Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA)

 - Class of 1945

Page 1 of 80

 

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1945 Edition, Cover
CoverPage 6, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 7, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 11, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 15, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 9, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 13, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collectionPage 17, 1945 Edition, Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 80 of the 1945 volume:

ph Q ,Q- 3C1 Y .L 451 rw H35 A., is? SF ,,1 511 1? jf ? 3? 5. , XE X K n ,f'g, ff D k v 'f Q f 1 r 1 ,f ' Q , 2 nf ' ,M . , . ,utr 1 . SSI NCS 1 :HU Hd, 5 , ik f 4 . .4-Q' " 4. L 1 -V k 1 ..--2 - ,,- 1 3216- - ' If Vw V. 'V VJ VQ 'L V' Q " - if-V. N' V' V - JK ,,2 lV ' V ' ..' . 3 jeE,Q3,Vk V 1. 'V ar-SVLVJY V mx E .-.V, ,, Y ' if V5 ' - W z.: gr 2, 333' QQ, V N f - V '15-"WLM-.1VV., ,.V .V . gh. er- VV11' -x.,9aVVE1. 57-1 1 f V, ' fwgggr fixgj -1: V- A '51 A 4' .V . if V' ' .Vx--Hzw f a .- , VVQVVV V. ,,i-'wbfa -V- .,- .V ' ,gg3::j Vf.V Jie. 'A 'Q' VV?- ' ,. V- V 'gi f1?sWgvihg'5f'2'51fkV f..zz'?g:'wV5fes1VVf.g:ge: ' -,VW 332, V5 55... 'V-:f2VV:fEVVgV'g'swm3, wg. V. V VV - V. VV- -, gyf5,+ff:.53gpfgQ'JV'-?Gg.5fgV-V-V+..V'Vg1:g:4sgk 'sax ,N 'V.,V-Wg-V "wg Vg.. Q, wg'-. ,. rf . 15. lg-VV, -V52 V1'VggVg:z2?Vgg:.Va"QiVa-gfifuigxxVg. --'Eg f . 1'1" VV ' V V V " ' V - rf' 2 " V? ,VTVWVVV ..Vr7'V-V1.5 "2-v s -V f "e: iV1:'- : V,-f.VfVS"VV . V . 1 2, " 53 , , 3gQ2M .fg- , g 5 kg.s6fR',5ag,v .pf - V :VV V V :Viv V V 5 V, V 42- V- " Fggfdavsf . V V Teiiw V 4 , ' n" V, az-:EV V I V . -V V , V V. fV p.V 'V V '- VW ' ' J ,L V R A 1 5 ,V V 'v,,4,,.VV 5 Qt? Q,,5g.V ,Y 1. , -V 49- A 4 ,H 'jimi iw 13' ,NAV --K ' . ,gf-.'V-Q, , , ' pb,-"'1V' V? -,-. . 'V., 'V-r 'v V V ,. 11: " -V f 'VV V V. VV ' 'fn . VV V ,. R f 'Ei V Vy f z " Q3k "' f' 2Z" "E'5gi'g"w1'57-f"f" 243-V 'ff-:ef nj,-pg5'ff?. .-'- VV,gVV,- ,zw yg55.z1V-PM-5 yn? ,wig-QVV-Vm -,gg 5 5 -QEVV-V .- V V 1:f ' Y-. QV-' i 4? V 7 11- "5" ffiifli V"fVQlf? FV-' T' . '- V ' QM "fi V . fp V, . . ,. . , ww, 5-gg., ,V .VQV V. .. L., ,25,w,3Sg.,w4V3gw si, .. ,V-np . ,V .VVf.,,..-5 MV -. VV. V? V , ,qf,.,.:... ,.,.., V ,,f,.fV ,W ,M V. VM 1. ' - ,' ' j ' 1 " VY, ,gr QVVVQI-f1yf'j..V5 fg Vflixi, ',. 151, ,V ig-ffg'iV' 'fig Hag' L eqfflfk L51 ' P 553, g "VVw,f,S'V-5e'f'7 -5 ' k,QfVwF-Qin , 4E1:VV.,Y--435 -' '54 - - V 'V ' -' . '3 fw :gL Q V: 1 ' :Q'ifS3'VijQ 'Vgififiwfik A I f "--- ww V' , Vi3r9iig..??,y 37,5225 Q5 A " 2 sg? g Q, K - V' X, 1 jjiag5,.,5ji:f VV V gtiug' 5. - 1, Vf?3d'5- Sfqgg, 1 V ,K Ar wi . V V V,V- ,f- , , g gf- H- , M ,VV Vf Q .,,:5,, ,5 ' VV ' V V 'V' 5 59 3V 'V - I I Ek V- " V Vg V. - ,-Vx 351- -sg,- Q VV 1-QVMV, ,V saggy- mpg". g,k,y,?g,v ' 'y Vi:-X VVgQ. :Vg, V ,3 ,EgL .V wh . 47 g .,7,,ggfgi43,5,V,., ,,g-.psig-Vg, sf' , ,V f YV V." ' mm" Vx-gfyf?E'f:,. f 'r "n v " '-Su m f V -',, 15 I4j1rV- "MV dxf V . - " FV Qf31!i3W-V ' 'Li' ' -V V . ' 'gleam 4 ' T" Vffzz ' VM 1 ' -V V ' ' . 'M' V" V' I 7 -V addr '- .V " "V f ' f 'V , ff' .m- 3 : ' ' -' ' , ' 'f' -'gl av- VI' , 1 V- 4 V V' V ' V 'Q' ' H-V fL..9' iw V' - ""' an V N ' V a ' ' 215' j" 2 Vie Yawfff,jf5,v?f':j5q.Ejffiw-,sf-gal, Q VV35:VVgV.'- WV V ,SQ Y, 'fi' f' 5 . " V V V NV' , V 'f' 5212 'V FV V V ' ,V 1 . . R :'f5,'f V, 'fm -"S, -E' , .. ",- "' V "1 ' -F' ., ' K' 'f-'iii --,V F -- ' -4. V 'QV' i'2'5EiVw"'Vp5 ff. wVVf5.-Viq' ,gf 1' Q14-4. ..4'-Hi ,V AA A. V ' 5 w ifi? 12' we . V 'V V".5fg,V"fgyV+V 'ig -,VJ -gi - 335113 Q51 V , ' ifxvfig-T1',QTw ', 63: 3 59- Tp 5, ,Va V. V 4 V . Vg, . gg- 1- nf Q -. If ? . V ,V T +V ' E ' - f-ffffk '5pg?'?W'!f5"f F' ' JVFDVV ' ' ' 'f"'g? - ffmit-4+ Vfw-3""5"' ff xg-V f V wwf" "'-'e-U V.VV-?5f19-gviirx-f-aww'-'if'93'43334595-Ygpg' A"3.'-fi " 55 2 W V. t V. " ., . ., - -sy.,ff:.. 5- VV..,'V--Vw., 1.51, VV., A V MVV f-VV gf 1 1. :V.V ,Y Q ,fugmg VA A, jf -. - ., Vg VV-:V-, yu,-'jiV35,VY.V'z ug., -255.-.'f - ' fi, V ' fVVgzs5V,f- V-.,::.Vza.a,4aVa51'fgV.g,4,'.Via 'tfaifx V I -,542-fam V. ? -4 55 1 : V., VV V5 -. V wiigggg fi-V -V -s V . a n-+V.: '1V"'r:5gjV-V1 :.'.,V-ff. 211 " a-" "fmiiiifffffSvQ4,gVg:-'+'V1-5-V32wVE? 'gf - -V. V- VV-,pg VV 'Q'-3.1 :V 1 -vi." .fr A 'QV -Vp -'VV 'wif ff, VLVVVVVVVV VV TYQXV,--:,r"ig....52 ' ,fuse Vf i:W,d.V Q, VV- 4 1- VV 5 VV V Ve- Vzgglggg-:w,iff.,.,a-V5V5g.eqVfV V: -X -2-'ig :egg -V- .gd ' " " V . V 'H'V'f:fV. veg Wi -.V V,2!Q.4Q5"51 4vrV ff VV V :SV Vgwn.-VSV-VVVVV-VIVVVA-V 'img V' V iv VV .- Vg ' ' - A 'V -Hi V V V -Viiiiwifz ,VW hi 5? f V fi' '-5" .S-23554 ""?2?i'+ " + '.3TiQ123" !'l:- N" '- Lili' 5 4-3 give 'PMA ,N V:,f" Va E ' : Vg " ' V 'iQ 'W ,TQ ' :gg 1V.i.3:,gLg,:2V ' 'i'iEZ.-VQQZSM 1 V 'Fifi . 2 ' -52955 'fa-I-vb' V ,A ,,. V.--, VW -Vs-AWG -.V-4.VfV,, A V-1 V..-.3 -V V, V V: WVVV jwfg VV V . VV AV ,Vw " H V Vf af V . - Af 14 - , 'V -gixfggggfa VS V ,VMjH?ifgN , ni V11 H 4 - V N . V Lxk , 'V 1 V -'+,- 3 .V'j'fl' , 1 Vgl. -z'2.f"'2V,- f..', " , V saw-V g."Q, 35,3 ffffif, ' --'-5' V ' Q. '.-, 5 ':fi"3V..-?jf',w S'. V: - V'Vf 2- 'Z -' ' Vf' -' .V V '1' 41 " '5-F VV V - , V I A' ,VV ' - V t iff W 'Q ii???V'-1"VJ9V- 5253553 ff V ' V F V sfg'i1f1'gf?V ,Vg V , -' ' ' ' ' " f ' . " 1 ' "W: WMS- 15?-'f5g'TV"5' lf1':5f'-'.45-551-SHE?-,V FV 'iff SYM V' M -KQV -'f-V15 '1 it-215, wg: mac , 559' ff F' 'SV f'3f5ig1?ii' V. ,Aga-'if' .w54:,1S' ...K -Aj ,fl V 5 V 'ff ' 1 ' W V V V ,,1V, a, 'T , f- " 'X Eii, Vfifefx 5 'Vg' Q51 ',f ' V W3"'2' Vf I 1 ,,,'-.VV V , 1"-' ' 'TWQQ' L '27 , V 'V , 'f V " K V ,. ' ' ff? ' "1 39. V , f Y 4 ' ' , ' V V , w V ' ,, ' V 'V -8.5-.si-iii: -'57V"f6f, if -.ig-5g5w:,5,1--Y, ,-at if- 1' .432-fir Affleeygt "' V t' ,,,, VVV, --:'gQf-2-Vast-,.5i, -1"-V-VV""1ZS.Sp1, . d 1 V - ' "1 '.1VV'.e-1 VV? 'Rays .124 V ws? -" 'HVVVV-" 5- .t-, f 'V -1V V- , V rf, " " 'fn' 42 ' '- -1'H"1'-?"'VV "afar ff- :VFW V ' -1. 'QV ' V f ' 1'-:EW .ff j1sG7'f-g,ajsV'Vfgf,,3aVfi .:' -: J w my ESM, 1 V. s' - 231 ' .VQV''VV-1,33VV?-a3'V'9iV,-5!f:f-V,:',.' VV ' v"if?i1.k" 225 V gk, f yf?VV'1Qg2-+.jg:,l'g 111.-95, gs-Q1,4g':V mg :Q-Q, if , '-6'f'14' . V -VV, V V: QW f m- wif, .V -V1V'rrii5g:4B'qV 4 -Q , jggir' KV3"v'5'g'v'f'V 15 2 ' ,- .. V' 1 ' 1 V V 3, -425.,'Q5g2,-V ?,,.xV V. 5' ..V 2... VV .V V. ,QV V .mm kg ,gm V. V. ., -Qc , , .VV . . V .., Wm. .VQQV . Q.-V V mYi.'ai '+I5 Wffislga' V was ' V V Q,3, :.?' Vf,, . V, V-'VfV,,"5gEVf'V ' V -, Q ,L ,.,:', - QV .V-,swag -V., ,' J. ,QV 7, G4 .V.. ' .,,,. ,AVVAQ-K '13 5 'Vg- , sidg ' Q VN ' ij:-.,.,. V -fi: K, A-Ji ., VV ,. V :Jim ,,,g:,iy,,Q 3-5154-LV , -N jf VV ,V VV Vggg.ai.,,45-fi? .:V mt -V-gg-VVV.VV1vV5- f' ..,,.fV-Qlgkfv-I M ,, -517,51 4, .V ,ni-, V -3 ' ' M' 'S "W 3' ' YF?" 'ff we. . V. V LV . V VV '...M1 b VVEJAVMJVVJI haragm- , -Vg?f,aq, VV VV'.:v V -g-5 ,Viz .V-,. VV V A 4-V-ggvcgy, ,, ng 'WV -5 VV , VV sr! A ,V Q1 - 5? f- , fVVVV,V W 4-ge. 'V ' ' ' ' - N "egg . jigsf- V 4,1 VV , VVV ' V Qffftgg V' VV5! li : fi ,VVfjVg.Vgi'Q.i' 1" T 'V ' ?-' . - V' V:fV fi. 1-QV. AV'-4 V. V,,-V -V , .' , 'VVQVJ S ' nw '- EQVXVVV--'Y -VH :Q-"m f Vf-V , V 1 .3.13-V , V ' VV 1 - V , V W. ,V , V Qt , Vgfg,-g,,,..,llk. .L ,-.V V? N , , V yi. gk. . .V.,, ,wig UM V , Mpeg... Q ,A ,gg .Q V Vw. ' 4 "2 "'S- -wr ,':-3,Qsig,,i1iQr'f:'V43.-4:3'2'.:'A53?.p.,,." 5? 'f V 'f-'-'Qfkg Vf'?1'g3,,3ms'g. V "mg"-'fe-fm- 4ViVg" A' QQVJSLQVVV I His V' .- VV -S V -"Q V gem' V, 519 ,V 4 may 5 V ,V V ,. neva ' , ,M 53 Q. ,V'e,V:V,Vs3,G?-35: "Q: fm -' V Vw.. ,V 1- V V 1' -4- f-V: ge? ' D-VV S ' V' . :- ' - V 'V.4-eil' 'V , .Va V VV: .- 5 -V W V? 'V Vs x5f, ..5, MV ,ix.. g,,g:r F b .V , V VV V 2 V V 'V ' " we .-V, ' 'iff ,gg -V,f,'1gW: VQVVVVVVVM -MV -V :gi ,--V3f,- V113 f. :mfg 1 -f af f ? W ., - -V 'fc ' Q- 2 IQ. - ' " 'ff V ,S VV KVAVVVVVV V V V, mf , VV V+-VVVVVV-fVV:rV VVV ... WV VV .V VV - V V- -'ff .V V Vw ? +1 V.gf?VV 'f V. ,V Q-.'f1 1?fV .VV-I wig? V -V4- af, V V s FV... View V i- vga? nqmv. ,Az-, ,.V ' .,.., , F23 1 V ,V VV. V V 4 -5 ,, ' V 'M V V V- , V .,' u- . 3 H 1, 1' Vw ,, ' V+ 'Q V in VV ' 5:2 - gr' .f-VVfV51:i:JVV:Qf' V. .V:V ,:V.V gglz, in 22? Y if V lv?" VQVV-.fa iwfb VV -. V .,-, VV .,,V Al, V . -:N 14 Q..,k.V,,,.-.,,,g43 A V-mimi ,jst . V, -V -,A V, .3 V Vg B- 'Q-,wf1iV .pp V A V,-VVV .V-V V, , V .53 -- .WV V -ld rw., 5-ni, fy: :g .gx fw,43Vf,sV., I - fhglgjgi V . '- 'y VV Wqeiiir .-811:55 YV - V.5 :5i1g3 -, 1 ' VV m i, V 5'5'!'Hf1f,.m-, . ,V ' 'V . g ,i Vin ,NVQ V ,fav , Q V ,gg -x g?a1,flkff,.,, ,V V 15. lj, "ng e f-.KV 3 Vzagggfgg .V if-V'F.ff, " . , 'V" V - V.: 'WV wg- V V i" , ,V-3+ V, V - ' L ' VV ,Sv 1512 '- , Vw V V V , VVV- VV V ww s .1251igVVa' V VV 4 Vg ' --1 Qv igff , fag,-5g,'?im+ftgfig,jE+4'V V . A -Fw . 'R' V-V'2V'uv'f V- ff - V' ' - wg .- VV- -y we' "-V-L me-4 'ff' .pkg V 'YV' M V V-Ve.Vg,Vf2': - QV: '-VV 'QV V V fVf22V.V,i A ' 31- L V' V- VV -Vw : , 1- 1 S " 1 -V V mr' V . m ..5sV,VV V ,gif-4 1-Q. V- -. ,V ar- 'af 'kg V V - .V -V- Nww .V su',.- V Q 6 V .. .V . iifzs svbqg A 1 V I V .V z '- "sw ' qu. V- VJ-f 1 Vfffw '2::-if VW' V--.1 V' 5- .. "f F' V'e" i' "V?'V5:f,g V , if :Vi f " V V " --V V f .V .22 f f' ,V A-L,.F'f-1-n"':f:Li1 'V V ...'3V-5" . '?- a. -V-,..v,,,,,, .V VV, -'51 V V , ,,,f5,,n. -V -Vg: ' 11"-fx, 'Q V 'V1.VgV,,Vr f!4VxVgL' ' , f 4-"2 1:-5.1 V- + V .gf Nigga ., I " AM .li i .J Va-mffyly-.VQQV :VV V. "fLVVV3',,j2V'.L--- rw' ' - f QQ VCV-Vg, ,Vx my ,V .V x xkmgriil Vg ,V Ag larger Qt V 5 - cm- V ,V 1, V,Vg,.,e- V. AV- sam?-+. V V 'A " 3.-rf , , Y . . my .Vi V 1.3 V . 32? 5 ' "' Q " V LVf- V, 'W ' V f-S' 'V-:Vai .-:VL , -M W 'M " -VM 1 5f,iwtg V V . " " EV " ua, THE AQUILA I9-45 I T ru Q nTe.ri FC-l"Ylc!o..r.Fg, H Lgh Polau 0. fo 100 Awijnafcvzs Wil' Q3 ,aaihfvg Editor .......A.................. .......... M arilyn Moles Business Manager .................... Frank Peterson Adviser ........................ Mrs, Helen S. Anderson Engraving ...,.....,,....... Western Engraving Co. Printing ......... ......... A nstett Printing Co. Annual Publication of the Students of Ferndale High School FERNDALE, WASHINGTON -,-Z-Q..-,,. ln tl1is, the 1945 issue of the Aquila, we l1ave attempted lo bring you some of the roads on which we have traveled during this school year. On these roads we have found lllally true friends, we have had many fine experiences, and a little hard work on the side. VVe can all he thankful that in America we are free to choose the way we want to go. ". . . But to every man there opencth The high way and the low. And every man decideth The way his Soul shall go. -John Oxenhaln. VVe hope that these pages will bring you lllilliy happy memories, and help to renew tl1e friendships you l1ave made here at FHS. Heisman. HIGHLJ -Q" l Foreword lt is a pleasure to dedicate the 1945 Aquila to Mr. Clif- ford Axelson, not only because he has been the principal of our school for the last two and a half years, but also because he has been a constant friend and guide. From the day he started as mathelnatics instructor, four years ago, he has been looked up to by every student for he l1as stood for the things that make our school what it is. Mr. Axelson is also the basketball coach for our Golden Eagles, and it is through his athletic ability, and good sports- manship in this field, that the boys have co111e to regard him as a pal, as well as advisor. To you, Mr. Axelson, we dedicate this book, along with our best wishes. i'Qpx05SlNC5N STOP tools QL! STEN' BOOK I - THE HIGH ROAD Guidance and Leadership BOOK II - THE ROAD UP Knowledge and Achievement BOOK III - THE LEVEL ROAD Strength and Skill BOOK IV - THE .IOYOUS ROAD Music, Drama and Beauty BOOK V - THE WINDING ROAD Exploration and Frolic BOOK I THE HIGH ROAD As students, we ol' Fermlale High School are ever look- ing forward to the heights ol' achievement. VVe have had ahle assistance from our friends, the IllCll1ll6l'S of the FAC- ULTY, who have cheerfully given us help and GUIDANCE. Our STUDENT GOVEliNMEN'l', functioning in all phases of school life, furnishes the leadership we need to help ourselves on the way. 'kt U e , o urnS Sfrolljhf l:ll'lc.ce Book I Guidance MR. AXELSON VVe indeed owe a lot to our Principal, Mr. Axelson, for the advice and help he has given students of this school. Besides his duties as principal he super- vises two study halls, coaches basketball, and advises the Student Council. MR. LOREEN AGRICULTURE, JUNIOR CLASS ADVISOR. Many a boy has become a fine farm- er through Mr. LOFSSIIVS guidance. He considers all his students men. :ind all his students consider him ii real man. MRS. HUGHES HISTORY. CIVICS. TORCH HONOR. SENIOR CLASS ADVISOR. The mother of three sons in the service, Mrs. Hughes is an ex- ample oxf wartime arlxaptationi which we'd all do well to follow. MISS FAIRBANKS COMVIERCIAL soPHoMoRE ADVISOR TATTLER ADVISOR Her artistic ability and fine leader- ship have made her a definite asset to FHS, MR. FRANKO DEAN OF BOYS. COACH OF BASEBALL AND FOOTBALL. The hig' little man whom everyone likes. MR. THOMPSON CUSTODIAN. His favorite saying: "Keep off that floor, you kids!" JUNE AMUNDSON OFFICE SECRETARY She always welcomes tardy students with a cheery smile. Guidance Book I ' MR. ALEXANDER XVe are happy that again this year we have had Mr. Alexander as Superintendent of Schools. He is a real friend and advisor and wc hope lhat he will continue at the head of our school system for many more years lo come. MR. STOWELL U. S. HISTORY. MATHEMATICS. JUNIOR CLASS ADVISOR. IN CHARGE OF BOND SALES. The mzxthemuticzil wizard, with :L sense of humor to Inzttvh. MISS DUNAGAN ENGLISH III. LATIN, DEAN OF GIRLS. FOPHOMORE CLASS ADVISOR. Her knowledge' of literature, :Intl I clI'zun1ItIc nhlllty make 2111 her I 1-lusses an interesting experience. MISS SELANDER HOME ECONOMICS. DRAMATIC CLUB. JUNIOR CLASS ADVISOR. Her pretty youthfulness hgls clnused many un error as to which is the te-Helier, or which is the student. MR. KANAAR SCIENCE, SENIOR CLASS ADVISOR. VISUAL AID. Hes it terror 'till you get to know him: then he's a "regular fe11ow" with a yen for debate. MRS. ANDERSON ENGLISH II. SPANISH. SENIOR CLASS ADVISOR, AQUILA ADVISOR. The vivqcious and chzirinilrg woman 'Doe' IS always waiting tor. MR. MONROE MUSIC. SUPERVISOR OF MUSIC IN DISTRICT. l+'erI'IrIzI.le's version of Fred NVz1rinp:g, with more energy than two nien. S 55 is Book I Leadership ,AM ,f it if .s sm-f EXECUTIVE OFFICERS VVe have had an excellent group of officers this year. The energetic president was that rousing, senior boy, Don Bring, whose cooperative spirit helped to make many of the student activities a success. Grace Johnson, capably filled the position of vice president. The person filling tl1e posi- tion of treasurer was none other than that master mathematician, Ernie Stowell. The efficient secretary was Donna Lee Roraker, who also did a fine job of reading and writing the minutes. EXECUTIVE BOARD The executive board is composed of the student association officers and also a representative from each of the three classes. Their job has been to discuss school problems, devise ways of making money, selecting assembly programs and movies, and to prepare the plaque awards. Mem- bers on the executive board for this year have been: President, Don Bring: Vice President, Grace .lohnsong Secretary, Donna Borakerg Treasurer, Ernest Stowellg Advertising Manager, Allen Cratsenburgg Senior Repre- sentative, Dave Dunking Junior Representative, Harold Reimer, Sophomore representative, .larvin Loneyg and Yell Leader, lnadean McDonald. BOOK II THE ROA D UP During our High School years we find three levels of ACHIEVEMENT. As SOPIIO- MORES the road of LEARNING uppezlred difficult. VVhen we became .IUNIORS il was much easier, but as SENlIKlRS we found lhul we are only beginning our journey on the Road Up. xl PARKING 3 yerms ONLY Book II Knowledge and Looking Backward Along The Trail In the fall of 1933, twenty-seven frightened children marched solemnly into the huge grade school of Ferndale, holding tightly to their mothers' hands. Miss Gunderson, our lst grade teacher, greeted us, being Las we thoughtj very kind and sympathetic. Just think, twelve dark school years lay before us! We went through the usual first grade proceedings learning the alphabet, reading Qwhile standing on chairsj to other grades, etc. As we walked proudly into the 2nd grade, our first thought was, "Where shall we sit?" CRemember that year, kids, all the girls were chasing' that Romeo -Don Bringlj That was the year we got our first parts in, "The Pied Piperniwe were all mice, remember? Our tails kept falling off! Our teacher that year was Miss Larson. In the 3rd grade we were kept busy making Indian pottery out of clay. Miss Jeffcott was our teacher. In the 4th grade, with Miss Hawkins as our teacher, we learned the good old mul- tiplication tables. We also made scrolls, and drew pictures of Columbus. We gave an Easter play for our parents that year. We found as we con- tinued, that school was becoming increasingly difficult. In the 5th grade, Miss Cress taught us division and fractions. We outlined our whole hi- tory book that year. We gave a number of plays, also. Miss Anderson was our 6th grade teacher. This year we did a Scotch scene in the All School Review. Margaret Ulrich, DeLores Bohn, Eleanor Scrimsher, Donna Lee Boraker, Mary Dubb, and Marilyn Moles pleased the audience with the Highland Fling. We experienced a great thrill when we entered upon the departmental system in the 7th grade. Our teachers were Mr. Johnson, Mr. Shelton, Miss Mayhew, and Miss Blair. Playing marbles was the rage that year. We also had ball games with other schools. The next year we moved up to the Junior High. We thought that since we were the first class to go into the new Junior High we would try and set a good example for the coming classes. Our class was very active during the 9th grade. We successfully put over a 9th grade carnival. The Junior High also had a review that year, with Valgene Stark, Bob Fitzgerald, and Glenn Bergh having leading parts. At last we reached our sophomore year, greenhorns to be sure, but sophomores anyhow. We were duly initiated, but lived through it surpris- ingly well. This was the year so many pupils in our class fell in love. Juniors-one year to go!-We were the class that revived the old tradition of a Junior and Senior Banquet. Seniors at last. Tl1e great year is here. We were kept quite busy taking part in all the activities that Seniors must-Senior Class Play, Senior Sneak Day, Junior and Senior Banquet, Baccalaureate and finally-Gradu'ation. A great, long to he remembered day. Don't let us kid you though, we'll miss the grand old school and all the teachers too. A-ELSIE PHIEFER BAKKOM, MELENE TORCH HONOR. ANNUAL. PRESIDENT, SENIOR CLASS. 'If she has fl fault, we know it." BOGGS, JOHN ATHLETICS. SENIOR CLASS PRESIDENT, ITRANSFERREDL "Throw out the anchor." BORAKER, DONNA SECRETARY, STUDENT BODY. G. A. A. SENIOR PLAY "Men can liive without books, but not without Cooks." BRINKI MARIE G. A. A. PEP CLUB. TRAVEL CLUB. "The blonde from Ferndale." BVERS, HARRIS SENIOR PLAY. F. F. A. STOCK JUDGING. "Study troubleth my brain and maketh me go chink hunting." DUNKIN. DAVE SENIOR REPRESENTATIVE. FOOTBALL, BASEBALL. SENIOR PLAY. "He has a line that would melt an iceberg." DWIGHT. EILEEN COLLECTORS CLUB. G. A. A. "Love iis better than fame." chievemenlz Book II BOH N . DELORE8 G. A. A. SPANISH CLUB. TRAVEL CLUB. "Always quiet and unassuming. but with il ready wit and happy smile." BARTLETT. PAYE COLLECTORS CLUB. G. A. A. "A little lady, graced with beauty." BRING, DON PRESIDENT. STUDENT BODY. FOOTBALL. BASEBALL. BASKETBALL TRACK, SENIOR PLAY "lf silence is golden, then I'm dead broke." BROWN. JOYCE BOOK CLUB. C. A. A, 'She hath il way with the mail- nnd male." DENT. MARY TRAVEL CLUB. G. A. A. "Beneath hor quietness lies ax true sincerity." DUNN, ALAN DRAMATICS. PROJECTORS CLUB. "The lust twelve ye-:urs were- the hardest." DYCK. DAVE BASKETBALL, F. F. A. "1 am small, but remember Napo-A leon." FOX. MARJORIE G. A. A. ART CLUB. PEP CLUB. "No one knows what he can. do until he tries." FRYER. MERLE ATHLETICS MANAGER. F. F. A. "B1ushes may come and blushes may go, but my freckles go on for- ever." GRIEB. LORRAINE G. A. A. TRAVEL CLUB. PEP CLUB. "Ba.shfulness is an ornament of youth." HARDMAN. MARY ELLEN G. A. A. SENIOR PLAY. ToRcH HONOR. "Ambitious, at times." HOFFMAN. TIM STAGE CREW. PROJECTORS CLUB. SCIENCE CLUB. "The world knows llittle men." KNIGHT. EVALYN TATTLER EDITOR. GIRLS' ATHLETICS. HONOR ROLL. "WVhy be quiet when you MCALPINE, DOROTHY G. A. A. TATTLER. TORCH HONOR. "Everyone's friend, no one's enemy." 5 FRANKLIN. GLEN NAVY. GRADUATED I944 STATE PRESIQEN1' F "Anchors Aweigh. GORZEV IRENE BIG SISTER. G. A. A. COLLECTORS CLUB "Footloose and fanc free GROUT. IRVIN FOOTBALL. "Like yonder tree dead 'tt the top HAWLEY. NORMA DRAMATICS. ANNUAL SENIOR PLAY. "Neat, sweet, and petlte KING, MARRILEE TORCH HONOR. SENIOR PLAY. GIRLS' ATHLETICS "With as much sparkle on the third finger, left hand as in her eye LA RSEN, DEXTER F. F. A. "VVise, from the up .. MOLES, MARILYN TORCH HONOR. ANNUAL EDITOR GIRLS' ATHLETICS "I never dare be as peppy as I feel NELSON. EDWARD SCIENCE CLUB. PROJECTORS CLUB. OUTDOOR CLUB. "I haven't t-ime for girlsg just girl." O'NEALL. PRISCILLA G. A. A. PRESIDENT. USHERS CLUB. BOOK CLUB. "Bright in looks, but that is not all." PHEI FER, ELSI E TORCH HONOR. LIBRARIANS. TREASURER. GIRLS' CLUB. "Precious things come in small packages." PHILPOTT, BURNETT SENIOR CLASS PLAY. STAGE CREW. 'I dare do all that may become n maug XVho dares do more is none." RYER' RAYMOND F. F. A. LETTERMEN'S CLUB. FOOTBALL. BASEBALL. "In infancy I fell out of and came down-plump," SCRIMSHERI ELEANOR GIRLS' ATHLETICS. DRAMATICS. SENIOR PLAY. "Laugh and the world laughs with you, study and you study alone." STILLWELLQ ALICE ART. LIBRARIAN. TATTLER. "She can draw 11 lily or a bartend- er's nose." NORDVEDT. BOB SENIOR PLAY. LETTERMEN'S CLUB. "Skoal, to the Norsemen, skoal!" PETERSON. FRANK HONOR RoLL SENIOR PLAY. ANNUAL. "I am interested in girls and other sclentiflc research." PHILLIPS. FRANCES G. A. A. 'Nothing is pleasant unless spiced w1th variety." REUL. EVELYN LIBRARIANS. TATTLER. ToRcI-I HONOR. "Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit." SCHREIBER. LILLIAN PRESIDENT. GIRLS' ATHLETICS. PEP CLUB. STANDARDS CLUB. "We thought her an zingel until we caught the tWIIIIkle In her eye." STARK, VALGENE GIRLS' ATHLETICS. TORCH HONOR. MAJORETTE. "Music hath charms." STOWELL.. ERNEST TREASURER. STUDENT BODY. PRESIDENT. TORCH HONOR. FOOTBALL. BASEBALL. "Fortified with brains." STURGIS. HAZEL PEP CLUB. G. A, A, OUTDOOR CLUB, 'Shy, but oh, my!" SWANN, ERNESTINE LIBRARIAN5. TATTLER. ART CLUB. "A good name is bet ULRICH. MARGARET PEP CLUB. G, A. A. TRAVEL CLUB. "A merry heart makes El Cheerful countenance." VAN DEMARK. MARJORIE SENIOR PLAY. DRAMATIC CLUB. PRESIDENT. GIRLS' CLUB. VICE PRESIDENT, "A gay and happy temperament has she." WHALEN, BEVERLY LIBRARIANS, G. A. A. TRAVEL CLUB. "Her heart is like the moon: it -cihanges often and has a man on I ,. Book II Knowledge and CLASS MOTTOf"Hitch Your Wagon to a Star." SUNDEAN, ALDEN SENIOR PLAY. FOOTBALL, BASKETBALL "Like apple pie-a little crust and lots of apple sauce TROUT, DORIS PEP CLUB. TRAVEL CLUB. SPANISH CLUB. "Gentle, genuine, 'lnrl generous UNICK, LUCILLE TORCH HONOR. TRAVEL CLUB. PRESIDENT PEP CLUB. "She is not liiked bv few but by many." WELLS. JUANITA TRANSFERRED. "Silence is golden YANKE. JIM ART cLua. sues cnsw. "A conscientious good fellow." Achievement Book II Looking Forward Along The Trail All is quiet in the little book room off the study hall. The hands of the big wall clock moved steadily toward twelve midnight, the hour in which anything can happen. There was a rustle of pages in the dirty work-worn textbooks resting on the shelves. Suddenly an old dictionary jumped up and said to the Latin ll book beside him, "l'm curious. What ever became of that class of '45?" "Well," replied the Latin book, "I belonged to Ernie Stowell, who worked me so hard that lor thirty years llfve been resting here on this shelf. Last time l heard, Ernie was working on a theory that makes lQinstein's look sick." The other books, having listened with interest to the conversation, all began talking at once. "Silence!" cried the dictionary. "One at a time. Now, who are you?" he said, pointing to a pile of somewhat battered Home Economics books. "l belonged to Donna Lee Borakerf' said the first book. "She and Phil have finally settled down in their own house-boat and are raising tulips and youngsters." "Oh, but have you heard about Merrilee King?" said another of the books. "She married Harry Oxford, of course, who is better known as the Potato King ol' the world. And so our queen is still a queen!" Stirring from the bottom of the pile, one of the books said, "And Eleanor Scrimsher and Norma Hawley are doubling for Gravel Ge1'tie and Mrs. Pruneface, in Dick Tracy." A wise old encyclopedia, with supposedly more brains than the rest of the books, then immediately took command of the situation and began re- lating incidents right and left. Upon summing them up we find that: Don Bring after his great success in auctioneering in high school days, has advanced to the position of chief auctioneer for the Lucky Strike Com- pany and is now frequently heard "bellering" the famous chant-Sold American! ! Burnett Philpott that seemingly quiet boy has surprised his friends and fellow-classmates by developing a great singing voice and dramatic talent. He is currently appearing with the New York Opera. Dave Dunkin has also been starring in music-however in a slightly different field as he has long since succeeded the nation's No. 1 Crooner, Frank Sinatra. He and Don Bring are still seen together often, as they both appear on the Hit Parade. CLawrence Tibbet having resignedb. Edward Nelson and Elsie Phiefer, those two quiet love-birds have been married for a number of years. llln fact, l believe it was just announced in the Ferndale Record that they recently celebrated their 25th wedding anniversary. Speaking of the Ferndale Record, brings up the ite111 that Alan Dunn has taken over Mr. Pinkerton's job as the editor of the paper, with Harris Byers as l1is roving, inquiring-reporter. Frances Phillips and Irene Gorze, due to their mutual hatred of all men, decided to live together on a cat farm and live happily ever after. By the way, it is reported that .Ioyce Brown just went into the partnership with Phillips and Gorze, to get away from the strain of l1er many boy- friends continually fighting for her hand. Jllrvin Grout, after appearing with the magician back in high school days, decided that this was just the profession for l1im. Since he could not persuade Marjorie Westerlund to leave Bill Bezona, he succeeded in getting Doris Trout as his partner. They now travel the U. S. giving pro- grams under the name of "Grout and Trout," Inc. Red Fryer has finally risen from his job as waterboy and has broken into the Major leagues. Let's hear what he has to say: "Peanuts, Popcorn, Ice Cold Soda Pop." Evalyn Knight has now risen to fame as "Evalyn and her Magic Viola" currently starring with the G. E. All Girl Orchestra. Book II Knowledge and Ernestine Swann as her nalne might have implied, has become a mem- ber of the staff of the famous Swann Soap Company. Fred Erickson has now taken over the Ferndale Clothing Store, better known as the "Men,s Haberdasheryf' He excels in sloppy jackets and zoot suits magnificently tailored by that wizard of the needle, Jim Yanke. If you need a new beauty pickup Ceither sexj just drop into Glamour Manor, and Alice Stillwell will do the trick. Dexter Larsen and Bobby Nordtvedt are now thrilling the kiddies land bald-headed menj with their hair-raising adventures as Henry Aldrich and Homer Brown over station WXYZ in Ferndale. Wonders of wonders, Valgene Sta1'k has settled down as a meek little housewife in the traditional little white cottage with a picket fence. She gives violin lessons in her spare time. Frank Peterson, who developed a great love for teaching, that fall in '44 when l1e substituted for Mr. Kanarr, is still instructing. He is instructor of horseshoe pitching and badminton on the physical education staff of Ferndale High School. Ray Ryer, the second Charles Atlas, has opened a famous health resort for men, where he instructs them in body building exercises. Marjorie Van Demark and Dorothy McAlpine also felt that their call- ing was to be teachers, so after several years of study, they have taken po- sitions as "school marins." Marjorie is teaching classical literature and English down at Lummi Day, while Dot is teaching typing and other sub- jects at Mt. View High School, just newly organized due to the immense population of that district. V Hazel Sturgis, Lucille Unick, Evelyn Ruel, Margaret Ulrich, and Mary Ellen Hardman, Mr. Monroes' faithful orchestra members, formed a music appreciation club soon after graduation, so that they would keep in touch with the fine music in the world. It seems that they have abandoned this seemingly dull pastime for other interests. Could it be marriage?? Dave Dyck, our great basketball star, has fulfilled his life-long ambi- tion of playing basketball. He has dyed his hair and skin and is now ap- pearing with the Harlem Globe Trotters. Tim Hoffman can be seen twice a week dressing the dummies and ar- tistically arranging the display in Woolworth's, Chicago, Illinois. Lorraine Grieh, Marie Brink, Mary Dent, and Eileen Dwight have opened a hospitality center for veterans of the second World war, and are doing a bang up big business, although Eileen's husband thinks a woman's place is in the home! Marilyn Moles has finally given in, and she a11d Glenn have flown to ze cazbaah, to take over where Hedy La111arr ami Charles Boyer left off. Due to his training in Civics class, Alden Sundean is now head of the 'testing department in the Big Ben Alarm Clock Company. They say that scientists have nearly perfected an alarm loud enough to wake him. Marjorie Fox, Beverly Whalen, and Faye Bartlett are running an "Advice to the Lovelorn" column in the New York Tribune. Their latest triumph was finding a woman for Frank Sinatra. VVe hear that their next assignment will be to find mates for all of their lonely high school class- mates. Melene Bakkom has taken all the prizes lately at both the Kentucky Derby and Santa Anita race tracks. Never before has the world seen such rhythm and speed. She and DeLores Bohn hope to breed a flying horse and tour the stratosphere some day. Priscilla 0'Neal went to Ireland to study how to become a wild ltrish Rose, and Lillian Schrieber, who is now a waitress in an Irish "Pub," is teaching Priscilla how to drink a two-penny jug of corn squeezings. "Well, well, said the dictionary, "it seems like only yesterday since they were all yelling, rowdy, peppy kids." The old clock on the Study hall wall slowly ticked off twelve mid- night, and with a rustle and a sigh, the books all resumed their places, never to stir again. XVAY BACK XVHIEN Do you lmy any chance recognize yourself in any of these pictures? VVe'd like to name the ones who are still going to school with us, but we're not too sure about some of them ourselves, so if we miss some, we hope you'll un- derstand. ln the first grade we see Frank Peterson, El- sie Pheifer, Donna Lee Boraker, Eleanor Scrim- sher, Margaret Ulrich. Marilyn Moles, Raymond Ryer, Melene Bakkonl, and Don Bring. ln the third grade Har- ris B y e r s, Iirnestine Swann, Lillian Schrieher, Beverly VVhalen, and Al- den Sundean, joined. ln this fifth grade pic- ture you may find De- Lores Bohn, Boll Nord- vedt, Evelyn Beul, and Frnest Stovvell, in addi- tion to the ones men- tioned above. In the seventh grade are Valgene Stark, Mar-- jorie Vanllemark, and Iivalyn Knight. Book II Knowledge and Junior Class MOTTOe"VVe have reached the foothills, yonder lie the mountains." COLORS-Green and White. FLOWER-Yellow Rose. The Junior Class under the most capable leadership of its President, Bob Cline, Vice-President, Bob Bezona, Secretary, Neva Robertson, Treasur- er, Bob Flaherty, Representative to Executive Board, Harold Reimer, and Sergeant at Arms, George Hannowell, started the year '44-'45 with a bang. At one of their very first meetings they decided to put on a Junior Class Play to raise enough money to give the Junior-Senior banquet in honor of the Seniors. During the year the juniors helped the War Bond assemblies and were active in the purchase of War Bonds. We are proud of the fact that in the contest between the three classes our class was the first to reach its designated quota. Many of the class have been active in other activities. Inadean Mc- Donald, Grace Johnson, and Alan Cratzenburg have served on the Executive Board, their offices being Yell Queen, Vice-President, and Advertising Man- ager, respectively. Kathleen Lobb assisted Inadean McDonald in leading the yells at all the games. We say hats off to these girls who really did a swell job of creating school spirit and pep in supporting the teams. Molly Ann Whiteley and Gloria Baer did some high stepping as drum majorettes while marching with the band on several occasions. Those who were outstanding in football were: Asplund, Cline, Peter- son, Reimer, Bob Bezona, Bob Flaherty, Sundstrom, Cardwell, Hannowell, Harriman, and Bergh. Those who proved capable in basketball were: Cline, Reimer, Cratzen- berg, Peterson and Asplund. Bob and Bill Bezona made an excellent show- ing on the second team. Those who succeeded in the diamond sport were: Hannowell, Peter- son, Flaherty, Reimer, Cratzenburg, Asplund, Sundstrom, Nordby and Bob Bezona. Not only the boys, however, have been active in sports. Many of the girls have been outstanding in the G. A. A. The girls who have won a chevron and a letter so far this year are: Maxine Bergsma, Lois Tawes, Gloria Clark, Gloria Baer, Barbara Bliss, June Balfour, June La Bounty, ldamae Iverson and Ida Martin. In music many Juniors have taken a prominent part. Also in other activities around school such as the Tattler, the Annual, and different clubs. We, of the Junior Class are proud of our representation in the activi- ties and also believe that we have accomplished a great deal this year as a class. We will remember the year '44-45 as a good year, also as anoth- er step in the path toward our Senior year in which we hope to find even greater achievements and success. FIRST ROVV: Mr. Loreen, advisor, Donna Graham. Jean Hurley, Verna Lee Alexander, Betty Swenson, Gloria Clark, Gloria Baer, Maxine Bergsma, Betty Henefln, Mr. Stowell, advisor. SECOND ROVV: Sylvia Hokland, Mary Charles, Arlene James, Junwe Kelly, Ida Martin, Ida Mae Iverson, Lois Staglund. Betty Pomeroy, June LaBounty, Mary Boyd, Lois Tawes, Alona Bucholz, Della Riddle, Doreen Hartman THIRD RONV: Barbara Bliss, Neva Rotbertson. Betty Mercer, Hilda Simonwson. Martha Anderson, Gladys Lingbloom, Charlotte Pettit, Grace Johnson, Anna Engler, Thea Me I-Ieffy, Betty Ann VanDemark. Mary Jean Bring, Miss Selander, advisor. FOURTH ROW: Nellouse Schultz, Shirley Filbert, June Balfour, Molly Ann Whitely, Audrey Mcffonnaughey, Inadean McDonald, Kathleen Lobb, Violet Baker, Leila Phil- pott. Betty DeBoer. FIRST ROXV Rod Cardwell, Kenneth Brown, George Hanowell. Bob Flaherty, Bennett Asplund, Bob Cline, Stanley Andreason, Bill Jones, Harold Reimer, Elwood Sund- strom, Dick Hanowell, Herb Harriman. SECOND ROW: Miss Selander, advisor: Otto Sibley, Leroy Honlrud. Buford' Waschke. Harold Beck. Tilman Flotre, Don Nelson. Raider Kelstrup, Dale Dw'1gh,t Dick Mohrman, Cecil Brooks, Demcy Mylar. Glenn Bergh. Mr. Loreen, advisor. A THIRD ROXY: Barton Clendenwen, Bob Trammel. Claude Vvorden. LaVerne Koen. Bill Manthey, Ray Nordby. Alton Gregor, Allan Cratzenberg. Jimmy Schulz, Bob Smith, Bob Bezona, Bill Bezona, Calvin Streets, Mr. Stowell, advisor. Achievement Book II Pretty please? 5. Roll, l'illllllllIlf.f. 3 Lilllc l,luy,m,leS llois and mm-ii, ti. llilmlu helps the mzmpower situation , , " ' .-,H V -' -J ' . ,..', J flllllllf l llt the same plalee lust tum I Wham 5 ml Jllm' nom mum ls 'foot -ls ours ,, . . Jfhlm I' -- fp ' 7-- - - .- uiltglus lull 'mfvcls I'-'l 'md I 1 H. And Lrulz IS no more 1lllllllll0llS thln 1 e. he looks. Book II Knowledge and ophomore Class Having completed their .lunior High training the Sophomores of '45 launched themselves to set a 11ew course in a new school. The class started out by electing officers to represent them for the year. They were Dick Holden as President and his worthy assistant, Frank- lyn Phillips. Alma VVenger took care of the meetings' minutes, while Marjorie VVesterlund was their treasurer after Mary Lee Boggs moved away. The man with the ruling hand was VVayne Flaherty. The Sophomores helped make the assemblies a big success with stu- dents taking part in Drama, Music, and Comedy. 'They had a Hot Dog sale that hit the top in good food and cash earnings. Neither boys or girls took a back seat when sports came along. Among the outstanding football players were .larvin Loney, .lake Creasey, Fred Mclintosh, and VVayne Flaherty. The outstanding basketball player was liob Hansen who will prove to be a star in days to come. The outstanding girls in sports were Betty Freison, LaVerne Honrud, Anne VVeime, and Alma VVenger. The girl to take the charm role for the Sophomores was Mary Lee Boggs who was elected to be one of our school's princesses. Thus they have passed the experience of being Sophomores and now are going on their way to higher learning never to forget when they were Sophomores of '45. MOTTO: "The horizon widens as we climb." COLOR: Red. FLOVVER: Carnation. FIRST ROW: Fred McIntosh. Charles Stillwell, George Kruse, Raymond Anderson, Jack VVhit.man, Harry Rust, Henry Austin. SECOND ROVV: XVa1ter Riddle, Franklin Phillips, l'at Alleyn, Bob Atwood, Jarvin Loney, Bob Hanson, Wayne Flaherty. Jake Creasey, Fld Altman. THIRD ROVV: Mary Hillaire, Jean DeBord, Pat Swanberg, Charlotte Shetler, Betty Friesen, Jessie Pearson, Barbara Mt-Alpine, .loan Pinkerton. Margaret Smith, Helen Haugen, Barbara XVeston. FQUIQTH ROW: Miss Dunagan, advisor: Mary Ann Broch, Veletta Beck, Alvina Lorenz. Silvia Frazier, I.o1is Stanton, Mary Lee Boggs, JoAnne Perkints. Alma XVer1ger, Mar- jorie XVesterlund, Dorothy Uslin. Miss Fairbanks, Advisor, Irene Schulk. FIFTH ROVV: Edna Mt-Neill, Doris Gawley, hola XYidmant, Jeanette Hegberg, W'yona l'heifer, Gloria Sehrieber, Shirly Steltz, Mildred Holmes, Doris Harry. Shirley Raplee. Barbara Herbison, Etta Thompson, Barbara Simonson, Betty Medeas, LaVerne Honrud, Viola Karber, Eleanor XVil1ett. YTH RONV' Arthur Unick Dont Kev Dick Holden, Darrvl Pedersen, Bob Peach, H. K. QL Russel, Don Moore, 1-:1m6r Radkefiiud Johnson, Clifford Norris. BOOK III mf :Eva 120,40 A'l'llI,Ii'l'lCS Ilavc helped some on lhv way lo tho lop by developing lhcir S'1'IilCNGTH md SKII I N0 ll LIVHT Book III Strength and F00 TBA ll On the opening day of the 1944 grid season Coach Roy Franko did what all good football tutors do in the first turnout session of a campaign. He began the task of getting to know his squad of grid hopefuls. He kid- ded returning lettermen about making men of them. He roused competitive spirit by telling his charges that no position was cinched. And he specu- lated on how the team would fare in the conference race. Commented Coach Franko: "For my part I'm looking forward to this season. Before, I've had seniors to fill all the positions. This season we have mostly all green fellows. I haven't the slightest idea on how we'll do this year. But it's going to be interesting." "Yes, we'll ad111it, the efforts of the '44 issue of the Golden Eagle eleven against the lettermen-studded Blaine team and the weighty, experienced Bellingham Pup-squad may have been interesting. The Eagles won only two of their six league games, but they did score against the title-winning Borderites and did give the Pups a terrific tussle in their second encounter with the B team. In the win column the Ferndale eleven defeated Mt. Baker 7-6, Meridian twice, 14-10 and 19-13. CThe Mt. Baker game saw the loss, for good, of Roland Peterson, swift-charging half-back, who sustained a broken collar-bone.D 'lit was in the first-of these latter victories over the Trojans that the Eagles played their smartest ball of the season. The first half went score- less. CHowever, it was only the stubborness of the Eagle line that held the visiting Trojans from scoring on repeated occasions.D Then, in the second half the Eagles sprang their big surprise. They switched from a Notre Dame Box to a T-formation and cut the Trojan line to shreds. Lefthalf, Don Bring galloped between guard and tackle on a perfectly coordinated play to rack up Ferndale's first touchdown. Bring also crossed the goal- strip for the extra point. In the fourth quarter Fullback Loney unleashed a long pass to End Bob Cline who caught it and went unmolested the re- maining distance to the goal. Loney bucked the line to add the point-after- touchdown. Only eight of Coach Franko's 24 lettermen will not return next season. Of this number Roland Peterson, a Junior, will naturally be absent from the coming campaign's roster because of his collar-bone injury. Ray Ryer, Don Bring, Dave Duncan, l,rvin Grout, Ernie Stowell, Bill Sundean, and Bob Nordvedt are all '45 graduates. Back for action next season, which from all aspects promises to be a successful one for the Eagles, will be Bob Cline, Bob Flaherty, George Hanowell, .larvin Loney, Wayne Flaherty, Bob Bezona, Harold Reimer, Herb Harriman, Bennet Asplund, Elwood Sundstrom, Bob Atwood, Rod Cardwell, Jake Creasey, Fred McIntosh, Alton Gregor, and Glen Bergh. -ROD CARDWELL. Skill Book III MEN 3 . ..., Q 4 . "AQ '- '4-W Q9 'IQ mf fugigadgif SAE QQKX ll.LI'11l lllllnlll Book III Strength and BA SKF TBA ll Lady Luck, who is a kind of guardian angel of sports, wasn't very partial toward the Eagles basketball team during the 1945 season. For a short time in the County League race it looked as though the fate-ren- dering woman had been won over to the Eagles' side. That was when the FHS five defeated consecutively Meridian and Lynden. But it was a pre- mature opinion, for the Eagles lost three tilts in a row following their two-game winning streak. In the final league contest of the season Lady Luck didn't abandon her disfavor of the locals, but allowed them to de- feat the title-winning Nooksack Valley Pioneers to stir up a little ex- citement in county sports circles. No, Lady Luck just wasn't an Eagle fan. A few of the tough breaks she handed Coach Cliff Axelson's cagers were: C13 The loss of ace forward Bob Cline for three league games because of an ankle injury received in a practice tilt with Concrete High, C23 The collarbone injury sustained by Roland Peterson, taking him from two months of practice sessions and elongating the time needed for him to get into shape, C33 Many border-line decisions by referees handed down to opposing teams, C45 The lack of height in the Eagles' camp that made them easy prey for teams which used man-to-man defenses. At times, scattered as they may have been, the FHS five was the peak of perfection in passing and ball handling and shooting. Chief among these was the final game of the season in which the cellar-struck Eagles edged out the championship-winning Nooksack Valley Pioneers, 44-43. Trailing dur- ing the first half, the locals came back in the second and third quarters to score one of the richest County League upsets in many a season. Pace- setters for the Eagles were Roland Peterson and Dave Dyck. Peterson was the ablest ballhawker of the evening and fired home 15 points while Dyck with his amazing push-shot style netted 13 tallies. The Eagles won three of their 10 league games. Every one of their triple of victories was decided by a single point. They squeezed by Meridian, 37-36, nosed out Lynden, 32-31, and crept past Nooksack Valley, 44-43. Star baekboard retrievers, a couple of fellows who did it when Coach Axelson barked "Crack that baekboard," were Bob Cline and Bob Hansen. A consistent point-maker and a tricky passer, center Harold Reimer was one of the best pivot-men in the county, if not the best. Don Bring was a capable ball-hawker and Dave Dyck, another guard, showed his skill when he met up with zone-defenses against which his ability to score single arm push-shots was terrific. In trouble-shooting roles Roland Peterson, Bill Sundean, Bennett Asplund, and Allen Cratzenberg all proved their worth. Both Bring and Dyck graduate this year, leaving vacant two first team guard shots. Sundean of the reserves is also among the '45 seniors. Cline, Reimer, Hansen, Peterson. Asplund, and Cratzenberg will all be on hand next season. Bob and Bill Bezona who played fine hall on the second team will also return for action on the Varsity lineup. --RCD CARDWELL. Lag v1 , M Q Skill Book III F' ,fo Um 5 'umm in I5 ,- 'af , .- Book III Strength and BA SFRA ll As the Annual goes to press and the publishers are calling for copy, Ferndale's 1945 baseball team makes ready to protect her ,44 County League title. Coach Roy Franko, for whom baseball is a new sport in his line of coaching duties, has fielded his team against Sedro-Woolley and Blaine in practice games. VVith left-hander Harold Reimer on the mound for nine l'ull innings the Eagles were edged out by a single run, 5-4 by Sedro-Wool- ley on the Skagit diamond. In the Blaine encounter, at Ferndale, which ended in a 2-2 tie, pitching chores were divided among Bill Manthey, Don Bring, and Allen Cratsenberg. Behind the plate on the catching end are George Hanowell and Ben- nett Asplund. Duty at first base is shared by .Iarvin Loney and Roland Peterson. Second Sacker Dave Dunkin is a full-game deluxe man and the same for veteran Short-Stop Ernie Stowell. Holding down third base XVayne Flaherty and Bob Bezona. In the outfield, Ray Flyer and Fred McIntosh have the right garden in tow. Jake Creasey has the center post in hand while Elwood Sundstrom and Bob Flaherty await action at left field. Ray Nordby is on call for play either behind the plate or at third base. Four fellows in the squad are seniors, veteran lettermeng Ernie Stow- ell, Don Bring, and Ray Ryer, and also Dave Dunkin, who did not play baseball previous to this year. -ROD CARDWELL. Skill Book III G A A The Girls' Athletic Association, this year, was as active as in the past. Any girl of the school is eligble to be a member and is entitled to a letter after she has earned the 500 points. To earn these points you must take an active part in girls' sports. This year some new sports which were added to the list were skating, swimming, horseback riding and bowling. The swimming party held on February 26, was one of the events sponsored by the GAA. Many grls attended and everyone had a splashing good time. Smaller groups of girls have gone on hikes, and have had swimming and skating parties. Another event the club had was the annual GAA Fireside. This is a night when the girls do the asking and the boys have only to furnish transportation. A short program was held at school first, then the fun ot' the evening came when the girls and boys were divided into groups and went on a treasure hunt. When the groups came hack a lunch was served and that ended the fi1'eside of '45, The basketball honor team this year was again the Sophomores who won all of their games. The runner-up team was the .luniors, and last but not least the Senior team. The officers this year were President, Lillian Schriebcrg Secretary, Merrilee King, Treasurer, Elsie Phiefer, FE 'X mg 'fig 44? X, 5' nu-mm... 4611 2 35185 1:.' I ' Qj f f www. N-mwnww Q BOOK I THE JOYOUS' ROAD The road is not always a struggle, as lhere are many joys lo accompany the travel- er on his way. He may like MUSIC, or DRAMA, or the development ol' BICAUTY. f LANE e 6THREE H HIGHWQ-YJ? Book IV Music BAND The band has been very ambitious this year. Their major activity has been to raise money for uniforms. Together with the Lions Club of Fern- dale, they have put on various programs and concerts for the benefit of band uniforms. There has been keen competition also. Since there were about fifty band members and only forty would receive uniforms, all have been working hard to secure a place in the band. From this group a pep band was formed. This band has been very active and helpful in school assemblies and at the games. All in all we would like to say "Hats off to the band" an industrious group of hard workers who are really trying to get ahead for their own betterment and for the glory of the school. ORCHESUE4 Much emphasis in the orchestra this year has been given to improve intonation and ability for the betterment of the whole group. The first major undertaking of the orchestra was the broadcast over KVOS on No- vember 30, when they played five numbers. This proved interesting as well as being helpful to them. The orchestra also helped out in playing for different organizations and school functions such as the Senior Play, Junior Play, and of course the annual Baccalaureate and Commencement. The orchestra will be hit hard by nine graduating seniors, but there will be others to take their place, although it will mean much work and effort. CHORUS The main feature of the chorus was the Christmas vesper service which was held on Decembr 17, 1944. At this service, with the background of candles and church windows, they sang many beautiful songs. Perhaps the most impressive and best remembered of these was the singing of "Hal- lelujah Chorus" from Handel's "Messiah." In March, some of the chorus members went to Bellingham to sing in the Festival chorus, which was composed of outstanding vocalists in What- com and Skagit counties. SFXHHTF The girIs's sextette made its debut at the beginning of the year by sing- ing on the first program of a series of tri-county school broadcasts over station KVOS in Bellingham. During the year they have sung for as- semblies and school activities and also for various clubs in town. This group of girls selected from the chorus was composed of June Balfour, Bar- bara McAlpine, .Ioan Pinkerton, Barbara Hurbison, Doreen Hartman, and Gladys Lingbloom. Their accompanist was Grace Johnson. Their three-part harmony consisting of first sporano, second soprano, and alto has been heard in songs ranging in type from classical to modern -or as we might say from Brahms to Gershwin. Music Book IV ..W1 z:Q.,N- " sR f TM N' Book IV Drama - SENIOR PIAY The Senior Class Play, one of the highlights in FHS drama each year, was presented on March 16, 1945. "Sneak Date" is the story of life at a military academy for boys, and a drama school for girls. When the foot- ball star, Harold, tplayed by Frank Petersonb finds he is failing in geometry and will be disqualified to play in the biggest game of the season, the girls from Tyndall Hall decide to take overwand they do. Their ringleader is Shirley, played by Marjorie Van Demark. The other girls are: Betty, a sweet young thing with dancing feet, Norma Hawleyg Ellen, a sophisticated senior with an overdose of boredom, Marilyn Moles, Annabella, an innocent and rather simple girl who never quite understands, but loves advenfure, Eleanor Scrimsherg Frankie, played by Merrilee King, is definitely the wow that all the cadets want to know better, Miss Stephenson, a young and lovely teacher at the girls' school, Donna Lee Borakerg Miss Campbell, an actress of by-gone days, who heads the girls, school, Evalyn Knight, and Aunt Sarah Finch, the jovial aunt of Harold, Mary Ellen Hardman. Zep, played by Don Bring, is in the beginning rather conceited and in love with Frankie, but before the final curtain falls, he admits that Harold twho is also in love with Frankiel is needed on the football team. Bob Nordvedt, as Slip, stands at attention on guard duty all the time Annabella doesn't have him cornered. As Dink Wittman, a "worm" from New York, Dave Duncan almost succeeds in taking Frankie away from Zep, and in rec- ord time! Colonel Spark, played by Alden Sundean, is head of the military academy, and Larry, his gambling son, is played by Harris Byers. Mr. Day, the academy geometry teacher, played by Burnett Philpott, falls in love with Miss Stephenson, and the cast for a play full of hilarious fun, circumstances, and love, is completed. JUNIOR PLA Y After this goes to press, the Junior class will present to the public a mystery play entitled "Find the Womanllu The cast consists of Roscoe Lord, a ladies' man, Roland Peterson, Bella Karns, the not so industrious maid, Nellouise Shultz, Hannah Welcome, an excentric, scrawny, spinster, lnadean McDonald, Ella Allchin, an elderly flirt who is always dieting, Kath- leen Lobb, Boris Ivan, a suspicious foreigner, Bennett Asplundg Major Mal- cohn Henry Burleigh, a suave, polished Southern gentleman, Bob Bezonag Fannie Frost, a fantastic novelist in her early thirties, Gloria Baerg The Woman in Red, a mysterious foreign looking girl, Charlotte Pettit, Inspector Con C. Bungle, a conceited, noisy detective, Bill Jonesg Anne Fuller, a re- fined and charming girl, Molly Ann Whiteleyg .Iohn Camp, a hard-boiled policeman, Bill Bezona: and Mazie Marsh, a flashy appearing, unrefined girl, Gloria Clark. Ummm gkgfgg ' Lf, xv fy i . 5 I ff V205 E 5 ... :sm JU li Q 'ixfifmwti fx 4 is 3 M QW-fl' Q N. if - 1 M- HMM-W ff wwf- ' i Book IV Beauty ROYAITY Every year, at the All School Carnival, a girl is elected to reign over the evening of fun and frolic. The candidates for queen are selected by the students for their personality, charm, and beauty. Queen Merrilee King, Senior, is pictured above with her attendants, Princess Kathleen Lobb, Jun- ior, and Princess Mary Lee Boggs, Sophomore. BOOK V THE WINDING ROAD Once in awhile we find tl trail that Iezuls away from thc main road ll short dislzulcv. On this trail we do our EXPLORING and FRULICKING. ln the many activities we find FUN and I'Ci2,lX2ltiOIl. eww CHILDREN 4125 Book V Exploring, Fun, AOUILA From the very beginning of the school year, the 1945 Aquila staff had high hopes for this year's annual. With Mrs. Anderson as advisor we found that efficiency and steady work were by far the easiest ways to pro- duce the best results. The staff consists of eight members: Editor, Marilyn Moles, Business Manager, Frank Peterson: Associate Editor, Grace .lohn- song Associate Business Manager, Bill Jones, Assistant Editor, Marjorie Westerlund: Assistant Business Manager, Dick Holden: Art Editor, Norma Hawleyg and Typists, Melene Bakkom. VVe wish to thank DeLorcs Bohn for helping with the typing. Due to the shortage of materials, the Aquila, like everything else, has had to do with less, but we feel certain that our fellow students understand the situation. None of us want to use materials and manpower that are vitally needed in our all-out war effort, unless we have to. The theme which we have chosen for this book is "Highways," and in carrying out the theme, we have pictured here the highway we've all been traveling on, learning. More often than not we have found side roads, new trails, and by-ways on which to spend the majority of our time. But ve1'y slowly, we have covered a lot of territory. They say that one does not know the country until he has seen every part of it, and so it is with our high school life. Anyway if there were no activities we of the Aquila Staff would have had a hard time finding something for this book. As it is, we've had a hard time deciding where to stop. We leave you now, with the results of our work. We hope you'll re- member us, Cif not with pleasure, then otherwisefl when you're looking through the book forty years from now. and Frolicking Book V THE TA TTLER As this year's activities draw to a close we all think of what fun wc have had in our activities ami classes. And thinking of classes, a1'ound sixth period of eve1'y other Friday wc were handed our bi-monthly paper. The Tnlflcr. We always had fun picking the paper to pieces and trying to write a better one ourselves. Our first encounter into the paper was the Scan- dal page where all the dirt was assembled by our able partisan, Eleanor Scrimsher. From then on it was the jokes and then the good old Sports Page edited by Scribe Rod Cardwell. Once in a while we see solnething by Demcy Mylar. And we shall never forget those pictures drawn by Dick Hol- den. All these little things helped make The Taftlcr worthwhile, and inter- esting. VVe sincerely want to thank Miss Fairbanks for kind dependable work with the entire paper force. Her extra work on this project is appreciated. Last year Evan Brooks was elected editor and Evalyn Knight Assistant editor. Evan Brooks, due to illness, was unable to attend school for the last semester and so Evalyn Knight took the reins ot' the paper. VVe've had some neat little press copies since Evalyn took over and we want to thank her for it. Gloria Baer is assistant editor and knows her stuff. She's always ready to help when the call of duty comes. The staff is as follows: Front Page, Betty .l. Pomeroy and Nellouise Shultz: Sports Page, Rod Cardwell: Club Page, Evelyn Beulg Scandal Page, Eleanor Scrimsherg Feature Page, Neva Robertson: assistant, Norma Haw- ley: Exchange, Dorothy MeAlpine: Typing, Barbara Bliss and Alice Still- well. The advisor is Miss Fairbanks. There are other people working on the staff too. They run errands, do typing, write short stories and other odd jobs. They are Lois Tawes, Maxine Bergsma, Bob Hanson, Molly Ann VVhitely, Alma Wenger, Audrey McConnaughey, .IoAnne Perkins, Dorothy Oslin, lnadean McDonald, Hel- en Hougan, Barbara Simonson, Valgene Stark, and Gloria Clark. l W--A K K A . F' QE? , MH Book V Exploring, Fun, GIRIS' 6108 The fall of i-H started another active year for the members of the Girls' Club. The Club's first duty was to acquaint the new girls with the club and its activities. The smaller clubs under the Girls' Club this year were the Standard, Service, Program, Library, Publicity and also the Big Sister club to which only the Senior girls are eligible to join. The officers for the year were as t'ollows: President, Merrilee Kingg Vice President, Neva Robertsong Secretary, Dorothy McAlpineg Treasurer, lilsie Pheifer. Onc of the main things the club did this year was to put on the annual carnival with the able assistance of the Boys' Club. 'tt was really a gala event with the Bingo and VVhite Elephant stalls, the basketball and baseball throw, the dart games and the delicious food served at the restaurant. One of the highlights of the evening was the eoronation of the Girls' Club Pres- ident, Merrilee King as queen of Ferndale High. The Girls' Club also put on a skating party which was in payment to lloys' Club for selling the most tickets for a band uniform benefit game. Another highlight was the Mothers' Tea in which all the mothers of l"crndale High students had an enjoyable' evening. Thus the year ended with the girls' minds full of ambitions to carry on ncxt year to make it a better and more prospering organization. The girls have chosen for the club the following creed: I believe that as a girl of Ferndale High School I should be: Faithful, forgiving and sincere, Ever eager to learn, Ready to help others: Noble. upright and just, Dependable in all things, Anxious to do my part, Loyal to my friends ill school Earnest in my desire to become a worthwhile woman. T WA , A 1 and F rolicking Book V BOYS' CLUB This year's Boys' Club, under the leadership of Merle Fryer, president: Don Barrett, vice presidentg Bob Cline, secretaryg Elwood Sundstrom, treas- urerg and Coach Franko as advisor: had a very successful year. The Boys' Club and the Girls' Club put on the annual carnival which was a great success. The Boys' Club this year purchased a picture of a Golden Eagle, the 111ascot of our school. We feel this will be a big addition to the looks ot' the main hall, and to the spirit of the school. During the year many tournaments were held. First a horseshoe tour- ney won by Ha1'old Reimer and Frank Pete1'son. ln the winter, a basketball session won by Captain Wayne Flaherty's team. ln the spring a badminton tournament, both doubles and singles was held, the results of which will be announced after this goes to press. These tournaments have done a lot to give the boys something to do at noon, and to promote good-natured competition between the boys. CAlso, we noticed that the girls enjoyed the games, especially when certain boys were playingj The only permanent committee in the Boys' Club this year is the Serv- ice Committee, which sees to parking cars at school functions, and helping in any way possible. Our thanks also go for an outstanding year to Mr. Stowell, Mr. Loreen, and Mr. Axelson who helped Mr. Franko in advising the club. IQ., E' 4l"'f" f? ' Book V Exploring, Fun, - ax. 1 FUTURE FARMERS 0F AMERIUA The F. F. A. is a national organization of farm boys studying vocation- al agriculture in high school. The Ferndale Chapter this year has a mem- hership ot' 36 boys. Dave Dyck, Harris Byers, Raider Kelstrup, and Merle Fryer, took first place honors at two dairy cattle judging contests. Pat Alleyn was high man in the Northwest potato judging contest. Every hoy carries on a home project such as raising crops or raising livestock. To aid hoys in securing good livestock the F. F. A. has purchased and farmed out several purebred cows. At the present time they own two registered .lerseys and two Guernseys and one registered Guern- sey heifer. The F. F. A. often huys used farm machinery. This is repaired hy the hoys in shop classes and then sold. Many fruit t1'ees in the community are pruned hy F. F. A. boys. Feed is often purchased cooperately as a service to the members and farmers ol' the community. For the past several years the F. F. A. has grown certified VVhite Rose seed potatoes. Plans are under way for the growing of an acre again this year. In December the Ferndale chapter was host when members from six other chapters attended a joint initiation ceremony. Over one hundred hoys attended. Late last spring Glenn Franklin won a very high honor hy heing elect ed Stale President of the F. F. A. During this year he has visited many of the chapters in the State i11 connection with his office. and Frolicking Book TORCH HONOR The Torch Honor Soeiety, that envied club where the brains sit and discuss their thesis, started the school year out with the annual Torch Hon- or Banquet. All the new members were invited, and asked to slay alter- NV2ll'llS for a meeting in the kitchen, where considerable speed was made with dishes and mops. The Junior members were the cooks, and the Se- nior members, the hosts. VVe are proud to say that this was one ol' the most successful banquets we've held yet. Various other activities and parties have been planned l'or, and will be held after this goes to press. DRAMA TIC CIUB The Dramatic Club started the year out by ordering a group ot' short plays in order that several good plays could be put on for the student body. A short play called "Christmas House" was given successfully at the Christmas assembly. So far that is the only play that has been given. Others will probably be given after this goes to press. The main activity ot' the club has been to develop acting talents by doing individual extemporaneous skits. Those who ruled the Club were: President, Marjorie Vanllemarkg Vice President, Evalyn Knightg Secretary, Bill Jones: Treasurer, Betty Jean Pomeroy, and Sergeant at Arms, llnadean McDonald. Book V Exploring, Fun, 0UTDO0R CIUB VVith Mr. Stowell as advisor, the Outdoor Club has had an enjoyable year, spent mostly on archery. NVe would like to publish the names ot' those winning the archery prizes in the contest to be held, but the book must go to press before the contest. The club yell is: Rickety. rackety, raekety, boom!! Outdoor, Outdoor, give us room!! SCIENCE CLUB XVitl1 Frank Peterson as president, the Science Club has been active in nearly every phase ot' science, from Biology to modern engineering. Field trips are among the activities scheduled. On these trips the members ol' the club gain a first hand knowledge ol' the realm of natu1'e, with Mr. Kanarr to explain and point out interesting specimens. PROJECT 0RS 61 UB The duty ol' the Projectors Club is to operate the movie projector for all educational and entertainment movies shown here at school. Since movies have been used a lot for visual aid in F. H. S., the Projectors Club has been quite busy. VVith Mr. Kanarr as advisor, and Bill Bezona as pres- idcnt, we feel this club has done an excellent job throughout the year. if and F rolicking Book V 6'0lU:'670R'S' C1113 Miss Dunagan is the advisor of the Colleetor's Club, which has spent an enjoyable year studying and working on their various hobbies. Some ol' these hobbies are: stamp eolleeting, eolleeting post eards l'roln foreign eoun- tries, photography, collecting recipes and eroqueling. Gloria Clark is president of the Colleetor's Club. BOOK CLUB A new club was organized this year under the supervision ol' Mrs. Hughes. This Club is for students who are interested in reading. Throughout the year reviews were given on new books, authors and latest movies. The club has started a library ot' its own for the elub mein- bers' use only. The dues were one dollar for the year. This money was spent for books which are to be in the Book Club Library. ART CHIB Last year Art Club was organized for students who were interested in 2ll'l. drawing. This year the elub has prospered in number and in talent. Under the able leadership of Miss Fairbanks, the elub has learned how to make ehalk drawings and they have also made peneil skelehes. The club's main work this year was making posters for the sehool ear- nival. .ii wk' wffissl X wha? Book V Exploring, Fun, and Frolicking Book V USHEWS' CLUB The purpose of this club is to usher at all programs here at the school. Seeing that masses of people are seated correctly is no easy task, and we take our hats off to these girls who tirelessly and graciously welcolnc people to the social functions of the school. To be elected as a member of this club, poise, personality, and dependability are taken into consideration. Priscilla U'Neall is president of the Usher's Club, and Miss Dunagan is the advisor. LETTERMAN5' CLUB The Letterman's Club is another new club made up of boys who have earned their letters in sports throughout the year. The initiation of the boys into the club was something the whole school observed. Part of the initia- tion was for the new members to improve the looks of our school by picking up papers and keeping the school grounds clean. The club's aim is to get more boys interested. not only in school sports, but in various activities which our school has to offer. T RA VH Cl UB The Travel Club of '45 was partially formed from last year's Spanish class. Some of the students wanted to continue their study of foreign countries. The Travel Club's aim this year was to make scrap books and exchange them with schools of other lands. These scrap books were to con- tain pictures, school activities, and interesting articles of the land in which they live. Mrs. Anderson, the advisor, read books written about different countries and stimulated in the students the urge to travel. UBRA RIA NS The girls who have given up their study hall period to work in the library this year were: Mary Ellen Hardman, Evalyn Knight, Beverly Whae len, Donna Lee Boraker, Evelyn Ruel, I.aVerne Honrud, Merrilee King, Alice Stillwell, Kathleen Lobb, Ernestine Swan, Elsie Pheifer, and Marjorie Vanllemark. These girls are important factors in preserving the order and providing the service necessary for effective study. Some of the duties which these girls performed this year were checking out books, keeping order, keeping up the bulletin board and helping students to find books. The officers of the club were as follows: President, Elsie Pheiferg Vice Presidnt, Marjorie Vanllemarkg Secretary, Donna Lee Boraker: Treas- urer, Kathleen Lobb. Book V Exploring, Fun, MEMORY LANE Hi kids, do you remember all the swell times we had here at F. H. S., along with tl1e hard work, the "overtime," and the disappointments in love? In case your mind needs to be refreshed, go just a little further down the trail with us, and maybe you'll see some of those hectic, but wonderful days again. Remember when the Letterinan's Club was first organized? How those one striper members sweated and suffered! One afternoon found Bob Bezona out in the Enterprise cemetery counting the number of Smiths on the gravestones. And the same afternoon, Dave Dunkin spent counting the railway ties between Ferndale and the Birch Bay cut-off. Elwood Sund- strom was sent along to heckle him. The next morning when we came to school we found Rod Cardwell sitting on the front steps, eating his Wheatiesfand so, a Letterman, Alden Sundean Cwho always was kind of a sleepy guyb packed an alarm clock to all his classes that day, and on top of that, he insulted every girl in school by asking such personal questions as "how much do you weigh?" But the pay-oft' came when Bob Nordvedt gave a new Coiffure to all of Ferndale High's vast lawn, so it would be easier for Otto to mow! But, such was life in F. H. S. Remember the day Molly, Ann, Audrey, Deannie, Kathleen, Vandy, and Marilyn came to school with loud plaid shirts, and their pops' neckties on? It was supposed to show the boys that we gals weren't afraid of fads either, but we know that the boys are miles ahead of the girls as far as fads are conce1'ned. First it was red hats. The halls were simply massed with red hats. Loud Suspenders held their own too! Then the fad changed to more hats, only this time they were brief versions of the baseball cap. Around tl1e end of the month was always when time really dragged. The drug store was out of ice cream and we had to satisfy ourselves with cokes and Green Rivers, until the next month. But then someone always made it right by saying, "Don't you know there's a war on?" At noon we all used to gather in the bookkeeping room, or the Home Ec. room, twhichever the 1'adio happened to be intl and listen to any hot music coming our way. More than once we were reproached for letting that tingle in our feet get the best of us. Remember? lt seems to us that there was a wealth of popular music during the year 1944-45. Such songs as "Don't Fence Me in," "Swingin' On a Star," "The Trolley Song," "Dancin' With a Dolly," and "Rum and Coca Cola," were good examples of what interested our small minds, way hack when. There was a serious side too, to the music we chose as "solid," Such pieces "lt Had to Be You," "No Love, No Nothin'," "I Don't VVant to Love You," "l'll Walk Alone," "I Dream of You," "Fm Making Believe," and "A Little on Tl1e Lonely Side," remind us that those were war years. There were a few older ones we still cherished, "Stardust," "ln The Blue of Evening," "Night and Day," "Smoke Gets in Your Eyesf' "Cocktail For Two," and countless others. Of course when we were really getting hep we counted on Tommy Dorsey's Boogie Woogie, Duke Ellington, Count Basie, Harry James, and Charlie Barnett. But the song to top all songs was "Just One Meatballf' fContinued following "News and Views"l and Frolicking Good inorning. lnerry snnsliinv! ti The sights of New York. T .lnvvnilo DPllllClllG1llS. S I.t4ttei'i1w11 and their lntyonet:-1. tt Donna 'Lena lnznlezni, Miss I+'zti1'h:lnk:4. 10 .1ncl- llltlfltl wo any Ill0l'9?l 11 Book V liny bonds. This nieans YOU! Whipping' up at little nitro glya-eriin-. llei-os looking nt yon, gals. "NVilly" Jones and "l!obhio" MoAlpiln Vsefnl ns we-ll as pretty. History notebooks on display. Book V Exploring, Fun, Fl-IS' DIARY September 5. School starts. Don Bring now leading flag salute in assemblies. 6. Sophomores still looking very green. Can't someone help tl1en1 find their way around? 11. Magician wows F. H. S. with stupendous acts of magic. 13. Student Body meeting. Bill Jones gives voluntary speech on every- thing in general, and nothing in particular. 15. F. F. A. boys attend fair. 18. Senior class meeting starts year for class of '45 with a bang! 19. Bond assembly. Everyone buys bonds for good old U. S. A. 20. Dramatic Club wages war in meeting. 22. First Tattler published. Lots ot' "over the vacation" scandal to catch up on. Pep assembly, with the peppy duo Kat and Deanie leading. Game with Stanwood. Eagles lose 12 to 0. 25. Mr. Monroe absent from orchestra. Maestro Gregor swings a mean baton! 26. Officer Hawkins speaks on safety. Mr. Axelson confesses, and we find he has a "record." 27. Mr. Bishop brings his trained dogs to F. H. S., talso, his sonlj 29. Game here with Mt. Maker. Peterson injured, and with true Fighting Eagle spirit, our boys get in and win the game, 7 to 6. October y 5 1 . Eagles travel to city to play Raider Cubs. Lose 20 to 0. Paper drive started, to earn 111oney tor bleachers. 6. Second Tattler published. 9. Bill Sundean falls asleep i11 N. W. History class. tWho said tl1at's news?D L 10. Girls start new fad-loud plaid shirts and ties. ' 11. Boys still mad at girls for aforesaid shirts and ties. 12. Game with Meridian on their field. Eagles win 14 to 0. On the way to the game a mouse was discovered in one of the cars. All the girls rode the rest of the way to Meridian standing on the seats. Good thing a man was driving!! 13. School dismissed at 1:05 on account of Teachers' Institute-and on Friday, the 13th too! Lucky! 16. Paper drive over. Western Thrillers are gone, so the fellas spend their noons down town once more. 17. Ferndale High puts on program over KVOS. 18. Bob Cline goes deer hunting. He has 15 days to make up time. 19. Girls make bread in Home Economics. Boys use loaves for football practice. ' 20. Game with Blaine Borderites. Eagles lose 20 to 7. 24. Sgt. Jack McDonald speaks about the European war theater, in as- sembly. Deanie leads 15 rousing cheers for "brother Jack." 26. Another game with Bellingham Cubs, and another losing score for Eagles, 12 to 0. 30. Orchestra gets detention for skipping class. They're now playing "As Time Goes By." 31. HalloJwe'en-"Kids" raid town. November 1. Annual pictures taken. Wind blows, and everyone's hair looks ter- rible, so they say. Personally, we think your hair looks pretty cute. 2 School dismissed at 2:30 for another teachers' meeting. 3. Ferndale beats Meridian in game. Carnival big success-King crowned Queen. 11. Armistice Day football game. Goal post demonstrationw-big free for all. CYou guessed it. The game was with B1aine.J and Frolicking Book V FHS' DIARY 21. "Little disturbance" in school. No one knows where it started, but who cares, so long as we enjoy it! ll 22. "Little disturbance" growing. Everyone seemed to have cotton in his ears when the tardy bell rang this morning. 23. Thaixksgiving Day. We're all thankful that we're alive after what's been going on the last two days. 24. Vacation-something else to be thankful for. 28. First basketball game with Sedro-VVoolley. Eagles lose 31 to 29. 30. Orchestra goes to Bellingham to play over radio. Hillview Dairy doing big Ferndale business afterwards. Dccem ber l. Big band benefit dance in the Crystal Ball Room, sponsored by Lions Miss Selander meets sailor. tNews?D 4. Custer bus late after school. Irv waits quietly. CLike Irv always does.J 5. Ferndale travels to Oak Harbor to lose a basketball game. Girls seen: to have enjoyed the trip. 6. New Iettermen undergoing rigid initiation. Drug store full of sweating athletes after school. 7. Big Lettermen's party. No one seems to know what happened, but by the looks of some of the boys, it was no Easter egg hunt. CAlthougl1, I think there wcrc .some eggs present.D 15. Basketball Jamboree at Lynden. Eagles lose to Lynden Lions, in best game of the evening. I8. "The Great Victor Herbert" comes to F. H. S. 22. Christmas party Dramatic club gives premiere performance. Santa gives a lot of tobacco, etc. t IJ. Vacation begins. See you next year! .lanuary 2. Back to school again. New Year's Resolution still good. 3. This is another day. Resolutions cease to be good. 10. Seniors have heated discussion in meeting, about whether or not the boys should wear ties for graduation. 12. Home game with Mt. Baker. Eagles lose 49 to 31. Grout eo111es wear- ing a tie! Don Bring and Helen Nelson took fatal step-steadies now. 16. Another radio broadcast. This time the band does the honors. 22. No school. Furnace breaks down. 23. The Bird Man came to give a very good assembly. Girl's Club gives skating party in honor of Boy's Club. Ferndale Lions Club plays Bur- lington Lions Club on F.H. S. floor. with the local team winning. Var- sity team gets chance to heckle Coach Axelson. Never a dull moment! 24. This is another day. Plenty of dull moments. 25 Report cards come out. After school finds a group of terrified students in the drug store debating whether or not they should go home. Care- less driver smashes into Roland's car. Saturday finds Holly and his passengers in court. Bill Jones proves to be great detective. 26. Game at Nooksack, with F. H. S. coming out on the bottom of a choice game. 27. Double header week-end. The Mighty Eagles play Meridian on our floor. Eagles lnake first win of the season, by Reimer's foul shot. Cheering sections packed, and there was definitely no lack of school s irit. 30 Blee Man talks to students on bees. QWe've had the l1i1'dS and the 11695, next comes the flowerslb Seniors get their rings in class meeting. Near riot follows. Fclrrliflry l. School presents benefit skating party for band uniforms. 2. February second and Ferndale Eagles' second victory of the season. Thrilling game with the Iynden Lions, losing by one point. Book V Exploring, Fun, NEWS' AND VIEWS F. H. S. CARNIVAL On Friday, November the third, by the combined efforts of the Boys' and Girls' Clubs, the annual carnival was held in the high school gym. A record crowd was present to join in the fun of the evening. Just before the coronation- of the queen is always a moment of high tension, and so it was this year, with three charming girls as candidates. Merrilee King, senior, was chosen, and crowned by Student Body President Don Bring. The evening proved to be a great success. THE FOLLOW-UP After every carnival we have what is known as a clean-up committee Cstrange, isn't it?J If ever there was a hard job, this is it! On Saturday morning, dressed in old slacks with kerchiefs on their heads, the girls came prepared to work. Dressed in dirty cords and sweaters the boys came to see if there was anything left to eat. A layer of confetti, and streamers, and peanut shells, and candy wrappers, and napkins, lay four inches deep on every bit of the floor surface in school. Not only that, it was stuck down with discarded gum. The kitchen was greasy, and every dish was dirty, the sewing room Cused as dining-roomJ was in the worst sort of a mess. Stands and concessions had to be taken down and put away. If you think this is an easy job, please volunteer to help this committee next year! BAND BENEFTT DANCE The Ferndale chapter of the Lions' Club has been working hard this year to help the school raise money for band uniforms. One of the ben- efits they sponsored was a dance in the beautiful Crystal Ballroom of the Hotel Leopold in Bellingham. With Herb Taylor's six piece band supply- ing the music, and the huge crystal ball spinning from the ceiling and reflecting thousands of little green lights around the lush ballroom, the set- ting was perfect. It was a big job for the Lion's Club to undertake, and we want them to know that we appreciate it. PEP RALLY There were several pep rallies during the football season, but the rally before the first Blaine game was an outstanding one. Starting at 7:30 from the depot, we formed our traditional line, and raged through the town leaving echoes of "Your pep! Your pep! You've got it, Now keep it, Don't lose it, You'll need it! Your pep! Your pep!" and so on. After covering most of the town, and satisfying ourselves that Coach Franko had perfect confidence in our team, Cby the way, we lost the game the next day!D we went back to the depot, where the team awaited us with a huge pile of old boxes, etc., which was lighted. The boys also had an effigy of Blaine, and this, too, was burned. No one got up to measure the height of the flames, but we estimate they rose about fifteen feet. We sat around the fire singing school songs, while the team departed Cwith Coach Franko on their shoulders? for their homes and a good night's sleep. and Frolicking Book V NEWS AND VIEWS TORCH HONOR BANQUET With the class of '46 as cooks, the Torch Honor Banquet was a big success. We admit that last year, when the '45 members prepared the meal, it was more interesting, and the interest lasted longer, but this year everything was nutritious, as well as delicious! The new members were duly initiated, and as an extra concession Cas is the traditionb they were al- lowed to clean up when the banquet was over. Every year we try to warn these kids not to be too smart, but they're too dumb to listen, and get themselves mixed up in this banquet. Seriously, we look forward to it as one of the nicest affairs of the school year. FIRESIDE The annual G. A. A. tolo party was held on February 7, in the high school gym, and Home Economics rooms. Everyone played badminton until the program started. A short skit, and SOIIIC musical nunlbers made up the program, after which the couples were grouped off in pairs and sent out on a treasure hunt. If we remember right, one of the groups dug up the treasure of another, and after much search, the losing group came back, looking for revenge! A wonderful time was had by all, that evening, when the party ended with hot dogs and orange juice. SKATING PARTY Because the Boys' Club won a ticket selling contest, the Girls' Club gave a skating party in honor of the boys. It was a pleasure to see our faculty on skates, and believe it or not, not one student took the oppor- tunity to trip any of them! Personally, l took several spills without being tripped, but It think the party was enjoyed by all. DEDICATION SERVICES OF VICTORY HONOR ROLL A simple, but beautiful service was held in the school auditorium on February 27, in honor of all the boys who have gone from our school district into the United States armed forces. The public was invited, and the main feature of the service was the unveiling of the Victory Honor Roll purchased by the Girls' and Boys' clubs. PIE AUCTION In order to raise money for a fund to keep purchasing name plaques for the Victory Honor Roll. a pie auction was held at school one activity period. Don Bring was the auctioneer. lt seems like the boys of F. H. S. have confidence in the cooking ability of the girls, because some of the pies sold for quite high prices. NEVV RLEACHERS BUILT A paper drive was one of the first activities of the student body this year. The profits from this drive went towards the building of bleachers for our athletic fields. The shop classes constructed the bleachers, and froln ail angles, they did an excellent job. At football and baseball g3ll1CS, not many of the energetic high school girls want to sit down to root for their favorite athletes, but the public has expressed its appreciation in various ways for the improvement in our facilities. ys1::v1-a1::Nv-- OC Book V Exploring, Fun, Where's that !!'!"'??3 ball? Demcy, IN ACTION. It takes all kinds to lflillihi :L world. He-men of FHS! Mrs. ScriebP1"s pin up girl, Lillian. Our Gracie. Our 1l10l.l'l9l'S tolrl us l.ll6l'6lll bo lll0lIl0lllS like this. Shortage of gas Mary and Juno? Roll Out the Barrvl. He is, too, ai teavlierl Glamour gals of FHS. Bob combing the front luwn for Lettel men's initiation. Statue of Liberty. fVancly, in case you didn't, knowl. Kcith's Kustoniurs, and F rolicking Book V MEMORY LANE We'll never forget the arguments that the Senior Class had. It was always the boys against the girls. Each would hold a "party caucus" beforc meetings, and decide on which measures would make the opposite sex most disgusted. During the first part of the school year, the big Presidential campaign was in full swing, with Franklin Roosevelt on the Democratic ticket, and Thomas Dewey on the Republican ticket. Many a friendship was lost over that campaign, and why, we can't see. NVe all knew that Roosevelt was in to stay. I guess it's fun to argue, so we did. And when Bill Jones got his horn-rimmed glasses, will you ever forget? They were supposed to be Robert Walker style, but they looked more like Jones to us. We saw lots of boys in uniform who were home on furlough, in our halls and classrooms. Boys whom we were used to seeing in dirty cords and loud sweaters, coming back to us in "bell bottom trousers and coats of navy blue," and the khaki uniforms of the Army. These served as a reminder to us to work and save and hope for the day when they would be home, perlnanently. Remember how the girls kept throwing "hen parties" to keep them- selves from gathering dust while their boy friends were in the service? Valgene had a party in which six girls slept in the hay-mow. Somewherf: in this book we have a picture of how they looked next morning. Then there were Ouiji parties, and slumber parties, and "platter" parties, and theater parties, and swimming parties, all with the main purpose of afford- ing some news to write tothe one and only. There are so many other things we'd like to remind you of, but the present holds an important job for all of us, and we 1llllSi get back to the main highway, after our little jog down memory lane. With all best wishes to you, we remain, THE AQUILA STAFF-1945 Book V Exploration and Frolicking FHS' DIARY 7. G. A. A. annual Fireside. Big success. CRain didn't stop anyone nohowj 8. Rain and more rain. Footfall field under water. 9. Mt. Baker game. VVe lost, as usual. 13. Game with old time rivals, Blaine. Lost after a thrilling 3-minute overtime. 14. Hearts were flying around school today. Girls' Club and Boys' Club have separate parties. 21. Ethel Ramsey and trained canaries come to pay visit to F. H. S. Calso the backboardb. . 22. Washington's birthday but it'didn't affect old Ferndale High. 23. Movie-Stanley and Livingstone. Love that man Spencer Tracy! lin the last game of the season the Eagles beat the county champs, CSumas- NooksackD, thanks to Peterson for making the winning point. 24. Annual Publications Prom at WWCE. Everyone thrilled with the per- fect setting for a formal prom. 27. Dedication services held for the Victory Honor Roll. Very impressive. 28. Science Club throws party for members. Big success except for trivial matters. March r 3. Big game at Mt. Vernon for district honors, and what a game! 5. Class meetings today. Seniors are still Seniors-the fight goes on. 6. It feels and looks like Spring is at last here. 7. School has pie sale. Big success. Boys feel rather sick. Did someone say it was spring? Look at it now. 9. A scarcity of music students in school. Big Music contest today in Bellingham. Good luck kids. 13. No blue sky around Ferndale. "Stormy Weather." 15. Senior Play big success. Cast and advisors have big chicken dinner after play at Booth's. 19. Movie "I NVanted Wings." Yes, and with the nice gale that was blow- ing today all we needed was wings. 21. Everyone looks like their heads are going to burst with last minute facts crammed into their heads before the quarter tests come up. 27. School broadcast put on by Junior High groups. 29. Badminton is in full swing at last. April 1. Easter! We hope all the kids went to church. 4. Magician "Duke Montague" performs on stage. 5. First practice game of the season played with Blaine. 6. Believe it or not! Ferndale had spring vacation. Even though it is only a day, it's a vacation. 9. Another practice game with Concrete. Lost 4 to 1 but our team looks promising fthat's more than you can say about the weatherb. 12. At 3:00 p. m. the flag was lowered to half mast in respect for Franklin D. Roosevelt, who died this afternoon. 13. Junior play, big success. Mystery shrouds school. 15. Annual goes to press! The following are schedules for April and May. 27. All School Music Festival. May A 10. Mothers' Tea. 11. Junior Senior Banquet 14. Science Trip 17. Class Day. All school picnic. 20. Baccalaureate. 22. Exams. 24. Commencement. 25. Report cards! "Genius: one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspira tion." MANNER BROTHERS, CHEVROLET CARS AND TR U OLIVER IMPLEMENTS MYERS WATER PUMPS CONDE MILK MACHINES FIRESTONE PRODUCTS -'kwa-MQQQ-A AUTOMOBILE AND IMPLEMENT PARTS AN Inc. CKS SERVICE D ' fegggafe- See Us For All Types Of Insurance FERNDALE M-26 LYN DEN 2271 "Geometry: it teaches one how to move ::::::::::::::::: :::::,, Compliments of ' PALACE if BARBER SHOP ERNIE LARSON, In P Prop. if tr tr 'r 'r in :::::::::::::::::: - -J IVERSON LUMBER r lr lr 'r COMPANY :-:Q O. IVERSON Owner and Manager ,----- ...A................A.... -- in the best circlesf' IRELAND 81 BELLIIIGAR Insurance-All Kinds 1423 CORNWALL AVENUE Bellingham, Washington Congratulations . . . . To the Class of 194-5 UNION PRINTING CO. Bellingham, Washington CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1945 B U Y W A R B O N D S FERNDALE PHARMACY Hoon and SNORTLAND CONGRATULATIONS CLASS OF 1945 20th Century Bowling Center "Where Whatcom County Bowls" 2042 E. HOLLY ST. BELLINGHAM, WASHINGTON ------,.----- ........ - ...... ,------- Success Business College It Pays To Attend a Good School SUMMER TERM OPENS MONDAY, JUNE 11 . R. I. WISE, President Phone 10 Bellingham, Wash. --ululuu-nu--UUA "It's a short road that has no advertising signs." '7 I EVERGREEN PHARMACY E. D. Whiteley, Prop. Listen, my children, and you shall hear Familiar noises very clear 5 'T was the class of '45, by heck- They've eaten Sundaes by the peck BEST WISHES From Ernie, Paul, Alice and Molly CEMENT WORK GRAVEL AND SAND ARTHER WEDEN Complete Building Service Phone X-521 Ferndale' Washington BEST WISHES .... T0 THE CLASS OF 1945 N. C. KEITH Surfine Products Phone M-25 Ferndale, Washington J EWELL MUTOR CO. FORD SALES and SERVICE Ferndale, Wash. Ph0l10 M-33 :::::4 ::::::::::: v "" - ' ' ' ' ' ' ' "If opportunity is seized when it comes, it will not have to be chased when it goesf' We Will Greet You Soon With The Famous Makes Of Musical Merchandise Again GRAND PIANOS, SPINETTE PIANOS by Mason 8: Hamlin, KNABE, WURLITZER, and GULBRANSEN PHILCO and RCA VICTOR RADIOS and Combinations WESTINGHOUSE REFRIGERATORS and ELECTRIC RANGES BENDIX and EASY WASHERS CONN and KING BAND INSTRUMENTS' STARK PIANO CO. Everything Musical 210 W. HOLLY ST. BELLINGHAM, WASH ::::,0::::- CONGRATULATIONS AND BEST WISHES TO THE CLASS OF 1945 FOR HEALTH'S SAKE and PLEASURE, ROLLER SKATE At The FERNDALE ROLLER ARENA "Advertising: the art of making people think they have always wanted something." W' """' AAAAAAA' 'P The First National Bank of Ferndale Member Federal Reserve Bank Member Federal Deposit Insurance Corporation D I 1 1 1 1 41 41 41 41 1 41 41 1 1 :1 1 41 41 41 41 41 1 41 41 41 1 1 1 PERCY HOOD, President M. F. HASTINGS, Vice-President WM. D. HOWELL, Cashier A P. LORD, Asst. Cashier : :::'-fQ.'f0 0004-.00-4-4-'vga' -::::0fp 140- 4-asa BEST WISHES T0 THE GRADUATING SENIORS Ferndale Bus Co. W. H. DORR BUS OWNER AAAJIAAIAA AAAAAJHQQOQ-0-0-0-c-J-t"J'tAo'4'AAAA A"-AJ-4'-::::::Jt: 1 1 41 41 41 41 :1 ,..J ,..,,-,.....,.,,., 41 41 41 41 41 41 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 41 41 1 1 1 1 1 1 41 41 41 1 1 41 41 41 41 J "Optimist: one who makes the best of it when he gets the worst of it." ----, ....... --------- A... - ......... A---- ......A... - -- Congratulations to Class of 194-5 Gifts Apparel fied c7Vlcgntosl1 cslrop FERNDALE, WASHINGTON :::::4-a:::::: - -::::::::::::::::::::::::::: -:::Q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f::::: CONGRATULATIONS CLASS OF '45 IRWIN HARDWARE "Quality M erchandisen W. J. Irwin, Prop Phone R-225 :::::e:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::v-::::::::::Q::- -:::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Congratulations Class of 1945 N u 1 wa y Cafe 66G0Od Food at Moderate Prices" O Ferndale .,s.,As WFFHPEIPB """"'Qg-QM' "THE PAUSE THAT REFRESHESU Bellingham Bottling Works, Inc. Belllngham Hu-Mu-A M -AA-A-AA-A----AW?-Shlggtgq IVI ERCHANDISE UF' QUALITY For the Home and Farm . . . At Right Prices FRED I'I. DEVURE, HARDWARE Ferndale, Washington "Globetr0tter: A person with a roamin' nose Best Wishes Class of 1945 eel FERNDALE CLOTHING 8: GIFT SHOP CONGRATULATIONS To The Graduates of1945 .- GEORGE MONROE FERNDALE, WASHINGTON IN CONSTRUCTIVE COMMUNITY SERVICE Since 1903 . . . FERNDALE RECORD v-v-v-:? "The difference between opportunity and the kicker is that opportu- nity knocks but once." ,vw-vvvvvvvvvvvvvv ,,,,,,,,,,,, f::::::::::::::::: 1 acl am 5' Smart Apparel for Men 6: Women, Bellingham 11 -- --.1 Compliments of . . . N E W T O N ' S I N C . Women's Apparel of Quality COATS -- SUITS - DRESSES SPORTSWEAR - MILLINERY 9 ,,,.p---,-ov Congratulations... to the Class of 1945 WAHL'S STORE Bellingham' Washington 11 'sa -::::::::Q::::: ::::::::::: --,,,-- A--- ..... ---------- 'Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 1 J v, -- ...,.... ..,....... , ::-,, 11 ROBLE - AIR STEP - BUSTER BROWN GIRL SCOUT - BOY SCOUT S P E L L M A N ' S BUSTER BROWN SHOE STORE 105 West Holly Street Bellingham, Washington X-RAY SHOE FITTING CONGRATULATIONS CLASS OF Q4-5 SUPERIOR CLEANERS Phone R-295 -----.-------------A ::::0:::- Tony 8: Ned -----,--,,,,--- ---------- ::::':::- ::::0::::::::::::: Juvefs Store MEN'S WEAR - DRY GOODS - SHOES Ferndale, Washington Phone M -1 20 ---- v-- --, -----,----ve:::v-4-0::'0:::::0:::: :::::f4-::::--A ---- HOLEMAN TRANSFER CO. Phone R-052 Ferndale, Wash. 11 11 11 1 1 11 11 11 '1 11 1 1 1 1 11 1 .1 4 11 1 1 1 1 1 J '1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 J -1 1 11 1 1 1 1 1 11 "The person who doesnit grasp opportunity when it comes, usually ends up by knocking opportunity." :: ::::::::::::::::::::::: :::4::::::::::- ::, - ::- - A - A BROIUII 8 ZOIIE, Int. Groceries and Meats F erndale, Washington WE CARRY A FULL LINE OF FRESH FR UITS AND VEGETABLES SPECIAL ATTENTION GIVEN TO PHONE ORDERS Ferndale, Washington -: ::- ::Q: : Q0 A:::::4::::: DARIGOLD A CO-OPERATIVE DAIRY ASSOCIATION WITH A STANDARD OF HIGH QUALITY FOR ITS PRODUCTS AND ITS RELA- TIONS WITH THE PUBLIC AND ITS MEMBERSHIP Whatcom Gounty Ilairymen's Association -J-to-0-o--oo-cvvvvv "Mint: the only business that makes money without advertising -::::v ::- ::::: ::::.,::::::: ::: ::: JEFFCOTT MOTOR CO. DODGE and PLYMOUTH CARS DODGE TRUCKS Ferndale, Washington Phone M-O6 Everything To Build Let Us Help You With Your Building Problems CULUMBIA VALLEY LIIMBER 00. Ferndale, Wash. JACK SIDDLE Phone M-18 Manager --,-- ------- Sweet are the uses of advertisement." ynor Feed Coq. "Nuff said" vvvvovv-ovvvvcv-oo----ovvvv E R fd Qhit tivf R 'E-----as-Q-mss,....,.c, ii fi' tlgffxif ' , j .TVXLIS4 Z U zine . 1"e v WC? x- 'N X sz J THE BEST CHAPTERS ARE YET TO BE WRITTEN A Free and united America is driving forward . . . but the best chapters are yet to be writ- ten. Let us all pull together and help write those chapters oi "Victory" and "Peace". PUGET Sllllllll PUIIIEII 8. lIEl'I'I' Ill. ---,------o,------','4-4-,,-----------V,--- "The roughest roads have the fewest advertising signs." FARMEIPS MARKET Ferndale, Washington B. B. FURNITURE CO. Bellingham, Washington MORSE HARDWARE CO. Bellingham, Washington BLACK HAWK CAFE Ferndale, Washington Q::::::::::::::::::::::::::::: THE HAMBURGER EXPRESS Bellingham, Washington MAC LENNAN'S Bellingham, Washington MULLER 8: ASPLUND 104 E. Holly Bellingham, Washington ,I AN 81 FRAN"S Bellingham, Washington HOLLY MEN'S SHOP Bellingham, Washington , CAGE-DODSON Bellingham, Washington ARNIE ANDERSON CUSTER, WASHINGTON -,,. 'p . .... ..... ------ A--A : : : ::::::-- STAHLEY9S VARIETY STORE Bellingham, Washington T H E C O N E Bellingham, Washington KEAN'S Ferndale, Washington TOMPKINS-JUKES JOHN E. VAN CLEVE HARDWARE INSURANCE AGENCY Bellillghalli, W8ShiI18't0li Bellingham, Washington THIEL 8r WELTER Bellingham, Washington VICTOR'S Bellingham, Washington 14 P ::':::.,::::,'0:::::::::.0::::::":::: ::::4 -::::: Q- - -,,-- 4 P 4, P P P P P P P P P P P P PP 4 Q-v --- Lobb Electric 8 Hardware Co. Extend Congratulations to this CLASS OF '45 Ferndale, Wash. Phone 200 It's dangerous to drive in a fog, especially if it is mental HRT5 K 'A i l i'h IT rn . rTe.rin ern ah. Q, 'Ppru 61.6.0 Q00 'Y FJARKING om-,y 'SPEED N0 Ll YHQTQ M f" "v' , ' x , -f b 51' ?5F 'QT X , NERO wwe STO ,P 1' S LQQQK N ? QV, .-f- ' 1, f,r ' ' if-' V 1. w , .ET if J' I 2 F I . ii


Suggestions in the Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) collection:

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Ferndale High School - Aquila Yearbook (Ferndale, WA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.