East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO)

 - Class of 1926

Page 1 of 236

 

East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 236 of the 1926 volume:

Aga: - E: -,,n:1 :i -H , 1 . ,,. , , K 4 .f ' N. f , Ph . f., 'f -Q, K u n A V, V-wrw VV, ,. , E Mf?1'lLfW.ff?if'.1 Ei" 'J-sfffi, z:,,',5:1.1 Q V, 5W?NQvwaw?:P2q Q X3-iff. .'iV"? fV,, ,Vi,g52QVgVjsv' I :fV .eV.VE f.,gg-:fVV"-,Q - Vit 15.1, . H- -A if ' -J V 4 ' ygikf f'v1"Lr: V a.V1.-Vg'.'5qVa2V,-qgzw V: -' 1 V WV, . gglgffsi5,553.9-,kgwg-efgfg, Vg , V 4,gV,..'. :wy - Bx 53 5Vf1""?fQ:Lg1:- 54. , "Qi ,, +V, E V. Vrfii av VVQV- .fa , . ' 'fr V' V., 31 "1'Z'71wf,,5 ,., 'Vg 'FA W' ..' "P: in: '.Iv43Vi42f.3gF'c'I'-if-A135953 "f' V V 2' 'X "' V .Wg-1 10, 'Q MVA M .Vw VL V ' guy V ' ' 1.-5-js, q.5fVV3x4V,.,5,,, Vfigfj ' - w5.', 1 3 "AV :V , VWVJI 2525 .L , VVf,VVV 'K V, V21 , -VfVV .1 ....V VVV- .VM ,V ,.V,V:- VJ-V . VM, - V ,V - VV.1 VV qrgf ,V fxg,gVVV5V21, f :Ag a .g'gsgfg?Vfvk,gVV:sw'g5i'fgggV?m5V Vzgtssesw ' . VV , VeVV" , ij " '- , 'S sg,Q.11a25Vf3"'2Ef,irLVJ'm'v5i Fizfif-Qv,f:'7v1'65f:V'':15.Y1g3Vgfv?.e",V?.f,-fa-'QfSJ9!'Sr 15, ..:,fa w,Zq X 'f3'1'v5?I,:V5fS42V"4 1gLf+Q,Egg?:Vg5:V ' 7 Q. V .g..,,. V-VV,-VVMV .LVVV ,L-z,V -4-5 V -u MV ,,ga,., f,,ag,5V,i- --V,hV. V -, .,,V- ,V 2 , MV V ,M .,. 3 V V4 VV.VVVg.-.. V V,-X: X. VQ ' . +V ig ' V V V- f V ' V V 5 , . , fa ' q s lf: A- 51 Q53 Vialcw fi Z ,pl'eQW'--Sit?A'ff-q2??.5if,af5'Q'j,igfi'5V,,,s, .WF 52, f ix. ff ,iiggif-5""5f'3GQ .V'14ir'z- Viiifiig- E35 ' . Eff ' i5,,SfiKSilf2?.:VVffig523Vf1f'.Q?Lfv,, . Q r , .V V + V. -'Ir--V MQ.: , , .V .-VP Mn A MV ' . M ,S . V. VA. ,Mya V+-LV. VVZ,,,g ,LVM V rm- -Vw ,V ,MV- S5,,Q1V'ki.Ng,g?im- L ' if VW' ' 'jig 55gE53,g5i55if3ffi?SfZS??4f-lfgkigf -lf H ,rf 7 ,VL -QQMVIQY' v' 31.23. "?fjf5'?2iEf12pfg,Y:7Ji14-'A-fgvw4315-V 5 QQ-fzwy ' ' -I V j f, -M 5.2.1 gg,-51.113 TH Q, , "5 V, f f l i f V. ' ff' mg? R' "wifi-pV"f -A-21? "' V gr" V . V,g-4zg:iLS-:W "-253' J'?m3LiLf':iV.ff-115. 'A 5, ' . - ' V Vr 4' 4 TH-1 V., ,-5.1.1 VV: fm ,df -.He ' V ' 1, 1 - ' V, ' V V 1 4125. -,.:.1,-,fgiwfif .V 3V"1 ,sq . ,V H-35 Vp, V, J, W1.:qQffVgL-53.1, , g M XE'rMVV,g?,fgm-55355 ,J f i ' ff gwt V., , 'T '12-'fV1ifjgg,f5g'f:T.4Vg-fiiigixfaff w -,V Vg, g,gpg.,2,VVqV,,V24-ag? . I ' " ' Q 5, 1 V .w '5WiMVfFMf,g,'fwQff 442,51 M' V ' ' 1 V, 'rf 5550 3Vfb,fQfggsV.aVh'V,g.ff'VV6 ,, 1, vV me 5'-Vgiiu h - V ,gi:i2fQ25gfiH39?f,,g3V-55Q52-,VQQQV MVN ! ,,,gz, H ,iggfggx- flfgg wig .VJQ,35MffV,,3f?,ipfVd,rQijggwg ,EVV,g33.f:,l5 5, ::g.,Jiq,.gg-V,V, gh 5 i5a,4i5g,:-fi'.fga5j+3-gb ,j - 1j,njVr 'wg--:V ,, '1VVgvfVag,V.3Q: 'nf 'gg my if-gzv,5j.-VVV V A V l 'Q f- Vim. f' 3iiVwhf 11fiVVVg11+ VQ,Vsffiiu ' wifv' Var ? +fQVefVV-pid-41:1-VRML ' 1 ' -' ,kg '5g:,,J3:V,g. :xy-, f. f ,, V V, mjggjp. V, -1.:Vjg-1335, , .4L,iM.-- ,VA+f4V.,'gQJjfffzpff:g'+1."4 V - -Wy V ,jf 2 ,inf ui. ,Vf,,:3f..fxV.w V ,,.V:,ggg1J1'8v 3'gi,,,gaGA-,F ifgipegg,-4.45715 -.3 ,q1,1,'g'i,V, V,,+QQ QV, W X .V1Vg3,VV'.fiLffV,Slv3sVJ-figV+- V Sit ,V 22,555 'wall -1-1 wi' TV,-.gn -, jVVV,i' 'W' QQVVVQQ, sg- pVsf1S1f X 2414.411.?i,3?gViZgfL.Q,SVQ 'iygaaii .,V-wgyggw, ' VV',:ifmaVgg -f':3fPfV4iA 5iJMi gg. fi-A r2f'Vw4: " - w ww' Am- 5. 4,W5pf"9?x:55'?5i1 k'sV..ni5g ,twymgf-ss-snwV:.ff1-V-Q ,,V-f' Vim '-fV,V-f.r:sV. .. ,f f "gr-Ef jf-V,1p1Vm,Py:4.'VVffFV.,.'w.,- .V w : .'-QQ'-VV 11 1-W '44, VV2f:QVw:,.fff VV-9VVJVaf3'g:'V.+,,VVemgfgg356-f:VqyMfLw: 12 :fn 'V V' -I -.EW-ff2f,'Tf1.+' P Y- , , " 'I ' ' 'P ' " V ff l m, VI! ' V W' 3335 rl" 2E.'f2Qi.' .Vyfif -. 53 1 , Y , Vf,f . iVij :U fs . Ali! imfiif 1,1-V,Q:.:. NY ,:,,,,,V ima., .,Vf,,V,3..,VVh '1.-qw. I-M ' AVMJ V , - A 'A ' I VVVVI - 1 , A 9 ,Rjv ' V V M' .V A' k '- - Vis:-iv,-H,5,:,4VVQ5j'f:.1,1.ggi' -az. fAk4:,t,,:':,.5jEV.g !,-r-Afg,g,- P353 6'w?g2V9V V V V Qc-,Vi,,,f?Q Z,1,2'1?1"Ff,5 gf?'VVVV'ff..V5VVnV.':ffiT5Zf+VV13.aifv V fff t' '54 A 'u ,V W2 wr: gg--V E':E,'7?g, .- 1.VV,:1.,a:,'5 fe . 1 ' ,V 'VV.'LegVfrf'a. T, Vf -4 x N V " Q5 '- 25141. 3 'V ' Sei " ,fy 4 WV ,Vf:ggVi'g,Q,.4,Vggk,flfCgg5,V,VQV,:4.fVg5g-lf? -.P gg ,I - "1 Vx fbi fw- ie?-gvfw-PBVVV. -is ,V.4,J:-1,-argiwl'-VVVQ '-Q:-zVw4VsEP,. 1,3 -bg- A :wg-,1:'E.:-MV V: V , V-. . P-QV ' V,-'V:"s, fav-V -,'i.' ,' Vp." KV ., ' 'Q 4 . ' J ,V. V ,'!x,,,'g59gV2"'eifvFwVwf!!f:,'- 'rw 1-' f3wV:f2fV-mriiifkzfgif3fV1m.q. 'Vw Y--'Wi' ww 3,51 w:gVf,fVgf.qg,gV 'Q Vg'9g?g'- VLw.Ei?wVE,1:f2f9iy.5fVaz5,gEV35' + VV -V152 L55 VV .VV VVL Qui 2131-gm. V ,Vs-6Vs,effi:V5-fi-A , ,V ' H .Vg3V-'aufV:VV:Vf1Q-,.f:g4,1'r-f-V-iH?f2'i,e,.5 mi "..'F"Pfj, 5:'A.V'P13V,aia.wSVN' .4 V ,EL hi, -f HsfrgifffVm7i25+sQfV'fg,V.. V., ww '-3 '5 1 'V -'V 49 - VV- W 'MV HVQVVV' 56 V -fVViVgx,iw-"'-Vf,V4r- Vw-4'A3fVgVV,V.pV -+V' ' z. ' ' x' ' . - gf.3E2g1.!?124Qi,1?g-nggiif-VV V 4.5:-'QVg3gy1V:2,S3z'fluid., . F552 154 fV i, '- T ' -65Q11f' VVf-S V.fYg55lf,5,g3!gfh ?pVQfLE.igff H ' la, ,Vg V L ui? 'w Q gig' ,V f-fu.. ' KVwi-33m,.2'2V55,'Wi3,V.g?fVgix:4fy ,gg 'V ' nd ,z 'fgV1i', 15 5 , VSJMEVVgfw-fE3'VW::IEVgVa.q:ff: . .,5g5,,ga'f?V"'EV.V V .3 Vg. --VVVV 5' " 'meg Yu3Ve?i'g4,iwi,fgi?E4gfc'x'QNJJVVSA Sfgrfzgm Vff Vg x gf w g: nf -A if 55,5-fgsfw.VVgfZsV512i'5gVuVVgP?:5f2f.V :'1VQv,"'L5xsQ2,V Hg' " 7 ff V, .2 :V 'Vx V -- "ig , sw ' "- -, J' ,'. 11 2 -' 21 .5 - 1- V ' 'V' V L 3 ' V, I ,:'l, m my .V.VV:,'f3,'-Vp j,- V:vVU3,,, V. .V :-'-:,-f. V ', H' V .-,, , 3, 'S-NV. V.",1,- lp J, ., ,3..f',,. W , f' 45' V. ,- -.Q V V, '11 , ,M A ,h - V eg f4,,,53x 4,537-V lg 5A:f,Vg, Q.-V 53 ' ' G I , ---' f , . V 3 V . , 'V F : ,faefgif 1" -V 3? V A57 43 w 9"l'ff-Nui ':Vff4'VV f'V: V mfr. wvaqig VVQM:-.1-'-Vhcrv -:V?2ss-B535-1?Hs-vlf'w1V:1s-V .K .a5fV,VVQ4.VP-"XV HQQYWQ5- -Vw F ' ' - ' - -53V!F'V-K-335551Qg?fV4'?JVg.QfVwV2'+- 11:-.SV W- I - J 5-,A',,ej,,1,f Q : V kv ,a-V1 Q : ,AE 3251 V V4 E ".VVr'V.':,L-1,rV.,L4L gig'rp-1,E.,pei,l'rV'.!g Vg,aVf,,x as-Q,.,g,V.u,15,fVA:,,A 1' M. A ll-k j? Ig.. . , in -V A g?.1:35.,4V-V ,,..LV-vw , 'QV' Ve ,kv ifiifjfify ' ? Vg , Vu -,Q Vg:rwa'.Vg3magigzVVmg'Vf1'4ffggwg V V ' 1, "B iff ' '?f5g35V:gf,Qs!-fVr5?wfsfVg5,2g45,g.51f,Q:I f1'5R?'2G'iS2Qif3'P' V , m g . , 'gggig Jgi2g3 'q5g,j,,jk Q3 4 d. a?5g533:3fVN-5,2192 'Eg .. gx,fgg2V,3,p,,VaMVVifVQs2f 1Vi w eAj:,VV4:'V H WQZWVVAA, 3 V-233551.5f'i.Vz':9VfVE1fr2V,'V2?.'Ef?V.g,,V ,V: 5 ' SAE V . ' , 'A V ' f .5 V i 'E Hg3:a2r3?-,:?gESF',J5V'g?i?gfiig55f 3 ,i ZVFy " . 'V fix V .V W -4 3595? M"'j,V4 . L - Y' Q Q- ' V Y V WV .Vg ia,zVsay j f v.-4,5359 I .V,,,V.. wt ? VE, MM ,A V Eggcwm N ywg.5-.Vff.LVg?r, X 316- fi, Pina.-pgw' , Q- fN,fif?V .4 Sf qfqiff' " N '. :Vg ef V . ,qgV-g9.i:- My-Qaiff 'VV'V5?5V? V " V V-,mag ,. .,: , ,fszk . . 'V g,,.V,:ff:1w1'F.'-V-wh' V ' ' . V V . -. 4' , -Nav: 11' ' .V H 2.. -,S W1 wif -VV 'V C x Y fa. ..v- Va -'-vfff-' . Vg. VV .' 'fam .Q-lj ,.V,1,w.1 ':y'.', 'LVLZ-E'f?L,55 '-s ,,'- ,gig 11, 'ff - , V V, . FV ' V ' 5-Vs l ' fy ' ., 'Cf' 4 , ' "' . 4 , " V. ' F, A Vgyiq, . 5 Eff' . - V5 A .V - V. ' 5' Q12-TTY:fQ'l2f'3?'Q12fffEfQAQv Vlwifmf- Q. i.ge2V',,5'f,5'g-3, 'V , Ns V1 'V N 'VV :VV , QV, .sax -VV,:3fV' iii.: '- Q .ii V ' gy sw- f , ., V,.g'g.gV1V ' Q?Q'Q?V ,q,V4,,.,.f5.3w5,3VN-2 gl Mfg 1 Wg, V V,-33 . V' f V-.Vs 351121: 135 5-Vmlkw -K 'wx A 4' 4- Vi.. -VL t 51 ,5 -pf' v5 ,.- , fm. I, :VS .V V n V, 1 ' 'EV 5fV3gVq1g5V 23-3 aff-I ,V ,bg 1-Ercgg .Vw 32.21 '5ffg5wVw:6vV Q-Vw V H VLVQV QEV ?- : mf FA V. V P5 V+ my 1-'f' 2Q.5! V, g. ' J- :MMG ,KET - '1 ' :Pi +2 35 ae123VV5wV7gV1,gg:4:fVVwwf ? VE.. . 'V 1 fx " .V p v 5135 V :fV. V:qVr-,Vw V, Q , .g ,, 5,-14,3?V1,V ,VVV,5V , V' V 4, V, V w.-p,.,Vh 45.1, ,VV-, Vw ,gee A ., g,5:.m.- fm11,6',VVV.fy,ff-944 ,351 iVV,1fzf.2Ff5iwVf:.aa-Vim.. f :HQVJ3 ' TV A+ 'gfgv If . -1. 59-13V-'V .J 'Viffga w -:fig 'Vpwg4 g . :3s, 1- H1359ffggV: v-1 Vg qi tg .mq rig EWqgVgFgV,, V ... V 1 ffgv 'X ,Vg V, . !, ,,q V,,,.3f '.g,5r.gp.sg,,jgf,Q fm-,Veg g..g.al5:',p3qsg .53 VV:Vmzfm3'VnfVV ip? - "Vg f gv-' 'Ni 'f V. ww 223: we Qgfggf ,V ' V, V1 2 V , '- 3 V? 1'f5fV ' ' V 'V 4- 'w V V, ,- gpgg , fy- QV, x f V ,gg A Vf ,- . 35:,5,5Q 13.35. 1 1 V, f 4 'V V4 gy. :Q .' ., .Vey f' f wr -jgagxm V.. fer,- . if rf . Q V , VV-f,,g,gfgf:-.35 , , N-:Vg gp., f, ,g3if-3qgg'?.i:3i5Vj,,igj,ec3:-- gage?-V.L5,, '-?'E2'VJ:'Q:5I17 f'-fllwsri ' 1-5. " V" If Af . 'V VSV' ff' ff' ja 3 VVVKVVQSVQW 5-V7 V-...s5,.f5ff:f W S'?w,f,VVgXI ,YV .VV A J' V LH- 1.531 - V-Af -f V-.Vt-F'5 -wg . 15--rvvr 'NSF' v ,P-gb Va Ryan. AMW rv yi! 'M-4' i1f LVVz,eiVV2'V2V V5 ff V 's 'film Q ' Vfrwbfg- ,V,'hH.f.,V'.,,gfX5?V'lVQ'.. .i, ,4 . 35-lVV'1iR'fk,:?.:5W:,f.ff'fi'N'gif'V VV ' ?,g..,A,,Eg-, A55 QV, 51551 ggggim , Vixw L I tw V V .V ,i.45Vg:,l,K,,g.3, V,,.V355,,2w..N,V.,v Yr- VW3.,,.,,. , ' Vfnpggj- V. V, 'lufggvxfpg1,gbxMV-5,5 F.gg'VVg,3VfMx, 1Vfi2p'fA:VE A fvf-21:,Vgig1V ':?Vffi,VVgy22VgV:V.av"V'-.3Tf.VH2??,f.22 gn L V, ,x gg ' V ' gig '- '13,VHr:fVeQfgQ,,L1',f1v' ",'a.1'Vgy-:?51w1f5F'fxf,v EFVVQLW'-wt!,3V -Eff,-5 5.51 ,V My " , 1vV25fVriV -gig'-'f'1wW"iyf?V.fHQ'-ig?QWxiwvgr. VJ-?.V.yQ4.-35,1S.Q3',-V!j3.1+J-312'f,f,yg-F.-,S ,,: BMJ., - V , f'7V .fVV,gEr.EL,,."i',,,V q:,i.,5.,xy.,,vg-A.,, kghfyg Vx-,VVV 11,4 VV. . :Vg--..?u,a.V:1 4.41 'f15.1wfVf: Sig.: -3 fg.:pVyw::1fgg52'.:V,1':VV "giQk5V!"Lwf:,'fH 5,4 'v,a, -.-, V '19 VAL.-"Vs 'N 115, :Vg ,,V, :ii ,-1 fh U -'fl' Q 4' f'5f",,gTh i Kfwfwf' niflizv ' 'Y "'EA?23w'iH- v- if "Wil . .fu 1 Era-q w' . , E--. V., . , . M W. u 4 Q. ' 5 be - ' : Wg. fy x 95' " ky' W'W'W- ?S1?Q? 'Xfw A-rffb?-wwf:1S" aggmw 'w:a.:+wY mmyiiei EQ v, -V . x9 .fit JN J, JL! tix, M M534 ts- Zgkgibw-,,5.w.-ggi . 643-x .- 1 U ' J' 1 fx 's 19-Ma n"FwF fix Q Pg 1'0" A 94 ' in 1 , 1. w WWW W 9 X 4- E it 1 312 K5 fi '9i JW W ,375 51 .g 3, ,gh M X X ,W mf xi F BV I ' 25' fa Gio. Q1 1 5 a M is -.1 I I A lv ilk x - sm? X':x',,f,Mi5'g-3 ,kgqiyi p jfi : Q , N K J , I' Y A V H my K '1 iff: L1 544 dit 6 N 11-X , l , . W' . '1' gwQr'2 M 1-'gil 4 PQSQCZH wg :iuflv R ival? gy ,N mf 335: ", 1 mn, gsm gy' .E ., ,. , W ff' K M W Wg, ' PE Mfg? f fi n-'ffl ai' vwibl' -ww .-rf' 1 '.eiS' Y5 '.v '1.- W:'-nifgflf, wwf-E fw' his HQ ,ig jf 4 + J 'L . mmf ffl - wb.,..+ Y, .1 mein ., -'1'. . 932-w1.m, A9144 fi-,-Lg, ff A , vw 5 fyikt mi ng uf n , W5 had ,,.wA.,,Q,L .Aw gxywlm' ?-.X fi my ir r'5+2'f'ffg Nag?-,355 'RBQQQQSA' W n jf' ' .W ,g M M U ,N N. M. , ,,1,,,25f:...5, r , , ,,, , X N R5 ., . WJ' - ,w h -ww H 1441. 'Qu-'aw ' - - 'fm .-,.f W:-- M y ww 1 -V L-. . , v aqa12.,- Wav, -, W -, Aff f, ' ,V yum. w w. -, ,f-,V 4:7 . , J ,. J fl .5 1 "P ' H' " ' VEQEQA Nfl' . 4' 155 . 'A ' ' t x,-- ,- ,, , I fm ,sw Sw ' -K A-,f "w lm .L r- - - M- . . . W' AM, gf, 1,59 gtg, .gf 'A . xg. :A Y ,, . .. ,, ,V .gn ,,,-,Lfi ' K5 H f ' ' B fqifh' .ZQFSK 32?ilL3if'Qf!?.k'. f"iZi9': 3f. m ,JF . M -J2i'4'21'iw?241,iH?55- . i T FA - VV We gm www -W Q K - 11 51" W-,vfwJQW3A' 5 ,. Q -1 f95?z5Wf ' Q W:-fa A H .1 W - wi' w??'2ve, W3 12-sf'?iQ'W5W' T N4-W:-'ii' if 1 K- A ' . , . Q V V . ,R NfSi ? ,,-I3ji.i,,5 A, . ,i 5,5 fig. A ,?13 . 2l1gfm,g?. , v 5 U "H " W sw Qi 1- ,ima Z1,mv,:,.,,, 3 wrglm-.w g 'Q g ,-sk,,dyw 5243 N Md, 1-1 ,Q W 5, '40 sy I 'Q Anya? ,J -313 , , . , X w .-,!f' .X ,.f -,X '...., , , V. - V V. . xx 1 4-." w '13, " Hl kfl 377 g f f, k Y N V ' ik. I , ' ,bij J W 'IA WA Y ri - : -, Y, f Va, .4 VM, N Y ,, U 1 '1"f'f+Q '2 " 4 ff 1w5,"w,,: ff' -' ww 5, l i P -- . 2 . .. .1 N Q. 1 - . . N a -2 mix -,44,QQ,,45jfN H1433 -55 mxiszlfgg, Q71 ',:iW,g:a5'L,M?l Nj: ij ' -- - f Q- Q -. W, ,. ,.,,5.,X .Mi 'H 21, Q'-ye. ' 2'-qv f, ugu r , A 1, H , . . ag Ji Q iff 'E ,1 ' ' J , M. Y w Q f ,I -, Q53 , ,A .. , - , ,, ,, ,g',r'W,f-ug A ,gwrl iv ,mxjfg -f ..mi.g,gMf 5: if- :iw , . slfmtggisnw-, ff 'gy' 213' if-V f ' " " "f V N ' 'YH W ' 1' ? 3 ' g:14""4 Q 11 ' tv g. "' '41-M M -- -gf, , ', ,ffuz 5' 'u if ,iff ,gf " D 1 ' WW 'ig' Aff'- 7ff,',f.fg f' H gy - ff, N '31-g.g M123 4-Vil a' . If 11,5 1 N, V.. , .f,,, gy, , ,J , . 15 x, 54,2 ' --a A f f ., w,y,,,: 'hwy -'fb' , g X 5 ' Q . . ,M w g? 532.gif w , in, . awk' Rf iiwnfvfaf f a'f?f"i5L5 'F me W gp jg' M1 x'X2f?f E? 5, . 1, .W 1:11,-V. :gg x i wx , A M y K In Qk., , X F ,M V U M -K 'Y V 1 fi? Q1 ,ak 5 X if if 54 ,. E 9835? . . , 4wfL. . ,.ffi?QMAB,a,, ,,w'gigfk', . lim rn ,HMM wha W AM! V N N ,N X vm vi Y I a Q , vi? X JF 63? aw: 17 ,S Asa fry I . 2 l Q5 , W? W F fb v Uk. :Www Q gig ,.tF,W4qgq:5ggdi.i6Q M 1 ff up 1, 4, A , ' xv., , 'R wi fi Q ,5 Q it ,f XE' IWW Ki-uf 3? " Aga 1? W -f N551 r 1' ga .ahh J: xi Q .wwf rg, Ut, jg M, J av! it K : 'sf ,, , ,rn ,ga , , ,, 29 Qf. A , , -' -if 51? " " "W ' g ' wifi.-g f ' g 'ff1"".,'-:gy T' ,N ,-wg. -f1rgfE'2tX ,Qt .4 Jff ,f, ., .MNH I Q 'A aim . y Q " f , gg' . b '. -N55 ., 14, , ww.-S m f, Q .- ,, , . .wah Hssfliw ,.-'99 . :?! MMf?4,' 5, fm- 1.: flfzfaf Q21 1 rf Y f H f ,Q 'b . K X 1 W .f ' HWS M ' , 1' W' i if ' 'ff 'ma A 1 x ur 5 , M? fmif ' f aff' '. 31 14' 'H ' 'awk-' V , ',.- ,. . , . , "' " '4 4' -- 9.1 ' X 2' fm 3 .'QiC55'-N' '5':v4,qM:ri!iB - m1 ,".z g,..".. 45.1 wma. L , ,4 ' if 4 w A Sri .. v , 9. " ', . ., ' .L J" J 1,f,EQg1gK4,"fv v ft 'QF'-Mfeaeg . 1 'mx Y ff ' .241-1.W'gi,.Vg:QfigA, k 9,-5 I-5 fx f ' .N 1 rg. N ,313-My .',Q-Qf, , ,J ,XLS 335, giant . Q W , ww- gryrfp 5 .V .?5,fv1?.L Mg izzb vgifn ff ! 'Jig Q1 my ,ings 1:2552 T f f, V :WHL 5: ,J W sg kia Q W f if 4 fb hg,,,,4 ww ,A MQ, 33,5 H'g ,l., gtg., gys, , 4. V 3 I' ef w '-Q' '5'qZ" '7'?? K ' - 1 14211. A f' -MM JH' fr -.Qw '.f'.u v,i'f'n 539' ji, r 1 W 'u f Q, J 4 , A : My , J. 4 W ., , , K5-'-W:L'W'1 K .I fl ' 'L 'J"7f'- ' f 117 fini X'-'ff v 15 ul 1'Nf 5'W. "3'4'M-f'E' " ' 11 NWS if Vi' gli, N 5 "'Q.-.5!fiL-1' . 4 .2 K' 'TLV X 1' ' - "' gg- --L.A', w-1 "' 4" ' if -51.L'1,.,v,-Lu 1 u..-N". ' 1' fy- ,,-If x .QA ,.,,:f ' T '1 ff. ' '. 'N ww A. 5 NV 1. wm'gEL WF 55 1339 7333 Yffffn '- q t 'Q QHQEQ , if 1 W., ' QQ .- :w-12 ww- i f. ,ig- 4 f'1i"'w , '- ,1 ,Q :V f '2"T f" f -V 'f' 'fx WZ - 4' rg YN 5 2 if Q-. . f .iw Q Y ffgf '-if , . n w W ff, Wg , i' 391 Y Q- V ' f -- ' A fm f f- , 2' f ' ' 'aww ,. -mi 4 :41 '4 Ni v A 1 Wx ,, X. X, W, LM. J . W- 4 ' 1' fi-'J' - . - ww. , A , , x af f PQ ea fp ,gf 5 "'5.vk,4 wi jul ki, F! - E, , , K X PM ,, A 'YI H A 4- ,H . 4 Ly . A K A Lil, r iqrr n . lw s jfyf f .gap W . nk? 2-aw P yazfgvia 7 . 4' t bah-1 r y, T gg n Q I V 'f"?'Wf1 5' HIQM P 'am , Q I Lf , ba, L ,,, W 1 4 'ii' M VfW,"e-:sg-v I-J , A L .2 'f H- fp? ,f W. f '53 ,fy E! ' W ' ilk 4 :1. .,-in 1.1, 5, 13-fi is ,J F Hi? N A NV 'N Q, , if LL FV 5w'wfFfKQQ421i 1.?'f45" f " JF? ' 4 'f.f'?S "mA 'Qf-T fTf,'?422f ' Af'-fff'5fQ5 Ls-Q ,,' H N- ' . P . - ETL! ' if fg ffg 1 9 ii, : he a t fKg Qny :'.,Afl, 'by -U :MQ L ' .fvaig . 'H,5.3 1f Q . f V , A N , ' . -'. ,Lay 2411 ' j' ' Qwig, gg ,w.,..g51C: g,QQ1:.1g, 14 A ,gy gtg "T, uf" '- , gj'JE2.4-, 'E-'Ati - ,iq w "Rf'fgE3ia1Q, gn ,g 1 pai " gfgcw, wi... wmwmf' ll" f vw N mmf '13 1- f A' fQwfQf3'MfaA.'h -HP ,.: fMiu f X, ., ., Vw, 5 fn , f. , . Q, ,, -X, f 34- 3,-Mm.. ,, -+, w,1..1:v.,Q4Q, .W - 9 A ,e 'sf ., 'iw-.,x,.sv 4, . , M M- ,wr V. , w-W4-,,1: W- , 'a,:f?s,ff2m,,1 V- ,.f--ww-P .AT -- -+2 S'i1,.f-'fm -ww .- ff, .- .- .vp -im . Q in-,,gH,r , W 0, -mf ,- A 1 Q v wwf. 'H ifgie. my 1 , . , M' A 'Aww if , 'fs-, 'M"v',5w11 TZ MJPJL ww. ,f" 34145: !..f' .,,' . fain ' M H 4 ,gy-wx-iw 5? .E " '-1 b .f L! -f' . - i 0. 'T 'by ' M 2 'A QQ, W' - A s ' 1' 1?-175 Q 'A' ' f- ff'f" ' - 551-'-i' w' ?' P-fi -' fif5f2i'3S tl V 1 Mfg " 3 We 1 fx .P M sei M "' Y ' wif' 1 f,WQQf1ff1f. . ,f :ffm 1 - 1 we A' Q ww- 1 Q wx E , J, xw 4 fu, cf 4. ,, a L , nv 1 L up Ak ,V jg, gl if 5 ww w'1f:,..,f z 'rt,,5-me 5.13. 33 . .V 4:-,ggfjfg M4 ' 1 35W 1 '5 " .fi If + " ' 1 1' wg: 4,4 ' . " im W " x' "W f ,,gifw-f?5X5 gg wggmgs 1-vf fwqigf' yi ik A wg E, 62 'Hz' W 23 'gigkx 'W W Aw 'XM4 .ff x ,,f,1" 1 1 "' 'M V- A1 Y i4 , ff 41: fd-gf P, M . MAQ gawk ,g,g,'5,,s , ,P 3. - 4 lx n 'lp If V5 ' rf 1' f 5' a F 9 1 ' ik- K IM? N Q4 P W. Hi' 'aff , dis P. afiv 'J , MI iw 'L s , .g.,Q5"35 'ebffwfxir at M59 'H gg M h Mx 1 J, , 1' .-,V .ww--. f 3 FH Q1 4 1- 5.3: ,M 4- -M 1 1- gm? igfyla mx ,i ,M 4. , Er' , gig ' f v-. Q. W' '-,'1f-Yi!! 3 "F MQ' .f . rw 'Q , .. 7., X, A - af ,fax- AVVV ,I jf- 1 ' ' +A ' I4 j fr . fu . g pm .fy 5 4 Q ' ,j.4,jg?"-I jgf'x,:xp"g'n 314 4 V ' , - 'iff ' 'V + f M MWL- QQ 1 1 P .M f F 4 'Q 1 H if R ' ' -n. a ' u 'AJ gk Q , W ig X V 3 "' N r, ,Q F y' Mx , gm fi 1. . M? 1: " 314 4 4 1 f, Q, . , . ,A X g f 1 , A 11, fy--3 .M ff, ,., , lf3l"A' xww'?TC" 3i . .,gf4f'f:11: 1,13 .pf-. , . fg , X' gr -- .'9a,f1f , f . ' J X ' , wfifiFl?f'T 3. ' li-A " T EY . 'fa5 KL. f Z,1Z?Egi L. 13 ' f ' ' fw'-' A ff1u?mw , P ,eg .W --,,p'fv' fwfw4g 2f.fZ'.v1 ' , 55 ' "hm " -1 '! 'f,,.w , ':n5g!-QU.-1-az,, ,Lg--1 ' 13 QI? '-.-"ly 5' y,ffpf'-- 1 vw 1 M My "' 7? 265 e 'gf' Qflw M 1' ,- iii f,,f'kf 'lx ' f ew 1,155 ,MQ I 1 x v, uv. A g f- "'4fE : ,:L:f'f QQ" 12,3 13 mn A Q. gg- ,4-354. P ,X Asjgiw ,4 X , T5 wifi: Ms. Ink I twig! V WM,.g,,g! 4 A-:Jn ffm, 553 A .twqfv -jyfifg -7 5, fail .33 - , 525, ' ,393 5: 55, ' 5'1mFr4X'2i 91L37FM" " -f i' Wi 9.2535 QM- ' fltiffffi " , M161 fxiiiw i- 14 E 'if , af' QQ ' 'LJ xt , 4 gv'g4'.ga,fl-ek, h,f"iwi.25fI3jQi4 1 ,I '?'f f 'gW9f s:v .' . 34?-1ff5a+'2f 1 ali - -H141 z-ff. gQ4'4'f1m -Q f, 'Lv,4?,ff. - 'fr , v. MW -ff' if WN-Ef.'!-V 'L ,- 1 .1.'.glh?1f,m 'Y 'wan f 'en ' '29-+ 'Pm 1 1 fy., Y, ia- X In H -if? ,W .w K V , 4-r ,-mvgzy , . :,:,'! ,I : www .53 Hit i.x1A,,W5u. .xi ,. .f a3,3!.d5m.wQy7,3 ,gp H WY X ,, MNH, ,' , , aSf,.g- ,J 'R ' W 54253 :avr A ' f Mf.ffg14ffWW5'b"v m' !4i?'Q'5Wv'1fvGN' 'A :fd .H -1 W SH' 4' 'f i' afp.iaN'fg, fan- 'K A ff, :W NY .:'xiffa. 'sf' Qs' M" , vqf5'.4i - ,N G M f ' x, . 3,44 1n,44g,i,ggg,f,53giggfi'a?. gfwfwyx 15,9 191 gi., Qf1.f9r:.3Q3gg5v ,sw fiqgw-,h",,,.9g,t:. xi, w"i5fqg3Aag,ax rfiigmu ' ,Q5"""'1"'ff":gL'3 ' FI ,g,ji,- 'pb .1 g y.g,' k 'A, k K :-'awnxfx f 1 v i' fifw-bf, fa.-fm !f I -A iffff? 1 . 1 nw-:ere b y ff. :H - " ALf'I,?' Eff 1 "" ! 3Q: :f ir -fuk '15 'wigffi ws--V IN .' da '1'--1215 -1- 51591, " 5gf2+'4'l? 37'3Q gf" ' ff. 2 V - 'K' 'Q ' 'fl' r N 211155 ww ' H-. 'G' iii' Q 2 ,51 if ' Aft 91' ikga' ear? QL ' ,TU 'Q' 'f a - Qpff'-R5 4fiii42 " 'P4 i 1' '5I?g' L. 4Q' 1E -A QP . ?f5'W'EqJ- .. 2. W1 ' 'Lu' :V " w. -, , ,. '- 2. -im-A'g','f f . -x ' X ' . M J" .f- 'fr-' 1. --. 'fy 'vw N uw Y - ' xv A. - .- -1 1, ,AQ ri n, 5.1,-we! 3 - T4 'f gi Jgmriifl. Mwfiif fx x f:,w 1.:! 4, 1 .5 w a s 'fu-YF-15255: rm -gff g .2 ,, , , ' 5- f'-Em?-amz. X ,rv fi-H " ' Q--T fm . M5 IF UH, -wi: ,, 54:-5E.:f' .. 7.1-1 :HE 9-1 'fzf wi ff' u m:- ' TBS,-Asp' . ff . W: f' wav? "pw fm ' ' f 1 - 'X'X ' n 1 um-f fr 'lfgjghplgwg if x. .H wi Efi?fr1ig:R31?'?'-Q "hw, .V 'ilfqfbb A 'fp Lgizd-5:4-?a13g3-Kp' pw"?"",aE'14,:f, 1-'Q 35" wma fb-fS',w gr. ,, 1.-A-3 1 wf 2 :Q -"X , ' K m gf, ., if j gqxq -wb ev ': fx' M-, raflgffkfik-agffsi, ,V-fzfmffwifzv -- -1-W m W- 5' - -. iffwf .-,nf -Mika ff J. 'Jw my ggi' pm q.w:a53,','. fs em, vfwifvf- V- Af?s'fMJ5w:''-1'f2y34w--.r1fM- fyw- Mg -- .-W' . 1 w zagg ff 'aim 1 if M y mn 334 'Y" .7IF'i1' A-11e4335'1'g?1f4'2fH1'sa-Wa"2 1's1g,,w:fmg3Je3?a 35a.fx3:?' K 6' g' -'xx M M , e 2wif"b1,9S!F uf f"'4vff'l'fT 1 V--Q' '2'f?J5u:.' ,f,IQ-.jR"'5f,,-,'-'?'l1'f'-:?'V5?4f111.M1 -f f-.rffsh ' - ,mff2H'l9kvM, f Jw f. QW" -fn? A-151W T. 'W' " ITEWW liiff- 'al -ef' ,Hf-??1if5'k"my2ik314'Tix52127'QF-,giwgfia-'f:?p'.wi' , 'Q ,L gf -W 1 fr 551: 325.12 '- f1'w,,, iwWffwwef1fia'bf5QggXk1,51.Q.,.,, aw 41-,ww-V:. wifQ'2fQ5?f? Qr. Magik , 'ww ., ,-5.gg4, .r A 3,2g,3?wm,g!7N 1 ,',M,?+i5,, 51,436-nl,?3,,xHT'fhx41?,:4.Q3deA,jy.,V li5,Q .-,afrw ,.aA.,:g29,:4,g:Atf,5 45 ' 3, i,,,pqg,fj,,5K up '-M , -.Wig -L i.. , 1 ...W , - Aff : -3 f ' V"?13'C12' 1"iL:a'M "1 174241-:QQ-mi'fi'Il.'.5v'P-JW' Q we-'52 v54'?gfw. 'Mi' 9 g flaw'-.'ga.,1,?M ,!fssf.'nfQi 'X Q'-2 w 4 ' 'f-Y,-,AY .vfimarw - - ? M ' ' -vs' ' '- Ffffa, - 3- If .1-L' .1 'S---16259511 HMAHJQ- ,fs-'rib +4 5 -.zr-, Ain,-,af mm ,mm NRI- se "9-14' ,Ji pw, :!f'N:1 - ' avi' H fiwfii fv' if-' ww-1 - "W-.Q ww 4:1911 I-"2-HH? ,Wu f"""5f Ji 5':fl"'r?'7.' -rfw " Jvfdf,lknffiviffr-fxrlx' ' w x f ' 111' 93:-:iw if yfwhfftrr' "yr ff "f4u:l1wQ rpg, M nh Saw' 'fi 4.1nEC'?'fk , , 5+ 4- 11,1-K 5' M . ,Q fi 4f',?f5'?jQk7iiqgi'Q'1',x g. ",5,?Qg71a:5?p,'3-3 ga? fn, -,Ag-. Z mga. g ,Ha g-H-5 R 5,5-?,n:'jf 'fwvg , . , 1, 52' - Jing 1135254 ' fx 12 H 1 M 12.51455 . Y ' Mfg, -52-iran -, W 1 ' ' A N if .- , ' rf -,wt .- 2. v -f fn " 'lx' uf- 1 - f 3 :Pm+ 'Q .Hi ww, f Jafgff' Na- " P' k ., .xg - 'Fw' -. ffieif 3:f'1WN'5'1'v?'g'5'i52Q,:i.a?7Wi4 'Sim-'M9'55f'f 21 N ui? 'f2v.'wf'i" 'fYh "Q, 'ww i - 1 , If 234, Je, ,gf .1 sw "' ' .1.,g2iiG,ft',i-pf, 1. 3, 'im Q"2"1t,p?j?, 1 'b fs +Q,.-f'y,g3'kI'Egv:,- 'fy X 5, .N --. ,y a Q ., i g Q " ' " - r g. 'Mfww .4-:ea ffifw- air - . fi "u'iSWfJ' '- 1 fl '- W as "fi ! 1 f"'.E'1-iq' - H-"M r f . X -'N saga., ,, ,V af ,.,.. Q f .1. L,r YE, w 1, M 'v 13:3 ,, w 'L , ' 1' " ' " " ' s5gtf,5'w 'w ig-NP, " M, E514 -1 wg , V, xgr ggw 3 K at ,. :A J ' ' 'f' 15 H M' Hi 1' 4 A Mi v A ja, 9' yew. 4 4, 79, T 'uw ' 5,1 ,K ,X V Q., . . "QL, ' x '1.E',i4-jg vrlggl. f' ,"f -:ne-Y M .M H , i f " vglffrfr g Q W " Y 5 'Lia' .1 f,qf'f"g, K -- in f ,, .A , V V. -0 5, ' H. I, 'Q df. S' ' '41 1 , 14 ,,4,"9, "Lf, .. 5' ,xl 'W-v1:'. ,1--b' ,Jf'l'4, L' ' ' 'Af . . F A."O,j 1 "wt f, 'L-, , gf. - 1" - 1 ,- 'V X gm, - Q, :4ff 1 , L, A' 4 ' f -' ' - f - M ' 1- 1 " ' ' f - 'f ff if " 4 3456 1 1-kv effef , 4 A 'X , ' AMR M Y A 55 im 1 N X 5, X , , . A ,5 ,g,d5,,l5Aj:55 . ' . jr '- ' -at -9 'lg' W' "4" ' K' 'f -- 'f 2 '3 2wf'.f12?'-"disk zlf wwgw QM 1 f , K w ME, ifgwsdf fx .A 'SW A 'ig '-,' g!w:"'f Hr-X ff, .4 L , -. , '-.A 4 4355, 42 . -659, :gg A-W f- ,, ,.. f ff '. Qq' 'W ,, ' W J ' .- Ulf., Y . 1,...f, f '- , l -,fm nf.: . 555-I f, , N . ,,:- z Y, Y ,X K 1-3-1' P nf w, 5, .rf-awww, gf, , M. yay! K ,V Q -,m n ,,. Y, , 4 , Y V V my ,L -J. A, ., Jw. , I -L: M? jg U I, QV ,t :Q 5: T .. ,, ..y,-. .Y , 1 - ,, V . W QM , :,,,L5 L 3, X - 'GW www el x v? igg , g g it MA Ha if ani 1 My , A MM n we ,Q rn '38' '47 4 'Zim I wi! Surry 5 if 4 ,X My 'f ' 59-hx .3 , , f X. H 1 '-.a,-V w-1 ' - X X . . W ':. X v . .X X ' ' , -2 ' K my . as 'wmv-' w',.n.9'x -v' , ,T n 'Q ,J ,ft X - .1.1., -L, .L Q. , . . ,, -. ' , .,,,,. Y 7 f. QM. .A gp' ,ww , -M , PM 4 . -sa ff! :If am- 'Q' vw V' ,f A-. ' UM ,ugh - X ,x ,.w,:, 4, 1' , U " L QA.. Q , 5- ',. 'Q -x-va - ',,g,.,g , vb ., . , QE gg 'Ri' f may u ' My if L" ' V 1 uf! N i 1 M gg Q?-,,: dgyptiggg wig, Jn, N lan p fa e W cgi, ., X. lily.,- LE!-,.. , .ymgg WE, M 'Z 44 41, ff fgmffgggg Hail Q . 651' 1, ii' X855 235, ,Q Q ' W ' 5 . . ' 1' ag 'i Ha QS." QE, Q-Q W I ,E k d 'il' ga ri LF m af ,, .4 W' aww -QM? M5431 , -N' Q., px ' f M ti' , M 1 . Vg L a we 1 x ig: M X d Q . , Q 1 ' , .51 , 'I 5 1 'sg 1' ' , 62+ 1 3 M W-film: R A ' if -if w x 3, M f 'S W 4 A we 3, px lx ,Q Y i xi, Q QT E , , -, wt v f f 1 ' 'if E 45 wi " . Tiger 1 4 1 if r m an uw M5 , 3 f E xv va 1 , T Q H E 'Q K 9 , K if fb P -1- 1, .43 f , w. " ' I Q' "' fn 'E Q 5 J ' 'iii gif. S 4 Y 'gi 1 1 ' N' " A1 B gf: 35,5 ,lu if I 1 2' Q' f ' ' X 1 -w y n H 1 'e Aa " W1 Affair 9 , , , ,NJ v MG 4 ' N I 'TM W f i K S' K X' Q 3 +2 f A ,j i igfrgg' ,, xp w I cj Af ' - . 1:,L.,'-41.-rt, 4, i ff- mg, A , ., k ,, ff- , A -A 1 f I 1 A 1 V, , if lypigf Y-,Z ,.gE,.5,X14,,i1iA, U .gl J, ,,. ,WK3g'is , gM 1 4133 3. ff- 6x,g ?4,Q,.,g,,Q A. I M 9544 V A ggi, L,-Mft: in V Q 1 ' QW' ' 'gif ' 'PA-JSE' ' 'Z-'W H fy fffffv 'fm '24-.N " 11, 302 b ' .-'fa ef-Lim: F497 1 E - f W , A V 'f ' 1, Rf 1' is if QE, 1 ' w -' W - - N. a N- s - 4 -sw Q:-a:f,,n... .gm ,P M X , A Q, 9 Y ffig' sag? 'W ggi, F ' 5 x, Lfgrkl L 5: "fi , v Q f E 3 9 gi, v in ' ww wi is ff E W 'Q1w, 1 wg 5 Q12 5 fhff E" ' ff" gg.- 3 ' EI , H1 13 ,pf 'S 1. WT ' W Zvszif- !fQk?., .1 12, , . e "3 ,L-. " - dwg ' , , ,, v 'RE W' n' '29 4. ' 1' V f R 1. '. rf f ,F--1 ' " ' fi ,f- , f ' X., '-v 'r-'wvzw wr' ii' wr' -:V 1' f aw-' 1 'W ,A-f .. 4 J J. , . . , - ,W i Q L M l NL - ,I 1' .F .ay55. f,'-, ,yfzii xwi Vw ,ML , F ,I ,. L! W M V W -' H , f, .Rf Q, , ,E V h 5' .EC ,W i , H Q ,vj M,i'fq',R , K' 44 , Q fi MH? f M ,Q Q W. , fifilg-' Q-2' 19 M' ' GE"'T W 4,"'L ' -1 ' T4 H FL ff ' ' V , , .1 1 , if. . Q xiii We 95" 3' N V f A - ix ' ' m L-wg M '- -gy " 1 Q. V, vw m ii 4"-A-Hs , ' ffQi55,3 'f?e- g., . A, -, L,,'fV:qq,,gw 5 f. N- w-5- Ji. Q M ,gjlg 'TIE- ' ffl 'xl M1 -'JJ- .fm . : -, ' ,, -V A A . ., , , , Ng ,M , ,ar rf 4, :hy Aifzfqjgg .xx x gm , ' 1 'NEW' 1 :qi Q K Kr V 1 v4'A X ' 4 N X b ,V wk , .- ,ww , .. .,, nh, 1, mu W N- , mlm L V vp V-in , :Y it 2 A 2 WJ' 5 . Q xii' ' - ffhlffx A ' ' hi 2., wh awe '35i,4IA,5A4 iw gpg' 3 ggi . ., , V. , ' 6,3 JV 37 R : ,. - .1 y,g lj'J1Qu LY.. Q Q, YW? ., M235 xi away 5 R'-fi -.M i we . 5+ 12, 1 K 'W ax, . an M Q Wg A A Q -J? 1 " .- ' B' 1: 'Wg ,A gf Y, Y wx'-y4'.B 'b9' -'h+J',,1,x R ii-h av F53 Q, fmx, v ,241 A , v , J a iq, 2? H3 , .5 q n x . , xn I 1? ,Qf,1,+ M , Q iam Y ' w W wi wx "f 'w2'5a .e1f W2 wi X A J 1" ' 1 k H:M1f1M , ,qv 1563, Af, E L, Q1 5 xv H E, 'fini , 1. M. s 1 'V M , A f- 0 3 Q , P n Q .4 1 ,y:,.vWK..,A,i,a,-- :F fs! k wiigry --,tiiax f i X 11 I1 V A' 4 Ab fi in X wi rs? a i. x 7 ,, fix nf kr ,Usggt Sf? fi iv . E11 ', if ,Qwx -1 W ' 'L ik . QI, N y nu K F M qv 4 has .S . . . ,.,,,,4 Mi., Q -of 1 Y 1 4H10Ee"4i'?kg:fK 4 -- .' ,ii3sWT"'-iz,Y? Effsfirlllv-rggfiil 'sw Vi Q4 i wifi? M vi iii W 3 wk I Y ng It mlggazi' 41, 'W fi ' X 'Ei xiii? ' fr , - W :wife"5.4':,fs2rmiL:wif22fi"g36':'K'31333 if 'q" 4'Q"1'3'A'f-' Z 'Ah ' .. . vw jfmw, Mgggmm 4. - 4., fQ'51k.?jr.if.,'vgfA5i.ff"jg'1Qli4-4z?'51?Y' gh? " -Q .Q ' Q,mfg'-igkrn:X.,,s5i?upg'6g,55,':.iWf Q H ,zfvr , ,. , , ., M , . ' Ji ... Sm-?i1J'l!'.. :Milli-Qc ffifi Y '--L FFL' V ' -1,4-2161532343-,I-Vlfill-2 'fig 2, A-gg J71,y,1,,d 5' Jw 'QQ ,fgi gg f 'g .. . ,. , . ,tn ., yah iw. 5,i13M33,:435 Mg?m,4P. X - Q.M.4.w.f,M1, . ., ., 1 f ,. , ,aff .,,. A.s+:,:.w+ ,Q 1-:.Vg':i'i- m.f'fVfv3.11g T ' 'Q " ' " ' " ' ' X 4. w. X -- V -.H-2S'M5'M2ffiaE-Jw. -xr !x5"s,'.-Nvnq.- :yas ,L 'f' ' 1. N ,egg T5',If,:!t11EkWQi':43?K6 1 Li. I. c .3', - Q' ' 3, I, V- ,, - 1, 5. . L J: ...:!y,. V1 . wi, g , xg .jg 3.5 , H ' '. .Liz ' '34 -ffl, ,w 1" 1: rr 1' If T3',?'f , , ,,, V . f : 5- k ,' V. .5 I ,. ,. "mx -av qv -.. 4 ,X -n ,F N, . 'X ' 1 S ffl, 2-'N YM ' ?: 6, "KC."'J D. AQ3-.i'f5.'J.fj i'i'i.JiV ,?5:"'f3.52 M'XT13VfQ EFT! E ..-rr 1, 11J9'5i'f? , . ,A X, Ei'?SSH7if'3 K JZEIA ' Q 9 , I Q ' .' , - gf fiffff : QQ gf? lil 5' , l l1 THE I II Bl-AZE - 'Y1:::::E 7 - -, , . - r::':1 -'fgg 1 - asiss ,522- ' gn' ll 1 -'1:e::: .'5 , X " " ::::: ""' 1 ml .-I - i -::::: g--' .., .. 1 ,..... mm - ::: -- -:HH I. .,. 4. -ui 1 -HZ! . .... .. Q ,,:., A:.::.-' :::: I-- ' iii Ea igh Sclml g:::s- -E552 Ejjjgji 11:5 -Qu:-I .... 'Ei I -.uw .. . -ef! W3 -.-I : ::::-1 :-., -::: .l nn: 05.1. ::: ..n. ..,.I .... su. .... -- 355552 Fiiiiei. W: 5555535 56 if keiiisgg' -' -raw- ---- 'i K5f. 1 , ,,, .::ggr - 4 : Tli.- I. ?i-.---i4-ll '- faafg " """ """"' ' """"'A"""""" + ............................ 1-nu--IEEE!!! I nnun-u I ::::::::::!EE!E """"? -i""'i-f xiEii5555iiE5:.". E"-'7 Hesessfesessser iias:s55E5E2"'. . 2' -'- HU ls Y Q ' :, N:::::::::::::::4 FZ: 'EEF-1f2iGl21'?E -- +i,.-...+,,- .1 5 ,.,.....1-.-.----f..........,.,.,-.,.,.-.-.....-....,......,,,., . .-....-----f--A-A --- ,--'-- -----H 2 if """nxr"sY ....-.,...w.c,...N,.... ., A 1 E l X U 5 l , , , Q i 1 if i 1 ' Q - We . T ' be Vi -aswell? O R EWO R D i l T 'R , Q ,. .,,. .... , .,,. ,.,,., .,., ., .,,. , l 5 'qs 6530 2 . . 5 if . T With the ardent desire to com- Q , V ' J memorate student activities at 1 Qg i ' I 3 East Denver in a different style, it 'iff 1 the 1926 Trail Blazer Staff submits this yearbook D 5 QQ-,j A .1 I for the approval of its 2,000 readers. V It is the rec- F . ' Qi 4. if i l ,, Q., - ord of the achievements of a truly pioneer student 1 -' 0 ' . 3 iti 'g body, whose duty it has been to "blaze a trail" of fl, , . i 4 . i traditions forithose "Angels" who will follow. ll l ii l That it shall recall true memories of a strenuous 'e wk gi ' 3 .. , , 'year and shall fulfill the expectations of all, is the it l'jA,?f1, , , H end for which the Annual Board has striven dur- p'l' H S ". V ing many months of work. N The publication of this book was made possible ' 0 l V only through the untiring aid of the faculty ad- lA'V 'i'i visor, Mr. Oscar Marinolf, and of the art depart- y- l l ', f .' ment, under the direction of Mr. David Spivak 'E 'i l ' - ' 1 T and Miss Estelle Stinchiield. We wish to express ,,-. P' .-rp, . our appreciation likewise to Mr. Robert H. Nelson. Q 'Z jf g T '12, for photographs of the building, to Mr. f .W -ifr 5 Dorus R. Hatch for titles,' to Cornelius Kittredge, f 7 Bergliot Larsen and Irwin Reuss for typing, and Yi 2 to Daniel D. Feder for proof-reading. A. B. Logan. ii get v ' DW " T i't"'N 'tt 2 ii A i T V . , :?'5k,Md Fish' .V 3? ,mmf A f,xmTmM ' ' 3. "' A , g ij' l Kal A l ,EL D' i 'D "'Wi'W' i' fm' fx Yet- , f.,. . .ii if 153551 ,, ..-,.-, T ff.. U51 ' Q--"N-e::,,' '- , Y rc. 5 N .,.. .,.. , .i -..Q IKQQQQQQ A" ' F I -' - I x,,,.. j EAST DENVER CREED , 4 . i -4 if As a student of East gy . K . . High School. I believe in 2 I 5 n ex! "An Aristocracy of Serv- 3 If 5 f ,pffn ice." I believe that only 4 I- ' -A f - . 5 g 1 , rt fl-1 wht, those who serve, live. I gi 'I UUFEEYHIUVJ 'P believe that I can attain f S ' E this ideal only: ii 5 5 Ab As I learn self control, ' , 5 ' As I keep my mind and A AL f I body clean, .J Q f 5 As I am open minded, ii 'N ' f honest, fair in thought. word and deed, f H A As I am sociable, courageous and dependable, ' 4 ' A ' ' , 1 l As I am tolerant. conceding to everyone the right to his 3 I ' opinion, - g ' .L A , ' A ' , As I respect law in my school, in my home. and in my E H 1 Q - community. , , , . 44 I As I develop in myself an appreciation for the fmer things I X ,Al .if of life. Q ln A I believe it is my duty to develop my possibilities and to i K be the self that God intended. I believe I can do this only I ' .- 4' as I find myself in service to others. 5 - 5 ' Above all, I believe that character and contentment in 4 x I vga' service are the best test of success. and that in achieving these. lx 'WDM b ' 1 ldb dl hub " I ,a.gg.,3mzd K y serving as wou e serve , s a e a true citizen of I 1 Jrf"'E4Qgi East High and of my country. ,.., -..,...,, :43i'b'- ' I 'lliriq 'N c "IF L 1 N I - Ate- -f .., .W .. s ,J X , .T-5. 'Mi 54, Fr 1. . ,,:.'.r.v. N .. i ---Yi--L -,MW Q 1 A 4 me - '3'fQll?if5?f5f5iI giiiigscs x 1 I -Xl 1: U, -3 A --:'E--,,,,-- D gi, D V ,MN A R ,wi h K flyesl , Mp V . rN,.v41+if1,.1. Viv ' U, . il , , . . v W x 8 fr W .X A 9 A 5x 'if' 15--1 V ' Y ',.A' 4 Q 1 ,.-Q ' :Ft f L. ffm? I V 'i' ea it I . -,v .-Q ' :H-'f 1 U1 S U1 hr I :xi XSFXNY1 XXX: - Q x .X x N s xr 'Q 4 Q 4 fa' if ,G I xi Ill '. . 'ae gf x 'PHX f C gt? 13 E I 14 I rm RIMA . x .-1. fx., . W -I A ,, , . , Q., , . qw 1 ? A A- 6.159 fifawliviiif -. . -si . , jf 51.71, Glontents F 'Grail JBIa5ers war 'lilllhoops Gown 1baII Ghz jfamilies Che jfircsibe I 1 18 I, 1551 EBSBQA' - , ,"i ' . -Ififif-'Q'f',w f.,m?F3mf f',, ff- -IX TU'F .'.Y.1i?,:9Pf.ii. Mk' ww ,?'EEi5r'iz 2-Rstuinrzmxwqyw 1- W My G M? lk figs' vw' ww 2 'Af 1 V Y SSET A W V A V -. ff .: V- T'4afV'A ' A.,- ff' '4xf5'5?'qFf.?1- 'mf "z"'?gT MP". fkffw Jqmfliv A.-gm, 'Z f VU, '2','5V."'f:- ,K :Q-gp' in i 51. 'sua-Veimffirrmsgfl k!Qi5,,x4li65mT,.b.-1. I V .Q ',5fjgfn:'+V knvymfsf gJl-'z2.f.1A- g..VwX , my ,I I- U .sjg.fq .V .Aw Af- ..f:w-wr-V-AVffA.,f1" MW . WW' VV.-Aer M :Aff . 'fi': is 'QW'gfgdgffif."'WfHz5'pgg5gQ,eL,i3g:lWYh1nV'ffgg1iZ1"' 1.R,51'j'1?g!Q jggwI'T5!31aIf' ' A ,-iff T .mmq 1 'gpg' mmliidf 5 3, my ,, 3,4 v-...M 1515441 '...H ,,,1lV, . V EA E Jaigmk: 5-Q Gif 142211 ,1,,w:!Pg4HfJ5w. . 4.qQ.Nf,nn . flu., ",,g1,9,'1: X 1 pf.: ,-'54, 1' gp- Axgw My ".,TmgHl1U ythrsll' V-v Nw 315.0 K-'Www' ,5,,.y51f.i'f-,I.5,.31Xa. . r ia ,Q "g,45Hg,uW,,'mlf il-' H ' 2.-il 'fv"":""'ffU'mf'ff2i1 .-'W' WM "'W""'NffHW'f'?' 'f A' 1' W' f+gffmV-'31k1k,E:."i'5f55wm'.Q-s' "Q3'?"' "maid 'ff' " ff V"Y91 "V"W " W'5gQf"f' 1 gfVw..j?esQ.i' A.,.q . 1.133 V. gY52g5,, -1w,vM,.V 1Vt?'- ffl T1:','?T'.iA" 7' fr4'.'?5' ,-Aff' iw 1 s-LRF". V"A V .' I "Q 4 ' Jaw". ' 'A 'W If - 'fwa'!.'f'f'-'Y'-'V1"'.V'ff' R33 3-'MI ,lwLRu,M,3L,x'MHh!,A.r,, E77 Ames . Y,?:+Q, i,,b Qvqfumwanwrh ff' f I at ,Mg ' X ,, JQHLEJQ1 ,.,x "L"".m4D:,jNQm pr ffW"d"l3?"1 --.riff 'Q -'Lf Mfg ,.-V. mmgf 3 JE, ' N' . 5,-w,1'iff" "ff Yipf .M.v7'fmm duff" ' ,4fH.N,V1H ,','H5f4'g.'Y+, L," LL fm f, fig- ,A -5,J95ja'?:L "g"ifH""A W' rf' -m2A9?1'ffg2VAj,:.Qi'AV1','Tgm-VVg412vfV.''fZf!5"Z'3ff . '1 'ggi-. ?'V5?WF fiw"'w 'wgig t"7"'hii'k 3'5i'f"""- 'T 5ng'+f?",j5N 5gj"wq3'f?V5- ,.,,,,,.g,.m'r"c3"i,ifff1'V1IQ." 94113156 .. ' NK'-1+:i+g .. 'A' . fIliZ'1ir"gm'qf 5' 'Ni ik. ' "3 "'i",r'1 Vg' ,' N" 4 'RV 'V 1' " A YQKA1-"'!' '- ' fl'..' "E ". ', HT' 'K '.r:E'1.V"' :fm A C' if. ' ' v ,.s.. MH' .Ph ' 1 "P A 1 A , ' 1 ,gA I 'L A' Al. V' ' AV - VV .'- ,Vp ", "'3ffVe4fsf44 'lm ' 1"W"Afl"f" 4751 ' "'5gk'j"4'f" -" mf. ,-J fir- 'I frfiswwm-M--- ""'5inf-1? "'Qm""'ffVl"' 3121- AV"' 3'-f ' '- .-.' 1. Vw . -' - 'f."'f "1-f"SRi .V 41 .- yi. " .Fi'.-....' ' '.T,wVA'Vf 5" ' 'FV' ""7V,Vi "H f:Ai"' -si , 'h'Z'gB"1x3, f"'1"e'KR2" Vg..-UH 4" x5f,p.1'?"aa .iii egg,-1',f f'7'.T " '1g4y'1i..2 EX' 'Lui-'?" Ev -33. ,gE?i2f'A-019. , ""m'3f""" ,"'5'2.'W' Mft. 1. 0 ,wlxfw ,utah 4,,agj,.:'?f:qi:W.,TM,:S i2giga,?4gg. ji- T., ri- Q, ,, 'b:T- Epi Mk E: in ig?-1. 'll'::AqIV' Y . E Ciuglyiwf f'p,:sg, 'Wim' ' V. V -'T' A '-rf' V' 21: ,.v'.1F FV MUN' 'J-Ni'f',-f NV We "A ' A Aww . ' N9 AW'-' ir - - fi?-"fV. vv"Yf:.fgnf'..' -IM - M .1 ,-A MJ, f .A2V,V,I" .. mfifv- fm- Why. --m 'A WV ag. W.fAA1.VVVf fp. 35:-sg fxmwf V Q M4 -2'-VV-VV.. AM W , ilu wif' 4 M' 8 ka ' ifwffif 3 Rial' 1 dia' 'Z MJ' zQr RkN 5 '4fL,."""'1i.mf if 'W mwgmggv Wg W' ' ,Nu N K ,, V-.FA , f -A K, K, Y W I 1 F4 V, pl- gs - ,P yr. 4: , rl I an 331 AA .5 .,.. ,V . 'A .5 , ' - , 2, , A 4 V,-1. I.. f 'K wg - , 194 , ' af. . II, . I.. " , 4. Jn. 4 . , .., . ... if L, .A , A . K ' at VY" 4- -. i. 4.2 - ' A V ,V . ' 2: N , A' "AA " -' "' ,' 'f' V """ - . 2 ' '52 "5M'riQZ",., 'vlqrffff "QV-:sen eil ' .V N "3A'1'qh , 'f,Tf'f1W" W 11'-mf fV"Ei'ff' ' Aff' AW ' I ' ' -'VJ '9"544gA,'ffQA. - . --.+ 1 .A V ' 'H . - - Ax V- ' - .., : 'V 1. ' - A a - -- R.. , 1- 21 1, .1 ', 1' Em ""Q'f'Iq--..,f FV' . .-'A ' gf X 'lf N12 ' ygii' "' ,HJ 38-4:1 Gr. -... 'zfiif' A- My ', -'A If fb 2335!-f nr .HR 'Ly hw. W. .Eggs F: .. -...,L,h,l-A.. 53 F: 'V z. l 'J K V V - 5 lw,,,i Ar, .. A , . K ,ii 5,5 -3 JZ? .: , I. , ,J F is mb, ...Ah . , "",1cga5vAV ' ,Him , ,. .,.?"?'Li2x'55f""' ? 'SVC -'!"'iA '61 A' R 2 r "'ig'g' .FL .' ""2f,4- !1.v'7','giw 55A ' i 1 . gafisf- .eQV5:LnQ'5viF 1 ' 'FV ' ' 11 - 'UI ' 'W I V ,nf :N V - 'Q' ' ' 4- Y '- 'ff ' I ' - ' "' . ku -- ,,. ' ' I. x , v ' . , ' 1- ' 'ff' MQW f' 41 w Q' "Sw "' :"""'V" "Al"igc'f""A""'?'Wi" w""'..Akif1"'W'?"f'A'arAV5'W " Af'-L, .fN'r35' " A ' W VSV '. ""'f'.A"' iiinff 1 1 '. '," 'fa' Q "TIF" Af. . ',,.' mmf "lu "t .' 'Z' - M' 'M N., ','51'V"" . " .. W +V: ffvflif? A'AA?ffRi+2'?fW':gAi.sA5'4gi""f?2gfA,5g,,g ,A2f,,"'-V.'S,f."' it ffzsf5izi?A.'VAf'wP3f5f355EmfVV1 PEE A'AfV'S'f"f3g'J'f'1ff2f' wwf-Vf. . F+VA3gF'5'A:-2s.QV.:V.wf.1'W"-5"'f'VI'i'aV' My ' 5.a'iff.w?"A'2f" "af1'Ai3'f'fV"55fLVV dab WP FV VW"5i3p ' zf'4.Vr,,.?51si'if?'wfA..,f'Aff?Safares. A VA fffffs. .JW V V 1 V. Ad' Ae -iff Lg l 'V' H.-'n,4'I6"'fALTgg'3""'71'f"k:-"Rkh4':5f,5 mr-" .- V ' -":' - 5A 'fi V" ' ' :ef Wff,q!ffdf"'3i""'VA5'f'f-'fff395if43."'iV5sf'4"'1'A JA'f?fvf'if?"QVWif+"'i'A?f9'w-1,.-S...f'f?fY'W' f "Qi" . A PM -l?1' 'W '1HA1'Avb2.'M'f'ZS"E8155-WV5'g14f5'TfriM4ff3'Aif34..ffffsZfFf"f3'f?f51fV:k'wikgf' .ff A+ A awi'7".m1:fffHV ., V ..,..,. , Af .Q Q, f'f"""Q . Vg.. , HT-Aj " , , ggi V. .V+ V V-wufw f m W1"V3?V-Q WW 156-'.a'E'f' . 'A V ' ....,..Q ' i' Midvw y , .1 .355 ,, Q 1 . ata, -, , .QWVV . 'fm E3'gfx,1.VaWVV..,. F""mw.f 'HW . G V . V Vf. .gy . .- my we - A A 5 'WE :Kyiv Qi! QI 4 A , 1 ., . 15 'w lii ji'-, f'W:.. . Q42 .- VV 14-4 f'fi?f r'f'-EMHW 'QQQV f 'Vw A Q.. ,gs 1,,m,V QA V A A, , Q V .. A is I f f -, 'p A ' fart? A2 1 .. 'I "Vw TWT 'EY' 4135? f' QV 1Z 2,, A 311 A 1 , . , ' A . V WV' -A . ,fa-5, . 3' .l..,9f?.'f?7'. .4V " ,, A .. ff. V- V Q F3 . - , A AA - A " .- M . gfjg- A.."f:.m . A :5"A"i" .. 'g' ' 'Wu 1 A 'AA- 'Y5"fAvi5f ""'..Q V :' ' " 1 ':"' A VA' "' ' ' 'f " Q- L fy'-1 'lm V, M i Y .A K 5. -D Q h V VV .52 1 V.. ,. i T j 'yfw ii. .,,. ' A "' V.Aq ' . . . , , , W ' ' ' A l ' ' vii' ' 1 ' I5 ' . ' . fb Maggy, 1, Tatu W , 'f 2 . I, A . .ff .139 5 , ,' W F ,,4f3,gfw m5HwV,.E: ,'y A V - . .- -Y 1-I ff fin A' - ' 2' f"f +A A - wi- -w .1 -f- -. ..- -V MA V '-m f P FP 1 I WV .mgmqm .VV V. ifgglij 45 . V - 'V .1 Q fs-. gp 1 . 1 .J -'IA -"4 "VH '. "7 ' 'W'--NUM! 'Qi' .'A""' 'HV '.A,.' " H4 512 ' 'W' A' '?gl7'.r'aV' HA- f'f "' "'. f ' wiv' f 'sql' 1 " ""' r' " ,f " 'lbw' ' "' ' "' V Sf Z" L ""'v"" ' V"":'." 1' I ,, , X., . . f 0 ., i n V ' xCx'41a..1,,-I J IKM VI fi 1: I' 'Z M 4 '31, . :skew O H wit ly: I 4 g I 't -1. -1 , , 1 'Jr 1 nl Owfv-JM 41' . , ,, ,.V. r V ., ,. ..,. ,, . . ,R A . ' A f. VAAA A A A . . , . ,. . 1. 1-, ll .1 .E :l . f lu. ,., :A .,' ,, ga ,:,Q . . . ,-,Ag ..' ., : 1f.-...x . - -3- - ,V ,-14 ."',' A - V , 441 My A K. A. Q . Ai H I Typ. l ,A W A .,5.1L ,:Iii 4 1 ' ' .uni 'Q "hi lf . J. -KL fn' V.Fi"f'?- "" ..sit!f17a.1r.-nu.-. 4 M V ,yf'V Ni . V ul V 2 ... Av - . 1' W T Q4 '. ',':,, ' - 5- : as ' V fn gg-fwga-I , V' ' 'Z ' 3' -if gf I 'L 7.-A ," ' 1 ,Q 'fjii -il' ': 1' ' ' 4,1 Ei . . 4: ' ! ' .4 ig. s X 4, , , . awe : :N vi . .writ 174 X ,F . if?-3 , . -L., . 4. is Yum ent: Ein I fl AAF :n x t 1: 1 :K ' K 4 , 1 AEA' 1, 4,5 , ' 1 ' ' .. 5 195 H." c '. . ' Z1 . ,Ju W.-ITP' . '11 - H 1 ' j ' u b '- .""', " Y 4, , 1 'J' -I '!f2'?L"'!' M A 1: "v'??9T-ielfikl W" "EL 4 zu ' .IAN Ja. N ' ' . 'f L 'f 'W .mv , t.x4."e'44,51fv:m. , 1 i 2 i! 411 ,TH 42. 41 4. ' Q3 .. 49" Q sd fl 53 sf' 'lv E, 'I 4 4 4, ,, 4 4 4, ,.., , NME, V il , . ,W www? K. -Q + - 1 W . 'L , ,g,',,,' 'y , P 1 m' , ' ' --5+ f :,.g33gt,. 4 A . . . ,4 ' Z wis 'f . .. ' . , N -f ,N N u '41 " 5. 1 , ' FUNK .. . ' A 2. Ap, . -' J :..?s'f..' wfE .'- .1 ' - .' 'ka Mm' iaw -. f A f 'W ' films. 'A ' 'Rf' 0 , ' "' na. 2 ' .N I ,. -'jg 5 A141 V' ' v I ' -' N 1 uf f 'El' , SQL W, 'i V Y 'W' T4 rib .V Y 4, ' Q-MW,ffQ'f.f?b 1 : 1 5 a m f "Wim 'mwff f ff' iw' .. j V - ,fa i B . f 3 4-:,,v '. v A v'S4::,,4'V 1.4, V -Q 1 : vi. X 4.. . In 'h w in - 1 V - . V . 1 D, 495 ' 'ff' wf""'iT'm ' f W 4 'TH' N33 5'f"f Fgsfir 1, +4 as - .. 5 -my 4. awww kwqgm .S . ' me W' M 1.Q ' Sep .1QgQ i,f.f,. 445.4 gtsvf-ffl, , - 4 in 4 A3 1 1- -bw'-2-f RQ '5 ' - Q' 1 Qiilsfiikm M 2 A ,H an - . ' 4 fe., . f l. nk! ' VZ, I .wk Y' ,H 'Q 'gif-L"'f 'L'-vim.-4..fJW'mg. fvkfkw QM-if fgwfvgk ' '5'1w9!.'w-.vw ...QW ,mv ,W 'P WWW kwa Jig 35km-3,96 124.693, M, "W, gi ' ., ,ff - ' "' 1 135-EW ' KX wfgf,J?'ggg?-5515 . 3 in 3 X Jig?-wg' 5 wg? - . sz- H. f i? i Af ni'm1:,knm Ef i if ri- z M RQ at ' Ami: Hg, . 4 1 . , ..,4 . -L 5 ,, 4 3. 1 47 , , I fr , , gut 1 . g V- ' ... - A- V vm A , 4.6444 Q :N I .1 ei if . . ..m.4, I 135521, 4 I it ME: V .Q ,Z Ax, Akai. 25" AW. 1. 3 E , V 1. f V VL AN., .vw A V.. .. , ,x Q 1. .. 4 I X J .. 5 ,vu , . . 4.5 nh. 'Q , 1 . gx A 4 ,Z 4 .4 . , . . -. , '. M Q A --11 .W ,. ,W .,:i'i' H . .. .ga -3.9 ' .4 J 9 4 'N ' 1 F H 'f I h w y, ,,. 5' . ' w, ,',1 4 1 4 H ' -' ' '91 ' " , - '. 1 V . .' . ' .ZA - . ,' 4- 4 ' - 4 . 4 I . 1 JF' .. , 'IL 1... 1 - M- pn gr- .P -1: 44 Q-f M12 w guii W .. 1 fy, fm . 'i3,p....- 34. 1. ' P' .- 1 ff. f My . . H W wi: N 'A wa X , . 53, .dr ' w 1 L 1 f 4f I 5 Y s Q 'lm Q WR D , N ' . " f, ,f " 7 F1 P-1-Q4 " 4 I., ,. inf. , - ,L - ai I, V'.-H35 -IZ? It 5 ' . tf- .'ff5 5ig ",., 'ra2 4 -Z .42 111 V. ' Mt v' 5 J xi 'NR.w'Q , LM ,. I :. ,. Y lglmvu. I .4 U 4 4: . ..mm ' Y, W1 1. , V 4 ...N A I-:Q .4 f v- 4 vj -. 4 4 'h -, . -' 4 . ' 1' :. . 4 1' " .144 1 - 4- . , ' . gh. 3 ' -h -.. gy 4., 3. ' 4, ..- . ' , '52 - ,iw-f A 4 V , 4.-.,. , '- ,4 V . - .. f , 4 w'-QW 4, ..., ' , 'M' 5 ' , ' 4 4 ' f H " X ' , . 1 ..'5' '3. . - " .- ' -f ' 1" 'Z2:, - fx 'K 2 D' 'r iff. " ,' I 1' if ww 9155- 4 4 1 1 ,A 1 3 ,4 'HW M L gfpwngah .nw .' ' . 4 --4' . 1. . b ' . . N- -W 1 , , a.. ,-"' 4- . -v ar: 44 . A 14 V 1, -- , 1.-1 1' , .- -:.f'11.i.45 .,4...gn:. - ,. . . , . V ..- -'. -f ,L f K- , -v,:dy.', , . .. 2 'Y . H, ' , . . . . 1.1" V wjyll r 'ga .1' " ' r . D - - M- f " f ' 1 H. I was - V : L' 4, 4. 1 . 1. I Usfifarvw , : 1 H' N V ,,. .x by .,- 1-.Qfwvr 4 U, x . 4 lv .ny -L . 5 A - iq 7411. t 4 . 'A I "WNW, . . , 'I 1 ' - ' Q . ' ' ' . " " " , ' 1 1 ,. f' 'E '4 !'.W1.' ' Av ' X ' '4 ,-21, ' - . . . -, ' f e t f, r . '- - 4. - 4 . . ,1ls:e'-. .. V 4. 4.. .- . , sr- 'Q - -141'--. ,. ,,.f V, .,, . W , L Q .4 4 g, N1 J I ., A , 4 ,uh 1-. ,,,4 ,. .-., , V ., ,- A ,4 , .4 - A , 4,. vw I '. .- , ' -- fir, V. 4 f -, . v' ' . ' '. ' ,ww ' " X f ' ' "1 - ff - . -- X A 4 Q A "V 45 u w . - ,FTW 'W 'fn fy wiv 4i w 4 'W i-"V L , GQ. ' R H A' ' " ' '.- ' H " ' .5 gg' 33.43. 'h ri U, - . tl 1' w lxgf 3,14 51. k YY: k ' T 4. - 5, ' , Wd' 'R ' .. ' ,Q " . ' ""zxg.. M'4'?'gf4+j 5 :3-rg: ' 1. , 556. fV,i ff1kf.W 1BG - p' ' 4 IJY H :-4' ,V Mu L- -f .,!' ,... 'F 'f ' ' "Ari ' 1 ' .-f 2 N ' fi gg. - 1.. 1 1 ff.. V , ' gp . K v ' f ' J 4 " :JV . 'C' fm? -.- -'1 ,' ' T .- 9.1 In L A' K, '- 'V L uv' y . ' ' - - L. 2 1 2 ' " f , 4 fly - A b n Rrglsig 'V lar, ' ,,3!i',,' 4,5" 44-234 V . 1' ,QL K I ' ,J '1V QL., . , Wg 4545. 'G+ Q 4 'V Y 5 gm- ,x E f ' ' ' - . W V lg... I.. .j T 4 ,A I yi V VV V V,. a n y ,i1vf:i 4 w-. 4 .2 kk . 22+ fJ " ' . N W' . 1 f f-N W' ff GQW' 4 ff Q.. .. 3 K V A 1 U W 4 .-F .!V . . 1 5 4 75:4 - 4j gj .f fg gJ,,- l 1 1 .. 1-1f 'Z' . , - , I - V- 5 WI, J I VVV 4.5 pin . . V 44 W X ' , - 1' '.- - Au, "mf Jw.. , ' , :wp 1. f J, wg j', f ' " 4 , . ,' ' 1' Nw 4. 1 4 .,- 4:5-, 9,14 ,4,, 1, ,L . . , ,W 4 Q, . f ., .1 1 i . A-Q ,LW ., , .4 . 4 -1 .rf . . 'f , ,.,1 -1 , .4 . .- .mat 1 ' ' . ' ". . 3. ' . . - I ' ' , ' I- ., ' '-4 4. ' , ',.. - . ' 1 . A V f ' v A - 1' P' - I 13--, . M . ,Q 5 f"'e5 4 IU f" ' -I ' V in H A ff 1' V-Q x Mil ' 'fri -M .4 , 4, 10' ,K . ., , - E .QAL4 A, M lx. X .F 4, V N-,ml Y, H14 Y -f ' U - " 'ug' ,,, ff ' E3 .v " Q' Ugg. , . ,- - ' -, .i Qt, . fi 4, :ug n nf' ,I gif " ga: if V' '- 45. gi 4 Q 1' q 4 X .IKM .4 .' ' . - 2 13+ f- A N- ,., . .. , ' ' . ,Q . . ,. 1, .,1 1,",+:,u,.a-u .- - wgzf., 1 K ' 5' m R .. a . . 4 4 his vy i lggfzi jf! V- Aw., A 174 i v . ' xl., V N A 1, ' . v Y .1 M. '+ L gb h .uf W.-QQ' -A 1 nh- . 1P"""' . , -wfwgf---... 11 X' , ' "' ' Y I 'J " an 3 'H' I -vu s 5 i ' 4' 'V ' Q - "-' 1 ' 'N f ' w 1.-2. -L, Wm- NWH4- fn, n . -,N , " .,..,,,,,4, 4 ' ai 'r all L 4:1 H an J M I lm ,df 9 'X P 0 wr 1 1 iv: .v -X-vu Q ,n 4 , , ,, X . Q 'W' 3 K . . H ,H If MW .ff M "' ff' . " 1 yi? f ' 'W I ff' ' A' 1 3 ag! "-ll 'N ii 4 ,L xx- 4 ' , -V-N , my . '24 ' ,'T .,'4 -5 '- 1 '31-E . ' 71 fu. ', H lf" Jail' .,, 51? 1 ff '. -1" - ' , ' ":, :AE Z? X . 21' lar: . H 4 if "B L. 'pta '1 - K ' :.,',' 79 ',.f"i "Jil-4. 4 .1 .4 QT' fam' 'e.. 5 ef' if' ,Z IJ N '. '. ' . , L U" .Efwh 'Y' .' , . ., -'e , 4, ,4 ' , 4 , ' 'L --fig: 4 . .- A . -' fi 1 - '. e' ' 'gm " ,. ,- 1 " - - 4.4 'N , uw 5' 5. 12 r' ,""4' -S2 E- 5 'N ,MQW 44' '4 '+x "I 1 ,' -5' ff l- H 4 2, ' ' """'f.1 3"'?". fa", . f Vg. -2, ' ' :AVI - - ' "- Y' 5 gn , .- 'iff im H rf I - 1' 'jx va A W " 4 mabig .,, . .. .. .1 . f ' . . 4 4 . J. .. 4. 'L ",':.1w'4 1' , 4-. f 14 1. - 1 4. ., , 4:3 4 , ' f - H, ' ','! ' ' - f' f,, -ir .- 'f1'g: 'Pgf'f-Q " - ,j,.v-- .1 - "sf qg ". ,. 3 f .-5' ,.' 'W , vi ti. , - s . Fwffgifqw 1.11"-,, ww- rT3:Q...g 2.1 if 4 f 4,7 1,31 v My W -W . 4 , ,.,- ,,, I 4411 ,g Z' Qs., .,: w '- ,,, ' Q' V. .:,.' , .ff-44 H 5 -4 - Y , ., J - -, .. 1 V. 14 .. f- . 451 . I, . ,U 44 -4 L QV, 5 fp,A,.-,- 4-, ', , .f 4- 1 V, -4 , , . '41 Pm. .v 4 4 , , ,, 3' - -. 1 ..r.. w, ' -. ,nw - , f.. wx f. if V413 1,9 ' ':'4g .. 'Q' Yu .. ,fa-1.3 '. . - 1-2 V , f. ,J ' ' H-Es., .- 1,-g, N , '--1"1..N!f' ,. . 1 4 " all :S44,5fg?g-I4 iw.- .Sth, 44- -W4 '. 9 1? ,L- ,j'f4Lxg1,r,5,5 , f 44 'A xr M, at yin!-35. ,-ek, X V. w f V yin.. N ' , "E .,4 Q f , ,,w 1 ' 41- wF,w ' A A - -. .W -. Q 1 6 f- ' , .- k"1'j- ' 1 .- .. -. F' x' "Ur" "W, " ' ' K 1 'M' 'N ' 5 RQ 4 if .M 1 Q4 jj: iQ T'f: .ii- W Q 6 if ww M Rf Exxl' 5 E 3795! +955 K, WWW s i new fig. W r E i ia? ilvqh ' in P 'ifd M ,, T4 N f3't',...'i Q 44 .Jig 2,35 by "' 4 32? fy 'L 3 If-f ffl -S-. ka H . 1 ff MA R w W f ex 1,..-fZj.f'j"'j'2'v QM if 1?:5"'f-N ':gfHf'MmfNv'34F'j X, " 4,4 .' -f.....:-' ... -f - " " ...ff A5 uw .:.,f . - ,4 w ,Af 1 ..f ', 4, X,.,1Q.- 1-M, x , wvf- 4 . 4, E . ., 4, N 1- 2, ,, - . --M H.. .- f . ' .. " 1 -, 4- -iii ' mf .1- 'mf -. ' 4 . V ff' - ,. - . 3' -f wf. K., .f . ,af N 1. 1 s Af... 1-wf '. f - -..+', 4 ." ...MN .1-'wx is - X, 1. . .41 .f fe , -. -x xv. 3 ,. ....S ww -- lu. ., 4, .Q W . , 4 , ,. Wye-1 4 A W D t 3 ivy.--... ..' sn. 'gf' . , . Hr' .mv Um.. mf ,-vim-1Wf'v?v IQQSMWW' . 51. ,- f zgigf' 46.0 -H5 -....4z.:f . g.E?Wsi4.'v'..""""f""-...r' N'-'fi , :TRAIL BLAZERS. ,bk V ., L.,,,. E M, , ,. v .L 1 r, ,M '- .- 41 , wr 2 j ' "vi gg i" 1 if F :sv 1 'V 'P '-27 ffTf1 'Q .L , , V ,, . .,, 1' Q--'M la ,, ' '4"'f'-1,f":'5.gfx-'- -, 4" Q .,-16,2 ' X w -',."a . . . , f. 3' ' Q f MQ , 'J " .'z-'M .Q.,'."'Gzg'-P1"ifzs.g.f fw.'ff,,.Qg..,g,V,1'-gf' Q IAQ, , Q - . f , - f , .W-1-P--ff' 1: . '- . .1 -. 431 -wef-,sw .fu-.4 .nf -.fm .. s . W 2, M e.,-wmxr'u,-xr J 1. f ' we , 1 -' - as-'gh , " , ff 'ff ff, 2 4H- f 'Ri m - 45 ,..""'-'i,'??4'a--f"?ii'r!' 'Q Q faq, . asv., .FP-..x,,. Jiri, ,- el., 4 5 5 mme Q ,s , b : ,K L, ,. . V h V fy., .w,4?', u,V.m -.vw-, T.. ,f.g,f9w,-fg,K,rp-,-m+ - - A - f- E 7 , A Q + -H 1 ,. f. ,,- '- ' , ,Q ii -1 i' " .q"A1w, gl 'isa nw -'ffl "f - ,inf 3- es: riw s ri? . "QE nr.. 'iM.'i., 'Q.i'K',g, ,a 'W -,ag,24:rM4FQgg3" dw w"m1' ', - gif -fern'-fygw :asv-fa Bb w'-'w:., mm ,eww :1 ,583 Pa-, . ug. 1 vb fq, qwuv- grim Qf Z 252, zgg- ., -'1-22' H 15-:D-sEgg,. 'V-1" '?'4:?h.m 'fmw- 5, R .-1 L P ':-anger "dwg vm A - : --gf f:1:r,, 'W' ' ' ,gggwgrfq-1 f - ,g:aifr..Mr?iSfsS,a1 if :A mer-f 4'.v L .emsf21ff:Q4 xF'2f1w,xeE'f' Af.f?wf'mw.fA-L, -'vig'Y fgfi .,,i2.'Y.gff- ,vw - gif is -Q H -,gi :J - X -.fLy3L.qqQ, Wm! np,4,f35?E':G4fr15.,f LQ-,,nf:1.m3!,vi'?-igi..'.2T wk 3352 , -jf,-5,2y5?' my 5,364 f ,: 94 ,xlfgii-55' -, f 522, i-'mv -7444331-ag-,FiQufv.'J1iwfqv:2gQg,i5wiQ2,m.Ai.f-- bgtgiy-, iff V: up lfufq 1. 4.1 +1 ns '-A-1'-3-Maifi ,11--" f1f?f' :V -sfqtfgk fi Agia-' A -'.'f'Sf1:-f,fw-'. b v -1:45-ah 1 1.219-47' :fig fi-ffmgecgy-V , fffwf 7 592- b - f-5:- ' y 5 -5 1 """i'1,a WEN" xL.'-,aiux ggpwgp Milne' i5m'f'3'i'K'f"g?k W 1:1 RM H-'wisf :J i f . 5' -' f fl-f-W-i'M u f A A 230: ,Jw aw 5 1 'I 1 rw as nl .,9'F'?9 W u:iaff'aPvA '-.'fE,z' Vihgif. . .Nil 4Mfff2"'-1,2""Q?- , ff'-'Q f" Xwi ff?-" ' Y. 'ff' wvqfa -, 4 ' .u- .f -X ,5 - ww,,g'f.i'23y1H . ug- -A1-35 . -- fiffzffn 4,'if.:wvikff!'-Jf'f?"'Q."'-,"xvH?1: m'1m:'s,-ww! rf" "wif mix R vw fk?9s'i"E W Me: ff w'Ci:.f-f . J.. 1 41.1. ' u, ,':4fT',2'?5 Q sl' ' ,A 'Q '-" 4,-ribif' .- N? 1 , Jw, V, Mg.,,i.gN,ffk 1 -H.,"'i,, 'V' ' . 1414 3, -.1 AV. , 32 -ft Ni: R"-, '1,e""'5 ' 3' .' igwf' -in-T' - A -13 -3, ' Q iff- 'Q ,, - -,u tj. ,gi ' ff ,gi + ,, V" ,fy--I 'amy ,a tm '-1 H X 'P 2 ?,,.Q Q1 flgg- 1,13 -'fl' .gif i.-Jfgtqfl ,145 ? - , T75 TQ I " 44 j,jm. . Ai. .., ' Q1 1- 4- ' . 1. M gf - if -an gp: 1 ,, :jf 4.-,. 'N +73 . -Dr. yr fa, N 'aff jm , Q,-19'-V Af ,f ww" ' ' 1 .5 -.-Efiyflgf, ff ' ' Hwgg N3 :ra " 4. gk is ' ,,- ,. 519:-,. -V ,gil . .inf 9,44 mu- uv 'ww f '1 - - 'A "-5'f-- mf, 2-55:29. 4 1' -ff' W, vi , ff M M' ' " 'FY 4' '-JW" L, .v"E!'E'.v" 'H a Y ggi H g' , fvfvz- +A.-f W '25,-1 v.,w+'-rv v f ff , ' " iw . ,ff T..,' tswtiwf ' ' -EY -nf "-f .- Q4 Pen f W ' '- iff.-'a' -, '-swf fm fffzf-r -'Rv' ' 4 ' ,ggi 'EQ 4535-LW, si, , mf. fwgmgff " 15-- M 'i'g1.!"-Q- , - .uf Y' .'. -Arif . 'V - "W, F- 2, -' 9- H. ' ' " U1 -,Nt me - ,I -, ,P Jr., 1,, .. KH' .A X-.fqi ., 2. ,h,v,f, Q: ., vm 2, , 5: ,. - . - ?' , - b 5 ,, V' , . , , I , '- in -' rf .,, 'eff 15:3 Cv- 'Q ,Q .ry 'fT,.,f,1.-q,,.'J'. ' f'f.2W'gf', Y-:wg 3- 44-I, ,-'v . .J a ,-'- Jag 1 A 2-:W Yga kw 1fif, f 1.4 ff' 5 533 54 " ft gg f. ' U lf' If gif - 3' 3v , , 'L ' U- ,"'m 1 A L "ff" ..,241V V f- 52,1 1'-if,'gg,,r'A43wTeg,3 k ":' Y 'f' 'g' 'X ' 5' : '4 I 19' , JH ' V 'f Wa 'fb 'MH 'W' 'kfl fli-Q,4?s3T V - 'f f 'T' is ' , y- fl nv J I. . ,,-, 5-fx, . . , '. , .1 5, v Q,- 1 2 M, 4 , ,-', .- .1 K. 1 ,.-...php .. .. -V - 'i .,f. g :-L f' V ,:.Qi"4srv -,ff A ' EL' -"ww K- v. uf: -'EL' -, 12- 1 wg . '9T'fYM.,..-- 'V ' -'km -"QM .. vi A PJ C454 1 E' 2-W"X1,'M W "Y" ,V i- -,ws V.,,,v' ,, . f ,H V A 52-gf, 'N .-rv,-.gh rr, .0 gif-Am -. ,s ,W mpeg, K' Lv dvi g , . g1g:.4.'4f .- WHY, www -fm ' I 4-ilw-f, 'H' .L , 'iff '-:. wvsf'f'-fi n 5: '- b A + f N 1 -f'Jlf.2f. ,,,"1:m.,w-.,-, J .nw 'wg wig M ' - if anim ' as m f. f. .1 'f ' 4101 V Y' '+"?'-My-yisif, I ns' Qs, 32 1: .g,.1'Qi .. -f 2 4' MQQB' ga, 1 - QJ'if3f14'3v1rg1f:' .km ,Ji N4 -V-.MW 1- L 'ffl -f L . fi st? 4 -+4 iv- mg sa- ,, - lim ,-gr., -4 .Jr-, , ,L - , - Y J, N A 5 4 ff..f vi. 43 'Ng-W uf' .nf . 'f'-,-1 f .Q 'A .dv ,- Lg a s ,- '42 5-wg .ff 1'. zsia'2-fPs+,'w.f,.' 'H p 'ki1.f" 1'Q'tEx"f1' . fv 1, .. 1wL?fr-3.4cl'2 -- A ff Wi, " "fMl1'- rf' 3.2 V-f f ' W -' i ' L?'1'E5mi!'T"lPf?r' ' : , ' " 5 " V1 ,M " '35 "fW::w.f9fm' Mei 4'-'ff' 4f.,:"i'?. tsfiizf Q f zl 'wF'12f1V " " " i?" 5' 1. .- , . .Q ff f fr ,- -N ,-4 , '!?33r'1f"Pv1f'qSQ2'g'i'i'Q-Q .W-FQ,-wf,u,f.-xviwex. ,MQ in .1-'SQ 1,1'Q '.+ ' ,Q?f'.:,4g4, -73'fi.n.Kg-lf s-W 'F -1' M. w.'-.-,ge'f-f:..f-,wx ,f',wg..,5--u.'ie,1w45--gxsf. w,-M. M V H fab ' -52' Q-g,.!f1: .a . Ns.: fl we -fg 9- ' ' K' ,L ' A ' 1' ' .fA2w'fi2L" Wfi--'E'iff2'YQf'3?3g?'alfff!N:1,Q'xf.v-'Z wwf f711, igu.,frr . --- :- 0,3431 ' . 'wwf -1 im , , , .r M, be 1 fwsqmg,-.'i'ffi,gifr?ef5ffQysif".-,,-fri,1',fFwg,'gNsWg-1 ff 3934 ' ' , ... M 'q . .. 1 . Q W u ' 1,5 Tw ' A V A NV. . k VL' ' QA i f L1,:y2.q,AzZXK . H15 'Jgyjf JJ . 5956.-.il-ff:j:fn'ff::.,gf.,-:,T,L'5Q1gr, .1 '-74,1 mflmh " w " ' Y?" R- 41 aw- . '45 kr . ,zu Q-ff-V Q- , J:-'r2sw19'?:2:'5nfif'ff".mv --Z'i:f'ww:'-a4:i'1:'1fi11fQQrff' ff H., 1 -3 W1 . ,QQM1 raw" H 2 2 3 Afv i' fi-ff rwas.1?5si'N-'f fw, M V+ ew, -'f-'flxiikwk Q ' , . 'N mr" . vu. 1' . .5 '?5,.M,1 Y-" N ' , Z ' ' , 'v .,,.,,' gfggg 3 at-' e-, -:Zw"g,3 fn' -link 'ka --m'.wr, :f."'ar'w1-.f, N -'gn 1550-r .Sift fw.'5g"-ip 04 nf ff :- 3,11 gli? ' x " W1 ia- P5-.-ff:-"Q . gE'2gfi5f?5.'?f?21L.hf.wmff?'r:2Q,3w54?wif-2 ffeiQ..1,.,gwf-g, 5fif:ii"I's?f11f3 ? fvzfi 561255 "4,3gL'1., fi: ' Ys,,Q-l ie -.?Q.g"wi,:-:4,:i-'54 f ,xv iwmgwhgif1,wi,L1.:"if1gqgZ5wL,,z3xX f5?Ffj513.,'i,ff2lM:fini-fm , ig1?55'i'. " f V ,f - ' ff 'is' r ' - V- -' Qfikfixfl --'- 93. ' 9" 2 'Wgkff 'ln1?f- ' fPP"" - " gg? fk-2, w? f,.,Qg,-'1'f"1'-' ', 555-,g .fLJ.:,.:', '..P: - 'f Wu P .,,g- -eng51.'1?"-' 45, :g,'2'1J?-azz" f' 75 1 my 'i ?'fLw ,J,'QiH 1- -v mffmw, Q 1 .va-f V'f '1. -qw. ,f fJ':'3ww59 "Af F' ,r-' Ka--ww 1 ,,- -1- 9 .N . - Q, - .,1.,,f, ffwr, , '21 gr' f, " iw les X, Qs.-,..-aw-W v, fs:-:E jcwagaw., ff 5.1.-,-xmq, F5204-Q ,, ,ui Hex 3 J- Wy- ..-9" , . V - ' X J,..'5'T-1i'.' 4QjE9L v .1,.',, 923. ..:-g.f,o..Ex pf-v v, Q.. re. g -gf-:.if,f,:M Hr.-v' M: fn.: wx.. . V'-. N ..1. ,531 , - J.-.-1 4 ., A2 as - . 4,---gffq-'ki' ' 1 Q-421' -13' L1ag"'RE::i- if ng :K ..,.'1:b Q wrfs, 'V.-.,'--QA.-qkimg.Qgfwziggig:EE ?2W"+f'1.sW'a.gP431'l " "1 - ""7'- V -im W "' "X 6. Sends' f 1,236 1, .f",g59Z?.fQ,g2. , . FQ 4 N fi'-s:,,,.? , 113?3,4-5QfJ5,j ,theft,,gff'.faz+fx,..'f,efY.,, ,f-Sak-Si-'Sf' W 51,552 9,5-ak . g yf ,e,,g1,'s.wZfr! , g , fm' V V W-TESM-if '-, if 251 'H 1, www W-4qf.+,-'"fm-f,,ew' -'3'-ff.'-likfwix W mv-ww, . F F1 v ii"-.-wr "fi Q. ' " 2 cf-f I. ,yu ,, , ,N gtk, W 71.5, ,, g,,4, Wgfbwmr, 4x,,!,, ,HM .udfazmg ,..g.J, M M ,zu 4.1 -' ws'-'Vi ,E 41u'?r'5'5i6i1 "' V V J' -' P' -4. V49 'xi' ' ' "pf 1jgT"'?.' i'?"'14x.-,-1' 'QJPWV-5"KL"? "vXi.f'1 'V ' A' .f-gf '-'SM--vw-JL WW' -Lf-:J kr- '- swf! " .wt 'f " P- 2 fin wx-v5f'vf1'?"f'f'H.32'-7fv1e'1"'s3?33 TREK' 1 W.-W' "5-4" wili- Q.4f25rf'i'X' .-,.:.r,s' , x , 1 a , 5, Hg ww f 1-'YQ ff? fi' ' f".'f'2' , :ggi 7 Ein 3, , xii' ff' f,Q.:.' -1",-31'-158 "-1 fam " I- f "- ' . , Wu-ivy '. ,:"?'-"?'fff ' qw' 5 'f A ,aw J - vffzfnifii? . V F - iff wr.-I. , , ?a3af'T'v' fi'if:51'T",-fl ' ma, .' if f , ?5" ':mn 6? A F1 , A . " sa ' 'Hawaii 1945: gf ' 'E' ' ' ' fifgl' v " if Q,-1gu5vwng,'f,w255f 'im-2g'i. ,2v!' if ,ew ' f' -V 1 19 ' ." ff i z , 1 V L- -455 'Clif f 'rv .J Q-,AQQQ-5 I '??sfi?ffT,. ff'4i5E.:f-Min ff?-12 , i'-f55'Q'? - ,, 7555, 4' .Jil 11 S72 fi-'ggi , 4, v1" ". ?1-" ' ' '7 f' . +3 . 41 , 1, 'ye P .H Y rm-mv A 1., L- ,if - V- ,,, JT. 411'-,--1 yay. 'Jus-.3i, I .yin HH ,pr ,A ,444 -Q., , - rig,"-?i',. we.-41 ' Rig., :H A ,f 1 iff? , , 1' ,Hs Q' .2 4. -' V.::,4w .,-' .JH ::. Q'-..fi" 2' ' -wwf' -fl JQW? ' '-5' '- :- wi ,,gfp':ff,,epq5gLsQge-I, ,,, ' 3, 1 ... Q- Q, -:gqpgX,g,,.,4lrv Y I g?Mggrgf.,,Q'f 2.a'?'f,3:x-J:-23-5 31: 4'gf4y.qj 1- . ,g L g73,,f5,,:i'fa,,i . ' ,-my m 2- mgxw. 4: -i, ' 1:+ A ' f .Em ' Vw: ff ww ,- ,f if Q w w- ,Q . , ' n v mf fi: A -:is 1-filfm -u,. g ,T , I ,, v 1 , S , .Imp We r 4- M vgw Hx iv .L tr' In , , . ,-kg V 1 RJR .1 A 3, ,L Wy, .-1,z:ymj.. V1 'w' -1' bmw:-1 " ' 2, v ' .wivz , 'fu .K -' 4 'm 2-w:,.+rf,f1 A QF T- VU-3 f H1 1 ? fa -.n f A' 1- f gulf? f. .f1+n w -- .10 uf: .41.."' v 1. -,.-'L 'PSY ' . WA fx 1 --fvllw' ' nz .-JB? , "af.,'2gi- 1- "'g3,fa' gn'-55 : -'w"f,:f:.:.-. dw. 'fav' f1,..,, Af mg. ,I fi . f-'f',. f' , -. A A' - L ff -:Q-,f A fs 1.935-w ,ggi :if .V - .fs-nf. - V ff - 2-.i"'2zf 1if ,'?'d"-u " ' 1r' Q H-if f ' ,L ,1w ' E! A , ,WL-W i ' 'fag'-P " ' Ti' -f f f- ff JEFQ- T'i,"3if':I5 M f i sh 'if- ,. Xa-, if- 2. 251 '45 ' fm, :S-M., .. . -, , 3: 3 2, :P 3: v-nf -4, , w -g.6f" i': 11 'w',f,-ds" ,vw ewiis sg- 'f,gf,k 1' n"3fe 2'n'- -'ff' .. ' , Fw , 1 ,. ,5 . yy .. 3631- .Ei ' f . . X T4 W f',,j J, f w ,' -fir' - LQ , AA . Mg-.fg sg 4-53 . :g..1 , 5 t ' V112-' ,N ' r . . yi Hat 'X 2.1:-HU. f, ': 5-f .F , "1 Y : ' - H KX- 51. I AQ ' . ,HM + ,' ' .. 4' 9 f- ' . '- , -vu rf--342 1' ,LL 3 -was I? .- my f".'1ap,, , ' ,-- A -- ' -. ' V SM' X ,. 511 ' 2' ", '13 , r'fL , N25 LS ,:, ', .-5v,,u",1P53,lf1Yili1 '. vw " 5" G-' ,z , '1 1 ,H A ' f f ' "gy, : ' L 511, r. 4 rf , A " , ' . 1 4, W .',,::: u,-'1fwif'.gA 5 ' '- .. 'S , V -BZ . is - " - ' Nfl . 3,.,v.5.-'E-Mg-'f.'Qr '?' z,efF HELQPY.,,g3- i w F 1 ' F gf V V5 " 11-, 111 Af' 4 Aw: , gt' N "Ti .J 1 '4?", ', , ..-4, 1' 1.1 , '.5,,, , ff ' ':Q1Tig fA1 Tf",. f?fL31TQ,.,,.jL3.f:.A ga y. 1.'4Lfwf, -QQ, 135, Q -gk-QI! , . Ain gg fx hw ' nigh fp- H , fa , L,,,r1- 'gf 1, ,,g.,,,1,-v5',.:7:'.!f'-: Q-17?u'Ea'fig Agxiiqw.: 14,M,,f2? 1 H59 ' limi' X X W?'P" 4'- Wxfiff'-f'f L af : V ,Lis 'f" 'f3:" 5' '4 ww "H+ we s :-' -A , ,, 2- Sz ,15fQ,v1-.z.f-' " .f af J if ga' ,. ,ff- 4 M ,, :'5, ,i,, , ,-,rfb wfw--wfr'-r - V , ,Win . m f Rf ge, Q ,QW Ti, 'Q 4? g,,3,qm ,, Q-51251 igsf, 4 .2 ' ui? -- x v J 'Q 'Z H55 'A 'gy sf.: -Q' f' :' - "4 .,.!5'.? "H f? 1'f2E5iair,gi5-frgfiigfqf B --iff ' ' u i -, ,ww VA, dia-I" , 55 f-01. . '. - ' ..f-my 1-. f I J:-Uv" ,A V ,v .' - .z 'uf 1+,.,'1gy ,-. y 4- - - , uae wiiqgi' agffyz xv " "gi f ry -'v V-'21-U -w-Eva vip ,vvztgh ' Rf X -, Ig 1, f' ,gf if w fA,'2,,',k-'Q fl!! g 'L . 'fgf 514 - -aq- J -gf " M uw ' FTM: 32 . v . 'A , "'x. A 'f"f?f'- W. 'Eh 'r-Vw" ,J 1:52 ff' YE A V , ' -9' -fi 4-1 2 - J'-H. H, .,. 1 , 'Q' " " 1 gi l ,M Q. 1 .vfrfl ' A' 1- rw f - if V. ? .. 's-1-122- wwf' ff-f Yif-iiflf M .1 fi fax , ' - Q1-fg'awfv3, ' 1 ' Uk pf- gh? H E .22 -. t55 3q.,wvl5,4E.' fg23.'?45kQ3-3.-,-29' V-VV 1 :fs',5Qffgjfg,bf:.Sf. L fig-gwNgw?lf?f'g.,,, 5-igff-.3f.'fiff fg,',fg-Q f-gww . W' 53'-, -V ggi. , f fwii if ' GE-' 1- W WJ . fa " 1, xv-Q ll-5"i9?fZ731::aif.LfE4'f.,'3fWE5Xwgif4:QfL"' 'N V W . F253 Nzfn12?a S' 1" -'i ' 1 +wswTi-Ami fwiwffw wp1fff " f f N. . . 4155.5 "' Q '- 'ka' ,, V .f .H .121 wg' ' :Fu f 1 H ' JSP". f1'M',a':wx":- ffl' 3-4-Wgif '15:L'f.'-iv'-"iv:-K"'ifa ,55ti'fJ'f 1 q.. W' . X1 V' 4" . 'bfi 1.-'U.N'5'W". - . Ki !:'qff 'gm?ix '1 , - Epi? :frm-Aff -.rv-1a.,:jf 5-fn' fs-1:f,f'.a'5fu?-,.1i2l.L:f-'a:v'vrm:Q.s-.fuk '54, f w5!,T1Jf,gQ'5'5'V3?", M25 f.: gtg. n E?" P Sgvi-,451 ,K-1' , "SV .' , '-1--65.1-,1rg'if1wL?,,Qf':f"1',3g-rig W1','?faf'l8"-5'?Q1f'.'nKib3'Z'h5"3, ?3Q7s:3Qfw-f"9f5i-1g2??'gQg5i'1w f1L:y3,1JhS3i" 4 iq ' A M' ff- , r f ,f 1 , f' wgffljf, 1 54 wk wi f ga w',,":f,,l,1 A"'5.f1-,gt f 4, : fff"7' Q 'Q " ' 5 A f .53 '54-F , ' ffl ' A- .a11?"', Q"f'3'2i -'T Lk? 4 "31tf7'5 - -as rv ii 1-':'f'ff2u 2 ' - F X5 V g- A A A 5 I 'TVA' N- , n Tir 2 A p f2'f,:'.' 2 3.3" . ' '-.K EY-,rg"S'1.' I .. 65237 " P - fl . i5iflE: 1?:k uf " V ' .-1'f"'?'g-', - -1-15-. ' I -s . -fwfffi ,-'Q .r Y Lv-. 34905, Q-Was, 37.-'c3+f'.' ezywpf r- .1532 "W -'1'rf5f4'?'Sff ,f,43-"' LW. H' 1?"g9r.' :-xy f 4-, .. 1,H,.,Jv--Q.-wp - , ig' 4, .,,'u""i'y,i .ff- : , -ich .A -, r 1 - ft 3,71 Mya: 14-f,'Q.n'+ .:-5.2 Ainazgi- Y ' -wg ' e,gq4":-g21, f"fAvf"-Q25 " ' .fa ,fk,g.:1,h4J1-L A '- . .A -..,ff,ggf.3s-1,..-9f'?,: ' Magi'-'5' f,5 v" .,-.. ff,,-537r?'5zff'9'11?ivf?'gfEH"9ef':-f -. ' l fugkg-gwa 1-M S' ' Ipg.-1c 'w '. -14222 v - - fy vig-wsfw,-4 '- L in-g.'-11, .n- EQ .Tlvfw GL -"gh, f x 1, 4 1 'QQFQSQ' 'Yip F 3' f laig ' - if 7f221'N5 .-x- ' I 2' , ?2f9'7f25 a-f p - " f ,ii . W. .if g. z f p . , -V Ap ., ,K 1 r - . . - , , -' ' - 'r 1. w : ,. ' 'i M., f E Q . ings '-Q 'EQSQ x-L. 'iglfwr-Mfs. --If wi. J NW . . wi-'P imxgfw, --an V 5,4 frfmf f il ', rs',.'Am- ' M ' V '!'1a,E"63'?4?3'f:4 'fivffxil' JL ' -.- -'W K M H1 37 , -,fYv" 975'7' ff . f, K - . ,N N, , A ag 1 V , Qs" H' " .1'ef:fi ff" ALLQ-w'f-'gg-'gig . g., fi: 2. K x " gpg-,,. V f ' ' ' .5-Jw FIS' V " ,5- ,, . fir, A " .. af .,-1 up ,Hg . -View 34242, f -55331,-. Ui'-,,.-.Y:'..:s4 -, ,e,fg,'ir,'?wH'4 N 'ESV' ,gif-., Ki -.-p.m':" ygvgvf.-Q-w.' 'QM LT' K M' T.f,2gf',,gy"i g4gg5,g,.H,'.2!-2 'L' If .j:.h'qgNR. inf-,1,,.riaifkd-i'vC"fQ':'P,x3:, Q -Jffffzfil ' JK nxpnfr ,L fd. 'E V'-,g.jk,:f,,"'gj 1 '. ""Q:H"i-M4355 , f 'p5lx.'fn3wQif+,J'f'- ,L 'ff.'f'f5?T54 -451111, ggC'm1ff'? L1f1+h-m.'Laf- '?5.g,,VR?A -'9S!JTf!Zf':i:?"'!Hi,.Q'.ZWJ-ri!4314 'S ' 4 -. "',2"'91?'!'i1f3"f' 'Q"i5N"aw " ' .fS?'l'H'4f'?Llf- WW" 1'554fi?"-1' Erlwfliv "irA"21f"vRIf1g' i,,2'l?f-W2?E55'f':f x- ' fiffv' Nfl 1'5f?"ffS?"Q ' ' W f 1 .YQ3"?'1lSi"m7Qf,u1fk4f1.f?Bf1 glfifvia. Av, :..w w '--5'fQ-D311 -1.3295 Mix,Q:k?i'ifu,1fi?ffir,:ixf '.vef-',f?Tf2Q! '?igrft'ri?fJ3fi,,.g1a1f--rw- 'F . , 'f' 1 if "y35Q3?2Q1-i.'i1ZH'f da f iff?" 55,5 5fi?5?'l1"i if "'4F'ff'lff'If43.1"f':4i"'-'3'f?g'2' :? 1 -:h.11?'f its.-fQMf., w,?",1g,i2 'i21?fL3tQ5 f5y1,:,f5:Q?m:Lq'.fig, .:'Ff?'x' 2," Sfgigggifg--fgfg ff 1-1 ' " mf:- :v ga -,mg ,ff:vfffaif:.: :1 M '02-3wQ1f4. 3?S3'f . SSW -. 1- -J, -A . g,A,,A4-W F - V P - 'mf ww- if 41:-we fx, - 5 ,P .yt ' 35 'H' l, W, .yu 'wk 3, 0 ,, '- -- '..,-vb - ., -Wx.-.mf ,L ,Q :fag-,KK . 1.5 L., , M Jffg' ww 21.11714-'.,NSv.-vw' ,fx W- ri' ' QA-'55 .hip -MJ: .N-y' . u,, x W. wx 44, fi Hwy M A K K 1, ,, .,,,, ,Q swf.. M: ,aa it imzlg 5,5 W ii .L . Q.m?lv,.?f,x. ,gf fir ,,:'. 3,81 4, ik ,. ,si 4, V L. ' f s 'Q 4 ' I 3 . 1 W '1 4'-E 5 -.1-F ' M ,fd N was 5, 'W 'W' ,Q ,X A QQ M 53-I X 'f r'.j,Q,giQ .Q Q ,M M " ' wiffaixu b ,H ,H 2 55' E55 HQ . , ,W -. 35:4 J-- ASWQ3' 2 ,Qfgx Q-ab vff.f4-jk-' swan :fi " 'iff 4, N il "' at my ' WS L..-nf fr. ,af L f.+z , . 4 1. 4, A , W- ff.: .W 254 w '4f 'la J, yi." 4- , .41,M.f4:'. 'u-1,5 ,,,,1',fg5-M .. -A ' V ,, . -3 41, , . ., -QW YW, V 2- F . . '- 31 - V f.e',f'r",1 FL" ,-' jk" ' f - "5" 1,,",?-' .Y ,Ps y " if , W ,,,A 3'3,w, av U V. in -z u. , 152 W, g ku -if .i5'V7'i',,3: qw Jef: gpg Q 1 V- .itgsyzff-15aAf' N' ff if Hu. 'vas A M , W:-:gl 5 fpfgq- --Qi 511757 mug ,A .Lf g s. i.,ni:.24!g.:,,: tritfiiih-i 1 ,l Q u ,. g-.4 . A . X -f 1- ,. V 1' , 17- A , . . . W. -ww w.r',1,- ' ,L 4. -U. vmigigs ,J M W? mm m ,T , t flx I N j,e?!gM?S6fEt EYKT, Q- ge.-.fy e',?',ia1-, ff ?'i4'T 'VA if-V- ': " "v-f2f W ' Y" W Q "" " v4' f , Riggs? ,K A 'L A . f f 541:11 '."" i4 ?"f"?M '1Y'f.-SL M ww " 4" -Q ""'Px' " 'Y QLD TIMERSI l31I CLASS OF 1926 ESOLVED to "blaze the trail" for those who will succeed them. the "Old Timers", often called the Class of 1926, launched the year's activi- ties with a pledge of loyalty to the immortal spirit of that great insti- tution. "Old East." At a big mass meeting held at the first of the year officers were elected and sponsors chosen. Due to the departure of "Pete" Holm in January, the biggest task of sponsorship fell to Miss Margaret A. Smith, who fulfilled the expecta- tions of all. One of the first traditions established was that of having graduation ex- ercises in the City Auditorium, where all might witness youth's triumph over readin', 'ritin', 'n 'rithmetic. Social life was given a flying start by the "Old Timers" when they gave the first party of the year, the immemorable l-lallowe'en Barn Dance, which drew crowds of people from their cabins even on that ghost-haunted night. ln addition to issuing their official publication, the l926 Trail Blazer. the "Old Timers" published a paper called A'The Baby Angels' Guide." for the benefit of the "Mavericks" and others new to the settlement. Later they edited a clever ha.ndbook known as the Student Directory. which was received and prized by everyone in the settlement. The last two months of the year were crowded with scholastic and social activities, climaxed by the formal Promenade given in the town ballroom Ctransformed eatin' housel on the evening of May first. The play, "Only Thirty-Eight," given by a stellar cast, combined with the joys and thrills of Class Day and Graduation, write a fitting close for the 'AOld Timers' " first and last year of happy friendships in the new settlement! 1221 .4 ,, W .F v 'rf 'e -. ., is 1- B rx , .Qs 1 . 2. L... ADELSOHN. NORMAN ALEXANDER. EMMA SUIE Spanish Club, 2, 3, 4: Junior Escort. 3. ALKIRIE, MARX' Blil.l.li Choral Union, 2: French Club, 2, 3, 43 Minerva, 41 Cruzers, 4. Al.l.liN. BONNH5 Blil.l.li Home Economics Club, 3. A1.1.lsoN.C1.YD1i E. Track, 2: Vice Pres. Motor Club. 4: Cooking Club, 4: Sec. Operctta, 4: Boys' Glee Club. 4. ALLISON. FLORIENCIE lf. Girl Reserve, 23 Junto Literary Society, 2, 3, 4. Spanish Club, 2, 3: Home Economics Club, 3: Garden Club, 2. ANDERSON. GLADYS AUGUSTA Minerva, 3, 4: Sports Club, 4: National Honor Society, 3, 4: Soccer, 3. ANDERSON, NORVA1. lVlALCOl.lVl Hi-Y, 3, 4: Two Arts Club, 2. 3, 4: Tarzan Ath- ietic Club. 2. 3: Travel Club, 3, 4, Golf Club, 3. ARGLENZIO. ROSEMARY ASKLING. A. HELFN French, 2, 3, 43 Soccer, 43 Volley B:-ill, 43 Two Arts Club. 4. N. I23.l AURELIUS. TOM ROYLANCE Congress, 3, 4: History Club, 4: International Re- lations, 4: Woodbury, 3, 4: Science, 4. BACH, ROBERT l. EE Hi-Y, 4: Motor Club, 4: 6 Foot Club, 3: Booster Club, 4. BAGLEY, STEWART E. BAGNALL, CHARLES Football, 4: "D" Club, 4: Golf Club, 2, 3: Hi-Y Club, 2, 3: Boosters, 3: Senior Creed Committee, 4: Boxing Manager. 4: Two Arts, 2, 3. BAGNALL, lVlARY Drama, 2, 3: Girl Reserves, 2: Junior Escort. 3. BAILEY, ARTHUR CASIDY Glee Club, 2, 3, 4: Boosters, 3, 4: "Pickles", 4: Student Council, 4: Boxing. 4: "D" Club, 4. BAKER, LENORE French, 2, 3, 4: Soccer, 4: Volley Ball, 4: Local Honor Society, 2. BALDWIN, KIRK WIl,I.IANl Hi.Y, 4. BARNES, HUBERT THOMAS International Relations, 4: Archery Club, 4: Sec. 4: Pro and Con, 3: Travel Club, 3, 4. BARR, JUDSON THOMAS Congress, 2, 3, 4: Sec. 4: Debate, 4: Flying Squadron, 4: Shaifroth, 4: Senior Play Stage Manager, 4: International Relations Society, 4: Editorial Staff "Angels' Guide," 4: Chairman School Creed Committee, 4: Philosophical So- ciety, 3. l24.l :fi Q' 1, vi -s f Ju f 4 x . . . Q BAR'l'Hlil., iVlll.TON if. International Relations Club, 3, 4: Drama Club. 3. 4. BIQLISLE, I,o1.A Hlil.l5N Junto, 3, 4: French, 4: Junior Escort: Glee Club, 3: Senior Play Staff. BELL. BETTY BISHOP Junbo, 4: Clio, 4: Motto Committee. 4: Student Directory. 4: Two Arts, 2. BENSON, BIETTY Vocal Violin Club. 4. BliNlGH'l'. NlARJORllf Secretary of Senior Class: Student Council, 3, 4: Secretary of School, 4: Junior Escort, 3: Biz Sister, 4: Flying' Squadron, 4: Glee Club, 2: Sports Club, 2. 3, 4: Sec. 4: Minerva, 2, 3. 4: Girl Reserves, 2, 3: Chairman Program Commit- tee, 3: Volley Ball, 2, 3, 4: Baseball, 2, 3, 4: Basketball. 4: Soccer, 4: Senior Play. 4. BISGHTOL. GRETCHIEN French Club, 3, 4: Annual Board. 4. BIGLEY. IRIZNIE MAIQX'-WlNIlflilfD Home Economics Club, 4. BINKLIEY, DliWl'F'l' li. Archery Club, 4: Boys' Cooking Club, 4: Travel Club, 2: French Club, 3. BLACK. ARTHUR Bi.ACKMi51z, LORISN MCCORNICK Senate, 3, 4: Intornationnl Relations, 3: Wonder Club, 3: Spotlight. 3, 4: Business Manager Spot- light, 4: Local Honor Society. 4: National Honor Society. 4: Business Manager Student Directory, 4: Ceremonial Committee Student Directory, 4: All Club Plays, 4: Business Manaizer Junior Edi- tion Spotlight, 4: Senior Play, 4. l25l x""" "" ' """"""' """" I I f1 I1 II II :I 11 I I1 II BLOIQDORN, CHARLES 11 II II 11 Radio Club, 4. 11 II II II 1: II I1 II BLOEDORN, lVlARJORllE JANIE II :: Diana, 4. II 11 II 11 II II I1 11 II II II 11 BLOOD, DOROTHY IQ :: Junto, 4: Piano Club: Cruisers, 4. II II II 11 II II I1 I1 fl BLUE, JAMES I31.1.1O'r'1' 11 II Hi-Y, 2, 3: Pres. 4: "D" Club, 4: Cheer Lender. Il II 3: Head Cheer Leader. 4: Student Council. 4: I1 II Golf Club. 3: Pres. 4: Glee Club, 3: Senior Prom. II :: Committee, 4: Boosters. 2, 3. 4. I1 II II II 11 II II :: BORDAHI.. FLORVNCIE II Big Sister, 3. 4: Clio, 2, 3. 4: Glee Club. 2. 3, 41 II :I Choral Union. 2, 3: Diana, 2, 3. 4: Operetta, 2. II I 11 II 11 I: II 1 11 BOWMAN, ANNA CLAIRE II Garden Club, 3: Vice-Pres. Home Economics Club, I1 :: 4: Treas. Two Arts Club, 4: Senior Soccer. 4. I1 1 II 11 II :I II ,L BRAIDEN, WAIDIZ G. 1: II Hi-Y, 2, 3, 4: Spanish Club, 2. 3, 4: Tyro, 3, 4: 11 I: Pres. Boys' Cookimz Club. II 1 I1 II I1 II I1 1 II BRILLIANT, ZIELDA 1I L: Home Economirs Club, 3. 4. 11 -1 II :I II I II BROCK. JOHN Pi.A'r'r Il 1: Drama, 2, 3, 4, Cadet Club, 2. 3: Drama Club II 11 Plays, 2. 3, 4: Fencing Club, 4: Treaw. Sthdent II Directory: Woodbury Contest, 4. II II II II II If II 11 1: BROWN, DOROTCHH' M. 1: I1 Girl Reserves, 2, 3, 4: French Club. 2. 3. 4: 11 II Basketball, 2. II II 11 II II Il II 11 II 11 I1 II I: II I l.C:,::::.,-:,:.::,:::,,xf:f.I l26l BROWN. Ross EARL Football, 2, 3, 4: Basketball, 2, 3, 4: "D" Club, 2, 3, 4: Baseball, 3, 4: Sergeant-at-Arms Senior Class: Capt. Baseball, 4: 6 Foot Club, 33 Boosters Club, 3, 4: Thatcher Cup, 4. BRUNS. l3RliDliRICK GARNli'l"l4 Spanish Club, 3, 4: Boxing, 4. BRUNTON, CHARLISS Wl5S1.liX' Two Arts Club. 4: Hi-Y, 4: "Pickles." BUCKHA1.TlER. HAROLD BULLA, RUTH lfI.lZABlE'I'H Glee Club, 4: Girls' Glee Club, 1, 2: Diana Club, 3, 4: 'I'wo Arts. 4: Spotlight, 4: Co-Editor Student Direc- tory, 4: Big Sister, 3, 4: Senior Play Staff. BUTTERITASS, ARZl'l.IA BURK.WILLIAMliMMi5'1"l' Two Arts. 2, 3, 4: Cadets, Club, 4: Hi-Y, 4. BYERLY. l'll1l.lEN l.L'Cll.l,li Girl Reserves, 4. BYRNE, MARGARET l.OU Minerva, 4' Girls' Vocal an . cl Girls' Glee Club, 4: "Pickles." CAl.DWl'LI,, GLADYS 2: Radio, 3: Travel Violin Club, 4: 1211 CAREY, l:l.OR liNCli Drama Club, 2, 3, 4: Piano Club. 3: French Club, 4: Student Directory: Social Room Committee, 4. CATI. li'l'T, DOROTI ll' CORN li l , I A Minerva, 2. 3, 4: Piano Club, 2, 3. 4: Glee Club, 3, 4: Choral Union, 3: Baseball, 3: Vollcy Ball, 3: Big Sister, 3, 4. CHAMBERS, SNOWDIEN CHANlBlfRl.AlN, lfVlil lflil-l RUSSl5l.l. Spanish Club, 4. CHAPMAN, GEORGE AVliRll.l. Science Club, 3, 4: Radio, 3, 4: Student Direc- tory Committee. 4. CHRISTMAN. J ACK Senate, 2: Orchestra, 2. 3: Sparl Club. -1: String: Quartet, 2: Fencing Club, 4. CHYNOWISTH, lVlARKiARli'l' EVA Glee Club, 2: Wonder Club, 2, 3: Two Arts, 4: Committee for Decorating Girls' Social Room. CLARK, D1'XVllJl5RPxNKl.lN Cl.liNDEMlN, Gl2ORLil- HIERIBIQRT Science, 3: Automotive, 'l: Pres. Spanish. 1. Cl.ll3l3ORD. lVlAR'l'llA l.OUISli Sports Club. -1: Girl Reserves, l: Local Honor Society, 4. l23I 4 T X L . 1,5 , i-.'f,., CLORLQ. LAURA VIZRN Basketball. 2, 3: Girl Reserves, 2, 3, 4: History Club, 2. Crosis, VIRGINIA LOUISE Junbo, 2. 3: Girl Reserves. 2, 3, 4 : Treas., 3: Pres., 4: Sports Club, 2, 3, 4: Spotlight Staff, 4: Vol- leyball, 2, 3, 4: Basketball, 2, 3, 4: Baseball, 2, 3: Soccer, 4: Student Council, 3: Senior Hallowe'en Committee, 4: Hi-Y Vaudeville, 4: Musical Com- edy, 4: All Girls' League Rep., 2. COHN, NORMAN V. Radio Club, 2, 3: Local Honor Society, 3, 4: National Honor Society, 4: Senate, 3, 4. CONDON. NIARION GLNISVIIEVIE Girl Reserves, 2: Latin Club, 3, 4. CONNLR. JIQNNIIS NlARLiARl'I'li Clio Club. 2, 3. 4: Junior Escort: Local Honor Society, 3. 4: National Honor Society, 4: Library Staff, 4: Big Sister, 4. CONNIIR. NIADLQII loulsli Drama Club, 3. 4: Drama Club Plays, 4. CONWAY, HliI.l-N Volleyball. 2, 3, 4: Basketball, 2. 3, 4: Mana 'er Basketball, 4: Soccer, 4: Sports Cl-lb, 3, 4: Tennis Doubles, -I: Local Honor Society, 3. COOI.lfY, .JAMES COOPPR. DALI- STI WART Spad Club. 4: Radio Club, 3, 4: Spanish Club, 3. CORNFLL. ELLEN I29I 4. ,fi CORNl:l.L. GliNliVllZVl5 COX. ELIQANOIQ PAY French Club, 4. CRAIVIIQR. LLOYD GIQRALD Public Speaking Club. 2, 3, 4. CROWNER. BIQLILAH CRUIVILEY. ORAN KENNIQTII Swimming Team, 4: Hi-Y, 2, 3, 4. DAVIDSON, DORTHY ARLIQNIE Minerva, 3, 4: Sports Club. 3, 4: Girl Reserves. 2: French Club, 2. DAVIDSON, JANIQT E. Drama Club: Library Staff, 4: Senior Class Play. DAVIS. GLORY Drama Club, 2, 3, 4: l-'rench Club, 4: Drama Club Plays, 2: Hi-Y Vaudeville, 4: Senior Class Pro- gram Committee, 4: "Pickles," 4: Senior Class Play, 4: National Honor Society, 4. DAVIS, HELEN l"lARRlliT'l' Two Arts, 2, 4. DAVIS ROBERT S. "D" Club, 3, 4: Travel Club. 3. 4: History Club, 3: Glee Club, 2, 3: Hi-Y. 2. 3, 4: Track, 3. I30l J 1 i f DEMISTIER, PAUL E. Hi-Y, 4: International Relations Society, Motor Club, 4. DISNIKIE. NIARGUIERITIE GIERTRUDI? ""i 3. Minerva, 2, 3, 4: Spanish Club, 2, 3: Two Arts, 4: Art Editress Annual Board, 4: All Club Play, 4: Senior Play, 4. me N1o,CHR1sT1N11 DISNIOUS. GEORGE B. "D" Club, 4: Congress. 2, 3, 4: International Re- lations Society, 3. 4: Basketball, 4: Wrestling, 4. DONNELLY, LLOYD H. History Club, 2: Travel Club. DOUBLE. RUSSEL C. Golf Club, 3: Spanish Club, 3, 4: Six-Foot Club, 3: Honor Society. 4. DOWNING, BOB FINLEY Junbo, 2, 3, 4: Clio, 4: Glee Club, 2: Girl Re- serves, 2. DRIEHIER, KARL TRUIYANT Science Club. 3. 4: Radio Club, 4: Student rectory Committee, 4. DUNNING, ENIILY JANE Latin Club. 2: Glee Club, 2. 3:sMinerva, 2: Drama Club, 3, 4: French Club, 3, 4, DUNNING. LOUHMMA ERNl?S'l'iNli Di Volleyball, 2, 3, 4: Drama Club, 2: French Club, 3: Basketball. 2, 4: Indoor. 2, 3, 4: Sports Club, 3, 4: Play Festival, 4: Soccer, 4. li ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll tl ll ll ll ll ll ll ll II ll ll ll ll ll ll qi ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll qi ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll II ll qi ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll qi ll ll ll ll ll ll ll ll JI E311 DWELLE. LAVERNA CATHERINF Girls' Glee Club. 2: Choral Union, 3: Local Honor Society, 2, 3, 4: National Honor Society, 3, 4: Junw, 2, 3, 4: Clio, 4: Big Sisters, 4. EARL. Wll.MA llDliLS'l'EIN, BHRTHA Diana Debating Society. 3 il: Sec. 4: Wolcott Preliminaries. 3. 4: Choral Union. 3. EDWARDS. JUSTIN SARGl1N'l' Drama, 2. 3. 4: Hi-Y, 3. Al: Pro and Con, 3. lflSliNS'l'AT, ARTHUR lfl.l,lO'l'T. RUBY l.l'li lfI.'l'lNG, JOHN l7llIl.ll' Science- Club, 2, 3. 4: Radio Club. Sl, fl: Golf Club, 3. l:1'XlRCHll.lJ, l:Rl:D .lAMl-S Drama Club. 4: Spanish Club. lg Glu- Club, -lg "Pickle-s." l:ARl.lEY. lfl.OlSli Vmulxm Drama Club, 2. 3, 113 Clio Club, 12, Il, -1: Drama Club Plays, 2. 3. 4: All School Play. -l: Sputliurht SmH', 3, 4: Welfare Committee. 4: Wolcott Con- test, 2. 3. 4: Senior Class Play Staff. FEDIQR, DANIEL D. Spotlight. 2, 3, 4: Assistant Junior Editor. 34: Associate Editor, 4: Senate, 3. 4: Membership Committee, 3: Pres. Senate. 4: Local Honor So- ciety, 2. 3. 4: National Honor Society, 3. '11 Hon- orary Press Club, 3, 4. l32l 4 W ..., .1.: . 5 TRAIL BLAZERE ,a.L..-4. ll, ,Q:::::::- ...,.. ,,,- ...... -vv---- tl ll H ll 1: FEINBERG, AMO li " FELLOWS, JOHN L. H ll Senate, 2. 3, 4: Sec. 3: Congress-Senate Debate, ll 2: Spotlight, 2, 3: Business Manager, 2: Hon- 'W orary Press Club, 3: Science Club, 2, 3: Stage ' Manager Senior Play, 3, 4: East-Longmont De- ll bate, 3: East-D. U. Debate, 3: Chairman Junior Prom Committee, 3: Chairman Senior All School ' Party Committee, 4: Business Manager "Trail U Blazer," 4: Flying Squadron, 3, 4. H 'l FERNSEL, GRACE Glass 1 1 Minerva, 2, 3, 4: Two Arts, 3, 4. W ll lb 1: FISCHER, NIARYANN G. ll Spanish Club, 4: Girl Reserves, 3, 4. 4+ U H fl FLESHER. BERNARD R. U Spotlight, 3, 4: Assistant Editor of Spotlight, 4: 4, Local Honor Society. 4: Honorary Press Club, 3, 4. U ir li in U FLETCHER, CHARLES WILI.lAM 1: Science Club, 2. 3: Senate, 2: Archery, 4: Senior 4, Play, '26. ' xi xl It is H FOOTE. ELIZABETH. B. 1: Girl Reserves, 4: Sports Club, 4: Basketball, 4: H Soccer, 4: Volleyball, 4. 41 qu ll If FORREST, RICCARDA 1: French Club, 3, 4: Junto Literary Society, 3, 4. W 1. gi 1: FOSTER. BETTY LENEVE H Girl Reserves, 2: Clio, 3, 4. 0 I J wr 'Q FOUSE. MARX' ELIZABETH , Drama, 3, 4: Drama Plays. 3: Clio, 2, 3, 4: Local 1 Honor Society, 3, 4: National Honor Society, 3, 4: 4: Wolcott Contest, 4: Girl Reserves, 2: Indoor Baseball, 8: Senior Play, 4. ll r l.:::::::::::::::::::::::1::::::::-- Q or sf f . -' 'XVI' 4'5" .. 'Q rf, l33l ..- N ,f , M., ,,.....,, ,,, I . - .A .I I - , 1 . I, il f X ix - . f - 1 I ,Q A, . ,.., V, .-. I: , A I4 e ..- . ,.. , ,.. ,g A FOUTS, HELEN FRANCIS, ALMA MILDRIED Drama Club, 2, 3, 4: Clio. 2: Choral Union. 2: Glee Club, 2, Sports Club, 3. 4 5 Wolcott Contest, 2. FRANCIS, MARIE EI,I3ANoR . Drama Club, 2, 3, 4: Clio, 2. 3. 4, Choral Union. 2: Girls' Glee Club, 2, 4: Wolcott Contest. 2: "Pickles," 4. FRASER, ROBERT W. Spotlight, 4: Hi-Y, 4. FRIEDLAND, HELEN FROELICH, NEDRA AMBFR Junior Escort, 3. FROSH, MAXINIE .IACQUELYN Orchestra, 3, 4: Vocal and Violin Club. FRUMESS. SOPHIE French Club, 2, 3, 4: Treas., 4: Junta Society, 2, 3, 4: National Honor Society, 4. Literary 4 5 Local Honor Society, 2, 3, 4, Junior Escort. 3: Wolcott Contest, 2, 3, 45 Annual Board, 4. FRY, JACK E. Dance Orchestra, 4: Hi-Y Vaudeville, 4. GARDNER. IRENE HENRIETTA Glee Club, 3: French Club, 4: Pro and Con, 3: Vice-Pres., 3. I5 4 . -. , , ... 4, ,M Ki? I ,Q I 551 li 341 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I I II II II II II II II Il II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II all 5, "IRAQ, m....4.EIiIf E I I I I G-------- v---- ----- ----- ----------- ll U H ' ll TC II I :J GARDNER, THOMAS GIBSON II I, Boys' Music Club. 4: Boys' Glee Club, 3, 4: Jazz H ,I Orchestra, 4: Six-Foot Club, 3: "Pickles," 4. Il I II Il ': II I I GARNETT, ANNA LEE 11 ll Il " II U 1 II ,Q jf GAROUTTE. FRANCES LUCILE I: Il Junto, 2, 3, 4: Piano, 2, 3, 4: Baseball, 3: Junior 1, W: Escort, 3: Big Sister, 3, 4. U 1 ,I II II TT " Il II 4 U jf GARWOOD. ADELE P. ll Il Two Arts Club, 4: Wolcott Contest, 4. ll Ii 1' II ll 'I ': GASS, ESTER II ,I Two Arts Club, 3. 4. " ll ll , 1: in II GATES.MI1.DRED ANONA fl fi Two Arts, 2: Latin Club. 3: Girl Reserves, 3, 4: ll U Piano Club, 4. U II ' II I I Il GEIOER, ASAHEL JOHNSON " II fi Spanish Club, 3. 4: Six-Footers, 3: Boys' Music, U U 4: Pres., 4: Band, 4: Orchestra, 3, 4 : Boys' U U String Quartet, 4 . II I II 1, lb U II GERTZ. ABE GEORGE Q: 4' X Congress, 3 : Spotlight. 3, 4 : Trail Blaizer, 4 : ll W' Honorary Press Club, 3, 4: Drama. 3, 4: Drama II 1: Club Plays, 4. li I II II I' II ' II U II l II GETTY, VIRGINIA CONSUELO if ll I ll l II Il II 4 ll ll Il J' GILI.. BILLIE :I l I II l H 4 II ll Il U II Il II ll II U II Il ,, ll I, Il Il E::::::::::::i-::::f::::::::::::1Ll, L if . ,N -, ..- f ' ' Ak ji' W' lx f u so I N .5 -., , iq' X , 35 1 ,- --, 3, li HA, l Em, Ziff fE:3:3:::3::::f::::::::::::: li- 4 . .-4-cv, - G34 er? ff' ll ll U ll 44 GlLLlAM,Pl-llL U ll ll ll U ll II GLASlliR,ZELMA ll U ll ll U 4, GLEASON, WILLIAM SEVERY Hi-Y Club, 2, 3, 4: Boosters, 2. 4: Spa Archery, 4: Golf, 3, Wonder, 2: Spanish 2 3 4, Cadet Club, 3: Spad Club, 4: Congress, 3 4 wx 15 U H GLIDliWEl.l,,RUBYE 44 4, Home Economics Club, 3: Girl Reserves 3 4 4, Spanish Club, 4. ll ll ll 0 4 il GOl-lN,ROSALlE ll 44 4, ll 14 GORDON, ARCHIE A. 14 Motor Club, 4. 4, in 14 in in ll ll GORDON, IAN 4, Science Club. 4: Basketball, 4: "D" Club 4, Cadet Club, 2: Cadet Rifle Team, 2. U li I4 li 14 GRAY, CLARABELL l-OlS H l l , Girls' Glee Club, 4, Vocal and Violin Club 4 H Girl Reserves, 4, "Pickles," 4: All Club Plays 4 ll lb ll 4, :I GRINBLUM. CHARLES PHILIP 4, Radio Club, 2. 3, 4. ll H ll ll l' GROSSMAN, BOB ERNEST 4, Science Club, 4: International Relations Society 4 14 H 14 H ll ll ll ll H lx 44 li H 1233233332ZZTZZZZIZZTCZZZZIC 1. - fi 4 F 1 - H.. I-ei. '-" F574 '-If f 41.52 F' fl "ve 1 ' I-.QT l36l PM 4 TRAIL BLAZER ' ll ll ,, . ff 1-1 V lu?-.,..-if ru BLLIL'-1 f' -1:11::1:::1::1:1:::::::1:::::1::, 44 ll ll ll 44 GROVER, EVELYN ll I 3 1, x ll U GROVES, KATHRYN IC ll Garden Club, 2: Girl Reserves, 2, 3, 4: Clio, 3, 4: 44 I4 Big Sister, 3: Play Festival, 2. ll ll fl ., n :4 H GUSTAFSON. IRIS RITA I 8 Tum Arm,4. Q W ll 44 ll 1: HALDEMAN, ADA HOPE ll ll Junto, 2, 3: Two Arts. 2, 3, 4: Girl Reserves, 44 44 2, 3: Student Council. 44 ll . qi II 14 4: HALL, LEWIS L. ,, 4, Student Council, 2: Tyro Club, 2, 3, 4: Treas. 44 ly Tyro, 3: "D" Club, 4: Football, 4: Basketball, 4: 44 ll Hi-Y, 2, 3, 4: Senior Program Committee, 4: Golf 44 44 Club, 3: Six-Footers Club, 3: Travel Club, 3: 4 ll Boosters Club, 2. 3. 4. U ll 14 44 44 HALL, MARJORIE 44 ll JT 44 4 1: ll HANLEY, FRANK 41 44 44 ig 4 4 if 44 4: HARCOURT, BIETTQ' :Q ,, Minerva, 4: Two Arts, 2, 3, 4: Secretary Junior 44 ,, Class: Junior Escort: Junior Prom Committee: 44 Clio, 3: Girl Reserves, 2: Garden Club, 2: Sec. 44 ' 4 In 4 ll in HARDY, JAMES HOWARD 4 If '-D" Club, 2, s, 4: Football, 2, 4, student coun- 4 4, cil, 2: Chairman Junior Party: Executive Com- 4 ,, mittee, 4: Assistant Business Manager of Spot- 4 4, lipzht: Publicity Manager of the Spotlight, 3, 4: 4 U Hi-Y Vaudeville, 3, 4: Hi-Y, 2, 3, 4: Tarzan 4 ll Athletic Club, 2, 3: Cheer Leader, 2, 3, 4: Drama 4 ll Club, 3: Two Arts Club, 2, 3, 4: International 4 ll Relations, 3, 4: Boosters Club, 3, 4: Honorary 4 ll Press Club, 3: Chairman Senior Field Day: 4 44 Wrestling, 4. 4 ll 4 ll 4: HARRISON, J. PAUL Q in Congress, 2, 3. 4: Radio Club, 3: International 4 ip Relations, 3, 4: Motor Club, 4: Honorary Press 4 ll Club, 4: Assistant Business manager of Spot- 4 ll light, 4. 4 ll , 4 44 4 ll J II Lot::::::c:1c:bc::l:::r::1-::::::::t::L v 4 , L W.,,L.,A1:..4,f? , , ..,. - ., .R -Q , "QL: fr: 6115, Ks-949 'P 'Y f -V E371 54: ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll In ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll l I ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll 'l ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll II ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll li --1---v .... --,-------- HARVEY, ROBERT PHILIP Spanish Club, 3: Science Club, 4. HAWKINS. ARTHUR HUDSON Spotlight, 3, 4: Honorary Press Club, 3: International Relations Club, 3: Glee Club. 4: Golf Club, 3: "D" Club, 3. 4: Pres. Junior Class: Tyro Athletic Club, 3, 4: Track, 3, 4: Scnior Party Committee: Senior Play: Boosters Club, 4: Junior Prom Committee: Senior Field Day Com- mittee. HAWKINS, GEORGE ANDRIQW Science, 2, 3, 4: Vice-Pres., 4: Radio, 3, 4: Pres. 3: Sec. 4: Hi-Y, 2. HAYS, CREIGHTON Tyro, 3, 4: Pres. 3: Hi-Y, 2, 3, 4: Spotlight, 3, 4: Editor-in-Chief, 4: Honorary Press Cluh. 3. HAYUTIN , GERTRUDE Diana. 2, 3, 4: Treas., 4: Clio, 2. 3. 41 Wolcott Preliminaries, 4. HEATH. PRi2s'1'oN Assistant Editor Trail Blazer, 4: Hi-Y, 3, 4: 'l'yro, 3, 4: Pres., 4: Six-Foot Club. 3: Boosters Club, 2, 3. 3: Senior Prom Committee. 4: Golf Club, 3. Hecox, HELEN Student Council, 2, 4: Basketball, 2, 3: Baseball, 2, 3, 4: Volleyball, 2, 3: Soccer, 4: Junto, 2, 3, 4: Sports, 2, 3, 4: Sec. Junto, 3: Treas. Sports. 4: Head Girl, 4: Treas. .lunior Class, 3: Winner Popularity Contest, 4: Spotlight Staff. 2: Junior Party Committee, 3. HEGNIER. CASPIER PORMAN Congress, 2, 3, 4: Student Council, 3: Flying Squadron. 3: All Club Play, 4: D. U. Debate, 3: Student Directory Motto Committee, 4. HEICK, GRACE R. Sports Club, 2, 3, 4: Volleyball, 3, 4: Basketball, 2, 3, 4: Baseball, 2, 3: Soccer, 4. I-IENDY, CHARLES B. '41 ll --J . 381 5 TRAIL BLflE.2EEE3f? 3 A , :9f:::::::::::::::1::: I, U H mx HINDRY, HAYES Science Club, 4: Cadet, 2. U HITCHCOCK. ALYS Drama, 3, 4: Two Arts, 4. HOFFLICKER, DOROTHY ANNA Wonder, 3, 4: Local Honor Society, 4. HOHI., VERNE CHESTER Annual Board, 3, 4: Art Editor Annuai. 4: Tyro Athletic Club. 3, 4: Boys' Glee Club, 2, 3, 4: Pres. 3: Choral Union, 3: Spanish Club, 3: Two Arts Club, 2. 3, 4: Senior Motto-Creed Committee, 4: Honorary Press Club, 3: "Pickles," 4: Apollo ll H ll H ll U H qw II H ll H ll H H U H qu lr ll xl m 3 4 Club, 4: Senior-Faculty Basketball Game, 4: Stu- ll dent Manager "Pickles": Senior Luncheon Com- 'Q mittee. 1, lx H HOLDEN. LAWRENCE W. Il Radio, 2, 3, 4: Pres., 4: Cadet, 3, 2: Spad, 4. ll Cadet Corps, 2, 3, 4: Rifle Team. 4. ll H HOLOUBEK, ISABEL ROSE-MARIE Spanish, 3, 4: Girl Reserves, 3, 4. IP gl 0 JJ HOLT. ROLAND G. if Two Arts, 4: Six-Foot Club, 3. 4+ II M li qu HOLTZCLAW. LUTHER XVESLEY H ll ll ll E tl HOLTZCLAW, PAUL WATSON "D" Club, 3. 4: Spanish Club, 4: Track, 4: ll Golf, 3. U ll H H ir HOOVER, BETTY LOUISE 4' Minerva, 2, 3. 4: Vice-Pres., 4: Clio, 3: Junior Escort: Glee Club, 2, 3, 4: Choral Union, 2, 3, 4: M Girls' Quartet, 2: Girls' Sextette, 3: Girls' Music lp Club, 4: Chairman Senior Prom Committee: 4, "Pickles" 4: Student Council, 4: Hi-Y Vaude- gp ville, 4: Big Sisters, 3, 4: Latin Club, 2: Oper- ll etta, 2: Senior Play. U 0 U qu U ll H ll ll ::::::i::::::::::::::::::::::::il K ,lil -4 k1s..1-wfl : rl if -. 'i -L R--' .L 1 . --'..,.:'r1,, iqrm, If YJ - is fe 'rf lr W Rl' I 39 TRAIL BLAIZERQ I . ,I YISLZITCZifiivlifiiiiZiiiiiiiliflla II II :I II I II Il HOPKINS, FRANCES I: :I Diana, 2, 3: Girl Reserves, 2. II II I, II II II II If HORNBEIN, GERALD M. I, II International Relations Society, 3, 4. II II II II Il I 'I II II ,I HOSTETTER, VIRGINIA LUCILE QI I' Junto Club, 2, 3, 4: Clio Club. 2, 3, 4: Senior Il LI Class Play, 4: Spotlight, 4. II I I I II II II I H HOTCHKBSJACQUEUNE I II Girls' Glee Club, 2: Clio Club, 2, 3. 4: Junto II II Club, 2, 3. 4: Student Council, 2: Biz Sister, 4. II II II II II IL I' II I II I-IOUGI-I. ALICE EMMA If I' Clio Club, 2, 3. 4: Minerva Club, 3, 4: Local 'I 'I Honor Society, 2, 3, 4: National Honor Society. " I: 3, 4: Girl Reserves, 2, 3, 4: Biz Sister, 4. II II II II II II HOVEY.ESTHERlQATHRYNE I I: Latin Club, 3: Two Arts Club, 4. II I I II II II II II II II HOWARD, CHESTER RUSSEI. IL 'I Hi-Y, 2, 3, 4: Science Club. 2. 3, 4: Boosters Club, 'I :L 2: Archery Club. 4: Swimming: Team, 4. II II 'I II II II 11 HUBBARD,GLENEVELYN H 'I Girl Reserves, 2, 3, 4: Wonder Club, 2, 3: Two II L: Arts, 4. II II II II II II II II II HUFFMAN,DOROTHY I I' Girl Reserves, 2, 3: Minerva, 3, 4: 'I :I French Club, 3, 4. 'I II II II II II II L: HURT, GERTRUDE GRACE ' 'I II Volleyball, 2, 3, 4: Indoor Baseball, 2, 3, 4: II II Sports Club, 3, 4. II II II II 'I I 'I II II II II II II II II 'I II II Ibczz::-:,:::::::::L::::::L:,,, 1 1 gf' ,,:4.ff-"Iggy I. Sli ---.--S' H - ,Q L.. if , , I- I - I I 951 :III I E401 I ,, THAI L BLAZER 7 If ,yq:::vc:::r1::::i::::::::::::::::::::za ,, 11 I, 4: I, l 1, HURVITZ. FLORENCE PEARL :I National Honor, 3, 4: Local Honor Society. 2, 3, ,, ,, 4: Spanish Club, 2, 3, 4. ,, ,, 1, ,, I1 1, HUSTED, DORIS JANET 1, 1: Minerva, 2, 3, 4: Pres., 4: Girl Reserves, 2. 3: H Two Arts, 2, 3: Vice-Pres. of Junior Class, 3: ,, ,, National Honor Society, 3, 4: Spotlight, 3, 4: ,, Annual Board, 4: Big Sisters, 4: Junior Prom ,, H Committee, 3: Senior Ex. Committee, 4. ,, , ll :I ll ll 1, ll HUTTON. SARA BORDEN ll 11 Junior Escort, 3: Minerva, 3, 4: French Club, 3, ,, 4: Senior Hallowe'en Party Committee. ,, 1, I1 1 1 " ISAACSON, LOUIS G. 1, ll ll Senate, 2, 3, 4: Drama Club, 4: Local Honor So- U ll ciety, 2, 3, 4 : National Honor Society, 3, 4 : 'l ll Radio Club, 2, 3 : Flying' Squadron, 4 : Debate 1' :: Squad, 3, 4: Spotlight, 3: Woodbury, 4. ,Q ll ' 1, 1, 1, 1, ISROW, EVELYN GERTRUDE H Home Economics, 2: Diana, 4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, Q, JACKSON. CHRISTINE 1: 1, ll 1, 11 1, 1, ll 1, 1, . , ll ,, JACKSON, PLORENCI: 1, " Junto, 2. 3. 4: Public Speaking Club, 4: Flying :I Squadron, 4: Glee Club, 2. U 1, 1, 1, ll Q1 JACKSON.RLHllBASSART Q l, Minerva, 3, 4: Girl Reserves, 2, 3: Latin Club, 3: ll ll Spanish Club, 4: Local Honor Society. 3, 4: Na- ll 1, tional Honor Society, 4, Big sister. 11 ll 1, 1, 1, I1 1: JACOBSTEIN, ROSE MILDRED ll French Club, 3: Junior Escort, 3: Two Arts Club, ll 1: 4: Library Staff, 4: Local Honor Society, 2, 3, 4. ,, ll 11 I, 1: JARRETT. JOHN SMART :L 11 Congress, 4 : International Relations Society, 4 3 I, 1, National Honor Society, 4: Senior Play, 4. ll 11 H , 4, I, ll 4, ll 1, ',, 1, 1, 1, 1, 1, x 1, 1, 1, 1. l 1, I, A:::::::::::::::1.4::::::::::::::::n1.l ' IE, at ,1 A - - -.ie-44. E411 fix J- germ -I news QM ks . v. rss he 4 ls!! Q 5 is H, F1 Q S W .1 EQQBQGJ 3 , ' N ll ll lr ll ll tl ll ll ll ll U lb wr ll ll tl ll H li I ll ll ll H qu ll ll li H H H u ll ll U U H U ll U ll ll U ll ll ll H ll tl ll H H il ll II li ll ll II ll H ll ll ll ll lb ll lr lb ll ll U ll . I li, . ., --- ..... -A ...A I--YY----YYY-Y- v-va:-v- ..--.... v- .v... ...- v '- JENKINS, RUTH GWYNNE Two Arts Club, 2, 3: Minerva, 4: Vocal and Vin- li.n Club, 3: Glee Club, 2, 3, 4: Choral Union, 2, 3: Big Sister, 3, 4: Antigone. 2: "Pickles," 4. JOHNSEN, PEGGY W. Piano Club, 4. JOHNSON, DOROTHY WAITE Girl Reserves, 2, 3: Local Honor Society, 2, 3: National Honor Society, 3, 4: Minerva, 4: Cruis- ers Club, 4: Vice-Pres. National Honor Society, 4: Senior Class Color and Motto Committee, 4. JOHNSON, GLADYS ELIZABETH Spanish Club, 3, 4. JOHNSEN, RALPH 1-Ii-Y Club, 4. JOHNSON, RICHARD PIERRIE Football, 2, 3, 4: Capt., 4: Travel Club, 3: Span- ish Club, 3: Hi-Y, 2, 3: Two Arts, 2: "D" Club, 2, 3, 4. JOHNSTON, ROBERT Congress, 43 Debate Team, 4: All-Club Play, 4: Senior Play, 4: "Pickles"g Glee Club. 4: Flying Squadron, 4. JONES, EMMET GAYLORD Cooking, 4: Boxing, 4. JONES, JOSEPHINE ADELINIQ Girl Reserves, 4. JUKOLA, OLIVE SYLVIA - --v-- Y v--,..--,, 1215- ffff ll' v 4 M 1 4 . A 1 do ' ,E-L C qmswvfi EQ" ' 772 .HTF serv ' ' ,fs .,, . Eli? wifi, N. 0 iii Tiff 241' P 59 JYET E421 J . rfsw S .- A 2 QI-...gf ' W. , W -qv-gr 'QT'-vf,-wr 1 . 643' 'I A , I , . . A I II II II II II II I JUNE. NORMAN STANLEY II 'I Science, 4 : Automotive, 4. Il II II II II II II II II KAHN, LIEAH II II II II II II II II II II . II II KAUFFMAN, HELEN E1.1zABIi'1'1-I II French Club, 3: Cruisers, 4. II II II II II II II II II II KAVALEC. DORIS MARIE I: :I Girl Reserves, 3, 45 Spanish Club, 3, 4: Sec., 4. :I II II II II II II II II I , I II KIEISTIER. VIRGINIA LOUISE II II Pres. Piano Club, 3, 4, Junno, 2, 3, 4, AII School II I: Party, 4. II II II II II II II KENNEDY. MARX' II II II II II II II II II KENT, STANLIEY H. II :I Orchestra, 3, 4: Hi-Y Vaudeville, 4: Band, 4: I, Dance Orchestra, 3. I, II II II II II II I , I II KING. l'RI?D GILBERT II II Senate. 3, 4: Sec., 3, 43 National Honor Society, II 1: 4: Science, 4. II II II I II II Il II II I: I II K1Nus1.12I'. HOWARD II II II II II II II II II II II II KINNEY, l'lFI.I'5N II II I II II II II II II II II I ll II II II II II II II II II II II II II II II II II I.:::::::::::::i :::::::::11:::::i::LI , -. kan-, -I ,,,...+ I .1 ,. ,I , FI-Q, I--I G -A - . U ' 1, ff.. A 3 ' '. . .,. . .2 ' IPX' , Q KQV.- 514 -K . 6gp'?.z fig 'Aff fy P 1 fi! I43l 5 TRAIL BLAZER: Lg- ..., LA. U.. .. 1: ------------ -- -f--- ----- - ---A- li u wr U H KIT!-IIL, KARLOS WHITE Spanish Club, 2, 3: Congress, 4: Spad, 4. ll tl tl wr Q: KITTO, GENEVIVE M. ll Two Arts, 4: Spanish, 4: Home Economics, 2. tl tl ll ll ri KITTREDGE, CORNELIUS Two Arts, 3. In lr li tl U M lb II U ll ll tl H li KOCH, ELIZABETH Latin, 4: Girl Reserves, 4: Local Honor Society. 2, 3, 4. ll ll ll KOHN, ROBERT S. Spotlight, 3, 4: Science, 3, 4: Radio, 3, 4: Con- gress, 4: Honorary Press Club, 3, 4: Delegate to Boulder Press Conference, 4: Congress-Senate De- bate, 4: Homecoming Day Committee, 3. 1+ u u wa ll lb u 4 i KOOLBECK, EVELYN ll :r Home Economics, 4. U tl ll lx ll ll lx li ll 'P LA FLARE, FRANCES ll U LANE, JOHN ROBERT Science, 3, 4: Spanish, 3, 4. ll ll tl ll H ll ll 0 U H ll ll 1+ U ll lb U ll U U , ll ll U ll ll ll ll ll L4:L::::::::::poc :::b4:::1nooc::tbt::: LANE. WILI-IAM STEPHEN Spanish, 2, 3, 4. LANGE, RUTH MARIE Two Arts, 4. 533 .fc . .,,. h.-,f, 4 - -?L:g-MgB ,, .,,. ff' l44l x BI 'A7FRiT? :::::roc :::::::::::::::::::::: LANGSTON, CATI-IARINE ISABELLE Minerva, 3, 4: French, 2, 33 Two Arts, 43 Choral Union, 3: Big Sister, 4. LANHAM, LEBARON Science, 45 Radio, 3, 4. LARGE. RUTH LEDGERWOOD, TOM CALVIN Hi-Y, 43 Science, 43 Spanish, 3: Two Arts, 4. LENEFSKY, ETHEL REAH Drama, 4: Senior Play, 4. LEONARD, MARY LOUISE French, 4. LEWIN, NANCY LILLYBERG. LENORE LINDSAY, EMILY LINDSAY, GEORGE --v-------::- , ,--:h-cY---:r-0-1: fx 3 622 ff 133' ff 45 3-,"".!'l:?, -W..- W - 1, , .Y M- 21- 1' L 3 ll N - N, LIPPEN, ANN BELLE Home Economics, 2. LITMAN. M11.ToN DAVID Spad, 4. LIVESY, EVELYN JANE Two Arts, 2, 3: Garden Club, 2: Piano Club, 4: Biz Sister. LOCKE, MARTHA Sports, 3, 4: Pres., 4: Girl Reserves, 2, 3. 4: Junior Escort, 3: Big Sister, 4: Basketball, 2, 3, 4: Soccer, 4: Capt., 4: Baseball. 2, 3: Volley- ball, 3, 4. LOCKHART. GLADYS D. Girl Reserves, 3, 4: French, 4: Volleyball, 2. LOCKHART. OLIVER J. Orchestra, 4: Band, 4: Radio, 4: Motor. 4. LOGAN, ALBERT B. Editor-in-Chief "Trail Blazer": Spotlight Staff, 2, 3, 4: Assistant Editor, 4: School Debating: Team, 4: Drama Club Plays, 4: Senior Cla.-ss Play, 4: Congress Debatimz Society, 4: Historian, 4: Local Honor Society, 2: Drama Club, 3, 4: International Relations Club. 3, 4: Boosters Club. 2: l"lying Squzlflrnn. 4: Sa-ma. 4: llminrziry Prvss lvlllll, Il: Emlilol' .Iunior Edition Spot- lif.-rht, 3: XVomllmry lb-vlnximtimx Umitl-sl. 22 ldditors' f'0lll'l'l'l'lI1"' IM-lvzaitu-. 3, 4, LORENZ. ROBERTA E. Girl Reserves, 2, 3: Local Honor Society- 2. 3, 4: National Honor Society, 3, 4: Junto. 3, 4: Cruis- ers, 4: Treas. Local Honor Society, 4: Student Directory Committee. LOWE. ROBERT E. Motor Club, 4. LYONS, TOM M. Spanish Club. 3. 4: Hi-Y, 4: Science Club, 4. l461 v f T, , 5 TTRAIL BfE,,f4ZEEil 4. ------ A----A -------- ---------- - Y fy """'E"""""""'l"""'EH ll Tl MACK, MARGARET ll I M MADDOCK, JOHN KENNETH If Hi-Y, 2, 3, 4: Two Arts Club, 2, 3, 4: Sec., 3: ll Pres., 4: Student Council, 3: Tarzan Athletic ll Club, 2. 3: Treas., 3: Travel Club, 3, 4: Golf 'l Club, :sg Hi-Y Vaudeville, 2, 3. :Q li ni MADBON.ALKHEHELEN f Home Economics, 2. ll ll . wr MAOUHQE, DOROTHY LOUISE If Minerva, 2, 3, 4: Sports, 2, 3, 4: Volleyball, 2, 3, ll Club Plays, 2, 3: Senior Class Plays. lg ll U ll lVlANSFlliLD, RUTH MAE Girls' Glee Club, 2: Choral Union, 2: .Girl Re- U serves, 3, 4: French Club, 4. 0 ll ll ll ll MARMOR. BELLA Piano, 2. 3, 4. wx ll ll il ii ll lVlATl-IEWS. JAMES CHESTER Drama Club Plays, 4. M ll ll ll il MAUIQER, MILDRED MARIIE H Clio, 3, 41 Hiking Club, 4: senior Play, 4: Local Honor Society, 4. H ll ll i ll ' ll lv ni in H ll wr lx ::::::::::::::::::::::::::::131:11 4: Basketball. 3, 4: Soccer, 4: Indoor Baseball, 2: H "Pickles," 4: Senior Play, 4. ll ll il il il ll ll Junto, 2, 3, 4: Piano Club, 4. ll ll ll lb ll ll ': i French, 3, 4: Sec.. 4: Two Arts Club, 2: Drama ll MAIN, BETTY LOUISE MAINS, NIARGARET ELLEN Glee Club, 2: Drama Club, 2, 3, 4: Sec., 4: i 1: ' '- -W 'V -,W . , . -M - V- - Y :'. ' , ' '1 riff, 1 .. ff. P-f Em, 4-ff - r-Q." ' 'v-- - . .L 2 3'-iw" ' - . ' l47l 9 "lWRf"t.EE., Ef3?I..,.f'-RZEEQQ yp::::::::::::::::::::::::::::::: li U in ll lv MAXWELL,MARY ANNE If Hiking Club. U ll ll ll ll MAYS, GERTRUDE ll Two Arts Club, 4. ll ll ll tl ll il MACCARTHY, ALICIA W. :: Junta, 3, 4: Girl Reserves, 2: French, 2, 3: ll ll ll ll MACARTNEY, JOSEPHINE VAN HORNE 1: Two Arts, 4: Cruisers, 4. 4+ H II ll ll U Home Economics, 2: Girl Reserves, 2: Clio, 3, 4 0 in P M fl MCDONALD, THOMAS RANKIN xi International Relations, 3, 43 Music Club. 4: Or ll chestra, 2, 3, 4: Glee Club, 2, 3, 4: Jazz Orches ll tra, 2, 3, 4: Band, 4. lr U Cruisers, 4. MCCAY. IRENE LOUISE U tl ll 1: MCDONALD, ANNA tl Nl . ll H ll ll U lb lr MCKENZIE. MARIAN JEANETTE Spanish Club, 3, 4: Girl Reserves, 4: Big Sisters, 4. :I MCM1LLAN, CATHERINE ANN ll Girl Reserves, 2: Home Economics, 2, 3: Valley H ball, 2. ll I I. 1: MEAD, ALICE ll U U H ll ll lb H ll u U U ll I , . - A t D V. S. M , is .L it M.. ,. Q ,..f h fi f liff-1.4 fm' A A -- -fs E431 Ll:----- --A----A- -------A--------- gp fTHA I L BLA XE R 555 . --1::::::::i::::::1::::::::::::1, u u lx lb NllilNlNGliR, JOSIEPHINE EMILY Two Arts, 4: Spotlight, 4. ,, H H lVlliYER,Nll1.DRED 11 Minerva. 4: Clio, 3, 4: Spotlight, 3, 4: Local ,, Honor Society, 3, 4: National Honor Society, 4: ,, Annual, 4: Honorary Press Club, 3, 4: Big Sis- ,, ter, 4, Student Directory, 4: Delegate to Boulder ,, Press Conference, 4: Editor Girls' Spotlight, 4: ,, Winner Junto-Minerva Declamation Contest, 4. xl It H H MILLENSON. LIBBY LEAH 11 Spanish Club, 4 MILLLZR. FREIDA Glee Club, 2, 3. : Drama Debating Society, 4. ll H lx ll ll F U lb ll ll H ll MIZER. JOSIEPHINE ELlZABETl-l Basketball, 2, 3. H H H H H I1 lx MlLI.ER. LYDIA IRIENIE U Home Economics, 4. wi H U H l I MON'l'uOM12Ri', K12NNli'rH P. Congress. 2, 3, Local Honor Soc Freshman Debate, 3: Congress-Senate Debate, 3: ll 4: Pres., 4: Student Council, 2: 4, iety. 2, 3, 4: Vice-Pres., 4: D. U. u Debating Team, 4: Student Directory Com., 4. wh wr H U MOORlE, GEORO12 1.1215 I: Cadet Club, 2: Spanish Club, 2, 3: Radio Club, 3: 1, Vice-Pres., 4: Spad Club, 4. ly ll ll IN ll NIOORE. FRANK JUDSON U Cadvw. 2. 3. 4: Cadet Club. 2. 31 spad Club, 1 4: Hi-Y Vaudeville, 2, 3: Cadet Drum Major. I, H 0 ll I MOORE, RUTH CORRIE ,i Garden Club, 2, Spanish Club, 4. H 0 ll lu ll 0 lx wr ll ll wx U 1:g:::::::::::::::::::::3:::::::'l- i491 f--Q:-or T52 . ,Q 'rf 'I if I "ff I I V. I: If I AP M f 14fQ , fi: .. .E II."'i:'I..,E .I B I,:::::::::::::::::: II II II II II I I II II II II II II II II II :I MURRAY, VIRGINIA LEE II II II II II 4: Spotlight, 3, 4: Piano II sg Hi-Y vaudeville, 3, 4, I mittee, 4: "Pickles," 4: II II II II II II I Cmb,3 II II I II NELSON,ELEANOR I I II II II II II :I NELSON. I II II II II II II II II I II : Sports Club, 3, 4: Junta, FRED NELSON. NELLIE II II ESTI-IER Club, 4. NEWELL, H Piano II II II II II NYMAN, ROBERT EDWARD II Fencimz Club, 4. II II I ,, II II II Il II II II I 1 II MOYER GERALDINE VIRGINIA I Junto, 2, 3: Clio, 3, 4: Pres.. 4: Girl Reserves I 2, 3, 4: Vice-Pres., 4: Bin! Sister. 3. 4. II MURRAY, NORMA WALLACE I, Cadet Club. 3: Motor Club, 4: Two Arts, 2. II Garden Club, 2, 3: Two Arts, 4. NELLIS, VERNA ELIZABETH Vice-Pres. Student Council, 4: Student Council, 3 Club. 3, 4: Vice-Pres. 4: Junto, 3, 4: Glee Club, 2, 3, 4: Choral Union All School Party Com- Senior Class Play, 4 Big Sister, 3. 4: Honorary Press Club, 3. II NELSON. DOROTHY CRISTINE , Drama. 4: Home Economics, 4: Treas., 4: Glee 3, 4: Big Sister, 2, 3 Volleyball, 2, 3: Baseball, 2, 3. :bc::::::::1:: A fw' II 4- . '7 .. -- A Ion x,e' fi 'rf l50I -.. ,. . 1 .., gl .,.. .xv 1, Q M., lf' 1'- gf ' , Q . - , , - f J. 'X Q X OAKES, HELEN ANNIE Spotlight, 3, 4: Student Council, 43 Junior Es- cort, 3: Latin Club, 3, 4: Senior Play, 49 Student Directory, 4. OLDFIELD. FLORENCE MAli Two Arts, 4: Junior Escort, 3, Big Sister, 4. OLDHAM, JESSE M. ui-Y, 4. OSBORNIE. ROBERT STEPHEN Spud Club. 4: Fencing, 4. O'l'lS, DOROTHY Glee Club. 2. 3: Wonder Club, 2: Clio, 3, 4: Junto, 3, 4: Big Sister. 4: Girl Reserves, 2, 3. Oviauruiur. CATHLQMNE PARKER. CARL FRANCIS Glee Club. 2, 33 Choral Union, 2, 35 Six-Foot Club, 3, 4: "D" Club, 3, 43 Football, 3, 4: Senior Play. 4. PARSONS. DOROTHY Girls' Music Club, 4, Girl Reserves, 4: Glee Club, 4. PATTERSON, DOROTHY LANDRY Girl Reserves, 3. PIETIERSON, ELLEN ROSE Girl Reserves. 3. -Q l in l51l 1 lv P Q. I- Q , ,aa 'Q PATTERSON, WILSON PAYNE, IVIARLEARET BEl.I-E Junto, 2, 3, 4: Pres., 4: Senior Prom Committee 4: Glee Club, 2. 3, 4: Choral Union, 3: "PickIes,' 4: Hi,-Y Vaudeville, 3, 4: Biz Sister, 3, 4. PEACOCK, GWENDOLYN PETERSON, GRACE EVELYN French, 3, 4: Glee Club, 3: All Girls' League, 3 Girl Reserves, 2. PETERSON, OPAL MARIE Public Speaking, 4: Glee Club, 2. PHILLIPS. NIARY EI.IZABIiTH Minerva, 2: Spanish. 2: Junto, 4: Two Arts. 2. PITTS, IVIALCOLM EVERIETT "D" Club, 2, 3, 4: Student Council, 4: Baseball 2, 3, 4: Football, 3, 4: Head Boy, 4: History, 2 POPE. A UR Y POTTS PORTERFIELD. KATHLYN PATRICIA Latin Club, 2: Clio, 2, 3, 4: Minerva. 4: Senior Play, 4. POYNTER, NAN Home Economics, 3, 4: Vice-Pres.. 3, 4: Diana. 4: Junior Escort. 3. "x, 'L 'ff A P' , , Q." fwa' " I52I Boys' Glee Club, 2: "Pickles," 4: Choral Union. 2. THA I L BLAZER PRATT. PERRY GRISWOLD Hi-Y, 3, 4: Science, 4. PRESTON, LEWIS WORTHAM Spanish, 3, 4: Hi-Y, 4. PRICE, JESSIE ETHLYN French, 2, 3, 4: Sec., 3: Local Honor Society, 2. 3, 4: Sec.-Treas., 3: Girl Reserves, 2, 3, 4: Na- tional Honor Society, 3, 4. RADETSKY, ARTHUR SAMUEL Orchestra, 2, 3, 4: Spad, 4. RANDOLPH. MABEL ALICE Diana. 2, 3. 4: Spanish, 4. RANKOHL, VVERNER Science, 4: SpaniQh. 4. REDMOND, J. HOWARD Spad, 4. REED, lVllI.DRED LFBA Wolcott Contest, 2: Latin Club, 3: Diana, 4. REEvEs, Sw1i,LA REHSOCK, KATHERINE SUE Glee Club, 2: Clio, 3, 4: Junto, 2, 3, 4. ff ------- A--rA--- --A--. ---YY--- f , . A and vi , , A ,,,L..,,,, ' fm fr' Qi "E, Gif.,-,-,, W 91-1. 53 "Tint, .W 6, .4 1' 5 I 'XE .1 Q zz , Y fr . 214.5 5 N, .. M.. .5 ,L 2,1 tl--vvyr-'YYvyvvy-v-'Y-iv-iv-'iv' lr in U H REID, NIARGARIET RUTH 1, Junto, 3, 4, Piano Club. 3, 43 Treas., 4. u nu lb ll A ll REITER, EVIQLYN lr H 4l ll lr U H in :W Science, 43 Spanish, 4. P H H in :Q RIBBING. LINEE ELINOR H Chorus Basketball, 23 Glee Club. lb 0 H ni tl 1: R1CE,HARR1ETMABEi2 REYBOLD, DOUGLAS COMPTON 1, Piano, 2: Minerva, 2, 3. 4: French, 3: Pres.. 4. ll ll H lb ll H RICKER, GEORGE N. Spanish, 2, 33 Tyro, 2, 3, 4: Football, 4: "D" 4, Club, 4: Archery, 4: Editor Angels' Guild, 4: U Golf Club, 3: Treas. Senior Class: Hi-Y, 4: Base- ball, 43 Editor "Baby Angels' Guide," 4: Vice- Pres. Arcehry Club, 43 Senior-Faculty Basketball U 1: Game, 4. li U n U ii ll U ll M li 1 .1 ROBERTS.PHYLLB lr ll u H n It 1: ROCHE, EMMETT BARNEY RISLEY, JENNIE AUGUSTA Cruisers, 4. tl il ll ll H ll Junto, 3, 43 Piano, 4, Girl Reserves, 3: :U Big Sister, 4. T ll ll ' H ll ii ll li U ll lb ll A' A .... ,---, .... ,-Y--,--- ROEHRIG. KA'l'llljRlNli i fwzf 1. W e : Wi' ggi? F ggi: V Lv: 63,5 , f Q 5 V vu , .X ,. 7- - A 05 4 N 5 I A 1 A V - Q 5 Mx-' ,Vw N- A .Airs f A i54l l-""A '--'- 'A-T --'-A-' -A'--A--7-: W I II I II I U I II I II I ROREM. VIRGINIA OPAL II I I Girl Reserves, 4: Wonder Club, 4: Two Arts, 4. I, I U I U I U I ROSENTHAL, EVELYN HAVA II I Spotlight, 2: Drama, 3: French, 2. I U I II II II I II I U I U : Ross, FRANCES MARX' I Girls' Vocal and Violin Club, 4. II I U I H I II I Ross, HELEN JEANETTE II I Two Arts, 3, 4: Garden, 2: Girl Reserves, 2, 4. 0 I U I II I II I ROW,TUNlCHARLES I I Local Honor Society, 3: Wonder Club, 4. :I I I I II H U I ROWLEYJACKEDWARD I I "D" Club, 4: Spanish, 2, 3, 4: Pres., 3: Treas., II I 4: Science, 3, 4: Glee Club, 2, 3, 4: Choral Union. II I 2, 3: Hi-Y, 4: Manager of Football, 4. II I H I II I II I II I U I RUCK. HELEN CAROLINE I Volleyball, 2, 3. 4 3 Basketball, 2, 3, 4 : Indoor II I baseball, 2, 3, 4: Capt., 2: Sports Club, 2, 3, 4. II I U I II I U II RUEGNITZ. CHARLES BAKER I Cadets. 2, 3, 4: Cadet Club. 2, 3: Vice-Pres., 3: II Golf Club, 3: Hi-Y Vaudeville, 3. II H U II U II RUSHMORE. ROBERT TOWNLEY II "D" Club, 4: Hi-Y, 3, 4 3 Track, 3 3 All School Party Committee. - I, II . II U U II II II RYMAN. CLARK EUGENE II I: Science, 4. I II N I II I U 'ISRAEL Hs .A.7.F?5 I , ::::::::::::::::::::::::::::::::q I I I I I ,II I U H H I II II U I III t::::::::::::::::::::::::::::::::l - w.hLmW' I I W ,a-JngvjO 'F' n .QidQw 39..?,f-fQQI ww-6i'IfI.l75-f M '-.., KA e ' p.f V10 Y- F 'I fly E551 ' ' Y 1 I wif-ZA I teen -gg: I I----e-- .f..Y..,.... ----Y-- - v II II II II II SANDERS, WAl,LACE lVlCll.VAlN II II Boosters Club. 4: Spad Club, 4: Two Arts Club. II 4: Boys' Travel Club, 4: Hi-Y. 4: Captailn of Il Swimming Team, 4. II II SAss, FREDERICK. JR. II National Honor Society, 4: Congress, 3, 4: French II Club, 4: Flying Squadron, 3, 4: Woodbury Con- II test, 2, 3, 4: State Oratorical Contest, 3: Senior II Play, 4: Debate, 4: Chairman School Motto Com- II mittee, 4: Editorial Staff. 4: Angels' Guide Na- I: tional Forensic League, 4. I II II SAssE. HARRY A. "D" Club, 2, 3, 41 HI-Y, 2. 3, 4: Hs-Y vaude- II II ville, 3: All-Club Play. 2: Head Cheer Leader, I I I I II 2, 3, 4: Congress, 2: Pres. Boys' Glee Club, 2: II Junior Class Committees: Boosters Club, 3, 4: II Pres., 4: Student Council, 2, 3: ND" Club Octette, H 3: Senior Class Treas., 4. II SCHAYER. HELEN ELSIE II Junior Escort INorthj: Latin Club, 4: Girl Re- II serves, 4: Local Honor, 4: Girls' Athletic Society I: INOrthI, 3, 4: History Club INorthI, 3: French :, Club INorthI, 2, 3, 4: Latin Club INorthI, 3. 4. II ,, SCI-IEIHING, DAN I.. I: Tyro: Athletic Club. II II II SCHONIG, KATHERINE LOUISE 1: Junto-Senior. II II II II SCHULTZ, HIENRIETTA BONNIE I Glee Club, 3: Girl Reserve, 2: Local Honor, 3, 4: II Junior Escort, 3: Latin Club, 3, 4---Vice-Pres: II Latin, 3: Diana, 4: Big' Sister, 4: Library Staff. II 4, Senior Class Play, Home Representative to 1: Council, 4. II II SELBY. KATIIYN II Junto Club, 2, 3: Clio Club, 3, 4: Chairman Clio II Lea Committee, 4: Girl Reserves. 2. 3. 4: Treas., :I 4: Bin Sister, 3, 4. I II II :I SELFRIDGE. ELIZABETH MCFIE II Minerva, 2, 3, 4: Clio, 2, 3, 4: Girls' Glee Club, :I 2: Junior Escort, 3. ' II II II SHAND, LEAH II Girl Reserves, 3, 4. II II II II II II II II II , II . II I H:::::::::::::::::::::::::::i:::: .I I..,.,,,,E, ,, ,I . , M . .V I. L, if . ' J, .. I I -A Lg: J 559 MI fn .I GSH -fr. Hee I 561 I., is . I RAI L LAZE R R. ,"t'ffQ'7'. H V, lwfj, "' -. - ...-.--- . . ,. . . L, ..., ,J.aL1'l . fi-fl-w :11:11::::::::::::L::::::::::::q, I J H ii SHANNON, JANIES 0 ii il ll SHARP. MAY SYLVIA Sports Club, 2. 3, 4: Volleyball, 2, 3, 4: Basket- ll han, 2, 3, 4: caps., 4: Baseball, 2, ap cape, 3: " Hi-Y Vaudeville, 2: "Pickles," 4: Program Com. ll SHEA, FRANCES MARGARET H Spanish Club, 2, 3, 4: Choral Union, 2, 3: Glee 'l Club, 2. qi if SHOEMAKER, GERTRUDE JOSEPHINE French, 3, 4: Spotlight Staff, 4. ll SHUBART, HARRY E. 1: Pres. Senior Class: Senate, 2, 3, 4:-Pres.. 2, 3: ll Congress-Senate Debate, 2: Basketball, 2: Base- H ball, 2, 3, 4: East-D. U. Debate, 2: East-Boulder H Debate, 2: Flying Squadron, 2, 3, 4: Pres., 3, 4: ll Spotlight, 3, 4: National Oratorical, 3, 4: Wood- ll bury Contest, 3, 4: Winner, 4: Glee Club Op- ll eretta: Drama Club, 4: Drama Club Plays, 4: U Glee Club, 4: Jazz Orchestra, 4: "D" Club, 3, 4: H Honorary Press Club, 3: Senior Play: Kiwanis. 4: National Forensic League, 4. ii SHULL, LEE H Pres. Sophomore Class, 2: "D" Club, 2, 3, 4: Boosters, 2: Student Council, 2: Vice-Pres. Six- Foot Club. 2: Hi-Y, 4: Basketball, 2, 3: Baseball, U 2, 3, 4: Pres. "D" Club, 4. ii U SIGMAN, ANN 12 U ll ii il SIMON, WALTER M. fl International Relations, 3, 4: Science, 4. U ll ll ll SINCLAIR, MARJORIE ELIZABETH 4+ Junto, 2, 3, 4: French, 2, 3: Piano, 4: Girls' League, 3. U ii ll l SINGER. SYLVIA li Drama Club, 3, 4: Local Honorary Society, 3, 4: U orchestra. 3. 4: Latin Club, 3: Girls' Music Club, 4: Musical Comedy Orchestra, 4: Spotlight, 4. U il ll ll ' H l :- Q 'sr--,ff'1"'j-Tl ' N A .ma ,....... j is ' -Q i V ' if C A 4 .A LL. ff....,:f A 4' E- ,N Qf 2 A ,.. . u. ,,,.. 'H 1.5!-E- .xx iw' E571 .,- -nf 3. s , I E ' " . , - . -. -lm-..f ii.. I , 24. V! Q Ig., 2, If ii Iii 4... 'tx' -5- 1' L F' SI I I I i::::::::::2::3I3l3 ----v-- - ---f-- 5:1 II II II II I :I II 1: SLAUGHTER, MARY HELEN II Piano Club, 2, 3, 4: Minerva, 3, 4. II II II II II II II Il II I SMITH, HELEN ELIZABETH II Glee Club, 2, 3: Choral Union, 31 Jiiiiw, 2, 3, 4: I, II Clio, 2, 3, 4: Big Sister, 4. II II II II :I II I II II II SMITH. JULIA LEE II Clin, 2, 3, 4: Choral Union, 3: Big sister, 3, 4. I, II II II II II II II II II SMITH, LOIS GERTRUDE IL Piano Club, 2, 3, 41 Glee Club, 2, 3. ,I II II I II II II II II II II II II II SMITH, IVIARGUERITE ELIZABETH :I II I II II II II II II I SoB0L.REEvAI . I II Latin Club, 4: Diana, 4: Spotlight, 3. II I II II II I II I II II I II II II SORENSEN, NIELS LEONARD II II Radio, 3, 4: Science, 4: Glee Club, 4. II II II II II II II II II II SPANGELBERGER, JEAN K. :I Minerva, 3, 4: French Club, 3, 4. II I II II II II II II II II II II STANLEY. DORA CAROLINE II II Glee Club, 4: "Pickles," 4, Locai Honor Society. 4. II II II I: II I II II II STEPHENSON, CLARENCE C. II II Student Council, 4: Spad Club. 4: Cadets, 2: Hi- 'I Y Vaudeville, 3, Manager: Faculty Play, 3. Man- II 1: aizer: Senior Play. II II :I II I I II II II II II II II II II Il II II II II II II II IL,E::::::3:11::::::::::::::::::::iI wr' II... Q13 Bibi! , If V 'Iv' ' in I 'T' -...f r ' VIL! I58I 'T"""A""' "" A' "A" 'A "" 'All STEVENS DOROTHY F. STEWART, Wl'NARD WILCOX 4, STRAIN, MARGERX' CLOSE ,, STRONG. HELEN MARGARET 'l STRONG. JUNE SUMMER, CARI. ll SUNDELI.. CONSTANCE lVlARlANNA U - ..-W .W-f..... W afg- 4 ,ml 519 ty-i .tg , .G ' xxx ' ws--. " -' me g- .43 tg 4? ., ZM iw... ,. -. ..f.. ,. .f ,,,,,,,- 5.3, mr. , ,lf ,:.., Q 1 " 1:-" 'nr' .A . ' L , f I 3 ' ia M if , 4 ,9 "" f. ""?' , 3 211 if N 1 fa, A Ju 4 A tf....., M ll qu ll ll ll tl lr Il M Travel Club, 4: Boosters, 2. ll f ll ll ll Il Drama Club, 4: Girls' Music Club, 4. ll . 4, ll ll ll ll Student Council, 4: Senior Play, 4: Minerva, 3, U 4: Girl Reserves, 2, 3: Cruisers. 4: Flying: Squad- xr ron. 4: Choral Union. 2, 3: Glee Club, 2, 3, 4: u Latin Club, 2, 3, 4: Biz Sister, 4. ll ll ll ll ll Drama, 2, 3, 4: Pres., 4: Two Arts, 2, 3, 4: Piano Club, 4: Spotlight, 3, 4: Annual, 4: Student lg Council, 4: Hi-Y Vaudeville, 3, 4: Honorary Press lp Club. 4: Big Sister, 4: Local Honor Society, 2: 0 Junior Prom Committee. tx ll li ll ll ll ll ll qw SUNBl.ADl2. ALICE ADlEl.lNli ,i ll L? I 5 C O E P' N. E? SU 'D m 2 E FB gm as FI! c- 5 Q2 Fl G C :: c E E. 5' 3' Junto. 2, 3. 4: Le Circle Daudet, 2, 3: Two Arts 4' Club. 4: Student Council, 4: Senior Prom Com- ll mittee: Wolcott Sight Reading Contest, 3, 4: ll Winner, 4: Big Sister. 4. wb ll ll SU'I'HliRl.AND, LESTER 4' l Motor Club, -1. li ll gl ll qu SWAN, CARMIZNCITA ll Latin club, 2, 31 Public speaking Club, 4. If H 0 qu ll qu ll ll qv ll 0 0 ll ::::::::::2:1:::j:::l:scsi:eliteA '1 U ii . 5' wa, A 'L --4-'ff ,mt , - ,.f ,,.-,, 1 5X,.,,, 'M l59l no fe rg is ,ey ,, limi 1: f 'mv' 1 5352 419, E if M.- , se if A ff .i f El 'Qs if 'ilk .ii 25, A. 1 53....!fg Aga., Agia' -" 3 L 'Q V - E .L ',.,. ,72121:::::::::::::::::::::::::::- ll ll ll ll wr ll ll SWANSON, GERTRUDE BERN1C1s ll ll H SWEET.HAROLDEDMUND 4: Spanish Club, 4. l l I. ll ll ll ll ll ll TAMPLIN, El.lZABl5TH CORK 0 Girl Reserves, 3: French Club, 4: Spanish Club, 'l 4, Spotlight, 3, 4: Annual Board, 4: All School H Plays, 4: Senior Play, 4: Drama Club, 4: Hon- H orary Press Club, 3, 4: Biz Sister, 4. ll li TANBERG ADELINE VIOLA ll Latin Club, 2, 3: Local Honor Society, 2, 3, 4: L: Two Arts, 4. ll ll ll H Tm'LoR.V1RG1N1A I: Glee Club, 3: Girls' Vocal and Violin Club, 3, 4. ll H 'TEGTMEYER,VVALTERCl ll Wonder, 3: Hi-Y, 2: Six-Foot Club, 3: Science, l: 3, 4: Local Honor Society, 4. l ll ll ll ll ll H TENNB,DOROTHY ll Trail Blazer Board, 4. ll I 1. lj THEYS, BEN W. in Wonder Club, 2, 3, 4: Tre-as., 1: Student Council, ll 4: Travel Club, 3: History Club, 3. ll ll ll ll ll ll 1: THOMAS, ELIZABETH AMELIA ll Latin Club, 2: Glee Club, 2: Minerva. 2: Choral ll Union, 2: Cruisers, 4: Pres. ll ll ll H THOMASON,DORlNE ll ll ll ll ll ll l ll ll ll ll ll I2II1I3:iZl33IfZ1iiiitliif i , , .. eff- -'ma , , , K . ,V Y ..Q,...f' WSE f.""'. 'li 'TT '. if", ,,,. ,.',.fx.s gb wi , H 'um E601 -'A TRAIL BLAZERQ ll ll gl ll TOBIN. MARX' LOUISE 1: French Club, 2, 3: Girl Reserves, 4: Cruisers, 4: ll Choral Union, 3. ll ll ll ll ll TOWER. RUTH :Q ll Il ll TRACY, ROBERTA ANDREA H Girl Reserves. 2: Diana, 2: Junior Escort, 3: Drama, 4: Wonder, 3, 4. ll ll ll ll ll TREAT. DORINE EDNA ff Spanish, 2, 3: Treas., 2, 3: Pres., 4: Junto, 2, 3, ll 4: Vice-Pres., 4: Glee Club, 2, 3: Choral Union, 0 2: Big Sister, 3, 4: All Girls' League, 2, 3. ll ll ll ll TROY. MAX K. Pro-Con, 3: Radio, 4. ll ll ll ll il TRUMBULL, NE1.sON EUGENE if Football, 4: "D" Club, 4: Two Arts, 2. ll ll ll TYLOR. VIRGINIA LEE ll Clio, 2, 3, 4: Drama, 4: Diana, 4: Annual, 4. I? If VAN BERGEN. THOMAS MCl-EAN U Local Honor Society, 2, 3, 4: six Foot Club, 3: Automotive Club, 4: Science Club, 4: National U Honor Society, 4: Pres., 4. ll ll ll ll VAUGI-IAN, VIRGIL W. H Hi-Y, 2, 3, 4: Boosters Club, 2: Spanish Club, ll 3, 4: Vice-Pres. Spanish Club, 4: Student Man- ager of Athletics, 3, 4: Manager Basketball, 4: ll ll "D" Club, 4: Senior Hallowe'en Party Committee, ll 4: Asst. Business Manager, Annual, 4: Senior tl Faculty Basketball Game, 4. ll ll ll VAUGHAN, VIRGINIA ALICE QQ Home Economics Club, 2, 3: Two Arts Club, 3, 4. 4: I gl il , ll ll gi ll ll as ' se .. sfss":'::Iy -. A ' ' ,K I , ' . ,Y I ' 'Qi P A 1 1 E611 gr 'A its ' r rf ff? II II II II :I VAUGHN, DELLA II II II II VICKERY, RODNEY NISBET I I II I II II II II II WI WADSWORTPI, IVY II II II II Basket Ball, 2, 3: Choral Union. 3, 4: Garden II Club, 2: Wonder Club, 3, 4: Pres., 3: Public Hl-Y, 2, 4: Boosters, 2: Student Council. 2: Travel Club: Pres., 3: Vice-Pres.. 4: Two Arts, , 3, 4: Vice-Pres., 2: Science, 3: Vice-Pres., 3: I All Club Plays, 4. WAGGENER. .IANICE OLIVE II Speaking Club, 4: Girls' Music Club. 4: Pickles. W: 4: Big Sister, 3: Girls' Glee Club. 2, 3, 4. II II II II II II WAl.KER. MARIAN GLAKE II Clio, 2, 3, 4: Orchestra, 2. II II WI II WALNE, VICTOR MCKINNEY II Local Honor, 2, 3, 4: Public Speaking, 3, 4: II Flying Squadron, 4: Fencing, 4: Senior Play, 4. II II II II II :I WARD, HARRY HOWIQLL I, Local Honor Society. 2, 3, 4: National Honor So- II ciety, 3, 4: Congress, 4: Hi-Y, 4: Science, 3, 4: II Spanish, 3: Executive Committee, 3. II II I: WARD. JENNIE CLIE ,, Girl Reserves, 3: Wonder, 3, 4. II II II II II II WARRliN. DOROTHY ELEANOR II Spanish Club- Junior and Senior. II II I II WARREN, MARX' D. II Minerva, 2. 3. 4: Girl Reserves. 2. 3: Vice-Pres.. II 3: sports Club, 3, 4: Volleyball, 2. za, 4: Indoor 1: Baseball, 2, 3, 4: Basketball, 4: Soccer, 4: Local H Honor Society, 2, 3, 4: National Honor Society, U 3, 4: Sec., 4: Junior Escort, 3: Senior Play, 4: M Biz Sister, 4: Annual Board, 4: Flying: Squad- M ron, 4: Glee Club, 2: Winner Minerva Literary I, Contest, 3: Student Directory Staff, 4. II II II II II II II IIAf- -A-A-A-iA ilf-A -A-A-A-A i-i-i- I 621 1+ U I+ +I If WATSON. ELLSWORTH BOWMAN Two Arts, 2, 3, 4: Tyro Athletic Club, 4. 11 1+ 1+ 11 I+ 1+ D IP WATSON, WILLIAM MALCOLM II Science Club, 3, 4. 11 Il II 11 I+ WATSON, MARGUERITE M. II ciao, 3, 4. I T1 1I WEBER, CHARLOTTE MARIE if Junto Literary Society, 2, 3, 4: Piano, 2, 3: I' Girl Reserves, 2, 3: Travel, 4: Big Sister, 4. II 1 l1 11 WITISS, FRED WILLIAM :Q Travel Club. 3: Boosters, 3, 4. Il 1+ I 11 1+ WELDON, LEONARD 1+ II II 1+ II II WELTON, DOROTHY Il Spanish, 4. 1+ 11 II II WESTFALL. MARJORIE FRANCES 1+ II ll 1+ 11 JT YVETZLAR,ANh'F. H Girl Reserves, 2, 3: Latin Club, 3, 4: Minerva. ll 2, 3, 4: Glee Club, 2: Junior Escort, 3: Spot- Il light, 3, 4: All Club Plays, 4: Senior Class Play, 11 4: Student Creed Committee, 4: Big Sister, 3, 4: I' Play Festival, 2. JT VJHITMORIE, GIEORGINA ELEANOR jf Junto. 2, 3. 4: Sports, 3, 4: Vice-Pres., 4: Girl II Reserves, 2, 3: Volleyball, 2, 3, 4: Basketball, 2, Il 3, 4: Soccer, 4. 11 1+ ll 1+ +I 1 1+ I 11 1+ 11 11 :::::::::::::::::::::::::::::1:1111 -A ':I'Ie,A L BLAZEIQ A 'I ll 1 Dt::::I:::::::i::::::::::::z:::::::,, RA I i r .1 fi 312, ...H N' I63 I .-QI - TEQ..3I,lli,, E?IE..,f1R2fE1??n r FI -- I::::::::::::i::::::::::::::::::: I I I I I I I WlLl.lE,ELIZABETH I II I II II WILLIAMS, LEE II I I I I I I I I I II II II II II II WILLIAMS, HOWARD LESLIE II Wonder Club, 2. 3, 45 Travel Club, 3: Hi-Y, 4: II II Motor Club, 4: Spanish, 3: History Club, 3. I, II II II II II II II II II WILLIAMS, RUTH ADELINE II II Glee Club, 33 Choral Union, 3: Drama Club, 43 II Cruisers, 4. II II II II I II II II WlI,SON. JAMES EWELL II II I-D" Club, 4: Football, 4. II II II I I II II I II WILSON, ROBERT THURLOW II II Spanish, 3, 4: Science Club, 4. II I II II II II II II II II II WINBLADE, FRANK II II Wonder Club, 3 5 Radio, 4 3 Hi-Y, 4. II II II I II I II II II II WINNE, GERTRUDE II II II II II I, II II II II II , II WOERNER, WILLIAM FRANK I, II Treas. Boys' Cooking Club, 4 5 Two Arts, 4 II ,I Radio, 35 Cadet, 2. II II II II II II Il II WOOH, TOM I, II Science, 3, 4. II I II I II I II II II II II II II II II I, II II II II II II II II:::,:::::::::,:,,.e::1:::1I 'FI 1, :VI W I R I -I .A III-:Iowa f I I-13' 'M ff -.-L., ., ' . ., ILPV IIS-If P' 'II f"i?'3 I64l 1' ' LAY-ER I4 44 44, f-4 l RA I I-, B . i ff .U A :1::111::1::::::::::::44 TC ff 44 44 ff 44 44 YETTER. MARJORIE DEE QQ 4: Latin Club, 2: Big Sister, 4: Glee Club, 2: Clio 44 44 Club, 3, 4: Junto, 4: Choral Union, 2. 44 44 Il gg 44 BLOM, HENRY 44 44 44 14 V 44 4I 44 ll 44 44 44 I4 44 BORDAHL. FLORENCE ADELINE 44 44 Big Sister, 3, 4: Clio, 2, 8, 4: Glee Club, 2, 8, 45 44 I4 Choral Union, 2. 3: Diana. 2, 3. 4: Operetta 44 44 "Chimes of Normandy," 2. 44 44 44 44 44 44 44 44 HARVEY, GENEVA 4: 44 44 44 44 44 44 I4 44 44 I4 :1 THATCHER, THOMAS 44 Motor Club, 4. 44 4 44 14 44 ll ll I4 If WANGER. LOUISE ELIZABETH 41 1: Chorus, 23 Glee Club, 2. 4: 4 44 ll 44 44 44 44 YOUNG, CHESLEY SANFORD Q: science Club, 45 Spanish, 4. 44 44 44 44 44 44 44 I4 YOUNG, LUCIA 44 7? 44 44 'l 44 44 H 44 4 4: 44 H V 4: 44 44 ll- .E..E... -- .EE,,.EE,.E ,,,, - ------44 .-- , 4' F nw..--.- '- . f ff ...--.r-A ,MMF ,. , - .,,,. , - ,xr f' . 4 .,,,., r 4vK in-3 ' -.., f'-,Q 1 65 if TEQEA 5 I., B3 .A , a L .I ADAMS, WILBUR WARREN nl-Y, 2, a, 4. "D" club. 4. Foozbsxl, 4. Booster., 4. ALEXANDER. BOB ' Cartoonist. SPO'-lilht. 3. 4: H0l'l0rlry Pres Club. . 8, 4: Boosters, 4: Hi-Y, 4. AMENT. DONALD BARNEY. HELEN LOUISE Drama Club, 8: Plano Club. 4: Two Arts Club, 4: Travel Club, 4. Q BAYLESS, D. CARSON I Orchestra, 2: Football, 2. 4: "D" Club, 2, 8, 4. BENT. ALFRED BOEHM, THEODORE Automotive Club 4 M , : otor BOSTWICK. MIRIAM BRONSTEIN. ANNA . French, 2 : Spanish, 2. 8, 4. Club, 4. BROWN, HERBERT LLOYD Radio Club, 4 : Spanlsh Club. 2, 3. BUCHKO. JOSEPH CUMMINGS, BILL Two Arts Club, 4: Fencing Club, 4: Six Foot Club, 8. DRINKWATER. TERRELL CROFT "D" Club, 8, 4: V. Pres., 4: Football, 4: Basket- ball, 8, 4: Tyro. 8, 4: Student Council, 4: Spot- lizht, 4: HI-Y, B, 4. EATON. BILL Hi-Y, 2, 4: Spad Club, 4: Two Arts, 2: Wrest- ling, 4: Swimming, 4: Boosters, 2, 8, 4: Travel Club, 2, 8:.'l'l.11ln Athletic Club, 2, 8: "D" Club, 4: Senior Faqulty Baseball Game. GILLARD. GEORGE EDWARD Baseball, 8, 4: Hi-Y Club, 2, 3, 4: "D" Club, 2, 8, 4: Football, 4 : Boys Travel, 8. 4. GILLIAM. DONALD GINSBERG. VICTOR GOLDBIIRG. ALBERT GRIFFITI-I, BEN GRIFFITH. EVELYN LUCILE Local Honor Society. 2: Two Arts. 2. 4: Girl Reserves, 8. 4. HARRISON, VQERLE French Club, 4. HORSTMANN. BLONDELL JAMISON, HUGH KARSH. LILLIAN L. Drama, 4 : Latin. 2. ISLEIGER. BERT LAMBIE. JACK S. -1 LEONIO, LEONCIO LUNDSTROM. NORMAN ALFRED . All Club Play. 4: "D" Club. 8. 4: All School , 'Patti Committee, 4: SPIN!!! Club. 2. 3. 4: Science Club, 8, 4: Pres., 4: Manager Baseball, 4: Cadets, 2, M 4: MANDELL, MALVINE MCILVEEN. JOHN MCNEII.. MARGARET MEADE. JAMES L. Hi-Y. a. 4. MILLER, LLOYD ARTHUR "D" Club, 2, 8, 4: Boosters Club, 2: HI-Y, 8, 4: Football, 2, 8. 4: Six Foot Club. 8. MILSTEIN. SAM MOORE. MARJORIE MORRIS. ERNEST Senate. 2. 8, 4. NELSON. MELVIN PARKS. WILBUR N. Science Club, 4. RADETSKY, MORTON RAMSEY. HELEN Minerva, 2, 3, 4 : Piano, 4 : Cruisers, 4. REYNOLDS. ERNEST MORRIS Cadets, 2, 8 : Radio. 4 : Congress. 2 : French, 8. SEGERSTROM. KENNETH SICKMAN, JONATHAN VAUGHAN Boosters Club, 4: Assistant Manager Football and Basketball, 8: "D" Club, 4. SMITH. ARC!-IIE SOLOMON. MORRIS Spanish Club, 8, 4. SPROUL. JEROME DERBY Hi-Y, 4: Two Arts, 4. STEVENSON, ELLEN STEWART, JENNIE STIEFEL, ERWIN STOFTEL, CURTIS STUART, ETHLYNE SWANSON. REUBEN SUMIVIERS, ERNEST SPENCER Spanish Club, 4. THACH. CLYDE THORNTON. LILLIAN VAN BUSKIRK. OLIN g9.ni,h, 4. WILLS, MARGARET .ff--w-.. .- ...e .f'22Q " "'- 1 - f' " - ' . . - 1 - ' -. . . W C- 1' , A ., . ...f 4. ' f L , ,- fy V .,,g,::iL-1' '- ir... ffzf .-. ,.., -..4,x:et.. Y L66 1 . H :.F'Es i . icy, . L ,az " ' 41 .z Q.- H' f' 3- . 'Te-rv' .19 J' .ff 1' J-.-,ev f .H f 7x f, am af. ' I... ., -,.- -, ., .-1 . A , . ,L fi ie. J QL... ,fi ls.. ,. -Q ia..- .S 'fi V1 " JUNIOR CLASS ITH a sigh of satisfaction because of a year's work well done and with a sigh of relief because of an exacting apprenticeship of two years faith- fully served, the Class of 1927, dubbed "Tenderfeet," passes the mile- stone of a successful Junior year in the new settlement. These erstwhile Ten- derfeet are about to come into their ow.n, for with the march of time the 'lOld Timers" are preparing to "move on," and these younger Trail Blazers will soon take the affairs of East Denver under their guidance. It is with a feeling of genuine responsibility that the Junior Class has prepared to assume its two- fold burden of making more permanent the traditions established by its prede- cessors and of further blazing the trail for future generations. With the magni- tude of their duty in mind, these underclassmen organized themselves in one group, for the leadership of which Dan Bare was elected president, Ed Chap- man, vice-president: Ruthanna Eames, secretary: Marion Smith, treasurer: and Albert Bayless, Sergeant-at-arms. Mr. Logan Megenity and Miss Dorothy Woodward are the class sponsors. In spite of inexperience and youth, these Pioneers were able to realize numerous successes during the past year. Many of them ranked very high in scholarship, and the class was well represented in the 'llndian Wars" by some of the best athletes in the state. With the same proficiency did the Juniors take part in literary and oratorical enterprises. The Tenderfeet gave a class party in the spacious "eatin' house" early in the current year. This affair was heartily enjoyed by all who attended. On May fourteenth they staged the annnual Junior Prom in the said eatin' house. Joe Mann's orchestra, which won the school's favor earlier in the year at the Congress Dance, provided incomparable music. Decorations indicative of spring. with the class colors blended i.n, combined with a marvelously polished fioor and scores of care-free merrymakers, to make the dance one of the bright lights on the settlement's social calendar. .. ..,.,.- . - - .Ll'z.g.:.,-f i A "L "'i 'ff , ffl .,., " f 1" Q . eff-QT' , .SYM 'fl 'fig' ,. I if f' 1 ,, l63l First ltuw'--IC. Alrlmtl. .l. Adair, IC. Amlzxms, Il, Admins, .l, Axlzxms, l.4 .Xllll'iQ.flll. ll. 'Xllll'il'Il Sm-mul Row--IV. .Xlvxzuuln-1'. .l. A. Allllmml. .I. .Xlln-n, IZ. Allison, lv, Allison, IC. .Xml+-rswm X :nh-rsml 'I'hir1i lluw---M. Amin-l'suu, M. Ami:-rsml. l.. .Xmirn-xv, IL App:-1, li. ,Xx'lmg':lsl, R. Hslraunhx .Xurm-ilus l+'om'lh Rnwvlf. Ayvr, S. Iizlinv, .l. Iiukvr. G. Hull, J. Hull, M. liamk. V, liznuks l"il'lh Row- .l. Hunks, N. Hunks. ll. Hzurv, IC. I-lzurw-. I". l5:ll'l', .l, H2ll'l'X. M. liaxrry Sixth Row-I.. lf1lSlill.l:. l!ul11'l11-l'. Il. l4:llll'l', .X. Huylvss, V. liuylm-ss. li. I41'ZlI'1lSll'Y, U. lim-li 1691 Ifirsl liuw-IC. l4it:'H'lf'. V. livgfcxle-. M. H'-Qlnlv. H. IM-nsmx. li. lic-rlin. I.. ll'-rlin, R. IM-rrx' ,H Sm-vmul Huw-M. H1-ssvr, N. Ha-V1-1's, A. Hill-tsky. 11. Hillslm-k. K. Hirm-y, V, HiIlA'l'lllJlIl Hlzlvk lirxl Huw-x--t'. HI:-ssalnl. J. Ulm-k. I., Hluvk, S. Iilmwk, If. Hluml, N. Blunt. .l, Hom! I"uurlll Il1vwfM. Ihullslvill, 'l'. Huslwivk, R. linslwivk. I". Hmlclr. XY. Rowe-S, N. HHXYIIII lmyntuu Ififth Row-A-M. Ilrinkn-1'. lb. lhu:-zstivlwl, M. lkn-ts:-lllmviflf-l'. R. Hrn-we-r, M. liringln-, IG. liruh llrnwn Sixth Row--IG. liruwn, ll. Ilruwn. M. Iirauly. M. Hrm'km: , ', Z' " 1 . ' Iiryuu an XX lxuslxmm 'N Ihunt 1101 ll I l'w-Slvy, S. liulvlln-li. li, lCllH'll1ll'l, M. Hullvr. K. Uuldwvll 1 :sl ll :lun First liuwA,Il. l:lll'I'. .l. Hlll'lU , .. u Sm-mui Rowwll. Vzllliins, l'. l':m1pif.:li:1, IC, Vzllllry, V. t':nl'4-y. G. l':1l'ls11Il. li, '1l'.'i '1 H 11ll'l1'I' 'l'hil'd How fM. Uznssm-lls, IC. l'h:1pm:nl1, ll, 1'hI'iSIt'llSl'lI, M, l'lll'iSll'llS0ll. H. l'lzu'k, R. l'1:1lk l tlnrksull l"uux'1l1 Ruxvfnbl. Vuhlr, IG. Colm, M. 1'lll4'Ill2lll, I.. l'UlHl4'I', .l, l'llll!l0l'S, XY. l'1ml':11l, M, Pooh I"it'lh Huw--R. Vnliim-1', ll. Uuusins, A. Vuwi--, NV, Hoyle- I l'rs-4-41 R 1'!'iSSlllt'll, S. 1'rm-lutl Sixth Row - IC. Uruniu, R. l'r4m'm-V, A. 1'lllll4'l'0, G. 1 lx lmffn-rm-r I71l 'lll'liS. ld. 11llSl2llH'U, I". lvzu-llmnsn X Ifirsl Huw Mary Imrnlis. II. lmrl. Y. Il:nvi1lsm1, XY. lianvidsnn, II. Uzuviw-S, ll. Imvi--s, .I. Imxis Sm-mul Kun' M. Imvis I lllvi' ... . Mm, M. Imws , ,, 'z , ', fa ' " ' I' un X In III lx IN uflmt. AI. II-nh, I,. Ihrlu 'l'llil'd Huw- M. II, Ill-l'lv5', S. lIvSpz1il1, Il. Ili1'ks4n1,'l', Ilim-S. 42. lilllllbs II lklull XY lirvll on , I: . . is I'm11'tI1 Row WIL In-vw, l,. Ilurzm, I,, Imltun, VV, Imttnm, ti I'I:np.:Iv. Ii. l':2lIIll'S, I.. IC4Iw:u'4Is I"il'tI1 Huw ll. I'Iise-nslul, AI. Plulmlm, M. Idrix-Icsmr. IC. Illrnsl, ll. l'Ix':ms. IC, I":nIIIu-rg I". Ifuw - , I1 I Sixill Huw ll. I"i+'l1I, XV. l"iIl1'Il, .l. I"iIllv'X. M, I"is1'llvl', ll. I"iIzp.:'w-r:ll1I I, VIIINIIIIIII rn I Iul- x I72I I'II'SI Huw IC I"l':ml':-, A. I'II'4'IlIIIl:IIl, XY. l"rvicIm1n II lfrx' II If'l1IIn-I' hvvmlrl Iinvw--Il. l:III'1IIIl'I', Ii. lIilI'lIII1'l', M. lI:x1'I', XY. 1IIII'l'ISHIl. I.. th-lv 'I'I1ir1I Huw -Ii. Gibson, Xftlilbsml..I.1IiI1-S. 1'.lIIllIIlX-IS, II.tII:uz1-, l', I'IUIII'III Row V-Y. Gorin, Il, llrm-1-, I. 1Ir':1I1:m1, M. Grm-r, I.. tin-gov' Illlth Row-ly, Gru-sl, Id. lhrvnl, 'I'. IIIISIIIIISUII. Ii. Ilulm, I., Ilwmn- sixth Iluw--l', Ilzmlvy, IH. IIIlIIIv'5',1', Ilunsf Il, A. Ilzmsf II. J. II:urI-mn' I73I . Ii. 4I:ulln':-zallu. I',Il:IIIl1p l', K. 1I1'Iy.:1-l', ,X. 4Iin'S4'4'IiI- lilidxlw-11, IP. lIlDIlIII2IlllIll4'I' Y I lIl'1'II'Y'v IT 1II'v'Illl'l' s, A. Hull. IC. Ilzumillun I, R. II1lI'l'lS, X. II:u'Im:ln Ifirsl Huw -II, Hays. ll. Ilnvc-ns, l'. llamym-S. M. llunlcl, XX. IIt'Ill'I'IlIIil. lu Ihr-Iwmlunl. I IIIVIQIIIJIII Smbmul Row M. Ilu-0x4 I., IIUIIZIIIZIII, A. Ile-I1-nhy. lu III-nry. In. Ile-mln-5, I., II1l1l1lu.m1II. 'f.:I1ln-11:1-1' 1. H1 'I'Inir4I Huw- II. Ilill. K, liirsvh. lb, Hmnz. A. llmwkv-lt. lf, IIll1Il1l'IIl', If, Ilopkms. IG. Ilurn lvl' 4 I Ifmlrtlu Huw IG. Ilwrtml. H. Ilnwural, I-'. Huw:-ll, U. lluwm-Il, Y. Hu uri, I, II-:"f'n:m. I lIx'm'm . Ihiflll lifvwfll. lIl1lll1'I, Ii, Il'1-lalml, M. ls4-nln-rg, Il. .l:u'ksou, II, .I:u'uIhS, M, JAIIIISIIII. li, .lf-ff:-rs Sixth Rnwf4'. .luImsm1, .l. JUIIIISIIH, AI..IUIll1SUIl, XV. .IuImsnn, li. .Iu1ws. Iimlzllni .lul1vs. .I..Im1vs l74l Fir sl Row M. .llmw-, I-I. Kulil. K. Kzllil, IC. Knlltruwilz. lv. Kay. l'. K4-ills. li. K1-illllvv S1-wnnl limx'-W ID, K1-pm-V. li. Kvpm-r, G. K1'llll1'1lj', IG. Kvpplr-V. IG. lim-rr, IL Kilvlw-5, S. Kiull 'l'hir1l Rmv'---ti. liimq, M. King. K. Kinmfy, R. KI:-in, L. Klw-in. K. Kliss. .l. lilliglll l"Ulll'Ill Huw--I". linm-hh-, .l. Knox. Y, Kullmrst. Al, If!'ZlIlllil'll. li. Krulmw. ll. Kullgrw 4. lnlm-y lfiflh Row AI. l,:1r1g', .l. l,:nm.:'hm-r, I'. l.:u1:n-, ll, l,:u's1-11. ll. lmvins, W, l.1uxl'm1vn-, lb. I.4-muud Sixth Huw---N, IA-win. l'. I.:-wkuwilz. M. Limlquisl, li. Limlsvy. IC. I,ivingstun, H. luwlqlmli l.m-Iiwoml l75Al I-'irsl Ibm' Mary I,ut'll1s. M lmfllls. A. lAlllIlSlNlI'l'Y. Il. l.uwy. li. Lym-h, .I. Mm--A H xl'lllllQll'1 . . 1 , llll Svmuui Huw--I. Mznnwlf-II, W, IXIQ-ik:-nlmus. H. Mqurg.:1-Its, IC, Martin, If. Alanrtin. ll. Mass'-1 . Mzllsnn 'l'hir4! liuyyfll, Blzntxnn, M. IXIJIIIIW-V, L. M1-l'r4-1-ry. M. Mm-IJm1:ul4l, R. All'I7llll1.filll. I". Al4'I':lX'l'IllIN Nl. Mvtiva- l"Hlll'lll Huw M. M4'1luire-, H. lNll'li4'l'll. M. M1'Km-uziv. M. M1-Inlush. S. Nllqlfllllllllill, XY. Ah 1-rm-y, N. M1-ltun lfifth Huw 'I'. M4-nsvr, l,. Mvtz, R. fNll'lZ2l'I', M. IW-ye-r, l'. Millard, lf, Mill:-r, lf, Mill'-1' Sixth Huw-M. Mills, .l. Milstn-in. XXI. Mit:-Dum-l'. Il, Milvlu-ll. NY. BIHIHIIIVIIX, AI, Mum'- N Muwulw I76I I-'irst Row- -I,.BInl',L1zln.l'.Mm'p:':ll1li, M.Mm's1-, I'.M1vs1-ly, I. M111'l1:lll. I., Mlxrplay, .l, N:nlll:lllsm1 Nunn! I'1xx lx u 'g '. Nnylmm, Ii, Nzlylmw, I". NNI, U. N1-vllv. ll'. Nvill. XY, N1-il, II. N1-Isola .. I'Iuir1I Huw---Xl. Nvlsun. II. N1-ss, M, N4-wmzm, XY, Ninn!-mulls. XV. Norton, V. Nunn, .-X. Nuss l"m11'lI1 Iiowv- f,X. Ulu-ur, IG. Osllu-rg, IC. 0'I"l:1Iu-rly, N. UI'I'is'1-V, I,. IIINUII, XXI, HIix'v1', l'. Orr I 1IlI1 Iiuw-G. Orr. II, Uslnwllv, XXI. .l. Usllu-1'y.:', A. Usgmul. Ii. lbwm-us, .l. lmw-11, I.. llwm-us Qixlll Hmm' ---- tl. I':1rIi, W. I'qu'Iwr, I-'. l':ulI1-wma. .I. l'2llI1'I'SUIl. III. I'z1Itun, AI. I'2lIll'l'SOII, nn mls I77I I urs! Imxx XI. lwxllvlw, Il. Ilwxxwlx, Ia, Nvss. In RIIIII-1.5. lin-In:1nIsInx. II. Iillwlvq, Il. IIIIIIIH I hu., wvml Iiuxx NI. Ili:-Ilmzm, S. Ilir'Inm:lIl. S. Iilsll-A. I' Ili-Img II, Il--In-VIS. K. lin I In vilnsulu lI1i1'1I llwxx II. I'lll'r'vlI, II. l'l'.nss-x 11, Qvliulvp. Ii. II.ll1-'lu:IIl, IC Ilsulrivwxxilx, NI. Il.uIvill1 I1-u11'II1 Ilmx .X Ilzuslnllsw-ll. It. I!.ulns-V, XY, H4-mI.lk, IP, ICI-mI,1'. II 1---v ly, ll, I2 1-v- xw-s, .IA II-l1Il Ill'lIu Ibm' I':xl1INm. V. I'4'llI'SIlIl. I'. I'f:1s--, .l. I'1p1u-V, .l. I'1'l'Ixil1s. I'z1lv'l's4I1l, .X. I'it'+-1' xllu Il-vu Il, I'lIm'I14-V, II. I'I1lIlps, Il, I'm'!vx'. .I. l'1vll1'l'. IG I'wl:ul'I. NI, I'uw--II, .X. I'-nxxvl IW! I IIVSI How Al, Il-rhinsfm. W. Ilwvlvilmolu W. liuluinsml. I". linux, AI. II1lIIll'IIIN'I'3.Q. AI. l.. H111 AI lmwl.-I 4-um! liuw- 11. Ilulvin, I". Iiuhlm-, .l. Imym-, A. liulll-'11 S. llznznlus. A.S::lIu-1',Al, Szunm-lsmu Ihiml Iluwfql. SJIIIIIXSUII, Ii. Supp, II. S:1rs'I1m-l. .I. S:lY.lp:4'. Ii. Sauaxgv. IP. S1-Ili:-lillif. V. Svhmi 1 Iuurllu Ibm- IC. S4-Iulllz. Ii. SIlw:ly1Iv1', If. Svllwf-ilu-1', Il, Svllxn-:mpg--1', A. Sn-ull, Ii. Sm-malt, A. S--ll IlI'lI1 Ibm' - Ii. Sr'p11'l'Sll'0Ill, .I. S+-ims, II. S1-Iig, lfl S1'IlI4'l', 'l'. Sl'IlIl'I', II. S--Ill-V, NI. S1'YI1'l' XIII Il-ru AY. Shzurp, Nl. Sluzmrum, Il. Shzlw, Ii. Slmw. S. SI1:-rmzul, 'I'. SIIIIIII, I". Short Img St-mum! Huw- VA. Smith. U. Smith, M. Smith. lt. Smith, M, Smith, Smith, Al, Smih-y 'I'hirtl Ibm'--fl. SIHHY, li Spanm.:'vllu-r'g.:'1-l'. Y. Spirvr, M. l,. Sm'im.:'st1-ill, II. Stttttztgs-, li. Stn-vkv R. Stl-in - Ifmxrth Row----.X. Stt-vt-nsmt. IG. Stt-wztrl, J. Ste-wztrt. VV, Stn-wart. l.. :4tr:ussv1'. I-T Struhy 41. Strom: I4'il'th Huw-M. Swztttsmt, R. 'I':tli:1I't-ru. M. 'l'2lHlH2lll, M. 'l':tppc-rs, L', 'I':tylm'. li. 'l':tylm N. 'l'4'llllir4 Sixth Huw-Ii. 'l'4-sf-lwr, XY. 'I'Iwm'ln-. .l. Thermus. li. 'l'hUYNllS0ll, .I. I.. 'l'ht-mlwsmt. .l. 'Vhump sun, M. Thumpstm. t so 1 First Huw H. St-ltwztytlt-t', M. Sit-km:m. .l. Silva-rstt-itt, I'. Silvt-rstt-itt, S. Simpson, IC. Szulze-r, .L Smith x l I-'irsl Iluw I". 'I'I1url1lm1. Y. 'I'IIlYI'IN', IC, 'I'1lUI'II3l'IlIl'. M. 'I'iI't. M 'l'uIvi , . " . C. ' ll 'Xl lmlal I I'4mlII llllml. Sm-mul Huw IC, 'l'1'zml. II. 'IiIIll'Ulllll1', IP, 'I'II4'Iil'I', .I. 'i'xu'Iu-V, V. 'I'II1'Iil'I'. IXI. 'I'urIm-53 Y. 'I'mn1l 'l'hi1'1I Huw- W. Yun lIUI'l'lI. Y. Yun Ilummm-II. M. Y:n1'1Iie-. .X.Ville-n1:1in,3I.XY:1Ik--l',.l. XX ull 'Xl XYJIVII IWUIIVIII Itnwf-41 XY:n'u-n ll, xVEIl'I'1'lI. I., XY:111'1-n. II. Wirth. I". Nhxlliilms. Ii. Wznlsmn I XX ntsmn l"il'II1 Huw-WM. XYv:nx'I-1'. XY. XYvIvlu, If. XYI-Irlv, IC, xYl'IlSIl'l'. ll, XYI-iruvli I". XYviss1-1'. XXIIIQI-r Sixth Huw .I, XYin-Vlnzllx, II, XXTNI, IC. XYt'NIt'i'lI2IIll. Ii, XVII:-zllun, IC. XYI1iIv. A. XYilx1 Isuzu mu P first Row-G. Wilson. ID. VVilson, D. XVilliams, FI. XVilli:1ms, J. XVinhurn. M, Wm-llmnn XXIIIVII ..S4-1-mud Ruw-U. XVuslum. I. XYulf, J. VVUOQI, G, NYol'k, H. Yatvs, N. Yvzltnuul. H. Young., 'l'I1i1'd Rxwvflf Young. .l. Y:4llllH.l', M. Ymmg, 'l'. Zzlputfwilvll, I5, Zitkowski I J -'Jfw wc , . C! I821 J . ' ff' '. , . ' ' V , .W 1. Q. ww., .. . .A 4 -1,. ,- "-f.I. IIQI, II - ' ' F5lW1'FffNf.541:?'fi rXiIf- Y7'7'fe- x -mx , 1 we 5.9 uk n. Y nl, Cj,5.,,5:!-21 ' I," I efcgg 9' s " '91 '. ' f -. f .1 -- f "' " '- 'w '- .ax v ' 2. . V1 , ff fra? 5-Sijaw-3233?-ff, - ' ' . -. xiii . mi' J'Qi'CfW V " t hy- fb" 'Ly , s' ' , ' f' . '- r,-'J' --,'+I'-V61 ,,, ..' A aff- 522155, ries -.xiii 'y -lr'-fXf..' " mfr. , x -rf' 'J f -wa,-xm.e.:m Q,-,f99w.s2?5' ,"1m- :- . -mf , -X Q5-avr fi, .. - - 1 -1. I -w 434- A ...A-.21-yuh '.-.ff m,.x .C,7',...w 4-A, - . ., --. .5 .. . - -4 . ,IQ-',, N. -L ,fi -in -.me aqvq W.:-F: 144- - I I ,I I, . .M-A .- .y-,,,,.,,. .... 'rs H 4 .awe-f2:ww,,L-Sv,fwfiim-A4r::.Z,fff,f4.p.5g-.1f' 4 -N H . 'pe T ' FI' f'f'i-fi - " 4 ':""'-JE'fr.'f:-,I W-X ' , ""' 4 .f f 35fff'5ff?vi5f222'E3 :f p 49p"5pX 'f . -V 30.1 .- Lffri--"N:-,3'f:7H y Y-1'-is ,ff ' w., 1-."'-'S +2-L 'Perma 1- . . - f-'-,ss I J-.rf .H .- . .- L 1, '- --if ., A. x x fs3!E1.fIi3:,-,,fg I Ig. , f x- f ag-53515 --A' If 321554 ' 1" ' , az? 16' li ' " 15313:-3 Q ,141 ' fm f 'EW ' ,.- -, 15: , , Q . --:,4gf3,ygS3gii-v,-,git ,f Rs' ,' A I --Iifn 30-i5f5,i , 1+g, ,i - '- ' . ' ' 'sf ..f' .4 f- ,fr 5-1,ywv,gfy :agp - 4 'f r' -' fl: '- 'Q' - mf' n f' - ff H4324 ' ' 3 pf' - .- - . f - 1, 5' I , I Inq-x,L:j.j:--Qiifvlgs --jsg. - - tjnzxf ,,:1II.Lu'.f - v-Ii-. : :gf V .3 " fs gf' 'f H ?i-129.2 :ff.,1,3vr'-3 ., 'SKA N -'D . ,H ' , f "f" ' ' 6 " WfQ'X3S+f1v"-:11f1e,-.422be , ml "'f-, A klf ",f"' ' f -I. " 43' Y? . I f '--' -ffffSYF5j'iJ"sQ'T"-'13' 1 ' ' ,ffl-Lf!-.1"fI'i9' -QQM -- 52'-15952 fi' , -'- Q:-' 'l qs' - ' 4 cQfQl5?'b4'1 - 1 Ii I " 1 gg' - i-- fi:--,..11,.,91335.135-5 I .. -. 'fa .- ge'-3,1 g ,I,"35'a R I -' 'Q , .gi , fj.. 1. -gg' , 4- ff A "A'32f43?P9Sf' ,1iH " .- QV .59gxg"'Q??g vi' " Y- - ' -vii '.f-15? , ii -f 1-2:1--'1 '-f--- 'L-' Q.. -iw: .fb-I-. ,. -'.'1.' '-.M . . , Ig . ,-vifxfm 113- I I-Qjj.-x I,.j:.':g, 1' I I ggy .., .-- jfgn gf gpg.: ., 5y,,x,I-I5-gagfg-.:4p,g.4 -- .f '51-,1'3 M fl.,-.a'4giiw.i,-wig W -'-b ' - -V 4' " fe' 1 - . 1 --vi" f-ci",-aff-wufv -" r N-wil -'v. If Q '.-.7 2 ' ?M,yw'ff'J--4. 111 2' .- 3" -.: -' -A "X-up w "f"'5'Qf H 1 V .'-'ew 1-'x - -v- zv' ' 1 ' A" A ' 'Y "'i315,-5'7fiQ-liyfffz gf-5:3 -f'?'.i:"5A5f'i'? - 'Vi-""f ,s-f-?57-if ? " 5153! iff'-H5i5""'QiSLi'?3"'ff..Q ij' 'v1g.I'2Ig,I . I, 551, 5.-g:'gZjIc" ,ff '4 ..f,,-'I' Q .g.,f,., , :fly ,l.6fI,7'.-'-'A.,Q,L"-13-5 95:2 Aifkyif'-EH afiffrawy i3,:'1""!if-ghaid, '?,g2-'rw Uh- Cm '-gvhmigx 91:1 .-s' - ' ,-?'Y'..-rf' . " ' . -. E' '.1, ' fa -cs?-Tuwff' .2711 --'l' yQIiILrg3,.,I',.gI2I,3-S.-X:.frf-w'.:-1ffJ,1x,'4'!l:,x3A3:I' . It sfw,yQZdj.n..gM.33,a,A- ' .J ,535 Q' I 1. . I ' , .I -. Iv, "I I , -I Q .f,:1i.,I '-sxuig, -":'.:'.?Qfg- 'Z -'H pug I3 :L " 'j14-,.f -yy, , 'gif-?-f.: - - I-Q wx' .ff "'b:J' ,nv 1 cf. 'ff ff ,gwff-1. IW, -' gxl' ,i?,,?5t5Ig,g.:,.gQ-fgj.-:,3g,,3gHu igqyngriyl MI Qa,g.3,,w555.?5I'33gII,Ig Z.: . II I .5310I,,,,...,74f,,,5:,,g3,,I u, .1-wil . '-Q14 Q J' L ,.g'.:-5,431-.qwfw.1f,:f5- " , - M ,Wg ,'ff-'f- -,,.- z, diff?-f?f . .374 III 9... .::'?x,-r:.,:.II, -:III Q..f,5yIIw---Atv,-v,':vgcII , ,yt I .J ' , I . , ,fIfIl.1, -,IIg1ff5yII,,-gIgg5gb,Ik " ' ' ' . -4 jf' - ,. --11 Lip- - H... . ' rw 2 Q ,Lg ffiqzrgl- WL!-' V ,, "" 'T'- , , 5A-Jfrf' 'gxietri-5:-A 'bv M , -.1 f:sm1::1:'w ' ,, 1' 1-1 ff - 1 1- .. l- -:T-Ffa' ,4 , ' V s?'.f'sfifi5S?f', " ff ' ' 'I 242-'19 7 J"'f.'5 , W? , sa i . vw I - ,-3 11. ff- ' ,, 55.pgy,,-N Ni A -r M 27, '-, ri 5-9 !,R",3?fj'?w - .' --1 .' -1, -: . '51-ff' ,ff 1 -1 fi," -'Q 5"gVQ. r :: ww- 5, N15 :",'N3mi' W ,- 1 1- 4 . -' f.g ff 5. -nl: 'Y -1 Qgflia, V ',f,Ilw'f"' 'I ff" : , -. ' X' ,- -.Q . I E, Y , -- Y ., V- 1 gp, - ,. ,- -- ,., , 1' 4 -1 ,,..f .,p. g, lp I' . .I -' If- 4- Q., A -.,I,,gIa.."5:-Q -Sf, 1: I ,y y g..g',a-, -- ff" -- - - I, ,-1 -Q,-1 I, ,,'4 .-I.,j5g, I L'--'-jj 'X kmif'-335 ' ' - -- EM' " -. gf.,1,,sA:'-:zfrflflr-3,2 -'Q-uf' :gg-f 'AW' 1 'wigs 'F?"4bfg54tL'flSa5Tv, -' 'V r ' 4 ,449 "fi-, s':'fga'- , ,--3f""'-A..rj'1c4Z - J...-Q5' gf',f':1'-uf-vii.: 3,7'xvf -FA v'5,.5gi,g 97?-4-nz 1. f 'W .-1, ' ' ' r ..q 1-' rg- ,. '-'..." . . ?':'- 4 ff- 'gf' , ,'-rIf5,'1f:1-fi:-J if ' 44" - f 5' A -. --f:Q2i55i?7L-"V'f.-fi"?'-""-" 'l " 5l"'Z"fr3'f-gif.. 3 '.'g- jI324,'s5I-,fJ,,,,l,- 39 . " -,Z. 'w:. . J' . 31-QYNy'.,4-'-,,4.gb ,ff -lg -L,,'f-'V Q " , .I,,fj,.-Q,r','II: 5:'y'4k1I!,1,5,ig I fs: -5. 1'-1 gf. :fr-V1Y.x:: H., f,q':jE'I4'u'S' - I M" Q' pk 5,334-'?-. ,Ir .I..'. , ,l,.-1,5 f, k 1--,n"Ii:'1".:,, -'Mi ' W e gmgzg-y?,e455F 'rfsfgiw ,. -:yF'- af-r - , ,. U- 1 uf- - f Till' f- 4 D My W'-f-ng rf ' ., Q w.:-Qg,',.::ux1 , -rg'rf!4".f.:i.-9-71435-f-:U-..i. wah- "f Q, ff , f' ' " f Z, 1e.fg5Lw.2a:-1,iw'42'QQiw ,LIN .5 -' .P,f.'V12:'fiEfi':'5' ' 1aziKf':4f,5'?i'lf42,Q'f32,',fjigi:1?EZi?,52j?iEE,fii'- -'fegf-sf1'I'f" 1,,l: 5'tJ'iT2' f . Lf. ,lk ' "f , f"V"' ?:5i43'?g-'.w3!- .jigfqyu Uaepxggii.QI..,,5,4g,4Q,k1w,a5,Ng.g.g,i92-,:,-g,,:n.f, ,v -I gI--' mg ff II I I -I. ,,, 1 I V 1- . f -1,,5:IhI,13..f, II I 1- ..,.,,u:, - g3Pf,'e,:Iu I 2 4 ' ff W . 1 N'.u.i,,5:5ggg: I:-25 'xg-A., '--' - 1'--'vN.vw 3-M-QI .rf-xggt ', ,, gggf.,-f..x In, D Q f V, . I, " . ,C-H.-f--., W'?55,'.,-1, ua-U: 1 .,,.gf-,EWG . Q ,W . - .- If 1 --. e. 111 1 ' , rf -- Inf H-:aff--Qw L, ,,,-iw , ' - .,,-. "wi-1: ff , 'fv H4-f L , ' .f fw 1, . ffm-.9-w -'-Y-u.f:" ' - . '-1--. 5 "-.-'iff vein - - H M ygwb . ,, v'a!QQII': --2117-QT? -, ,. f J"-11" ' 'fi Vg ,fW:',2.'f,.f1sqf, - .gp 'rg ' I -E fm. --f - .v gag., "'- 1:.,4- . " va ' 'iffy-'f'-"iii-Qfi-T'11 'X 'f-'.iIf:9'i'-'-gp w F "AY f "' ' 4-' HNF vrgmvgfg ,-If.-. ggfjwfg.-5,If,g, --J .I,jjfhj337Q'Q::51gw 1 L5 ', I!.'IQ, .Q.g, J, 3-"gg if 1.,,-:gg ' IWW HQ, V Q ' - xmas ' .gi - -, i1'y'iEf7xffi-4z3T6'4'- l!i2Ii15i?iI'f 5-f a. Q-7:2137.1'-?Pf45?'ff2Ef'fG2si5fE.-:da ', -lg -' .-S 2554:-2 .:, , . 5'1" - '15-,"5f,2-.1 V-"gif-'ups HZ- ' . mia '...g.n f " ,:Jfg'11k:'E-Q' " '.f1:':E H '3 , "-.7 -f3?s?t26.?g55?ewf:g?-fs :bfi 51 1fSQ'.Q-2 , - "1 f-zu-3315x"'3+"a':q ws X255 QW'.'fm':s?'QJ'-'sf1-''arf-3 ' -' - -T A -44 5kqgf,I,,3'.1,. 'Pr Lw??3g4 1'-ff-::45zf1Q+xf.se:--.1as:,.v:1amwW.44 w- '-:f.if:fxf2-.A-H1f,fs.aSiq1xA ' " '1' 4353,-,-?1'1v-.-:.Q' ' - -"'-L' .. " Zjianfg"VQr'e'3f-'4?SAw',5'--9-.1'ini ' rgi:k'.v,,. ' -4 '5iff"E5i?7'z'io'-'f11-:arE?j7 Qf "' ".!:f3ig5:,js'g.-CM., ., ' P1 r "i1?h'L"5r1'9vf"q'-'S'3m'f'pl' rx' .. !f...r', ' ', -0, pi.:..1x -.Iv-,V ' ' 'P ' z-'I J ' . . ' A-fiems-ifffffgiiifflisi'-fri-'+fAii5i".Q152399 v," 'YQF--'14i??,u145-WWI' ' '-f-M.- ' 435551Q'Qi'??z:5afnig3?'ri, "::fgQfZf'f1'qfs,'S:fiiE ,... t..,., - , .,-ns A X ...Nat-31, . -,I .-eu..-f. ., 1,..,I, .,,I - --.. ,'fK.-:Q-Q51ff,:.nq9f.-hx, -H:-LZ!-:,J,g."4.:,3f,,Np,-4852. M-. '.-.Q',..-.":,g'gf. , -..'i:?""1z-.p .. ' - -. ' -Wm.-vi?" -1' "'-A-6--HK'-1' I-gy-2--'-'.:'Q.. 11, '. -,. ' -'er -if-f -I,-fig '111jf:'TfSg9'55g:.fIf..,,g,.A,4 'J--:hglffgiiiwq 'f-H-.-',Q'w.3-q.f4' ' I-A-,mcv ' 'r"n'.12'g-,gg L-. Cg.H6Ll,,,I3WI32?-,?FmQ2li?1I.fQf-Igrg,:,I::L,1?fEQ:.3?.III:II,III II ' .I ' - A,y m.,.,-,1I II, III ,Q I I - 1 iid .,.r,Q,,fgf,v,f,q7m,.7r..,,.Preis-dS2...p'2uQ.' '-f"'b -45956 - .4-1----hi:Lfm.-wh-" ' ' 4" ff .WR 'H'5ag,,- .. - --- 0' img!-,..-'.-gzglscq '- Y'-1121 f "ai1s4i-"4Pff:f-f"J:'1- , ai THE SOPHOMORE CLASS BAND of stragglers, coming to the expedition of the Trail Blazers from all corners of the earth, made up the third great class, the mem- bers of which were known to many as the 'AlVlavericks" and to others by the homely title of "Scrubs" In this group there were more than nine hundred would-be Pioneers, and they were the youngest and most inexperi- enced in the caravan. However, in spite of their blissful ignorance of the "New East" and its ways, the newcomers made themselves known to everyone as an organization with wonderful possibilities. They were led by a young scout, Fletcher Birney, who was loyally assisted by Jack Thomas, Ruth Brown, and Howard Crocker. There were among these young Mavericks many promising youths who had already made names for themselves before they joined the "Trail Blazers," and many brought glory to this Class of '28 by their achievements on the "battlefield," in oratory, literature, and almost every other field of endeavor. In student government they were ably represented by Kenneth Maclntosh, Mack Colwell, Ruth Crissman, and Ruth Brown. I34l W 1. r , l35I THE GUIDES X if Iff PETER C. HOIM Popular History teavlwr. who If-ft East l,t'llVt'l' in January for a iligillnl' position at Cole jr. High. The wholv Sfll1if'llt lmtly misses him and wishvs him vontinuml SIIUUCSS. IRS! Y 4 lxsag 90 M H H H H H H H ll H H ll H H H H ll H H H H H ll H H H H W H H H 4I H II H MA l'l'I'I'I'III V. lhvml llislurv M l'In,L:'lisl1 ,xlcuvx SMALI, R1 lsr: V. lfv N v I'Im.:'lish Inv IG. LUWIAI IGm.:'Iis11 Mx 'lR'I'I.l'I SNIDICII xl'lIllf'llIIll Iws Alun' IC. Il,xslrlfIl,I. l.1lu':1l'm11 I xlclclclm Aluulclllmlx Mllsif' .XI,l1'l-I All K l,llll'Ill'lllIl .Kim SI: HNTUN Kl1'llIG'I'I:I1'Ii m'tI1:m1i 4HDl'I'l"I'I'I IA. l'1lXIl?S l"l'I'llt'lI Al,xm:,xl:r:'r XIVNI-III. 'I'yping lx.-x'l'11l-:MNH lClzI'm-:m.lN 1:iUl.,:-,V 4,1.1N.x 'I',xl'1: llzutin I4 llliIlI'fIIIl'Ii l'l:l4:v'l'.x1: IlI1IlI'llI4'4 Mal - l'.I7I'I'H A. l.AkIN Mal llI1'lII2lIil'S -:LM-x A. Russ lflmrlish IXlAlu:A1:lc'l' A. SMITH Pllysix-:ll I':lllH'IlIilll1 A N ITA lfUI,lKl+I Elmglisll .Alll-INFE P. I 'r:Al:soN Al2lllll'lHllli1'Q NfX'I'Al.IP1 U. VVILSON I-'rm-m-h l'A'l'lll'IlllNl1I KLIN14: Mzltlwmzltics fxm:Am:'r M. lilnxlisll HEY NON ANNA NH-ZIILE UILLON Spanish ITA vnu SPIVAK A rl Alu' IC, .XIUKISSUN I'1llH'liSll lTl.IYlC Al. JONES liilrlugy IHXVRA HEI.l.E HALTES 'I'yplm: X N Nl1Z'l"l'IfI HA1u:x.Ex' l.:1lin VIII-Iliifllllt' K Y. BLISS Physim -s l',x1'1.lNlf: GAIlRl'I'I"l' l'uImli4- Spm-ukim.: 91 RPT!! HHVK l'In2'lish WI IN I.l.I A M lRlI'l.I1IT I'I1ysiogx':lphy XYIl,l.IA M PAIHQ El: Alillh4'lll.lIil'S Imvw S, Kmmu 1 1 Ali XVI ArI'1'll2ll1il'lIl I Drawing.: I,AI'l:A li. IRWIN llislury i'Il.1,A H. lmum' Ilistory mmx l,. All4:mw:xl'rv 1uilHl1'lIlLIllI'S IVAN Xll'l'l.I'Rl'I Imlu striul Arts R4bSAI.Il'Z l':IllIIS'l'1lN Spzmisll I, .X. FKWIXYICIIIPIII I-.4'mmnlws-Atlllf-Inew Ill-IRNH Alcmxlx .luslxsnx l.:1I1n l':VIiI.YN lllzllflflx Spzmish History l.l.lA M H. l'I,IlfV1lIlll NIARY S. SAIHN Malt lu-nmtivs HTIIIGI. I.. 'IUHXY 1'l1vll1isI1'y RAI.I'II S. I Psyvlml 'l'r'rs ugyvlmlill I'1I.ICA NUR SNICLI. I'h ysimxl Iliqlllvallinll l'IIAIiI.I-IS A. I'wr'l'rZlc I Iistnry RIIIJIIIICII K. Lmmx Lzntin-If! uglish .IICSSIC XI, DAVIDSON Malthe-maltivs-V111-:11ist!'y IIr:l.r:N IIVNTI-in English 1'l,AIIA XVII ITA li ICR I'Inp.:'lish I'I'I'IlI'1I. .l, WA K IC AI A N Mzxtln-nlzllics W,x1,'l'1-:xx IIICICI1 IIISIUF3' KA'I'lII'IIIlNI'I t'Al:1.vuN Ilislury HIIIXIWIN N1vlm1,SnN In BIAIIICI. P. Spa: nish duslriul Arls S'rHI,l.,x G. 4'l1,xM1mlcS I'Ing.:IisI1 I"Em:l'soN Iirzuxu-r: NAYLUN vl-Y pim: Osvfuz XIAIIINOI-'I' I"I'4lIIOII-SIRIIIISII ii ii lr IlmiNu'E Mu,l.m: :I History il 1: limzwrnv YVOODXVARD ii History ir il ig RAHII-il. STUART :L Emziish il il il RUBY S. lf'1,ANNi:uv il In ii il ii t qi History ir ii il FRED HINNI-1 i il li ll il in i , ig Lmnniorvml Law il il ii Dmufs R. IIATFH 1: History Mziihm-maxtivs ELIZAIII-ITII SPARHAVVK imhistvizil Art RAI,l'll I'I'1'N,x M ir :: MARY V. Moomc 4, Dis-titizm ir 0 il il il English il ANNA M. GRANT lr ll E. VVAITE ICLDI-:R ii in li ll il i, Rookkvopinfr ll il il ia gg P.'rHi.YNE M. PRICE 1: Mnthmnntics ii il ii 5 Physics Im-:NE PQISHER Q i Y fo-c::::::::::::::::: .Imax R. ALBIUGHT l'. G. SANGELQ History Chemistry Rust-1 001.1-1 Hmm- Idvonomics GEORGE H. CRISPIN ELLA VVALKER SNYDER Homo iicniioiiiivs EST!-:i.1,E STINK'HFll'II.D Physical Education Art IYOBEICTA H. LEIGH . LAURA STRANG English English M. A. PAYNE EDNA A. VVYLLTANIS Music History I94 . qktqxiy'-w:,.iQQQQQQqxifhi., .ig Qtr J3::QQ5.w.VQQQQ,,... ga-:QQ --L 5Q,..Q.!Q,.QQsQ,QQ7. .Q.5g.Q3Q!!1g?:, Qfy- V,. .Q, Q,H.QQ-fig ,QV.,'.Q.,, Q.Q,gQQQQQ jk! .QM .z ,Q.gQgIQQiimQQQQ44,?QQ,Q'QQeQ,QQQQ9,pfif,V. . , 1. . :J-' 'Q -1- :V , f-'- 4' -V. .F V VV ' V.,u-1 " -.M 4... V V . V, :".V. V "' I " ' . 'V - so .V '- sv' VN2 "' iz- e 9 f .1' V VV' yx'Q '.: .HASXV 'lf Vr"fF' gpffrgjfaff. , -' .Q . '- " k . . V 1 " ' 1 ."'j If VQ. il '- S' Ver VWVIVVSQ' f- V- -V--1 1 flfff.. V'?VP'V-ff -:V1':'.'f?-Z'-V JV V V 71' 71-V--T1-""'VVe"i V.'5.Sff1V'1..-"A.'u.5- 'V V V ",-ra... . Milf' . .. sv V' . wr. aa ,iw V-rim' . . -M. 3 -MV "-s5'.?3V7"?' ""-inf' 533' WVMV' , VVVIVV f.'t1..f -VV..-JL-?'VV'hv"5' , 33. . . .fb 1. ,XSL . , gg- ,.Vf.f.FT..V'6f'EV V.V R ,Hg-QS. -1' sw' V-""' V43 nie..-'-f.,1Jiww'i-"..V H111 11.s1..m.,t'5-1. fm SUV. .g-552' ..aV-,.f'i".VQ.VVfV,.4:3VVQQnjVQ5V -sg,.VQQV5Q'QPQ?,:eV. riff.. gif-V REQ-VVQV 55 2- 55. VV. V- V' f' :V N- ' VH . ,V .1 .Vg V 1 V a.V ,Q aL.,-.- Q Q xy Qiv' , Q . ,:,1Vr., ,,-,Vu V.:-. - V-5 V,.Vff?f..Q..VVV V.gr"',.-.,V,Q y..VeV., V yr- fuk, . -rg , L..-Q , VV fQji'f.Q.VfM ,i,5331'Q-5w'.V.V,. Fw V V , , ml: 11 fr gf . "Wg, ,QQ Q. Q Q Q W Vu. EQ Q,.5..7QQ5QQQQQQ..4Q,,f?QQ QQQq,JgiQ1eJ. .i5'3,Q.-'4Q4?N . -.umQ . . '61 .,Q V .QQQQ Vw? wi-?'fV-sV-fV?'.,'a'V'-2.'5f.33V3'VVV?"19QV5,V'f,2T-V'V-"' V5"VVsVVVqVV1VV VV' qm:g!9:.'4-QQQ '. .Ww.QQQ'Q1?.,.. ,QT:'sg4V,.f:QQffVrffQl?-Q,Q5,,mQgQ1fH1'V -r ..VV3,,Q3 I 10- 70' 'Y mmf!!! x iff' Q. :YJ Q MIA ,ffl "-' V ' Y. . V.. .- 5' 'xg 1- Aw 'V fx- Q, V V.: . ' -. 1 , " 'J V 9'-'YG1-"'.,. ' ,Aff ,ff Q Q Q wh , 1-,V ,Q .VQQ1,:? .:"5QQ eg!! fix v. Q QQQ 11 .Vu....Q ei :,,QQ QQ Q QQQQQQQQ Vr 4' a1Vf'Tg"VVV'-V14'2'4".V.T'f-'Q' -iw--V.rVVV VEVVVV-45'f.' 'V 'WVVfVV-.mfw VDVVVVVVV 55527 m.,mQQ 'Q Q.L1'Qq1Q',Q3V,g'iy.Q5 QQQQQQQHLQQ QQ"QV my L.. Zwp- QQQ'fm,, 41, Qu. ,',,QQeV,,g.g.zv !m'gg4,,,,,5 1-QQ- +..6,i4- Q Q Q. gi ' ,b-Y1 in hr5"Q,Q QQ . Q. ,QQQQ QQQWQQQVQQQQQQQW, QJQQV. QQNQQQQMFQQ4, . f-VQ ,QW QQ ., f,:Q1-in V rw 5f3"'3'f Q-YB ih?VffVV'f'5"f VfWK?"f-SVVVV ' 1'VfEf'VfVTV.V VW 533- 1. HV' Q V VVffVf?fwVx-3"-VTE g. ...Q . i'VW1.VVf"E:.-VVSVVVQL .:i'VfV4 NV- 'W 'iwfsiffw-'5?PgVV.2V..V V S-'Vi 1 - NE f'ff3W'i.14'?J?3. '2'wiV-"'S"'- 'H ' "'.Vg5"W "3E3"gVf in .VVGf':VVV1..'fVI'.'t2'MV 'EP' V.. 1.9 .V kfq' f?3f.Hg'f5g?V'9 .Miff-V?mVVV'fif 5 gsg A "HB'K51.."V We VVMVVVVVV 5-HM.Vi'Qi!f1g.VVV Va. VVV VW' . -gf- VV "' V.-:....V -V-.VV WV"-""""1f-bV,T2.7'lVfm - V VVVV VVVV ,VV V z X. Q- "V Q 3 , , .lv . . A' ' 1' ', L, V"".gf' 'U Q. " .V V'V," .VV . jj.-'I "IVV 'gf--+ VVVW' ' W .V .VW V-121-VV'VVw' .V V. . 1.VVVfE.'iV 1' 4' - . x , . 1. . ' V , ' V VV :V V . V . ,V V .V.5V.V'V-. V,V-V Vg. . V . V V -. . - V .-Vw,VV..,.uk.,,.1V - nm, Q Q .Q ,- QQ.Q, QQ, qi QQ 5.1, .,VQ Q Q my .Nw vQQQ,, QQ Q Q,, Q.,Q Q Q ,Q. QU QQ ,QQ Q 9 ' QQ 3' ' :'f'. an M . 'itfw ' JF' 53354 Nfl". R K -,aff .. 1 'tn' s:'w'mV!' Quiiwth. 'Z ,:.Q' fair -' 3513 ' 4.15 4-lla giff'.'Ftv:W my Q 3, QQ ,V cg QQ QQU- . ,gn . , .. QQQ. Q ,mn 'QQQ?4Qg1, . UQ 8 QQ.QQ..,.. Q.-:QQ .Qc -Q, . ,uw 4 Q 4 .- x Q! Q Q w 4 L V QQQ V ,V V QMQQFQQQQ 71 , :,Q QQ, 1 Q W. Vw .QV r 'A' I -EJ -' -3141 4. . Vi' 1-:V T4 :,'.VV 'V .WV V Ts tml? V ,.'?f11i.--. . 'V Vfn -.. V- 'mf V .f,f'f1.- 51- - mum-Uf13Q ,' V V' tl VV . TP' X-A' . 'MSW -1251-wf..,N mmf' VVVVV..V2.'w5? VWM... V--W' -QV WW. QQ QQQQ QQQ V4.. QQ Q MK 5- Q ,Q Q Q.LQQQQQQQQQ.QQQ QQQQQQQ Q.. . Qu-QQ QQQV . -Q Q Q.QQ Q, QQQQJQ .A QLQQQQQQV , Qui ,QQQ uh QQ . Q Awww E: 'V'gavv1"'+.,1V?'VwQ3'3Tf.- V5 AVL, 'f"-QVVVVVVVVVQVW, 'wiiimff .--. V V w.,.Vg-VVW ' V: 1 ' .,'-V., V? 'V' T 'V ' . ., L- ., .. .'eQ..".L':' j" V VVVHWV- 'rf pf? 2,46 ff: is Q3 MQQVQQMQ f53if:x'Ufif!RTa M Q. V ,.-,.. Q ., QQ ., , QQQ,..Q . Q ,Q Q., V-fVwVV'V1.VVVV'VVV..VfVVVfVVV - V V. V. VV. V . - ff WZ.-'xl J L: V Ei1f,,.v.:QQQ Qwiggf ,r QQQQQ,, Pl Q ,Q .,,QQ.QQQ8f' ,Q . .Q'QQv-'5V, .1 .. QQ Q Q QQQ Q3 QQ Q QQQ Q .Q QQQQ Q ,pri Q QQ VVV.VV....... 1.V1fV:VW'1'V'1 ,WW VVVVV..VV . gwlffg' VVVV.-V'-VV-VVVVV 'V'VVVVVV."""'W.-V . Q. V Q.xLQQ, Q -:Q Q ,'.Q 5' AQ ,'VQQ Q 'Q ,Q ,.'1-,.', Q, Q Q' .. ,,,QV'QQQQ:g Q QEVWWTWV f'5fVaVV..sf V f 'V-Viif 'ff' V. - ,. 14 , Vw-Q... -if ,, , V,L , 'mg' V . ..f-, ,, . . .- , . V. . . . . ,Q Q' VVVVVIW5? V , 'fi 5i7a3?',,f'f5?-1'iH'i'Q MQAVQQQQ' ' . V -:- Q V V . Q V V V ' . . . . Q - 'V V V . ' V , . ' "3l53EV:1w'i54V'V 1-aff' if 5 mif2Q5V, Q V, 'Vm.2'm V5Vf4' Sr W v P, V ' P Wh' V Wh- 'VAFV 'V "i!?F?9'? V "' f .g.,- 11553 ' 'H pf: 1" --V w . 1 V 'V V, , ,' V: " . Q . ,. .,V - H Q Q ' ' V V, ' - Q QQ Q Q Q,QQ Q Qgif fQQ7 - , VV. ' ,, in View .,. ,gs-VV QQ. E .V .. :ui .LQ ., If- QQE,.f.. , Q Q 4.3 . We v'wmv 1"""f"Y"""""' "BV .VV fu .Q ' V VV- V. ' .. ' . V . V .QQQ' Y V UV- V r p ' nf . .V Vw' - V -, 4- V "' . , V Q .V . .-V V,Q'f3,V'QWi .4 ,. ,,Q,VV... V, . V. V w -4 . , V .JV 1 V J , V. , " ,,,Q if ,V Q 'f-1 ' , f . Q'Q Va-VV-. s f V. V . ,QQQ. fm RQQQQ f VQ' ' .VV . . M .VV -. , -Q .. . V, , ,QV ,Q M V . . .V ...Q r""'5 'Vs' 'www-w3q?VmfEw?g'?iL'5 qgwmmhim-' 'W ' 7 V 3' A '42 - 11,4 - . 'AM V q .Q V W , - 4 . V . . " . ,F - V, ' - V 5, , 'ZIV Q, . Q Q Q 5 Q QQ Q'. Q , EXHQQ QQQQQQ W QQQ Q Q? V 1- 1... wi- , ., V f2. QQ f. QV. ,, V . ' . ,- 1 , Q, , ,,'. 5. ' .' -V173 --,W V V V . VV V V .f Q .Q V V A -. Q Q Q . V V , - Q, V, -5 Q QQ ,,, Q QV QQg QQQQ Q Q,,,,, , , , 4. V 1. fi 7 ' . . V 3 V' ' V Q H' H' ' , 'fVWV'. 7' F" .+,. cf- ia I V? 'f iff ff. JV wV"-'QV' W ' V V' fV'T i'7 V2 Q. QQ 1. . . 4' 12, 22-we Q V- V 'V-V J 1 1 , 51 QQW 4 .Q , T, QQ Q QR, ,. Qq Q gg ,, Q Q .Q 7 V. 3F'?fJ"sif1t"i:Hf1f,s . - V5 5.52. VV2:!,.fh- .V V-ff. V ,,.:V, :VV Q, ,QQ Q V QaQf3JfV. ..QVQ:Q.VQQQQ .qVQQQV,f5QVQQV,V.QaQ .Q .Q .QQ-Q,VQQfQ QQ Q5 .2 QQQQ. -1.. QQQQQ Q 9:5 IfV,'ll'1Q,1. . NIV" ?Qa"ViFQzIVcfff-'VV ', 11'-1" 'VA K V A .mV f'.nVi"'.V - .1 ' VV ' ', .YE'WMVf' V 4' v ,V ' 4 'K ' ' , ' W: ' .4 ' , ' ' ' ' "' ' V' ' ' u Q:.,Q.Q ,Q V' .' ' A - ', ' ' " 5 ., -V ' - V ' ,' ' . ' L ' 5 ' . ,.' V V "' Q9 eV, ' V ' A V ' uf 13- V A VL' yVV"zf - I -gg. ' 2,.ff',' ' '74 Q ' ' .nf "' 'V 1' - ' .g' V V' , VV ' gi : . V - '. J- . V .' VV..-' - -5 .VV . , .V VV .- V' - H-V HV: :V ,Q .,f'Ir Q ., Q... -.,.. , Q., , . Q V ., . . VA Q Q C Q Q5 ,Q.3,Qs1Q. . ...gg f""VJnL , VV V... .VV ' V V - V. PM we ms. . V1 Vw.. VVfff..VVfQQs513V.' V325 -,'-imgw .. , VV. f fz1.V,3 - f.VVfV ,VV 1 ' .V ' A -V V,V - . V Q . V V' -4 "L U .fV':VV ' - ,V., -'V' V , ' ' ' nf-' ,- -' 'V '--V. .- -u,V :W -,MV .V , -V A . V, V- '- VS" -5' 4' V 'V V .ftF:,g.,.'V - V ' Vw,-V.-, f, .V , ,. -1. 'VV' . 'Y"g'mh"I,-reg. . 'LUV 4- - Q '.,""' VV, 8? V- '." i'-V1"5'.'w ,iKS'f' V t. V VI'-3 'A' ,-.1 V V. ' V- 4 " 'V 1V -V VV .. .V -V.- ,V .,f , ,z-3 v 4 5 , V1 1 . EE- 1+ 4' V12 Q .f ,V-R ' 1-V-aHQff""1,.VV'QQfV'V,, . Q, Q VV. QQ Q Q Q ,.. Q , ,Q - , Q,Q Q QQQQQ Q . QQ QQQ Q,,Q Q Q Q QQ Q QQ .QQ Q. , QQQ QQ Q QQ Q.QQQ,QQ Q. Q E . .V y X! Q QQQQ AQQQ 9 ,f Q'w Qs ,..Q .Q QQ, Q ' ,img 'V Q QI QQQ. fn ,Q 'Q ., ' ' V. . ' L - ' " ' . . . ' VV' "'r Y ' .fx p-- Q ,.. . Vw' .2 ,' V '. .- . ',, g 'm W' any 'K ,gg Q'-"'-"QV" H' W " 14 I.. ' f7v1"'fz3' V' " .- V A V V ' L V'V.V.V-.mf VW' '.V'Tf.5 2:-V, V '. J'Vf-..- -. srl' , V- 'Z K A .V' . 'V.V V'.V,Vaf f '. .V V ' ' " "A,-M - V." " VV V-. V.... . Willa' .V-m-V V. V H , . . . V- ,JQVV V V. . V 4 V. - , V V ..,..:,. -. V , . - ,V , .,,., .' . V. V V- , V- ,- , -4" V. "Q ' , A . , , VVLV ':-5'f'- " V V'-4-V . N , V '1 V.-H .' .'L ' 'VK' '-L-I" ' ' 'fig' - ftrwf - 'NW' . . . V V . V.. - . . VV ,' . . V V V V . . ,V 1 . -...g-, - ' ,,.,,,:V-:. f Vr "V' . -1-1-'-4: . .Q Q Q " VV , 'Y i?3N'N??i'1W'+, Q QQ . QQQ . Q Q Q Q QQQ . .4 Q QQ .. ...Q . QQ Q Q QQ Q . Q.:Q . Q .. . Q , XQV QQQ, QQ Q,.V., . Q, Q M . Q H Q .Q 11, .Q1,.:V QQQ , . ,1 - V QQ , -QQ 'g V1 QQ Q, Q V. Q' ,. Q ' Q " -iffy? QQ , -V , Q M pdf'- . V .'. ' - T. V-, ' " 2" X V .. YV' m .'.. I V A JV' 'V ,' , V .Q ,' V, VV... 'V - 4' K 5 'V' ,31 1 . , 5-,' Q V. L , V , QQQQQ QM Q Q QQ, .Q., ,,.Q . -Q,Q:Q ,., ' Q QQ QQ Q . IQ, . ,,. Q ,, , , , , ,Q, ..QQ,, ww WM., V f."V .,V'.V 'V VV V Q QP ' . V W ,,x ' , .F P Q, .ww 53 VV VV V..VV. V . V TU 'A I ' 1 A Ahl L' ' " "vV. -I' i ! Q A K V fu- V-2.-V", V 1. V V V V- -VV.. V.,Vzg.Vf5 Va .VM-VVVnuwV gg V .. .. ., V. . .. ,V,V Q , ' fffif ' Q Q V 1' fV Q V 1 .-'4255'-fw:q.vHr-" Q V .VQ Q Q. Q... " ' "" V , , g .QQ QQQQQ Q Q.Q,jE.,,.gQQQ V. ,. ,, Q Q. , mfs ,Q Q. .V V ' QQQ QQ- l 'Q. q . Q P ' t 'bl ' W VI ' , 4' V Q . V .- ,. W m . X ir? .1 'ei hw, J -"K+ fri ?Q's5'Q'5R,5-"f"w1"1' .'s9P54'f'f1 " -A - .2 - .Q -QAM . A,- - - . , 'A V- ," pm -,uf " "fm . fx ,, - ' A . ., ,. ge 3.43 ,W 1,4-.,,..,j,,gm+ 5 - Afieigiiv ' gf 'fish 'ww-Q! " 'gebiv a - E-Q, v , E. I -ff -sw-f: 4' - - - ,M ,Q kA Q ..'f- . .1, L ' - 1 h 4- "if ,,, , Wiikwa N -sf ..4" ' Hi' . . by - Q L ", , ' ., A,. - '-iff? -me 1 - - Q - - 19 7 gg " "" m - i We - f ' - "+ - 7 'Q .- A' 1 , 2' W . ' 'ig,,'1f-5,sw' 3 , 159- 3 -- ' a' 5 is-fi? 1-wg-:fr in if f M F lv - - , ji ,V , IA - ' lag , wig 3 . ,jf-1539 ! fx' r ' ,4 I K! - Vi 5,1 5, yiEv :g 1 ,U .V , ,I-gms A Li l ,N ' N A : 4: 5 V -lark , - . .,1Q , . 5 "T'. - , . -1 I '-.sw . f 'Y ,, '1 - 1 , ,p g-L E' . - -'naw - - -' - -- 1' ,aw . , V - -,bm '4 , N In , 3 13,11 ii Q A AA Y ' -A - A -.,- K , ff! ' ' , iq X Z, -33, - 56.1 -is :Q- rg 2 ' TQ ' ..' V ,-- .g if-f 1 ' "A' ' ' ' A' 'QQ-Q ' -.,-" "'-' ff . V, 4 4+ V, 1, , M Q. -K 1 in L . Y. Y' gk! Xi L k .. '55 . AA i' K. . ,.. ,L h r W X ,, ' , , -,. , , ,.f 1 xx:-1 .- 1 - , M -fm -,, - :- T'rxU-f RW rVwN'Mj'JJ: - "'IJfyf'-, HAI, 'f,,j w7wg mf f' Www--. hwy? ,ff- T , af- -. . -1, . - - , V, , A I. - Q, ..- J M- L . --V ,--. ,,. 9. 1 3' i 1-,T r -:L -711,1 - - " k 5 K -- hr - vx A Vysmx YA W 2 - -' 5 7' V'z'474i"i' 1"QfEfg:f !, 'AL ' SHQ J . -' 'K -1 ' 1 -. 1' .. 'Q -1, -fam. L k g I .iw . 1 . L ' -rf, iii- V,!, Af. ' Je . , 5 1. , i s g '5:f'Ig'-.lgub V- c? twin. ,NL I., . In 3 fi F ,'9fLjJ51C"--., 'xxwf ' 'fx 5251 " I:,'I,, 9 Q K 1Q.iig:1P5' l . f' . , If - 'I- .2 -qf' -17 Q, Wiz- , ..ng11,,Q, ' 'QQ ' ' ,' ,-S,,.f- "' '44 , 'Ts?N"" fg,f":,' -u i I-MFL, 'M E' .ir jgf f 1fJ'Tg,gzH, g ps1"f23I'f f 'V - ' .f 1' 'H 'f-iaf',pf5-. "fL mfs " f f V"k-2"--- ' 5 ' 'f -. vi 4 'u f .-15' :HH ' ll - 'TW-' " v JG ' Fd ' 'N K V4 .ff J f ' mfg 514'-? 'f"'- ffl- -+f r - A mf-- Q: - . .4 'lggrgvfizf - - -- wa' -jfy - if'g,-mi? f- ' ' --1 -3 55 -- - . - - . - - . + - Wg- ' N is P' P' Q.-Q':' l ' 6 'gW'.'l -55: 4, mix' 57 fix Af -A ' ' L' 27" fb' A " - f, 7: ,,- K gTifJ'ggfuE:f sqm .'o8iy.,395 ' .1 if , 'Y 'wx ' '1- ,I ' ' A 1. y,-' , : ,.Y, ,4,' ?Y '.' , 1 ' E in ,Q X A 5 - L up N In N E lf V M K U 'V ""A- .'.?v1'-.' -. 'E kv -' iw . -"- . H ,.-A- h 4. ,-,N Q N .1 ' L , X d sif x ii 'j",'. Y, Z - x 'q J Q ' f.f'fT'f- A -1-i 1113- Q- ,- - K Mig- - A . I W , .f ,W A gf- - -m . - - - f V' 4. SW- 3,1 ' - 'Y ' ' ' -. A , - -. -' 1 ' ' X WW. , 2 -.,- M - .N -45, 1 ',-- ,, Ln,-ff - , . .gb .. Y ,, ,, ,aww -V"lvu.,,,-- - M, 4 ,, 1 M' 'g -V ef x ,, 1 5 ,inn ' Y A' ' ' , K ..., H 3,,g,,? 1 M V. x 1' ATT L I' V -- " 4- 1'. " ' . qt V, '1 ,, is 'lv .t ' -iw, W - 1 ',, ,, i i, xiii , , L 4 " x. fi ' 1, "u 1 43.-' -4, ' f' I . .... ,F- Wye. . gf '4-4 1 A. W Q , A , A , x ,. . -., , ?af1 l V AA 'V1,-' QASEE4 - ' .: V- Ql, iv i s A fit., 1 V k . i -- . " A-3 A : ' X ,V ' " .- ' " - ' 3' -'W A ., ,,.,.. Z!" f -1 h w. iz, .5 F-. x E 1 , -.1 S F6 25 3 gy Y 4' . , , ., , W Q. ev' S F' Q3 'E . 'Y G 55 Q 3 ns 94. 3? .- f W P 75. . . x. kv - A iii! fl 1' Iilri- " WJ-vi,15?'i! Pwr-13315 i?'GfW"H.fS".TiZs .i1'5"?:'f3v',x" 'V SCS T342 Wil.. "1"??5Zf E511 EVKJI '-f SUCCESS EVERY BIT OF THE WAY! HAT is the record of Commander Carl A. Schweiger, General Logan Me- genity and the four captains who directed the Pioneer war forces during the long trip. Commander Schweiger's warriors won complete suprem- acy over the Indians in the battles at Basketball Hill. Besides this, the Schwei- ger-commanded fighters tied with the Indians at the controversy in Football Canyon. and proved themselves second best in a "track and field meeting" with the Indians. General lVlegenity's cohorts fell short of winning complete victory in the trouble at Baseball Pass by a single game. Mr. Schweiger and Mr. Megenity are both given much credit for their work as heads of the Pioneer defense squads. Commander Schweiger is an ath- lete of high reputation, having made an excellent showing in sports at Colorado College before joining the Eastern caravan. During his "coaching" work with the Easterners, prior to leaving Old East, he developed five championship teams. Peter Middlemist is perhaps the most outstanding of the captains under Commander Schweiger. He was a brilliant light in the battle at Basketball Hill and was selected as one of the best warriors in the battles with Indians. He won similar honors in the "state" attack at Fort Collins. Captain Richard Johnson was a phenomenal leader in Football Canyon and himself was one of the most dependable warriors in the battles fought there. He was honored as an "all-star" warrior in the Pioneer-Indian peace meeting afterward. Captain Treichler was an excellent leader and brought glory to his fellow- warriors as well as himself. Captain Dale Richards stood out as an unusually clever man in directing his charges to second honors against the Indians in the track and Held meeting. l95l f'T'RA 1 L 13 Lfxz ig it FIRST INDIAN WAR LACK smoke curling into the clouds above Overland Gulch gave the East Pioneer procession the first warning of impending trouble with the Indians. A small band of scouts, most of them swift runners and weightmen, under the leadership of Coach Carl Schweiger and Captain Dale Richards, proceeded to a mountain-top overlooking the gulch in an effort to determine the source of the smoke and the reason for it. As they looked into the vast valley below them the Easterners beheld that small bit of wilderness peppered with Indian tepees, and a multitude of the Redskins in war-council around a great campfire piled high with burning timbers. Indian watches assigned to guard the meeting against foreign spirits observed the small paleskin delegation and ,immediately dispatched an eques- trian brigade to bring them -befpre Chief Prairie Dupac. After hearing the Easterners' reasons for being in the vicinity of the meet- ing the I.ndian Chieftain outlined the penalty he would impose. He told them that on the following day the tribes would meet the white men in battle. As the sun crept from behind a range of hills in the far horizon of the east, the roar of Indian t0m-tOmS sent the burly savages on their proposed expedition of death. The historian of the Pioneer caravan recorded a total of 58 2-3 honors for the Dakota tribe from North, which was victorious in the battle of Overland Gulch on thatsmemorable day of May seventeenth, 1925, East's Pioneers emerged from the battle gloriously with the second great- est number of honors, 56 1-3. In- the attack of Mile Run, Lipscomb of the Pioneers triumphed over a field of Indian savages in 4:47. His victory was followed up by "Kentucky" Rodgers' win.ning the best position in a hundred yard dash assault in l0.l, and duplicating the glory in the 220 yard dash episode in 23.0. He won l3 My of the honors for the Pioneers and was the outstanding representative of the Easterners in the battle. Captain Richards, making a sensational leap of twenty feet, ten and three-quarters inches, defeated a band of Indian braves. Richards was the third most important figure in the hundred yard dash assault. Wolfram cleared a stockade five feet, six inches high, causing the surrender of a group of Indian "jump" men. Shiner, the third Pioneer in this event, assisted Wol- fram. Wolfram later fought a losing struggle for victory in the 120 yard attack. Holtzclaw realized a similar fate in the assault of four-forty. Richards, Rodgers, Shiner and McGinnis constituted the East "relay" squad that scored a decisive win in l:34.l. Some remarkable feats were achieved by the East- erners in their assault with weights. Brown "outheaved" the Redskins by a placement of forty feet, six inches with the shot: Mackey was third best with the shot: Brown was fourth against the Indians in the discus-throwing attack. The Pioneer historian gives the following credit for advantages in other at- tacks during the battle of Overland Gulch: "McGinnis, fourth in the 220: Hawkins third in the 880: Davis fourth in the 220 low hurdles: Rodgers. third, and McGinnis, fourth, in the 'broad jumps': Rushmore, second, in 'vaulting.' " The final honor-totals were: Dakotas from North, 58 2-3: the East- erners, 561-3, Pueblos, or Adobe-Layers from Manual, 15: Apaches from South, 10: Comanches from West, 8 1-3: Utes from Boulder, 7. ' - . fx 1 , . 1 f,. , fi., -"- H ., X, M . Iv., Q A 3 -1, if I- Q ,.-.-r..- ,,.:.-!'1'.r..., ,vm J. .. . .,.. M51 fi. ..., "Liana ,f,,,,,,lLgg , ,!',g.Ag....,., l96l I97I .,sEl3fe3.E..,U , , W- , I , .. , A. . - -,,!l,.tgf:af.. SECOND INDIAN WAR AR into the sage and wilderness in the heart of a range of hills not far distant from Overland Gulch, where East track forces conquered four V Redskin tribes and barely failed to defeat another, loomed the Battle of Baseball Pass. Over a period of eight weeks the guns of the untiring Pioneers boomed incessantly and lighted the heavens with explosions of gunpowder. As in the struggles at Overland, the brave little East band was able to defeat every Indian tribe excepting that from the North Dakota camps where, after the last fire of battle had died out, the supremacy of the campaign rested. On April eleventh, 1925, as the East caravan was crossing over Gamble Valley, the stronghold of the Utes from Boulder, the Utes hiding in ambush opened fire. Immediately the prairie schooners were brought into a mammoth circle and the battle was brought to fever heat. Lee Shull, famed among the Easterners for his perfectly-developed left arm which later made him known throughout the west as holding the Indians to "no hits and no'runs," was the outstanding Pioneer in the attack on the Utes. He "put away" eleven savages during the conflict. The honors of battle totaled l5 for the Pioneers and 5 for the Utes. The next festivities were with the Adobe-Layers from Manual and ended with honors 4 and 0 in the Easterners' favor. It was in this battle that Shull established his "no hit, no ru.n" record. Only three Adobe-Layers were able to advance to Pioneer first-fortifications during the affair. After the Adobe-Layers were repelled, the West Comanches astride spirited steeds rushed on the Pioneer fortifications. For six "hours" the Redskins and the Easterners battled on even terms, each holding three honors of battle: then, attacking Chief Sitting Lang, of the Comanches, the Pioneers struggled to a decisive victory. East was credited with seven honors, compared with three for the Indians. Pitts was a prominent figure in the Pioneer attack. ' The Trail Blazers continued their massacre after the Comanches had been driven far back into the hills and the Dakotas from the North were encoun- tered. East subdued the Northerners by a war-advantage of 8 to 2. Lutz, the spectacular Pioneer in the "box", figured principally in this engagement. East's caravan barely held out against the Apaches from South in the next assault. Darkness ended the conflict between the two bands and the forces retired to their respective camps with eight honors each. Having gai.ned their "second wind" the Adobe-Layers returned to the battleground with vengeance in their hearts. After seven "hours" of the most furious fighting the Pioneers experienced, East's little band was defeated, battle honors standing at 7 to 6. A second attack by the Apaches brought them nothing. The Pioneers turned on them with their forces packed at every fortification and conquered the South Indians by a war-tally of 15 to 4. A peace council was called and representatives from all Indian tribes that battled the Pioneers, including delegates from the East camp, were assembled. After terms had been agreed upon, "best men" of all the bands were selected. Lutz was chosen as best "-boxman": Shull was selected best "marksman": Chapman was chosen best in center field attack, and Pitts best in right fiank assault. Treichler and Gilliard were given second-best recognitions. ..4. f-. -, - nit! l93l ,I 1925 FOOTBALL OR almost six weeks, the long train of white-topped wagons wound its serpentine length through the cactus and sagebrush unmolested. All had been peace and quiet for that period of time-not even the ashes of an abandoned Indian campfire came in sight of Pioneer scouts. As the long caravan neared Football Canyon, one of the most dangerous and treacherous "land freaks" in the path of the Pioneers, scouts were keenly on the alert for Indian tribes or lookouts. Many a pioneering procession had been entirely annihilated in this canyon, where Indians attacked the whites from ambush and eliminated every possible means of their obtaining shelter from the avalanche of arrows from Redskin bows. Captain Dick Johnson, riding "Angel," the most select of Pioneer scout- horses, at the head of a group of well-trained men of the expedition, sighted a lone feather, atop the coal black hair of a Redskin scout as the caravan approached the canyon. The Indian had seen the approaching procession of whites: his tribe was near, and it was only a matter of hours until the battle would begin! At the mouth of "one of nature's greatest land excavations." General Carl Schweiger, commander-in-chief of the Pioneer warring forces, and his able assistant. Captain Johnson, ordered the covered wagons drawn into a tight circle, as the Trail Blazers' first means of defense. It was late in the afternoon that the Indian scout was seen to spy the white procession, but no Indian forces immediately came to make attack. As migrating song-birds joined in their melodies that served as a prelude to the sunset fading in the crimson horizon. flashes of Hre, leaping above the Indian campfire not far distant, were visible to the sturdy Pioneers as they partook of their evening food. Through the .night, men in council planned for the imminent affairs on the 'morrow, while others took part in that long remem- bered parade and "pep meeting," headed by the old timer, Harry Sasse. 1 11001 ww . , . . ,. I.- -fs f ' ' Tv 'fl 5, 'ff Y lk I " TI ' ' :gy . ': iff-NW' T2 F- Yi 2 Q Ma- ,F aff- 4 fi lag? ' 1 , in , . , it ' 4 q , . , ,, 5 . . With the rising sun on that memorable dawn of October tenth, 1925, robust braves from the "Adobe-Layers" tribe of the Manual regions rushed on the white camp. From the first exchange of gunpowder and swift arrows the Redskins took the upper hand in the attack. Throughout the campaign the Indians ran rampage over their white adversaries. Here and there the Pioneers fought spectacularly. but their defense seemed pitifully inadequate. Honors of battle, according to the caravan historian, resolved into a 13 to 8 victory for the Manual Redskins. After peace had been settled upon by Pioneer and Indian leaders, the carava.n proceeded on its way. A week later as the wagons tumbled by "Cow- boy Gulchf' a short distance into the interior of the canyon, a dense fog enveloped the procession. and several hours later the caravan was brought to a halt, because of the snow and sleet that beat down upon it. The wild shouts and howlings of West Comanches could be heard in the vicinity of the Pioneers' camp, but because of the storm the Redskins did .not find the white band to attack it. In mud and mire that made travel very diflicult the whites continued on their journey. It was a week afterwards that the Pioneers battled with a pack of light-mad Apaches of South and triumphed gloriously. These Indians who came from the South, were repelled at their every try for score. Led by Captain Johnson, who captured two nests of Apache arrowmen, taking twelve scalps, the Pioneers beat the Redskins easily. Toothacher and Middlemist also figured prominently in this assault. An aerial attack which the Indians hoped to feature in defeating the Easterners, failed utterly. The honors were 29 to 0 in favor of the Easterners. Met by the Utes, on the Boulder grounds of the canyon, the Pioneers fought bravely to a spectacular victory. The ho.nor count was Z1 to 7, with l102l 'Wa TRAIL 'BLAZER the Trail Blazers on the better end. The Pioneers drew away from a Utes' lead of 7 tog6 as the battle was half over. and blazed along to victory. Middle- mist and Captain Johnson were the outstanding leaders in this engagement. Perhaps the most decisive triumph of the Pioneers' series of five battles with the Indians in Football canyon was the massacre of the Dakotasfrom the North-the Redskins who had not been able to defeat the whites in Foot- ball Canyon for fourteen years. Honors were 48 to 7 in the'Easterners' favor. Captain Johnson, Middlemist, Carlson, Toothacher and Gillard were the prominent Pioneers in this battle. The final clash in the canyon was with the Comanches from the West, who, after failing to meet the Pioneers following the tragic Pioneer-Ute battle. trailed the Easterners until they overtook them. The battle was long, and was one of the most bloody encounters in the canyon. Both 'fought 'with everything the science of war had taught them. The Comanches were van- quished by 13 to 6 honors and the Pioneers achieved a tie with the "Adobe- Layers" for the supremacy over the other Indian tribes. This was made official at a "chief's conference," when the most worthy fighters in the battles were chose.n by General Schweiger and the commanders of the Indian tribes. "Guard" Miller, "Tackle" Brown, and "Halfback" Johnson' were acclaimed as ranking with the first organization of "Best Fighters." On the second best, "Tackle" Parker, "End" Drinkwater, "Quarter" Middlemist and "I-Ialfback" Toothacher were chosen. Johnson was acclaimed the high-score man of the battles and Schnars of the "Adobe-Layers" was second, with Middlemist of the Easterners third. RECORD OF BATTLES AND HONORS IN FOOTBALL CANYON E S5 'rn m . ' 5 E if cv '5 '52 22 CI o o U 'vu -We -go 42 Manual ADOBE-LAYERS ..... 13 8 0 1 13 ' 13 000 South APACHES ...... . 0 9 1 1 29 13 500 Boulder UTES ........ . 7 21 2 1 50 20 666 North DAKOTAS ...,.. . 7 48 3 1 98 27 750 West COMANCHES ...................... 6 13 4 1 l 1 1 33 800 12 .,.., A gig? M ' Q1 elk: 434' .--. .. . u 7' ff fhif . f1031 l BASKETBALL NOWFLAKES swirled endlessly from leaden skies into the valley where the Pioneer caravan made camp on the night of January ninth, blanket- , ing the spot of wilderness in a cover of white that sparkled like a sea of diamonds. Here the Pioneers must meet the Indians in the last and supreme struggle of the journey-the one great war! Success upon success was heaped on the Pioneers in the following battles. There were ten attacks-and the Pioneers won nine of them, thereby taking the "championship" over the Indians. The first battle with the Apaches, from the Southern regions, was a spir- ited one and ended in a l7 to I4 victory for the Pioneers. On the week following, a band of Dakota Indians, from the North terri- tories. rushed on the camp. The battle was a spectacular one but soon resolved itself into a one-sided affair. Led by Captain Middlemist and Terrell Drink- water, the Easterners drove the Indians far into the hills and defeated them decisively. The score was l7 to 6 as half of the battle was ended. A double tally-28 to l4-was the standing when the assault ended. The battle on the Saturday following-that with the Utes from the land of Boulder-was perhaps the most closely fought engagement of the series at Basketball Hill. The Pioneers finally won, 16 to l5, but how they did have to fight for the triumph! It was the captain himself that enabled the Pio- neers to lead in points of battle, l0 to 6, as the conflict was half over, and l6 to 15 at the end. A treacherous band of West Comanches attacked the Pioneers one week laterp-and were repelled, l l to IO. The battle was the longest of those fought at Basketball Mountain. It lasted throughout one day, and four evening at- tacks followed before the trouble with the Comanches at the camp could be ended. At midday of the engagement, the Comanches held a 5 to 2 b'attle- advantage over the Pioneers. For two consecutive evenings the honors were 9 to 9. The finale came when Norman Comstock brought the "jack-knife" feat of war fame into play and dealt the death blow to the Indians' attacks. The invasion of the Adobe-Layers, or Pueblos, was short-lived and l104l 105 r 1' TRAII - BI A7.F.R Q quickly ended. The Pioneers defeated them by the war honors of 29 to 15. When the battle was half over the whites held a 22 to 6 advantage. By the time the battle with the Adobe-Layers was ended, the weather became better, much snow had disappeared, and the caravan proceeded on its journey. As the caravan passed by the sections of land where the various Indian tribes were resting, the Pioneers and Redskins again met. p The controversy from Basketball Mountain was continued first with the Apaches whom the Pioneers defeated at the 1atter's own camp, 22 to 14. Cap- tain Middlemist and Judson Savage featured in this Indian assault. Next on the trail was an attack by the Northern Dakotas, who were de- feated 2l to 17. Terrell Drinkwater was one of the heroes in this engage- ment. Although the Dakotas were defeated by a handsome score, they were tied with the Pioneers, 8 to 8, as the affair was half over. The next was the most disastrous battle of the Basketball Mountain War. Despite the many tactics of war the Pioneers employed in their fight, they were humbled, 15 to 14, by the ferocious Utes from Boulder. The battle was a bloody one from beginning to end. Even when the struggle was half over those Ute braves-Sitting Bull Dalton and Rising Sun Parks-were able to lead their tribe in a 7 to 4 advantage over the Pioneers. Captain Middlemist and Savage were highly lauded for their fighting in this engagement. When the Pioneers met the Comanches again, they won, 28 to 9, after leading, 9 to 3, at half of the battle. Then in the last attack of the Basketball Mountain trouble, the Pioneers won from the Adobe-Layers, 25 to 13. Their advantage when half the assault was over was ll to 7. The Eastern caravan was honored by the appointment of Captain Middle- mist as Chieftain of the all-honor forces of the Basketball Mountain contro- versies when the peacemakers met after the last battle. Brown was made "the guard" and Comstock "the running guard" in the other appointments on the first all-honor forces. Captai.n Middlemist scored 91 battle-honors during the Basketball Mountain conflicts. Drinkwater registered 59 honors. The captain of the Pioneer men-of-war tallied more battle-honors than any other warrior in the ten battles. When the Pioneer caravan arrived at Fort Collins-an old soldier station where Indian tribes from throughout the territory of Colorado were meeting at the'time of the Pioneers' arrival-they were forced to fight against all the Redskins in a Redskin war. The Easterners defeated two Indian tribes and won third-best honors in the meet. Captain Middlemist was named "forward" on the all-state honor company a.nd "Guard" Brown made the second team. In the event of further trouble that might grow out of the difhculties at Basketball Mountain, Norman Comstock was elected to lead the Eastern forces. THE BATTLES or' BASKETBALL MOUNTAIN Indian Pioneer Pioneer Indian Per- Score Score Won Lost Honors Honors centage Apaches-fSouthJ ...... 14 17 1 0 17 14 1,000 Dakotas-CNOrthJ . . .... 14 28 2 0 45 28 1,000 Utes-CBoulderb ........ 15 16 61 43 1,000 Comanches-fWestJ ...... 10 11 72 53 1,000 Adobe-Layers-CManualJ. 15 29 101 68 1,000 'Apaches ............... 14 22 123 82 1,000 'Dakotas ....... . ...... 17 21 144 99 1,000 'Utes .................. 15 14 158 114 .875 'Comanches ........... 9 28 186 123 .889 'Adobe-Layers ......... 13 25 211 136 .900 '-Second Battle. , 1 , , he 1- , , E - - -J.....-f :A A Qgivwe .V wa..-.. af 131 ey "F1 pos! :v 9 lfisfft I L H ZQE EIL N Loft to Right: Eaton, Ki-itlilc-y, Slivrinun, Juines. Insert: Captain Sanders. MINOR SPORTS INOR sports" were the attractions offered at the Pioneer-Indian council meetings following the Football Canyon and Basketball Hill wars. whe.n representatives from the wagon train and the various Indian tribes met to perfect plans for peace. Boxing, wrestling and swimming were featured. The Pioneers won easily and with high honors in the swimming events held in Morey Lake. There were ten events and the Pioneers won eight first places and eight second honors. Captain Sanders of the Eastern swimmers was the sensa- tion of the meet. He won first honors in the 100-yard free style, fancy diving. and second in the 60-yard free style. He also featured in the relay meet. Bill Eaton won first honors in the 220-yard free style and helped win the relay event for the Pioneers. Ed James gained second in the back-stroke matches. Sherman won first in the 100 and 60 contests in the breast stroke division. Eugene O'Neil won the plunge-for-distance event, and Orin Crumley gained top ho.nors in the 100-yard back stroke. The Pioneers' score over the Com- anches, Apaches, and Dakotas combined was 46 to the Indians' 15. Under the cover of night, after the Football battles, the Indian warriors. although suffering from the stinging defeats in the former campaigns, showed marked ability in winning decisively from the Pioneers in the wrestling and boxing competitions. In but one wrestling contest was a Pioneer representative successful-Denious defeated Kronan, of the Apaches, in 36 minutes, with a body hold. 1107! In-fi tu Rif-tlltvlll-I1-n Vinlwziy. Sami Milsle-in. Gladys .Xmlw-rsmi. lluwuril i'r1u'ko-r, Virf.:i1vi:1 Vluuu- TENNIS N the long journey of the Pioneer caravan the most popular sport in which both young men and young women participated was tennis. Competition in this pastime commanded inte.nse enthusiasm, not only in tournaments among the Pioneers themselves, but also in many encampments along the trails. Indians learned the sport from the Trail Blazers and com- peted with them in several thrilling matches. Howard Crocker, who wo.n the championship for tennis singles in the Pioneer ranks, defeated the West Comanche and Boulder Ute warriors in the Indian-Pioneer meet, but in the final game lost to 'AChief" Rudd. of the North- ern Dakota tribe. 2-6, 7-5, 6-4, 2-6. 9-7. The Crocker-Rudd match was one of the most thrilling competitions of the tourney. The Easterners' double team, Howard Crocker and Sam Milstein, won the doubles from the Indians by defeating Mosgrove and Rudd, of the Dakotas tribe. 3-6, 4-6, 5-7, in an exciting engagement. Those tournaments in which the young women of the caravan competed were noteworthy for the excellent play shown and enthusiasm displayed in every match. In the semi-final meetings, Helen Conway lost to Josephine Connell, 6-3. 4-6. 8-6. and Mary Lee Derby scored on the smaller end of a 6-4, 6-3 game in her match with Gladys Anderson. The championship was awarded to Gladys Anderson, inasmuch as Miss Connell left the Pioneer train early in the journey. 11081 4,, .R . TWRAII R 5 ph 4 , .... I 45 , . 4, .- .. . -gi V GIRLS' ATHLETICS IRLS' sports made new and exciting strides in the new settlement. A girls' gymnasium and two girls' physical instructors are responsible for the great success achieved in this long-neglected department. Miss Margaret Smith and her assistant, Miss Eleanor Snell, organized and coached class teams in indoor baseball, basketball, volleyball, and soccer: and exciting tournaments were completed in each. Girls playing on the teams were awarded "D's." Those who played in six games were awarded big "D's": second team girls gained fifty points and third team girls, twenty-live points. A small "D" represents one hundred points in athletic activity. The managers for the various sports for 1925-1926 were: May Sharp, soccerg Virginia Close, tennis: and Helen Conway, basketball. GEL em ,lf GB, eaf Sw of ,r it l109j 1 Front' Row-May Allison, Mary Warren, May Sharp icaptainj, Marjorie Benight, lirnes- l nv Dunn nz Second Row-Martha Locke, He-len Hecox, Mary Elizabeth Fouse, Virginia Close, Helen Conway Buck Row-Graco Heiok, Helen Ruck, Gertrude Hurt GIRLS' INDOOR BASEBALL FEW weeks before fmal preparations were made for the Pioneer journey. the young women of Senior rank at Old East and the "Old Timers" of the caravan together with those on the trip who were later dubbed "Tenderfeet" organized to hold an "Indoor Baseball Tournament." For over two weeks competition in the tournament was of the most spectacular kind and the great punch came with the "Old Timers" win.ning the championship. The opening game of the meet saw Helen Hecox and Florence Alli- son play their "Old Timers" combination to a glorious 13-to-10 victory over the Tenderfeet. The winning team was ably directed by Captain May Sharpe. The Old East organization fthe senior class of 19255, won from the Tenderfeet, 13 to 8, in the second game. The third competition--that in which the team of Old East and the "Old Timers" met-ended 7 to 6 in favor of "Old East." The "Old Timers" defeated the Tenderfeet in the fourth game. The iifth game was for the title-Old East versus the "Old Timers." It ended in a 5-to-5 deadlock. Another game was played and that contest ended in a 15-to-10 triumph for the "Old Timers"! The championship team was composed of: Martha Locke and Helen Ruck, pitchers: May Sharp fcaptainj, lirst base: Helen Hecox. second base: Virginia Close, third base: Marjorie Benight, right shortstop: Ernestine Dun- ning, catcher: Mary Warren, right field: Gertrude Hurt, Helen Conway, Flor- ence Allison, and Grace Heick. I l110l T RA I I A .Bl 'A7FR Front Row-Helen Conway, Helen Hecox, Martha Locke fcaptainb, Marjorie Benight, Ernvstine Dunning Second Row-Anna Claire Bowman, Virginia Close Back Row-Georgina VVhitmore, Grace Heick, May Sharp GIRLS' SOCCER OCCER featured as an important sport in young women's athletics during the Pioneer journey. In the tournament held early in March the Old Timers won the championship and the Tenderfeet placed second. In the first game, the Tenderfeet first team, displaying a remarkable bit of headwork and playing, won an exciting meeting from the Mavericks' Seconds, captained by Ruth Crissman, 13 to 4. The Old Timers' Hrst string won from the Maverick Firsts, 19 to 0, in the second match. The third engagement saw the Tenderfeet Seconds, headed by Muriel Mills, win a 17 to 2 victory from the Tenderfeet Firsts. The opening game in the second round was a spectacular meeting of the Old Timers' Seconds, directed by Gertrude Hurt. and the Maverick Seconds, led by Betty Vincent, which the Old Timers won, 15 to 7. The following affair was that in which the Mavericks' Seconds won from Helen Reger and her Mavericks' Thirds, 11 to 10. The Old Timers lost to the Tenderfeet Firsts 23 to 12, in the last game of the second bracket. The following contest--for the championship-was the most hotly-con- tested event of the tournament. The Old Timers Firsts and the Tenderfeet Firsts met in the fray, which ended in a 15 to 15 tie. The Iinal game was as exciting as the one that ended in a deadlock. The Old Timers were in the lead at half time, 14 to 0. When finally the affair ended, the Old Timers were in possession of the bunting--with a score of 19 to 4. 3 .,,, '.,. ff' .. 1, 11.0 . I 111 1 L4-ft to Riirht-Marjorie lit night, Iflrnvstine Dunning, Virginia Close-, Helm-n Conway, GQ-orginzt XYhitmur1-, May Sharp tvnptainh, Martha Lnvke, Helen Ruck, Gram' Ht-ivk, Iilizabvth Foote GIRLS' BASKETBALL HEN 'Abasketball season" was proclaimed in the East settlement. the girl athletes. as well as those of the stronger sex. immediately made plans for a thrilling campaign of games. The young women organized nine teams: two Old Timer squads, three Tenderfoot groups, three Maverick teams. and one delegation from a contingent known as the "lOB's." Under the direction of Miss Margaret Smith, director of girls' athletics in the East colony, and Miss Eleanor Snell, her assistant, competition among the teams was kept at a fever heat throughout the season. Play was especially good among the first teams of the four groups. The Old Timer firsts won the girls' basketball championship of the settlement by defeating the Tenderfoot Leaders in a post-season game, after the two teams had ended the season in a deadlock for the honors. May Sharp's Old Timer squad staged a remarkably well-played game in defeating the Tenderfeet, 16 to 3, for the honors. Ruthanna Eames was captain of the Tenderfoot first team: Ruth Crissman was head of the Maverick lead squad. and Elsa Jane Rice led the "l0B's." Aside from the excellent playing of the captains, Virginia Close, Grace I-leick and Marian Smith starred in the basketball season competition. l112l A Front Row-Helen Conway, Virginia Close, Hi-len Rnck fcziptninl, Ernestinv Dunning, l.u-norv linker Sevmnl Rc:-wallorotliv Maguire, Mnrtlm Lcwkv, Louise Clifford, G1-orginal Vtlhitmoro Buck Row-Grave Heiek, May Sharp, Gertrude Hurt GIRLS' VOLLEYBALL OLLEYBALL was a leader in the sports attractions for young women in the East settlement during the early spring of '2g6. Teams representing four different sections of the settlement were organized and competition was kept at high interest during the ensuing period of playing. Helen Ruck captained the Old Timers' team which won the championship. Her organization was composed of some of the cleverest volleyball players in the settlement. Such stars of women's sports as Grace Heick, May Sharp, Martha Locke, Helen Conway, Virginia Close, Georgina Whitmore, Lenore Baker, Ernestine Dunning, Dorothy Maguire, Louise Clifford and Gertrude Hurt made up the personnel of the Old Timers' team. The Old Timers were defeated ll to 21 in their iirst game with the Tenderfeet, but in the two succeeding games the latter lost by scores of 21 to 8. and 21 to ll. The playing of the Tenderfoot team was considered one of the great features of the season. In their other games, the Old Timers won two contests from the Maver- icks, 21 to 18, and 21 to 12, and two from the "Ten B's," 21 to 8, and Z1 to l l. Miss Margaret Smith was assisted by Miss Eleanor Snell in coaching the volleyball teams. 11131 T LAIL BLAZER L. , ,,,A. E A A, CHEERLEADERS Jim Blue, Harry Sasse, Howard Hardy SNAKE-DANCE N the evening of October ninth, the Pioneers gathered together to infuse a spirit of war i.nto the men of the caravan. For all day they had re- ceived furtive glances from the hostile "Adobe-Layers" and had seen signal fires which boded no good to the expeditioners. They resolved to have a "snake-dance" which, they thought, might move the men to further effort in the coming struggle. The fiddler and the drummer were to be there, and also two or three men dubbed "cheer leaders" who were to lead the crowd in its wild shouts for victory. At about eight o'clock that night, men, women, and children gathered about the place where the horses were picketed. The men marched over the plain in a long single column, the cheer leaders leading the snake-like procession. Every few moments the line would halt and give a long echoing yell. Dark faces of the hated savages could be seen nearing the civilized throng. But the Pioneers. led on by their powerful purpose, persisted in their snake-dance, until the fire died down. Then the group disbanded and all went to rest for the hard battle that they knew must come in the morning. -And with like zeal were the pioneers urged to greater support of the warriors on the battlefield throughout the struggles of the whole year. It was due largely to the untiring efforts of these cheer leaders that the Red and White won so many victories and that the heroes of the "wars" received such enthusi- astic commendation at the many "pep meetings" of the year. 2 .Q . , ,x U A 5, H ' ' ' Wil. sf n 2:51 - igfi E. rf lQVf'g',4 A fi .3 -"s T 4 Q? ffffi' L 114 rl 5,2 f ,-1-l:f2,wfI" ,. .neizv-Q.--gg? -ta aum',jh"rv1!f1miMH:'dL!UhLB!3pg,y: 'PT . 1' 1!!.'rl3E"I'3:vi'p?4 ,pp-Y .grjfvxgvi -i"' Qiwgpwpgfl , A 74,11 WG"lgd W'ff,f umWfW'3T59HWgif4'fQJp9+f,?,,?LgQHfi?hiwflnfM3ffwi',,fM.gg?Q 1 QQ! WW g WQw" ' 2'r.m'flm?W v fw'Ni2MQ d11Qw wWfW4f3f f w -re-" mMn w4niW r fgwff Y .L , b Mr.. ,ik 31 Q W-I 4qn'4?Wfv "nf" 'H N 3926 . fill' "R 1 " 'Nw J -' ewM315?.,3gQ-Q4wg0g3Qwf'g.g:fi,Z.gi-ff1v9'g1IWsf'ml",Zk'3vf'?,Zf3f.'j,hf.5Q 5E'f,ea'.?g?g, Wmmm 'ififfiffgivwjimwzwifu .mx-f kv, ,S X., J hqyxs -.1 .. lu' ,- ,va h will V. 1 .N .L ,1l4.Yan:v,- X , .Mr Q .I l 'Q - Y ' V, .ir fz1ii1p.,4,:W1f,'ff?,f'3lIg.Yfs fg+22?:,'g:1114ysLiWf"'1"'121,"1',,,af4af,ggff15Qm.?if512i1ggifgalifiwxm-3,-.,fLWwwhb- Q2Wmf!'Hf5'::35l,ca3Jigfi.i"im:.1:f' yvf"11"fa! 'ml QI ' 'Him . - 'W " 'wg' X "',119'., "V .,,,"..m,,' ,lf .," ...mins f ,UML of' 61.10 pi, . 4 'W U 'U' 'WU w"'1?5'.f fff? 1.'3im,..ll'fTefQ ff1zf""1"'lr"?h U 'fn ""'557l7.f81'i!?- R K .v""i"' QM FP',"VggJP""'l2b'qf'nML'e?ll- -L, ff fqmqgff wif, wi? Q1,mwWo'a"'g,'gw m-,,,m,.,.f.k ffr""?rQ"3?1:zmi!P,,,w',,'f5M-145I!f'!"" Miiww- -eLw'4'm11n!',, ,vlf"!,w--1:,',Q'5i'1?isPHu eK,'5,f.f"w1Zfif'W'?eef??'f"'f -Q35 'Nh:,, f-A.f'Qm1',n'f.mf3, 43 .iw .5-gv1', M ,Q 'IIIP'-'A 'WTP-Pa fr" ,W :u1,,.f'3fimig..1,w."'i?YUiiHYuwW",r'1fg,nv'-va?-. """2g .4-, ,- '- ,vvgr , ' 1""g 'nf-' 1v'BDiN'i'3 qjl'm'HlN'yas'7fA.'!lhw,g15HW yup! -.u1munm,..,,'1f5f'... J' 1'T""f"'i A , -M 'T-cv L A' , 1 V W If "-n , Q' fr IN ff, Wj Ulm.-, 1 W' Q' , f'7'I NH.-uu'2'W5"1' -1252-'2"'mfW B' 'bmw ff-'Wav' vf??wf5l"v.fvL7'-L"'-i.P39m.WV51,0f?2"hlU flD,'V:hTSn3LL "frfm,,.-f,v:wh"'3'f1f?1Q m+ff'.f.51.f'1h, ww if-gif' -W ff" 0" '1w,gpf -ZW 11 '?WS1'x+ -'HP' 3-421+ im? 'ffrjylwr fqw1Hf'twmWt.+1'-fMff4aqg'314pMY1gn2"2L1,"vffi"' :I in AqB2 Q'f,,f1g"4WflfQ 1?W"' '?,,1?iT3AE+q1f'fmil4- w "I95m1fr7"'1'?n1l1ff,,g-rant''9'mq'r4h+Zw"Wk3f' 'WWW-'1if+?i:wHa ""'1rc.m---mwfm Q' 'f fb' W lHrf1v.UMf" 'Q 1 n,'?".-nxfvwffl' if-swf Wm-"ffm fvffpffw 'LJQ-"f'1'fsfffP"' ""'nw-M' Wm-" " 15 'Vim Fi. !H:j:.1l+ ,, ' TT", ,n Wllf'5l-WV fl QU? 4791f"r"3n""'5V '.""-Xu ' I' ml' "WW uw, '-vmnJ1muu,-- -WMM? -Illplldid, ,'7w,Le1, , J gy' fffsllx ln . .aM,y' ,,l ,IL -m.,a,,,a1FVf1., hw ,,,, 1:41 'mN,"'52'- WP "72""'nn, 'film ':'::.iff"'33L"1Hf: 'im fluff-"ITL-X-4 ,"' 'I 'W 'I "W fig-W Q5 iA.,j!'?rf?13'5f'fu5'm QW .V V.QgPa3? fiffi' 3Q!rf"f'4 'JW f'f5mM""'!'1'-.w's3a7""i"4l9 -f:nw .f-:f'mf?3f1Bg N f'W9L eff?-fg55.ef.i9?fff2Wi?t?'w5T3'F-:wwfiQglff ' 1ffff,?Sim11f?l'mgnfr,1,1gW'fn1fz-2rrf2 .'ql1SlumN 'ima 3 YW 179 ' Y' kflihmhx .3 I XL, , '. flifjl :LQ ,shift cqm ,3i751mmsmw in"'.35fRnL'.1l1f""'3f'5' HW-Nfffgwv 'Yr r,9Q..4'r-?rf,,'f,"f'3'.:n"'?'..u'-1uA11U"f'W9ijfv15413' fl' -Q5 QIMHQ,-'-fEf5y1" 'TIHQWSQ 3T1!F,,.'i'w1a-H-f3,Z +'wgvfzfezagiwz:12IEm1uatf'2Qffv,2,,.fw,fiM1 Wwggiiigwgk MwQg2'.::T,1',?2S45iiE5E "1nuJm1nmunrf', 71llf",g1fb':.nf'1'mW5ff?Ymmlhg'.'5Wugf9W'JW',,Yfms-W.nn'Mfgh. 5 33, '4g'l5?,If1f?'mwDZ'Q,1?'i5r4,,1wYb 'wgymf,'21gl1lm,5gf Wan??f.mf3m2:aml'!','3nH,q,,fji4,ni:5,.,zEgM:W.s55f,f5.?'f45gg,,15,wWSf Qgflgbmwgwgrmxywggxmwag "'5!".?lil1liif"'lIAimlBll Dt ,. g"lv-mr: 'nf' A:'.ifs.g: il" 'mmm .5 ,. "UoayTi?,. 'J' -, "' 1,5 Ji N if ' M 1. ..!S'5 3 43 Eiggsffgh QQWQQA,-H W' 'bif5ff?fQgeif!lm,,p25m f,g5ggf?I!If'4,5my1fwgNWtm I f-',.1rffff" ,,.iagzf1:f,....mum.umw xl 4,1 .Wu ig, 'Sign n'hW'f' Wi. . f!f". f:1::n??'..' "i.T'Q N1f'.,.'?1"w1l'53f"Y"" W'e1"PhwJr9 'mwmik my3v2J5hW?'hQ?H5f,ffffHmf?ff 1P5551:-ff4jI! iw i?"+f??E 4mLg51,fg',E3i4"Q3iINWyQ5TfggwfQ2215i1"3E2" A5F4T nv!,5f4fdf 'N M16 Maw Q 54fF'5 ' ' mm 41f?.7"::nF'f' ' MW w EMQWWQEQ1-zfi f15gWw'n513WWs49 WwlfM1 5 'Ww:ffq7l'g2mQWWg M 1-fwffwufi T, in .5?ah ,w.1.?fW1wA ' 1 J ivan? : W 1 li -my .- Wh qglpflngiiiw 1 r -4' . N 4? 11 ,- ,-... I 'Wit , J in N fa .J ., shy K 'M ffvgf5g',g3n, hmmm. '.,h.'W-'gQahvwQ',b.wF75wMm5w'1WQnQfQm Qgggm, 11:32 -if-Q ,iigmi , 'Ulugh mf". IQ" wlnfuh'Qinv!:'nr, ' g,. iv . S575 W lady' , V1 il Wmmci-"Q5Vw1'5m'h MOQWWWH WN' sum' 'ff ADWMNW Q55-4 "'-'Y-mf' 4 M 'E' wang-5,""-m,,,,, WW -nm. 'Mum f3j.5,,qHl5x.U,,JQ,'vWf1t'?.m1.m-.vm,,,. --F1u'5,x'u,,'.g,-,.M,Sw' . W Mx' m ylf5lr2,, Qtsmimf' v q 'f1'1lm'f'W'U' 'mg-'W.'8f,M.sg"V,!!"'- 1 ' wwvwwbwwk fmfmmwf www ?T-ff:-w ' xv- ,,.-5" WY. WWW -'fvq1W...11rQ.:.'.Y"' ' ' QW -' Nh?" ' wwf T'WmH'1"3ImWN'U9wzufT'-Qflxvlfh -mm 1 ff' fWWk'1lH',5 ,,, ,1 if 3 w' ma.-u-'Q f?!it:Qmm:,"HW' 1-'4f?"fi"ffr??.1"ri"E'gf,5,'W' b -'W H12fZ" ' Q 'U f EVWQNWP -Amir ?.mwy,F'M?Q", vmfh QkfbxKZ: 'i ,f . - ,-.df -wr . f ki V 'E . mb msi. Lf, .M nik., ,,... jk .2 is , 4. - Q 4'WW 1 W3Wmf'W'f'4'iM,.,. 1 ,H-,Q-sp fn .- A 'R . . ff. -ev-dr Q, -45: 9 ?!'fW f'?PWhf'55rb'1,,,f1vv'iWte -W u .W 4-Nba.-'Ars- , wgykflv ,Q 515' 0,12-'x . nfeEnfwYfvl,mwj5y,q,yg .ff:".Fm"wm.f . mwgma ,9VaW1'- kwa.-"-12, sqm '2mWQ1'2 'zrf Qfw-5,2-'vw f 'Aiwa-,,f ' My '.qQ'9E,M1y'sfD'- APP -a'i.'4g6?".,ml5fl' ' aIf1'iq,,"uqg,..- - 4 ,W f 'Qt-5 ,gr Ruff' vf'1fffIL-ww-:wx-.1 fm-'ww.w w fa NSN-:pw if ,.M'xgp A "Q gy" -'bw' S A Q., My akin? muh-611231 Mag"y5ren4WwTv.U -may w. L' -mmkfwmmw - .59 N.,. l'-Q 4' W'-M wi'3 U 4 v.1.W-in - HWWM "N--wf ...ww eggamfgfpgmmmim-mBmw.WW,A W Hasmml Wwmaw- M . ww Qf""H ' I ' W ' 'MNA ww w we N 1i, w"'Y wwfhimmwgwwgiiw fggi? ,, .1 fm. f wal' -1af 41fWH' 1 - 1 1 .' l 533 : V 'vm X l Q iz, ,mg ,V .N H, fm - wQiZ?'fwf5 'WSf YW'Qf!5vf - Qwgiefw- JEE3,mg,h3Q , -Qnvgmfim armmk 7 W '72 .315 4 . 1: ' . a ' 1' 1 ' . ss-fgszlfaafzf +- 4 A I A H , it EMF , M F m,'u:Aig"m A 1 'H , 5fQia,Ofz,,.Q:J1lem-Maggy! P f ly mum' Ju., 1 , : W av? -My .r MER ' 1 "v -A' ,-1, ,',, ' 4 '- ' .',' H" 122, 1,1 . ' ,-,,, ' ., V. 1. ' H - 'E ,E 'K' 3- - 155 flu 553 E5 in 4 MEF ' M U- 19 - ' .A ,ga y ng! .Qi 5 ' 135 1 ,, - 5 . 1 1 ' K ' ' " V PW 1 "a i -' f! MV Wh ip ! .h if -fgg dz vs p f 5' ' EF gg: V . , ', A, ' A. .K f' AM , ytnrg - 2.:2 1'2fz W5 A Q - ' ff: !H!b,,L.Q" 1 . Q . Q J i n 'e ' - ' ' N. ' A A v .W , 'Vf M , 1ifiwfA 'pf f Q95 - wma-m ?w 1-iw , M592 Q...ffffzfM1,s.f'w.f,, -my my . ..sf V. ff ' , iz 4-'if i i f, wgw'f5f2f"-?W5'a2w-2's Q2:ff?feff A A ?wQ-5,51 i 1 I , A ' ff? u 2,'.'g,'g?, 2 ,L A Y . W-Jawa maxim wwqm ff..1.?gwW-,fuk-sw N T , ii Q f .dv 1l:i izL ,-Wi:-g:.M -1 ' gif -f Af?- f - ' i:" AS3'f?f'Wmw ,' "'Mv,lfN wwf? Qg l , f , g g5 +. .w - f v' .A if "' vfxg qy ffgy4x? ff-'W :sf , l i A ggi in 'f.,:Tii'N g i A ' f 'E 5'-A- W f' , ' Wk m " W 'Q 'P'- 1' .:. L " .. ' ' , . ,1 'L Q1 1 , 1 ..?, Q Am: g rit . Qg,:,E!'5i . 556 ' 3113, 6 , . - " '-A- W1 I wr: :EW 1. 1: -af 54.2 -- QW-R 'H ' 11:5 Vvxk.. fs- I, E SL' l r - A .4,., ,, f ir Ti liiirji gl 4 Q T , Q 'hi 1, YMH 1 L' If N a ' 'V f u H ' ' - - A n - 'X ' gf?" EV ! i f: mf-, k x -. ,f1 I - .A i . ' 'Y + , . 'f" il A QE 1. N 2 1 r Q y. wl- 4. ia J 35 i 4 5 5: I 'x Ei r r 5 I z 5? a 6 'E '15 23 E CJ 1 K5ES52a,:Ehf'?Ai2.' ILELMRL-ff' f il!" AWYQREQTWIREE LKSQJI29'2E!ii'iEai2Ii6!H'59.EPL:LliRiH2R5 TW.?iElY?ElHEULZH'TKG ' E'iEFYlF'2.lW-'fi5'dllxiR4lEs!iQ?'.mix 5? 5 T'RA,IL tatftzti Q xg . ,, . .., .s,., 'L Q ,iz 5ysN+:g.Q a mf ' ,L F, x ' 1 M.,-"Y-s-,.,.,, 1 DEDICATION EXERCISES OST appropriate for the celebration of the founding of the new settle- ment and the building of the Towne Hall was the dedication of that edi- fice on September 25, l925. The pioneers arrived at their destination, the ,new East, after traversing many long, weary miles, Those in charge of the arrangements had decided that there should be two exercises, one for the inhabitants of the new East, and one for the people in the surrounding country who were interested in the new East: the inhabitants com- ing at their usual time, and the outsiders at eight o'clock the same day. On the morning of the twenty-fifth of September, all the Old-Timers, "Tenderfeet," "Mavericks," and "Guides" assembled in the Towne Hall. Various addresses were given by prominent settlers, the chief of which was by Chancellor Heber R. Harper of Denver University. In the evening the exercises proceeded in much the same manner. Presi- dent George Norlin of Colorado University and President Lucius Hallett, of the Denver Board of Education, were among the chief speakers. After each of these exercises the Towne Hall was open for inspection, With the dedication of the Towne Hall the Pioneers felt that they were truly settled in their new homes, and from that time on activities began in the new East as elsewhere. E: Al f 3 ,ri I 1 115 1 l1l6l . xr' -1 k. r ' -TRAILBI-AZER, WOODBURY DECLAMATION CONTEST N the flurry of abolishing some old and establishing some new tradi- tions, the Trail Blazers did not fail to hold their annual Woodbury Declamatlon Contest, which was started back -in the "Old East" fifty- one years ago. On the eve.ning of December eleventh a largeaudience assem- bled in the Towne Hall to hear the speeches. Harry Shubart, head scout of the Old Timers, won this historic contest by his sympathetic interpretation and forceful delivery of "A Vision of War," by Robert G. Ingersoll. He captured the emotions of his audience from the very first and carried them with him through the vivid and heart-breaking scenes painted in the oration. John Brock. a well-known dramatic star of the Old Timers, was given second place by the committee of judges composed of Fred W. Standart, Morrison Shafroth, and Robert G. Bosworth. The Woodbury contest is the oldest one held by the Trail Blazers, having been founded by the Hon. Roger W. Woodbury in October, 1875. Atihis death his son, F. S. Woodbury, winner in 1876, carried on this contest. The program of the evening was as follows: A selection by the Girls' Glee Club: "To the Virginia House of Bur- gesses"-Henry, Calmar Reedy, "The Unknown Speaker"-Anonymous. John Brock: "Secession"-Webster, Paul Gallup: "The Cross of Gold"- Bryan, Bert Kleiger: a violin solo by Josephine Gill: "Against Capital Pun- ishment"-Hugo, Louis Isaacson: "Napoleon, the Little"-Hugo, Tom Aure- lius: "The New South"-Grady, Frederick Sass, Jr.g "A Vision of War"- Ingersoll, Harry Shubart: two vocal solos by Margaret Christensen. WOLCOTT NTHUSIASM and ability both were manifested at the forty-seventh an- nual sight-reading contest for the Wolcott medal, which was held in the Towne Hall on the afternoon of April second. Constance Sundell, one of the ten able contestants, was awarded the prize by the decision of the judges, Mrs. Claude M. Taussig, Mrs. Henry J. Hershey, and Mrs. Roscoe C. Hill. The story read was "The Postmistress of Laurel Run," by Bret Harte. Partici- pants in the contest were Shirley de Spain, Constance Sundell, Mary Elizabeth Fouse, Dorothy Porter, Libbie Block, Geraldine Conzet, Helen Marie Reyer, and -Sophia Frumess. Ruth Fowler gave a piano solo and Syvilla Reeves a vocal selection. . The Wolcott prize was established in 1879 by the Hon. H. R. Wolcott in order to promote excellence in public reading. HILL SHORT STORY CONTEST I-IE prize for the best story written for the annual Hill Short Story'Con- test during the year of 1925-1926 was' awarded to Dorothea 'Dolan, a promising "Tenderfoot" and a member of the 1926 Trail-Blazervstaff. "Sherman's Problem," the winning story, is a tale of a thrilling jewelry rob- bery and of Sherman's skill in clearing up the surrounding mystery, The contest was established ive years ago by Mr. and Mrs. Roscoe C. Hill for the purpose of encouraging literary writing. - The contestants are mem- bers of Mrs. Mary Adkisson's short story classes. The stories are judged by a committee of three of East's teachers. f"""f-fa" f Neff I 5 "t' ' "itff'e"' 3 -.-X , , ,. . J .. s 'ellie-t..r..-..r " N- "f "'1"Q'-' -ra.-,.,.Q...... -..reg 1-Lhr,..-.m'i.... I 1171 .fi ' - THAI' BI 'AZF'Rfi. KIWANIS ORATORICAL CONTEST ARRY SI-IUBART, widely known East orator, placed second in the thirty-first annual Kiwanis contest, held in the Towne Hall on February nineteenth. Shubart, who made the best delivery of the evening, lost the first prize to Abe Grupp of the North Dakotas because of his composition, which counted for half in the judging. "Is It Desirable That the United States Give Adherence to the World Court Subject to the Harding-Hughes-Coolidge Reservations?" was the sub- ject for the speeches. Five Denver high school orators competed, and they were judged on their delivery and composition by two committees of promi- nent citizens. The prize, established by Mr. I. N. Stevens and .now given by the Kiwanis Club, is known as the Kiwanis Americanization Prize, as all orations are on patriotic subjects. During the first four years of the contest, the Easterners were the only contenders for the medal. Later, the Pueblos of Manual were admitted and for fourteen years the contest was waged between these two sections. At the present time, competition includes all the Denver High Schools. SHAFROTH EXTEMPORANEOUS SPEAKING CONTEST NTO the heart of every Pioneer there crept a yearning for the arts of that civilization he had left behind him, and foremost among these was the passion for oratory, for "thoughts that breathe and words that burn." In order to satisfy both their desire for expression and the pioneer instinct for competition, Mr. John Shafroth, four years previously, had donated a prize to be awarded annually to the boy and girl who delivered the best extempo- raneous speech. On the night of January eighth, two representatives of the North Da- kotas, of the Apaches from South, of the Pueblos of Manual, of the Western Comanches, and the Easterners, accompanied by many of their supporters, gath- ered at the simple lodge of the Comanches of West. ' The rivalry was expected to be unusually keen, and as a safeguard, all spectators were required to leave their guns outside. All of the contestants were creditable performers, and the judges delib- erated at length before they finally awarded the prizes to Benjamin Blumberg of the Dakotas, and Marion Adams, the West representative. The decision was accepted without violence, and the unsuccessful contestants left the battle- field disappointed, but filled with enthusiasm for future victory. THE LOUISE STELER STEINBERG PRIZE HE Louise Steler Steinberg Commercial prize, awarded annually to the best commercial student in the department, was won this year by Flor- ence Hurvitz. Business English, Typing, and Shorthand are the sub- jects judged. The choice of a winner this year was unusually easy, as Florence is an outstanding student, and has received A's in all her work. The Steinberg contest was started in 1924 in memory of Mrs. Louise Steler Steinberg, a graduate of East and a commercial teacher here and in other Denver schools. -, ,,.. i , 7 .. 2' f , - K t r E - . lusj tl 4 itll TRAI T BLAZER hi .,-, - ,.A. ,, . . . --l..M1...1.. 5'3- NATIONAL ORATORICAL CONTEST ARRY Shubart, representing East, won the first elimination contest of the third national oratorical contest held at West High, Friday, April 2. His oration, entitled "Lincoln and the Constitution," gained much praise and favorably comment, as did the fiery and sympathetic delivery of the orator. In the second elimination contest, held at Morey Junior High, however, East's representative lost to Miss Helen Slater, 14-year-old Yuma High School girl. Miss Slater's subject was "America's Contribution to Constitutional Government." She represented this district in the preliminary contest held i.n Beloit, Kansas. Harry Shubart, who placed second, is the president of the senior class and is a prominent orator known for his participation in other contests of this kind. SONS OF REVOLUTION ESSAY CONTEST LL hail to Grace Wilson, a daughter of a Son of the American Revolu- tion, who proved her talent in winning the contest recently proclaimed for writing original essays concerning the most important event of the American Revolution! The participants were members of schools throughout Colorado. Her composition, "Declaration of Independence", was judged. the best piece of literature, by a committee consisting of members of the "Sons of the American Revolution." On February twenty-second, the sponsoring organization assembled at a banquet to hear the prize essay and rewarded Grace with a bronze medal and a set of books. Winning the contest seems to be a tradition among the "Trail Blazers," as Edith Brown, 1922, Mary Banko, 1923, and Virginia Brown, Edith's sister, 1925, were awarded first prizes. JUNTO-MINERVA DECLAMATION CONTEST HE Minerva family carried off the honors in the fourth annual Junto- Minerva Declamation Contest when one of its representatives, Mildred Meyer, was declared the winner. The contest was held in the Towne Hall on the morning of April twenty- first, with two contestants entered from each club. Marita Jamison and Flor- ence Jackson spoke for Junto while Marion Smith and Mildred Meyer repre- sented Minerva. Florence Jackson was given honorable mention for her strong emotional interpretations. "The Red Disk," by Mark Twain, is the title of the selection which won the prize, a copy of Alfred Noyes' "Sherwood" Both cliubs are proud of their contestants: and the judges, Mrs. Mary A. Adkisson, Miss Anna M. Grant, and Miss Mary Haskell, had great difiiculty in naming the winner. ' The contest was made more interesting to the audience by violin numbers given by Sophia Frumess and a vocal solo by Betty Hoover. The need of a contest to encourage literary interest among the girls of the school was felt by Minerva Literary Society in 1923, when it invited the newly formed Junto Club to participate in such a contest. The custom of one club alternately challenging the other in successive years has been a great success. at - . - ,T - R ftfe Q T p T l, :M 1 A -If f - - .firifl ir? ..,.- , l.'!'..,'....J'd14 . L .. P f'.a.'.f l1191 'iw TRAIL BLAZER bv 1 rw f , A If , . 1 f J We - A asc M 5 .. THE HONOR CUP NE of the highest tributes that can be given to a stude.nt of East-the Class of 1920 Honor Cup-was awarded to Bruce Mackey, prominent Old Timer. who, during his three years with the Trail Blazers, has been outstanding in athletics and scholarship. The Old Timers chose four of their number as candidates for the cup. They were Bruce Mackey, Marjorie Benight, Doris Husted, and Malcolm Pitts. Bruce Mackey was given the award by a vote of the "guides," Mackey has been intimately associated with all commendable activities in the settlement. He was on the football squad last year and made his letter in football this year. He was also captain of the track team in '26, a member of Congress, Tyro, president of the Local Honor Society, treasurer of the Na- tional Honor Society, and vice-president of the Old Timers. The winner was selected for scholarship, character, school spirit, democracy. good fellowship, and school activities. THE THATCHER CUP OSS BROWN, an "Old Timer" who has shown extraordinary prowess in athletics at East Denver, was awarded the Thatcher Cup, given to the best citizen-athlete in the school. The cup is presented by Thomas Thatcher, an "old timer." During his three years at East, Brown has made eight letters, three in basketball, three in football, and two in baseball. He was chosen tackle on the All-Conference football team for two successive years. He is captain of the 1926 baseball team, and is sergeant-at-arms of the Senior class. Outstanding athletic ability and citizenship are required for eligibility for election by the committee of award, which this year consisted of Mr. Hill. Mr. Schweiger, Mr. Spitler, Mr. Megenity, and Mr. Crispin. 2 'h..,4,...f- T . ,,,g, .. " 2 4 ' ' ' l120l l121j rv. .. , W 6 -, T35 4. . at f. W, g - -1' fe 1 'Pg , 1. Q it ff t - -. 2 gi g - . G L N Q -l" A ' ' 2 INTERSCHOLASTIC DEBATING TEAM AND in hand with the changing environment and new traditions came the formation of a debating league, in which the Pioneer teams pare ticipated with marked success. ln this new arrangement each team is composed of two members who argue in a no-decision debate held during assembly hour in the various schools. The question this year was: "Resolved, That the lnter-Allied War Debts Should be Cancelled." lt was debated by a .negative and an aflirmative team from each school. Conditions in the new league are believed to be a little better than in the state circuit, as the problem of raising money to transport the teams is eliminated and a greater number of students get the benehts of the contests since the audiences are so large. Followers of debating declared that the Angel Wranglers rank very high in the gentle NJ art of expression and it is a common belief that if there had been judges. East would have won at least eight of her ten meetings. The debaters insist that the largest share of credit for the year's success is due to the untiring efforts of Miss Pauline Garrett, debating coach. The following received pins for participation in i.nterscholastic debating: Affirmative team-Judson Barr, Louis Isaacson, Harry Shubart. Robert John- son. and Edwin Hyman. Negative team-Kenneth Montgomery, A. B. Logan, Fred Sass and Dan Williams. '4. sf iv . 11221 5 'AT ITIAISL 1.e3.LA2eIg it 5 FLYING SQUADRON O promote unity of action by the Whole body of Pioneers and to boost all enterprises and activities of the settlement, a score of the town's best speakers banded together in the Well-known Flying Squadron. They brought to the attention of the whole student body the matters of local in- terest, such as games, social functions, contests, and editions of the Spotlight. The organization had one meeting every week, at which speeches were prepared, so that every announcement given to the students was carefully pre- pared and rehearsed. By careful selection of only the best speakers, member- ship has been made a real distinction. The Squadron has been in existence for four years, being equally active back in the "Old East." Early in the winter these members enjoyed a dinner dance. The banquet, enlivened by toasts, was held in the teachers' cafeteria, while the dance was held afterwards in the Girls' Social Room. To the syncopation of a peppy orchestra, the merry-makers gaily danced until the fatal hour of eleven. The success of the Squadron is due largely to the efforts of Miss Pauline Garrett, its sponsor. Harry Shubart, as president, and A. B. Logan. as secre- tary, were the officers for the past year. . g f Vi ., Sc, ,rv , 2 Q9 5,5 at is W . 4 l123l g Tr-mi 1 to BLA 115 R. HPICKLESM HERE are lots of pickles, but the best one came to the Towne Hall on the evenings of March nineteenth and twentieth. The musical department presented the operetta, "Pickles," or "In Old Vienna." directed by Miss Fareeda Moorhead. Its success was due greatly to her hard Work and inspi- ration. The operetta was cleverly interpreted by Harry Shubart as J. Jennison Jones, an advertising manager: Margaret Christensen as Ilona, the gypsy girl: Shirley de Spain as June Pennington: Tom Gardner as Jonas A. Pennington: Betty Hoover as Lady Vivian: Herschel Shwayder. captain of detectives: Am- brose Lindsay, the inn keeper: Robert Johnson. the gypsy chieftain: Arthur Bailey, a poor artist: and Louis Duran and Anthony Zaputovich as the faithful sleuths. The story itself dealt with Lady Vivian linding her daughter, Ilona, in a gypsy camp ,near Vienna. Three romances were interwoven in the plot: that of J. Jennison Jones and Ilona, that of Lady Vivian and Jonas A, Pennington, and that of June Pennington and Arthur Crefont. The last act, a carnival scene in Vienna, was the most colorful scene that the Towne Hall had ever seen. Festoons of gay balloons with the bright dresses of the gypsies and tourists made a veritable rainbow. The songs and music were beautiful and catching. Many went away humming "Pickles," 'AI Can't Get Along Without Jimmy," or one of the other lyrics. The ballet, directed by Anthony Zaputovich, was one of the hits of the operetta. There were many favorable comments on "Pickles," many even saying it was worthy of a professional performance. c ,, . ,, . Lfaa., p : -x V ,, ,JL..gr,.if---' , ,J m,.H. ---..-il 't r- l124l Tw - ' i' " ' ' CAST OF' "THE GYPSY.'l'RAIlj' lmft to Right tstaindinpgl-'l'orn Menser, June Strong, Justin Iirlwarils, .Izumi-s Maitthvws, .lam-I Davidson. Sitting-Maxine Conley. John Hruvk, Gerzlltlilw Uonzet. l,nri'y Pulp. DRAMA CLUB PLAYS NTERTAINMENT rivaling any they had ever known back in the "old East" was furnished the "Trail Blazers" by the members of the Drama Club, who presented four plays the first year in the settlement. The first three, "The Romancersf' a love story of Louis XIV's day: "The Valiant," a stirring tragedy: and "The Pot Boilers," a farce, were presented on February lifth in the Towne Hall. Ambrose Lindsay and Mary Louise Springsteen, supported by Abe Gertz. Justin Edwards, and Bob Drew, pre- sented "The Romancersf' Ambrose Lindsay, replacing John Brock, took the lead in "The Valiant." He was ably supported by Alice Riley, as his sister: Tom Menser, as the warden: James Matthews, as the curate: and Don Schwen- ger, as the guard. A'The Pot Boilers" carried the audience into a spasm of roar- ing laughter in portraying the trials of a playwright attempting to direct his own play. The cast was composed of Harry Shubart, the author: Madge Con- nors, Geraldine Conzet, Louis Isaacson, Dan Bare, A. B. Loga.n, and Gordon Lyngar. The fourth presentation was a three-act play, "The Gypsy Trail," an amusing comedy of a romantic young woman who longs for adventure. A thrilling courtship with a millionaire chauffeur ends in a happy comradeship with the life of the "Gypsy Trail" as its setting. The cast was made up of the following members: James Matthews, Tom Menser, Justin Edwards, John Brock, June Strong. Janet Davidson, Geraldine Conzet, and Maxine Cooley. unw- 4,-'i1.,Q..,.1'w A A M T ML-:M -. ,M -xp l125l .f 'X a Tim its I.lI.A 31221 -r ff HI-Y VAUDEVILLE HOTS ring through the early-dawn darkness.--A few heavy-eyed settlers stumble into the main street. Captain Hardy, Big Boy Payne. and Curly Albright, boys from the Hi-Y ranch are shootin' up the town! Big News! The great Hi-Y Vaudeville has come to the Towne Hall this Hfth day of March and it is the first vaudeville to come to the new settlement. After a long delay the orchestra begins to play and the curtains part for a glimpse of the town's Hrst moving picture. Felix, the Krazy Kat, was bat- ting in "Play Ball." The acts went off quickly and were so good that nothing of a soft and pliable nature reached the stage. Kent and his Tuneful Tars played the latest "folk songs" while a youth- ful stepper jigged the latest creation, a dance from Charleston, South Carolina. The "Three Macs" gave "The Latest Dances, The Latest Prancesf' That spirit of youth and springtime, Mlle. Megenity, ably supported by her com- pany, staged a rip-roaring act, "Spartacus to the Daffodils." Fond memories were brought to the settlers when they saw their beloved New York character- ization, "Yes, Angel." "The Syncopatin' Steppers" and the magician with Black Magic direct from India delighted the audience. A group of able dancers jigged and clogged to the original compositions of Stedman Stuart, in one of the brightest acts of the evening. Two pianists, Margaret Payne and Tom Gardner, and two of our foremost songsters, Art Bailey and Betty Hoover, held the settlers spellbound, especially when one of them sang the "Prisoner's Song." "A Whisper Off Broadway," with Georgia Lane dancers led by Tony Zaputo- vitch, was introduced by two entertainers in "Thanks for the Buggy Ride." 'Twas the.n so late that many settlers had to leave for the long trip home. though the hall was left open for any who cared to hear the great orthophonic phonograph. ' .SW fits' punt .1---f x 3 - X ' ' I 126 I 1' ' Q 4' FFRAII if f rf KH ATA .1 B .4 ll"-vfpr'kI H V r .inf JITNEY DANCE AND ALL CLUB PLAYS , WAS a brilliant ideal Pesky youngsters will always try to discounte- nance the stirring tales recounted by the graybeards. But what more substantial proof could be produced than a verbatim account of that arduous first year in the form of a year-book? But the job of printing such a book as the exacting settlers desired at such a price as would suit their pocketbooks was not so simple. After mature con- sideration, it was decided that each club in the settlement should send two repre- sentatives to try out for places in one of the three one-act plays to be given April sixteenth in the Towne Hall, for benefit of this An.nual. In the afternoon of the sixteenth, the "jitney dance" Clive cents a dancel with the "home-town orchestra" giving full value-brought in S10.25. Es- kimo pies were served all the dancers. Thirteen representatives were chosen from the seventy-live club members trying out for parts in the plays. "A Fan and Two Candlesticks," a costume play by Mary Maxmillan: "Sham," a character play by Frank Tompkins: and "The Trysting Place," by Booth Tarkington, were the plays chosen. Eloise Farley, Norman Lundstrom and Orville Alsbach were the three characters in the eighteenth century drama centering about a lost fan. Amy Wetzlar, Louis Isaacson and Raymond Reeves had an unusual experience with a discriminating "gentleman Jim," in the perso.n of Dan Williams, who ex- posed the petty pretenses of the couple with a remarkably well-done characteri- zation in the second play, "Sham." However, the "piece de resistance" of the program was the last. "The Trysting Place." Marguerite De Nike was scarcely able to repel the advances of Casper Hegner, Elizabeth Tamplin met Robert Johnson halfway, and Lois Gray renewed a.n old "affair" with her jilted suitor, Loren Blackmer. L- L, P T , 39,--,A ..e A , . uf' r . V, 6231 , - -.-5'f'."P"1 -'ii .LI-2 ' ' t Q ' l127l 9 'TRA IL BLAZER, Q 11- .V ,T ,A , , g, ,, .,.,,..a. .ir . "ONLY THIRTY-EIGHT" N accordance with an old tradition of the Pioneers, the Class Day pro- gram is closed by the presentation of a play by the Old Timers. It forms a fitting climax to the events of the day and the achievements of the year. The 1926 play, entitled A'Only Thirty-eight," is decidedly well suited to display advantageously the large store of thespian talent among the Old Timers. It is a three-act comedy written by A. E. Thomas. A minister's widow who is a "mite too pretty" and her devotion to her twins allow a num- ber of opportunities for humor and complicated situations. The cast for the production is as follows: Mrs. Stanley. Margaret Ellen Mains: Lucy Stanley, Marjorie Benight: Robert Stanley, Harry Shubart: Pro- fessor Giddings, John Brock: Mr. Sanborn, Robert Johnston: Mrs. Newcomb. Helen Strong: Mrs. Peters, Virginia Hostetter: Sidney Johnson. Charles Fletcher: Jimmy, Victor Walne: Charley, A. B. Logan. Those in the party scene are: Verna Nellis. Glory Davis, Mildred Meyer, Mary Elizabeth Fouse, Irene Gardner, Ellsworth Watson, Mary Warren, An.n Oakes, Olive Jukola, Dorothy Maguire, Mildred Maurer, Margaret Payne, Kathlyn Porterneld, Syvilla Reeves. Katherine Schonig, Henrietta Schultz. Elizabeth Tamplin, Janice Waggener, Amy Wetzlar, Marguerite de Nike, Loren Blackmer. Casper Hegner, James Matthews, Tom Menser, Norman Lundstrom, Fred Sass, and Clarence Stephenson. Miss Pauline Garrett, one of the most popular of the guides. directed the play. Miss Garrett also supervised the Senior play of last year. i ' iiiil 7 4' Q li il , A 'Ti' ,. i ,, . F.. I ,. Erik' JJ" ff' eff? SLP' F3 " gizsl THA I If RBI-'AZ E R SENIOR HARD TIME PARTY O celebrate at Harvest time the year's enriching crops, all pioneers to the Towne Hall came-e'en children with lollipops. Mothers and dads, lasses and lads, farmhands and cowboys, too, and teachers, preachers- even such! but of these creatures few. Outside, goblins, witches, a.nd cats across the moon did sail. Within, joy- ous and costumed folks drank steins of sparkling ale. "Two beers and a pretzel," they called-rough frontiersme,n were they. Laughing, they gath- ered 'round the bar: so "Pete" and A'Mac" were gay. Two pounds of candy were offered by "Red Hot Hawkins Brown." And then they marched around the room, while Bud the best one found. The crowd all shouted hard for "Cap," and Hardy got the prize. I-Ie went to get it with delight, as shown by jumping stride. And while the crowd did stop for breath fthe dancing was so fastl, our Glory did the "Buck and Wing," leaving them all aghast. Heels out, toes bare, came Peg and Bob. True farmerettes were they. Just kids Dorene and Helen were, with suckers, curls and hay. Romance sent repre- sentatives: Dick Young the 'AHunchback" was: "Beloved Vagabondsn were lots. Some came as tramps-"less fuss." "On with the dance, the time is short! The harvest moon doth wane. The floor is marvelous and please-do play that piece again. Our home-town band sure is just fine. One's toes cannot keep still. There is such little time to dance, we'll never get our Hll. "Not 'Home Sweet Home' so soon! Oh, no! The fun has just begun." Reluctantly they leave the hall, and shoulder each his gun. On horse, in gigs, and carry-alls, in e'en a one-horse shay, homeward they went with many a sigh to hit the restful hay. K - .V LH- 1 ,-I . h V ,, TT L, K V nsfi. -. 3.5: .fa -'A ig - . -'-.wi va , L f . W. i gk 24 V if - - . Y ' v V ,, .7"..-1.r 13114 ' f - f' f U25-11 ,, -J ffff' ALL-SCHOOL PARTY O crown the achievements of the Eastern warriors in the "Fourth Indian War" the 'ATrail Blazers" resolved to give one dance to which everyone in the settlement might come, even those who usually refused to spend their hard-ear.ned cash on such Hfolderolsf' It was as the expression of this idea that the "All-Towne-Party" was held on March fourteenth, with an admission of only "two-bits" per couple. Characterized by charming simplicity, this dance was in sharp contrast to the more elaborate dances given earlier in the year. No decorations diverted the pioneers' attention from the job of thoroughly enjoying themselves. The "home-town" six-piece band played anything and everything asked for. Dad and Louise Clifford, Dad and Louise Hill. Mr. and Mrs. Oscar Mari- noff, Mr. and Mrs. Daniel G. Baltes and many other well-known couples from the settlement were there. ln fact, practically all the Mavericks turned out. Though the young bucks were told that they had to bring a girl, a good many timid souls managed to get in late without a partner. Miss Sabin. who is usually quite coy, did Herschel Schwayder the great honor of permitting him to escort her. Eskimo pies were served during the evening and added to the fun of this most informal of pioneer dances. The committee in charge was composed of John Fellows, chairman. Nor- man Lundstrom. Bob Rushmore, Verna Nellis, a.nd Virginia Keister. 11301 SENIOR PROMENADE AY DAY, with its little baskets of flowers and candy. its air heavily laden with the sweet scent of apple-blossoms and fragrant with rare perfumes, was made the gala day of socially-inclined "Old Timers," when the Class of l926 gave its brilliant Promenade. Delightful. haunting melodies floated lightly out of the glowing win- dows of the spacious ballroom, which belied the thought of ever having been the popular 'eatin' house." Spring captivated the hearts of the three hundred gay couples who danced to the irresistible syncopation of Scheuerman's "best seven" over a shiny floor beneath pink and white apple-blossoms. Marjorie Benight, class secretary, and the president, Harry Shubart, led the grand march. which added the finishing touch to the charming affair. On the stroke of eleven the merrymakers left the hall as quickly as Cin- derella on the stroke of one, only no Prince Charming came back to claim them-just the happy, dreamy memories of that memorable affair of affairs- the Senior Promf The committee in charge was composed of Betty Hoover, Chairman: Margaret Payne, Constance Sundell, Jim Blue, and Preston Heath. I 131 I TRAIL BLAvZER'i5Qag JUNIOR PROM IGHT-an entrancing night-tempting bits of latest song hits floating out on the evening air. Merry crowds of people leaving shadowy auto- mobiles, mystic shapes gliding up flights of white stairs, bright lights, wailing saxophones, syncopated strains of music furnished by Joe Mann's famous "seven." Rustling silk, tinkling, giddy conversation, laughter, enthu- siastic clapping of hands, introductions, decorations, refreshments, chaperons. Handsome, attentive youths escorting gay, charming maidens, the very latest of'spri.ng fashions worn by the swaying figures. An atmosphere of festivity, fain? whispers of delicate perfumes and powders, a rainbow seemingly brought to 1 e. This never-to-be-forgotten night of May fourteenth is engraved in the memories not only of the "Tenderfeet," but also of every member of the settle- ment who was present. The committee to whom at least part of the success is due consisted of: Helen Bryan, Chairman, Josephine Ellis: Melvin Lindquist: and Bill Stewart. THE FOOTBALL DANCE EAR ye! Hear ye! Let bells merrily ring and whistles blow, for the spirit of conquest is abroad in our land! Verily, 'tis but a memory, - but what a memory 'tisl And what a celebration 'twasl Across the polished and shining floor of the Boys' Gymnasium, on the fescice eve of November twenty-seventh, the merrymakers danced, flinging to the four corners of the earth the troubles and cares of the day. I Wherefore? Ah, have you forgotten the glorious victories over the treacherous Indian tribes: how the valiant warriors rallied on the plains and sent down to defeat the Dakotas from the North, the Apaches from the South, the Utes from Boulder, and the wild Comanches from the West? And when the smoke of the battlefield rolled away, how great was the rejoicing through- out the settleme.nt with the drawing of the treaty with the "adobe-laying" Pueblo Indians of Manual? And how, to the tantalizing tunes of the towne's champion fiddlers, the heroes, surrounded by the entire township, tripped the light fantastic amid the blaze of red and white of victory, forsaking the flaming Mars to kow-tow to the radiant Terpsichore? And how the young bloods, boastful of their first battle, strutted like roosters while proud papa rubbed his hands together in parental glee? Nor did the well-known veterans+ Drinkwater, Shull, Hawkins and Davis--leave anything undone for a merry success. And how, after all was over, the same young bloods thanked the Fates that the "first taste" comes but once in a lifetime? But at last the fatal eleventh hour overtook the merrymakers and the festive hall smiled to itself upon a happy memory. Ah, do you now remember? How could it be for- gotten? :--N -pri " ., aff v , if wr' Y' f'-if 1 A Q' 1 . ,,,,- -V . " ' A '15,f,i .,,, T --- - .... .gk lt , 'Y s ,v X--M L Mug wf,jj'4,i,, ,.,,, ,..,,, . ,.23E!!12f. .".exf, .,- - , .. " l132j Mrs. Us .-TRAIL BLAZER auf 'W WELFARE FUND HERE are always a few members of the pioneer train who, although as energetic and as ambitious as the rest, are forced to drop from the ranks because they do not have enough money to buy provisions. Formerly, these adventurers were aided temporarily by individual scouts. In 1923 a fund was established for the purpose of making it possible for the less fortunate pio- neers to continue their endeavors. The committee in charge of the Welfare Fund is composed of Mrs. Mary Adkisson, Miss Evelyn Griffin, and Mr. E. Waite Elder. In October a Tag Day was held to raise money for the fund. The Boys' Gym became a riot of color and confusion as each family tried to out-do the others in selling the most tags. The "D" Club and the Sports Club headed the combined organizations with 82.21 more than Minerva. The pioneers showed a spirit of whole-hearted enthusiasm in donating 8473.57 to the cause. FATHER AND SON S the Trail Blazers became more accustomed to their new life, Mr. George Begole, City Auditor, conceived a plan of a Father and Son get-together. This. the first affair of its kind in the town, was held the day and evening of Thursday, December third. The plan was sponsored by the heads of the various organizations of the town. Mr. Begole stressed, as the reason for his suggestion, the importance of an understanding and a close relationship between father and son. He said that this could not be achieved unless each father would devote a part of his time to his son. "Mess" was served in the eatin' house at the regular lunch hours and every boy in the settlement was asked to have his father as his guest. The committee in charge consisted of Malcolm Pitts, Harry Shubart, Dan Bare, Lee Shull, Jim Blue and Creighton Hays. This committee arranged the following program: Mr..Wayne C. Williams and Mr. Benedict Shubart deliv- ered short addresses and the ,boys of the Glee Club gave some selections. The boys and their dads then adjournedto the gym, where they witnessed a basket- ball game and a boxing exhibit as a sample of the work of Mr. G. A. Crispin. the boys' physical director. ' A CON GRESS-SENATE DEBATE ONGRESS DEBATING SOCIETY again triumphed in its annual argu- ment with Senate, which was held April thirtieth. The Congressional orators were given a two to one judge's decision over their ancient rivals after one of the most heated discussions in years. The question was "Resolved: That the U. S. Should Recognize Soviet Russia." The winning team was composed of Casper Hegner, Robert Kohn and Robert Caldwell. V ...UL ,,p- mb, V' ,A . .SQL I ..,, I... ,P 3' 51331 1 N? . ....m,. ....,. ,. .V qv -,W--15 -,- . ,.--- - .. W--V, -.. it :ff L9 , tr seek Arg at S.. Q ff f 3-A , if ... 1 ' i ' -, il' ' W ' SY 5- - 1.1 L W IV' 1 3 f' Y W - ' .I 14, 3 am. Ai-. ,...,,...--' A, .Af ai'-as...-'. 5. aa.- . J A--f W V- -,T .' f A if H ' ' THE STUDENT DIRECTORY HE Old Timers, i.n order to present in handbook form their institutions ' and traditions, published a directory containing the laws, customs, socie- ties, and activities of the Pioneers. The undertaking was a great responsibility, for it was different from any- thing attempted before, but its acceptance by the student body is an indication of its success. The handbook includes all the information needed to introduce to the Mavericks the history and traditions of the school. The staff of capable writers who made the publication a possibility was led by George Ricker, editor: Ruth Bpulla, co-editor: Loren Blackmer, business manager: and Mrs. Mary E. Lowe, sponsor. ALL GIRLS' LEAGUE O create a closer bond of co-operation among the women in the settle- ment and to acquaint newcomers with the older Pioneers, is the purpose of the All Girls' League, which is piloted by Helen Hecox, head girl. The executive committee is composed of three "Old-Timers," three "Tender- feet" and two "Mavericks" Every year the organization, which works in co-ordination with the Sub- Deb Boss," Miss Myrta B. Porter, sponsors several social functions. This year a Mother-and-Daughter Day was given, the first affair of its kind to be given in the new settlement. Tea was served in the Girls' Social Room, following an address to the mothers a,nd the girls given by Mrs. R. W. Hershey. Miss Porter also gave a talk. This organization is the largest in the settlement, as every girl thereof is a member. SENIOR CLASS FIELD MEET HE Pioneers were scoring success after success in Indian wars, and their spirit was swelling with every new victory, but it reached its peak in a field meet sponsored by the "Old Timers." They divided themselves into rival groups, each representing a hostile tribe. One section was called the "Miners" and had blue and white as its colors: another called itself "Boulder" and waved silver and gold for its colors. A third group was known as the "Tigers" from Colorado Springs, and dis- played black and orange, while the fourth crowd, supporting Fort Collins, called itself the "Aggies" and adopted green and gold for its colors. There was a veritable riot in the gym when about ten cheer leaders kept up the yelli.ng and enthusiasm as the "Old Timers" tried their skill in a three- legged race, a tug of war, and similar contests--to prove which was the superior group in physical culture. All the teams showed great sportsmanship, but Aggies seemed to attract the honors like a loadstone. O ' -vi .YIM ' ,av 'iii , M re. A-a 5 5,12 t if -P.-1515 -,FQ if 11 . 51' ' 51343 TRAIL BLAZER.. milf? .U . COMMENCEMENT EXERCISES HE reward of four years of effort and the culmination of a year of achieve- ments will be realized by the "Old Timers" on June eleventh, when the memorable Graduation Exercises are held at the City Auditorium. The ceremony, which promises to be the most impressive given in the history of East Denver, will have many elaborate features, foremost of which is the grand march of this Class of 1926. This will be the first separate Commencement of East High for many years, as the other schools of the city formerly participated in the same exer- cises. It marks the close of a year of real, pioneer endeavor, marked by the cre- ation of traditions, and the launching of a new life in a new building. It marks the point where the "Old Timers" take to new trails leading to lands of greater achievement and new friendships, but none so true as those of historic East Denver High. . A CLASS DAY HE fourth of June has been chosen as the day for the last social function of the Old Timers. It is probably the last meeting of the entire class. for after class day the members will disperse into new and varied 'fields-of endeavor. The committee in charge of the event consists of Arthur Bailey, chairman, with Helen Strong, Bob Downing, Casper Hegner, and Wade Braiden as the other members. One of the greatest features of the day is the banquet under the guidance of Georgina Whitmore, chairman, Dorothy Davidson, and Verne Hohl. Following the banquet, there will be a program in the Towne Hall. The numbers will include the class will, class prophecy, an address by the presi- dent, music furnished by the Music Department, and a short informal dance. The climax will be reached in the evening with the presentation of the annual class play given by the Old Timers. A SENIOR CLASS PICNIC UNE, with the realization that working days are "nearly" over, always has its interests for all students-especially "Old Timers." With all of the outdoors calling, the "Old Timers" assembled at Elitch's Gardens for a final informal get-together in the form of a picnic. Delicious lunches, fur- nished by Well-trained feminine hands, games of indoor baseball, indulged in by "young" and "old" alike, rides on the various forms of amusements, danc- ing to the music of the camp's own orchestra, and buoyant spirits gave the in- gredients necessary for light-heartedness in everyone present. For once, studies, "Old Ma.n Gloom," and work were completely forgotten. The thanks of the Class was heartily given to the committee in charge of the affair: Ross Brown, chairman: Terrell Drinkwaterg Nelson Trumbull, Carl Parker: Helen Conwayg, and May Sharp. ' ' 1 - . ,,-,.. A ",' f " . . ' c - . Q' "i, 91 P af? , 11351 lV136 I A+ 111 J'i.r1fV'5iiZ21g,2H-3'f uf'my' -rQg1..iEfn,,: n x3vf Qsf1?wiip3q,,a'2F4 '4,",e -5 fi? N "Q 's3g6g,'1f,w,yf,. W 'a3'I5,3f1 g11:w,1.-fg,,3w..v.:g'g.1g'my,fffamx 'mtikflpg !Eg,.,,,g135!"',J'Sg,,,1:'f3j3..2PL1:!i1f,1q 3:45 Hjb'i1f,EVQ,,.Vg!, QN,, 8,,g, .,3E':b .111 W7 Uh , ,11MJ1 gl'-nf5a'zL".x.,QPe,?" ,Q 'V' ax-Awign, .AnrZ?f,k5,A-Q..Q?mmm,- f,a:'P1.4s1Ifz',10Q3ff,iji,',14',,. I-' ,flag i,b.'qJ f, 31x,iQ"iF,Z'1:5,i,4fT,L:-'41i:iE,giif'. 3 I fw,wPgfS3,:jJ w fgtqmffs llkmglwqwmff, 1",..:1,::4fv,, 4,,z'.ms4".,'iqf' 'L wyfflg- Q 5:33 Wynn gli, jfzyfif ,gl A 4'-1 f wi M ZH ,wzgm r w Y 1ewwM-gwm Agniw f . JE5"'xfW?1ff33i1i?Q?5?"g1z?f1f::Wu ' "bo, aqI1',sL mw x'31Q Wi- ., ,M-e'5vm'mwA 4, .Lf www- 0 --u.':1,gv'3 ,.fe'f' , fmaffex'1.'1"' Wag. "fm, 1- "fi1r5?-my HHW'u"'M ?WJ'EmFwf'WW" -fW'Q:?'?,qI"f gmSgimU!9F' .-flfQmii?iWg1f-nwmnxll "ff V11b'f',,s1u' WM'fmn? Mm ,fy L"'13"'fw, mama f www x-X' 'W "' ' P'l151?f"5'-7""t'19Yi--fZ5'sJrz,.-1'1Mgf12.2IE"mUW ' ""I'd "'i'S42?fff'T1, 5- f-1'u'7i1f.m-' "m'?"'- 1 1 4 5 VH?-'i,'!' 1 '52, W'-S ' ' ' F' ' I Qgsfff+'QW5f1 AWWA mat-15,12 V, Qmifiumm A . gg' M . ' ,wh wr-'pf wjqyawmxm-f,m+.,E lm' :nm . ?FiMU1mkw f- N , '.,f' ' 'Hvg,'g!Fn?'xiWlmvlm1Q- -3ha'w,j f - 4 gr, , . ff v, D, 1,-fvlwllmwfnwmwf ff w3f,. na, . '+ ?"fn"m'gf1l"D'5"ib r W6qj5"'.n1'ml "Q'ifQpT'QN 3 A 'T -H-maxim 'mm ' :M p"'gP.'HW'w3f?'f':'.':q4b?5?lQ,'l:f ?l.1'?.il',- 'WWRM7m'3"WQZ3'Qm' 1f1'..vfmu 'Y' www- fi1?h3f5'f1i, ,. fi mfmu'iW 114mm fWkB7mW iRikR 'sm- 'quam g'Q?',iy..fv,,,,..'i'f'F:'fk rise.'f1.-f1?1H1vf3L,w',,,1s"'4.53.1-f4'?'.4m2i'.2i2-wL','g1,f.f:,W -Ir,mgyf.11-.4,,mf'WMB'.2af.Q'I.,z'f',-G31.'1Le-'H'-- 'mf ww, .y,,fyWv3,fff ?f" '-7f.:f"4'T"" WEEK' f'??1'f 'f"2' 1'i"f'-41151-"'i-ff"rf'f 39 ?9f1fgf2?? ck! f' QW' 'Wow NW' 4TQf+i2f'5i'2f"m' k W1 M' my-f W w.fwQwbm w ...qwMMw .,4w!!SH11F g,nQei',,ffg.sg.Q5gEg,'5Qi,afQkf ,fy fgfgz-3,-SQMJQ ,miwv mf--mum1i"f..N,,, I -S L K 5 H '!f"Fg ' ,jwvgqgp 'H' "gifs -l:m'."!."gQ::,.L"'...Q'.,.-l.2g3':59"" lylv"',NmNW p'Hfjl5 I arm 1 . Q gg t 4 :V Y ,YW ,WL ,MM mmf53?gsL1i95WJgaQWf55R3:gn5ifQgI2Qw93'?'1fW55z3fgf.23 it iw' kk' ylkrh -Qq1.'5m,u3'. ' .wh - . . -1 A t 1 . mgfvEHf31B1fm'!1lgT':'tii1f'3Si'f4? lug-in-'J in 5J'K?"'km ' ' 'fy Q '.,- 'gftw mf '.f K"m""31,,.,v x' ' Tk fS'fmPJW9W'3g . 'gb' , :n,,f'j?mwWgUpulemwf' 'g':Fjfg:+'f1'lm, MWA-awww v 'f'S'-' A"x , f H s A aww 1-mP m -Q. ff? -.gr A 'RM A . Tn! 5S?Q'k'Qfvfli'??i'5f'sf?0ff!LTw 5if9g 'MQ' X KRW' in m " ""' Qvfgi ' ,7.- V zum. -'wffrfl Hhs- . 1 1 ,',,.,Lfy:X M' l ,izlipf 'f 1- f gr 5 , ' V- -Q I A ' A f- E ffikfwgi flfwi-WQQWQWQWEQ f +i1i fi5'?g?r.fremf5f5E,3,1'3fffigff'Z 'K qfwfi' JMX STN Wmvff-....., ,,,5"l,Q,.. v iz. , if fTw4?",Ls2-,':, 'W' 'f ,f3, if '-we KW If T 9 Qg f , "QQ 'p f .W 545355 'vi i , jk' , . A 65328212 "+ -"5 A-'f f ' 1 , 7 , b.V- U :T Q q.w'T' 'A 3 lip- "gi , D : ,ty ' , "E'3"' i- g or 'XV? 'Zf' EQ' Y N-' I A ! 'A l '-.'f ' EIL . . ,N ' J 9 N I " ,I P-'l:f f ""' " " V V ' ' 'i 'If t 445 ' 1f 1'1 ,,..4 . 2- ,g . :A ., 1 M A U W: .51 . . M :Ay L K n I, , . . in ww ww w M..+wmf- if J' -f-P' . i N ' . 1 I .. 11 1 Q ' . Q 1 M . g 1 S v 1 . g ,A IX A . ,IV , ,' . . 3" . . We . f- 2' 1 ,, , 75 ., ,i3,:. K. .,i'gi,,,, -' ' 'M H .. A -T ... glM1A ' w. 1, vg,'l. W L' ' lf" ' .A 1 V , I V 4 , W , , I M V fm: I Le As P E, , ., w ,, Q-' , ' y ww, 4.2, vw, , ' :,' ,:'!k' Vu ' N Q11 , ' -P' w. d lr., -f ' 1 """' ' 4 x v - 1 "ffm Z" W.. ' 4 ww I ., "-1 ' f ' . 'W Q W" V . " ' ' 1 ' ' ' ' r L . ' 1 r N ' N " 7' .f A Aff w w? -Q ' ' , ff l' '- ff w ' - f E? f'-, 1- ww- 4 .--Wwwfglh. , ,. . is- . V -l gi 1A1 qw , am p if -L f' ,' '52 '19 324 s f'-M -. FQMM ,. md 4.-M " r"',f,gaiv V Alepgwfh- 5 'ifgfM :":1v. - rwdvr W tg f W1 A -V W ak - Qs' f A f iw 'P ' frf. iiS.'15!!' 314' 1 SE ' 1 wr 'QL' 'lik -285911 ' fa' jf: -EEHJA. '- 4 "iyi,f:. '-71 Lf'4:, w 5?f:,i f xj .,' ww 1 :ill 1 'LA Lui ' 1, ' ' f - 'Wifi' - ' ' ' W gif w v fiw w 'ff M - rg iff Aigusis'-Q7 .Ay44i,4- lard' tm .-Alanna +55 ' ' 'Ri 6 ie 'K' Q 8' WE- 5. 221 H 3 , .. ' M. ,. ii7 K. 'WL- . lxsli !"kA ' " "'f9f , a x w wiil- ,Q ' 1T 5 , 2 f p 5'?i3f .?i5if5xX ,. , . +3-.:.f+'r.f W, 2 - m.wv1w g55g4?wff94?p4.fy,.,a?J,33, ,.V1 J 2 A,,gm 2 1" A f I , L ' ' . ' 1"' , ' QV QL 'W' 3 S ' 4 'Q Q , VIA ' LQ I 1 :Ei n g g! ' ff ??,I.T1W fI2:4fiS. 3!1 A'Af-' : iq f1 , ,... . 'T' '?'??'...'7?- "'f':"s""5K.-1 Wfiifff Watt' QY3"'F-f!.wpf'w X! 1 ' t V' , ' ' :' v ! X ' K MK . ,. , . . Q i g 71. W , V . ., -,ggi it . i - ' E W .1-AQ1 T 1 " wff f+4wS- T91,"'f??-.5 . 'f f , ' ' Q Eg g ' ' - ,' . ' 'W 5 ' 4' 'H ': 4 3 15 - if f w fzv Hu g e . 2 55: VTHE M if ,, A E, if 5. W iz ff ul J. N 1 23 af: if L 3: 4 ffl 1 5 5 H5 ii 3 E fi E: ' ' wi. J-YQ'i'15 LCHZI 1, "EQ fl-1'iH'F5.'iix-.'3E3HiSiHv'.?h!EY3MY . l l STUDENT COUNCIL HROUGH the valley of confusion and disorder. the Pioneers were led by a council, headed by Malcolm Pitts. The council is an honorary organization composed of eighteen members of the student body. The duties of the council were executed with great ability, and through the efforts of the members a firm foundation was established upon which a strong gov- ernment may be built. The graduation of these leaders will leave a void in the community which their loyalty and energetic usefulness will make it a hard task, indeed, to fill. 51371 11381 THE SPOTLIGHT . . INGING out on a frigid mid-winter morning comes the metallic sound of the town crier's well-known bell. Quickly the townspeople gather . about the old man, as he begins his customary chant of the day's news. For forty years he had brought news to the people in this quaint way. The pioneers who founded the nuclei of the present cities of the West, though isolated by distance, wanted the newspaper they had known back in the "Old East." The logical result was that the town crier took a back seat, and the old-time editor, with a six-shooter in one hand and composing stick in the other, was the lion of the community. Instructed during the previous semesters in the theories of newspaper work, and the writing of news and features, by Miss Stella G. Chambers, and given helpful hints now and then by Eugene Duflield, the young journalists timidly launched their careers "to do or die" with the Angel publication. - Financially, they have broken all records underuthe supervision of Loren Blackmer, business manager. Bequeathed some fourteen dollars to start the year, they were reimbursed by seventy-five dollars from the Annual Board. It was but a matter of a few editions, however, until the balance of the paper's coffers showed S200, or approximately S110 profit. The Christmas edition was published without monetary loss at ten cents per copy, a thing unprece- dented. ' Fifty dollars was donated to the Senior Class for the publication of its Student Directory, and a fifty-dollar typewriter was purchased. A surplus of 31.00 isleft forthe Spotlight Staff .of,l'92'7.- - ' ' ' ' - 5 ' And' so the present staff added its link to the chain first forged by the real pioneers, Ray Oglesby, ,Cass Hendee, Paul Osborne, and Eugene Duiheld. In addition to thanking the student body for its whole-hearted support during the year, the Spotlight Staff'wishes'to show its appreciation for the unselfish aid rendered by Miss Rachel F. Stuart, faculty sponsor. 1926 SPOTLIGHT STAFF Edilorfin-Chief .... rn, ,,,,,-,,,,-,---,,-----.-----,,-,, ---,,,,-A----g--------,,,-,----- --V-----, C R EIGHTON HAy3 Associate Editor ...,... --,..',,,.-- ..,,,,---,-.-, D A N FEDER Assistant' Editor .--.... - ...,........ .ARTHUR HAWKINS Assistant 'Editor ....,.. ,,-,,,--, B ERNARD FLESHER Assistant Editor ..,.... ,...,,,,.,....,.,,,,..,.,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,-., , ,,-,,,,-,,,-.,,,,.--- Q V Q,A, B, LOGAN Features --.,----...--...... 7 ,............ L ......,.........,.................,........,.,..,,..........,..,.....,.,.. AMY WETZLER ELIZABETH TAMPLIN, JOYCE COHEN, DORIS HUSTED, ELOISE FARLEY EditoriaIs-L ......... , ................,........,..............,..... .............,,..,,.,. H ARRY SHUBART, ANN OAKES Alumni and Exchanges, ...,,,.......r,,,.,,,..,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, , ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,-,,,,,,,- V ERNA NELL15 AGNES OBERG Sports --,..,......,.......,....................... .,.,.....,......,.....,.....,...,....... J ACK STRAUSBERG, ABE GERTZ VIRGINIA CLOSE, HARRIET BURR, GERTRUDE SHOEMAKER, KINGDON HIRSCH General News ..........,.......,.........,.,........,,,.......,,..,..r...,--.,., ,, ,,,.,,,,..,---.-,,,,,,,-,,,,, ,MLDRED MEYER wAXINE COOLEY, JEANETTE BOND, RUTH E1sENsTAT, RUTH KERN, GRACE g ILSON , Cartoons .... .... ............ ........,.... ............,......,,..,..,....,.......... . , ,.,..,..,..........,...... . . . Boa ALEXANDER JIM POTTER, FRANK MCDONOUGH Business Manager ....,.......,,,.,.....,.................,,.,. ,,,,r. , LOREN BLACKMER PAUL HARRISON ' Advertising ......,,....,.. ........ . , .,,,,..., ROBERT KOHN Faculty Sponsor ,... ...,.. R ACHEL STUART 3 m'.',P.'?'.-A 5'I'.?'af X -va g Q Q., 'i'v If 'fiiq' .,. 51391 ,, . I r--ea-.. Top Row, Left to Right-J. Boesley, C. Reody, R. Kohn. R. Johnston, F. Sass, J. Barr, K. Kilhil. l'. Gitliligs. J. Connors, R. Boynton, C. Martin, I", Cook, K. Hirsch, R. ll:n'ris, S. Shi-rnmn S4-voml Rowflf. Svliwn-ike-r, VV. Robinson, H. Wztrd, A. R. Logziii, G. VVQ-lvh, U. llf-f.:ne-r, vlvrkp K. lklontgomi-ry, president: R. Uzilmlwi-Il, vic'v-pm-siclviiti P. llurrison, tI'l'ZlSllI'4'!'I Ii. f':xnnon, ll. Moori- l,own-r Row-J. l':n'lson, ll. Sass, P. Gallup, R. Ostraimle-r, G. Catrlson, R. Van Zandt CONGRESS DEBATING SOCIETY OREMOST as a pioneer organization ranks one "family" in the expedi- tion, which is traditionalized by twenty years of triumphant existence. Founded in l905, this club, known as the Congress Debating Society. is generally acknowledged to be one of the most active as well as the oldest in the settlement. Congressmen began the scholastic year of l925-l926 faced with the two- fold problem of overcoming the barriers of the Hgreat wilderness" and of in- creasing the membership from an enrollment of scarcely ten. Not only was its roll increased to nearly forty active members. and a clearly defined "trail" blazed for future Congressmen. but the society achieved many victories in the field of oratory, debating, scholarship, and literary endeavor. The year's activities were opened with a reunion banquet, at the Metro- pole Hotel. and closed with a farewell banquet at the Colburn Hotel. The club's largest social function was its annual Spring Dance. given March twenty- sixth. which was outdone in elaborate success only by the Senior Prom. The purpose of the club is to promote an everlasting fellowship among students interested in the science of government and the practice of the art of expresson. The officers of the organization who are largely responsible for the suc- cess of the society are: Kenneth Montgomery, president: Robert Caldwell. vice- president: Casper l-legner, clerk: Paul Harrison. treasurer: George Carlson. Jr.. sergeant-at-arms: A. B. Logan, historian: and Mr. George A. Crispin. sponsor. l140l 9 "te'i-M. i to toimr 5 - First Row-H. Conway, D. lvlngtlirv, Il. Hticox, M. Bvnight, M. VViirre-n, Miss Smith, G. NVliitmoi'e, Y, Close, l-I. lliinnimer, G. Hurt, H. Ruvk St-cond Row-H. Burr, S. Baiinv, M. Sliztrp, M. Lot-ke, J. Sit-ms, IJ. Davidson, G. And:-rson. G. llm-ivk, E. Foote, lfl. Nelson 'I'lilrd Row-M. Smith. ll. Bi-rlin, L. Clifford, N. Brunt, G. Park, L. Albright, J. I,2liil'TS0ll. V Coil: II 'il iw f. ' 1, '. . n ,Fourth Row-D. Kepnvr, R. Crissman, R. Arbogast, M. Smith, R. Eames, M, Mills. S. SPORTS CLUB - GROUP of girls who were very interested in their games banded them- selves into a family known as the Sports Club. These girls were ex- pert in the games and supported all efforts and activities of the train. They had as their chief aim: "To encourage girls' athletics, to foster a spirit of good fellowship and sportsmanship." Besides sponsoring the girls' sports, soccer, basketball, volleyball and indoor-baseball, they fostered swim- ming and managed a tennis tournament in the fall. This group was ably led by Martha Locke who was assisted by Georgina Whitmore: while Marjorie Benight kept the records, and Helen Hecox, the funds. Miss Margaret A. Smith was their much-loved sponsor. In the fall they were entertained by some of the Indian maidens from the Pueblos at the Manual lodge in a friendly game of volleyball. During the winter the Sports girls entertained these same maids with a game of basketball, followed by refreshments in the Pioneer camp. In the spring they competed with the Comanche sport maids from the West in a game of baseball. They also participated in a track meet at City Park in the latter part of May. Some Indian maidens from the North Dakotas, from the Comanches of the West and from the Pueblos of the Manual Camp were entered. So much interest was displayed by all participants that the girls' meet is likely to become an annual event. Crockett, E. Snell, B. Calkins ' I' s -. i, ..,::v. . , , . ' -,,,.- - . . "-,, I 3. sf -. fi? tif-214i-I if? rafe 'til-if Pe ff I Ifront, Row-II. l'rm-In-r, IJ. Johnson, A. Hawkins, R. Iruvis, I.. Mille-r. M. lAlllfllllllSl, II. II:n'1I5', G. Iii:-In-r, I., Shnll, R. Brown, 'l'. Ilrinkwzttt-r, R. Salvage. G. Gillurd Sm-mul Row-II. Mc'Km-4-n, tl. In-niuus, I'. Holtzvluw, tl. l'zu'lsun. XV. Aclunis, N. 'l'rmnImlI, Il. Hull. .l. Rowley, .l. Slf'kIllJllI, I. fiUI'1lilII, I". Iiirnvy 'l'I1iriI Row-IC. 'l'00lll5lkl'I', I". INI4-Ilmmligll, S. Milsli-in, U. Parke-r, A, Ilnile-y, Ii. Rushnmn-, G. lAllI1lSilY, .l. VVilson, A. Us-nt, J. Suvztgi- lf'mn'th Row-V. Vaughan, H. Shubztrt, M. Pitts, C. Baignull, J. Blue, W. Eaton, B. Mnckt-y, I' Riivliss 4-I1 ' if r vu-t'I1 .I.. ....tvIep..c-. tl Ififlh Row-I', IVIi4Idl4-mist, IT. B2ll'l', N, Cl0IllSl00k HD" CLUB HE leading warriors of the train belong to one family restricted to those who have participated in a certain number of battles. The members of this family are all strong, brawny men, who in battle have proved them- selves worthy of recognition. As a proof of their bravery, they are awarded the letter which stands for Denver, the region of the Pioneers' settlement. Every year new men are adopted into the family. for every year several youths have an opportunity to display their valor. The "D" Club was founded in l920, about the time that the Pioneers decided to start on their journey to the far West. Since then the members of the "D" Club have been taking a prominent part in the activities of the train. This year new ofhcers were chosen. Lee Shull, alias "Weinie," was elected president, Shull was famous for his brave stand at Baseball Pass. last spring, when he established the famous "no-hit no-run" record in the battle with the "Adobe-layers." Dan Bare, chosen leader of the Tenderfeet, was the secre- tary of the organization. Terrell Drinkwater, nick-named "Rose-Marie," was vice-president, and Carson Bayless was the treasurer. I1421 Q ' E ' ' lr - I' ' W . A , X. 5 , f NJ fi. . A A av ' .-2 J' , ,,, .., ....,... . W , ' if ff f Front Row lm-ft to Riglit I' Uiistinc' , . --u. , Q 1-, D. Hnstod, Mrs. Ifynn, sponsor: II, Strong, M. Be- niglit, li. .Inc-kson, M, XV:iri'1-ii, M. Mover Qu-oiui Row 1' Parks R l'l'llllt'4 M Qnith M R M N . - 1. . ., . .. ., . . 1 , . oe, . ewnizin, A. VVetzl:tr, G. Robinson, J. Knight. A. Hough, ll lllllTIll2lll. li. Mziguirm- Thiril Row-A, lf'owlvi', R, lien:-zlow, V. VW-lls, J. Jackson, J. Silverstein, D. Johnson, L. Metz. ll. Rivv, M. lh-Nike-, A. 'l'll0lllSlS, I1'oin'lli Row-.-X. Smith, J. Knox, A, Cuinero, M. Dawson, G. Jenkins, C, Overturf, C, Laing- slon, J, Smngvllwi'gn-r, P. l.:1i'i.tt-, K. Shaw I l"il'lh Row-M. Siekinann, U. Nziylon. E. Uzuiby MINERVA LITERARY SOCIETY INERVA, the goddess of wisdom and the highest type of Roman maiden- hood, was chosen by a group of girls of the train as their ideal. These girls were especially i.nterested in literary achievements, and for the pur- pose of actively advancing their ideals, they organized the literary family, "Minerva," The club was one of the first to be formed in the caravan and has always been one of the most influential in the whole settlement. The officers for 1925-1926 were: Doris Husted. president: Dixie Leonard. secretary: Eleanor Custance, treasurer: and Helen Ramsey, keeper of the log. Mrs. Rose Curry Fynn is the sponsor. The year was characterized by a number of unusually interesting pro- grams. At one meeting every member of the club submitted some piece of writing, either poetry, a short story, or an essay, which was then judged. This was the second year for this contest, which is now an annual one. A decla- mation contest was held with Junto Literary Society. This was won by Mil- dred Meyer of A'Minerva," who gave "The Red Disk" by Mark Twain. The social events of the year are always looked forward to with much pleasure by the Minervaites. The spring luncheon, which was given shortly after spring vacation this year, has become a tradition. The other special func- tion was a tea dance, the first affair of this kind to be given at East. l143l C ' l .Q - l lfrunt Row. IA-fl to Right-I. lVl0I,uin. Gina-S, Lziil, Ste-vm-nson. Simmis, Miss Stixwlilii-lil, sponsor: Amix-rssm, Hardy, Malddrwk, prvsitle-nti XVZUF-Oil. Hunks S1-vund Row-Hohl, Hyriiv. Iiryun, Morls-y, Mussvr, Iluvvy. Valughn, Alle-n, .-XI'f.'fl'IlZl0, Kitto, K1-nm-y, Askliug. 'l'hird i'f0VV-fJlllll'S, Shaw, Ponzi-t, RQl1'illlfSk5', XV4-ishzuim, Gauss, Huffnizm. Bishop, 'I'owc-r, lluhhurd. lftmrtli Ruvv-lmrdznlil, Baldwin. Kidd. Bulln, .lnt'oh:s, He-hi-rlingr, Gzirwooxl. Kem, Fifth RKYNK'vl'1lI'2ll1l, Urisslmm, Hisoii, Brownie-, Liv:-svy, 'IW-nnis, Birny, Pziym-, llzirtly. TWO ARTS CLUB BOUT five years ago in a certain village in the East a new family called "Two Arts" came to town. The members of this family had a well developed sense of the artistic in all things and many of them had talent. Their main objective was to promote and keep alive a finer apprecia- tion of Art in all its different phases. At first, people believed the family's idea to be merely a "fad" but the years that rolled past found them as interested as they were at first. Their minds were broader and they were ever alert for new and worthwhile bits of knowledge to store away in their active brains. Miss Estelle Stinchfield became their new guardian and under her guidance they entered new fields hitherto unexplored. The co-operation of their new guardian and their leaders: Kenneth Maddock, president: Dick Young. vice- president: Koburn Kidd, secretary: Willis Engdahl. treasurer: and Henry Lail, sergeant-at-arms, made it possible for the family to hear men and women who were especially interested in the various branches of Art. The size of the family also made it very worth-while for men to come and talk to them. Mr. Lester Varian told them of etching and Mrs. Freda M. Dieman of sculp- turing. Mr. George William Eggers interested them in the makeup of a book. and Mr. M. Walter Pesman in landscape architecture. Other subjects dis- cussed were Interior Decorating. Pottery Making, Cartoons. and Commer- cial Art. 6722- . " f 1441 First Row, Left to Right-R. Lorenz, D, Treat, M. Beynon, M. Payne, H. Smith, L. Sarelwt, C. VVvbt-r. Set-ond Row-L. Antlrt-W, L. Albright, V. llostetter, N. Brunt, D. Grt-iner, J. Siems, R. Forest, M. Nlvlntosh, G. Masser. Third Row-XV. Coyle, V. Nellis, B. Downing, D, Baird, R. Brown, lf. Jackson, L. Relisle, 5. l"l'lllll0SS, A. Mat-Carthy l"ourth Row-K. Schonig, S. Reeves, K. Birnvy. C. Divellv, IJ. Reed, K. Roehrig, D. Otis, M. Jameson, B. Calkins. l"it'th Row-M. 'l'hompson, D. Kibbey, ll. Bryan, H. Immel, M. Rowley, A. M. Hatrvvy, K. Hardy, U. Snntlt-ll. Sixth Row-I., Hall, M. VVatt, IC. 'l'rant, M. Reed, L. Rastin JUNTO LITERARY SOCIETY O promote literary interest. eighty of the more serious-minded girls in the settlement banded together to keep up the standards of literary attainment that they had fostered "Back East" when practically the same group had formed, four years ago, a society called Junto. Deciding to keep the same name. they were merely the old club in a new setting. The officers elected for the year were: Margaret Payne, president: Dorine Treat. vice-president: Helen Smith. secretary: and Roberta Lorenz, treasurer. At its bi-monthly meetings the club gave many interesting programs. Minerva was the guest of Junto when Mrs. Robert F. Maul gave a lecture on her impressions of Alaska and Minerva invited Junto to hear Dr. A. J. Fynn talk on "American Poets." In the beginni.ng of the year the society gave a tea for all girls who were interested in joining Junto. Margaret Payne welcomed the girls and Geraldine Moyer gave a reading. The Christmas Cheer of the club consisted in giving a Christmas present of a green console set to the Girls' Social Room. But these literatae were .not all averse to a little social activity. .lunto dances had always been original, but the unique idea of the midwinter snowball carnival held in the Towne Hall was especially indicative of the unusual origi- nality of Junto. v 'si " 3 ' ."" . l145l .,,- V -ff, Frnml Row, Loft In Right-G. l.yng:ir', M. llzirtlivl, J. Ilruck, Il. Sllllllilfl, li. IKOIIIIISUII, M. ll1'4'lIX, Il, Ilam-. 'l'. lkla-nsvr, lf. Grzilizim, W. HVIICICIIIRIII Swumi Iiuw-YJ. llihlv, M. Smile-y, I., Block, lf. Rndvtsky, IC. Horton, E. J. Dunning, G. Purim-1. Ii. Mmwlic-and, IC, Nl'lN'l'4IllIll, M. Muck, M. Rzinilolpli, A. l"I'2IIH'Q'S, I". lizirr 'l'Iiir41 Row-SI.. Slraizssvr. Miss Ross, sponsor: J. Stromsf. M. IC. Mzlins, I". I":iirr'Ilil1I. M. I"m.nCvS, A, Rila-y, I.. Iszmvsmi, ll. M. Ryo-r, Il. R1-ylmld, Id. Iii-rr, I". Milli-r, M. 'l':i1lnmn l"0lII'llI Rmv-II. l'urti-i', M. Mvlionziv, M. I.. SDI'llI,':X'Sll'l'II, J. Pziynv, I". Brooks, L. Uornvll, G. Ilmvis. ll. Wilson, F. Fury, G. King, M. Strain, J. Davidson, Il. Scliwm-rigor, R. Trzlcn-y, V. 'I'urni-r. I+'iflh Row-Il. Sl2lIlil.,'a,'t', M. Uoulvy, J. Mutthvws, IC. 1.1-infsky, G. Iszumson, S. Rivlmmnrl, L. Kztrsh. M, IC. Ifnusi-, IG, l+':irl4-y, Il, Invkwoorl, YV. 1'1zu'l, E. Taunplin, V. Tyler, M. Bostwick THALIA DRAMA CLUB VEN in such a place as a pioneer settlement the descendants of Thalia may be found and in this particular group of Trail Blazers they were banded together into one "family" known as the Drama Club. By the presentation of four plays and participation in many other dramatic produc- tions of the year the members of this orga.nization, one of the largest in the whole "wagon train," did a great deal to lighten the burdens of the tedious journey and to cheer the weary pioneers. The club made everyone in the new East proud of the ability and energy displayed when these showmen of the settlement staged "The Valiant," "The Romancersf' and "The Pot Boilers" in the Towne Hall on February fifth. The plays met with great success and a large crowd attended the performance. On May seventh the Drama Club presented 1'The Gypsy Trail." a three-act play which met with equal acclaim. The activities of the club in the new East were really only a continuation of the organizations work since 1921, when it made its debut in the East dramatic world. With growing popularity the club realized the greatest year of its history in 1926, under the leadership of June Strong. president: Dan Bare. vice-president: Margaret Ellen Mains, secretary: and Helen Stanage, treas- urer. A giant's share of the credit of the club and its plays is due to Miss Zelma A. Ross, sponsor and director. ln addition to giving its four plays the Drama Club conducted many unusual and interesting meetings, when members would present one-act plays. pantomimes, talks on staging and make-up, and revues. 11461 f 11' f ae H ,A are' 333 gi g ,ll . 'Pop Row, Left to Right-J. Follows, A. Hughes, C. Fisher, R. Rudi-tsky, F. Thornton, F. Dulu- houson, XV. Ss-hmidt, F. Bomtr, VV. Clarkson, S, lirt-xlor, C. Swi-ringer. Bottom Row, Left to Right-N, Colm, H. Shuburt, R. Rm-yes, IC. Ili-itlvr, L. Iszmcson, R. B. Putnam, sponsor: D. Feder, F. King, L. Blncknit-r, li, Landis, G. Slzttkiu SENATE DEBATING SOCIETY IGI-I spirit and success radiated in the Senate family this past year. Although handicapped by the fact that many members of the group had moved on to other camps, the Senators showed their colors by be- coming one of the best known families in the settlement. On account of his appointment as business-manager of the Trail-Blazer, John Fellows was forced to resign from the office of president, to which he had been elected the previous year. To succeed him the group elected Dan Feder, associate editor of the Spotlight, and former vice-president of the "family." Louis Isaacson filled the vacancy made by this change. Norman Cohn acted as secretary through- out the year: Raymond Reeves as treasurer: Calvin Fisher, sergeant-at-arms, Loren Blackmer, historian: and Fred King, as the recorder. With the hearty cooperation that each member of the family gave, this set of officers proved very efhcient. One of the first events of importance was a talk given by I-lon. Platt Rogers, who visited the "family" after a sojourn in Egypt, and told of his experiences and his trip there. As another part of the club's educational pro- gram, Judge Ben B. Lindsey gave an address, His subject concerned the youth of today and was extremely interesting to the Senators. George D. Begole, city auditor, spoke at another of the meetings. Debating instructions were give.n from time to time by R. B. Putnam, sponsor of the club. I ' a 575 y-,. i ' if l147l wk lfront Row. lie-ft to Right-G. In-nions, J. Orwig, S. D1-llf-r, U. Izillllll. M. Br-sser, Miss Mill:-r, sponsor: G. Lindsay Svc-mul Row-P. Il1'l1ll'll'I', G. Hornlwe-n. P. Harrison, I". 0. Ryzm, K". Giddings. 'l'. Bustwick. T. M1-llonuld, H. Grossman, G. Hays Third Row-E, Rigglv, Vvnrri-n Robinson, M. Rnrthol, C. Rec-dy, R. Ostrzinder, D. XVilliz1ms, J. Burr Funrtli Row-ll. liznrm-s, M. Aurelius, N. Bownizm, J. .Izirrm-tt Fifth Row-'l', Anrc-lius, H. Snrkisiun, J. Mum-y, S. Sherman INTERNATIONAL RELATIONS SOCIETY SOLATION meant nothing to a certain intellectual group of Pio- neers who banded together in one organization during the trip across the plains, and continued i.n one "family," even in the new settlement. The members of this club, known as the International Relations Society, studied and discussed world problems, and had several speakers who gave "expert testimony" on various issues. The club at East is the only high school member of the Inter- national Relations League, which is supported by the Carnegie Foundation and is found in most of the colleges of the country. Books and pamphlets are sent from the national headquarters for the use of the club. The club made its debut in 1924 as the Boys' History Club. receiving admission to the league a few months afterward. Membership is limited to students of B standing or higher who have at least one unit in history. The officers for this year were: Bud Hawkins, president: Bob Warnecke. vice-president: Tom Williams, secretary: Warren Robinson, treasurer: and Tom MacDonald. sergeant-at-arms. Miss Bernice Miller. a progressive, inter- ested "guide," is the sponsor of the organization. I14Sl 5 it ms rt-, Htf-.Q.es.i.z ' . , .1 - .ra fuer Front Row. Loft to Right-Mrs. Whitaker, S. Razatus, B. Banney, G. Davis, L. Baker, E, J. Dunngg, D. Brookmnn, B. Brookman. M. E. Mains, secretaryg J. Price, H. Rice, president: Mrs. ombs Second Row-H, Askling, S. Hutton, vice-president: G. Peterson, I. Gardner, K. Kepner, C. DeNio, J. Davidson. M. L. Springsteen, L. Young, L. Belisle, C. Hanley, M. Richman Third Row-R. Ratner, G. Lockhart, R. Mansiield, D. Brown, R. Argenzio, D. Huffman, M, Leonard, C. Spungelberger, M. Rankine, M. Anderson Fourth Row-G. Christenson, C. Moritz, L. Fitzsimons, A. Hackett, D. Brassfleld, M. Young. L. Connors. L. McFarlane. G. Shoemaker, L. Bartholomels, C. Marganti Fifth Row-E. Livingston, D. Bellappel, S. Frumess, treasurer: G, Warren, J. Cohen. A. Oakes, R. Leonard, A. Randall, D. Weidenhnmer, E. Barn., R. Moorhead FRENCH CLUB I-IE French Club aims to promote a greater interest in the language and social customs of France, and for this purpose the meetings are conducted in the French language as far as possible. The chanticleer has been adopted as the symbol of the "family" because it is typical of the French spirit. The pin is in the form of a chanticleer with a HC. D." attached, representing "Le Cercle Daudetf' The first activity of the year was a French breakfast given for the new members. A real French atmosphere was created by the red, white, and blue candles and French flags. In the spring the annual luncheon was held in ac- cordance with a tradition established several years ago. The "family" has had a number of interesting meetings. One of the out- standing programs Was that in which Miss Giger gave a talk about Switzer- land. Her remarks were illustrated by members of the club dressed in native costume. The officers of the club are: President, Harriet Rice: vice-president, Sara Hutton: secretary, Margaret Ellen Mains: treasurer, Sophie Frumess: and Spot- light reporter, Gretchen Beghtol. The sponsors for the year were: Mrs. Odette L. Combs, Mrs. Clara Whitaker, and Miss Natalie Wilson. A- 'W M -1iLA,-g,,.l J, h ,,,,.1..,uV :L 1 II491 , A . ng A x i u First llovv, Iwfl tu Right--M. Mt'K0nziv, F. Bzrrr, M. Tzillmznn. Pri-sid:-nt: Miss Garrett, spon- sor: M. Smile-y, S4-t'rvt:u'y: ll, Sunshine, Vivo-Prt-sitlelitg V. Wallnv, 'l'rm-:tsure-r: M. lfislle-r, If. Jzwksmi, l'. Swann. S4-urnid Row -IC, lainvfvsky, IG. XVIIXIIHUI, I. W'udsworth, K. lh-nrdorff, 0. Alshncli, L. Crmnvr. Third RowA-N. la-in-ft-sky, IC. Mm-k, XV, Howard, G. Isaacson, C. Gunn. PUBLIC SPEAKING CLUB HE Trail Blazers have always cherished their reputation for good oratory and debating. An enthusiastic group from the Pro and Con Club. organized last year, felt the need of a band of public speakers and rallied their forces into a spirited public-speaking family. Mildred Tallman led them as president, Marion Smiley as secretary, Victor Walne as treasurer, and Miss Pauline Garrett, a well-known guide, as sponsor. Mildred Tallman was especially prominent among the speakers and de- baters in the caravan. She loomed foremost as the woman orator, participating in the Trail Blazers' debating squad and the Shafroth contest. During the year the Club brought numerous widely-known speakers to address the Easterners. Mr. Shaw, of the KOA radio broadcasting station: Miss Matania Smiley, a leading light in dramatics at Denver University: and Mr. R. B. Putnam. one of the Trail Blazers' guides, were among the speakers who appeared. Debates and speeches by the members themselves added to the interest in the meetings. A few of the talented members presented a short play. "The Florist Shop." So much interest was manifested in the activities of the club and such valuable training was derived from it in l926 that its members promise to make the band a leading group in the settlement in future years. 11501 ,hx w Front Row, Left. to Right-P. Dm-ins-ter, E. Bigglv, 'l', Triplt-tt, M. Liht, 11. Hnttc-nbm-ck, Mr. Nicholson, sponsor: M. Brnnkmun, A. Biletsky, VV. Wirth. Second Row-A. Rosnnxssen, V. Burnhnrt, R. Lowe, P. Hovison, K. Uztldwell, F. Foley. H. Stark, H. NZIIIUU. IC. Koerig. Third Row--A. Gordon, T. Vain Bergen, R. Buch, L. Smith, L. XVilli:unS, V. Johnson, D. Fitz- gvrnld, C. Gyslnnd. Fourth Row--IA. Slllllt'I'l2lllll, I.. Gardner, 0. Lockhart, 'li Moody. H. Mnetlinnis, J. Henry. II. Brady, H. Lipsky. AUTOMOTIVE CLUB OR more concentrated efforts the newly formed Motor Club combined with the Automotive "family" into one active group now called the Automotive Club. The organization has as its object the study of motors of all kinds and makes. The meetings, which are held in the Mechanics Shop, with Tom Triplett as president, Clyde Allison, vice-president: Paul Demeter. secretary: Easton Biggle, treasurer: and Mr. Nicholson, sponsor, give the members of the family practical knowledge in the subject of auto-mechan- ics, because the boys come in contact with the thing about which they have talked. As often as is desired, an outside speaker, who has done outstanding work in some field of auto-mechanics, is procured. Membership in the club is open to all those boys who are taking the me- chanics course now, or who are interested in such work. Among the prominent men who have spoken to the club this year are: Mr. D. A. Evans, the foreman of the Stanage-Vorbeck Motor Company. who explained in detail the Ford cutaway motor: and Mr. E. A. Ludwig, who ex- plained the new features of the Buick motor. 1 3. . r '.:' l151l 'VOD Row. iwfl lo Right-IS, Follzlnsbee, I. Carlson, G. Davies, R, Milliron, lil. Rowv. .l. Varm-s, R. 'IR-rry. U. Keene, H. Dolpli, l". Parks, M. Miller, II. Souhry. Sm-cond Row-li. l'llUlI'l"lil1g'S. V. Spieer, J. MCElX'HlIl, I., VVlmrton, H. Smith R. Hamill:-y, ll. Mattson, H. vVlllt0il0illl, ll. Marthon. Third Row-G. Nt-wlon, J. Banks. IC, T"l04'kITl2lIl, li. Webb, J. l'lll'iSllTl1lll. J. l'UllIl0l'5, 41. linker. li. Iizwrre-soil. R. Nyimrn. l'. Maddovk, G. Gould, M. Lyngnr. .I. Daly. Fourth Row-J. Milstein, ll. Fine, H. Sunshine, IC. Hayes. G. Quigley l'. I't-tt-rsim, Mr. liinnv, J. Kiefer. S. 'l'at:u'sky, U, Nelson, U. Martin. Ii. lit-tlioi'ini.:ton. J, Marks, M. Szunm-Ison. R. l"i'iemlm:m. FENCING CLUB FTER the first taste of warfare with the unfriendly Indian tribes many of the expedition became really blood-thirsty. Not satisfied with con- quering most of their inferior opponents, they even went so far as to hold mock battles among the members of their own group. Over Hfty of these war-like Pioneers joined and practiced their hobby. Guns were too common for this select company, bows and arrows were too efiicient in the ha.nds of the enemy, only one method was left to them-the old, romantic game of fencing. This honorable sport strongly appealed to the company. The idea was so popular that over fifty men of the expedition accepted it at once, necessitating division into two sections. The first meeting of this "family" was mainly for organization. Mr. Rinne, already an able swordsman, readily offered his guidance. Orville Alsbach was made the leader of the Hrst group. Edwards Ivey. as secretary and treasurer, and Courtland Parks, as custodian, ably assisted him. ln the second division the leaders were: Jack Keifer, president: Evan Peterson, secretary: John Brock. treasurer: and Bob I-letherington, custodian. The club is a comparatively new one, but it gives wonderful promise of active work later on. 11521 First Row, Loft to Right-A. Bi-iijzinliii, A. Hull, 'l'. 'l'i0e, H. lflggt-rs, G. Iiaill, V. Kulilhorst, R. l'mwiiei', 1. Hulouhvk, R. Glide-well, 'l'. Blur-k, K. Sehwziyiiei' Si-4-mid Rowhll. live-iw, A. Ki-rsh, M. Rauldolpli, D. 'l'i'i-nt, H. M, Rvyvr, A. Riley, M. lIOI'l'l'l'il,, I-I. Unlivii. li. Arlmgust, P. Millard, F. lfuirchild 'l'iiiril Row-V. xvilllgililll, ll. Preston, J. Ilauw. S. Rivliurdsmi, IC. Taimplin, M. June, V. Boyles, M. H. llaivis. V. Gibson, G liunku, lfl. 'l'lmmpso11, M. Rowley, R. l':lSUl'll1lI, I.. Ili-izmain, ll. R4-yhold l"oui'lh Row-11. Drew, R. fwllZllllbl'I'liIl, G, Burns, II. Kaivallzie, I". Fislii-i', A. Lippin, S, Rich- mam, R. Re-wivk, R. VVilson, K.. Svrgostruni, G. Mzxrtin, NV. Vziinlmrn-n, M. Stulwrt, Mrs. I.:-mon, G. Snow, Miss Ilillon, G. Setter Fifth Row-Miss lfltimistun, J. Milstein, Mr. Cliifurml, U. VV:ii'i'i-ii. IC. Adams, K. Kliss, Miss SPANISH CLUB HEN the conquistadores left the Texas long-horns as a heritage to future generations. they left also indelible traces of their march through South- ern Colorado in the form of words. i'La reata," said the haughty Spaniard. "Lariat," said the thick-tongued prairie Indian and swirled his rope for the steer. Startled at such unmistakable evidences of utility, the pioneers became intensely interested in the Spanish language. Six years ago, "at home," a little coterie of persons had formed a club, el Club Castellano, for the purpose of supplying each other with Spanish books and papers, and so it was decided to continue the group, but to allow the membership to be increased to one hundred and twenty-Eve. Mr. Clifford, Miss Edmiston, Miss Ferguson, Miss Dillon. a.nd Mrs. Lemon sponsored the activities of the club. To develop a.n interest in the Spanish language, customs, and countries was the purpose of the reorganized Spanish club, and oliicers for the lirst year in the new settlement were as follows: Dorine Treat. president: Virgil Vaughan. vice-president: John Hayes and Doris Kavalec, secretaries: and Jack Rowley. treasurer. Besides taking an active part in the Welfare Drive, the Spa.nish Club sent several Christmas baskets abounding in staples and fancies to worthy and needy Mexican and Spanish families in the settlement. At the beginning of the year. the club held an informal tea to acquaint new members with the old group and to start the year's work. But the grand hnale to the season was the Spanish Club fiesta in the Boys' Gymnasium. Fm- i'g'i ison I 15:2 I Front Row, L4-ft to Right-H. Brown, J. Cottrell. J. Ford, N. Svhwortz, I,. Holds-n. VV. llvlwr- ling, A. Cowie, G. Moore, R. Berry, F, Fowler, J. Perkins, IJ. Cooper Si-vmul Row-G. YVt-lt-li, P. Pease, J. VVilSon, H. Glaze, Mr. Bliss, sponsor: G. Hawkins. P. Grenblnm, VV. VVyatt, G. Thr:-lkeld. I.. Threlkeld, G. llartung, B. Floyd. Thirzl Row-K. Drs-her, NV. Forakor, F. VVinblade, L. Lanham, R. Mr-Dougal, G. Lovins, M. Troy, IG. Horton, E. Cory, K. Stringer, N. Pierce. l"onr'th Row-W. Garrison, H. Hantz, H. Ingley. A. Lounsbury, B. Moritz. M, WV:-llnian. D. Henry, S. Marks, S. Gustzrvson, B. Marks, T. LaCroix. Fifth Row-B. Jackson, B. Young, IJ. Cramer, R. Dahlhe-rg, F. Ke-mble. D, Havens, 0. Lock- lmrt, W. Tlic-arlm-, J. Walter, A. F. Wilker. RADIO CLUB HE Radio Club was a family of divided interest, and. because of its size. a division was made in January, resulti.ng in the Senior and Junior Radio Clubs. The former was made up largely of boys who have had considerable experience with radio apparatus, many of them being licensed oper- ators who have sending sets and stations of their own. The Junior Club members were less experienced on the whole tha.n those of the Senior group, and spent the hours together discussing all types of receiving sets. Several times during the year after settling in the new East, KOA ofii- cials, experienced operators and skillful electricians addressed the groups. Mr. Fred V, Bliss performed various experiments with magnets and electrical de- vices for the instruction of the Junior division. This Radio Club was organized in September, 1924. under the spon- sorship of Mr. Bliss. The one remarkable accomplishment of that year was the reception of President Coolidge's inaugural address on March fourth by five fine sets. To promote interest in radio, and to help beginners to benefit by the ex- perience of others, is each member's aim. The Senior Radio Club has been sponsored the last few meetings by Mr. Sanger. Its president is Laurence Holden: secretary and treasurer, Warren I-Ieberling. Mr. Bliss is the faculty sponsor for the Junior group. George Moore is the president, and the secretary and treasurer is Airlie Cowie. l154l a we r- W if , .3 si 'X , .n Xi. . 1 . if . First Row, Left to Right-R. Richman, B. Collison, R. Claypool, J. Mansfield, V, Gorln. S. Crockett, J, Patterson, M. Maurer, E. Jackson, B. Vincent, J. Albert, M. Garvin, M. Burdy Second Row-D. xA70ldSIlhilll'll'l', M. McGr0:1rty, L. Olson, D. Alexander, R. 'l'h0rson, E. Miller, M. Pratt, M. Groome, L. VVood, R. Mead, M. Duffy, A. Dunville, S. VVinte-r, H. Anderson, B, Brownlee. Third Row--B. Nt-ef, M. Henna, Miss Cnrlyon, sponsor: E. Thorngnte, V. Boswell, C. Strong, N. Tnppe, A. Rice, H. Harrison, M. Northern, M. Hoke, 0. Rodgers, E. Anderson, I. Mnrnzm, R. 0'KRLDt', H. Kohvn. Fourth Row-F. Grinstein, Miss Snell, F. Mozer, V. Raywood, H. Zelincoff, V. Smith, F, Neil, R. Arbogast, R. Rvwitz, L. Bartholomess, E. Birch, M. Banks, E. Ruhidgv, M. Maxwell, C. Young. HIKING CLUB HE beauties of nature were among the main attractions of the new coun- try to which the Pioneers had come. A certain family, that was banded together in February of this year, was especially interested in seeing the wonders of the West. It was composed entirely of girls, and they spent their spare time in taking long hikes. The officers elected for this year were: Mary McGroarty, president: Jean Patterson, vice-president: Juanita Nlansfield, secretary: and Betty Collison, treasurer. The family, although such a new one. has fifty members. The purpose of the club is to interest girls in the out-of-doors and to give them a chance to take long hikes. Pour long hikes have been taken by the organization since the founding. The only social function of the year was a picnic at the Red Rocks Park. a place not far distant from the settlement. The I-likers, however, had meetings in the settlement just as all the other families. At one meeting, Mr. Ukai, a Japanese student, told the girls of the school excursions of his own country. At another time. they joined with the Wonder Club and heard Miss Bruderlin, one of the Guides, give a talk on Wild Flowers. which was very interesting to this family. as they saw so many of these flowers o.n their hikes. The pin of the club is a Swiss cap with a Swiss hiking stick. , 1, ' I 1551 Front Row-H. Margetts, V. Blakely, N. Blunt, M. Banks, Mrs, Cole Csponsorl, F. Root. B. Scott, N. Poynter, H. Bauer, M. E. Smith. A IB:fck lR0w-L. Miller, M. Patten, E. Kulil, B. Nc-ef, G, Shetler, M. DvBit. E. Park, N. Killian, . re am . HOME ECONOMICS CLUB OO many families of the expedition to the new West were impractically inclined. Mechanics and science were all right in their places but a healthy group of Pioneers can not live on nuts and bolts nor are stars and scientific problems exactly useful. Realizing the difliculties forthcoming a group of domestically inclined girls banded together to promote an interest in the practical side of the expedition-food and clothing. The girls of this "family" were all domestically inclined and the arts that they learned were all useful ones. They were skilled in needle art and thereby won the respect and esteem of their neighbors. They became members of the National Needlework Guild and in their Hrst year sent one hundred and twenty garments to the guild. Na.ncy Blunt was elected president of the group at the beginning of the year: Nan Poynter, vice-president: Flora Root, secretary: and Dorothy Nilson. treasurer. A party was held in the girls' gymnasium during the year, where the girls enjoyed dancing and refreshments. They tried some of the old-time dances, such as the Virginia reel and the square dance, and found them a great deal of fun. This group also had charge of the refreshments and the decoration of the gymnasium at the Jitney Dance. Eskimo pies were sold. and a table was cleverly arranged. portraying the idea of the dance. . . . ... . , . . . T. C ,J ,buy J, Y tg. INV, ,EI . ,Q i 5 K,--A Y'-, fl 114 , Q wr',,lF....i5 ".Lp L!"' 5.32 V n Qt! H563 .vim , . i H 55 Ii t li'i'unl Row. Left to Right -IC. Cornell, M. Morley, G. Moyer, Miss Spiirhuwk, sponsor: A. lllillgll. H. I"rivdlzmml. M, lvln-yon' Sovoml Row-M. Pzlylw, S. Rvlllwovk. K. Selby, R. Large, K. Groves, A. l4'I':1m'm-S, M. l'il'ZllN'I'S- J. Juni-s 'l'hi1'd Row-Y. Yann-4-, Il. Bryant, A. Apporsim, M. E. Fouse, V. Hostetter, V. Lindlvn, P. 1AlI'1J.'l', G. hlzxssi-1' Ifniirlh Row-J, Allen. M. Svutl, E. Mt'N1ll'y', K. P0l'ti-l'Hs-ld, M. MilllFl'l', M. Ye-tier, U. XY:-lu-r, l,. Salrullol, U. llzirdy CLHJCLUB HERE is a family of girls in the train who are interested not only in what is going on now, but also in the history of their country and the acts of their predecessors. These girls call themselves the Clio Club, after Clio, the muse of history. The girls of this family spend their spare time in reading history and in hearing those of the Pioneers speak who have had worth-while experiences. The members of this club believe that "history repeats itself" and that if they know the fates of other people who have tried to make new settlements, they might be better fitted to aid in the government of their settlement. The president of the club for 1925-1926 was Geraldine Moyer, a girl much respected and loved by the other members of the club. The vice-president was Marjorie Hall. Both the president and the vice-president were A'Old- Timers," but the other two oflicers, Patsy Large, secretary, and Mary Morley, treasurer, were "Tenderfeet." On January twenty-seventh the club entertained its members at a tea. held in that portion of the settlement known as the Social Room. A Japanese at- mosphere was maintained throughout the whole affair, with the girls who served wearing Japanese attire. Japanese rice cakes were listed among the re- freshments. An elaborate dinner was given by the club for the members and their friends of the sterner sex on April thirtieth. The Teachers' cafeteria, decorated in lavender and yellow, was the scene of the dinner. Miss Betty Sparhawk, a popular guide in the caravan, has been sponsor of the club for two years. l157j 1-. ' .1 B- 2' is W ' ' ' ' sr F' ff' v- iii, I . A ff, E.: E E ff, 5 A 5, 5 , six, " L 1 x 5 ' . ' . a ,' J"-: " ,,,,' K iii I N. ' A Q. . ,,, ., Rl 'fi U A V i, sf, ' li Buck Row-NV. Parks, C. Ryman, C, Young, T. Wooll, J. Hayes, V. Rzinkohl, A. M4-tzgi-r, J. lfnllvr, G, liinclszxy, 'l'. Ledgerwoorl, N. Cohn, B. Morxitz. Third Row-H. Wztrd, P. Pratt, J. Lome, K. Drehor, 'l'. Lynns, L. Lnnhzun, R. XVilson. H. Jamison, G. Hawkins, R, Hzirvoy, U. Howard Second Row-J. lfllting, 'l'. Vain lla-rgen, R. Harris, .l'. Rowley, L. XVillizuns, N, l,unrl:1troin, Mr. I". V. Bliss tsponsorj, lil. Heitler, M. Vlfaitson, I. Gordon, D. Reybold Front Row--lf, King, B. Grosstnnn, VV. He-herling, R. Dolxlherg, G. 1'linpnmn, N. Jun--. P. Radford, VV. VVyntt SCIENCE CLUB EVERAL years ago there were two scientific societies at East. One was called the Engineering Club and the other the Sons of Science. The work of both clubs was so similar that it was found very much more convenient to combi.ne under the common head of the "Science Club." The purpose of the club is to spread current scientific information which is unavailable individually. This society is one of the largest and most prosperous in the school, The mem- bership is composed of those who are Whole-heartedly interested in science. The organization is a practical business-like group, not a social club. Only those who have studied a required amount of mathematics and science are eligible for membership. The club gave a dinner in May for a reunion to express its apprecia- tion for all the help given by the school and outside speakers. and in particular by the respected sponsor, Mr. Frederick V. Bliss. Norman Lundstrom has held the honor of presidency this past year. It is due to the unfaltering spirit of the president that the real value of such an organization has been more widely spread than ever before. George Hawkins. as vice-president, is as truly an active force as is the president. John Elting has held the purse, while Karl Dreher has kept the log of events. R -A. I,-.-4 g I. l158l Top Row. Ia-ft to Right-'l'. Hines, J. Curlsmi, L. Cannon, F. Hughes, A. Motzgair, G. Carlson, T. S1'llIt'l', F. Hodnvtt. Second Row-J. Be-llodi, G. Ilnys, 'l'. Row, Ii. VVillinms, R. Theys, R. Rm-vos, P. Silhorstoin, G. Slzltkin, M. Caxssills. Bottom Row-ll. llofflr-elul, Ii. Lilljihug, V. RKTI'L'Ill, ll. Iilvnns, Miss Jones, sponsor: I. Race, L, VVzu'd, R. 'l'x':u'y, M. Bostwiek, J. VVztggeni-1' WONDER CLUB HE Wonder Club, formerly known as the Garden Club, is made up of those Pioneers who are interested in nature. Its purpose is "to help the members to become more interested in the manifestations of nature that are around us all the time." The oilicers this year are: Dorothy Evans, president: George Carlson, vice-president: Irene Race. secretary: and Ben Theys, treasurer. At the meetings the various members talked on the National parks they had visited: the Mountain Parks: Glacier National Park, the park at Sitka. where the totem poles of the Alaskan Indians are being preserved by the gov- ernment, and the park at Mesa Verde. The family is sponsoring a movement to install a bird bath and feeding table at the south side of the settlement. On April twenty-iirst it sponsored a moving picture in the Towne Hall. showing the natural wonders of Colorado. On New Year's eve, the members of the family attended a skating party at City Park, With a smiling moon. a cool, crisp night, the shining ice and a group of merrymakers, all was set for a joyous party. After a jolly evening on the ice. the party watched the old year out at the home of the president, Dorothy Evans, and did justice to the "eats," Although this is a small family, the members all enjoy their interests and activities. As it is so young, everyone looks forward to a rapid growth and a prosperous future. l159l trial , 'rf "' "f'E .-in will Q L i ,ji 'f 5 4' li 5. C351 5 . F, rs K. 1 3-X 5' V N, as .5 I ,Y WY' 1. LL R, .' ai- .1 .- . ...1 ae. . 1 .- -A Front Row, Left to Right-Tillie Fistell, Libby Millenson, Bertha Edelstein, Helen Friedlunml, Igfligf vlgulnter, sponsorg Golde-mi Binstock, Ruth Eisenstat, Erma Livingston, Dorothy Appel, Eliza- tr 0. Center Row-Florence Bordnhl, Agnes Oborg, Gertrude Hziyuten, Leah Kahn, Christine Jackson. Dorothy Lowy, Esther Tracy, Tina Sobol, Henrietta Schultz, Evelyn Rosenthal. Burk Row-Evelyn Iskow Ann Sigmwn Nan Poynter Rosalie Golin Q bil Block Mild d Reed- v - , 1 , 1 . -Y , Te DIANA DEBATING SOCIETY O secure a measure of poise and fluency in public speaking, to develop the power of discrimination and organization i.n argument, and to ac- quire some knowledge of significant questions, were the purposes moti- vating the forming of the Diana Debating Society in March. 1921, "Back East." Undaunted by the difficulties besetting them in a new, undeveloped, unorganized country, the "family" forming the club had no thought of aban- doning it, but instead planned to use every facility and opportunity offered to enlarge the scope of its activities. As the membership was limited to about twenty-live, the members have more opportunities for individual development. The oflicers of the club for the year were Leah Kahn, president: Irma Livingston, vice-president: Bertha Edelstein, secretaryg and Gertrude I-layutin, treasurer. To stimulate the interest of the members of the club, debates by members are given at every meeting. To improve their forensic arts, the girls invite a different teacher to every meeting, and these teachers are asked to give criticisms of the debates. Miss Helen Hunter, the sponsor of the club, gave very helpful advice to the girls on matters of programs, social functions, and the art of public expression. l , , . ,ll , Q J v: , A i5.L'1:,i V v g K Y ,W T h ,.,, KL-if , ' 1... 4- 1- ' ' Lf? ' I ' 11601 'mf -w-,.. -,.. - - ...A it gf A ,g Eg , -' 42 'L 'if - ff? f :I - f '., LQ' 1 '.s ii ir ' 'A lil. 55 . 'A Lu-uw, ' ii, '-'W' A .ra N. A ...ra as.. ,.s....., . 2 1 ,A . , .. ... 1 I i t l 8 l ' ,, ...., -, ...,, Hawk Row-Julnison, Glidden, Payne, Clztrk, Vic-kt-ry, Young Middle Row-Collins, Fowler, Kc-rsh, W. Robinson, Stunt, J. Robinson, Bnriws Front Row-Bucks-1', Bare, Griffin, F11-tells-r, Binklt-y. R. llowaird. Gultlniain, Saxrkision, C. Howard, Nvhitlock. Freytug tsponsorj ' V ARCHERY CLUB EALIZING the value of archery from experience with the Indians, one of the wiser families started an organization called the Archery Club, for the purpose of arousing interest in that famous old sport. Naturally, as the club only met twice a month, a goodly portio.n of the year was spent in drawing up a constitution, electing officers, and attending to all the other de- tails attendant upon the formation of such a club. The oflicers elected for the first year were: Vincent Whitlock, president: Chester Howard. vice-president: Hubert Barnes, secretary: Harold Sarkisian, treasurer: a.nd Charles Fletcher, Captain of the Green. ' Every possible minute was spent in practice. Even new members were initiated by being forced to demonstrate their ability to shoot an arrow any distance with a fair degree of accuracy. To facilitate matters, the club bought a target and this was in use almost constantly. The aspiring archers learned the best ways of making their weapons, the best kinds of woods for bows, and the most practical way of tipping an arrow, not to mention the inestimable value of steady nerves, good eyesight, a strong constitution, and fair play. , 9 YL ,Mi , . N as , ., ., , - . . ggi! iffihi. 2' Y CB :xii a V ' 'Q ii 'I -cfs ,af w ,. 1 , -,jhsff-9 -' X ,, l.g,,Lf ,J 5 -'TT cf" to 11611 J Front Row, Loft to Right-H. Davies, K. Nnylon, E. Smedley, Miss Wx'00dVVill'd. A. Thomas ll, Johnson, M. L. Tobin, Sm-ond Row-R. VViIli:lnis, A. Fuller, L. Bnstin, A. Smith, A. Cumero, J. Silverstein, H. Nelson Third Row-M. H. Alkiro, P. Mosley, IC. Bum-r, M. Dawson, J. Knox, D. Rare, J. Jackson. THE CRUISERS' CLUB S they went jolting over the jolting bumps of the road to the sunset's end. the pensive maids thought wistfully of ships and rovers-romantic creations whose glamour could not be dispelled by disillusioning reality. Probably the rocking motion of covered wagons resembles the roll of ships in heavy seas. At any rate, when they reached their destination, these girls half- satisfied their natural longings by forming a club. Guides who had gone on ahead came back and told about their experiences and the sights to be seen- thus firing the girls with the desire to go on beyond the horizon, though some had to be content with enlarging their knowledge and broadening their view- points at home. Adopting for their pin a tiny ship of gold with anchor guard. the members had an ever-present reminder of that intangible dream stuff-the working material for visionsQto lift them above the hum-drum monotony of the hard work needed for existence. With that widely-traveled. inspiring "good sport." Dorothy Woodward as chaperon. the girls went enthusiastically about the task of launching the "Cruisers," They elected Amelia Thomas president: Dorothy Johnson. vice- president: Charline Johnson, secretary: and Marion Roe, treasurer, and then proceeded to draw up a constitution for the club. Helen Nelson was chairman of the committee to form the constitution and make by-laws. Five days after the saint's day, Cruisers gave a Valentine tea for pros- pective members, and later took in twenty-eight new members. Among the scouts who spoke to the club during its Hrst year of existence. Mrs. Mary C. Bradley and Mrs. Paul C. Van Zandt were especially interesting. l162l fl , i Bottom Row, Left to Right-P. 'l'ohl, P. Pollock, S. Marx, H. Bendix, P. Silverstein, VV. Hall, C. Fisher Middle Row, Loft to Right-K. St-rgerstron, H, Adams, D. Koger, VV. Patterson, J, Gwyn, F. Nugvl Top Row, Left to Right-J. Perkins, C. Moritz, F. Huylock, S. Cliatnihers STAMP CLUB T has been said that it is possible to study the history of a country by making a collection of the stamps which it has issued with its various rises and declines. This, in part. is the object of the Stamp "family," who study Stamps. their issues and the countries from which they have come. The meetings are conducted by Charles Moritz, the president: assisted by Frank Nagel. the secretary: and Mr. Koger, the faculty spo.nsor. At these meetings any member of the club who had made a collection is entitled to a talk, and the family often procures men or women who have made a hobby and a study of stamps to speak to the club, either about their collections or about their experi- ences, or both. If one member of the family has a duplicate stamp or more stamps from one country than he cares to keep, he may trade or sell these stamps to other members of the club. As is the custom among the other families. this one is planning to give a dance. although it has not been definitely decided where or when. Membership in the club, which is one of the smaller organizations of the settlement, is open to all boys who are interested in stamps. fussy 4 I4't'ont Row. luft ln Riglit--A. lla-nl, Ii. llaill. 'I'. lll'll!kVVilll-'l'. P. Health. G. Kicker. li. Mzwki-y, A Hawkins J. Rvitl Svwnid Row-V. Huhl, XV. lirziiclvii, J, lhiylv. XV. Rolrinsun, G. lie-nt. ll Sl'll1'il1lllf.f, 41. Strung, IC. Watson. 'viii'-ti iam-api.. rim-t-y. .i. lantfiiiiiii, H. mimi.-t-n, H- Wf"'f1f"'ke, in sinnmiit-, lr. Ain.-H, xv, Hmislmm TYRO ATHLETIC CLUB NE of the most popular families of the settlement is that known as the Tyro Athletic Club. It is made up of a group of athletically-inclined boys of the settlement who believe that "strength of body produces strength of mind." The main object of this group is to promote the love of athletics, and to train the members for participation in the Indian wars. The group was organized seven years ago, and at that time roamed the plains alone, seeking contests with the Indians. However. because of their knowledge of warfare. and their experience in western life, they were persuaded by the chiefs of the Trail Blazers to join the train, and they have been with the Trail Blazers for two years. Here they have distinguished themselves in athletics, in spirit, and in social events. During these two years, Tyro placed eleven men in the regular settlement armies. For the past year this family has met in the Boys' Gym every Friday night, where they practice the different forms of athletics. The oflicers for the year were: Preston Heath, president: Gordon Bent, vice-president: Bob War,necke, sergeant-at-arms: Wade Braiden, secretary: Bill Houston, treasurer. Tyro is primarily a club for boys interested in athletics who have not made their letters in school athletics. However, since the club was first organ- ized, many of the members have become letter men. l164l W? . l 'Pop Row, Le-ft to Right-H. Philips, E. Horton, M. J. Fowlm-r, P. YV:itS0n, M, l2l'9iSCilll0idt'l'. I., Smith. I". LuFlall'P, M. Gates Si-cond Row-H. Hayden. R. Mnrmer, M. Brinker, M, Reid, L. Pornell. M. Ricks, R. Fowler Bottom Row-E. Yflweler, V. Keistvr, L. Cline, E. Leek, V. Nellis. J. Strong, 'l'. Paulson. lfl. Jackson PIANO CLUB H, then Suzanna, don't you cry for me, For I'm on my way-e" These strains were coming from the Piano Club, a peppy family of girls interested in music, particularly the piano. Their purpose is "to for- ward and promote instrumental music." This club started its fourth year of existence with Virginia Keister as president: Verna Nellis, vice-president: Louise Metz, secretary: and Margaret Reid, treasurer. It started its year right by placing second in the sales of the Welfare Fund drive. Very often, talented outside musicians were secured for their meetings. At the regular meetings the history and the influence of music from ancient times down through the ages were studied and discussed. There were also musical numbers by the members themselves. During the latter part of the year thje club exchanged programs with the Girls' Music Club. The social year began with a tea held in the Girls' Socia,l Room. Beautiful lavender and silver decorations together with good "eats" and a merry throng made this a most memorable occasion. The last social event was the annual luncheon. a gala event to which everyone looked forward with eager antici- patron. Much of the success of the club is due to Miss Ruth Hopkin. sponsor. who aided the girls in all their activities. li 165 1 GIRLS' YIHXXI, ANI' YIHLIN 1'I.l'I1 Irnlll Ilnw. Iwfl lu Iiiglll .l. XYzl3.:'f.:'1-11s V. I,. Slrzlssw-V, 41, .I1-nkins, Y. XXMIIS, S. Iuxpulll I IIIQIIIIII Y 'Vlxlm 'XI 'tllill : . , :j '. . . S 'a mfuml Huw' IC. Ilnnlv-X, M. IIIlI'ISIlIIISl'Il4 Ii. Ilmww-l'. I". Russ Illini Row All I.. I'Inlmlm, M. Ifrusll EAST HIGH MUSIC CLUBS IGOYS' MVSIK' Iron! Iinmp I.4-I'l In Iiighl 'IL thigf-V, 'I', IXI4-Ilmmlnl, XXI, I':1yll1', spmlsuri IC. Vllaapmlll I Imlvr 'I' 1l'u'1Im-1' 4'mI4I Iimi' 'IL .Inlu-24, .I. AI4!IIIf.ZllIIll'lX. A, Millvr, Il, Ii:-wim'k, A. XY2lIIiIIIS. .X. .Xmlvrs Ihilwl Ibm'-Y. Ilulll, Il. IIXIIVII, H, Iillsse-ll, Ii, llzllln'--:lII1. .I. Kzlllzlll. IC. Iirlusl ll66I WINS" ' I ' 4" 'S' UUHKINII l'l.l'Ii Xl , A A . ', 'Q ' , I. 4' ilvy, l,. Iluttun. Sll'I'l'l1lI'yI J. Jury. - vom! Ihnvrfti. Iimld, M, Nl'lllIliIll, IC. .lum-S, Mrs, Volv, .l. Putin-II, M. XYMIII: . .. .: BOYS' COOKING CLUBS l IPINISIUXX UI HON lreml Pm' le-l'I I0 lii3.:'I1t7'l' Z1lpllIux'i4'I1, View--l'1'1-sixlvlxlg H. lfuulis. l'r4fsi1In-nt: Il. l'r:u11vl II Inlml I, Ilmxnul I lllll lm I l Illplllfl SICVUNII IPIYISIUN Ulf' ISHYS' FUUKING 1'I,l'Ii ' '- Q-' I If'l"l7ivl' I IXIOnrv lim-Ii Huw!-.I. Ryzxn. II. Mau-kvy, IA, Ixohnhlml 1, l I , , .. . Xlimlcllc Huw -'-- II. King, .l. liulm, .l. Slolmzm, .l, l.1l11g'rvv1, .I IizuuI:1II. .l. l'uIi1l. J. Mn-ska I'1'm1l Iinw-Blrs. SIIXIIPI' qspunsnri. l'ly1Iv Allison tprvsimla-nth, 11671 ffl? Bottom Row-G. Morell, A. Wetzlar, H. Schultz, Miss Bmlgley. D. Porter, M. Cooley A. Oberg, G. Wilson, O. Mall. Second Row--E. Abbott, J. Knight, M. Reedy, D. Divkson. IC. Koch. A. Oakes, R. Sobol M. Reed. LATIN CLUB AESAR and his Roman legions accompanied the Pioneers into the new settlement in the form of the Lati.n Club, a "family" of advanced students interested in the study of Greek and Roman history The membership of the club is comparatively small. but is made up of girls sincerely interested in the affairs of ancient man The bi-monthly meetings are taken up primarily by reports on various subjects relating chiefly to the customs and legends of the ancients. These are fol- lowed by discussions in which all the members participate with a fervor found only in those with a true love for such subjects. Programs of this kind are interspersed with Latin card games which tend to revive the spirit of the famous "dead language." The Latin Club has been in existence for four years, and has enjoyed a particularly successful period with the "new settlement" as its setting. The officers this year are: Dorothy Porter, president: Marion Condon. vice-presi- dent: Agnes Oberg. secretary: Jean Knight, treasurer: and Amy Wetzlar. his- torian. ,That unexcelled "guide," Miss Annette Badgley, is its sponsor. The club enjoyed a luncheon given at the first of the year. and was in- spired by the success of this affair -to make plans for another scheduled for the end of the year. 5, F . . .r ,.... . af- p EM ,,.., , .4 A 1 .ip QZ15' 'l f i 163.1 EAST DENVER HIGH SCHOOL CADET COMPANY CADET RIFLE TEAM mt Row .l. Alxlstvm. II. lurk. IN. lmmlwtmm M4111 I, I, Ihulw. .l, IPIINIP, I l I II X I I I I I I 'Ia hm' .. Itrlvll. . . Hvi, S. NI-uv. M, .XII1-L.II', .. my I 11:14 I THE GIRL RESERVES The Girl Reserves. at national organization, has a chapter at East. They :ire very uc-tive in tlliv- sm-liool. :ind nn-et all the rs-gulzxi' club period. Their purpose is to rind :ind give- the he-st in life. The mi-mln-rs of this club, which works under the supervision ot' the Y. XV. U. A.. ure: Aldridge. Virginia Allen, Jean Anderson, Maxine Abbott. Elizabeth Asklimr. Helen Baine. Sylvia Hall, Georgzerine Barr, Eleanor Barry. Mary Bates. Grace Bayless, Virizinia Bishop, Katharyn Hitterman, Charlotte Ilixler. Beulah Black. Wenona Blessant. Catherine Brinker. Martha Ilrohm. Elizabeth Brown. Dorothy Brown. Evelyn Brownlee. Elizabeth Buehler, Jean Buka. Evalyn Byerly, Helen Cassells. Mary Cervi, Ainta A. Clifford, Louise Clore, Fern Close, Virszinia Cornell. Ellen Crowner, Ruth Dalferner, Virginia Dickson, Doris Davy, Rae Dean. Andre DeNino, Christine Dolan, Dorothea Duffy. Marszaret Ellis, Waunita Epperson, Elmina Fallberp, Elsa Fay, Eula Fischer, Maryann Foote, Elizabeth Foote, Jeanne Foster, Betty Fouts, Helen Freeman, Frances Friedman, Ann Gamez, Carmen Gardner, Betsy Gates, Mildred Geier, Lesley Mari Gibbs, Frances Gibson. Valda Glidewell, Rubye Gray, Clarabell Griefe, .lean Griest, Elma Griffith, Lucile Grover, Kathryn Groome, Mary E' Hamilton, Elizabeth Hayden, Helen Hershey. Euxrenia Heald, Mavis Hildebrandt, Lela Hodnette, Frances Holoubek, Isabel Hopkins, Eula Horn, Ethel Hubbard, Glenevelyn Hunt, Mary Huson. Eleanore Ireland, Alice Jensen, Cecelia Johnson. Audrey Johnson, Lois Johnson, Mabel Johnson, Rachel Jones, Josephine June, Marian Kavalec, Doris Kelch, Ailene Kelley. Muriel Kepner, Dorothy Kepner. Karlyne Kern, Ruth Kidd, Dorothy Killian, Noel Kliss, Kathryn Koch, Elizabeth Kohlhorst, Virginia Kromer, Katherine Lacey, Gladys Lamont, Elizabeth Lilljeberg, Lenore Lindsey, Emily Locke, Martha Lockhart. Gladys Loss, Betty McDonald. Anna McGhee, Mary McKenzie. Jeanne McKenzie, Marian Maben. Virginia MacDonald, Mildred Maier. Elizabeth Mansfield, Ruth Marquis, Dorothy Maxwell, Mary Anne Mead, Ruth Meyers, Maxine Miller, Elsie Mims, Arkie Momell, Moyer, Geraldine 11701 Neef. Bernice Nelson, Mildred Ness, Edith Ness, Rena Newland, Vernie Newman. Mary Oakes, Flora Officer, Lora Osgood, Betty Park, Eleanor Parsons, Dorothy Patten, Margaret Paulson, Thelma Peck, Mary Virizinia Peterson. Marion Philips, Harriet Phillips, Wilma Pifer, Alice Powell. Marian Pratt. Marie Louise Price, Jessie Quarles, Marqaerite Rabenalt, Eleanor Race, Irene Ransom, Helen Ratekin, Margaret Ratner, Ruth Reid, Elizabeth Reincke, Margaret Reiter. Evelyn Ribbt, Eleanor Rice, Doris Ricks, Maurine Ridgzway, Dorothy Roberts, Helen Roberts. Phyllis Robertson, Edith Robinson, Margaret Rorem, Virgzinia Rothenburg, Marjorie Selby, Kathryn Shand, Leah Sinclair, Beatrice Simpson, Sara Smith, Agnes Smith, Gertrude Smith, Mary Elizabeth Smith, Mabel Snyder, Vida Stanley, Louise Stryker, Hilda Stromqnist. Lillian Stuart. Ethlyne Swanson. Martha Taylor, Ruth Tani, Ishi Tappero. Mary Teacher, Babette Tidt. Martha Tobin. Mary Louise Tower. Ruth Umstot, Mercedes VanDoren, Winifred Walstrom, Bernice Ward, Mildred Warren, Gretchen Webb. Frances Wenberxz, Gertrude Weidenhomer, Doris White. Eva Wilson, Alberton Winburn, Jane Winne, Gertrude Wood, Lois Zimmer. Olive Zitkowski, Dorothy HI-Y CLUB HE Hi-Y Club, one of the largest and most active clubs of the expedition is sponsored by the Y. M. C. A. The officers are James Blue, presi dent: Willis Engdahl, vice-president: Dick Young, secretary: John Payne, treasurer. Mr. John Albright is the faculty sponsor. Adams, Wehh Albright. John Andt-rson. Norval Baker, Javk lialdwin, Kirk Hare, Van lienight, Harold liigglv, lilaston liluv, Jim Bach, Robert lioul-hor, Gordon liraidcn. XYzule liurko. liill Carlson, GQ-oi'gv Clark, llavid Creed, John Urumlcy. Orin lT2lffllt'l', Kenneth Davis, Holm llvmi-ti-r, Paul MEMBERS llvrhy, Bill Edwards, Justin Fouvh, Cll0St9l' Fowler, Freeman Franv, Rudolph l"uller,l1it-k Gilliam, Phil Gillard, George Glaze. Henry Glendenning, Ht-i Goddard, Dick Gordon, Ray llarm-ourt, John Hardy, Howard llavt-ns, Duncan Haynes, Stetman Heath, Preston Ht-vox. Morris Howard, Clie-stor Huffman, Bus 'b0l't Johnson, llit-k Johnson, Ralph Jonc-s, Dick Lail, Henry l.att-ham, Jai-k Ledgurwood, 'I'on1 Lindquist, Melvin .l.ipag'lit. lid Lyons, 'Pom Maddock. Kenneth Mead, James Miller, Lloyd Nvvf, lfrm-rl Nii'oda-inns. xVlSllil!'l Oldham, Jesse Orr, Uurn U'Ryan, Frank Payno, John Pease, Phil Powers, Arthur 11711 Pratt. Perry Rushmore, Roh Sassv. Harry Shannon, Jim Smith, Henry Spronl, ll:-rhy Strong, Gray 'l'lioarlc, XYm. 'Put-kc-r, llc XX'itt Yauglian, Virgil Viukc-roy, liodnl-3 NVard. llarry NVoli'h, Goorgrv VVilson, Jim XVinhlade, Frank XVorth, David Young, Dirk Young, Richard ,M 1 , il fa-'4'LIl"' S BL A f I ' ll, sf THE LOCAL HONOR SOCIETY HE Local Honor Society is a club for which only pupils who have at least an average of "B" in their studies and maintain that average are eligible The club has a large membership at East, and many of the members are leaders in other activities in the school. It is under the sponsorship of Mrs Roberta Leigh. Following are the members: Allmond. Jane Allen Koch, Elizabeth Anderson. Gladys Anderson, Maxine Baine, Sylvia Banks, Cecilia Burr, Harrlette Brinker, Martha Calkins, Blanche Clifford, Louise Conner, Jennie Cooley, Maxine Davis, Glory Eagle, Carl Eames, Ruthanna Evans, Dorothy Jlone, Marian Klbby, Dorothy Kepner, Dorothy Knight, Jean Large, Ruth Lorenz, Roberta Meyer, Maxine Meyer, Mildred Mills, Muriel Oberg, Agnes Paulson, Thelma Porter, Dorothy Price, Jessie Quizley, George Fouse, Mary Ellzabethlieineke, Margaret Frumess, Sophia Hodnotte, Frances Hofflicker. Dorothy Horton, Elizabeth Hough, Alice Hurwitz, Florence Tmmel, Hazel Schultz, Henrietta Singer, Sylvia Smith, Mabel Smith, Marian Thompson, Maxine Warren, Gretchen Warren, Mary 1 Wilson, Grace Zitkowskl, Dorothy Dwelle, Catherine Appell, Dorothy Jackson, Ruth Schayer, Helen Allen, Jean Boynton, Russell Blackmer, Loren Bruckmanj Melvin Bruckman, William Christenson, Gerald Cohn, Norman Feder, Daniel Glttlngs, Clark Goldhammer, David Graham, George Hansen, Carl Hines, Roland Isaacson, Louis Knoebel, Ferdinand Lynch, Richard Mackey. Bruce Montgomery, Kenneth Morgan, Lucian Osborne, Harold Ostrander, Russell Pitts, Malcolm Rasmmissen, Anders Rickler, Sidney Reedy, Clamar Slatkln, Gordon Sherman. Samuel Schwayder, King Tucker, DeWitt Van Bergen, Tom Walne, Victor Ward, Harry Vvarren, Clair Webster, Robert Walker, Albert Williams. Dan Winch, John Wlttmeyer, Herman E s V ,., ,., s A--, I .19 gm ,ku w,,,g,g,,.,.Zi , ., A t.. .. .- . .fuk f,, ' , ..-W , Y . ,Qf'J:!'1'1, 41.31 L... C We .,fL4f!!' ..,-..4ffl ., , fiafzit, 4179 51723 gs 'T' 1ApILiHiL,aAZ.?gl2gg ,av .sl " "HV .a. . . THE NATIONAL HONOR SOCIETY 'HE National Honor Society is an organization for whichonly students who have the highest average in scholarship and who are leaders in the school are eligible. Only Seniors and Juniors can belong to this club. The members of this society, which is sponsored by Mrs. Roberta Leigh, are: Loren Blackmcr Norman Cohn Jennie Connor Glory Davis Catherine Dwelle Dorothy Evans Bernard Flesher Mary Elizabeth Fouse Sophia Frumess John Hayes Alice Hough Florence Hurwitz Doris Husted Louis Isaacson Betty Maine Mildred Meyer Jessie Price Ruth Jackson Fred Sass John Jarrett Sylvia Singer Dorothy Johnson CVice-Prcs.J Tom Van Bergen CPresidentJ Fred King Harry Ward Jean Knight Mary Warren QSecretaryD Ruth Large Lucia Young Roberta Lorenz Bruce Mackey CTreasure H Ewa. ,.i., y Q v-, JQT EB bi f'I'7' Q' 2- 11731 SPAD CLUB NE of the newest sciences of the day. one that will take the place of the trusty covered wagons of the Pioneers-aviation--was the subject in which the boys of the Spad family were interested. Many of the boys belonging to this family were also Cadets, and Captain Gayle was the sponsor The following are members: CAPT. JACK TED JACK Aurelius, 'Pom HL'l'l'Y, Juv lirnwn, Mort Baker, Jzivk Vullins, ldrm-si Vhase-. Ilivk Uowiv, Airlie Unnpm-i', .Izumi-s l'I'lSllQ'll. Jzlvk Vurlvy, l':llf.ft'lli' lluvis, .lim lmy.J:lni1-s lcillllll, Hill Floyd. lien Gurrity, E11 Glaze-. llairry llnnln-y. hun GAYLIQ KIEIIER PURCIELI. ORWILS llzlrvrnirt, John Heberling. vVHI'I'Pll Henry, .lim llollnlwrg, - Holden, I,:1u'r'e-tivo Ireland, Baxter James, lidevin Kulp. Larry Kietl1,l':lul Imvin, l':'flVV2lI'll Mm-gan, Inn-ian lN1s't'lnl'v, Plmrliv Marks, Hill Moore. G1-m'gv Moore-. Jan-k N1-ws-Il. Stzinle-3' Pilmzin. VVill ll74l Sponsor r . ,,,, President Vice- President Secretary and Treasurer Park:4,1'unl'tlz1mi Perry, .lame-S Peck, Allen Purveil. 'Veil Richie, Hob Simons, lhimld Simons, Hlziinf- Stidmlurn. Paul Slllllll. 'llYll'l' Stvpliensun.1'l:u'a-nm- 'l'urk, ll+-resin-I 'l'lmm:is. 'I'hurston 'l':lyl1n', Hill XVvl1lD. Hill Vi'iIsun, John 'tf"Q,ai grfsrirv fr: c E. D. H. S. MILITARY BAND NITS of troops were stationed by the government at all the frontier set- tlements for theprotection of Uncle Sam's pioneers. A regiment of cadets was detailed for duty at the Easterners' settlement. Feeling that the cadets needed musical inspiration, the settlers organized a cadet band. Forty pieces under the direction of Mr. M. A. Payne inspired the troops to victory in the Indian Wars and furnished entertainment at the gatherings in the Towne Hall. Twice a week the members, in their cadet uniforms, underwent intensive drill practice under the direction of, Captain Gayle, instructor of the cadets. Led by the drum major, Orville Alsbach, the company marched up and down the esplanade in front of the encampment. During the year of 1925-1926 the organization gave a concert in the Towne Hall. The program was well attended and one hundred and four dol- lars were taken in. With the money obtained from this, the most successful affair of its kind every presented in the settlement, a large horn was purchased for use in the band. The band had the opportunity to take several trips and played at the battle between the Pioneers and the Utes from Boulder. as well as at most of the battles of the Third and Fourth Indian Warsf is 175 1 ' BOYS' CLEE CLUB Xllisml, 1'l54l4- I1'1':ni4'hiInl, I"l'1-cl .lum-s. limlznlzl lhxilu-5, .Xrr fQJl!'1lIl1'l', Tum Kirsh, AVIIIIII' Ilnstwivk. 'I':nyIm- 1ll'0x'lg f'lll'lll'lilIS lflllll. l.4-sl'-1' IIVIHIIUII. 1'lmr'la-s Ilzuys. 'th-nn'p:v Ku:-k4-r, Ilzzrulnl 1'I1:1pm:un. l4I4lw:1rd II:-In-l'Iim.:'. XY:u1'1'1-11 l.m-lumi. Hula 'mviv,.Xl'li1- lluhl. Vvrm- Lindszny, lirusw Imvis. .lm-li Ilust'm'1l, K1-nm-lll Lluldill. Allu-rt In-4-xv. Hula Ire-Iznml. Hzuxtc-r AIr1lMnnnlg.:'I1, I4'1-:mk lfuum, lmuis .luhnsum Rulwrt Mr'Ilmml4l, 'I'lmm:xs GIRLS' GLEE CLUB XlllIl'l'?4lilI. Maxim- ldnhulm, Alum' lAiIliSl' Hl:u'k,XYv1lm1z1 l"l'Zl!l4'iS, Murie- Iiurwlzllll. I"lm'n-m-v tlrzuy, lmis I:ustwi1-li. Mirizum tlmlgx-I, 1'Im1'Iim- llyrnv-, Mznrgaulw-I llmnw-1', H1-Ilx' 4'.IlliilIN, Illzulnvlu- Imme-l. llzlzvl l'lII'iFI4'IlS0lI. Al:u'p.::ur+-t .lf-nkins, IIXVXIIII1' lM'Sp:nin, SIAEVI4-A' .lmv-s. Ifiw-Iyn Hzurl. XYHIIIJI l.:ll-'lnlw-. I"l':lm'n-S III-'11, Virginia I,:1r'p.:'4-, I':ut:4y l.um'kh:l!'I, livlly 5l1'1:lliI't'. :x'2lI'j' I". Mc-lx. lmllisv Alum-ly. P4-p:,34'y N1-llls, X1-rum N1-lsml, Milflrl-sl I':ll'k, G1-l1s'x'i4-xv l'Jll'SHIlN, INDVIPIIIX' Ihmlsmm. 'I'h1-lmzl R1-4-x1-S. Syx'ill:1 Milln-1'. I-'rzlluklill IH-:asv-. I'IllI R1-wzvk. Hula Smith, Il:-mjx' Hliilhillll. l':nul Sc-hw: ' Slll1lu:nl'l.ll:u1'15 xnlml Iivnwwlu--I llmx'l4-yy Alzulu-I Slllilll, Luis Shaw. lQ2lllI1l'0'II hlzmlvy, Imm SII'1lSS1'Y'. lmlli. 'l':l11lnfl11x:u1l11. l'l'n1uw XY:l9l'u4-11+-l'. .l:xl111'1- XV'-HS. X'iry.:il1l.u Young. l,m'i.n 74 IITGI JAZZ 0RlTlfH+lS'l'RA Juvk Kim-ll-l', Louis Ilurziii. Orville Alslmvli lwilh viulinb. Tum G:xl'1lm-1' tpiziiiul, H:1ri'y Shii- lmrt, 'Pom Mzivlhiiiailrl. Mr. M. .-X. l'nync- tin rvzirb, Stzililvy Kent. .lzirfk Fry. E. D. H. S. ORCHESTRAS HE Pioneers did not lack for music in the settlement. where the periods of recreation were brightened by lilting tunes played by the fifty-piece concert orchestra and the jazz orchestra. The concert orchestra, under the direction of Mr. M. A. Payne, was re- sponsible for many fine programs during the year. A group of thirty players, picked from the regular orchestra, made up a theater orchestra, which furnished music for the various plays given in the Towne Hall. The Trail Blazers' jazz band, known as the best high school dance or- chestra in the city, played at all of the social hours, many of the school dances, and enlivened many of the lunch hours. l177I W N l1781 wwf W4 A , 9 . L PP ,QP 1, ' A , ' H- ',4'. " 'yyfrk-'gggj Ii" f" q Ym,,,,,fm X "' vm 1 iw-w if "waw?W-X ' P 111 2159 .awww wb-1'W5!L'W 2291" sg QM ms' Q 'Y uf fifLafff'3f 'f'15+1ff'n1"ff"-: Q lr 1.--gf , .my 1, " .ff -if x.,'w3,g.- 1 'A if' " I 'sf' 4 '1 'f i - Q .g it ,,g'g. gv 494-QQ W. ' uL'iV'4m""3'135iM1gS5".:'1'-.Q " .lr Ju' Q ' ' ' ' my, 'N' - iQzv'l'n-f"'W1!w '.' 4. A nigh.. ,- Ylnlpb ' ,:' in .M 'vp mm "' ,fy 4 P 4 km8?!lY",,amQlfy?fm'fM, nfmlnnxvwmffkiqfjljgp'-ziwl' 'iff qlwhmnm iw"'L ' is' mHLgl!'72l1f.,!r"'.'llmmw"' YQ'7T'f"'dQ:l1,,, W T 2:i'Hmfm4 'ZW-mm . 'PwHfw':+ww+1H'if.'hW""-fml-5 +Mwa'1zw. ww, w-R"112,m ',w1B"'1,u1f'.'9SifQ !5grj1t1rQ73mm' -IIHIFJD ,bWQ1Q+,No- -qlliillivxgof Ja8g1U.,N':,.1vf4jg1.-urmgfqnwff bln ' "T1g'7?.'K'fr5i ..f1f'ff.frV"',g,x -muilwaj 'wmzww 1'-fffwgfw ""7B5+ 'W ,lzebfv?l"w?Q W A VQWMI1-nuxtvl VV 'mm :L 1.3 123.11 v-,nil mr, Wk?,m,?1uw! Mlfpff-1Q,j','9f . ...jkw--W iwiglpinugi ,1g,,f,.ff,,ySIi"j' .rg fp- V 'MW XQYSSWfsQ:f+1rgf?iiL2,fffi5:f5,114f,p:i'2sw'L:'333i'?s2aQf j., g,r.'v3 'gg -umysrilfr QXA. w2'.,,.:f1 gZi.+4,W1-mg,hN"'N,i,3i r .l g5i?,1'g.W 'gW4a1f'M'fi,:,':m,,,,,,wmq W. M ,, i.f5wH:4Q .f1IR.55f"19v V -4Q'fjQ55zfQW ggefigwgumiwg mHEd2g::gf, 1fim.i:.f::QQf,eEzawffMs,,'v?,g11-fEW'Y:1'gKQgmfnfgggwsf pm , gil 'fy V lx ',1,:h.x7T1u,,?,, 2719, 'ao BBW- - 1 Alm, WN . -lrxlirqhfhm' .nl Mriurrng 2 .-ww www 1 + ffm-:wr few ww LI1l"fO"8WJ'9BnB ww- W ..,',.n g!g15L-45fa,iaFi:f'i9- ,fill Q' IW fi 4 .g i 'mhz .K naygnfji .4 .mar A,!., J'i',.lagTB! - .ah siinwifi . A! ,uf W 3' 4 Wav- .M A pnp""09",i.wAzl X' mwfh3g,.?,.-,,n- awrffbaw fgiiuqifqqw +3.,?qiUe4?g4g'h gg,-f5,'pr8,:"5, -au yhfffjgiifmggpx Qmw' Q'?'g,5i,. , MWF' T.Ll+"?"f',5ag1i11"1i mf E""4PAe1 7 ' -12 12.5 1 u QA ' nik? ' n4,,"f""' Wflf' +'1.w+f :WR ' - K W5 -nm9..h'FL.z19n' vi ' Qlv V131-'iF .nsfsr AHA ir .fmmmm 19' g..:f:f"'.'-w""'n wuw' fy' f f Ik-!.ff'.w lfllg ' A QW E M , H 1 434.1 """"' " gg.qg,1eQ'MvQ4rv'2igMh.fifMiFQjPf4s,w'3.'.WkuQiaiMy-'i?,?gi2. 1 354, in H 'n1?:'P,gif9:,.,v"P.1. l,,UQ'f?'W,,42f.-1'-"" mv""'g""M"+,, wrgyi- Ma ' mWW"m, nm! '- W-' Em' 'ak ." s -.vw 'Q' ' f' h 4? ' ' W mms' 'fnfgf-Qifwgfwlr fzz:az:.,fQw',543m -+Q.,.wf5iQ2',,,.j2Qb1g,55y1f1QM, """' "WKW1ff 'W' "'9"'P"w+RfWvw 'ffl 5'F""""m""Y'- 'n"3f- W' Q34lti'Ti'511W'Q-sw" LV 'fr-ff-""' mmm. 4-1 31wHUHw"f,-H41:m:Q f---KfHffmv, "f'- NNE 'sfH1- fm ' Mmm 1wf"4u"TaRrfW,5v1W'fn'3"wwa..' "5 V. ""'-Wfyhi '-'2:rN:'ah,'sf'g..f1ilfr1fUf3Q,'i,rniw5fUn'm'.-'Nm'q"W4W'f1mT?", A-m mmWFg fra' ,:'QW,ivf'm" '9"""W:W1Rmrw"i'-1'7'3,.f'Q,f'7"f 'A ul-L. 'f --lvfvwg. ,EO l."n,.--mngm V I 0 ' fn fl. ivy -'N :IWW pkg A x -' , rl! A ' ,Ut 4 -XIX. fb-v 'rmw:i'f?T 2gimm lEf, fff1fg::z:.,35 wfoP dMwr,3QNLw i W ?aff E1JfinJf?TQHff 97.4. ,E..i2'fui"f '3RIf4 may '50'5 ' 1' WW? 4:s?"1'?.,'i"'.,+'fwFfvW"a - ' 1 . ,us fJ"TP"'w1 ..f'Uff.,f1m,-,.H,,:ru 292 1 ,J ' 4 F - "'z',1U?'f'i:-2111m'T'fHsp'f'1l"? 2 1 , W - 1v'V4r!7' ,11-mv f" ' ig, apr, y 4 'I 1 - 1. - V ' x, K A -, k Q n'?'f,,1:A-y.7!g,, AA, R, V ,Q ,V EwWa5AiIQ?i2LiRI5T'QRu.Mw4ffg,g S V . V- Q Vfigfggggymi-519 fy , - Sl A ' -" A' . . I - NF3: ' fi. 1 7" , , ' 'farNH,wrg,gm.m 1'mgMw4v9 , Qe..J" 4 Wg A il 'ffm My ww " x j, 1w.,,'-i',,-3 ' 1 Vs, iwmafmwwwwvw w3+2f'wMs?Q?+ik?4H'Zgg2-3WarAj,gfM, f,evf,,,f -Q- M' wwww 'vu Rf-'ff f ' "'HxR'fmw,, ' E ,.'RW" Wwwmp .fa ,A . . , , . N- vw me .4 ' 7"W ,f' ' ,'5lt.1'-HM A 'sn Q ' 'L F ",' 154 ' L 2551 ' A if f ,152 'uh V, J f + 1 1 f'ffm2:aew11i11u 'wfmmwlw' New Wan ' , M , i f E g i?-. .M Emi fRg:.Efg g,. WN, ' in .Q I -qn',A 1e HnvhnM-fm! -A 'ag ,.:.,, :Q A -Aa ' -wfam 'S 'W -ww zhfmmm' 'mfr JR ,. ,ff ww- +w, QW w":? - ,1,,,N3ar:2f"'W,W.. Mimi' ? ff-f-11'EMR M 'W fffw- W w', '--- -v-wve3sali1IIf?"h-Q "iQE?11f.k we ' u1fs1W"5f'eww2r,er,"" ,W f. - , , gb, f'fe+Yfi2"g limllm-dp? 'l'11jgj'mvnyng"-- ywllgdgpiufff ng '25 A 1 il? E pe 1 -541,313 ' !'h,,' i A , WL ljwyigfplfmff..'mwIvI',,gig-s- ',mg:2fXi"" ne - 'qi W iWmV.,jmQp'hg,'lfLA'-1+ ,. Hg?Sgfi?s vghnA,g'3?fgQp - if-ff? ,,1iI9119h?'U " fu. 13:2-'53f',,ffmf?f19Q5 ,gg 'Q,Q ff , 1, 4q: .' fQ:fs 'wifi Qjf4"'ufl5" 'ff iw-mm...nwxkrffn-,mxw,msm'?rbAy2ba5m1S':L:, ,Q..gM:g ,..:2.?3',:.SLm1ff d9fgremk. - .v5.f!1,-Q J,.s.A yi' 'w"45pgfq3rf'e- '3f":1yrfw'f" 'jg 223525, "'- 'uzgff' :P 5' TW- 3. M, "Qgg,,"4"',,,f',I,5BW+ 'WMQQM -- ' 1 fi' W"Lf' f13S"'fQ"fw?mA -i M 'X Si g Q N"WQ,iff" fa " 2231? g432Ex JizfgQg1mzWQfs225Qmkbs52M.-z'f?2.YQf Ww iff QQ., W,-Wymdgpy Q., w,,,lW.f ,,,nW,5 V mm,h:V,?mMwmf.vwMz. qgwwg ,sgilb 'iff' 'ww--fm mimwifs awww-0mwff'mWM" xkv-3' - 1 'K -W' 'W "' 'ff 1"'f..if" "f2?ff'm mwafwgwwfwf 'wwf wh-'i'f'f-2' fm ff-f?Se:fI. "w 'ww iw :fi 4 www' A :ff-f'-ff '5 If 432 :,. , m. -Am Egg.: ag, My W. i ff-I' Aifly. .jf ' YAP' L ff' 'HM 'Lg W 43 fir" gf .AWGFZ x. A-2 -w-.5 Af". " ""W,1sfl.'h?1f a um-, it. -af. 9f"ffl'?5Q'4f,f"1Q'E",gn QH'2Q6'-'flSfg4Flff, 'ng xwgkwig -ff-'k' - efvhgwf-' Sw' im QV wwwm'i 5Qif5f?f"fn'Nfv ,"?4fi'F'73"ii"i'4'Ug'f'ww 03"-25' "'Q553'QwfN"u,g 'W"M'4'E8ff f5s M 2fw q ?,WWiw:.i-45f,, W3T,Q' fwzigm 'Mmm "W'QM3' 4' 'ki W'ff-sa'5'5"'f"f,'5f?"r.4fM' V'P"if"1't-4?'u3"'.:.:,e,gIf,M"" My 'Uhr .lfwn L. Q 'V ,L -- v 1f11liwf'wHfMiL .1:nM51f+9J9f"' 4"1'P-b,fHs1'Z'.bS'f'.:'3wNx fl-wif AQMWWM Eff Wm WMM-w"mww1v' 42Wfamk1 11 inf1, wmv aw- im.-,wf'mWW --wi M fir' 'g"'Mi -fiiimi-3W?M1wwfAdifww'f2f4iff ' "'A A- M www? 'u'f1f1m:1wm'f .- " " Q AQMWFQW- WW dim' waew'w::W'u'fWwwggMZ2fMf"45', , aqffff- ":ii'l7i?l7acfIF"'f'a.f1,..w 'xg gwgfi 'f-WA' W w w + WW-mwfw2f9i'f1aw m.W3h' MQ' ff' W. W af 'JF4g5g,fg?jS?5Rif21 E?4q2'Em3WiE'nf3,5, M5"m'I"H'fWf'Qf?2Q1"1w+Wb"1i'Q W gf'2ii"F'Z'f mga f1"149QZ'v1Q?'u3fg?f5Qg51qmI I " , f2i,"?nfi1,., , 'fa jffw 'fzgqisfmiq ,,,, pw , 1 '1 f. ' f , f'y,S,v3i" f 1g.i.'g, Mi Qffiffmzdf-Q-454 We-f'?:',s?.ff"?f?ff' fVww -'fa'-9' V255 fwwwiw QM .M.. f fu-A-ffmw., Www- -ww' 43, 5+ if ,f 5, wv. 1.gg,,,H1 qz, , e.ui,'g uuui 2. .ftil f?,yfA,v 'V .KA . Q .Gi Q 5 W A ., l i b-QQ,, ..., . .Q:. j.. Vt. I ,, k ' J f-TFIIZ FIHESIDE l l J 5 f I 1:-1 I 1 A 1 v. +1 Q + Q Q A S . w r :Q 1 rr :Y Q3 5,2 'E ki 52 Sifi"iE Ni A . ELM'-.:F' wfI'3IQ ' WW!" 1 " 1'-5, - . R1X Ii RRY'-7: 45 IMHNKG' Si 3232 1' "CROSSING THE PLAINS IN FORD SEDANSQ' OR NTHE ADVENTURES OF LARRUPIN' HARRY THE COWBOY" ' ' ' By Arthur "Bud" Hawkins T was a bright, sunny September morn when "Larrupin' Harry Shubart" and his five hundred Pioneers spread out across the sizzling mesquite-- covered plains. "Larrupin' Harry," astride his four cylinder, single bore, reverse action, side wheel, brown cayuse, looked over his train with the pride that only an up-an'-rarin' schooner train captain can have. He shifted his six-guns in his belt and settled down on the hoss's back for a quiet smoke from his corn-cob hod. Indians weren't a-going to bother the train until they were at least into Nebraska and as yet they were still on the broad rolling expanse known as Kansas. The train was well guarded with the most dependable veterans that Lar- rupin' Harry could muster. There was "Loop-lootin' " Looie Hall, "Barrel- bending" Bob Davis, "Hoot" Drinkwater, "Nell's Bells" Hohl, "Slabfoot" Heath, .and many other renowned sourdoughs who had slipped the lead to the Redskins. "So," as Shubart thought, "this will be the dangdest, quietest day 'tween now an' brandin' season." And he was right. ' The next day came up like the lava out of a volcano-all hot, bringing no good, and promising near catastrophe. Trouble was in the air, the very wind whiffed under the whispers of Larrupin' Harry and "shore smelt dan- gerous," as he put it, when, with a scream, frail little Geneva Harvey, the young wife of "Corkscrew" Middlemist, cattle raiser, pointed to a hill in the distance. Over the hill, by the thousands, were pouring Blackface Indians on Harley-Davidson motorcycles. Their whoops and yells as they spotted the wagon train were hideous to hear. With a swoop like an onrushing tidal wave, they surrou.nded the Pioneers and started throwing spit-balls made out of the chewed-up pulp of New York Times newspapers looted in a former raid. "Drag yer sidekick Hecox under that wagon wheel and grab one o' these weapons." yelled Bowlegged Bill Eaton to "Loop-lootin' " Hall. The wagon train drew up into a letter "D" and started blazing away A , .i it .7 . f1791 'ili'l2,AIL ic3LAZE it Q x , ' ' at the savages with pop-guns. But woe unto the luck, the strings on the corks of the pop-guns weren't long enough to reach the Indians and some snapped back and laid a few of the Pioneers proneion the prairie. "Nita Maltby, Dot Tennis, Jacky Hotchkiss, an' Dory Husted, yew git the rest o' them women together an' pull the wires off o' them there radio sets an' attach 'em tew the corks on these here guns!" roared Larrupin' Harry. With added distance on their pop-guns the men soon got .the range of the redskins and stunned them. They dropped from their motorcycles and lay in great heaps in the cactus-covered ground. Thenato make doubly sure of their victory the men applied double doses of their water pistols to the "sleeping" savages where they lay. With this great danger averted, the wagon train moved more peacefully along the way to stage a round-up, or have a wienie bake, or to allow the women to catch up on their knitting, si.nce rough roads hindered good sock- making. ' The trail of the schooners led on and on across the plains, and summer came and went: fall came with hay fever, buck fever, pumpkin pies and Hal- lowe'en: then came winter, and the mercury plunged so fast it knocked ahole in the bottom of the thermometer. 4 The wireless telephone in Pa Shubart's first wagon rang with a jingle one frigid January morning. "Hello," said Larrupin' Harry. in a deep, sonorous soprano voice. "There's a storm comin' from the rear, Cap, an' it looks like skiis and ear-muffs fer us." came over the wires from "Hob-nail Hays" in the last schooner. "All right, git out them snow magnets and' drop yer anchor: we're agoin' tew squat here 'til this ruction blows over." It snowed for twenty days and twenty nights: laying a foot of snow on the ground every five minutes Ccalculate it for yourselfj. "Has it been snowing?" asked demure little Katherine Bartlett of her fiance, f'Bull" Follansbee. "No!" answered that individual seriously. "This is just a lot of mashed potatoes that the kind-hearted farmers put out for the tramps to eat- as they pass by." When the snow melted it took four months for all the water to evaporate and sink into the ground. By that time the whole train had been floated: and with a shirt owned by "Sure Shot Rosie Brown" for a sail they reached Colo- rado in the latter part of May and beached on high ground which is now known as theVCity Park Esplanade. Larrupin' Larry's final speech was: "Ye've all been a derned ornery lot to captain, but I'll be blowed by a Texas longhorn if I'd a picked a better bunch of hombres to cum through with than you'uns. Here we be, an' here our folks is agoin' tew stay, dad blame it!" c A ff' W Tr' i . ,,. he ,, I iso 1 ff"-. ft. ,im U. 4 . lk -.- :H , , Mr. Putnam entered a quick lunch counter tfor a hasty bite of lunch with which to pre- cede hls one o'clock class. "Two eggs, please," he said. "Ovah?" lnqulred the superclllous clerk. "Ova? Yes, indeed: exactly what I or- dered, ova galllnae," answered the professor, wondering at the man's knowledge of Latln. O ll U Pity some of us poor chemistry students.. At repartee-we are totally lnsufflcient. In fact a test tube ls our only retort. O U U Gwen. Masser: "Have you ever heard Jack Mac. play the plano? He's marvelous." . Rosemary Sperry: "That's nothing. It takes him two hands, I only use one finger." S U U Mildred M.: "What's the matter with A. B.'s arm?" Preston Heath: "Oh, he merely tried to cross the floor during a Charleston contest." . U l I "That'll be all from 'you, old glrl," said the farmer boy as he flnished milking the cow. - U I ll arkb: "Can you tell me whether or not this plant belongs to the arbutus family?" Gardener: "No'm lt to the park." l U Miss Jones Un the p doesn't. It belongs I and make up." Peggy C.: "Well, lf you're careful, ,I wont have to." O ll U Malcolm : "Let's klss Abe Gertz: "That man asks more ques- tions--some of them I can't answer and it's so embarrassing." Bob Drew: "Personal, is he?" Abe: "No, a Math teacher." df' LAZER lf. I a 1 Ray Gordon: "Hang it all, I wlsh I knew where I stand with Virginia." D. Tucker: "Why?" Ray: "Nothing, only I kissed her ln the dark and she sald she never wanted to see my face again." l C l Coach: "Where's Captain Mackey?" G. Moore: "Taking his workout." Coach: "Well, where's he taking it to?" l D U ' East Graduate: "I want a good hard job." Business Man: "I have no good hard jobs." E. G.: "Well, make lt a good job." 1 l I She beckoned to him wlldly And down the street dld race: He turned and looked the other way And pushed her ln the face: For he conducts a street car . And she should know her place. O O U Peggy Tobin: "How dare you! Papa said he'd kill the first man that kissed me." He 475: "How interesting. And dld he?" S U 8 Mlss Porter: "Did Fred Fairchild sprain his ankle playing ball?" Miss Toby: "No, he did it skipping class." l 0 I ,Gina to V. Close: "So I said, 'don't be discouraged: Jack may learn to love you. I had the same trouble with olives."' O U l Miss Stuart: "Oh Terrell, you tickle me." Terrell D.: "Heavens, what a strange re- quest." . 1. ' Paul Demeter: "I thought you took Alge- bra last year." "Swede" Anderson: "I did, but Mr. Pier- son encored me." l 0 F A. B.- Logan: "Where did you get this joke?" D. T.: "It just ran across my mind." Editor: "You had better elevate the cross- : ng l O 8 Miss Irwin: "When is Saint Patrlck's Day?" Dorothy Baird ijust waking up from a good restj : "I don't know. Call up the po- lice department." . . . You can always tell the high school lad. but he won't always go there. C I D John Creed: "S'mlle." Ruth Butchard: "Smile for what?" J. C.: "S'mile to the next station." U U U A Which brings us to the old cradle song, "All the sausages were bad, but 'Weenie' was the 'wurst' !" . . . June Strong: "Awful torture they used to lntllct ln the Orient." Mary Warren: "Why, how's that?" June: "Why I was reading the other day that they plastered up the Chlnks In the old or s." .. -e.,,,,x,. ,fir I N ,gkrwrvvf s fe 'Q-Kg, ,V ., ' - Y .Q Af' KPKUW F .Q : yi " "' I' 'gs . 1 X "'-xx 'V , z lt?',"5Tf5,?!:'f A ' A":T22f.Q7:7f:f Q I - ' 'ful'-' G use 'P- v: in egg, .M -' .1 ,,,. I 182 1 W I 183 I H I "May I print a kiss upon your lips?" RAIL BLAZER: EAST DENVER CREDIT CLUB Motto-"Do" anyone you can but never do yvlthout! V Colors-Silver and Gold! ! E? Officers-President, Wynard Stewart, alias "Stlckup." Treasurer, Terrell Drink- water, alias "Indian Joe." Secretary, Rob- ert Warnecke, alias "Two-Bit Bob." Members-"Texas" Pete Mlddlemist, "Dog- eyed" Weine Shull, "Two-flsted" Wade Bralden, "Two-gun" Norman Comstock, "Black Jack" Doyle. ' Requirements for membership-Acquire the emnlty of'at least half the student body! pendusf' . V . 3, ..-A V. . Y . ,. . V . ,,..., V l -er -.."fii:f.f . 1 W . . V ,.:.s.-gm , ,...,.-K., . , ,V , 1 V V. . 5 4 s. :rff "-."If'T Q " 5 V1 - : -av . ' DEV- 'N' f., K 4, fra.. .i'fl-5515? A 4"'Q - A A if ' .L V . .. .,,evV,.,... 53, , W.. T.QHi1'f.2"fQ3:25h'?EesZ5v "1 V V -' .., . , - . , . ' V- :. w:fn:V.,."V,: " lift' 5- I..e...:l2-.If -- - - A 4 r H- N gMf'fVy3??gfg. -Vg. , L W-...Aww ' H,?V,n I bq',59,g:i,":,.,:,ps,.,N.f... , .. . " :ze 'gwf V igws,.. 1-:EA u 'H-ww, ffgap W . V ,, Hung . 6 - r.r.-Ka. ' 1 - 1 -V Vg.-x 3 5 " , Jw: . ',gg.f'. 4 - e , . ' ' VV V- f .. 4 -3 , MH. j 9-W" ' we - . :Qi-.V , . at. V' :E Wg. .. I ,i ,-. A F 753 ..,. if 75. . ..fv fi f- . V 1, 11.1-VV:-av ' .iwrafe V. P' I " 1 W "':t'.?+5i4f V n . ' W1 ' ' I I "Swv: we as frm V I 7, elite'-els' , -MV--H. ' Q-,lv 1- w .I - I .. 'V-,.,ljVyg,,,- . "'-Qg5Q,,r:V3.,.. 117:32 " 1 ,- " II 'wa x "QV: ,, 4455. +V - V' zz I l 7 'ff' ' " V ' I r ' ': V - fr ,-ig VV 'llnu , H :, ul at , ll " ' ' " ' ' , M " 4wl::.f+,I t , s + 2 4' T ,V , m aw QE"-.- f ' V W we 5 Wt: Vw ,Q iv 9.4 bf :Q My 1 ' ' .J Vt' K ,,, ,K -n . 1: vw. , :Q VY4?'Qr.:e:i-Kl!fl1'Vl'.'i ' ,yfwdf L- X ...V-V' A : JNV' "' 3 , , V 'ff Vt:-w2aV.?V'?'e'i-31: 955. 5 ' 5" '- -': - V. W' F5 V. V V - . . .?mf..n,,.:.,VV. ,, -.I ...:AA,.. ..,, .- 'WVIQ 'w-H' M' ' '-.n.. ' "T :V If -" "Wl'55:.e3f ' -'32'1'4 1.11: 1' V 5,,,e-:P.':i,.,:f ,-M 35 ' Vf '-'99 1 ' 'V I 'Z 1 LMT-iS"7'.fr",lf iw F" Vw: " ?5!"f? -I-1 'A' lf' li , ' 3' ' ci-2'1"-.'A .pr lw?yp,g.4Q9- V 553-Q. 'Q..VfLV:v:fV.V"':'- ' 14" -V -rr.. P511 'fQ4V .. ' V :ev , :Vw .-VV. - gl- A 5 1 .sigh X. fe 'l a ,W -'V'jg'-.Qv'5,V,1.,..1'15' vy vglg : '-9 'V '7' . ':'L'w " Vw- .film "I wonder if dat man am shootln' at me or just at random." I S U A STUDY IN STRICK'S VVITH A DATE AND TWENTY-FIVE CENTS ' Margaret MacIntosh: "Give me a coke." Norman C.: "I'Il take a hot fudge sun- dae." Margaret: "I'll take a hot fudge too, I guess." Norm.: V "Make mine the coke." ' C 0 l T00 BAD Mr. Pitts Cin Latlnjz "Give me the prin- cipal parts ot the verb which means 'to skate! " Shirley Smith: "Skate, slipere, falle, bump- us. Mr. Pitts: "Falla, fallere, tlunctl, sus- ROUGHNECK'S CLUB Motto: Be hard and rough, be hard and rough: it you can't be hard, be tough. Founded: In darkest shame. Colors: Black and blue. Club Stonez' Carborundum. Members: Virginia Close, Mary Warren, Mildred Meyer, Doris Husted, Pauline For- wood, Dorothy Johnson, Marjorie Benlght. Mary Morley, Jane Livesy, Catherine Dwelle, Helen Nelson, Josephine Macartney., - Requirements for membership: A hard heart and a dirty look. lNo mercy aloudj. V She nodded her sweet- permission: So they went to press and I rather guess They printed a whole editlon. O Q U Verne: "What would you say lt I were to kiss you?" Mildred Meyer: "At last!" l O O Bruckman: "Do you think Mr. Elder meant anything by it?" Cooley: "Wha.t?" Bruckman: "He advertised a lecture on Fools. I bought a ticket and lt said, "Admit One." 8 1 U Coach: "Why does Mlssourl stand at the head ln raising mules?" had experlencel: "Because place to stand." ll O O Mr. Brush dldn't enjoy his Al Bent Cwho's lt's the only safe He: "They say trip to Germany." Him: "How come?" ,I-Ie: "He got sick of being called "Herr Brush." I . . I. Miss Stuart: "I'd like to try that one on over there." Clerk: "Sorry, Miss, but that ls the lamp shade." ' , ' V. L. Tyler: "What did the doctor say about your case?" S. Frumess: "Only umph, er, um." V. L. T.: "What did that mean?" Sophie: "Ten dollars." O l Q Bees: "What does a dash before a sentence ls finished mean?" Knees: "An old friend of mine tried that. and it meant flve years hard labor." l O U The Twelfth Liszt Rhapsody was belng played. "Wonderful !" said Miss Moorhead to Mr. Payne. "How he plays lt, you mean?" asked Mr. Payne. "No, how the piano stands lt," was the answer. .I - . Miss Toby fvery tlredlr "You've put me on the wrong number, Central." Voice: "Please repeat the number you Dolly King has decided to bring a rope to school to skip classes. want." Miss T.: "Main 5293." ' Voice: "Main 9253." ' ' M. T.: "Have lt your own way."' Kimi.. ,, 7 wk. .xl I M .LF-E -, Z.-:E r , -san.-f 'W - , ! I 'rw 7 'wa " ,""rlL."a ' 'ft' '1f"fU f" X .. ,.-, 4, V, 1 -My - As- ,gf H i g VV he . - 1 A ,-- pa- Q . qi --.I ,,, V- ' " -.fri .. "!m4"!...... -.,, . .lEffF.i' "' ..- -L .-.ga 51841 l W I l1851 L BLAZER-+A fe... V... , .,- ...,. Nut: "I got hlt on the head by a baseball once, and was knocked senseless." Lump: "When do you expect to recover?" I l l "Launce1ot, a moth lives a terrible life." "How come, Fauntleroy?" "He has to spend the summer in a fur coat, and the winter in a bathing suit." l U C Miss Beynon: "Anybody could guess that and get lt right." M. Payne: "Well that's what I did and I dldn't." U O I The Palmlst: "You are soon to cross the water. Bruce Mackey: "Hal I knew I'd get the hang of that water-hazard if I kept at it long enough." . . a Mrs. Adklsson: "Stetman, dld your father write this essay?" - Sonny Hayes: "No'm. He started lt but mother had' to do lt all over." l O U Tommy was awakened by a crash. Belng a member of the modern "wild and Wooly" West, he grabbed two toy guns and advanced to the closet and queried: "Who's there?" He was surprised to hear a voice from the depths answering a solemn "Nobody." t Q 1 11.5. 1024.4 "Do you believe in Western Romance?" :'Nnw, there's too much horse play in lt." 0 l l Oklahoma: "May I see you-all home?" Betty Bell: "You're crazy. There's only one of, me.", 8 l H Doris H.: "Harry dislocated his jaw and shoulder during the North game." Mlss Stuart: "I dldn't know he played D. Another one! We let the baby chew on brother's senior ring to bring out his wisdom teeth. I U C I know a girl who paints-and she certainly can draw men. 0 O I L. Hall: "Isn't Miss Kline generous?" Bob Alexander: "I'll say she ls. She just gave me her last dirty look." U O U The tramp returned empty-handed from his quest for food. Inqulred his partner: "What's the matter?" "Gee," said the flrst tramp. f'I just saw a terrible poor family, I was going to make a touch, but I happened to look ln. the window and decided they was too poor to, help us. Why there were two little glrls playing on the same piano." . . . . 'Bill Burke: "Did your watch stop when you dropped it on the floor?" Bill Eaton: "Sure, Did you thlnk it would go on thru?". t ' Some of the bigger and better facts learned In Chemistry: In case of mushroom poison- ing, take a liberal dose of tannlc acld, This will react with the poison, forming tannate of mush and leave room in the stomach. I I C Wilma Norton: "I wonder why Bob Drew is not blown away by the wind one of these stormy days. He is always out ln lt." K. Bishop: "He controls the wind supply himself." ' . ' , I He: "I think over at your school you have the prettiest girls ln town." She tfrom Southl: "Naturally" He: "No, artificially." U l ll Miss Smith.: "That girl stands like a piece of furniture." Mlss Snell: "Yes, a plain wall nut." - 1 l Q h L.9 H.: "If I kiss you will you call for elp." H. H.: "Why, can't you manage lt alone?" i O 0 Some one got Mary Bagnell all excited the other day, when she was told that she got a. double A in chemistry. "Don't see how it happened," she said, "when I only got 50 ln mv test." "But you did," insisted Sis Hopkins, "I saw it on the record book." When Mary went to investigate, the "AA" turned out to be the garden variety used to denote two absences. U 8 I From the Scriptures: "Even the hairs of your head are numbered," Mr, Bliss Cmeditatlvelylz "I wonder where I can get some back numbers." O l O One who asks questions: 'Why dldn't you football." .. Doris: "He does.n't.' He's a cheer leader." brglgexxgg ,fffgvjQ'.tPf.fjQ,'f1'S,ft her last year... 0 C l Wise Crack No. 496702349-Two heads are Mr, Davidson fto John who is asleep in better than one-when they are on the same rearlof roomy. "Hey! What's your name shoulder! back there?" ' Some girl r . d, b th t th thi k b lrohn tgdvakmglup ml :tinge goklrlnow hf wa? saeso um a ey n a en, a resse : "' n' ow,s:. wise cracker ls a. Saratoga biscuit. dldni have a chance to study last night." e""s-w--'.1- ,, fe--.fwer fr . A l A Q 5,-f r --,V ft' N- J A ,IM Lp- ' , U R A U . ., . In 'I' '- 1 , x' g-52, 'fr :lh.f.:.J..r.- - -4. 'P '-All .1 51863 'iw 1 R3 187 1 rf:-X, .- ,Q , I , HALL OF FAME Best-looking Girl ......,..... ...... . Margie Yetter Bestflooking Boy.....- ,...,....... Dick Johnson Cutest Girl ....,......, Marjorie Benight Class Infant ......... ...... ...... V i rginia Getty Most Popular Girl ..... ..,,..... H elen Hecox Most Popular Boy--. . .,... Harry Shubart Best Girl Daricer .,..... ..... W inifred. Dutton Best Boy Dancer ...... .............. J im Blue Cleverest, Girl ..,...... ...... M argaret Payne Cleverest Boy ...... . ........... Harry Sasse Classiest Girl. ............ .,...... G eneva Harvey Classiest Boy, ,.............,... "Big" Dick Young Most Courteous Girl ............, ..-June Strong Most Courteous Boy Sweetest Girl .--- ......... - Sweetest Boy .... . ,.,. Society Girl . ........, - Society Boy .... . .....,.. -- Most Athletic Girl --..--Virgini'a Close Most Athletic Boy ....,,. Creighton Hays ----..Doris Husted Lewis Hall ..--.--..Alice Mead Bud Hawkins .--..-.Ross Brown Best Girl Salseman .,..,. .... ..,.. . H elen Stanage Best Boy Salesman Best , Girl Student. .... ---------.-Virgil Vaughan Sophie Frumess Best Boy Student ..,,... Kenneth Montgomery HALL OF INFAMY H Cutest Boy ...,,.............................. Slitz Clark Class Methuselah. ..... ...... . Dick Johnson Class Blusher. .....,,.....,..... ...... . Bud Hawkins Class Blushee ......,.................,..... Kate Birney Most "High-minded Boy" ........... .Jack Payne Most "Low-minded" Boy .... Robert Marshent Biggest "All-around" Girl --.Helen Kauffman Biggest "All-around" Boy ....... Lloyd Miller Least "All-around" Girl .-:--.Marjorie Benight Least "All-around" Boy ...... "Chuck" Bowes Smallest-footed Girl ........ 4--- -. Nancy Lewin Smallest-footed Boy .,.... --"Swede" Anderson Biggest-footed Boy ............. ..-Fletcher Birney Biggest-footed Girl CWe value our Alivesj Most Talkative Girl Roberta Lorenz .. Harry Shubart Most Talkative Boy .............. Most Bashful Girl. .... ...... Most Bashful Boy ..........r......... Bruce Mackey Abe Gertz: "If you say and shoot myself! G. Shoemaker: Amelia Thomas 'No,' I'd go out "If 1 said 'Yes' I'd go out l l l HEATH'S PRAYER and shoot myself." Sis Hopkins: "Seeing ls believlng you know." ' Mary-Bagnall: '.'Not always. I see you frequently but IV don't always believe you." . U l l - Ruth4Brown: "I want the Life of Jullus Caesa.r.A' " V Miss- Haskell: "I'm sory but Brutus was ahead of you." g U O O Helen H. was late to class on account of having fallen in the hall. Miss Kline: "Sllp?" Helen: "No, someone tripped me." O U l Mrs. Adklsson tln Short Story Classl : "If this has caused you to think, think again, but don't hurt yourself." 0 0 U Mr. Pitts: "What races have black eyes?" G. Hawkins: "Shleks and prize fighters." O U U Johnny Albright: "Who was Cyclops?" M. Vardle: "He was the man who wrote the cyclopedlaf' . . ' Mother: "And what dld you learn to-day at school, son?" E. Toothacher: "Gee, mother, do I have to educate you all over again?" 1 D O "Yes, Rodney ls doing flne ln school," said hls fond mother. "Why, every day the dean calls him ln' the omce for a conference. It certainly must be flne to have a big man like that so Interested ln you." 0 O U Apple: "Waiter, this coffee ls mud." ' Pie: "Yes sir, lt was ground this morning." Now I lay me down to sleep, To study hard I've tried my best, If I hould dle before I wake I'd have no test to take. U U I Mac: "Charles, what makes you so small?" C. Bowes: "I was brought up on con- -densed milk." ' l,l U ' ' Soph.: "There's a big woman down in Woo1worth's, who is nearly seven feet tall." Mighty Junior: "What does she weigh?" Soph.: "Candy." O H I A hint to the innocents-Don't let your friend lean against the doorbell when he's saying goodnight. It's a dead glve-away as to how long the operation takes. U U U Bill tnervouslyb : "Er, er, Fannie, er, there has been something trembling on my lips for the last six months." Fannie-"Yes, so I see. Why don't you shave lt off?" 'I . . Lady: "I think you are the worst looking tramp I have ever seen." Tramp: "It ls only in the presence of such uncommon beauty that I look so bad." l l O She: "That glrl's heir-" He: "Yes, lt's awful-" She: "To three millions-" He: "Nice, nice." l I 1 Miss Bruderlln: "How many seasons are there, John?" Johnny Owens: "Four." Teacher: "What are they?" John: "Football, Basketball, Baseball and Ivory Ball." 'f P' ' fa :I 'f' v"'-v"f.1:'l 5 " "' A' A ew' 5 '- 1 I' l -.,, --.f-M" ' -,j'l ,A Q ri' '- ,Q "'-, Aff-93'-EFT 'f ' q3'.'5?.-f:ff71"i' 4" I ll K Aifii' -l'i'r- x '-'Adu SEV 'illhl "1 wi. ' "' -...g "lf 4 ..... f1ss1 189 ."l'.v ,e . We Miss Badgley: "Translate 'rex fuglt'." Loren Blackmer: "The king flees." Miss B.: "But this may be perfect: use .has.'.. . Loren: "The klng has flees." O I l "Thirsty ?" "No, Tuesday." It Q 1 I Colored Parson: "There's a chicken thief among us today, brethren. But to prevent your conscience from being stricken I'm goin' to point him out." l il l , EVOLUTION ! Fresh man-La ugh. Sophomore-G rin. Junior-Chuckie. Senior-Smile. Faculty--Pout. Q O ll I qxX vin. K, Q 'lr lu fl" --- 'X zz", -' W ,fl I X f INA - 5. , I A , 1 -. jgsf X tv i 5 X, . Wi : :lvl 'll tg H- '-Ylllllw -1 :I pf' ' -Y , V, V . ' F Q 1 A I g V.-i 1, V Y T i 1 , ,f X . . i i it 'K g ' xt. iwk xx f x . .1 " .I ,IL Y xx-, "Her Bow." 1 1 l Dorothy H.: "Are you in full possession of your faculties?" Mary Wzmrrenz "No, I'm a little dubious about my English ' teacher." I ll U Betty: "You embarrassed me at the Prom. Your handkerchief hung out of your Tux coat all evening. DeVVltt Tucker: "That dldn't need to em- barass you. It wasn't my handkerchief-it was my shirt." . . t "I see you have a roommate." "You're wrong. I just bought this tle." 0 ll O . Old maid school teacher: 'VVhat tense is 'I am beautifull" Chorus: "Past." , V , y , :Pa it ' l A if ,,,,gi5l . H.. 2-.1"54Ll',... Josephine: "Why are you always happy?" Madge: "I'm color blind." Jo.: "What's that got to do with being happy?" 4 Madge: "I can't get the blues." U 0 U Jacie H.: "'Look what I found, mother!" Mother: "What is it?" . Jacle: "A hairpin." Mother: 'Take it to ygour grandmother." Speaker in assembly: "I want reform: I want government reform: I want labor re- form: I want-" , - 1 ' Voice from the rear: "Chloroform." Q O U - Barber to 11-year-old girl: "Are you sure you want your hair shingled thatffar up, lit- tle girl?" 1 , Girl: "You're dern right and snap' lntoiltz I got a dinner date at 7 :00." L I U l Junior: "Did you see the sunrise this morning?" .Seniorz "I always go to bed before sun- rise." 1 i U MODERN POETRY OF MOTION The orchestra olaved softly ' "Kiss Me Again." She gazed into his eyes And breathed a sigh. "Your dancing is like a poem," She said. "Yes, yes, go on," he Murmured, "An Amy Lowell poem: The feet Are all mixt up," She answered. , , s a o Martha O.: "W'hat can.I do fonwater pn the knee?" . -,. - 3 Chet F.: . "Did you ever , try .wearing pumps?" ' " ' U l U Sue R.: "What have you been doing all day?" Marjorie H.: "Oh, helping my sister around the house." Sue: "What! drunk again!" 0 I 8 B. Caldwell: "Is he a good chemistry stu- dent?" Miss Toby: Good? O should say he is! VVhy he has the acids eating out of his hand." U U 1 It was on'the boat around to 'Frisco in the old davs. A noble gentleman saw a certain Miss Hall leaning over the railing. Thinking that he might be of some assistance, as he was a gentleman, he approached her. Quoth Mr. Marten: "Why don't you try walking, my dear?" Reolled she of the railing: "Why should I? We'll get there anyhow." il O U Growled Guzzllng Gus Warnecke one tlne spring day: "Work is my meat." Answered Dog-eyed Shull: "I'm a vegetar- lan." , U l O BUGHOUSE FABLES ! In this day of the boyQsh figure, a good many fellows can get bv on nothing a month, because all the girls they offer to feed .alie afraid of getting. fat. . . -, . ,. .q.. ,.. A , 4 K 5 Y .f..,s-.VII IM- MP1, . ,. Is-5.16. .Js..,--in ,--..-41. . --wi:f1.fA'.Q.., "L,.'PQ.,e,,,,.'..4x.s , TIJQPV '., ',.1M' f190j , . . W ........,-.,, gr!! 191 'TX ., ,X K' n,.o Y . e.e?ff I e l It, FAMOUS SAYINGS BY FAMOUS PEOPLE Malcolm Pitts-"Awright-now I ! I !" Helen Hecox-''Hello-o-o-o-o-o-o.'' Cap Hardy-"Atta-boy!" h Verne Hohl-"Shut that door!! !! I !" Bud Hawkins-"Gotta a pen?" Creighton Hayes-"This paper's all shot to heck!" ' X Margaret Payne-"Hello, Where ya been?" zggq SSA : 2:52 251 4 5255 'Eiga- TLT -36. Sig me 4: 'fl S55 0225 iz:-g 0 : 9: O C F9 O 5 14 . O S9 -1 rn I9 Z S0 0 H 5 I+ O m T 4 fn 5' ro cb 5 ..- 8 E 5. v-s O -1 . .,.. Hsseiwv 5sn:.f-QS-E. mix "E ,.. E 5024.0 SX 5'-S ,,..-. TU:E.'g :P .ego gm QEST aw". eg! . 'E' :pi ,S 6 I S s m U 6::' OO E' 2 2 s ,, . 5- Hp mp mf' :1 'i -170-.- 'B mme : 5' 'ga mf.: er 15 255 50 EPS m" :Zu ' OS' E2- 'T": 5. gs 2:3 as OB :O .:T I CD '1 Q. M F9 5 O PV D' fb 'K CD M 'U tb I1 5 fb :I 5' .4 All N V ' 4 Q fi Q 5: i i vsw, I , X x . " L." :J 'W :ST lf . , ,. ax' af: :' - 7"' -3 1 : -I - A ca - And the rest were shocked because she had an' armour 'round her.. - Mr. Pltts: "The fellow who gives ln when he is wrong ls wise, but the fellow who gives ln when he is right is--" "Married !" chlrped one Ray Gordan. O O 1 Shouted a certain Freshmen on the run about 8:29. "What bell is that?" 1 Lofty Senior: "Why, that's the same one we had here in Selztemberf' P.4T. A. Mother: "What delightful man- ners -your daughter has." Mrs.?: "Yes she's been away from home so much." . . ' . U .Tlm Blue and Bud Hawkins found that up ln Boulder the, tour.most .important -Greek orders are: Ross Bit Sanwltch, Cups Skuf- fey, Peas Coconuts Pie, Ta Ma Toes. J fndvffxx of it 2 . VIS FAMOUS SAYINGS BY FAMOUS "GUIDES" ti Mr. Hill-"Pass to your third hour recita- on." - Coach Schwelger-"I have just one thing I have to say." V Miss Porter-"Next! T! ! ! ! ! !" Miss Garrett--"Alright, now." , Miss Kline-"Where's yer sllp?" ' Charlie Potter-"Here, boy !f' - Miss Stuart-"Oh dear, oh'dear, life is so dlmcult!" . Q Mr. Davidson-"Beginning next Monday--" Betty Sparhawk-"Now, Richard-" Pete Holm-"Say, boy frlend."" 4 "' , Johnny Albright-"Awright-now! Mventl- Hour." V Mrs. Cole-"Now, girls, this is the ldear- Miss Stinchheld-"I've wasted this whole morning ! ? 1" Miss Moorhead-"Heavens! So much work." Mrs. Flannery--"Now, boys I'm glvlng zeros to-day." Miss Small-"Iet's have a great deal of silence." Mrs. Adklsson-"Those lmpudent boys out there ln the hall !" ' Miss Sabin-"Come! come! boys!" Curn Orr: "I'm working very hard to get ahead." Mrs. Fynn: "You need one." l I 0 Bud Vlckery: "Hungry?" Bee-Vannqllder: "Why, yes, I would like a bite." . , . A . . Bud: "Here walter, bltqthe young lady." . . U, e U 1. , . Miss Haskell: "How 'many glrls' 'like dates?", ' Helen Bryan: "I do. :Where are they?" Beggar: "Will you give me a. dlme for a cup of coffee?" Bob Alexander: "'Lft's. see the coffee." Jack Payne: "'Ray for Ireland." ' Nick: " 'Ray for Hades." - Jack: "That's right. Stick up for your own country." ' . . ' Conductor: "Your fare, Mlss?" ' Geneva Harvey: "Oh, do you really think so?" S l l First Boob: "I heard you called me a boob." Second Boob: "Well you wouldn't be boob enough to think I was boob enough to think that -you were boob enough to think that I was boob enough to say a thing like that, would you?" . . . 1 DeWitt T.: "Have -you seen Pete?" Sonny Haynes: "Pete who?" Duke: "Petroleum." Sonny: "No, Kerosene hlm this momlng, but he hasn't benzine qncef' Marg. Young: "Marjorie Yetter has the prettiest mouth I have ever seen." , Dick Young: "Oh, I don't know. Pd put mine up against lt any time." , .. 'z - as ,. Y A fwfr 131, ,J ' A -' 'lv Q-A V 4,v- 'V' . 2 1 v, . ,..f,i.,. ' . .n Q . . no m.f -N llt A -ef --- e hM1-- -egg.- -...J.fIt...Cfh.. ..f-l 51923 193 ! .WP , , .,. MIQDBED AND THE THREE Cows -- 'J V CBy Daniel Federj Thls, gentle readers, ls the tale of Mildred and the Three Cows, belleve lt or not, but that's what the title says and so the fact remalrts thls ls the story of a. little girl and three' ears. If, dear readers, you read this to the 'tlnlsh at all, I would that you read for but one reason and that is to flnd out theiend of Llttle Mildred for he ls to be the maln character of this alleged story. 1 Mlldredf-a vlslon of entranclng lovellness: eges of -blue and each llke an lndivldual star s lnlng ln the skyg hair of a golden sheen that has never yet.been equalled by any artlstg a face that was pure ln its cleanli- ness and that shone llke a beacon ,on the neck that was formed by a god, a. nose such as onesees .on statues of perfection adorned the face gf our heroine and that nose was terri- bly s lny, because Mildred had been brought up on a farm all of her young llfe' and had never known how to use face powder: in lflact, even her best friend wouldn't tell her ow. - The three cows were just llke any other cows, except that the papa cow wasn't a cow at all, nor was he the Phantom of the Opera git-Trigg-?81llS6, no, gentle readers, he was a The mama cow was the mother of the llt- tle calf who shall be the hero of this story, lf any'ls necessary at all. However, the handbook of,wrlters' rules that ls laying at my elbow says that-.a hero and a heroine are necessary- to the success of anyxstory, .-and that' is why we are having one here. Little Mildred had been brought upwon a farm, as aforesaid, and 'consequently knew the farm from one end 'to 'the other and knew everything on that farm. One day, however, as she was wandering over her father's estate, for lt was over 4,000 versts square, and as a verst ls Russian, it means a lot, lf anything at all. Still Mildred was wandering, and as she wandered she came upon what appeared to be a farmhouse, and here, my friends, ls where the soup thlckens. Seeing thls strange house on her father's property, Mildred at once became curious ioan't blame her, lt's only natural with a womanl. . And so, she bravely walked up to the door, although her heart was beating unusually fast. flt always did when she ranl. She knocked on the door, and receiving no answer she ran around and peered into the wlndows, but seeing no one, she decided that she wouldhinvestlgate -and therefore, boldly entered the front doolr and went into the house to lnvestlgate. The llvlng room was furnished ln the ordinary way-,1ust:a few chairs and so forth. Next she entered.the dlnlng room and found to her great amazement three little plles of nlce luscious hay. . , . , ' ' "Well, I'll be jlggered," said Mildred, l"lf this aln't the alllgator's knickers, 'thenA,I'm a knock-kneed daughter of a bow-legged hay and took an enormous bite of the largest pile, but as the hay had been put on the table to cure and since the larger pile took more time to cure, it did not taste so good. "Phooy,"'sald Mildred, "not so hot." And then shexstepped up to the next pile which was a little' nialler, and there the same tragedy was EHHCIEQQQQBH so she finally came to the smallest plle,' ,'lxad beenentlrely cured, and with a,sr!llle"'ot2satlstact1bnfshe gobbled lt up lmmedlatelyjrk 'fl f".'m' 1 ' But, whether that 'hay' was pcuredlor not, Mildred certainly suhefed' up relapseuand so she went the rounds of 'the'.,b,?ds, just llke Goldllocks, only Mildred waisfa' ot more Rar- tlcular and so picked the larger' bed ln w lch to repose. '.,' 1 However, ln a short time the ocqx nts and owners of the house came home Qpmuch to their surprise found that someone ad en- tered thelr house, just llke Goldllocks, anli so they enacted the same drama that dear little Goldie had witnessed. ' But, alas, herein enters the tragic note. Mildred wa dressed ln red and had picked the papa cow's bed to grab a few wlnks ln. And so, when the Bull saw this entranclng vision ln red reposlng upon hls couch fthat last word has a Latin derlvatlonj, he imme- dlately became so happy that he lifted her gently out of the bed with his homs and propelled her out of the wlndow with such force that when she landed she awoke with in exclamation that was not exactly 'Iadyy e. A Now, dear readers, you are probably won- dering what this is all about. 1 Well, if you remember, at the start we told you about a papa cow that was a BULL? Well, tlfatfslwhat thls ls, N . I M .. ., Y fi..-"2 5' ' .A x..- 4 -- He1en.H,f., ."ra...alkeet ,s of-MW pumps. Pleaser- ,g,,,Q,,14ffjjj,gI: Clerk inf, modemldephrtment' store! i3"',!'es Ma'am: estomach, bicycle, or dancing?" Q 0 s She: "VVhy don't you get a haircut?" He: 'Tve only got fifteen cents." She: "Well, flfteen cents off would help a lot." O F S We admire the fortltudeof the glrl'who almost caught pneumonia trying to get hoarse enough to slng bass ln the Hi-Y Vaudevllle. O O U "Hear about Caesar's love affair?" "Aw stop !" ' "Honest, when he reached the Rhine he proposed to Bridget." ,L e 0 0..- The absent-minded professor was off form this morning. He did not try to eat his news- paper and read his toast, did not rush out of the house with misplaced garments, dld not go along ln the rain hbldlng a cane 'over his head, did not give the trolley conductor an aspirin tablet, etc. etc. You see he had for- gotten to get up.. . . . Store Keeper: "We don't handle gold fish." Nice Old Lady: "Well I hope you don't: lt's not good for them." , , . I O I O ' ' booneggew' , "These are the nut !" sald the peanviftiygn- Without further ado she stepped-up to the der as he hollered his wares. -. '41 rf or 't l . --.X Terr -'r" l f . :L ,T if V .1- .-..:,,, 9 . . V .,, ,-3, r- --MQNN.. f4'-131-,rl- U .,,.- ' . -I .9..7? Agi:'qf U rl A , 1 x ' N 'f".L.'-....'t..vs .in'3.s,. -. t!lv-z,- 1' 5... lf 194 1 N , , K 11951 , . if o of . X ' 'P' ' ' QQ ,I NF, "Fat" McKeen: "My dad's a doctor. I "CATS !" can be slck for nothing." Betty Bell: "That's nothing. My dad's a preacher and I can be good for nothlng." U O l It was at the Basketball tournament at Ft. Colllns. Jack Payne walked into the hotel. Said he: "Have you a bathtub here?" Clerk: "Yes." Jack: "Good, I want to wash a shlrt." 0 D U . Mlss Wilson: "How do you say 'Goodnight,' Gray?" G. Strong: "I don't say lt, actlons speak louder than words." ' s s n Mr. Sanger: ,"I-Iow was iron flrst discov- ered?" Dorine Treat: "They smelt lt." - can ' Madge Conners: "Why walter, here's a hook and eye ln my salad." Walter: "Oh, yes: that must be part of the dresslngf' . It I' he 7 1 ,p my 'ff' gg" dxf ,eff W "What a whale of a difference just a few cents make!" . . . .Margaret Mack: "And when I was telling my story. ln English, the whole class sat with their mouths open--" Marie Weaver: "What! They all yawned at once Z" - O 1 0 Mr. Hays: "Son, why are you so behind ln your studles?" g . . Creighton: "So that I may pursue them, father dear." 1 s 1 o "'A woman ls at the bottom of everything," moaned Bud, as he pulled, Bee out of the we . ' I l'!' A sausage maker recently discovered the The cat had lt. . ' O U t "Waitress, this meat ls tough." mlsslng link. R. tuart: Waitress: "Did lt hurt your teeth?" - R. S.: "Pry 'em out of this piece and let's have a look at 'em." Cats are carnivorous domestic animals. They never drink milk-they lap lt. Cats are generally thought of as females. When- ever a man cat ls thought of, they call it a Tomcat. You never hear of a. Harry cat. Cat's haven't halr: they have fur. If any- thlng is pretty good it's the cat's. If a woman is pretty bad, she's, the cat's meow. If she's really bad, she has ,gonegto the dogs. Cats go around with dogs-sometimes round and round. They often rain together. Cats rub themselves against you to 'leave their loose fur. Girls leave powder. Cats have paws. Women never pause. Catfs pajamas ls a chlmerlcal concelt, as cats never sleep: they slng all night. People should keepthem from getting out of bags. A cat ln the bag gathers no mice. Cats are popular with young folk- perhaps because of the spelling. ' U O O Statistics show that If all the handsome boys ln East were placed slde by slde, both of them would start lighting to see whlch was the most handsome. U 0 D DID YOU EVER I Go to a party Not feeling especially well, But when you got there - Everyone greeted you wlth a smile And you felt better, And made wlsecracks, And everybody laughed, So you.pulled'all your good ones Together with some Not so good, And they laughed heartlly Till you found yourself To-be the life of the party And your cranlum expanded . And continued expanding Till you reached. home And found you Had not Tucked ln All your shirt? I thank you. 8 U I "I suppose you know all the latest dance steps now-what was the latest dance thls year?" "Eleven o'clock as usual." U l O "I want," sald the earnest graduate, "to be associated with the things that count." "Good !" cried the accomodating employer. "Here, boy, show thls young man the adding machine." a c s Q 1st: "Can you give me some indelible halrplns?" 2.nd: "Why do you prefer indelible?" 1st: "So they won't come out." V ' U C l Judge: "You say the defendant turned and whistled to the dog. What followed?" Bob Kohn tintelllgent witness! : "The dog." O . O O Dlck Young was walking down the street- One bystander to another: "'That young fellow there was educated at East Denver High, wasn't he?" ' . Other bystander: "No, the nierely -went there." - e - A .. I ' ,,-5 . . QT. .few f - K- rv---pf 'I ,le I if-fwfr" -2" li f l I ,Maxx W ' ' Q V A ,tw V- - .. , 'gy , ' , ':.,Ia...,,,-,-.-w'T':v ,ws-J' , '- . 1' ' ' . V-I .fist-?if5T'f' M E ' ' ' A nz efesffT".1' V ' ' .772 'S' ai7?f1"'?Ysf' Y' 'igll-" T A' er- 'ff' Q-. '-' 2- 1 ... 4- . -.... use: I 4 11971 ,Aug TRAIL SLAZEIT-team A WHY THE LAMP WENT our In the parlor there were three She, the parlor-lamp, and he: Two ls company, no doubt, So the little lamp went out. U S U Jlm: "Is John ill?" Bud: "Yes, sir." Jim: "How do you know?" Bud: "Last nlght I heard someone tell hlm to lean over and take his medicine." Flrst Dog: "What are you doing, run- ning?" Second Canine: '2Nlo'Fleelng." Mr. Elder Cin Physlcsl: "Lee, can you give me an illustration of hot air?" Lee makes long, incoherent recitation. Mr. Elder: "Yes, that recitation is a good example." -. l Q O Helen Bryan: "I'm going to kill that darned 1 mosquito." Jo 'Elllsz "Don't bother hlm." H. B.: "You don't thlnk I want to be bit- ten just as I doze off?" J. E.: "But they always buzz flrst. They buzz just llke a telephone." H, B.: "Yes, and like a telephone buzz, they don't buzz until the connection ls made." She fcoylyl: That's the flrst time I've ever been klssed." ' ' Dfck Goddard: "But you told me that last week." - Her Knot so coyz: :0l1, was that you?" They had never met be-4 But what had she 2 care? She loved hlm 10-derly, For he was a 1,000,000-alre. .. O S 8 lMlss Stuart: "What dld you think of the operetta "Pickles?" 'Amy W.: "I thought lt was a howling success." . . . Llttle knots of muscle' Llttle grains of sand, Make the mlghty grldlron And the heroes grand. . Mr. Megenity: "Please explaln the two zones." Marlon: "There are two zones, masculine and femlnlne. Masculine ls either temperate or lntemperate, and the feminine is elther torrid or frigid." ' . . Hazel: "I can't come to your party to- night. Nut: "But you weren't lnvltedf' Hazel: "That's I ::an't come." Perry: "Do you stlr your coffee wlth your rlght hand?" Harry: "Why yes, don't you?" Perry: "No, I use my spoon." Gray: "Please send a dozen roses to this place, and send the blll to me." q Florist: "And what ls the name?" Grav: "Never mind my name, she'll under- stand." , V ' l O O Fond Mother: "And dld my llttle pet learn anything todagvat school?" ' Small Freddie: " ell, I learned two kids better'n to call me 'little pet'." H k PROVERBS OF OUR NOBLE SENIORS Miriam Bostwick: Man proposes-the rlng discloses. ??????: The "Latin" pony is a hard-rldden horse. All of us: Exams are like the poor--we always have them with us. Dick Goddard: The only course ln which some fellows will ever graduate is the course of tlme. Lee Shull: Great bluffs from little study grow. Bob Wamecke: About the only job that would satisfy some fellows ls running a snow plough ln Panama.. Verna Nelllsz The "pink of perfection" ls generally rouge. John Winch: Early to bed and early to rise and you'll never go before Mr. Hlll. Betty Jacobs: A girl is known by the date she keeps. Jimmie Mead: If brevlty i the soul of wit there's nothing funny about some of these assemblies. U U O "It's the llttle things that tell." said Wlnnl- fred, as she pulled her young brother out from under the sofa. l S l John Y.: "Blll's new girl left hlm." Mel. L.: "Zat right?" J. Y.: "No: but lt's so.'l O O O M, Murrav: "Where's Bill Eaton gone?" C. Bagnallz "Well, lf the lce ls as strong as he thinks lt ls, he has gone skating: lf not, he has gone szvlnlmihs- ' Miss Badgley: "Now, will someone please give Caesar's famous message?" Intelllgent moth: "I breezed ln: I lamped them: I llcked thern."' ' Cook: "How would'yoix like a sonata be- fore dlnner.?" ' ' Kobe Kldd: "Flne! But don't put more than a. dash of pep.pe1L ln.lt." Robert James: "They teach us barrel- making ln school now." Taylor Bostwlck: "They do?" R. J.: "Yes: we even have a yell." Taylor: "What ls lt?" R. J.: "Whoops3 my dear: whoops!" Prof.: "What would you do if this room burst lnto flames?" Stude: "I'd run out of the room." Prof. "But lf you were paralyzed by fear -you could not speak. 'could not move- you were glued to the spot by mental mucl- lage, as lt were?" ' x Stude: "I'd walt tlll the flre got hot enough to melt the mucllage, and than I'd ooze out through time cracks of the floor." Peggy Tobin: "P688Y J0hnson's new out- flt ls, burnt orange." Kate B.: "Oh, yes: she got it at a flre sale." ' . . Loren B.: "We just shot a dog." Dan F.: "Was he mad?" L.B.: "Well, he wasn't any too darned pleased." . .I . Egg: "I bet I can make a. worse face than you can... l . Plant: "Well, look at the face you've got to start with." P l zfifx PW. 'f l ... - - I -. - 4 F. ' ofevvf N"-1'tW"'7:se4, I- V - ,- -f'...nr+. 'JY A le I .siege-fr-11" eg. gg 'nn--..'.... sf ---1-am .- 'ft' . wr .- l198j 11991 J 3' L TR IL BLAZER: CAN YOU FOLLOW THIS GEOMETRIC PROOF? The Seniors are the pride of East Denver, East Denver ls the prlde of Denver, Denver ls the pride of the plalns, the plain are the prlde of Colorado, Colorado ls the pride of the Rockies, the Rockles are the pride of America, America is the prlde of the world: therefore the class of "Twenty-Six" is the pride of the world. ' . . Pete says that study has glven way to athletics ln most of the high schools now. The good ole three r's now are "Rah! Rah! Ra.h!' . use Mary says lt is all right to begin at the bottom, except when you are learning to swim. , U U C Brose Lindsey: "Why dld you stand for live minutes in the second act without say- lng a word?" . Eloise Farley: "Somebody mlssed hls cue and I had to stop and think." Brose: "Well, you certainly had a thought- ful evening, dldn't.yo:1?'L Jo Ellis: "Dldn't you tlnd your penny, llttle boy?" it youngster: "No: me kid brudder found 'Jo:. ,"Well, what are you looking for now?'!1fg . 1- - Small"'0ne: "Me ki? b.rudder." Pete: "Would you care lf I should leave you " ' Geneva fabsent mlndedlyl : "How much?" , U Harry S.: "He 'sings like a llsh out of water." l Tom McD.: "How zat? Harry S.: "Weak bass." an Al Bent's motto: ,. Early to bed-early to rlse, Keeps one's kld brother from wearing one's es. O I l Helen: "It's all very well for you, but a .woman's work ls never done." Louis: "I know. That's just why I'm complaining about this steak." I THE BOYS GROW OLDER Freshman: "I don't know." - Sophomore: "I am not prepared." Junlor: "I do not remember." Senior: "I don't believe I can add anything to what has been said." . O "Wot killed Mike?" ' " 'E was mortlfledf' "Wot d'yuh mean?" " 'E fell into a blooming cement mixer." "He who hath. studied shall reap flt re- ward: he who hath.not is flt to be reaped." U Shull: "Why was Pete kicked out of school?" Brown: "His English prof asked him to glve an example of the active voice." Shull: "Well?" Brown: "And he gave three "rahs" for East." . . O 1 l You can lead a youth to hlgh school but you can't make hlm think. , , . -,4- Ray Gordon Cteachlng Vlrglnla Barney to drlvel : "In case of emergency the flrst thing you want to do ls to put on the brake." Vlrglnla: "Why, I thought lt came with the car." . . . She: "Are you a Junior or a Senlor?" He: "Well, I'll-be a Sophomore next year." , n Va a "I hear Freddie has an lnferlorlty complex." "Well, the mean thing! He hasn't asked me outln lt yet." . . . A Freshman often act foolish, and many of them are not acting. . . "What do you think of the zoo, Zelma?" "Pretty cageyf' . . . ' Dr. Catlett: "Dorothy, do you ever let the boys kiss you goodnlte?" Dorothy: "N-n-n-n-o, father." Dr. Catlett: "Well, don't let them do lt any more." . . . V. Wells: "Why dld they arrest the bllnd man?" E. Custance: "The cop saw hlm blush when the co-ed passed." I I U "Well I'm stumped," said the tree as lt was cut down. . 0 O U IN COOKING CLASS I Miss Snider: "Did you wash that flsh be- fore you baked lt?" . Beautiful-but dumb: "Why no! What's the use? It has lrved. ln.water all lts life." Miss Jones: "Can you tell me: are you an lnvertebrate or a mammal?" . Stupid One: "VS:hy.I'n: a. Methodist." Mr. Marlnofl: Dorothea, what makes your halr so red?f' Dot Dolan: "Well you see' lt's so wlry that every tlme I lt.lt rusts." HEARD 'IN BOYS' COOKING CLUB Mrs. Cole: "Name three things containing starch?" Clyde Allison: :Two cuffs and a collar." Florence Alison: "You know he klssed me on the forehead last nlght." Gretchen Beghtol: - "What dld you do about lt?" Florence: "I caged.hlr:x down." "Wasn't that nerce about that fellow who cut off his father's head ,wlth an ax?" "Yes, but what was worse they brought ln a verdict of "death by sunstrokef' He took her ln his manly arms And held her to his breast And while he murmured words of love The maiden grew distressed For all her boasted loveliness Lay scattered on.hls vest. John F.: "Gee, lt took Mead-Purcell's four weeks to flnlsh my Picture ." Doris H.: "Well, look at the face they had to finish." . . . ' Freshle: "Why do you always look over your glasses, Mr. Potter?" - ' gr. Potter: "To keep from wearing- them 01.1 . -- - it ,wfff', for-f, -My g'2f I ,f , ' .Q f -1, 5 ' . Y, Us-.. .. ' -1 . Y, -V--,X - - .., ' J I . -ff -4 . g f--:- 5 + '-'-, -9?-' i , . M - ' - e " .KT , . , .,. "- 4' ,, '1.-14:52. e'i?ET?Tf-W ' KI- ?'5f:"F'f N . - Agkxgifr'-r f. .. P P,..."4,.. oX..m ""f ., "' - 43.4. l "'lJ ,l 1 ' fzooy l2011 I A - T'RAt L BLAKE R Q Pat: "How much is them plums?" Wop: "Ten cents a peck." Pat: "Shure, what do yez think I am, a blrd?" U l Q John Young: "What ln ,the world is a metaphor?" V Gwen Masser: "To keep cows in, stupld." i 1 l That is so dumb that he thinks they BUY use a stepladder to adjust over-head valves. l 9 U Hostz. f'Jlmmle, wlll you take Margaret Payneflnto dlnner?". ' ,' J. Blue: "What will I talk about?" Host: "Oh, that won't be necessary." ' e a n ,I Mrs. Adklsson freadlngyzf "So Gareth got into his knlght clothes and went-" Smofhered Volce: "To bed." . ' 0 pr a Why ls, a plg's tall like a llve o'clock break- fast? - ' ' It's t'wlrley. U 0 t Guy Strong has lost his sweater, his sister would be very glad'to .have lt returned. lst Real Estate Dealer: "Ye , I met the wife on the tlrst lot I ever sold." e . " 2nd Real Estate Dealer: "Rather a. case of love at hrst site, wasn't lt?" . A 0 In e , As theitwlg ls bentTso:s yer old man. Mildred-: "Where's the cow?" Verne: "I can't get her home: she's down by the rallroad track fllrtlng with a tobacco .igny l o 'n :n Mlss Small: "Douglas, give me a sentence uslng 'profanlty'." Douglas Reybold :Dammlt." Jlm Slckman: "Why"' do you keep your glrl's-picture in your watch?" Normah Lundstrom: ."Because I think she may leam to love Jnetlmel' Miss Stuart: "'Crelgh'ton, don't shoot! Your gun lsn't loaded." . A - Creighton: "Can't help that: the bird won't walt." , I l li I Q -I knew 'a maid named,Sara A kindly, comely mald, l, I sang beneath her. window, And ln my song I said, "Do not say nay, my Sara," But, alas, my Serenade? Marthav' "You looked awfully foolish when youproposed to me yesterday." ,Chetz '."Well I was, I guess." ' U C C Mother :' "Shame on you Dorothy! The ldea of lettdng a boy whom you've only known a week klss you. Whygf when I was young, about yohr age, a girl Jwas- considered vulgar who',would let a boy.even hold her hand untll he'd,,1mown her severalf months." ' - 'IQa11ghter'.flnsouclantlyJ :v "And dldn't you say'once,-mother, that' lt! used to take you two weeks to go from New York to Chicago?" r ..-..'u. Hank Lailz "Do you know that fellow over there?" - K. Maddock: "Yes, he sleeps next to me in History." . . . Potter: "If the President, Vloe-president, and all the cabinet dled, who would otllclate?" B. Denslow: "Why, Charlie, I'm surprised at you-the undertaker would of course." o 6. s Miss Stuart: "Why do you thlnk you can work on the Spotllght'I" Dan Feder: "Why, I can type with two lingers and I can swear." .. o a a We suppose Ill a girl had eyes like her father she woud be pop-eyed. I O I The dentist ls the only one who can tell a woman when' to open and shut her mouth, and get away with lt. ' ' 1 I s 4 Q , . , ' George Rlcker: "Why do you"soGld the janitor about the cold rooms?" ' -- Kenneth Montgomery: "I get all heated up over lt." U U U Tom Gardner: "VVhy were you klcklng at the flies?" , Q , Betty Jacobs: "I was just, -taking the necessary. steps to do the Charleston." ' 0---,, Take your lfead away from the radlator, Weenie, I smell cabbage burning. Q a a -Y f -. , Mr. Hatch: "Now, class, what dld the Romans do tor the Brltons?" 'S Dorls H.: ' "They clvlllzed them." Mr. H. :' "And how dld they do that?" Doris: "Taught them to tight." O C 6 Always laugh at tea.cher's jokes No matter how bad they be: Not because they're funny jokes- But because it's pollcy.- - 2 ' ' A ' 0 1 0 V ' Silently, onelby gone, ln the class books Ot 'the teachers , ' Blossom the little zeros, the forgeteme-nots Of the teachers. - . a 0 o Q ' b Teacher: "What ls the Hague Tribunal?" Student: "The Hague ar+" K Teacher: "Don't say 'are,' say 'ls'." Student: "The Hague lsbltrates national controversies." . ' O Absence makes the heart grow fonder-but it's hard on one's marks in Miss Toby's class. O O l Miss Smith: "Girls, I'm going to dlsmlss you ten minutes early today. Please' go out quletly so as not to wake the other classes." . U C U Teacher trapping on her deskbz "0rder! Order!" E, A , .' Miss Vera Hqhl fawakenlngjz f'Ham and eggs, please." . It . . - ' The closest shave Mr. Pitts ever had was when he lost his book of puns. ' - "'n ff -r "ff, W ' .rl -,ew "dill l .'.'. - 'L?r'g ff"p l . ' H lhxrvrff' s 'r'fP?"7"v -fJeQEfi57 3 ':, srfaEifT?f i ' AJ, ' ' Y 1511--'...'.c., , -gg, wr- ,.., '-'J nn- .. , ei.. fzozj .EL f204j Aubuv ,f f , Q 53? ,- A ,agvp -- P fx ' P .'-. .2 ,. . :av 'f'f- 55212123 .,., : I - ' 15-'-'.5ig,.'T'1I .,., A .. f sa' , . :V - ' 'Z . .QP -,s A11 , 'aj , - ,' -' ., '.-: ' Ihfvff'-' .3 Nxt wg -J 'g'jE- H1 ' 3" H 4' H H:-,-,, M ,. v it j '- - 1 ,Q I -' Vg:-II. I lfqg. , Tai . ,ji 'fill 1415 V Ahh-A Yi., K :Ur ,xt V 3. 3 - :sp Zig ..-'g2f51'-Q '- f2'1J4?f.g 'jul ' 3-f-?i'Qm45ff. lf ' A 3259. 'f ., ,,,. . Q. sf- IFA EQEQ-3t52'q1" A:'1. ' ! 65:2-5.3-.25 ,.., v "-"'.1j.1Z:-, ,Ni', ', 1 gp '25, M! .cf ,Q Q .....g,-i' ' 4 "" -A filfflfq -'55-1 :if . 'r:12f:Q:3 :5':1.. , 421332, 'U A125125 'wma' f .' '.r'-7: 1' 3 ., an QT, I Afsgkuk-X-lg Z A: ,:,:v.,.v.:H-lzzzg. 1-551 if'-' V ', "5 1 ' 1 L !'4.,.:1:,1j, -' f 11 -1 xi MW W 5 . A-"' . ' -is , -' -- -' ..., l.,:1-,IE-FJ! if .Y - ., qw 23Y.Qii' HAH ,l ..,. V S., P f-Y-Y" gffffjfgfb f f ,Q:14:fuff-- , ' :Q-1-aa, "'3,5i',5"41'fr::.:-g:,,,fe.:1? bf' " ' x -'32, " ,,,-ff5,,-9?fiT"3-41-:I 1f.....,.i.4,g.Z-3' f 5- -,, -- - :T 13r -- 'ff m ,,... -12'-'ytyfl.-w':fff-f:'fw3g5:3.:A- . M- - 2- - ' 1'-" 'vz-'Z I Wil- - g ' .r,..f 4 i' 4'-.J ' f'-- -i:gg' -:Q-:,,,..,,,: - .....?., -, -i -V., I. . . ,- ' f- f- ,,p..--ff .,-I. J .-',.- 1 ,, - WLM , ,L "' . ' '-' :-L-f A' P 1-'f f ' 'IT"LN.'Ii5:f .- A' "" A-brim if- "ZS-f W -w"'2--2- 1 Q- ,,,.-f-- - 'rxf,,.f5f----1'LLg'5ji1:jgw-f-'Qfi,7-:",.-1'-"P'-:..,,?1-ffavf,-5' - ..,.. vff'?jQf:'j1"5:w':Qawi-M.::f,-1'5n'::MA A '7f'5Qf41 ff'2-? .zgy--V.-Ivllxr -,,,-,.,v...:f'4A-..g.., 1, -. ':' "T: ' "" .f,,.f -'. Z,-7? ,,...f' , -- -:TE::fZi,Q:-,.-f-f1w,,.- -1..A ,..A , ,, z.. , -"' -3 25' , ' . Y-1--jf , '.'L,-."""""""""-A M33 ,f1.- ' . " -'--- --.-. . , ':. ii.--f.. :',.-:-,..f.,.-.-:.1:.::1:::14:.. ,.-- -, .1 - i t .Y -' .V B1 maqzfap ' . N.,... , , ,fs -,.,55:z1esi K X ' , ag in H , ,, ff A . I:"" Eight" '6 ' R" v f G' W" lZJf?1n""' H N :fem " 1 2. fx ji K m : ::,:s:.,r,, , A w x .1 'CE ' S fr ' . 'iss- X ' c 'Im ,V ,, . 253 --:nw-f:.-ma-.-:.:-:.-: .aizrif .' P4 -'fi-' ini"-I-.-.iii fu nv, Nffhmhfkvfz time -9:2 5' if ,5:::E:::::E-1' ,..,, .. fi- , W' fi ..,:..,.1..y.,.::,,1 , M. :. Q .,:.,:..z1,.,, 1.1 ,. :!,.!1:,:,::fm:, ,pg :N?ffff13l.1s's:11 :a:q:g1:1:nfwq::f'-wg ::,',22f1af'e.- 1.- 1 1 1ff15z:M:m.s2'-1922112 " 4""f'Fff55r.yl:x1::5:i:: 4--1 ..1.1?..ng:,g, J-, -. 5 :aw::?ss.-,.,m2m,v:1-fs: 14 'z -H: '- Msm .:nvM:5'E154K'-:aiwif ---5-"'71:3'nZ'J!" ..,.-1.mf-,z.:-:f4fw-,:- H.,q:'3mu-ex z-,nsWia5s5ws:5v.25-'ff:',f5f??aefa:1:rh'A-' 35::rs:5:i:m?11:.:'ff-rm,r.1.,r:-24555:nrgilw -"-' - .-1 g' - ' , '. 1- . ' .. 4 i',.1..,-.W.'gx5,,f.5g-:iQ'..j5r,-:-.Bc fr 0051, f.- .fffiw.,.,,.,f?,:,,,-,-I .. .,.1...ff-,1:.L,nx1 .f :-.q::::,..,.:- .. - ,V 4- - , .- , .. 1-. . x 3 :IJ 5 A f: me" W" gh ' AA,,5,,r "- .12-. ,M-. 5 -in .WWE:mf-J?:1E?E7.'.-' :JEL -5 ln- I:-il. ,R-I fn1g1.u::s:a1auw.-b:.':. -.zz ' . Q::,:5:.i.i5f:i 52562322121 1355575 JH? 4 4155 'W' " L'i1HgXwi" ." ' f'n5" ff' 'fi 41? -'f:ga,aa. fa, 41:1 e:s::,,... - - 1 ' b ' -QQ ' X ,H k ,M ,, 2,1 , , 4 E ff' ,f x gg Q, I , , 521.225, ,, ., , 1, K , , f. mr 1 K Y, 1. ,4 vq 4 i fx "UE Q X wg? H -E., , 1 r,,1 xx 8 x .pf fn Qlm H I I 3 s -. 1 v '.1. " -v , xi , N -- ' V t -- --.-rm:-.z-H-1:-::1-fr:-0-rzwm-1.1.-:-.1-15-M.:pg-,.g.g,,u.zg.g,.-,gHh:.,s,'5m,,1h-'11 gag, of-.4 p .. .... fzoel 1 , W,-e , ,xy ids- , V-', .L . ik. 9 'V 1 . ,. " V' wc.- . - , A ,.,.-h. . ary, x QQ--f., . rx-522-22. . - H 1. f J, ,Q , , .wif A 'I-1: , V-'I Q: ul -,:!j.f FRI K1 53' T H , 7. 1 ,.x,,,,A- .A , , . ,-, '. , wx- Q , , . .f .,p,,,wl 'V ' r . - .1 xusm.:Qwm1f,m..f. ,nf . 1 ' 7u,ii.i41:k:4Lg.if1,4M.gu-ssmszzarf , w lf, J5 ga af' B . A .J 3, ,M q L.: QfjmKQQ,l5'E v,,.'-IAQ -' -C -.fV"fu 4' if 111 'Q .n Q I . n , ,- . V, fx 5 gf ,U M -' , J, 5. w. fi , tab. .1 Z' ,f .. ,4 .f f EEA . fvigfgi ell., t W 'q u l i, Q: -- Y um .V k5ck . v : .L ,': QR:S?LQi, ,t ' Z Ziff? 5 1 Q V A1 235 Ek Q f"f'f "' 'V T if? .V -V: :V ' 3. ,fx 'TMI-v Y " ,F 449' "-W-Y QXW Mama, xjxw JW '. sW1'ihi' P V ' wi? V4 +V, F 3 F 5 fi SP is H W ,E 55 . A + " If 55 ,qw V 06,3 1' wx' .5 'a""f'w 5 1 V , " j . - ' - ' gf 4 3. Va- yvslgifzqlagg 1 -m,i5fw5,1?gVggi15 .:s4gz V 's.,iW., . 1.32, V ,V 1 'Q ah.f.fQ2h f'yi5g-ff .,-wifi V' ,J 1' V-Mai, 'Fi Vzf1fisf' ML RV - , . , 5 . ' 'V V .. , HJ 2-L - " 324 Magi. ,'43'Vp'1.+ f:f 1f1'f.QVV'm5f.1f 'xf'3R1i1im..Vqy2, ,i41 ww? 4 - ,xzsfgi ,,1 f1yzQwf , '1 ,,rgVWg,4.,,i, BLA srffw' ' .' qgfzkw-'J V- MW W v- 274 hf EQPQQ'-'fr'1'-V'f?fw?f1fx5g+g'fHTft5f9'S2. 32.11241 f 'fV 1X .2-. 'JW . ??4g'5"'id2w,. QQQWBL AM : ww 'iff 2"-mil' - 2: V. q ay ! - . V -- . gf V ' fs:w,ifwymV ,. '??Yf2"V'if5"F4,ku w vw. . -fm- mf. . :K f gfwfsigvfgacgim Q ., e.qQ. .V fa t M - V' ' .VVff"Hf:2,5s,,f- ga V xv .1 1-f z .. .M V Q QR A -f2,.gPV?fie?:ggSi-M f may 411- "-:"3i1h.,gVJ 1VsQs'.3ig.1,?' V.1'V 'V ,-i n gm -gg '- . 555 ,1e: ' ,.,,5v ag. " .KV .l , .V K 9 N P?" feimm VW . -V? Vi4'?'3pr '?iQrf.gLwQ2 raw :ww .. e. We ws 1.. , 'fra , ?+Vgf'5.2'f 15 YV -if '+V 4 ww -2-.--Vg! V ,y ang V yu .1-V. H f f y, ,,zf5m,"RyagV.. Vu" X ,ww .wig Mix, w".'F'?f'l, -1 fum-WV V m.'Sff5yy"3v.-1-,figs-1 f.!x, Q .AQ .Vw .... QV , .Q . . my V' rm, LEM, QW V AJ: ,V ' Affine ' if Qing ,. ' 2?sfiV...VV+43mV1dHifG e1i5:"'w,- .ML 1 ' .-V 5 V ' ifg5'f- Qwfy . '?V.f:2: A '1 M tw -wy vw -age. 'v WMV 52?-:QM PTA w'.Sffgg. f1ff-wf51- af V:- ,' 'M - fwi' ' Q5 S '- ' . a --'f"V.V+saKSv NW- 1 "v ' A' ifgwii- - a,3Sgf:f2wN V , 1. ' -5' . ' - K' . Vs A iv J'-, QV - -'WV , lm-. p, Wa 52 ... 7.955 as HRV. wiwgg, w w-V' P 'wif-, sf. a u? V ff .. -. V. wl??3' . if 62 ww "xi ia " L NM? J: W .5 . 'ff ig-.V 'V V' 5 44' -- . V, ,nigif w ,. -I NV -V Sgt , 5,kQ. ,q,,7'VE 1. nb gvfgh v, -. , V4 .QQSA A -If 59 'fins 'A 51,621 . -.P 1-Q fy-1'1'5 ,,'H -f. .4. .? f 'WB' V 35. 1' fam 2-,uw Ffiknf , ' . ' s 'igwr' 'gi me 'D-5, Vw z' 1 V V- - " 'S r sf " Mag: qgfihiv. i f w 'M V 2. 64533 5.1 V , Q-9. 4233 qi .g?KwVnk .AJ,Q,m.,.?:,xV?W.k2- 5-R, ,V M4 . ,Li .,:y ,. Us V .V 41. 'V -N21 -i- L wc " 'Al - - 'ff L ' , v..,frV:x.Vff .,V...:- wg .f:.. V,p1,r:r-V- ,wif--V , ..,V .WN AV .- , 15 , V' 1 1' WP! -'rlv 7,51 4---:V-ei . ,'vf1?2-5'-. ,, g-m isg ",fr51 feV V V4'1 fr aw. 'aifffit .Jbiwiw .. 'ff ,- .. mi V7 , TW 32 - rr ,-V52g2V ii. ef' Jn fv'fV.g.,.g' 3 X afar ' ' gf . , .l5fg3kQ,Q'P?-f- -'-mgzsri 'T' L," 1.59 V w' 'J J g f 4? , WW T' wif uk f' h. 5 Q " A 'A , ii d -, wEQtv V.egfQZf5i64g,fL- .- ,f ww,,3 1. ', G, 1-p.qs'f.gf . . vVi:..qQg',Q V.-,e5,q35Q:f,f.zg:1g-- . 4fwfV.:V.:a,,f :Msg VV - A fi' 4 1 is - -. :V 54 K -fix way", F -Q. VFV, iV 'i sa JM" 5. H. 5 Vg .,' x. 3m .,: sflfw-,ga mfgim 5 V , -.1-eip' D :M L- --Q A I-fm 5,5 wg Mfg. , lgvwy . "V 1 9 ,QL U 4 A QL- ' .,.,.'rV+- :-.,-qw., FP' V 'g .V, paws' X4 ,.V'V, fV, 11-'ALSVVV " ,Q-V, knmmsiiffisfzfy f , -.v,f' , rf 'Aki-Jae?--5.1599 wwf' - in ' V .- f ' -M4 ' A' 1C2Pf-'P .Sf ff V ' 112141-.- 4 nw? 'Sei zgrfgif' . V M V. f.'v"V 'fflifv-Q V' ?7i3d4'7u1?zyF2z "flnVifP.g3'23v 1"' fu, V ,Q-1,54 ,1f.+N,.1.,-mf , gf . mf E A' 1,2 V' Q -. ,-73, , -3, my .. u gir ., .?f.ffV" fw. 4 A-fm f . -5QQ!mQ'5nw2 X- 55.iu,f,,-V..g,,iiQ1-,1p,,,.fgg .5 V 1- VH1..-w w? rem : -iffilff' Me fGVVa?::e.f"'V J QA F: 'Viv VV Vffsu y mgifff .SvSfE.42xfTHxa.:.eg35V.ew.sf'f fa.: f::fw5'f'?f:'v ...V ws-faiifwf N' ,,.,1,b?? -4 21 V'5i""V1 95 , 1 '?g:19.V..,::nvf'g2..nQy?1?wf Vw-is .V":fli1ib:1"'f'?VVFEWML-':5.+,V291-2w'f:ffa'5-fwxfvf 3:5 few my Q "x'1i1fi- -A -,gy gba .sign q74'f"f",, .. K V"?,yx?Qwm LW 2 Egg' 11+ -'QS-V . .JV-xx, figva sggfgfge md -w+Xfggiiq.,asMg wc5'51U5'25'.5m5i "eu-V L-,egwi T-f-feifinbwf. .Vwgg ife-:SA ""f+'a-sfg'VV f,g1. ,: -K'Hg.fi,' :, 2,-F' " Wag 4f?e6KL" 2515 sef"'fV9'. 'gV.5?.5:?2'g Q 3-'4.v-yy,-A-S. ,, gw-y H555 V.. ae,-15 .. 333, img-1f2'V:,g'v,w ,. -HQi,.'f1:,V-f V- C . f .5221 rr Vf7fifQgv"N'8ff ,jgfy gf, ffyfgmggi ,Kg .ff,:.55?f 4g,5,Q.95,'bV.. f'f? 3. f:,12MVnQ,gaV..V ff-W 2.-1+a4f'3f-,,,-AWE f .Vw V. -WVV 3525? x5wg,?E,5g.'3? ww, :A iilqi-,VI-Ewrwbfgiiz. -v 5,L.5i 'qfa. f F5 Vw- . W .V V L .. ' 15 . --.pV.-, 'eVx Af' -fm, .1 fi- Q9 A -V V V, . f .- 1 - Vfmifs' -21 9525 mmf avr ,-if ,. am 'Vx -. ., , V532 MA' ,mai83f4..aa-,w.,- 'Q -ay.-g,,5,1sg .ni ,wh-Q15 4, M., L Hgkiiifg m , agsqh Q fvajii . dirt, Q. , M54 - , VM.. .- .Q ff' Q- . 1 ,. " V. Wei .V 'Pri-ffiay, fi- ffm:-15? L A -'V X. x ' '.W5gfV.7f23F,? Qfiiffff 5 Fw . A -5 J 'Qi 'Z iw i 3' . f ' 5fS5.jcVfi' L IV?" E2 954 '-4141-.fc,a'5'M"i3?ffl.'Q 22' " Ja ' 'Lfwikifi V. x 'N 'V VW ., 1-2 wig . wVf-fm :Vafrf sum 1,5 ff-g.Q1- V V -ng V fgsfwrfim - . 51.-.V.,V , . :QS .H - ,. .M a X-V u s....w 1-.M4,,.V.. Af Vf . Vw 1, -F'-V 342031 V-:- Hnzfw -1 9 V " , V '. 'I-VL 'El - - x:..w,-WV ' -ri-" ' V-N RV- 'f-' , Q ,- 'FJKSQ--1 , 172252 s- 323 V:v.'fM?,5:t4V-..e,'Iiw1w' 'wig-1vim5 A ' fi-' if w .- 'Sv - .. wifi . V . 'V - gig. mf' A , V .V r fi-iiggg.-:j5q',BA.:31ef2-2.15 31-gp31.5f+ 'im ligisikwwg . wigs?-V-VV-1: -ag, s-gf'V-sian - Q3 V. ,1?i??. ' 'ff , ' .. A " if: '-V-iv V1- , -.-!3Uf2iL .AU , t-:V ' Vw: if ' ?'.1M'i- mf..- , fHff3JISf: ,, .- -.".2v'.- .VV 1 4 . 3 L 'F y - .Vs iu GS5-rw LQ.. . 'P "ax V .f1:.:'a.g9.:V4- 5f9Z:gf3i5f':14?wi?Q2w?n5fffS,?wE. "fI'EWflivf5 ' W 4' V ' 'imvlflm ' R 2-"fam V 'Vg1'W.. ' A 'T' - A -:new-fi, 1' Gif- Ui 111' V' 4 RUQQP55 'a-45. if ' ,H+ K f T 1 . Vffww a ' 4.2, f, V.. ...W iw 4 Vasf wi. w,fw.a ws i . V- .-fwwigsqsh VF ' '. 'tram VV --Y E tsf eff f :gm .iff -' .H Vfz V ,zwgwqq is . A1534 ' 'Mgfw'-2. 453',g'i'.V Vw . '- 351, 'ff 'QQ wfifzmpw Jw " if -V -S-A-M2'm"'E?' a1H"? 5 'P-fm ff gf' 511- Q x '2'Vzlf " F1"1tfh SEMWEQM- ' N a ,Ee-'fvt ei Vw. . -Nw. ,XM 'ff yw V-V 'V V ' .. 1-gf - N' mm 1 fV,ffw?:4:'V j -lags' 'V' 2.. I .f U 'gwfe wrffa wi, ,fi g "f,9fina 5' " a,ZQ,,.!?'1i" , .f..1fV,,3m- swag V, mf, QE4"3i1f1fQ-?QYl'? V E1 ig' .fnV.,w-A .: V p Vw' 4551 1, - Vf- . . 'YJf4Vw.a'w MEM'-+5 - f.fgpwifqg,.zV , ' . ffwttgifw QQ.:-Vf 4 'E fiqef -'am '- Q- ,.:Q, 1 -'fg'-x'rV1 f'5!-. fgfp wf' ff.F5i'2w::w A..-2'ff'55'?f:5'V'P 7 -"ff-if' .-ie. dvfwiw W B3-.fifmv if- VW" cf'VYw V 'ef -A'Y4'r1-'Y,-VS,gi-SKVQVIL' .V UW V V J- V3--H. , V V. f-Saw .. 5'1 "fnf Vfi3 'NV'- . . 5252. "Y: 51 ' .: V' -4" -mi 35W?'1?W'.:- "W-575 2-"Mn 1- ' "".'14i85W?5 fwlwifg wir Q.sT4'V. 1 ,G-V' ' '- gk wfyfftf' Yiwf yrg,-V-,."' V ' -wwfu 52--.J qu' V' 'Vif5"S,u1-i1'7fw47'fivi3,g'ww4gf51f1F1.' "HQ-'QVLS,?Yf1P vfwfl. 11?-mf '--0 f7x,6'?5ELf'1g:'5-fffi',.KQ4u5QQ,'3: . 1522 . -' .15 n am 456' Mzffv f M + M'fjf'4 'fvf?p .Vgygf-f 'wPrZ'x.g:f mgfgiii' .5p2:,+.ky.X'b 2vS3eV-V-E'-fiwfffriwe i2M,fQqQf,. , V4- ,V .gq?.ig., 1, ,V. -,V.,,J., V V3 ,u..,yLV .xc H fi -I.-,VSV 5, .. .QVRVQF A, S, V,.5p,?3.,..,,ms . Vega. wink Q:.gw.vf:?e Q-afmlawp-VS YQ V' fv,.w' cg, V, , Q HQ, pf VwF3xw.M ., V iw. V' Vgf ?Q1-8521: Vs, - Q Qilffvm Jw . g.1w-vtgsgg, . .j i if'-Q ' -g,3,fLfQgV' ., 'mg"e , ' -w a 1-V -A Q-'wD' fr ":0.:gi.:g.2W1 QL xa'.j,--.fflrigf fix. - , A 53? , . Q . -Qi 5. ,,, 5 .1 Q: .sf my L -!V ,..5,-H. . - 4 Ag..-. - 31. V -H, V. gk -f ,Q A A f.:-' 4 K:-, H -4.-4. 4 Q' .-Fil.. wut, ,ww , .. -V+ ma vw .ul . 2,1645-wr .. A Hai, - -:"'1Sfv:'HH5 A ' V 4 gg'15.f " 1. .,- 'wr F' V - Af:-z y fiib I 55? 1. f ff g lifxi' 35.2, '4 V 342' -' UE, HH -1" J 'vkwf' :'7YAn 2-" !F""?3,it3gt': mf Ur' ' "3 Vw fi A -"- -h 1 Vw ' . ' P s 4 wha: pu. mn M 'Vfff 1?-St! .V wx 'V 1-. ggggvwvbf , 2-Q2-5 . . Af'-5' in 'A . ":'1?5: V'+F"Vf . , W, my-wr .5Qg?1...a mg. 4zZf,,,,,w, ,Q ., , M f. . sw, .M 4 .A M, , ,., 533552, L, ,M A-1 M, V Syd .m - fm, 'brew wg , H fm V-.7 . V V f an - . VVVMH 1: at Vw. eaw i :V -.ffffvg-wwf Vi" . "- V .gfw s 1aVVp, .- V 4 . f.. . Qfwfwiie. Mfr fr! iw W-ffswmk . 4 V .V ar kr .1111 Wake ww ' Aff We ' Qfwsffvf- ' A up Mwvhafff-L v-V VV. - .-VfVw1.d5g?iVF3m ?QX' -, ' Q-.s 1ay:w4,1?-giagr., ,.g 'V,,+.w,,fif if .. . V xy- -"A N 'V 4 WV , new 55 11.3,gx-was ,if151z'f.: -"v?s,gA"f..'7 A'i7a V f -' F W- ' vi +1314 4 'A- 'ff + fy 2 -1 'Y fu? V -i m. .W Q '-3 .f 'W ,.VV Q..4V1?5k. . Sgipf wiff i 1',:w +m,g" V- .4vVf'feg7f. - N V ' -V V-Q 1 Q - ik gfbfgf- ,gas V. 4 A. igyi rh, .b m--::fV:VM, M -"Q,.f?5ujv3,f, 5, wr A TQ 'im 1.1354 'r VV, is VQ HQPS .ag .ggsw hgr ' 3 V V 2 .' 4524 w ' Vmgi I. V 9 V 'W 1 . y 'gw 'iw ' - af.g?Qw -..-- 2,5-4 V71 if - V ' , Vw.- ,J 4. .11-atfifl' V wal J'-. wr. fy. " ' ff qw ww- fy- -' ' wr, f?-EWQ '- f ,nf-VQQ 'fJ..z'+ Q iff? FG .... mah . V: . J V f f' 7 .... . x.sW3g35,?V1?,s , my-4 M, z.5,,.,.,,.1QgN,g.5 rHx.QVV.,-,,.1,g . wwf.-Q V .. .?,.f.,,,fAwi. K,55.eV, ...QQ yiwa. ?x,3a1V cya.. S,,vgvg,,.,f....,, Q. vw' ww- -Vw: .f 1 , ' . V 1 4 V .f ,N-V, 3 W, N.. -M Q- , Q' ,Q ff. . . Q.. A V, 4 .Vg .ii59?!QW9 'fJiaEfL'A ' wit? , 3 .4 .-mf HV V-mg V 'gd??Qi'f', 554 5455 ,V . , . ,r .fiffp is ,- V -V VV,- 5f+'e,V.15sf iV1qeV95:,4Aqw,1bs:'f9: 1 .,',A.i'w. 4 . 1 :hr . ?'w,x4,:V- 1:2 -.N-,:V-154425 .ymm w . - 4 f 551- uf-5f.9f,V.-,3a!g-- 4, His' 4-55. . 1 A ,. . MSL- ,1-ivf.Viv,f"f-, 'Si wi wr . ,. :1Q":evr', sm- ' s,s.'gag:s:f vw A if 'fwfr 'M V' 'six ,415 Gif. gg ,yalfW,y,f,3iw Q, Vw w1f,V,.fFSfi5:5L ., F1191 :V ffffg-,W 1- V. ""9l'i1e'1d!'g-2?"ME'f.L!"f' V' n V Ma imma? Vfrh ' X -'M 2 V5 .zWAFfv.VV L. l 'Jfi" - .xaadf-'ffm N -r:Vw1w . 2' .f ' x , ff ' 532635 V VW. .Vw V' , , e'23,k.mV'!f' iv :gigs 91192 -ff VV SW- 'M-A V, f i: 1 - 'f' 'Mm J i' 'bg-ww--+V if V26-,rf--R...a?wSQ1M 9? , 'H a-LIVE!-'LV fzvm, m54:m'f23.iz fa 44 F , 1. Vg,1A'VVww rgfigwx fu - ff ' fa, 2" 33 If w w- 62,4-wait" ',e5Qfg?1f Han. .vig . I-. 4 mg i Maw 1,522 - -V Qi 'W nw '? f19i"?W sb. gef' Vwfmi, 'ik -M H - H'-V ww, 'fir - w" fi Q 'sf 'xml A 'f 'Xe' ,V m'ff"2fwE1 w.5ffiV4i?1, if JPMVQV: 'Fc J AY J Ag ':F34'fg,'fjie' V1 -, dfpfi.-va-. V w. aifw s- t4'Xi V - ,m an 5 V WV V, ig: 5, '- gg .QQi'H521,u,v Vw-ras., H ygefm: -V1 -1. ,- .' .. an . -f V., 11' . .: .QV vim!- MV' "T V ' 'iff K' '-rfb?-'f-Q we -' :rf '31 V:-1-6. vw. . 21-Vhgf Wa-'fWff.aV 'r,ai4e. wg ' - iffy Vx-w..1:if Vw .f,Q,,.w,ggw,, . . y. ' . mn, QW . .sw f '. V,, .gf ' E'w, h1w ,f.,-,,x52Q,- ,gf 4321 fgsiktsmm.VV-w:,fg.,3qAV,,Q. -:QA -V- 'leafy VV, ,QW 5,54 NV' gif --,r . 'f1'KwfV?'3 .V 1 f . , ,",1+,. f- V .f . . - "f?'5 V+V AMS- Q V . .ff-4 .zfg-Wh V1-rv--:,5,'i5. V -2,551-Q - 'YP' - -'gg p'Xi.",1k4 -wi" -. . 5. mga.-V .aw ,ji .- my :Tu g -, . FQ' s 1 wx ., '- 2 , ,.., ff! .. 1 , -L'!?g49. ,L ,gV.,vQQ,3y1t, A mg, Vzf awh -,V'M.3fs.'f'7 up -. ., pVf1'i1,5T5,,.Qp,,,L..f- vga: ,y x.,1q,iQ'ff-t? - ""QiE5'Qw,1 V msgid -aeg is- . r- .JH g ff' .fag . ,-Mg'V:'553fig5gwQ1a'ff4wzg3::Q-- . wffA.9?"5 rw, ?145A3,51J'S8'.'--E?2w'W'fV'Y fl V A fz .1233 1-SEI" ' Ygfjpi, , ff,-e.."" El. 'lim-fl 341453 f3'2,15': 'w5f Q ur' ?:?'15mVg If ' '5 N' 5--if 9' WV! "'411gii:,'L'1 'JW' : V ain gf ,cu -. fgwwf f , ' , mag2s:s,3. ' - , Vx .5 .f,f.fyWr?42 Aix: V, .qi fff ,S m g. f ,.,-ff hm we-4 . 'flrmi' Msn" .- tr .V we Whig- ' 535515 du " r:1'K5:'6P: :Hi ir' QV 1' 'S2S:4wii4si,gV3 gHViQA'1Qf5Q'w.,4f',.6:Ef'Yf2 :MP A ,p "j.'..,gf..J5' iw-: T- AIM. ',,m.pr .535 . 4V fV'5-," 9 f-L3f'G?'if?ff"-bb 7' '-lgfqiia 2 .. c'i,sg,X,..,Q?1f2Ll?Iy7fSnf5'f mm 1-4: lf? - -4-.45 L' --'V 271 - - 9 'sf' an 1 95T " 1f :: V V4 'if ' X' if-v i SFT V 5 gf - V, V' . 35115 . ,,,' ffs j yv gf 9315 55 , V ,V7x.,,kMy:,g ' Q + 'gxsyfmg -.gp . M Mwfiizwi 'Yf V W"'2Ii-HN " V ' .Vvy aa fifiiiwg.. -+ '- 1-fu' -A 9 'fffref 'sv ww-14V Vw, n ew - ,V - 1 ' s yn , .. VV V.g.g,,. f.wE,..-V-Vxlfwf .,-V -V g, ca-.V,,V Vw fp., 'fm' Piiesw V , - I-"x v ' -r n .1 -' fi L- ., fuiiifff' 7031- 5 --M V':': f' A " H A ,RQ fx", ' -.-5,52 ' 4 , f. fu -w 3 r, iq .-,QW ' V -gfj -- 1f3.V, . 5"x,.-, 5 'pfsjfg f-:Y -Y .1 3-V 1, QF' -- -MV 15' ,Y 0 5' ,ivy V kg Wag 3 '-Vi? 'W :fH0'? -, ' V? V 'd is 'G 4' -H, I f4'lf7'1+1w J ., Fi' QZGQNWQL K LM 735 -5 4 ' Riff,-S?iH5'i5lV .- V. Vw V V VV Bk .- 2-1 Q ,.. . , V Vf4E?5ff21w. 1..V VQ12f'fv' ' VV -HV- :iii- . L 1-gf. V , ieegi' RTM! g.Q:wgwE1i fff'2 122214 "-52 's-.-WL - ,gag- 'A fFVT?" ,,p 6-:QQ ' Lqfivizi Wfaii f- ,Mag wx HV ,-4-ww-4-Nh ' ff .ru ff ,aw-'sE. V VVV-' ,f.. 535 wwf V 41 ,M f. 11: .1-9 . ,:5'YViTs.Q.4g,QV4,sf -.5 Vaffifsf- 'lwvf' ,. wH.wf?!'f'V 'Af mfg 02 A J-in V 1 -' 'Y' Wi 5- V . . V V VV. . if V. V ... V VV .V . .V VV -. gk. . .V 1 . a -.. , x- Q , ,X , QQ 4 1 , , W .F A ,j3:'igf.4.,2f4m ' www 'S gg! 44 Qfvw ' ' VQ Q '1 KQKQQN Hi J Lf fi J, WF f"'M Q' , lg? 15? Q2?if "' V .2 'QM , , qmfg my , 'Yififwgh 'Qjfi V V . 4 .34 A .W ,+ i, w ,Y W f H H- A .M k N-.552 -2 -. ,- V . V. V. ' ' ' PQ' Wig 14 'Q W' V V294 , V. .- .- V ,. . V xvfv V - A v . A, V. w -f-,.':,1Q. V W, L. vf M Y., - Vg, V1., WED' gt vw fx 'E Jr' ,sw ,-,, 4: aff! ma if V if w 1 figydwlikwel .RMA .ev Eu- 4351323 Q -+L X fxigwfdq, 1- wa' 'gig , ,K 'WEA .fsyfw M' ri 2, N343 5+ Qi NLF We "W 5-xx wx fm ,Q ggi ,259 ,Ji Prxgawkp Y 1, . Q K K , 4 . , if ,V , , . , A J, 1 1 'kv gt H, -Q' .9 ' E A , gg x 1 '- + C V x ip , A , .S .,,.gV1:, VR. . . 3. . A ' Q5 ,J 1 , h . V L.: iff ,, Y VM, Q. fi V J! ' 1434 -V ,plil 'flififf E3'X .'34? 'l,.. '1w'.Q '1f3 . . - if. ' -UL. ' f V .V Z ' ' ff H- GHS' V 77 'Q 157' F-ff 'QV 'f f V. :V ' VV it 'QV V -Q ,. .45-fu . V, VH - fi'-Vfaff-' V w, . ff, A ,gg VV. J. V . V.,-M .,g-...fqw-V., --V V 1 gg WRQQQ. g" "J' 3.?i'.fi5i5fwVP-f.i 54" if V . .5 "-" H -f m: A 'ff ix '2fR"k 339 ..w,., , ,, ,,,.x,:-Z., AA 4 ,I L , . . M.. ,, . , .4 ,, .,, . 5 1 , , UV, ...J .,..dw-,- ..f.L.,,.. .A mf, - x .' A ,W V .- ,A ..V. A V 1 as 0 ,f. ,Tr fy .5 .4 4. . . . 5 4 . pc- . V, -1 ,. M 1,293 L ,., , . ,VR , :Sq-5, ,QW 4, 9.1: VV,,.1,,-.V ' V.-mV -4, . w - - ,LQ xiqn 1. , , , 5, um 1-law: sw-. he a1.r'Pimfgmga u 1 ' P an 4.: -Q, fm, .' x 1..., 51- - '- 1' VM' 1. 1 .-V:-uf V gfrf W-'P ,j.51fVkgwLmgg:'- w i' 2, 'myj -Vu, -i:X..', ' L gn, R if , ,... .. . Ya., . . -. . ,Y , . ..V I W., , VV 15.-,.. , ,41,..-!1:j2f3,:,i.f H: ,xy if X, :XA 1 75525 QV' 1" ,gpifq 57" 'Eh . . aff QV .. Q9 . fm , gy. 1 Vx, ,if if .Q . QWQX V ggmifig ar X lgijim M K 756 Evtvfv vqigiis,-. J A N ZW. Qgilggftwwk 1 ffikvg 'im XL 3 ,95 ivy? 'ZH A, f V. , M wk f V wg.. W 3 .Q Wg Kg Q? .V 24. 1 kr Q4 lr 9- 11 2? H -Z en 9- v ml f A J' Qi- I .' -If f-'f'5,5g:'- V "' , 'WV If " ':'.f:i'-41: 4, X, u.JfrV '-.,- - , 4 w. 1, wg,..:,. V - :'.5.,.,.V.Vw Viv-12.5 - ,7 . , ' Q, -wi' 1f51':f 'f,a.i"x - . .fm NV ' ., .JL -ff.-A .J Wm ' 'r .f1u5:fV'.VV3Vf. qfif 5 A 15-Vi..yw gQz:g A ' if - W .. .K S' k' Y?-ay.-V: , Q. V V-,cl Lid, if 5 Vp ' .H L cfiliz ui fb, r fa Af 4, I' . P' , Si g k '1 J: ,QL A A VV . M '1VwfFr'1A . 'EWS f. v::'?f f2V VV 'H V. 2 .1 "VW -'ap 1 X - - M - ,J w ' ff 'W ,Q V M :V .X .fvffkf fl fl wh: f3:f..:' .if .mf,Sk: 'i'1 '2Q Q u .V,1.:'9. 153' v s-riff ? y '7'7tLf5.,322!9.a, . ,.f- . 3. tn Awww by 'V4 "C 'W H1 if wiggmgg 5:5 N Lg iq A 3 wry ' q ui V -1. iM""y5fQR:Q'VlW4fx.- 'FE' wg ' V .-, .. ,Vai , 1 t B 14 -V ,,V :rf V--. X VV .55-V V, My -,QV-,V, :l-,VV- I VVV V - ,- bv, ,V, ..VVg,'y,.V.:-V,V,, QU 'V 4 ww' 1'V-,- 5 V-- ' ., Q-V :VV V.V.fVV.VVf?'5'5EfVV -:af V. VV V V- V Vw 'Vf'3Vw1- WV. 'MPV Ewa?" 'M f V L ,, , Y, 4. , , h ,-,V ...VN . V. . i V K V , ,1n,V..-. -,emi-.VV ,QV .,,. ,,..,,.,,V -, VA.. aegu , - ' . A-, Q, .5 V, 'V' V V'- VV, ., , 'N .. Vt 'sr .5-V' -' .gs ,Va ,fig 4 -'VTQJ ii , VV ,ggi Q' gpVQVVL,?f"'V5. VM, V , 1 .,?r,V,,f,i,,z.5v i'5.Q5z3' 251-V .Y' 5?.,, -V'3g,5:k.V-.5,, V m,.V'5M-f "V ' 61.22. :Qgem-,,ggaVV ix' ff, ' 624' Meg?-fix! Gm fm V37IfQ53r-3 .-V3-if is .Vik-Ssfiiiififxs',.V-?"9r3dV,1gV'-'gzip ag gm' ' '53 V1-,,.V., gb- ii, ' +?-swf' 2. H0 1" QS f , f,:V3l"?Vfg1.??gV'?Zi:fW9f'qrQ:?WV-,ffVV35f341V JF' 'V'1f'5E-.jgjwgiawy Q.-v:19VV,:f V,- - , ,., Ve.-'-1 ' V ' V' V- V, - ff V - VV- .ff V V- Vs 'f ,Q 'f'-. ..V. 1.., . 'r f V',3?'2'w-Vi. ' .m g V.: 4 'Q' 'H K- I Y. "15" : -VV? 'QW' Q L' ,,gV?:Z5-'f"Vl"5Vf"g?f' V ' ' if? "WY: ' , - ,' V ' 5 HT V gif.. if',V. , .,,, f i .-,xg S35 1 ' . V1 ,, .: za , V V-V i ji VV " ., - V 441 A. -ig " 3'V.' M- ' Q " V VV 'ff ,:VV5g,'f.1j-.."1, V .5 f. . V ' f,V-,W ,- f- V. V-uf Vy Vg, .'iY1- Z.: -ff' "M 341. V ' V 97 - "5 V. V -' f. , If tVff??1?'f"' . . .V N4, A V V .V . ,,,,, V , V . ,V ,Jw ffw iffaifw. 'Q' 341' , Hvfwm-V Ea, f 'fy W V-MV. .ff'5f.'E?5 127,-'E1'5",.V'.' "4',. ' .. . VW , V M55 . . .. E ., 'M , J? ig if-WAg4f1V QW A . f 'W V- -f? fffffggg? V',.?5VxV,g ..-V 'fwfr' - "WN V Q QLVV VZL- . fy A ,. , V V-an .V -V - ' Vw' .Q .,.' f- ,f -' .. . "EV..V,,V- -VJ-Eg, Vw .V , -V5 3-.1 9 .-nr Vw'PV-V...V- - 4 V .g,f.xV' .5 VZ! V W M-VJVHf1"V. .Z,Vf 1 " - V. 53 . f ' 3 .Vf' Va ' 53135525 "?ii5iif?Q ' Sgr 'V' E52 ' ' ' ' Em i V 1 Vf2fq.,e" .- V 12 f' .fV-TSM? l v 5'-f3'lv' V Vf?' ,.5VVs.,ifX?VsV H . -VV: 4 , 31 VVM . .Vw . xx iw ' V, K '43 5 at .V is MW ' ' 3' " -'1 -'H V. ' '- - 'm " - -' ' ' Vgn,"'g,,3ii.vVe ' 'H' . ,, V, . V, ,,,,,Fi,. V... -., . V. V,V,.V,.VVV .,.V,,.VVVV, - ,pf ,,...f:+ V 4 , "rn ASW . ,' K. . . 'W ' V 'V-fl 5 7 ' f u :""i'w ' .'fF'- ' VV' 3'H'52f?f"',' :V VTV " ii , 5 ,Q':,Vr'5V'Vrf " V' ""1"j15f Wi' V V. :V 'P V ,-.4323 .VV. ,p,fi-Vi ,V V-'WV 2z ., ' """f5f''Paff?Q.f+e,.f:- Q-5J'V"' V '21-gf -'LpwfVSf,V , 1r?. V". -F' f -. 'Tiff V2 . V V" f r? V: r S' 2. 'MMR-Q Vr ff i ff-' V Ml- im ! 2- 1V ' " "a -Va-"i':QQ1.V '.3f?V'?VV?z'Q.s VVVV, M nay" V25 . F. V .. V v- 'W vw' V V 'Twig Ki- .E .V+ :G . V-f i -yd ' VG' 511 5 . F9 -1' PM L V- ' IS-?+2y...q '1a1rS12V V- VMVf'f55fMv- 'V - .V-'-MQ ,-"2:9'!'T!fiy1 ww' U2 A Y. Z hi? - - .' if " "ms 7 VV ' -'5' 5 :-V , iii '-2:3-'Fif?ff,"' W pf I".-V ff if? ' :.'f3?fgQ'3E?.4-H.-V..3 -E1 -V T-V'-33314 . -V Q V. -V V '. if ,M ' WT'-.2 ' V- 2' ,z 1 VV' 3 ,V '- -eww - , iff'-.. ,Q 1' '-' -V 1.-Lw-'STV 'VH V ' .jf A , gig qi.-. awf- V PEE ' ?GA .e1i.V-H' 1" V V 'Q F" 1 .VN ' - ,VVIA Tk2i.:xf!'T- VV V, -SAV' - "-:jak ,,54f'Vf'fgV 2- 'TQ 5' Vzsmi .' :' .' f f' V -'E KV V252 ,111- ' wi' , Vf .3m'Zz?m'5, VV-G - V. ..-g, S1."?V P M- " V f L Sli' -vain Vwzk,-"14:.f5,9Z2g,-S 1 ' fV.V'2?V--fs, . y :V.V,gV,f Vf,'gf-V ffb. gf -J., w,VVf1,w4VV5 . P V.-3,-V ,,,S,q?.,,ggg, V V? , VV: -' , gig-V. ' " fail-5:4 321 ' f"ia"V M V., ,-fV'4'W'V-,V 30:11 1 -QL" 'iffgkt-' V, . .5ff.!f.'i' 'Ma 'diw ff '.-wig-1':-vgff KM 3-iw ' wif -V V 'Ag ' -V -. " fiml' pw -1 '. 'J V'-'. - ' -'rVg1L.r"1'!Ef'Vf.V1V wVV...1'kV- w e-V '- VA,.--rw ' VfQ,xg4,,rVV 9 V- VVfVV, qf2 V'az'M.y++"fVz?' V ffiir 'm .jf-LV V,.fa- -wr V V Vw-fa: S i .,- ,qw '-we Q-M-V V r-.'VG--.V5Vf'VV,-.ELM :ff'f?v'3'iC4ti AV '9--'R' V' ' 'V V- 'FV' - Vw' V12 i f ,VM -VV f'.-,FAQ 1, 9 rg fuiifg- ,. ,Z514,'f1V Vy f',V r if ' 3 Vi,-L JW, V' Zim: :ff 53, Q V ls: V. .- ":?f,Vv'I4'Ek'e,. 75 V .yy ,mi yy 5' M y V, ' ,Vx '44 Wy? f' ,VV. Q. 1'f"+V .W .w fb .V .5,A..,VV,.g,V' V.g .qw - .V--V -,S V... 4 Vgm. F glfsff .,V" ,e-5 ,Vxeizgf ' dig: V41-.L .A-1319, .,V VV- ,yt - 1- 2535, ,W V V ' V ,. 'VV:' ?f:'Q V - .MV W 5' 3 fijf zp 2-aff VW 535213 1"quVE5ff2P6Vfwf YR' - - 1Q,,QViV,g ik . Vi gr' -' 5, 'Wg - V ,V,'y.VV, . V. g,, 5Q'i if ' V- 41,4 5- Q TQi:24"'7' .Vifffwgi m0V5S?J5i?'w,t2'5,-Lf?5F4- 5' Q Fg3'Ef'i'u-. 1, i. -112 e '5' Lf- Q :W V V' f?'5V. ' W 'fy '5l 7' XV., 'wif 553, V E ? , 'gf' x'-Hlifiiilf A F35 5. 319931 -515' - xIS.L'f? Y J ' V ' V 5-Vfz.4 ' iQ". - igFg 1 .,f5'fQQ,i-f.Vi3.,, VV lf! V,V,'?'., .V ,VJGZQ 'Q V' 'V VVi?vV2i z.?i?",,:?5.qQg g:3".a.r '. -V a,,,,V,,5f., .qgf.'f.gsf:1VVV1l553,if rfV 5i3g,'?,fS?fVraVa V VV V, , V ','f-- . fr I ,,- A"VV' ' V- " -fm , H-V -,-.V-V', "' A. V' V..f . -V , V w 'YSVVL' -, ,1,.V rt fi, ., ,.,,VViF2fwK'- 159 ,. he H wid... ,, VmrgV.,:V:.o.g .- it 1-' VHV-.V ig Ji VY ,mfg 1. ,S vg, V. .Vw ,w -V , . . -V V. A-ll . V Q. -31.1 151415 , - . V"Vie'f4'?i 'ef -' JM U' 'mflfrkf' ' -v m' 'V' V- .Vf V' , ,nzflzn .2 ,TQ V W' V",1'.- ' 11 '1 V' nf. 2, V,. 3, . ., , vii.,-al 1 JW, .. V, AVA. 5, V , :,, pi ,.. .,y.,,,V V. ,, i., 44. E ,ju FW... V, A V. U . ,,VikE'r-gg., 49, , V ,V VW.. V. nfgv' SQ! '51 2 il akwrxai 3 Q 1 Ska -'N ig- 1' 4 P 5' gs? as -V Y Y' Y L .7 1' 35 ' F ,A P " ' , ,. V . ,,s.1,.,,,?,, X . M. -fm ,4 ,,f ,nf J? fi, V. -V ,. . . 04... . ..,3 ., Q. V,5gs9sr. 1435 Q . N , Q V 5 if , 4? Li? I L Q J ni' Qt, ' V R 0 ,, Es an 3 r W1 ' Q f V J: ge' , 1 Q 1 4 Q x sf i' T Y if kqvgiig as xl V1 Vs xi if md' ' lags '91 31 T '1 . , , X ,f I V V' V . V VV VM. VVVVVV -V .rf ' V V,V. . . .. . , ..V ,ff VVVV .V .., :wa .VV .ff -V ds- V . V V ' . .V V.. gf V V .V vi" : -V , V. ' V 'V - '.-.am A ff: AV" "..V ,,"V.'f'. V, .1 . .Va. -an Vgf - ,:.Ve':f?P,'- 1V,f'M'1, , VV .V V - -Q. Ve-KVV, V-H Wg-.-, V ve., ,f . In V-V1, ,M V, Vmy- K5?V.-94 . iwhs. - Vifff l f- Efrwg, Cf V 24 V 1 'V vN 5WQf.Bq- 4Hg4,P.V, Mar-ASV. -Mm. .wV!fVm-,F V-, '-,V M N V: I V f '-V -v.. ...bi -Pig' f, 'Qf" '?1 -'11 if- 55142 V ,-V41 V., iw V-v.. ., gVV': ,'-1v3iV,., 'f,-"1:.fV.25igvVyf f'?29Q'.-V':5LV7'33g.-L f -.21-W 'Q - , 'Q ,jfffzcfla ,552 fi-Eggfw V " 555, f'- s ,' V .V, '-ww-V 4, V- 2 a, 'aE95g1y!'-4'm5, 1. f' 'V -5,2xv6aV' f' Q V' riieyy- ' 9-!E'?gVw f':Q"H- 'SWE 4, ? VV"i5?VV4f -.M-fV,'.V.r -ES- fw' fm- ' . V - ,V '- Q 3 'V ' V J L 'VV'-E Eff-11 Qi .NY ' f?.V' - : Ey-ni g. V.t fr' .' r4VVV-.vggvggis-. ffgwy-if Qiise-,,1fa7'?8EY".imf,e2,g.i.-- fm -1-Wu V-,,V . V ww '- ' P' . , i s?-5 'W "f'1'fi.'w1'V1ViVV lii1iK"7fli?-v'f.?ifi,1'5 V.,-,ffsipf V .- -V. " V' V T ' V, -' V V V """ - V' A 'V E552 -F3-, fs .. ,Sq .,rJ4V'? . .- -3q?f- l'- 'fV V V',v1a "pr+ 1 " V-Vmff . 'xii'-,ff Qp 'V' "-J!-WV!! VL 4- Ar' :V '.,"ff'e"12' , V 513-'AV ' 4,1 V. V. :V .5524 -'f'9fi1.QN, f .V .VV-. 4-ff... gf.fVVVei 3. JV - ai. V. g, , ' W ' 1:6 ,i4f.,:ffV.pVz"-Y .2 - ...ag -M., , V-V ,V IVV ,JJ .V ' P5,'11..sVV'VVs.V: V-Yfivfim 4i'E1w.- V. ffV?1f ..V.V,1 -Va .V fVVfn Vw.5w.-.VV 'WV ,V - im VV-QV 'M Vw V -m.l"f--'V-V"-.VL Yi: Vim-' ":VgV,.'-V-mga?-z.mg?fexV NW-1. -- 3 -mV"z'V"qG 'V f1x1 VQ': .w V '-. V' -Wai? 'gq.xf?a"..1- V. -VV -K 535' 'ff V. VSFQV. V QV mf-V4 1Vw?"'5f'.'+ JSR- A' .. 32 ? ..x'f4f"' Vrv525Pff4.:V, V A 'ff ia--V IVV? fm, VV A p.. :3:l1VV.1.'g'--QV,,:x"-,'g,"VV -Vf.ym,-- ,V'g.Vf,j,. V+- '- ,QQ5 Y VVE,V V.EEp4f MSL VV., Q. , -M., 54-Wm? -V,VV .ff V 1 V5 . VV V --Vr, .VV 11 , if -. LV 'mme V-:V V-V75-:'.f:,1. ,V-.'-4'-r.x,V4w -' ,g-, pr :A 7 ' 5, A V ,ul Q - ,V .., Q VEVV ,, 'mag vs' -1312? 33 ,ziffi Tfgqgj Wm V fi FV VV '31 NP RP Vs 54,5 wiv , M " VM. V? .r 6, V nga, ' .V SV V, ,V - V,,, ,ff ,'.V .fr.-VfVv-- .VV fVVgV. ,V V --,,V1: V-,f-mf, if -. ww-:,,' Jw-,gf-. VV.wf-Zffe-Va 'ivi 4. ,V np 4 4 'fi 1 4 ,xg '.fEgL,,:,fV .mf 5w.Vg,,gEh,,: .51ijV,"1' 55,1 M.. RQQQZQSEQ-4 , V+' A043 .Vw,?g5,:5-- V,,,. .Va ,,,ligg5g,V4-5 'SEQ ,Z 2112, 'V ,V ,V tl ,. W.,-',.y,. 431- , i ' fi, b , , ,Q ' V's'V .1 . - , .,e.V- VwVgV:V,,, -5: gf.-. -Vrg--VaVVV'.,e'V..p..' fi... if -' .Vg ,'gVg:V,:,.-VLA,V,,f'V:V-L'.' ,sir -my V-VV,-fa.1se V' .aim-VV 1. 4,-EV -:Qs-'V..V 4.5 1-1,5 W-.3.,f,-3.4. 3 "VP.7mV? VV ., ,,.9V5aVi'GMW'.1E:V-fr-ifliff.,-323131.ifV3,-saws: 'izihif ai-.Q .. kf?,wvfgr,.fg,,V,,V.,.fw,g. :gf -M,-V,V,V, VL - - -QVV. :..V,V.. -V.. -'e..- --'g,. A+., ., 1: V V, .MV-Q-, -, 2. V-,-V, sw ,V V V ,Q.,..V.1, V V 14-Viv'-.1V -:.V,., g.,VVV V - VVV,V,V,.:. - ' 'wif -5f.'svT?.'i. Vw: mu V VV' 'iii WT. 'mgf ' MV- "1.EVf'xV ff' "-Wx.. we ' .. V. " .W W. A -, fi 'J Wu.. Vim' V fzf V- vm- -NVV'VV'..g-E5 VVV '-gm- - - , :V VVV: W'-ff, ff- 1. V01 Iv. :.af.f'fTf52Vd4"-Vwifixawfw 'Vai fvVV'Wfv2f-VVVWVVV:-VVV 'Q-Vw '-'2:..'725?- Vf4f:ff-V-IVVSQ2 3:65351 V-ri 'V -V' f -ff:.m"V'Vi-ffif.-1-fff' ' ,.-. fflliix 'gin'-V:V.V:1 ,Q RW.-QV,V ,, ,f iq-'xv--VVf.,VV?f:V-VVVV.-"1?VV','f'f"Vw.. wifi'-H ,Pg 1!"f:-VA.,-wfhV-V1i..'a-,V'eV,.-Vw, V .Vw2f5?222VV ?-QV' .Vw VW? zwb. VM.V.:iQgsVi'V.V.VS.,V.':VwVff:"? 1 V' .. .Q sVV2:+S2'--'V'iV,.f. -'aff' .gms- ' " , V' '12, '.1Vi fV"1i',IVaV.j V:, .3 V-wi, .fe :V.f,VV,....,-s,.4'.'w V?VVf:V"V?k-fV-jf,2,w1ff QV-V-V '1VV,V:1 F' 1, J' :V V:'fVV ' HX X' 42 V'1NM ,.Vf57V':s"V' : ,aw Q " Q' . .,'j G2 Vg.xf!,f,-,1VV"f:,55:J -' ' .3 . fflfu, '12 "" 2, 3? -Vf,2g4V"'3V'g,gL.55i9V4fM,,MQ' VwVwV+1,VE-g2'F"Q??i5, 2:45 ',i,Vf,' '4-V -if' 95' ',..V ,'.,'V 'fi .- fi' 5-V52 'V 1 "Ag 'V 'R .Vg 1, .V",'VV VC., WSL 3.124 133 ':rw,,."k3'5' 'R P :H W'?Q573Ef'5. "V ' V, .1 " .,fj'F::"5"'.'iVf 55.. . 2 , 3,4 J g ff 'ifjafi " ','i.-514 "'Qs1fVQV TK' Kg,f.1fgwV-' 3- 9 VKMVMV5 -.0 .155 , " V V gs wi? 54- V-V65--f'f,g5,,E5 iff "'vu.'-Q'u5,g'f.r-?',Ea ' V '1Vw:.gf-Su., :, fY' -f-- VV Q? VV wi W- fix .A4.f--- N .--Q' ' 1l2PV'i-i,V3HfM'pf71'iLV-".E'5 ,iiVPrQr'fg,,,:V 'VV 'QQ' ' Q '5,V , 1' V -Vw wing - , 'iii -' Q fp'wVff' , , Q" - -,V ' V ': 4 Q, wh ,V V. Vg. - wI:,g3fQEH"V, af - :V V,r.wVi,aarVfVCVV? -'mx?r2j..g5VVmVV W ,V-.. .:,. V M ,VQVV VV.Vf,Va,24V+. V. Q.. Vw., w' f'vfz .V'-P5 -3 V . '. 1 P '-5,'.Vw. V- fn . V fa VU- 'wi Vffrl A -' Fw: + Q' iff' 'lip , "MV-Lf'-X "' H353 ,VA J V? '5V1,uuV'f O' -K , 'V 51354315-, ,WV f " 'V wgfis ' J V M E?-' -2614-QQ' , mf,-5f"VEw V ' K .fwmf 1 Qw-f?l?V-4' VN .V V. 3 V V F: V V 'V R 49- . -VV.-V wr, wg .V -HV.. V ,., V.:...,. .VV-1 vm... f- , VV -x1 Es i . V N. V -11,54 :.V .Um 5? ew M4 ' iF V. K ,V V '. '- ':fw,1Vf. 3 Y QW: -57,1 5 11. 4 :V 5 ' F' 3 , V --zu. : , WV V- ,'hf,p9'ig- :MV Q fw-Fw V Q . .s gi, VV. ' ,,, e:Q 65eu1i?3e '.K VV gV.,.e,gggV Li . 2 ,1 3122. VV v Vg' nu? - " gf-' 'gifafv' 1.f',,yv'VQ,gi,,FV-Af Hi-U,'1V'.VQ!, pf-, ?' VH S' 361' V' .'S'2,V? Vfg-V 1-S .V x Jw dv, W w 1.-nav 'iw' 'R' ' WV 'I 5 sn-Vii1'k".W. 'WSI-'xii' V ,, fw- Wg. 1 ' " V V-JE V1'g'f , ,, . V-94" 'ii-V 1' ,, I-,.,,ff .p4Vfiig,1-' -V X ,- 3 rf "N -.V ., .v V ' 50, ,fb 3,1-Vz.'-3i,V,:44,,.V 351glvj':'7fVV6-m5a-f,..fIf- ia. V-1 ' Jwp .V V V-hes, ' V-.V -9 V f'6fifVV-I'+V.i,ffV ' 'V 'V 'V VV . Wig 'limi -5- Vg, V' 3.4 V-?,Vw"1s-, eemiwz., V 3 , 1 -3 , f '2 , f' V, -Z i V V6 V 5'-2: 73 MV ?'5"K'f:'?i:: 'VV' 'gf W : ' x'W'i:VV'VV L:"'1:?f,1f.V'-V' Vqf if f'fLf.Vf','VV12 M. VV-.51 .fH,4,3 .. QVg3V j15:"7 ,V QQZQWJSVJ'-f'y53 f,, '-af: i f , .MV ' SQQYEV5 Q. V-V--e,g:g?f-FVQX-.-V2ff,3iV,Efzawgq 559 www QQ 5 it WM 'fm A wfhkl WVEZNQQQ AE' E51 9 .Cx 'H 'gi 'SEV Kgs 1 'Assy' 1 V ' '-rv' .Vg 9' -Vg' V, . ' ' jf " 'V ,J xg". 1:-'z--4 ' ig 12, " Vip- 5 Hfw- - VW JV "" V I .,f'f'Zif-' -Viv V 'VV..:1., ' 7 - VV L12 F fi 1-' ,,-.gg - 1:g,,V.V ,V VV VA. ir., gi ,, I f,i,,s.'?' "f':',fif' , 'VQVT71 .V , - V " 'VirV.9 V ff.: 2 M . VV? - V,'gf'gV2'?"V ,u- ' -V V255 - 'V a f 'Q - ,HV ' ' "' ' '-:A I 'J -' k " Vff " .: '?:'.,' f ' VC5'-.V .-v - If !,'4'w " VV. ,kV",',' W -4-"' :'.f1'i- VN ' 15 s V '- 'W' . " L V' .A-53"-'71 XJ'-U ' Q , 1 V sa V K, gin- , f ,' l", ' ' ,V - , Ll. ' I Lf ' .' , V 13 ' Y ' "' ' V 51.5 V-1 ' fl? 'VV .' ' - . , ' ui " - L.-'fin-X , I1-V i ' v y JVFEINN 5!S'?Y?' W. 7'-'hiffhf 'F' ff. V -.:,5,3V, Magi, , ,f'R' V 5 VF , :. . '31 mf '1,w Q:n1 -5.5 .gr , V.:, ,H 12 .x . V- I 0.4-Vw V V V .V -. wi , nh. , A- ,V hr , , ,,,V,mVV,..5 5.,,V3.:.V1,heEVE9Y5,,H., -V V V V .V Q 'VV V? ai' 'V V " SIM-h.1' ,fVV 'VTV ' '-EM W 1. 5-VV."-35? , VVV5 . V 'za'.QL'l1"'f.Y. , 5? if V. 95 4'.fV Vw- :VTV -V 'V P,fV.w-1wk"f5,V1. V-'inf , ' ,V Yl,fQ,','jl!-'Wy ., JV rm. I VSV' JL" -.V.V .l'M-5: V , - 'V 'Q' V M , ff' IVA' 'fi V '. lg . 1' V? -"ci 1 V, '-fwf r If 1- At VNV' kg, -J, fy- 2' ima' 9 V-4 Va, M V, ' . -frennxn A353 1 5 . ,V. - V LV V. V,Vf. V1 V-, V, wi , V-VQQJK' VM X 'V If -.V V, . 51 V 9 5--Vefu -1 V ,J .Vi 2 ,3 '-?V ?T'V'1f4V ,- f..- ,Vh ,Af 5' m,,. V-, v, l2, x . 471, h,,lHQ .. W, 3, ...XZ A, ,V gi. if' , :,,wV,. . V V. . is , L V yifii., . VVWXN, V K ,,g..,,' ' 9' N' 4 v- E 1 'S 1 Vw."-gg M K V' W. sl? V' " 2 ,5 " ' 'R Vfihl . 'gf rw. . .4 V V . .., Vw . ?'-VVS' W e-T4 .if-SsVV 'fTVV. . MV V", "if f", . V .VV 'V VV V. 2 .V 'www . .V . wr -V ,435 1' UM '5 -'A slkiw? Q 'V is it 9' '7 4 x 53 Q .153 4 0 lf-, , 3' ,- ' - VV.-,513 V ---VV V 3 , - 'Va - V, -V . - ,:- V 'Y 3593 ..'.Vfi5,2i,p3gVVgV,g5 ,Ti Ez Alf, . V qmgf 1, gn Q97 Q ' i ' Q--: igV,,.V V V ' ' m i Eg! V. . ,er .. ' AV' .?Vg,jf2fgV,,V.g,:.11SV"?,V.VVVfffJ7fN 1 .' V 21- ,, mf .. 4-EQQHV, .,, , Lx 1 .4 7323, 9 5 kfmiiz-wgVz,w .wg ,V Q,,VVgy qi..,,,, N-V ,mg im? Vim :ig,aV'fQ,f , V, 'wr' , ,Q-Vaggggikgi M?,,,3g2, .--,fP,:V-,mt-Q V' -V 5f"1h"1-' -A-Vx.: -4 , . ' V2 V' V.-V gf, ,V -, ?-V-M -fiwfb, g -V"- 'i-51V- L-5 V-2f-Uf1V.f,.,.- 4, P5Q.V.zfVf --ga?'55.. V !'vV,g... f,-w- my . 1. 1V.'-V , .gg-V AVV , 1- ,. V, -V - -.Vw-.YE,.y .,,.w,VVVS,y ,fm "uf-p.V-wg... -,gm . .V:VV-mst' 15 1VV,.V-. - VS? V V. V V' 4, V f VV -VM --ff MP' ' 1--2: .-V c 5:V,.VQ, , -a V4.3 ,P Av' 4, nw V- , g- MV- V , 1 ..f -.V . .-. '-1 VV !a,,.QVQ V4f , V .9 , .V -. -V 'sg 3 i2rw,w55.g w V... wg-1 'JV-M w. .Mi-1.+2VE-Vfgfg. -"WV- V V ,Q :V -.VV. E?:a,gvf-1Vr-.2fi,,VA-gw .- S- 1 ,'!V.Vf-w n . .1 ,V .Md -+V V Agp- W +Vw,V,:'pi,t. ,fhif-.5V.3Y?a +VVVVF..-Vf-:..w.- '-VV,iP'3+1'ftF5'TiVmHvVf2.SJ 'mf ' -.:-VffuYif-'l- ,-119.3 Q, 'M ffm--f1.V'f ,i'QsV -VV'??i5Wff'i...- Wai- V ar 'K VV.. 'fx VV VL -V .ga ..:q..,54.g,ggV,,, .. 541,253 wg, ,f3f,1x,' 4- m v V ,gi ,, V ,w ,:E1f-Q34 V ,sy ,V ,VVg'f,,. , VV .- V a, V VNV. V ,V , Vbygja. -fy f , V .f V1 Sf,VQ:VV . A 'V , 'EV11""TZ,1 '. '.V -N,-S2 +1-2-21: ATE- wjfis 'VJ' V'?'f.:fff YY '1 ' ...Vi .2 1 "?:V'.4f'.fV, VJ,-. V Af: ' -' I 'WV -V V lg-5' " . 3' -iw Vlefii? ,F ' . . ,-Qilwywi-V'1sag QV W4 mt.. 31. 'Van .' we ,WZV .-- .V '1925' VV V2Vs""'f'5VEf",' fV: VVVQ VV VI 1 ,


Suggestions in the East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) collection:

East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

East High School - Angelus Yearbook (Denver, CO) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.