Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI)

 - Class of 1924

Page 95 of 132

 

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 95 of 132
Page 95 of 132Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 94
Previous Page

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 96
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 95 text:

1 X I I X I xwl X x X IUW N xxx I II Il I I N 'IQIIIQ XXX QIIxx XX IIIIA .X x!II'xxQIII.+IIII'III:IlNVIIIIIIIIIIII-I'.IX1!I:"If I tl I IIi'I 'I III xI'QIIIIIl Il lx IIx IxxI'I'IIIIII-IIIIIIIII'.I IIIIxxxIIIIIIII.' IIIIIIINXIIII. x::IIIIII- '.l. .:xI'IIlIIl 'Ill III I IIIII I'I-NIIII III XIII II I III III-I I. NI.I I'IIIIII,gIIII I' I, I I'IIIIeIIII I' XNIIIIIIIIN xx s xIIIIlIIl IIIVIIII IIII' IIIII-I'I'. lIl'XXIINI,II1I'NIIl'I'1 ':'I I:II II. IQIIII lllIINI'II. XXIIII Ill! N I I I'I- -II' XII: III.:IIIII I1 MII-I 'Inv IIII ,IIIIINIII I'IIIIII4IIIIII IIII 'III.II. II xl III xx INIII III-IIxxlIII'IIIII-1:IIIxxIII'II. 'IIII'IiI'xII I:-1-IIIIIxI: IIIg,IIIIxx:II, xxI-IIIII'IIIIl II IIII NIIIIII-IIIN :IN ll III-I'II':IIII III IIIXIIIIIIIIIII. IIlI'II IIIIII'I' IN lII'I IIIIIII':III'II IIIIII IIVIIVI' III.III IIII- lII'I'4'I-IIIII: UIIl'. 'IIII III II IINI III IIIIIIIIII:IIIIIIII-IIII-II IIIVIXNIIIIILLHIWIIII'II1IIII'I'1Il'II'Il"l'. II ix IIIIIIIII III xt xI:II' IIIZII ll IIII-,IIIX xxIII III IIIIIIIII III NIIIII- IIIIN III-IIIIIIIII. I.x'II:II IIIIII-Ix x IX III IIII IIN: IIII- xxx:IIxx:III II. :III IIIII-I'I-NIIIIQ. xxIII IIIIIIIIIIIII :I:III xxI-II IIIIIII-II II:IIII-I', ll xxIIIIIII NI-I-III III III- :III IIIQIIII III :I -I'II IIII xxiIII IIIIN III I,IIl-IINI-IxIII." 'IIII- IQIIII. NIII'IIIxxI III I'II IIIQII, III-II'IIII -IIkI' xIIIII' I-.Ixx xIxII-. YIIIII' I-IIIIIII'I:II. 'IIIIIII IiIIIIxxIII:' IN I. :IIIIII IxIII- III I IIIxIIIII'IixI' I-I'IlII-INIII IIIIII NIIIIIIIII IIII IIIII-IIIixI -." IIII- .I-I1II'II,.IIIIII-.III. .XIII NIIIII' IIIII'II IIIIIIIIIIII ix NIIII-IIIliII. IQxIII'x III-II:II'I.IIIIIII x'-I-IIIN xxI'lI IlI'xI'IIIIII I I lll lIIx1'x :lI'I' l'Nlll'I'IIlIIX I'II'x'I'I '." 'IIII' XI' XIIIIIITH. X' X IIIEI. WH-'-. 'HHS ,KW Q XX STXIVIV l.I-IIII IIIINNVII ...., III III I':II .II II:II'IIIII I'kI'.III! . . . XIlxI-I'lIxiII: ,Xl.IIIgIgIII l.III'III' NNI IIIII-x .... I,IIwI'qII'x IQIIIIII' IIVIIB IIXIII I..., SIIVIII .IIIII I'I'l'vIII2II SII:II'I ISIIIIIIN ...... IIIIIIIIIIIIINI l"II'.IIIII!' IIIIIQVI' ........ IIIIIIN VIII Sxluw ......... IIIIIIN NIzII::zII'I-I IIIIIIIII .... IxI-II.IIIgI- IQIIIIIII' lIIII'IIIIIx SIIIIIIIIIII .... I1xI Il-IIILQI' IUIIIIII ,IIIIIII NIIII.IIIx .,... NI II-I I.II XYIIIIII IIIIII I,IIII'I-I ...,, XIII-IAIII XXVIII-I' IlIxII- I'III'IIIIII-I' ..... NI -I-IQII XXIIIAI IXIII IQIIIIIIIIIQ ,.... NI -I'I.II XXVIII-I' .XIIVIA Il:IIIIlx ...,.. li.'IIIIl'lI'I' .xIxiII I'IIxII'IIII ,..... III-IIIII'II-I' Sxl III IIIIIII ...... III-IIIII'II'I' XXVEQXIII' Sxlivx ...... III-IIIII'II'I' .IIIIIII IQ. IIIIIIIIIIIII . . III I'II:II'uI' III I'IIIIIII':IIIIIIII

Page 94 text:

W Kmguman V0 l Ill NTUN HXRIROR 'UKH JKNIAIH M l9'1' N0 3 0 IAL SL IEINLIL INOTI- D Sl ILNTISI' 'NIR RK E BITTERL1 HARBOR NOSED OUT HOLIN B-XNQI, ET AT I Pl1l Rl' S AT I' LAYS QLNIORS Bl STRONG QUINTET ELI-IANOR Ll I B HI! H bl HOOL PR USFS I-'ROSH FROM CELERY CITY lldlp Kill' mul: nl is I Irv. Wlulifd Dildlvln Tl fbrullf ini llluk Zkh Ill Slhlh I-.-muah ufzfma uf. , ""' "' """"' """' Kirks-w Yluhnhfu-r l 541-IK M11 h mag' 'mrmmg funn. Huw Jann f I nun, spare 'M . f xml. mmm ann num. fu. mm, , f,.,,,,, lh' r mmm n mm m m nr me Ml lb' nn- mal x I n nd h., nm an I L 1 me M bm :mn un um z. 1. ... from -pm m 4, nm I smmn rl lm! Bak nd lhli V X 0, Qwcz J J Fw vu C MV if WCB 43 Cx 1 . 6 g N.. E u.rrd Mi 5, A JU H 9 N 1. olY'f1sLN l I 1:4 .za ' ai' 1 M.- , , ,. f" J.. f. . 1 - ' 1 - an. . 1' A Q V ' I M..- .,, , M, -. V-, J! A L. , ., . , . . .. 1 . , . , "' . . . . . . . . . . - , , h . . ' . . I ' ' ' . , ' . ' ' 311. . . , , . . . . . gt- . . . . I . , I . .rg 3 f- 1 ------- -+- :- ng 1 T. .5 . -: 1. cm., ne . . :.- r ,. 1... A.....1...1: 11n.....g:. .M 1-'..-am... Q.. ' . -' . A K W . . - .1 4- 4 111'-11+ 1' M.. ... N... 1-1... 1...-1. X-. 5 ' " f""" av.. r .., --1.--', N1--.--x-1.-1 .. ,.. xv. nu.. .. 3- um: u..-5 . , ' - 'sv-1 , . :w 11 .. .111 -1' . 1. L... mn... .r.. in U... mme A . ' 11 -V 11 1' r. ... .,f br.. .r.. ,f. ..,,-.. Th" "W" " U '1' 'f U" "ff - -r' - 11 .- ...Mu nf..-.. z...!..xx..i, . 'I 111 W: 'hi' ""11'f1 Q ' ....-1 u... n... ..m......-s ' ' ' , W.. ilk, '.1,,,,,K.i,A . .Z . - I ,....- - .1...-,M f.. U... umm.. W ,I I , ' 1' -' -1 - "1 H- ' ' ' 1 nh.. r... nf... '- k.- up .. wha u....,,...: ,. .r... U, W - - - - ur.. 'raw m.,.... ,.1.L W ff "' H n ,ex .- .. .,r .z..- mo... .-1--' , , , 1. . M- n -.5 Q.. n... ..-x .... ,ln .. . V... W. V ' ln. .. ,. . , 11-12 1. ,X,,,,,, X.. . nw .J . M... . , , , .1..... 1.,......sw.- ml , . . H . ,, ,, ' 1.f.,.. .,......., x,...m,z.,., mi.. 1. ,:, .. , -:. ... - 1. - h"""' .no .l..1.., ,.f xx, g.....1,....1 . f1.- u....1.- .nw n 1. , , ... 1, ,. 1 1- ...M ...gn H... ,. ...fn ...M .. a.u-vm..1.k nm-.1 ,,. .. ... ., , . . . . ., .-.......,.......-.1,.,,z..1 . :Mws- .1 . . ..1 .xv-1 1 1 1 1 .. .1 .,11. mu, xx, ...,.1 mm... 1:..g1....u 1 ..- a .-nm.: .. .. 1. 1 1: r , 1 f .- r f --, 'f 1' . , 11...-...m...:.4 1..- mum ny..- . ,, -. -, - -,. - V 3 ' 1 ls, ,, , ...... . ' ' ' - ' ' ,, , . .. ... , . . .. -f.. 1' - -' ' . .. ,. , .U 1. ...-V nz...-.. 1 1 , , , M.. ...1. - K . 1 7 tit, . , ,,,,,A ,I ..,1 v-. ,l - Y. f 1 -1 v. ff, A'..1v.,. . Y... Y1 HM. . , 3 ,. ' -N M '47 , , 1 Q. -. 111, - ., . ..-1.-.HJ L 'xy 1 S , -y. , if , - - VJ X "' . fv, .xl ' ' Q J X X -, . 1 N , X' -L WN... 1' ., - 'Y M 1 .11 , 1 S11 V Q. 11 4 X. . . AL lr. .K 1-,r-, L px fjv, 5, F II f rf. H I? : ,xg-L rw h A., - f,.,, - Q x...f.f1 fiwivgm' .-, .4 - -il 4 ' X., P- X A ' 1 A ulfff 1 - nf' P" '-M ' , , . K, . , f . , , ' W, , . L. . L- 1. Y , V, 1 ' , x . .Y Q ' X- 'idx 5 .. if Qt V N c -. . '11-11 i,. I 5 -1' ' ' J.. - X .N .. .x 1 ' rf."1+-"' - 'f 1, . ' , .. . V - . ,, Lf., ...u....' I 1 :N K 1 nh... ,ILM CQ 4. QQ-gfjj' U, ,. ' '17 K , X 1' L. fl L.. Q Nw' M, nf- ,l ,Q H ' Y..:,... ... n-1. . -S-1 1' ' ' U2Page 96 text:

I'11s11 LIII 1 II 1 111111 JLIIS X 1 1 XIIILII NI 1rx A1f1111I Ruth I 11 XIIIIIKII B1 I11 N11 1 I31111I11 0If.,1 II1! 1111111111 111 111 1 Il Il 11111-1 lIIll I II I5 111111111 l1l11 1 B1 11If1111I I lI1Il Brx 1111 NI1I1I1 X IIII X1 1 1111 B1 1 1 IICII 111111 BLIIQIII I1111I1 1g11 I1 1 ll LI X 1 1 I1 1 XIII '10II 1 11 Illll 1 1111s1111 1 ll lll 11111 us I1 1l1 D111 I1 IIIIX xIINlII1 IlS 1 I 115111, 11111 FOOT BALL SISTERS on ICERS ID1I1111s IXIII' S 1111111 1 S1 IIllSllItI MEM BERS N 111 Ixo1111t7 1111111 1s1111 I 1I11r I 1 I 11'nsxx0r1I1 IIOILIIL1 I drnsx-1 11r1l1 I1111II1 1-1-111111 1 I1 otus 1111st1111 S1111 111.11 1111111111 1111I1lst1111 I s1111 I1 1 1 111 II11111111 11ust1n1 I SIIILI II11s1 1111111111 1 II'1111111I1 II1I111 11111 ll 1 II111s1111 II 111.5111 I 111 1r11 1 II II g 1 II1I11111 NIlI,'.,lIL ll III X II 111s1I111I1I1r I I1 ll I1xx111I Ix11I1xr 1 1111111111 1 11.1 I ,I111 I1111bs1111 Ii11s1 1I I Il 111 1f1r I 1 111111111 I 1II1 Ixlng IJ11I11r1s 1111 I Ix11111117 I11111 Ixr1z11 IIIIIIIIII IISII Dor111h1 dXIl0I1 111- IIor1111 1 1II1rgu1r1t1 NI11J11r11 II 11111 NI ll IL I lll I r111I1 Nl 111111111 11-1-h 111h I111 s 111 us Ill Ill XI1II1r ll I11111 IIISIILI I1rtr111 Xluru -XIILIII 1111111 11111111111 NI11I1I11 Dnrothx I 11111 Igllllllll X 11.111 NIII1IIlII 111Is xll N 1111 II1I111 XOXXILII XIIIIIK Us ll Iglllllllll 1 IIIIKI I'1I 1 1111s IXlIIlIlLlI 1 1 X111I11 ' 11111 I I1 1I1 111 sI11 IIUIIII1 I1 I11r1Is NI 1 1 1111111111111 1 g1r I I1 SL I 1r11 I111 ls ll Ii11sI111k I I111s1 I111ss1II F1I11I1 Sh 1fT11 '11 11101 ll S111-11's I1'11111 s SIIII 1n111n I 111111 S1-hnool Jlllllltl 11111r 0111 S1I11us 'II 111, IIL S IIILIIILI l1vs1II S1I1xx 1b I 1111I1 S IllIIll' IIIII S1011 B11111111 SIIIIIII I Ie 111111 SIFIIIOII IOIIISL S111111111rf1lt IXIII S111-11 ll11r11111 S1 k1s Iou1s1 II11 111 111111111 II1 I1111111111s1 II111I1 f1t111 I 11 II1 1 11.11111 XI 1II111 X 1111s NI1Is1111 XI1Is1111 NXI111111 1 ll X 11 I r1111 X11s1 ISI 1111 It I1111r1I II IFJOIIL 10 NI 111111111 I1 1 1 ' ' ' " ' ' 1 I I I . . . 1 " 9, . . . . .Ia '- . -1' YI1---I'1'1-s. . I.j'1I.2l .' llIlIll1'l'I'L'II ' ' ' -1 .' '-' . . . . Ali -- 111111- A111-I , I: --'i111- IEZIIIIZIII, .I1lI'.' 1-i1- ' ., .' 1 - , 'I Ag - 5, I 1-v II: I-.II ,- , v1'l'I1llI ' ., '- - , , , '.11.' lf: -, 31111 ' - --, 1 1 Cz -',.:- '- A ' ' , s 4: 8. 1 , 1 :x --. Ali- , , qv B ' ,C Lv, 4 2 ...S gnk.-, Av: I 1. U. , ' Y A . , L. , , . .. ., L' 2 , 3 . 'f' "1 .5 -t- : If 1 1. .- - -. . 1 1. 1 I' ". 'z . I-- ,.-"11 I.-'-,.1- - S1-I: '-, '1- " , " F2 . -113, 2 '- 1'-1 .',.:'f1--1 Bo ' 'z -'E .1 11111 ' .- -' , ful -- I. -1 Q, . 1 .'1-I -' -', i' " ll 1-- ' . L --1 1i1':1y, I-I -Q11111' Mu' , . -iI1- 'z , , - - '2 ' . I 111- II' , 1' -- -1 M1-' -', f' '- 1 .'1-I - , I1 -1 Hifi . 0121. 1:5 -, I ' -1t- Mill --, .- 1 ll .' ' , 5 1 ' BIT: , ,I t .mc I . . .v . , A ' ,, 1 I . I h L, 1 , A E Iiu"- , 1,1 :'1111- IIa j, AI' -- . -j, . ' - 1 .' - - , .,' '1 .iyq 15. wa. ,., A .,x., . N, 1... Bu- lu -1 11111- II: '-j, . 1 - 11-1-1 . -', s' . j -s, . I3111'kI:1111I, IIl'Il'lI II1-ilig, AIIIIRI SIIIFIJIIX, EI1-1111111- Sykes, 1II1I1lr1-1I If 1I ' '. I I -11- , . z '11 '-1 .I1-C: '-, - -- I11I:1111I, " -I ll 1,:111I1111, 11111 II11 1 ', .Iury .'1 -, . ' '- 'I' ' , -I1-11 III2lI'Ii, I':Ill1l 1 .-- - , 2 -1 - N11-I ' - '11 ' ' ' , 1II111'k. . 1 'i1111 I 1 'a - , '1 U' Illl' .'i1 2, - - 'I'1-11111 - 21111-I 11111151 t. 111-111-1-' II11Il, C1lI'1IyIl .' ' - , A '- 'I 1'11i . :1111- 1.1I1-, AI1-- . - I - II11 ' L111-1 I111- pt --, - --- I1111I -, I'1'11-1I1-I111 1I11II -- 5 , I111: 1111 II11 , T11-111111 I'1'2ll'i'l'. 12 'IIN' II1 ". CI21l'gl 111111 - -, f:1H'jl ,lm-yi5. Mm-.3 -.1 :i1'll'l'l', .V IIE NI111- va ' --, I.- IIIZI Imk- ,II1 ZIII .:- ' '- ' 1 " Q -I if ' . . . , ' ,' I ' 1. . .. " . " - I 1. . 'Ill ' .-, 111-1-1 I Illll' Ixug-, .IIIIIIII 'yt '52 . .. Q ' I' 'nm lhlrvml I ml. KW WN M. It I11111. 1.1-1-ll ' 1 , I,:1v:111z1 - I 'U ' ,' '-- - I1-1 - 1-, IIIIII I. 1-1I1- 1- ..1 , ' ' Ix1-- - ..1-1111-1111 Z Y: - yd' .Q I IIII AI1 -1- 111-1 '- , , 1-1 -111, it. Z A U. ' V. v 3 .1 . jk' -' L Z y lv' -1 1- 1, tx-'-. ,Az - 1 1141

Suggestions in the Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) collection:

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.