - , Vg- V V V . VV .V .1 1' -V .., VV -5, , .V ,VV . ...V WVVVV1. Vw f .-Wm F5 H: :ugh -Vi--Q?--' K, .w - - - - -'S r Vsfw X- , - K KK XV-. .V . - .fi-,z K -Q.,-VVVQVV-V.V.V-,- K ,k 'Q-K 1 Vpg iw f--V59-.. N, , . , V, - --.gg V3 .-5 .:V.V.i-- . -. . . Vi, LK. V .mf-ff ...A I ' .- -.KKf" i Tar ." 'ag Kg-ifg:'VS"?13-.iffV' 1, -ww V Ki? V ' 4.2, . f 5 .. V-VMK5-V..K.V V--lVV?,?fLhV1 K- .M- V K ' KK- -f ---.- VV V -- 3 - ., ... X, - VV1,V5fVVg,, -- , wer.-?,.V-VKKV,-4,K-K--VJ K 'K .K .V K 5--if-VZK--VV12VfK.V4.K-my K K' -fV K .V - K- V K- 1 V I n 3 -H -3.32 V V .. V' 47-V , -K??fK fzwf3K??1s?sV5aVV, . '5'KfKV-f P , 2 . -K ,. - lf, fs-V-V-V 5, 1 V ,HV 'Ki , . i4 ALw5QXKs?7?KQ5YP2?-ffifgV 'K - Vw' Ki! :K "iff-K+- K , 'K I K- -KYWQ " " K' . ' K . V -K V- - , " 1 ,V Ki K V V, i:,,.- f- -V K . - -1 K V- K - is..--if K- -Ki.-nw V K. Ki - V K- V 'K -- ff-3-1 -Vvgsei-x,5V'iv:wg5v15:,V, - :, K,-MVK, - VV,-iw K- .V ,V V - .K K .- . K-KV. :,- . KgQ3",K"ffV-3-Siiiigiff-25 Kiffzi' 5 , K5.K VK my , , .- Vigi' ' --1 ,V 'V - -Y ff V V. . Q- K V--Vg y,,gKmV fr- K K --K , V-1-K ..V,KKgVr2'fK-XV. V View ,- V LK, ,V V-V V - -rf KQZKGXQVJXQ- SK-J 'W V-,V,iS3rK V F I ,t H 1 ,V LV' -.f5?gVf.K K-.ig W iii-U .VL I VV Vf -K. K -V K if ,.f KV .. 5 K ff ., , K K ,. ' - .VWfeKiK'K-KfS?vVg,V.-Kia'K"1.fKVxif-'VN--'Kf5ffK -Ki gf . jTgg.1PXUV, K ' . Vs- 5-iv, +. V L, -Vw - .- . ,V .k,..VVV,V,,,,. V- .. ... VV V V .,g-5.4-QV j1,..V.,. .,,VV. . ,VVNVgV,V.,1f.VV V . V V .. ...H . V,, .V V V .- . ..awk KK KK .V K V .- TL K V- - - K .K K- K- Q' ?V. ,. KV K YKKK -. 5V1K--ff-VjK1 jKK-fv?-if-'QQ' K K V K K K 'K K .. V V VVVV .giligiw '- VV- ,ffm?'saw--ewesggfx-N',3EVP'g+Jf3gf fm-V -5 1 V 'K V Vi! VV ,, K KES- -fi ef V Wi? QQ. V mf - K .VJ ,KV K . 5i..wKf2g.sf4fpx--VV-K',f5g...V ,- ye' ,- M' 1- "W - 4 . KK - - -K VK'-4' K V 3153? K12?1gfFf3fkV2V-- .gl 4 wi2fK2,,5Q.fEFf9f'5fV V K .1- '42 K V A K 'K if K -K 'K In .FV 4 V-L .W- +V ,V V35-gi g--EV V -. V7 I V 7, A V , V, V Kr A -,V I V .- VV V1 V V .vKw.V.f-V--,Ei-.VV-V V- - V K . K 1' , K -. K . ,K ' KV K S 5 K V -5 ,Q5.522-Q-i-gfggK,2.'5kTVV'-Ke-,K Yi V ' K .J ' EIL- Q . -' fK K-21- -, V. K V K. V --KV VV V I .. V K- V- V -Mr-V K. g..,.gVf -V, V , - .Vg V. , .-A. .V , K Kf.. V - K V V, V " . , V , - ' Kviimi KKK ,Mlm VQ ilylvi' -.'KV?,R,4KxV , fff, V V- 4 V I 'VK ' K x ' " V K ,K V- VKVK K V , - .V ,. . V V, . V . ,V . V. VV . kiwi, .Vx ,V QV -V Q- K .,.,.V f- VEQTVVVV fVV..V+f5iQ-331: ,Vx V, -Nw V ,I V- ,V .5,'V7KVV,V- A4 ' KJ-VV fm VV- K I , L. VV . K 2- V V. --'nf9V1-VV---.W I V . 4 V VM V.MVVw,,5V,VQ ,V -55. 5 - V V- V V-- - . - -K ,V 5- K V' ,WV -V . ---1V.VV ,. V. 4 'V . V 7 V- 'm..V..-:V Q. Vl:7VYJr.,.,jV. V ,. A . ,.V . 5,-,. XV V. V fp :V1.,f,YV1wK ,Vs md., XV Q V5 VVLVVVVVV V-K V K. I K' V- V -ii - juz 4. V ,,V V, f K V 'f 14,5 T. A V3 . V V .K ' V ., V, ,M V, V VK K' K- V. V- .V VV K K - -1' K-,V-ef K -ff-KK -5-1. K2 .. -, K V, -V 1' Af K K K " K f- ,V V. .Ki.'5Ks:fKKKK -. f ,, ' -. V Q KK '- -' f - KV 'Z K--KT-VQV , .V f K K ' . we . ' .. VVVVJ .. , ...,.ik!siiE,EKVVQVVV V V wg zVK V5- .Vg V ., V- ff . . VV K -Miz-kffff-K V V -K., .V VV 'f, V MK.. Vi'fQ,' V V- -. Q. V , f 5 V. X ' - ,, - ' ' K . f' Vx, -V V fly- -. ' L ,V 7 KQ . fi V,77.VWfQ',V-V- V K V K - ' ' Q .. A -. Y K ,. ?iKKgfZ-ww V..,g,VQ 5- K K V K M.. . VLFK 1-lilffffiw-TTLZ.-I , .. K - A KJ: K. VK - I V 'K 5 M ' A KM 3 .. ,. . . V A VV , V V w - 5 ,,-VeV--. Kf 'W' Q V. K K 4-f .V .Be . ' 15" , ffy. A L 2 1 e V V 1 V , J QV V. I rx, . . .- This Annual is a report of your schoolg of its organization, its achievements, its ideals and its hopes. It is a lasting record of your school life together at Frontier Central. Thus, in the future, it will serve as HTHE GATEWAY" to those many enjoyable times those many unforgetable memories that you will always cherish. However, it is much more than that. Frontier, although a small part of an in- ternational frontier, is symbolic of the kind of boundary for which all the world is striving-a boundary that substitues cooperation and understanding for fortifications and battlefields. HTHE CATEWAYT to that kind of frontier is the dream of all man- kind and only so long as such gateways can be kept open by freedom-loving men, can there be any hope for future world peace. Thus you can, indeed be proud of the selection of the name "The Catewayw for your Annual not merely because of geographical and historical significance but rather because of the symbol of hope it holds for all of us. CGNTENTS 3 Administration Seniors Classes Activities . Sports ..... Auxiliary ..... MR. ANDREW C. BEAM IN MEMORIHM Andrew C. Beam joined the community of Yvoodlawn in the year 1929. He came here a stranger to most of us. He came to fill the position of Principal of the Woodlawn Union Free School. None of us even remotely guessed at that time what his role was to be in the mighty drama that was to unfold in the succeeding twenty three years. In that eventful quarter of a century, he helped to determine the destiny of a large part of the educational pattern of the County of Erie through his untiring effort to bring about such centralizations of schools as Alden Central, West Seneca Central, and our own Frontier Central. ln his own chosen community he stood out as a leader of fine ability, actively participating in and giving leadership to such organizations as the Boy Scouts, The Church of Christ and the Fire Department. Our feeble utterances here will very soon be forgotten but Mr. Beam's deeds have been written indelibly on the pages of our local history. 4 MIN ISTRATIO 'Symbols of our common objective: to perpetuate strength and Unity for free people." K Q 4 VERNON W. HEIMAN Co-Principal of Administration Mr. Vernon Heiman is Co-Principal for administration in the Frontier Central School system. Mr. Heiman's experience has been var- ied. He taught one year in a district school then he spent four years in Almond where he was Social Studies teacher as well as vice-principal. From Almond he went to Scio in the capacity of principal. He left Scio in 1936 to become principal of Woodlawn High School. The registration then was 408. Today the registration in Woodlawn is 658. Registration in Frontier Central is 2890. Mr. Heiman is a graduate of Alfred University. He has done graduate work at Columbia University and at the Univer- sity of Buffalo. CHARLES G. BUESCH Co-Principal of Instruction Mr. Charles G. Buesch is Co-Principal, with Mr. Heiman of the entire Frontier Central School system. Before coming to Blasdell as Supervis- ing Principal in 1934, he was Science In- structor at Hamburg High School. At that time there were 601 students and 23 teachers in Blasdell High, grades one through twelve. Mr. Buesch is a graduate of North Cent- ral College in Naperville, Illinois and completed graduate work at the University of Buffalo. He is a member of Phi Delta Kappa. 7 Standing: Edith Avery, Amsdell Schoolg Vernon Heiman, District Co-Principal P R I N C I P A L S Administration, Francis Manley, VVoodlawn Schoolg Charles Buesch, District Co-Principal Instruction, Donald Dix, Lake View Schoolg Ruth Pray, Blasdell High School. Sitting: La Reta Jenny, Shaleton Schoolg Marion Creedon, Wood- .w .-.., Q lawn High Schoolg Vera Schrader, Big Tree Schoolg Hazel Burly, Wanakah School, Hildegarde Bagg, Athol Springs School. E"' l Central School District No. 4, probably better known iff V V' i" as Frontier Central, has nine separate buildings. There is li liii a building principal in charge of each school: Amsdell- 2 1, Miss Edith Avery, Athol Springs-Mrs. Hildegarde Bagg, pg H,i ,Q iu, Big Tree-Mrs. Vera Schrader, Blasdell-Miss Ruth Pray, , Li :nf Lake View-Mr. Donald Dix, Shaleton-Mrs. LaReta Jen- Lorraine Bauer Jean Leyda ney, Wanakah-Mrs. Hazel Burley, Woodlawn Elementary -Mr. Francis Manley, and Woodlaxvn High-Miss Marion Creedon. A number of secretaries are necessary to carry on the clerical work involved in running a school. Employed as such are: Mrs. Janice Wing-Blasdell High School, Mrs. Olive Rogers-Lake View and Shaleton Schools, Mrs. Sonja Main-Wanakah School, Miss ,lean Leyda-Woodlawn High School and the Central Office-Miss Louella Barco, Mrs. Grace Hughey, and Miss Lorraine Bauer. Luella Barco Sonja Main 'K .,...., g H y SECRETARIES 8 Standing: June Williams, Kindergarten: Jerome Noworyta, Grade 85 Ethel Harris, Grade 2g Evelyn Schill, Grade 6. Seated: Irma Wirtner, artg Ruth Koberg, Grade 3. RTHOL SPRINGS SCHOOL Athol Springs faculty consists of eight class- room teachers, a nurse, art teacher, gymnasium teacher, and a building principal. Standing: Millicent Knauer, Musicg Erma Clarke, Grade 5g Gwendolyn Powers, Grades 2 and 3. Seated: Hildegarde Bagg, Building Prm cipalg Mildred Greene, Grade 4. HMSDELL SCHOGL Amsdell School is Fron- tier Centrals one room school. Edith Avery, Building principal reports a registration of 27 stu- dents. FACULTY BIG TREE SCHOOL FACULTY The Big Tree School Faculty con- sists of sixteen members. Among these teachers are twelve classroom teachers, three special teachers and a principal of the school. The school has grades from Kindergarten through eighth grade. Standing: Lucy Della Penta, Music: Lois Hoppe, Art. Seated: Miss Klein, Grade 8g Mrs. Schrader, Building Principal: Mrs. Bradley, Nurse. Elvira Hostettler, Grade 3: Dora Herren, Grade 13 Eva Anthony, Betty Seufert, Grade 6: Marion Szuflita, Grade 4: Alice Herren, Grade 7: Helen Richardson, Grades 3 and 4: Jean Schassar, Grade 6. ' . Grade 2: Dorotlia Smith, Kinder- garten: Dorothy Faulring, Grade 1. SC Dorothy Jackson, Grade 15 Lois Hoppe, Artg Florence Schutts, Grade 45 Lola Dvornski, Grade 35 Marjorie Rose, Kindergarten: Agnes Cory, Grade 55 Cassie Leone, Grade 6. Seated: La- Reta lenney, Grade 2 and Building Principal. SHALETON HOOL FACULTY The Shaleton School Faculty consists of six regular teachers, 3 special teachers and the prin- cipal. The grades run from kindergarten thru the sixth year. W rt:-Q i ,W Seated, Left to Right: Shirley Wells, Kindergartem Maureen Sullivan, Grade 45 Ruth Stahl, Grade 1: Janet Brad- way, Grade 3. WHNHKAH SCHOOL FACULTY Nineteen regular teachers, an art teacher, two gym teachers, and a nurse comprise the faculty at Wanakah where the classes run from Kindergarten thru the eighth year. Seated Donna Crosby Grade 5 Marion Barr Grade 6 Ruth Hellman Kindergarten Patricia Bulger Grade 4 Standing Geraldine R. Breen, Grade 55 Marjorie Meyers, Grade 35 Leo Massey, Grade 65 Margaret Bennettg Grade 25 Edna Dunklin, Grade 1. Seated: Sonja Main, Secretary5 Hazel Burley, , Principal. Standing: Carl Lyons, Physical Ed.: Jeanne Wilson, Grade 75 Ethel Niles, Grade 8. AGN' x, Q .wif L 'M'-73 ' Meik , D 4, ,,.. . Q, K 4 N A , .-,M fn QVSW ' Q. .VM ,,.,iz-.,4- 1 give: 5 K' af 1 fl ,p . N Q ,.f ' ,299 . .., 1. A :pw , . A si-V K, 5 if fa 'SPL A S QW df? -fi? gf fi '51 'Siu 2351? 'r r-:AMA 51 4. as Q f ,X.f.a' gin, b 2 6 ,gg ' Q m 1i4QgLf,,f i H f fm: 552 ing, 1' y 4 1 f . , , Qfmigg 55 ' K 6 1 l Ai' il -... ,7 Eugene Kraus, Vice-President: Henry Zak, Presidentg Faith Foley, Secretaryg Robert DiMatteo, Treasurer. BLHSDELL HIGH SCHOOL KATB?i5Z5Z3ZJZ?HL Harold Fedick, Secretaryg Patricia Stasierowski, Vice-President: Martin Beckman President: Bernadine Eckert, Treasurer. MQZZZZEZEZSSE WOODLHWN HIGH SCHOOL 16 Phylliss June Annett Junie HA small girl with a big heart, Always ready to do her part." Mixed Chorus 10, 11, 12, Glee Club 10, 11, 123 Latin Club 10, ll, Student Council Pres. 12g Student Council 11. Blasdell Carol Bartus Kay "She has a tongue at will, but never loud." Band 9, 10, 11, 12, Chorus 9, 10, 11, 12g Woodlawnian 9, 10, 11, 12g Senior Play, CUsherJ Intramurals 9, 10g Assembly 9, 10g Assembly Band 123 Library Club 12, Pep Band 12. Woodlawn Donald Baxter Fgog "Twas natural to please". Soccer 10, 11, 125 Intramu- rals 9, 10, 11, 12 Senior Play, lstagel - Woodlawn CLI-ISS Martin Beckman Marty '5They that govern the world make the least noise." Soccer 10, 113 Chorus 9, 10, 11, 12, All High Chorus 10, 11, 12g All State Chorus 11, 123 Music Club Veep 113 Class Veep 9, 10, 11g Assembly 9, 10, Senior Play Woodlawnian 12, Class President 12g Year- Joanne Blim Jo Richard Bordonaro Ricardo "Reading is to the mind what "In few do we Hnd ability exercise is to the bodyf' and good sportsmanship." Blasdell Baseball 11g Intramurals 9: Mark Brooks Mark 4'Everything comes to a man if he waitsf' Senior Play, fUsherJ. Woodlawn book Staff 12. Woodlawn Kathleen Both Kay Bulletinette 11, 125 Winner of Basketball Shooting Contest 11. Blasdell Woodlawnian 113 Student Coun- cil Treasurer 129 Service Club 10, 11, 12. Woodlawn ASX-,f Gail Braun 'iShe is jolly and she is gay, She knows both how to work and play? Mixed Chorus Club 9, 10, 11, 11, Variety Show 9, Cheer- leading 10, 12, Latin Club 10, 113 Yearbook 11. Blasdell 10, 11, Glee 123 Operetta George W. Brown Mike "Some people like to study hard and do their lessons well, But why they waste their time like that is more than I can tell." Chorus 9, 10, 11, 12, Variety Show 9: Operetta 11g Band 9, 10, 11, 12, Football 11, 125 Bas- ketball 9g Baseball 9, Track 11. Blasdell Sharon Butcher Butch 'gFaithful ever to a duty, to a friend as true and loyal." Chorus 11, 125 Woodlawnian 10, 11, 12g feditorl Prom, fservedl, Senior Play, Library Club 12, ESSPA Conference 125 Yearbook Staff 12. Woodlawn Frank Capozzi Lum "All things come around to him who will but wait." Football 10, 11, 125 Basket- ball 10, 11, 12g Baseball 11, 12. Blasdell Frances Carmody Frannie "Her smile is vivacious, Her giggle is contagiousf, Chorus 9, 10, 11, 12, Wood- lawnian 9, 10, 11, 12g Library Club 121 Intramurals 11, 12, Senior Play lPublicityJ. Woodlawn Linda Cessna Lin "Full of pep and full of fun, Ready to do what should be done." Mixed Chorus 10, 11, 12g Glee Club 9, 10, 11, 12g Va- riety Show 93 Operetta 113 Girl's State Rep. 113 Madri- gals 113 Bulletinette 125 Year- book 12: Secretary 11. Blasdell William Cole Bill "In quietness and in confi- dence shall be your strength." Senior Play, fU-sherl. Woodlawn Grant Croakman Chichy HA red head with a rare wit." Soccer 9, 11, 12g Senior Play, lStageJ. Woodlawn CLASS Ruth Crotty Ruthie "It is through art and art only that we can realize our perfectionf, Woodlawnian 9, 11, 123 Yearbook 11, 125 Senior Play fPublicityl. Woodlawn Robert DiMatteo Di "A little nonsense now and then, is relished by the wisest men." Treasurer 10, 11, 12, Bul- letinette 11. Blasdell Charlotte DiOrio Carla "For what is life without a laugh." Library Club 125 Intramurals 10, 11, 12, A-ssembly 10, Chor- us 9, 10, 11, 125 Senior Play, lMakeupl, Yearbook Staff 12. Woodlawn David Dorge Pause 'LLive as if you were to die tomorrowf' Soccer 9, 10, Basketball 9g Band 9, 10, 11, Intramurals 9, 10, 11, 125 Senior Play, fStageD. Vlloodlawn Patricia Dyhk Patsy 'LShe is a shy retiring maid, To whom no mischief can be laid." Yearbook 12, Bulletinette 12g Chorus 11, 12, Glee Club 10, 11, Blasdell Marshall Easton Luke '4And here he comes at a snail's trotf' Intramurals 10, 11, 125 As- sembly 10g Senior Play, fUsherl . Woodlawn OF 1953 Bernard Eckert Barney NA great mind becomes a great futuref, Band 9, 10, 11, 12, Basket- ball 9, 10, 11, All High Band 11, 123 All State Band 125 Tennis 9, 10, 11, 12, Intramu- rals 9, 123 Assembly 9, 105 Sen- ior Play, Assembly Band 10, ll, 125 Pep Band 11, 12. Woodlawn Bernadine Eckert Bern '41t's nice to be natural when youlre naturally nice." Senior Play, lSound Effectsl, Prom, fCoronationJ, Intramu- rals 9, 10, 11, 12, Athletic Banquet, CServedJ, Secretary 10, Treasurer 11, 123 Assem- bly 9, 10g Woodlawnian 12. Woodlawn Nancy Evans Nan "Why shoultlgirls be learned or wise? Books only serve to spoil their eyes." Blasdell Harold Fedick Hal 'LA woman is only a woman, But a cigar is a smokef' Band 9, 10, 11, 125 Soccer 9, 10, 11, 125 Basketball 9, 10, 11: Senior Play, Class Secre- tary 11, 12: Intramurals 12, As- sembly 9, 105 Assembly Band 12: Service Club 9, 10, 11, 12. Woodlawn Theresa Ferro Terry "A dear little miss, with a dear little smile, A keen sense of humor, a neat little style." Cheerleader 10, 11, 125 Chorus 10, 11, 125 Variety Show 9, Operetta 115 All State Chorus 12. Blasdell Richard Flack Dick 'iblen of few words are the best men." Baseball 95 Bulletinette 10, 11. Blasdell Faith Foley MI like to laugh, I like to sing I like to do most any thing." Mixed Chorus 12, Clee Club 11, 12: Bulletinette II, 125 Latin Club 115 Class Secretary 12: Prom Attendant 11. Blasdell Joseph Fortini Buster "One cannot know every- thing." Track 11, 125 Basketball 105 Baseball 105 Intramurals 125 Latin Club 115 Bachelor Club 115 Bulletinette 10. Blasdell Ann Covenettio Shorty "It's better to be little and shine than big and cast a shadow." Chorus 10, 11, 125 Senior Play Woodlawnian 9, 10, 11, 125 Intramurals 9. 10, 11, 125 Library Club 12. Woodlawn Raymond Haines Ray b 'iWhy should life all labor e Baseball 9, 10, 11, 125 Bas. ketball 9, 10, 11, 125 Soccer 9, IO, II, 125 Assembly 10, Band 9. 10, 11, 12: Intramurals 9, 10. Woodlawn CLASS Elaine Holthoff E "Unto one He gave many talents." Chorus 9, 10, Band 9, 10, 11, 12: Organ 11, 12: Woodlawn- ian 9, 10, 11, 12, Yearbook 12: Senior Play, fPromptingl, Prom, lServedl, Intramurals 9, 10, 11, 12: Athletic Banquet. fservedl, Assembly 95 Pep Band 12. Woodlawn Delores Joseph Dee l'Captious, yet gracious, sweet and bitter, too." Chorus 9, 10, 11, 12, Wood- lawnian 9, 10, 11, 12: Cheer- leading 9: Senior Play: Intra- murals 9, 10, 11, 12: Student Council 11: Library Club 12: Assembly 9, 10. Woodlawn Johanne Kelly fo "If mu-sic be the food of love sing on." Chorus 9, 10, 11, 123 Band 9, 10, 11, 12: Intramurals 9, 10, 11, 12: Woodlawnian 12: Library Club 12: Assembly 10: Senior Play 12: All State 11, 12: All High 10, 11, 125 Organ 12: Yearbook Staff 12. Woodlawn Patricia KITSIIS at 'let any woman speak long enough and she will get be- lieversf' Woodlawnian 11, 12: Intra- murals 9, 10, 11, 12: Senior Play. lProgramsl. Woodlawn CF 1953 Thomas Kashino Big Tom "Who does not love wine, women and song remains a fool his whole life longfl Service Club 9, 10, 11, 125 Baseball Mgr. 9: Basketball Nlgr. 9. 10: Prom. Woodlawn Emerick Kokot Koke "All life is an experiment: the more experiments the better." Football 12: Baseball 9, 10, 11, 12: Senior Play, Band 9, 10, 11, 12: Student Council 10: President of Class 11: Intra- murals 9, 10, 11, 12: Assembly Band 10, 11, 12: Pep Band 11, 12: Soccer 10. Woodlawn Robert Kast Butterball "A little nonsense now and then is relished by the best of men." Basketball 10, Basketball Mgr. 11, 12: Soccer 9, 10, 11, 12: Intramurals 9, 10, 11, 12: Senior Play, Service Club 9, 10, 11, 12: Yearbook 11, 12, Assembly 9, 10: Baseball 10, Baseball Mgr. 11, Woodlawn- ian 11, 12. Woodlawn Eugene Kraus Gene "Much I know, but to know all is my ambition." Football 9, 10, 11, 12: Bas- ketball 9, 10, 11, 12: Baseball 9: Tennis 11, 12: Bulletinette 10, 113 Yearbook 11, 12: Vice President 12: Band 9, 10, 11, 12, ESSPA Conference 11. Blasdell Ralph Kuehnel Marty "Success consists of finding the shortest line between two points - Where we are, and where we Want to bef' Student Council 12g UN George Leyda Butch "Never let studies interfere with a high school educationf' Variety show 9g Operetta 115 Band 9, 10, 11, 12, Chorus 9, 10, 11, 12, Football 11, 12g Natalie Logan Nat "She,s willing to do her share and more too." Glee Club 10, 11,12, Musical Comedy 11g Yearbook 12. Blasdell Adam Madeja Deuce uliverything is sweetened by risk." Service Club 9, 10, 11, 123 Assembly 9, 10, Basketball 10, Soccer 10, 11, 12g Intramurals 9, 10, 115 Senior Playg Student Council 125 Tennis 10. Woodlawn Assembly 11: Basketball Mgr. Bulletinette 12. Blasdell 12. Blasdell Patricia McGuire Pat Robert Melander Bob '1Hear much, speak little." '6He did nothing in partic- Bulletinette 11, 12, Year- ularf and did it Very Well? book 12, Glee Club 10, 11g In- Basketball 10, 11, 12: TC11l1iS tramurals 12. 11. 12. Blasdell 22 Suzanne Moss Sue g'Blessed by the priceless gift of music." Chorus 10, 11, 125 Glee Club 9, 10, 11, 12, All State Chorus 123 Intramurals 124 Variety Show 93 Operetta 11. Blasdell Francis Northrop Bud "Be true to your highest con- victionsf' Mixed Chorus 9, 10, Variety Show 93 Yearbook 123 Latin Club 10, 11. Blasdell CLASS Barbara Olson Barb g'Where there's a girl therels a boy." Chorus 9, 10, 11, 12, Intra- murals 9, 10, Senior Play, Student Council President 12: Student Council Secretary10: Yearbook 12, Woodlawnian 9, 10, 12: Assembly 9, 10. Woodlawn Joyce Palmer Joy Robert Pearson Randy Danny Podkulski Pudd i'Centle of speech, beneficent "Nothing is more useful than "Do your best, for success of mindf' silence." does the rest." Glee Club 9, Chorus I2. Assembly 10, Baseball 9, 10, Football 10, 11, 12, Basket- Blasdell 11, 12, Senior Play. fUsherJ. ball 9, 10, Baseball 10, 11, 12. Woodlawn Blasdell Ann Rados Honey Girl "The world belongs to the energetic." Chorus 10, 11, 12, Wood- lawnian 9, 10, 11, 12, Cheer- leader 10, 11, 12, Senior Play, iTicketsJ Intramurals 9, 10, 11, 12, Assembly 9, 10, Li- brary Club 12. Woodlawn Kathleen Reedy Kay "She leads a life of pleas- ure free, a happy go-lucky girl is she." Band 9, 10, 11, 12, Glee Club 9, 10, 11, 12, Mixed Chorus 10, 11, 12, Variety Show 9, Musical Comedy 11, Bulletinette 9, 113 Yearbook 12, All State Chorus 11, Speaking Contest 9. Blasdell 0F 1953 .loanne Schlau fo Richard Schauger Rich "Ever gay, ever glad, ever HHe cares not to wonderfrom good, never badf' Senior Play his own firesidef' Assembly 10, Intramurals 9,10, Baseball lxlgr. 117 125 Bas. 11, 12. Wwfilawu ketball Mgr. 10, 11, 12, sen. ior Play, flsightsl Service Club 10, 11, 12, Soccer 11, 12, Intramurals 9, 10, ll, 12. Woodlawn Ellzabeth Smlth Betty An ldeal of courtesy mt and charm Senlor Play lhlakeupl Assembly 10 Woodlawn Pat1'lC13. S18.S1El'OWS Skl ll She who talks much says many foollsh thmgs Semor Play CPropsl Class Treasurer 9 Class Presldent 10 lntramurals 9 10 11 12 Chorus 10 11 12 11111510 Club Secretary 11 Woodlawsman Athleuc Banquet 11 fSersedl Class Veep 12 Woodlawn Ahce Stephenson Alzcza A handful of pat1ence s worth more than a bushel of brams Glee Club 10 11 12 Mlxed Chorus 10 11 12 Band 10 11 12 Latm Club 10 11 Bul letmette 12 Blasdell Sylv1a H Stoklosa a Alm hxgh and beheve your self capable of great thmgs ee Club 9 10 11 Vllxed Chorus 10 11 12 Bul letlnette 9 10 11 12 ESPA Rep at Syracuse 11 Cheer leader 9 10 11 Varxety Show 9 Muslcal Comedy 11 Year book 12 1ntramurals9 10 11 Blasdell Eugene 5l0Ph-H fe Robert Talbot Bo I l1ke to study and not cry Let fools the Studlous des I hke I0 Study Huh? Not I pxse there s nothmg lost by be Bachelors Club 11 Blasdell mg VW? Football 11 12 Baseball 10 24 Davld Taylor Dave Good humor and good na ture are sweet thmgs And happ11y he possesses them Ban 9 10 11 12 Chorus 11 12 Football 10 Basketball 9 Blasdell Wllllam Tomaslc Max Lle lsnt all eer an sklttles Basketball9 10 11 12 Soc eer 10 11 12 Volleyball 11 12 Baseball 9 10 12 Student Councll VICE Pres1dent 11 Prom ll CCha1rmanl CLASS John S. Troup John iLFair of face, light of hair. lust the answer to a maiden's prayer." Band 9g Chorus 93 Football 9, 10, 11, 12g Basketball 9, 10, 12g Baseball 95 Volleyball 10, 11, 12g Class President 10, Blasdell Richard Velez Richie Vincent Yacobucci Yack Joan Youn Joanze '4He's not so very bashful mln sports he doth excel." Silence seldom hurts and Yet 11615 F101 S0 VSYY 190141-ll Basketball 9, 10, 11, 123 Yearbook 12 library Club Bulletinette 12. Blasdell Football 12g Bachelors Club 12 S611101' Play lUSl'lSr7 11g Class President 11, Stu- Woodlawn dent Council Treasurer 12, Bulletinette 10, 115 Volleyball 10, 11, 12. Blasdell Roger Wagner Rog "There's great ability in knowing how to conceal one's ability." Senior Play, CStagel Woodlawnian 12: Track 12. Woodlawn Henry Zak Hank "Reason and judgment are the qualities of a leaderf' Football 10, 11, 12g Basket- ball 9, 10, 11, 129 Baseball 9, 10, 11, 12, Mixed Chorus 9, 10, 11, 123 Variety Show 9, Musical Comedy 11, Bullet- inette 10, 11, 129 Volleyball 11, 125 Class President 12. Blasdell GF 1 953 Karen Lee Zuppinger Karen "A willing worker, who does her part strong of convictions and true of heart." Mixed Chorus 10, 11, 123 Glee Club 9, 10, 11, 123 Bulletinette 11, 12g Variety Show 9, Mus- ical Comedy 11. Senior Probleme Posing Picnic Pals Blow Man Blow MSuprise" Seen Here and There Blasdell King and Queen Bunny Hop Were having a party K .4-4-X ':"'llhn.....,, Y . , 1, -A 1- 9167. ,W f "NS, we z .- 1 , W .bf 2 L S H 11 X 75 - 4 .jf k :- 1 A -L D- ' . il NNN '. Nr 15 LV 5 f Front Row, Left to Right: Sylvia Bailey, Richard George Clever, Patricia Bouley, Vito Croce. Third Krauss, Ruth Henry, Thomas Lotocki, Judith Hesslink, Row, Left to Right: Jacqualyn Hammond, Kenneth Robert Jones, Eleanor Fumerelle. Harvey Buchanan, Kuhiak, Eugene Crusan, Raymond Ernewein, David Adeline Lauricella. Second Row, Left to Right: Mrs. Nowakowski, Gary Crance. Nicolas, Andrew Kusczak, Emilie Esch, Alfred Clothier, IUNIOR CLASS Seated: Robert W'asmund, President. Standing, Left to Right: Robert Jones, Vice President: James Pyne, Treasurer: Suzanne Taleff, Secretary. OFFICERS Front Row, Left to Right: Arthur Nagel, Suzanne Taleff, Joseph Stelmach, Donna Tilert, Ted Stopha, Mary Ann Patterson, James Pyne, Barbara Norton. Second Row, Left to Right: David Timm, Charles Perison, Ruth Stiefler, Barbara Warner, Robert Wasmund, Peter Stevanoff, Su- zanne Sattler, Mrs. Nicolas. Third Row: Robert Ritter, Marilyn Saunders, Joseph Unger, Esther Palmer, John Thiel, Virginia Silvestri, Alice Pietrykowski. BLASDELL Searching through their memories, the Juniors recall the Sadie Hawkins Dance in November and another successful dance in April. They all looked forward to the Junior-Senior Prom which proved to he a gala event. Last of all, they treated the Sen- iors to a frolicsome picnic at Chestnut Ridge. CLASS OF 1954 Bottom Row: Mr. Hawley, E. Kast, H. Floreno, G. Third Row: S. Figiel, E. Seidleck, R. Brown, M. Good Marrano, B. Riffel, P. Kelly, M. Firth, J. Gretka, Miss heart, N. Carpentier. Fourth Row: R. Goodrich, N Mittman. Second Row: J. Green, J. Bus, K. McBratnie, Schwarzott, J. Ballagh, D. Spencer. A. Scott, D. McLeod, D. Costello, D. Eckert, N. Gilson. Bottom Row: J. Hunter, D. McLennan, A. Rodriguez, E. Larson, J. Frisa, T. DelBello. Second Row: Mr. Hawley, G. VanBuskirk, L. Ward, J. Ponavis, R. Meyers, J. Knight, Miss Mittman. Third Row: S. Chenney, N. Rush, L. Good- win, C. Meyers, G. Plarr. Fourth Row: R. Howe, G. Peocking R. Clark, D. Jasiura. WOODLHWN Our scrapbook for '52-'53 has: Orchids to-our fellows on the teams, our cheerleaders, our scholars, and our candy sales- men. Fondest Memories ol-our party, our picnic, our Prom, girls' beanies, HCahoots", a bountiful treasury, our advisors, and the ageing". Plans for-a Hfree prom", a play, and lots of fun under our cerise and silver banner. IUNIOR CLASS Back Row: Stanley Figiel, Vice Presidentg James Green, Pres- ident. Front Row: Martha Firth, Treasurer, Diane McLeod. Student Council Representative: Geraldine Marrano, Secretary. 31 OFFICERS SOPHOMORE CLASS First Row, Left to Right: Luella McCarthy, John McCarthy, Phyllis Perison, Raymond Suto, .loan Peters, Thomas Sargente, Barbara Tomaka, Nelson Palmer, Mary Rogers. Second Row: Mr. Morgenfeld, Glenn Mead, Joan Schlottman, Janice Parkinson, David Tinkham, Adeline Mitchell, Alma Schiedel, Robert Wardell. Third Row: Rose Ann Stoj, Robert Percy, Mina Texter, Arlene Trella, Doris Wilcox, Rita Zajac, Sally Schultz, William Page. BLRSDELL The Christmas vacation was started with an afternoon dance, December 23 at 2:15, sponsored by the Sophornores to pay for this page in the Year- book. Their big evening dance in May was enjoyed retaryg Gerald Burger, President. by the Class 3.5 they met the problems of OI'ClleStI'a, OFFICERS decorations, publicity and clean-up. Sophomore Officers, Left to Right: Glenn Mead, Vice Presidentg Robert Wardell, Treasurer: Jeanne Guay, Sec- First Row. Left to Right: Sue Lang, Rosario Bonfessuto, Elaine Koch, .lohn Imburgia, Janet Harmon, Gerald Burger, Phyllis Kasperck, Walter Day, Elizabeth De Cillis. Second Row: Shirley Harris, Helga Kuehnel, Donald Barnes, Earl Fickelsher, Margaret Dylik, Karen Clever, Pat Ca- rosa, Arthur Hansgen, Patricia Lederman, Miss Herrick. Third Row: Dianne Firley. Phyllis Guay. Gerard Durward, Carol Burns, Paul Haffner, Delores Bialota, Edward Cooper. CLASS SOPHOMORE CLASS First Row: C. Rutter, E. Szelewski, M. Johns, M. Monahan, J. Hoffman, O. Gearman, D. Price, M. Francis, J. Schlau, P. Keller, J. Wright, R. Creedon. Second Row: C. Zerby, A. Walczak, E. Manley, J. Scazafavo, B. Meyers, S. Ochaske, K. Lucas, M. Zegler, .l. Sterlace. Third Row: D. Rush, S. Trayford, T. Schu macher, J. Schubert, M. Levorchick, H. Walczak, G. Sweeting- ham. Fourth Row: R. Scheffler, R. DiNardo, P. Ludlow, J. Lovern, H. Lombard, F. Fuller, R. Scheffler, V. Miller, G. Schumacher. WOODLAWN The Class of '55 held its first important activity in October of this year. The dance, 4'Autumn Whirlw, was both a financial and social success. The sophomores had an interestin ear under the I g Y l Standing: President R. Cheney, Vice President, R. Schef- capable leadership of Russell Cheney, presrdent. fler, Student Council, C. Frisa. Seated: Secretary P. The class is looking iorwardttoa more extensive LiCh0H- OFFICERS program of act1v1t1es 111 their Jumor year. First Row: R. Creedon, P. Lichon, C. Carmody, R. Altherr, H. Croakman, J. Lee, Edwards, R. Ehrhart, D. Edwards, A. Faturos. Second Row: A. Colafranceschi, K. Livsey, M. Haas, A. Dorge, P. Zeckser, B. Jasiura, D. Coodheart, R. Andrisani, B. McLennan. Third Row: D. Crabtree, H Bell, L. Bozgeh, W. Baker, C. Frisa, P. Bus, G. Campbell, R. Cheney, W. Fessel. Fourth Row: J. Bus, D. Fredricksen, R. Floreno, C. Wendt, C. Augrom, N. Keller, L. Gibson, D. Holland, J. Latsch, B. Garnish. OF 1955 33 Front Row, Left to Right: H. Warner, S. Zarkovich, R. Chiodo, J. Szkutak, P. Hunt, M. Palmer M. Mikes. K. Norton, D. Lowe, C. Piccirilli, A. Koch, D. Wierzba. Second Row: G. Tassefl. J. Zuplpinger, T. Stefanacci, Thiel B S icer W Cole F Cooper H Christ J. , . p , '. , . , . , J. Wyman, D. Saunders, P. Bishop, D. Smith, Miss E. Titus. Third Row: N. Schultz, D. Hawes. M. Tanefi, I. Suto, C. Betker, V. Unger, D. Nelson, W. Quick, B. Anderson, A. l.ancon, E. Stelmach. M. A. Schwindler, D. Parkinson. BLHSDELL The class of '56 has a member- ship of eighty-one. Choosing elective subjects was a serious responsibility for most of us, as it is the beginning of the training for our careers. The boys formed a Freshman basketball team which we were very proud of. Nancy, Kay and Jeanette helped to keep up the teams' spirits with their fine cheer- leading. Mr. Crottanelli has been a good pal to all of us and even obliged by playing Santa Claus at our Christmas party. That was our first eve- ning party and we are looking forward to many more. We waded through the novel ulvanhoew and most of the booklets were well written. FRESHMHN FRESHMAN CLASS OFFICERS Room 206 Joan Szkutak, Treasurer: Berta Anderson: Vice President: Dorothy Wierzba, Secretary: Edward Stel- mach, President. J. Burns, Treasurer: W. Annette, Vice President: A. Bianco, Pres- ident: J. Smith, Secretary. FRESHMAN OFFICERS M. Jones, Treasurer: J. Capozzi, President: B. Palmer, Vice Pres- identg D. Dunne, Secretary. FRESHMAN OFFICERS Front Row, Left to Right: C. Blyth, P. Barrera, M. Bowers, M. Taylor, L. Ferro, E. Clendening, C. Ca- rosa, D. Day, S. Young, A. Bianco. Second Row: Mrs. Hawley, J. Beals, M. J. Fetcho, D. Blim, J. Colley, B. Kubiak, M. Jones, J. Burns, B. De Botte, C. Haffner, D. Dunne, P. Harmon, Mrs. Cheesman. Third Row, Left to Right: C. Ward, J. Pietrocarlo. E. Wright, R. Brogan, K- Eagan, J. Capozzi, J. Braid, T. Glover, H. Leyh, R. Carmody. Fourth Row: N. Kapuszak, P. Kings- land, G. Salisbury, C. Miller, D. Walters, J. Smith, B. Palmer, H. Cocoran. D. Hammond. M. Reukauf, B. Annett. 34 CLASS Kathleen Bresslin, Secretary, Richard Pacyon, Presidentg Fredrick Longbein, Vice President, Delphine Heffler, Student Council Representative 3 John Piniewski, Treasurer. OFFICERS 35 First Row: F. Rosick, S. Barth, F. Occhino, F. Broadbent, N. DelBello, D. Jones, R. Hasford, D. Kelly, A. Sarson, F. Litchen, R. Brown, H. Puleo. Second Row: Mrs. Eyman, J. Gorton, S. Herrman, J. Anneser, M. Kocic, C. Ward, K. Bresslin, J. Cran- dall, C. Schwiekert, J. Helet, Mr. Pfohl. Third Row: M. Augrum, J. Colefrancheski, EI. Chesurisur, D. Heffler, C. Crook, G. Liebold, B. Congdon, J. Buzak, N. Wheaton, J. Olson, L. Ballagh. Fourth Row: J. Dolinar, J. Stazerowski, E. Ruchalski, P. Frisic, J. Dunklin, F. Longbine, A. Evans, J. Hopes, R. Biscaro. WOODLHWN The class of 756 had a very busy year with a wget acquaintedn party to welcome the new mem- bers of the class and a dance in February which proved quite successful. The highlight of the spring activities was the annual picnic. First Row: A. Schumacher, J. Lombard, E. Morey, R. Brox, S. Wieder, D. Owens, H. McKay, R. Sroda, E. Ryerse, R. Callineau, M. Vanliuskirk, P. Kirisits. Second Row: L. Rooney, S. Cretka, S. Schiedel, G. Hughes, E. McKay, D. Bushnell, C. Masterangelo, J. McGillicuddy, M. Rados, R. Striker, J. Sanchez, R. Schoenhardt. Third Row: Mr. Schill, R. Obad, E. Nowak, P. Bach, S. Pettingill, T. Gilmet, W. Ruback, J. Baritol, J. Piniewski, B. Slawson. Fourth Row: D. Ryan, S. Bednarz, D. Prior, A. Dolinar, R. Pacyon, C. Hansen, R. Holynski, R. Brooks, R. Fredenberg, Mrs. Eyman. BIG TREE SCHOOL EIGHTH GRADE First Raw: E. Longbine, S. Stoj, E. Hodil, B. Blyth, S. Knapp, W. Moore, J. DeCillis, S. Saeva, N. Beaumont. Second Row: R. Lapp, P. Cooper, D. Joaeger, N. Foley, J. Saunders, J. Boyer, R. Smith, J. Kuster, M. Palmer, P. Cary. Third Row: P. Nigh, M. Wanderlich, J. Thomas, B. Kwiatkowski, F. Ignorante, J. Anderson, J. Klein, J. Capozzi, J. Kubiak, L. Courtney. Fourth Row: Lillian Gatzke, P. Hannah, F. Weislo, R. Donohue, J. Anderson, D. Kuster. Fifth Row: 3th GRADE OFFICERS Mrs. A. Herren, F. Baker, C. Puluirenti, L. Rucker, C. Hice, H. Schuster, R. President, W. Bair, Vice Presidentg J. DiMatto, H0di1,MfS'J-Schaw Secretary: P. Kozub: Treasurer, D. Buckle. SEVENTH GRRDE First Row: J. Talbot, J. DiMatteo, D. Buckle, P. Kazub, W. Bair, R. Cabibi, R. Kay. Second Row: J. Evoy, D. Woods, M. VanBuskirk, B. Day, E. Weiskerger, R. Toporek, F. Robbins. Third Row: R. Percy, S. Vullo, J. Hooper, B. Smith, S. Spurck, Miss G. Kline, R. Gordon, D. Pavone. Back Row: J. Newland, D. Blachura. J. Franklin, W. McLaughlin, R. Ludwig, R. Racinowski, D. Dean, J. White, T. Cram. Second Row: J. llarrity, S. Durett, VV. Foit, D. Barnes, G. Woolford, G. Howard, J. Des Jardins, J. Svhill, D. Hough, J. Wilson. Mr. Noworyta. First Row: B. Wood- worth. D. Piniewski. B. Wutz, Bunte, J. Dombrowski, V. Volo, C. White, H. Vogt. 7th GRADE OFFICERS Left to Right: Carol Barnes, Vice President: William Vogt. President: Albert Durett, Secre tary: Lawrence Blachura. Treas urer. SEVENTH GRADE 38 HTHOL SPRINGS EIGHTH GRADE 8th GRADE OFFICERS Back Row, Left to Right: Wayne Foit, Vice Presidentg David Dean, President. Front: Bruce Wutz, Treasurerp Dorothy Haugh, Secre- tary. FRONTIER Burk Row: C. Barnes, P. Johns, J. Kuhl, D. Herrmann, M. Powers, D. Pacyon, L. Blachura. D. Carpenter. Second Row: R Stoner R. Bonn, L. Bartoo, S. Des Jardins, W. Vogt. A. Durett, M. Steenherg. R. Scggnhart, Mrs. Schill. Fzrsz.R0w: D. Foit, C. Maiers. J. Wright, H. Carney, J. Sasak, C. Oser, W. Kaczmarski. T LAKE VIEW EIGHTH GRADE Wfalker. 8th GRADE OFFICERS P. Petek, B. Dobbs, R. CENTRAL Firsb Row: Mr. Dix, J. Poppcnberg, A. Gomez, J. Heater, B. Schiedel, P. HoH'man. Second Row: CV. Millspaugh, E. Gerhard, P. Dix, M. Grant, R. Almendinger, C. Keller. Third Row: N. Sikes, D. Foster, S. Green, J. Greene. First Row: Mr. Dix, P. Petek, R. Ruddy, J. Ziegelhofer, R. Mastrangelo, L. Smith. Second Row: J. Orts, B. Dobbs, D. Heater, D, Colton. Third Row: J. Svhiedel, J, Fitzsimmons, J. Green, B. 7th GRADE OFFICERS J. Poppenberg, D. Foster, A Gomez, P. Dix. SEVENTH GRADE 39 3 E SNAP SHOTS Don't We Look Sweet A Very Natural Expression Wai! Wide Open Faces Sitting Pretty The Good Old Days Santa's Helpers are proof of the free choice prevailing on TIVITIIEIS 6Our d1vers1 forme of both sides of the Border." +V- Y..,. 4-oA ' '-8-"'7'i X yi g s 4- - 5 ig E' 5 2 Q 'leaf -, YI i V QW k I X v i r I THE 1953 GATEWAY It is doubtful whether any group assembled for an exacting task as that of publishing a yearbook could man- age to have as many good times as we have had in this past year . . . lfsing the talents and time of many seniors as well as faculty members and working together as under one roof we have tried to prove an equal to those books presented before this and to perhaps even surpass them with the few improvements possible . . . We offer our heart- felt thanks and gratitude to the many other students who contributed their services, and to the many teachers who so diligently helped us. Seated: Barbara Olson, Business Manager, Woodlawn. Standing: Ralph Kuehnl, Bus- iness Manager, Blasdell, Robert Kast, Ed- itor, Woodlawn, Eugene Krause, Editor Blasdell, Mr. Moore, Adviser. YEARBOOK OFFICERS WOODLAWN YEARBOOK STAFF Standing: B. Eckert, Mr. Moore, Mr. Hawley, J. Green, M. Beckman, Mrs. Rut- ter. Seated: C. DiOrio, B. Kast, E. Holt- holf, J. Kelly, B. Olson, S. Butcher. BLASDELL YEARBOOK STAFF S T A F F Standing: F. Northrop, Mrs. Hawley, E. Stelmach, S. Stoklosa, D. Hawes, K. Reedy, E. Kraus, R. Kuehnel. Seated: P. Guay, P. Dylik, P. McGuire, Mrs. Shaffer, Mrs. Hughes, H. Zuppinger, J Zuppinger, K. Norton. Bottom Row: R. Hosford, A. Govenettio, M. Firth, B. Slawson, J. Sanchez, G. Liebold, E- Moorey, .l. Kelly, C. RiH'el, S. Butcher, G. Marrano, S. Ochaske, E. Kast. Sec- Bartus. Fourth Row: E. Holthoff, N. Carpentier, R. Striker, ond Row: Mr. Moore, D. Heffler, P. Kelly, B. Chesire, U. Bl1ShH6ll, J. DUTlkliTl, D. JGSCDIW- B- 015011, D- G00dhCHl'I- D. McLeod, E. Larson, A. Rodriguez, J. Knight, V. Meyers, P. Keller, R. Goodrich. Fifth Row: R. Payson, D. Ryan, J. Anneser, R. Brox, J. Baritol, S. Barth, Miss Mittman. R. Wagner, N. Rush, R. Crotty, N. Gilson, B. Eckert, J. Third Row: M. Rados, B. Meyers, R. Kast, L. Rooney, B. Piniewski, H. Puleo, A. Evans. Left to Right: G. Marrano, E. Holthoff, S. Butcher, Miss Mittman, Mr. Moore. 4-6 THE WOODLAWNIHN On the serious side our accom- plishments this year included in- creased subscriptiong increased content, silk screen covers in several colorsg and clearer type. We strove to maintain a quality of ex- cellence in each issue and to bring readers a paper which was truly usec- ond to none". On the lighter side we managed to dub several noble persons uwashers of the stencils", to have the mimeo- graph machine overhauled, to break the glass on the mimeoscope, use more ink than Carter has pills, be- come nervous wrecks on Press Day, form a chain gang for assembly, and have more fun than people. THE BULLETINETTE The Blasdell Bulletinette Staff is composed of forty members: Henry Zak as Editor and the Misses Geral- dine Herrick and Elma Titus as Ad- Visors. ln October 1952, Miss Titus, An- drew Kuszak and Sue Taleff went to the Empire State School Press Con- ference in Syracuse. The Buhedneue won an ah New York Rating for Editorial Content in the Better Publication Contest in 1952. Assembling the Bulletinette, Left to Right: Emily Esch, Judy Hesslink, David No wakowski, Andrew Kusczak. First Row. Left to Right: Alice Stephenson, Darlene Dunne, Douglas Lowe, Judy Hesslink, Henry Zak, Emily Esch, Allen Koch, Sue Taleff, Mary Ann Patterson. Second Row: Miss Herrick, Eugene Crusan, Carol Ward, Paul Salisbury, Patricia Dylik, Donna Tilert, Luella McCarthy, Paul Har- mon, Barbara Tomaka, Janet Harmon, Elaine Koch, Miss E. Titus. Third Row: Patricia McGuire, Jeanne Guay, Andrew Kusczak, Karen Zuppinger, Shirley Harris, Helga Kuehnel, Earl Clendening, Patricia Wing, Patricia Kush- ner, Janice Parkinson. Fourth Row: David Hawes, Marilyn Saunders, Linda Cessna, Sylvia Stoklosa, George Leyda, Patricia Bouley, Kathleen Both, Alfred Clothier, Joanne Zuppinger, Patricia Kingsland, David Nowakowski. MUSIC HT BLHSDELL The students of Blasdell High School are able to participate in a variety of musical organizations which are offered in both the instrumental and vocal fields. Besides performing in our own school on various occasions, our students participate in the Erie County Music association choirs, band and orchestra. Our students also have been chosen for participation in the New York State Sectional programs. Every Spring the Girls Club, instrumental soloists, and baton twirlers enter the competitive festivals sponsored by the state. In April the music department presented a variety show called 'Tloliday lnnw. GLEE CLUB Firs! Row, Left to Right: T. Ferro, L. Ferro, D. Saunders, A. Lauricella, E. Palmer, B. Norton, N. Schultz, R. Zajac, C. Braun, H. Kuehnel, J. Hesslink. Second Row: M. Saunders, L. Cessna, S. Stoklosa, S. Harris, J. Parkinson, S. Lang, A. Stephenson, F. Foley, M. A. Patterson, E. Esch, D. Wilcox, J. Colley, P. Bishop. Third Row: Mrs. Simon, J. Schlottman, V. Silvestri, D. Parkinson, J. Zuppinger, P. Guay, C. Burns, S. Moss, S. Sattler, S. Taleff, S. Schultz, D. Dunne, J. Guayi K. Zuppinger. K. Reedy, J. Annette. 4-8 45' .f4, . .f Q mai, SQ " a H i ii' 9 J? i Q 4 9' A ' - 4-f.. - " 5 ,,qv 4 '." Q ix iwf K Q' JA: V Mu .. x ,- . jf r W? ,gi .1 QM Q ' Y 5 1 s . - 1 -. C N X 6 W . . W Y, ',.",j ... Uh I L 5 4, .fi w , I ' - , , w .. 1 1.1 ' 4 . 4 kk' 1 . , V ' 2 'fi Q H R - . 1 ' - ' ' . . 1' A J - 3- ., 5 - in , H -4' 2 V - '- V 73 I'-i 4 mil ' as M f 6 ' - 'all' , ,, W,gW , f , 1 b. 7 . J xx ' Q , !.X f g A W., ,+M,.v" Q filwq H WWVQKQ' rEiyx?x,Aif ,Ei I Q' , 1'i, Q Q' Q gg fx' A fl A A V ' ,I f - A , , Q , K f 'I - '- Q? , ,4- A if , 1 -. Q 4 ,Q f7a H , 3, ,T - 5 -M Q , .2 V-" 'fm if - """" J sfszrcrsmem k A ' i 4, I ' if nmmwwiv LI I I 5 'If .- W x 5 1: ,,f wa.. 4, If K WOODLHWN HND MUSIC Seventy voices selected from students in grades nine through twelve forms the largest choral group in the history of Woodlawn. Emphasis is placed upon tone quality, intonation and diction. Part 1 Y u Q, ,Q Ng. ea Ea V 1 singing becomes an enjoyable challenge to all as they blend their voices together and work for a satisfying performance. 5 4 M. Beckman, President, G. Marrano, Secre- taryg J. Anneser, Treasurer: V. Meyers, Vice- President. First Row: M. Francis, T. DelBello, J. Lombard J. Scaza favo, S. Mack, C. Carmody, B. Slawson, C. Crook D Jones, M. VanBuskert, H. Croakman, A. Walczak P Kelly C. Bartus, J. Kelly, M. Haas, M. Johns, P. Zeckser F. Lichon. Second Row: S. Wilson, S. Barth, R. Floreno S. Butcher, D. McLeod, F. Carmody, M. Monahan, J. Anneser V. Meyers. P. Lichon, M. Rados, D. Coodheart, B. Meyers G. Marrano, J. Knight, P. Stasierowski, W. Ruback. Third Row N Rush J Dunklin G Campbell B Brokowseskl B Olson C Whent K Bresslln K Lisesy C Liebold D Costello S Trasford D Huh L Goodum N Cllson C. Dl0flO, M. Fiske. Fourth Row: R. Goodrich R, Peok- in J. Bus W. Baker R. DiNardo A. Rados. J. Sanchez R. Graf C. Clark M. Beckmen J. Latch P, Bus R Clark. CHORUS rx 2 . Xl. -"',.- .fv- Q. s. M N "f1+vf-Tirjfiw.-4 3f,,g4,,: L qw , -. 5 nh , : Q 1 , L i7.,, 'v V -5 -V I X ,:V, it kg , vrvk I . .' 1 N My g ' , x '-",, ,Y ,va , , ' i ' mv4 f L gg' ,,t, l,,lX. f , 'I L-I L N' ,eg 32: gli 'M 5-3'-f ,x f 1 ,AN -sl Qa E.-:K,:V4f,. A in I . RX X255 1 442' L -A 4 -3' X I K .X L4 Jg ggi QV" g 1 A ' I ' f A A ' I if 9 , ','- "fl 2 fy , W m"ff.:x'? f fl V V .V,A ,gi ,,.. emi M i ,E . xg, . ki ,, , A W VAVA - A A' M 'ff ' K 'H 1-VH? -7 R35 gil 'B J P Ska, .3 ' fi G? f5?l'T,S3 f , Qing f wk , ' V '7 f", g ZA 3 if z"'?f?fW if " ' If - . , -. V ff? Lf-fl .:., 'Y ,.- 1- fa,-,ga ,i ' W M1 '--k ku, -42 f Q X- ' I I :'- A -" ,',. ih. ,uf ,',., 'fg-- Q , A W A mm,Mw,E-a. .fm . 1 Q LIBRARY CLUB The thirty members compris- ing the Woodlawn Library Club devote time regularly to work with the 4500 books. Those who attend weekly staff meet- ings are trained in the various library procedures. Their work- schedule is designed to include their experience, their prefer- ences, and their interests, as determined from a recent questionaire. Seated: J. Bus, S. Butcher, J. Young, N. Gilson, G. Poecking. Standing: K. Hazlett, D. Crabtree, H. Croakman, S. Ochaske, R. Brooks, N. Rush, D. Woolford, C. Di0rio, M. Good- heart, M. Haas. .l. Pinter, N. Wheaton, B. Congdon, C. Bartus, J. Kelly, Mrs. Brownlee. SAFETY PATROL The Blasdell Safety Patrol is comprised of a group of eighth graders whose se- lection is based on their fine scholastic work and their punctuality. It is their duty to enforce safety regulations four times daily upon entry and dismissal from school. Seated: C. Collard, A. Caputo, P. Salis bury, B. Esch. Standing: Mr. Morgen- feld, D. Nowakowski, B. Velez, W. Pabst A. Kusczak, N. House. ' 0 N T H E I-l I R ' ' On February 28, 1953 four Sen- iors were invited by radio station WBEN to give a panel discussion on the f'High School Forum of the Air." Under the guidance of Mr. Manche, of Buffalo, who acted as moderator, they discussed, "What after grad- uationf, Seated, Left to Right: Mr. Manche, B. Eckert, M. Beckman, S. Butcher, B. Olson. T451-wx fail -mms 2 5 g a Henry Zak Emerick Kokot 1952 FOOTBALL This year Frontier ran their undefeated string to 8 games before they were defeated by Eden. The record was: Won 4, lost 2 and tied 1. Coaches Mead and Grottanelli were very pleasedpwith the players this year and are hoping for just as good or a better season next year. . ,gm ,awww Q V. Croce, D. Podkulski, C. Crance, G. Clever, N. Carpentier, C. Perison J. Ballagh, G. Durward, J. Pyne, H. Zak. Backfield: E. Kraus, R. Was mund, E. Kokot. Quarterback: V. Yacobucci. Front: R. Ernewein, F. Ca pozzi, M. Brown, J. Troup, R. Morgan, G. Seidleck, G. Levda. Mike Brown COACHES Frank Cappozzi Left to Right: Mr. Mead, Mr. Grottanelli. 5 ' S 1 SCORES 1 a Frontier .. 13 Frontier .. 12 Frontier .. 7 Frontier .. 0 Frontier .. 20 Frontier .. 12 Frontier .. 12 Springville ..... 7 l Silver Creek .... 6 C Eden .......... 20 Orchard Park .. 0 J .fb sf ,mu 5 4 wi L . 5 A W Lake Shore .... 6 Sloan ...... . . 13 Pine Hill .. 0 Standing, Left to Right: P. Harmon, G. Burger, R. Talbot, R. Kuehnel, .mm - Vince Yacabucci pxx , X i Z ty., , . .tx S.. .X., 2 lf? ' ' ' 3 i ff , 54 V A R S I T Y Soccer is a popular fall sport at Frontier Central. As a member of the Erie County High School Soccer League Frontier had a successful season, winning ' ' clude both the league and the Section VI trophies. Other members of the league in d P k d Williamsville. S O C C E R Amherst, Holland, Gow, North Collins, Orchar ar an J. V. SCORES Frontier . . 6 Lancaster Frontier 6 Hamburg Standing, Left to Right: R. Schweikert, J. Hopes, A. Dolinar, T. Sargenti, C. Frisa, B Wardell, A. Hansgen, P. Carosa, J. Lovern, G. Salisbury, L. Ballagh, R. Percy, V Frisic, N. Palmer, E. Bonafisuto, S. Chinny, H. Puleo, D. Goevinetto, D. Brogan, R Brox. Backjield: D. Carmody, G. Mead, D. Fredickson. Quarterback: R. Suto. Front Left to Right: N. Kapusczak, R. Fredinlnurg, H. Bell, B. Biscaro, T. Stoffa, E. Copper, A Evans. NfmS5W'W "i Y 3Kr'HD13hB3WW'55"NN" "i mr 'W' V"enf'M"W "W M -' Wx 3 First Row: G. Sweetingham, E. Kast, S. Figiel, W. R. Schefller, D. Baxter, R. Goodrich, H. Fedick, A. Baxter, Tomasic, G. Croakman, J. Green, J. Frisa. Second Row: R. Scheffler, R. Schauger, R. Obad, R. Kast. Mr. Dunklin, G. Plarr, A. Madeja, E. Ruchalski, R. Haines, Jim This year the soccer team had their first undefeated season. Under the coaching of Mr. Dunklin, the team won eleven games and tied one with Orchard Park where Dick Graf suffered a serious injury. At the beginning of the season, no one thought of an undefeated season, but as the games passed by their hopes grew until the Frontiers- men finished the season by defeating Amherst Central and Gow. The season could never have been as successful without the fine goal tend- ing of Ray Goodrich who let only six goals and four penalty shots through him 4 o, in twelve games. The offense was taken 1 care of by captain Bill Tomasic and George Sweetingham. ggfwh Sf: Alex wg' age. aww-sifiifsflp 'W V ffl? fi 35551 Vmifs ii iiqwiiit 5? 4' S 1. 1 iii affairs' Z 5 3 wfisls ' tg ,QQAJQ , e. jSf3w ' i. . . iifiifflsfgf ' 5 X q.'.mfm " - N -.tzaigfff .-if-hz ?s'1Pf'SIUf1g4tQ1 uf ' 1 kj .Q ,' x v 'wwf 4 Lim' fi'-5? wave' f W 2-5:55, ,infix " ' glfrfigf -A K f t W sgifitai' . -- :rf - 1 '- S if g 't a-g., 2. . 1 pti ty: . tan . x ii if + 2 ers ae' may :wif 5 3:5 QQW J Y 165553 w g MH iii . Q fri' .f .. W s t 'Q A yr. vw ' in 1: fi1?:?5ii' f f' . ,fig X. " ,gif wgQQ:ej5i'i.gf:.V: .:,f1.a5153 W v ,mn-rf wit'-.W 1 . ' ee:fX.,'ig. ,gwgfwwf im wmfly' .ffm -1: fem", iii' .1 ,t f.Maq,1.t.Q ,va V :Q on fx? i .. ent, . Pt .-if ,A . my Grant 5 an at i A g. ii-- wwf: G? U 1- R' " 'V ' 1 - 32157 - - ' t alilplv-Wilfy ,. fi-F fl, V 5-a+:glet,'i 'if :Q-"7:"i J.'f"1"fL".'f5'f ' ,a:ygs.5,,.,.q fu , . -. ,-geq.s::s,-Liga-wi'.Q fn. f-'k asvf2,,"'.-ffnif: f A on it on is J 513, , It W' wifiQ.44-Sax,-'isa-f,:f-'rx-2.qw 6 Q, l' :wil Egfr' 5 Que .az S if S4 J 1 ti ,i'- -i'oo - V ' CHEERLEADERS MRS. MEAD Coach IUNIOR VARSITY Left to Right: Shirley Harris, Diane McLeod, Adeline Lauricella, Hester Croakman, Gail Braun, Dawn Good- heart. 62 Left to Right: Barbara Norton, Barbara Meyers, V- A R S I T Y Sue Sattler, Ann Rados, Ronnie Meyers, Theresa erro. Who gave our boys the will to Win? Who cheered them on when uthings were dimn Who Hfoughtw every game with spirit and pep? Our Frontier Cheerleaders! l are hep, are hep! ! FS -, - INTRHMURI-lLS An Intramural program is presented for all the boys in the school who wish to participate. ln the fall intramural soccer and football are offered, and during the winter months basketball and volleyball occupy the time of any boy who is not participating in varsity sports. ln the spring we have tennis and track which are class- ified as intramural sports but there is actually interscholastic competition in these sports. Front R Chiodo F Occhmo B Congdon R Gal lmeau N DelBello L Broun J Crandell Second Row T Gllmet J Olson F Longblne .l P1Tl1EWSkl N Win E Stelmach T Stefanaccl P Harmon Thzrd Row J Hopes E Ruchalski S Bednarz A Evans G Tasseff N Kapuszak W Annett .l Capozzl Standing: Mr.lVlead,G.Sweeting- ham, J. Thiel, J. Romanowski A. Gebbia, G. Clever, R. Ritterz B. Wardell. Front: B. Morgan, V. Grace, P. Stevanoll, M. Brown, .l. Payne, .l. Fortini, N. Kapuszak. va TENNIS Standing: C. Perison, Mr. Moore B. Eckert. Front: R. Kuehnel, E Kraus, R. Melander, C. Plarr V A R SIT Y' Soccer is a popular fall sport at Frontier Central. As a member of the Erie County High School Soccer League Frontier had a successful season, winning S G C C E R both the league and the Section VI trophies. Other members of the league include Amherst, Holland, Gow, North Collins, Orchard Park and Williamsville. First Row: G. Sweetingham, E. Kast, S. Figiel, W. R. Schefiler, D. Baxter, R. Goodrich, H. Fedick, A. Baxter, Tomasic, G. Croakman, J. Green, J. Frisa. Second Row: R. SchefTIer, R. Schauger, R. Obad, R. Kast. Mr. Dunklin, G. Plarr, A. Madeja, E. Ruchalski, R. Haines, This year the soccer team had their first undefeated season. Under ,the coaching of Mr. Dunklin, the team won eleven games and tied one with Orchard Park where Dick Graf suffered a serious injury. Jim At the beginning of the season, no one thought of an undefeated season, but as the games passed by their hopes grew until the Frontiers- men finished the season b defeatin Amherst Central and Gow. The W 5 Y S season could never have been as successful without the fine goal tend- ? ing of Ray Goodrich who let only six l Tl Xite' 'M 'e Goals and four enalt shots throu h him 5 . . . .I . D P Y 8 V '- ' in twelve games. The offense was taken . if s "V f care of by captain Bill Tomasic and George P, ' yy Sweetingham. . l"s1,f.2:? . F' , - W' t. .Q 2 ' .. Xi' " A . liitqm iii' .r?.J't?, .sam wr-'W few we 'Q . - - Stan M. j '75 V ' 5' .f Alex , was -.sgfzgg-413.28 M' 'V 1 ,. -4mf,r..Kf'.-... if-'Y' ff: I uf? -5 1 1 2."0'f.ff" Hifi fc' eww? fe A hvgg 7 ,-, 1 il! K ..iif.-gi . HL ,ii Q s t, if f . R .eee g 5,gg1Mt..'e . e fi flfi 'P' 1 . are 4 25 is-.sl .2 QU 1. ff ff f ,f f . -, alps 'QB ' 1 . . , fy' if' Grant i . t . xiii .R T V ' 511 " 'Q ' . 'ffl if . -1- Vi.. . 5 32, 4, 3 . V WV j ea , 'W 4 gy, 5 Frontier Frontier Frontier H. Bell A. Evans D. Fredrickson IUNIOR VARSITY FOOTBALL The Junior Varsity team of 1952 had a good season of four wins and two losses. Although very inexperienced, the team opened under the lights at Lancaster and lotst a tough, hard fought game. Rallying to beat Hamburg in the next outing the team went on to four straight victories, finally, losing to Springville in the last game. The quarterhacking was ably done by Ray Suto and Dick Percy. The backfield consisted of such fine 1 as Don Fredrickson Mead Dick 1'C HI' 81' Eden ..... West Seneca Springville SCORES experience gained during the past season should produce FCS OPP several Varsity players for the next year. The team showed F1'0Hti6r 0fCh-ard Park 6 0 good balance, and as the season wore on, close teamwork Frontier Williamsville 0 0 was developed, which resulted in lowscoring games, especial- Frontier North Collins 2 0 ly gn defense, Frontier Holland 0 0 Frontier Amherst 1 O Frontier Orchard Park 2 4 Frontier Williamsville 6 3 Frontier North Collins 2 5 Frontier Holland 1 2 Frontier Amherst 4 4- I. V. SOCCER The real scoring power of the J. V.'s came from the front line of J. Piniewski, A. Colafranceschi, D. Crabtree, and K. Sickau. The defensive stars were J. Bus, D. J. Piniewski Bushnell, P. Ludlow, and Goalie, J. Do- linar. Many of these boys were playing for the first time, and their willingness to play made up for their inexperience. By the seasons end the team had learned to func- tion as a unit, and while being limited to only four victories, had held the opposition to three wins and three ties. The J. V. Soccer team ended the season with a four win, three losses, three tie record. Freshmen and Sophomores made up the greater part of the squad, and the rv.22mi ws 1 J. Bus J. Dolinar Top, Left to Right: D. Wool- ford, J. Dolinar, P. Ludlowg N. Schwarzott, R. Clark, J. Latsch, R. Brooks, J. Cran- dall. Middle: J. Bus, S. Bed- narz, J. Piniewski. Front: Mr. Pfohl, D. Bushnell, A. Colafranceschi, D. Crabtree. K. Sickau, M. Levorchick. 57 VARSITY BASKETBALL The 1952-53 edition of the cage five though weakened by the graduation losses of Bill Firth, Bill Brogan and Carm Morrano from the 51-52 Section V1 champions has come through in fine style with a record of seven wins and one loss at the halfway point in the season. Probably the highlights of the season at this writing have been the two line victories over Hamburg High School. Other victories have been over Orchard Park, Eden, Holland, North Collins and Lake Shore the lone defeat came at the hands of a fine Amherst team. The team has been led by Capt. Vince Yacabacci, who has had able assistance from such stalwarts as Ray Ernewein, Hank Zak. Stan Figiel, Bill Tomasic, Bob Wasmund, Ray Goodrich Gene Seidleck, and Gene Kraus. Ray Haines, Frank Capozzi, .lohn Troup, Bob Melander and Emerich Kokot round out a fine squad. VARSITY BASKETBALL SCORES Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Eden Hamburg Orchard Park Holland Amherst North Collins Hamburg Lake Shore Springville Eden Orchard Park Holland North Collins Lake Shore Springville Amherst ti-. . my Stan Figiel sk 3. FCS OPP 48 33 58 44 50 49 57 37 46 58 65 38 50 47 57 43 50 39 60 39 64 58 103 35 1 14 36 64 38 65 56 81 86 ,., rt ' First Row: R. Haines, E. Seidleck, R. Melander, V. Yacobucci, P. Stevanoff, W. Tomasic, E. Kraus. Second Row: J. Troup, S. Figiel, F. Capozzi, R. Ernewein, R. Goodrich, H. Zak, R. Wasmund, R. Schauger. Bob Wasmund Hank Zak Vince Y MR. DIETZ Coach 58 Ray Ernlweln ,4 JUNIOR VARSITY SCORES N. Schwarzott OPP Frontier vs Eden 19 y D Frontier vs Hamburg 44 Frontier vs Orchard Park 36 .Qt rr,r jf - " ' g Frontier vs Holland 21 .ered .. wr-'ti . .. ti. 'ff V Frontier vs Amherst 50 ' it Frontier vs North Collins 17 f ti 3355 K Frontier vs Hamburg 39 Frontier vs Lake Shore 39 .K Frontier vs Springville 49 il Frontier vs Eden 31 V eiit Frontier vs Orchard Park 52 69 - ,ttr - . ' t 't,t - , L 'V .,i- t Z Frontier vs Maryvale 29 27 .W Q . L Fronher V5 Holland 43 29 . LQ , . Ei' 'rr' , 55317 ' . . f-f. k'.' -- Q , I ki Frontier vs North Collins 49 24 2 5 get Frontier vs Lake Shore 60 50 S5 xv 1, !th' Frontier vs Maryvale 44 33 - - - ' t't' Frontier vs Springville 40 47 . Frontier vs Amherst 45 50 -'--' if ' 't"t""' -' "t"' + 3 "', , i,t' Y . fa sf ' - ' 'f't" K '," I 'ffillf , 5525 "i: ," E55 I-wife, " 'i'i .. AA,,, -'-.', -".-- if tf" lf' tir, 'tii . . 1 ' at 1 '.t,. -:sn ., Q t1,' t . . Q5 iiri - 1 ' . "'t' ", ' H . .- 1 ' ,,- -.Xtr " " . 'f1""i ' ini- 1 llfj- 'lf.f iw. 't't' f ri . ,fAH!f:,v ' - fir' ..,. .Hi if I -f,' I t D G1-af it-. L-1,.t -' " ' . - .,, A 1 ,....il3q ' . . . ,,. ,, . ' , fifiifiiliizigf flfl' 5 'iili ii fiilt V3 Z.:'fE5i? ,. ' " i" ' . '.,,f,' ,M 2 -' V i-'i . i-t'f,, wg.. . rfe . , t,, D. Fridrickson E' Crum . -"' 1 IUNI OR VARSITY BASKETBALL The J. V. basketball team although off to a rather inauspicious start has shown a gradual improvement not only in individual play but in the all important team play. Several players have looked exceptionally well and will probably be playing with the varsity in the coming years. lt is hoped that with more experience several more players can be developed to MR. KLIMSCHOT Coach the point where they may eventually replace graduating varsity players. Standing: R. Kast, G. Crance, D. Fredrickson, J. Durward, P. Ludlow, W, Page, J. Pietrocarlo, J. McCarthy, R. Kuehnel. Franz: G. Mead, R. Percy, E. Crusan, N. Schwarzott, D. Graf, T. DelBello, B. Garnish. Yi wu. CU. . Q 5 T A! ' 7, L -me 1 . , . M , 'i- f' , 9 isgf .Q an i3 t J " X fi -1 ,, me ., Els. ... ... - . , 329 it 9 K. Standing: Mr. Deitz, V. Yacoliucci, R. Wasmund, S. Figiel, L, Scheffler, E. Kokot, H. Zak, Mr. Sakowski. Front: R. Schauger, R. Bordanaro, G. Seidleck, D. Graf, B. Firth, E. Crusan, R. Haines, C. Marrano, R. Kast. VARSITY BASEBALL Frontier Centrals 1952 baseball team took the Section VI championship at Offerman Stadium last June by defeating South- western Central in a hard fought 12 inning game. This climaxed a great baseball season for Frontier whose league record was 7 wins and 3 losses. Bill Firth and Dave Gardner supplied excellent pitching and Carmen Marrano and Bill Brogan with fine defensive ball. VARSITY BASEBALL SCHEDULE FOR 1953 April April April May May May May May May May May May 24 272 29, 4, 6 8 11 13 15 22 26 29 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Frontier Eden Griffith Orchard Park Lake Shore Holland North Collins Eden Griffith Orchard Park Lake Shore Holland North Collins Standing: Mr. Klimshott, R. Scheffler, A. Nagle, G. Crance, M. Levorchick, J. McCarthy, T. Stopha, C. Aroune, R. Schefller, C. Randall. Front: D. Tinkham, C. Palyszeski, R. Percy, R. Goodrich, G. Mead, J. Durward, K. Kubiak, J. Unger. W. Page. L V. BASEBALL A 1 if Although running into the usual rainy Spring weather which forced the cancellation of several games, the J. V. baseball team managed to play eight games. The team posted a winning percentage by winning five while losing only three. GIRLS'SPORTS Carol Crook, Florence Lichon, Shirley Wieder .Janette Colley, Nancy Schultz, Kay Norton Frontier is proud to have represent them for the first time, a Freshman squad of cheerleaders. The girls worked hard to perfect new and old cheers and are looking forward to your support. Participation in the popular ten-pin intramural sport has oifered girls of both schools many hours of enjoyment. Basketball intramurals is again the popular after school activity. The yellow pinnies used to identify teams, were made by the Home Economics Department. Many thanks to them. Front Row: D. Joseph, D. Jones, G. Leibold, J. Schubert. Back Row: J. Crolty: M, Firth, J. Knight, A. Rados. '52-'53 Front Row: C. Piccirilli, R. Henry, R. Stiefler, A. Stephen- son, E. Szelewski, J. Scazafavo, G. Campbell, P. Zeckser. Back Row: S. Stoklosa, K. Reedy, K. Zuppinger, L. Cessna, E. Suto, K. Eagan. ZID. Back Row: J. Schubert, D. McLeod, J. Crottyj N. Rush, D. Joseph. B. Riffel. Front Row: C. Crook, A. Rados, D. Jones, C. Leibold, A. Govenettio. I f"""r E J Franz Row: S. Moss, D. Firley. Back Row: A. Trella, M. Texter, T. Ferro, S. Lang. SPORTS lt is the hope that girls participat- ing in the individual sports will learn better sportsmanship, develop skills to be used in adult life and above all have competition with classmates. GIRLS' SPORTS Front Row: K. Zuppinger, G. Braun, K. Reedy. Second Row: J. Hesslink, M. Saunders, S. Stoklosa, E. Esch, M. Patterson. Top Row: E. Fumerelle, A. Pie- trykowski, J. Hammond, S. Satt- ler, P. McGuire, L. Cessna. W M NMMMW , .L . I , K K .. W,v, 'f-"'f"k AUXILIARY L'Ab1d1ng falth ln God and the U. N. may bring peace on earth, goodwill among menf, IITHOL SPRINGS P. T. II. The Athol Springs P. T. A. presented the Athol Springs School with a three speed portable record player and awarded one life membership to Mrs. Earl Harris, teacher. OFFICERS Mrs. William Maiers, President, Mrs. Clarence Wlarren, Vice Presidentg Mrs. John Wilson, Sec- retaryg Mrs. .lohn Stoner, Treasurer. BLIISDELL P. T. II. The Blasdell P. T. A. have purchased raincoats and hats for the Safety Patrol. We also have sponsored a dancing class to give help and pleasure to those who at- tend. OFFICERS Mrs. Charles Moore, Secretaryg Mrs. Stephen Northrup, Vice Presidentg Mrs. Charles Salis- bury, Presidentg Mrs. Robert Colley, Treasurer. LAKE VIEW P. T. II The Lake View P. T. A., organized in 1947, has approximately forty members. Its projects include the school cafeteria, annual picnic, dramatic costumes and teachers room. OFFICERS Mrs. Ruth Roberts, Presidentg Adrian Almin- dinger, Treasurer: Mrs. Audrey Argus, Secre- tary. WOODLI-IWN P. T. II We of the Woodlawn P. T. A. feel that we have progressed a long way this year toward our aim of Unity and Goodwill in the Central District. OFFICERS Seated, Left to Right: Mrs. Mary Gullo, Vice President: Mrs. Charlotte Frisa, Presidentg Mrs. Alice Olson, Treasurer. Standing: Mrs. Agnes Meyers, Secretary: Mrs. Carmen Cheney, 2nd Vice President. 66 BLHSDELL James Page James Cooper LAKE VIEW Charles Grubb Eleanor Knapp Charles Spittler Joseph Langbein S H A L E T O N al Carline Langbein Robert Barris 69 wr wiv , wanawhh' 1' ,ff ' 1 4' Q KE' Q., I?" yi? M? . 1' 'f if 'f f ffgoizdtggfvgih jf-f .Z . 7 Pm ehur t f fl : v X, 4 . D fo", X 8 J" X i ,ffl sargdur gg-:LOL Q' I.-" X W QVSWQU 1 X 1, 5 fl U ff' 1' f ff N 5 if Y.-' Y Q jog -I-' X M ,-fi' L-WW . N ,- X Lakzxgci .5 ff -xx' ci - ix M5 v ew- T- 139,04-S Y - . , fe, ,' gl -7' . fl 1 I! 1 K 1. 5 , me ,. ,, 0 f I 1 ,f q f wif ww ffff www 11 x VKX X Xwk 9 M1 x xx xx X X H! RX ' ?-Sax exsxrl QM! Blasdell H M and Cirodtj Bond E .now Bug TYCC lqredc T 'amnlxv' '


Suggestions in the Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) collection:

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Frontier Central High School - Gateway Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.