Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX)

 - Class of 1954

Page 1 of 136

 

Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection, 1954 Edition, Cover
CoverPage 6, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collectionPage 7, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collectionPage 11, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collectionPage 15, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collectionPage 9, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collectionPage 13, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collectionPage 17, 1954 Edition, Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1954 volume:

.WW 5IIIWIUYIIIIIFIIIIFAIYENIIIIII WI Li KIIYIVI N-,X ...,,v.., M, llll IINWEIIIIVEIYIIIII Yilflllllllllfilfl-llllilllilfil IIIUIIIII B E "gig 45-Q23 -3-5+ if 5-Wins- .N NA, VSQ'-A X 1 :wt-K Q 31' ,MQW- xx-Zq x .1 no NM K' f C' , a. Y-v fim' 'R - r' wr Q J1 yn , .2 'SM V - 4 - iii'-. 'Esg-5c .- -1-'S W' 4-.r L4 q .-xx .CPS I-fp fn- H - JL,.eJ X 9. 1- N ol, , 1 x ,'5' X 11- L 'Sixth at -. 0' 15 n. hi L EGP -an IQ 1,1,x 3 ,A - ga QPU- 1 , f 3 www f .,"1"'Lx. x u- J' 2, x rl I np- gh ,A , 'z H-.,,, lx "WM 5 - ivfirw ff' -.. . Q , LN. -jg H21 gs2.?5glg x 1 .X .N '- H 1 B A .lax J v fu N J -VJ., Y J , 34-A fZ.I'L 'C E - v-. 3026 -. 3.28 N Ir' 'fret xy, X.- QW, .1549 -"W Q ex 5 L f5'Tf' -.H 'tr- GV Wx f x '33 A X 1 'Q A A Q3 B ' 5 QL f Y gg Pr. ,, 1 of ,fl . f Q1 fx 1 g, v- L fax -ah fy, 4.52 -5255? -+ ' 9 , I f -.v-1 'U ' K v fn 1. .sr .3 if-iv 'E 107 'J If f 1' A gg.- gg? -sr, n -X'-mv. ...uf ,- ,bx xgfeq'-' lm- aw ,c , 4 eg -14 X9 5 X' fr X xlfblr Ta' 'D' 1 -lu G x x X 3' 1-'1..E'.z"i2 ...g V vw X 'Sm 1 L r 1 4- I rf 'Ml UI Q. RK imc ,Tags M xv" jak fx f- f. .- zs xwcgsi H .,, -L-I I KUJ ' Me, ing' -,f xx L M41-,Q .Sy-dy . fy k fu " -. N -f :2"..- 'S- xax ,JJ SX J JN . -,W 2. 'hx-393,-XXX" 1 ""V-G16 . .- J ug 4 P , fx x S 1 2-"2'gi3ikfj, . GMI ,, vgyixvfgfluffivgxfs. 1 ' x 1 hx? f 1- -. . m3..,:f1f -.v Fw Q, 4 , ,Na 3 A f ,i X 4- x :Q Q .4 wx ,Aw x N '39 7 , 'LL-Eej L, 'M Nm '12 1. 'v -4 A JW?-1.23. xr- 'ov Q! A Q Gb-QM, 'N ' '21 Q- ,X L 1 -45. 1 cfx BNXQW C NX ff ...rw "' - iiffkx ,Z-553 'RF fx-Em, . ,pm Q. nf X.. 1 'DAbf'f: :. 419 w. 4 ,X -f. .us H X N., M , ,Ha fbw 1 1.x x x maxi :S .911 N 'V -1lG1'1Lu 1 w xfv' 9 w W iw. bl-J M+!"1"i1v4x'l" 'xxgxv N- hx: 1 2 -F 1 Q wx X 5,-, Q ,ks-K' 'vu . 3 1' fx .-W 4 ,, . 2 r vs -- Xa 1 HQ. I fl, v v "' FAX. 'X I X Six-, xpgifx X Q ar fu Q - i -cp.. X X 4 X of Rv M f mfg SHS- W I 'V WN .T xv-,Li an - 'fm Y -.lv--'X"f5"5 0 -I' ,SQ :fix N 0 .yx QM 7 W , 'Hb " 9 5 ww ,L am Y' A VP' ww? N- QL.1c.?2X Q. ffm mf' Q-Tw, fd V' "N -' w .xc 7 H s .jkgw -QQ. 1 N N Q 'WP y .. Q, Q .vu x HX .. x P X-rrS'7vq A Ax li ' ,A w N, M x. .fn X be .1 1 A 'X N Luv . Y... -Q-S ' . , 2 M 1-fjgiib 'UQ 1 - ab mmf' T 5.34.15-'J'J1g.g-v , wlljiv-xc 1 . Aww-no 5' Q41 .wfsia-ffs:xE'd Q11 Fl "" B- , Qmf bf Xp N F .1 X Q 9:13511 .4 v 91 pg. 1 N- v ,., ,pf M ,X A f,-fx 4-,, F '- . -f xf --X n v,fi'0x3vql :P wbwvxgx ki5L,7',q-Q x sexi --. . 1 :- x 'JC Q' 'f X.: W fav!-. d'3'f ' SYCTHYQPJ '1 rnfi 0- 0 v u, . A-4-M Y- 1 cf K qwff ,Q "Iwi M 1 fvla.-.,-5 L L R 4 ja-K., -liar.-,-4 XE-rf' 3 'fl X WV' x N Qx N' . Rx Q. o .rx ' 5,1553 '?"5x-A '35 M.. VN' 1. IU' -4. Qi, 9' x -Tx I .riff 7 X .1 1.4 I Y -x H" ig? hfffnx Af nymi-.3 4-E 9 Q7 . . f-Sli vm ,LN ':b3i'Q-.jaiggiif KAX A 'if we ' .- ,V , jf-. ww' -.J .A -ra? I cf- sfh M .. ,Q ,lg 1- ' 'guy-1, Q " vw' Xin 1 "QE, F url' x , . - V QA P,-x I 5' A Q w "fi-X-me V9 'x 'Q 41 ff Ty F14 1 HN1nf'T:: 1 xv Aw. M ' Nqvvwf-cd-1 L f gyqgvfr f' ' . T'-mf? 1- vu Q x JXQ 3' 1 f 1 K 'X .L N 5. -1 N1 Ta r us 9 . 3 v. lv. 'fi - A I-:Icy +1- und . Cf? 1 . . 'o-'. .ge . U -, N ggnjiwx-sgygxfx.. f V wfffbbx V-mt ur., -N 5 ' QS, Ps xkzgixu. Q-1 it WR, x 3' wg, Bu YK 1 NNN. 'Cr 'Q 5 -.zu g awk .1 1,34- ,gzlfilw-' ,iff 1-. an A N. Af A .A .217- . -wir WIS., -4 f' w .HQ f kwa--:. - v2 A.,-f Q, Q., , -my, Q X .4 N-v yi , ,try .Q fn -. 3 .fide . mfg 1. 'xr K-11 X x M -19 rg? 'H-v. Q. I -if ,-v 4-.1 Q f -Q. N - 'FH 5 7' , -4fNL',:v .xg 1. ,M . LN., agffmigig' xii? -v',,, J' 'x-u,f 4- ,4 Y M, px ,159 x nz- .vy- -S, Q. L Jzviwiag wibymqggfmxm w -1-yr QE'-W , , AJ d., -,Y -al. 'Uv 1, P75 .1 vw? Q"fv,, 5 -A v D PN' 7 L ?vn'lFY4.X x x v H 0 If x N 1. 'a mf' 'J .ff un-:. L, u rj-evil' . Qre' ' V '2- 'I' X 1. x . -61, x. V Q M' 'x 'S x4 "1 -A ,fx -. .fe v' X M- -fe.-A N , J ,. . :J . . fb J --Q, -'.A5,.g',.:I 31 ..g.-'05,-F:'fm'fS:-'awe'-gi?,'5x. K . ,F X .V M95 Aww .1 J ' '-mrvx' 1 x- I Y X4- ' Lu h--QX , 1 f -ge! sm W' . VS. QNX-11 1 bg, V 5 x v wtgf, A V I ,f w-X W 'Q -V -5 -Pwx V .UQ NV. ,v,,Q. . .aff-W-f.,Hi'z'ss-f 'NN 'Th N 51.5 r v ' ,"'-19:9 H- 'Q-4rf'N'-' QW, GX! x 01 Lx..T1",fNf --1gg.x.s-M g.,,f.jN'- .X V 1 1 X' f x . 1-7-if ,Mby ' 'fu ,ff L , 4 ! v x4 r r ,x-gg.. vw ,Lh- ff. ,ww V.. . . Y J ., 1-. X ,, X 5 KJK J N' 1, ' at Rx vu, , La'- X 'Dr V 'Y 4, v rv W- X ,fl fb . la ,X mx Si ' Wt p xx, 5' 5 s .- wh 1-MSA' Z4 f' 1 Q ,yr xx- -1, ,Q , X I' f - .f -Em. 1 6 'Q 'N' V ,3,5...4-'hui' . - - . - -, - - .. . . . , , . - - , 1 - - . I -, , , ' - V . 1 5 ' T ' 4 . , , ' ' , - - - 1 . , 1 - . 5 , 'K -,-..-WL...-.,..., .--f.-.-.,.,..-..-,--. -, . ..--, -' -1 .- q., N, , - - - - ' , - ' , Y - - .1 A ' . ,A -L..fi3v1'-'j.j.gf-jj'-23-1-Qgggfgjj-53-3-r1'Y-"'1'i-Efigaz-'-if31-Qi'-,1-51:1545.'2iif:cgp6x111-',f,-.V-. '-Q--'.:-,5".5' ' ' '- " b , , A 1, Q- -. A, M , " , W .T-523'3"7'lf'-fi?'5'Q5lfE153iliXiJ-2:..fffL'T'.".' 'Y .' ' ' -- i- 1- -. . - ' . - , " ' ' ' ' - ,I- nd LU.: Z.. --gfj.'1:1:13,.'f,r,,.:E-'-'--I-3 lj- 1- A in -.- 1 -. . ,. . ' . . , - A -jj... -1 .'-.H 1 -- , - - A h A V4 Q' 21-ff-1.:'f:--.S'-,f--rQFf1.' --1 ' ' " -'-''1'f',"J'.-qr-f-a-,.g-- J,-2 4. '- - f-, , -' Q- , , - i . - ,. , .. -- -.. .-7, . -1 ,- ' ,b A - - - if ,, ,. ,V .7 gr , . rf yr...-,-..,.--:jg-fn,.,'..,-5 X .4 :W . Y V . A 1 - 1' , V Q - . , ' - A , ' ' - . V - - -- . .. 5 ir? 4'A5.5--..q.-b..5,?3---5.. Q.. . , 4 . ,yy - V' - H ., ,Q , N- I WHM. I 7'r-'-'--':f::2fg1:2-.110-. J, - -- f-- ' ' - ' 4 - A - ,x .- 1- , - I ' L..-31: . ,Hz j - .. '- ' - fn , x 5 5- MJ. E-KL :.- fix' -- 'fi.'.'j-it-Q.:g?15.'-.gg-.:.3..:,'F ..f-2159s-m -3. ,, 5 , ,:.,. . A ' ' ' -A . . f z ' ' A -. . ,-'ffl' 5.5.-3-' "Qi ' Six-,..: , ,Q , . -.2 '-3-''jim-"'X':A"'.'fG:1-"3 -' - ll'--917-:1lf'2-"f" :Tf'N'ff'3?'3l9'5:.1-:9Ei4- 3 ' 1 Y , . ' -: - ' - ' 'V i- . . 1. - In vgtrwls 'Vifgim F " 'Z -'N -'V A, - , '- -- 4 '- '. 'Q -' jf -- -5 ' A ' -' 2 .V .--gv..'g.... V, 1,4 VA . X .A ,, . -. .- . 91'--Q, - . :lx ag:--F130 jG,y,'J,,'- 5 . -1 '- lg ,J-' V 'Z'-.' ' .' 1 L' " " ' ',' ' 3' '- '. - - , ' ' ' ., " - - , fl' - JL-.-'-' R ,'1,,'g.f - :.. ' J' -' , 1-1-3'-fx-1Qf'f"1 N ' ij.: -., - Q " ' - ' - ' -,. - --,.,-- " .N-' y i-. g11':-5f-i,:-:-f-,,- 2' C . L' f L ,g ., ,Q - 1354- L . A .gg A -' . k .41 f,-1-" ,gf 3:52 .-'-,Sf-sr' ' T' - - , 4,-' .gg..:i"Q'-razg.-...S---:zsg ' , - 41,9 -gr.-'-Q-. . ,,.-- -K. " H 1, -, -. ' '- ,. ' - n--,,-31.1155-i-L'!F .izg " .. .Q-.-5---',p , 4":.'E"f1'-'-if-Q-F11-'i-2EQ"fJ,J.. ' ,' -' X fy?- if-J"'5" Vw. ' . -Q 4-if fa-' N .13-335 , w '11 V591751'-'-li?-.--"'-'-35" g ' -- . iw Qfif ' -51144.11-HZ' ":'.3 'f7ffi-f1r- - , '21 'fx' 19. "gi,-, img, -- -, 1 ' - ' -' . ,X 547' A, S. ,ff-5SE"ff-5ZR",Cjf.f"" -' J- "5 . ' ug" , -""'I V qn.,-...Hz-:U .h rig, I I 555.6 5 ,H 'E .I EMIQI- ' vy -Kwai '.-N . l .srl ,A ,v v A in t X . XYFS ,ivwgil 5:3 El.jl...K.ILx,- 1 I , -Ja ' I .FJ I .5 X'---J --1-if-'f'f-.'f."::1.. .. JIS- ' 5'-.5 .'4'-u.2'-.'-'-ii ' We-X11 :""X' zx'1 gk.. " ', f - ff " 5 . ' If '1::'f"'!3"f:f'g' ' if '-. 4 -' F -1 I" . . ' T L- -' Q- -021:-" -5 - " "1"-sh.. -- - F ' ' .- - g . ff. -4 ,-12:.- ' ' .. 'GPF' ': Q' -' Q - 9- -5 J? 9' 1 :55 - 355 if.'?7"w35t'5F ' "' 1'-E1 " 1 I "-35" - " . '- 4 " ,S .U -"7 .:' .-rg .- F 'd?5?'.-'W' ' 53 7 h " - -I . .11 r VJ: -5. -.z.., sql, ,dnb ..-Chg, . 5,59 . ,yi J... ku , I f.. ,A ,, , -. - -fs.. .X .1 .-AJ,-. ,- , -:4 A, EV .. L M Q ' A -1 : L . N- 1-'. '-' X M, ., Hg- E-" 1 f- lf-.' -1 . N. -. -V I f' . 'A Q5 , . J. , Y- -1- v ,, A-,Q 4., ' f- U.. , '.- ,f -. '- ' 2 E'-3 9 F" . Q- , .- . ' V v v ' sf. 'aww . '.-T' 1.- f 4- -ft re' . .,-11 - .fr 'X ' .r Q - ' A l'. 5- ' W . 1 3:1 . , X , .5 . ' Lx.. '15 1535 ,L-iii. "Y,'YC 43,f5',n1: ,-ig,-X Q: 'r .L .- 2- -l u 'n 271-s , - wr,-1:-"' an ,,,--f' .' I . " fl-Egg.. S. .Je-' U F . .-A A' . 1- .' ' . 1. , . :. - -, -wp-.3 - --,,- M :T 'X-1, ?. .1 ' ' - - ' . , x ' f ' .EP"5"-43 -- ,Ffa-g' -. 1"' ' - . 2 X -T-1 2'-' -1 ' "CG Q ' i-7? Ni'-' -3-1 '-X-' XY- " ' fb "1 K f"4 .' , J.- '-'asf 72 1 . - " . . 2 . -2 . - -. , f-9 .., 1, v,,j. 5- 2. , gl -Nj , 1.5, ,. H: 1-i' 2 - C.-, - 1' , - .'-.Q , ,,- ' s '- ,.n-' 'I , , .,, . . ggcxf- - ' , -3, - ' 7' N 1, - -if-' 1' 1'-xx ,.-3 , .T N.. 1' -5.2 -4...-5:-1 "'w-',- , '-. . d'.f'S- ,Z-gf ,- ' ,.-.'.:-:,..-., --D 'fm - .4 x 1 I -. f ? 55234-.' 'wgu g"",'94.z'l"l' w,'9."fQ.-'-fi . AV.. x-idk, -Eagisl-Q'F'X'51 "-ULN ' 311'-1"'-'f 0'-"iff-' X' ' ' '-"ETH-,EI fq A ' b wg. - ' . - - . -..-1 . .:,g- - L.-. : ,-,fr 'Q -. 2. , , - , -z.. A 1, , -4 - 1'-11:-5 Fm-. ,.,-.,,- ' '- ., .1 -A . . ' ,,.-- P' f-- . , " -3-A . ' J-5-f fl - ' . Q2 X -,, - Ajipi., 'L ,811--21 ?-E ?iE'f.j54Q-3-K -5354. df----I'-+-wdf if -.2 . . ..,,., 5 - fi., '.-V '-:Q 4 , gxw +L-Q.. N Q--, -' . , - ,gpg ' . :K - ,X-,:L, 1.-A.. 4 ufgg. ,K ' .' --,, 1, -R . :.v.v.m-.m gr- -,L 1.. r,-.qw -. H " -' . ' - 7' , 3 , -- . I v . . ' I pq : hw' :- -9 ' F' pr -. . - . V sw- . A.. ,-Q .-. iv y . -N - Lg,---:3,., .. .W--,-: --fg. N - f .- , fn - 4 - 'Wi .. ' - R - ' ,' 9. S t 'Q'-'Q-3 '. . ,QT 'Y 7 . gigs-iffy., 53.1, .3 'FH ix. 'ff Z' I '-.-Q 1'..-'.5hX-Q31.1,,g:-:X'?ff1-,fem ,E ' .mx X.-'Q -. ,Eff-f ,, , -' Q .-. L. .. :K ,Ak mf, '- fre.-1'-mg N-1 '5-.w.--'f-5- '-:mag ,L -... 455- .,.-. W T - - 1 31" ' 'fl' 2:1-+17 'fra'-'iii-'... .---. ' N ' M5 5.1.-V 545 J? Eyvvbt, S-.3-15 ?'x?'.:2 ' vas' '- . '- . ' 'J fl K -' f ' ' - ,' - ' 'ff-'L 3 N 'f"- ' , fx - H ' -I '- - ' -P-f-'fx' - ' . e 1:1 .r. N' '.-1 Ig L -- -. ' . ' z - 1 f J -' 1- g 1. ' - - , . Q: 5.2-Q-A K7 ., ,-,cya P mx ikff, Q . ,usiuxlla x-,CQ ,Q -gb.-3. x . mga, .3-Q, I ,Avy Q 1,2 R, AJ,,wHYg,-. ., i n X Q , -I . -, .- , ,, - -.-359, ,-1 - Q-., .mr ' .L .- , -,4.-,:9.,,. 1 - .- A K ., Q' , -., ,. 1 . 3 ' 'N' 'gy , " N38 -. , " j"- ,U "Q '- -' ' ni-fax! "ij :H A7?51'Nlt"LK"6 ' .o. - 'fxfgiy' -1'.-K' :1ff.?:?I,"- - ,'-2-37LLf1': ,L 4 3 - ft" i,i1'AQi'x . ,iv . I- fi' ' I I A-Ai. N I . A -K - ' -J -GMQ, ' ka ,.vlAUrk-.w Xx x - 4 .fs LU" 2, I .Q ., 1,4 x 4:YF5--I-,..,J-k,l.14.I.'. .-'Ly,',- o .,,-' 5. ji vizqjt tif- 3, A Y I,- '61, 5 1 h .nfl ' bfi- 1 7 '- ' f ' iii.-Q' 'Su as 525 'ju'--2.1 --ffl? ,-'P'--?'l-'Z'-1" ff' 'x " 5 L l . -NL. -,.. I A :Ez ,- -M Xxpxf li k . ..,-, is x l ,gv.?i.I.3.qZJh - --N -.. .1 t-.X x , W 1 , -4213:--gi..4.:.v,..l,GQ- X-417, . 1! x Z 1... -KY.,-r , :Ay 554. x 'f M - - ' -51,3 ' ' ' 2-'asff-'-xrgi-v.. QE -., -QQ -, --sg-'sgz .af 52 , f , 5 ' 1 Q ' 11'-sf . '. -Q: gg. .6- - Q" 'wi W 'W' "Q T-4 975'-L,-..5' 2 111: :QU '4 ffJ!.9i'55T':1i1f'.'i"E.-g--f f:-1' -- ' J",- ' ' .P - 12. Pit f . ., N' ' -ff-.7 . ' - fe: lt," - I1-9-vi . " w' -E71 -5 f L '-limi-,-,IL , ,' - , ' - 1' fig?" 33 -.iii -m '-'flib .. - . fm I- ' -bk. "iii:-'-'i'-ffl! f. " i' ' . ,. f' ffl 'r ' ff ' ' A " ' 3- '. 4- -'E-5, if-V1"i.f.:,',-'f,. - L . .:- " -Z.. --Q, v. '-3. -,.-"Q- '--1:5 , QQ-.,,, A 2 -- -ag-.px 4 ' -.,,.2-Q -:Q-P Q-E: xmlggs, -- ,- X -gg:-a , '-1: ' S.- tw, "-4' " L.,f3:', I 5 z. - , -:4 '-,Il - gym X166-3 +213-., M Amy .. , :L 1, ,, ,L--H r , . 5 -,U I "3-,V ' J ,I lg, I' AM 1,-rffffx gl --. -gvzgni. -. --,-,fm yy My M T - ,'b,c - g .QC.-:Ibn- Sxwi-3. -'JSM V., Q A 1- 4: . .. '-. " I-J - 2 ' ' " ' ff - .4-' ., fi a if ., fr F- -':i:2.-fs.. -. ', . 1-. P' '-L-J, - .9-, -ff. .,,..., " ---- - 1... -15-.xr -f.. mga, -:gk -4-'Y - q Ry, -Y f.Q:5Q,1,- Q' -- V 1 vga- ' .- , 3.2 Rn- .. - A . gl, 31 ., --1-. -,-, . -, . -h -3.5 . -1- mmf'-.fe1,, .3-rp ' A ,, .- -- ' , S., ,wif -A ' - - ' -'Mfg-" 1 -"1'."-3.1-. ""'-:-5,1- . ,231-'R2f.ffsQJ' r 21. a 5 ' 4' Y - wma ' S' - " ' - . .gf '- ls: yr. V .,g-'-1 - ig-Q., -?1:p.fJ -2- 'Ng . ' - ' pw- 41,5 M-5-211-.-V . s..1 F' ' .- 'A ' - , " Sgr: .-.-.-,:,. Ar' x.-1 ' ' 'K 'XZ-, , -:WJQ -2 fx- -f 4 ..5 3 --- ,ai - -' 2' 'LI-'Muir-T-'t'Ff' 51.-" -e .f- 4 1-'F-wax' X '- '-r-R2-sagff -5 a -2-, . .I 7-ET' ' 1 -1---zi'--.ax ' . . :gg xi-iff. ,: .P-f:q:r"'71 Qi:-?'.'. 'z-,,M'."-',i:-:H .-F". -- ' " 5 QQ: -,Z-1:- . 'f-:fc.1k,Q-.H :' ,-3-' Y -v - H - . . 'Yr -' 4 . '- " ' " ---2 Q Us wk- 'ESP' "xr-5-zvpfeks, --.T'r'fA,.---" -2'v,'.- -'Q-I1 H" .- gl-5' - '. .N t' -an C :dz .1 : - ' 'r - ' 1 ' -- ' X . ' '- ".--,q'..-. - av -- - .. .".?1.a'-'.- - .v" .- ' I -'E-.3 923 jg:a,gQ.r55.E 1 ' P' ,A " ,'.-. 1' '- - 255' . X , 40 . ,cn . 'gas .igs-.Q . -jbg?-" - J' sf -v -f -.2-q. 5 1. , ' I, 15' M - ' 4 - --Qbfif,-fY.:7 7x5-lf,-iigifi i-IV: ' gf . ' ji,-"" . '- " ff-.A ' ' g""'Tf,.x if EQ 1- NX 5521 I X Q5 , .5 :fi 65:53, :rl - ' - . :rx-: .. V4 ,nf A . . .L I k ,, A .- K Y ,J-Spy, v -Rh.. , - .54-,gp 'gv'E4-5-3---5rQf-M -..-rf' J..- - " , 4 . , , -- . - , - up-iN :'.j -yfgf 5-px-f-' '. ' Vis,"-' - ..-:,-, .1 -- .5. -, - ,. ,- ,,,.- -. .f, . . 4 .-.- .- . 4 f -...Lf.--:-- .- - ,.-4 . if 1 , ,-.Q L , A . , , 1 , 1 f. ., -A J- 3 ,- .- T.. ,- b 1,1 J, 'f .' .fa -, fl - .313 - 1 - - - . .- - - - s . ' qi- 17" T -.-Q, 1: f -- ZZLZEM 3' ' ' - '.,.,.,--S :Y--' 35' 'f -. lx X - ' 1 . ' r 1551- - Rf.. S71-,. asf- Gill'-. " ' . 2 -f" .- M- 'u a -- - . - - " -' '- . . - I ,-. Lp- -if v -.S-.eff ve- + " "'Xl-- " ., 21" 73.-.- ' .. ' ' . " - . 1' - JM 4 "":,It---?,-SKY'-'-'gag-ig Q. - JSQZJQ4- -- ' ' ' ' .f .L 4 ' as 7- njvv-5195 ,I -. - '- ' QL -12'-.311 ' -3.1 '-:fix ,gx - - ,-.-' ,':5.',l2g u. A - N - -- -. ,F - U. ,, r . . 1 .. .. ' , . , 4- -x, 2:-.A 5 -E-A W in -wh 2 , - -v, ,Mp , 4' Kgs- - i P .M .24 ' . - f - ' . . x -.nv--. ' '-. -. f-.-Th fe- ' '.'c-'f'?g- - ..-K, ' ' f ' . f ' 4 ' -. '-1-.' . " is ' f. - ' ' ffxfif-' . '--11-:ff-r . :NJ 4:24-f --- va' - -- - ,Q Q . J y--.-- 4 , . pq . - . - 4 N, M ' -- -' -.,, .Z ...xv .-,,-i- M ,gg . . cr 9 '--,, , 1. , ' 'gf L 'uf -. -., . - 31-T., ,,, - , '- , . m, jf-A - -: ,:-rrp.-A -4 -A - '.h.'-7:-LQ...---..f,1.,-- '-L':?.,1S- , . - 'i ,.", ' - -la a " ' - , . -: .g,3rf- 23 .,' 5 "1 -af - - - - -af . ' ...f , ., f -, . x h.. - , - . ' -' , - , - zz- . - -. ps . '-1 '- 1 - - --'mer' . ff" 1411 51 .. 2-.- .Q Q K .:- , . - .if -'-'mf-H.--1fr'1. - ' ' - - -1'-fa X - :'Ef-sf, --pg-,'fTfQf '- if ' ' g.....N..,.,.J...: - ,J .- .,.r ' N' 5-ff' ff. ,Z :'fj-1.1" X Q ,. " , '-13465-3 if. , lc.-Xfii.-1':1'hj","-f A . . 1 , ' ,gggxl Q.. .xx W, 'H . "K 'N-T13-ggf.r1' -'?:N'F,'gf" ' fi, - . 4 l-'UQ' - gg.,+g--' Q . - ,,. .ng ,,-,. --A -gy--,,, ' ' ' ' '- ', , 9 - 1 ' -uw -14, -.45-,.-. "--Q. -- 4,I55f1'.jg,1:"Q--fl"g .f ,I '1-' :" -'r' 4' f ...ff Ps' S-. " ,- x ,'igji,.23f,,. J.. --:-.:4..,.-L..I:'-4. - H-'-Qpgr. 1 3.757 -4-5 'gil' ' ' -D ...-7-'Ef3f":'i f' 1- ' 1' 1' 3 ""-'fL'g YE j"1'f,i "'Tfu,'. "N A i"S7'f2' J " NC yi ' ' ' if-Q5.f',t.g,-' Lf' Q Su 'LF ,,-Q., ' ' ' " , ... "" .5 'l Tx "-X. x ' - - IF-Q. 'S' ' 1 . h' .-1-,.'-' .- .2 rr -' 4- :' '. Sv . .' 'af '. '- . . . .. , L-'P-,-, -A . ,.," if x- - 1-W -515 . -, ' -.M-1-,. er , -: ff. , ,.3 , ' ...x f .-.-,5.-,-.v.r ,V , , - -A -' - , , ' - -, 1: 2-V 'H - '- w iv - w a- -"-1 -. . , . '- V ' , ,A -- 1 .5 4 4 , 59 23: g V1 ' -'j'v. , 31, R ax -- .-. YM ' 45' f -- - - -2 - +- fs.. ,. 1 .. Q fs., - -. - - -... . -, V I Q-E g, 3 -QQ ,N JI, .xsgy Q 'E . -- - ,-,Il V . -. .xx- ' . ,.g ph 4 , -QR, fc, . --Li -5 '.,. ,:- ,gy-.4, ,- . ,I -, -A-.x,.s-...QU I. ' , ' -': -J : . 1 42 -.25-2 ,Tw R- ' 2- ig- " ' H w., 1.Q!,1 , , -T :Q 1 W -:' HS . 55621 I. .- '- gf, - 'wa . ' 1 -f ' Q 1 - Ax I KN. -. . , , 6 . W - ' 1 - .- rf 'f a 2- ,i-'5 7s-' AM 15- L q' 4 5 " -a mi ' U . J' . -' .? . 5 " iff' 252 - f- -' F T - 1. 1 I ' -n -.J 1- -J: - , - V 5 .sf :Z 1'-if-'-iv, My .I -, L .1 , ' l ,ig -Tr - ll 1' ,-1 ' - -Hwgp.-. ,-Ng' "Qi , ' gn- -L-1' -' . x,-..-"j. 'P u- . ' fx.-3 x , g -. gr :5 iz- . fu, X .'-A-L :'.-f.' , -i-- ' 'Rip ' f-N: X. 'Ph ---'fe' -. fig 'M -.l.-1-if ' "A .Lf -153' , .gym .Lia rg -' ' - , ' ,516 54? 5 T- '3 1 Zz, 'a A - 1 ity' .-',.u' , ' ' ,L ' -- f . --Q-'JM' ' 4 1 55" 1.-54 -"EZ -. - 1, -4 -' . 5' g: ,: 'E ' 13.- - - -2 ' ,F uf:-Q 'S x, i 1-1. . 5 .. - f "N , -- - -W-3' ,- .mu , , .F p. - Qi- 7 Sc ., - -np, , - I, -ay , 1 Jag. ,., ' . . Q 5 ' ' ' fs, --wr-' ,--YP..-6--'L gl f- '. . .- 15: :N . " 2 , . -0 '.-2' ' 3- e 'gh . 3 -f . - g -Y .' ,..- 5- - 1-. -. '- f 9- f 'D 4.9 -, 3- ,-Lr. - if -'f' ' .1 . . f ,gf -' .15 -11 . -a- --NJ: 1 ' 67 M a -sf. - w . I.. L- - . -id A 5 55' .-A .ff fly! .Qui .71 1. '44 3: --.-,.. t A .W -w. f"'1.,. V ., - "X a 1. - , . - . Qs Q va W,- . , ..- .. - -. -4 '- .f .- 1- ' . '- . if M- - , -- -. ' :.x- . f .1 . , -- E H .2 ':-'K - .' T rg. '-.ZX X' 933-,"-. ' . fi-Z?"', , ,. -, '.3QMJ6,.:1G '--"'J-.6-'IQSZ '? .f',,"L I I , PTE'- Q ' 1" . ..Q x- A ' - " Q J' gg- ., 'gif 5 T-k v, .- 'ii Nil. 15- ii. ',-x:-'.i1i5??'if.'!-K-'.-713155'-'lfnf-3- I.-1.1,-:fQY.1-'g3.1-'Q 1:1-' Qin " . ..67 'f 'V' - -f-1."'f:. .' Y' ' ' .7 Y .. A-1 , - W ' ' CUZ", 1 ' ,- -93'-' ."f ,RL 125- - N. 1?-'FXWIEQ-T'-""1-'G-f""f'- "97'1i--'f"fFf3-za-ief':'-731 W K " w:,1QE-rw.-51.25" - 7- -. -QB. .N Y' 3-2 E iv :C - .' . QQ-1 '4 ,1'-'--i-.'i'1'2x'- -1 .-ff .-f'1f.'--J:--1'-Q55 - . . Tltfli .f.'?.f-1-QQJ Q- Lf. vw., fi. ' '- 'QS ' X- 'T'-X fag. :cf 4: - , iz . xc- ' 1Z'LH:f'3 :xl-4?-0. 2:-+1-rg' :v -",, , -1- '.v:,. '-,Q-1:1:'.z.-'P-'A , . 51 1' . N -.rj ' 5 -v L ' 7 , --.A-I' 4 W , ',.- .Q . ,- 1 - ' Lg xg .A rg' .,. A 5135- f Ty, ,-' '. '. " " . ..-Q. f " - H ,mit-S ,: .::.f ,afw-M 3:-2 0 543, 'rrtkew , T.,-. '- ,. -' -. 'g lv - J 3 ,-.1-' ,w-,qgin fi fc ,-pf? .rg-Q-L,j.g:5.. ,,,' XX--'fn gf -.:-, Q 5 -' A-5'-" ' 0' --f " - g1'.' .:-.20 is C - .flax 'W ' ' ' . ',T.. 3, cfs- 4-LY. - Q-5: - .- U, A-,"A'-ix .X . -'1"-pf:-'--L0 .L.-15g '-1rF'i li aux -fc' w ' .Q-Fl-. - - "- '--. ,.- . . 5" 1'f ' ' 1 '5!1..' - - - - -, " , ' 'I' ff ,-.. f. , .' I ' rn 3" 2' ' , 'M :rp "1 , 'i-. L. 1 :..-"Z'-1-.f'-. I -- 315 -" '41,-1 --'J-r' APTP' fy- we - --ik.:-. ,f-- . W :Rapp . 3-.-. - 3-ff - ., -1:-x - -.--Jwii-.:-fe.:'.-saw.:---igwa2--'-'1-1-'M21,-'ans -Lf?" 2-iw 'M , ' 1- ' 1 - - f.g-,-',3-if-Sf' 5" -' .H , " '- N'-'Z-usa-.-1-?f1.-zfifgz'-1f7,:ip ""'-:',--531414 L. . - ,'. f:..'-. .. L A f ' . -I - . 1 - 1 I ' -. -:-'- 4- - .- - , 1" Q - n-. '-'-""-"T-'A'.-"L:I-ETC' 1-.f1F'Tt-1---f!f'.'-F43 :-1. - NF ' l.tL. JWJH. L- 'f' R 1 in 1- . '. -' . ii pw' " 1 -' " ' -2. 'f-1-wg :fPc-1f1.-,gcX4-C:--935'-'.-5-' '-4'-af:-n il-9-.3:':?I,1,a -. .- .1' ' -' , " .w -"-: . '. . . X H 'f - .K : ' . fs . - 1' 1 ' ': - A " -J '-. 5? ri-L -'-M-'5 '- -T3 159' vi' -E-J' -- l 1 ,J ,-jf?"-,, , :f-' -B 9 'I-gf w Er. g li' , " .ff R r 115.- 'z-,. N 3nz-.555.13-arggif?IE.:-'Sigrrg-fiiifizf-i'g2.f?fz I ".-1.4 A' , , f' Zig . in 1,-. .1 ' ' 1 , ' . ,. .- : ' 3 I' -v 1 I .F I .. ' --. Xq '- ii'-. , 1? -3511321414-1-Zlfvxizfi. 02viii-'-:xii-.iryfvlt-E131 r ': --- 5 -,inf ix ' '. K' 1' . - . 1 ' " Sz- if - - ' . -'rw' - ' .- -' ,QT 6111- ' N Q.-".": -inrY-?--rL1qi-Z-'9.',-r--fl.-.ififiiw-'As", . gf. -- , f ,fa - ,-?I1,,g.1 '2i : 'ft- . 5 .4 :'.z2f4" f - if-E'-Q.'f':, -fri -1 . . iff-'1-:f-'f.Q2:11-2-1'-2":-'E:y-T'-'--'fa-f-.fi-"3126:-if n , . .-. . ii -: -1- ,gg 3- .- aa -1--. '45, , 2.35-2, JWQGE7' 5' ,- gl., ' J. -,.5,z-Swim ...- f2.5.5.--1-ga-5:f,-51:13.11-e:.'1,.,,5'-,-.min-.,,.7-gg-.135' 1' .Jw ' . -f: 'f' ' '- '- J- 'J' 'N " . ' -ffl x .-.-Q'-f' P 1 - -14, - - 4.-'rr I I -1 1-wg -"'.1:1:N'ff"'?:1H f-'df'fi-2,2:f2Q.'- ,- , . - - f. ,s 5 in - - ., - 45: l 9 mg... , , - . Q- . -L., .- -'.-.-.gf.,, ,ru-' .- .4-,,.w -, 7 1-' ' ., 2:34 1-...ww , .- ,, -, ,L-kt. .,.r,, ,fl my ., , .,1 A - .. , , -- .. . -,...-...x ,r-,.,-f .-3--2 .. x 'f f-. -5- -"3" 'N - fa . 1 - f . .'-1 .1 - -. - -1-.--'.',:.-1'--:--fr' --rr -,- 21,12--'1 .".G'ff ' .49 .f H, 1 ' 5-1 N y 33"-A : ':".' -. " -v T. ' '.,'-1-- 'ri :ffdf--T'2f-'.7'f'-:"' 3-.'-tif .1- 21-I-1".'f1. Q -nz 4-'G' f' rv' gl - 'N f-eg.-. '-Wren :. '-N ' . - h - '- -. 'w.1,'-.,-3--.-tr-'-F- YP -'-d-',--A gy: .' --F' -PH ,-' qu jr: 1. - .- . N ' --J-A - , ., 2- .. . 4-. -M,-fu-.': -L-"-1. : ' :F ' ' 4q'f4,.'- D .'.-- ' ,f - .-,ff-v ,1 :- -fa,-. f - - - , : . tv, ----- B f - -, 1. 1-Q, --'..-::-f..'..-,s.-r:,- - 2 we'-,--'f' 2- 1'-il .- . ' in " - ! ,-'- ' vu . , -. " . ' fu f. -1 ' .- .-.'."f.--x'f": 4 2 sw' :-Iv, - "T: ,-:Y ' ., E- 4, T, gf' ' '. 'h-..,, -LI-'WV -- -,E-fx -::: , Q:' T! 37 .J 'Z-,.' '- ., y - ' .4 C. ., 'VET'-f9.'f':r.f-3 '2., -.- 7':T??4ix -ff" W ' - ' -' " .1 ' 'U-11.-41 -3- 1. N . rx . L-ip .w ':- 'L - f --...P-1796.--- 1 'rn ffzi. 1- J V ' ' 1. .'.--117'-.,-f.' :Y ,.-- " - . - - , . 4 4 -N EY. - - ---. . K . -.win . - . .. 1 ..,. M . '3 - . -.,.. .-,.1. 1 . :Jw -Vx '. ,j Q: .- , .g ,- .. - -. -: 15 -,, ,s X ,.5,:g"g'f-.un ,,. -, . ,g .-5 ,.+1,wJx..-f-, 3-,. -h.. .- -,,-QQ. .-. .- gba. --, - ' -,..,,K... ,L .- . y,1.,,L,,-,x , - - :...-.- ,, ,ji L "N-'gf-,Q-:,.A Q - x A--2. . .5 :g-:!5..-':v-.,- ' -'.,vg. ' ,. 42 7,73 41.5 -5' -,-.3155 L H- Q., ,.- .' K: - . '. u '- Lg-, W ' 51, h - 4. ' .7 '- 'J .. . . U, -" Q.. -'pq' I- ,ff 51. L - .972 r--:iff i-251:11 5 ,V 5 - .':Q'5f.a9?-1.-ifize ,2'2-.5gj3.g1-,-'.--- -'-"ggi-C"--f f-..'.i'-fx ,QR ' 1 ' 1i.fi-.- , ,T 3f'i115.C4',,h, "-, -N., '- .REQ . ,tf',:i1-fr: , , , .-gs... N4-Q '...-"-- - -,ifgflvzgg-.:. q w . ..'-,gum--f.'.,' .'.-- -- ,-1'Q:.,.,x I, , .2 1 .- . -E - -1, 3.0.1.1 'l '. - , 5 'Q I. .- '5F1g'5-,,1.-- --5 - ' - - .,.','.1-.q1- :H " 4,.1f7f.'3.: I .1 Vt:-. f, ,Q v -.D -5- qgF,3,.'f.f." " ' ' --,--.--.51 3 x"'f"sf ' V. -- -. Qfifl-,gxgngk-,L . 5:-ew.-if - uf- -.Si-:"' 1 .- ..,f . . ---...-5 --newly 1 Q' 3 - -.11 -gi -,- -,y,,. a.. . An! Gif 04 " 'Lf 4. " ""1 Q , .'- . ' " A Il-'Z . ' " '- ' '1".f"f:-' - " 1 ' 'f- 'e 1 J- . . . -' ' .A-..:"'f' 'f " -... .,. ' , , ---'.-.j.'gg--ff,-. 'r , -:w 'Lg 4-" ' '5'-E:"'f' - -. t L, fr 'MN-.on Q v , V-.A ,xr . ' . .---,..--1-.g n . -. y - , 'Q .,,-- - -, f C -N-2-F-Qu-'RN-. - 9 I M."-367932. ,, can - X f '-'-'-1'..r5- . '. '--e, .-?- .L ' H+ 'G . . 6-" iEi.3IEZJ'f -v wg. -, 1' MEX ,gf " . .15 -:,,-., , " -1254-.Q--1.-g--. '-f-"r-11f',...3r .1 , . g , 1.2-. 13'-1 .--nf. ' 'P L., -1- , ...fs L- -. 4. - ,,.,-., , , -,,'..,., -1 .N ,, , . ,, , s... , s g ,. f' ..."5.:- ,. .' .um :K ' , ' - ' 1 , 5 1 . .. , L 1 Jjsm. . : - -'.-Q .-r'-..' -..-nf.. - - - --iff, -s .. -qv -i e-1 +, -.4 ' .gh , 15- , . -.,A y .:. - , --,,.-,-, . f . -,-, -5, . . - - .fm ra ....-,- ., ., - '.-- xi -J. .- J., , --f..,--.,,, . 4. -x-X F.. ULU- 1,-.-fn - -- -A, ' - - 34-13-lf " -2' ' "1-ff!--'-::-iw '-. .-,.r ' . 9 "sv . ' -- , - A 1 If-. ,-,swf -71-Lr.','-5.3. -Q, 1 . Q ' K' M... L-ang...-..,,-L-:4:.-::,'.7 -...ai -1 .,,.-. if-, '- ,, jx - --,.m- ,.- ff -an ' ' , . ,J X- . .. .-. "'--- 1---1-qJ,,..4, ,. . . :- -:g - k . H. tr: - . '- -x, -. l ' " '-'fr-Mhz: -.nz Q ' Q , 'nf' r ."1"' Q,-."-fl...-JF" -'J1G':Z,. . 7'-1 at. - -" ' . f - 2' - , ' . ""'?5f' ::,, .-', 'W , . ,N - .I . . 1 ,, ,A V L, - ' v , --. - . . ' , V I 'Q' ' .- -.., f .' - .. . - -- ' ,,...- . - ' f -1 ' , ,...- . I . W.- fvfgv .,. -. 4 "'71-'1 3 r 4 4 4-N ' .f Q., .- Ld" -sn., IIC 0 wewf, A f :Cb L' 1 Q 1 -u f' hs' MWF' 1 1. - af- 'P -. -E """- ... cr wp., .V n ,KN I L Q' .V-, Q Mv X x 1 xx. .r-,, , N x -sl , . 1 K ds.: . , N 1 I :J 1 w .lui rf R", ,fx -..,.-fl-xx . 1 VN MN' ,ns xy, 1 QU w' A 3'-1 .Rx 'Wx K. 9' x fb" U ' vu 5, K 1 ' L 11-. x I-QI? 1 . qh . Tel! NN , WEP, 1- -. gr .wx 1 , . ,,, , ff-1LJ,1"x-f , nm' " :wp A .-,N M, A..-, . 1-H L ,rr 424 " 'K w wtf? ,F -N ,, gnc RSV' HIGHIXHHIIIIBBQIFRBWE SKWIIIHHIIIIIKIIINIHIBAlnlilllllllli di'lh1.!Ih-ll' EH! R WS 'f"'-WSIS. M. . ls!lllllllllll-IIIIHIHHIHH !1'l!91Hl5x'h4 iii! hi lillllllllllllvllfnjldil .G- -P'JV 'x auf fi Q A 732 ,4 :bf 232: . I big ' . X --3-,-'IJj..:I,.u.L.I I Q V ,II ' I, I , I I I . I. I- - .II . I - , . 4 .- agi z . K , ., 4 1 "y',..-.- Wi f.. -'Q Ill Ilulll QINFY u .-Q .iq F491 .L :U , I ,, ,N an -- h,:.' -Q JW ' il. G 'mum fx-4 r -.4-N., 'KSU Figs: stllbl ,Q-5, "Nga V 'f 53:53-is v I , 416 1 ' -S ? fugrkf-E un U r :1 1- 11 I rp. 1 10' ull' j i 1 -sII:I1 IIII.IfJgIV Q wa, V, .PHY V. "W" W fl! lx ' e- '- A ' 4 iaith Q r ABA XL """ 'Vi Vw .4 x pu. fx J, ff Q V- rfy XL P AN l. 1x.'v- 4-.4 S' -. xx Q -v 'H 9' KP., 1: 1, .J XML., T-NP. N K. x N Ani.:- ff. -XV. 1 -ff54 AU N..-I Ak Q.. V Fw x N 1 ,- V ,- -0- Ai I V 4 if i u .Z Nr J -.1 ,J1 Q w 4 -f 11 ,- ' 9 x X-J V. z N7 V,- --.--,. A f -- , N .A . L 99 0 Q WIL? fi-sw--M ML -an lsi ,L nf '32,-v s :VS ,nur J.. K' .- Qu an .- ' 'Vtm ,J- 'xxx-,X 1 1 ' f11's-yxu:- 'un-x nic..- ' N -,. 'X x . Ax , . , III R Q. ' ll -xwlpf.. '1.V-A., 'mx "' 'r".v+ WXQ mf , X '- ' - -. -ff' 5 T5gf':Q,-5 - NV - I ' " -- . - -I II55ZI I .I LI , -- - , I I, I - . , - I X I I,I ' -- f V .. . - - V - N -f -yy X- -- , . r ' , I , l . ' I, I, I Ij.,.f"f:. A A - -X. 1' '- . . V A . V - Q ' of.--f,:gZVLg , -'-..- X.--I ' A -V , -K, gr . . .I , " ,- - I - .--,-I.',Q -, - --:VI I III -. , 1- - ., j 1 - '. 'M ' .V -' V ' " " , I n VI -- I ', ', -- ' " I 1 I . I . ,- , I. . V I' -, -I , X I Q-1. .' 4- I X' ' ' I .. 1 ' . , - ,. II ' X ,j -II' N3-lj..-IV-I, x I I . -, -I . .I I V V- I I III- he I II I I WE A, IXIIII ,XII II Y I' I II - I '. ' - H . .-YI ' -.w, I V ' W rrultr- -':V- '. j-'fn' ' ' I., 'QI ' y ' 'A ,- . ,- - . 'Mi' A -'II:.-.iii--V, -V II '-I 3,425 Hiya gg I I ' 1 I , XI 1 I I df ' I' QV N ' 'L 3 4: II , .. 'i 2' 2. 1. -V,,' 'wa' , . -' ' ' - '- -, A , - -,ff-.51 -. -- . 1 , - , I x -. - - . ' -1- . 4 - ' V -r - V ' - Q ,V .. .. - -. . 1 -- , -ff .fV.A. V. V VV 1 . . q I .I , ,- .- -.I-.5 I- I 1 , A I 1' - 5,-,g1.x ,I - ' 'I ' , ..,,f' V I , ff,-,-,U ,, , I, , . A gfi,i', -. ,x 1 'cfm' -A . V,.:5r- - , '- V - ., - ..V V i .Air-QI, , I I . II, IELI III, 'II , fx, -M , - . 'Q 5-4 . . ..f. VV. '1 Q., 1. s - , - 3 . . ' , ' . V Wx VX I :fi - if Qin- fl -1.5 ' Nh- ., Q 1 ,f '- 'Q - f - --'fe'-V 3' ' '- vLf ., 4 h 'r " x' ' -' '-'-'-' ' , f ' I5 1 'V .IZ . II.I ,. I, I . V 3 , f rink.. I js, .W . , I 4 - , I., ,-, - -,L V-3.-Qi--'f A -' ' 5 ' -L z - '- 1 ff-' I--.fi-ri . ' H' . , - i ' - ' 4 ..- - ,. .fs 4. , -V f ' . .4 V .,.. :' -, 3-1 V --0 M . . V - V -,, . , -' -- -- -'. V - .- ap- -sz '--4 5-w A. '-Y.-f--111'--F' - -. J.. - - -z V . -" ,Q-Q 1- . z. .r ,'.iV,.r 5 K -- - 'Q fi 1- , . ' fi -. r.- J A354 " f 4.56 X' -, ' ' -- , .' " -'G-. I ' s l- . - if:-4 I fi I' ' 44: , sf-'J - ' 1 'Av -7 2 " ' I A . . "m5QF3?5?--Iffbia -- ' - ' 'fi .-PB.. if 'fg. .- -. .V 5- H 1i,?2f1"'E'54 fi- . --3.5 - " 'H ",,. ,. . j'---rf.:-:Q-5' -yLL,.-'-- -V-gg Q 5, H" - - j,,-., -I.. . ' ' 1:5773 Q af-A . . wg, -' -- ' , V Q " . , wi ' .Li :v,:f'A'. -4+-1 ' -' P- . ' ' :"'ff xii: 52-P." . 3951" - ' . ' -J' if J . f?-Z?l'I"'! ' ' -f' " ' ,W--,-.--e' '- - fi!-il57'QF P I ' ' I Vg. : f,-SI I' I I- I -gff....Q gighf LII 57' eg-:.I 'z E I 4 I I , . 1 'V I..--,, 7 . ' . 2 v g.,, ,.5..z.:-I " , -L. 2'-J . 2' 5' "J ' 'I .V' 5 , ,, '.. - V ' . , '4 ..r V ,..-- - V ' . 5 4. .57 ,gh - ' V V-"'-1 ',2,,L.-1,1-v.,---1" L' . .- ' 7, ?"f'j- K g' l'r'A .1 J' ' A I' 'yff 1 -4-X Ea!-F-L1 5 f A.. QIJL. ..-1- If - . ' ' I - - .' A rm. :- I .5 ' , -, '- 1-'JI lI?l,,,ij 4 I I-Iv Ygrfu-,, J . fn l- - .- . MI , ' f fit I E V . ff- - -., , ,rf ' - . .'3 1 .,,f"'f:,., 'f-lm ., ' ' -, , ' ' ,- '- , . - -., .- 2 ' "fr '- "' E . ' ' " , ""?n- ' -f-gr , , .' - -- ,'.:,::a5-'f"T'.'.'--Lur. :.A.- -f-LI 1' """ fI 54 '-:QOL "QV, .--QM :Q .Y - ' x':7y..,.-.j"'1'.9 -- ' , X ,.: "G - . -, 519, -. ' .,,,,- .v-M... -fr 1' 2" -v. ' 'f"" W"-'f"-N J- " 'fm' , . -'T 1- ,snr--" 'N X' -, ' J' --:' 1'gq1, .-W w. rf.-N. If-:N 1, - ,.,q1e. -3, .I .. ..:,s-ff-X T , - :-. N" -- ' , -S5-1,5 i'I'5- ' f. 'l , - . . 'E'-3 . -: ""' ,L-'9f,.'.rf ,fyiii .,.,V,1-"" 'x . ,.-,.- "--' UIIQII .III 1521 I III II:I?II,e.mi,1Ef?g:fXv..Q-IIIIILIIIII .- IIIFXQV.-p.I IWIIIIIII-II XJFIV-4 .X1gI,x.. . -F Av g'. f .QT jg:-I -1-gf-.-:.:,., fIj ' I - ' -I wiv" ' f'3'3E"X ' " '-1"-2'-,f..Q1 - V ' ' . :1Lx""1:-A3-?,." h K gi ---1.'-VH " I.---f 1 I IIIIIII AI.i-III-gfggfz.,-. " ' ' , I jf 51,5 - .Z-1.,"-'-l""--'f,'-'- F -6- -- - -.V .:-Q ,- -- - ' VA. 'V'--. " . "'--v, . - - , Veg-.5 I7'-zz.,-7--,. . -.,:1, I . - - . , --35-...' -2- if g . . 1 -N - 'i - -. --I ,,- . -A ' I I II I I Wm 0, I I . . . .4 , I. Fnf..-, f-zu ., . - ' - . j:.f54f:1,-W-,,.. , -- " ' ' -V " -f ' , - --1.57 1a.,,:.,f-if , - 5 JN:-.f....., ,r., ' - --V'-'aj':----.,,, ' 5-'-3 N- - V. , ' .- " . -' .x -f- ' - ----.1--v--. -:W - , ,XI I A I ,. .K IX I I I. -I,,.3qI.-.fn Is,-.Y , IVA. ":-2 2.1.4-gy x .WQQP 1 " 1 ,- w" II --'P-'ffc-fif!xIIIMI I j ' . k'f7f.fiIfV':!,f513155 V . Ice.-4" A V..--' I ' . ..,. jffv ' '- --' V. I, ,, A , V san' .-Jr TL , - '. --0:-K, ' R '- '- . ' ""V-,.g,3J,,'Q..- -, -- ' ,M ' 3, ,. , IIIIGI ,. , . - II- II -'sf25gh,I.IIIII-k,I.,,.-.. II I II I . -I . '- ' - -V - -. I gy ' 1 ' ' - I -' . , II, X . I" c ,, .IIII II II I , I II - .I IIIIIII II - ,.-SI 3,1 I I yIlI,IIgIIfIIIIIl.eIIIlI . 'A - - . , - "J, hf.V:.1:V-N-W - ' .- Vg 1 "-'Y - ' 9- .. -- b ' 'f.f":'-f.--.!-i:-V-V- ' ,ff ' - ' T-3-. - 1 -.1-?"' - '-V.-,., , ' . - ' ag:- 4' L- '- lf'r'fi '- '- 3 ' 22? rcf A 1 -I '.-m-,,g...,.I- D I,I, ,I I IT' ,. VI I- II II I ' I - .-,, ' ."fi-- ' " ' - ka. Y 1. Z jII If?-IiI::f,1 ...FM-,III ,,I I I, IzIII.III- IINIIII-:III . I. Q3 IIN I .VQIII 725144, Y . ' 44 I I 1, I,r,I,i-., , ' . -- 9111?-1"5.V5,.,.,-,'-' , 1-I j" N. II " -- 'f'?vff- :-s. V1-A --. " .X--V-5:2-'-"' '-1:':"-f- . .c.-Ew1-- S. -. 1 . ' - ' ' 1 - " if'-V izf-f---f V.. ' -' '---.--.v - '-is. .1. fig -":f.:,,.- 'f-.f-.-4r:.:?"" 1- - V. -M' -. ..,. - V -. --.. ' "NH: ' ""'-'3-7.'?V "4?f.-fl'-f 'Q -53"-f .' 'f'-'fi'-H1-V-F ' ' - . - V A - ., N... . g- -Q.-...I ww.-V1--A 7.1, '- ' -V-0 'H-L---4-,-,, -' 'II' ' -'- . . .. --- . - Ng a -' 'JJ-x, 'rr-CLWH, 5. ' ' f -Y 'N . ' -V ' 1:1-g..,I MI " A VM V-Iii -V wI,I,:IA,:yI5,Z,,3..I-,II II I .I I ..-5 . - ,.-, I II 1- ,,,.-I II V ,I -ab, ----f A ' '- . - Q g- --- . A ' I - - -:L 5-I -,.:Q3::14:g.--L.,-.XII III , 'z - , ' -. -, I I - --. jk-I I-I.-. . I I I,-3' 9'- - ' - ., . ,I '--'fri-3-'-wit.-Q.-,X ' ' ' V' ""',"-J . A ' Lggvxm' 1 ' - -- ' ,' " . " -' 9""''-vQif,'.ff'v5'1""vV ,Y . . , - -' . I .R I - h1'f,'-j.i,'.1--1' '-vp. .VI I gf I n .1 -Vf'l""--7 -V -, , " "'1f'f54ff-vl'Vjj'-.-' "fa I I 1-. V.. 'L:.II IRI-III..:.'I I X- I' I ' ' ' - ,I-,.-5, II ,MII LILI IIIIIII L"f7Tf?FiEf-- . ' :IL . ' . ,. .. - V - .,,-,.3- '- .. ., . , ' .. -5--.-ff--f ze.:-. 1 '- .. . , I , ,- ' - Q . ill-L-3:11 .-:Q-52-fI:f5E', -z , ,. , . R ,, .-1-...gig:-'f.g,g95?lljF jT' . -- V - - -. . ' -- -- .-- . - L :1.g--.g,,:,,.,g--- - '-: fvfi-'-"'Jf--.1--LV.,-,, , -, - . ' ' - - , ' ' -1-5,1 ,":-'51,-gEs4..,,, QQ, . --1--Lf!-'35-L'-''l-1-'SQ---I.. , I I I I . ., ' 'L-. - -22-ji'-5'13?'fail-:?f.fh 'FQQSQ-Q3 55523--V,l IZfM,,.npj44j,1,I 4, I I I I ' -- :V--wg,-.-I.-. fi-'31-.gf.i1:'.f.":-...: I 'ag ', ' , -.. Q ',' ""'--"f-.. ' ' " '- .L ,'... - x -"f""T":1-,, ,, ,--:: - . '-".'-'-'f"-- - - nr- . ,- , J ' - ' ' ' ' "'11':axJ"'--.-'47--.vi 'rua--f'..'N -. ' -1-g f-' I-jggga , I . ,, ' -- . if---..c..-.fu , . . . - . - . J f - Q...-2.--'- -.-J -"- . ' -.1--q,,,g,,x fx- -Ng - 1-t5,f,L,j - 1 -, , f 3 -- ' -' .- 3.35:,3,5,,as-ng-,E-3-,L:g,g-a. ' ' ' 'gi'-w-'PE-'lui-:,:.,1:"-'. - ,-,,. ., -2 , ' " - -M. ,- ' 'bv' .--'JI'nl-.'..yfQ'--CK.-3"" ' ' " " " '-L - --ifzi-,:-jj-1--r..5,,,. . I II NM" -2--si lmgjh' 1-.V--'5qg,g'.L1lTg-Qi.,155 - V. ...:,.-- ' -S-...-I1-,'--r'.f 1-p1"'-H 4, --. ..,.-.-- ,... , - , - if 1. x ww 1 f I ,V .6-,I wi 1 1 -.srf ,-V II.-1 I .. X f 1, ' Ns A .- 1 J v- -1 v 1 ,,.7 fx haf A I lk 1.1. 1.1 P- . IQII . ,I f .V 1 K-9 1. cf I .V 1 1-,I- 7 T .11- f 1 ' YU-N 1 .v-'fs S, fvl ,ul .Q 1xX 1 .1 'lx f - x1 'N 11 .- 1 I 1 1 1 I M I ,lf 1 ,Ji I v 1 1 1'-1. 1, 'LW' -... rw Iv. , . xv .yn I A ' 1 vp 1 Q 1 4 ,-. nf' I .J- 11 - ,f -1 -r AVHNW I-a 0 II un, .V-1 I-7 x 4-' Jn f L 1 s 1 -on :P -x 1-.- 1 1 1 1,1 1 19 1' ' .2-F Q X IN :NTL .II 9,1 -Rr-6'-, xx 'P ..- :pf-r ww'-' AL, 77561 VVCZII ' 156. Nz 11 1,1 ,-..- 'Y 91 X V! 11s 1x If 1-N ,P 1 fv- .1- egg-4+ j - 51 X fdif! Im ' .---.I, 1 1 1 'N v 1-. 1 of 11X 1, I K J Q II .1 fx vw-Rf' 11. k.. 1 111 41 v- ri' I x 1 1 1U U" . 111 xl L- x 1 1 K7 K 1- .1241 lips' ,- ,-1 1-Q11 4, .!' ,.- x 'CS W Z . 4165" 11524- . --L. 5.. .. AI '14-1V.5f1Vff,i-3'9 J' as f nfgvxiii 1" ' ,- .1 1 ...- 5 1 N VP . wr, :J .5 I .. Vg nag -4 -1 .- .1 x nw 1- X1 f-. 1 w N .- III Lx, x xx I ,N J cs. 1 f 1 1 1 ff'-1 'N 1 f I' ,Ls Vg -1 rx - .2 7 W? 912-IIIIII In '4bi3f59K"2 I 1 a-1-.1 11, 4 ,gf +525 ,I .,. I -. - ' ".. x If 1,1 .v 1' 1-1'5" Vf if 2 ,Qg , ,- -.Jv'1 a f -CZ 5, I f I, .ml q 1 IQ: 1 Q Av: -V 0z'Vfx1-,Va 36... , A. c ' '- .Pu I .1 x Lf' I 55 IJ'-ra -Q 3 f""'?V":'95V 'za S A erik-'?4"f5lih F7 -V-HNff11-Lf: :Fl 13 HFS- vi , I-y.-1-1-rf -ng, ws,z1 rv 3' KM?" r 'P- 'VA vs- l."7'G "'G-'M' uw 6 Y 'mms D " V f'.ff'-5 N, ,-....4..?.-xy Q- . , ,pg . -.Vu -M' M 4 1 129523 ' . -..,.,5,1. fgw' 13?-?2. ""Zf: 1-vc . -f. -L www' sua. N W 4 1 K 1,-4-. -es-P-, I . P ......S.,TL- , V 1-yd' ' X ff. 1 , . vw- 14, .1 II I I .1 1. II. 5 III,,Y..5,."1Eg-1-VIIIIII f. - , X gf -9 1 V , F' I"Ig' ' ' 1 I .,2.1w3f' II , ,-155' 7 II S ff -1. '01 1' ' " W 1' ,191 6' A -'AQ 751' r 'P X I I, 1 IIIIQIII IAiQI:I,1,.7.1J2IIQnt., J 1 ' X N, I J 5 1- 1 14: 1-x. 1..-1:.'1a+ N II -Ea-913215. 1101.5 - ., 1' 'tv-+-II I -Higgs"-1f-vxliail V1.. cf 4, ,1.1 n 4' ,I ' 5 I IIBIIJ My f' -If I . II. III V - S V? ' I . , ., 1. ,I-g, ., ' gf Y J' P, 1 I 1 L Sr- .-61 'Yu 1 1x, .1 1 1'-1 14-1 41 V' :.rfff"4 - f 1 U K, .. C'244-57.1-f..ma AN '-N55-r v. :df Ml' 'H g 'V 'I,, -:I'v. 'ftyfvi 1- . 11" "Iii 'ng ' ,, ' fu 113.1-.'-Tu?" . ,Q..Q 'fjfi x-f'r-QCVTJ' I ' 'AIN ' 'a-:.'1.'-.-J.1-Ta.--'. fu., Zeb -. . '.-fp 'I'.-"i1ff-f- ' ' 'ffllif ' .II . -,'I-a.,.nI . 1 . 15, . .,5 V ..Iu.I, ..s:1. ' ,v---1' II..:.I,-.I II . 1 -, :- I f,-I 'fp -1 - IV -,mg -,1:-,- I Vg .5 .gVI-I'.1I Mi., 5.51 I .I..I .II I. .I 1.3 .I .I,III.I.f1I I. I. .II A I, II .I1I,I, I . I - I ... I Q1II,I.I 1 Y, II. ,.III .I,-I I ,I .I , ,I I. ., I-I .. -.I.1. 1 4.. .x ., Nr 1,4 .. . , 1 - -.. . .,,.I4. , 4 I nf., .. ..I,II, ..,,.,,I ,III I. . ... ,,, ,I 1I., .I . ,I . 1. 1.90. .-:Q--.H '- 1 -'J . A . .-:N-',.-. .- .1 1. .I-- Q-.-. rx: - -1-rI..',x, tn., V I - I, ..g - U.. ....-:f.h.L .1-. V- V. .r, I "'iL7If'SF-- Wi -1 k F 'ish 'I '. 'I ' .VI 5-1. ':Ij'. I f- .rr I-.,:.37'g"7-'.... ' V" A' 3"- ,-1,-'.:'i 312' .R'Sf,2!!f,".If.'1'-P' --"I -I- I-751-.T '-.If ' ICI-",'I.'.' f.1j. 'V--'-'.-'-1, -I 'V '1I.z','1s . ,-I I -.f-'1. -' 155-'Ig -4'1'..' yr. ' 411, 'V '.f'L'2 .-1.::-5 g-gi-riff.-f If., . I.51.'.:, --- ' ' L V1 V' 1'-1,17 4-,Va --ff.: :Li ,' -1- -..- .51 . II. . -I ,11.I -1 -1--I1:V', .'V,II'I ,I-fr..-I..Ig.1fI1Igg I'.V.1,II.Ig:I-.31 I.: ff-.14 I .. I .I,..I. II1...-,1-,. I I1 :Q -P, - :--. .I 'I - ' 1, ' ' '.' V . rf' .- f':',.. Q' . f' gi.'gq'.1:I17-T,..g.':3?Z-'LI-211'-fggf-131:,1IzL:.fI'-1512:-'-IV.5-ff.-ff' -J I111.-11115..mg-,qf-ETVPV - V' f -' VI .- VJ- -.. ' -1 -. 1 ..---7--V.-I . -'f f.- .:-1-V-...f.1-'. Q:-'. mg" '-. ..1.-,.,- -.--1' -.'V- V -'.' -"' V.. 1V..V Vf' .'-. -:V-f . I fu- '- ' 1. .11 I II: -- . .I ..11 --tv - -1-1 TI, .I -.'1.:f1-1:-.1 -1:17-I.'I-1' V .wif J'- 3.I .Ig1,I,-I,:I: .II':-.',-1gV.-IV1-p..-...-- .I1 1., fg11'- M V' V - I-'-' A -. i'XI --I "1- '. SQ' ',' .-II-II-:Ig.,' 'II .IIAII ,II,II I. .- I., 5 I Q V' ' '.1I.11,f1II1.k1g5.aIV-','19, :II-',' , Q?'Ig11I.' :1,I....f'I- I.I'5I .jIL1.I-1gI'1,IwI.fI.III.f-I1 7'Ii,V.'I, I.I-1I': If '. ,- Qt' I ' IIIII.I 1 -1 I -1,, V-. - 1 . I., : ' ..-. Ivy.-va -....f.--.1,.1-m 13. .,, -I I 1 c- V -"-.. ' 1 V ' 1:1 --n .-:-4' ' .V 1. 1-. 1 1-1. -, '- .V' 11-.3 -V..-.... .,, :1 . -Ir.. V It ' H ' . - J "P '-14 ""'. .' P1 --' -2171,-. --.. 1. 'rf -1 -' M-A ' -..-1... . - ' -. . ' I V5.2 xv . V.. '.1-f . -,1','.-.5'- 1- :'.'-.',' V1-. V. -V' ' A . . - " '- I ., 5:11. ,J 'IIIV-.?f.IIV2"fr-1-7 'I'If, Q'5:,-gr .4S:uIIIII.g:,,..1 11, Xa.:-II -.I 'Iwi-II51-I.-.,'-',i..I -1-JI.l:---Q Nff' ..,1' II "-,Vuaz-,1f.V::ry-,-gVI.I1Vg'.' 9-QI ' m '-I -M. -'IIz.If.:: 1y.-jf '?.f.1j., -. I1 --I .-.-fag, I .. nu., ..I , , ,V1 . .I.. .II .. .., II AI.. .II VV - I I-- V-- I.I. I . .--f--1- rg: .I.I-I.: .'. - -. V- I 1.11.3-L1-. . I- - 1.- :-'f.'- 1II 1rIIudIkI,,,.I,II ...-.fp-Ig'.3g4v7.,I,,-1"51'f-. ..'S4.,-,,p.-'I .f:1,IIII1I1 1 J.pq.,.I,'v5,I.9,,3III, -1 II .I . ' ' Nfvih.. .,7, .V..I II L., -I,.V .JIIf'. --IV.,- . .qs . I..-.45fw.c,11wI aIII,If.I5 II. I .IIII.II.I' ,V 1 IZII II- .I.I ,II . I. . .II1 I, II I I..4V1. 1. -. .. I,, -. .' V-V-1941, ve, y1 I f 4 .II - ,NJII .f, 'IN-1,-f I ,-I,'I, ,-5.IW----:I-.I-yI1,,VI-,.I1 I, .I1,I-.11 I - ' V V- 1' V- . 1 1 1 'T-V K . . ' .1 P-.' " -Vfff: .11-',f 1 -."'r 1111. .-V.V-'c'-'-'-I-A--f1,1fI" iff:1:1'V.V.'.2-V-'-1.2-F.- ' 2:1-J 1. . -- 4 - N 'I - . '. -. ':'-.- J' I-,--,. ' ' -' 'V ' -L1-3'-71, , -1 if- .I-f. Lv. --.,1V,:. Iv, -.-I .,--,-- .' 51. . - I 1. 1. 1 . .I . , -. . ..I1.. 1:1 V -V .Vmf-:.V. :VL-2 --'cu VV. 111. .-31.14.--V.I--.1 '1 M.: .. V. N. . V., . 5 4 rf :I 1.-.- 1 -1, -' 1 I,:V.-fI.',1- an-7" I--"'.':.n'.-fri-., . - .- 5 1 5:IV1,-.T1V..-I v, f.'V.1- .- 1 . .,-13 -1 v . . . . ...,. . . ..11-. II... .1,,1., 1,..,.,.,,.-1 -.A . . . 1 1 - 5 -4 aV V.-1 f,vV. 1: NI' Vr1g--V -, .1 ::2g..',-.'-1-. -.f..-s'!'1- 1-.1 -7-1 1- 1,4 .41 r-nf '-w.'4'1-,...L4 V--.f.1r' V.-1,g-V.fg:'.-13-v-.r- . ..1zLVf'-:- --5-1-Q V. -' -N I I -1-. ' -,- .xg ' 71- if, 115, V : :I :I . 1 -1.1-I11 qI,-4 ..II- ..1 525. ':I-VZ:-'.-1L.gn-4'-. Rf- I.. V -.1 ' .1. , '. .31 1.-:wg ,V3:5,. --1..'-If I -' " " ' A - -, 1 -- . . 'L- 11 -I.I1 .,-.-1I rf-' '- n' .I .V-.,f .. ., .'- -.1 -71 Q1. .-.'.,I- Q' V V,V.1,V.-1 .- fs. 5---."1,I -ff , HQ.. . .-I1.p,1f.:.g'.V ' ' -I.-I . I .-1, , . I '- I V "-., XXI ,I1:,5- V I- 41.1 P' ' -',- ,Zh . I ' I' . IVI:-I-:j.- -1 '. 'I.II-QII' 11.1-'I--2.35 ' ,Z'.2I'JV.: 1-I mfg? .- L" 'f1,.'zr'-V,1fI2f1:.g ,ITV-,fff',1'L?.j"Vt4IV-1- ' uf' A' " " . .' 1 . ' - '. -'-Q T'. I' --1,I 1' 15 I1..1 -cf H' . '-"- '. 1 '1f1: -1 1. ',- -Ml: 1' 5-','.-..V-'fr ".'fV! "" 151.-"air-1' ,'l."f'f-ffy. 'Q"':. -'1"x-..-"4'11'wL' .1 I.-.." '11 '- ' .:4. I i' . 1 - In 12 ,- . ----, 14? I- I. V --f .V-.. 7., . I- I Mp. Q V, ., ...- 'g?,'.2f,f,- In V' J -.-. ,.f:.r" ' . f' .g.ff'.-'f.1.'j1'.- ..1- f. -1"' . V' - . ..1 1 2 " 1- .1 'V-1:V'-V'1-" ' V --f.'-' - ' . .-.- . -"..-VV-',,.' '21 V: : ' V ' I - - " f . I .. II .1 '- .1g- 1:1-II . .71 '. '.",1, 'fi-I .I .NV I lLr.xIpI ' 'V .- 3, :I',II.. -I-' Im, 2351 5-I-'I-.f,V,.1f4I'.1. v':'YI-I.I.-Ig:I:I:I.1rIQfV,1If.,Ig . fig, .--. ,:'- ' ' V 'I -.,, X .. ' V.-Vu 5,1 VI. . -"", ' 1I'.,11VL1 f' V: ff:-. -ff.---7-1 -Q .. . -:.1.'-v 19.1 fa-111'.-v,-.::Vg-.- -. ,yi-.-my -3- V' I1II - .,. .,. -.155 I.I II -L ., I I.-51 .,I-I ,I I -I- 5 V. II III .II I. I I.II.I-IITI -, ,IIIIII5 I,-,1.I-III ,.III.II:.II.I1.,I.II, II.II.I ., III., I.I I I. . . V'- . 'Jr'-V'-' '.-'Z'--. Q, --. ' V V 'hi '.---'I'.11'V .'-.V -In 'rv If-.g'7.'I,-".-1 . Lf-.'--..1-IEI1.'-,L-'-ZS'-w .I. "QL .N 1'--f:1,1'-VWV'-1'.":.: -.' rn' " 'f' - . ,pn -. ., ,. I. 1.11. -I:1V . c -qw: 1 1-1 I I. V 1 VV-.rv ., - . ' -. ---I . I.,-g- 3 ,V':1. - 1' .. --52 ' 2 VF- V.'-u-:,:.1 '- L1 --" -1' .V 1 , .V:zqVI- 1' - ,Av-A JL-'V - - -II K'-.1451 V--315.11-'.1-1 11, -'- - Vfg1,?-'-' .L, 5 - 'f . '-'.1- "AV-. 1' Wi- 2 V11 2 'IV' fl' ' . 'V-.I-LBJ' .VFVMT-::'V 'f' Hs' "::.'5VJf 41" " ,' 1 1'-I-71' 'Gt' --7512114-'ii-421-4' F11 ' . V -.'..'SWJ:1VxLV1"- ':'-iff 7-'V -' " -- .1 31 1155 .If II -vc!-a r -.SG ,' 'V ' Igg IV 1:gV.I1-za , ,7-fy".-V1--' . -V ----. 1-191-.ff-. 11" I-":pVg.11f1.1:1V.5-1f1,:Ig.V C1-:qVsII.'N-QQ.. ...1..'i,1VI...-1 7 4 . V ,421 'J' 'W 12- 1 22 51' 2 '11 1 . " '-:LTV L-'-'i-J' 'I.:',i:r'.'-' IQ V.,-L,I-5-1.1-III------1fT,VV: sf ..: If, .'.1f'-'-3234.-V .V"4q:.- I-.:.' ' vin. I 'Lv ,'.I','V31I-'1'?V..I, '- I-Jgr - .- . -I -.1-y I I I I, ,..,..4I .,.. .I. . . . 1, 4 ..,.-- 1...-., 'f .,'- -..-,-11f ..,-..,V,.lI. A- -. . . I 3 .IN .V1 IIIII.rf1..I'. .'.5'3,I 11. I. I . .5 I1I.I II I' I:I- IZ- IV .III .-I-14-IIV.I.V.1'..3II.IQI...,.1d- I,IElII'-A Ig :II I 7xJq4kwjfI I E ,-I111Ig1?i .T '- F-.1I.I.IIl' .15 ,wI,V,.VI1 -pI .I .J . V. .1 . ...Inf -- 1. 1 ..-.X 1-V -.' I- .11 ., f.1'f', .- .z I -'.I . :wi-.': . . - 1. f 1' - '1,. .11,-. ., ' --11., -.1g.-. .-11, 1' -" . 2 :' 41' N:9?F"1-1 -L'-52 ' 'fbi '.- .' gf- .-QVPQIX N.. . '. X2 'J"TVrfV": X-I-7 "4 ' 1 ' ""TZ'.'f:'.'a'f:'fi-33'Y' 7' . Pu Jiii'-.f "ii11'Rsf?ix3'.fi.T7ff'.-N'321, -"fi 5:35 Elf-:'r'.2i11f1 ' .V 2'-'ff-S?'Q'3' - '-9--.14 ., 1.-N-1 ,: 711.5 I - .1 I 1', -S, p V " ya. :uri rjf Vf If '-VIcIV'3.ip !I. -?.1..I I- .1735-.71 .I I.1 +I., ,Q-'4-1,13-1.-. -swf-,ga--...VI.'gig."-I-,gg,-I .- -':g3I.VI.III. yI 23.1 -gf' .1I. ,I -I - z.: . . -. . - ' .I . . 1- ' -.'I :- .III ' 13-,V.I.-1 ,.- .1173 ,gI5.I-1. :I g.:.:-1-:Civ r-.-91-',.,.5,'g1f,-IVVV.f.-Q.,. I., 4.1.-I., ..I. . 1-11, V ' '1V:Ig-1, I- - . , 1 - g. A F-114.5 I' . -.II I 3 - . V ' ,'I.f VI-,I'j if' V. 'Iv.IyfI'.-I,I',g'5I '.1Ip,:,1I-In I-. If 'I-LJ-Y ' V,-,4V:.I:2-t1I13.'u,-,345-1gg.jZf.f-I '2tb','I.-.1zV,' -Q: . I..',-,-'-,fag .-.I-If-.I I1 .-'g ,I.'V'I,13'Vi- 1 I. -13. 1' .. 11 i I ' gg Lf., If wa-wV.--4-r--I1-:11:-1-'- 2 , :ff -1-11-31-MII.-'1.V'-'f11.31411,V:':mi31.',-if 1-'.f.-51.1 2.1-I nw.-.1-'1:.'.:-1 .1 :V - . 1 .5..-Q. ...H '1--.1 , - -cr' wx I- ..-1.-1 -1 : V' 1 -1- 1 -..1::,1."..-L-'::,'.'.-.-V?f-f'i4',11.1- .?.V11,fLV, 111- f'tf.V.: - 'Xl--11 'V ur. - 'fun - - ---4' . '.II U: 1. 'V IQ.1V H '- .M-,. I " . 1' .1'- " I .QI'ff11.m ' I'-'Vv-3'--Vu." fi".-'1-M., I'- :.g,.5'.-I., :-1: CI.-,I1.,.11.g..5g-1241Icy JL- ' . .1711 . -Q gf- -:.'I.-'1q.i- ' -'-,I '-r:- . - -f.. "' ' .,. 'VZ YZ. X ' "7'V'-""V3 . -. -J' 'Mn'-"7 1,4 ' NL' -,-'f.'fV'QC-,I'-V134 ""'-V-I:V'f V3' ' '.1?if'vI?1',3:'Vi'3'7f'L' . . T" V -1-'1"1'r?-ff:.V'l7 V ' -1 . . '11 . '11 . gg I-. ,Qc 'J-.7I,II . : - .'f1w:rf:!If,I.p-.In '-I .FI-1.-'II--I II I .-..-fI'2'2fI::I.,I3'15I. 'I1 QAHI1' 'II-ff' 1'rgj::g.IV- -I - 1, 1.1 III-v :1 . -. ai -.-:: 1 - ', . -X1-1 ' V 3. -.L-i -'..-.7 gi-'Q1-V'-.'5j: . XV'F2Q17-?V'-I--'-4"'1---f.I:1 -5 IV 12 VT . ' '-.1'flf'V'V.. 431172 . ' -1' -'V Y 1 ' i' 1 :.. 'MVN 5 --V' 1, . I.f, f"'11:I.- 1 ..1. :IH 5 ,..1.g',-.QI-tI-.-1:1-1. 1. X'--..V-4fm-z'L-.1-1'-4,1'. ,.3 1-.--I--'gig-. I1.-.3V,'.?3',. 24111-I, .'1fI1 " . X I 7 ': 'V' '. wi" Vi .- 'V '1'.7f'V V' .'.I-5 zsff'--' 1E1.171'-'1"J'7F1'i 'Y 'FIR':',"iZ'1?5'-'J-'.ff2"II"V3:.1.-' 'L-.wf "."-'.FP'115'1'I '1'rK-1'Q'f:5'- Tj'-12 'I '. . T f 1, ' -.gF"'1, '.-'I- . :1 ff- -"-"LxVM.1.." '-7.1.7 - -- ' ' -.-G Q" .4-' 1 .. v,1 .' .:,f1, '-5" if -:1'X x'VV:?-. .Y I .1. I -',1'1 ' I "J-' XXX 3 :fi 1,531 311 1I V -1 1j1I : -- 1 ,'.'I-,V-'-:I:-2.5-.I-Ig: ' iq, 1 .-1.5j1'3'Qzq'1. ggfi-'.-I'-1 -.gI'EI-I'I-IV,-"I VI:I.QI.5.I:-I:-2 -7 g 1. 1113 - -. Y 1172: ' -. ' ,Ei ' . "-:I -'V' 'IV-21 Z. 1- 'V'-:iiiF-fi-f1V'V'31'.7 1. U, 'f2.I,':l'Ti4?1-"'C"I VT13f"' 51V .ff-T :Ti-'fl -ffl -811517-'-' ..'?f9:Y'.V-Vf.5f- .' f'f'l'V.Y '. '- -Qi." ', -'-.- 'TV "v Q. . V ..-."uVf V 'V ' 'V 'E".I,1j:-31 V 1.1 "y,5IJ1?-.1- f .,.- ., V '-1'1-'- f--'.V1f1-SEV ' 7-'T4?:.':,' x1:VT" 1 1 'V I-'.V'-Z-1 - -1-.f.-iv I I- --. ,:1' - .VI . I. I- -1 . 1 . -' 'V' ,1I 1. I I.II,I..I.--. -L., .V-I-I..I.- . .-I. ,I - ..-Ie. -1,-, .gI.II-.-1 I I I-ILV -I-. ' . -'-P I- 1 . 1.1 ,V V "' Iii 1-.' -V..' 11. - f iff. I-' f, if-' 'f,I .".-q -'31 'f Q",-1u '11 vp?-2' V -1:1 g.V- VIV -If,-, . -3-I11 ' ' I . I.I-. 3 .t. 1 ,- 11... ,.- -.-'.- I , -II1,j. I 21 L' 'I33fy1.I1'--an .3 .If 1 .1-FV. H1111 I "VZ1'2gfj1-f I :I-,'I.'V: 31.1 1.-12522-'Q' 5113121 I.4I1'1:11 VVf.1,5:. V. I -I V, I..g- ' . ' 'Vi' V.' VJ "'1fE - '51 . X111-Az' 3 .-17Z.'.'Nl l'1.'f1,' -:fi-f'-2-', 111--. Q"---. 1- T? ' '. ij- lfv""'I- 5'-'..- .5 373.4 :'If'J-'.1.U' - :Vu .' -JI: CL .EE :I 4 ' ?'. ' -,TQ -V LII V"1'LI ' 1 '.- W I.I'.'g.'Q'VI1,. II"3:.'f.i.1' L1' 211392 1- "fc-'. ' VZ-I-I"' I..I -1 EI:-T V. bln ir S' QS-V' 'V'VfD,'Ii'-I 'xf'g'.'T' iff. If , . . -- -. ',- I. 1,1 , 4. I .1 I - - 1 .1.-v-.-.' . ' 1.1. wf..-.51 -- ' I -11. 14 1V,'.V. - 1-2 . . 5, 5,-. I:V iff- lu"-I Z 4 1 ,, - -1.1.1.1 .V 1. -'V. -'.5y1.-.1..-.fu gum, :.-V -I4 - :A,'sf1.. .- 5195- 41,',:-. -,,.f,1V.g e ix- . . .1 '-. Lf 11 .11.,I I, 1 xx .V I I ,,I. - . .II.I ,4.1 . .I WI, -. ,.- -.1 v. , .. . .. .I-..,I1. .1 ,I - .. --.-,, C .. . -. -1.I ' -, 11- L: r-f,- I, 1 ,. :.- -A ...V .,I, gj -'ny .. V... - .I - u-.. --1VI::-A",-'...,,I1.11g,1 -I-17.-.. 1 -1..I.,II,..-1 Iv xv,-.1-.,.V,'.,.1.5I. -.yIfI1 ,--- .- 1.1.- 'I . I1 1 .I, -, .I I,-I .I ac IV, N1 I X V - I., -.- 1- Q -K I1, 7., V.-- -',I1I .I-I-I ff. I ,Vw-Z., I-In .LI ..II-.-1 II, ,I-,ya J. 'g.-13.3 :. ,I ' EV.,-Iii., 1-p,1.II.I-,-..,,. ,I.I-j. -1 'I V .1 22 1 I -. Y., -r 3: V -c, Ifgg-'V ,1,'11V' I'.:- 1 , V- V. II'-EV' '- -v. Iaffgg- . 'V 1-. '-Q-.g',2- .4 -Q.,-H1 1f:LLVaf,'f3,-Q','I. 'f'.'5'1'fa- 5511.2 .I -'g ., ' e' 1 1' I 3. "1 -!..'V1 "' '- f 1' ' 'TQH . . -' " . "','.'-. ' '.'-1- 11' . 4 . lf. 'fr . '.'. WA- ',.",1' V"'.ff 1-I JI-'I-I' -'J' -Ll -2fn"f11.-" ' " .f- '. .'.""' V: ' . .. .. ,I . :, ..1, I, . .1 .I I.1 ., ,. I., .,... .., 1 "- -1- 1 .-1 -1 - .1. 1 .V I, -. .V..I If,1 . .,-..V -11. -1,-.VI.--,1--gV1-v.1I -I. - . 1.. 1:4 1 '--'.. 11.1-V.. -I .I .7 I I1 -.:. -Q - ,. VI V.I- .I57 .9 . .- . --. ":,. I 1. f-.-,. .1 1: .,1.-,u. ,,1-j.1.I..4 I- Ly -f ,- r1.,- -I .1 .I -.Ia .1. :,..- 1 V- . I I- I II. ..I -. I1 I . . I -.III I .Il .. II,.I I -1 I II . x,.,- 5 1 .fn--..I..I. I-L ,,I.g.,.I.I--, - .,I.A,, -I-I .-I: f1.- 11 -'1 'J 1 ' I-I I -IV .-I- I- -VI, 1 I. - .-, .I- ,I .1 I - I-. I , 1. - ,I.Ig.l,,K-.-FI, I- .,.I.,If. . 1 .,.I, .-IIz,1-I,.I I .In '- - - - 1 - 41' 'V V- ' ' V.'-' '-.' -'FV ' 'r' - I-.7-1 11.'-K " .-"- V- '. ' 'V C-4 .. 'L '..C1."Z' -'7-L11 11' '-'-- 'LH' .- VV -.k- - 13.11 '1-.-'.-1 V If ' ' 151 '41 - 1 .V .' 1 1- , I- -45.55. 21: ,Jig V' ' 1' Ig. ' 151 31: 1- .3,-'51T1. . 151- if-Im-..3SV1' -7...I.-- 51145-:H f. :3.f,f vs'-II!--,-' .- -,.f,I..1'515 .I- yi..-.j.I. VI: IfgVf".'V V- V x -- .- 1 1 V -' ' 'iw' ..V.V. -'--ru .1 -' -'1.-A'-1-.':V...u---.f.1.V:. ' V'-V ': - ..'1'.J 1, 'Q V '71-V 9 . . .-'1-1-U 1.-L:-.V J -22 --.., '11 -.V,, 1. -1 '. -VIV,-V,,.1f 1 1'--u--f'V---:Bu V. 112 .- 11-1..-,,-g V- .if ' x II . I V .cg ,f' ' -4, V en'-' , 1 .I.V3Vg:V.'2. ., wr. ag-.I,,'I.I1V.5g'V-iq..-at .'.V',V.5Vf.g-I. .ff 13- .1 ..g1tV:r'.- V 4111- :Vg ..1Vf-jc 1 - . - V1' x -. '1 1 - f-- .' L-.1-11,'V :V -I " 1-. 5 f 2' -. ..-us... V-4.1.-.e'--.'-'I,:1 1 .1,,- .-2: 11 , '-11111..'f:.1 '1V'VfV1.w'-VI-1' .. -- .ftnzf -: 111,-V. 'V ' " ' V f 1 .1-.1 12 vi'-' '- is v,.'-.1-'-1'-T-1,1-,if V.,-1 . .1 r ' ' .IITI .IVI I .II. .I It III. jII'I I LI 1 II V If I If II- II -I II1' If, fIII,A"V.II.1I-I I.I I,1I .Ii.I..II-IZI-I I. -ICI IxIII 3 I IIII5.I.IIIII1I.II-QIIIIIIIII-I: IRI- ..II II II. I..II.-II I 3,-I I7 II ..III, I - ,II is I-I .1 -II: IV.IIII.IfIII II-1 ' 'f 1 1 -I1.I 11., V1 L fr-1I Vj - V1 I.-.IVVIV1 I-QI-.1 r, III.: .I I,I,-j-II-7I.,f.-,-..,-,qs-. I 1. In- If, I -.-V f 1. I V. 1I1'-I. , ,'-,'-V'4I-Iv,:VgVI-. , . .I . - ..I ,II . .I J.. 1 1, I...-I1,i .- VI I,g,.,-..I.. .I,I.-I-I-,Q..,,f.,1-,..7'-I-.I.If-.r..--. y..- 1 1,-I , .I,,u - ...f v . V 1.. . 1? ,- 51, V ' . I . ' 1-I..:1,-1-.f.1.g 1 .I 3-fic.?.-,.V..-.-f:I-I-' - 5.11 's 1 54. -:I-f.,-Fi'-.11 1. -.F . Q- 5 , .57 I -'r -I-V-g1:1sb,- V '-'13-'11 'V,VL- V:-11 .zkif S- .-.15 - . .11 V' V: "7-'." -'nz' -5.9. V1:igViZ1v-I.-9, -I-'11 -Q-"JI-2 "'f? -'--1 153 1 5.1 ff?-Q-'. 1.1-J, "I' 1 ' , I I- - x , I'. 1. f 'I ' 1 ' ' ."' -I'. 2 .I :If .MI ."-'g , '.-311 -'-' H- Zz' -Q' ,.'V-",7' V .4 1- 'v' N-Z, !'1'Ii.' 'I " -'fI" ., 'I 3'L' ,--f - '- . V' 'I- fuf 'I .1 ' ". 'T-'.f : 'If. .V - IE 3 -4' 7 X. 7.41 'fx 'ff'-1 12 ,!,I .. 'IQ I-12 251' -I ' 524 1- .1---.1 .'.' 1' "LE,-.5 f1'27'53'g-Viff, .-I, 47-LK :'-1 71. V312 'I, 1' 4'-'VZ --I:1-Y--VI F1 ':,f'I . '1 ' 1'V,I -,K I ' V . -.'-IT. 1 f 1 I-.N I. I1 g g. ,.: 1- - I.-- V- .ff .'11:1I-IVI?- t-"-"jI1.I- I:':I9 V.-,Iwi 1 ,V :Ir --If-.,-. -1 .i ,f.-:I . ' ,.I 11-'I'.-.f 1:-U I '. ,:,.1 V: '- -L. ,Q - f - 1-1 'I .1-'. . . -" I,' .zI1. 1" 1 . '- V'..'I'.V:l'.'.V.'---.:I2',-1 V' -,V":,'.,- :dx 'VJ-. '-.L1,,, .ra-.-:'I: 9:1 ,Cy 1: V '.-.'.11- 1. I1 3-1 :-,-'..' " -3- 3, :,g.V'I'-.1I-I-'.,'- .- - . -- ' 5 ' ' .f' -' - ' 1' . ' ml' , 1-V - 1 . 'Q--T1 1 .V 'V ' 1"--V 4-3 -5E1f1f.'- Vz'fJi":--M-.' :ui-iVVf'Vr '-1-'VV 'l V-xffx BV "?.f.-Q-fri 'EV 3' '31.'D . , I.. -I, 1 I . 1 -I ,. ,--,r , . . , .- I I .I .I I..-. ,,- . ..- .I ...Jf,1I1.,-.V,.- -1,-. 1-,,.I.. ,-.11 I N.. ,.I-1 - I- -I .-II. -I: J. -I-. I I --1 ---,. y. , 1,1 - .. .1 I. I . .,I-mJII,,,-.. I. ' - 1- . -1II.:1. --. 1. -Q". V1 1-- V - V-.-gf cz- .'-.' j-1-':'.x1 . :VIIvI-.fV'.' 55 V .I --:I -- . . - 1.1. ,I-.-. 1gr,11V.V',1.. . .I I. . . 1. Lv. ', . 1- V 11V I II ..- LV :.1- :.'..: .IfI 1I.'I - I-V1 1 -Iz. I- .V.I. I I 35141. .'.:Ij1 -I -.- 1, . 1,I.g-.'1I-: : .V: :I ,- LI y. ,Ig ji.. I . 'I I V- .5 131: .I :, , V. ' -4.- . - ' .-I I . UTI ,-..--..--..Q- 9.1111-fmt' . I1'I'1.I1. I. 5. I ' . I I. 7 1' . . 1-If.-I f':. -II-I1 Ip,-.-.I-,1.gI .1I.gII: -CQ '-j,I1.I- I-'11y1i'1.Ig maj. :II-'fig-vIfI 1 f:,.I gf-. ..Ij.f. :I 5, . I1f.-'.'.VIvg'.gjIVg.V,I I -gg I- I 1 "1- I Vdaftbz,-1-.I 1 ' f '-.. 1- - -.1 - 1 ,-1 VIV -. 1 -,1,I :.f -.-,,,1-L-.1 .,.. -4,:V11f x,.-. 1,1 .- w -13-J.:-,' ' 1 -- 1Il. - --. . -1 -1 1 .V -V I- .- I I.,I1- 1 I.. .-- --," . ' .- -1 -.-,,"II-IV1, I V :.'- --,I--VI-I.II,. I1,...- I. I-,--guy 3n..j'..I,-.I-1. 1...- I-I. -.L'1',.I.- .I-.,.g-I-1,,1I1II,-.JI 4Ia,,-NIV, -.--.-- Ig-1 .,V.I -- I.. I-1 .Ia I-I' I V.,, . -1, . V .. 1 - .--.'-.- AAI.. -I. -,..V-I,...- !1'.---:-. .-.'.-.V' ",---- - ', , .-- ..-f.-:.-.,v:-:z . .. - -V . - - -. -11. V V ' -. - . 1--1 Vg.-: -II I. ,- "1,-f1.'-- 1 I-.-1.I' - 1-.-,1',.-:'---1-V, .'.. .:,. 7. .- V-:' . -.'-"- 11 V 1'-' V:- 1 '- . ' '-'I V I V I ' . '- "."" 1.1" 1 N1 II 51' ' " ' I I .. .I :1 ' 'v .wk 51.11 sq- QW: '1.'1'- I'f,v7Q-H--',7', I-51515 .':g-.'f,1f1.'f..'1' 2, -Q.:-, 53: - -,J .1315 gy 'RI-,zI.f'..".V".I1.': - 3,7 -If? V' . I-' . --I 'V 1.1.-1 I -,V. .51 f - . 1 .VI 1 gif' '..VI .'V.:'?A-1. I-. 1-1 ax-1.-1 .I .ax-,-'., - 1-v,'--.-11-I-"" 2.1-gg: . :1V,-.-IV1'-.-::1-.'f1.'1',wV, NQ--.-5,11 V -I 1,2-'.v,V3.1 iw . . . -... 1 ..,- -. 1, - - - 1 -.. ,,-I-.I : .I.1 -.1 .V---p.,-Q . -':..'-. I'.I ..--, '.I I . , ,QQ-Iv... JI I - V . Iw' .g,. NX IIN 'V-., ' " I g1f'.IIILVlVV,V:'.'-1, - -. ---1.1 .-I-1-I1: ,1..,-I:--I411I.',- I f.f1:- f ,,"1V Ig'-?Z .I1-IgI1:,f-I r-."1-ji Ig. IxIg:f.Ig,f,' 1 Fifa' ..r.I-Ilf y.1If-I V -I '- :' - V-' 'JI Q- .-.,.,,- -1 I , ' ' '-Im 1 ' 1 - 5-.-L wg-1. 11 ' 'I'1:1'.1-':1.-If.-,'.1V-21: Via- :1...,,'-5-'1:'.',"-g-'.'V.j1Y'g g1'I2':---V FI. .':fI.1f.'-. 1, :- ,gg . V "QI ,Iii . 1' :V A " 'j?'R'rk '-1.. N X . I , 1 1V.IV.?f4,,I :'-' II ' 1-2II'12? 7 f-I'Q.'J i'PI.'yf.' . ff- '1.,f -'YV'lg'-.f-i.'L'f:Z-1-'3'5 I.-Ii .1352-I 'j1lff5:Q. I.--. -:Qi ---L 'jlg:'.'5'J 1-f:'.jV',"1'5:IrI' . ., . V1--. V1 I 11, zzz- . "1 'Q 1 - QI, Xu V . 1 " ,. 1 2 .-'1,-'- -.,-,:-1 . '12 .rg-If-i'In1-'ga.2':1--'-L...-,V f-'.g3..1.-3- .'r.'-,-.V2f-1- -V V.'f'.zp,'-,f.'-1.'1V 1 ,' 117 .I - I .--I:- 3 I' . x- II ',1, Y .I ' In ' -r 1 . I1 .',. -I.1I'.'-.1.' 1.'.' -.g1I1..: .-,1'7:- .V.2,:Vq1-..7:.-1',- r-I .g. 11 . 1 -'.-7.4-2+ -r '. I- V 'gg . -'.qVIQ'!',1 11' . .. V-,-3 . -.- -V 1 . . - . V . V, 1 .V I' . V .1 III...-I - I I- 1 IV,I5I.:-.-----3-V-I III.,-I,.I...III.-V. aff,- . 2. 9' . '.."1. ", .BI .1 -.ff ,Vi ' II Hx- X. -- V. -X1 ' -. z -II-'I I I. .. - :IJ-I1 I3..1,:. V '. f 1 - .1I-.-.1,If1.E1iI1"L....,I.I1 1'I-.-.1..'QV' :1 -I .- -.I-gfv . ,,-' 91 11'-1!I,4. I-1 -25:5 ..If,1 V . .- I II'I' . Q.. , ,.I I -,I I I 1 I .- 1I' , 1. I-I ...- z...-'. .3 -1.1,-.f.1 f ' :,,'wI-.f'1:-V-:I '51,-VI1, -1I. VIy.I- I..'1,-.-1.I-5-I:I-I,-575. .-5' ,VI.gg.,I.I I5 - . - ' V fl I .-1 V ...JJ-,f'.".' . , , ' - 2, - 1.. ' 11, N -VV - ' 1' V 1 I V -. V-T-1 1 'f?.'1 .' 1.. .- QV. . '- -'P.f1'f-'Lq"g1 fkia-1-12 .4 if Ani 1 V:HV-.'xl'.1.'7'.w1v-3,1fi i'.f.I'V f'-:gf-.' 1. 1'1..-' . , V I 17-I 'I 1 '. . '51 14 Q17 21 -1 ' . 1.-' ',fI:1, I -. Q 1 ' I V. 11, ' 1 -' ' . 1-V.I.I-Ilg-. IfI'IJ- Hy -Ig I5 5,1 I - -II I' 1.I'V1'r-:"1, .,-.-.j,fI'.,-,1,?. I-.-I11I?. .1' .1,.4 .rII- 4-'gig 3,-if-.1.I.I1I'g1,,-,.,:-If--fI.V-.5,1 .I .3 I . .I . 'I - i - r' .. , I .I If: 1 I V1..I .. ---x, I-,. QI II11 1, I-I I ,I. ..,.II, I 1- ,V, V1I.I-V-II - I - - I I LL, II Ii. VV. i.IgII ,--, QI'-,II II ,:. 1 .I., - I I.,-I - I II.I.,-,I., I-I If.. .1 .- V 1 tl 54-.-1 ..'.. 'f-7, .V V4,"' 51-2 1 - "'-1' -i- ' . -N V' 1.-.Q-, -P' -151111 -'.-1--11 .. -. ':- fr:-.'1V.-:1?':1:E-fpi3.3115'-L:'-1.::.a':F1,--V:f?.'.?'11-.1E-.-21,1'.-'V -3 V I I:.II , VI .. '-1 11 . faq., Q 1' ,I I 1- I I 1311 Cugf I, I ,I " -. 1.1 .fx -1- .I ,j:: I...-.I5--gym gggg.. II:.I-'Ig .,gIVfgIV.V . I V. -' :--I:-,-1I.IV,QgfC.If ILI.I,7IEIVI5-,'I1-1 14,1-fwz. I:':iI.LV's'-If'II1'g'1.112'.11' --. . . 1 . .- - .. - -V . -,. 1,1 V. . I- . . . . . V , .1 .-I V . -:-. .-... -I -.- - , ..,. .- .. . .-1.-, -1171 . ---...---. .1V.1 -:- 1 - I- ! I1 15 V- V . V 5 2' 4.1 ' rg-V.V'I,+,- . - V-5 ' ' """ " V. w..-.' . HP- ' "'f1-V. 211 ' .frgaf-,-:.':..-f.':-'-'g-31f'- 1.1 -.I. 'eg Ia.g:- 1 - 1. .. ','n .- I.. 11.415 . X., ' 145 'MI 1el.Iq'i1,S Mr V V1f5'.1 1 3. I x'- y-'I Dig -.J 5' '11 gV.1'I-' III.-'QVHEQA1' 5- 1'L.2.V. rg 1515.2 , '-'r,'f- H.-':1' 3--.Vzww .-Ia: I,-L. -5'-I..j-IE: -Q I .' .- VI: . I - -. V., .- 1. 3 I,11II 1 1- V :NI 1 -I 1 .M --I. . . ' . "- I 4. 1 --,. -I-.QI-' I.VI -I .7-1-C' - -. ',-.- 1' -' '. 1. -I4 . A. .-Q In ' . . f' .Vf . ., - P .1. ' - .1 11 Ia. 1' "IVV IQXY' , r'V. ' 2' Ii . ks ' " -V VP - :1qV.:-L'11'fT '- .V-,V'a'V1f'V'I1w-glffx - V' .V .1 ' '.V,ff..'.::r4:f.+' 1 .14-.91'f' V,:iI:..-:I 3 - . 1' , I '., y- '. '1 ,. 1, ,',- L. 'V..I1. 1. -' I' ' V.1V af,-1--. . I 11 .9 - - --1 , 1.1.1-.+1...'w 1 g',..f..I: :,1:g..-L.--,-. 1I -. fl-1 V' 5 I" -1, -I V :.. ',. .V 7.'I..,5 1 I:t1 1 1 .. . ,I,f ,I .1 7 -I . '.I:I'fV 151 qVV...4I. I , 1 1,13 '. ' Q.. V I, fggx.-, 1' .V .g.IfgI5I-.g:,--I- -Q --I..,'1I-.yI,Ig:I-I ' 3.3. I V. , I .Qin-I 5IQ?.'i-,.,1, I:.VI:-Q., V .1 V , 1 .. ,a '- EV'-V -2 , VVV V.. - V1 0111- 1- QV- . 2 'I "'.'11f:-1: :EV 1 -V1 " 1 . V- - :-. wr- gm I -.IQ .II I .I-.IIIf3. 111. 'W-1, :1'I -. 1, --I 14 I:I 4-,j-51.-1I':-:II ' 3 2IVQ.Z1.1 .1 I.:--QI II,.I- ' 7' I NV' I .g. 3 1. '.'I1I'V,1g':I"j-:Ig-1 IfI.'C,. :,':g.,f,:'. .-QIV if , .Q-Q-,Iii 1qI:'f1Q:uIII,.'fi--I .' VI .' V., V .5 I1'f:4, ,." 'Y' ' : " 1. HV ", 7 1'. ', '.1'-'.-e..f'.1 w A .VJ .,.- --.'. 'Y ' -, P-1 1 12 V- T ' 1 VI . ki iV 1-:,: 'J . "':, '.'-JJ .f. I 331 L'-I , f':,g,-'7,V'g- LI' -Ia?-. I:I'."J1 -.1-1 1 1 -..1I .1 .1 ' .. .1 1 - -'. .' - I' -It .1-.1-v -,V v- - . -...1,,' -.A ' ' . .' 'V u 1' '--'-'V,'::: J .V I--' '-1.-.J--.": 1'L'aIV" T '61 .1 1.1 f.' -' 1. QVI I . - I- Q V , 1. '- .V r, W gl -1 -V . 1 Q --1 - -, 11-.. 1. ... V 1-V-I - . ,-I.IV1 . '--I-Vfr.. 1 1--'1, I.- 3. .- vI,f,I.1c II, IT: V.'f15V.',1 1 .' '11 1' 1-1 .' V . I-.eV-1.-' . .V K . -- 1- 1f.l.1. Q' . 1. 1VV.V.c.---V .A-ff.-1.-1, .--,1.II.5ff,I,- ,.,-,,.--,I1.-I.I-.. :II III '. 1-I '- I L3 Id 1. 'Vg 'Q .11 gI I. 15 'z ii., V ', 3 I 5 ' 5 ' HI I? E - 4-. , Il .V X - II j'I ' I'-LI -' -If '. jIfI':IV 1-I, EEQETIQI- 1' if- .1-.fi 1-:.I :'I2II1TVfI.'If.I- II',V5.gI-IV' 1" -,.-1 '- G. 1 ' ',"'7" ' . 1 1 .l 1? :K-I 1 91' 'w . 1 4 1- ' I I ' 111 .5 ' 1 w"TJ -11111 - 7,1 1' - V' . 4. Q2,:1::1'.gS.'J-Q-1 " ".-' '-ii?-'fi' ?.I-'.-.'::'1IaI.-" Q-'.V,:f.-'.V?.P: - ' -'- V 1. 'I' '11v' V . .'."1 --. .V 'V --. 1 ' 1. ' M' .1 . 'V-:-fr-1.1 - 1 -:.,1,1 -' -' -V .V - -.1'.tV V1 .V .- F- ,I1 . I . .. n. 1I.---,x-1.1 ,-1- ,3 b l 1, . ,., -.,1 - J- -- 1.. . I, . . 1,.--1-,1.-..V.--..V I.--- - I1 f I- 1 '51 ' .114 " 1 .I71 -1 -'I '1. I, 1,-. I 'Il-. ,'1..'5.".'9l."-","'V'V1.-L V- V.P2.1.'A-' ..-',-1.-I.,1-1-.-.fl I . - IIVI N , .,-. 3, I'V 1 . 1 JI f' I. .-.If--In .1. .-., .jI .I. -7.-I ....-I.---.I-II .. I.1.-I5.-..V,- ,- ... I I I . . ,gI .V . I1 .--I1 ,- gII. .. - pq,-1-I II I I -I.,I'.'I..- .-1- -z...,-1:1.',N.1- I QI 1 V - 1 ! I If. 1 -,I I.-I ls VI 1. 1. I 1. Wig, In 'EA I1 I V 491.55 1' ,Ill ,C QV' g-QIQI. I V -I-. ' .1I.3. -.fi :V 343.-5.-IV Qf1.:.II.7I:I,Ij QI--Ig. ' ' 1 .11 - " HV' 1Y1'1' .. Y V.-" E1 " 1 ' " ..'f1V '1 ' " .1 'L-J 1'. 57 519' 'V 2' 1' 'Q."VT1 . 'I " " .IT1 Eff ' ---.Il .1-1'.'1.1"-'V',"- V'-".'7g1M"f ifff' . V 2 V I, 1.. -1. .I 'I J- :.- I. V , - III .,V1, I II. gf ' V115 -V .. '-' -11.11 1:-I,:j .1w,- I :,- -1I1I: . V . 1,1 g-.'.,- V1.I.V.f, ' '- V-.' 1- I' :fp .1 ' 1 , 1.-wr .1 YH I . I - .. 1 IQ-sf' ' 1 I - . 4.5-I , f :IJ--V1 1,.- . '-1fiif.'ff--Q13 '. I I ' 51. I 'V' 1- 1,13 I. J? 'V " ' PTE pw W .!' Z- "PT ,V I-I II 1 ' 5 'I' . ':'fV7g-IQ' ' , -- .I I'.5!Ij :. .IA -3 I'-X41 2 'VI rw 1 i . I - 1-1. -I f' 1 ' . ig 'rflfl '-ji: ...jg 'Vg 1 I 1- I-1 .Ig .3 V' I '.I'.'11'-i1,VJ.'.1I-:I .QfE:IvI-'-Ig. -1'-y':IV. 1-' .1 --:VAP - .' 1 15: '51-. :fp .. I,a1 ' 'h Ii K: ai- V -'ri-'V .ivilct-.'q..II-Tf' V' . .I-'-..jf4:VvI:I.Ir.---fn 'ni ' .. .yi--:Y-' V'--:-'.-V. 1- , 1 . V1 - -I" . X 1 ' .ILC 'If '.I", ,. , 1 -1 nf I. '. I ,. JI 12 ' f ' ,:I.'I'3.'-'..- -5, -ff 4 ,'- , 1' 1" I .I . rIV,. HI" ' .', '.' 'I-, '1 I . I'A I' I ' 1-- V, ' '12 1 'V V" V,-K V 'V,',I-:- 4: I2-.-1 .,, 1-1I,I. 7 I 1 1.f-- xg- I - J ,g -I- -.fQ.I.I.,I-JI1...g,'1-t.I-- .- .MQ .1 ..L..If--,-INST. 11'-'if-.x .,1.-. -Ir .-... .3 . ,V U, II .II,, ,I , . 1.4. .... ,111 ,II II IIIII -., .I.,I..I,I.I. I I. V-V. . V 1 -. 1: . ,'1-.- . 1,I. I- .I.I. 1. I . - .-- I.,-1. .II w. .-I - -,-- ,.41.-I--I..-,-...-II1,.I.1I..I. ,KI- .',. V' .- ' :1 - .'.,-.1 :.q - .'-I 1. . 1, ' ' 1 1 5- ::1II- 45 I' V. -'n-.1.-1--Q "" , . xg 1 .1 V: . 21 . .- .. '- --1.4 -. --wg-'V . . - P fc.-2-:.1. ' -0' ' ' - 1 ..- 41-4 1 .. 1. . . .QV V - -1 .V.1 fi 1 r' x S fv- K 'T MK-qnupf-va-v '-'13-" f-1-mqv in My fx-ff" 5 'Q ! uv W Lx 'dv "E-23133 iv' :nf :Nags my UA, I: rpg agelif xiii' :um 5.-,M 1-Qt f"" ' Sdflgrwfsg IW WM ww , 'Q ,- 1? 1 W- 1+ ,rf ,s s JM , 1 1 ,U N ,,- JM ' ff A-ef" .r-V' -Us x K .N xxx .ff , X ..,-1 4-ax X-Q X, . 'VUQFIW 11 'B 1 ,M 'xx L pix . x 1 , xo , L ,N 'N' . N 4 'B'-H . are in i I 4Jvt' rf-r, 5.1 5 uf. :fx ,1 ,P u ' 1 A s'K 'ff-A X 5 v ' ,,.-.4 3 'vaio 1 1: r M 5 'fn' -,uve r-55.1 qx-ji!! F 1-er f 5q.' r fa, 'ib m ' hp Y- -I J A vt, , J 4 ,Y J .w3','-x : sm "' ' .rw Y " -v G4 S , M Q? are x QE. ',x,..:rw U. K Q f "- 'F 'X Aww W fi " A lx an hi gf-Q W f pil! ,.,,N xi' N r SJ-'W '. '12 !x K 4- Jlsx Q-gi: " 'A-'U' '-qv , :l"' 1 'T-A . "' f x , i .. -LM--4-' ...www 00 I v :LA 'Qin' 121 l '11 AMIJRX W, M' 1 4n.w?',-1 E, M- fr Q Ln! J 5 we on 1 -4 ws? an 'L' F' , v N l . 1" uf' HC 'V 'Stu we ff'-i 1-Jah .pe V i f , 'rf Q ,KA NN 4' ,J 1 4. " x -1 ' ew K, Q. r hgr-.b ,f -4, ' .-, J .1 a .- - x.,.B"1' 15' ng" If ,Q mv v ll 1 , ,un gk -rq 4-1354" L , vafx " ,, we X-is . .,-1 ,K if - -a 'DL 4 ei K, 9'-fu, P Ja.. W 'Q' J xg-2 H I NQN1 lf, Q- ,. . gp 4 49155-saeirv .f 'ff' , 1 .f ,.. wx xx .A 1 s 1 X1 T N9 P' 57 42. -1 1 wr' X1 rw r 'pine Q A Nh-X "' Sr -, X 715- xl, 'U 'x J,-X K .: .vim Ta 1. ,A 'ai .. 45,3 X75 1 v I' f 1, jd my 1-0' xxx-,,lz.qq. sn' x. 1 uv-'wgfwj X . GLB-'U x A. Nu "- " ff "' ' ww ' vlfv if L 4, 4,4 P K 1-0 1 if K? J x X-lg ax 1 N FIS I ' 'W mah? . A? cr A JK , , fm: X- D-I 'K--,,..,f' -wr' H , 3... , - KH, X :msn 'f we, ,ff--f -gc ,. .J . J, s wxq rf ' wh.: x wif' .ga-afxq . 4-fan'-' 75,4 , Y rn 1 1 w W 14. ' , Q-.::.q,1.,g. 1. 11 -in - ..-1-,rv '1.--.",,.'.f-.-.vig,,5'-'2-.,-,1'-N.-.1.-.,g----411' Q-fm ' :fig n-- ' 5 V . -L' -. .. 2 , --. , -. ,.'y.. gn-5 , 1, -5-.,.,-4 QQ ,:7.-- .--T'fg.-."Jj,Q5-..5-.if-PgP.'-rfffai-jx.-3.1Ti."-If Inf,'1-+I..-.13-af-,aj-,--:-'-1,L'l,V,.-:jg ,-. ,gj-1 .gh ,rj ',IT,,,1f..,,-,'.'- ,--ij,-3... , -,,-yfh-.1-..-R ,L7"',.q-Aj.,-..g.:':!. --J-1, - . , . .5"g-g-tf-- --A" wif.,-.-1-.1'.-,:':::-:v1j.'f:f::: -, J. ..,..,,,'., .i ' g.' :, .:.1,,gy,.-gg-,j....-,--fl' ' :4:-. -.,fT,'z -' -1-.-fx,.,',1J: wif ,g-.A-..,. .' Y. "g.i- -'Ny-Q.'-:",-g- .-,' '- .' .1..,1-f,- -'-" N : .1','::-5-1 -"q'i"Zg7.v.v,:,--j-,as-if---EL, ,Zu-32-,Q-1-: -2--Hs-:mfg 3, ,,4fL'--'R-x,.:f1f.'-1,---.f--'..2jf,1:ys.f.-gjf ., .- 5-1.5:-jig-p..A:,z:g4f51:11, -3.--up 4 v-f-'.z:- .f 53?f1Qf!--.1-K5.:'.-1':fiZ1ff Y:'4'-"7jI',,4',tfffljj',Q'2I"Yi'rfja'-:T23."5J..'.' '.'-,,2- iF-9'-I.-1f.".'.-"'15-i.'fs.f'-f12: T73 ' - :Mak-'Q 1-41-'5'lU1gZ1'-. ""' . if jx vff:1f',7?,41'7"f'f-'Z1':1:,U,-"., V, "YS-"'-"2 QQ, ' A g-yfsfli ,-,Y:.gs,,,:',1l,:,,. --,Ju .1 .. - - A ,. I 5 HM14 'yy-, -1...5f-1 'X 1---I ,. ,.',-v. - -...,9.1,,g.,.-5, 1.4.1. U if .13 ..:-:jfs --2 ,,.-...f,-f-- 'u -,.g- .g.3--.',- RL -4... . .'.-.'-1' . -. xy-.,,...q-,',,v.. , -.,4.,7,q-..,,'.Q -L -, -". 'H '..:, 3 .' . -f '- ",,', V-.:,'.. ' 1.x L21-1. - ' ' --VHA-. -. .5---H ,. --H, ..::f.,5.4.1' . -x1.- , '-'gjizt''.i-.1",:,,'Y,"--' " ' '4'-,-""iL'.13','.'-NF-'-1-rf-".-..' - Q7-1 Iii-J4","':" ' ' . "-'- fl: f'fT.."f5"'.Z"f K4 1 1 '- 'J SAL -If1.'E"." A ,l'f.1':--' 2 3 'g-L' ,. .,,,, ' -- .....'.-q5:1-.f1:f"- - jj 5. , 4 .. , - .,.-'Q--- :-,-3-.JA -i :1.1,.c-,.-3.-..--1:75-.-.111 gg ' -' .gh-.fg:, ,i ,-:, , I ' ,' .- ' A-X .455-j -I 1 -i. fn - '.-. x V. nf- .,- . 4. -. ' .1 ,- ,X 1 ' -'5j',4.:,l -.rj ' 1.?'C"5-9'1'f' V ':. f PF'-I-f.1f" fi" ' "'j'fXf:.'jZ'f" I , - ""-"'L'-lf-3.5-K :Lf'.'v.1:?-.i-f':. - 'f"f5:Q-l7'f-"-5' gZ3993f:il1"'- -, ff IK,-.5 M.. In M-, ,-N. .I -H 1 V. .--.4.I4-1.5! , I 1 J ' ,f',.:',.-..-,tml531,-F A - . .-Im.:--1,4 :,.1..L..fn-N., -,z..L -:, '- ,, A' - ,, -. -..g, ,, 4, .3-vf, . . ,I , :..-..,5,,- .L., , -V "--' I ,.-, 4, ,.-',Lw.,...,- J-." -' " pf ' ' -.1.-.:'.-f-1-if-1-1' '- '.1'.1::.-iifm. -, f- -' .-1:7-Q-2 K, : .z .Ag , 'Q K, ,J :':'vW fn.. 5-pf. 'b .,If,.7.,j.-:,g.5,f..75:f,"c' Q ,413 .15 .' hr, -. fy ..-gui-'Ci " V -- . . f'1f'.-45"14-1.-.-:g-11' - ' A .- ' . 'uv 1 .gi -.Lf 4-121 V 'HL' 'fi' 5? M . 1 ,-.:7 V "TM 'E ' . ' , '. ' 1,1211 ' f ": I' . .,'- . . ij '- ' JI ' ' ,, ' -f . ..,"1'.-uf... "" , ' -,". . '- .' -A 'X'- 1 , i ' .,-1 -,':.:' ' -' --J ..,. - '- , -..-.,n -'-fw,.1".-,-Q:.'-,w."","'-..' , ' '--11:-'.:--f K-.j','.-1-'.', 'w.1L1lq,1:1!.Pf.-L--:::,, . xv -.r ' 3,1 ..1.L - , 'f,'g'j.'.C 1, , , . Yfff-X -,,-1. -.ifly '. LQj1.'N:,-L-.j-j":""f:Z4:' ."!'i2w1 h.-JV,-:!q. - ?,.:g4-:'.-, , V , , , X . , -I . 5A.- ,f-, .- v . ,"x -I..--gb., 5,-,,'-,.J.c.4 J.,u...,g-. ,1 -,'.-,,dm ..: .nl..lN,.,g. T.-Q X,1,,.,-qfux: "'. , .V v .A P S . ,, h mg. . . V., . . I. V I 3, ,. .- . V. ,. , , if . A . ,, ,V -. A v. -..-3,-Az. -E. ,I ,:..x3.-..1..f....,,. ' . .,.,.:,.-:, -',f'f E"-121. ' '.-:"- 2'--t.,'g. ' - 4 , , ' X--'-' 'g':','l':-'-in ' ' 1-,'3'TA :'1""'1- " .fe'.'-thug. V.,,.'.g. 1.511 ..f::..,., ,-, ,Ci 1:1-,:5'.:,f,:A,JQL., 41.1-',v..Q,A . 'J ,fa .,.-an iv. 1 -V: .3 I.-git, - :I ,rpg-,553 .. ' . -V-12+ -5' f.-fx-fn. -' gm .- g 1 -f-. f -. f.g.fvf:r.4 A, mg.. ,l .- ', , ',' .....:,-,, .g .. , -', ', - 5-,fx .. ' -- if .P -.. .'.,,.,- ' - -, fqy-mr, " W.---rw :.r- . ' '. ' , '-'."' f ' 1' . ' lvl' 1-x".'2. 1'. "P ':-1-V-.-, . I A-Q . -.1.--12. 12-.-,:,,.-,'..,, N 1,1 ,. J' 5. i- ,- :j V- , .v:'3,.,-. .t -U , ,- ,J -K - . .. Vhzllrlt ,L-f,.,v l- ' I - ., A ,, .5 .,U....1,'-.I ., . 51, ., ff-yy 3' -. .L-'. .. - A l Nga- 'V 'cz ,A .'jL 2 . 1,1--, X" fs- .---3-:f',' ij' .1 -,593 f. -... 'ani-:L.': ' - -'g'.' ' ' V. '.'. ' f '., -- . wfi.. "'- -' -1 -. , h ' ,2.--' 5-u.'1m,-,ag.,-U,-gg... 'Aw 1 -'M-U4 t --, , V 3 ,L -- -. -- --I., .- ,- -V V , n -X -5- --,..,--,.:.:j -, -- L .f,f.:,. "'.' . Nj.'f1.,'..1'.'-,-,.'-1.19.A3-,T-j fgxf'f'x'g- .",.-1f,ff3..3 -, V 1 ' , ' ' " 4' N1 31.111, -"lt--f ' - ifirfi-I-.lg 1' ,, ,ff ...gy. ' H1 ya :AQ-ff? , 1,-'- N L.,lxlzif:-L,.:,:.:...I,Q--.:::LF,3:::i. ... ,'.lLA31f--,7'.,:,,l 5,- V.-:DZ K,-?W I ,ff I.:-,-frfgu QQ: if . . 'JL' - " . '1 -.' '-.via U1-'4iT".'.' - ..- 'f ' -J' N:.'. 2,1-.K iQ"'."'f ',-. SV- "P 4 I l. , 'QU ' .1f.'-:,'.- ',l,.,.,-- '....,T.'..,'-' 1 '-1- :::'-'f,,-V-5.-, ,g,,,,:' 'i- A Vg, I ' f ' 'gs 1 .:.y.1,-H, br. .if A -' ' '- lv, ,, . .. .f 'M'--i." 'M 'fig Jw. .a - 'V -N '.1":v1,f' -.-1,-v : . , - -' - ,,- ij.,-I ., ,, Tiff .-g V 41. .':-1-'-:,x..:f-rv-4. ip.. -' fv ' ' 1 'J "1 -,'- :'L. ,-,' '- - ,' ' ,- 4- ' -g-, ,, , . ,, .V-gg.f... wg. gif.. .39-',,Q ri,-v , '. .-1 '.':"..-fc", gk---.'.,.-,v . 1-5155 LA '41 ' . av ' " ',.1..f.. - 'k:,,,w- -5. ,g," -1 , ' - ' -." v --"'.--,tx -wig-., -'wx Q 'f "7 Tis, -H.-.-f',-,-"xl -, A'i,' f - 4- -jyfhy.,j,'gg,,-.:,:....N,'-..1,:,,,-,'., gf f, - ..,-'.',',-,f..,.,:.f. -tg'-X,--11. g',:,.,' 1 .-,,.wg,.X--.A-,-1-,Z-5. . D... -.a ' .' -.1 - ', -gi. -,'.--.. .t ..vg..f- r- x fi--1-J..-v ,. 4-N-A .--, ', . ' F. 1"-I--f.-'ea'11X4-Galcigbii.:-.27?-'.?1:.L1"11 ' Q - ., '- 3 U1 F' ' "L2'-y"5.":.f,-1-.2 -, , I-2 'f-'ILL:1",f-7.1Ki2"vf 'ffj15.f.N.i'Q1S: . 1.5.1 7,-'Q'.'.',g' Q -A j"f:f'- ' ' aQ,1ETfQ'j.-'1f'u N. ' 'mi 'aa' yz rjf ' . g :iffy - -:T ' ,..1rAg.r -fig..-,.'...'g-,-'lf 'I ,i ..'.-Q, ' ,jr 1f'.':g.1,f1f 5, -L:1'f--131-gk. 'if ' , " -,-,x-- , L f" 'wsnif '-,-.-f.'- K" F.-,-.h,.,:,, ,gg-'.f,.. , M, ,A , - - ,. .. , .f,,. 1. A . gr .--,,,-, .-.vw V,---.-hy - ,V -. ,, -1.--A, ' .u ., ,..JQp',"'f3:--yrq.-93161.-l: -3-,:4,'j',v.g' ..V,-',.,wg,-I , -5.3.-14"-f., ' ,1,-.-':.l.',tu,.:. -, i 'xx ,' 5 315. If - , '- ,N -. -r -. 1, V X. -A --I -- 4 '.,,.V:,.,-,,r-.- ..:,V . 1 H .A -. .15 , 3 . I Q ,U I..-.,,..,,. ,,......,., ..:,U Q T H A QQ: , .. , ' ,.z'?A'7115 :f.f'.1'fjfT'?. 'sr-"'.1.'.,1LL-3 fi.1Q-fztQf"",,-. --':"g-Q-j., rp. f'f4,',.-1-J. 'lfg 3 W ' . " -V , :lg -2:3 C. A '.74.4qv,5r.e:p ,'n..-,,.e L- Y, 5 .Avg E--' ,x 1, -41. 1,,,,-Ly"-.f--',.. ' fU.'."'.'y,.: 3'--u 6 rl-1' . . '- - ."f--wff.-.P .' fl.-vga.:-,. w'-':c,f'L:-1-f.-' 5.5.2 3' 4 R3 ww' ' ' l. . - f -N- xr-1.,.4..f.,,-xv, , 4,. 4 -,'4,--.-' J-V -. ,.-,.- , ' "-.1 X-, 11,-f J " 121.--'. '- ,, , A , vw- .. - ....-,.,,-.- V, . J-iw' 5-1.-,f .-r-1-L,-1. "fi-'-:I uf? -'-ff' I -- - - "- lf,-'-',:'A 4 - - ' E ,-', - f, - b .' -V 'A -- P- -Q 19- -"iw A X,-'--Y"--y-' .-.tu -"uf '. L.- '-'. :,4.'.f T-f.J4:.r1vfcg--V "-'-'-1"'- x- - - ' -'Ak 4-"5 L f,.r-' f- . - -If'."7':.f1"-",'f'.--"f'.5.'f?fffl'-Y ffL'4Q5'5.f':'.L"-i-"f1f.,.','.f.'.,--ff-'J f-"'.',7"1f"Wl-.fl -'3'.zTWf'i'7-we ' ' '. iff ' I-:Dil,"Qfj,'.g,J'75",1 I 'i.".'.'j-k-'i"l-.:Fff' f-,E PC" ,f , ' '. ..1.' - V v.2--.'T' . ' '.-l-45"','-4.'Arv:.'..vi--'-Q50--,,1mf". , f'q-4f'- .,' 2 ' ,, ,-.:'-r.. -F174-"r.1.5 f, Ev- -623, ' - , , ,, ,. ,..x ,,..x,. ,, . ,,x..,. .,, .1 ,, . , -. ...1.,.,,,1. . ,, ., x ,. ...L .x .,. ,, ., . , . A , -. ,N -N 1,,f , - - . ,ff I , ,W ,.....,,,, ,,.l1,..,- ,, ., ,...-,1.,,- , .. r, .,-f, .,..,-vi- K., . H ...X ,, - .-...uw ..- D, . .- ling, . U ..-':j " -, V' '. A--...-,.. :T 4' +11--:i,..:.'-f-T' ,Q .:-.pl ' . - 'V V I- '- . Q '- ' . V. J. M4- 'J ' .5 . 1 :. 5--w'ff.'-5'-fra' -':'f'f'+i'-f.'u-1.'w-1.1 -',f.'-"ff,--'Fav-Q1' .,Q-:. Q ., . , ' g:gy4:..g21-'.z-by-..2. f ' '15, -,,1.e 4'-'+C - ' -I.,-j....g--' FQ Z? ' .Jl.f,. gif ' 1,,f," J,--1.1 'I f .- - - I. '-,1c,.g.w:f.-v -.5-:.,.x1 -2, .,. .y.lf,-.261-,---34-1.-I 4f,'v-',5f.g-gif.. Im'-"-' . -' X A ' . ' ,- '-. ., fig. ' gag' HY- C.- 4. ..-:'?.'.-ff.-.,--1 -.1 ..: ..'-...f ':'.--I .' 1 .V . .. .. M' -' ..1, .f :. f -wt :-' '11-if--r 1. -TG, "' ,,. 2- ". ' C ' M- 7 ' - ,N J 3,-,hi ggrj.: Q.,,'4.:'-'--.-:ug.',-K.--5,-'.f--j11,1,,i' Ng-if 1 .,,1g.-, 'I gf'- f.1-.5-,'g,,':g'Qyg-',,,j..y,',3--L, X ?,,-,yy -,4 ' ,. ""'T,'?f'f' 1.7573 ".ls'.':-E'--" 1 7"-3"Q"-T-'ff1'9f"'?-3',7N"E"f' 51 ff1J:3l-fff,f-111--. K Thai'-:','f"ff'-" f-7'-' f iff' ,' 1. 5 'f'f5'f'f':31' 'J .' Egfr-15K F15 .s, ,LQS -.3 'IW-3 .Q-"4.-,-g,'c,,w.",01'-4,'-, 1 j. U, Ag j,jxJ"f,Qr'v-. vu,--Eu.A.J',,".,'1'Q--J--1'g,-,f'-i'.Z:iA-1:51-,, 1, fjQ'.'f1-y' -11:51,-Q-f 3.2695-rl ' 22.11.-,'L'fg'j-'ji :rf 5L'J'1'-:, :Q.1"Q3Kf .Q .ix , ..',.-e., .- . ..: .A:.,,,.:g,: ,2,fj,,,-.3 If .'..,1-.-.7 -'... :',-5-.4 -,.,'-.. '-"' 35. ip:-, '.3..- ,-j,.L.f.f.-'. .' ".' 'A:",-,','.f-.X.',-QA.--,',N,. '-J'Q.sj2" ' -' " 'W ,4 . 1. 5- ix, '. ",':,,.- --4 vu., . . .11 mf,--'I' ' ' .f . -. - , S.-9.-Q I- , fr,-' '4f,"',--fl' f-',.g-'-qw" ' -" 'YA ' A. ., frf: M Y f' P5 'T -- 'k d-" if-ff: - .iff -" ', 4 ..- . 4. . 1 .w ,--, ',,Q ' ' -1 ,',....-,wg-..f:'g-Aff? , ' r '-:- '. ' ' ff - '- 4 ,-',.':,1 .4,g' :fy 2 1. . g 1-,'. 33. -:I-5,-1. 3, ij: 1. 'N 4 J-:'- -I -.3-J Q 1,-3 .- V ,..:1.Q,'. ..,'f4f- ".j1v--4 " ' ..., J iz.-vig.. P:-"'1'-:-'.-',. '-bw-.'-,2".', 1-'..:-If-5.-in ff uf, -1-QL. ' 1 .' ff 'g. ' 4, -'.' 'fzf ff I 433.1 .-K' 'I-.pf25-Q9f,1.:'j'.?.Q'-7'.'j".' -.i:,,.-,,' .--,Try ly ',-'Z'y1vjf7 'J--. 1514. --'..',,.-.-,QL-.'-'-I ','x:'.f.::1 "1'.'f.f--L ,ini ' ' -. h xl ,:..L. '--. x -sz.--A w. 4- 'f 5 VI'-."ii'fi 11' ' I 5 2-Q: .ui-A. 2 4' :jf.f5.3.-',-,-.'.yf gy.',:-4.1fg,:1,q "..g:,,'.I.L: --L, .K ggp.-5--' ' . '- I N '..-f'e,3--gLl-.- ,- ,. . 4. V i ,175 U ,.- Q, .'.I,T'.'.. gf.. E ' YS 21' Snr- -if " ifk-,-:f17,'-'1 ,f:IQf,'L'.',f".,lY' :"Yf1".--'x 1"'-fzi r'i5 .' j4:k5yfg.'5:'f"PJlQ':ns,-" ,,LV,--5-L"L-'"5-X'?fi'fI"I',22'1f'?7f1 'Q-ijQ,1:". :-A-,lfl "'7f'."-E313-'1f'-'11,'.f"' ' , qv ..-.Z-'..-5 1- 'fs "",-5-.,'-:P -.fx ' ,' ., "--.: ' 'f "' :" -Zi' K 'Aw.v:., .N - .,.,'! J -. :-'f' ,--, ' , 1 ., . ", ,M ...gy ,716 - I.. 5 .vz ..:-.'tu.'.-45.1-'4-,,. ..-,. .5 ', , .1 - v - M. .-V I, ,----5,4..rK4.x..,,.,,,.-.H.- gl I. - V, fl 5- -'LN--, ',. .4 .ga..-, N :-1-,L - I. . ff ., V . ----K 4 5, mv.. -,... -rf., .--!."o..Lv. -Q-. .. . .N-x. w, -..1.'fx.,,, . N-......-.... A , ,. ,..,, , ,,.. X- - . A, 11 f -L -1-fg:.':.--3,'f.-::.1i-'-yr:1. ',w1-22 1 .:- fl X. 5-frekfffiw-aw-aged".':21---uw-','.3::1 QA., ' - f -t -"- yrrvjf -:V -' 3" -Q'-'Fi 74f95l"k'1.i'-Vi' lf'A':'1' 'if f . ' 1 .iff 'I f- 4: ' 'gi ' .E'i'ff':'fQ' -fivii-Hx ' f' ' -' 45'-Q35-TQw.?f1:1T.11?3 ' if 4 . ' 3' ' S 4' ' Q '-'41 .ff .'.'f2'-iifffvf 4 'I. " "' '51 -,'. 1f'jfn7'-.1 -,, ' ' M24-: vi-v1.5 .J - : ' "if ,-,- ' 431- '5 ff r' -- -- , WL- f- , . 1 ,-'- 915 'X .ffm 11-V. -: -.-f .iffrfy ',- 1 , , -L'- ..1, A . .- -.Nz '1 . 5. 1 Lf.'.:.g. xg' - -. l'1rf-'- "M b - -' - V- - . ,Q , ,... . 1,1 '- ,:,fg,,'. 1.9. -.Mgr V ...px ,X-. Nw -, , , , Q 1..-. .Q - if,f.,Q:.17f fa- ' .. fa f, 2- . 'F' '. ' -1-' .- '. - Qv'.1'-7v""v"f'- .- -.,-,:.f-if-- .-I". "ff-X ' KL' ini - .- - V' b. if- -, .-,,, - , .QI ,4 ' l ,.,, . ,r,,g.,-.-x:,q.- , ,-,.., - -5 .. , - ,. --.' ,-. 4- . 313: . t' V E ' . fl. 'Tw' 1.-j'.'.5 5. -J' it r"-L"' '.'f'1'f,.i.',' - '..l,:,ff - ""3..'3.'1.. ' " -' ,"'- ' '42 Ar' Q if -'. , , . ,-'- 5 1 I--.Q--.1-, :1 , it, L1 J , 4-5. ., - gr. .,'- --, ,fun-L .. 3.'.,,,,. ', .'. 5 -xr -x 5 '- 'f 4:-, 'vi . , f ,H-,gg V 'V .X , -it B. .Hill . . .Q VIt....T,,i,:.I..Kr-.L::,i. V! .MEL AH ., I I Wm , ' ' , . " , . I I l , Y . ' lf, ,I .H ,. - W, an ,A , f ,. ,, J. x ,N I 1 -A. x- K n, ,V-.91 - q 3 ,, . . ,.,,...,, - , - ff-f Mx, ..: . - pu.-,j, -3,3-. . nz. Q A.. .. V. 4- .R . 'I , . f V1-.,.,3v..",-'Aw-,,5x gi . ' .vt-4-, ,Vi I sl -V. .1 -- '- V -- 1 . . ..---1. ,- ' 5- ' ' , ' -.-'--H-',-4-J . r A4 '-:-ir f' .wi . , ui . , - x V- ' .1 . , .. ,- 1 V. ' 4,7 ,.,0.,,,,f ,, - . V , 1.,,gR 5-LTV 4: 2 -. . M ,n..,.,Q1,'.,.g:.,-1,-v -, f , E, - .. . 3 , L J, . 7 " '-' ' W' ' s, N . ,, - . - 4 1 J . ., , 2 I J,.... T- l ,.vvYi:.:,7R4.,- . -. Q , V , X I, n , .uk,i:,?a -,,. up . . ' ' -vx ' mu ' - 1 ' n I ": A -9'3" '-' , ., ., . ' Y ,' , ' if ', l '94-1 34 gr? .7 . G rw, .px , A 1-N53 x J, - --' I. ' 5:2 , f --5' A- .A .F ' f X 1 ,lg v" R' IJ- B ! jg, 35 f.35.w..f W 1 . , Q. If ... , yy A 'A , .-' , - .I , :A x-19. : . , A ' , x - , , X .L c - . - - . Q4 - , 1 ,- 1 - 5' - - 1 x - . : is f. : 1 ' -ff , . . ' .1-5,lG,.4" L- . - - .1 . . ' up 'X . , , . 'ff . . . , V :..f.. 59 -1 x g.-a:.- :r- u 1 . - - 5 . :L . , " - ' x I -' 2 4. 1 V' ,Q ,- "'-- ' '11 I f if . , . - - 2- .- 1... Q-P ---4 f f .A 2 Q 1:9 1 1- .W " ".-- " , WW. w -51, V ' - X 'if ' Q Q -A H-' .. 5 - A' :ff . . . . . . 2.1 'ff'-31 fi- . 1 'fit J -f" . gf K :J N . 4. -Z fp! ..- Cl V-J., ,AH 1- h v:JYldt:k :4.m,, ,T jf: . 1, ., . . at Y 1 yr: ,CQ .5::J,..: :isb,l:7:,. 9 Mit-.V,:Av, I? .:.:-.,.g,.-,,3-n.- E: :7-4 .Aft , H25-6 QI:-:4,,-A-ll .5 ,lla X . S . I Q - , 1? r VA LW, V., ,AwI,,?....,,x1,:1tl.v:hL.-ilv -A--T mln 'Sie ' ' '-.,.. ' . '-"-'f'-. , ' " ' " - .' - ' --'.:.-cyvfq.-5?'., 4,-.-,-::Af.'r,-. J,-,-., I . I 'U ,112 .1 N Q, .Q h 5, 3.45: 31.311, X N. ,- , n, ,N H 1 ,r K. ' " -V .':-T15-f..,., ,u. . '15-7. in U J - 1 ' ' ,. - f . ' ,.--'-'Li-'ba' . fi . . .. -. " X ' ' "' 'GNT-" an 1.9! 3 .41 ..,3., 1:1---'15:,-. '- Dia- --.,,x,.-g-U . :Q ,- A, 1 3, , f-,--if I l pwau x 4, ..,V-, Q - -. ...I - -X E, ,D-1:-2 .-N, -, uw,-1.4,' ,V 4 ,kv , , . ,A A v v .' -.W . , -,qw- fl A . . N 1 , .f. L . . - . ' QTL fhfhr--.,, , , "f"- " 19, v '-f.--q,.r. ' f -- V 4 Tam " - a.-,-- V m-. Ivy - 1. ' - -' ' . .. - --. . . I, A A .,,b:,M , I' -, .f a 34 x 1 ,:,,-,:.,,L' - .,: N- 11!-z,-'-'H v ',f4ff' -- - 1 Ll- A . 1: - J. -' , . rf- ,,.1 " V vs. ,.- . . Y SX - i ,,,,-....-1,-.,,.1 --.14 ,-.. an A il . ,V I , .. . Lf' N 5 .-r, 'S sl " ' N - - N I Q12-. -7 " c. -QV"-, ' - ' 'f An -, , If ..-.-nmx , 1. -1 - :Avi ' i -. -fr' "A fr I, ,rj Q .ff-'ff ' . ,. .V I 3 1 . - 1, V J, .-' " V' " f A . 152521 im" - 41- , -, : as 3. , --Ah V., A -J x.. ,. ,. . . -w.,mL-N., . ' - .-. . f 'fn - -' .v-rng, . li A, ,J - .N , 1 ,, I, 5 ,K f .- ,, 14.1, f. ,qv-mf: - - -...WL 1 I f -- - f' W J, . . Q' ' -:iw vi rw.. ...-V .Q . . - ,.- :LS--- . - . ,.,,1w.. -Y Af: X '. . f ,,-1, Z: . . . .1 ,rf x,.f,.,,g3..--, n:'7,,..u,g-4. - Ex 1, ,, -- ' , - 31- U,-.Y --Huff - " ,..-5.-,.-' . va.--' .7-N -'. ep.. ' I.. ,. ' . .-. :7 , jf.: .f,1,.' v-s-'..-3231 LS- -. -x ' ' --.'-'v x 'f -fg 1: .. N,- . .- ,f .-fym . .-HH , , - A :'-gs.. -, . - - , x- f 'wx . V , ,V . y.-, . , , 'fp-I QM.. 1"N,,s, ,H wr Q," V " ' ' ' ""' 'A " -f - . , . ,..q',:. ".c':.-1,"',-- - " ' ' ' ' ,.-Ezgx ' 1-g,y.5 , . ,' -- f-R . f,-'-.f .-'--4:5 ,xx -43.9, 7, - .-L., A -'.-. -4'f--1,.J'QQ-Q'r'- '-" rx 5 s- A .Y -Q - .. . ,J-iz'-3:2-"l'-" f'fL-" ff? , - 5.01" "' .' . '-56" - 1 J " .' '4 .- ffl- '. -.s 'ar-,fi -.,kgf.x..1, 5452-v 1 , , '- 1, . . . .. ,.. - ,... - 4 ,f .Q-1.4v:t.A.f."j . "" '--0' '-L ,'- K QL- ' ,b T' , A . fry, 55, ' '- -1, , .J 2141 . - ,- A Fab.--' ' 1 Q Q' .-,- ,'- . --,fl , 1 . N.1-wa,-g,.':..,5-.'l,u'1v. A-. ,,f,-4 :-.1-:J 'J' 1.-.. , ,. -f ,, .5 .pf "-''-1'.-,f1'5Afr--1ff:-2955. . . , . ., " Lui 11 'ao f J . ' ' ",1!':1-.9 . ' " 'S gf-v. e':'..- .,f.-x+..,f',3, f.-,iw . ' '- ' -:Q - , 5 dj ,z .. Rf' 1 ,U--9 - -2 -- - -qw.-.Q-"' . - .. . -A ' ,lf .-,-.-, "L 1-wg! wo. "' -- ' . ' .6 'YQ 1-'13, , 1, '--"':' f ' 1 . ,J I . 4. ,- ,,- f1J:2j-21p1-.-'-30 1 if .1 Qf 1. ,. b , 4. ' , ,- -f '1-Y ,ri gg g., - ,-1 4 " . - -,.. A, ' ,mf - , 1 - :L -.M , . . ,j - D -' ' -Q. .V W 5 5 I ,,.y. - ' -.. .fu 'z , 5. O I Because of her smcere sexvxce, helpful gUld2.!1C8 and leadershxp, de voted loyalty, and admlratxon for school splrxt, we, the staff of the 1954 CICETOIIC, lovmgly ded1cate thxs edxtxon to MISS KATHERINE MAXSON who has constantly dedxcated herself to the students of Enms I-hgh School Lal. X "-1 K l jfibnx' 'S vu X Z E' ,, ' gg., vu sz.: . .Q qv..-1, 5 wav 5 ' Y ,X safajv 5. r ix 5.91 V fJlN5""'.A lu what N Ng'- .., M455 QF ff: o ye-ri-.fn 4,fa'q x MWWI 3 X .JI u s W , nu Z, J... f - rf" K,- F " . IQII id? X 4 Y Q- vd, x ,A Viv 'gg -,e-.-..-fue" N' 21" ffl ,I Q o ...Q km f , fp xx !"'l'b 'K '1 U'-ff! Ruud 5,18-r " 1- q vw M, KWQLH 11 K :KX K Mg. a ' si 41123521 g f X 4 -.WG fri' if W is iv wt, A Y K'-.aifk 1 ff' ws y KV 1 'Sex' Q YZ , ' R '33, L x 4X vwrwlvwgqn ,-,-W1 31 9 r ' JH nk.. nw U 1. x -ua- ax 5.2 'W 15- 1 n V A I N. ,Q VV a qv 3 x N 1 45- Q 1 s 95 "z Q al ' til 'A N Lp JF' - x ...J """' .x -N. cu- N. -0. fa. r ,,, s -I ,1 X 'xv ' ' ,I 1 A9 . '1 '-'55 If .51 ' N ff ff Qhf :nn 4' an .,:: 1 .J Qjgska ,J ,, ,,,.v E -,z1" ' W1 u,,. Q f? 1 -ru -nagging 'Lx' .. . u. Q: - iff N 5+ x Q Q3 .frjfx .C I H.. v x '-. v5-455.9 use 4 ""' 'N .'.3L'Z'- -' ' J li g .Mr fm J. pr 1. .- .4 . .mf Q .Mr ,ni 1 My L 145. 'L x :INKTN 1 . 'Bu A3 . ff Mrvgf Ti L . 'TK' -4 72.454 -1 ffl. 1 x f--. x J. I FN M., 1 Nlfgg -,A s.: Ie 'ZW quits' -W x in xg, """'6qar-1 I mr 1 f. Q' sr. Sr -ax. :- 1. , we N A77-hx L Q. 1 3-X ..- x fw 41" K .. , 4,3 . . LA 4 ,J frm A Ph, 9 1 Aw ,cr- cc? ffc , . .. 'f ,Q EL if h ,. -f,' -. --....-.,....- -.a ,. v,.- 5.,,5, ,.., -, -,I X A , h - ,,3 . - . ' --.. V V, ,- I HQ," .gp f xg, gm,-, 11- - .- ,-,.-f 4 . ...ri-U jg 3 , . 1-is-. 'A .-rw' - ' 1: x WU. - wx. 51- FY 31' , f '. - , fl? Rf.-: ' ' 1 I 7451 . X- 'VA' . 5.5, .R ' f X, , ' ' 11 7 .5 Hr'-': 'ff f ' v :gf -nf . 1 J f. X--W, . - 7 3 .AJ - 492 V :nj-' ' -, 0 , 1,1 . "jx ,C N 1 - if 'bn ' ,-" -1' ,--' "fly mv! .,.-0. ", ' " ' v1':',-"ff-'fl ."f f' f 61" ff-'Nt .' ff.. fi. v' . ' If L' 11' L ,' ayx . ' 5 ' 'HL fit ' if I xg' , 1'.,",'g ' 4 'ryngmvnv-ay" f N . 4 1 "X N ' 2' 35 A '-rf .- wi ' W. K fl-f :. -' h Q .1 , . . I . 1--. ., -- .N , , . , . '. , .,-,- -. --, ju .' . -' ' 11. ,' fwl- '.' . J , ' ff- 1' '- , fi - '. f, . " , f- , : -Q' - . ' . L .1 -4- ? -,-11 Q 4' ,.....-"fi A-"' - - '-X n.. -"' -1-F1 ' - ' .4 ' 4 -, -' -. fl , -- ?:'.1: 1'- ' h I . ig- X' ' "li-1 ., ,Av X' -- , -2,5 - 327'1,z- - r ,, , ', . A , "3 . 14 -- . - :Tj .1 rf' ': 'r .. A - ' " 'ii' . V. A 2- 71" Jw: ' 5 'f '. S "' ' . ' -. 4 f " ' ' '. -' mf- ' 4 3 I f . - ...Q v. M . -5,.,e4g, 3.3 2 . I' - , . .V . V' , V' :- 4 L .. 5 ,, . X X xg -:YY 'Q V .:'l,. ,4.- 'K ,I Q ' If : j, .i -, N' 'V .Hy 4. 'li' Q '- sz, wwf- fx , 5 X X . . mf, Q- A f . V- N ,. - L ?.H.'i'7'g ' QQ' ' 1-,QS , ix. ' ' A 1 -..,,.,-4-1,-,- -- .,-, .-.-V.--. ,. . , I R A -....-QZAJJ . M Y' 9' T' .15 . , ' if .- , ' 2- -Q1 IT' ' 2- Q .1,,, 1 .- r C 1--1 - "f-'W'rw-.f2n-- h - '..-s.- ,'i1..1'..f i"1qY" 'f -.6-' LTV? 'Q1'5"'Vh ,W-"Hz-1.-wa-.. -- , -.--I P V 1 ' I - ,' . 'B' Y -1-' . U " 1 . fhwfiux. ,--:.. 'AIA , . '.-'.'1.u,.',,,:L,1"as.-.-,Cl-f4:"hg'-- ,. . ,.' -f ,IQ ,f,- .F .J,.g. iid 'uw .ft 1-.. 4 sb- 3" "' ' , 4' . . - W . ' - af .' V A -- 'ze ' 'LQ cf... NL- w...,..L....g. Nw- r-.,--11.6-wr-X -f-'5f..wAuf,,,,,r H hqak- . , , ,ff -I I :N A u QQ- I J' f' ,- ' Y YH!! ..-W' wi- , , ' '. '-'H X " - '-' "' .- - 1- .f '- '-. ' . x .41 : 1 . , .,:.,.-7 .-L.,-.A , v,,. ,. 4 -.kv . yy-ing , , ,V ,h .x . . f N x .1 H .-lt' ji XX XX 'L'-' - uf. v-9.31,-.':' -"v , "1 ,f"'n-ff. . 1 .-.Q ' - .,- T, 1 ' ,' !'. ' 1 1 , ,- ,. ft' . ,- I R .- ua , X 1 1'-q'.-rtl,-f -Q' 1.14.1 Vg ,Hp-f.yL,,1s . QMLAE4! . -,jg V N ' pg- l -. l. 'f f.. ' . 1 V. - - 2 , .1 ,- ,,,,vQ- ,ye 2y,.,,: 1 ,..f-n . , .-fx, -, ,A np, r.:-. 3. , . I . ff. - 5.1. .3 -.f-- - .-.' ,, . y ' n 'J-' -- 7, ." ' " ' fu-.L - .- '-f " '. - - .. N . -- 1 g Q. -. .G .L ,, .., , -- 'Y RH- -- 1 ..y4"w'7'N- 'iff ' .M 4.1 1. 1' . ...ge -- - - . ' X- . - .hw -114: if '.-g-3.3 ' 1- LC' 1-A ,fs 1' 4.33, 'yy-1-A ," ., f I' '1 --.. . .sg , 'T ' ' ' A - 7' V ' ' -' 4. :N ' - f,'y v 'L ' -A ' 4 np, Y ,4f5,g,g. 4.. -of-' .-A..-'51 1 ,,f, .. , ,Lv gf' , 73 I ,V I' X-IU, 5" Y' 4 - . ' . . H Hg- -1 . . +35 ft ,431 - rm- ' -'ave' .ig-.:yy.w,' maui, ,. 61,-ff N 5 f QP. v,,1,H,,g.-5, ' ' - .. f . V . l nf-.1--4 -If 0 , Qwf . '- "1f.- 1 A Q' -uw ww +:-- ' -1 - , N - . I 1 .-1'--rf .'1-- Vwd ' f ,- " . .N 4 :Jyfv 'F 1' -3, 'Liv' MN ' . X. . . . -. wg, ' --i V - 4 ' I' ' -- "'.': " 545' asf" -' :Wifi .' -Q 3 fl ' -.1 "L.f'f' f Yf"3"'x 1 'f' '1-di' , w A 'l-.f?5'i'z' I '- ' 2 ' ' x Z' W- ' -mu?-f . ' '-'-1:,-' . ' .- x ' . M ,'f1'-X, ':.'-gfff' .::.- Q3. 1,- f1:vG5fv. fel ' N A --if 5 ' A 'f- 1 ,,f 7 . 1- .' 1 . 'fy'-' '- '. 1 - .JP-a..f'-Rf 1- L z li .F .e 2 2 2 ' . . 2 4 ff :V ' :wir A -4.-. W M 1.4 - L,-1" .f .. -' ..,--. . A . -4 - :Hu . 1 '- NJ' 'vff' . Z1 f - 1 . ' 1 -- W "" '11 42, 21,515 Qy,ga,x4,'J ' ' , -,,..-- ,..1" , if' - -it "i ..:Am.-S'i.L4iu-f'0'n - , J ,,L4'Q.5vL, , A ' ' "' ' P-,H ' - - KV- 1 V' f U - 1-, 'i-1. Q:.. :, ,g,-Ly.-4 aj, ,J 59.1 ,.--'. .ff H I . H ,W . -. I -'gg' ' f fix ,. ,F J " 44.1. . '-- U, -f ri - 3,- ' -f L ,ff I , . f.41.wM'g , .-5233: 1 . - AQ f -3144 11,5 3, 3 W ff Y 3 ',,1,,,'gaiv:1 . . 4,,,-gy. J l . W . . . L , ,JJ . 1 If .1 .. -1 ' ' ' 4.-.FIQ1-v Z i 1 ' 1"--Q-'Q-lj -,,.Lf" 135' ' ' vw . y fix X V 'f . ' X " , I 5 7, Pia' bn- 1 '-.- '..1 A .- " f ,,- ' 1' HQ- '5'm.! ' b h S N .af l 1. . .,.-2 - ,. 3 ,I M ,. 5 ny .' I .... .. . 5 1 1 f 1 ,. -z-.v:',w:5f.31:- 1 . f 'fi :Re - 1 .. " f- A. ggi . .. - V V ,..,..1 1' 2-7,.Pmf?fn,3,-. , A A 'K .gg J f. . .. 1 5'-'TX '- - -,-. , 15 ELL I ,, 5,4 4-4' ' --glflggs'-'a,. A f.r X 3-1 -LAD ' ' 5 Q . --N A ,-4 f-A -- ,l -:. wx: an--"" -Wc.,'12'g.:g. . V x 1 V- .. .2 . , , N N- ,af fre ,.. . 'W-ff ' iz. - -. ., k A .f....1:- 'mf L .ga 1 .1-1.11 5 ' 9 'X A 'A -.f-1:-f ' fu: fp-If wg fgh uv 1,1 - W.. 1. A X3 L' . .. . "'5ff . 15, A "". X fl 5'5Y'5j'-1 .::. , " , f-j :. 11 Q."-4.2: 1, - . x -: 1.Q vnu,-7..',. un' . .-4, 3. .. .- , 'v , g . . , ..- L ' .I -f ,-' nf 9 '5-.st . I-17: av XL. . war.--' :'-"'- - rx ' - , uv ' . f' -. V," 5 ' ' ' ' , 'CW 1 'ff' Yh- . " , "T," 'QUCM -t"'. Vx A ' -:fri " 1- ',- :-' ,1'-fi-' , - 1' - - '-.-15'-Y :wr H213 Q. -'X 'fs -. ' .rf . -,. uv 'l "3-.fl w,-. F5 fn- M. , -33.4 1 ',,. N' "' , . . f l. N- -: - 5.5 I-,Q-7'.'.. J. 1 4,Aq,qc,-.ax-.', Qu, J 2 ef: . 4 , mp:-. N , pr , 2 -3 2 "2-',-T-.1 -' - -,. n v.- . . -.--.Fw 1 - , - .",f':.. . . V 1 .Q : 1.- Q. !'?9?'g'Ji?. VF:-'ZQTT 1. - 7: 'V 551, 1 , .Y " , 7'-'ifrf '- " " - "lm ...V I '4 A . 'f ' uyffs. .1 ' , -N ,f. 2 A '- .L 'Q' ' ' "'3Zi?422'u iz- x ff -i'i'9fL .2 " 'Q n . ' . r +1 A - -. 11' 1 F :ii ,.,f'Lf,1Qf "W 'egufv '13, iq.. ' Q3 f g4f,'3'2l95" ,- 'V ' Q ' T: .V , . I .5 -..3.'.2f ' ' ","f' f1'f,'1- Anfmffc -iw, -. . A- . Q N ' f f A ' ' .-f "ui ' 'ffl ' v ' --.v-.-"PU " 'l Z 'N V -x 1 f 1 .' '-I'1.'I'7. , '. 2-'WS ' pf, -'HZ' -, - 9,3 E. ,g ' Igg2"i- 4- A- . vc r .f I - . - . - .'.-fl . W , -5' 11,76 ,,-. ', . 'Q 1, 5.361 ",.,'f1- 1 'Z ' - -. .I - 1" . 5 gg-4 1: ,540 ' Sig., ,371 gif!-145. .V Zuml Lg h gig .f- - ff? X ' ,g in V N X ' '. '- :Alf Aly.- J ia: , . ,.s.-.ny ., Ji-i:5:3f?Z,L.L?b, 'fi lfizgn-h: Ihmgxwzf- 7? ' ,Q-,.?.4"-P. In . I. 5. xx no I' I-3 Q - u - .L 'ug . . ' -ifn ' '--1-:'-f..'ar5-Q.' .. '-1051!-n-fc-1,-3-,.e.' 1- :- . '. '1 43. . '- A -I 1.- . ' . f45gEYt5Ejg1i-- "-'N-"A,.. V" f"..-2, '-.-,'-J7'Q-ggwi.31fg'7...'g.QTw? .f' 'Q JN ,'w"1-'19!2,Q':' fm., - 5'-"f L " , L.-QR, , .11 cf , ' , . " ,Q,, ' ' ' '?7r.w4.- N' "i'Wm,4 " 'A ' 441' 'l..D' f, Z v- ,. :P "?' 3 F""-': .. V I A-,wLf5',L!vPr'Ff , 'A , ' ' A I . . . w"f,5r5T"' - . .-if-T, ' . . . fi .' .11 7 -v ... " ' -v ..' - V.. -'-- - .. . 4 1--1 ' 1 - 1 A - -. . . +'f.4.L- .B ,4 !'f'w"..,-.-.ge 27" JF '- w-'.1 V ' x. - :1 11. ,. -vm..--..waerG ' ' J - -1 , J . - -. ' . 1-.1 P ' , . . M -1 7"-1'-2x-nf, . A,, 3'::,.t'4-f' 1 A: up .1 . .'. 3-.' ' . ' 9 ',4, E, ., .fQfIf:'f-"""" ihifrli -A . 4 we . -' Q! f 1 -1, fr 1-' . .A , -hy V h : A V l Q ...lu .xt . -.Q - 1 351' I, 4 Q . li .C .' -3-. .. 412- ip- if 4 .wfigxff - f-',1--m1vf"55f f 1 . 25? if -V if . ,zjaffffjihf :Q E:'2g2.'f. i""' . 7.'i'A'37, ' 'Q - 5. 'fm --:N X ,. .1- I . . ' 5.5 - . -' C55 - '-Qffj, -l.'5-ELI ' Q 1 -'zzz I- I .ay 'A' h 5 ' ' V , -f-.1 4,5511 'bf' mf H" .s l' -2 AP '. ., sq ,, E - . 4 , f4,' 'll A :if 5517"-L , I! 'S '11 x, . . :Q . f """N ' 'X i ' 'H-ff, , psf' Q-.3 I '.-V733 V 1 .ju 'lf - , ,L f, '. ' - V ' .fg -- A f- . .Sp ng- ,-., - ,A 5 , ,V ,g- t Mn - , 1 , , A ' ... , - 1- , .' faith' 1, 9. -- jf . - ,-.-' , ' 4 1 X - - , .1 1 . . -1-. .- ' 1. g 5' - - .A .W . , . 3. nh I I I , I- , . yn . .- 'zhqf' aff. . f'fg5,:g,L.r 3... 1 Q.: 1 A .3 .. , 4 J -N ' T' -I N df, ,,.,,,-N? .- ' . Q5 . AP ,lf ,.,,, WIC? rl. ,wg 3 A 57 M . ,X-, f :nn - 4 4- . . .,,1u V ,A A..-lk. . .:' -- -- Eff-' ' NIQEG1' Q '- Q' fig, , Q 'QL . x n Q .' ,L - fa I b F A I h 1 LNG , 5- f ,sv -3- 1- ,M ., 'an-.-' Q: 'N vi f- - 1 1 '. , h .4 '. j.f'qe,. RFQ. ' 4.-' ' . 534 ififffrf' " s- ' 'x 1 t, fi , .1 "' . Y -,A X . 'gk ,I '-1 'x' f, ' - - - .- , , ,mx , ..-.-' '. '. V . .. 'I . , l 4 Q .. 'H I . . f . A -v,.f.,,.4 . . . V - .. 455. .sc -' ' . w 1 S ' V ' - " 'TG " 1 f K' ,4-' ,V ' - Jaya. .:. ,L.. 13 ' P: I ' ig ' 5 ' f y' 1 .Q z ' -. I-' - 1.-:S ' gs ff . 7, .. T,'f arg? -. ?. 'S " 'if 'a ' ' -,Q - .3 '..-' .43 f K A "Q,-,r.fgf:' . -. . f . .1 ,- .. Q- . - - -. - , " . 1 h, ' ' '1 ., -.'- .5 ff I.: Af ' -33 X tilt A' I, XA: Ii. K V 17 ':'f:'g 'I ' 7 5 L ' -i ., Q mm If - ' , -' 5 ' ' JK, 'N V' ,: 'QL' X ' ,.f , 1 -f ' .- -K 3 ' 4 1 , . ' -- 7.5-1 1 'L-. - H . . ..-4 - 5 . ' ', .-.E,..'.-'Q Ljr. . ' f ,.' ,- ,- -, f, ,Liga . 'E-fl -.1 51 '-'Q .1 - , A J, X tr . .' - 1 , -' . , - fa '.'.':-, '- '.':,:',. iz.. 3 L' 11.7, ,gy .az -..' '14 '- .-jf , ,. 'xg ' 2. ' ., .. A": A ,, 1 ' "' -' N4-p.,... ."' Q, . ',-' - ' . I 3 - - j., y .:,.5.:',.4,.-,,- ,y 9, ,'.-, M., N - ,r . ', P- , 1 ,gym -Tv? I . in-5 . Hz- -fy.. .nl ,.. -L '. x 'L ,Q.N... - ..: ..-'X .yy V L . ... .- -. qi h-,' 1, ',.. 1. I A '- -' v' , A-.. ' ' --M.. . "' . iv- .' f' lf +- L1 Q' 0 '- .. "' ' ' "F ..- . . . '1 4' '. -f, .L ' , ,5H,'. y , 3,1-Q1--5 gg., , ,, ,. V , ,f-Q5.-j-H: h tm... N 5, Q. 2, . I, wh-1' u' "0" y h H -".f.,t,,4 I J.. --,, rf, .,g, ,'V" - vu, .- -fu . ,Al ., 4 5 .qw -L'-,?qf,...,'5I.l -.t . 5 551.3 , 2 - Av! 'Qt' hkii . W ? L. B, h is 3-.1 4... ,E 4 ,.n , X I , -Qnjfd? - is 5 U I X L .4 .-i, .1 4 sl ,. r h C:,:.Lg.K . I f ., ' ' 21 2 ' ' .- . , f., z, 1+ - , 1, , ' ' h f. 'j ,J '- , - .E ,- -.5.'1gf..-,..,ff--:sf ,-GIG? " ' .2 5- 11 'W A .Q wi ' 'R H -1 Q. . V r V- :f-:mfr 2 -UL' - 1 . , , , .x L:-G N f -L "- 'f ',..i4,f'-. W 2 . 7 YQ", "-. "QW, 7-'g-3 w.. ' 2 V " ,. ' Q V' X -gT1"'f'A,--'H '- - !f',.'1-9' 2' 'R -' . ' 75? "' ' -' f A -'1'k,"L2',' 'A ' 3: rf. LL- 'X 'T n 'x'1 ' 1.1 if-9 '7',5'L:. ' -'C ' ' 1 4-9-'w ,n-'.' ff - . ..-1 .. 6. N .- :Jw fs, " , .2 Q., -1 -.- , 1 - J 1 - - L . .11-p ' ' ,ra -" .11 i 1 .Z .L l,,flq.-:Lg-3,301 Q D-Al. 1, J -qi ,Z fy. I . 3- -A-. V ' - I .g. , .V lite. TE. E.. Kg. ', -.6 ' x "f. ' 'Q ,jj .f . 5, X , , -' fy A .-J "f '..'- . X F'-151, ff.. .i :.1.'-gs' --45,-gzjg 51:5 C- 35- . Z.. Y-,.l:,lff . Q-?,,+.,k' NX 4, X-Qu . ,W 4 I ,hx .' ,V A -. ::I X ,ig - '- :E 33 Q,j.gQ,g,' q 1: -'-axcjgjf' I ...N ku Nw"- os Z af-'wff fl 44559 an 5 11, ,, MVA? m RAW-wpfwl v 'L- H 1 JH, V' Q: I , .A .v .ag w. Ax ,Lx , cgi! y jkwifp-RY,-Q' 4"-3 "" a ,.,.-reifff-"5 , V 1' I-.n -..- ,A -W -ff ww. """'1?r1-'K,. 'M' U5 mv 1.-C 1' w sf U xxf . v.-. N, s +1-' " . f '1'.. 51. ,, U, sb x " 951 -4- ' vw: r' L wr ' he-vsqfr? . .WA 435 Wx.. ,. ,A 1.f,og,,",13, Q., , 1 favs X Xml xfvl -4 1 '15 I .u g N. J K-Lg-H -,Lv wi? .JU J. u Q -M, ..-5 x aff x a", I' - i 1 LEO KIRKPATRICK W. R. SCHWEEN S. S. WHITLOCK PHIL TODD DR. A. L. THOMAS President E. C. OATES Vice-president 9'hv JOE HAWKINS Sec reta ry Under the capable leadershxp of Mrs B j Baker, Presrdent Qcenterj the P T A helps promote better re lanons between the home and school Plctured left to nght wath Mrs Baker are the other offlcers Mrs Harry Davls, 1st V1ce preszdent Mrs Bob Wear, 2nd V1ce president Mrs Alvm Nesuda, Secretary, and Mrs Hardy Hay, Hxstonan M04 Erma The BAND PARENTS organrzatxon an outstandmg example of volunteer work m the school IS headed by these offlcers Mr W S Fxtzgerald V1ce presldent Mr Henry Baskm Pres1dent Mrs 1 W Sodders,Treasurer and Mrs S S Whrtlock, Secretary .., .4 43, ' 'Tl' Q1 . '. . ,N ' :... , - .5. ., .S 5 . i i Ju. 1 25 no is Qi? CE 'JA ... 5 . .- . 3 . - 5, f"""'W MM f,f"' QS 0 , , .X V, A o - t A 'lo 1 5 Os' A ,ff ff I I 'f :iw If I 7 53 0 006: 4 we 'cis 5-75' 2 4 , f . . X M5465- X5 gs V h Rf O I -M- N .fi C6jXD,E6?fI'dl7,0f" ,J XQ5 X77 AQROMA M f, xg A P1ctured above are Mrs john Overall and Mrs Ernest Raphael, homemalung teachers showmg their Chustmas mantle decorations to Mr H T Lester and Mr Donald Booth vocational agnculture teachers Grouped around a typewriter in the typing room are Mrs. jim Mc- Coy , typing teacher, Mr. G. B. Weathers, junior business t e a c h e r and B-Team coach, and Miss Elaine Cookston, typing , shorthand, and bookkeeping instructor, Seen rn the hbrary are Mr Dave Ryan head coach, Mrss Gertrude Myers, g1rls'P E teacher M15 Ruth Poff, hbranan and Mr Ivan Goodwrn, band d1rector 5 WL Lookmg at a map of the co1on1es durrng the Revolutronary War are the socral science teachers Mr jude Smith 18th grade civrcs and Arnencan hrs toryy, Mrss Maud Barkley KCIVICS, Amerxcan hmstory, and Texas historyj, Mrs. H. T. Lester Qworld hrstoryj, and Mrs. Winston Webster 18th grade spellmg, geog raphy, and healthy. Inspecting some of the 3 61554 P534 6 Joy. W x ff' Mew -f .X new math books are the three math instructors -- Mrs. A. D. Le atherman Qalgebra a n d Latinj, Mr. Frank Blair falgebra, solid geometry, trigonometry, and A-Team coachj, and M iss Geneva Re dwine fmathematics and pl a n e geometryj. P1CtU.l'Cd in the physlcs laboratory are the sclence t e a che rs Mr Herman Wilhams, chemxstry and general science, Miss Kather-me Maxson, biology and general scxence, and Mr Robert Bristow, physics and 8th grade math Seen in the office are Mrs. Melba Walker, secretary to the principal, Mr. Roach, and Mrs. john Boren, secretary to the superintendent, Mr. G ardn e r . C7 3--I' English teachers planning their courses of study for the last semester are Mr. john Pratt ffreshmanj, Mrs. V. W. Pochobradsky Qsophomorej, Miss Drewise Davis fsenior English and journalismj, Mrs. Mardis Brasher f8th grade English and speechj, and Miss Patricia Ingle fjuniorj, 'ag-5 '- 1:j.rg5L .f.4+,- F ' , '-1, .. , Y ' '- 'f 1.1.11 1. ' "ff, f n 1, . K 'H ,I . .. , 4 ,H , 1 ' I V wx A , L 1 f X ku 7 ..- .'.',.'.--4,-,. .- 1 fag: . X .4 I x. lx ,V , -'- A 'V l .J ' 'A -:, T. 4- ,.--U. 4'1" , N ' X 1 ,, .5 7 . 1' ll ..,,'.." f,. -"A - ,. -' - , - ' 911- ,' " ' 1 1 , 1 , . . - ,, .- Y' - ll .'. . A" Ayn gy' ' ' ' ' ' 5 b ' V composed 'byyx qaizflif' ififirf' l Bob Bonner 'NWS 5 0'0"S" ' ' , api ' YAl!Yl I IANZV1 a ,., JJ., F Q J JJ .ll 1'Alv ,. ' .Snag .a.-Q. -' IU! A :L gl i i H14 -- A llll. 171' : 4 4 Elanls old Eames, we'Il sraad by Thee, Foifhfuf and loyal we will I 4 J J 5 f 3 j 5 J 3 3 Cl . I 'A-11 lfll ' I- I Q ! Q .lla lln ' LV I Jia ZIP' H M -1.92 fkkr :Ina r ,136 MA .nl I fr C ve Y' Ulla IAQ llll gs! .l.l.l.lJ-If Q rue To Thy colors 1'hc:T Sfand For Yiglff gi lil ICQ 1134 UAS IIA! KU' .J al el Gill loyal sons and dau Hers of Ma roon and Wh-'re We wlll always 'Face The conquesT wlfla 1117 ll kl'l'Z I I ll """' ' if 454 5' llalo 1 KV' SPI rTS Ulla IAC lllll url Tllll o our s for ole! Ennls Hn wlll be our oa al Ui 4 lil: sk ls " '11 1 r r ,-mv-a ,e 'nfqgffjv Krw- Q'-fn 'vias f " A Q, 'ms 3 ,qu :PY wa A wi-ll 0 w .la Jlql, f 3 , lu ,., 5 .ia-91,94 f P 'MA 14u'i,gg,,1na,, 'fd' M1 D' 0 ocfwifz 553 J' fn 1f"?,-few? 1-mf' M , mv , ga, J 'I 'gr wif: '11vmvj3:na. rf-.1 ffffs-lar k " 1 ff: P27 ,. A srfag, f ,v Qwflf pc-,ins la .l -'ff If-14.451, 116-7 QS' 4121.1 -L45 " law Ann x -5 ,vi 1 A, h , be. tv , , ' 'V . - - . :L 41,1 N -Y ' ' , . . ' " il. ,l - K - f I o I , a .. , - . ll 1 l , In . f .:.K1 75 531-.' 1 I ' R " , A -S-. s,a-,. 111-:V - qt-F--Q, . 4 . .1 . , , . ' I ., af! . , , - ' 4 1 ,-' , l,,Qf',. A -' ,1gi:ff6::: 1 ga 44. X .,.l-may , ,,,,.L , "V PL 'z' 3' 4 - Q 5- ' ' ' f. . Q 1 , -an " Wk ,mi il: ,. 1 , , .af ,, I -x ,f ra U ,-,w4:vgp.a-ff 1. ,, f ' l u ,ga--a I . my 4, la , .. . aa ,., , F1 - ,,-,-wr' ' ,Ah ,- J , - .. , , ,,,.',1., . A I A d...,. ,, .511 ' l an ' J vp: Q I - ui S ' I I - ,rr . -,,. ynffgj 'wx-.3-air .wr .M , . , . ,. , . . la : 15,365-46-"':a2i' --1:-fr-L'-vig-4 -M - -gm-:y"?1'fl ,,-,'E-,,g.lz3.y'1f 1. . 25,1-'W11' ,pm ' 'P.-Law?yi:4?2ffEr'.f,1:?f:1 fl 1-' .f:..z, x V ..:',ff-:Jw '-.-ff ' -- fisrgin-:l:-Huff Q .xf,.-M5242 Iifjbk-'52 ' ' un- - -'i L,555f,5.31:f:sfz4'3a'-Er?-'1 :-wiv--av'-.--1 ., . .. .. ., - . .. , .. , . --g:',1L."A-L'-52-' -.1-. . f - 'f- 1 -'-A -ff-7 1' - . .. a , -.nf g,-, -.-. 1. f a. . ., ...-- , -.,:.',.5', '-glfl-111-1--'..4.-4,:q.L:.'g-Y-ga -,- -ov-c.,l 111'-1---' ' --, 1' 'gr' : Y-aww, -. 1 1 f-va Sw--: v.-4,5',"4':-L .Wu . - , H579-1T72'xy"ga?.f:.G1-' 151- -1"..'-LI5.'!,,::?g-11-,T .- , 4--v3.,,a' 'hugs :Liv-,fflc-,.-ajaiql-.-,.,L-' xc,-:gx-7 . : '-,,-':a-:,.f,n-- ,Q-'-nizf.-xv ., fl ' -- A :,,,:- -55,4-ff. - Q, , ,,4,.ggf t 'I 1-...Aw-f.g--H , fe '-41-:f??51.fwf:'fx'-al--,a-5-.22':.f'iw'G:fffza-2.5-f -F' iw? asf-' '-l.f'fwf'i-1:fvvzfvfi 'Q-1.1Q:v'dE'2rfQrc?:2'f:f.':i?fa4:f.fsiflizffsz- fi, -A -- aaab,.aafa ' -1 J.3Q74fl:Fc3:E' M.. avi:-1-',"..:f.5, ! -41-:"fx'-1?-rf'-'-1'-fbawZ'e'J:3'aeff -..:p-y-"-f',fr" '-11" .' ' M.ef5fml:"f'-1:-fffli.1Ll-51-a.A,s:zw+21-1'-:iff-aa--.'iG:-'.2.21.5-E-322.1-fl-Tc-w.w::vf.-1-2.1.111 Y 9:45-ff 2z:..a.-150-v:'-lwfsf-A -ii X"-- 'A Af' f I I-:X . GJL-3.1',5,h.:h'2?q.gE,:a:,,S:. ,fr 'J gl.. , ,Ll , :fir ima-g,:qA,:x3g95e??:,4l,3,q :4l.1-LJ,-f V,.1.,, -.431 ,LM 1. i 34.1.-:,3g:17-15-.1-,A,p,4f'. ,-.. .rg 4iA,,.V,3,51.,. ,. , 17 . , 'W 5' ' " " ' ' ' ' " ' l ' ' " ' ' A .9 mf , , . L, , yy. u V' ., ' 14 H . S ' I L ,. Cgkrf-.guyz ., I ' A. H I l 'a VJ- l Wx '-X. P ' ' " -, . a ,..,. . -. , I ', ,. Lag, ll.,v'4aff..i'ff Al' ' .- A . -. - 1 ,- gg: wana... ' .-4,-7. . , .an . " ' ' 4 ' 5, ' '-'- .. . , 1 ' 1 '- z-. 1 , -1 ' . "'- . . -1,-.--ff , 'gr--.,, :vu-aa. . , 27" V . ,. -an 4. figs 0 ,gif- 'llxaf affix QM- Jn!! ledge Enloying the winter scenery are the senior class officers Margie Thomas re porter David Cox vice president Harry McBrierty president and Erna Lee Rey nolds secretary This large outstanding class has been active in many fields throughout its high school career, Directing the activities of the 95 seniors who participated in senior week festivities were four faculty members--Miss Drewise Davis Miss Katherine Maxson Miss Patricia lngle and Mr. John Pratt. Representing the class were Z4 football lettermen 5 basketball lettermen 5 track lettermen 4 golf lettermen and 16 band members The senior cheerleaders Betty McAdams and Anne Kelly helped lead the student body in yells throughout football season On the publications staffs were Erna Lee Reynolds and Duskey Sodders co- editors of the Cicerone' and Joan Leatherman and Betty McAdams co-editors of the Dandee Lion Fourteen other seniors assisted with the staff work. In the field of homemaking Aquila Nelson and Betty McAdams received their State Homemaking Degrees of Achievement Senior members of the National Honor Society included Jerry Rhea president' Erna Lee Reynolds vice-president' Margie Thomas secretary' JoanLeatherman reporter' BettyMcAdams' Barbara Blackwell' DuskeySodders' NitaErisman' Harry McBrierty' Bonnie Lowry' and Ginger Crow Representing the class on the Student Council were Harry McBrierty president' Harold Jones vice-president' Erna Lee Reynolds, secretary: and Bonnie Lowry, treasurer. IPI 1 1 . age , ,wlsia QAM WW Plctured aboxe 1S the Class of 1954 wh1ch 15 one of the largest classes to graduate from EUNIS I-hgh School Thls class chose blue and wh1te as thexr colors the wh1te da1sy for thelr flower and We F1n1Sh to Becln for thexr motto The Chr1stmas Party was a long to be remembered OCCBSIOD F'1nal act1u1t1es of the vear began wlth the presentatlon of the class play M1gnonette a romant1c drama of the old and new South wh1ch fea tured th1rty members ln the cast Hlghllghts of senlor week lncluded a tea w1th Jan Mulkey as hostess a barbecue glxen by Dr and Mrs R E Erlsman and Mr and Mrs Joe I.. Llska at the Country Club the Class Day Program and the Progresslve Dlnner cocktall Mrs McCown salad Mrs W S Jones maln course Mrs Lester and dessert Mrs Gr1ff1th and Mrs Dunkerlyl Other memorable events were the plcture show party a coke party g1ven by Mrs Stolusky and Mrs McBr1erty the sw1rnm1ng party and the unforgettable .Tumor Sen1or Banquet whlch was truly a fantasy 1n plnk Followmg the Vesper SSTVICCS the H R Burdens were hostess for the recept1on then came the flnal and most 1mportant n1ght commencement exerc1ses on May 31 when Maroon and Wh1te echoed ln the ears of the semors as they left Enms I-hgh School as graduates BARBARA BI.ACKWl1.L Assocnte Ed Dandee L1on 4 Who's Who 2 Homeroom v pres 2 treas 3 Future Home makers of America, 1 2,treas ,2 Leathercraft Club 3 Choral Club 4 rep , 4 jumor Play Prompter Off1C8 Asst 2 4 C1cerone Staff 4 BGPW L1ttle Sister 4 MAE BLAKELY Future Homemakers of Amerlca 2 3 Of frce Asst 2 Travel Club p s rep 1 MONTE ALLRED Football 1 4 Letter man, 3 4 Track 2 4 Letterman 3 4 Athletzc Club 3 4 Future Farmer 1 2 JIMMY BOON Football 1 4 Letter man 2 4 Athletlc Club 1 4 I-lomeroom pres 3 4 rep DORIS ALLEN Future Homemaker Club 1 2 Glrls' letxc Club 3 Leather craft Club 4 jumor Play Usher CHARLES BOUSKA Future Farmers of Amenca 1 4 Chap ter Farmer 2 3 DONAID ADAMS Craft Club pres pre s 2 Safety Club, ec 3 rep NX 5 Z KJ RICHARD BURDEN Band 14 Future Farmers of Amerlca 2 4 Homeroom sales man 4 Pen Pencll and Brush Club 1 jumor Play Stage Mgr G19 DONALD BUSH Choral Club 4 Safety Club, 2, v pres Leathercraft Club 3 Storyteller s Club , f f',C,?-P-,rg xx Xiqyfng, QX GARY DUNKERLEY Football 1 4' Letter man 3 4 Basketb 1, 3 4 Letterman, Golf, 2 3 Track Athleuc Club Llons' Club Cub, 4 Homeroom rep , 2 salesman, 3 JAMES qsugy CAMPBELL Football 1 4 Letter man 3 4 Track, 1 4 Athletxc Club Homeroom rep , 2 4 jumor Play Cast ELIZABETH DAVIS Cxcerone Staff, 4 Dandee Llon Staff 4 Choral Club, 4 Leathercraft Club, 3 Future Homemakers of Amenca 1 2 JAMES COLVIN Football 1 4 Letter man,3-4 Track,1 Future Farmer 1 2 Athletlc Club 3 4 JERRY CRITTENDON Football, 1 4- Letter man 2 4 Athletrc Club 1 4 Homeroom pres 1, v pres , StudentCounc1l 1 Future Farmer, 1, pres , 1 DAVID COX Football 1 4 Letter man 3 4 Athlet1c Club, 1 4- Track 3 4 Class v pres , 4 pres 3 Favonte 3 Salesman 2 Typrng Club, 4 GINGER CROW Dandee Lxon Staff 4 Art Ed 4 Clcerone Staff 4 Chcxal Club, pres 4 O ce Asst ,3 4 Homeroom s , 4 v pres 1 Leathercraft Club, 3 Junzor Play Student DIIECCOI, Future Homemakers of A menca, 1 2 I 'S " 1 'S I - , , - 1 5 " ' 5 -I 5 ' 1 5 1 S I 15 v 'S ' " -5 , 'S '5 J S ' 1 1"4S ' , 1. . 'Q 1 'S ' ' - 5 -35 F V 1 ' 5 4 i - I DLI " at X F5955 x , ," .' 2 9 Q ' 9 ' . xl... 5 I 'S , -5 all, 4- , 3 ., .- . 25 -3 S I 1 I -5 ,25 5 V.- ' , 1-45 . . . 5 - , - . e , Y . -li Q I I -, sg.. , 5 v.- ., 5 fi F 1 - -3 A f ec. , .- ., -25 2 ' n ION PAUL FLYNT Football 2 4 Letter man,3 4 Track 1 3 Future Farmer, 2 4 Athlenc Club 2 4 Storytel1er's Club, 1 Ja-xN FERGUSON Homeroom sec 4 1 pres dent K1wan1an,4 Fu ture Farmer 1 4 res Sv pres 1 Sv res Agnculture award Homeroom rep 8 pres 1 Who's Who 1 JACKIE FEATHERSTON Football 2 4 Letter man, 3 4 Horneroom salesrnan,4, v pres , 1 Future Farmer, 1 4 pres , 1, sentinel, 2 rep ,2,Lone Star Farm er, 3 RALPH FREEMAN Future Farmer 1 4 v treas , 3 Da1ryA ward, 3, Member jun 1or Guernsey Cattle Club 3 NEITA ERISMAN Band, 1 4, s e c I-lomeroom r e p pres , 2 s e c C lcerone Staff Sports Ed Dandee Lxon, 4 Leathercraft Club 3 4 jumor Play Cast, NHS Nommee 3 Ofhce Asst ,2 t ur e Homemakers of Amenca, 1 2 Josns FRETWELL F u t u r e Homemakers of Amerxca 1 Typlng Club ERNEST DVORAK Future Farmers of Amerrca 1 4 Agn culture Chapter Farmer, 1 4 'R -Q,,N'v. Y-.xx-N135 QVC-1 5 Q ff +j'eaW'x3" bk, 7' hgtvq-Q'-," J' ff X ,ff ff PEGGY GARTH and, 1 4 Tvnrler 3 4 Class rep 2 Homeroom v pres , 1 rep 2 Home malung Club, 1 2, pxarnst 2 Typmg lub,2 Band Club, 3 Choral Club, 4 KENNETH GERRON Football 4 Home room salesman,1 rep ,2,v es pres,3 LEE VAN GORMAN Future Farmers of Amerxca, 1 4, treas , If e ff vfffefhzf- ,ix qu: wx-ix DCIORES HERNANDE Dandee L1on Staff, 4- Cxcerone Staff, 4 L1 brary Asst 4 Typmg ub, v p es Leathercraft Club 3 Homeroom salesman, 4, pes 2, v -pres , 1 Student Council 2 Class rep , 1 WILLIE HBJNY Future Farmer, 1 4 sec , 4, v pres , Lone Star Farmer, 3 Area Chapter Con- ducting Team 2- 3 treas , 2- Homeroom rep 1 JERRY GRAY Basketball, 4- Track 2 4- Letterman, 3 4 Englrsh Club, 3, pres 3 Hzstory Club, 2 Hobby Club, 1 SHIRLEY HARRIS Leathercraft Club, 4 Glrls' Athletic Club 3, v pres., 3 Future Homemakers of A menca, 1-2 Home- room v -pres 2 Of fice Asst , 2 DON GRIFFITH Basketball 4- Golf, 1 4 Etrquette Club, 3 Transferred from Tulsa, 3 Class sales man , 2 Homeroom salesman, 1 MARCUS HANU S Student Kiwanian, 4 History Club, -3 pres , 3 Choral Club, I-lAROlD JONES Football 1 4- Letter man, 3 4 Basketball 1 4' Letterman, 3 4 Lrons' Club Cub 4 Future Homemakers of Amenca Beau 4 Athleuc Club 1 4 Speech Play, 4 Homeroom pres, 4 salesman 3 Student Councxl, v pres 4 MERLE MAXWELL JONES Future Homemakers of Ameuca 1 4 Leather craft Club 3 Transferred from Mesquxte, 3 Band 2 Class Play, 2 MARY EDNA ISOM Future I-lomemakers of America 1 3 Leathercraft Club ROBERT LEE JONES Leathercraft Club 3 Craft Club 2 Photog raphy Club sec 1 RAY HUGHEY Football 2 4 Letter man,3 4 Track 2 4 Letterman, 2 4 Dxst team, 2 4 Reglonal team 2 4 Athlet1c Club 2 4 Speech Play 4 Homeroom v pres 2 WALTER s JONES JR Football, 4 Athlet1c Club 4 Speech Play 4 Storytel1er's Club, Publxc Safety Club, 2 Hobby Club, v pres 1 Llons' Club Cub, BARBARA HORNE Leathercraft Club, Band 1 4 Typxng Club, 3 Future Home makers of America K --S-FNNRTTQNN 5712! ANNE KELLY Cheerleader 4, alt 3 Dandee Llon Staff 4 C1rculat1on mgr , 4 Cxcerone Staff , Choral Club, sec ass v p es Typxng Club Homeroom rep sec , 1 Homemalung Club, 1 2 JERRY KOVAR Future Farmers of Amer1ca, 1 4, pres 4, v pres ,3, rep, Lone Star Farmer .445 I 'M X X wfxfgsxx' 'N is x BETTY MCADAMS Cheerleader, 1 4, capt 4, NHS,3 4 Fl-lA,1 4, pres 4 Area pres 3 St Conv 14, Nat Conv,3 B8-PW Lrttle S1ster,4 Bd Dandee L1on, 4- C1cerone Staff 4 Homeroom v p es ,4 pres 2 rep 1 Who's Who, 1 3 jr Play Promp- JOAN LEATHERMAN Band, 1 4 v pres BGPW Llttle S1ster,4 Ed Dandee L1on, 4 Cxcerone Staff 4 ChoralClub, treas 4 Who's Who, 3 Jr Play Cast G1rls' State 3 Leathercraft Club, rep 3 Homeroom pres 1 2 Stu Coun,1 2 treas 2 NHS, 3 4 Ofhce Asst , 2 4 FHA 1 2, v pres , 1 St Conventlon BONNIE LOW RY Clcerone Staff, 4 Dandee L1on Staff, 4 Choral Club, 4 Homeroom pres 2,4 Stu Coun treas ,4 Glrls' Athletrc Club,pres 3 NHS Candmdate, 3 Hlstory Club v pres,2 Trans from Bardwell 25 Basket ball capt Letterman 1 FRANKIE LEKAR Future Farmers of Amer1ca,1 4 Jos LISKA Football 2 4 Letter man 2 4 Athletlc u 2 4 j1m1or Play Cast Dramatlcs A ward 3 Homeroom salesman 4,v pres , 3 Student Kxwaman, ter Student Counctl, 2 Class Sec , 1 PAT LEMMON Band 1 4 Sports Dandee Lron 4 C1 cerone Staff,4 Choral Club 4 Leathercraft Club 3 Homeroom rep,1,sec ,2 3 tureldomemaker 1 2 BOBBY LESTER Football 1 4 Letter man, 3 4 Athletrc Club, 3 4' Student Kiwanian, 4 Future Farmer 1-2 Chapter Farmer 2 hist Homeroom salesman, 2 SUE MAGGARD Career Club,v pres , 4, Transferred from Emhouse 4 BestA11 Aroxmd 3 Class Pnn cess, 2 3 Class sec 2 rep , 3, Favonte, 3 Semor P1ay,3 Bas ketball 1 3 Future I-lomemakers of A menca, 1 2 MARILYN MIILE Typxng Club 4 Transferred from Wa co, 3 Future Home makers of Amenca 2 3 pres 2 Darden Lxterary Socxety 2 3 Mask and Wrg 2 'l'wxr1er,1 Home roomv pres 1 SI-HRH. MCKNIGHT Pubhc Safety Club, 2 4,pres ,3,v pres , 2,4 Storyte1ler's Club, 1 JAN MULKEY Band 1 4, rep, 4 Homeroom salesman, 4 Choral Club,4 Offzce Asn , 2 4 junlor Play Cast Homemakmg Club, 1 2 Leathercraft Club 3 BOBBIE MCCOWN Band 1 4 Flagbearer 4 Dandee Llon Staff 4 Cxcerone Staff 4 Leathercraft Club, 3 4, sec 3 Homeroom sec ,3, rep ,2, Future Homemakers of A rnenca 1 2 h1st , 2 Off1CE Asst 2 IIMMIE SUE MULLICAN I-Iomemalung Club 1 Homeroom sec , 1 quette Club, 2 Gxrls Athlenc Club 3 HARRY MCBRIERTY Class pres ,1 2,4 Student Councxl, 1, 3 4 treas 3 pres , 4 Homeroom pres , 1 3 4 v pres 2 Bo s' State, 3 Llons' Club Cub, 4 jr Play Cast Football, 1 4 Letterman, 3 4 Bas ketball 1 4 Letterman 2 4 Track, 3 Golf 1 2 Ath Club 1 4 Class Fa vonte 1 2 W'ho's Who, 3 , E E 2' Z 3 ff AQUILA NELSON Homernakmg Club, 1 4,v pres ,4 State Degree, 4, St Con VCDUUD 3 4,1umor Degree 3 Homeroom salesman 4 MARY I-H154 OWENS BERYL PRESTIDGE Band, 1 4, Flagbearer 4 Dandee Lion Staff 4 Cxcerone Staff, 4 Leathercraft Club, 3 4 NHS Candldate, 3 Homeroom v pres, 1, 3 salesman, 2, 4 Offlce Asst 2 3 Fu ture Homemakers of Amenca 1 2 ' 'ff Future Farmer 1 4 sentmel 4 Sentmel Chapter Farmer on ductlng Contest JERRY R1-u-:A Football, 1 4 Letter man 4 Basketball m r , 2 4 Lxons' Club Cub, 4 NHS 3 4 pres, 4 Athletrc Club 1 4 Homeroom v pres ,2 4- Who's W'ho, 3 Cheerleader, 3 Band 1 3 ERNA LEE REYNOLDS Band 1 4 Sweetheart 4 C ass F vormte 1 3 Cxcerone Staff 2 4 Ed 4 Dandee L1 on Staff 4 BGPW Llttle Slster 4 Leathercraft Club 4 Class sec 1 2 4 Homeroom pres 1 2 4 salesman 3 Student Councxl 1 2 4 sec 4 Future Home makers of Amenca 2, v es 3 NHS 3 4 Class Favonte 1 4 BOBBIE JFAN SHANKLE Leathercraft Club 4- Oflice Ast ,3 4' Glrls' Athleuc Club 3 Fu ture Homemaklng Club 1 2 SHARON SCHWEEN Band 2 4 Flagbearer 4 Lxbrary Asst 1 4 IUHIOI' Play Cast Homeroorn sec , 1 3 salesman 4 Leather craft Club 3 4 Craft Club, pres , 3 Travel Club, sec 2 Home makmg Club 1 FRANCIS ROGALA Football 1 2 Ath 1et1c Club,1 2 Trav el Club 4 DAWN MARIE ROBINSON Choral Club 4 Trans ferred from PIZIDVICW, Ark., 4 Choral Club 1 3 4 H Club 3 IUIIIOI' Play 3 Future Homemakers of Amerxca 1 2 G1rl's League 1 2 Y Teen 1 2 Ft-. : 1 '1 ,S 1 . I l. 3 1 'l l 1 '1 H - ' ,s 1 1...-,i 1 . I il Y 0 73 ,. . 4 U7 v 1 ,Q l' U!-JJ il 1 ' 7l t Us ' 71-31 1 sec., .-pr.,g 1 -, ',-3. ' 1 1 '1 itil 1 '5 Ll. s C ' - - ,s. Q s ' 5 -5 ' 1 I ' I- D . , . 3' 'S 1 ' -. - 5 2' '7 3 . 1 ' I ' ,-, v'1 Qt 0 '- ' -' O 5 I . - ,.- - ,-. 'aff ffr ,,-e""-, ' '31,14. -,,vV, 1 ' xx, rite., .Q . 2? nf 1-X - no .V fa , , 1'1 1 1 'S - h u ", S '1'S 'F ' DS " l 7' . . -, ,-. ,S - ... 7 i '3 oss ' h ' , Q i A I 1 7 i E Q 30 va, 9 7 ! 4215" .1 - ,B , fnr' n 1 , A , ,s . ,-5 - ,..' Y NORMAN SMITH Safety Club rep 3 Pen Pencll and Brush Club 2 Craft Club, DUSKEY SODDERS Band, 2 4 treas 4 Clcercne Staff 3 4 Ed 4 Dandee Lxon Staff 4 Leathercraft Club 4 Typmg Club 3 Band Club sec 3 NHS Candxdate 3 Homeroom pres 3 Who's Who 2, Future Homemakers of A mer1ca, 1 2, Offlce Asst , 1 RAYMOND SLOVACEK Track 3 4 Letterman 3 Basketball 4 Ath letlc Club 4 English Club, pres 3 ture Farmer,1 2 Chap ter Farmer 2 parl 2 Homeroorn pres 1 BETTY ANN SPELIMAN Future Hornemakers o f Amerrca 14 jumor Play Usher MARGA RET S KROH Typmg Club 4 Of f1ce Asst ,2 3 Leath ercraft Club,3 Future Homemalung Club DAVID SIMMONS Future Farmer 4 Safety Club, v pres , 3 Storytel1er's C u pres, 1 2 X 'ew X-bp,-5-5-, Ny j'9, fp' RICHARD STAGNER TEDDY STEWART Future Farmers of A merlca Choral Club 4 Homeroom v pres , ec re Jun1or Play Cast Leathercraft Club,v pres 3 Glrls' State alt 3 Homemalung Club 1 2 ROBERT STOCKTON Travel Club, pres 4 Future Farmer, 1 2 3 sentmel 3, sec 2 Transferred from Gar land 2 Football 1 1 BOBBY STOKES Football 1, 3 4 Let terman 4 Athletrc Club 1, 3 4 Track 1, 3 4 Transferred to Dallas 2 Homeroom pres 2 Trans ferred from Dallas 3 Homeroom salesman, 1 Basketball, 1 STANLEY SVEHLAK Football, 2 4 Letter man 2 4 Track, 3 Athletlc Club 2 4 Future Farmer 1 Qs fg r fai F5-'w MARGIE THOMAS Jos TEST QCQXX GENE THOMPSON Football 2 4- Letter man, 3 4 Athletlc Club,2 4 jumor Play Cast Speech Play 4 Storyteller's Club v pr s 1 B nd 1 4 res 4 Class rep 4, sec , 3, Dandee Lxon Art Ed 4 Crcerone Staff, 4 Choral Club, pres , 4 Homeroom rep , 1, 4, c , 3, v pres , Who's Who, 3 NHS 3 4 Offxce Asst ,1 3 junror Play Cast All Regxonal Band 1 3 State Festwal Band Football, 1 4 Letter , 3 4 Basketball, 1 Track 1 4 Boxmg, 2 Clcerone Staff 2 4 C ass v pres 1 2 Homeroom pres 2 v pres 1 Student Counc1l, 2 2l'HA12 . vft. :V 4 E - 1-f , 1 1 ' , V , - 5 . - . - . , 1 1 1 -:TYf'- A 'ffvfl' , "' 1 5 ' ' .1-, I I , .' . ' - 221 , 'f . ,, . ' ' . .x 1 1 1 .if ' 5 1. 7 1 5 -1 I 1 'Q " 1 ' 1 1 S l I 1 I 1 '1 3 1 3 1 1 S 1 1' 1 S 1 ' S S V" '1 3 ' ' 1 ' 1 1 5 1 - , .fa I p - 5,5 , f f " , . A' xref , ,f -C' f :f,.ff .ff-ff.- A 1 f , 1 si wg, , b,,w.,, f , , pq,-.Y -1 3, N Qt, 'ex' 'Qi 16?-ug: i QV NS. 1... l" ,I T-C - --sf , rr, . C K 3 , - , p ., 5 - 3 - O ., . ' min - 3 i- -... " 5 1 ' 5 5 .-..-.. 5 1........, 1 ' 3 . 3 1 .- ., - 3 , - , - . ., , - 5 ' se . .- . 25 .- ., 5 - 5 ' S , n , , - o ' . - ' . 9 1 9 ! 7 I i 3 , .- 1 9 ., . 1 ' 1 Y 5 1 ' 1 . , -3 1 il-. 1 ' , 1 3.-,i Q , 5 1 S 11 ' u ' 1 5 l' . - 1 ' . ' - , 3 L3 ., . . K, 5 ROBERT STOLUSKY Football 1 4- Letter man 2 4 Athletlc Club,1 4 Track 1 4 Letterman 4 4th ln State Relay 2 Bas ketball 4 Letterman 4 Band 1 3Iun1or Play Cast Speech Play 4 Homeroom pres 2 SHIRLEY TEMPLIN Band 1 4 Choral Club 4 Dandee Lron Staff 4 Clcerone Staff 4 Leathercraft Club 3 Offrce Asst 1 4 JUIIIOI' Play Cast Future Hornemakers of Amenca 1 2,Song Leader 2 Homeroom pres 1 CAROL VANDERSLICE Band 14 Choral Club 4 Offrce Asst 4,Typ1ng Club, Or chestra C1ub,v pres 3 Homeroom sales man,4 sec ,3 Home makrng Club RALH-i gaudy WARD Football 2-4 Letter- man 2-4 Athletic Club 2-4 Homeroom salesman 2 sec 4 Storyteller's Club 1 TONY VALEK Footba.ll,1 4 letter man,2 4 Track 2 3 Athleuc Club 1 4 Asst 8th grade coach 3 4 Choral Club 4 Homeroom v pres 3 4 Future Farmer 1 ALLEN WHITE Pubhc Safety Club 3 4 pres ,4 v pres 3 Storyteller's Club 1-2 v -pres , re , ELIZABETH TUPY Dandee Lron Staff, 4 Crcerone Staff 4 Typlng Club, Homemakmg Club FRED WHITFILL Football, 3 4 Letter man 4 Athletrc Club, 3-4 Horneroom sec , 3 Transferred from St John, 3 ADA PEARL THORNTON Future Homemakers of Amerrca 1 4 Krjg, x S x 5x"fq" lip' 3 If" 2 'X- DON WHITLEY Football 1 4- Letter man 2 4 Track, Athleuc Club, - Future Farmer, 1-2 LONNITA WILLIAMS MARY ELIZABETH WILLIAMS Leathercraft Club 4 Cxcerone Staff, 4 Dandee Lxon Staff, 4 Llbrary Asst 4 jun nor Play Usher Future Library Asst , 1 4 Typxng Club, 3 4 Homeroom rep , 1 4, v pres , 2, 3 Future Homemaklng C l ub Homemalung C lu b , ! O W 'Q ,m"s ' Xi . 0 FELIX WRIGHT Travel Club, rep , 4, W o's Who, 3 Boys' General Stage Mgr Homeroom pres 2 3 Student Counc1.l,3 Future Farmer, 1 3 c , v pre pres 2 I JIM BOB WILSON Band 1 3 Leather craft Club, 3 Safe Club, 2 Pen, Pencll and Brush Club 1 ROBERT WOLF E Football 4 Letter man 4 Athletxc MYRNA DELL WILSON Band 1-4 Flagbearer 4 Choral Club,4 Homeroom salesman 4, v pres , 2 Typmg Club, pres , 3 Future Homemak1ng Club SAM WI.LSON Football, 3 4 Letter man 4 Basketball, 1 Athleuc Club, 3-4 Homeroorn v pres 4 rep , 3, pres , Class rep, 3 Future Farmer, 1 2, parl 2 v pres 1 Home room salesman 2 5 5 .- . 5 ' 1 - 5 ,. 5 1-2. I I ' ,- s ' - - s ... 4. s ' - s ' -, 3 - - , , - 5 - ' 5 .- . 5 5 ty ' 5 I 2 1-3. 1-2. , , 4 5 ' ' 1 S ' fax' I I h s , s ' F2 '1" State, 35Jl.lniO1' Play Club,45 English Club, A ., 3. I fn ' 9 ' s se . 3, .- s.,2, ,p f I v: ' .-fl f - I . A 5 E -3 - 1 s s , V' is '- " Q' ' A , . . 15 H ,i A A I ' 5 'I ' " fx 9 if I I A 5 .- ., 5 - V , X xx , . I 5, , ., , X P f -ii? G QV 'V' ms", -Y"5 1' K n .! 5- N. if V I - . 1 fi nl'. A 3-ii, Mffw members was one of me most co-ope industrious c la s s e s in school. Pictured above are the officers whom they chose to represent them: Jimmy Tay,class president, Wallace Roberts, vice-president, Beverly Sibley, secretary- treasurerg and Eugene Lekar, reporter. Iunio r participation was evident in every field of school activity. Beverly Sibley and Nell Campbell, junior cheerleaders, helped to arouse the fighting spirit of the football team, composed of twelve junior lettermen and two team managers. The twenty junior band members including Lam, twirle r s, Myrna Erisman and Nancy Newman, under the baton of drum-majorette, Beverly AWB., Alford, marched with the snappy E. H. S. Band. Unde r the sponsorship of Miss Ruth Poff Miss Maud Barkley Miss Geneva Redwine and Q , , . gf' Mrs. A. D. Le athe rman, the four homeroom presidents--Virginia Ruffin, Billie Fitzgerald, Nancy Newman, and Elroy Cantrell--served as the junior representatives on the Student Council. , The five N. H. S. members were Virginia Ruffin, Billie Fitzgerald, Beverly Alford, Nell Campbell, R and Janet Walker. ' f ', ., - The juniors chose as their class play "Teen Trouble," a happy comedy which presented aafiff 'K' fast-moving study of typical high school teen-agers. gl The highlight of the ye a r was the unforgettable Junior-Senior banquet with which they honored the graduating seniors. of ,-:V-A, V-if ,V vm rw -Va" gf fl' Ax 'S .P -,f -ua ill' 'SF' . 462- I Vg? F 1.- A ' r V, 'rl ll I an V' i. 1 r' ww. 1 . Jzgf -V V -' jp Ar if A' 'if V-S., JI 535343 """"'i wp A 'V xv ,rw V-. fn ?'rv 1 'A n ,II K6 ,Lf ,, f K vv -ff La, B s ,VL in if MQTX 4 rl 7 -1 .- Aww ,J I L IM, II II 3 E IQ' SIII -.I 0 5I,.g?,,qgQ,I5I,Sg :Ii-VEII,J.: 337' LIKIIIII 11. LG 1 -1 rewpr K ' 0 QF,-'T' YL 'Cr " B""'4.w vu 1- -9: ST: ,fu A, 1. 7 p 1 R x., 'nf Pe, v MFIJII 1 1 'ff' r VJ,- r ln- g . . 44 'V 1.1 x-,I r L 4'--531-" -f' -I.,-V X Q Q wr' A .r ,se-R s.,1b4r-M MP Z' 1 I. M x J4 MN"-we . A ...,,I x x ? Fr " Ju A V F' 5 - J-'fix Q. ,614 X 0'-5 ul ...Z rf Vw C:'7Yfx. 22. turf, Ill VJsf V Ill ll 5 ttf: v Lv 'M 1' ig 'x f If- Jk 3X ,I, A .AV 1 1- VV- V 5-fyxjiv I,-SI xl-hm -SIG' ifldb " 'Nc' 441 'Agn-K 1 16, , .11-'ix iq A-' '53-'3'i:III if V , . gif' S 5 Stk 'EQ E f ' 1 r 'Lg-xr7+"'2!:H if Q ptr pr 1 1 ic. 2-W J a- o- v .Ll . cgi? ,III fl,-XII xlmk v-,Io 'J ,JI :N eisvg V e?',i?3ff4l V ,, :V- cl E fi Y 35 gh fa Q' 53" f'-in II If ruff. k 52,5 -.ifiii A Edwm Bouska f 1 v 1. 1. 4-.V 1 IIQ V 1 ,If II V E lil? I QI an ill 4 fwsrntx I ,aff -15: eff ' 'hi' Beverly Alford u isa .fig , X Yfaiv Z ff-ee -we W ' f A4-ffggiikxi -M JI QQ!! .44-ff an dri? 'ERN A 1' r xy' Vik xi vw-vo-.."l', WAAV-Q9 'Qs f-Q 'P Jack Armstrong 54 Ioe Baker A he I Iam-if -'z J.. Q K L x Q Ba rba ra Benner Y? Fredd1e Brasher x 1 n A V Marvmn Brock Nell Campbell " .L-V 4... I -Vi. ' - -V 1 L- 1' -1. ff . V .V f'i"'53t.2f' -. -'. , 'nf' "' ,, V -. .' ' ' V ' .--. ,' :V.- 1-I ,-f -, -,' V1..rv--,V-. ,' - , -.-,V. Hu- i+:.--.- 'ii-5-' Tk .f Vf 3-5 .V- V. . .. V I, . 5 -V?-..,Vwi. 1 7V::'1,'w3fw-.-fi 2 .:,f"b7Q - '-1 . 4 V '- f ...P ' I 'JV r ,-v , ' V ar. 1' I: ---"P--G 1F 4 . - If '-L If,-'V I .-ft,-'V' F' . IVV ,42.-Jxmpp-'K-L yr.-..' ..j:-: :af fu -.vfq-V-Vi'-V ','-'jen .Vg PV -ff. -ff,-V11 L -2 .MJ-1455? u f f' ,V VWVSE-2:-. V V-.v5f:52VgV.-'I'ZQV-i?":1Fi'-5?,.4VVE-"iiiV'--t1i12221VTV.?5?iV5ff.V-27-2 -Q51 -QI V I , . I .. . -V V I . I' I V .- , I x,.Qhx: . V- J ,A , I- . .- 7... ' .I. IVIIV ,,-I- -..-I-Ig. - VV.- -,I VI- I I II - -,.- I,-75 I--4-I.3VI.1-,-I-V'-5 c- , V 3. I I..-'I - .Sf .3 -I 3, ' 'V' x 1.5" I-,If. ' sfffq- .Z -.I-,S I I V V' I- . ', I " - fyf,-,-.-II - - - - . .I -Q .--IVV.II.+. fs' HV .' ' qi-:II 'f , Q -g,Vf"' I Vs-'-" I --L --1. V' 1- I . .1"':,V.g'11 -.' ' . -V " - ' ' .Q-V. -gy -.In --V 1 1 - ' .- b Q ff,-1 V--'-- p.. f - '- -V 'V ,- V' '- V! L: . QV V' . . ,' ' V . gf - 7- : f- ' ' V .1-'r- -I 1 - 'Z' A -- .' -:fs IIII .,II , I-:Va I- ..V.-- .i-..vq ' VIIVI.-"J-.4 I - VV If V Iggg 'il-' 5' ,.-V' IVV 5, ?V7,IIgfIVII' 'N S' - I-Ig. - I. I I .I xg - I . ,y:-inf: ". I. Z 'WV I 5. fVI -'V'- V: I . ' ' - . -cr: Q-K vi-if-F ' I '1'l'g"' ' V -.f" , V- ,,-'59 J- 'f -X -I V ' ' - ' X B , ' ' T --. . JV" 47,-, ' V'-,'-I, " ' 'B .I V .. 555' -- 1.3 - 1-5. -1- '- .4 V . ,- '!V:.'-ff-' 'V , V . ' , .V I 1'-.f ..., .43-.-.1 ll V -1, -. 'V .--f - 'Kr ".2-.g- VV VL'--' V ,er '- V-.--. . - . gf . V V ..Vl- -'Vis-' ' -V-1 2- V- . VV- .VV V f: ' ,- i'ir!Ig.?f if III I I,-,II II II -:SRV I 3i:I"II-in ,3LI.I . I-.IVV I -I . I. .. , I. V. . I , I -. V I, - IIIII QI If-V5 .I I- .I I .V V.-VI V . V -V' VV .Vf - V H:---Vj 1. V V V-,u V- ' '-, I ,.-. . I V-II-:Vj---Vh-.V1 : , "ff IXIIITVQSI If ,V?.'i,,4,I U! I I.: '-Ij I' l'I:I1g,f:II, . I' f I , . I f I - I I I I I II EIZIQQV ,.II..I-LIIJ' LII I- VI .I I 12' I RQ, gl .jj'?g,'5 14 IJ' If.5II. 1:-1I..5:. -' 1 . 'If.'. ' -I il, II' IV.VI'I 'I I --' I " --'LI ,IS-'V,Vig3:I.2,I .IjIII. .' L- if V rf.-' - - -2' . -",ifS3, -1 15' VV - l.. . - .V - - V ' - V -L-Vpf-x-,--.ffzrf-.' 2:-' V. - 5- 3,-1' .'f'.f .1 -V . .,-:I ,V- f-.VI .- .. - .V-1 , .J- I , .I -. I I ,. . V CGI.. VZ f."2j? 1V.V1.,I, '- 'E-sal .-Vi' ' :'--, .-aff N -.' ' - 'f "f'5"3Q'V2TIV---V.. - . 1 'Y i:.Qg'. ' iw-43: 'V , N 1 ,, - -1, 1 I--- -- .I , .gf I- -. - Ig I . . , . . r- I 'J--.--13,-,,--V , -I VI,, 1-3 V- I , I - 4 .- .- Q .I-If,- -I I V I , I I . .V V-' 'I I-:4.V I ' ' ' jf: ,-gp' ggi? af- , ""-'f , G4 -. IVR. - -- 'V V -I '--' "H'.'I-4? VV .. V - I . A ' V:f:.V II ' - '- 2 :II,II VIQQIIIIII. 5 . :IMI .r i 'I I. I. I, .. .I I I I I V , IV I I . I I I I I, I I I V1 II A-It V E -2. 14, .ff Q AV I, .1..Vhf' - ' - V V- - LV 1 V ' - - . V V. V. - V. - .,V . V ., V. V- V IL'I QL, gy- V .1 -I 1 -, VV 5 - .I 'Va ,,.,-Nj --' V V , . -- u- I V . VI - ,, I ' -- I. A ', ' -7 . - I Q 5.243 ' -' V . fl Vg V V - V ' ' ' fI-V' V25-E, ' . ' 3' Ai ' " A -' ' - 1 - , fI - ' I I . , V L V I V I Y- Z 34:9---3:6 ' .' -rr bf 1 V V V - iq VV f 5 7 7 1 5 ,-Z. "-' 5 ' ' ' V '. V f - 19. A ': V 1. Tx -ug La-1 V 1., g j ' .V Il' V- V - . V. fx V ' V p.: V5-ff .. V, -. IV. III. V yr - V L . V . - -1 ' -1 0 1- .V I .,-,I V . I I II . I. ,I V IVV , I . . -, IV . V.VI V . V 14 1155 ff I jflw x Q' V, II . .--:M I I- I! I ' 2 I V' .V I I I - -xx XI ' I 'fr ,V LV V Q . .. V, - ' . ' 14 ' . V. - '. ' V. V "-- V . VV -V 'Q V' ,I - - . K 'U - V V A -. V. . wfn ' , .- -.: ,. 5911- f?-' af-'51,.'. .?,",a'-' If V' . . 1' ' ' ' V. ' , '-If V ' 7 ' 1. JJ- '-'32 ' w,.- 4 . ! -V '- I. .. A . I , ,.,I,,II M. I V I . I I V . I. I . I I ,. V, I ., .I x , II. . 19 . ,.J- . Q... . -.V - V, .V ., V. N I VI v..",V-9 Fi- V- 'if' 3:35 . " .Z '- - . -V 1' V ' . ' ' ' Vf V 1 " 3- - . -,Vs VV-Vw-.. -V . -V .V VVf'- -- V ' V :',. . V Y-J.. 44: "V'J.'-if 'Q , '- 14.255 7" ' V . I L. ., f" , ' 3 Vg. Ig' .6 V : ' . -135 ' V' I I VV' 1. 1: W -Vlceew. f- VV.. WV -V V: . VV. -. " '. '- H '4-iw 452' :V-J -EV -' --,VV V f..:..Vf,.,I,. .. ,V,,.,y.,.. . V. V .I L. fa I .. i:.zE'aJ' 'g2?Ql3'f'. '- '- I-.Q ' : 'af .. V V V 'Iii A ,'1-r II, -V,V- .V.'frI .lg-1,' I1'.-.--.6 V ,I , , I 173.5 'V 1.,- I IV.: 1. I V-1:-1' '. - ' . I.: I ' Ly .'1jIj xxx L 'J-9'irL 5'2.LZ' '-VJ 'Va ."l 'gil 5 . V. - ' - F- 'i fill? R V- 7 BQ.-.-' 2 'f if V - -- ' ' ' -'M' 'V -7' V V LV VV I .I - ,V V., . 'ran , i5.y.I , II 5 Nag,-1 - 45,5 In .Iv 1,1 I - V QI V 3,4 'IG A ' '.,.- .515 eX1.V .VI:.. I ' . . - . I - 5 .ffl---.-JV - 'f , 1-1 1 s- V -7 V -- - en'-' 1. -... Viv: V' V ' - ff' V 2 V ' f'F - '-' -V - --f f if .V - -U. V. . -' QE- ff. 'QV VV - V ' -+7 1 J fi I' '1r:"'- V V ' 1- JF.-,HSI I f -.gef - L- If, .gf I..-'gf .S I,-.jf MI.-A .I - - . ,V,V.j-. ' ' - ' :fn ff 5"-3-5 - 'V'2-I"f3g-.JfV15-rA1f1j.5- , -.5-ef . Sv J Q-:-' 49"'z?V' ' -V' ,- , - ' . . V- ,Vf-V V.., Va- " -me .V .if-B, 1.7-,,'-,Q -,V-V Mx- . -KVA ,V Vn-V - V . X V .- -. .1 . . '?::fI H: Q ' Q V ' -Q -.-kb, 9.0--QQ" 'x?Vj-".V'?'-V'. V V , 593' ,r "X'!'2..-x-V-1, AZ - " '- 'W I . Xin' f' .' ,.- A Q. - V V-V129 Q.. 1 V-1 -'P fV:E:' -V2.1-V: V V 1 - . . V5 . .VV . V- -1 . V , - ' - --H+ - -2' 1 . V - VN' if-2.13 '-"4" " -- 'ES : WX 531 '!'1'i15-'-. ' VV X I-5' .Az I -' L91 :I isjf-V V3 -.,,, v..-r' "fx'i1."' 'i"' f4'- V-' .14 . :Vx-4 1.9. VVfgVf.1r5a- ll 431 99' -f l - Z. QV .. 1 V . -V ' V V ' . x.Yf1Egf4I?m' ' 7f i-if7'S'34-w'-1-gLk3- A 7 ' 7 'lf' 'ik 3 'V' ff- 'H 5 .- In J' ' -'J V' I' P ' 'QI V' ' ' TJ.: l,"'Z,'?4"z, ' -. KT- 7V 'lf'- 'Vt ,f V 321- 1 V I ', " 1- ' 'F 1 2- -- - -3.1-f ff- YT -um? V V -V -. -V .V . V .V V, ..., -479,--ef ,V 4. . VL-".:'.Ijf,V'.,V VV X '-" ' c' ,. ':q- 7. - V, -1 V ' ' . , may -V If V, A - -:F I Vw,-7,-V .q,--.-.I . -.. ,." - -- .-,V V 1 V V 1 A - 1 ' - . .V- . .. I . ., --VV V--.1 VM, ,, , . I I , ,,.- . - . .V V. V-:.1V VQSQ., .-., V V -VVVV V ,V :V., -V- , me V . - . fy 'M I---V' " f .if Ei - ' " ' B ' ' Vf VV 7' , -- VV 'V-" ' L- V- - r.- -I . V ' 'V '-1' .-.-.0fSr.cf - V ' :SAE .,-Ve. 12211 -- ' '- f 1 Hz. v-F ,-.'1,,.1r X - 'V V 3 ".I '-. I. Vzi '- H+- - .r - I "'-"' - . f I. ,TI-I - -I wf' -554 . Iv- I- 4- I I : -- I III: .II II 1 .B I?h,VI5 I AI.. 1, ,-gg --II.IeIIIII.III:- I I V - I x .-,L -Ig V.--3VI -2 -1- I. I f I V- .. . - -V - - V.-.V:. .s f My ,gif V V- . - "YV-' If .ifgwf 1: "HV V -,G ,V,, . -, I ::,. ,V 'II,Vw2.j, 'QQ QI: V - '-Vt.-N I VIV'I .II f II kfxi EI VILf1, :V ,. VP. --' ' '- , .' ' V25-Nvgggi K- . ' - A: "N , K ' ' - - - :Iv , fx-.1V',,' " V. Ii- V- .. . - I ,,I,N.,, . I .I . V II IFIIQII -:II I 3 of , i '. ,' ' ' ln V , I , - V' V .ff VJ? " gg - . . ' ' ..--1.95.9 I Ir, , V ' 'gg VV. L ' ".:." " INV V A .- 1' :'. VV. " y' - V.-.121 33, F6 I ' . 3 ' 1359 5 .-fi! ' - J.. . ' . 5-35. -.-,.3I, .- V . I - I IV 5 QI. I, -'V I ., -V I, ' .f"????' . 257' if si' ' . '- A31 -:Z NI- -' V ' ' . V . rf- ' ,V Q "fl"t" f' , - V V- ' .XV :. ' Va?-23-3 51591 U - - V V- ,g-.VJ .,.f. I ' fwfr ,1.Vi.'.'--31351-5' ' fn' - 'J-V.-'Q -Q. ' , gf 5- , CRV- ..'.-.':'-V:- Q ., I ., II.I.I.I I . .LH -1. .Jos ..- . I ' FA I' f' V I. I I.- I -' . ' f ' W' -' ' . I I , Elroy Cantrell Jane Chandler Jerry Colla rd Betty Cooley Patsy Cooke Charlene Cxkanek A gwwf ,-,- V - - , , Betty Chr1st1an R1chard Contreras Bobby Chr1st1an Rudolph Contreras i Howard Chase Raymond Colston I , .... eEQxa ,--L x-,N f W Herman Cz-yer Marvm Crow I ff Ella Mae Cooper 4, ff' fav . . . l 1 ' " ' Arif g -4,:fHf'T4', ' ' , - - ,G , QZQQLQ --ww , ' - 1, ' a Bi, V u ' - -',",.-W - . -af 1 , 't vgffjfxgg 1 if V ' f N 5 2, '. ff - -'J i- , g 'x ' ' ' L . F V el- - Al i V ,. : y 1 . .1 f , ' A I-55:25 Q' ' - . :Elie fi .4 ' 1 ' V .T ll' .J L. , it 4 .A .DQZL ' -L ' X ,C ' I - .-: fp, D - '- Myrna Erlsman Ronald Freeman Dan Eves Lomce G11rnor N 7' ffNC,, ixNrf A ftilq IGW .fur 'Y ,J yn Via rstone Beverly Gnesenbeck Bobby r QR Rober Benny Fe rguson t Davis Duane Dent B1ll1e F1tzgera1d Edwm Harr1son sf' . 4 Delane I-Iarr1son Remd Hartley Peggy Hobbs Ray I-Iodo I , , 7 s I . . . . W 4 I 2 X I . . e y b X x 1 lf i l W xl w ' ' ff jf N ll 4 ff X I f- , 'X X - 1 X ll X! V X I , , 7 f x. ' X X , I U K, ,, V . 'XS ly, ,A 7 . V. 1 A X 2, ' .' JI' A f f f J il " 1 f-gf, 1 .b -I 21.7 Y f 1 M 5 1 . if f A A r ' -- -x. 'fills K .I A ' WR - 'w X I r D iq fc -ff ' . F 5 va '."l L7 L X " '21, ' Q I 1:-1' ' fir., . , , :,f.N"S'?9f' , x f"7"" ' V?-'Q .. I : A V- A 5 A., " ,. .-.,-?,.'. Xp"f . .,.,xY ,,fQ X x" 3 ' , 1" . f-' - ' - .1 , , D, P " . I ' A . , 'N--""5?f14g?L'f5L'E.2"Pf.,'nf' -' ' X 'fT4'1"i24 'fcn'gj:fqgQ.ae,gu:c.g, , ' . -.,r' ' N.1?'+. f-., - .4 -qi-1.7f 1.3, l.,n- -4. 4 , , .. 295:-?2Z5z-.tjzh 1 . . -I X X' w Thelma Hodges Wesley Howard, Ir Alvm Kovar 5 4' 9 .-l' Donald Holt L1nda Jones Martha Horan Johnny Johnson Mary Jo Hough Hen1retta J'ur1ka Frances Howard Charhe J'urc1k 'X- ,IM ,LH ,yd iff N FZ"-r A if Sylvxa Laznovsky Eugene Lekar B11ly Lohr S X l 'W' Cha rleen Honza f ,L Lira. l 1 ,Q 11 r gk 14 .4 , 1 - 'vlkfxilif' ' ' ' , . M i " . 1 i ... - J NV ' r '-A 1, .-X.. , V H ' - I-1n.5i-ip-gg.-,,1-,L - .i , Q rx n V, ,a,..4'fJ3,e-5, 4 M .f.-HH? 2 '-5.1, df ' - - 1 X-2' ., 314xg.- 'v ' :iQifi3i3'1f7'f? r "-we-3. , , A .V -F :ff-f:f:Q,'f.:,.n-1- 4? 7' ' li-"f1Z'?iF. , , '-' f'j-Qg-:L11':fEf7.T,- X 15 -fl-.-f,iA7,gz ' , . -JA.:-U-'rfgvr-' - - ' fm-"r, 1 'J 1":-HQ" - 1 'M . , . ,px im-1.-:,g1.2 i ' . Q - - ifnfx-2:5-'fruit X W 4 gmgfrf 211112 -4- '- 5 fs,-m2'.g.fvf,ff:-.gf - W ww - . '--fs-ficifif .135-17 . L , . - -A,1:iQit23-,sv'f::f:f V -- , L,'7f5'.f- 45121 5 ' . . . ' -",-'wil-'Tfl . .V 4 . , ' 1 ' . Ll. iff:- -- ' g, . --:,15,v,.,. . I ix- 1 ,.. ,.., ., - Robert Lord Lucy Morales Mar1lyn Manmng .Tanxs Nash A Margaret Martmek Jeanette Ne suda r V' fam new iii rJf i Bobby Ohver Charlene Ol1ve r Glenda Panmll 4 J'1mmy Martln Q Nancy Newman Joy Dell McCollum Shirley Lusk Melv1n Mermtt Em1leen Novy fs- f 'U 1 1 ,A,.vv V- , Inez Perry Ola Bell Perry Do rothy Ray Donald Shelton Dor1s Ratehff Lo1s Shaw Ed1th Pr1ne V1rg1n1a Ruffm Sally Purcell Morr1s Shaw Kenneth Shue Beverly S1bley V1v1an Slmmons Neva Sue Poston Wallace Roberts Q Q., ...nn 3'l"'sn 310. 3 nn R? 11 llr kr r ebar w L . I W D I . rf ',' l if l rf . .-va-'-' " I . '-1'l':'Y1'l1:'P-'-ff'-1 -, , E' 4 -aa, . 17' 1 - J ' EQ ,-.wiv ' agf D I - 2:5 ' Ill- .sl 1 4 , ff -QP 13 . 2 K-2 3 j . F- 342 1 ,gt ,. , 'A' . 2' .' 9 f .JP 1-Y g , V 1 I , . , A X a , ,-14 ff , f .. X . ' '4 5 D- uf e V' A H '23 .I :vy ' a ' X. .N --D Y, ' I- .lm gif... . Donald Sm1th -v Dora Toal ,f ..L'glv. 'I il-V, IW' ' " , .isp gm: .in 'Lj s 53'-Q f 'Pi' Carol Stagner L1111e Ann Toth 21' A v Mac Tac kett Otto Trojac ek 'f" if : -' D Kathleen S1mpson Bett1e Lou Sm1th James Tay Janet Walker Raymond Taraba V ' ' e"- ' 'f i Jeanne Vanderslice s ff A - Un! gif?" 553- :f in '. If 7 " ',f'H27El LN "1 .- , ,LAW Ach' 42 5 .' .f.s ' .ia -f ga Ll' I: -auf? 7'7"- Ted Whxtley James Wilhoxte Marie Wmlkerson 1' A -y rl lx, i x 'M fi x. V , x-- 54 'W L '-4 . f-24 s s I. s I , , ri' t fx I . ,' 1 .1-"q1i:1: ' W J'-7' rf. ., I .fry ,J , Irv Y' ' .nf jig!" 9.10-I R 35 1 V x YJ iw ,jk V f 145 I 'U' gn M1322- i .-Q' .,,-:Ze-45 .4 1: fa ,: f '?5zL2-'xi-.V e .GYQQQ no 34- , Lk-49' fl'-. 6:1 :agile ,fix-gig-J,-7. - 344:--L' 4 QS? I .ab 'if Vx J ' I gi , . - ... ,- -116344: Q if:-ffl! S-w-1'Y434 f,-'g,fffY,j. 3355 ., 5.r.,,..,,, Grfxfrvdt li-fiti3?2"'1 ' 'wife-5 3135521-ly '7 72. A :YE-121:-'ft - ' -X " -s .':fWw,lf,.,.. A. e ' .x"'k' 1 f x ' ' , ,-.5 , A ji' , nngyr-rgdqfa-3 'Eh f--4:54 'V 1 , . u p ' . ' ',"'-.Z3".gq-31,11 r ,A - r ' ' ' ite' Q . "' dfc., f 1',:eas'..-7'PS,""r ' 'H " ' a v 4 Q95 5 xf x , 'tl :haf -- . f as A 1 uf E,- , V .f. 1' 1' ,4 ,L 1 x lglqm- Lf' 'Y r- 4 ., 1 V1 ,rls'y:"'? -. M3353 'J ., "T, r F c .P s' X H V J 9 5' of 3 x .1-v 1 ui J L I' A " v 5 , . ig xxx' ,fm-, ,, 9- " , ff" -"r:,f A i 4 . - 3 ,V - ' -'-:- ' ZQ?5?e:?l7'Qs4 ' -.' 'Fei' ' QE' "' -+ 5"' f' ' 'c . K A ""'.1"'-h"' f:5"5r?4" ,, ?bv,v." fd ' 3:1 5 my . ,-,W .. A . f - ' r - .1 - A-'-ffafsfgfQztdefzfsealgqtafqasff N 'EQEEQSSLJ 5 ,4 4254.3 - 7 A 1 A -rfg.-"wie-f'.':Tp " X-4--'ii 'as1,xx4,'zR'?fg53'3':-31:Em,ab.a5Ml .W 1-1 .,- aces - -.. . 1 - , . ' g 1- I , . f . f-9-Jenn,--.--. -be -'-' f-LM Q, .f-5,-u-srl,-rr.a,.. 'a.",?s'5Q-311-gtg, 1.-7' -f-' A' L4 .- - - - ' . ' . ff- Y -V .ff - Y-1'--,fP.yf1",,n' '.-f ., ' -- ii-f'r. .ilvk--"Y"r'-uwr x f' :I --1 4 -- ,-f' ' A - '. ' f, ., , 1' -. ...we . , 5 A' , 4, '-,,.,t-',,,--' :xv---.,. L -"' ' ' , 1-foiilabf-?' -'sr ff , . ' - . z , , - A '- - f A ,. V fqgggr gpg-3 -, . , k 4, - . , V- .W - fr -' , , - . -. x'f.L'i'3w?K TNHV ' 1" " Q .-f,,.- - ' ' ' f 1 L Al' ws " s 1' , H H.- Giiuiigfggr 2' t1ET"4' f. .Fa A- ' V' ' N 'c"" ' 1 ., - - . ' ' ' .' r -mu . ' V, ,- ' 1. r :qi-Q: 6-,XA -v1-fafgl , fb K -V Y - ' .4 V , - ' -gg, -- '5g7i,-,- mr", :fl-3 : 0 rw Sxsu' Qfi' .. , X. . gm Mme .wr -I-,fr em' x" x vii' 1 F09 q r N V 5 H+'-, if-53'-1 f 45551 'A si? Y , kgs I 1 P ,jfkvs x SR' Q1 6 xiii?-fast Ning x, 1 f'-'fxggf ' 'Sp-nj" ll' ,bl-A .J x"gNxl,L L IN Qfssir WI'-F11-K9 L u 5, is P L'54g6g-we NE 7 'mv AT' .za If 9 f -1 W- ei ll 'xx , I Nl RH 5 , .gc Mg- 1 XFN X: 'Q .- TS r .-E' , Um x 'I 51 i . E 'Aw 4 65.59 5 tl E gl?-via JL.:'4i?'-" sg:,?Jw Ifxwqgiivx Q fl' av vt A .. L W XV? FEA W1 .mite 1-Q v val. its 1.5! 53555 3 fix "'l'- fx -we v L if Q l K 6 gi fa 1 L , XSAERZC. 33? v M . f . 2 7,31 'J 'ix 62 . has Mfr' 45 - Q? 10.43 , 'MER 554 N33 ig.,-gf. Hg, 4 Og-7 Q 'irjnglpgjt-RNx K 15 . 'wh W i " , q r X rx t T Q, The sophomore class, wxth 99 members, IS the second largest mn h1gh school P1ctured 1n the snow a r e Dav1d Kn1ze, p r e s 1 de nt Larry Allred, vxce presxdent, Jerry Peacock, secretary, and Iuamta Braddock, reporter Lettermg on the A squad football team were Ramon Armstrong Aubrey Lewxs, Joe Ben Munn, Joe Roy Woods, and I1mmy G1lmore Th1 rte en other sophomores formed the major part ofthe B team wh1ch won most of 1ts games Leadmg the seven sophomore Band members were tw1rlers Momca Cooke and Conme Wh1tlOCk Jean Smlth represented the class as cheerleader Homeroom pres1dents servmg on the student counczl were A W Bankston, Larry Allred Mon1ca Cooke, and Conme Wh1tlock Under the sponsorsh1pofMr Herman W1ll1ams, Mrs V W Pochobradsky Mrs John Overall andMrs E L Raphael, the hxghhghts of the sophomore year were the pep rally and the sprxng p1cn1C -X Y Q-XI 4 u vs Y ,-5 S53 'N-4-C' VL. r . .. fx I .A ' 'llggfxhr-.14 1'-'SQ ., ,D-5. . .. - 'Q gzsf -f gf fy., ' - ..-we 1 4 - 1 'v-R NV, me 'gl ': '55 1' 3' ,zffx-' .J ' ., -.e-.et -- 'rem 'L 2.92 iii? ' if , , - ,gy 1' .g' 5'?7L F A 1 -- -f K. . .Gyms . 'QECQ .lj .54 - -1'-.rf r. 'i'j:,1f-D? ' ' ul - -1 , ' 56 "'.- Kcfciii -.- Q .A ,x ff 4 '. ' gg? fi 'fri 'Y -5-f' fi W. '- r ' .lm . ,, '.,.1r5 H914-1 ,wifi 7" - XJ. -2'-2 3' ' :nt ,y guy, f- s.' 'A-1 ,QQ p I ' ' pig 1 sr-.., jsf 5-5 13 s X' .93 - 'ya - T P - 5.52 4 "ii:-4 Trick 4 is -QQ: ian.-4: .affix V A W. f, : 'QR ' , -Q 1 -Zig-'f A P2352-'sw .fitfgl 1 ,." "Val-'ijt tj "K: fldhhy s. ',-gqik. --7 -'JQ -'TQ 3' - f -- . . r -. . .X ,X AL'-'J L - 3. ,..,sSg ' 'J X' lives-. sg. 'Sv-ft! f.. ' ' , " 3 L 5 N 1.5.3. 'rm' '. 1 1 - . . -. ,N - ' 'fy' , k 'H' . . . . . . . lr -51 15 2 - ' ' f m 1 .L ---1, ji -fit? 1-' . ' 5-gijif' - 5 ', - 'Q b . , , L- . , :thai AV . f V l . . ff-Q, gx F "IV n T . I Jil 5 I 1 ga- .- , - ' - 'J .1 I . .., . An. ffl. 2519- - :T 4? QKQJILAH 'eu 22' . . . ' . we s . . . .- f.-..7' '-f ff, :ji ' ' ' -' :Q e e". 'fi if ' ft 1. -ici' iss' 13 MP- - l., . 1, -75,35 , .y Aly, it kb. v .0315 Q -I JL 1 ' " ' 'ffl.'Z3 'E r 1 .R-'X ' QEPJ1 - - ' --- ' 4, -gl.-.-. . . . .5-- 4 gag r , Q, - 1- xl- gg ,Al h. f' I . . . . ' 'A ' ' . rf' ' l " A? ,171-25255 , -, 3.4 h N 5' ' - - -'fi' 1' 1' slfilff. f ' ' ' ' ' ' f A ' ' -- ' 39 'i""-'Ji ' ' " 15 L' f '-arf' .Y ' ' ' ' .,.. - k3,,:,Z:' :S . . . I T .m -- ' .eqrw 441: . iff .1 . we-3' w sez. R131-', 5 1' Q-sf ffgmf ef Eirziv-144' 'I-li t . ',a2f,-je'g'.'g'13T5gj:'fg . -', ffiy-1,'.f1f4:-:'t',f,?-::.'f5 V 41 5 541- jf ?-fs1i'.E1Q?-zfpejigif . sf , if-f-'4,J?:fr.':':'az.1s - c' '1'-' 'K' ' - 4 "x ' :f'r'i':1m-1 '-'fp can f " ' - -1" W' 'ggglfgggll A3 A Q2 -5: ,f' 1' ' A -"limi v" if-'f "' ' 11153 fi 31 53, ' 'f':?1p'fL 3.5 'Egfr if iw 4 ' 'f i : gigfg' X X K ialycqf- X ,PQI -453,53 Q .r ,- - A .5-4 '- 4 - X . . . Larry Allred ' Kay Ann Aldridge - J 9. . , ,, fffpzlds , . rp' gp. E . rj: , ,LA- J .D .Tlx 3x .tl 1. Z-mg .- 5 ds-,gif ' f 'LZQTL ' 3 -gk, ...Mg-Q1 - gy.. -- sr, . Q.. , , :gpg I. f J Q 5 X J ' :xg K 2: Q 1.5 ,ww , re? - PHX V rg J C Lf: -. ,, U f .. 'J il! xwfvf xl . Aa - I ' R V. Gene Baskm A W Bankston .4 3 Fredd1e Bourland 'Am '- Lv M x. IJ X 4 ff., - 'ix ln ' 'xx N xr . x 'S m I 'S 1:11. arf- ,1 " M, H ' ,Q uv 4 va ' fa? 'Lf yr 1- I x. v r- P X'frN'i1'2 'H' Ulf, ., I n 5 Q -.. " 'fwhmv A, ix, X 1. 4-L A Manlyn Boon M, 1.5" - '., ,J 'vw w V' 'J Al 7 Jo S I JYX xiii: lf, .5 v 3. , n X v v- , . . J!-K IJ .H ' r l,5 'C L x 'Tag Q, 11 'fl sl S31 ' :ff-YF' J V -x il .all X. ff- -1 ZITI vp.:-r on Armstrong 4 -- - .wr , . . , f rligxb-" , si-hy S3 - - 111- .Axigig .3 fl 1 Cec11 B x-.' "F-5'-'s"" 5559" 5170551 " UKNAV Y..-ef wx M.- -fx ates :GTA- f xv? A 'Wy w- 4- -, '+ r.. L 1 A i L ,GN . ,4 xl., .u - 53 is .1 F K Jr : 3 'N - - r H545 QQ wr -a . Q 12312 . S Q.-fe 1'- .J- a Y' ...vs-'ig ' --Ls :rd . A ' 1i:- .'-.xx 1 - - - 2 ., X X:-7:24 ' . .Dv ,- In . :.',1.-.-. R . U I 1 . D., - ..A. ,MN 1 - - .-w-., , - ' -592 mx f 0 .ic .x .... , N' if . . 1? : 51 -Y QM. M-. :1 AU vi' Q1-,---.fp ' 3 rl! f 5 -wav . -21.1 C5 F- - -2,-fw . V. JT-Vi but ' . isis'-L. A-N, A 12. PWA. N -.. .Jmh '- R x. .Q u.. C 42 ill' 4 +V '52 Q-2303 r -ex r ,PT .r N + Ae- " " 113 NL 'KW' Mx xr T -.J-'Ag qu 1 1. 5 Q .,-. 413' 1? WJ N? Q. 7 A JN Q J M A -4 bf-la' x 5-:wil KDE Ng 1 if 5 - '53 1. I .1 l , - ' iflifii-1 ., . ,,,.. , - . 1 3, . r 4' l :---- Q -V-,-, ' .,-, 9 ig- , W- -'- .5 ,w I "' 'ffs-:sa - ' - I w pn- - ' ' ' 1 . gm. -f-'x-.-f, . . , ' -E: "7 ":- X 5 .. '. . - I N " N - h ,, firff. 3 Y U S f ,. - 2? ' ' -4 f. w . , ' ' - Ztqiw ,S-I ' - -A 1.: - 'X - X ' V' -A,,,.' " get, . ..- -M. 0 N '.1-1, . - .' 1,35 Q -I 1.-Z. SY J' 1 v '59 ' W 7- , .15 - a x ' I1 . - L - ,E "' .PS-g , s A 1, -f - 19.1. , , -. . . -4 est W- b X 1 v :'7 '7' . " X ' E 1 . 1 3 ff. 5 , X 5 .5 x . 5- i-as I. K X .f' . " UN" L K' , - ' 33611 ,if - -, ' . , , - , -, -' r' gf., - 1. . , ,I ,ZR ', . v, , V , l . ff- . - 'f'f, .-1-4:49. PV:-' .MJF - I -'e ' '-it ' A -.-,---rig: -4-,-N f - -' ' f. . .- 4 1 -, --..1,f-:L-.5-. -. 4,114 . -, , w ,--4, '.-'. -2 :-,cf-E'--35: -,-- H A ,-. .. --1-1:-.-.frgjw M1 . , -3' - f- - ,,. -5-,1f:'.a5...4L'gy --gy -, I 1. j,1..p:4gy,b K ' N. , , - -- 4. Pg--.,:-.-.-..f.-Q , - 1 1- ,-T. ' .. . wif: .x-4 u' Tig?-I., , :fs . .1 ' - ,35,- 4:-'aff ' 1 1 , --P,-1'-1 -Q. .f.. 'e - -- --...,v. .1 . - . - E ., - gf-5-11, 2 p"'Q1f"'f.4iw - Sings' L " 3. cf-" 1' .1 iq., ',.,f:,.-.l , 'r , X -,J 4- : Y: -SJ lg?-,. ' I , i-1 .-4 fi-rzfff'-1 -11 -.Y - ' .wg-:"' QA' nf- . . '-ie:-1 1.- wi.-Ir'-.1 3.4--L. FH Qi , y -.: -,?.1.w...-pf -. -Lymrfgir :,-Q:-,g:'.-5.-', -Q ,QwF',,- -' -, 3565- fr- . ' 172,-:'-1: 1 1 -1' vs,---, 1' ' Nr-.af A wb.. .A-A.,?.51q 1 X-A 5 . ,I .ipha 7 ,Q W... .,- --- -.. , .4,-,- K 1 -. , . ff--, .151-' ,ff . -T if :IQ f -ff ffl. -- . .4-cd A ga:-,'5.i,-: -. ' .1 M . 'exp L..,'---'av .cz ...X f ., :,+:.,' - , , 1 ., -. . 7' . . . ' -, ' A ' .f - -N . .f- 55? --1 -:Q-2-5 .1-ff .- .1 1 F , 422'-if' 'G .4-13, E, "'1-9PTgf',-P-'Q P - IA ,. 3-F31 4 .ff --f-,U'- f'-. T ,g'f'.:15'y'.--.'5r 1-,-2 .. .ff Hay, -. -.-S1-.,'-I-'.,':. 71' ., ' J .3-31-2 f . f'FfT'- ' f-S-5 - .'.2'f'4T 1--.+r4..-'ev . f- . -,fag--1:1 f -. 2 .,1f'f? 5' ? -1--4:..f-L--1-11. 72' 55- 'P-wif. 25 3.25-'xflff -, '-'Z ' ' ' .iii-5155-'J'5I 3' -f e .f-' mlfsz-2,1-5?-E A . 5. 2 Q x 1' f A' A fre: 4- 2 eq?-12,10 'f' X - .. 1 -- .:',- -v 'Q- .1'?'.-1 .,':v J- '0,'--- .1 -, .. 'Lv '3--v,'.'y 1 5 .- -Y - . A -4 1 - .J . '.:.fp.-S V-:1' -if - fP'fJ,".""f.... 5-" -T " - F-'T-":,1. F-gg-i' 2- :g.Y ,Jil-r':.n-2 ? 'ffl'-"-':',?n'1':u' ,'-- xp if-:'-'-'-f :.'-1'-1 ' . 573, ,fx-r.f,-,--T-,'.-'..3 wr,-. mv. f. 1 U., ...-1,-. g.,---' ---Lg.,-A-U gqfw, fr-'J ..g.gef '31 :-'g'-- .3 'e , ,-..-J,--....,f ,.g..,-.--.,.-- - .. ., . -- , gy, ..:ff5-1, 1 , Q.-,,,:,,,t 1.x .-,gglfqlmx wh-,Q -: . .375 :.1.1,1., 4 .Uv 'V ,gfi-Vify-::5'.fy---'.,-5 .,v,L,,-.1--4.,-If y-5.-:-'q,'-,vw Biff 2-:fp-,.-121:-si. --5 . -- .: f ff 1- 'x '--:"-:12-" -f"-:1'fI- 1 :'.-1,1-' .--11.9-.-.-H. . --.ti-f 'fs-1-CH'-.. wr ff--1-m -s fs, -1-. -1 -1 -, J.:-'f' .. "z..'f -1-'rf-71"-' ff- , '-,A 435. . ,, ..-4-'- 'f -L-Aff -,'.- -,.--' ' U --V fN:q--lggf, --r,'f- -3 -1- -'f ,kg--7, , nl-,-,Q -it-1..i:g. .5 -'Q.I,:1.f-L,--Afrxi -v17',,----,3 ':. .- ' L-.9-1,-,: -. 5.,-'- 5-.:-:'.'-r H- . 14- 11,-',,:---:,,!g',,,r.3-F - if-'f..aig. :- 1.-115' 110: uf -1 :.', 5- .' - 1-13' '--.5 ,154 -I .:'.',3,-.-V1g1-A.,11.v'-'-3.5-..1.. 5 ,N Q,1:-4,3-,1 V- ,1 ,cf :cj ,1 E-A. N- f..-,-I+ - -.tif .1..- ' , :fly f, -1' :-7.---F,-5 ,-.sf I 2-. ,g:.311.'-54.-xy: .2 -,Q . - -Q.,-. , - ,- --gk ,Ll ., .'-,f,- . . --g -.-1:, .g,.-. ,. I.-ug-. ,-,5 -.,.-'7 1 .1,.'.,.- , Q..--,'.g..-1 :Ia -1, A. .H HU. -t .v 4 In v. I ,'f.,,Q jg- ,Q-lj.,-.:, J. If Gxf-:Lg-f,,?fr:'. -591, : !I5Q.,1,v . V53 .V-,',..,L- lk. ,f . ,- , ' 'Man - ,.aaf.:f.::c1-1:.', ,-.-.fbi-Link' T-.Q -:,f,:,-Q--3. :f-1:7-. f 4' , A 2, M'-A ":.,i:..2 . - ' , ,-f- . f-f'- U .--,--f':' 1,-fu--fr 15-19,9-.rf--' I- 1- X3Q,!-'fT- - 1 f-- ' .:.-11. ...J-.- .-1 111- --. my '.,-.-'..,-eE,'- ,f-.251 1.--,:gy.e-,f---J 7. :I .-5-4-----."1w .,-1 ' 15-8 ,,,,-.iff-.-'rig -5,Qrfg-:f5,--,3.-izf-,5rg,-. nl-3535.5 11- .' 311-jj..A-.f:-ei--v- ,af 4L'q.f:-:-f-..-g:g.- .JJ--pf-1,-Y ,.1g- ,- i- 5 ,',-55,5-z-.C.,,-',' -zfrk5.-,,,...,-55f- ,fg ,.-,-.,-, , -.J -5.-7-'-if . Y .1 , -,-ji:-Y-,jj if :4.L,.4g:-256-L. - .331-"Nj -.,j,y::,.,:.-.-i,-Q.-g,,liyg, ,Zo-15... 31,5-. gym Vg rg. A-rwggj. -, ., LQ ,,' Je-J,--.Xu FQLT.-J IL.:-l hx k. ::.,iFTm,',cL..F5.:-,-.fx-. l lf 1 J: V fn., ., .:.f:1skx.,I.,,.'k:.i-pri 5: -5394 , ggi? , Q. ffnffl :L I Y--' ' til? , '.,.--,..-,f-.1-i-'-'- 5,:'J,.--,'i'--Q21':-f:r1- fj:-'-1.- .- - 4 1-51 15"wLf,55.-Q.. Q-film .-1 'yi -klfglyf-1 ".vi5.".. -Y-mx H Ln-2 x -.: I-1..,,' LZ- f- -I-'If:,-'J-.' :-g- J, 4' , , . gn. g- 42, -1 , tr, f ::1'f'g' .. .:. :-1 ...,. -:, --:,,,:,:, A L .- . .f-- r. ,.-. - N- . .,- ---.- f lzv wi. ".:" -57.1 . xwgigf-I:'E ?:4'5.'-:'iS i'1' H"-'Qf-Q55-211' 5 dr'- u Q' Juamta Braddock Alv1s Brock Kathleen Campbell Bllly Betty Colvm ' -rr Benny Costlow Margxe Culpepper Monlc a Cooke r, 'ii' Clyde Crum Frances Dav1s SW Bett1e Cook f' Ann Cryer , W Jack Denny L66 DOVBI' Erv x Ye I 0 ' 1 I A va l g J,Asf nw od V F I rlfr I v IJ va? 77 1n Gene Dunc an b ,wr wr ,J , ' 'f"u 1 1 I 5 Q . ' ' K f . x ' Y X . 1 . . : : 1 1 ' - L- A X 5 n' 352. H7 I , Q I .N xy' I jp ' I '. 4 5 . if if ,, ' P : ' Q F 4'- 'gk r' Qgyjgf L ' ' 'Q' fx : .H - N' L7 'F - ,-' .1 . ff, .- ,gf -- sf.. 1 V . 2 , 1-1" ' v - il ki 2 flaky gf 5 l Ma?" 5' Qi' .gi ' f , 4:31 ir A - '. if ,V ' -1 1 Q if ,G 55' 1 W2 s ,, ' 'Q ig- fib . .' ' ' -."""f .- ' f Le' ' ,qw ,, 5,-zzbgf,-,fax 'Ufgqx Q5 , 5 if ' f2u1f.,'-'L5g1'g235.2f- 5, I, C , - -'y ,".". ' v' X' 4 ' I ' Y' if .ev f' FEA' cg'-25 'AZN Q' 1 all K. - 'Q dw' Y Er y'Agv:.42 41,52 I -. YH , 21:41 , .wg 3 ' , 131 1-75, Q 1.2-,. , , ,,gH5C7.3f5, Lu 1' R . 15,3 ,..,-,,,,.r,. L, LWB 7 Z.. 1.51. 2 'A '4:,"fvf,f4- ' fu'-' ,A - I0 Jxwg' J R r,5,3gQ1-g:5'711"rf2.1 'urwv nl'-W -11. 'SCf5L'5i3 'Z r-. A Q ,V,Q , Q-in "' x ji 4-Ji' 'A "7- f?: - N '- film' Y - ' ' -.V .: , 4 , 'sag 1' ' . . 1 gg, 5: ,- .t'f..f, ' r ,,,.. i , I 1 - Ifffi-7 ' . . 55,517 . , X. W- '9'l:'f.c.i- - x1 - "Q 'l a ,I Vlfglhla Fmch Ioe F1sher Patr1c1a Freeman Barbara Fuler J'1mmy G11m0re 9 Laddxe Goldman f r ne 15: x' J' A .rn Ga11 Glaspy vfrn Q- n ,rw QQ' C31V1I1 Honza 1 s ffm, s E .., avaelfb 4-,J NL I ' AJhf.w Mary Hays uf Y PM Benny Holt Mary Frances Hoover Inez Horan George J'an1cek Dav1d KIIIZC Bertha Kubm I ' I Herbert La Marque Duarnl Lamb Szbylme Laza Aubrey Lew1s Herbert Lowrey Roger Maloney Thomas MCCBIQ 1 -syf Iosephme Macahk W1111s Faye Martm Lee McC1am Fred Allen Lummus Ioan Martmek Charles McCo Q4 rd Bxlly McElroy 9 3 A S :gg A g "?'H 4 vw ini' gain Butch McLe11and ' 1 A N A "f' -f" ' Q ' rf" 5 u .s . ,L N I b A 1 Q D . f f ' N A .A Aw 1. ,- ' ' . - 'Haag 1- . - bw - EFT 'yi A, H1 I " xl,-ver H .V ' f ' h K x 7 .' I I ".Q X m Y ,fe rd! 9 I Donnie Mills Carol Mobley Jackie Mullins Joe Ben-Munn Johnny Nekuza Bobby Parks Jerry Peacock Sha ron Nelson Mozelle Pace Eileen Pe rc ival Mack Newman Rudolph Ozymy Dwain Pinge not fQl A Barbara Novak Ronnie Pollan -41 W B Pollan Jean Prxtchett Randall Puckett LeJ'uana R11ey Peggy R1vers Da rleen Shelton Q' Dwayne Se abolt Leon Shue B111 S1ms Dorothy Slovacek Jean Smlth Agnes Sonka Joanell Terry 5 L us' I Bobby Rutherford H' Darrell S1bley SW, ...,f'f in l 2 -9' . ' xv :gi ' f f 'l Y " X 1 'x t . . ' N K -'f' 1, ' , 5? K v Q' ' - :SFS fi. 'i:i'. , m:9 . ' . K Nfl-2if1'Qsf.' . "gf 1" '- .25 Mi. : ' " -1' . .1 5 V RH c,ux!'j.' ,f - .. fri--,. . .Al ' 1 V bm" . I . K - " ,559 A Cm , 'ef' , . - f ,. , , - X , . , . ' A , ,Q - ' --'I l 1 Q F , ' 'tti 1-'32 nf k f nf' EJ- Y' It ' 'l'S,'s. ' .V ' ' : HQ-In-.'5?E's , ggi R . Xggmx i 34 ,.,,":. ' 5 . , 1-9 3 kai ABB- A vo I .Ji 4915 V E11een Thompson Lxnda Thornton Raymond Trojacek Eugene Turner Derrell Tyner x 'Q ,Lg 1 M5 'QQXV by 5' fn-.,.,,, Jack Vestal Georgza Taraba Em11y Vrla 'L x Betty Jane w11h01tC Frieda W1I1f9l'1'0Wd Joe Roy Wood Lf' Conn1e Whxtloc lc Dorothy Webb Raymond Wood Maxme Yarbrough . . i. . ' - 'f' .'! I . , - I -YQ 1, 1' D "A '. Nm ,-' ' :vgxgf 514, ', - ' M, f ,Ti , I . - ,L rg- . ,Q 1 . . E' HJ' 14 "ETD if ' 1 L ,1.,m": , 1.- x -f' frfsv.rrf5 mga F I, ,asf , :QQ N", - 'su pq' 'f' ' - 5 ..: Yfiifcfih , Xl- '.f-'ff-A ' . , -, . -, "-0-1"If 22' A -pkfgxf' ' V, 'f--.,,l. .,, ' www--A 'W . . e be -xx" R ,C - I K.. 4... -" 1, U -'-r:.,, I ' . , -9. M, ' A 3459- ' -Eau 1 2' '1 fi-X 4-r A v Q-, x P1 1 I -'fh'i"1f' 1. , .. I .ku Iii- . A K "':' , s ' 4 7' ' 0 Q F' 5 .- - Q ' ',.- fx . A. . 1 . ' , 1 V , - ' e use 1 . M.:-: ' 52 13.2 57, ,W-v-X .- , ..,,.-.ng 'I H.: ' 5,9 -.fi 21512 .' ' ' K fm , V " N2':.'41'n , I 9 ' , ,a 'Ur Q , . P f 39 so 1' pp- 3 0 1 I ' 1 15 4' X fs? E kir- I :Z 'Vv,Af V, L wif? A-1 wg-, xs- K-'E s. HN ,Q .tiffw Q... r -x Boastmg of 110 members, the freshman class was the largest m hzgh school The elected officers pxctured below mcluded Davrd Kirkpatrzck, presxdent, Randall Wylle, vzce pres1dent, Paula Johns, secretary, and Harrzs Connell, reporter Sponsors of the class were Mxss Elame Cookston, chaxrman, Mrs H T Lester, Mr Frank Blur, and Mr G B Weathers D1 splayxng d1vers1fxed athletmc ab1l1t1es, many members of thxs class part1c1pated m the various sports events Twenty mne boys composed the freshman football team, fourteen were on the B team of the ba sketball squad, and a number partxcxpated m freld and track events Leadmg the school m yells was the freshman cheerleader, Una Rae Tucker Marchmg m the ranks of the E H S Band were ten freshmen Representmg then class on the Student Council were homeroom preszdents Paula Johns, Dav1d K1rkpatr1ck, J'ack1e Walker, and Ray Clark Roberts Hzghlxghts of the year 1ncluded the class pep rally and the sprmg p1cmc 4- M lf' so at "im T' 'lim 1 Q E4 XJ? xr' ,gsv l www' Q-'emi 5 :fait A aff- W N4 rev" y-15' a Ax -9 A 1 ,-if-'-A 'f-51' '45 J 1 gan 7 '1 ki 454 v- S x g'b!'n ,we H L: as -0 W1 11347 may L of X N91 JM? K A K v J Wx' :JSM U 4, x77S,?m 5 x 'v '1 f rl if 47 ' A. .z of , . . J Rv, N Nut' l M- Hx ra I . J t N -' -a-g , l R J Ze' 14' w left' 3-.5 N Q f 1,1 D :li itat.-L' E.. ,:M,j,,,AL -I :ii 3iTfQZ73l'P'-'fi 7,:- :Lf f..Eb:j:!1-2112 ffffiff 5' fi? Fifi .- Y ff -33 -L'-p7,4,'f::'f'f , , , ...Z-.-,,:Q -f., --Q 5.1-V.-gf. ,Z ,lfifif ag,-2 ,C rig. :':'J'uGf 51-'E'z.'-'sts' -,-VI, L S pf. 1 X fy,-.-.H F ',',,.,'-gf 7 T?-'51 ff: 'S 2 ia, -1 -- Q--,,:'.'i,1f.,.-' ' ' Q -..iFv,::Pfb3:.' ." 771-6-9f1".'I' ' ' , rl'-i-ftf. . ,ff , , , , , , ., , W, , ,. ., .. .. Qc., 5-.3-. .y -. -'-.- -.,. ,- ,..,..., ,.-, .. .-..,, - , -,, ,...-,. . ..,,,. 'j'-If lg- - - -5 V , .. - - ... -.-A... . . .. .- ,. , ' A V .. . .- V. , :. -,.- r.-- -- Q-. ::.-.f .,-,..f- p ,-'Aw s,.ji'j-5.4,-i,-H, ' ' ' ' ' ' F. .fuk - .,.1 " .l ' -f -5 1- , . . . - . . . " .l'fg--"'-1-1.7.--1 A' - - :' 1. 4.1341 1 , ' :,,g ' ,A Q . . x-t-""s.',," .V - ' ' - x7?'1T'3f'LQ-i',- rf - Ag--V .-,1-":'.'1' p e, 1" - v gi::i5QgT5Jl'f'g',.:-1 ' - ..,,, , 1 .. .-V 54. .. I .11.- .' .. N . . . - . . . . . . . . . "1t""f'A' . - ' ' Q A," -, rf-.N A '. . - . . . I .3 ' -"' "Ji v ' . . . I ' K M V ,1 33 . . . . . . ' gnu A , . A , V Q , ' X G., has "E -H K , Y -' , - .f',- .f, ' ----,lei -' fl.. - " 2' . 'if I' I if- j .gf 2 4 . -- li 4 if . . "I, '35, . V , - g X. 'f - ,,.,M 1" -- .,. .,,,. - f , ' ,'. .l A. . A , ld- " - - fx -' f-.. -'gp' . ji . 5' . ' 1' ' 'X -' . ' 4-' . QP" . , "YA . t A L , ri .. 3, ' F I ' 4. W- . -. . " H 5 ii. 'sg - in . ' so e l 1 A- s s f . as fx -Q ,cs ' . f V ' h , l ' ' ' c 41 .W - . - I '. . ' .xx . - ., a .. M L , 5 o x ff. ' fv - 45, . ,-' K 3 .- Q i . , -. 4 , ,, Y : ,, - r,. -.wg . ' , 4 : , , ., . ., .. . A, . l i an . 4 .. f m. . .-Q , Q , .- A ' p .vi I , A . H -A -, , .. Q I- - '- wr , . X vt 55 -.5 pq-T 4: A. 'L sf' 1 fi "1 G . . - ' raid s ' 2' . . E -... x ,s D . A, ,. I ' -- W .- Q. x . ' ' " . . . Q A- I - . F , . ,. ,H A - e . . . V. , .V " -, W. ygx 5-1, 1,4 , -'.-A . -. I y s ' ' .Pk .e r 'L' i-'T i' at , '- " ,, ,, NE -1" -. r -S V JR, " .. : 4 - -. f, ' . nffaflz I. Pg. .R 1 . rx Q . V 3 . 4,9 .'-'- .w 'F '- ' A ' -' -'ter-'ka . it , A ' 'E' N ' A . -' 7's'ff'7l-rfkfr-"" "'1'Y".. , .. iih.,,MLm4:Q J . ' 4, . 1--h.'55?gi'fi!?: ' 1 t 'gigzgwl .....,,. -,--,k5r.i1q.:.,.1.a.g'f A - ,E ,555 x....AKi,vjgr.1-1,.i:..,, ' :gf -Q3 ' ""'1f-ff:-Q-fl' qv ? ' 29.1 . 1, A l 1 pg. ,exif -av Sig -ew f'l:f'fE .Sk-EH. -.fl .75 O 17,-7"x ' X 513 'iff iff-itil ,fewyxxas :L-L-5. 35 f Q, 4,-+1 , .,, .. -X . vu. ,R .. fun. A 15255512 Tin fini-. 5-14 .ldm 9.573 'F'-'Rifr , , 7, gnu. f-mx av.-.r , 111:-rifgxfgf Lf 9' 713- 215: 1315 . . 5371 FQFEL- . :.::- won. -gi '5 3 -.-1.132294-N f- - M . ...,-.-r.. 1'f"'YPj'f.7Z2, . ' 17 N1-'?'x'r'5J'9, 33 a'-fx fxffl-.H lb . 'ii'-'n Z-Ag-t1 r we 1 y-.-v , ,, ,.,.w.t1 63.3 'K --I A 'Q-If . , X .-ww ye:- - in fy..-A 1 . f it 36515 -"fr, . N, x4' T- V19 , - - TJ 1 . v, 1 1. . ' , zf.,-fi." xi,-jf, ' 51 03. zjg,-s I i 1 .x 4 Anil .z. auf.-:ff': asf- fm,-. at-J 'HR' 1' Q33 'L-Zlvl -G.-'DX' -f., -"UT Q-, 3111 his fll 'ifdlvlzst W 'f 5321- K- lvl"-' L aft.. . 3.11, . eE11l.' ' 'PIE V 3-.-5,123 a,.":.' f,lj.3rm,f" ' Q1-. -.5411 Tglftw-1 1 gsm X. 55513, '1 15 -?w-.fb , .If - f, '.:q:1r -fu..-. X - . . .i-319.95-,Q fi,3:5,, .sd sf: 1-Lv. ' ffff- I -4 'Pi ,- , "-if ' iw: LJ M ..Z,,. if - Q' XT. 1 I, 'r,":- . l vx X win-, ,N AJ IEX -rf X 0'4- rl-Q fy e ' vs""Y Charles Allen X A James Barkley Marvm Adams V1 Carrol Ba1ns ,N s ef? N Ex' '6?'RF,g .. -3" Mary Ann Bouska iv MJ' 4 as-If 'wr was Z' Raymond Boballk 4 1 ab. rl 1 5 v e A ,iv w auf? 0 1- Q21 MT' am , -A 'k ,, 'L fs, 4 4 K , A? X 1 4 5' 'X-2: X QW I 'Q f - , 4 W -Q ,MQ , -x ' 1. 15:91 tg, il- rag. A tiff ji v .w x . 5' 'W ' ' H Jack Benton Thomas Blakely A I Barbara Brewer vu I L, 6 -" xilx ' we A 4, 516 N.. fm . V? wffffx , ,Xfr II if f':f.:l'244f. "--N x XV ' 1-x: 4 gy.-ee,-.5 1545 fl 5444 -xm -If L Alva Lee Brumfleld Af. fm Roy Carpenter Calvin Brunson '35 If J ,a 1' -get -XI Helen Chism .4 4' .,. . - .1 .V . 4 'W 4 ..1. I '- .4 2 .X-Q3'4i41 ' ,af 5, :": - A 4 4' '. '4 .. 4' ,za 5 .. . gf 2 9 E, , J -, -. 4 ' ' -Q 4 . .'5.' . 'I' ' , '45 . 'F "-.IL 4 57 - "5 -'5lJ'Q:+1-"5 , '. 4' f . - 4 . - . ' if ' -- 'w'4 '::?g,fQ:'! . : ' ' 6 4 Q 1 . . 'I ti ': . ' ,S V ' , "Q ' ." 'Z Q4. if-"':5igif:fg'Z: I .1 I rf' 1 4 .5 A -I . . . I. - . :I:!. -I. I. .5 I- :Ig ggigggffflzq :LI , xt, 1, Q I - ' 4 4 -, 1-4.-J. - A.-' .-L01-z4,Q4,g -' , .4-.-'L , A . Ii,g:Q3g,q A , E . 4 N ' fri-'kzqvf I3 :ry II f?'fI.r'I I n H. 4 ' 'L "9 I w. . .' 4 ' e ep I,-nw' A '. ' I i.'.'l'. ' 1"'- 0' Tlbif . ' . ' ' , .-,J-4,r,,, ' 4 - - xl-N2 4.: I . - .- , 4 - 243: Z I ' . I27,Iaaff.sI' L. 1, . S- -4.:g.v,g I 4 11 ' f, 1 .I,I- 4 . 4 I - . .a JV, .4 for .4 4, ' 1-"U .. ' I4-I ,I .4 7 :.xI,4c. . - -r, ., ' ' ' Jfguz -l 4."1.g:,g' ,J . . 34.4 .vapd 4 Q4 ji.-.I l , gf!-5-tg .- ' " .' ' ' " c' uk: N . " I 4 ,4 . Q4 !.,!fg.543vj:4 . 1 , I ' A i4 ,:.:-.1v9.-3 . . 4 5 I .14 Ni F' , - ' . fII. ,I,. - J 4 4 L' '.4,.f:T.',-5', - -" :H-fre' - ' f 'I r-13551 4 . 5 - A , 1 N- ,4 134 ' '4 ' Q: 4 fu? '4sr.4.- ' - '. . .1 4 Tj: 3.15 I " I 3' ZI ' .E lfi-"Ir '- X I . H 11:5 I , I I I I I -I g..4I 1. , 4' ' ' " ' .' ' I L fit." .xg ' . ' ' 4 - ' , ' . ' - ' 2'- I' nl. . ' 4' 4 '- ' '4 . , 4 :'.:.--:.' 4 ' :i.',f-.-'. . - 'I .. ,I',, . ' . j I4 ,'. -' -.. h 2.'4 'g' :J . I.-fI4 4,,',? M .. 3 I ji ,Ib ,jj I' , . - , I. .I ,' . 4 , . 4 . . II 4'I I. gI.I, ff ,I- 1-I'I g7.I 4 I4 If 13:55-I-III-I.EIcI II 4' ' 4 -1' 1, I ' .I . . ' - . ,j I '. I ,Q I'4' ,gg If T 113 :,.4fIf3 gg , .. 4 -I I I4 I - . 4 I3 . 4 4 . .4I . 4 I 5, -I.-- ... ,4. ,:..', 44j.-534, 4- ? .4,':" 3 1 ' -' 4 .54 .45 , 4 -4 ' ' 4 , 4 4' 424 .g- .1 c . , L, , 1':,fr- 4 ' a ' '. :.. 4 5 'J - 'N . ,' -"' Iwi: ,h , " ' . - ' ff.. .' Q - iff? V' 'f I-,E '..-Dig: -f. . 4.' II I 4 3. . , I . 4- - . . -A, 55 . ' - 7' .5195-1. ' 4 ' . 434 1 . gf:-4.. -4r7:- 1:9'.'--.: 4 - 4 ' ' . . -. f 4 ,. .1 4 x f .44 4,'.. 1-41. - -k f 4 . , I. - : 4 - l' R 4 4 fmI, Q -4 , ,4 . 444 Q 4 . .:,v-- .4 ., ., . I , -I , . J 3 - - N4 4, ., - I. ,I .4I-.I',. I , 4 . .. 7, I 4 I 5 E I 4 4 ,I - , .. I. , MI 4,- I. I, I, , - I jr. I,-IfI,I I J ' . 'fa . ', 5 '- 1 .' 4 .Q , f ' ' 19 'ff xv ' A .4 '.,.'ff'I I-AJ' '1 IJI G 1 . I V.. 4 I . , I f, I ',I A I 4 4 4 , 4 4, .I 'II I.. I - tg I4 -X I I-It .-I -.In-II.'f ' " '3 41152 . - f'- E ' "L 'g 4' ' .. .' -.. '-1'4','A'4 4 7.2: 7414144 44- I 5 .I I I .II 1 4 . 4 ,-,y.'Ij.xII . , .I .,4, I 1 -I :, I 1. LM lx. 4 . f ,'1", .. '4' 4 . 4: :.. "4, , .4 4. - 4 X14 ' ' 1 ' ' '0 1 In ' -','1- ','- ' " -4 4 . H 4, 4. . , 4. JI . 4 A. 'j . II ' ,I . 1. ,'- E, , 4 ig., 1-4 , 11 . 4 I I .I I :MIL 1321 IIIIX rylxffw IIQ 'l3,IG , , .1-15' .I-I,.', . . gy- 4...I4-, I'.I IQII:,III.,I' 'I.III 4I .- v 1. Sf 1 H , 44.4.-Q-214 V. '- vc .-F . 41' . ' 5' f '44 1.5. 1' . 'v 4.'.' , 4 .- .. . - .,I - . ' i 4 Q 1' wg 4 Q .4 ., , - -, 4 .y -. ' . - ' - 'X 4" . F192 'f .' ' 4. , 4 'J 'i4. .- ' J' '4 ' '4- 1' N 'f 01.1, ' ' , 1 ,, .. 4 -X '.- , -5 . .' ' .' A5 ' . f fn gy IA! ' AJ ,l' '-aj 4 41 f ',- -- " M. ,, ', .' lr ,4 ' , - . ,- . -, 4 WN- . f M , 'J 4I ' ,fy j in if 4' 'i , .1 -, . I- ' ,I . ., 1,4 .4 . ,I wI.-.453 I4I. . -I I, ,:. .44- I .,I 1--.,', -. ..j,I4 .4 . , . I .. I.: -I ', . -A . 4 .. . .I ,q, .4 , ' 3.41 I I ,. 4x . . 4'- vI . 4, , - ' 3 -,I . 4'n- I ' :1:I , F. - . ,. I, f,., ,, 4- ,. . , 'Z' -D 4 4 ' 7 V. ' I ...1 .. . ., ., , , ,, ., - .4 . I I I , , - ., I I , . . - 4 -I ' :II Y 1. ' ' " .,-.',,,4.. - ' '.f ' 'I , f 1' .I ' 5 L . .1 -4 ' ' . . -'S' 4 .. f 4 . , 44, , 4, 41 1 ' 4 ' . . ' 4 ' 1. 4 . -" 1 55 " . ' '- :-' ' ' . ' . ' , 4, l . I ' , . .4 l ' I I I I.. I, . IITII. 4 . I PM II I. ,A Si th I 5502 ,W-' I,...:"44 Mary Ann Chr1st1an Dav1d Clarke Johnny Claxton CW6r1d01YH COX Lee Contreras Barbara Crowe Wlllard D111ard W1111e Ray Dyess Ga11 Dawg D1ane Elhs Joy Clouse Harms Connell Shu-Iey Dodson Betty F1nche r al Les11e Collard lb!! 4 C ., -m on 1,7 1, " x X L-wg, X """'rf '+- 11 , 11 02:1 4 v 4swi4'Qj""4' Sh1r1ey Fmley -NW , A Charles Fowler JW --.sn..l,f,. Gary Head -59 Edsel Gerron Glenda Gray Charles Ha skovec Margie Hejny Q Ck Billy Glaspy Carolyn Goodwin Rufus Griesenbeck Brax Haney 6? A I? ,-, u, Tommy Glen Harper Max Haney Martha Hejny Patsy Holland Nell Graham Donald Horn Stephen Hensucker Charles Hunter Paula J'ohns W11l1am Kelsey Davld K1Tkp3tT1Ck Ehzabeth Lennon Claudxne Lamngham Robb1e Iean Lxttle Maureen Lowrey Coy Lynn 10 ADH Maffln Bernard Mart1nek Jack McAdams l,f Loren McCord Y -... 'Ahead Eyggff Yi if iff? Y L, fn, J ,JE 'a-vvqww si ,rm ak.. -4 wig' P"""""-1 Qi' J I 2 'NNW Pzerce McCoy .L- r X 'J K I I rf . . . A 1 r f f V1 2 X n T' M X ' ' 2 ' v . 'iff .ia XA'- v A42 i! 1. it s xg 1- 3 Q 'Q '5 M7 , ' N W r , F lf 4 4? x 4 H r r . . ' Q ".' ., ' 5 filiifzff ei . . i 1,5 3 F . r Q :E 5 -.r - - - 'I ' vb- R . 1 , -qffiii' . . ' - 31 2:29 V , '2'g.Z:1i,g,6g-52: xvijii r' , ' --1 4 Y' ff H--'Q' Jerry Norman Kenneth Moore L1zbeth Morns Sh1rley Mullxns Eumce Nelson Suzanne O Neal Charles Hunter -ag 'Qwe- Q RW , r :Ab vfg,-, r Bobby Pe rc wal ll nlucpggpnrwu -ND'-1 Patncxa Ray R1cha rd Pru1tt Syvum ff' Peggy Re1d Russell R1tchey Ray Clarke Roberts Joy Sam Donald Shakleford Ronald Shakleford L1ll1an Shankle Ronn1e Spellman Els1e Mae Srruth I Je rry Sm1th Adell Svehlak Da1sy Sharp Dean Smxth Gene Smlth Adolph T a raba Charles Shultz Conrue Sxlls Daph1e ne Southa rd Lynn S1bley N P Z rg-'fx 1 T3 5?fh w,5 " WWW Harold Taylor - va X lf X I I 'if f X . . . , , A 3 1, I I n X I xx X X H? 5 ? 5 lf' ' U pi' 1 ,- . I ' 'Y " , 5' 4 . . ,ff ,S -V es if lj i-. if rf' Z' l 'Nz' gf ju' A 4 3 4-1 ""' 4 . f ' iw , - ' fr K 3 I ., A .. ,ff KA . X iqrlfdf ' ' "lv: ,J n - , officer an '- , - P 'A r Caroline Tay n l?fQ2" 'fPw 4 - 4 .sw , ,f f ' fl a 'T ' F ri' f . X K U , A 1 I - 1 ',- -ngezlw - V L 5 . X I ' A J' . ,grit LVN V h , 1 1 5 41 n, 2 A 9 ,.iff?SLsf4-WH 25 1:19 .-,'. 25.2, -A Q - N 7,1 H Mm' u" . . Jef? gs 2 fx V 4 ' ' P., H l I . f Q , I , i lf Ilmrny Temp11n W4 Hn- "53lgIC1Y2.wPa in .MFE in P s 57415 'YR g 'Z-2? hw'-'J 98 xilqff. r km C-1 ur iliffffufw l"?5,f Paul Wh1tf1ll Iesse Thornton Ernest Turner Cha rle s Wheat Bobby W11son Patsy Tolleson Una Rae TUCRCY Patflcla Tulel' Edward Vance Louetta V1ck Q, Nancy Welr Randall Wyl1e Jack Walke r No rma Ya rb rough Iame s Young ,L:, Y .J we at ' , ' ,X , In x ' 5 , ,, A, 1, 7 . 1. l I' c- ' ' '. 1 2 ' , 1 ' 1 I , , 1 . VJ X5 ,,v. " - , z -r ., 71' .N 4 f X , - 1 , ' 1 fe ' 'Y , .. :fl J' 7' i' ' ,i ,' . x " 1 f 1 ij: vv. - 1 -Q g, L .gy . by ' . . I, ,L-, , - g :L ,imp 3- ' 1, ', . Jil -22, -' e 7:5 Mfflf' :I fy : - ' .ffw'i:+'e,frf:a, 2 y , lr 77,'xR57"1r-15 0 in ,, li, 3: - - , ? ig-, 3 -4 s v us Q,-.-,MH - f A -1215-'V L,--7 ' ' rv- , -'fa ' Mu, -f,,.l, ' " ,,..f-E?1y,Gf-' tic- 1 ',.4g.1.1fj" ..f, 'Gm We ,'f?'L:-aff' 11. kiwi- gmc' lFFF:i,2L.1f 1 - V 4,1 , 15 Zig Hmm'-f 1.912 x g,.e7E1. :,,,. ., b K, ,- I , 1 1 ',. ,-.--f-, . A xg-. l ' -L-, , .f , 'Ll F l 'yi'-yy v4:I,,.,q-,x'- . as ,PY Q? , ' I -iq? Q . ' ' -' ' :fl . -Jvwifl 'A pai' mm' .sw .f: -rs. -?ff19:'m.-' r .y'Z1'f2gzf4.-f-:ff l X . - 4 C' 37i11:?5fftQ , V ' i lf, Q l 1. ,5 , , . ' x ,. A f , 'X p 4 J 3' x '-3" V, ' ' - ef :,, Z A-grllu Q 'Surg'-P5 i. 5- . ff' Qi ' . 7 f xyiy , ,3 r . 1 U I xr G In iii ,,1v' ' Q 'la A 3, '91 . ,. v 3' 1 g FV 5 1 A AA .v ' 'v'f, 'Y J' ' fu. - fi : Y: V l ',r1' "' " e I if g-'EQ Q s 75.5 fs .ki V- 3 5 I .J x f X 3 K., 'K 1 i , -ev '- , X 5 ' fm.. ,, K I I -,W " Q .01 . - '-'. ,.-- 5 YI? V9 ,! Q 4 .-v 1, V 3 R L Y b If Ht gi- L 1' "Ni-b7""' f--I !' Xa fmfs'1':' R ., , . 5 4'f"!"fr Q . A ? f ' s ' -, Q, s5 Q' 5 t if 5 --1 sit' 1, sg? ,Di a ag v inf.-T' 'Q x - ,-fgw:a.:f,. ' ' 1' . .lf X' 1 , M. ., , I ' ' riff .fggfiffzsni-'J' W K 'fm 2 V' . ' Aft.,-53.4 I V at , , . 'YP-.4:,giiii:fT.f?n .Shir 1 V U 63? Viv , lA'1:g?'iLK ' get x ' ' 4 agpifsi- ' ' ,.,, ,x . . - 4 lYP+x 55445 1511 H l - , .. . 3 fm" .MfssfYiw"' ,Qi M ' rsh ff? f V X .14 1 w m ,t.,. I - - Vknlgvnl lf. 5 V- gy I., .rl . ' A ' A .4 .. tw, Ei, .,?, F. If - I I-wgxysw ' QQ, . ff 1 wa. ff- 'H 5 , ' 1- ,ga f.w-359 ' ' f .7 M v- . K . ,-2. - , ,' . ,V . 3 'r . ,,,Y,,,-' I .wc Rf ' ' ,wg - ,Q ,. A ff'-w. QM ,' k qg,,f,v",!,f., 1. , , at .-' gf C 5 . 'il' - U I , f L 1 ' I ,Q . , J .11 ,Mg ,, 1 F ,V ., fi 1 " -15 -if ,' ,Q ' I gy in -M' - f-' ' A Y- J- , .yi ,lb nw , it 4 1. H, -f . Var '5.g::w?1Q1 'i rr: f-ivgsvff , - M an 9,321+- J S-5. A ' I ,W I if, 5553- .1 ff , W A, . L I wi ,.. A f, W 3 5, , 9' ig, i. , V '39 "' I' ar " qv . . , xg .viii f' . 'ty , . fx fi' 11' ' 'W l 3 ' ' ' ' k QE? I i' I ' . Lg ' vfigfy 5 7 Yi' 'E A -NY Ar, A lg! l Q51 iff ' i NX, f l I A , vt ' Y x ' I I -1- I N: 5 , A l +A, U I ' I ' A .sxjiafl -, , .3 5' Y In nk' .VJ K su- 4 4 F 1 'J . 1 1 Q A 3' '? 'x J A if-,'.. SRM? fgafffaa-'-1. 11 , 'Ai ' A 7, " . T-2' I " -1 ja- ' , 3' 'fgssz . L., . A ....... -f4'J.,wf' fi - -- , , . ng, T, f gf-:,,y far ',f'3'TJ.". fi, , A. 1-2 I 1. Q 'Ji +5 in .r 4, x Hyfxfz. "fix W. I nil . .j, 'mipfzf , ' 'M is? Qf. A d 4'7" 3. 2 ag" Woods clears the way as Lekar gains ground against Nacogdoches Davis adds point after T. D. at Weatherford lf.. ,SQ alvin Honza, L. E. Donald Holt, R. G. Robert Wolfe, L. E. 1 in NON- Ennis DISTRICT GAMES 9 Weatherford Ennis 40 Greenville Ennis Ennis 14 McKinney 7 Adamson Ennis Z7 Nacogdoches Ennis 45 Van Z yea r Letterman Ramon Armstron R. T. err 01131-d E, ga I Y C , R. Robert Davis, W. B. James Colvin L, T Z-year Lette rman Mac Tackett, L. E. ' -sq. , fm -gy i ' 4 . 55. . 5 Nz, 'W AE' ' wa' -4 '?zf4?'. ,fr A- WV f fn ,A nf ,L e Pi upr- N BE, , .2- Y in x f V r 'N 9' 1 la. A we 5 2 nlllll"'?q 4? ,, 'Q 14 tbl 5 V .wa ,.-if '+JT3if3?f2 ff if As .1125 ,X jx ff uf'-1, 11 I ' 'fn ,. Wifi ' Q ' Qfifffffi.-fi? ' bv "'F?W Inu: A ,4 inn aw. J 5 eye: f 'if' 1f??5?z5QE QW? lv F" if yi? .-if 14 . , as lafiygf' 4 We-g??2'r ? wh I ET f' 2' x. .:rf 'i'v' 9153? .gl ru ag' F an f , , wm- 21' . ,S x 1? 3. I if Q '44 ii? 9' Q 'V Z 1"- .lsr 1 ' U yi , ,' Ai 'R' ni ' 1 YQ ., 1 , C, rf Q 4, wi 5 3 Z S, 'J' R0-B944 Ai 1 . a ' i NV ' ,Q J' " 'A J 'tu .lam . .ly S fa ,A 1 yy, - by . Q: ,aj Y A'f. ,5 Y I 21 ,L 3 ,riff ' 'f 5 ' . ' 5.13, rl. .fl 'L-Y-. 1- r,.f. 1 -ff v W, 'bo ry' Q .loan Leatherman and Betty McAdams, co-editors of the bi-monthly Endee Lion, supervise the planning and distributihof the paper, if MQLW The Journalism Class, sponsored by Miss Drewise Davis, produces both the yearbook, The Cicerone, and the paper, The Dandee Lion. Pictured above are the members of these staffs: fFirst Rowl Nita Erisman, Bobbie McCown, Dolores Hernandez , M a ry Helen Owens , Duskey Sodders, Shirley Templin, Lonnita Williams, Pat Lemmon, ElizabethTupy, and Erna Lee Reynolds. lSecond Rowl Ginger Crow, Margie Thomas, Betty McAdams, Anne Kelly, Bonnie Lowry, Eliza- beth Davis, Barbara Blackwell, and Joan Leatherman. l X X l l 3 4 s I . fl ,sw l xl, it - .la Z . and Ruiim tor . a ADV noutg, vu Q9-fn. lay . 1 Editors, 2 pxafmlng' S0910 fda ar Beverll' Auoectkm' ' -at - 0149 5 the SP .Lua Seen in the darkroom are the photographers who made, devel- oped, and enlarged all the pictures used in the yearbook. Pictured left to right lseatedj are Wesley Howard, Jr. and A. W,Bankstong fstandingl Wallace Roberts , Ray Hodo, and Duwain Pingenot. I S nf,' 1 ' xl ,.-.,.,...LL,..4.. . . , , Editors-in-chief, Duskey Sodders and Erna Lee Reynolds , have made all the overall plans for the 1954 Cicerone. Pictured at left are the members of the Art Staff of the 1954 Cicerone--.Toe Test, Erna Lee Reynolds , Jeanette Nesuda, and Frances Howard. 'X-'Vw Maw... ,. N. .ww-:wal 5, I BEVERLY ALFORD fbu-1ff"6n4Q7 PEGGY GARTH NANCY NEWMAN CONNIE WHITLOCK MONICA COOKE X ,fx ff ERNA LEE REYNOLDS mf MYRNA DELL WILSON BOBBIE MCCOWN SHARON SCHWEEN MARY HELEN OWENS 'RW -6- W' -dim' 45WdQW4 Under the d1rect1on of Ivan D Goodw1n the Enms H1gh School Band 1S one of the most out standmg organ1zat1ons 1n Enms H1gh School It IS composed of exghty three members who play 1n the marchmg and concert bands Students are from the seventh through the twelfth grades Thls year the band partlclpated 1n the reg1onal contest and the SMU Band Festlval It added color and var1ety to the football act1v1t1es 1n E H S by marchmg at all games and by play1ng 1n pep rall1es The group 1S led by Presldent Margxe Thomas V1ce Pres1dent Joan Leatherman Secretary N1taEr1sman Treasurer Duskey Sodders and Reporter Jan Mulkey Clarmets Marg1e Thomas Betty Cooley Gall Glaspy Carol Mobley Joan Leatherman Mary Owens Sharon Schween Barbara Horne Marxlyn Mann1ng Lucy McBr1erty Teresa Maroney L1nda Reed Joy Clouse Pat Lemmon Beverly Alford Connle Whltlock Joan Gardmer Lou Ann Blackwood Nancy We1r Nancy Cave Barbara Wooten Adell Svehlak Bassoon V11-gmxa Fmch Nancy Newman Trombones Duwa1n P1ngenot Ray Telfa1r Jlmmy Templ1n D1x1e Lan1er Eb Clarmets Judy Mart1n Flutes N1ta Ex-1sman Mary Knxze Patsy Hough Jan McBrayer Sand ra McCoy Edna Anne McMurray Carole Stagner Oboe E rna Lee Reynolds Cornets V1rg1n1a Ruffxn Gene Baskxn Charles Haskovec J. L. Roberts Connxe Sills Joe Dav1d Burleson Bobby Pecot Jeanne Vandersl1ce Glenda Ol1ver M1ke Hutcheson Patsy Cooley Judy Mulkey Earlene Mu1rhead Carolyn Davls Bass Clarxnets Mon1ca Cook Lee McCla1n Sally Purcell Bobbxe McCown French Horns Myrna Wllson Peggy Garth Janet Walker Delame HBFFISOH Paula Johns L1nda Smotherman Bas se s C alvm Bruns on M1ke Flmg Saxophones B1ll1e Fxtzgerald Jeanette Nesuda Mary Jane F1tzgerald Duskey Sodders Mary Jo Hough Jane Lamb Barxtones Carol Vanderslxce Jan Mulkey Carol Glffen L1nda Whltacre Pat Cook Percusslon Rlchard Burden Shlrley Templ1n Elleen Thompson Llsbeth Morr1s Ella Cooper Patr1c1a Freeman James Ed Proctor , .,- .- ...... ,...... ,,, F N., I,,:,,,V,,,.m ,wgn Q T ,W,5,53s.,-.,,,'.,-- V- ,, ,:,,Y:,g73T,4-V-31-1:4 -In-M, WCM- I . . . of A U--- A l.,,.........,, f M Y I Il 4 L.-' A 'M T Y - ..g - - ,X u . . Q V . ' ' T 4 1 I n 'U . - ' '-. ,"nl n'.s .ff ' am-L 1-.. ' J- ', l L 1 . o 0 o I Y I . - l ' I . J . l I : I ' ' Q . 9 . . vs La.. as 'ply ,. -Q, -. fl' .-. H., ngg " 'v gr.. 'Sung' ,size ... 1-' x 1-'uf 'fb "wwf e fe W . 4 'Q 1, 'V' "?1n:- .t .QL,. S ---P " es- 1-44, Ss.. The six cheerleaders who success- fully led the Student body in yells throughout football season are, left to right, Beverly Sibley, juniorg Jean Smith, sophomore, Anne Kelly, Seniorg Betty McAdams, senior, Una Rae Tucker, freshrnang and Nell Campbell, junior. 5441 Under the sponsorship of Miss Ingle, the DRAMATICS CLUB studies and applies the art of se- lecting, reading, and presenting short plays and skits. 2 i I a Pictured at the installation service are the officers of the junior Chapter of the FUTURE HOMEMA KER S OF AMERICA. Under the leadership of Paula johns, president, this unit func- tioned as a separate club. The Senior Chapter of the FUTURE HOME- MAKERS OF AMERICA elected and installed these ten girls as officers. Under the sponsorship of Mrs. Raphael and Mrs. Overall, Betty McAdams, presi- dent, guided the many activities of the club. 1 if ' A, 117- " Z' " :jd - , -Ny. . V3-Lyun..M.wm. ,- ,, WS" u ,-,F af f'?Lf ,VU ' in . ,, . , .ff iw, . .W ,H . .4.1,....f, ,.', I, Maahf ".f 33' i-...We 1,1-, . I iw.-,f...f,x,.-. f K , ,,,,.. , g w. . -.. .fn . E bf.,-W.. H, I -. i,.4X'.'5 .. afwvl , Pac-'K-' Eff" W 5 'r ..- JE, .-many.--.f-.-6 f....,...v,v1-. --.. . ,-. ,, . . .,qz1.' , 9 ' TQ vfszgqg ' fl, Www gygfg, ,Y Z -- ,, we,--V-sem? , ,w Q , ' -:M .. -L wg, ' H C34 P " ,,ga. 1.. , ,,. , -4 yi IA E. 5 li id It QM Under the sponso r Shlp of Mr Pratt members of THE STORY TELLERS CLUB le a rn the art of telhng and engoymg stor1es Membe r s o f THE CAREER CLUB und e r the 1eadersh1p of MISS Poff talk over poss1b111t1es of then' future careers THE CHORAL CLUB sponsored by M1s s Redwme enjoys s1ng1ng tunes of y e ste r d a y and today Members of th1s group serenaded all home rooms at Chmstmas and part1c1pated 1n the Chr1st mas Program M rs. Lester's HISTORY C LUB is composed of students interested in histori- cal events, both current and past. i THE TYPING CLUB is underthe sponsorship of Miss Cookston, The members are interested in increasing their efficiency and speed in typing. Atypical activity of the FUTURE FARMERS OF AMERICA is displayed to four boys by Mr. Booth. Pictu re d below are the members of Miss Maxson's LEATHERCRAFT CLUB. These girls de sign and make fashionable belts, billfolds, and purses during their club periods. Grouped around the F. F. A. emblem are the officers of the Ennis Chapter and sponsor, Mr. Booth. ,ss .... 9-L..- Q--Q-Q. Pictured with Mr. Roach and Mrs. Walker are the OFFICE ASSISTANTS at their annual Christmas party. Standing are Bobbie Shankle, .lean Smith, Teddy Stewart, Jan Mulkey, Barbara Bla C kw e ll, Nancy Newman, Connie Whitlock, M a ril yn Manning, C a r 0 l e Vanderslice, and Ginger Crow. Se ate d a re Ioan Leatherman, Jeanne Vanderslice, Shirley Templin, and Billie Fitzgerald. T he LIBRARY ASSISTANTS help Miss Poff checkout books and keep the library volumes in order. Left to right are Janis Nash, Joy McCollum, Lonnita Williams, Friedawinterroad, Mary Elizabeth Williams, Sharon Schween, Kay Ann Aldridge,Pat Freeman, Kathleen Campbell, and Jo Nell Terry. Duwain Pingenot, Virginia Ruffin, and Betty Cooley are BAND ASSIST- ANTS who help Mr. Goodwin in the band hall. 'I I faQ.mf,ZZm,Q ,... X l IH, .1 1'-,,,,.. ,,.1dP' 18' 6. - 3 l Q ,w n -ul 9133 7- v B -u ,awk 1 4512 -lv I -.V 1 fa' 1 A 4 ff 4 2 , r-f ,.. J. ,A '.' .lf 4 ' W A J- 5 url , V' .V ,,, . A -1-K V L6 v . 1 . ' L j-C a 'Q . li. , ,V .Q , ' A A ff' . ' L ' wif' , L' 7:31 . , ,Z A, , . , ,115 34 'K f':1 F. 332, 'T "T , .3 r QQ.-5 is I ,4 W "-u 3 B ,A . 1 4: .. ,, 3, ,,q3,52a5aI' . ' 4 .1 ,J:,g g 1-1 -2'-F5531 ,. .M 4,7 5 , , al, fyff, ggni A ., , .-if-f A, - , H' A - ' - .f5.'f?-lfffi. ' . ' -'ff I 5.4. jf. ,. 'j 'gm 1' . , '. 2 fwzrgf, , N lf." :sf . v P ' - ' E V-A' -Q '12 ""wf,a,' r "' U M V.. 3 ,,A Z ,,1,5. 35,, Y, - , 43 3,3-,ra , '. 11, ' X ' ' 1 "','. 5, JJ J., f . . x fn!--552.2 SC- ' ,.' I N ' t' ,,-"Rug ' . ' cy - fn1,"' I , . ,- . 1, , Y, MA.. ,- V ,:1,1,A,, A, ', ,' .' T"n1i.Q"l'. . L QZXA. . ' 31.--giw ffix . - 1,,i 31.5 ICQ '-f ', R ' , , 1, Le . - .. . ' 1,1 'I 1 I ' if 1 4 X . 1 ,f L f , ' ,.x. 1 - P , Q f .,. H 1,9 iii, h, , -Jr V I I., 95 ,I 1 L 1, . . 'f,f.f1gif:,' ,, 1. .g,g5 .'3 .. 1,1 ,. Lwzzslsff- Q.-if gg-fn . , .-, .:.: A ,xi ' L ' I." , -,Liv ' ' 7 " H fd- ' lr ! -fi :'2E?"f"J' ' 1 - f ,,f. Qw- ' VIL. - ,',.,,.v, Q VVf 5-' Ki - ,v -5 , u, ,ff Y.. 1 . N 1 v, I iw, I K , B I' , , N N ll' 'K I 'wry h5"'Q f , x"' ,,f,1, . , .- t, ..,,Ju 'B-. 'W' 3' fi: -1: 3- A x A v . 3 0 - 3? Q U A I I . ...Q ,, I-.ll 3 o'b. Q 'Ah , . A Z 9, . JVIXVLL- ,O mv 41, f I Q Y 75116: BETTY McADAMS cheer leader for four years and senlor capta1n has en couraged many students to hlgher goals w1th her he lp ful and enthus1ast1c man ner Valed1ctor1an of her class she was awarded the homemalung medal on By her v1vac1ous person al1ty SHARON SCHWEEN has made herself known to the faculty and students of E H S Through her var 1ed act1v1t1es and fr1endly manner Sharon w1ll go far 1n he r future undertakmgs 'Ag-1 RICHARD BURDEN Sw1ll mgness to part1c1pate 1n extra curr1cularact1v1 t1es has made hlm an out standmg student 1n E H S H15 d1gn1f1ed manner and var1ed personal1ty enable h1m to excel 1n h1s var1ous unde rtakmgs Because of her fr1endly smlle and wxnnlng per sonalxty MARY HELEN OWENS has won the ad mmratxon of both the students and faculty f E H S She has w1ll1ngly played the pmano for pro grams and serv1ce organ ab111ty w1ll carry her far MARGIE THOMAS a cap able student has excelled 1n many f1e ld s Margle has ach1eved h1gh honors 1n her h1gh schoolcareer the m o st outstandxng of these IS graduatmng as salutatormn of her class JOAN MARTINEK a scholarly student has won many fr1ends by her qu1et s1ncere person al1ty A W BANKSTON a fun lovzng sophomore has be come well known because of h1s muslcal and photographu: ab1l1ty 1n hfe Wfflff Lim. 'Wu X I-Q JANET WALKER an outstandmg student 1n E H S 15 known for he r mterest 1n numerous act1v1t1es and for her helpful attltude Known for her quxet d1spos1t1on and stud1ous nature VIRGINIA RUFFIN contrrbutes much of he r tlme to school BCt1V1t18S, partrcularly the band and the yearbook. . ' 5 I - . . ,.,'-.1 'Q I -A . . - , , - . I . I . , , . . . - . . , - . - . . .- - , . . - - - - . . . . . . O 1 . ' . - graduation night. izations, and her musical .O 1 ,,. .. ,xl fl H+, f . . 5 XV 42 Z I x Mx g gf ' . .. I . , , . -. Q 1 4 -7 -im' . l I I . . . , , . . , . . I D ' , ' - . . .1 l I ' I l 0 I . . . . ' ' l n 1 ' ' I 1 BARBARA BLACKWELL w1th her neatness and w1ll1ng co operatmn has gamed adm1rat1on among her classmates Because of her many tra1ts she w1ll go far m all her future undertakmgs FELIX WRIGHT has won a last1ng place 1n the hearts of h1s classmates be c a u s e of h1s engagmg pe rsonal1ty Outstandmg 1n school act1v1t1es FSIIX was selected as represent at1Ve to Boy s State For the th1rd consecutlve year JOAN LEATHERMAN has been chosen for Who s Who Her capab1l1t1es and outstandmg person al1ty have made her an unforgettable sen1or Fmendly v1vac1ous and ta le nte d are adjectlves that r1ghtly descr1be NITA ERISMAN Through he r many var1ed ab1l1t1es and her co operatlve manner she has become outstand mg 1n Ennls I-hgh to both students and teachers al1ke ,Af Presldent of the Jun1or Class JIMMY TAY 15 well llked by everyone 1n E H S because of h1s warm personal1ty and fr1endly ways BILLIE FITZGERALD S sweet d1spos1t1on and w1ll1ngness to co operate make her a favorlte of both s tude nts and teachers. RANDALL WYLIE a fresh man who IS one of the cutest and most popular boys In E H S excells mn athlet1cs DIANNE ELLIS a s1ncere and excellent student has a under stand1ng mannerwh1ch has en deared her to all who know her. Well known among the stu dents of E H S for h1S quxet ab1l1ty MARCUS HANUS demonstrated h1s w1ll1ngness and co opera t1on 1n many act1v1t1es For h1s talent 1n the f1eld of mus1c he has endeared h1mself to h1s school and commumty fo r h1s many performances. 1 N l l I3 . . . , . . I , . . ' . . . . - . , , ' ' 1 . Q 1 l - I : - . , . . . . Q I a . , . . . 1 . . ' - l 1 2 , ' ' ' - - 1 . .. . ' ' fr l . ' D A I 2 I - I . g , 15 v 2 , , . 'Fx Q- I 464 A , u .gf W. L4 U" k . 1 L 4 , v ' 1 '.v A fa' IDU 1 X ' ! .r , if -I f J' Q ' 42 E' XXX : .,-S 33 'ff s Six? y R 'i CM Q Pictured at the left are the Little Sisters, chosen by the Business and Professional Women's Club to at- tend the club meetings for one month each. Left to right are Joan Leatherman, Barbara Blackwell,Betty McAdams , D u s ke y Sodders , M a r gie Thomas, Ian Mulkey, Sharon Schween, and Erna Lee Reynolds. The Lions Club Cubs, who also attend the monthly club meetings, are--top row, .Terry Rhea, H arold .Tone s, Harry McBrierty, Gary Dunkerley, bottom row, Monte Allred, .Terry Crittendon, David Cox, Ray Hughey, and Walter Jones. The Student Kiwanians are as follows, Seated, Marcus Hanus, Bobby Lesterg Standing, Raymond Slovacek, I e r ry Gray, R ic ha rd Burden, John Fe rguson, Lee Van Gorman, Joe Liska, and Felix W rig h t . Sponsored by Mr, Roach, these s e nio r s a r e chosen as representatives to the Kiwanis Club meetings. Pictured above are the four year honor students as follows: Qfirst rowj Ioan Leatherman, Barbara Blackwell, Betty McAdams, Ginger Crow, Nita Erisman, and Erna Lee Reynolds, Qsecond rowj Harry McBrierty, Bonnie Lowry, Margie Thomas, Duskey Sodders, Mary Owens, and Jimmie Sue Mullicans fthird rowj jerry Rhea, Raymond Slovacek, Jerry Gray, and Felix Wright. Pictured below are the one year honor students which include the following: David Cox, Lonnita Williams, Shirley Harris, Carole Vanderslice, Sharon Schween, and Marcus Hanus. K K2 - V :V 'fs' 'Q v ' fffwie Ev! 1. A-fag-- r '- CFM A 12. - 'ISO-eg , .- Q ' ' Z-'S' if as ,435 4 s za . fp w 3 , cf' -- Ll W M nl" E -M, 4 7 Q 1 1 WV Q 1 ' :V - F, ' . Q Mk f Mgyw' J' . ' 1 iff? ,Li 'I' 'i' 151 .L 2 , 'f' , F. Xitfinm A - 1 "w- 1 J 4-Si' 1... "-E c TI' un un. - . ww.- , , ,As .f wmwfnpy 5'-7 'Hai fr, '59 P1ctured 1n the homemak1nG department are the semors who were runners up 1n the favor1te elect1ons Seated are Betty McAdams J'1mmy Boon Jerry Gray Stanley Svehlak Gene Thompson and Marg1e Thomas Standmg are .Toan Leatherman Sug Campbell Joe Test and Peggy Garth Runners up for class favor1tes Marg1e Thomas and Betty McAdams Seruors Walage Roberts B1l11e ,arf F F A Sweetheart Bc-verlyS1bley Band Sw eethea rt Erna Lee Reynolds andF H A Beau Harold Jones are plctured 1n the l1V1Hg room of the homemaklng department F1tzgerald and J'1mmy Mart1n J'un1ors Conme Wh1tlock L1nda Thornton and LarryAllred fSophomores and Una Rae Tucker and Dav1d K1rkpatr1ck Freshmen are seen on the sta1rs 1n Enms H1gh School ds' J i x f-,Z-"w :A x , J of v T MW! J "Vie-'-Q ur 4 4 L' r fu 1" rv N x 1 Hut -1. WEN . N l"QY"" Y-X K 1, rc CW" ami-4 'I "-9.314 xr S xc' 'lax 2 1 'K 1'-Q'-'tu , M " I T .up H-gaux F11 ' fb ..,. sd.. 5 :v 'Y ' C tu ., . 5 1 Q-I .f -.-V ".-M'.'7ff- K 1 N, 7 ld Z 4.-.zx 'Pi -4 y x r 5' is .,?. ,gl 'Q 'mr knlv J' In ,ur nov' , Q 1,43 x 1, H nf...-r,.',X . X 115 -. 3' ' I u5VK'V'5 .we-+, sys? aysfghf. If-pp.. 'Q' " we U x 1-- 1 '7 r ul r H J' , Lin' "" 1 a 1 I 4 4-- 9 ' djgnq vq.. X5 is lffvf rf sv ,A , JF'- xr fvv Q -933+ I I 'M ,,F -fx it v . '1 "':"?,.fI,5 ' V. .1 ':r9fg..-.., A nn N 1153 wf. f S' I C3 :Ze VKX, ffl' K is x in 1 4,1 Tux 'I fo, fx qx an su. w m 4 1 H-, V'-x 29 . Q1 v y 41, f'1l1 Q -4, ,I 4- 1 1 -1,4-,-A A-:,4,,.xiA,.. ..-..-,.,-,, f.,-,,l: 1 .v ,I D.:-,K gd' ,I - , is , H . - in V I Y , iv - t - It ' , A Ii-35. -, - .. - ,,.- ,. -.IM - f 7 ".',"f'l',"""-Wt',- ' .' ' " - ' f ' . -' ' .' tg , . -'-5:v'.l-1'-.'L.'.. -"1"'-""""-': '- '-if I-. V ' - ' " .' -' 1 I ,?:5.:gE:,A,r.-I ,,:v,:--,. ,- , V -1 '4 . .V H N- x '. V ,K VA v I . , . . V Qi 4. , in t I f ,gf,h1.: R, . A X U, - V , - . ,- 7 ff-I.-i, V , ,V A AHQI W 1 ,I I 1 . 4 N .' ' , . f ,, 1 , Z. . , 5 f'f1-'--'Hifi'-7'Tnf- ' ' V' -'-' ' f .- ' " 7-' 'f-1'-'-lf. .-' . '. '. - '- , - .f.,,'.. - 4- V -'lj - -. ,U 15, x, V Q H F -3.1 , n xt V X 'url A I -t , V., .-Y 1 -I , .- P.-I I ' V V . U ,',.',4:,i,:fT.:- 'f ' X if 4 .-' - . ".'iZ3' C'5'1f'1' , . , - - ' , . 1 f - -- -- f - 3 - - 1 ' - ,.' fi H N. .,', . -' , i 34, M--,W - . . 1 ' - . . F ,,',. .K I.. V , . 4-5 , bpd. -- ' , , , Y .A .b - . A, , - . V ,, . . L . 4 - 1 ' " ' ' if -r.-1 :1 -,. " ' ' 1 .Q " ' V' N " V- .5 "27'h.." 4. .F 1- .' '1 .T f . 1 ""'1' :Q A - - xr z , Q ' -' ' . -- -N1-Q-'f'.--fr. L .. -2-. , .,?'1v-l14- :'Iaf'f-- , ' '. f, ':'- --iff . - " -su .. - ' . e.. 1 . W ..- ., .. .-- t-'A-A '. - . . X. f.-m-,'. , , , - - - V, . 1' f f-' r' 5 1' f f' f Xi 3 ,ff - wi:-.xv--.b 4 f. 11"'f.-v,,f:1 1-.," .. 1 ' ' " ' ' N 1 N ' ' F -' " 'N Lf' , ai" i3?"!'W X " s"':7f":5'-'- "' -' - . , ' If V gk , 1 X A rvlxtigiggx-,-.' - , --,-gg-I-.har f-.I 1 j' J . 1 .1 1 L 1 x , r' ' . 1. ' ,t Q, ,f' ,- J f - " X 4 J' - Q .Q .rw , 1-' ' -' rr - 19 ' ",.,Eg.v-f':'F- f' 5- -1 ,Y V, - ' ' gx lp. ...K G 4. fl 53? , . ff 4 tx, gy W. Y 8. A ' " ' ' 1 . - wtf' ,:-, - ., -', . . , A - . , - ,ff -F. ,g-.:43' . f . - 4: - , -. . ' 2 '- ' f-T1 .- 7 ' ff i - ' ' " "fi -11' , . ,V :J 4:..1'.q21-,TB r' 1 f ' .- ., . , . ' . - , . ' if f 'Ig '- Q.-,5-in-,-,,,., W. I. nu, . . , . X, Viv. , r- , f .. . - 5-y - . .1-9.1. ,i N, V . t -, . - ..- , . 1, .,:,4, .: -' , 45 Q I , ' ggi, lf, f'-'V - 11' - 334.-5, -,M ':. , f ' fr L ' Hx :, f:!f,' :Kf.,gN, -' f, ,. ,. , ,,.,,v- ,-.. AK 1' 1 ' ' Jr -Y 11,0 ...Q . -, , .' K ' "" . 1"- '-H .-ff", -ffyw f'. -X' ' ' - " - vw, ' ' - 1 A '- , -5 , - . Q Y:-4 44, I, 1 1 -- x,,.f-A f...1.- N . ,--,,,,,f -1, - , ..-.. . 1 -, ,. ,QC . . . gf 1 . . '. N- . s- .- . ei... - 1 -f , -4 r K -1 5 - Af" ' - '.:'L-Q-.-,Q,'f1 .. -4-.Q 5.1 jerlif' gl. f -X ' fr- ' ' " ' . " .1-f :, ,,,7! , W -' -N "4 A - f 'z 1, '1' ""'7"x 7'-"A-"'4"""-v 455' - "'f ' 1 yv. , 3 wr. ' v J? - in All Jig, . L'-J. xx- : ' , , I 4 , A X S Q,-git? .,, ' 1,N,4,' Q , ' , . , f , . g - - - .-,mix-. -1- -4- V . pc,-x .- in 1. , ', ' ' .fl A 'f . .' . A . ..--.sz-.-x"' ,' "- ' f I ' " 3 'ff . L-"' ?""2""'u. ' :P'f"5:4-"ff .1 '1 M . A . . V,. ., . - ' '1-9 - .. 0+ , vf- viii- . . . .1 .,.,. - 4-M. '.,,,,.v.--..-",ff--gy. 7 1 VH' " . ' " .,.'--eg.-5. ,g:.,:-g:- !:gf.5.r::,:.-ig.:-1'.:-A "-- ' f' - 5' -. ,, . x ,, --A, ,pg . - --.- 1,-5 , - I , 1, 3.5. D .., ',:.1', Y , , .1-.-r,g-- ,- -1 J:-111 " '- f-,. K' - ' ' N , . , . -X.. - 'A-r . .., 2 ,,-1,lx,,Z.- I -.0 . 43,7 51, ml, A, f --xv' -" Q.. , .4 N ws -vs ,X 'P .v---'V kv' . ,ll Q ,-gf ,,vvg2'-L , 7 A 11 . , . ,.. -V . ,X . - - fn - X--- .-,--. . '- .AA ' ,P-f , - 1 5144 f " x Y 5 1. K' -- - Q Vjr- ..-g.f.- ' --..,.xl ,gun '- V ' - ' -5 I. A, . I N ' " I 3. rx-VV V ,', 1-I X 'f -, U,-gg, ,- .h r-as 'L ' '- ' 'V I f I . A M' ' 5 , f " . I ""2:.fz -'ff 11224-' .1 " ' ' A' f yg ,nn . K :-, rg ' A5-if Nm .?f."x ' V -, A1 3, .'- !" ' ff 2. .' ,u Q " 2'-Y. ' ' ' V , ..1'-'5K7".' ' -- V, U 1 lggffj -f 9--- . :J,?.,v,YA . '-, 57:21 H J ' - ,f ' , ' -, .V . . 1', "" . I ' ,,qf ,.1. - - CA, 3 ., . 1 . " . , ,. Q' 3.55. ffl' gf I , wiv Q .' . . .- . ,ff---'-f .-f- ' -1 , A f ' . ' , 4 'U - -g.-!-2f7T- J-'-'4'1"'Pf-,fi -6:1-,. . 11,-R'5.'ff'K'!.f' Q.,-1-"i',,:r ,I-f. -1-S -.. . " .- - . 7' 1 - ' ' - f', is " ff. 3- "'-3vY'f'9z.'--e r11'?4"l " "- - " A V ' '- ' 'SY-QT.: L -fi.. - 3. -2?-x, '-HQ: . 2. cz ' " ' 1 ,' .. . ., ,l 1. ,.51',v, Meg., ,,1.. ,- . -, ,LW . in .. Q - -.NJ ,Alb ., - , li . M5 U, ,E IJ -' ' 'U' ' 1,312 . f ' L , .,. '- . ' - ,N V ff- "il Q ur" . ' I"fX.--fi ""-2' ' .- ' N' if b muah"-i?-" ,1 X. 'W' V fkfd ' - .1539-"3 . vwwzf P' 912 - ,. ,, -. :---,V - . .. ' .4 . v,-mf: - -I? 'A-. 'eff' ' N -:rf-'fri "5 ""' , .N -:2.-x!"' ' ' - - F. -w. -:.1.r- - f , A- ,-- iw.-., - f wg -,,1f2'- r . ,f-f, H I A i V .-a-ol 16: .. H ' vw '. -' I ' 1 1 -'..", V J '7 K' - ff . " 1' ' :.-,-6-'2-'Q,"f"' , -" -1' .Axim 1.7 - , Q f.-f f - .1 1. A -1- k ill!!-- ,Jig X11 " ,- .5 ,H I A . G .-v M6 - , ,. , '-. -" .,,. -.. , -nf - .. gd s Q -. ,-ff:'- NT1' ' . ' 2 ,3 ' , w '- .' - ' ' '--lT:!- "'oP"' V 1 1. . -' f'-' , 'I'-' I ' xi 1-, . . , - , - P 'J ., ' - . . 'tha .' -4-'L' ff-'- - 2 4 X .f5'f"5"- f .7..-'?f."'9T:f.r- . arf--. ' s i '-:ff ' X.-i'7i'i'ff3i1"' . ' - ' " N nw? t " ' fx' L , -g-r2.q,'. ,i ' i-?f.:,,,.1,1:.1?f4" 4 , , "'- fn- '. '. mcg:-F xyzijp ' , , ' LL- .Tf 4 A . .,3" E I V. - Q . v . w ,, ., . an-. ..A.-2T5:.:E:5gg,.:,? an -PM A ,Yam , I W -. Yes- Q . I J .i,v..,g-,. Fl .N ,Y . t. I V - ,. .MA . If-,. ,E-I, I X x .f.iS'Zfi' -, "Nr" E.. t . ' - 7 4, w . - -, ',-11.-11: 1 'T-' ' ,Un -, - r ,gif -up-,-,. ,- ggi Xf....M , 1 - -. 3 , ,-,ng-',oA 1. K. 1 , -. ,- A ,- . ,, .. 1. - , 3, 9-,V W, , -. ,,..,.,,-f,.,..- 1 f A M?A'a+fS':f',-. 2 V' ' mxferi- . if ff' - . -' w::,Y:'.1:-pr. . - -', ' ' P: .ffl--' "QV"-. " 'P "-'1-. - -' 1 ' 7 . ' EN' 1' 'T' ' ". 1' 5? . -ff X ,. . , 1 2 ,. fi . - , V ' Z wif.. .2-:ff , . HEY: N225 'Ai 21' :-'xiii-' -Q5 - " -- ' ' ' -+S'Zf':15-f""'ff'---521 , , , - ., .-,,. , -,L ,M . 1- x 5. - ,. N, .3 ,. -V.--b V. . , 3 , . ' :iff . ""j" ' X -tai , 1 ' -FPL 1K1 fx '91 -r.- - 'N . 'ff 1' Tf:'E' - . - ' .' -" L ' A .'?:f"11Y. --5524+ -PT' gig: '. .I " -'TT: ,Sz-' 1' - ., - ."fi:1'f " ' ' xx.. ' .1-N ' "X ' . -. f. - 'IE' '-ffl '9 "'f' ' T"fgf-I-' ' 1151" l','7Zf-?'f5'.' fl ' ki'-""R' ' "'r" '7"T17 " ' ' 9 af , ,-env. v ' ...rff L-zz.-2 I ffl-ia f':.1f'cv.'-31,3 4 1- ,954 ,..'. Qt' fgxy sl'-g1,f.i: ' --1-,cf xQf,Zif1'if1"x'j A -1 '- ' h f :J f 'ru --1. -41? EQ??P1'? 4 ":5f-3f5?Y"1g555 .' -- Q f - ,. . . f 2'-.-" " :ff . . M, 'ffrvv X -5'-' iff ' -,Q - ' .' -. ..,ri" ..f' 3 'iff - .1 .- .airs '.,,-,- ,.-5' .,,L.-3"f? f '- .A 1-- .5 n" ,J-f ' ifiz . ' .'--: FSA-, ' 1 r" ' -' ' ' ' ,V X ' J-1-f" -' 5, I . ' , r rn ',' ," xl-.., fig! .3 - I' , ' r "."' ' - - - Sf V ,: ,f."fJ::4,-:V . . ,.- L-I ,. A' K , 12 If , . ,Mfg-'Tx I . - Irj5lf:fSf.' - ' . . , 1 -,-.,4- .35-!,'i,.. .iff-fr A,-16,5 F ,j - ji, '.'.-.1 - A ,inf :E AQLKQ-ig :ljvf 3- wx, - A..- 125, ,.:a,w'-'. at -,L -7.1 531 58 if " ,- . , 1: ,f..,.2i.- ex rar.: - n.: ..-6, , xv 1 . - -, x-K-, X Mgr- . ..u,,n--:-.- ,- J- ,.1 '-- - 3, -': ' . ' 1, - .-- :..- m 1 ,' -- ,v g 1-.ff , "psp 1 . 1, g,g.- -' -. ,.v':.-I 5: i' i . " ' -'f'-'54 :1?f'f:3f'f5fL':5 4 2' -TQ13i:"',7g1',".'3 ' ' 3:25 :HMM 5' 3 -f'-'amlyfi 'F " r " w xg - - . - f-,-.1-qt" .1-ix -x lf' -,.-1: -5. - ' - 5. 4 - u wi ,.g.v fvg, . -r - . - L S . A, , . . - - - ,yr s A ,gn f -1 -.1 :-'-. , 7 .- .3 . fp- f - -. , , 5 2 K. A . A ,LAS .:,,,,, . 4 2.1,-, lr. AY M .- H , ., 2 3x , . ,w - ' 'I - .,: f,-,ff , -af-in -1:2 Lcfif' g MH- . 'Z X .. 7 "J " 1 - '- '-:"5"f 1332 1. -1..-' .- -5.41-. 'Su ' ,C "Af ',?.f1.', " 4 Ex Q :. ' 'A I-"' il-.5212 --g 'I ,gf f Ska" -4 1 'Q 'U gf If .--,J-Jw 1 'Er ' x -. -' " . ..,:J .l '-f 1' ,Cn :rg 'f' -3--'. ,. I' 4:3 A 451,11 , .gf V ,fL:5qqf-- - 3 ." Ez., cgi 11- j-H73 A T- 1-'ff-Q .'4:T-- if'-un, fix-1-1+ .f- UL: - rf: , -:- if-fx . ' '-. " 'L' , - - - . -.1 1-' .,:'ngl'x -:'1'r1 'H--' -'Q' --v.':"f v -5' fx' 1.1: .. ,fg -A,-we ,XJ wa, .y f. ,cv . -,. -. ' A ,-shi' f-if ,252 .5435 u ,':fs: w - . ' .QS -1 2' '1 ' - F' f' .25 - '..z' wi- LZ-ff ":.v- r -.-+,.-2.-N ,mf-jf -gf' -'vf -.G+ ,jvf 1:5 u"1,ff,'. 1:1'.'1 1.-., , :Q-gif. I 1 ,in-L:-f ,pw int? up .-4:1 .' ,"" - 4 1 -'ff 1- '1".- 7 .:' . -' .: .-wr A.. 'ogy' 1. -' .1., f f .:::1g-im: 4-af.-V 1- '.!y.s:yf--'.-22a- -' -if .gift G:-'rf . ' '-'.1.'.:.:"x' 11- f.f,.x . ' 'I':",' f . . '.-S FC- zi",,.x-" ' f' 1-!w""- 5-' .-nf CZ' - .3-,z',,?:"r., " 1. " I ",Q1,:j,i.g,1,5-1,-3.y2y '- ,-4' g.g!51a521A in -gf xl :ij-' fm. Qi lu N 1n- "I' 1 ,- 1 N1-'- nfl .., a ur' X!-W f?'5"fv' rfw 2 -.nh x-I--f'q',xrfFN ew' e na f 'TIF 4 vq . 1.1-"Ng v 4 Rip, 4 ra? v-r lil 41-ff' FTQ I , gs YA A R xx-4 X I sm -Qx ,lcfwv v . xg ,, , . XJ.: H, x Q If A-1' Q XA: -- , v ,id an M +-mia 1 I K-'?J1P'm'. f ,A 4 1 -a -1,33 l 4 mn r' f. 4 ' u ' 4-,Lv " H 4-WD F frm' L4 E4 . NB' ' ., 'H Ns . J-3 - f.4xf3'4,, .H Af . f -f- wi? vi M- . -1 4'1" 1 I Y' :"'1YL"',-7, F1 If . 6I"i' I J- " W R ?f'Kw .Y'1jFT"5"N" 1 f 1 Ur-5' 11 'V N m 4' x f I, . J' w , if 1 'S X1 W 9 ASM , 'i'l:.'. 4,11 I L-1 Rn xv, .- xw -, 0. -m ENNIS TAG AND SALESBOOK COMPANY Pictured above is Plant No. 2 of the Ennis Tag Com- pany. In the lower picture Gary Dunkerley, grandson of the company's president and founder,Mr. G. G. Dunkerley, is showing one of the plant's machines to friends. This company is the South's largest manufacturer of tags, salesbooks, and general office supplies. eg., N 'P YQ, ll! 1 , , . AMERICAN CARBON PAPER MANUFACTURING COMPANY Sharon Schween is looking over some Amco products in her fathe-r's o ffic e. Ennis- made carbon paper is a well- known product throughout the nation. X I 5 i 1 3, SODDERS CHEVROLET COMPANY Th1s r el1able bus1ness flrm has been f1rst 1n Enms for sales and serv1ce for many years Mr Sodders offers all the newest mo dels 1n Chevrolets and parts Sodders 1S also noted for 1tS repa1r department I Z Q I' ,, 1 dm Q 'EJ-M 1 AMELIA ANN FLORIST The f1ne st 1n pot plants cor sages and floral arrangements can a lw a y s be found at Amella Ann s Located at 307 North Clay th1s flor1st offers courteous and depend able serv1ce U -an 30605153 rn- 13. I slig- HESSER DRUG COMPANY At th1s drug store you w1ll always f1nd prompt e ff1c 1ent serv1ce good merchand1se and courteous sales clerks , t 'W , I ' I Z., . . H F 3 , 'M' ,v 1 ., I vm' 4 Able , .l.....- . . . . , . . . , ' ,R s -1 g r- ' ' ' A '- I -P, - . , .7 --' x .- ,' .' 1 YQ, . ,f 1. r , " sg V -- -' , clk I' I . U' ' 'X W ' f' " ' '- - ' . .W j .. ' ' . S. -ax, A f' .,, f l H ,ff Q-N ,K .. ..f , -f . x- .1 r 1' Q' . . 1 -- LL, , f. . -.: 1 'V ., V4 ' - f- fs. 5 1, - .. X '. n ', , ' ' T , p .- ' , 'Y-Qi, .Q 1,:1i'-.3'v Y ' ' qw- -J ' , :f..:'i.-rings,-Lr,A, f, is , .ns Is, , f-V, 3: w .3 , I .--A , ,S M " 4. l fr "' y ' 1 vH""' , , , -'V 'L' - fl ,rw , i , 4' Y 5 7, n , - . . . . . : 1 , . , . . ' 9 . I n . 1 . . . W TODD IMPLEMENT COMPANY Mr Ph1l Todd owner and manager of the Todd Implement Company speclal 1zes 1n Pont1ac sales and serv1ce for the Enn1s commun1ty Farmers and ranch ers always f1nd a full l1ne of Inter-nat1onal Harvester lmplements and tractors at th1s modern estabhshrnent ,.','L'I2"f FRANKIE DAVIS MOTOR COMPANY BUTLER BROTHERS Var1ety and department store 161 South Dallas Phone 343 CLOUSE DRUG STORE Mr Frank1e DBVIS Studebaker Drugs and Sundries representat1ve 1r1 Enrus offe r S new and used cars of h1ghe st quahty and lowest pr1ce Hlghway 75 Phone Z8 . ,.. . , V ' . sqm -1 K . g , U , .. I I 1 C- I ,, 1 -' 9 .. '- I J' dw, 'lt z ' 1 . I . -Q . .Ag .K ' Y 1 Y 'FATE IAIK COSGROVE FLOWER SHOP Complete l1ne of floral arrangements Russell Stover Cand1es 109 W Knox Phone 1059 FITZGERALD S SUPER HI TONED CLEANERS Quahty Cleaners 206 N McK1nney Phone 30 ENNIS STATE BANK Underthe leadershlp of 1tS pres1dent W B Rlder The Enn1s State Bank 1S recogn1zed as one of the most rellable 1nst1tut1ons of Enn1s and Ell1s County Not only 1S th1s bank a member of the FDIC but It contmues to be known as The Frlendly Inst1tut1on P1ctured IS the new home of the bank Wh1Ch IS modern 1n every respect ENNIS LUMBER COMPANY The Enn1s Lumber Company IS always prepared to meetthe needs of the bullder s Here youw11l fmd a var1ous number of bu1ld1ng matenals pa1nts and other re paxrmg needs A. I' .A ' . . . e 1 - - 2 . . ' 4 s ' ' ' I I V C 0 l -M . f J ll YT - .Q-sim I my W Tim W n+41 . . . Wh 2:-Casa? " 5 . ,,,.,.-M- .- --.- . '."f 'rug . . , 1 . Z fx x Y ,,,,,.. ... .- 0 . ' . . 3 9 ' . . MAURICE SMITH SERVICE STATION Humble Products 209 S Kaufman Phone 9528 Famous for Values Slnce 1898 CITIZENS NATIONAL BANK T h e C1t1zens Nat1onal Bank offers 0 I welcomes new a c c o unt s of all s1zes Th1s rel1able organ1zat1on 1S a member of the Federal Depos1t Insurance Cor p0rat10r1 111 North Main Phone 212. COMPLIMENTS V C Spencer CASH LUMBER COMPANY DAVIS 81 COLLINS DRUG Dav1s and Coll1ns Drugoffers W T Munn Owner quahty SETVICC and a complete l1ne of drugs cosmet1cs g1ft1temsand 311 W Brown Phone 465 sundr1es . . . P many se rvic e s to its depositors and I t GOLDEN TAXI Prompt careful and courteous 107 East Brown Phone 786 Mode rn, Radio -equipped cars HOOVER S SNACK BAR Jumbo Hamburgers P1t Cooked Barbecue Sandwlches Steak n Bun French Fr1ed Potatoes 300 S Dallas Phone 222 as-sf ENNIS MARKET T h e s e courteous butchers are al ways readyto help 1n your select1ons of cho1ce c ut s of meat at the Enn1s Mar ket The y feature a var1ety ofhome k1lled meats A I E KEEVER MORTUARY J' E KeeverMortuaryoffers under standmg and complete serv1ce at a t1me when It means the most Fast eff1c1ent and courteous ambulance serv1ce 1S avallable dunng all hours of the day or n1ght ENNIS COTTONS INC D1str1butors of New Braunfels Fabr1cs Everythmg 1n P1ece Goods 1020 S Kaufman Phone 324 GAINER S MASTER JEWELERS Keepsake D1amonds Elg1n Watches Bulova Watche s 116 5 Dallas Phone 596 a f i V , O 1 . . - Q , . , Q - . ' A A ' ' H A ' , - n . . . ' ll - . A M 2 ' - '1 ., W, 1 ., 1 YW ENNIS TRACTOR COMPANY The Enms Tractor Company has an excellent stock of John Deere tractors and 1rnplements They also spec1a11ze 1n sale S serv1ce and parts PINK BLOSSOM Plctured above are Mrs E G Reynolds Mrs G R Thomas sales lad1es and Mrs Raymond Jones owne r of the P1nk Blossom Th1s lad1es shop 1S one of the town s newer establlshrnents and always has a Wlde select1on of the latest fash1ons DUNKERLY JEWELRY D1amonds Watches jewelry Silver 111 North Dallas Phone 1367 COMPLIMENTS OF Walter S Jones Attorney At Law ' . . . , . . if K Y? , 5,- V ,,,, ,mls 7 A R , , , A TV f , 1 Q Q -1 , . . . , ' I ' I , .. - . , . , ,aigh- Mc CLAIN S GROCERY 81 MARKET P1ctu r e d above are the many f1ne cuts of meats whlch may be purchased at Mc Clalns s Grocery Open seven days a week th1s attractwe store offers free dehvery as well as courteous and eff1c1ent serv1ce MICKEY S VARIETY STORE Enn1s Record Headquarters REPA RUBBERQWELDING 209 S Mam Phone 43 TEXAS CAFE 114 S Dallas Mr. Sz Mrs. Frank Tripp mme 1. RECAP I .RED MDDN PETRIJLE RED MOON PETROLEUM Speciahzing 1n Siberl1ng Tires and recapping Jobs, th1s company IS always ready to serve your gasoline, kerosene, oil, battery, and acces- sory needs .- R x I 0 I - .9 . 'op ENNIS DAILY NEWS A typlcal customer and employee are seen at the Enn1s Da1ly News 0ff1Ce For qual1ty pr1nt1ng advert1s mg or off1ce Suppl1eS one can be assured of fast dependable serv1ce at a nom1na1 cost BUDDY DAVIS INSURANCE Insurance of all klnds 208 West Knox Phone 3631 DAVIS AND HARKINS H 81 H HARDWARE STORE Hardware and Housewares 310 W Avenue Phone 1108 GULF OIL PRODUCTS M J' Stagner Wholesale Gasolme O1ls Batter1es T1res P Men s Wear ROORBACH S PHARMACY Dry Cleaners Always ready to serve w1th prompt and c ou rteou s serv1ce Roorbach s 114 West Brown Phone 16 carr1es a complete lme of cosmet1cs drugs sundr1es and g1ft 1tems KATIE S YOUTH CENTER Everyth1ng for the baby Toggory for boys 8: g1rls from tots through teens B N Sherman Phone 330 ROGERS SHOE STORE H J, STONE PLUMBING Mr Stone IS seen showmg a cus tomer anew water heater Th1s rel1able company 1S known for 1ts prompt eff1c1ent serv1ce 1n every plumblng need Shoes for the entlre famlly 107 North Ma1n Phone 216 COMPLIMENTS Earle C Dr1skell Attorney at Law 120 N Dallas Phone 8 , A GUNTHARD co , INC U" ff' LION'S DEN P1ctured above is the L1on's Den, Appliances which serves the students of E H. S. . with lunches and school suppl1es. Ennis' Texas Phone 142 . 7.04. Q" A' - ' 9 i E 107- . ,- 'T wg 2 l -L l OF W! LEGGETT 8: PLATT INC Leggett and Platt makers of bed sprmgs and mnersprmg mattresses IS on the outstandmg manufacturers 1n the Clty DOC HENMON MOTORS Chrysler Plymouth Hlghway 75 Enrus Texas MANNING DRY CLEANERS FALLEN ELECTRIC Plckup and De-l1very SCTVICS Fallen scam-r1es a complete lme of electr1cal equ1pment for both home and 117 5 Dallas phone 1993 bus1ness Y . . : W- , ....,....m. , . . . , . e of . - l 1 JEIIlIN'S " 4' he , ig., ik ' ,. ff vi : G ' 1 P43 Q. f . xl l. ,-1 , ' . PLANTERS COTTON OIL MILL The Planters Cotton O11 Company IS one of the largest lnstltutlons ln Ellls County Farmers ln the Enms trade terr1tory can always secure dependable servlce and quahty products at Planters RUTH POOL FACTORY OUTLET boys and g1r1s 400 North Kaufman Phone 1466 BURFORD S PHARMACY A complete 11ne of drugs 115 South Dallas Phone 464 N xx Gnu CAVE SERVICE STATION The w1se motor1st w111f1nd an answer to all h1s needs at Cave Serv1ce Stat1on Located at the 1ntersect1on of Enms Avenue and McK1nney Mr Cave and h1s staff of capable courteous attendants always welcome your v1s1t Wearing apparel for infants, :N my I , -I N -I ' KNEW Wm CAMERON 81 CO Wm Cameron and Company has an env1able record for supplylng the bu1ld1ng ne e d s of the commumty No JOb1S too small or too large or Cameron s W C Huffstetler the manager w1ll welcome your V1S1t to d1scuss any bu1ld1ng problem ENNIS PHARMACY A complete lme of drugs Cosmetlcs and g1ft 1tems L R Reed G C Bruner COMPLIMENTS OF M C Manufacturing Co. LONNIE WILLIAMS BARBER SHOP 205 North Dallas PERRY BROTHERS VARIETY STORE 101 North Dallas Phone 703 COTTON OFFICE P1ctured above 1S Mr Bohuslav, Mr McCall, and Mr Novygradmg some newly gmned cotton. 9 'Y' 3 - ' vnldf-. Q. " ' ' . . . . . . . . . f I . . . , I . . . RONEY S Quality House Furnishings 104 West Enms Ave Phone 1140 I A PENNY 8: SON New and Used Farm Equipment s Hwy '15 Phone 1058 'Y E' MAIN TIRE COMPANY Pictured above is a portion ofthe salesroom of the Main Tire Company which specializes in General Electric appliances, radios, and television sets When in need of kitchen appliances, see the Main T1re Company. ,.,...--""" ,ww lZ"""' GUY HENRY CONSIGNEE Mr Guy Henry is the wholesale distributor for Magnolia Petroleum products Pictured above is the headquarters for gasoline kerosene and Mobil Oils THE TWIN SHOP Ready to wear and lingerie 110 West Knox Phone 1423 South Highway 75 Phone 220 -V 51. I 4 , V KI ., AV 1 . 31,4 11' I' ,Il Y' ., . Av' A ' ,, ,-avert , U,- a u . A-D' , 0 V. . J a Q VILLAG E DRIVE -IN THEAT ER W W ODOM W W Odom always has the best quahty new and used cars Here you WIII f1nd prompt serv1ce and reason able PTICCS SOUTHLAND CORPORATION Ice and Ice App11ances 400 North Ma1n Phone Z1 107 A North Sherman Phone Z5 COMPLIMENTS PLAZA THEATER BURR LUMBER COMPANY Bu1ld1ng Mater1a1s ofQua11ty Free Est1mates Marvm Blalr Mgr Phone 98 ALLEN S FURNITURE COMPANY The department store for the home 204 West Ennls Ave Your trustworthy dry goods store 115 North Ma1n St Phone 226 J 1- Vf53?'t?f' it 'V V L 5 'Vx' I 'A-Y I 2 i ' 5 . ' U- ' OF ' l i Vivsm .F ,, ' g P ' of-'I-P "AZ-.fgiffs We . . - , . I SLAY TON INSURANCE ROTHCHILD'S 14 ZWWW MMA?- WJ ffl 4444017-N L6aA Wywfwmmizik WWW WH JPN if ph, yy? ,gy AM Wi rj, J Qiliwfvv My M M'wYwa'fff'Z,yJ- bf! Mwww WW W ggfjj M A Lxzw Aff? ,f64,.,4.,u,J fizlf W MMM Jxa ' fl Jynmd .aff-46 - ,Mm F AM WWWAQ N fW"7-x A ZZ!! Q WW MST '17 . b if xkffwff My 9.1. ,Q ' . WWQ n WIN jf wil . B gg 'CM E""'c'.'3 E E .L ,,,.....,1, azofeslc ,406 ,ob ..,.-...AJ 741-Au.-uMa7a.,c4m4.a qanlfdl I a,,,a,,,L,5: 7,4,.,,,,A4,,Z2ga4,Zf,u,.,f if-144-474' 45:3-ZQ,,.Jam4lJ 56,-4.f..ff74'-ff-'-""'4f7"'24"' '94 fbi' ,B Qmw umhg 7,f.we-L-am wayzaayiw y Q -260 aah?-iz, wc' Qfgfv-A....,,,l WMM- 165 Qmmlgfmw uw ML Z iff MT mv P Mffw QM 1 X074 M U 7 , ' - - . ' .pw . I . O ' .ffl-v ' I aw-4 , - 40111 . Ofv-fr.-4.2-fl E Q gp f'f'wuJ. w ' ' A- W,-Lil ,Q . 't Off-mos. f X . A . C,a,A.4,d,LA x 2 va.. 9 1 X 12? g.,L,., Q-4.01, I ' "7A44,2 f' , ld-fmf.. ' , 1771 ,jvgx-C-,C?!l f1 . L,9'L1fn,v-iz do 03.441 ' 2 ?AMf?j"bJj'4!7fA,!74.,oq fiona 'y V A fwfwffwfwy A U f jnfiigffimwxiwf M551 KQZQ ,Z X Mm Rami, ,-in ' ,ww " lf I ffffffb 0 WW 3 ,f"'gL QC 1,,fWy!I .J6'ff M I - . Qjwfjrjfg ff? QU aww, Z 2,507 W 3 aw' ' . , MW "I il A iff! , 3.'afT'fifij'.f7"" ,QS f x-QQL-ffK3,,Mc'Nmgf2'f'fl',Ef,"-2490 Wjiqimf we W W ' QZFILTY Ljwffafgz OXLWRH' Wm? W: 0jfA,W,j2WfJ m,fifQ'+ 22,1145 f I Q Q i -M-1 WN AX gm AGGWWYWUJ wwf? WMMLMWJMLQ we c4.,,.,eM4 J'if+'-wwf-X MMM NJC'--.Jvcf5-A,vb.fd-A--'QQ ,ZZJ 7 1 5 2 77 ,aZ,WQQu Wa?5Z.J Lg, ff-4-4-QjJ7Q.f.c,., kbp'- VCZ-J Q5 f05i7 df'-fffg 2-QA'Z4.4,4e, j' M "9'L'44'-"'4'---4-4-6d.7.. --564....,J,d-1....A!7-a....,-I X234...,,,,-4-4-J 45, E ...,5C4Lffh4,,.,,,,,,,JLL4-4-7, -q..,,,g :,5""""Z7!"7' K If N , AUMV 4,2 ,Q - , I --4-4.-..Q,ej - ! f ,,,t,-ne vc-JSA! ' K Q 1 1 5 'Gr-s4f , . ,SM 5-11' i q'L-L44 iz , ff - ' N0 'YVY.QL,,1 ,Y , : , -'lid' -A-f 1'-4 J ff ' , 4-vv.,g,L,q-, .Qi I L 0 X L,x-.ji 4.4-,SD EQ ' ' 154-if! X4-'I-vu.4..LJ, - .-,,.,,4, 2 , :l.-c4b1,fu-4.4 f Z3 Y ld-."'cI - , 3-4414 gg..,gL . : I . i-4-4.1 f A-1.4.1 3-Y ' ' L42-1 M-4-no-J . - . D 2-1.4.1 ' 1 V. , . 4.4-149T.J 21.4.-rpg! . 1-44.4 . l ' """"'f NMC 25 M-MAU.sS,g,a X SNL iwfwvw ' Q"-3'WfDQ.-'5xS5153 ueqwuk AM NMA? CMN'-Jvx YDQKNQNQ 5 Wmwqwm. mwmmamgmg Q-1..v..?p,w.,.,,,., K 7,4104-A-vs.: ZA'--1 AGL :,,4cZc,,4, 5344, f50'f"'744"L'c "4'e afjf..jwf+0v-f"' wwf ,govg 7 AMAA -.51-04.4441 jay WJWML fif,f5'WfjMjWHW?MW'f fda ,w 'www if WWW yfwigff MMM, kj f2,iif" QXJKRQ ' Y 1, Wm VMJ N gmc ' N 3 MJ 1 QJJS k . xnxx,-J X - - CUP W m0 i 3 Xu QF X YN mi s ,Q - ' f' SJ ' X X U 4-41,241 64.1 df!.fCf I ,fc-6496-if ,Q1-42 A-.vga . ' . V n I ma 571.-La . gQ 2.44.1--4.1 'ez f, ifffcf . H I - I I S4-0-' , 't . m2- Q9 J 4 . , ,y4'9"' ' ! K . . 9 , J gfvvd, :lv - . ' L' 4'f"-4-f I Z ff .. l..f f. Af' K1 -vf',4 'fn lf ff! 1, 1- A SZ .1411 .rv f'f2K A21 kfffxf' ff X ,1 ff, fa A -If f 'ffyq 1 ,1.,K,f' ,..,. , 1 J .f if f J --rf I 7441! 44, fx Ur X I -, f .1 ,741 -pc-YA, 7 .ffwfl X' f' ffl!! ,ff 7 X fff' ,Q ,c 234 4, ,L fx ff, f W 2 2 ,Zsff 1 f I ff' 2 7 f , I A I M f ,,f,, , . Z A , ff y X J' ' ' f I . ' J 1 n . - ff 4 X 4 f .- A fffx 1 5 f' ' ' 'K'!.1 ' -" -J Nlv f '- ' ' , - rf .HY ,- ' A 51.0, l4I,4,4-- L '1f,' J? ffu ,"41 . ,,1--,- - ,QI 41 -1-l V f ' 1 Vbiffff , K I , 'I 1 Q" 4 f .. ,iff ,f Q Q! ,'T Q ,,, 3 ,.'- ,-,, , .. ff'.4., , . ,' ' ' '- ffl T -' f , 'I V ' 1 f 1 ' ' - fr ' f V - 'xf . ',f ' affix, 'fwz iw,-, If T1 , f-N ,l fffi- rw X , ' . I ,k W . f . 1 9 ,f - , f ,E K. T. Z qJ"v ,qi f Lf'f'Yf'.4' Q " ' ,gf -1 ' , , ,L - ,f I Zf-. 'gf 2 - f .1 0 'I - ff' 'f A414 2:L,L L 4 '-L- ' 'A 'f-, -, H' V . , . A "' ' ' ' 1 4 "V f'-. Y f , I ' .1 '7 7' V. i A 7 .- r fy f , .C , , ,f F ,jcjf 44-,ft QV Lf f 74.2 f , , ' - -1, 4 :Q ,bk i ? ,K - xA 1,7 ,J, . ,, f .4 Q nf, , - ,, Mil ,,.,,,, U lf 5, Z -JF fi f I f' ., ' - f za, , :--Z1 2 :-41.7 yu" .ki ,L .,f If . 5 ' - . .. I ,g . A ' 1 - - J- fi , , ' ' f sf V ,4 f f- I 'I 272 X V 5, ' 7 ' " f ""' 'P ' ' J- .ff f' ' f fx ' f ug, .fpq , , , X, . Y If j -V LQ 2, - fi, ..,, 4, -, ' ff.-.. 1- 7 1 1 n, nf. jf ' ' N ff V, , If .f'- 1 - 4 f .ff A"-I O f D-fa, ' 4. .,.,-k' 1 'U' X Q11-C' a7P7Fflg,. 'In-.U Rig., In , l2'Eg1k3ii.?5!n11iMu 2.3 lv . I lllyyvl, :Nix 'M 'n . if - ! ,324 4' -x -iz- L--1954 f 5 Aw., se i Q 5-ff 3152-zilfv ' f 'PV : 9 4-, xi g- - .Ria-L' 'Y -., ,, '--5 - ,? 1a:i3::a:,:


Suggestions in the Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) collection:

Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Ennis High School - Cicerone Yearbook (Ennis, TX) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.