Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH)

 - Class of 1938

Page 1 of 104

 

Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection, 1938 Edition, Cover
CoverPage 6, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collectionPage 7, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collectionPage 11, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collectionPage 15, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collectionPage 9, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collectionPage 13, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collectionPage 17, 1938 Edition, Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1938 volume:

., ,d w X ' VV ' , V V V, V: ,, 'f-'.:'-i'H'f'-: J 1v,f-rm-.,V: ,,:-:V.. ..-.g1:f,V.:-V..:,-,- 4. .,..... - . , ,, . ,. , ,,, , .. , ' "" ' V"V"fV--W5-1F1"F'f4V' M :f m . -, X ' A "Swv M igvhnpf' ' n"'i"N5'hf'i iflfe'--fff'-'fr-fa'-V: 'sw 3 ,: .awry .W . 'B Iv 1 ' ' ' ' " V4 - , , , .1 .- A V , wa V. QM-Wm, V .,.V.yv..d., 1--.. V, , . . .'.V - V. , 'W' ' ' ' . .L"'."."' .V. rgm-.. ,,. V f w, . f ' 9 FW 4 " "4 V V. 1. if ,,'1jv'f"1'f "1-r V "'1,:f.-H -:H ,,-, W V '- . . . --V' -A -.- 4 ,L 'gg f V f M3526 -2 ' V-nf'-1Vev2Aw.Vf :V ff.. ,. ,, ,, V V V ,-F' f Q ix Hn., , 1-I mf. pi. ir? V-gin 1. ,VV-L-V, AU? -E , .,,j,,,V,...-V -.,5,- ,-,,+1.,,.,v ,xl .:Y.uu,V,5gV V .V 4 an 45V Y V, . V-ex 1" figgg "7"fvS'e'1 gg- G dawg, ,M V- .-.. . -. ,, '-: ,, . ,, I fa? 14-hf1'1'ffg:f1f?:Vpi1h ' -'yi 'F -'Q'ffg2Je'f43- 2-3 V V: 'wiififif 2'fEa5fi.f1zV-.3-4 'V5:'Vf1'E:'T3'fifkfr-"'-Fix 'ffa1'saS+z'i:r'1V tf,.VVf:- V in - ..-,. , . . 'V 'iw V .- V V Tf,?3,,zi..,,ss2f1iFS:fE V V:,.V:V:5. 1 J fir Vggf. V, ,,.-.M - '. ,' if -f WV' F ?" 'T 7-bl f f f'fL'x5'f Rik" P4-f '3fS7iIi3SfiEQ!?371i?':1'59?i'5+23f'?iW' ffiiiiiififffif-"5551ififiWVi'?5'Vf?5Vf V Ifilfgifi '1Hf?Vf:1"-V V, gg. ' 1.33, ig., V-wc: 12: V. . 3.23153 ' 51.31 9-.V+ 4 . Lg o.z.,32. ' gf mg 15'-1, '-115.'Vew- 1 15 G' -V -Vf1'9.'f"?::is".Kgf1:J"1-.2212 41:51-42251955-"iL' 13 ir' ig' - V15.r'1d1.gnq.'.V2,.1:1:q,g'? 1'-2VaJ:1,2k',VV,i,v4g, 71 ,K 21: 3 ..Vz, Aides- .-,fVgw .QV4 3-1f.:g,g--a.,sV'V'affv,: zggzv- f -Easfilg-vii.-if Egg. ,E-gag ., V,. 3- 5. .ga ,. ,- - ,,V.,f-'f'x,3,3,.m34,,-pk..?Sf.Llg--V1,-,Q-gn? K- -. -, :y-v.- VV.V...--1-..'4 :muh fe g.+Vf QyV--.-21,-V-:.p Vw.-VV. Vxf,-ww. f21VffqV:-wg-V1-14:31, -. 4,-VV..-. avg.. M- V u- ., :TEE-if V-:S " .FWF'?P3E'Va4'53i'1'H5L12i- -if .'W'iGV'5-vfa'fiL'1'51 - '5 ' 1 " V ""'V Vx V- "ki p V FR- PI' rf- -2? NV: ,, T - Epffiffyii 1 V-in . ,s,wr1. h ,L , -fwakifikiff M" '15,-,5,5,re1'L3.:" ,i g , ' ' " X- ' - - :VV- fr M V V I 2 :F-51 1 -, fJ'Ei'L'a'Vf5'srVr..,ff'fr:fi.a.rr:r,"- ...rifle-2-ef..',VV' riL51vif.f'Yf,V,.:E -' .xii fffiivli 1 V S4 3, -Ei ,, E., V 1- Y-' uw-fwV ... -V 'wwf-g.TV - .: asf?-,V HY:-....J by -4,-f. Q. M. ...w 'am . V., hw.. aV.VI'A'V xx, .A - . 4 V11 - V- :ka-V-V-V-V V.:..: . -L-V-Vggmgfg--QIQQVVQ .Spf S E -sv -VV. sa. v ,E K Q, a ,E v-Afgy-,VH , 1, vf pn . as Q 'Jr Ig L ." Er' X 1. 'ii J ic a M . , , V- V ' k -V V 'V HVV QJVSV . g i?-V..V wi V. V-.. 'mi .QV 153 is J 'E . V 1' .fvQ-, -' - - :j,V- V - Q., ff jgp' .Vg - .. 7f,. 1555? '. j M qv- V .V M V Q. If - .V,, .mm , .A 1-1: 5 -1, .I M - F . , A 'I . V- .if-'Vik -' - ' fi ' ag?f BYU- J kip' 7325 ,V -V ,-. 1: . --.ey ,Ve-p .. ., V V. . - , . -V 4-K, -,F V- ,V .: V I., V. .14 - Y- N, w. - -g,.,.,,.q-Hn. V.--,,. . V. 7-., -' ,-'55 V 7,..- w - :1 Vg., rg, :,.V,1,,..,,,r.,, fwfr .Q 5 17 -, V"'TfZY321?f'U'm5 , 'Trim '. -1" ' .2 E 5 "-...Q Ji' ,P 2 L '5?'5?1gij?.r:if''.Q?s?f:1.:1?fgl'5Yai"7' EVQ73 ,:.igi'gf,I2,frQfQ.f:'f'l-ii'f5'f'V3Z4'1f4.,L,'5MfF291g.,, ,--QIQV-1"3H4f1.xC'K2 V' 9? "ij" 1 Ju- -Za'-nr - .,.. 1--L r '1' , 4 . Q F-Vi-'H f V .'V XI - - V - .PV - f' 1vQ...'.-fa" . .ur-V -QV AV .V... A .,.aVVw-' -.feffl-1'g7LV." Bri-: ::wVV-- VYVVTV: . '97 VVV'1' , ' uf 1 E? Q ri -f ,V V V fm-H31 ff V V - .iff V V V ww V -.MV -.N - -f-5VVm- ..-VT--1 V.. .L -.Vi 1.. wif. ,, V 1 Q v , aff, A- . . yr.-.M V ,Q . .. ....,.VfV .f ,.,. ,.,,.V, .. A..- V -f f , X , V V- ri -.gn M -Vfrff-Vff w, , V ggi -,gwzvf .di-V'1-..:rvV-,z,,V QLg?'jg,J'f:'.1A5 4-V-...Q-Q s-- f ..J:.:Qf K u,:fN ' 'fx 'LH "f 1-W MV-eg.-H:V,f:VV-1a,13V:q'w.: . .1-2 an u .M X ' .' .. - V- I - . . 4. ,r -rr.. -1 ,ffm . gg 5 yall? 03.41 V221 : Q f '7f,g'.g.,h iii5E,g,j,5 Q ,i5vVEfg.h-"9. .JE as M i'.isQVL5-.l,'Af5,,wV: Sf ff? " FW W fvzmfs' mf ..... . .5 as -35 ' H 5 1 Q E 1 4 gl. by 3:33, 55. if-:ef gm 5 V' -1- ,W :Vw g.-1 is "'51xE'? sam Qi igrfng 77-. Q V "L, ,,.1'V ' ,H - . .. V .V X. V ,V-vm. V-wi. Vx. .V 4 - .- ..- .. V - V V -V . fix!-VV:-11vaV' 1-Q :-a,.V.L9-M ' 5 1'-' .51-1' H. - fggr - -V' + V m..:..,1 2-. V . - . V HV. ' . ' - - V - .' 5 :.-qqgfggfV- Af, V E., Q Qs?-.5 -if ..,-QV . f M - fn . . L - an V . V V . 7?-1 V V , ,gy . ,.,4g1'iL.L,,,,, V- I -- - . ,, .. X VV , . Q54 wg, -yy 4 , ' Wg 'ju'-'A 'TK-V--Vac P'gf4g2,iv..,. 4.-gf' 1-Q-VV V2?5 .. , .ru .v-.,. w M '-f1'fws5.w4f55-E.-gr.- 1 1- V. Vfglgff fe. V, .V . . . , W 1: V 45-in qv-VP - 1- . Q V - , ' 4 if .,s. .,sq,. , , M, M Q, ,WJ V, 1 -wr?-"fSf+HffV - FE' Vi' -AV-:Sf -wrwrv 'S --nf- -H f m vflw 1 4 Ef1fE1F'GF:1wwQii- ff 'V FVVZUS- - V334 Vw- . wV.,.,. ,, .. - , . 1 , - mf: 4. . L Q., -...F in -kr 155.3435 .3 gi, ',. - qk,3,5 - Eietirngv ihf Va4.byf'155 1 -. NELEFVJQ ' " i I " - if Q ' Wa i' .fEm.7iW?35'!,LI"E'J6g V -X im' V"-. 'n A -V if-.Q 1 'fi-11m .Haag V1 ,:V,V:.y-135: 5 . Y, 3 wi af at , . - ,. , ws.. ' f-w -' ,-?E'ifqf:V 4535-' 'EE ' flux F '2'1- :Q Q?HV.:f-5 50 V A . 18. ,. Q' Q ,.. r. Q, 2 2 agar, V -1 f V JV' fffrfid ' . P-'fri - W V 5 1 V 1, . ,, .- V . . , , , ,gr 1 rf - ffwl 3 gf. ' 4 - ff '- F' vii . V V V. ' if : pf V: ,Fa ' '52, Vf...Mf0wff:g5g::Vf-Vs WWE 'I U 1 V' ' if ' 'I 'Qi P -'VV WE' gig' m.15,,.4 V- . ' VV S- w- VV -was .1 1 2 W' If J INV ' 4' V M 'ij MJ- NVQ'-41.5-zVfVw'iw3.-f:f.V,f!-gf ,L . 4 , 'f 'Wi fer :pf fig? ,wr +V ,rl my Y Nm dl 1. if 4 L-,ffm wg a 'im igqgf? f,f-E.5,3ij,"Cg- A ' . V , V . . , ,, ,. . "4I1Fu.,f2 - -,-' vw Vf ,V fP2f':'Vig:.n..V?W1VQ' 4' ,. ZH,iMrf'- V- - "zLj"E'L ' 'Q- fa: -V . TQ-Q..-,Lf, :' ' 1-I wfq- .' V- - - . . . .. . ' ' " 'M "f V' -if .-V VV-fw ' V "W-1. 53:1 4 -. . f-'.-, 15 LEPH-' 3 Q?-li' - Q-E, 5 V f.ffffe11.g1..,-. ., .QV ,- , . , V' - V V VV A - V V 1 . ? -cgi? F' m E B F 1, ,rx 5, 5 :VV m xl L sv +5454 5 G ,Syn gig? 35 5171- fsgkwi 1 Fggsis-,fir '-'.f5'LVj,.5 if . :'V--.-V1-- - V . Sq- . . gig 'veg 1 1 ' - Mg-w 4.-V . . ,A - favs - . , Fu? ,m V-.F 31? "J A,g4. . i :iE?gA ,ggi ,ii wb.: ,? 55,5i,xfe,,Aexn,A 59, Q A - -ug P I .SM Xt 4- " ' ' - ' ' ' I ' .- 51 f -'V :rw -5 -' m f' 1-5 ' ' " V ,3 V :L V: V' YJ fgg-5.22. .V.. ,F -.sv 15.1-1 girl 'P E. 1 ' ' J My f it fi' ,f H335 'ii 3V...sVVVV'iQyfQQf ' . hi V Y V6 5 V " if fi' f QV VV fl . 'V fff"fbrL' Ke 1324, 35,ag,,g,gAg'5' if U , ' Ed: V wg? Qigig, . ' , 'V' 55 .- P? an -Q x fr fk eV " 'J' ,fc F ,Y B , ,- , Eg-V V 'M' A VV VV QV ., ... -V A H A .F , . -V 231' .vu UZ-. VV ,a kmgg , gag? 412- , if gffs .Vg - J D hm M I " ' WEP' ,5 '-VV , .. . kj Vg... .,, .W V . qw A. , ,W +1315-'rirfflzfissviilf ff? V 5' Ai V, A E Q 2 ,H + ,, 5, F W I 1-auf, 5 if 2 Q V ii x. fx up Pg' F-2-Sir if 433559 rim if Bei NQEALQ di KZ .L Q , V T57 if - - ' 'T' ff' Viv-Q ' 1 ' V V, - ,. . ,wig Ve,.w..,V-Viifr V . L f ff.-135 mv, V 131 3 f . -'VK . ,-V1-w-.1 V,,,1Vf. V , 1 .VW V -Vw. -, . . . , , , H' ' ' We -X ESV - " V 4 va. ni Q - QV? " , . gg: 'Vhixz 3 -- 3 -'EEF' iii-V-, -5. 1 Q F,-.. . V.,.,f . s Af, lifgl' -,Q V ff V7 ., 4.5 53 V P 7... . .- X JBL V4 ' V - . in ..4 :, ' V . 45-if 2.1 ' ' E' 1 VV JM-Jff"L .iiipinlwifin VS NF' ,, .J W .A .. ,Q A li ly-: ,Q M- ,ak it Y F A K lfwgiia V' . -4. 'Af' '-3f5.q:VV - VV ' J V ?3gf-'Vw eg, V. " -5" .. , ,,-.:,. ff , , ,. , .. 5, n , V , ig Ji ,auf F - - fl' , . 1 ,V 4- V 174, V JVTVV V. F V ,Q gr. V,?5?A3:gV,V93?S,x!4 Fifi. 6' 2' M AP M V45 .V Q 3.5. .M if-fJ 1lg3g'T? 'f 5 53 F?,:V--V-fag V '1 '7 ' ?h'G?"'7'..r ig J T F L Q i M51 mfs fb Lf' Ssfiii'-ylif V is V, 55. Q'-V I" V , -V fx A nw --V- -1 . ., , -aw '-rg . iw .V-V1,: Z V.'ffp,:? V-1i..f- ef. .VV:,-:.m- V.,..,.1 . , , . ,, , , V J . -' 1 'I ig ' X .IE l':5?"2LV' ' V " V 1 'V 5' ff? V V in ?VV.gawLf1if:2,gL3f'V: 2' fs,2i53,aagfj.?i..:f5:si.zfE:.,fiViln'.9f5-5551 V". '1'zSQ',:V-V V H5125gV1.ffVf,7?.Yffi,s'?5Qa4?':?::fmFi,VinKj . -wi!-u?,,p25V:2,fQ 2-4a'.2..:,. - 1 W' d' lzrwfw VV. I V.. ,, e' iff Q, f 2 . ' ' V H iw.: 'Vw' " " -4 V, ,Vi VA-.. ., - .M-V-V--r -' r .-'1' 1115 .. .5,,.V1g.Vx..-QM.. V-. 35958, SWE 'QF I- 3,334 awfgijrxnngffg ygcrufhziliiaygiimqgqa.-1 ..G:.1.4V. -M ' 'V ' --' 'Vw' - 1 . ,-V . ,, - fiiisffi ' 5. V . .fg2fL '. -HW? '. ..:.ff,.V .51 ilu: .Jw V q i VSVM,-,:V,V-1-'Vg1iaV f-fp iffp.,.'fiqsjfig.ga21yjjgQf3.5V,MV"y7,.5- f 5.3. ,J,,ii,,, K 5222.5 rf if ' J " xr J: V N . VL, -V V . . V1 ..,1 ,.... ...,. h.f...VV,-,J 1!b:..,.VJ'f . . , V 554, V.V.e. ..V,, .. JV.. 1--FQ M . .V .W - V ,- -rf.--QV . J f ' 4: fl' .4 L 'im' V'-9 - M .V 3541. . 4-W, '1aV.zgw -,V-,,"fi,f1g3i,?eQ hu, .. .,d?.!,ga?fE-fgc.. .igig Vigiigi ,Y jmitxhx ., . 57 Fm' 5-A :gr Eiiksl 'F slam V SWQYFQ LE, , R dg5 jr J g.5f55g,,.,,. 1-VI. mtg? nigga 4 Qi df f IH xr J . Jia' VX ' Q Y P JGs b t ijpvf' '4' -V ggi Wlrignmgmifyg igzgtk L-i-T' 551.75 -' T' 5 li 'V1V.,-7 Va- V - ff' .V -. . Efgi uw' ' 22 ' - 9' ' ' ' x:,.,?Q,A-f'f1V 311 -.2xvP,m.ff:.V . V V ., . . , f?5??fif .3 V- .- " iii ' 'V - "4 fn 7s V -T " W V' :-,f2.,.22i-..I"K:s- 41. ' 3fE"V:. ,,, ,: 5 ,, -' g ' ?- Q A ff' VL? ,E 3. -- F. : 1 1, 1, EN, V . .- V - A, a n-L ,F V VL.-Q A ta V ' Q.Vn:V5af.315-V,.,g,-+2'ffV,. 11,4V':fVgg.f1-bg,-. Vigil' J ' 'I' ' dm vf 'Q ' V 1 1' ns? "Lg fm- A VE Q55 ,J ' TJ X 53-13? .XV 3 .- 1V wi' .V ,V 1, fm. Q fgg gg, ...fi gs Va Vg fi- .Q as W-VV,f,g1Vg:g..g:V1zfNew gg ,V 6535 V . Q -.V-f nf -gs. 'aVg g3, V mfg E.. Y in Y if "" fm- 5 5 ,er A u,'r gd x, if tb 'Ar . V gggi- may , .JH .Vg fg:rf.g,p.,5, .VM A Eye ff. . J., , X--5 9, V wgx 5 Ji E A 'ff L VV 4 .ffV1VV.MV' MV ?f?..V. . fa 2u,,p:f 75' , V .,. , .., A, , - , V Avg.-w .. . l- ,, .- V V V. 3 , . .. . J ...V. . A . , 33, ...L , ,-4, 552 wi - 3 H ' . - Vu. VV-, Q r " - g .,,,-- Q - K fV.,5V4m V. . ,x V .f , . , , . - in ,U ' 31" 'V ,""C '-V-V V V5'3gL 1, : f ', QV' . S' fi ' ' " - " ..,.f" F ff' f J" A- , " vigil 'J ,.'fff'.,-Y' "1 j L "E,,4 5':'Vg ,V,. :, 11. WJ...-,. .41 V-,V ., " Vis. ZS' 514 5 VV if 2 ': A ---- - 'V V . if ' 5 V 'V :ff 4 ' ' gg. gi fic' VV 1, W, A '54, 1,-.rv- 5 V- 'Jp eg 'VW . 2' f' ,"..,.."I, ..."f1jV T V Aff-'?-Z-gjaag. VV ' V 1 U ' -V' Vf'f+vVVV.i553fsVV5?Vf ' .2-.E 4 1 Vrs' ,Af 5 .f ' .1 1 Wy ' ., gr, ,. VV - , , ,, wa-f.V2-aw'vSF'f, ,V-1 "VV .flfef V .. . xhqg, V4V-"5: - V , . . ,. , M , A - .V - . . mf?k'1 V- -1 1 .R , . , .kg ,V , VL 1 1 Lg. A' V g 'gy PM I. , A-'.:f.-i4,?4??f 2 li .fe 1,1 .575 V 2 N Ng: 1 ' M ' ' A' ' ' ' ' 9 'A ' 'Y ni-'.'1V 'L 1 ., VH . .J Eff? ,pg 5 an wr i lg e 4 EV, . , 2 'Wir QL'IV"i ' ' V-1 V' V ' F V ,V - . 'A FIV. ' .. V . 1 .VV ,, V 1 , 1--V gf .V Le g .. 425. 3 -, ...,. ,. , . ..V. -V . , ,,. ,, 5'Qr?L'T?xl'5?" '.- 7" "f 'Vin 4 1 '. . ' ..- V V . x. V.,1'fL? F225 V- IV - 5-, KV. 5 V vw . V L :VP I d am in I, ek 1 A ' ' X A M '67 N: ' 'fs V' R1:: f i.7 . + V1 -f ALP-'f!"357'LiEs4-Va, J Sli-55 52'-Efignk N'-Vg V. fbiiggfl... 1 YN ' 'V 'V'-. - It ri, if . . .. ,QfVV-V2.fgffsVi- V' :. Vf. Vf . -Vw. VV V. - V . .- , -. fiiwii-qgfgg gg .. 11 Jibiirl. , Vw Pig YQ. 2. I. 4 Y -i ktmh My 'A ,I -gif kg, V,-, . , 1,3 .- 9 -gi . , . A ,. K ., .L li. - A :' WiT5f .. "fir-P. .-,. ' it W ?" .J . " ' er" Vi' Va :Q :V '- V .V 1 .V -V V ' ' ' ' ' ' " ' 'V ' iff' "- '1' V f.,,V1V , ' -' '- s lf bjff .aw V , 4 5 .. , 1 1 AAF. V V wig if Egg , . H do W, ,H , Vp L 5. L, I7 ' ff' V I Q? 55 2 . 211 ,- RTR "Vai . M- V. .- , .,. ., A. , ' , . . , ., , xg .- , ,V ,- M , .. va, rg. xi 41,5 1 - f...e,A.4?. .,giv.a:1Jn . J., VV :fl , M-Q ,Q V . H V I 'EMT Efif ?i,Z3Q,.g35w.f3j,?3 1' ' 1 ' Ja 1- 1 is A fs M I Six,-1 g,'f3?VV , X ...eg 5 "' Ei . I V WVN V V VV ,VVQQVV 55 5115 V f V 1 ,KV . y ig , M .gm V V1 V J- ,,, A , 6 ' i x I . . Si 'y ' gt P V ' 'fray ' ' " ' 'Q ' fi fa-lf' Qi V ' .,,::"fL', V '. " 'QL V -7- - zu .- A . .,... ,, ' - 'Q -fi-.4112 'Vg-1-54" 1 'V .w ..-Pg? 'Q aeflcgg, 3, Sign .P ,- , S ... . V I .. 4- . ., .., . ,V a-, a .V . , if L A ,A fc-m l V -1. If ' rv- v.n , Wu - U , ii., .X 272121 'Q' . 41:57 V n.,. V -5-e'g1:,1.?L:B,Mr .55 jpfgtaarilM.3,:,5,gw:54r! V - V , ,V V VV K lugs V A I 4 I , , Fffif . VV", ,. JL. 'WV figs: , , . At. . ,wggaf , is Q- A ,.5,z,.H, fig., U . 1, A., V W i L um .R .ww la V atm ga H We 51" A Q x 2 ,332 VA FH- A ,L 3 . .- T-,gm 1 fffisfif :QM 4 'J 4 Vp' ' I. if ' . . I "' 4 5 3? ' 5 ' V -1 1-JR-5 fl' i af'-A P 1.9 -M f' 'L '? ' R , F "Y i l y-. 2.395 2 g L 3 "'1V-. M 7-igriij if gf, .ff 4'Q. a , Q. Am " Q: 5-f -:5,4',,,..A ind at ,Vai -1 Mg X f-fu ,1..+ 5 I L 1? E gw 'U 4 I 4 X 5 9' V T4 :ggi 'a ff' 'QW I-gi -U We dawg '15 F5 Y P ff' Lx R' Jw W'If3'1"fY.Q 'G I 4 ww, Ig V lr 5. mo W -2' V' JV 4 ur. 4, . 'xx 'W' J lf' 'ef V V : .,. V 4 f , . , Vg ,, .,352f- -' . , 1 V-1.42. V ,. V1: gf- ,J V.: 3-,mlgw -V -- , ., . , , , , ' 'LL' 'QW' fi ' ' 'T v ' 1 ' E 'IE' --53591, 'fi fi? if f 5' f i M1-1 A-V --'Ee V.. .Q . , ., W. ' V W' lf -V .qg AV gg ' ' LQ-V V V 'L Vi .2 f ""-f f . -5. ,ge,:V'3,?5?V, sim? H , ,V . , .V swf. Zaginggq .. K - , 3 2521: V A-.i.w.w - ,gjiw V 3 1 . - .mu V- .,g ,V1gi5g-fggqg, V5 View V , M Vain: . ff. V.. Q. iT V T 1 7 mf an 5, -E .V J ., 1155 3 ,b er .T fu, ' 5131 '?l"L',9'?xL. Y x ff PP VV M VV wire V . .V . Q. .M VW' H' V' V. M 4 fx, V 1 ,- Eff Vw If QL, ,gifs ,K .1 I k 3551 1175 7 Y lf if-1 'V '4 .1 . il X I " v'f 7f'sV-1 ' ' 'TV - " I, fir? V-1 1 V V . f- r' .. - V - , . .-52" f n" -ah - '?"f52" ' 'A' N ,V ' -V 'W' '1- ff' V ' 1 .-'EEL-I " -' V- " 15- - - .-L f .E .I ' "' " ' L . . ' ' . V - ,..-WV V - 3' V 'swf Vs' V 'cp ' 1 -1 V' V2 C I "bf i '. f 'YffV"Vw ..V1+N- '-fan .2 ufQ:i:?aV 2.14: -V" '- - a . PV' , V. ff te'-gig' - V +. Lg' . V55"fjr , g: A,V jQg5, 5x?g aim ' ' V -' HV V' - ' -'V jar" V- -, f' ' flag.-gtfgiif-:ff g.. 1,3 ,SA V1 '?'5'a?,..f! -s ' H '- LV' V -N. ':- ' V if , A, Va., ' '-1 . V '.V-'- JV- .. , 'V ff .Vw f :,1.f- , , s 1, Vg, A53 381, W , 1,3112 W.. H1 V .Pi E934 G F, A X?-gM:5k, ,l i ME V, . V V V, V. if .V V QV - V- ! F V B ' ai' 1 'Wg 4 " get if' iii I LQLW E-ng' ' 11, Vt s'F5,Q. .2 ,V .Q '- fa t" 59 J' V, We V V .V A 'W f V in f 4 V 3 in- le W F. , v 5, ,ff E L.: ' V 1' Q 4: U in . .. , "F-VV ' V A -V lg-1 jznhfg y F Y. r , W4 W s .4 4 Q5 1 E if gi 14 'gl ig V .g5.yrgqx -14, HR Egg' AI' :Q . . I A-V .V V 4 . . 2 ' ' 'A , - ' 5-.1 " if" 4-4. "',:,'f I'-I , N '1' ' ' -V: 'A' ' ' 1 - ,. , . , ,V . , "iw fd? " 'AV-W if if' ll FY' '. f '3qf 'v Tp-' --' ll' , f r V"' wVv '!," " irq " M-If 12" " VZ5. fix-ff '.f':-'.Q.'V -, V fa.. H? ' ' H -' -VV'-V - - , . .V ,V , .fy f 4,...V Q ,.,. V.:.,.-: ,E J f...'-.12 V' Q :V 1: ' ,. 4: ..:'e-:V. ' . -' 5-V. ...eg -I - 7 .:s- Van.- V . . M - , . , , V. 2 -,,.':g. TQ 'gif -' 7?."'1'f313F fA ' ff.-V' - W jg. . ,S My B, my if V. , We " J W ' -IV FS K .V 'GEM VV' ' VV -1 V ,. . x A1 if 43 'L si 1 'Sigue rg jgyk-as fig? .f 3,wgglLi-.Q Fwwf' at-ggi Qigrk j '35 VQYIJ my F Q 'afsff x 5.91, 35-,iff Ns V 3... pg .xx mpgqffgs ,gh 1- n i .rf '71 umm A V:-W' ' 'I v' Af? V U 'Ji VV Q" . in ' 11 ,1 We-V-QVSQ.. Ve EEN r V11 VV ,Q 1 52 ,V u v J A 5 L -M ij .V 3 x ' - 'QggfQV,.5:egg ii 1 Q' Vw, g 3, M mf sig N, 6 A .1 Q, M' x gy, 7 525-2-.'f': ' V V V 1 V .V V V v 'F JMEQFH. Mfgpfa- U gf -'J mf ,--'asian 2?-vel fm'-:f 'PL . . 'L fvqi. . ff' Jw '52,-L 'H -44' 'Fx-2'551:? , Qqggp- -.LIVE ,-,- VL. if , Ja .-,sh EV. agiiefigtwgg,-5,,, . V Qy ff.. V YA !,,.,,zZ,, gg? L29 W if WL .V W J, ? Y if Q J Mg 33.171 Lx... ' K ' ' ' - V V V VV: ,-1 .4 AV " 'i'fv1' . 3 -- V V--V ,- ,fe , ,V gqr 'w,:'Vf'f.a.Q2f. 9 V 51 ig Him' rkfaag' Fm T56 -LU 'VWPQLJEZ kdm-,wi ' VR NT 11: Eff" JV- Q, A' Ayr l 3-QQ .H .. , S , V F2 4 '5' w A F 'i'41 fu- if- 25.192 V-VHQVK. VV-33.11-f-.S .,..f-222-f. .V ,V 'J ' 'C' '5 V' 2.133 of 2 1 '65, 3? V 5g" :fQ'.' ' if "fig in 1 mar, V V ,f. -, .V V.. .sf-. V4,f.-, .,V jf 1, VV ,ffzizirk-VFLQ V' e 5 - -N w1 'L '."-"' . im- ' L., V .1, V' Q V .Mr-,. :1 V,.f V-, .V V V. -. . .. 4-1 4.3. .V zu. .f , . A .. .,, ,swf A. , 1, ,I I, A A -'P 4 . Ez ra 4 . , VF F 14515, F F :L is 'f L 'E V45 L""f2m 1 T V.. VZ 'Q ii 'ML A ' M ' -2' V V - sa! -Y? W X 3. Y Vaal- if A 5+ 'VV '- ' VV V-VV V , V. 5' F if EF A - A - -V V V 4-- V 21 .V - V ' .fig 'Q we n, E X wha' , ,AW .N ,W ,U 1.5 Q, -r' .-ff? .1 . V wg 'V -9 A "K fi N 1':51'5S5'a Wg ff , fs' V. ' -Rufb fa-:wx V Qavwggi W .AV54 A Q . , F H ffifgf Ag, 332,55 mfs wiv? ,361 Q2 ., V ffhffgywf ffij ' , rfwwz-VV J? :H f W be V .1 55,-45 -if 'J W fd .f -. wgsii' VV Sf -:mfg 1 A +1 1 L gffqvw , f 5 ,, .1-.5 .M M A-1 NN V. V ,. ,R 3.64,-.5 gs. ., so-1-,iF'4'Q'mIg15Vfg' mv fig ,EQ WEE, , 6: edqgiigg Gu f 1. mtg? Q ,qi 4, 465 vii 1+ mfg? fn I V . 4,.,f if F, ggwf Ia VVQQ, ggivfnr., ' V -9' 1 'Eg Frm R Q- "'f ig .,rrg?iMg, :E g 3 'ig-, v1 114 , 'ig 1 ,xv Q 3 Q Vsgifnkic qM6f.f'f'!5d4--5' Fgqgiivii, E AQ, 3 iv 4 'F-Us. Yi Nm nm .viii ii ghd yqa rv- 4 ,Mr Fav' 'H xr 1.54,-4:4 Ugg """Iu:'f'1':?5' C' as J fi Vg 15351251-Q 32 83 Ng a. Tggf' 4' 1 3? 'W' 'il '51 My .Jie ' Ku " 15545 wi?-an ZPL" 'K' '3?5""W lakwl 'J iv Q W' "S+ Lf 'H EWR 'gag 5 .913 wb I lag? 4.5.52 if z-J? 5412? VV, KQQQ, 25 s 23515 .w,,,ffm -saga Q31 3 yyi agilz-53155 J ixgfghq 5 .rl ,ful lib' .U ,MT gi Hrgs, 1,4 bm f geg, G nik 51 'QM digg: 'mx 'gs ,,,9F' A x"" ""J'T',51 4AfH?-111.1-Qrlvgf 'ERE ,358 A V :wx AN -fwlgfa JL ,gqiwm A 4 Q X wg. 5? if rx 5 gmgggvy W ,QA bw' QEHf1'f'f55'V fr gif' J' VISSMW ufwfiiwf' ' :VV Vf VV 'VVS-V-V VV: V W2 VV. ww F23 .ffm Vw.. Viz VfVfV,.fs.V:2 V1-4? Q ,V V111 A V-V Vw. 2, ' VV gw f MV gdiqgqijfw "4 J W VV V. his 92241 V VVVEVV VV 4 r 4,'-7'- 6 A v-4 , H ,1 V Va. H -49 v X ... ff-V. 4 .Kia ... ., .Q 5' sw 1- i ?e-. Vw W ig? S-f??ff.V.3Mf U2 I f- ' ' fl ' " A 4 'fn fsaw a- . Q5 A MQ Q egg' if wf Lf ' "MV 1 if .Jr , . , AE' f 1.4: Ik Vw VII'-4' . aw 4:5153 my qu-Haig iw-19, grail 129 Va -V!" gf, w mf 95. 431- 95,9 vt mis im: A-iff' 1 -f 5 V if S2554 W MV- V fam V. M V 4? -VVVVVVQV V V V VVVVV . V VV V fi A Vg .. V.. 5 Vg L wg Efiiisp 5:3 a-wg?-y ah! 2 Gif! 35,542.23 ...dia ik V, fpiwgw Whit Lawn '3:,,V,.,x EGF ,aw wi 1 . ,ZW Y ,B ww L if W PM vita! figggwgar mar, V kai wx 0 J:-gi 1Vi V ...WAVE "' .Wi B2 'L J Vg... V- " Q25 Wh? f HVVVRZY- P .g5fWf51iwH"1 ?v2' if f - 'ff V wfsifgiif V AW' iw" wi "g"1a31'hV '52 gffgfi Aim? H if fx If W' rffvizj Sign.. P, V '? ' ' i, V - A VV V VV- VV. VV V. VV.fV:p'VV Vw- is 3 V ...VV 'fa wfm 12' f A .Vg V-V "V- Sgwqggg., bg.. tix' Q.3 ,i3ZE2!igyeg, My - ,P Q' 35? it H vf-rs MW if I or M 2 gu ilt H - " '- ' , ,. ' - 1 1 ' -' -' . . -. --' .V V ' . " .5 A k ' I :i i Q i ' .S 1,55?22,Qj'gxQ:i5'i-5ssf7SQ."'.,a ,,- , 3- .. ,,,:--fz.,.2,g vf-V , , . .. W, , "'5 'V - . ' . ff-5J7fV,3"-F5f7TAVVi7fi.'q733i'1'f?":f9iV-, 74 QV LiE'1f?iffQ.V,fEf':f: 35371 1341- "'f'A5'i':"2" - V,'u1.JQ,.,?.V. -. V -- . . , gif' V V V V VV V V V - V W V 1- 4'V if-me Tag 5 Vi F V. 'VV Ev ff VV. V fp f-1 '91-.vfb V - -'V - . . 1 ,tg .V V V . . , . , , K A E ' ' " V ' " V V V- V- 2: Lew if Q3 , , Q 1- V, wfgawii -V -evfv 'yan :V - . .. . fx, if , 1-1'-V .V Vev fr. 'TSR-.f ? "fff231x1' " 'fimy f ,.. ,. - - V' Ve V is ,.. .. , 'P 'wifi 2535 . Vf fri' L. "" ' ' " H CZ-'if f.V -1 i2-:QTHL " V T :H ' K ' V, J ' '..'V' .V - 1459- :V - V wr . 'E Y? , X 'f .V . '- . .Mm V' I . -- V4 F 'Avy' VQQ, -V-.N V ki - .V .V.-- , VV .. .VJ F - - . -VV . L W 4? :lf -"N 'W' -- :V an VA gd F. . 73543.-:V ,WV . .,VV. .f,1V:- V:.. 11, . 4... V V. V - ,,. V:,V,.,5VV ,W V Aa- 1+,VV..V. V., ,.mVe,.Vf.-.14 3 1 ,fzv g 2, -asf: WPT . f.. ,s ., . ,22xw'.WfS g1,g:ff y- jg J V ,A L rifq. -rn : '-,.r1,' .V Vgg.g,,.: . VL EQ .. , 4 M Y, ,I 1 4 ' ' " R' "" " ' ' ' 1 f' N GJ J'---A ' A r'wZ2P ...'V-- -' .V..-,J . :V QV- ' m .1 ,A I U . V V4 V V V H - - :1,..V.n-r,NJh.1. 1.m,Qp,LyQ- A - ,L . nr fy 's iwbg! E "M 1 E . 47 V. V , . V. U f- '1 PV .J-21:5 I W E 'N -M erik '94-9 1 P V: V 1 W .sm IM H gm -9 an t 'rv ' " J V A H 1 "lg V' ' Mp, J'1' A "V,,,,13, 'iii 'N A L ,v TN' V. Nest A 4 V4 . a .N 5.1 A Va -V MW, .1 13? r . Vg , 1 1 4. lv FL 2 1 V. 4- F 4 ,A 1 x L- " JV 1 -21, Jw. , f .-V. xx.. V- wa , Qi 2 'F .L War f VV -,, - .mu ff f Vg, ug Q1 ,Q 1 - . .V ,N V , fs f ' N 1-.ff 'I if W' V' as . Af .NVQ ww :aff ' Yf .V V WZ. Vf-1 ii ., V 1. 1 ,, L . Q V V :V ,, V 9 1 .1 1. if ,122-1: 51 ...H 11 gmacgf ,H -ff gk .n 3, ,A 424 5,1-A-is -. ju ,, V.1. ,w .V .gzi p . V .V V.. JVM, ff V, 1 5,3 mf v P " 3' I L , ffm 91 4 -f 5 fw"fVH':,. if-f-M '.1 W If M 1 af HV f ' .1-V gf.. .vw pf .VV .fV:'+VV :f. 'EV -VV .54 xm V .V 9. V. 76? .V-, V-5 My V 'ww J 1V w ,,4. iv fm . gin: V Q. ' 'fin .Q .5v"'. 'ij ,H ' , xi IS' Vi? W' .Q-5' 1 Vg i ' 'Fi 9 'f k t'E.' L., 1 ,JL 3' W' .N 1 y X 'Vwlfv .- V ' . -V frbzfw . f-- .-n w VVJ AV. , A + V af 1 fig? V V 4 4 ' rd if Y R335 ' ' V M14 1 'Sl' V. -MV-'.-15Sfr2f' .- - -'-'fgfi 3'V'-- ...Va -.. ' V . ' . 14-' ' -f W' , ' fn-5, 1-.' . 41, ff ... Q .. 1 ' -f V 1 1 'X 0' 55? naw. , g,,5V -. .., 'VV-.6 QT' H 5.5 134-f ' V rv - --5 V , Vx. H . 1 '1 ...y n w: 135- -A .fn ,.b, A w gzv'--rf 'G he .V-la. mf.. , V 6- ..- V W, H v -VV .'-'i-If.----.grfai-4:-if 5. mf: . , Al- V' 1 VS J V-Vw' NVQ. -2 V - V' g J42' fa.. .SSH fzfwfl 14545.-5-3 V ,gig-1' A 1- ,1-- ' LV ' ..-: -1'.,MV ',. ,-, ffgis' Vzgv in '-V.yf-V5,,.9gv .2 1'-'WS' '- L" 1 1 '- 'L-4, , Eleff,-i'V'5Q , -" 'fV-. r.' 1 -'i .5 "1 . ' A -- V .eh 2. V? -ig 21 55-"' ' Ma- . V-.f- ' 'C-1 f' ' .if 4152 V. . - . .Ei,.::V,4..V-41,1 ',f-we-H14 ' V 1-1 :1.Vr.,F .mugs -+Vy,i.e...a1iQ5,.. .. :fm f- V i, f- Q. -A, 'r V-T j. . -V -1 w...,. .-'ggi' . -'rw f , Ln. rg., 51 -, ,- - . fr , VV 3 sq, -fy-:fizf,aV,f. - -, ff..-Vivid.-V -... 434- ' - "' a'7Vf"-is 'iff I1 ' '-1-vw if-V' J- ' 41 '- ' i' T '2 " -. 2. 1' J ' . 'Q ' Unwi-i'MfQ-."1: :pew 'f 1 if -. x""'V.'w-.151- V29 .,V. XLS: V. TS ' S -V.- -E 13 ' xi'-J: W: L-V "G "WF MN V.f-- A ,,., --1-,VM-V -..- , .V -1V fx- , ., . QV ,V. L Ja- V- ,V ,. a V . -VV4: . A . -- VV ,, V-1 ff. If V5 .VS Q-+.V V4- V. 3091? ' .- A 'ff .-fi: mf: -V K HF .- .HHW 1-V-. "' V- . V 1 --we ui V 15 -H V . . 1 -V .1 , , .f 7' : , ,.. G.- ,VV 1225. -V V-wwf. ' : Q3 :' fI'E?1 ,' - . g i '... ' , :'- 9 3 5 ,n i I s- -. if-','QLig2" ' If 'f 'Ye-if 1 5 Fi '59i'725Qw' u.Tg '44, gy- ':4,,2,,.5,,.'eQ,3fTNV1 911'-Z . A V ,. f, .551 13 - V,., 3 ', .g-" . .5 :- 4 f f, -1' -V ji A 1Vf+'?1 ,,,, 1V- f- 2 V ' 11 ,. :fi ' iyr jl .,J, ,-V H VV f jgjj 'Vw' -X. '. .fa V -1 - -111 Q - ,V . 1.5" f:::, - L -5 1 ' 19- V- GV? 1. .-- fg.1:, g'-lji--ff? 2. - f f , V fe , ' . Q A -I. , . A V:-, F V-. V-1 5 V w gif:-,l "'- ':, -iffwf Qi'-f,'f??':.h'f'f ,534 ,, RJ-,ff J ,QaV,Q1, :I' we. 'tg p ' - i.fV,2"'f , 1361. '.':V Q' - 14' ,,V. 'fg55 ,. 1f 535 . .-,Q 'A4f'J,.s' V ,mg Eg - "' ' ' , .. 'Z :: ga A xi . - af V-L.f'f --i1 V yew- fe-tw... ,V -, ' f".V..f:' V: "- V-1 1 2 -'--.J-4 . -V .- V-V2.3 ,V 4' J... i'-Vitf' A- -V: ' 'V 1.. .eva A Vgg:'--5:V:- 5 Q V: 'V '-wig, .,-- ,sg V V 7 -51':,g:': . ,-fi -1. -V - Q - , . 722V : L Ll, -H ' q 5.5 'V ,V 'J rf"-' 1 ,x,V Y, V Q., . ' 1w'5r:::f5f-rpfgr L.'.D1V 5' "".','5 ' E -'V' 'fz ' . " . VE' , rf ff :fV--- QM' "-V' 'ff' NE-4 VH' 1 ' -fii' ' V - :'f , . " V- 2- QM: ' ,--wVi'?':' ' ff.--fm 'r- :Ei-HV '1'?.:+?f.' swf. Q:-1. - V V-wg' 2' L 2 5,- ': 1,. ..ez,-', ,' 1. 4 4 7:'- . -, ,Q ' may V - swf- 5' , ' ?f'a"r " tw. ' 4 fy". :V N 772 a t -f sr ' '.:VsgT': . T V. ' fbi ff V: z Vfifi' ' ' V' . ' 551' I 13552 V' ff3:" .'-I if - .V V -- g f . 7 UH : 5 - il, 555- V - if 1 'J r ' 5 'm f ' ' h W if f .fi -wfvl' 5 'f'3'3f. 1. .',Miff'i?1?i-'2'?f1i? ig. ' 5 fi-f,:"' 'V 22-.Eff 1. 'r "3 A ':?'?""' " A' H 9-' .1 I 'H " "fri Gi' .V '- 'fy 'L 'ff V 'W-:nf Eg' --V 34, " 'Z -' " - V V' 5 1- 121'--fmt' -5 'ff' I -'....,1, 'ig Tri' WV:-'I "4fV3:if'5f' VVV .J , V-1 V' - -1 :Prefix 9, :u " 1f:-- :a"'r .. 2lf.14'f- ff-M .. 51 :V , f .V :J ' 5. Vi- V1-FW . Vi-. --1 V- V w' ' fwV:Vv V . - V' Lv' "::'f:ZVfgf,F5: MV 1',F".L 1 Ve VV. . ...Vw -., ff 1+-V .r .fm 'f V V VF-'1 .ff , , ff. -,rw :'-2-5 .V 0 ' v. .V . 'W' f ' in Af V A -V 9 QV: fi' .fx V.- wV '-:f1..:!-'v Lr 'S "15'eXF'WI'V'fZ'. 5: A ""' V-F4-4 'A " - 2 . V f . 'z-F534 X 111 JSF' .V " V-'bf A' 'J ,, . ' -SfVV- -Wallis? iefingrm-'+?,gg3:srf'4'f:" 534--Va? .1'fi2.f'. if ' . 'lggw ' -"L ff? "iii Vi 'V'ff" 4?' ' . TC f ." "' i - 2' .JVV ' -' " V ' 1 ' ... . uf.:--V'....f, -'VZ V- 47 5-' .611-V'. .N 'ffl' :E L' QV V , L+ W.m,11..- ' r cf- .. - ,- V e:?:.f -if " ' - f .1 .. ' JV 9 f - T ' -V f- 'if' - 'iw iw Vu: ' . .ff QV: -M::i..: e 1 1711- -.Z :" 12. ,,4V"LL' ' Ti:-1--H . V.-.,3 V' .7,'1::...'-'Ravi ,L :ml .1-V- : 1 . 1 -' 'fy - ' 3. '- V ' Veg-. 552: fHVV..w' f, N' ' Vf, la--, 'aah lima ., V ,.V. .. V- -. 1 Q V V .. , .- H V . -... , . .. ., 1 .V -V ,, .- , . ., ,, .. V. . V' ..fgf...,ff , 3 .:A if-V :ga , -., ...- Jef " ,gpg rf ii 11141: V- W' I 21. V Q V 'Y m i ..., ,. H, V 45 1 . " .:. l ,. fri. -.. 'L V" J V- .- ' -,V L 172 -- 1. ' V '. 4 1, w r: - 455:55-. 'V ..f,V- V, JN --"ur - -' V' V .. .ff -' TL .,u-, AV," VM .Q 'Q-.'. T2 - C V .lv Adi- -in Ji Law, .s,..V:,: lik EMF., rain .4 g. 25 " -dl, -Q1 0 1 V., In .i 1121? ng., I V ,V X Y -Y .J 7 .31.1 S--fu., V .ight ' 4 6 , V bf v '- ,ixingizzlxfg " ' 'L " , -, ' ' ' 'Z-. , ' " :EV . '-- N' 1 ' '-- 'K C . ,-, '- fi. 1- .1 '7 ,.' P ' " ' 5 -" fb -5 -4-: 14 ' EHS -' A 36' - 252 1 .? E -5' '- ' 17-AV ' QV '9f'5'E'13" --.-cb., 2 V- , fm .,r.,V:V. .. , V , U z ., ',.. -V Vai, -V -.,V,.. , -kg., -Vgx f - - -.:!"N -L.,--1 'V f: 1-,.. -if -1. V' +' :e - ..cV4V V . - 1 ' -gf. . . V .V , , -. , . -1. ..,f', V. V 2 .s,-- V VV . - .V -- . -, -:.pf,?V- ,V...- , 1 V ,. .. - ,,f1.q,.rV,, , , - V. T .H . V , .- ,-5. V - V. . E: .,.f V, ., hy. - Eye.. 1 Q ,f.- . ,, 'lf-:fri-11:3'z -' ' . Wiz H3151-. si -R. A, ,. .V"',.fgig1:"-- 1 V VV: ,.,.,1.1 l --Qfeii ' 1" f -,- ...L Y- z. Q, f, -..,V4 , , .,, Ls: fum - .fl ,...-. : - Vu, ,Z -1 .A ,V QU, VL.,VV1mV,-E ,,, , . ,, , qi.-QQLVV P V ,.,t. Mv1V te,,H,-,, .-VA,.+ V. f...!,,. -. J . gh d , . s-f ..- Vw-.. 4 ., 5, V-1 Q - .vga -, ... K VV- -x ,VfV V ' - N -V ' ' 2 '+V -'3 " ' -3' ff, -E ' ' " , V1 :fi-'V Vf"'f?' JHJT' " ,. CI ' "L V - ffz. ' ' if A 'U V hgiuv, ef f E12 Ji '1,f1"I P" ' -, " - V' T"'V I ' - 'P - .ik V' 2. Vg -2: .. 3-' 'G ,w..5'J 5 ' "Fl Q' fgf ' 14.5 V L7'i'.l 1? -V ' ' 'R -"gif V172- :, '-.JV ' " MJ V' 'fi . -vi f-if ,, .V 9.3 e w.. II: .4 ',,g.3,-if -53' fre- A 52 .h ,- V 3-,Q 4' .9V.:V-sig V: -, ',. j 3,9 --NG f--. F.: 'fluff ,:,-,L-.V.1" ' V. . -1 ag:-ag, ,mx iffy: ke Z H H. V... .K - Q-V V Vf .M -,. -If53V1FI?i,y- A. , L ,.-, 1 -y an-Q.. .fggfiif -, gg.: i w zan - .V 1- -Jan i' .4351 -A ""iV--V..- 'J' Eb 'K f YY' X fit , V ' 4 V25 ' " .W " " -5 7: w if ff "9 . f - " Q33 fhrgygfifciiis Vkfzg' If V168 ' ' 'L 1 J. J' f " 'gf , Ld 5 W 1 A' Q? .56 AH V , 4 ' " " 1 -5 ":"""'- "' 7 fi- HV ""f-'im ' nf"--'V gf, 'H if ml k 'J EN, ' 5- J' F L, V lat- ' Y 'L 'I' M M milf ex H, V-wif 5- Q, -1 I L W QM' qv V C f H , ,435 ' 1 N . ,A Q J Vw gg :J 7 U-4 MV fr V - .1V . V .V JMQ uxgezida Q , i V' l',1 ,V F' . WV. 2. -MV V . , nf if -flug 'fair , 14 - rain! 3 ,Q ,W V xy V :V-42:.',l n. , V Agwxxpyif VA , VV ,VN .Ad A YV, ,fefxifw wgp, .,-9. V 3 ,fu-vii 2 .VV ui , wk Eg. .4 fl. Jgxi? .4-, '-F... ,V1kg,4,k'5g,1L3 11- 5,?P Srfw 7,5 5.59 299 Q., g' wg. 5 'L , 2 .gg 2 1 A3 rf., ly .V R ' w -1 J' V,,jvai': gg' 1 , Q. 32 u .JV f 5? , Y +V Vfiiif' , ws J, 62, -VV V' if V.. 3? ', Q',J....w ,BWI R.: .1 ' 'fp' qi' VF 2. V N, 51 g.1..5Vft'5,'7 f-'F ' ff -1 A t VJ 32 4 rf Jw V. V "1. 1 4 Ji' 1 -V.: V. ., A2 QV1 " Sai,-..,.j if V' ,V . JV ISV. 'R rfb wflir AVV.,,: AV V' 'VVV . Vg. Qwwf 332, +9-i, "-H-1 'Ji' 4? .fain , ' .,SifQQ'h 3 W4 9 'A-" X5 !c'5,3,,'i" Lim 1' V Nh A R341 .V i.4 ,, t'f ' 'Ly Q. -52113 Lf 1' " gg 353' ' '-4 :X 55 ' ff, -. "' rl 5 1 'Q' 'ln J: rr wh ' .L " " Q "Q gk' Q V v if L' , ' X "' ff' 'T' K 5 ' ' S 'H - . . K VV HV V Vw V,V ,-VV new V .W w.?15n,? 1,1 J 1-V . 'f f . -gk G 2 . af K-P ii f f UW ?' -V 3. 4V..Mg16r,Vi,' I. ga-4 4- -a.,,,z , LI it , , .V ,. VV , Ei V . V K 'NV' "0 'f " ' VV- Li f ' , , 'V' if ' 1VV,1l,:!'?'?'r -. 5, -,-A ',,V55s1,: ' we 45 fffa A 'K.?f+ 2,i2VQ5RQfQ 'V Vw- ' 32'f,83Vrf.e:VV.r.V: Siam VV way we Q.. if s. e. , QF ,Q S 5' ' QI, 4 V . if 5 5' il? y J- 'E-W? f 1115 .1 -'11 V 1i"n2+gg g fi bs V 11-V 1 'V , 4553K 3' 4'???iH?'W '3'9F' 1 WL ' " SWL A E f - V-1 - .E Ei .. ...ig ba:-2 f' V 4- 4 B' L--, qi rg gf wr' ug -P ,ief - 5 'T 2'-,-f9...j5Y--33g52'g?V1f'?'QP'L A. -.,. '5ZS5.5,.fMf,f.,-.gag Nag. , 9 we A V D 1 mf ?- 1 VFV-mifg gg-fa ., .Vi Wei nmggg' ,V5a..L..5b,w Q Y ,A , , i f -r.. h . 9, 5 5 VI 5 V LF' 1-, V , fs '1 ,. ,, ' ,' .. '- ,V " ,gm .J V, 't. s.V'-V! " f . 11V V ,,1- n-.V ' me V. -,. Vi vs: ,-J 1, ' :rw V ,i -Q ' VF4 , --'L, '-12 'Vv,f fu ,-'V v1 'll 'X-V' N 'UV' nr '. 'AV'- ' V 1 " v ' . ,,v-' ' Vu' V V V 'Sr 11 H- 42 '..' V .f V' V V- ' 1 em, ,'1f5Qu.V,1,,f 'V.21m,"fV M Vw mid i r'V':'V',w" x3':,':,:riV.,.a,'VVV Vi'QaL:1.VQVVV ce' ifeiwi' ' V' , V i,V V, f.i'VJ"-Vg' Tia ,. fb,"-V1J'gV,f-MF' JV' V"V5',V'V'fw'-1'1i2 ' V . , Vk y f V' Y "rin , , 'f f'-,'f'dL.'5v'f+:a2 1i 'ViVwe'g5wV-gV'.QEEw' 1 cy :YZPP-ini ,V HV VV? via f Wi' 'M Q wlfffs' .Ya-5 ifiwff iff' Wi' .' S, V W B' ' V " w"' . ", W, 941325-V 33'5'1i? :"" 'Z ' 'i+9VV ' V fl' "F - fi, ' 'V ' iffy - l 1 ' ' ' V A V' - 5, ' 'Vi -' 'GFP VV R'5W5aGf"'-f'Vi'5F3i-'W52W'f5' "?LV'.ifVlV " V " ff' lg 3,Vl ' 1'-V5 VN' 3 ' 'ff f y ' 555 V-.-vqfl "ia: ' ' V: " V " " VFR lr' " ,a'f",' ' ' g"' V M, B WP- ,JV " Lk aff., ff' 4143" ' -fin ,,g.ff"3f," , ,', '. f1 " ! ir'- Qffifggf '-,a ' ", .V " ,??'n,gf 'HQQXQIKQ' ff: F"'K'fV, 5V"'if" ,FS ' gig' ' 2 ni' ?H," 'h 'Q' Q. V -', 'l v ' V V ?, 'mfg VV, mg' '-V V :wig -ii " V399 Q"b':ig. r5 VV . 'L 'fm' ' .W " f. Vw ' V . V9 " V " Y 31 , "Fi V V VV V " ,sf VW' Stiff! , V V-VV 'Vw"f"f 'i53W'M""' VVVf'VV' Q 'Q 1 "M'1qVVVV' VV iv' Vw V " Vw V V','V'-VV-ww u ,,Vf,Vq, ,V Vggi?,,1,fV,,,V,w ,VV'56Vgr2f'j Wg, V, ,VW V V , Aq'f,,g1a has ,, ' V- ,'i,WggVw,W 5 .gm 5335514 "4" 'YQ' MV VV' '-'M5'wLf9YV11E"bM Ex J' ' vV"'i'f1 - 1 VV ' V, Y' Vw? wf3V"if 12 , V V ' V if 's ' , '1,,,, ,Vit ,' , ,VV al? ' Vfw :VV-V' .,v.- wwe ,V'VeV'-3,V.m.5,ff'3V. ,25gV..VVV.3V. VV., V,f ,' 41 qs . H 'V ' 5"" V - 'QVVVQWV M' V ' VM V VVNVVVV-V?1VV,-q,V'V 'if' V 'Wfm 'ff 'kf5"E1'."ui4'f33ff,?xQtsW'EwV',,g6'SY:i?1'.21Vv'V,Vi'V, ' M 2 VY' lim ,V 'R 5f""" V V 'g g' "VL.VafVV- 'J' V figzymwiv -V F: . ' 3, .im'zf'fa-V1".fV51'E-'F ' T35ji5wVV"cV " V-'Q -V , n' ' ' " -f g' ' M' Xie 15.1, -Pi , V'v4V,,VZ2131 7g if-5 4"- 9 W' -15 .2 435 fiiiff' ,-VS.g?iT'Vg'V." ', EP E 3, -' 'VVVVW1 iVV"'VV'.V3V'. lf, .f'Q:f"VNf1 ua- '1 VV P13511 V"f"V 'Vak7'a1. d"iVvsF 'z3 WW gy, "" m-w:gVsv"??575?ti54Vgqw55' ' 'f ' 'Vw if :W H't,Pe5gwS'f:,'VQw E745-wwf-ya?.::5..5,f5wf1geV'fV?'VV 1. -VJ:9,gwxQ:"'fqQ.QxewV,, Vw'- V ffig vii, V9'V'2LVfeV54-MQEVQL-.r,,,.5W 3:9 ' i w vii:Vi'-X52V:,.'rMg,W'ifr'i.yVQi.Vmy VDF1 gg I-V'V,'m"VpV, V ,Vg5""' "': ., i" " TV '-- f " , 'gaczqgmgf-fg:1?i'5iefV4, ' W M5 1 . V RW' "gu.'!'fF1.5"1'M 'ff VV 'Vi' 9f':'V w. WH ' . Vw. 'M' V' - 1 :,9v'3r'?'M mf V.w3vVg+V1-i1fV1pVVE:f"51,fg'V HM- 'Vi V45 'W 'V ,:"M w5V.VVV: wfV".'.,'1QVqM'VV 5' 'FWS 'wi Vmw V1.f,,k2'N H V ' saw , 2 WQWW5, - V,, 'i - TW: Kg ,V:i"9'f'f1 V f"",uV ,V'ybffIea?:VQ32'V5'?'f2,'g2'VVNi!ifEV 'Q 'eff-, ,V egg? 'fm V ' V' , VV V V V VVr,VV" 'u:M.g,,Va, 3.2 V.V,g?21,,A,.V.,Vf.,',s3g,-VJV,V'V,,f,g,g,gH., ,5wgVwue,Vgeqi ,.,,f1, Wg,- 4 , VV: C, .a2,.V e, VV ,1 VV , V , VV .,fqW'f,,,h Va, ,Q .51 W ' , V' ,V ,gig .:," 'sV,y'1V V't32VV' 1' iSVLeM.39V:4'a4'VJw,V'-SV- .' ViVV:VkwwVs'wg4a,f my WV' VV Q v.Vg !"k, ' Vg r' , V V H ,, -Hr VV "V-V1 ,ww 'gf ' 1,5 'VH355' g.V +V. grigqfaig'5,,g5,1,VS'V5,,,mz:VV,V5,, Vgggi?-LVM, .Vg ,'s?fV:V.Vwg,32??5'? Veg. , 'V,zf-'ETMQB , gb- V VVV VV ,m f f.VVVV WV 'P -V " - - "M .5 '6g.'?C9i-Wg11'Q1VV,m'igQh'Vg55,g1 Vfggi, gk? .Q-I VVg,,g,V-V, ' ,qg,,g,ffV-' 2' - ,F"',' ' MV' 1V1'VVFg,Ve'fPf'?'2ViV'VQEWVV " 9 "a2fV1+ir V, ' f' e'VV'fV'+3g' VV" :5'5Vi?'22,'+VJ , Vq,1V.,': ' W v1J5"9',g.w"f- '1g1f'Vf"-,f""g"?'E7f'h tK"ta1'V'?'2!3Qwf"V't"QiSffg::"V3-?"'2iE"'P' -V 'lb .fi . :VET PHA 'W ' 555' VV V, ix r 2-'iViI3g41 w" V?-' wx'5QV1'f" 5 , V:S'i'!?9LQ7 nr :V-Vw:N."':f "V .1 if ,. ' 'V .fV:1W,'fV' W-i'f+SVFk1V?'f'f'ffwf' V "'V"'V1'ffggv:VVVvsQFi'f3M''TTU 7. f'2+'f'3'31?VV"Q'VW"25'y'3'5'2-2 -VW' 'Vim' We ,QV V' "W ff, ' 'iii' i'VL5f'-HYQEVCNV W'-' V'?"',1 Ve-Y':?3'W.'Vi W ' ,gif-"" 2 '?"M5L'V'2VV " 'f"'iW -'V !Q51'MS V: " ?'4VfE1w2?Lir,,w? SV-W4 '3M"f":Tf1?2S3frVV4HM, V211 V ' 2' 5 M:,W1.V: 2-,IEUWQ Z ,V"f'g?1V0:-,:?'2'1, Pi-iw' 'f'?1!Q'Qf1if 1 v',V.Vp, ,,, ' 1 ,',fj,: ,' 'Mk ZA, ' X S., 5255-5434 'fiff lwqffgi -V','!ii1VLV s lf ' NVQ' 'V VMS ' V. 'IV .' VV V. . . , , , Ww,, ,V,, V . V A.., . , . ,, ,V V' 1 Hip sg! ,i':'.'ggW if 0V f"i?fV3T9s+Qq. '3'?'.""dff'i,Z,'fQ' :Wa""Eti'i??"'3r V'LQ:t,'iL5 g,.,1J 5V I ' 'P' 'gf af I "4 , " V ' ,' " 5591? K' fm. .2 Vfifx Viiifv? QQ "eff ,Q ff. V!'f'yfgY1?"xe.,QfV,1W Y is 1-. VV, E',V:?l"2" d' J,,..Vq', 1VV VW VV W' Q-f'Sf-2? m"5'fV'iV',V V1wgm32gf'f' . Wfiali'-sfzf " M' 1Vx'uV?, ,VV5QV . XVVVLFV f ."fiifME. e.,VV:V,'fV.-V ' 'V M V 5143: 'ff'-'V 'IH'-s'?Vf f'VViV"VV .RQQQFBQ QV "MQW f"'iVf"-1'-sw "iff, V:VVV"'fiz?1"VV-,qfiq V V " ' VVV .Vi- VVL1 '- 1, "si 1. 2943, "WJ .V M " "ws?g:4-VQQV,.'fV'V-VW'VMVfV'kf"VAFFVV' ewQtg,fVw1fe,Vf?i'V'f :Vi V"fV'i'V. f-Vf r-VVW ' f'f"v- ,.,1,VaV " VV3wi ,VA 'V V """1",aV, i '5'VfQ,.Vf,Vy"'V. V -5W'VVV,e11'.,VV,V,wE?'inf'7 f'VVVV1m.-5, VV','?,V fix V? V' V',r1f'g,V+"VVfVw w - V' V V, "HW WV f ww Fx- f , V ., 'V "'f""11!Vff"iii'2t 1',sVf, V," V, f2':'?5V-WV4Q'4f'V Ve:3VE'QVV' VL iw , ' V Vf,.':! V"V"'7f"',VfaVF'V MVViVVfff -5Wf1,Vk"e2VVV:'si1V1V,V-'V,E"3V"'A:?"V fVl"'??"i'?"' . 'T 'VV SVV, 1 25' if V ,V ' VVa3M'V.V VV,- ' V-W' V V,-QF,"'-'f'T!:?f'i'-f?'f:5?'Y"'f"5." 'V . , . .'f',V,'w'Vz'V :H , ,QM ' -v' V .Vi Vw" V. ' V ,, ' ' 1' 'V ' V w , " few, as ' , V1-"'. we 1 V i,J5'1-J-5-'V""r'fg:,,i?'?9VwY,,2a wfVkaV5i"'.g'g 'YV' V V i,,'V.VV"5x1' ,V V , ,'iQ,V V,,'V?' ,f,+,EV . 1,1 'MV Vi'f'f . VV 5' " "'V,Q5,'V, pwx ' V35 , V'nf+2fV'2:fi'V9?'V?ifV4iv'v-fVVV5f,' H.,-V"VV.2-:qw 9 'if 'fav' 2 W'-f1":ifli'7gk , 'rS ,.'1V guage ,, -'Fi VH-. ' Vw 2 "aw-':.2,,,V'fMV'Vf?f'Vf!r' ww Vfw' .lbffvfi GR VW' 'VV.p'Vwie53VVgVV1V1VVf.f2,V2,.M.vV gi'VVV,,5,'. VV-V QV! fig -VV 191 VV, f.',g' ,V ff fP QQWYVS '67Q3V'2f' ' - -, W, :'fiw3i?2b4m. 'fgm E' 'iiijfii53??+1.VfbSl-5,vVl"1'5f?4i'VHMgI'dN933bifiiln-5,41F,23'?ivVg:73'??Qi, Ei? 7Elf3?VQp2f 5 5'fVV V QV ! "'giV'.V iii! ' F ' ' Ca r' Q 'W V'ie3ifl Ze'V", M" w QW-gVVVsMzg,VQ:'1fV:3EeJ,,ggQiV.:VV,,,M"1"'wifaem'V1yVg:V',f'U'?sfVf5Wx.:.:i'iWi?f'ffm-zff'V?V V 'EMVV ff' Slim "i ,vigm ,V.ff "',.'Y?V ima' ,NV14 fy ,T 1,5 "V'fS"7'3"242pa'xVj"f'4?3g V'Vfi,f5V"w'-V'5'W,V ,ag-. VV-VVQQ 3 . Vw -FV., V 3' ,: gg nj!! ' 1 ilk' ' , Aw . 'V52eTfifF2g'V:VV'Vg1VV ' . VVVVW V,11f 1 V - ,V VV,.'.M'-S!4'5f5-.1eM,V,'.m'5,VV 52571235 i'gf,'VpQVV,,W - 4f,a?'V,V 5, VV ,av ' V gf'f'y?1E' Vg .,,V ',,V 'V " 'SV f5- ' ff V ,afV,:V,,w,'5254Wfr-VV , 3 4igV,1'V ' 'iw ,Vf .14 A "VVV3Q,,'.I23w'V,?'!VV "4V3!:lVV,r"'.V?'w'3' NV'-frZ?'Ng9'v'1VV?f'5" VV' 'VV V,'f.V'V'V,m,VVi V VV, 1 :Vw , . Vlwaglfa w. S VV "al . ' V, : -1 aV,Vw'1' we ,' 4iV i V,V?f5 Q V' V f.V V V sm V VN " 133 142.-' , Q : '. V VV 'VNV I 'nam V.'VEff't,'V yV,,f0,.y,,4t'?f: FA?5,V's5i?fQQ5V' 1- 4, g'VVfVV I,-J2P+v..' fx ' 5 V V 1 V'3 V av, "W Vue, V,, V Va -, E'-swf? VV V . VV . ' gigm, , V-'J QV Va-, ,QV ,V 4 VI EW V1?E'7i?4'4: 'a?a4xV'i?fV,K, i1V"?':Q-' VVVV 4., V, ,V.,..,V!., V, VV., m..V'i4V ,V V .N VV QV, ,, VM ,s ,, VV , ,F w V V,2',5,, VV-kiiw, ., vga, . ,, 93, V ,V , ,:,,.V,,,mVV,.,eVw V ,g,VVV ,,, V V' ' ', 'MV ' V, V Va NV, VVVg1'f,,g2gV3fVV ,QVVVVVVQ ' , , ?.,w ', " 5352+ Vzzf' K 3 E" V,,VefwVVVf VV 34,4 f V wg E . VVVVVV VW awisff V 5 QV,V ',Vx ' f' ' W V "' V15"g 3- gzggimfzh Y ' f57e51iQi" '!'55:-'J?ik?':5n.:.f'vL.s,',E?3-,'Vg.V1fVf2V',Vhiie'f'i1f'f"?Qgg:'V"LV'?ui?'fFf'f'Yf-,'im22V?"'f"'2?f" QQFWSIV " V' "VW V' xifigfi' uTV V- ' V 'S1, '59QVVW:""'e?ii'Vi2wVV' 'i5,'f'V'Ww . ,V M. ,.,VhV,WV15 YWQV5 -awwV,Yff,,g,5,V,V,V,gVVT5,av,VV+giVgV,3. V'.f,gV?mm ,li eggggwigq i?9'QLL3., ,,, V V4 6155, iw . U55 jwrwga N EYQVSEM 355352191 V , QVV mv 54' ,, 3 34 - Q' . " , " fi' Vi" f4"1y5'fV"f?! 5 :V " 'ik 'W AVE S' i,-1 w e wif? 'V -Wg,,VVVL-lgvvw"fw,Vwg:fwGqVmVV.,V,,,V VSV, sffwfi. MV nf? iw '01' Vg A W " -, .,, .V ,Mig .fi-V'.V. Y JM V 1 ,31 pn- 'T V-',4e"5,3g'-,FxfVu'V VV-Zi, ST iff Vuf'.rE,Af,g5"g,,,W',VV,-Vilxmuw 4V,v..:gV:"E1Vw:.!l'E,:V,-.V-Vzfma JV 'r',V,g,,. --5 V ge 5' V4 gk ' ,F fr 'IV ef ,5x1mr3f, :f'..a3rV Vps., V big ,, 14 . W , , V .1 ""' A , ' . VV.:V1"Egw.VgVMVVVV ,g3:'f:a:.VV,VQVVV3.,t'VrVVV,1 , , 'V fw3:VV:frVi 'V'VV-1'V'VV, ' VVVm'VSVVV'VVwgv.VV QV ' 9 A559 QV- V- "V 'VSV 'V V' V 1, .VVf2V.'VVf,VVlemV i:2:ss'fiFV,--m,Vz'0g1im,c 955241 - V- 3wf ,.f-, 'V "w wf V- ,.,3,f?v-MVVV V' Vw: '+,,, ..'-V'V VV, new 'HsfV ,k'V,,.fs 1 4 sw 2153,-e3?V'-.QV5M,'V-giiiifpfa,WFVVQP "'1V,5,15:g'jVsV:,-l.,, 4:5M.V4:,:,..V3g,Mw ,ws VV , VV V,V , , , g-, W,3 VV,g,4,1 MH-V wg Vw VV1,.v1,. , V-nw -ww 1.16. ,VVVJ V .rag , WV MV V '11, ' ' WV-f -'I J,V"V'- 'L V 'V H '-Hf6eU.,VV2,Q e,"T,'-,'QV'V1f1.V: Q V? ff wif' 1'fV' VE " V51 ' '91 'V' ' 'F' A mf ' I .-1' Im" VA. I . K 3 ', ' "2 .V ,Va ' - MV' ' ' ?"1?"' f KV' " ' " V V ' "'fqF""fVv'f:'f1 1':V73V"R"s-f10'xi'V Af' we V LV1'5SfigyAHV'5fY"3w V-V VW Iv ' 'fi' Q" 5212 VQV -P "gr will ' 'lui' ' ffz5'f5i 4'W f. VV 5",'f "W 'V VY ' ,, 'z, -' Vifrilfig N'VrwuV4k?V"f"'mH 'VV3fS.,i QvIf"PV, V5'g,' 11", Vw J'?2MvV:Qti" i V V h,1"" 5' " f ,QS QS -lifr m-' V 'K , 'J kim V1 . V V W- 'WS -Vu, H ,, V V "5 J VVXEXHHQH sWHVVV?1,? Q-HV,iA1'hwf4':Iff1 pfghxif' QV Uf,,'fSh?3f5v:VVgQ9' : V' VV VV 'igfiitl 24- V 'V V fl' V V1,,, VV' z :V "b'v1QfrV L ' ' ,-,pw N if ' .ww 1"'1yrV-. -W 2 N "' VVVQ ff, V, , .,V,'.V'-'AVN' ,J.. ' -1 ,37 ...i 1.52 V V ! V. ,V ,, - V .gfgw .- JK V i Vw V' QV ,3g'g+W5VQ? V, WV' 4- ,. ?' VJ: WMV ,, V 'ZP2 Vgpm, " ffm di 'W fi . F' Vik . 'VM " '1' '1fk'f'V1V', Wa, , 3 1-55 ,I V 9 . 3 V 'V V V 'V rf rf' VV " ,VJ .,Is-MV.,1gF1E?Qv.i', yVgVV,ff',,wfV3V11fA'2ggVff,, V, V,VQ?Q5ya- : V -, J w lgvf-V, ', Q - "' li , H xcfigfwi, K Hg. V 1 V , ' .,iQ'S'2g5.Ve2,V,ViV:,5 "-a"1Vf'Zg 5w2ZjV3,,f 'j551V,,we?'V,LV V fq:zVVfif'MVfPgVf?iigm-im., Vsff f fa ,.-- urs gf?2m,,,V,fg"5'iZ,gMgy6,.Vg. s VV V Vq' VVV,V f 4V.,V, Fi"",1- . ?g ,, Vfff 1,3 'gm wfgf V, ' Hut, - u Vw VY.,V,'-' fy- 'V-V' V' 'H in ' 1-V4 X- '1W2:iMf""'V M. 95'-' wht M, ' rw-'V LV VV,V , 43-,KV f .mmlm V r g Vw y .,,VVV Mfg: JV, ic. V a E 'Ilia' if, ,V L- ' . V. lx ',,f2i?fs'4'0'V, Vf9'VV,'mV,15'f,VVj':EQVQ5'S5f me V'5V?V,-VWWQR :ia-g2gg!,if3'1g'4,f''fVqf2?:"gf V"imJ, fV,V 'ii?4' 'y 5,j.' g wh: K f V194-V VV gi -VgVfQ :f,4.,g V P, V M V 1gfE'V,V'VJ Q Q- lL+'F?'-HifwlW''V-MPG.'k5'ff?f'Y'f"'EQgi?gT, "2f"EfQ'5.a5.',r i.. ,V W VV -V334 " . 'i Wa?" 1" A' "lf 2VV'QgVVV,VV"2r'V1i'V u,eVi'1V3?3 . z" V'5' Tiff , "Vi -ag V Vvf'gV5ggM d,z 'F if : V " 1' ' ' V . V -' :V ',VV.-Vw, V:,z','Vf' "V,:'xfV,V Q.-rf+1V,.:'f',: V4.1 ""W"4 ,ii' - ,V Vw 11' V V "f V " 5 ., '4 V . VV'?w"V M3 'iw ' V f' V V? , 'V V V -- FV W-g'w'f"'W '?,V'i'V,V,?,Qi 'V "V'g'VV Vif:py' 'V w.WZV'fxV' ,,f5W:'373if5V M V - f, V,VV,qVV...VV V, V, , V QVVV V Jyg'gVg,V Vyl,1VJ,5',xf,g'a2VVVj"3'mVV4'4kV,.wV'ffu?4e'V,e,,- ?g:5."':'iQ2. YVQVM " fr ," ' Ve FV? W 1' V, '- ' ,V' ,,V, "RV, ,SZj:,?4,fi, ' V"' 4s, Vfi.,' pw? 'V 5,1 , ww 'Q-w,'w,5V, Vy,zwVV?'wVV,.c?f "'-Van V,V,M , "m :V:VV' ,, .V , 'V w' 1' .-V'-wr'-"QVVf '2i'V: V V :Vef,V , , VVVQQMMVVV-' VV' V' Tn .V-fr ,V wwf,-VzW1w:':: M-Vwfeffg' .1V?' iw-V fz'V'-3,V,V4'-'21 V. , a,V J:, :Sf V '-, sw VVf V:V V5 'V V ' 3,2qVV .'VVV.af'V, 'Jr , H5 5"'dQ,VVf:6Vv.3""g?"f, w?V5MV.V,,VV 95.V x?Q'1QV V,'.VmvsVrf334N.,V 'VJ 'V f' .".s"f"',1 " ff"'9'V ,V V frm 1 43213 VMVVVV is ,Vf 'VVVHVVVW V " QVVQV -V2VVVfr',V. V5H'Vaw55V,,- ' Va V V VVJV, f'f.VV.- , ,VV--QVTW.fV'V:rf'1'5,5'lSV5.1-wH'V,VVf Vi""r""".'5e"f'-'W' ., 2,111 4'-?Sfwz' Vi . 'ygm AMF' ,V'-,VM ' 3' - -' ,mf QM' wf9'Vm ,gg' HV " V'W93f1I453?1? HGV V4 VV! V, V V'.,5lffZ? "mi J' "'V "NV -,Vf4"5',"r "hiv'V""VV-'fwwf 'VV'wfV"t'g" :KV-J 0'S'?""'w V , YG V"'3f!ffl?uV V-WV' VV"'V " , V 'LV 'V -V 3 FWWV m"': ' V 'ba Qf5'i?"!'Vw' -"WV ,V"'r L A 1 ' Viw4Q4-JV,1",- H27-Vg, ,,f?sW"5'tV AMW? ,h-i',Vhfi'V-'c47-as'WS'- V "1 131111 V WV fpkfq ,JV vw V,i1g2?Z,f,1V V E, Vw' ' 5' iiwe, 1 fsibik vw 4 VV E, Itffiimfg',,ggV1,y,!PwVq-mV'VwVqu-,y,'Vi,'V'V,Ma,VVVg'f".--ff.,.1 1'-f'ffJ"v1',-" 5"g'M'fVV?,Vf3'V" -' ,1gyxi"V9?m ' ,iw - Vf 4 .V V'V1M3L" 'Em' 'w.'g'3'h 1' 2 : 'V '.VVV,w,Pi'V' -'-M I 'V ' Y9'3fi'V" V, P V V-w,gV.v' :V ,-V"'.' 'Vffwli'"V:VV.V'.VV"FV-I "., 1!"'.VV:"Sb.2Vx'W -VE"1VvgC5f has if W MVV aV1f" VV'f 'am fff A-r1i'V4 VVV r' . 'VJ" 's'fw 3,13 'Mi -V "5Ur"l1'i g14gNf 5, PQWVMV 'VV V I V' 3, 513',VVi1'f.J!,'E"'fM":f ,V fe-,KS-,,sf5V':'Qb"'.V'fV',fVs L1gf:'1'fvgy14V?Q!d,V,-V,.W 'f'fX3,,:,:1 1Jf27',V 'Vffir,jQ"w xx- '-8 , VV , V qs' , K V-IWQ Vs, 11- 'Y 1. '- ,i mtl 'E' 'xi-M, 3 V 3 V- rfifsl xV'1a,V9lg,1:,VyQ1fV'. f,'rgVs3"2S9g',,:V" f Effryi f 2Vdf ?f ",3x 3 ,W V" .' VL WM -Ef'V QQl' , hw ' 533,53 f' 2' 'i:'k,, "" V .. "'k , A5.,'s-YH" 2 .1 ' fV -' 'HNU'f: HVVV' 'V ru VV Q V. ' V V 2 " 5Wf'? 'wVV '. e fb-V V V VmPf1?? ,V ' 'dVT,V '!Wx'ff2' 'V " . V' VQ V' V '+V VV'fFf'ff Q?V?"i'i1VS1VbVf' V"?fV::f5VF54a'uV9.W VF? Sa V- YFESSMV fm 'ffsfff M V ' VRF' Vw F- V VV"':1MnS'VVVVV fg' V 'V 2' V4 ' ' 'V' ,V ',,5'fg"!,g,Vf1V,VfV'W,.Q'Q.V,':,,gjVawM gmfw 'Vaff,Vy5ffVa3f zmiifw' fQ "'fj2fi11 ,VV' , J ' 'L,ee V ffg5f?A1,if"'p5, V, 515.3 .4 19, MV' V'vb5iq.,s5VV'f'?'i 5' 'Fw 1.'2V5a"'f1:1V:xVVwf1EVq,VV1r'3a-, Al.-V531 522-Q 1 QF? V V, V, V - " M M: ' , VjgM 'p- 2sV ' i' :V ,, ,, wV!zVf2'3 ,' ,5 '5JiV,i1Lf.,1 MV '-V' . V .' ,V-q5vV,,PVyV ,gm-, 3:5 9:.3f'f5Vn:5'g5fgbap:vfJggf' mv ,V.V.,ZiV? ' Q ' -Viq. VM. ,wk-, ,'3 " Vf:.',VV,,. " g .fr QVV '?5f""' ',.,i?i, V- 1'f-ew ,1x1fV.-SME" -?M'3N" "' V i Yi ,E 'W V ' ' ' V V ' f .V TVV ",2C,'f?,l' f "'5!3'W"S2'fVVfVJf,h?.'?:Vff 'V E"V-t Q, Vw5r1iSff "'E' 5 Wi'?Vlf' 'ii i' Qi if 'ffl' 'ff ' ,, 'W VV3",5g'tEj'?gBf?,,4,A, rYVkf 5:s..igg4gV144,,QS5L Vqmak- -V '.ggQ1, v +:,:nsVVV,i. , rf.+m'5ee ,xy I ' V, V w Vp 1 V, .W ,V.,VgVUVrq, ,VQWQ J 4,5 N -5V fm-2. ,i ',dtw?1Li,,-3,.2,5g,.wfg4,Vgg?i gb is,V.'+i4?F,jgVVV:M31-'5VVVV,w,b'Vi:'f'Mg?,:3?Qr' Vgg,-V'wi-,151 1 E9xZVVvf VV?'f N-' FV if 11 " VV6V 'Vf""!fkHV : B", .V 'V Vila!,f"3'ff+'rmW'?b35"'P' , V- , ,VVLIQ wif V,,VwgVii "eewVV'gUV-1, 4LE'V'-WV MV VVWQQA -my f 5',1V ,fA53V'3?" "'ffH2MW'!' , ,1 VVQ, VF V 5 'fam 'VA' Ih"'5V: ,qs f, 'we-""w'V wffl-as-?V'f 'w VVFd 'Vw ,ff V. V' , ' V UF " 'jg"fQm'g'fQVyfa.V..fV,'5S,,,,,5 FX '?u'?:'4V -3V,xfV"ff1YV, 'Q V, EV. gQ,VV'4 , V 33"'3ff'-V51 W V ,ima Vg' V. Qgiyuj " L V, L, 5 f V rig? i1faQ'V jg ,gm 3 141' fQfAV',1',,,'qVL,g1' 1 .qiijgmfv V :jk V- . V .V ', V ,yu V4 ,fy ,.,V'?fw,'VV,,y V vL,?,'3Q,g, by,+V2Ig.qV, 4 V ,Wy Viww, V . . Vz1w,fVV wV,- gwQQ,V-V V ' Vim L .. V 'V , if ,Iii-u,?f,g,1g.,, V ':,V Vb fV,V Vg -V Link-A ,.V' -1- -gtg. V, VV W' 'fEEiQfS"V52iV1T3"-,3:11"-'?'?'Qj':?Q' aiS."V1fS z'V"igEE-V411 A'S1'YGli'fbT1" " 'Q5ff3f gfiispf . wgVV'im72 ' H 4'V:11s?fiV'fE- .Hg . g 4: f 711' '?iKl"'15W V V:Vf Ewfiw ,Val "Vw JQNV 'kfxfzfgmii1Q?'V4V'aii4'3Q2Vifi'aV1f"V'1Q,f?-'QQV-swf" 'if 're "5",e r li Mg? V'P.'.'Q V, 'ik ' ggzuiiijijfifu V Alix: ' ' i'2f,V.g,V-'V,?,i?:sVVf9VV,f-Vwgiai-'VWuig"'Vx:,-TeiwM',f'?H.VVfpV"Vy,s' m m 371-W , 3""ffv1"'Z', W -g',",. aV"" :f:' il,gg5Vq3V,Q.:vffw3?' "V'5gV-','VfV1V Lg.-tw ',5VVV'2Mfc'aa':' .L-,i3ga:ga's T' wi V VV- - "5" "'.'f"4'X':'Q'V'3"'f?Li51Y,"""1V . V "V VV? -' H Vwiw VM V V ,,,V fzw, m'fVfVVv Kea WV ' V ' Q ' V QW, 5g5fvQ5f.3mVV,','gf?21V!EiVV ti ,a:,2J'f,-2 QRU,Ffwq:-.i'Eg4Q'ffSV,,Q1Q5f1g,giX,3j1,ziggy L Vw giaqgigl , Vi if 5 , QE f,,'V5VV' V,, 43, ,QE V., is W' g 'f i5a1g,5'-, K Qjifgw u m, I ' f aQ3fVMG:wp--ix',i 'MV KQQ' VW ' :, V :far V'4'V V V1V' Vi", 'V ' ' VV?fQV'V.VVM VV +V--2 1 Vw4V:f'VVV,n "1V".f,f,V1'ff'il'?f'fV!Vw.'f'VV'l?,'f'56'W'? PVfV'f2m??v'-1,V:FVg'm?g'Ms, fp,2EAEE.V , L UV-VVV V V , wig ' MV? rf"V'V1,-V VV"V.v'xV1sVwV" ,'gge,w, -VV"sggg2'V, aF,VV:f52i '2VW?'i635,V1i'i"'?f!35V5gH?"Q4ZE3Fa6Vf:,1.P?'si:V,:V:v2"?"'F'l'x3J2V,VVtV'iPWi515V? MS' TQVVV W QHQQA V- 'V ' M y Q:5,g,Vgk2, 2', m, .i3'V16'gsV VM E. ,' ig V V ,Q AVF " eg5HVV.VV'jg5.2,VgViV3fxggfVqj'IjZV15VMSS'V,VV"-,V'q'g1'iVV"T211':gi2?"V3VVY:k i,,, V,sji,f . ,if?fZVV 3g,75VV9wif ' FV V ,fle w -".a'29QF'f' .ik F' gVV" ' a- 4 ffQ'f751wijV 15QJnfQ'frw 52' , , . g,,"4fV ,,f ,,,'4V " VV 'V,1411,fVIVV,W ,AV L LV, , g,!, ,,V, -ff 37: , M , ,V,1'V 'V ', 5 .5 'V X V,V ' Y , .,,v"V' fl: y -V3 'Vik gggg' ,.g ash ,, VWQLQ ',f4V"jgV"g,i?'Vj " ' , "- V 'V,hVv9g,-"fxiu'. VVVSWQLP,"3V'x:,+.'fVV'iVV'VV:p,i.V, ,WV 5' diy WF" '.VVe ?1:'9gQQp 1V V .5 V'V'g'3fS,' ' L, f ,V mg! Vw?" 'L ' -. 13 11-V V: V Vqfwv, ,fa,,t' "f,VV,?L?f'S8V,,V,,g fwf Q33 VV , VVVVVSW' M V1,m""'F-WVsf?f3QF+SgHWtVEIVTFV-:v:.e,QfV.V-3.?i'vgfQVGsHewz. 'wav-VV: '3?'- - Vw , ' FTM' 1" LV VVW' , WS 'VV VV 'V L, wif "i?,"N 'Q' P' 'xv' 'gif' '2"!?"i5Vi5rV, V' 'V' V 'J' 'N' V VV 2 , 's"fV- Vfv-Vfa,V W 'M mm-' A 3' :mg ' iff , , V-V A" fV'VV"g ." V.' . '1Vf1r,V , V ff VV-,EVVV wV " uw' , V- S VV V 'Y TK V 'VV 35"'?,'vilff 4' 'V 'b1?1"iE4'9"5?3VVf V5 VVAUY' 7' 'H -S'f'V,5,M?E"7', ', Y' ' 'fY'lVp,, " 01' ' 1 'V ' -w k 'VV rQ,':ifV.'fV"'?3e WV, ,WMV " "W" if VM' ' . "-Tfilmm iw'3Ef.V?5Q4M:Q, Vf.V5V,+ dk, gg'-i-Q:e5,?VL'yV1"'wV, 385'-U'?"", ,, VVF,. , um, QV? V, 5 .f 'V V 'Vg E341 "qv V 2 2 'PMI' 5,13 ,'wgEfVVV',1'x' fe2'Q,w6"Y. 'WWQVQV ' MV-3'-"""",HKV.,fV f-21? 'VYag3'wf2,',,1.V.Pt1V2'f"V23,i5'f,' lik' .. ' "iV1'n',"V'SswJ:fiff Q if'i?5g-'ls r- 3 1Vf3",' ui Yexwf is fig'i'gv,ig,V VQHMSV YW 'i'k"F4'lw-V' l "Hit ,V , Q, V? ,,VfQ3f3'ZqVfg'fV"'Q5WW'W4'-V11P si" "a'WV52'Qi.,,Vi'ers3'-NV VV . 'V k'.'5.w F" :"" V,f"fi'Wgmg1 , , Vy..VV'5" - 'VV'Vw-'Im ., 'VjymV'f .se11"QV.'. 'Vaw 'Vu .'P'V' Q'?5:V:V5"' 'M-' Va-REELS, . 1,- 5' 'm1JV?VVg2aV251'ffwVVfS'V'gyg'lQf'-5ff!5isf2if,'EaLEzpg55j.15mKVTVfVqi?5,,5g,' gg 4 Vw 'i'EVf3a::a5fV - N25 ,. , Q?.'1gL,5' za? 'ml 'Na?VQiVQE'f',?Q,.ff "Tfl3VQ1f?w'V?V ff -gf ., Qfgggximg, V.V'a?'g?V"Vyqg-Vxfgqfidiig' 'gVVQg3'VQ ,::f?1.SQ'2-QV 1L2V:g1qiw.4g'iiVf-'LH"mi+11VV- ,Vii2,V1fif' , VW ,fy , KW V YES' F-gk 515352, 'Mg '- Eg 5 'of Elm s V rg ,,,z,,4Q-,Q,,,k,,,,,,gzf5,,3,,VV,QV,3,5 ,f,,,.V5.:,Vg2-15,'VMZGQVV-xVVf ,, VJWV,-,V.VVVc ,, VV-- -VV, 3+ , 'H-,V V' V V f1'fm,3!V 't h fig, V VwV,?',,,wgV vw-VV fu .V -V ff' L V VV,', "'-VN-' 'U V' ,Q-Yigifigyrk-VIV ,gheiiziw , fm,-w 3554 ' V ' 41 -V H iff' H, 'S.,q,"+? 2' .rwnf-' 'iewV:1'5M. Z-filffif, .' E iisX'3V'W5'V"V"VVEV'i5a:"',fVVVV fS?'gg'HfisV,if5'ffEVf-FV,VVVfffVW','VaqV,VVVV'V1 lfwffw V V V VV . VV VV wwf: 'VNV SJVV ' VV.2Q'V'V2 V':'f'V"3:V.VV32iV H+MfVs?fi.VffQPF4.a'wzsV,V2Mi'QifV 'Hamm VV ,QxVV.s,.V.gQ.V,1" 'Vw if . V '.ig3??1Qg.5aV,a"Vx, Vg "VV V V'W'?""52V"f":QSV?'f:LfV"g""H1fa'Vi"f"'P5?ri1FHtV35i"'31gi5' +5V'Q"QV?"VV'W5f'Ti1VW' Vi" V W fi' inf W :T"V 'V " V" 'if' WT VIS' Ji'L.4V " 133 V3 1 ,V , Hy gfH,s5m,VfgVhV.Vq V15L7grJ,.miE,m'Q.4g5L :gg gg J ' Ag' NV5,,s,g54 Mfg I Vqrigwn , , i l , A W-V, L, V V at ,gg Zgwlgg, ,. MEQV 3, Af , . gff?f5if,:i1f'iMLL,,,gigMj:gS5f5,.,sy2tgg,,4'E'i,V'-2,523u Qrglifj 3, ,vgsgggwgw X VF , , 'rvffi 'VL " ' m y V? ,,, j . ,HQ V K V , . ' +e5F35V,:., 1' , 'f.3',5QgfViQ,-V-V13 , QVVWN WV 1321 -V Q, V 2aV1fi:'V?,"V'V.-'MVFWSfwV'1fa'92Vx,'3 lS2'?WVi'V"V-V"V.VVVsVM,:VVm L' 'V 'M"V'V'fVfF- 'LJQ6' ' VW'-V VV VV?"'F?'m 'V4 '9H"'?'f"5""'w" FV' '21, V5-V-V . 'vV3.qa'V-Vhffffzgyg',,gV'?Vgqvfg'5V, aw? V.-'w,,g'V.V2V- ',f'::fs 'V ,' ' 12? - if-Wg, V ,' V3 'VM' -Vwp, ,Wm , ' V ,, . Q4 1"5VV"'2?'Fk' fV1 ' 51 I'P,,p'Vg3Q'if"V 'xQVVw7'zl"13'?5' ""-2' 'wks V 'V,54'FV' fifxk Riv.wV'LE'V'e'.ufVM"' ailing-' ', -'V' Q "Ffh iw' AV ,, K' f., ,WU T IW' O .5 65 G 'f3V'VViV"4' ,gsm-??sfg,?'Q3V'f1 VV - . "4sf"' VV' iiwgw-'WQSVQ' ' V ' ,ws .'V'45AJy5wV'wJs7'i'wwr"V5mV'-r"1Lh' VV"J,':,.QV'5f3LVS4f,1-AV-VV-El'g'f'1,:,ggffV, M- fi' ' VW. 11 VV .az V if ,Wg'5f?viV. 1 a'mVf"Vf' f' f, ,Vm'SV?fS9w " 's'af5:"V,F' 3mV'Pm-a"' " V 'WV , uV+,VV'g' f'-VVVVV-'WVVVVVVV 1f3,VVVaw'?,. Vf,fgV V-V,s?VWV,f3fg: Vq?Vi,', ,V, V1 :V - VV- V1 V ,aww-,',f+ V'V:','V ,Kia VV big xg' NV M255 igznw ,ge , Vs1, V.VPfVV '45,-'VwV,V: ,V ,V 1' r 'Q1'4,Vggi'agfF-,933 V'NY',V,-gQl7:1i'gp?5,p+1fV",f'3'V'E-fqffff+V,V.3,,sQ '?-2TfavVV1s,.f wwggli ff V 'gV -, 1,' f ,MM V' VH 'V13i'gi". "IJ 'i1,,px,'5fV .av meg-V V'V,.Va':xf'.'l9ifwV1Q 'Sgr' ' V' ,Ag' 75: 1?-1,35 'Vgf,V, Vw' V. 5V2 "i VV V' ,.3!2,'VfVV,V 1'"ff:'l:?"g'V1ENTQVE'-fw5PsfaEfq'rfVV 'fha V V- VW 'VV X, ,V,,'V3Vg,VV V VVVV:p ,-V' J-VV VVVVV' V V ' Va-Vfgw 'nf Qffgi mw, Vw, VV-M:,V-1' WN? ',.VVt 'WG' "5-.JV -V:P'3-'rf V 'V ,VMf .'g"H,fiFf2ms :' ' VV V"?51?: Fixx, A " ' ,'V'k"'Y ' "W V W, 4',"'33,'LI??w aw, " -ew flfwiifi-VVV5VfVKVfV'xF1'VVVV3lV 3'V:V1,?,VVfV V,fVV1:wEe'LxV,Vf'g39Vf-V. VV HG-5+ f ,Vg V 'Vx 'rw,wwgVV VVs.VVVVV 'VW VV ,VV -VrsW'V:,V., ,V 'VVV Vg, V ii VV V 'V V"' 3v"'VgiQ1:V:wfVQ'MwfiVVlg,-a1,?V' ,gi u,fgML,Hg'2fVA, '- -:1V,Vi,, f MSWYQ ' ,J VVV gg, Qigl v' ,, Vf'x2,"Vh,'5iifV1: w1fvV'VV 'sr' Flaw, 'V x., V: if YiE2ig!'ifi, VV we 4 V 'Wg.aWfV+gqVV',V,V,,qxgAQ,gV1.,fE',qW9.fV f'VVVVVV-'.giVf:wgb"liVeV ff m, ?3fV1-Vglm "1 "f7H1vVp:p9Q 1-L 5i .w':V3'r1 fi? V V MM 44,11-z" V Va,V,VVg4VV, . ggi, ,V Vf,?FVf6fES,?f'?q1 V , F Mm '- 4' ,PV Vawfffi V 'J',m-. Ng . V VhwVV'e,"ff' bi" ,3 VV "Vim r' AV VFW". , ,, r, V Pkgiwg V: "1" ' V '2We"??. 'fifiei ws 'V VVV 'K'V'i'M'- VV, VV5i,V'VgfV'? V-9 "film v MBL V f".,,, W' Axkw, :HMV wg Eff' 2' , Vif zw ,I'25!e V,5.rVqffa V, VME, ,M fd, fffwxilfftmf VVLfJV,Vpi,, VV 'V .. .ff 1 555 g,., VV V . ,fm-V, . V V V'-Vw 2!f55YE35.'fn'3iwwYVikgf'if1'SE"' ',VVVwf"3fff' , ,V fe, V. 1. 2: kia? Vw" ma, V11--QVVVK :V 1 531 ,, ., N, vt X .V 23, ,Vim ,F Vgfgk. 'gag .3235 VVVV ,V a mz, 3,55 ,K 31225, ,qw .VwV ,'?wV,,eV E. . V 'fkg'5':4?gg'13'f' ,V2P"'5,'!4sf'g2' fv'm,5V,,ggf3g. '3 V w',V-V" .J 21351, Vwie-V,,.L.' 'eb :,'w, V'V .' ,. ' V , -, VV '9- .'Z6,w FV vars ViVV V :au g M- V Q' 31 ,5 ,V-4V VV ., . '1VVWP'i ', V V4-+V - r NVE '-A wif! QQVVV-VV ' . My-, V- 'V VV V ww , V V 'fhzwxv . Ve' :V 4 ' M ',V' VV'- L . Mr '- V V ., ,, V , Q V, fra, 4 sl 4-V, :j,,.-XV V' 5: VV "V'. "i'Ifg 'PV Avqsi f- Va ,V 625- 2 .VMVV -V , -4' ' QQ ' af' V ' if 'z'if2a"VL1fgV. ,, 1 wings? V "'VV'VV'?ME'VV':J2V'-QVVQV w sm , ,MV mix- ' Vf' VVWVVQKVZ iq" Wg 'W V' ,wif '3'glIS' 1 ' 'kiwi' gp i SWE' "haf" 'Vf,V13",1" - 5' EV 3shf , . 'h ' "M V V 9, 'R' 7" , 'W' Mil z. 'f V"V' W ,,?.,V ' ' 'Sf g , W- V V ,' ' 5112181 V" - ' 'iii . fr 7 ,EV 'V' i5VV,?Y'VV"fQWv: fi1'555 E'l '. V V?'55l "r52K"4 5 f" 5 -f 33 H, 53? , 1 fx 4 V, 4 v , H iv K -+3 : Q -., .1 me 'wg M' ' ws, J g g am' '1 'P IT' 34. E 22 .52 -i M71 1 'fi ,,2'l,5-vbr' 1 kwin' all W7 Fig ggiil-i'fi ff154.,gg:Q:-ESCJ'f,1?z '11f,H'w ' 1 'iw Www ,11 1w1 L1 +?2- 1-jg iv ,. ,if gfffwgggla W2',,k?1hf2.l- gggwfiif 4g,,n5Q :iii '1azq,1kgmw,g14ffa.ffr, g g , :sway Axrifgswixw pf-, c u ff vQ1i5aif.mwg?z :r?4Q51 ,'2'V"Q?Wm zf "1f"' fam.: ,gy ,hawff wa -1 1.-. deaf Em ' 1 21. , 1ga,f1gZ ", 'f1-1'nyggY'1f1A , '21 -Fi" 1 m,': x 1 -1 'ill MQW fn . ,saw 1- 1a,41?1!i:jug,- 1 1 311111 , ? ,V wg- 11 1 1: .M ie 1 Mia- . f f' 1 - V 1 1 15 '- 1. 2 1 xfx- 3 11 11 -1 1 A 1 mir ' ' 1 11 11 2 . V11 mme- 1 1' M11-1.1fA--lm : " 1 ETQQMW 1, 14Q,i7?? N, -, , f- in mijfvfwwf. - 1 A vz 1 155 1 1 . 1, 1-wi' 1V 1 ,1 1:1 :,awm1 W QL 19 1. 11, . , : ,a-1 'e f , H 11 . 'A 'aww - " 11 :-- Q 1: f-- 1 ' ,. M uv fn ? .' 1. 1-'WV I'5fG?'J. wc 'M-w. 1 HVYPW .- f vvjv 1 1 4' 1' 2 -11'15?'ML11,,.f14f'54-112l?'.:1 'f ig' A 1' 51ffg3WrW .' 23? ,A v wa v St? wffmqf' 4.11.21-?31KAx'15 1 1? emu .1231-ff was Jr ,Q 6.11 am, Q, , Q f., , H 1,1-lfzv' ' -f 4 1-'e . ' Nine- -6 81.1211 idv, x11 Leffsw-1-fwq "',f'1Q5X.ff!45.i??i1k R-lg.- aw ww-1 1 1- ,ywf:?!W'f. - , - .11 f iw W 11,--.. S2'E!z'1w4-5,:+5179?W7z?1'Lw.15f-??vh1. 1 1 f1g e:E.Z'.g1 1 PE '-.11,1 ' Y :bZ 'Y' f:f 1 W-H?'?1 1xfff'W14s4,n 41, ,1 M411 N15 '?55w11'f,fk.1i,vnA -ff, 45' .M 1 '- M: -p,,11 '1 QW" ww. :a115g5?,,.g3g.fgw5Q2u.,5H A141 g 1 . 4, fi H fi' up, ' 'QE - ,,,. 1,3 +-11,4 . qgqgiimf 21?g:g1'gQ.J'g'1 ,a2g5'm'f Q2f5m122w.g w?mmbff'Q-if 'am , mfg, - ww- sawift 'af 1. W, -1:41-V 1 11, .1- ,fm K 1. u. 1 . .' M1 L1 11 I 1- js - 11-4 -1 V 2 - 1 141161 lm J 1 w w' ,',2r?4w ,wa .f55?1f .f -rm 11194-M gig, f:i'Q55iQ1 9 1,.1y1, ,mgi ql 51 ? 'kv wfl'?gff :L -,fgq m fig, w Q1 4-'i,5,:4 , 1 S- Kia M k 1232221 - 'J Zfliyifagfwgy ' -,, . . '41, 23 1 LQ m e . 5 qv, 1 ,, 1,. - , , s v - 1 -A 1' fi- V1 521 .V A-as w " EV- 'f' ,Q Aw ' we ww-e!11f rififwf 1 ,4 .1 -fr V wr - 1 1m -: 11-1? gm . V 11: nv ,f . '1 W' '11 Q59 f1.a1f" ek uw 102 'Wi 1 ww .MV 1 H"' 'H ww ,f p1r1'f',,1"'-., H M eww: '1 -H is . :X if V5 Q ui 1 Q, "Wk A 1 5'ix3g3fW2p,1'JW-if 1.-1 1i2?P " 11i5. g1:2MmLi?L 141 QSMQWA W1-,:f?Mwy' '1Wmf2f'wgf, Q x vlrqxgf' - 1 ,f " ft Y I i -H 1 11 1, , i iw . 1 ',11- W: ,aa 1 - af 4 1 My , as-1,1qp 1. ,4 - 'Y 1 w-- 1: -w1+fi2:iffQ'1f"'2,. 9,1-pg, irq N ,11w.,,i. ff ,M 5 ,QQ '4?miW7Y? if ' : V JE' 1, : w, 5, ,xx-. 21,5 1555 152 My , 1 ,h 1212511759 xwaffq- W gi,',,f1g:f1if1 mfg 1 'f'A.21fg5y,' 57549, -M35 4- , :'aV'bEbLf- Q,,'j1iN. gl Uf , , QI a,hn'CxWag4,- FA mgvg-'f'1t.: , N ' '1: ' aww df' i f nw m v ' 35-3' g f'H i55fw 'FM MEM "P ,' T312:W.7f.55- 11-1"',iw:I'1,W P1 1,1-Mia 21252-V ,W 1"fWMf17if-!"'h '1' "'f'w5f3'1:w5?, 'NE' . 1 12: 1114 1, ., -1 Pm 1 ' 1 M 11 Mfwf.--115.-m,L wwf 12',1,s-YM. ru - wWifjwK1E'w-1 w'W'5'W1 'EMMA-.,11, Y-'Z1?sm'Y'W.Qf re -11,-gm 1 ' 41 n ?iW?tv1.1 'Ei ,mm M131 1 165f' .f5 ,y, A s+m'f1.ii,m uw ag:-Q511wet-461 .fflw-fun',,i .M"k111a3:211W-:gy 1' 1 5 1, 1 qw- :g'i'E , f1 L ' 9QF?S, 5' ir 'l, 1 3, 1 1' 2 ' ff5w52,fM,:f ,Q ?T1-1f,,wI"'ML1- 'f' 953,12 h 1 ,Q 1 11551 , ' 1 ' 1 V -1 'A 1 . .,1sp,-Un!4'- , 1 'L .311 . . x -,L H. . ,, , ,'1 k,k. .ws 1 4. kmW1I'1X,,31.Q+Qf'-fizxf ' M121 Mlm "5q.w'HL3-1f4gfsfr'1- ,Iggy-g,"11'1p Wm- 4f'4As'M7..w1M ,Wy-,:31'1'1aLJ ,q'7:,.f4U,-1 --lg Q3gA5lyK1!?y.1:.,..,v.uz,J'qy, -fg1.,1 31 55311 1 M M5 wi i p a .M '--We wffwwfm 1115,-W-HMG1v?f1f1fk"m11.11-"iwrw:1Gwb,5?4gf..:ig2fbu5s112l.m:1361,1:'hL.. a591'111.w1M1nF5 G: 'i" 1-WY' '.--"rf"!W1,". ..Kmi11'11 1 ' 'H 5561, .' .i5M Lf'1, 1 3 fm: I '14 '9i5g1J15?fHx ' Wliqgwf' ' J""?4ff9'U19fF 2T":d'fP f"g'f'n'EtHl?1fi'f+fx1l1'!iMLf55?5'1fE11YeM'5' 111.121-aa '1-"K 191 mi-' -141312. H3 1 ' M412!1 11'wr"f .Y ff '1 Q 1 fm. A-: E "ff-9 ' 9"T1 ffw AP1rr'fW XM . W Www ,,33Qm:ff,5,3f-www -3umg.4.'1 v.11 ,,,:1,. 1 ,J-M12-. fQ,Q3gE1ii,. 119' , .+wf,?'2v'd,1: 13. 11' mf'4fi1'1 -'W vlajwi 11 ew .- Jw Wgwiik-24: 11 K awai -' - Q ff5Mf114afkg 122.1 if-r423gW'W 3- bfxff'1"WQW11-1514rf1lfWt,a0f' wx ' 421 M 1 1 Agp , 1 fa ., wg MEM ER , we Y ' K IWSGP' fQ1fisAm::.g..f. MgjgSf'iJf1pz,-1wi'f-mefSWy?:1'1fP wel15+f?w1'+f1Kp11545 yw wwi i5 'iviiif ' 'P' . fuw-1 N H,411wa1-Swii- :wif1w1ff?fmm1fFW1 2' ' ' " .,S1'm .P Nm' ' 1- I-M, ' .,,g-sg ff .51 , X 4 'S ,M , . 'lm ,f1l'1Qfk5' Q. 531, -me ,f .. zf-g1Tp,511f,,W,,x:1, 31 A 5,1-,,w'z.y.,J 1' 11:11ugy:q-gmrf-2 1.'1"y1,zI.M wfwe, , ,511 ,. .KM , , w1'fm - 1 1145-1 , .--.r-wi A Kim ,A ff .W - ,f ..f.,5f-,wx ,E Q,,,,,,f. My v1 .. 1 ww ,441-X1f,,Qfv+1m,..-ff!?1,1v,-.,.,u,.??,'-t11ez'1- 1 iz '44,-f-1,ffff9'g,.uaMw' .w.HWf-Af11w,. .4 1 ' 14 --11-1 QL Ev, .1 .r1 .,,Ag3!4v . df-, wr , .gf S: 139: 1 1.11243 ,251 . A -1 mngxsm Amwd, 4,,,:i4,:11v+'M1vff, 1f1:a:,11f-wwilge1,-f1AgwS51:Sw. 3-1212-rw wewimf 4Li'Qgr" .1. 1:1 1 , 1 Vaif kfjll- ' M15 w ar: 5 ,gfrwxiw wp, W '1 1.wE5:'?M,1,1f1ff2L.wi'52n2ikiffgfewfz 1 sci ,,ff,1,,.15Zma5f2+:1W'4Q5g W aw r1 f 1 i ffh em M fi '-wx Pfi lfs, 5139 A1 1 mek 11, :uw . ww 1 1-ff 1 -1, :.,1, M .V . u ,uf ,L 1' 1- se.".154sJf'.- pi 1. ww mr -H:w'.1"M1.,-1111 mKmwg,,q,.-3 frgim--,fi, ffwwfmwqg 1+ -Q,-'4wm53y.,1-MWQ1-4121 1? .-. M f, Mf,3b1: -1'?f"M- 1 L 2 'W Y' BW ., 7' '1 V? L, mf? 'M WE. ff' Wd ' U' M5'P'wa45vf lf'm'fg11-,1:'Qf1'.l'3?L.a.w1.nafg?9M1--Pigjiswqfefi'W:14"E'f1l-wi?-fF2zf"Fr:1 1M..ewZf"1cfiEE1F55k- ? ' H 1 M J "ESM . , W " , 3gH' JF' " M Va 1' ' iiavi'-:f51?E?5i1f,-hw M-1+ WWwiW1iwG--if Alfalfa wiwxfwif'wf4gf5W'l'Wwfw?r!f'J-ei11w"Q1-mm 914 w w'-gi f 411 T ,f w uw 'Wg -.1 M S, W W1 " 5i1A"'?g'i:WAl2h 15110 "Ww3'1p E' ,w1fg1'Uva' "' JW1H-111rv'11i'F2,iQQf-l:1Wiwa,sB 31' 2 11-' r, 1 ,-3531 - i 1 -9 11 , +,La1,fa,?,1Q...53W, A ,, J L1 " ' QL , 11 ,in',3Q:,w4Zfgifg4g2k,fg5g,' -44,1"11145. hgi?f',i5i.gtg4,9' 44516 Q ,k ,sg ,. is-Q 1 :q 1 Sm 1 wwf 1 My 11'l"H3f K1f Wf3i-11fJ.swMw,,, ,aff We S fs' 5" 1 Wfgf- 1 5140-15 Mt '125."55Jw1f H35 I 2 fb 1 fft'5+Sewlf?411154fgf W444411-11 xlzvwu 5mf1w5'1f'I,i1f!.kf '5gf'i1EF'1 Wff"'G.M i'YIS?n1f.1'1M142, Aw i' ,?155'1-f.-'1 ' ,HQQHW W1 M, -, ffxf 'hu eff me f-A 1 ,fi , 435S5 ,' f 'Lf' ?'.3 ' V'-1'7-H4 1 .li -1 2 , 1w1'W451'f" ?w,:f,11w'w.f. .W sivlqff w"4u"+Ag:MW'W -wlivh'.m:J'-'w1Q1W1f4K' u14i19'1fH-5,'3?f11V' Wwffm-Ji1'eX 9141, "' V' 131141 - it Wi, ,HAM L. i5S,:1fj Q7,,w, T im T4 gf 3g,,,wF'gj ,NVE 9 Mf.,,1 H WWW gQ.z,f,W,. swf, UM ,ages ,Wd ,.m,.wgw3,,s ,5,:,,,,v,i A ,.. Mb, . A1 -1 ,ggu 1 -fm. , gf: Tiiifhx M522 1 -A ,1:afw'w1S. - 1 H55-1-v?fff1wmue.-FESg1'.'mwB Nm-,11m?.3m1f1"zw:,1:mf1 wK1.5S4m:1,S,rmga11fbM.:fa .mv Najaf, 11'-7 fi '31 1 fn N, ' .1i5s1z.11 1 Qyfv-1431 .N wg! Avg! ' G7 W 5572-wi 5- ufwmffk ,Tw M1w:."Jw4,11'1b'1ww'?-L1wa41 f11'T?1.rf1fw 1?5f'E,h1,A1,,1,:Q'M wie ww-1 gf w 'N ., E. 1 w my 1 ' 1 'M L W-?1gv:qT',i,jSQ1gfi1- . , ifgfflf Milf:E2'1ls"'fygiJ'Mfi'xH' MQ? 'Mfg Wigkiwi1f3i?51FFfG49'21E,'f3i -Mi5fsT,f215WHY1?H1f"1?l9l.fWV:f4 ' Wixrlmk -H? fffgk' 1- f' 1' 1 1' 1 .- , .. ww: -- 1 ' ,JW ti' -' .f,'5a-31? "law -11 ,M P 43211,yy1siz,ff--1-wwwgffm1,fQ4.:w -f5w'eN?1if4f- 1 qf29j4xif'1ff I qw-me 1' 9-1, mv 1,11 f-uw :11gLh'f wife: r 95' 31324353-2, 3 f V gk? ff ,1 -Aw, L -- v-L: ,-' 11 1 1 '-?.U,.fb'gf.w-f 13Hwt4'f-,-1.1. ,M!'6':vJM1 1 1 f. .14?f1fi' N W. W 1' +3119 Wvfkgik Mug 151-,Qu -:HV . -- 3,-.,L f1gy1am '1i'1 4 35 0 gm 1129151 K.w,:f- Mfg:lrwf-2p?.w51?,f:fMq, 2,.w1,g:5 Begg. ,,sQ,i5ff1?e4e A M1 1 ,, 'Wg Jw, ' Lm rt fwff A Li mg 452 " vliw, 1g M :Mas-' .1f,fvi?,f5?1m11ff,qmfw11P11 Muxmfff TU 421.1 uf in' ,1 iw A ri ,1 31111 1 1 1-.,,-1,-Q 451: ,am 1 ,gx , J 'Q'3Vg?,y,p F2 . gp, 135: -St f':im1-,41 'L '.g,,-fQ5fug,pp 3't'f?g'1m'5,4fgref,'P13fp1'a'wp,gs,-T'131W-w.Qgg3.,k +1q5W,,.fl.,1i,Qii53gm , 111' '45 J. wif' yu 1 ' aw V 1- , , MIRQQ M1 1 1 :v5Mic4 'lffff I 1955-1fM?e33.,1 -a? -Q" 1Hi?'?i11"Wi1,' WC' A112221?n,m1q41-1,-SvPFwf1: fwwx-Q45,Qi:f'W"gi1n'f-Www. 2 15 'zQ:Pm41w.1M.,11,jferwhgxiiv " msggqgpifflg 1 ,, , f f . 1, lim-, aww mn :Q 1a+111wwai,,g, f Jw2wm.1f1ff'1mrf, i1wgw1 K? fx pwwgg11f'11a?f'1E.2'?f.11 'fra-we -1 1-rw 4,15 ,QEMAY -5 A V5 P ,.w'4,m-1m wily: . 4 i--.1 1-my U 4133525 .fm . 1f,1s1c1w.1M-sFf1f w?a2.,-:w.fhfgf'11Ff:6H a-Lf!-,11f-m,,Q:,w"v1,, 1,.2f-X-A,.r,' gig, 1,,W:1.wf'21f.p-1 ",aamMrd11 1. ,mu W, 0 4:3 ,Q .11 1 7 , , 1. 1. , K 1+ if ,-.- -1 1, dy 11, in 1 1 W .1-,--3. S -M, . M yn TF'W11.g.g?f?1,4Wpk-.,'A4.- Mb. 1 ,,p..f,4 ,- 1 rw-Q-. QQ,-, 'iSwf.1,m.-XS! 5-1 rw M11 mi, V- fQE,iemf11 f 3'i1 N111 11:95 1 ,evgii K -1 1- Us -1 AY -M11 1 -, r W-9:4151 mg in-1?fW.ngyk+21':+s'11' Q1 u-.Nip!,11.1,Qy1!'M -Wa,-g.u. 15'f2e:w 1-Wim n 1 M . ffzfwf - n ., 4 3 JQM1 2 y 1515- gf ' 1 -1 , .,43,1,1fW ,,35fwQ12g2:5sM 1411 wg- wiiqnmgiq. 11 mv.: 'S y' . -v i'Qf?w.aQb , , ,--i . gl na , , ,Q 1 mwfiig M y1PQ1ffHi5le:m,f?-mf?may-S+,gwws'w-.wi 114, A-,fw4wwf?gf+1:v .K WA 1- ,mf nf 1-if -.,m1- l13 M 1-gm-1, J, -g L, P w- , A f 311. lf.,-v L 'wh A., .,,,9Q ,.?5x.5pL P.1,- wi- 41- 1 :41-.g,!-1,-fw .,M,-.V ,X 1Y1fg1,L-,1 x ,g..,,g,' mi-? Ln,-ww," .L -a, .fsg1.,,,,, W mf , - ,, ,lf . 724 -, f-, M -'1,?,,J,4i,5E'g,.g" 2:1455 Vq ,L bf V Y!--,M-'F WYE -219-wh'1,s11'x.'.5w f 1 1 1-1111111-vlff5M?m,,m-ex Jqwf 1- 11 ,1-..7.11. wx 1 , , 1w,,.1-,Q-f 1-"'1K'1'K, ,+kf1-11-., MA- 1-V e A 111 We .1 ,Af " ,, J 1:: F . X , f Y ,Q ' I , - 14.1 -rg,-his ,gwqigfw r g??eaQ4,'ix - 11:41 ,,w",p'4ff,1Hc3 -xl, - M,Tlm,4-5 Sw' ,Um 1-,',F,,v,., nw!-,,1.,4,'r:.uL!f.,Y,,,3Ei,W ,vi ,LW-,9,, uag1g4g5gNl1g , 3 -qgf p. :mr gl., if xnffgi 'VMMXQ1 535422 ,E F ff ,ia W1 , Qwgwu 55.14, u :V-11: fzygpgak ,Sr f 4--1 fgwEf'??fi1M,-f'z4fi.fg.1!1'f1gl!! M131fw.'1f55flw115MfJf.ii!vf111g,yL3,N . wf.,q3511fgyk 445 71511 -,?Q.3!Fy' ,UV X- .,-.3 vm ,QE 1. " lm . 5,5 mg - ,F 11 .K .L 11 bmfri, , ,,1?f,wtQ,Q.1-IM iw, ,,.12,. . s A-Hvgg,,,g,g,f1Q',gQw,141bP?fQ. W.. .gwgm-.gf ,n,,,3Aw:.,,v,1 WWQW71.gp..Gwrii-1fiF,'2..1gpf11,w1,W1 vwrf-,wg 4,4315 : 5' 1 Q 1,1 ,V M L4 ff 1 1. ,, .1,f1-5? ,.', we- 'u11'1' 2- , 1 ' 1 V Q 1,1 - , -f- 1, ,nw ,- W. Q ,, w- Q, 1'f1 fm- fx 1 1, 5, 1, sQ,,:1111,w',NA ', 'iss hiv- "W',?f154v'f,, FY wig' 1 ' 'H wy-'1 +511-:gf-efw11W'?igzwW g2w1,,'Tf4'i3Q2" 1 W1 4 w h WYE' +5?1' wH'bf' ff 1faeiv-,-'im1f:'fff2i'fapWww:mt121A1-,wb-f1 5-.11 : 11 , gsm-M 51ggsf!3yfQf5?5'1as!.wL:1,wm3M:4,L4g:ei4wwflfdrwzlw,5.gXgg'fx:?fg1aaMgyfflfxefaf..Swj11f-.wif.Q+,g'a?g1a , . 14 ',-Ee 11 1 imii. wi, 'mm A ff" fsffwif de w. 'f'4v'M3i'2f241?4 :ff.11p-Q uwi 5v.11ff:1'frn.11F"fF'-F71951:Qff'5H1W W :Nw s1i1mw4i4'111fY'fiRmvfN15cm,yEF if -' A by 1 1 gn :s F wwf ,zgwhbfjggsfgfgiifi-53.1-giffr if 12541 iff .1.k'1'f1'f??14q5e1af11f,P,gaf'TfW 13144 11:a1f2f,s-w'kZm1mwg111-y1,:em-Vq:fmw1' 1"nQ.1w,.t+11w-ma?E:Q'm,e'f1,.1f1Seimas.wmien- ,::ff'rJ,f11.41-'iz-M1U,j1ef5E M3331 . 15 3 "W 1 'aw Wfi.W"'1-" f1'?fL'igiQ5v-'m er 1- I '1,. sy, "f nuff yu .111 ,4.ni+fg3::,m?wggQ'1 ,yn ,gf "1 ,S 'xivwygzi 'p 255''1'vg1f""-'M'-l'gw wfP,",-yfvmgzriekg?+:1'w1f,Mfuf:-:-fQz1rwmgw HM'-1-H. M25f.,w1r1f1g.wq,,, ,,,, 1 WE! 131 'pp Mr' 'M'-'fifkgg 5 15 1-wf'M1'v1"H1 ,ww '1f1h1f WW1a1g2' 1mW4f 4 , cw gn. Sw fQQgLe1.w?iqQv1e?.-1iL2v:Q25gw1am. 52.31111aiam31gw+n1nw1M-,Pw,g,1--111EW'1: ' hui 5 13 5, 43329: 4, w 14, gig: w. 1, f' , . 1 y-151161 Em,-q Y-5,,pggggQ 1+ Mx' ' wg, . 1-fggpfw ,5'a.4m31.pa:,g, 15,11 .,pn1gQ,11 ,QQ '11gq1m-,,f,f 2,514 ,j,fE3gp,p2 1, ma x me-1 QQ, 'ga 4 122,151 GA -W 1 5' 1' wif' A 'wp , is' , Q -rf?-Eh. wv,.mW1fE35,.if1y I 11+-, ,ff?i41M"3H?1411,rig4F"+gg1'I2Ss+'5271a1-:ifgwgfwfx1551-H23-, , , V 1w ,an-'1 1, ' f -1 an 'HE' 1 - F 11 E? r'?"L '- f"'YW1i1s'-EW' '1115'.1, 5 ?ai2'gWm,5?iQ531.31:.-g:igw1Ekx."wg -MM1 L W-2:5115 gk '- 5 M . Y?m,41.14Avfi w. , 'fi!21l"1i'?ggi'3sM fr klilww 1-- 1' M 245 2 -1. 11 -.f?1:.2qw.EQg1'ff4W ,-wiv .L 4 ut. rw: 1 MM1 mwsw 1 i'9v'tMM41xk,efw1QUs,wmmh'u-VE-1 'ff-A H ,1'st1,'1M1,'11'."'wM:111w-wQ- 4111 f1F'w1.-1 wr Aqflgfgi- 2f,gm,,.f5j!4fS11 hw, 1- -1 4? fy V .. fm, fwfg 'wmwgsfl ,hr 1, w 11:521,g?ivf,M,11gW,,,Wi5?r1iE,,vm 195,H,Mw MMqg4Qg1,w-1,1411s1f: .mwg-1 ll, 1' ,. ,aww , 1, JM ,i v M 5: ww, 1' ,W fl 5 ,. 14 +1,.:f, Q1 W xgfymg w fsmsrf, ff-13: 15. f,aijs,.,b,sg1,,uf,41::..wM3114dr'1. m:M1,w,1X,M,:1j. g.1ff,s12f W.1111, Mgx ,. 1- 2 W e ff, G' gf' 3-Y M -' " 1 " ki 1 ,q. '-Qfyf1EggY,,g-igdgw,-,"MQ' 'V H wfqre-ai-.l,'35f' 'jf .W-sq, ,1113gnH'zgR3iW'f-"U,Q,mvKfzmw-,5f1i1 511Q' wYf 1,.,Prw1:?wp. 351. wfgwf ,.11flHf' 5? 'f 'MTFGM 3131 L Q. f 1 Uv i' " 1 1 w1-- h 151 . '1 1 '2f'11 , 1: Jig- " 'Ply ,Q 1 My,mq1f,gv.1v1111f warn. Af'L1,:,L,,'-wvw, 114291 1 LL +. wi' 1 1 1ww,., 11 ' ,wi .-1, H ,w,:i.. 4' 1"'7 .f, 1- , H-A 1 ..,yfi1,- , 4 3 3,1 l.'?m1wf.A,31. -nv,..1.1, e,,Sg,fb wx. L A nm 'xi 5- .GSW ,L 1- 1aQ1w:,A,M .m,1ff1,. ,vi 1 ww-1 -wg, ,f -qml by f, KWH wnEZ?ffv -1..-fh ,g,.mh gm, A :mm .mg M 331 wqg95wm::fj ffm 1-12112 1? H991 m ifrwg-:,ff1fa ,Maw e-,::'u 1 ? ,wiv W x: E2 11 ' 1' . -- um-1 whxwe' ., wr ,M J'wf4f a N :Q-:K 41+-:1Zl.1',Y1: ' F ,- 1 fw,4ff?4'Ws,Mfg'-1q,g,1,!w..,1',ff,:'w5,a,fEg9f"11:,M,m1,, mg Jmgiff-,aw MI, 151v4'h+1'., K' Q' 11 w P5 Q ?fiQE?ifgE, 'FE"' , '2 ' K, '4?gww'411'5?4" ws f 41 1y,1,m:wQf :QW ,1-5,221.51 E1,5i,1,.' - Q ,gQJf,,q ,xg ,,1, -1,f?qm,jZ5 m1k' ima QQ, 4541! Q, L'1 f 1 1iI1-'pil' 1, , 1 - L 1' 1111f1wR14'wf -+11 1 f ,,-.11,5F155,kf'x' MP: 1 M23 '+11Q'1'f1-.s.1!f:1.f,1 1 'Vw ww- f?'z,11fMizs'l1f"':1-e. ,gm 11,- Aigrwiwfw 1254: M, :W:,1my?' A QG,3?'f Q W W1-ui 'Q 41 Q" ' 1 mam-JL ' .nm 1 gs ' 'gp Wag.-1' fvffaiv 5.v'1v-iywlw N51 ,311 H+. W ,?Tzg,w,,f'1 ,x?fw1:,,1::A 1,f1 , ?!i5Sw'x9',1? WL , 42'?'Jw'wst'iaifM ag111HU1'13i,lrV1j,7-11g3'-ffi' -,fp I, I3 yt v 'Wi aff! wiazffg !'Ew,ws:, 1 , K . ngfpsrg, wf4v11.-vw-:,,:.f,wg!:, 4 .f f1,,Qmsj5'q1 .qu , 5 1. w:.1wf-1y,1's , f 1,-41-A331391 "'lfJ1F1nE"j:'3?lC'5h'n,f!:?.l",.S"5 M g, WF -firw ww f" .28 11. N . 1 if rw M55 .,,. ,wiv-1' 11112232 wx qffvfkfs.-. .. K .wfxw gfh W 1w,2vfE311Ebf1,L1f rffqaef wvuxmw1,:4:s,21,aug. -f Hmmm uw-1-v iw? fbi? rfggsb-., V1 H w- . M591 -wi 51'-'1W'.w " " fagfinli-"4t,".T 11 12215411-1sA26w,'14.rRm21M1 1111 if rw M1 A :asi's1i'1 :QWP3-fig-'w,wYf" Wsw11S'a'vf,:P 11, ,1fv'GE111.11! I 1 AME '- g-wi? . Fc fig? ' xigifw mw zk.,-1fK,i5?'f 1 1 wwf1.135-gif'1f?v1f'vg-'-1fifnf2'r J mkiv C MK fm Qfffu-1511 'wg wf11'11w.'?5'fk+i'w ,W-121'-1,,f 1 M L1 QT' ,W"g'i3?! vis:-1 1- 'L Wtffkfi W "pw E Twffyfi? 1,wiwffM211-fi?-it1ifwfi3+21i:9M2fM'f?awif rgiikx 11. ffwrvfiff , 2:1114 P 1 241. ,,MLr!g'- 1. 1., zf:,F'ezY f W1 'f1'0a53,l? 1va2g1wqy11,f1 1151.-, ,, 1,'- wwE'1I1., 41 1 W3 113 Mgr ' Q4-1214 19151131464 4 11312. QM, w P121,,1. .M,,1f,fh-yn -1 Q fwx. ,,.-. ,- 'A :Q Q, ,QED , , qw-f W1-.41 M 11 1,11f,5gwf 1 1,11-Q--.-1 4,,.,.":. .- 1- -nw .1 , 1- mann . 1, ,1 ., Wm+1gq.A,1 ,,1,, M , 1 W, 1444 11 1 Anim 119 qw' ,ff-H mf 1 114 1' A wfau -MM? 'h91fmmsf f 1551, wa-puiiufif Eg-2:1-RQ! 1 v1 fffwdw ,ed 2sg'wf,-fs'-,v 'v-wfw-1W5, -Igfifw 41 ma, W- VH, 1111 W F ' N 11 1 X B: '- , -1 4 ' '1, .ii if! mv" 3,2 -aw 'wif '113"1fff: mf " if l?""1A1'1 11 " MW'k?i"3M1','F:Ff'1z51'1 .LMI '1w,1f1,3. wma-M-Q-1'f Mgm-1111'mf", ,J f Q asm!! 1 -1 '?'2pE3lu , W -iw' 171 'f ,, , m p Q..,,?5- ,W 11, M, J, 4 5,25 ,,,.f A xj.,f1,,A? Q W,fm,- , QQ 5?1,x4,,3,g L M, K .,,,fz,, 21,31 mt, .H ,Wim Qu, ,,,2,g, ,,.. ,,,.,,, ,,,nh15,,...74,M-L. E., ,,.,Ws,,,,1..Q, 1, 1.. ,M Q, "1 Q ,u,.: 1 1 Jr' If 11121 6 Y' 2144145'-f::Imffw1111ymiewlilslM,-ef,w:I"1Qc:!fV'1w1x:'2?v1'1f2f-1'z 1'w1s5wiaf'11411."1' U2-W' A W.H,1,.fQ"- ,f ww Q xwmg, fws -M M' if m111wv1mv'41 ,11fa?w- -1+-..Qwwf'-:1:1'.W-'-11ezmJfMN11,s'w?1r Q1 ww 1.e!,wiF4'113'14:1 ,. ,W if 1-Wav .df V g5 ,,,,U,.,1 'H' 3' x x, gg, ,M M? +1 Hwy, ,3,..g,M155w', A b ,,fgW24nzw ,,k,k,,, 1, ,V,r1Mg5'e3,.,n,g 1125-.M,,qAEww1,1-,g. W yr Q ,V , ew1 f X wh W ,- 111111. -1 1, 4 1. 43,2911 - M X, V1 1 1 1 Jw.-M 44 11 ,141 Ji' Q! 741 'WQM .,1h1h.f mm ,ff W' ra -1 ., wa Sr 4 1 ,W 2 . a. 1 gwgifn Ly la! ! ,g ig , ,, H 1,qL5, , Q X , ,z sight? mr-,n,?"EQgf Ag? 65,115 WQMSF, , 'Hu1,gx,i1J: Afgwg ,1i.?2.G:,1mLQf .J.wVf'v-I .Q - L.. 44 , A y ,g,,,u,, M' - , 1 ,M , " 1 mg ,fw'wHSef+15,f.ze?',gf,53W1 ,,E?.kgp.,3,w m,11g,. 1:1g:w,:Qf1..fw.fe1531gi,n"mc1grf::6'iW1,'gg5fwwf1f,.5, YlH?,15i4Q1'5" " ,,fMW1fgE nq1111' , fy N'-"1 -1 Eriv 5 ' 1 1 11 N133-1 1. 11r4fw1gdf1' 1 :T-qiwgm wg':..f4x1-Qwp 1 115w1aEfw. 1 Q4 u, ,,.. 1' 'W . , . 1. dp, 111 Q sw, 'Q 114, Ag , .wid 3 ,f , img fr, 1 ,,qWQq,f,-42,11 4f,p5wg1L:1U'W 1U.-.11wHww?H'?5v:mQ'Z.Y , N K4 Ffj""7E'i,, .1 Hr r -1 1 ,15 1w11-MM1 Maw ,FJ W41 ',,' 1,19 17-3. f 1 mf - ,551 1. ', '110f1N1i:w-11 ,1 r w! fggfm +V f:mg2sw1f1r 1' 1 1fffW'1-1 ,m+gvFaf.w'1 V, W, 1' 1'1.+py1 ,.,f1, 1455? A . an ,- Ag i w '1 R152- D 5.-, -4 :xi V H ffQg1rf1Qg5Q?LmQ5,1-1,111 , mgffsa-ffggw1.,,fIMM'if-lffwlwq,jff??':s,3,W+AeFfVP5i,. -1Q11w',w,sw ' 1 gfr Cf' A lg, W. uT'1fZ4'3? ,, - he ,ww 5, wr' -: 11' Q :rsx. .n w M v 5,1 -fi. 2, , vs , 1 ,MQH1 ,g1..:,f'gwf41,,,m,1'f'12-,-mgfrfq'img,:f1m.,W4.:g,4fF1 , .z , 42,3 N vm Wm ' ,.,V Riva! 1' ,Q , - ,w w Jw .fiftfu M, 1 h 'w,':!1-1' 1, Sys N ::f4.g-f1ff?'?4wf .L-Nw Fl' 351-,gi '?w5g,1,,," ,,1-Q11 '- - 1- wwf , .w fx 1 wwf Q' , 1 2 ' ii? MMR LEW xgvw. A 3 1 13 ,pf -1 ,,,,., ' f5,1g wQ1Q.g-I,'1 fwflgivf 1 5-ESQ' -57 1 if' ', :Jig 5 I 'Mi '1 'y'g5lpk1S'f1l "5qg".'M?'z1'f5 4M1-2F33J'5Cf'q?L.11--Gffff '-,Y g1"M11l" ' 'F w M 1 fp H' '1 :pf 14,1141 ,wg .' .rw f. YH' 11. 1 . J 11 41 1 " H11 1 'V Q Sw: ,1 'Y1f'i-1NFFf',.w- 042141 1' 11W"'4,. 4. ' iJ??11v'15?1W'2b J, fuiffq fxww. :,"43'1.,4'3'h-H4335 f-1e1J'.1 ,J V qw jf? '1 1: .SEV-r'. J mas?'q:.' e' , -f 111 111 H 1 f f wfvw in .11 1-"W . , 5 +195 'm-M1 1? 255511 ww, -if Lak,-swwrwef-:'F'Q 111-PLM -RQ! 1'Ww'ifm. 5-1'R4F'w5W 4111'rfegw1Q.f1,', i:111,1gf'w1vg':? .gm , , K X 2 ,Emma -WW f ' x W, 1 ' f", 5'1.'3,A bLi, i 1.. ' 1 W- A 11 Iifgsfigiy QP " 7145, iigzawwigfciigvwwf" 'Lpgaff'5Q!qf1wi1I ' 1 ',uf1jyQ,1W', ?f' ,Egg-111, 'MMM , 5, '. 1Q:,1 4ff fIm?55 .--43544, -W1 W?-xxx,E1:1151-,52Qwi.yx4,'qgQIF9jvJ:AMmf, 1'v3mQ1Q,11g,.p:,f.3s154?gw H , 11 ,fa 1 .1 mga-1 fx w i 1 g.2ysva1Q:lf , Wm y sggs1x1f55,f,i'MQWM1M-1993. ,,1'S21534fwi,w4'eve2w1 N swa m- -wfr'::5w1r "mm y , -v i : r. , - wx? '..gx,11W ,'1 rv' 1 ,, me Meagan ,:1g"M-1 ' ,. 6' Y eip,Q.f1,:Jyp.,W,a11fw31,, M3fa1'W5a4.1?1122:2:y.M 'f2,.u?'?s,-'11'2Sf,1"gF- .mfigkv V !'iw4kMt' 1 f m! fr,f5i+ZW1,g, ,Wm fd?-11 A1 - ew 1 1 -. 2 ' im J 1 +:f'ffi-v-m111v' 59:fs:1ffii,1'f'vpL+ 11252 if :ar,,.:g41+5?Q.-Q. 1 1-ML M M elyw lw- sg Q21 AN 1.1111 -M: -u -, , 1 , . Jn' '?', "'1jK f x r ' pi- '. -' 1' ,. 'J 5, 4?-.1591-5M,1ffqtgii.GE,,f,' 11 1 , W Pg1x.9r,',-5.11-'fMQ:11nQY1E,Q1 x1'1!Q1iv'2w11 w'Imm!1',.1f '-1:M,'W-11hf3':iM ,M L,,w1Qn,,y,1,1yr,,.aiw:1 ,qw 15.9 11 V, be W :.,z1 ,tim M1 1 77 11332 15-E', ". 63 1 Q4 Lain 1 16 FU - g .1 .'9r-Hiifrgi' 14"1,'2.,MfV .:f's9'?2SE.. Q?!A,,4,'W+i,51 iifzwvpfl 11?H5Jk,wEy'-A1r,1'lAENF4'f?:f:'f'M?'Pis17-215, 1,-51. ?Vh'wiiw5wf - 413151,-f , A , .7? 'F , wx-11 .'gw1115 .f:' ia'wJE3 "! ' Q 1:1 - ' MNQ ,vp 31 -H 11 5- 11 Wrw.1,,51f3Zi'1..m 1 wwayirp 1,:1Fw1qf-fm 159'-M 1g?z5s57mm.1?g41e YQ15.m,4iw1-wgfnrg5,w'553::::f11Q,ffw.qfA,f,-w.f :ww 5 24 1 1 11:t1:,1fe.sg1.. - 4 ' ,g m ,fit 1 - 593, ,s.H,':ff1.,s . -' Q, - . pg .q,,, ,' ,i1taftv,5eg1 ag-af.-',-Jia 7251. -2 ,,f5gg1iG2 J15'.112?:qiJ.3?agf'!1T51'5?'P 'N , 1., :z um W ?gLi,yW w-11 'fm -ff- :vi ui' 931 .1 1 G11 1 11158 F' f 'f'3'Wff',bp1f,'5'f,V1i3naQ- H2-1' 21 L X1wmQ-anQw15,fk',L:mfs-.14ffm , 1: L 1 v,3wwfgge, .Q,, E--5,1r31g, w M1 hwy? - , E,g11Wgl511i? gfgmfzfq gag-:,gi91fi-Q-mm11,6,:15.f1Q's15E , 1.w-wf 1 ' 5, gl . 1. ., 41 1 L 1 s aw- 1. .far vi:' f143u 'f - 1 1m x3ga4f1i1ff.34gt, 32 , kv 1111 41 -.war i 1 LMixge f111 w iwzmf 11 ,fi 3.41 -:gy w p... ,5,'1 .' . ,m '1 gr 4155 ' Hfi?1Lff1QmQsP,-1a5W::2m5F5s w'ff1w1E?'a'?-, Ylffuf-e,"ML1-ffggmgmf-f1fn1MMi1qi11m1 1m , ,w '1 5, 552,124 '11 1 . 1 "1' . 1-2 ,M .. 1 1, , f ,y 1 up 4 Q 1 Q '1 11,53 gn.. .W m afia-m Ng 1f.g5ggfgE"xww,-Gag, ' J111421'r,,e 1"' x,Y1'riC'12, auq:.14:pv7:,l--1',nQg.'a'Qj1'L:pr "fg1,,1.'sg,114I5?11'.1,J?":,,'Jfff'w52,.i.wqgg.vg,,, r' 11:fW, f'1-f'1r,f. ,. 'hi-lk' FBEQJQ M1 f ' H 1 1 ' 7 1' 'x- 5.1553 1 1 'ww nfwiw - 1+a,,1y 'Hs Aft 4"131Cfgf5,fW1 -i1w,:Q!'w4"1.f W 1 1 M 1- ,xf:,m'I:14:lQe1,,w4'1. Ng- 251- ,qw-11 We :M M1 , , M1 'au 11 if 1 11w4Wi 1 . 1 f1!k "'1" 1 fw iQ 1 Sggaffv wi- W? irwf -1 wasi.e111:1urmw:1Qf11giiN!111i1:ff iff ,1 11 'W "wwf W A M ? 4 35:31 Pe f" wfT+w- ,1 1 41 1,.,.,1 1 4 . 'ah . , . 1 1.2211 11. 11 :1"1F'f1-F15 , 5553i 11, A ,aw ,M3,3yxa'f5y1,fdgQgQ:.1.g5. ,.1111l1E 15 .rggifgpgm-i,,hf24fEEwiE-SX 1f1g,,g,,.ur3g ,?w131,y:'C,n Wi Jw ,, -f, .: W1 ,M 3 1 ' wi-.. iivn wfr le.- 1 E L .1 1- IP .. 'Miglia-3' ,Navi ' kaflahvfrssgafW11'f4h2JXvff2-14JW , :g" :1N1- 1, . Wa' s?'11 g ,, -15 Yj3?Q413,'15W1,4M f wtf?-N ' 61 1 'il-Qfv M1151 1 wgf1xW?if'11.'fm5,gwf'w 1 f',Rw.1,',1u 1a+1mQ?fa 1 fl 1 1 1 1, ' jr , J- , , 1 Q ww 1:16-11 -.41 1 12, Hgfgw, 3 A , A4 1 ff ay. 1 N1-:ff!,gQ2x93.'1,.+: 5i-,qfwl " .4f',3f1.f, ,1 'f:mzg1zfe,9ff,+r?v -,wp if a1?W:kv.5Q :.1,,.1r3-wfrufw. 1 111 ' 1. aww? , ,ze 5-15, 1 ,1 A11 A J QQQ11 ' , 1 if 'HT' ' fy' 11 1 11 ,gggw ww- - n, 1 A H, -Q M fg, wmv, ,'a,f,:,gw.,5f4!amg -111 3 .Qi . 2,551 'f.g4af,,,,x14 E my, 319:11 .5 A szfrq, 11 " fef 1 . gig z 1 Gm 'w ,F 'WH 'Ag i ,QWQMH1 gg YM , '4+ i1a?g,e'21 f if J ' 'q1'fQ2zvi'1- 2.1341 1 1'1' wgxg'-E5:,w111g41WmQ,w.1.'f1,x1,1m:.,Q1:W-fyyw 11:1 ' -av " we M Mg. -1-P 1, 1, 1 -1f5gIf f:g,.':r' 2,a?ifmp1 . ?saF 1193 .M,5?zffIf's21::ff5:4-1, 1 fu: 3-pw? .-WP 15' 4 .-fi'f11.w1-vPW'?q'y'?-3 xf'Jf2'1u' fb 1 14? .. -A L: . i wL1'm,,21 A vi' ,Z f v 2f5'1's1zq,ffw5,1akm MM 13 '13'415?:SEw,u4,g115f"11 ?1 +'wV 4i2J 5!f.. 'e'1.fQL 1,-w!u'gi,iv5viWgSvw11g,ig?, , 'sg , X gram ,U . 4,gg M,f-.A 1-LL -'N W g,1,.1,w-U, ,ww M39 , 19 W ,,,,E32,,,,U152,4 mga M3113 :TM :Piggy N- V :-, We 1 1, ww M af-fa+'f4X- 911 191 iim14f"f 991 f 1M'4 1sm AW-11.1, 1-5ggf?.:::'ve,z:i11,H:,i.i1rsfavfi6f11m4gf1ifwm1,::ff1,1nw:givwE51'1'Hi1g.wW1Paw.,-+4f21New,-wafiw . - W w e , -m ln 1,14-1' 1. ' f 4, 1' 1 H 1 win ' , 11 ' fg , 'fa' 2l5LnM 4 4215, ffm , ,1'1,,' ,Q vw. .V M .ww-,fg,,,,, V -FV., Au ,ggg'1!4,.1,.fwVfEf1-1,kd-Q! ,W-w4W',31,fwq1"g, 99.1 ,A I -A , 30,711-.,1v3 , ' 1' fr- If ng, ,N 1 , I H 4 vivq ', ,R --Q , ' gr di " 'mg '. '172-Sf 'nb ' M 11,33 ,,vg1,.H, f , , lv. 1-" 61 . '11W1f Q22 -'L ' " PTM' U5 lt ir V' "mmf 'u 1' - mv 'M- " ', f ' ' ,, 'Z E:' 4 1 W wffw g -1 -H Y Q W1' ,ggafw almv-: 1 'Mf31s1f4m. ,nf A-es:,w.gw1f2g'5 fi- -9.51: ""W3gfp25iief1.ir1lW-1'111 ,WQQ-im ,'1, ,1'x1fw r'2i -Gww h i wil h . - 1 , T 1 A 1 "'lsY1 .e1 , ,iv Q- if - V1 ,f - 1, 1,1 1112-vw ' W -' 1 wx -uw -'avi f if-Q, ,f r 15: ,.f:1'm1 ,':1,-ww 1 ,, :' A A E gm. qig5f5f1fY 5,f,f'11f'iPf? w1, ,, . FH .1 TJ1!5yQ,2gTgaZ' 1w . -,::,gg,1.fgw33:" 'ami 1 2 1111: 1.1241 Twfv j5'g?1'EJp,+ . W, ffm ?' 1 1 ,EV -f Z V1 . 1 " 1 '1 111 V 1- if ff? f, 1 M1 WFWF1 a 5 A 'A ' -wc1w '.1.i hw'-N .Gian q fsfqia' 45533 1955 r ,,"3Jf6:m '+ ?fiiimQJ53f1-,kd , , , :A1RfS4'iz'Fpf aligmirg A? W 33 FA? f'fwg'J1" 'g'f'1'T 21,53 ,mf 411 Lp 1 ' Qx Q, V 1, . mm ,. ,g ag 141 f.-1 . ,Q 1 N11-1,17 11 5.3-M1,1-RQMM. was 1 1 . 11 4, , If 2 gf W1mIke:.':ggg gfgwfg fy g lv 111,4 1 M 1 fr, --w S11. 153.1496 law: , ,-g. u,1 A , . . T4 .x 1 Wm uhm. m ..w -' was if ef:fm5!Mg,fgg,m:p,,,' ,, 'wQw,w1,,M:1M1MfMf-:fmww, 2-ffx uwwilu if , ' -,MTE1 .11 gin ' , 'am y 1 g '1Q1ff,5'xy, rf: " 'Ziff 1:1 -, 'ri QWYgZf '1w4E?w-5 "V f P" 'd.-. ' 1 ,wi ., asf. . .W ""' , ' , " 1471 , ' m lb gc , wr: 1, 'J 1, 511 'E '41'3,iAiQi1m 11116, .,f1x2165,- A'ag1wi'::,I,11Nuf1iL,,,,-EW'QiZiff ,L gcgw' ,ziefai Mfg, QLf1Z'i,H ,314-9,a,.51zgf3X,, f1'i.L15'4 , Jw il- ,1 fi W QW - ,, , N , , 1 Ewa-M1 fi ef vw' -wr 1' 14, ,rw-'2-Q 11 ,. ,,w"P'w,4 . V , , -f'?'2f .. ?f1f'9"r+ 1fE5'!i:4,w 1 .":x- , -A 'mi 1' 15. 141,45 QQkff'W'..1':Ha'f4?.i1 fn-"15W"M 143.4 1eGi.M,1a,f15W'1W7l1'55:5,?7'f.1:!xf?Q5'uv1.1'+1A1.""544N AD L-,J7f, ,414 H 2 H- 1' .y 1+4f:l1r1 'wfffk 'WIM1' Uq+ffffff!F1'1x5,7d ?'wPf+'11.g 2,53 .111 M -12 1 H44 ,,:1z1 1-, wi - W' 1m-'ff'-4-1.ffw W -fm, , --45.f,f:111-5'1i9i3Q'ng..1ff -g11fq11,1'54-mv., ,gl22Wfgg,rW1KW?e:...qJ wwf ,? , ,, wk wp W 1 , '1 n w- 'fgffd' PM-Q: 5224 15,1 Q F' S- W-Ji .: if M ifi.f11,-:?'w- 3' 913215 1. .25 T5r33SGWf"EgQ'fl1QJ" 'A"f"xe'1q!5L1:211,i':Wl11E3x:?4f1, .'?A'Qf?f'5I'JW31iff ,' V9,!,4Af 1 1 151 , 1 M f 1 ww A ff 41 , Q1 f,??"Qi?'12f?Wf??-6 WR5'iwfZ1"1?'5'1ffifT51 ' W h1i212'1w'??f.:i1' QF 11g11Wffl4 9 21+ 941 171 WF 5'-1?1'Wf Ci?giWQi5gf5Q:-g1Qff1QQW"'5511 WW? if A '6 Wt' A "1 1'?,'J'. ' 1'QiF"i 'ffm Q'-1, '1l3S5'i?'fT?'V'11Ei?f1E5g'3'HE'1'Qf5Q'1 "Wi1"35'fd" 1 H513 3 1Mi1iJ' 'I' U 1. f' I5 'if' ,NMy-- 'g1'R':J, 13551 'qw M1'Lig'h1?ffiP 1?1 X- .Wx ,ps f 'ew-111 - 1ff1:2w::12M'JEmir.-,raw41gti11w+a51mf'waHf'1W 'W fa M,-Tw vdfyneifg gy-JS? Bilgff-"U X .1., p.ff cw"" ,1MiE31.1.mEw',Myffwx,3,q:'w5,-wh ,.!w,w14Qs,:w z111 A A 1 1 , '11, 11 ' :Maggy -1 U51 fzgfxgjfi' .. -f 'fam m,Kww.,,wnS,f- W .,. 1 43 1, z 'ff Q . '-Eww, ff 'mx 5159846 5.2 gjfl sv ?1N A uf M1 w"wf "if1- 1' 1'f11zwiffsgfw-w't,!1G+1-1142-'Q11f2:.,1m1flw,?1 , . , 1 ff. gf '1fM?1ge iw: :- "'1"' .111 11 1 Sz! M A 1 JJ. -m MT-,+1 PX - w 'iw 4, ,QM ,win-,. 1. 14 M , 1 EM' A11 -Vx ,- M Nr imma .WM -1 vb 1 ' u,,,w.. :-' ,,1,1,m.1h ?11C'mi,,!H:5'Q1 Lj5,4,fn114e--- n , ,M ,' ld v 1 .ikvqgi , f5 g"'l.. mE' f V1.M.a1Syiw' 1mL,,4!,Z'1-.algy 11, L1 w H --'- 11.W,g,:1P -5'1" vw Y .1 61' 4f2f51:11.iW QW, , ,Q 5 , . :Y 4, .. ,. 1 1 ,4 1 4,6 11 , ,, 1 1 M 1, 4 5..ww,,,11,,.3W,,.4, 541.04 M ,rug-w,M1fm2,,4,,1 Nw f 'ggi My Mm, ,, H uf ' 1w?11"'W 59' -51+ ' ' Q M fwfl, was FYQ1 W - --W 1? M, W fM:'vi:"'E1' 1 " A' '1 V1 A' Wm 35,91 - bm,-wsi!'21e4Q?uN3j1-!"s J" 3:9 M, 1, 1 ,,J1f?. K' 4' 141. 1" .w"'-fdwwdw f"T"F"'W5fw . "1'fa5i'Z B r 1, 1 ?5f..ffQ6?'-1f,-f'- vw ' . -W 1v-4f4y':g- :1 w w:me3gk- sm3w1L'1wW W122P,,-'-mtl''-"M-K11'7F1,3Qp4,fMsfz:f-fu, , ','iEf1Lw aafwfv' 15,611-55 'vw341i?Y2wi11 N?4"w5'a w 1 uf?i' f rwefyrv ? fm '41 1' Jar" 1" f1fi1Fs,viiW1m'4"':- 11, pwg35gef.112'1 Wifasz' - if 31 1 -9 - .11 '13 . . Mez 1 5 ,, '6'3E2af.5:1.1f.A Y' H-' ' 4' W5 -Hf 'fs 'Wfl'lf5sfF M1 T WSE PM " fc , 1' , 1 1' ' , " -1 a 4 W ,H , , 11 1' - ' r J 'J r- K w A uw 1 .t' ,. ,,x ,., , 1 , . , 1 1-. N. W Q x If .3 . K .KK KK K ,fs 'fic , -.LJ 'F' Q,'j2 1 K 554 W .K ,K K K .':K 'M W? . Vi, - Q 3 RER 'wi , " L '41-Q, , , ' .Q K ' if 1, 1 S, L' 1 - , K x Il R2,f.Xg Qi1 iLhK,K ig, . - K, 9 iw ? if ' ' K KKK , K ,KK 'K Tkwy MM K 5 f kxkxk K' new ' .. K A ' ' 1 K if fx 'gil ' N in -. , . , . w f:,,,.- , . W, Nw H. x K ., iv! 1 f K , 'ffl' Q" ffm V. ,K r. X .. . . Q. :fw,'wQ2fA iw. . mf ' M 5 Q ww WQKLKL QLVV K .KKK KKSKKKKKK 'M ,Qi KEY. f..K ffl 5' Xjiffg, 'Yr' , ,f A x . ,, ' 1 2 'uh Wi, k - , h . ' 5 if K sk 5,1 3K K ' -fgxx, xfgr V L li1'M"s .3 k - 225531 A Q . iv "H f ' W K . W , . 'TK ,fi W2 ' 53 K K+, ' K 'K ,X K we G'- X 3 .'fAigf'? L A uixxli' If grfi if Yi' 5 4.55 - X X Q if kkg .K KKKQ! KKK K K K .Kr, K R ' ' gfgkiytt -Y as A .1 ,K s '..- Kvfiv-SZKK -K NK 1,1 a. ,Q Jr x' 'Q ' 5-,ff K . Ki xv Kbix H 1 Q 'fi . .Ny f , f gg' Q. if if ijefuf M 5' 9. C Q ik f dvig ,gf : E .K,, KK K KX ,K . . gg . w A .SA l 'lf 2 rx. wx A gi 125,51 sl. ,fy " ,. L 1 1 ' . V ,K I 54- f gi ' -xx X ZW" 1 2 T ' Q 'H' 75: 5 5 MVN-2'+1ff K , x Q6 we 3 pil 2 if 'giflf Q, gg +1 . 5 EK . Y 'SZ Q Q - x x 1 PUBLISHED BY THE SENIOR CLASS OF FINDLAY HIGH SCHOOL FINDLAYN - OHIO PAULSMITH. RICHAR . . Editor-in-Chief I D BLOSSER, Business Nanager ruja H138 FOREWORD The Staff presents the Trojan of 1938 to the Student Body as a fitting record of the life of the school. The purpose is traditional, the name is new. In assuming the responsibility for the name the Staff is motivated by the feeling that its choice is in keeping with the motif of the school. DEDICATI 'l'hvS1aff of Ihc 1038 T ' O rojcm lakes plcczsurv in C1'Ui1l.C'CIfl'I7Q this book to Mr. Carl BCICIYIHLIIJ in !'Ui'UgIl7l.1I-O17 of his I'Ut'O!'LI' in bCISfQUlfJl1U, hrs Inlcrvsl in lhv sind.-nl body, ar I 1' ' ' " ' 71 715 spuzl of f1zcm1'1'1m's,-1. CARL BAC!-IMAN .H 'lf gg, "These ancient iwied walls revere For generations sought learning here A picture to hang on Memoryfs wall." here we sought good health and sport: "often when the game was done, we spent an hour in joyous fun." MR F. L. KINLEY Superintendent MQ. G. IQ. CONSTEIN principal LENA KIEFER Dum of Girls. He-allh. XVcsl:rn Reserve-AA. Ohio StJtc4M. A. A. L. MATTOON !XI7lL'I'I-l'llf7 l,1'.'ifUl'U. c,lL'll'S. Dean of Hogs, Ollcrbcin- WA. B. OhioStn1c M. .N The Deans STHER MARCH l'lru.xm1l lwfmulmrr Uuwlnlmgg Mrwn I'-. N QUIIIIIIIYLI LVIHXVINIIX Nl . C. KELLER .Nz1fn'1u,wr nl l'!:cl,sm:I llfm 41111 nf kwbflllll lullrygr .X IS ARI. SHISLER lhllnl lr'.xIluHu'f'I.ll .Huw Vulllvll NUlll1XYx'Slx'll1 l7.m.1 lml I9 Klux IENIJELL SANDERSON Nlzgwllmm ul Xnwzl ,Huw Xx'lVl.lNlx.I XX x'Xlk'Y.!l1 .X IS Nmllmx-ulrum li Xl I ST li I. LA A N STA E'1"I llwnu' I lwrywfrm x Nlmnmx LXHIWINIIX RS A ARL BACIIMAN llmfcwlfnlll Hurrmll llmrf llmwlump Knrvxl LWHIXVINIKN IZS mathematics . chemistry . spanish . history . art . english Irwin.: GLENDORA MILLS Cir :vnu Ir if .ifil1'i7'l4I, I Il51rrlTrrI7'l'llll Uhm5r.1lu l'li li, Ni U. D. LAWRENCE K flrrryullzl llmwlimg Kiivcii iirivvvisilx IB ' . v cUilIl11iWI.l Viinwisilv .Xl MR. WILSON lfmflmfl Nlrzlrf llmlwrrl Xluskinguni .X lk l7i1luNl.l1c Xl ,X MISS NELSON .ill .XLlf7z'lLiIXrrl Liiiwxxil V iw! XX'1s.m1xii1 I5 S Siipviim Imrlmri s liuilcyn' C,l11..ig1u .Xrl ins! il lllk' Knixrrxllx ul llnmgu ROSA HUDNELL Sfnrrllnlrnl. lwpm-I HHH lllrrrwrnl Bliss Cnlivgu' XX'i1n1ii1ggIui1 Ii, 5. iii HELEN ,IOHNSTON Sfmrrixlf llYil!lNl,' Ohm 51.11-' i'uiu'1s1li lk Iii L'x1lx'vix1lx ul XYINKII M .X x V NIH WILBUR E. IIALL 1il'x1lixf', llmnnrlu fi. Apr'-'r lr l'n1xnii1: Khiwisilx' l'i 5. Ni. S l'ii1wrsi1x i-I xX'ix.m1'.i1i commercial . HOME ROOM 104 MISS THOMAS IIIZHI 1'wLU----IVI. I'cIIcrs, II. IIUIII. XI IjOl1.lIkISUl1. II. Chlliglwx-. M, Iknul. If zXlvx.1mIvr, R. Ig.1I'IlIl.1l'I. U, Brin Ix XI I COIIFIHCV M. II.1Il. A, C.olncr. I.. IDII-1sn.1:lm, Sworn! row 'If Burkmiur. M, I3cXVill, II. Iforncs. I. II.1mmm1cI. A. II.lQIxL'IIIWl'gL'l'. In I'I.lIl.lQ.1.lIl. M. IDL-II.u's, IS. Irv I Ismgu. II. I.. Q Irccn. I3 Ingnd. ID. Calc l'h1'1'd HILL' M. II.11'Icv. If, IBYSIIIQUI' .I. Ifrvc. II. I5v.1r'nIsIcy, M. IIHALIQ I3 I km'.'n. A. M. II.1II. II. Iinslmp. If Cnlmslcl, M. I3vXVuxc. IF. CfoII'cv, .I. Cf.1rp'nIvl RUTH SWITZER Ifrvglixlz. I7incII.1y Collcgc-V-A. I3, Culumlwin University--IVI, A. HOME ROOM 204 mm' lfI'm7mv11'm's. lluusrho SI IUHI In Ohio SIAM' LIIIIVCYSIIY' -I3. S I'IlI'Xf row Il, Beck. XV, Dny, I.. Ilmss. ID, Ammuns, II. Angus. ID, Bulnn, In CIIJVISIIIIJII. .M'Iu1u!' row S. Ifawlvy. D. I3iQImp, IS, Iillxlwl. IU. Doylr, ff, Ifcllcrs. XV. I5c.1II, .I I5l'cIsImfI1. If. CI.1ypooIc. 'I'hirII ww- -C. Pmrluh. R. Iilcming. R. Ildginglon, R, Iingnrd. .I. Vckcic. .I. Iibcrt O Ad 1 . mls. I,. Iwulll, XV. C..11'Im. l'lflm'V7 LORA WEIST l.1lm. Uhm Slain' I5 5 fNUIllI11IN.1 NI A In-sr HOME ROOM 105 HILL' U. N'IvckslroIIm. I4 Ilummcll, C Ix'UH.lI'lI I7. Ixxmirr. S NIIIA' II.lI'IIT1Jl1, NI INIcC.r.u'Ixcn. IS M1II"r. I3, IX.I.1CXIllI'!'.1V, XI. Inulwx, XI. Im' 1841017 41' HILL' IX. I.x1Iv. V. M.1I1wn. A., Icy. XI. NI.lIIllQXK'K. I' NI.'Ii.-lvvv NI Inmm .I. Iiinn, II. Kincaid. M, II.1r:iwn, R. CIIuswr. fi Kiuncx' lhzml FULL' Cf. Ilcislnmi. Ii .IcfIcry. A, Ilmmrd. XI, Ii4wIInxvm, II II.uI I IIx'm.1. I'. lurk, A. Ihrgr. J. Ing.1II. Ix. lnmimg. R IXUXVH.lINIxY HOME ROOM 205 luv mu' Cf IIVI7.lI4:Ql'I'. ID. Iciningcr. .I, II.15lCfI1LlI'I. 'If I.UIlj.1NYUI'lIl, K. Ilummun. .I I .1II1rr, A Iimg. S, I,m'v. IU. Ilclmw. Il, II.1rsI1m.m. .I, Iicnm'aIv, .Mwwml zum' Il, II.mrv, Ci. Iliggins, M. IIoIIIslcr. Cl. Clover, U, IIimI.xII, XX' Imwslrrx .I IIn'mIvrsun. I' Ixmlsv, I5. Cnnn. ID. Cmrhvw. XV, Icu, Iy IIu.1LIIcy . , . I llmnl mu' IB. Cmml, Ii. Ilsmdlcy. .l, Ilmvnrd. M May. C. Ixw1Iv1, IB Ilnslvr IS II.ly'x'Kl. I5. .I.1xIumw11. C,. .IuImsnn, IU .I.1cqu.1, Il, IIswcr. 1. B. HARTMAN l'II1m- ffmvnwlzu f11'IYA'III AfI1lI7I'rH4lln.x. Ubin SIAM' I5 N, ColumIw1.xl.'11ix'cr'sx1y M X Sixlwn X I My RUTH B. KUENZLI lfmzlmll. Ulwrlin Cioiivgvf -A. B. 'l'c.1clucr's Cfullcgv. Culumhi.1 Viiivcimilx M. A. HOME ROOM 106 I-im! rim' M. Miwscs. J. Rmisli, J, iylilll, R, Schwalv, M. Rccsu, M. Sibolii. Y. l,ruw.ml, if Sliulwi' Si'uir1i!r'uiL' -R. Ross. ll. Rmilson, N. Nrilslc. D. Rucdcr. ll, Sarkiss, J. Quiuk. Ci. i'is-:cI.1k, i. SCIICIICF, 'l'l11'1'il' FULL' Qi. Rolmullc, Ci. Ncwnmn. R. Rudolph. M. iVillI'I'.lY. A. Sink. N. Riuglv, M. ijk'I1LiiCl0Il. .I. Uppi'rii1.1i1. if U'Nc.1l. FRED BRANDENBERGER I l4'lIt17. Ifrwlixlz. l.i1pil.1i Uiiiwixilx' li. .X Ohio Slnli' kiIliV.'I'9ilY Ni. .X HOME ROOM 206 lim! mu' R. Millcr. Y. Saul. If. Railing, D. Nails. R. Oxlcy. R. McNull XX R.ulci', M, Savrc, D. Fuirtkwss, 7 .Xumr1i1' nm' R. I'ui'Lly, U. Moigmi, 'If MuN'l.1nncss. YA Saul. N. R.ulur, XX Nichols, J, P.1lnwi'. D, Milind. lilziria' mu' R. I'i'cssncll. .l. Rcdpalli. Ci. Riff. N. Miliuc. D. Morriwii, R Rwiviwllc, R. i,.lNI0l'iUS. R. l'.1ync. IU. Russrll, .l. Mfi5ui1.1iii, llmw mil slmivn lf, Rogurs. R. N1CciL'.lfV, R. MfRi'lx'i'V. S.'L'ur!1i'.v1 G. W. LEE lillflltngtl. IIricIcIIwt'g IS. Imh Ohm Stalc--VIXI. fX. XIIIIVUISIIX' txt C.lnc.1g.gtt XX'cslcrn RL'M'l'X'U. HOME ROOM 211 I-Irs! rtmzt' VI, Irask, .I. SIlYLICI'.C..5lL'Cl1. I . XI. XX'infhcxtt'r, CI, Spmw. R, Su v M. XV.1rnick. IS. XVisc. Svunvtl row -M, 'I'ayIor, M. XX'uimcr, U. Stcttlcr, M. Sttmcr. S. Swislwr, :X Smith. Z. Stevens. IVI, XX'.tltcrs. 'I'l71'1'tI row If, XWurm. PJ. XX'.1Qhru, VI. XX'c.1vt't. I' Iricr. 15. X'.tn Clunlcn. I XX'iIson, M. X'orhccs, M, Xvintlcrs, R. Tttsfsing. HOME ROOM 207 lzzzxt mat' XXX XX'vt't', R. XX'.1rm'r. II. XX'cisling. R, X'.m Smit. XV, XX'tmmIw.1ttI, I. XX't-mug. XX'. XX'iIson. 'If Imttt. N. l'rs.'h.1htl, .I. Stwticr. Xvttmt! mu' .I IO.1X'IUI', R. 'I'htm1.1s, 'If XX'i'st'lt'. R. Smith. XV. Shircmnn. .l. Sltwuglm. CI, Sl1VtIt'l', I.. Stl'icIxIcr. II, Smith. flmtl rtvtt' XX, XX.1llwr I, XX'olIt'. Q, Ih.1tt'ht'r, If Sh.1lt'r, IX, ,I'lll'l1L'I'. R, XXRII r - , v r v v Iurnt. R XXv1st. I. XX .1uI. XX. X.1n X tmrhtw C. F. BURKHART l'htmtxx tim! I fwfr-rxtrtl. I,3IIlIIIUI1 Cftvllcgc IX. IH l'tt1hluwn MAE FASSETT Slnullmmi. Illljll-VIII. I rmmml Ohm Slate IK S. Id. Nvw Ymk XIIIIYCYSIIX' M. IX. HOME ROOM 110 I-uxxl HILL' If. I5rcx'x'r', IU Iiudmcr. XX' I5.1l'II'IOIOll1L'XX'. R. zXlgc. Xf Clark. M. Ikumlw. IXI. BOOIxXX'.1IlCI'. Il. Ilcurvr. I , I'inIx, .Swmf1Il1-Im' I5. Ihvns, .l. Bcllrllc, In I5.1uvr. N. Ilmum. M. I51suI. Il. C.I.u'Ix U. CfI.WpwoIc. Cf. I:.H'I1t'I'. Ci. Cflmcnowclh. l'lH'1'II'1'mL' IX. IIXININJIIII. XI. I'mv.1gIu. I. l.oIv, .'X. Day. II. Ihnunwks. .I. ll.mis. II. I5v.1uI. D. I5Iwrl, If. Iinslm. Il. cil'.lXVIAUI'kI BERNICE HATHAWAY I IIVHIIIAIII. IIIHU 51.110 IX, N. I II XXIk'Ylk'l'l1 Ih'w1'w IB. S. I 1Iwr.11'x'. HOME ROOM 200 I'IlI'.XI FULL' IH. Silurd. D. Surcnson. Cf. Spc.1rm.'n. R. 5l1r11n1vI, I3 Shullvv. Slll1lIL'I'l11.1I1. Il. Young. XV. Silcs. R. Slmck. I f'SI1IsIcr. IU. XX'ciIcr. . ,. , . . ,. , , . . .Xmwml um' D. XXxm'I.xncI. IU. X .mI Iccl. C.. XX1lcow. Ix. X .mC1unlrn. IU. XXIIIWIII I5. XX'imIlv. IX. Yuxllwimcr. I , Silvs. Ii 'lkcsrmux Cl, 'I'csnmx'. II. Starr. I. SIUIIIIUL . . , , . ., ., ,, l'lJ1rd HILL' -IE, SIIZIIIIIILIII, Ix. XX .1.1I.1mI. .X Slwdcr. .I. Spnlhw, I. X.1u'xum IX, XXIUIIIQJIULIIII. Ci. Swislmcr. I5 Slunv. .I. SI1uII'sl.1II. Cf. XX'IllrImrl. .I XX'IlluImrl, .XIIVICILTYI Ufllu JEAN E. PFAU 15775111-XII. Miami Ur1ix'rrsiIv fI5. S. HOME ROOM 102 l7:'r.s! HILL' M. .I. Ilmkur. CI, Iiinklvy. IU. Iiilwlrr. M. QUIUJIUIHJII. M Il. Altnmn I . Bryant. R. IUUIII. .I. Cflymur. I.. AIsp.uIr. .I. IUwkcr Slwwrwrl row M. .I. IU.1IxCI'. N. IUrImIwII'. IB. Clmnms. M. fUI'l1IUI'Illx', I fI.ll'I7L'l1ICf M. flmppcr. IU. Iiowcrs. IU. .I. Allcn, I, Pu-n I.lI'I1A11. M. IUivlvIImch R. lUc I'l7z'rr1' row M. IXIIQLCIISICIYI, Cl. AIcx.1mIuv'. M. Child. CI. I'mI.uktm'nI. I1 I51lsIml1g wylv. M. Bryant. S. Coupon: M. Copy. I3 .Xrr11.1cosI, .I. IU.lII.ll'LI. HOME ROOM 201 lim! mu' Ki I5.1wc M. fXIlm.1n, 'If C1.1sIm'. N Anlnwns. II. Cook. I1 Iimglr. .I IIPCIWIIVII, IU. Allman, M. IU.lllj,1IUI1L1l1, IU. Cf.1rpunlrr. IU. I,mruwn, If. I5urrcII. Mwfvml' nm' IU. I31I1Iv1'. .I. Bromlcs, IU. C,ruv. I. I5cmIrr. Cl. C.ornwcIn. Tw. IXIIII NK' IMII. IU. CiI.u'Ix. IU. IU.lllfQIh'l'IY, IU. Ilrunncnmn. .I. IUuIIur1I. lhml l+vlL' I'. Cf4mu.u1nm1. .N IUI'.ll1LICIUk'l'I'Y. I5. IUOXVHIJII, B. Alvholl. I' IQIIIIL' .I Iivluw. II l'I11ILIs. Cl. IUIIIIIIIQIUH. Ii. IUlll'IIl1Q.l H10 A G. H. FRACK I Ivrnrm'14u1l Inu' Ilvrrnlmzn fuwulIn1f'I?ll .SvIlx'NI7'IllINI7lfI xIIl'NI'xIIl31IIII'l X I5 Ulmw Smlc M .X ,nv X Tun-rvly PEARL MORAN 1'N!7xlIlv.Sl7. ,lUu1'm1l1'm1. OllmSl.1ln Vu. 5. Cfulumlwi.1 L'nix'urxi1,. HOME ROOM 103 l-Irs! nm' In Urcxscl. Cl, l-mul. In Izllls. M. I. Hnch. Cl. H1H. N. Ixclnpvl. V. Dunn, J. lx.xmcrcr. In Huppc. lx. lxcllv. l.. l'ruchv .Sumnl ruu' B. Hmvx. J. I'I'llSlWL'l'gL'I', D. J. l'k'HL'I'S, M. Johnson. l.. Huslcr. M. fl.lSSI1l.ll1. M. Qlmvcs. Pa. Hnllmvffll. H. cJ.lI'llIlgk'l', M. Murrow, li, Clmnl. 'l'ln'rd HILL' H. Ifckcrl. R. Clrccn. R. llklfi-111.111, M. Clordon. M. Ifrwin, lf. Hvnry. M. lluclxslculcr, li. Hcrlcl. R. Hcss. J. Hoclmslcl llcr. l'uu1'll7r'nzL' IS. I-vllcrs. R. ll.1I'll11.il1, lx. J. Hardy, XV. Izllnnwoml. J. Illowcrs. M. lfnxscll, M, If. Johnston. R. Godwin, P. .N ih'.1i', In Hulc. W. D. HUMPHREY UH-lhl flzxrmwf. 1.1 4217 SHLIUIULJLI. I.ui.wvIlc Ii. 3. Ulwrlin M. A. AIIIHL X HOME ROOM 202 lfzrxr FULL' ll. Ish. U. QH'UI'lCl'. H. Ifisclmcr. XV. Hunt. il Cimringg. R. licliv, 'I' Clruhlm, Ll. I'llCl', I1 l'.11w1'. H. Junkms, C.. Iwusl. Hamx Svwnd row 'Cl CH1'u'n. M. Huxmrd. 'If lluxlcr. Y. l:.131..lH. Ci. lirurgc. Ii Nami. A. I'.xlu1.1n. J, Hook, A. Hanna. R Juhvn. l'l1z1w1 ILVLL' R. Ifnglish. H. Hcnmingvr. J. Clunmpi, If I'rncsI. I Kllnsuw J. Johns I. Huil. J. IXk'IIlpIN'I', Qu. IlJl'PL'I'. l . IIJQLCIIIIJII. J II.l!'ll!l.lll, Xi. .llllllpfl I ummm, Hn. .-i .- F. A. SHULL litltflclxt-t'p117t1. f.tllYH77t'ILlLll .Illl1lI77t'fIL. Ohm Stntt' IB. 8. nn Iml. UiI1tt' ,I-IHIIIIIIHI Sclmtxl - I5 3 Cf Sh 5.11 HOME ROOM 214 lfzvrxl rutt' CQ. Rudolph. M. 'I.1yIor. R. Young. Y. Ilitkt-tts. IH Slmnk N irt'm.m. M. Suloman. A. Swanlt. I5. NVI1ilc. I. NV1lIi.1mstm. Ii. Stmnclt St'I'47I7Cf r'uLL'--V-B. Stevens. M. Snytlcr. INI. Stcttlur. A. Rmmcy. I5. f.xvng.1lcin. I. vicnlc. D, Sims. K. Yoder. If. XVist'. I.. XX'outI. ,lII71'r'I1r'c1LL' O. Iraclxlcr, V. Shafer. IX. Sands. .I. SlUI'l1t'I'. 'If Shull. .X. Iiulwlwins M, Slrublv. N. Wt1otIxx'.xrcI, D. Vnnluc, D. Strulwy. II. Slmnk. Sh l"ourIh rutt'-V-R. Yates. ID. SIIOIIIIUHIIYQ. S. Ricck. .I. Stcwart. II. SL'klllll1t'. I' .lCIxIk'lUIl. .I. XVt'rkI1cist'r. B. XY.1rtI. V, Rclwr. IU. Rmicr. N. XI.lllI,t'lIIIlll'y1 HOME ROOM 203 lnsl fmt' I' fNtI7Wt'1I1Illl'lIl. O. IIr.1tt. Iz, I'uwt'll. II. Bhafcr, U. Murphy. .I.OI1l. .I RI.xtln.1s Ii Ixncppt'r. A. Ixussvl. M. I'.1rIwr. R. IVIcDon.1ItI. If Norton. .Mmmf 1-ut' 'I. II.lIIllt'I' M. Kuch. ID. Pctcrstm. IVI. Ncwuomcr. .I. Idxrkins. R. Nmum Il Rt-ug. S. Iiugcrs. .l. M.1t'Qircgo1. M Slmlvr. N. Mmonwy. M. Kcirns, lfwrlzl fmt' II. IXIllSSUll. M. KJIWVIQL, C1 Ii XIJNUII .I. NtIwt1tk..I Ii11It..l. Milvs. Il, Rixvlm um1t'x'. R. Nicnmn. II. Nurtnn. ID, Il. .I ROV. PAUL HOCHSTETTLER .Imt'1'lII1r7 lltsltutf um! fmt' u1r7mt'1r!. II'-'IM llrsllvltf, I5llxtIltvn K uIIt't1c .N I5 tJlmw51.utt- IIl1IX't'l'SIlY NI :X 'I u'-'rnltl I uw C. H. HAVERFIELD Bookkeeping. Office Training School B. C. S.. B. S. HOME ROOM 111 lfirsl row- WH. Pope. M. Miller. A. Kcrn, M. McCall, M. Mathias. B. Krcsscr. R. lxsscr, M. Millhousc. C. Miller. R. Lovcridgc, C. MCKQC. M. Ncclcy. S1-cond row-f-EM. McDonald, J. McDonald, U. Prcssncll, D. Pznterson. M. McC1urv, I.. McC.1rlncy, I7. Pctcrman. O. Oman, E. Mcclcary, M. Orndorff, K. NICCOY, M. Peterson. Third row--R. Pricc, M. May. M. Moran, I, McClure. J. Pine. B. Morgan. R. Micrly, A. LnWarrc, S. Moorhead. M. McClcary, H, McClc.1ry, M. Lonsway. Q' il 11 vmnriam JOHN STEWART DECEMBER 16, 1921 -:- JANUARY 4, I937 NILE CURRIE AUGUST 12, 1920 -1 JANUARY 21, 1938 'l'1L'1'11ly-'1'lvv rr inspiration . practice . lore . mechanics drama . syncopation . play Tlvcnlu-fruur CLASS ADVISOIQS Qutlw Switzer A. L. Mattoon CLASS OFFICERS Ben Landing Millard Saul David Stuntz j? Class of I938 JOSIQVIIINI' PJ.XKNIlAR'l' RICIIIMQIJ BIXLIDWIN .YANIE BALDWIN 'X'l4l,M.X ARNOLD DAVID ARNOLD WAYNIQ AIQNIER WII,I,I.xM CLINIIIQRIVIAN l2vI2I,YN CODMBS EDWARD Coma RICHARD BRIGHT NIARGARIET BRIGHT DOROTHY P1RIC3Il'I' JUNIOR BRFNNFR IJXU RIZNA BUWMAN RIKQHARIJ BLOSSVR EARL BEST MARY BIQNSINIIIIR BDNNII5 BIiI.'I'z XVILLIAM BIQCK MARY RUIII ISI-ARD WARRRN BAUAIIIIN HIiRAI.-IN BAUIIIIAIAN BARBARA BAUQIIIAIAN MIQDIIDRD BASII CHRISTINA BARTON All lx Jwflm Comm' .I,xciK CoUR'1'N12Y Romrm' Cjmmlfla .l11.'xN Cm'l"1'r1N1 n1 .IVAN CROSSPR 'IDM Clam' Il14I.ifN CUMMINS M.-mmf D1fCK11R Auntie DIEFAUW AN ROY DIIFTSCII KA'l'IIlfRINl2 Dliwlfsla .IXMVS DIPIZRT N Uozzslfx' DICK Ibolzsm' VIRGINIA Dokslix' Cxuol. Do'I'soN ROISIZRT CLARK N HELEN CI..'XI'I' ROBI-RT CARLIN PAUI. CAPIZLI. IfVlfl.YN CAMP WAYN11 BU'I'I.111z SHITKWOOD BL11uu1o1.1u1a1a IQHQANOR BROOKS ARI.liNIi BRQHWN 1,Al11, DRVSSV1. DURO'1'11Y DUN.'X'1'1 11111-N DL1'I"1W1'111'R RRY 1fCf1i1fR'1' DONALD 1f1W1J11f 11513 1fk31S1ER'1' XV1l.1.1AM lfRW1N .1,XM1fS 1:.'XRR1SON f,11fXR1.1fS l'1f1.1.1R .1011 R01 N 1:1ff1i114 NIMH' .1.XN15 1:1111-' H1-1.1-N 1'11ZI',X1R1l1x ANNXH11 10N 315151 VRY1- NAOM1 G.Xl1,XN'1' RV1111 C1.'X1Q1HNlR V15RN,X KLXRN RVKIQXI . 415 C11 0124115 C11 AIJYS C111 1.18111 C1l.1NN 001151 DUN 1.115 11.x.xs HANNA Q15 11.-XNIAY fX1'xXlN1f 1110 Nukmfx 11.Vmx MKS 11,XR17M.XX 1XN 11N Ifl.lZAlHl2'l'll JOHNS'l'UN IfuANc1s Jo1lNs'14oN lXwl.lN1f .IUHNSIUN BLIRNIH1 KINLQ lhwl, lilmalfm' DAVID KIRK Gufxcilf KIRK IXMIM' Kllaluslallul- Ncmmlfx lilsrl me lX111.mzlflw Komull A1.1s11e'1' KR.x1sl1.1. RAYMOND Klarsslfla lANlf IAMISIHIN PmlfN.IAMIN IJXNIDINU RUTH l..'XXVARR Bl:RNAKD 1..XN13S'l'.'Xl-if GlxNliX'llfX'lE HARTMAN DOIQSIZY HAZI.l5'l'ON JAMES HIERIBST ROI5l:R'I' HIIZGLIZ RILHARD HOCKIQR ROSITMARY HOIfl3M.XIX X"1Ru1NI.X IIOILIQ M.xxlN12 HOWARD ALLYISNIE INCEALI, RION l.l'l5 l5I"I"I'li lwvii D.xizol,1n Illvlilflwfll' ISHHAR I.UIJl J.XMIfS MASON R Y B1-'1"l'Y MH,1.111c .Il-,AN lVIII.l.l'R K11l.v1i1aN MISAMOIH4 NIILDRISD NIISAMORIQ UIJNIDYS MUHR NI.'XRl,OWlE IVIOORIE JI-.-xNK:xf'I"I'li Iwomezsum BUD TVIOSSI LXRT NIMH' Ml'I1I'I IY Vv'Il.l.lAM Ivllfslyxlcln R1n31I.x1m MY!-145 CII.XRI.l4S Nl-L'M.XTw HM LN NlaXVCIOMl'R Iil..'XINi' NISWXNIJI-R Rom-l4'l U Iifxklc.-X XVILMI' l"l'.x Oicwu KAIMXRIBIQI. PARK!-R PuR'1'1-R I'14NN1NcaloN IZRNL-s'l'lNlf Pl'l'M.'XN CH.-xR1.Ils l'l.A'1"1k M.-xx1N1a Rm'Nol.1us RUl5I1R'l' RIEIJMAN .lull Rlzl4l3 MAX Romriws RUHI Rms1NsoN 131114 Rocalfks IxfI1l.!..-mln SMH. Ai MA RUSSlfI,I ANNA .WAN Rocacalf 41110141112 S111N1ul.1fzz JACK SK'II.Xl5l-5-'R .IVANNI5 SCfIll'CfK M.fx1:'1'1l,Wx SlfMl.I5li Hoxvfxlexu SIIANK Clmlzlwfs SIHIRK Mullen-lvml Slmx Ill'N I.Y POIJQN LOLTISIT I7OOI.I5 NIARY I7. l'OVlfN'X1IRI x112Nlf Plelzm-oN ARNULD PRICIQ Rzvrmlzlu PRICIE Bl TTY QLTINIAN NIIQIBA R,-XDIER CIARIENCIE RITDICK 'IIIRI' SI IIIUY RLIII IANNA SI IUCK I2X'IfI YN SINK C I1.fXRl,IxS SIIIAS NIAI4' SIACIK BI'II'l'Y ROM? SMITII UI. SMITH I'IL7IBIiR'I' SMIIII EDWIN SORVNSON N'IARL1.XRI3'I' SPARKS I5I1'I"1'Y S'I'.'XUI7IfliR l2VI2I.YN S'l'I4INMAN SAM SI IQRLINIQ Nommw S'14wI1Ns Mmax' S'I'RA'I'IIM.-KN Rolslalu' ST. INIYVR RICIIARI7 S'IIX'I"I'S DAVID S'I'L'N I Z IfS'I'IIIfR SWIIIXRT CI.II I-ORD SWISIII-R DONKII7 'I'.XRI5Ofx GI-mlwlnlr 'I'M'1,oIe IQIJXXHXRIJ TMI on Mmm' 121.1 IN 'I1n'1,u1c MARY Inu 'IIIIONIINHN N.x1,ln Wfxrls .IAMIIS XVVISSI ING Russ Wm 'ls'11uNIf NI.XRilLII5RI'lII- XVIIYI.-XNIJ HI I'l'Y XVII I LXIXISUN NIMH' K. XVII I IXMSON IZVI I YN XVI I"I'IfNkINI R RAYMOND XVI'III'IfNIXI'x'I'R lfwlcnll. .IANV XVOIIV RICIIAIXII XVORITXIAN l5HRlYl'IIY YOCIIM Dams IlI.I.IN TLFRNVR lloizofln' TYNIIR IfR.xNc'l1s URBAN IVIARY .IO URSCII.'Xl.I'IY .IAMIJS VAN I"lI'IIl' Ilcmlmlvl XVALI. AUIJRMY XVI-xNA1x1.xm-R I'.'XUl,lNIf XVARID GRAC12 XVARNILIK il First row-Bonnie Beltz. Bette Love, Dorothy Dunathan, Jeanne Shuck. Grace Kirk, Marie Decker. Jean Crosser, Esther Swihart, Naomi Gallant. Second row-Gladys Gillispie, Maxine Howard, Ruth Robinson. Frances Johnston, Velma Arnold. Alice DePauw, Virginia Hoile. Third row-Mary Lou Thompson. Laurel Jane Wolfe. Ernestine Pitman, Kathryn DeWese. Norma Harmcs, Betty Miller. Fourth row-Helen Duttweiler, Anna Jean Rogge, Dorothy Bright, Mary Jean Miller, Doris Ellen Turner. Mary Jane Pike. Marguerite Whyland. Fifth row-Joe Reed, Paul Smith, Olly Polen, Edwin Sorenson. Jack Schaefer, Ben Landing. David Stuntz, Charles Sherk. THE HONOR CLASS The members of the 1938 Honor Class can be very proud of the distinction which they have attained, Only by working patiently and diligently have they maintained their average of 9095 or above. Through the three years of high school they have worked with keen interest towards the goal which they have accomplished only by steadfast courage and constant effort. Thirtyaliour SENIOR ADVISORS First row B. J -H. Fitzpatrick, N. l-larmes. A. Ingall, M. Decker, G. Kirk , l.ove, H. Duttweilei. M. J. Urschalitz, M. Murphy. R. Shuck. Sefond rowiMiss Kieffer. E. Swihart, B. Miller, A. Russell. K. DeWese. J. Schuck, M. Howard, B. Beltz, M. Sparks, J. Crosscr. Third row-L. J, Wolfe, A. J. Rogge, C. Barton, li. Johnson, J. Baldwin. l., Bowman. E. Sink. D Dunathan, M. Strathman. R. Hoffman. D. Turner, M. Shontlemirc, M. R. Beard, A. Dorsey. SENIOR HI-Y First row--Nl. Saul. T. Croy. A. Copley. J. Mason. J. Reed. B. lirwin, B. Carlin, B. Frye. B. Clingerman, l-l. Decker. Serond row-D. George, C, Shcrk, C. Fcllcrs, B. Mosh J. Dipcrt. J. Courtney. B. Hiegel. B. Clark. Third row-G. Goudy. D. Stu ' Egbert, IZ. Sorenson, J, s art. B. Beck. ntl, M. Roberts, P. Capell. P. Smith, T. Schaefer, S. Burkholcler. C. Swisher, D. Arnold. Thirty-Fiuc CHRISTMAS CHAPEL Lei! lo right-iM. Moore, N, Stevens. D. Cucorgc, M. Miller, M, Lee. H. Decker. IE. Coombs. B. landing. l.. Poole, N. Harmcs. M. Sparks, SENIOR PLAY l. i' Sealedkll. George, J. Crosser. R, Shuck. J, Mason, A. Brown, M. Decker A, Rogge. J. Recd, M, Saul. C, Sherk, D. Yocum, ll. Smith. SlandinqfD. Stuntl, J. Ifarison. R. Clark. Ii. Coombs, 'If Il.ll'LlIl1.lll B. Love, E. Niswander. W. Beck, D. Dunathzm. K. Misamore, Mr. Hall, 'l'hir1g1fSix clowns . domesticity . assembly stairs . winter sel: . dead line U wf 'Aw H if 1 HIMIHL x Class of IQBQ CLASS ADVISOQS W. D. Humphrey Lora Wiest CLASS OFFICERS John Howard Irvin Cole Fenton Wolfe CLASS ADVISORS George Frack Jean ppall CLASS OFFICERS I Ault Mary Jane Child Marvin Kiems Class of IQ!-LO ,.,-rr: .U LII lo JUNIOR HI-Y lfirsf I'0LL'+A. King, D. Hindall. D. Doyle, C. Hylmrger, J. Hagerman Von Saul. Van Saul. W. Day. K. MCCICIIYY, J. Snyder, B. Carlin. Sevoml row-V-.I, Henderson. C. Higgins. A. Turner, R. Grant, B. VValkcr. R. Morrison. Q. Thatcher. T. Trout. I3, XVolfe, I.. McManncss. B. Shircman. 'I hird rmu R. Hover. B. Burket. R. Payne. N. McKee. P. Cline. C. Bartch. S. I5awIey, B. Jackson. C. Kieffer. If Kinlcy, Ii Hoadley. JUNIOR PLAY ne from HA'Illl77f77Ll K and the Mumpxf' The pr1'm'1'puI paris were taken by: riqhl M. Brooks. B. MacMurray. l. Cole, B. Jackson. 'I' M, I.. Iioul, M. I.. I5eIlers. M. NVc.1ver, D. Korh' . Trout, I er, B. Burket. Furl if SOPHOMORE HI-Y S McDonald, E. Beagle, B. Brown. N. Moomey. First row-B. XVindle. R. Siimmcl. . ll. lleminger. M. Jumper. Sworn! row-J. Kirk. J. Schuck, R. VanGunten, D Mason. B. Musson, J. Hartman, 'lf Hosler. M. Howard. Third row--D. Croy. K. Hammon. G. Buffington, A. Brandeberry. N. Ault, H. Child. D. XVilson. J. Spitler. R. Rineboll. R. linglish. GIRL RESERVES r B Zaenglein. I'ir.w1 roLe'-- AM. Donaldson. M. Z. Jacobs, R. Lesser. R. Sonnet. J. Kamere . . M. Ciumrime. Y. Pressnell. M. Moses, R. Price, R. Young. E. Dr:ssel, M. Reese. V. Ricketts. N. Kcmpel. Sl'K'OI7t1FUlL'+P. Trier. G. Sprow. 'If Trask. l.. Hosler, B. Love, D. Bowers. M. J. Clapper, A. Rooney, B. l3ellcrs. M. Solomon, M. Howard, M. Misamore, P. Graf, N. NVoodward. M. Moran. M. J. Baker. K. Heistand. 'l'l7r'1'd row-M. Bookwaller. R. Alge, B. Shank, T. Shull, E. Bushong. li. Grant. M. Reynolds, V. Hoilc. M. li. Povcnmire. J. McDonald, D. liellcrs. R. Mawry, H. Garlinger. A. Sands, M. Miller. V. O'Neall. P. Ghaslcr. Fourth row---M. l.. licllcrs. M. Winders. M. Decker. Coombs. E. Wurm. D. Haney. li. lfiie, A. Russell, B. Miller. N. Harmes. A. lngall. A. Brown, M. Struble. K. McCoy. P. Dunn. lfiflla row--V-P. VN'intcrrowd, l.. Scheuer, H. Pope. M. Bryant. M. Hoch, M. Fassctt. G l ulte E Mahon. A. Robbins. S. Cooper. B. Morgan, B. Armacost, R. Rose. ki N Shireman, H. Clapp. I.. J. VJolfe, B. VanGunten. A. J N' wander. H. Duttweilcr, A. Sink. Ro mum . . Sixlh row--R. Knoivats . . . Rogge. M. DeXVesc, D. Dunathan, D. Yocum. is Forly-Oni' First row---B. McMurray. B. Baughman. K. DeWese. E. lVlcCleary. P. Beardsley. J. Pratt ll. Kincaid. li. Shackleton. N. Shireman. J. Kresser, P. Dunne. T. Trask, Q Suomi row--B. Miller, K. l,anding. M. Howard. R. Tussing. D. Tyner, M. Strathnmn lL, Bowers, R. Rudolph, B. Green, J. Clymer. D. Bowers. M. Hochsteltler, 'l'l11'rd rowfR. McDonald, J. Dipert, R. Jacqua, l.. Strickler, R. Blosser. C. Bartch NV, Bell. NV. Beal. J. Herbst, W, Shireman. K, Misamore. liourlh row-D. Stuntz. F. l-lulT, P. Smith, E. Taylor. B. l-losler, N. Ault. l. Cole. .l Kirk. R. Vw'ilson, R. Stralhman. THE STUDENT COUNCIL ln order to serve the needs of the school, the Student Council maintained a close relationship between the faculty and the students by bringing together fat the regular meetingsl the opin- ions and ideas of these two groups. The Council sponsored many other activities for the benelit of the school. Some of these include: the lecture course. supported by concessions at football and basketball games: the Activity Ticket Sales Campaign, the noon movie program, College Day, and the Student Council chapel. Officers of the Council were: David Stuntz. president: Irvin Cole, vice president: and Bill Shireman. secretary, Forly-Tiun Sealed: M. Saul, R. Tussing, M. Sayre. Mr. Mattoon, N. R. Riegle, D. Stuntl. l.. Bass. Stamlingz R. Harshman, S. Fawley. W. Jackson, li. Shaler. DEBATE The topic discussed by the debaters was, Resolved: That the several states should adopt a unicameral system of legislation. The debate teams carried the high school banner in tournaments at Wyoming. a suburb of Cincinnati. Lima, Toledo, Heidelberg. The State League District Tournament at Clyde, and at our own tournament held on March 26. At Toledo the teams placed first and were awarded a fourteen inch trophy. All Buckeye League debates are held according to the congressional method of debating, a type which produces much more excitement for both debaters and audience. Mr. A. L. Mattoon is the debate coach and surely deserves credit for the progress of the interest in debate that is shown. Forty-Three First FOLUfC. Shcrk. D. George. B. I.ovc. A. Dorscv. P, Smith. D. Blosi R Shuck. I.. J. Kvolfc. C. Platt. M. Saul. Smond row -f-B. Miller, Pa. Hsiglc. M. R. Beard. D. Yocum. M. Howarc Istard, E. Niswnndcr, O. Polcn. B. VJAII. E. Sorenson. A, Ingall. V. lloilc. N, H.'H'l1ltS VI Reynolds, J. Crosscr, T. Croy. Photographic Editors RICHARD GEORGE THOMAS CROW' Typists BIII IX MII.I.I.R NoRIvIA HARMISS MAXINE RIEYNOLIJS MAXINIQ HowARD HI3I.IiN CUIIIMINS OI.I.Y PoI.I2N RAY KRIissI-IR Faculty Advisor W. D. HUMIHIIRIA' ANNUAL STAFF Editor-In-Chief PAUI. SAIITII Associate Editors I.AURI1I. JANIQ Wl7I.l BETTY JANE LOVE RUTHANNA SIIUCK ANN DORSIEY CIIARI.I2s SIIIQRR MII.I.ARo SALII. CHARI.I1s PI.AT'I' Furl If-Four Business Manager RICHARD BI.ossI5R Associates RoIsIfR'I' IIIIQGIQI. WII.I.IA!xI MUSIIARIU NORMA HARMIfs IEIAINI5 NISWANIUER RoI2I2R'I' Vw'.'XI.I. EDWIN SORIQNSUN JIQAN CRossI1R MARY RUTH BIQARD CIIARI.I5s FIgI.I,I1R DOROTHY YOCUAI AI.I.YI2NI5 INcIAI.I. I'l1'rsIrou,'--A, Brandcbcrry, F, Kinlcy, B. Love, M, B. Pcndltton, J. Schaeffer. B. Landing. V. Saul. R. Rudolph. R. Hoffman. Svrorwcl' row-V. Hoilc, N. lrlarmcs. B. Miller, J. liamcrcr. I.. Bowman. B. Hymn. B. Ginn. M. Sayre, O. ljolcn, M. Kicrns. R. Krcsscr. B. Coffey. M, Howard, li. Cummins. M. Reynolds. NEWSPAPER STAFF Make-Up Editor Blix I.AN131Nc1 Assistants VAN SAUI. NI.-XRVIN KIPRNS Copy Editors I.AUR1iN.x Bow1x1.xN B12'I"1'Y HYMA B1i'1"1'1' Jo COlfI5liY Staff Artist RU'l'l'lANN.-X Ho1111MAN Business Manager 11141513 K1N1,12Y Assistant ARTI IUR BR1XNDliBlERRY Editor-In-Chief JACK SC11A1i111ik Assistants IVIARGARIYI' BELLE l7liNl2l.I2'I'ON JEAN KAMIZRISR Faculty Sponsor Miss PEARL MORAN Furly-FfL'0 Circulation Manager BIi'l"I'Y .I.-xN1f Invii Advertising Manager RU'I'II."1NN.X RL7I7OI.I'II Solicitors Bula 81111112 BILI. GINN Chief Typist B1i'1"1'Y IVIll.I.lfll Assistants NORIXIJX l'iARMI5S RAY KRISSSVR HIfl.I5N CUMMINS Ul.l.Y lJOl.liN VIRGINIA llOII.l5 IVIQXXINIE HOWARD lVlAXlNli RIQYNULIJS DANCE COMMITTEE ,....-ul 1-Y' Svated-Miss Kuenzli, Mr. Frack. Miss Pfau, Mr. Hall, Miss Kieffer. Standing-P. Smith, M. R. Beard, I, Cole, M. Pendleton, D. Stuntz, J. Crosser. Not present-B. Love. SCHOOL DANCES One of the new activities started this year due to the popular request of students and parents was the dances held after the basketball games. The committee planned the dances. made the tickets. waxed the floors, and took care of other details. The student body thanks the Administration for its permission to have the dances this year. DANCE ORCHESTRA 4 Y? Ftrs! row---J. Snyder. H. Norton. M. Murray. l. Hammond. Second row-T. Hosler, H. Shank. J. Farison. J. Taylor, R. Hover, H. Newcomer Third row-Mr. Shisler. J. Driesbach. J. Crosser. B. Bachman. Forty-Six mg CLUBS New scenes ...... new customs ...... new ideas . . . . . . brief glimpses of other Worlds, times and manners . . . . . . experiments ...... new visions in the world of science ...... . . . . . . drama and the stage . . . . . . creative activity . . . . . . intro- duction to books, art and current movements ...... nature and the great outdoors ...... personality, charm ...... hobbies, interests and pleasure made our clubs an integral part of school life. Obviously pictures cannot convey nor words describe the club activity as such. The section devoted to clubs seeks to symbol- ize the spirit, rather than the actuality. F ony-Seven CLUBS I-Arm-Llqlzr l1111 nm KI I' I'uwrII. NI K1lIsIvr11IA'. IR I XI1IIul, N1 IIunIux .1Ilm'l, Y ,IuImsu11, I I'11-'Int II IXmI1rl. R 4I.1rIx, N .IuIl. NIr ....1.1..I.1.1 1 4,.1.1.,11, Ix 1.1.1.-NWI, II .x.1g.... II IW.1upI1.11x. Ix NI--IIII-1. Ix .IIIII-uv, Ii N.I1u.uIw NI KIu11.ux' NH1111 111 I Imxk, II IWII1 R lm-rlw 1 14.11.01 X1 1 .1.,...11N. .1 u,.,....1....1 ls I'u111.u1I1.111 I Yun Il.-cl. XX' XX'.1Ikrl. I Sun-11 I -svu 1 II XI:1lg1.u1 I Iluul .I IIr1Iw!, I' II1 Ivrv Im I'1 3I11lv1n.11x I' Inu, li I2u.I-111-I1 I4 5lrI5i111.ln XI IR I'v111IIvlw11 l7'111I 11111 S 1 Iulw Iwi, .I I vnxIwxgr1 XI lM'XX'.w II 1 I.1111v, XI Ihwkvl, II N mum. x 1 1c.wI .1 1 .11-.111 .1 1I..-N1-,..11. .1 II-+u111I. II I ,I-' 15112 I XY11I1r, Ii I'r1u'. I 11111 I III1 II Ix1m.1l11. NI XI'c.ur:, II l'11l1u mln, Il II-1Il111.1n CHOIR BOYS' ENSEMBLE Sullvmf, I I'uuIc, K. .IufIrvy. ID, I7llIL!IIl.H1. II. Iiullwcilcr. Slumlimz : M. IDcXVrsc. M. IVIur1'.w, NI. XVLHIVCI' II. CI.lpp. GIRLS' ENSEMBLE .X4'A1!l'Lf' A Ilay. A Cfwplcv. II. Clrurgx' .I I71'c1QI1.1cI1, Slumlzml 'rmx .I, IIow.m1'nI. I. C.I1In'. I. Iroul, I-'lfzu BAND 7 ' I lftrxl rotL'.' B. Moxsliart. ll. Norton, M, Murray, R, Ciotlwin. J. Snvtler. Serorwtl row: P. Xvartl. M. iliaylor. ili, llosler. Shank. J. lfarison. l. Prowant. R. llover. J. 'l'aylot'. ll. Newcomer. Cl, llill. 'I 'hirtl roach Mr. Shixler. I llammonel. J. tDi-eislucli. J. Cfrosser, B. Pmatiglmian 'it ORCHESTRA lfirxl row--B, Pitney, H. New- comer. ll Hoadley. R. Hover. J. Tay- lor. P. Ward, H. Norton, M. Mttrray, R. Godwin, M. Saul. 'lf ligbert. Serond rote'-V VO. Pratt. lf. Smith. M. DeWese. H. Shank. J. lfarison, J. Dipert. D. Puller. M. Kirle, G. Hover. ll. Powell. C. lfhersole. 'I'hi'rt1 mtv- R. Hartlell. G, l.oaeh. G. Nessler. R Kane. V, Pratt. M. ll, Taylor. D. Bishop. 'If Hosler. M. lfurrow. G. Hill. J. Hoclxer. N. Am- mons. lfourlh row- B. lfvans. M, Rey- noltls. J. Dunn. V. Saul. XV. House. J. Manchester. M. Dewitt, .l. Snyder. P. Bair. l, Hammond. lftifih mic'--V-.l. Dreishaeh, l5. lirnest. XV. Murray. C. Simms. H. Marvin. O. l3ellers. 'lf Bradley. H. Davis. lf. Fmaeltey, N. Moomey. OPERETTA I-iii! y-One SCM70 frtinl 'vlillli GONDOl.llfRSU 1.t'tlt1l-Htl roles in this produt'lion were when by: Helen Clapp. Dick George. Marveleen Weax'er. Arthur Day. Rich- ard Price. Helen Duttweiler. Irvin Cole. Jean llrnsherger. James Van Fleet, Ruthanna Rudolph. lilizabeth Dreishach, Dorothy Dunathnn. Mary Zoe Jacobs. xx weights . trophies . king pins . . speed . agility . concentration . . action . sportsmanship Ffql FOOTBALL CYOtlL'ht'S Miz. B.x1:'11.1"1'1o Mic. Wnsox Mia, BAKTIIIXIAN SCORES Findlay l Z -- l5lufl'ton . . . 6 Findlay 7 -f Marion . 6 Findlay 6 Q Bowling Circcn IU Findlay 6 -f Scott ..... 7 Findlay 0 W. Frcmont . . . I5 Findlay Z0 f- l,im.i Cfcntral . 7 Findlay lg T "l'ifl'in . . . . 6 Findlay 0 4 Sandusky . . , Z5 Findlay 6 1 Fostoria . . . . lil In lr 4 l Xl vlvlii'vlw li llxlvx l XX.-ll.' li ll 'i'l I ll N. xtlx, XY llvll. If iuzi I rfi.t l 1 lxtllrv li l'i.w:vt'll. l ll liiv Mlm ll XYilv'v1. ll Nlftlglvl it n. ..i..i. .. I n..u.... itt. .1 ic... xv .wi-... it i.It...... --.t. ll it iii. -l...l. ' Y-'X' ll" "l" A li N""'l' l' ll "-"'-'t ll Y-"'l'l""-"' ll W-'ll-"P N l"'l' l lol.: l -v.1t li llitl iiii,xvi K xv,it lv Xldlxoii l I' lx ll" "l"""" I xl ml ll llmw li 'M "'l l N"""' "" 1 ,,t,, .f- ,,i.i xt :x..l...., ii xi .,.:,. 1 It t ,,i, 1....-, 1 l2.i....-. It 1... I ll tl l lulr I Yan ll .'.' I li Wilt. rvvxv wr XY Yau X .vivl l iix. .l l.'k.'l.' MH ,l,A,, , ,X HM ,,,K, in I I.-,Z l,,A., pg lyk ,,,N N R,,wHv I hA.,,,mg, .Nh It ll: l rv ir 11: I'1.uirl.'lt O li 1 liitn lh..u FOOTBALL JOHN FEKETE DICK OXLEY CAPT. ED TAYLOR JIM VAN FLEET llrlldl 1Ul7l7l'7Cl innl: mulm llwlll up lln' unlvr ul A uumxlmvl plllUL'I' I n A llrh'l7n'L11lLl plalllvl' ul lull ln' lmllc nwxl lull. UIII' lzvm' wwll. nur lzm' 1111 llirm' LlL'lIl'.X. lwulll lvml: up lln' lm U'1"ll l77l,,S.X glwu. lfxl, ROYAL SMITH JOHN HENDERSON BILL HAYES Ruclul mul mlwuml ml A L'1'IX4lllIL'lT1l4lvClln'l4l'l77lllT GERARD ROONEY fkHl7L'A'I'lA'4l lrsvm 11 lm l7H'l'HlVlll H7711 lllllxllllx 5l1Il'f' wlvw is lf: lu' mzmlull my A lrlullly num fm uml ln un cml. lilll mmlll u KIf1Ull mlfuznl nl l.-my mmxl lull. lvrulzfs lmc. llv Lwll ln' mmm pllmnx, wll willy us muy! lluur. FOOTBALL MANAGERS Slumllml R, Anmnmns. I. Cfolc. R. Rinvbull, R. Prcssncll. K. Hnmmomi S4'Llll'll R. Hicgcl. lzlm Inu, FOOTBALL CHICK NEUMAN KEITH HUMMON DON HELMS Om' 111' II71' l'1'171'st 1'1711x Ax 11111911 11 111111111 115 111 11 lxl71l1hl'F 111111111 121311 101711 l"'74H"41 hi'-' ffwf' AfU'A'7"4l will 1111711 117 s1'l711l11x11'1' 101111111 l77l'SSl'L1'. 11111. "C'l711'k LL4lll 11lx1w - l1:11llJ11ll, 111' m1xs1'11. FENTON WOLFE W. VAN VOORHIS RAY WITTENMYER BOB EDGINGTON fyll 1' l1'lI1'1' 1111111'l1'1'b111'l: 15111 1111111'11 11171111711 1111111' A 81710711111 111111111 111111 ll AV7Ul17l'l' 11111111 l1'n1'm11n who lwpt lh1' 1011111 1m 111 his 11l1'1'111111 lim' 111h- 11111111 sp1m1'l."XV1'1l11" will who will r1'lu1'n. Us I111'x. l1'lI-1' l'l1l'l'L'1'. SLlI'l'lL1 ln' ll71SSl'll'. 1 LINEUP wi . 1 ,Q .1 . .T g K+ kk"' R '1"' " -in-iw lfzrsl FULL'-A-Xxy. Hayes. fi. Taylor, R. Vslitrcnmycr, K. Hummon. R. Smith. R. Oxley. D. Hclms, G. Rooney. C. Neuman. S1'1'L7I?L1 1'1m1c---If XVolfc. XV. Bell, J. Van I:lCCl. XV. Van Voorhis, 11. Vckclc, J. klCl1LlCl'SOH l'1flj1-l11'1' Settled -D. Yocum, D Tyner. T. Croy. B. Smith, ll. Decker, .S'1t1nrli'nq"- C. Hybargtr, D. Bowers. D. Stettler, M. Clapper. J. Hartman. Modern athletic contests in school have become increasingly more spectac- ular as well as much more systematized and organized. This is, of course, most evident on the field. track or floor but may be found as well in the cheering section. To no small degree the development of a Well organized cooperative cheering section is the work of a small group of cheerleaders. Vwfhat is true in general is true of Findlay High School in particular. Steadily through the years the calibre and efficiency of our corps of cheerleaders have lived up to the traditions of the school. An athletic contest can be simply a contest mirrored in the action ol' the participants and entirely removed from the life and spirit of the spectators: or it can become a vital, living contest in which the spectators share, at least emotionally. lt is the cheerleader who makes the difference. Too often the time and effort expended by those who lead our cheers passes unnoticed. Nevertheless, the contribution they make is important in the develop- ment ol' that intangible quality called School Spirit, lftfltf-Si b. BASKETBALL miI.1x llltII.lN nmII.u 1mIl.1x mII.1x lmIl.1x 1mII.1x IIIQIIJX IS fum IULL' I , Ixlnlcv, J, N"I.1wn, IK II.1ycs, I4 I.1x'Iur. .I IIow.xuI XX I'ncII M'I-wJlI1zI' NIV. I'w.1uIwm.m, If XVIIIIIA. C' Iiicflu. I7, NIwrriwn4 I3 ,'XIwIwl1. Mr X'x'EIsun I I ll ' X' ' ' ' I ' If Inu' Ix .1nCIunIvn, IU. XV1Ison, .l. I.11Ix1nx, .R I'mwm.1u. NI XI,I3m1.xIII. I3 IXIJSUI1, Cf. XVIIQIHX, I7. SI7cIIvx'. SCORES III , XIJII XXIII I O Ifimllm' I I II IX'iz.1mv fl IIIIILIIAV 23 IN . Nvu'.1rk -I3 IIimII.w Il Ig I .l!h'.lSlUI' 11 IIIIMIIAY 3-I .II I lnm fIUllll'.!I II? I ImII.1v 35 .IS . Ikl'k'II1Ul1I ,I3 I'imII.1x' 14 13 S.1IILIlI5IxX ll Ix1mII.1x' Hx YN , IIIIIIH Cfolumlwinn LI IIimII.1v 44 l'mwling1 Clrrcn 1-I I im.: South 23 I rvlmml I5 IXDOXYIIIIIQ Clxrmw IU S.1mIusIu' I-I 'I'iIIin ifuI11mIu.m Il I'usluri.1 31 Iiunlnn ZX I1mII.1x pI.uuI Iuxl Ill Ihr kIISlI'ILl IWIII was clinlilmlui in lluc 5l.llL' IOlII'lI.!l11x'I1I Iw .'XIxI'Ul1 ukhlci, 13 lu I+. I 1111, S. In '- Cmwhw Nha BAvHmAN Nha Whlmns BASKETBALL CAPT. ED TAYLOR "BULLET" BELL FENTON WOLFE JOHN HOWARD Hu: 11441 u'ur'l:mi luv!! SlYf7hfllTlH!1' ,xlur whn wus .W1fuL'ml up Lbulf :rv flu' Lulu Inu M111 ffm '11 umlrr lin' lumlzul. cl7f1.swr7 'XXII .Sllzlvf lm! llrmzlt .I U LL' rv ilu' :Nw LVIH Lzlw uluzr lfmfl' BASKETBALL MANAGERS W A .Slumlinq -Ronald SIUTIINQI, Carl Juhnsvn. Riclmrd C.ll'pfI1Ix'l' Smzrwl .lnlucs Hurhsl. Uick Rngvrx I1f1g,l1.fl'.' BASKETBALL JIM MASON BILL HAYES CHARLES KIEFFER FRED KINLEY Cluml llum' rr H17 mul U'm'l1mi wvll LL'Ill7 'I ugf' fhmllnfr' gum! floor mam 17r1'rf.l1'v11 flmfuwr Sho! ami lmzml u'u1lcwr'. Im' umlw' flu' Iuzslwl. Lulm will rulurn nrxt lmrcl' wurkvr. UUKIII 1 , l 'A 1 A 'L I 01 L i L A "HQ ' ' ACTION! fiflgf-Ninr' First row-R. Clark, W. Shrider, K. Misamore, T. Egbert, W. Erwin, R. Wortman, E. Railing, W. Day. Second row-D. Carlow. W. Van Voorhis, C. Platt. D. Searfoss, K. Hammond, R. Julien, W. Butler, A. King. Third row-E. Rogers, J. Below, R. Morrison, N. Rader. T. Longworth. J. Van Fleet, R. Purdy, W. Abbott. M. Parker, R. Edgington, C. Swisher. Fourlh row-Mr. Keller. J. Palmer, P. Smith, B. Hosler, B. Landing, N. Ault, M. Roberts, Q. Thatcher, S. Burkholder, TRACK This year's track and field team are to be very highly commended for their hard work and fine spirit of cooperation in training for the various events. Expertly trained by Coach Keller, the Trojan thin-clads, headed by the returning lettermen, made an enviable record in their scheduled meets. Unfortunately, few men turned out and the squad was poorly balanced. However, several excellent new runners and field men were discovered who partially made up for the deficiencies. Findlay started the season by competing against Bowling Green and Lima Central in a three-way meet. As the season progressed, they met Kenton, Bluffton, Tiffin and traveled to Sandusky for the' Buckeye League Meet which was followed by the District Meet at Toledo. Sixty Front row-M. McDonald, R. Shelley, I.. Hagerman. I.. Bass, P. Culler. H, Weyer. Bark row-C. Sherk. J. Reed. XV. Stone, Mr. Bachman, W, Huff. H, Baughman. W. Van Voorhis. GOLF SCHEDULE Findlay 7 -Bucyrus . . . 8 Findlay 'SM -Lima South . l5L2 Findlay O - Lima Central . Z4 Findlay at Fostoria May 13. Findlay l-HQ -Lima South . 95 Bucyrus at Findlay May l4. Findlay ll -Fostoria . . . 7 Lima Central at Findlay. District meet at Toledo May Zl. TENNIS SCHEDULE Findlay 2 - Bowling Green . . . 3 Bluffton at Findlay. Findlay 4-Lima Central . . . I Lima Central at Findlay, Findlay 5+Bluffton . , . . . 0 Defiance at Findlay. Bowling Green at Findlay. Sylvania at Findlay. First rowv-D. Grenor, IVI. Jumper, W. Agner, D. Blosser, J. Dipert. Second row--D. Hamm, B. Strathman, R, English, B. Mosshart, B. Carlin J. I,ove, C. Bartch. Third rou:-Mr. Hochstettler. St.xlyfOnt' F Povenmyer. D. Furs: row----K. Hr-island. M. Shontlemire, Camp, V. Garmen. Warnick. G. Kirk, Vlittenmyer, B. Miller, M. .. J. Crittenden. V. Hoilc, A. Russell. M. Howard, A. Vox. J. Baldwin, Haney, M. J. Bnrnhart, M. Misamore, E. Johnston. M. L. Snyder, H. Duttweiler, D. Turner. M. Strathnian. N. Harmes, B. Hyma. B. Fellers. V. Reber. M. Stettler, B. XVard, C. Binkley, D. Dunathan. M. J. Urschalitz. M. Vurrow, B. Morgan. Srrrond mu:-fl.. Essingcr, P. Ghastrr, M. L. Four, A. Swank. Founh ,Uw,MA Hofhswnler' S, Cooper' M. Bensingu, M, B. livhllc, B. J. Coffey, M. Reynolds. B. Str-ugman, M. XVJIIQYS, D. Semlef' R. Gardner' R' Hogmnnv L- pooh, A4 JA Ragga, D. Bowen' Stctller. A. Ingall. F. McKcIvcy. J. Cranrcr. J. Rankin, L. Schrier. M- J' Clipper' Nigwandn- D. Yowm' JA Williamson' J' Wefk R. Doyle. Y. Pressnell, MiSS Milrth- heiser, I. Hammond. B. Vkhsbro. D. Hart. M. Xklcavcr. M. Stoner B. Armacost, C. McKee. R. Slxuck, M. P. Kirk, M. Murray. M. Sparks. M. Millhouse. Thlr d row-'-R. Hoflman, G. A. A. irls' service in the g The Girls' Athletic Association renders an invaluable division of the Physical Education Department. The club aims to advance physical education, to promote good health, to develop leadership, and to foster good sportsmanship. Some of the activities that the club has sponsored this year are grade school tournaments, officials for all girls' intra-mural sports, bicycle ' - ' parties, and other forms of athletics in which girls hikes, roll are interested. Members of the association have participated in Play Day College and Ohio Northern University. This club permits physical expressio for girls as the athletic teams do for the boys. The officers were Norma Harmes, president: Betty Hyma, vice-presidenz secretary: Mary Strathman, treasurer: Helen Duttweiler, chair- Board. . er and ice skating s at Heidelberg n 1 Doris Turner, n of Advisory 77761 Sixry-Two CALE DAR September: 7-School opens. 8 10-Most of the Sophs still lost. 13-Junior class seated in auditorium. Everyone trying to get from behind a post. 14-Sophomore class seated in auditorium. Everyone ditto. 16-Student Council elects Stuntz president. 17-Bluffton scares us but Trojans win, 12 - 7. 20-Football meeting in 101. I wonder why in 101. 22-First chapel. Senior Advisors advise us. 24-Ouch! Enough said. Bowling Green 19, Trojans 6. Reed "plays the field." 27-Pinky meets Trojans in 101 again. This time he talked louder. 29-212 preaches in chapel. 3 0-Clubs meet. October: 1 4 5 6 7 8 11 13 15 18 20 ZZ 25 26 27 28 29 -Fremont, here we come. 0 - 15. Ouch. Bullet hurt. Ouch again. But did we see a drum major! ll And we don't mean Egbert. -101 again. Pinky shouts. -Hi-Y initiation of Sophs. AND EATS. -Geoffrey F. Morgan uses that fine California personality in issuing a fine challenge. -"Front Steps Choir" still furnishing auditions to Sanderson but the "Prof" does not heed. -Pinky has something to shout about. 18 - 6 win. "Fleet" lives up to his name. -No loud talking in 101. -Home Room 113 thrills us in chapel. Eh, what?? -Marion 7 - 6. Hayes picked a good time to make a good boot. -101 again - - this is beginning to be a habit. -204 and 205 orate in chapel. -Football meeting in 209. CNoticc the roomj. Toledo Scott here. 6 - 7 defeat: but nothing to be ashamed of. Perhaps it was the chemicals. -Back for more chemicals. Pinky satisfied. About the game we mean. -Dr. Sarkiss challenges the Hi-Y clubs in three letters. "DDD". A good thing he got on the wrong boat. -Saul and Cole. vice-presidents of the Senior Class and Student Council, respectively. were preparing to take over Stuntz's duties as he held balloons for Russ Hooger- hyde, National Archery Champion. Thank heavens he was a champion. -Movie experiment. Continued. -Ditto. Concluded. Rain ---- NO GAME. Sixty-Three iid-1-W " November : 1-Football meeting in 209 again. Maybe someone got wise. . 2-Acquaintance Night. You Sophs weren't the only ones who got lost in this school. The Swing Band's debut. 3--Chapel in charge of 108. 4-"How Dare You." We wonder if Betty Green really meant that slap she gave Dick George. 5-Teachers in Toledo. HOORAY! ! ! I I I 6-20 - 7 over Lima. The "Van" moves. Nice warm-up for the Trojans. 11-Junior Hi-Y conducts chapel. Whoever was firing the cannon missed a few of the speakers. 13--Not warm enough. 0 - 25 Streaks really streak. Egbert travels to Cleveland. 15-Champion typist. She was all right. 17-Chapel in charge of 111. I 22-Football meetings continue in 209. 24-213 makes us hungry in the Thanksgiving chapel. 25--Fostoria 19. Trojans 6 - - - Ed hurt but gets to dance. What a dance. What a night. 26-So full of turkey and sleep that they called off school. 28-Monday after - - Dorsey got to school at 2:30 - - don't worry, it's not A. M. 29--Grade cards - - - Oh, well, I'll just say everyone went down. December : 1--Sophs take I. Q. Test. Not bothered all morning. 206 and 207 tell us what is wrong with our school and how. 23-Seniors also work. Landing still a "genius." 8-211 and 104 have chapel program. 9--Junior play starring D. Kocher and cast. 10-Second hit of Junior play. Cagers win at Van Wert. Peonies to Van Wert. 11-Cagers open home season with win over Defiance. 15-High School bowlers organize. 16-Marionettes in "Treasure Island." 17 and 18-Basketball team enjoys scenery although exercise a little too strenuous at Newark and Lancaster. 21-Senior Chapel presents "A Little Brother of the B1essed." Schoo1's out!! Trojans too tough for Lima Central. Everybody dances. 25-"Christmas comes but once a year." 31--Everybody happy. january : 1--"Happy New Year." 3-Back to school. 6-George Elias again presents fine talk. 7-Trojans flatten Fremont, 28-25. 12-Senior Hi-Y Chapel. 14-Temperance program - - Findlay 23, Sandusky 21. 21-End of first Semester - - at the halfway mark - - Findlay beat Tiffin 28 - 24. Sixty-Four -w....-,..-.- .Y ,Q-awww:-H' r--up nv?-.1-n-f , , . A g . 1 1 24-"Bullet" hot against B. G., 31 - 24. 1 25-Cameron Beck presents talk to parents. 27-Cleveland P. Grant - -i - birds and more birds. 1 28-Trojans beat Lima South in overtime. February: 4-Trojans lose to Fremont. 8-Findlay again defeats B. G.-34 - 30. 9--Soph Chapel. ll-Wilmer E. Cochran - - - Peggy, the coon. 11-35 - 34 over Sandusky - - - too many close games. 18-Tiffin takes league championship away. 32 - 24 - - - ouch! Orchestra much better - - - new songs - - - new stands - - - last dance! 22-Hurrah for G. W. - - - no school. Findlay 36, Fostoria 32. 23--Junior Chapel. 25-Findlay drubs Kenton 44 - 28. 26-Tourney drawing - - Findlay lst round - - bye. March: 1-Senior Play cast chosen. 1 2-Hosler blows a mean trumpet. Bell - - "All State." ' 1 1 5--Trojans again defeat Fostoria 33 - 26. Gain semi-finals in toumament. 4 3-Tourney starts - - Burkhart back - - calls front hall "lovers' lane." 7-Fifth six weeks start - - so near and yet so far . . . . 9-Room 4 puts on "Round Table" with minimum coaching - - eh, "Pink"? ll-Trojans master Lima Central 25 - 21 to gain finals in Tourney. 12-Taylor, Bell 'B Co. earn trip to Columbus. Findlay 36. Galion 25. 14-Findlay draws Akron Buchtel for first round in State tournament. fi ,i 16-Team leaves for Columbus at 1 o'clock. 'I .1 17-Findlay migrates to Columbus - - Akron Buchtel comes back to put Findlay out of the running. 24 - 23. Trojans win 15, lose 5 - - - that's good in anyone's league - - - - congratulations. 21-Back to the old grind - - - Columbus was seen by certain members of the high school from the inside - - - eh, Egberr???? 24 and 25-"The Gondoliers" is presented by the music class of F. H. S. - - - Congratula- tions are in order. 28--Spring football. track and golf get started - - - everyone praying for sunshine. 30-Girl Reserves Chapel - - - Clapp offers solo. April : 1--Seniors spend day in cafe - - preparing for scholarship test. 2-8 'till 12:30 was work, work, work for Seniors. 6-College Day - - also Student Council Chapel. Six inches of snow followed by rain and sleet ---- New theme song "Spring is Here to Stay." 8-Judge Bale gives fine talk. Students impressed. Spring sports "washed out." 15-Easter vacation. Sixty-Five 1 77 1 ss-- Z0 ll ZZ Z5-A 26 Z7 Z9 30 May 7 ll IZ I3 Z0 Faster Sunday - - everybody rigged out in spring elotbes. Still vacation. Soph llifY Chapel. Sopbs present a one-act play - - - young Miss llosler eniotes lawn and sbrubbery begin to take annual beating. Home room spelling eliminations. Miami Men's Cilee Club put on fine coneert. Honor Roll announced - 37 members of Senior Class to be eongratulatttl Annual Spelling Bee - - Sopli Rutliana llotlvnian takes top honors. Track, tennis and golf in full swing. District State Scholarship 'liests at Bowling Cirisn. Senior Class Chapel, -Al ast Club meeting - k - Senior Class presents "Roseinarv lioi' lleniiinbra ---Senior Play repeats. -Junior - Senior Reception - - - Seniors sav I'areu'ell to classes Su ry-Si',x V ADVERTISING igiai O E5 Compliments Of 0 f --Qlawwr 4 Doors South of Harris Theatre PHONE 328 "Flowers of Distinction for Every Occasion" A. Day: "If a man's boot marks on the highway are called footprints. what would you call the marks of a motor car?" D. Rocher: "An autograph. of course." Miss Vv'iest: "What's a Grecian urn?" D. Dunathan: "It depends on what he does." WFG.COLDREN FUNERAL HOME Phone 600 Wlaen YOU Crave GOOD COFFEE . . . US? . . . 'IILTESTM COFFEE Roasted Fresh DAILY in Findlay ASK YOUR GROCER Mr. Frack: "Peg, will you tell me what a vacuum is?" Peg Kirk: "I don't know, but I have it in my head." FOREIGN TRADE The Japanese national hobby:- collecting China. SA 'A-PURE DAIRY PHONE 613 When Buying I.UMBER . . . . . . Remember this Advertisement Compliments Of LETS ASK SIMON 81 SMITH The PARKER Lumber Barber ShOp Company 216 W. Crawford St. Phone Main 42 107 EAST SANDUSKY STREET BESS SHREVE Feminine Apparel 521 South Main Street PHONE MAIN 1638 Compliments Of S. 81 S. DRUG STORE Opposite Court House i i 1 GEORGE T. STRINGFELLOW LONCXS BAKERY "Best Wz'shes to YOU,- S , SENIORSM Bread - - Rolls - - Pastimes There is a Difference - - the Taste Tells! T Y 7 1 231 South Main Findlay, Ohio N A T H A N S 322 SOUTH MAIN STREET Compliments Of C. W. Patterson SL Son D R Y G O O D S C. W. PATTERSON , F.H.S. 1873 A. D. PATTERSON F.H.S. 1907 PENNEYS FOR SAVINGS On Fashion - - - In Quality CLOTHING - - ACCESSORIES - - SHOES FOR EVERY MEMBER OF THE FAMILY .-.1 J. C. PENNEY, Inc. 408-I2 SOUTH MAIN STREET EINDLAY, OHIO CONGRATULATIONS . TO The Class Of 1938 I1ES'fER TI-IQNIILIXS Say It With Flowers - EI-I.S.-1918 fmm A Diamgnds - - Watgnes SI N ICS Oreeiiliouse Jewelry 404 Second Street YE SWEETE SHOPPE Smart, Distinctive Fir-Sf Apparel Last and Always! LADIES AND JUNIORS Ice Cream, Candies I T " and Lunch THE JUNIOR SHOP FRONT STREET, CORNER MAIN 515 SOUTH MAIN STREET I 1 I "Lovely Things at Little Prices" HE NATIONAL LIME sl sToNE oo. FINDLAY, OHIO .-..9...T.. Crushed Stone for ALL Purposes T.4i,- Agricultural Lime Finishing Lime Mason's Lime S-N-A-P-P-Y CLOTHES -- for - Ed d b High School Men g h In 1- 1- g Y 1 L E O N S Clothing House BRANDMAN Iron 82 Metal Company F4 i i L8cW Sandwich Shop 222 South Main COAL, AUTO PARTS SECOND HAND PIPE 1: 41 if Phones 512 and 515-W Office: 400 W. Front Yards: 300 N. C Quality Tires and Tuloes FAVORABLY PRICED Manufactured in Findlay By Findlay lVIen Your Patronage Will BQ Appreciated and coURTEoUsLY SERVICED By Cooper Service Tire - - Tubes - - Batteries - - Complete Service 24-Hour Road Service MAIN 5 D I E T S C I-I ' S Dd y h h l gh - for - S Confectlons Dick G g Y D d I k f 'md the boys for 1 Ice Cream "Well, tell th b y I f d f l 533 North Main St. Harris Theatre Bldg. little lace handk h f Phone 569-W Phone 975 Compliments Of Standard Coal o. PHUNE MAIN "IH Vacation Time ls Here ---you will not be stuclyingl Clzissrooni tasks are over for El time. You have earned Z1 rest - - - enjoy it! REMEMBER .... you are - - - whatever you do - H - wheneyti you use your eyes, he certain your reading Izunp or study Izuup provides plenty ofg'lz11'e- free, sight-saving LICIHT. Q DON'T RISK EYESTRAIN Tell Your FATHERS and MOTHERS to protect their eyes hy using proper LIGHT in their reading lumps. Tell them to safeguard their eye-health - - - - - avoid eyestrain. SIGI-IT IS PRICELESS-LIGI-IT IS CHEAP CENTRAL OHIO LIGHT 81 POWER COMPANY FINDLAY, OHIO BLACK 81 WARNER C,,,,,,,,,-,,,e,,,S O, lVIen'S Clothing CARL MUELLER Kind, Plumbing - - Heating Furnishings . . Tmnmg Thom MCAn Shoes 407 W. Main Cross Sm COMPLIMENTS and BEST WISHES to lhe CLASS of 1938 T H E TROUT 81 JACKSON CoMPANY "Good Furniture Since 1885" COMPUMPHYS Of "TUNE" to be valuable IWUST v Q I BE ACCURATE Our Watch Clinic will make "Your Time" Perfect. "First Aid To Needy Soles" LCt 'KCERUBEH Hat Rcnovating Shine Parlor 325 SOUTH MAIN STREET Next r Ol' Oil Fine Repairing Hand Engraving, ZIERQLF, 'C T be Clothes flfen Like" Congratulations To Class of 1938 The Educational Supply Co. PAINESVILLE, OHIO Diplomas -:- Commencement Announcements Personal Cards Quality Hamburg fl y Ii pp P If ,Ihh Quality Sandwich gh f y y bf -0,- ll ' . I ,Th Sp KEWPEE HoTE1, 223 BROADWAY FINDLAY, OHIO 81 CONGRATULATIONS BUY IN - - Sign COmPHHy CONFIDENCE Manufacturers Of NEON, ELECTRIC AND PAINTED DISPLAYS We Welcome You! DILLER Furniture Co Main Store-McComb - Branch, Findlay Compliments of Your Clover Farm Stores AND Compliments of David Kirk Sons Co. i BEAUTY SHOP SERVICE Conyplfnqcnlg Of Skillful - - Dis inc 1' e ' 'U sTowELL MARKETS DT NRE E I H E GL Home Killed Meats Beauty Shop 208 First National Bank Building Phone 3100 DAK PHARMACY "We sell drugs that don't come back to customers who do" Trusses, Surgical Belts, Reducing Girdles, Prescriptions compounded with accuracy by able chemists. Foot and Truss expert in attendance daily - - Examinations Free. EVERYTHING IN DRUGS and SUNDRIES PHONE 359-J YOUR PATRONAGE is APPRECIATED Worthwhile GIFTS for ALL . . . . . . Select Them Here Baguette Watches ..... from 513.75 up Diamond Rings . . . . from 8.75 up Smart Novelties. .. . . . from 1.00 up .-0.-.- E. M. Warfel 81 Son JEWELER Mr. Lawrence lto his classjz "Now in case anything should go wrong with this experiment, we. and the laboratory with us will all be blown sky high. Now, come a little closer, boys. in order that you may follow me." Compliments Of RECREATION BOWLING ALLEYS CE CREAM "Goodman-How You'll Like Il" THE STANDARD ICE CREAM CO. Phone 5 10 Findlay, Ohio 7 PEOPLES Furniture Stores New and Used Furniture Exchange 115 and 123 North Main Street FINDLAY, OHIO Wayne Butler: "Don't you enjoy the honk of the wild goose?" Sidney Swisher: "Not when he's driving an automobile." "Hard work never killed anybody," Mr. Hall said. To which Millard Saul replied. "That's just the trouble, I want to do something that has the spice of danger in it." THE FINDLAY TRAVEL BUREAU. of Findlay, Ohio does not sell travel as if it were merchandise: but rather considers its business a profession rendering service and advice. and for this service and advice you. as the client, pay not a thing. For compen- sation all we wish is the privilege of looking after your reservations and tickets. We repre- sent all companies and all trips impartially. We' are informed and able to service you on any trip you may see advertised. YOUR TRAVEL AGENT- W. E. ROSE Phone Ma. 297 Res. Phone Ma. 1022-J White Pine - - Anchor - - Pocahontas Great Heart - - Stoker Nut Arnold SL Mclvlanness PHONE 4 77 CEMENT SAND LIME PLASTER SEWER PIPE BRICK WAALANUS Compliments Of Cut Flowers, Potted Plants N, PHOENIX HoTEL Corsages of All Kinds 138-42 Larkins Street Owner-JOE N' SCHAEFER Phone 369 C pl Of THE N URTH SIDE SWITZER BRos MERCANTILE Bakefy oRooER1Es and 532 South Main Street General Merchandise Tfam fo Ufifemz' ' FINDLAY CGLLEGE '7 .' 31 we 70261507716 Taz! THE WHAT-NOT Cordially Invites You To See Our Gifts For All Occasions 4 Doors South of The State Compliments - of - FINDLAY ICE 81 FUEL Compliments - of - CHERRYS FOLKS M, Moran: "What is the tactful way for a girl's father to let the boy friend know il is time to leave?" M. Fassett: "He may casually pass through the room with a box of breakfast food." . C. H 1.1-r til J The Cf DR. M. HANNA 81 Sons Drugs Medicines Grain, Coal, Feed Sodas Suljllies Corner Main and Front Streets The Auto Sales Company Home Of P-A-C-K-A-R-D "We Appreciate Your Patronage The Chic 0iI Company LINCO MARATHCN The Seasons Leading Line Home of - - Westinghouse Home Killed Meats Refrigerators Q and and Home Made Meat Maytag Washers Products -0. -O- HUNIEEFPEUQWBLL DYSINGER M131-xTs HARRIS THEATRE BUILDING 112 East Sandusky Phone 178 H. Norton: "Say, Dad if the world is round and turns every twenty-four hours. what keeps us from falling oil' when it's upside down?" Dad: "Why, the law of gravitation, Son." H. Norton: "That's what our tcachci says. but I cant figure out how folks stucn on before the law passed." LYNN A. LYON CO . . . ., "Frigidaire Electric Ranges, Washers, lroners and Water Heaters 620-622 South Main Phone 750 THEFINDLAY UBLISHINGCQMPANY Publishers Of THE epuhlitanz uurier THE CITY MARKET F-I-N-E F-O-O-D-S lk 4 4 "Where Price Tells and Quality Sells" Ill lk lk COMPLETE FOOD MARKETS Watches - Diamonds - Silverware Jetvelers Since 1885 PERFECT GIFTS G. R. Thompson 85 Son 107 COURT PLACE HTAST Y TATERS' Potato Chips Ph e 291 ZOOM Lima Ave RUTH CUSAC With BEST WISHES OF The FINDLAY CARPET STORE Findlay Typewriter Exchange All Makes Sold, Rented, Repai d l15 COURT PLACE FINDLAY, OHIO Compliments Of "Woman's Friend E,,g,,,.,f,,g by W h " . ainders jahn and Qllier "Findlay Stokersf' The BLTTEFTON Mfg. Co. FINDLAY, oH1o Engraving Co. Covers by Kingsk raft They're the neatest looking people in town! And they save the most money too. All because they take advantage of- HUGHES Cleaning and Its Lower Prices CASH and CARRY Phone 617-W 112 West Front Street K E S S E L ' S FINDLAY, OI-no XVQ carry the most complete line of Ladies' and Misses' Coats - - Dresses In This City at Popular Prices Space Donated by A. G. Sz R. E. FULLER Attorneys - At - Law Dot. Bowers: "The landlady's having plenty of trouble between her husband and the furnace." J. Clapper: "What do you mean? Dot. Bowers: "Everytime she watches one - - the other goes out!" Mr. Shull: "What do you do when a duck is sick?" B. Bowman: "Send for a quack doctor." T. Croy Kon street carb: "Hey, let me off! Let me off! Conductor: "Whaddaya mean? You just got on." T. Croy.: "I know. But I thought it was a lunch wagon." GROVE MARKET MEAT and GROCERIES 200 LIMA AVENUE MAIN 560 BRUCE B. BRYAN Builders' Supplies and Cement Products 409-11 W. Main Cross Street Phone 257 Telephone 3 3 8 -J ROY H. LAMBERT Attorney and Counselor at Law Room 3 and 4-Marvin Block FINDLAY, OI-lIO The Caps and Gowns T126 Qmdzzafzkzg lass qf '38 The C. E. Ward Company NEW LONDON, OHIO arf:-is-Ifucwe Gowns for Afapellzl Choirs and Glee Clubs lF Band Uniforms new-LQ!-:f'Dc Church Vestments and Supplies FREE CATALOGS ON REQUEST "lt Costs Little - - WI L S 0 N To Dress Smartlyn 521HdWiCl1 Sl1OP Malted Milk AT THE , , Hamburg Ch1i1 "We Grind Our Own Hamburg" Free Parking XVhi1e You Eat 600 South Main Street Phone 1333 C Ii t of There Can Be No Substitution . . Omp mm S ..... For the Gift of a Fine 'Watch RIEGLE Gruen Headquarters Beauty Salon , f??31'.gyX' We 1 ' f' RAwsON BLOCK Jmxx 'V f -. 1 FINDLAY, OHIO la! MRS. RHEA P. RIEGLE, STEIQHEEREIEGS Proprieloress PHONE 719 , ' 503 South Main Compliments Of Miss Anstaett: "Can you name five things that contain milk?" rllfansit CO. M. Strathman: "Sure: ice cream, cheese. ' butter, and two cows." and ' 1 Mr. Constien: "This is the fifth time A. B. BrandebeI'I'V you've had to stay after school this week. ' Have you anything to say for yourself?" OLDSMOBILE - - Sales and Service D. Baldwin: "Yes, rm glad ies Friday," Barnhart Funeral Home Fincllayk Qlclest Establishment PHONE 185 C. O. SMITI-ISON, Manager fbr Economical Transporlatian Llill Chevrolet For 1938- -The Car That Is Complete ...-Q-l . H. j. HARRINGTON 215 WEST MAIN CROSS PHONE MAIN 117 OFFICE SUPPLIES GREETING CARDS SOCIAL STATIONERY BLANK BOOKS BOOKS The Findlay Printing 81 Supply Co. Complete Przhtzhg Servzee 406 SOUTH MA1N Steel Office Furniture Motor and Generator Rewinding and Repairing ALL WORK GUARANTEED if :F if Findlay Armature Co. 417 West Main Cross Street FINDLAY, OHIO R. R. SHEELY Phone Main 76-J FINDLAY, OHIO Phone Main 188 R. Doyle: "The music is fine, but isn't the floor slippery?" Jack. C.: l'It's not the floor, I just had my shoes shined." Grace K.: "The players are all covered with mud. How will they ever get clean?" Irvin C.: "What do you think the scrub team is for?" V N Stop at - - KANEL 5 THE PQINT , - for - - Delicious - - Sandwiches . . . Mnlted Milks Sodas . . . Candies . . . Hot Chocolate GRIFFON . . . Chili . . . Cigars . . . Cigarettes "Anything Your Heart Desires."' Next to the Popular Linco Station Corner LIMA AVE and ELM STREET HPERFECTION BRAND" CANNED VEGETABLES AT YOUR GROCER The A. E. Dorsey Co. V l rv y -r M. J. Child Cat riding academyj: "l want S F a saddle horse." Riding Master: "What kind of saddle, 112 South West Street English or Mexican?" M. J. Child: "What's the difference?" Nw Donnell 501001 Riding Master: "The English is plain and ' the Mexican has horns." Where Cleanliness M. J. Child: "Give me the one with the and horns, I'm not used to traffic." Quality prevail! THE TURNER - CROSBY SHOE COMPANY For GOOD Shoes 1 lk K I "We Fit Your Feet First" Compliments Of C-E-N-T-R-A-L Drug Store Compliments Of HARRIS THEATRE "Always a Good Show" South Main Street 13110112 262 ALLEN SHUPPE The Whole Town's Talking About A L L E N ' S Coats and Dresses Next to First National Bank Phone 496-J Compliments Of Collingwood Motor Sales "Service Since 1907" Findlay, Ohio Phone 84 Bare Your Head! But first get a- ZOTOS Permanent and be assured of Deep, Lasting Beauty of Your Wave. 310.00 Jamal Permanent-S 6. 5 0 lVlARGUERI'l'E'S Beauty Shop 300 Ewing Building Main 432-W Miss Switzer: "What is a hamlet?" Allyene I.: 'AA hamlet is something to sleep in that you hang between two trees." Charles P.: "Which way do you go?" Ruthanna R.: "I go South." Charles P.: "Well,I go North. goodnight." Compliments Of ALTMEYER HOTEL State U Royal 'I' Lyceum T H E A T R E S Findlay? Leading Theatres Home Owned and Operated Dry Cleaning Pressing Shoe Repairing COMPLIMENTS Hat Cleaning of Shine Parlor , ,K , The BUCKEYE C-R-Y-S-T-A-L ELECTRIC CO. Niles Building E. Coombs: "Do you know the most F. L' famous dance team?" J. Crosser: "Yeah, Adam and Eve." JCVVCICIA E. Coombs: "Adam and Eve? What dance did they make famous?" 116 West Crawford S J. Crosser: "The Big Apple." FINDLAY, OHIO Phone Main 171 Established 1897 THE TARBOX- MCCALL STONE COMPANY A Crushed Stone and Stone Sand Prompt Delivery ---- Courfeous Service 852 WESTERN AVENUE FINDLAY, OHIO Compliments Of riff OFFICIAL PHOTGGRAPHER for THIS ANNUAL BAIR ELECTRIC Generators - Starting Motors Ignition, Radios and Battery Service Keller: "Who was Homer?" Bill Hayes: "That's the guy Babe Ruth made famous." PHONE 383 An ounce of example is worth a Y I I I pound of precept. l2'7 XV. Nlaln Cross St. Findlay, Ohio Joe Recd: "Hey, you've got the saddle on back to front." Ann Dorsey: "How do you know which in way I'm going. smarty? GEOGRAPI-IICAL at "I-Iungry?" 'AYes, Siam." "Alright, I'll Fiji." "The Best Value Shop" Corner Crawford and Main N-.-1 -' 'a v 1 H' ' N m, , ' P , - m , J- . f ' P. B 1... ,. K. , 4' , V' .1 , AK F , .x:,' 'x T . ' - - . , K ,' . W., 4" .'u.V:' L, ,- .Cf " ' If -. ,nr H .f., -, . , 5 . J f. . . W - 0 , 1. ' , ,J F, 5 , - I' u 1, ,' . -, an -., , . ,,. . -, . . x - A, . , ,dl ', ' , fx, M" W1 ' -. 'R 'J . " i . , -, M 4- , .. , , ., . U A .. he , L . . ,- , I Z . ,K I, ff A X 1 .wh 11' 'z ,'w,.- f NX - .:' K u. , t- f . W , ' 1 .' M u W .. m. 4' ,f M . ' . A , .nv " .P V I ' . 53 s ' 2 . 2 ' I 3 1- 'A 1 .IQ v 4. A, .., . . 1 . "' ' 5 Y, , ' J 19. ' '. . x - . flm. ,.k. .,., Qlufograplzs fu Q , ,J fi. .. I -w , 1 JM ' 1 vim- J -5 .a. . . , AG .' 'N' , 4" -M, Q7 ..,' x " '. .'., ' if, W T5 1' " '1" av,,,-- 4:3 . , Vny ,ras V -' , we- 'gi-,, ' - f' ' 'W' ,ywguj ,.2: . . WM'-' gm ,K -'PY-Nw. ' Hg L, Y 'rf ' " ' A-1 -' s 3'-V 6.5, g' ICH ,qy 'J : : ' .W K , . , ' , E x - 5 A L,i, f Q ' Y Q M -, , Q . 'v , 1' V, W 'z 4 rg -h ,H Q, . X ,W ,L Y k i.". . w ,J . N' -1' v W- . V , G.,:'--. Y Q"- 1 , yi. 1 .'f'.-", avi- , ' f. , ' -1. -W ' qv . U . , , -Y '- Q Vw, .' f- 'L hw-vi' 4 ' A .. ,, 4 'J A A 12. nr, W ' -7 4: f , 2.-' pp . fy 'Q K ,, A Lf ,J . x M, , ' , x 'Q u " Q3 E. ' 'sr U-. xy QL nf M M. H r X ,Mr H A Ak 1 , W H'.n,N,, l .' ,. 4 P-wJ1gz?L:.,52., - ' ' " " Q.: ,1,.Iw,.,s1,W2, 5 rv -n xgvwu .f f.."-.LL .. 1, ,WLS H VV, M ,J , .1A,A'MwQ- in .iq ,U ,li in ig Fl' 4yff.f' is. 1 ,. AL, -- .Va 'vw .I tw zu 1 "' . w- r-. ' 2 lf', 1, a ' H n QF -uf, . ' -, - , f-.:.L :v ' ,' Q H 71,9 f lvl--' ' ' I ag - M K. . ,A , N1 ,W .' , ,f ' .,: 'J , ,WA , Ae V V , 1 w Q' 1 f fm 1 . . . ' A "J .vw J,-y 1. 35514. .. ' 1-Q . 5' -, 4 ..- 155, .. v ' f" S-Q1 A, M'.'-M01 V ff ' fx.. A ' 'L ' 1 1 ,,f,,1. - f I Q, 4 , . r , ', , A ,. ,Tl W, . 4 ' A ' ' fy' J ,pf E ' V VV if- . "Mg fm in - ng 4 ' Wfke, ' ,f , nj A fx, l .. G g, wx ' I ' 1-wr . g As :Q -, f . M JH.- ' 24 .nt 4 1 1 .. Q' .4-rw ,fx .- V' fx, 5 . 5 'rr , , A , , , .w 1. "A Y A'k,:':l2 -diff, '.. .-yy, 4 v s "WD '.,ff, 'K ,wh U ,fy g , ML., - U ,n u' '11 . NI, 0 , Q: .wf .. 4"Q My ,, :- N . ' " '14 ki? Zim: ' , 1 1 H""V 7',S'iZiQ'YQ6f ,M - 'W ni' y:lixA,yE, qf" ..:F-111, .,-4,-Y ,,',-3-'-, 1 1,'5e,?Q,14" Ai,g-fv-4, HJ V. F V1 he-M-,.:'.w-' '- 'N V' M-J,-. C. ,K U ., , L pf f , .. A ,., . , ,A . A ,, L r g t- . t f , Af .1 A - + - - V 1 vw ' 1 A -- -:L fn -r ., -aymw, ,gv -5 .Ha .- -. - ,N , ,,-aw k 1 f H P ? V A Q2 . H wi W fu if 1 Jw 'W Aw- was WW P - N ww 1 "3-EL,F5'1Y'5T.'-v .A ,X a ,, fy?-kmrq '-gn., .igfqri 7'iE1:a'7g:,,wfnf.1,:.gg frzyi-Neat.. YFTXZLE .ji . ,. ?.,. .,,f.,,. .iw ,I ., , ,, 'A - - 19l'."!51w2'ffi4w"'i"L?g"Wff'i? rim, 'W ,,-ff"?,iJ +I. E-'V' , .ffl-N Ja' -fi" A W'-'ffm "v'iHf1 - ':,."W 1 , Lg. 1 P13451 ff- 4, i if , . 2 , if 'A ,In :,,.5,.u-1:'5,i..v .,,. , .5.-waz:-5 , . gg.. g5,..?,inH:, 't3v:j,,,h,,Q?jf 5 fggx RH A if if A -vgwx ,Q .hw viqfi my J, as N, ,wifi www! .tg X34 tw, 'thin E1 If Kdqzfgz task my 5 , fx 'Sa Q u fl ' ma S? if gan lv, Q.-Hn,,-n,'4!,! ' any ixki , N 5 .FH an b'23,va,-th2."FJ5' '1. ' , ,J pmt L- 1 ? R " 'iify fff ' I -, 2 , ' F521 N ,, pa, , . .M S v 455 iw 1 'f-'ff' letqf' z Q 11 - if pf ' wh " , A, , . A -, Nfafff' W' L HT" 'sf ' 1 7 ," "F1"'-'ta-iam! "'Y f ' i -' 1 1+ 'Q Ti" 'ff ii 'fffiffgfiei Q31 'fx , ' ilaffficfsfffffi-5f53LQLf--" Elf, Diss-3'ffr f-gg'5ig5.5-ghgli gg! ,ff ly . f. - f- , 1 -qv xp - ,f'G:0'f' , Q?g,gEvG1'Q+4"3'-4? 'f f' if 'M ' SZ?" 'iff :-I N -, filafvqwgi Jf, F1 , .fQ ,.,:' k I . gk :f l 5 P1 T H , 'W gpgeg if f" M3 -'w" ' i1jff f'2L"f+3i1?fQsggim1, Q 1 1 , - fliflW"Wf?5f,:V:3Y-rdffpilgafwfiifkifwk' Rv, " f2:Q"N'2??r-WAS M W ' L T U A WU? li w53bt's - 56 T N511 : -2 f-'J'-1-Mfkfaifwfflai'Y" .wfg2ffi3:.fsf?-W' . , . , .A"',-.-.s.Jf. mt fp , . . .. ,V , ,M-,-Q. .. ., . V-:R-.-A . . fi Y mm- f...- , a, 4: Wh. av- .W '64 V .W 'ii' N :nav 55 H, '- 4.LQfXi4,,'gi-Q::ff:15,yww4'?Q?5i5' Q -Q g-9amawg:ALi?NT3?:+,?ifg: wg? 1 Agp ',5t,f4"h?:, ,'F'Hf" ,n 1:,?5f? -f fn -V Sjffgqflqm- " -f E-f"'z+:lV,.-!Z":f'f' 3324 ,, .ifgf-S: ?f 'uv' 2? , w'-f5gE?ik, A 5 fps- Ng I 1 - in-. 12 ' 10,4 1,-K ' L ip- ,w, u4'.' Q ' ,.'f51gf'g2egQ Qs.' A . fi-' -,M . eg f9.,m'f.f, lQtW:,Q,, -L ,ff . t .. Q QE-35ig'wr".,"1 s5'fRg'wM,s1g 5'33f-.5313 Q. :mM ' Y' Q w.v5?4-5H s,,g , " mggfs ax ,ggki -1 J , - , ,Egg 995,59 1 ,L 'gi - J . w.. + gg- ap, funky ,Y 1-.Qu -4: 353- ,Q 1- ,K,V,. -3 . ', w nfl- , ,N ,. .1 Mm. ', , ,., iq, iw qua, ' -.453 F51 w'vkif3-E551-ywN,J!'N1 ' 'wiki 1'f3i,as. , gif Q ' X- ' ' 'NL K uff JN - . vir us riff ' 4: r af- T-333' " w-'gf'-I , tfigiijf .'fj5,fw':rf wi K b i . .N if Q ' f .- ' 'wk 3 .ffw .W MW'-w1'N 'A ' -. "ia, A - kg, . . , . . .gli JE! L , , Y W ,gy fzg Q Lg Qh ldm ,w xr f- Q 351+ :WM-gs,B?FWw'.?-mzfw 'pff5liFM'54-'.Xb'1?f W Qg4"'?f2f'3,f2'f'4Lg:X4,f,'3n-'?i5ixf1eSf ian, :' , '- 1 f A- . - ', Typ, -1 Mg' ik zfrf -2 .1-L Criif' Scif" '1' gi-3f,g',Q3gy.i,-y,m,.,,-lfhffgftzbmfffQ,5'gE.Mggxjfegbgk ,RQ ,ggi - L I X, K 5:5 r 1' .5 K , dig :Z b ug 5 ,Q if ,Z tA!:1,,,, A 4 X. kE,,n:Zi fir. Q 1 - '- Q'3f5W'Vi1W -vpQ3Wwisf--'-'5ZiQgf,:sg4-1 -gafzkwyg. emi. -E'-Pr-:'i.f H W' 4' W u '. MQ? 11- W P, 1' - .1 me . - '-m fn 'v bww 2 ' ' -, '-'f-.rf -fr, Y- W,-I gp - 4,,f,..,-1 24,3 -,f,-qgmtag? ,'If?::w-hg':,:,5g5fj'f'-7-f' fi 'gi' 1 4251 554' :A--3, Q ,, - 2 49? , .' ff ' V fi' ii - hi' 34' "' ' - f 5: 3 1 1ff9.5,yw fa' 1- .1 . 41 . ' , f g l .. ,f2A"'f'?4f4wf-Mw11Sw4,. .N rw' 43- A'-if , wyifxfw - :M .' X , .w t -ww gfsiw-haf 'WF g4ggi3gg'wAJ'xL, H.15i.?,, N , .3-fix-w,. -, Qpf,3,33,:---'zr1..5, 41,5-aww 3 A 4 .Q Y ,J tiff, :L V 1 35,35 , ' is 2 5.53. A .A35 K ,9 L f, ,. Q 52, V 9,-,Y ,arp :QM .3.ff3afw.yp ,QV ,1,45',. ,ASvqi,149:gb,,:f.- ,p5.,, f-1 35 mr . wg 1 f,,1r.- , V , -, r, 3,5 4.15 X, 3 I A cw fgfg' 3 ,v.-.ww 4 mg , -+ A+ ., rw-rf .r N9 " M' W "img, . EQ, ,g '1'1 'S.. ' W fgiigf fl f fl' w , 13591 -Q X "?1'hf 'fv,'ayi4f1L15+1"- ,fig-Zggi-ggifwv 5: -aQ,fJ4z,. wg, fp Zi w , A gr - . 'Sys '- vp: ,,g,u,. .rv f.M ,. . - -mi" e, 12, 0 if 1, Y fsgmzwr, - ,,J'f. ' KEY ,, --ag: 4, ',w4g?f-.5a'gSefAf7Pyt1'A:fy1:',f . Q, QM, ., 'L gfgffa. ff.Jy:w' f a, Q,- , me " , "Q -' - 2145 53292 w xiffii EM :QC . 1 - le , -,-+:,imgi,:s?eQ:L,gg4N. H r .uf ' f I H ' ' ,sig ' m y , f w f ?SiY'f'9:'? Pai 55.35- 5' . ?Mw:+g:s u1gif my gm-if Y. Q i. 1:14 . kiw i - " W?T'M17'??-ZTi'4,43if f' T, ff" , 1- H A-gi"-JP"- 1 my 2 L, vga , 4 Nimgk-,JIS gx-,gf I :X,Nzj!x,,'!1:5i331:h,iQ .lx Q4 ,yy .V , X MM. T5 4 x ' , . 2 1 , , wg , new J wi.. I . f . f . ,U 5 f - ,-'saw Newt- ' if QM vi, 1 xixqygsr -'w a ua ' KT31' ef. , Q aw k , yn " ff V it f fe wk-J' ,FV .-if-vf'Q3! Ji:-M:.4.iz2 , T -fx W, Ehrigf. 5 .,,, ,gg - w, ,ii QA 5,1 5 , ,m musz Q - ww-:fn-5,1 - 1 m pg -gym ,,-, ,gi-' -.f,1,-impmgl 11 iilglvgiff KfwifEAg,L,i+gq'?59?i"' 'Y' .H 'f v, 4' 'Lf ' -1..-M' , 5: 21 11 . - . , 1,wf31"1 , lx??Qt 'fP ",i2'5i -- 1 win 'd?fQ52iil'l3 ix??1fqi"fi-3,-. v?'iifMV?f4w'T' ' -' WlAY'l."?W Z p ' :Hifi Q 1 Wsqg 'f.,. . Q Q 5354 ww Exif? -mx -f ' fa 1111 ,vig V . m f ww 4,6 1 yf'.w"wif 2"r12:f'WLf'1?'r?M'L iswwf - :1i5+.f1:.1Q-' glf'5fFl1 .pg , q w-'H1F1,if'Q?, ' - , .. 733. ju' " W wi Hi -:-'51, A-M if 1-v1.2-w.,wxg'4f,, Um :ww ,YL cz, A fgbi-!:,1f wg.-1, f, 1 ,f.a,-QW ,J 933559. pf: 4,1 V . m , M y aah- 4. , ,itz-fxgyv w w. , hr Y' iq-V by :1-J,.i'f'.ff--2-- at a,'c1if'1'?i:f':ff "ia p:2r'a:+ffar-. 4+ . QM- rg , '- -?- '- weifnw -'Af' ,Hr-' +5 gf, K ' 5' ik - f vb fm: ' ,- ' :,, fi mi-2, :A :..+'ra vi . 'N 1: ' f ,-fs. ', 1,1 , L. - , , Q: we: 'arwfbf 'wwfwzfmiffg ,.1Y'v'S4gi:.'gff5,tm?f7fi'??f1r'-'1i4f- ,. v ifiv .5 ., -. W ,. w ,v,gs.Q.- fM'?'v'2 2 . W ba ,d xf H a l , fn, , 53 3- 7,5 5 ..f ' 'kv' A iff if 'f'j'fj,lg,p'n,gk awxlg fa! '1 Q-' -,gif .-:ygg,,,v2,...'A Yfizgigz-Qgm .A F. X- -J " - ' V Aw, Q ' i u. ' K' ' ' --,5ia1.g'- ,ag Q,'E,,,g' 5,34 , 5 QV '-,f 'L , 1 wiwfrfwflf 15'-we-gvfw,:qs-,wav .Si 4, :y,'s:ffmfV0,'f Ag wg.. vP,A.gjfx., ' ' 4 k fmffw-""fw 'rw -M' ,41 -mp, .-w 'wah .'-f yy., H ,- kggm., , -N fe, iffagiii fgtiffif' fwN,S,xg 323 -Q 'W' H ' QAwE't'if wgmsng -g "- gg -"gg: .tial w HM f in -. T as L 'M v V, Q H 4 .R ,w -N X- MM' V up - - Kava.-152'gl' M11-iz,-'jf1qZl'K'H--V Q,-A 'M 'f xp- 7' , 35,19 . .fv gi- ' V ?'7'o'f," " agf,i1rff5g5Q-yiflkfi +'.1"i5M-'ml ,'f5s'H45TwgfEa1qf :f 'K'iwwfwsiml-Sim' "iw"f'Sf:NfT2-- V . '9 1, -L. , ww gig, 1' nz i '- W- 12 ffm ! M2-r,,ef+i'fw 'f,.1QP'j?y1'i,5!Zf5j Wfggjiiggf MLT3:-i31.,'?gg:.,wwf: f'f':-u1'kr3?'iQ"Y ' 5 ,ggr,, " 31 'ak ' ,'-f " fa "'f"2', 4'Ql"ffJg' X-' ?ffQY5:fiL?1f::i ?.7eef?Xfg'?iQhE2AfiM:: ,y 'H P13 ff' PM 4? Q A V, 2 1. M-h,"f'i? '11 L, ,,,. 2 'tv 1' Y v1ff"f',.,f"f ww, ,N NV-f-, '4K'..'.-fain xst iv 4 gf-' ,4, ,aQ'T1fi'1' 5 X . "+.f.4. .5 .3 ' ,ff.--,.,i:r- K . . ?5 far'- "X, 1 59 il 32215 ,, ,, , , ' VVV' was 1fr's,5m:f1-iw w.2'fi':f .-. M1?g2P1fz" f fx ' 1' u A Ha" in N QW' F -A fl? Q ,mf 2 1,-rv. 'MTM.ff?'fJI'f 'ii 'wiwlwwfi' 'L m3i'.Yf5Y'W"Q - qiiekfifvykfm 'S'-it "' wh- pfmrfr 'Q-i f V ' '52- ' T, 'W gf '-4-'A 1, K L-i" ,5 fr43g V ' + wif' Fmwv fx fl ru-wEa'ww.Mi' ' N' 41:5 :IT fvubbi: 695355-1, v , Q -.N '.W. fsgA.- "wr:-qu WF - P A -I Mm 25 af ' " 'kf"f'1b?"vl1" ns W:-"YA .f xiviw 'YH-' ?ff+'7W ' df 'f' "' 'W y , .X J r f, -4 "25'5'ffs4g22:f"? 'HM :rg ' Q V 'min - , 'W -V L ' 'iffkw 'IKM Qyfi-LH-Pi".,,n2Q5,fW.1- tx1?'?i-TTMV' 'E .,,, f W,4aES"5, ' I 'E "SME V M 585 4111 I-1 "v 3 - 31 f 'x fr ?f 'jfrP a, I 1-53 Y-wf,gm' K-Nw ,uw L , ui wgia WW Hgigxg Qf,',.:q5 ff ,. f A S ,L g , 4 ,i1,, A AL 1: A 3, -4 , ,V A ,Q Vt., , 1: ?,.,m,,yQ5., 4. :E Mgggiyggx fggypigvsnf ,P-53, 313- ,, ! 13. i L3 A 4 .wa J, H gvjw . yf gi, wc V . F, gc -uw, YW' f V? . . 2:5g'.'QQ1wg5gu1"" gf:,e-gfy'!51'5f",5F nf f :42gQw.1.l1e4+1 aff, k.'2"?f' A ,ff v fr?-'TJ' - ff' Mfu',1" ' Q 1. ,-ab A ,Q ?' ,- 5 -,e1?gx51?.-g?Q,f,i,,, +fgugfx:?3:E3QAi2-igfxfs f. 11: my -3 ,' W gg zijgaw i, lim b- A ' 'Y " ' Y 5 ' FY 1' v1 'v W? ' JM R " 'L' Aw ref - ff' 1 5 . ., . 4 k fik l ,pw '21 1:-'-' F555 f , w V, ,ff 5 4 ' YF 'si 93-QQ? - ' ,yi : , wg, ,fwfr X rw ,Q V 5-' we 'GX-,,5gq'aa1:. "Qin sw M. apf.: A w?'ff2fET.?:Q.146Qt l'liWF?'fL ' ' A Q? if ,R x,1.M,,,f,w,3 ,pr M, 3 f f U qw: .:,.:e-f:,,.qff1'-v'.sn 1 .mp 3:1211-f , Qi? s.3'?S1i5. -, 5 Q 3 ,iffm um- nczwf-Hg 3.11 5, fe, 'QSMP ' gig? : -- ff if: +. ' " if C 'F ' ,TM - , W J-'gv 3 - a ' W1 ' vi 5-v,1ig?2,r:.",,. - ' ng. Eff ,qt ,lgzfy ' 1 Jig!! ,3,,1jf-g. Y ff iff, -m nu Q 4 M., " ,ra 1. - ' '45-. ,Ma-, V 5531 fi 7' . --5146+ l -' f' , :vw Sf5',4wfY-'w5'f5 1.1 " 1 Wm mf-,ffm ' A ?P'f'M 1, g'i5fflQ5: 3355-Tfgf'-22 sr ,.', ' Q AN' 'p Q -AA ' ' Wir it ' 1, fn'-"1 ,fe mu, ,Y- 4 diff. . :ffWn2f'-Aa ' 'Lsiif' I -5+if'i5?.y K ,Wai 433-55572-14 'wh "1r,wh,f,.,jafa2 2fm'.,, -:gr ,fp :.-" ,K F., sz ,, ,. 'I Yffalgg. Wv is-fy ,-R, R, X ie WMS: Sm? 5? W Mmm INA JM fp? tm Mg bl 1 , " ff iv fe -fl 3535 , , 4. V , W ,. 'txqgd , pk335f?y.4gf"vfyw -L-L 'ai' Y A L- -.W yi., -Q 3 A w51fi ' ,,-ri,..,,,gN new ygg, X '- K - 1 ""1' 153711 hive ., '94 s if A'vV"1!fgi'hl1'TQ9f1Q 5 Lai V5 2:55 ev Fi J :-'H' ,'m",f X ,kb 'ga ,L u "2-fij fwv' 'fi ww ,1- :.ff f" , N ff 5 H V .,",,n,., . - , V-.1 r x . fE'11'2Q'if'a'1'2f,n1L'?I 1f:.s?i,1x-Nff:fii2j3g,,Qgg., ass, wi, L 1, z, 543,-v,j 4:3 -251. ,.?,,,3g,-Lf,1,y.1 jmw ,-59.53 ,x in -5 3 ' -X k 49-iw5w5L2zifP.'5tf3 5: K f f f?ffffI1,xf3 ' fiimfa.-1-J5-?v.:ffgsr-pwNvfgim kfkvfaf 2 ,F , M if " P v, w -f .. vw-,,.-. -N 3:1-, Sf .J f 35525331f'e2v3'1fvi2553'f ff 255253 H f J, 1':. liirxaf r-.M-Tff' . 139'-V '-V31 if-Jai' ' Riga J 1 I x ff it f T336 H f +V DN' 1'f'f"fgg4,,'wff,': f'-,"PJ3f.2f'A1 TH? ,M-fy 1' ' Ff wr ' - 1,1-Ek 'f NMA 1, Q1 f W '4 ??wL13fQ-'iZi'b '5m11i,i2if??3f55T:'2fis3fE4 if 2 'fs 1 fl" ei :,'.'1Q5Zf?Tf ':lEgffg,QA'f!""C'SI6?i541f5233f3s?i- ax., Qvwe.. ..u f. - ,-x, s DQ-:.a,q,,2 ,q...P Ml, .5 ,g'fgQ:m, 051- pm-5 l gpg ,. - Ai lm'- ZN P21 f ',f 1 fwfi 'tmsy .' Vifweifw wx'kff9g,pqg?1f'., .i WL' '45 Y Vg -J f':i"'Yf: V44 - 9- W- ',?""iH 6, ,A 4, - H-S , ,isp ,fi,QP,..4 wiv? -lwiibkf C wig' f -. ffLggz51Q1f1fff Lib Q' - K 'fad-2??ff2F'f",: 'Ri wif Qi ,. K gf?-y V- 5 gif A f 1 Q 4.9, -5,33-wg L--if-s.3,g1LeTgqj.:1sg1:v-Qfpqisy11, 3' 3f:f?ff'7 WY ': f'f'.2,1 1? I T-'wif-f "ff72'f4 'F W? 'Wi ,Q 'T 3 f C, . H T, 'fl-'V V 'I Hu W 1'M'J2"7' ' ,7 - ' 1 31115 QQ?J5fQ?fA 1? f "1 'R' 2 QI ' W? '-,".we,- ffifn 2f'FH99"?ii' E P3555 e 5f'.,'T"X, Aaifkqff a' M1126 Ewsg , ,352 M 324, Q4 ,Vg fff '-ii w-w5.4f" 'L nb' .' ' EH! ' 'V .f ' N 'kj'-n 'ffl f ,, jg V Q: , tif ?f:WE.5f3QEi+2gqyA! xQ 15' in ' 'ei-3 ' .9 1 1, 'img nfiwjie f 943' :Mp ' :Q Q if2ff.1iTsrf,E 'W T 'Zn' ffl' Q mfr'-2 'Q 'iafkfigiwygfak Q? AT tgfq. "-- 4 ff it-'f"?1 f X fi f i,.iN'gj11 Y Qnlffsfbb, 'QW 43 Lg ,sig New 'gh 'Er N + A H Y ,ge N ' ggi viii'-'-325, ' X Q5 k 'Y 'mm '+V UQ A514 N Mya 'Gd NF s -Y 3,1 , P -f ff if 23 '. , lffiisf ., ,avg im Q, 1. S awjggriilw W W 'WW mu' ik? Wfifgrt ' 'E' 135. 1" Wig , .-M E. M fir H, .4991 .315 , fm .f ' Mfmj. , ' gm M, J EJ" 55 1 f , i . 1 - ' f 'f-, f f ' ,fl ' f ' - .-Q W ,4 vnu .53 "Q W ,1 I 4 . J i' A iii' 1 15. jig: "H Qs v' 1' ,, H+ X: 3 f si- x k V ,u my 45.4 mf, jg . Q, , R ' V V f x -' F5 51 " Mig iff? AC' J s'E9" . M,"'j 1:1 f if S is wig Q P6 rv - ' X ' ' :T ,- A ig . .,,.- 15 qw- , J v ,A - A, ,M +4 -If V V, 5 2--1 ,-"- V yy. 'f' .UF L ' Q 'mf :Q , If QM! H x QE' W MQ A Hg. , L E 5 " fin ' " xY 1?,'ff253f--G:'?fff'54fM' W? . WSL! ws 8 Q .F ,W 5' ,gg gg, ja w ' I' , -A ' eV i7,-'SIP 'iii 5, .V -5 rf A M jig, 4. Z" Xa 1-'H , km . f .if 41 1 5' 'www - ,, -. af f A 1 -' 22 .. -ff. mga., , - J g1'v,,q,-..- , vu -f kv 3, , St. '. -'Ceo -3155 Wm 21 M ,3 S ji g, K 'pfi "X u' b, :iZ1i'Q1 5.'71 . fl Qi' " 42 +15 ai 3' 1 ,-7 he ,M-wit if , , w, Q35 , . , F ,f A . sf' ,.,.,, M ' www X- , - H 3,5 4. 1 " f 'n ,ar v' ' -' QA' www may A J A -iffy: T wr 953351 M24 YW' 1 1 -A all v , f V M, i, 2: pen -f 5 ,uh 52' - H- pf ' Q 4 .f W f ., V .Wig . ' fwg-g .,,, 1K1.,L 'V ff - ' 51 P Sf, 5.1 Q 555' Eau XL y J if H . - . . 'w,,n W"', , . ' Fi x' g f ' 4 'I ' "' , A af! aft? '54 5 v-1-. 1 ' 9 + f 42 ,X A H 3? '13 , , L 1 .Q 4 4, 1 I, ,wr , ,- ,H uf ., . .,.. W . g .gg ,A ,J ,f5f4:Q-3 ,LA- 25, 7- a 3 3 M W an , 5 WM M L A tx. V, I U . HQ an Q A K ,iYl5 :ai fm ' xt 32.3 1 4 3-4 A ' if Q . gissgml , ,er ,.. 3 3 gg. ' EEE 4 51 'fa-N ' V at gg 1 ' A f 4, ygg -31 ,S xy a- ,A 'L' , A 1, A. Wm 'mga P W' yt 571 1 Y TPB 552,154 ' 41-a , psi .x 'f .eif1 fe ,FQ in , fff X- 2 xg mga ,j 4f' 2iF if '7 S. EH S 1 ' A 'K 1' y ,A ' S wfifsf' W 33:35 ' " Q a s ,ww x +f 1 iw " o 1 F w-5. i k if 4 I MMS xriiigih Q Q W 4 gag 1? 1 i 2,5 1 ' Q A2 YQ, ," ,US w I5 K ga 9' if 1 . QA A 13-f 'avi L, Q -+7 V V , 94 '-"4 6 M gif 3? .us A N - va EGR FW' 3' Y W aww? Q, 'E 55 riff, Vmxi W h x v2 ivan- 3 5, Q1 get it W ll we K f K fi 'Q 1 wig? -W .Edd -F ,4 "' HQ' shi Wig 49351 h x V "z'?"7' 'ia' ' V iff' "F - "'1Jflk-tf .-1 5:-x1 3' -1 . V '51, " f t ' LU- A 5 5 ' yi' ff .' " T 54 , f3i1 - ." Pf:'s' A'-'Q 171.2 ' X' , ' ,Lag Q ,i yl rlil '4 k iii Z., 5 -R , A ,b f hm 35 ? A Q1 J 'pm f W -X f U' 'fff " . wi ,fig .. 4? Af f 'fn Y N ik, 'SQ -, ' f f ' v wwf 'f I- W 5' vi if ' VY ' ' 'J . :":f?'i, 1, ' QL " -1' -- GT 1 Q, gym,-ix. '52 - if ' .4 .iggwwggfi fix i-ff, 'I ' ffff' 'ff , ff ,J 5 2 1471" "4" y..f-'.f. " " m f' : 'i :."'33f A 7 3 'Has as .fm -e' A EAW W 'ga W' ww- QP' f - fi fm .M I ,.i,+fg - .W . w.,.4.,., . as ,H , ,"1Q1!QQ 'SE' if FA 'K 59' v W" l 'W 5 ,x 'fy ,-N M ,dll ' A . '1 "S-f ' !' ' wh, I ' , 1 , 4' . K'-'F ' " Nigga ' "' '-" ' " " W ' T' 'MZWQ -'Ql v -1 ': A A ' 1 ' -ma Y WJ n 'gl , :',f9,'1 " . 1 ,W 1 A Q 'Q QQ -VV Q' .-six, ffw W-5325? V22 Y l-Wi 'N EFL Q5- W1 if wi: e i 1' A n - .1,,f.g4-If ya as lirg i H. ,tw , ,, E ,Q 1 ww. .gp-1,,gy,, ,it N ,N Q M rim H Q fee bf 'y sax. W ', E 5565 K xizrigq 'E 'Q Wg ww at-L RQ fungi 3 if 6 , 2 gg? 3 yi? SAE sr J as 4. 5h x iv , ,,,, hi Q54 .L,, , ,, M. Q , , 2 ti? , Y ,' ,, ,i V' I -Hgx, iauwwf -155315 'f f ' ,, 555 1 'A . 5',.fm m,5:3?,.L X HW H e 52 ifliwc if 5 A 2- s ik :gf 1:3 -A x MQ' , he 5 A Ei 5 Ak A ,,fg5g55,2 ' ,-f2v,,Hii:5:g I f ,. "3 45855, -1:-,Aj wi ,ge 1' .w 1, L ' ', 1,145 H 3 9 4- , Q-.jwL,, Q -Mg k,1ff,:a.5+ ,,,,,H'!,5i?1 f2f L ga 2 ' 1235 '.. ' wi- i Q , . ww 1 , ',, , gf -I 3 Q ff'-1' 2 if fm - 4 L- - .r Y, r V. 1- ,tg W 57" 351:51 M 1 . . g" I 3-e,'111 '4 :" -' H , ga W -j A1eig,1,u 'tg Qgalff g ,j?b 4,5 'f i x v' ,Jef 5 .QQSMMQTQ gr 4' 51 Mfg, wg: in ,, f nw MSW ,, . f- if 2 ' J ' uf' ' if 5 ' EQ 15 "gag ' ",,'EQ.- L My L" ' 5-Af , fag' - kf A - wa. . 1 iz? Eb' 'mt if ww 'i W Y 'ans , fpifxgffq QM' 52 ff, R, .Q 'L 5 .2,.4,fg. .L me-3,, , 1.3, 3, , dk, . A, , f , H? A' My 2 15 . .1 Y. ,Lx .4 ..-. ,H ,, . .A , A , - .. .. .n -' L -, W . af' 1 1"-im : ' f -iw . 1 +1 "jf . 1 'W 'fi' a w .. -' -' 'Q .ui Q ' v-H ' A iw-41,li'w wi f.: - . - J' .1-' 'eff Y ' Q1 , :H 1' wi V 2 ff ".W57' QW" ffm . Wm 'F' ai 1' fwwe " 'L 1' A H A, Q J Q g , rn v,jkr:.1! 2 it S M 1- :sum , ggi, lb s gg vt " f ' fa" His. v. 'mg X Qia n 5 mb gg mf Q V 1 4 wg Q - if 51.3. 5 V .. V , 'WV' A f - 'Q""'6',fj'?""N53 , "1f 1 1 " ' ,f - W .W-Z P P' '-1. - , 'ell '- 59 ' ' J ' M Ch: 5' f' N1 mu m "5 -Asf 1 Fiffzi. , 4 1 1 -fi? Vx. gg Q, 31 ifxfjwf"Mf5F"jfw51f5. ' ,- 'ff 5, 'gif 5,.:a,a f ,,, V -. 'E E E '- Vg-g.3,wny,1sV'g u f f V. r' ,Q .px 1 .3-ia gy. 's un 1. -ga n av Q K1 - 121 Q V V V . 3 X V A 9 J 4. 4 ' a ,gm j x l . Q ENV- -ww V- s gf-: p H gig rife. ii. lam . S. Q '5 .Q,x.f F , 5 lf .J :f,v',1s,'f'?"FY ' ui, +V szw-QQNF1 if ,iid-Hag S5352 ..-' GV :Wy Q4 .,3v' . A z-'Af V V-L'-x.:5- Q .V 4 2,3 ff.:'f1 W iiffg W fri? 3557" iw 1 25 5 ' gif Q rv 1 mai Vf f, A N .I 1 ..,, "W . ' Q, :mg Q n wfie, 35511 i n ,. M A- .v eff- ff - L A 4 5' I. fi , K V A 4 V? V' 1 gt, E 5 ,V ,235 W A Qt iam A V f fi, V 4 iffy ,M gg i SQ? ,S Ts .iv , ,, , V 'Y ,, ' Q A-gf 1 X Q, V L ax S ff ff 1 H' 'f + A 2 1 1, '75 1 ' " Q55 Nl hw H Q. 5 af A W 1 ff M KV' ,ei H Q' if A f aw 21 M D: mb ,Ji1"f 1 f. -f F w. 4 Q X F f 33 r ii, f lg? 5:3 2 1 tg? rl, 1 :M XQE4' I Wi' 4 Q? ' A Q H 41' ,V M 4 ff' A U Eg as -wig ix Q , il I 4' 4 w X xr. x ,- +V W .ff ,Q ?g '1' ,YZ ,', Q, M ea QV rF ' Q 3 fx' 'iff' '43 V 'G ' 'lv 511 u 929-1 2 1 ' V A 5" ' A ' 1' s L f If, ' '- Af 7 H- - fh a . A 1: '5?'-1 5, 'W 3.w?v'V, r- 1. ,f Wy, jim 1 1' V iq, E r safgif ' V ' ' 'i F nw is 4 QM53 2 in f Q. , ' , V ,,, ., V- ,V m,, Q1 L Q9 3vg,gQ:f 1' at 1' .V V 5. a . r 'Ar g 'fs' gisffa Ti pan ' 2' 1,553 I' 'i d fgf A' V' f if V, 4' W J qw' ' A a wlgifff J. i V if 3 V ' 4' W if f , V, If . i n ,fi H. V QW. wax: 4, , gwvij 'Nga gg,-F -gviyg-,,k -if 'im V V ' 2 v c 4+ tg If 1 ., 7- wig, M '1' if Vw V g gi' ., f 1, 'Q,, 'f - V ' if f- f l. wx . my 1, , ' , . , , , u fgigfuggwaggff ef - W V Fifigfifiifi 5' ' X Ay' 1 : V V -A 1. 13. M V . w ww:-fr 1, ., . . 'x :W Qggwyjzg, 5, V-V .2 - Ms.? iL2s 2 V ' ' 15 , LQ fr MV ,V .' ,- ' 5,,3si, . f'1tff4v ifukla gg, Q VJ513 Q N JJ 5112 'fx'-f"Sf'gg1Q ,, QW! WE w Vg:Qxg.21zg53gs'x.'x51f px ffffgigfvx E1 9,262 .Vfiai 'ngfgf +1:a5gi i352? Q3fg'gz' 'L :E M652 5.134 'V ,,gf53iwV.:4A3V V -:dj 2-f-,,V, 32 -. 53235.-'iff x mx, ' P U 'ri :mg-. 43,3 gift M , 34 ,ig 5 5 rw- 51 rg ' Y-32, 'wif' ' lx .3-12375 'fel y qa- R L fi A-is-5 AV ,V'?':1E?v."'f.,"'1'a3 Q P f' safe? ' VV f AV . .K 'f:ASIig" . Q-gi? Z1-+5 :ff x A Q'- tg' W' A , ' 'Bw 'L' - - V 1. W if-P TH ' ..w:sV qQ'ef3g f vi - ' bf fi VV sigkgw hw W5 wx , Q if , M. H 5 . L svffv H me 1 E' W. sz, Q? 'A X :gr E5 3 f' F 6 B A. , V E, L .MH . L Vg ,f - W. -, 1-g,,ii m u V ' ,high 17' i' ' W3 '21 1' Y ',JmEf4'if ' Q? ' Y J 'ik m- V ' Q 'EEQQE ' 5. 1511. 35 i a g g4 .,1 vV,E MZ! Agni f lil 4, FP Z M2 H ,.:w. . 'il' 'bl , 3 ,F "":35?1 V at Q fm R at 5. N 6: K W 3' x , 'ww wg EW 4-5 ' ,V 2 V V V V . V: ,. u 1gVV,.:N' ilk' . w w A- Fin fQA V , ,Vx if ms ., ri -,Sf Y - "X, f , Qu 5 -Q. WHY, QQ. -27 fl T . 1 1. 51? ' get gg'm,""'1i1',ri5'? 4 V ' A JK ,V ' -U 11 E, -.' -lr, " -11: pg 1 ax-1.,qrf,u"i"'! . ".6i.'- 5. "xi: V X: Mu '!""? ' -s' 7-'+ ' ,.h Vs Q-' V: ,Szhfg '. by , "S ' .3 g as '-fl ma ?s'?,.,fiQ'1'V'f'E"'f' r M , V 5 -x V, ., ., , 1 ,V 1, ,Q w , , 5. 335 ,V qs: L ' -"A 'M V , I,'1'az . ' lugs' A vw "'-' ' 1-' u 'V w. . I 1 '- :f ' nd-"L 74. fix 'iii 29" 'fy' af t wiki 'f 'HJ' ESPN: fi: Ng' 'J 5 as 2 ,. v Y- 'M 1 -'W 24 ,wx ww- Nw' MU nx4 VV'e!Q E . V WV Q . . , W '5 V. vim 425, N "2 Q' Way 'gift tml' .HA E Q12 . ,. V V .- ww . ., ,. , V J ' L, ' 4, . -,Nl if' 1' " F -nl L V ' ',,g 115.-2 1. .K W- - "1 . W' , .ag 255: 7 -. . - . V , ' vrzi 'ii i ' ff- wmv sh -'z Q 12:62 df .V uk- VLV U ' 14 f' V' .rmwfa HS-Fl' F QW? Vlf:-N' Vf14"3g??:'irf'.f?"..--3'r:fQY?Sg7i5'VnixV ' . , , rf' V 9 ' 'P '- Q .. V. -in V eq,-Wy. ,wx wugw,-., .,f, V 1 ,"-f-fi,-,A V u... ,4w5,V1.w QV .ww 'WGN ?.Vf, .VU -1 -.fm ,.wd.9V!Vq ,ying ,g A 'vw-.e.,: , 5. ,L-j. V UL, .25 S iw' " if a , 1 TQ? f L vs ylijf' fi VV 213 5, p'f6m1fZ, f ,.w5,j,y Ny- ,VT V'.fE24ay,: im 4.4..'fW-:fig ,gg Qf:4V. 5+ '31 gr-Y VVf.,f1fV1Y3ge'Yga5 'izw' , Vg' r 'E 'gig ' fggfzf-R 25? .' X Lf" QQVVAE fX A 53 gvfw , 'f ky V 'Q-' 'i-3R1ii'wi..,fn : fm 2' , M L, :V-Jw, ' -' J A -,QE I?" ,63f4.'1W,Y'5,1xw'q,g-?,gfg3?!Qw:.:Hi'.. -4 ' , 4J1eM1L! ,, , -Wiz . . V . .V -:R wiki' N J iff -514 n.,,-v g,...,34f'3EHl ,, liqlgggf.--w., fpff 2--M ,, V -22112 V- f2kmV 1 Hi' -PHQ9' ah.: ,cz V-.ftws-ig, ' , V 42 ,!,f' . -- :PV-ff 44f::VM'V-.V V 4 .4 w ,, V, , ,V,, V. ,V , .V V V V V. 2 if F VV V 'Tu7'fv2fV -f - A pg. . J: . .L , x,V,,..., ,gm ., mm, . .V ,, ., V M.. , JV, ,iv ,G , ,Q ,. , . V 55 54 51 ,,V.,,r,5g,VW,5wki5,,g1.? 35: gg fm.7i35lP 5?mfiTig4?1ELmE2gis,mki5ig','AQ gg i Lg'-fy Vqw. . , ,V V .uv c V 1' A 1, 35 V.-5 AWN- 3-gtk - ...gg .figkh-5 f'.- 15- , 3-"ft, 'wwf -14,4 'pwgsys VW - V --16.- , A ,, 'V 5- ,Q .A my-g. gygh ,,.igi'kq:V,. w -nq,VV,.-.-,gs-' ,h,3gex'i.z 'lmspgf fx wif' Y vw ,,,i1fTwi VkVK3efgYv5fiV .,zV,"'Hff1f35,.7 eleswff ','gb'gw ,wi ' fx ' .iii '-f '11CQ7ig5E N. V. Q LV :fr 35.15, ' 5 'rfsxf-E2 5,,f,V.:s:i 2 'Fax ,way 3,1,q5.wge mf '-Vlggw-'g6f1ga5gmf'f' 1w1,m'gif,a?vr':,,sgi1EH-'fS3,gg,i3a1,vi:VV gqgkggim , L gg gf, gm-5 - ge .wig + Vsawg'-wiv ' :f '+e17- ,xfggwyzg ,g,Lfa'g,?V4faL.5k w 5953, - Q-1 -.e,-fksxg-,gwifg-'Qg, M-vii, V gi+iig'g.43f57V.,.1:,1,, EAfsi,',4,"',Eggf4fn igwiflm- .vim .g g J -4 55: ai, A45 : .- , , 1: Wl5TfiiE,+, 'Ag yr - wi' iff, vtyam-3' uf. fi f's,V--.W 4 M--he -' VV 'V W"-V PW- -,LV-3-wudisxij-, "W s , ' 5Q?1,z+A vi- wma .1 5 A . ., 'P ,,,rf.1- ,, Vx- , , , - V' 'Vrlsfif' W V52 2 Qwrwifw- Snr' ff "i?Wr?'iQ'.if n . , 'f-"f+f'wQVMjfS14f' 'Y -1 XO V , f"f?S':!afn1e. f f , S S' 4 V1 1 332' WJ!-if 3332524 Mgii,-fv V4 Vgigw FL hierffp' al-iffy i we-'Q ,,q"Hg.E':Q'45y'Qwiif qw V .-,Gi-,.4,yf , s5V5:4.vf-rpaf' PF 'gfgw?i'Eq mf., 3+ - fc, , . ,M 'V 553.55 ,L GQ V 3 Fi H Vw. Ve'-.'Vg3h-Vkgf rwpffffiscf wwbm1fAlgw1s'1' 'ff -,g,,,g.w.:q+4f2 'V -4 "3'V+V2wflX,W'f ,uyffg 1 -Q P' I-FV ' ,Vw- if 'F am Vw-Q, 'nf 1-igv'1f"yVr,'4Vif ",,a,,5:.,' N. ng '!f,,Yg.,iQ5yf,,4. , ff ,Q 5,5 j k,.Qsg,3'l,a' xnxx W gifs- , MV. -g n. fy. V - ' Auf' g4'?rM'w'ff1fE . .f',!-v'!'f5.5'5'fb',' 5.41 Q ffj'zqN11gf1eQf1'FT ,W?Evw Qaimg, R, 1"'iM:'?Y,VQz-1395, A f" VV :Wu , My wV'Qi"VJ-V fswngfh-W fi '1'i'A'f' - gr, MFI V rf ,im 'fed rata. w-he-Sw-w -M:QVVw.f1af. -Z '- V' snfixsgif-VN?-Vgzw -ff V 2 V i f " M NV ., Q11 12" M gm y- 1?gg1?- 'fgffgiggifzf 'f .. 1521351 , ' M U 'fVz,Lw i, 1fyf:i m,:,fj wTffVfy43mvQi?',fwgyfq.. . fi -2 53. , V r el -by-s'ff HQ .f,Tf5'i V ',,,'fg,3 .N'V" ' 4QQ?fsa,g.i'ife-- 1 ,,j,,,Pb-,,,f1:P'YEyg.4'Fw I-if S g lk Q 'i3V'3i1ggigfi5g?:V1s. Vzfwsg wh -Wa Lip s:,?3gg'N1s' Egg .w:1?f11EV'2X, fx,gV-sfiiqw ig: , V,g'vefRmG,S.f5Vsfga5- fa'-,gif .,-:iw-wzw .sfiw:'f'3af :u1?fa,4 'iii' is 1' ff, .1 f H f fs A - ,-.1 uf, L -,L ' J" 'fl un- ' , .mx 'V 'V - -f V j' , V' -Nr, wwf, -ff ,Q L R' ' V " -RL Jrawwm-1 1'fi-igfiv Af-V ffzy-Hf1 .'?f5a1-,S-,'v , vg 1 , .Q - WS, -my 9' ,L , r cw:ag5r'..Q?55Fi"fi,-FV 11518 JV wg H, .-1 -IW 5 39.45-:5,bu.s9 5 'yi,.L,d?N iii Vw- fH:7,tpii43., Fai.-lt. ' JJ BSN, gift' ,, ,,-gr.4'V', Kg:':,'?V!vqf.L-V 4 .1 , f .giwr 'a gt.,,..V,.. , V V M t4J'1f'1fi:fif "fN VVfff?wsw J'L-1V:'fm-ss--.fffggfk 21f'3f5f'-H'7r'f5a+: W7?WHsi'fiXf': "4VV,'V'm.. wr.1V."-gf fa -1 H1971 - . : , w1wrf'5ise"V may ' safe'-1g!w4.wiA9xgfQsg7Xf3fgifif-H.VWgA 1-Q ,V QV 1 nv-i-.v35Ifv55i'f H 45451. -f Q53 Wiiff L Q Q ' 1 -' ' fifg Q ga, VV?Sf.,VV5W'i,g:f'if,,'g ge fx QQ? ,V?ia3,iJ,,,22,Q2?vnagw 52W?1 ai :AV 5.9 .ag 1115. ., Q-:KV fQQ23'fVffeuM11fffkff Eff?-6:21,i?fa?'i"?"7M"?' VV ffl Wf3'f5l1 ' 11. :m c ww: 5-'V firVfQfwf:: ' :gems 1 ,,g?gi,gi'q 'mg J?.f,,'2?,w1,gsf: fliffv, a'2e1w'Va4fi234311.5 A Q HMM Q, kfQ?:mtii31isgV1.?V nt : 5' mf Rf ' ,- 3 1 y-if -V -'ZQ"'i"2"-v-1 VM:-V NM Vg:Q31,z'1-.9wg2n:mv'+, 1'sw:ffn 11 -' 5 ,, -. ,gg V' 'brifpfiglfi w, VW 1 -1 'Vi fffggw , ,-up - '91 ia, ff - 1, .V 4 W1 ' AZ 1, ' JH V ' - L. w z A , , 444' ,- ,W 1,1 V uf tm.: -V f ilf mw- as V1 : J -, ff 9 'YAY w.V.sV.,H1V V-f'M15v-32"-lu H ww ' . 1 1 'HM Q- A im, .K . H 2115 ' Rf? - iii. ,- wi-.. V ' V'f'4hii".-F' V , ff' - 4- Aww' ffm K- ,avi 136-2 'f,,f'LVlw31-iz, nz-e,x'Vg1,VJg3,f1f1, M if V-.f 2- ,..f 'lil V V-R M if-3, wi 1 vw-was" ' wi , ,gin fgwyrwfsf-f,V ,Vf?aVff?fff32'L-QE' fp Mzzfe 11 - f fm Q' :V wi V . ' K, V h ,VA W", ' 71.V1'Q,' aiimga., M "'1'.'ff+P"i . ' mm15,, algwlf .:Qf'i,g, ' w fgfg fe ' FQ ' V VV x n g, T5-YS1 V975 Q.12V533 M gf'iP3VSf"H irwj- W - ff, M295 gm Q 4-ffl 'nw mf A-fAmQi,ig,1i-:yr ,e r-, gi , H V1 limi., ,fu -mpg .-M FL ,Tiff A , hi, 4,..?. ,g 5. v-., -fy m,.,.,,.,. Mnf.?f'i-:VV- 4 nm .V ,f '1Y1g.,.,ig, .w ,s,,, -y ,K M ,, ,- , ,S4g4'.ifM?z V- U M163 44- gf. fix?-A 'KAW 5 ,J 201- 2,V " - ' Lf 'tw-'SE V" '-'zifiw '.ff,z,f3"15 ' M 'Ni , v5"g:'?af-A E?-'Q H ' 44. J '--11 1? .n VA WV AV V543 U - .Vw V A V Vw L. -i n Wea' -- f' ,sf ' A Ag gf: Q-- f x- -u'f'fmg. , '- . -, , 4-iff. fi' ,aff MT wr ,-si. --1' 1, '4g.g, 'i' ' , ,- L V' 4 m , M K' .V Q5 " 4' Jxliff 'J 5323 , pw Wg,,-- jlfiij ':'l-2341!-Vifriif Q54-15?-" ' Q 519 325, -ff? fi P511 432, "X" 9- Q ' : ' ' . Vf- 1131. 'V f' wifi ,"'ffi.E's'i' sq ,rg ,Vff fm if-3 w, xx f ' 1 .Q fire f1,,VnV-x'.?mV 'W A'--: :Vw K foil? -. 'wg , ' V -"fi, V' vw 54: 2' ' ku'-PIN' - V . ' wfg. 'msn ',4h"' '-. 1-'tj-gif. M, V ,, 95 ,A 9' 'YN K 'V' r,-VL" . 1 ,xg-5 'iggmfl ' ' ., ' f QW :N '- F?:lf,?': 'A l E7 Wi' -' 6 'QV E ii -V fl' 5 "VV""'9 '3 Q 'Tf'9.25,.f .if ,, f' f'3M?1W'." 1 'dj 1 " ,4 M-,f '??f5YL?1Q .lf Nm Q . I '.VV?"' , V V M K' - 'V , V 3 1 . x fi-ff-1" 1 , - -V .e VT?-,,k,x1Vn.gQ,,gg?, ,V.e-,YV 1 , 5135 wmxsa Vf , ff Va ,, , .fi s-W5 V. MNQW ,AV QA ,,., ,,.4 , .. ,, - :gg ' if ft" V -' sv,-.v V V fm-1 'iP??'. Wi- iw f 12 V f5?2U?':92.i3'f?ef:'.f'-34: afiwiffxfqff' iff- If" r 'E , 1- , M Vi' "' c W'f'if'2V3'4f V, f'l'l?2V,,fhZPvf1K?X 1 'fSfi'Qf":af'Tf f 1 SzV."E17'?'-S f?1i'1"1ff M QW-Yl'3--F'AH-f" "fr5Ai'v?. wk QQ '49 -ef? 4'3" f' 4' V 3"52?1T'I'3-4-' fmn,:4-wwzwfffii , fllifgw ffr -,fV.?f:Z??'24-ri-.Piff1s" 2' 4: iff fk:w'VQ3 5 J 9? 14125735 HV 'iVV1'13'2a?2'f fm! fw '5vwm"" A 25Q9' ,i"f1" 'fN4--1.- 3. 2.65. - ' iffli' fQ,V,y--Qwffii' VEFQJ ',3.f.wi,g:f?fg,Qw" '-wwfn",ma',3?E'5l'-'ftfg,2,g?-V. 2' . 'f32i'1M-"V 1fg.Tffa:Jp3ryig7,E5wQp,V rgifgka, " ,w i , ' J, ii Lf? VN WWA '3'?5:?f"'gQ5fLVSvi. "'f?i2?:dPf7?5ffSyi3 1-WA 5-"'5' ff? Q .'W ' fmgii-955511 is 5 ' V 5 if ' 'TV 'U m ifwf P52 ' ' fffifj2"31,-g+fi'5: , gEIA?fi.V5,Vff1A! mf"'.ax:111x,dQ,.1'm,f,3?f,i' 325555-Q 'QW Vgffffff-Y,m9?.+iZi:A lik' 1,'.ir', Aff" -1gg5wi'552X'gkf RH' ii, , BV J V' wif. E' -f.a45fHL!.m.- '25.,0Vf V-'I-if'mtziffyiiiiiz-',f:frVw2VNHf?aW"f,,,MfVQ2Vi 2-'.q251."t'f-21:-a n Qfg,.1V+aV V' f -VS J! 'V 1 mg '1 ' 'f 1, v 4 rw A J-lF'Qa'f1 P VVY?-.wgqa-n-f 'ff' Wigs !f".K-mfi4.!9fF.1T??.ifg'5f'I5'9fA'f5?,.f'.-tif' VV ,YI.f1-ww-'f5:1Q:V A 1: 13i1Zfp'kf1k1 ' V5g,w4ww"ef , as-'V 1-QW W' -vi "1V,y,.M 1f,M!3'fV vdw n g, x v M31-"' ,Q ' - iii ',a 9Q,p -w,f!f5,,' I-J mvmra -1fVq:g?!gQ 5351 ,i5,,ff, 'i mm, J1:,5.V,'w'3g'agF,,4L,.Nza'- "f:5,4wV.'1wg,' A 'f 1 -f-m.ff,,,1jf?f ia " wa, w'-"pi, g f WF- 15 fa-A rl: V i'3V-inf :V:'4V:413f ww, '.f.f3'f,15h 'fJ53f?:5 'ii'-::?3Q " 155S'4P1'i 1H1?qi2'v" ff 55" ' a' 1'5"5Tf' I M VV' mr? 1 1 M ,gp ,pg -M "ali ' .,,,,-3 C f-,ny .1 ,ig Q, .71 w 43, 447-g V1a,-' ,.v,.v, may 2 35 1:4 V 5-QM is-ia m 4 il '4 ' ' ,, F4 f, 9533 ' 'W' A a V,, 333' '53 ' V iff? '14 -if M17YHs,w- V: JW 2, ',. 'W 'Si' HVNFV-fffswzi.Vf . . Q-Ii?fs?'x,1i'fwf5' ' " M " Vi-Qlwfffi. F. PFW-1'sQigfr " V- ,ie .v w H14-4-. VM,w'f.v5f'?"As1'W-5':.fVVh?1gJYF"Ei 3 "6 "'3"? fl- I i'.'bfW5V-"5f1'PfYV3"V1f'f -' w:.3f.-5' 1412 me mpg, 5531 ""-ai'-' ', 'v,21aW '15 .:' lSJ1Q'gQ"7' s n, ' . , If ' gf ,' ff: ,.,. V .... .. A V .- V. , V . ,, , V V , ' a'VWq3 1,,w.14gV"',Ve 1.4, f I, V ,,',?f'a:'5H.,Ema!X 'figiba 32,25 S, fix? ,",,,,,,.'1,,VQ',,,,,.",,V, .V 55411 .' vqxww H,gf'r3.wg9Mf'Wr,. V, .. p, 4 , Q. ig , 43,32 191 1 . ,-sgky ,H fp S Mrs' ,ff L-s.m"fV72r 'ff 2557435-fZ'fsgi:s:A'1 'wwzgif fgiiwg? , '," iw 9 J ' ff'-Q Vcwg-,wiki "W al " 3" ' A " :EW 533552 H?V?+'!s5-.ig w-'mzmagwsfgx Xlfgfiif we wa. .gi "U 'ips f ish- ,451if L . if H11 - if uf. +L 5, -' .aksglmgg v-Vffiigx Nik. ,.iVV'3,1V 1 , "gfm-'fSf1:,5f WL 97: wfy.+eg-y,.1V:m,--:p- + ,sfz',1f . mf. , up 4'w?.:f,',- 'vm-f w w ,gy 'E V-4 M- - 4. E?2Vw is my 4. A V- 4 M, ,g,,,ma,V1Vyf' wilfyx ,Vg 'IQ ggpfgi,g?V-1 . wg, .,Q. '. m, ,3:V:5m.:V .f mmf, .zwaw my 3 ,mfrwxx 2 M' V532 Q." " Q if Q asf1QvJ",wgqxJ.' VV-kifagwfferasif, if "S1if's:-f wg-V,: " -'R53'H"'Lf"W1ii?'1g!i.3..f ".,,V. w x ?2'1 , i, V Qs QMw f'f'+'f115I,5 :iv 5fxfVLV-'Sw 'Q A mi - +- - i-fqwsgfi' , giuiiir if-.fi i "H wx - iv 1' 'Vw--1-.mpfx f1sYw:,a44s'g51' YP V ,FMEVQ fi: mfr-.a w1Hyg5' ' J ' 52:5 I - 214' 2' Qzf' - MPLS- Qf5m,i'?1?wY5'gk AQ W .2'?b11'3f9'1:? 'fs V L 1' ffinit- iWkmJYf5"' .ffm " E MQ ,' Vg-91.94 gg '-' fem Jin E'i'5Ln 'A ff ' . je. 4 ,22-f,?.4w1,zi,? fu-wQ2mw'2Qg 3+,5bf:-,q3?f,., 'lfvw ,5mw.,1,!M, Vw-L 'grave f xr ' ff'f- mm .' RQ,w.m-'ws -Q-xzgg-11521. 394' Q1 fy ' .. 55: f 4 1, ' 'f ll FN H if-4 -Qg ,fKTffV?mgff v?4ff- ,-+ -V V, X' fzfw 'ww , i lgffk 25,931 , 435'-5QE1."'Hf :wi1fl':-411qVfg3!g- -m5fff:"'i2'm, sim A imap? u.f L" .-Va1f.fw2 V ." AQVVV :a Q V -2 -' M"g'." , ' 'a -V sis? 'K-3-X '- 5-Jfijf V, 41-:V2V2'f w 9 .MV 1 Vffniggseaqx suf '?i?fr-ii-,QAU9:'11-f f. f." Pw :W ' W 1 ' f ' ' V 'fum 'Qr,,.1'E4. 3313- M- 'ff Vf 15-wif '41-' +. 7: 741225142- "Q1p.Wgyrf 'f'f .ww-1' -V Via" fv ' ' -A .fr W' V "f - A Lg-Wif.,g.g4zQ5g 45522, ?V.,3jVz1., IQ1?12'i1f5f'ju'f'? fag , ' i igffiwig V 41 g,ggQ?g, fy' ' tru ' ' fi ' lower 75: 5 'I iff? QW V F QF V' fffgfff' ' A Kfiffixiinf bfi fb i Va ? ' F H", - -1 Mx ., ' fav,-yin '- V :fV:3f'w ,'-,wqiivf mf' fi V , 1-'fy -:N I 3 Vs!-f r w rf-, egg? I Q ' -' V Ei W' ' mf 44551 " felt-1. Fir f'i+'f'V ffs V.wfW5Ef2m2,QLggPiQ QV "iw L ', ' ,f 's 5+ w'?wf22' 1x M is-,V V me grew? :gf if V-faifi-wwwVf:V WV, f f s i f V. QV-72 'fgw ':zf,,Q51C,, gf Npgzfsfwfmr m'ql'nV Kgs mix X- -121:y:-,Mx may QV .e ff fm-VQFHV'-ful? V, M' , ,H ' P " n.. +V ' -' , -mi . 3 V. . w. V .' .V " xg " 'VV' V 'V 1 "4 :fm , wmv 'V' 1wP5.f'fii- if V'-5f5ii,"Z1":-Vahif' 1 f',3'f'f.a4f1VM 1 52 "'f'PfQl'WflG f lax - 'f FT W 'N . Ui-5f31?mfS3sV'?iwf'+.,ii'1rfh5,f!5jfVrf v -VJQWEQEQH53 'WELL V, V. Q-W1 , - wa - .WSC-iff' 1421321 433 4. Vw Vmn 1' 'Z QV V 52351 ?QffTsi2ffwf5? 'RV 1-fV:?4f g39233L4:':i V Vw 51g7'1kmf ?5i4 ff! ,e i PT-21? .iiiiilf fr- .JF 5' V' w , 4 .V f Q: .xigv p wx W 'V 'fa 'VV , mfg -f',V,wf gin 'QMSRHY fp" ribVf-gg A ffs:,,if1:+ffg3g-skfe'iV?g?pfX V. 1g?5f9f'1V -vim f-f" "w?'4?ik, 'f NW-si? . ' 5 Sqny-r-e'Yw fPerQg,,5ff2x,n,.e'z Wf:?1, -if-Q. X'?'sJF ,2'?fQ' ap xi: 3 ,X Jaw! ?J',.4f-af Vmmg - '10-rf, . gs V V. ,52,QfV 'V:w.:,g,V:g L 'vs' ff m Q QPJ-ff f tdi' we 2 +2455-gd ?21!V?-wp 9-fhe9"1!i' H.jg?'E6' ,,qfff1"'.' '5 ., ' Vg., My Elf fJ,V'i5'33Qf 'X5535 NV" V 4' F at V - ??,V.ef'gg,,. H51-Q35 e,5em.g3, A ' m -.wf-,u3'21-'rage 'f Efffzufeifpars V vw-rw1 fm w3fq:f."f3i.,':'1sNw4?rK1:4Vw?f35i'4E-4 'sis ? 1 f:' , 4.: efL -' ,fm J f1'fw+2-AV.4 'M f wp V-p.Qg.vf'Q, v ii' M. 1 f"-fuse-pu?-ffsfvmigigj 'M B". mv-':' ,L 1 H 'J 54' 5 W H iq, , ,Vw I wp Yfivvife-:y'f' w-sf5m.-QVw- V A,,,Vf.:1fga:s-V' Le1V.w?"'Qc ',, -'HV,rwd31:iwV rifmifiw xs m f- Q , f WV VV" A ' i. fc- " ' wird my f iz E??f5gVg2?,','rW, TE, ,,Eia22:ei3Ef'i1 T f Ni'EivV 52- "-.,ag.5Mqrm232 safiggij f-r , 3' AV w 1,1 - X.. ',1f:,Q?,"?V-.M,g'r ,mfawiwxf 52' my .AW . 1: , 'fLf',f?fV:" g,5Q.E'f',vf'-?.::f:32fwf9'E ' . Qi Agia V?-'? f :' '1"'fmf:63..Hr32'i,x wggfiwg-v . ,gl,qjf,g" rfA,2:,L'-31,6-jwh M353 .JA wgk' - ' 5Kf1fV"3hM'g , ,W - 'VY 15, ' M Nbafiwfwgfg ,. 'Vai We H " 'T -' S5 ' VV in N ' 1" ,,,, V v -'-,LV11-,, " Kaffe Q-f, Vi1,VQx.f5lg V: . - ni: ww", ,'4fe5Q9 a",gn.y -.Q 1 qw- 1' 1 a'f.,,f,f:,':.j,V,. Q"a.M.y,VV,v, ' V1- , SLAB' - Q, ,w, . .Vg . .gXfi'i4, .M -4A J ' JSf'N G??iZ5?5ffff.. 'iii V'.w.:z-.':nVai?? LM:-V + Vtwtwiwif wg 2-an-Kew 1Sggigwg-1k5?9'fiiigilvagg? asa Ye: -2 -W , -Z' fv- , Q- H- V' V , ,, VA 5' haw- .aV!4e1E .l2i4f.-Egg iw ,2344?q,xg,f,-fj6t5sgV,1:vfWfivinf' fwqggf nC9f5,5VsVVf13w:V , V 34:93. -Us iff' , f' Hi 'fl' "fe5'QEi'r5ie,eJ ."gfmpV 15325514 54'i:i1'Tf-Smal 'lk' ' 'End 1 P fV'3'51Wff?5ffl.Es 5Ff5'2i"ilQiz'f1 ' '13w 41'H:f'3+ 'f'xif 3 'Q7Qa A , , 1 Wg.-,L L ,gl ., Aff- , .X ,eff :r fp ,1w,w, L's,,5x.fgf,'1,fi , wQW1pc5:q2'W."9V, - V " -f-- .5 gnu,-,w,,bf. Q'-We m?V'::V'f Jwgw, -f'v.:a-QW" ,Q :fi ' tif' . ffimfp 5513435 g.Q':Vy'f1 pk-:K.::if?5!hf5 ig? 9 V-FISH: "h.L'x52ai'5.x WV V. ,I 1- V.1'ifS2"5f": uf' 15,1 ,W-UK V.iJgffg..m..J2f?nfaw'?w,wVW"kff5-71 w '., s lu g? v V g f .,g4Qg2i,.u,kgf45,, Nqgf. ,aww ,kj-g,'f mf-,.,,1f9,f6Vygf1':5.u5V,Q:f, fyVp9'i5475?2 V xxggh, A-??5ajEg9?f7 .v f31y3,g' ,Qg:1t5g4f,g.3,iiK'fE?gq'i'?2g,,f5r,iV75 -MQW' A 1 ,qt iq 1 ,,: ,,. W, Z V 1, V W. 1, A4 Y ,,L ,V ,L ,pw , V. fgu, ,VV ,.,,, ,, f . -V use ,.,, S., ,Mis Vr- gsm V, ,. V V W. V VV .V 'QV V 5,Mg.Qfa1VVAzM,a41 ,EV A wwim jga V V .. N. V wp SV. A- . +V V 11- Q - V - ' , Q ' M 1-wk 'A-, V H 11 .3 51. ,L ',-- " -'Z ,r , r- .,g H 5552 Vi lg ., V Tvs:-,K - V. -- ' , fx'-'-Vip ' !'3'4'f' ' - 1, , 1 '. Liyrigfw 3 1 V 1 A., . 'lu ,ig . 1 v-w' -1 - ,'-- 1-Gig? -MQ : V44 .1 15.9. -f 1 -aw -V-figs, V M V, , H ,:,1, 3g V, P ff., 4. ?Y.?3'??3M 31? . dim, i f xfigfff 1 k Ama f fC?e2'f'S-rw Q.V-eww V -1 A 'V V - 1 V V . Vq, V, V, V M gp, VW ,V V . . V, ,- s3 54.55?13' fm df? 'QQZPQY - 1- ,fs,, -,mfg V ' V Jiftfkgliifw -P ,f y Eggy - f ,.mV V. 1 1'-1 f V2.5 -- -as w su 'V w 1 ' AV --2 .mu ,v V V , 1 1 . ,,.Va- -'-fu' ' w b V,--.q w - N. V V' 'Iv w V ., V- ww : -. 'ff A ,' ' ' . ':1'-M4151 ' . Y . -fgQ,,J s3gfEv:A V2" 5f " 1 w k - .. f- !gfff-?Qw1i V,gg.,- we .V f? www - HM VV., -V 4 . ' 1 ' ,, '- 1 g 41-'G ,V 4. ' V, ,. Mg, " - :gf V, rf - 'ew 1 1 21: ,gff v 3 V W' gv 'k , :1.- Vi s. f f5wg3!'5LSas' i,,'?'3'f 3':. . 3'--M595 , wiwfi -Q -' 'fbias ' Aff' 1325- :PTEQ -' YQ -P'5f'+iikm"1vv7"f5f1f5 "Q'3f.g3 , QPF M Mtn, af ' 1 K- 22- ' .1 A . ,4 Q 'Vw :dh ' ,mu -1 - we-we -W f f ze -'1e?w?' H Q Wwe :ff 129.7 ' . :'wVaxf', wife' 1' VM, ,, 1 ' T 1 2 gainwf ', 1 VV , gw ' 414 Q.. N yy , 1.4, ' 'N ,1,..:ff V:,f,-,,- 3 Q, ' '-,why - f-wkgw ,qw y- we - V ,W 'Q Wg, ,Q '.,g,.4,, 49,1 , s 2-gVk.',,Aj-345, V .fi FQ, ',,,"Q, 1.4 5.,,.J'z pq? g5d.1,t,,A 5 A - gf WV bf R-5 ,si ,. mf . ,W.ff11, ., 'E ff' .-V 1 4-Biz' 4.5101 ," gW1QFQw:V 'ff-VL,r.:'6 V V4 A :N iw. AV- 2- w 45 115-af"ff'm'?'Rf1VE" '1-rv-4 MQ xw :Vg . V- i?2'V+-Q.1aV'ih wr' vf- 'AQV AVV-' n'- f : .1 V2 MWZKVQL. Vyfh-jr!-fF,.ufsk" a in VV- ww - VF 1 1 ,ny gh - may- V -15 1 -V:Vn.?'w +-ni ?PQuxfl'i11"gEL V-i w , Q "Veg V '. "Mr iFf ,.-1f5i,'-E fsi. jak, y, Q J .A V A '-'iqgy -V Eg rf- Va?f , ,3 - f , Zig ' ' ,.. 3 . u,,,1, ..f -...Q 'wg .,.1 ..:'.:.?fQ:?: ,.?j1,'1,L'JZ'1fE'5'?f'1'ff-:-A-X q.:.,,f. 1:tJrrrui'v.:a'1"5'1'.Z'.2"L'-- --NYi4-kwin'ra'3'I'.'-:t?4'f':-"-QM-1+'-"ilu --'1.":'r1Rt:? L'5""..'rAr-in-'-'.4:.'ge:-:'a:L::':f'r"""'-+'-M-V - L-fw5.'.' :vm N'-' +--if-"2 1-1 1,-v..n-if se A.,u.,,'-n-w5-,f- . ., . , , .qu M1 , U., . ,, . , Y. n-' k " A .,., , .. H, , . W. 7 -W... , , -..- . ..,,... .-. 14 vm -- A ,M , 4:-H .,,...... " "H , f- """J-- 1 'A' ' , -- , .,k.'.wf,Qfe '-Agfa - I I - KZ., ,,,,,:i,,4,6!iESrE, .31 'Q , .Aix . A.. J , X . V, 1 ls-vsifiww2iZ,.:5w,1f:15,3iQ'qZy. - V.-gi-pg 65562 Jw! 'HL'-,:5Qs31'-N435 gIw'f.Qef1g24ww 1,,3m,w3-2'J4?f., -1.25224 11 -- "'ZfS!f:?-V. 14: , -ws.. .J :--D:-1.151-27?4fuAs - ,A wJ4,fa?5'.TFzf?p'wzxf,-Qxhfrgl fy:-1, ' i V'-f2'f1 ?f5fPff??' fu- 425-:5:g,? .e'f : 55 44 ' 1g11fE5r1ifu5'A:-grfwffqwif'fqmws'-?iSiEggs-Sgjfkffgiy',Sf41q51??7af' 1-1efi:f:1':a,1'.iQ2 :mf ff:gi:'g,3,ffLy.5g:a+ fel, . 7:.5'IL:.3: 9--X53 . . -"ff . .T'3F - 2'-,iK5:?5E?f1?iw wi: , 9 515 , H ' nf 4f ai'?5w- Tai . 3? . 2 ZWTYF' "5 ' W if' Af4EfgRi'59v? 1!f:159F" '552W"" " if , if"51?:ff5'f1'Wfi"-'fkii'-i'1h:fkf5"'ml:2!flkieiw if f ' ' ' - S .: V- - 1 f v +12 19-15, .wb -b 4 -51-wwiv 1"-f'wTffG:f1 - mit 'il fp- ' A +.-'.'.:f"'f-:-5-gf 2 g f ' 9 , - - , if " f f " wi " . W .A ' .. wa H .A , " - .L N M. 4 1- if . , -V - rf. ., , M V. g,.x,.,-wszixmg my .1 .lmfwx-7.1 -X..-53' QW. .-15.941 xi XSS' .4 was-tv.,-fM..-it-ff,,,g. K ' if ' . S3 we -4 , -, 1:14, -f A -,wi -fi 'wp nah - E. -, -2, '. 1.-. 4' -fs fi-:'W-F5-A.:-AP, 1: - xf- M? . -N .X '- Q -E1 'QTEK --W1 '--2-3, fi-QV:-:PviQ.zU'--.-7a-L fa. Hi '-Lui sm-4 -'fini le' 1 2xf , iv lx L Q35-ffgy :sway .fiinfwvz-5 f .5 134, vm,-fu , mf '- HY y""i,2?4'1f ..--'iw V - 'y r 1--4 1 ,334 .J - A. 2. " A ' --2 cf-., ' - .V 'LF' , -Lf -mf ,g,:. ' fagfw , g, : 'iW:, fn 2' -1 4 Q " ' mr ww A - H-' fW'fi'1rm-1: -ef. 1 .Q 115-lfgih -if sz , -ffyg, gm-Q' , +P 553:37 , -, 'Q . 4, A cg1Q.f-H" i'f, Qfff 4 W ' iz' fi. M122 'if f1,.:..2:,i V 1 1. L 2 11 1 ,. 41- A-V'-3 mg a agp 2 . 3. -Qin -is ffi-ffffwf , - 'ff . 'in sp szgggiml-' -my . 343 . - r ? VV. in-f ., 33'Hv?Zm52g"au 12 , V,-ehz w. Q " -' -- -M ,mr Jil? f- .- . 4- ,-.ss-fu . ,Kai if ' in-f mp, .sv 4:22, A - A 0-1-xr ,A-1 t wwf. ww. 1. ., .AMN 1, -:eg bag, :H qw ., mf - , A ,,, 'ix . f y, V-an-f -5- A,,g,,d.V2Qlfi,sg5.l my f,nf,U-wr-:.,fi?,,.. .nfl if-md N 1, I X534 -graiffi?-mn-5, L- . , . : H w ff. fm 'fm 11.91 . -Z, . 1-+'f - ,Q -'z -. .5 -'T 1-'ff' 'zu +b.yf-:g::'mf- "2 -X5-'ff'?w:,i'gs-is-.byg::g9gfEg '. fwfr: .le -1' gp. -1 , f K . ,ffm iw .. F' A 35, 54 135 Wi . I - " -iv -. " - x ' 1 N j," , . f P 3:53-L. M ffdm, 4 , ,. g:.qZ?'y-w,15'::33: :,,,,.3 I f5g5 ,:.55.g-affgfm, V " 25: , '41 '- , , - 1,,?K4f,a1 31.4,-:Qgv - gyr,js1,pgfrg'wf'1:'zs.,l-. by ' .- -fm .A Qs' gif, -vE'as3?S:5,gf:Qgi5g.,i,-.3A. ,J ' ,e u -f 41 ' 'rw ' ' 11 ' 1 u 4:-' N151 , 2- -'fl J " Mr- ' : ' P H-" Rav., 1' qw fan- -, - -'If ,LH ' W'-,-'in .: H . Hr- -' 'P "5 ,. - :N rin LW' ' '- . -My Ka- Yffftriffd-9'5?q"'-1'?2?'5:1"?'fefs5H w ,J . .. gqhf, an 5, Y- ., 'v ii 553 ff- 4 vu.: ' 'QV Jryfii.. -" we 7' 5:81-.L wp- uv-"J .,.-,-,Y. -, xy sg-gh-'fi" if '- i AE? A1-1-zirffhjfv Q ..:y x .:f -X , c5.1f:-4,.,,"'--ff, -A ,-Sq im- ,. .Ayr , - 5 H5 r - .V a., 51f,m.+' L 2 m- 59' .nuff 1-fggijifh-e vgm.-' D ig, Pig qflfgg 43 1.-.jg:3g..pg,,f5,4 x W H, wx, Qi fig? grfwiqlig 7251.52 Afmw jr? H Qt f gi Va? 1 41 ggi? 7331 wx 'fx ' ft, ., P? ng I N X 4 v. JJ S I , 4 I " g , 'f' 2' EL J-sf V-gf au? f i?5':r5 Y 3583 'K' 351 ' Q 5523 QQ Af' aa -fr 'fig Q Aff 'ggi f MH ,WE " 5 w M . gf, .xgwxh N. if' Ti A54 .iw -. , bw V -f 1 F Q, gg iv- .1-gi.. .4 ,LQ Q gf -f 'f .Fl ui .. Tw ,fig MS .i sq: TlAfZ52f?aa,-f ,'?T5'3'1'f !' - 96?f2w'Z5siE5P' n '-H 1si:,f'?fg,H52 -Agiijifiiif 'J :J'f-52:45. MQW, W -it "1:P5fQSAL'- iw. :L Y .xr 2 rfhi? 'wif '-'?wTi'i ' ,--f,.r 1- -. fm 'Z K 3:22-" fy as .. - ffiimi 14,3 - .i,- Q., mfg, -ag. qw iriefr .f f ' F . ,g if if f if-' , H ., isQeQ.w.e?'33- . '3iwlLT53F i5f??: 1'l fo wifi 5-wifi' .f Y PM '5'3ifQif7f,'ffgf':'if?J" . K if . , .4 1 , : ' -, Q- ,f-1-41 . .:'f.5.q5,-J. 3-.ff -E-i"'f."w"'.'11lz",EjY'f"-':f'f':l,if'C'lIf"'1E'2i5 -as ex gm wwynrwiskg'-1'ggh"f"Q '1' Y-. 1' ff mffgkfifz i'121-.,swe1:a14s-.31ff,29,21' g.i1i:AQ:4.+f X .W , F' , :H f . yiivm , - 1 .f .4 +.fw g'fffVQv,.,.A . ,.f.,3g'.w3g fg5?5,3.g5Eg,::k,eg-fy-hfa,..Qh,,qggK,fiQEf?,'g.,,1517, if 51-V ,fl 2-WA f -- -wwf ff.. pa wg w fn- . W gr fffgg-gff MW Q 1 's1k3iiwx 1 AQ. M ww M 1 Aff Y gwfailg-me TfjQ:ig,i5vi:.i,'?iJx:21,BL Was:-if I 2 f nh., 3. gg typ., 5 9 W SL PN ,1 ,, ri-, . z ,.-1 -.-'Hz-ww.: - ' 'af ffm, 'Q 1'-.,4 f, L-, A-ibn' , 'Lim' 'f N: , igi wfr "Qf'W,m.".ili-5' , - 1 1 - , .' .541 s',fv?f-5f,:xfg',.5,.,. F, :,'4'3,2r'qf-'gw -- , ,, , 1 - V-In Lf'-Q '2 4 V' wif, q Q:2':':g1ef'gf,v1 4 La fl Li ..y-3,54-i A ,- f H , .15-31 :nr 55.-:ef-3L.::g.?, ,..:'xf"5 '::.-'f..,' 1 5'Q, ,,,f1 1' vii i- ,.. - eb, ff? -f-if Rf 4k ,::'Yh .y ff-'A-'5Y:"i - LL: i?'P1"5'sT'3 fi,3gJx"w4""?f1f5-'E -3 4 ,. . ,, '11-4 :ff ':1",'f aging sh" f : ' 'WW-- :,.:.' -W 2 -? 2 - 4 .- - Q -f -V: iff' ' 11... . A ' 5 " .gif ua, Ji V. H-SHS f' . 1"-:'w4':.,-.1 H-, -va 12'-rf' 11'-1-11 f' ,- 'a ww. '- - . , N .H f V - - . f . V ,, . V- I N- Y, 1 - 'M " 4 U " "' lk '59 " W' Q if Q 5: JY wr? F4 , Jessi. M Amx. 1 1 .V 'Q - W- - Q 4.F"j4e'S if K ' L. if Jugs fi? Q ' " - effiaii - 32-Wggifffi-wi -,Q-ag "f5wQ?'211wsiQi.1S55:Ei'?i?l:fQii-ii-21? it '?!f5fag, 3Q54' 'fi' :wi-ff gag ,, - .f,,,:f'aE1 i V-yfe-:,n'QL,if,e,??ff"fwf ,.g,5ag.2, .'p:g,:p5.vf25s-as Mg Q fsf'E'iQP2f??bw4i?sif 42' .-2 fl 2:-fi: ' f'-izwvfi-5 x Q: ,5',2x5'fT"X 5 :Jiri-f.,, ' fK"v 'fi 'W'-L:-A ' 7: 'F .f i 9252.4 4 1 .' - nif'3'5:s.f.,'f115F'hf":'eff'11'1522? 41 " - -'Slit2:2523-2::'i'Wfff17qf'+'ff1?su+:5Jf:2rig? P2 .' , MM - If , ff- I "fi P :riff .ff fa bit-1nfAw'xg6gfiqaffr-VAwigf'-5z'3f:.1-gl "'z" .i. :Q 'sri ,, ' 4 and wfliffsrlwiw Li "f?gf5iyyj'ge:Qm:'3E:':sf!.5-,-,gsaazrwiggeagwig!-z'5i?-" ' iff-:fim,.'fif?'G'ifi.k'S+E3+f5z'b'X H 'H-ff. -, - 55573. f -- ge. rfagpw 'f -.LI 1 . 2fLf12g,ywaf'xS9i5' -sg?-1: ,,.f Q -N - 5, ' - QW" 'fAA112YQ'i'L2 Q 1 3423 -iiffffm if 1' Jil' 'i Wmmfgq EA f S L NME'-5' ff wif Wifi 'K-K , - . ,. . -H - 1- ,. Y.. -, . 1, , f V -:L-. ' 1' - 'QI '1 ' - .- .' J- - ,Q 'F lg Jr' ' -4' . Q , 2'1'.5".iv19ZN-S11 '.."" '.W'v ff x.:"l"L'--' -ig?"-""1? Yfbzxf-. , ,513 ,JT JH., ,W 3 ,Ex .2-Vg -5L::.,,.-ggi: wgqf W u 1,21-,'l1JA .f V. 55,5414 , j 3-' Q , :v,,,!u4 1,512 339, ,,if5,fI'7?g- v-255+ L - EW , ,. M ,. , ,M .... ., . ,.. . x Q, ,, , ,ff 'HM . A ,, -' 'WE af f-grit. ff 1 5 1 M ,x W2 gif if 1 3101- QE, rms 'EL'-Fi 1334? M 3 1,4256 PBR 4 ii L 53 ' 7 S' 321 4 wifgg? liz' -1 -.M 9531 mg 3 5:13:51 xii in Jung? '-if-L: li-f g'E A ' aif.: A f. .rq5B1ETH1fv"" 4'11- 1' . L - A 5. . ,... Je: . V ' . 1- 1- .ffa:-- 12 -SH Et " ,' 5 A A x"w,Qr??'f5fE M! A 124 ' iff 53525. A .-:L-':' wr -we ff l, fi? f it f .gtiimggggg X? C "ff'f5:fvi- V5'Te'?bf'!'i'N -?,f,!aQfE?5?5,g3'2'-Q-W 2521-Q we gill- 1-5 ' 1.2-.45 lr- ,. Lvl ' ,N af. : .7 J 1, ""-'ffl 1, . - 111'-.,5L,TQfwL if 1'-fliflifi 4 3: - .- 5 riamiikgi ,- ?gg2.,.-X -Q5 fgeggeisg lfn.Q.,SHi1s .f u-5. 5 3.5 W'-' . - J - rf 1. ' .Q-2.4 g3m,?a:43gng4' nk, Md: f,'f-!.--,,,y!i3,eg.- ' . fb -s ewflzfiiff 5 f ,- L , v '5' 37. 5" . xg-fr-1312. 4:05 -- :Tw W .lu ggjgeqfkbixxnx in -Q' gk --7?-v,,.,1t fS5f1?.r?gQ, Q ,?'mw VJ-P' 54W Q 'ii Gy? 4 'Hg' 5' 'wh my 2 5:75 B? ""j'x'w-5 "+"BE?y gb' N5 gaqgbggn gh K ,wg fag-is ' ,qgiffyumq-P .8 2.1-!"L 3 ff If SQ fs A I f Q 55 QW! E ffgigsx' 6, , , z 231123 4 4 qiiiighn Mvwfg EA 'man' J: r v- un 2 34-if 'Mig qv? ,Q L-641 4 wr-:3x"1 'S' " 'Qwkf KEY ' : LA Q , Lv' A 3 L 5 , gf Q? 1 , is ui ds 23523 gl fu 32 gi? - is X- -- W. N., . . . t,-A,-. Y -,,.- -4,-.f H- 'in . 1 .1-,ew ,. ' ,wg 5 .4525 .5 11"-1"', ' f M-:":'Lf-" 1 1" 'Qi -w wsif . bfi? f ,,.f,'f"9i.!' .1 sf 3. 'QL' ,-fvfaifg 1 422 A '14 ' 1- 'S F' 3r1"ffE 'W "" ' -.NSE -S ' 'Jw . P Qiff-:ik fist' --iff '21 , ' 'ii'-,E - .1 mf' --' " 'df' A t' 4 'ff 'Q . " " .2 wfw ' F42 Wig,-1,'i2+'Ji TIE? z5'Yif'-fsgffh Y'fS"'-1317.1 'gfffi 'Ef'i?' - 1 1 'fiifeq' " ' 3,19-f 'fu .'f'.' . fx 'ff' 1 v. ,1.. f " 5. .5502 .,1n. Q, ' f'f"5.fr fi' 151 ' .-44, ,q .Q ' ,sg-M 'Gla.,:. g"? ' '-2,3-1. .fps-,,,1., ,fm ,Ju 1' is 57' 31 1 'aw 5 X' filfifr 255551 1 KK if ,MQ P L s PM 9,4 in 4 331, if ww- 1 ff' ,Hg ff- gg vf 'Egg i3:3:ig1AJf.,vg,1 51 1+ wh mf "viii iw' fi' ww?-.iff If if f f f wf sf EHS if iiffmx N hi? f 13-5 4211: V if 'wiiiifb 'iw ,?,-,pY,Ff,, Q 'Ei 475 qi ,QL N -H ,A . .g-:133Q!?,..:r.a. 21' A ,NL ,...f,.Q?f'-J?-'19 y rn. E3-gin.-, , -,irgfixt , .. ,q T5 93? LQ? gh ziifiwxi' 3 ' ggx y5 -figi-H 15 Q21 35,3 A ,hivln ig. 1 E EZ!-ML gtg? , fr? Emi. qi? ,kg gala X1 qw? will ,ww 41x93 msfzarx fig-v 44 we rijlwh Y, ,.... fi , M - ., A ,f .. i. -. - -. S . J - ., . , ..4. -f ., fm 'fr Q4 21,1-,4. -L-1 Yr-.. ,.g4.:.f5Jf-gil, .-,I -, .ff ' ,5, 9 7.1-gf. Q- -xg, wwf.-mm,-,I ,. - A " 7':.p.fs-4-,.. , ', Th is E fx. La'-2if."f'- aff-' - ff lf' " - :f f f.."1P f-'iz' 5- ' '36 12.13 Ale: fwfr 1425-5 N511 'fi '7?f4i'. 'QQ Aw' 'W 5.-14E3?'m-fa'f'w ,Fmt A +4 ., , , , x A 5 1 'Haag 'ibn 433 1 -xt' 444 A ggiahfffmfiiaw 'f 4 xi fs- v- 'R QQ-wf?,'.'jgff'h-YQ LRB, 1?fE xS?'w-'w'-.. ww?-1222 ' 5 15 W M QM? S'2wfffe?fsk SQQ12' - frwgfwg V4 W a Y ,. fg I-,ng V 2' ,.-- ,L ,, + xqll-,, vzgib, gg' xbrgggm- -. V M' ' V K. :fi ' " tjlgulrh F.-M 415.f5,'1 T-r ,, .., ",, 4, ,gg 1,1-'S-'1.,61, H, ,, Q' 1 U: g, '1-1 ,1 ?.v:'f,, V ' - V ' ' ' 15? 1: . F1--V N.-J X 4 '55 -1 YA 4" -ml' -3' 453, ..,'6TqJk,e- . wg-34 mi . , 5. gk . wg , . Mu .k . 3555, if Vi ...fvfeW.:f'- 2535 2' ffffxfn i"-'-n ?. 1-'Q -,f .7 'a .. ,.'i"'N"" -,, ff' 27? , Ti? F'gfkfj"- Y-'uf Q' ' , lwgg, V -"ki-i6f'x' , E-"5 nf- .1,""'7.g'3',' ' Ja+'3f?ij-gfi.---'IQ'wgfpi, ,,555'4,51t55f if 1 F' 1f"':v'E?i1,Q fx, 'g3rf?4.Zfl'T1L1"'N ' +-9914 -QSM? - . 5 - :QV ,nr :. uf ik T'-5' ,, . .. Ma: 4 fi 'Q 'fwf-v 31'-ik-"img, ,T mfr. uk Inf' 1 1 . fr- ,ja kara-B r' 5 ff' may 5 J., 4 V+ lf' if gg "4 ig-.4 ?Q, 'E-if ' JJ 'gl JWi 2 . v Ig., - , A-L. 5.4175 iff--w ., .1 rg , .fg.,, ,. ,5 .,g.,L,,ge.. May, wE ,,g:. ,, 1.-L -Q mf . V. My ,I V VV.V y,e.M.?w A . L- '- ,, Y..q..A , A, M 1155, fu mwfgat QE., ,251-kk X S+ tri gif? W A an 5 gfgxgi 'f:w4',Q,,'.-Q8 L- 5, iffmgakls Q X 1.1,--ff.1A:,2 JA., -P, . -- X - -1,-,,, ,- lr, ,'.- ,, H, : 1 'J -A 5 i - 'JA' -rr .1 '1-'- .' g -'HJ ' Y' 1".,' L' J' "'l fvfsnfl 5'i"S1U :V V ' ,'?E3?if19gf.i,.Q'PQ?V?' 'Efiff " .f- ii, 'f TIE? S? . ,Q .7 ' ' i "flf"Q,'g5'if""':f 'fs ig aaffbgu 4' f'?3:"":1Li,I., 1' 'E ?"ig5?fg"w5fY? .f .,.V ai. Q, .42 ,, wif- !1x,5f,-rf., A V - - . VVVV va ,-,L-ina Q-qi xwfifyy.-1 ' axial ,5,5+g.'-+g1a+e'3f9Qfg.fi,gf -x5saf15.ffsE,v-v:"f-ff', ff? 1 ' A ,f ,as f- V five: 4.112-V-y -2 ,--In ,,,.-U , A.. ,ix-f M ' - s, - H , - 1.- . -. -. . . -- --- . V - - - -X g fx vig s A Eg, I H. 'imp 5,1 1 gg ! 'QQ :Ei J ga M If 531 t ,J .K fix if-1 1, 1 lui iw Liza? 1,'!p5wJTrg f S ' n M HL 8,-1 n- r M M 'B -ff? 'iz-23 Y' '74 4iS5?"'g1a, WK 'V 'fl ,E3 X' 'Y X115 131 1- 'A X 3: if 5.3: 5235595 43 , t.?3g ,E-if R 1, 23 ' 5', .L?'ifv'f5-X1 affix K 1 gf M' -ugh 24 ni, ffl. F552 1 .5 va? 3:1 Q ,319 ,M Wawiiff 'Lf W' M is M01 M wg www 5558 'i ma QW 5 Q 2 rig 3,3 5,2 k "5'c4ht3?LqLz5,1,g,s tfgffanu gy, fp wr 1 -5. L 'iw vw A 1 new f if 01- 45 Qbwfrf- sam? ,H M ia was lx ig-:gi af? A-,QL img: w? kwQrx?RaQi5g ggi L, M f- 7? 1,,F.Qf Agvfiyggiffpiwaiggg xi, ew All-Fgifsq 1fli?,5,.,.-it Y Y, . . , V . ,. ,. V ,. ,,, .514 -,fr-,, sz - . -. .' vw, ,w,,:,-, -w-2?,.::,:u-'mf f1...f.:a. ff -af -,- ,.,'-H. .- -lv ' , 1 '1,:3w."g.fa4 .-fff.g?f- " A1131 z, 231. --Qfwrarv Q, +f'iwegf f V ., , F 2 3 1 5 i f - gi? . ' v 'Mu ,fin -- ' I , -w?'.iz2..f: , ,va I .,",4Jh 9 5.3 ....-ffj. L 212 + L45-4 '- ,-. A 27,.' we 4- H- ml - . M K, ggg?feff"f'zySH rgswki 'ff Mr -' -ix,,4,'as2:'-,mi 3. wgifffyv- u - '- V' . fix'-"x,'1'.i' 14255, - W. 5 , .1 --' - ' ai: V Nw- .- -'M - -N ,.,i":12.. Ji "gf, f 2 g - - .- 35:Y5a:,.,-Q sf . an 1, I. 1 +1 ggi, vw A J Wrgfekbi 35' I 'imfflq nys: WEN "' s' Lv Agn w 'E' if sffa-vg'1'f?"' Uefglvf? Q v Am visa? , , ., A . W.. .V...., ., ,E M -.- N A 1 Y V.. Mm. -..:1 ,,h , ,,,,,h a n .gg -if" f-gkgig ,fwi .V 4.45-3 M l ,:1?u gjl-1 f-gli?-'?t1jQ ' , N A. if Q 1 ,fr-A53 53:42 . -- V , V ,- Lv, ..-.qw 1, -,. r 45:1 H- ,inf-,.-,Q ,-. L -- ,:, f- I 1 S, , U I ,- -. wtf-- 1,,g,i,-,TH . ,,-le vi? F R ,LJ -:M mir nj-:-'hge . -' : EQ f,ffe..in M 'Eff .4215 M1212 ,- L. 1f,, ,B, 3 I Hai., V . .5',,1', 'i:g,,,- 3 3, . ' ff- 2. 3f2J:-if f"..f1gQg, 7 - , v ., f N an 1 g-7 ., ! , 4 , 1 1 I . fr 5 ' "' 1 5 I . L- " 'ii' f ' "glib Wiki! i"fi?ii'f.i2sr' 1' 2: 'V "lf 'WW E - " .' 2-1 ' f '3.ijf7?31iMQ,' IQ' 'GM' " "' "ii'!i'!iC5w5Eg 341, 4, A356-Bt 45? Q uf 15,-gif? -ig. ggi wi' :Q-gf ,rn fw- 4fALg' i5.l gy QE gpg- 4 M1 s Qin "?.E45a iifiilng, Fifi Q an W ,Q agp? 'i,i?52i"f f I E- is-nvii 5 'hr' mi' iii 4+ ag E 'F 5. 4 523359 ?'q 1 " Fw E: dw?-wswgfgw im QQ' EW me Sf 4' Q wfesw 'Q 'RG' ' " " - N 1 r,-23339 ,. -11' -,1 Lfeggggiai? 'gf--M , 4"F.gf1fr? L1 Q Ffh? Q ' 4,,,gfqg'3:ff -551 .F 1, iffgm ifw, gf ,Mg-R 315:85 -ag V. A if if Wifi .V ---- " ' f f - ' .',f1,1fr4f5+Gd,'ff1HfH'wr "'i- - e 2 ., : asia +-- -vii . gf ff .- Mme:- Q -':af1m1. 'g-if raf wif- 5' :qw-6.3:-wif: M ' 'rl-ui" I V YJ 4 . ,gp ,- il kw a. ,ggff Q, -Aa . 4, - QE iffy, H , . , Zim, A ,gf M 1r.f H,if My riwgr W X my is , wb H 53 qggigmi QM ww V L ' af, figfflgfg ., 1, ,gif 1 w x: g5ff.,,'ii?a X1 M wfiq 'fi ,,,,, EA wi? ,S 'ff 1' Wig, . sf 1 'ww 125 455' i-4? f W WJ QQ gm 1 rw Q :mfg QA Mn wwf fm M ,W E W 'B U 4 f ' .. 1 ' f A, I . 1?-13-S1f"q' ,Y ' -2 nf , V 4 3 1, 4 5, 5 'f --an , , P17-Q A ,g,q?',y-- - 1' , f., 5 U' 2 , 1, , :f,1-+:.3 f- - " -if azz. .X 3,4 A . ff'1'i5.4f '. z" ff- Q , fi? ig, 5 . 5,5.5.'rrfzxg-:?.ga2?if"'3g+ "1 ,Z-F5 ,- ff:-1--Wg L .- mf' .-.. V.-Qedaw M.. -1'-A-VH2?--:'ff'y-Q.-: ,.::,f:--,- fri? --+. - . '- -.Q-,fc Q . P H y- 5 Q, ,f 9, .. ff: t-1.41K-ff 1 ,iw I: 1- Pi-I -",f'P-"1,- Qggax - 4 fii-'VER-' k win m f-1 ' xg N-w:i'k, f'5' F4'5 9. Wai' , -1. -V . -'F ' 5 " , T", Q ,w."'V. ..-f-:,,:.v.-v.j.vff31'F.,,LQ Y f'!?.f,Ai1z 'fifizataf521+551113121hir'-:4::'2'f 1?'a3'fT1a-rg! 2f27f2s?g9'2fs W - f f d is V -f'?w 1'Sf lfffi fffiyil -1, 1 nqiifa,-:ff,gf1 .4 ,- fi. :L.f,,,'.':-1,-g":- .. nf: -iw 4"--74?-:. .1 ' M,-1,'-.U my "1 'f 'Q' 'sz-21I:',fz'1-W' 1-,.,: P -f y:'2,:1 2. Y ' -.ff '. -'r ,T-2519 5:1 '-E' . if J-Q-fq 5: 416- n, rf ,fry hr, 'fvl-75 gf ,uw L-,- .ffgfi .wav af .-1:f.3,wf 'eu ' , :'ffe,i4,s1-1-4. ffl: 4159- 12-Lf,-inf-fs' 5' 'Q " V.:-2 m xr: 1411:-efffizi -' '- -1 11.24 5 . - I .f 4- . .fb ' -' f :L.:' u--1 if ' ma. -gf 5-, , 114- . . f .sg-np'-49.,.w5.f'5x A',,-llv,-sw,L1m?,.L.maria . . " .. 11- pf-gi , .,".fw2,:fn.--lf '9 -- -K 1 455' .'i'C-243-1:c-'-"E'5g,2 'ffftr 1 ' -' - .L ' ' - ' f. -7,-S V - V ' . ' Q' ' 15-,wifi l'ig'- p:'q':,1j'IgiXf' .- Aff.,-3-. w'T':,',1:p7f,,,: ,:y15.v-v.5Hw',':'13x. G :JL5-g:,::f1':' V 1 w-3. 3-nr ww'.g:upq-'--,ivy 1., , x '- ' 3, .2 , V , ' -' 2 3 .- -.L -1 4, f' ,::kLL1g-.,,,- 441 V3-K: 5' '-,.g':.g5.:.4g: .fm ' '.i'.'f':f. 'i' 5 ' J' NAMF1 'U " - -' L '-, '-.fG'5f1- :l"' .i KL"-3.-. f'Q?'-9"1'- :I .5..L'f1 -',91'lq,'i'T1p1YT3?" '- '. 31-.3w1.,f,, "1:q,', . :':. 5 2 - S.,-1'.!.-'1. W ,- ' f' . -V r A V '. V' 3 ,Ei 153- '55'3' :ef-'24, 'Sf ff. 7? X-s,a31?-2,223-'X -'T3ggE,qg,9ggg,1,:,5:-Qgghye ,Q-4gf5,,:,,' 5.6231151533 pri.. -5yfg?71g,5QE:y'??3Lgw,4vzzf,z553,,:4,g3,g4,L,f,..,3'xi,, ,,-,wffy 1, 4.1. ,,f.m:1- .5-.QA . - at if 'aqua-. 1',.,.m.1.4sw H- -i-151' .x , -, -L ,f ,, m X252 , W W qw , A , 1 wiv- , 'Q 1' - . ' ' GNT, l - 1-41,.:w .-: - ,Q -Q - .1 ' 1 an - -ff ' '-:M , , - 1- U .. 111'-' if -'1 1 "El 'ff--' F-,Sl r " ,' ',i'il"'.-1 :fi-'L-3 7 ' ' . .J -5' 1 file? gfwf-F' 5:E1f"4 , iff FL: :ff A ,M 'R -:fa 'Mff 1- .nf ' J . .- -' J f f PM '-'awww - ,f .H - ' M2144 SE " -195' 'ffuiffa H N V' -Y, , ,g43f3q'.,qq.1- if - PFW?-rat'-i, '-1:- als---v 1 - ', wmfgsgu.-..1' f,.,-5, 1435 fx - 51:31-. ' v i'-':1i4EQ"k1', ww W-A . .1 -,NH --wr vxmr w'T'H'3gf4'v"" i A ll c15'i'?u vwiafipii , fffgi'-:gy 1Rm""f:f K FY ' Q75 J ff I"Q-as M A. f 55' 5, A V55 4 , M if 'K u 2 ,N Rx.


Suggestions in the Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) collection:

Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Findlay High School - Trojan Yearbook (Findlay, OH) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.