Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA)

 - Class of 1918

Page 12 of 120

 

Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 12 of 120
Page 12 of 120Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 11
Previous Page

Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 13
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 12 text:

-X, ,N,'fiK.. N J rw, 'Wi- -ll -z--, M Xe: tglggiixwm -xmas? 'ze2zs3rsa..mna-.sm.v QE! 1 , r--M ,X if-IL? 319 8 VW ""'3 J. mv-'zzz-T--" Q 431' INIDIHIRIXI X 'IN ns , , I 1 xo NI IN mu.s I I X XIX XSII Xl X1 .I l I4 mn s m III Nl II X 1 Xll sll I X 1 I .Xu Dm .s or . su Q3 Q. ex ll L '1llI'I I CIIII S Xw.L 11:-'z::"v-axes-.rk xp!! Qu-no -im, N, 15' I .4-..:1--fF ssm'-.m..'f35-,jzf gif? -'ffm--ff I :l'.si'S"m14w1k tr' -L, n ...vu IWEINNWKF' li-EB!! LYi'.".4iY'Y-h89T.?24L 1 Z'Jif"'i'2 i""1"+fii 1 Til' X"".3r Y TPZYV' 'i3p4w5ES'a-H352 7' vw' 41f"""f"' I 4 F' V1 f L L ff J'-61114-1 ii rw w 1 1 1 . I . I I ,F. r 'I 'K Psy. .4 ar 1 "' -AI f " 1 'X' 0 A'- v- - . . . A , 1 A I w ,, I' " X Ll- 5 Pflflf 8 -mf -r-Q 1 'fi M4 : ,1 If 'Ziff 8 4 I ' Q xi. fi ,Q ,A '. .' v. . r +A - K 'L '- N ' V ' Av jf : .Qi :y yrsafyr. 1 W '- ,Ax hkgiaaa I,-C, izilfjlf' Marty: ti. ' .M S , :QLI--11.1 ' ua - 1 -- -- , ,, "JI,-I.. , ,, - V ' ,, -1 -- ...- . hh., -,' , as If H' ' is -, F' ' ' I -- . ., . ,I '--ff'-2 gy .. 531' ' -,I- . , ggi . . I--- f 1 ,bf-. of .V-,,,--sm . ,-1 , sf. - -A,.,,k- ,HM fn,.Y,,,, 1 ,N A, ,,, W N ty, 0 , I .L '55, wr - . I. I, J V, , N - . -r 1.-11, ffr f l ' 3 -. "'.,. . 5 ..- vm: "' I . . 31 ' . V- 'Q ' '-4 P - - ETF' l'I'2IIIli l'.. I' -AI " ,gf- 511. Ifm' mmlf-s ol I-mlm In-I Q.1'l'iI4'1'l1'SS xl--:Ions II1,1I1t. III- I-:nfl In-ilnlln-xx'1'm1g', wlms- Iill- is Ill flu- rigllt. I' In-I'I IIl'0m'01'Ii gg! X lI'III1' ls Illn- :I I-11-Ia xt ml-all-.-I plum sm-I. 521- ., . "L: Nl -I rI'a.' 1I:I,lI- 'us fig, III-Ip. lllll falling' in low. ' jggw 542.2 Q I 1 .l 'IRQ' , lIt'IIl'l1'II2l I- I' ms str? . . . . . , I would In-lp otln-rs out nl Il'0IIllIl' Im- II-Ilow II--111151. yy? U ' 7: Si," A. XI. II -I- 'lson I," . . rf, III-1' wlmlf- lllllltl IS on In-1' 'n'l4, W e XXIII: ll N. Iullls ,A A .1 -2 Il' XX'1lI'IiIll'IIl. Y - . . 'J . ,. , IC-I1'1u-sl X'm'1I1 A I'll1- I'riI-ml is I'm'1-wx' :I I.I'I1'll I, IJ-I " I I". ' 'ic-S , if gg" , . . . . . . If AI-Is I 'tlmsv Ill-:I vu-V1-I' sing' IPIII 1IIt'XX'IIll :III IIIUII' lllll.' - Ill ilu-m. W ' Iwi 9-' A - I V I 02,51 -' 'M U" 3 r A ,JI E .I I . ' , . I-5 ,ff I- " . 'Q 1 ' - , . 4 Al A - I 1 "' f --..

Page 11 text:

.F-Q K YE5' 41 1-I ,i 14312 ,. Nl I INN IIHII 1 NNI I ll s N cr 1 l N S UNINII l S OX ...AS XII ,--J N IUXUI l I I I N rl!! s s I it l""" I I ps-I I I W I I .fs 'W' I I'v Im " I- " I I I -il' - W-' gp" - - V ,, ,. -. , ,.,. ,,, . , , Qi.-L b . 1 .,,1' .w.. , ,,,. A ,,, Y.,., . . ., . , . . ..,.. ,,.:,, , ,N fp, ' WUI, A 3, -I S . -. .IQ-,I - ig-7' I I Q 2,1 , I . I - ,QQ "',' f 2' .fi x-.,L iilglff-'2f'i, '.I 5. ,. , I .. ., . .,,, ,. lil. 4 ?i. N A' .l ,. , IH 'fi' I. Im I 4,-- s, I-1. I-'I.-IIIIIIQ , "'. ,xllll xxlI:II III- u'I'I-:IIIUY IIIIIIIQIIIA III- IIIIlIl'I' Il:II'I-Il, IIIIJ- lll:Iss WI II liIIIIws IIIIIIIIIIQA lI:IsI- :IIIII lAI'ill'S IIIIIlIiIIg IIIIIIIIII. l'lIIIIII:I li:I ,'.' -l:IIIIII WI -II I lI:Ix'I- illl-Yllllllil' III .ny l Silf' il. KI- -ps lIis I-IIIIIII-il. IIII lIisIlII1y. XIIIII l', lI:IvI-IIIIIII'1. lli,'IIII'y' WIIII :Ill its VIIIIIIIII-s x:IsI, lI:IIlI IIIII IIIII- lI:Iu'I'. llIIII:II'Il If l'lI'I'lI1'll III :Ill l:IlIIII'1lII-I'I- is IIVIIIII. I 1 -1 I: I :I I-I I , rzfffg If I-1, WIIIII- WI l'I't' IIII-I1-'s il will llIl'I'1'.N il ' I'I' :I.v. Nl:II'If:II'I-I IIIIVIIIIIII l IIlI'lill' ZllI'YIlllIlQ'HII1'I'1 Il' I lilw il, l'll II'-I' i1 :Iu':IiII. lllllll IIIIQQI-11 ll IIIIIIIII III-I-IIIIII-ssIII1I-ll you IIII-1lIiIIg's,'l 'I'2lll1I4i. If S. -l:IfflI.'IIII III- lill' vs IIII- I-II-u':III1 siIIIIIliIfiI-I' IIl'1lI-- IlII'I-I- III-I' I-I- III. ff' XY. -I. lIiI-I- l'II'IIlII llIl'1'l'0IXIlIllllIlNl!l'iIllIIIIIIVSIIIINHIIlllSi'I'l'l III- is :Ill IIIiI'IlI. lltll :I-ZIIIIIII I-1: III:s 7 ilr Ilrs. Kl:IIIIl If lI:II'lIIII J K XVI IIISfI'X'I'I' Ill.Y lI:IIIIl liI1IlI'1lI III IIII. IIII I1 XKIIIIJIII IlIy'IIIlu'lI1. in M ' Sl -ll:I IC: l'iI-I'I'I- 'l'I'III- :Is IIII- Ili:Il IIIIIII-sI1II IiI-I'lI'I1IlI- S. IIIIII-lI:II'I XIX IIIIIIIII is ".Xl'IliI'IiIIII III:Iy IIIII- Il:I.Y sIIIilI- :Iu':IiII :IIIII Iill III--II, sil ilI-' .lj-I IIIIIIII N4ll"fIII'l-l f xI:'I' I. : I I,IIII xi. III-IHIIII f x l'I'I-si-I'x'iIIg' IIII- NNI' 'I'lIlI'SN III I-I'IIIIIII'1iIIII :IIIII I-xpw sillu' ll--Vs--ll I'l'.I'UiI4l x I-xIII- -.-.' iIIII. l'lI:II'lIIIII- l".3:Iz:I 'IUI llll' lIlIlI'l' Il--:II', l'IIII2'l'lIliIl III III5' llI'iIl'I - 'lj ls Illlt' II:IIix'I- l'lIilI'lIl. '1i.':Ill u'l:Is' II' :II'I. 7-Fffff fi I' fl ---, I .I Q Ii- I I--. .lii I,-"-'iii I H it YZ-1gIPage 13 text:

5 Q :gm 31 -1,--., gw nf' f , wi-w"mauMf, . . : . " K ' ' f "WI 6 5' is ' - 'I' " A ' 7 '-"A" I1 I ' ,, , f . , ., 1 , , L ' , . PF' '-bfi' .- .- ' ' , ., H' .A , I 1 V ., ' ' V+ I mf ff, M917-I. ., wr, .L- f Y. Q ' ' I Z .'f:, -f-, 1, , x. - 1 '- -'fy -.gg "fa-.1 551:41-rf' .:..f .4 -,Q f z f , 1 - 1 .'re3,g5ais': 6' - gflf- -If -- -1 '- .' ' .. ,If ' ': - - , ,-" - - f . . , 'Uv 1' ' " 'fm T' H. - f."-' 'JF' IL.. :,,'--'V ' x 'KR 'Z' Aa ff , ,I I X . .. .f t .5.4T,.,, ,.- A . A5-fa ,Q ,I , .2 9 "' ' , f w 1. 5 Y f Q 1 KJ if -. ' 1 7 ,ds- 'L ' N I N IX: N I x IN: I 'png IXI nl Hll xml I IX 1 x flux X I 11 MIX I I N X IN III X IN X xxlxI X N lx! IIII IX rllxlllf NN 5... ""'B rr-u A 4-r P"L""7"' ,iq 31 he-4' 11" .ffs-.mlm In 3 E"fn.-::f 3' I Pr UQ qi-ff XXX - . ST Xl"l"5 ,I l'IIPI'I'HIII.Xl. ' ,,-' 4 Ilivlllwl' IIA I'IliIII,I, If+IiI4vr'-IIIVI'hi'-I' VII:-xlvl' Hilvlnm AXss4 "zlle- lfrlilm' IIIIIMIII-X' Iixnlu-1' ,Xxx -'adv I'I1IiI'v:' .XI'IIIIlI' I'mm1-II .Xsx 'lillw' ICIIIIHI' 553 Im.-H 'ln-.,11.A,' s.A,.i.,.- I,1'I'S4PIl2II lc.1n.,I' Ia.-I-H1 .'-- lm- 1:..1'.l s.-,Im I,4'I'N1llI2II I-hliwel X' 1-1A 2:1 Yam +-'- I"2Il'lIII.X' I'--Vsmml I'11Iitm' I'l:1l'1- l'1AnI:1-1'1Iu-v l'.2ll'lIII.X' l'1-lwuzxanl Iillilur l,.-.. NIQIII-Ia ,m I--tif-Q 337 lllizsnln-III In-ig'I1Im1 IIVJIIIISIIII' liflilm' L.'.A 5 .IJIIIIVS Ilmluw-s N111 H' N -W. '.,-7 I Arm-Im, 1:12.1Q.- I ,X.,XXXX .1 1- ll--In-In .XI'1'IIl'I' ,, ,,.. IJ.-Imtv S2111 .'IsIv'l' .I ls'- l,.-., 'I ,If I' vnu, If? Ulm: IIIIIIII liirls' I'IuI, E, Hpsnl XYfII1IX'l'I' S1-i 'II41' VIIIII IIIIIII ICI-vI4-s ,, ,, ,, , ,, , ,, ,, ,.XIIIIlIIII I-hlum Aim- .-.- I-I S.-I im- 1-:.In..y Sus: II lfrxvill ,-Illnim' lfflilm' Irma: I"1'i1-ml SHIIIIUIIIUIW' lfmlilm' .Xllu-1-1 XX'iI.'1m l"I'I'NIIIII2IIl I'I1Ii1m' .XlI'l' ,J .IHI111 Ilgpx -I1 IIIIININIIHI' IIQIINIIII lillix 4'2ll'IwrllINI -lulm Klswlgqx ,IIIIl.'II'iII4II' 1:1 A ' I X lass 'fl l,l.,y.I 'li liamwl 1:1 qi -NS NIZIIIIIQUII I"I'1lIIIi Iimnlxvill Mlw-r'1'i11g llzlllzuuw-I' ,- YHIIII'-X' III-mu-I1 .X .'.".' :ml AXII 'I-rtising' Klunssgw-1' IIJIVUIII AIlI'I41II'lI , ,X'0II"l'I"I' liwlwrt Hrllg'-11' AX:s'.': 4'uII wlf' tm' 1 ' 53:59 i 4b", 1' .XI 'ISICIIS II, II, IIIIIUII ,,l,ilf-1':n"x' U: xxj .L lzi.-.-I I I I IIII I II,III,, ,, I, I I, I Il' fff., 133,15 ' ".,- ,iff 'A.-,v f. 1: f.H T -I lif I-Q -1-'-- f-3 'uf-'-f:f L-, -1.f' 2. Q,w.4L-,L --+ 'ff -1+:4ea:n 4-s,.u,,f4af.: frfiiwmai-2.i?fY:1'?f3'fze1,xv-,qff .,.,1- 4sf',1'1" " wx-F AA': i'f2:f,1,fI5ii? mf' 9

Suggestions in the Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) collection:

Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Franklin High School - Tolo Yearbook (Seattle, WA) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.