Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI)

 - Class of 1900

Page 1 of 220

 

Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection, 1900 Edition, Cover
CoverPage 6, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collectionPage 7, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collectionPage 11, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collectionPage 15, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collectionPage 9, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collectionPage 13, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collectionPage 17, 1900 Edition, Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 220 of the 1900 volume:

i I s l 3 E F i 4 i r x I 1 1 I II ,A ' -X . V' NV. '2VTv'VfrL X. . X , V11 VX "VV,-Vxg-'V V. X -, V V:'x'. 'VI V!-V V - V 'M V - V-'V xV-V .- . V VVVX aXX,VXV-V: -X . 4: VV.X X. V-J 'VVVVV --11 , V' - x X- --'VH Va V ' - - " VVF7 xx-1' . .', ' ' V' VV-V' '- ' ' ..l , V ...XVaX,.VX X .X 'VXV,' V XN X XXNXXxX.XVAVXX., VX X , X .XX,X.XXV XX X X X X, X ' ' V ' J' ' V . V -V 'V . V V, Vlr. -1?-VVJK' VV gw: 'V. 2 .33 ' 'Tw-:V' ' XX ,VV ,.,,, X X ,. X X, X V 54,2 ' V . V' V' 1- V VX V, . V' '-3 VZ-qw, V . ' 'V X VI XV - ' V - fm- V V - V V- V .- x ,V VX XXVX X, V V XXVVX. V XV, -Jim, ' - Vqj VXXVLK .XVQ .16 ' XX X V, 'V'Vw, gm , , VX' - V ' .:. , ,XVVXXV IXV XV- V V. XXV, . XX ., . ,V , V -V X- X VX VJVX- V.. 1, X V 7 V V .. .f 5 r -X XXXJXHXX .V,V X V - V, - V ' VV' 'V QVVVV V -' ,V ' '.iQX.Tg,g.z4XV'- V- ff , 2,V.1,x.y F. ' A VV . . X MX X ,f ..V- V. V 1.- V. -1 .V N V ,,, -2-V ,V,X..,,X V XXX -VJ V1 XXAJX, .f,,X, .V Vx, f ..f ,V V f fx , V Veffr ,. V ., .V 3 iglcj' 'FQ-'T' VV ,V V ..1V'V 'VV vV,.' V :VV-fp , ' P-',.,V.-tV, . 'V - A ,V-XJV, 'V - .X . -- 21' .1 .vc X X,, V XX . - V , ,XV , ..V -V,V .X x V, Xy 1, , X- V XX X '- 2- ,fVV:V:T .-VV-V . X. -1 X V V . . X . .,. , X ,,!, ..X X . . .V , -.XV-,.X-.,.. 1 V V , 5 JX, -f fl! V V X.. V", Q fi IT. 4 if VVV..5,q,V - X- X X . V V f ' V V X X V V V . -V.V- V f VIX .XX - V V . ., V VVVVV. V '. VL V V ' V' J . . .VV 1 "VV, V, . V f V ' V'QV.-V ' X V V .',. . x V XVX VKX Av V V V f QXVV XX XVXXVX .VX VX, V X, . . .Eff ' V',V ,VX-IV X XV. .X,VX X. V V XV .X ., I V x V .'VU V VVX X-X R X .' ,Xvr ' X'X ', V X"'Vtf'V H 1 XX-:ff fXV',. A V ,V .-jx X-V 'X, VX , if-, 4, :gf-'V .V VV, , -X 5. ,V f-'l:V ,XX .V - ' ' :X -' N--'x X VXX V V, X X V.. , V. V ' V-551. -LVN.-Xf V. V' 2.1 X , ' -...P"'-T V'f3""'x A 5 ' K' 'V V,,z -jg, L1 . ,V .VV 'J M V 'i XX' V'i,V:.fV'V f'QiV?XV' Nlpfiff .VQXVX fig XV VV XXXXVXXLX, Vi ' . ' V., 5 XXQX: ' X 51-Z,X-,,X ,X VX ' .V ,X VX-.FVg1,Vf LX:-V '-V 15: . HV . lqfff XIV" X,X X-jiri. :XX ,X 'V Xj JV-VXV..L X V 1 VV- VV-V-VXX:XVV- -X ,V-V f3'.Vi1" 511:-VVV--'VV:gLV 'WV' ' VX'X,:-xf, ,Xl f'-VW, ,Q VXX ,XXif-- VV Xg- ,X VVS jf' V1-J ' V "'1gV- VXX,VP, V, VX,,T 5: fX.Xj.'J fig:-Y L.-- X. .V,VV,.. In fr , . -X 7 3.855-4f wg X XXX XX ,X . x., 7:-,XX.:,,XV X3 fs 9 -X T .VV -VV ff..-" sf' Q'-.1 ' fff' A ' 12:22, Q-NE" ,Vf-3411 U V- ,, "VT V.XxV .WVXQQ-' ' -at . .Vi 4 1? NN K VV V -V ' V .-. V. , V f V. . V 2' ,', V V . XX. X X XXX VXA X X- , XX XX V7,X,. X X , X X - 5 QX. ' f' EV-I V-'JV V V X V .',-fVXX- XA, .X ', XX' ' ' V ' A X Vj V-.-V V' X X X ,V XXX ' . ' .. .XV V .. X X, - X1 . X X XXX " XII, X WV ,gV , gn .VXXV. XV VXVI V V- , XX - X ' VV-X ' QV: VX? XV','J f.-- V 1, , ,un f'V V X I VX -1. X. V ' V.. V X ' V, XXXV XV ' ff, -' .Q,XV -V .V V X. -Xx,V.:l', , .X V .V V X X . . X X V V V- V ' ' my -rr.---' ' V VZ:-12-VV . -VV 'XJ f'SVf VV- I '--V1-'J V' . f-VCV . V' V - f ' V V .l. VV- -V VNV- -V .Vl VVV VV .XV W. V ,V V V, V' V- V .. V VN ' V'V-V.V--j-'V -1' 'V 'pg 731: 'V - xml? .V V' ' V , f V 'V' 1-ff V' , V E V ' " V , .XV-EXX-XXXV .--. XVXVXX X XXXI V XTX. XXXX . X X VXNVXFXXV X X1 X V. 5 XXXVVXXX I X X. X XXXX QV X .XX V V " lr' IV N' ,' ' V'-' V V 5. . V' ' V V, . V- X' ' ' V' X- ,Xf ' V' . VV- V' X. - x-V ' fur fu,-. -- 1 I .XV ' --XXX .,, ' -'-VVMQV' A. :'V " - V '- V XX, ' fx' ' " V, V ' j V 3 ' V - QXVVX' 'x XV -V fxXX,.X,X,. VVXXXVXLX XX NV. VX XV. XV QXJVXX. XVVX .XX X . Hx, -V, X V-XX X ,.V X . VXV. X X .j, , V V V X . V :XV-1, - XV V .. 11 V. " V. -.QX A- -' .. Xl- ' J gV,jj,V"' 'V ' ff V 'C,V-X, V V X. YVX VX ,'XVVVqf -V V. ff, ' V ,QVVLXK VX -5- X, X V' VV 'H .1 V V VVV 1 V' V ,yl ., X VV V VXX 3 VV VV. -V V -2 VVV '. V V .V , VV- V - -V -' 1- , ' V - f' V V x . - ' 't Qkxxjv Q , . VV4V V . VVVV, ' ' 'VK' Y' ' V- V V V, XV MX ML 'iff 3. VV ,,,.',VV-.VX VVX VV V XgVgXX. ' ' - X- , f.,X V 'V X X. f XX X K X r VVXVXX TXXVX.: X. V ,JXXXX.V. XXX X ,TV X X,X: .XXX VX, VX VX VV. X - V ' IXXXVX V -VX- , X - XX X r XX XVXQYXVXVX X XXX-XXQXXV X,VV,X-X XX XXVXXQXVXVXXL :XXV .XT XXX XX XXXXXXVX . :XXVXXV XXXQXXV :XXXX XX XfXX X.:X,X XX . ,XV X. X J ,. V V ,V-.Vigff "ggi ,V VXV X .V ,V - fj,X'. X X V .X ' . --',V. - "V, , V , X, -- V, X -X XX ,X V .. VV' .X X. ff X v VX V.X .VX4, f . 'X ,V VV V--' ' 3 - VV X .X X VX X X 5' . X Vf' -XV " 1. nys: LV- 15. V -V-1w,XVr Vxyk :V'V fr ' !' ,Vf - 5' V13 V ., X, -V - V -V V' V . . V X -.oV'.s. V "" -V -:VN V'1 Vl'1'7 V-VV. -'Tf-' '1- " VY " 'V V.-,Vr Vw ' 1" V ' , ' V , ' f. ' F" 1 V 1 V Y VX. V V '.:',XV Q3 x- 'J V "HU "1 V L' V V- 'A Q., ,VV ' V 'Vp - Y T . 1gV'Q ' V-" - ' , ,f Jam " 1 . ,.3V. .1,,V.,VVf' V X1,VVV'VV- 'KWVJJ , V V ' 1 ' V In .1 V Vi!-"T ' .X . '--fn . 21.V'i, , 1: "F V. , V -' V . V VXXQV KX'-VV '+ V5 VVV- -. ,, V.-V V, ,V',"NF','Xf-'X.f- X,--, X!Vf.X-X X VV V-XJVJ' g X1 XX V V V N - .V , f- X V X 1 X V f VV .1-5 V. - wi., i, 'J V. ,X mf- ' V , .VV V V V V V . - V V - -:V V V ' 'i M" ' V gk' , , NNI-,V ,. '- V. E-H ' , V V. ' 'N V, ' '-V' .- ,N - ' V - V'-VT' YT -Sf 'V , f 5' V-'V-1fV XV- V--" VV .VV 1 V "I JK N VK' ' X .' VLV VLIV' TWV f- V X 7' VJV' f' 1-' -V -1- '. 'V ' ' V V N X V V X " V 'VV1' V' . -'WV 'V' .1--' V-'VV--1 Y VV, 'pw VV V V- V ' Vg' ffigg 4 YVV1.,-' "i?'V- X--XfXf-:X- TV -Vg X'Xf" V ,--KXV ' 'XYVVQ' -vli' ' V I pf- V -114.-V, X' V f V M I ' ,, -V, 5-X , -1 X- Vi, V'Vf'f-W VV. 'Vf V 'JV L1 ., X f V X ,F V V V 'V :XCQ v'-."i-ff IV3'V'VVV- V' XVVJQ' GE, ,V .Vf :XHVXV "'-'V' XQfV ,V ' 'VX " fr- ff Vi QV 1 4 V N J V - 'V' l"' 'V - V- - .. XM, -'-fx.-X.',VX2 '-V011 'V " VJ. 'Vz ,F rv V' V x X." ' 'Z I ff! VfV' VV rf- Milf" .! 'V ff V wff'1V'V- MI- ' ' F' V V 'ff 'f X' V! V V V ' l ' :V :MVVQV '- ,V-'VVV. -'- X V -fx --141 '. I "' ' - ' ' ' ' ' ' fd g1VI"'V .-f,'l- V ,J ,V .4jX'VXxi 'XV TV-V54 'xx - -'r' ,ly . .-1'x'X'l., J V X f X- ,f V ' X V K X V V XVV VW X. V ' -,gljf :HXX V -,g XX. IV 3.4.5 Y-,X: LX-X .3- XV XXX 1, V V '. V f V X V X V X X X X .Vg A V, - - V A1195 - V V : X - 'Vi A X-NXT, V.: V A X XXV,.X:, VX, NVQ. X . VX XV V X VX, ,XXXXXX V JVEXXZ X X X. X VX- X VVXXXA .XXV 4 V X VX ' V , V f X 4 4 V 3 ,qw 6,2-fp. 1-R1--1' -' V11 nu :V '- -f-M' " X x 1 -V -V V 51:5-V 'V R r gX"'Vf.,- V . J XVf VV.1-.qfVV,Vr VV, V 'V X V f VV V X V V - .VW if V-V . " X-.:gi'fV. . -VV 'VV5-V,-5.4 VV-.,'g.VXXV,V..fiv,, '5 'A .Vasa iff.-QL ' ' V + V V 'X V V X ' f' 3l'El."VV..J','7-gfjf 79 " 1E'V,V -'W 4'Qw": "fr If-YW"-..7iV' 1, X X X ' X V L X X ' N f V V W 4 X ,V.V XX 4 XXX XXX X V ,.,X:XX, X XX . XXVXXVX f , XX. ,X 7,-XXTXXX. ,X XV .X X X V , X , X . V V-VE-V 4.-VV, V-V .V VffV- V' 'V V 4- Vx. . VV I-1-' . -V V V 'V V. V' .V-V V1 V:V - V'-VV-V.' - V VV-g4,V'. . , 4 V- . .V V- f f ff" -,WV DV: ' vfq5VgV..V XV 'N' r..VV, -,gif UQ V V ' ' x V V f V' lf V ' .V - , ,,Ag'if.- ,XVV,VVX:5fj.:1AXX?1V.QX VX .jj XVVV- ,.. . I ,X XX:ilfXX.yX.X V V V J X V V X X X X ff Xf X 1- V N V V- 1' V' V V:1 , - i. ,Va V- .,, 'V .V -V XV ' V ,-VV-'V..Qf?fXV ,QT VY VV V on -f .':.V.V- 1- - V4 ,VP fx, ' - Vf 'V .V f ' I V 5 f K V X , '21-VU, Vf,, ,gf--if 2 YQ ' V 9 V,'.- -'TV 'Vx -V1VfI'V-1VV:7?'-V. 2, V'V'..gVf V.VV-AVN--V V V J V K V X ' V V,, UEVV XVVXV, XX XV. - - XV VV. X , jj,VV.X-X ,X XX XXXXV VVX X335 V X , J V V VX N X X V X R X A XV g X 1XXFV,:-VX-X, XJX?-Xv X XXX ,ig XXX, ' VXXXVX 3VXX:. rg XX' XX: ,XX XXZLXV 4 X1 XXX- V, V V, X V 1 X I I V AJ r X f X V V V - . V 1 , V . V V . V V V X V V V J 6 -V ,dx ' f- V, X'.' V.f.f-. .z' ' :Mp-'lr MV- ' -'IX' V V S Vx- V'-V',V X ' A 5 X fV' I f , J V X . - ,X.,,X,.7. 4,5 ., X. V . ,VX .X XX X XX XX X X X X X X ' 1 ,riff 1--' V x 1 ,-'N .t V 1-V X. .. V X, X. .V ,,,, . ' ' V V 1 V fVV,,sX.X.X X X Xf,-V. Vw, V.X,1f. ,X1r- 'XXI-V, X. X. VXVXXX. x , X ,V V X X V V f V ,:."vt'VVf VV, , -V, X, V-,f.VX.,-2.-sFf'V."3 nf VV,-V+ WQVV- -VJLV' V'V'4 W- K l X I V V z ,V V L X V Q .1 'MV -VV-VVXQLV " "V-'-t"1rV'1'V-VV1: ' 13 -'-'g':1e:.-f" V VV V X K V KX ' 1 V' X V J X' V j V NV' V ,V YV ' '- 'Vx x .L, . V. V 1 'X XVVXXN ':ffV'XNX.V-flfji' 'X ' ' 1 V., , :Vg XX' ' ' Q, f X VNV X PM X X XX X I ' X N V X x Q xv' RV I HV ' ' -- -1 x -2i,- YV V I fV':-'-VV.-...x-f.v V ,VV - V V- ' .VV'-'-- - V 1V V VVV1.. VV 3 V V A V V f V V V'V V XV V V ', ' 3 ' V Nvf V V X ' . ., XXX, ...VX 1.35 ,X , V ' I A X I ' I V V ' -M ff f ff'-F -XX. 'Vw -fy XV-X V l K V V V V V 1 V V V X X -NM VV.V V.-V..1, V VVVVVAV .. VVV- -V .V f , V , V V V V -X , X f . 4 '. .55 -VX XXX.-XV.-' X. X.:-,fr Xf. V VA' ' 1 I V 1 ,X V 1 ' V f '5 X, X V' XIX, V VV'-5. .-""1VX X" JVXVVVVV ,,-i.X- X aw' V VX V ,jj -.VV-9 V lx, VX.gXgjff' X I 1- VV ' X K f' X1 ' ' JV V V V' V , , X 1 V ' K I X ' " fl J, .3 -5, X ,XXXV-XJ V-Vx XXX HJLXVV- X . 53, NX! V V VV X, 1 I I 1 fx I U . -VV ,lfcfff--V ---V' V 'V ,Vf,V,X V-QV. X V , V V , X V ' XXV ' V f V X' 1 V 4 1 7 X-1,5-Q 'X I 1X , K , V f 1- XV ,V ,f X , ' ' V X V f' V V V X ' -JVVV 1 V V f 1 V 'Vw ff ' V- V V. V V, VV V V VVXV , -V ,X VVHVXVV 4 V V V X X, f V V V 1 X- X 1 J V f " 7 V f , V ,, X I 1 , ' V X X f X I F x V jx V , V 1 V f X ' f R 1 V 1 I J X V V K X V V X V V Q V' f 1 V X , f V X X V ' VX X V X X V VV. V,-VX, X, .X.. ., V V . ,x 'V ' 'QP:f'V'- ' ' ' -J 1" ' . " ' V17 V. ' " V' -il V V V- - - '- V 'V 'f ' ' " V'iV-- '15 ' VV- .V. . ' " 'Vn-.f VV' 'Vi Q-5+ IIVVCV' ' "dz . Vf'-J-V:' V- V . V ' V?-iff fi XV NL--1 V.: XV:' . V. X ,-Vf",j7 XVV'V V VX,V V - JMX- X V' ' 'XAX V ' X r' ' 491- " ' .. V11V'f ' ' "VV IVV' 'VV --V. N V !7"57, 'W Q : -V VV- -' flqx ' 'F V ,V fl V avi' 'I 3: ' !"..V' "f'f1,'f LV' SV' V I " 1- -HIV 1 V, X, X 'rf' V, V' 7"i"V-if ff- L V.Vif'4 Xi: X 1 ,ff ,-VV V VX -X .59 ,V -1 V 1gVX.X - -.XXVX V ff V, X ,'XXVV , XXVVVX X ' XV . V 1 V-XVJV,XX'VX. -V5,X,V V- , 'V f' IPL V V ' f-. V ,VV4 ff ' " ,' -V ' :V 1' V I , fx V , V ' .11 Rfz' V fi' -'Vir .. V, J V V V VV. ,ff-11' Yr 'If' 52161 . V f .pf , 1'1" -'TTS ,,,' ' V- ' V V 'Uf' X V -' - 'V V ' 7 ' X X X.-X V X . .V V' ,' . K, V. f fn'-.3 " X "' V " .VQV5 ' ' ,--V .f.V,XV -,,L.'VV X ,,'.,X- ., '. V-fQ'.VV . V . .V ,. V,.,,X V, VV, X X ---.V V ,,. X X - -V -V X V V I V VV, .V V- ,V ff V. , ' 1 -fb Q,?.fV.3','3,.v '-' ,V .- V. V' -'gp VV-, ,VV VX " X ,VXLI XX .X '--:Q sgvq' --" XXXVX-VW-X XV :jX ' jf ,. Xjf Q' jjj '- VV 1,4 ' " ' 'iZ'b-'?'r:V',JV':':'Xf Q' V- " '. V' V1 ' V I ' Q V .- .. '-. ,ff N 1V ' -' Vi' V- -'iff ' Xi '- -VVV V' ,V - f:V,' I ' ,fl-'V-775517 V V- ' , ' X V, XV,X VQXX VTX X , XXXVXV .- ,V .V X X . - V, X y X X X V V ,VR V VAX XV XV XXX V X XJVXV, XXXVXXXXXX X. Q-Vx VV- . - iV ,V 1- V, 'j,ViV -. V V V UX XV. X, . , T, . . ., , V,g,VV - 1 : V V, -VVVV-,g' Vp., ,.J1,'XV'V:,,'.fg,X-f' WV? X51 R ,' -'T v"L3'V-V 'zV'. ff' V-if H- ' ' ' 1" V' - V1 'VV ' V 'V - V 'VV - ' VV-V Y 'V V' ' V "V VV. -V V VXVVV. V VV -- 'XV ,V V., Vf- f 'YV V V VVV .- V V X XX V X V, -, -- V- V V-VX V--IV. ,Vin V VVV -- 'gm '-V, M-,Vx ,VJ-V' ' '- ' . "N-f' ' V' YV 11 ' V X, gy- X- - ,J"f V if' V ,V . .3 'V X," Xq , - CJ- ,J 'T ,V X L..XXX,J.jV,XX,if,,V 1 X X XQXXVXV " X X X XXX X X XX X X X XX fXX ,,XVXX'X XX X X "VX L, ' V V ,XXX j XX XXX.XQXjXVXV-'1, '- VV ' -V .cf iz- Jfeff. V ' ' V . :J an V ' V ' 'V' f .- V V - ' QT -CAL, 9-,VV .fd V. ' ' 'X , V '. .T ' 25, ' ' gi . ' . '. VX V, - X 'X X V XVX fX p'VXfX-X. X. f - f- WVU---,V,, XXV, gf- X -' , 7 -V i- 1 ,f,V.VJ, -'VL V' , X .' 52 V ' ' " 011.1 V ' V ' W1 ' V Vf'V,Nj 7'-EX 1 fjl -1 MX -V.X fd V'XL ,V -V V. V , A' in X V X,- X V'X1. ' -V1," V. .X V xj ,V5c'X'V:VVVV-X. Vg .V XX. ' ,VVXVVVV ,:,V,VL,f' V X3 XV j X X , AX, V , X. X . X, .XXJ XXX X,VX .XXX ,XXX X X5 X X V X, XFVX .X V XX., X.X XX XXX , X.,: X XX VXXXXXV Xg,.X XXXX X fX V "'1"T'P 'I' 'T' '- ' ' ' F' .V - L' . V - V V V'-' V V'V 'V ' ' ' - 'Zi 9'-J.-'V - ' -- VV V 'f ' 'H ' V ' " .' 'QVVFJ1 -I' 1 1: X . ' V' .V-9, - V. V '- P., , f V VV-V- V- -- V V V- V sf- .- "V " . .V 'T'fSi'f Xf .7 XX XX X XX ,HV yy VVXVXX XVX- V , XVX X X XX VXXXV XX , V X ,V , V .XX X V- -V 1 X X XX.X-,V-V X XV XX V -V V X -fp XV. VXV XXX . V" VV " V V 'V 'J' V" ' V' V ' ' ' ' ' ' AV-' . .V I f' '. : ' '1 V Vw V . VV - ,, 1.15.4 V XX X f V , X V V.XV X V V X . VXXVXX X1VV VX XXXV, V X X .VV,f V,XV,,- V X V X X, , , V XXX, VV X V VX -"X, 'X XV VKX-X.,J. X V ,gf "' -V 5' V V X1 ,V " X V:VfVX,X, V- , V- ,--'V.V V- .VVVX 5,0 'X V X X X V V VXX. VXX.X5X. 1- V V - XV .X XX VXV X, XXXXV V X - V XzXMX'X- ',X.X V'XXX VLXXVZX XV XXVX X f . X,V XX V - XV .V 'V, - V. VV Y V V V ,VV XXV V X. X ,J . ,X X fX XVV- X V - X V X V -. V V VV X X X ,Vf .X X -,X VXVH-XX, MX .V- .V J- ' V A ff, V ' ,V - - V f - V V V.. 'V V X ,QV V .X -JW ., ' - VV: ,. V V, - V X ,X VV XV , VV, V, V. V -Vey X V VX VX XX V X X... XXX XXX X X ,, y X V V ,VX V-VV 'V ,V-'f'V..AV. X V ,- V V, V- . V 3 ' V VV . -H .V V- VV- - ' , V V- f ' V -. 'LV V , XVLV".V V V, X ff ,V ' f V J Vggf- - V, ' ,V V , ' - V- Q, IVV, V V ,V ' ,XL V V-X V ' f'. V' ' - ,-':"' V V ' V' Vi ' " V V' ' ' - V 1" ' -' V S - ' . -- .V 5. V "V Vg X XV .' V-XXX. V X XV X V V'-V ff IV V- Xx X. X7 , ' ' fX- f V ,VV ' X X X- V ' V V f 'V- -V " ' V QV UV-' VV X, VV, X V . X V X V X ,X , , . V X X XV.. XX , X V X , X X ,. VV X V V ' V .V , V V - . V V V X if 1 f V x rl ' V V ' X V' 'V ' X V ---1 V g V V X - , V V . X X ' - fV- VV ' X V X V ., X, VV ..V X V , - - V V ' X XV , XV V-, Q' XV X " V V ' V ' ' X VV V X V VX V V XX X V V V X X . 1 V X A ' V f ' V V V VV r I V V NJ 1 CWB' 6' ilu, 1- E , if p . ,J dd .-s af w x . ,, 85 ,ATX ff' ' M' V 'V ,' H ""K'5'frf-M .. .1 Y . f 1 v 5. 1 x A if 1 1 1 . 1 v , X . I x 1 I x r .n I 3 v A 1 Y K A Q ,J . l . I VN 4E ,. .. 4.-2 -1- Q , .,.- V., , ' A -can fb' Q41 o A .V ,, ,Y .,- -- . Q V, 1, , , - - 1. 1.--1,JA--.V,5,h3-H,',,',7j-,-'V--,-,5,,':l-'ju,,vj.,j1-gr l ,- ., , r . U 1 - Y ,, , - V - l -g 5,-.F 71,35 55qi.:--gr,--,,-yay,:.g:y,1,f:..J:,jf,1. 1 . , .. M Q '- ' " '- "-1 " ' - '- I L - -" '3. 1' v :": 'Q - '--LZ' ,- 3--'.,'-It -.,-'rg Q,-,F:1'-',fwj,Q14 '-5: , , 1 '. ,if Y 1' ' 'K -Z V . ' , "' Z 7 t ' ' :f ' ' :fi-' 1"-"' ' 5' f':'.a if-:Ii-"F-f3..1:.'f x X N X X ' " 'S U ., 1' . ' J '. ' , , - ' 5 ,' i -., .- KH ' Y :,, , - 1. 4,'j"'-f2.,'l,, "--:5-'E' 'I-,'i1'.z.2A". 4 f ' - A - - -1 , ',.- -- 1' , .,-1, ig -2.2-::, -cw-A -:f X 1 ' A f " - .J,fv.gf,f,j.-ggej:gg.' L . , " I 1 P- Y JN ' x VOL. VII 1900 Pzlblzlvlzcfl by Mc Sczzioif Class of 1900 llhbhzlgczvz Slate Nozffvzal College K4 I ' 1 HLIYGYEI IYBOHYC . 9' 5' BEATRICE H. NESBITT, EDITOR HUGH' NV. CONKLIN, BUS. IXIGR . I HIIFOFH 550819 5' 5' MOLLU1, AVILRILL G. XV. HAND JULIA SMITH M. EVERETT DICK 9 ri I I I u I Z, I I r I ,Q I 'I Q, I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I- , B I I I i I I I Gable Dedication Prof. Julia A. King Normal Buildings Dr. Leonard Prof. E. A. Lyman State Board of Education The Council The Faculty Tribute to the Faculty Training School Class Organizations Senior junior Sophomore Freshman Music Conservatory Faculty Prof. Pease Conservatory Seniors of Cllontents Lyceum Olympic Atheneum Crescent Contributions Study Clubs Shakespeare Club Latin and Greek Club Philosophical Society Organizations County Clubs Athletics Fraternities Literary Department Contributions Grinds Advertisements bx 1 f8'is.n"'i..,f A wx 'X N ., '5,,f,y. Ad.. A - L . fu it of f fi! , .JL ,Y - J Il i 41 7- f. X II .E V 'X Vx xx ---- -f I Q 'I.l ' T o Julia Amze Ififzg, "1 HI Professor of Hzlffozjf RH 5 211 Zhelfllzelzzgowz Smzfe N0777ZllI College, 41 Zhe edizfors lake plezzszwfe in A decz'z'oa1!z'1zg zflzis book JULIA ANNE KING ,, . .. ' 4 ,, W . , ' ' , Avia '..,.' fm . ' - 'A.,,-.vs , 4. 1 , 52 1- -'AJ' N -v-- 4 ' lx wi, v M' 1 ' .1 . ' ' I . W 11 1 'N 'r Ei :N 1 N l, l 1 X ,, .x it 5: El iv wg va-,, nh, gk, LAL. W... rm. ...T 1 -9 km, Q., 1 Q., ,ln 'F' , hx. 'N Wi- 52 v ag, I. X-3' . -L "mis Q 5, 1. 9 3ulia Zlnne 1Ring BIOGRAPIIIC.-XI, ROFESSOR Julia Anne King was born in Milan, Monroe County, , Michigan. Her parents, Mr. and Mrs. Hiram King were Puritans, 353 who came from Vermont to the Territory of Michigan and took up land in the Township of Milan. Her early school days were passed in a log school-house in the district Where the family resided. Later she entered the Adrian Public School, and on inishing there, became a student in the Michigan State Normal, graduating in 1858. . After graduation she did not give up her work as a student, but studied French and German and other branches in vacations, and at other times While she was engaged in teaching, and all through her life teaching and studying have gone hand in hand, she having constantly kept herself in touch with the modern trend of thought, a proof of the true teacher. Miss King began in St. Clair her life work of teaching, which has been con- tinued Without interruption to the present time. After leaving St. Clair, having assisted the State Superintendent of Public Instruction to organize a regular graded school at that place, she returned to her Alma Maier for one year of post- graduate work. The next position which she filled was that of Principal of the Lansing High School. At the end of the year she accepted the offer of the position of Lady Principal or Principalgof the Ladies' Department of Kalamazoo College. For three years she taught there, filling the Principalship with great satisfaction to those Who had the ,opportunity of enjoying her teaching and her other college Work. lm - -.tSi'..,. . .,,, U m"'7'-1 VNW1' lv 1 x, 4 5 T Her next work was in the Public Schools of Flint, where she took charge of the girls, hall and taught modern languages, history and literature for nine years. During those years she was active in all kinds of religious and church work, and exerting an influence for the good upon all with Whom she came in contact. From Flint she went to Charlotte, and for one year was Principal and then was promoted to the Superintendency of Schools in that place, which position she filled for Eve years with marked success. At this time the position of Preceptress in the Normal School became vacant and the Board of Education unanimously gave the highest honor it had to con- fer, at that time, upon Miss King. by electing her Preceptress of tl1e institution. Having a love for the department of History, she soon made that department her specialty, and from that time to the present, has continued to enlarge the boundaries of her work, and to make her methods of teaching History worthy of imitation in all first-class schools. In the Faculty, in the Council, and in the deliberations of Committees, Miss King has sustained a position equal to that of any other Professor in the School. A most important feature of her work in the School has been, until the last three years, her "Conversations," so-called, which she held with the ladies on Friday afternoons. In these she attempted to supply a want which all connected with the institution have felt. She sought to furnish the girls with an ideal after which they could model their lives and their work. All who have attended these Con- versations acknowledge the help derived from them, and it is regretted most sin- cerely by the young ladies of the College that they have been discontinued. They feel that they have suffered a great loss, for close relationship, and heart-to- heart talks, as the conversations were, with a strong character having high ideals, is a help and inspiration greater than any book can give. In addition to the ordinary duties and labor of a teacher in the class room, special duties devolve upon one charged with the care, to a greater or less extent, of a large number of young ladies in a mixed school. This duty Miss King has always discharged cheerfully and willingly, and no one has ever gone to her for help, in vain. She is the true friend of all, and all her work has been done in the hope of helping, elevating and blessing the rising generation of our State. Miss King has remembered, as some teachers have not always remembered, that some- Charge of me Fears. workx and ntact. and then ll position mme vacant .uf to Con- mstitution. department enlarge the 'yr worthy of masters. Bliss : the School. The last three gm UB llilftlffli Will! all .1:t:fwhlCl1 wi UPU' 2251.2 9.25212 alll' i.jgggesCfll1UCl-l- mel ltcC1I3'YU' is guilt zifcixlsv gfymlv if mill-hx r 'PSS f n, ,s . has ,J lm for N -1 4 ,I- ' . X up , Qi.. ,v'1 f , Nlifi uf 5531 , . .me- 'i Winn 513 me thing is needed in dealing with students besides mere mental acumen and intel- lectual vigor. The human soul knows, and rejoices to know, but it does more than merely know. The teacher should be able to lead the student beyond know- ing aloneg there is need of feeling as well as knowing. Of this truth Miss King is fully awareg she leads those whom she instructs in the paths of uprightness and righteousness, and keeps constantly in mind that to lift up the soul above that which is merely temporal, is of more value than to gain an abundance of the things which perish with the using. -""-rr ull I' I W flliu fi mi - W 5 ,.,..- , lt .ll 112' Jwdllll, HHH lnlnllr ll u' H .t!5S?J xi, kt. -lS:f.m ,...- "xi .J 37" AY 'V I.. r A Wq myy- , , ,N Q f TRAINING SCHOOL GYMNASIUM IVIAIN BUILDING STARKNVEATHER HALL QONSEWRVATORY V X Ri T1-...?q' r,....,' zzafxf I - 'L' 1 " 1 ' 1 R , FT? - ,v ',s.f5'5: in fgfl -' if f WET. ll ' f jff. .- .-g 'I U 1 y K, ...........---.. ,. - .,4,,41g,3-wg E 'e , J Egg, 'ik' -J-GP INTERIOR OF GYMNASIUINI I ji r AYVJV bx. -- :Lia A,'?',-D1 un l 1 I P Y Y l r i w 1 1 i 5 i 1 K 5 x 1 i ,, , -1 Q v K I - ALBERT LEONARD .E 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 I 11 1 1: 1 1 11 1 1. 1, 4' 1 11 1 1 1 1, 1 , 11 1 1 1' ,1 1 11 11 1 I , L 1 11 11 '- 11 'E 1 11 11 1 1 11 11 11 , 11, 1 '1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 111 1 11 11 . 1 1, 1 1 1: 1 1 11 11 1' 1 Q5 1 1 Q 11,1 31 1 11 1' I1 1 11 11 1 1 1 1 11 1 r 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 111 11 111 11111 1'1 111. 11 . M' 1'1 111 II' 1 111, 1 1 1 1 11 11 11 ELMER A. LYMAN 2 . 1 2 1 L-r Twig, State JBoarb of Eoucation 5 5 PRESIDENT - HON. PERRY F. POWERS, Cadillac VICE-PRESIDENT - HON. FREDERIC A. PLATT, Flint SECRETARY - - HON. JASON E. HAMNIOND, Lansing TREASURER -- HON. E. FINLAY JOHNSON, Ann Arbor HON. JASON E. HAMMOND Superintendent of Public Instruction ALBERT LEONARD, A. M., Ph. D. President of the Michigan System of Normal Schools Gbe GOIIIICH . Q il 5' ELMER A. LYMAN, A. B., Principal JULIA ANNE KING, A. M., M FREDEBIC H. PEASE AUGUST LODEMAN, A. M. EDWIN A. STRONG, A. M. FLORIUS A. BARBOUR, A. B. BENJAMIN L. D,OOGE, A. M. WILLIAM H. SHERZER, M. S CHAS. T. MC FARLANE, Ph. B., B. Pd. WILBER P. BOWEN, B. Pd. CHARLES O. HOYT, A B. CHARLES T. GRAWN, M. Pd. Q, Pd. XI. Ni ? A-Q .--4 ff .I- .f .Q ff' N., , .J-4 Q ...Q -s .44 s-. 1' x -.i.:fl?T F li, xsxsl 5 - 1 u' . W. fiag 'slfii-:1 I if f fl RQXNX N iid NN -2 NNN -fl 'Q' if X XXX!! ff 1' I 15 Ji ' ,,f' ' " " ' f ,c ng I I ' rm.. I E ---z U " " -Q 1 Iw i ' jj- q D' ,II H 'm l I I ' I I N. X s gs TM. .gf . L43 X 'Q QNSNX x X , . 1 'If ' Vx . X ' I ft . '- gk' V , : I .f I , ,, . lf, It 1 i t I X X 2 it if , .N H ,f lsi gll flhvi xx lifqaw I . 1 I X ' I - I, 9 Xtxaain . ' IX 7 1 ' I 7 '-I . 1 wqby I . f - 21- If . ' fb."xW"3 'R 01,4 If Wf 1 ff ELMER A. LYMAN, A. B. Principal and Professor of Matkeniafics FREDERIC H. PEASE Director of Conservatory of Music DANIEL PUTNAM, A. M., LL. D. Enzeritns Professor of Psychology and Pedagogy AUGUST LODEMAN, A. M. Professor of French and German JULIA ANNE KING, A. M. M. PD. I Professor of History and Civics EDWIN A. STRONG, A. M. Professor of Physica! Sciences FLORUS A. BARBOUR, A. B. l'rof2'ssor of Englisll BENJAMIN L. D'OOGE, A. M. ff,-ofzfs-.W of Ldfllfl and Greek 'XVILL H. SHERZER, M. S. l'roj2'ssor of Nczlurzzl Sciences CHARLES T. MCFARLANE, PH. B., B. PD. P1'oj2'ssor of Drazoizzg' and Geoqrzzjnhy VVILBUR P. BOWEN Direclor ry' Physical T1'a1'n1'1z.q' CHARLES 0. HOYT, A. B. Associaie Professor of Rsyclzoloqv and Peo'a,gfo-gy SAMUEL B. LAIRD, M. S., B. PD. Associafe Professor of Psychology and Pedagogjf DUANE REED STUART. A. B. Acling Professor of Lazfin and Greek CHARLES T. GRAWN, M. PD. Szzfnerifzievzdevzz' of Traivzifzg School ABBIE PEARCE, PH. B., B. PD. Assistfzvzt in English HELEN B. MUIR, Assisianf in Lafm and Greek ADA A. NORTGN, PH. NI. Assfsfafzf in flfaflzemzzhcs LAMBERT L. JACKSUN, A. M. Assisiamf in Maiherzzafics FLORENCE SHULTES Assislavzi in Hl..S'f01j' MARY B. PUTNAM, PH. B., B. PD. Assisiauf in Civics HARRIET M. PLUNKETT Crizfic Teacher, Pbzcrih Grade FRED R. GQRTQN Assz'sffz1z1fz'n Plzysical Sciences MRS. FANNIE CHEEVER BURTON Assistmz! in Plzysicfzl Trainizzg' MARGARET E. WISE ' Crz'z'z'c Teacher, Ffrsz' Grade ANNA A. SCI-IRYVER Assiszfam' in Nfzfzcral Sciences HESTER P. STOWE a Kindergarten L. ZELLA STARKS Critic Teache ABBIE ROE Critic Teache ADELLA JACKSON r, Third Grade r, Sixth Grade Critic Teacher, Second Grade HELEN E. BACON, PH. B. Assistant in English JULIA MARTIN Assistant, Seventh and Eighth Grades BERTHA HULL Assistant in Drawing R. D. CALKINS Assistant in Geography MARY .L. BERKEY Critic Teache CLYDE E. FOSTER r, Eith Grade Assistant in Music ERNEST B. HOAG, A. B., B. S. I Assistant in Natiirat Sciences ALICE R. ROBSON, PH. B. , Assistant in French and Gerrnan FOREST B. I-I. BROWN Instructor in MARY IDA MANN Instructor in ESTELLE DOWNING Instructor in KATE R. THOMPSON Instructor in .TESSIE PHELPS, B. S. Instructor in ISABELLA STICKNEY Instructor in EDITH M. TODD Instructor in Naturat Sciences Physical Training English Ilfatheinatics Natural Sciences Drawiriig' History JOHN WHITTAKER luslrnelor Ill! 1-llIlSZ.l7 ELIZABETH YOST lnslruffor in flfslozy MYRA BIRD l1zsfrm'for in .llusfr BERTHA G. BUELL, B. L. fvzsirzzdor in flisfofjf J. STUART LATHERS, B. L. lnsfrnrlor in Euglfslz B. W. PEET lnslrnffor in Cheflzistry T. LETITIA THOMPSON, PH. B. lusfrucior in Jllfzthematies SERENO BURTON CLARK Instructor in Lazfin and Greek WM. D. CRAMER fnslrudor in JVa!ural Sezezzees D. F. MERTZ, PH. B. Acting Assoeiczle Professor in Rsyehology and Pedagogy HARRISON M. RANDALL, PH. M. Assiszfawi in Physics ELLA BROOKINGS Assisiamf in Drawing MELISSA HULL fnsfruefor in Drzzwinff ELLA KEVENY Inslruclor in English fb 1LibrarQ GENEVIEVE WALTON Librarian GERTRUDE E. WOODARD, B. PD. Assisianf FRANCIS L. D. GOODRICI-I Assiszfezuz' LAURA S. JENNESS Assistzmf Nffitle FRANCIS L. STEWART Clerk AGNES MORSE S zfenogrcz pi' er Fl Gribute to the jfaculty G. VV. H. T IS a pleasant task, the writing of a few words in the way of 1' tribute and praise to the teachers whose noble, willing effort has T been for the past years given in our behalf. Our class annual would, indeed, be incomplete without an attempt at least along this line. How- ever weak these words may be, yet they have a purpose and may serve in a measure to express a deep, earnest regard for the truly noble teachers with whom our lot has been so fortunately cast during our few short years of college life. We owe a debt of gratitude that will never be repaid. A simple word of gratitude is all that we return. V Although Michael Angelo found necessary the inest tints and most costly brushes in the execution of his designs, yet the result .was far from being deter- mined by these alone. 'The story of Acadia, abundant in material in itself, awaited for a century the power of a Longfellow to unlock its hidden charm, to make it real-enduring and eternal. The Sistine Chapel ,at St. Peteris, world- wide in its reputation, marks the greatness in ideal and character of a painter. Evangeline stands as a type of purity and simplicity symbolizing the life of a poet. In like way the school reaches out and infiuences for right to the degree that its teachers are endowed with the higher principles of life that we have named character. Our Alma Maier stands high. Michigan has been generous to us. With excellent buildings and full equipment she extends the privileges which these can offer. But more-the influence of a noble faculty, the greatest privilege in stu- dent life, has been ours to enjoy. To us who are now to leave the institution these thoughts mean much. We have felt the influence of these inspiring men and women. The highest honors to them! But the silent thought of a thousand students is greater praise than it is within the power of words to bestow. lie way of Clllbft has -Iss annual ne. How- serve in a ltflltfi with - uf college simple word ist costly ieizxgg deter- rii in itself, 'z chami. to -rs. world- LI painter. "1-'ljffl p05'l. -'gfzfsf Zllill its E: uw: named ., With ipjfff can iii stu' bluff Vs zwfiff' T' ,- thrill ll Eraining School HARRIET BI. PLUNKICTT The facts jbr lhis czrlicle' have been zfahenfrom H7716 Dezfelopmem' of lhe Training' Schooln in Prof. Putmz1n's His!o1j1 of the Norma! School. jf HEN the Normal School was organized in 1852, an Experimental iw School was established in connection with it. The Board could pro- vide at that time, however, a single room and one teacher for the twentyfseven pupils who attended the hrst term. The two objects of this depaitment were to give practice in teaching, and to furnish a preparatory department. The Senior class numbered about twenty members and they were required to teach one class a day for a term. Many of the classes were taught by teachers employed for that purpose and by members of the faculty. The course of study corresponded to the natural order of mental development. "First, the senses are trained to the study of objects and objective sciences, and afterwards the reflective faculties are developed by means of studies adapted to this end."' The course of study was made upon this basis for about four of the primary grades. In 1870, arrangements were made by which the pupils of the High School of Ypsilanti were allowed to attend the Normal preparatory depart- ment, and all the grades of the citv schools became schools of observation, and to a limited degree, schools of practice for the Normal. This arrangement con- tinued two years and then the practice school was reorganized and enlarged by the addition of the grammar grades. For a short time, the supervision and crit- icism of the practice teaching was in charge of the teacher in the Normal who taught that particular branch of study. Although this theory seemed correct, the time of the teachers was so occupied that the plan was not successful and critic teachers were employed to take charge of the Work. The High School was Withdrawn from the Training School and the primary and grammar grades were left, each under the direction of a regular critic. 1 In 1882, the school was transferred to the West side of the main building and more complete organization was possible. Practice teaching then became prescribed Work for every senior. This department Was then confined to a single session a day in the afternoon. Since 1890, however, both morning and afternoon sessions have been held. Wheri thenorth and south Wings were com- pleted in 1888, the Kindergarten was opened, and in 1892, a critic teacher was employed for each of the eight grades. At present, the department follows the plan adopted at that time and during this year has afforded teaching and observa- tion for 350 seniors. I The courses of study are, to a degree, tentative and experimental. The present Training School building Was occupied in 1897 and at the I 4 beginning of the next school year, it is expected the tvvo Wings will be completed in accordance with the original design and the building will then afford excellent accommodations for the Training School department. N "1 A ' 3 - ' 'ft- 'P ru ' ' 4 - ,ls A 1 1 1 -.9 Q Q WW4-f I . ., tt .-lr - - 1 il J 1 ' H-:".' 1' -J .- ' f .- I 5. ' ' ' T, I K5 fxfgllwl' U Q ll 1'-'Fff-.5f" li f W1 ' f w X 5 - 1' . v ' Q ' lqwot , , A 1 'l ff l XX ' ' . , 'hy.J,,,0.9 Q ' 1 .N ,J . sg pg an ' ,jg ka 1, 35. -5 5 High School , gmmmr grades :ummm building 4 thru became 1 wutined to a 22 morning and iugx were com- .Q.v .K Lczxcher was .JI follows the zz .1 and observa- 221111. 1-QT .md at the Q. nt mg 1:1 fmplfffed ., ,wma excellent 405' "V - kr! U ' ' 5 Lf gg: f '2:5ffjfffWf X x , ,.,, zf' 'fr f ?'X v ,mi , W "' f ffw NXWQ1 Ww w X A 'm x 9 Xsinxv. M Y: x-v' Q is X4 ' ,L-A '.,5v:"yt-, '-W ' X' pf-1 7vZ'fZ"4? Q2 , 'F4' 14 ' ji' ' -" X- H1-.., Z - . I ,t I 13'-4 f X , ff! Z1 K AN X K JRX 'Q I' lxm si vq gf X7 f K i f X. ' x X f A 4 -- P7 l' 1 2 X uflkwk gf' , ' -15321 ff jf- " Kf X. . xyu ,L I M, f X K K WW X Q mf Q7 9 X ,lf QW'-will ' J i W 'I FA lu. I-fyifjll fl NBP? 4 dw! 'Q l'1H'4f.,.J aigriisgyyffl wif - MMN 1 ll -Awffgigf -M315 'iff p ff if ,M . in X' " 1 ' ' Wim 'gy ,' L-:LLM-V -hm -T' 14, 'A I - "4:57" '-'Y' M- fn , . A' ,Ol at-Y W if -1-'-'M' AA -il' , ,M VI r f f 1 I ww f f ff 4:: w 1 -f-' "' "U 'fp ,-fs ff 4' u ' A 9'-' --ff 3 "f '--, Z H b- ,--F-' 4 ' . .1 , LK QA! f yy- ff!-E f'-J:---f .ff - " ' "' "' - .if ' . -FA in WY-b .-,r-,, A A-, Asf'- figffi ff , " . ,, ,f f f If ,, -ffgffffffffff . l X, f ffiff f , WW'Mf ' ON THE HIGHROAD The Seniors LILLIAN CUTLER ,if UU' ,r ' ff QN1 ISYQZYQ- f' I 151' X y H, Ji W 61 i f'Xif3fQi fmlglx Zi TANDING on the threshold of the future, we, the Senior Classof 5 1900, catch a glimpse of the new life awaiting us. Labor and per- O severance stand beckoning us on to success and renown. The infinite possibilities of the future are spread before us, awaiting the effort on our part to grasp and make them our own. We stand, let us hope, as invcincibles, equipped for lifels battles, ready to lend our strength to the uplifting of humanity and the bettering of mankind. The years' which have brought us to our present view have not been idle ones. Our position, which appears in bright and attractive guise today, has its foundation laid deep in hours of patient toil, oftentimes amid discouragements and failure, but this, backed by determination and loving home sacrifice has given us the victory. Mingled with our joy is a sadness at leaving the scenes r and faces which have grown dear to us during the two or more years we have spent at our College home. In leaving, We will carry with us the memory of many kind and helpful words and thoughts given to us by our teachers, the value of which, through the multiplicity of infiuence, who can forsay? Our Junior, Sophomore, and Freshman friends have woven about us a web of friendship so strong that it will not be easily rent. From our years' of expe- rience we might suggest to them lines of conduct which would make their pathway less rough and stony, but, as all new ideas have been Worked out by departure from the customs of the past, so we leave them to original lines of investigation, trusting they will continue faithful in the career so well begun. Our history as a class has been one of pleasant and profitable association. It dates from our organization as Sophomores, since which time there has pre- vailed among us the best of harmony and good feeling. In numbers, We exceed all our predecessors, and in ability, we trust the reverse is not true. In this we are content to let the future be our judge. If, during our stay here, we have learned self controlg if we have cultivated cheerfulness, if we have trained our minds to accurate, systematic thinking, if We have come to realize that "Every step is mean! T0 help all Zivesf each man should live For all mefzls b6'ff6'7'77Z67Lf'5,H If We have fully consecrated ourselves to our chosen Work, we may hope that the class of 1900 will reiiect credit upon the Alma Mafeff which We so dearly love. ' i. M Q. Q., 1 I L , . 6 I .il Senior Maas ' 9 if Colors AI 2 ,ff MAGENTA AND LIGHT BLUE 'QQ Ilbotto -K I VI M El . . Aim Hzgfz Mticers H I 5 PRESIDENT - - A. E. TURNER g. I I . v VICE- PRESIDENT GEORGIA CRANDALL SECRETARY - GERTRUDE TIMMONS TREASURER M. K. EDWARDS EDITOR - HUGH CONKLIN YELL-MASTER LYMAN YV. L. HOXIE 1 Dixecutive Committee FRED Q. GORTON, Chairman SARAH WORTS W. H. WAENTWORTH 1 1 . I I ll 15 li Il I s l 1 I .l YI .. . R?-E'.R ., sv .1.-NNQ V 4 s , 1 A. li. TURNER GERTRUIHC TIMMONS P?frl?.gm,f1RhQ5 as K Q, kQi,5xi-Mxkvs Q A ,x Q .- Nix 1 ix x " ff'-' Qfllff ' FRED GORTON lvl. K. ETJVVARDS Khe Seniors Rose Gainey Cora Feather Gertrude MCI-Ienry M Gail Carver r Lillian Cutler ' Clayton Crandall Elise Finney W. A. Ferguson O Edith Knights i Irving' Ernbury L. O. Hathaway Mary Goller Fred Culver Mabel C. VVolf Mae Watson Laura Eldred Clara Stocoum Laurel M. Harper Elsie Cole Lauretta Ferguson I i l E I 1 Eldred Stwoum . NI. HHIIW 1I,,'vU50E , . - 5 Che Semora R05 W Stevens Mae Crydernian E C Hanibleton Fdith Stanton H A Kendall Louise Woocl Esther Vesthng C Bernice Sanford Jennie Slncock Verne Dams e , A , l , I - i fl Adah Heintz U i ' ' . ' 1 l - ' 2 l Lucy Leach Erle Clippinger E. Blanche Garrison B. D. Stowell Gertrude Timmons Catherine Gross ' Edna Bovvei Mary Dennis M. K. Edwards 1 1 MXN ,. bmcocl, Daw Ei: Vftiff , 15:11 A IT' ' 1wa"" 6 MN, L. A. Traphagen Grace Stillman Eva Fuller Mary Potter Che Eeniore Lulu Lockard Lillian Harrison Alma Sturnpenhusen Marcella Bourns Georgia Crandall Marinetta Goodell Carl C. Stump A. L. Phillips Margaret Knooihuizen Beatrice H. Nesbitt Bertha Youngs Mamie Castor l V E Ina Atkins Mollie Tuttle Florence Mead Helen Gilding s 'Q' 'H' W1, Y..,.xfU: 1 v-11-g y ' 41. . x Q1' 1 , F ' ,vw .J I MI 75' 75 'i Agnes Clark Una Palmer Zlbe Eeniors Carolyn Tallman E A Louise Schlegel Winnetta Marsh Mollie Averill A Genevieve Clark - Leora Rose Evangeline Schwartz Angie Pelgrom Ella Stafford Audie Sinclair 4, Golda Whittaker Charlotte Dean Cheever Hoyt' Mabel W. Austin Carrie Cronk Edith Stoddard . Lorena Van Buren Bertha King in gy. 51 Marsh M QC Dean fwfli S. ' '-+ J. W. Mitchell Melissa Hull Roy Hogue i D. F. Leary Ida Pedersen Martha Roy L. Martha Bernice Glue Seniors Catton Coville Baurley Fisher Claribel Van Dervvort May Shunk Anna E. Rees Ada Cole W. H. Wentworth F. Q. Gorton C. A. Palmer E. A. Reese John Failor A. .T . Gillespie Edwin S. Murray Z 3 "W .U- Q W. fx .1 I if :H ,, ag' :"I-' -- f. 4-. in xx X 7:23 Edith Chattavvay Inez Cole Anna Gleason Daisy McBride She ECIUOIZB Margaret Mc Bride Mabella Foley ' Mabel Childs Lyman Hoxie Eugene C. Kittell Rose Krysler Mamie Sullivan George Miller Bessie Akwell Minnie Phillips Anna Rees Leslie Butler Jennie Werkman Harriett Laurenz Sarah Worts Ora C. Haynor gg-ff .div nag X A 1 Ju' .U lg ifflliil ?"'p9'z . Mx., Q. , . ,,4r-V lf' Gbe 5CI1iOI'5 S. A. Taylor Eflie M. Parham Mildred Waldron i Helen Berger Lucy Raymond Hugh W. Conklin Lottie Bearss Julia A. Ross Donna Rockafellow Una Potter Dasie Blanford Lettie Bearss E. T. Cameron I-I. A. Salisbury 1 Jennie Roach Mae Hixon :J Alla Mason Elmer J. Black Cora Ballon Q Thos. J . Reavy ..v N.. 1 7. .. ' An: riff: , .4 I I E Daisy Henning Gbe 5Cl1iOl'5 Theodora. Wye George H. Steves S. U. Pett Mabel A. Currier Ella Keveney , Helen Churchill Lillian I. Thomas Bertha Hough Daisy Mc Causey May Spalding Louise Schlegel Ira Cole Ella C. Keveney Martha Kirker Gilbert W. Hand Lizzie Van Sice Clara Swanson Jennie Gano Jessie Mc Lish , , xi L x L 5' XYZ!!! 4 4 4 4 4 5 I 4 2 E 1 T, wxlf ' ' ' ' ' ' X'- 4 41 U . I 4441 4 34 Ji 4 4 4 3? 34 4, 4 ,4 4 4 44 ll 44 44-4: .,4A4 44444 '14 I 444 14 4: 1 4 41, 44 ,4 44 44 ,bl Q3 44, 4 4 I 44 4 4 4 'I ,, 'N ,, 4 -1 ., I 4 4 I , K . 4 i"4 L-Qu-.,x , Y! E 4 . 4 4 . I Q 4 4 . 4 4 4 4 4 I 3 4 4 5 i 3 4 1 4 4 4 4 4 E 4 4 E 4 4 4 4 4 4 4 S I ! 4 4 4 4 l I I 1 4 4 4 I 4 I 4 ? 4 4 4 5 Lxfffil X I i 4 g Q. ,,f L xx - x 'P ' X .f -'F A 1, .v N 1 I ar -., r,.5N ,, Q- ..l- af, sg., Kg! .1 H '-Q C5 4 x x ERROR:-The names which appear on the following page should have appeared on the preceding page Wm. H. Small Mary Austin Glue Seniors Leo Holmes Mary Allen Wych Hazel Hale Faith Robinson Anna Oleson Callie Cecil H. H. Clement Ella Ellsworth Minnie Allen' Nellie I. Richmond Emma Woodmani Clarence Tripp Sylvia M. Reil Edna Nash Aurora W. Clement Ella Rieman L. R. Perry Wni. R. MCCTll11H1011 1 Y SALUTATORIAN HISTORIAN ORATOR ESSAYIST POET PROPHET VALEDICTORIAN CLASS SONG 2 SALUTATORIAN Q HISTORIAN ORATOR POET PROPHET A Senior Gllaas Ebay an 5- 3une 18 LILLIAN CUTLER UNA DEVOE H. A. KENDALL LAURETTA FERGURSON EMMA WOODMAN EDWIN MURRAY LESLIE BUTLER BERTHA YOUNGS HERBERT BLODGETT 3l1I1iOl.' 51855 THQ '55 i3une 18 ' A GEORGE GANNON D. A. FAUCHER E. C. KITTELL BERTHA BELLOWS EDNA SKINNER Ebe 3uniors 1 D. A. F. 5 Tmylgc EW? ' lg an Q 1 r "f-:NX -sh vc 9 ,Yafff ff- x ,JW , ll M y x ' p 5: sign! fl! f I fy, W 9 455017 1 'QFSN .af-if '03 fe? at 1 , , I ,II T MUST be admitted that to trace the history of the Junior Class 1 of 1900 is comparatively an easy matter. The Sophornores testify V to this truth and even the Seniors virtually admit it by the necessity under which they labor in unfolding their own public histo 1 lv. - Beyond doubt the organization .of our class, on the evening of December 8, ii 1899, and its development since that time, will mark an epoch in the history of ll the Michigan State Normal College. It was not only a happy thought, but an ii inspiration that called us into existence. ' Our membership is large' and our suc- cess has been due to able, tactful leadership, and the earnest, , spirit of our members., ' V Willing, and cordial 1 1 "To stimulate and develop an intellectual life, informed with the eternal il spirit of truth, is to shed light on the generations." i Thus does the beacon light of the Junior Class of 1900 shine in the distance. E Unlike the Roman and Grecian governments, We are founded upon the principles of economy, industry, and backbone, and hence are n ot destined to ii totter, fall, and crumble into ruins. We have stepped forth into the public arena of the world not to be pushed out or trampled under foot, but to stand and act out our part as Juniors, honorably, prominently, and boldly, and to remain with flying colors to perform manfully the duties of a Senior Class and receive our share of college honors in 1901. Political and religious differences may be found among our members, but as a class, we are one, bound together by that strong band, "Class Patriotismfl Encouraged by the faithfulness of our members and by our success in the frequent tests made of our manly strength and energy, and inspired by the thought that one more year is ours in which we may better prepare ourselves to promote the noble cause for which we are preparing and give it root, flower, and fruit in the hearts of our people, we will anxiously look forward to the dawn of 1901, when we will launch forth as the first Senior Class of the M. S. N. C. in the twentieth century. . I - -. 3unior Glass il 5' Golots RED AND WHITE motto A RZ via vz' CH866. 9ffiCZE5 PRESIDENT GEORGE GANNON VICE-PRESIDENT EDNA SKINNER SECRETARY MOLLIE COMSTOCK TREASURER ' J. A. EWING YELL-MASTER IVAN CHAPMAN REPORTER MARGARETHA RODGER Executive Committee EILEEN ROOT, Chairman D. A. FAUCHER A BESSIE GOODRICH V NNN EDNA SKINNER J, A, EXVING GEORGE CANNON EILEEN ROO'l MOLLIE COMSTOCB. I N Nw 1 :,. :j , ,Jil V, :V ,Iii :Til , b , t ,. . , ,:- L. . A .- ' 'MJ 'Che Sophomores AMA STEVENSON r X5 :Ii lj ll nm It f fi' i is 4 N J , X f .131 5 A R V .9 f' " 'I 1 .J ,' 1" ' K .1 "-"',7d'- f lik Q u 1 ' 'Db il 7 wi W , X yxx Xxx 'fd I f I O WRITE a history of the Sophomore class will not take long, for as G yet we have accomplished no great deeds. We have not made any mad rushes toward the goal 5 have made no brilliant marches to the accompaniment of some one thousand student feet, have never attempted to plant our colors so high that we ,ourselves could not take them down. we are progressing quietly and slowly, but we remember the fable of the 'hare and the tortoise and patiently bide our time. ' Like Marion's band our class "is few but true and tried." Here at least ,tis quality and not quantity that tells. Though the cries of "I-Iipity-hip! Ker zip! Ker zipll' and "Yes we are! Yes we areli' may drown our feeble cry, still we know that the silent influence of our little -band is felt and that it gives to M. S. N. C. a support and strength it could not well do without. we it ja, ,gf ,ff 6. ,Q-c P ,W Spf 3. .A- i. P' ,I- . r, ,WU 5, ci ' I? if L1 A V4 LN LL nf' .ng Y ,J- 'fifixnvw YG? T. Bti: 1 the tcm 50 fl Q. 4347 yes: my ibiza ra done :ff 4 The mm? 312' mg. fora .vnu 4,1 t -ufliii HU? Ears to the QL .- .lfiif X , ,si ui 1 . 4 n mpxed to Q' hare and ,L f,vs: gi lfizl zivi Ke! 'gcbie Ulf 'xiii ii Km: To the Seniors, who have kindly watched over us, we offer our heartfelt thanks. There is not a Sophomore who has not felt their sympathetic hand clasp, and their words of encouragement have greatly aided us. We deeply sympa- thize with them that their college life is so near its close and regret that they shall no longer be with us. I ' We iwould offer to the Juniors this bit of advice: "Make haste slowly." Just a word of encouragement and admonition to the Freshman: If a Sopho- more calls you "Fresh," donlt be angrv. You are fresh, you know, and next year you may do the same. In the class room don't wave your hand violently about as if trying to stop a street car and shout "Teacher, I know! I know!" If you want a reputation for wisdom, keep silent, very silent. You may go over to Ann Arbor a few moments on Saturday andeven to Detroit for a little While Without first getting Principal Lyman's consent. Though the Sopomores have not as yet made any brilliant, world-renowned victories, the future lies before us. We can but rejoice that we still have two years to Win the approbation and good will of our teachers and the conscious- ness of work well done. If, as our motto tells us, "The ropes of the past ring the bells of the future," we can feel sure that the ropes we have been weaving so carefully will surely ring a strong clear peal in the coming days. Then when the .todays have become yesterdays, when present things are pastg when in life's battles we are aided by some advice or some quiet talks from these who are today our teachers, then will we realize how 111l.1Ch they, have done for us. We can make no better wish for the welfare of the College and for the students who will come after us than this: May the same teachers remain many years to restrain and guide. ' Sophomore Glass il 3' Golors BLUE AND GOLD. motto . The ropes of the pow! ffivzg Zlze bells of the fznfmfe 9ffiCCt5 I I PRESIDENT JOHN F. REINCKE VICE-PRESIDENT AMA STEVENSON SECRETARY K. PICKETT TREASURER - WILFORD REED SERGEANT-AT-ARMS - - - C. F. WOLF CHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE W. J. KEYHOE EDITOR - - S HQ CORNISH JOHN F. REINCKE AMA STEVENSON K. PICKETT W. J. KEYHOE 0 Sophomore- oetical Flnotber lpear Esclr o. Roncim Another fleeting year has passed, The lovely month of J une has come. The roses, in thick clusers massed, Bloom fairer each than was the last, While near their hives the bees low The birds in tree and bush sing sweet, The breezes blow the ripening wheat. A fairer sight 'tis hard to meet. Farewell, ye dear old college halls. We pass from out your heavy doors. We leave your massive old gray walls. O'er last year's life the curtain falls. And time another victory scores. From out our numbers some will go, To taste of life, both joy and woe, And others will return, we know. But where-so-e'er we chance to be, We'1l carry deep within our hearts, A memory of our life so free. . Though tossed upon a changing sea, That borders on dark sorosis parts, Or floating on a gentle tide, H With pleasure sitting by our side, 'Twill yet be so, whate'er betide. A little rivulet trickling down The sturdy mountain's rugged side, Beneath the mountain's rugged crown, Far, far below its lofty frown, Increased a noble river's tide. So 'neath the clouds, or neath the sun This rill of life its course has run 'Till to the river it has come. ! hum, in we H- 5347 I t. . Wiz , . Giflf. ba 4' N it . ... . - 5. X, 974. u. ,-4 .LC Lu... sa, ll T -l 4, Wfk s I Bef. P: T Hgz: -4 he , . 0 L Zibe jfresbmen JOHN WALDRON Wg J'2Sf ff ii T :flat-Wi iii?-14-.1 BU? ser --- A N X g xxiwi "' 5 Q is P9985 I .na INETEEN Hundred is upon us. From the utmost bounds of the State, gathered from here and there, from every cross-road and - hamlet, loosed from mamma's apron string, and freed from papa's careful guidance, these juviniles forming the Freshman Class of Nineteen Hun- dred of M. S. N. C., have assembled to become philosophers and statesmen. With a pompous tread, arrayed in all the beauty of the grass of early spring and clothed in the brilliant verdure of the maple- they come. Even Solomon in all his glory Was not arrayed like one of these-Freshmen. ' That eventful day arrives. They are at last enrolled as students of the M. S. N. C. Now with arms filled with books, the head held high and the should- ers thrown Well back, they may be seen stalking through the corridors. From their present demeanor one expects Weibsters, Lincolns, Jeffersons, and Grants. The World is theirs if their importance will but increase at the present rate. The Work grows harder and, in every section of the town, dozens of windows may be seen lighted by the rays of a lamp fed by midnight oil. They persevere. The Holidays arrive but they are still classified as Freshmen. Spring is here but they are still the same. Time advances and With it comes the balmy days of .T une. The year's work is now hnished. Hasty preparations for the homeward trip are being made. ' They are off only to return as full fledged, subdued Sopho-' IHOTCS . ' SUI' Wlormal GRACE STILLNIAN .ii- List to the bubbling of quiet brooks, To the dancing of flowers in sunny nooks. Behold the smiling of azure skies, In homage with our dear old Normal vies. Rustling of leaves in fantastic breeze, Bending of boughs on willow trees, I-Ieralding birds with joyous song Chant your Normal loud and long. Pealing of bells in silvery tone, Rippling of dells shady and lone Humming of bees on wild thyme sweet, Tell a song of our Normal meet. The singing of nature hushes all, The whispering of leaflets in verdant hall. List to the burden of the song, loud and clear So as it swells, it chants our Normal dear. 1 111 1 '1 1 ., 1: '1 ,1 M1 , ,Yl,E 1'1 '11 11' 11,1113 1'1 11 ,.'1 1l,1' 11,1 11 '11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 A, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,,11 1.,, ,,, 11 1 . 1 11 1 .1 1, ,k 11, '11 1 1 1111' '11111 1-I1 1, Wx, ,V 11 ,1. 11!I1,,11j, '1, 1 11 111 1,11 11 111 1 12 . 11 , ,11 1111 1111 1 1 11,11 .1111 11111-11 1 1'1 1,1 1 i 1 11 , li 1 ,1 11,1 1 h 1 1 1,111 1111, 11111111 '11 ,1I 1111 1 11 .11 ,1 .1 , 1111 11 11,1 111 . L,11?'E1 11' 111 111 111111111 1: 1 1 1 111 1 V1 1 11? 11 11 1 1 1,1 11. 111 1: 11 1 11 1, 1 1 1, ,1 11 1 1 111 11 1 1 1 1 1 11 1 1 11 '1 1, 11 111 . 1, '11 11 11 1 .Al 1 11 I 1 ' 1 11 111 1 1 1 11 11 '1 .V 11 1 I' 11 1 111 1 Q1 1 111' 1 . 1,'1,11 1 1 111111 11 i1 21' 1111 11 11111' ,191 :111 5151 111, 111 11' 1 it , '1 1, 1 1 1, 11 A 1111 111, 11' 1,1 111 1 fri, 11, 1 111 111 1 11 '1 11 11 11 W 1 '1 111 1 1 -1 15 11 1 1 1 1, . 1,1 11 , 1 1 1' ,1 '11 1 1 11 111 1 1 1 11 Rl 1 I 1F1ormal Goneservatoru of music ifl'CbCI'fC 113. IDCBBC, Eifeilfol' 5' if Jfacultg HMHHO MARGARET M. LOUGHRAY JESSIE P. SCRIMGER MYRA L. BIRD ' F. L. YORK wrgan ' 1 ' JOHN WHITTAKER F. L. YORK 1 ' FREDERIC H. PEASE 1- wi0uN ABBA OWEN wiolonccllo H. W. SAMSON . lDoicc Culture anb Singing MYRA L. BiRD ,CARRIE TOWNER JOHN WHITTAKER NIARSHALL PEASE MR. AND MRS. FREDERIC H. PEASE italian PROF. A. LODEMAN 1 1 1 1 X 11, 11 1" '51 . H, FREDERIC H . PEASE I I I ,II IIIIUI I II IHIII I I I I I I I III I 1,I II ,III II1 .II II II'I II II , I I '- I I II , 1 IIA If II I II I I , I II I IIII .' II I' I3 'I I, I I II I ,I 'II I III II, III '!A, I I . II., I. IIII III, II III IQI I I If I IIIIIII II I I I III I'IIIIII II III IIIII IIIIII5 ' IIII III ,I I' I III I If 'III -I Ig' ,J MIII I ,III ,III , II ,,,I,' IIIII' I III III IIIII, IIII I, 'I' I , I, ,I , I 'II, I I: I I I I 'I I II' II I I I .II I I I 'I I K I I ,I I 1 1' ' II I.,,I P, III CIZOHQGYVHYOYQ Seniors PRESIDENT--ADA M. MILLER, Piano BESSIE SUTHERLAND MAME TRACY HOWARD BROWN MARTHA JOHNSON MAYBELLE OLIFF ' MILDRED FLETCHER ROSA FRYER ISABELLA GAREISSEN FLORENCE SPENCE ELEANOR NIELSON ELLA MCKENZIE MARGARET BERGY INEZ TUPPER MARION SHAW S' fi' wtber members - Piano Piano Organ Vocal Vocal Pub. Sch. Mus. - Vocal Pub. Sch. Mus. Public School Music - Public School Music Public School Music Music and Drawing g Music and Drawing Music and Drawing Music and Drawing -5 Music and Drawing I I 5, .r y v 1 1 xx! , Sins. J. 3425. W Lsfif :fic Hi 1-ic vrrzg Lai! mini MVB! :!'3'1 lbw 4 ..i 1 x I ,. in, ,ii l if F ravi 4 , i L W., ,ei 1 ,W 1 r' 4 , . ,- iw: 1 , ! . z l I l l ill Nfl I 1 i ill ' f il Conservatory Glass of 'O O 1' 3. l H EV V ' Tv ' ' '- gj 5 QIW L MILDRED FLH:TCH11:n , I. Q - sl-I Fi ll AW" " Tis sweet and .md llze lafeszf Holes Z0 hear, QI 11 ' 9 j Of distant music dying on the car? ,M .i -six wAI,'rER scorr. l ill il . , i A .WIP S MEMBERS of the Senior Class of the Conservatory, we are joyous "'l lp ' . ' . ml Qlli , H that we are fitted for the work in our several spheres before us, still A - X' there is a sadness connected with the word "Senior,l' for it means ' iii - - H in 4 ' in 'Mill Q separation from those with whom we have had both harmony and 'd1scord. 'fl . . . lmiifivgi Yet we hope to leavethe impression that harmony has prevailed. ' Ei . . . . lllkiilflil Lil Through the interest and efforts of our highly esteemed Director, Frederic filer iii , Vg' H. Pease, I am sure that each member of the class has been strengthened to a i ul fi l ill higher and keener perception of Music as an "Art," and also a closer application ,fl . . ,g W1 ,ii to study, which is so necessary for complete success. MQ' As a class we do not exceed or excel our preceeding class sisters, still we f'!'I7il V hold ourselves among the average. , liilligi There are fifteen of us, all of the entler sex, save one, Howard Browng P" "1 g . three who will linish in the Piano course, three in the Singing course, one in W5 the Organ course g five in the Public School Music course, and tive in the Music .L ill!! X . if G and Drawing course. ' ilzilli . . . , . Zlliflil For president Miss Ada Miller was chosen, and violet and gold were decided 2' I H ' l upon as class colors. W ,ii We hope to still progress in this noble art, which it is said, "penetrates into the holy of holies, the soul, uplifting it in its strivings towards better and fp ff mightier things? A Ml. M Fm ll if if .2 'lg 1' ii KL all - - ..... .v .o , . , g , I 0 O Z' F fN wk -A ,x 1 11,1 1 11 11 11 1 111 11 1 1 1.1 1 1 11,111 I 11 1 1 11 11 1 ,11 1111 11 111111 1, 111 "M 111 .15 ,I 111 11 11,111 1' 11 1,111 .11 1 1111151 1:3 11, '111 11111 11 11 , 1 1 1 11, 11 ,, 1111 1,111 'f11'111 111111- '1,,11 1.111 ,111 X 1111, 11 1.1 1! 1 11111 11, '111 111 11 11111 '1 1 111,111 11 111191 1 -111111111 141411, 1 111 , 1 5 11g 1 MH 3111 111 11 111" 11 1:1111 11 1111 111' 1 11' 1 '1 11 311,111 11. E111 '1 11 1 i ' 1111 11 1111 11 1111 111 :111 .11 1'1'1 l 1 , .tmp 1 '11 1,111 11 1 ' 11' 111 11" .1 111 1' 111' 11 9,1151 11 if 111'1 111 11" 1 11 111,111 11 V111 1111111 11' 1 1 '1 1111 11 1-' 1 1 H111 111151 111111 .1 1 11 111 511 1 1 1 1 1 111' 11 1111 111111 1111. 1111 1 1 1 1 1 111 ,1 1,1 11 1-1 1 111 1, 1111 1 1 11, ,,, '1 I1 111 12 ' 1 1 1111 R151 11 1 1 11 1 11 11 111 11 1 1 11111 gil Ghe iugceum E. T. CANIERON T IS an undoubted fact, that among the social and literary factors in gi which enter into the life of a student, the Lyceum stands pre- -i :Q 3" eminent. It furnishes that which the classs room does not attempt, a place for social and intellectual recreation, and it is a practical element in the higher development of those Who take part in its meetings. As stated in the preamble of its constitution, it was organized "for the pur- pose of improvement in composition and debate, and such other things as rightfully pertain to literary culture. " . This aim has been steadily kept in view, and has greatly aided in the attainment. of the position Which it now holds among the organizations connected with the Normal College. Since its organization in 1875, as a single society, the Lyceum has under- gone several changes in its development. The irst meetings of the society were held in the library, and later in the Principal,s private office or reception room. In 1878 a special room was pro- vided which became the home of the society until its reorganization in 1880. As reorganized in 1880, the Lyceum consisted of three societies, viz: the Ulympic, the successor to the original society, the Atheneum, and the Adelphic. Later, during the same school year, the Crescent Society was organized, thus making up the present number. The meetings of the societies were now held in four of tlie recitation rooms, until the completion of the north Wing of the present building, in 1888, when egch society was given a separate room for its exclusive use. I In order to do justice to the claims of the Lyceum, as a factor in the life of a student, it can never be necessary for us to depreciate those of any other organ- ization, which has as its aim the diffusion of knowledge. Each is a power in its own sphere. Properly considered, there is no such thing as a rivalry between different spheres of knowledge, only emulation, a noble and helpful emulation. All real knowledge is good, being in one way or another a source of power and happiness. The various realms of things known or knowable are but co-equal and fraternal states in that vast confederation Which we may call the republic of science. ' No single number of this confedaration is strong, none is sufficient, standing alone. Each is necessary toiallg all are necessary to each. 54 ,, X f f f , ' -ftilwwfff iw U, hm'-4. gf., 2 'I l " i., "il m- , 'I I ' Awe . xx f in... I wlompic Society it it Jfirst Semester PRESIDENT U G. W. HAND VICE-PRESIDENT A RENA OLDFIELD SECRETARY CORA FEATHER TREASURER L. A. BUTLER CHAPLAIN JOHN FAILOR REPORTER - M. K. EDWARDS Executive Committee L. R. PERRY GERTRUDE SIMMONS LULU LOCKARD, Secono Semester PRESIDENT - L. R. PERRY VICE-PRESIDENT GERTRUDE SIMMONS SECRETARY ALICE HUNTER TREASURER A. E. SHERMAN CHAPLAIN - ELLA RIEMAN REPORTER - - L. C. PAYNE Executive Ctommittee ' A. O. GOODALE M. EVERETT DICK BESSIE AKWELL G W HAND CORA FEATHILR ALICJL HUN .PER I R PEPRY 1 I l. ,K is ', 1 V. .U . I tx H M 1 , , T ll '1 1 Il! M1 L I A IT. L1 "4 W! uv 51 1' uc. 1. xlgl Rss? 'R M, 1' S I J X l 5 V 145 I L 1' .. 4 V, im y IT 1 Q iF A 4 A L A su llf' 1 . l r A T41 0 A A ld 1 ff ug if li All f 4:3 New .G+ A HH 4, My M., :?1.11kl ,Luj mga Aim 113 V Us fiyef M11 MT! . I, L W W Vi! L: IM A1711 Ii, mdgxlj, 141, ml ai: 55:5 I if V4 Tvxwg FTF Qi 1113255 .1 Alai M M .M 'Ui ff, XI, vw Ll Ei 9 E lj 1 fi zse ? m Luk. Flfb6l16llm 5OCiCfQ 9' 9 Jfirst Semester PRESIDENT - IVAN CHAPMAN VICE-PRESIDENT LILLIAN SMITH SECRETARY - MALA RODGER TREASURER JOHN T. RIENCKE CHAPLAIN MISS VAN RIPER REPORTER ELLA ELLSWORTH IEIZCUUVC C0111 lTliff66 MARGARITHA RODGER JOHN T. RIENCKE NETTA GOODELL CHAS. LE FURGE Seconb Semester PRESIDENT - - ERLE E. CLIPPINGER VICE-PRESIDENT AMA STEVENSON SECRETARY - JESSIE LAIRD TREASURER HOYT C. PARTCH CHAPLAIN LILLIAN SMITH REPORTER ESCA RODGER IEICCIIUVC GOlTll11fff6C ERLE E. CLIPPINGER MARGARITHA RODGER HOVT C. PARTCH AMA STEVENSON wx I ,V ly fn- 4, . A ' L A IVAN CHAPMAN. MALA RODGER- .TESSIE LAIRD. ERLE E. CLIPPINGER PRESIDENT VICE-PRESIDENT SECRETARY TREASURER CHAPLAIN REPORTER - WM. HARRIS MARY L. POTTER PRESIDENT VICE-PRESIDENT SECRETARY TREASURER CHAPLAIN REPORTER A A. E. TURNER Gl'65C6l1f Eocietp 3' 5' .E 2lfiI'5'f SCTIICBTGI' JExecutive Committee A. E. TU-RNER - MARY AUSTIN MABEL W. AUSTIN - O. HAYNOR MARY SANFORD EDITH THOMAS MARGARET GRAVES , GERTRUDE MC HENRY SECOND QCINCBTZI7 Executive Gontmfttee JOSEPH GILL - MARY AUSTIN MARGARET GRAVES - WM. HARRIS ELLA C. KEVENY ELLA MUNGER .TENNIE L. DIXON MARGARET MC HENRY J RNER 1 J, NTIY v 11... - HMJR XY'-'HRD .,x fllxxjts 't 1 'I I 'Y' A J....s. F. ' ' SYN 1 .N fzT.1'Z4 xii.: ' U., '4- X. .X,, 2 X...-i vii, ,5e.v,,,,' : ai E'-T MABEL XV. AUSTIN A . E . TURNER MARGARET GRAVES JOSEPH GILL ll I I Che Qblgmpzc JBanquet BESSIE AKWELL "So them apace I jonrneyld forth among, And as was said, so found I them trnbfg For I beheld the towers high and strong, And high pinnacles, large of height and long, With plate ofgold bespread on every side, Andpreeions stones, the stone worhfor to hide. No sapphire of India, no ruby rich ofpriee, There lacked them, nor emerald so green, Balais, T iirheis, nor thing, to my devise, That may the castle mahe for to sheeng All was as bright as stars in winter benz." m LYMPIC Banquet? Yes, this long looked-for fe clelebrated, and many are the eager faces looking about at th e . groups here and the ' stivity is being re in the room, every one ready with the heartiest greetings of recognition and Welcome None -of the guests, I am sure, realize that a full decade of years has passed since We all used to gather round th d ' e ear Olympic hearth. Shall We ever for- get how the walls resounded with the oratory and musical genius of our eur and dignity introduced, we feel the "Worthies?" In spite of more grand bonds of friendship tighten, and again we enjoy common fellowship. Let us notice some of the guests. Why! The leading photographers of d excellent art are so Well known, are among our Olympics this evening, and we see from the pleased look on the faces b Detroit, D-k and C-m-n, Whose fame an a out them, that they are royally entertaining their friends. fPerhaps Mr. C. , ,.., Q ,i., is ieing zz: az :bf ,, , LYZEE iii , lf. ff Alf' g'pE::f'S ' .- up l, g,, L. I ,,. W . , .ff --f Q Wg, L, is imparting some of his poetic creations, for which he displayed such wonder- ful faculty at one of our Camera Club Meetings, in the winter of 1900, or, it may be that Mr. D. has some new parodyl. As we join a group near by, I chance to overhear some one as he asks "Remember when we used to go surveying?" "Yes, and what a time we had with the transit! Delightful pastime adjusting that!', This sounds familiar to me, and a look in the direction of the speakers, reveals two surveying comrades, known formerly as Miss T-m-s and Mr. B-l-r, but later information gives the former as Mme. Marvelle, who after a year of teaching decided that the life of a "Modiste', must be more pleasant, and is now gaining world spread renown as Worth's competitor. Another titled personage is approaching. His measured tread and mathe- matical gait expose his profession, and assuredly we are very glad to welcome our old friend Mr. Em-y. Among other reminiscences, he laughingly reminds Mme. M. and myself of the morning when our early matin exercises consisted of taking turns at sweeping a path down the middle of Forest avenue for the pur- pose of detecting some nails which were supposed to have been driven there ex- pressly for the benefit of "surveyors" i Well, we must pass on and we shall have an opportunity to meet many more of our friends. Mr. G-d-e, it seems, never recovered from his executive ex- perience, for he is now aspiring to one of 'our lands higest executive positions. To my mind, there is no doubt that this idea wa Chairman O. E. C. s inculcated during his office as In response to a special request, the honored Messrs. P-ne, C-v-r and F-ch-r have agreed to sing-a pleasing reminiscence it will be, too-for it is to be a song which they so creditably rendered at one of our literary meetings. It might be added that their lzeaaffs have found expression in this song, and, gallantly pursuing this trend, each has found his song ideal, except Mr. F-ch-r, who of course had none to find. Who has not read the wonderful treatise on "W'oman's Sufferagen by this gentleman? Wisely, however, he has thrown his old views on the connubial question overboard, and one cannot mistake from his jovial ex- pression the congratulations he offers for the happy turn of his mind. Assuredly these melliliuous voices are highly appreciated by us all, and as these friends leave us and we shall hear of them in the leading cities, we cannot but rejoice nl l l s I with them in their success and, just think! The Signors are fellow-Olympics. Yes, here is Mr. H-d, too. From one round to another, he has been climbing the ladder, and time alone will tell where he will stop. He now oc- cupies the chair of one of our leading western institutions. Along this line of work, we 'rind Supt. Sh-p-d, of the M. S. N. C. Training School, and Prof. H-g-e, of the Science Department at A. A., as guests of the evening. It is unnecessary to say that Miss R-m-n is fast making her mark in the world, extolling the principles and methods in teaching History, these so thoroughly imbibed from her work under Prof. King, to whom we all fell grate- ful for her kind cheer and help. Q Miss R-s sister, Mme. De Lamater, has become a musical celebrity and is now with her husband making a tour of her native country. g Here comes Rev. Kr-n-k. After completing several courses at the M. S. N. C. he decided that he could do most for mankind by following the profession of D. D., and pursuing that tendency, has for several years fulfilled the duties and experiened the trials which come to the foreign missionary. We are thank- ful for the happy chance which effected our meeting him at our reunion. Misses H-t-r and W-kw-e evidently have supported the views of so many others who have joined the happy throng of the wedded and said: "And also I would llzal all zflzese were dead, Tha! lllinlai not in Looe their lde lo lead, For who so will the god of Love not serve, I dare well say he is worlhyslo slarve. " I Our friend Mr. Sh?r-n figures prominently as an athlete, but is particularly skillful in the manipulation of clubs and dumb-bells. Of clubs he has various kinds, some even with torches and others with musical contrivances. What his new invention will be, no one knows, but it will unmistakably be some marvel in the club world. Athletic associations have been organized far and near through his influence. It is well known that he is not of the selish nature, for he does not pretend to enjoy his travels alone, but has chosen a life companion, probably the same of whom he spoke publicly at our meeting one evening, for,.as early in life as that, he solemnly and unflinchingly declared that heihad 'Ka .certain young lady in mind. " .Q U5 Nl- M ,ell Q hm LJJW . ' Qlympicsi ri, , t hub been HC UOWOQN x, s . L. Training 3 I' . N xtlfils Gi the n .ref 1333!-k in the Nuiffxi , Jai?- iiffliill' and is in 412 the XI 5 Qu Q ,x ' . ...mf Cir: flung We are thank. wnww -. . .r.,n!!, Hx- -Q! so muy .. 11 J -lv- Tw ,yilithtiiij - ' '.... Af' 513: '. ZIZUL: , miata' x if .. f........v - , ,..,-.rvw ' ..4.l. ry.- mr ZEKJFIZ5 . ' .. ., , 'uv f'q'fW 3121 l,, .-t, aff- . fr QL' zxiiviff ef . 1.1 M .EAC as fT'If-,I 3' ,mm ','fjmi 5 , ..a , Miss B-r, we have heard of very recently through her book on "New Methods of teaching Elocution and Oratoryf' and it is unnecessa this additional guide will soon afford her a widely spread repute, through the ry to predict that celebrated Cut-r and G-rl-ls: School of Elocution. Mr. Ed-'s aspirations have been crowned with unlimited success. He will soon embark for Europe on a special commission for the government. What an honor, still no more than deserved, but we certainly offer our sympathies to him for his inevitable encounter with the English nobility and gentry and the awe- 1nsp1r1ng upper-servants. In the author of the Emerson articles on "Etiquette for Young Men," we recognize the familiar face of Mr. R-se. Miss F-th-r seems to have absorbed some of the airy and Highty element of her name, for several years ago she deserted us for Europe, but having returned, V now Hlls the position of teacher of Mod L ornament to the profession. ern anguages-and is undoubtedly an H. C-k-n, commissioned by high authority for Honolulu, has unquestion- ably proved himself worthy of such a trust. Let it be add some poetic genius and rumor relates his writin d ' t eyed maid. ed that he even has g ain y poems to some seraph- A contemporary we find in Mr. M-ll-r, who contributes such literary works as 'iMysteries of the Century," "The Friend of Ci il' t' all enjoy so much. A v 1za1on," etc., which we His special inclination towards oratory induced Mr. K-n-ll first to canvas for the "free silverf' ballot, but we hear of him thus no longer, but as the most competent lawyer of his State. A 1 So we might mention ever so many more of our Olympic friends, but time will not permit. ,However none are forgotton. As We arise from the banquet tables, having listenedto the toasts offered by one guest after the other, We cannot but feel an indiscribable pleasure in our meeting, and only regret that againparting is so near. "Friends my soul with joy remembeifs! How like quivering jiames they start, When Iffzfi the living embers On the lzearilz-sione of my heart." ,IMI ,.,. 1,1 ,, I 1 '11 ,'1 , ,, ,,,, 111I11 NI NH .NN ,11I-I I ,, I! I ,- IIII II I1 1II'I'11 I, III' 'I1I'1, ,, , I1 "1i,I1 1'-1 ,,1 11 .1 1 fr II I 1 ,,., ,III II I11,1 ,"I11'- , ,1, IW 11 I , PIII ,11 I ' 1 ,' 31 I1 I II i ISIIIII' II I 131112 1I FII t Igl I II, 5:11, I 'II I 'I ,., ' 1 III1 .1 31 X 11 im" I , I,II- 1I1 I .1 f, I I' 1' I1' ' ,,lIfI,I 111 , 'II-fl -1, 11, 11' MI +1 1 1 1, 11,1 ,1 'I1II 1l,'I,I.I' 111 IIEII I ,WI I IIN 1I'I'1 -'II,I I II II III I1 I1 SW IYI QIIIIIII IIIIII1 II I I IIMJQIIF II, Q IVIIIIEI I,i1,I I , I IIII',f1'11I, 11 , I1,1"' 4, I,II,ia 1:, I I -'1'I 11 ZIII1 I HI' 1 1 , 1, 114, ,111 1 1' II III 11 Ii' IQI1 ., ,,,, I , ,, 1., 11111 I I I-I, I 1 ,1Il1'11 I-'1 1,1,1 1221 3,1 ,I 11 ,I,, , 1 I . I 11 fI1,I,IIgIII .111 1 11 I -11 III IIIII I1111I II II, ,III,1I 4 I I ,,, ,,1 ,1, ,,I I 1 1 1 11 III I IIIIII LII i11,fI11,511 I11 11, M IMIIII III 1: ,I I ,, 511.113 II 11. 11111 AI .IVY IN II,1, . WWI II 1 11, 1 ii ','1I1I '1Jg2iIj1 EI ,I ' ,1 11 11, 211135 I I .1 I, 1111I I 1Iji,j111 111 I 1, f 11,,, I . II,' ' I 1,-1 U1 II 1I I . '11 LI, I I 1 I 11,2I11,, 1I 1 Y Ii 1 'I 1 1 II , . ,1, I I 11 I I V , II ' I ,I 1- 1 'I' , ' II ,V 5 11 I I ,X N,, 1 1 1 1. I H ,M 1 1 I,,11 . I ,1-1 ,I I , I I 1 I f I Glue jfllgbt of Glme EMMA VVOODMAN Xi' fx! 5, ' "So spins cz jiying world away." M ' -LONGFELLOW. I ' ILENTLY, , and yet how swiftly the passing moments YTQ come and go. Like the flight of birds, they wheel f -X . . H4 E a poise, an instant over our heads, and then vanish in the distance. When the world was young Time loved to loiter a little, watching the slow building of the pyramids, and the joyous games of the Greeksg but in the present age the nations have no time for the con I V Ef- 2 struction of eternal monuments of stone, or the slow perfection of an immortal art. The world moves faster in these later days, and people must keep step with its progress or be out- stripped in the race. No nation of the earth has felt thi intensely than America. Thi sculptor, William Morris Hunt, whose masterpiece, the Flight of Time, portrays vividly the universal feeling. Three magnificent wild horses springing forward with tense muscles and streami s impulse more s spirit of the age has been materialized in marble by an American ng mane, bear onward the Hgure a man whose hand rests lightly on the head of one of them, guiding ever so little in the mad Hight of the plunging steeds. Time change, to overturn, to annihilate -and th f 'l or guide its course. personiiied 3 with its tremendous energy to , e ra1 power of a man's hand to stay 6 ?fI' ,.. Z.- P... YT . l....., tr" Q Uv is 4.3. Q I eil at ul. WGA wi. Iowzg PHX x M532 moments L+, they whgq mi Ilia!! vanigh :smug the slow L+ lat in Sie ful manamenfs :wr-:Q in New fi! Tc GUI- :::f:Esc mom an .Enema ,af , rf , 738. Zlffffaii - f 4 -gli' . I 73312 'Xifllff ' , nf' 'I une what H, .... .', .- -haf Q f:.f.-. . .., ,, ng 'U ra.: 3 ali' ' ' Though no earthly power could check the onward march of Time, mankind had long to learn the uselessness of fighting against its progress. The American people have come to understand this, and politicaliand religious institutions. The world no longer persecutes its reform- ers. The tendency today is not to retard the rapid progress, but rather to urge onward the flight of Time, and even to challenge its rate of speed. Electricity has become the great motiveilpowerg and the lightning express and ocean grey- hound have entered into the contest. a spirit of toleration characterizes our It seems, sometimes, that reckless haste history shows that the progress is an upward as well as might carry the world too far, but an onward one. Truth alone will stand the test of Time, while mere fads and fashions fall away into oblivion. Time has brought the gifts of the Ancients as a heritage to our people, and no good thing has been lost. As we gain greater heights, the hori- zon becomes broader, and we see more clearly the true mission of Time. The flight of Time makes the world must reach its destiny. The vast ages of Time taken to produce this environment, are but a necessary part of the same great plan, in which races must be developed, and nations arise to perfect their gifts. and then leave them to posterity. possible that slow process of evolution by which All' h S-,111 t e nation, so in the individualg we must depend upon the flight of Time to bear us onward toward the ideal before us. We cannot leave ignorance or crudeness, and become good, wise, or great all at once. A true growth in character takes time, as well as effort. In time, what may one not become? Beauty and grace of character, skillfulness, and worth await us in the future. The flight of Time can bring us to them if we will. But the Hrm hand must grasp the flying years, and guide them unerringly toward the goal with the same fearless power and purpose that the sculptor has put in his marble 'statue of the Flight of Time. I II IIII I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I II II II III' III, 'I ., ,II III II' I I I , I'I' II I I I'.I II, 'I I I ' I, ',I If I I 'I II I' II' II II .I, I ' II I II I I III IQ II I I ,IIII II II.,l III II I III II II . I II II I'I III II I If I ' Ig' ' :I II: ,I I' T5 MQ' I IIEIII ,Ii I' I I'II'I I, I II II III III I If II i'I"' II III: III III I I F I . III I- 'I III II , II III, V ,I I II III I II III ' III f I II III III II I II I III I I ,I. I II ,I I II I ,I I I III IIII I I ,I'I' II I" " ,IIIII I IIIIII IIIIII I III 'IIIJ III ,I IIII' III III fiIIIIII'II 'IIII IIIII WWIII I IIIII III I III I1IIIj I ,, I , I3 'I,, I IMIW III I II III,I'I ,, "I IIIIIIII'I LIIIIII III" II III, I III ' IVIIIIIIIII I IIIIII 'II I IHIn I III I III I VI I,I I I"I'II -'I I II If 'III I I- I: "I III II',I'II II,II'II,I I , IIII I III'III' If I I 'In III III iff II I II ' .II , I I III V I I 1 I I , III II I ,III I I II I I' 'II If 'I' I IIII I' I I I 'I-IIVIII I II II I'iII ' II :III II I II- JII II IIII II II I I II I' ' III. I I IIA II I, ,I I, ,III IIUQMII: I I , X .1 I I I I II Elie 'llqOI'm3l :Bell EMMA VVOODNIAN Aloft, alone in belfry tower, Thy measured tones proclaim the hour While in the ringing seems to dwell A mournful mood, O, Normal Bell! ! What memory gives thy lingering tone That melancholy all its own? An echo of some minor scale, Or weird conservatory wail, That startled in its dizzy height, The drowsy bat to fitful flight Resounding on thy tuneful swell Like some Wild tale thy tongue might tell. The factory whistle loud and shrill, Chimes in its long and cheerful trill, The chapel gong, the Normal yell Should oft inspire thee, Normal bell. Recall once more the joyous tone That welcomed Leonard to his throne, And rang the nation's triumph well The day when Santiago fell. Rejoice with other Normal belles That war's alarm no longer knells, While soldiers from the Spanish main Return to battles with the brain. Ring loud and ,long o'er victories won At golf and ball, debate and run, - O'er anthro-po-geographies, And other dragons such' as these. Ring sweet and low for June draws nigh When grave and gay n.ust say good bye, And hear above the sad farewell Re-echo from the Normal bell. I I I II I I I FEW 1 L Cb I XXX, X P I I Q I I M I r I If fV:7Q"Q-gm'- 'QEN' QE V 9 O QJx, C T' 'Wx X..1 Ee f 1 I K 1 1 VW-. 61520 X W 4:3 - 'Q' 'ivwwxfas fm Q XS? O Q f ' C J "D . ' Q 'J O CD if M-3 1 .11 ,1 ,1 .1 111 ' ,,1,:,1 -1 1 1 1 , 11' 11 ,, , 1n.11. 11, '1 ' 1 -11 -1 '11 .1 1 11 1.11 1', , .11 1 1 . 1 11 1.1 1 11 .1 1 11 1 ,1 1, ' 1 1 ,1 1 1. 111 11 111. .1 111.1 11 11,11 1", I 1 If 1 1,1 1 "1-1' 1 1 1 .1 111 1 A 1 711111: 11 .1111 , 1,11 , , , 1- 1 11 1, 1 11' 1 . ' 1, 1 11 - 11- ' 111' 1 1 11.1 11 1:1 1111211 1111 11: 11:1 1111 511111 11 115,11 111 111111: 1?faf 11 11311 1511 1211111 ,'1111' 1411 111. 11 1111? 111 "1 1111 11111 1' I"1'111 1111 ,J ' 1 11 11111 1"1L 11 111 '11 11,1111 11 .1111 1111 11111, 11 11.1 11111 111 .11 91111, . 1, , 1111 F11 1'1111- if 1' 11 ' 11,11 .11111 '1 1-111' .1 .111 111 12, '11 11111 111 1 . ,, , , ,1. 1 1 1 1 1 ' 111 1 11 121, ' 1 1 1j 11 1 1 ,, 1, 1112 111 1 A 111 , I 1, 1 , 1 1 , ,111 ' 1 'I 11 , 1 11 I 11, 1 1 1 11 .1 1 11 fMu-1.g1g- B 151381-ZCZQDGHYC Glub PRESIDENT - 93' FRANCIS D. GOODRIOH VICE-PRESIDENT - A- FRANCES BROPHY SECRETARY - - BERNICE T. LEWIS LAURA S. JENNESS wtber members JULIA SMITH EMMA MAY GOODRICH HELEN GILDING ALBERTA POPE KATE PLUNKETT EMMA COLES JULIA E. MARTIN S. EDITH TODD MARY TUTTLE CARRIE TALLMAN E. E. CLIPPINGER F. F. VAN TUYL E. C. KITTELL JOHN A. REESE A B. W. PEET ESTELLE DOWNINO II if Q' :ff fu I ' I I I!! VI I I ,., I .II I I I -WI, I II I II I III I'I'fI ' I I 'LIN I III 'I II I I I I 'I II I III I I ISII A I I II II I, II ,I I, Ir I I IM ,I 1 ALhagLArIN.------'-----1l- - I I7L.'I ,III III I Ki, . 4 . ,Il U IO-I,, Y, 6 auf Q Iggy' 2 J.. ban 1' s-L.. L., Ioriz. .iif no: the 4 v I Wifi T2 club 2 'F' fv P objeczi such a that is QHUICI5 w C' F .-.- QI library I. C. Y. deligh YQHIIS Ax u.. U, Y! u IIIII ba- mme with y.. .gf Gm Ube Shakespeare Ctlub HB year of 1900 has been a very successful one for the Shakespeare Club Three years havlng been spent on the study of Shakespeare the club declded to read th1s year other masterpleces that the out look upon our own author Illlght be broader Faust was chosen for the fall work Part first was read and tl1e characters and liter l ary va ue of the work discussed Each meetlng was IU the hand f s o a leader appolnted by the presldent The leader ass1gned questlons to the mem bers and 1n th1s way good preparat1on was always made Not one member Wlll forget the pleasant evenlngs spent 1n followmg Goethe through th1sl1fe drama he mem behlnd the scenes The work was completed by a talk b3 MISS Bacon on Part nor the pleasant d1scuss1ons of the character of i second Th1S gaxe the club a good ldea of the work as a whole and was rnterestlng and very 1DSt1'L1Ct1VC Th e work for the wlnter quarter was Dante s Inferno There were two objects 1n tak1ng th1s work first that we mlght derlve good from the study of such a grand work and second that as teachers we mlght know the masterp1ece that 1S now belng glven to the boys and glrls 1n our schools We have read sm cantos an evemng and found tune to brlng 1n much outs1de mater1al from our own l1brary and from the l1brary of the U of M Mlss Weynloth formerly of the Detrolt Tralnlng School gave us a most dehghtful talk on Teachlnff Dante 1n the Grades We as a club feel that our year s work has been a great success Not to be measured by the amount read but by the many 1nsp1rat1ons and pleasures garned by our study of these two masterp1eces and we w1ll understand ,Shakespeare the better for our year of stud, Wlth Goethe and Dante 1 . . 4 G L 7 in C h f . G 'A 7 v ' 1 P ' 7 J ' v . . , A ,l it . 'l .Q c . 1. ' . ' - A . . - . . . 3 . . . . 7 . . . Y . 7 . . . . ' J . . . . . . . . . . 3 7 , . . . . . K . Q - . . . 4 . . , . . . ' J . 1 If ' ' J, C - 9 1 9 , Q - l . , - ' ' K , 4 '17 ! , . V I I I I i .3 ff S I mg. T' 4 4, 1 1 's 2 L I ' Az I 9 ix lx I N ' , . J I V. I iii' eh 1 f rf 'li 1 I. .1 W I N Vi,-IRI i J ,Q W5 if L ' 2 I I . , XI 4 3:11. 'sw IM , pm I3 M fi. Nl W I1 .2 4. I: 1, Q'g,Q Q1 :V ij, i . U, 'Ii ,lgf 'I IMQU. 11+ I. ie? mr. Wg Iv W ,I X1 jxf, T-IM Wil El H-1 t MI51 3.113 HMI, I U Q1 5314-3 . X H. lz"'1,. I I , .1 ,. 1 ix U .Wi Sw iw I ... . 'EN 1: 'I 'Lf f 5 V 11 I m fiiiim , 3 .xx .3 ATI? I':2+If Ilfavai +544 wiv ig Vs W I .pl :If I! 5 F? gm I .n 1 . I 5 .yi ' Hts lg! Eli N331 11,4 V! H533 ii P3 iiiei HMI 'J lil' iilili SMI! 151- in qw 5,153 QE.. g. Q. rw- 4 I ' :JW 'i A 1- ' 1 i1"!PNw'. !2f"if 2' 4" is If ki If. " 4211, . -I'- Q 7 4. EM :Q 2' A .Y QW . b I A .. v Q1 I ai' 'fl i f . gr! I l TE latin ana Greek Glubg 5'5' PRESIDENT QRLAND O. NORRIS VICE-PRESIDENT EDITH M. KNIGHTS SECRETARY - MABEL C. E. WOLF NUDZI' IHBCINDCYS PROF. D. R. STUART SERENO B. CLARK MABEL CURRIER THEODORA E. WYE BEULAH J. ARNEY M. GENEVIEVE SULLIVAN MAIICELLA BOURNS BERTHA RILEY LENA MOREY CHEEVER HOYT VAN N EATTIA PIXLEY ALBERT STITT I UNA DE VOE I w 1 ,. 1, 1- ,r I! 4 G4 1111 ' 'E11 1, 1 1, , 1 1 1 , 1 ' 1 '1 -1 ,N 11 P11 A 11 1 11 ffii X1 1 ' 11'fa. 1 1 l 1'1f 1. 1' 1 1 Y 1111 gg 11 11 1 1 if 12 1 M1 I ,111 ' 1 1,'Q 1 1 1 1:1 1114 1 ,1 . 1, . 1 ,111 -I 1 1151 1 1112522547-' 7 1 edumifft ' '12 , 1-I 'f 1 LL! '11 111121 . , 11:11 1111111111 he1c:mf 11 1:1 A 1, 1191- Q f -- 1 1.111-1121 K C " 1 E11 . 1111 111 dex'-inc: 2 11 11 111 1 1'V1f11'1111' ,:. 4 W1 Gm 113.1 5111111 -. 1611 125 1111 1111 1 11111 but sires 111 1111.1 . if 3 ,111 fp .- uint HEC.. u 1131 11311 , .. 11. 11131 prrimtf mf ly ,fi K 11 1 1r1111 1 11111 125.1 A' 1111 1 1 . 11111 11111 M22 "YH 21' . 11,1 One nr ,11 yi X 21111. ,1-51 S .71 1111 min 1113.15 11111 1116 Cf 1 1 E" "1 1 1 - '11111 1 1 Ofianu 1 211113-1 Gai .4 I iurllfu 1 1' 1 , C. , ,J 1, 1 11 1111 "1 11 1 1 F11 ' I. 11 15,1 1 .1 1 1 . - i 1 1 1 . 1,1 1 '1 1 11 1 ,. SL-N-1-12 LV Gbe iLatm anb Greek Ctlub I OREVIOST among the voluntary organ17at1ons of the Normal College stands the Classlcal Club d1V1dCd 1nto two branches the Lat1n and Greek Although the first of 1tS kmd st1ll judgmg by the 1nterest mamfested 1n the Work 1t b1ds fa1r to become a fixed factor among the other educat1onal clubs The object of the club IS twofold educat1onal and socral Meetlngs are held tW1C6 a month 1n the homes of the d1fferent members The arm of the club as a Whole 1S the further study of the classrcal authors The Lat1n club devoted 1ts t1me th1s year to the study of Catullus vvhrle the members of the Greek club turned the1r attentlon to the play of Eur1p1des, the Bacchantes The Work of the Lat1n club consrsted not only of the translat1on of the odes but stress was la1d on the mythology and customs of the Romans and spec1al credrt was g1ven to metrrcal translat1ons The ofiicers are pres1dent VICG pres1dent and secreta1y At 1tS first meetmg an added 1nterest 1n the Work of the Greek club was aroused by a lecture on the Greek drama g1VCH by Prof Duane Reed Stuart Stuart kindly act1ng as lnstructor No ofhcers or eXecut1ve commlttee graced the Greek club the members preferrmg 1nstead of the usual machrnery of an organ1zat1on the 1dea of the anc1ent Greek sympos1um As a compensat1o11 for the t1me spent the members feel that they have gamed a broader culture hlgher ldeals and a deeper 1ns1ght rnto anc1ent l1tera ture I r . , . . . x, , 1 . . ,. , . , . . . , E . t . , . 1, . i 9 . - 9 ' 1 . , . . 9 0 ' ' One hundred lines of the play Were read and discussed at each meeting, Prof. 3 , . - ! . , . . , . . . . - Il. . If Elm l'1!i I ' .I . i 5 I . 1 . 1 I - II 1.1-' '. I 11. .1 .. ' .1 ' M HUA "HY I .lr .,. ',l . 4 .1 . gil.. 'ge .na , ....g .' ,. ...H 1- '!"1'1' F V IT A H1 I-1.. 1 W.. .'I1' 5-.I . . mt IF. I, . ...Q E ' I I S' will . wif. I 11 . . '1 :. ' I V34 . . ., . . 'L I 5 vw.. " IN ... .. .4 .. 'I In . 1.1! 'A 1: 5 . I ..1 I.. .., 4.. I .Ike 3 'IQ !fg3.1liI. . H1sG iEf?i I llflfzl 1.312 Sf? .Vs 5 .eww 555.522 T W e .EA iw W1-.mi .115 ii ...I Z1 F. gig I 2321... .slr 32152 Vi Hein MJ. F! .iiis Aly H5131 lf? J? ii 5. W tw 552515 .A gi ml.. rn" 'I . .- H I.. . In 'I 1 .. I, ,... ... il. .I- 2,21 Ll 2351! 5. . :Q ' .I . 3-21 52. 1' if In 51 Y? 'A Q55 M. 'Qi 37 I4 . I . I 1 3. i'f .N- .I v I, w'.l. QAZWM f1:.l . We 'f 1f::.'! " N ...N .. ,.'liNw.. "VW .gl I NVE Ally: TIRE 1 3 ,lag .I-Z.: . if 3 IW' lDbilO6OpbiC8tl Societxg '91 if' PRESIDENT SAMUEL U. PETT VICE-PRESIDENT M. K. EDWARDS SECRETARY PROP. C. O. HOYT PROE. S. B. LAIRD F. H. ZEIGEN W. H. WENTWORTH GRACE R. STILLMAN C. A. CRANDALL L. A. BUTLER ' MINNIE BERGER UNA PALMER HEBERT 0. HAYNOR ALICE M. WYMAN wtbef IIIBCHIDZYB EDITH D. STANTON EDNA NASH EVA EMENDORFER GLN EY A WATERMAN HELEN LANVRENZ SHIRLEY WARD M ATH ILDA H . BOWER LENA S. PARKER ELIZABETH M O CRICKET E. C. HAMBLETON ' W. N. ISBELL P. P. MASON GERTRUDE TIMMONS CHEEVER HOYT CL 1 ,4, V, H r 4 L V I ,i . 1' ' xx , li, , N 1,1 I, , , P. , lf ' i 7f41 2, ,1 ,li 57+ + ,i:,,'q,,, ,V if , , f, ,f7,? 1 'Mi W V, M2 1 'Y M W' lgwlxi ew- L'5'l,' i-'M :V My 1 N 21,21 fi 1, 1 ,UW HM Mir IM i35 ,sf 5,3 W 1' Q ,N Ii: fi , 'i' ll + .1 M 'TG l yt! l , I, , 5, 'vx 1 W 1 ,, 1- Mir I 41 ,UV X-Q M 41: K , y, , 1 , i " Z! wg ' I T, ,S M AVS, I if I .AJ --x I 1,11 rg ,- Cil: T Hieiif Digg? F24- MHS g S221- xngx Ph 01 Q-y TEQ1- QS:- Gbe llbbllosopblcal Socxetg LITTLE more than a year ago the lJh1losoph1cal Soclety was organ wed by the 7eal and 1nvest1gat1ve Splflt of the psychology students who Wlshed to dlscuss a wlder range of subjects and carry on a more extended 1nvest1gat1on of them than could be done ln class The sp1r1t Whlch prompted the organlzatlon of the SOC16ty has COI1l1I1L1Cd unabated notwlth stand1ng the pressure of stud1es and Wlth the result that many well wr1tteu and 1nterest1ng papers have been presented at the soc1ety meet1ngs wh1cl1 recur on alternate Thursday evemngs As the subjects consldered last year were thought to be of too metaphys1cal a character to be of pract1cal value or a1d the course for th1s year was out 11ned Wlth the purpose of hav1ng dlrect bearmg on the Work of the teacher I has been conducted under the 1nsp1r1ng supervlslon of Professors Hoyt and La1rd It 15 the purpose of the SOC1Cty to 1nduce or1g1nal work hence many of the papers prepared have been the result of personal 1nvest1gat1ons by experlments made Wlth chlldren and the follovvmg subjects constltute the course for the year H1story of the Ch1ld Study Movement Nutr1ent Value of Food Classes of D1gest1b1l1ty of Foods F1tt1ng of Foods to the Needs of the Body Attent1on Fatlgue Memory Phys1ology of Memory Methods of Developmg Memory School Program Rural Schools The New School Government Manual Tram mg Vacat1on Schools The requ1rements for membersh1p Wh1ch 1S l1m1ted to th1rty a e one year of psychology and pedagogy W1th the h1ghest attalnable cred1ts Members are requ1red to do Whatever 1S ass1gned them and 1f one lS absent from three suc cess1ve meetmgs he ceases to be a member I 1 , 1 . . , . Y - Zl -J J u Q 1 1 , 7 ss, . I . ' ' a , . I. 3 . ' J ' . 1 . . y . 7 g K . . . . , . . S . . . : . . S . 5 Nutrients 5 Value of Foodsg Fuel Values of Foodsg Composition of Foodsg . . . . 3 . . 3 ' S ' 9 3 S V 1 S 5 S ' . 5 . . r ' ' , ' , r : : , , . . . . vm, i ',.., 'vw ', ,,, ,. I 1 E r L. 5 ,W 'a Q , i ,A Mi 1:31 , Q "r 5 g 'F ' A ell? Q x!! ' 1 , "4 SI i Wf 1. 1 IS4. 4 QR , ET Qi iw s sl if Zifiii 11 1' 'E 'fx i ?1i 2 M I .3 1'v,,, WM li H55 ll 51,3 lj if rl ,M V lg f...1,,:N L, HW 5 Q: 5315, gl 'J sw 'I w u .EQ 1 fiffl 2 iff fx 2 lfmli 1, izllyili 1 is , wx WW Us 1 ':. 'I '15 EM 125 H 1' iv H2 ' Q ii' 5 I nw 1 F il 14' 2? 2 'Q ll '. 3 Wi iisfl' 32 -iw N r fy E2 1 n g fl gp 1 , LH X Q1 ' il w , , IM 1, W 4 f! ff . 'I ' 1, '1 : sw 1, Ly as 1 I Ii 5,3 A 1, l! i 1,1 W f ? i A 1 1 N V Qu A ' Q gB'5:9'5A55YS:9'S:9'S:9'S:95g ES Organizations ES Esfssscffsefsefssfsefssfag N, 1 km I . GJ 1 A ' . w, . , V 1 J.. . 9 1 .rp , 1.4 , M' W ,1 "1 NE 'iz ', "gy: . Ii, .V 'Wx ' wing 44 gg- ,L 1' ' 5 -,. 1 - 1 . . N. L61 .u ., . IH , . Y i 13 W V . A . gn 4. r , r! ,. 'I w .4 -vw . . w w' 34 f yr . . ,W 11: 1 A Lf 'Anal " 1 A A L1 N IN QI, 5 U Vi' 1,5 fi Psi? NT.If'f L A ftif' TN F ' if . 'felvf A QV 4 .V +2 A , F L 4, W il' V li N I .nn l' l 'H AU . '+V L' ni fum W5- 2:L:1 EW I' U. ffl Llkwf 'QM Huff! W' ?iQf,.N' M2 ,Elf-H1 f 1 Jgf' W H., 'iieii hii Q W .4 wPiEj'i ff Llll PM yi 1. 'Ml ,, 'I PM 5 l HQ UV ?,3ffsg1,Ff! 1 M4 . V . 1542! ly .H ff QU M'-4 '15 -:G ' E! M14 . T! 1 az 1. -- W:1"Li1 I 1 .1,' LA Q , F17 L .M E., L pr my :LF A ' ff A M1 3 ,r I 1.:,,L!1 I. 1 11 13 1 , E. Q? 5. fi f- 1 Lk iff I fa V 11 Ei e 'L H . M il gel If QT If PRESIDENT VICE-PRESIDENT COR. SECRETARY REC. SECRETARY TREASURER PRESIDENT VICE-PRESIDENT COR. SECRETARY REC. SECRETARY TREASURER 1D.!lD.GZ.Fl will 1D. Um. GZ. Fl. ii' J. H. KEMPSTE-R H. R. CORNISH A. C. STITT W. A. WHITNEY OMAR GASS HELEN ELGIE BERTHA VAN RIPER ELSIE COLE XVYCH HAZEL HALE MYRTLE FILKINS 5l?S...R V50-Q ' -., ,W J. H. KEMPSTER A C STIlT t iN ,E w vw, l'i Q Q- v -" r HELEN ELGIE ' wvcu HAZEL HALE U I III If I I III I I I . I .I III iI III- II , M II IIIII iI4 ,II I 'I.I.. JI' .H '.H I,I,., I In I I I 1 I., I III IIQII- IH I 'uI .I. 'li . My IN IW .V I.. . II II, III wdV .IQII I III .IJ :IH II II' e "' . ,.. . I JI. .I, II- 'I II I I,-if II I. I W IIII I:II Il' .II I III- I III IW EI. II- ,t :III .:II "II Iwi I, I' I. I'II I I I I . I , I I . I II EJI ,. In ' I I I I II: I I I.I ,. II .. I , . IIQ .. I-I .I I. I. IIIII.. IIII I I Glue 1IQ. HID. QI. Fl: LTHOUGH one of the youngest organizations of the college, the Y. R M. C. A. has made very marked progress during the past year. Being a part, as it is, of a world-wide movement, the association brings its members into closer ' connection with men outside our own institu- tion than, perhaps, does any other organization of the college. We have received much from this connection. I I On March 10th occurred the first anniversary of the Y. W. C. A. and the Y. M. C. A. The report of the yearls work presented at that meeting was most satisfactory, showing that both time and thought had been given by officers and members. On this occasion, also, the new furniture was put in place in the assof ciation rooms at the south end of the building. By the end of the year we will have two well furnished rooms, one for Bible study, and the other for committee meetings, games, etc. The devotional meetings have been almost uniformly of high character. Besides several ine addresses by members of the faculty and men from other associations, we have had many helpful talks from those of our own number. The outlook for the coming year is most encouraging. ' Although we lose several of our best men, yet we have more attractive rooms and more men who have had experience in the work. We regret more than we can express, the loss to the association and to the school, of Supt. C. T. Grawn and we congratulate those to whom he goes, on their good fortune in securing a man of such helpful- ness along moral and religious lines as well as in the schoolroom. -- We hope and trust that, with the same hearty co-operation of the faculty as that which we have received in the past, and with the blessing of God, with- out which we can do nothing, it will be said of our meetings as of those of Prof. Estabrook, "They contribute more to the building of character than any work in the classroom. QGUIII U I A 7 , . I-v-fr' nltlfsut.-.. I I . 4? .A. some fi :Fi con' 'B if-' IIIIM lu ... .-.. y ..! deildrt.. l I there. :sit ' The E' altemtnz : L . Tai 5 Socials, if H1355 matt IS hw 1 Ones in Tilt '5' mation Q5 L T MURPJ st lpoung 'tllllomarfs Gibristian Association MALA RODGER .lu NDOUBTED advancement has been made by our Young Womanls Christian Association during the past year. Although starting on a small scale, it was constantly increased in numbers until now the membership is more than double that of a year ago. At the beginning of the year, the new students were met at the station by some of the Y. W. C. A. members, and conducted from there to the office and cozy H rest-room" of the association. Here, the Y. W. C. A. directory aided them in their search for rooms A cordial welcome was extended to all the stu- dents and every endeavor was made to make them feel at home Later Eve of the members were sent to Kalamazoo to the State Convention there returning Wlth many new and useful 1deas The Bible and Vl1bS1Ol1 classes are full of earnest workers The Sunday afternoon meetings have always a good attendance The social life of the Y W C A has given IISC to several entertaining socials productive of much mirth and a general feeling of good fellowship A mass meeting was held to commemorate the anniversary of the association It is hoped that the success of this will establish a precedent for many following ones 1n the years to come The Y W C A adds much to college l1fe and stands high in the esti mation of all It is deserving of and surely recelves the best wishes of every Normal student . . y - 1 , . . . . 1 .- L. . . . . . . . . . . . - , . , . I . . . l . . . . . . v . . ' , ' 4 . y ! s. . WIYIYOITCHI Fl55OCiHfiO'l1 3' 5' PRESIDENT J. W. MITCHELL VICE-PRESIDENT RENA QLDFIELD SECRETARY L. A. BUTLER TREASURER H. A. KENDALL MEMBER OF STATE . ORATORICAL ASSOCIATION G. W. HAND Executive Gommittee EX-GFFICIO J. S. LATHERS QJ. W. MITCHELL ADVISORY PROP. F. A. BARBOUR OLYMPIC H. A. KENDALL CRESCENT JOHN HARRIS ATHENEUM C. PALMER MOCK CONGRESS ' A. O. GOODALE SCHOOL-AT-LARGE C. LEFURGE K .V-K , .V , 3 V A' 1, --' xg- - , ' , . I - A f f ,XA rw XR 7' I 1 133' 1 J. YV. MITCHEIIL RENA OLDFIELD L . A . BUTLER H . A . KENDALL i A , l . 1 i ENE 31 ll W mock Gongrees 99 first Session , 1 R1 .D xii' HE., 1, ...X 'I 1 vi in 5- SPEAKER I. E. CHAPMAN 1.3 if VICE-SPEAKER M. K. EDWARDS irtgipi TREASURER ' A. J. FLINT 1LfQ i-.Q REPORTER H. A. KENDALL W SERGEANT-AT-ARMS LDVDT GRANDY MAH :Executive Committee A I lf yi . - L. A BUTLER I. W. EMBURY 3 ' A. E. SHERMAN ...I W Secono Session Wi 1? ' WEA? SPEAKER - - L. A. BUTLER Wk A M151 1 VICE-SPEAKER . M. K. EDWARDS lvgsg CLERK E. R. RIDE TREASURER E. T. CAMERON REPORTER M. EVERETT DICK - LEE I-IORNSBY i :Executive Committee . A. E., SHERMAN J. A. CRAIG A RICHARD BROECKER - 1 A 'ill jk . li 1, i 1 RS R I. E. CHAPMAN , L. A. BUTLER r-s I R PLRRV E R R1Ch R ' 1 1 1 1 1 1 11 W, 1+ 1 . 1,1 '1 .1 1 1 1 1 .1 1 1. 1 10 1 11110 2111' '1 I1 11 1 11112 1.11 .11 511 11 1,, 11 1 . 1 .1 'Q 1. , E111 , 11111111 1 1 111 111 i 11 i1 1 1114 11 1' ,1'1, 1: iCii9'1111 1 .11,' 1111.111 1 1151111111 1 21,111 11.1 f1?l111f' 11-21111 I 'I 1. E 1i1,'1:1 If' 1'1E,1z1." "1 1: .1 1 1 1' 1 11 if , 11 .11' .1'1' 1 . 1 1 1'1" 1 Sbratorical Plssociation H . A.. KENDALL A. HE Oratorical Association is an organization, which has for its aim, E y the furthering of the interests of oratory and debating in the Normal College. The association Was organized in January, 1897, and in that year it arranged for the holding of a series of three debates between the Normal and Albion College. These debates Were held annually and the Normal Won two out of the three. In 1899 another series of debates was arranged with Kalamazoo College. The first debate of this series was held in Normal Hall, in January, 1900. The question debated Was: i'Resolved, That the United States should retain perman- ent possession ofthe Philippines." Kalamazoo had the choice of sides and chose the affirmative, and the Normal team was left to uphold the negative. This they did in a very able manner, but the debaters from Kalamazoo convinced the judges that the U. S. should retain the islands, and were given the decision. To the Winners in debate and oratory, prizes to the amount of one hundred dollars are offered each year. These, together with the manner of choosing the contestants, which is through a series of preliminary contests, have led a large number of students to make preparation along this line of work. And this prep- aration and practice is valuable to any one who expects ,to teach, for what is more necessary for a teacher than to be able to state clearly and forcibly his ii thoughts upon a subject? ,1 The Oratorical Association has not yet attained the place that it should have EV in the Normal College, but We hope that the interests which it represents Will ipi, lead the students to see in it a means for acquiring an element of culture, which cannot be obtained in the classroom, and thus give it their support, which will soon place it first among the student organizations of the Normal College., '11 71.1 1 1 1 11 .1 11 1 1 1 1 1 1. 1 , . 11 11 . 1...sll1ag.-...---- -A A I ,,.. ,V .f" Elf" f mix' Arr' 533' 1 iilf, J .,. -1 23221 E. -v . .,-1... -.-. No... IW... . DLL. 1. 1 .1 regret IE F-Q.. Cm. know: int- f mi Xi bzingf Wil? 1-. 1156914 bil S Q 107 -N. 1.. M. C6551 Ak Than W.. s HIE 23' S aim, i0I'Inal and in I1 the Jrmal flege, The nan- 'hose they dges fred the zrge .ep- mt is his ave vill ich ill fllbock Gongress of GD. 5. M. G. E. R. RICE o system of education is perfect, or T IS generally conceded that n in even approaches perfection, which does not provide in a large measure for the cultivation of extemporaneous speaking. True, the best extemporaneous speeches are always Cdlfdffklfbl prepared beforehand, but no amount of preparation of mere words will give ease and gracefulness in deliv- ery, if it be not backed by actual drill before an actual audience. The approval or the lack of it on the part of the hearers, is caused in a great degree by the appearance, manner, and facial expression of the speaker. Many a man can express himself clearly and forcibly in ordinary conversation, but when brought face to face with a crowd, can say nothing. Not because he he has nothing to say, but because he lacks the ability to face the sea of upturned, eager faces as a unit and to talk to them accordingly. Therefore the student, especially the would-be-teacher, who neglects to so train himself that he may control an audience at will, puts aside a golden oppor- tunity. We do not hesitate to say that there is no other organization in the Normal College to be compared with Mock Congress, in giving the student such preparation. It stands conspicuously above the literary societies, and is far ahead of the regular courses in elocution and oratory, in point of actual benefit conferred upon its active members. The scope of the work itself, viewed from the point of knowledge gained, is beyond the practical information gained in any one subject in the college. Not a session passes but that bills are presented, the discussion of which brings out salient points in our system of government, political science, practical political economy, or our diplomatic relations with other nations. The debates are always lively, yet are conducted strictly according to parliamentary forms as used in our national congress. Its officers are: speaker, clerk, treasurer, mem- bers of committees, sergeant-at-arms. In the past, Mock Congress has stood for much in the line of improvement. Its members have invariably been suc- cessful in public life. Yet the power of this body to do good is stronger now than ever before. The bright, wide-awake student will make no mistake in becoming one of its honored members. 111 1 1- 11 1 1111111 1 11 11 .1 1' -11 11.11 11 -1 111 " 1 11'1 '1 N1 '11 11 1 ' ' 11 1 . 1111 1 1 1'141 ,1 112' 'I 1,11 11' 111 1 1 1,1 11 1 11 1 111111 ' 111' 1 11 '1' 11 1 1 211' 11 T111 111 1111.1 J. 111:' '1 .i1 W1 1 1 1 1 11111 1? 1 1fz.1'1f1 11111111 1173 1'1 11 1 11131111 1I'12 1. ,111 1 '111"1 1 ,I .11 1,1111 1 ,11 1 1111 1 1? I 1 1 1 '11 111 1 1x15 11 11 1 1 '11-1 1 1 1 1 11 1 .1 11 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 11 1 11 1 N '1 1 .1 1 1 1 11 11 11 11 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 .1 1 '1 1 11 11 1 1 1 11 11 1 1 111 11 1 11111 111131 1111!111i,14111 31111 171111111 11 11 1 111111111 1111! 1 s11111"11 1113111 1 11.1, 1, M2151 X 1:1131 11111 l' 11 11111111111 .1111 L1 IPQZ1 1111 11 T151 1111? 1 1135 71137111 ?'5i11i1'1111 1,1111 1111: H 1'-111171111 1 115 .N L1 1:11 '117i1 11,11 1 I 1! ' ?111?1'!11 . 11 1Qi1if1' 11 1. .1 I .1-11, It .VH , .1 1 1 -1 i 1's 11 , 11,111 1 1 ,11-3111 1 It .1 1, 11111111 . 1 , :Nl Q 111 1 '1 . 11211: 1 l 1111- 1 , 1 1 1 I-3 1 11 1 51 1 111 1. 1 1 gl 1ME-A WYHYOIIICHI Q:Ol1t65t 5' 9 april e MARTIN LUTHER - FREDERICK DOUGLASS AGGRESSIVE RUSSIA JOHN BROWN n ALICE HUNTER PROGRESS OF DEMOCRACY - EDITH THOMAS THE CONSTITUTION AND THE SALOON JOSEPH GILL MATHILDA BOWER ORLAND O. NORRIS HERBERT KENDALL owER oxuus n.aLL NTER onus GILL IXIATHILDA BOYVER --4. ' ORLAND O. NIORRIS HERBERT KENDALL ALICE HUNTER I 5 I I1 QU 1 1 I x I I 5 I 4 PRESIDENT VICE PRESIDENT SECRETARY TREASURER REPORTER LFE HORNSBY W C CHAPMAN W N ISBFLI P P MASON R S CHURCHILL E R RICE 'Qluebgter Gllub 513' A J DANN R H WENQWORTH G L CARVER T .T REAVEY E C HAMBLETON wtbel' .IIDCITIDGP5 JOSEPH GILL WALSWORTH PRESTON EDWARDS DUMBRILLI-4, 1Flormal Giollege Webster Gilub USKIN, the great English critic, says: H Other things being equal, l those persons who excel in the power of speech always gain an A f ascendency over their fellow-men." Prompted by this thought, and with a view of giving effective drill in extemporaneous speaking and debat- ing, the Normal College Webster Club has recently been brought into existence. Although there are several other organizations that give some practice along tl1is line, a need of one which required earnest, diligent, and systematic work under a competent critic had long been felt, and never before in the history of the Normal College has there been such a club so well organized, or in so good a working order, as is the Webster Club. The organization of the club is due largely to the efforts of A. J. Dann, 19015 its membership is limited to sixteen and it is composed of some of the strongest students in the Normal. The club meets for two hours' work every Saturday, at which time each member is required to speak at least five minutes. A The club has secured' the services of Mr. Lathers, who criticises the work of each member as to delivery and outline of argument. The questions chosen for discussion are taken from the general issues of the day such as the Nicarag- uan Canal, the Election of Senators of the United States, Tariff as an Issue, and the. South African Question. ' , The energy and enthusiasm which have characterized the meetings attest to its becoming one of the most powerful organizations the Normal has known, and while the training received, may not develop a Webster, yet, we are sure it will be felt wherever its members may go. ab being equal, rays gain an this thought, 3 and debat- M0 9XiSteuce, vractice along tematic work the history of in so good a A. J. Dann, 5 some ofthe work every ive minutes. ses the work :ions chosen he Nicarag- ri Issue, and rgs attest to known, and - sure it will Zlibe 1Ramera 1RIub QARLY in this school year was organized the M. S. N. C. Kainera E I Klub. At the beginning, the membership list was small and the .. work somewhat discouraging at times. But through the earnest efforts of our President, Roy L. Coville, the work, interest and membership, grew. At present we have nearly forty members- Any one in the college or in the city, who owns a camera, or is interested in photography, is eligible to membership. The aim of the club is to increase a love for photography as an art. We have several times been profitably entertained by demonstrators from the different camera supply manufacturers. The faculty have been very kind to us too, by delivering to us lectures on, H The Chemicals Used in Photographyfl U The Value of Photography As a Study, " etc. A trolley ride to Detroit to visit the Detroit club, has been one of the pleas- ant features of the years' work. . We are now cosily located in one of the rooms of the college. Here our pictures are brought and criticised by the members, and I am sure something is learned by each and every one. We hope in the near future to have a large portrait camera owned by the college and the club. What other college organization have we that is of more practical beneit to the student than the Kamera Klub? If you have a camera, and have not already enrolled yourself as a member of the Kamera Klub, we urge you to do so at once. L- P- C' I II. III II, I.I II'I IN, :II Ii LII I r IIIHI JI I II II: ,I I I I I II 'I I .M III I 'I :I I I . II. II I'III 'II I II , II III IIII, VI. II .EI I II II 4411 III II' II' LIIIII I I I I II' III , I I .V I . lkffle ...ft II I , I I III.. II I H II I I III I II I I III I I I I I II I I I'I II4I,II I I I II II II II I I II If II I I I -. mx. .Q-.,.., I. .-..E,.E I - PRESIDENT VICE-PRESID ENT SECRETARY TREASURER EDITOR JOHN MILLER GAIL L. CARVER WM. K. PRESTON MABEL FLANDERS A. F. JONES ' SARAH WORTZ EDITH WORTZ VVILLIAM SCHULTZ L. A. TRAIJHAGEN B. D. STOVVELL MARY DENNIS CHRISTIE TERPENING RETA GIBBS MARGARET ANDERSON SETH M. TAYLOR PROE. W. P. BOWEN PROE. ROSS GEO. F. TROLLOPES L. L. JACKSON 'IIZHIUGFH 'Iklllb 9 il Mficers ROY L. COVILLE WYCH I-IAZEL HALE LETTIE BEARSS LOLA M. SHAXV L. CLYDE PAINE Executive Committee E. TEMPLE CAMERON STELLA ZACHARIAS WILLIAM HARRIS Flctive !II5Cl11b6I'5 BESSIE GOODRICH A. O. GOODALE MYRTLE GREEN D. F. LEARY P. P. MASON H. C. KRENERICK F. Q. GORTON' BESSIE AKWELLI LILLIAN STOYER SUSIE M. Mc LAREN B LANCHE M QNTEITH C. C. RODGNER 'ibonornrp members PROE. F. R. IGORTON M RS. ROSS E. FRED WEIN MAN W. D. CRAMER NYU .LE PIALE IHARSS SHAW Puxpg ROY L. COVILLE' 1 1 WYCH HAZEL HALE LETTIE BEARSS q QM In PRESIDENT VICE-PRESIDENT - SEC'Y-TREASURER A DIRECTGR S. D. GROVE, C. L. PEMBERTON TONY VVHITMIRE, 1 C., S. PAXTON H. C. PARTCH L, A. STEBBINS .A C, PAINE L H. H. WA1lSON,. E. A. REESE W, E. REID WILL HAIGHT J., W. MITCHELL A. BUTLER H. HORTON T, A. LAWLER C. BLODGETT W... .'.. 2... ..L,.:-.....,.., I Tlflormal 57521116 'Q IQ 0ffiC61T5 5' 5' Ilbem bers L. C. PAINE ' C. S. PAXTON L. A. STEBBINS S. D. GROVE lst b Hat Clarinet 2nd b Hat Clarinet SOIO b Hat Cornet lst b Hat Cornet Znd b Hat Cornet lst Alto 2nd Alto 2nd Alto 3rd Alto lst Trombone 2nd Trombone lst Tenor Baritone S Tuba Snare Drum Bass Drum 1 s QE 1 N IJ 1 Z , l 'Gbe lllormal Clollege Tlilews EDWIN S MURRAY EDITOR IN CHIEF HUGH W CONKLIN BUSINESS MANGPR I-IE Normal News 15 now draw1ng to the close of the nineteenth volume It is perhaps the best history of the Normal for the past decade As a medium of intercourse between present and former students and an organ representing every department and organization in the college with perfect impartiality it stands without a superior and never sinks below the average college paper The numbers of the current year have been characterized by a leading arti cle by some member of the faculty or by some excellent articles by the students Along with these have been the society and local notices and occasionally a good . i M 1 I rf! li ' l W 5 H N l ill - - N l if ' ' i ' . ' L lpgil . . . . iiliiiilj lv Q . . . . . . . . . 7: ,,! P .Z li -I W lil ' , :I . , . .- iifillilgiil . i i I X ' ww-ill . . A . . gill? gl! gil . , . itil V yi 1 O 1 I '1 ll H 1 i, i s r -.-1-W I - i comic paper. The aim has been to make each number of permanent value with- out showing partiality to any line of work. Room 46 has been devoted to the use of " The NeWs.', as an office and reading room for its many exchanges. The Normal News Oratorical Contest has been relegated to its proper place, the oratorical association and The News does not have to stand what has been a losing investment financially for the past few years. " The circulation for the present year has been larger than ever before, due to the persistent efforts of the editor, and as a result of the business managers' efforts, the financial part of the paper has been made a paying affair, which it has not been since the paper has appeared bi-monthly. The entire responsi- bility, literary and financial, falls upon the editor and manager, and its success this year is highly commendable in every way. nineteenth Jr the past and former tion in the never sinks ading arti- c students. ally a good :alue with- Jted to the exchanges. roper place, rr has been fore. due t0 . maniigefsy mir. which if re fefwflsi' 5 iw succeSS EDWIN S. MURRAY, EDITOR HUGH W. CONKLIN, BUSINESS MANAGER L. C. PAINE, Olympic Reporters MABEL CURRIER, Adelphic ESCA RODGER, Atheneum ' ELLA C. KEVENEY, Crescent M. EVERETT DICK, Mock Congress GILBERT W. HAND, N. C. A. A. CAROLYN TALLMAN, Y. W. C. A S. U. PETT, Y. M. C. A 'un B1 IXNICI VVARINC Grlxllxlllll HAIXPI R S11 VIA OS11o11N F1 XNCIb I4OLLlNlE1x NIAI DISP1 NNI T113 MA1,LI FL XND1 115 LoU1s1 BISHOP Cx111111 RLD11 Ixox I Cov11L1 G XII LMX11 R IN1! 11711111351 ANN 1 P1 V11 B1 A1111Q1 NLSB111 Elll 1 N Rool B1 1x1II x WINN FDNA SlxINNI 11 'lk8l3m33OO GOIIHTQ Glllb fi' 5' Kalamazoo Vlclcsburg N mksburg Schoolcraft Kalamazoo Kalamazoo Galesburg R1chland Galesburg Chmax Kalamazoo Galesburgf Schoolcraft Kalamazoo Kalamazoo Coope1 t 1 11 X 1 1 1 1 1 N 1 1 11 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 11 .11 ' 1 1 11 1 1' '11' 1,1 11 , 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 ' 1 '11 111 ' 111 2 '1 111' 1 , 1,1 11 11 11 11 1. 11 1 1 111 1111 11 111 1 1 1,1 1 1 1 Q 1 1 1 1 3 1 1: 5 , ,, 1 1 1 1 . 1 1 L 1fX 1' 3 1 5 .. - - 11,1 1 , 11 : 1 1 r Mhl 1 , 4 1 . , 111 1 1 111111111 ll ' 1 1 1 1 - 1111 1 1 K I 1 1 -x 'x -x -x r 1 N 51 1 L L 4 ' ' 1 1 11 ,11 I 1. 11 L 1 , 'x 1 1 1 BESS111t CJOODRICH - 1 - Kalamazoo 1 1111 11111 ' 41 1 1 ' 4' 1 1 5 '1' - - 1111, 11 1 11 ' 11 'K - , h 1-1:11 " . EN fl Q 1 I , , S 4, 4 , - - - 1 1 'gi 5 1 11 14- 4 't ' A - 1 1 L W -, - lx ' 1,11 1 A 4 4 ' ' 4 1,1 1 1 11' 52 'A.'ll1+N ' 1 - , 1 11'1 11 .1'1 1 T . Q1 1 X , , ,Y K 1 A A g LN Q 41,11 4, 1,1 D I V1 41 4. 11 I 1 4 -4 4 ' ' 1' 1 5 "X ' : ' 1 - . 1th I V 4 1 - Lv i 1 - A , ' "if: :..--,. ,,..s:.....- QM-......V L - - H- a .. ? 3313200 , gsburq ':Lr?wufg wgraft Mun azoo ,i TIE 3200 v ,-4 n Mn HZOO bt L. I3 ,ff I LJ EC K r' + hx c-1 'Y R' ' 4 ,T ' fifiill 90 CII fi '-' TG: ITT x Q X N V I , . H111 1 -1111 .111 11 1 11 1 1 1 1 11 1"I. 111' 1 1 1 A1 121 1 1-1 l'1' .1 N 4 1 i' ' 'N 1V 11. 1 1 '1 11 1 2311 11111 I1 Ifgyxp 111 I' . 1 1 '111 111 11 dw V1 1111, 1,1 1111.1 11.11 1 11 l' 1 111- 11 1. 111 1413, 13113 i1f111 11'1': 11 1 1' 11111 .JV 1411 111411 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1' 1 1 1 11 ' .V 1 1' '11 1 I1 4 1 11111 ELIZABETH BUCK DELLA SMITH JAY KLOTZ LUCY BUCK GEORGE MILLER L. A. BUTLER MADGE LEINBACH PROEBE WEST MATHILDA BOWER EDITH SHEPARD GERTRUDE ELLIS FLITA BIXLER MARTHA CATTON ESTELLA LAIRD LULU DUKETTE CoRA FEATHER LORESTA SPRANG E. C. KITTELL MAUDE LEINBACH GERTRUDE FEESE MARCELLA BOURNS 511. 3o5epb Cllountxg Clllub 5' 5' Three Rivers White Pigeon Constantine Three Rivers Constantine Centerville Centerville Center Burr Oak White Pigeon Sturgis Three Rivers White Pigeon Mendon Mendon Hastings White Pigeon White Pigeon Centerville Three Rivers Leonidas - , W E2iQ2-fl:',fB.51fl4S1.Y2. -- win the Tbuman Soul I stood one day at a tall I'1'1OL111'C3.l1l,S base And saw it lift its snowy peak on high, And pierce, with everlasting crags the sky- And thought, how magnificent the place Man fills in this immense infinity. I stood, whe11 summer skies were bright, Upon the glit'ring sands along the shore, Where the waves dash or play forever more, And felt myself so small, so weak, so slightt That 'K What," I asked " is man with all his lore ? l' I stood at night and watched the stars above, As, with unfettered wings, they swept on through Th' ethereal space of vast and boundless blue, Proclaiming the great wisdom, power and love Of Him who did these orbs with light endue. I stood at morn and watched the flaming sun- That burning world which, by God's change-less law, Hold this and other fretful realms in awe, And but for which all human life were done- And felt my nothingness from what I saw. But then I said 'K would that great, all-wise One W'ho holds both sea and mountains in their place, Who guides yon whizzing stars through trackless space And holds in his right hand the burning sun- Would he have man to thus himself abase P" Altho' God made us from the dust of earth, He knows this great, this grand, this perfect whole- This universe where suns and systems roll- He knows this whole does not compare in worth With one sublime, immortal human soul. i I T fl ! x X. f. f' If fx' A -gg? if I N Q lf! , XX A ' 'x Kg X., x' X M X 9'-g s 'Vlhl NX X xxx xx X XXXQX XXX , xxxxxxXXSYXH X x , , X , 1 EJ SX X W f W fa W x W i ffwz, X NX.Qfk.FNQNx": 'fm M Q , m w Q N x X 4, f X X JS-IN X? lj if v I II, II. K II I I I VI Ill IIII I II It I I I I I I I I I I I I I I I I I ,J I I I I I I I I 'I IIII In I I I I I I I I I II 'II IQII 1 YI IIIIII. I I I , ,I IW ,Ui ..II I I ,II II 'I I - I If I , I Ghz Zlthletic Association L. C. PAINE I I JB OTH practically and theoretically the Atheletic Association began the school year with great enthusiasm, but inancially they Were greatly embarrassed. I It had to shoulder a debt left as a memento of last years's results. By the hearty co-operation of the faculty, busi- ness men and the students the debt was paid. and a considerable amount left to Work with this year. Our Foot Ball team was rather late in coming out upon the held, but through the earnest efforts of Mr. Watson, the manager, several good games vvere fur- nished. We are sorry that our boys did not have more chances to play, because We are sure they would have Won out in the end. Work is already being planned for next year by the new manager, Mr. Springman. Great interest was taken during the Winter in Basket Ball. There were so many competent men ready and Willing to play that a regular team was never chosen. The Farmers' met with a crushing defeat here, but when-We played the return game, M. A. C. was too slippery for us and things took a change. - The good management during the Basket Ball season is due to Mr. B-utler. With Miss MCI-Ienry as captain of the girls' Basket Ball team, success .Was very certain. We are very sorry that they did not have a chance to display their skill. Nevertheless much credit is due them for their earnest efforts. The Base Ball team, under the mana em t f M g en o , r. Reid, promises agood showing this season. Earnest practice was kept up through the Winter so as to enter the season in the best condition. We hope that they will bring us the success of last year. If lots of noise and good music will aid the boys, they can depend upon the girls and the Normal College Band. X P D23 I D234 I' T625 'If' Winn: I -er 'lation began 15' they were 2 left 35 3 uculty, busi- amount left but through " were fur lm because 'no' planned re were so 1 u as never plax ed the ange he uccess was to display forts :Cv Z1 good uinter SO l bring US noys they Mr. Harner, as manager of sports, promises us a very interesting Local Field Day, and of course M. S. Nl. C. never lacks support in the Intercollegiate Field Day. The success of the Athletic Association does not depend upon the several teams of the college, but upon the students as a body. Let us ever be ready and willing to help in Whatever Way We can. : iii kjil iii agiiiig igiS tkv' 1 I QF , -A W- I 'W V :IJ ly J' .ill l,,f 'W JH my J, V' My ..3, L vi BEFORE AFTER .D - . ', . an 1 H 5 ' . 5 . , . A ' Q - 1 L ,Q . r T . ,f ,. --' V -v H ' "'-'N' " - 5 ' ' I ,lynx V. H - W 1 , -W. all " K, A Q. .v .1 - I s. , . .Juli - -. Q N r 4 0 I - - r V s - Y I X 'i IAF i I I I. 1 I ' i I ,I . 2 I i Il I -i. I i L,.lii,- - -I - . . ,.. .1 Htbl6fiC H55OCi8fiOl1 5' 5' PRESIDENT A. O. GOODALE VICE-PRESIDENT A. E. SHERMAN SECRETARY L. C. PAINE TREASURER C. T. MCFARLANE DIRECTOR OF SPORTS EDWIN S. MURRAX' FOOT BALL MANAGER DWIGHT G. XVATSON BASE BALL MANAGER - EARL REID BASKET BALL MANAGER L. A. BUTLER TRACK MANAGER - H. A. KENDALL REPORTER G. W. HAND r ' D , A. O. GOODALE EDWIN S. MURRAY I-I A KENDALL L A BUTLER X K . . . . .f.- -- --V rx- MANAGER COACH PITCHER CATCHER FIRST BASE SECOND BASE THIRD BASE SHORT-STOP RIGHT FIELD CENTER FIELD LEFT FIELD SUBSTITUTES 35856 JBall Seam 9 3' EARL REID W. B. CLARK JOHN FAILOR OMAR GASS FRED GORTON I GEORGE GANNON A. E. SHERMAN CHAS. KING ORLA NORRIS E. A. REESE THOS. GUNN HUGH W CONKLIN WM PITTWOOD CLAYTON CRANDALL LEONARD RIGHTER .,-4- .4 353 --f , zz 'nr-f M..-...,,....-.,1-...--,,,,, N ,, 9 I I I: N? Rl I I H , V , 1 ' 1 1 I' I W. T I N 7 I I K ' S! V V4 2 1 1 I I 1 4 5 I , I I I lx. ..i I' Mr. 1. I I IN' 1 :I ww-1-I ' .-L Q. 5 , I .. '-fd", r . W .5 1g I " I H 4 ft I if, I VE: A fl Him rf W H V fi 13, Q I I 2' U2 'W .1 i I I I . 'I XWI. I ZEN 2112 I ll W Vs I , im, M I I5 MW 'Is il I H. ILSEMW EI Y HM: ,Eg IIW1 ?' PHI li I W I EV in FW. . I4 I A .1 I I H if E5 ., .1 ,N ,!' M fl .I I: . .l. Q1:1,.L ' M AEI. i. .mf " 1, .UM 1 Iggy I 551 ,iw gi M I It! if Nl: I ill. Elf A e., W b, 1-E51 In I .QI ff! . 1: 21 UQ Wg ii 'H HIFI I Il I ..w 5.51. :Q I li '11 ' '11-Tw 3 'T' fy: II' IQ' XI: ! 's,1,1NLff.l IIN 5 VF I EI Jw R.. I iw If li ,I lfjsfmlj IISIW' -1 -11,9-I1 15 ii, W 1-.Y"M W mv QI' T.: if V I lx 11' 11 .113 XII! .I ,. W Q 31 Q . "SM ,WI "Wi I I JBAISRCI. 373811 Ceam 5- in MANAGER - CAPTAIN AND CENTER - H RIGHT BASKET LEFT BASKET RIGHT GUARD LEFT GUARD L. A. BUTLER . W. CONRLIN F. CROSS C. A. PALMER F. Q. GORTON EARL REID ww, In W. I . ' , L D4 V fl? ru ', A JBHSBGY 35311 563111 5' il MANAGER ' MRS. FANNIE CHEEVER BURTON CAPTAIN AND GUARD GERTRUDE MCHENRY GUARD CORA FEATHER GUARD LIZZIE VAN SICE CENTER CARRIE MOON CENTER MOLLIE AVERILL CENTER WINNETTA MARSH CENTER ALTA BRADLEY BASKET MABEL WOLF BASKET MAUDE SMITH BASKET MYRA PARSONS BASKET BEATRICE NESBITT rf-on-- F., A Arm O,p.r cz 4 H SICE v-J I-24 -J LUU7 IU Q5QQ'5-z-VE S ,u l ll W , W p , 1 S E E 5 H 3 A 5 w 1 V1 2 u V 9 Q 1 I W- Q I Q :I N2 . H' Q51 f al W w We r' . 'ix E I Mi: l i'5f .'k QU E 'I I i 53 INA M ii Ffix. V51 'gin W 'll 5 Vi' gl I-if :ll CH vii if ii W Wifi' li' W, QUE. .M Ui H W H f Hi N-4 Q If Ht: lu. 1? T- Mi 'ii fi "1 W 55711 IW l'1 511 P1 ,'z,f QI -. :QW 51 V51 Ml yi is Mi V! ' , Q Ns' il! W M W W ,fe nv 1 'iq Iwi MQW iii ,H QP b aw Nil li' 'V 'fp Sify sa ml fl , 4121 ,W , ' 3, ,N 41" 231 -Nl W ' s W XL-E: L Vi L L lIf7 ,fSLlL.L4 1 m M! V " C fd Q2 F .Q F ff gfx Q7 sits ' ' aff X- ' -.ffi-X i ,Ag M XX Z-X la G i L4 il I. w w 1 r 1 gl V 4 ,. ,f ,., W, 1 I. un, gy T1 J llbi Tkappa Sigma jfounbeb at IID. 5. 1I11. LI., 1894 5' 5' llbatroness MRS. FANNIE CI-IEEVER BURTON 1lflon:?1ctive IIDCITIDCY5 MARY KOPP CORA BOWEN CHARLOTTE KING RCUV6 IIDCITIDCYE LOU LOUGHRAY BERTHA RONAN MYRA BIRD KATE THOMPSON EDNA SKINNER ELLA ELLSWORTH MAYBELL TREADGOLD BEATRICE H. NESBITT AMA STEVENSON LAUREL M. HARPER BESSIE GOODRICH LENA KNAPP MABEL TRUE chapter 1RolI ALPHA, M. S. N. C., Ypsilanti, Michigan BETA, N. N. S., Alva, Oklahoma A. v -was--- ,, ,I- 0 ha:-gg : ETH.. Korn 5.611 S'.'.Z"" '1w'. ,. u- IU51fT'!'I 222 CUT.: IZ Q. --- Ulf if Fw? im . gflf sh IIKE 'E HE Pi Kappa Sigma Sorority like other commendable organizations of its kind most certainly has a history. In the year 1894 a society consisting of nine young women, having for their common aim advancement in every line and whose desire was mutual helpfulness, was organized under the name of J. P. N. But as the Normal School became a College, naturally enough came new ideas and ideals in social college life, and in October 1898 the Pi Kappa Sigma was erected on the sturdy foundation laid by the J. P. N. Fortunately the altruistic spirit of the Alpha Chapter has been suliiciently fostered to extend the hand of sisterhood, and through the loyalty and persever- ance of Alice Eddy Snowden, '97, we have been given the opportunity to wel- come the new sisters of the Beta Chapter of Pi Kappa Sigma. That history shall repeat itself will not suflice 5 the hopes and ambitions of the sorority are many and while the fraternal bond which unites forever each wearer of the laurel wreath, is ever held sacred, the desire is uppermost that there shall exist no barrier between the Pi Kappa Sigma and the world's sister- hood. IDA C. MAIER CORA A. BALLOU FRANCIS CONRAD UNA POTTER MARY M. Gow EILEEN ROOT PINNA LA ROE MELISSA HULL Zeta Ilbbi 9 il ilbatroness MISS GENEVIEVE M. KNVALTON members PAULIN J. MAIER LORENA VAN BUREN ISABELLE B. WOODMAN DAISIE BLANEFORD HELEN TEMPLE LAURA S. JENNESS CLARA BEARDSLEY VIDA BRYCE A.. 4- ...T 1 1 11 11 1 . 1 I 1 1 11.11 11 111I I 1 :1 11 1 1 1 , 1 1 '111 I., 1 1 1 1 1 1 1 11 ,' 1-1 ,I 1" 1 1 I 1 I . 11 .1 - 1 1 1 1 , ' 11 ,II I 1 .1 1 1111 1, 1 11 111 1 ' 113' 1,1 111 1.1 1 1 . 11 , :I 11' 11, 1. 111 ,,1 , 1 111, 11 1,1111i' 11 , 1 11 '11 11111 1 11111' 1 , 111 1 . 1 11 . , ,, 111 ' I 1 1 11, , 11 1 1 : 1, 1111 11 11 111 1 1 .1 111 1 1 11 111111 1111111111 111111 1111" 1111111 if 11111-1111111 , 11 .111.:1'1 111 '1111 H1111-111" 31111 1 ,, 1' 111 11111, '11,1'1 -' 1- 111111111 11111 1 .1 131 111 I 11 1 1,'1-,11'1, L 1 1 11 1 V , 1,1,1 1 111 1 :I 211,111 I 111 11111111 I 11111 --3 1' 1, 1 1 1111 1, 1111111.1,:1,',11 11111 11 - 11l111r1.11311 111111 1 1111111111111 1E111 111 111I11 1 1111111 11, 11111 1 11,1111 11 11 111111, 11111111 11 1 111111 ' ' 11 1111111.11 1 I 1II11 1 111111 111-11 1 1 , 111,11 1,11 11 111111, 11111 , 1l 1 1 1 11- 1- '11111 1 .... 11 12,111 111111111 11,1 .1 1 1111111 1: 11 f'1'11111111111111 -11.11111 11111111 1 1111, 1111111 Q I11.1 1 111 1 111111111 1 11 11 111 .. 11 1 1 Q1 111 ' 1111 111111111 -N , 111111111 1111 1 11111 .111 111: 1 111111111111111 11111 '11-11111 111111' 1 , 11 1111111 1111111 111 1 '1 1211 1.1 I.1111 11 1111 11 11 , 1 1 1 1, 111 1 ,II 1 1 11 11 11 1, 1 I 11 1 1 111111, 111 111111 ' I II, II , 1I I111I 1. I 1'1.'1 1111111 11111111111 11 1 111111 1111111 1' 111 11 11,I1 11I1"1, is 1,11'111111'i1f 11 ,1If1111?111111 1'1 '1 f11111 '1 11111111111 1 111 17111 111 I ,111 111 1 11 211111111111 I 111 ,11.111111111'11l'1 - 111111111111 ,1I1111.11111111111 111111111111 , 1F1V:f,111111 11 1 1'11I,1I111'11 1II1 11111121111 11111 -111 1 11 112 111111 1,11 1,1 1111111111 111 11111111111 11? 11"'171 1 11, -111, 111 ,1'1g1' 1 12111 Q1 11111111111 111 111111. 111 l', 1' 11' 11,1 ' F 11 1 , 1 11 :1.1'1 . 11 1 ,1 ,Z1 I 1 I 1, f 11111 11111121 11' '1 . 1 1l ,W ....- Y- , --.,..-,.T- - 1-, - X-.44:--,-- " 1 I , . ,-L..A..1:--11"-1-- - Y ' I - 1' 7 . I I I, .- ,I , I U I , . In 1, ,A Q I , ,. - . I . 1, I-7-1, .I I. .. A , , .- ,1 -1 V, . . I I Iv ZCD fum E STRIVE toward a realization of the ideal in a social Way as well as along intellectual, moral, and political lines, and, as college students, We find the nearest approach to that ideal in the organized activity of the fraternity and the sorority. H Culture H is the watchword of the present age, and one of the prime requisites for securing a genuine culture, is society, We find that the intercourse and associations in a conservative sorority are not only of the most pleasant character but also of manifold value. The infiuences cannot but be broadeningg they give an increasing capacity for viewing from the standpoints of -others 3 they strengthen individuality while promoting unity, they create a true fraternal spirit, the' basis of loyalty which ranks highest as a sorority virtue. Doubtless, some 'years from now, a college girl will write a history of the Zeta Phi 3 at present a history would be too brief. But, although young in years, ourisorority has existed sufiiciently long to prove its stability and strength. We claim as one of our characteristics, cheerfulness sustained bv intelli- gence, believing with Emerson that H a cheerful and intelligent face is the end of culture and success enoughfi Our number, including our honored patroness, consists of sixteen members who take as our flower the Wild wood violet and as our emblem, a lighted taper in all its symbolic signicance. it ff f i 1 , ,,,, , . l I Sigma IP111 llbhi Ilbatronesses MRO SHI R11 R MRS. Mc FARLAINI 1f2'lClllfQ IIDCITIDCYE BLRLHA HULL ISABELLA STICKBJ x NIARY IDA NIANN 'wtubent Ilbembers CHARLOTTE DOUG B1ABI-CL FOSTER JESSIE RAUB ELEANOR PORTER BERYL MILLER MARY CLARK MARJORIE RONAN GRACE GUERIN w HI RTX g ., . A .,A,,, Y 1 r gp,-....,,, - 1 1 1 O K I .AM 5 Nm.: "nh .WA -J. .-. C"- v. ' XXV uf. TENCIJ 5 OITORITY life is one of the pleasant phases of a Normal career. The -Q Umefsanf SfUdY,'11SCSsSary to keep up to the standard of high schol- fegikw J arship, leaves little time for sociality, but membership in one of these organizations offers one solution to the problem. The Sigma Nu Phi had its origin in the year 1897. It has ever from its birth, had for its aims, ll ' exce ent scholarship, loyalty to mate and colle d ge, an high ideals for both personal and fraternity life. With the beginning of this year the sorority pins were adopted. Their shape, design and colors are all symbolical of the sorority's aims. One of the pleasant social functions of the year was the sorority's "Annual " held in the Normal gymnasium, on February 16th. Students and teachers were guests together, for one of the results of the organizations has been to greatly break down the indelinable barrier existing between them. At present its membership is complete, having two patronesses, three faculty members, and fourteen student members, several of Whom leave their Alma Maier' with the close of this term, and go out to light life's battles. In years to come, when they recall their college days, those with the Sigma Nu Phi will be among the happiest memories. PATRONESS PRESIDENT VICE -PRESIDENT TREASURER SECRETARY HARR1E1' MARX EVA 0'KEEFE FUDDH 'Sigma C2111 519 Stber !II56mb6t5 MRS. E. A. LYMAN HELENE M. RICE MAX' GEPHAR1' MAYENE TRACY MABLE CHASE ADRIANCE RICE RUTH DUTCHER Golow GREEN AND GOLD I,x'x1.xN us 53 DC 5 RT PHA 'E 34 13.1 E-'U 1 5 i L I v 1 K U 1,,,-.... Bh- vnblv ' ' . nwiwr' l , ,,. .. 1' ' 414- V . V im x-'rr -.f -4.g .M H "': 4-J' ... ., s., , 3 9, as . .'.2.!' a 1 V+ .:g. - ...H L' -' -...nn F" .. , L. N.. "v 4 51 , IM , 1 x E I . 5 1 . ,Ni I 4 '1 X, AZT HIS organization claims to be strictly up to date as it is purely of a E twentieth century growth, having only been in existene f e a ew Q months. It's membership is eight with a limit of ten but since th , e departure of Miss Dutcher, H We are seven. " Though it numbers less than most of the similar organizations in the college, an excel it. yet for loyality and harmony among its members none c It's aim is first of all social and literary culture, but we count not least h amongt e results obtained, the bond of sympathy among its members, which we trust will prove something more than a pleasant memory, when we leave our Alma Maier. We can only predict it's future from its brief past, and from the fidelity of its members to its interests, its high ideals and lofty aims, we feel assured that it is destined to become a permanent and an ennobling element in the college. Long may it live! A l H D4 O r-I P-1 'ff U4 Q, GANXON Q r-4 FU Q: yi' -f 'r ,. "" v--4 rf L1 O -J V GORTON 'J Z W fj G M 2 4 m if P . T "' . A ,H .. ' XNNON .N N., A ..,. F fx. ..,- , .,.,,m.: '-.s"r 1 .,.. law 1 hs. F x H v- vw -Qc U' .. ,NQW Q L", .,, " -.. .., fz-fs. '- -...,. -Q.. -g V' . H k V.: '-f- ' "5 U., an 1 ..," - ., I --LM' 1 . mn C, H.. "' 'HL Q ... "'- V, . 1 x -A . . ' - F 'W Y 4 Firm of lbonor "True happiness consists not in the multitude offriends, but in their worth and choice " 1' T MAKES no difference where we go, we desire friends. Such was the sentiment existing among a number of Normal young men, when ' they met six years ago to organize the fraternity now known as the A. of H. 1 Its prosperity has been marked, and its membership has steadily increased until at present we have an enrollment of 11 active members and 102 honorary members, some of whom hold some of the best positions in the State. They keep in touch with the fraternity by correspondence, aswell as by attending the annual banquet, which formerly was given in town, but this year was given in Detroit. They also tender assistance occasionally at an initiation. The initiation, however, has been modified from its earlier form, and is now 'enjoyed CU with- out danger to life or limb, by the initiate, who, besides causing the young men some hard labor, delights them by responding to his first toast before the fra- ternity. The culture value of this custom of toasting, which is only one of the many enjoyable customs which the fraternity adheres to, is very evident, when you hear this same young man make a speech a year later. The young men meet to enjoy a spread every few weeks, and a characteristic feature of these meetings is the feeling of good fellowship which exists. We feel that-, . "!t's always fine weather, When goodfettows get togethfff' And we can say with Aristotle: H Without friends, H0 One Would Choose to live, although he possesses all other blessings." I 4 s PRESIDENT VICE-PRESIDENT SECRETARY TREASURER CHAIRMAN EX. COM. PRESIDENT' VICE-PRESIDENT SECRETARY TREASURER CHAIRMAN EX. COM. PRESIDENT VICE-PRESIDENT SECRETARY A TREASURER A CHAIRMAN EX. COM H. M. LUTTENTON O. O. BISHOP J. A. EWING C. C. STUMP ERLE CLIPPINGER E. T. CAMERON llbbi Eclta llbi 9 fi Gfficers ' ifirst Quarter - W. L. LEE E. C. HARNER S. U. PETT L. A. BUTLER - - J. W. MITCHELL Eeconb Quarter - J. W. MITCHELL A. O. GOODALE L. R. PERRY G. W. HAND L. A BUTLER 'Uihirb Quarter - L. A. BUTLER I. E. EMBURY A. O. GOODALE L. R. PERRY - IVAN CHAPMAN wtber ilbemhcra . HOYT PARTCH JEDVVIN MURRAX' M. E. DICK J. H. KEMPSTER J. SMITH E Kr! Z Sf If - BUTLER TQHELL TCHELL M , J E 4 m Q w Q il HVTLI-:R 1VTLER TMBURY 1 fv rx v-4 54 ',, x , P-4 ,H b-4 u-4 ,J F, ,r" 5 Af- -JSI! od 51 HAPMAN f 1 fs 1 1 Q f U ,- ,My 1' .uw-W ' - ixhwa.-, Q- 1, ,,.. 1 f A zqvx' ff A. .if !"V "AM,-5 , i,,JTf.gQ'X' K" 9x ,. 1 .. M . A k K A nw - g ar--X-.V ,M A f S. Q f' STF Wm 'vw.,,, wif. ' "'r.q 1, Q 1 . Wig' Y :T Wil-, 'r lu. W. M CIJAH H S THE, social man portrays the educated man, social organizations should not hold a secondary place among the associations of college life. They are in a sense the practice schools, in which men learn to meet their fellow man upon his own ground. And, meeting in this way, they learn to make their lives harmonize with those of others, with whom they are not naturally congenial. And this is education. We believe that these purposes have been accomplished in the Phi Delta Pi fraternity. During the current year, brotherhood and general good will has been the watchword of the organization. This has not failed to leave its impress upon the individual members, and we cannot think, but that in future years many will remember with pleasure, their connection with an organization which claimed for itself a standard, social, moral, and intellectual, which makes ita true representa- tive of the educational life of the Normal College. - The fraternity commenced the year with eleven active members, but since that time, seven men have been selected for their integrity and general fitness. In addition to this, our association has been enriched by the presence of six hon- orary members -- men h ' approval. W om the college has already honored by the seal of its Perhaps nothing has influenced the fraternity more during the year-and that for good-than the acquisition of Prof. Hoyt, as patron. We feel that Undef the direction of a maturer mind, we are assured of agreater degree of success, th ' an We could possibly hope for under other conditions. We may also know that the fraternity will always stand for what is noblest and best, in the social and educational circles of the College. I l 1bElI'mOl'liO115 flmgstics iv il lpatronesses MRS. FREDERTC H. PEASE MRS. JESSIE PEASE SCRIMGER ' MISS ABBA OWEN lmembers MARAQUITA WALLIN LAURA WATTERS PAULINE VAN EVERY MILDRED FLETCHER RAYE MC KENNA MAY OLIVIA GEORGE ISABELLA GIAREISSEN BEATRICE SMITH ADA MARIE MILLER MABLE WINNIE SCRIMGER Tbarmonious Glbyzstics N NUMBER of the prominent conservatory students have long felt Fl that a sorority in their midst would prove a stimulus to good ' scholarship, the elevation of musical standards, and a better poised social life. Accordingly, February twenty-second, nineteen hundred, the Harmonious Mystics came into being with seven charter members and Mrs. Frederic H. Pease, Mrs. Jessie Pease Scrimger and Miss Abba Owen as patronesses. One new member has been initiated with mysterious and solemn rites and a dainty banquet was given April fourth in honor of th e patronesses. The Harmonious Mystics cannot fail to be come a power in the college. satfi ,,l . A l. I ,X f 'Q ggi, x ' bi ba' xv J 'NV "iffy 'J' QX A QA . K xii' JP T Our fraternities are noble .Wlay lhey ever live andflozlrislz! Let us pledge support afzdfriefzdslzzp. All lheir lzopes and aims lo fzourislz For let one and all remember, "Blessed be the ties llzal bz'1za'." lWayfralernz'1fies exalzfed, Link together all mankiml. I 1 P .ily ' , ll, y . 1 J I ll 'w I I 1 s, 1:5 al in iii 1 UW 1 ? ,. ME li' fa :ll .nl V i"' Y ?i ' ,153 1, fi-Qi ill. , .. " li 14' 'I 4 l .li 1 'IV' 4,11 .Q -I ., .y' 1 ,g , , . 3 A ', ,, , W. mu, , ,1-. sl. ., fi vii ' it K . V ri, . ,,,,, 2 as! .,. 'in ll if: fi 5 r 3 V ii il . , .MP la i V, gil, ., ml 'NIS' -:I :wi-M Q izlllizi " 'lilly ! lil., 1 i , ifxifili, ll? J Vi ill X, ,i ,zip 1 V" H ' Pl," "-H: l"'tiftqq,'l"4n,i, lg 'HSE V 'f 5 T lit! W Qhilggbi , 'Hi' rliliif f 1'5'ZI' ' :lf f lllsf + ini H- .X 4l ,Xml ,ly ' t51,,l1 Hi ml z ,list PM ii NW iitlii .'lfi ip .pi , .-, , MM , ,, v l'l:,, ,wi Q. ,Ny M il-.Af W1 ,., if ,V - ,L Y il 'ii l f liz .fqlilfs ,, 'l Mi' "N '.ilq'ilf'g 'iid ': lilgll, ,, llillgl ,C Il ili"i'1l'i'i W Me "imp 1' ,,:,f, ,, Qililfl' . illiiii' ii. Vi: - 11 -'flfxw it rgfilef Um il xt? 'iIl,I.i,.: flaw Mgfllf 'llilll .3,,g,,., wg 1-l 2, 'I z .gli lil M ll ,' wi I- limi Ziff I2 .ifiliwf ii' i, uf 1' 4 gl. - HT .i5,!,V, il lr!-. lgfhw ,N :Wim l if . . .... - ff H " A I Che llbroblem of Senior Eecorations MARGARETHA ROD GER HE Juniors and whatever other well balanced, clear thinking Normal students there may be in this institution, had been wondering 'for some time why the Senior class, when it appeared in chapel in a fragmentary, ragged edged fraction of a body, took no means of letting the fac- ulty and their fellow students know that they had, at a previous time, considered the question of class colors. Various surmises were current at the time. Those of the Juniors who were here as Sophmores last year, were not surprised that the Seniors did not care to display their colors to satisfy the aesthetic sense. For, however fresh they may be, the Senior colors cannot approach the sublime in dec- orative effect, since they seem to have been chosen rather with respect to har- mony in dinginess, than harmony in tints. Yet it seemed to the Juniors that overwhelming class spirit should swamp the aesthetic sense on such an occasion, and that the class colors should have been displayed even though the blue was faded and the red dingy. Then the spirit of charity overcame that of just criti- cism. It would be impossible to procure any quantity of ,bunting in those tints, and unless they could prevail on some amiable dry goods merchant to part with his window decorations, which the sunlight of many days would probably have reduced to something near the required shades, ceiling drapery would not be for the class of 1900 attainable. Still why couldn't they have done their feeble best and worn a little ribbon? There seemed but one possible inference. The 1900 pocketbook was either growing light, or never had been heavy. While the four- year students were thus reasoning the high school graduates were puzzling even IIIOTC- For being 11.11aCCl112li11'C6d with the ways of the institution they looked for example, as a matter of course, to the august body of Seniors, The mood of at homeness suddenly deserted them. It must be beneath the dignity of students of this stately institution to indulge in such demonstrations. Must class hues and cries become merely a memory of high school days? Yet something approx- imating a yell, was thought to have been raised by those dignified 1900's the morning they honored the chapel by their united presence. Besides, colors are still prevalent in Ann Arbor, and the Normal green and white is not unheard of . The four year students joined their surmises with those of the high school grad- uates, and iinally they decided to leave immediate conclusions, and continue study of the matter in the light of the further conduct of the Seniors. Early in January the Seniors marched into the beautifully decorated chapel to the strains of inspiring music. Every Junioris cherry and white ribbons re floating Every Junior lent his or her voice to the occasion. There is no we . need to relate the events following chapel. Suhice it to say that whatever the time the Juniors marched in to, the Seniors marched out to that of 35.00. And the Juniors now had the solution to their problem. The Seniors evi- dently knew themselves Conscious of their uncontrollable and somewhat destructive disposition, and foreseeing that expenses resulting thereby were more than probable, they considered it prudent to retrench in the matter of class col ors and decorations that they might be prepared for emergencies so to speak Whatever the Juniors may think of the cause demanding it they cannot but admire the far seeing prudence of these, their elders Surely it is a virtue the pedagogue at present wag es does well to cultivate , . ! Q , Gbe 3uniors ISABELL WOODMAN HERE is in every large body of people, a certain element, that G delights in noise and display. There is, in the M. S. N. C., a great y organized body of howling, obstreperous people, of most wonderful power of lung, known as the Junior class. Their love of display is second only to their love of noise. Verily there is no corner of our great far-reaching campus, where their colors are not seen, and their voice is not heard. Go into the library some bright spring morning, and sit downto enjoy a quiet hour in its sepulchral silence, with your favorite author. All at once, from a near table comes a stage whisper, a hissing sound, a giddy giggle. The librarian looks up quickly and says.: " The Juniors will please leave the library." Hastening through the corridors, the business-like Senior, or the timid Fresh- man comes, all at once, upon a great noisy mob, gathered at the feet of Niobe. Colors are streaming from every shoulder, arms are wildly gesticulating, voices are raised. In great concern he approaches, expecting to see in their midst, the beloved form of the Hon. Perry Powers, or Dr. Leonard, or at least, some one of our farmer friends, when all at once, a door opens at the right and out comes a professor,-H I am trying to conduct a class in geography in this room, will you Juniors please disperse and pass on down the corridors! " Yes, they are, yes they are Noisy Juniors, heard afar." ' A visitor coming to our college for the first time, starts the day by going to chapel. Climbing the heights of knowledge, he enters the Normal Hall. But what is this gaudy display that greets his gaze? Long strips of red and white cheese-cloth Haunt from the ceiling. He takes a seat in an unobserved corner and prepares to watch the students come in. In a few minutes, a body of timid, frightened young people enter and hasten to fill the least desirable seats. H T hese," thinks he, H are the Freshmen." A little latter, another body of students, with more assurance of manner, enter and take their places. H These," says he, H are the Sophomoresf' Now, with measured steps, with heads erect, with a bearing bespeaking wisdom, earnest- HGSS, and dignity, the Seniors come and take their chosen seats. Already the faculty are upon the platform, a minister is in their midst. Suddenly, a great noise is heard without. All eyes are fastened on the door through which enters 3 rustic lad, reioicing in the proud consciousness of the 5fSf d0WUY gf0W'fh Of YOUU1- fMan is a biped without feathersj Just as he enters, the renowned Sir Frederic takes his place at the organ. In vain he treads, in vain he pulls the stops, in vain the motor pumps, the mighty tones of the organ are drowned by the loudness of the streaming colors of the pompous youth. " Thisf' says the stranger, " resembles a master of ceremonies at a village wedding, and yon buxom, black-eyed lassie and that verdant swain, who follow close behind, must be the bride and groom. The bridal procession seems an endless one, verily, they have sent to the highways and byways and gathered them in, the old and the young. the halt, the maimed, and the blind." With banners flying, this heterogeneous procession passes down the aisle to the jaunty tap of the Seniors' dainty feet. The stranger has heard before of the matches made at the Normal, he has even heard of the love affairs of this pastoral pair, but he had not expected to witness its happy culmination. But what means this unprecedented action on the part of the master of cere- monies? He suddenly turns his back upon the minister, raises his arm, and at his wild gestures, the whole bridal assembly breaks forth into a wild howl of " Yes, we are, yes we are, .Noisy Juni01's,.lzea1'd afar! " fWhat need to proclaim from the housetops a fact so self -evident?l With a Hnal signal, all are seated. What had seemed to indicate a wedding ceremony was but another instance of the love of noise and display so dear to the hearts of the Juniors. The sage says that education brings a man out of barbarism. There is then some hope for the Junior barbarians. We expect great results from their educa- tion in the coming year. "He is the best man, who has lived to the fullest each stage of his existence. " The 1900 Junior, must develope into exceedingly strong 1901 Seniors. U The wckling game sawd Ramen . iii 1 W. 1 11 , . 1 1-11 1 1 1 1 iili ill! illl ll 1 11g 1ii1 N511 lx? ' li? , ,,, ' 11, , , ,N , 1j 1 1, . 11 V1 1 1 1'1 'i lil '12 fi fl ,1 i1ii '1 lf? 11- if 4, 31 li 191 111 15. , 1 1,2 Y 111 . 1ll1d U W1 , , ' 15M 1 Y 1"1,, 5 il 1 K' C. 1' 'ali 1 if ,1 157 1111,, .h . li 1' i Q 1, 11 fl :fi 1 11 - 11 1' ,I il Q 5 .I1 1 1 1,511.11 1 , :'1:1.1,V 1 1l111f 1 1,1., 11 V11 1 li-i , 1 111- 1 1 1"1,'!1' i1'1ll1E 1 1:45111 N' ii'iI'f"i1 Nl' M 1' ig 111 1: 11 i ,: Iliff 1111 liiiii 111 1 T115 11 f 111112 I 11,, P1 '1 1:1'i 1 111 1 Nl 5 P 112 111' . x .1 21 1 "11u1g! '11111111 Q11 119 1 '!!'1i ' it 5 , 15 fi: , 11 if flll1 1 2-11: 111 1' 113, il: I 131111152111 .11: 1l'1l1l'11 1i1 1 H1121 '11 111 Vi, '11 E121 '1 Kill 111311111 1,1114 I 1il-' i'1"' il' ill Fihfjli ,V iidiilil P51 '1 .E ' 1 , ii 1 I 1 1 4 1 'l1i.i"i - 1'-11111 11 21111 H1 " 11214 ,1 1 1 1 1 1,115 1 1 1In the Graining School EDNA LEONORA NASH HE simple words HTraining School" convey but little to the minds G of the uninitiated. But let him who knows not the meaning r underlying those unsuspicious words ask a Senior. Yes, every Senior could tell him something, either good or evil. If good, so much has been added to the outgoing recommendation of said Senior, if evil-well, perhaps the college walls will harbor one unwilling P. G. the following year. To the close observer, however, they might be full of thoughts and ideas more or less accurately suggestive of the story they might tell. Training implies, and really signifies, a siege of bringing the individual up to the prescribed standard along both physical and mental lines. How this is done the Senior knowsg the Junior wonders about it 3 and to the young and unsophisticated Sophomore QQQ Freshman nothing but liighty and unwelcome mental disturbances come. H Tempus fugitf' they quote and, "There'll come a time some day." Imagine a tall, broad-shouldered, muscular man, who is being trained in the aforesaid training department, standing before a class, and trying by all the arts and strategic devices, to pull or push the young and growing ideas into their proper channels. His voice trembles, his limbs shake, his spectacles come near losing their equilibrium on his nose-for since being a dignified Senior he must needs wear this face apparel, which adds to his maj estical mien-and at each tick of the clock, every individual and separate ilament, called hair, threatens a pitched battle with his neighbor. But fortunately, thanks to fortune and the fairies in the fertile brains of the children, this condition of affairs cannot last forever, and Senior No. 1 comes back to the school room and realities again, --Q? '14 'A fc". uf +1 Q, Ili-r 5. 11 .qt GEMM' Hinds aning every has 'haps I eas I es 1 e mor a e ices E having l0St I1Ot HIOTC than sixteen ounces, avoirdupois, of nervous eneroy and , I5 7 dropped to a few degrees above zero in th ' ' e estimation of the amused, and yet pitying critic. And while each student teacher is going through the first performances of initiation, each pupil is "taking him all in H and could prophesy within fifteen minutes as to his future success or failure, and would not be much in error. These irst appearances are wonderful tonics for the nerves, but at the same time a process is going on behind the scenes, destined to make the Senior "Ed" or "Co-ed" strong in muscle, physical endurance and patience. Every evening very student teacher hies him to his own pleasant task of removing from the boards when the busy cares of the day are ended, each and e , blackened for this especial purpose, the white hieroglyphics meant for the vertical " c-a-t " or the straight up and down "m-a-n." First an application of clear, cool water just brought from the basement, puts from mortal view those long practical forms g next a liberal dose of "elbow grease" and dry cloth leave the boards tit for the inspection of the janitor. A little patience possibly is cultivated in making points with the lead pencils but points must be made and woe to the lad or lass1e who likes not this task' For it must be done and the sooner the quicker so the saying goes But there are pleasant as well as disagreeable sides to everything and it is with regret and a feeling of loneliness that we say farewell to our critics and classes in the training school and start out to win or lose lite s battles Yet now as well as in days gone by there IS more truth than fiction 1n the words FZ! wa 'zzz , 'bd ' ' ' ' , ' ' td . . . , - -- i h ' 2 . F D - KK . . .,, in I the iir . ear U ' ust ick sa ' the ist I I in, I I I I I I I I I I r I I Ebe lltisb Zlirot N THE eighth of March Patsy Perry sez to Tim Lawler and Jimmie w Rhodes sez he, H N ixt Saturday wake" sez he, "is the annivairsary s J of St. Patrick discovering Oirland-the blessed oisland." Sez he: "Right yez are, Misther Perry,', sez Jimmie Rhodes, an' its great celebratin' there'll be the day. Oim tould that the Quane will take her shpring outin' in Dublin instid of France, an' she,s named her last grandson Patrick, an' day before yesterday didn't she say to Misther Chamberlain. sez she, "Oi,m blest if Oi'll put a foot on the bog till Oi'rn that dressed out wid shamrock that ye'd take me for a grane bay tree," sez she-"all which is in honor of the Oirish soldiers-the Lord presaiye them", sez he. "Then the Sanior class will hould a reception," sez Tim, Han' that'll be the gmnes! thing wid the shky over it," sez he. "Oi'm no so sure," sez Perry, "what about the frish law that asked the professor the best way of gettin' off widout bein' sued for breech of prornise?', Misther Lawler didn't turn grane, but he looked red, and to change theisubject sez he, Hletis hould an Oirish party the 17th." "We,re wid ye," sez Pat and Jim wid the same breath.. Well you should have been at that Oirish Throt which they gave at the Gurls' Book Buildin'. When the guests come together that avenin' ivery man that was prisint was there except Professor and Mrs. Hoyt. Misther Rhodes, an' Misther Lawler, an' Misther Perry stood at the head of stairs foreninst ye as we wint up. They were dressed in illigant grane vests, an, collars, and tois, any the three of them made the granest lookin couple Oi iver saw in me loife. They shook hands wid us at the head of the shtairs and said, Be Jabbers! how glad they were to say us. Thin wan of thim detached the lady from her bye an' presinted her to Miss Walton. Miss Walton was what they called a shappyroan, which Oim g fy, ... 1,-,-W M., 'W 6 711 ,gn -.f r at rw: lil vi Mt? 3 pai-Pf"'i .W '-- 'Wi G UT-S' l' SMR' f mit Q 'rin-an as Y, EM Iii. lil!-db .nn New iw 'HH ..,, ,.,, 55' yi, 'KW' lf'f',:sgx, - 11:13 Q .run is, -.' Q-. tould they always have at a function. Moind ye they dOn,t can thel .L f ' Ol 'es o this, parties but fuHCti0ns an, Oirn blist if Oi know what that manes B r . ll Misther Lyman they say is writtin' a book on 'The Theory of Functions or How to Behave ill Polite S0CietY, an' Oi intend to have that same book for this was the fust of the the things that oi iver attended. Misther Lawler hooked his arnl into moin, an' he sez, "ye must be presinted to the shappyroann sez he, an' he marched me UP 311, he SEZ, HMoike,H sez he, "this is Miss Walton." "Do you tell me Tim?', sez Oi. "Faith an' Oi knowed Miss Walton long before ye were iver a frish law," sez Oi. "Ooh the Darrydownn, 'sez he, "ye must always be prisinted tothe shappyroan at a function,', sez he. Well, as quick as Oi opened me mouth Oi seen that Oi'd put me fut in it, so Oi hild me goband wint on down the line. An' thin Oi put me back to the Wall and watched them dancini. , ,V Well Jimmie Kendall was there, fJimmie's father made him read tl1e dic- tionary through when he was six years old so that he might be a great orator,l an' he came sashayin' up to Peggy Stevenson, the great play-actress, and he lands off and makes a most illigant bow, and he sez, with beautiful gestures sez h When the marrner has been tossed for many days on an unknown course he naturally avails himself of the fust lull ln the storm to gaze on such a bacon lorght as yer own swate face , he sez will yez favor me with this two shtepP sez he An Patsy MltChe1l who 1S a scientist, he says to Nora Austin the ether waves make a beautiful picture on me retina he sez as the re refiected from the cuticle of yer cheerful countenance will yez dance Wld me? sez he Billy Hand come up to Maggie Harper an sez, Its a fome avenrn Miss Harper, sez he, Cwhich was a lo1 D But B1lly s mother took him once awake to kiss the blarney shtone when he was a baby so that he could talk a great dale when he had not much to say an that s a great accomplishment at a function O1 m tould Well before O1 knew lt rvery wan rn the room was dancin wild Th1n they changed partners an wrnt at it again an so on till near midnight whrn we said good nolght to the shappyroan and went home to bless sr Pat for driving the shnakes out of Olrland , 1 61 - C1 1 1 . . . , - a y, n u 1 ,y , . , . - . . . - cc a I Q i . . . , 1 1 '. X - ' D7 1' 1 ' ' . . , rc - - ' , , 1 ,, . . Q , ' ., 1 1 1 ' ' U , . . . , V 0 I ' , . 1 1 y ' - 1 . . k 1 ' . . leafllillg to 5V0llTl. J. JOHNSON Whence come those shrieks, so wild and shrill That cut like blades of steel, the air, Causing the creeping blood to chill, With the sharp cadence of despair? Again they come, as though some heart Were cleft in twain by one quick blow, And every string had lungs apart To voice its own peculiar woe. Whence come they? from yon swimming pool, Where with wild prayers, and features grim, A body Hops in the waters cool,- Gymnasium eiglz! learns how to swim. What hand is that whose icy clasp, Clings to the pipes with death-like grasp? It is the hand of ,her whose cry, Rang wildly late upon the air, . To "strike right out', they made her try, Now see her sputt'ring, gasping there. With pallid lips and stony brow She murmers forth her anguish now. The big white western windows throw A somber gloom, devoid of hope, And light up with a iiendish glow, The wire, the pully, and the rope. Above, the haughty brow and eye Of the instructor, stalking by, With flushing cheek, and Hashing eye, She shouts with fearful energy: "Back,f1feshies, back, nor dare to tread Too near that bobbing, shrieking head, Your presence will annoy, I stand Between it and your lawless band. This show'S not public, is not free, None but gym. eighfs allowed to see." "One moment," screams the swimmer, "one, just let me out-it's too much fun- Take heritage, name, all Fortune gave, Call me the coward of the pack, But save me from a watery grave, And take this harness off my back. Ye hold me not, nor can, no, no,- T hat rope will break, than where'l1 I go?" Then comes a change, she shuts both eyes, She smiles a smile, wild, sad, but brave, Shoves forth her hands, heaves three big sighs, And plunges through the rolling wave. How stern that face-she knows she'll drown- "My f-e-e-e-et" she shrieks, "they won't stay down She's free, at last, her wet hair strays Adown her back, but calm her gaze, She's learned the art, 'twas long her wish, That hour hath made the girl a lish. Next morn she wanders through the gym., And boasteth loud, how she can swim. 1 'K v Gund SS X U E f - 8 at 44 K yy 1 j 1 1RormaI jfloral CBuioe for 1900 ffm? ff' ef 5g?Q,,f'ff .41 , , W . '1 .,.,if . F at ,ff ,. it rj? xx 'l X 1 i K lx '- 'milf A! ,A Ieeaceae Or Single Swrel IfVz'!Zz'a11z. One of our best known and most admired garden flowers. The long thread-like stems are crowned with a large disk of fiowers of great richness and variety of coloration. For ornamental purposes this fiower cannot be surpassed. The plant is found as far east as Perrin street, but it thrives best and is most frequently seen in Prof. Bowen's yard, just southwest of the gymnasium. I I KK' Q - PM 'T N xr. '- 4 . X I X' r u- 3 N 'f 1 1 N ! 1' x 1 K, ,KK il il - !llSlfCbCll8l'iQOlD Or Love-z'7L-Our-Mz'dsl. May's best known and V fir' favorite flower. The graceful curving stem has an Q E - W A A abundance of fine feathery foliage about the upper X I end. Solitary inflorescence. Flowers are generally fx :rxgf a delicate pinkish white, but change rapidly to a ' ily! V deep rose-color under certain infiuences and with ' f V 'Nc certain surroundings. The first buds appear early in April, the flowers are found in abundance along af 7 if f Xxx, l the shady, sloping banks of the Huron River during May and early J une. ind most tems are less and fD2Ssed. thrives lfd, just ,f P "1 . s f gf -S s ssss X .. X LJ A U X gg . wx 'W st , N Chas ll fr fl ' , I ,1 Ebmutag This line variety of mushroom is too well known in Ypsilanti to require description. It is especially common along the country roadsides just east of the city, and is often seen within the city limits. The plant is an exceedingly rapid grower. It is particularly adapted for growth in large open marshes or lowland pastures. Single specimens often attain to a large size, and such are always marketable at good prices. As a food it is considered a fresh. delicious morsel by those who know it best. For further information apply at the Normal News office. ii' Ilbatvel of lli56I'l1Dbl5 A delicate, white, lily-like flower of rare ft ' beauty. One stamen curves gently around till it touches the pistil, the other hangs grace jj f fully down. Leaves palmate. V This plant is generally found in shady X nooks near Austin. It gets its name from the f unique position which it occupies as being the X A only plant which was ever known to use its ft 1 , 1 , X , .V , .Z ,. X N 'txxif l f . Y- zx -Q ' A m. 13' KJ 9 ,l-fy ll? ln -' U .. .gf2gs' ll lg Nuf f' -P-4 V . ' - -hx ' 1 A, - tlills-will W energy in producing sound. l . The following story is well vouched for: A certain Hower of this species growing On Prof. Putnarn'S PfCmi5e5, b100111Cd f0T 3 Single night find gave utter' i ance to these words: H BOYS: this is the happiest moment of my Me' Flbimolacbus Goobalatian H VJ This striking new orchid is of comparatively XS, if recent introduction into the Normal gardens. Its Howers are large and showy, of gorgeous hues. The ste1n is herbaceous, fleshy, and erect, reaching a good - I fff 'X l 4 -if .N -N 9 ,,...,. hei ht. The plant is used most effectively for group- -Mlm i If milf Ili g l ,- f. , ff X-Lx This hardy plant winters well out of doors, but if l" ffffyf f fi ' 'QNX - 'ha f fjpf gig- EAU it is carried into the hot-house about October 2nd, 'X I with careful cultivation and much forcing, it will yield ' ' QQ satisfactory results by February 22nd. il ? EOl11ll18C686 1EWll1gCll5l5 Commonly known as the Balloon Vine, on account , of its large inflated disk of inflorescence. I . 0 ' A hardy, woody vine of compact growth, clinging to its support by long sticky. tendrils. It i Q " - E3 i is held securely to.the ground by two strong run- A. ners. Very tenacious. This vine is native of the country about the H Soof, but has recently become very prominent in K .1 the botanical fields of the Normal, where it has -I li- " ' become a.close rival of the beautiful Mellancampensus, so long a favorite with certain of the lady ilower lovers of that institution. 12 Wltivelx, lx, H5 x' The 5.1. .45 N ld ,yi mu k '5f4s" ' wh H " -Uni. Y, YQ?" - .nl JY . S . -""'f3ffO00 e3'TT37?7" ,f 1 NN 'i Y . J X , T YPSILANT G LABEL D B0 Your Prmfe rs ICHIGAN gggm www 'lv' mln f-M' ... V- :rf .,, . Z? .. . 'tl lm. 'W ...V V' fx' Q.. W. TQ ,.. Vs ,.. V. Ig .,.. V- 3 Q . 31 in.. A Wk. , .. 1 JY y. .. V. I on., V- Il' nu N2 :z va. in sang ... M sx . 1,4 X Niwfii' W' -4-, A 'Ql- V .,. 1 Q . vu f r ! I 1 Q. , f . W .-. - . '- .. a 'V ". "' P-4 fr ff' -.-'---V .41-'J.-.':" ' iw'il--','5'-1'D'-.1'1-9.-3553"-1"-F' 'Lf' i' "-' -f"'4 "1 ' '. r -Q' 'Y ' '.' 'f .4 V- . -,271 2 ,viii fam- .' ' Merit, Price, Advertising Have achieved success fo . . q ters for Michigan Teachers and Students, T the Normal Book Store as Head uar- BECAUSE X . We can furnish You any book published at publishers' pricesg any magazine published at publishers' pricesg we can give you . GSf1111H'CCS On blank books you want made to orderg we can fur- nish ' - Y011fOL111'C2L111 pens at manufacturers' pricesg we can attend to your mail orders as soon as received. We thank you for your l'b ' 1 eral Patronage while here at college and wish to continue sell- 1115! YOu goods while away. We remain very truly yours, 2Z.'li.iff.0"ff.Z'f.'2A"sTATE T J. George Zwergel YPslLANTl, MICHIGAN ?.Dat's 1lm'a Who spins a top? A y The Juniors who let the Seniors paytheir bills. U A Who is to give a report on the H Day of Judgment?" - ' Who did not know how to sharpen a pencil on the H grind box?" Who said the peculiar thing about wisdom teeth was that they U Hurt?" Who went to the I-Iallowe'en party at 715 Cross st? Who made "I-Ioxie-bromide?" A ' Who didn't know the difference between 2 O and 20? The Freshman who asked Prof. Lyman's permission to go to Ann Arbor on Saturday. C Q . . ' The young lady who fell down when ' Gym' Nine " was on exhibition. Who has been reading up on courtship and marriage? ' VVho Who Who Who Who wanted his pictures 'dnished from his pfdffjl negative? addressed the president of the Senior class as " Mr. Commander?" were locked in the Normal after H A Night Off " rehearsal? i i performs gymnastics on the edge of a boat and lands in the river? said Thunder was one of the elements of Nature? . - r v , . H' W T F T 5 ' f l' V Kflrf Ich 157-.all It x ...W V X s 5' "' ' . E 5 t CSN t A a QTL- - gf "-5 EQIJ 4 -2 , f- mtg X , EH f Y:lw----was-we X 5 "fa,M.:i,.qp-i.iau.vnarQiw.!::rl511 QX -N r. ' U 'kxiiggii air. fxn , i' a.'.-'--2-L:J-l-- f?IL- , 'Wil -.fx-gf-X. f " "S . :gd ,- x-Rx 'W' v 117 I ..-Q7-..1. - N . -A. -..-. 1 fy' " .. -Q-..f..gf3A X f f' 'I ' X X N Vp, Q "" Dx x - Q fyf' , l N, Xxx sp x . - I QNX Wfvwff fl Mg-in X 'Za' ' If gs ,.A, W M31 ,E Q ' f.f, go' ox Qc. E ditfl: 2 l I 252 vim W vc: 39 -F2 3 sf- 4:-f 'il-0 'N' Sz 'fi'-1r'f1gN Q . 1, :L Air, ,. 'V ,, ..... 4 "gym , f-Wflfg. " ,, '- , Qrarl.:-f ij' L.- :E Q r i 0 ' et YSIUQEEEVQL 17 ' - 1 : 5 ' T .T X, ' . ' w' '. .v:',: . --1- , . 'F 5 H QQU - if ' Q X 4 if Z. -,"" " 1" 1 :7'L,',, Q- . T' - K S 'I xo Q A f F " .5 ff, -E"'b N ml gfl - Pgggri S C3 -J' "AN -. lf'X -A 1 ef .-K ' 255-ei?-ik' an Q5 vv, 315 ' ww T mf , -:EE f . . ' -Q -- 3 .51.-f i - Q Bug 3T B5 'mf 'P HATE' X aw X22 0 Q' ., .W 1-X. S 'Q f I P af L ,B vb!! I Tw- ..," sg I 1 y 5 I Q P l 5UI'l'1-I PZ I H Y S 7-lrtlstlq A Portralta re J I l f U l I i 9 A ' ll N MEDALS AWARDED AT STATE AND NATIONAL CONVENTIONS Fl SOIIQ of GIIUSI A Pony is my guide 3 I shall not failg g It maketh me to lie down in sweet slumbersg it preserveth me from mid- night study. ' A It restoreth my confldeneeg it leadeth me into the paths of gay society for , - pleasure's sake. Yea, though I play in the foot ball eleven, I Will fear no U eons, " for thou art with meg thy dates and thy data they preserve nie. Thou preparest a H crib " for me in the presence of my professors: thou tillest my heart with joyg my cup runneth over. Surely H E's " an H G-f-'s " shall follow me through all the coming semes- tersg and I shall dwell in the Temple of Learning the appointed days of my COUTSC. " X 4? ' Z- N ew ' V P H , ' " 1" 5 79 , R E. ...J --- Y 1. ,,., ..,. . .,.., A , ,,.vl,...,sLgii g-, Etatietics of IDl3Omil'l6llt 'llqOI'lTlHlit65 .,,m9,,,,..,sa,-., . .,.s.f......,,....,- -f:..H-, Dl tl I hl Name Called Always Found S ngu S ng Lacks Favorlte Phrase Struck On Wlll Become Characteristics l K "Boys this is the Gilbert Hand 4' Gil " On Cross. St Arguing Humor happiest moment Mabel A lawyer of my lifeli' ' K D We'll never , , Pauline Maier " Paul " In the Library Joshing Nothing much ff 'Taint decent." ten who A professor s wife Doing crazy Only time will Lyman Hoxie "Hoxie " At Field Day High kicking Flesh "Wahl hoo! 1" things ten what Helen Temple '4He1en" With Eileen Great curiosity Dignity "Hen!" Eileen Old Eileen Root "Eileen" With Helen Great curiosity Dignity "Hen !" Helen N0b0dy'S Wife Ivan Chapman "Chap" In the Library -Talking A razor 4' I- ' The stage A lawyerC?l K L. P. Whitcomb- " Lem" With a girl Bashfulnessf?J Self confidencem " By dad!" 9 Let's wait and see Ama Stevenson 4' Stevie", At work Love for the stage A Seiljjsmcation "Please ma'am." Mathematics A great singerf?l Frank Torry "Fat" 1 In the ,Normal Fighting Fraternities Several things Y H Down with uliatsw Independents A reformer John Fai1o,- 'fJack" On a diamond Good nature Height 4'Yeth ma'am.', Oratory Something Isabell Woodman 4'Bell" Not at home Laughing A position uGir1Si3E1.tcIE-Eiiiviw Ned - A waif in Detroit Hugh Conklin K "Hugh" with Ida Even temper Enemies "Cheer up!" Ida A married man Ella Ellsworth H Little Euan Studying' Absent mindedness Knowledge U O dear I've got Ann Arbor Lost W 'History when on a street car, of locality so much to do!" boys l ws F .,, F: l,- ff Q' if' :NI f V' l l . , ' C. S. Wortley l W th f S Q C Carry' e amous I 4 M I 8 Comp H n y 5 S Hart, Schaffner Rfxi ine S Sl Marx Q :E G a 5 Q I: . U 3 Clothing which you Seg 3 E Q 5 advertised in all the lead- -Xxf Q 5 ing magazines-best Suits 551 Q 5 and Overcoats in the : g Q 5 World. Q Q Clothing E 2 G a We Ma,ke a Specialty 'of E E BQQQJQJQQQQQE :iirjeiiollars and iii 1 4 gl c. s. woizrugy " I St C 0 M P A N Y ll s l maIim5 for the .normal mouth 2 Be kind and be gentle to those who are old, 3 For they're far plentier here than gold. n "T If a Sorority girl you chance to be ' Five things observe with care: i Of whom you speak, to Whom you speak, 'E' And how, and when, and where. ' Do unto your pupils as you would that your .teacher would do unto you Any time you do, you don't. V Be good, sweet boys, and let 'us count your numbers. ' Do noble deeds, not iiunking all day long, 4 ' And make your two and twenty' maidens Sing a grand terrestrial song. ' 1 5, F 6 iw 1 I l ,-I - a n i- -- f' x -" h'lM7 FVXX num.-Hi!-713 EMM awake atasaaaaaa aaaaeataaa 0 Sullivan-Cook Company I Would like to sell you all the Clothing and Gents' 0 0 Furnishings you want to buy. We carry a full stock of- ? Athletic Goods. Gymnasium Suits, 0 Q W E W Sweaters, Etc. 0 O No better line of Furnishings in the city. We make 0 0 this assertion: vou call and see if it is not true O 0 I Sullivan-Cook Company H 0 114 CONGRESS STREET - 0 556666666 6666666666 666 1il3i5b 'w1H5bCI'V0Om8I1 Did you ever go into the Gym, in the morning, And see the "sweet sixteen"' floor-numbers, adorning, And hear the piano strike up without warning, And Watch the sweet sixteen beginning to jig? The music gets quicker, you hear the heels clatter, And now all around them the side-combs they scatter, But still they keep going, for what does that matter, When once they begin, and get started to jig? I At first they begin, and their toes are all tapping, And then they change OE, and their heels begin rapping, And they tap and they rap, and you d.on't catch them napping, While they make the floor ring with that jigity jig. i I F lntolh ig- .,,.. ,N -. ...T lm rgj 3. S. fififsg' bttigfln. mm: Mui Hn .5 95 ' n P.. Q thi x .N Q '54 -'Q Q ,T A 3 .V 3 I 4 334 J ls, 3.4 .tis H G x W. 2 iff 521 if X Jo :SPY TO ER OF STRENGT Liken yourself unto a tower which should be able to withstand the storms of life. A How often it happens that such is not the case, and we find ourselves in a physical conditon in which we are entirely unable to pursue business interest or live in comfort. Into the Bowels of the Earth Men have dug a well and from it is supplied that world famed elixer Ypsilanti Mineral Water Which has given to thousands health and strength, and thousands with rheumatism and skin diseases have been brought back to health. ATHLETES Are loud in praise of what our baths have done in aiding them to win honors on the athletic Held. We have the best of rubbers, but bring your own if you wish. WRITE FOR BOOKLET Ypsilanti Mineral Bath Co. YPSILANTI, MICH 1F10 Use for a mote iBook My precious note books! VVhat a fund Of knowledge they contain! It's better far to iill them up Than try to store my brain. Each day I go to lectures given On every subject knowng In taking notes I almost wear My fingers to the bone. In one course, though, I neither take Notes nor the least delight, V I mean the curtain lecture course, My room-mate gives each night. 4, - 'vuv "RX an--1-itifu B71-'wet Spring Song When the cunning little streaked snake Begins to wiggle round, And with his usual pensive grace, Adorns the festive groundg When he sits down in your pathway. With a very "sassy" leer, And splits apart his little mouth From north to southmost ear, When he rears upon his haunches And holds his head up high, And wiggles out his little tongue, And Winks his other eye, Then Edith buys her easter hat Murmurs sadly there's no doubt, That the gentle spring is coming For the snakes are coming out. I took sweet Edith Walking Through a pleasant country dell, She Wore a very charming smile, And a bran new " umberrelf' But I saw her pause quite sudden, Burst into a note of song, And wildly gather up her skirts And shake them loud and longg I saw her give that "umberrel," Unto the Wild Wind's care, . jump madly backward full six feet, And paw the listening air. Then I kicked that little streaked snake Sadly murmured, "there's no .doubt That the gentle spring is on us, And my Edith's found it out." wif'-il EQ UALS Va A 52 M ' MTL L.....n-,- .A ' uf -A vw ff wma Y-f2'P'.A. 'vvxwk W: 5952 "EX '59 W23'm.'fiifti5 y-2717-ff? I-jv'-ffl-.j..j I-'g'I- I-1'-I-'-jr,-I ' I-I-L 'I I-Ij.LjL- " j- ,-j,3. .:. :' 5, -gj3w..4: :I ., xl I . Y vm., .ng Cooper I, " 1 AM HERE T0 D0 ' 4 the rf J Special Work g for the Students 4 1 w I ' 1 P , PhOtOgI'2lPhC1' 1" AM l.ocATEo OVER Z THE Posr OFFQICE , f gif ? f E,EE 9 ":' CALL AND EXAVHNE E mv womc i jflllllkeb' As I was going to Latin class, I waited on the stair, I To meet a girl who said to me: "Con1e! Skip! Don't go up there!" So, I, like an unprincipled child, Skipped as she did say, At the end of the year, I understood, That skipping didn't pay. 5 . we X in NNY 15EV7f4'5'x XWVW -hifi' Q? V ,-,... Q.. L. . "' gj Y YQVT 4 V V5V.. ., 5l' t'w . -'I--... X-f ., . 'V 1 ' 1 V ' .. . H A ' AMS' I ,. , . . , r. V f f:,i,1.g g.3,:1.,-,,.:, ,L ,3.,i,::5,g .Z-':.g2,I11..:.-::3:5.3..5.2ggijgjlzi52523::::,.g.g,5,5.gf,I,3.Ig-gg5,'::,:j,I,fS:-:,ZggiIgQ:5:g,.,:,g-,gi.53-.-5:5.,',ggfg':5.5.2gI3A:5..f:I:-.Q4,gZZg'1-:5,..Jg, 5: gg g.,'g5',5252,fjjf,f.5.3ff,, Q: I , 1 1 . . I WE ARE LOCATED AT No. 16 WASHINGTON STREET We are here to mat you right Our Ice Cream C C lf'you will give Us your trade Has the reputation of being we will make it the best in the city. Try it pleasant for you I I, ,W PALACE Mia f 5: CAFE . ALL Wi I fa fa- ' .. ' . HOURS , A ,eqasaf Bounce ih the Ebistance And I heard a mighty rumbling, Sounding like great mountains tumbling, Like the ocean's Waters mumbling, A Beating on its rocky shore. T As I listened, dumb and shaking, To the earth's tumultuous quaking, I discovered my mistaking, A B- was laughing-nothing more. v,,,..p, Q. I M- , 1 YN TJ.. 3 L. 4. ba la..- lb V .J ,f - fx p K. F' Addis- W wt xg, T ,r '15 YT?-we , I-we '- 'f lieu ,g-gtg, -L ' Nkuh "1-i.l.!llUn of ., 'Ng ,. lx In It XIXQE Xfat 0 ", I, . I 2 -""iL4f4i'LfH. 1 r s famaw Q gyat' J 'fwqil' "- il W ,. -WX V? lfliwcgiiilu 1 ' ly f W. x .. '1Q "":,flR L- 5. - -- n.g-.- ..------Y ,,---i JU' ,, -1 an -Ah'-',5:'5,EE, , - - f fir . r-S-+2 ff. . 12"--..-..i Q - - i - "L, 7 If I '+- ' 'Taz , 'Sa 'i"'3-Nrjifr. , f'--.l4lli!llfi,l5!'!!E!!F ' 35:-.-Z "E g- we ,'-.: p 5,-,,-r I ,ZW 613, -ijggfggfmqggminee.:g'g.H....-: .a k 940' 'W ii?-2 'ia::i1Z..'2!iiiiliifl,' UIIIIIH "Z'r'-5' -' Y r Zim ' Nl' " - 1 ' fy, Q.: iiiariif a- j2?i kEZF? a a, ffwprf' f as ' 2, .--.-..-'Z . :E-1-fu.-E- .2 ,. Blessed are the piece-makers, for they shall pay the bills. fSeniors onlyl. What a lovely complexion Ida has! i - P Yes, she has such a brilliant hue CHughD. Prof. Jackson in arithmetic class: H If I never had acent in this World, I never would invest a dollar in such a scheme H ' Why is Mr. Hi an iniidel? Because he recognizes no superior being. How unusually fresh Mr. Ewing seems this A. M. Yes, he had a nap CKnappJ in society last night. Mr. Lee, desiring to treat some of his friends at his room, saw a boy across the street with a basket. He called him and asked as to the kind of candy. The boy's answer was, "Horse-radz'sh." f ' . .- ,v I rvl'L5' V 'V.?x a Q - ef1f '5X. F if i '7 ' f9 ' A' 4 1 l - The Detroit, Ypsilanti Sc Ann Arbor R'y 5536 ' From Detroit T0 Dearborn St. loseph's Retreat . Inkster U Eloise ' Wayne Canton lCounty Hoqsep Denton B Ypsilanti 2'QQ5f,,03"52Lft1'2?E,S Pittsfield Saline. and r ANN ARBOR fUniversity of Michiganl Cars run betweenYpsilanti and Saline every forty-iive minutes, commencing at 6:45 A. M. from Ypsilanti Special Cars g For the accommodation of private parties may be arranged for at the General Offi- ces, Peninsular Bank Bldg., Detroit, or at the oiiice of the Superintendent, Ypsi- lanti Baggage t 'D Bicycles and Baby Carriages may be checked for transportation between points on line-at waiting rooms of the Company. A- Packages, Parcels And Freight received for Shipment at ' all waiting rooms of the Company. GENERALOFFICE. Peninsular Bank Bulldlng Phone 1342. - DETROIT- wAiTlNn Room, 111'Grrswbid Asc., Phone 91. 1 1 fig V iuzfffi 9 rgziatl oi I riwau . .rv , V T N ...Nvv-vv-vv.A,-a.,-, Private W, H, Get . Banking if it Your Department Checks , Cashed Deposits Here Received Ask Payable . For a on Bank Demandmwi I MICH A Bookwm Use every man after his desert, and who shall ,scape a grinding? Miss S. : " Fred, are those violets you are wearing, wild ones?" Fred: H No, they are tame, they grew in our back yard." Miss S. : U O, they must be tame, if they grew 'in your baek yard!1' Prof. W. in the Conservatory-" Name one of the 'irst Italian operas." Ellis-H Eur-a- Eur-a- I don't know what!,' . Jimmie: " Say-mister-I don't suppose you don't know of no body who don t want no body to do nothing, don't you?" Mister: "Yes, I don't." . 1 .. wa - Zim i f I ' GBC! 9 V I X wnim MQ' ? fllb. 5. 1lQ. GZ. Eictionary Leciare-A course of treatment which is ordinarily a soporiiic, but. in com- bination with examinations acts as a violent excitant. Senior Class-A comparatively recent organization which Juniors don't join, because they can't, and Seniors don't join because they can. Bana' fNorma!j-A necessary adjunct to the athletic department. For further information see H Noise." Professor-Ideally, a distinguished Doctor, Who doles out daily doses of diluted doctrine to diligent disciples. Practically, an insigniiicant individual, who imbibes ideas by interrogation of intelligent students. Boarding House-An adjunct of the Normal, which can be distinguished by the lean and hungry look of persons seen there. Freshman-A person so nondescript as not to be recognized by one of its own species. Geography-A course in the Normal warranted as a sure cure for self -con- ceit. ' . l t Primary Nature Szfaafy-Same as geography. V C07ZCfZ.fZ'07Z falso Cora!-Popularly explained as the grade between excellence and perfection-technically, tears and execrations, and sometimes a ticket home. Thesis-A means to the three-fold end of filling up valuable space in the library, making senior life a burden and giving the professors something to do.' Norma! Boy-A species so rare it is impossible to give a definition. Huron River-A little stream flowing through Ypsi. Used for recreation by those Who have nothing to do. N The Man zeziflz zflze Hoe-Earl Reid, draining the base ball grounds at Lan- Sing. E' A X owl ' hr he 1 5. p w thi C . 1" ff Gi F 5 'H 'S 'Gwyn ,J- x 'll L .. - .Elini ifiillrg d 5, Oni 8 r 3 i'Y':'r!' ' '- a. For .v,. doses of zrniividual, 5 ., . ' Milk-Tlzxshed One of its I Scif-Con . -:melts-nee 2:32 320316. ui: in the r 'SZ Z0 ILO. Eff 71115503 if inn- Don't Forget BOYCE, the Tailor 133 CONGRESS STREET UP STAIRS WW Sults to Your Order plants, Cut Flowers, Flo corations ORDERS PROMPTLYFILLED Designs and De N- 5 2, -:N-., 'i -S. wv .- ' . . 3,54 , -- , lmfffv , gl "li-umm," . 'H xy fs mlfi? YQ .jf no , S Q5 -gs "fQ'T1gav's15S!!l "" .gjx1m,Qt'Q:sigit1fg X 'fifeiee Q1 5 24 if-5-124.1 ,Exe A gf ,...,, ..., I .s,,,wf , 453 xf fp"5r1'5Q -M? 1' 6915? Q'a-'llfixdpif .1 ac.,f,,,9', "Yasser- fb 1,52 Q ssaasaaaa WMMQMMNWWF CHAS.F.KRZYSSKE H orist , Have You Seen the New C t u In Pants Phone 26, 2 Rings 205 S. Washington St Why ot QU A Patronize One of Your Q 5 Fellow Students QU Mr. M. A. Whitney Is Agent for the C U White Laundry and he promises you the i' .7 best work in the city PROMPT COLLECTIONS AND DELIVERY STUDENTS S It will pay you to make your Head- quarters with us for Books and all School Supplies. You will find the lowest prices going on everything, and special to you to carry to your friends now. We sell you a good working Camera for 51.25, and all' Photo Supplies cheap. Special cut prices on all Fancy Goods, Miscel- laneous Books, Fountain Pens and many other lines. Please' be at home with us. I 1? 25 Frank Smith 84 Son . R E' t v . 'Ai'f -- WW XWMQAMNJ JVM ral 5- 75 NM M15 Mfr-if' RSM RSM N75 MM W5 M75 SSM N05 5825 HSM .9 .ce Q25 fc, was CALL ON was WVU? W ZW ,if -rm Brabb the Jeweler Wi awk f View 4 ' fi 4 For choice Watches, Rings, Q F A y? Pins, Silverware, and Hand J Painted China . " f E 2623 - 24195 WEN i WATCH, CLOCK, AND IEVVELRY JA E .wid , , .44 M5 Repamng WH M75 M75 W5 Mfg MW? HRH MH W? NH CQOXS xi New GYJAXD rxvks AQQB cxoxs GXIIXJ Giolxv Gxoxs ciixs Gxoxa mug W " R I S I Once when boating on the Huron, Haynor thought he'd try his skill, In performing some gymnastics, And retain his balance still. But the boat it Wasn't steady, And the gymnast disappeared. Says it dident hurt him any, But he did feel "mighty skeeredf' Time-Sunday A. M. . Place-River Huron. Scene 1-Boat. Scene 2-Water. Scene 3-Ask Haynor. xii-'bflilbr S23 'Cler 523. N rem - .E Hi W? f R pw L- tn, 41 99.2 r izliildilii THE OLDEST NORMAL scHOOL IN THE WEST . . . 52 HAS A FACULT Y OF 55 PROFESSORS AND ASSIST- ANTS .. .... .. S2 TWELVE DISTINCT DE- PARTMENTS .... , . 9. ENROLLS 1200 STUDENTS AND GRADUATES 300 PER- SONS ANNUALLY .... 52 THE NORMAL cOLL EG E HAS ORGANIZED FOR FOUR QUARTERS O E TWELVE WEEKS EACH IN THE YEAR kg- 5 . Q1 is '-Ci' Q T K. H Five Courses are Offered ill. A Preparatory S d G d ' A Course-one yefarecon ra e Certiitatel f2l. A Five Year Certificate Course-three years. Ui- A Life Certiiicate Course-four years. fill- A Life Certiiicate Cour f 455. A v set or H. S. Graduatesj two years. Degree Course Qfor H. S. Graduatesj-four years. The School has Excellent Equipmerits in Chemical, Physical and Biological Laboratories It has a separate and Well equipped Gymnasium. The Students' Christian Association has its own building-Starkweather Hall-and a mem- bership of 200. The Musical. Conservatory occupies a separate building, has a faculty of a dozen mem- bers, pianos, the use of an excellent pipe organ and a large and increasing attendance. The Training School comprises the eight Eleman- tary Orades and the Kindergarten. Tuition in this Department is free. Expenses are Vloderate The registration fee is 153.00 per termg 3539.00 per year. ' Board may be had for 31.75 to 33.00 per week. Roomsnrent for 50c. to 3591.00 each. .. One hundred thirty-six H361 High Schools are on its approved list. Eighty per cent of the students come from High Schools. More than sixty per cent of them are H. S. Graduates. Three Hundred, Graduates and Undergraduates, go into the School of the State annually, as teachers. from the Kindergarten through the High School For the Year Book or further information send to ELMER A. LYMAN, Principal YPSILANTI, MICH Or to the Clerk of the Normal College- iooo Summer Quarter t will begin July Z and will be The Sumeniitlieciyziln iharge of members ofthe College faculty. The Work done will be credited towards a degree. ' A fx a+ WW MV i9"9'A XWMRQAEWMJ3' E? , l 5 E is N ui. n-fovj 9- 'TQ 1 ,,, .E - f, pv ,L WI,- V Y A- Y i- ' NE " " ' " . ' .. ,. -, . ' 1 I- r. I - -, - 5. .L -- 2,353.1 .Z'1 53 3 3..'.:11:.'f3.3f.:-5. iff.:f55711:1.231:2-:Az-:Ez-:5pT.3-:1'lsJ-I-gi :1'.wI:?.-7 -.li - gr: . last will anb Gefstament of the 'OO Zlurora JBoarb lil! H36 113211116 of 'lbl111lH11ifQ, Fl111C11Z I, the 'OO Aurora Board of Ypsilanti, in the County of Washteiiaw, and State of Michigan, being of sound mind and memory, considering the uncertainty of this frail and transitory life, and rejoicing With a clear conscience over the opportunity of escaping therefrom, do therefore make, ordain, publish and declare this to be my last Will and testa- ment. A IIHYSIZ I order and direct that my executors, hereinafter named, do pay all my debts and funeral expenses as soon after my demise as conveniently may be. 56001102 After the payment of such funeral expenses and debts, I give, devise, and bequeath the following property and personal effects to the members of the 'Ol Aurora Board, share and share alike, to Wit: The sure and certain knowledge that of the many evils under the sun, the greatest of these is to be on the Aurora Board 5 avchoice assortment of selected bad language and compressed evil Wishes from sundffy disappointed people 3 a valuable collection of polite refusals to sign advertising contracts, from railroads, some soul-stirring poetry and hair-splitting jokes Cremnantsl 3 some old shoes and the covers of several mileage books, left as a memento by the editor-in-chief and the business mana- gerg the golden opportunities of committee meetings for the formation of lasting friendshipsg many pleasant memories and abundant good vvishes. X The residue of my estate I bequeath for the founding and maintenance of a hospital for men and Women, physically and mentally disabled by service upon any Aurora Board. q I JBICSBCC lastly: I make, constitute and reappoint HPC 'CDQQ who the editor-in-chief and business manager of the 'Ol ' 1Rest Aurora, to be 'executors of this, my last Will and 1f'CO111 'Cibeir labors testament, hereby revoking all former Wills by me made. -- In wzlness whereof, I have hereunto subscribed my name and affixed my seal, this tvventieth day of June, in the year of our Lord one thousand nine hundred. 'OO AURORA BOARD. s v -1 1 1 - - - : - ' - V., -- .,'f-.'-..g-.5-.".cxn.,V. -,.,g-'4'V,-,,ff-- -,1.,, ..3fw.V.-.--..':4 -- -., f,..- ' -. 3 -- .' ' . . , - . ' . - ' V , - . 1 - . - , , v . -F - 1.-51: ,.-AV--,r I xg, - ,,15.3 - fr' gL':."V 11.-'j-.-nj.:-:.:, 3, ng. .:,:fV::y,V-3 fp... - 'V t. , . , ,, ' 1 V 3, , 5 h . . x , f . ' .' V , 4 - , -A .. r -:- 1.-',A-,AA-L+ f f.,'--:.-V'if-Lp-gg-.',2,..5 '. 5., L5-., AV .. ,-,----,- 5 -.V, --V - ,,. , , : . - . , - ., , f '- V , , A- ,V - ,' -, . " ' ' .V I nf . V- - Vi 'c-11 ':.--j.Lg-...y,,y- 'f...Vl Vf"',: --A -- -Z:1:-.- QV -'-'--41' ' .-if - , f- --'. 4. - - A i: -V V- f- - ..V-1 ' V ' . ' - 'V ' ' . ' A -: 5 1- 2 3-Vg .- irczf-4'-.fat--i-if-'.-'r.'Vf.--A:,::--,'--1:-1-4 1Z-'--w:rf- V A- A - V -f. '- V" 1' 1 . , - ' 1 . - r ' ' V . ' .' ' -' :J If-?':-1-'.'.-'i-f:'V-:'fIJ.-fnV-4:VV:'fVff-41'-.V---' . -- Vi --1 'VV ., : 4 - V . - ' ' - - ' . V V , ' , ' , - . ,:f 3 ,. . if -,.,:5-LV,-,,.3N, 3,.YV7,1.: ,ff-V., ,ML 1 .A , , YV , .A . . ,. - ,, . V - I, M A I VI A V 1 U . - .,-... -...-....-..c.,,. ,,,,L1,,..L-gif..,.A2Q1Li.::1-ELA.Ir :.A.:.-K -ng:-1 V. L -, .id - ...QA ,. .V , in :Vx -, , , g , 5k I Y X 1 I t x 1 Y K f . ..., . . V. .V-. V,-V Y V - 'wx -f v ,'7' JTTTP. pw, U". IX "5 7 '--Wfff' , T M . . nv , 12 " " 9 7 -5 ' Fl' QV T215 1: ,V,', :i . - '.i5T ??J, Y MV K ' ., .-2 - iii-lff 5Y,x ,r 'VV- 1 , ....,....Q.u-, 1 1 a v a ll 3 I 14 ? 1 P 2 I 3 4 I x I ' w . I mx' xxrf' 'sm v f ' xA X .'.,' ' eff- NBII' X iu! " X. if I .1 Z 1 X X 1 1 V X . H X X 1 1 - 1 s ' -X Q1 , ' ' - . x ' 1 x 1 1 ,Q 1x N ,' 7 , 1-'Va - 'X"'.A 5 ' I X. 1 ' J- '. 1 XX I ' 1 , - ' l , X ' ,XX -51-X -. at 1 X, X 1 '. 'I' :X',-f-X.. "1 'F ,' 1. ' 1 1 -1,-12 .- 1 ' 1 , - X 1, ' Xy1.X- XX XXX.-.X,, AX X XX -XXX I X.X . , X .Xxxwa . X . .XX ,X X .. ,X X X 1 XXX.xXX X. XX Xl, X X X X 1 X XV X X, , , . X V I -- X' ' T Q. - 1 ,x . ' ' ' ,X , . X AX . X , ,X f. , '.-. 1.1-X, . - 4.',,1 1. 1 '1 . "J - 1. X, if X. -X PX ,X,-X, X-XX., X X' XXL' 'X ' X . X 'XX' ,X fX'X-'XX , 'X' X'-.1 5- XX1., . X1 , X 'jf R UT. TJ 1" ' '1 72.4, ' ,I '1'f"' ', 1 ' ' 1 . ' , 1 XXXXXXK ..x..X .X XX, A X. Y,-XX.X,X1.,5X X :TX X. X X X X 1 , ' X X1 X. .I , 1-'eff "X , 11.41 1- 1 ,. 1 f 1 , f pi... .X L 1X.,,,T-X-. - 1 'H--, -1 X X ,.1. QXX ,111 -X . X X1 X ' . .. YJ'-.X ,I ,'EX, :px X '-L12 ,ff ' , KX ,-Y Xfl'1X1 -. 1- Xx ff -'jf ' XX- - X XI,,,' " ' IX. .IXX . .1 ..1 .-,Q ,X X.-5,---XX,,X. -,-f- A . ,J -1 -, -. 1 X. . X, 4. X Xi: XMXSXJ1 115, X.,..Y2X..X . X, X. X1 Ark. XL- ,lh 'XX1X XXXXX X X1 .l XX 1-,-XX., X .X X Q X X . X . X X1 .X if 1 S ,-'L-Sl 5 R,5'X3Xx Z-F 1-15' . X', 1' ' I' . 'C 4 7" V.. , f '7 ' 'L A X. 'il 1' I 1 V ' - ,X-LV' -111.1 yi .1 ff-, 1-5-pf -Q ' ,. .' , 1I:-',11'X 5 -Ng ,X ,-15 - ' . 1 1 , 1 -- 4. X Wg-,.'..y ,fs ffl..-17-..m " ,-X 1- , .I--ff . 1" -1' :Af 1 ' 'XX1,' ' ' , ,1 'M , ,X - X 1. X1 1.v51',,, 3-X ff. 1.,L'+,.- 11 'X .. r.- XX1.-1 '.1 1. , f 1 X 'X z . -X X . X- X .,, , X .11 if f gg-g.3:4:,' Q X,,,,:1,X -TX - , 1 'Q .g1f'.11w,.fXXX - . - - X, -' . P. X: XX , 1 , . ,X, -1 lflf.-"' 'STL' li- ,f 11 'lf' ' - '13 --' 1 , 5 '- 1?11'-nf X ' ' H ' , VT 1 1,1 ' ' ' .I 1,--1, .f-X:..NX-X.XX.,X.1g- -. 1.1.-,g,-, 1..-X. - ' X-.J X. .X -.41 - .1 X 1 - 1, -4. .1 1 f 1 X 'XX 1 1 X11 ,XX 1 ,1 X .,..j5XX-,5x.1L,. L X- , ,'a 1- - 1 XV ' ., 1 X..Xx - 1-.R VX X. -Y - U X X I 1 1 , X 1 - 191. YH' "1'2'. ff 11-'lv ' L1 X' .9 .X-U. .-ff"- , 1- 1 .1 1 2 , 1 , -- Itti'.L 'L'f-' 9'5-Q3--9Z'."ff13?L7'. tf "'-X-. - ' ' "7fl',"" ' , "Q 4 . ,. " 1 " . 1 , , f' ' ' '1', 1 '--5'-5113.5-'1. ,jf EL--f"'5--.XY "" X?'X..f-LXQ' 7 Xl. 'X' L'-.U S'-31 ,1".,.'-.44-.3XQg, X ' X ' .1 ' 1 'X-ri - .'-1.7, ' Y " f ' ' '1 "'. - '.:X.g'g.,7-L.,-,.j - -5 , ' .'.1X.-,1, ,- ' -1, J X- 1 N . ,. , 1 ,,f-F 11 4 ' .1,1 ' .1 , Yi: X 1 X.T,XXXX:XXX MXWEXGX m...!X:X, 1 X,.,':XX,. X. .,XXXXX.J 1.X1 Q XX., .X XX ,X 1, Xlglr XX' X 2.5 X, X -X , , X 1 X 1 X4 k 1, .45 XX My XX .XXX X X!-X X XXX- O, XXX' XXX ,QB -X -X X X , Xe, X X 1 .XX ,X ,X X XIZXXQX X'.v'g4,,-xiii -gg ,Qu-.gxXAX,.X7 .Xf .' '-X: 'X,.',j'1 -.-131' 12 XLXXQ .g 4 .X X ag X , 1X X X XA ,,, X -,' X1 X X ' J 1 A ,, Q . N r"'. x ".,. .1-,A -! ' ' i" VFP1, N-1--.R V' "N .W X ,, ,1 ' : 1 "V, 'f ,' ".- ' ' ',' 1 .- ' X...--,,X .X.,1.-XX.. gg 5,1 -...lm-,f .,,y X. 1-X, ,fx . X X. .-x.. .X -. 1 1 ' M' '- f -. .1 ', H1 -' uhm '- U -1.-j ..'--.1'ti,X. 1 f' 1.49. ' -1 -' - . ', X-',1g," 1 ' -1, J fi , ', ' , V. . V' X -' 1 p, .11',X:1f'gx ui 5 Quin,-Q fri' 1--. XX S -'if' " , 1 ' 1' . '. 1 r . ,X 11. ' ,gf . -nm 1 - , ' -, -' ., ' 3. -- e. 'Q .. 1' - A. X-'11, 1' . , 5, . 1 .1 ' , Y 5- 19, X.X ,-?X..iV.X.XXX E.g.,. g1XX1 X3 XFg.'X5X,X., ,JX,,., ,XXXXXXX MSX, ,.X XXX,1X, ,VXXVX..X.X XX ,XX .XX , ,X X.. A XQXXX, .X .X X X XX X. WJ if Vai. "'.:1g,! .Lf-LvL1'T1f -.Gfyfif-.TT'.f1i..'5,fX -4,17-,. ' ' "'..'1': 11 1 1 '1"- . . ' ' If ",21': - " 'Zi :'F.. ' '51,-.', , .1'.- , .f XJ' , -,Xr .fzrlf-f"'2'."f':1 4-1 2' .tfiflv S, , " 'jf-1"'f'V'f'5'-1"" , ' ' -1-'W-' . 'iff ' Y ' TIE- J 2" f 1 " -1 , . ' 1 ', ' flJ'Jf,f 2 X1'Lf..Y1g1U45 'l 'lf ,, ' . 4'--X ., V.f,.fii1'g' ' ,:'f..13 'L 15" " . , ' "Q . , ' . " ' 'f '- ' . l , ff' ' ' -' . 1 '1 r- 1:-fx s' .- , ,. .,1 .1 5. ' f -1 -. . 1 ,- nf., -. , , , f 1 ' -5-J. ff- I L' 'W F9293 -'93'f--12+ P711 1-'L' 'WX VN.-y ,.,i5'-V f 'fvn ' .',,.i:'7 -1 ff. ' -1,-I-M' b if A W. 1 ' ."' x' :X,".'1' ' " A ' ' f 1 " - . 1 ' L- ' vf- JJ. af-f,.Y:..u"-.f,3-. 5 , BL.-1, , -ny f .1 . 'S' - 2--1: -1. XL' -'1 -, 11.4 f. . 1, .. ,, . ,f-1'-H ..'. x .1 . 'ff -.f-'.J- 55312.15 L' Q H 4 .. ' -V.-W ,fi 1541 " "1."f,'f ': x-.1 ' K-". . .f'PQ'f' 'V 1--I 1 A .' ' -' "" "-.- ' ' 1' X T ff' w . , J ., ..... My . . ,.. X, j. . .. , ,. . .1 , . , .. , .. ., .. X , . , .-3 X., 55:11-'gzflig ...riff .yd K ...X-Xa-mx'-+f.1"-xl' ,, 3? Tm-,J-2 '-256. g .' - 1111... 1 ' .UG ' ' ,f'KJ" ' 'ff ' . 'fy .j ,c ,, 1, A f ' 1 1 1, , .Y V -.1 j f 1 'Y iff? 52 "":235i.vxf17'.'fi- Yplfffllv -"i"f51'.? Q..-1 1 ".'1f'Ai"- 21? l...'U'11:-f.?1.. . ' ' Q ' l'- ,, 4 . 1 . ' " JU' ' A-" ' ,-if .f ' 1 'L - 'L 7? '. .gi 'JEL " 5: " .7-ff:f'.Ql5CVfi'L.,,4 "J.X'f- jun., "A '.'ifl"'-"G-1-1 i'-EXW V 1 K' -'g.g5.:'7ji 'iff 'f 1- '- 'T' ' F ' ' ,A , ' ., "" f ' ,' J- Q: ' F .Ji 25?-5' cfs 5357, 1... "fff-"3'L'I'5-'-- x, yi-W " 715',5-?""f-15'f-" ff- fi ffl?-'-f' 5 . - Q' L' A' .I ' ' 7X7'T'r'. 1 X- ' ' "i' . ' -Q-' Wi." ff 1. uizwj' 'H ,ga 'gfnief' 1,7 -',.,.-1,155-ff-. 'fz.rig1. -,-:Xs:.. X '1 'gf' , . ' -.U . Q-gf - -, ., .1 . 1 1 Qi - 1 "1 '- , 1' ig - X'.:3,'5 1, - 415 '15-X: 113' U .XT nf-4-J -'- .. 1,11-, .3 7,1 'JN ' Ag, . 4, "- ' Y, '. '- 1... .' K X . ' 1.1 1 1M f -f X F 1- , 95-v'3+bf1.3f .-3,113 :'-, xl 'A iff ' 11. 4. . ..1.111-1fg114ff .:'Z,gL, - 1 .' ..-5, 1 7.11. .' 1 fy., " 'f'x.z1r-l'- X X7 1.1 . - ' --f"fl.1 S 'H-1 .. " ' . 1 'Ji KJ. '11'-112. " -9- ,' N...-4.1: 4. 1-5' Cx -1. . 1 -I. 1-1-4 1'f-f' ., 5 .1 1. 1 ,. 111' "f ' " ' 1 -jf' ' .- 1, lbw QGP.. 411.1 ii' -ENS'-' "' 3L'?"xQi. Zsw-. ' 1333 7?Ti.""1'.' 'iff' -1.4 2'-7"'y2'i1"1 ' " if-KY"-' 4 -- E "-if-Cl! K" X' " "I .V " if'-,1 1 . 1 ' .jiif - K f ' ' ' 5' 'I' ' '21 ' 3.59 A-55 -1f1gywf-'ffqfF-,- ' ..mx1."1f2a '1-'vi ,7f11.-wif" .-11f.'y:.-.:'f,N '1'1.1,,. .. 1,-."r,',5"1 , .- -. , .11-" -. . . - 1 ' ' '11 - " E ' XR 'jx , ' ' X-X, '74-..:1 M' .QXXXQ X.g1!,Q..-X.,v7f ' -'him -.K-XQL 'f.Xi'g.,q3f 1. 1 .' ,'.' .V 'gf X.'LX.'1 X 3, f'Q.I X' Xf .,1'yj, 'Wfj , 1 . 1 ,M .. X N ,X 1 , 7 -. 1 ' ' ,. "1:'-L' 1.e21Ie.lw L.- Y-1 1-19- 'av f 1- - 1 .5101 . '1' . -1 mm: 1.1 5 .- .F 'V " 1-11 ,'1.1'f',- f ' 1 ,. f iv, 1- 12ff'f?9'1?"'. QQJ .1f.d3ff1f'1'-55,-'T-2 13 'Q 3' "1'f,,X 1.7 X 32'f5'i:N'N""'- .. "-'TY51'- JJ? 1 1 , N. 1-13 .f7f."5'-L1'Q"'1.L1"- If . 1 2' ' . l"'fl5'f'. fgr- ' ,-.Q 'f',"4f'T" ' -g - ' 1' I '7--f,ffp,.!g - 'ufgiff "1,X'1.- M3--,vf1f L',1-X ,--H'-:FIV ..---.rf fx fix X- ,frf--ftp. . 9' ,"- ' ' ."' -' , ci. -3:4 1'-7-f K .f5..--f-,- -X .'-J ' J 445: .,'I - .,-, - - ., - . , 1 5. l ,,' X Vgi,-.Ip -:.X',5f,..XXD3g,,X,4 ' X5 1 fm Ty gg, '-,X-,XI ',:-.-,415-H7137 .Xl XXX X - 'LAX-X ig. 5.3,-1. -5.3 ,. .X 1515 X , 13,-XX. .X .1 3' 54 ff . jf" X,-X 1 . -' 1 jv'.Xf . Y Jin X X. -.TL KX .QTY A iq, 55,5-'g 52315 ,.f,f1,:j. 'f Aft-5.55.3 '1' X1j1':X "Q, 'E 3 , X .-,gXf X' l7X.:f .' 1 ,1-j'H1,f ,jg . '- " ' j- 'X ffxx- A " , . X :X - , v., Af' - - . ,, .A -X --Q -,,f.t.-. 1- S - -f .,. .. I.. 1... -.1 , -, - . , . ., . - zfufff-H nc- H' '11 '1-52.0. 21.-.'f'1'1 ,--1' ff 'uf-1'--14' 1111 ,1'15'? .,.'f:-vfL-'1- . .114 2 ' 11- .. . . -- , . 'f:."-1. ,..'.-f.- - '1 .. , - f" f- 1 1-folio- ., ..' Qilfg., .Q--.-I df 5-1 -"XM" 5121, .5 .1XXf2TiQ1X'lffQ1 -'N H X, .2'jNj:' 1 ' -"P,-X.-7 Xi. W' ff.. --X'5.XX--:X X11:,gQ1XLii li-f A if, F '14 X 1 X155 J 4.,-' .2 5'1X2'fl,X,Q.-" X X rig' 5 ' gpg ,,.,jH15,1 X 1.3, if l,Ae.n., .351 9. ,2x:,.g-9.1-.1 . -. . 15-X13 "1':,1' -',',,-gf -Q-,, ' -' - .g3...1y3c . ,. 13.--'N .X , .1 . , 1, I gwfkgf.,-4, X-5 -L-q.7"v-.4,e:1 .Vg-:mr-, v f,12z3l" nd, H1 ,X :X X Hfy. ' .'z1.! ,1 5, mg:-"1,,,:' . ,:- ,Nwiw . ' ,' 1 ".f,,f y ..: X' 3 J :cf .L-A 4 2--. 1- 11X ff ' 1 A ' ,..-:f,X .zgvg ..-1. Y.: ,gal-'Xy .,'31',-,:- jx 1 3.1 X. -'13, 'X 1 icq ,,'f,',: ,- f' . X- y,..g.- , v-,J -A X.:, . . --1, X511 1: 1.4 QA If X 1' :1 , W , ,. 1 X 41, ' X ,Xy X . ' f V gif T' 'K-A,1.,.d 'iiiil-f . "vi"J"?ffff W '1',.'-VL ECL' ,301-gf.-.gadgy-'Q.f3i1. 2,3 ,,'f4,. ' 'JX If gas. -191 -1' 9. .. ff' gf .L . 1, -I ,, A-K' .L '-si! A .1 V - -" .f- gf-' ' ' ff "9 ,il , X X? ' if 1, .3.'Q2fL5fe -9.'X':1Lf -ZR .- '.:5ff'ff'- 3237.63 ,' -' 'W' "'i,15'4'j" f"l"C"W -- -' 5955- L+' 'Hy' inn N .- ' 'V l-'VT' ' --, -". "5 ,- ' 1 'Q ' 1' fin." 5 " 'S -1 1,-'1 592, , -wx 1- X ----.f,.-'-qw f..gg,X1g:' .1 f'1,gX., 513-,1 . j X ,, Xggf..g,1 X . X. fbi 'z .33 5:1 ,,.:-Lg... N K-. 4-7 , ,, 2.3: . -' , X , 7 Q 47 ,X 41 - A" .. - H- 'g 1- . , Fkfiif. F3-X.?3Qj MMT? 5A':5W7H:f 'J"'Z'F lYfT'1, f55p5'x.-X. ff-,.XZ1,5? .iff--' '111-'QQ-Eg. NX1'-1-,--' " ' " X-gP':jgQ1,,L . 'F 15 diff 7'-1 253,--. , 'I J Ng 17- f' "A "F 1 , - . ' vi"-fi 2-. ' V X ' " , f sf 7- .. .1 .1 f Q 1. . .,-1.1 .., -f ... .. .-M, ff. 1 V- . . -,. . , .- -, -,,,,. , . 1 ,, V- X ,.., ., , X .X ,1 .. . V , H. .-1, . '-WX in--,..1.,, 1. -, ...,f,,-1.-1 1 1... ., Xi 1. , '-IL ,Nh 8.11, 1 f 1- 1 - .,. .. -,.- .. 1 -- -. 1 J -1 .11 1 -1 .xv - .. , . uv .. - ,., 5-, XA. , X L. J 1,,..1.XX .,, ff.. .- 1 X my ..gX.,X.. I. X -.1 . X - ,- -X. 1 ,Q 5.1. -1. V ., ., 1 1 . .X --. Q X- -. -.XX--,H Mm .X. X.. . . ..- ..X, X, ,, P 1 v-57111255 3 'F51 .'-'J' .aft-1-. .view ' 41-11 'fe " 11' 5:11 -X 1- f 'fi -. -fi. fry! ' T1 1- 1 . "ff - ' 'M -f - '. 2"-P441--f. 1- '1 " 3291 Y : 'fin' .ZX f'Lf.'l5"'-1NiifN' T.-jiffg -. fi? -nf-,1,'fi1'41 -. 'Jr' 11',fLS"f. ' " "lx :QM A ff?-X ., ' 11-V.-AM . fi? 1? 5. L TI-'H 4- 1.4 1-'f -M 3 ,Q ' " K fi. 17,1 V1 'If.1fX"X "'-1317-:TJ VW-.f1'..-v , ,1i4f1.Ix" WI'-, .1-7531? QQ- 'La' ,.l'1i'.5f:f1"f.1i'X' ' 1'1"- XJ... ' 'L' 'X -1f".'-.'.1'. '- "ff-1: -kk' fi- L' -E17., 7' " ' ' . J u.T'., 1.4"--fi fb 'S' ' ' 1 W-, '.?.. 'f..:.1--,-M., 3.1, 111.1-'f ---3.4-.1-J xg -1 11,13 sufgizw- Nw-14. 13:2-1 -f.- ., f L-' .glfg-'-,'-.,,',1-X . no-'e-- "-, "rf -6-. --L -Q -' x f'-'. - .4,,yj-eLn'.'-f- Hr--1'-f " - H1457-13' i3T9"AV7f'.l?1-'X 1' 'M 1.-.J " elif" '.1f11, 5'-"L,'L'm .1 ...r ir X Q .,- '--'ffm 'N .- ' '--- "1'ff 1 v Q,Hg:'.',g , rl- 35- 53--' X ,X '. - -5 'yf' . 5' 5,1 1,.X XL- ' 2. X., . Lg. -'12-1 ,:,:-1X- , 'X .. f, :X -.5 4 ' X " ,.'-3-.1 - 1' -L.-.gg L-f ,ff X Q gr. 1, Q: 3 - -14-3 X1 -- -1 1 -, 1-.V 'X ' ll -'fr"l?,f:-.52-f' ,-avg-li" "' .-qi'-11:1 .1-':'1'XX,1f.1f '!".x'fR, ' Q'?3'L,.--2 3 'f-'I-11.71, .,.. g.. " ML", ' I ' 2- 1 - :S If-r 1. .1 ' lif, --, 1X ' , 1 -A , . - ., -' A,,7"' 14 ,-5,. 'f If. . .- ,..,'e:'1f 1 ' ,'f"'-Ty' N-F'-'G' 17 164' A-L' ' :P-f 1-, 'i-11-gf-'Q'-. 'f:.4'1t-I1 -if Mlvwf Tjn-.J f' "-wi "4 1: hir- 1- . 7-'-. 1-if . " '-51 2'-5-. l '.'1.-11'1.1.1',ff'2- . - x" '. 'A F 'K 1. -.r-1. ,. ' ' L 'Sr V.. " 'Q '-'-75" ' - M. ,'f'-:Ln .-,115 -1 -1, 4 " ' :-1:,.yg,',- 1: 'f'X,1:1ff'Jf 'vw-,-,X X 1 X',1, -fl LAX 21 NX,-.',1. - .1' -1','.: .1 1:-. Q-L:-'X v.-ff.-if -- i ' .HA -f..-Q. , X , -1 1 rg Nfl, Y'- , 1 11 --Z-'H' 1 .gf JFTW11' J -,' '.f.--- .' gf E-"EU . , 1'---:"7 ..,"1, , , , -'lb "rf, .Q gi- -- . . fi-.-Z: ji -- .. .- ' - .1 ' - . " - ' ., ' Q '- ' 1 .-.31 -' I . ' ' . , Ziff X 1 ' X --::a..1-'WX .-f,.215J. swf..-ff1-.fg,:11:1, .raw i1f5'1fg5,--37'AX'iZu', ,112 .Ag-' 1 ...j H. HXXQ1 ww "-115, ,- Q. if - X -aff... .' ,J-:-.1-f ,.. 1-1,-u -51" -f 1 ' ,mfs izgf- 11- .1 ' .yy-', -+ . .-v',--,'-,QR --.L g,X',-N f J 3.,.,1, - 1-. -, ij? ' - ' .7- X11X,g,Y5X..-. 19-11 ,f , X. .- ,. ' ' .' 1-. ,-,-,ww 524 , 'QW : ,.1-Q,-gi.-,,f-Q mf... '11-1,1 if .'--5':-.YW 'J' .34 -eff.. E V 1 -U .. 'i -413 L .N-1 --fp,-: 1 'f' A ,,- . ' w. kg----. " -.7-A 3 . -1 ,,-- -. iw-'11 ' 1':.L--J-5-, 1 -. Cakw- Q11 .1 i, iff- ,1,,k'.1'1', f 9 '1,.-xl -' '- .: . fy ' X 1' 1 . ,J f.:"',-1,,'-:X x gf , - - -, V ,,.., 1: X 59 C111 1 - 1 Yrfli'-+4:L1f '- N' fm' 5 sf- Q . 4vfff'z"1"1'.Q. 'Vi' L '- , L -1---fi..- x ':f,' ' 1 -pf, 517 1: '- .J X. 51.-71' . iXX,,.. 1 yy-f... L "' 27' V -'ff 55' 1' 1 . Ki X .MFT4-X--f" "- .35-. - i'--- f '5 " 4 2.9 Ex." X,.,...j TN ,XJR X AX XXXXXXQXX -XXX ,XX1.:X.XXeX,- -45,-AVXXXXXZ ...X .. X ZX, ,sw QNX- X .X A ,,XXX,-XXXlX.,,XXX.,.X XX XX I .QXXX X:X.XLX. XX. iw, ,,1:Xj4.jXX.X1,,-- .Q 2r..i1.XX, A XXLXXXFX -4. X,X XX. 1 .X , XX-X-:XL,7,.: 1 XX X . .JXZ XX 1.13 ,J . ,.f-, ...'V..Xf X7 exif.-47-.--Z.--.'qf'Aj,A I-14 'X-,'X 1X --a.1y1:9,1,1- 1 Xu-1' " X 1 1fy5:X- 4,zf,g.-J, 'NX .1 X" Q X fy- . -"' 1: . ,, :., A wf X135 if :..X1g1X Q' , -. .g,'Xf 1: . 1 V ,Q -. 1, ' 1 - '-1:.1v1-- ..r" -.'f:':.,g,.- ' wif.. -3 ' J' . 1.1.1, 1 ,' .-, Q' , .1 z ' .-A .- ' . ,. . ' .1 ... 142. 5.07. ZW' f-Qs:-1 -W'5iE"7Y11z,Z1l',..,--f-"'-341 fd-X-1 J! "P"1".r' 'K' 'w' V5-,.' 1 f '17 .fgiwf.Xi"..-'.9-Ffcvf:Q'31-'1'+-1..15-LV ' My A ., .f-iv". V' 1 'f .4 Vx '21 4' vi "if y- 1 V 11. +1 C- fb ' W f 17 ""?2 'Y' '1...Q.-.-.Z-.C 1..", -1 I. ET- 175' . H' ..X"'-"" " ki? . N ' ' -,-iff? .- --1j'f'1 -- V V 'f' . 1 H -, ..:'.,-., ,.. V14-, 1 . p?2111-."'G:f -Z1 5-'-"fTfi.v14f'Lf,,. 9- 'Jn'-1 'Q' V Y E: tfwr. '-157.3-1-P ,,11',f f,'u1'fg 1' 'Q'-9 -S . . .31 I' iq-.'pf.11,-.2'Q1 vfq? ' - 1,4 .1 , 73 5 W.-X - ,F -XX 1 . ff-if - f1----11q.1'- 'JN .1 1.1 -'.igAz A f- -1. ,eww 'Q 'X af...-5-.-. -1 " 1 . V 1 -M - 1'-f 11vL,-,-- , J I- ,1' 3, , -'hx - ' -1 3 - -- ' ., 11 -f - :-- ..,1f.. .,. ,.1,Q.,!' 1 X.a',:,, -,, g--.v'1-,- 1... v.,1,- .1 1. . yr ,, M. 1 7.1 1, 5-. F -1111-M X4 . 1 6-.2 - - f ..-' '-., . -V I -- .v , 'N 'I 1, 1 XX X,XiQitI,rX.,.X.X,,xi5.:lrT4 LVN- , ZX E .4X:Q::X.,!vN X :ik VX.-,-,Ag ,-..113Q4X,,X--EX.,-XC-, if-XF-,X V -XJ X X. X LX, X,.X..X,1X3f5i...XX.X, K X7 X -JJXX X if X -X, ,.. X ,XX-- i X31 53: , V 1 X X. .LZ -XXX XX A tml.. XXX .N,X,4 X --I X X5 ,- mn XHXXXX ,.,5?,,i ,XVI ,XX.,I1.1- .XX 2.3, XXLXTXX.--XF XX-.XXI .RX X! .J U... X .:5xXX,X,,.:X'X7 A X XXf:..X.X., XXXXLX-E. X,-X, .X X .X ,..'.ffX,X.X X., Q- 1 Q! ...gi X XXX X. ,X-.. TX X .U . L if? X ,ii - if TX, .NX ,T ., .. , XX ,4 , Y.X.X,,. .,,.-,X Ap ...X , . XY X -, x .. -. , . 1,.,x. X . W X.-X -.1 , , .1 , -. 1 1, . . . 1115? .Jf-uf' .ff-151' ' Qi' -.11!"Tr'.'f-".,F':"W:..f'-. -f'- -. T. ' , ,.,f2.1 -1' al' 1'-1. 'iff H.2"'.f . v, Aff 1- 'H-5?-41"--7 ' MAX .Xiu A. XX,-KX., ,N XXX ly.. -QA, .XX f.. NX: .Xxx LX, ij LXXX XJXXTH TSX -,X K X.-1 X X... .!f1,X,1XX X V W X, 5 -.XXX .X .,,3 Xisfvlxig ,,., T.-7. ..1 XX -iw.. r X. -X ....l5Xg. 73.7.1 Y 1.3, .., - X 5 jf,-V 91. VIQXXX ,T ,-XYZ V X 1 L , - XX, X. -C., 4.-. 1 ffgxr-y X -'ufff1g,. -2, , .,.w.:. -sf-sf ,gfr,,.X -' WX-,-.gg. ,- X f-cv :-f .TL-' v 1 x-J -- .1." ,,, -A -X " ,,, 'X . ,X Nil,-.1-' y .-Q.. '. 1...-- 'Hy 1 W X -. X. :HtjJ,7:,,j,LXXX.Xj -f.X. XXX'?rX:X.X-ZLXJ XgX.TXx,S: ,., -1-X .WX SX 1.-,-Xi.Xg.!. -EX' X,X1,i-1wX.!X.f 4,3 XX j.. .1 4: JJ, R-n'X.j,.X-XX-, XX P, X-,Xi -.,XX.V J ,v.',XX,1.X, X X . -,. X , ,XX - 5 .LVN k ,,, XX, X . rXfmt:X.7vX,XXiX ,,.3X:XL34 X XA :IJ Lf1XivXXf7f,XxQ X7 5-,XXX lXXXXlXX,,iX55,X?-itii XXX-,,v.XXXX3 I-XXVIMJ ...X-X'.XXX,X XX XX5,X1XXXXX!XXX I -X1XrXXX .X...X.,.:'-Exif X,,V.XX, Mira- XHNXHXXX I 1mTXIXXXX.1L V XX X X' XXXQLX 33, A,-EX 1 . L X . ,.1-gg ..J29X,1X X X .X X LQ., .'if7Y3ixy?-T211 '1j."f1?2'1'f 1 ' "A -V 'YJ'-,. "W .fe5"'7rff157 r "ig MA 'Q ,"'1Q51 'JJ 5' 2fQ"f.P 'ff' ' X' "fi V'.VT?fff'L3"5l"'- "'- H ,1'--1f"'N",. -I V 5' X '. ' EY 'C' 3 .. 1+ 1.2.35 if 5, -J I-Li.j'. T" -. w -maief, 3 v ' -' ,gf 19'-fc 57' 5:-wr ff-1:"Z-f "-'-'ff-5' I G" , Y' Q ,T-','..g1!J--1'-. ., fyZ"'-1, if ,j 'iigllh V X . 'WF -' ' ' ' " 2-,r Lb Why? '. V V"" 4.45 114- , 1 'Q ,, . 1 -.,. 1 . 1 -.,.z..- ..,-,1,, ,,.,-1 -. 1. ., .1 ,, -. 1- .. , - L f. ,X X, ,- - - ..,. I4 -. 2 XXr1X'fgfg.Xg.,3X 133.555,-f FQ.. XA - .gl -'XX-,J 5.-Q 171'-XXX,f.X.XX-X..X31454XX X-.1 --at-jawn. .XQXX " V-.7X'..3lf1. mj'fj.3... ,?X.X',-lg, ,.-I'-5.3" 5-XXX -. JJ? gf,--L' X,j5.,35X X5-,XFX ' ,X ,Xing-:TX1 .-37 X ' . XXXXX.. Es ,XX-X, v' 11 .4 ' ,J-.- ..f.,-.-1.1 '-uf.. :-,aw-.,11-, ' f:,1,.g -- '---Q13-1-.T-,f,,,. 45 .wx -',-.X-, ,v.1-- .,1 ' -ff gl Ev ' 1 ,'.'.-fi' . -.fm . - 51.1 'X 1 . ., 1.5.11 -ww 1:--qf.:.M . .Lg-, 1 ' 1- --g'-'. 9, ., X X.,-Xt X1X-XX?XP,X,?X,.4X,:,f55X5 XXEXXJ X,f1-AUXX XXXXJXXQX, 5:.gX15l.XXJ,XXX XXX A 6H.ffQ,X.i,XXr XX. ,EX Qt X, Nfl... LXXXXM X-JXXXC-X. 1 ,XX . XX .X.X.X ...X7.,,,Xi:-Y-5 ,.XX1X,,,. I Jj1'..- XXI., -IM X :X X J XXX X 1 K. 'Af' 4'1144fAJi.IU .e ,- I'2,3:1fJ7'1 ll' ---i15"f 1:5'?siA'- f"'Z31:S':? "1 11" " X' 'L ,. 41131 , '-"if-5' 1 5 .317 .5':'V' 7 f' ,Sf F 1 X ', 7' 570.5 1' "-7..7'--+L-L-ii' "TJ: 53kc'kf1T 'K V 'Wham Q' ,, VIH... 'i'f','fk .-'J,i':Lv,'1LE.-'Z WX iff,-,"' ,1.,'.1"4 . "Tf"j,.Si 2" ,, I 1'v'f7WT.-,1'5r'f,f,, ' 1.f.:.iyf.r5'fg7' -' 11+ ' 'LL ., -E-,L '-.f',.-'-3' 1 . "" 9,456 S1'Zf.',.,' .5J'i'.,:-.'.N-Z.:-' , igziff , '?v.g, 1.1 :fig-r.,.g5",.1.14., 1, 5555- . -yy. .5 pg-11" ,-4 .y'f:4.,,.f.'-12'f . 512'-J,1,.-' 11:13,-13'i,f'. '- 11,',-g- f- .Lf .-'24 ,.',,y'f" -'WX 'v-. 1' '4-' ,- ' v' inf -1 , V X ,I L' ' YFUEV ' ., ' ,,, f5'X1i1" ?'?j1',1f, '1bf.-sniff .Y .ff , -:.L.,j ,11' jf! "Jf3'f,. T-4.1-.'-f 3 Y-'-25 i"'Q'l-5 4 'VW' -4, ' '- fr' if-'F' nl? ,-'11,11?a T313 f " T.1"'3:J fl 5: .AL w ff ' '1 1 1 .SEQ , XJQ Mfg MX 1. H5-X.5yX7.gXg5,-Qfn .TX .WJ -XXX XX- X .XJXXXXXX EX, XX C. XX...XXX1,i,, X.. X, A ,--.XXV .XM X,,X.XX X. -if , , XX X. XX,X, XX 14,4 , X Q, Luk., ,. :XXX X,--it XXX ,XL XJ: Tw XX -I " f:z11' , 6.55.91 X,f1f'E-- ,5 ,15.g,1 -fix-'1 Wi l.. F,E:'fC-'4 ff .'1'11',f'.,-'41-F"w 'F' . g -, . . Y' T" ' ' -. ' " .Val . L'-Vj. -'91, 1, . -I -"T','..-VZ 1',' '.f.1" "Mr X. '-11" - . 'X A ' :1'."5-"' 1-'f f MJ. ' . ' .. Y 'f,-.Y .7 1, 1.3 J -' X .Xi',12'z1',ff,, mF,X.-qv'-jfX " .11.14X,,-.5z1y.,1.:Q1q.X' "X" f' jf., 1-91.-P-,'f1'11-N 1 11 .X..-' ,:,2,,3,jfi"11131'.-2' -J 'ff '.-Xg. X fn, , X-.Ni xi., "1 'F' ' --.A 7g"x5X11 -' ,- -1. 157.-M- 4, 'U ,x - -Q-'rj "" . ,. 1 14 ,, " , 4 f-Im-.,T., 1,1 "-' . .-.4111 .1 ' ' 1' 4 15. Y .1'-,,f.q-'fx -' 111.1 ' ..' 1-' 1 . l .2 "'1f -s --' V- 'E' f"C, any-fi-Xu :Fujii 1...-If '- '.-'fifbf "X, MP' T '1j""':-,':1f1U'.:'.l'f.'. . 1-'fe , 45.7 ' 'JJ '1,, ,','j'1 Q11 11' 'l'1'7?- .. -4 f ,1 X J "ff 75 1 1 gf? 1'5f.f"' .f'I5.5?' 'J ' A155 551- -wif 5 XXX .,.,X ,XIQ-...XIFQX XSL, 75.1. .WX .XXX- 7 ,X5X,XX,D4XX,X5x ..X1!X-,.. XMX, .XXX.,5,.:X X X XXX. XX . X U XX ,XX- ,UXX ,.,XX,7.7l, XX X XX . . ,X ,LX X . .Xb XX Xqm, 5? XX . LX R., V H. XXX, X -.XlQiX,X.XX X, " . xii' f".'f'?' "1 '-. 'ff'--.1 yqfl- .1-,X '1 , ' 1.5 'I '-' f :LJ-f'.,-'r -:- Q, ' -1 ' 1, 1 1- .:.'X,'.1" .iw "t, ,f-. S,-3.-:,..: 1, 3, 41' " ' X --1f LX- , 141-3. , E.'1f,-2-4.13, . ,345 '-'-, '- if ,X X' . .11 -'uf 1.31 'XX 1 :Q .1-1, 5-- 'X. ,Xp-,'H1 'Q PJ --' ,- , X-, ,gf,1'-1 ' '1 X X -XJ .5.4sX.f 'gf"'X.J .. '-Q. . 'T-..,, ' :,.Q9-,,.,A 15- - -,M A '.. . . ,, 1 X . 1 fy- ,,'. f J 2:-,,:'. , , . '-1,1 , :ff ,f .1 X - .. . 1 A ,X '- - ,f .1 . .- ' 'J - 1'.'Q," 'I' tg-'Q "'J2'T..y' 1... , nf. . ,'1J"X ,.:.11:..,5 -, 5 -...11 3 1. Ffa- 3 .1-'.,2,,... - ' - :aX.'B.'f' 5 X, .' H '. -A ,- 1 ' H115 . 4' 1 .., - 'i.1.'-- 1 Y-3. .rg ' '-'qu-' , ,. XX' 1 - I' -. , --'..X.,. 1-In f., X3X.X,.p', X .---,I X.,-3 "ZH ' nf xx 51-1 ', -fa-:fm ff-., " '1'.Xf.X' -1 , 'J 1 .nfs-. 51'-fm' 'i.'-J u . , 'IX-'-y 1. . f" , 'if' '-','-'1i.. 1 Nh-Q1-2 1 ef'-'ff' X I ' ' 1 .:"'w 4 -.S- ,'1-, -- - -11,91 ,.Li'-5,"' 'EM 7' .1 1. --'H' 1--5 'f 7 - ' 1-H+ ' .1 X ,, .. YJLJW -17 - 'N ,. 1, X '1 1 -f ...',-1.11 NX- -,,, . X ' ,RQ gf 3 XX -f 1- f, 2.1 f ,gl iw "" 5i.1f:X Afilj X,.'jX..y.':- Q -.--,: w., KL X f" -' .X 1 'f' 2...-' -,,gZf'.1.f,-1- .11Z'1.,,p.. ,Af 1 .g5.X-X ,115 ' . 'vm X ' ' , um W" 7151. fi-"if ?F'.L':,f'7:7',1',: QL.. W-115 'L""'2' "' I -.'Pf,'-,H L V1-L" 1.1.1 'ff.'jf1r' X ,f , .I 'I 'ix 2-3 ..::1'.'-ff." ""11i5'f' . 'A X" A414 .1 U C1 f1g,iQ" M1 'Q.-.'2'.1.W -'4.2EE'J2l1.'f"" ' X ' 74-N'rY'f 1.- , L'-,W ' jx ,' 1Xyj!"'11'g1p 11.1 11: g1 1 6.1 ., , 'H X-112 ".' .Q x pq X. 1 .53 111 , . . ,--- -Q.. . f? -yg 157 X -. ,X X, 1,5 1- . ' ,- -jf -X 43- 5 XX X1 1 -if ' 1 -1 3:-7 1,11 , .X , 11?-:ff ' . '.:.1-3-'H if-r' - ..ifc'1'-f if-212' ' f 11"-QD 'Q 3" 1 ' 1. 11' ,. .-"-L' "1 '. -I " -, - 1. - ,. ' .. ' 1 1. N -QU 11.'.'E'-1"'54.iU,-.31 w f "ffm '1' , -. "gt--,J . 1.,' Q'--1. -1 , ' ' 'lfifs Y'-S" 'f' I .lfjf-.f ' 'X 123 "JJ" . . , . ' - -:sf ' 'V 'X X . JN r. " X "fx-'f..1-3 'Ji mf " ,1 ' !'.'.', '1 "'. "ffm " 1-,- Jw 1.51-, 'fu ' -' X 1 --.14 1--9 x -4.8 "-1 ' . 1. " -A ' Q ' ,fm 'ff' - ' ':.-'- -.1 "5 , X XIX.. QQXXJ ...X ' Xjftlf., Q' '-41 1,-f:1f,f" 'LX'-'Xugi , .1 ,ff Fx LX -X 'jig 1X. , f'.--.-gJX"Q , ' - .f' XX .rify ..'-'ff X . X' Q X 'ty X Q-11 1 ,Hs-X-3- .QXX4 X' ' XXX.-1 . LXLX -XG-q,X pk., .X X 12' -,-:iv-, - 1' , 3 . -iiQ:,ff?f..-L ' --1 f EVR1-'J , If , ' A .1-11.3 'f -.1 1 -1 -N . 11!-'.-X 2. PQ X -X1, 5 ,,..Jjp:..1:-'gf '1'-- ,X,X,f,--3gjf'X,- ,. fx 5+ ' ' 1- j':X ' 4 " f 3-1 -'X-3-31. - , 1 . 'Q-1'-.'.-jgw f'jL"1e'-L,' X, . f"'f,'?Q1w I ' iX, - 1 :J X1 ,Ly X,1f12-ff' ,--X., 'fijj-Q5--51 M...-NX g"' V?-gi' 52-- H ' , - 9 :X .XX .,-1 .-,--,-1Xf,,wffg-. X, - . .I .1-3 NX- 4 , -,.,gX1 X, .-A 'f . J ..,- X5 1 ,Q . "1 . X -,XX X' Xl . .1 -431' 5: X- ,- .1 "-' 5. . , f -.., 1. M -wp H X . . X X XX, ,X X XIX1 XXUJX X. X -X f,,1XX,.XXXXiXX,XX -X 5. X , .XXX ,,X., .PX-.-i.XXX,,X7XXXX -. XXX r X X. X,.X1!?X:.:X, X, XX. X .-,XXX --...KX XX.-4 f,.'X XX 'X-.X-,XXXX 'X XXX 411.55 7' lm X X X Xi EXXTQXQXXX X 1X 1 .. - -NX ,..'g 'f , . 1 ,' 1 X , " -f .,".XX - ,' ,X -Xg ,git . X x X. 3- -1 -1- ,XX . ,X 4. 1 '. ' . -T ' .-'fy 'Y' X. ' 1' , ' " w, .'1.Lf 1, -Q if 1 1 fir. .- '11 11" 1. ' " NJ 1 I. 1 - ,1-7X , g..Vm 'e c-X XX , -55.1. Xf-1X . X.,k -5 'fa' jX,,., X- X12 -. . XXX fl E., ,A 13 X -' 'X M , .X X5 '- 3 . ',' 'XX X3 S ,JAX --. . fx- X' .' .X5 ff- - . ,.'X.Xh' X' L A .Q ' L., '15 1 - ' "T 1,'.,.X1X .3-X., ., -11.11. 1,!f. a wx-. .1 ,-1. .L ',-7 ..i1,vj,fi,.' X 1 ' JR...--. '-N 511: .9 .QQ Xf '1 ly X Q 1 Li' ' XXX ,X, VX,-1 .fX1 , . .ix-VX X, .' 15-15 ,X Y XX ,jg,, Xy-,5 .' ij X5 XX X ' ':"f',.Xf ' gf 'xl .Jygg ,' , X1XXf- , X -, X '.,XX.. .1 --. . :Axim 3' 1'..X. X M ,XXX XX XX R XL... - ,XXX 1 ' ' , -'. V' . . ,",..f".'f, ""f,' 5.',f,' T- " PHX " ' X' -' 7 ' '5 1- .11 " .1 1, I 3 I ff' 713' ' ' ,.f-1, .' '. .ff 1.'."iw-4- 'Q'-T1 'Q 'J . ' .. "N 1 T' ' " 'N 443:15 -' 2 .-V2 Fw: T l 1' Z' 1-V1 'ffm Wi.. ',"'X,.. 2- 'fp-W '- TQXZ' vi. "l. f'-'71-'4-..X1! F X ', ',,'- , -f'."'1 ,.1, ,.11", if 1- 'H ' ' iff 3 1j.',.,. mf. 3-.-1 I L -.- 111.116, 14?-1 ,' XXX Eze, Lfuyf ' I--XX.: ..- X ' X'X'f,X'1f-LX. X Xi 1X1 .'X .. - Qj"',,X-2 fix? .X 3 ,-. ..l1X.,,.. X X.-I, --XXXX, 1 IX. X XX X XXX X X,1X LX PLXXXXX X 5. X,l-- d,,1XX-..., XXXXXXIX1 X .1!.1 1 .,.'f.'!,1 1-ff',1'-'f ,- . . Tw Z' Hu- 1 , " XM' .i X 1 X' 'f- 51. Vi 1 ' -..-N1 -1 'W 1. X 1.N. xvffxeqq-.ifnl ' ... - .11 ' ,,. ,' pp-.XX 1 .. - 23,1 14 -, X--f X- '- , -,--.X --,.- X1, 11 1 , - ' ,f '1 .5 1 X , .. " .sv 1 ,sup , X . XX X. 'X XX XXXXX X, XM XX XXX X XX! X -X XXX'-ir X .X X XLXXX. X. J. H3 XX. ,WX X - ,. .XXX -XX AXQXX . X XX,,l XX if X. .XX X1X, XXXX,J.X, X .. X RE X::L X .X X L X: XM ... wb ,X X ' 4" ,. 1,"H ' ,W . -5 ',. ', " '- . " '. ', ' ' .f 1-: " 'z Ez' ' , , .. . 1' -. " 1' . - 3 '-Ng-. -- ,. . ...P Fi .Ng 5 1 1.1. .. .,' . '1 . 1 .. X '12 -- 1 1 "iw .-..,:, -121 Y .Agp , ' '1' L 57 'i1'1i5?wf fl' . X' ,f .1 'X if , V ,1X- XX. X 7 X , , .XXX-.XXX ,X X X X XXX.. XX.X,-XX.- X ...X-ll' .X 1- X-3 X -X X, ,- 1- .X , ,- 1 ...X ,TXXXISQX 1 X " 7 "f jj' 'ff -' " 1 -1 " 'X " N " .W 5 1 ,X -', 'WX ' ,mu .. O ' 1 . 1, 'T '1' 'Q rf x . 'X. ' ZF? mu , X, - , X . X, , .- , , , XX- , .. X . ..,..XX,X. X. . if ,-X, . ,. V X. X ., .11 ,. - 4 . ,' . ' 1-. " -V .' 'V ,,, 1 -, ,.4,- Y .., .1 '-, X-, .. -' - 's1:X , , , ...1 .X . . .,.-1 1.-. . , ,.,, 1. 1 , X-. .--1 1 ' '.-1- -11 "7 Y ,T ,. M-f 1 -,113 f E1 1. XXL. f" ' .- 1 - -- " . 1' '1 1' x Lg' ,f ' , Q 1 -' .v," X X ,. 1- X ....'hX..- -. .5 - .X .51,-1 .' . Q-L X-1. ., f 1 . X -1 .- ' 1 .X ' .-'JV ' -:gf ' ' ' ' ,J '1 tg ,:-' " .,f,'--.3 "WE 'L .- . .1 I X- K .. 'X . ' E51 1. . X X1 XX, X X X -A 1 XXX,XX-.1X.XfX A X X , . 3 XM .1X X' X-QW . . -1. .wig I 1. .vga ,QXNXX XX - 1 1 , 1 X X g 1, ,,. W . 1 fy X -N, ',1 1 . -- .q X ,X '-X SX .'1 1- 11-. .X , 4, . 1. .. . 1 - - 1 X M. . - . . . - . ' lx!" 'f -' f. 7 8 N V' Nl " " ' I ' .- -xv 1. 51"".. "N .LL-31 WU' " ., 1'- ., ' j-' X -2 ', -X X, X ,.j -J'.'c1 X ., X', 1 " , -X.,QjX.1'Xf ' ,- - 2. X '.XX 'Xz,'1X XX-X., - gli - 'Q X- fx 5531:-tg . . X, X, I, NNI XX XV XX., X.. XXXXXX X.. . .X X 1 g. XX XX . X X .AMX , 5-,x.., .X X -1, .- LX,-. ,K .R X . X X .X, Y. X X .Xl -J ,.,, . V.. ' ' f M' " : ff L' - .. ,X X XXX, X X " . . X x Lt .. Q' '- 1 '- q' x 1 1 1 J . f , 1 1, 1 1 19' Y'-1..-"1 I I 1 V Q 1 1 X 1 . -V1 . - V 1 V 1 ,, V ,xx 1 .V1,.X11,1 , 1 X X 1 1111 1.V ' , 1 V -1 ,lf'1 -1 1 1 X 'X K 1 1 ' 1 I 1 T1 ' 1 1 .V1 1 V V X 1 .1 -, 1j Vf 1 1 1 I ' 1 . N 1 V. ' K- N fx 1 . H-"'1 - i. 1 - f . - V' A 1' ' V V ,M ' 1 -'V 1 2 . . ' , 1 T X- 1 A 1 V. HQ -1 11 "1--1 1 . 1 -1 1-I1 V1 .Qi l1"'1 1j,j.'1-X -1 -' 1 5-'13 '-1' ' -1-7 1 1. 15 1 11111'-11' 1 1 2.5 ., 1V - 1V' . 1 ' ,1V1.- 1 1,1-11, .11 , VV V 'J -::N2l'- ,111 F' i' ,- ' .. 1. V. 1 1'7V"j'Q 'i , ,5-' , , VV, 1111: Ly' - , 1 .11,- J: J , V . . 1 fm.: ' . ,117 1'1 l-Qi, 1 , .f., 1 111,-' ""' 1 f 1- 1 1 ' V1 my QV '11, ' 1- -1 V1 IV, . - ' 1 '1' -9 gig ' 'J-17:1 5-11,-. , ,Y 1 if 1 'ji .V V1 -"' " .1 rr'-11" '11 fg.1g--11. 1J K " -1 1 .11 if 2-.1-1 11 -O "Ui .311 1 1 HE'Ls1- lf 1. '::f .. V X. A f ' x A 4 1 -" 1 1: , ' ' JA 1' '.11Y f Y-11. fix 1'1'1'1.f 1- 'rp 1 ' 1,1 ml.-1 ,V-. V 1V ,1 MiX1VNLV.VVV VXVKVV VA. ,V VV V' " 1. A11-'g5:'Q1"',, -Q 12:5-" fi'-G"Y-I7f-7:1 "I'i'.'lf1 1 -'A' 124Jff'I-"' ' 11""',zi1G,'1fifL,.11.' "' 1' , 1 ...V11 -' 1- '1 11-1' 3112'- 1 "if-1 1'-'15-fi1. 1 f LQ. . lb 'li-..11 111 'f ' 1 11-1--.211 2 1:31 1- " -, 1 f ."".V 12- 1- ,Jr -,. -1,7 . V 1 .1 .VV -1- ,-.-- ., VM x V-1-fi' 1- 1 NV:-1 f. 11 QVLV'-f-51117 V.',V1CV - -.,--, . 111- 1 1 .J--' -'J1"- ' ' JN! 1 1 ' f 1 J' V xV ,gt 1 1:11 ' '11 1 5141- V '41, S1 '1' -11 f . -Xl , 11 .--Mx 1 -gf ffl - ,11L,'.Lf V V 1 1 ,NV ' ,751 V, .VV-Q',..':7-Tlzig' 1 1 ,fix . 11 -1 1 '1 :x 1-111 - :1 ' . -W 75121 f " F, ff' -I1 -.3-AQ1,-V - 1 li 1411- -1 1' -.11 1 f'1'1'1' 5-2411-4-1 515.111 'Z ,-4167 .1 11:11:ViTrV31 '1 ' 1 61 . 'iff' 2?-Pk' 1 ' V1:.'1'1'1-1 1 f 11143 -1.1.1 V .,V1,,, ,V1V,V V. - 11 f3XI'i'f" .11 1' ' r--1. X T' ' W 1 11 'FT1' ' " 1.1"-H! , V1 1V.1.,- 111 V1 x1'2V -fVVr1:- 3,1-,1V,' Ffa gg, 1.3.1 1-15-Vj,i1Vl V-.-'16-1--'a" V, 1..k VV V .V V ,VV .VV VV ,T.V.V,1 g.,-1 - '11, -li- J, 51 111 X-V1-.'1111V 1 - .1 K' -4 ,,, 1 .-..1 , . '1'.'f . , 1 'I ' 1 1111- 1. W.- 1, 1 1.- . 1V 1 .1q.1.VX.1V,V. . . V .J -1,3 1,1 V Q' -' -'X 1 . an 'EW' 7-f1'T1"1'Q:'3,17- fy W-11,1 " gf. -' 'JA ' - ,1"' 4.1! '71 '- VV.VQV:-VV ja' u' x Q11 VVV-VVV jp... if-af, F,-1 .5 1- ,V ,Vs Q21 4 -. P1 D-"1 --1 '- -. ' 11 . Q Q1 1. 1 1-.Q . ,- 1- , 1-' -1 1. V1V.V,:1 1 X . .1117-X 1 - 11" J-.-1'11 ,. -,-:Z ' J ,,1111V1.:g-V ' "1 5. .'JVV11'.AV1 3 1"'57fjx -"" :V1Qfl'i5 ni V V V .1 If-11 V.-1: VLVV1- V -5 1115.3 VV .!7V1VT . -91' 1- -11 351.1 by-5 -,A ' fy . 1.iJ.,1f,L11---- H V1 11 1,5145 -1 ' "' . Wa' '3f-':- 1 iw ----7-V.: -' --1, '-Qjy. 1.1 1 '- gp' 1 QV-Vg.,-, 11:1 1.11217 X f- jz " 'Lvif' . ' T, 5. - -li 1 1- ' 3 -11 -11.1f,1y'g1f1V!11-1.1 'V V..1f?ff ' if 1:yg151 ' 'XQ7 VET 17" NX. J' GQ, .M 15" 4"1 jjN"'l'f " VV'-"x1'1"1 N."f1:'1'1V"1'C?fV:1 : " VH J K 'X '19 ff"TfjTi"'.51Q11 -1911111 -'.'-553' ' :1 .V1V1 V ' 1- .51-V:-1 ,1-N! 3-Vf, j --. .,1VV1, V.,,fV1g1 gi . .A 1 1V LV 111,11 V V111 1,1 '1 -"' ' -1 1 1 'fi--'1 1 1' 1 1 1, V . 111V1,1-1. 1 gg 1 V' 1-11'1'- ' gfym If 11-131hf'i1'.1..,----1:1 '11-'. , -V 1 V , .V -V, V,1,-.71 V1 1.1V:1V11V1V V, .V .VV VVV1, Ai - 1 V V1 ff' - , 'Vx '1 1gQ 1113! ' 'L . 1 . jV1V1,,:f. ,V1 1 1, 1 ,VVgVVl 1 . 1111 - 31 V 'XV V 1 , 11 ,X X1 1 111 V , 1 V 'A ! 1 1 JI ' 1 1 ' ' 1 1 f ' 1' ' Y ' 1 1 1 V 1V VVV V VV V V VV 1 V1 1 V V 1 f f 1,11 11 ' f ' f 1 11 J 1 1 1 1 1' - f ' , , 1 '11 V 1 '1 U' V 1 1 1 V 1 1 I 1 l ! I' 1111 1 1 1 '17 - - -'ll 7 - ', J tflff- V151 1 'Y . -, ' V ' 1- ,-, 1 :I f V 1- . 1 QV . 1 . '1 1 ,11 17- 1. -111 -1 1 1, . -1 1 1 -- -1 , VVlVVVV1V. V1 .1-1r1, ff " '11, 1 .'i':Q.' .1 ' F .V :KA ,V11 VI V 11 '1 1, 11 1, 1' .311 ..VV .. V. 1Vf.VV, " ' 1 .1 .V1fJ'ifIP V' ' V 1 V. 1.1 .V L' ,V 1' 1, 'L ' v1 L. . 1.11 1, VV V V1.1-V V V1 , V .V 1 ' f 1 111 1 1 11 1 1 1 1, 111 xl' V ' 2 -1 11-111 V " V1 1 1 f ' 'X1 X ' 1.1, 1111 f11,


Suggestions in the Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) collection:

Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection, 1901 Edition, Page 1

1901

Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection, 1902 Edition, Page 1

1902

Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection, 1904 Edition, Page 1

1904

Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection, 1905 Edition, Page 1

1905

Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection, 1906 Edition, Page 1

1906

Eastern Michigan University - Aurora Yearbook (Ypsilanti, MI) online yearbook collection, 1907 Edition, Page 1

1907

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.