Cherokee High School - Sequoyah Yearbook (Canton, GA)

 - Class of 1983

Page 47 of 296

 

Cherokee High School - Sequoyah Yearbook (Canton, GA) online yearbook collection, 1983 Edition, Page 47
Page 47Text from page 47:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

. X XX -XX . XXX- .. XX X.. X.X ..XXX:.XX-Q 3-1251-SSX iff? 53--QEPR .. XX-XXX.XXXXX..-XXXXXXXXXNXX.-XXXAX-XXXX:XXXXXwsXX:.XXX--.XX-XXXXXXXX-XXX--XXX.XXX-XXXXXXXX-XX-X:-mass-XXXXXXX-.XX-X.XXXXXXXwsX-X-XXXX-XXXX-X-XXXXXX-NXX-XXXNXXXXX--sXXXX:XXXXXXXXX-XX-Q--N K A .. .... . X ......XX-XX.-XXX.XXX.XXXXQsiSASxXX-XNXXXX XX.X.XXXX-X.XXX.fXin-XXX-s.XXb-X-X-XX:ww-X.:XXmw-smsXXX-swXXXXXXXxXXXwX.X.XXXX-X.XXssXw.XXXXXXXX XXXwXXXXXXXsXXX--XX-XXXXX.X.XQXXwX.wXX.XswXww- ...X XX--5 X .-X XXX- XX X.XX.X.X-XXXXXXNXSXXXS-X.XXX XXXX XX.XX.XXX.X.sX...XXXXXXXXXX-X X XXXXXXXX-XXX..Xw.X-X-XXXXXX XXX X.: X-XX XXXX-gXXX.XXMwXX.wX -XXXX-XXX-X-Xx.XXXX-.-.i.XwX,XXXX-XX-.X .-XXN mi-immwx WN XX-W -' X ' - . . X - X- --wif XXX --'w Xwm-Xi -. . X X.X.XXXXXXXX---Q:--XXXXSSXSXS-ef2'XX-X-sX--Xwzsvw-XX-XSX-XX-XXXSSQX-XQXAXQQXXXXXXXXqX-pgs-XXXQ5-X-X-X.g5-X.3-Xs.:g:-XX-XXX-sm1:5--smMxXsxXX.sm:sXQXwsSssXXX-X-X-XXXXS-XXXXXX.sXQswzXXQaXsXXSNxXXww-K- -M X ....X .XX.XXXXX-XeXXX-wif --Bi-Xw -sis-XE-SPX-Nr-:fcr--Xx-Xe1-X X. . - .XXXXXXX-X--XXXXSQQXX X--.XXXX.QXXX,.X.X:X-5-22535--NXNXXXX---:Xg-.sf-X-.Xwsqfwwf-SN-xwwksi-asX---QX-X5-X.:XSX-QNX--XxxsQ--sf-:X::-is-X'L.ee 2--XXXQX-i-itsXXX-r1-215--XXR-XSXXSMXsims-QXQQ-aX2X.XXsXsfX5XXsfs-4X-X.ww-f-1 " X. X.-XX-..-..-:XX---XXX..-XQXX-:X-.X--XX-s-X.X:XXssXXX-X:-XQXXXX2--e.:-X--f-S-XXXXX' i:.- f Ni Q mi xg ably Nl, u3.2w.XXi.X , r ,X,.XX...X XX3.gkgX..Xl X,XX.X S..gX- XX.. Xq5XX'ggXs-5 5XX.5-xgkX..g3g15:s XgigigggggigXX5.3E51g.QfXi 5 E sq? SE'sSIlXgf-QTgi3XISiQgSQSQii3N511-XXk1wXN'NNX"N ' ' ' " X... X Xisggwxi SiQYESS:xiXSswQi.iESirxli-QQX XXQSSXX-E-jlx FQXXQXX11lX'XXxlig5SQXXX-NXXXXXXXXXXXXX-XX- gX..X M. XX Q5 57 s-X XX-X: 1 5 1-X-XXX--f'-Xxx-12-.Xe X 1-X f. --XXFXX:-' 61152 tXi:XXXX XXX-ss' :mis -S-X 11'-X:miz.X.Xfs :fXEXi iiiQfw.s5XX-s-XXXX-X'- XXXXXXNX. - " A . .X -skiXS.XiwiS.Ss5NXPEfiSS'--SkiifSQQXNY-i---Ssess.z.aS::.s:XX.XXX..X,X X.. X .- .-X1XXg..:X: XEQ.-X., - --Q if vw-XX.eX , ,ififsX-X-N-X:X'.,X-EX-1-X.XX---1.-.i.XX--.XX-'X -. rfwfs-Q-sifv:Xs1XwSMwXXXSSXZ Slxii- "1-E'-XXXEXSS 'XXiXXs-QE'Sf"f-'W'-' A ' ' .... XX- .X.mX--2X.SHsN'1f-SX5--E2 X-X-:XX5S.SXESXSN'i's-SFSQXXXX-XXXXX..X... XX. -X 5Xs.:5-5 2-:X - 1 - zXs.:f:w-X '--X-X-g::XXX "A K 'K X. X...X...X.X X.s'Sf.-XXX .XX .Xsw X--was li - i-QXXXXX -Xt--.X -lf'XXf'-XX-XX-X.z.X-X. .. X- - . XX X XX-X -----" "' QQ-5X --35-se . -- ig rt.-XQ . gX'..:'X:: jjfivig .1rQX1XlX.3'i.'i' XT5'XzX SXSQFSQQ 1Xxi,s.:..-1:.XXm.,X. X Q- 5X-,xg ' - 'Qi EXXXSQ , X X Q E 35X-XXX Nw SS .i X.. N XE ESQ? Nfl'-E - f -S RSS X 5 :X Qiiigr -2" QXQFS X :..i1X-S 333' -' X-Q-SS X X- X-X X-XX X. -X-X-:X E .EF-ii -Tilt? E ESS w 121'-fr' Q-XS-I X -. 'S ' -ii-1 X- s-XXX. X.X X- - - X-:XQ-X Q ?X: .zz-i-iff - Xrs- f----: 1 wa-i X 5 Xsij K ff.---if i 3 ME E 5 321.15 k X . ali EX? .X X X.XX1XX.X si-X Xi. X - - .5 E'?XX SE .Fi-Qi? X.X-X XX .fr W 5. s- .-1 X23 5 -. E K 4 Fi- -.Si , F X -.QXQX Q Ei X X 5523 K i Q Hifi-'ESS 2 XX-3 -gg - .sis - E r' X.. -'SNS 2 S -- . X XX .X.X.X-- --X:-z rf-g - T521 Xiif- iii . . X . .. X. . . X - .fi::-fz..--X-g- ...XXX Qs.--X.-.XX X.-'XXX-X X -. X. : E .. X. XXX-X--..X.Xgs.XX.. .- X.X5g--Xb:1--z-.-...- 1-X-X:-:XX-XS:-. .5-qi:X--5:-..--.Xi-.2-X-X.. -sXX.XX-X .XX -2 X - .XXX .X .... X.. ., X X- - - X rg" 'X X.z - Xie 515 Q85 -.?z:f':g'YQ'ifE E-SE iii-i E-5-Ev XI-i.I"5TX: 1:-'5 : 52 - Ig ag-i FQQNFFNS SPIXQ-. fb ii? . j 1 Eg IH - .5 ' Y l Qs 5. -i gig gif .. "T i'-fu x " ' -crlfri - X'-'F QX151--XxX'NME-N5QX5E-QQ:-b'X'5 -' 'FSQXQQ-5i-Q-i'1iXf'.li':1'l'--FQESXXXWS'IiN'55Qivi5"'lXT-Xi'X' in'1fl'- QW E: ..X ' I X AXX : .. gg . X X gg gig K Q . NX.g-T.l.5'X. XgXS.X:X-. 3 LY- i -1- i- i-5-if-FXX? '-X-:f-.F'i1Xi 5-5 - -E 3 X 5 'fi'-""" 'N-T' -Q lzii X i 'E -'ii F-- - . . . X.-f--.ef-. .XXX ---:rf-fief x-giiaSmithWiCk.s13BTFW3.. XX. . X, if X X- g . K X5-ggig. jg: 5 . s" si-'ss iDgg1Qk?-BEXTBTXQQ1-frXXlX.X-.X . X-5 , X X ......... . . X .5 .X--X.XX.,XX XX.XDdmeg5:aMiRga1- ....Q ' 'll' tiara-di gf 1 - ...X V --ara 'XX-X.9-i':.-sX.-X:-g.i.-..-.-X:f--X:X:1X:.'- '-Ni. . ' i Bl 5. X ..X.v:..g-.-..'XsFX..sXrwXw-.i'.f..-512'--iX2..:-Xf' ' 1 .- .X ..- :-XX' w ...Xi 'Q' ETX 'HGIIYIBSQ 'Pal Tulfhefr. f-ff ffig'-'S5mgzSgQQhd .XX-25-1 X -. - Q :X - 1, ...XX-1-X , - - .' . . .' X.......-......Xgfeq'-i-ffl-S-fs-':-5ri"'w"'XY' "' -X W. ' X-Q-:Q . X First I iii" 5Edd''ThdmaSi'R0bbiBfB3?3331.- fffsi---X ---35555-Gay'1-KQv1n-PriiQhQiEf-.DQR-X-if . - X - Q- 'visxjohngg . X ' .PfilCh8I . Brlank L. . X Q X... X- F-:""-w "" ' i U 'X . .XXX.X..-XXX...X:X"--Q--X-fr---I-X-XX.-.fr-XX':Xi3X. ASX ...X -ws -- if ' " -'QR ina X .!ffX-----.- ':X:---fi? X-wiv!--"-fi-Xzf-X1 M " 3115 -M0TTl5n1?Qtf X. Q ---Q.X-'fX'3i.i.-2-sfflf-5 --f'-f Szsir- X .X...XX.XXX-XXXX. X: X. P-X.: kChfiS'H8lT5x.5gU1e- K' Y'SfQV8I'11HBB.. ':'X X XXX 1-25-e.i5ff i X.: -XEXXQXS-fx-'si-Lx.. . . . X. X. -.-.Aff i':XX :X-XXXXXXQX.-2-X .1 ii5ewhyl'1QXXB . ' K .Row-.Mi - . 1. .. -.-.X----.5-X.-X -. gi - 5- X g.iXe X XX-.-. XiX.--X X s-3.1:-..X XX.:f5X . -..X.X.s. - X:-'U X 1XgX.Xg.XX.gX.-'XXX.-XX-.X.1Xi.ss21X.:.XXfXXXgXee-1-Q-'X-:s.XX:E-1-XXXX--X:.-'-f-f'w-X'X-- ' .. . . X if . H XXgX.g.--:-Xq.X- --X.X.qw-X - d QD --XXXgX:XffXfX. .X X XX-X-:XXwX.-.X.-reg:--5 .-X 1. i.-Xgg.. ...sm-s.gsX QS?-X'F::fQ-.X-XXX-XX-XX X X -x XQQLX -QQQIEQ-El'l'lBSf X " X X ' -- "- T.. -' 'X . .X ... .-.....g-..:.-..--:.i:L-LXX .gf ,XX5---Xg1--Xf-i.X.f:f:-:s5sXX'.. X :.l..X-'ggLf't--.r-.XX.5XX-2-.Xx.-XX-X53:-.XSS--X:gX.5XiwS:-X' :.i-:-X---2- x' " X gs'-:.i-2.5's-:-'isi-Q:FX--.Xe----FX.. -Rlllbefi X X- -.-:- .Xs-XXg.XX.- . -X ---- .i .: ' -XfX. -- -:EiX-XXX.--X-XiXgzz-...--...-.X ' ' X . X. . . XX.Xz.X XXX:E512-'EXXXXXXX'-5:.XFX-i..-:-fl:. X . . - . -.1-X:-. - --1 -1.1.-, . 5. p- .X--X 'X-Xia'-21X-X-X-'..XXXX5X...X-:..X:- -X - X .X - r--X .XX.X:-i -XXXXX--fr-r.-as-Xrig XXX-X-X-sXX'i'XX.fX XfXXrf-N-Q---'-'QXXEX 1---ESXI-X-fiwX.2 -- X- Xik-'Ski -1-X.-Xgz. .ff k - Q- X- 5- --X-XX-if: Xs--X.X.a-Xf- "MX-SM N- - XX . ' . 'XXX -' -- . X ' .... if - X X - . . XX X ,XX-.X 3535: QNX..f-Xefgqr-rgXg.gg-5-fx sw X X -fri' -' . - X- X-5--XX.: .- X - X' .XXXX gX.Xg X X .X. .XXX. -..X. X 1- - i if X-SXS ' --X.. x .X --X. ' . 2. - zk X x' six-I .X -X:-Q. X. .. XX-X X -XX-X - .X X X X X. .... -S S' Q X 5' . "iii is i :Es .X -R sl if-F 2 ji Iii . -'E --- . XT --i Q.. . 1 1 . X X if 2-1X -i 'X X-5 X 'r-rg :Q-FX-f is-sg. 'si ...if .XXXX 1 X-2-A Xzzi- .Si-X 5.1515 - 'X .:'X:X-is' .X sw E -.5-5. S'-tl 'X-S-S ' '-ii? '-:fx :i -i- 1- :Kai , is -' X S X-' Q SiE-- -X 'X 1 i KN X sf... X X-IX X Q X is X f .--1-... . .512 fi? X ' ffifiil-A X1 5 Sf' Eff' - . X X . -1 :QXQ 2 X- -i X Q--1: X5 -' 5 . " ' -55-sis s ' s 5 . ' : ij- .X.Q-- rss- ' 'X.X--K i X k k X--2-krif TE 2 1 -f . S gf! ig. : 533- K X. . .X 5... .X .Q E' 1' LX- - 1 ' sa.. X- -gif. . X XXX XSX Q- ' --2: X.X.:X:fX -- sX.fX'-- X 15 X.--5-X. SX. . X 951- 2,-Xg f ' X - -- ' X 1 . .... " --X .fvfs 95 iff-X-i - H XX- ' X' ' ,. .X X X :X iii:- X -X'-' A A X . X. fix" X...,.XX.X.X..XX-XXX-b--'r-sf.:fifi'""f'?f?giiiff"'lifEXXj'g -Xigfzggliilgi X " - gzzg Q-55 -X ii'fxT5E-5. 2 "'X' Ex gill? -.X-3'g'5E?Elf'-4' . fimx? x UQ' . .X 2.1 fi-X--2 X -' gX.Xgg r X :XXX-X X--:- --5 X .. X-XXX X1X.sgXXgSs-XXw--- -- X .- -X-Xgsq XTXXS-ggi'-r -. .. 1:- X..-X.: -- 'X.:-. ' ig-XXX X .XXX.XXXXXX- .X'XXf:.-X- '-X' .X-X-S'-2-sf. XXXX1'- ---5-XX:-X .' '--:----i:'fi --i:-- -S--2 - X-.i-qs .XX-X-:XXa'f:r.-XXX-"X-X-:X :ei-S'-51212 Xi." X--sex: Xzzeezzfi 'X-L X- . --r1Tsfi..'.Eig1Ti"5'5fXi.ig5iiifSXg'Q5.-3Qi:i'5iE-351 '--will. XF' iw- X.X.N.XX-:Xx-XN- -Xf.X.XXv., XX ..NX-XX---.X-XX.f-1-.fX:X.X.XXX.X.r-r..X..:-X:- XX- - .XQF-f-.X.ft?..X--.. . . . X-X Xfire- :XXQ-ASX-.t gf?---X-XX -zz is-X X-X---XX:'l---X -X:..fXw-bei.-X-X-iii-w i:'2.X we-. . .. -i-'XM 'xg T-.f N. ' 5. ' . X - -X' X5--XXXX-.fX.XXXXX1..xX.-i-...--sera-s sfi'-ff--52f:"' MX- ---111.--1 '- 5.-gr. 1 .-XXXXX. .-X. .XXX .X....X.,........XX-... .. L ck earn ,X - . I X . VX-X -XXXXX XX---h X --. X QIf--.- :. . -.1-.-X-X-X.fXX--1-X: .- .XXX . e X.. . X K X . XX XX. -,X XX... -X-X. .X,X...X X. XXX--X -1sP.Xr.e-gX5.- .'1-2.--zz--X--N -' '- -"iX- X . -X-X...X X XXXXX. - f.X:.-XX- X X - X XX -X. , , 'ugeessful 1 SEBSDUQK..-.X .X .. XXX-X--.X--X.X.:-XX:X:XX:f.--.--XX-X ... .X. ----.X-4 --f-i.-Ve -... :'-X- lrzsgrff ' fl Wuglffiif 312 '-S X K. X IXL .5 XX..-5.1, ,Xk ,... -Q. X..1-X.gisX..g.-si-iz-1-gg -X,-.4 if ' r.: . XX-11 ---HQ 2 El' Fdr ffiiE"Ga'2'Statef-l.raCK: fI!35?frXXXXV XX i. 55 ' I .0-5 .- . x- 5-ifilif-'X1--'X if-'iiX--X:-' iikdi-iw. " 1.. .......-..---QX.-:-5--5-:-.rr-r---i. 5:-:X .rr '- -X' "Mp QXQA X ' fi g Bgffbfmedi' .Well 2 2 -X k 5 4 W' X 1 'i :-- X-55 .-1 - i-:5:'l-f.-if-i-'.iiiL- X .X if ffiX' f'fH':i -break-N .X t fgzzg ,--... .XTQX 555'35"xifmlm2fhEfS5E6SOnfbY'-helping -fi X X2 ff-iff. X --X A 'iEiJ'Y'lel'iSlONS.f.. . . ' f - --l. .S-i-5-.-...gs-.'i22 ii"'2- fdgiS5ifi'd5fC8PtUFfHQEfl is A m 'f if ' 'S6ifEl'8lfSCh0Q .1 X. -... 2'---If-.111-f': ff.---1-12 f f- L g-,-X X X -.Xen1:.X.,XX-.-.E.1:.:g..QX3g..---azgr,-XX -.... ' .f 'i-fX:::X - D m Niiiidfii i'lnv1t8tiQD51.Xei.I.. 7 I . I-2: QQ' . -i:-XX2.X'-'gn -ji. ... ....X-... -:gig-f .-.Hl LA..-X, XX--525.51 '.XQjX... 4 -.- ' Xi- fr X. ' --fX:XX' ig f"fi'.- X Q X XXXXX -.X.X.X.... Xg- -gg .Q X .. .Xl - :,..:..X-XX X. . X:--X-XXX. -..--:XXX-.1 X X- 5 -A . .. .. s-5::X-.--M -is--SN X XXX.--X-X-:f f-X XX...-X. X Q. :X-XXXXXXX-...Xe-.XX X - X X .X X XX X.--X-.f.gX-X5-Xl-X-..i X. X. -- .X - -- -- - XXXXQ XXX X. -....X-X ---X fag-: -Egg-1 X X--ziieii'-f -Q " ' X. ,X . 1--Qt--'.::'Xlf-X-X521 231'--Xf:XS2-i-'-X'2i - . .... X X "!'f'l'V- i -' 'U' x 'if X T 5 - f 1 X-XX? ' if S - Q-if --."? E ifi 5- ' 'W X .X X--XX:ziXf -:.ilXS XEHSXXE -i X2-E-xiii X33--1:55-wi--A-'Q X: X- Q - - "' ' :rg fl X :..... QXJXX .-- ----X-A--X-X.. rg-'g X. -1.2 X- 'A' - 'M' X h V .,,..,,,.,...,.-.M--X--+-X I I 8 ,, X . -- "Q-E AXQXEXQ-i X, -X'-325'-f' " ' ' XX Xz- .XXI 53551-i1lQX-I-STQSXXQXIXi:Xivfx5i'X1"X -----NN' " 'L X - - 0 " A i 1 .xQ--GTX- .Xl ' i A . . XX X: - 'l.X..fXsr-XXX XXXXXX X- - . .. - ' ' "' "' gg Q I 4 n X X X X-1 X X . - 'N X f H Bl H as ll ll :-XXX. ' X " ' .. " . .X.-XX.fXXX:X:X:XaX- if-ii... f- H I U - - 3 I ' jj . . K . X.- , X-Xi.-i..iX:'..X Xf..s.XXX x 'TS K. --X 2 XXX-QXXXXE :i:i'::?X-iii-ii-W "MV ' X ' ' " "' fl mn-naw--vm-H. ' L . . K X X.....X...XXX.X.- XXX-X.X.X. XX X . X..X...X Wmm. . X . . .X.. X. X XX XX . X,-.X X ,X.......X..,..... U K X A Q5ii 1 in M N xiii X X. . X M.. A. .X K .skr X X k.:xx XX .X.,hXtX X .X X ...X ..x... X558 . -,-..X....-XXX v--11 . -X -X-Q :.S'f.1- S X.1.Q. Xzifx-:.X-X'-X., QXX1':XXXX-XX:g-1 SX-Xg 'X Emi: -QXAXFQ F .-.---Li "K" ' X' i ':iXwi-P-Q N- ...-Q-...-. x. X ..X X-X.X XX. Q1XX... X ' z3X-XX.gXX1- X X: ..'l:::XXX X -XXX 1 zgxi mgq. .X - .Q :Xi.XX1'.--gg-X-.Xi wX"iX X-XXX E X 1- 5 f 13:-F 7-X..-XXMKXQ . .X .X'X'X:5-5, . 1 -g .35-QA . .. 1.1-XXX fri. Xe..--XX ,'ii5.XX'is- .- i. FXFS-X-g.iXs 1 fX::.siX2'1-1-.' . -X ' i K' 1 - .X " -X X- ' X 1 'wx' -'2.X1.1iQ-2 S-FX?X-.gfl-Sf-i-XXEXii--ik?-iiisil-'zwisi'f-iitzfifiPiif-52.--'1'. -'I2.i-5.21 "ii1fTf1f.gf.Si 1gX:.1X--.eg---siEi.sXX---f 3.f.3f-XEXX-g.f:rfis.XX.- X -X-.rss - X--.1 - X Xe.. -ff ..iX1:-.iff-X-XXX. .XXSX--X-X 5-i--il Xffw -5-11.1-XSQX-.X1f-.1-fs-zzfX -Q-1 -X-. X - . X. - '- .. '--XX.XXf'- ze' X 'wiv XX-Xa..-: X-Xi-is-EX:--... f-ESXXX-E-S--X.f :'X2.f iX:QXX IX- XX' X2-'Q-.1ifX-X.X.f:"..rg.-5. f -. i -X:-' f'Xft""" X'-'-.. QXXXX-2rs,-is-XX:i5-112:XS.:X-:-ss:-ggi-.XXXXXXXQXQXsri-f-X555-:tXaXs-:XX --g.1:.Xi:X.- -:. gg...-.:::.'gXX X5--XLX: .- - -X 1 ' - XX - -.. X--Xi . XX----X -X.--'-r --XXX-X-S-Xi'-'XX rfs-XXX5-X.X-Xw-.tX.fXX-X:-X-X-X-xx- ST---SQ... 'sXX:i-F.Xx.w.iX--f-si-5.25-i1-i Xszz--rtii -sszfi-wtf 2.--X:r--X'.LX-s'rX:2-X-lszssfsit- -1 -ws:--'.-fl ' .- Q, X .. . 5 :-- ' X?'gw:s f:i:f.22XX---ii-5-2 SF-:-f'ia 521-15?-:Qi.Ji-X:-.fr-'Q'2...T'XX X- X ... XiXX5-gg f:.:.iXX-i-Xlf.ts1iXXXiSf1.-X'2XXX-X2:XEi:XgXX----3-'X.i-':::f " Q iiiri-.sg - . --X--X-XX f:sX:1..: Xxx-X-.XXX-3i.e.XX.-qu:g:XfXX-':z.iT5XQ-fsfafQt.'g-iss-is-2-:Xg:..X1X.2-Xi.:-is----fg-Q-:gXfX ..,.Xi1:f..- -'.i5X-15-t-X:-'qgzgwsgl--Xgatzgsisa-i:..:'f:Z2J1135.2.-X . , - ... X. A-K-""""""'11, - .--X-X-X.X :.f.Xf-my gr-w1'::Xs-XX ry.: u.-.Xa ...I 134 -XX--st-1:2 :fy .X.1XfXXX1-X--XXL-X vi , . X, ... . . ,...X..........,.......... U ..X-3... . g:5sXX-r .XXX .X -.-XX -af?-1-252 22---.1 -1 ' -i-f- -5'is-Ssgfizf' EIQQSXX-2 X.fzs.2X:X:..ii--XX.P- X ' ' I ' -. X XX H ll 5' . lr lil U .-.'i-s.fXX X. X.Qf: X115-1::XX.f:f 1 'XX'-fse:.i':rsXf2' i1.'5t.-sf'-.Xe-X-i-f ...X. :X2f.X-XX "'--gr. X1'2--:i-- I Q - K .EEC X 1 -if-:.i.3f 5. ' ' X i 3-.rs .Xig15Q..X- L. 4.--Q 1.-Xrg.X--X1-5 "f'fi55f:'i..: z H .I I ................-.....-.X B R- .X 'X.i.'5' .ii-EX. -X-f-'i.:ifff..i.---gi X:--:.sif- . X-1-'xlziii-.gr -XX" '52-1 '.X-X .:g.:E,X -Xsfg.-'g.-i':igX.'l ' ' " " fi ...X.,..........,...X---- 'iijz' 1 'XTX -X i - .TE-X ' :55Qi-EQ Qff?-55" if x '1 ifgil'.i1'I".M ' 1 -3 Xgi iv. rf- ' 'iX:'XE'fl5'j lg-3 Ii K ' X . 1 XAX92 'W' 'X z.35SiP'i.E .' X -vis 5 2 ii QT! X-1'-'i Q- ' A' " Xw . 1.1: X-XX . -XQXXQX - XX. -X--.:..rX-XX, --515- .5 X2-X .XXXfg:z:Xr.X-1-- X-X--g-:--.:--Xt- -51f351t..: K U il-'i'X.5El?5-1-. ' ' X '- iii:- X .H X X: X .:.. " :.f:-1. XX: X " . :L X ' gf.-.X ' E.-airfisizf.-4 -- ' -- K --grxf. .1-X: - - . X 1: X :...L'S.X 1 -X . ' ' X :'1'f"5 .XXXXXX-it - rs 2:-if -51'-sf-'i.E g.XL5SXX5yvXqX' ' X 1- X Xi X-X XX XXXX - - XX , .. M .... X - ff f X.,-X :-'XXXL .. X X . Xs X.- - 2' z-T fi :ze F-far: zzz. A .. .. X .. - X .i mx 1 -'gr 2 i X :XXX XXX .X XX X X X. X X :XlI.- 4 -' H- ii XX KXX YXX " x-FXS? SAX. - X 'X-x X' . XX X vX XXX.. 5 rr . . 'SES NAL Q4 T FY 3.X ,XXX -XX wr -- A -- -- X1.X.XXXX .X..X . X if . -L

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!