Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL)

 - Class of 1929

Page 1 of 118

 

Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 118 of the 1929 volume:

,4,m,V. KV. qu .V 71.-Vw:-,Q V-.,,V,VE'mV.Vz,,V,-?,V,,V, ,c VW, MVVV ,xVu,V.V V- M-VmmsnMVVV.f:V4yV1:',-M-i1VVV9:. wV':Vw ' ,M-V,'V4zw WVVViVi1m:VQ2V:VwEf1V4la22V,ffVuV :rf ziniiifan QP . ' ' f V V VV'g'.e3,ig7V..V1QQM V':VfiHVVV wff-23.:r2:vVri52,2VL33,1'-?2'V'V1fVfv-W We 'im vzyq:-y,x'a?1f6g?f s M51-Qfexq VV,5a5,WQwg,w 'QMf3?Vf1:,n1.1sV1'Vf1. , ' Vwf ,s,VG5e1i fmm Q15 Vw MR .V 4 V... ,VM Fwy... ',V:. V245-w.fnV'9"Zav,, VE, w,g1a+J,g f. w WV, Vw? ff V . - digg.. ,ji W5 ,Q .V 5. . MM. 5 1 W 52.1 fTVV'1LVi':Lq.,fVsfQg,1' VCWM KV,3ui:sff 1 HVQW +5 :L V V. V V Q 4 wait' V M it JZ MB' Q' X ii " 'W V " ' A VW Mi,-5' " ' f W1 'ws M 'W 'H "V 5 ""'f'i,'M55 :V Q 1 VNS17TMiZfp?z???5V'f2245.V-V.fwy V.V,V:.V'.wjff3:f,.V+'iP:V,.,:1ffL. f V Wrffv V- if VV, V 3552? :gf . .V g.,-51. ,V 2:1 y if , igmg V , eve 5, ..-wg.,,'V:y::.,V42.x.,-iffigw, , -1. bag' Vi V-V .27-5,5 ,VVWQQ V VsgV',s"2-f.!?fg,'1V.: 3 ff:.VV -1 Vg... ,ar ,,g5.:wVV,ggfV VL, V1V,V,-g'V3 V,q,.r5g, , . ,f 1 V3 ,V VV ':,V.V VV1f,:, -'1 -Vf-Ig Vss 1:2 ' 'V V Viv "1-1 1,-2-P E2-w'1fq:v'iM V14V'7V-e:fV, Vtf.V:,f -.,.4f:wV-Y ' "f,:WVa: 'f'?" gEQ1"7ff5ffl5V11:T4VP-QSHPHESVIQWHN -Q5HeV:34'i'-J'-Et .Vg,'V,. -VE7VHVq'gVf'Vf',-.:' 1 V, .V., SAV, ngcfxflgaf lwgbgmi wiVw-VVSZWLgfiwiswg VEB-4 fV'V!m1rr1wmgVV5.V' Z:V11l'fi fav. VVMV ,, VV W ff ai Vw... -4.12 V4 V VV-:IBMVAQ ,V www Lam '- V-rf. aww. Vg, VV ,Q-?!,15M..SI':'ifigf2 .GW reswwk V' ...ggi Vww-VggMfVVw:- iwwziw ,wgml VVVV V-QVWVE e1+VVm..,zg V.MVf,,VVVVV,a V,...V,,V.,V-,V VWV ,myswiwiM54wrVVm1VfwaMMiVpm Hewmi. -M mg, N Vflium izwigw' ,gwVf,3QM,qswVVVf21... V V... ,V1V.,gfV..,., .,V-VWSEQQWSV W.-wV,VV.-uVVfmf:gV4V V:Vw1V,fwV1Vw-V,iw.Vq,w34,:?,p-5'QLVza.maiQVag,'f2Vfm.VVW:V:.f.wVV,VVf+:VC:ww VfVfVwvVV'2wg,'rwf,VMr'f QM Ia .2 Vp api V fWmQVVVfz5gVV3xgVg ,, 9Vfgv':fwVw tw' VVV4fV,4s51.fsVVwM,g .gg .w,':V:,1g:wf.e VwVgVf-rm-VWWQJVVwVV,.VmV-ri V f ' v.-.wV:fV....f ' fi .fwbid VV VV 'V V VV f X: 1 f V1 VVVV ze mi- 8215. 1 251333408X V VVWVVSQ 4.1,11z:1VfV'Q,2-mf'-Viwa' gk"-9e"v'rV'.,.f51'fiwi',gr3.fir?- ff .,..aVWVVfBVfH-NMFA QWV-aw..V.V'V4f.wVz' -:Vv QS! .Vg ,QZSJQQ--fem . 510- V- V! V1 V, ,gf--m VN w 'M .qw Vwgqvm, ,.45V---VVMV,az4VV.aAj . ffmfgiv 1212.-..1'-..H HW. .s'va.f-,.'Vvm12V2ZVV'Ef-XVmfwm V.NV.fgwV V,Vq.1,.1VVmg-VV,V,ebywg..,w..gV1.,L1,.,fVwh':,y.V,,,5:gv,.:,V,, , ww,mV.afz:.1-.M-V ,V ?mQ...5QV V,5-nwwfig ,,VV.i ,,,2i,vfVgM.5,,V5v5gggq,VgqVg,1.VV SQ.. ,V f,,5H, ,Vgj,,V3wgiQ,g4q:51c5gaff ,-gwgsgqye:uw'V.V,,S:VV?3fci5,w,g:+VVf.a.,V'.,Awwaf-Q.m-,m:V,V,:1V,.gmuff V wwf.-mVgVLe'V".Q+5:f1V VVVg2-?31,,,mgm.g' Vwwu,g1uVVaf 9w.V,R::3.VsX'H'V1v.f,'Lfwffiz .M5::i11.gLiLff:s5.a?2fVa+Vf3n:ml!VgqYQwVfwf.Manga.:igsxi.ag:1eiaQwfffV,:-1'12fVVf'1VfVV14."Vi-'V . QV 'VwVVf3'.f,aw'f--Vg-VVwa,,.Vq:w,.g.f:f -, V. . wVf.aVfa.w-wJ2'wA1.n7.QHM -V.Var.fVp.28 3-gfgfif .gm-+.'V-VV1Vf: QV- , .Vg ffm, 7.5.-V ,VVV ..y..V.gV33.Vy,5g+1:.'L.e!'g ,,V,g-gg.-fHp.'fV4fg.g5.hVV.. fVV.11LVm21J?.gL -f.3V.4,1Vs:w'V1f, 5-1-,nr-:.,g.5: w6-'z :mf-'V-:Vf'-Q ff-5V'?':fe":r ' 2:.,,,x,3gw f:s.f?,:V7V3..,i. AEffQ:g,.ge4g'5gse1i2a::?1:V.iVV3 .1"' "1VVk:.eV .gfwazxf pp.--35,VQVQLJVQMVVJV .iffwfkvwiefnsi:WpV'WL2"VVgyV?'1fGPEQSYQQ-'LfVfV'f-if -WV L1 V' -' V T.V2V "vi 2.5-V:V-'4'S'2:Np J1??i'3 ani 1615.11 msisff-gf'-'.' fgkf rqagskg... .Via -'xi x1gii:'7,5-VV--3-:fa-.1 22' MV" ,bi Vw-,1v.f:L'T?'..Vf-,Q3V,.fV1-wg: :VA VVf'5'pc:-'wif vV,,5E:w1 s ' ' X V ,V 1 2 , gwyvgramg ifV+2'a,.Waf,Miimwt.i 6.4 951121 :Vinh .fwmrsfsi f -Ear' '-IV-:WA V-.V " H. qi,m2g4 NVL V. sLLVf1.V , V. ...V-M. 1::.'VV,qVV: , V ww, ww Aff Q31 .kv-4. V-.V.w,?4wpf.w. V.wg,V--, y'VJQ3r. Q.Vw,Vv 31AV.'v,fVf-in VNV,-f,.V, .y.4,,V.,,w?VA,,Q,vEfvfw fm ,EV-LVVVQQ, Vm,z,.g,,,.Vw Q WMV ,,f,,V1V,5,,:z.,jqgVqgVVV sw my ww y,VV-V,wfQV- 1,--. ,VVS w1,VVV,fx5,,VV.VVV, ,Vfp-,VqV-.W VV .pw My wg xx. www, ...Q 5... ,V , ,V....W VVVV,,,-Q VVV,,fV.V,,VV,V,,.V W .VM ,.V.,V..VW,V.......Vg 2 V ,TWQVVV ..4VgLV.f.,fV,V.2QVmVVb-ww wVV.VVw,V-MV me-,,VnV, ,MV . x .V VvLw2Sf'f2.p,,, Wm-Vzmaw V VNV 1.VIf.,VM:wHVVV W..aw1a,VVA,VV,1 nwevgw-1,'ufVV:VZf,VVVn.V Vw M wwf VM-P. - sf-4334.1 Jin 31 M-Vi. nf Vg V :QR 'yr V-MQ ww.mw4?w,Vw1 Y ni ww-QV-V wNVVs:+fV.V. V ,WVg.-Vkfffafxg,xfQQ9,V.yg.,k 3Q,kVVi5?5.Vs5 V..,.f.5:wVVf,,z:, VMf,W.f5,gVV ,.,5V,,,wQ-Z'7gs?ww?9vipVPVfTR',fmzgwwfm. .wwswfwhw1V-ravi?-QQWVVWMV afwsa ' .VVVQ5VVffsVfVV+w-'VV Vi? ?31V'!i?2V fy-mefVwV.V.VV,w:.VV9'e, M511 'VV4V:ffw:zw f.,-,VV,V,-Q.,-vV.VV, ,V - . New 'V V V4VVV--fwfwfglmwm, AV 4.-fQ.VVVV+QxVw MQVLQ .Em V-,.V.V.V,V.,,...ww,....V..1, w.,5WV,VV,V, pQ,,,.,,,,.,fqLMm, AM. ,W . g, 2, ,,.,VV.,,VVVV Mm VM-VV.fmV sa mxbmfiiwV"3Q'c?fW?'2Q1Jf25w1Yf"5"V1:V'?4-MgggmV,VV,VQW:WKsV,u.V134f,gwV ??9:n.,zV,:,?Sfr'zVQi,VgVW'Gf5sg,w?w1z:'Vf.., f-wW12wk- QQWQQQVVWQQAQ-'V'Vii. VVV-BLgQsg:wVw'fw. QVVWVM Mzglfpk wfq1,QVLvgfgyHAVUf gy?Swrmfifs'2VV:?fws?p.pV-f' V Va-: w11,w'VV4Vw'2fvmf'v"" V,ieV"'VVNVV'3'11V.Vz mfs... a'f2.VgmVav.w .mn mV.,fuVfV VV- MVVVMI-' 1-94 .H'Vs2f.-ffVVVwS?Vi'Fm., Vw -f+vVs.V.V aw. Vffawrfr SVVVVV .VV QV 1 fe-.LV , mffke ,V 11:1 - -V -ff.-kit..-'Vi nz-if. Vmffiwfa 'ff 3.34 VV WVVJ4 -Vxhrff, :-12-ww' V -Vf1. ,,Vfi QV's'?f"faV' ffV'.naVg,f3V-,sgrww V- V- W- fvfafaefg 'ff?M,V2'.:M 1"--. g,VifVV.:V 1V?,'Kf51V4,:V:gg, .gN1.VV':q:--Vv, SV . V V V, , . 'v Q32 ' f -f'2l1i:i2'fl, .5 :"i, wia:NLV1Qg'.ff"j3'ai' jg+'fV3i2gVV?9f:5e 1 2Ei?2:'VfV'q is 1525? 'AV25-V-21'zV,iV.1f,,Vi ffl?-.22 3 ' 4 ,A V ,V . f-sv 21 ' Q-'EVMJ3 .-.fV y'- -51.1-we wwrfff 7. 'VV VV-'eV iwwviaz' VV'3iVm1V,V4Vf15Vef'.:'G . :K-X71 Vw Vey: -,fiex:.,4ggg,V V' Vfff-'3'V:wVf1 Vw.'ff2:,.w':hi'V VYVVSDV-V4 Q V1 vu Lv Ji' V-feifsffvf Ying- '41-V5 .12V.:.::f' : .V 1 V .f.9V.V. ,fmrfw-yf'.fVi -ww. dry. V-V-Vyfgn. .ffm 315233, V-HV. .':x1-xeffzv-. VV:V,,,f,.,Vm1VfV,gV, f.-V,V,1fI.V , :wQ...f-.5V..VV,g 51: ,. -if VVVVK3,-,VVQ mm.1gVQ.S,:VV.fV--VVfair..-V.VVg ALVV-,-.Lv-.am-L V, 1,5 2 VfV ,, V., ff, V V P Viqiif 141' "iV',5PTS V1i' ,!'Zi.iT-FW-"fi "L ii?5?v5?nV fYii:Vf":wi4ii'lVfH? "V'V-riiifii 412- "lPT'5wE'iWfiV'fwm ?'S?f' 53f V V, V 3, VHVu:wiMp,.,,.VqV,-ewVfwzfi. g. Vw-1g'V1w,..V:,VV,V. QV-VW',.usHV, .1 :.V4V,.f?,g+Q,f11a1 an 1V W? L ' VV V.sV:VVVVVVa:t-,'?f1VVVWf,V7QVw.VVie1 v..V,f:V4'fVV,fVss,f,'.1',Vw:Sf-.:'1s.,.V:VVV.s-as 3 mqVV:wH4,.w.-,,9+qMQgiMV91najV?4b4.fVVyg:XV Aw4km5V..ffW,srFzVfqQ252V .'e:m.Mif,w5, mayfgc"V'g'Vw-wiipx-i6'1?w,VVVm4Vt: 'AJV5R1?fVM2ww'11,+fVT yMV-'lffwy ' ,M-gs3553.f'VVVaf,.4,2?,'-Vwm'mrf,wVV-Vfmfe',,jFf'f VkgS53.i1flYJggViv1fwV'VV4H:fVf"1-w,VVr',1wWiV 1, 313-'Q 1V, V ,Q Vw'-4 ww' V ri' ' VV: X mf-,,.V.'-. ww V' .ww -'Vim wwe? F274w,g.'V1vgw4V.'a v zfv'1MWV3U3 wwHVVNMVWV-V,,,.'1'1fwV YY -WVfi'Rf " 'A . 'WRVWJV 'V '?1Vgwc:wb.iVw"1'+f-W1WV2VaVHfVHfw?"V3 ':?wf'3'?NfVrmfr12Y1V-Vwi"H'VVVV W-'xv ,,V.,aH,VS V,.i2wV4f4V-'VM'V:V-Vif?M4535 n'SV,,Q571f' 'fs W-,fix Vf.fvVVQw:f5f:VVawVV-ff-F"?f- fW'V.w..1 wg. Vw, V... V411 my WN ,wVVvV:wf A ww hm-YM 'Vw-vVMV V..W,V e. VVw,n-.Vffmfw M ,VVw2eVMww,,Vz vm.-5M9'VVw:w V5 1 QV -V'fVV,,,.V-Xgyy My. ,V awwmiwfkf 11awg:2iV.fww1sV55AVVMQVVW,-Ma VV Vw Vxy-V39-wwe ww 5 VV. we-4w:VVu4V -V-aw. Vmfm..w1gfVgV3g'ivQ-V .fm wif' :Vwmgsaw-Wal M-,ue-,1.1VwVfVVVe miami' Vs: 933Q5m?eVXe,4x,V v?VVfV. 'ww -,V 2:5-Em". F-V. 'wx ., 43593-Sfetmi. wk' -V .,zr',,VL:ssV.ve'VVf5n. -MNESM? ffgftfflq VV?-an-'MF ,VVe2sw.V emi fy?--Piflh f.,mpV.V: '.'V5Hv .VQXQW VV ,143 xml, VV:v1wVV'm., VwK T.V'VgV"Vf5f?" JVM VQ1-'.1VsV V ' F541 2 Vi 4V?:V1avV .VfrwffVs5V,.v'WfVVVw.:V WVVQQQKQ- Gia wr MV, kms. Vrwggff. MVQVVM-s'?gVV --f'V Aiwa ,-f4kA'VS?2w,.:fVVV:,2-Vw V:1v.fwfwV.egr Y gf, wr..-fmwg V., , Vg-AW.-.V Vffx-Wi V +V, N4-.-VeVfsVVf Vfs.-.swfwff-ax-V LVVHVVVJQ-4.x Vw , -'FVRW.W-'br'3..3,v: ff,arVVg.Vf:v..VVfaQ 2y.fa.VgV.2f?xifzMfr...--1,f:,Vf-fi'Vsf1QV: V- V: wma VWVQHM:ifwr-P3w:svwVayw5eV,.,wfR.f'VVVzV V' V ,ai,fg,VV-f,5fVi,g.G'm51:1-iw Vi9f3?+u-H V V..f,V5ye.r'ivVVV. 1::rTf1-Ve: 2 N 'ill ffiie..s5f3F,::V,,fg VV--V-53 MQ? rp5VV',.g.fff2f2twu,mgVz -gvwfw W f1..wVf1 fr.-.Vg.V:V 1 yy, , V. is V-.rmQ34V.mV-WV-effQVuif.fwfxfp.fffVVV-Q51-me V'aVV'.2g,wVwf -ff is www. . ViVV1.s1VfV1.,..+:.fV:V -V ik,-V1VV,V:V1,V-- sW2zV.V59?:Vp.,-QAV 22 6? 194-F-Vza'VwVVVLb V:.VVV V VV.-V fm . ,.,yV:f-V. H- ffV,.5.,.,, ff- ,. ,,.4,Vf,sffezfV?"f.. . ,,V.VVi:5gVV1V.qs vfGfw.5.,.sP'Vf--.e m,m' V ,-.cw HLRTVSV-ixQ.VPV :.V2- .V Vniwffvz, Vi ,. , V1-E513h'Q"i7'5.. - 'MPVfs:s'f3fVwVv.Vavs3Q2w.VV4.ve-V-wfviwV.1VV1QVV91f.af'zVV-VVi-::SQf9gVyg1-rVV-M1'ffm-V:.f Vim..-"V2:2fi::V fL-mgf1y!?-ee5X1AwVwsr?if-Q55 V'V,.,,g52y2fww,'.1.V fx ,v '16'3?aVg.G4?w:VQ:,:.V:'V.V f':.A.'V " ' V-?a'fffVVV-H--Vw -+V-VVVVVfVv:VfSV.-.v',ggVV'2VVimeVVVawVfs:.aMVVV, ww iw--V-1 vga A-2 .Vi:.1..w,VgV V V., V .f.--gg:5wVfim:fQf,VV- .,. V:ffV.p4VVV. ,V V V V 5'5:?lVS52cH"3??ffIEr V1eV2.Fa'?V?-V?i'?'if 'vista if --fif3.v'f2'VV-.3ffVIf'5'f""?"""f'?Wsi5i?f'iV::2.VVt.Se5w-rw fVg,.?V '2-Kvkf,'xfwViffV'- v2'HSef51 .ff'.:V-.V-'swggffVgQVgr5gf1.m.:-, 4, .1 , 11. V, ,Vmf,....,m'AM,1VrVV,.?+V..V.VJ.M--aV.VVfV,s1MV,f. ,M ,V.,.Vg,. Vw, V.V,V'f,VV.-5. Lvwfw.-f1fV+f?4,,.V,,ggV3-?'T4..V...V...,.,V,,VV,V-1,Vw V x,izVV.V,.5,?V.,,.m.,VSV.gVfV.,,V mfr, V,V V. ,ww ,A -V, ,VVzr,V,-V., ,VVV-V, fa-Ji'sqV2jcg'i:5f:.g,V2'V32gz,:Va,:W'iV5fVf5Va',V,j:g QkimiffwiV:w,iV5f4fyiVQ-vxxff'.,gZ.,??:?,?'Vw.s-rev mg-Vkewgigm-11fQ.V1i,:w25-SME, +4p,.-?f::Vv-QsasifwgyVffV'VxQ ,.g,.,,V3,rV-,Vw-V"v.53,f-Via :q..,gV., -V, ,. , V 'V WrWif4gZg:,V ,V-J'aV'Qw.3Vb MyW:.,V5'V'W'VVVIMjVfV- V -'I-4 J'Vi:,VMV,V,nwV':.V'11w'msw WQWV VV 'imiwf xfsvv 1w1.V-:WV-eVm.safVmV,V1.Q-a,j Vw?-,42,:2V:'fmteV ,1f,w'Veif:g,gi, .Vww wg. V. QW,-b,gg 'Vs ww V -. VM,mf.w,Mv.WIEvrf,'fywfVRHmr,V:V.fez3'Z?Qg, fa-..mVw'5w:"'+:'V1,'1W+uswHaw-w Mgwfw. V,w:'M,sVa:w Vnfi 'VV KEEFMJQ' V, vggf f3W:'inBfV?? :MV,f52mVVf..,zVVQEM5.,QM-w,,,f.q.ffQrw'Sfmw3iawQQgQ miMVV.V5y:nr'sQJ1V-V2w-MVygVw'ff2fw:1 -VV , ,,,- ,V x 'VV11,,V 'im-"fV2V 'V .Vwa ' mf, rw: ' VV '15 -1 :WV Q ff V. 'V ,V ,:'.tVV:-2, '. , ,V V .. -ffl. V25 2 -' V' -V -1mVVs5'wVV'SM-Ve. wfVVV.fazefV.,ff1zwV-vesw' JV''wVVwif1q,w,ef,VvsnV,:.VVy :i5f3.?'i5'v'1'XH!ff3-""L'i17S?AWf.1':'+V-0. .SwV3,e5jV2'-Sf'f5V4gV'wfwwWmQwH,i'V1:-wV:5mVfzV xwzwJw,VfH,V:,fV.V QsQQfVw'wvVV1W:vqVV :V -v'4V.VWVVV. f , ,V-V5.5 Vg, ,,VwwN.,.5V.,g:,y.,,.,,-.AVVi2VVwg,,, V me ,M-.ww .V 4352 VV,-VVAWV ,2:fVV'.A'-V'f,'+, V 'VV 'VV New V Vw 'Vw wwf?VVVMMQVBVVfwV.'.4iWfV.V'V- ,Q.,.:rVV'. 'V'fV,VVVV-.V,wVV V: .f,VVf ' WV?-,"V",11.if-'C-VEV 'i1?'?viVV'VfT'5154',h"i1:.'N'ffY"1 3 Vgimmzz .:f.f'x51.',11' afixvCW9 xiii- Fw XeZ,f1.:f,z-V ?V'3'9'MFY'V+ ,. ' MSW 'WV-'VSV 've1'9rV?VVV ,.V.:.,, '. 7' W' VVWVG' if v1VVViVLTV5i'?a Vi- "r:ffaVV,'V1-i1w?'4.: ,V ,V 2'.fV:'f'-f'25IfV""Cf 2 if V V if 'iv V V, 'V V, . . V. g.ks.VQ,..r,wqgba'5g'aVi5i?egJ,"V3V4mgQ3Mf: SV 'V :wg mv,-1.3315 V.. aq pfg ,L --145, gag ,W VV.9,.,.w,Vg,,4,wwgtygggzwk x ,gggiazwh M fvffm. ff, VWFHQKQM-'VV,f+:gfV gm,-gnu. .14 V -Vu ,..,?W2JV - vm ff WV my WV, V , -.M ,,g'ffgVq,g.,xg.g..VVV wg V. gf Vmmw fSp.Q.-g51gs.gVWa:bVyr21, ,Vv1RMVgr'V:q4-Vf1f,g,V mm' 'W gg? V4f4,f.,wMV V . 'mm , Qhrwiivgjf, ...N mMa,,,,, V WVQV. ., V , , :m3rf,m-VWQVEAVVJ,V,VQM-.gy WMWV VVmwVVV ,mv QVMLV L?-MV, V gf.3,,ywV5 ,f.4g,VVpq-.yang mWv,g?2w.W,V REV-T'3lLif1aALl'+:V"q3,jYQ2Sx'V5m??.T'9?V.JV li b-gy.,mfmf,V,y- MV VVVVQ-ifwdfzgw V-QQZM, QW g1?gV,V.,VmVnVe,Vzf., .gVfp!m?k,.5m:,,p5V-'RVW?ig,..g,.V'VJ.VVgYEi1EVmVf Vfff-V.V1v6',,wH2g?m!eVg',':?VF?...z54r,MVww' v?g.:VfswVVV,,:"f4wpwf5,fQdVvH5m..IV m.wV13VVVs:'VV V,V fe535Vei9QgVVf4nf1,wawffVf'z1f21:-V2vf:iwVVvi.,w fawghf A 1 1.595-?f?sfnVfiVwfEf:f.VfvwV+'5vV,13amm ,?swVf-lfw KXVMK wf'-:KV my V V4 Vilagfgff ,J ,mf-fVV'V'Vk' 1'Q-ff-qe'V'w1.fy'VVYQ QS, -V-.Vg V75-s,V,f:,4Qwg3g2fi!r gay,-V,-,,zV?2iiVxVv1?-G'Vimftggqeg jV'Vffm.',-V4w5V,,: f vw-,Q Vg , V'I.V1gf"'4.1'VQVg1V5iSV'V-"-ff' V KFI.-w,gV1:'5V.m'gfV 3,-92q.13Ywef"Vfwas49. 5 ffV V 1.5-'V-V-5T's?f 'uV"-gf1i:g::fr-,- m"?i,g2ppvyfik-.- 'fi V QV -,V ' PQa?.1..:2-5,GX!?4EfVm- ,Q If . wr.:-1iV'1-2120 f'fVzr-'YV ,.'f'VV'!.- .?f'wV?x2 .VVWJQV f TM., 'V V V ,g3V'?1VfEf- ,9'gi'QIlV21'?3.'iff3'v6?ifi? w'?51ffVgeT?1ffQl'EQ7.:-597' ?Z1?ifVQ'iT'?,V:V . ,"1f'ife1i 1 f V. VV V. ,,-WV 1,9 -uf -i if-V r : fa,e,f,V:p'.fi'z1a'ia ' Maggy--'ff2,.,fV ,v,,,'r5w1VVVV:fV-Vga. " :gm M'-' ,',',:V,ff'g,g5fj,V3,V21?V V Vu- ',Viwzizw,.s",3gVV',.j,,'.V:V1:5-iw'.g'f.gV -f:VVlVQf,,YzfV',' :V,',',V,-f:'g'-QW 1 Vwx-Vrqgw2gw35,f,g:s1Z14v,.,:- fVg,gV,v V-m 5,5My4,1,g,.fzw,f Q is ww'+5ffvmfxvzllxefiilgg'1s?5cwVVf1.wwV wmf':f1V',-'F :ww.Vw-'lffgi?VVVJ1:fvf-V2 N-V'.'f1.VVfVV 'V N5afrf5..S,.,,V3v?'gwmViairw3 iw: ,yiVWeVi1i:5':,fzf254J?wmV2f.wsffWvV.VVwvgkWM?',f' w,QV- V242 Mfg.--Lv-VVVFEV, - .V . -ft:VV. , :V .VzVfgfJVVdfm" ,eww Qfgwifqs As.:--am ifymf1'Pfgg33mVifV3.sVVgVvVVVgwh'f:f2V:s,35,Vr-9 262.1-P.. a' ,:,V1'.i"":-.'na,rp" VawVw1gVmvsfwweagffxsVwQQV,wzyfwwmss-fV,bfwVf.Vw1VfmgLi.,uqV..:VV..mVMy ,:2GwY.wa'ifwm,wV'w?gVV 4. M., ffwgfiiff .V:,VVaV,V1f.-., ,VVV.-VV.f,,V,V.,f,V r.rw.V,V wmvgf Vx.-fV:fmfV.m1,,i2'+ 2.q4l'?.wf1w1V'M-VWV.' .V:.Vff.,mVV.,49, V1VwVVVVV5zVf:VVVwVg,,5-VwQV.,-VVfpMVV:4Ef,S5i.w'kgi 4 'wamw-,Vw V51Q?1VV:::mg,11ai'Af..V4V,gsVVV.4mf,.V-V,V,Vm'raw V1 .QV-,wgV,V:mSVVV,xVy5,.w,Vg3Q4ifVQVV,Vgfegvwwebg,VVwmV21zg,!fAff-VVwwvmVfM5,fnzVw?Eg:fH,V,V,VV-f .VVV5vi,ey:yWkfa.:.f,V.yfQ,y My W+mwT?KAVV'fy gV..V,f..4m+,bmwgegugffxVziwmfwfle ,fy-wfVAiP!4'muywx34hV..,VV.5 gwV,Vmm:s,fv gwVser1M,. :,.,:wwVfVmfw 'VAN wwf 'Vw ww, V fV '-WV-V1 V Vy Gwfwf V:f1'WFVV'VwVV, -'r4'.'-J4'r-W my .SIE ,,f:...:.urVf.,'VI:1'4',VaV,.ff,w5i1'V '1:,,'ym:VV f- :r.,Ww.gsQ J2'L,fw.'wVV12:Qw.1QGgi'43 QV f'-VWYWQYJVMW-V M44A4t'1,V-vf4o'fwrQ-Vk'VvVS"?.VV4- nsVVPfPV.V,VzfVV :Tami wr-V VfQiwV:f4VV:.,w V4-WV, HG-'VAC 14V MV--VV'fw5gw 'Q' '5wW"i?fVS5faVHV .ii S., MVVVJMV V, "exam:-m.VVyVV' :LVWWVV-?m,VVVfM5,V.,u.:QW- fV?gV,?qVx1VV? 57K45,g,.,ggm3VeM ,dw V V M VAf-MVm'V:muVVVf1.myR 35:mwv3Vx,QmV,.awgg3V'w-VVV,V,V,M,,pVVVq2.,-qV,Vva,mpfn!Q V7,,V1fV,v -'V -.1-,V,V,V,V, W, 4V,.,V,.V,.Vwrw.,V,m-VV .,g..V,VfVe.. ,- ig-,,p.V,, Vf,V5g,Vwmgg.V V Y ,W V.,,,,Qg.R, WV, VVfmfgwvi?V.,1,X.Vm,V.,v, ,.,., .Vf2xyyV.fVwVf,4..V ww V-.gQ.,+V+VsV-M. Vff.V,,m,.V.V,.V1WVV,-:VVVVVVfV V ., VV V2.1eV:Vm'V4:fVV-'awwVVf.f!4,z1Ia,VeW-.VE1V,:1'?.aE-2?1e,5Qh13,'V':,airafzgwLQ?-min-"cf frm:5.yrV::V.VmTg.Vf29epa'Vihfgg ,.VVgg1ZZ,WqfVV5,?,fawsQ.s.35VwV:g,3tV-,'1i:g3'?:Sg,4,"r'VVfuw-,W ' pw V. ' 'ww . V ,V -v:-0v1'gi4f:'fVl '- Qmzifg, 25.152 Qfiffw-25.-.WV M. 5.2 f ,q,z'fff,'i 1215. 'Sys flyfivif f'Q,wi,V2 f2X5y'1,?:f:lfs,v.- . VV..?'2-CAV'-V-VasV,,g-ig.35VVg,g.4-Q' 6 .fi -VV, V fx ,'e-:.VVV-:aw 5 V: ,,fq..:Vq We .rw Xa, fzf,-,AVfZ11.xf:Vif?ivf'2Yz3' -'PQ .Vf ,V-qw . VA V,VVV.2,"V: g: fJa.,f ,QwV, ,V - , VQQVVQ. +I-k'VV?rV'ifV'1"-41"'-33. .2V2V,'vq-AQVLV ?".1wV ,- 325242-,V - .V.V"VaQ,.f'.f'5 .wsf-we-V1-V fffl ff- V1 Q fi view F- V. :V " ET. . 3, V3,grgQ,1-V' ,.VgV K 7 'V Q W" ' if 'V VV W 1 V U, ,, ,M ,,,V .. , JV.,,g,a,,V,,.,,,1..v.V,.V...QV Vff:,V.VVVVf4,,, FEM-ffi!.1.,V. M, VWQVV 3mV,V.,VV,,,VV,g,V.,V ,f.V.V.V,.v...,s,w ,Wg V1,VwVWVQQSVVw...w..V,,V-,-.V,w,VV,,VVV,.. 1-.MV-.,- ,VV,V.V.V ,VQ Vw -, .V gV95:wwgMfVs,,WVVCV:f"'Vffi1:9f'V1Vaa+-aw. ,gmy7V55,gff1,,.pfqiw V-wpgg V2,a-glzvay vggfmgw W,f4V,v:V'?4',.-M55img? ,vwgiibzr-Vg5iVQ4111V.wk Hwvg6,,Vu13z5Vf.1'QAggirweVVf3:V1V25ifa,wi1V.4Vs1V'5'uV,al6VfwfwVf'V?VVgV5Vfwis.QVVQV,grf.sVV,g,:1'V1VVVVV,g.,VgV,LW , f , ff- wif 12Q,f,' X--'Mm fwl fl 51435 -Y 'QL'22IVV'V'?1'4''NV!i221gfVV.?f3mEVVff34gi5.2m'Asfg2..fWm2,'1 V+, :ww ,...VV.f:, iw. VV 5 pw. 'rg fzgrmf W MVVV, ,,.,,,,.MW4, ..V,,.VV,,,.Vy,.. 11. 1. ffjiopyw Kg if Va ASQ, gm., ,VV !fMV,i':.1VVV,1,,V9r.V, .W ,xl ' fx ..1i'M,f VQMQVAMLV Vuvfw Vw-,a1v,,VVV4VvV 2 ,fVwVt:VfvVnV,., V-nw ,V V-VVS .VAVV,..Vf, MMVVVsfVYJm5VVy'fV,fV. MVVQVVKVVV,,VfV,,9,MVwVe,,gM.w.w. V..W..:f,M4M,fF VV, ,fs,,V.a,, .Q ,bm V VQ,V,V.g2-1.43 A9VV.V,..1,.VV,,,.mV,.V ,, ,.w,nVwf,VV-,V.a mm-1A4f.g1f,.,,nVfV1V.f,.fn..1 WhwVV,V..V.aVVV-V15V.MVVVV.,V V,V,.Vm,,VV,w,,e VumVMPEU.w.VVf'fwbf',f?VmVV.:gg5:mVf-HV:Zif'fw+'2e1gQ9m 'w24pM.VV QQVVW-im--f5zf'1?,V :Vww?i'e'VV3f'V,w-":sV:'5w.rfWf5 1222' '1VfJV'g3G-Mr Vw- Vt p'E.v,3J , V V V Vp eff. Q 4 ax.-V, ".VV,1V, VV,.V..4a Vmfal Vs,.:SI-:QV'wbiixlfiwad 'QZVQVVJVV v52w1f:'271Y fra i VV rVV,.m.,V1.V,:' JVVV.'L e-J.qg.VVA4?g'5a-:V,fV5' ,jf,,Q,g1r1fiq'fg5,.- - LV ,4,VQ2::bvVn ,V.V4,gfV+wg'rA4.-,wf,q1 f?,,,-...+g.LV.-,M V,,,v,1.V1-we? 3 Vs ,,V 1,,..,r,.- 44. ,ww . ,,x.,,i,1mp1fg,.,V ww, .J-4, S-,,, .hs-U.. ,W,,N. gm ,,,V,,, ,, , .,, ,,,,V.,..m W ,V,,1.g,, V . . 9, V.: V.. , J- ,gf .mfg Vg, .Vg-,Vw-1.,Vf,f ,V,V..z ,,wfVg:V ,aVqVg,-4:11311-.E p,V1w,Vm?.H:,f 2 my gVf2+:ff?QV"VfU,V wwf ,1-z,VVa'f?sEs?::eai-- fafwff-V4'..VVV'-g,Vff'::,:V5W'W 3, V,,:, --1.V,w ,: V MV: fVV+,VVVu1 VV: .: V- -Il":VZ Vrffff '.'-FVVVV Zififgfafj lffiffhism'-x'VVi Vi5Vi 'V??fii3fYv'if :VVV111-L5H2wSEnfV5fi12i'Qa?'i1l'1eiWX15f".eZSQQEVVi flVflZ-J-f ?'V?'V,fsE ff- X Y ' ' 'fir an 45,21 V,V..V1J21Q. - .Jaw ffm .ff-52V .V +:V . 193.11 .Mgr 1- V 2-VV :mV fini-..VV5VV',,',V-l-5.WV .NV -V5 3511535-V 'Hi-VcI,V-Qayiifp VV .QVLJVQ f'.VVgQVwgw-:V an Q.. 192424-52:1-,-Q1x5,i.1w 1-1, w"V:':,', . V L-. ' .VV:s Vx.: ... 1 rw V. V. V iV1Jgfg1V?14.V"31.!g' VV f'fV,,2V5:f6V422w:5, 22315. ifzgg. L25,i4'V-fliiiz 4'VfLi,'g,5L.2yVy?:iV,13 L-'V ' , if VWV-ffm w?fbViP. Vw.-g:4f25ii:fg.W.,galV 1 1Z5i?1"s2431YfS11i 151' , V,fi.'f5'rVlii53L?5.'r'Sfi'?Cf5SVinf.313.69155 ' 'fi3VV'5:?'E' ,VVf,.VVw1,1w,A, Mlm V45-WVVVVM4.VefVVV-Vwgggwu V . .mf , V ,1wV.,.:-Vw WJ, P- f,wVf,w V-rV.Vwl:VVV-.VV4 fwm . if :sm-V mm. VHVVVJP-r M.-V124-V-ff-'14 w.,.fVmVV:V Vrfmaza-Rv-.QcV, Vsasf Vw , fVVgzV,z,vVwx.,,,wyV :.V V. VrV,g.wf,,V1..r'Vmf9ff f N132 my HV-Q,V2'+5a:gt,v SJ -f fwmai-A-ff- VQWV w!-V-wwf.VpV,ffgVV,V11-'fV.?VV.1wSVf-w-f'1Vv'f2??f- '5:lfQ'Vn.1Mm'.Zgx+f' wwf W-V. V 2' V-YIWYV MM -1:V -55715 Vff Aww VV' PXNVW: fv??rqfQ.V' f'V- Eiyiiw-w5bfcw1V fzfkm fv?V..gr V921 VV-wif:-VV: V4'caV:V'f-y V:fVV.'9f':1iy"-f'1f?f4-Mx fV..:V-2 fm Vw V ,VV 1 fgwfxff 3.1.3122-m3Vi3'Vv'i-if.,VV Vmvw Vifeiy fgwagry QV-,wV2e,A,.,' Jw www .s5V2ef'w55f :xl lu3fMV, fV'V-wwf, Y W,.QQMinis-f1.iV2.VV:w.a-VHA ffmV.V':Vfw www?"aw-VVr.:w-fffV1V.efwQ VmV."2wW--mfhwk VXVV,,'VWV'EwfMZ V.aLf4fMgw:-:V ,.c raw .,Vf2:eVV,1gf3.V5weeVw,. M imw WfMgg,1g,fV,Vwpml,Q,11.mafwMgmVgV5'fga212V-.am,521Amr 'vfw:'LV, Am-wiiz-V2 JQWKV1H,,V,1-WSV'QWVVVKVV -V iv'2'1Y1:' -VV'Wf' AW4?'RWR'm4 wzgV'..V V ffV-s-fgfVm-1mf.- -W ,V A. YW 4254, VVVQVVQW:-5psVnV.V2VV V . zfigV4.w K V ,Maw zvwlxgg., ,,,4.m.V,V MV wwfV2V1wf.1p,f,,V-VuqWg?,VVg,VsVVW.1 ,VVVXVVQ VV,Q,,V,V.V..QVV,V,,.VVV '-: --Var?-V-'w?w'VV,,,wf-531: V WH W NV? ' -WV -in-VV +VwVMai5 .1y.Vw,V9w VVVVVJA Vw Va-a-.way .or wa. , V..1l4.Vg:w."V V3 if-.1fQVVVVV w.-Vwsf. ,Vyzixfyi-fV.u...f VVw.,VV4-,A ww. V .V V' QQ .wwVzf'1:2 -Vwmmv, :?wwfi-,Veffwnew-VV,V wr.f.ff.V11V , mf f , -.Nigga VVVe.f:Vaw4'1'- aVV,V.V-miigfg, ,4W.2m,V1V'-V+f9VV.V fa,-fg,.,fVgf3w.,1V,:1wVf,1V.- ,Mg-V.V3VV Vg-,V: VV-Vw , VV gf q,V,..,j4gQ,,gQV,, ,WV,,,V..,,.qTxgf,.,gy'.5,3Q,VV.,V ",,m.! ,,gkV,:2w , Q -,Vg 4,V4,,9,,, Wwfw. BV. ,- +VV:mgfMy1,VaMJ?V'?f4'm'f'L"VwVVmi,.gm,?Vfg,Vu 337,-ywV.mffv5fVff,:,VV-1n.V39', .Va iqg.aVf-VV!-VVV:wf.,e V'VVV,V.VV-Wy.fp-.Vwkfmmf: ...WAV eMVV:sfVm,-"W.' " ' G ...Q ff. V,mV:-ffm',zawfg:V.,:V1fa...VVff1:'1?3mV1VfVV'm,QI-'CE :V QV eg : QVSYZQESQQVV-mmi,V2 v' Af-3:39Waaww-.!21.fvfIpf:MVf'wfv'wfv-V V'f'a'V'i.,wV-rp? .sw V WV-m2irQ:'v:' is VV'V1+V'-L-ff' X'LifV'fV1 ' ' I V51 ' , -V V A .. Y " .V 4 ' V, ,.V,V.,.. ,,-,, M... V. .V W. ., ,. , ...VV V, V .V,, . V, ,V .V..,, ,V .. VV VV V - ,V ,ff ..V.v1"'.? JH "W .-rw. ,"t-vf..?W12,'i e-.iw wwf 4,6-fy Vw Q s'as-w1vV.- if y.V'a ,uV:,w. 49, r X3 Fr Ari' uffia.. f ,, ' r SV .MV,,V. A, !:,,,,- K. VJ., 1 ff QMW , ., we mf! QV-Vfv4iVeff1:"z WV S1FS7iV5f15vf-Fi ?L':V?""yg-V5d.f?7'uA?'PQ- wi '- ,F fgggw vm-m,:w:mgfn?.VL'VVF'.:92,'mfQ2g:V, wr.: 7'V,vg-3?-'iii' ,PVfwv::'VfgiL :3V,V,L: , a.5v:V:1g12e ,V .V'4125piXf-.wN'v"- ws.: :A,1,,5gfV4VgQkV, ," 1,,s55,f,V4Vm-':Mg- 1,1?,fQn5..'f ax--V?k. ff,e'fV':y.J., 35,V4VV,V:Q,,V!fV,vV.,3-Vi, .gy ww, sf-5 11,-Elex'-:',V,.:vw..v1Vr.V.412x.at if . ,Vx,i,fV V:.w.kyg5-i2mftMaVVV'.sz.' , ,- ,, f V 4'M4Vz f4!,25aW,,f'7r?1,Mw 'J'W1fJ2V?x4:31wfy2?s1Vs?-VEBP42214-iZ1V:E'V2:.' 2'13Vs.' .7W ,girly 2f5.-gayjkgf , V 1,124 ,V A fo1V'fQ5,-'. VVVVVWA :f,m4m'.54w Mmm Ami.FV-we-,V5..m5ffVw-,M:.1wSh..wif mV-me :V1i5',V95h mira fVfy:VfV'V V. sv, ,fra-f.M:QMw:V WY!-1-rx-V,qVMmggmV: ,V V5fqgg,Veggfw,zQsV,Vg.V -.,,.m,Vy -gmf,Q.,, VV,1V.35V4Li"w!?'gwry''V.1i72v..QfrV:'Q+'VV- 1 VYuV:f1Vgx. 2fy'f ,Sy . .-I ,V , V . , V1zgV.,V7JVf.wV--V.V:AV -V H .mg .V.- p,VVV,V,Vw4 ,Vw ff- ,,,,V,.-Q 7-V ff yyf,,:,,fV 'V,-,..,.-VV3gfPWf?c7.:- 'f,'g-:LMI Wm -V?,e5.Q:Vkifa1 ,pm wp .W--VV-P, V515 : 520 gf-QV-z'V,gVV 'Z ,::1,..,V wa fm ,,,uVf:EfQ"X, .?y.qV::VVf,V 1, Q. f, -V V, Vf e, VV: V, 12Vf?w1,W 'wg Vgi. pw'V'-wM3wVVVVVv-VVVMV-'-V V?'f,,,, 75- if , VV V ' FVV,.V.lVVV,4,VV , V V1 :Vwfemf J :VWVVV -L' VV VV V 1 V KQV., V1 V3 .xwlhd ,,V,Vi,l?i 1 '1 1 Q4 A " 3 W 5 'U f YWVVJVFVQ VV FWS? fTW'5W5f?725 '3?.f'Fx5?V'5fifk-'Z1Y33?5P'V'H iir2Q"7?Si1 NMFS? Vyr: 1:',.,fVfV,fQV?fVV VJV-,Vw-w-w.VfViVmif,vi:V fz:gVww1'VVVf,VVVVVV5 1'g,V Ls? f , 1 3 'VV 12 if -' w +I- -HV VV:'.1aVVVV : Vw 'asv Vw Q--VVeVVf1'wZ-V:'vvzV,VV:.,4m:V.'iVmr :V' V: '-guy 3-V -:V +A v"f W3 fb Large g:VV,,.a-my V15 :,,t1VwV. WLVLVV Vfm, -VV 5 wi. V4 wV,VV, Vg V:-V' A wVVVVVV'J'fQV-. f1,V1gVVA ,-ma m. we fVmg.'fjV QVV La. 54 Jn 3,19 pVx5gV257V Mgfmaz,-'Q-V V Q'g,VVVgWf-WVWVKVV VW M4595 HES-VV: 47, -yVVMyVM..m':V45w: V-dp V15 fi My Vt V,,dw.Vrgm -V-Vp VVV -VVVVVVQV Q .QV ,M-fVVVr Q-LWVVQVV -VV,-V1.4 .V .MW 1d,.1Vw V, 5 " W' fy ' 55 ' ii 3 'W W UWM A N HW V V V . VZV. 4 V V VV Va 'QV rw VV AW .. Vw ?. V V4 M 1 Va, pu 259 V- H :H vi W Viz!asffgr-Lflfi-fV'1f. V VV-2'i?f:V.'m4aVV-,Nlfx, VVMV VV2"z+V:2 QV ?7""f'Qf w. 1i95i:'Vf3ffsfL2fffh'hQ.wgi2?iiV'1s5:ff5?1Vmfalfi,V.arV?l55f5Va2,eg2-'1-533636252511yg1VVf,Qf'55'gffi2:V?i-',,'g5p:g.f-iV1fN,fg:iQffy'gfqfgig 131' 4 EA V I .1 .Vr.VV,.5V,,VQ ,V ,ww ffm V, ,.f ,A,A .V --V-VV1?1vV?:.2JQ5?259'If11lsV'f'ffV-wtf:-Vw-2"W -V -+V-,,1,zfV. V... MV,.V..,V.v,.V 4. mx. Q .V Vf . AV ,V , .V J. VV V - 4V-V-VVwf1.:VfV,:VV or V-"f1efVf.V'4V-V:V1i.V'H,f:V':f+- M vwfm-w:VVfnf1VV'1VffaV1V as-V212 V-ev,14'-Q-iff-:.V'VFNH'-5,q:"'i'uw?-VivM53 4 waz- wah V5 WV:ii,r5-V-,g1Qf2'.M"' vw. 'nf'3f:VxsfK2VVV2Wr-,QV-xx 2 :Vw g,'b"CLl1fQxV 5 -',7f'V':+VYV?-f- VCP- f VV QV 1V,.'::f fc gui-VV.'sf'VV-we V L7--Q 5'i,:'5:: A- fi - V f WV V V. VV V 31: f ,V A V ' T Vw .Vw 'MV' ' fV VVVVQI 'VJWVVVVVVWV may fqfVV.V-Vw V IVV L54 'V fr. ' Vflf 'W VVIVM 'V"'4.v:w:i4Sv"V"VWV'f'2Q f'5"4f'.' V1 g11V'V.2"VV"VgV api V. V ,V f' dl V li ' V .Vm-V-SVR-f' ww N fmV'ffS fV5.9V .fx-YVEMQQN:WEE--i'ffV1:i CV- '1ViV'2VVv ?1fiVvfeV Vgvfsr 044145 ' -VL 2'V-5-fm AVVVV-'nr 2-mf. 'fwzw V ::m3 '9F?z1"V 'ml-VvViVVfV'VVV -L'-V-.fm-V-Va VVVWV 2-it ,wif ,VM -Yfa'as:9' MAE ufVVw4JVfe fVVVVffmVuVvi14gVazgL :V'M..'VVVfVff ff:r:VgVVVsVJ Vw.wif-'V1f:v1!?5f?5f3.'V4 -V dw.fwVVVV,.fvqfmg,1V.V'-'MLVQ-VMVVVVV " V V' A NV " V. V V , 2 Nz'Vzf4f 5'3I5 VV4gVs:qag.fmA,g:VVi1':sm?iQJsg2wVkwin g1V.pvm:V. Msg,V''VVMVWWVVf-.n-4aVq5-aivVagg,,QzksvfffV:5i '.,Vz3wfVzg25V .VafiawyV1-es,VVsV2.QfiQ:yEVL5:f.La:V7f.1iVwfzfg 5 'ffVgV- as-:V :n4VV:z:V VV- .V "::?rf1VfQH'9 V-W'.VfVVVVVwVV-isiVfwfV L'sfv1Vm4:?fnVfem V'w1V.VVw3.gfMg1 Mf1rfVV-i'V'Yf.ff'ffzmVVw: . VV!fVgxV6VV-:VwWV:':fsVV+s:Va.rVV'V'zVw VNV?-fff5'fw"VNmV.-V:Vw2fVVV:25lQV1f9f1VAe'-f 1V1vf'L':V1'V-VgVwazVswVVMVwfVVmv- Vi?51Vm!H"fJV"VWffV51?' VV fzf'?fffVVQ'?fea?V 'a'7':?47Z'l53VilQl3?w'WHEN'1:??ff?'?c251v3z3 V ff-:ff1Q'.yV53VfV QV :VVVVV V wfwfhV4V1MVifmvssfQwW+ ZVV W'wa1Vgu4VVrwV 'VeVI':x:V'-152-VV Vw.V:aV:f Vwmwa: V:VVVVfw.s? V:V':VV,WNififVV:wVVQaQVV QMJVVWVVVV:ESV-fwffwwqvffff .W vff4f4',:Vfq4VefriLe'V.g m-a:wVvrV:ffwVV V-V-igfvV:V:wVQzszf2fwV 1 V qv-wffsf'u,yVem H1.f:w:'m+4Q?nVfV :w.fggV-'Vey 'Vw-'Vfafs 'W111:LVfV2:V wbmw VVVVKQ-Vw.,w1-ww qfV:af,VVV4.VeV'f:m'VV-ye! 2:i1VVwf1Vw..w1f.f- W -wvvfalrkw:+V:ffVffFV-ww.yVawr9ff3fwVg:V:fffVa ww -Qvfiiw 2"-gf-VVJV wfV':+!MVwV1VfzV WM V 1w:fV'MVV-:VVVVMVJV-mpg?-J VV VM +V M1 ily-k'e'Vfwi4i1-fw- vff::?Wm .WVVV V V VVV,Vs,VVV.VyV,V VWYVVV Vw my few.-V-VV, VVVVEVNVVQQ.-'V' Vf'fV.qVV.fbamVVVF.,J5VV pfw-,Vf,V51VV4 VVVVMVVVY.QV,,,V.VVV,V md ,vga VVi,',V.,V.-VVVVVVVQQVV ,gb.+sV,.,..,, ,VV-.VVV .VVVVM ,,VVV,VVVV,g,-,VVVV ,.fZgVs-V. ,VgmVVMVLVVQWVVVVWVVVVVVVK. V,-ggmg-Q. wiv, y.,V,gV5fV 'V Vwfirf- gVQ.-VVVMVVVQ ,V?:Vf1V'mb. wil-wVV:,V4'f:-MQ4QVQV1-V-V-'- 'X i--'i1fQr2?'-VwVV1.e!ffVV -M V.fVwwfVfv?-fVQw- ,V-:-:is-VV41'-:-.t'- ,VVQVV-w VV- 15-V,mV-Vs fVV':Vf.VVVVfV'V 11-V:-VVJSV Vw-VVVVQV ga-QSVVVFVIVV VV:QVVmV:X:Q:f gg VVQ- VfwQwV?fVVf4Vwf'1E-Vyfqf V-2 :LV-+61 V.-fa AVVVWVVVVx-Vu'-iVG'V'w:VwQ11..1-S' iVyVeV55S,4V+VV12V.V:1sVV if:-f V. ' VV-SV:VVv,V1:aw2ffX-wzffrw .-VVVQWVVW ,V .1-sg we-'.4Vf:fVVfV-V-MMVV.,.VxsfVV-V-Vu.Vv QQQQVAVNVQ- Vg Jag .V5,Vg,,VV -Vy,V:?fL'vfi:z:,x-5vz,'VuVV ,VV-,gff,g1f,3VgV.V w:ffbgg..VzmVwffaVe -5isif-.Vfi'la2n?VsVfVa2g.g'HMV1590n5"axa,-fJ2:Vw-Xxxg.mrQ:ff5fiQ:VVx'V,f5sfV1Vwr'-wif V. V MV-.Vw-V.VV VVVFSVVVVVVV- VV,aV1.fVf31':?Vw- fzfw-VVVV '3-1N2'r-iffkf ff'sVVvfZ rwVJVV.v W was VV,vFVV,V mq:WwVVVffV.:fkV:Vu:ZV,Vgf5z'L.s. VVVVV . .saw .mf V V. Vwqff- -.-V945-VV.fgVV,fV5Vf 'f1'VVi1.i12-V inf?-Sz-,339.Vx-:w'ff'A1'V V-aimVVm5,:Vf5:wVRu'4VV:Q2 fLz2?5SGbS'VfVfmi.4 -1 M-Vw:-34-V Vw M -m'+a'+iVVpQQ, vfffwreMVQ'fffVVVV2fP5EVV1V VV--wgVV1VVV,i?V '1PsgQfVWfV.fgfVVf-W: .V :v im fm .VVVVVVV1 pEi.!!5f9sfiv-'V,,Q:,Vf+1V'z"'BVW?1VLf3?3'iH7?rWVV'V.V"f1l'ff15NWJgi22'i'c!5V'ff?'fTfJLn3LQV-whxWAhiafV-?U?X'5.gQ'5 .VM ,2waV.m.mVVVVVaeV.JVVV VMV Vi' Wim VVV VVWVVVM MMVQV VVV.VVzVwVVVVym V VV -VV VV VVVVQVVAWVV VVVVV-VVVa'e-VVVVVVVMV .. -V VVVWVVWVVVVVVV-WV, MW VQVEV-MQWVV Vwww: VVVVm,iV,f,,e!V VMWVV ,wafgf-,4..f:?+ gf2VMVf.n.VVV 1-M blurb," -VV4VV:MV1V.fVf f?VVVVVd.WW W Ji"-Vw VV-QdwlfvynffWVVVV:VWVnV2i'!3Jw.HMP :V--VV IYVYNEVL""f'1'.:,gl-fVxf:- 6'-uVVVJvfvfw'1sMw V "'wV!LJvl PV-MV-V-WVVV wr? V-fm."vVgfVVJM .VVAV-.wf'wVV4V:mVv2m -MV .MES . fm V' MM mir ' VVVV-VKVQVVWV-VNV 'Vi VWWEZV 0,4 W? 1.iKs2'?42rV M Qjmiw if 1V'Vw--'wiifwv' if-Vw-VM5.VVV. x9 gfwii-w"'f'sf wh VVmMf1V f-Va-v-'1-fffly-12479-.U -Vi-N Wlfff.,-'YV-Q1'VVmVVVfiVM .:m,Vf:VVVwV,VVVfVVyVV VV VVVVVVVVVV, MV,fVg.QxgV,VVefmfVMw??VV fVV,1,VV9VH,mfwm55 ,5,5VM,,.W,. A ,,V.f3m:f,g. VVVV1V,VVV,VVgV11Vf,VVmVV+q.VVmi ,QVVV..xV,gg,f,V5a,AV,f,ViV,V4,fmvV55,V,2fVV.,,V.5y-Mffwzfw .VMVVVVVVV,,,V5X3VV:s VP:-'V : 'tm ZMV VVVV 'wav msnmQs:.VVg-miwfswing:-V1-fiifgg 5'fQVW'V whVgV4:fVV5VV:Vfzn5V-f:ww-:.ws'V-VsffV2Jf W: w-,'yz'53V,VV-:w1a3?:- VVVV-my-Af!-'f. 1-QVVVVMQEVV-V1S'Vs-wife'VV 1--2 VVVV-VVg.'V "P'4'!'nfffff,-11 'Q gzfV,gwffFVm-1VgV,Vfp 1 Vmfsa 1-Vw aim, Va: u V VVVw:AQ:faf-VV+Vx4G:VzV.iQ5VVg5752vVVmy fzmlif, W f .VsafVVVV' '- fM541-afV.VmhV:V?f4wesMi W.WV-::'fVWQfQw,V5g4..iVVf-'W VH' ,w1ZVwsYWV'Qx "wwV5"VaV-cf VK uV9'VVVfw:Ww3 fig SVV4e'sVgfE2,2Aesif"V:V'V.VVVrV1VVMVL , G WM-V fi Vmggggff sEfV:VVz?MHfVVV.VVgW. W VVVm?f'.Vff'VVVfqgV 'V- VVVV V' Xfvgy VV4'4Vf'y,f4gw?,gVVV. v AVVVV game -f ,VVVQQQV-QM,VmfyifggmWg-MMVQVVVQVVVVVVWVQQVVHV wif'mWw?EHVAw.QqzY2::'f?sfM?V :H Ha wsVwV?V'jm5gMVf-w,VAV.-ww iz Qggzivawi' V215 V f3'.w14f13'zQig,!+'3W5gmVgL V' f?V1W'V-W1Ltf?MY" 'wr ' QQMRBVQVV V, im-VMiVg22QV1Vsimzv LVHWVWV M'fVrVcVVVsf2wV5mVVVfWhzfez c. VVm,g?sQ5V?g: QV' v'f'if'i"5?f3J? 1 ay f?1VVaFu ' V wbfvfvf 9?E2V.f,w ?A' ' V, VKVQVVVV1ggVfVyVxVg,9V:4lgf-V'9I P' Puwgysf-V .Vw 'VV ,zmggne V Vw: mpeg fm. - ,5m2'em2SEEV: 'f'ffFgy: an ,fwsV.Vf'2'g3g1m-ggggV:V4lig?f' V' VVLMVMVVVV , Vvgzpggwv-we 41- ,A - VVVVV fVVV.n:V V'- -V V V 1534.-.VV V yn VN-mi gffffw VMVVVMVV,-V Vfufeif' -MzVVwftfV ' VVn-Y-nam V: Twig? Va VQQVVULVVQ -inf!--Vwfi. V'gf..+7fV gm wfwwwn W-4'VVVfVVV-VV i'vfT1Vf?5'v.'VW5'YS:3'+f' ww ffmVVif139h-m-VwiVfViVVgVaw,VVfVV- Ne sV-ew-W.VQWVV-BVV'-YVLQVW . - VM gVViJVy1f:aVVVv3f:k2m,qaaQ5g:1VgwV -Qigrgp:wmVwVV1.g7--VV.-ZF5,wQ- 'fQV:fVfsfV.53 Vafmf-ww'1-13Q,Qew3VVv:f.fVfwa Aim Vvygfm M.-VVVQV1V..V.fU.a .VVV,VVV2V:.VfV3V-25+ fafr4"yf2eV 1V'a Mgq1V2iwSSyf'fw V' Vfiffifsiagz VVFVVQVQM- fwVgV-w.V4'sp1,,5p1g1V'syrqemaw-fw:,VV:Q,Vgv.+?fQ,a:,x4ff?.,.W::.VQyVVVm -+r,gV,gfa1yi:-ynygfgggl Q53.M-VVff4xQ5,:fVV,,g2-.Vf, V'If--HV-PffVQ:iQ3?2Vp2g,s+?Vwnw .V JV--v wf"wPLv9f,. x,wn'5aa?e1' :swf 'V-PVQVQQ-.Wi:?wVVfVVV V315-VvVaVV..VfVVq55fi,gv , is 'VL V 5fV:VV:w4xV.rrVVVfQS- ,V:,VffVV3gV?+VVssgVzV.x1'M' 'V M -vfEfVY4VVffhV. 21.-: mv' V-mg Viz V fu- if 'ui V 'V Irie' HAM? wfwarwli .VVV Q' . Vw 1 WV-V ifviw wwf-fic? -vff uf .2-aw'-VV! .VVVf:VV,VmVVVv359 '..:'-12,6 Vw VVVVMWW W . f xi-V VM .VV Vw? V W' V -'MV'fV-- ME-4' mm- mm-w?2i.s V. wie -.- 2211 QVIEFTFQ 5 VV VV Vvsmf.2Vg'W :el-,S V-nh-45'.V'fie?f?'Y VL Vffsifig -2- V-Q-mwnig VV QVQVV-wgwifw iw' FMQQ ff .: VV VV? VMV V V wg WV mg JQAZZVMV V.VV,V1,VVVf5 Vim .V 1. V-Vw QV VV -2 VVA VMVVfVfxV.V.:w'Eb5f.-g,V:.i.m.,,,,gfV1V.,1-VVVVV Af, VQVVVVV a..wqgV5g A VV VM- wV:f2nVvV:'Wi2' NM ww, V W3eqffV2fs:e . V V V, VFW Q 175 V1 VV?-Z-W1 Vr x- I Vw V flwguuwgi 32 4' f I -Wa .fffw '5.Vm ,VVVVV-up,,'wfZVgi 9' ,mg ..f,, VgzgVi,5VV VVVVV MN A-yi V V Vplb-Q-ggww V VgfVfVwg,Vyf,, Vx. 3552 VVVVV-WV 5' V-,iYw'?wvVa4 VJ:V:wwVvW?mQ34aWye',VVz:V 'a i,wV5QfZf'VVr VV' 'my M, VV, V .Vww -11-MMVVVV VY? W 'QV .VV V, ."YVfwf .wi Virwf w VV6Vs5ViVW?VfgQ gxwfx, :L VaVVVV41VV Vea1y"VV-V4zfwfVV.V VV V 3 VV.VffXV'MQa52V?-V'VkW'V4Q4Yif'?9V V ' V-fa MAQLVM V-rw V94 'Q VM VVVMQ 'WV awllg-IwVfVfs Wg 5 1' 'b:qVVm':" uf ' WVWVWV '44 '. VV My wgV5mVM', ,Vin VVf+1QaVV1aM, Va-fg,,Vx.f V ' iV"34vV VJ? V V-1-ww magfm ww 3V 'VV ' .AV-M, VV QQ! :V M Vw A VV V mug? ga-5, WVQVVV VVVVVVVVVVIV. M -Vw-75, mV . J gg-4V - bm-33VVv'V4mm Vw-wiv? YV JM -J ww-1VV1VVwV2VVf.VVwV VHWWV . VV,V:Vw-sVVVwVVVVVVwbH3xxf:VVLVQVQWV Mimi V, 'Wir VW V Vu V. VfggVV,V5 V3-i.f.4jWV.,w Vf?fwV-VM:Vwz .V We V Hf:agw'3,s?3f,gVV wg- Rf VXFVVVVVEQVVV f-wwnvwyfgfv vZfgV2f,ggV.VVVi ' Q- '6'f"Y'Q'yii1'xPf"'5?,4V3w QaQVVVV4,S5g,gmzV V4 'zVVVv'VHV'xg,VVVV 4V4uv9eVgVV:Vgg2VQV.wV9.VV 1 ' - fwfV?iViafVfVVVV?gwV1:J4VV- -VVVhV:f..VfV.,,V-'Vw 1.12 .VV :L V-Vi +V V. V2 .Eire 59" VVeSVsV5g53c4V4VMw':V!' x.Vff5V:. 13?4mVzaV4VfV:,VVV1,mfs4V'.VfHV:4A'?TVwv V ' f1WL"V-Vw--Q-VRVV "1""62'45'f5g"iVV " if V,H,hwJ?sV31fVfe,131-V 1 V Vf,:eA'.wV1Vw'f51?WQVifffwmA:.A1V::?r'Vz41+f QVVQMVuw:-sV.Vfa1:EQzQ.f:1pV46E1u'5x'V5g4,Vf:4smQfipV.V Vi., 6 52.1 fVfn5V2gQSV5V.Vgwgggwg fl" V iggqmgggq-11433a1"ge1g:k5gf-ugi VVzgVg,:g5xQ:g,,,53fVggY4-. ara' ,aff-Qwsfvfk fu' ff-VA:-ee 5'3'f'sWmH:f:rEVfi5Y5f?f Vilgsv-w"1::1'Sf..'r5 .'s'V'W"' ' " ' V4 ' g 'V ,V nz Vi ff, :em VV .V , 5efMp2zfv'g.V 'zfaafyfag 15 Vw?" V 'V:fxfWaV?:VvVV21V:fgQ1f'f V 'is-Vz'f5f+Vf ' : " V.L1'V1sff- 1.-V2-Vyffvvfwa .ww V-GVfVVVVzfVVV.,.-Vfasxmffg QVLZQEQVVVAQVS-Vwrrgav,f-Vgy AVAVMZ:-qw KVVJVVFWQ mV2V'wizg' vp? 5-fVVV2VV,55. gf 'VVVWVVV -.fVM9?1 ,VV-my VVVMVVVVVVJIVV-VL:VVaVVggfQ WVVVVW-p4VVfgVV Vg: M ,f "1 V V VV VV V V . , V VV VV V . V V V,fsfVmV.V V, VV V VVVeVVmwV4?sgV?QXQf.UTf,M'A5QQg'v42i?ixl'HV-' -01, 34911 -52 dwg- 'W' V fi5fg1J'NVA'H11' vV -, il -Mfr WWM 9 -QF 'Qui V v85'wV.V MV QD 'YV kg25fV1QvsVLV V VVQVQVW' ABMV VV ww MPY-VVV 'SMLEMQV QV V wqv V V VVVMVV. 'VVVVVV .fVV V .JV V V95 .VV -ff ef AV wif, ,VV : 5V fVV,iw,96f2?n?'v?sFa -MV fs' V.M57A+Q1Vf W gig VV V . w - V?TVw: --VVVVQQWQM . VQSVVWQVVVQVVA we if rm VVgv3M'Ai.Va:i4QfVmz1V2VVVVEVVig ,VW Vain W Vw-VVQVVVVV. ,V VVQVQSQVVV ,pg VV VmVVVVV V 5VVVfVVVV53VV -V V .Wav 6V..V,,V VVVVVVVVVQV mqwiwg- V .VV ,V.VVfVbV',WVL'a2' T01 Vw Wm ' V' V V w,V-WV! VNV' ' VVV 1.--F V V "' f:.:fJ,.D ' 1' ' V : 'V 51V VV " ' V - 'i-VL 1-V' H' vL"' ' H -.V ' VV' Q '-" ' V 'V 'V ' VAV. Q "V ff l' 9214. . Vj':,...V"4,Vc Jia :.011Q?T!7!.Q..?',UVgVm H V :V:VVV-VVV4.VVwm'L'-ffFVt5fa930 Lv 1- f5??2tfVVV VVQV VHVQQJV Vw VWM?7',QmV ,fda 5 ' -fig 'i'ffV5V'V fhrmswiz Q5 i"'WE':"7lf3' 14'2?VV'. SEM' 1 -M' 9' Vsraif'VifV4ff"Q3?2f?'fw?Qf?x1f?2VV'V'?'wfVVVw .Vy win! new V 9- w:,gm:Vvm,,1V,Q' Tir? ,Vex .V ' .gVfwfm5zsff': '-4zwV L 'S' "?1"A:2Vz?f'f'EVVa.V.,,5h 4-align KMEPVQVV VVVVAVJ, Vw V ,. I ff 'V 'V V. V V4 V 'VV Vf Vapggm VVVVQVVVV VV VVVVVV VQSVVAVVVVVVVWV. WlVb5Ef5312JV4zZb2E V MW VQEVM ..VfMg11'pcwVVf'vV ifgvw ' fsg,fwgVE:2v2VmsGVVQVV-ffa5if5MV:VfV1wwfV:. V fV2fz1VfwwVaQ?ZfV VV. V .VV V1 -NVVVMQ. .f4qJNr1fVVV.VVMV .VVV VV4VwV,,VVV V VV Vm . 5 ,VVVQV www . .W V,.V.L.1V.V V V .V V WJQVV VVJVVVV .QV Vp, VVVVV.mw.VV.a Mm VVVVKVVIVVVV fVV.VV.V f VVVMV-V WV VVVVQVVXVWVVKWVVVVVVVVV VVVVQVV VVw,VVV,gVV.,,MVV,VVV fifffv VVVWM VA-.mm VMWV.. V,..VfwVV VV, V,V.V.,.VVQ,,f.f ,V V,.VV,.V,9,?,g,QV..V,VW,,WxVVVs,gV,,V.. w Vlnwmf w. -.VVVVVVMQS 1V,VVAv.VV VVMVV V WVQVVMV.VyVV,wVw,--V.v5V+VVV1!M ggbw V4 wwf VVVVWVVVVVVVL V34 Vfwy . V-gy 5121. YQ? VV VQW.':VYw6mVm.V.Vw'iwvm'VVfVMHVVVVV- wi- f VKWVVV'fffVwfrVV-:VV:V'fQV VV,-Vi H -VAVV-HRH-,VV 'VVV MVA- wyfsws Vis Tw-Vp A VVr:VwfV VVVVVMVV21f::QMVVVVV'V " -V 'V V T: V 'V 2+ fy VVJ-V V"- VV V qv- V' - -' VV.w:w VW .fu V: .VV'V-VVV'fwig,vVg4e5w?V,Vw V.V:VyVaweV:s-QQ-VN.,-Vggvq if-,x,MRVfvkV QVVSMQV.VV..V..aaww''VVVV-V.iQ9f4'Vw VVVJLQWVVVQ ff VgQ?3xVVVV+V-VVVVV-Vu.. - Meg,-MVV 'VmVVVz3V'51We1sV.Lf 4V-m.w4V -ew 'f?.:.-NSVAP-EQQVQVQVapVV-:-SVMVMVV 'V-RRG NVAvm:Vf. 0? 4 V' SV VL., , V V V.. VV-VVVVV-,V V V.VVV.,V.V VVVVVVV ,VVQVVV Vqwr.VVV,,fg5.-4.-13 V VV, V 35,4-SVVV ,Vg9...VV..,VVg'yggVif,V0 f4V,.qV-Vz.,,g-,+V,Vv V, IggQ.wV2,V- V WV, V ggqff vt-w-VVV-4V2V.i?ST2191mM.VfrVVV Vqaf,-3-w1V,:3JVfVVVV.. VVVVWVAQV-wg-MV' YTVQSVVVMV V 1 wa f V1-f my V-'Sw :M "ig: fu 542- WVVVAQJ :V 2 V ' V. .V fi. V41 :VWlfVf3355VfVf'Viii Aifsfi 'A f!yWQCh2?z'?'i?275'5eVgfQ3'755ff "V 2 5 Ryizffzgfzisagayyfggt , 5233454-ix-g:V'V:VV'5e53W:VfaQg-Vii3-Q3f,:1H,,:g4 .zV'Vfw'Vu:v1'VV3P gg -G WV. K 5' VVW-"9-V wfwmf - - ww. . Q "W1+V"'fw. VVV V Vf'sy"1."V VA.: 9 MV wfV.MVf,v.Ve Wi .swfVVvWwfw9f1i,.'QS'-VV' w ':VilaaVw':e5'QVV54Vifnvf5V'VfMeQV V 'N 5 Mfr. Mn. av xW?:.ng1'. I9 V V .W .VV -My JVVV. V mHA'V H V. ' VV me'-':V,Qf?VV21i.VVm1f-VwVV WV 1 VSV iw. V V uw . ,1p.VV.gV:.: ag- ff- -VJ., . Vw?-.' wVrVV:V.he!!VW1' LVzzfVV -M.-V':?xaHV+wVgf kvww all 'V - -'MA was-ff!-sf. eyff'-:'Vif5'm1Qf. q.'V-VVV'Fe ,f?gqi'-1' 'mf-V11 ' FTLGQVQQQVQQ.wzV.qwQ3QV4i':VV.gfg1,-Tan-l.wfV 59.-2-,iV1VzfV5:sV-S. NVVmf??V,1m:I1g:,VV. -V QVVV: V wg ' 215532-13.-ffifVVv5Eg,gl9Ve?x'9n2ii-'fRf5'?2 V-51ea f'4,m,?5 V ggfdsgf Vv.gg,3iE5.MV-V VV VgVjf,f,gg:VV VVq4,5qVgfifV:1VV1,,1VVJrL,ggff:sg.5a5Q:zgpV,V.- vugf5z,f:5,VVyV3?:f,-VLVV-5: 1553. Ai1'2V'f'V'?Ei4Hv?f1f'Vv'Hi'M"If ig fff'-gagsim fv' V- XML Vw, V was m4 V'wVf2VVW -f VVQa,:VpVm 3-VV .mg 7' ,:sV.,5f V:V.1-,a1,'VfVfV +?fVgf EVVVV-V :wg ' V, " .VV 1 VVVMMZ-V,f Vw wg., QQESVQVGVQg,Z.vVVVVVVf1i,Pswig5p-Vv VV. - id ws V M2-QVVVVV --VV-my VVQVQMVVVVVVVV- M11 VVQVVQ5-ZWVV VMSV VV frVVaVVVVw'VV.HV5x.Vf mfiw nisxirfm W' VA ww VVV,VL5,.VVVcgVgw wtflw W V -VV--'VVTVVVV VVVVWQ V VWVV VVVVVQVm.V,,V.r.VQVVVmVV-azslgy4qV5vMZ'w2f5?ffVVfiVTf7Q2feVVVfVVVVVM:V'4m5 ' K"V'1lf'SWL'iW5f5Yif?-'MV:f4'.wQ5fV ' V bXVf'5W4Vf1Q2,M"TfWf43?5W"g'f7 753153 124-mrwf fVV'?xQmV Vi'iVfVwVVf'VQVV' 'W 1 km 1'tvQ,mV?'5afVfg5fW4: w1wV:mQ:1fvx' VWW5 NfWM5?,V JVVVV 'fVV:V 1 - VwVV3QsSc,z',3VygVl'e'2XV.-V.V?of, ,VVVVV2V,Va..,2g511w2,f'1wV+f'ZVwgVfw-fV"srb.w1 ..AM:'vEaHV'VlVMVf2, f ViewiVY:VG-:V7 V -.V-4:5wVqVV'gg:.swlVV'Jw V:g2p3V,,VV.:-ggw,g52:V1:-V.V-MV 3wg,V - 53mg-tVVV ' VfvsggwzzmmVuV,gVg,,VVqwiwxi-3e,Vx-.VX.VV' VVkV5V,g,VfgsggmVpigV,Qiw,ggi'p5qav VV.V-W5gVff:5VgVWg,,gaV6f-g,Vf4,,vHf1VVVVs1VVVVV.mV-WV RV VeV. .. V V 'V ,ex iw Qvgfxm-V -:5LV?mxVViVfVV1fVv1kQ.wPiww-mbfu.Vw2m1V 'w'N'FV--: x Niue-LV Vfiwaw?:'a-fffV'f:wGF2'+-'ff 'frsfw'4ad1:V:z-YQV:f-ff'-V1-Wwiffswp if LZVVMVQ mgizwfzfiu rim-f:VQ1'AV' ,V Vf,f,..VVV, ..V- 1- 1.6:-V,Lf:i-Va: VV- Ms. 'wwf '-VV :V 14. VVVffVVzf?'s"1S-V 1V':?Ci?i:ws'ixi"i+-Zu9fiVEaiigg,gE.V1rSfz'1f Vsvgffm infr-Ff5rutV.QXri+fV'f2R?fQf.V.V-vi'eV+-'Vvfiifgfw '1VV5MVgaVif.f2"N-2V4-QmmV2V-ig-mic ,gwxgfw-mzf.mfrfreffwtfa Vrwpik-V w,-QXQQV-K .V,11Vg.:-Aix. V :V-3V-V,VmfV:V,gVx pVsf-Vwgfwh Vgfyf "g.:jf,,p5iXvg15IMV51w',235fgggi59E5:i,gmVg?,7?3VI.'f'fV, VmVVVVVVgwlV.Wim-Wl'5VVVMVVSVg?f7'V1NLV4. V VV 'Vg'Vf2WQfVVgfS5?vf'?5fVm'13fifViVV-wwTQEFQJQYMMVVVY-VVVif. . .VVVVVV -VwVV5VVVxVV-V nga VVVVVWVVVVVVJV-VVVVVVKQ gV,gmVVV,VVWV -,ggi5gQSV.fV,V-.VVLVVV M, :VrwzazsfwafQfVVV,V:4VV,Vn,VWVVV . nw, VMVV, VV,VVVVV.VVy,,ga,, ,VV WV V WVVVVVV-MV Vw ,Ve . VVJMW A-WVMVVVVVVVVVVMQVVH wQVVV..w.V VVVQVVVV V VV4 V MVVVW-VVwfVfV' Vw-'VV'Vw-V21--m:Vwf,MzVVwAVfVWV,V VV Q W f rf-amVW?'VVVHV'2:iM-VVHV Vw V VVQVV-wwf Vwwz V -5544-Vw1VVfVrS' VV' 'x1'YH5"'vL Vw wwwVVV-mm-fVuVVwVVg wlwm VN VY V ww-:VVMHVVV ' f?-1MVe-VVf.V-VVVrVw'T.Vw3Cw -A VVVEV-dw flVVif:VVp+,:VVK,V.VVmV.V,1'V:,,VVVkVVVeV.ww.VVVvVVV VV wwwVVw.VVVVVV'w5VV.gV. VVVV - wr' us' 1' :V-QV.mfV,V,VV9'1V?g3V1kVmi9:krZ':VVb5V+Vxw-VQfVVG3f.?-V2 ilV',Vu,MVVVSW1Q?+V5fVVV'AE wwWW-vsVLgVr4'!V'fV4QQ?gVVV-VVV,:ViN Vw5:'fVx.Lfejfu1'Q2' REBW.Nw'iQ'i'SV'f?9V1:Q1w'Vi11m'wVQPm:wmV15VWV'.VVf'wVszaw-fn?Vg1g,gV:4M:VfVVn.Vt4.kVmf:V, 'fv:fz'2eVV3gaefwifV--mhmq -,fVVVwmV,fVVV:m:wdy":wrs-w'wVwa iVs'f:.'-sl -f,,V V V VV,V.fV::4:Vg. ,dv mVf,3VVVVaV:iVVvS4gV4wVVLy:V,V,:LZ1mwr?fT Laisw:1lV,,Vm-VV.21iaVfi8S?M uw-al 'VVV1Q'f9w1.VQQVQQVVJVVAQ V?fi?VfifV.f+3:.VfVrV1eVV1,V1F3,QV-W' f+w7EgYV.fVff1fmiLtf19ivLw f4r..m- 'IwvjsvW.VKEfPV:g"-nwmwrwfe-:MV i:1fV-"VvQs1Wif'-sfsiV 4f'VVf1":SA .. VVV:.1wV'q.:fxyf-. . :fmVVf,'aV'f,,gAf5-'gi.VifV4N1V.s2ae4fafVV:jVfV-3:-JVwlz3,r:fYs:-3V-nay,1fVefMGV'a?Ne'Q-5:.VV"f?2Fw3?4fV1mV."f,e-.Q'VVVV'fn,::fiVViwV:gMyf :VW wfifwfasff2VQ2?fwV:gSVV2?'E.V:S-fam-.avi'Vnba'Vae:QYLVn:VrV-mae." z2Vf.hVVef"f-Vw.-1: ww 'Jai-V VVV:gVf " v,e4,iV1.V:V 31 VV 'aVV: s -fJ1fr:Vfsebff,.11 w"fvwf:JVSi:V:.QF-if V- -1f?Sz?f:Vf:1'VV-Vwfd-' V.iwEVsVf-1.fwm-h-.Lv VPfV.g."elffV2fgVVaVzV.-5Lr'3.SVzs.5VwV,'Vi?V3'sVs Tf:'V!?'. V4-Law aVVzx..Vfs' NM2w3V?fVVf'ff-'mx-':1VX? Wimrfiiafi:'f4-?f::.VvV-HBV' 'VV V V V' nga, V1:1Vf:1V f'53lli'a waive QVVz1VgvVVweVf?agfV3wwV.:xfaVfVfVVmTm:VV1WVV:VV9AV .Vw JViv!GL??51zIz?jiQiifV' V,VVVf4'QfzVwVVsVgf3'E,waVfQyVw,V Vfiigkg, -,MVVV-VrV'VV2YV5?VV::rrVVVm?V1emf M, V":V:a.mVw ,ww-QHSUVQ: ' 111, 3412-.Q :fVVVf'-2.111'krVZif,qgV5 JV M 'Q fe-V-VVVWVVVVVV V',fg',,VV VW V4:pVVVV:,QV 24.1.3 V w?VVVfQV:g 2'JrgVV.TV,V5'j ,yVv,3wf,VV-gxfhi V3 5:15, 4' f xwxezw V VV' 'VN 'W ,Vavw .iw-"V-V.V7f"if"iW3f UIVV- Q11-Wifi! VV.'5VH'Lf'SfQu- 2 V VVVVaVV,,:,Vv,VggVfVV.. yafgg , V -V V131 VQVV-35-Q ' -.1 g5.. V.-:,V:+V:-: Y-if VV3'fx:V '51VqfEvmgrxgeVVfgF,'zV,V3:Q1ggfg2.-,MV-X-gg wg: ,-Vg,.jgV2'. f5v,.gfeVVgVg1q-Vu: 3:2 Vf,gVf ,55 fl -. Q YF .VVV ' " ' VV.V-JTVVVQVQQVQV1f:V:-'f-HQ VV:VVVVVVVe'yV5:.sVVV xVVwgw?gwg.mV-1'V'VV'?vQfVffL.r-gg,VV:VVQVVVVVW3iQigfQ:.agVw5gVVV:g52s,gVVAVSIVQVVQVVVQVQVVVQVQVQVQVKSVQAVVAVVV53,al1ygfg,51fvVfm? VN,'EVg,ggfQi5i7gVaV:1VrfH:?5ifVV: Magi :J ' V , J V. ?2:fV'?11WV:z: ff-'VV-Ve. s",few-swifmejrwV'wi1TfVfVwfV5fvV1VVfwv 4!:VQrVZff-V..- fl V.iJ:fVVV3ffa'4V-V s V 'L' SifViA'N1:?'f-'fV'V'V: if fn'Q'ffflV ii-VVVVC ,V 2V'ewfAaqLw2+vV -V11 1, VV-aaa.-V::iaf5V5V,g 41waxyVV,gq,1.fqg,:VfV'l,4-' +V 5 S' HV f 1 VVVVVVVVVVVVBV, V VV V -,S VV ,VVM5 - VV! ww V V-VV: ,Vg was: --1 A-VVVVQL VV-f .V- VV... V VV VMWVVVV VV Q -VNV- VVV.V.Vf..VmJrVV. V4 -Vw VV :V MMVVVJVV V EV VM W, V. .VKVVV ' ..l'jg4Q' 2?-V'fV,2?VQifVVqf s-L,.V13wegVb-'gif''Q.flz?f27t'EE.1'fi3V?s??:f?fVifiiV1g f..f'VrWf'W2?5Qf:1S'f3l-'Q-'W-iifiwisg-eif' jigVVjf55igV V V VLHVQV1-2g,:zV'J.1 .fan l"9VfiI'-V. ' .ff?Vf.V'I1L:V1'ifQ::E:?ff:-YuiF Wh V' i :11V'V.g.s-wx A .1'sfVVV5t 'Tm-SVQVV' EX L BRIS f 'E WN 1" X l 1 aj' N J- J I ' K' A X ff 1 - ,.,Sii! 7 Q - 1 1 X 1 ,,, 1 V, ,1fV :. f .6 .ff KZ QQ! WZ ' Q f Q ' ' ,f 14, .1 , 1 .' i f" 2 7 V' Z 21 7 11 10 1 1f' 7 4 I ff X 3 1 71 1 X 11 Z WW 10 W 1 I 1, 1 . 1, , 1 ,,,, , 11,1 Wwfw vjfwy 'V 111, W W ! 27,2 ,, 1 WW I1 ,V , . V V! I ' I 1 ' A 11112 . 1 ff X be Zillmu 1 lfinlume Srnvntrm 4 fgivgjs A A 'N afgggfv N. IW v 0 O Huhlwhrh hp Efhv Sannnr Qllana Elmmnnh Glnmmumtg high Srhnnl 11, 1 f 1529 1 f M 11 1 , M1 ff W X f 1 1 l 1 1 ,1 f1 1 I 1 1 1X A11 M 1 1 f f X X 4 7 4 f if f fa V , V ,V , ',,,,, , if 1 Qi Q- 4452 ' X ff! 1 , ff ' 1 Q Vw x 5113 ' - W9 -- 'ofa ef. 11 315 :LA 'E ' I H31 f Hluiu 1 1-,V S ff 1 lilmlli, , Q ' 'V , if ' Q Z j f 5? 1 2 1 , ww " ' 9 TW 3 gg gf Z ' V , - , 2 1 1" C162 4 1, 1 fi V V-1114 A, I, ,, ,, i 1, 1712 V . 1 M I 1 , H 'I 4 fp, M W If ,A,f , 1,3-ffa 4' 115 V- 1 Z1 T W J 1 ' V' f' ' f W1 ' , ' ..! 0' iw' 1 ff," ' 1,1 9111, 1 , 1 X an 1216? 7311? xiz? Rim? FOREWORD 311 ha5 hren nur 5111111151 enheannr In make Ihi5, the 5euP11trv11th unl- umv nf Ihr 151111115 Z1 1a5Ii11g, Q21 in- Iv1'e5Ii11g, rvrnrh nf the gran' that ha5 pa55vil. Gbur 1ni5h 15, that mhvrv- vnu' Ihi5 hunk i5 115911, thr reahrr 1111113 ham, 1111111511111 mv1nn1'iv5 nf 151111- umnh Qlnmmunity ihigh Srhnnl ahh nf thv 11111155 nf 'ESL iV"iaj7' Q-g "i ly 1 1 1 4 4 4 1 1 1 w ll il ii ' 'E-1, ,E 45' g, - J5" l"?g 'Ev.,J257"i,?"Zx43'?1. .1 A 3150? '13-Zfgf? I-7 fggf"5Aj: ,v ?3jg?'?5jg4? F ULMUS STAFF Editor lll'll,l'1N ZINK Business Manager JOHN XYIQHKS Ass't Bus, Manager I.l'lI,,XNlJ SIM K I NS joke Editor lI.XlIUl.D HIVKS Literary Editor li .X'I'lI li YN BOW' l'l ICS Snapshot Editor l"li.XNC'l'lS l.INI7Zl'lY Society Editor J I'.XNI'I'.X IEOIIII l'lli Athletic Editor l'll.UN S'I'El'llI Art Editor li I"1'l I .I NRM .KN Calendar Editor llUVV.XliI7 FUS'l'I'lli Feature Editor YI IIGINI .X .X'I'H l'llC'l'0N Typists IIl'lill NIXUN I'lS'I'l I l'l li SL'lll'l,'l'lll'1S Class President Ci.XYl.I'l I'HrXlil'lS Vice President K .X'I'l I li Y N HOV' ICIIS Treasurer HELEN 'LINK Faculty Advisor MH. IXHYNING .-v?: -.4-i7::2,,x5: x5::Q5 :Qxl:gg1. wif X ,riff , ,, , , . V . , , , ,, , , , VV I U Y"'v" ...,, - 7 M ,, ,. ,MW v V .1 , wifi' r ------ ---, - "" - 'f:":7' , -'-- 1 .f 'X ,, r ' ' myfxw, ' 'L --'M- ' f ' .- --'WW I M fW,,,.Q-H ,M ,, , M ,z In v ,,,,,,,. T. g 5 A f M X r 25 I I Mr M I WX' Xff A.,,A -X ,,5 ,,,, I M- . ..,., I my. 1 I X ,f fy ., ,, , . , 4 , , Z? 4 4 74 , . , 1 . 4 X ,J 'Nr ' N35 xX' I DEDICFXTIUN Uhr Srmnr Clllaaa nf Elnunnnh Qlnmmumtg Flitgh Srhnnl frrln urrg krrnlg Ihr mnrih nf nur nrm Ggmnaarnm zmh mr muah In uhnm mn' apprrnahnn hg hrhrrntmg Ihw Ihr nrnrntrrnth nnlumr uf Uhr Elfllmun X x X f X X X In Ihr Efaxpngrrn In Ihr Ennrha X nf Ehuraiznn In Ihr Llhmanw Qlluh emh In Enrrgnnr mhn mahr Ihm hutlhtng pnamhlr X X f f X X fm f f X i w WX f QW! X W WM! W ag 1 f f 12 Q il, Fggff N ff? ' V11 ' W' ,W , X f an 4 'M ' Xi WX - , 2 . . I f XX ' ' - ZX za 671 'W f Q ff Q ' fl Zi ,f ig I ' , I ' , 0 ' 'JZIIM1 ,fi 1 UQ f I mf we X1 1 ' Z , rf X? ' 5, A w r , , I , , ' fr. f I f f-fff I X f X ,' W f ,, ' WW Q X mummy' M M f fra 1 ,M .. JW' -l.ff.f A 'www' . I ELMVVOOD GYM NASIUM Y big: Y , Y H , -V , - f ,YZ ,,,,, ,..,,, "X - ,..,.., ,Wh 1' f , ,,,,.. ...M ,,,,., . ' V llll ,M ' I 1 1 W 1 W W .,,,, , ' WWMM' """' 2 ' ,,,,,, M l 4 ' WWW J , wwf ,I W ff My .. ---L" 1 ' 'N . 1 f ,,,,,, ,, A f Y 1 . f ' N ' M , W hh -- '- LJ ' M "W"1"' ' X ff WW CONTENTS I hr Svrhnnl rhnitwa 2-Xthlvtzrn ukea Ahuvrtuamg xi f , ffff f C f Q' 1 Vu J in , n , f y .- " - -fzrfhi 7 I , Y f , - ,,- A W A ., 'Q M. , 0 '- 4 07,02 VXA! :,7,W,,,Z, ,J If f , Z, , Y , V, , 59 I Q f W' U 16 A Q . . Q5 ,I LC 51 - . . Q' '-f 5 C H Q' We gf 3' Q '-7 Iv! I W6 C. MVW 4' 'De . ,, , 7 ff . , we Z W ,W 0 , N' Q ' ' f ' x A - X 1 X, - Q31 Jynfix Q: J-504-. ,f?'fTi-N ,?'qigJ?'i.J,-YNE1. ,?'?x,?'Ks, xx nv a-EA:z'v :ixfiffz :-iA::f??5:z5":'iI 351111115 - H 55 :'iA:K's': 'TA::l?' E-I iwfis-' x?A::f??il :: !S5'? ! E5"?s?!! !i si! "li!!4f'?.?XI1 :'?!!f'7 If '-.y?Z! :: ELEVEN 'U' Igglv: '-2334?-V : '-7fAgg,g'?i"'-2gg4'g"1',: - :Q 7Ygg4'?g"5-zAgf4'q-Y : 3-gxjgivr : :-vfAjg4j:-: lf, XV. ll. B. CLINCH VV. VV. DAY High School lloarfl High School Ilourrl J. EDSUN SMITH ll. ll. KILPATRICK Pres. of Grzulc School Roznrsl Soc, of Grade School Ilonrd Pres. of High SchoolBoar1l Scc. of High School lloard DR. ll. Il. MORTON Grzulu School llozml lligh School Board Dli. Il. M. SIMKINS D. .L .TAQl,'l'lS Grade School Board firmle School Ilozml F. C. BUCK C". K. BOW NHS Grade School Iioarcl Grads School lhmrcl q5s::f's5Az57'?x:5?s:f?x::f'x5x:5"i:5r?N?::46?'5i::f' q'?:f5! TWELVE 1 ffcff ff if f f f ZW, ff fmmmvff Y X A ,, ilifffiy x M A 5 w S ef .XC D N - m :ij ' W' MmF"'H' i'1 U? E gg U. fcaflfr 'cxz'r' '?x:z?fZA::l?li 351111115 - 253225??A!:f1?'?x:z???iA::4??ll li. E. DOVVNING sI'PIcmN'r1f:XD1-:NT lllatlwvmitius- University High School, Carbondale Southern Illinois Normal I'i1ivL-i'fity of Illinois, Ii, S., N, S. 55 zu-isg'r: iyfsf' :-1TA::f?-' iixzif''?sgS??EA::l??A::4'r: ?A:g?T?xzS? :'Ex::f??EszS?i'.: FOURTEEN EI 'ixzi' T?xz's': Thy? 'iszi-' il JH I, In 11 H - 1 H :I '1?A:z?" :rvfxcif "?A:z?' fix? ROSE DAVIS Ilixforjf mul lfnyllisll l':itQlx':i Coinnluiiity lligli Sclmrml I iilvcrslty nt Illiuoig, ll. S. ICIJGAII J. I,II,l'l ' I-ly1'if'ulfu1'1f Quui-ii City High Schnol L'11ivc1'sity Ot Missouri, ll, DORIS CROKICAR Lll7l.Illlllfll'K ' Hyilz-4l,1irliAHigl1 Scl1oul,i'l1iczigo LIIIIVCYSIIY of Illinois, ll. S. MARY F. MII,I,I'lli I'un1n1Prr'in.l GL'SSII'l M. DUXYNING .flssislalif l'1'il:r'ilmI lfnyllisll Yivnna Township High School I Southern Illiimie Normal Ihiiversity of Illinois, ll. S., A. AI. ROY Mali. MANN Svicfrwe and .flllvlntivx Kirkwood High School Blunmoutli College, ll. S. GARNl'1'l"l' I5AlSl5I'I"l' S07L'IlIjl nurl Sl'II'IlI'I' Hal:-Slwiim lligli School l.omlJar1lK'nllcgv, ll. S. liGARl'1'l' l'liL'MI5Alil'1li Jfusiu Ilqnnizui Tmviisliip High-Scliryol -Peoria lliuli School lllinmf Stain Normal Viiivcrfiiy Peoria Coiiwrvzitnry of Rluaic Ilrzullcy l'olyti-rliiiix' Institute. Assoc. A. Il. ll I r , 7 - - ,T ,T--r, Z 4? Z-3 ,,-5 5-Q 5--S nu QSZY iifflf' 'EZF !4F' YXEKS' ' !e' 'CXIAY' 1322? 525' xi-4v 'zA"4 5: FiFTEEN ,1 :rw:f'-wfffrifffr-agffze Hlmug - 1925 ::vAffL??xff4f2 iilmumuh Engaltg Elmwood High, O Elmwood High Faithful to you we'll be. All our hopes and :ill our fears VVill be for you, just youg Studious days throughout each year Have kept our hearts :iglow And until the end welll be loyalists and friends To the school that we love the best. 1-...wg-Q-.T- iE.Gl.Q.S. p E. C. H. S. we will cheer for you, For the right to do everything for you. lVe,ll go in and watch you win the game, You will bring us fame. Rah! Rah! Rah! Rah! Orange and the black welll proudly wear, May our colors eler fly. Victory comes while we sing, hlany trophies you will bring, So cheer! cheer! cheer! cheer! cheer! And we will win the game for Elmwood High! -.-.-Q.-0-fi, Evrhuul lllugaltg Hail! Elmwood High School, Unto thee we sing. Hail! dear old High School, Homage we bring. Through all the ages All our sons are boldg Fight for our old High School, Fight for the Black and Gold. - :ff f"?::f'?::f""gi "i5""sY1:1f'xi::f"'Lifi::?c'?::f""? F SIXTEEN j - 2' 9 W1 f v ' J IJ K - 1 EM Y ' 'N i ,wil !,!4j !!! X XQ ff!! W fffffm xx NVE f x X U X Q ll I la F XX kg ' X '1 J 5 X M f fjff f XX X Xi? Simms? ARMIN LISCHER He smiled and said, nDl7l1,f rush me girls." FR A NCES LINDZEY A good sport-a good rlmzrer, too, Never eross and never blue. ESTHER SCHULTHES Happy, urzselfish and lovable Esther! Do you know 'why it is that she is never sad? Thoughts of her own troubles never molest lzer For slze spends all lzer time 'making other folks glad. JOHN VVEEKS To flunk is human, To pass. divine. JUANITA BOHRER Tl107'0,8 zz little bit of silliness in every good little girl. , ,..i- lf-- 1:-., fp-, ,,-- -V-- ,rx ,,-, ,,-, ,--- Yr ANZ? -vxuv -wx-'Lv -75-lv 73--Lv -7vA:g45- -43545 qxglrv cx!24F' CAZZS' 'HAZ EIGHTEEN Q ,R as Z-PK-'12"?'?S5?'?x:f? 'QAXLS' 55 mlmug - 555 1257 7-A3545 'fxfl-i 125 :: ff f4? If ff ':: Hlmu SANFORD COON Ml fume. I saw. I 1'n:zq1lm'01l." J FAN ITA DEG ROOT .-I kind frimzrl who 7l7IlIx'l'S if lam' r-arf' To .wr folks ax flmy lillflllf In lm. not as flmy arrf. R l"l'lI JARMAN A Tifian yirf--11 frirfllfl 'worfll whiff. She has a mos! plrfnsant and clmrminy style. IIOWA RD FOST ICR ,-I boy so 'very mild and 7l10I'lx' lfwrz his shows rrffusrl to squmk. TIll'll,MA SC'R.XGG llirls' faullx arf' many Hays have only ffm, lfzvlryflziny Hwy .my ff1'!'T.Ijfl1il1fl Ilzrfy dn. 5 - 1525 f-':?7tx:14f-?'LvfA:ff?" Eze,-ij-'qffsflff " ,V -, -,-, Iwi- ,f-x g-, ,F -7, 5-T, if-3 ,Q -5 g ll? .I -A U W 9 U ll 1, '73 41r 'rx gs WPA lv- '73-gi' -7x14-r 'vszq' 1A"4v :xxx 1x"4v- zgfgv- Yzsfgv- NINETEEN 13:44 'Q P,-Z:-' '-Pxze-"A"-2 A XV'S""?Q23?55 131111115 - 1525 2'F'Tfx??''r2Ar:4?"1TS'4?' 'wk--Rf!! A LIFE R BIDDING Lnfa to b0dA4Iate to rise, Jlnl-'vs a student or ntherzcise. BILL PROCTOR I - IVorfls cost nothing and go cn long way. HUGH NIXON Quiet in class but powerfully loud in grade. ALTDRICY COON A girl with a smile is a girl worth while. JESSE BOICE It'.s' awfully lonesome being good, Donlt think he'cl try it if he could. v-'1 uf 5? ,s-3 vu Y' TWENTY SZ -,A--43-' '-Exggf? 'wig-,Z jvt' "7fL!'4?-4"?1 X-162 T-:X-Z'-,-' '-Psi:-' 'ax-ie' '-5x-46515 '.z-.- " "" "" "" "" K? '-2A::lTf" iviszl? 'f2xgS-' 55 351111 11 5 .. 1 H gg'-gxges 'qxzyf vga?-r -LFXZ?-gg I,l'1I.ANIJ SIMKINS .-I manly frfllnrc' will: a f'luIc'11isl1 frail. Sings rruzy .wings mul .'0z'ws fl flvlfalw. Hl'1l,l?2N ZINK .-I prvlljf marrrfl and ll yoml looking boy, llare crlrwl-1f.v lwrll flris fair Illlllllflllx joy. K.X'l'llliYN BOWERS Voir' for All Smiflz. lw's flu' man. If I l'lIlI'l rnfv. my rlmldy run. l'll'GENl'1 l5l,'X'l'0N Nome nrv Iciw and .mum arf uflu'r1c'i.vl' lint I um u'i.wf B11 llzou likf'wi.wr'. VIRGINIA ,X'l'lll'1li'1'0N For lnwfx llllflll rnnu' and 15's :nay go lim' I IL'i'l r'lm.xr' flu' El". gl:-Y -vvxgglrv wgggy 1gAjf4y- 'gg-xv -252' :-ix-f4'v-: :vig-1 q3A-'4':': 'Ei-1?'?A-f1'g' TWTNTY-ONE - ,,-1 .1--5 5 vxwvv vxlvq- -revi- 'i::K?i! 151111115 - li :'1TA:z's': :'6A::4S-F '?1::fr: Q ' HAROLD HIC KS I love to 'wind myself up, I love to hem' me go. MARJORIE COULTER V Happy am I, from care Fm free. llllzy urenfl llze otherx contented like me? FLORENCE K .X UFFM .KN Defer not till tomorrow to be wise, T01'l'l07'l'0'iC"S sun to thee may 'neveo' rise. ELON STEER Dial-'e much of mesyoocl men are scarce. GAYLE PHA RES- Faitlzful and hopeful and kind l'Vil,'ing to do her part, Au earnest and studious 'mind A happy and cheerful heart. -xr-7 5 fx 172 17 5 6 ,Q :: 7gf4y -.gxggf-7?bg:45f ffbgjlg' 123145 1' g5- qgsogy- 73-145i 73-if -7 TWENTY-TWO .v qx. ,? 27 fvx 2 ag 1:11 I5?x::L?Q?x::4??x5Q" 'axes' Il Hlmug - 55 '4Az:4S' 13:55 -45:45 -excl? -- Loft to Right. Top Row: .Xi'u1i11l.iNulxvr, l.t-lamlSiiultix1a, Iolu1XYcvl4s, llill Proctor. ,lt-wc lioicc, lilon Sic:-r. lfilgvm- liuxton. Nvxt Row: llugh Nixon. Ilowarml lfofttr, Florence liillll-l-lllilll, llnylu l'h:u't-5. hvlfgllllil.'hlllCl'lO1'l, Frzxnccs Liiulzcy, lisllu-1' SL'llllllllUS, -luzuiilrl llctirool. Ilnrolrl Hicks, SIlllf0YL'l Coon, Nlr. Downing. liottrun Row: .-Xlisln-yl'omi, 'l'l1uIi11ziSci':igg, Aliu- Ih-slcling, Kathryn llowcrs, Rl1lllxl!lI'I'llZl1'l, Juruiitzl liollrur, llt-li-n Zinla, Mfirjoriv kioullcr, Sveninr Lgiiatnrg 'fwvxlty-livc strong. wc la-cl the mncl rush into thi- Assembly thc' first clay of school this yn-:1r. to gct our fayoritc scats in the Senior rows. Most of ns worm: wvll sutisfierl. :xlthough thc tn-:xcllers rvnmrkvd that "it cer- tainly lcsscnvcl our dignity." During the' four years we have lwvn guided lvy our motto: "YVork lVins l'lvcrytl1ing". lvc try to he lwttcr Cxalnplvs of this c-vvry year. Somv say wc- J!l'l""S0l1ll' say wc urenlt. XVllo knows? The faculty! Our Class Colors arc: Purple and YVl1itc. Our class oflic-e-rs arv: Prcsirlvnt ,,,.,,.....,. ...,,,,, C iuyle' Pll?ll'Q'S Vice-l'rm-sich-nt ,r,,, Kathryn Bowers Svcrctury ..,.,,.. ..,,.,,,,, H clan Zink ' K. B. lfizsaff'Mini'q"E:f"'s"?::f'?Xi::f'?x?:zf'T'gi:f5::f'?:m?'M"'i::45""i::f?-15 TWENTY-THREE x ,Ag-QI? 2 5 Q g., ,, :ii 'cxffb 'CAEZPF 'CAIZY ?2?5' - vggg? 'ggg?'?Ajg4? -gxgfig Seninr 0112155 will To the Juniors we bequeath the privileges that all Seniors enjoy. To the Sophomores we leave the carved desks, hoping they are able to use them better than we did. To the Freshies we leave our best wishes for their success in reaching the goal to which they are looking forward. I, Marjorie Coulter, do give and bequeath my fits of giggling to Vera Custer. I, Juanita Dt-Groot, do give and bequeath my quiet ways to Ruth YVest. I, Howard Foster, do give and bequeath my ability to behave in the study hall to John Hart. I, Alice Redding, do give and bequeath my freekles to Miss Croker. I, Thelma Scragg do give and bequeath my "bawlings-out" to Elmer Moody. I, Frances l.indzey, do give and bequeath my numerous dates to Alice Foster. I, Juanita Bohrer, do give and bequeath my innoeent and admirable lack of powder to Maud Cheatham. I, Audrey Coon, do give and bequeath my winning dimples to Virginia Bailey. I, Harold Hicks, do give and bequeath my gift of gab to Frederiek Nagel. I, Eugene Buxton, do give and bequeath my way with women to Sam llaines. I, Helen Zink, do give and bequeath my lllilI'C'L'lS to I,ouise Turner. I, Ruth Jarman, do give and bequeath my ability to get a steady and keep him to Margery Mathis. I, I.eland Simkins, do give and bequeath my assumed walk to Ralph Graham. I. lilon Steer, do give and bequeath my slow actions to Paul Hiteheock. I, Virginia .Xtherton, do give and bequeath "that worried attitude" to Lucille Iliteheoek. I, John YVeeks, do give and bequeath all that seeond-hand gum which I have stuek every- where at school to Mrs. Downing, I, Hugh Nixon, do give and bequeath my bushy mop Qhairj to John Pierson. I, Jesse Iioice do give and bequeath my "wooden leg" to any one who wants it. I, Sanford Foon, do give and bequeath my "pull with the teachers" to Nellie Livingston. I, Armin Liseher, do give and beqeuath my girl friends to Alfred Miles. 61' I, Bill Proctor, do give and bequeath my inevitable sweet glanees toward the Sophomore girls as they Qshej leave linglish elass the fifth period to liugene Bourgoin. I. Gayle l'hares, do give and bequeath my love for all men to my cousin lieth Shively. I, Esther Sehulthes, do give and bequeath my ability in French conversation to anyone in the Freneh I class. I, Kathryn Bowers, do give and bequeath my well-loved desk in the back of the assembly Qand all that goes with it-including the dirty looks from the faeultyj to Harvey Haines. Everything will seem quite natural won't il, Harvey? IVITNICSSES: ll. lf. Downing 5 G. I,. Babbitt Signed: li. J. Iiyle Tull: C'i.Ass or '29. 55?A::f16"' ?e:5? bezyf' ?l21 :'7fS?f-"'.5fsI '?:'7fS:1 igg?T5:: ?g '-"'g -'-'fi TWENTY-FOUR Il -fs-5-5? "Tx:L?' "?x:4?" '-?s:zS?I! H I In 11 5 - 1 Q 55 '1?s:4?' '-Exz?-' iw-Tse?-' 1? eff' T Sl Svrniur 0.112155 lirnphrrg Dallas. Texas July zo, 1939 Bly Dear Ruth: How are you. and "Rm-d"? It seems so queer to address your letters to Mrs. McCullough. lVe were so sorry that you couldn't come to our first class reunion at the Elm- wood gym last week. It was the first time l had been in Elmwood for five years. Vl'e had more fun! Dr. Leland Simkins was present. He is quite successful in his surgical work in Peoria. ltlon is the President of the School of Pharmacy of Centerville. Arizona, so. of course wasn't able to come. Sanford Coon is farming near Elmwood. They say he's suing his wife for a divorce. Esther Schulthes and Thelma Scragg have been running a candy kitchen at the Y between Yates City and lilmwood. They have both decided to be staunch old maids. Florence Kauffman is teaching Stenography in R. C. H. S. and Jesse Boice is the dancing teacher. Jesse and Pauline recently bought a home on lVest Main and by the way. have you heard that Glen Delford died of a broken heart this spring? How sad! Harold Hicks is an associate justice of the Supreme Court. and Juanita De- Groot is his private secretary. lt's noised around that they are engaged. but who knows? Frances l.indzey is giving a course in Proper Make-up at Paradise Chapel this year. She says that she. like me. can't find a man to suit her. .lohn Vl'eeks is a member of the Illinois State Legislature. and his brother-in- law. Bill Proctor, is his personal advisor. Bill fell heir to a million from some distant relative in Australia. so he has no profession. lVho could blame him? Have you heard from Helen lately? She is in California. her ideal state. She is giving swimming lessons. and doubling for the tilm stars in all dangerous situa- tions. She couldn't come back for the reunion. Did l tell you that Howard Foster is John Kilpatrick's partner in the under- taking business? After a social time. Virginia Atherton. Cformerlyj gave us several violin selec- tions. She gave Fritz Kreisler lessons the first three years after graduation. and since then. she has been abroad studying music. and married a famous French musi- cian. Theeother number on our reunion program was given by Bliss Alice Redding and llrs. Marjorie Cunningham. famous toe-dancers of Yates City who danced their most unique numbers 'iDance Gracefnlw and "Nymphs". They were accompanied at the piano by "SapH Cunningham. BIarjorie's new husband. Then we went to the movie and saw "Ladies the Bosses" starring Audrey Coon. the Beauty Queen. and .luanita liohrer who takes l.ouise Fazcnda's parts most of the time. Eugene Buxton is running a dirigible between New York and London. It is a lllammoth plane and resembles a small steamer in conveniences, Armin l.ischer is a guide for the passengers. Hugh Nixon is the 'fChef'l of the plane. Have you read Gayle Phares' new novel "Divoree"? ltis certainly good. l must close as l have a l.atin VI class next period. I certainly enjoy teaching, Yours sincerely. IQATHRYN l3ou'i:us. 1 6 ,ag ,7-3 ,-,X ,wx Q, ,X 4? ,? , ,I fx-145' vrgjgvv ':gAgg45' -vvxggqj -4553547 -5Aj -7vx:g4T- 55:g5- -gggwv ?xi6? -gb-lv ,,, TWENTY-FiVE 151111115 - 1525 ::iz.sz.?f2xzf2.xz.?'Qs1.f,- :: 9' Seninra in iliairglanh IVe Seniors all agreed, One bright and sunny day, To board our ship of fancy A visit to the fairies pay. The queen of fairyland Had promised to this one class, A wish to every member That would truly come to pass. Hugh Nixon was the captain Of our brave and daring erewg "All aboard! VVe're off", he cried, "fo sail the ocean blue." Jolmny brought his dog along, And the second day Bob died, Johnny was quite sorrowful, "Doggonc", the Seniors cried. Next day Alice saw a fish, 6'I.ook out," the captain said. Misunderstanding Alice did The class of '29 Success will surely gain." "I wish", said Alice Redding, "My lost head woul The queen then waved her golden wand, The head we e ould d return", discern. Then up spake Doc and Elon, 'iGive us books that will read themselves That will easily fool VVithout removal fr Ruth, K. B. and Juanita XVished to have thei No sooner had they Than they wanted t the Downings om the shelves." r hair dyed black, got their wish heir own locks back Two skeletons appeared As thin as thin could be, "IVe got our wish and we-'ve reduced", Said Frances and 1Iil1""CI'y. 1' And the fish bit off her head. "I wish that I had never comef' Said Howard Foster then, "1 hope that all the rest of us Don't come to such an end.', Audrey, Helen, Florence and Doc Played bunco on the deck. Harold had some peanuts And ate them by the peck. A figure lay upon the deck, And moaned with feeble voice, XVhen we reached our sea-sick pal XVe found ,twas Jesse Boice. Hugh Nixon anchored us, Our timid little hand, For the first time in our lives Set foot on fairyland. The castle was seen in the distance Surrounded by vines and flowers, The captain said, "VVho'll lead the way?" He appointed Kathryn Bowers. Said the queen upon her throne, "You have not come in vain, Ili-cks and Proctor wished double tongues, To help them along life's wayg "Our single ones ache all the time", Ive heard theln mournfully say. Armin, who raises the hogs, XVas hunting for magic corn, So the hogs could easily feed themselves, And he Could sleep late in the morn. Florence said, "Irish Blue Eyes, I want to vamp the men", Up came blue eyes, out fell her own, And soon she was crabbin f a fain. L . I pray for a gridiron of pillows, Said "I.i1nping Jesse Boiee"g "Alright", said the queen of wisdom, "I'll gladly grant your choice". Jolm wished to be Mr. YVrigley And own all the famous guru. The queen: "You're not the man himself, But henceforth, his only son". "IVe crave for dance and fun", Said Gayle and Sanford Coon, They got St. Vitus dance, And toddled to the moon. Il'-?5"?z15?'ri:E :6""?:f i:f?x:f'??x::ffi5'??x::f?'?A:5?A 4355 TWENTY-SIX Ii 'CA"4Y' FQQKS' 1211? ?!:lS' il Bill Foster bowed and stated, "No more hlushes for me, Make me bold and daring, I ne'er want again bashfulsto Thelma and Juanita said, "NW: two deserve more leisure, NW- work too hard, so grant to A pony to ride through Caesa1'. Hs-len, with troubled brow, Told her story to the queen, "Lessons are too long for ine, Days after dates with Kleenf' fa ? , Virginia and Hugh so "hrainy", Said they before us all, "Enlarge our heads to hold our knowledge, be." VVe fear they are too small." That hnxom Buxton boy, He wished for dainty feetg Along came Cinderella And granted him his treat. Then up spake smiling Esther, "Our class of startling fame XVe wish to he l"Clllt'lHb9I'0dQ This is our highest aim." R. J. .xxn K. B, ' We s ch ini 53.65- ' 'Q' Q55 qi'-?:9"' WS gag gf,- .Vi if -91 . 'fir i Q fffs li s ada ,R y 7 15' 'T Q, ,vi ,-F-5 ,1-?, ,1--3 fa-Q, ,va qx gs .ex ,? :Q vxux- 7.53147 'qAgg4y- -.g3gLy zAz5' 'ZNTLY Tbfflg- -QQZS' '7.5IflF' 'QASAS' 'csv TWENTY-SEVEN 151111115 - ::.?X1l5--:2!!4?'T?S!4??A!!4 -- N vX4m"JLcA1e QS 0 MS H7 ,QW f, Qt U n. f ,ffm ff aff! N H nsT0"1 ' c F 'X J I T K " 15 !. vi wwe 0 , F., M12 if W Sig 1 e ncrq i E Tiff FQYHY 'iii' -11-Z-,x Q5 Tl : gg wave f M' " . E W 0 ff. 614 ss r 0 ug ,,mMkN:NgF:LE?nviJ U f T O E' r. fu ' J Di 1 U?1?5W S --4 5 , ,C2"AwN'l' Hr A F ,Gu vi' l f ffbgdw-X E 1 Q gi ' TNT BOOKWORNXQH ::vxflf?lff4f2xffLf?xf4f':: Hlmug - 1529 ::m:fwf1zv?fw:1fwfff':: la-ft to Right, T011 Run: 12lflonWilty, ,lzum-s Yoorlu-us, NYaller4'Iim'li, Normgm tilarlc. .Xrw1l1u.Xrcl1i- lmlil, .Xlfrscl Nlilvs, El1lLk'!lL' lluurgoin. Ralph llralmm. Xi-xt Row: lAl1TLI'lCSl,lVlllgSt0l1, .Xlicc lfostvr, Klint- Anim 'dl-l1cx', lh-tl1Sl11x'ely, I.4miacTurm-r. Xlilrlrul Rural, Cecelia Arinstrong', illailys l'li-llcr, Mary llcl'lu-rl, Miss llalrlyitt. Sm-courl Raw: Milmlrcrl lirishcr, lmla Yau-5, Luis Czirtvr, Klargzum-I Swartz, Nlargc1'y Nlatliia, l'aulinc llitvlicuclc, Xlaucl Clicatllzxin. Virginia llailt-3, llottom Raw: 'l'l10n1afl'oolcy. Llliarlcs Klaimuk. limlwin lim-li. Rulmrt liimlaurl. Alnlm l.inflzL-y, -lulm llarl. Paul llitcllvsouli, l':ml l'illSM1L'I'. 3luninr 0112155 Eiatnrg 'l'l1c class of '30 e-ntm'1'ccl tlivir l"rcslnnan year fifty-one xtrong. lu our S0llll0l'l10l'0 ycar wc nurnbcrcd tllil'i1y'f'lVl' and tliis year tllil'ty'tlll't'L'. YVC entered all school activities witll pup and Vim and usually carmf out Victorioiis in cont:-sts. Our class was wi-ll rvprescnta-d all tllrcc years in football. baske-tlmall and track. and in our S0l3ll0lH0l'L' year wc had tlll'L'Q' boys in the first live of till' baslu-tball tt-am. until wo lost Philip Xvl'Nt, onv of our ba-st playa-rm. This yvar we gan- a play "OH, KAY lm Our class Howvr is tliu rose. and colors. row and gray. The motto is. 'Tlimlm tlmugli tilt? rm-ks be ruggcclll. CLASS OFFICICRS Prcwiclvnt ....,.,,,,, ,,,.......,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P : iulim- Ifliti-In-ock Vicc-l'i'c-sick-nt ....7, , 7..,, ,7,,....,,,,,,., . lolm Hart Svc-rm't:1ry and illl'l'?l5ll1't'l' ,,,, ,,,,, Q lCC'l'llil Armstronggg C. A.. ,30. 5l'?1?zS??szi??A::f?:?zS?'?xz?"'i:L??:1??'5x::l???:::lf',?xz1g"?x:4?'5'-I TWENTY'NlNE X XX X K' X NWN f Soruononc 1111115 - 15129 :F-wffffiffNx:5-?'Hx1f':: Lcft tu Right, Top Row: SfllIl1lx'l Ilziin--Q, AIol1nl"icl'5rwn, Iii-nnctl1Il:1vy, 'I'l1mnz1wl'li-num-r, Rulplitlny- num, Elmn-1' Nlumly, XY004lr4m XYurIcy. Scuunll Row: Yerzifllxtl-1', Iimlwin Shiv.-13. Hwi-n NlcKinty. llnrohl xl0Ill2UlY1L'I'j'. Ilzml Vlllllllllllsfill, Rugi-r 'l':nr1uy, form-linf Yzmce. llillllvl Xlznlicr. Ally lirulii-r. lifilffllll Row: lic-tty Arlllwlrcrllg. Llluillc llxtclirucli. lla-li-11 XXX-elif. Ming Nl:u1uuli. ixwlvllnn''lll11v1ll1ls, Nlzlry llulllcn, Xi-lIivl.ivingstm1, I.niN Nlclioxsn. Snplgnmnrv Eaiaturg Lust year wc: thirty-two l'll't'SlIII1L'Il. cntcrcd H. C. H. S. young and Q1'l'l'll in the ways of high school. YVQ soon 0I'Qf?111iZCIl and vllosv our class motto. "Sail On". our Claws flown-1'. thi- whitv Cilflllltlllll. :ind our class colors. silvcr and blue. This yum' wi' lum- lost snnu' of our HFl'CSlll1'll Qfl'l't'IlIlCSS :incl lmvv svttlcml flown to business. Um- to WVitllilI'2HV?ll from wc-lmol :mil clmngc of l'Q'SlIlt'IH't' wx- llllI1lllt'l' only twcrity-sow-ll. .lustinc Zinli :md Opal Slums joinvcl us. UR- lmvm- taken part in all social. lnisim-sf. :ind atlllvtic- acti- vitivs. Miss Crolwv' is our :ulvikor :incl wi- hopv to continiu- mn' good , 0:1111-l'. Our officers :x rv: Pl't"4iKll'llt ...., ...YY c,Wl'Il Nlt'Killt5' XYi0O-Pl'l'Sl1l1'llt ,,,,,,,, ,,,, T ll0lllIlN f'lL'lHlHC'l' St'I'1'l'till'.Y-l1ll'4'i1Slll't'l' .. ,.,..,,. lustinv Zink N. L. 5l?zf'?Wi::f'gi:46"" ai::fk'i::f'?::f"i::f'gi:f""'?::5?Ii THNVETYVONE Q X I fy K 'ff ' QL , VI 1 N 0 VM ry 2 ,,,H f x - X -fi f twig Q5 f.RE777. XX irq ' x raw N lk J, ,V N X 'fxffxkx 'K x MWD f f SW , 3X ,5f Q LY I ' X Qi I J k' f'lT7X X I f '52 ETLE -SMH M A N ::wfffwf6fra1ff?sflff:: 151111115 - 1922 Lcft to Right, Top Row: NYil1lon Nlcliown, joe Thmnzis, Harry Hcfall, Howard XVin1lish, Ralph Hull, Harvey H:ii1ics:mzl Gcrnhl Yerhy. Next Row: XYilhurt:i Nloorc, Sl1.2lll'llKZl.l'll:flllIlIl, Ethel llill, Frances Oldliclcl, NlilclrexlTurl, Marcella Ilowmzm, Ruth XYesI, Eileen llefiroot. Hzizcl Yoon and Miss Davis. Second Row: Mzirgnrct Nlillcr, Jczuicttc XYorley, liencva Mathis, Frances Dohhs, Ophelia Huxtuhle, llclcn Troth, xvlllllil Frxunc :tml Lloyrline Taylor. Bottom Row: Raylnonrl Miles, lilzlon Iiurt, Orville Kloorly, Vlifforrl Atheiton, XYilliani .-Xrmstrong, Frcfl- crick Nagel, lilwooil l'llAI'C5ZtI1ll llowzircl XYeher. Ellrmhmzxn Eintnrg Thu first clay of school thirty-two of us rushed into the Assembly und quickly showcd the uppcr clnssmcn that "wc wcr6n't so dumb!" lVc had thu first class party this year, in the Auditorium in thc Hallowck-n scuson. NVQ- czich invited guests. and with the guidance of our class-fulvisor. Miss Davis, wc had a Hswclly' time. VW- lmvt- hccn staunch hoostcrs of all the games, tickct salcs. stunt- shows. and in fact curry school function. YVe are rcprescnted in both Ulm-c Clubs. orchcstrn. athletics. :ind school programs. YW: chosc "Um-ccls rnthcr than wordsl' for our motto. silvcr :md pink for our class colors. :md violct for our flower. Our ofticcrs arc: Prcsiclcnt ,,....,,,,. ,.,,, H arvcy Haines Vicc-Prcsiclcnt ..,...,, ,.... . lcunettc YVorlcy Sccrctnry-'l'rc:1surcr ,,,, ,,,.. E ilccn DeGr0ot M. M. li?x::4?'k3x:4??sz?''?3::4?'x?::4?'?A::ff?'53szf"'?xzf'??szf?'?xz? 55 THIRTY-THREE Xufv'fwfffw::fwfff:: Hlmug - 1925 ::wfffPwfff'w:f"'w fg 5 ii. GI. iq. Sv. Gluphnarh This cupboard is full of slams for good sports and it "feeds a heavy linel' to those who easily swallow flattery. Cheese tid-bit ....,,.......7.....,...,....,......, .,,...................,..... P aul Thompson Peach .................... Hard-boiled egg ....... Prune ..............,...,. Squash ...,,. Greens .....,. Fine pear ...,.. .,......Nellie Livingston ...,.......Bob England ...,.,Gladys Heller Carter ...,,...S3II1 Haines, Vera Custer Carrot ....... ,,,,,,,..................., l ,loydine Taylor Chickens .,,,,,,. ,,....... .......,..,,,,......,...,...s,,.......,. A l l the girls Date ........ .................,........., P auline Hitchcock, Jesse Boice Eggs .......,,,. ,A,..e,.. F Edwin Bock, Daniel Maher, Roger Tarpy Pie face ,....7... ..A....,,..e....,..,,,.,.........,........,............., C ornie Vance F ish ....,,., Nut ,,.,. Sugar ..,... Honey .,,e Flour ...... Coffee ...,, Cheese ....... ..,,........Beth Shively ...e,...Harvey Haines .,...,...Audrey Coon .....,,,,eKenneth Davy ...mllaud Cheatham m,,..Mrs. Crumbaker ,,.,,..Torn Clemmer Lemon .....7,7. ..,.....,,,. ....7,. ........ P 2 1 ul Fussner Sour grape ,......,..7..,7. .....,,.,..,...77.,.e..,...,,,,,,.. X Vilma Frame BTHSTI ,............,......,,...,,,.... .,,... A rmin Liseher, hlargery Mathis "Son-kist" varieties ....,,. ,...,,.-,,.,, R uth Jarman, Helen Zink Apple sauce ...........,....,,.,. ........,.,,..........,......... 3 Iildred Reed Onions-hot ......,,,..,....,...,...,.,.. Cantelope Ccanlt elopej Park ...,.,...,............,...,. Raspberries ...,,.,.e..,,.. Perfection salad ..,e..,.e Food for the Gods ..,,, Spaghetti ,,,...,...e...., Goose .,...,,, ,.....lNlae Anna VVeber, lzola Yates ,,........,......Rl1tl1 lVest, Ethel Hill ...,...,,,,....,-..,,.......,,YValter Clinch ..,..,.lohn lVeeks, lVoodrow VVorley .,,......,.e.........,..,....Cecelia Armstrong Shively ..e,.,.Virginia Atherton, Kathryn Bowers Hart sir . no , 5Q'lf"?F f'ss.:'vv1v1"' ' ' Qz l-P k v 5 is-9? I-73-if zvix-'f g Iv? fxgif -qgggg' vqbgglg- 'qxgggg' 'qxff 5' 'fsj fi? THIRTY-FOUR Hlmug - 1925 ::?x:4?fzsffL?fayf'f2x6- .- liligh Srhnnl Qlurrirula anh Gbrganizatinn COURSE OF STUDY The following course of study provides subjects which will give the pupil a broad, thorough secondary training in one of three fields: General Academic, chiefly for college entranceg Agricultureg Commer- cial. It is expected that each pupil will follow one of the above lilies and not pres- ent an unconnected group of subjects for graduation. mzavrmzu Euzerivn First Year Algebra I. Latin I. English I. Ancient History General Science Agriculture Second Year English II. Bookkeeping Plane Geometry Caesar Agriculture Zoology and Botany English History and Commercial G e o g- raphy Third Year English III. French I. Agriculture Chemistry Stenography I. Medieval and Modern History Advanced Algebra and Solid Geometry Fourflz Yen r Stenography II. Agriculture Civics Physics French II. Commercial Arithme- tic English IV. American History Economics, Commercial Law, Latin III and IV are offered provided there are sufficient pupils to justify teaching the course. Some of the half year subjects named in the above course will be given dependent upon the same condition. Sew- ing is given in the sixth, seventh, and eighth grades, and is elective in the High School in case of no conflict. -la-Q-9-Q-.-l MUSIC Music is taught by a part time teacher in both the Grades and High School. Parti- cular attention is given to individual work for contests and extra curricular music. ACCREDITED RELATIONS Elmwood Community High School is fully accredited with the North Central Association of Secondary Schools and Col- leges. This means that the school is con- sidered among those of Iirst rank in the North Central territory and that its grad- uates are privileged to enter any college or university, a member of the associa- tion, without examination. In addition the local high school is ac- credited with the University of Illinois and is recognived as a four year high school by the State Department of Edu- cation. It EQ CIR EMENTS FOR GRADUATION Every candidate for graduation from High School is required to present four units in English, one unit in General Science, one unit each in Algebra and Ge- ometry, one-half unit in American His- tory and one-half unit in Civics. Every graduate should have two years of Science, and for the second unit a pupil may choose Biology, Physics or Chemistry. In addition to the above, there are indi- vidual requirements for entrance to certain lines of study in colleges and universities. The pupil should plan his work so that these requirements may he met by the time of graduation. Pupils should inquire of the Principal concerning these requirements and for help in their fulfillment. --o-o-o-o-o- ABSENCES Absence blanks properly filled out and signed by a parent or a guardian should be given to the Assistant Principal imme- diately upon the pupil's return to school. If the absence is excusable, the pupil is given a permit to re-enter class and to make up his work. If the absence is not excusable the pupil is given a permit to re-enter class designating his absence as inexcusable, no privilege to make up his work, and in such cases a certain percent is deducted from the absentee's grade. Until an excuse blank is returned by the absentee, his absence is reported as inex- cusable, with a certain percentage deduct- ed from his gradeg therefore, it is impor- tant that the parents and pupil alike real- ize that care and promptness be exercised in returning these excuse blanks iunnediate- ly when the pupil comes back to school. Zi' ' Sli' '1S'4S' 'IAWZQ' 'I X01 T' 4i' 'zglx' Yzblflv- -fxlllxe -75:1 e 'zszx THIRTY-FIVE :ef vfbffl-WT rvs::4fN1s:4f'7:: lilmua - 1925 :was-ff vsaefvsafemm QBIII' Grabs Svrhnnl YVe are very proud of the work of our Grade School. VVhile our enrollment is more this year than it has been for several years prior to this, it is yet small, be- ing only one hundred ninety-eight. This number divided among the eight grades, does not burden any teacher, and makes it possible for each pupil to receive in- dividual attention, if necessary. Our teachers are trained especially for the work they are doing. lVe are for- tunate this year to have in each room, teachers who have had experience. YVe were not foolish enough to think that experience always means success, however, if all other things are equal, we are quite sure that it is a great asset to a teacher. The curriculum is very similar to most of the Grade Schools of the state, for we follow in a large measure the Sbtate Course of Study. As in all communities we have particular problems that can be met better, by local changes. In these in- stances we institute changes we think necessary to fit the situation. In addition to the regular academic studies such as reading, arithmetic, geography, history. orthog- raphy, physiology, etc., we offer sewing and music as a part of the regular program. Sewing is given four days each week to girls of the three upper grades, alternating between grades six and seven, and seven and eight. Physical training is included in each tea,cher's daily program as a part of the instruction in hygiene. The Grade School is fortunate in having a Board of Education that is in har- mony with thc progressive movements in education. This Board consists of six members and a president, wl1o are representative business and professional men of the community. Three of these men are also members of the Community High School Board. This interlocking of members is very desirable where tl1e two sys- tems are as closely related as is the case in Elmwood. In the management of the schools, the Board is always considerate and thoughtful in its actions. keeping fore- most in mind the efficiency of the school. In the pages prior to this you have read something of our high school and its activities. VVe realize that there is much yet to be done in both schools, however, we also think there is much of which wc should be ustly proud. As our Grade School functions better, our high school will also become better. An organization that runs through twelve years of time as the school does, becomes more ef'Hcient as each cycle of the machine improves its individual part. This improvement I think is on foot now, and let each patron of the school work with the teachers that we may send forth boys and girls that will be "real" men and women. Your school is one of the biggest assets the community has, and no part of it can be neglected witl1- out the whole being somewhat injured. Remember that education is most exacting in its demands, most far-reaching in its influence, most satisfying in its returns. The greatest service that can be done for the child is to teach l1im to think for him- self, judge for himself, do for himself-make him self-reliant. Our job. then, is to build for this educational ideal .in training tl1e children in our care. gr, .1-3 4--r. gr, gn: 6--:K ,Tw 4-2 1:5 1?-S 141- fzAv4v- -vxvfxf -vxvfv 'vxlffi' ez-Ufc' vxvfv- 'zwvfv 'zxvlv 'vxlffxf '7' xvf THIRTY-SIX - xziv' :'fTA:ziv'E :'iA:54'f', F E-'iA::4'v, I 55 151111115 - ll "?xzf?fT1Rzf" ?ZA::l?" 'exif' I W ' ' i2? f F ,mf -Nf- M YYLK 'my ' J : '5f4"12"12ff ! dew ADF ' I 'JZ' l Ja 'KW 5 , W 1 3 ve 5 im i 2 I if ' Q 4 , ! sa ' 5igsg+i.flf .-- ' iA T Y if W' if .- W' U 1' 3 ' "Q-A fi g . ff" V , , . Magee :T-I .El i w , , . if QErahP Srhnnl ilkurultg AI.'l'AI1 XY. JOHNSON LORENA I. FI,l'1ISHEli Fifth Gruflv Fnfurflz Grade EDITH JARMAXN MILDREIJ CHURCH Third Grarle Sixrtlz and Oneflzalf Sezwztlz Grades EKMA C. McKIN'1'Y l"ir.vf Grade GRACE E. CARLSON iS. H.XRKIl41'l"l' W.XI,'l'UX Eiffhtlz and One-half SPFUHII Grade Sawnflz Grrulvs iz??xz?'Exif?'?3:z?i14??s:4??'?x:4?'?A::lf?5x:4?'S55.z?-'f' THIRTY-SEVEN ::r-xffvrwffgfr-bfi'-2:4-r:: 151111115 - 1529 zzaigfwfgrwffwffs: EIGHTH GRADE AND ONE-HALF OF SEVENTH GRADE l DHT EEE,. Left to Right, Top Row: Eugene Trayner, Richarfl Atherton, Herschel Emery, Ernest Ellis, 'Keith Currier, lllt-rle Clark, john Brown Grover anfl Harry llolm. Next Row: Miss Carlson, Lynn Mcliinty, Jack llrown, Gayle Owens, Esther Clemmer, Dulaphenc Smith, Catlwrinc Smith, llnrotliy Truth, Frances Armstrong, Artic Frame and john Shaffer. Scconrl Ruw: lrcnv Sntalllaerger, Charlotte Shelton, XYil1na l'l0llI't'1', lletty Schulthes, Adeline llrmicc, Eleanor XYailJcI, Mary Rilllllilllfflllgh and Ruth Tarpy. llottoin Row: 'I'h0n1as Kauffman, Harley flarren, .lark Mulfall, llonard Pierson, Iacls Clinch, Salva- tore fiuinta, Rohr-rt XYilt'ux antl Richard XYill4ins0n. SIXTH GRADE AND ONE-HALF OF SEVENTH GRADE Left to Right, Top Row: Arthur -l'l2lLAllD1lCllC!', l1ZlNV1'CIlCL' llall, llcralcl Talley, Owen YYailmcl, lfrt-rl Snycler, Eclwin lfosicr, Sannn-l Stunt' and Paul Sllaffvr. Xnxt Row: Miss cllllll'Cll, Maxine llnhcr, Keith l.uuas, liclwzml llclforil, Homer Danni, Arnold Ellis, llaclc Miller, Richarrl liailuy ancl Margaret lloice. St-roml Row: Inlia l'arrrmll, Susie Robinson, llclcn llallaglxcr, Ethel Mcliown, lfillipino lininta, Katltcrillu Zinlc, Ruth llcrlilt-n, Mary Clinsh anal Etln-l Slim-limi. liottonx Row: lit-nu Atherton. Alfred Total, Afton XYatlxins, llilly hlarnxan, Ralph Harkness and XY0OtlA row Yantine. 55?:f??::5"' i::f?:4?'7Xi::ff Si:fK'?'?:zi5" ?::4?"5i THlRTY-EIGHT 45 5 ,--qx 6 ?. ,Q-xx 5 , is ,? "?A-mv fsvi-7 -:A--Axe' -,Suv " .. :Q 'vvsfflif '7vS::ff5r z5' 'QSZS' :ii 1' ,-,, QV, ,,,, ,.,, 1: FIFTH GRADE Left to Right, Top Row: june Gibbs, Evelyn Vanliuskirk, Lawrence Hall, ,Tack McCabe, Leroy Smith, Etta XYeesc, Ruth Totel and Miss Johnson. Second Row: Mary Louise Delforrl, lllaiila Stevens, Alice Coolidge, Myrtle Kauffman, Merle Ander- son, Pauline liourgoin, Gwendolyn Stevens, Shirley XVinn :incl Sarah Louisa XVilkinson. Bottom Row: llilly McQniston, Eugene Clcmmer, junior Cowley, Howard Coleman, John Raufla- baugh and Raymond Seltzer. FOURTH GRADE Left to Right, Top Row: Miss Fleisher, jack Steer, Milclrerl iioofling, Ernesline llock, Phyllis XVor- rel, Alice liflllfflllilll and Earl Nash. Second Row: Virginia Gibbs, Lucille Zink, Surah Heclnlen, Alice Lyon, Leila Cooke, Maxine Bohrer, Elaine Mullen and Olivene Ellis. Bottom Row: jack Foster, Max Sporrer, Donzilll Johnston, Murven Uppole, Jznncs Clinch and Howard Garren. ? at Q 6? 4.3 ex , X :L fs 5 Q: vzxzc- -QA-145i E3xf4v -75-14? 7739? -252145-7 -7vAgg vcggg- 7Lj ' S' '7Yg: :g,1?:: THIRTY-NINE ::?xg?vAfff'Exf16f?xff4?:: 151111115 - 1925 ::Rfff'Eff4?R:f'?1f':: THIRD GRADE Left to Riglit, Top Row: Miss Jarman, Doris Clinch, Dorotliy Nletz, Elsie Sn1allherg'e1', Hayle Kle- Kown, Catherine Jaques, Merna Frame, Helen fire:-n, Nt-va Yan'l'inc anrl Mary Stone. Second Row: flilifnrll Cowley. llilly Lee Grover, linnice Totcl, llla .-Xntlerson, Viola lluhl, Pearl llc- Ford, John Jarman :nnl Arthur Dixon, Bottom Row: Ilnnalml Metz, John Gallagher, Jann-5 llart, lirvin Petty, Charles Mann anrl llohlxy Collins. SECOND GliADli Luft to Right, Top Row: Norine Fagotte, lilwannla lfnller, llclen Cowley, Nellie fiallaglu-r, Mary Cullings, Vivian Uppolc anil Virginia Cowley. Scconrl Row: VIJIIOIHZIS Guinta, Roy Emery, Mary lfostt-r, Nlalrt-I Mann, Evelyn Kimlcr, Delta Lon Shaffer and Kenneth Anderson. Bottom Row: flifton llaum, Keith XYinn. Rohert XlcQniaton, Hnlmcrt Shelton. Gerald Sanders. Grant Nelson, Charles Morrison, John Hedden and Eclwin Lyon. ilfizg? 'i:f'i?::5r'f s?:5"" 515-7 Siszff' Diffifgf 5:57 55:57 iff? Riff' 2: FORTY !5'xi::f"?:f?::4f'??::f!5 Hlmug - !l?A:z?'TA::4?"?xz1g'?xz?.- FIRST GRADE Left to Right, Top Row: lilunche lfnllcr, Vzulzn lll't'1'Il, Vera Uriskell, Gloria Swygmnn, Kathleen Anderson, Dorothy Totel, Maxine Ellis, Leon Ilemlfln-n, Russ Mary Robinson :mal Dorothy Haines. Ilnttum Row: Paul XVsesv. llfrnalcl liarren, Clifton I.:-Blasters, XY:nltcr Rilllililllilllgh, Orlcn llcllrisle. Ilene Trotll. -loc Goulcl, Ililly Sllnffm' and Ernest Rosecrans, Uhr Cgrahva How dmr to our heart :xrc thosc childhoo So full of Sorrow and joy. The pleasant foundation for after years For 1-vary girl and boy. The l'Q'ilCllll'. :md writin'. and lrithmctic, So 1-sm-ntial for a High School career cl clavs. Though clrvrnry :xml dry tlll'y scenwd to us thvn. Bring lnvmories evvr so clwlr. 9. -15 L-:'A:z's' ?xz'S': '?A:z3f :7'x::43' :-'B::f:'Y' :?x:z?""5L:z?7?A:z?'??x:4??Tx:4?'?x!?"-- FORTY-ONE 'see--4-fem?see--4fve::ff'1: Hlmuz - 1525 :imfea-Kea-waxy . iliint nf Mrahuatrn CLASS OF 1873-James M. Greeley, Prof.fLaura V. Ramsey. Q , CLASS OF 1874-James M. Greeley, Prof.-Lettie Bartholomew, Joseph VVilliamson. CLASS OF 1875-James Kelly, Prof.-Alice Biggs, Rosa Ryan, Florence 'Whitney.' CLASS OF 1876-James Kelly, Prof.--No graduates. CLASS OF 1877fJames Kelly, Prof.-No graduates. CLASS OF 1878-J. M. Crow, Prof.-Lois Brown, Ed Egan. CLASS 1879- . M. Crow Prof.fGeorge N. Brown, Asa M. Brown, Bathena Coon, CLASS OF CLASS OF CLASS OF OF J Florence Darby, Belle Kellbgg, Huburt Marshall, Lillie Purcell, Flora McNay. 1880-J. M. Crow, Prof.-Mattie Barrett, Hettie Coon, Minnie Purcell. 1881-J. M. Crow, Prof.-4James Les, John Pheifer, Mabelle Ryan. 1882-T. B. Bird, Prof.-Evan Slaughter, Ella Flanegin, Ida Patterson. CLASS OF 1883-T. B. Bird, Prof.-Nettie Kightlinger, Lizzie Pulsipher, Lida Dinan, Atic Purcell, Maggie McCowan, Nettie VViley. CLASS OF 1884-C. R. Vandervoort, Prof.-Orie Bartholomew, Kate Callister, Laura Lo- baugh, Luman Royce, Howard Spangler, Bertha 'Wheeler, Frank VVhitney. CLASS OF 1885fC. R. Vandervoort, Prof.+Ed Clingan, Frances Daniels, Fredericka Mathewson, Frank YVidmeyer. CLASS OF 1886-YV. J. Pringle, Prof.-Lura Helen Bartholomew, Harriet Jones, Harry Tompkins, Ed C. Slayton. CLASS OF 1887-VV. J. Pringle, Prof.-Anna Enright, Minnie Lawrence, Edward Siegel. CLASS OF 1888-VV. J. Pringle, Prof.-Edson E. Dalton, Kate Hurif, Ernest Lobaugh, Fred Patterson, Sam Tidd. CLASS OF 1889-VV. J. Pringle, Prof.--John Bitner, Ed U. Ilcnry, Milo Ketchum, Edith Kightlinger, Howard Kirkpatrick, Philip Phares, Fred Pratz, Jabez Slayton. CLASS OF 1890-VV. J. Pringle, l'rof.4Charles Burt, Sadie Clinch, Fred Darby, Bessie Ewalt, Orrie Snyder, Estelle VVasson. CLASS OF 1891-WV. J. Pringle, Prof.-Emma Anderson, Gertie Davis, Everet Kemp, Lillian VVheeler, Frank VVinLr. CLASS OF 1892-VV. J. Pringle, Prof.-Harrison Dixon, Charles Farnnm, Fred Hepston- stall, Edna Lawrence, Nellie A. Perrine, Fred Slayton, Leilia VVilliamson. CLASS OF 1893-S. B. Allison, Prof.-Ora Currlings, Frank Higgins, Asa Kirkpatrick, Harry Macy, Emma Putman, Sanford Schriers, Anna Vandervort, Esther VVasson, Katie VVeibel. CLASS OF 18911,-S. B. Allison, Prof.-Ethel Cullings, Charles Day, Bertha Denning, Reba Herriott, Charles McCorkie, Bert ltiner, Anna Smith, Myrtle Slayton, Rose VVood, Mae Smith. CLASS OF 1895-S. B. Allison, Prof.4Anna Anderson, Laura Bodine, George Davidson, Cara Duth, Bessie Ennis, Edith Jones, Bertram Kemp, Daniel Ketchum, Harvey Lott, Edith Patterson, Mary Rose, C. A. Vance, Minnie VVoods, VVinifred WVheeler, Hortense VV'alker. CLASS OF 1896-L. E. Flanegin, Prof.--Fanny Bourgoin, Eva Clingan, Grace Farnum, Martha Holt, Stella Kirlqmatrick, Nellie Mannock, Mina Miller, Marie Regan, Emma Riner, Nellie Slayton, Rena YVebster, Lavarre VVycoff. CLASS OF 1897--L. R. Flanegin, Prof.-Mable Denning, Rosa Douglas, Samuel Garrison, Gertrude Hardenberg, Ortha lleptonstall, Elmer Hubbel, Leo Johnson, Mary Kinnear, Sadie Lott, Jessie Mannock, Eflie Mathis, Ethel Runyan, Harry YVells, Ernest VVheatcroft. CLASS OF 1898-L. R. Flanegin, l'rof.4Frank Armstrong, Charles Clinch, Harold Cullings, Nettie Deliacher, Frank Eslinger, Blanch Herriott, Henry Jarman, Patience Jarman, Roy Kightlinger, Ethel McCann, Alice McCullough, Anna Mcllermott, Esther Nelson, Harry Rose, Bertha WVaibel, Myrtle VVebster. CLASS OF 1899-L. R. Flanegin, Prof.-Leslie Anderson, Anne Armstrong, Ada C. Buell, Anna DeBacher, Pearl Greenough, Myrtle DeBacher, Lora Hart, Elliott E. Head, Harlan Hubbell, Harlan Jones, Nellie E. McCabe, Nora E. McCarty, 'l'cssie A. McDermott, David H. Morton, Margaret M. Nelson, Edna I.. Patterson, Nora Nelson, Margaret O. Powell, Nellie M. Regan, Margaret E. Stewart, Blanch Swigert, Harry Troth. v 1,:?TAv4??x-v???A--57?--f3--f?-ff?-ff gg ?' FORTY-TWO :XSS OF 1900vL. R. Flanegin, Prof.--Archie Miles, Harry Richardson. .XSS OF 1901-L. R. Flanegin, Prof.-Edwin Brown, Marion Brown, Nellie Earing, Lloyd Graham, Earl Henry, Allan Higgins, Amy Hotchkiss, Dean Jay, Leroy Kershaw, Florence McKerrow, Albert Van Patten, Neva W'alton, Clifton VVycoH. ASS OF 1902--J. M. Martin, Prof.--AMary Bowers, Maurice Grumley, Mable DeBacher, Ross E. Cullings, Fannie E. Remmele, Everet S. Cathcart, Mina Morton, Bert Conrey, Nina E. Palmer, Charles E. Smith, Elsie M. Philhower, Dale E. Snyder. .-XSS OF 1903-Charles Stuart, l'rof.+Fred Martz, Earl Vance, Nellie VVells, Belle VVil- bur, Raymond Troth, James Turner, Maude Smith, Harry Quigley, Edson Kinnear, Mar- garetta Jay, Rea Harkness, Marilla Cooper. ,XSS OF 1904-Charles Stuart, Prof.-Sylvia Zoll, Nellie XVheatcroft, Merle Snyder, Monica Smith, Mary Humphreys, John Grumley, Leta Cnthcart, Lottie Bourgoin,iVVill Bolin, Evalina Brooks. XSS OF 1905-Charles Stuart, Prof.-Earl Horsley, Paul VVestbay, Alice Orvis, Charles Grumley, Florence Gabriel, Anna Booth, Charles Bowers, Lelia Armstrong, Lottie Arm- strong. .XSS OF 1906-Charles Stuart, Prof.-Gertrude Bowers, Orral Conver, Glennie Tyler, Gertrude XVaibel, Mildred Bowers, lna Learned. -XSS OF 1907-Charles Stuart, l'rof.+lrwin Dalton, John Boswell, Bertha Graham, Gil- bert Lane, Raymond Lyons, Cara Nelson, Essie Rynearson, Florence VValton, Paul VVells, Ada VVheatcroft, Dale Zink, Iantha Zoll. ASS OF 1908+T. S. Henry, Prof.iFrances Jay, Edna Learned, Clii'i'ord Lott, Lillie Mannock, John Troth, Frances VValton, Katherine VVhite, Marie Zink, VVilda Armstrong, Miriam Potts, Agnes Morton, VValIace Snyder, Edna Parr. XSS OF 1909--T. S. Henry, Prof.-Margaret Schori, Florence Criger, Henry Kessler, Alice Lott, Harry Niece. XSS OF 1910-T. S. Henry, Prof.-Clarence Shissler, Lola Fish, Mabel Schori, Mabel Higgins, Raymond Nibbelin, Sidney Cullings. Goldia Booth, Floyd Gooding, Arthur Dalton, Sara Conver, Samuel Conver, Ella Oakes, M'alter Manock. XSS OF 1911-T. S. Henry, Prof.-Jennie Phillips, John Stevens, Ella Van Pelt, John Bowers, Eleanor Schlots, Hazel DeBacher, Frieda Korth, Mabel Brooks. XSS OF 1912-T. S. Henry, Prof.-Raymond Dikeman, Harold Shissler, Chester Lyons, Neal Higgins, VVilliam Criger, Newell Reed, Florence Seltzer, ,Xlice Tolbert, Lois Nichols, Ethel Reed, Florence Lyons, Bernice Noel, Frances Bowers, Thora Morton. XSS OF 1913-C. C. Condit, l'rof.sLeroy XVatkins, Jolm Schultz, Ralph Kilpatrick, Oliver Gregory, Howard Schlots, Elwyn Troth, Laura Brown, Vivian XVhiting, Estelle VVhitney, XVilhelmina Taylor, Bernice Goliday, Hazel Seltzer. XSS OF 1914--C. C. Condit, Prof.,---Louise Condit, Frank Schultz, Esther Nichols, George Shissler, Hazel Atherton, Roy Gore, Evelyn Humphreys, Clifton Humphreys, Mabel XViley, Olive Troth, Edna Brooks, Eleanor McCann, Margaret Smith, Margretha Fried- richs, Blanch Oldknow. XSS OF 1915-C. C. Condit, Prof.--Lillian Van Sickle, Louise Shissler, Grace Barrett, Charlotte Johnson, Georgia Taylor, Una Nelson, Maude Adams, Eva Holt, Marie Kelly, Elsie Lyons, Lena Seltzer, Leona Higgins, Edwin Kilpatrick, Leonard Lang, Gilman Davidson, Logan Nelson, Jessie McCann, Myrtle McKown. XSS OF 191GfC. C. Condit, Prof.-Merle Threw, Charles Dooley, Mary McFall, Naomi XVaibel, Leonard Higgins, Margery Strufe, Almetta Maher, Frank .Xllen, XVinifred Kelly, Ruth Zink, Roscoe Redding, Esther Korth, Veda Holt, Edgar McDonald, Gladys XVooten, Earl Kelly, Fern Humphreys, Margery Schenck, Leona Day, Maude King, Howard Redding, Edna Foster. XSS OF 1917-C. C. Condit, Prof.--Max M'asson, Catherine Stevens, John Kilpatrick, Frank Johnson, Lulu Mcliown, George McKinley, Russel Schori, Marjorie Bowers, Hugh Nelson, Donald Niece, Elmer Miles, llcnry Tully, Clifton Conyer. XSS OF 1918-C. C. Condit, Prof,--Lucile Kelly, Harold Herbert, Frances VanSickle, Ruth lreton, Isaac Barrett, Helen VVhite, Mildred Peters, John Schori, Mary Threw, Nellie Schenck, Charles Tidd, Lora Flanegin, Marguerite Gregory, lloward Atherton, Gladys Lindzey, Leola Burt, Leslie MacDonald, Leah Thatcher, Dorothy Condit, James Cusack, Mary Davis, Margaret Gmahle, Ehnore Brown, Nan Jolmson, Grace Carlson, Thomas Dwyer, Pearl Dragoo, Opal Kelly, Roy Harkness, Naomi Jolmston, Edna Mac- Donald, Patrick Cusack, Gayle VX'eeks, Russell Fuller, Alma Lindzey. 1-3 ,1--2 5-3 ,1-1 in 5--5 --5 53 5-eg ,T-L e 'IA-lv -7x-use wx-uv 7315- -7vxf4y 7531:-' -7Vxgg45f 'zrxgj' -qxgglrv -vvxgf U, FORTY-THREE T' '-2,--Li-' 'QS-42-' 1'?gS" :E H 1 .. 1g2 H :gf-3x:g'5-' 'QQZF '-Egglj? 'S-7 xg 'ET-TA::4A'S'?-fxfiif P73545 '-Tssi?-'ii 151111115 - iivexzig W-cx::4'v: N?A::L???A::fs-: CLASS OF 1919--C. C. Condit, l'rof.fRichard Schenck, Maude Miller, Edwin Miranda, Lauretta Tully, Rosanna Stevens, Margaret VVickwire, Mark Brennan, Verna WVooten, XVilda Threw, Elma YVasson, Louis Miles, Rowena NVasson, Horace Demick, Margaret Phares, Ada Boice, June Bandy, Leroy Andrews, Gladys Proctor, Francis Zink, Mona Snyder. CLASS OF 1920-C. C. Condit, Prof.WGladys Archibald, Ralph Bacher, Howard Carter, Marianne Clinch, Mary Cusack, Mary Dwyer, Harley Green, Anna Grumley, George Gutshall, Hazel Gutshall, Birdella Harkness, Adrienne Herbert, Mildred Higgins, Rachel Holt, Gerald Jarman, Alta Jolmson, Roy Keeling, Helen Lindzey, Owen Lindzey, Frances McCarty, Verna Miles, Bruce Mullen, Elva Peters, Forrest Reed, Genevieve Riner, Mona Ristine, Doris Shively, Harry Stalter, Ruth Thatcher, Dean Threw, Anna Trowbridge, Ferne Threw, Harvey VanSickle. , CLASS OF 1921-C. C. Condit, Proffa Mabel YVorley, Ralph McKown, Ruth XVooten, Fred Schlots, Ritj French, Clare Bragg, Ruby VVasson. Albert YVolford, Margaret Sporrer, Dean Condit, Myrta Martin, Chester Miles, Edna Clark. CLASS OF 1922-C. C. Condit, l'rof.fHermon Shelton, Everett Redding, Ensley Strapp, Edith Jarman, Roma Shively, Roland Hitchcock, Florence Phares, Arthur Dragoo, Ruth Caldwell, Harry MacDonald, Margaret Kilpatrick, Loren Oakes, Mary NVhitney, Edwin M'atkins, Elora Burt, Russell Remmele, Daniel Tully, Faye Hoyt, Kathryn Callister, Bernard Mullen, Earl Scheuck, Florence Threw, Lawrence Harkness, Leon Carter, Clyde Hendrix, Erma McKinty, VValter Redding, Grace VVickwire. CLASS OF 1923-AC. C. Condit, Prof.M-l.eah Maher, Floyd Brown, Earline YVeeks, John Cullings. Elsie Manual, Millard Day, Mary Demick, Harry Stotler, Elva YVoltord, Mar- garet Seltzer, YVilliam Schenck, Ralph Melville, Dorotheo Young, YVilliam Jaques, Mar- garet Ekstrand, Cornelius Kemp, Cecil Coon, Lucile Flint, Paul Miles, Everett Epley, Pearl Clinch, YValter Dalton, Doris Colvin, Lester Turl, Kathryn Cusack, YVillard DeFord, Della Brown. CLASS OF 1924-C. C. Condit, Prof.-Nina Threw, Iona Rambo, Etta Vohland, Edith NVor- ley, Ruth Shively, Agnes Kelly, Myrtle Flickinger, Opal Lindzey, Lorena Fleisher, George Fleisher, Jeanette Coolidge, Jessie French, Louise Macey, Ruth Eslinger, Pauline Jarman, Chester Patton, Zelda Perril, Leonard VVindish, Minerva Carlson, Lela Murphy. CLASS OF 1925-J. H. Francis, Prof.ffLeone DeFord, Laurence Moran, Cornelia Day, Ruth Nichols, Loren Harkness, Helen Hart, Kathryn Maher, Leon VVhitney, Gladys DeFord. Alice Shawver, Howard Berger, Loring Jarman, Dorothy Nelson, Verna Metz, George Moore, Ruth Clinch, Opal Richardson, Mildred XViley, Neva Higgins, Daniel French. Everett Bohrer, Frances NVickwire, Beulah McClure, Kathryn Goliday, Loren Shelton, Norma Iluber, George Montgomery, Lois Henry. CLASS OF 1926-J. H. Francis, Prof.-Ada Hoyt, Harley Fleisher, Doris Dobbs, Owen Hubbell, Milford Kirkbride, Clarabel Herbert, DeForest Hitchcock, Ruth Cullings, Bertha Dalton, Lester Hartley, Dorothea Bowman, Thomas Lee, VVard Schori, Irene Maher, Thomas Miller, Julia Dwyer, Adell McVey, Lowell Redding, Mary Noggle, VVayne Callis, Carl Scragg, Dean Proctor. CLASS OF 1927-E. E. Downing, Prof.A-Helen Buxton, Oral Gallagher, Lucille Murphy, VVallaee Emerick, Leonard Heller, Irma Flickinger, Glenn Hall, Mabel Dawson, Ada Bohrer, Clyde VVheeler, Lois Challacombe, Louis VVindish, Francis Shively, Thelma Cal- lis, Glen DeFord, Louise McKinty, Lynne Fagotte, Corinne Zinn, Leo NVindish, Julia Patton, Velda Scragg, Harold Redding, Lloyd Graham, Velda Eubanks, Marie Fleisher. Raymond Hicks. CLASS OF 1928-E. E. Downing, Prof.-Inez Smith, John Ryan, Mary Johnson, Marion Harper, Elizabeth Steer, Stanton Moore, Isabel Hoyt, Frances Yerby, Rolen Searle, Bernice Pierson, Susanne Smith, Helen Moran, Gail Emerick, Louise Anderson, Vir- ginia Miller. Frances Clemmer, James Foster, Marie Ekstrand, Bernice Corbett, Kath- leen Manock, John Mathis. Krieg?'izfxizsfizsff'ii:4?'?x5xE5"x'i::4f"Q'i::f' 5" FORTY-FOUR xl ll 4 J w Z7 m Z7 iw 2? w if w 1? A 17 " ga, .Ay gn? ik M N 4 Q ' 'ii J-5' 'YQ 4, 45 7 2 if Mm :ylQxfjilg- Il 5JjIIQkliZlgk! Qi x:: , ,AM Q NQXX-XX K , , x, ' A ' f K 'X 'FG , , Xf A a 5 xl Lx gf! - :If 4- . " yix -'S i H X Q' U Y f I ff fx Y' QA x 1-5 !,Y .' f f g X Y X277 ' ,Y .-X xx X N 1 f iii,- f . , , ff--ii R X :W X NM 5 W K-I W if 4-.fu ...B Wax ex ,N ., ,Q ,Q .,, -- exif? 7.52:-- 'zbxlr' 'zxrzfr 1- 151111115 .. 55 ?A::lS' -cx::f?7?:s:zr rzbuls- 55 Left to Right, Top Row: Esther Schultlies, Alice Redding, lleleu XVeeks, Louise 'l'ni'ner, Mildred Reed, Kathryn Bowers, Virginia Atherton and Frances Lindley. Second Row: Mrs. Crumbakcr, Juanita llohrer, Ruth blllflllilll, lzola Yates, Lois Mcliowu, Frances , Dobbs, Cecelia Armstrong, Virginia Hailey, Mary Herbert, filzulys Heller, lietty Arnistrong, Florence Kauffman, Helen Zinlf, Mary Matlock, Gayle Phares and Pauline Hitchcock. Bottom Row: Margery Mathis. Margaret Hiller, Ethel Hill. 'leanette XYorley, XYihua lframe, Helen Troth, Geneva Mathis, Eileen Detiroot, XYilburta Moore and Lucille Hitchcock. Girlz' CEIPP luh There are twenty-tive members ill the club. :ind their meetings are held every Thursday, the eighth period in the Auditorium. There has been no election of otlicers. since there is little need for organization in such il club. VVe sang several numbers at the concert given by the Music De- partment in the gym, December 20. YVQ sang carols at the Christmas meeting of the P. T. A., December 17. As usual. we led the singing at the Community Christmas Tree, December 21. in the Central Park. Both Glec Clubs participated in the Operetta, "Rings in the Sawdustn. iVith Mrs. Crumbulier directing. we feel that we gain great benefit from our work. K. B. ::g' !i'7..'?!5 D?I1 x?E!i"x'?E1416'T'?S14? :fwfrs?A::f?'?xz?"?L::f1??A:z?2l FORTY-EIGHT ::vf1f5Sffw:1ff'i:f6:: Hlmug - 1529 ::N124,sf'wmf4f?s::lf'?s:gf':: Left tu Right, Top Row: Vfnoflrow XYnrley, lfugeue lluxtou, XYulter Clinch, llill Proctor. jrnhn XYe1-ks :mil lilun Steer. Seemul Row: Mrs. liruinlmlcer, l'z1ul Fussner, Armin Liseher, Roger 'l'zu'11y, lizilph iirahzun, 'I'h0u1zis Cooley, john Pierson and Louise Turner. llottmn Row: Eilwin lim-lt, l'm'nelius Yzxnee, lAllZlI'lk'S l.iviugston, liugeue Iluurgoin, Kenneth llzivy, Ralph llnymzm :incl Daniel Niall--11 Bugs' C5122 Glluh The Boys' Glee Club was organized about the seeoucl week of school. It consists of twenty members. Yve have rellenrsnl the eighth period every '1ll16Sdily. lve thank Louise, our enpnlmle pianist, for being so faith- ful in playing for us. Our first :1ppe:xr:1uee in puhlie was made at the eoneert given by the music department December 20, in the new gym- nasium. live next appeared before the Parent Teachers Association, Jlllil we sung in the Operettu. "Rings in the Sawclustu. R T l31 55 Cvfsnk '?sz'5': ?5::is-' zvixsffrf ?3:z'?' iixzk' Lixzf? 5524? 555:55 ?:f' 55:15 ll FURTY-NINE 151111115 - 1925 ::'xi!f'f?S2Z5n"2N?5!1? I ,:: -3 3 3 ,pw -A R T, , ?, ,7-R 5-E ,-:NS :Q -4534? '4Agyg5? 1gg45- '45-ff? 'IA-gf? -gy-?' 75-5-P 7x-v4v -4A--4:v 'qgggj' -gx:gi"A:: FIFTY avfrwffrifg-7214-fs: 'Hlmug - 1929 Senior Quartet The members of this quartet are: Kathryn Bowers, Virginia Ather- ton, Helen Zink, and Gayle Phares. Mr. Campbell organized us in the eighth grade, and we sang in publie several times. Mrs. Campbell con- tinued his work in our Freshman year. llle sang for the YVonian's Club. Kiwanis Club. Glce Club Concert and several other programs. NVQ' were not re-organized again until this year by Mrs. Crumbaker. except at the reception where we sang last year. This year we sang at the Glee Club Concert, Carnival and on several other occasions. Under such fine direc- tion we feel that we have gained great benefit from our practicing. 3luninr Qbuartrt The Junior Quartet, Ralph Graham, Margery Mathis, Pauline Hitch- cock, and Vtvalter Clinch, was organized and directed by hlrs. Crumbaker, this being their first year. They were to sing at the Musical Concert this year, but they were unable to because of illness. They sang at the reception, and since the first year is generally difficult, we expect them to do even better work next year. Svnphumnrr Quartrt These boys, Roger Tarpy. Sam Haines. YVoodrow lVorley. and Ken- neth Davy have lots of pep as well as music. They sang at the Dedi- cation of the Gym and at several other community and school functions. R. C. H. S. will enjoy their songs two more years for, as the Senior Class would say: i'Theyire merely underelassmenfi K. li., '29, -4 2 if V ' 1' wl.4'f-1 . ' 4 .' wil" K i v In ,A . 4 ,, Y r . I LT 4 1 " ' -5 GQ '1 A Wham' l, .X S if -. Aw-,Y 7 Tse?-5 :-Ex::4'fr: I-'ixxlig :'ixz's': k?x5?A::4?: :Y-isa? :"TA::4?7?x:zig'?s-Z'f? FIFTY-ONE 3 ,7 -13-4,1 v- ?Qfq2A::l?'?3:zf':: Hlmug - IQEH Oven-g?':: Lcft to Right, lincl-: Row: Roger Tarpy, Mrs. Cruiulmlccr, XYalter flinch, Louise Turner, Arwine Archibald, Tlionuxs Cooley and XYoorlrow XYOrley. V Bottom Row: Virginia Atherton, Mary Herbert. llclcn Troth, Erlwxml Delrord, Daniel Maher, Gladys Heller, Ciornclius Vance, Richard Atherton and XYilli:im .Xl'l'llSt1'O1'lg'. 7 . . LE. 9. Gbrrhmtra The Orchestra members practice diligently every Tuesday and Thursday. And do they get good results? Ask the many spectators who attended the Music Department Concert :md heard those lovely numbers given by the Orchestra. Also ask those who saw the operetta, "Rings in the Sawdustu, and :appreciated the orchestral accompaniment which was so well rendered. A The only new member is the pianist Helen Troth, who fulfills the position of Elizabeth Steer. Then of course, Mrs. Crumbaker is our new directress. She has had a lot of experience in other schools and ' knows just how, when, and where to plan each minute's practice to make it count. K. B. --rx ,1-Q, 5-5 5--Q-. ,-.:-5 -r, 5--v, f?-5 g-ex 5--r K 5- 1: gxvq: ., ,, V ,, .7,u,T- ., v f' -7xuv f f,,n - Xu Y 1 Y Xu, - ll 'QA Lv -:A fv 4A 45- v, 0 .v Y5g,4g- Y. -'45 Y 4745 -7, WA5- 4374? C- WL5 n FlFTY'TWO ' 2 f K J ff? if fliffff f , 42' f J f f J' 1 Mgfww , Aff f ' g, ff, , Ju, C f ' M .Q any, Q fl ' , ff Mfvyw ,f , , f f 4 xg, , ,. 1- w a ' ffxfff '- 0 y! If ff' " '4.'7 ' X Q !" lx K . ff ? M C NW 'h 7' ,W fu x ,0 Q ffwffffff f 4 X 1 JW ff WW X C C I X f My fl , ,.,. 'P 4 ry K 1 gf ."0. . .. 'f-,, C f I, .la V' f ,A V' Goff, f , ty 'N ix Ina' 1 ' ,I l K 1 x ' 3,9 fl! K X ,gk Jr X X X , 1 ' N ' . ' f X f , I f r . I X 4 x I xy R ,H V 'f r KKK 9 X l K rfr I H A ,- SX It I ,I Q K , f I X X , I fl ,l R H 1 ' 1 K x 'K Q ' I r N X xi X 3 zx 5 gf .X Q ., 6. , 77,327-f fcxglf-Y ex-zsgyy Qxgglg- 5: Hlmug , 552,--6? YA--if ,--Ls' -,B Left to Right, TophRow: Frances Linrlzey, Mildred Reed, Roger Tarpy, Eugene llourgoin, Paul Fussner and Virginia At erton. Second Row: Harold Hicks, Daniel Maher, Helen Zink, Alice Redding, Kathryn liowers, Ruth Iar man, Gayle Phzires, Virginia Hailey, Betty Armstrong, Florence Kauffman, Mrs. Downing and Hugh Nixon llottom Row: Juanita llohrer, Mary Manoek, Gladys Heller, Marjorie Coulter, llary Herbert lfargery Blathis, Nellie Livingston and Alice Foster. 7 nglizh Gllnh The English Club of E. C. H. S. was organized four years ago by Miss Reba Riddle. The purpose of this organization is to promote the use of better English and to create a desire to read the masterpieces of literature. Meetings are held in the English Room every two weeks. This year, under the leadership of Mrs. Downing, we have enjoyed many profitable programs. The club joined the "Book a Month Clubw thus giving its members an opportunity to read some of the best modern works. Special programs were given to celebrate Christmas and Valentine's Day. The oflieers are: President ...,....,. ..... K athryn Bowers Vice-President ..... Margery Mathis Secretary ........ .,....... H elen Zink M. R. M., rso. 14'v-' FIFTY-FOUR 5 1 , , , gs E , , E ,, 'cszs' rzxjgg' 7:3547 7Ajg5- 'gba 6 'rx-lv 'zsgi' ?s-4? is-15" 3 Q .-., , V Q , 5 ,W W ii?A:5 1:xz?q'?A::4f" ?x:4f"f'li 151111115 - 5: 72:5 isa? 'zxzs' vetflv, -i. Left to Right, Top Row: Pauline Hitchcock, liugciu- Buxton, john XVeeks, XValter Clinch, Leland Simkins, Elon Steer and Gladys Heller. Next Row: Ruth Jarman, Helen Zinlc, Alice Refldinpg, Kathryn Bowers, Louise Turner, lllilflreri Reerl, Beth Sliively, Juanita Dc-Groot, Esther Schultlies, Alice Foster and Miss Croker. Second Row: Margaret Swartz, Lois Carter, Mary Herbert, Virginia Bailey, Bland Cheatham, Mar- gery Mathis, Cecelia Armstrong and Gayle Phares. Bottom Row: Harold Hicks, Eugene Bourgoin. Edwin Bock, Paul Fussncr, Hugh Nixon and Howard Foster. EP rrrle Zliranrain Lc Cerele Francais se rencontre tous les mais chez les membres. H y a les discours an sujet des litteratures francais, dc la meusique fran- cais, des contumes. Nous jouons les jones francais. Quelqucs fois nous parlons francais. Le premiere class nous recoit a unc assemblec ct nous receyons la premiere class a llxsscmblee prochaine. Nous nous donnarnes les cadeaux dc Noel, et Le Bonhomme de Noel venit. Nous eumcs beaucoup de gain-te. Cl1aqu'un donna un peu diargent avec lequel nous aclletumes une peintrc pour la salle dc classe francais. Les oflicicrs sont: Le President ....,.,c,,. Le Vice-President c,.,. Le Sccrctaire .....i., Le Tresoricr ,,,,, ..,,..,,...,,.Mlle. Helen Zink ,,,,,Mlle. Pauline Hitchcock ,,,,.....Mlle. Gayle Phares ...UBL Paul Fussner BILLE. K. B. Z? . , 5 x .ss - :QS?x--Av g v4?'?x--4'-'?w ?gf??5:gfSQA:16'f?5:g45f N-isgi' vgggir? ?j5":Q FIFTY-FIVE ::vsg?wff4?Esfyf'?Qg?:: 151111115 - 1525 ::'af'z6?izfrif:: N1 Left to Right, Top Row: Armin Lischer. llill Proctor, Yorinan Clark, Howard YYinrlisl1 and Alfred ies. Second Row: Charles Livingston, lilrlon NYiley, Iessc lloiec, ,Iaiucs Yoorhees, Robert England, Charles Manock and Mr. l.ile. liottom Row: Orville Bloody, Eldon Iiurl, lilmer Moody, Raynioncl Miles, Sanford Coon, Paul Tlioinpsou and Owen illcliinty. Agrirulture lnh The enrollment of the Agriculture Club this year is seventeen. l'Ve a1'e look- ing forward to a substantial increase next year. lVe started with a new teacher this year-llr. l,ile. lVith all his work we feel that we have accomplished a great deal. The use of the farm as a laboratory has been our motto. Field trips have been used extensively in our instructional work. Some of these are: Selecting seed corng Corn picking eontestg Collecting weeds and weed seedsg Caponizing chickcnsg Feeding and management of Beef cattle for the show: and Testing of soil. ln all, the two classes made about thirty educational field trips. The activities sponsored by the Agriculture Club were: Father-Son mixer. two-day dairy conference. corn judging. program on concrete construction. poultry marketing program. and a poultry clinic. lve believe that every one of us has surely secured knowledge on farming that is practical. From an economic standpoint the classes have completed nineteen pro- jects. The income was S7.l71.8l, the total expenses were 53,806,121 with a net profit of 343,365.68. A. L. liifizff xizzfuis:5'?si::f'?::4?'??::5'xi:Kf"'li::4s5'2i FIFTY-SIX 5F?:xz???A:z? :-ixz?T2xzS?55 351111115 - Wiki? ?:5 '1Ti!!!S7 EC31r.:: Ellie Qbramgr anh Mark The High School has been given a section of the Gazette since Miss Reba Riddle originated the idea in 1926. Lucille Murphy was the editor-in-chief. and our part was named the Urnnge and Blaelr. Each year the Editor-in-chief is ap- pointed by the English teacher. and she in turn appoints her staif. Miss Beulah Darling chose Bernice Pierson for editor-in-chief for the first semester of the '26-'27 vcar. She chose Kathrvn Bowers for the second semester. Ruth Jarman was our elass reporter that semester. when class of '29 were Sophomores. Ruth was also the Junior reporter hoth semesters last year Q'27-'28j and Kathryn was the editor- in-chicf. llost of the other staff members for both years have been graduated. The Orange and Black is the means by which we notify the public of what We are doing in school. Our motto is "Please the reader all of the timeu. llrs. Downing' has been advisor for the last two years. The members of last vear's staff and this year's staff are: fLa.9i l'1'!ll',.Y Sfaffj QTf1is Yearis Stajffj KATIIRYN Bowicizs .e,,,,,,,,,,, Ediflll'-ill-flllil'-fl ......,.,,, XrIRGINIA ATIIER'roN INI-:z SMITH e,,,,.7..,,, Iil'TII .IARMAN ,,,,,,,, BIARGERY NlA'I'IIIs ,,,,,,,, . ,,Seni0r R!'12lIl'f1'l' ,,,, , Junior Reprwfer ,,,,, Sophomore lfrpurfer ,.,,.,,,..,,,.., ,,..,..,ALIC'E REDDINIQ ...,,GI,AnYs HEI.I,.All JVSTINE ZINIQ BETTY ARiNIS'I'll0Nli ,,,,,,... Freshman 1E!"1I0I'fl'I'....,.flLII4'FOllD A'FIlPIR'1'l7N ELON STI-:Eli ,.7...,e., ,...,. I fithletie Reporter ..,. ..l'AI'I,INE HITeIIcocIi GFAYLE PIIARIIZS ..,,,.,,,,,, .Society and I4ifl'7'llI"lf. ,.,,,... NIARGERY MA'rIIIs VIRGINIA ix'I'lIER'l'0N ,,,i.,,,e,,,,,.... Blush -.,e,,,e,, .,., ..,, I , oI'IsI: TI'RNI:Ie -J ' rig? H, ii., 0 I : - ti. . - - any mzcf Nirqwx 1 we S if jig ' ,xr i Ie."gg:,' ll L Q5 .N ,FI 5 7 5' si- i-,,'.' li'?:zf'-?"?::f'i::f'?"i:5??:z5"?f5""Si::4f'7ii:5'y?:z5'? 5:5525 FIFTY-SEVEN :X 'rbi' lffizf 5: 151111115 - "'f2x:4fv"vfA::4fv"'Q'-2x:L'C '-tx: 'K 5--4?-F EFA--46-9 55 1 CHCLYAJQ5 , 'moore Covlessy QQ,?,-,fO,4 3,y5,,0,,xymC,c il R Gidlxqm W :rf 9 C Y 0. c Kc Y 2 ink , . W1 ' Q G 1 a J Y 5 5 ff luv n s 5 ,- V,, --llf 1 !' I w ' I V P?1:uQs'U!?f'el E T YL e 2 ' H! I 2 sm- Ag, C 4116! i C ou g lf. fi reps I e Q. n I H ff U TK fi ff Q Hufgmfar-mdn Clizxchfiirm-among Hear? '32-4i??x:zS??A::f:??x:4?q5s:4?'N?x2??Ts21???A::l?7?x:4?'?A::4f? .- FIFTY-EIGHT 1 1:52-Z1F"'i--!Ff'i--id-"Hi-ifxi--!?fx'i-vffl: Y 9 N 43 .27 in -1 1 fr 1 4, 1 fy F5 47 M , 25 f if n A , 45 I gf AN 45 97 4 N Q3 jf f w A' 'lf 5:1302J5"igi"?-..4-5"?mz,5"qi-..J,?'ix,:: r ' Ar 3254 J. ,4 wi ff S N ,y ,f'.1 T-:Af----AA -rf-:-f1iffA -'f .174 , X, ,f . A A - env. ,.,,f?, g . 'ng ' KF' 'f -1,1-, v f' "' ' 14:2 WV., ., Q ,jk , ., ,. LM, . ' x X . , J ' x W -, I , X ' 4 f T .- ,Ji -fffv-571.5 ,H H-V V J :A f v .L A-wgml ,. A 2 G'2l..,4 Y 1 gf .1 . 1 , - ,V x K 4 u 1 J . - '44-, X v " ' f ' x 2 ,, -4 ' 975 ., f "fm . ,xg wg-2 lui .93 hi: '- .4 .M :RCE ,x ,MN , , . , V A 1, K .L . ., .N fr , , . X 4 ' - x 1 ' , ,rn .. , V.. r 44 AT P WCS Q iz. w 5 ,' XV 952 f ' in .iQX l- 'IE Q' f ' 'iTiM ' " 4, W wi, ' Hlmug - 1525 :ii.?5fZ??S!f-'f Xf ?5f? Left to Right, Top Row: Mr. Mann, XValter Clinch, Jesse Iloiee, John XVeeks, Bill Proctor, Howard XVinrlish, Thomas Clemmer, james Voorhees and Eugene Bourgoin. Second Row: Thomas Cooley, John Hart, Kenneth Davy, Samuel Haines, Paul Hitchcock, Robert England, Leland Simkins and Charles Manock. A Bottom Row: Elon Steer, Eldon Mcliown, john Pierson, I-larry Mclfall, Harvey Haines and Ralph Gayman. Ilhinthelll Football practice was called at 4 P. M., on the first day of school. There were twenty- two boys out the entire season. VVe had a tough schedule this year, losing seven games and winning three. Most of the games were played in mud and we didn't always come out on top, but we proved ourselves full of fight. Our team was light but Hashy. In the Little Eight Conference we won from Biggsville and Knoxville and lost to Abingdon and Aleolo, VVe got fourth place out of the eight teams in the conference. Manock gained his position on the first all-star team. Much credit is due Coach Mann, if not developing a winning team, for developing one of the hardest bunch of fighters E. C. H. S. has ever had. The following are the letter men and their position: Hitchcock ..........,...,..,.............,,... Left Halfback S. Haines ..,,,.,,, ....... I tight Guard Davy ......,,... .,...,..,,... .......... F u llback Clemmer ........ Left Tackle . England ..,... ...,.... l iight Halfback Boice ,.,,,... .,,.,., I .eft Tackle Simkins ..... .,,..,v..... Q Quarterback Clinch ,,,. ,,,,.,,.. I ,eft Tackle Hart ..,....., ........ I Quarterback VVeeks ,,,,...,,, .,.,,,,., R ight Tackle Proctor ................ Center Voorhees ,..,.,.,., Right Tackle Manock .... ...... I .eft Guard Bourgoin .,..,,.,.,,., Left End Cooley .,.... ......,,...,.... , .. ,,..... Right Guard Steer ,.,.,. ,,l,,,,,,,,,,,,,, R ight End SC'HIflDIII.E Sept.22-Canton, there .,.,... ............,..................,.. ........ I . ost 6-0 Sept.28-XVashington, here . . .. YVon 6-0 Oct. fi-Bigrgsville, here . VVon I8-0 Oct. 12-Avcryville, there .....,.. Lost 7-0 Oct. I9-Abingdon, here .... ,....... I ,ost 57-0 Oct. 26-Farmington, there ...,,,.. Lost 6-0 Nov. 2-Knoxville, here . WVon I2-0 Nov. 9-Chillicothe, there .,.... Lost 7-6 Nov. I6-VVyon1ing, there . .,.... Lost I5-0 Nov. 23-Aledo, there ........, ,,,,,. I .ost 20-7 SF?-:z?'??x:6""?f:zF'7?A::4f'?L?x::4f'?i14?'i?s:f?x::41f'? 3S:fl?7AEff'?A:1 SIXTY-TWO ::f?x:L'?v Taxa? "'f2xg"s' -Evgilgtgg: Hlmllg - 1522 ::"'v2xg?"frfxsei'-'Texas-" T-mee? XVILLIAM PROCTOR "Bill" Bill gave his opponents some very SHE com- petition and could be relied upon to get the tip-05. He wasn't eligible the last semester, so he led cheers. LELAND SIMKINS, Captain "Doc" Doc can be depended upon and is a remark- ably good passer and basket-shooter. His ab- sence will be felt next year. ELON STEER "Lon Bull" Elon gained many admirers among the stu- dents and outsiders. It isn't just the boys who like him. That is logical, however, for his ability is apparent to all. l EUGENE BOURGOIN "Curly" Curly played guard and very few men got around him, Curly handles the ball with ability and does good floor work. Curly has another year. Yea, Goin! JOHN VVEEKS "Ozzy" Ozzy is a wide awake player, ever breaking up the opponent's plays when on defense, and always encouraging his team-mates. Ozzy's loss will be felt next year. -rr, ,-S-5 ,T-3 ,1--5 ,1-T. .1-3 1?-rx ,Q -rx ,e T. .1--5 ,1-T, .Q II 'CSf4F' TA245' 'TXZS' 'ZEI4F' 'CXf4Y' 'C31??' 'f SZS' '?I??' ' 6314? ??C45' 7,5245 SIXTY-THREE iifeszfs'-'"f2s::li?"f2s::f1'-'?s27v":: lllmug .. IQEQ ::"-az?""Texas"'ring'-""2s:f 2: l THOMAS CLEMM ER "Toning Tom was a great find for the team, silent in action and ever on his toes. Tom has two more years and great things are expected of him. ROBERT ENGLAND "Bob" Hob is another utility man who had a posi- tion on the squad this year. He always gave his opponents a run for their money. He will be a valuable man the ensuing season. KENNETH DAVY "Bugs" Bugs, Whose consistent basket-shooting has made him a valuable man, is always fighting. Bugs has two more years to play. Nice work Dazzy. JOHN HART 6'Hartie', Hartie proved his ability as a basketeer, al- ways bringing despair to his opponents. He has one more year. Yea Hart, let's go! PAUL HITCHCOCK "Casey", Changing from forward to guard this year, Casey made his mark on the Second All-Star team in the County Tourney, due to his light- ning dribbling and eye for the loop. One more year for Casey. VVatch him go! :f -75gf4y 'QAZ45' -5524 5' -yggjp 73145: -13243 73345 75:14 5- 25:54 5- cglyv ,-A215 5 'I SIXTY-FOUR 55g?55'5::f'3!ff"'A?!f4f"!! 131111115 - 1925 ::eb1ffHw:4fex14-'fewfff':: Left to Right. Top Row: Howard XYeher, Robert England, llarry Blelfall, jesse lloice, Xlr. Mani., James Voorhees, Ralph Hall, Charles Nlanock and Edwin Shively. Second Row: lflon Steer, Paul Hitchcock, Eugene llourgoin, Leland Simkins, liill llroetor, Thomas Clcmmer, Kenneth Ilavy, john Hart and John XVeeks. liottom Row: Ralph Graham, Harvey Haines, Ralph Hayman, john Pierson, XYoodrow XX'orley and Cornelius Vance. Euakvthull, 1928-EH Elmwood had a wonderful new gymnasium in which to play this year, It is considered one of the hest gyms in this section of Illinois, and we are mighty proud of it. First we went over to Yates City to dedicate their new gym and heat them 13-11 after having practiced only three times. 1Ve played Farmington Deeemher 13th, for our dedication game and lost 32-17. Then we dropped into a losing spell. VVe lost to Momuouth in a fast overtime, 19-18. VVe came out of this losing streak hy Winning five games. One of these games was with Chillicothe, Elmwood winning 21-20. lfl mwood had the honor of having the Peoria County Tournament this year and it was a wonderful success managed hy Prof. li. E. Downing. We were heat 20-15 hy Brimfield in our first game. Due to the douhle elimination plan carried out in the tournament we met and defeated Trivoli, 18-13. llitcheock sprained his ankle in this game. Trivoli heat us twice hefore. thus we took revenge on them. Next we played Princeville who heat us 14-8. lliteh- cock received a trophy for heingr the most valuahle player to his team-mates. The following week we went to Macomb aid won our first game which was with Bowen, 13-8 and lost our second game with Lewistown, 20-12. We then Won over Yates City again and lost to Farmington in a stiff tussle. In the District Touruaiuent we first met Tahle Grove, heating them 13-6. Canton heat ns the next game in this 'l'ournament. Although we did not always win we can proudly say that the players put forth their hest effort in every game. The letter men this year are: Leland Sl1I1kl11S, Paul llitchcock, Eugene Eourgoin, .lolm llart, Kenneth Davy. lilon Steer and Thomas C'emmer. ::hi!ff?s' 15-"H Fifii,-Q- 1 N if-:"'S?I -.'i21 :: SIXTY-FIVE wx--5??Zf-PE, fegvsflfw: 'Hlmug - 1925 :-iwxfvxfg Ezuakrihall Srhvhulr 'w Opponent Date Place Outcome Score Yates City Dee. 1 there won Chilli Dee. G there lost Trivoli Dee. 8 there lost Farmington Dee. 13 here lost Brimfield Dee. 19 there lost Abingdon Dee. 22 here lost Alumni Dee. 26 here lost Trivoli Jnn. Q here lost Brimfield Jem. 8 here lost Biggsville Jan. 11 there won hlonmouth Jan. 12 there lost Qovertimej Alexis Jain. 15 there won Knoxville Jam. 22 here won Alexis Jan. 25 here won Biggsville Jan. 29 here won Chilli Feb. 1 here won Feb. 7-9--Pnonm eoUN'ry 'ronnNAM1f:N'1' Farmington Feb. 12 there lost Feb. 13-16fMAeoMn 1Nv1'rA'rioN 'l'0l'RNAlNIl4INT Knoxville Feb. 19 there lost Abingdon If eb. 22 there lost Yates City Feb. 26 here won hfonmouth Ihr. 2 here lost Mar. '7-9fD1s'1'R1c'T T0l'RNAlNIICNT PHORIA COUNTY TOLlRNANIlrlN'I' Brimiield ,,,,,,1.,,,,,,,,,,,...,,....l, 20 lilmwood ..17,,,7,. .. Trivoli ,,,,,,,,l, ,,,,,,.. 1 3 Elmwood ,,..,,. Princeville ,,,, ,,,,,,,,..,,,,.. 1 -L Flmwoocl ..,.... ,. 1st plaeefprineeville 2nd plaeeglirimfielcl 3rd place-Kingman MACOMB INVITATIONA1, TOljRNAMl4lN'1' Bowen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,..,,,, 8 Elmwood ........,,........,,,, Lewiston ...., ,,.,. 1 6 H lmwoocl .,..,r. ,, DISTRICT TOURNAMENT Table Grove ,,,,77.,,,7..,,,7,,..... 6 Elmwood ,,,77,7 .. Canton .,,,,,,,,,,., ..,,.... 2 9 Elmwood ,,,,,,.. W '?s:4S? T?A::f1iF" 5x25 32? ?-Zx:4?7TA:,f1?' Tse? Fbzn? -3325, 47 SIXTY-SIX ::?gf4f?s!?vsg?vsf4f':: 'Hlmug - 1229 ::r-2:1416-P52146-?m:g:f?wffff':: Left to Right, Top Row: Robert XYileox, lloward Pierson, Paul lliteheoelc, Xlr. Nlauu, Keith Currier, Leland Siinlcins, Jack Clinch and liugene Clemmer. Second Row: john Nlelfall, Lawrence llall. liugenc Trayner. john lirown Grover, Keith Lucas. Edward Ilelford and Artie l'il'ZlIl1L'. liottoin Row: Raymond Seltzer. Edwin lfosler. Afton XYallvius. llillie NleQuisl0n and Richard llailey. llitelzeoelc and Simkins assisted in coaching the Grad-ss. Grab? Eaakvthall The Grades proved to he quite a flashy little outfit hefore the close of the season. After a late start due to the ineompletion of the gymnasium, nine games were played exelusive of the tournament. Our first game was played against Yates City ln their new Gym and we won, 2-T. Later in the season they played us a return game and defeated us in a hard-fought tilt, 9-7. We are quite proud of our first game on our new floor when we defeated the 'l'rivoli Grades, 7-U. VVe a'so defeated them on their own f'loor, ll-T. XVe journeyed to Farmington and met defeat, 9-U. Ilowever, they played us here later in the season and found us harder to eonquer. The game ended I2-9 in their favor after two overtime meriods. YW- silffered our worst defeat at the hands of the elassy ltrimfield team. 32-fi, We were greatly handieapped hy size in this game. Early in the season the lfreshmen defeated us 8-3. Although our defeats outnumbered our vietories during the season we made up for some of our losses hy emerging from the County Tourney with third plaee. The tournament was staged at Peoria lleights. YVe met Prineeville in our first game and eliminated them hy a seore of 11-8. ln the Semi-finals lirimfield defeated us 26-ll. In the final we played a hard game with Glasford lmt 0211110 out yietorious, IT-I5, therelwy winning third plaee. Several of our first team players will graduate from the Grades this Spring. hut we have promising younger players, so the grades may look for a good season next year. Cliueh ,, ,. ,,,, ,.... .,,.. . ,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,, F orward Pierson , ,,,,, ,,.,,,,.,,,,,.,,,.. ...,,,,.,,,, ,,,, , , , Guard Deford ,,,,,, ,,,,. F orward Traynor ,,,,, Guard VVilkenson ,, ,,,,, Forward Hoke . ,.... Guard Bailey , , ,,,,,,,, ...,, I' 'orwa rd Currier . ,,,, Center Grover ffaptainj . .,,,, Guard NYileox . .,,Guard ll?sn??s:45?2s::f??'?s::l???x1l?'?A:g??A::l??'?s:r4?T?s::4?TZx:4S?'?szS?Qi flXTV-SEVEN :zvsffgfvsyfveg?-rwsfiferz: Hlmug - 1525 Left to Right, Top Row: llary Manock, Cecelia Armstrong, Jeanette XVorley, Ophelia Huxtable, Helen Troth, Louise Turner, Miss Miller. Hazel Coon, Vera Custer, Lloyfline Taylor and Iustine Zink. Second Row: XYiIhurtzi Moore, XVilma Frame, Alice Redding, Virginia Atherton, Audrey Coon, Virginia llailey, lzola Yates, Helen Zink and Betty Armstrong. Bottom Row: Margaret Miller, Lucille Hitchcock, Margery Mathis and Geneva Mathis. Girlz' Athlvtirz Under the leadership of Miss Miller, the girls have undergone many strenuous workouts this season. The regular time for practice was Friday night at which time about fifteen girls came out. As a curtain raiser for the Farmington-Elmwood Grade Game, the High School Team played the Alumni. After a hard-fought half the score was 8-41 in favor of the High School Girls. The game ended, with a score of 8-6 bringing victory to E. C. H. S. In our Inter-Class Tournament the combined efforts of the Senior and Sopho- more girls completely shattered the hopes of victory for the Juniors and Freshmen. The score was 27-16. Although we will lose several valuable players this year, we hope tl1at the girls of C. H. S. next year will display the same pep. The line-up for the Alumni game was as follows: HIGH SCHOOL ALUMNI Helen Zink ,,,,,,,,,., .,,,,.. ..,.,........,,,. ,,...,,,,,. C e 1 lter Frances VVatkins ,,,,,,,,,.,,,,,, .. ..,..,., Forward Audrey Coon ....... Forward Frances Clernmer .... ,,,.,,,,. C enter Izola Yates ,,,, ..,,,., ,.,..,, F o rward Verna Brown ....,,. ..,,,,.. F orward Virginia Bailey .,.. ..,.,.. F orward V4-Ida Foster ...,,, ,,,,,, , Guard Ceia .Xrinstrong .... ......... G uarcl Bernice Hall ,,,,.,,,.,...,., ,,,,, ,,,,,,. C iv uard Margery Mathis i,,,,, ,,,,,, G uartl ll. R. ll., ,30. 5F?s:f?s?x:4?'5L::45??x::l?'?xzf?'i:z?'?A::4i67?A::4's-5 ?x:z???A::4?'x5x:f55 SIXTY-EIGHT wxffrvsfffvsffafrssfflfws Hlmug - 1925 ::ax1ffrA:fraffAf-rrmuzvr Ulrark, 1923 I.ITTI.E FIVE Elmwood got third place in the Little Five Track Meet held at Elmwood. Prince- ville was first and Farmington second. Proctor tie for second place .,.... ..,.,.,.. 2 20 yd. dash 1 lst place ................i.... .,....f 14 40 yd. dash Searle 2nd place .... ...ii,w,,,..,.. 4 40 yd. dash Mathis 2nd place ..,t ..,.......... 8 80 yd. dash Simkins 52nd place ..,.. ,,....., 7 5 yd. Low Hurdle 12nd place 75 yd. High Hurdle Ist place ...., 75 yd. High Hurdle Harper lst place ....t. .. ......,....vv............ Javelin 2nd place .....,.,Y.w..,....,......i,.....ei....,,,,..........,..,...,....,, Discus Each member of the winning' relay team received a small, Elmwood won the 880 yd. relay. Those receiving a track shoe were: Proctor. Bour- goin, Hitchcock and Searle. MILITARY TRACK gold track shoe. Proctor-'Lth place ..,.,.................,,,.,,,,............. ,,,... 4 410 yd. dash Mathis-'lith place .........................,..,,,,......... ..................,. I Iile Run Harper43rd 'place ............................................................,... Shot Put Elmwood won the relay. The relay team was: Proctor, Hitchcock. Bourgoin and Harper. PEORIA COUNTY MEET Searle 2nd place .......,,,.......,.............,,,,,................ 4440 yd. Dash Q lst place ....., .,,,... 44 -140 yd. Dash Pffiffof l 2nd place .... ....... 2 20 yd. Dash lst place .,..... ............ Shot Put Harper -Lth place ..... ............................. I Discus 3rd place ...... ...... 7 5 yd. Low Hurdle -14th place ........ 75 yd. High Hurdle , 1-14th ilaee ....... ........ I2 lNIile Run hlathls 2nd gilace ....... .............. ...Mile Run Foster 5th place ........ .................. 1 6 Mile Run Simkins 5th place ........ ........ 7 5 yd. High Hurdle Steer sth place ...................,,.,..........,....,.,................... Pole Vault Elmwood won the relay. The relay team consisted of: Proctor, Hitchcock, Bourgoin and Harper. Elmwood had a dual meet with Farmington and with Averyville. Coach Mann took Mathis, Searle. Proctor and Bourgoin to Des Moines. Iowa. to compete in the Drake Relays. They were entered in the mile relay. but they were outclassed. Mathis captained the team last year. Bourgoin is captain this year. Those receiving letters were: Harper, Searle, Proctor, Mathis, Hitchcock, Bourgoin, Simkins. Emerick, and S. Haines. E. '29, k'?::5??::f"'"5s:f'?::f'75s::Aif""Xi::f'xi::f:5'7"i:5 k'?::4f"'Ni:65'l SIXTY-NINE 151111115 - lggg ::vLffff?A:f? imwwiqwy U TY! S M XW x -I I g I Vg K GQ., ' N C, :-v I 45 'K 1127!7ff1f:! 'FGM ff iii P K X M., W - ' wg - A 3, E ! ! 43 I K fwqi' f f was ' 4 f' 4 X 1 93 fl 'W 5' 91 I f n Twmfuj Our Mfgy 5 7771205 ' I' , 111,10 7773717 F ,QV- 1f" X I 4A,P0vD x U I 7 :ein 7 fx. X hifi- li f. , ZQ Q 5 .K V "1 - .FX i ff ,xt EI. it '-Mg ff' Q 52? A! A fu sv ilk. J .JV M - " 'F - """, fd . f 'I H I L I , A l Y 1 ', HL: 7 H e 'fp k ' A 4. if E "L I- W H A W,?""f f f Q 4 f 'L L " I M P 4 Qi . Jmwwgmgyfw fw'w We QAQL Mg 'rv "l g P , 2 , if if ' 2 f. 4 , ,J if 'H ,. .Sf X, ' Q -i g M W . ' , 4 -Q -. L- J' i fk , . if - W, , ,., X . -A , V Wg, , .i P Q 'Q W .V a -, ,: ' ' f A f A ' ff, 1. t .,., ' ' If a - Vivin 1 ::'f?!f57- ! Z 'i5!!f'??!!45'7'it?1 f"fF:fi::fi:zf'??f? 4? SEVENTV 52547 EA nl nr 1502, .-g5,,'.y,-gxg,-yf-g5f-gkG,y,.2,,Fy..Q,,g,-gi 45 xl ll Q .2 , J. mi, ,, ,y' , " 3- 1- , A4345 V me :rj , f V A . -fl? . . if .X A , 23 , Q23 .5 X. ., Y! ,Q f 'f 1 ' a ., V fi 1 na - . X Ji V ,.-9 i '.:,-ia . ' 1'-4.-'...' " 555,555 3, f . ' , , ' -' Q f, 4' 55 xiii? I X X 1 W l x f H1 - 15125 ::Nxff'Xx1f'Si:146fwf1ff':: 111115 x'?:::,5" Nix? xi.: 15' Xing! Xiyff xirsf' xitzf' x'?f3iff:: !!k"i:5'k'i::ff'x'i::f' , - "'-N " 'Pxfzff 1? sz?" "2 sz?" ?x14?" 55 151111 UZ - 1 H 55 2'Tx::L':f: "EA::4Tv' ':-Esslif :W-iszv 5i1eLaS J-4157 o 777eTno7'T K L1 5 5 C, har. o Ja My ,Ura . I L WADUTFQL-A9715 ZL CYS. 'Pr U 2 749, "W, QQ wi I Q5?5?wf3 ' b We 3774 77? Sllqcjo YVW T , 51SffT F Heyoavze A ,K-..1Qi,g QI f 1-:- H5 ' gi Q 3 3, ,uw - 1 V 70 uyr 5-fbr5E'Tf7CTl iifgzy lf.. 2 ' .- .il Q.. - , '-'. YT , V 1 ", Ag Q I W I n m+,'5 ' F1177 5:5 Lf 1 X .. ' ' f - ..,?-' ' pvy?-F '-9,..,q: '-Zvvqf 'qv ll , 79-fly fqxfly -rxw-4x ,A- SEVENTY-FOUR vgvfv- -775 grv- 75 ,Y ?x:e?5Affff?x:fl?i:e?:: 'Hlmug - 1925 ::wfffoxf'o-wrffdwxg-7 +-'-M---- -- - ----. -- -.-. T.. - T ....... . ....- ,..-..,. 5 ' 1 T l Q fine Q 1 L T l T I 5 James MoCoq Compemq T T Q Wholesale Grocers 5 T T l PEURIA, ILLINOIS 1 Arr' flze fJ'ZL'l1l'l'S and 1JlSIll'lbIllL0l'S of T l l ' T Q Koloo Inn, Rltowaq, and T T T T T Tomptahon Foods 5 T L T l T 1 THESE BRANDS ARR: T g Uncxc-1-llvd In Quality I T T Uniform In Pack f Perfect In Sch-ction T New-1' Disappointing 5 COYISHIIIFI' Always Pleased 7 i The Boat Nature Produces T I T T T T L ' I 1De extend our com- 1 - pliments to the - Elmwood High School l 5 l , .5..-.., .......--..... A ....-. ,. ..--- -,, -M-H43 "i:6"'?::f '1?::4f'?5::f' T'?f::5' i::4f""?::f' SEVENTY-FIVE K, S HX 'BA--ffrwx--,?'i:g4-P Egg?-75: Hlmug - 5: 5A:z??'Tb::f ,xff-7 Iliuung Igapvr Flapper 1"11l'lIllt5 ..,,,,..,,,,,,,,,,.. Boots fancl ller bucldiesj ,,..... r Harold feen ....77....7......,.... I,IllllIDS ......,,,,,..,. Burney Google.. Abe Martin ...,,A. Mutt .,.....A,,. .lc-H ,,,.,,..,. Bubbles .,,,,,A.,,, lloon Mullins ..., Kayo ,,,.,,..A,,, Uncle lvult .....l, Skeezix ,,,,,,..,.,,. Tillie, the Toiler ....... Boob Mc-Nutt ..,..i Buttercup ....,.,. Ella finders .,...i Blobbs Qin Fritzi Ritzij ..... llaggle .,,...... ,........,,......, J i ggs .,.,. '23-7-F' fl 3 vdbhhiov fllylfx V u lp A X s x-RHF' Va' 51C i Ili' M5 onlmllis "fa 62.-QQ, ? I4 N, N rlli 654' pr 1 4.54 Lucille Hitchcock e,,.Virginiu Bailey e,..Harvey Haines ,Jeanette VVorley .......How:1rd YVeber ...James Voorhees Arwine Archibald e,e,.,Harold Hicks ,Betty Armstrong ,,..Tl1omas Cooley ,....Danny Maller ....JValter Clinch .....Armin Liselier ......Mary Herbert .Eugene Bourgoin ......,....l4lldon Burt ,,e...Aliee Redding .Clifford Atherton ,,,,,,,,,,,,Helen Zink ee,,l,eland Simkins 'i::f'?::5"Hi::6:' 'i::4s""'?f:5"i:5'Xi::ffg?:fx? 47? f?'? SEVENTY-SIX R?- a--'- 1++K - 11+K -HQ- + h - +'+K - +' - - +-1 -'-i- l --i- ' '1 -'-- '-' -- - fK - 1 -1 - '1-+ - 1+'+ - -'- - 1i4K -'H- ' ' - '1+1 - '-'1 - -1+1 - 1+-f -4--"H--'H-'f l l l l l l I l I 1 Q I L oo roclucts 2 -o S atzs fy Partzcular 2 1 BLUERIBB i i A, 1 W People l A 3"' 1. A k G f Th I it s your rocer or e:irVxH0LESALE F A, 03ki0I'd 8K F2lhIl0Sf0Ck, GROCERS Q :Q---- JK' Peoria, Illinois sf- ,i.. - .i.. -K- - -i - -i-i-. .... 1-1- ,i.4 - .i.. - .i.. - .i4. - ii,, -M-i.- -i-i.-i-W-U..-Hi ,f, :-,i- , ---- , - ,,, l- -A -,U,-, -,,- o- - - .- - ,-, - -.-,,,M-,-,,-,,,,-,,,i-.,!, Q L 1 COBll'l,IMENTS - l 5 - R. Herchel Manufacturmg Co. PRURIA. ILLINOIS 5 Qlsbicl x1,xxl'1f'.w'1'l'1cruns UF NIUXYCI' zuxcl Billclel' Cllftillg' Parts, Lawn Blowcls Coastal' xxv2lQ'OllS, lmplcmeut Supplius and I'IZIl'IiWill'C Specialties I , - l .g....m.- -, ..M-i,... -.- -,-4,-....- -i,,.- ,- -. -m.-.i,,- -.-....i -,.-,- ...,i...i,,,...i.g. "i:5'N'?::f'Xi::5'Ni::f'xi:5" k'?::f'Ni::f"'?:5A'i::ffX?:57"?::f' SEVCVXTY SSTL 1ffoif:ffo+zfgff'k'2off,f':: 1511111154 - 1929 ::ow:1ffHxfff'Xx:14?'ww:14J 151111115 - 1525 +..1..,.1111.- 1 1 1 1 1,1.1111...1111,:1,,,,111.11,,,.1,.,.1,...1,.,,1 1: 1 1 1 1 1 ,1 1..1.111111+ A MESSAGE OF GOOD VVISHES AND CONGRATULATIONS to THE GRADVATING CLASS OF ELMXVUC DD HIGH SCHOOL froni l rliiltilt l oppositc l + l,2liJil'i BRE ERS 420 Blain St. Peoria, IH. ,1.,,,1,.,.1 1. 1 1 1 11 1-1 1 1.1..1,1..1,...1111111111 1 1 1 1,1 1 +..111111111111111111111,.,,1,,1,1 1-1 1 1 1.1-1 1.-111 1 1 1 1 111 T TOBACFO 11 S1'111'1' for 1111'11 llllll 111111119 1111'11 1, 1 1 11111111- CANDY Q . : Cozy Corner Confectionery 2 Prop. I D. Slllyglllilll IL'Z'f'l"1jflliIIg First fYlIlSS g BIEALS SANDYVIFHES -il.-. .... - .... - .11. - 1... --.- 1 -1-1 -----.- ,-1- - ..,1- .1.. .1.. - ...1 - 1..1 - ...1 - 1.1-1.1- "" - "" - - "" - "" "---- ' ' "" " '2" - "" -' "1" '1" ' "" - "" " "" - "" ------ ' "-""' i Princess and Strand Theatres 1'12U'Illil1gtOH,. Illinois ALXVAYS 'l'IIE BEST PICTURES E J. A. Yvveee. lfzxnngcr -i'-- -1-' - -1-' ----- 1 - ---- 1-1- - -ivv - -11' - -1- 1111 -1- ---'---- 11"1 -1 -1 ---- -1---1-+ '?L::f'TA::f' 3215?Tx:4?k5x:4f'?i:f4?'?5::f"i:f?:K"5i5?? f?" SEVENTY-EIGHT ::?x::4f-?igg4?iggl? 5 .. :-7 igyfy-5 5635435 M35-Z'-r 'zxz' : 4...-.... .---- .i...-,,..- - ....,.-....-.m-.,.,-.,.,-..,.-W- ..: - -.,..-.!- Z.. - --- - -m..-HZ. I l I LUCK! LISTEN! STOP AT4 4 . , . . I 1 Columbla s Bllllard Hall 1 l For IiL'fI'CSIlIlll'l'ltS. Tolmccos 3 I . . I i fvvlllfll ui 1'l2lI'1lllI1g't0IIJ i I 'l'IIl'l IIOMIC OF FI'I.'l'ON COL'NTY'S BIG CONE I I A I,0l'.XI, l5UUS'l'lilI SERVICE WII,I, 'I'l'lI,I, I T "IIII"' 'l',Xl5l'lIl, IlUI'Sl'1 MAX i I .i.,-,..- .. -, ..... ..,,-...,-....-.,..-,,..-,..-.,..-.m-..,.-,.,...,,.-,...-, -,V-1-,-.r- - -....-,,.g. Bc-Ityf"BIy Il'lIIlN'l'1lIllI'l' isu't ut normal." Paul II.-'f"No. it's at C'lm111puig1u." 15 if 93 Mr. Munn--"You folks uri- so dumlm I wouldu't Call you hams." IVult0r l'liuc'l1f"YVl1y not?" Mr. Manu- -"II:uus cuu lu- cured." 93 95 5: First Frvslxir- -"How luuuy students are fliers' in Ii. C. I-I. Sf" Sc-voud I'll'k'Sl!Il""'I,ll, about ouc out of cyvry ten." 95 93 155 Ilcspcruh- IIl'gg1'2ll'-'-UCOIIIKI you givs- u starving: lllflll a dime?" Kind old menu- -'ll'm'tzlil1iy'. lxzlvv you vlmngo for El five dollar hill?" B 'srffz 'ff S ctbu ull is ig ye CAVE MAN Ilvr vycs wc-rc aw lrlzwk as jet, this i'l1Zll'IllIIIg girl I knew. I kissod lu-r iu the- corridor, now miuc are jet black too. 91 253 95 DIVIDIGNIJS I sm-ut my lzoy to College With an pat upon his hack I api-ut tru thousand dollars ,Xud got El l1ll3lI'tl'I'lI2lL'li. ,3,,.-.,,.-,.,.....,.-.,..-i,,. .........-- - .-.- . ..w- .-mi....1.-.,.l-.i..-..,.-....-..!. Q I.. I'Ii'l'RINI ICRNICST POZZI Q I PHTIIINI ik POZZI I l . i ICE CREAM PAR LOR ' CANDY, CIGARS, Toruccos AND I"ouutaiu Drinks I I All I"luvorsfHot and Cold g XVI- Svryv Hot Tozxstvcl SJITNIWVICII IIIIIICII At Any Tinic' i FARMIXG'1'ON. II,I,. T -if-.-..... ----.. - -,,.....,......m.-,,,....:..-....-,,..-....-. -, -. - -V ----- H..-...Q Skin?5254?Fwz??L::l?-'Taz?T?x:z?'?A::4??TA:z??A::l?i?A:z3?Tx:L?' ' SEVENTY-NINE :E-' 'fx'EfifN I1 !f ':: Hlmug - 1929 ::exf46ez:f46"w.:gsffw Hz. ' eg, Vik -.eg W ' ein. W e pt emberg 10f 11-Freshmen show their green qualities by 8:30 A. M. Mad rush to get a seat. forgetting to go to class. 18-Seniors elect class officers. 20-Umxus staff is elected. 22wCanton defeats ns in football, 6-0. '76-Jesse catches a buinble hee on field trip. 28---V lihnwood beats Vhishington. ef T? i ' T -Tri: FEE: ,Dm isa-' -ff. L .vim ' C t 0 b e 1' j - 412- gi-ff' 3-'Juniors have unanimous vote on their class ring. 6... 9, -VVe sealp Biggsville, 18-0. 10, 11-Political arguments in Civics. 12--John Hart teaches History Class. Averyville defeats Elmwood, 7-O. 16-Meeting of French Club well attended. 19-Abingdon wins, 57-0. 22- -Seniors give a box supper. 96-Farmington wins, 670. 30-Freshmen have a party. W., -wlug I 0 November fi 1 Ycfiikga 2-VVe beat Knoxville, 12-0. 5-fMr. Downing teaches the Civics class how the President is elected. 6-Orchestra has a Wiener roast. 9--Close game with Chilli. 7-6 in favor of Chilli. 13-Party in Heptonstall Hall given by the High School. 16--VVy01ning wins, 15-0. 19-Agriculture boys have a banquet. 21-Aledo Wins, 20-7. 22--ATen cent program given by Seniors in auditorium. 26-Basketball practice begins. 27-Jesse goes to sleep in Civics class. Iixiifxisfg?si::f"?:5"'Ni::f"'T?N4'fsi::5's?:f"i5'Si:5'k? 4'-C EIGHTY f- - Z.- " 5 55! 151111115 - ll I-'Tx:z':r" '?A::L?5s:zff? :vfxzy 1 'Eff xitdf' xi!-, 1.11m-nu 1--1 .1 - 1 -?------1 --1-1 1 -- '1 1 rr 1--1 Iw-HH-Iv? 1 1 'i' THE PENNY GRQCERY 1 - - 1 Re-Jouce, Llvewell and J. L. Co. 1 1 Brand Canned Goods 1 1 f 1 The highest quality of fresh meats 1 1 1 I A . I ' UU' glIIll'lll1fl'l' you an lmruzvf .WITIIIQU TAYLOR sf SON dddd ,dddd d.,1. , nndn TM" "1' ' - ' ' 1' 1' - '1' ' -1- ' ' '1' ' M' - ' 'H' - -W'1"11' l General Repairing 1 HARTLEY'S GARAGE UU' Spvc-izzlizz' on C'yli111Ir'r Grimling 1 1 using 1 1 TH E III"l"l'U CYLINDICR IIONE I 1 -1-... .... ... ..,. - ..-- - ,,.. - .... -..,- .... - .... .. ,,.. -1.... .,.. -,.n- ..,. .. ,.,. - ,,,. - ,.,. - ,.., - ...1 - ,,,. .. ,... -.,.-,- - -......,...-...f. 'iz:5?'xi:5?:f'i:f"Si::f'g'i:5' inf 1514? EIGHTY-ONE lilmug - 1925 H TIZOK ,M-fy, l.ZCA!'Clj, 3. fvonv Ut TMJ15 fe ry 5'CC'ffCfCfV71ov1A57l5, 3. L fotw 715. H. H0 ,H 4, 5 '2-Www ff5 '3A51dTr1G5C Twfvzs. 'k' LU1ff7vfvwj 7-Irena 'S'-'lf fL of cz Sway ,,.LJ,f,f,,C,, 'fi lralme 7-5 21 Vwzes 'zffffzinocqrog 1L'- Tm fffj Q is I Qr?lQ. fi. 7,jc VS 3.6117-'qffffi Lf- 5wOvJ 5waNower5 L 730 nfes 7.140715 '74 Mffaff Zfgperflarmew 047131171-TUIJE-Unfafffcy-5 sw Qroc0q'17c5 19.3,-nf Ynusicrs in Deer 1v'732af5 ll- xmf?L2kIT17'jkQ75f0yqg N'E::f',"i::f"'i5''W5::fi?"N'i::45"f'i::f'X?::5'xizzff Riff? X EIGHTY-TWO GiE:6"?:5' 'ii::f"xi::1?'i5 151111115 - 5l'i::5"'i::f'ib::5"'i::45" +..-...,......- - - ...,H-.H-..,.-H..-.,.,.....4..-.H.-.,,,-.H.-..H-..,.....,,-.,.....w..,,,....,.-..,.-,.,,- ... - .-..,.-....-mi, I I Ilarulcl Hicks and Katllryn liuwcrs VCCOIHIIICIIKI thc HAMILTON MOTOR INN I , for Cill' Sfm'agc', TH? Sl'l'i'1f'l', VIIIISIIIIIQ nun' I1IIIll'1l'IlIlIUl1 when ln I I PICORIA Plume 9691 Opp. Cm11't Iluuscz ilIXV2lyS open -i-1- -1-- - -x-- - ,1p- - -p-4 - -ppv - -p-, ---- I .:-v- -I- .p-. - .,,, - .p,. - .,,. - vv.. - .p.. - .p.l -w.4- -p-- - -p-p - -i-f - ,--- - -p-- - --11 --I------11 +I- '1-1 - "-' - -"' - '+-p - -p1' - -'l- - '--1 - -"p - -'-p -I- '-p- -- "-p - K--- - "-' - '1-+ - '--- - -p-p - ---1 -- -'-p - '1pp - '1'+ - '1-' - -'!+ - -"- - 'pfp - -"f - -"+ -'za I I I I I nv I I , I f'o1'111z'1'ly MI'I,l"OlilYS. Inv. 31.3 Blain Struct PICORIA I v I Stem-Bloch Clothes I - 1 Dunlap Hats , I I Nunn-Bush Shoes i 1 EARL JOHNSON fUl'IIIl'l'l'lj of Iflzllzmml VCISSCIT Undefwear -1-,..,,,.-..., -,,,...,,,,-N,,.-..,.- -.,..-.,..-....- ....,..-.,....,,,-..-,-.,.,-.W..:,.,..,,,.-.,.,-......,.,.......-..,.-.4.,-MQ. 4...-M- - .- - I-, ----- .- - .-NI - -.N. -- .-U.-.H ---.- - -,- 'S' i Buy CENTRAL ILLINOIS LIGHT Co. 1'1uf11+'1f:1m1f11J swocli Phom 413 I.Vitl1 Emlswoolm. 11,1,1xo1s samy -i--- I--- - I--- - -1-1 - III- - Ixx- - -1-1 - '!-- - ---- - 1I-1 - !-I- - I1-1 - IVIV - -II1 -M-- -I ---- II-- - I--1 - -AII - -I-1 - -I1- - -III - 1-I1 -I---I--I "'?::5"" '?::f' k"i::5'N?::ff" "t::4'?"i::f""'2B::f'N'E::5" EIGHTY-THREE I :Q--ASP?-I-fav-f-fwff-?:: Hlmug - 1525 fn- ---' - -1---I-I--1-I ---- I-'WI -------- I ---- ---- - I I 1 1 We 1 I I A I I I I , 1 . I I 107 South Jefferson Street I 11111oRIA, 1L1,1Nc11s I Qllppositc Ni?1QJlI'2I Hotclj I I I I - I I I I I The p71111'0g1'11pl1y for the I 4cLIL3IUS,U for 11,10 last five years was 1111 111111111 by I I Hzis stfuflio -------- I I I 1 - I U'l1at 11101'c 01111, 111' 720611 i be said. i I I Q I I I I r' I I I - I l ll I , H I I c11'irc11i11wc O! ffm Lcfffvzf sorf I I +I- .... ..---.- . - -2- - --.- - ---- . -------- I--- - Us iz?"i:zf"s'i::f'?:5'?s?:fF'?i:5'si:zFf'i:4'?xi:5'xi:5?zf"'!! EIGHTY-FOUR F-x ll A-1 s Lf'-'vxg?fzs:1f?:: 151111115 - 151251 ::fzxg?Tis:f4?Nf.fsgs?f:s-A :: 4.-..........-.. -.-- .- - .- - - .- - .- ,-- -z - - - Z..-A -.--. . .. -..,.-..!. I LET l 1 C A R L S Q N ' D0 YOUR PRESSING 2 Over the "IVhitc S torcf' ELBIVVOOD, ILLINOIS i -....-....-..-....- -,..-,.,.-....-....-....-...-,..,-....-..,-,...-....-....-....-....-,.,.-,,..-...- -,...-....- - -,.-...,1 Miss Davis-'tCorrec't this sentence: 'The fiords of Norway are very rough."' Bright Frosh-"You got Fords spelled wrong!" 95 Sf! 95 Harvey Haines-"'l'here is one thing! I like about you." Cecelia A.4"XVhat's that?" Harvey4"'l'he guy you go with." W 223 55 Miss Croker-"Mary Ellen, translate 'Rex fugit'." Mary Ellen-"The King fleesf' Miss Croker-i'You should use has in the perfect tense." Mary Ellen4"The king has Heesf' we ig HZ Mrs. Downing-e-"John, have you done any outside reading yet?" John Hart4"No, it's too cold." 233 ig 93 Mr. Mann-"Name a liquid that won't freeze." Bill P1-octore"Hot water." 95 VE R23 Miss Davisfwfhe lesson for tolnorroy will be an oral theme." Eldon Burt-4'Do you want it written ?" 95 25 93 Miss Crokcr fto John at Book Storejeul' want the Life of Caesar." John-A'Sorry, but Brutus was ahead of you." M ii! 95 Betty .X.f0xxYl10Ill do we play tomorrow ?" Paul Thompson-"AlumniVi Betty-"I never heard of that town. VVhere is it?" SPS 15 LZ Harvey Haines-J'Boy you sure have a big mouth." Howard VVebe1'-4'VVell, that ain't no keyhole in the front of your face." S!! 95 RZ Paul Fussner-"I'vc an awful cold in my head." Curly B.-"VW-ll that is better than nothing." 95 22 955 Miss Croker---"VVho was so rude to laugh out loud?" John YVeekS--"I laufhed u w my sleeve but there's a hole in the elbowfi E- l . 0i'?xz???A:f4???x:Lf'?q?x::L??'?s:545'g?s4??'?x:ff?-?Q?x:2sf','?x:5'??A:2:?'l2 EIGHTY-FIVE Hlmug - lggg sswxfffwfzsffe-eff!-Ffeesfff ?i' "u"'Mi""Hu"i"H"4' 'lE Dr. H. R. SIMPKINS VETERINAREY Phone No. '71 ICIIHXVOOII, Illinois I E : i .g..-.,.,-.,..-,,,.-,..,-.,..-.......,- - - - -....-,,- -. ..,..,- - -,,,.-....-.,....,,..-..,.-..,.-,,.,-,.,.-...5. ,.1.q,,11..1...,11,11-....1,11.-11-111...1111,...1. '1' -I' l 2 T l - I Dr. O. CLARK BAILEY 1 2 1 mzNT1s'1f 1 - I -.,.i...,...-.,..-.,..- I 2 I I . . 2 Ifllmwoocl, Illinois 1 -i--- ---. ---- . .-a -I ------ E- -:-I -I -. -.-1--V: ----- - --.1-----ri 4---- -flv -2 ---- ---- -i-- 1-'! - i-- - E- -' - - E- - -H- -f- -- - H- - 1K - -i-W- -------1-1--4. I g Oflicc Hours 2 to 5 P. KI. Oflice Phone 8713 T I T HUGH E. COOPER, lVl.D. Q I"If,ACTIlRI4lS IJI4lI"OIllNIITII4lS l DISEASES OF BONES AND .IOINTS T I : 709 iiiimimm mag, PEORIA, ILL. I 2 iw- III- ------ 1 -2-'- - -H:-mf ---- 41- --- -: -1- - - - - -HI'-'I+ ,f,,,11:u.- 1, 1 1,.,1,,,.1.1,.,,1.,,.,1,,,,1W1M1..,.1,..i1,,,,1,,,,1 1.1.1I-.41un1,,,,1,.,,1m.1,, 1 1 1 1,.,.1, 'Z' Dr. WAYNE H. WEBER PRACTICE OF DIGNTISTRY - ,,V1 - .,.I - ..A. - ..,. - I l Office Phone 61 I Residence Phone 280 i Elniwoocl, Illinois I qt.-.,.. ..-- z- .. ..i..i - -,... -. ..--- -.-. . .....- ..,.-...g. K'?5"'g?:5'xi:f""t'i:5?'?::4F"Xi: .4'fxi:f"Z::fS?::L6"'5'E::f'Ni::6'i EIGHTY-SIX 33 as 5 ,X fQ'k3xggL?q?xg S- ,,, 151111115 ,, vxk? wx fq- -fxfv fv ,,. 7TlM:1c,2zl. flu P 5 A Inf? Cf 'K f R Q, L. , km- 1, if I : .i w .5 V... fi, :n FE? ' ' ff 5: 1 A . ,, S .Z ,- 'J J f J . ,L'a.sh1Q'fz hm muff mv ff f 3 'ff -,,-ggi, f .. . 2 Q11 .E 'W' A Y .,...,. . :2"'if'Xi:gi"' i""?f6'-"1?xf'?frf'?f?k?f"?? i-"5 'U .x , SL. -L, -wi O. my .. Ot N 3' vu 2 XX. 2' .. x. -vsfewxflf-t?Aff4?vAff4f':: Hlmug - 1929 :zmfffwrfwffvff ?4n1uu1 : r1i-- n1nn1 :1 :1 H1 1: - -1: 111v : ii11i--1- un1u9!. I Dr. D. H. MORTON I I EI IMVVOOD, ILLINOIS i i I 2 I Phones: Res., 1153 Oflice, 160 I 2 -if ,.-....- - - - - - ..,.,.-...,..,.........-...,-....-.............,..,-....-.,..-..,.-.,.,-...- ... .. - - .. -.....-iq. ..-....-----.----,-,,-----,--..--.--..----....-. 'E' 'i' - 1 I - C. G. FARNUM, M. D. I I I 515-516-517 Jefferson Bldg. I Phone 3-1085 I Hours: 2 to 5 P. M.1Snnd:1y: ll to 12 A. M. I T I PEORIA, ILLINOIS I ofa.-nu 1-1- 11 1 -uI--uU1nu1n:11n-1111-111114111111uu1'-u1nu1nu1nu1m.1- ---i : - 1m-1un!a 4301.11.11 1111 -1-- : 1 1 1 :-- 1 -1 -: 1111111 -- 1111 1II41va!o F. c. BOCK I I 1 I . I CLOTHING, FURNISHINGS AND SHOES I HART, SCHAFFNRR Sz MARX CLOTHES VVALK OVER SHOES Phone 56 Elmwood, Ill. +I- ---- - --1- - '--- - -.-' --1 ----- L- - -1- - - -- - -"1 - - -I-- - -1-- - ---I - ---f --------I---------I aw- --II - "-- - "-- - ':-' - '-1' - -1'- - ---- - -'-- -I---- '--' -f ----- 1 ---- 1- "f' - 1--I - '1-- - '--' - "-' - f"' - "-- -I--I-'+ Phones: Hotel 9217 Restaurant 6330 I 5 ROOIIIS 3.75 AND 951.00 Mrs. I-1. B. MEEK, Prop. I 2 HOTEL ANI? RESTAURANT 316 Fulton Street Peoria, Illinois -I-f---.--------.-'--1-i- -III - Ifl- - -lll ---1-----'-'-1- -'-1 -m KII- - III: -------- 1 1-'-w- Iiif - 1.-. --1.-----I--I---'I-I "?::6"'x?t:5?S?::5"':'E:ff'?f::5',Iis::fig' Nixf gizffxizzff EIGHTY-EIGHT , Q v 5 fi Z-I, ::N3xf4':-: zvix--4'v: I-ZA-44'v-' '2"3-f4s- .. 2: 7234? '4gg4'7g' -5A:g?- -1733547 ,,,, ecember 4fFi1'st Imslu-tlnill gznm- of tlic season is plnym-ml with Yates City. l'lilIlWVUUli wins. 6 -F2ll'lIl Ill2lllilQK'llll'lli' Class attends poultry show :it Pvorizi. 12- !Declic'ution of tlu- ne-W gylllIl2lSllllll. 13-Dedication gznm- in tliv KyIllllElSilllIl. l'lill'lllllljltUIl wins. ll-Stulllvy Stout tzllks on Corn and lmrlvy in tin' QylllI1ElSllllIl. l9ffFFE'lll'll Ulnlv nwvts. lil--4Ml1Sil'tll CUlIl'l'l'i in tln- gylnnasinln sa slim-1-ss. 21-Cliristinzis progrrznn. J a 11 u a r q Q I 2- The day :ith-r Yill'EltlUll. Almost vx'cl'yom- rvlnrns to IC. C. li. S. 3gNo Classes tlw first two periods. l,lllli0fIl'2Illlll'I' snaps our Illi'tlll'l'S. IO-11-.Xgricnltnrv Classes miss school for Dairy Conference. I2-Overtinw Qfllllll' with Ixillllllllllltll. Monlnonlli wins hy one point. 11-15-4Exznns. I5-Rlniwood lu-:its .Xia-xis. H to 12. I6-Vaccination! ! ! 3 I7-1S7'IIltl'I'Si'll0lilSlil' 'il0llI'llZlIlll'llt. Sf-niors win. 22-Ehnwooml lu-ut Knoxville. 13 to 7. 29-Anotlier genm- for lilinwoocl. Biggsvillc- lose-s. ebruarq X X , 1- 'AS6'I1lOI'S sponsor an tcn-rent progrzun. "Poor Me", 6-9--Peoria Uonnty liaslu-tlmll Tonrmnm-nt. l'rinc'i-ville wins. Iflffiirls' lmzlslu-tlmull tm-:un heat the Town 'll4'Jllll. 6 to 4. 13-16-Macoinlv 'l'onrnzuncnt. I9, -Knoxville iln'fc:lts lilinwooml. 11 to 5. 20-V-fMrs. C'lifl'orrl l.ott talks to tlic .xSSl'Illilly zilmont "'l'l16 Pioneers". 21-Franccs Linrlzcy vntertuins the .Xssolnlmly with 21 pair of spi-vs upon lu-r nose. 25--Senior Class plan' books arrive. Z8f"Rings in tln- Saiwclnstn. il big sllcvs-ss. I 55"i::ffv?"i:4f'? '?::5?c'i::5'Si:c5f'i:6"'xb::f"Ni:5' 5:5525 EIGHTY-NINE Xxffnwffxxffaffaiffffe: Hlmug - 1525 'isf 5!GXJGX9GX.Q6X3GX9GX36XQ6X.9GX9GYJGR9GXQ1! GX! QXD GX? A Good School Year Book Must Combine Fine Typography ' ancl Excellent Printing GX? IN THIS Year Book We believe we have produced a school annual of the best craftsmanship, and one that deserves your approbation. OE' 'DLUQPU fv-.C'9..l'I'1 3:2570 SOSUI m,.,6,O Egan? GJD' QQLLF O Ogg P5552 353. Dmg' o.:s was :Www exp U Gxxf 63.9 5 oo o :S CD P1 'U E. :S ::f. D oo F3 Q 'U I. 3 S32 ES. UHF gl? QUE? QS. N 'FZ' 55 ZS O: P43 UI: 2 Cn I'iCX9CY9C'X9CX9Cxx9C'X9.fxx9fTJCQJC-X9CX9KX9l! -iffi-'fk 15k"'.'?!fi4'f iliigf Xia? 'izf' NINETY B ,rx Q ,, ,,. Q ,ip ... 0- - 'zxsev -cxzff '-:say ?:f:v, 55 151111115 - ii 'ester' 'fcbzzf Exe? Sfory BOOK, Lflhcf 3 ew! a AK ' Rv: -A N I I , , tj X The luaoffen sgoacdmr 21,85 : - TFIC kmqn mv?71cfHufzLarJ 7717116 - fi? 777 Q 0 I1 'iff -ww . , fff1 E5 'QM VJ,f nf S fry 4 4 N I 'jx 425' j Lkw LJ X X ,W,' ' v Q ,Lf f I 'I E ,VX A X MAJ , ,xx 1: ff' L N X .xff Szmvjflkff Smnoim Bobgn loaf? cgaozdgzolwhks X Ns' Af X A ffm, N A J uf. HW' VQH 7fV?h7f2e W!"'yY"' njrnkxm 7204! 15:57 215' N'?I!45-J !f"" ?A::6?'?A:u??1:zf?N5A::f"? NINETY :wffftmfffwgifmzfza 151111115 - 1229 ::?sffF'vsf!f?vs:f46'vsf!f' I I fii-ii-i-'i-r- -i'+'ii-iei-'0'f- - - -i-'i-"i'- - -I - - -if-ie -it-'I -I-it-'Q' l l I I T I First State and Savings Bank T I i of Elmwood t EIJIYVUUD - - ILLINOIS I - L CAPITAL AND SURPLUS 330,000.00 I 1 I , i . . 5 A General Banking Business 'f1'ilIlS3.CtCd Interest Paid on Time and Savings Deposits Deposit Boxes for Rent Ol-TIGERS IJ. A. Jaques, President M. Ii. 'I':1rpy. Vice-President T I,. IC. Seltzer, Cashier iw- --li - -'-- - -'-' - "-- -- -1'- - 'X'- - "f' - -'f- - i--f - -"- - "" -'--'- '-'- - --1' - i'1- - '-" - 1--- - -'-' - 1'-- - '1'- - '-'- - 1"- - -'-' --H- '-'- --I------iv 40- --'- --- -------- -1-- ---------------- ---- - ---- - -I+ 1 - ROSZELUS ICE CREAM The best by test Sold at l l Browifs Cafe Regular Bfeuls, Short Orders at All IIours CIGARS, CIGARETTES AND CANIJY oU1c Morro: "Wir Try to Please" I I im- ---. --H ---- I ---- 1- ---- - ---- - ---- - ---1 - ---- - ---- - -1-- - i-i- "1 - -I ---- -- -1-- -0-V4 Six?S5525xirsfdiz5?Ni:5"'E:5'gi::fXi:ff"'?::f NINETY-TWO Q aw fp, E ,as Z- v g Q 5- 2: -vvggwv -vvxggvv -?VAgg4g- 'qAjg45- .. 7x--47 5334?-?'?Agf4? 1A-'Lv :Q Ti,,,-,.... -... .,., -,... ..., - ..,v - - 1 ,T DRY Goons 1 -- snois T 3 T. . T ,g H T T MILLINERY T I ' -1- T ,if T, I READY-T0 T i , .T T WEAR ' JF. S , .. -' fi -iv' ' 5 I 9 5:4515 ofrfxenslvcf Illinois' l ' Q X T 40.11.11 --ii T 1 -i. .-' - -.1.-mi-w-.m- :-lm-1 -.-1,l-V-.--1--av -- - -nl'-HH-HI'-WI' Mr. l.ilP-"Giro nw El pounll ot' insn-cl powclcr.' flvrk- -"Do you wunt to take- it with you?" Mr, l,ilr---"VU-ll ycs, you clon't 1-xpc-vt nw to hring thi' hugs In-rv do you?" ZS ig 95 M r, Downing fait the 4-nil of the first scnwsterj- H".X11y quvstions?" Yoiw- in thc' rvur "YQ-u, what voursc is this?" 55 93 91 Mr. Munn- -"lVImt is si v:u'uuln?" M':lltcr Clinvh "I lizavv it in my lnfsul hut I just vzurt think what it is." i5 as 95 'l'lu' olrl tlllll' mother use-ml to tu-ck thvir girls in hs-ll. 'l'lu- nlomlcrn inothvr has to lic' hers in lwcl or they won't he tlwrn- in tln' morning. Z5 95 55 Miss Davis "How Qlo forcsts uicl 2l.2l'll'llllllTl'?u Doc' SlllllilllS "f'lllilKl6 for thc' liorsm-s." 25 95 LL Mr. Downing "XYllat is il triunglv?" Maury Mzinovk "lt is u virclv with llll'l'1' L'ornm's.' 95 95 92 Miss Balmlvitt- -"Define im-rtizif' Bright Frosh "Uno day :1 nnln wus sitting down unll sonwtliing niach- hini get up." as L5 55 Mrs. Downing 'IANEIIIIK' si c'onL'retc word." Stumla-nt+"i'vnu-nt." +..-.....- - --- -,.,1-,..t-...l-.r.t-....-.u.-ml-...,.-.i.T......-,...-,.,,...t.f-.,..-4.,,-.W-..,.-,.,..-,. ---- 3 i Q STEER'S PHARMACY E L i Tin' Ifmvzll Sion? I l School Supplies. Koflaks, Czlnclics. Stationery, Toilet Goods I Q i"1'l1v he-at in Drug Storc- Mwcliayirliw. l The- ln-st in Drug Storm' Sm-rvicc.'l T Phone No. 26 q.,-.r.,-.,-.T -r,-T - -T-r -i.-i -.,-r.T-r,r.-r.,.-.,.-r...-.r.. .... .. - -.r,- - -,-....-,..f. lIxi:f'Si:5?s'i::4ff'?::4-F''itzifsizffpixf' '?::ff "E::f"55 A-P NINETY-THREE ts14f?xf4fv5ffA6wxyf':: Hlmug - 15251 ::iff'ixff4f?1xff4Ff?4? The :four l'1'07'S6'7TY127W Lej-jcy! E Foxes of Wea rgff Lituilv L Ckvwns avfh 6 'E 5 x X Y ,...,.-A 53 mf! Tiagffe rg, ol'- in-N Qfylae EYJTIJTJLIT1' ' l ' . A 7be1r Sfblfl QQ ew' Dawclh? ffoc-75 ' f . ' -Q-: ,- ffmf2'ffw PU WW L f ?x::4?? 'Exif Fxzzf? 5:5 k?5Z1 iff' Tw? 52:5 '?x:4?? "?A::fff"" 55215 NINETY-FOUR Hlmug - 1922! ::o-Af14??x:f'5Afyfw4ff' I T +I- --'- - ---1--'- -ff-- '- -- --- - -1- I- 1- - -' ---- ---:- ---I--I-3 I I 1 DAVID M. MILLER i I . INIEATS-TIIE Bl'l'I"l'ER KIND l I . IEIIIIYVOOKI, Illinois L . 1 I im ------ I----I ---- .--q--- ----- rm-ww ?"" "" ""-' ' ' ' " -""' " ""'- I ---"' """I'? I ELMWOOD BAKERY i Fresh IVlzoIcsmn.c Bread I VVC also handle orders for fancy pastry a Phone Patronize HKJIIIG Trade I i -1--- -'-' - ---- -,-n- 1111 - ---- ---- I -I---I ----- lvl. - lvvf - 11,1 - 111- - --fv - 1-1- - ili- - .--1 - '--- - -1-1 - -I-I+ '5"'- "" '-'-" ' " - -" '-"-'--- ' --'------ "" - 'I'!' I I I I I - 3 e Farmers tate an i I 77: ' S B I Elmwood, Illinois I I I --I .IIIn.Q .- I I I -. I I CAPITAL STOCK, 5B60,000. SURPLUS, 311,000 I BI. T. LOTT BOARD OF DIREUTORS CHAS. E. CLINCH E pwsidmlt J. E. Smith, Chairman Cmjliw, I I W. A. Clinch - I Ii. I.. Carter I : M. T. Lott ' I VV. J. 'Illll'f'WV : 1 C. Clinch C. W. Lott i I . I .g..-.,.. .-..... ,.... -.... ,-, -..- -,,-. - -, -,,... -,, -...... .......,.g. ?an???s::4??c-::4??s:4.6??s5"i:f'?s:f'?x3b::4f'x5A:5'?x:5'?-:z? NINETY-FIVE :Q E-75--fi-F E-53-wg-E'-f' q-?3--1? :-.fszg-: Q: ., Q: :-7 j5ggL'5-: Q-fjxggjvf -zggiy' 'zsjffx :Q Jesse li.-JI once inet a girl and she inade a fool out of ine." K. li.-"VVhat a lastinlf impression some Girls nr1ke" r- 1- ' ' 95 95 95 . - - Armin l,.-f-"No girl ever inade a fool out of ine." Jess B.-"VH-ll, who did then?" 95 95 95 Miss Miller4"ID4-serihe il seahorsef' Sanford Coon--"lt is just the present of saw horse." 95 55 95 Curb' li. to Frances Cleininer--"XVant a ride?" Frances--"No I uni walkin 2' to redueef' 5 Curly-"There is no town here by that Ililllli', you inust he on the wrong roadf, ig 95 95 M D w if "ll ld, why are you ilw iys litm f mr. o nin 'f aro " . ' a aj. a fi" Ilarold Montgoinery-"Well, the hell always rings before I get heref' 35 95 95 Mr. Mann--"VVhat is steel wool?" Fat Clim-lii"Fleeee of a hydraulic TZ-l.lll.., yu .M na XZ fl fi Mrs. l,0VVllilljIfMT0lll01'l'0VV l want some themes on a football game. The next day she opened John Hart's to read to the rest of the class. It read, "Rain-Bo game. ii! 95 L! Lucille lIitelieoek--"'l'l1ose are the fastest insects l ever saw." Miss Babbitt--"'Wliere?" Lucille-"On the HV paperf' yu Au pa 9: I: f. Casey ll.-JI won't graduate from High School this year." Freshie-"VVhy not?" Casey-"Cause, l'in a Junior." in lu pa XI IC fi Mrs. l90VV1llllgIfuI'Illf1ll, forin a sentence using 'inc'oine'." Hugh N.--"I opened the door and ineonie the eat." 95 95 95 John NVeeks--"I eou'd die dancing with youfl llelen Zink-"On with the dancef' 95 95 Harold llieks fentering French Roomj-"I Miss Croker-"Good, tell ine all you know." 95 95 Ruth Jarii1an4"XVliat shall I draw now?" John Weeks-"A monkey." Y Rutli-"Alriglit, hut hold stillf, ll 9: have only a minute or two to sparef' 91 Q T ?i ,,f, gg 5 Q3 Z2 5-A 17 2:1316-7 -isjgi-""?gg "?Agg45f -235g,:5f -vgggfv -vrgglvr - fggggg' -7753547 vzbggfv- ,, NINETY-SIX 1-1 , 1 'rx H4 -zrfxffiff '-21:14-'fvxfffr aes'-':: lllmug - 1529 ravfxg? 21:15 o!nn1uu -1--- 1 1 I1 11- 1' 1 1:1 1 -1 -1 1 - ---11- I ---1 nu---I? I I I I I "Central Illinois' Largest Ozzffiftcrs to I I . I JI 011, Vl'fO7IlU7I and Cl11IzZ1'e11?' I I I I I IIB I I T CCDIII' QEMII' QEILIITYC O I I ' , :: 5 QZSCXD 2 I I I I I School will soon be over-and the cam- I Jaivn of life be ins for the Graduation i 21 , Class. How buoyantly, with what an air of victory these bright faces and brave i hearts face the world! I I . , . I I School is over. Now for the quick-step I into the school that is never over. Now for active service, for personal sense of re- spcmsibilitv-witholit the guiding hand of the clrilhnaster at the elbow. I . . I Forward 11l31'Cl1, bold spirits I The i world is yours. But YOU will have to I I take it. I I I I I I I A "f""""f I I 3 I I ' '.'i'Q 2 KI. ': . if QE. : 's ' -11:51.13 .-,4 ,.-ff: L ' - ' I I I I So. Adams at Fulton, Peoria, Ill. I I I I fm-M1 - -I ----11 -1 1 1- 1 1 1 - 1111 f 1111111 1IIn1..Q. tiff?Ii::f"?:f'xizf'?N?::f37I?::4f4"" 5'x?-:5'7 :5""i5'?:f"' NINETY-SEVEN ,7 Xzi- i':::' 1f-"' f""ixiEf45-"' ff,:: 151111115 - 1525 ::aa:f4fw:1f'Xw:ffaR ff.. Eluninr-Svninr Krrrptinn The Juniors are giving a reception in honor of the Senior Class of ,29, April llth. The banquet is to he held at the Blethodist lflpiseopal Church at 6:30 oyclock, the Royal Aces Orchestra fur- nishing peppy music during the dinner which will consist of: Fruit Cocktail Chicken Patties Hot Rolls Mashed Potatoes Carrots and Peas Fruit Salad lee Cream Cake Coffee Mr. Downing is to be the toastmaster of the evening and how many jokes he will spring on the Seniors remains to he seen. The .lunior Quartette will sing i'Garden of My Hearti' and "Garden of Tomorrow". Pauline Hitchcock, the president of the Junior Class, will welcome the Seniors. Gayle Phares, president of the Senior Class, will give the response. Arwine Archibald is to play a saxo- phone solo. Margery Mathis will give "A .lunior's Vision of the Class of l929,'. Mary Herbert will give a vocal solo. A cornet solo will he played by Thomas Cooley. Our coach, Mr. llann, will talk on "Looking into the Futurew. The .lunior Quartette will com- plete our program with another song Hllreamingii. The .luniors will entertain their honored guests for the re- mainder of the evening in our new gymnasium. The "Royal Acesi' will furnish the music for dancing. Those who do not wish to dance may spend the evening playing cards. The fact that this is the first .lunior-Senior Reception ever held in the gymnasium will add much stamina to the most anticipated social event of the year. J. B., '29, e A f WD at 5' JW' Q X 6 5 X ff 5 X W x 1 7? X air it ll?::4s5'?:zi5? s?::fSf'?Si::L? :f1??t:fi::A?i:z?'?:n?Y5 4' NINETY-EIGHT Hlmug - 15251 :f.u1uu 1--11 --1-1 I - -mv-'fs Q0 i i The Two El C l Pun' Food Groc'1'rs 5 YVC lmndlu the best of um-rytliing i in our lim' I l IVedcling Ring Canned Goods i 1g2l1'1'llIQtOll Ilall Coffee ...,ml1.. ..mi..nn1...i.ui1nn1nn1l1v1nu1nu..lm1.m- i E. G. WEEK scuool. sUP1PI.1Es BOOKS AND I S'l'A'l'IUXI+lRY Cx'-D I IVA I .L PAPER I and PAINTS I . l Town Crier Flour GX, i I Telephone 1 1 ELDIIVUOIJ, I IQL. I z .Q-..i-...- -.-i....,...-..n-...-..,-,..- .. -...-...g. 4.-.....,.i-,.1.-...-..-.-,....- .,.. -....-. -. ..,- -...-H+ .i.u1m.-un-1 1 11.n1nn- 1 1,-1 1 1 .1 u--un1 u 1111111 uu-nu- I-I1 1 v1-I 1wv1uu-nu-lug. : l Service Station Soda Fountain I 1 Gasoline Cold Drinks I I.ulmricating Oils -nm., 6:67101 I., C . - . V bn- K Ek cm rc am - l and Greases I 4-Q K : 1 .. S J DS ff " yearifis ' ENQ . . D z : 1019 I'l21I'l'11ill2Jt0I'l Road '!1ARMlNGTON ROADX-J Dchmous ' PEORIA. ILL. RJLNEB : I on the way to Bur-B-Que ' - Peoria Snnclwic-lies Oiwilll '1 l llllilllilililllll 1'llll'iU.g. olen1nu-- 1. 1 11-n1uu1vu1m1uu1I-u1u..-nu11. 1un1mn1uu1:-u- nunv 1 :urn 1uu1un1nn1 nwnv -nv1 1 - 1nu1Iw!o 5 I I 1 - I 9 1 CURRIER S DRUG STORE 1 2 I I , f V Y Y 1 Y . I 1 TIIE IIOIIIE UF IVABLX bIIKDAI4lb I Elmwood, Illinois 5 ' Q .......... ..,.-..n-...-...,-...n-...... - -I ....... - -...-...i. ix-14?-? H?-v4?7 ?A-'47 T315 ix-445: 3-Z?-: stygfgs: 5351:-7: Egg? ?Agg4?7 'fixggzf NINETV-NINE -.5 U , V ,?-S U Z3 gn I 5: YA..-. 'Ears' 'CA,45' 'cxfdv 1- - !1 :4ff"x? ?3 N?:!A?'Q5 Jesse--"I lived three years on a desert islandfi Miss Davis- Hullow did you keep from starving:?', Jessef' There were enough provisions in lny life insurance to keep lne alive." 93 95 93 Miss Babbitt- -"I want some notebook paper." John XVeeks-"M'hat size, please?" Miss llabbittful don't eare just so it fitsq 95 95 95 Once there was a ffirl who Went ten davs without eatin Y. And eiiflltv-seven Seotclnnen 2' . Z1 . wanted to marry her. 15 95 95 Charles Manoek-"l don't think lllll good looking, but what is lny opinion against thous- ands of others?" . ,nn pa lu IC I: fl Mr. l7owning4"llow are you?" Mr. Lilef' Oh, I eanit kiekf' Mr. lJOVVlllllgfulillL'lllIlEtllHlll, eh !" .es yr 9: Miss Babbitt in the ,xSSt'lIIllly'f'ulf some of you people down there don't get to work pretty soon you Wonlt be able to take this next CXZllIlllli'ltllll1.ii A1 u 51 9: 9: iz K. li.-W-4"Harolcl tried to put his arnl around ine four tinu-s." M'eelisf"VVoW, what an arm." 9: gs se: Many a hot looking: sweater Caine from a fire sale. ll If ll 9: 9: 9: Miss Davis-Y -"You are the inost narrow minded person I lcnowf' John NV.?'Say, if you were a little more narrow minded your ears would he on the wrong side of your headf, l u u u 9: X 9: "XYln-re do you liveI" "Ci1ieag1o." - 'il ll believe it only when l see your bullet woundsfi' ll ll ll 9: if it A 62 -14-VV6 tune in on the inauguration of President llooyer. Gi' ,A ga W - 5---Seniors deeide not to wear caps and gowns. is 8-SP ,District Tournalnent at lfarlnington. Q. 13- -ltuth and Frances have an invitation to teach the llistory class. ' .A 1,14-Junior Class play. X I I5-:A lllilflllflilll shows us a few tricks. "', 22-'No sehool. ,r be I. - Mom. 29--Carnival. ..-- ,JZ 'L 55 i-e'5::4s4? L? Tb:z'r: 'iris' '-I f5::??A::iv' 5:-5 LP iszirz !4'Y: D'-1315? '7 Braid x??ZKM:: O N E H U N D R E D , l lilmug - 1529 ::wxf1ffivsff4f-?rx1fwff46': ,!,,,1 ,,,, 1 ,,,, 1 1 1,1,1,1,1,,1,1,1,1v1 1,1 1 1.-,1 1v.- ..,1.- .-..- -ml-lm-wi. I 2 Singer's Jewelr Co. ! Q 420 Main Street, Peoria, Illinois 1 Diamonds I Watches I Jewelry Eyes Tested - - Lenses Duplicated T 1 It's a pleasure to serve you - 1 4- .g......,.....,,,- .. - - .... .. ... - - -.. - -.. - ...-.-.- .. -,-.... -.,....,..,-l. inferxi"f' !Ci-'fx'i!f45'?g'?I1ff7m'?Zfi'7giffi"." "',h i " '?x' 1f"-' GW? HLIVDWED ONE w:ffi::ffSi:14S-'E:f4?:: Hlmug - 1525 :Pafffw 4-PRR vw fe? Q3-1.-nn ----- -. -y 1 Z OO IJfSlLI'iI11lILUl'S For: Rawlillgs 1NIa1111fz1ct111'i11g' Co. U,Shea Knitting' DHHS A. J. Reach Xyvligllt Sa Ditson VVilso11 YVeste1'n Sptg. Goods Co Converse Rubber Shoe Co. Crawford BICc4l'6g'0l' Canby Co. 4- .Q 9 lx .-" vb .L H- '- 11 flzlffic' Goods Monmouth, Illinois -!.-.... -..-.--- ,---,-X--...-:.----.. 5"2:5?'Wi:5?S?:f'?::5""Ni6'?'x?: 1s"',?::f"d'g?: s7 4765 Rig? fr? ONE HUNDRED TWO Dwell 0. 2 I5fffP?x--ffvx-LQPQES-4?-?:: 151111115 - 1925 I I I I fu- '- - ------- A K- 1'-' - '- - - --'- - --'- - ---' - --- ---K- -'-' - f' - - A- 1 --f-- -1 - -I ------- ----Hs I I Q 1 ROYAL CAFE 1 I 3 A good plum' fo mf - M1fzA1.s I,L'Nc'HEs I ' ICIC VIIIIAM SHORT ORDERS I CALLIS LQ CAIILIS, in-Ops. I I4II,NIYYOOD. ILLINOIS -i--1- ---- --------- - -f- ---- - -l-- - -'-- --m- - --:- - 'i-' - - -' - ---' - - -- ------ -in---43 '!"'- "" -"" ' " - ' "" ' " - "" - ' ""'- ' "f -"-'- " " ' -""-MQ' I I I you Want frlencls - - I Cl: IJONWI' contraclict people I-vvn if you'rx' sure you :irc rigllt. I I G: IIONHI' Inc inquisitive about the aifnirs of your fricnds. I I Cl: DONHI' lII1KI1'I'l'2ltl' Elllytlllllg Iwcailsc you cIon't posewss it. Cl: IJONW1' bvlicvc that cvvrylmody QI:-xv in tlu- world is Ilzippier than you. 5 I G: DONIT conclude: that you Ilzivc never had any opportunities in life. 5 I Q DONUI' Iwlicvc all the evils you hear. I G: DONIT jvc-r :it :myom-'s ri-Iigious In-Iivf. 2 I G: IA-:iru to Iiidm' your JICIICS :md pains. I I71-w Caro I - I : I I i K 'I ' Ic ' l ! 1 patrlc SCFVICC I , I I I ELINIIVOOD, ILLINOIS I .g.,,.-,... ...-- - .----.- I --.-.--.-.... - - ..,. ...,.g. 'f"'-"" -'-'-'-"--'- ' -"-'-----'-- - "" -"Q - I I 2 I SCHULZ GROCERY I 1 1 ' 1 z Qfucxf-J j T . Phone 7b 1 Q 1+zLMwooD, 11,1,1No1s I f -i--- -K-, ----- - ---- I -------- I ------ I ---- ---. - . -+ ?:4?"yi:f'xit:fs?:zf?xi::f ?::f x?:5?'i::5'? CNE HUNDRED THREE "You are like u harp struck by lightning." "Hows that?" "llc-cruise you are ai hlzusted lvref' ' in N4 .44 12 fi fl nxVll?llLlS the llI?ltll'l'? Vi!-ro you injiwml in hzxskethull p1':xctic-e?" K 'No, I went to sit clown on ei he-nch Inst night and it wus at sluiclowf' ,.. ,H ,H fi Af: IC It Plato could Churh-ston, Could Aristotle? f . . AA. st- y. Mrs. I7oWning4"l'su 'clespair' in an sentence." Cornic V.f"IVe haul ei flat tire the other tlny, so pop had to use llt'-SPZll'C..l nl' sl' H' fi fi 1: .Iohn Hart Qin che-niistryJ-i'1'his sulphur has the yellowest sine-ll I ever taste-ml." 95 95 M Alice Foster-"I wonder why it is so c-old in here." Miss IjilVlS+uBl'C'ilIlS0 there are so inuny zeros in the class." 95 95 L! A'See that guy tlu-rv? II1-'s just like litmus paper." "IIow's that?" "IVhen lies with :L girl hc turns pink, and when he's alone. he ,frets hluef' If Af KI ff: 5: V: Fri-sliie-4'Do they ring two hells for lllSIllISS2ll?u Soph.-"No, they ring the same bell twien-." 95 95 95 "IVhy does an Inmliun wear feathers on his lie-acl?" "NX hy, I guess to km-vp his wigwainf' ' as: ez 9: Miss Iiahhitt Qin I3io'o,QLyj+"YVe will now nniue some of thc' lower species of 2lIIllllillS, starting' with Kenneth Davy." 5...-.... ---. - ..-.. , ..,.. ,... -, ....... .. - ......-..2. l I Brown' BusinessCollege Qt The School of Opportunity if? l It pays to attend an accredited school for your Business ll.l1'illlllIlg'. 5 I l I Classes in session the year ,1'0l1IIll. Catalog and i lI1fOI'1ll2lJflOll ou request. ! r' .- li I l 'J A xv' 1.3 I C. J. ItIAIiVI+liY, Pi-in. 240 S. Jefferson Street Peoria, Illinois .2...-.,..-........,.....,..-,.,.-,.,.-......1..,-...,-...,- -..i. -- -i -i - -,.- ,-. - - ..,,-.,..-...,-,.,,-....-.,,,...,,,,-,,,f, ::X?I f-' f 2! 'g !5' I!45'.-?7?i -'f x?Z : ONE HUNDRED FOUR 3,-5tAg!??A:z?'?A::f??xzFr' ii 151111115 - ::?3gg46f'tNg5fPtA:,f-'EA--4P:: 151111115 - 15125 ,i , .f 4 l VFR seeking ro in-me fincl satisfy, has been md sl'1allC0ntmuem lvc the guiding spirit of thc organimrmn rm whom mu entrusted the Cngrm mg of ilwim .innuul. V l f 1 l Peoria Engraving Co. "Pioneer Engnzuers of Central Illinois" -Xrrmx, l' riuiziverx. l'lL-irmrvperc, linrnluum i-nl Cul vi l'l.itu Nlakers llil Khin Srrucr Pcnrm, llllnnis g 2 I l I 4 l 1 3 4 l i 1 'if l i f W , , ' , , -, , f if - ,. Q - gr 55 5:5 Nizghixf' k' Cf,q'i!1f',X?I ', '?:5"' 'inf' 'iff' ll HUNDRED FIVh Haf14fSw1ff'i1fwxffff'e: 151111115 - 1525 +l-- '--- --------- A - - - -1-i ---- i- - -A-- ---- --" - --+--'--g- L l f I ELMWOOD ELEVATQR CO. 1 I GRAIN, COAL, SEED, FEXCE, CEMICNT - I Safisfncfiozz gizwz for your pafrmzagv f 1 Plione 48 lillmwooml, Ill. -i-i-- -'-- - - -' - -L-' - -" - L--' -'-- ------------- -- --w--'-- '-" - 1 -1 - -1-1 - f--1 -i-K'-------4 fi- 1 1 - iiil -n' - '1 f -is '1+1 - 1 -i- -i- - A - ' ' - fQf+ - '1 1 -l- 'f - f '1 -i - -i- -i- f-1 - -li-iii-'15 A R TRU ' i T "5i5:.f'S'? l I I Clothing, Furnishings and Shoes i L 'w:::z? A . . 1 1 Elmwood, Illinois nfl- .i., -.... i - -1- .i., - ..., - .i.i - ,.ii - i.ii -W.- i.ii - i.,. - i... - i.ii - .... - ..ii -i .....- i.ii - i... - ii fin-ills-fill-isisil-lu-'lui-insills--inf f-lu-isf i-i- u-so - eiii'liii-' Wi -is-f 5 MARY ORRAL CONVER Supl. VV0lllC11,S Uepartlncnt l BI21SSZ1Cl1llSCttS Blutual Life Insurance Company L 1 Q Sixth Floor. I.Clllll1lYlTl Building 1ucoRIA, ILL. q,,,..,,,- ..,-, - .. .. .. .. -.,,.-......,.,.-,.,-.,..-,,..-,.,.-,,,.-,,,.-,, -, ... -,,- ... .- .-1,-,,,.-..,,.,.,.i. 5"?::f" Wi::f""i::5"'c'i::5f'i:5 "i::f'S?!:f'?"T1:fx?:f ONE HUNDRID SEX II'-Ex-zf?"fPs-zfgvxx-fs-'if-1'v'f-5 151111115 - 5: 1254? W Zxffff' x""M "Lvl: 5: 'l""" """' "" ' ' ' " ""'-""""' i Q I FIELD'S MILLINERY SHOP i I S THE LATEST STYLES l Come in and see us l 112 Adams Street Peoria, Illinois -i-f- -1-- -'--- -1-1 - -.-- -'-m---n-.m- 1-1' -1 - - - -- 3- - -- - - - i-- - -.-- i.-- - -.-. --'A'--------.-M-.I-L Mrs. Downing- "Who was the greatest trapshooter of all ages?" English Student-"Il:uulet's unele, 'for he did murder most foul'." :gf 91 -as Miss Blillllltt-?HxVll?lt is mistletoe, at vine or tree? Kenneth Davy--"Neither, just an excuse." 93 91 91 Heredity is something: a father believes in until his son begins to act like 95 94 93 Fat Clineh-"How do they fifure the no mlation of at Swiss villa 'e?" . i- Mr. MllIlll .tCllllllt the number of eehoes and 93 93 93 Paul Revere was the first radio fan. Ile broadeasted with one plug. yt sv: H: s fn I. lllClCS'-'-NTVI0 thinkseth I'll not puss Geometry." Miss C'roker-'tShouds't worry, why not ?" llieks-"l'm not taking Geometry, llee, Ileef' 93 93 93 Inn keeper-"Inside or outside room, Sir?" Dumb onewyulnside, it looks like rain." 93 93 93 sv Hieks--"My Lifetime Schaeffer is broken. K. Bf-"VVot of it?" Hieksff'Now I gotta die." 93 93 93 Miss Croker-"She belongs to the Nile Sorority." Miss llzivis-"VVlmt's that?" Miss Croker-J'Delta, Delta, Delta." 93 93 55 "Did you ever hear about the Seoteluuuu that bought two drinks?" "No." "VVell, you never will." Ll ll 9: 93 L: "XYhy the bluek crepe on your door, your room-mate dead?" "No, that's the room-nu1te's towel." 19, fool. divide by the number of mountains." 55?-5'?'xi:4's': ?!K15? ?S:z? Lisa? x?x:f4's': Tsf? x?xI1 5:57 5216? 515' Sl ONE HUNDRED SEVEN ?::f?::f'?::f'T::5"S5 351111115 - 55?x:f'?5A::4???x:4??x:4i-EP-1 ,3,,,,-,,,, 1,,,,,,1 , ,,,,, N, 1 ,,-, ,Q ,-. 1 , -1g111, i,m1,,? Q Q Q Q Q Q T t T Q cl III. ll Q El son S 1 or ons Q Q I-IARDVVARE, HEATING AND PLUMBING Q Q Fairbanks-Dlorse Products, DeLaval Cream Separators. Doro Electric Pumps and VOSS vV3Sl1ll1g llacliines Q Q Our aim for the past forty-six years has been to scll good mercllzmdisc at reasonable prices. Tllc service of our workmen is at your disposal. Q Q TVU ivwife you to inspect our store i -5' .i.,.-.,,,- - -Q .. - - .... .- - .. -.,.,.-. - -,-..,-,,-.-, .. -,- - .. - - - -....-.. ,i..,-..,.- - - ..,Q- - - ... -,.,,......-,.,,-...-.,..-......,...-.,.,...,...-...- .- - - .. .. - - -.,,,-. 'Q' I . I E E-C-H-O FLO UR I Q CHASE Sz SANBORN COFFEE Q t 2 You will rcmcmlmcr tlle quality long after you forge tlie price Q 1 Charles R. Bowers Q T .5,.......- .. - - - - ...-...-...,...,..-,,,.-,,.,..,,,...,......,...,..,-,,..-.,.........-.- - .. .. - - -,...-...5. .!........,.. .. .. .. ..,...-,...-....-,..,-...,-un-...,.....,.-..,.-.,.,-.,....,..i..,...-1..-...,-,.,.-.......,,..- - .. - -..,...,i, Q MAIN STREET Music STORE I T C.D.ATHERTON 5 Pianos Radios .l. Frencli Crosley Iiagomlzl Amrod Piano 'Pulling Miusical Accessories Pal Portables WYE DO HEMSTITCHING -im- .,., -. -.----- W- ,.i. - .,., -.i..- .... -. .... - .,.. - ..,. .- .... - 1.f. .. ,.i. - Q... - Q.. -. -.--. .W-...y Si::5'7q'E:6""E"?::5"'s'i::f' 'i5??5'Xi::fEi::f?5::5"'?::K'?5 ONE HUNDRED EIGHT ::NX15ff4f?vAfff5Syfizfx 'Hlmug - 1525 :rv5fff'ff1Xwfl'evs-lf? 'N-15-'L'?x :: . 'ii -'9 15 p r 1 I in W -X ff I Nlr. Yann C"vw- frmn XYi-slvrli Nurnml talks In Sm-niurs. 3 'l'lw nulm- of ilu' lfingrlisli l'lul1 is c'li:ing5n-cl lu lizunlin Gullnrl fllllll 3 Il. G. if pins u1'clei's-rl. 4' 11 l"r0nc'li lllllll :u1'l'llllf.l'. 5' Buys wnrli lmrfl QIt'lllll4!1' ilu- irucli in guucl vulilliliml. 12- .luni0rASm-nior livccplinll. 19- Music' l,l'L'llllllll2ll'i6S, 20- f"l,ittlc Five" inc-vt. 25' Svnior Play, "lim-llipyu. 27 --VV limclll-y 'l'ru'c'l Nil-cf. Www l in I- Blilihiry llll'ZlC'l Nil-cl. 6- Vuunly 'l'rzu'k Meet at Cliillicwrllie-. 8- lilcvliml uf Il. G. C. ntlicers fm' ilu- following ytilli '- 8- llillllllll flllY'l?lllll Clulw picnic. X S--lnitiuliun of ilu- new l'll'l'SlilIlCll IllPllllN'l'S into His' ll. G. F. I2 l3zic'c':xlzlill'v:1h- Sci'vim'4-s. X I 16- Class Daly Prugrzniii. 16W Svliim'-l"uc'11lly pot-lllck, 17-1'mnim-m-mm-nl. in ISV Svlioul vlusvs. X' L. AE- uf. ,- f- f. ,X llli-Nl .XN'S CUM l'l..XlfN1 'l'lu-y wzxnl our ll2llY'l'lIlh. sniulu-N mul punts, .Xml m-'vn like- us. Hn-Y wanna swwii' - f v llu onli thing llu-y'Vc ln-fl to us ls mn warm wintvr uncle-rwvz in ,u ,U ,-I ff 12 lf if we-rv not For lliif. lic-rv Yvrsv. vrm-'ml lu- zu 'julia' ln-rm' 'l'vn limos worsv. I-'Fi:!5"'xi::5' ?:zf'?"E:f"izF' '?:46?Si:4fF"'s?:4?"?::?i- ONE HUNDRED NINE oz:5'em:ffox14-"'H:2ff':: 151111115 - 1529 .pu-....-,...-....-,..,-.ii.....1.....,.-...,-.,.,-....-,...-.,..-..,,...,...-.,......,.-..1.-....-.,..-....-..,.-.,.,-..,.-.i..-.,,.............-.,......5. I I i I. C. SIMPSON LUMBER COMPANY 1 I i::16? HIGH QIIAIQITY BIIILDING MATIQRIAI, 1 Telephone 7 Elmwood, Ill. iw- ---- - "-- - "-' - "-' - ,'-' ------ 1 ---------- - - --- - -1-- - -,-- - f-l- - -1-- - --fl - "-' ----i ?"" "" " "" " "" ' "" " "" ' "" ' "" ' "" ' "' " "" ' "" ""' "" ' "" - "' - ' ' - " A ' "" ' ' " - " ' ' "" " ' " ' "" "' "" ""1"'i' 1 1 1 YATES CITY LUMBER CO. BUILDING MATERIAL OF ALI, KINDS 2 I I f - Phone 120 Xates City, Ill. I -Z.-......,...-....-,.,.-....-....-.,.. ---.------ .?...-,,.,-....-....-..H-....-1..-....-..- - I ---- - - - - .... - ..,. -....-,.,.-...,....,.-.,,..-....-....-...I-...I-1...--1.3. I Office Ilours 12:30 to 5 Oiiice Phone T-L11--lies. Phone 6312 I I I g DR. S. R. QUIGLEY 1 I+'i1'fi11g Glasses An 1Ci1'CI11siz'e Spz'f'ialfy I 1 I v I 220 Central National Bunk Bldg. PEORIA. ILLINOIS z 'i'u-nn-un-un-im-un-my11.1.-qu-qv.-nn-un-ui.-,I - .-- . ---- . -mil-nn-nu-mu-nn-:nu-HH-IIII11'1'1"'f' o?on-nu- vnuu - nlnu -uu1nn-nn- .1-. -11.11 llvl 1 llw- -1. ------11 uv1mi-nu1nu-nu-nu--vII1-Im-Iwi-vlllil I GFIORGIC A. SI'Il'liTl,l'lFF .IOHN Nl. NIEIIAVS, Jr. I 1 SHURTLEFF CH, NIEI-IAUS I I 5 Attorneys and Counselors Central National Bank Building I 2 Y 1 I I PICORIA, II,I.IlNOIh I i aim-nu-nu -11---- .. - -un-nu-:vv-1Iu1- Iwlv -luv--In-ww -1-1 1 ----- HI-III'-"QU 551147 if 5555? Fai? Ex? ?x:5??x:5 53:55 :'7OS1f'? 55:15 E'z'x:l's'E' ONE HUNDRED TEN H5235 ?:K?,?:Af-??::5"'!5 351111115 - -- ""Ef'?::4?x'55"E!5"'f-5 i Timo, rlfllflx' and U'm'ry H aw' Lvff Their Blarks 5- '5""s?X::4'S": Excl?" L-iA:n'i': '?::fr-: r it F . 1 I 11 1 Y 5 4 I4' ll :'ixn??A::l?" :'Es:ff?"'Eb::4??xz3"'?A::K': 'ONE HUNDRED ELEVEN Q!! 0 XT ff The End Q 1, S, 5 51 5 i 1 l 1 1 1? 1 3 i Z Z 5 13 li 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 I 1 3 i S i 1 '1 1 1 1 1 1 11 S 1 2 3 5 s E 1 12 15 ,f 5 5 Y 5 5 Y 3 12 5 3 5 ff


Suggestions in the Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) collection:

Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Elmwood Community High School - Ulmus Yearbook (Elmwood, IL) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.