Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH)

 - Class of 1965

Page 10 of 128

 

Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 10 of 128
Page 10 of 128Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 9
Previous Page

Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 11
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 10 text:

fm -fiat Jffgif Contents LW' Hours of Planningn if Administration N I- t ' Endless Effortw Faculty Passing Daysl' Seniors Happy Hours" Classes Growing Years" Junior High Breath-Taking Momentsl' Sports Memorable Momentsi' Activities Pastimel' Organizations Time Well Spentn Advertisements 6

Page 9 text:

Carrollian Staff ADVERTISING 1, to r.: J, Stover, B. Clowe, B. Johnson, N. Baughman, M. Kreiger, M. Courtright, E. Judice, L. Meachem, I. Bright, K. Iohn son, B. Sopet, S. Amett, D. Braun, R. Bright PHOTOGRAPHY 5 1. to r.: F. Feldwisch, L. McClure, X. Phillips, B. Gast, I. Kull, J. Becker, B. Hicks, T. Kiggins SUBSCRIPTION 1. to r.: D. Randles, M. Sni- der, C. Macklin, L. Stevens, S. Binkley, E. Creiglow, L. Tufts, A, Snyder, S. Storts, P. Solt LAY-OUT 1. to r.: K. Woltz, E. Parker, N. Schmidt, D. Mace, L. Alvis 5Page 11 text:

'XX',XX,,,,-,XXX."XKXXXXXX'XXKXXX,,X,, , ,X,1XXX X,-XX X,.XX,,X,X, ,,,, 1 :WW ,.,,,, ,, X , . ,, , , , , ,, X. X1,WX,1.LXXX,,gg3fXw,XXX,,XQXX,,,-1'V,X,XX-XJg55jgXgiXXXXyX,X,,X,,,57X,,X,- ,Kg ew,XXKXX ,',1,2 .X,1.-!,XgX1i,X3:X'Q2gg5s'X-X,-X.-XgwifgajKfXXXXXX,X,XX,.XXX.X,'K4W'fq2Kg'1X1f"',,.X3:K"XX1Xve1mKBXXq'K55ff',XX'-,iw :f5'9i5J'Xf'5,-':?,,K,1'Wifi' QMXKKA, X' ,"'X,XX21i"is'KaX z'sXQ:,u,X 'g':,vXs1"g X sw XX:1X,X,m' KMXXXXQ' m1XKX,z:-'Xw:KKQ51 sw" X' X-X X ,XX1-,X , X,K :K - ' X ' 56K?X'2":',X?i??Sf5f?gEff'7Q22"l+,','Q2:3i3K'2'W!vf?5,Xf1fK2fP'X21i5vi"5fXX?i?f?viKXf'pf'"viiif'?s"ilaf5Xsfal2'Hi''rf'Xf'KXiQ?2'T55KQ5?s22X'1'aufetXi??5132f?k??is'53'+X'X25:'2',Xw'3U2Hl5e'fY'X"W2',?Xs'fX933a5i22f52?3v15?2.KXNXEXXS4''af'?W2"1?,XX"4'K1fXXXXf5Qz?ls:5i?5e-'XX21233wilXXviii?XiMM?111f1"XfXsX:'2'3iE?!'5XaX52125afi'1'fx'f'Ki?2KEVff?W5MS'?'2''fXfiii-'KJQWK fiwlfmwfX"W?ssf5'X4222?fQ?X'411'N255 1 X XX, IX X Q, ,,XXm, XX, XX,. ,, X , , s,, ,, b5XXXXXg1 ...XX .XX XXXXX X, .XX XXz.X., X ,. XQX H HX-X XXXQX BM X11XsXXXX-,,.X ,Xu . X,XX,X,.X,X,,,X5i,XX M KX, ,XXX XX , -XX , XXX,-.X -XX me a.X,X,XXX,1X X ., ,XM X,,,,,1,X,, ,..X,,.,Q,.Egg?XMX,,,, E, X,, ,XXX,,X,, WX, XXXXX XXX, ,X,, ,,.XX.,X-s,,XXXXXX,-1 X-,,XXX,,XXX.Xs, XXXXXX-X-XX, XXX1' XXXSX-XXX, ,XMXX gp-X X 'X,X'1i'?L,m,,,1XX,XXX.XXXXv3'X5sX,X-sXX,L-,,,. ,XM-XXXXX Kg:-XX KX'X1wX X1-XX., ,-XXXXXXXXQXXX ,XXXXXXX-.X,-XXXXXXX 1X3.X,,,X XXXXXXXXX 'XXXW X,X,X,-Xen XXX wi' MXXX-,I -,XgXX,gE,XX,3X,'X5X.X,-,X1'f f ,XX,,gsXX1,f12,-X-XX'-XXXi:XiXf?,,p5XX" X gX,,.1hQa25Xf2XXfYffQeK"-,'1,z,::-:s?s2i'Y5gX1.'X::',X"K':Xf'2XXfsiXXXXSfg:ez'K--, K-Kff3z!wffXgXf.fXXiX K-.fKXXXXKX3XQ9,yX1y' , -"' X '.,-X5XX,XX,Xf,XXX,Xz'.,',, :Xf'3gswXXXXXXf,f 1-K't.X'X1:?5gS?fXXX5fKK1'Ki' :'.'mfXX,,g1'K:XK-f"'1'XK'.'Xs'reQXvsXiLX1-QXXX12211-K,1'1KsgfK:a5'XsXXfXXX55??"Kff,135-553999 XXXXM kiwi-iii' 'srfwifiifizie ' " ,'1KXiz'f3LK1HKTK' 'Kf'Kf K' ':'1vXf1's,'1 ii-W ',,"ii4Yf5Tfx2f5X,'-,L -K 'X.:,f'fK:e??X11ff :'1"',S"f:5'Xs1sf1X2i1'K' 1"'+wXiifvX5'E'1Kf?Q-". ',K'rX,wf2XXmI2ffK- K -X','1'.:X"fQ?K,?s',K-KKK' '-IAM 1-wr ' . ' ' ,' -K X,-X: ,- -X,fXmqqX I - KX., -.,1XfX1:e-K,,- 'i',KKXX'11XX1' K , . XM' fe. 1,' 1" ' K ,,-QXXXXXXKK fps, -f , , ,. -,XXXXX-,,X,-XX, .' , , X, .,,, .-X-X,XXXXX, ,X , ,,,XXX,,-XXX, . ,-,,-XXXXXX-XX., ,..,-,X-XXXX, ., '-1XX,KX-X,,,XX- . ,1 1- ISNXXXK,K'X'Kr-fKK'fzswK",1,g::-X,, K,-.-XXX,igw'dvQX Kwai .XX - ,:.,..2"'2XX,X:zX-13,-'z , ,::,s2'.mggX.-X,, X-.XXX'XXQs1XX-,2', " , 'X--,X,,XXXXX,,,,,.X X',1X,,,X,.XXX',, X' . ,' 1,,g.X?gqL,XX,,- XXXW,,1,1,MXHXgX'mgggg,.X,,yk,,,'k,,,, XXXXXXX QXQQXXXXX ,..gwg,-1,-,-, ,,,:XXXX,XXXXXV5NmXX1f,X 'X XXKS,-1XK'4gvE,',+XX'1',,' K ,Xi's3.wff+wQctLi,'X K,'--?t3X5N22?S5il,K'l,K ' K'-KK'w2'WK'LfE'i'v. 1 zzz XKXX'f5Lgi1X-X wx' K, ,iKI'i'YiEXXffX1m", ,',XKf-T"ifQK'?iXX2'X ",KX ', ,'XX"':fi'f'XRXf'-,"XX I' "'Xt1'f'2Ef25X,,: XX, ..f'w1"?XXpg233KwX'X, Xi KK "- 'XK,Xf'fWK1gqXdv 1,, , -XX1-Qtff",2?XiQX.zf X --:mi-Kw1",J,+, '1f2'2"XXX1',XKf,X,Xe5XX' ' .fg-QEWI ",1Xf,XX'f1wX5X3fiz, XgsXXK,,,X uX,,-g,K',gg55gc5:XX",X, X,--14: 6' im KIEXK-g2f,,XXX.',,.5'1,'XffX'"Wai" fKfg'X.? Klwlva 'W Y1 'EK"XXXf23f"'r'K'+'5X'?fKifX,.Xi -'im' X ,K '1K95X5fw',K., 1 ffm' Wf'1'2,g1,fK,''1,:'sw?i' X, ygg'a,.X,'s:',,1,:"i,,1X" !iX'gXgXX:'X,gX -1' ,X'Xg2g'K WX5Ksi"XXXg1X. 'f g"X,.:"i'2,XQXf?nl?Q'XgXK2?,','e,X :KX.5:'yZS" XXKBK 4Mi1,X'X,1:.X'i,+- Km'W?'K,f qQQiXgX,Xgez:wisQ1 ?EgHX2g2,X2gsg,XX,-XQXXXXi!qgEgX5XiiXXfX1,XXX,XXXXXXXf5gg:1Sg,XXg3,ggX2X'X, SI1219:ff3GgfXSf2?ifif5'LQ?3854Q35SQ?132?gm1,XTXX1?Xaz'S,Q?QfCXf?fXg?!2iiiXX,'f3sggi25?35iK1M,2XXTX'sKE,X'ff2u5fi52iii225sTf'X2i:1'eXXksXfifii'i5?X9gE2XX'g2X3fX:XiXf,2fXT?g3QXf's1ffswii'X1,XiXfv1gEf!,g2gsiffgfXiXXeg1QX,sQXfF1XX23g21 1K?f55sX,X,gXK112zXfa,XXX2??bjQX2XXQ,XX2XgXXKfX:'2aQ?i9i3fL3XggXX"XQXXX1,Xf2gisi?XX g,XgX',X5:e'f',Xexs1,XXXk1l QXi11qfXXXf','XfwXK.,lX1Xaw.gg:2X3wK.rXweg'XLgXmX,1XXX-X'X,g,X','qfX:EXX1,'aX21XX,a'X1:X',1K.4'5K,zXX-Xez5,X1i3f1,ig1XX"-XX' 'igX4xMQf5"'XfX2XX:g1:,vX,XX+FfX.X,Hip X4XXsf,XsX",'"K"f',fefXX M452',,:zzXX:Xp-"1'XMXXXXM fW'Xf'XfK'1Xf'WwffX'56ff2,ffXX'X,,'Xf1123:i3Wf2Wffw""eKXf'fz?uXi2aXX2iXXf2'5E5X'4"X2'ff""'WV51-QXXXXf?1wXX'f'K-1'f,'+XK'-'MXXX XWK,-X,2?1'K"K wibXXX1,'X' iw'"imf:?i':f's"zXa325'llXK'w",1"2'f"'XK1wX QQXXWXX in Mm., X., XXX.,,.X.,,,,, may X XXX, , , ,.,X,.XXvXXXX,-XXX,- , ,g,,X,,fe5 ,XXX X ..,, X ,XX-XXXXS 'XXX -QXXX ,, X XX XX,XXXX wa X -K',,KX,fX,,'.eX.,XX,XXXXf',,X XX ., ,,,XXX, X .XXXXXXXXX X , !vK1XKX',XXXX,X ,XX X X XXH, X, XXX' 1, XX X-e,XX Nm-XX1-is 'XX XmX'X,uX,nX-'K.fi:5?2 X1nX X SS' "sX"- ,, 'W XXXXN "w'+XXs:, X Xv ..,X,X,,,XXX,,YXg.,X.-,X ,Xf,X,,wXsXXXXX' -,XX,,XXQXXX-,,-.X ,WXaXiXX,,X.., XXX,X,X,,X,,X,-w,,.X,,,.,,X,X'X.X2XX,5X,1XXX,.,,,, .XXXXXXXXXXX-X-XXX'XX,XX,,'XX:?5XX,2X:XXXXf,. '1X,,,XX?2,f2'KXffX:,KXX,' XX.-XXX1XXX'X5aXfX',X'X' X- ---- XQwXXX-X,.f-X'--'.,,,,,fXXXXQXXX,X-Q1-XX -X-1X,XXm,1XXX-,,. XXWXXXXXXLXXXX-,L--,X,X,XXXX,,3X.X,XXX XX 552:21 "rvhfm?fX,:1'K K.'6"K'f2f-Mil' :,eKX'2'eXusi'1iKX' 'wi'-fsff,"-+'KK "','fX,?f+Xf'f-K,,KK "f1Xm2ff1f'K ','K:5eH1Xfi,fK'K'-' K' ,'.a'.ffx,XXff'XizK,' ' '21-QXXXEQ' ,.,, ww' 5X'f'2s'fmX"fM 1 W1 :XJ -4"1Xl,' 1'5"s 6" Mi. XX,,K15,X-TXXXXWXXSKX1Xi2,g,",X wg'gKXff'e4'X5gq,,gg",K' ,5',z,1'a'XX1g,X ,Q Xp' Kg1-KXvX,.XX,3gX,X,XgX,XL.,,X.-',,,, ,XXs3,gs,X'5XtXXXXiX:g,g VX., :,g.12:,gXa,Xf,XfXa,X ,j' Xg.:,, -1X,X.gXX3Xgmg,, 33-5,fgK,,5gX,zXg 3 Xf5j,g,Xn:gX5ig-.XXk' ,.XXgXX'f ,,,-1353 wb' -- MX ,X,XX.XXw' ,1M"X',,,-X,XX-XLWEEXXQK XX?XXX5XX,X5X,'X"Xffi2FX21'f"X'K'XX::X',"'X:NKKXm?ff,'iX SXXXKXM 'S-we 'WKXSX wi, ,,,X,,,,,XX1e,XXXXXWKKeQ1sKXX"X, X,X"1"' 1,XXXXiXXXXXX,',',.XX f1,'XX-a.XXmf'f,K',1X,.X BKKXXXKXX XX-, .X,,1,,-G XXX'X1Xi'XXgXK1XX'-X',XsXKX'XXXX KaXXX,.X'1 X 'XXXXX,1,'xX1,,11X'gK:X1XQX QIXXXXXXXXX.--X,1X .X.,,31,.XQXXXXXXXXWX, X 4 XX2H2X,fX':1:K:XXX1f!F1 XSEMLXXXXQXXXK1'XXX:X12i'Ks?qXgQ"EiXf,XiXX1,','X-XXXX'zXXXwXme'ifXXX2S+f1X'QXXXXX,.Xr5"XXWTaXw:iff2fXf:wifSwiX2XH?'3 wiiK?'viiaX+K'2'X'2EXi5SX 45535RQ?'X'5Q325253WLi5EQ1!i'5'i?1i1Kfsf1Qfi?371? Qmw"iQ1X'X',X1!',2XX'?'Xf2'f!X3KT'fXXHfe'?f?'X'2,z1'XXX?5?EXXf3?Xf" KW'111,21::Xi'ik29W?ffsf:?'f's'ff'XX9F5'-'Ku fa '5iKsf'iX',1-"XfEX5iXXXX:??" mKEw'XX'KK' M . AX XXXXX XX ,,.. X,XXX rags s, gag, X.,,XX,,X,,XX,X 5. M, 4, HX X ,.XXX X, , 35 XXXX , . ,,, Mme .XXX . film M , , ..,, X,-XX. Q, XX, XXXXXX gnu, X,,X,X,, he X X XXXXX 5, gX,XX.,X,, ,XXX Wg., ,ww ,,,.,,,a3X,X,1X ,,X,,XXX,.Xg1f1',,,.,,X,,,.X,XXX.,51X,XXXX X,X,,X,, .X,XX,X,,,, XM,,,XX,,.XX,,.,X.X,1XX XX XXXX1-'XK.1JXX'X, gm,X,,.,,,X.,,,X,.XXX1XXXXXXXSSXX,-,,X's.X'X,.', ' 1XXX,f',1'XX'1X"',e'w X2XsXX,X HEX! XMXX,-X X',XaX ., . -X'--XX,X1,.X-XXX5X"X ,X -,qwX,X1'XXfXw,,1zXXf,',--X,-,,,X,w5152- ffm X1X' fe'aXXXXX, XXXXX K'K,?'KPfXv'.:X,1 22'"2:9aXXXXf?3XXlXLiKX"X',F ,XKKg'fi,:v1QXXXfHv,1eX,','X' -:XXXXeizgsggeliisugzE5X,K,XX',X:XK5t3XXg5i3zP2,gf?e12E,"Ky Xg,1XggEg,5l?gXwf2XX3,1XKg1'S-Xfgglkn,QX51E5,1Q'p4,KK'K"'t!52XQg55g'e5?gXP2f '.,''1ii22vg',XggSg3X',1KE?fXfXX'X,K5K?i12iX' 'X5ggQgX?Xf:5XgX,fXf5 'XX'K''fzfg1's'12QXQXf2f5i1gXX2'5K,,Kg'gXeWs,'rX,XX,XXXXQQQXEE X,X5i"jfPgX?'g-355, WEEE? 1 K' . K K. K , ' ' 'X K. K ' . ,X , A ' A " ' ' f5u5Xf1',X','gQg2X?2X?' ' y S ' , 'Q'-fv,Xg'1z,'1X4X 'E f?K!12X'X",X'1.1XXXg,X.s',X"effs,XX,KXX,XXX-,XXX1?'fHX'.5KfQWXf'g'XX',f11X2fXsf1"1Q5'3Qyw'Xf:Xg-',X',,',X'934,'XQLK!5'X.'S'f:'XX:,vp-KXKQX1' 'gHfXX1X1X5ifg,XK.X''KXXXSMEQ"-f5:,?',XiQXgXX22,1X, ' ,,1:"xXWX:!f X. ,. Af. X saXXXHE?X:f-'X'Xgwxfa'-' ,WX- Leliw,"'-zf,fX3511.fXXXsE5Xz!X,'X',:"z'1XXX?XqX53XXX!XXKX'2', 'K',X-X?1gXX?XXLfXriXXi2,K'X'f,'KX'',gXse1Xki!?X5?5XXXX2H'XK'K1Kr1ff:53sf'2XX. 1,-'sX.XEX'53X,1X,Z35S,uX,X,,'K-',,ee-:XXXQQSWEQXXLXX1,:'X"'',,:1Xgg' XX25ggeXX?3X f 1 ,XXX-fAXXXXfQJ2XXff+'Xf?WgQXsXfifQJ?? K ' f ,-f X, aw-iv.. K 1-' ' '5,:k?Kf5tX:X4L, X 'K K ,'g'X,:Q 93 ' 1 X' K',g's,zXX5'31XfXXK, , KfXfi:1fr1,X ' ',XXKXX1.fK"- K ..f2f1a'K,1- K' K 'K ' X . KXXXXQXXIQZ'K,1XKf14sfK2Xea':iIXW",s ke KW--QXsiiEX:X: -XXgQXX:XgXX,g:,X,gK,, ,,,,K.'XX5XXy1X,X1X1,, K,j41gXX1,ggs1Q1X,,:' ,K 1 .g,,XX1,1 X p, Wi'-t'KX1,+.J,XXf25' wW":.'X':1,XK-XKXiKXXf':'4 X , . -f'XXf5'1 v"Xf+w, ',"-XX, 11'X1fXZ51'K'f?5 XMX' ' X' X-'- X551 gi ' XX X.,XXf '75' ii' XnX'XXXsX: 1' 'Xrwif' 'sl if X,-1, vX',:X1iXX --Wzg'-'Wi-X XXX', X',K'g,.-i31'52'- if f XiX2PW'if'f-4'2t'1X2"WXXXX!S12'22,KmXiX'v?XsNi1"f5Z-SN vii i K2wK.fX'XK'1'K,"'132WiY?XXfaXii21i"'KK"":ff1iiffi'K'f?XXv523'3'1-Vf''i',2!12XfffX .1fXK!1'E,fi'fif1'WF X'5ifKXi'f52'QiXbWY'i5SE3 EX 'ew' XQXX1,-',,-XXXXXXXX wX1f,XX::f,.', ' XEIXTQZSXXXXXXXX ' -- XX,1sXDXg.XS'fefrf,',, ,f1'X2,X1XfXXgw,XXKK", ' ,K'Xm1X'2XK1X2 ' X',X'fK,'K-XXXXXX1 ,, 'f',mXXWM5'KXXsX,.'-',X1.ws " ' X ,K ' '::yl3X'331',', gf . , I :1g1XKil K. ' K1,'Q,i1g5s13,fL, ?X1e'. 2XKgKfXsXXX5fJvf:X"K -KIT,-XX5a,X??:Xf' , K'.-XXX'-K12,K1Q'1" -,,2'X':Kf Qfigfi -vw' .' ' - K',I-3X'a,X?, ', , K X XK'31wK"XKK 4, X, K'..fXfX'1WafI5XX' K, "-KK"1K2'K'2Wf91" X' 1',,XXXXwsXfKf22-U ,X: ,', '.'X,X'fff1XK,XX1 X, -, .' XQXXXXXPX1 X' XF' 152,-'r"XK' XM 'X 'ww-X -"',,XwSi-Xm,-X, X ,.:: XKKX1'fsXf'f'1XXK 1X,,eX',-11',gm-wXm?'WX1XXX',. KX',1XXXw'wXX XX,1XX1.Xff2:,fvX1KX',X,- X ,-X-X-,XX.X,xwXf1X,wK,,1X1-'. ,.-1' X55 X-XXiXw:'X, X XM'1g5X1Q,Q,-KX'- :XwXX?"MX',X1'X'f 'fr ' -1XXXv1'fmL'KL:21X,',' ' K:'K'5X1'XX XfPK':,XX'K.1",XX,1XK::XXQQX ,"1Wgf,1XiXXkf?',iWK!?z"?'X'M23'5X,,g,fX,',ffXX'i5EX1X'i55'1XQKK1?K:Xg,f.3F'.+"fY5" KXXKXLXXXXXXX",X'E,4vMi5iffKwX"1"1K",XK2X'9"'XifKX1X'X'ffzw'f',X"X1wXX5-ei'PKz1eX,XQ,1.,.,1'2,:?'Kf f 'sKXX'1',f'X2'-'KfvmWW'w'Ks",XK."'Xia2XsX?f' QW "l5Qfgi1,f5f?EQ1f,5'q1K +K"'XX211m11f 'KX'KX,eaXa-fiZXXgXzX,, XV'X-,XXXXX'-XXXXX-gp-,g,,,.1X fXfX'zf'XfQ'ffKX.XX4,KK"i"'X'-JG'M11-XX,."'K " '-'Kzff:',',XX iK'K.XXXi'5-EXVKXXSSEQEQE 4112" K' -2- XXfg,5XL'X ',-'Q-:fgSe,:,'L .X X1 i,XXK',,XfX1,:,L-X - ' '-1231? 1X , - ,-'::ieX5X,s.vK2K KK ' ,K X,.XX?91gswX' . X . A 'K, . X :::K,,X-."K. X'-XQKXQX-KX' . 'K',5.X K, 'K: ,. ,-XXXQ, XK .14-.X XXXX,-, , 1 ,.-, XX X . ,'1i"XgiXgXsizv XQXQZVXK 'X ,X fi,s2EZ'i2fZ3z'jX , 'X X ,,,,,-,, H 51211 -as-' , X ., 1XX1Xx,XXX, ,X X X X ,,XXXX-X,,,X,X . KK 'T XXXQXXXXXXMX XX, ,, ,X ,,.X-XXXXXXK,XX,, , . . 1 1 ,E .XXXXXXXK X, ,.X,X ,x,., X ,xx ,S k,Z,,. K dn X is' X XX? X la, X XX X S-1 'X K'15,i'f!XXX 'f:?:':K ,- ,,...., D .1'1K XQEXXXSSL-.XX X. X , , ., , , -FXXXX X. , , XXXXXXwX,, . , . K:- -X WX EEN1?'Xg,Kzi4g3"Xa5fXy,XL?XXSXff' f,XX"KXfbK'ffXX2Sy1's1 X XX.,',XXg'-"K-fXK:s',XfwXX+K,f ,WX-XX,X,X,,,,., ,XXXXXX-:azi,?XXL:,fg,,',f.',z,,sXXXXX,X,5XXXXX-XX,X,'K,,,, XX,,7X!XK"K'KggX2 X1,,.'g , XX1fXXs"XX.,X, XXLWX ,XX-Xf1',Xz,'XXK, KR "s'XX1XX',X'.X-,X,1'XX' f'."Q,,5'KH"f,1,Xz'X',XXe'5'XiKXQX-g'1K1,+,K,' 'EH'Q:93'Xzi,,',5X1f.EXX'XX,WX 'X'wXL2X11,2XXX,'Xy"Xi""'m':XX5sXf:,X,X XXJSPTSXXXXS' ,'X"KgK3'51 ' ,.XUs'w""i1,"fm""v',"",K"ff'95s5F"Wm ,Xi,fi1'1fKXX'1XXffwlf55Q?QXX12,XHXf52'2525HMi?g2z's::X1XX?XzXEi22i'1?XX"9fK'fiXX,X'XjcEK ,.V,ML, XXXX , ,X,,,,,, X, ,,,. X, -. ,, X X .XXXXXXX . sXXX5,,X ,X XXXXRXXXXXX XXX :,. X,3XXX,, XHXX KX'--SML 1 ',,vXXXX 53-2 X, sf s.1XXX.,,.,A, MXX XK s X ,XXX XXXX XXX ,XXX X ,,XX. X, ,XXM ,XXXXXX , , XX X ., X ,XXX ,XXX , X' 'XM ,' ,, -' X-XX' 1 K,i'fKXX.'gg,HXiXz'sl-K ,XKK'gaXXEk,2,gr'X , ."K,ggXQX':XXXX.gX:i'X ,K ,Xi ,X.1',K2awEX'11'XX1f'X,1 2A23Q6?W'xQii?i5Y?jg5EiiiW:E'gW3G3QX24 ffX21-12i'KXXXe"5i2"i?XMXXfJf2',,X2'f21s2"fXi9Qiiz'2XXa'X,"XX'-'XXMXXXQXXX ifQ'XX'9XX'8Xs'eXXXX5Xfmf 'u1XfX:K,XXXX',XKXXsX'ffK'XXXQ'KXXXX2Y"fwfXXKXXXfXf':Xa'fSXK2iS?H' K ,'QXsv12XfXXf,1f'2sn ,X -,,. Xwi XX Xf,, , ,X X :X XX ,.s.X.fX U-,X , X ,XX,XXXXXX XX X,1f X ,1X -X, 15 XX, , XX,X XXXKXLW X-XX ,X X, s,X XXXX 5 LHXXXX X. XX. ,X ., ,,XXsX,X.f XXM , X,.X X., gs gX,XX .XXX XX., XX XX, ,X,X, .,1,. X ,,XXXXQ,X , X X XX XX XXe,., . XXXX ,X, XXX, ,X X mx :X .X,.XX,,, ,XXX X XXX , X,,X, XXX X XXXX,X , XJ, jXX4Xj,X XXbXz"':KX' '.:,K?5XXv5fXzsX-2X.XXXfKXf ,,:1XKSX1gffX,??Q:szf'gf':,'1,K'1":'efWXkX?i2z-ff-" "XsK'fzx5KXQXffXXf,,gX. "XX'X,,X:zi5s:18fXsQf,Q,,1:,,' KX'f'XZ'51XXXX?E5X,11eag'g' ':',f:XXg:gE ,1Xvl,ea:1'1'X:'X'ff":ff'eqfvwfig-y14KXiSf5lD2K"XXf.1:.,?"S'Xa 5'5Y'X5'iW'X"X3'Kfrefikg-gXiX9,X . - t '. 1'fXKf:XiX'XE Kff 1 'K',K:-'ifXXw22Xf5ff:W"."'-,si2ftEs5?iXMX?eX,- KXKK1:Xf'w1X195,',fK:1'K-X'ewXXsfefXnX'XXX:'eXXffa42''ffK'Mf?'eXiKfXXssW1' K 'EXMX-XXXX5EiK?2XXX'K fEKs'HL'iX-'im' ,XWKXXXEQQXX XEXLXKY, XfX'1Q'XXX-w,,1,X' X",',z'su?wfif'Ki 1X'X,,,1XXgXX,11XK 1X' X:,imfiXXX2KXXX12, 11 "f'f'Ww2KX'K:' 'KXK1K'i,1,i1QXXXXX,t.fK'1 ,X X,X1XXX'4fwXXX5S'1fa1'W.IX'.if1K?XXXsi.XXX5,XK'vX,"X1'-XXXXSXQKWQEQXEW ' K' ' K' - -. , ,XX..X,X,,,., ,,X,X,,, My15g-'XmK'.i,-KXX2,.K15'- ,X.',,1uXXX,1,XXXXXX,,,,,X, ,,,3,wXYXX,, ,gpg .,,XX K, X-XX,-XXXXXXMXS,-X' X-X,,',X,:11 :'Ii5KXXXfX,XX, ,, Xfwfw' . K . XXXL-sis-X.XK'e1i' X. ,1KK'x.,KKKXX FSXXXKXXK ,X Kv"1f'vK'f'XKK,f"w ee -KX.:,XXXX.s,Xwa"',f51, XXXX. . KWEEXX HW XXX, XX ,,. ,XXQXXX2 125, ,LX ,,,' .X,,,,XXX,,,XXbX'X-XX, ,, ,, . K,,wf -21,,XXX,X,,, 1 ,, X,,,,,-XXXX, gil' 'K - X , KX! 55-XXSXX X. - .,X . X1 ,XXXX1 X , ,X XXEX fs-X, -X -X .XX XXX-QSXXX 1,X,.Xs .,X1 -'XQXFZ MX-XX,,,,,,,, X,,XX1XXXX w,K X 1gX 'XsX'? XfeiX X XX5Xf1'gXfs-gg,'g,,XX'XfsX'3rX IXXXX.XX,l-XS,XXX,XXXXg,X y321f',9f1"tX,',XX X XKX5-asf f21LXXKX1XXXaXX,X,'K,m4"5'5 '?3'21X'm,,-'XK'E-HWY' Xw 'XX QQ? , :K xggigigggg'',jf31'IKjXX:,1?j1X2YXh5fi5'f'I1KW'Pj'5i5i5XkKi5E?j'32?aL'2i4?5QNK5'i,:gX,K5"51'1'i"SgN'Amg K' K ' ' ' , ' ,, X, Xe 1 K ' 1WFXs'?'f:XGf'4"2X21fXX5a?2i5?' '22X'X'e5XXK2fXi?XXfXX5?"f'fi" Xi'fEsiie-X'f' KK ' X X 'KEERXQXXXX XXzXX,KXf"f?tXf5ff'?vX1z2'12" Fig? M X ,,X1XXX,,,XXXXXX X,MiXX,,,,,,,,,,XX,XX,XXX,234X.,,,,X,,XX,, 1X.XX.g,,,XQX,XX,XX,, WX, XXXL-g,.,,XX,.,-.X,X,,,XeX :mfs XX .,XXX, XXX, XXXXX X,,X,X,g,XXXX,,XX,.sg,XX,,m,X ,X,XaX-X ,XW,sX.X',,,1XXXXXX.,XX QXQXXX-XXXXXXXXX XMX X ff1''fX"5k55gXs!fizf.1K'l12',K ""1':E'Ji'3iQiE1XwzKi1X,fK X 'f' '14'jziXs21V.?2W2',f2'X:? ' X5XK?1gfi"'K "i55i5'Z5i?W "f?1,??QX2'igeXgfH7?Xi YK' KWEiiiK2f'5wXiQ2Xffi' 'ff""'XiEQ5iXllXkXX -,,,X.g.Xs,,1,5Xf'fXXKfi' '-'K,1'XXfX,sfKX'KK, gX'XX'11X'X1XK1'.-Q-'K KX,Ks1'1XXX" X:,,,'w-XX.',XXXKK .'fX,zXXXw:1,XXi2K9Kf' A - -5f"'X1X2WXXfl,X,,i. ,, 'X ', '.f"'1 , Xip , ,KX.1'XsigX,523Xf11-XK"-'.iK'K, ' , X , M-Kw'W'K1 5 '1 ','K4"KIKF1'7':X' " XMX zX:t,XfXL X? 9,11 ,IS ww' f"'XSK'1i'f.'5K"'K" Yi K 4 XL' -XYKS ,3,Kw","'if X X'1W11,-'43,K5KE,XXX W X ' X f1,K,"X215f1f'l? X' XK 21"-Ki'3'XK"'fXK'2 XX I J"-W X57 X-' .X:i N ' P12292t?1.?2fEf11'Xi?3i?'5iKX:X'5i??i'K?"X"K-'fiiffwimkXW22K'Xi'ff',"', 'ii22ei'Wf3??Q?l1':'f?1':1K+:Kf?vsT?91 ' X L K Xf15iSi!27i'X'K2'f11i',ffig5"1X?f2l2X'5K'iii'1',XfKXffK4i'5f?gPff35fg'?'3W',?E2?W5'XE5?F3i'ff?'Xf.X+f'E'34KF'45H ' , ,, ,,XX., .,,, XX,. X,XX4sXX X, X , , QXXXX X . , ,q , ,X XXX, X, ,X X ,, XXXXXXQ1,11,.K,XXXXX'XgQgX1XXXXXX-.1,.X,X,XmXXXXXXXXX--, X1KEw5qfYX:X.X'.X,"K,'X'X4"--XX Aww'-K,XX'XX,XXf25EX',XX25'1'X,11X'KX-,aim K K' ,Xxx X X?XXXwXg'K ' . .rigmzi Xgzfgyf 1- ' ' 1 ,' K Vi1X1'X1X .13XXsgxAggK,XX V, ,X-'QSQXN' XX X , K-5',jiK 5. ., 1f'pQLXXf,1 X 11'i'fu4,X', .ij134-K,,X- , : f4KWV'2KK,' .,,,.f4?AQ"c "fX?'M'5X'i PI:-ff K-Ks"f'm':X:XX-a' ,, X,X'XX - K ,X-XXXX'KXfXXK " K'1.XXg1,TX,X K'XX4QH 'KEfX X-,--1X,'.,wQXXXX,,f,K':,'X,'':,wXfK,"aX:QX",.X ,,,, ,X'K'K"jzM5 -K - ,,X'wX'KXXX1'X,, ' X'.:-XXxX2XX21X,XX,,f -XX wg5XpX,,,'X'X,KX,,1,X,X Xsjk ,,XXXK1fXes1-, ,sK1X-wxgik QXXXXXXXXX-X, ,,.,,X ,XK,QK'XX'p,X::g' - k K K'g ,,'XgS,Xi'X5X2'i- 1XKX1, 5'4gg'WX:XXhg- 5'XK' ,X,1-1b1s:','fgK,X1X i XKXX .Mm fgwfwi's,X:,-K,Q.,,,:2"S KXZXX 35K1wXfaKX f r 2' 22 XX epx"w.'1 ,X X X. ' ,Kvmf X" . X X ,XXX X .,.,., XX,.z,l,Kga,X,,XX' XQXXXXXXXX X, bf, ,y.KXX1,XX1 MTX 5- ,,,zKX,X,' X i,?iff53i?3Xf?i"X'KiX3?53 3?S?E'2iK22Xf12X'v5X?fXi1?X5X?3 WXi251sf12::ff.,2fXfEsf55 ' 'fc' K f' 'f '?X22!X3X"XXXX'XX"?QX: XXSX ,,., it XXX, sXXX 'XXX XX XXS1X,,. X, X X, X , X.,. ,XMXX XXXX-QA. X, X., pg, ,,i XXX ZX el XX5 XX X XX, XX ,Xia ng, ,Q XXXWXX , ,X ., X. ,XXXXXXyf'X,:X1KX1X'fXaggX,XXXXXQXUsXX,XX,,KkX1XXX5gX224XXsXXXWXX1"1KX'.Xfw , K " ,2,',,X,zs5,XXXX, fzgfgXX"XX,,XfiXwXXX2fesX,XX,K,X-K,,,XXX:zeXf'XX1'fyag4qs,XXXX.XX'X,g1,,1,X,X-X-,WX:,eXXX"i1zXQS1XXX'X,X1X1X Q' QMQMXXXX X,,f-RXKX9K1?X:gK5fg,'1'1 " ' ,','sXf2'Kf21RXfHK--,1'- .X",'q,1z2??w-.:,K K- K"XK'f 'fX5qgew5XwKK'K2'f11" ,gkEmiffXw:f'XXz,XXfX,, K -K ' " . 'H i':YKKf Xi,a , X. .' -' K.1XX'K.1X,X,XK' -X XK'X:1X1K.X:Xf'X'K-f'XK-' X , 'X K'K':,,K'1,.fX1f'.' -X .X'f-1Xg,sQ"g, X- X 2f?Qe5a,Q'X1,?X?If5XX593 YKIXKWZQWKXXE-'XKB X K 'KVK1' Xl',XXXgX-XX11"XK,X!'25fW M's?u521KE'rfKf,zXfvX"5QW aiX5'?XXXX?X,1X22'3W5?'j94?'X,'f's"XX,5Xf xiii? 'QQ !'ff5i5?KsXKf1X,f?F?X'fA52QMMH"XsX'i 3553 XXX., X ,, . . . . , Xe . SMX ,. .,,. ,, , XX5 X ,. . MX .,,, , VP Xi, ,X.,XX.sX X .. X X, . ,, , ,fXX,X,X,XX X, KXXXsX.,.,,,,XX XX ,.,X,.XXXXXX.,. ,X,X,X . iXX:1:XXX,,XK1,',',X,gfvk?X5,X?gXf,2gX1XX2 XK fX,X1,XX',f:XK,X1XXX4?X4r?fXXg:XKf5Kg"fX'X'XXif'H21pXX?2QffKXi,:1,,K1f:e1XXesX'52EX,Ss'2l-swf"1'7XXeX55i'5?s?'HX',gXXe'1+,afaxrXQ,X ,g5XggfiX-.XX?,XX,5d,- 28 K ,XXX -, . 5,51 K . '.X'X:Kg,XggK,jg. . 'K 'X1.',,1XX'X-' ., 'w .+XX'-X01 'X.-- " 'XX'-l?T42X,2,XX:f.-,X.X.,fm XX '- , , , , KK g,X,,,-.,- ,A.XXK' ,,,,LX,X. . X,X5,XXXX,ii,XX,,,. .1 QQXQXQXXX ,X KXX:s,KggX,X,X,X,,11X ffw?,sii'K5X'X"', X1XXXX.XX, M- 'if?+"'9'f':'i'K?K'f ' ?K"'f?5'-MX,. ,,'K1ifX2z2X,KX3"XX'm5' .'X,X ' X" LX,"22':f .'K'x:"1XX2,,1g:1. wi XXX' - K' ' IWKKPEX K XX? 6 X ,SHZTSXEQXXQXXXXXXXXXXg",XgXXXgEqfW22g3XX',1,Xg.,X1X:.5XfMXX-EXXXXXKXX kai K' S 'iw' 'f W1X212KSiuf'XX"X"'.XX'f1'mm" 4' z,fKf1'XK1"1Q1XXf5'-"fX" 'fEx'XXXX:'2?1XwXKSQ'fW"XQ'ew1?X"K,fzfwifs W45i1,X4P'5mfsX'X X ' wwwfwfg ,EW-,X M51 ' K'SK3Xs,5,5S'QXX,XfX'1XKKX',fxKwXfg:XgXx,,XXp,3?2,ew,XX'f a'5:Xg5XSXiiXXwX'qXP"Xfiff:,QX1332XXXfefX-'g,K-''Vwg5zawgilQQ?QaXX1"X2X2fvufigg. XXQf?5aXfHgXvmigg5 fX3 ,TY , '11'XX,' Kg X wiki" KK f,"'ZI,,'i-, Xi' 3, XX' -IK X' X-"':1,,:X QXX " J 12' fl, 'X iXcjiX',- 5-',5fg,, 5 WX! KX?-1XfzKg1'5X5 "fy ,wX3,iXg,,X"1'XIXT ' K X ., ' K -. , X , X.KK ., XXXK1'-XX'-'GYSWWXK'1',+KK','fX1XK1,xX5fXEZfX1iX- f,"g1XKa5QsX-,iXaXHX3Qf'- XEYQXXKX-L:X,K ,X 1XXw?5XX?e'K5,XX'1X,XXzf1'v 1556 ' X XQIXX,X'X:1"'X-115355 XXi'X1XXf,X'X:tKrw'1XQXX' m'Sa2f"'XXK"eX1X5,fXXg5X'. MXX,-,fXXf'eX'X""'21'X XSXX-15'X':KX,1g',X1XX,Xesf1"fX. XSXX,X-,s5'gXX1Xffa"Mf' 'f"XfSK'f'?',1,w1' H ,, ' 'K KK 1 ' ,X'KKfi'1 gg-XXX-1X3 ,X 'f'JX'311XfXiXXu!eiK'f1'KK'f-' :K:XaX'q2iXgXX1,K " -151,1 .if 'l 43123 23 ,, , 'K 'X X-,K'XXfX51uKX,,-X1 ' ' ., ',, ,- If -15--MWLXQK.-fsK.'K,iir.iKXXXE? " K , KKK' , 1 . ' . X X ' iff' , . X QiX'fsXEZQsiX1X2X,Xf.g?,X2'Q'2i1fT12wf31X5?eaKZmKists'XXg"gZ!X,ggi?f55'fQXXg?XfKg:3X,,'-Q Xsw256'55ii'EiXX',g+5,,,X'X4fKXKX2 X XX X3,WX"iQsifii?Qa55?KgXei5iN5ekfXXQXKESW W XX ,X XXX.:X ,X , 1X.X X,,, ,, , ,R 'BX Nw, 152 .4 XX. .XX,,,.X.. E1 XXX,X, gg , ,, X .XQXXXXX Xmp X,,s,., ..X,,,,X,XX X X,-XXX ,X KKXX 1 XXXW, QSXXXX1-,,XX,, -,,w,Xf! ,X ,,,,-XX", -,,X11Xze-X ,,'H-XM !,,,-X XX,'1X-X, X ,XXX , KX. -,XLX-,,XX,X,.X, ,XXX 1XgQ.Xf5XX,1213XXQXXX,, 5 X . XJXXXXLX .XXXXX-,, ,X,,, ,XXXXX ,M ,X,X.,X- XXX, ,, X X,XX,K.-X ----XXX fivwm SCKW XX f?"'KLV-vi','X'J'i'SI5XX',XI'P" k'f':iKW'1i,'X" 'F "S'-K1kmev:H,i"iKK"-K' 'KnXXX1iL7XX1X'11X1 X11 K1X+,X K-XGIMXKP' K""'75'.1 XXX LwXiLV3'.'lfk'K' gv HMI: r 1 X, . 1. X "jf-tif5:X1' 5 - WV. L ' 1 'Kffii ' X X . kgnvsf. ,X ,KX WX , X , XX5'?Qff'5EQ1?53?'iii5f,S57EXX'3f"i5iiiiV5Wi?'2E?3i?f'XfZ'3EfsQ?Ef 'X55413ii9EFX3135EESXX5'E532573ifES523SEX5TQ?iiQ5ciE55Hi?il?2'fvi5.X5:VE+,1:fgZ'lXfQQigiQ2Si3QXX12s31Xfgf'QiiE?W?l'fy1E5Xi:XiXX KiifagiXi3Xi'X'giT11Xi5X2f2gif',W1'2gESXXgf3XwiXXESu5I 595' ' ,,"1:.,w,XXf5w iX,,es,X,KQf'1K ' X"e'E?"XX-5fw::X1,X1 ,- XyLX21XKfX'XXX X',KhX:55sW,-z,' ,,:f:KX:g1XQ'fX'-151. K'X2izX,-,,,m,3KQXX1'K 'K',X1fX:zK,1:M?X5? ' ' " A ' WX B ' " ' " ' ' K' lf " 1 , .K X ' ,' Xs'.X,XwX , X- .X X Xf ,, . , , ,XQTL-g5I'Xg5m!il:,' K,I X'gtzmQli"5z X:. my-L.,g'.1s532af' ' QW-"K,:r,,w"a2',7fX ,XXMXX X 4 'WX'-"Xi,mfi'X9"sfKK,"',fXpi"X'K"E,-,fs'K'?'W'XX-w,KX-1,K.?2f'K""gL1'2KXXQTZX,,z1,'.,fX,-:s,sK.-WQEHQ-XX,:'1ss'.'i?"' FW ' P ' 3 iwmffw '1'wsX'ff M gulf Xif?'Xf"15QiG,fz"'lW"7f'f'"Xl""E'WW'51Xif"hX'K'L9?55"25W4n im 1 XX sX3,',,, , X', X 43132523 -IX' 'lg' K FM1.X'xX:r' X' K k,l.'2E'1 z'1f'XeeXfXKs',, ' 3+S55isX5X,,X5XXigi,,XM-XXXXX 1 KW" X2'X':fW wi' f51"5"i2'i',5' X fx X, , K rf,,fXXXXX,qX.1, " XKfXXXs1Xl:2X, ,- X X,iXX?g3iXXf1,1.2'-2'l' ,X """K"XiXsXK"" K XXL? ,Le -KX,X'XK11r1, XS'jzXi,,gX1r,X.:X,g"X'fXXqXg,XKiiX-'XX,1X'K,X.,K"iXX1XXX X3 XXX H XXXfffXX3XX?XXXfggXf,XM'?"vXg?w. XX"f"X-fX,XK,XXKXXes1XgE'XeX',X'X:X',KfXX,XXfg5'K',gf v N WX, ,X qXgS?XXXgg,sgs1,XfK:2,1ggXXVX5'z,'Qg,XX,,X:XggX:K::'-K'2X1,XE:XXXX'1.X-XXXg,1X",,'XX,XW',, XX X X Xi X2 XX 'WX x'E52?9fXii ",'X''fi?Kfiffe?1X+siKXf"W.XKYK? ,'fE?"iiX'K'5"15iXf'Zw,'11'KKfii'3'XG?fXfXK2'K'9' ' ff'X X WH' ' ,M iff X L , ,T X X XX X1XXX,,,',,Kg ,.X3K:aXfX XwfXX,X,5,'.1,.KX'1'Xg1i'1ys', X,.2'KK's.ewK"ffX, XX Q4 9 f'31X1K-',X,-',XXXKX',,XfKf?g:g21'esX,'..,,X,,KX',-XQXXXsX'1.X,,fXX'X.'X'XX15XKXX'-HK"X X5 Xg W1 15-'X'X:,'-XXKXXXXXK' XXs,X'XX,KXXXX'sM"!"f5'- me fn XX W "MW 'f2fFK1'2Xi f ffX3?,Xgx'1,fiK,X'2'?? 'MXQSTXXX H 1 Qs 'X' S X ,, X' XXXXXXQX XX. ,. ' .',X ,X,K X 5.3123 ?i,, 'K'iaW?Q"d ', - . , .XX 11-K f ,,,X .XX . .X ,X X -XX,.X,XXX,,,XX,,XX 2 K'fi"?'e?h'sXX-,X .X 'XX:2XXewf1.,. XK: WW X in I -, XXLQXXQ' ..-,-,QQ-X, K1 1' XXX ' 'KKK X -' .1 XM X X., , ,. ':Xi.rimXW5gi?f 5X'5X,XiS,Q M 'Q' fX'XX1X5,5X,. , , lg kEQXXXX,w.,,,,. X7Q1"""s,Xf'-'6ff'Z?' 15X wis1'XXssE' 11 ' XXKX' 9gfE'feXXXEHgg:1',A-'X,-t -,',-XXX, ,X ,, -X --X,XK', , ,X,:,gX'g,,5g,effg1XXX5XX1X,X'X,,g- ,Mg X X XX XX' ,X '"XXX,XX-,X1X,gX,.,-M-XXXX'ggxf,XgXX m,,vf:,:,'1- KX",X:XM-,"5,X'g,.,,,, ,-XXXXXX X, 1, X XX, XXX, -1-X.,-,-,X ,, ,. X,X1,,X ,X-XX,X,1X,,XX zu-X, ,,:-XXfX,',l1X'5f sagigif' Fig? Sf kg? gf, 'X H BENQ XX if .'kwX:,-'X'-MX "Xee2XQX1Xf,K3'Xs51XfXlgQi9gz?,XgXXK52ii1Ss,gi1i,Gg25?22g2gggiq:aQ'XXsXQXgX:,:,X -1'Xws'wz iw-:8XK1'1s"XXXKXX',KX'1" Km' W XX W X595 X X ,, XX',KXX1,-:SX XXX,-,s1f,:"XKXiX'ww QLK -K,,XL.f::2X'XXXXX , W1-XKX 1 , XLWH, , . ,X,,XXXXg,,XX,. . 1 X 1, , X X X XX was - X XX ,rm XM!-XX XX -,,X,,eiXXX'wX X' X ,XX K ,XXX-, XXQXXXX,XX,X.X " XX, XXX. AXXQXXXXXXX-XX 111,,X'XXXX--Q'-5XreX'XXXXX,,,,,.X,XXXXXXX .XXXX,XXX-,z'X WV1X,f1X,,,., ..'XeXw,X' ,XXEXXXXXQSXXX -XX , '-'2r1Cw5554fKsf,1, K - , sX.11X::.:," X, Xaffa' XX ."f1Q'iKiKKl " 2X"'ffi.QXKX"X, 1i2XX'Xziit1r?., 'K"Xh"i'X,,K'XX, 1,vi'K,WiLX:X,,,.-K-K 2K,..-,3,LQ2'aX'LKXK, "'zw'.1?sX:.',,K',1,' X KK,-X2f:?fw:?XfKXK,1 XF' K'KXQX?fi?f 'X-:XK1X X'XX? 2X2f?IXSXK,:',X' ,XKK'2 5'wiXf+EX::,Xe-',,'-1-:1':W?Xsi?"XX,1GX'XX '- , .X-1' ,- ' X-.,,K 1 1 KX K .MX , MEX ' sw? 'XKXJXLQX QXXXXX 'K K' an "XK.2gXK4EiSKfX'v.xXK

Suggestions in the Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) collection:

Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 1

1961

Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 99

1965, pg 99

Carroll High School - Carrollian Yearbook (Carroll, OH) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 104

1965, pg 104

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.