Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1958

Page 28 of 88

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 28 of 88
Page 28 of 88Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 27
Previous Page

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 29
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 28 text:

IC 'N II 1 1 IC 5 IL CI ILI I 'I run I IIIXS SII XR IILIIIIIII Il II Sch C IIIfornII I IS C IRAI I3 SON III I I 1 SCIIL Musit C mrut IIISIxCII3l CP IIN I I Bhl -X IIIIIII RoIIh Mlssouri I I I w X Te I C IIII SCCIC IIIIII SANDRA A 7 I I7I.IIv s WIN I IINX AID IIC C rus 1 Vocll I II IIII 1 lxplng Au II I I 7 IAC AS IIIII tml x 'IYICIC 13 S I II IIIIIIIIII I' or I7ARlxlNS IJCIRCIIIIH rus 1 1 I L III II C Ilctc XX orlxcr 7 PTI I'I"I IARRH I7IIlIIII7S RONISIII' IUIIWIII I Blsl-Ietba IIC C 5 SIIIIILFI Coun 7 I'C7RII IU I I5IxlIcthIll I Suemc Club 3 ProIeItors I D IXIARII I rm 1 IIII LS Sl tr. Chorus I SIJIL NILISIC Con s 'P 7 5 S 7 II I Short I A I5 'I lI'I I I C IIctIrII Work r Crew Clu SAI7l7 IICIl'1I7RI nI 7 lnstrumulrxl Fosen es IL 'IIIII UI o 7 v Baslwtv SlCIxINC ION CARCIINN 1 IIS SIIIL IXIIIISIC Con s I Pcpn oI C SLLYCCIFI I SI A'II'R IANIVI III I ICJTIJS Ice Club I IIISIILIIIICIIIII I'nsLmhlcs I C Cl b I 7 Peppe 1 Plax P ItIon 1 Iuturc NI 7 v Iypim, Avxa I VI SIN III RIC IIA ID RIIII TCDNKIISIIII7 IIII,h SIhool P1rlc Forest I I P IDSIFLIIIICIIIII PIII II1 rII I sw III I III X I Ilomccorm I, Quc n ort D II I Ir.IIrIIrII Pro mm r C rc IC II RMIIII lxINNl'IIl SI7ARIxS ICIYCI LUIS .1 SSIS I I A roxx SIIII I S7 ICCS 7HIII III I C 4 CI I7 w I ltIstrIImIIIIIl Fnscmhlee 7 I 4 Vo Il Tmcmw I I 1 I I SIIIC nt C UIIIICII C III rome 1 or IIIIII I Irt 1 IJCICCI I I STITII' lxAX cc Cluh 7 7 W ri I I I IIIIIIILIIIII IL CPIIC II IIII IL IU I I S f Ilfs 1 fr u I SI7I'RNI'R MARX LCII III w IIIstrIImLntIl I7msImhlII IIS v I rIlx III. X I Ir I D I I IrIInInI,IroL I SI'OI'NNI'R C I AIIDIA nI SI7C7WI I I NANC Y LC A I C on s L Ims Ir IIIII I Sh wr I rIIQ I A I I I I s Cr I SI7RAIlSS LINDA IIIYIXXI IIII ts AI Ilcmx 1 I VIII LII I ISLHIWILS I fl IQ Music C ontcxt 7 I IC rs FIFI Awistmt I II WICC In lc I I Cuecns PIII CIIIIITI PAH ICJR III'l I'7SIBI"III Irus oI n Ihlu I SIIIL IN I I ICS! I xW x I II IIII s II Nlurs s 7 Ilo mms, Queen IN I I II Short I xmr s I Typing 'IxI.IrIls 1 Librny Absismnt I CJICCGFII Vkorlxor 7 I rovx SIIII I wus I 7 1 I IIIII 'Shines ILIII Council 1 I I llo Iomm Queen CIrIIlIIl.Ite I 'Sl,IrIon.II Honor Sotuty 1 I BIIIILIIII IrII C lub I I I I s cet C lub 7 1 TIICJMSCIN RCJINALD nI I IIISIFIIIIILIICII I7IIx s 7 Or TCIWNS BCINNII7 orus I Pgpv I I S LIFL ursu v I SII h1nIl Au mls 4 VIC IxI7R IxI7NNI TH otwtll IILIIHIII Ick I I5 W LI ACI' IOANI horuQ v IN LI HI rx Ih I WI s 7 I Qt hfllk CI I I SIIIL NIIIL I unIIl C onlercnu. I IN Ition Il I nor I etx I Shorth Im Ircli I IPIIIL, Au IrIIx w I WAI LAC I' IIIDY orue I I1 s I TIILSIVI N it P 5 l7roIl It o I 7 Ilomc-IonIIng IICCII IIII II Itc lC7I'fI1II1II Au IrIIs I I I Ir s w I WAI Inf ROC FQ nI Ch I I II7 rIstrIImcrItIl Iusemhlu I 7 UL s I S te Chorus I I'rI M I All St te BIIIII 5 SIIIC Mumc Con I 7 Sports Mmm CSPIIIISIJ I 7 y I StIIIlcn Cou I Scienne Cllub 71 Proyutors Llub I 7 Crcst Club 7 MKII QA. 7, .'IlIl.l7'I'A - Ch rue l, 31 Cllcc Cllul I, l, Ig All IIC 1 gl R Ie - 7g II II' Iing Fw -I: 7xI.IfI1II.ll Ilon- SI.I - CIIIIIIII .', CBRA lg I7I-piers I, l, Ig I7lIIy PrI Iuctin 5, -Ig UF 5 ' I. -I1 CfII1SS PVCSIICIIC -I: CQIINI VIL'C'l7fCSl II-nt I. Al7I'IVIlI!Q Au. l Ig DITCQI CIIIIIW -Ig 'I' IA Ing 7I'OIZfIlIT'I -I. k- ,L ,V - 1 s GI., I K: "cj muh I' 3, I' ,IL URA I. rv' MI' I A l f UN if Pole -- '- ig Owl, f, ' ', 1, I, -Ig ICIIC, I, lg Play Proltictim 3, 'g -g III' -C .71 CIRA l, ,'. Clill I7III ' -Img Sl rtlIIInIl A mrls 5, -Ig 'I7yI Ing Mu II: ', -Ig lest CII I1 , l, 7, -C. MY 'I 1' . ITSJI7 - 7 ' NISII' , I1vIaIIIf'I"I' - III I I. J, I, -I, Cllcc ClIIIh I, 3, 5, 7 , 7 ' I. 75177 I 713' 71 S7 ' I I 7' , , , , , , Ig Y-Tec . Ig TyIIn,I: Ava f Ig C.I 'term VI rlc- 5, -'g ITCIA III I'lIIIIL'III.Il I1IIXI'IIIl los l, wg . I 1 J ' .I wg I," :Il ll , , ,, , . , g , , C.lLI'l -L 1 ' 7 'r.In -I. Sh If I'UI'L'III.lII -I. ' ' , ,. . . . 1 i, I. 7 -BI I l,l, 'gY-'7 l, 7. om I, I.CIRl1IIA -- -.III1 I I . I-.I - 1, .1 , , I, I 7 mm I' 7 ', Chorux I, lg CIlI'I' Clluh I, lg l7l.Iy l7rolIIII'fII 'g '- cus 5g 1, ,, .I I ' -- C1I1 Clluh I, l, ig State IIl'IC' , IL-it C I.Iss VIII--I7rI'sI IL'III lg l. g .7 ' -t,Iry l, lg "Cl" Cjluh I, l, 3, IL CIRA l, lg TII".P7I 7 Ig PIIII' ' oII 'im V A, , GR H ,Q ,L U ,MS lg Yi,I,CCn' lv 2' ,' 'il l, Ig WY'-'Teetjs IA, l, 71, Ig I3IIlIeIitI'III1gI'Il Ciluh ig ,7 I IIIIIII I A- . . , , , wat S, -Ig Pygmy I urls w, -Ig l.IwrIIry f ssitgmt l, 3, -Ig .est I.Ihr.Iry A t.I II ., 1, -I. fl b , i . I 1, -. ,-X-1 I Q 'Tl 1X-ulCfIIo 3 S, -ig C7lceC1IIIh I. l, 3, -Ig I ,, ,, O , I V p W i llIIS'I I - Ig I7I-I pg-rI I, l, Ig I7lIIy Cfnst ig ' j Irls 51 Ar- lg R 477 7 'gl' 'lx 'V I' I' 7 lu' . , C,lIh I, lg Inst III III Int 1 ln, I, lg All SIIIII CJrIlII-III l, lg "7 77" 7' Q ' S C'R I I I P 7 I'I I' 7 .III - , J -1 1 f , -3 cgi I, -.Iy .ost S, -I, IAI I 7 ,I.II7 f I74IIIl. l lg IIIIJIQCIIHIIII l, l, I, -I1 73 " Lib, , 'jk 3 'KISS 1'-,Q 7 ,Sit ,U 1 2 ,, L,. L Q I, .l, 3, Ig Cloll I, l, 3, Ig "C1'7 CflIl l, 3, -Ig PIIIyC1II:r 71, -Ig Stu- wa I' 2' III-II C,oIIIIIIl lg ll III' I ,il in I-I. ' ', , '..1I 4, 7 - - Cihw g l, 5, -Ig Cla-Q Cfluh I, l, 5, I V7 I W' film 5 7' 'li SIU' CIUI7 I- -7' 'IT PIII' -Ig V 'III Il sen , l, 3, Ig All State Clhorus I, -'Ig ' IISII' I7I'oIlIIIII1II ig Y-'l7I'I-Its I, l3IIll't7 ig Shortlmn 5, -Ig li l' 'ria ffm 1' I, THYM 3, 'I-hc, l mn, 1. 24 Q- 3, Phu, c-Mr I- AIA I. 4, " e' Play I7roI1c74I lg Y-TL-cub lg IIIII rc I TCS l, 3, -Ig mc- I" 4 '- co 7 R' f Ig IIIIIIIIII I'tIor Society 3, -Ig .7 IIIIIII A- ,. Af: 1 ' , A, , b I. ' ,,, 1 'L 'f . .. . 1 7 Po I I, l, 3, -Kg 1" II I, 21 , . 7 , g, 7. ,, , , , , .. , ,, . , , , , , I1 C.lIIsw Vice-I rcsI lent I, C.lIIss IFCIISLIFCI' l wg C.rI-st C.IIIh -Ig Ar- IrII ' I, l, wg C. ,llll l, 1, I1 I ' I , CII 5, 4. ',V , :,i7'f7', 77' 17" lg u ' 1 ' 7 'I 7 THOMAS, KAY - C3IccC1IIIh lg "ci"c1!I1I1 3, 2, -I1 GRA I, 3, I, .II I -. . . , Pell , -, 5, -Ig The-si IIIYIS Ig I7lIlI' C.II:t 5, Ig ' Irc I ' 3 lg III' , .YN --- C,hm i l, 5, 'Ig C7lcc Clluh I, l, 4, -Ig Stu I- I " ', Ig SIIIIC Stu lent C' IIIIICII CioIIIcrctII'c -Ig ITIL'- V .I IlIIscIIIhl'.' -I1 All .7II I I 5 -Ig ' I Q teqt -Ig ' ' A: .' ' ' fg . f 7 ' "g ' 7, -'Ig -' Cllul Ig CQRA -Ig I7c-III-IQ 3, 'I7llC.'II1lI1S -Ig Play Clglst 3, -Ig Y- Bot I l, 5, Ig Shorthtml XXXIFIS 5, Ig Typing AwIIrIl. 3, -Ig ,l7C'C'IIS lg Ilomcf ming CQIICCII Clam IIIIIIIC -Ig .7 html IwIrIIs fl. Cr , Q -. 7. 'I '.",',,, , ' I , Q. ' , ' f Y i I I, IIIIII, . xx. I w, , .I . C . .I . lv J. V x ' , V- Bu I I' 2- 4' 1 .Q I L I -Cm- .7 , 2 " -- B11 I I, -g J A I 1 Ibl lg All ble: -, 3, 4g State Music Cfontcst 5, -I1 RIIIIIII CIIICSIFQI -I. TIII4 ll fI.IIL IXIIISIC C. IILSI -, lo thIIII I, -, , . IIII A-, zi Ch Q il Glu. Hub li 2' ,Q fl L Iwi ' ml ' 7' 3, -Ig Play Pl'CIlLIL'IIOII 'g Y-Teens I, lg lfut I N J 7, -Cg fl nrt- .7 I 7 ' 1'7 , 1 . ' -- Clhorus l, -'Ig Cleo Clluh I, l, 71, . 'I , . .Il llorlrl If kC'IIIl'1IL'S,IQ -I 'I l, -fl lgers I, l, 3,1 ' ,L - if FU lt lv 2, X' il BBQ. L Iv J' S' Ai: 1, -I, I :ly C.IIst -, IlIIy lr IILIICJII 5, .ass I I ' -. Tn V 2, 3: HC., Chl 2' ,Q in I,lnycl1m ,V il ,HAY 3. ' '. , ' i 7. ' . 7 x S ' 7 S. g ' ' '- 'Q BH 7 wif: U ' hi 7' L' gl "' 7' A . g I M ci . 3, 2, -Ig C'Icc Clu I, 2, I, Ig "Ii" ig g ,fvfg I -7 j 'U ,fi ,fri - H 'ff CI I1 I, 3, I, Ig GRA I, lg PI-I1, 2. I, ,Ig " Q,-1 um- -I, III.- 77' N 7 um' ' H' ' H565 ' " 7 ' r 77 fill. 3, -Ig Play I7fUCIllC'IIIII1 I, lg .7 lent IJLIULII I 1 .7 I ' .7 lctt ig Class 5I'I'rL-III ' I, l. . -1 . - Q ,I , - . - , , , CD , ' , I . III SICI 1' 1,-g. I I .7 Il'7 , I I - 7 ' ' .' 7 'R' , I ' ., Awe . -C, Tj 7 A' 'I i 71 Clrcs Clluh l, I, -I, IIIIIIIIIQ ISIIIIXI Illllg cs: 7 lg If-1 lg ' othall lg I I 'li A lim - Cih . l, 3, -Ig Cilcc Cluh I, l, 3' if --C.. 7' 'lC'f"',g 7' 'dit " 7' h ' ,7 A , H' C CllIh I, l, 3, Ig GRA I, lg Pc-Iierf l, 3, Ig -' 'an' Ig Play I1sI -Ig Science C.luh wg I?C.A C. Ib -g ' A' I: ' -Ig Cl , 4, ll' u'i n I Q . Y Q cz 1.47 h C.l.Ias I LIISIIILI I, . 5 . Ih I. 4: Sl Q Q P, fl .rylinlu AN dk, .1 c-rcs muh 2' ,L 4' '7 77 ' ll 7,7 -7 .",, It. 71311 I I,l, 3, -Ig forus 3, !1CICCCllI 3, I7 , ll 3 Y-'I7" . lg I.ihr' ry A.':',t:n I, 2, 5, 43 4g I J - I T , l, 5, -Ig V III IIIIICIIIIICS 5, 'Ig All r 'Q I' -C. Ita Q . -fg ' 7- fg .7 I1 I g 7: .' . tes :I R 9 L1 I A IH, Q Bn I ' 2' 5' 'M Chorus I' 2' ,M Q -Ice Irhl, VI, .Ig RIIIIIII C7I'l'I1e-QIfil,I,wl, I, -Ig GILII jg -. Qivgf lg Chl ll 2' ,V 11: ,Q 1 L 2 KM' V 3 U ,ki HCS A N, A1 . N, -, IILI Clint l, v1,III-Y I, T, -,I t , mil I, l, S, -Ig All State Cihorus l, 5, 4g State Music Clontcst I, l, 3, -Ig 77 " I ' M' ' ' M' 'I'rI-IN -Ig I7IIIy I7roIlIII'tIon Ig Stulcnt ClIunc7l 2, 5, -Cg I Stu- 24

Page 27 text:

ABBOFI CITO nntblll I T I 1 Baselv ll us DI' I I Tflllll rIILrIm ANDFRSON ROBINR F BARFR BARBARA ntl I 7 rnIluItI I BLIIICIIII BImIrl Club s BAUCIIINIAN CAROL cc ClIIb I I CRA I X Te 7 luture Nurses 7 I 4 Student c.,OLII'lCll I 4 Arrovx Ruff -4 BFNDFR DONALD Band I 7 Instrumental Fnsembles 7 otball 7 3 4 Tmcltl 7 7: C Clubi 4 Thespman I P Prmluctnon a 4 Crest Club 75 BYNDFR RFNNFTI-I Football I FFA I 4 HIY 75 BILDFRBAC lx BX RON BROWN SHIRLFX L GRA 3 I7lIy C Ist 5 W Teens 4 Bulletxn BuIrII Club w Iumor Tovxn 3 CAMPBFIL DUANI' 4 H X CIIRISIINSTN DAVID 'lypxne AxxIrIls 7 C I ARR IIN Ofllk I I sembles s 'I IN 4 'I II C st CIARlx PAUL .Im I mt all 7 Tracls I Clu Sports IbIlI1IL,Cf 7 Homeeomxne Iseort 4 COC HRANI' BENIAMIN B.1nIl I 7 Instrumental Ensembles 7 III I I Projectors Club 7 DFCA Club 4 Tralnlnx- Program 4 Crest C lub 7 Arrow 9tIff I umor Tovtn 2 COFFEE BANFTAH Coryelon H13-h School I Band I GRA YTCCIISI 7 73 I FHA CONLTY RIC HARD CORNFIISON ROBFRT nt I 7 3 4 Chorus I e 4 Instrumenttl Fnsembles 7 s 4 StIte MLISIC Contest 7a IIII OrIlIestrI I but In I Trl COTTRFLI NORMAN Shop Forem In I CRICC IR C AROI I N Cf. C ub A I V ImIuet1IIn 7 H Teens I I LIbrIry As CIISAC lx ANN Imrus 7 VIIIII ITNLITTIWILS N Stl IISIC OHYCSC l I C 7eppers I Iesplms -I OffIIe ANNIQCIIII' s 7r IIlent I t DRAPIR DAII7 II I R I O 7 I'IIIaru slIctbIlI I Clu DIISRIN CAROL nIl I fl I C LIW RA 7 is N Teens I 7 luture Nurses 3 Crest Club I FAUVTR IORTN Iwrus I I-I Plru I7rIIlIIetI In t.nIe Club I BLIIILIIII I5IIIrIl ClIIb I7 tmrs C lub 7 I7IlI7 XVRAN III I s etnll 7 rII ue In Shop lIIretIIItI I I'RANC IN CIIRISTINI' enee C lub Bulletln BIIIII C OIII e AssIstIrIt 7 CrestC ub 7 IRCWUNITITFR MICIIAFL BIs I-tbIll I I7rImIeetors Club I Sump lore IRY CARX 'IYIIIIIFIL I r CIIINON IARRX nIl I I I I BIslIetbIll IIII I I IS CII FORD ROBTRT Thcspnms I Play Cast 4 PIII PrIIIlIIe II I IIINYIVX ANSINCI GRINVUOID CIIARIOIII A s Ib Ir IS I Xsss HAI'CIlIlI' DORIS I-Il I r e nsIs l I Xl IDL 1 U le II 7fI7LflITI I C est C lub I I I HTRNDON DANIFI wrIslII Cuts IIII-ll NCIII Il Nebrls I I NebrIslIa I 7 III IIIII nsembles Nt I I s lootw ua 13 S Q 5 Cl Ient COLIYICII I N tIIInII ClIss IresII s l If Ink IH INK HIC RS I ARRY rII Instr I Inser s Q O S 7 S P -I Pr MILILIIOTI 7 5 C re t C lub I I-IOLMFS NORMAN Innun Cltx IIlI.,I1 NIIIIJIII I':Is I I HOLMTS l7AIII Is etblll I I I s IIICSIWIHIH 4 DFCA I FrIInInI- l7rI1I-rIm I IIUNTFR DONALD IorInIImr INIIIIIIII I l7IIslILt ebIll IOHNSON BOB ntl I I'xI'PNI7R AVA nl s Il I IIN 1 s e MusII C ntest I III I I I 7 W I-rl C ffnce Asslstant 3 4 Pep Bantl I 7 s KFSSLIQR CLFVF I ItbIII I b 7 3 4 State Musle Contest 7a R.IIlIo Orchestra I 'I BIslI ba I IxIRIxLAND DAVID I' A I I DIN A C b 4 IFIIIIIIII- I7 gram I IxlRIxI7A'IRICIx IFRRY Iotball I II I III-I 7 BIsebIll 7 I I lx IIMAN MARILX N horus 7 I ent C ImuneIl 7 IIrtlIInIl A I lf ls Ass IrI s 5 4 C IICCCTII XVIIrl-:er I I'FllflII1I- l7rIII-rInI I IxRIJI'C FR PAIRIC IA A I I ILL I Shorth IIIII xx I W1 I I Ir s mr AssIst.1nt I I lxIlNA'III IxI'N'I seull l I Stu IIIIIIII I COIIYIIILICII selIIIol Ixser IIIYCI' eIInI system LANC IOWCI' n C f lee IInIIIr Ttmn I LIlxI'N IIINDA C LIITINKI lleII,IIts AIIlenIw 7 C e I3 7 ww s I 'lyplne AIxIrIl r t C lIss SLCC MC MAIII RICIIARD I LILCIIYI MC NIC IIOI S I TI' Il B s etbIll I 7 TraelI IX rIII uetxon I I I l'I s 5 MIIIITR IAMFS I mt I l Isleetlull NIOORI' I7ATRIC IA II IIIstrIItnerItIl I7IINC H15 I 4 1 Musle Contest I -I s s IbrIr A sIstInt ' 1,1 - F I , 2, 51 rack I, 2, 71 .. 11 . . , 1 , -- CIR l. 21 l7lIIy l7I'IIIlIII'tiIIII 'sg I, 2, 5. -I1 "CQ" Cil l I, 2 5, 41 'CA Cllul -'1 4' 'ng I7 jg Y-Teen I, J, 3, -I1 L' r. y Xisistgmt I1 21 OIII I' I i t.Inr S. 4' ' I IT' , .' - Ili 'I IIIII I7.I lx IIIAQII SIIIIIIII1 'I'IIP'IC.l, 1 .' 1 1 ' -- Ka .ui 12, 51 C1lIIIrus I, 41 Cllee Club I1 ORA .lg l7e'p Club l, .71 , A A - BAA A ZA GAAAAAA Club AA HAAAA P A.AAAA 51 IIIAIrIIIr I7ew Ig BIIA 'IA 3 Cflul 31 Plat' CAQ.IstAI: Sp tliulItACQlIAIbAI, A A. A . 1 21 Y- 'uns I, 7, 31 SII rtlIIInIl AXYQIFIIN H: IYIWIIILI ."IXN.II'lN wg IIIIIII- " ' ' " ingl AH 141 lr i I -41 Arrmx' Stg Il' lg Aluni Ir 'IIOIYII 4. I , I - GI Q 7, -41 3 1 '- ens I, NAA ., . . IA . . A. , A A A 1 , 1.7.0 il .A 1' . vw, 'z.": -I ' ' 7' 'I I 7 " ' 7 'A Citj, if '. 1 -1 IIIInIl l, .71 C'l rus .7. 3. I1 Cllee- Club 7s, 41 3 I - - - -3 ' 3 - - -3 V 'I If ,- I' 2, 3, 41 All .' Ill' CIIIIFII' 51 'I'rI-M lg I lzIll F0 -,.,-1 ' ' ,-I .s " .. s ' S fa lav I, 3, 3,41 BIIIIIIIIIIII I1 TIII-II I. 3, I1 GIIII sg "Ii" CQI I I. 41 ' 7-' 1 - - I -- "N CQ" Clltl 21 I7lIIy CLIst S, I1 'I'lIC.',l1l.lIIN Ig D -l IIIe' .71 Omt ry lg 1 I ' A 1 - . . Q A Stu I ' Q " '41 Ll ' 1 l'IIInI1r Smiety S, 41 IIS. 7 Ie-nt A A A 31 Cllnjs Vice-I7re-s'IleI I1 Arr ' Stuff I1 Aluni r TI 'II 7x ' AA I A A A 7 I'.'. , - IIIII l I, 2, I, 41 une-ntttl I -nblez' .7, ,' ' 'AM I 7 I '77 7 ' ' 1' 7' 3' 5, 41 State Muic C nteqt 3, 41 7I'l1CSll.lIIf 3, 41 Play Clnst 7m, 41 ' 7 "' I'y I 1' -,,QI'SZ -4. ' 7' ' ' 1 FFA AI " ' " 2' 1 Sh: Q' A' AA' ll I ket- 1 .71 , - 'I ' j 'I 5 ,. ball 1 FFA f1IIi-Y I, 2. 1. - CII J , 2, 5, 41 Glue Club I, 2, 3, 41 V meal ', - Bak I 1 Pa' Capt Z, 3, 41 " - 'I FII: J, ', 41 All State Chorus 2, 51 'ri- 1 II1 7 espiuns 3, 41 - 1 1 Q -C1 ' I' ' j yt -', WI' 1" 3' 7-41 H17 Al- 1 , f . ' Iligl I, 2. 2 I. --IIIII I. ', - B' I 1 FI b -1 I ' 1 f b 31 I,21Bas-Q I,l1IIi-Y I. ' 1 1 If -1 ' -' ' A .1 . Y III ,z, sg FFA I, 3, 514, ' 'A A " A' ' A 1 ' N "7 1 I 4 " 'z 1 , - Bn I I, 2, 7, 41 In.tr me-IIt.l I7 e-ml II' I, 7, -7 1 ' .7 ' A "W if ' ' " ' ' 3, 41 Stat fo 1 1 2, I. 41 RIIIIIII C7fCllCf9lI'.l 41 Y-"l'IIs ' 7 ' ' ' "7 7 ' '7 J ' I, 2, 3, 41 Shwrthanl Awarls 3, 41 Typ ing AwIIrIl 3, 41 ' A-M ' - " 1 1 417' ..: 1 ,-.24 74 ' 1 "'1" I' I , 3 1 ITFYC I ,JQIIIIIIII-I.III I.J, I. 1 7 ' 1 KIZTTFR, DONALD - Band I. 1, II, Ig lnstrIIment.Il Fnse-mbles I I , 1 -Ba I ,-,,,11. IXQGIC Club 1,-, , 1' ' I .1 " 5' ,l,.1 I."e-t- I1 : - I 1 -, 7.I1.'I . i 2. ., 41 Il . Rall' ' I -41 Play Cast 21 ' Ilent Ci uneil -41 '-M 4. ,Y , . ,V A - A ,. A- - , - 'I' , 1 C, ,lu 1 . ,' FII- I 1 , -- -' ' I -4. ' f 7 '77 - I 1' - G' ' I 7153 I- 3' 7- Pla. ' ' ' 3', 11 - Im 1 , 2. s. 41 IIIIIQIIIIII I1 I7r I ' -1 'A J ,2, R, -'1 ' . I .sxstant I, 2. Tn .. M. AA. A -. HC- ahh - AIA 3 -' 3'- A A 5 UI -' 7- 7-41 Glfe f3lfjbAAl- A3- 7- '1 'LIT77 , ' g Cf .- -, s. I1 Clle-e IIIIII I, J, I. I1 II J' 'I , I1 I AICC ISI A C. 5 .11 C C,lLI'I -1 IRA Stui A .' HA IA Ai. Sh A ,VA AA -A AIA -I-yping .A 41 I ,l, 3,-I1Tl I J 7, 41 I7lzIy Cast 2, 3,-41Tri-M 41 , AA , , 'A , .I A- - 1 ,A ,fA '- a, IiI.II- VII-I--I I-I' - 1 Clres ejlub I, 2. ' ' A A ' '1 It , " I - CIR I1 I7lIIy I7r IIIIIIIII II 41 Y-"--ns 1 , 4- But I 1 2, 51 IIIIII rI'lIestrzI I, -1 1 liill IA ASA Af: A- A A ,MIS AA 4: TH -'Au AXA Al SA iA 'AAI My 41 Bn." I 1 2, I,-l1'I7!'klCIi l. 2, 31 "Cf" f b 4. - Af " ' ' ' -- Bu ' 23 AHA Site Blml I3 "cl" il I 7' ' , 7 , '1I 7 -- B415 'l. 1 "Cl" C.lul I1 .' Ilcnt C, Al 41 G ,, R, -I1 Pellcrs 3, 41 'LIICSPIIIIIS 3, 41 Play Cast I, 2, S1 - - 1 .. 1 - A ,A , A '- - 5 1 -1 7 .1 . 1 f 5 I f. I,A '11 4 Bal Il I1 IRX 31 Y-'A'-ns I, J, 51 Al A ' 1 , . 1 - CII 5 1 Trac' 31 I A' I 1 'I 41 1 s Sci '7" I 71 -' I I 21 rImiecI 5 l -1 3. A A 1 'Z , . I - Itt 'I 'A' 'II ' A' -1 Ile" Clltl l, A " A ATM B" I ' Blk I' H' HA7 I Il H n 7' Al' Z, 51 GRA 21 Ie-Her: 5, I1 l7IIIy IIFOIIICIIOII I1 ' 3 'I s ' ' ' I ' ' 31 Class I7 esiden I1 QIJ. etnry 2. 1 A A f .7 1 -A Sci- ' I 31 -' I I llub A -- A A v may pr Nl -A ,AA AIA 41 I" fl -1 I -. ,I -, 4. A A A A A f Q -.', .11 7 BII Il I. 2, S, -I1 RIIIIIII OrIlII-strII 41 ' 4" I ' ' ' I 1 'lv I I - ' ' ' IIJII- I ,-1 "' 3, 41 Iitxse-bull I, 2, 5, 41 "CQ" Cllulw 5, 41 7 3 -4' 'I 7 FITIII 4 - - I M' ' " ' ' I7lIA' I7 I ' lg II-Y 41 blIIrtlI.Inl AsI'.IrIls 3, -I1 'I'yIIII,I1 A- 7 , I ' - FIIA I1 1, 5. -I: ' I' ' A' Prwg IIIII. Wil lf 17, 4. 9 .' . . ' - BII 1 IIIHJIIIIII I. J. 3, -4: I I1 --1 -. if S 7I Is.I 2:13-H' - I: 'l'f2ll'li I. Tr: " 1 2, 11 "C"' Club ',41I7IIIyC1I:t 3. A AA A -4 BAA Al IA A,A EA AIA A A 1 ., HL, 1 71 , 1 - 5 'I . 71 ff 7 .3 4- -. I, -I1 St. te .' f -. ,2,41"CQ"C.lul I, 2, 5,41 GRA I, 3, tio 7, -I1 .' . A- ,-N- lm .1A 41 Y-Teen: I, 2, 5, -I1 Ifuturc Nures 2, 9, 41 I, I y sf. 1 4. 23Page 29 text:

8 010 GRAW, J'

Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.