Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1958

Page 29 of 88

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 29 of 88
Page 29 of 88Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 28
Previous Page

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 30
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 29 text:

8 010 GRAW, J'

Page 28 text:

IC 'N II 1 1 IC 5 IL CI ILI I 'I run I IIIXS SII XR IILIIIIIII Il II Sch C IIIfornII I IS C IRAI I3 SON III I I 1 SCIIL Musit C mrut IIISIxCII3l CP IIN I I Bhl -X IIIIIII RoIIh Mlssouri I I I w X Te I C IIII SCCIC IIIIII SANDRA A 7 I I7I.IIv s WIN I IINX AID IIC C rus 1 Vocll I II IIII 1 lxplng Au II I I 7 IAC AS IIIII tml x 'IYICIC 13 S I II IIIIIIIIII I' or I7ARlxlNS IJCIRCIIIIH rus 1 1 I L III II C Ilctc XX orlxcr 7 PTI I'I"I IARRH I7IIlIIII7S RONISIII' IUIIWIII I Blsl-Ietba IIC C 5 SIIIIILFI Coun 7 I'C7RII IU I I5IxlIcthIll I Suemc Club 3 ProIeItors I D IXIARII I rm 1 IIII LS Sl tr. Chorus I SIJIL NILISIC Con s 'P 7 5 S 7 II I Short I A I5 'I lI'I I I C IIctIrII Work r Crew Clu SAI7l7 IICIl'1I7RI nI 7 lnstrumulrxl Fosen es IL 'IIIII UI o 7 v Baslwtv SlCIxINC ION CARCIINN 1 IIS SIIIL IXIIIISIC Con s I Pcpn oI C SLLYCCIFI I SI A'II'R IANIVI III I ICJTIJS Ice Club I IIISIILIIIICIIIII I'nsLmhlcs I C Cl b I 7 Peppe 1 Plax P ItIon 1 Iuturc NI 7 v Iypim, Avxa I VI SIN III RIC IIA ID RIIII TCDNKIISIIII7 IIII,h SIhool P1rlc Forest I I P IDSIFLIIIICIIIII PIII II1 rII I sw III I III X I Ilomccorm I, Quc n ort D II I Ir.IIrIIrII Pro mm r C rc IC II RMIIII lxINNl'IIl SI7ARIxS ICIYCI LUIS .1 SSIS I I A roxx SIIII I S7 ICCS 7HIII III I C 4 CI I7 w I ltIstrIImIIIIIl Fnscmhlee 7 I 4 Vo Il Tmcmw I I 1 I I SIIIC nt C UIIIICII C III rome 1 or IIIIII I Irt 1 IJCICCI I I STITII' lxAX cc Cluh 7 7 W ri I I I IIIIIIILIIIII IL CPIIC II IIII IL IU I I S f Ilfs 1 fr u I SI7I'RNI'R MARX LCII III w IIIstrIImLntIl I7msImhlII IIS v I rIlx III. X I Ir I D I I IrIInInI,IroL I SI'OI'NNI'R C I AIIDIA nI SI7C7WI I I NANC Y LC A I C on s L Ims Ir IIIII I Sh wr I rIIQ I A I I I I s Cr I SI7RAIlSS LINDA IIIYIXXI IIII ts AI Ilcmx 1 I VIII LII I ISLHIWILS I fl IQ Music C ontcxt 7 I IC rs FIFI Awistmt I II WICC In lc I I Cuecns PIII CIIIIITI PAH ICJR III'l I'7SIBI"III Irus oI n Ihlu I SIIIL IN I I ICS! I xW x I II IIII s II Nlurs s 7 Ilo mms, Queen IN I I II Short I xmr s I Typing 'IxI.IrIls 1 Librny Absismnt I CJICCGFII Vkorlxor 7 I rovx SIIII I wus I 7 1 I IIIII 'Shines ILIII Council 1 I I llo Iomm Queen CIrIIlIIl.Ite I 'Sl,IrIon.II Honor Sotuty 1 I BIIIILIIII IrII C lub I I I I s cet C lub 7 1 TIICJMSCIN RCJINALD nI I IIISIFIIIIILIICII I7IIx s 7 Or TCIWNS BCINNII7 orus I Pgpv I I S LIFL ursu v I SII h1nIl Au mls 4 VIC IxI7R IxI7NNI TH otwtll IILIIHIII Ick I I5 W LI ACI' IOANI horuQ v IN LI HI rx Ih I WI s 7 I Qt hfllk CI I I SIIIL NIIIL I unIIl C onlercnu. I IN Ition Il I nor I etx I Shorth Im Ircli I IPIIIL, Au IrIIx w I WAI LAC I' IIIDY orue I I1 s I TIILSIVI N it P 5 l7roIl It o I 7 Ilomc-IonIIng IICCII IIII II Itc lC7I'fI1II1II Au IrIIs I I I Ir s w I WAI Inf ROC FQ nI Ch I I II7 rIstrIImcrItIl Iusemhlu I 7 UL s I S te Chorus I I'rI M I All St te BIIIII 5 SIIIC Mumc Con I 7 Sports Mmm CSPIIIISIJ I 7 y I StIIIlcn Cou I Scienne Cllub 71 Proyutors Llub I 7 Crcst Club 7 MKII QA. 7, .'IlIl.l7'I'A - Ch rue l, 31 Cllcc Cllul I, l, Ig All IIC 1 gl R Ie - 7g II II' Iing Fw -I: 7xI.IfI1II.ll Ilon- SI.I - CIIIIIIII .', CBRA lg I7I-piers I, l, Ig I7lIIy PrI Iuctin 5, -Ig UF 5 ' I. -I1 CfII1SS PVCSIICIIC -I: CQIINI VIL'C'l7fCSl II-nt I. Al7I'IVIlI!Q Au. l Ig DITCQI CIIIIIW -Ig 'I' IA Ing 7I'OIZfIlIT'I -I. k- ,L ,V - 1 s GI., I K: "cj muh I' 3, I' ,IL URA I. rv' MI' I A l f UN if Pole -- '- ig Owl, f, ' ', 1, I, -Ig ICIIC, I, lg Play Proltictim 3, 'g -g III' -C .71 CIRA l, ,'. Clill I7III ' -Img Sl rtlIIInIl A mrls 5, -Ig 'I7yI Ing Mu II: ', -Ig lest CII I1 , l, 7, -C. MY 'I 1' . ITSJI7 - 7 ' NISII' , I1vIaIIIf'I"I' - III I I. J, I, -I, Cllcc ClIIIh I, 3, 5, 7 , 7 ' I. 75177 I 713' 71 S7 ' I I 7' , , , , , , Ig Y-Tec . Ig TyIIn,I: Ava f Ig C.I 'term VI rlc- 5, -'g ITCIA III I'lIIIIL'III.Il I1IIXI'IIIl los l, wg . I 1 J ' .I wg I," :Il ll , , ,, , . , g , , C.lLI'l -L 1 ' 7 'r.In -I. Sh If I'UI'L'III.lII -I. ' ' , ,. . . . 1 i, I. 7 -BI I l,l, 'gY-'7 l, 7. om I, I.CIRl1IIA -- -.III1 I I . I-.I - 1, .1 , , I, I 7 mm I' 7 ', Chorux I, lg CIlI'I' Clluh I, lg l7l.Iy l7rolIIII'fII 'g '- cus 5g 1, ,, .I I ' -- C1I1 Clluh I, l, ig State IIl'IC' , IL-it C I.Iss VIII--I7rI'sI IL'III lg l. g .7 ' -t,Iry l, lg "Cl" Cjluh I, l, 3, IL CIRA l, lg TII".P7I 7 Ig PIIII' ' oII 'im V A, , GR H ,Q ,L U ,MS lg Yi,I,CCn' lv 2' ,' 'il l, Ig WY'-'Teetjs IA, l, 71, Ig I3IIlIeIitI'III1gI'Il Ciluh ig ,7 I IIIIIII I A- . . , , , wat S, -Ig Pygmy I urls w, -Ig l.IwrIIry f ssitgmt l, 3, -Ig .est I.Ihr.Iry A t.I II ., 1, -I. fl b , i . I 1, -. ,-X-1 I Q 'Tl 1X-ulCfIIo 3 S, -ig C7lceC1IIIh I. l, 3, -Ig I ,, ,, O , I V p W i llIIS'I I - Ig I7I-I pg-rI I, l, Ig I7lIIy Cfnst ig ' j Irls 51 Ar- lg R 477 7 'gl' 'lx 'V I' I' 7 lu' . , C,lIh I, lg Inst III III Int 1 ln, I, lg All SIIIII CJrIlII-III l, lg "7 77" 7' Q ' S C'R I I I P 7 I'I I' 7 .III - , J -1 1 f , -3 cgi I, -.Iy .ost S, -I, IAI I 7 ,I.II7 f I74IIIl. l lg IIIIJIQCIIHIIII l, l, I, -I1 73 " Lib, , 'jk 3 'KISS 1'-,Q 7 ,Sit ,U 1 2 ,, L,. L Q I, .l, 3, Ig Cloll I, l, 3, Ig "C1'7 CflIl l, 3, -Ig PIIIyC1II:r 71, -Ig Stu- wa I' 2' III-II C,oIIIIIIl lg ll III' I ,il in I-I. ' ', , '..1I 4, 7 - - Cihw g l, 5, -Ig Cla-Q Cfluh I, l, 5, I V7 I W' film 5 7' 'li SIU' CIUI7 I- -7' 'IT PIII' -Ig V 'III Il sen , l, 3, Ig All State Clhorus I, -'Ig ' IISII' I7I'oIlIIIII1II ig Y-'l7I'I-Its I, l3IIll't7 ig Shortlmn 5, -Ig li l' 'ria ffm 1' I, THYM 3, 'I-hc, l mn, 1. 24 Q- 3, Phu, c-Mr I- AIA I. 4, " e' Play I7roI1c74I lg Y-TL-cub lg IIIII rc I TCS l, 3, -Ig mc- I" 4 '- co 7 R' f Ig IIIIIIIIII I'tIor Society 3, -Ig .7 IIIIIII A- ,. Af: 1 ' , A, , b I. ' ,,, 1 'L 'f . .. . 1 7 Po I I, l, 3, -Kg 1" II I, 21 , . 7 , g, 7. ,, , , , , .. , ,, . , , , , , I1 C.lIIsw Vice-I rcsI lent I, C.lIIss IFCIISLIFCI' l wg C.rI-st C.IIIh -Ig Ar- IrII ' I, l, wg C. ,llll l, 1, I1 I ' I , CII 5, 4. ',V , :,i7'f7', 77' 17" lg u ' 1 ' 7 'I 7 THOMAS, KAY - C3IccC1IIIh lg "ci"c1!I1I1 3, 2, -I1 GRA I, 3, I, .II I -. . . , Pell , -, 5, -Ig The-si IIIYIS Ig I7lIlI' C.II:t 5, Ig ' Irc I ' 3 lg III' , .YN --- C,hm i l, 5, 'Ig C7lcc Clluh I, l, 4, -Ig Stu I- I " ', Ig SIIIIC Stu lent C' IIIIICII CioIIIcrctII'c -Ig ITIL'- V .I IlIIscIIIhl'.' -I1 All .7II I I 5 -Ig ' I Q teqt -Ig ' ' A: .' ' ' fg . f 7 ' "g ' 7, -'Ig -' Cllul Ig CQRA -Ig I7c-III-IQ 3, 'I7llC.'II1lI1S -Ig Play Clglst 3, -Ig Y- Bot I l, 5, Ig Shorthtml XXXIFIS 5, Ig Typing AwIIrIl. 3, -Ig ,l7C'C'IIS lg Ilomcf ming CQIICCII Clam IIIIIIIC -Ig .7 html IwIrIIs fl. Cr , Q -. 7. 'I '.",',,, , ' I , Q. ' , ' f Y i I I, IIIIII, . xx. I w, , .I . C . .I . lv J. V x ' , V- Bu I I' 2- 4' 1 .Q I L I -Cm- .7 , 2 " -- B11 I I, -g J A I 1 Ibl lg All ble: -, 3, 4g State Music Cfontcst 5, -I1 RIIIIIII CIIICSIFQI -I. TIII4 ll fI.IIL IXIIISIC C. IILSI -, lo thIIII I, -, , . IIII A-, zi Ch Q il Glu. Hub li 2' ,Q fl L Iwi ' ml ' 7' 3, -Ig Play Pl'CIlLIL'IIOII 'g Y-Teens I, lg lfut I N J 7, -Cg fl nrt- .7 I 7 ' 1'7 , 1 . ' -- Clhorus l, -'Ig Cleo Clluh I, l, 71, . 'I , . .Il llorlrl If kC'IIIl'1IL'S,IQ -I 'I l, -fl lgers I, l, 3,1 ' ,L - if FU lt lv 2, X' il BBQ. L Iv J' S' Ai: 1, -I, I :ly C.IIst -, IlIIy lr IILIICJII 5, .ass I I ' -. Tn V 2, 3: HC., Chl 2' ,Q in I,lnycl1m ,V il ,HAY 3. ' '. , ' i 7. ' . 7 x S ' 7 S. g ' ' '- 'Q BH 7 wif: U ' hi 7' L' gl "' 7' A . g I M ci . 3, 2, -Ig C'Icc Clu I, 2, I, Ig "Ii" ig g ,fvfg I -7 j 'U ,fi ,fri - H 'ff CI I1 I, 3, I, Ig GRA I, lg PI-I1, 2. I, ,Ig " Q,-1 um- -I, III.- 77' N 7 um' ' H' ' H565 ' " 7 ' r 77 fill. 3, -Ig Play I7fUCIllC'IIIII1 I, lg .7 lent IJLIULII I 1 .7 I ' .7 lctt ig Class 5I'I'rL-III ' I, l. . -1 . - Q ,I , - . - , , , CD , ' , I . III SICI 1' 1,-g. I I .7 Il'7 , I I - 7 ' ' .' 7 'R' , I ' ., Awe . -C, Tj 7 A' 'I i 71 Clrcs Clluh l, I, -I, IIIIIIIIIQ ISIIIIXI Illllg cs: 7 lg If-1 lg ' othall lg I I 'li A lim - Cih . l, 3, -Ig Cilcc Cluh I, l, 3' if --C.. 7' 'lC'f"',g 7' 'dit " 7' h ' ,7 A , H' C CllIh I, l, 3, Ig GRA I, lg Pc-Iierf l, 3, Ig -' 'an' Ig Play I1sI -Ig Science C.luh wg I?C.A C. Ib -g ' A' I: ' -Ig Cl , 4, ll' u'i n I Q . Y Q cz 1.47 h C.l.Ias I LIISIIILI I, . 5 . Ih I. 4: Sl Q Q P, fl .rylinlu AN dk, .1 c-rcs muh 2' ,L 4' '7 77 ' ll 7,7 -7 .",, It. 71311 I I,l, 3, -Ig forus 3, !1CICCCllI 3, I7 , ll 3 Y-'I7" . lg I.ihr' ry A.':',t:n I, 2, 5, 43 4g I J - I T , l, 5, -Ig V III IIIIICIIIIICS 5, 'Ig All r 'Q I' -C. Ita Q . -fg ' 7- fg .7 I1 I g 7: .' . tes :I R 9 L1 I A IH, Q Bn I ' 2' 5' 'M Chorus I' 2' ,M Q -Ice Irhl, VI, .Ig RIIIIIII C7I'l'I1e-QIfil,I,wl, I, -Ig GILII jg -. Qivgf lg Chl ll 2' ,V 11: ,Q 1 L 2 KM' V 3 U ,ki HCS A N, A1 . N, -, IILI Clint l, v1,III-Y I, T, -,I t , mil I, l, S, -Ig All State Cihorus l, 5, 4g State Music Clontcst I, l, 3, -Ig 77 " I ' M' ' ' M' 'I'rI-IN -Ig I7IIIy I7roIlIII'tIon Ig Stulcnt ClIunc7l 2, 5, -Cg I Stu- 24Page 30 text:

ms 'MQ 1 X, .N AL Q ggi! V5 " : Q wr., QF tw? '55 if

Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.