Emporia High School - Re Echo Yearbook (Emporia, KS)

 - Class of 1981

Page 195 of 206

 

Emporia High School - Re Echo Yearbook (Emporia, KS) online yearbook collection, 1981 Edition, Page 195
Page 195Text from page 195:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
  • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • Access College, High School, and Military Yearbooks
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

1:- 1 XX M2, ,XE ' Xrziiixigfrgg-XM fi "" z: ES r...L:: Xy-fXXXg: g a- EX ri F SEQ 255 2212212 Wg--Xiiiilfrismrzfggggg gg-Xffbffsfiszsggssffffggg-X555 X QS?X ggigssegzggsgggg-55592222 -gX XXz:g3ggg:gggX-XVXXXQQXQS Q -- my XX Xp - 323,-XXXWX-:gXXgXgX,X jXfXX XX -2-w5XX55Xfg:f:f::QXEgLggX,Xf5XQggQ i asf?XgfgwzsszaXX:::5SES-2550225 fy E iggaszsfzifilzzzgiii? MX -Q X,,g3XXXX2zS2sm5z5: s' sK ?-ififiizfiifz' M 5551 X:2gEX12::X::fm X fs-XX' X ,X,Sigg:XXX3X:gf.z::::fXX--gigX22 -gags XXXX'fffss?z::X:X:gXX,XX2X2HXsgXff K ggXXXQXXXx:Xs,X3gX,Xg5XXgXXXQ:gzgg55 jg X,gE-mgXgg3g,gmX,X,,:mXXggggXg X- ::-:X f gggy iXXXXXX:z5:::2gX5-fgXXXfXS WE , ,X XX X X- ,X X WE - ,gg-SMEZXXQJ-sggggg-gXg,,XzEX WEgg-XXXgXX:az:::sfz::szszsgc-E531-M5552 515555222:Wai-fag:-:ggm2XSXgXX - X E-Eihgiwi-rise:-::gg5f25'S2SSe:S H? :FE 5555? gpg- x api Qg gsi 15 X53 X:Sig-QXXXXXXXXYXSXX:-1XXX?-EXXXXXX 121221: --XXX-seize? 22 55 gi-X5SSfXsX'Xs::-:XXXXXX-355-XQSQQZSX-fszgi XXI- XS XXX-:sans:z:sX:g:XX:X:XX5i2XX X Emi X X , M PX- Vg- .- Y mwah--XXX, 2,329 X VX X X., X:-XXXf---X SX: .XX X gi X 1 H vi XzXz:2:1f--ff--QXXXXS Xi YV X ., iz- H X2 :I':':::-.a- is ww- -5 -X Q fs, 5 gg -XXXXXXXXXXX-sf-X-X QX XXXXXXXXX-1 H553 M -X XXXXXXXXXXXXQX XM --55 Ssg J 5EiggX:sXXXXX:eQ322?'2g5 X - XXQ XQXXXXXXZQ-'fag-' 32,2 X X . 3 ,XX:.-XXX-9:23452-X-SX 33 -XXX-XX! ig-3555-XXXXXXXXX:z-X:-JXXXXQXXSSX M X ggiXQXXXXXXXXX::XXs,:g:XX-X2i:sX-as X-X?XXiss::XeXXXQX--:-X-XQQXS Qi 5 ?XX42g5EXX5::w-Xw----fwilrisizzik-ggi 503-if 3'?'53Z1gS5?523'1W'm1?MM55ES 1- 5 3 :X::2- 1:9 3: -155 5: ef .23 -'-- ' ' 2? --------- fm XM X2 -f- XM! XXmXXH:fa'ff-QW XXXX gg X, ---. X gg -'-- A --f--- :af ----- '- S. - -f ---- . -:,:g-X-X---. - 1' - as--XX-XSXQ'S.Jl':.g'5'X-'f w.w ---- V X3 :,ft: X 15 5X ---- ----- XXX-XXXX - .-.-..-.. Xi ' 4 "-' -fm 'V ' I- ----- : 5. . 3 K3 ---- ' f-'LI.2.Z.5X.5X . -:-2-:fin 5: X . X EX! 'X XJ 3-FEE - - --Q Q-,X6'X2?XXX 2g11,X5X 55X-fs-.X-:gf-,,3,,X6--XXXXXXSQ X.: :ffm-X,X-XX-5..22 .X-X-2 Fi ---- - 2-12 532 ---- gi, X .. mg-i2sgggWggXX X I Q: fgX 323f.f::f:XXxK:z::'z?'s:X-H-F rfr-X: X' ,::.:X:-XX- ,ip S k igggyggg -.-. 5, -X V, Hg fx XX, Xs X --,--- .... X - ..,. ass- XXXXX:-um X X :,:X,XXX- X-XXSQW , XX. XX. XX,X,1w-QXXXXXX XXX - X E,:XXXXXXXXXXXXXXXXXX.1f",J2XLX":gX Hifi?-XX-XXXXXXXXXXXXQSXXXXX XX u QXSSEEZQ--GPXXQA SSW-ZQWSXW Q-gww gi E X- XXXXZEESW-XQXXSSQQQ 4' if -5---XfX2??::::-5552229 Mswivf- -igiziissszzfo--AFXXX-1ff22sQ2E'3m?5g? XX 5e??:Sf?3::--Q-XXXXfX::Q-flaws fs- W X-XHXX2':2?:2Qas::X:---X-XX XSQSQQX H' 5fX:5X?2:g:::X:.:XX:-WWX X., X szriggxmgggmm ngi wsifiiiigiiiiggg 2153253 gm gf g sssgsm-:XXXXXQXXQQXQQX E32 Nga Ex55255315-XXfiisesffszgsgggi-Qgsggggg Q gmgiff,Xp:-:XXXffX-XQXXXXXZSQ55 wg5s:g:f:X-XX,-XXg,XfgXXXXXX,:sX1z:X5gXgg Egmn gggmgXgfX,5mXfXfXXs:X-:Xe X XX, X X-lg :X 532 isXX.-:XXiXX511X:gX:XXX-XXXXXEXX-X-XX5 X322 X,fiifsggsffga,-:X-XXXXXXXXX-,XXssigefggfg 254- X gmfgasgmgma?-X "'?gX?X5QfSSS?s5i3if2g? X X EX L EXXXKXX 'gg :.g wg SS 'EQ XfsXX::s:-X-X. me-WE?-3-51Sizrzszsgsgg-f,X2-Siifgff -X5K1-X-S5lXXfSffs32s:::X::X::mX?ggX--2 S 5 - X X:-X1-XSXSSWWSXSQEQQ wsgssmww-5f5X - X 22-:X2s::z::fX-misss- Xi? X X 5-XXX-:Xf:s?:X::zX Xaser-:X-2,3 QS?-XXf5g-ms-fx--X-X-fffff XXs:-faq?-M5255 Sissewz-XX-XX-irseszsggfg---'fifw 5 farm? W X-3fggg3i:z::2fX:::X::::::gXXXX2f2X IQXSX a wihsf--2?2g2Xsa -versa'-wiwga X-1 iw Xfg 2-5122213-X1X2:sss:X YXWX-E ,XXEXQX-:,gXlX:XfX:X:X?f:fX:X:XfX-2:XH,gXX5,5g5XX?5ff:::g:X-X sXXX:w52g2Xfz,X Xgsggmffafz X::XX:XX::XXg'Seg55ggzvg?f - XSggmfsfsnfggg-,XXXXXX-X25gr:2:XfsS5533fXXs-:Xf:X.X-XXf,g--X-MXXQXQ-XXQX :XXX sm - --Xiyaiiiig si S? 5 .X ,ggX'SX:a'k sXXw2X1X:g:::.XXX5--ffSfssszgsqgi gXX5gg3sXXse5sXs:f:2ff Xzgmgi--SXfsjsg X Xa'5 :2,:' Wag- i f?-EQXXQQ-X-XQQQXXXXQQ? ww-X X-Xy2sz:5S3zgg-?l2:::z? ,g5X Sim X-QHgiiszfsesggggffggssgwff XQXXX X XXX? Xgigzgszssssff-X-XXXXXXXXXX3555? XS XEg-gigggg:X:-sfsgggggmmqigg X E?fSEggQ5g:e,::g::.g5gL22255 33:5 232 EKSSME Q X '1g'3?i?5Wi33S5E'EH? sf 3? ig? g5?ggfQ:f?:E3?E?'?fl?i232HXQQXQQXQESEQS gG3sg9rXs?wXf:?:ffSf-'ffsX2sX-mg?ig' fa X 'wi5XrSX'1iXXi?SX?eiASX.:'iiX2X 3 "i232i5,5 EKEXXS! XX, XS 5 60 ? fgf HX - ': Xl- 5 -53- W ,:' X:X::55 -15 miss.---lS?iSW2QX21 :XXX53 if--Vw!2r:vmE-Zfliiifmfgzy 554 5 A M Xyswiiiwasssf X5 -X X ga' l WXWW' XYSWQQWS-Egi z' -1 L i ? .X .. XXXXXX-zZ2i1:'f2'-W f+z12Q3Xg .II X-ff-- 2f:22': -Hg--, fsiiziszgsz iggwx NG 235 H? WM- -X Xiiiizzxs--1+ -X S- 'I X 1' U35 gf5i,'s???:'+ff14551 2X5: :- ig3m3'2 'Wim-1M-WXXWSEZQ SQ ,Agn X 'SQSX-X-Xgm-ww ----- X f2X:::X:mfP2fQz:E:Xm gg s y2XX::X:X,XX::XX-X---X si XM?-gXX,X 5-'Q-fi-f-12221P2:XzXfX:X-:-XXXX M gia ms QXYXIXQXXXXXXXX ---ggg:s2X:z:: g,X ,52X5gg::xis:::X:-:Las ' XIX 3 ---- " ff52:?5EXff-YHWEXXQEQEXM bf Sean?-5:?f5f5?Sf2rX1fxv?' X:'X?25iEi22Q23Xim:f-SFEQXSXSZQE -e15 .f5ggg?XXX:ra52:Zi?52?52i2?2iS2 5fHS ----X X fi , ,,,,,, .,,., ,,,, X ,,,,,,,V,,,, . .,., , ,,,, .,,, XX , X . .,.....,... X , .-.. X . X, X X X X. , .X XX XXXXX . 5 A-Xf0XXXXX.XXXXXXXXX2,::S6Z'sX?'X5Q ,.: X:X-:-X33 g5g35XXXXXXXg,,5:ggg5E3XXMXXXX 5 -1 WQXXXXXXX .XX ,Nmg gkg,XX.gXX XX, ,,gfX,XXXXXXXXX,X M m,X3.Z5,,,, , Q I 5, ,WL UimggX,5X,XX,,,X,,X,,g ,-,,- X-S, XXX ,Pm WwX.X.XXX3,X,,5grg,-Hg-ggx -" r:f:X::-:X. XX:-M --X2 'Yi22e::e:1-SQSNQX sg-f-2Q22z::,uX--:1fSQSs - .XXX -':riX.:' XWXX-iss Xg:Xp-5-5-XXM 5 235-f-Q'f1f+Sl'fiX1X:Xaf.Q.:f 'wgQ2f?Xw::XXX.:X::n--'fsarsfse Kijggyff X?-Eg-X2-XX1m::rX::::Xa:XvX:-4: 2 :52-19'-Tim ' ' XXmXXXzX2:1232S-ia X-3-5-523555212 ----EX-M22-'XSX XgX:f?g5XXXQX'2:S225:s 555:---MYXZXX EW? 'gwz,'iggEg,-XXXXXX'X:22:z:i:-M-fe--H X gzip Hvxggyiggigiiifiigffgfixggwa vw wyss-'ffffrz-2 i EEQIXQQXW-SH? B' '-:': 552Xf21fs::f WEg21iX1f:':X--if 2 -gfiwffi' --:XXX W P25552ai-,?5T?-1?X1f??2?52Q55?ii?gaH if-f2'fmsf::::::X::,X:22E5i?,X F5251 " S K iff Wiwilf 'YS ff I 7 fy QW?-'ifaiff-Sl iffiiiffiii 'W ' 54 X XZZHEQXXQE fi? --fi? Xi' 5X 5? X 'X Eifzisiwm - fi yiiiiwse,-3:5-X2'-QCXQQ 'PX XXXXXEZSFXW YHXSH Xe??LX-SSX-FX ww-fx-X-1X???f -zaz-55-'SXZSWX 2.1 HAXEXXX-5 XX X1X Xg::XX5X:mXg2a-XX E--,X:Xw:g5XXg-XXXWXXXX:XXX-XXX-?XassQ5mgXzgXss:Xs5.,XX XXXXX-XXEXK SS:-X-XX? fp gjgsgmmgkgggggii X XSXXQXEQQXXXQQ XX,XX:zQf:g-?f221fg5g-X 5 I X ?XgxX5X:,:',:::i:g'-EMQQXZXXXXXEXXgfg'XXfXXgX,3:wX5Xg',1'gX .r:anXXsXgfEm X QXMX Sf:-gg:gmX::XXzzg5,:X::Xf5L-22-S355 XXX ggXx?xXX:X1:XU'X5QX1:sf:5:Xzz:za5-1-1322 XXQXXX-XX-XXXXXSQXX QXXXX, Ziz"i'?'??i2m?.1Zg,g. 5555- :vw fm XX'?f-XXX-3 XfX:gz:-KX-------XXXr:X::zgggXX-.X 9'-E XX KXXXXXXz::.-fsmsgg-XX X Qi gm X wXmzX:a-:g:,:mXXX-XXXBV ,K ---- - 'ww--XXX:::::XX:1--X ,XXX .:. , X: - X -0 XXX wwf - S V . X Xzmffzezwvg-M222 ii i SXEXXQEQWQVWHWWQXXXQXXXQQQ- , 'ysssszrzzzmggfgigwgg 4 XX-55?-I2r1'::::z.1XX::gf.X-52255352252 fi Q -xizfiim--22zr:2::sS:,X-XX? AX 33 FA ? -wana-ffa?X5f-f1X1'5fXm X H: f8X 5?555il13?2XX1S35Sg::S2E 5-:- Y - S ------ WX-XXXXXXXXXXX ......... : '::g.?g:-.X X vxifiislxisnfvwb -.:':fz'-:-:-:---X-E2-XXE :-242 .1 ,ir-2-rf: ...... iii' X XRHXX2:'5:'-:I:::::.:'-: "-- F- --Vi - ":.::':2:- ' ..X.:Z',:.. --' SZEXXQSXEW ---- : wgr-MX-f23X'X'S32'5.sX"ff,ZH Q f-I 5 ' f'X :::-:":':- 1-5-35X"ZXf?3'f'2E'9 ""' 2:23 -:W i -:-'fX:-Xigxf E ,-ag?-f?XwXXxX2XX,:zsX:f X ---- gm ..... :.,:f,5,,g-XQXXQSE X gif ' if :f-- -1--:':r M:---XXXXQQ-:sm 155 . 12-W1--XXXXXXX X-Q h'-' .- X:-:awe X X wg? ,X X,:X-X, y'zs:2::gggXgXX5aXXXg5s g-g::5+g- 5XXXXX,XXs'22f::fz3?:22f -'-'- - X- X -MX-S?X:zs'Xa'fs5,:f'eg'g' :- X-X , 1 1 LEX XXX XX-SXSSfX:1:X:f4,g,f-gpg-1--g f- ,SX 2gQ5 mgm ff-si XS gg2Xf:1fa,::X:::':s:-:WQS X E iggi ggGggf34i?Q55ZSiiT5S32ZSgg ?ifgig' Xgeewzzmggmiggggz ggg 3 f U 12 gi 2 R 4 , E'a'bg?Q'53552iYf21sUiH"'3N'?52-A595'44 .I:E 555155gviu":g:g:3wZl5S?ZQ2M121A MQ? ki Swiwsii'-fifrzasazss P52555 52 X Wgwgiimiiszarzswwfig 'gif HQ.-Z'Wfm3i MiE?5 fi Wifwfffif::ff:fS??512?-'22-fifgfgi f XXEXfwifssaszsizzrfiiffszzizs EW XXXXQEXXXXXfX2iXf:s1::XX::5XsX-Xf5-mX-XXX 5, 52 si 222555-X22 ig gg egg! X sgfggggszzsazseXX:Ei2?Q???P52R2s4 ffl '4 5551 15' -15155555-f?212fwisfsrsigsfsi 555 QA 3QXX:S3sggggfz-Xp 52553: ':1s2:'5e:-W-m5g5XwXX225gQX ., Q gg ,QXQXXXXX,2X2:s:2::::gg--ff-XXSWX0 gx XQX -igggwwg-XXX-iqgzzzzzggfgg?-R 22 55 EgEg?-9.24-E2-222-5XX:1fSg::X5ggig-gm XZXQ X!-QEXBSXSSX-ssagaeiisfgggf 2 si , XXSXffg::fs:m:fXfXX-22's sei X-X is aw ,fpggg-as 15' WS-2232 5 k 2ff5XP5??E5?' X::EfXe'-f X XWMESE imi GE ..-.-.-.-. . FXSXXXE -am - -.-. ,X XXXXXXXXX,,,fX,-MX , X XXX-XX-XXXXXXXXXXXX: '13, AX XX-Eva:-XXXXXX.XXX,XX Xj. X fu X is If ii 2 iff X Ei me X32 we .... XXEXYQQQMX-X 53 3 "": L X XX 52 1 1:-. Z? 9- .. X:..: V -X Siege 1, X-glii H -QQ?-'PXX-2525?-f"X' X-XXXXXXX X gl' .X ---- -X: -.X-. .X 0 - XQXXXXXXXXXPLWMXXXX K XX -------- XX.XXXX,XX ,,,X X, g 15. 1 Xg.9q'..X -.-- X XX,XX,,.g - , Q I gl 'Wf"':X:fX:f32iW'P"'22? Xi-F 'Kei -f.-.2 ""' ' wiwissza Xky wisfwza rf 335 fifafssas-2:-W2 "XX Qfgg-X X- sf ,g g ---- wSX2::z5is5:XXXi5 es N'fz:sEXXXgX,XE55: X-is XX-EXXXggggQwgsgmzxzss-zzmzggXXXXQQSXXSXXXXX Q ' '55-EXE:-XESSSSMMXQE gag M 'H 'fs-ME -QF Sigifs--25'S-i?fXfS21f122YP'Wi-QXS 3 MSX XX fiisisffiidfssasf---W?-FXTXX W g ,H - Xfmggg gg--X 'X X, 2:2355 :is M Y5iY5w5X::f:s:::--QXSERXS is -1 5- - ,X X5 mg:,:fgggX-3gXj'XX2Wg1:X2-Xz,i55g-f 2 552 wif Wifi?S5?5Xi?52iswef??Si2:5?555255i5Q??if35E 3 - !3 2X53X XaiX, XXX2XX- 15X - Xfaissggisi-Si2121i:XXXXXXX.X?XHg Fig? U' E - 1X1-::aeXXw2:-Siiiigksfi-XX fi X Xfssm:X?2225222fi?X1i2 5- .1 Q 2 Xi XXX? -A XXES SSZX XXX... X.. XX- gf: X X , Ygzgbf XX QXXXQ ' H' swsggggwq , .... yu XXAXE XQQXXXXX X X325 SEQSW W X QX XX flag Xie LQXXSQ XX-1522 WS 553 Si2Ss':mgg.gi'-W X5 552:53 M -ifasszrms-155-Yi?Fifffrissriggg-fl' - X SXZFS WWH WQ -XX X f N is ',25NW?-in5?X2nX.1izassf--X--Xi'555 X XXXXXX, w:.. X,.X , X, MX EXQEXX 5 ZXX5was?X:X'f::x:1sX-11:-wifi: Q5-5 X g 5 an X gs gggxg A 'XX-XX X-X 2g5 r,e3'2g::z.f-.:sX:fga-XXX-:Zigi-Q-2 X?-2 - , ww - 21X IX XX X - 1 5 E5-5 5 - f ----- S ' .X 1 23 . .ss z: '-'- s aff - - Hi -X - 2 .::Xv :'-' 3555235 325 . X5 ??2ksg?:'-SXXXQXQXXXSXXXX ' E X 'X H 'fQge:X-XSQQXX-:Q-?W2fe2:-253 5X1 E 55 ' efu XE- XXX2Xi1z::-X5-ami' wg X X. X -QXxiafmssszzw-QSQXXXQEES 5 1 1 Xe - Sig? g g. M XEX 2 WXXXXXXXXQQX-XgXXmXXXXs5fxXg2f5z , X .. .::--:-:5:::.: f XX 5X XX m i? X XgeszgszzssXsfsfifzsgzswgs.gig li 5 S f5g:g5:::::i:,X::52Sz:gms,s X afagg I XXXg:1,ggg32ggm3gxX3ZX::X Y 1 ' E5 Slug 1 5 'ff-SEEXXQ'-sz:-HW XX 302 ' :. gh 5 E 2 3Q2grg31QgX3?XX3,R ::,::-Ea: , - .af 'Q X26 3-mwmgwxiiikf gg .Lf X 2--X2 'fig Q g3:'2Z-X--Q34-QGQW 35' X XX '5 X - ' m ?ig X 2 ' -5 XX- - - 'I Vvlwmfwm -...:'.:':X.3,:i Xu XX: .....,.,,.,..,..,.,.,.. gg , X , ,.,., X XX 5? 5 i EX. 1 f E552 X - XXX., X gg, EX X Q wssssgzssszxs2212551255-wgiy 555 X'i 5s?1:Ew'5Q25?52 5 E N3f5'i-N23mzrsssmzs-355'fS'F3 X-sX --XXWSXXXX EX. ,X 5 SS 522 Ti 29a f'5g3g.i2Zs f3X '12 2 X 1 B2 M 4 7 '-' -'-- . XX Wazzs-w:X::::z:X2M' X..:'X: K5 'i gf 5X I X if X .,.,.. X .,........ : ...X . :-a.-::-::? ' A- ..-- X Xt:-- X-X-X-X-X-X-XX. .... X .X...... : . ,. -5-,--3 U .... Xa ,Magi in X2 ,.X-. X, :,:,:-j. as ' -gf X X- fm gs-QS M-3'fz1XQ: N53 Z M55 X XX XXf26-fsfgwgm ggg-Xgg SSX, fx XWXX X , X 5X55gmzz:,::f::gXXXXXXf:-ws,H3252 ffiggshg--f-XXX-XX-XX3iS2g E if if-XQSSQX -:XX gigs' QX' g-w g eggs- -Xilgggiig5:5-Xszf-ss--Qf'X.:X:Xf::::F-2? ,gXXX sd X-52-2a-s:Xs XM XXX-f -X: 2 2 H5 55335256-S15 :aff-:X--XXfXfmE'sX X X X -' -X 52-fgiiggv-XXfX5sXXXX:::::sw-fffiszissfsfs--ek, 11 ,52 4 4313555.35ig?iiwvwvwXflixiigvfgieggbu5 If-' -r:X:a : 'ei3X Xi?-5 X Xskgxrwsiisszfzzssf-3242 wi 1 2:":25z:.::f5E:4X-: -- 2 ' -:5'EIIII-:' 3f Q -E 1? 'X -E - 2 E'Y25ai'si?3qQi:3:-5352252 'X X :R 53 QM 213 XXXf'E.:5 .. X 1 X -.-. ....... X X XXQXXXX-:QM XX .-... .,... -X X -' ---- - 3 Q22 3X X- .-.- 'E Xl A X .-.-.. X 2 ig L I XX ---X g'-:-':X.s:-- ,.,., M rifkigli .... -1 '2 -,- - E, M Q . .:iX:5-, Wg-3 'S gggai ..,.. E25 2 5 H 5' :':Xfg-- 5:':' :".:f 'F "" :f5:f:2x'?5,?" .s'?- QL 7 -525'-3 Q' Y' f ' .2e5:5:--:,-5:,:- -:1- "' :2':55: -522 2.5 s-F " -543515 ' ,3??g? ' f ,EW iw X EX fe gXXX3,XX,X?XX-X 2 X X X55 MX X 1 SX X 5 255 X X ' 55 XXX 1 !2!ig?"??5f Efg'?5? gQX3Ef'Q JQ XXX 2, 515552-gg X,:?,2X5 iggjiw 'X ani f A XX X' 5 2 5 -:XX f 11 my if if .5-11. 22X-Zmmg-Q - , ,X f ....... X 3 ...... gi ,.,.,.,., , gm is QW X X, XSSXXXXXXWX , gag X5 ' - X f ,X gm XX A3 5,21 , 5 5 A XXX- WX --- '- """"""" ""' ' XX ' X ..,..,.,. XX i m Q55 I 35 ..,.X X wr: --X-X-XXX f. ESKEXM-XQWSM----XX2:XX:.M iii . j-if ---. . --------X mwsgg .,.,,,. XWSQQYLRWGH - SX ,gf '??'?Ww5f1wMff'fMwX 5 X , . . ---- ....., : ,gf K ----- : :- .: X -X 5, ' ------ giivwwgigggw -.,X.X..X,XX,X3 X.XX 23 5 ,,... gig X Q f X 3 ,,,,,X H i EQ 3 if! gi 4 fi X X' 9 I 5' wgiififxsxzzkifzfw- WH? :aa W e XX? Y '5 .Xff.2X six? X 's2s..-:Sz-::2'H SSS 455354 .X wha-ww 322232 X:-:,fX:ev:.,X,,--5 SXPEMXMXXXXSESSZZSW Essiffiiivwxffwww 2? S f 252 gb gg5ffQfmXXXX35'2SXXSX5X 455' 5 .: Mk X xEi!4 1-155.-X22-f i-IX' ml P X ' Q-24-Q- Xi:-:X Q-XXXXQXXRZQS1-1 X:,X- XX XS5ggsgg:ff-XXSZXXXXX :XXX: X.. Xg,gX-EXNXXX-XXXXXXXXwygX,2Q ---- .- XXXX 5, S- XX X ,,Qg--gg-XXXXXXXXX ,rg 85 5' -fi Xia--Q siwisi g-fgigi' fx ' ::XsX X X' X gggfng . X gsf-. .EgX if Q X Xffix sggggmwgf A? ii-X -' 3 ww? ggg5gmEX9'525ggg55QEgifS5Q:?ggf,mr SE 'gagiq I i gg - LX: X 5 g 5g355XXg5a3g:1:,gggXX5gig 5- E5 5 5 3XX,X2X'ifimS?f2f'fXsS5i??EESEXXSSSQE-15 ' firs V eg--5555-Zifisiizggggg X X E52 3'?f2gXX25f332Xia:ssf52gggX-12? F' E? ff? Xa XEQ XESX- ,eegigi frif if X 1 S W X82 X .:-: -:-: ----- 5--:-: ----- : - -X--X-XX X X 5 ...X: .::. ' -. .::. -:5- . g:p:.X::X.f XX Q-in X- :..X:X' .. X: .:JsiXava- is -X--: -:X gw-ww-w-1 ?E2kZi?MfH1-sf---vw-3 .-Xe-.X'X:s.:2.:----:fi 5XwXX,"'WQ0---fig? " :'X:siX-v-X XI X 41? P-N-2 ff -MLSQXZX 2 W .w s -L X-XX'i3iX'QQ'5k'f'-2'-XXX? U' 5 3 - -2-. X. --- :rw E-2:-: XX3MgfwwXf XX.X:,: w3wX23XXXX:1i2:-Wmigi --. gg5XXXXXggg'f2W1-gggwg :X.X.. Zi' MQ X- 4' it XXXXXXQQX QQ, ,a z XX ,X g.XwXXXXXZf.X:QmM -S S --------- 3- SSW?-M vw-WXXSZXSMQQQ gmwwvgggggssxzw . ---- - z X 3 ----f , im 5- if ---- ff : N X ...X X X, X,.,, X XN X w M M,W WX, ... X, XXX, X. .X XM X X X .X , X X ., .. .. 2

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.