Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC)

 - Class of 1945

Page 1 of 100

 

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1945 Edition, Cover
CoverPage 6, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 7, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 11, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 15, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 9, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 13, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 17, 1945 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 100 of the 1945 volume:

A, ,I s 4 -,. , -' V . A - I ',:,,4 if .3541 Y. f X Q. 1 VY I fvli' :A JK . WF pl Lf, g .: LY f N f .J 11 K Z ujvsg U 3,41 1 fy5y.'4'f '1 f I ,yn I pf 1 :,., 4 , . 1-A 'K 'LI' -L!rC..L:Q ' ... 2. r 1 I 1 1 1 '1' 7 7 fe' , 1. 1. 1 1 1 l i 1 1 1 1 1 -4 I I I 1 1 1 1 1' '- 1 'g 1 55 1 1 1 1 1 1 '1 .1 I 151 ff: V: 1 I' 1 LSP' 1 "E i , 1 '1 A .,l' 1 Iii 1 if 4 . Y 1 3 1. 1 E132 1 .1 1 5 1-15 1 3211 1 ' iii. 1 .K j Vsi 1 '?1F I , H' 1 ' Iii 'V V . 1 1 Xcpglfiff kg., . 4,4 5-,iw ww ww. ww. -aw v5 ,..,., ..,.,,,,. mm- .max ww fi! . 1,1 1' -4 , -' if' ,, .,..,. x, .... '-N4.." , w W- - -r g'g3gj:,?lg - .' ' X C' X se. ,- ,sW"""': " -f, G X' I Af- ,M ' ff ' ,, 'f " X if X urn- ' K 1 ' ' 4. .j. ...- , aa- ,J .fi 5,-1,5-.:f. ,..,5,,:, ,Q 4 , ,., f , j'7'-- -,..l--7-- --"-f-f.,,, ."'Af,:'k'1g-RT s 1.- f- nf-.QV br, Ut V-V.f,.x ' V-..V'w'. . Vluf-. Q VV .V - ,, Q -'Qf'-.,,,. '-.V,.j.- ,VV V " ff VV ,1VV,:V V-1F- V ,,"" :,,L:--"...--3. f"Vg'V- Q V 1. '- Q-Q' .lV,,r,QQ V, V Q 1 Vu L.. V 2: f- V. 1Q1,Vj, - .Qz .., . ,-"' - Q., ' ,j VV V' - . ,I,1y,,33..Q...,Q -lbw., K . Q,.B NV, Q A , , A. I' ,. A V . . W- Q, .- ,,..Q.7Q. .Qmgz ,,- ,Q .- V.VQ Q, Q Q nr.. V -J ,VVQ V.-1 7-V-,, -V-,V-, QV-,Q TQ -VV-V-. ,- V, --V V V-: - Qpwl Q, .,. V - . .QV 'Vp 'J-m' -V ,-1' . J. ' '11, j. .-1 Q.",r1V-'VX K, ,. ,V,,,... . ,. I Q, ,K -,. . QQ V- '-V-.L. ..-.. -L! ". . .f 1 . ,hu A ' V V V- , .Vg-'ive T J- --.f':.,-1--- ff -... QQQH1.-Q-51.-,Q..', - -T--A ,V-'V -515.-5 . V . . A -,-QV-Q Y: .V ..-,V Q ,f'V,V.-,.VQQ.Av-V -'Q ,M QQ. , ' ,xg N "',V " nth 'x . V 11' 1 15,7 ' ' V ' 'U J' ,,,,. cf I:--1 , Q f , . , - V1 Q V . ' .-11 .' ,pf .. TLLV. ,V .Q,f-V -VVIV' -Q ,-A -- . , V . , ---V f ,,, Q' .-,M I .Q ZF . K I Qy-..-'Vg .V . ' . QQ,:QQQ , Q." '-. V i,',. ff: ,- ' " ,l.. JY , I. - , . 1 ,- V Q..,,1 ,. ,, .- , QV Q ,.. K rf, . QQ,I.V Q. V Q. A Q Q, Q, .,.,, ,QQ,,Q.., ,. 1Q V V . .Q Q- . -,- J- ff.-,Q - -V Q A Q. ..ff' I f' i L- ,' TIA. . I I V! .:,f,.,..n. .,Q EV . .V ,VV VV - ,.V-':?'L+ ' ., - -:, ',--If: .A-1 , I Q Q 17, QUg':. I Vg V, +5 ...VL V+: V, Q.. - - - A V Q 4Q.VA.-Af Q .- V. gf .V Q 1 if -. V ' ..V-V.'g1J-,. 'f.-'.1-- 5.111 E V VVz., 'V Vf, .-.Q,,V, .VV 5, -5 -1 ' a Q VV- -f ,-..- fu.,-V 1 VHV'Q1d:5, Q.- ,NJ X l Jw- .4"Q:,VV,Q.t,"-I ..'Q,,VQ 1 V i if V I 07'-LQv lp,--3Q5,A'4.--Q.. -- . -. , ' 3:-g.VQ.f-.L.. .-Q,.4: MJ- I, V . Q- f,,:Q- -,VV.-.Q- - VV . V. 4. - --Q,.V 1-QQ,Q.yQ ,, VV f- - - ,Q AVL.-. .-VV-,- . ' V A -A - A .ffl - ' " f-VV um- 1 . H." '-'of, QQ .. M. 'LJ' .-""'7.f""'Hf-- "-521 . V - "1 . Iii.,-Q. :-15-1 "7 V - V .,f V' V . , V V"5T.'sL'.'i", -.rr --V114-MV, V V..V.--:- LV- , ,V f, -.T . 'V V '--- V. , 1 .f'.V-?.1:'f.'g.','+'f" -v--- ,- '- ,,, .- Vf-1 -V ,.Q,.-".VQi4,-.- V' Q-.fV.- V- . :A V- V Q . V-1.,VVQ...-, Q .V -.,-gf .- ' -VV'-V,.,f-fr Q .- --..VQ-1-V -Vw: -V A ,.- .VV .-V- . Q 1" "Z"-1-':tf"'5 -. -L -:' :.-V.'V Q V- .L- .V,-' V1 , - 'Vi -..L-.f.-- -:V.f',, 11- -f.---QV,,a'Q'-f'1 VV. - '., -4V ' -'V V ' : V .. V 'L-V :VA a-V-- --'J .V AV L.: "' ' 2.-'V . - A V, V'V - , .-f- X, V- pl, ,' Q - V.Vz.V,.V-V.,,.-rLQ,,.VQ1 .v-,,V, Q .. .. ' ,Vi 'V' ...' .V ' . ', ..1....Q.- , ---f- .-'VW-V15 VV f-'.. Q.i EV, Q. 'fri' ,. , - ,V - V ,. 5, -. . . . 1. V Q. .-., , .Q . .f-.,-Q..Q .-T, 15 4 ':'f'j,-..-V '- ff 3:-L..i.f '-' ,--11-VV-.-V-Q, V--.-4--V ' A .1 -V-,. Q... --V17.,-..V . - - .-,.Q . V., V ..:, .J-A..- 4-.V-.-.-:1-.----.-,g..,.. - .-.,f J: QQ ,. ..1.-,Q -,,1VQ,..,'f-' 5: 3-'. ,YA Q Q ,+ .3-. V-V. - ....,,VV,, . F..,Y-VN -,QQ,f. ...,QVFQ, .. . . v, -N 1..Q 5. ,..,.-. . 4'-VW. -.-1-.iv ..Q,,,- Q. 'lf , " L,',,.' " I' -.V"'.,." V F, J-"- -.-.,'f'1- V'x"' .. -.V,-, --V-V-' -if Q . ,..- - Vx Q5 ,.V ,,,,.- M., , ,L-'V -V - VV , -kr., "Q,-,..:'wl7 CQ.. .,-V-:I N, QUT V.,4 V .7-- . V.- .-, V., --1Q,Q LV, QQ,,,V' f. -1-N.. V- V...gQ, U V,--ni... +Qf'3--,,L4..,--V F. 1 V. .V Q-, Q,V:'-- j' VV-V , j..1V- .Q- VV-Viz-V.1.V -'V,:,Q-4 ...gi-..'-1,-5fLV,.-'Q QV! V,jj-gi . V N.. ,,VAV 4-f -5 - 1..-"' . Q:-:V ,' ,V-,Vjaf 4 - V.-f-r-'-" .Q- V'-1...-1:4-. 1: 1"'V '--,-fV.LVVQ- .VV-.1'.Vr.',f"'V.'-'IVE' -'-'- VV'-T-. - V' 5' 'V N4 V 3QV- .-5.1,-.,V. V V' -V 2:VV':.-.g.- ' HP- -. - --V5-V-5.12-4 ' - V:-.-' 1 15-r-V'V Q., , LTT' Q . ' ' ' . , ' Qgyg: --V -V-'-., 3'-.-1wf"N,jTj""-':,5..u'---.v1' ,ST-jQQg,f-' - ,-- -1-J' - Af - "'Q' Q A " :Q-,QVZM L- j.,..yV' 'f -.TV",Q:-'ETSy!2'3?ej.3,,j..QV. .15 , 131:-f' ' V: A-M .T -if: vV-- .:,V'Q",f',"-, FVVIQ,-Q,r.,gV VI'-5,3 V.V,Q.fV-Q Q.:.-3 ,,...-xr QQ.QQ Q.,-Q:fg . QQ V 5V.-.nm-Q VV ,., ,-,. j-,Q."-,1Q5f'5"' '-:Q f-e, .,-'.- -Q-5-V4-VV, .,' - ,-V,- 1 , - f V : ' 1 -V-. 'V 'VA lv-',:'7x' ...L-,.g,', Av"-f----Q-1 V, V-1---V -V ' .VV:--:- ,:V,.,::. x'VV-- .33 ..,-V M V -1-V .--V. ' V- "'.7- "'LV . ...1 A V4.,: -.-. .' . -'V.r."-1-44-vvi"1-'fig--' ' -- WQ.. , LV . '. 3. "'., .,V.. ,. ,V, -. ,y.'Q..p.vV. ff, WP A: -9- VV.--Q,-. ..-Q V. -. ,Q,-- -V,..L.YQ Q ,,.,., - Q,,Q - Q J.. Qu, Q, 22-fr- . J V.: YV -.: '-,- -q,,:a,-v.-119-,.4ff'-V-'-V-NN , -'-V .-' at Q'-1: 4, V- V- ,Q ."f-,Qu-A..-."-A. - -V V 1. --rs-'sl ,..v. 14. - ?7f"':f' ::c"V..L-ff Q 'Z DJ.: I2Livi'k:7Lv,4.4.1-'.vZsf,L J:i.73:.Q .Cl-7:-.,':1'jIg.j-V .:sQ,,Q , Q-3.5,-.1 .,Q,.,:,.1 A W.. . -..QV --..Q, V V. .- V . M., QQ, Q.-Q - .. .4-M A -'-f,k- Q Q. ,-f,,,r-1-Lf-fi.. ., .. 1'-.'g1'1.---V-'.-.' ff:-V -':.":'7"--::rMV:1'f.ml'-I LV -.fig -:. .::,Q.- .- . Lf,-'f L"f V.r-1:11-4 9: 4 gf" ' 'JV-VQ..,V -,ia-.V" - g,?. ' . . -. fifi' ' .v. wa " "fx .,'V-':-A -.--.-J -' " f, -xx-:V ..,-V--W1-.f , V'-1-" '- ,-VV V " ' .-... J-, w. -V -V-' ' f . V' -. .. . V1.--:.. V- '-.--1"- A.: 5' QV... -J-. 7' ..f-,f-'.fV.,- .,,Q.Q..Q. .. Q-. QQ, ,.Q, .Q,Q Q... - f ' 'A V JV."-".,:"-"1-'..:1"' ":"Vf, "1'V-N' ' , -,AV..'? 5-f Q..,.T V- gg-Q.:-:.3,.Q :-..V,,V:QQ:j.- -V1..iV-V'1...1,-f-V .. 5Qw,gQ-gi--V 4 " l' '. V' - 'I+--"". V-V ff L' . ' . - Vi. 'J' ' -V - " f T' .JI--'V--'L .- 'V' .V 1 T 2- . .. "' V-eg V-ml V' ,I V' rf- 'L V i 'V , : f.+-':V:'VVr, fy-1 W 1 . :V .V ,.,rV.,-Q .3-r,V'fQ , fi. - VVV- - ' 'iz-9 V -,VV-VV, 51 Elf' --VV --T.f,--,,f1ffMf,Q'1,:'fkff::1 ' 1" 1 " - AT-"' V' 'VV' "" A-i fi V'.I.'Tufg-JT'-, 'J 'V',-'CH ,- 1.1 , A- -V . J VV . . Q -,. . .V--Q,4. , . UV-, V-, ' ' 1 -QV.- -. V L ,, .,,Q... HQ, . , QQ-Q'-'V 'V-31,-.Qj 757' Ifffgfyrf- , ' '5j1,',V-QQ,,:.i f-f.1"ff"' -V -V - V V -. ...f-in V,-,-N1 .: V Q, Q,1-,:,.-:-Lf., ,,V-. gQ 4-'Q -VV 1 Q., .-V+-V-V-Q .V V .,- . . in-7.l..,.V,Y.,.?:-?,'Ni,f'Tt,.,.'1wc,,'1QQ.VTri if .Qqgdgzn wx . LA:-VV L ,. 7g,Q,,v -.L,,. Zf L-Vudlv:-wx' 41.1, ,h,Q- ,Vf-cz' ,L--A-N -1- . 1., Q ..4Q.,Q.-WV--V:-,, v..:'LNL1. , .14 Q. fu, V . -i.,V. T Q -,-- VQ,- -V V Q, . V .3- -- -Q.-., V QQQ,V,Q,.-VV -..Q V- V- .--WVVV-,--.Q V- M- .,..- gl- - ,pf .3345 3 ,V 'Q ' "- P' ,lx . 'V ' ' ':Q-i: 1 VV- 'sua-j.,,r L4.VJ:, Q--07,1 f V Ran 0' . A Q ..,VA-'- A , Q .V . 4 -V-.-.L..Qj -'AV-..g.K ,QV Q:'V-- '4-"' -' ' ,ni nw .A 3 'ff' J .Q-.QV1-"M ' T.-1f!"g -1 f'g,,fgf'Qgj , Q'1"1 f.-"4 ' "'f' F., 'rf-'fl-.4-..:4'S-'-"' "' . ' . ' ' T.,fV-f' - "-ff: n - V,.-.1V,-fV-r4,'1-.w- . ..,- ... . . . Q .-.ff--w4,v4.'i'--" cl , -,...Q I, Q ,V4...1Q1.V- 'L:gLvgQ.-5 -r-,VV Q . " g'f'1L"Q'L'1fQ "'5'4,'i. 1 V 15+-fa-,ffg -inf ':"'??'2LiJ5'r f Q Q- ,1. jj.-Vg ny, 1-.,2."..g'V..1,j.1r.V'.,r,-..ffQg' ff" 4-"':'N' ,J Q-,- Q V,.,- 1 ,FQ L- jf . f. . -7- 'Pr' . ., 1-.lf r.V.V.1,VV,Q- -h,P'Q,V Q.,: Q,Q.y,QVV,51Q .--'. .V -VV '-V.-A-1.4--'f , -f.:1Vf-.::-'- V-'V Jzf NV ... . '.- ,' LQ- - V, --'rf .,. V '1 V' -"f-- 137' ,::VV, .- y.yf-fr 1.,f-fry ',VV:"- V VV y.- '1f'..- 'Q 1. Q.'. -V-. -1 -Q,' sf--M--'. ,Q,.?-?',9n-- V-"fluff ..'f-...A Q, Q-:-,V:.QyV.m-J...,Vf.QV,-U15.-.::'VQ.lQ,,,,v5Q.,,g7 Q. .,..:lQ-,V,Q-g- , 4, . 'VL-" '-I, - V-V4 -,,.1 I -V-' .,'1f.V3:"- Qggf' H - ' -Q - V'- . ' ---V' VI' 'A' fQQ'n"' I je' . QQ," 1 ,1f', :Q ax- .: " -.1 -'1-Q-jf5- 'V 'V-jill. . .Q M5...., VQVV. HL.,-V,-V....V.f.,-. V Q,.:zf ,Q ,UQ J QV 1 . LV - J, I' . -fQ'.., ,Z . Nw-" V. ' ' -ffm. rw- - .' . 44"', -' -' ' V .lA- '. . +V' ' -1 -- V. , 1:-V ," - V' - ,-""-"-' ,Q .V . . ff:-' ...,.Vf'V'V ' ,'fQQ- .' - - ' .15-QQ' r ., -V-'-,V- . -Q. ' V V' A., A. 43.31-' V .-' Q-Qi xx... .-VQ: 1:-.V.Vl,,.fj.r' u. ff' ' 'ij "-'fi-','. f -1-' " ' '- 7 ' " -"-1"' :".'L'V-'E' iii.-1-f' - jfffi'--'1AV--' V' ' 7'-L "A ' , ' f . .N ,I V 'V',l' " ' -A .K .'Q.. J 'n.Y 'V 'V 11' '-,4.'-. ,. ,.,,'."'4"4" - . V ..:- ,V .V,- -,V .- Q-.,,V V ff- VV V W' VV V. Q. -'-H --V,V:..-1, V .- , . .: 1'-Q--f . V .-'- V 'V VH" ' 'V '-11'-'VV ' .,c",'-Q- --.:,-V.- :bf .--fav-' VV -Y.-V'V-vw' QV- .:" .-Vfi' -.:Q44VH.' -VV. .-1:4 , L ,V VQLIHV-VQVQ :-L'Tf'.egL:.:-,'.Q3V712-V 'LQ lil-7' Z 0l"8 WOW' WF, THE ANNUAL STAFF OF 1945, bring you a new ASH-HI-LIFE. In the days and years to come we sincerely hope that its pages will revive fond memories for you. We present it, not as a great literary prod- uct, but simply as a picture of your happy years in Asheboro High School. ibecbfca lion To T0 T0 To To To zbofe zvbo were ozzue L1 par! of Afheboro High Sfhool, IIGUIE who have 61201171 llve joyy and work of J'L'l700l dayf, Iboie zz'lv0.s'e flaofzghlf relnrzz I0 flvif ,rpol from the mrzzerf of the emily, tlaofe who have flmyeu I0 fight for om' dezzzowmzlir umzy of life, tlmfe zvlmie eyef will never glazzve upon flveye ppzgef, but u'lv0Je 11161110111 will life forever 211 010' befzrff, all Ilaefe, zvlyerezfer they nmy be, we gmtefnlly and l'6Z'E7'2lZll-Q' dedif-are fhix, the 1945 ASH-H1-LIFE. Jdfm Wafer W'e zmrzt to help you hgh! for Ayhehoro High. Wfe uzzrzt to help will rietorief too. The letferf A. H. S. wifi rzezfer die. Thar if, if rzve can .fee you through W'e hizou' we can. Arid zzfhife yoifre out there jightirzg for iz goof, fmt know izz'e're prayirzg for you heart and 5011! Let'J gizfe three roufirzg eheerf for Afhehoro High, Afhehoro High, Rah! Rah! Rah! .. -,.....-'. Y .., Ejlawe A0 gfaiafe Ms Wm . r - F . f 7? MR. F. D. MCLEOD . N Szzperizzfezzdenl I it J. f .- 'I twin' f '. ,-2 .fb-'L fxzakrh. ', R 19355-. ff-. , 4' -fr f.-,Nu 1 ,y.f,,- ., ,Q , V1 A "- 7 1 I JU. la ' MU fx- 's..,, f Tiilbqcik .124 L'-.vsfL.i.Q. MRS. RUTH BURKE Se: lEfdl"1' . N. H. CARPENTER P1'im'ipal Mfw WWW l 1 'x Q m A Eigbf 1-Aw! 6 , ii' , -V .V ' .. 12-1 vig -s::?143lif:i:2',J- f ' . ' E ' .ff , gi 41? T Q.: M"'Fs' .1 . .ly gl . ,ff-5 4' C.. lftl' 6ZClft MR. L. G. BARKER li Physical Educniion 4 Muflrenmfics Emory and Henry College, A.B. X' r J T D'-F ,s v , w M l X s 'W 55 fi """""' 1' WW new XJ Miss HELEN BOSTICK Science Guilford College, A.B. Miss MARGUERITE COOPER Commercial Elon College, A.B. Miss ADELAIDE JOHNSON Commercial Wake Forest College, A.B. MRS. JOHN HILKER Music Teacher Martha Washington College ' University of Virginia New York University Miss FAITH BECK General Science Chemistry lVorId History English Catawba College, B.S. MRS. N. H. CARPENTER Eighth Grade Lenoir-Rhyne College, A.B Mn. KENNETH CROUSE Economics and Sociology Bible High Point College, A.B. Miss MASS.-x LAMBERT English High Point College, A.B. Mns. ETHEL CRANFORD History Physical Education Salem College C- DU' MISS MARY MOEFITT Librrzrirm High Point College, A.B. MISS VIRGINIA POWELL English - Spanish Duke University, A.B. fix X" -' . , kk, MRS. DAL K, RICH Eighth Grade Greensboro College, A.B. MRS. HAZEL EDDY STRICKLAND Eighth Grade High Point College. A.B. University of N. C., BLA. 67,614 MISS ELIZABETH PHILLIPS Home Eroiunuirs Woman's College, B.S.H.E. MRS. JOHN PREVETTE English - Latin Emory and Henry College, A.B. I x MRS. CLAY RICHARDSON Mathematirs Guilford College, B.S. MRS. ROBERT WOOD ,BQ J, 2 X'- RK3 Q ,ft -0 ,- '4'!9- Eiyhlh Grade Greensboro College, A.B. aa f'Q I 5 NOT PICTURED MR, ROBERT HINE Band l11sfl'uI'for L - ff i cr Tiki. ,. of Ky N Nine ,- ,J 4 .JL ,A 4.-F. ,,.,. ...f 1.-vw ,A- .fi -se if ..- 4-.411 ---f-1vr:f+:'-s w . r-.ff .6-in s-ff -' 4i'Q?f'?Z-sr".--'lfffs -:I "ffT".4.r'f31b 1-' ":-L?"-1 V, ...1f.. ,tv-Lf , L58-.JI ,dj-v9'fL.:.CQ'z ,Q '1-692,-': .N ,Ibn ,,- Q A. .-Q- 3'--.,,. 11' . ff. '-r."t' 'hrs'-..1,',f'-sf?-.-1-vw: f wif-'rs -i:u.pf--- -: ?f'Ffi 1-T if - ' LL'-A '41 -4- 1-L-lvfi. H--P1g,v""l-9 .-:gg fp:-1.1-.1--. -1-.z11,vfx, -'frm w,?-,ff,jU 3-.:'q-.--1-,g..-5-5 iggruf -.3553 ff 5-5515? 1'Qs1':i-- ' ,1w,,:,5g,-"x ,' , in ,-.fy ,1- -6'.L5:- .' A-Q-,!'.' , ' 'RL-:W--"1-'i.,.-, f1,,1,3c.,:,"':,.xQ?.j 3,-s-.:-vi -f-.1- -5 Q-iq. - ' -,L-WY--. J-J-7' -. - 'I ' ' ' - ,.'.A, v 'A' . A v'1'n -.-'fp - -2-2-A.: -5- ff- ' gzf.--i-. -:"-- 7 -25555--fi .J11-".. -T1-,T f- JY- 'Z 3--Jrsf' -1, 1: ,:-C,,gL,-- 9115 1.-3-' 1-52 f - ,,f.4 f-:..'-.-.,y- ' .. -' , 1 .- ,.,,,..'. ' , 1'-V-11: ga- fra' -,iw -- ,-:.-' -Q 2-' V 54- -2'-ff:-51-fc---"",--sf:-xr -,.,.,gxr,-1 .,x,, . .- 5 Y ,,, .,,y . N. at -.,.-,4---,.g.f,f, .1qL:-'J 5 -'. 16.1 'Qjr . - ,.' ,i1:.2x- ,- jg?-.5 -' - , , ' -, ",. 2 .",.aw.w-,..-- -- L.-' 4, , Pu... . , vi- n ,-v"lT2-.- :-- '- 'vs' ' ' -J ilfff' x ,,r Al" ' , s W4-w ff- fg s ,'1 T J f-px. . V -H' "A:-Q -"'-' - f.,-1'fZ'-'17 ,. -...f- 4 .-. ., sq., 1... 1 ,, 1 ,-... -.-.,., -A F--L. ur L.- -- -,:, ,s--Aff. S sq ,, A emor 1- - ,hmm-. -.., V-,ar-wwf . ,...... ,-.. Y- - ua r v W .v -- . '4'K ' T--.-"H.4-'L -.,.. - N 'SGIWIQF M3SCDi3'sQ''fff"f"'ff' ff-5--E'-lf-.-1-'IIE - '.'-1 ' --Yflff' .575-F.. -W'-i-13' , sg, rf 5 MH- r--4 2 T,iu,f::,-'11'.:3fg-f--e.- 1.54 1,5--,4:.1,. X, -Q .4 :-,,1w-- .gN,.1,f,,M . :...af-Ns..M,g-,, L'---1 .gr-pri-'ll sf.-2 g.--2.1-N A f ' 4, f, -4.5 1-'-,-' Q., -' -x'-sw - A- .tx- ..--L ,-,f . ,uf .Jug -- -,J-'--,gn ' H., 4,,. , I v . ,A,. , , s .- -,,,4 --251.1 , K s 'A" Officers ,,:Q-. ' -1,,,s,.-Mwv,-Q ,-,-VT-. ...,5,. rin' In x Xu., ,V -,-. .,.. C, 1 4 . fgja- If ' res:-c.E. - -Q- , . . - , 1 TVWff.esf1man Class Offlcersfff- HY L., Vw , ALJ .L-..4 - - .Q-4 ' f ,:-'--A .x. ,Y:"A-'fs' ,N J. ,.,,. 1 tsp- sw-ff-Z' LTL: A ,L ,,, ,,. 1... ANT. , X 1 A ,--,, 1,4 jf .f-- . , --C+ hfsp- 4 -u.-. --'-1-Lg - ,JAM ,, ,SMX ,A,J,.,Q , s J-. , ., 5 L Q, 'Vx-:I,,,. ,, - - ,k,,,-,,,.v-1 ing:-... K -ss--.-1--. -.- gg- .ff-73 - W A - 5-V - ' -.9 ,rig--.-" A g ' ',3'j.z-,-' 1 ,N-,-..-I --... .gl -3 7.1,-,.,,--1,.-,.,,g4,f'--:.dH7i'.',,vp S- - .. ..---.51 ., ,. lx , - -.4,.,.:- -Ag ,' fs .sf - --.,f' "' .:.:- .Af--1 - .Q-. ,,,.-. . .gf -L -. ..- , - - - - A N J , L..-A-.,. ' - W1 ,-,-, -Af f-' ' -'-. ., 1-1 xv, . -- - ..V- ,Y M , ,, .,, ,.,, ,f, .. .N ,W . s.,A.,LA..,5,-rt V. 13, . JY, - KL' '-""' : .f,.... ,.-5,,Q,- ---,, -. ., -1 ,,.r.- X 'T-2 ,g:-: .xXJ15,', , X .-,AHL-3 -.-X.. - YIQYJ,-E, - rj, .---. '- .,:- ,Rx " .-r, -4. .1 nr- 'w fx ,Y -..,,, .,.-'-rw ,--Q .1 ,.,.. .1 ,s,-- . ,,.1K-..-1, .. .-.f-ff,-, . --..hh ,x I. ,.- Rg,', -.-si 'Q V V., , J' ' 4 ' -in .k ' -.rl Q- if 5 ,I 'ffv . ' Q32 N, ..1, " pf! . ,,,, H b . .-..,., A r 5'-4-1' -H ,'4',.-1-J. , 5.41,-.',.:?. -. v"" . ".l..I"fff ..--M... . , .-,.. .:. ..-Aw., ,mi I, 43:14 !.x:,',.I'.j:-ifs .,-12 -' ' ug--f T 'LiT'l'1"-'1f.- -Y' I rl 'Q ::fz2'?'Z vi'-A15 ww amg 1,1-TNT-,, .,.. ,ik .NJIT-A 4 ,A 1 ,,vM,J,,.. -.- ,- L, .V-V..-Q: ." r-, Lp,- 'f- 1-.A-nf'--Y v:'g .-.W-" ' ffjbi .-.:f.A'P-1-' ,--.QT ww .ujAr,j,p'f'Hz:f-fjr' ,: - 51-Fg'Sf"' - nk, kvfib 'Ti' '-'Jx' I Q, 4, 7.4,-Pr? 41? Mtg: ' 3 4 .x:'g:' i ,. ,. -- ,-N..-2 . . ...G '7,..VV,qLf ',' 'L 1331 -",, ,,.-w .'1,f'Q.- .57-1121 C ' Y. .-.4 .s ., 4 '.--Mn, A- nf-W. .. X ' ' .",4"7T 'f'77"'.'---T' '--QV' . ' ' . fn.k - . ",F'l"2T. .w' . ' '-f' "' 'iw ff- 7,, .. fx- , lgqff .ffm f., 13, .' -" ,Jeff .'-,:sK'.-- , ,M f k-xii,-1-4f1l,,.,, Hfpmv. r-1r,,..v,. ,-T1-ax--ax., ,, I , M Z.. 5.5 ' LF. ,--, J: 3 'f1::"-Q"1- ,-.1ed,',,'.-4 ' .pf pg -jf--ff: --fi-f-fx: -731' -,.fg- 1-11-ff 'lrlgfliiff-'x1f'g g": , J. Y .QQ . .f 2'f'f-5 ... wav- iw.-1-' f A' nf.,-1 - i -LF"..'.r'r 'f - 'ff K""L,.:.:K- J 1411" H-111-W .- C,--fr Q. 5,1-'--v.,.qiN. x- 1 -..J ,, . ,.,.,-ff.,A.5 - ,Jb , " -rv Q4-w A . I... - H3-'f':.i 1 ,.y.' F' .112 45.-Zvi' f' f "P-'. - ng-f A-, - ' -. xp:-A. - gg ,,:,vg,n.1,i.'-.f- ,' fr Ug., , , -,:'-. ,- W,- - k ef .:r"'f"1f-'ff ' Q .ypdw a Mfr .1y,'.'.f-51' :Ls f lf- ' - -.qu 3.4.-. -94,1-- .fd , - , , r-'X 34-Lfmzfy, J 'i .-f '-"-2. - eff. 2' . -aff-X.,-H ,L .55-1 N- r ,-1, ,,g,r. f., : V ,AQUA-gf . gg,j',-A1.'.,,,Z.P--1-, -Mr ,' 4 , .lg ,..:u-, ,. ,,,.,.1-,, , , f,x..:... .fu -f ji'f-1w.-f-.-,.,.'i..-'2..7Lf- -If -,,. u . ,. ,-wk , ,, , 3 ,gg .-1,.--:lf-:Wu 'j,.,vj'f.,,h-.ff fi -, '1...,.- .1 q 2"-,-,VQQLTVQ fgx' ':T"'A',.."X 7.1" A Q , "1',ejQi.f,'f' 'A Jfz..31sTI -' " J' p ff-Q ' J-,.7I'ffk'-F,"- fuu. f 'V nan ' 155,-.,T'-JH -Pi-,AM ,WW '.1f-f.-':.'g4 w ' H .f ig , 1,442 f 1 L " ig ,:u.mf.-- . ,f ,','-- '- ',.-,-N," ,- gm- '-,. ,.-,Jr-.., --f ,, A, .mia .. .. .,,, Y- J A. '-" - -'L W... f.,-,c 1- ,:.' T aaffr- - V' .- . ...- 4' 1. 7, ,.-- .M ' - 1 " ' ' ' ' ' ' ,A Ax,- . .,,. ,,. A f-.- PM 11 .4 .,,.4,,, Y- C .' N.:-, .ff my- - .,'.s,,g-, ' A -' ,- ,..-' -. -. 4.1 ..,. ,-X, 1 .-.P -f M :Q P gi,g',:'f' if 'ii w. ffm' ' ,J 2 ,. A: , Ml- ' 1' A Muffy ' - 4 J,-1 ,,Lf.'r',',, fi' Q.-1 ' ..,. ,f.3'IIi'.fij'A"i'lLQ rg' 15 Q '.f..lf.i: Jw fi ,."' .4 1,1 'eq V ,Q . N..l.f- xvf, ,., . 4--,Y A ff'-' 1 fr,-'11-7.-. '- f - 'fin-f -'L ,Q-' -24 1 - --N is ""' ' ,.,, , ,, ..A. ,,,,., . , ,,.,,.fA-Y -,y-2-f-,. ..-13'-f-V ,,. .Aff .'.-f- 5--,.. . .--: .." 1 -.,' f -YT uf. f.-'wx-vf' , ,,,,.,- ...f M. -...f . iff -'-:J J l.-"Qi:-"-"1".3:' f,-37-TZ 1.-1 . '-,fd ' 1- " ' . '. --Mil ...J .mf-' ,:.A,,--5-u-... .,:.g-3-,.,.p. ,. " , .-N -1 --b. .,- .,: "' -..,rLf4.IAT 'k " ' ,1x1,,1,t".- . ,,.f..., .3 .,-,..,-V 13 .x..f3.'..g,,- ' .-- 1-4:-. -' vjf- 1 , -, A, 2.-15,4 45,3 N-'14 .-' K '.':':: 5 pg- ::.:f f' - 'Li .1 'T '. " M .ag-sk j:f4:s2iigf'- I,-if? .ii .2415 .1-2:92 -' . :, 4-.Nh 1-...ml-.51-461-. ,1.,:-qq,'f.-1---1ff2g'- ,,,-' -L -, E' 'T'-,-'Lf-w-if 1 '-Z..-.QV11 -- l:v'4.-1 f '---.:: .' :,:.-f 'H l,, ',,'r-'xw .'-L. '1,- flv','-f--,111-.f.' . w - J'."' ' ,f j, -,.'v- v- -W '-. ,..vr--1,'f?1f"' ' -' 11- 1.-ff,-:-511,-. .mf . . M i.- ,,' +2-' 1- ,-. -?"- Y. .- -f.Y:rv- 1'-aff-' -'. :.f' I - --,.1-.ff ,3,yf,!':-,g - ..n,XA .QV . - --.. j , ,- ,f .K ,,,:,J' -fr-3 5,-1-,-,N ,.,,A....f-,-4,,A'n..n r ,,5.. Lg.: Liffttf 5 , M, .1-cg .,g.,,,.N-,,.f'f.. bv., .-7.5 .- A1-rw., J,-.. 445 J ,.....: 5, V ,P F51-fp ...Q-1 '.::.7f- .1'...,...Qn.q:.rg- 1-f , ' - :T ,M-v ' ,.,r.LL:1--,.-f 19' , . ,,,,,,,,..,.,,, .L ... ...... . . 'f ,F ,L A ,L 9 54 T , ,F iw! 15A M 6 f g 3 . - - Nw , '5 - , . ', KT 'X' 'g""'P V x ' ' .A,, Dk HELEN ALLRED BEN I-IUMBLE .. P X K T A .fa-B- 6 ,. T 5? A '- ' ' , DOROTHY LEWALLEN JOE LEWALLEN f 'V L ,L f if 1 "'z i ,cn DOROTHY LUCK JENNINGS MORGAN R X.. , I, . 1 X , z N 'T'..,'i'v" 1 ' MAX NANCE ELIZABETH STRIDER 6 A .fn ' X A c K Q I u ., t 'ax TL 3 X Qin , , NV L RAMA MAE TEAGUE A. L. USHER , f-fm ' EU - gr N3 ' .1 Q. in 1 'ff' BOBBY WALKER Twelre lf. eniom DON M. ALEXANDER Debating: Club, l: Science Club. 2: Student Government, 3: Beta Club, 3, 4: Band. 1, 2. :L 4: Basketball, 2, 4: Junior Class Ollicer: Junior Marshal: Junior Play: Staff Ash- Hi-Clmf, 4: Annual Stai. 3. 4. As- sistant Editor. 4: Baseball, 4: Eng- lish Club, 4. MARX' LENA BECK Glee Club, 1: Folk D:1ncin,L' Club. 1: Dramatics Club, 2. ED BONKEMEYER Current History Club. 1: English Club, -4. GLADYS RUTH BROWER Monogram Club. 3, 4: Student Con- gress. 3: Basketball, 1. 2. 3, 4: Art Club, 2: Dramatics Club. 1, 2: Eng- lish Club, 4. MAXINE ELIZABETH BROWN Folk Dancing Club. 1, 2: Basketball, 1: Glee Club. 1, 2: Homeroom Secre- tary, 2: Beta Club, 3, 4: English Club, 4. MARX' ELIZABETH BUIE Folk Dancing Club, 1: Dramatics Club, 2: Hobby Club, 2: Glee Club, 1. FAYE CAROL ALLREII Dl'illll2lllCS Club, 1: Basketball. 1, 2: Humerunnn President, Il: Beta Club, 3. 4: Engrlish Club. 4: Science Club, -1. MAR JORIE PAYE BISHOP Folk Dancing Club. II Art Club, 2: English Club. -L. FRANK BOROUGHS Perfect Attendance, 2, 3: Banrl, 1. CECIL BROWN Debating Club. 1: Science Club, 1: Perfect Attendance. 1. 2. 3: Jour- nalism Club, 4: English Club, 4. W. MAXINE BROWN Dramatics Club. 1: Basketball, 1: Science Club. 4: English Club, 4: Journalism, 4: Otiice Work, 4. ANNA JEAN BULLA Monogram Club, 3, 4, Secretary, 4: Beta Club. 3, 4: Junior Marshal: Annual Staff, 4: Staff Ash-Hi-Clint, 4: Basketball. 1, 2, 3, 4: Senior Superlative. I . .Y Q fp 9' 4.1, A, NJ '44 . .JW ' 1,355,311 1, X, - sl: 'Q-f4iif. L1.f 1 ' , g," - A l 1 l ,sw if I ,Ar ! .5 v 41 1 -. l f 1 fl I .. 5 .Y gb J f .J Tbirleezz ZR' ELIZABETH BULLA Glee Club, 1: Dramatics Club, 1: English Club. 4: Folk Dancing Club. 2. A BETTY JEAN BUNTING Dramatics Club, 1, 2: Basketball, 1, lg 2, 3: Basketball Manager, 4: Art Club. 2: Monogram Club. 3, 4, Treasurer. 4: English Club, 4. .f JOEL STANFORD CAGLE, JR. Wilson High School, 1, 2, 3: Band, 1, 2. 3, 4: Victory Corps, Sergeant. 2: Citizenship. 1. 2: Student Coun- cil. 1. 2, 3: Machine Shop, 3: Foot- ball. 1. 2: Basketball. 2: Baseball, 1: Monogram Club. 1. 2. OLEANE CLODFELTER High Point High School. 1, 2, 32 Masque and Gavel Honor Society: Art Club, 1. 2, President. 2: Stu- dent Council. 2: Home Nursing Club Vice-President, 2: Draniatics Club, 1. 3: English Club. 4: Science Club President. 4: Senior Class Treasurer: Basketball, 2, 4. CLAUDINE Cox Student Council. 1. 2. 3: Beta Club. 3, 4: Annual Staff, 3, 4: Business tfhmnf- Manager AsH-H1-LIFE. 4: Music, 1. 2, 3, 4: Staif .4sl1-Hi-Chat. 2. 41 Junior Class Treasurer: Draniatics Club. 1, 2. President. li Basket- ball, 1. 2. Manager, 3: Cheerleader, 4: Monogram Club. 3, 4: English Club, 4: Senior Superlative. AQ ,pa LANTFORD COX English Club, 4. Fonrfeezz eniom ROBERT BULLA English Club, 4. VENIA LUCILLE BUNTING Perfect Attendance. 1, 2, 3: Dra matics Club. 1. 2: Beta Club, 3, 4: Annual Staff, 4: Staff Ash-Hi-Chai 4: Hoinerooln Vice-President, 1: Of tice Work, 2. 3: English Club, 4. EDNA MAE Cl-IISHOLM Glee Club, 1, 2: Hobby Club, 2 Beta Club. 3, 4: Journalism. 4. CARLENE COX Draniatics Club. 1: Journalism Club 2. 3: Basketball, 1, 2: English Club 4: Annual Staff. 3, 4: Senior Su perlative. ELDON Cox Draniatics Club. 1: English Club, 4 CLARENCE C. CRANFORD Band, 1. 2. 3, 4: English Club, 4 Science Club, 2: Annual Staff, 3, 4: eniord OLGA LEE CRANFORD Fulk D2lllL'll'l,Lf Club, 1: I'cI'fcI't At- tciulailiue, 1, 2: Stull' Ash-Hi-Chnl, Al. JUNE DIQIQENS Glee Club, 1, 2: Folk 1l1lllClllf.T. 1. 2: llusketbull, 1, 2, 3: Eliprlisli Club, 1: Student Congress, 2. MARGARET DUNCAN Plliluzlelpliin High Scluurl, IHC Bus- ketbull, 1: English Club, 1: Glee Club, 1. LIARY LOUISE FERREE Dl'ilIlliltlCS Club, 1: Home M:Ikin,f.r Club, 1, 2: Band, 3: Social Guid- ance, 2: English Club, Al. SARAH CATHERINE FOUST Art Club, 2: Hobby Club, 2: Eng- lish Club, 4. GENEVA ANNE GARNER Home Making Club, 1: Music, 2, 3, 4-. MAXINII DAVIDSON Hlblllixftllllll Vice-Presiileiit, 1: Glen Club, 1: l41n,zlisb Club, 1. DONALD DOEIIINS lslltltllllll, 1, 2, 3, I-2 Buwkelbull Munzlger, 3, I: llusebull M:II1ageI'. 2: Nlonogruin ClIIb. 2, 21, -L: Avia- tion Club, 21 l'lll!llQll Club. Al. LOIS ELLIS Rocky Mount High Svlirurl, 12 Greensboro Hi,f:l1 Sclmul, 2, Sl: ben- ior Superlutive: Secretziry AslI-Hi- Chili Stuff, L. OGBURN WILLIAM FERREE Reading Club, 1: llanll, 3, IL: De- bating: Club, 2: Drmnatics Club, 1. 2: Junior I'utI'I'Il. 2. 3: English Club, 11, C. A. FRYE Football, 2, 3, ll B6l9BlJllll, 1, 2, 3, 4: Basketball, 3. Al-Z Senior Superla- tive: English Club, L RUBY LEE GARNER Hobby Club, 2: Art Club, 2: Folk Dum-ing Club, 1: .l0llI'Il2lllSll'l, 4: lfI0lll3l'U0ll1 Secretary, 1: Dl'2lllllltlCS Club, 3: Busketbull, 1. 2: En,f.:liSlI Club, 1: Orlice XVcn'k, 2, 3. 'S' ,-V! , ..M, '17 :il nu. V! -.--.-19 49'- G. kts 'uri va! A -.., AW -SF' ,. 'ifr-" . 5: V ll. ,Ag s 'xv if ' x Y z 1:- ?J?'4"A ' P fa -,, V R A grfhf .I 1 ' , ff' '- pf? -H' 5' '- Q A' . A 5- -' Lg' . 1 YM " 55:5 . Szxltwz fig. .. .. eniom LUCY LEE GRAY Folk Dancing Club. 1: Glee Club, 2: Basketball, 1: Junior Marshal: Secretary Senior Class: Student Congress. 2. 3: English Club Vice- President, 4: Beta Club. 3. 4. EARLENE HAMMOND Home Making Club. 2: Perfect At- tendance, 3. FLOYD HENLEX' LANE HODGIN Ramseur High School, 1, 2. 3: Music Club. 1. 2, 3: Athletic Club. 1. 2: Beta Club, 3: English Club, 4: Bas- ketball. 1, 2, 3, 4. ROBERT HOLT New London High School, 1. 2, 3: President of Class. 2: Perfect At- tendance, 1. 3: Glee Club, 1. 2, 3: Citizenship Club. 2, 3: Baseball, 2: Basketball, 2. 3: Asheboro High School, 4: English Club. 4. MARX' ANNE HOOPER Journalism Club, 1. 2: Draniatics Club, 1: Hobby Club. 2: Homerooni President, 3: Basketball, 1, 2. 3, 4: Beta Club, 3. 4: Staff Ash-Hi-Chat, 1. 2: Annual Staif, 1, 2.3, 4: Editor- in-Chief Asl-I-HI-LIFE, 4: Music. 1, 2. 3. 4: Junior Play: Student Coun- cil. 2, 3: Monogram Club, 3, 4: Secretary Junior Class: Cheer- leader, 1: Senior Superlative: Eng- lish Club, 4. DORIS GREGSON Sumner High School. 1: Andrew Lewis High School. 2, 3: Central High School, 4: Le Petit Circle. 4: Girl Reserve Club, 4: Asheboro High School, 5. BARBARA HARPER Glee Club, 1: Dramatics Club. 1. CLYDE HILL Junior Patrol. 1. 2, 3: Hi-Y Club, 1: English Club, 4. DORIS ANNETTEE HOLT Dramatics Club, 1 : Homeroom Vice- President, 1: Social Guidance Club. 2: Basketball, 1. 2, 3: Annual Statf, 3: Journalism Club. 3: Monogram Club, 3, 4: English Club, 4: Senior Superlative. BETTY MOZELLE HOOKER Draniatics Club. 1: Social Guidance Club, 2. FRANCES HUNSUCKER Allen Jay High School. 1, 2. 3: Dramatics Club. 1, 2, 3: Journalism Club, 2, 3: Softball, 1, 2, 3: Bas- ketball, 1. 2, 3, 4. eniom JAMES HUNSUCKIZR Science Club. 2: Band, 1. 2, 3: Football Manager. 2. 3, li Perfect Attendance. 1: Senior Superlative: Current History Club, 1: English Club, -1. DON KEEVER Debating Club. 1: Junior Patrol, 1: Beta Club, 3. -L: Hobby Club, 2: Science Club. 2, 3: Student Con- gress. 2: English Club. L: Spanish Club. 3: Junior Marshal. LELA MARIE KEMP Glee Club, 1, 2: Hobby Club. 2: Perfect Attendance, 1, 2. GEORGE ANNE KIVETT Perfect Attendance, 1. 2: Glee Club. 1, 2: Dramatics Club. 1: Music. 1, 2. 3. CLARA LAMAR Dramatics Club. 1: Glee Club. 2: Student Congress, 3: Debating Club, 2: Homeroom President. 2: English Club, 4: Perfect Attendance, 2, 3. 4: Journalism, 4. REBA ANNE LOUDERMILK Glee Club, 1, 2: Social Guidance Club. 2: Perfect Attendance. 2: Office Work, 2. 3: Ba-wketball. 2. JUNE HLISSEX' Perfect Attendance. 3: Current Events Club. 2: Science Club, 2. MARGARET KELLER' Folk Dancing Club, 1: Hobby Club. 2: Dramatics Club. 2. Secretary- Treasurer, 2: Student Council. 2: Student Government, 3: Advertis- ing Manager Aslz-Hi-Clint, 4. EVELYN RAE KENNEDY Folk Dancing Club. 1: Home Mak- ing Club. 1. 2: Hobby Club. 2: Glee Club. 1: Music, 1. 2. 3, l: Perfect Attendance, MARS' ELIZABETH KREWSON Saint Hubert's High School: Glee Club. 1, 2: Beta Club. 3. 4, Secre- tary, 4: Class Prophet. li Treas- urer As1z4Hi-Clmf, 4: Eriglisli Club, 4: I-lobby Club. 2: Senior Superla- tive: Journalism. 4. BASCOM E. LASSITER, JR. Junior Patrol, 1: Hi-Y Club. 3: English Club. 4. JEAN MCELROY Drainatics Club. 1: Glee Club, 2: HONUS' Club, 2: Student Congrees. 21 Music. 1, 2. X... Af' Q? S0 -.pf use vnu. .1-if , . 1 f ".. . ,R mf .. li C7 fc, W-Fu-f -41-yy S: refzleefz ., Agn, i pr-K 45 ,-.-, 1 f Y M i 4 I - , x 11' 5 P ff? N5 fix IE . f. X N EF:.'.?f:"l will lf, '. nl , A . ! V: Y- 4. R 4"'? 5 .. .. Wwfsq O-Af! - I '.:- JN I 1 ' fb 1 kfvij. rg, I 1 :'.'.y'- Ng., .V 1 - r J 14 55. L H . .. .rss .C .- 4 , . . . ay 'QQ Q - : ,fn r ' fi .-ii N - NYSE. xxlig.. 1.59, ,QIA .H:.:4,4s'5 1 x 2" wg'-gr' '.- -: .- swf L S . ,- Ms- Eighteen endow VIRGINIA MCGRATI-I Home Making Club. 1, 2: Hobby Club. 3: Commercial Club. 3: Dra- Illl1tlCS Club, 2: English Club, 4. GEORGE THOMAS MCLEOD Senior Class President: Beta Club President. 4: Beta Club, 3, 4: Chief Marshal. 3: Science Club. 2: Eng- lish Club. 4: Perfect Attendance, 0 3 ..,. WESLEY MAIE MANESS Junior Patrol, 1, 2, Captain, 2: Football, 3. 4: English Club, 4: Art Club, 2: Spanish Club, 32 Science Club, 2. 3: Debating Club, 1: Baseball, 3. JUANITA MILLER Perfect Attendance, 1. 2: English Club, 4. . PEGGY MITCHELL Dramatics Club. 1: Secretary Social Guidance Club, 2: Journalism Club, 3: Beta Club, 3. 4: English Club, 4. WILLIE LOU MORGAN Folk Dancing Club, 1: Glee Club. 2: Hobby Club, 2: Band, 1. 2, 3, 42 English Club. 4: Student Council, 1. 2: Perfect Attendance, 4. HERBERT POPE MCKIM Debating Club, 1: Science Club, 2: Monogram Club, 3, 4: English Club, 4: Basketball, 1, 2, 3, 4: Football. 2, 3. 4: Baseball. 2: President .lun- ior Class: Staff Ash-Hi-Chat, 4: Sen- ior Superlative: Annual Staif, 3, 4, Sports Editor, 4: Junior Play. FRED W. MCPHERSON, JR. Hobby Club President. 1: Aviation Club. 1: English Club. 4. IRENE AMELIA MILLER Basketball. 2. 3. 4: Journalism Club, 3: Tri-Hi-Y Club, 3: Mono- gram Club, 3. 4: Senior Superla- tive: Garfield High School, Seattle, Vllashington, 1. ZELMA MILLER Glee Club, 1: Social Guidance Club, 2: English Club. 4: Journalism, 4. JAMES WILSON MOORE Band, 2, 3. 4: Journalism Club, 4: English Club. 4: Current History Club, 1: Student Council, 3. CLARENCE MORRIS Albemarle, 1, 2. 3: English Club, 4: Senior Superlative. Y-...G . L eniom ANNIE LOU MYATT Dramaties Club, 1. 2: Journalism Club, 2: Sturlent Congress. 2: Beta Club, 3, 4: .Iunior Play: Music, 1, 2, 3, 4: Annual Staff. Ji. L. Ac' tivities Editor, 4: .-lsli-Hi-Chu! Staff, -4: Cheerleader, 4: Basketball, 1: English Club. 4. MARX' SUE PAGE Dramatics Club. 1, 2: Student Coun- cil. 3: Journalism Club. 2, 3: Staff .-Ish-Hi-Chat, 4: Staff ASH-H1-Ln-'E. 3. 4: Beta Club, 3, 4: Co-Historian Class. 4: Music, 1, 2, 3. 4: English Club Secretary, 4. RICHARD PAISLEY Senior Superlative: Senior Home- room President: Journalism, 4: Band. 3. HOWARD PARKS Avocation Club. 1: Dramatics. 1, 2: Hobby Club. 3: English Club. 4. ANNA LEE PRITCHARD Folk Dancing Club. 1: Glee Club. 1, 2: Reading Club. 1: English Club, 4: Home Making Club, 1, 2: Social Guidance Club. 1, 2: Junior Play: Senior Superlative. ROBERT PUGH Hi-Y Club. 2: Bus Driver. 4: English Club, 4. MARX' BREVARD NEELX' Dramatics Club. 1. 2: Basketball 1: Treasurer Student Council. 2, Zi Music, 1. 2: Journalism, 2. 3. 4 Editor Asli-Hi-f'llr1i', 4: Hobby Club: 2: Junior Marshal: Staff Asn-l-li LIFE. 3. 4: Senior Superlative Cheerleader, -1: Co-Historian Class: fl. DONALD PAISLEY Baseball. 1. 2, 3. 4: Football. 3. 4: Monogram Club, 3, 4: Current His- tory Club. 1: English Club, 4. ROBERT PALMER Social Guidance Club, 1: Hamlet. Football, 3: Asheboro, Football. 4: English Club, 4. MARX' LEE PEELE I-lome Making Club, 1. 2: Art Club, 1. 2: English Club. 4. ODELL HIRAM PUGH Perfect Attendance, 1, 2: Hobby Club, 2. HALTON SMITH PULLIAM Physical Education Club, 1: Glee Club, 1: Football, 3. 4: Bas- ketball. 1. 3, 4: Baseball Manager, 3: Science Club. 2: Monogram Club. 3. 4. Vice-President. 4: English Club President, 4: Senior Superlative. Z 559-4 T , I-sv . 'V Y. Q l V M "p'i ,1 ,,, fi 5, ,V ,dl I Z - '9 41.164, 'Mil .a-Q, , 2' . 1 'l k S' S . J , .,.. 4, f ' ,, E . 4 ,sake I ' Nizzefeefz C l nh? as ,:gIjsg?x'f U .LL" t Q. - l 'X1:2qQ,, W Y 1-,LX .Twp-:Rafe ua 'S t Y vw, 3 , A X . . Q. ,Q -R I wk, ,gzslwmcll ,- ' JO fue. SH ,FQ , D :gs- R35 QRS? xv 1: r WW.-,. . .. Yblxgewgnm - .,g'2.g"'iff3,' ' r .--- - " 4, . . j . 5 it ff! fy 5 2, W5 , . - f A . .if l' as I - fx- .f., 1, , ', A ' ' . x .mi ' 1'5" if Tuwziy eniom PHILLIP MEADOWS PULLIAM Student Council, 1: Homerooin President, 1: Science Club, 1: Foot- ball. 1. 2. 3, 4: Hobby Club Presi- dent, 2: Senior Superlative. REBECCA HOLTON RAPER Glee Club. 2: Dranlatics Club, 1. 2, 3: Social Guidance Club, 2: Beta Club, 3. 4: Voice. 2. 3. 4. HAROLD RICH Football, 42 Hobby Club. 3. JAMES BRYCE ROBBINS Drainatics Club, 1: English Club, 4: Hugh Morson High School, Ra- leigh. 1, 2: Senior Superlative: Per- fect Attendance, 3. WILLIAM HOWARD ROLLINS Beta Club, 3, 4: Science Club, 21 Perfect Attendance, 2. HARRIS SANDERS Monogram Club. 2, 3. 4: Football. 1. 2, 3. 4: Basketball. 1. 2. 3, -I: Baseball. 1, 2, 4: Student Coun- cil, 3: Senior Superlative: English Club, 4. GRAHAM LAWRENCE PURVIS Football. 3, 4: Basketball, 3, 4: Baseball, 1, 2: Perfect Attendance. 1, 2: English Club, 4. LOUISE RICE Glee Club. 1. 2: Current History Club, 1: Knitting Club. 2: Perfect Attendance, 1, 2. ERNESTINE RIDGE Drarnatics Club. 1: Hobby Club. 2: Perfect Attendance. 2. 3: Social Guidance Club, 2: English Club. 4. MARX' ALMA ROBBINS Homerooin President. 1: Perfect At- tendance. 1, 3: Art Club. 1: Dra- ll13tlCS Club, 1: Homeroom Vice- President. 4: Basketball. 1, 2: Secre- tary-Treasurer E. I. A. Club. 4: . English Club, -L FAYE DEAN ROSE Basketball. 1: Home Making Club. 1: Dralnatics Club, 2: Junior Play. RUTH SKEEN Draniatics Club. 1: Glee Club. l. eniom CLEO SPENCER llomeroom Presiilent. 2: tilee Club. 2: Hobby Club, 2: Perfect At- lBIlll2l.lll'9, 2: Librarian. 1. 2: Beta Club, 3, L: SMH Axh-Hi-Chuf, 4: Rlusiv, 1. 2. CAROLYN STEWART Folk Danving Club. 1: Newton-Cmr over High School, 2: Basketball, 2: Xlooresville High School. 3: Class Orlicer. 3: Beta Club. 4: Sub-Deb Club. 3: Senior Superlative. RICHARD H. SWING Football. 3. 4: Baseball, 4: Basket ball, 1, 3: Band, 2. 3: En,-zlish Club. 4: Bionnzram Club, 3, 4: Spanish Club. 3. MAX TOVYERY Perfect Attendance, 2. 3: Junior Patrol. 1: English Club. 4. RACHEL TROGDON Glee Club. 1: English Club. 4. IDA ELIZABETH TYSON Dramatics Club. 1: Glee Club, 1: Homeroom President, 2: Sluzlent Congress. 2. 3: Journalism Club. 2, 3: Music. 1. 2, 3. 4: Voice, '12 Perfect Attendance. 2: Cheerleader, 3: English Club. 4. THELMA STALEY Home Makin: Club. 2: tilee Club 1. Knitting Club, 2: Iwi-fe.-I Atl telizlance. 1. 2: l'2Il,2'llSll Club, 4. VIRGINIA STOLTZ Home Making Club. 2: Beta Club. 3. 4. LELAND THOMAS Glee Club, 1, 2: Folk Dancinz Club. 1. 2: Basketball. 3: English Club. -1: Journalism, 4. EDITH TROGDON Folk Dancing Club. 1: Journalism Club. 1. 2. 3. 1: Staff Ash-Hi-Chrrf, 1. 2, 3, 4: Senior Superlative: Eng- lish Club, 4. BETTY BROWIN TROLLINGER Folk Dancing Club. 1: Student Council. 1, 2. 3. Treasurer, 2: So- cial Guidance Club, 2. President. 2: Journalism Club, 2: Enzlish Club. 4: Homeroom President. 4. BILL UNDERXVOOD Football. 3. 4: Basketball Manager. 3: Monogram Club. 3. 1: English Club Vice-President, -1. 43" .- Y-. ffm me 4 13, ' -ya 4 .4 ,. , . fx.-I , If . 'JA ,J Q- X . 1' .www " ei N 'VQW ' F- Fir 3' 'IL if -.N '-5:5 9- vm. tx: A P 4 id!! 1 'f 2:1-:Era-5 YR ,gg ,ff . -1, if X3 J eniom LOUISE UNDERWOOD ,,Social Guidance Club, 1. 2: Art Club. 2: Folk Dancing Club, 1: English Club, 4. NINA WALTON Dramatics Club. 1: Journalism, 3. 4: Perfect Attendance, 3: Annual Staff, 3. 4: Junior Play: English Club, 4: Beta Club, 3. 4: Assistant Editor Ash-Hi-Chat, 3. PHILLIP ADGER WILLIAMS Greensboro High School, 1, 2, 3: Homeroom President, 1, 2, 3, 4: Central Junior High School Presi- dent, 2: Dramatics Club, 3: Journal- ism Club, 1, 2, 3, 4: Quill and Scroll Club, 3: Junior Marshal: Beta Club, 4: Monogram Club. 4: Associate Editor HI-LIFE. 3: Basketball. 1, 2. 4: Baseball, 2. BARBARA MADELYN WRIGHT Hobby Club, 2: Folk Dancing Club, 1: Basketball, 1, 2: Glee Club, 1, 2. H L5 -. V, ' V.. W' x ff.. ,N-4-L 'SP , A MARIETTA WRIGHT - ' x, ' Glee Club, 1: HonIe Making Club, ' "1 ' - 1, 2: Hobby Club. 2: Perfect At- tendance, 2: Beta Club, 3, 4. RICHARD CHARLES YOW , N H, Social Guidance Club, 1: Junior 'kwa fvwf Q Fireman, 1, 2, 3, 4: Science Club, N 2: Student Congress, 3: Beta Club. gr 3, 4: Junior Play: Junior Marshal: lx...-v ' Football, 4: Basketball Manager. 4: Senior Superlative: Monogram Club, 4: English Club, 4: Baseball I Manager, 4. Tu'emy-Iwo LOUISE VUNGANNON Glee Club. 1, 2: English Club, 4: Science Club, 4. MARTHA ILENE WHITLEY Home Making Club, 1, 2: Hobby Club, 2: English Club, 4. TIFFANY WILSON Debating Club, 1: Science Club. 1: Perfect Attendance, 2, 3: Basket- ball, 1, 2, 3, 4: Journalism Club, 4. MARGARET WRIGHT Glee Club, 1: Perfect Attendance, 1. 2: English Club, 4. MOZELLE WRIGHT Social Guidance Club, 2: English Club, 4. CAMERA SHY BETTY NICHOLS IN MEMORIAM as 5' NN, Wacfge Jcarno organ April 22, 1928 - August 8, 1943 gfafriif OQWL For eleven long year! we f:1Z'Ed and mired, And zhoughz our dignily fould newer he mzed. So, for that lux! and fwleful day I mn really, and lruihfzzlly, and lhmzkfully my: I though! lhwl we rould never ,r1zrz'iz'e To gmdzzale .11 fhe Clan of '45, For lhe work wax hard ,md dup were long: But, while we worked. we hummed fhe Orozzg Thu! we would ,ring on thai lim day, A1 we received our dl,l7l0lIZilJ' .md pizxxed zhe Zl'.I"L'. And, now, fha! wonderful time if here Thu! comer and goef owe every year. Uyhen one more flaw haf reurhed Ihe heighlx And nm rlaim Ihe pririlegex of iz Sefziorif righm. So lel'5 all make lhix gnzdzmliorz of '45 gf-e.zf, Bemufe the one of '46 will he ,z yen Lzfe. So linerz, folkf, and hem in mimi Tha! lhere will he oiherf of our kind,- But no olher one will he uf .hig iz ,rempzliorz AJ lhix, fhe Clem of '45'J honorable gr.1a'1z.1Iio11. GEORGE MCLEOD, Clm Poez. MOTTO: Viizfif Owizifz Verinu. fTruVh Conquers All Thingsl FLOWER: Talixzmzzz Rofe. COLORS: Blue ami Silver. Twenly-fh:-ee Tufenly-four gfowa ckidfory A XVELL-KNOXVN ADAGE is "Life begins at forty," but to us "Life began at six," when we started to school. It was in the fall of 1954. We were 170 excited youngsters. Little would one think that the seeming babies of that hrst day would, after eleven years of education, be the seniors of today. Instead of holding the hands of our "Mamas," Miss Lucy Lovett, Miss Catherine Moiiitt, and Miss Ina Cock- rell took our hands and led us during that first eventful year at school. The second grade found us knowing it all. We could sit still, write our whole names, and say our A B C's. Asheboro had a new school in 1956 and we were separated our third year. The ones who lived on the east side of town went to Fayetteville Street School, and those who lived on the west side went to Park Street School. The things that dominate the mem- ories of our elementary grades are aver- age happenings-examinations, recess, staying in for the teacher, washing boards, and taking part in chapel pro- grams. We were back in the old school again in the seventh grade. Now we felt that we were the "cocks of the walk," but our feathers fell the fol- lowing year when, upon arrival in the eighth grade, we were referred to as "green freshmen." We soon got into the high school routine, rushing to classes when the bell rang, always in fear that we would be late. In Decem- ber of our freshman year, 1941, Pearl Harbor was attacked. Even though we cheered just as loudly at the games, we felt the seriousness of this event and were determined in our hearts to do our part for our country. As "sober sophomores," we were veterans in Asheboro High School. With Miss Alma I.assiter's resignation, Mr. N. H. Carpenter became our princi- pal. This year our interest in sports was increased, as we boosted those of our class who were on the team. We can't forget the times we longed for study hall and tried to master our second year of "Latinae Linguaef' as well as the school parties in the gym, the bugs and worms in biology, the pep rallies, the bond and stamp sales, and the scrap drives. At the beginning of our junior year, there again came a change in our ad- ministration, when Mr. Turner left and Mr. McLeod became our Superintend- ent. After much debate we chose our rings-the black stone, encircled by Asheboro High School, with the seal on the right and the school on the left. For our class officers we chose Herbert McKim, presidentg Don Alexander, vice-president, Anne Hooper, secre- tary, and Claudine Cox, treasurer. To raise the money for our junior-Senior, we presented a play entitled "The An- tics of Andrew '." This was a humorous comedy and a big success. In May we were hosts and hostesses at the dance in honor of the Senior Class. We se- cured an orchestra and with the color- ful decorations, flowers and evening dresses, it was a beautiful affair. When the school year of 1944 came, we could hardly believe that it was we who would be the "sophisticated sen- iors." There were some of our boys who didn't come back with us this year, as they had gone into the service. Sen- ior privileges made us realize that we were seniors and this was our last year. We chose George McLeod, presidentg Phil Pulliam, vice-presidentg Lucy Gray, secretaryg and Oleane Clodfelter, treas- urer. Our mascots were Dee Smith and David Knott. Then probably the most memorable day of our school career will be-the day we receive our diplomas. We are 110 of the children who started to school eleven years ago. Our class history has no ending. Al- though we shall have our diplomas, and shall have marched out of the audi- torium to the time of the recessional, we shall always be together in spirit as the "Class of l45!" SUE PAGE, MARY NEELY, Clair H irforimzf. Twenty-jizfe Twemy-:ix ofddf CLVL i5f6Ll'l'L8l'Lf WE, THE SENIOR CLASS of Asheboro High School, Randolph County, of the State of North Carolina, being of sound mind and reasonable consent, do make, ordain, declare, and publish this, the said undersigned - our last will and testament. . ARTICLE I Sec. 1. The faculty receives our sympathy and appreciation for so pa- tiently and courageously attempting to carve intelligent faces on blockheads. Sec. 2. To Mr. McLeod and Mr. Car- penter we offer our deep and sincere gratitude for their most helpful guid- ance and inspiring view of life. Sec. 3. We express our warmest thanks to Mrs. Prevette for her never ending work with the annual. Sec. 4. To our successors-the Class of 1947, we leave the right to clamor for that phantom of our Senior dream, Senior privileges, and the front rows of chapel seats. Sec. 5. To the janitor, Andrew, we leave our thanks for keeping us so "warm" QPJ this year and a can of shellac and a jar of plastic wood to re- pair the desks we have so badly abused. ARTICLE II Sec. 1. I, Margaret Kelley, do leave my beloved shorthand. fPeriodj Sec. 2. We, Lib Tyson, Oleane Clod- felter, and Becky Raper, will our back corner in English class to Buddy Willis. Sec. 3. I, Juanita Miller, do leave my dislike for bookkeeping to anyone who is "gump" enough to take it. Sec. 4. We, Don Alexander and Richard Yow, do leave the open high- ways to the future speedsters, Eerree Birkhead and Wade Page. Sec. 5. I, George Anne Kivett, do will my ability to drive to jane Ward. Sec. 6. I, june Dickens, will my de- sire to date boys with big, shiny cars to Hilda Brown. Sec. 7. I, Lois Ellis, do will my height to Billy Bullard. Sec. 8. I, Sue Page, leave my ability to tend to "younguns" to Etta Lee Line- berry. Sec. 9. I, Venia Bunting, do hereby will my A's to Dexter Bulla. Sec. 10. I, Claudine Cox, do will my "friendly" smile to Hilda Brown, with the hope that everything will have a brighter outlook. Sec. 11. I, Edna Chisholm, do will my love for singing to Janie Presnell. Sec. 12. We, Anna jean Bulla and Ruth Brower, will our ability to shoot a goal once in a while to Ruby 'Moffitt and Etta jane Smith. Sec. 13. I, Faye Rose, will my ability to "get around" to junior Lloyd. Sec. 14. I, Olga Cranford, do hereby will my grades in any subject to any Sophomore who may have need of them. Sec. 15. I, Leland Thomas, do will my weakness for blue-eyed blondes to Betty jean Causey, Betty Sue Alford, and Neal Skeen Garner. Sec. 16. We, Virginia McGrath and Louise Rice, do leave our dimples to Mack Williams. fThen he will have four!j Sec. 17. We, Margaret Wright and Maxine Davidson, do leave our short- hand grades to any Sophomore who takes shorthand. Sec. 18. I, Mary Lena Beck, do leave my high temper to Louise Poole. Sec. 19. I, Thelma Staley, leave my ability to learn to Hoyt Robbins. V Sec. 20. I, Adger Williams, do leave my dark eyes to Evelyn Blalock. Sec. 21. I, Sarah Foust, do will my artistic ability to julia Ross Lambert. Sec. 22. I, Ilene Whitley, do will my blue eyes and black eye lashes to my sailor. What sailor???????? Sec. 23. I, Faye Bishop, leave my "crush" on jean Pierre Aumont to Mar- ilyn Walker. Sec. 24. I, Edith Trogdon, leave my sloppy sweaters and incessant chatter to Ruby and 'ludy Mollitt. Sec. 25. I, Nancy jean McElroy, will to Hilda Robbins my ability to get the car any time I want it. Sec. 26. I, Anna Lee Pritchard, do will my pocketbook, in which I carry everything from letters and lipstick to shoe polish and eats, to any Sophomore who considers herself physically able to carry it. Sec. 27. I, Clarence Morris, leave my pipe to any Sophomore old enough to smoke it and strong enough to hold it. Sec. 28. I, Mary Neely, pass on my inheritance of giggling to Etta jane Smith to be used as an "all clear" sig- nal. Sec. 29. I, Clara Lamar, will my long fingernails to Louise Jordon. Sec. 30. I, Carolyn Stewart, will my ability to study to Margaret Trexler. Sec. 31. I, Robert Palmer, do will and bequeath my "wolling" at pretty girls to Odell Kivett. Sec. 32. I, Louise Vuncannon, will my heart to C. Allred. Sec. 33. I, Herdy McKim, do leave my ability to play one full season of football, uninjured, to Archie Birkhead. Sec. 34. I, Reba Anne Lowdermilk, leave my commercial course to anyone who can "get by" better than I have. Sec. 35. I, Zelma Miller, will my golden hair and green eyes to Peggy Morgan and my friendly ways to little sister, Carlene. Sec. 36. I, Don Keever, do leave my scientific ability to the world at large. Sec. 37. I, W, Moore, do will my long eyelashes to Jacqueline Garner. Sec. 38. I, Mary Krewson, do leave my ability to talk fast to David Suggs. Sec. 39. I, George McLeod, do leave my typing vocabulary fand temperj to anyone who can control it. Sec. 40. We, Virginia Stoltz and Marietta Wright, leave our shorthand books to Miss johnson. Sec. 41. I, Barbara Wright, do will my gift of "gab" to Mary Elizabeth Hamilton. Sec. 42. We, joe Cagle and C. C. Cranford, leave our bashfulness to Mack Patterson. Sec. 43. I, Pete Robbins, will my ability to "get around" to my sister, Hilda Robbins. Sec. 44. I, Mary Elizabeth Buie, do hereby will my school-girl complexion to Ralph Yarberry. Sec. 45. I, Betty Bunting, do will my basketball management to the next per- son. Sec. 46. I, Hal Pulliam, do will, much against my will, 'lane Ward to any lucky Sophomore. Sec. 47. I, Cleo Spencer, do leave my power to get out of school to Bar- bara Harper. Sec. 48. I, Marie Kemp, do leave my brilliant mind to Lloyd Garner. Sec. 49. I, Bryce Robbins, reluctant to part with them, do leave my tarcly excuses to Mrs. Prevette. Sec. 50. I, Cecil Brown, do will my ability to see over the steering wheel to Hilda Prevost. Sec. 51. I, Fuzzy Sanders, do be- queath my muscles to "Rum" Myers. Sec. 52. I, Phil Pulliam, do hope I leave. Sec. 53. I, Donald Dobbins, do leave???????? ARTICLE III Sec. 1. Lastly, we make, constitute, and appoint the faculty of Asheboro High School to be executors of this, our last will and testament. In witness whereof, we, the Class of 1945, do hereby set our hand and seal. Signed, sealed, published, and de- clared by the Class of 1945 of Ashe- boro High School to be its Last Will and Testament, on this the twentieth day of February, Anno Domimi, one thousand nine hundred and forty-five. MRS. JOHN PREVETTE, Temztrix. WCIIIZEJIEI .' GEORGE MCLEOD, Prefidenz, PHIL PULLIAM, Vice-President, OLEANE CLODFELTER, Ser-1-erm-y, LUCY LEE GRAY, Treamrer. Twenty-Jerfefl A025 0 ..!gflfL0lfL9 we BZIQLOP5 .Mfr and Min Afbeborn High .S'flJ00f Bigger! Flirtf . AIOJI SIL,7lL17i0ll.f . lI"iffie.ff . . Bef! Dl'E.fJ'EL?, . Clan Bgzbief . . . . . PHIL PULLIAM, LOIS ELLIS ANNA LEE PRITCHARD, CLARENCE MORRIS . MARX' KREWSON, ADGER WILLIAMS . . . MARX' NEELY, C. A. FRYE . ANNE HOOPER, HAL PULLIAM . DORIS HOLT, CECIL BROWN 5 J I X Y . AEI I0 D4-,QA SEM CARLENE Cox, JAMES HUNSIICIQER ANNA JEAN BULLA, HARRIS SANDERS CAROLYN STEWART, HERBERT MCKIM . RICHARD PAISLEY, CLAUDINE Cox . IRENE MILLER, RICHARD Yow . BRYCE ROBBINS, EDITH TROGDON Thirty and M019 ec? "But, professor, do you think it will work?" "Of course it will work, Mary. I've perfected it. I'm sure now that it won't fail and I want you to be the first to try it." "I'm not sure yet whether I want to. Ex- perimenting with a time machine that will put you ten years in the future is a pretty risky business but I'll try anything once." "All right, fasten your safety belt-and you're off!" "Doesn't Asheboro look funny now? I guess it is because it's so much bigger, and look how tall the buildings are! "What in the world is wrong with the school? It looks deserted. I wonder why, Oh, I remember now! I guess they have built the new building. Why, if it isn't Anne Hooper! How are you? Do you mean to tell me that you're actually teaching math in Asheboro High School? How wonderful! Who else is teaching there? I always did think Elizabeth Strider would make a good librarian. So Nina Walton is teaching commercial subjects. Who would have thought of it, and Margaret Kelley, too! Oh, is she just teaching shorthand? I guess it seems funny to some of the girls to have Carolyn Stewart and Maxine Davidson teach- ing their children in Park Street School. It must be some fun teaching both Maxine Brown's sons together. It's a good thing they both have dif- ferent last names-when I think of the trouble we had "way back then." It seems right too for Harris to be coaching the boys' sports and Ruth Brower, the girls'. It seems the kids will not only have good teachers in standard sub- jects, but with Marie Kemp and Sue Page Mc- Leod teaching piano, and Rebecca Raper teach- ing the grammar grades singing, they ought to do well in everything. "Yes, I heard Louise Rice singing on the radio yesterday. I think that it's really grand that Don Keever and Fred McPherson origi- nated Asheboros own station WANC. I think that their orchestra is slightly more than won- derful. Ogburn Ferree, C. C. Cranford, and J. W. Moore still play in it, don't they? I thought so. "Let's walk up town for a while. I'd like to look around a bit. Thelma's Beauty Shoppe- that couldn't be Thelma Staley, could it? Mozelle Hooker and Mary Louise Ferree work there too? It's nice that so many stayed right here, though I guess Herdy and Claudine like New York. With a swell engineer's job like Herdy's-well, New York's the place. I guess George and Graham, "Slim," have those jobs under control here. Why, there's Adger Wil- liams. Why are you running around like a chicken with his head cut off? I know it takes a lot of running, being a newspaper editor, so I guess I'll let you run. Are June Dickens and Cleo Spencer still working for you, Adger? I guess that journalism class put the bug in their ear. Well, if it isn't Eagle's Dime Store and look who's assistant manager-Reba Anne Lowdermilk. Geneva Garner, are you working here too? Thats wonderful! Another beauty shoppe-George Ann's, no less. Hi, George Ann! That hair you're washing looks familiar. Whose is it? Why, hello, Lucy. How are you and Harris getting along now? That's line. Why, Sarah Foust, I didn't recognize you, work- ing there, for a minute. It's good to see you again, Evelyn Kennedy, too-how are you en- joying married life? "What a cute dress shoppe! Who did you say ran it? Earlene Hammond and Mary Lee Peele. They did well in that business. "Hello, Peggy. Is Miss Mitchell still doing her social work? I think you and "Pete" Rob- bins, with her religious education, and Mary E. Buie, with her religious sermons, are doing this town a lot of good. "Here comes Richard Swing with his mail, of course. How's business, Richard? Such ambi- tion! I don't think that I'd ever have it in me. Look across the street. Edith Trogdon, still wear- ing "her" sweaters, and chewing gum, Ten years haven't changed her one bit, "What is this coming-a kindergarten or something? Why, my goodness, it's only Faye Rose, Ilene Whitley, Barbara Wright, and Lee Pritchard with their children. It seems as if all the old crowds still haven't broken up, though I can't imagine those paratroopers wanting to live in Asheboro. And look at Hal and Iames with their kids. "I have to go over to Belk's for a minute. Is Willie Lou Morgan still the head secretary here? I heard Margaret Wright and Margaret Duncan Work here toog I thought so, and Phil Pulliam the manager-oh, brother! "Why, if it isn't Clyde Hill driving that bus coming in from Wilmington. I guess he got all his experience on the school bus. Is that june Hussey on it? I heard he was working down there, and Floyd Henley too. "Hello, Bascom, how's the Capitol Theater making out since you have been manager? I just have a feeling that it has been fine. "I guess the hospital is making out all right. Remember when there was such a need for nurses back in '45? Doris Holt, Clara Lamar, .lean McElroy, and Faye C. Allred are all work- ing there. "With all the planes that seem to be around here I guess Don Alexander is doing all right down at his air field. Frank Boroughs is a mechanical carpenter, and Tiffany Wilson is teaching the public how to Hy, That's what I call a nice setup. "So Robert Holt is still bookkeeper down at D. W. Holt's, and Lane Hodgin is the secre- tary down there. "Did I hear you say that you wanted to go to the A 8: P store, Anne? We had better go right now. Why, hello, Howard. I didn't know that you were the meat cutter here. Why, Howard Rollins, are you manager here? Now, Anne, tell me about the rest of the class. Who is married? I rather thought that Zelma would marry Edsel. What about Doris Gregson and her sailor? Let's see now, Ruby Lee is married and Leland Thomas, and did Ernestine really marry Bobby Walker? I thought Oleane would marry Max Morgan and Virginia McGrath, Bob. I thought she would live in Hawaii and both Louise Underwood and Vuncannon married also! "So Richard Yow is working in the Munic- ipal Building. I'm not surprised at that nor at ,Ioe Cagle's being a bookkeeper in the depot. I always thought Betty Trollinger, Lib Tyson, and Rachel Trogdon were the ideal type for secretaries. I hope they like their work. "Does C. A. Frye like playing pro-ball? I bet it was strange to him, the North and big cities and the rest of it. Robert Palmer, too. "It seems a shame that Marietta Wright couldn't teach in Asheboro. I guess Asheboro's loss is Greensborcfs gain. "I saw Wesley Maness when I first got here. He seems to be doing as well as he always did back in "them good ole' days." "Let's stop in and get a coke at the Standard Drug Store. Bryce is managing it now, isn't he? "The class of '45 seems to have given a few to the agriculture movement with Clarence Mor- ris and his farm and the scientihc ways of plant- ing crops that Robert Pugh devised. Odell did well too on his poultry farm. Does he really get the production they claim he does, Anne? Harold Rich and Max Towery both have large farms, don't they? "Why, Annie Lou and Mary! Gee, it's won- derful seeing you again. Oh, how was the Woman's Club Meeting? You've been president for quite a while, haven't you, Annie Lou? How's your interior decorating getting along, Mary? Do Donald and Richard Paisley help you any with their painting? Who drew those pictures, Annie Lou? I thought so. They look like the work of Faye Bishop and Lois Ellis. No, I didn't get to see the two rival teams play. I just got here today. It seems only natural that Anna jeans and Irene's teams ended in a tie. I hear Juanita Miller is secretary at Mc- Crary's and that Venia Bunting is at Bos- song's. So Carlene Cox is a secretary and Mary Lena, too. Yes, I happened to read Edna's Column in the Greembom Daily Newt. It was very good. I thought her description of Olga Cranford's dog kennels was excellent. Now, I haven't been in Cecil Brown's store yet. I imagine he and Betty Bunting made a great success of it. "Professor, why did you bring me back to the present so quickly? I didn't have time to find out where the rest of the class were and I didn't even think to ask when the dreadful war was finally over and what kind of peace terms were made. It looks as if I'm iust going to have to wait till 1955 to Find out." P. S.-Anyone wishing further information about the future see Prophetess Mary Krewson. Thirty-one f' Tlvirlj -1110 '69 'I 3-42- V , 1 JY, 6Ll"5A6L if WADE PAGE, Chief MAXTON ELLIOTT BOBBY MICHAEL NEAL GARNER BETSY GARNER JANE WARD MARX' JANE Ross Betty Sue Alford Viola Allred Phyllis Andrews Evelyn Blalock Gaynell Bonkemeyer Hilda Brown Sara Brown Violet Brown Dexter C. Bulla Fred Bullard George W. Bullard C. H. Bunting, jr. Ferree Burkhead Marilyn Burns Gilda Burrows Melva Burrows Pauline Burrisf George Byrum Juanita Cagle Lilla Mae Campbell Merita Cannon Betty jean Causey E. L. Clark, jr. Christine E. Corcler Ralph Cox Billy Craven Inez Davidson Kenyon Davidson Maxton Elliot Jeanette Forkner Betsy Garner Iacqueline Garner Lloyd Garner ' Neal Skeen Garner Doris Garret Rosalie Gunter Mary Ella Hall Alta Jane Hamilton Mary E. Hamilton I. C. Hammer Mozelle Hare Wincy Hasty R. E. Hoffman, Ir. Earl Hogan David Holt Donna Lee Hoover Vera Ingold Iohn Ingram Juanita jackson Ioyce jarrell Louise Jordon Dot Johnson Charles King Inez Lambe Iulia Ross Lambert Rose Marie Lambert Bertha Lee LeHer Eugene Lewis Etta Lee Lineberry Bill Lloyd Ruth Loutrel Charles R. McFarland Louise McKay Imogene McPherson Mary Edythe Maness Mebane Maness Daryl Masteller Bobby Michael Betty Sue Miller Donald Miller Judy Mofhtt Ruby Moliltt Estus Morgan Peggy Morgan Johnny Myers Doyle Owen Wade Page Donald Patterson Mack Patterson Virginia Ruth Pierce Estelle Poole Louise Poole Janie Presnell Hilda Prevost Irene Pugh Wade Pugh Norma Reeder Charlesanna Robbins Hilda Robbins Marjorie Robbins ,SZIQAOWLOPE5 4? X... --'Q il 4 gf? T ' -Q 1211 ,. 1 4 VK J, 15 5. it 'f ,gap 0WL0l"8S5 We I ' .av T ...QQ f Q: . ,J ' ..,,. ,.,,. NM, .341 'Q . 3 1' " 4 . , , 'Q -3-1 . tg , A ,1-:lf . " , ' xf 1 . ' , ,i , . il? 5- fa .4- -X . Q I A Q A in Q - . I " "' ' ' A .A il ,N Q "' Y .L 1 '-T ' A A L . if . ,,,. - f , S fi ' 'S 1 , ,. X , V -,I R .V I -: 4- 'Q ' n fl . J .- -eff-Q21-.3 N Wm H 1 L ' l Y Y ' A - ' "AA L fe ' Q. 1 vi? tg ,lfefgaff . 1, 26 ' 515351 .sa "., 4- Q . Y Tflirrj - fix ig? .5 ' 'wwf I .- 'af Q r 4 1 2- , .- , 5? ., Q l 3. ,il J tl 'pix' V , 4 .,. . CAMERA SHY Ralph YM-berry I. C. Allred, Jr. Faery Mae Pritchard Edward Baum Pierce Robbins Dorothy Davis Mildred White Garland Hopkins Nancy E. Maynard .xr Mary jane Ross Frances Rush Mary Frances Rush Margaret Russel Charles Settlemyre Etta ,lane Smith Martha Smith Paul Smith james L. Staley Mack Steed Thelma Stockner Frances Stuart David Suggs Mary Ellen Swain Garlene Sykes Anne Lee Toler Bobby Trexler Norman C. Trogdon Marianne Tuttle Lacy Walker Anna Walsh lane Ward Tommie Wiles, jr. Mack Williams Buddy Willis 5 x ..- ' .X V v I D .5 1' xl Rx 1 - i w 1 4 .f ed men XJ 1 f 1 ,7 if P xx XV! f V 'Xu 13 if , , ,J J l 1 In 3. i Q. gf . ,I X.- , . :mr V ' L " H ' .2552 ., riff' X4 X z, 3 f x + t JN be '3' R x b if Xi 1 f W .. . , y ,.,, , X 'X s f. f 'Q-: wk .1 - J X 1 X. I 5' 4' H 1 x .gg .. -. f1li:f!y - , A, X E i NN .. th ' 'N ' t iQ? I 'E .. if 2 ' 'W -,., - -. if ' Nw X .. X Tlvfri-1-figlv! sf 4. .1 N 2, "4 ta? ...Q . : 9 ' 2.11.-.,:5,.t:V',5.,. ., 4. J,-' 1.-'S' 'L t, , ' : ' :Z new Q is Q 9- AM: N. , . -as f 4 ef. if - ' ' - V . ,mtl ,- .elif 1.1 -. -X :wa f ' xv K Q, 'fe ' K rw rr' ' ' ' - eww- ---' ' ' "fi .,,,1.,.s ,-. -. ww -,w-x ff- V-,ww-. nf:-1 ' ' - .. Q - . 5,3 .1..3,-319.5-e-.' 'f'- ' . it . - X P .... A ' - C ' E ' ' 5 - f f - 5. 1-J 1 f. eq.. .At , Q ' v , QP 3371, ' , 1 F4 . , X 3' ' . ff: - Q -, wg 1 , 1 1 1 3 .. P Q 1-we , , t Q wif. , we - l . is , . . - . 45 Q, -V x - I 52.175 I V L F H 1 P - 41 I EYYW' 'yr' 'M' ' '.I::..' ' " . Q lv V A ' 21, Q52-1 U flfiilx:-f-'Pwr Y ,::l,1f --Q3 4- .. e -. i- ' 6 -- z X - ff - ' '- N-il. ' .f f e "- 515 4 -A :Y ,f l X ' vs- Lg 0 NN I -. -S33 1- A " er . . C N- if ' -as . ..- 1 ,Q ,af A A at np. , -Q XI .4 , i an 5 6 ' x.. ' y Q ',. H ' '-EH' ' 2 uw" i ' V ,. -X o .- ' ' -in P' W' V. y P' 1 A l- . V A. 2 'Y ' -if' l' ..'f2QfgQ4i y V-, ' ,- ' t it 5,253 3,11 gk...-,., . 'W M, . ' ' L f v . .--4' --W3 r x .13 ' 2 . ' 1- " ' .c ' .. SN X 2 2.5 - W i .f 1: . x 1 1 sv :Q g f M - . 4 -x. Eva.. ' - .. , ,... .. .. . F- 1 ,. 7 if 4-'fig 4951 s':.2:' Yr , 'E 2 t 1 1 -.aw S51 4. -, 1 . Lf' f. V.x.:- 1 QU ' 1' e fi? A ' ' s , '5 -vi. . ' A N ' A i ,si N. " i ' 2 ' Qi., if A 3 , 1 ' 4 'Q ., I i e.. t , -f ., I "" ' ' " -' -. ,N . ,. .. Y - s. Iv: . xr 2132 5- f f-:wo . . 5 I 4 - ' 2 - 0" . . ,, , . I ,,,N A, ,,,, ., A -5 , me ,B:'f:?fi l K J x e ,. 5 ' ' ' , V Y Q , ,fr-f ., , ' '--4 W.. ' 'ifffs ' fx' . I 1 ev H .,.., D. .. ' - f '- ,xt -"' M- ' Y 1-3 ., jpg ,-Qt, uw- es, ,Q .,1.-vygsjgxi-gvf-'wa , 4-A S,-5s,A,.3 " " . if X '. 5 wav- ..., X, W f we If'."i . I X ' , 1 ' iff 'i " X i' Q " W " rg ,s 5 in .'i H E31 - . ' M -:?.':s it l??i?'3TH3i Q' - V 2' .5 . ' ' A tj., si X ' ' xii A"' . 9' 0 . A. , - , . X V :w?:t.g:: : K V ' A -U1 .4 , 'vi ' L ..x. ' -K aj M. fm - -. 3 K 3' , greg" ' ns ,qs . "' iii - W' 'S -H 5 sf' : 'VW j. S Y " '-4 sv.. X 'SF' 37' ir f ' -49 -' ' . Q . "". S fc is W ' X 4- 1 i' fb use K . nz., Q. 5-,L5 5. b .,.,,,.!-X -X . af 1:25115 ' .19 if 21 , ,l - , Elaine Adler Betty Andrews Dorothy Anthony .lay Vann Auman Ray Auman Max Bell Jimmy Bishop Elaine Brady Betty Jo Brewer Wilda Mae Briles Allene Brown Marian Bullard Kathryn Cagle Junior Caviness Allene Chriscoe Lucille Chriscoe Carletta Cox De Estis Cox Gerlene Cox Linnie Maie Cox Jane Marie Cox Clarence Cole Lewis Cole Virginia Davis VVard Davis Wilma Dixon Marie Dougan Edith Dunning Betty Lou Edwards Vance Frye Peggy Garner Edward Getzman Margaret Goins Frances Gordon Joanne Grimes Doris Hammer David Harrelson Noel Hathaway Martha Ann Hauser Jimmy Haywood Calvin Henley Jane Herlocker Winfred Hicks Jolm Hilker Dorothy Hill Earlie Hill Margaret Hill Hazel Hinshaw Doris Huffman C. A, Holt. Jr. Carlene llunihle Calvin Hooker Edward Irvine Pauline Johnson Pefzfy Jean Johnson Lillie Jones Ralph Jones W. U. Jones I-lverette Jordon Doris Kearns Ira Lou Kearns Jinnny Kelley Louise Kemp Kenneth Kennedy Pauline Kinclley K. C. lung. Jr, Lois King Bill Kirklnan Irene Lainbe Clinton Lamar Peggy Lane Juanita Lassiter Betty Jean Ledwell Edward Lee Betty Lewallen Bobby Lewallen David Lewallen Horace Lewallen Mary Moore Lovett Max Lowderniilk Cleo ML-Masters Mildred McPherson Betty Jean Moody Virginia Moody Katie Moore Gilbert Miller Madge Nance Emma Jean Overinan Leonard Parks Betty J. Parsons Bonnie Pearce Alma Phillips Bob Poole Thelma Presnell Margaret Price Joseph Pugh -r , :Z S' P Nl X 3 ,a ' 'F . 1 Xl' 'suv L I -K3 Y v f ., "' QR .1 . lv 5' v Ml all 1 x -5 - V-. i. 2 , P655 WLQVL 1 2 - ' 9 3 . 'vi if J f- kia? ix ,R-5: xx A , X .I 'V le .oi '.:.' J .. -a V -- -11 A -4 I , 4 4? ss f 2 as 5 N" isa .L X '7 ' - f A 'T IF!! rj J : . - or 4' " -f 2 A nil L -3 - Q 3 " f---'TR P' J . -ZF 5 'f ., v rv? -3 i r jf. f rf' X FJ fl ig , ,li 1, I 'Z3"'..-' , a ' L' ,lv 'Q--5x , in A ,X P l 44 QI Q .fel ,A w 1 C. W ' s Q V. xfe f G 1 , - E , ff - ' . Q- .- l -4 . TTT' A' " ' V W A' , A V. ' ' .5-fe., , L is I .. l - Q5 1 ', J V I v . a ,. -f , 1 .K i ' ' I'- I N V , A , .v-gr: ' """' ' -61' xii ,, .45 .x..,.s. . '49 E RE' '49 3- -Y.: -.A -Q VF -X f' Rf ,I I t ai Forly I . N Q. j ljjtfk P85 WL8 it lf ' Vk 65, 2 ,. iv "" 'S ,ag .M s . X .. .W p, 1 - 4922 5 '93 i . 2 W q 'E K ' '. ,ax :gs QM Dewea ry Allred Bobby Cnnoy James David Cox Lloyd Elliot Gladys Gearren ELIVLQPUL Jimmy Howell Thomas Jones Charles McPherson Harold Myers Betty Skeen 3 if I Q iff! 2,2-, 'JL 'flux ' 1' sf Billy Snider Fred Stout Opal Thompson Eunice Trotter Leroy White 1-a V. U. Pulliam, Jr. Faedene Ragsdale Frank Redding, III Harvey Rose Barbara Rosson Glenn Sanders Reid Shaw Keith Shealy Mary Florence Smith Maudie Spencer Charles Steed Carl Stout Maxton Stout Bobby Strickland George Teague Bob Lee Trogdon Marion Tysor Margaret Trexler Raymond Updyke Max Vestal Buddy Voncannon Faye Voncannon Marilyn Walker Philip Wall Clara Jean Way McKinley West Eva Mae White Johnnie Wiles Bobby Lee Williams Myrtis Williamson Joanne Wrape Hal York Patty York 4' wx 'Sr W- ' A 4 ' r Forzy-one Q S xx-3 X 1 X . , 1 . I , X y K ft ig xx XS xx D J H xg v 9 X X :fx ,rf 5, in 'f rv f 1 XY xi 1, 7 ,. L A IQ. Y ix. 16' v Nl gg 1 , , Nw -4, ,. v x xv I. xl a x ...L .3..""'Wi.,,s U L F 7 -9409 U s L- Forfy-I u '0 3. ,xx N le CZ-M of 7949 Adrian Allred Barbara Allred Leatrice Auman Charles H. Barnes Nolan Barnes Mary G. Banks Lillie M. Beal Ruth Beeson Nellie M. Bescher David Birkhead Vincent Bonkemeyer Evelyn Brown Patsy A. Brown Thomas Bulla Thurman Bulla David L. Burns Alton Cagle Donald Callicutt Dixie Cannon Tommy Cashwell Marvin Cheek George Cockerham Pauline Coltrane Barbara Cox Howard Cox Nonevieve Cox Worth Clinton Cox Sarah Cranford Virgie Cranford Dempsey W. Craven Audrey Davidson Ralph Davis C, Jack Dimsdale Helen Dixon Robert Donnell Jerome Dowd Parker Duncan Hal Frazier Virginia Frye Helen Goins Edsel Gordon Doris Gray Lee Grithn Sidney Hall Eugene Hamilton Clara Lee Hare Oris E. Harper Dorothy Hendren Charlotte Hepler Harold Hinshaw Betty Holt Yvonne Hulin june A. Hurley Ruby Jean Hurley Tiffany Hutson Charles Johnson Jimmy Johnson Elizabeth jones Barbara Kieswetter Duane King Odelia Kinney Betsy R. Kivett Odell B. Kivett Peggy Laughlin Ervin Lewallen Rebecca Loflin Joyce Lucas Betty Jean Luck Gladys Lee Lyons jimmy Mabe Thomas Macon Barbara Maness Edison Marley Virginia Maynard Patsv McCain Betty McCrary Ina Iean McDonald Clarence McGill Julia McPherson Edna L. Mickey Carlene Miller Frances Owens Carolyn Parks Bobby Patterson Robert Peele Patsy Pugh lames W. Redding Max Redding Angeline Rich Florence Rich Roy Rich Frances Richardson Genevieve Robbins William C. Robbins Paul D. Robinson Arleda Roope Elizabeth Sanders Doris Seabolt Kathryn Sewell Betty Lou Shaw Lucille Staley Myra J. Steed Emily Ann Stone Ianet Story Dgrayhorne Chester Thompson, jr. Rachel Thompson Erma Lee Thornburg Gilbert Trogdon Marcus Tuttle Bill Underwood Earlene Vestal Dempsey Vuncannon Anne De Lette Ward Jerry Ward Ierry Wagger Mildred R. Way Alex White Ernest Williams Harrison Williams Lois Williams Peggy Young Walter Yow Foriy-three f -in :g'e-1.xz...u..s-- -or 551 A- '--.,f..a,--1:1-x' ,..1:.I-Qff' 'fig .Q-1 455.25 Tfifivx - L - .L --Y .--H V1-'uf' - 1 wi.-,. 1 ' 'f -'wif-A r ,xi -In LK:FJ:LA.'iJJ:.v,UT,-L. 3. ,. , .4 ... fa... ' ' .A f 'AA 'S ' " sg 5-.1 - ',1.5' -tg.. . -Y v.--,. M, A. .:,.,..i Av, ,F Sgt' Je-, ' ., - --. 1 H f :A-.f,,'4.5,: f V, n , ,fp H . - lgvffp., .. . -f x. .- - J -.--J-.-.--1 f- x. 1 .v - . - l,:,,-13.24-J. ,Qt . -rg..Af"-.4 mag?" ' Q-,41'-,g3 '..:'.'.-.L , if -s fs' .T'fk-'S' ' .gr'fQznf...-2,3--r,-"K - gr, :.J .-1' , I 15- . -1 1 - J -f.....- L., g.,.,5v.1vL: K if' .-,wc-9--'1f" r .- L. . . . .- U - . -rg-,f.53,g-.--.-1 ul- .ZLTILM x Q -f -, -' '12 ' -.-L-J. .' .ff-2.3 wr' fr,-wi 1-, .y I... .nl X. E' .ir1:'4l'l'f S Ng: -"fr ...y-. . .4 'J' I: ,tn ,...,. -1 w -..f. K f Q1f..'.v-fe-w f .-,-33, - r . 'S ' 7-"C"-'-2f':':,--- .- --'f"W,.'fT '.-1.--.: .T-:"."',,,?,,f ' , ,.,. .. A 1.4.-afa wo, . f -' ul,-,jg ., -,,,f' qt, .1 -, - . .,,.-V 4- ,. F A, fqq. 1 Ti'l'QT f " 'K d-A1 , ,N . -....---....,-- ,-..,:,. , . ,lf ,. Awf,-"g Vg, -,p.1,.i.-.L-, -,. : ...- y ,AWB v -.fl-Q -V .nd ,. ,. ,. ..7..:z:,: Wif- Q. gt 5.1 lr JT. -1' r . . ,,J,.,r ..-F 41. .1-. 512'-Q--ffl f:fff'V'. ., ,ai .. qv.- vu .r .i4brhIvf- v- gf' 'L-' X mwx mx -4-' ff . 1-. . .- . . xd :LJ in J Q . 7 "f":l'-"9 '-A-4 f .' 41 .:,nf,.:.-. 34.21 - 5:11-' . ' 'HH'-Q ,.L.- - 'gm -1 , --.t-..' ,..,,-J.. f--5L-A'- ..f , '..' vu. ' 17 '. f "rf1:?."....-N .. If "' ,- .J ,Q ff, uf..-,- ,n Q.: N, I.. M -.--.g,:v 1..i-1f.':..:-Fngff 'z' -V . f--1qff'Lf29-'-"Rf:::f..:.-,, . ,' rf 1-'Vg '-,1,f:-,.5.,-. 1. -- - , . ,..,, f H,-. .:.,f,n,Y,.ri.,-.....,s,M pf.. ,' . J.,,vx,1, ..,, ,-f v.--' 1 .V ,..-.,,,.,F.., .,,:. .1 -x -. f-wwf'-f.-ff'z-..f,- -A ,.1.-.'r.- --'f- - 1 f 1. ':f:??"4v1 - i',1i.', .ff,aff" f -- ...f-1.1 X, 3,2 , .ig M- wg' ,-'.:'- Q, J: i7-',gf1?5'f:...-f- "5vQrf"'.:" -A -.-ff?-C 'Y - f"'V' V' 'P--niifff fr" r.f','..,f'f ' 'f .1 r ' ,J -,,-1' -. :-wr 4-1- .L .- f -,-" 'f-f .1 A :J ,-5.,,'w51...., Q.nqpLy:.f'VN. NLT? '1-1,4 AY V ,lil ' " - '-.Q " If"vQ'..-fi -g,.r,-. .L - f-' , ',3 ,,.g::-g-4'r7Jk:,, - -,.':,,, '-.-:i.x- A '.X.I.,-A-:jf , -'- .JJ Qui' 1.y1--j-ff--- '-,..f:-.1,.51-,3m'.l5:',,-' 3,1 -1- F-. ' --H f4"1::'?:f A -A ' 1.54 ,L-.' '5-"'f,:,:',T:.'1'.- ff-f '23 ,Q-vyrzff 1-I ' 41, -M2-,.L,:'f j-:'i'-'f':.,..-L"-3 U' ' L .-- . .nw :' 1- f AQ- f -A Y. if..-xg-,.-.1 S., g4p.w .4-.gf .-.zz-f,..-5:7-.I ..- , --1 -4 T. - , .--, ,... .,,,f.-::- '..... - f -hz'-'1f,,1'-3 r 1 M. ,VA-..x 1. .-4-5. x ,4 . - , - . ,ff"''w'15+.-r-9'3:.,-K..-xr."-.1f-:fi f' . .- r?l:,7eril1, ,-Yr ,.,i,,.. .- f - -N.: ,J,v,, r 1 .f ,gr I OI' an SS . Q:-1:-1-nr 1 .' a--f--'tv'-, --'f.'J:'Q+-1' V' 4'f"":f -1.5:-fir'-ir' - " . , ,. . Hx.. .,4i:-.,V. Cy. ,..,.,Hx.,f:."-4' ,. . ..r:f . ,,x,7,, . , . e . , . 1 ,fig-,.,. - 'zrtni ,. ,,. vb, :r.- . 7 .,.',.. - fs i 1.7 '- : '- 753. 'C v f .- . .-.Y --snrrf ,.,-1 . -.1I' .-v?" f- - may r.'-- ' U-Y., .- f. .. v .1 -,-..-.xr - , 1 ,M :4 xv, -- Lp-- -., ., ,..- .44- ,mv -. 'f':,1f:-2"5fiff'rf"?i-3f'r'4' ' ff -.r .,.- f-4 ' pf-- gf, 'f .sq-2'f'rl""'1fMr ,K , . 5,-3, LT'g,1'1 " w' " NY. r . 5 ..zf.,'. , 24, - . f v,1j,,,- .-, ,Hz ,-'-'ei' xfff ' A -4+11f-'-p,-2 -1- 1 -fv.QfiJi- f r- ' , - . .f,,,. -,.. --.... -,4 . -'-.- .-"- g,-f--- 4-- .f1' .-- . 'T A EA' TI' 'Cl b ' - 651 S?-Q ' BEllfQ'F1-S +5 U S ,- , -.P-. ....m,1,- -4, 3: J,w...., .-.X-.. . , f - , ,pq--. 1'-vii., 5 4- -.S f, , xi.,--':Y:i:--I '1,r,, ..-f Ma. . 4 g' ,,,,.,.1ifm, ,Tv ff M.. -- -, .P - . ---. f .-- 1 .. k 'fu---:-nl' -.-.-,-.- up' .. ,.' - -f:-'... .fx-3-ff-N1-91.1- A-141 ,ax ' '.-svrif1g:45:f,,-wfn1i'svafL'.--J-4..- 35.-.1 .i,-.':i?Tg1 .' .. , L--Q zum.. .. ff.-:.-su., .Q-1. 11-M2 '-ev-: - . K- - "' ',f rn :' ,.-E.,:QL1-..,:1.'.V..'1g," Y- I-syivv'-,,.-v-7, 4154--3, - A i--"- F" :ffl j 'I' . ,,3l'f', '51-1f"'1flf?'F-iz'xr:,1'.f1qvf5'A 1j1f:.r4T'.if:'1'IT'-' ,'-" - .. .npif-, X ' S-E-'J ,, ,-5 ,.,.. if gg' 'uf' , 511 . ' .-figwfbif'pf,-.3Af .ifzgrf 1.12155 QUQQFSI ll U ICSYS ,H ff ..-3fp,.J ,-1fgfQf"?,Pr" ' - ,.f-.-:L- 1-:LA-,,-3 - -,.'j,,1", ' ,- ff-T'-,154g.154ff':51s-if z,yff 44:11. 2-iq, ff-1 fqmg-S .-:.f.4-15" -xr'-:xg-elf 1' . .:f.1,'1-,--:-.N "WJ 'i, -'L-14 A-f"' 3' .- 'fzeif if-fir: LJ - if .ier1s+15"' , . . 'C'fQf3':f,g1755f'1f.+.f1f.p-fVQ1'::15i.N.fg'ffHf ' ' -,:.,rt.l1:gev'f':ff -1 .wwf 1 M L ---fr 1 '.,.-1p-ff -. --. -J .V ..-1, 1.-, 9.1-.1 x- .- ,.-Q j f-.5 4 ,V . - ,-. ,L.., -el. . , . , . ,JN-N7.. '-,fe---"rj ,- ... . - f.,.r.' 1. Q ,Az . ,. 51153, , ,,.,f ' 'AL .-L., .g r i -lil'-:D f f--,S -1 A .,.- 1 ' WD 1 1 X .1 .ww 4 -.-,,,.wX. -,,., ..-- 1 'Y b-.f 11-.'. , X ffm. I: 53. -' ' 1 lx .,.u- . ::,-.-. -Y .. -"'., 1 .'.1',.""'.," LJ. Q-4 ...,,.- - ..- 4 -f- ,ff-,-,---'--- --K .' f Y . ,... - -+-"'- V.- HT.. .1 .r,. k. .,,- vm ::'--5,1 " .,' .:-,-L - 41.556, , ...Pr , f -.-f,--, -.,-V, Y 'Z f ,Aff-F ,. . ..,,, . WU., Lgwf 4-....: F14 ' iii.. -va-T V, -Q- "z-:lf."'1k1::" 4 f A Y. .,,,., , .xf : F.-.UI-,' , -.. -...A U .. Q, ,, ,. V... . 51: ,, x . A., -.f ,... -,, nrt' 'ff'- .H -f . V- , ., -W ...LJ x '- -::.:-"-- .ff ' J 4 - --,1b.,,.5,7.. , ' 4 .--Fm, -v ' -ff.a'H1A:.:H'f 51...--Vg,-r . Q, . . 4-- r',X,--,ff3.' ,- - , . .-A J 'K' x fn.-.nr-' . Y ,,,.. 4- ,,--.. -mf amp.-5. .,k..,p. . 4, If- ' . 5.1 X r .4V- -- .. A - V .. 4.7-,.,."'.wA. .J.,,,,aY3 --- ,x.:--',.'::-- H- , f' ..- , , K - ,we-, 1 ghif.-3" fk,.e1i-.Z1,1,.,A' I, -f 41'--'--.,". fig!" ' '-v -7 . . f ,3y.fL.x,-f,..31' ,A..l.'.L-:,:,- Init, E5 .. ff! ,. 5,,.w. .. 5 ,..-V. ..-'rw-, . . - . . ,- .'. -...V eww- ,, if - ,-.-.-I . . .1 . 1 .r v, f L1 f .....r 4.1.1-,TMA3.-g --H25 V -F,--.. .1 gl. ff- 51.2 'rg .3-" ' .- 'I-I L -MJ. T .J f , . , ,.,.- 1 . ,,1-' fq' ..,7'!:.' . W.. .-fn,-f-..-,- . -L--A-,1.1. ,f 4.1.5, li, A. --5.4 K N ..L,..,'- , .- , ,.....f-..--- 'haf' ---cw' ----'L .Jwf.1,. ,--K, L.: 2 ,,-.v - .37-' fri' , e- Hi. ,R-f,. ,- --'1f'.i.f-fs.-' . " 5,1 Lfff 9 ' -gli' 115' TL. , FJ.. L L-4.-if' 1' '.""I5,'L'J .u .'1 -,, 'Jr 1.15. ,. Lj,ir.f..f,',,,l, . .5-:ff-.5 ,f-' . fu-.'.-' 1,-T-fl 'f-:--- ,gi f- , M.. 5--' .ef f' jf: Y if .f ,-2- f, A . f-Q.: 'F Qui . A Ig V --..-,.,, J' ' Rf' .vbfffw ,. .,,. .rw .f, . ri? :ffl . . A,j.g,,1',L f'V 1-:Z 42'-Ai"-L iivffi ,,.- . .1 3,..,,.,.P - -.- ,-:rx-' v A -, A,-,1 . ,,..-. - f ww' - - 1-2 ,-1--1 ,Ac wf. -4 "v ' 2471" 1-"-:l'fg"" ' .,q-::.:-" ,-f- . V.xr.,.,1 ,xl . .1 ,fv- f--,H ,WX .1 - .'.ffv.J' --"-ff-fun. 1- "1 . ,N nf -::'a :J 3: ' 73.6.1 uf: wr .',,. -I 4A . , .,. ..w-- ' fn.--U-'-' ,,,..x, .y -,,.--.,. I-"V . ,. .-' - 3,1 ,P ., . , -, ..., A 5. ' --fr. F .,' .,, .,.,,.- .-'.'.:'-.J,- f. iff ,.',..:.-Lf., -51' " .' ':1.J:f.h.i :.',.. K 'XJ-J 2: . --Q ggxdfyvw-. . .jf-12-11 HL 1 YZF.,- Ff 'If 7 Q- ,L .--ulzvga-L'A - T.- .., ,K ,J F-,K , ,Q,,-1-,u.,.,, le 1945 Q2 HOOPER Edilof'-ill-Chief . . ANNE HOOPER Affiffazzf Editor . . DON ALEXANDER " ALEXANDER Arfiwifief Edimr . . ANNIE Lou MYATT Spam Edimr . . ANNA JEAN BULLA Sporty Edifor . . HERBERT MCKIM Cil'CIlIdfi0l.7 Manager . . NINA RUTH WALTON MYATT Affiflazzt Cirfzzlatiozz Manager . . BILL LLOYD Affiffazzr Cirfzzlation Manager . . FERREE BURKHEAD Auiftalzf Cirfzzlaliozz Marzagef' . . WADE PAGE Auiftazzf Cirmlaliofz Marzagef' . JULIA Ross LAMBERT BULLA Nl H l - 1 U-L pi' 25 X - , 'HW S 1'1 A L--f Q. MCKIM PAGE WALTON LLOYD BURKHEAD PAGE Parry-fix , ' ' CPG Bll.fi1Z6'J'.f Mazinger A.Y.l'i.ffc1lIf B11.ri1ze.f.r Afafzagez' . Adzferlifiug Mmmger Affimzzzf Adzferfiyizzg A.r.riffmzf Aduerlilifzg A.fIi.ffd1If Adzf'ertifi11g Axfiftazzf AdZ'?l'fjIilZg Affiflalzf AdZ'6l'1i.fi17lQ Typifl . Typifl . 5 I W A Lzuagef Affmznger Mmmger Manager Nlamzger . CLAUDINE Cox . SUE PAGE MARX' B. NEELY C. CRANFORD, III . BUDDY WILLIS , JANE WARD JOHNNY MEYERS MARX' JANE Ross VENIA BUNTING . CARLENE Cox 9 ,f fx CRANFORD , . 3255" ' 'L ,, .iv .I ,L fy, Cox LAMBERT 'I T'-" h ' 4 33115. . f gf' QR-Quill' , . . 1 X '.- : :Ii . F v an fx 4' 'x . , """N nf .wp f . I , .. V- k . . L ' f 1 "TAI . Eg -lv NEELY WILLIS WARD IVIYERS Ross BUNTING Cox F-Qrly-.rel 671 IT T-'i1 "rg:."l f, 11 , ' . fiiiir Ein CVM! OFFICERS Pl'E.f.idEI7l' . . . . . Vive-P1'e.ride1zt . Secretary . Treazmrer . Spamor . MEMBERS Farfy-cigbl Don Alexander Faye Carol Allred Maxine E. Brown Anna Jean Bulla Venia Bunting Edna Chisholm Claudine Cox Lucy Lee Gray Anne Hooper Ben Humble, jr. Don Keever Mary Krewson Ioe Lewallen Dorothy Luck George McLeod Peggy Mitchell Annie Lou Myatt Max Nance Mary Neely bmi v CB l .Sn-1. awwww. . GEORGE MCLEOD . RICHARD C. Yow . MARY KREWSON . . .MARY NEELY . Miss MASSA LAMBERT Sue Page Rebecca Raper Howard Rollins Cleo Spencer Carolyn Stewart Virginia Stoltz Nina Ruth Walton Adger Williams Marietta Wright Richard C. Yow Pr'e,i'iu'w1f . Viw-P1'e,n'ia'e11! . Sefrelizry . T1'f.'..Z.l'IlI'f?1' . Sp01I,I'0l'J' . Ruth Brower Anna 'lean Bulla Betty lean Bunting Ferree Burlchead Claudine Cox Donald Dobbins C. A. Frye 0lfL0?l"6'LlWL OFFICERS . MRS. C MEMBERS Doris Holt Anne H 1,r4 Jper Ben Humhle, ,Iii Johnny Ingram Ioe Lewullen Bill Lloyd Herbert McKim Bobby Michael . joia LIXVALIIN . . HAL PUIIIAM . ANNA JEAN BULLA BETTY JEAN BUNTING LAY RICHARDSON, MR. L. G BARIXER Irene Miller Donald Paisley Hal Pulliam Harris Sanders Richard Swing Bill Underwood A. L. Usher, jr. QQ uf' A' - -f v-. f, ,ii ,,,- L, L I, Dirertor Drzmz Major . C1rl7'1:7lEf.' ,if lj R, '7 9' ' 3 , Xlfwl l Fifly , 1 Billy Underwood Willie Lou Morgan Bobby Strickland Lee Grifhn Joan Cross Sarah Cranford IX Fluff: Q xl C. C, Cranford Horn .- Nolan Barnes Estus Morgan .B-2 , N v af A .. 3 i 1 A ' ...sa-3w9'-iaw . -Q Z?6Ll4f6! OFFICERS MEMBERS Bom' .' Ogburn Ferrer-3 Max Vestal Brm Drum .' J. W. Moore Cornet: Don Alexander Darryl Masteller David Birkhead Charles Settlemyre Alton Cagle ...J-.... .............,.,,..,. . MR. ROBERT HINES . LLOYD GARNER Charles Barnes Vance Frye Br1ri.fo11e.' Max Nance Trombone : Ioe Cagle Edward Getzman Sfzrzre D1-zzmr : Melva Grey Burrows L Charles McFarland J J X A .Jwfmf ,sw Edimr-in-Clmff . . . MARX' NEELX' Afmmfe Iidifor . . . AIIOER WILLIAMS Adl'E'l'ff.i'ilIKQ Mfzmzger . . . . . SUE PAGE Auiftpzzzf Adl'6l'fi.ffIZtg' lvfalllzlgcjl' . . MARGARET KELLY Cirmhzliozz Mazmgef' . . . . ANNIE LOU MYATT Sporff Edimr . . . CLAUDINE COX Spam Edimr , . . . HERBERT MCKIM Snldieapf' New Edifor . . . . EDITH TROGDON Gmzzzzflal' Grade Newf Edirol' . . OLEANE CLODFELTER joke Edifor .... . BRYCE ROBBINS Auifmzff joke Edifor . . DON ALEXANDER Typiff ..... . . VENIA BUNTING Typirr . . OLGA LEE CRANFORD Typiff . . . MARX' E. BUIE Typifr . . . . CLEO SPENCER Typiyt . . ANNA LEE PRITCHARD Sefrefary . .... LOIS ELLIS Treafzzrez' . . . . . MARY KREWSON Sofia! Nezw Editor . . . ANNA JEAN BULLA Cl' 3.1, I 3 I-, ,F .. -, .1- .fo- X '. XX' Nm KN ' ,- -W' X X .4 QW. :w 1 if i yJf5N'l,k.i: ' . Mme: "j ,f, ...tx I- ,-f,..'j1I7-'1l.:f5'4': ' F" M. .1 Lgk','--- '- P., , .' .f-N-Jlkf---1 . pfar--4:3-iff Aff N :flair- ,' ffi ,JJ L.-be X ,,ef-1'f.m'-'F,'.':' , :fi-4 71.5 'fl' ,1,.f?'k' 1 , - ' 'I n'l'51',! "KA,-Th FJ'- 'flr ff- -1 1,2 ziffle fxwlfa ' Ah' ' -1 f 'N - VA." ' A ,.f,1,--4-vw ,,.,.,L-:pu-.,L, , K A - ,Q 7-1- ' Y ,. cr. u. ,-jg, . ' ' t .,.' """ 5- f' ww y x!E',u.A'yW,,x ' PF ' f3:x..6x+" 'Pm-ww. fx- . - - 4 ff ,F , .,.... ,. ,M : A ... 1, xx K. , 4. ' Pr..- . x -, X, N-2---f ' '75 f7-f,,,.- . 1 - . ' . -I.f"-.'-!"", ' ' X' vm: , ,., ,Q .I-in--.-.. ,, ,1,s.,4-1-'.,r - .Alv- .f -1 f-gr? -Q2 ff 41'-L' ,vw --'J-if-3 '-1 . 11. - .R f ' Q - .,,Q,h,, V: V. 4, IIT, .T-, ,- 1.7.7 ,,, n W -if 1-'Q--'Q --.-,inf f--:2.41.51-2:7.f'f1.fT L ,-J.,-f .--Y"1g1 :3:'3.., ,, -f:--.1 7 5.513 ,-4-far,5F-H -1 , .. A, ,I , f :,qL-,g1.Exg-, . JJ. 9 ,x:-,r-f ,,a P. Xlfgsfa , J AJ. -- 4' .' A-T --mr' uf,-5 4 f. -.. ,1 2 JU- .4 Z Q- 1:1 ' " Ji'-1ff?'9" --' f..FJ'f 'Vf-" fig.-+f':"'1--'l.'E'.v 1" -,, ,n-7 -V gas r - ' .5 ,.'f'.-":.'3:1- nw--,L ,ffu ,, up. -.+f"tSf3:z7,1r-f!f-.v-.f 35105. '- ' P '11 1r"." ,FA 'Jl1...-.gn.,,..,5.--5: 55, -if -1- 34,12 -.i,,.f.' I r . - ,-.-...-.Y ,V A f , Q, , ,V-...A K - .. .5-H121-115.e'r':'-"mink-7 ., L.-,gtf,1-,:,.Hf-V .- - angry:-,Fr I-"1.:. -F-. -1 f -' ,xf'.1, "?.'n"fv1L '-.,.wJ,:.'er ' 414'-C.-r'-i': ".. f3ia.fg.'g'.:f"1".'-g::,,..g'5-Jvfjf:-,f . --45:-'.1.:aS-T,-'--:C -w, 3-,g-.45-v 4 - ,-.su,.,x- Q-wp-,:.' .-f'.-- if... ' Qp.:-fffr. -- r '- ".-'.:f"3-L.. 1 ,1'.:q,-'f 15- ,J-f.,,,--, 'N 5 f?14.:'-.11--f'?'?:""' ' wir .-., 1 .ak .,, w ,114 ' V ze'-ff Egg fly" X i all-1 ,,. if-'-1 .' .. ,. ' ,:,, ., x 'l Basketball fl if 4-ggj . ,J VA" ' -'M-:PP -gi.: . ..'.-.-, N, . J,- . fix- f' ' lsr-2' -.7 .- ,A r. T-Ex iv I. gi- " .- ...2-in I .J-V -2'fxeif??' ,., Q., .NH . ,, ,-.X,,-,Q-, -,.-,,..,.N4-K,..-:'- ,-. n- .,-,-un ,Y ,-.,N,,1-,- - .. , ,J ,.,,e.. .1., , U, , ,v ., Y,,,,, 1, ., . ,-,df ,..,,,, - . ,.',f.',.-4:1 ' - '51-.5 .--Y . ,Lf gi 'f : A27:i',.?' fl--:.2'-G'-LF'-71.-1' '-" 171'-1-T -, ' -Hi 1, J 1 "7w"f"' ..-1--- ., .r'f!fffvg.7Ci':f1 ,iQQ'',",,'..1""f,'-7'g"':1.-'f":?4'4"-A137 ff-' 'A '-I'--4'..,.,--L, ,.r.g,.:- X , A - Q--'.+ X f ,- -L --1,14 . ff A . - .- "' ' -J'1",.-.J.-- . -, i.-gp, -f 4--.-W 1, - -g,,--w,---,f,r.- sg: :-.,--,-v r. ,,-- u"srf',-,, 1- ' -fw' .1 ..f.'-----', ..v"'lfrL ,' fi--.'L:wL,,-' ',-14. -,yfv--1 ,-'A'-A' ,, , .,,,,.,,. - k ,, ---'M .f -4,,-1--A. -J . -, - V . . -117,-un--1 -J - 46-., W.,-Q., -- ,.-. -Q- ' 'vl ' " '1,ff"f3-IHA-1' -1 -.-' -v.-- - 1' .-4-QL' 5,-"""'v ""' ,'- 'f-.. X150 -M'-1 ,A' vw 'Z 4 '-3k gf. -'ilu ,mv 1 j,-'F'-H", ' 5' 5 -1- 1, '.i.,1-Q'iQff"k -.-'ff-f " ,I - ',f1'5-f7g'f- . - 2.'-- f,-,',..' .....',--' , f', -. '.-'.',.1-.-,,,..,-- .,....--.-, ,J :.'.',g,-mg, ,:' v- --' .f:,1H HX-:"-'-f "-'V---.---,-, -.,N,-..-,- - - ,,-.N,-4, .,.., - - if-f-"'f:g,,.f'-?Vw lf'-1"LL 47 ' .gi-" -+-ALA'-1 f',lvTg'E,-'Rf - . 4,3-1 -' J-' ' .,' -,Q -- rf-wg------e-in .yew f A 'A Q ' ' 1' - t, LkJ:'.-,,- .J-'-u-y,N . l- -'JI' .',J,-M1445 ,. V 1 -Ig . ,AA-'N '+. fb. '-wA- I, 'A ' -- ' ...75.J , 1-I , ' urge-L' ' -'P' ' 1,,g4,.,,-Q .: ---. . ' f- , A , Y . .L ., Ju- , 4 .-- W -f - .,. A. - f .1 .-.. M- -' - - . V, - .--' .: ,.-....-.- v- ,' .---- .,.-..- Ln --- .--1, - --.w ' -1-- ..L. .JNW M -.,-,.,.-- v , . ':. -- swf' -'NA'-f-ff'5.-2521? P' - X' 1-,-f L r .12-1 if -- 5' fg- 1 ,A M 1.1 1 1" WD? "H .mf .DM -V ,,--1, 1-R. Jw? 1 rf 4.1 -r A ff " ' ,5 .51 .,,, ,, . 4f1'7ff'-:X . ' ,L1.LL'j1. '.-,---L 2- xv 'ff Q3- X, ., , . pu- .. A . NY-nga -5 -.','f,--L.,-5-3 M. VI. ,,-2-' .-.' .4- --,J . '-ix.-5,1-' -" -. 6.-. ,ff -p--...-,. 1- - - --,.. ..-f."r- ,-1-" .,-. L ,J .. ,I 'I ., ,1 -.-- .. f , LA x. f 1' J . f".f. ,:, Yr." .- ,2, ,. fx . -'- -V'-.,C La' . - '-13.1 -N. Xf- Wlfjx- -x A-':. f'L:"'f ,-.- ' P4 7'1 4. H 1 1' ... -H' Ar ,, - .J Fifty-four CAQQVAJJQVJ WX xV'fQfQfN:3W VX QW ,wmy b www W -Wm Q vw. V' W i NM XK b bX X. W -Wa Qx WWA, CAI-Q! WW, ,VW My WWW Ame DOW JMJQ WULLW CYWLW OX JJWQ O-12014 Wigan jab HM Olltmiwf WW J Si11i11g.- Ingram, H. Pulliam. J N - .1 ,' ,199 fi fx Paisley, Lloyd, Palmer, Lewallen, Underwood, Humble, Frye, P. Pulliam, Sanders, Dobbins, Purvis, Lewis, Rich, McKim, Yow, McPherson, Usher, Hogan, Swing, McGill, Williams. Barker, Burkhead, ill.111.zgsr.' Wiles, Patterson, Steed, Hammer, Wall, Lewallen, Redding, Shealy, King, Kivette, Myers, Mrzzmger. Middle: Duncan, Slrllldfllg : Coach ,iloofgaff CSQMJLJ THE AsHEBoRo BLUE COMETS started their 1944 season with 29-O loss at Albemarle. On the next Friday they came back with a snappy 35-O victory over Badin in a non- conference game. The Comets then went to Statesville for their second conference game and came back with a O-O tie. Their third conference tilt was at Thomasville, but the Blue Comets were defeated 19-O. At Lexington, for Asheboro's fourth conference battle, the Asheboro boys came out on the small side of a 12-14 score. The Blue Comets stayed at home for their second non-conference, with Mt. Airy, and a 25-7 victory. Concord came to Asheboro and won over the home team, 13-O, in the fifth conference game. On the next Friday the Comets went to Winston-Salem to play their last con- ference game, with Children's Home. At the end of the game they were on the bottom of a 42-0 score. They went back to Winston the next week to play Gray High but lost 14-26. The season ended with a 55-6 victory over Siler City. The season record was three wins, one tie, and six losses. Oppanenfy W'e Tbeg Oppozzezzfi Une They Albemarle . . O 29 Mt. Airyiii . . 25 7 Badini . . 33 O Concorde , . O 13 Statesville . . 0 O Children's Home O 42 Thomasville . O 19 Gray High . . 1-1 26 Lexington . . 12 14 Siler Cityilt . . 35 6 ' Home mme Fifty-five --r I 'i Q2 . ll 'SEE fl -Q.-2'l71'VL H-' 1553? V3 V '- . W ,. 1 val ' ,s MP4 ' F7 W' C 9"5?""i" af ISV 7, Q - X -me -5 .h .gmeqgf-s ' ig gzffkvf- 'wfw qwii-'ggi - . . .W '. . 3 ' .1 1 j f-f i 9 1 .V ' ' . ' gg ' . , K . . . - - ' . 51.55 V. .S f .49 R . Q ,f':1i:'f:7. L.. It A K .. L . 'V 5:9 Us ' .xx V , V I jx:-:g ' g ' F sim ' . X 'i "" 1-V ' A ,. K' Q 1V " 1 fp .5 ' l I AQ. X-5, b X xjqa ' .. .... . - -1 ..',V f 1. W W EMM A H N-X ,xi E VS N ' V , ' Q ,. -.22-f, Qk.. - Wxfi -'HT' I. .+ ' QV.-:stu A55 K-xg EZGM? LEW . 2 1 V V Q - A V Mg,,....-- 5-...wr lb , N V., 1,i+,3T3yP3,Y--fV. Vf ,, 41' SHHCKLE 2 ' .,,:,, .. X 5011.5 fb' .-:.3v. e2-Q52-A V- ,.f-fill V . :. 515 el ax NM 'M' . 'sin' , . .. 1 ' ' 'X gg Q . -QF' 2 E V- . ' F . . 'V V 2? 1.3 X V . ,X as 391' 57.3 :A ' ' Q 'T "V " ' ii , ': if Y ' -V V sg ' Q J- ' . ' V wax-+.V ' 'b " . 55' V .1-ag f 'wit Ei! " I 5 f- aff. f"w'f .. X, U -, - X--f, x - -21 1. V X- . . L A- - . -1' fe M ICSW- V- 1 X 0 ' '- ' " + V-.4 V V " . QV A NN-XSg.'T"' 5 .NV ' ' as-. f , is . fs. .- K A .,!,,ggx .Q . Q - 1- 'V V V 'x f .Wi . xv h K: A Q KN - - V '1 A , X1 . gm: gif 0 - f ' ' , l X, f 4 V...-..,-Q..-M . "f '1 Ax " -'ff' wif f SV ,g . , ' . - " 'Ni Q V lf ,Cflxlwif ,i f P M -R iv 7' 1 1 .ixbyv f 'A ag! C1716 .S 1 -1 ' .f J , s, YV' .4..:p:af' Y , 1 - -V SV . Q fi' 'iii' 1.1-,-if: " V - - . :WT 1 I W' 5 F027-V QA' . f 'fr TL' a V X'f-fa . Ar! , Um., i , A A . . I 3 4 v ' ,NV Q ,,, . 'V 4' K' ., WMA . . , . , . 'lf V 2- R . a' .1 , N NP- ' . . -- FN A V-V x - V ' . . :i d ""' Q -, v m. Y 1 S.. I , l'q...Q.3Q,:QN 54 g V 7...-b + :- .MA S . . ,er SV, Xe: ! Q f x. N xg- 'N x . Q 'if' v , V- 'Q""Yl ' I N ' ' , X + fc... N Q .,+,..xQ,?A.. Kiwi . 'Q'-,ef 5 -- ,. ,V . ww N . ' K-'fo -'fi-'tN1"' . '. ff" +..L 5 , ,A -X. A 1. 1. x. y N R T 95" ,. . . 5, QW MQH, P.w'Q. .5 -' V ws '17, . : .Tse ' - ' QV V A ,Ju f -5 f , 'iw K Y - f ji g W1 K' N x , x' 31 1 ' " . - 29. V' .f 5 I 3 "" A ' 'Q . 'W , 'iffii .: V . X. fd ' V Q -. -Q LQ. -g 1 . L 1, 'x fi xl Q , h g f Q , f 'fgggf 4 : L4 I. r , : . ,X +V :ag N ' " V- . " 1 - - - . ..:-as 'lb I '. A ,v ' " .. ' ' ' fic. 52 ,1 A. Mlij :ww-:.f .g5,..V' ,AV - . - ' , Q'tNffQ4? V'-Q . ,. V. -ff . + - ,.mW.. ,M . 1 , , N , g , X vm . ,-. . A ,,.,-mv 5-':,:.X..Qtli.,-VY ., , u5Vgi.'f'fw ' V 1 V " W 5 QW' - T, ,- Ju v ' ' ,,: .. 5 "N,'.....N , ww, , . . . ..- ,. .,.-.-. . '1'7,. RANDY SLNW 'f NQVY Cam! -RV .,XV ., - 'wsu' in xi , 1 ly : ,O-xg , X 4,9 " '-S-Q 'f H Q ' . , wg iw: N' J Yi we x 'ir X A if T 4 Y :I 'Q A xl x I 5 X . 7 N -rx 'u , 1 Vw 4. . ,. . -V .Xl-Q A 'B I ' I Q vfQ A + N 'GJ X x xx N RXQS3 X N y X ,X X P X " Nx . .,...,5. :sm AQ- ,F ' X ,bv . .H 1- 1 .. .-M, W. wf X . .. , ,N V , x,,....A 5. V .V P v., 5 .,. .k , A-,, X. xxmcfxt ,- yowf .. Y ,.v,,7,,, . . ,, A ,.......1g.-Y'-, "7'A?4i ' l. ni- 'iii' . 4 .'L'..x S11Iing.' McPherson, Frye, Michael, McKim, Burkhead. Kzzeelirzg: Sanders, Lewallen, Williams, H. Pulliam, Wilsiqn. Smndizzgf Coach Barker, Vifall, Yarberry, Settlemyre, Lowdermillc, Purvis, Page, Alexander, Redding, V. Pulliam, Ingram, Yow, I-ll.17l.Igc'!'. Noi Pirlnredy Voncannon, Dobbins, ll'lJ7lJgr?I', Oyff, g6L5A8fA6l!! NSDQDLCL THE Asnnaono BLUE Corners started their 1945 season with the ' 5 return of eight lettermen. At the time the annual Went to press, Coach Barker had led the boys to a conference record of four wins and live losses, and an undefeated season in the county. So far this season they have scored 376 points to 310 by their op- ponents. The Asheboro team is planning to enter both the South Piedmont and Randolph County Tournaments. 0,Dp021en!,r Une They rt'-' Coleridge? . . 38 25 Albemarle? . , 30 20 Concord? . 22 16 Trinity? . . . . 46 26 Statesville , . . 22 26 Childrens Homei: , . 31 50 Seagrovez , . . 49 19 Statesvilletf . 22 24 Thomasville? 27 32 Lexington? . . 55 29 Albemarle . 26 15 Thomasville , 28 30 Coleridge? . . -IS 13 ' Home une COACH BARKER Fifzy-fever: EF . . Q. Q15 V . E- .5 ,ff 5', s x :ag 11 M.. Bike' Viv. 43.5. :U LEW .., 5' ,- . 1 ..aW,,vH Ll Z Fw ZX 'FIB wx. A 2 . Y, X if Q N... ,,. sl' x Q ' 1 C f. X X 54 G15 , Q-. 1 Ns 13 HEROY I - "ca, 'x w ii .,.. xg , ,,,xL:!M A BE 5 Q u Wm SON Ei" v Q 7? if J I E VWNKIE wr-: x 5 E ARCHXE ! 5:31 .-..- g L - Q.. D M' Siftizzg: Hoffman, Miller, Brower, Burrows, Bullu, Hooper, Hunsucker. Kzzeelingx Vestal, McCain, Wi1lkei', McPherson, Garner, Smith, Hodgin, J. Molhtt, Robbins, Las! siter, Wfay. Smfzdizzgq Voncannon, McCrary, Coach Richardson, Luck, Miller, York, Seabolt, Stone, Robbins, Lovett, Gray, Hamilton, Seawell, Pearce, Kivett, Clodfelter, Blalock, Eigltfb Guide Spmzmrg Rich, R. Molhtt, Bunting, Mizmzgwx Not Pictzzreds Overman, Presnell, Kearns. 5657674377 swf Wirn Ti-in RETURN of four regulars from last year's squad the team, under the management of Mrs. Richardson, started out with the prospect of one of its best seasons. The girls had won one con- ference game and were still undefeated in the county when the annual went to press. Miller, center forward, was high scorer for the year so far. Brower, Bulla, and Hodgin also looked good on the playing line. The guards showing a very good floor game were Hooper, Hunsuckei, Hoffman, and Burrows. Although we shall lose five players by graduation, much is expected of the team next year. OPPUIIEIZII Une They Albemarlefi . . 23 27 Concord? . 19 35 Trinity? . . . . 34 12 Statesville . . . . 16 35 Childrens Homes . . 20 45 Seagrovei . . . . 33 25 Statesvilles . . . 24 30 Thomasville? . 23 27 Staley? , . . 46 37 Albemarle . . 28 32 Thomasville . . 17 16 Coleridge? . . . 35 12 f Home games. 4?"""s ,QNIQ . sb,-e. if , f I f P' IV, .,.,.,. vv J C . " ' COACH RICHARDSON Fifly-nine Q G E XXX X ,f M ILLEIQ X" X 5.9-' --... Spay Q 2:5 IS ' ,I ' if X X X X XX 5 ROBBINS X . W X . Q ' "--Es :S ,. gg ' 'Z , V wx I f,. P A X - w g' Il A. 'XX Xa Q 12 x 'r X'-'-X MUMIHCKER x ,ft X :X Q X X X X X x N? ss- " ' " ."'i31.,-, , aww X X- ' - Q x X Q v 'R E DE 1 151 Q. fvfoD61!V JA X , .f -35, +1 X 'QLXXQQ .e?5Eif1 Xf- XXXQ, X X fQ"f'HEE,. . - XXX Xi, .. , .1 ' S+? "" 5' S ' X X ' ' X Q- 1 1" f X 13:5 Xw A A A ? S A 'fig - file, ' ' ' Y N x X V3 'X 9 P,Q5sfv5LL H OOP ' 1 X ,,.. X M ' Q 1 X lez i .5 ---: - 9 W .xxx X x S N X P " .- -151 z, 5-2 ,V ygffisgfj,-vf r. I I , 4, , fl ' ,MQ ' ffmfg 'V A-1,19 , QV .Y V 1 rx fb I mp, 4 AQRCWER JENKINS ,3 URRO WS GHRNER NE Q gm ik if Sincere Cnnqrainiaiinns in Eaeh Member ni the Seninr Class and Every Cend Wish inr Ynnr Sneeess and Happiness wif ik C ACME HUSIEHY MILLS, INC MCCHAHY HUSIEHY MILLS, INC il? il? mio if? Amenlfo of ASI-IEBCDRG I-I CD SI E R Y MILLS ...... fi? C. C. CRANFGRD ,Z,,1,,..Y-,Y, V ,X- QWLP Alflflfglflffif O! The Southern Goods Corporation it F ,Monde jnrni5Az71zg5 ana! jnrnifwre ,gzeciczffied it Asheboro North Carolina gonfzlo 4171 917145 of Piedmont Trucking Company yfnzequafiff - jadlf ,gzruice if? Asheboro North Carolina Congrahnlations and Best Wishes to Each Vember ofthe Senior Class of Asheboro High School wiki? NATICNAL CHAIR MAIXUFACTURINC CO QlflfLlOAlflfL8lfLf5 0 IVlCLaurin Hosiery Mills f 'Randolph Caunfyk Shopping Cfnltrf ik ik QWLl96WL8lfLf5 GENERAL LUMBER CQMPANY ik ik 'ik ik Ql'IfLl9glf1fL8lfLf:5 Of The Home Building, Incorporated ESTABLISHED 1904 ik ik 6 'Burlington Mills Opportunity" . . . and You The monogernent ot Burlington Mills hos constontly rec- ognized ond reworded initiotiye ond obility, This policy is known os the "Burlington Mills Opportunity," . . Approxi- motely l75 persons shore this opportunity ot Cetwiclq Silk Mills todoy .... In plonning tor thot job you will one doy toke, consider the opportunities Burlington Mills otters you in ottice odministrotion ond plont production work here in your own home town, CETVVICK SILK MILLS y Group Member of BURLINGTON MILLS CORPORATION T has been a pleasure to do the photography for the ASH-HI-LIFE again this year. When in Charlotte, visit Duke Photo Company, 404 W. Trade Street Charlotte, N. C. I D KE SANCHEZ QlfIfLl9AlfVL8lfLf:5 of 'ik' BOSSONG HOSIERY MILLS, INC. MM IMAAZLQ5 Aw ,gpuccew anc!,!41!al9!oine:5d wi? P. 84 P. CHAIR COMPANY C0rz9rallmAfz'0rLA anal MM IMAJAM fo EEF? manger of lfAe ugznior Cfdjii of! fQ45 arf as RANDOLPH BILLIARD CLUB Douglas Grant and Floyd Henley g?l'l'L!9Al'lfL8l'L1f1f O! Sunspun Manufacturing Company ik Compliments of Sunset and Capitol Theatres it Do Your Post-War Planning Now! Pl t modern y In tlw I t I Cl p t, The tutur I t Q t Q t t neoter, F-lvl roduo, ond y tn ppl II lm lp to make lwou I4 I pl CAROLINA POWER 84 LIGHT COMPANY "YOUR SERVICE COMPANY' 'ik ik' C mplime f C pl f Stedman TIEDRICHT Manufacturing TIE COMPANY Company ik' il? Compliments of . . . C mplime f HOSIERY COMPANY Manufacturers of Cox 84 Lewis Hardware Quality Men's Company Half Hose is Mrs. Thad Wilkins your C pI f... The OFFICIAL JEWELER Bottling Company of Asheboro L G BALFOUR 73I S F I S I b y N C Ti? 75? Compliments of . . . CITY CLEANERS C plim f... RCSFS 5 and IO Cent Store fl? "Cur Cleaning Speaks for Itself" 'ik 829 wesf sansb y s A h b N. c Ph so ik Compliments of B. C. Moore 84 Sons Compliments of . . . VESTAUS Young lVlen's Shop Furnishings and -1--' Tailoring ik Asheboro North Carolina it Compliments of . . . HERFF-JONES CO. - Indianapolis Indiana Ashebords lVlen's and Students Clothing Store T. lrving Hall Edgar N. Knott World's Largest Manufacturers of High School Jewelry E. W. PADDISON Representative Mount Airy North Carolina ,. Compliments of NANCE CHEVROLET co. Sf? gm E h3HEB'f5.EEv93uEEEuuER1EiIQfE T uoa'ir-Frmrrfvlttr sr rv.1,nm-mn: nur-new 'ui A,l1E60uu Nr. Compliments of H. 6' H. CLOTHING CO. The Neatest Clothing in Asheboro" it Compliments of FAMILY SHOE STORE "Shoes for Every Member ot the Family" ik ik' wiki? Compllmenls of Compliments of . . . THE COURIER-TRIBUNE STANDARD OH- C0- Wi if ' of New Jersey l E ' Sf? MR. G. R. GARNER, Agent ASHEBORO Elura you buy Etlerlry UUDY DRESS EHUP Southern Crown Milling Co. Flour, Corn Meal, Blue Ribbon Dairy Feed, Poultry Feed, and Hog Ration. After It ls Sifted Dawn, There ls None Better Than Asheboro FIour." fl Compliments of W. W. JONES 6' SONS "Asheboro's Leading Department Store" Compliments of . . . Y .1 REAVES PHARMACY . . . Prescription Druggists . . . PHONE 320 ASHEBORO, N. C. K A Y ' S . . . Ladies' Ready-to-Wear . . . it Compliments of BIRKHEAD CT NEELY, INC. "lnsure and Be Sure" ik Compliments of . . . Randolph Lingerie Division I. Schneierson 6' Sons, Inc. RANDLEMAN NORTH CAROLINA Compliments of ASH EBORO MOTOR CO. . . . Chrysler and Plymouth Dealer . . Modern Garage . . . Expert Mechanics. We Service All Makes of Cars. THE FIRST NATIONAL BANK ASHEBORO, N. c. CAPITAL .... Sl00,000,000 SURPLUS .... 5l00,000,000 Compliments of MIDWAY BOWLING CENTER JNO. M. NEELY ..... ..,...... P resident W. F. REDDING ...... ..... V ice-President JAMES B. NEELY .... ........... C ashier ik E. C. GARNER ...,. ..... A ssistant Cashier Se l'El1!y-J'f.X' Compliments of CENTRAL HOTEL Compliments of ROGERS CREDIT JEWELERS Compliments of Washington Camp 41 Patriotic Order Sons of America Compliments of . . . D. W. HOLT 6' CO. Asn-uzaono NORTH CAROLINA Compliments of . . . JON ES' BEAUTY SALON THE CENTRAL STORE . . . Fresh Meats and Groceries . . . RANDLEMAN NORTH CAROLINA Compliments of . . . AMOS FURNITURE CO. RAN DEI LPH Pzazi onus EUMPHNYDEUSER 'ASH CUT'l2ATE PAV CASH - PAY L SS Compliments of . . . EVA FRYE'S TOWN SHOP . . . Ladies' Ready-to-Wear . . . I55 Sunset Avenue Compliments of DIXIE ICE AND COAL CO. Compliments of Hudson-Belk Beauty Parlor Compliments of JORDON'S BARBER SHOP Compliments of . . . ECONOMY AUTO STORE "Every Motoring Need" 204 S. Fayetteville St. Phone 400 Compliments of LEWALLEN SERVICE STATION Compliments of ASHLYN HOTEL Compliments of ROSE FURNITURE CO. Se 15 Compliments of GARNER'S FLORIST Compliments of THE SERVICE BEAUTY SHOP Phone 452 g visit the om iments o f " VICTORY sANDwici-i si-ioP For Hot Dogs, Hamburgers, and Toasted Sandwiches. Compliments of . . . RAN DOLPH GROCERY CO. . . , Wholesale Grocers . . . RANDLEMAN NORTH CAROLINA Compliments of SUNSET CAFE , ...GradeA... Compliments of . . . STAN DARD DRUG STORE . . . Prescription Druggists . . . PHONE 89 ASHEBORO, N. C. Compliments of Scott Book 5' Stationery Co. Asheboro Printing Co. Asi-:EBORO NORTH CAROLINA Compliments ot EAGLE STORE COMPANY Compliments of FARLOW FUNERAL HOME Compliments of WESTERN AUTO STORE Compliments of ASHEBORO DRY CLEANING Compliments of BURKHEAD FURNITURE CO. Compliments of ASH EBORO FIRESTON E STORE Compliments of Drs. H. Q. Dorsett 6' B. M. Weston Veterinarians Compliments of M'LADY'S SHOP Ladies' Ready-to-Wear and Millinery S 1 gb! Compliments of NORTH STATE FINANCE CO. Loans . . . Insurance . . . Financing Compliments of CAROLINA TH EATRE Compliments of . . . H. R. TROLLINGER . . . Real Estate . . . Phone 34 Compliments of HADLEY COAL COMPANY Compliments of ASHEBORO FURNITURE CO. . Compliments of GARNER PHOTO COMPANY Com Iimen s of CROTT'S ETIRE SERVICE Recapping and Vulcanizing ...U.S.Tires... Phone 621 Compliments of Cut Rate House Furnishings Co Compliments of ASHEBORO DRUG STORE Compliments of OLD HICKORY CAFE Compliments of SERVICE SHOE SHOP Compliments of STOWE'S GREENHOUSE ...Phone38... Compliments at Asheboro Recreation Center jig LASSITEB PRESS iNcoRPoRATED CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 'A' PRINTERS OF ASH-HI-LIFE omlo imenb 0 Way Grocery Dr. R. E. Doak Bonnie Blue Beauty Salon Mr. and Mrs. Leon Cranford Trogdon's Esso Charles Reaves Mackie Barnes S. D. Story, Jr. Dr. J. T. Barnes Prevost Store White Hall Cafe Economy Drug Co. Little Castle Dot Luck Pritchard's Feed 6' Seed Store Grimes Jewelry Co. John G. Prevette Mr. and Mrs. H. M. Bryant Wright's Grocery A. I. Ferree Stutt's Beauty Shop Duchess Beauty Shop Dr. Joel C. Whaley T. Lynwood Smith Dr. F. C. Craven Dr. Tiffany Barnes A Friend Dick Brown Randleman Drug Sunset Barber Shop Shirley Williams Harmon's Jack Cameron H. M. Robins 259 Randolph Public Library EW Asheboro. North Carolina , . ..,.-,, ,.,.,.,.,.-,.h,..,-...,..., ...,,,., M .f,. , gm, ,. . ,,M, ,,,,,, ' 1 -1 ' ' , . , . ff J' , ajax! Q! IZJJMCAW Zcf!Q,4, of,,,.f.4Q Q0 -vfzuff-151' ' Q35 A ff"-M-Q 4.4 . J AWK? WWW? W- merfifi W ,g'QM3fZffAiQ5U .WM JQZQQ wyiyf' QQ? glib Wwwj Jfffffw GM f a wed ' . l MM .e3wg.ZT4f4,gW A fb f We ,Wwd,M7j1i:4?iMJf Q fxjjjAwQWMff3Qgj ,UW , 'W G Mfr , ' it ww My lffef LW iiipgwjxf l V .,A' M75 'qif 'm JMS? he MM w K -fl , S , if U,f Q ff 957 , C3553"'0 fi' 2 'K T,-44-.V 1 1 X , . ldi' ji XUOUC -xml . K . if ,- A ' fl'-'vu3'.44,-mg-f' -7 X Q' fs' 1 ' , If H J Q 1 ,ff , z: ! 2 Z --' . H 'lu i,gfff-f:fg.jf,g,+,Q4gif A2 , . ' 1-'f.u.12'.:wf ,wg 1 4,J,.,,??, J "i vy AH' 1 .. -- f, 'ef A , Ju 44.1 1- ' . ' ' f A"1 aj :" ,fi'fY1?" 11.54 Q 410'-0 fam da v . .sf ' 2 ' f QQ A 'A ' ' 25 aim dfrn. , IM - -, Q A-.faf': i'-g f ' 5-lj,g? A ' :NGS-11..' ' Wfgwfiefj , N X 1 4 W3 u ' 1 ' . x . '2.fn"'1.M. -14.33-1+ .E"' W? 'A 1 132- nil. --"--- , V f 39,5 'P 4,5 K '44 .: M ,,,5w ,,- W N S 1, 'IM' 3 . ' f 'ff1fgf,fgr' ff .fm fflfgie . . ' f f x- , ' -, ,Jn - -"V Ii" IVA! ' , ,., , ,, 5' -'Fl y-'4?'4'l'4'f4' nj 'w 01005 - , Q N' f- 'V , -. Q.i','y"9! 2?i' 21201 : i'Flf'Y'! , , . '-""1I'-A-'. f3 -52975119 , ' f.,..f-Q , -, - ' -.4 , . -' ,Q gig.. -V t,g!.w'4 . - Q ' , , 3521? -Q' 1 ingf-7 -. 'lf 'Yi' - 4, L VAN! dl 4 - 'f ' ' J- f . '- fiiif f-961. va 'jgkfg ff! W f J A ' ,g:e:f:f f:xgfa2 M00 61 J. ff -W7 231' M ' . 3 Y :Z Y 1 is - ' , -- - , .1 rip? -fv.g.v5 . . V. -VL -eyaffv Y 4 fx' 3,3-115 l j . ., 3. - - f A K3 - - -fm-1 ' 1, '-,-'1:yI: - -' M-f-3.3 : W 41.4 .' g.Y fy 3 7 z 5339, ' V A 1 -- ,-filir 3.4 -K 'L4L'fl'ff A A : .Q-in e.p,,fg,. 4 , ,T -7 3 V. ,. t'.J.vn r. Y ' ,Z 5:54 J 5 "ix 'ji 1 5551? .Y 5. l 'N i' ' ff jx ' '31 QAL A. Q .4 ,hx V353 gf, 1- lg, Q, 2 N ,,-ff- ,f 54 A - A., .v .X x .,q1ff ,. -.1 ,.,,,g- , , ,- ,Q -,Fr Y... - V gf' cz : 3 ,S' q"'-1.3. ' My b - , - :f-wwgwgas , f ' . T . ' - '!f:.7'i'i5T :,4ff,fgf51s 521513 f ' ' A ' : :-. 29-ff Hf ffs?s W ' k ' " if " - 12,1 ' 112724 A , fr 41+ V " A , X 'Q " 121 349 Q A -- I , lqgyigggx Q34 . ,. X- -aw -"ef 'J 4...-5'-s 'Phe - 4 - Mx L ak, f "iii f ff 3Q?x:Ef.,fQ.-:fi ' J A ' . lfwf 'G' all 'ia f x ff f xiii!! L,gfgLKf yn? L : I fd- Q iMYd+MVV ,' ,ff '11-1s .3 5 ifjjgg:-'.jQ , 1 fN A! 15 xi ' ,cgi ,g r :e'iW,'Q',y n ' , l jgfiig 1 , Jr .,,. 'nfl I X ' 'f,-'Wi' iffifx N if-V. V ,- bf . ' . , ' Qg'Sjj' - .f ' 312' 5' ,, ' V .T 2-,Y H:- ' ' 4' ' Q A 'L -2:11 A -vi' QM: 0 V 5515 X fi!! ,,,., I J N , .: ' . - :ref ffif f -fwgqafa , N-.-..-4 1 ' . ,Aft-:fbi K ' -4' I V W I is E QA W W MWA--md !VAAAM4 Jiwqiwwk 9.X+X'O 3X'0-U ,4,e,44L,Lf,QLQ'?QM We fsljff ,Dgpeg AM iw g1g,LjkMGCMLMwQ,, gm, Q,u' 1 144 7449 JZ? fav KWWL Awhwy QW W fiig Qi? Mlwai M mi M' zu in M Wim ,yfwjys ,ZW W 'xg Q52 H6 mm? Z-ficf 42 QQ, Z? -24 H W4QQ iwE? A if D! O ' w kv ff! U U1 I A iff! Ju' -MLK QQ ' "" W f , ' Jyyxany dfjufffdf JMJJ i dy 1 ,j,ofzAf P47 A X5 -Qffmam few- J " - b I iff' , ,f f Y 14 + ' "sl A" 1 Zlffz 52 ,f -.A f,-'V 4 - - f - ,A A f ' ,I 1,74-f' f- f , V! Y 1, vi Y. A --ffl!-i,-, 'K X-5 ' ' ,gf w. fi "" N 'fp FQ! ' ' ' LT 1 4- I - Q fl' iv V- " U 4' Q A lf' . . K V .1 - ' r f 1 4 ' ' V df 0 .f ffiifff CK, 4f.filg Aff, flfblabt 'I J! Cgccafq. :Lk 4, f,fLMij iffy 2tJ X VW V423 !gfflfyf'2,fx,.Zf'Vgdd fQ6L,f7. ' . I f X . 1 xfjyiyh Om P Bfv vf fy .1 ,WAN XMWNQQ v ' w Q1 ' v ag Y X . .lm Ei 5 'Q i 3 A J A S Y I .71 5 4 .i 2 , ll 5 E 1 I CJ WM., Myodf V !fLLQ,,,,Q,,mU0i'?!' fm,e, 49 WJ Mm ,PV MWQWW QW . A . Owykw ig QVAP T9wj',?jjD3' Jjj!1B R f NWWM' WMVW25 W M , , OJ X Jjf Pj PNVKC 'gf Ev "L b', A ' ,' ,fi ,' 'lv XA 11' ' ..' 1 ,4 V V, A ,, . , . 1 .lx .,A asyjpww Aa A My Qlrwwfb 4 WW jg, WWC 'f5Z' ff M M Q fm My 51 iifwf , jgfzfpfww, Rig, Q ' EMJZVMWW 25347 iR f4 .eg ' 'Z ' W W ' fi. Wg, UWM ' WZMLAWJIHWWMWQ ' . , ,I fwjfifgj 3 Q, M wffffgmwww WNWMM 'B my xv, - , .,..,... , - ---VV 1. . A 1 Lf .J-H.VV,' I 'JV bi'i.1',:tr'i .. V1 qu. '-,awe H? L 1:-, .A-wpfv . ' -'V:. K" nf w5..,,.!fg, '...z jfgl-11.'.,Qy 1 '., 11" A irQ i.,-I 3.31: - Lu, ,l.,.. A235-'1.-'g.,l.g -V - . .,,, ,gs 45335, ?-.J . 4. ",7h5q."f,1Q ' I Q3 iff lf., -V eq.. Q'f'g'r-7',:7'-' 2:1 , JVM 3545: v,-Vis V :xiii ' g'g"4 ,sf 5,-V'-2,2 1 ,.Q.. ,.,.,,,,. E' , Q? 'V7Q'4fz?'s3l' 'TP V"1, A- L '4fff"3V'g ' 3' 1.1. mV?yfAgV :IP ,- U5 1 Q . . .. ' r. .': Lx: -,,15,.13 4,1 . -, A.1 ,'g."q, ,ifq-1 " if 1' 'fajf1'q1'f - 'vf . 1- l'T'ffr- 3- , Q I .,,,,g,L. -, 3" '. -.'Kff'.+16fA.g, ' 'rw ' . 'L' fr , 3? N A A S , V J 1 ,Q . I, 1:5 ,fs V 5721.14 , - A.?,V,.rV+iH' '- " Tj Mft, T45 Jffff' ' V. ' .,Q,,i-g+5,1e1-,i. ' 'V 'sax ""An1v.".2'l f- 'ilig 54. ,,..,KA . ' dr. -s. .2,1f'.W,P,f an . 2,f15,,3Q5:n ,ig ,.g1j,-g :.,Viw'- '11 V' Wifi' ' F-f,'.ux.?Q1'rfn-f. , 'V ff: -"-"i- , ., -. I ,VQSA1 my L. 'vfk-gftffi? - 1 ffl- 3i".7I5' V- '-'li' -V -1S.x'.'4 fg . -V .,,,, ...Q ,,.K. x C9 - .-,415 H529 5 V fs- .-.aw -f V,-1-HX , Mio hiv, ,.VV,Q. .iff -"5 , pig, , ,V- wa ' 1 irgii? V .Q 1 fi'-51 'L' 1YV,3'g:'3?,! .. V.-v'gf5,?W'L'n ' , iw ,,--Vqkj 'Ai fl , -.V"-P-'CL .55 git 9 A M3236 1 5H,,l,1, .5 Q x E1 4 F' , '.. -f:'11'7'15'Gw.. .y -:fins-1-:1 . , 15,3 ing... V. V 1, A.A:,R1,':,.4 Q, 5 "'? ',a4'fn?fAf s V. 4, x, ey fy , VT, 1-' Au? " V .Q L-QQ,-'fkf if J,V,VfiR1gfiw'5 A ' 3:'k7"'??a'i""g'," 1 HVV-"z -,ii-fxg'm4'a.' b , A . . ' .- ,gbhm ,six ,, ., , v' ,' V K 5 2 TLP1'-Vi"a'i7w RA ' '34 5.49 1' 'ffixf .,' ,' 2-sitfrs ,V lzzjib 1, -.A ' '1.'V-ff"'1-5. - xl 7-V-I I-. 31 , Q? I V' Q. 1 -gV,,:j+,1 , M, 15:15 th 21 X' " ,Wifi V1' V'- y , .:,gi.V A . hi w- :'x..'.N - -5- . . X: I K! 'Mx 3 K lx 1 , fl, xr: , 3 U Q ,A ' U V A, rv , 4 1 ,X A - VM" W 'g,yy,,, VA - 1 "'!f.., .4., Q 4 N, N , I ,H N .53 1 , A.. A "4:?,3Ff , - V 31' 'iiglfy 5,8 1-,ar-'4'.,-.4 1- ' V Zf- If , , gx. if f As' . Z' l ri. 1 ft. ,gf 13' -. 'p wg. ? I 1 Lx, r uf v, N-. -F1 ' Q,- Q I, X W 5 ,. W1 '1 1, Ha lx U. JJ" 'H , ' 1 , 4 Q.. -I , fs' - PL ..,' 55 , ij. 'W P., 4411, .af -' - V1 rf' " Q.. , VT fvc' "7l'.'? 'fx WW. . .Y 341. my dx' .,,: TT. u" 4, , an V- r . W .X . kim 'af bf f n'-If . 2 .71 1, 'vi xv Y C +1 -1 -Q Q. v 501 I , . ' Q X r 1 r s 1 1 Q! , 1 v 1 ' M uwf' n QA Kiwis - MWW iQ 'X' .' ' X 1 viva A. ,A 'DN 5 0941 ., W K XQ ' R , MWF XJ igk W+x f' HJWEWJL R MWQ ? I 4 ,507 tg5L'Zf , 5 l 74 J - ,E WAWJZZ . uf y W'QW ji .pi.f 5 WW WW' W W AEM wg fwwlfgfi Rm x ., Q 4 w-Q '13-25,133.3 1, I Q xslt, Servo DCISUCATIONS .To FROM U .serve M Q Q fifw Wx, 43- dy? . fC ' f-.H -'w- --?f ""77' A ' WWW ' ' , Q V MJ, X f YV 'W 16 ' xg 7' U . jfm I 4 A Ny ff . , Q ' G, W5 W ' Q fy 1 ' N! 'Oi of Wu 0 J Q gf D Rf fi cf' f '1 .. -. . ,, , ,-ggvu-:1 :':f-H1-H" Y w r 1 1 u - J 1 4 w 4 v I . 1 . 1 I I I 1 I I I 1 . I I I i . 1 e i 1 . 1 I I 1 I I I I 1 I I I 1 I I I 1 I 1 1 I I I 1 I I 1 I I I I 1 1 I 1 I 1 I I I I 1 1 1 I I 1 E 1 1 V . . -. .u anfmh PM-f P-'e?1rF0vn N:-w"1 f'f"'f19!FlH I , lgffv 'adj f ' QWUQ ,inf Zffmw or-ff 600 MW A' ' J Www 041-Wg! 5107. J-avi' , " . Q1 ,awalf fu 'P , "' 1 ,f Qffwyf-f Q 1-.C .f nh li fvlix D XM A, 'JA '...J,f,,A f 9 ,IM V .,.,,- 7' g,,'f:f-, . fx 7 ,W ,mp W ,aw-ai 41 mb -I .Awww wwwa, ywvf wa QAM! J4200571! ifflwf 17ff1ffff5ZZ ' E49-2j.Q5if:4'37,. 70f40,g44V4' 7 Vlfdfmff, ydwvfl! ,AEMKGZ KQDMLJ ' 'yoldf MMM ,Ze f77Z6'Zeff' 1147400 flew ,fymmpf jdfufzihsf -W W . QWLWWV-Mfffw MM' 'ZW' JMVWU My J ' Z6 Jrmifu ,QV if .1 wi? , 36au.Aq,Q W W 7f',lfo,Wm,J if 1,5fi ww ww avmlv yw alwawo jief fp JW6 1 A 7729


Suggestions in the Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) collection:

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.