Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA)

 - Class of 1948

Page 1 of 146

 

Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 146 of the 1948 volume:

gf gf? Www E P A' i ,5-'FA 1. x."'4f A- ' 'AV'j'i-.gf 'fl..lg'1Ql.V'V gf:-k',JV. .5 A' A , . 2 L' aff j 7153.5 'E' ' ': 41 K "faq . . .53 yjgg' ' , HV- 'lyggv' " ,"' A 1-5' fax' .1 . X . 'fififylytf 3s'lff?f3..i-T A -WVQ:-bf--:. Wafsfe- Aww '-NI V - f -V' L -- .V:. .2-V ' -.-Vw mV 2 - '3 P -'Vi-Q g zum . X 'isa'-f'AyA-,A'.zi'cis?-V-cs. vgffff Q-J-zkfa'-pAV.'V 4 .Q 1 f sf f VAL -' - 'V Q' '32 "'-'M ' g 1 v ' 1 -2" Q ' F . .. ' 14.1 V wie. . -'ff MW-. 'H' -Vs. .xt aA 1-,--P ? .ffvWA:1wV .".21egQf: xf'4"F' W E: '4- WV. .VW VA .'-IV:-'.:.V-,qelgafgqf 5 VA- ,' " fig-fn., .V ...,.:.:::: 1 V. .. ..1 ' ' L ., .e -- -4 . .. Q.. ,V V ---wily . V a' - 7-1-Ev V- X. '- f-gif -V-24. -1,-an --nv-:Vr-1' fxgvza-g.,Q,.f,r .gh 5533- , pm. g g-g.-Q:-W-N ,V 4. -. ,ugh-I ,i mm, . "qfXf'lf?g'g'5 uf- aw JNZFJ' Pfrif i55f?',-f1f"' fffv-1f"-5 ...fb .--.5T'V.l"""C' '- - f I --2:1 'PVJG-A -2 5. . -Pi .' . ' " 71:5LV.fV.---V::-V-4:-'V-1'---1 .-'VVzzff-i2':'P'f1-r-'V V-.A..:w'.'s-fVff1':-'Q ...Pl.'f1'-VXI'-42: PP-1225-"-'V'-:fm--Aj?.-3 -:.:-' V- ' -- Ugg? - uw.-' fm 5 7 ,. 'gfg,V:f.za-21:22:39 .. -"- 'agp 5' ' UV-V---'MQEVSV fy-1 -:- as - V -Q." "zg5V-:V ...Q'Rf-:1g3f.V.-1.:-:fW:'.VVa'-.f?fif5 - V -gif fri M' frffjgf-V 2 jggfifx V. 'H' 'T ggi? 1 .',-git-v' 57295713-f4'f if 4" 155-.5 :avg .4551 gg" f 2'-'PLYLL --f-tb ' . ""'v 'I grziaifzif-'fiQVEf.QF?-' f ..-572 1. ' V - V-V' "E -' .s V: V- .f- A111--V.:'.: .V 1 ..,., H- -:iilf"1'-52Vf'12 ' . "' siV.f H57-, Q? ?Qg'sg'g'?:'3-f-2-V' .ers QWSH -A.eQTunm::m VV 3'2i2lVf- 'B' 155557 F .. ..,- - LV. -. -4 ,gr ,- 4. ...M VV.1,,L.VV. .Ax A jilMl.,,,?.. ' V3 5:15 ,A Wh:-Iqlrrl'-,.-V I..- ex.-.i.5.T,3g.gi,V1q V.., k. j.. V..:-V-5.1. ,Z I, . A......V..VWJ-:A I .5 .V H4 426.1 . A .A .- N., A milf., M U , VA, .V ATV: ,V 955193-mV"3Z'1'f6Q1':ffVf?"?1..r'if.5'5ff.V'. 'H:'f5'iW- '2fiiY?1?i..1Qi4ii: f.:i:?-.-.213 ."fif"W"f"A' """"K" QQ" ' 1- f-'ff-v --W Q 1"il53f.6"' !s V- -Q V -l.- , ', 141 215132 y:,"VfV1?-Q.,-' ',A?ifvf.,". .L -159,-a--"x4gTf 5- A A . -Pi?-A--j'-'V V ' f' 15- ,. MP? V 1 1 I" QM", ef- AV 1-.14 P s.:41wV:-.'V- V -. -. ' pw .V .5-V. - A,,. V W - V fsff V555-'4g.rUzQf. fi' 51' .?fzAQ-Vw ' -a""'hf V .A -3' .V T"jfJ ,f fpf":-5'2ifY'124epf ' eV:.:-:wi V' -ur A E'-'iqzagvgwgsig , 4 E . 1:g'f-Qziiaxiizafsv .V A .V .V'-:4gVV2fV.wf-Vff--V'-Vv-Ma:Vew.-....-.AV:ya-fm 'rm gg' 1 .-2" .27- 3 -bixijf Qwtgi V :FV-. 'Spa Wal' 'IWETQ' f ,El "' .Vs ,fg- ' 1'-rii1f' "'V.:3ff5,A-T AV -E V? -'4':S'f . - "E 1AVg. z?' 'v- Vi ' . ' ' " ' ""-'Vffff 5"f5'-.:Qf- ,V -- -- -W ,x.,ESiz'?A x-V-'v.l:i7?gfi5az?'f M53-,' ,f: wi -tai. .' V L - ff .1251 .f""A.-f V- .7 12.5 p,.l,,. ,E ,...,V V.. rr V-Vx. .VA ,g:.,y,,V,-EA -V 4 ,.gg,,f. .VV A- , A Ag, ,.,Vm,w,.2.1g A. A, EE -w m,,.,.V.f-'1Vg.- - - . A. qqyf, fx ,,ff:-'"X-A'i3'.w'.:-f-.,m'9A, ..2ia-.syn 72922-13iqf.'.,",.425:91--4. ,553afvis.:5.Ven4fafVf:V1V'V'-A,eV nl .QlfVV.'.-- - ww-' f A3468-'Vi E .. 7 V 'f' '-A, 1pf'V1- ' u' .5 jf,,,-.951 -1L.V522-g.V4 1,3 , Q , M ,A M4 , :VAX di.. I .- - V- ' -' --"-' V 7459! . -4-131. ,Zu .V .1-V VV.-.VV-VV.-VV, .,-,Vwq . VV-:V. - . .Vr.f5f.p,.-4.5, V- - AV --VV- i- f AV. -1 V-'raw-if-VA-.2A1'3f Mya.-3'-?i.-eL2 1- :afgs1f""'-'Riff-......' . -r--3,,,,V..,,'.. A . f fi! V:-fwfr " ' , "QS .54-1'f5fV ',Q.SQi-. R 12 r""i f"'1'-" MW' "4 ""'P"Q W' E: : -5352652 , ' '--Q-4 f4f41V3f'1V.c2'.3+Q?Vlf-TJ?" 1' HL-r :fall-rf 1 .Vain V -3 - we 'V qu.: A zafiiwz fy- Q-. pf qw gf,-' 4' "'t1g75V5 .-vs 4--V A .fj5V-wwpx' , - - ll - ii' ' ffrsa2zg?'.2 1.-V. 541731 . 1. Y--V--Vu+...-A" V - -. -. :.V,:. -.V 1. nv... .f. un- ,V.,AAV, . VV ff - . A V A-.-I V'-.1-V -MV-fu .,,,q7.- ,, ..fe.-V..V.-V. A- V V,.,V,V.g--Q Q ,. ,, M.. V .,,,. ,.,,.,A,V L ,... .X ..,,.fVz+EV ,. AV,A.f.V,,....4Q.. 4 gh glifnggh - V. -,gf gr.-' 31-5.5, izhqig ,iii gf V-A -ie. " 24... .TT WM? A' Af - in -14.5.52 -, ' '31VE-'- ' .-.QM-' lim nw .Vg-,.V...V....VQV,. 1' - "---- z 1 ,gs-1 ff-ff "'- W... M' 5.111 V433-'L' " V VY -+":.Va-V . -iff 'V"tV f?-rgigmpffar VA - V V41-VV f- Ai. 3512"-'-1 X 214 V fx .i A- -iLsPf:r-if Q..-.1-.:A-:.V:-1: mCfe.V.iViVVV -.nf WH-4-ff?-V' 'JIS'-I -fm? -' 'PW' 1 ff "1 X g' -- :f-.C-4 f 1 ' :QV-fi-iff Vg'-34-cf mins. ',uA......V.' V13--SexA...,, -.V. Q ,,,.VA...V.V.- . M A M . :,X.V:V....f'V- , S1 Q,-, ,,,. 9?-p --gn L ,V1 .V - . .A --., . - A--, 'r' 4- 1, 'pg-53 7 L- k A, ,' "1 .5 5,-V A,-VE, " ' 'T'-"""'4-?-gffg -' ,-..f-,V-gg V-f.-,A.-V,-1-V-ww.-a.fg:z7., gc----.,4.7g""':2ae. c -CML ,gs . A .-I Q .1-.3 -4 . ' .Q 'rV 3.-12-.gl :I-Un' SV. V. .5 L- :'-L,Aj.A. 1- 176 iff 15-.S v X12 ,sufsi -A. ff I ' 1-1-C---'F--'--"V'-NV iw'-Vi'fJ:f"L'4 ' - V' ' . .. -':.-1' Svi-fi-1 '. v '-Q 1 uw -1,112-V-5 'WMA .11 ..f-'fm-5. -,. fi' 1... ,- - ' ' -wi-A ..,1,,,.,VVV..A,.-..... . A A A ,A A A .f -qi Q..-..-A-... -A Rw+----A-- A V wsfg.-A u ff 4- 'H' Ii A 'V 9"-'i . A .lm-V If 3 --: fr .ww-11'-'A f-- 'V-V-nv .A M. -.m:i.-..'Vp-V.-.- ,, . Af. -.5 V5 gf:--V -.- -1 1 4? 1. " ,ffV,.Vr1 'fix' J Q-V V - J'-EM.. 3A.fufVz . "ve-gg'iQ'V .5345 '?'r.'.-1 vi- Vgwfa-. A?.1N!-'fsvmmgef .gat 1 g.x.f'-fV:,:gV',efV CX?-4.5.5 W. ff4"'2g?5f???i5iffig?-AHif?3Q..' Qi' 'V 5 'Af ff - wif .7 - ,-3.33. 2.51, 1- ' ...U-sz. Vw-i..f-HV -. V N- - V ' my ' .' VL ,hm A ff..wQ:a1y, 5, -.512-ee 13:4-Hn .AL ff-Vw' llfwfA1V..:"-.Q-,,f A f- 'V ' L' " ':.A' x-V 1 lk' g'1".f1zf'5:'-,F '?1.11:?-is Q EN V14 ew 'QA'r1f2'AQ:'. ...L-1.f'QVf'S"1,E'V Q gg- V: .,.-"li:2'-f ' -V 2 Vg. VA - 'S .3.f'33. ' I ' fA1'wlF-f-1'f- V. f 'J fa-fl1': 9 A- -VrA1"f' "' V lg, AMA' - -V V -sf,-fi. :. PfT?fL'- A 'Q'-'2-' AV , -2 ,rY"'V-irff--1 V- 'J' H- - -'W 11"hV's? K.. A "N" 1. Wy. 1,JiV'5.fAf-A-' 5.275 13i5.,-?'.E5,3T5,q?e1,,.-'jig L iggux j-gl,5,v.f-:A 5 I . L'-"Qin -TW' h. 37, if-1: gr-fqfgizrmlss .A...,,,.V-.,-A ALP? If-f' 1 5 541 , :V,A.5i5-V,-- lv iv xg.. . :Vg ...,.qqV, V- qw z riglnig i--xg ssSrlQ,-f5,y,4:'- .-. VW- 55: 5 LV-4.,-,L:V.- .V ,V Z V,mAAA4V.A..A, ,V .....v..-:P-.3 - ..., V '-VA-wi 5i1i5w?5V?f.fiV-"' 4. . Nels.. 1 A V V.-' . . 'X V4 1-. --.V .Q .Vgrrv-:f-VK V','-. ' A- 'V V- -'ue'-R Vrzfyrbf. -fizrvfaaa-eVm.sf"w V.-emz-- V 'M'-' .3wgeasA:V .-ffqVff:45,..:-ggaagfjgstm, 1- ..- 1 .g-A if 2 'F " u ' 1- f' . v+ ..- .41 'V '.-A -V V V" ' V" 1-J' V" ' . 1' V-,,'V.V ..L W' ' -1VA:v':-w G.. . 1 -1' 5.-fra .--V1-" 'e' 1.-e A V4 1 .4 .. licwi feA2A.1Va,-wg Qfa bgf -V V: :A .4 2--M-4-xr-...rn-,. 2. 'qw LSP' -e .- -fl. 'A . 1-mf V' V-V21:..V.,'..:-1:.- f--P - V 9---' '- A is ZE2V:gSEfVri:aegg 4522351-.7 Y- Q 9219 2 N' ,- 'lmm7EAzg:.:, A -gf'-A gV . s-.Mp-w e-.LfV? 2..JVKfs -2 , :pf -'Mil' ,mV.Ah.-.ij 'egg-..g.g .1-. gtg:-:A 11..f,.g2:.A:A-'g-'-5.15521 i.--'Tf?'g-35 gf. :ii Q-Wag--iw- ffffqi -,:"". 5,5--' W- ' sllywff- . .ffm A -rt-0'VV SA ' -A1 fa 11. 'Vx :' ., lil ' s1'a'rq5,V: A x:V.'::efV-:.Vf- ax:-32' ':-fQ.z--a5Y4.'t+- '?3.+:ef '- ' ' 121+ -V. 'z Q . 'E 1'-'aifi' " -V"-:ffl-'zf'i6' if mr.-45- -V:V:.fv.-Vefasf--VV: +9 A'--29 f V ii'.--mm V -mf .f.V .A !VV"Pqv'V:-Vf', :'1f--'V-K:-V-gg.-ar. -51: VHP-I3. -Life, f 'E . lex Q'-Vim. - 'ei .1-.az ieu'.zsagg,?,"'A .-fJV:-Zf'.-tif? W' , V ,,A.Vf,A ,V, -4. -V , A. . -VW V 1-,VV-. . , V V V. -V,-L -,-. .1 ,-,...!, A. A - , ,V - VAN., - V3.3-e V4 V - ' V: Va- .--.2-A141 qw - .A 'V ,Asp-.,. A. A, A VV.: A,- -1 -A : .jg -f..-,MV V-...,.VfV... V-...Vg-QV. -- Sari-..,--7--i-S1135 . VV-1 'mvff Si- - 1. -2 V- ' - --Y.: ""' ' Aixam ' .F nn W- P15 rw V V...- - '-: 'W V 41462--M .:V-.-V .Q. .. -.VV V. -. V..,. AEN, - . . .34 -. Aa .-,.,. V f.,,,,g"mv g. em, . V--V-.-:V Q-. -V 1 HA V A. V AVA 2-. f . - nw- V- V ".+1AHf-'.15'1R' 'Fw' -:Q 1: 1 1--?f'a'f:V2-V Q 'V . 1' xii- 'f .:. ' "' mf.-i'-'VVf'g -11-V-w41aa'f?x1- Av'-A. .f-V'-"-2211.49 1.-:' 555. c.-',":4- fi -1455 1' f-..:-' .V .fiifzf V 2 -,-V-f I 1 '- .XV - - ' ' V 3-3 W 23.235- . f 'V 1. 1,1 f'V'.nu'1V ' V . ' V 'r g- h ,4Agj-sg, " 1 .,,. . 45-734 :.,..- - V, 'V 33-1-31'---g'V -- V :V A' A ---.A" .LV f : I' .' Vfaff - 1-FL: 6-Liffzifii-zf12EsVVa' 1. Vf55fi2u.2. -' - 5511 .V V,,,,-.M.w..V,VV-...- ,- --,...f?'T -Z Fi--'-if-1112 Zikffew if Zi'.3-5k?.V'W.'X'-- ' '--:1f5-l--- ff!--ffff:1v.r '..-'.fV.V.,-M. 5,12 .A A ff' Q' 45'--QV-ani-V4-.' 1-.iw-Yaris-VnA'f2. I . - A ff- '+ 'PQ v . P.-:Vw Vi I-EV' 1-V. iQ g.g-V? ffkj.fAs-V-V"4Z2V -V -,VL--:fa-is. V,-1-v V :VV , - A. mf,iVA'5f?.qj. -1 20" --mam E' -yr -- an-f.naE'fqf'!'ff-1? V. .- mrs . . Q- ,-.W '41 -:QV .L V.V.:g,,:..- ,V '12-:!w,Q.- -"3,"f' 1 u"- '.V.- -,-2-gm V ' ' 1' ...E-'e'.Q-?.f'--v' 4. gififf.-:',EfV'-VE: V 1?-1-5151 .' vw z'eiue-f-.::5-'VA- VV-V.:-, ' V .V 'S Q4'5 f" H ff" .f-evtfwf .ew.-saV1- FS--af'-sf:-.asm-M"-' - ' fear-.TV-pU'............" -- :QV 1 15 - LB..." if---2' :' ' W1 R' Q3-"'-fi f. VSV- w1fA'V'fVV :f?F:gVA Hbfiilitf - -2--"'-..AfmViS"'EH.' m5'1"':lsw"" V -V -49: A.g- ...A f,-...L . 5 L. V ,,,.AA, gtg. ...A,V,,,,V x.q.f..,..:..A V:.3.V.... . A-.,-,VV ,- .. g.. .,,,w,,,,A Vfief- . if-4.g'E.'. 2451 2 A 2 9" :4QmV?Q.xlA 'ffl-IV - AV' ' -'A'i1.fi'fV-e -V 'VI . V T: 2 LYh'1"5 Q.' 24:5 " A' 159.2-.-,,f'Q.' 5Qii1T'E5f?i 5fi3'?3Txifff'3 a'"2-5555-'J-'f5'f2:4V f".f-,,..f.,1g21f5"',x.quff"' 2.2-...V 5'l fvf" ? E f wk ,v.V:-L , ' . :gf -1.11.4-L '.:'Y- 5'-1 Yi-. 1- -Gi.-V'.:3:?:' 1- 'fqgafig-2 1954.53 -:El --:z.1a'iy- EEE' ' -P-V-fm,-. ,X Q-.jf , --'L--y1,.,,d:,V.V V.. 3-1.92.4 If V4 -': - :l'f.'gy:V 952: ' Q-L .pw 55331: V V 332' evg:V -V y- - A,-V' 1.- Vr. - - - li?"-is -' A'1'I- ' ' A. Ln-v.-gg.. Hy E--Q .-fg-- wit' . 5- -:jg :Vi 14-,. Vsg . ' . 19.-.1-'Qr'.X:. ':Jf,1.qa'12iA -'A-1-"4-V115 -GSM' -f-vi 'zV,1Vuf 5 -fp VV V. ,. 0- - V- -,.a.--'V- -V-V 1 . -1- --V- -4,4-r-1.-.A-. ...LA Ar,. f-V--V?1VA-- 1 ffm..VV..--.-.A..VVwAfX-V-.V -V. : ,IXVQ-5,-QAVV ik- .5 3. . ,,..V f' Ny.. -,481 ,, .vg:5.,V1Kf,..5,. -w.: .4 M 3. E., C-,gy 153,411-V .JA ,Gp-1:22.12 Ag'.fsgVf:-gf 27.1.5 .-,-by 4.1 2.315-,giv.i1Tifj.zA.g:qqii'32.9. .:V.VVz- . 'J5ff'+'J2sV.fiS ?f?.5SF'k'EH' iehfilil V:V-A2r:T:.V'3E"f '?3'?5Q9'peVJf1'?ifQ' I iii!-'....-.. 3 ,J-ug-. 195,121 img A-,1g.xV' . -.W - jf. V ,555-,A V-V -xgzfigvy-, fl 5',"Az.V53' ,Q 5, ,V-.V-QAV-...auf-I, ,F M5-jk...AM::Ll:V,A.-3A..-,, Av-:.'-, WML .V QQQQLQ. M wx-.A '94, 'vimQ.,-.f.,l.VR1f'4QAV,xs,Ef,-:V.3Qi ggi-594.-9 :gy Vidgg .'l--X-"V '1.'Qw,..'-" .'fV.p5..g -iw --Vf-:Vp 37:V,q,g.q..,,,.. , V .. 'WX TWH' -la?-.2 5329. nf k5QfL2C':,-1' 33235 -I YZVAQC' ' 'A f " -"" - - ' H-:A.Q2I:LQ?"f'W7 62. Q-1.34.3 1122- R : ff- .Q "' if A.--f:VV.5 - -',V'zAg a. H-..s---'Tami V-Vifr'--H - -g v. 'f"f-'V2f-- M.- - . ' -'Z'f5?-fu? f :4.f5'f? Wif.. ii-'V :V JV' '8ff'?k!ii'm"i?'437Q1iiAV ll .N .v 2. . w V.A,'zVf .V .V h .Aim .,....AVV.Q. mx .V A vu. .,A.. V.V,. ,A , ' ?JV.,' r. ve.. '14.'Anf-1..'3uV-.VV.frq 1'-V-V fe':'-'2..m.1i:--1s24--V- --"'f"'ff?fA':' again. .133 G Q3 V XE. wg "gf,Z2Lgr.'a gf-.6145 Verfgwf in V ...A -V ' '-'zr1V.,, ' ' """f""'azf,- H 2 "fr IV - I. Q'-f '- V-'.: V AVGV 1'-.1 wi '. 'Vxgif --iii ...V -- A,- .V+ f' '59--1 V: l'f5'1f:- fvifwrl. .352-f1"i,-'Q ki .Van-t'f'41SiQ'.1-' -VMMPN-'f 1 ...f-.LLMAQQAV-e :ff-'lfgh Xa-4-V'T'H'f-A V 1... A. -..A .B A AAAA THE SENIOR CLASS HIGH or EMM 4g?H? XNQQQ !'7fQ I A U S f K f ,W r WW' ' S C H 0 0 I. '1' 2 -- 6255555 XX Q ,X WWW xx 4 X ZS J x - l X XX 9 ' X C' xi ?VQ r K 4 x J. X Q Presents THE TATTLER of 1948 f l Q ?, i jg? :XXV hr' X I -. lg lla? QQ, . 44 , FOREWORD Years and even decades from now, you will idly thumb through these pages which contain a panorama of events, great and small, at the Emmaus High School. It will bring back to you those trying examinations, those ridiculous clothes mother always thwarted and your first formal dress for the Prom. Looking back you will recall your first chance to prove your worth in athletics, or your active part in extra curricular activ- ities. Whatever your choice in life may be, you will always cherish this yearbook, as it will be like a diary, portraying life at E. H. S. It will be a book of mem- ories-dear inemoriesilost, but not forgotten. Hold steadfast to this annual for it is within these pages that some of the most exciting, memorable, and eventful days of your life are recorded. THEME OF ART Owing to its simplicity in interpretation and the beauty which is involved, we willingly chose art to be the theme of this, HTHE TATTLER, 19487 Art portrays in man his innermost feelings. It is through this medium that man expresses his hates, de- sires, passions, and loves. So, as the composer creates melodies which are guided by his eompassions so does the artist paint a picture of some significant object in life which has so deeply' left an impression on his mind. Art is the ereativeiability of man which has come down to us through the ages. Starting with the simple drawings of the cave man and the complicated hiero- glyphics of the Egyptians to the splendor of Micliel- angelo and ending with the distorted paintings of today,s Abstractionists. Art has truly left its mark. Wie hope that Art may continue on its endless journey through eternity and carry with it all its beauty and magnificence. f-.-3.1231 5 '-if -- - 'JH ., a',Q,A'Ejf,,.w-,Q.....,y K, 3 X. ' ,513 A "x,5..KN xfffll. N "-- 1 ,11:'iEi. - , N.. . f. A .. ... 5........., , ,L .vsp A Q N , .Ly .. . --,.-alt V aff" .gr1"-xfE.3ik"wr . J' M Q , 253552- 941 ..., ' - f?:'b"'x 15 item. . ff, x f' K X fax If gm-. -I-jg 'f . , r.! 1 t.- . ' CONTENTS 01d Masters - - -Administration Compiled into this category are the ever-faithful and capable predecessors- the faculty and administrators. They have been the shining examples and willing pedagogues as the Rembrandts and Van Dykes in the field of art. llay they ever remain inspirers to all who follow. Modernists ---Classes Characterizing these Abstractionists are the four classes-senior, junior, sophomore, and freshman. These are the carefree, gay, and liberal idealistsg the youth abounding in high ideals and sensitive natures. They who are asked to explore the deep fathoms of life and gay pastimes of the world. Illl1StI'2tiO1'lS - - - Features These illustrations will elucidate and further explore the secret desires, future plans and general characteristics of the students, their symbolical traits and everyday lives. Yes, it further explains their normal, jovial manners and ever-friendly personalities. Sketches ---Clubs In this brief outline we depict the extra-curricular activities and clubs. Here are the pastimes and relaxations from the continuous performances of their duties as students. These sketches are symbolic of their hobbies or main interests whether it be in fine art, journalism, or student government. Murals ---Sports Representing our athletes are those faithful and skilled members of our athletic organization to whom much c1'edit is reserved for their conscientous- ness and perseverence. These stars have developed healthy minds in healthy bodies within the walls of their Alma lXIater. Commercial Art - - -Advertisements As in every field there are those who grasp the standards and achievements of their masters and interpret them for the appreciation by all. These are our loyal backers, the men behind the signs, the unsung heroes Without whose patronage this yearbook would not have been a success. 1' . my 1-11-aj ' ,, -rr -........,......,1N 'aw 4 1 M I 43,1 M f'5'wg?fM'wi jffggii' iff-x 5' ' 'QE ex : 'W '-'E fig! KA 'Q Mm-:sS'ffS'34'sav , ,M M 'WL 's . - , nj, ' far . ,...,... .........,.,,........H. N'-' 7' N I -1-,,,.. .f3J,:y:'n.nQxrz.A, ,.:'---, ,K , . . ,, .. ,f .-V .A Q so ,.-H -,.,q- :,- Ay. ,',.-:.,-,,,-,v -f"""' -gym-s..:,g4,.,,."' ,.L.,g.-.,.L'g4',."...,...."'11 ...J . l A:.1-- Q ' . ,. J g 49011001 6'0A,90 A0M1N1.97,9Ar10AfQ' ,z ,W . I " 1C'46'UL7'Y ..Nfv5Y5f?9"Q ff'?33"'Mf' ,.m., . xv. W '-'?'lw4wN Mk-Q.. .Jfmq 9,-ig M .MN ,mu I 1 1 r. Muni' ,x 1, V' NP-. ' .1 5- wfx,-A,x - in N 'P 'M f .1 cam J. xg?-'wa .' 'WH wx mgsgzfi' , .3 5 2 x, Q J V. WE :J ,xr Q 15534-IW x XT? 15 J 'aw-me Nmisrt A t c-9111 aw Yr, 22 ez 1: x I Q5 a-' 51,2 We 7:0 ,x Nw, 4 F , X 4 W AW" lf I .,,. 44. , fs v. N 5 4- x x -'+.1,:g at N. 5 X ,, A Xi jf , S. f f 1, f df 1' N If cf r 'X If AWWA X. , 4 ,4 ' 'X' 1 C f If I 5, X 1 J " J 17 'd f ,P fi... . .. . . Q' ., ,fy fx , , . ' .al-5' , ,f 'g' , , -,,,g - l, ,, " ..1g' X, !f , N r f A 1- y '1L "Z'f' C., A .F elf' ,V - x . 44 1, f P - 5 1 . . V lf- 43 A 53? - AG QQ 1. f J, gr t A. f W ' - -. 1 A - -r' .g L... N- .. M If ' If f 3, x . 1 - - 'S . 4' "N I , 5 - 01. far., .. . bmw. . J .- .5- . EW - , ..-,... Qfr r 'P . wg , ."-f-rw-M----ww.-...,.N-..-...7,' ' . f' ,af , .fix , --:ix " if gp , f ,- ' "-L., .R E x 1 ' rg V X -yy 1. H+ ' -Aa-"1'm.ewr:1f . . -. 1 .- 2. -f , f 1 -ww fm- -.... - . R., 3 -1 " ,J S- 'gi' 1 .' ' 1' . XJILI-M 153: mu- ii +' nw . , , . A-: qw 'K fn, 1 pf .., x.i V- -- M v . ,,.-f.1,., Jw , wi: , . ' ,Nb . QF' ,-,, . ' 1' 3?- Jff m..... .,,-. up , T RN 5:35 fw f r- I A z-,aa ' - .H -1 2 - . 'NN sm- 5-ff .Mg 1 ' A ' ' ' ' : """" ' ' 1:2 it-.1'P.f.?E.L, 3-5-fagxgeufqg :za ,Q-,N L bf F7-Bmmx 5 h 1- gg, :bi ' 2525 f fefeggfe- "' ":1,,,- f ' -1 'SV-Q 2' 1 Q 1- W: -' ff: EJv3fsz'4ff -Y, 'AE VS, "" - '96 1: J' 1. a.. ,,. wh.. ,... .. . - 4- .V w- .. ,Y W.. , - 4. Y 1 Sl '55 ,f sw: hlw-'wit f. sn ' "-w.:h,.,- Y. " 2 1 91 1 2531? ' 5590 'f5!7'l" 'fn V z 155 .-5: . -M.,--f .,x .g 5' Q35 my 'I J ."5w 1, 3 ' HH if ' 'li axe? 154' ' IM- F" ' ,ii -572, ' :SE-gl "J 5 1. . 1,4 .Mg .- . 1 -, uf ., lv, . ,ffm J .,n : . ,sv -- N.. :,- n- , .- -f. ,k -N QE " 4 gif? f -fig,-, .,.? :E 255 ff' 'I pg 2 . 'eh 1 . mf ,1 frw w . 1 A 21 . ' , H .1 ' ' 1 2' .4 ,, f , v 10 X , fb , .4,fL rpg- k P ' " 9 i ,,1S-J5s!if7?-4'--- k Mfr 'L " f --'ff""'7 Z5 5"14i:if5'f3?f"" ,a-. " ...Ali-ii j T -, ff if . ' 4, ,gif 521.542 . 1' .1 Q' W"-HQ!-Fw' ffidv' -- fri. ,f FMF' Ji? . . : :iaff-.L iv- .iff Q ' .sa .A ig l 1 " ' ' Q -. 'N 1 J-5 PMT.-M . ,JW--W -W ......:..-. .. .e L . . ' mf - " X P ' ff' J w- 1 ,f NE,-4.2 f..--x-Uv5:1X",2.Q'-K-X'M'L.DZ'a':T1' .. - 'U' - - " ,,,M,,, -3gfj.- 'PWEY jf ' " -' '-A K--' N 2.3:,: i F. ---H - ' 1 ' 'f is s em 5 H - 4' .. ' ...H 'YQ ,1,. -ff' ,,r.': , LEFT to RIGHT-FIRST Row: HIL Aurthr Iobst, Sec-retaryg Mr. Claude Keller. President, lNIr. Albert YVieand, Treasurer. SECOND Row: Mr. Robert Stauffer, Dr. LeRoy Rahn, lNIr. Raymond Miller, Vice President, hir. Arthur Gehringer. BOARD OF SCHOOL DIRECTORS MEET MONTHLY TO SUPERVISE EDUCATIONAL PROGRAM To these seven men goes the responsibility of executing the innumerable tasks involved in the supervision of the schools of Emmaus. It is they who lay the ground work necessary for the education of the men and women of tomorrow. On the first Thursday of every month at the High School one may see these men working into the night. The Board of School Directors is subject to regulations by the state, and its duties are definitely outlined by a school code. Their problems may include the buying of supplies, financing the schools, repairing of buildings, and the regulating of our curriculum. In addition to these problems arise the amount of school tax to be levied, acceptance of resignations and filling of vacancies. Arthur Gehringer and Dr. LeRoy Rahn are the newly elected members to the board, replacing the two outgoing members, Ralph VVeidner and Seth Albright, who completed their six year tcrms. Theodore R. Gardner, the school solicitor, executes all legal documents and renders legal advice to the school board from time to time. To these men whom the townspeople have elected, we give our sinccre thanks for a deeply appreciated education. SECRETARIES PERFORM NUMEROUS DUTIES Busily at work in the school office may be found two efficient and dependable secretaries. They perform the clerical work in- volved in the operation of the school and have charge of the student records in the high school. VVith a cheerful smile and friendly manner they will aid anyone who is in need of assistance. lIrs. Guth Bliss Lester l 8 l ADMINISTRATORS BESTOW AMIABLE ADVICE TO MEMBERS OF THE CLASS OF 1948 HOWARD J. YEAGER, B. A., M. A. Superintendent of Schools As you turn these pages, may memory bring back the happy days spent in E. H. S. Remem- ber the hours spent in solid study, in play, and with many friends and classmates who shared the happy days in scl1ool. Your teachers were friendly, sympathetic, and helpful in forming habits necessary to happy and successful living. They are interested in your welfare, even now, as you are reading these words. They do not expect all of you to be world beatcrs but whatever it may be your lot to do, they expect you to do it to the best of your ability. As cooperation brought success in school, so will it be in life. Giving, not taking, leads to happiness and real friendship. Should you be parents, be worthy of that name. Give to your children those things-love, understanding, sympathy, companionship, guid- ance, and a love of God-which have been denied to so many children of our day. Best wishes to you always. The world is yours. ALLEN F. H E LLER Confidence is the basis of all success, all worthwhile accomplishment. The scattered items of knowledge and information which you have picked up from your courses in school do not provide you with any guarantee of success in these times. Much of the factual material which you have assimilated is already fading from your memory. Do not be alarmed about that. You have learned, at any rate, where and how to find what you want to know' when you require some par- ticular information. And that is perhaps the chief benefit of formal education. A wise old Chinese philosopher was once approached by a young ruler carrying an enor- mous, beautifully bound blank book in which he intended to write down tl1e advice of the sage on how to govern his territory. The learned man told him to throw tl1e book away, the o11ly rule could be written on a thumbnail. That rule was "Govern yourself." Once you have lea1'ned to govern yourself you will have no difficulty in solving the prob- lems of life. I Please accept my best wishes for a successful career. HOVVARD J. YEAGER ALLEN F. HELLER, B. S. 'WFT Principal N .. fix " M f- ' '-li "N S x .en f"E1f5',::z . ' 0 , " 43" ai' "'A- jf EY , ae? l9l iii"f""""'x ., .' . : , .gy-w' I i 1 .- ag.- l M-. w ""-4-,PM ,EJ ,fs . Ef.5,l5frM-. ...gs . Vk.3vGE,,,gf.f-...ix n-lcsjglib. " iff - .W 'wfrfgji ' lwvgigfg fi W FACULTY SERVES AS GUIDING FORCE IN TEACHING ART OF EDUCATION JEROME E. BAER, B. S.fSenior Scicnvcg Junior Scicnvog fil'IlCl'2ll Svicnccg Biology--Amlviscr of Wild Life 4 lxnc l C cmll scrvation Club. IIARVEY H. BECKER, B. S.-Pllysif-sg Cln -II1 istryg Biology---Advisor 0fSCie1 xc'L 2 Club. ALBERT S. BENFIELD, A. B., A. M.-English: Gerlllan-AdvisorofTATTLE1c Newspaper. RUTH E. BIEBER, A. M.-European llistoryg Spanisli-Aclvisor of Knitting Club. ALBERT H. BURGER, B. S.-Biologyg Gclicral BI2ltll6lIliltIl'SQ Plano Gconlc-try: General Svicnce. .IOIIN B. CHILD, B. S.flnclustrial A1'tsA-Advisor of Girls' Shop Club. HOWARD K. DEISCHER, Ph. B., M. A.'1,1'lJlllClI1S of Dcllloc-mcyg Algcbl'zlfAclviscr of lllonitor Club and Varsity "En Clubg F211-ulty BI2lllEig0l' of Athletics. JEAN H. DRUCKENMILLER, B. S.-linglishg Lite1'atL11'e-Concli of Junior High Drzinmtics. PAUL J. F. FRANTZ, B. S.-Business Law: Office I'1'zlc'tic'1-Q Szllcslnzinsllipg Sll0I'IllZllldi Guidance C0unsclor-Adviser of '1l.V1'T1.Eli Yearbook :incl Pllotugrapliy Clubg l+':li-ulty Bhlmigcr of Atlllclics. MARCELLA G. GRAVER, R. N.-School Nlll'SL!'-AllN'lSL'I' of IIOIIIC Nursing Club. KATHERINE B. GULDIN, B. S.-Homo I'lC0ll01I1IC'SQ Cufctcrial Traxining-Advisor ol' Boys' Cooking Club. GLADYS B. HAUSER, B. S., A. M.-Boukkcopingg 5ll0l'IlHlllll'.XdVlSCl' of Knitting Club. ELEANOR M. IIEINTZELMAN, R. D. H.--Sclluol Dcntzll llygicnist. Loft lo lliglltflfllcsr ROW: Miss Iluuscr, Miss Strauss, Miss l,l'll4'kl'llIlllll0l', llrs. Slum-lc, Mrs. llvinlzvsllnan, Bliss fiI'2lYL'l'. SECOND Row: Miss Biebcr, Xliss Miller, lI1's. llcugcl, Miss Gllltllll, Blrs. BIOyL-r, Mrs. Rash. l10l Loft to RightfFIIisT ROW: llr. Booker, lllr. Burgvr, Klr. Rot-flcr, llr. Tuttle, llr. l7ciscl1cl', Mr. Bcnficlcl. SECOND ROW: Mr. ZIIlllllL'I'lll2l11, Mr. Baer, Mr. IIOtIlCIllll'l'g, XII: Ortt, 111: Pt-tors. THIRD Row: lllr. Sclmzult, Dir. I'II'2lllILZ, B112 Lobb, Dlr. Ritter. WILLIAM L. LOBB, B. A.".xlll0I'ICElll Ilistoryg YYOrltl Ilistol'yfCo:1c'l1 of lfoothull :intl 'Ilruckg Adviser of SCZIIJIHIIYI and Blaulc Club. PIIYLLIS R. MENGEL, B. S.--Lilmrzxry Svicllt-ofl,ilrr:lri:1n'-- Amlviscr of IillDl'ilI'y Sr-it-lice Clulm. MARY E. MILLER, B. S.--.API7Sll1JL'I'YISUl' of Art, in the Gl'1lllL'S"-LtlX'ISl'l' of Arts and Crafts Club. HILDA C. MOYER, A. B.fl'lnglisl1fAclviscr of Girl Rcscrxts. ELWOOD L. ORTT, A. B., M. A.fL:1ting Civicsg Cuirlzlut-0--Amlviscrul'Cl1cs:s:lml Cllcckurs Club. ERROL K. PETERS W Musit-5 llistury: .lunior Busini-ss 'III'ilIlllllgQ Civirs: tIlllllEllll'C -A4lVisrr of Stutlcut Counvilg O1'cl1cst1':1g Chorus :incl Glt-L' Club. ANNA R. RASH, B. S.-Hculthg Pllysic-ul EtluczltioufCo:1t-ll ol' Girls' Bzlskctlnull Illlll Gym Tening Adviser ol' Girls' Health and Physic-al licltu-ation Cluh, ASTOR T. RITTER, B. S.fBusincss Arithlncticg fI0llL'1'2lI IhIillllL'lIlZltlt'SQ .xIllBl'IC2lll History- - Advisor of Card Club. CLARENCE R. ROEDER7Algt-hralg Art'-Adviser ol' -lunior lligh Chess Club :incl Stump Clulm. WILLIAM B. ROTHENBERG, B. S.f.lunior High Vocal Musicg Instrumental lN1usicA Dircr-tor of High School Band, Junior lligh School Operettzl and Chorus. WOODROW K. SCHAADT, A. B.-ICnglisl1iCoacl1 of I,1'2llllZltlCSQ Adviser of llraiiiatirs Clulm. FRANCIS E. SLACK, B. S.'II0lllC ICCOIIOIIIICSQ IICIICFIII Sciclwc-AflVist'l' of Knitting Clulr. MILDRED K. STRAUSS, A. B.-Typingg Englisl1fALlx'iser of Knitting Club. LEON L. TUTTLE, B. S.fllcz1lth, Pllysic-:ll ,ECILlf'ElI,I0l1'C02ll'll of Baskctlmall, Bust-ball and Gylll Teamg Adviser of Health and Plnysival I'IilllC'iltIOI1 Clulri CONSTANT H. ZIMMERMAN--Industrial Arts--.Xclviscr of Girls' Shop Club. ?iQ',23.,N , Sari 1-if I, Y'-: if 53 5 A :I r ' ', :Sf 1.4 s x 1 f affirm-.':X3b1'es "- .. f? '- '3'YQgw ,331-Q'-:'XE5,v:i-fan., W-1, -lijffiililffik KsfEb"' p ,,,. ,. as 2-aff' THANKS TO THE FACULTY Never faltering during four years of our high school venture, were those unsung heroes of education, the faculty. lway we, the Senior Class of Nineteen Hun- dred and Forty-eight never forget those cardinal objec- tives of education so vividly taught by those Old Masters of Education. lve will always hold in keeping all those blessed memories which you have given us. VVith patience un- limited, you have taught us those essentials necessary for a more prosperous and happier life. VVe gratefully acknowledge all that friendly advice and counsel you have bestowed upon us as we proceeded onward through our school adventure. NYe, the Senior Class, feel in our hearts that we owe something to you, the faculty. lYith uttermost sincerity we wish to express with profound gratitude our heartiest thanks and best wishes not only for the present but also for the coming years. For it is in the years to come that we will look back to you who have aided greatly in the development of our lives. . 5f'4lwff4'wa+. 3 5 MEN1, ,G - KX wifi' aE'vfY . , hr- ..-. , . NMEV. Q V, ,,, v ,53t,,,a.1-rg. N3 x4,,,,,, W 1' V2 'H 4 . :.' ' . : Q. - fi' Y 9'f" ' 'Q -.. -"i2T.Ff ' .: . " QP - '-- , uf n "af1'-v7gQ.":svg5':.,e335El2vzg- Eff -V gg- Y . ., ,h L Z E H . ,.,, ap V 1 , R- mar wr 1 V ,. ., cl , ,MA 4, .1 'H 1 V 1 1, ., . . 'L' ' N gl: 'A 1 2 . ' 2355 - THQ' .. Z FV iff- "L, ' , - ' . , .,,,,f-fam? 'lim 3331? "fir ' -, .1 A J V -.V V ' -- 'V ', Qi , . 1 ' +..A , . N 4: U05 'U' ' ' -mf vfa':v1vU1'4--?:'l3?CM'4li' '55 I ' 5a ,Lp , .,osw,0n1mALsIJ h4g,LAVfff?jr, -1 R556-V I A . " A' i my :"':?fi9f5.'f'ff5'f?'h-5PF31Ts-, 'pf i3?Q"4"- QA- e, ,, 'my . x ,. .V -P N V - fm, ., -.,.,a, , , v .1 w MX, ,Q . ..V 41- . la-'Q ,--Vx-wk 05 --5.16. faq.-.34 - Vu V. nw".--ea Vw A. . V, .. . , , ,,,. ,L ,.. . ,V ,Mn 4. , ,,,,...., ,Y ar, ,Q K -Q gr V --12552 V--1:1-ra-4fgy1,+f??3f, ,fq gscaginsriw- 4 ,V X AV, gf . A ' f .1-Lf V " 'M Va? 22. 1 xx h ,, . .,,-, ,V.,4,, , , , V 1 A ' X 'N ffggi' 33 . f '1'fVF,"?' YJ . wifi? 5'f4fT'm9i' 9' fl " E ' "M 2 , A ,. V. 1 ' N Vie? EWUAA sf? - 'ff' 5? ' 1:7 1 "iv-QR 'V'.:,,,'f'fgg-f r '- .. F 2 ,Q 1 Q.. ,Q if-' .' Vf 5. -igvx if QQ - " N35 V'542'3z f V' ' xx,Lw,mV,fJg1f' mail JV. .V -Q! H -'X V gif' 61" .-SQ'-2151, 1 fl '. -1, f 1 , r -':-"1 af 'ji if" Q I N565 ,V x- 4 E ,Ja I 2 sh., gfffggf Q -43' ,ww I :Vi V, . M 4-X-M. V nfl' 52,53 -+ ' h If J I A N :ff 1- Mywwf if "' 5 hi E ' 55 3',d.i5" J fii -3 Q3-fg'f11f9f E Q N 'V 85 ""'. -,r .--:t- N . 1 1: .V-f,-V1 ul-S, Y . 9. f' 2,52 uiiiaf V W-Q-1' 15" If, f3'fl"3FY 5 Q if E V-V., ,Y-gf-55.371 -v A, " ' - Vg A ,- ,p VI- - - Q ff - V1 2 Vx V V 141 Q ww . f Vp ,Vg 2 05 sig Fr. ' ' 1 1' 3' A 4 5 ,I . W-M .VH V fax 5 N 122 572 ,X v-,W V., ,A -2 V? , J gm 'E if-Q. "N V-. h" ,':335?':f4 f Vi? 'E xx? M Ji. , - ,H d,.5,..L, n , X 5:- ' 1 va-:vm V . ,w ,, ' - Wk' V. ff' Q 'N 05 "1 3? MMNMNV-VVeR QrQ'V L- M Co X 1 ' Q ' ww, A , 4 1- 735551 - Nm ir: 4,-,.1frVwff: Af , 3 'R 'xx gf! ' ' W , ' , ....,.. 5sm-:r'59:v"':'7:.Ig3V- QM' '-. Sli? r- . . Ana. .viz I . . , X "A y 1 fn. .. V ,QV 'X 1 .V 1 7:-1.-xg Q-pf,:,,---1.'1,:M,,vm4:ftW'L- 'Nm xxx 32. 4 V 4 -4 hav ' ' . -,"'f'-avr' .V N- -"ffm-. N 5,332 V 1- fx MQ w wifi . A ,,. -,. H , V, . ,ww - , N 2 -V 1,1 Y Q ia- DNN ' Wi-'AE ' fm " EW X ,,, NV, 4' "aux A-"fr 4Q,,N.'f-,L ' 5 , 'Fig 1-4 -.1 L' 5 1 -' .W "I, g'-Q 'WSE vq I? 2:58 .Anza-ZSFXX Y Q s . M 1, sv 391-x,,g.?L 'wx Az? S 1 YA'-X 'if' Q'g?"""hw., '4f9""f-. x,,f' 1 iff? M GL g 5 -4 .F ' , sw if t' . . x ONE HUNDRED AND FORTY-FIVE SENIORS COMPLETE FOUR COLORFUL AND EVENTFUL YEARS Tense, anxious, and yet curious were 192 freshmen on the morning of Septem- ber 5, 1944. Each one waited patiently to be assigned to his room and begin his high school career. On September 8, 1944 We held our first class meeting at which time we elected the class officers to lead us through our freshman year. Our chance to prove our worth came in February when we presented "The Blackoutf, the annual freshmen minstrel. On May 4, 1945 we danced to the tune of Dick Burianis orchestra at "The Blue Bell Ballf, our first social event of the year. Then three days later with jubilant hearts we received the news of Germany's surrender to the Allies. Having passed the summer, in which we received the news of the Japanese surrender on August 14, 1945 which meant the end of the war, we returned to school. And now, being Sophomores we shook off our timidness and took part in more extra-curricular activities and school functions. We had the pleasure of presenting the "Sadie Hawkin's Dance," which is always a novelty. Because of our standing as Sophomores we also had the pleasure of holding the "Shamrock Shuflien on March 15, 1946 in honor of Saint Patrick's Day. Time meant nothing for the term was soon over. We were eager for our Junior year for it meant we would now take part in many sporting events, clubs, and activities. Neil Kline was elected president which proved a wise choice because of his able leadership. We opened our social events with the "Goblin,s Hopn on October 26, 1947. The Junior's dramatic ability was brought to light with the Declamation Contest in which Walter Kirschman took top honors. At a class meeting the Rose was chosen as the class flower and Maroon and White the class colors. With eagerness galore We held the U41 CLASS OFFIC1' RQ NEIL KLINE, President CLAIRE GARM.AN, Treasurer NANCY WEIDA, Secretary FLOYD Drums, Vice-President most important function of the year, the Junior Prom, which was held at the Owlis Home on April 11, 1947. In a colorful ceremony Virginia Latsch was crowned "Queen of the Promi' by Alice Heist her predecessor. Her four beautiful attendants were LaRue Reinhard, Doreen Reese, Eleanor Koze, and Nancy Wleida. To close our Junior year we bid the Seniors goodbye at our last social event of the year, "The Senior Farewcllf' Ready and willing we entered on the last round of our high school career. Neil Kline was once again elected our class president. VVe now had many of our boys and girls taking part in every phase of school life. "The Boogie Bouncef' our Halloween dance, opened our social functions on October 25, 1947. This was followed by the always popular "Sadie Hawkinis Danceu on November 15, 1947. Then, with pride, we presented on the stage "Arsenic and Old Lace," a thrill-packed comedy, with plenty of laughs. For three consecutive nights we displayed our talent before large audiences in the high school auditorium. To start our Christmas vacation off with a Hbangv we held the "Snow Drift Dancev on December QQ, 1947. In the remaining months of school we took field trips to the State Hospital, County Jail, and Court House which proved very interesting and educational. After hurried goodbyes to underclassmen and attending Baccalaureate serv- ice we came to the end. On June 4, 1948 at Commencement, 145 Seniors received their certificates of education, their diplomas. To add a fitting climax to our social life at Emmaus High School we held the Senior Ball which was enjoyed immensely by all. ADVISERS Mus. MOYEI: Mic. ORTT MR. BAER FVN M . : 551, gg VI -g xaf ' : ' 2 .f L','-7RE'Z.v-5i- ,. ri r ' I ' ,ffgfsifw H' 1151 :,iQgf'r'rxX,. fig, la- - - if JJ? n a n if if Student Council 1, Chorus Q, 31 Nlajorettc Q, 3g Photog- FQ.- if fl W .1 .1 1 Q Fl, fr. - raw.-f . - 1. 1. .ff ... ,. E .' ' 5 5 NANCY I. BIEBER 135 Main Street Commercial "Nan" Cute and easy going, with a bubbling laugl1 and impish expression, 'KNan', is friendly and understanding to every- one. She is enthusiastic about anything pertaining to her two loves, music and dancing. "Nan,' has been an ardent rooter at all of Emmaus High School games during her high school days. She did a fine job as a lnajorette during her Junior and Senior years. raphy Club 3. ROBERT C. BIEBER 53-1 Jubilee Street General "Bip" "Bip,,' a fellow with a winning smile, is liked by every- one because of his modesty. He is also one of the athletic inclined members of the senior class. He proved his ability in the sport of baseball which he wants to make his pro- fession. All of us who know K'Bip" are sure he will succeed. Football 1, 2, Basketball 1, Q, 3g Baseball 1, 2, 3g Card Club 3. HAROLD R. BOYER Q5 North Third Street General "Shorty" "Shorty,,' a comical but likable chap, devotes much time to gymnastics, swimming, and driving his "Schwoop" car. Besides ruggedness, he has an artistic temperament and talent which is evident in his art work, painting and comic cartoons. Upon graduation he plans to continue his art studies to become a commercial artist. Newspaper Staff CCartoonistj 2, 3g Yearbook Staff QArt Editorj 3, Football 1, Q, 3, Gym Team 1, Q, 35 Card Club 3. EARL D. BRENSINGER Q0 North Fifth Street Industrial Arts Brensinger Brensinger is one of the few incessant workers in the shop, always making himself useful. This serious minded, energetic, young lad is also a faithful athletic supporter, attending all of the games. As a hobby he likes to play baseball, serving as a pitcher on our team. He is undecided as what his future career will be. Baseball 1, Q, 33 Varsity "E" Club 3. l 181 J. BURRELL BROWN Q6 North Second Street General "Dumbo" "Dumbo,,' the class "Casanova" in and out of Emmaus, is one of the best Hmilersi' ever produced at Emmaus High and is an end on the all league team. "Dumbo', did not only display his wit in Spanish class, but also in Uescapingl' from his house to go to Bussy's. His favorite hobby is soliciting loans from "wealthy" classmates. Newspaper Staff CSports Reporterj 21 CPage Editorl 3g Student Council 33 Football 1, Q, 3g Basketball 1, Q, 35 Track 1, Q, 3g Card Club 3g Gym Team I. DOLORES A. BROWN 61-ll Broad Street General "Dortzy" The many activities in which "Dortzy" has participated in her high school career are countless. A whiz on the bas- ketball court, and a friend to all, "Dortzy,, is one of those good natured girls that is hard to find. Hearing "Dortzy" laugh, you know she has a wonderful sense of humor and a strange ability to make friends rapidly. Newspaper Staff CReporterD Q, 3g Basketball I, Q, QCaptainD 35 Gym Team Q, 3g Girls' Shop Club 35 Varsity "E" Club 3. V. SUE CHARLES 304 Main St1'eet Commercial "Susie" What is that loud, penetrating noise? Of course it is "Susie,U the happy-go-lucky girl, who came to us in her Sophomore year. She is a small dark-haired lass with a winning smile, who can always be seen roaming the halls with her friends. Playing the guitar takes up most of her spare time. Chorus 3g Knitting Club 3. WILLIAM R. CHARLESWORTH 235 Main Street Academic "Bill" "Bill," tall, dark-haired, follower of basketball and Indian lore, is also interested in forestry and other out-of- door activities. He spends some of his leisure hours putting in time at the VVitwer-Jones Sports Store. His main am- bition in life is to become a worker in the field of medicinei Muhlenberg, here comes another student! Newspaper Staff CReporterD 2g Yearbook Staff QSports Editorj 33 Basketball QQ "Pickaninny Paradef' Scabbard and Blade Club CCa.ptainD 3. Rig 4ft"f"f'v"ga,, i XL I 19 I ' vi XL ' , ,gg , ffizef' - .fi I . ,arimtf i if fi- . V 'L"'i ' t, + fi J, M M MW .H .ser I A is i s :F fi, " n H-' V If A-ll fig' M4 X ,fi fr fs" i , -.- , ,J I- V 5 ,., gl M5 1ri'm""' , ,w ' qi . f.-': . X F V aff? s. JEAN E. DEGLER Zionsville, Route 1 Academic "Digger" "Digger" can usually be seen with her nose buried in a book. When she is not readingg knitting and ice-skating occupy her leisure time. Come,February, this young miss will enter Reading Hospital to prepare for the nursing pro- fession. VVe are sure the very sight of this lass will cheer anyone on to better health. Band 3g Home Nursing 3. SARA E. DEIBERT VVescosvillc General Sara Sara, a tall, dark haired girl, likes to pass away her time at home by singing and playing the piano. She has an obsession for knitting in Math class. Much of her leisure time is spent in baby-sitting, her chief source of income. A government job in Europe is Sarais desire after graduation. Glee Club 33 Chorus 33 Knitting Club 3. DORIS JANE DELONG WVescosville Commercial "Janie" "Janie,s" beautiful, brown eyes and sparkling smile portray her vivid personality. One of her greatest delights is playing the piano, which she does very adeptly in as- sembly programs. Besides being interested in music, she is one of our proficient typists. She can always be found with her close friend, Gloria. "Janie's,' friendly and considerate attitude will help her accomplish whatever she attempts. Glee Club QQ. Concert Orchestra l, Q, 3, Dance Orchestra l, 2, 3, Knitting Club 3g Octette 2, 3g K'Red Feather Revue." MARIAN DESCH Mac-ungic General 'LDeschy" "Deschy," with her blue eyes and brown hair, is one of the quiet girls of the class. She fills in l1er spare time by swimming, ice skating and knitting. In order to be of benefit to others she hopes to be a kindergarten teacher. This Macungie-born lass has a modesty which is sure to help her to succeed in life. Glee Club 3g Chorus 3g Knitting Club 3. lQ0l RONALD B. DIAZ 161 Elm Street General . "Diz" "Diz,', a tall, handsome nlcrnber of our class is usually seen with his pal, "Shorty.', Hockey and swimming rate high in his love for all sports. A very artistic lad with a nonchalant manner, he is often found working on oil paintings and posters. "Diz" plans to further his talents in the commercial art line by going to art school. Footballfl, 35 Basketball Q5 Card Club 3. DALE A. DIEHL Macungie, Route 1 Industrial Arts "Diehly" Dale, the quiet type of person with a winning smile and friendly personality, is always willing to help everyone. Coin collecting occupies part of "Diehly's,' leisure time. Although somewhat uncertain about the future, he is sure to win admiration in whatever field he chooses. ' Band 1, Q, 35 Boys' Cooking Club 3. IIARVEY E. DIMMIG 531 Elm Street General "Haw" This lanky fellow, "Haw," is an ardent jokester as proved by his boisterous laughter. He has completed -l years as an energetic and competent manager in football, basketball, and track. This proves that whatever field he enters, he is sure to succeed. Football CManagerJ Q, 3, Basketball Chlanagerj l, Q,.3g Track CManagerJ 2, 31 "Arsenic and Old Lacegn Varsity "EU Club fSecretaryD 3. FLOYD G. DREAS 130 North Fourth Street General "F1ok" "Flok,,, who is always painting high school scenery, has proved himself not only a scholar, but also the captain of the football team, and has displayed his superior speed on the track team. His genuality has won for him the Vice Presidency of the Senior Class. His ambition is to be an architect, and has chosen Penn State for his B. A. Yearbook Staff CSports Editorj 35 Football l, 2, CCap- tainl 33 Track 1, 2, 3, Varsity "EH Club CPreside11tj 3. 'ik x N,f' f Y, --, , "'f2ffi' !:,,,vm,.,, " . ' " ' ' '1' .--'l 1 32-'2f,,z"'F"'sF.. ga, -' ' V. 4- a -,- 5' Va-v--.' ,.,.,-f . .M- .V 2.1, H. , 1211 ' Sf-il? .Dx , .J ,Tr X , 419' T. 1 fig -H5 1' .J sg' J: 'X K 'J f M. T'f5f3Jfi'W-Q ii' fr ,Qs-4 f,, ,. Wim--R ,tp 'f " " fr S35 A - . Q' 1a - A' g 5 ' ' lk 5 1 ,B ,f me 4 a 'kg' . I ' Q X Q f' " mu 5 is 5 JEANETTE Y. DRIES 626 lvalnut Street Academic "Nett" "Nett,l' an attractive blonde member of our class, who is always perpetually laughing, talking a11d chewing gum, finds real enjoyment in her pet pastime-crochcting. Her time abounds in activities ranging from reading to hiking and basketball. Success is assured to this enthusiastic and ambitious lass. LOWELL K. DRUCKENMILLER Q8 North Sixth Street Academic Lowell Lowell is one of the tall, handsome chaps of our class, He is quiet and well mannered, thus becoming a friend to everyone. Lowell is very active in class activities and enjoys participating in all social functions. His low deep voice and sinister laugh made him the ideal person to portray the Boris Karloff role in "Arsenic and Old Lace." Yearbook Staff CClass Editor! 33 "Arsenic and Old Lacef' Band l, 2, 3: Concert Orchestra 3g Conservation and Yvild Life Club CYice Presidentj 3. Library Club lg Knitting Club 3. MYRTLE E. ECK hlacungie, Route 1 Academic "Myrt" Small, dainty, Zllld lively, this is our Myrtle. Among her many interests are listening to western music, seeing musical comedies, reading and bowling, which "lWyrt,' looks forward to doing in her leisure time. This industrious and energetic lassie, I am sure, will gladden the hearts of many patients in her chosen hospital. Girls, Shop Club 3. ELAINE D. ELKINS Alburtis General ' 'Reds' ' An innocent face enhanced with beautiful red hair and blue eyes describes this eye-catching hliss Elaine otherwise known as "Reds". She is one of the Flames in the Red Head Sextet. Swimming and dancing keep her quite busy but she finds time to prepare for a career of modeling. Chorus Q, 3g Nlonitor Q, 3, Dramatics 3. l22l '9"iT'.a lr , A nf' '- JEANETTE L. ELTZ Mac-ungie General "Jen" "Jen," who hails from that big city of Macungie, is continuously giggling, consistently in a good mood, and is incessantly telling a corny joke. Vvhen "Jenn is around there is never a dull moment. She tells us there are no future plans, but we know a certain Boyertown senior is already making plans for her. Girl Reserves 3. MARTHA L. ENGELMAN Vera Cruz Commercial "Marty" Calm, collected, and serene is our charming "Marty." She is a tall, dark-haired lass, who has a winning smile, and is a friend to all. One of her main hobbies is driving her Dad's car, plus reading and writing letters to a certain lad. Knitting Club 3. MARY ANN EVERT 555 Evergreen Street Academic Mary Ann Attractive, blue-eyed, blonde blary Ann is intelligent, conscientious and witty. Her hobbies are horseback riding, swimming, reading, music, and the theater. She is a great sport enthusiast, as Well as a diligent debator of our class. Her friendly nature and congenial smile should help her to fulfill her future ambition of becoming a doctor. Newspaper Staff CReportcrl Q3 Yearbook Staff fhlanaging Editor? 33 Basketball lg Monitor Club 2, 35 Pickaninny Parade, Science Club 3. JEAN M. FATULA 126 South Sixth Street Academic "Jeanne" Here is our "Jeanne', with the light brown hair and mis- chievous blue eyes. She is an ardent sports fan, ice and roller skater, and perpetual knitter. A music enthusiast, she can be found tickling the piano keys. Also talented in art, she hopes to find her future vocation in this field. Yearbook Staff CArt Editori 33 Glee Club 1, Student Council Ig llonitor Club 2, 33 Chess and Checker Club CSecretaryD 3. -'N S-. 5-.1 ""' M ' . '3 ml gig, it-gQ4...,5 gif , 1 12, ' swf' ' f 4 f.,a..f..,, .Wy l23l LN" ig1,yff':gf" XX 2 ,BBE .,,.J ,,......:N 'f iff 5. :lf A J L. PW. 9 .-E Q' R, X, . lr l1s1f?5w.f " " A-.fr . K JJ? ja 5-1. A, X . L - 'VA' if ' ,Er JOHN L. FAUST 139 East Elm Street Academic ' ' LefHer' ' K'Lef'T'ler," an intelligent, jolly, energetic boy, is usually found teasing some girl. He spends his spare time in scout- ing and selling gas. This brown-haired, hazel-eyed lad hopes to return to E. H. S. and drum history into the heads ofthe future generations. Our class "wunnerfitz" follows our teams' activities faithfully. Blonitor Club Q, 3g Science Club 3. RICHARD C. FENSTERMAKER QSM North Third Street Industrial Arts "Dick" "Dick," a likeable young fellow with blonde hair is usually seen cruising the town with the gang in his "31', Studebaker. His quiet manner gives you the impression that he hasn't a care in the world. "Dick's" pastime con- sists of shooting pool and hiking. Boys' Cooking Club 3. WILLIAM G. FENSTERMAKER Shamrock Station General "Fensty" "Fensty,', one of the Hashes of the class, who came to us in our senior year, is a good looking, neat dressing, quiet, young man. He has mastered the art of dancing and swim- ming and is especially interested in baseball. Always with a nonchalant expression, "Fensty" will be remembered by his classmates. - Chorus 33 Boys' Cooking Club 3. CHARLOTTE G. FISCHER 3-I0 East Harrison Street. General "Char" Known to us as "Char," she is one of our more reticent senior girls. Charlotte is on the balcony every Tuesday morning practicing her vocal chords as one of the "Flame-sv in the Redheaded sextet. With her shining red hair, bluish gray eyes, and winning smile, she is surely a sincere friend. Chorus 3g Knitting Club 3. l24l GERALDINE B. FRITZ Broad Street General , "Gerry" "Gerry," a dilninutive lass, who came to us from Catasauqua, wills many a friend with her jovial manner and sunny smile. "Gerry" is one ofthe high-stepping major- ettes of the High School Band. Her main interest lics in becoming a music teacher, but she still finds time for swixnming and dancing. Gym Team l, 23 lllajorettc 2, 33 Glee Club 2, 35 Chorus Q, 35 Girl Reserves 3. LAHOMA V. GARDNER Blacungie, Route 1 Commercial Lahoma Blonde hair, blue eyes, a most pleasing combination, are definite characteristics of Lahoma. She has shown her re- markable ability in singing by participating in several school assemblies, whereby she won the approval of both students and faculty. Lahoma is always willing to share our lighter moments and add a touch of gayety with her de- lightful sense of humor, a great asset for the future. Glee Club 21 Chorus Q, 33 Knitting Club 3: "Red Fealher Revuef' R. LLAIRE GARMAN 537yg Elm Street Academic Claire This attractive, dark-eyed girl is the capable treasurer of the Senior Class. Her wit and soeiability prove joyous to everyone. Claire's serious minded philosophy tinged with a light-hearted air gives her a sparkling personality. This well-dressed girl is known for her infectious giggle and interest in everyone's problems. I H111 sure she will always make the most of her oppo1'tunities. ' Class Treasurer 3g Girls' Shop Club 3. A. MARLIN GEHMAN 635 Chestnut Street General "Clops' 'KClops', is one of the class comedians, and because of his cunning jokes and appealing personality, he has won many friends. He is interested in sports, football being his favorite. His hobby is driving the "Black lllariaf' his dad's car. "Clops" has taken an interest in girls, which is not a bad hobby. He is undecided as to his future. Football l, Q, 35 Basketball 3g Track Q, 33 Health and Physical Education Club 3. ig 1 1 ffifamw x Wah, ,J KC: , ,r' li il Y " A up AFNX-we if, R. s-'fiimii"XX. .. . ?5 so .A Vi, saws, .- mit' +1 A--f' 6. a 5 -5'1" "f' zywfbys 1... 8 .- - 'im ' 'L""" wwe, C: ,mm ....,, ,.-,P -X vs Wlffff , . if ,q-wif' P ,ff fl' A , 1 ' .ff r General Small, mighty and shy toward girls is "Skinny,' the captain of our football team, Besides being known for his RONALD W. GEIST 12-L North Fifth Street WILLIAM A. GEHMAN, JR. 302 North Third Street General "Bill" lf you happen to be going through town and see a large sign, "W. A. Gehman and Sonsf' "Bill', is one of the sons. He is the motor mechanic of our class. Most of his leisure time is spent driving around town in a new Plymouth. Some day "Bill" expects to be a big business man of our town. Glee Club Q, Checker' and Chess Club 3. "Skinny" skill at chess and being the Einstein of the general section, he may be seen at the Lehigh Country Club with Hagan and VVeider. Ilis ability for getting short haircuts is beyond compare. Football 1, Q, CCo-captainl 3: Basketball 1, 2, 3g Track 2, 3g Checker and Chess Club 3. HELEN C. GERHARD Allentown Route 2 Academic Helen llelen, an attractive, brown-eyed brunette with a pleasant personality and sunny smile has won her way into the hearts of many friends. She is a regular out-of-door girl and enjoys camping and hiking. Her ability to study and to get along with people will enable her to become a com- petent nurse. Gym Team 2, 3g Health and Physical Education Club 3. ROBERT E. GERLACH 302 North Penn Street Academic "Bob" "Bob,' an energetic and persuasive lad, is a friend to all. His familiar face is seen, as a monitor, in the halls of our school. He attends many sports events, and makes a practise of driving his dad's car. His leisure time is spent in stamp collecting and swimming. He is planning to make one of the professions his career. Band l, il, 3, Concert Orchestra 33 lllonitor Club Q, 33 Photography Club CPresidentj 3. i261 BARBARAN E. GOWER lflmmaus, Route 1 Commercial "Barby" Cheerful, talkative, and quick-tempered, that's "Bar- hy." Her favorite pastimes are ice skating, attending the movies, hiking, and working at Rodale. She can be found where there are members of the opposite sex and also with her many close friends. After graduation "Barby" has no definite plans for the future. Knitting Club 3. electrical engineer. GEORGE A. HAINES Alburtis General "Georgie" "Georgie,', one of the gang from Alburtis, is always with his pals, Neil and "Krusie," pulling some kind of prank. Mr. Heller's oflice is his second home. Besides play- ing shortstop for the Alburtis A. C. Juniors, he is fond of hunting, skating, swimming and playing Diehlis pin-ball machine. "Pickaninny Paradegu Card Club 3. Knitting Club 3 27 HAROLD W. GOWER Conservation and Wild Life Club 3. LORRAINE L. HENRY in ,Vg W ir , . '4 1 6 w ',vZf'fs:'.w i 1, Industrial Arts Gower Gower, one of the ambitious boys of the class, is noted for his will to win. This shy lad is always willing to make new friends. He is always plugging toward his future career. Gowerls pastime is taken up by hunting and fishing. He is a good student and is interested very much in being an Academic ' Lorraine Lorraine is one of our attractive, dark-haired, friendly natured girls. Besides being an accomplished accordianist and an ardent stamp collector, she likes hiking, roller skat- ing, knitting, and is a faithful sports fan, attending all games. A conscientious student, Lorraine has been efficient and capable in whatever she has ever undertaken. Newspaper Staff QReporterD 2, fPage One Editorj 3g 1 .ff . 159igf'Q1'1w9 v- - ,L -', 'J' ,. 2--H . ,X 9 Monitor Club Q, CSecretaryj 33 "Pickaninny Parade," JCQK... ,ff id 'W -at X e e "N G in I I ,, ef' 9 '1 y U? ' ,P ,f "ai 1 13, ,,, 5, Lf ff' 'li "WV ffiilii ' ,,0'?ja- :E 1514 ,. fr' , 35 S 4, H" ,MMS - ! -' ' t rx Wi? L 15 S5 SARA FERNE HEPLER Silverdale Academic ' 'Fene" This friendly, nonchalant, popular lass is our "Fene." Her artistic nature has developed into her lithc dancing, inspiring art work, photography and graceful swimming. She is an ardent sports fan and an enthusiastic lover of the outdoors in such pastimes as hiking and horseback riding. These interests culminate into a witty and charming personality. Color Guard 2, 33 Glee Club L2, 33 Chorus 1, CSecretaryQ Q, 3: "Pickaninny Parade," Arts and Crafts Club 3. JAMES R. HERBEIN 505 Harrison Street General "Herb" "Boom,' a big explosion occurs. It's only "Herb" tinkering with his experiments. "Herb', is the genius of the laboratory, and is known best as "Mr. Becker's right hand man." But, putting all kidding aside, "Herb" is an all around fellow if there ever was one, a friend to everyone. Gym Team lg Chess and Checker Club 3. EDMUND K. HERMAN 930 Chestnut Street" Academic "Bumps" "Bumps," an easy-going lad, who has won the liking of many, has shown many fine talents as a sportsman, actor, and student. YVe will never forget l1is portrayal of Teddy Roosevelt in "Arsenic and Old Lacef, and his spectacular tackles while playing for E. H. S. The field of his choice is chemistry, and his undergraduate work is to begin at Southern California. "Arsenic and Old Lacegl, Football 1, Q, 33 Track 23 hlonitor Club Q, 3, Varsity "E" Club 3. HALLERINE H. HERSCH East Macungie Commercial "Sis" "Sis,', one of the smaller members of the class, with a friendly personality, is a friend to all. Although seldom heard, she always has a cheerful smile for everyone. "Sis" and "lXIarty" can often be seen roaming tl1e halls chatting with the opposite sex. Her main hobbies are eating and attending the movies. Knitting Club 3. l2Sl FAY A. HILLEGAS 527 Broad Street Commercial Fay Here is a tall, slender lass, who is known to everyone by her giggle and pleasing smile. Fay, in all of her school activities, can be found with her inseparable pal, Faith, Her pastime is spent skating, bicycling, and going to the movies. As one of the Advertising Managers, Fay helped get our great K'TattlerU edited. Newspaper Staff fTypistD 35 Yearbook Staff fAdvertising Managerl 35 Chorus 23 Girls' Shop Club 3. future. EVELYN M. HOFFMAN 203 North Third Street Academic Evelyn With dark hair and dark eyes and a friendly smile for all, Evelyn can be found in the midst of a group "holding her own" in the conservation. Her time is spent behind the refreshment stand, "baby-sittingf' hiking and sketching during the summer vacation. Evelyn hopes to make St. Lukeis Hospital her home for the next three years. Newspaper Staff CReporterl 2, 3: Chorus 33 "Pic-kaninny Paradegt' Girls' Shop Club 3. CHARLES E. HINKLE Band 1, il, 3g Concert Orchestra 3, Dance Orchestra 35 Arts and Crafts Club 3. Industrial Arts "Chick" Short, stocky, and fair-haired, that's "Chick," an am- bitious lad who has a humorous personality and amiable disposition. He is a fine swimmer and skater, also an expert soda-jerker who loves to make super-duper sundaes for his friends. "Chick" expects to be a salesman in the near DONALD G. IIOIIE 33 North l"ourth Street Academic "Don" "Don," a dark-haired, intelligent boy, is usually in consultation with the principal concerning novel im- provements for tl1e school. His spare time is filled with reading, bowling and taking tests. He loves sports and assists at games behind the refreshment stand. He hopes to better the medical profession. Student Council 3g Chess and Checker Club CViee Presi- dentj 3. ,giffgt-. w as Qx l29l Hifi XX! . fl? V gwiffq Tx fe.-Zxy... ar. l, 1 '. 'L'-.'-Q, " ' '11 ,serv 4::,:'.::t,,. ff' ef awe: fe. ve" f W-:wm--- ft- .- - 'f ' 1 -. PAULINE E. L. HUBBARD South Tenth Street Academic "Polly" This blue-eyed, shy, ambitious lass has won many acquaintances because of her courteous ways and frank- ness. "Polly's" few dislikes will help her pave the way in her chosen field, nursing. She has numerous pastimes among which music tops the list followed by skating, reading, and motion pictures. Girls' Shop Club 3. -1 CHARLES A. HUBER Mcrtztown Industrial Arts "Ace" "Charlie," a good-natured lad with gray eyes and brown hair, is of diminutive height, and easy to get along with. Collecting bookmatch covers, and playing cards occupies most of his time. Although he is interested in all sports, baseball is his favorite. CHRISTINE E. IOBST 205 North Second Strect Academic "Chris" Sparkling personality and a cheerful disposition best contribute to this attractive, vivacious, young miss, Christine is carefree and has a perpetual giggle. Although an ardent admirer of the outdoors, her interests also include art, dancing, and swimming, Success to her in all her future plans. Newspaper Staff CReporterj Q, 3g "Pic-kaninny Paradegu Girls' Shop Club 3. JEAN B. IOBST 437 South Fifth Street General "Jeannie" Dark hair, beautiful blue eyes, and a musical giggle describe our "Jeannie." Knitting, riding in a "29" Ford, sports, and dancing are her favorite pastimes. "Jeann1e', has a keen sense of humor, and her witty remarks are loved by all. Her engagement ring is an indication of her future. Knitting Club 3. ISO l FLORENCE E. KAUFFMAN lil East Minor Street General "Dolly" "Dolly," a good name for this member of the fairer sex, is tall, dark-haired, full of fun, and good-natured. Her spare time is spent at knitting, skating, and other sports. Her keen sense of humor is sure to serve her well in later life. She can not cook, but would like to learn. Men, Beware! Glee Club 31 Knitting Club 3. DORIS E. KEHS VH Elm Street Academic Doris Because of her shyness, one must associate with Doris, an attractive, brown-eyed lass, to really get to know her. Her pastimes are attending movies regularly and listening to the popular tunes. Her enthusiasm for sports was shown by her participation in the band, wearing the green and gold uniform of a color guard. Color Guard 2, 3: Nlonitor Club Q, 3, Library Club 1, Q. FLOYD N. KEIM 47 North Second Street General "Bupper" "Bupper" is the chronic autographer of the class, as most any Grammar book or desk will prove. The fact that he is an expert in mischief becomes more ironical because he played the part of an officer of the law in the Senior Class Play. His plans are not settled but he would like to have a navy blue wardrobe. Class Vice President 1, Q3 Declamation Contest QQ "Arsenic and Old Lace," Football Q, 3 CManagerDg Gym Team lg Baud lg Moiiitor Club 2, 33 Arts and Crafts Club CPresi- dentj 3. WALTER H. KIRSCHMAN ll3 North Fifth Street Academic "Tutty" Rusty-red hair and freckles galore, this is "Tutty's" trade mark. His innocent look becomes even more innocent when vandalism or misconduct permeate the room. Always ready with a witty remark at the right time for a good laugh. He is also an accomplished trombonist and an ardent follower-in the field of science. "Tutty,, will always be re- membered for the enjoyable times he has given us. Declamation Contest 23 Band 1, Q, 3, Concert Orchestra 33 Dance Orchestra 3g "Arsenic and Old Lac-eg" "Pickaninny Paradegv Science Club Cljresidentj 3: Brass Quartet 3. fwrfff-.W 4' l3l NZ' A' YES Gil X, V TEN are 1 "e 1 'F wi-5 4 as " -U? , . at '?5Q1:7s.. ffl , 2 -'Pm , fluff .f -1' Y " df 31 If . Jw- v.',.,: f j if "' ' .5 CHARLES WILLIAM KLEPPINGER, JR. Macungie Academic "K1ep" "Klep," the "Charles Atlasv of the Senior Class, leads our student council to success. His dimpled smile has brightened many a life. He is an expert driver and enjoys swimming, dancing, hiking and "dear" hunting. His main aim in life is to go to Lehigh University. Newspaper Staff fAdvertising Managerj 2, 3, Glee Club 2: Chorus 23 Student Council I, CVice Presidentj Q, CI'resi- dentj 35 Monitor Club Q, CI.ieutenantD 3, Scabbard and Blade Club fLieutenantj 3, "Pickaninny Parade." EMMOND E. KLINE Zionsville General Emmond Just another one from the "Room 7 Gang," Emmond is continuously smiling. His main sport is hunting, but build- ing model airplanes takes up a great deal of his time. Emmond's amiable personality will surely carry him far in his chosen field of work. Glee Club 2, 35 Chorus Q, 3: Conservation and lVild Life Club 3. NEIL F. KLINE 31 North Second Street General Neil Neil, our popular class president, is by all means the class comedian. He has endless abilities for entertaining and directing productions. Very talkative, he captures everyone's heart with his brown eyes and winning smile. His bass fiddle and piano take up most of his spare mo- ments, but he still finds time to attend all social functions. Band lg Chorus 23 Glee Club '25 Concert Orchestra 1, Q, 3: Dance Orchestra 1, Q, 35 Newspaper Staff Qlteporterj 2, 3: Boys, Cooking Club 35 Class President 2, 3. AVONNE E. KNAUSS 917 Chestnut Street General Avonne Attractive, energetic, and very popular, thatis Avonne. She is known by all for her talking and inane acting. No matter when a sports event is held, Avonne is right there leading the cheering section. She is fond of dancing and is a whiz at jitterbugging. Her enthusiasm will help her to succeed no matter what future she has planned. Newspaper Staff Clteporterl Q, CPage Editorj 33 Basketball 1: Cheerleader Q, 3, Dramatic-s Club CSecrctaryJ 35 Varsity "EH Club 3. l32l LUCILLE P. KNAUSS Emmaus, Route 1 Academic Lucille This genial and attractive lass has won the hearts of inany with her mischievous smile and friendly disposition. Luz-ille's spare moments are spent playing the piano, violin, and reading. She enjoys sports, especially ice skating and swimming. This fair Miss can be seen attending most of the school functions. Success to her in all her future undertakings. Newspaper Staff Clteportcrj Q, flange liditorj 3: "Picka- ninny Paradef' Girls' Shop Club 3. CHARLOTTE S. KNERR Alburtis Commercial "Artie" "Artie,'l one of the few uiet irls in our class, alwa 's . . . . . 5 has an endearing smile even when serving impatient stu- dents in the cafe. In school she can usually be seen with her pal, "N1ps," while ice skating and swimming are two of the many activities which occupy her spare time in Alburtis. STEPHEN M. KOCIS, JR. 536 Minor Street Industrial Arts "Steve" "Steve,,' a tall dark-haired youth, is well-known to all for his handsome and neat appearance. This happy-go- lucky gent is a loyal follower of all sports. Dancing and ice skating are musts on his activities. Although he has no special plans for the future, he would like to be a draftsman. Football CStudent Managerj F25 Health and Physical Edu- cation Club 3. Newspaper Staff CTypistj 3g Knitting Club 3. ELEANOR D. KOZE Emmaus, Route l Academic "El" MEI," a minute after the last bell girl, is one of our most ardent sport fans. She is a combination of a delightful personality, lots of pep, and an up-to-date dancer. "El" is one of our cutest little members of the "48,' class, also a petite, modest, young lady who is always seen with her slow-driving "Olds" Yearbook Staff fAdvertising lVla.nagcrD 35 Nlonitor Club Q, 33 Library Club 1, Q. l fix .f 'f --. A , 1. A 1.A E ffm :J Issl 'fi 1 i 5x ' 'N11'-.. . 'Y t, eff if fl 'f 'H X -x , s 5 ,ff if i : N' .ff M 4 fzfff'--me df. WA we 'W3 RICHARD H. KRUSE Alburtis General ' "Krusie" A friend to all, "Krusie,' can always be found with his two best pals Neil and "Georgie.,' He is very fond of his home town, Alburtis, and is always loafing at Diehl's store. "Krusie" wishes to become a bachelor but we are wagering that some lucky girl will steal his heart some day. Swim- ming, hiking, joking, and seeing movies are all tops with him. GLENN E. KUDER Alburtis, Route 1 Academic "Cuddles" "Cuddles" is the strong, noisy type. His excess muscles aid him in being punctual and prompt, facts realized by the bus drivers. His "Chief of Police" activities in school have proved him to be an able leader. His varied activities in the National Guard and his proposed teaching training should help him immensely in an army career. Yearbook Staff CClub Editorj 33 Track 2, 35 Chorus 3: Student Council 15 Monitor Club 2, QCaptainj 3: Scabbard and Blade Club 3. "Pickaninny Para de 3 LARUE M. KULP 676 Chestnut Street Commercial LaRue LaRue, one of the shorter members of the class, has light-brown hair, blue eyes and a charming smile which has won many friends. Une of l1er favorite pastimes is dancing. After graduation she hopes to follow the secretarial field. Yearbook Staff fAdvertising lllanagerj 33 Girls' Shop Club 3. ROBERT L. KUNKEL Wescosville Academic ' 'Cookie' ' "Cookie," one of the energetic members of our class, is a friend to all. His every-ready puns cheer those in despair. Many industrious hours are spent by him on his hobby, woodworking, in his home workshop. His modesty and cheerfulness, we know, will carry him far in his future ambition, that of being a bacteriologist. Conservation and Wild Life Club 3. l34l THEODORE P. LATSCH 578 Broad Street General g'Monk', is a dashing all-around fellow, who excels in basketball and dancing. In his spare gym floor shooting basketball. He is a a winning smile, and is the Fred Astaire of the class. Football 33 Basketball 1, Q, 33 Baseball 35 Gym Team QQ Health and Physical Education Club 3. s4M0nkvv time he is on the modest fellow with VIRGINIA R. LATSCH 578 Broad Street 1 General "Jeanie" "Jeanie" is our petite queen with a sweet temperament and quiet manner under which she hides a magnetic per- sonality. Her attractiveness and modesty has made her a true friend to all those who know her well. She, a lover of sports, follows the team loyally. A real gal is our "Jeanie with the Light Brown Hair." WILLIAM F. LAUB 523 Elm Street Industrial Arts "Bill" William, otherwise known as "Bill" to his classmates, is a tall, blonde-haired lad, with a big smile for everyone. He is always up to mischief, especially in the shop, and takes much pleasure in "cowboying', his Dad's Plymouth around. An active member of the Naval Reserves, he expects to be a regular "swabbie" after graduation day. Glee Club 33 Stage Hand Q, 33 Scabbard and Blade Club 3. JOHN E. LAUDENSLAGER 327 South Fourth Street General "Johnny" This boy with the turned-up collar and flashy plaid shirts has made himself a character of the class. Full of fun, "Johnny,s,' merry laughter is one of many likable traits of this boy. A hard-working athlete, sports rate high on his list. l35l Football 1, Q, 3g Baseball 2, 3: Varsity "EU Club 3. FN ' 'Q-Qu, 'Q Mu '5fa'veff'mQl,' .L ' fi 4 Mil Jes 515, ,, ,.., . A "':!.V ' ,I , .-.s .mv ',.- 1 I A Q Q ll lr an 9 rr' 23 sg' fwfr ttre . ff sr W f 'W . , X e fm N. Q B .v v,f I 5 I 5. . ff mm. N . Sw . 1-2 'f f' 5, , "GW,-9 , C, -. M V 4 5 ,ff N ,a 4, o if-' f .ff K 4.-' "f"""-x, ,530-"" K'1 -1,1 JI I v-I2 'f"' . 'lv' .- P ' iff .AJ V .-f I? XV. RAY A. LEIBENSPERGER East Texas Academic Ray Ray, a tall, good-looking lad, who is a friend to all, is an indoor and outdoor sportsman who fills his spare moments with hunting, fishing, basketball and dancing. He is often seen driving his brown "Chevy,', and cracking jokes to "Bumps" Herman when English class gets dry. Famous as the class comedian, Ray can surely succeed in his chosen career. DORIS J. LICHTENWALNER Macungie, Route 1 ,Commercial Doris Doris, one of the blue-eyed blondes, who hails from near Macungie, can usually be recognized by her giggling. She is a lover of sports and attends practically all football and basketball games, IIer main hobbies are swimming and playing the piano. Upon graduation she wishes to enter the secretarial field. Knitting Club 3. Football 33 Basketball I 7 4 Scabbard ind Blade Club 5 MILDRED J. LORAH 167 Ridge Street Commercial "Milly" "MillyU is one of the smallest lassies of our class, but as the proverb goes "All good things come in small pack- agesf' She has proven her dramatic ability in the class play as "Abby.', "lVIilly" can usually be seen rushing around the halls or chatting with many of her friends. As to her future she is still undecided. Yearbook Staff fClass Editorj 33 Arts and Crafts Club 3, "Arsenic and Old Lacef, PATRICIA A. LYNCH 328 lVIa.in Street General "Pat" A green-eyed cheerleader with vim, vigor, and viva- ciousness is our 'KPat." IIer sincere and winning personality has captured many a heart and anyone who knows "Pat" is sure to find her a true friend. Among her numerous activities she finds time to work in the cafeteria. As yet her future is undetermined. Cheerleader Q, 3g Basketball lg Gym Team Q, 33 Dramatic Club 35 Varsity "E" Club 3. l36l EDWIN H. MARSTELLER lllacungie, Route l General "Eddie" "Eddie,', a short, light, brown-haired lad, is a friend of all his classmates. He spends his spare time swimming, dancing, and Whizzing by in his father-'s Hudson. He is also very active in school functions in and out of school, and wishes to make a career in tl1e business world. Glee Club Q, 3g Chorus Q, 3g Student Council l, 2, 3g Scabbard and Blade Club 3. ALLEN P. MCNABB Wescos ville Academic Allen Allen is one of the small, mischievous lads of our class. His amiability has made l1i1n a friend to everyone. Al- though an ardent sports fan and hunter, he claims his favorite pastime is driving his dadis Ford. Alle11 has no special future planned, but we are sure hc will go far with his ambitions. "Arscni1-and Old Ilacegw Scablmrd and Blade Club 3. JOHN MECKES 301 DeLong Avenue Industrial Arts "Johnny" "Johnny,', a tall, blue-eyed, dark-haired guy, is known for his quiet manner. "Johnny" is one of the most ambitious lads in the Industrial Course and is always trying to find better and easier ways to fulfill l1is ambition. Basketball, hunting, and ice skating keep this young man quite busy. Basketball 1, 2, 3g Health and Physical Education Club 3. PETER MILINICHIK Maeungie, Route 1 General Conservation and Wild Life Club 3. "Pete" "Pete," one of our young farm lads, is one of the quiet and modest boys in our class, paying little attention to girls. Most of his time is spent in farming and hunting. I-Ie hopes, someday, to own and operate his ow11 farm. get if +L'7fg7'1i ,, , u . ,,. ffm W' w ifi? , - -NMR ,-L' ,jjggfsg , jf?5z5rfew1..Q1'5gR 1.-W ' 33 . ?.w,5f:feM. gfrff' 'fgf ai, EDWIN S. MILLER -I2 North Third Street General "G00m" "Gown," one of our musicians, played the trumpet in the high school band. He also is an ardent participant in sports and expects to go i11to the coaching profession. YVe are sure that with his experience in sports, he will make good in his chosen field. Football 1, 2, 33 Basketball 1, Q, 35 Baseball 3g Band 1, Q, fVice Presidentl 3g Chess and Checker Club 3. GERALDINE M. MILLER 550 Broad Street CRearD Academic "Jerry" Quiet, determined, ambitious, small of stature, friendly, pleasant and reserved all describe "Jerry.', You do not know "Jerry,s', true self until you have closely associated with her. Her pastimes are listening to the 1'adio, going to western pictures and reading mystery books. She has chosen nursing as her career. Home Nursing Club 3. HELEN E. MILLER 1360 Pennsylvania Avenue Commercial Helen Helen, a tall, da1'k-haired, quiet and ambitious lass, is noted for intricate needlework. Helen can he found at almost all football and basketball games with her many friends. Dancing and movies also take up a lot of her spare time. I-Ier ambitious attitude will help her in whatever field sl1e chooses. Knitting Club 3. NORMAN J. MILLER Emmaus, Route 1 Academic Norman Norman, indeed, has a likable personality as there is never a dull moment when one is in the company of this dynamic, enthusiastic, young chap. He is still undecided what vocation to pursue, but it is highly probable that it will be in the mechanical field, this being his chief interest. "Arsenic and Old Lacegi' Monitor Club 2, 3, Conservation and VVild Life Club CPresidentD 3. l3Sl RICHARD J. MILLER 311- North Second Street General "Goldy" This blonde-haired, good-looking had is known to all. Playing "Bussy's,' pin ball machine, and dating girls accounts for some of his time. He takes part in all activities, and is an ace on the football, track, and gym teams. "Goldy" intends to improve the Navy, and wishes to have a girl in every port. Football Q, 3, Track 2, 33 Gym Team 1, 2, 33 Health and Physical Education Club 3. VIVIAN K. MILLER 325 North Second Street General "Viv" "Viv,,' a girl with a sparkling personality and an attractive appearance, has a special knack for knitting sweaters, which we know kept many people warm during the winter. She may be heard walking down the hall with her gay laughter ringing right along side. We know "Viv's" future is well planned. Newspaper Staff CReporterD 2, CPage Editorl 33 Glee Club 2, 3, Library Club 1, 2, Knitting Club 3. REDA M. MOLL 115 East Elm Street General "Cookie" "Cookie,,' a charming, petite blonde of our class, is admired very much by the opposite sex. Filled to the brim with wit and energy, "Cookie' enjoys dancing and swim- ming in her leisure hours and has mastered them well. Vllhenever you see her you are sure to find her friends, "Dot,' and "Bimby,' with her, for they are inseparable. Gym Team 2, 3. LYNN B. MOYER Alburtis Industrial Arts Lynn Looking for Moyer? I believe he is in the shop! He spends most of his time the1'e where he majors in carpentry. Also included among his pastimes are hunting and fishing. You will find that in a few minutes, when around, he will have you smiling and in a good mood in no time at all. We 21l'C positive his sincerity and abilities will guide l1im in the future. Boys' Cooking Club 3. j..,N??. , 41.51-4 :fra 2 V iblfi ...- -'Hx as " 6,5 NANCY J. MOYER -lQ8 North Fifth Street Commercial "Nall" Nancy, a pretty and industrious brunette can alwayslbc recognized by her witty sense of humor and catching giggle. If you see anyone with a camera, it is Nancy doing her job as one of the class photographers. Dancing and swimming also hold her interest. VVe are sure she will do a good job in her chosen vocation, office work. Yearbook Staff CPhotography liditorl 3, Chorus 33 Bioni- tor Club 2, 33 Photography Club CSecretary and Treas- nrerl 3. EMERSON E. MUSSER 128 North Fourth Street Industrial Arts "Emmy" "lCmmy,,' the card of the senior class has a keen interest in track and the Naval Reserve. This lad's broad sense of humor and friendliness has made him surprisingly popular with the girls. "Em1ny's" optimism and loyalty makes him a likable individual. Track I, Q, 3: Glec Club 33 Stage Hand l, 2, 3, Scabbard and Blade Club 3. DOLORES E. NEIMEYER Q5 South Fifth Street Commercial Dolores Dolores, a witty brunette of slight stature is depend- able and is always bustling with activity. Her sympathy and understanding when aiding others is one of her greatest assets. Her accumulation of personal characteristics will bring her a bright future. Glee Club 1, QQ Chorus Q, 33 Home Nursing Club 3. ANNABELLE A. NESTER 1442 Shimerville Road General Annabelle Petite, fair-haired, blue-eyedg with a winning smile that will charm most anyoneg that describes our Annabelle. Besides being a regular 1'ooter for the team at all of our basketball and football games, she is an all out enthusiast for swimming and hiking. Exceptionally good at sewingf- she will probably be one of our future dress makers. Monitor Club Q, 33 Yearbook Staff CClass Editorj 35 Girls' Shop Club 3. l40l ROSELYN MARIE NICHOLS -L30 South Second Street Academic "Rosie" "ltosie,', ambitious and talkative is popular with everyone. She is an ardent sports fan and expresses her dynamic vitality through her cheerleading ability. Hltosiei' lists swimming and dancing as her favorite pleasures. She is thinking of attending college and no matter how dull the college may seem to others, "Rosie" will add life to it, "but definitelyf, Yearbook Staff fSp0rts Editor, 3: Gym Team Q3 Cheer- leader 2, 3g Library Club Qg Dramatic Club 3g Varsity "E" Club 3. ULDINE O. NUSS South Fifth Street Commercial "Nussy" "Nussy" can be found chatting with 111any of her frieuds for she has a keen sense of humor. Complaccncy is her greatest asset. Her talent in music made it possible for her to join the school band in her sixth year of school. Her hobby is playing the organ and after graduation she wishes to attend college to become an adept organist. Newspaper Staff CTypistJ 3: Band l, 2, 3, Concert Or- chestra lg Chorus 3g Knitting Club 3. CHARLES OLEKSA Blacungie General "Charlie" "Charlie,U the tall, happy-go-lucky fellow, is well liked by his classmates. Although courteous and sociable with the girls, he is not especially interested in them. In his leisure time you can see him driving around with his friends in his new Studebaker. Swimming, baseball, and golf also occupy a great deal of his time. Baseballfl, 3g lllonitor Club 2, 35 Card Club 3. SYLVIA E. ORTT 419 Elm Street Academic Sylvia Here is a girl, who is ambitious, talented and intelligent. Sylvia can act, sing and play the piano very well. She is a sports fan, badminton enthusiast, animal lover, and spends her spare time making sea-shell jewelry. As she intends to enter college in fall we are sure sl1e will be a success in her chosen field. ting Club 3. Yearbook Staff CClub Editor, 3, lllonitor Club 2, 3g Knit- ' 'N-J'--. Eff W e--X + . nu I 1 '. 4Si'5'1:-r.. l41l A, -- 4, , M nuff I e -is ev , U l RAY E. PENSINGER Topton General Pensinger Pensinger is a happy-go-lucky fellow who has no enemies and no fears for the future. His favorite pastimes are indulging in various sports, listening to good music, going to the movies, and enjoying the presence of girls. VVhen he gets out of school he is anticipating a career in the Navy. Y ANNABELLE H. PFORR lllacungie, Route l Academic "Lizzie" "Lizzie,' is a light-haired lass, with blue eyes, and a quiet smile. Her excitable, ambitious and courteous nature leads to a pleasing personality. Her well-filled schedule includes basketball, football, mowing lawn and reading books. "Lizzie,s', perserverance and ambitions will surely lead to success in the future. Library Club l, Q5 Photography Club 3. Chorus 35 Boys, Cooking Club 3 ALBERT J. PLARR, JR. 137 Dell Street Commercial "Apple" Hear that music? No, it is not Harry James. It is our own "Apple-,', the senior master of the trumpet. His favorite pastime is traveling around in all kinds of cars, with his buddies. "AppleU expects to make l1is trumpet his life work. "Arsenic and Old Lacef' Band 1, Q, CPresidentJ 3, Concert Orchestra l, Q, 3, Dance Orchestra 1, 2, 35 Student Council Q, 3g "Pickaninny Paradeg' Brass Quartet 1, Q, 35 "Red Feather Revue." V LUETTA J. RAUDENBUSH Alburtis Commercial "Nips" "Nips,,' a tall, slender, brunette, with big brown eyes, is capable of handling everything she starts. She is fre- quently seen with "Artie.,' "Nips" serves the impatient students in the cafeteria during the lunch hour. Her main hobbies are ice skating and swimming. As part of her future she wishes to enter the secretarial field. Newspaper Staff Cfypistj 33 Knitting Club 3. H21 RICHARD R. READINGER 18 South Third Street Academic "Dinger" ltis not the lllllllllllltillljliltlllll of the bells, but it'S "DingerU reciting one of his literary masterpieces, which proves his ability to entertain. His dramatic ability was shown in the role of Doctor Einstein in "Arsenic and Old Lac-e,' and the role of Mrs. Evans in the Junior Deelaina- tion Contest. Both at school and at Krause's he will always be a "hum-dinger." Yearbook Staff CEditor-in-Chiefj 31 Newspaper Staff Qlteporterj Q5 "Arsenic and Old Lacef' "Pickaninny Pa- radegv Seabbard and Blade Club 33 Declamation Contest Q. KENNETH H. REED lllacungie General "Reds" "Reds," who is liked by all his classmates, has a keen sense of humor and a smile for everyone. He is often found debating in school with his friends across the aisle. lllost of his pastime is spent hunting and fishing. In the future he hopes to be a student in an electrical school. Card Club 3. DOREEN E. REESE 1329 Pennsylvania Avenue Academic Doreen Beauty, brains, and efliciency are personified in Doreen. Her ardent school spirit has proved her to be an inspiring cheerleader. She has proved to he a competent student be- cause of her industriousness. A serious minded young lass, who may be classed as one of those who is most likely to succeed. Yearbook Staff CAdvertising Managerj 3g Cheerleader 2, 3g Varsity "EH Club 3. LILLIAN K. REICHARD 106 Blain Street General "Tootie" Blonde hair, blue eyes and a jet-propelled giggle des- cribe Lillian. "Tootie,,, as she is known by her friends, is always attempting to help her classmates whenever they need her. lnterested in music, she is one of the altos in tl1e octet. "Tootie'y also finds a delight in crocheting which she masters very well. Club 3g Octet 3. Library Club lg Glee Club 1, Q, 3g Chorus 1, 2, 35 Knitting fx J"-sit-.. X 'i a - :5-::w1i4g - ff '- "4 L, l43l 'Q , :' J. A ,- w,:3Ef'1f . ' 'nl' ,rm gs . . 1 . , I as CNN"-. ef? . .. " + ffiiil fgiiwazf easy 33: A wiecij A N:i -Q, :?i5ySS1-0-...,EX , . ' fs, .. ' ' Uifij sf" -Ps we 1? fi. ., LaRUE B. REINHARD 304 North Seventh Street Commercial "Dolly" "Dolly" is one of the most popular members of our class, with sparkling eyes and plenty of vim plus vigor. She is always ready to participate in cheering for our games. Dancing and skating take up much of her time. In June we know "Dollyl' will be a secretary to some lucky Yearbook Stall' Cflass Editorj 3: Majorette l, 2, 3, Knitting employer. "E" Club 3. GLORIA E. RICHARD 333 Broad Street Commercial Gloria A winning smile, a sparkling personality, and beautiful blonde hair are specific characteristics of Gloria, one of our attractive majorettes. VVhenever you hear the click of knitting needles you will find Gloria industriously at work. ller ability to balance a ledger, in collaboration with her shining disposition, will prove an asset in attaining her objectives in the future. Cheerleaders 2,35 Chorus 2 Monitor Club 7 J X7'lI'S1tN Flub 15. JAMES W. ROTH lVescosville Industrial Arts "Jim" Tall, dark and industrious is our classmate, "Jim.', Dlost of his time is spent on cabinet making in the shop. He is always at the garage at Vllescosville having fun with the gang. He likes to skate, hunt, fish and chat with his many friends. A hard worker, "Jim" is sure to succeed. Student Council 1, Q, Scabbard and Blade Club 3. DOLORES C. SCHAFFER Route 2, Allentown General "Dolly" "Dolly," a tall and slim girl, is admired by all because of her agreeable disposition. One of her main attractions is her soft voice. Although she finds ma11y things amusing, she also has l1er serious moments. "Dolly" plans to be a hair-dresser unless someone comes along to change her plans. Glee Club 35 Chorus 3, Knitting Club 3. l44l DONALD B. SCHAEFFER Allentown, Route Q Industrial Arts "Don" Reserved, easy to get along with, and handsome-that is our "Don.', Popular with the boys as well as the girls, this well-dressed chap finds much pleasure working in the shop. An expert athlete and ice skater, we know "Don" is sure to reach the top. f'Arsenic and Old Laeeg' Track 1, Q, 33 Glee Club 3: Scabbard and Blade Club 3. GEORGE H. SCHMELTZLE, JR. lllacungie Commercial George George, a quiet and ambitious fellow, is a friend to all. Although greatly out-numbered by the opposite sex in the Commercial course, he does not seem to mind. Among other basketball fans and friends, George can be found at most of the games. His hard work and enthusiasm will undoubtedly carry him far, whatever his chosen field may be. SOPHIE R. SHISSLAK South Tenth Street General "Soph" "Soph," a shy, modest, and jovial miss is endowed with a sunny disposition. Her main hobbies are eating chocolate Vanities, going swimming, and participating in sports. She can be heard cheering enthusiastically at all football and basketball games. "Soph,' wishes to enroll in the Sacred Heart School of Nursing. Gym Team 1, Q, 33 Girls' Shop Club 3. STELLA D. SMITH Pine Tree Park General "Stel" "Stel," a girl with a wonderful personality, came to us from Allentown in her junior year. She is liked by both the girls and fellows of E. H. S. She excels in basketball and is an accomplished swimmer. "Steel" hopes to be a housewife for some lucky fellow. Basketball Q, 35 Gym Team Q, 33 Girls' Shop Club 3. fl-sm . :HX "Y e, x , -..EH 5 -"ff" - . 51,2 V-"' . " Qazf ' 9: ff ' " ii" H51 41 ,if X . 12' JJ? ,r d 4. -,., .ff '. 1- .5-:rf-' ' -, V ff fi A as I- 1 ' 119-ygwesygwy .4 ?E...g5-.NH . w i? gi 1' ' 9 if fy: '- M .9 51 3, if? T 1 WN . n i s at 5 -1 ' q Wmx Ng' A' 1 GEORGE F. SPIEKER 118 North Fifth Street Academic George This suave, well-groomed, handsome senior will well be remembered for his portrayal of the Reverend Harper in "Arsenic and Old Lace." With a pleasing smile for every- one, George is certainly a valuable asset to our class. His intriguing personality and competency will carry him far in his college career. "Arsenic and Old liaccf' Conservation and Wild Life Club, C'I'rcasurerD 3. LAVERNE G. STAHL 319 lVIain Street Industrial Arts "Greek" "Greek," a medium-sized young lad with quiet dis- position and curly brown hair, is usually a very active chap. Most of his pastime is spent working at the Lehigh Country Club or on his Ford. He likes to swim, play golf, and shoot pool. 'SGreek's" favorite ambition is to be a chef or a truck driver. Boys' Cooking Club 3. PATSY R. STAUFFER 597 Ridge Street Commercial "Pat" Debits versus credits is the favorite theme of "Pat," our senior bookkeeping whiz. Give this slender blonde a ledger and she is 'Krarin' to go." In spite of her many activities as business manager of the Yearbook Staff, she still finds time to be a sincere, understanding friend. WVith her alertness and efficiency, she knows what she wants and shelll get it. Yearbook Staff CBusincss lifanagerj 3g Photography Club fVice Presidentj 3. CAROLYN E. STEPHEN Macungie Commercial "Stevie" Carolyn, an energetic and ardent advocate of sports, likes dancing and conversing with the opposite sex. Another pastime of Carolyn's is to drive "0akie," her Dad's 1929 Oakland. Being pretty, brown-haired, conscientious, and interested in the secretarial field, she is sure to brighten the routine of any office. Class Treasurer lg Yearbook Staff CClub llditorj 3g Student Council 3, Chorus 1g Photography Club 3: "Red Feather Revue." l4fil DOROTHY M. STICHTER Macungic General "Dot" "Dot," one of the many red heads of the class has not only lovely red hair, but a friendly disposition to go with it. She is popular with girls, as well as boys. Easy to get along with, "Dot" displays her singing ability in the Red Head Sextet. Glcc Club 35 Chorus 35 Knitting Club 3. MARTEENE M. STICKLER Q16 South Fourth Street Commercial D "Marty" "Martyn has a wide interest in all subjects, which is probably the cause of her hobby of reading. She is depend- able, cheerful, and industrious. "Marty" intends to become a secretary, with her ability we know she will succeed. Yearbook Staff CFeature Editor? 3: Chorus 3: Knitting Club 3. BETH B. STONER 530 Evergreen Street Academic "Beth" Vim, vigor, and vitality can be seen in this dapper blue- eyed redhead. She can usually be seen Hitting around the halls laughing and joking with everyone. Almost every day she can be seen buying stamps and mailing letters to "Great Neck." One of her favorite pastimes is dancing. By January 1950 she hopes to be making her piano debut in Carnegie Hall. Chorus 33 Knitting Club 3. KATHRYN E. STORTZ 668 Chestnut Street General "Kathy" g'Kathy," a versatile red-head with a temper to match her fiery hair, is one of the many sports enthusiasts of our class. This talkative charmer with a satirical wit was our most competent girls' basketball manager. Always on the go, this lassie is sure to win friends whatever she does. Student Council 1, 2, 3, Yearbook Stall QClass Editorl 35 Basketball CManagerj 1, Q, 35 Glee Club Q5 Chorus 3: Octet Q3 Dramatics Club Ql'residentj 3, Varsity "li" Club-3. '-hw -N l Mer-,,,,,,, H71 ,, aa... X fx wars. Q -N 4 s sf- if " ' 2 'W 5 " .G ' eil 'Q " 'N f W "::4f:,.yg.','t ,J 35 "" fi .eff-fft W " 2 - f, ' A 1 ? ,..lfY"'f"'f1ws "9i"""m, rf fret Ps, l I fe-.-.zqrxg .,,f j. X ., 5 'fl ' . , .-Ae 'X . w ":.1g4y3.4i5:Z2 ,lg ' ' ,d iv " V ,. , - 'ss- lww' ,gy 5 off' ' V -1- LAIRD D. STORTZ 558 Chestnut Street Industrial Arts "Scorp" "Scorp,,, with his good looks and ready smile, has won tl1e hearts of many. lle has been an active member ol' the Gym Team for five years. "Scorp" enjoys swimming and horseback riding, and also has a keen interest in the Naval Reserve. Working in the shop as a printer, we are sure ETHEL M. STOUDT 1029 Pennsylvania Avenue General "Effie" If you hear some giggling, it's only "Effie" laughing at a joke that isn't really funny. "Effie', is blessed with a sparkling personality plus flaming red hair. You can be sure to hear her above all others at any sport or social event. "Effie" is sure to make plenty of friends wherever she goes. Yearbook Staff CClub Editorj 33 Glee Club l, QQ Chorus l, 3g Girls' Shop Club-3. ' "Scorp" will always be very eflicient Gynl Team l, Q, 3: Seabbard and Bl ul: Club 5 JOYCE E. STOUDT 528 North Street Academic "Joy" "JoyD is undoubtedly one of the most intelligent girls in our class and her powers of comprehension are espe- cially keen in algebra. She is not as boisterous as some of her classmates, but enjoys sports and is exceptionally loyal to the basketball team. In her leisure time she is an en- thusiast ofthe culinary art. Knitting Club 3. CATHERINE A. STUMP Alburtis Commercial "Cathy" "Cathy,', a smiling, dark-haired girl who hails from Alburtis, is always ready to help someone in need. Her special hobby is collecting photographs. "Cathy" wishes to be a typist in a certain office. We know her pleasing personality will bring her a bright future. Chorus Q, 3: Home Nursing Club 3. l4SlV LUCILLE J. THOMAS 672 Chestnut Street Commercial Lucille This skillful, intelligent girl has won our favor and affection through friendliness and understanding. She is always ready to answer a good question in class. Her modesty has made her very sociable. VVe're sure she'll make any goal she may consider. Chorus 35 Girls' Shop Club 3. JOHN W. TRETTER 183 Main Street General "Skeets" "Skeets,,' one of the serious and quiet members of the class, came to Emmaus in his senior year. He is known to us for his red hair and pleasing smile. Bowling and "Alu Jolsen, whom it is said he worships, are his favorite pas- times. He expects to join the Navy when he is through school. Card Club 3. ELIZABETH F. URFFER Emmaus, Route l General "Reds" "Reds,', a very active and talkative gal, has a. magnetic attraction to the opposite sex. She has a well filled schedule with different activities such as dancing, hiking, bicycle riding, and letter writing. ller sunny personality will aid greatly in the makings of a pleasant nurse. Yearbook Staff CFeature Editorj 3, Declamation Contest Q1 Majorette 2, 3g Glee Club 33 Chorus 3, Student Council lg Dramatic-s Club 3. CHARLES S. URLAND 558 Furnace Street General "Smokey" "Smokey," shy with girls, but rugged on teachers, is a Brookside caddie in the summer and a production man for Rodale after school. "Smoky" is a smart dresser and always has a neat appearance. One of the "Big Wlieelsfl at the A. C., he can usually be found there in his spare time. Football l, QL Card Club 3. ffl X Y M. fx' ., YQ lg ,A Y ' 5. N '- ' FL r' :r:'P"Yef-M, X 1 -21:6 mf' - e ...f : '-'Z-ew' 'f ff"'ia" Jg . Qf35f,lpe-R... 'tt' - sie' ' - ' m1T 1i'f'P5"""'X ""', ' l49l 'iggs-f,Qi X 1 lv 4'-I . Z J j ig . R-My fi.. 1, .L f of , 4. ff. : 'H 'Y' . ' .ffl A- ' fi Hai.. , 2: F ifgavf-.,.,., ,., ggi, : Xxkf- GLM ,r-ff ww A A esac of 'Wi ,i ' ,faqs "" as . Ai 'f N, . , Q A RACHEL M. WALBERT Topton Academic "Rachie" "Ra:-hie," who joined us in her junior year, has gained many friends through her friendly disposition. Possessed with a great sense of humor, she is talkative and carefree at times, but can also be serious and industrious. May her career as a nurse be very successful and welre sure all the patients at the Reading Hospital will appreciate this future nurse. Girls' Shop Club 3. NANCY A. WEIDA 495 Ridge Street Commercial "Nan" "Nan," our poised, well-groomed, and efficient Editor- in-Chief of our school newspaper, will be remembered by all for her modesty, and friendly smile. Her sincerity and understanding have proven to be her greatest assets. After attending to her many and varied activities, "Nan" still finds time to express her artistic ability through oil- painting, singing, dancing, and studying interior deco- rating. Class Secretary Q, 33 Newspaper Staff Clteporterl Q: Cliditor-in-Chiefl 31 Gym Team Q, 3g Glee Club Q3 Chorus 1, Q5 Student Council 1, QQ "The Pickaninny Paradef' Health and Physical Education Club Cl'residentj 33 Octet 2. DOROTHY S. WERST -I-28 Railroad Street General "Dot" "Dot," known for her athletic ability throughout her high school career, is an ardent sports fan and can be seen cheering the team to victory at all our games. She is one of the most jovial persons in the senior class and always has a smile that charms both sexes. Her one ambition is just to be a Hirt. Basketball l, Q, 3g Gym Team Q, 33 Glee Club QgGirls' KENNETH R. WIEDER 2-I-2 North Street General "Babes" Crash! Bang! Boom! Hold it. lt is just "Bahes'l pulling off another joke. Because of his congenial and understand- ing nature, he is a friend to everyone. He enjoys all sports, but golf tops the list. "Babes" intends to wear the blue of the United States Navy. Football Q: Baseball l, Q, Clwanagerj 35 Card Club 33 Varsity "E" Club 3. l50l Shop Club 3: Varsity HH" Club 3. WAYNE C. WIEDER Zionsville, Route l General Wayne Wayne, a shy fellow with curly black hair, has proven his fondness for music by singing in the high school octet for two years. Besides music, lvayne also enjoys building model airplanes, hunting, and playing baseball. After graduation, he is planning to attend State College where he will major in horticulture. Glee Club Q, 3, Chorus 2, 3: and Crafts Club 3: Octet Q, 3 ARLENE M. YEAKEL Vera Cruz Commercial Yeakel is quiet, cheerful, and a friend to everyone. "Pickaninny Pa radef' Arts BIBIANNA B. YANOCHKO 545 Furnace Street Commercial "Bibby" "Bibby,', besides having attractive brown eyes, has a pleasing smile and is noted for her wit. She can usually be found on monitor duty, or helping the school newspaper go to press. Crocheting is one of her main hobbies, while reading and movies occupy most of her spare time. Newspaper Staff CAssistant Managerj 2, CCirc-ulation Managerj 31 Monitor Club Q, 3, Knitting Club 3. Yeakel Needle-craft, in the form of knitting, keeps her skilled hands busy. She can be seen with her many friends from Vera Cruz. Hiking with "Blondie" and going to the shore occupies most of her leisure time. Although her future is not yet decided, she hopes to take her place in the com- mercial world. Chorus 2, 35 Knitting Club 3. HOWARD W. YENSER East Texas Industrial Arts Yenser Yenser, a tall, dark, handsome and stuclious lad is working very hard to make his career in the industrial world a success. Howard's genuine smile has won him many friends. His favorite hobby and the one in which he takes much pride is wood-working which he plans to make his life's work. Boys' Cooking Club 3. VS 45'W""zw., Z f51l ""f fri" 1 Ji af f If F5 'ie . sem X 5, Q --' ,fri .ez .Q .ff Jfgezbf Aka," Y 'bl-"' 1 ' 1 , ' 432-'f,'i x ' Q J, 5 - .1 'Hn-fi ' gl f X FFQZLQ-.X f s 'ji A , '- -Hg .nj JV?-Q' 152 335 ROBERT B. YERBY 348 Main Street Academic "C-herp" "Cherp,', easy going, subtle in his witty manner, lover of sports and cartooning, can be found at Bussy's Peanut Palace. Swimming and playing "Los maehinos de pin- pallos" oeeupy most of his leisure time. To quote him, "I have no interest in members of the opposite sex or in girls either." Yearbook Staff fCartoonistD 31 "Piekaninny Paradef' "Arsenic and Old Laeeg' Card Club 3. sf? ALMA MATER As We plod through life's road steeping Climbing up those rocky hills, lVe will ever hold in keeping Thoughts of these dear wisdom mills. Hear Hear Hear Hear Gone Gone these silent stone Walls shouting their Words of would-be Woe them plead with hopes and doubting them tell us not to go. is our gay Hlearnedn company, those days which are of yoreg llluch we did in rooms now empty Things we'll do and see no more. CHORUS: Alma Nlater! Alma lilaterl Hear Hold Hold our song of thanks to thee! in keeping, joy and Weeping, our blessed memory. l52l Tumblers 132 Pho Club 'vu lil t15tS at w sl gl. Hiker N2 x, ,r. 19 L35 Frczicw Christmas W 'l"f1CFl VBS the ACADEMIC Left to Rigllt-FIRST Row: D. lil- kins, S. Fellstermzlcller, V. VVilfin- ger, I.. Fronheiscr, L. Urtt, D. Gell- lnan, J. Koenig, lNI. Dunrlore, J. Cllll'lStlTl1ill, B. Liclltenwfllnelg F. Underwood. SECOND Row: R. IlEIl1KlCllSClll2lg6l', N. Vlvicanfl, J. D. Bloyer, J. H. hfoyer, D. Geist, J. Kline, C. Goulcl, K. GI'CElllJHulN, J. llousoknefzllt, S. A. Mohr. VIJIIIRD Row: P. Horn, C. VVinzer, H. LQHIIGIY, J. Hillkle, C. GClllIlHll, D. I3Itl1Cl1lJ6llfl6l', S. lllate, A. Stourlt, H. Stratz. FoUllTH Row: P. SCl1lT10yGI', D. Sic-her, C. Reinhardt, Ii. 1,iillllCl'l',, G. Haines, HI. E. Irwin, F. Reese, D. Diehl, N. George. FIFTH Row: Pcnnubaeker, G. Reese, R. IIELPITIOII, J. flllllil, R. KIHIIISS, R. Sc-llissler, R. Stauffvr. SIXTH Row: R. G9llLll9l', J. La- llanz, A. Toth, K. Knapp, lll. Gllckelllnlell, D. Ci6I'll2i1'lL, B. Vllall- tcrs. SEVENTH Row: K. Holle, H. HOHIIIHII, II. Pennebacker, R. Althouse, S. Cox, R. Stauffer, BI. Kocis, D. Rcnninger, E. Fiillllel. JUNIOR CLASS ACTIVE IN SCHOOL AFFAIRS lllr lllc INIIIIIQSS ol the IUH101 c l lbb c Ill lull lu lllustl lf0ilIl1 tllCll tl1l1L lolorlul soeilll functions ol tlle wc lr With l spllsll ol led 'ind a spllttcl ol lledltb they opened then soeial whirl with thc fuplfl s Flolle on 16lJlllllN 1 fhls xx lb lollolxecl lly thc IllIl101 Ploln on April 16 and the SQIIIOI Fllexull lll N115 lt Wlllfll thx lI1lll0lS suud lb hosts to thc 59111018 They were tllrl-Q of tht top soclll ucnts ol thc xc ll bling SLIISIUOII ll lllil llllllbllll ln stsle lllfl grzllllliloqllellve. Illlrler tlll lc ldclslnp lllll gllldlllln ol than lilX15Llb Miss Hluscl 'Nhss Miller, Mrs. Slam-k lllil All BLllf16lKl tllt ll iss COlltlllll1l',LCl llllltll to tllc soclfll and ltllletlt, ments of IC. ll. S. Many IUIIIOIS lxlle sun lll Olll SIJOIIB scams NNO1k1Ilg: lllfl flglltlllg on to XIKLOIJ lor their Allnzl Maller. xxllll l rl nsy lll tllell lapel lnd llclllngs nax w blllc lnnl lllntt colols tllls class has well quzllificll COMMERCIAL Left to Rlgl1t'FIIlST Row: B. INI. Sieher, M. Blieklos, P. Estoek, R. Vlienller, S. Eisenharfl, J. Lobacll, I'. Herbster, C. I'llCl1ll61', D. Druck- 6l1llllllC1', M. Bower, E. Kehs. SEc'oN1J Row: Marlene Diefellder- fer, YY. Gruenebcrg, lNI. Hardner, R. llliller, S. Andrews, lll. Hersh, C. Reiss, S. Wilson. Tllnzn Row: M. Gaal, J. IL2'll1Cl0lllbLlSll, DI. Hieter, M. Borger, L. Stephen, R. Bauman, D. Vlallovie, F. lXIcElroy, J. Mattcrn. FOURTH Row: F. Brown, C. Fllllli, ISI. Kelellncr, IC. Buss, F. Sellwar, A. Kulnls, F. Sc-llalltzellbzlell, J. PHl1l1I1Cl1'. F11-'Tu Row: YV. Gery, G. llfeitzler, J. Iolmst, Ii. Scholl, B. Selloell, L. Stephen, B. Lauer, D. liisenllllrd, IV. Fullli. l5ll GENERAL Left to Right-FIRST Row: J. Gerliart, IC. BI. Long, II. INIiIIel', G. Hubert, I. Rinker, J. INIIIIQV, J. Iobst, M. Mantz, IC. Vogel. SECOND Row: Ii. Seip, R. Shafer, J. Hast- man, J. Stoudt, J. Gcissinger, C. Lazor, II. Xander, G. Lippowitsvll. 'rl-HRD Row: VV. Miller, C. Mohr, C. Lenlwr, Ii. Berry, C. Kulp, II. Lohrman, K. Stauffer. FOFRTII ROW: A. IWIitcI1eII, S. SIll1St8l', M. Bitiing, I7. Stephen, F. MiIIe1', Ii. Neinlc-yer, H. Reincrt. FIFTH Row: A. Fairc-liild, G. Arnrit, T. VW-iric-1', II. Fluc-k, C. Rupp, II. Sc-llantz, Ii. Moyer. SIXTH Row: VV. Brown, P. IIIerkIc, VV. Confer, B. W'agl1cr, C. Hess, VV. Jones, II. VV:1gner. INDUSTRIAL Left to RIgIltfFIliST Row: Ii. Bliller, II. LIC'I1tt'IlXY2lIIl6I', P. Kul- ma, R. Biehn, IVI. Godusky, B. Apgar, N. I,itzenbel'gcr, IT. Fritc-Il. SECOND Row: V. Kline, P. VV1-iss, E. Dries, A. Burian, Il. Paules, I.. Mate, W. Musser. IIIHIRD Row: J. Fegley, Ii. Biebcr, S. IIIOic1'I1oI'f, C. Fisher. l-55 I Svvnc from the first Junior social function of the year, HIIIIIJIIIIS F1'oIic'." ACADEMIC Left to Right-Finsr Row: J. lluhert, ll. lxohler, A. Koeher, AI. Shelling, lt. Seliinoyer, ll. Spieker, II. IIillmerg, E. hlartin, l'l. lNIarstel- ler, M. A. llatula. SEr'oNn Row: II. Hennenintli, I. Vllnrst., E. Lei- liert, B. I.. Keller, J. llac-kenstoe, G. Stoneliaek, J. Stephen, lt. Rainer, A. Shiite:-t. Tnnm Row: R. Wil- son, I. Mc-Nair, R. llnndore, R. Staulier, II. lteinhardt, fl. Reed, R. Kelly, J. Singley. Foiiwrn Row: ll. Aten, E. Hubbard, W. Krasnan- sky, II. Plensterinaker, R. Hersh, I'I. Kruse, B. Nichols, C. Eyre. ACTIVE CLASS SEEN IN SOPHOMORES The class of 1950 began its ac-tivities on September 5, 19-I7 when they inaugurated initiation proceedings on the Freshinen, remembering how they had lmeen treated a year ago. Soon growing tired of this foolishness, they settled down to the serious business of learning. During the football season the class honored the football squad by sponsoring "The Pigskin Frolie,', the first of its kind ever to be held at liininaus High School. HIIOIIIICO and his Sentimen- talistsv niade the evening an enjoyable affair for everyone. Their next social event was a snappy Easter frolie at which the new Spring styles were pre-viewed, and whieh formally ended their soeial activities. Ivith Miss Bielier, Miss Strauss, INI1: Beeker, and lVIr. Ritter heading the class as Advisers, the 1-lass has truly eontriliuted niueh to the social and sports events of the 19-I7--L8 school year. COMMERCIAL Left to Rigllt-FIRST Row: INI. lflngelinan, Ii. IN'Iiller, M. Hinkle, ll. lIilhert, J, Fegley, M. Ilensinger, AI. IIersh, D. DeLong, l'l. Kline, J. Henry, J. Alhuon. S1-:c'oND Row: P. Siegfried, J. Latsliaw, S. Kern, J. Vivisser, G. Fritz, M. Fink, T. AIarsteller, F. Sehafer, G. Heydt, A. Kuznia, C. Gable. Tnlno Row: A. Huliliert, IJ. Deliseli, I'l.Baeh- man, ll. Mangold, M. A. lAIarks, F. Iiorish, J. Hein, M, -l. IAIoyer, J. Hunsieker. FOIfnTn Row: B.Brai1n, K. Kershner, D. Sassanian, A. Kratzer, li. II21l1CICllSI2lg'0I', D. Gil- bert, B. liorish, C. Herlmst. FIFTH Row: J. Dia-kinson, J. Doney, A. Rauch, ll. Fink, D. Ileltz, J. Wal- ters, M. A. Reinert, ll. Bauer, N. Bielier, J. Shanaherger. SIYTII ROW: Ii. lleintzlenian, J. Skinner, BI. Kovish, J. Brinker, C. llliller, S. IIefiner, I. Hausman, M. Knauss, SEYENTII Row: B. Gilliert, V. Beaky, ll. Berger, lt. Sieher, J. iAIarks, A. Frey, I.. Iiorlac-her. l56l GENERAL Left to Riglll'-IPIICST Row: R. Gior- ing, M.Marsl1, G.YOC'l1IIl,cl.B?EliI1, S. Slioemakcr, -I. Moser, G. Hille- gass, Bl. Bastian, A. Kunklc, S. Walubolcl. SEc'oND Row: A. Kon- vski, B. Lippowitscli, S. Vlzlllovic, D. Becker, S. Diehl, A. l'llll'lIIl2lll, D. Ritter, D. Geist, S. lolmst, C. Yeakle. 'l'l111zD Row: Rrosky, D. HiIHl1lt'll3Cl'gCT, D. Vlllmlling, D. Mutli, N. llullman, B. Dovkcr, T. Storln, VV. Shiner. FoU1c'1'll Row: D. lllabus, R. Keeler, R. Brown fVic'e Presifll-ntl, D. Trump, R. L. Scliaeffer, G. Gin-ring, YY. Brolust, M. Kleintop. FIFTH Row: G. Lip- ko, C. llarkle fP1'csirlc11tl, P. VVo0dring, L. Diehl, R. Din-lil, R. Scfhaeffbr, E. Kcmmerer. INDUSTRIAL Left to Rigllt-FIRST Row: E lliory, R. IDHIIHGT, H. lx10ElSlGY', R. IDHIIYIBF, L. Ilflfflllflll, G. lick, D Haiuslier, L. Oswald, li. Lauden- slngcr, A. Lalvzmz. SEr'0Nn Row A. Conrail, R. Butz, R. IIZHIICS, VV. Rabeualfl, R. Volk, IW. l'll'Ilt'y, IC Confer, G. Peters, R. Adams THIRD Row: R. Frankvuficlcl, R Beitlcr, P. Pioriog, R. Fc-ntlicr, K lliller, H. Albitz, L. Fimlly, R. Wetlierholrl. FOVRTII Row: A lwcckes, C. ILOtll6I'ITlCl, K. I46l'Cl1, VV. R6illll2ll'Kl, D. RflllClLllllJllSll, P Heist, R. Miller. FIFTH Row: J Svliuler, 'l'. Killlflslllilll, R. Fenster- mzlcller, H. llletllbrllolfl, F. Gorman, F. Fcgly, H. Moyer, YY. Stoudt. l 57 l S0pllUIllOl'ES enjoying lIltL'l'llllSSlO1l :lt tllc 'S1'igski11 Frolicf' FRESHMAN CLASS SECTION 9-l L4-ft to lIiglltfFIliST Row: C. Nlantz, IC. Rim-hard, B. Miller, C. farter, J. Koze, N. Rear, A. Rein- sniith, J. Diefenderfer Cflass Treas- urerl, N. Shelly. SECOND Row: N. Liehtenwalner, B. Kline, M. Nester, S. Tlioinpson, J. Reinhard, P. Hen- ning, N. Ric-e, G. Flexer. Timm Row: J. Bolieh, D. Ln-ister, R. Staufter, I.. Schwartz, R. Moyer, R. Ilalnseher, 'l'. Houseknec-ht, R. Ger- lart. Fornru Row: W. Stratz, II. Stoudt, R. I"ensterm'1ker, K. Nieh- nlas, II.. Roth, D. lililler, R. VVcider. Blaster ol' LlCI'ClllUllIl'S and I'lllKllllCIl ln I'lI'l'Sllll12lll Minstrel. SUCCESSFULLY LAUNCHED ..i SJS Q The elass of 1951, shy, inexperienced and a little uneertain, started a new phase of their school career in the fall of I9-1-7. The talent ol' the freshman elass, was very adeptly displayed in the never to he for- gotten "Country Style Shindigu on l"e-hrnary 13 and 1-1-. They proudly sponsored their one and only soeial aetivity of the year, a May time danee which showed the uniqueness and style ol' this young group of students. The advisers of the Freshmen Class are Miss Druekenniiller, lfr. Deiseher, llr. Roeder, and Mr. Sc-haadt, ? ,Qi . sh 4 ,rye 2 ...ft -as mf ., we ' 'ii'Sfff1.v . e K- 1 Aw Q? 'M 'ai' -if Eiii 8 4 Q... .. f -f-. 5 ij? - .N if 55 iw x 'Q 'Q as 'KY ' J -F Y Q We I ' it gil R. 1 is Q 4+ s ., Q QQ 3,255 .gy 4-ii J iw . - 'J f Q' l'?"i' 'Wi 7 :., N its? -sv rf., -", gg., I Q ' fi . Ng. In .-w..-.iafefgiif !!a"'..sf' SECTION 9-2 Left to Rlg'l1t7FIKST Row: J. liisenhard, M. Dries, J. Heist, J. I.azor, B. Ziefried, S, Vilotring, Ii. Gilbert, K. Reiehelderfer, IC. Swavely. SECOND Row: IC. Fenster- niaker, M. Rothermel, S. Mohr, I.. Fehnel, J. IIOIIltZC'lI11Hll, M. Lewis, M. Readler, C. Schuek. THIRD Row: J. Buehen, J. Boyer, D. Sl'lllIIHldII'lSt, B. Greenlmauni, VV. lihas, I.. Bfiller, III. Shoemaker, VV. Gelnnan, R. Sr-ihert. Fornru Row: R. Strouse, l'. Ruhf, F. Benner, G. Ivinzer, INI. Ivelmer, R. S4-hrantz, J. Kunc-io, R. Warinkessel. FIFTH Row: A. Greiss, N. Cope, W. Shive, li. Reppert, J. Rupp, R. Arndt, K. Brohst. l-581 SECTION 9-3 I.cI't to RIQIII--FIRST Row: IC. Dreas, C. Euglvr, B. 3IutI1ar4I, .I. Faust, BI. I.. Ivvndling, D. Young, II. I'IISt'III'l?1l'fI, -I. Bray, D. Krauss, B. Ii. Kline. SEUOND Row: I". Kline, Louise VVeicI0r, L0l'L'I.t2l Wcicler, C. Grim, ID. Reiss, IJ. Urtt CVif'c I'resiCIentj, Il. Ilruckenuiillcr, ID, Snyder, R. Shim-r. 'III-IIRD Row: S. Bolius, F. I.ipko, I.. DcI.ong, IC. Sc'hoII, K. Slim-l11z1kc'l', A. Stortz, I.. Hilbert. SECTION 9-4 I.m-It to Iliglit-FIRST Row: I.. Fun- l'2lfI, M. Confcr, S. Folk, S. Mzlrtz, NI. Miliuvllik, II. Famer-ler, G. Sc-Innoyer, IC. SCIIIICIIIIIRII, F. Funk. Sl-:COND Row: I.. Scliaffer, IJ. Moyer, Ii. Oswald, IJ. Stirktcr, N. II0itIvr, Il. Bvrgor, G. Roth, Ii. Fritz, B. Long, W. Reed. Tnnm Row: Il. gxlIiII'0WS, R. Frey, II. Scihort, II. KI'2lllSl', I.. CIIIFISIIIIZIII, G. Butz, R. II1zu'I1, K. Arndt fI'rcsi- clcntl, R. Stump. SECTION 9-5 I.1-ft to RIgI1t7IJIliST Row: C. Fon- SIPI'lIl3k6I', IC. Angstciu, J. Fl'0llllIl A. Slioeach, IT. Iloru, A. Ivennvr, I". Stic-liter, IC. Nonuemaker, IJ. Desc-Ii, R. Auicy. SECOND Row: R. IIUllS6Iill6'CIlI, II. MiIIer, IV. llohr, T. IxI.llCSI1It'I', C. Freeman CSOc'rv- Iaryj, A. Eichnvr, M. Kerschnvr, I.. Ivcziver, J. I,I'llf'kl'llIllIII6l', J. Ivcirlvr, ID. Rice. Tilnm Row: YV. Bauman, IP. IYctI1erI1oIrI, M. Audrovic, II. Plarr, H. Trotter, A. Locust, J. XIZIIIUCIIIKO, II. Ifittenbcndcr, Il. Long. I 59 I 3 3 5 X K Q t E I 5 Q E 2 i 2 K E I I I ' V 'X ' ""5f:wLRwW""""'f4b""YPwf"i'f'?'Qw"4M45'X"'Xf- W ' ' A " will WG " ' """WMA'WWNX:"1'K k"1'NWNN -2V-Mm AUT- 'Q 9 - fgf Qpmwfvwwh 1.3. I-"' ' .gwqx-X5 '4 I-'fif .JQSY E. . we A Clk 1- ' ' .0 1 I S 15: 21? Wi, , 1 - .ww :fn wif . ff ' ' 'A Af' " ,Z'N',.g , .- . .M..-...-ff1if2.:.Qf:w'f' " fiL-Ni' ,Juf,.-,..-.. 5:79 ' .ijt :3,aFpmQLy,2,Lg.q:.- .fin 6.12 f.,5ji.5,E5i- .W - , -.Li , iw, ' ,,:-'fn' . .Y -2: " V P' -'fw 41. - W .4 .af MMA, , I ..,..,,.2 ..., w.-......,,.,..1.-.--.,..,...,.............-...-,...,.,.-. .....-.Q ,. ...ww .- vs: ,1 B' kr v 3 n rm'-W gg. iii , , -HLEL2' h .- t ' .' I " is 55" Heh my : ' 5' " 'ci' if f si. V, vx I- 9. ,ff 5 .55 fy J 55? ' V -5: V 6 EVN- H ff .jP :VN 1 I if-gnu-.fm ff ' ,lf if KJ MsJ? : 4l. ff . . X ,gif i' ,,fN. 5 3 5 Q . .fiii , "xv I . Y -f' 1 ,f if " - ,f ' ,fx "nrR5"73C QW '1 fl rj Axiiifx ! , M , . ' . 671001 lf! ff F f .4 .F , , V. f if Qs.. . x??'f?"QeIdQ2g-fri . f 531- 'f2f.1,..,'W. NK '- j .-sv . ' 2111154 -'T54.11,5gg,fgmu V . ...,....,..,...,...M,..,,.,,,,,,,.,,,,7,f Q af?- " QT ffifgylixlzx' N gp, . X' 43" , , - ' f . , ,, - .gs . ,. . . .,. . ' W pw. ':,: e 44 935 ' Q -,4., , q 's!- 1 ,K 'gag' ,M 3 1 if., fig- " " ' s- Wg? N T3-,ff ' gf, x "1,,'f,1 ,iff 'if -I " . ff'-33 "aw .-ww 1' 7:-f-. -A if E15 uf ' 'f 33, 'ic'-U x g, ! ma ,N , WV, 0 .. -- ,- .,r,3.. 5.4523-2? ., K S 9.4 H : 5 - 'if f' 5. Q21 11. 'K K ab? 'V ,X xg iw. .el 41'25P.h 'gif F " 'xiii f f3fg,16f- , ' 1.2 I V -1 2. ,xv Y-ff gg Q: it gr ,F f : .. 'C L af" 'M 1 fr 4,-u. Q 3 Q. , 13. fn -ww.-.......4 up QB, - .K A ,- 1 Y. 4:-M, ff tryfx. an ' Q, .-f - I , 4, gk ff? Q , K 5 gf ' . ' 1.1 , He. .xx-..w.' . ' . rw 11,1 ' J' mu . . , jv 5' fi 'f' .1 2, Q MW. , 11.55. f . 'F .cfff 4- J fy!! ' f 1. f 2' M N.. . QR . ff I, W ,, . .. X 5 ' .. ' , ff' " X X -7""':'1 Wffff. , . 'Ex 'ml .-fa.. '41 - ' ' ' - ' " .-.. vf5"l'L1s1.W-' X-w"-V1 , -. -'...-.fm-.- 1 .' h"'h- . - Q53 '-5,1-g1f1xg.'1'3'4::13.a'f5 A "ff"-NNE 411 . 'L 3 1. 1 R -Im ni 'f '-5 "7"' ' N' .' ' - '11, " J '-SLQ I-' S' ?J,'c:"'f-L Q! ' 'ix .a k M A- I A as ' . W' -W 5 s f L P 1' S' f -1-H18 ,x-'v-'rm 1 122 ' . fwf Iv . 1- -, He. f . , ,... F- ,, , ,au 1 A 1" -' 12:4 4 I' 1, 1 L ,4- E ml- N,l..' .fN.xr,1,. , 'L pi . y 4 ie.. - gf f ,rf . Alu f , . . . , . A an i '51 M'-" ' ' ' 'L' YV EV . If. V. as E 5 F. -' ., Ifgxgyi aff, -Dx' .3 7 ' M 2 K f 0 ,1 . it 'lf' 'f 2- ff --. ' if: 7 ,r .-Q-.gf'f1E..1,-Qlgzax qi.,., '57 Y: 'fl 'f' X ' ..1,,.g-. '5' if ' .QY - I 1 " .Ed 4o5E'2?wi'f 'Y'1i'1?:'- 5' 5" A' 'Ir -. fvx if " W J 1 .-. f .5 f'-ffm f .. - 1. ,.f-. ,.,..f6.-.- N -H -- " ' 1 ' 22.'ffw-' .C-'L' 'A " :iff 4.fn?"G 5 Q- .... 1 ff 1:m..,.E.l.?f Li. ' . f f 32 44- :- . . . . - mgfqf- 'fc' :,,v,Q.:i: . k ,, , "' .,r,a , .. '.-:'A:f1?i5e2f'Rg-PTF 1 ., ,-..., ,,:- n in-11' . . 14- . . 01,1 . .F-. ' .-, .QQ 4 1 ' ' W-an W-'E f "aZ.fg'- " -"3 "J"S5.1Qj 7" -. '-6" ,JN . ,,. .'. . .., , . L. -NE ' H ? j 2 7 ... F.f.-.4372-. "' .1 .-ln.. -n-v 1 1.-rv f , , L . if A ' 43 ig f Q15 V, Q 'Q "V" ,. ' , f , 41 w . .-,..Lf,q5- , . ' l'LLE A - ...id g W W lk l :"' i'M 'fx sf" - .14 2' I Ella . 'A ' .. :J :gs +31-f ,mi sc-1"" ,lg ffygve-... - -w 215555 0 ggi XX .1 51-f i 'AB . N. . 'WS' yn- 5w,i,,e.f-f :gurl ' gig, CET, , ' cl.Ass wlu. lYe, the Class of 1948 of Emmaus High School, Emmaus, Pennsylvania, in this year of our Lord, one thousand nine hundred and forty-eight, do make, publish and declare this to be our last Will and testament. lVe hereby revoke any and all wills, testaments, lateslips, and excuses written by us or for us heretofore. To the Faculty We bequeath, Patience for the Yearbook picture taking days to come in the future. To the Junior Class we bequeath, Those highly polished front seats in assembly to have and to hold for a period of one year. The exclusive right to publish the TATTLER Yearbook. The right to assume the title of 'KBig lVheels,' of the Emmaus High School. The pleasure of looking at our names so neatly engraved on the halls and furnishings of our Alma lliatcr. To the Sophomore Class we bequeath, All of the English assignments they may expect in the next two years. Our niches in the various organizations of Emmaus High School. To the Freshman Class we bequeath, Nothing - instead we give them our blessings since they have three more years to struggle through. And last but not least to all underclassmen we bequeath, The wonderful ventilated gym with its spacious floor and cushioned seats. The right to surpass us in all achievements which we have accom- plished in order to form a more perfect school. All those wonderful teachers who have helped us on our merry road of life. And, in closing, we do make, constitute and appoint, Hilda C. Nfoyer, Jerome Baer, and Elwood Ortt to be the executors of this, our last will and testament, hereby revoking all former wills and testaments by us at any time heretofore made, and declaring this to be our last will and testament. In Witness Whereof, we have hereunto subscribed our name and affixed our seal, the first day of June, in this year of our Lord, one thousand nine hundred and forty-eight.. 692.188 0 1Q48 VVitnesses: Qflezl Qfline gan! gun iz Qffen galley l5Ql DO YOU REMEMBER? The days we spent trying to figure out how zero could equal one. The class play 'gliat Poison and Old Cheese Clothf, The expression "Drop Dead." lXTr. Benfieldls orange crate excursions. The animals that crawled out of Room 143s closet in Senior Science Class. The tests we took in the auditorium for one and one-half days. How everyone ran to see new pupils. The straight hair during the days of Water pistols. The queer smells that floated out of Mr. Beckeifs Chemistry Classes. The day Archimedes drowned his principle. Ever trying to pull a spring balance without a weight attached. I.over's Lane down in the basement corridors. The East Greenville football game when the band performed before four spectators. Our "Freshman lwinstrelf, when we were just kids. The afghan the Knitting Club made. Our noisy typing classes. The rain on the night of our Junior Prom. V-E Day with all its fun, frolic and happiness. All the Freshmen we initiated. The jam-packed crowds at the basketball games. The field trips to the Lehigh County Court House, Prison and State Hospital. The gangs around the Coke machine between classes. All the puppy-loving at E. H. S. All those really wonderful days spent, at Emmaus High School. 7"-i fur... R, , A a352.E...., . -me L 5 fied" " 1:.5::a9:' A 'r l63l igff "xX '- 5 .N H. ..-zigji s SCHOOL fu' Si 5 f 8250 Russ-1 'Gamma A Ik V ",A . f MORMNG DEvoTsoNs PREPARNG Fora Cmssss fp.-TQSQQV ,B - ., wwf .Q 1 ,A : .. .. l 5 ':'. 5 l Wi , - . ,.-- 'f i WNW' HA J G 1 'L - g r 'V - - 1 ,... ' K s 4 """" I QM rw Q i L 5 X ,F New Q W J ...Q 53 ,S 5 if ' S 32 A-r' a jf L . - Mock. COURT Tmm. CLAss IN GENERAL MATH IZ- SHOP LUNCH VME HUNGRY Sovnomonss N OON-HMB Lms NooN'l1 me Dfmcz ST I F -,' 5:'efl " v l Q 4 5 A ,- ,,, f , 55? IA .Af. A - 3 , ---Q l A 373, i n ' A r .. 1' A 'V , Asssmsmf RsnsAszsA1. RD. C Lasmxnv Scene Sz-nop Tux l2c IN Smasmnsnsv AFTER Sl-:owen REE A Name Faith Acker ,,,,,.,,,, Raymond Adams ,,..A,...... Richard Alney ,.,.,,,,,,,,,,,,,, Neil Bartholomew ,,,,,,,,,... lNIary Barto .,,,.. Joann Beam ,,,,,,,,,, Nancy Beitler ...... Charles Bergcr ,,.., Nancy Bieber ........ ,,,,,.,,, Robert Bieber .,...,,.,,,,.. Harold Boyer ,,,,,,,, ..,.., Earl Brensinger ..,,,,,,,,.. Burrell Brown ,,,.., ...... Dolores Brown, LOW DOWN Secret Desire Housewife ,....,.. Truck driver ,,,,... Tool-maker ,,,,,,,,, Bachelor ,.,...,.,,,,...,,,,,,,, Hairdresser ,,,,,,,,,,,....,,.....,.. A castle in the clouds ,,,,.,, Be a Texan ..,,,,,.,,,..,..,.. Pilot ,..,...,,,,..,..,,,,,,,,,,, Private Secretary ..,...... Guard at Alcatraz ,,,,,,,,,.,,,...,,.,,.,.., Cartoonlst ,,,..,..............Y,.Y,,,.,,..,,,.,,.. Professional baseball player ,,.,.,.,., " v W ornen ,,.....,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,, Live in Connecticut ,,.,.,................ .. Favorite Expression ,, You schnoke ...., ....... n Beans! .,.........,,.,,,,,,, ,...... ,..,...Y..Y,,. Too loud, too loud, much too loudli' Oh, boy!" ..,.,,..............,,,,,,,..,,.,,... . You think you're smart! "... ...,,.. Oye!" .,....,,,,,,,,,,,,...,.....,,.,,,.,,,,,,,,.., , I could eat a steak sandwich" ..,.. . For crying out loud!" ..,,,.,,,,,,,,,,,, Ho, humv .....,..,,,,,,,,,,,,,... ....... Ho! Ho! Holl' ...,,.,.,, s6Tll8t,S for sure." ..,,,,,,. Go soak your head!" ........,,,,,,,,,.,, VVhat, no girls?" .,,,,,.,.,..,..,,,,,..,,Y. Oh shut up or I'll hit youl' ,,,,.,.. Right awaylu ..,......,..........,,..,,,.,,,, "Oh, boy!' .....,,,,., Murderlv .............. That's for sure!" ..,.,, Good night!" ,...,,,, Holy Cow!" .......,....,, ,,..,,,v Aye! Aye! Aye!" ..,,,,,,, ......., 9 'as You re full of lt! ,.....,,.,,,, ,,..,,,, Oh, for heavens sakelu ..... ...,.... Vun for vun and the heck wid the rest!" 'ilimminy Cricket l" ..,,, Drop deadlu ,,,,...... 'That's tough" ....,...,,.., u rs Sure! .,,...,,........... .,,,.,,,,,,,, , ,,,,,,,. . Sue Charles l.,.,.Y,,,,,,.,,,. Playing in a hill-billy band ,.,......, " William Charlesworth .,,,.. Forest ranger ..,..,......,,,.,.,.,,,. Jean Degler ,,,,....,,,,,,,,..,,,, Movie Star ,,,,,.,,, ...... Sarah Deibert ..,....,..,,...... Be near Heldy ....,,,,,,,,,,,, Doris Jane DeLong ,...,.,.., Tour to Switzerland ...,,, lllarion Desch ....,,,,,,,,..,,,, Live in New York ,.,.,.. Ronald Diaz ..,,,.,.,,,..,........ A woman ....Y,,,.....,.,,,,,.,,,,Y Dale Diehl ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,. Bachelor ,,,,,,,.,.,,.,..,,....,.,,...,.. Harvey Dilninig ,Y,.,..,.,v,,. A big black convertible ........ Floyd Drcas ,,.,,,,,,. ...,,,... T o go to college ..,.... Jeanette Dries ,,,,,,,,,,,,,Yv,.. To live in the country ....... Lowell Druckenlniller ,,,,.. To be a millionaire ..,,.................... lllyrtle Eck ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A trip around the world ,,,.,,,,,,,,,,,, ' Elaine Elkins ,..,.,,,,,,,,,...... Be a model ,,,,...,,.,,,,v,, ,,.,,. Jeanette Eltz ...,..,,...,,..,..., Get married ,i,,.,. Martha Engel man ....,...,,,, lllary Ann Evert ,,,,,.......,, Jean Fatula ,,,,....,,,,,,,,..,,,, John Faust ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, Richard Fenstcrmaker ..,. VVilliam Fensterlnaker .... Charlotte Fischer ,.,,.,,,.,,, Geraldine Fritz ,,,,,,,,,,,,,,,, Lahoma Gardner ,,.v.,.,....., Claire Garnian ,,,,,,,,,,,,,,,,,, lVlarlin Gehnlan ,,.,,,.....,..., Wvilliani Gelnnan ,,,,,,,,,,,,,, Ronald Geist ,.,.,...,,..,,,,..,, Helen Gerhard ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Robert Gerlach .,.,.,.,...,..., Barbaran Gower .,,,,,,,,,,,., Harold Gower ,,.,..,,...,,,,.,, George Haines ..,,,. ,,,,,,,,. Secretary ....,,,,,, A lawyer ,,,,,,..,,... A good artist .,..... . To be thin ,,.,,,,, Traveler ,,,,,,,,,,..,.,,......,........ To be a trapcze artist ,.,,,,v,,. To be a physio-therapist ,,,,,.,.v,,,.. " Music teacher ,,,....,..,,,..,,.,,...Y Housewife ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, To play a bass fiddle ,.,,,, A state policeman ,,,,,,, Mechanic ......,..,, , ....,.. Millionaire ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Housewife ..,...............,,..,.... To own a stationwagon ,,..,. Filing clerk ,.,,..,,..i.....,,.,,.,,, Electrical engineer ....,,,... Bum ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I hope it doesn,t snow" ...,,..,,..,. For goodness sakes!" ....Y.. , ,,.... . Oh, Gee!" ,,,,,.,.,.,,...,i, Do you know?" .,.,, U Beans! .......,....... That's for sure,',.,., ,, Yeah! ................. cccccc, Gouyri ......ccc .,,.... "Oh, boy!" .i.., Natch!" ........,,.,,.,,,,,,,, Oh, that's dumb' ,.,, ......, Hi, you old bag!" .... Buy Gehman's cars.',. ...... . "Take a gander" ..,,, Doggone itll, ...... Crumple up" i,.,.. Oh, no" ......Y,,.., Oh sure!" ...., ,, Nuts! .,,,.... ,,,,,,.. l66l Probable Cause of Death Raising boys for the future foot- ball team Heart trouble Week-end in New York Love Chewing gum Twirling a baton Falling off a horse Girls Dancing Short hair cut Reckless Driving Heart failure Card debts Basketball Lack of conversation Broken nose Talking too much A "4'7', Mercury Playing piano Reading too much Football Atomic Bomb ,,,, Trying to manage the football team Old Age Murder in the darkroom Drowning School bus Not being able to swim .Eating Reckless driving Studying Being hit on the head with a baseball Arguing Arguments Wolnell Doing hard work Not being able to smile Laughing Giggling Riding in the "Black Marian Old cars??? Riding in Herbein's Ford Love problems A girl friend .... Boys Girls Nicotine Name Lorraine Henry ,,,,,,, Ferne Hepler ,,,,,,,, James Herbein ,.,,,,,,, Edmund Herman ,,,,,,,,,,,, Secret Desire DOWN Favorite Expression ,,,,,,To play hop-scotch on an ice- "W-o-h! berg. WWWWHltF6SS.,,,.,..,,...,,..,,,.,,. Go back to Florida ,,,,,,,,, ,,,,,, ' ' College football player .,..., . cs sc ss Hallerine Hersch .l,,,,,,,,,,,, Secretary .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, Fay Hillegas ..,.v,,,,, ,,,,,,.,, B lue convertible ....,,,., .. Charles Hinkle ........,,,,,.,,,, Soda jerk ,,,,,,,,,,,,,,,,,, , Evelyn Hoffman ,.,,.......... Donald Hohe ,.,,,,,,,,, Pauline Hubbard ,.,..,....,,,, Charles Huber ,,,,,,,,,,,.....,. Christine Iobst ,.......,,,,,,,, Jean Iobst ,.,,..,,.,,,.,,,.....,,w Florence Kaufima n ,,,,,.,,,, Doris Kelis ,,,,,,,,,,, ...., Floyd Kenn ..,,,,,,,,,,,,,,,,..., VValter Kirschman ........., Bill Kleppinger ,,,,,.... Emmond Kline ..,,,,,,,,,.,,,, Neil Kline ,,,,,,,,....., ,,,,,,,.. Avonne Knauss ,,,,,,..,. .l.... Lucille Knauss ,..,..,,,,,,,,,,,, Charlotte Knerr ,,,.,,....,,,, Stephen Kocis ..,,,, ,,,,,,,,, Eleanor Koze ,,,,.... ,,,, Richard Kruse, ,..,,,,, ..,,,,,. , Glenn Kuder .,...,,, ,,,,,,,,, LaRue Kulp ,,,,,.,,., ..,,,,,., Robert Kunkle ......,,,,,,,,,, Theodore Latscli ,..,,,,,,,..,. Virginia Latsch ,,,,,,,,,,,,,,,, Williain Laub ,w,,,,.,.,,,,,,,,,,, John Laudenslagcr ,,,,,,,,,, Ray Lcibensperger ....,,,,., Doris Lichtenwalncr ,,.,,,,, M1ld1'cd Lorah ,,,,. .....,,.... Patricia Lynch ........,,,,.,,,,, Edwin Marsteller ,,,,,,.,,,,, Allen McNabb l...,.,,,,,,,,,,,, John Meckes ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, Peter Milinichik ......,,,,.,,, Edwin Miller ,,,,,,,,,,, To see a ballet ..,,,,,,,,,,,,,,,,,, , Masters degree in Latin ....... ....,. Trip out West ,...,,..,,,,,,,,,,,,, ,,,, Hell driver .,,...,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,..,,,, To go over Niagara Falls in a barrel A baby boy ,.,...,, ,,,,,, ,,,, Learn to cook ,,,,,,,,l................,.... To wring a certain fellowis neck ,,,, " Art .,,...,..,.,......,,.........,,.,,,.,,,,,,,.,,,. Girls ....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,...,.,,,, Swim the English Channel ,.,,,,,, Get married ,.,,,..............,,..,,..,.... Be a second Fred Waring ,,,,,.,,,, A pilot ,,....,,,,....,,,,,,,,,Y,,,,,,,,,,..,, , Airline hostess ,.,..,.. ..,,, Pianist ..,,,,, : ,,,,,,,,,,, , Draftsman ,,,,...,.,,.,,,, . Never to be late vv.,...., .,,,, Dog catcher ..,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... Build a house for "Susie" ,.,, ,,... Receptionist ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ' ' Glamour boy ....,.. ..... Travel ....,,,,,,,,,,,, Nurse ,,,......,,..,..,,,,, .,,,. .Ioin the Navy ,,,,,,,, .,,,, To own a car .,...., ,,,,v Nancy .,,.,,,,,,,,,,,, Secretary ....,,,,,,,,,,,,,,,,, .,,,, ' ' Filing clerk ,,,,,,,,,.,,....,,,, ,,,,. ' ' Own a beauty salon ....,..., ,,,,, ' ' Business man ,,,,,,,,,,,.,.,, ,,,,,, ' ' To be six feet tall .,,,.. ,..,. ' K Husband ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, To own a larm ..,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.. To be a second Frank Leahy ,,,,,,,, " Geraldine Miller ,,,,..,,,l.,,, To be a brilliant conversa- Probable Cause of Death ,....,,,,That fellow, Explosion in his laboratory Honest to Pete!', ,......................... Airplane crash Hi, kid, how about a date?",.,,,, Hello, honey ,',,, ,,,. ...,..............,...,.. F 1 at tire Oh, yes!" .......,,, ,,,,,,,, T alking Oh, God! ",, ......,,,,,,.....,.., v,,,,,,, I I aughing I hate that like sixtyv ,,,,,,, Ach!" ,,i.............,..,..,,.,,,,,,, Good Morning" ,,., .,..... ,, Natch! ,.....,,,,.,,,, Humbugll' ,,,,,,, ffoh, gollyrr .,cccc There it goes againi' ,,,,,, "Let's you do it" ,,,,..,. Oh, sugarln .,,,..,,,,,,,,,,,,, VVell, I dont' known ..,,,. What did I do?" ,,,,,l.,. Ah-h-h-h!,' ....,,,,, Oh, yeahln ,.,.,....... "To each his own" ,,,, Youire neatn .....,.. U Huh! ....,,,,,,, Oh, man!,' ,....... No kidding!" .,,,, , Good deal" ..,,,, "Darn it!', ....... Ach!" ,,,,,,,,,,,,. Drop dead!,'.... No kiddinglv .... . Cut the crab" ..,,,,, . Boy, is he neati' ...... . Hi, Reds!', ..,,,,,..... That's for sure' ..,,, You're neat" ,,,,,, Geez V' .,.....,,.,,,,,,,,,,,,,.,, Honest to John!" ,,,,,..,,,,, Oh sure, three times" ,,,,,,, ,.,,,.., I don't carel' ,...,..,.....,,,,, Si, si, sen orita !', .... Wowlv ,,,,.,,,,.,...... I dorft care" ...... Anythingl' ,.,,, Oh, boy!" ...,, Oh, boy!', .,,,, Check ....,.,,,,,, tionalist. Helen Miller ,,,,,,,.., ,..,,. A ccountant ,,,.,....,.... ,,.... K ' Norman Miller ,.,.,.,,,,,,,,,, Trip to Mars ........,,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,,,, ' ' Richard Miller ,,,,,,,,, ..,.,. ' fo be a radio technician ,,,,,,,,,,,,,,,, S' Vivian Miller .,,,,,,, ,,,..,,,, Reda Moll ,.,,,,,,, Lynn Moyer ,,,,,,,,,, To be a telephone operator ........., " Hairdresser ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Cabinet maker ..,,..., ,,.,.. ' ' Huh!', ,.,,,.,.......,,. That's for sure" .,.. Ho! Ho! Ho!U ..,, Oh, beans!" .... l67l Old age Studying German Old age Being quiet Murder Algebra homework Knitting Working in a store Waiting for Eleanor Teasing girls Talking back to Miss Bieber One armed driving Girls Conducting an Orchestra Losing her voice Driving over 10 mph. Shock VVork Hurrying Nicotine Hunting Writing letters Missing the bus Murdered by women Her l1ai1'??? VVomen Car trouble Looking for Nancy Boys Growing Being a soda jerk Driving his dad's car Growing up Women Girls Coaching jitters Reading modern romances Sweater shortage lNIr. Schaadt Driving a car Marines Being an old maid Old age Name Nancy Moyer ..,.,.., Emerson Musser ,,,,,,,,,,,,,, Dolores Neimeyera, Annabelle Nester ..,.. Roselyn Nichols ,,,,,v,,,,,,,, Uldine Nuss .,,,..,,.... Charles Oleska ,,....,, Sylvia Ortt .,..,,,..,. Ray Pensinger ,,,,,,,, Annabelle Pforr ,.,,.., Albert Plarr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Luetta Raudenbush ....,,,, Richard Readinger .,,,,,,,, Kenneth Reed ,,...,... Doreen Reese ,.,,,,,,,,, Lillian Reichard ....,......,,, LaRue Reinhard ,,,,,,,,,,,,,, Gloria Richard ........ James Roth .,.........,, Dolores Schaeffer .... Donald Schaeffer ,,.,, George Schmeltzle... Sophie Shisslak ,,,,,,,,,,,,,,,, Stella Smith ,,,,,,,,, George Spieker ....... LaVerne Stahl ,.,,..,,, Patsy Stauffer ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Carolyn Stephen ...,.,.,,,,l,, Dorothy Stichter ,,,,,,,,,,v,,, Marteene Stickler ..,..,,,,,,, E.izabeth Stoner ,,,,,,,,,,,,,, Kathryn Stortz ...... Laird Stortz ..,,,,.,, Ethel Stoudt ,,,,,.,, Joyce Stoudt ..,,.....,. Catherine Stump ,,,,,,.,,,,,,, Lucille Thomas ....,,, John Tretter ,,..,,,,,,, Elizabeth Urffer ,.,.. Charles U1'land ,,..,,, Rachel Walbert ,...,,, Nancy Weida ,,,,,,,, Dorothy Werst e,l.,,, Kenneth Wieder ,,,,,,,,,,,,,, Wayne Wieder .,,,,,,e,,,,,,,,,, Bibianna Yanochko Arlene Yeakel .,,,,,,,, Howard Yenser ,,,,,, Robert Yerby .,,,,, 9 LOW Secret Desire .,,.,,,P1an1st,,,,,,,,,,,,,,,,,, Join the Navy ...,... ...... Filing clerk ,,,,,,,,,, Telephone operator ,,,.,,,,, ,,,,,, Professional girl scout ,...,,.. ,...,. Organist ....,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, Businessman ...,.,,..,...,,.,,..,,,.,,,.,,,.,,., rs sc fc cs as DOWN Favorite Expression I wouldn't say thati' .,.., as f Probable Cause of Death ,NWI-Ioping for gold Hey fellows! ,',.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..,,,. I Ieadaches Beans, grasshoppers, and Over-exertion snakesf, You schnoke! ",,,,,,,,, ,...., S wimming Drop dead! ,',,,,,, ..,,,, C letting a permanent "Gee Whiz!" ...,...., ...... M usic I don't know ',,,,,,,, ,,,,,, S peeding Skiing in Switzerland ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,. "Oye Gee!" ..,,.,,,, W Controller of Atomic Energy ..,,.... 'KS-s-say! ",,,,, . To be a boy ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, "Oh, pot!" .,....,.,,,.,,,,,.,,,.,, ,. Midget racing ,,r...... ,,,... ,..Y.. ' ' Cheese and crackers! ',,, , w ,To own an ice cream store ....,, ,.,,.. K ' , . . Electrician ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,, ..,,., Build a new high school ,,,,,,, ,.,,,. Be near "Baldy ',,.,,, .,,,.,., ,,... , Secretary ...,,,,.,,,.,, ,.,,,. Secretary ,,,t....... ...... Truck driver ,,,,...., ,,,,,. Big wedding ....,.,, .,,... Carpenter ,,,,,,,.. ,.,.,, Salesman .,.,..,,,,,,,.,,, ,,,,,. An airplane ride ,,,..,... ...,., Secretary ....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, ' ' as cs cc sz at cc Holy cow!" .,..,,,,,,,,,,,,, , Thatls neat ",,,,,,, Fooey!" ....,,..,,,,,, , Oh, brother!",,,.. Fuss button!" ....... . Gee, thanks! ',,,,,,,,. For heavens sake! ",,,, Drop dead! ,',, ..,,,..v,., 011, you Schnoke!,',,,, Doggone!', ........,,,,,, , Golly! ".,. A,,,.....,............... rs ya ,,,,,.Selling hot dogs ,,,,,,Pronouncing "V" California sunshine Breathless Talking ,,,,,,Over working Driving ovcr 50? Chewing gum Fountain Hill Nerves John Over work Broken heart Lack of love ..,,,,VltilI11ll1 deficiency???? Broken bones Horse feathers! ..,.,...,,,,,,,,,,,,..,,,, Dress designer ......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,, "I'll hit you on the head!" To be a second Rockefeller .....,,,,. "Go jump in the lake ",,,r, , Pool shark ......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,! "It's all in the game ".,, .. Electrical engineer ..,,.., ...,,. ' 'Oh, crimes! ',,,, ,,,,,,,,,,,,,,, , Truck driver ....,,,,,,,,,., ,,,,,, ' 'How can you tell?', .,.., W Police woman ,.,,,.,,..,,,.,,..,,..,,,.,,,,,,Y. Actress ......,,,,,,,,.,,,,,,,..,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, Play with Indianapolis Sym- " phony Orchestra. Go to Holland .......,.., ,,,,.. Linotype operator ..,,,,,, .,,,,, Pianist ,........,,,,..,..,........,,., ...... To go to Muhlenberg ....,,,, ,,,,,. ' ' Housewife ,,,.,,.,,,r.,,..,..,,..,. ....,, Telephone operator ,,..,,,,, ,,,,,. ' ' Join the Navy ,.,,,,,,,,,.,. ,,.... ' ' Airline hostess ,,....,, ,,.,., Football coach ,.,.,,,, ..,,,. Nurse ..,,,v,..,....,.,,,..,..,,, ,.,,,. Interior decorator ,.v,,,,, ,,,,,, ' ' Boys .......,,..v............. ...Y.. Join the Navy ....v.,, ,,,,.. A Buick .,,......,..,,,, ..,r.. Secretary ....,,,.,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,.Visiting England,,,,,. .....,.Racing driver.,,,,,,,,. ..,,,.To be a Inan,,,,,,,, cc cs as ca cc as as as u ca as Oh, surel' ..,.t.........,., Oh, fudge!" ..,. Really!" ,,,,,,.......,..... Oh, for Pete's sakev ..... an - sy Hot Cmders! ......,,,.,, Oh, sugar!" ,,,,,,.., No kidding!', ....,,,, Oh, isn't it cutev ..,, , Oh, glory!w .,.,... , I don,t knowuw You're neat ,',, ...,.. Hey, White's!" .... . Like fun!" ,.,, oh, joyrr ......,.eeeee Hey, schnoke !" ..,, af- H1, de, ho!!! ....,., Ah, beans!" ,,,,,,,,,,.,, Are you kidding?" ...,. sc u Geez boom! ,,,,,,,,,,, sa as Darn! .,..,....,,.Y,,,v,, cr ay Boo! ...... lfigl Being quiet??? Sneaking out of school Accident Brains Day dreaming School bus riding ,,,,..Worrying ,.,...VVorry ....,,Her temper ,,.,..Women ,,,,,,Laughing ,..,,.Cheering at basketball games ,,,,,,Bobby ......Finding the right guy Being quiet ,,,,,,Blushing ,,,,..Girls Strained vocal cords ,,,,,,Ray ...,.,Flirting ,,,,,,Playing golf ,,..,,Straight hair??? ,,,,..Giggling ..,..,Old maid W ,,,,,,Broken neck ,,,.,,Clowning f A., Wi., .qu ! 1 V f ff , fu- ii,- , ,. ff ' :K ,x - ph' f 1: Y 1 Y' -r ,J A-fs? , 19fV!Ql9!:.,p ' vm ,V -e..:,1M . --1 Mr- Q H x, sg ,eg fg. f z .--'-- ,,,....1' X, 4. mm. .FV , f ,r ,F f ai ?': ,F xi - ex' iw ' :1.g,. .W ln -1. 2" 1. ' is? "' IU' ,yfvp-. I I . ,-..-vvs1"'?'f'3ff3'Y-.. """ -fl . . , A JE' I'., . , 1- 'H Q A' ka ffm S552 E? nk Aw' --fx ggff .iii 2-518 ,E SMT' F , -Aff' isa fl fi ,.g 5 eg K fr , . ,., 'ea .W,,..,.......,f ' W ,. I W ,w ' mf.: Q , ' E' H- - 4:21512 M M. -. . JE' A ges 'Wg ,515 ,xi gain? ' , . . -3, QI" fa, v I , sz V- .f ,LfL.QS.-,I-1 3 Y., 4 1 fa , r . ..., l .K X ' " --,vmxv 4 ""Q'ig-7. wh I . .,. - -A:.V.,, ' "I5fffg,-ag:m,,L .. - -, ,.-1 ...av . . 'z "1-.'5"'N- C -vw.-a., .-,- . ,m,.,L m.,.- - -s-rvlfr "H- ff.,-sm-rfranwfv-Q f 1, . ' 'f.Yg'ltfP52i-'i'f?, ' ' 4 ' , : Hr:-..x1 :Laff y-91 . ' fx Way! -3 NMST V' FP x i ,,v.-fy -: -- 1 A, -. . L- r 4212, .f fi S,- 'Elf N- J ay ' . 3 :, ,Qpiiigfctggfa 'P A 1 - -'FM-' fa-,, ..' .- sf' .--.-P' 15+ m. wsfrff Lf A ws' A-my fu,-,. f, 'L - --f:-ups,-ff x , ' 5?f,??lfNGKgv. ga! K' It ff"-j W. be '- ,xj,g,2457'.' 2- I -.f, ':t11-M -'Wi' . .5-,yea nfyxra-I ' -ff' .4 I fp.. gi! ,ff-' 1 61055 ., .., . ,ff -W-.... m....,. , ' ,..-z,,.wL:--- ' V ,wx-'11L ' 'j'p31Q:x J r . ..h.,., :.-....-.. f N. M 1 --f-.4-...U . T. ru' 5, -Mag: -V fffrq.. x mr - 5" . :1-Law? ' I IV Q 'fr if 'im XF J .1 1 gb' J rx' rv ' A i ,Sw 1' 1 . if f ff' ' 4 A 5 K Q J X r f E f' ' . g f 1 r fl fr 1 km! 1 . 4' X ff' ,A if sg' as 1 KM ,H , f aa f x 7' z f x N ,xxx I Q42 , 7 K ' 1 DJ E V .5533 , 4 , M , if W .33 1 Kim 5 :4 N., Lx x Q , iw P 2 ' '37 W "Z, " W " 4 Q ' ' 'gr Vx Zi in L 6 -.25 5 Ft J g 1 Eg a I, if P ' 'J 1,5 E ff M51-354 'f K.: ix K an M 5 v X W x RY: I nu' J Q T I , :Q z Yi 1,5 X16 x ,- X C, 1 ,L X "' 'mflqg 4 ,X 1,1 1 Q5 yi' , 5, -is if J X K if ' rn, f , , ,I V- ,, 1 r , . YN f . , Y 1 ,- Q Nw., . . - -e ,e "f31g,gc., , -z "vw- i - 1 4 U rj .fe , 7 Var' ' 1 ' v 1-I-I AZ. , E .1 CLASS EDITORS! Richard, Lorah, Druckenmiller, Nester, Stortz. FEATURE EnIToRs: Urffer, Beam, Stickler. l70l EDITOR-IN-CHIEF: Readinger. ADVISER: Mr. Frantz. DIANAGING EDITOR: Evert. YEARBOOK STAFF Editor-in-Chief 7.Y,,,,,,.,,,,,,7,,,,7,,..,,,,,,,, Richard Readingcr Blanaging Editor ,7,,,EE,.I,,,I,E.V..,7,V.,,,,,,7,E Mary Ann Evert Class Editors ,,,,7,,.,, hlildred Lorah, Annabelle Nester, Gloria Richard, Kathryn Stortz, Lowell Druckenmiller Club Editors ooI7..,ooo., Sylvia Ortt, Carolyn Stephen, Ethel Stoudt, Glenn Kuder Feature Editors ,,,,,, Joann Beam, Blarteene Stickler, Elizabeth Urffer Sports Editors ,,,,,,,, Roselyn Nichols, lYillia1n Charles- worth, Floyd Dreas Photography Editors Y,,. ,Nancy hloyer, Glenn Stauffcr Art Editors ,7,,,,,.,i,,., Jean Fatula, Harold Boyer, Ron- ald Diaz, Robert Yerby Business lilanager ,,t,,, ,,i.,,,,,.,,,Y..,,,,,,,,,,,,,,,, P atsy Stauffer Advertising llanagers ,,,r,, Fay Hillegas, Eleanor Koze, LaRue Kulp, Doreen Reese Faculty Adviser .,..... ,Y..,,,.,,,,,.,,77,,,7,,,,,,77 P aul J. Frantz CLUB EDITORS! Ortt, Stoudt, Stephen, Kuder. SPORTS EDITORS! Charlesworth, Nichols, Dreas. THE 1948 TATTLER We, the Staff, have had two goals in editing this TIATTLEIL. Since the average person notices only two things about any yearbook - its beauty in general and his own pictures in par- ticular - our aims were to make THE T.-XTTLEII YE.kRBOOK as beautiful and artistic an annual as our finances would permit, and to picture every student at least once, either in a group or in- dividually. Using the best of yearbook models, we t1'ied to build an annual of which the Class of 1948 may be proud. Using ART as our theme, we have attempted to portray a modern note by using original division pages, cartoons, cover, arrangement of half- tones, copy, and page layouts. Three reliable firms in Allentown, Calvin Studio, Biiers-Bachman Lithographing Company and Sanders-Reinhardt Company handled the photography, printing, and engraving respectively. The Staff members, under the guidance and supervision of Mr. Paul Frantz, were obliged to work many hours after school in order to make this, THE 1948 TIKTTLER, their last successful venture. .ADVERTISING lNIAN.xGEuS: Reese, Koze, Kulp. BITSINESS BIANAGER2 Stauffer. ADVERTISING lNIANAGER: Hillegas. PIIOTOGRAPIIERS: Stauffer, lNIoyer. ART EDITORS: Fatula, Yerby, Boyer, Diaz N d A 4, o o pu A reef' L. N x l71l NJ T ef, 9 was we The Effler VOLZ6 CARTOONISTS N02 ER he TAPES? W Left to Rigl1tfl,.'kGE linrronsz Miller, A. Knnuss, Brown, Henry, L. Knnuss. C.xnTooN1sTs: Boyer, Iobst. BUSINESS STAFF: Yanocllko, Christlnnn, Dnndore, XVi02llld, Kleppingcr. , Q"-fm The VOL. 26 NEWSPAPER STAFF NO.4i ' Editor-in-chief ..,.................... ' .... . . .Nancy Weida g Page Editors ....... Lorraine Henry, Lucille Knauss, Avonne Knauss, 1 Burrell Brown r Exchange Editor .............. ,....... ..... . V ivian Miller Reporters ...... E-velyn Hoifman, Christine Iobst, Neil Kline, Dolores ' Brown. Jean Raudenbush, Helen Ganey, Dorothy ' Bitcenbender, Fay Schwar, Gloria Haines, Betty Stephen, Joyce Houseknecht, Gwendolyn Hubert, Doris Elkins, Harold Stratz . ...,...... ...... J ane Iobst, Harold Boyer I BEISIDBSQ .... . . 1 Charles Kleppinger, Managerg Nancy Wieand 3 Circulation . . . .... Bxbianna Yanochko, Managerg Marjorie Dundore, E Jean Christman , ' I Adviser . . .... A. ..... . ........ Mr. Albert S, Benfield Cartoonists. . . . Left to Right-FIRST Row: Stratz, Haines, Tobst, Ilouseknecht, Hoffman, Brown, Kline. SECOND Row: Bittenlxender, Ilulmert, Raudenbush, Stephen, Sl'llW2lI', Elkins, Galley. N The C9-r .f VOL. 26 REPORTS-IRS NO- 5 l'7Q1 fri TA11 LCR ' ' 1 vo1..2o Aovisoa No. S 3 '1 ali? ed: T5:lil.e.rL si vol.. at Emron No.7 Mr. Beuficlfi Nancy Weirla 5 ,gi n t DE he ti VOL.25, p r -- rica NEWSMEN simvr ro Reporters dashing around the school, page editors racking their brains in order to create better news, the advisor being asked questions, the editor-in-chief swishing the whip in hopes of getting the copy to the print- er's on time describes the scene in our Alma Mater. It is enacted by thirteen seniors and fourteen juniors, selected for their interest and initiative to learn the fundamentals oi jour- nalism. After completing two active years of continuous reportrng, the members are awarded a script school E. With the school large and the classes very crowded, the pupils cannot wit- ness all the happenings of the school, INFURM ANU AMUSE and therefore the activities ofa school newspaper become necessary. Through the Journalism Club, mem- bers become familiar with news and sports stories, features and interviews, columns and editorials. Since ac- curacy is the most emphasized char- acteristic ofa news story, the reporters get valuable training in learning to write correctly. While this school activity can only be measured as an elementary paper, not as a college journalism project, it nevertheless provides constructive practice in composition, and aids the student to understand better the work of a public newpaper. l'73l f tg CAST Left to Right-Fnisfr Row: Harvey llimmig, Albert Plarr, Lowell Druckenmiller, Floyd Keim, Rich- ard Readingerf Robert Yerhy, Joann Beam, Donald Schaeffer, Avonne Knauss, Mildred Lorah, George Spieker. STAIRS! Norman Miller, Walter Kirsclnuan, Edmund Herman. BROADWAY HIT PRESENTED BY SENIORS The popular production "Arsenic and Old Lace," written by Joseph Kesselring, was presented by the Senior Class on November 20, 21, and 22. Produced on Broad- way by Lindsay and Crouse, the play ran for 1,444 performances and in London for L337, the longest run for any American play in the history of the British theater. The play revolves around two old spinsters who poison thirteen lonely men with wine. They bury the bodies in the cellar with the aid of their demented brother. Complications arose when their hated nephew and his henchman arrive with another corpse. The other nephew tries unsuccessfully to shield the aunts, false acts, but all ends well with the intervention by the police and the sending of the aunts to a sanatorium. The talented cast consisted of Avonne Knauss, Mildred Lorah, Joann Beam Donald Schaeffer, George Spieker, Lowell Druckenmiller, Richard Readinger, Ed- 1 mund llerman, Norman Miller, VValter Kirschman, Floyd Keim, Robert Yerby, Harvey Dimmig, and Albert Plarr. The production was under the direction of Dir. VVoodrow Schaadt with Neil Kline as student director. Talented seniors display skill i11 scene from the second act. Left to Right: Lowell Druckenmiller, Mil- dred Lorah, Edmund Herman, Richard Readinger, Avonne Knauss. x l74l FRESHMAN M INSTREL Left to lllgllt-fJ1tC'llESTR.X PIT! Flexer, Geisinger, Brobst, Hohe, Wetherhold, D4-Long, Stoner, Kulp, Reinhart, Plarr, Kirsehinan, Wiin- zer, Bitting. FIRST Row: Gerhart, Riee, Anselln, Reinhart, VVotring, Kline, Brey, Ruhf, Leister, Wendi- ing, Shiner, lliefenderfer, Snyder, Thompson, Ilalnseher, Shelly, Strouse. SECOND Row: Lazor, Siegfried, Bear, Carter, Fehnel, Henning, Stratz, lyliller, Kline, Reinsrnith, Kline, hir. Errol Peters CAdviserj. THIRD Row: Kline, Keller, Heintzelman, Hisenhard, Gilbert, Heist, Swavely, Stortz, Liehtenwalter, Druekennliller, Sehnialdinst, Gehman, Wieder, Sei- bert. Fonwru Row: Reppert, Rupp, VVarrnkessel, Benner, Martz, Riehard, Greenbaum, Griin, Read- ler, Dries, Krause, Kuhns, Eisen- hard, Scllueek, Shoemaker, Sc-hrantz, liOtl16I'I11Cl. F11-'Tn Row: Muthard, linglert, Dreas, Reiss, Ortt, Young, VVicder, Reiss, Fensterniaker, Sehwartz, Stauffer, Dloyer. NOT PICTURED: Ilouseknecht. TALENT GALORE SHOWN IN FROSH MINSTREL uThe Country Style Shindigw was presented by the FI'6Sllll1Hll Class to full houses on the evenings of February 13 and 14-, The east for the Ininstrel eonsisted entirely of freshmen under the direction of Neil Kline, a senior, and supervised by Mr. Errol K. Peters. In true traditional minstrel style the Master of Ceremonies, Arthur Stortz, introdueed the feature nuinbers, The six jovial enduien, Claude Anselm, Ric-hard Gerhart, Nira Shelly, Nancy Rive, Richard Hainseher, and Riehard Strause furnished endless humor to the show. Featured in the show where a IIl2lgiCi3I1,S aet, record act, square daneing and popular songs. The featured vocalists in the minstrel were: Sandra Thompson, June Heist, Esther Swavely, Esther Gilbert, Joan Diefenderfer, Jeanette Reinhard, llary Readler, Julia llazor, Pat Henning, Vvillard Stratz, Dorothy Snyder, Marian Drease, Shirley ivotring, and Paul Ruff. A seleet I-horus of freshmen voiees supplied the essential Illl1Sif'2il background to make the show a sueeess. 5 I Vf , it V CONGO NATIVES Left to Right: Jeanette Reinhart, Joan Diefenderfer, Sandra Tl1o111p- son, Ann Ii0lllS1l1ltil. l75l V .,"'7 IO ' 1 N PIGKANINNY CHORUS 1'1.xN1s'1': Miss Jean Drnekeniniller Left to Rlgllt7FIRST Row: R Yvetlierlmlrl, H. Reincrt, T. xxlll'llL'l' J. Slianaberger, R. Reaflinger, II Boyer. Sneown Row: A. Knauss M. A. Evert, C. lobst, L. Knauss lllilll, K. Stortz, N. Kline, E. Elkins J. Hloser, ID. Elkins, H. Hilberg, J Gerliart, G. Haines, R. Kruse, A Koelier, X. Be-itler, Tnlnn Row V. lliller, P. 'wYeiss, F. Dries, F Hepler, VV. lviefler, VV. Brown, ll Harman, G. Reed, J. Singley, R inuth, R. Wilson. l+'0Un'rn Row ing, K. Holie, C. R6lIlll3l't, C. Hess H. Stratz, fl. Blarkle, H. Hollinan NOT PIUTVIIEDZ N. Wieand, B ' I4lC'llt0llW11lIlL'l', li. Stoudt. MINSTREL AFFORDS LAUGHTER FOR ALL "The Piekaninny Parade," produced and mlireeted by Neil Kline, a senior, was presented to entliusiastie, eapaeity audiences on tlie evenings ul' Oc-tober 3 and 4. The sliow was sponsorerl by tlle Tattler Newspaper and Yearbook Stalls for tlle pur- pose of rlefraying expenses clue to increased mst of paper and printing. 'lllle entertainment was based on tlie tlienie nl' tlle Heart anrl Soul ol' llixielanml. 'lllle six E'I1Cllllt'll, mlleclilyl' YYie4le1', "He1'by" Reinert, "Rainey" xY6tllt'1'l10lIl, uvlllllll SllilIl2llJCl'gCI', "Dick" Reaclinger, anml Harold Boyer, proviclecl jokes anfl songs witll Neil Kline presiding as Blaster nl' CCI'0lIl0lll6S. The nlinstrel featurefl some of tlle YY.K.VV. aets by "Teddy" lviecler, Neil Kline, and "Rainey" lvetller- llolrlg tlle Jolin and Blanelie Biekerson raclio sllow enacted by Avnnne Knauss and "He1'by" Reinert, a l1ill billy aet starring Nanc'yBeitle1'a11d Neil Kline and daneing by tlie pretty Can-Can Girls, Nancy Wveicla, Sara .Xnn lllolir, Kathryn Kersliner, anal Barbara Lauelenslager. Some of tlle songs tliat liigliligliteml tlle lninstrel were: 'LI've Got Plenty of N0tlllIll,ll "Doodle-de-clan," "Ma1n1ny,', "Dixie," ancl UC2l1'OllIl2l. 'lllie IIllIlStI'6l was so well reeeivetl by tlie anclienees that it was presented at liast Greenville High Seliool on February il. GAN-CAN GIRLS Left to Right: Nancy Vlleifla, Katli- ryn Kerslnier, Barbara Lanclen- slager, Sara Ann Mohr. may E. Hoffnian, L. Henry, J. Clirist- L0ll1'lI1illl, R. Vvenner, H. Henne- VV. Kirselnnan, D. lllabus, G. Gier- s CHORUS Left to Rlglll""fJRCIlESTIi.X PIT: li. Miller, R. Wetherholcl, I.. llrueken- miller, G. Flexer, J. Ceissinger, Deiseher, J. Daubert, M. Knauss, B. Reinhardt, A. Plarr, YV. Kirseh- lnan, VVinzer, R. Wieder, Kressley. FIRST Row: Hitting, F. lllarsteller, C. Reinharcl, llertzog, Geraldine Fritz, J. .xllIIlE'lll, Beaky, Neiss, lVieancl, Brueh, Seolt, Shallen- berger, Laurlenslager, Kf'l'SllllCT, cfllI'iStlH2lll, Brown, liohrnian, Doney, Dreas. SECOND Row: Mr. lirrol K. Peters C,-Xclviserl, Borger, Kelr-hner, Mohr, F. Kline, Long, Kulp, Bieber, N. Kline, Benfielcl, llulnert, T. Wlierler, Reieharrl, Hess, Rinker, Stiehter, Boyer, llrlfer, llr. Albert F. lienfielcl fl,I'2llll2lllf'S Coaehj. Tnncn Row: Ritter, lleint- zehnan, Berger, DeLong, Glenllora Fritz, Shoemaker, Thomas, Moyer, llausnlan, T. Marsteller, Si'lllllOyCI', Buss, Fensterinaker, Grueneherg, Herbster, Stump, Neilneyer, Stix-klei',1A'R. Miller, Ciering, Lalelulw,,Yi-akel, NllSS,4DCSITll, lvurst Ellgellllilll, Charles, llepler, Marsteller. Fonnwn Row: llarmou, Rn-ell, Kufler, Frey, Diehl, Moyer, llilberggj, Sassalnan, Raueh, Marsh VVambol1l, llieter, U. Druekeniniller, Stephens, lvinzer, llnclerwoofl, Moyer, SI'll0f'll,I'IOl1S6klll'l'lIl,lOlJSl,I'IOl'l'Illtlll, Sieher, lvoorlriug fox, Altllouse.NOTFI1"I'l'Rlf1D:.l. Stoullt. Greenbauni, lieibert, Spieker, IC. Stouclt, F, Hoffman, Fatula, Fensterlnaker, Staufler Stephen, Brosky, Pensinger, Deibert, Elkins, Garflner, SK'll2lL'll.E'l', Stoner, Irwin, YYQ-nner, Hennelnutll, Nloser, Shilling, Km-her, Fiseher Bower, Funk, B02lIll,Sf0l'lZ, Brobst, YY. Wviecler. CHORUS PRESENTS OLD IRISH ROMANCE The ehorus is an extra-eurrieular aetivity whieh urges the cleveloplneut of talents in the fielml of vocal lllllSll'. The group has partieipatefl in lnany events fn E ,W throughout the year. They have not only eolnpetenily entertained in 2lSS0llllJly pro- grams, but they also renclerecl the well known operetta, "The xXviSlllIlg' Well," on lllareh 5. The operetta, whieh ineluflefl a Villllplllly ol' N5 students, was aureu- ehanting' Irish Ronianee about the good-luek fairies of the l'lIllt'l'illll Isle. The x leading parts were played by Cvwenrlolyn Hubert and Neil Kline. 1 f' J .1 ' " , 1 WN A 4 Their busy seheilule ineluflefl the annual Hllusie in Spring," eoneert, presented wsu on May 7 and the County Festival at the Corlielrl Stadium in Allentown at which , lei lHi'lIlll0l'S from all ehoruses in the Lehigh Valley gathered to blend their voiees harmoniously. Seleetecl IU6llllll'l'S were also sent to Wlhitehall lligh Sehool toitake 4 . 1 l . Jart ln the Eastern l,lStI'll'l 4-horns atherinff. A P1 The leading eharaeters, Neil Kline, and Gwendolyn Hubert enac-ting a love seene. Sarah Ann lwohr and her youthful fairy attendants performing a flanee after emerging from tln- wishing well. l77l s LASSIES PROVE MUSIC HATH CHARMS A group of twenty-eight female students comprise the Girls' Glee Club. This ambitious group met eaeh lllonday afternoon for an hour to praetiee the singing of popular and classical Compositions. These talented lassies including tenth, eleventh and twelfth grade students, partieipated sueeessfully in assembly programs, the County Festival at Allentown on llay 23, and the annual Spring Coneert sponsored by the chorus. GIRLS' GLEE CLUB Left to lilg'llt+FIltS'I' Row: .I llenry, G. Fritz, INI. Deliseh, B Liehtenwalner, N. WVieand, .l Moyer, IC. Long, K. Greenbaum, li Lrffer, L. lteir-hard, D. Stiehter, K Gehman. SECOND Row: B. Stoner Ql'ianistj, G. Hubert, J. Kloser, F ltiee, J. Late-haw, D. Miller, S Diehl, S. Delbert, D. Gilbert, F Kauffman, I7.Sel1aefff-r, V. lN'Iiller .l. llousekneeht, J. Iobst, D. Geist Mr. Errol K. Peters, C.Xdviserl. ' sa l,,, ' SONGSTERS BRING FORTH HARMONY :ffm- L 'A . .' livery Tuesday afternoon a group of enthusiastic' boys met on the half-ony to .. sing classical and semi-elassieal works and operatic' exeerpts. The Boys' Glee Club W4 4235? v annual BIusie In Spring Convert on May 7. proved popular when it sang to the student body in several assemblies. They also attended the ehorus gathering held at the Coftield Stadium and partieipated in the BOYS' GLEE CLUB Lel't to Itig'llt7FIItST Row: R. Lolirlnan, I". Dries, C. Kulp, VY. IYieder, G. llertzog, D. Schaeffer, K. Brosky, D. Sieher, li. llusser, lt. Bartholomew, W. Brown. SEC- oND Row: IC. Leibert, Cl'ianistD, M. Bitting, L. Doney, IC. Marsteller, C. Reinhard, S. Cox, P. Ivoodring, YY. Laub, K. Stauffer, li. Kline, D. Stephens, Il. Stratz, Mr. Errol K. Peters, fAdviserD. Nor PICTIIREIJZ C. Hess, It. Keeler. l79l CONCERT ORCHESTRA Left to ltiglit-FIRST Row: B. Deischer, J. Geissinger, B. Rein- hardt, A. Plarr. SECOND Row: R. Yvetherhold, li. Druekenlniller, K. Hohe, R. Gerlach, G. Flexer, T. hfarsteller, C. llinkle, YY. Kirsch- man, G. VVinzer, R. Kelly, C. Kulp. THIRD Row: N. Kline, Mr. l'lrrol K. Peters QAdviserD, D. Dclmng, J. llerkle, B. Kr:-ssley, M. Hitting. VIRTUOSOS THROUGH PRACTICE M31 The Concert Orchestra is compost-cl of twenty students with musical ahility. rf ",-.QE They met every Thursday at twelve o'c-lock to practice newly acquired musical com- 1 V positions. This Orchestra engages exclusively in the more Classical compositions .LM and furnishes appropriate music for the Baccalaureate Service, Coniinenceinent, the annual Spring Concert, Assembly programs, and the operetta sponsored hy the Agri",-15 chorus. 1 4 Q47 3 , MUSICAL TWELVE KEEP STUDENTS HEP 5 "2 . I -."'1 'X To keep up with the musical pulse of the student. body, thc Dance Orchestra Z1 !fc, plays those numliers which are of a lnore familiar ring to the students. During the gp. year they have provided music for school dances and proved a vital asset to the Freshman Minstrel. ' 1" DANCE ORCHESTRA Left to Right: K. Hohe, lt. Vllether- hold, C. llinkle, N. Kline, Mr. Errol K. Peters CAdviserl, T. Mar- steller, G. WVinzer, D. DeLong, YV. Kirschman, lw. Bitting, C. Kulp, B. Reinhardt, A. Plarr. l79l HIGH STEPPING LASSIES EXHIBIT SKILL Always a few steps in front of the hand were seven pretty, high stepping lassics' Performing their novel routines at half-time during our football games, their fine performances have shown us how hours of tiring prac-tiee improved their skill. This year, under the eominand of Joann Beam, the girls donned new uniforms in white, trimmed with gold to add zest to the band. MAJ ORETTES Left to ltight: J. Fritz, li. llrPfer N, Bielmer, J. Beam, li. Kelis, G Itieliard, G. Hulmert. .V 'i " K A 4 . N b 0 fl x X ,mm 'D' i f COLORS GUARDED BY LASSIES Preeeecling the majorottes we see sis pretty lflssies eflrrying the colors of our . , . , . , . . . ff school and country. Having acquired new uniforms in their second year of existence, 0 .4 W ' 4' are .sf ' ' f-if K5 37' dr .1 ' J 1 Q perfect their marching. W, ,, they have added a novel attraetion to our band. The group meets with the band to COLOR GUARD Left to Right: Miller, Aeker, lwohr Elki ns, Kelis, Hepler. I so 1 BAND Left to Riglit-FIRST Row: I'. Nuss, D. Klinger, M. Lorah, It. Danner, B. Kressley, J. Merkle, L. Leiser, G. Wvinzer, V. Beam, A. Conrad, Mr. VVilliam Rotlienberg CAdyiserD. SECOND Row: C. Gable, F. Martin, G. Flexer, G. Madtes,G.Stonel1ack, G. Fenstermaker, K. Brobst, B. Moyer. Tullcn Row: R. Gerlach, IV. Krasnansky, J. Sachs, M. Ilardner, lt. Butz, C. Anselm, L. Findlay, H. Kruse, K. Hohe, R. Ivieder. Fot'nTn Row: C. Kulp, A. Plarr, iPI'l'SlfT9IItJ J. Paulmeir, G. Hertzog, B. Rein- hardt, J. Degler, E. Miller CVice l'residentD, D. Diehl, R. Harman. FIFTII Row: W. Kirsclnnan, H. Hoffman, H. lflensterlnaker, NI. Hitting, T. Gardner, F. Fegely, R. Kelly, I.. Drnckenmiller, D. Viag- ner. SPIRIT AROUSED TO STRAINS OF BAND Ever faithful when it came to providing appropriate musie, whether it was for a W footba.l game or a parade, were the members of the Elnmaus High School Band. . - This year the band was attired in new green and gold uniforms fashioned in a distinct military style. I'nder the sponsorship of the Emmaus Rotary Club various - I A picnies were held in order to finance the buying of the uniforms. Q 71 lo-Q During the football season the band, finaneed by the Athletic Council, attended Q' ' 2 if not only the home games but was Cfor the first time in our high school historyb taken to all away games. Through eontinuous practice and drilling they have performed exeellently on the athletic field. FIRST ' ,.f- LASS W B as-f' 5? . W 3 HOME NURSING CLUB Left to Rigllf+FIIiST Row: Miss Marcella Graver CAflviserD, G. Miller, Niantz, Heist, B. Nliller, Carter, Vvotring fPresident.D. SEC- oND Row: Mohr, Neimeyer, L. Miller, Fehnel, Gilbert, Bear CSee- cretaryj. Tnmu Row: Degler, Fronheiser, VVambold, Lewis, Fen- stermaker, B. Kline. Nor Ple- TURED: Stump. lftll GIRLS INCREASE KNOWLEDGE OF NURSING The Home Nursing Club eonsists of nineteen girls who are especially interested in health and nursing the sick. The girls are taught how to care for sick people, the proper eare of the siek room, the bathing and care of a baby, and the fundamentals ol' first aid. Each member will profit by her learnings in future years whether it be in the home or in the nursing Held. .1 X is t s ee 4,. hge' I Q-, K X Q. If j ui QZSVQ 4 X KNITTING CLUB Left to Right-FIRST Row: Miss Gladys Hauser fAdviserD, Kline, E. Henry, M. Hinkle, G. DeLong, Ger- hart, Heiter, Fenstermaker, Herseh, Charles, Mrs. Frances Slack CAd- viserj. SECOND Row: D. DeLong, Stickler, Herhster, Shoemaker, Dries, S. Ortt, Rei:-hard, Schaefter, Kauffman. 'FIIIRD Row: Reiss, Druckenmiller, J. Stoudt, Mar- steller, L. Ortt, A. Stoudt, Fischer, Desc-h, Stichter, I.. Stephen, Eich- ner. FOURTH Row: Hubert CSecre- taryj, Haines, VVenner CVice Presi- dentj, Winzer, Yeakel, Nuss, Bor- ger, Eastman, Schoch, B. Stephen. FIFTII ROW: L. Henry, Kern, Krat- zer, Gower, yY2IIl0f'llk0, l'lngelman, H. Miller. SIXTH Row: J. Rauden- bush, Bauman, Grueneberg, Knerr, L. Raudenbush, C. Miller, VVieder, Doney, Scholl. No'r PICTVRED: V. lliller, Cllresidentl, J. Hinkle, Richard. NIMBLE FINGERS MAKE NEEDLES FLY Organized for the purpose of teaching lligll school girls to knit, crochet, tat, and to increase the knowledge of those already experienced in these arts, the Knitting Club has fully achieved all it set out to do. Due to the large enrollment of members the club was divided into four groups, each under the supervision of an experienced and skilled teacher. Among the many and varied articles the girls produced were sweaters, scarves, gloves, anklets, and hats, made for the girls' own use. KNITTING CLUB Left to Right-FIRST Row: Miss Mildred Strauss CAdviserj, Daubert, Wilfinger, Bachman, Lazor, Smoyer, Bastian, Yocum, J. Heintzelman, Miss Ruth Bieher C.-Xdviserj. SEC- OND Row: Englert, Faust, Stauiter, Shafer, M. Fink, Kuzma, Hunsicker, Kelchner. THIIIIJ Row: Sassaman, Hein, H. Fink, Rauch, Muthard, Heydt, Nfeitzler, Mate, Buss. FOURTH Row: Gardner, Berger, B. Heintzelman, Frey, Wieder, Young, Beltz, Lichtenwalner. FIFTH Row: Gehman, Marks, Diehl, Edelman, Stoner Crfreasurerj, Scholl. lS'3l GIRLS' SHOP Left to Right-I"1Rs'r Row: A. Nester, S. Smith, L. 'Illl0lIl21S, F. Ilillegas, F. .Kc-ker. SEc'oNn Row: I'. lIublmrd, Nl. Eek, l'l. Stoudt, C. Garman, lt. Wnlhert, li. llotfuian, L. Kulp. Tnrnn Row: L. Knauss, D. Brown, C. Iobst, Mr. Vonstant Zimmernmn C.-Xdviseil. NOT PIC- TVRED: ll. We-rst. GIRLS SHOW INTEREST IN WOODWORKING This novel Club was formed to sutisfy the hidden interest of woodworking among girls of our school. As they proceeded through the year they acquired untold knowl- edge in the field of woodworking. Inc-luded in their program was the eonstruf-ting of small shelves, jewelry hoxes and various small wooden artieles. Instructions were nlso reeeived in the repairing of eleetrienl equipment which proved very interesting. 4 Y' li: S' 15 0 Nitin f i my i NL 90 LASSIES WIELD TOOLS FOR OWN BENEFIT f?f'.-f,-J, 1.4 , J Due to the erowded eonditions in the high sehool Industrial Arts department ' 4 am extended lwraneh of the Girls' Shop Club was formed. This group met m tht 4 f , shop at the Lincoln Building where they eonstrueted small shelves, jewelry b0Yes ind various small useful artic-les. In learning the use of the simple tools used in ic - shop, these girls ac-quired knowledge which will be of use to them in future xefus ia, gl li D E + fum 'I 4 N GIRLS' SHOP Left Left to Right: Andrews, lN'Iari- lyn Diefenderfer, Hardm-r, INIr. John Child fAdviserl, Marlene Diefenderfer, l'llSt'IIlI2lI'fl, Lohaeh, Sehantzenlmeli, Kuhns, Sic-her, Kelis, Reiss, llersh. l83l RESERVES STRIVE TO UPHOLD HIGH IDEALS Gracious in manner, impartial in judgment, this group is loyal to friends and ready to serve. Affiliated with the Y,IV.C.A., the Girl Reserves strive to maintain a high standard of Christian ClI2lI'tlC'tCl' in teen-age girls. llflany interesting subjects were Cliseussed which proved helpful in maintaining and upholding the Christian ideals of the eluh, 4 . f. iw. la d r g K students to become interested in dramaties. GIRL RESERVES Left to Right-FIRST Row: Mrs, Hilda Moyer QAdviserD, Hilbert, Mieklos, Beitler, DeLong, Dries, Miller, Fritz, Bower CPresidentl. Smvoun Row: Eisenhard, Latshaw, Braim, lflngleman, VVisser, Man- gold, Lorish, Herseh. Trunn Row: Fritz, VVilson fVic-e Presideutl, Hausman, Knauss CTreasurerl. Lauer, lohst fSec-retaryl, Marc-ks, Eltz, vi 4 XX , 1 ,I L Kg. , if Que." 35, QA' D lx, is we E-ns., 1 iii: LE v Na- - , JUNIOR WIG AND MASKERS SHOW TALENT Thirty young people banded together to learn about drama with special attention given to the producing and directing of plays. Several one-act plays were performed by the many talented members for their enjoyment. The Dramaties Club inspired DRAMATICS CLUB Left to Iilgllt-KNEELINGZ Diehl, Moser CViee Presidentl, Erwin. SEATEIJ: Ritter, Flexer, Koeher, Nfarsh, Sehelling, Beam, Under- wood, Dundore, Elkins. FIRST Row: Liehtenwalner, Giering, Spieker, Leister, Schafer, Paulmeir, VVurst, Knauss fSeeretaryl, Mohr, Henning. Riehard, HOLDING SCEN- ERY: Ilohe, Cox, Mr. Woodrow K. Sehaadt CAdviserD, Wieder, Stortz CPresidentl, Lyn:-h, Nichols, Ilrffer, Xander. NOT l'Ir'TI'nED: Horn. lH+l LIBRARY CLUB Left to Right-FIRST Row: B Miller, C. Mantz, S. Thompson, N Rice, J. Reinhard, B. Siegfried. SECOND Row: D. Spieker, M. IC. Irwin, J. hlarks, J. Koze, J. Diefen derfer B. J. Kline N. Shell f C. y , D, Carter, E. Swavely. STANDING Mrs. Phyllis Mengel QAdviserj, D. Geist, N. Wieand, J. Christman J. Houseknecht, D. Elkins, M Dundore. ENERGETIC GIRLS LEARN LIBRARY ROUTINE fi J 63,35 -,fn S 9 L Emil ic .Q ' . v fr.. ww-v The various duties ol' the twenty-two girls in the Library Uluh are designed to if M . . . . . . , , . . - 'V ,- L give each girl sell-confidence and dependability. Ihey are taught the art ol 1-harging I and discharging a book and the arrangement of the 1-ard catalog. If, after a period ' of three years, a girl accumulates 1,000 points, she is awarded a Library HIC." ' il V f- T 4. 1 t .WEM,U 5 1- ' H ', 5:5412 PHOTOGRAPHY CLUB Left to Right-F1as'r Row: Hubert, Shoemaker, Readler, Mr. Paul J. Frantz fAdviserj, P. Stauller, Bieb- er, Gerlaeh CPresidentJ. SECOND Row: Ivendling, Stephen, Mattern, Pforr, hloyer CScrretary-'I'rcasurerj, II. Kruse THIRD Row: Doncy, Siegfried, R. Kruse, Krasnansky. NOT PICTURED: Arndt, Gable, BIcNair, G. Stauffer. l35l PHOTO A FANS EXPAND KNOWLEDGE Amateur photography is todayis most popular hohhy among young Aineric-ans. With this in mind, the Pllotograpliy Vlulfs main ohjer-tive was for its niembers to improve the use of their c-ameras and produce good pictures. Disc-ussions and the taking of pictures occupied most of the time during club periods. Monthly contests were held in whieh the members submitted their best photographwthc winner re- ceiving an award. ARTS AND CRAFTS CLUB Left, to Riglitflfllcsr Row: II. Koh- ler, l". llepler, D. Bittenhemler, E. Liehert, J. Iohst, J. Stourlt, K. Greenhauin. Smeoxn Row: E. Dries, V. Hinkle, BT. Nester, -I. Geissinger. TIIIHD Row: lwiss hfiller, M. Lorah, YV. VVie1ler, A. Mitchell, C. Fisher, J. Fegely, V. Kline, F. Keiin. NOT PIeTi'1eED: I. Rinker, A. Bnrian. 9 A HIDDEN TALENT IN ART BROUGHT FORTH - 9 Students who do not major in Art hut are artistically inclinefl were founrl in the Arts and Crafts Club. Ilandierafts, hoth cleeorative and practical, such as jewelry, 9. , . . , . . x 4. weaving, and ceramics were iuamle. Phe ulelnhers displayed their years work at the Q '-'M Annual Sc-lmol Art Exhibition helrl on llay 12 and 13 at the Owls home. l ' "W l 9 V O! - 9 U' Ove 'few Q f- 0 6 . N Ir ' 'I , 1 MALES REVEAL SECOND LOVE This group ol' card enthusiasts mel everv eluh period tn learn various earfl games Q ? like Casino, Crihhage, Pinoehle, Bridge, Gin Ruinniy, and Haas and Peffer. V The Nw luw students played earcls among themselves which gave them a ehanee to improve their 3 fp skill and develop speed and accuracy. ,H-,P CARD CLUB Left tn Riglit-FIRST Row: Blr. Astor Ritter C:XlTYiSC1'l, R. Haines, Feather, Storh, Trump, Yerby, Trctter, VVieder fl'reside-ntl. SEC- OND Row: Gery, Reed, Bieher, CTreasurerl, l'rlanml fSeeretaryj, Reppert, Miller. THIRD Row: Oleksa, Diaz, Brown, Kennnerer, G. Haines CVR-e PI'6Sid6IltD. NOT PICTVRED: Ansehn, Mahus, Berry, lfierllolf, Bielnn, Boyer, Stouflt. larsl VARSITY "E" CLUB Left to Right-FIRST Row: Mr. Howard Deischer fAdviserj, J. llaudenslagcr, Werst, Reinhard, Lynch, Nichols, Stortz, Knauss, D. Brown, Stratz, Dreas CI'rcsidentQ. SECOND Row: Wagner, VV. Miller CVice Presidentj, Harmon, Dinnnig CS-ecretaryj, It. Laudenslager, Bren- singer, Herman. IIIHIRD Row: H. Pennebackcr, Keeler, Geist, S. Pen- nebacker, Ii. hliller, Schaeffer, Latsch. FoUn'rH Row: Markle, IICIIIHSII, Leibensperger, B. Brown, Cox, Genthcr. 4, Q ATHLETES ORGANIZE CLUB f it The chief function of the Varsity "EH Club, is to aid in the formulation of rules and regulations pertaining to the right to wear an insignia i11 recognition of athletic achievement. Besides sponsoring social functions, the club has student representa- tion on the Athletic COIIIIIIILLCC to present the students' viewpoint on athletics. 'mi N .V . .x. Q ,-.i 're- "I J. an, . ti.. GIRLS' HEALTH AND PHYSI- CAL EDUCATION CLUB Left to Right-FIRST Row: INIrs. Anna Rash CAdviserD, J. IC. Moyer, Ivieand, Ganey, Geist CVice Presi- dcnti, Kunkle, Schwar, R. Miller, Elkins, IVeida CPresidentD. SECOND ROW: Shelly, D. lliller C'I'reasurerj, Hilberg, IIQIIISIIIILII, Reinhard, Greenbaum, Rice, Kozc. THIRD Row: Houseknecht, Thompson, Long, Allrnon, Laudenslager, Lorish, Marsteller, Gerhard. FOUn'ru Row: J. D. lNIoyer, Koenig CSecretaryD, Brown, Hennemuth, N. Keller, Gaal, B. L. Keller. l87l GIRL ATHLETES DISPLAY AGILITY Energetic lassies of thc Senior, Junior, Sophomore, and Freshman classes illl members of this Club. The purpose of the club is to develop poise, balance and co- ordination. To aid this purpose the girls participated in tumbling, tap dancing and gymnastics. After practicing to master these features, the girls displayed them at tl1e annual Gym Exhibition held in Spring. CAFETERIA Left to Right-FIRST Row: C. Knerr, J. Eastman, D. liisenhard, D. llliller, S. Charles, B. Lauer, -l. Loliach, B. Gower, A. Yeakel. Slic- UND Row: Miss Catherine Guldin, lf. Stoudt, V. I.atsch, IVI. Barto, S. Shisslack, R. Vvenner. A. Knauss, l'. Lynch, K. Stortz, L. Rauden- bush, C. Stump, II. Yenser, G. llaines. LUNCHES PREPARED BY ENERGETIC GIRLS Attractive food, attractive surroundings, and attractive girls, that describes our 1' Cafeteria. These hard-working Junior and Senior girls inect every day to prepare and serve the ineals for the students and teachers. After the meals are served the girls are kept busy drying dishes and cleaning up the Cafeteria. Through this club the girls receive valualrle experience in lmoth cooking and serving delicious lneals. ' Q . 'flllarx BOYS ACOUIRE SKILL AT COOKING lfager to learn the fundamentals of cooking the Boys' Cooking Cluln meets every cluh period in the cafeteria. Thcy are instructed in the proper ineasureinent of recipes and the preparing of tasty and economical meals. The llICIIllICI'S are urged to pay dues in order to defray the expenses involved in the operation of the club. Their acquired knowledge will prove helpful in the matrimonial days to come. BOYS' COOKING lpi Left to Rlgllt1I?IIiST Row: D. Diehl, R. Pensinger. SECOND Row: I.. Bieber, S. Lichtenwalner, R. Adanis, C. Berger, VV. Confer, N. Bartholomew, N. l,itzenl'merger, VV. Fenstermaker. THIRD Row: R. Lohrman, G. Iiippowitch, B. hloyer, Guldin, E. Seip, li. Stahl, VV. Jones, Neilneyer. I P49 I N. Kline, C. Kulp, Bliss Catherine B. YY:-ilters, H. Yenser. NOT Plc- Tl'liEDZ R. Fensterinaker, L. llloyer, C. Hess, K. llohe, C. Lenner, I.. MONITOR CLUB Left to lligllt-FIRST Row: Mr. Howard Deiseher CAdviserj, Koe- nig, Yvenner, Henry Csecretaryl, Koze, Beam, Reinhardt, N. lfoyer, Kudcr, tCaptainD. SECOND Row: Wieand, Iohst, L. llrtt, -l. E. Bloyer, Sehwar, S. Urtt, Yanoehko, Fatula. Tnnm Row: Geist, Cehman, Mohr, Elkins, Kehs, Evert, Keim, Gerlach. l+'oUn'rH Row: George, Reese. Knauss, Stephens, Kleppinger tlieutenantl, Faust, Miller, Diehl. FIFTH Row: Xander, Arnflt, Stauf- l'er, Sehantz, Ilerlnan. NOT PIC- TURED: Oleksa. STUDENT POLICE ENFORCE SCHOOL LAW ',.,.,g , . The Monitor fluh is composed ofa group of twenty Juniors and twenty Seniors selected in their SOpll0l1'lO1'f:' year. The purpose of the eluh is to enforce the laws set ' P-3' up by the Student Council. hlonitors a1'e placed in the halls to direct traffic. Vio- lators of the rules are punished hy the Board of Judges. N" Q Q 145 '27, . eri v -sg '1 QNX? SI 1.7 STUDENT COUNCIL Left to Right-FIns'r Row: Mr. Errol Peters tghtviserl, Henning, Koenig, Dreas, Stephen, Diefenfler- fer tTreasurerl, Fatula, Beam CSec- retaryl, Kleppinger tPresidentH. SEUOND Row: Plarr, WV. Brown, tluhert, Allmon, K. Stortz, Hinkle, Walters, Mory. VFIIIRD Row: A. Stortz, Gerhart, Reed, Shanaherger, Cerv, Decker, Wetherhold FOFRTII Row: Wieder, Hohe, Pennehacker CVice Presidentj, B. Brown, Fisher, Marsteller. NOT l,It"I'I'ltEDZ Moatz. Fromm, Berger, Bauman. It-491 YOUTHS GOVERN STUDENT BODY This successful legislative lmody has satisl'aetorily diseussed and ollered recom- mendations on lyeeuln entertainment, home room prohlems and lunch time activity. They conducted the "Leap Year Hop," and sponsored the noon time dances and furnished dance music after Friday night basketball games. Two memhers represent each home room 1 one is elected hy the students and the other is ehosen by the teacher. THE SCIENCE CLUB Left to ILlQ:llt'7FIRST Row: Mr. Harvey Beelu-r CAdviserD, Mr'N:1ir, Benin tSOC'I'K'f2lI'yl, Evert fTrens- urerl, Kline, Stonelmek, Staulfer. KII'SC'llIll2lIl fltresidentl. SEr'oNn Row: Reinlnuwl, Bnrkeustoe, Kelly, Wilson, Faust, Dundore, George. THIRD Row: Ilersc-li, Shanalxerger, Cviee Presiflentl, Aten, Gill'kCIlTl2Il'li Schissler, Singley. . 'I KW Q '73 YOUNG SCIENTISTS STUDY THE UNKNOWN L W ff. W 2 The prilnury IIIIIIS of the Scienee flulv were to increase their knowledge of seienee ry I and to understand the important-e ol' seienr-e in everyday life. The activities ol' the E elulm consisted of disc-ussion on birds, llIEllllIIlIllS, reptiles, eelestinl bodies, eleetronies, 'Alt and 11ew disc-overies in various fields of seienee. " . lil ,ix KINDNESS SHOWN T0 WILD LIFE A 'J' ' This organization forthe conservation nl' wild Iifc eontziins twenty-seven students ' ' whose main interest lies in the proteetion of our wild aniinals. AIUIIITTCFS discussed the I 13' "f X - ij. -, Zvlrlivg ' , A ywwfw. means of achieving this goal throughout the year. In their spare tilne, the students constructed feeding stations for klIlIlI1RllS, espeeizllly in the winter months. During elulr periods thc group studied the care of illl 2li1IIilI'iIIILl and soil conservation. CONSERVATION AND WILD LIFE CLUB Loft to Rlgllt-FIRST Row: Mr. Jerome Baer Cjdviserj, Godusky, Volk, Rll'2lSlL'I', Martin CSeCreturyj, Wveber, Kun:-io, Geist, N. lVIiller CPresidentj. SEr'oND Row: Weiss, E. Bfiller, PElllll'S, llate, VVEIVIII- kessel, Iolmst, Kline Fcgley. Tnucn Row: I"z1irc-llild, Gower, Lazor, Cope, llerkel, Spieker, Fehnel, Drueken- iniller CViee PI'L'Siflt'Iltl. NOT Plc'- TLRED: Centher, Milinichik, Kunkel. lflllj SCABBARD AND BLADE CLUB Left to Rigllt1FIRST Row: Mr. Willianl L. Lobb CAdviserl, Gulla, Bcitler, Danner, Schmoyer, hie- Nahb, Rabenold, Frankenfield, Reinert, Charlesworth Cflaptainj. SECOND Row: Readinger, Lahanz, Ivetherhold, Findlay, Marsteller, Stoudt, Kleppinger Clixecutive Offi- eerj, Stautfer, Stephens, 'FHIRD Row: Rothermel, Bitting, Knapp, I.ereh, R. Miller, F. Miller, Adams, liuder. Foi'nTH Row: Toth, Sicher, Stortz, Renninger, Bleekes, Reinert, Fensterinaker, Rupp. FIFTH Row: VVagner, Roth, E. Musser, Kocis, fEirst Sergeantl, Schaeffer fCompany Clerkj, Stauller, VV. Musser, Lauh. 1 .Q MILITARY LIFE INTERESTS LADS AT E H S Due to the proposed program for l'IIIVCl'S'll Military Training forty-four boys f. military lines. 'They acquainted themselves with military courtesy and discipline. A . . v rx Nix. banded together for their own interests in order to further their knowledge along i w 4 l 4 ' Particular attention was also paid to the mechanics and use of small Weapons. 'K CHESS AND CHECKERS Left to Right-SEATED: C. Reese CPresidentl, Hohe Cvice Presidentj, Fluck, Bolich, J. Fatula fSec-retaryj, Penne-hacker, Schwartz, Ruth, III. Fatula, Shiner, Nichols, Miller. STANDING: Stautfer, Herhein, BI1: Elwood Urtt CAdviserl, Fenster- lnaker, Brohst, Althouse, Ham- scher, Brosky, Reed, Geist, E. Reese, Knauss, Hoffman, Huh- hard, Stratz, Ivieder. l91l ANCIENT GAMES OF SKILL REVIVED Deep concentration and quick thinking are the prime factors involved in playing chess and checkers. The members ofthe club formed two tournaments, each for their respective fields of chess and checkers. The winners of these tournaments received great renown as champions of this interesting sport. The games have effectively taught sportsmanship, as well as providing an exciting pastime for the club members. N-wwfsmnf ' E -X f i if as ii ii S X K 5 ss is P f f z Y xx 5 E mv- Q rf-f' 'sf' 925' Q-W , ff?-f.,g.. ' sw Mg? X -5' -1 'cfm ,, ,,.,f' " ::F?f,fj,f5Li X ,, ' f- J... HM , .,- . N-.MN V? -- W 1QPLu,,02wu-- I..mfggfyggg-ggi.-.fiiix--Trl.: :fn-rixjjil v 1.2199 I ffm M, 1sg:3g.pf73Q,-nXq1- - -1 '- , '- in 3 "M ""--nMw-w-w.-.,L..... - fYff.:g,.gi:'f wr -P: P f 4 1' . ,- ,jfs .mgjgj-X, Q L, L .N 5 .f .- PM , ,W "---Su. ' -'J if ,4- 'vuf' 'eh if .IF W . ' ,H 4-'. , .' N J E' ,J ,.' i 5' ' 5 ,117 1' Q' J K X . 2 ,f -- I + 51 ,f . . PP P f .1 .v" :fi ijaqwx Q, 4 If 1.4 ia' - ,.:a. . . f ,U ff I .f 3 if ef' 11 , ! 5' , - -4w.'1 . 1 if .wisp .L W V Y . Wlw gggiig , If fi J .. .M AL W A if Q5 ', Q4 ' 1' 1 55" f-1-F..-:,,,. , ' , In Jr .- ., f' j fl- si' " ,J x3.g:y,4, m QNX 'M If if fig - f 5.1, - xv, A 4. 1 .r ' , My.. - g f ug .5-A ...,......,...,.,...,..,.,,,, if ' 9 7,11 'F naw' 4, F, , 251 .. . W -v-,,..-........-... , Af 5: J. 'e5?,,N X:-. H72 N , E.: ' 1' .. I XM? - " v 1m., .. '- ' Q? .44 . V4 -1, fy" 1 .Blow ,J-:M,?,,:5,gf.15h,y.g.-Miggiq NU. W V5 ' ,?3.... ' Q W. .355- ,-1 V, -.-. ...nwviavmg M 1311 .Qu 53,347 1 I Mi ,chi - ,'- -a 4,-13'-,..'f5,1w1' 35,5 QA. ,gs I ' f l 152: S-W 2': 'N-.. 15-V WW J -M' , X - K- 5. M. .' 14:14 'Egg 15219 qJg3'2'j5,f fl -E 1,,,. . L ji2.,'11-gf-N.: I 5,0 -ig. fav E72 .- 411152251-355:25-QiSf5fff?.'cQf?4?Af "'-ef-a.4, . TSx--., mfs . , iv me. 1. ees. L, nw 'X'-Q...-r. -- 'f'vm,,. My c 'H F-J li ., ,1 .Kiwi L. h. ...U 3-, 195 55 f .' 'u 1 15,5 3:57 ' ' f 'a J '-xg --.,. ' - ,, .1 .,s, f, ' fi? :EQ f . pf.. X"'-Cir X V. 5 , :ae fa 42 -aff! .-fi-"2'f1A,: " 5 0 ' . EJ 'L 1 - I g 'qi .imp 5,i-gs-,rr:'i"?4"73 .ip '. ' ,,.,- ' aff- 21 3 ' , X A N. A9 1. ,I 51. . KF ., laik: x -A . -1. -- , , ws l Q, , A N, , , 5 1 1? fx fra .esv2' f" E19 9 -- ni' v a V - 5 Rf - 54 l':9,,, "H g ,-:., :g3 123' 4 ' gg., 2 9:0 ' f42"4Y'1'-vtF'- ' 7 ' -52 : ' -' - Y: ' 1. f w ' , fifp'-rf' + J' :" f' .1 5 ag x - vf X 251- -L w 543 'Hi 'dlp " 4' " .41 - 1- -- .. .' Y' ,ff - ., -. " ,em-ff.-, iz ' ' X :5" j,1 -' ' N ' if . ' 'llqyf - -. ' pg - 2 A iz? Spf 'n i' 5 1w1f:mz11 - . ' ..- '4 "" X mga, I. r- ' um? ., ' nz -' - .fee-fgis 'ffm 5, ' ,. J-f , ra .r ' ' -' ' Q ,Lf frm.. , U --v--A .., ' - ,Q -- .-'-"L-'vQ'.4 . ' -' - ' ' . icq. mm-' w' f,3w,.g :.f::.hm.g,.., 'M'-' ,-L-frif-,,.,,6s:mEs., ,. 5 ,- , ' -f M 1 13' - - ' . if f , ., f 1 . -. 8- . ""' -f-- .-akiiff' fi. Y-gifQ,-5-.y14y:.4Z?gy-fa'fwyig.. I N45g.5ij.a. ' - :1f' A 2.fb.,l.5g' 'sfii ' " ' '. - . ' vw" ' -.eifqgo 45, - w fl ,..., X, 9 -x ,Q 1 'Pa 'Q Y ' ' Iwi : QQ, 5 , 'N -1 1513- V ,i Z2 ,. Isla., . ' " .4i,Ixgff3:,f., ' ' -- -sm:-1 " .,, FOOTBALL SQUAD BATTLES STIFF ODDS Left to Rigl1tfFInsT Row: Latseh, Laudenslager, Il. Pennebaeker, Wagner, Geist, Dreas, B. Brown, S. Penne- baeker, Gehman, YY. Miller, Herman, ll. hliller. SEVOND Row: Assistant, Coach Donald Leibeusperger, clt'Illll6l', Boyer, lllarkle, lt. Leibensperger, Diaz, Keeler, R. Brown, E. llliller, Smith, Vlahovie, Coach lvilllillll L. Lobb ,FIIIIQD Row: Stoudt, Fenstermaker, lt. Schaffer, Aten, Cox, E. Mnsser, Kennnerer, Diehl, R. Schaeffer, Nichols B. llliller. F01'H'I'li Bow: ll. Wietherhold, R. B'etherhold, lirland, Bartholomew, D. Miller, Gerhart, .Kndrovie 'l'l'ump, Raudenlmush, Adams, Andrews. FII-'Tli Bow: Fraukenfield, llilbert, llerseh. Shanaberger, Dimmig llarmon, Keim, Stratz. Beinhart. y s On August 18, forty-eight players re- ported for the initial practice of the 1947 football season. The following eleven, last season letter-winners, returned to add ex- perience to the team: B. Brown, Bieber, Boyer, Co-Captain Dreas, Gehman, Co- ffaptain Geist, Genther, Herman, Keeler, YY. Hliller and H. Pennebacker. Coach lYilliam L. Lobb, assisted by Donald Leibensberger, capably coached the through a tough and tumble A major change in the football Hornets season. system was the use of the single-wing formation instead of the familiar "T," .Xttired in green and gold uniforms, the Green Hornets opened their 19-L7 season on the home field, September 20, by losing to a veteran Muhlenberg 'l'ownship High School team. During the season the team won two, tied one and lost seven games. Despite the fact that the team was not of a cham- pionship caliber, it displayed some good football for the fans. This was evident by the tremendous crowds that attended the Left to Right: C'oam-hes Leibensperger and Lobb: Student, Nfanagers Dinunig, Herseh, Stratz, Ke-im, Slmnaberger and trophy winners B. Brown, R. Miller and R. Keeler. 91.1 Dreas tackling a hvllitE'l1Flll player. Thrown for a loss by Geist. home games and the large following when the team traveled to local communities. The Booster Day Game attracted one of the largest crowds of all the home games, at which time the Blue Bombers of Palmer- ton subdued the Green Hornets by a Q5-0 score. Lost through graduation are: B. Brown, Boyer, Diaz, Dreas, Gehman, Geist, Her- man, Latsch, Laudenslager, Leibensperger, R. Miller, E. Miller, hiusser, and Urland. Contrary to former years, in which a football banquet was held, the Athletic Council saw fit to hold an All-Sports Ban- quet. At this time the various trophies and letters were awarded. The Mary Deischer trophy was awarded to Burrell Brown for being the most outstanding player during his high school career. The Dr. Lichten- walner trophy was awarded to Ralph Keeler for being the most improved player during the season. The football used in the Booster Day Game was awarded to Richard Miller for his outstanding per- formance in the game. SCHEDULE OPP. Muhlenberg Township .,......,. 0 13 XStroudsburg ...................... 10 7 'kNorthampton ................. 0 47 xSlatington ..,..,..., 6 13 '5Catasauqua ...... 0 141 "'Lehighton ...,... 0 0 a':Palmerton .......... 0 25 Nazareth ............... 18 38 East Greenville ...... 19 0 9FWhitehall .................... 0 19 '5League games. R. Miller making the tackle. H. Pennebacker plunges for a short gain. l95l Ieft to Right: Meeks-s, Leibensperger, Miller, Pennelmcker, Latsch, Conch Leon Tuttle, Geist, Labanz, Kocis Brown, Gelnnan. FRONT Row: Student Managers Harmon, Dimmig. CAGE SQUAD PROVIDES FANS WITH THRILLS The Green and Gold Hornets, coached by Leon Tuttle, had a successful season with a record of twelve victories and eight defeats. YVith six veterans returning from last year and a handful of former Jay Vee Players they had a well balanced squad. Playing in pre-league games, the lads started off successfully by subduing Naza- reth and Fountain Hill, while then losing to Coopersburg, Central Catholic, and the Alumni, respectively. Emmaus opened the Lehigh Valley League season by bowing to Slatington. A defeat by a strong Palmerton five was next. Catasauqua proved to be their first league victim. Lehighton, followed by North- ampton and Stroudsburg were next in line to fall under their sting. The first half ended with a defeat by the lVhitehall Zephyrs. After defeating and thus avenging a previous defeat by Coopersburg, the local five lost the second half league opener to Slatington by one point. Palmerton, in a thrilling game, overcame the Hornets who crashed on for a five game winning streak over Catasanqua, Northampton, Lehigh- sm 1 ton, Stroudsburg and Whitehall. The Green and Gold five tallied the biggest upset of the season by beating a classy Wlhitehall team on the opponents home floor to end a successful season of basketball. SCHEDULE E.II.S. OPP. Nazareth .................................. 53 37 Fountain Hill.. ..... 45 31 Coopersburg ..,......... 42 46 Central Catholic ...,,,. 31 61 Alumni ,,.,ee,.,ee.e,,,,,e, 33 42 fSlatington ,,,,,., 36 47 '5Palmerton ,,,,... 45 66 'fflatasauqua ....., 48 42 fLehighton ,,,, . ,.... 45 23 :'fNorthampton ,,,,,,, 40 30 :kSlLI'0l1ClSbl1I'g ,........ 54 34 flVhitehall ...,,..., 38 61 Coopersburg ..,,..... 44 42 "'Slatington ,.o,r,,... 37 38 ,'4Palmerton .....,..,. 46 73 "'Catasauqua.u .. 55 48 fN0rthampton ....... 59 57 'fStroudsburg ..,, 45 38 ,'cLehighton ,..,.......... 31 Q9 'WVhitehall u.... .uu..uu..... . .. 38 37 fLeague games. Gehmnn No. 52 taking the rebound with Penne- Meekes No. -L8 and Stoner No. 43 going up for a backer No. 51 on the alert. rebound, Geist No. -L5 looking on. JAY VEES HAVE BEST RECORD IN LEAGUE The Junior Varsity had a victorious season by winning thirteen games and los- ing three. The Baby Hornets proved them- selves a superior team by scoring 741 points to their opponents 538. The season was opened by defeating Nazareth and Central Catholic in pre- league games. Slatington and Palmerton were the first two teams in the league to bow to the Jay Vees. After taking a bitter defeat from Catasauqua, the lads pushed on for four straight victories over Lehigh- ton, Northampton, Stroudsburg and VVhite- hall. The second half league schedule was started by downing Slatington, which was followed by an unexpected defeat by the Palmerton Blue Bombers. Catasauqua was crushed on their home floor to the tune of 58 to QQ by the Jay Vees. The lads then went on to defeat Northampton and Stroudsburg, but lost to Lehighton. In the last game of the season the Jay Vees beat VVhitehall to end a successful season of basketball. Student Nfanager Schwartz, Stoner, Pennebac-ker, Eyer SECOND ROW: Student lVIanager Reed, Keeler, Reese, Ii0lllll2lI'Clt, Laudenschlager, Nliller, Coach Leon Tuttle NOT PIUTURED: Gerhart, Schaeffer. L cft to Rlgl1t7FIltST ROW: Brown, lwarkle, Althous C, l97l Ieft to Right-FIRST Row: Hennemuth, J. lVIoyer, Underwood, Koenig, J. H. lNIoyer, Gehman, Keller, Kunkle SECOND Row: Student Manager Stortz, Wieand, Schwar, Geist, Werst, Miller, Stephen, Ganey, Smith, Coach Anna Rash. TIIIICD ROW: Brown, Student Manager Gilbert, Student Manager Keller, Gaal. GIRLS TEAM CAPTURES MYTHICAL TITLE One of the most impressive records in the history of Emmaus High School was created this year by our fighting lassies. Under the coaching of Mrs. Anna Rash, the green and gold basketeers have captured a mythical championsip for themselves. Starting practices early in the fall, the girls Went through strenuous workouts to achieve a winning team. Through perfect coordination and the will to win, they came Lassies set for rebound. l93l through with twelve straight victories until finally they Were downed by the Bethlehem Catholic team in their thirteenth game. In the two remaining games they defeated VVhitehall, but lost for the second time to Bethlehem Catholic High School. SCHEDULE E.H.s. OPP. Fountain Hill ...r... .,... 3 Q 28 Coopersburg .......... .,... 4 3 21 Alumni ,,..,.,,,,..., ...., Q 8 21 Slatington ...,.,. ...., 3 0 13 Palmerton ....V... ,.,., 3 9 Q1 Fountain Hill ....e....e. ..,.. 2 Q 20 Central Catholic .. ...... ,,... 3 9 9 lvhitehall ......e....,. ...,. 3 Q 15 Coopersburg ,,.,,,,,, ,..., 3 4 Q7 Slatington ,......,...,. ,.,.. 3 7 15 Palmerton ,.............. .,.., 3 6 1 I Central Catholic ..,.....,.. ...e. Q 6 9 Bethlehem Catholic .,...,.. ..... 2 0 Q6 Whitehall ....................... ..,.. 4 1 Q3 Bethlehem Catholic ........ ,r... 1 7 20 Left to Rlglltfl5IlfST ROW: lVeuner, Lynch, Knauss, Koenig. SECOND ROW: Reinhard, Nichols, llloyer, lleesl CHEERLEADERSIHRECT'ENTHlBLASMiOF .Xttired in new green and gold uniforms with full swirling, pleated skirts and a snappy Eisenhower jacket, this able group of girls, under the guidance of Nfr. Paul ltrantz, led the cheers of our school. These trim young girls played a major part in all our athletic contests by develop- ing enthusiasm among the spectators and inspiring the teams in victory, or defeat. The task of cheerleading included not only the leading of school cheers at all games and pep meetings, but, also, the composing of new cheers and routines. Blany hours ol' practice were necessary to achieve the perfect coordination demonstrated by these girls. This year our cheerleading squad con- sisted of five seniors and three juniors. The seniors who served for the past two years were awarded a siX inch chenille letter in recognition of their services. They were l99l FANS J Avonne Knauss, lat Lynch, Roselyn Nichols, Doreen Reese, and LaRue Rein- hard. The juniors were Jean Koenig, Joan hloyer Zlllll Ruth lVenner. Joan Nfoyer served as a regular on our six-girl cheer- leading team, while Jean Koenig and Ruth lYenner served as substitutes. llip llip Hurrah! Left to Right--FIRST ROW: Spieker, Gerhard, J. D. IVI0yer, Sehwar, Smith, Weida, Hennemuth. SECOND ROW D. Miller, Christman. Keonig, Reinhard, Reinsm'th, Thompson, Fritz, Gehman, Hilberg, Richard, B. Miller THIRD ROW: Laudenslager, E. Brown, Allmon, Marsteller, Rice, Greenbaurn, Nester, Koeher, Houseknecht, J. E. Moyer, Coach Anna Rash. FOURTH Row: Ramer, Gilbert, Fatula, Keller, Werst, Geist, D. Brown, Gaal Elkins, Ganey, lNIohr. GIRLS PLAY MAJOR ROLL IN GYM EXHIBIT On April 1 and Q the Girls' Gym Team in conjunction with the Boys, Gym Team pre- sented the annual Gym Exhibition which was attended by two capacity audiences. The program was highlighted by out- standing tumblers, who performed such stunts as somersaults, headstands, flips, cartwheels, roundoffs, and various other acts of gymnastic nature. Included with the tumbling Iwere snappy dancing routines and unique wand and club drills. Another main feature of the exhibition was the building of human pyramids which were accomplished only through the balance and coordination of the girls. In the tumbling acts the girls were attired in sparkling white uniforms. For 11001 the Various dance routines they worked diligently to create and design their own dazzling costumes which added extra zest and color to the show. Under the guidance of Nlrs. Anna Rash the girls spent tiring hours in practice and planning the show. Finally after working together with agility and excellent form they created a dream into a realistic show. Composing the team were seniors, juniors, sophomores and freshmen. All the seniors who participated in onewor more acts re- ceived green and gold letters for their services rendered during the gym ex- hibition. v Left to Right-FIRST Row: Hinkle, Apgar, Danner, Kleintop, Houseknecht, VVetherhold, Nicholas. SECOND Row: llioyer, Hamscher, Amey. THIRD ROW: Latsch, Sicher, Boyer, Miller, Stortz, Lipko, Coach Leon Tuttle GYMNASTS DEVELOP COORDINATION The Boys' Gym Team performed before two large audiences on April 1 and 2. A new system of using spot lights in their acts, complete with their tumbling and gymnastic feats, topped off a successful gym exhibit. Colored flashlights were used by the participants in several calisthenic drills which proved a novelty over recent year gym exhibitions. The team presented to the audiences thrilling performances on the horse, spring board and parallel bars, while the clowns kept the spectators laugh- ing With their antics. A series of gymnastic marching routines were also included in the program which aided greatly in the develop- ment of quick thinking and coordination. As in previous years, the lads proved their H011 worth by showing a very satisfactory dis- play of talent. Coached by Leon Tuttle, the boys prac- ticed many hours in developing their stunts and skills. VVhile losing some good ma- terial through last year's graduation, the team as a whole had quite a number of veterans to participate in the acts. The squad was well balanced and had a variety of stunts. This year's team will lose through gradu- ation, the following members: Richard llliller, Harold Boyer, and Laird Stortz. These members will receive on Lettermanis Day a six inch chenille, green and gold letter. l l l Left to Right-FIRST Row: Coach Tuttle, Trump, Reese, Berry, Labanz, J. Laudenslager, R. Laudensehlager Yeakel, Biiller, Student Manager YYieder. SECOND Row: Renninger, Herman, Wagner, Bielmer, Koeis, Stoner Brensinger, Schuster, Pennebacker, liyer. BASEBALL SQUAD HAS SUCCESSFUL SEASON A large number of players turned out for the 1948 baseball squad. The team blessed with seven varsity letter Winners and a number of good prospects, had ability and experience. A full schedule consisting of twelve games, with the following oppo- nents Was played: Central Catholic, North- ampton, Lehighton, Wlhitehall, Coopers- burg, Catasauqua, Slatington, Strouds burg and Palmerton. CINDERMEN DISPLAY SKILL lVit.h the coming of Spring came Coach Lobb's call for candidates for the track team. llany experienced veterans from last year's Lehigh Valley League Cham- pions gave the team a high competitive standing. Included in the cindermen's competition were Quakertown, Bangor, Lansdale, Northampton, Ptlil11CI'tOI1,XYilitC' hall, Central Catholic and Bethlehem, the State Champions of 1947. Left to TLigi1tf'FIltST Row: Student hlanager llersh, Kelly, Stauffer, Reinhardt, Singley, Wilson, McNair Labanz, Danner, R. Fenstermaker, DeLong, H. Fenstermaker, Student hlanager Shanaberger. SECOND Row hlabus, Hertzog, Reinhard, VV. Brown, Bartholomew, Vlahovic, Nichols, Wetherhold, Raudenbush, Miller Boyer, Geist, Stoudt, Student Blau:-rger Dimmig. THIRD Row: Student Blanager Stratz, Cox, Genther, Dreas R. Scllaeffer, R. Brown, B. Brown, Pennebaeker, Althouse, Diehl, D. Sc-haeffer, Diaz, Latsch, Markle, Rothermel Keller, Coach Lohb. lr . .. - f ' U02 If , f Www, 4 5, ,:Si'?f ' 5.5 iiff- " UISQ H :WX ' ,V " A f'iZ""""' 52522. ff 155 rx X MA Ati W, ,Way A 'g"Ew,a.WL,j A' ,ak- if., - K H' ,sg-sy.. efffff' m gf ,ffgg,w "fifWYfm:w.W.- J at U JM A f..,A.3,,W . .y,gflgi-1-E11-3:-7.,,,,-N .x - ,px 'Av--A,,.g,,-LAL f.,,:: x-ig-g1:.,L.:j-qh1.,4 4 - h M 5 rex -f.,,,hQL-Iii?-iQg5,,v-,N v u- V w ., -.,,g,- M:-X. fp, . ff ,Q vf "W, - 'A J' 2' X , ,Qu .1 ' 5 ,gf ,ffv an f ' H ,gf , cg- .5-A ,i L' 2" 5' f+if' , f-fl' 'mh 'I ,ff W K- PM -T " ' ' A 2 , X ' fv 19" ,, 5- f -. iw - A- ir ? ' W , 1 f -Q ' qi' " R -4 ,,61 .f s f' . ' 'Q' , M , -wa J, nike I H f, .1 K . , gf f . gf. E2 mff f' , ,f - ff w f ff fix , Q f , , 1, Lf ' "iQi:x1e11 ' Jw, .. ff ff 1 - ,M - W ' 1 ' N '. ' ' x f ,-rx' XM 1 ff' f 11' w1.gfln,. e W if 51" 1. ,A i,... 1,. , , N WMM . Q - , A . 4.7.5, . K -.Wim ff cf frir--2 . 'fm . WF ' 1 ,. "W-fm.. ' "Y 1 .. I K Q w 4 -,ff aim:-:fsIQ:1. 4. .,.,- - W 'L - f "-Nm... f ..f - . - , v.1g:5e'1.mw.', , ,A . "vs N x' I -- , 1 I 9 .cb- I 1 , 4,.,W.mf --1 M naw. 1. - , 7 J.: Ia q J -M , l , - Fx., A , 37: 51 mmm 1 f Q? Y , 5535: 5 - . ,, X , 'f2,- ,aka -55, LV m m .mt 'H . 1:7 qlgd' f. 5 ua J, 5-qu,-4.4. - ' 'f ' 2 1 mf V A , 4 Q . , K, I! 37 33 5 Zi - f "1:L,vW"" 9 ' A xr SL-1 62' -wif W: K ' SM' 'R' I+- ' ' ,Q . 'ff 5 gn f, rm uwfgsz,-1r,f-a55a3,' - dit.. V' v '-, AN wi,-5 H4 15 if , K, .-, fug fi ' if' 31 'Egywf 9 'jfs ,-QQQ . w-.-yzggm 5 Q, , 5 Q 'fy , V -f ,M y, M 7-mx gs ' 'J "' n Q5-2 Nw ' 'liffswz f if ' ii' ,. Q: 5 .k ,Kr ,f , ffl ..L,:,L:,:.Q4. j,.,: fm :US f 1, iw- W-322 52-' Igifx 11 1' 22 ' SEQ ,, 5 .1 3 gx 5 r Nig3Q5:?W27 w'f 2,ni 1,4139 7 PH r 1 ' - . Y i, ' 'ff55,?Wfgf?5V' 21533 55.71 1' :Qi ' - 1 ' . "sfrxfwpa- ff, 9 L f 1, . iv: Y 1 1 ,fxwx - ' , 17 5' 32 'Y F3 Q3 55 2 Wd' ' A--. i 'mx . pf" M1 3 HL fic . A A 5 7 Qu., ' Jcf35,i'f:, , :S'l':'v 4 1 4 -- A '. 2 1 2. V .1 -'- - s'3g5:xf,q?, kms Vw ig , , wh . ,N if -- . """,-M ' ,f -, ' if,--xpgi. """-f .W -Q, . ' 4 ff, -5.335 'f X ' ' ig V ,pr , tg, ' .l M- ' .-fi .asf ,hfl::zf2-a4Q11':L WW ' , , :V ' - I ,Q Vg ' '4"'7W f ff T K A, :i . , Q , ' au,Q.,j'i. Jef' '-Q 1 K , -Aff " ' A ' lm- -il ,f, ' W . 5 ,M ,.. .viqgwx l A ' 1 .Q - , ,g . 5 155511, , .ivtiwx . 12,3-1, , C mplzmen Of Perkiomen Transfer Inc SEVENTH K BROAD STREETS ETNIMAUS, PA I 1 Emmaus I ylon Shop H0 MAIN STREET EMMAUS, PA. JUS EVERYTHING FUR THE LADIES Emmaus Jewel Shop 338 MAIN STREET EMMAUS, PA T205 REGISTERED KEEPSAKE DIAMOND RING DEALER 11051 he Calvin Studio BETTER PHOTOGRAPHS C' YYC point with pride to this issue of "THE TiX1'TLEIi,, G5 617 LINDEN STREET ALLENTUYVN, PA Phong Z 1310 fiom Joseph I. Haines ELECTRIC AND GAS APPLIANCES Q Q Ranges I'T'L7?3.-- Refrigerators r Mgr, i' - Roasters I" WP T Freezers UIQ IVashers j I Cleaners Ironers 1 :fr I if f I Radios fi A Nvuter Heaters . Small Appliances M ade by IXIAYTAG - IVESTINGHUUSE - PHI LCU IRON RITE g ABC - HOOVER and many others Sales and Service 328 MAIN STREET ALLENTOWN, RT. 3 EMMIAUS, PA. CETRONIA, PA. 11071 CHRYSLER PLYMOUTH Wm. . Gehman Sons "Your Car Will Give You Service I f Serviced By USU RVSLUK CORPG PARTS L. C: .1 IMI cQ,IE5:.m r' ACCESSORIES Wfe Buy and Sell Used Cars Q4-Hour Service G05 STATE HIGHWAY Sz ELM STREET EMMAUS, PENNA. Phone 124 11081 E was a master because he took infinite Pains. We are his earnest cliscipiesfi I will SEE US ,5 Compliments of for that. Wedding is Ralyton 'J Caps if ee Gowns F lozvery Costumes Wigs R f f Q 'hmm , Marlo-to-Meas111'0 E Clothing em Q E fJI'l'hf'StI'21S K Equipped -. 1 Acflzetched ON C. E. ROTH EMMAUS Q06 NORTH TIQNTII STRl'ZE'l' HIGHXVAY ALLENTOYYN, PA. ZOLLIN GER HARNED'S HAMILTON ST. NEAR SIXTH JU' The Department Store that gives "S df H " Green Stamps 20' ALLENTOWN, PA. JOHN GOULD PHARMACY P1'es01'ip11ion Spec'ialisi,s 80" 337 CHESTNUT STREET EMMAUS, PA. T I w 1101 5W,,,,..,,.fw ,ff Q? m i . 'E :ww M. R Q D L E MANUFACTURING Co. Manufacturers of ELECTRICAL DEVICES AND SPECIALTIES Sl'LLd8'I'LZfS.' Earn extra money by Working here- after school hours and during the summer months EMMAUS, PENN A. L1111 CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1948 f . , , ,... .,.. ,.,.., Z., ' e -'.: ' - ...A:1: eo.,, ' A ' 'il' 1 East T sooo Bus .'... ':" ,::,', Penna. :.f,- Contractor ALLEN M. LEIBENSPERGER Bethlehem Business College BETHLEHEM, PENNSYLVANIA 51st Year AN APPROVED BUSINESS TRAINING SCHOOL Complete Secretarial, Accounting, Business Administration and Business Machine courses FREE EMPLOYMENT SERVICE Ask for Annual Bnlletin Compliments of FAUST SERVICE STATION SINCLAIR DEALER Route 100 Macungic, Pa. Compliments of DR. E. J. TREXLER Compliments Of L. T. RAI-IN Compliments Of A FRIEND THE BUTZ COMPANY CINCORPORATED7 em IQEAL ESTATE GENERAL INSURANCE FIDELITY BONDS SURETY BONDS em 'Telephone 56 FOURTH AND MAIN STREETS EMMAUS, PA. EMMAUS HARDWARE CO. MILLER BROS. Complete Line of PIARDXVARE PAINTS, ETC. 9 Q31 MAIN S'1'RR1f:T Phono 103 EMMAUS, PA. Phone 534-R Floor WVSKTIIZQQ ACKER'S FLOOR COVERING I nlald Llnoleurn - Shades - Congoleurn Carpets Ifaggage Venetian Blinds 510 CHESTNUT STREET EMMAUS, PA. 9 A. M. to 9 P. M. George's Greenhouse FUNERAL DESIGNS CUT FLOWERS CORSAGES IRISH GARDENS POTTED PLANTS We Wire Flowers -20' SECOND and RIDGE STREETS Phone -L10-B FUR COATS Direct from Factory to Yon Q05 IQWH- SOUTH FOURTH STREET .EMMI-XUS, PA. Phone 166' 131 JOHN SINGMASTER Dealer in Coal Lumber Grain 3 5 3 Cement M.-XCTTNGIE, PA. Phone: Emmaus 83 Telephone E mmaus 26-R J. F. WIEDER 8: SON Manufacturer of Paper Boxes MACUNGIE, PA. el fy, BETTER SHOPS BY EARR For All the Family ALLENTOWN - BETHLEIIEM - EASTON - READING Howard H. Weaver ROBERT J. Justice of the Peace Real Estate and Il1Slll'H.l1 ee Qo- Phono 65 EMMAUS, PA. WIEDER BRICKLAYING CONTRMVFOR Estim at os Given Work Done at Prices You Can A ford to Pay QU' 557 CHESTNUT STREET Phone 134-M 511.11 0 .023 The Shoppe of Prestige Fashions LADIES APPAREL 639 HAIX'IILTON STR1c14:T ALLIGNTOXVN, PA. Q3-29 N. DUKE STREET LANCASTER, PA. SALES SERVICE STUDEBA KER. AAA Road Service BUTZ GARAGE CLARENCE M. FREY Plumbing - H eating Sheet-Metal Work Roofing and Spouzfing PHONE -I-4-5-B s Phono Q55 Mzmcllngic, Pa. -1108 Chestnut St. Emmuas, P RAUCH'S GROCERY STORE COLD EIEATS SODAS W 516 North Struct Emmaus, Pa. Tire .ffore offamous Sfroef Men's . . . Women's . . . Children's 719 HAMILTON STREET ALLENTOWN, PA. 11151 The 19448 'CTATTLEIV' printed by the Mz'er5- 13 achmzm Lz'fl10gmphz'ng Co. if? LITHOGRAPHEIIS Ed PRINTERS il? NVQ-:st and Elm Streets Allentown, Penna. Phones: 3-5204 f 3-5205 Complimenls of George Harwiek 575 CHESTNUT STREET EMMAIIS, PA GU' IF ITS AN ELECTRICAL APPLIANCE NYE IIAYE IT Service after the Sale Phone 41341 Illlil Henryk Restaurant S pecializiug in Spaghetti, Sea Food, and All Kinds of Platters Dinner, Lunch, and Dance NORTH STREET AND STATE HIGHWAY NO. 29 EMMAUS, PA. We cater to Banquets and Parties Merritt Lumber PaulS. C. Rinker Company Art Supplies - Woodwork - Gifts Wallboards - Paints Building Supplies 605 512 CHESTNUT STREET EMMAUS, PA. Allentown Store: 927 H AM I LTON STREET ALLENTOVVN, PA. PLUMBING AN D HEATING .209 Phone 264-R +1 SOUTH SECOND STREET EMMAUS, PA. 11171 ICRLEIIDIIRS CDIRECT ITIIIIL IIDVERTISIIIG OCRTIILOGS I FURIIIS OPUBLICRTIUIIS 5I4'528 I1 IIIFIDISUII SI lllI.El'lTIJlUll. PEIIIIH. Phone 2-9805 INSURED f EXPERIENCED f EQVIPPED K 0 Z e B r 0 S. PAINTING AND DECORATING SHUI' AND OFFICE 1180 N. SEVENTH STREET ALLENTOWN, PA. DECORATING DEI'AR'I'MEN'I' PAINTING AND SPRAYING 0Illll'i'Il6S, Club Rooms, IInmcs, F2ll'IQ0l'IOS, Officvs, Display Rooms :XUCIIIOFIIIIIIS YYz11'Dl1o1lscs, Garages, 1-tm-. STEAINI CLEANING - SAND BLASTING NVATER PROOFING f CALKING - DAIVII' PROOFING H181 KTOIIIPTIIIICIITS Ol' DR. CHESTER E. KIRK LTTZIFCIICC R. Hillel' Tel. 3-L2 Emm lllS RITTER AND BUSBY Funeral Directors and Einbaliners Funeral Parlor for COl1VC'IlI6lll'0 Ol' Public lfI.xMMONO TTRGAN SERVICE 36438 S. 5th St. Elnrnaus H. T. KEMMERER INIen,s Wlear 346 MAIN STREET EMMAUS, PA. COIIIPTIIIIOIITS Ol' CHARLES F. JOHNSON M. D. DundOre's A IXTOdern Pharmacy In Every Sense of the Word A complete line of PHARMACEUTICALS, MEDICINl4lS AND GIFTS AT THE RIGHT PRICE JUS DUNDORE'S DRUG STORE On the Triangle STEPHEN'S MARKET .ses NORTH SECOND STREET Beginners' Class for Teen-Agcrs Ballroom Dancing Every Saturday, 7:30 to 9:00 P.INT. PHONE 536-B EMMAUS, PA. Fox not - Waltz Jitterbng Fresh and Meats PRIVATE LESSONS BY APPOINTMENT Frozen Foods Groceries G U D I E Bfeyers Ice Cmam 34 NORTH SIXTH STREET PHONE 3-2852 AIILENTOVVN, PA. 191 For Gifts that please MINNICH'S GIFT SHOP em Telephone 359-B 562 Chestnut St. Emmaus, Pai. EAST PENN BEVERAGE CO. Distributors of Beer, Ale and Porter Soft Drinks Emmaus, Pai. Phone 4-I-B Wayne A. F eather, Inc. Plumbing and Heating Home Appliances JU, TIIIRD AND IVIAIN STRIQETS EMMAUS, PA. 1,ll0IlO 250 CVOIIIPIIIUGIIIS of KEYSTON E FURNITURE CO. eo- 832 Ilzmniilton Strcct .XI,I,EX'I'OWN, PA. IRWIN J. KERSCI-INER Painting and Paper-Hanging Plionc-Emmaus 417-VV 154 MAIN ST. INIACUNGIIG, PA. Estimates Cheerfully Given George T. CITCZ II,InmuR1c Plumbing and Heating Supplies General Electric Oil Burners Electrolux Gas Refrigerators Roper and Quality Gas Stoves Automatic Gas Water Heaters Sporting Goods Paints and Oils Toys and Novelties Phone III Q95 IIIAIN ST. EMMAUS, PA. H201 Peaches and Apples Wholefale and Retail Y PENNEBACKEIVS ORCHARDS Routes Q9---100 B Z ll dH f d STORTZ 8: EISENHARD Fl'lgld2ltl1'6 lI6fI'Ig6I'2l,IOl'S CUVQI' 7 Milli cmll in Uscj Ranges - Hot VVatcr Heaters Radios - ABC - Easy and Universal WHSIILYPS Hoover Cleaners STANSFIELD'S SHOES - SPORTING GOODS TOYS YVe take team orders Baseball, Basketball and Football Swim ut PINE TREE PARK THOMAS MIKLICNCIC, Prop. X205 Unifgrmg 13110110 162 sm MAIN s'1'u1cE'1' EMMALIS, PA, PHONE 28-XV EMMAITS, PA. C. T. FLEXER ESTATE HA IILING, EXC AVATI N G and CEMENT XVORK Compliments Of THE EMAUS SHIRT COMPANY INC. eos I 22 Blain Struct Emmaus, Pa. em SPEC 'IAL ORDER WOR K VVe specialize in the repairing and modernizing of fine jewelry. VVe excel in Diamond Setting. Ave give S. lk ll. Green Stamps Faust E5 Landes JEVVELERS ALLENTOWN, PENNA. W ieder Studio PO RTRAITS Copying and Enlarging Oil Coloring JUS FOURTH AND BANK STREETS EMMAUS, PA. Phone 287-M Compliments of WEIDA'S LUNCHEONETTE and MILK BAR S SOUTH FOURTH STREET EMBIAUS, PA. HILLTOP SERVICE E. A. MIIJQER OLD ZIONSVILLE, PA. Route 29--Phone 4-L6-R-2 Texaco Gas and Refreshments Our Prices Save You Enough to Buy Extra Pairs BEERS :ALL :XDVERTISED BRANDS OF SHOES Prices to Fit the Pocket Book 565-567 CHESTNUT STREET PHONE 134-B EBIMAUS, PA. Open Every Evening till 9:00 P. Bl. Delicious Lunches at SHORTY'S PLACE IIAROLD BOYER, Prop. TOBACCO Sz CANDY H231 Compliments of General Machine Co., Inc. AND Electric F urnace-Man Inc. Manufacturers and Distributors of "THE ELECTRIC FURNACE-INIAN' AUTOMATIC A NTI IRA C ITE STO KE It NGEMACOH OIL BURNER HGEMACOS' FROZEN FOOD CABINET Fourth and Furztnce Streets EIIIIIIZLLIS, Penna. H241 Kemmerer Paper Company WHOLESALE SCHOOL SUPPLIES G09 355f35'7 HAMILTON STREET ALLENTOWN, PA. Kuhns 81 Shankweiler The R'IHI1,S Store SEVENTH AND HAMILTON :XLLI-INTOXVN, PA. 60" YOUNG MEN'S SMARTLY STYLED CLOTHING AND HABERDASHERY Dutch Kitchen FINE FOOD FOR FINE FOLKS! G01 4- I Qf14- Chestnut Street EMMAUS, PA. Phone 4- 1- ll Complifnzefrzts of DR. CHARLES A. BACHMAN DIEFENDERFER'S STORE General Merchandise Groceries and Smoked M eats ll l'lI-am-s Us 'FO PII-use You Phone 14-9-B 809 Chestnut St EMMAUS, PA. IIQ51 Compliments of DR. KARL H. KLERX Pasteurized Milk Sul'eguzII'ds Your Health "TED" IOBST HOME SERVICE Grocery arid Bakery Products Local Distributors of Fegely,s Pasteurized Milk and Cream 4-37 SOUTH FIFTH STREET PHONE 483-M EMMAUS, PA. C. A. Dorney Furnittzre Co. FURNITURE RUGS DRAPERIES JO Established in 18 7 7 612 HAMILTON STREET ALLENTOWN, PA. OFFICIAL INSPECTION STATION l Hour Battery Charging Cars called for and delivered TOYVING 'FIRE RECAPPING ERNEST MOH R'S GARAGE Telephone 185-B 513 BROAD ST. EMMAUS, PA. EMMAUS THEATRE ln-lligll County's Best Show Vallllo I'llIl0l'l2lllllIl0IlI. for you and the Entire Family PHONE 273-B Home of The Emmaus Childrelfs Thcatro U C , Re1nsm1th S FUNERAL SERVICE Sinf-0 18644 Phorte 43-B EMMAUS, PA. 11Qf:1 Compliments of ALTOWN DIVISION GENERAL RIBBON MILLS First and BIIHOI' Streets Emmaus, Pa. Sales Hillside Motor Co. 5025 Chestnut Street 0 STVDEBAKER LAY' Phone 369 EMMAUS, PA. Service "No One INfIan Can Think of Everything" 00' CREATIVE PRINTING JU' Emmaus Printing House IIowAIw A. SMITII, Ilmp. Phone 172-B EMMAUS, PA PHONE 131 HENRY P. GRUBER Florist Bonded Lfember F. T. D. A. Flowers for All Occasions WVe Telegraph Flowers Anywhere 54-L NORTH ST. EMMAUS, PA. DOTTY'S BEAUTY SHOPP noRoTIIY STOUDT, 111-Op. 420' 10Q9 PENNSYLVANIA AVENUE Phone 458-R ' E Compliments of A. D. Weaver M. D. G09 MAC7lINGIPl, PA. Telephone Emmaus 165 E mm Jetticle SHOES FUR YVORIEN 37.95 to 38.95 Schafer and Lohrman 43 N. SEVENTH STREET ALLENTOVVN, PA. "Say lt YYith Flowers S11 53 . . . Tvlly Not YVith Ours? 'I New York Flora! Co. Phone 9685 or 9686 906 to 912 HAMILTON STREET ALLENTOWN, PA. mel Compliments of Broad Street E Hotel "HoLTz" KRAMM1-is, Prop. 20 5th 84 BROAD STREETS EMMAUS, PA. Johnny's Shoe Repair Shop LEATHER - IKUBBER - NEOIIITE SOLES - HEELS Orthopedic Repair Done JG' 653 CHESTNUT STREET DRINK .. Allentown Dairy Company Mz'lk A SAFE DRINK Produced Under VETERINARIAN AND LABORATORY CONTROL Q91 West End Service Station C. H. BRI-INSINGIGR, P1-op. Gas and Oil OFFICIAI, STATIC INSPECTION Y IVOIIIPIIIIIUIIIS ol' DR. E. A. WILSON em Phono 340 1003 CHESTNUT STREET EMMAUS, PA. FRITCH,S Fine Groceries and I Rmfeetions PHONE 420 OTH AND CHESTNUT STS. There is No Substitute for the Lifting Power of Education FINISH HIGH SCHOOL FIRST Then COIHG to the Al en to tem Basin ess allege 020 HAMILTON STREET JOHN YY. OBERLY, I'1'esi4iL-Ill Phone 3--1790 Established 1800 An Approved Business School N301 C'ompIimvnls OI' ARTHUR P. HOUSER NEEDLECRAFT SHOP Yarns and Crochet Cotton Domestic and Imported Hankies 4-Q0 CHESTNUT STREET PHONE 411-W EMMAUS, PA Frm- Instructions Compliments of David S. 86 Irwin C. Dries 569 BROAD STREET 12475 Dealers in BLUE RIBBON FUEL ANTHRACITE COAL Duml ee Clothes BUY YOUR CLOTHES AT THE FACTORY AT FACTORY PRICES 326.75 to 544.75 Dundee Clothing Factory 930 HAMIIJTON STREET ALLENTOWN, PA. L. E. EROH, Nlgr. AC KER'S GARAGE XX M. J. Acklcn, P.-op. Goodyear TIl'6SLBH'IZt61'ICS Phone 86 MACUNGIE, PA. FRED SCHULTZ SALES SERVICE Hotpoint - Philco - Crosley Cunningham Garden Tractors and Mfmwers Pincor Power Lawn Mowers PIIUNE, EMMAIYS 36-R-2 SIIIMERVILLE, PA. 11311 CH A . J. ELKI Electrical Sales and Ser-vice Franchise Dealers for GENERAL ELECTRIC APPLIANCES NORGE ELECTRIC :XPPLIANCES ADMIRAL ELECTRIC IXPPLIANCES ITNIVERSAL ELECTRIC APPLIANCES fIlBSON ElIEC7'l'liIK? APPLIANCES ZENITII li,-XDIO :Ind Olzher IJOPIIIQU' Blukes DRIVE TU ALBURTIS T0 SAVE PHONE EMMAUS 99-R AIIBURTIS, PA IISQI Compliments of Wieand 81 Co. G09 Dan's Luncheonette Steaks - II2llI1lJll1'g61'S Hot Dogs Give iis a call and we will have them ready to take out em Phone 287- Ii and otor Co. Authorized KAISER-FRAZER Dealer Sales and Service General Repairing 1iECONDITIONED USED CARS 605 :Ml C'I1ES'l'NL'T STREET E M MAUS, PA. Phone 4-'70 11331 clOlIlIJllIl1ClllS of Horace W. Sclmntz FUNERAL HUINIE M odern Facilities - Centrally Located Licensed Funeral Director and Allentown 8021 L2lllC2iSllCl' 9915 BE A BEAUTICIAN It Pays HOLLYWOOD SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 532 II.xM1LToN ST. H5 N. QI'EPJN ST. ALLENTOVVN, PA. L.xNoAs'1'En, PA. LAUDENSLAGER 8: GEIST Dealers in Elllbilllllvl' Old Company? Leliigli Coal Flow and Feed Tlllulb AND MAIN 5'1'1ui1i'1's ENUVIAUS Phone 123 PIIUNIG 117 141MM.xUs, PA. RAY F. KRAUSE G1'oce1'ies---Ice Crcznn 515 Clll'1S'l'Nll'l' S'1'Rl'1E'1' EMMAUS, PA. Phone 133-BI Compliments of A FRIEND THE JEANNETTE BEAUTY SALON 846 Chestnut St., Ernmaus, Pa. Permanents A L T H O U S E Shoe Repairing G09 Cold Waves Personality Machincless Hair 5TH X RAILROAD STS. Llachinc Styling EMMA A. Phone Q91-B US, P 11341 WENZ COMPANY, INC. hfeinorial Craftsmen Largest Producers of C1-lllctcry lfciuorials in the East llighost Quality, Lowest Prices PHONE 6157 1928 Ilzuuiltou St. Allentown, Pa. Compliments of HARRY WALTER Economy Grocer 127 CHESTNUT ST. EMMAUS LLOYD E. BRENSINGER Groceries, Fruits, Meats, and Vegetables Ice Cream 20 N. l"ll"T1I ST. ICMMAUS, PA. W. J. FENSTERMAKER Self-Service hlarket .205 10+ N. FOURTH ST. EMMAUS, PA. Phone 312 PHONES Residence 306-YY Shop 306-B Wm. M. E. Yeakel icxrifiiuifzxvlizlm ROOFING CONTRACTOR S.l,.vrE AND TXSBESTOS TTOOFING ew VERA CRUZ, PA. Layer Cakes Pics Cookies Variety of Bread Baked Daily at MOYER'S BAKERY '71-73 Church Street BJACUNGIE, PA. ALSO A FULL LINE OF GROCERIES Phone 10-R-2 Store Open Evenings for Your Convenience CHESTNUT ST. MARKET 711 CHESTNUT STREET EMMAUS, PA. Cold Meats - Fresh Meats Groceries PHONE 101-R N351 Iluil to the oncoming gCll6l'iltl0112l11il to lhc Class of 1948 being graduated from Enunaius High, and "standing with reluctant feet where the brook and river lneetf' The old order changeth and giveth way to the new. Wle salute you and look to the time when some of you grads will join us, and our stzlff will he refreshed by your skills, your pep :uid your forward Vision. Sic 'ein :uid good luck! Air Prodzwts, na EBIMAUS, PA. H361 Valley Hosiery Mills, Inc. ICBIINIAUS, PA. I,0Il.l Take Ivliat They Give You . . . SERVE YOURSELF AT Bro bfi 'J Market AVAHREN S. Bm,msT em One of the IOOCQ Home Owned ECONOMY STORES -1-22-4-24 ELINI ST. ICMNIAUS, I PHONE 38 Free Delivery 'A PHONE 50-R Radio Service DAVID'S ELECTRIC House Wiring - Wiring Supplies Appliance Sales and Service Records 31-L MAIN ST. EMMAUS, P A . GABLE'S SNACK BAR FOUNTAIN SERVICE .209 STATE STRI'2l'1'1' HMMAUS, PA. Good things to eat All Lines of Insurance in Reputable Stock Companies only H ein' and H eiyt 1323 PENNSYLVANIA AVENUE ICMMAUS. PA. PHONE 256-B JU5 Service when you need it most H371 LEHIGH VALLEY'S LEADING ' SPORT SHOP ztczwer-J0nes ompnny 923 HAMILTON STREET ALLENTOWN, ,PA Pllilllk' 2-2780 Robert A. Bfelclliox' xv1llll'l' F. SL'llIlCK'lx MELCHIOR 8: SCHNECK Diamonds and Diamond M ountings Gifts : Costume Jewelry Watches PHONE 7566 822 Hamilton Stu-ct Allentown, Pennzm. Compliments of FREDERICK A. DRY M. D. D. D. FRITCH MILLING CO. M anitfactnrers of QUALITY FLOUR A ND FEEDS 605 MACUNGIE EAST GREEN YILLE 11381 Cpltf The Morning Call Evening Chronicle Sunday Call-Chronicle ik W AL VV. WEILER, '95 H I President and Manager E C d I I MACUNGIE SUPPLY CO. JOHN Dnlcnlc Quality Farin Equipment 20' MACUNGIE, PA. PHONE no-W EMMAUS Compliments of DR. F. H. MARTIN Shaffer Hosiery Milly, Inc. eo- EMMAUS, PA. Open Evenings SUITS M AD E-TO-M EASURE LEH First Class Tailors, Cleaners GJ Dyers R. IC. IYILSON, Mgr. -L08 Chestnut St. Emmaus, Pa. Phone 43-W MCNABB POULTRY FARM VVM. II. INICNABB "Chicks that Satisfyn go- WESCOSYILLE, PA. Emaus Ice 81 Storage Co., Inc. Ice M annfactnrers Frozen Food Locker Service EMMAUS, PA. PENNSB URG, PA. JU? Freezing and storing of ina-nts, fruits and vegetables in individual lockers I1401 CLAREMAN General lNTerclmndiSe 1fI1f'1'I1 AND BROAD s'rR1cE'1's EMMAUS, PA. Coitrteons Service - Fair Prices Phone 381-B JOHN GULLA Fine Groceries Phone 9007 54-0 MINOR STREET EMMAUS, PA. CLAUSER'S MARKET Meats : Groceries : Produce Distributor of LEIIIGH VALLEY DAIRY PRODUCTS JU' 103 N. Seventh Street Phone 150 EMMAUS, PA. E. B. FREY Flour, Feed and Salt All kinds of Poultry Maslres and Scratch Expert Photo Finishing Service ALLENTOWN PHOTO SHOP Photographic Supplies Gmuls san N. s1f1vr:NTn srulem' ALLIQNTOWN, PA. ICMMAUS, R. 1 Phone 148-B um Phono Emmaus Q71-R Progress Printing House IIl'1Rn1f:R'r E. SICIBERT, Prop. 128 EAST MAIN STREET MACUNGIE, PA. I'ompliments of MACUNGIE SILK COMPANY E. B. SCHULTZ Hardware 00' Paints, Oils, Etc. Social and Colnmercial W Printing MACUNGIE, PA. k 1 Compliments Roe e s Store of 304 MAIN STREET EMMAUS, PA. Telephone 29-B The Home Mutual Fire Insurance Company OF LEHIGH COUNTY Q29 G05 Ladiesa, Child1'en's and lVIen,s vvear Home Office Dry Goods and Notions ENINIAIIS, ply, H421 FOUNDED 1889 "Charming Harney" by RITTER 4 mimhlllllllllk -z W 'ng ,filiiiy .. .-:Silk dw? 'ill ...... , K 'f"'2sa2aef try """" ' "" "',V T' llllflllvrfilllfqvlfn:rfw::n'rrr1f1' -21553525555 Y 'H "if 0 E gg :,.'Fr 1 -4 -egg. N, Due to their location and low overhead, Ritter's enable you to express your individuality and personality at prices no higher than ordinarily charged for commercial quality. They pay no high city rents, taxes, etc. Robert E. Ritter 81 Sons 187491 MAIN STREET EMMAIIS, PENNA Open Daily from 0:00 A. M. to 9:00 P. M. H431 AC KNOWLEDGM ENT The Yearbook Staff wishes to acknowledge and thank the advertisers for their financial support, and all others who have so generously contributed their time, effort, and skill toward making this annual a success.


Suggestions in the Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) collection:

Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Emmaus High School - Tattler Yearbook (Emmaus, PA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.