Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI)

 - Class of 1962

Page 1 of 96

 

Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection, 1962 Edition, Cover
CoverPage 6, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collectionPage 7, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collectionPage 11, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collectionPage 15, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collectionPage 9, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collectionPage 13, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collectionPage 17, 1962 Edition, Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1962 volume:

.4 .fff .,. fb 2 1 ..t 15,4 ,uf map, .v. ,VJ ig., 117. I lf, 2 -. x J Avcliz 1 . ...,, Yep. . ,M -1. . , xx? A-, . 4. f. 1962 WARHAWK Arrowhead High School Hartland, Wisconsin TABLE OF 2 I I I , It k-,4 , SM V 1 . .L 9' CONTENTS STAFF FACULTY SENIORS UN DERC LASSMEN . . 9 ,few -f , I-,IW ,U IM Ni!! NN I I, . . .IW .I ws I I i up ,M I I ,III hm IL mil ,QQQQQEE I I, F FSP ,. .K S". I 2,-'Vsripzfe - ff I ,I 5,6 -QIIVQLWQZ. fisjlflhfffgifw QQ, ,M -- EDITO R Carol Kuhtz ART AND LAYOUT Sue Haight COPY Ioan Parker I . I . frifsfv' ALI' ,E .-1'f'zfi"" 'I lift' -sg:-IO .,., A fjinfe xiii" f , 1221229 I 'T-, rr Isp 1,: 22555 PHOTOGRAPHY If A if Lyn I.aTour 'if' .k-. -I . . . f".','-- 1:52 5 ":L 5" :25'5f,i W '1--585 Q.f?7fiiff'?? 1 TYYYY I fi-Iw giigr .. II Ifwffgl' N y If .I.s:..IrzIfew ' ' ' I . - I. IDENTIFICATION , , FEI: AND PROOFREADING Im g? - 'I Karen Siver1V fzfifixf .I g ACTIVITIES 57 I Yafiffl 7,5 I . - I f?:fAIi12I!If1i2EfII? I BUSINESS 3542 ' I - iiffggi5i?iIS ,I' Bob Gottsacker f ' JIM? 'Sf'5vuT?'f4''?'Z5'f' -5551 F- mf' . SP . A ORTS ' i? ,a. , f,-gf:v,I,, Kew I I I I, i III .II K -I I' I' 11,5 I - I", ' "W I Iz:z4',I .I. ,I .,,,,,, i I ' I iff' ' ' I . 1I, I ' I.5s'I:I I , I' I ' ' IIIII' ' .I I, . x I ,,' I, I I fti's5I, I, 'AI I 'E ' I II . ' I,g'Iii,II.1,' iI3I 'IIE , LII ., Q' I ,QI S-I3 T IIIgI,Q I I I I 1, . I'lkf'v ' 'I 3'2" I 'f.q'Qf'Iq'gIf K 5Lg'f'l5iI,lII I, 'Iii I 'Ia,IIIIg, A II - ISI: III, II',, . -.:"I'I1III,I I IIt,!IIIIf I 'IIIIIII-Im.-' ,. 1St?,,I,I I, ,SIEQIIIIII .I:,15,gI,5,, . 9VI.III3I:I- 322 !sI,I-I,II,, I.i2QI.,IIETZ'If'II1m,,I,5'iqaqfg I ' I 1- 'I I ' II-'I I ,1"I - ' II'f'II, I ' fliII'I I .aww I I I , III , , ,. II IV , ,I W .I , I I II Q, ,III ,I,.II,I,, I I I, 5' I' I I ,ga ' ' I. III- "IW I, , I, I QI , , 1, I I gf k Ii' IIIQ'7Q,X'12II'II3 ' 12 If Z IIII I.I:z - 6, I I ', IITI , I ' , II ' 5 'I ' .Ig,III in L., I v-' 47 I' , II-II--I,fI'II,. I fII.I,I,IIIeI II ,QINIII .I ,I I , .III II.'1',IIfI,.. aI?IfIIMI me-,2'.I"sIf"fIf ,I , ,,V. V QI Vii.L:QV,562IVEIIiiEIVI,,,I , ,VIIVVWV ,,V.IVI.V,,. , II,,,,.VV2I.I1.., .I ,NI VV32V,E5VVV,,,VV If V2,,fgViiII.,V,, VVVVIIQg,i5,,I5,V5V.5mVM? . , gg., II'I I I. I I . IIIIIII I ,I Ig I III.,I .:1w+:I.IIII',I Igtw , I, I I I '- -ff' A571512 .5237 'I-,Ik ' " I ILI' I I ,, II I ,Ig '. 'us 'WIIQII I- ,,1,I,s ITIII- --I iIz'IIIfI A ,I ,I I ,,, ,,,. ,IV V , , I, ', I ., mIW"2giwIE,I LII f I, I I ' - II. 'Fl II ' I' , 5 IHII QIMIIII ,, , , , , , , A I I- 't I I , I 1"-U ' dh "3,.'kxizIIP1-TI . IIVLI ' '5I.,I b,,5,I mei". "'.Sw?'i,I'x 1, If' K' ,gf I', ,MELA My ':tf"I,sI' "3.az:I"I1.I-If'II,sI.III I , ,, -III, - ,I I, II , ,g,i'.I,I.I'.I I-1.g,..I"I,I?I 'I '-' ' III' II-'iw Wifafasfqjg ,MI-555,i'1I,f:A'f3f?552f5I-5I,II-- ,i,?IIn5IiI,I, ,i35IfI1' :I,IIII.I' I, . II-I.I-IIfII.I-II.l'I-I::IIIIf'EvIiIIIfffm-":.fI2fII"'I wp., ,V I ,IfI,!,5.g,,I,,5,.I,,I,5S.I,II. ,I.I,,II.I ,,., I,.ys, II iL,ffII5.III . , ,,IIa.IvII'gg1+1 ,, , ,,,,,, 1,-I, III. II,II-I . III ,II I , I,,II ,I, " I,I'I 3,43-:,. I -I.,fI- I.,,44I I N I I I I I III? :II I IIi5I-'2IIIII,,I-IIIIII QI : if lf' - Vt? III . ' ,I' , ii ' . IMI IIIII ,,,II,-I,,I,IIL,fI .I,,'I.'IIw' , ,IIII,.,- , I fm . -I' ' 'III ,, -, I .,,. I,,fII IX'III,I II IIfeII.,"Ix ' I I f'If'f,4I .I.11II?I IIJRIQIQLA mic' QIIQIIII ,iE5vIIIw:. IIytII.IIQII'III'I 'I I II .1 Z'fiIfQ'III M1 , , I. ,,, .W ,IIIII ,, . ., ., ,,III,,, II II I. .,,-, -I WI , .III.I.III..,,. .. 5 I - +afkIImIxIIvI ' vw - I- II Ifivr II I 'L I,IIII?II'fIf I I I I MII .,-MII Q' 1 'WQQVW ,I 'IIIIII1-'A 't"T'I'i5'! '3' " I. fx, . IIIIIIII ,I IIII1 II I ,I II 3. IfI,.I A -'f',II,II I ,,,, ,I ,I ,II 5' , 'IMQIIIQIIII .I II? I , V" - , , If , ,, g,.,.,,II I .I ,M ,I 6 ., -Is QIIKIIIII . WT ' F f sE1l'f1s1"'F" ' IIs,fsIwi.I-" ,WTI Q: I f, ,,gI5I7,I,I ,IfI.IIc,, I, I IIIII,,V ,IIEIIQ j , Iv ,,.,,15?".I,s'. , ILIIQI ,II,'1Ir II.:Iif"i-I"Ik " I,xII i i A JIIISQ I , QSI -I IIIMI iI'IIIfI.I I,.IIs,IIII1LI, .,IVI,,Vy:5 ' HQ . flsiiqisi. f,g.IIE'nag'qgIIIIii5, IIISEIQI Im, I 1 .sIgw5,I'II:.I,.IIIIIIIIIIImII.p1Lg.,IgW IW 5 If :IP,i,sI51e, I . ,, ,,,II Q,-Q, " 'II,1IIg5fI,q,,I M y ' I III iq' ,fr 'IVQI,gjI: I ' Q 4' 1 f.iwv15Q5:e:f2Hf,f,L . , , I , I' ,,'maI'IIIIaI.. ,IIIIZIIIIQ3 I I . ,II,,," I"II.I'I+' ri'?"fIs'IIf'f'f' '7'Li'?g I I I , , I Ima' I - , , I Im, I -.Igr , '5 I ' ', Q - I I? ' I -J 'Z I' 'f'-I?,I I QI, Q',5?iI I, 3,7 I , I ,I I In I I '., I ,,IIwII.:1naI I FI' , IIIw,,II,I uf?l.f1fI1f'Q-fIzifI-5' ...aw . ' Igfi' Q-,IIAII Z,1, 53: I I5 IIIISII ' 34. II.Ig.ItI23,5l ZIQWIIIIQ II, Iwfff I -I I, , I 44, I., II II JIWIII. .ww fffmwg " X' V, 2,5112 ' - -' If? ' g,. 'f2IQ.II?I,II:I.IIfII-'QKQQ' I 'I , 5,-f II I .II ,,IsI,IILIf,. ' 'I :IVLSII -.N H ' z., I II'- , ' - .' ' , IfI:Is.I. W W f II' , I. III ' 'I ' . ' .I ' ,Iwi "M, "' , I I , . I . fly, I, I II'II'iI I I , .In I ,I I II ,I -, I- I 5 ' I " 'N-IIN ' I 4 -I ' X252 ' , , "Iv IQ! I - ,,k, WUI M45 sI,3'f A I . I,,g5, ,, "MIM I-.I..g,,..s,I12a,Ie52?I4:g-,1a,3:,i,5g?'ifI2 'I 'I I -mg , AI., WIN.. I I"'f?f'Ii' I sII?fsII,5If-z?I'? 'I I AA' :I .I , - r "" , A I ' II ,".fIg,,g'i ' -- ,I II, I' . L, U11 ' I ' 'III I .I VI I -I , 'III ,Z III Ii :vt V, ,:gIgVg,,V.V 1,32 . , ,IsI,, I, .I-III' IE? ff- SI , II,I,I,IIIII4I.IfIvIIII-II,.,,Ig,,I IIQ , I Y, ' I' liifbm "' ,':'II' .' 'IJ' Ifis'5,.., . WgggrgIzI:ggI,Ii5T.4I,.'Iy.4 III' 3? ' ' if , ml?-' '1"ii53i2'5lI' -.,l?HII',T?'f 5V5.T:HvII,IIm4I'I Q5z9i,aWf'l9-E35 'J w I - V .., , , V, ., IV .,V,,, V , ,V ,,,, V ,V . .I , I I . .,,- ,I . ,,.,I I ,, II, , I1 .Ii p f, I 'I - I 'III' ,- iw - , I II 1 'ix-I 2.,,' ' IIIII- 1 I ers 'I - I 'Lake H4 "IW V 'f,,I SI-I II, f', . , . .f',I',"', - , I ,If 'I ' . W I,j,,,ifI III,-1,5135 . Ji1II5g.," . I I WWI? "IQ:-IIIIgII3IIIzIfI -' 4 . I' I -'IIEIIIIQ 'I .I:1I' wIII."I'I M' ,'f14III,fIII WHIIQTIIIIIIIIIII 'zffw I .II.I:,. I -III' 1212 , , I I LIIII MII A-Irfsfiig I . ,IVA 'I III ,I" ' ' I ' sy::'!IIg -ff,.III..Q I I JI I I . III-III,,s,5',I I:,III,,,:II , I sig' y ' ' -I , I. II 'K-Iw'II.I ,ap 4 ' I ' I,'I,.2,I ,, ,A IIi.I11iIiI,Q,I., ., I VV? . , , . ,gvfg , s I . ' I HI , - I IIA I fI,,I,::eII,III,.II4,,,I-I-IIIxg?s,yI I: , -II , ,. I , ' I .' IVIQI . ' A , 4, Ig j -,-g',I-Im' I . ,I,,,, ,Vg .. fi ,I , II. , . . ,III I , , ,,III,I I . . , . , ,III , I IIQIIIII I I I ' IIII , ? V . '. EEZGIII , " I' '- - f5'I1"w 'QI' ' . IIIaaI"L1Iw5IG"E,' .I ISI,,IIII . "JZ 'II"'I'fI'iII ',I'.lfcf"5I." IIWTIIQ-Zff"2'fI7ff' , I 3fI,g-,,IIgIII, ff , I 2' 'I',,II,,,ggg I. - ' I , I -I I L I 7 :ff f,, I I I 5, , s-.,I,1'f2iIi-' Im ,, II, I Ig- ,, VVII,,V,-IV,,.I -IIII1, I ,I 1 gez II ,. I, W, 3 I I 'QI' I II' . , If -II,I,,, II, , II,Ig,, ,, , II.- , IIIII 3 V..II,Is,M. ,,,. AI, , . , .. I II,II,,,I. VW, I .III I III, 1IzIII'IeIIa'3gII. ,. ,Q I IIIIIII I'I1rIIizI" .II.IsI'I-I I I . :E I ,gm :II -III:14+13-M 'YQ IIE' I , 'lgz !45t5,',II I . 1 1,1 5- IU. IIII ,g I TWT! W 'I37 - if' "ZIV I I., I ,.,. .I , 54, , .III I I.,f,, , ,II I, ,V ..,I,,, ' III II - . II I' I If-e,,, II: ' ,III I I1 ea 'I - I -I II,IIII - . I , , , I ,IW I, , ,, , I Fu. I 'E I, I ' 5' - , ,if ' .,IIi-?'IIf"II,- ,,I,., 'N III. . I .I WE I 'I III, III,zI,I,II'f:, .If'?2:ffIggI . ',,I II I , I f'I,' I ' , I ,MI IIIIAI I QIIII' --IIIIz1IQf1MgII I I ,.II-' IIII I I I. I . I I,,. I, ,IIIIII,III, , I. -,IIIII IIIII, , IIIIIIII I ' 'QI 'III ,' III:4f'iIfff5EE'5 'I iff-IIn,zI, III:.If5I Ia ,,'IzIIxI.:II':I1,vw-III: I, ,,.. ,. , IIIIIVII, nw, ,IIIIM -II,,. ,IQ ,, I,7I., , II I .II IIVIVI II ,.I,,III II-I IIN, . ,V , ,,I, ' "iz ' ,, ,.,,, , . . , ,V IIIr,III,I. VIg,,,V, , W ii I M '-IQIIII, V IQ, 'I III, ' i 'gg ' ' I W--' I'-'Tl' 'I4IfisIi5." . ., Ig, QIIIIIIV - I' 1 I. - I j II,I.g, - IIv,,II,1 , I-III., V I 1 . ,I I .II ,I.,, ,I I. , I - I I ,I I , I .w,,,, I I , ,I gi I If, ,- II,II,A.II ,IVV ,,,,,,, 'III,I,,VVVV . V V V VV.I A ,, I, 'I 3,52 , Qzfffyix 'IE::,.f,!!ijig: ,f'f1XE5ZXfijf7"f , I '11 ' 5. , W -"I, Q ,I v,:,,.',gI31 I Ig if I Q I Ii, ,,5,QgI. , . lLV,'f'1, L ' ' I ,, ' -' V A III -I ,g,IIw If fS V My ,-'II ' ' f IVIIfg,A 'I ,, I I I I. I W,-3. ,. V ' , 3. I 'ff TNI 91. V, ,II , ,V , 1' ' 'gI.II, 512- 5 ig- , I I , I 'I f"' ,jifI"',,I' IGI, I i"I j I' II21 ,. ..,IIf. -,.I,I,I:, I, .IL VVVV., I . V VMWVVV , VV V, I I . -III. Is ,my ,. , I I ,I ,I A 'II , I I I , I I "QI 'I ,If I ff' I1 5 'IV ' ' . , W. My wg, I I, - F 'Iyg I I I gl V. I , , ,KQV I ,Igfw In . ,VVV..,VVV.VV. V , V,. ,, A I I-,II I,,:I- II:,' - . I ,,..,,,, iq QI , Q' I , . I II.. . VVVVVVV VV V ,, V V .V,,, L 'ZVQ5 , --:Ia I ,, ,II IIII I..II, ,II .I II . II,,I I . I IIIII ,.,, KQBSVIIII, IIig,' , IIz'II 215. I I If . I'II.'Ix - , I I. Ilia- I I I-,QI-I I I,.Is,I,II .,,.. LI .I I, II -I III :Im II-I, IIIIIWIIIQ , ' ' W" " 'QYQQSEI2' 4" IsiI4i'V'-f',I,I2' Is, " i2eI5',' I "I"?IQ55E'7I,' ' I-' 'I K ' 'Ilia fi- I . IIIIIII. , PRINCIPAL Richard Koepke, Ir ASSISTANT PRINCIPAL Donovan Richards It is no chore to write a message to a graduating class - it is, rather, an honor and a pleasure. lt is also a task not easily accomplished lest what is written be trite or lacking motive. But if we draw upon our own experience, however small, and write what is in our heart--what is Written can be good. The same shall hold for whatever you may bring to pass. Draw upon what you have learned from books, in school, at home, and in your church. This is your experience. Then act according to your heart. This is your love of man and your Creator. -- Richard Koepke, jr. ARROWHEAD BOARD OF EDU CA TION Willard Roloff Gustave Stoelting Charles Wittenberg Curtis Gallenbeck Fred Staus joseph Brierton NOT PRESENT: Joseph Johnston 4 FACULTY WILLIAM HINZE ROBERT REMSTAD Guidance Counselor Guidance Counselor Q5 It ELISABETI-I BAXTER CARL BENRUD Spanish Agriculture KATHERINE CHAPMAN GROOMER DAVIS Shorthand American Problems Bookkeeping Student Senate Advisor Typing ,av wr DAVID BALMER World History Physical Education -' A 1 J: ' 1 21 .il ,,'r xffifv tk MH" ff 4 . IIC , ,"f if 1 4,,,, ..,,,,, V f ,- ' R ' gl faf'gf,,gW1 Wfmww JACK BOLD Woodworking Drawing Shop Preparation ARTHUR DOR DEL College Mathematics Algebra CHARLES BART English 9 Choir Orchestra CURTIS BORGEN United States History DORENE FIX Home Economics W1 A M V JOHN GESKE World Geography VERA LUDWIGSEN Librarian V BERNARD HASSEMER ROBERT HUGI-IES Chemistry Advanced Mathematics Physics Geometry JOHN MEYER JOHN MILLER English 10 Biology Advanced Biology VIOLET KLESSIG English 9 RICHARD MYRHUM General Science Algebra Audio-Visual 6 RUSSELL NELSON JEAN NEUSER ELILN PETRICK VINCENT POLLOCK General Mathematics Physical Education English 12 Office Practice Woodworking Latin Bookkeeping Shop Preparation 6 1 ILGA REKE Art German ALFRED VANDERTIE Physical Education PETER ROIDT MARVIN SOLOMON ALAN STUVE Reading Metals Shop Preparation Auto Mechanics Individual Progress MARY WEHR GILBERT WEIGEL ALFRED ZIETLOW English 11 Band General Science Biology 7 BEHIND THE SCENES OFFICE STAFF Dorothy Iochinsen Marilyn Vandervelde Marian Brandt Margaret Kehl LUNCHROOM STAFF Anna Klink Avis Luedtke Avis Ge szvain CUSTODIANS Lillian Holtdorf Ed Dorn Gust Borchardt JUNE ANDERSEN . . . Student Senate 45 Newspaper 3: Band 1-45 Pep Band 2,45 Dance 45 GAA 2,35 Clubs: Art 45 Home Bc. 3, 45 Dramatics 2 SHARON ANDRE . . . Student Senate 15 Color Guard 1, 25 GAA 1-45 Clubs: Dramatics 1, 25 Spanish 2-45 Modem Dance 1 PHILLIP BAIRD . . . FFA 2-4 ROBERTA BARTLETT . . . Band 1-3 WILLIAM ALBERT . . . Student Senate 45 Newspaper 45 Track 2-45 Homecoming 35 Int. Fair 35 Clubs: Spanish 3, 45 Rod and Gun 3, 45 Campers 3, 4 QV- Pres. 415 AFS Exchange Student WANDA ALSTAD . . . Newspaper 3, 45 Band 1-45 Pep Band 1-45 GAA 1-45 Home EC. Club 4 SUE ANDEREGG . . . GAA 1, 25 Choir 35 Clubs: Home Ec. 2-45 Spanish 3, 4 BONNIE ANDERSEN . . . Choir 35 GAA 45 Clubs: Home Ec. 45 Library 45 Transfer from Waukesha High School TERRY BLASING . . . Honor Society 3, 45 Track 2, 35 Clubs: Campers 25 German 3, 4 DENNIS BOHLMANN HUBERT BOL . . . Student Senate 45 Band 45 Clubs: Spanish 45 Campers 45 Rod and Gun 45 Track 45 AFS Exchange Student from the Netherlands RICHARD BOSSHARD . . . Rod and Gun Club 2-4 NADINEBECKER. . . Home EC. Club 2 MARJORIE BIERMAN . . . GAA 2-45 Honor Society 3, 45 Clubs: Art 45 Home Ec. 2-45 Spanish 1, 2, 4 ROSANNE BIERMAN . . . GAA 2, 35 Newspaper 3, 4, Student Senate 2-4 fTreas. 415 Color Guard 15 Cheerleading 2-45 Clubs: Library 15 German 2-45 Science 45 Rod and Gun 1-4 QSec. -Treas.j SHARON BIERMAN . . . Newspaper 2-45 GAA 25 Home EC. Club 4 :511 7- 5 ggi ,,.': im ROBERT CARR . . . FFA 25 Clubs: Campers 3, 4, Rod and Gun 3, 4 PAMELA COOPER . . . Student Senate 3, Band 1-45 GAA 1-45 Clubs: German 35 Future Nurses 3, 45 Home Ec. 1-4 WILLIAM CULVER . . . Band 1, 2, Football 3, 4 fMgr. jg Basketball 4 fMgr. jg Clubs: Spanish 3, 4, Rod and Gun 3, 4, Varsity 3, 4 RICHARD DELSMAN . . . FFA 45 Football 1, 2, Baseball 3, 4, Clubs: Rod and Gun 1-43 Campers 3, 45 German 3 TIM BRANDT . . . Student Senate 45 Newspaper 3, 45 Football 1-45 Basketball 25 Baseball 1, Track 2-4 Varsity Club 2-4 KATHLEEN BREDL . . . Student: Senate 3, 4, Band Future Nurses 3, 4, Badminton 3 LANCE BROWN . . . Newspaper 3, 45 Football 1-45 Basketball 1-35 Clubs: German 2-4 QV-Pres. lg Varsity 2-4, Rod and Gun 1-3 JAMES CAROTHERS . . . Annual Staff 4, Clubs: Spanish 3, 4, Rod and Gun 2-4, Campers 45 Art 25 Badminton 3, 4 1-4, Pep Band 1-45 GAA 1-4, Clubs: Home Ec. 3, 45 PENELOPE FLEMING . . . Newspaper 3, 45 Choir 15 GAA 1, 2, 45 Honor Society 3, 45 Homecoming 2-45 Prom 2, 35 Orch. 1-4 QCond. 1-455 Annual 45 Clubs: Art 1-4 QV-Pres. 315 German 3, 45 MMM 3, 4 KATHLEEN FROST . . . Newspaper 35 Clubs: Art 2- 45 Home Ec. 2-45 Future Nurses 3, 45 Library 2-4 NANCY FULMER . . . GAA 1-45 Clubs: Art 45 Hom Ec. 1-45 Library 2, 35 Future Nurses 3, 4 MARY GEHRT . . . GAA 1-45 Clubs: Art 45 Dra- matics 1, 25 Spanish 3, 45 Home Ec. 1-45 Modern Dance 1, 25 Future Nurses 3, 4 C TERRENCE DEVITT . . . Student Senate 35 News- paper 2, 35 Football 1-45 Baseball 1, 3, 45 Basketball 1-45 Clubs: Rod and Gun 2-45 Varsity 3, 4 LARRY DORN . . . Student Senate 15 Football 1-35 Baseball 15 IAA 15 Clubs: Rod and Gun 3, 45 Varsity 2-45 Campers 3 SUE DURR . . . Student Senate 2-4 fReporter 455 Newspaper 3, 45 GAA 1-45 Honor Society 3, 45 Annual 45 Prom 25 Homecoming 45 Clubs: Art 1, 25 Spanish 2-4 QV-Pres. 3, Pres. 415 Library 15 Booster 15 Modern Dance 15 Dramatics 1-4 CHERYL EBERT . . . GAA 3, 45 Clubs: Home Ec. 45 Future Nurses 3, 4 RICHARD GRADE . . . Football 2, Rod and can Club 3,4 MARK GREEN . . . Student Senate 43 Choir 3, 4, Football 1-45 Baseball 1-45 Honor Society 3, 4, Homecoming 43 Prom 3, 4g Clubs: Rod and Gun 2-4 QV-Pres. 4jg Varsity 3, 4 RICHARD GROMOWSKI . . . Rod and Gun lj Foot- ball 1, IAA 1 ROBERT HAEBIG . . . Student Senate 45 Newspaper 45 Choir 3, 45 Football 1-45 Basketball 1, 25 Baseball 1-43 Honor Society 3, 45 Badger Boys Stateg Home- coming Court 3, 4g Clubs: Rod and Gun 2-4 fPres. lg Varsity 2-43 W'ho's W'ho 4 PAUL GEISEL . . . Football lg Track 2-45 Clubs: Rod and Gun 1-45 Spanish 2-4 MARY GERBENSKEY . . . GAA 1-4, Newspaper 3, 4 Band: 1-45 Pep 2-45 Stage 3, 43 Choir 3, 45 Dramatics Club 3, 4 fTreas. 4,5 Thespians 4, Annual Staff 4 ROBERT GESZVAIN IUDITH GILBERTSON . . . Choir 1-45 Home EC. Club 3 l JOAN I-IANSEN . . . GAA 1-45 Clubs: Art 45 Spanish 3, 45 Home Ec. 2, 3 SUSAN HANSEN . . . Choir 1-45 Clubs: Art 15 Home Ec. 1, 2 CHARLES HANSON WAYNE I-IASSLER . . . Rod and Gun Club 1, 3 SUE HAIGI-IT . . . Student Senate 15 Newspaper 3,45 Thespians 3, 45 GAA 1-45 Cheerleading 25 Honor Society 3, 4 fSec. -Treas. 455 Annual 2-45 Clubs: German 3, 45 Dramatics 1-45 Library 15 Rod and Gun 2-45 Art 1, 25 Booster 15 Band: 25 Pep 25 Modern Dance 1 MICHAEL I-IANRAHAN . . . Student Senate 3, 45 Football 1-45 Basketball 1-45 Baseball 1, 25 Track 35 Rod and Gun Club 1-45 Varsity Club 3, 4 ROBERT HANRAHAN . . . Rod and Gun Club 2-4 SHARON HALL . . . GAA 1-45 Home Ec. Club 1-4 15 THOMAS HOFFMANN . . . Football 4 QMgr. Q5 Bas- ketball 45 Baseball 3, 4 fMgr. 15 Honor Society 3, 45 Newspaper 35 Clubs: Spanish 2-45 Rod and Gun 2-45 Varsity 3, 4 RICHARD I-IUSTING. . . Football 1,25 Newspaper 35 An Club 1-3 STEPHEN INGISH . . . Football 3, 45 Track 35 Stu.. dent Senate 45 Rod and Gun 2-4 MELVA JENSEN . . . Student Senate 4 QScribej5 Newspaper 3, 4 fEditor 455 Dramatics 3, 45 Thespians 3, 45 Honor Society 3, 45 GAA 1-45 Band: 1-45 Pep 1-45 Stage 3,45 Orch. 2-45 MMM 3,45 Dmm Maj. 4, Clubs: Art 3, 4 fPres. 4,5 Booster 15 Annual Staff 4 GAIL HEGBERG . . . Student Senate 35 Newspaper 3, 45 Annual Staff 45 Clubs: Dramatics 3, 45 Spanish 3, 4 fSec. 55 Home Ec. 15 Art 45 Booster 15 GAA 1-4 JOHN I-IEINZELMAN . . . Newspaper 35 Clubs: Rod and Gun 3, 45 Science 15 Art 45 Latin 2, 3 GARY HIEMKE . . . Track 2-45 Football 2, 35 Clubs: Latin 2, 45 Campers 45 Varsity 2-45 Rod and Gun 1, 45 Science 1, 4 PHILLIP HINDERAKER . . . Golf 15 Football 3 flvigr. Basketball 1, 25 Newspaper 35 Clubs: German 2-45 Science 45 Rod and Gun 2-45 Varsity 1-45 Badminton 3 J CHARLES KIEPERT . . . Football 1 TOM JAMES - . -Football 1-4, Basketball 25 Clubs: Rod and Gun 45 Varsity 3, 4. DOUG KRUEGER . . . Football 1-45 Basketball 1-4g Baseball 1-4g Student Senate 1-4 QV-Pres. 435 Clubs: Varsity 1-43 Spanish 13 Newspaper 3 CAROL KUHTZ . . . MMM 3, 4 fHistorian 4lg Choir 1-43 Honor Society 3, 49 Annual Staff 3, 4 fEditor 415 Clubs: German 45 Art 3, 4 QV-Pres. 41 HOWARD KAUFMANN JUDITH KAFER . . . Home Ec. lg GAA 1-45 News paper 3 PATRICIA KEHREIN . . . Newspaper 3, 4, Band: 1- 43 Pep 3, 43 GAA 1-45 Home Ec. Club 1 DENNIS KERR . . . Football 15 Basketball 1, 2 l7 5 ,W ,,,, , , E f JOHN MALEC . . . Band: 2, Stage 25 Basketball 25 Track 2, 35 Clubs: Spanish 2-4, Rod and Gun 2-4 JOHN MCBROOM . . . Student Senate 35 Football 1- nor Society 3 4 QV Pres 41 Band: 45 Basketball 15 Ho , - . 5 1-45 Stage 3, 45 Pep 1-45 Dance 1-45 Orchestra. 2-45 Band President 45 MMM 3, 4 fPres. 4J5 Clubs: Science 45 Rod and Gun 2-45 Varsity 3, 45 Campers 45 Choir 4 MARY MCELHATTON . . . Honor Society 3, 45 GAA 1-45 Clubs: Art 45 Spanish 4 JAMES MCGRATH . . . FFA 2-45 QT1-eas. J Rod and Gun Club 2, 3 I8 IENT LARSEN . . . Track 2, 45 Latin Club 25 Golf 1 JOHN LIPPERT . . . Band 15 Football 15 FFA 3,4 ANTHONY LOMBARDI JUNE LUND . . . Home Ec. Club 45 GAA 45 Trans- fer from Johnson Creek High School KATHY OLSON . . . Newspaper 3, 45 Dramatics 3, 45 Home Ec. 35 Latin Club 25 GAA 3, 45 Band: 1-45 Pep 2-45 Stage 3, 45 Orch. 2-45 MMM 3, 45 Annual Staff 4 ALAN OUTCALT . . . Band: 1-45 Pep 3, 45 Rod and Gun Club 2-4 JOAN PARKER . . . Student Senate 45 Honor So- ciety 3,45 GAA 1, 25 Annual Staff 3, 4 5 Homecoming Court 3, 45 Band: 2-45 Pep 2-45 Stage 3, 45 Orch. 2, 35 MMM 3, 45 Int. Fair 35 Clubs: Dra- matics 1-35 German 3, 4 fPres. 415 Library 15 Span- ish 1-4 qsec. 15 IOANN PARKS . . . Newspaper 3, 45 Band 1-45 Clubs: Art 45 Home Ec. 3, 4 WARREN MERTINS . . . EFA 1-4 fSec. and Pres.J RICHARD MEYER . . . Choir 3, 4 DAVID NELSON . . . Student Senate 15 Rod and Gun 2, 35 Latin Club 2, 45 Football 1 BONNY NICHOLAS . . . Student Senate 45 News- paper 3, 45 Dramatics 2-4 QV-Pres. 455 Thespians 3, 45 Band: 1-45 Pep 15 Stage 3, 45 MMM 3, 45 Honor Society 3, 45 GAA 1-4 fPres. 415 Majorette 1-45 FBLA 25 Annual Staff 35 Clubs: Badminton 2-45 Modern Dance 15 Home Ec. 2-4 QSec. 455 Homecom ing Court 35 Badger Girls State5 Cheerleading 2-4 I 7 1 I9 ALAN RAMIN . . . Rod and Gun 4 DAVID REA GARY REEVES . . . Transfer from Milwaukee Wash- ington MARY RESCI-ILEIN . . . Newspaper 43 Dramatics 3, 43 Choir 33 GAA 1-43 Annual Staff 43 Clubs: German 3, 43 Art 1-43 Booster 1 HOWARD PAULBICKI . . . Choir 1-4 ROBERT PFEIFFER . . . Student Senate 3, 43 News- paper 4g Honor Society 3, 43 Football 13 Basketball 1-43 Baseball 1-43 Clubs: Varsity 1-43 Campers 2-4 fSec. Q3 Rod and Gun 2-43 Who's Who 4 IUDITH POWELEIT . . . GAA 1-43 Clubs: Home Ec. 3, 43 Spanish 4 MARY ANNE PREISLER . . . Student Senate 13 GAA 1-43 Choir 2, 33 Cheerleading 2, 4 WAYNE SANGER JUDY SCHEMBERGER . . . Newspaper 45 Choir 35 GAA 2-45 Clubs: Art 45 Latin 3 MARVIN SCHLAFER . . . FFA 2-4 HAROLD SCI-ILISE BARBARA RIGGS . . . Student Senate 1, 45 News- paper 3, 45 Honor Society 3, 45 Choir 45 Band: 1-45 Orch. 1-45 Dance 2, 35 Stage 35 Pep 1-45 MMM 3, 4 Art Club 4 MARY LU RINKE . . . GAA 1-45 Home Ec. 1-45 Orch. 2-45 Clubs: Library 25 Art 45 Latin 2 RICK ROSSMANN STANLEY RUMPI-IOL . . . Spanish Club 35 IAA 25 FFA 2-4 NELS SELBO . . . Student Senate 35 Honor Society 3, 4 fPres. 415 Newspaper 35 Football 35 Basketball 2- 45Track3fMgr. Q5 Band: 1-45 Dance 1-45 Stage 3, 45 Pep 45 Orch. 1-45 Choir 45 MMM 3, 4 fV-Pres. 4,5 Clubs: Rod and Gun 45 Science- 45 Varsity 3, 45 Campers 2-4 fSec. 3, Pres. 415 Annual Staff 4 PAT SHOTOLA . . . Dramatics 2-45 GAA 1, 25 Modern Dance 15 Art Club 4 KAREN SIVERLY . . . Band: 1-45 Pep 2-45 Orch. 1- 45 MMM 3, 4 f'l"reas. jg GAA 15 Honor Society 3, 45 Annual Staff 4 fAssist. Editorj5 Clubs: German 3, 45 Home EC. 3 CAROLYN SLATER . . . Newspaper 35 Choir 2-45 GAA 1-45 Modern Dance 1, 25 Future Nurses 1-4 RON SCI-IMELING RUSS SCHMIDT . . . FFA 2, 3 DAN SCHIVIITT . . . Football 1, 2 fMgr. 15 Basket ball 1-3 fMgr.j ROGER SEABORN 5, K JEFFREY TRAPP . . . Student Senate 25 Clubs: Rod and Gun 2, 35 Art 1-4 MARILYN TRAPP . . . Color Guard 2, 35 Home EC. Club 2 JACK UNDERBERG . . . Football 1-45 Clubs: Var- sity 45 Rod and Gun 1, 45 Track 2-4 RAYMOND UNREIN . . . Student Senate 3, 4 QPres. 4 ' Football 1-4- Baseball 1, 25 Who's Who 35 Choir ,l ! 2-45 Clubs: Varsity 2-45 Rod and Gun 2-4 flares. 355 Spanish 45 Badger Boys State5 Newspaper 3, 4 JEAN SNYDER . . . Student Senate 1-4 fSec. 3, 455 Dramatics 2-45 Thespians 2-45 Honor Society 3, 45 Cheerleading 1-45 GAA 1-45 Band: 1-4 QSec. 455 Stage 35 MMM 3, 4 fSec. 455 Clubs: Art 2-45 Booster 15 Latin fPres.j 45 Annual Staff 45 Homecoming 45 Homecoming Court 45 Int. Fair 35 Badger Girls State WILLIAM SPANHEIMER . . . Band: 1-45 Pep 1-45 Stage 3, 45 Dance 2-45 Choir 45 Orch. 3, 4 CRAIG THOMAS . . . Football 1-45 Track 35 Clubs: Varsity 45 Rod and Gun 15 Choir 4 PAUL TOEPFER 1 23 PAMELA WOLCOTT . . . Student Senate 45 Honor Society 3, 45 GAA 1, 25 Band: 3, 45 Pep 45 Dramaticg 1-45 Thespians 2-45 Clubs: Art 1-4 fPres. 3,5 Ger- man 3, 45 Booster 15 Prom Court 3 AL ZERTUCHE . . . Football 2-45 Track 15 Baseball 1, 25 Varsity Club 3, 45 Homecoming Court 4 JERRY ZEUTZIUS . . . Football 1, 25 Golf 15 Clubs: Varsity 1-45 Rod and Gun 1, 2 BARBARA ZWIEG . . . Newspaper 3, 45 Dramatics 45 Home Ec. Club 3, 45 Annual Staff 4 RAYE ANN URBAN . . . Newspaper 3, 45 Color Guard 3, 45 Annual Staff 45 Homecoming 45 Clubs: GAA 45 Art 3, 45 Home EC. 45 Transfer from Men- omonee Falls MARCIA VRABEL . . . Student Senate 45 Band: 1-45 Pep 1-45 MMM 3, 45 Honor Society 3, 45 ,Homecom- ing Court 45 Annual Staff 3, 45 Clubs: German 3, 45 Home Ec. 3 SALLY WILLE . . . Newspaper 3, 45 Dramatics 3, 45 Home EC. Club 3, 45 Annual Staff 4 ROSEMARY WILSON . . . Newspaper 45 Home Ec. Club 3, 4 2 - E 2 Q E E S 1 2 5 E E s E 3 i s s 5 5 E 5 i JUNIORS V F -.'l 25 g .2f. V VW V. -me V mp my . V ag. 1 - 1-V . V V.QiViiez 'i fV1,V1 f:g.'fV52if.-af .ggmiiz 's2V.-ma .'-Q.fi2-.VV-.. V, 5 V. af--'V 342 'V '. f ' fa:'S.faEa1i1a.' KV. V -- Vw. - . '-.if'.- Q 41 viva "-H2-.ff 552:43 2' 5 MW. 1?-fefiwl 122 5 M3525 Z'f'!fQV'f6?' 'fs W fx. -AWQQ x " """ " --1"' :" 1 -V I k -H ' .V . . 1522 ' ' Wie -fig 'V ' 'a-'VH 'E " .ffH ..g. ' Vw .?I2.'6'iV-' f'V'V.- fi. L, o .fi .K .. .V -f 'e 'V . yi V ':V ' . L: " . S.. I . f ' V I .,.. gf . AV-.QV -.yr-KF: Y.. ...iw :Y E W:-i".-Q-ayzlzew 'K ' . .122-' V. 'f . F f 'I-2-"igf ..i . 5 " K 'ev al :Eng f'1VV':-fl Vw ' . V V VPV.L4' V..V.V f if- .W1.L'1 gV1'-gifs. . V-fy..-:f V! g k - VVsg,, ' fine.. , Mxguirs r . . I., -5' Eg5f.f,,5f,,yV.. 2.25 " g i..V-11.2. Qiifig V, .L M n ..--EM . W-2 V 9? . g gV:yNmf:,.1 , -.WVXHKV .V f V- 1. s 5' z.fi:.sfV'ifas-. 'S 55Kr!JVV'V 'V fri e'VsVeffV1fA- f -V VVVQWVW ffsmn,V.z52V Vxmw iipwrz. gy m WVVVMVVIVVVVV HV-xnxx -:ufk ',-- V Arg. Nwfw 1 5Q. ,Vgf2-.. .V ja. . .lV?QVsf m,.VVV VV VV Vwwg 7552-A -' i gVf11.f'- 'VV1:V4:g3,g.5:--. fgggafw ,gfgjjfgs 53.26, LF :gz..'5ggi,.V ,arg-'Q -' 1. Eine?-X" .. F'-135 .Ml VV 1' i -"img ' f"5iU ' ,V:::,V' Q, V1Vf.iV K WTEEIV .IJ MV-fVlik V tw fV .V . N - V Ml- V :Vf ' V " W- V.. - g.VrV....V-f... .. .. ' 2Qi2..TV.2.V'..e- 'V ::::fgf..- V'-,VVQVV-.V ir. V ' . V H WS?" K.lf'ii2K5miis - J -- . H. Alstad . . . .Q .V.. V .. r X ....N.:'-Ex p- sf ff ,V sf' K K ri K-A 5 X gg.. mf. f .., V V . .. X ii Q., J V r. M f fm X W. , K I. Andressoo ". ws aw -ii-M-fzV V V W . V V ... 3 'V " VV V' - N V' .j'i.zqVk I 35? Q.. IV' n 1 S N I S K Wg. XL, A, was K. - V-.Q ,VJ -up . .3 VV V . v vl . fi 'X Q. Ks ix . M. ,wk zws'1w-.ff 1-if fg- 4' 'Vw Ansay --i f . .. - . .Wi 2VfffEi552,Q2QQr1f XY Z? ,ii .wp X NE fi i 3 "' gh X f f - ,s V Q , 'VN M V... L . is ...V V VV .zsiigzgsgg V 9 -+.S.VvfHfgf1Vggw . s . H, 5- x t six .am A sm 2. B R. W1 . ,sf f gif?- ,Vzg V 2:12 K xv. X 3 , , ff .1 , .M .Q xzm . ig .fy .K 'K 5,1 .HM ' Q .. ww F. Arndorfer T. Audley 533522 Q T ...V . sw V 3. 5 .ssiish ...V .V 5? ff? D. Barker 'ibixiisfiidii - V fh',fUgf' V . . Vt. V- Q ip.-Q m x.. . .t55gig,g5fV-.V k - ... '. .QVQVLLV A 5 s 2 iq Wi, gt ,K Q 1 U.. , . fi... FQ 4 5351 X in . .f P1 , U. EXE., ..V . Vn , ,- f .,. Vw! ,-" . iff Ng, b Ve. 3 Q ' 4' W C . Becker 7 523. X..- Q s. ' -- -:'-1i:f"- ' .5 -f-UU '.-5--iv, wif V C 4 YV Fl I 4 ras 'Sf H, s ...S I 5 .fl f, f J, V.-Q..-f V 5 z g -V x ,jx gg . , , R. z V ,. ,QV -fggf. , " Vw" 19"-51?-iieiiieiifi ' E-V2 ff 'V V ' , ' 'W ' V 1. V.Vn1-'.V'.Pr 'X ,V .Vw . .. f ' mf - - 35. Im . " V T. ..- X. -fn " -1-sl-i'-W '21 f .i'if'- , ' I. ' .. . V. Va 11211-'ldif W VV -f4!5iElE-nan" W1 -V-V - 'V -1 . V . .. V .V..,,VpM... UVVV..V. gif Vgswgg-511355,-.gf-3-.3 .X Q.. -1 V VVVJ ,K3q...,.figg,.fg.Vgms.:-...VV V V Iwi! ' C. Becker Becker K. Benz B. B1erman L. Birkel M. Brierton W. Brockmeyer -- M V " 'X 'Y ...K V4 gp. QV. , .,.-'33 . VV. Q. V 4545? . Mig? 'I-li'-ffilfwf? f?f'V A ' X K :V,gf:V'. WV-i'-Vf V .. . 5 im.. gf., ,V,, .. ul-.B 1 . -Vw .rv f V ., ,V v.,.,v -1,4 5, ,m.ig,,JiL , -. - mms. .gg Vg.. .. g-VV.. VV V. l.VV....f is: .f.. .. .. Haifa- wi Vw. ...Q J H 4. V., ESZVII-' - if, - 'V 'Ffa -MV zsewfsggfz " '-V.-:Vw ai? Jfgf'--.V--I-. V::Vg-1-2 f . LV ' '-11' ' " - ff fa' V if 31 ' wifi - ,V " ,.., ' Y"--'?5' g ?Y+fi 3235335255521 -1 " P??K?i22sEfi7i??'f 'i 71 I A if Wil-' ' iii-15 3 ' - ZS' " V if V. Vg- V s - 4 V :'f- 'V fg1rV..V-U.. ., ' f::s.f VvV .V 1-V '? -1: .Vx -:wf,V.- VV fg.,,1-,-gf . Vs1V. .V1v,e.VV1-V4 '- e:fffg,.,g5:. Vs 'M H V' . V x. WVVV. . ffffiwrzv-LVQH V' .Nw ' . i' Vn2?VVV V'?.fgsQ.i.1f-Q. ' ,. .-5.356 Mil... -..5g3.5.g?zi'.?w"V'L-'g.'..Qlfq?2sggg.V .' D. Brophy S. Chapman Q. Clayton S. Clemans N. Cooper T. Cowen B. Dauer '- 'Miz "1'f--3,1-QVV. VV' .VVXV ' 15-'fV1'zrgf5V .Q W I -:.:rz:j:3s.fV .ggVgy-.'- .V "' . 1'Vz..z-W,-.Vg ' V. Vw f - Vg.-. . -uw.. 1 .i,z.,V ..gz.1- .V . . 'V-'V - ' - .. . ww A ,- V - Vw:-1A. .VVV f2iV :.V ' .HV 51. V-I,. . Y 5-S .V gfgfgzgffg-5 5 ,s'g.i.. -' - . MF. .' 1 'l'Vi'iL3if V'EVcfsVVss"'.f?' . Sfiffiz 2. M?-2. V55 55? ' . .,. msg V V V. ' f K: f ' ' -V V'3sf12222f:Vf'V 55253. Maia' diifiigg 5.15-.. t VVNQEQVV -2 1Vff5ggV. ,Vg-.H V 024'-Ffffis if Vfs ff jf V. 1'i5?,ff5 x:' V3? 2-Yi fr-'If-Q-VSTH V 'f5f1 ?k :.E VQ V' "V-im W Die ssgw ' 3 Vlfij '??'1-5?2Q5.V,Sf W i'f.VV-if V YF my -W fgfgg V . ... N V V -' lf? :agp . 'V V. 5.52 9 fV 1-filgif'-'if fflisifV2:V. .V QEQVQIVV V, 'Vp pi.. w ie V 2 35914 wif."-5 V1ife:." QQEQTV A 5 2532 25 . ,.,, V . V V 6.-raw JW - V" "-.. ffzg5'fg.,,if'i-2iVfv' H?:EQaa?fs?!si' - Virgiggiigafliasa-3 iggfrig :Q-rr'-322 ' - 'X-fm, V 3 -'-gVgggimf12V f.V2'M5.Vag4see?fV-W-'1 V .f QVQM: "W H f -x,.aegwgUc" V ' .Y-QQQSE5' gsm-2'.V.VEV -'ref' fi2V'fi,1 is-ragga V -3.--i.-3V'iV fglfigiimz f, ilifffii ,-,'.f.f:fv,5L?f . V of '- nw af- .,i2'f"a1' ' fl'-Efvf?.5V--f-VV . . V-V Vw.-'V--1 'f-1r:- -"IW -Vgwigaifi V' V' -' 42 'V V 'V -' sw- A 'V. .fV.v1 V 3 wif . '- . fegg A 'i ' ' .43 3. V f -V2 .Vi-3 - 'Vf.QLf..w.cf uf ' .G 4- ., 5 , '4 2, .V .VV .f .V fr . V. V 'R .Vai ...MV .Vi m. VV Vr..V,:g.,V.. sz. ,.gL..55..Q,m. . ..VV,..g.-if 5V.,4w.5VkWL 5:-..f.., -.,.:. V - ff V V ma. . V-.. D. Dettman G. Doleshal .Q K. X K K 2 ,.. VV .,., V., Q, I. Dunn .1 '1 gg' 2V 45 .,, 1VQ4xVV5vVs.:as .. , .,V5V,V- . fc M. Eaves MV.. V I .. may Vw., 1. VV wigpgw VV .. .,.g,guVVw...k.f.. V V ,.-V. 'Vfr-9 ' VgVgjj.'V' 5 ' - ' 'fr ' - ri x .M-of MJ V V. - ' 'wks A f.QF.V .z. V? - 'Z '-Af V ' 5. If 'Bi'-'V 1-. .. 'Q V QV-VraV....Vg'g 2: si.. af fm.. .. LV . Q-ziilkiiglf ' ' y i m iv Vw ' V21 - VffQ.i'fEg!52Q A V. ' - wagifyiQ3fi3f,.s'7.-if V B '1:"V:: gfg'Nis'5g5 i " l . gifs - " F f'.gj5Vgj yy gj5V'fgVf""' ' + 1 :MV ' Q iff 55522551 '-Vg.-5 f1.VV: VV'Vr1gWJi2,f, w IQKFQV V ' .V .QU V. M'-V eigf ' ff.-..-'5.:1- ix .VV..'1,Vf'f4gser V .. V V 4 .mg - H 4gffV:4..V f.11.VVsf.eBiV?V ?.EI5iV1f???9x-'QM H719 J. Fetkenhauer M. Flemmg R. Fleming J. Fredman ' 'f.1V.-Ni' ' V-Wil 1 -'X - V. ::5V!E:QQ5':5f1. 2frQIAW" ZV J-.VGQSSQ 'SMS iss Vu. 5-Dyk. NW H 5.4f5iixf5yl'xf.IAi VW .:V..: --f-w,f--V fo -"w'z.Vf-V. - ' 'VL:VVV...Va.'s--w"'VV-V'Fff11-VV...V..V.....VV..5iVMa. V, 1' , V V --f V' 'fwgg 1-'f" -A.fV,,1.gVsSg .V ,' .. V . V ww. ' Vi' " Wiz ' 35135 555552 "I SSW , - - wfwii- fu- 5' 'gr' ,.g ,S fHf""" - Li-23 'ii' 5 V QQ If.. 25ig2g5gfgi',i- "Mia .V 1322 .QYVQWA . -' ' A ' '- mi' i 'T V In ' "" ,. E' :Riff H 3 l X -- 82:1 'VI I f ." I.. Gallenbeck D. Godgluck K. Goranson R. Goranson 26 A. Ebert I . Fredrickson fV. .1 .1 xr.. '-N V mx 1, A.1gf,VfV ag' -a T , -.5 1- . .. E m E... . W nay. V V- 1 52' -V 4 - .. ,Vw , mmwzmi 2 V K . . . ,.V -w fi ' ' .iV1'.1' ..VV.V.2e , . D F Ki 5. V . an .Q S Q.: .Q n N Ki . X V img.. V 2 nf f K ,Q , .. K 11 -.ask X ' 4 7 . X 'W ,X WF ' R. Gottsacker F. Ellsworth I. Fredrickson FW" f .U gs- V4 W K. 'Q an :L , W 5 .. I A Miki K 5 K :'VVVVbp. . :..V.V..wi.xV - , .5 .,. Vox L,3V,.g. V.- VV . , . a x A Q, . I. Fetherston .V:.,m,-riaeV,V Visa. Vi V 9w..VV V. V,i7j.i!5. f VV .. V. , ,R mid WPQ. X lx V V .a,,-We V ff H ,gfgizf . . ..,. wwf ,V-3 A W. S., . mx W G . , ' :i VV .Q . P. Fuchs 4 .. .. S 5" "1 1 WV-11-Vs? iiayf gif V- -z-'wa Eg-f-Z-4 ', v I KV SV -- x . ' ' :lEf"a5a.. "EQ gs. XV - ms' 1. VV :.J .VV.. - -.1gffzgi.'L'f' 1,115-.. "'-.im-VV' of ai M. Grabmeier N. Gromowski 1, f 35,5 . L,,L,,,- ,. ,. gy, --,wg-Q m y ' kwa, ,,, :f+f: n:, ,3 g l 3 1 . if f fmW!Q'i5"'W1 vig K xx X X , 2 A , ig: , 1 v +1 1 L, 1- K xv 5 may ,gg 'Y fu ' 5 wg 5' sl , YWLQEH W v 'QQ 5 LJ , 4,315 ga Ag L 3 1 4 Y 5 X! 1 xx S , Q 1 xgfg , 'L 1 Zim,- hmxgm Maw M -. ., I ,,,g:,5,:f,, ' . 'vias . ,LM , if .. fifmfm, f,:,g,:g,: '- ' - -' 'S fiaqzf. LLZ,, W mags- 5 uf,- .gw 1. W I Lf, X :hm N' Q ,121 22:12 zk-. 5 ' .. X N353 " 'fix 559' 1' SW' f-1.525 25"-f' , , MMC.. W- . X ww V 365525 :W ,X X , we xxx iw S vi , S X Y ' E 'ij 'ffl A 'gpg ' is s X X 4 X ,U ig? ,X f' , M . ,Q If W 'W fs i:1?H1fff2sv1Ez .Q 5 K+, , ,.Xl,f,, ,J K i W, alla 'Ph v15,?xA 1 'ffl , 1 U :L 1 W fx at 2,5 mn gd ' 'K f i A V? X fx In 'Q FQQHAR :WH K? . , i , M52 ,,,,,Q, -1 -: ,155 , ' . L . N FH? my mi rg Q Siz.iI,5!X 1 Wu wg 0 631 NFEQWW if S5235 24 yi' SLK ,gggl X , " ' 5.1:-3 , f 15,1 .,wi,,ffWz-gL:e, ..'z,mv'fW -' 15 r Wagga- 'fi liypfgsg ggzy-sw: -S ,lf ,f'1,5AOM'51j'La ' K. Hahn C. Hanson P. HBDSOH EE B. Holmes rm Q XXXX n,W,,WXw- My ---- . w1,zLa1fif5w7iefTE8 , ,W 1,7 ,. Q, ,fm ,, , i ,W W., V 1 5 ,. xgf'-VILQKKL X1 1, . f w wfm- r. '2- rafi - -. ' - 5,5 . fm " ' H .- ' fir .:p. ,"aH -- ,wh ., ip, gf "H F , 4 if lk! g li 1 , , gs Q Q is Wi 7, W, A ,, fwx:aas:5ie:l,.g,"w' mam R. Kzrrow 1. Kraus n n ? iilifff? , A W 2 'N N 'iwdf X 4, , H 'ffm 5 SM " Riagg H N. , Q X 1-1, V 4 H , , A., KZ ,, ,. W L K r N ml? I. Lembke - ,.,.x H. 6 X S 3- , 4 'ff 4"'ii3Li'i'? R . L ,Q . .fam lffiixgffli - ii3fe3.ii:2V 'E ,m2,xI?aii .Mifa ,Q 1 as 1. .. H5595 -fr: :V -'::. if 53314 M. Hasslin ger ff XM QE, Ly 'f W sa? fy -A ., 5 . Kmwg Usf I P Egwfrf 2 Mr- .f - ,fai.'.:n, K ,. ,., ,QL uf wh ' W L . J Q i -fda is mmvwyg va gf . , ,iw wi K mfg? E Vs ifx ,Ns L imxx, f ' i':2fm,zgQw vie if Zgiwifg, flzxwsn 437.gif fbi'-isp. LE m5E1f:,- ':,w,H,g5: N B. Hendrickson I. HESS 1 L",,:ev1fv: Q11 My I " "'7ffw15,'57i' 5Wif5WE15i1f"ff" L w g. Ylgmf n 1fNm 1 2Q?1s5fH 5 5 .:-.X 1 n ygigs Qt m 1 .f-,fff:s.fZf:sa1fi!- sw ' wj M' .T sag X J: 3 ssfiiflhx ,Kim -fugii 'E gf fl wE:f34Si f.-4+ ., qw -.lggvx g 5.:.g:. Lligyvg Kd' X Na1ffsiiiw12i?! E::,fss1i22Q22 Wish F ., , A fggazqgigmgg g:R2k,E,.SJ- - 'L 10125 was 551Sf51" Q,- 425 ax . wYPiefH25'31"Q i q Q JL MW EQ A1fi5 " 'fi mid H w'Mu Q ,4., il .. X X, x, gk ,K Q T. Honeyager N. Houle Sf ' WfWwprwfev'a sew- Las X S '-We 3wz,fff V f,.x-ffm 'i5IX5'fw, 5551?'?1i34Z' 111 K K '5Q!7ifQf5Yl1 k4ti'1'L ,,,, G if:L'x1 ' W 'T-1' vis", M' .wig . A 'f'gi,,f,ss QQ mf' vS "'Y-2 1' HEX Sig'-zqg zmsa-ea Ifzsfm .533 zaiffyfffii Qgm -..:m,, : ,. z QMS JF? 1311 5 Tze1Ef"Eg 'f ,sag 'f'gw'ff-surf L " Df.fwf,-' K :ee ::::1:4'13'w'1f"L,ffa " , " ww ' aw Yg i. Mfg fp 1 .isaLwg,,512E:r-:fi If iz., QM'-4 g :V - - ""swfs"' -11:1-gsxw,gi44'f:wf',T iff-.51 ffm: -1- idx - H eixffxlwf- -1vgsvfiigfmfik:fa'11A-wa. A A MiiQf52'Qtif--Qgffgz giggmg,-2 gf.iQf5fi:isa2wLiEa?gZigi!.mg ',-f2m?1zE!f29w- SQff:.s35s?f?iL: C. Kau .1 ,WQSW , ... -, sch If sz- .mv K-ii fmgg sg 1 N f Q H me .qgilQi,.55EiE 5531511 pf ' 'g 2 ,Wifwi 'Y m X , X figiqfwe, vfgiiug Ex? -55551 ,gc is QE ,,,, - .. , .,g,g 5, , . :xii-fig? 3:5 T-lp. 5' ' HU? X,.. 1. - ...X.X 1. in -'izfsifk . V fm 535- ff . I -434 Lg M. Krueger sxfffhr xx V l'Xfi!fH'f,f X f , 1'fsEw ,ww ,G Qs isp! 92 Q v 'mx 1 ' ' '- EE, 1. ,mfl',fiiLg', 5.1. -- 'TV .ff'ss2'E5.I' ' ' . 553355 4 wi? 4 5 ,Q . 5561 wlu ,di ga: M Wav A X 15 751 fx xi ig tgp I 9 ,M U14 22 I 152235 X S2355 " K R 2, Q -1- , S X X X 5 gf X N X 4 Q , W Exam X , mm we .ffg5.gg :.f. 1-+ 5 if 5 4' f :M5yVZ,S fnw' 5 K A EA, ,AQ R M gf g Siu I. Lendle .e 'fg ,QQ H9 EW, . ApxgQ4QiWfl3i tw: ' ,fidfmiz ,f . .,1 kgygi. . . H W" ' Sig :ig vwfitffiilifi Li mg. 1im45:,,tI,,Ym,-Q .b qgwzw-g , win N-Q k:,5,,,, ' , 'l12f! " 2 7? .5551 M , ' iff, ,,,, gn, . 5 3 ,, , erw--, if 1? 55? ii 'ti ' I ,E ' ww T. Kerr zff K A ' . , 1 Hifi ' K ,155 aiu Vs X A Qimw WM wk 5 W f , Q 'ills 35 K w 'mf W, wg, , : K E3 R S' J .Iwi ,J - ,s ' 2 QW2':'1?iHfQi f'3fii1ris?la2 Niimsgfmsiiwwis N. --af. -m,mi11vamvx:i:1.,,, 'f .1 - ' 1:E5:i5Z'fi-5-521' 41 -w my Q A11 .'2's.':3'zz2:-t .. fffa.-f zgl iwl E. Krumme G. Loew , , , , ,,,X ..XX 2 gg. ,,zseEw,g+:f5g a4gfLz,.s,--vfw ,.m,W SM. -5 i new-. . W. : K 1 m 1 .,,:.1 ,A . ,wi-mr.: - ,. 354533 34' fag' M ' 13, X 1 ,nb X ,Ki . is KX ssl WEL QW .. 4 s v 1 Q iw QF? afQfk9i?fag2L1,g,,1s wnmwewwti. nd IYQQQJS-5 ,5,,, ff ,,.,. ,Ngb 1 ww f A-ff'--w21Qs mg mm 25 fzffmgiglwfi 522' .7,v.v,.k M . ,, E. 55EfQifH'ii" ' K "-GVHM gy? K :Ai:.ff,fg,, X..,gf1. 150 'mf 111 , wth srfief' ' sw szm f W? vb .ai-'H X fave-ig 594555 wifi? ' "iik.qfa,3glQ2Zf Ifgifiwk 1 f"0ffw-w f -2-:MA ?awz.2 Q .Ulf fa wwf ffgfg: 'ages-sfmsginz QW is jfii igfgiwgiflii ,gr 'L gx WLiQ.y1f,' 551 1313 gi v!'Q-Q23-if, '.,1-!2!'iiiQQfw :f,, g:ffk25f2Qsl, H. Howla T. James K. Jenkins J- Johnson - L -- 5 g..g2z4g?g,.,g -: I1 gi wu521,kEyi QQM5 Ji- 'fa Ass-XV,-, 11 saw: f .,.. -' -, 1-an xx, , '-:kg-,N 2- 6:4 H-:M ' 1-4 ,zum iii xl lip. , wwf ,, 1ffg!m ' K- 45f:f5'i' x iaszliii .. -Wi W W L ' Qiwifla, 1 Ja-Ek: rzniliff' ,-jgjg,-gy 'wigii A 'i 'NW-,1 .A , 'yjg-Say! , e m,w?fff' . glgziazlyfzffq-li Wfisfai -' ' v f lwaivfijiisf ' V ' 1-qj. R. Kienast P. Kmney G. Kovach D. Kraemel' .A 'W P: S' 'ff . M, :sfz2gg'g'2fg5,e5'f ., :S ,E 'gf' lt.: Af r.: if ' ,l -wi -25 2. wi? X V f Kcmsw ffw-,wx mr? . . Suggs Xi H Vg, , fir L53 QU 25 K h ,, My e S 3 4 LQ 5 M51 5822? X AQ? KWH qw, 1 X. . ,w X S' if 1 5. P X rv i Wiki wx ei-vt' I '- fm W 9. F , ff? , VB , WY? 2 M5 If 3 My K 1 A 2 'si 5' Sri Wai . Q EWU Aga Ti 1 L saws sw TSE f aff uf Lil ' 1 if 5 XS wif- :5 'Sgt Kilim .mv 3331 Elf w. -. :Sw "' gig., V. VE, X.... , wi: 5115 f ,, X any .ra--ei!-14 -.. wi- , M: .,.- , ,W-Q. H ,r .1 .1 A ,. .,..,wf-' C. Kuchler L. LaTour D. Lauterbach G. Lembke , mfs f::,.k5-mgiiwgesl?f-W,V f.f!f'52m'f41 .w1fizii.-f' 1 -I-,iffiiqaf 551551. A-uaw,p:,f .E+:'?Q?'::-Y,-QI' imfiif-'f T 1,15 K W 32513-4 1 XX . k5i2s3wfiA A . ,. , . ,I K amy? ., -yy QE' ',vi,,J. Q,y ,aff .. X ifwi, u Av ,Hg ,- fl. . , :,.iXZ.51z, isa., .1553 , i,,, 5 5113-ug - x S+ ' fm, X ,J L: ,.,.:L,., .. ..M,.:.. ..,. ,. . -If W M- aw - A ' 'sZ,fE5?ii?2, fa' ' . QL 'ZR'-'i:f ffl MF f'51f.61z,' -4:5 as , i s,w:fMT7,..:1,f'.f f-ffm .sim . ,, 'Zami ,ff,.Q,.,,.,i. 5:14 f..5f,,1g,1,,f. , . , A , '51 i mf 1 , 4? Wav 'gl an X s L Q .JU 5 . vf kfanziffwii 'izfmli flm1z'.fa22 . '-.Qqgfi1Ef!f521.ff:A.1 -'1L:'g.,zggHg.g5y gfjggff ,Sa , Q , , V-1 1 I. Liebert R. Ludwig S . fgzggiiggiigisggg-.f. ya- ' f-wg? , I, gggw ,-, is-vrzm .'fw1.y:11aQf1 Zz ' f ffi2f2iSf f 1 '2i5QfE5'ih .MP - wfffzw- Tim' 1 Sm WHL, WM ' 1 .. .ng Q iii? , 22552 im 1 . 4 1 Ugigg b ' His? Hfi if M xx W A 1 sg ,,,,21U-: 4 V l, ,ails 4. 'if .. I F 5 V, ,,gag, g, fsf f3'g1, .WH f V - kv .f vi-ima, wh? 1 e K 5 f six ' Q 1 wlxxi q xx , , , fi 1' il W, Q? x ash .H A L ez M i . , -ws: , Q 'isgsi hi ,I wi, " x EM V. Mis' I. k xx Lue dtke 4... i iw x Iiiffez-,, -ff v Vw: J Sf? eh. W, :J 5-1--,f if me 9 .. ix,-W zgfimfi miffes , . is"'fi"L4pw iw w f Ymfglwpi' Q R ., , , 3 233: ' as M pm!! N Ng, X M EL K 4 jg' I .r Q, , . , I gwfp xv-PM ily X in Q 15 I 3' ,fm 'S th ' X ,,,,,,.w v x, 0 . T dx ,.X. . 533323 l ,iii A Q. ssfgx., f EFL i W, .. lv , mi .f L31 flizz-:f5S'155?Sili Luehmann ' 92: J J M- X..X. 11 f, f,-iw 7- ,z :'5f5iik"itf1' zf , - , 76 , 211511 HIQKLWM 5 f i:?93,?iwE 'lf .X X , 'spfgf in 1. 35 ' X, .- . ,qs an ? A . Wfaq, W 5, 2, iii. . . K giyss, ' A. Lund L. Manke R. Manley K. Martin D. Masson J. May M. MCBFOOI11 27 . w' , X X ix gi'Ms5"' M X ?H?Qv4EA5.f lffiif mags' X N .X,i:iXXil:sF A -X'?Efi:.3'v. I. Mehling K, X,,.,,..,, ,X XX X Xvwz - X, 'i'Xll'3,X.X -, w .j,E'l1-'Q-,X XXf,X X X iZ.:" -X . XX . - -X , .Xe 5, .K we-v,glg,XX . .. ., XXvXX,,jXXz'X . . X . -QM-,,X, ,mg . ..,, .X -fail, .. IQ' ,gg Hi1,,'f,,?'f X . X 'TifI'?Q-' - -X J XXXSFEZLSX f"' iff' tffill!iE " L .WX-' X'fzXX.rf-X-XX X '- X . fl jvllfihi K 2XXgi XX '. f. X .. new -:X-.X mg '-X 'X i2filX,?f2Xlf H -' , wXQXzXSfzXX- Xml XXXEXXA rXXzsf' i2X ,X , XX L - 5315 ,i'2.eiX,xX. , .. fm,-Q 1.XgigiX',f,,z , 1.XX-rXwzX22X.,- . 1X.X XX9.XX.Li'. .Xg.,5.gg-ig,5 ,,XX,. seXXf.X5,g,, , , 'L - .fI2XX,' .55-Net.. .Zu IX X X: lf'-'X 'ii X gt 2E:','X'i'."'-,A 11' 5i'!iX'S5EffQ'LfA "iq,,1sl--j"j"'.f.iq-X.Xki-- XFQXQ- :.X' '-.X .E4'L13:' f1b'Y'f"ffi-it 'X -X ..'7f ':::iif' X'1if.iXLlw s v -K, jfiggfflf' ?i"X 'XX,ggXfW. Xe- WXEFQ- . -:X-i::-z Xf ,-ef---'QX?gg!'ifXi -w:,i3,XXzQ,fq 5fg:z.3XX,,XX-1 En- 'sf zf' a1z.1m.,,Xf XXX-.X Vw y- V . , ' .5Tfi5'X:,g"5. '- -XX "if'.fX' " 'X X- S-, 1.1Xf.'Xg 1 gg + -' "'.vgXfx:sx fr X: .gh-. .- XX. X- X' XXX.uf J ,X ' - ,' '.1:.:s:.gXQp. ..: Mm. gg'.Xv-.'- 1'-XA, XXXX, 1. 5, X ...V , ' ' '5"lfi1Qi's'X' A 'E 55 'fff?fs?f:?:!'giv. X. ',l:XX:XX"1 'XXX' 1-1-L,-ilm,X! 5.XX-,. X i5Y5Z5iYf',k?,XX-', X XXX- ' Xi: i1 "'1 .':r-X XXQQ-'ifllll hfi 1ff'H'ifs-XX f- 'g n Y11'i,f'51i1X,- X ,QXXQQQ .2fslXSi2ii'2zs2,i1 XX. .. XXf:X,:XX?- 4 fl 5,gXeXg,'sX,fzX1X :.,,. I W,,,XX,,A,, 1,-,. gg. -X Iyky ,,,5:.5,X,,,, sg. W 5,XM55,5f,3f'XX:-g,,.--X,. zig'3fX.iX X,..,,.QX, ifsisif Xz,iX111f '7w2l5z?:2'z'X. in-X - '- .. .X-,,Xs,:sX.X .-Xsff 'w2'si.X... ..:f.:.1' his-.Q:25.' .-X w X-XQSQXXSXXX. - SXQQX -:!'Xi..s2t--XLXXEXsS.faeXXf1!sgX mv-R 'XHXQQ'-E'2i4X ZQXXXXX-elff'--WW :iw--f.a4wX.'. -MX...-. : RI-Swfwx-PXX. .sf ' -X :fe---.:.:sf. Qih'94 XX . ,X,,X,,,fX, X ......X,, X me X QX . . S2 SX . Xs 5 . ,saw .5 XM Qi.-XX X X. . XX,fwXm- ,. XX -vw Xu- ff. 65 .XQX . . f P . . , I . Meissner Merryfield D. Metz D. M11es J. Molzoff D. Morris X' if 1 ' -' X , -fXX-1 ..X:XXw!XX.X,XX1 '- , X. rf- lv ,- X X ,D,. , .D,, . . ,uv ,X ,X K , X X X X Ns -Q -HX, Hb ww .::, W , . gr. ' ,, ,M ' my sl K X , X , XXX is If 4 ii., A X f f K JY . .,, X., g .- Xu., X. ia. .,g, M ,Img .. If X, - .X.,.XX,fzX.f?w.X X. X X, ::,X. ,X . I, . -,wi X- ,X X, X L1 1 .E it -its XX li fm I Q . ,fi ew ,, fi ' X gl. . -2 55... X .XXXXXX5..X.X.fX.X, X,,,k5XX,aX1,. "sf, R. Moses J. Mueller K " L- I X . "X',ffi????f .X XXQ XE X- fy , X,X,fg,X: .2 .. ,Q F , '43fliXeZsX,lg3,.' - 1 , .55 ' jiXiiiXiisis?:Xl 5,,,,X.,-. -. ' EQMK' X Fssffg ' , - 54:35 rr-X gif-" ,ff ' ' ' K, A Q ,.a57-mm My , gg J Wai. X -- 4'-.mf -,r 'fx . :'. X ' will X54-Q X Xu 'wkhz' '. -f'XXX X LX 1 ESU-' 1 'XiXXX.- S . Olson ,X N XX ,XX XXXXXXX .XX M ,X X , X , X XZN52' 'E , ..X-X :gi - K , .t ,.,. A X IX I XXs...3X. 3, -f b 5525355 4. inf X i S 3. Y- j XF X, X 5 ik 'ill sg, Q X lf, . xl, ' s ft X: . is J 4 " r SMX Xa D. Pynakker X X x X XX X X nu F X, X all , 2,-, ,X ,, ,sw - 'X ' X is x P h X ,, . X,,,. 5 ""l5!fij,? ffl W J. Schmidt XX-:fX 1 X,..XXXXXxXX..,X- L. Outcalt I... Nelson M S. I XX, f:,X.. ,,. .,--, I .XXX -. ,. , ' ,Q , x 74 P XX- IX X x :pi 1 si XX- X 'l XX X li X X,,2,,XX E X wi ,396 XX. W lm, :.,, X ' .,X-',XXigXfi:1-f'X - wwf:-'X,j. Y X -12li'l '5li ' X ' XXfz1X?22,,, X,X.f ' XX:XXX2-QEXZSXXQXXX, X .ik :-- "NX X5 A fx A lx . O'Driscoll gif. X-?wa:1sXX:1:XiX. XX- off,-rffsvziw "zTxF5lX:l.gvg,f1f,,f-X -- ' " ""'iXz'f!Xs1fX 1' ' 353351 'XLT .- . .'1'fZ? f ' ? " 5' '51 X,,g... X,.QX:.1X .7,,'-,235 Xi -, 2i""sQ - wr: ,. . fifwig i .Xi ,Qf?3'7fl K - '5X"I315'QffX"'i"" fifth ,X-,g I 5 nm-,,E', ,is XM t- JI" 1' -9 Y. F PM X f X my XXX, N N ix xx x X E , XQXJXQMW XX, l 5 5 lfQjX' X ua, s ' Paske D. Peterson X XXX XXXX ,X XXXXMX.: X. XXXXXXXXWXJ . -X . 5i,,fXXfgNQ,fX.XQQ '1 ,mia i9X 1'iiX -'2fQHfgiJ -, ,Q KX, XXXXXSEX 5-???5fKX-5' . -jg. ', XXf's,2?fg ' S EX?" ' Xisg-,.,,,,..g , X2?,X2Q,.'fi5i', -- .f?Q.XZE2Xl2fg5 X ,XQP K ' xl Fifi. fgigsiififffifi .X X - H XMX 1 . . -mfs! fx, XXX .ffl Zfi5?fXs-X?iefX3l?fw:X,XX, ,:X1X..',..f.-.--:XEx,'.XrXi? G. Rankin G. Reuteler J. Rickheim ,Xi-"EX, . AX ' ,wg--XX X,Xf saga -wi-XX . X XXXEX X "U " X , FSEIXXHEXQXQ - ffiiw - ' X X .iQgXX,,,X, Q, Siifiigisg 'filsmi . -:IX-1.5: FX, f-Xullif 1--XX . f ,.'-' ' -.-1:X:i-13' Xgjmg' ' - -is . Tw- XX'.,i:, --". X: X'XXEtX ' . :'.' .2-II XX, sws.XwX,,-eMXX- f ' X, , 5iE2!gsgJ' i,g,!,,Xj Xa. WXXQEEMXK Q YKX., ,girl ???5.,:,,?X2, X ,K ,i!,,,E,,iyl X553 - .X R. Schmitt ., X X,X.XgXY.XXXf. ., X X. Q- VA' " ie j,,,,e,:X,., .- 3 X p f - ck ' K - g9'T'2..:- -XX,saXfX-XX X .X S .se .. W15i.fEf15ii?f B. Serres D. S chultz L. S chultz 'xx ,-.llc ' sr H .XX,,,'Q,--.rg . gff'5,.gf.,. iXXX' XX'X-' gs- ... X,..'155.as:.geig X X.: X we 1 .--.e..,:: ff ,F mv:-zfesez '-t fzsffmrm W f??i5i3i!i?5iffiXT Xbslfifi XXX X rX:f2X::'X W f fiisa 71 ' l,,92Q2?5Xi' ,.w,g: X.,., xx P x I5 X, Q Q X XX X XX X .95 wi.. Wi ,I 54 ,., api Qt , X A ..f1.,.g.,.,,- D. Oldenho ff birfih.. A E ,,. ., . .Xzs1:Q22iQ X 'X Y- ' - ...X we X X :lil 2. 4fZ'ff,, XX X, XXX f m.-'ll , .X X. . f , ,.fsrf!55gX., ,: X.. .. -1 W: Q ia: 3. ' 2 sm 7 XM T X,f Xt sl A XXSIQXNX 5 T' I XX XX Xp. XX, .X XX , .5 X.. .M 5555-29 -.XM Xa XX, QQ XX X, A . Olson .z':. X .X liisrifisif 2 XX,,XNgX,,,f fb. 5 52X I5 if , X sz. ,,. 2. .e 325 its - ,, X z 2 , ,zffs XX ist, s-if HX' .ff-.2 X XX. X. XXXXXX 'Ki 55 wx' .3 5225, l X' 55,5 s! ' rf 1 l smmfwwwfwwwf 4 . xy- ,. ,' -"--'i-i.Xi:X! , 3.2. ,iE2'fi.f29X . ,, X ,X,.....--.X ,X , Vkh X K -I , 55.32. '-XXXXJ 'X .ii :Xfz-asf:-as LXXXX1 - Y 2f'1X5iXaf7X' ,,.'fXX,, , its ,KH X, X-,.fi1,ffx,.' Q15 X -MX .-2-2 . XXX-Tm' .. QsiTgvgigq,fQ1fg,.': yg ' g, Q , Xi fT'f1r5l5 f fi-efgi .- -I' jf--,igjQ!,Q5,g5 .. gksfi, 1 ?Lff,',y -X "3.'!f1,H-- ii iifsii, MII, ' iifsi Km iii? 55 xi5i5?wM?X3333i?3',55Z M. Phillips new aww: ,imma t,'LjX'i' Q' .- XX,', X-gy.. 51.5-'ge 'yr '.xX, " 1:3711 E:-il, if XXXXXXXX .XX -y ry liiirihi Xa. 'sr 'I' ,X .gil X .. .X X Xe: 5 'gm ,XX ,Q , X iii X, 9- 1 W ' ' W. X X ' 5, eX.X-2.gggfii2!f- W+1iX EHi5Eg'X X,,.jX,gg.fX: - X ,- 1: X -nr. .X , -Q . g g' T. Rogers VgX,58.XX5,,X,,X3,Xw:,ff.es,5X--XX.iXX X, -XXH--W. - MX will MX., XX "'5i.P5f1 ,X 5XX,fXX t,,SXn?,X., il, XXX..-f. . f 23,2 wX.is.XXs.. G. Piellusch Exim. . .X M. Olson X. . X 255 it M .HE I X Xe: A x., 131 , jg, 'iw X XM' XX 0' . . . T. Prust 'Q' igfvi K - '- tXeX3i',.wX . if1'fXf,:fl:zsX 'X: ,X.Kv,Y,.V, X-XXX, -Q.: X22 2-X, Q -iififffiiiiigg Xgyghe ga, T f, iii, 'WE' "2,Xlf2igE2gQ 5 sm X-We X i iegfi X X Sails 5' an f All 43 XX X Xs1's,,, XX X Z' 3 -X! 1' If vi X 5 , ..,... .. ,Q sl 4 K K Xi, sag Xi 'X I ,lr E , !fXX1,x iw, GE' 'XJ En, K 2 X. X, .XX .X ,Mg s P. Roloff -fm--ff.e..ee1X:X1fsX,gfg'Xi,5gXXwzf.2fiss1sgf2ws 1X,,, -X .XXX XX, ' . sf-sX:.g'. XLQXXXX .X-1 ."5. XQIWX X ' '45 i'Xfl's,. is-EZ. . MX. .Xi3lx!if?4i! 2? ,--i'1i 1' :V - X Xe s ,AX s-X :XXX is H :IF ll' X,, . X . ,X,,,X,,,X,,.,,X, .,., , - - mail, X-flZi1,21257i57: - X, XXXXX!XX?XtX,.- X XX X " " ' "1" ' " ' ,Xlf3XXwiiX:f,.rX . . XXX.XHs,X.c X X XX 5 si... ififii XXX, XX- M551 X 'M X XX, ,MN gi X X. Q 'f'Xs1X Xfflife' ,,,,,X .XX X .X WX ,si I 3 .nmHHg,,,'fX1 Q' HW" .ISE Q .X ,X -XX S. Schumacker ".12'f2f"'ilf7'fEX5- 1-f.,i,1l5f3iif?-,WX 1Xf'!sS?Xi..f5z 'i K5'sX'E'11Kws:1ffL.fX' my .XXffXg.,,X.X..ss1ssz5. XX 'ma XX -XX. X.XXXX..X.-.X X --MX.: gf XX,,'.,X, " " 'WY 'fii?5'1f?i'KXXf2X' MQYXFGX' X -iX.Xs'.XXi,izif' if-E .. -- m1E1,gXflPX-'w:fXX -'f-,wsiXwXf' f' ' -1.-1 1 " f- 'XXI ,. .- X "gf ' .Xz,gX,X Xw l P , ' ,. .gfiyqf X 'Xfgf j .Xf XXQI QQX 71 .i,'z'Eg," .i x liilirkg f'X7i'l,'i -fl-:ff3l1,,.,, K , ..'.. S-22233 ,XX . " ',X .XvX,Q if ' M . ff'.v1xX ., f- ,g .- gf I X,-,W X X- ' .:...X+ f-'TY - ' -A 'iq L Xfh - if 11 - X 52,243 . -fi N ,wg ch , H X X,'X.1,X 1f5i Xe: fi'i,X,,'i' ,XQXX 'lf X, ' sm, -...XE-ai azXf?XXXfiXX.. " rw.-H2512 -X 1X.-2r1i5XXX:Xn,X'. X 5.X,rX. si ..'XX.:Xf21X.i. X -1 fm .XXXX-wriffzw, mf- f1f2X51Xfs5?fQ'W' ifXi'Ff.XvXs XXXSXQ-sri:-fm!-ff X 65,555 ,, 'XXX-'QXQQX' s XX.wf5X5Xz!? :X .AX fy- as 1,-,,XX,,'-:,.XX55gi H W... g,,gXXXg1.-Xv,.'sf+9:XX .X '-fr. 1:1 2 5' fX95XaijX. ,X ' ' -WFS.. -f' -'-XX? XifXs'fX-X ,.....-f:,..., .:. .M-X:Xf,.X Xu 5 S X -. 1.1: -S ' " I ' - WX X' ii X XX X' .nEMX,,e, 'X?'!i'si'iQ5'flw" Xf:5Xii:5Xl's.fii,X!YiE?if i:?:lX52.fX" ' R. Stapleton A. Steiner L. Stelse 28 I.. Stoelting ' A 'A " " ' W 'i"' ,X.,,,, . ,...,, .. Xa ..,X.X-X.X X J. .XX .X -5. if H S315 S ea born 2KQPe,51X'X2efXXXgsgX15sXXXaXQXE2Xaf X ' SEX 3595 X,X.-X,--XXLsi5J.?X - ,XXX,XssXXX X XXXX X ..X. ,,.. . XX X.. X. K2-:VX-XXX. XX X zs-X: X . nf. , ,X.'1'X1w' X . ..,XX,. ,WH .. nw 5 X IV x S Hzfif' E wink X 32, X X ,f ,, X XXX X... X , X ,,.,,,,,, , XX , 5 X X sk I iss, W M X X ,sim , 1. .wx :pf XX qi, 2 Wg' X,X -X' 1 ,,,f:sX 5 X XXX, X X .XX XX? ff' z.fQs59l:i?5SQEX 2r5s5i2 ?1 P. Smelting e-'sXerr:sz'rw7Xm"Mt :XX?XX53mTiXX3X.,55lX X X X ' I X,XX,ysegg,5f' X-XXXXX 4 fiX?m?5?Hi- :E2 5 S SLXXX.. figs. fag. Xff' H AX, , l , ' I Xt X 3, I X X I , it Xa 'X 'vi X K 3 X-29' Fas Y l' X .5 .357 e.,:'f:XK't"i .4,,,,iQv.l-,E.5-.-.X,, X Q, 'lags . W. Runde LEI..1-WW 535'991I'lX1Q,1?fX5iIs'L'fiW'f 53 5 gq.fg5g.f,XZ55X,!'iEQfG?XXX..XXsl,X XXXXSEXFXXXXW ,.4,.,.1,.n,,XXX,XXx - -X XX.,5X,iXgXXgXX, 4 X.. X. . Q. , .. .X ,X SX :X1Xfg:f'!" X-'zJ1'iii.: ' X. -W ifi! !! ' 'ff ff :XX :Xf?gsXXXm.:i, ff." f-Xi' . 1. Seidel 5g5i5j3?mffzgP2XX'fX..XtX:XQX-5fXlXis2XiXX,:XH X . ...X...XXX.XX,XXe X .X.. X X.X,.X X JR. 8 X u il Q XX if XXX 7 Xg wff IL Qs ! :.X-- " i X . XX.. ... X ....X....... ' ..X, 'T X Vfxilai' " 4 - 'il--iffefei? 2. X X I. Struck X1 A X 5 A , X XX ix xi Q X X X XX X XXX 49 N X I J, XX s,X rf X .,.. . wi., fzniflsgfii -X f..,,.,f,-. Q SSE Tetzlaff M. Suchocki B. Tarman N. I. Vrabel 1-Wiiifjii.-fifx ': H Ais'g.Lif12X5Lf65sR ...Sw . H 2.151 xy.. --f- X lain lv, L :X,X...,,XX- .. my ,,.... WX.. X.,,k .., A is VVS, wigs? ?S'lf'?XE XXX X X :X ' 'Wa' if X W K X ' . XX f P 5 3592 M 'sa X XXXX? IQ 55255551353 XS Y c uxv E H-ffifixgliggff X XX Xf X XX WX, WMEXGXSXXQ g m SIXIXK img., X isle 'Te E5 ami lf. Ef f T' 73122125 B. Wildish 'H ,I ,',1QzfQ2'XX 'MS was ii! Ti 12 Y D. Weed X A X:' W' Lx" ' ,791 ,xi 2.6 ,,,, , N 5 -gait, s3gj,g5f4wg...5 mama? :ri Q 11- ,. - X lsffmzi gw5"ffff:28s X XX., ' 2f'QgEZ" 5Eii2F ii 4 ,.,V 4 Q, XT' " Tfmgigqi SS so EM ' s I. Wildrick s nm T.I'Ef4P5u f- 1-WZV f' 'TW' Q X - ' f5:f.X?Xx X- . - ,X ,yli . 1,, w e WX: , WX- K ' was cry. ' gs ma. ffE',5',Iif' - , X . rf' 'X 'S '-I-.iihif X- 1-gk: " :X Iwi?-i' . M..-.X-XXX, . Wa? EQJXQQX ,51xq35si.,g."f1 gy., 'i35q!ji'.fl.2.' 5:H:'f"5" f 'Ly'f.X+gT. ' S X' iw -- -2 ' 4-If WI' 'Q W :X'-Ziff' 5539: EX' 5 35,61 -. 1,fsi'ifWQfg5.. . , ..fXQ51f J ggif. Jfif' ..1g.,., H ,, - -W -fs S-Lim .Su . ' ?sfX ii'5'f 'if ih iki """'Wf ,W 2 ' Mx G3 XfLiXiLA.1w, fQ.Xf.'24"...XX-'. f...s'X XXi,. W, X W I. Wolfgram V. Wolcott 21,2 Xizii. .fn we: I. Wegner . L '53 " 5' Wil? X M. 1 I -nz.. -- -'I ':Xf. .X ma l v S, X: fgg., . " E' V :nf E : S . ..g .Xl : Xi M. J, , ,,,... 1 ...W-., - , I gi ... JP L i TK? 2.36: cw , X. if ggi Xgiiffriu 'X . Km as X XX 1 lf Iiripi ' --vu. A 'I :'.'i1E' Ea. 'Wai' iX3HXX.1ffff?rf. an '15?X1X'?EfXf X X 235505 H? D. Thorkildsen " L F: .XX 1... XXX ,, 32 45' B. Werner v?SQ5i7w??QW l"X i'E n 5g X15 XX X .Xa 4 1? .5 i is Q 2 XM ff 2 Mala' R :im W X X 2355255 li XJV X251 ,Xia ug If wgkiigik HX 159 H QSM, N M, W :.gsz:fXaX .Wg XIX. f ...WQQX X, '.fQff'1 X X. an ff ,E X , 3. 352 Xs .: 3 Xi. , Y. X , 3 L. XX Q4 X X 1 0 W ,X V319 XX 'f ? was E53 ,Xi U., if FE H 4 E. "55gQ X?sX .3"I1!egQm is ig Eg. S., egg X Ei-img!! 'fri : . ., 1 . A f A v .- X , . 'DJ' A fiwgb ,gn-,a.XH',, -..., -- G. Turnacliff M ? l W5 QXKX-UX X3 111 'H' .... T733 i3,ipNg!Xl His mi: Xi ,iss Qs y X. 1. ....,.,,XX.X ,L f gh XWXXXXQ 1' E 1 XWXXX nil ff IM-k, S if X .X.1. Ek wsg ,SX 5 AEM 'gif i"x', K5 fm X X 3 X fl! " P. Vic k 11 "WX ispf SEX L C. Vilter H. Wenel R. Wiemer iii E L. Wiese A it . 5 . R i :ll 1 MXX 4' 4 1' 555 '1- -- ,... X.. ....x,,.. . r-X X 5X zL'5:,X 1, 1 wx ' -H. ,.',X. , E 2 1. f am' X153 'H' ' X XX, .,X-, X1.-X-, - 1.4 .XX X . , ' s.-asv :X .. if X H . -...,,.,. 1 ,,.,., ,X f. .f--X.X. , , ...XXX-X ' X X X , ai XM Wig? W F 45' .HQQXXXQQ ' K kj QQ , X S' X 2' Y , , , 6 ,sci Yfggkf - 1 ,, Q25 E Tau uw A 3 gi as x ga KK 2 J 11 'Xi Q Q X. XX XXHXXLLX 'f'i2l?fh? JXg2K'X.:X 'WWXX ,EH ff' RSM? 'XX 'iii was 'T' .11 "Egg X 'ff 'hz V Kiwi 4 X, JMSSWWE5 5 !.X sf' X , gin X XXX WX -f , M I , Q 123578 LW!! I , EXIT Jiaa jf. ' is si 'K 1. Wildrick C. Winkleman R. Winkleman F. Wisneski M. Woelfe SOPHOMORES V ' ssli V -.Kiki g mg .at . 1 4 VK x.. R. Abel 'lifrifix J u -xi? f 7 A 'di 'I 2 V 'Q R. K V.r 'ff VK 2 . ' 122. , s V . Qi V im' .5 ii B. Beal E.. .,,,L,. , , wzfV.,.:V V VVV. .. . ,VV. , .V S U mx .,.,, ,H , . ,..uVVVVf . ...Ve E ' wg? m.a '55 umm N I .F X, .E V' .EBV X HQ ffm? K ' ..,,.x A ,Q V! V,V5V V ,Vgj f K qE.f,,.r, -...+V V Vf:f.sxV. .QV 1.VVK.V-KV. k..,i?V5gVVf.,5q ...A:. I is V , J V:4 WVV?ji:Le,i, .,.V.V.. HFQQQSV. .MK -. -. me 4 . . 1. If ,Vg ., A- ,, ' V VV K. ff... V ' V' ' -' 1. VV.V-1:.Vfn f 'V1 . V V+ VV " -V ' '-VVS ' , .' X'5?lVl SV. K. V A V 1 'ViVV" . -iwgil' " N' V,.TV.V'V'A ' sf .. i:ff--.'ff.VNV2.LVV- V-AVVVQQV ,-1-QV Vg:s.V:VfV.VVa2::e:V ,' ,V :,xV1.:-3. . I 1 V+ . VV f 'fs ,VVV.k,.aV.,,.faVV.V.,.-.., ..VV.VV.rVxzem', Vf..V:..,V.t,.VV , .J f KKQ. P. Albert S. Alstad .VV.V.VVV,.-VV f.Qf, . VV.:VVV-....VV..V...., .. .. . . . ,. .,.,..,...V.V.VV :VV.VVV....V..VV,..:V.ffV1QfVV.f.5VVwn, .VV,...VmV :l?:2.YX9iY5f't4 "-A VEMIVN 'V':5'K"l5?5t K G V 211 . -'qi-Z. .jTiiE-- : .K L . KSQEKVAVVV ,, vkiy V Mem. . .- V ISHS!!! :QV V Vu. Vfa.z..::-:m'f-- ,im , ,K .VNV-ri llfffiiifiiiii 1 ff.:VQ2.aiT5fii.'ss 'GCWSffB'b., V . '. 'f'ff':.1L V 2115.415 wg QV-i5VVV?fsVV'.V- Y-f We V1V.'Vf5V,. - ff ,,.V1gVV,VV'VK, g'Kz.:':.r:..g, K, ,VIKVV V 3' j.hfzfQVi'i 'Lg' 'wk55-5i5fV'VfVLfiiQ.'2igf D. Anstey B. Bagdonas Vg . 2 K HIV K H 'rf . .V. -. kv s 'F V51 .VH H , . K AK! . if 9 If X L. Baird xx , .Ms A gg VKX L K 2 ix x I K, . V W fl Vs gf WV! Lil'uVk A 5 1 3 .4 V, V r P. Balkman VV, LV ie. V VV. V V V U lu ' ,K V -g-mag.: ! ' QV? ' fs is V shi, gf . T? . ly. su pg sm , X Q VYV ' ita?ap.f. ,K V- V... L. Beaumont D. Bzerman S. Bleuer J, Bode N, Bricco R, Bulen VV :.?iif1f5 . ' fff5V?QfV QQ' -' lf5i':f 7:i2E?izVfV'V ' 5f:"i,'f' ' ?g"f1'K'f2.I, -, ' A f1'ilf' VV V VV-V K ,. Km 2.-l 'Z VzVf'e1fL'ffi..fK-yi Qsxiff . gft.vV .,fgV.lVw VVNV5 V, V ,,,, ...V .. -,e.f-.fig .- 3 . . .. V,, .1,m. A-VVV . A ..2fV,:fVVf,1,z..:.x fw,VfV,V1.VV -, --,gg UV, .. ., .1 . ,,., 12:,.gVg.ff1i:1 -' ,gK K fg,5.5X,'f Ss.vV,.i.K u. gs.QV.VVVV..i fgqggfii .., .,,... Qs.fggVQ.-we l2mV3!RV'f2s' 'iq' iVV.fV5,'.+V, QV? - , . W? on 1 V Q . , if ' 'ij I 197 5 K ' efQ'xw ,' Z 2'-gy V Miffj " 1.lg.,5y' - K ,K L A Er " A A ti," - gig-1ijg21Q,.Q . gVfK KX .lQl?Ki.z :Qj:i..Vi,f5V:3i2i ,jj EWQV' f.ii.fVi3f,,Vj, VVfV.Kl.KK H, fViQKg21V.73. ,K 255.5555 22 gsfiikliilflgi .192-11 'V lffififffif- .5 VV i1ffZVVi5iVY,si ' e-fsf9VV??Qasg5 Qsraggfgggz. ,'73fVEmevFg'V, gafgfifzg favs, - .. :?:'i.Vi ' 2'V"VV.!fV.::,.?, yiye' J V' V'ifVQ!'1 ' V iwgssggi. K ,,-TYfi1'gv,22 2 K K EY' 'ww ig . V Vfffw 1i2VV"- Vt,.Q11V.: VV V!2'VVV'V" - Vw A "V.Vii41'3 - V- V. . 1. A 1 A- A 'Em-Q . iw n r'rf.Vg.V. , warg-Vx, -1..V-VQQJWV ,V SV. .Vs:'!iX Vw V ,K - ' V-ww VV'1fVV2g:5S5g'ziff5.AV .ff?.g,Vfi:K. Y,Qb'I4l'5x?25xVfff1g V-22.11 ?LV5f5Hi'?14,1.,. EEHTLVVTS-'V . LV1,g.1V'5Eimi'fif's5 fffggisi. ,x.VwVV VLVfV'f7 .. V.. . ,V-' -. .VV,.,K.-,V,V..VVVVV. VVMVV MJVVVVQVVQQIV 251 .8 .M e Ku-,VVe..f'1.VVV :.:.f1' .V.e.V VVVV.fwmVL- - VV. we zz.: Vw .g,..,V,'fV fV . A .. . q ,... . .V .VVV.V., ...V .ug . 2.4.15 5 ,,.. , K,..K.., .,.. . K, .,,.V,.,.V.,V,V. .5 . .fa ,W ,M ,,K,VV,VVK .M . Y 5 . .. xx . ..VVV.m,VV,.. ,. . V QV . . .11.. .. .... .V . ,..V, VV.....V. . ui.. ,. J.. ,MJ V.VVVV,...y,, , 5 . . V .. 69. W-VV .. . ,..,.V,,..fwV VSV M V U ..,..., . N .VM ..-,... . .N VW. V. ,K ..... . .V , ., ...V V un V. . Q ., 1 ..,s.VV..V, ,.V vm ,A A .. VV,..,,K.KW ,W W K. . .4 ., -VS. .Qi i K ' ,K:f5,ggff,VfV:V?f'2" 122-.gigg firm-5 .. S .. . ..p i :Vw f'f..V . 115253 sn zeigrga grid? .fiSQg:gV'ayz.',f'i?VVV.VV r . V'VV1V..VV " V... V , . 4' fa:-:V ' -- . ..gt-2.1 .5 ,lg 1, ' 1 V. V'..VV.V. . .VV A.. 'V - ,Mg VV, ,V,..,.,V-L. I . Ky .. R - V ,V.v.,VV V Ah .. , K . A .- .uv-VQVQVV-V VV- V Vg.. ,,... V,m,,fV ,,.-,. .f . VV ,,.. W,-V?V,VVLV V - VV.s,x,.w, - . VV Val - - V 4 5 V VV .. V V . . . -. V.. ., V.. , , .K .... KVV ,..V.KVV.,f.,.. V V, .Kg ,V. VgV,,,.3g.V4.1K,V3V..VL MMH4 W . - K3 W T Carstens K Chambers G Ch' ' ' ' - - 1 s P Culver L Curtzs R C - - . . zayczyn 1 . ton ' MPV 5 'Miki' ., -EVVV2 Q-. i ,ffmV,..eVV V Vg., A .4.if2i.wV V VVf:X,,.f, ., fi'551,V'1. K A .Q kk .i,I.M:lM vgA.,VV,Vh.V: ,V :3.lir,K.M-,,, Q.-Q5--g..,V-.fm - - ..V.gVKgg.V..V,3,3 .VggVV3V.VKg.Vi .-11,glj7V-A K. jj.VgVrVK5.,,gV: A ,Kfvgl-5 .. .5,. Vs, VV-. ' gzzgggsy. .VV,g,g' - fa.I:V:.i VVS... H Vf1geV-g:V,'g:3Vf VVAV -' mx.. .Il . : 9- VM ,iLs,,v - " ',Q"f,1 KI '. ' W5-!'5i!T 'r'E."- --., x x ,,. LV,,Vg K.. . u.: V ,Vi .. KV, Q. V, VK- J.. V V, . .- ..x . V - QM- . " . IIV' fy-za K ' ' A 55" -ur, . ,...:zpV-V , w V ,gm A.. .em Vive-W AV..-2. f .. V . Vg .rV.z.V,.- 1 Kg 5. '- . ill N " VV 'V Vfwzfffif K . 53: VL sf. VNV- f .wg 'sV,..rV,, .Vu-S. . :Jw V, V VV .V V . 1 .-VVxVz,,Vv V ' REV H? ' 2 gfik fi ' A :Val -V - A f fVV'.z:vf 1' x ' 551' A - "':- I - V V H... -. . .. Vi V' . .-af ffwq -,V -. .. . - V 2. 'sr VV- Vw, ' V,ifV:fw':fzV mv ' K WV- 15' XL r' kE'W?i52':3' :f-z w-1... . .mi A e 1., V V ' ,Vf'.f-aw V V4VV' '- " .if fwizf V-, . ' J1.sf1V..gmg, ' ' gffglzlf. 'iv-Q ' 'K K VK -. 1 . - . V, '1-'flag V. -. V .fs--i' ' V 'Vi - -- sVVz-.,VVV..5fVVV..V,-Viz. ' . 21.5 ,fVVV7V1'V V .rm zfi V 2 Arif? E , , fr -- fm:nz.,.:VfV'-,.V -my ,K f W--'J fir Vf?5f++ Vr imf'-9" V V VV + V .1 fi .Vr?V1i?3fEf Vw:.VQiVEf VVQVVi.fwLmV5'.VV,,- z, sw., V M. Dauer B ' ' ' - . Dlcklnson E. Dlckten J. Dlener T. Donovan M. Droegkamp I. Dunn U .K , V,. W,.'fV-f, .M It 'iQQ1Z'1V'E.:.E 'ff' 4... I 52-V fir In V fclil siiff . V . we ' .. 5423! fuV'Vi'Vi2 ' wil iifwfligillzi' A f'fk"V Q K1, my QV-V V.. K, .gy .KV-K,V.V , . K... f -.. XV, V xk.x.3",V-I V -!.5 :V...,,,,,r. Vg., -zVV:MV-Vs: ..-as.. - VVQKQ . ,V L. . , f VVVVVE.-'V.,' , -5 5511.5 Vs ' . M111 . VV VV,gyifVL V'i fc 23... K- 5 .H . A Q ,VT A V. Z K- .. ...KK 5' E 3.4 ' E555 A A A Vi. . "f A Hffflfl H - .V, -Xt ef 'f syn-.VfgV9f K a t-'l5'.55,1 WV. ' .V V Y',If?5V" W' 2 - . Vi. VV V Affliiiigi . .V .V1iVfsVV-iw sei ...,,.. .. ,,.,,,, , ,M ' . . , W. Egbert A. Evmrude P. Faust S. F1sher T. Flemmg E. Ford I. Fnnt V -'VV,gjlVV ' K K -.VL - V Xfliiwl A A "' Q ft ... .. X V ..,, A i1L3V,.5iV' " .. ,,.. .. '-i.55ffVr V KEVEQWV ' ' fn- . . ' " ,, ig . 1 5.8. V ' Vi...-1,5 . - 321 -V.- - F -V a i.. . E153-WV , - V Af V v :-35 ' J Q AAS? Vx-r2V'i.Vilif,f ,. - wi V. V .gi .Vg ,V..w. V Q VV.VVV.V.f,..VV.: ga.. V, , 1- . if-I . 1 V 1 U ff? -' 'ff - Piiikleze, f f'E?lf?2i2?fE'i"f'?'i5 555 A . . ,,. ... ...:,. .RV ,W . .V. WJ, V . ., V., ...,j.., , we , . F: , 'wV...-V .Q 14' wVV5f.Wf:tffmxfzV.... V- - VVgV:V' --.VVV.b1VVsV,VfHV --V',W,.1K..- . 4 ' ,' V - n 1' v, :VVgVg5,.V..1 ".Vs,y1,-Q .VV :fra V1 LfV.g:V,V: -.1-q.41f.55 ' .54 I. Geason C. Geszvain P. Graves J. Greene 30 L. Hansen V. Hansen M. Hasslinger -1- sa-f.... V ....- gf: V f ,fXX13f-1'X wf iii'iihi.X:F Xf4t2f'i?X "B -VV X X XX XXX.XXXXXXXXXXXfXXfX.XX XXX - ,-5,XX--mg, ,X, . 1E'X X. ,XXXX XX -WXXXSQQX XX. f -Q .-X-.fm W .- X Az-:Z :Y11-X ,',.iX ' ' ' ' 'igiifiiiifii 5-Y-X' ' Xf79?'i-ETIX-SVWW X Xsgzff :wif X? lx x X X.. . SXX .Xg vp -2 Xi, . 3255215 -rg? .XXI ',???'ifY-P B' fi? X-X - XXQXXXXXX-...XXX XXX XL, XX X X X X, Q XS EX ,SX XXXEX X X X XX X X ,XX X Q21 sf, XX W5 s5,EiU.JS.f1'2Xzi:' P. Hess i A :-Liv XX 5 ,X J X 'X.X wi fs ig, fikiffxni X. "' xx? 8.61 in. L'x,3,, I?4x X.,KX,X,X X, , Q- XX, 55 pu Xa X XXX wg X5 XX XX XX 'W' . Xi' Xf- 1-XX - ,x.:' D. Horne X MX,-QV X 5? X: , -1 1 . .. ' ,X'XiXXf..XX X-XX. B '. Tiifiie 2: , 1 :Km 1.-IS! '-1' ' .. "rr--X if. . B' .312 WU-5 gp. 9 W1 K X 31119 -X X X Kal- S I X XX Q X :QQ . .. XXL "'X 1'xE'i X sz X R. Jorgensen J. Kohl 5 K K K , XXX X Ni -fi " K X ix s X. . .XX ,XM -. X. , V " 'fa' Q: A ,.. .. , XX X ., if J ' ,fix ..X' .. .qs iw- lf...-Q G. Lavar , .X m.V X X .EX XX 4 1 V KLX.. McClintock K. .,, .,XXXs,,XX W- X ,. "mf f 3,-:vii 2255! X- XMXEXX I. Hockenberger I. Hoff C. Ho P. Houle K. Hunt 1.-Wt. Xl --MX-:XX XPXXX- f XXX- --JAH Xf Xs :. e- ..- -.XXX . H X ,X XQXXXX X sg' W Y I 7 ..X.XXXXXXXg. X E , Sl'- X Q' ' X J . XXX, X X X L.. 'X .- .t.XXi?" X5Xggg,sXXe.gX,:gf .fs 'f .s li..XXX.XXsX'X X s11Xe59?3e3'fi-X .:.:-F B. Jung Xszsw' X -:- vz.. - --gs- X ' -fm XX . fl WQX-,XXXP -4 .TX ,XXXQ "JM K: XX.XXz1XX-,Q , XX -- xg!! X' " K ni 'X XE? X Xs K M ' 'K' --.NL M KXXQXXX XF MX. K -XXX X ' gm X XXX 'X 1? XEEQXEQI75Zi?3iiMi?1gEiXXXXX2+i5551423535 'P 'I C. Krause X gf ' Xs ' 'XL if WT - 1. -SF ,.,'X2..g,XX . 3 ff? xiii ' -' rff .-- Q 5 S Q ,gs Xa " is 6 S X 1 NX. .X X X 1' 'ft X --'MXH -- , .Xs5ieXX-.MX9 ,-5- , , if C. Lemke I xxx , 3:1292 XX X..-xfzgfif X' X , if " 4:15 X-wi. X" .X , X I, de R. McCombs in N' " 21-.X i'5'V155xXX535f1IoX? XX-X' X.,,., .-.X,XXXX.X 4552 WXGA X1.LXXXXXLXQXXX-EQXXZXXILXQX.-X DX X gmgggss gm?-f1xzfws'.X X?-ti? fiiifif ' XXEXJXX: ff?-XT-S E, ,, X XXXXXXKXS 'li -rips X,--'-LXE-5 X Xi ' X.,. gi .aX.SgX.2 E XXXXX.., X SXX. X- XXfX,:w.X.XX 3 Vjgfw. X- -ff-rf XSTHXQWXAI-vw XX: . X XXX.. X 192. Q5 ' "" sail, X SXIXH X 3 5 wif--' X 1. XXHXXXQX-1 we QXX L ' ,.fXfff'.,2QfsX.lX .QXQX-WX it XXggg5XXX.X.sgaXg XX Hoffman ffman D. ,, XX-gg,g,,. - , -X ri-ii, " ' .g 'YQ-XFX--WT' .XXX-1 X ,XXXXX ,, -XM sig X, ' I---',f3X"7X -was . .. . xv , .. 2' .if-wif F51-fn i?" . X -.X X -X -.XXX--,XXX .X ,XXX .,.-.li?gg,f-V. 7.7-iii X . .- 41:5-XXQXX V .XX.-,,X,-:-X-...-- 5,:k,..,,X,x,X,?X.. X,XXX,jX,, ,f .5 . I.. -..XgX..:-Q. - D. Bi,-XX JT? Q -- Xfr 92' X X X Xe' Simi X1- XX: IN X 1? 5 .P . .. f..Q.'- 1' .:a .. E 5 5355.25 .X 'Q"9"'!1 XXEX Nl LX .X A X ss ,gsm saw ka. X X, XXX XXX N phi Q fi XR! it LEKXX r X 2 wil XX' M. 1 X W X 5, i 1 W Q P il 5 X, X XXX dx X X35 XX " .. XXWX XFX? . ' ii.TXx?XX-" ,X , K xii! xx, X A :X " X- 9 1 A X X -X:-X-- , XX Hoffman B. Holden ,,.,,, , ,, .,,, XX, N., .XX,g,i. uf? Xrss,-jX" . X X-,KM lg.iXQ.g f - , XQ5f,,,,Xg.:Xs5g,--1XeX,-XXX, ''XXE,'ge,1'X322XX5f2X.,X, - .X ,ffQiXf-.' 1. -'zEi:i51X'.2-.'!i-EX- ,V l ,VVV If mm .N .X , X E 1 ,wg k,.,X,.k.., ,XX-E., YX5fgXX--.Xml 1211527 --XX-ggX:eX',.X X if -.2 -XM., , XXX XXV-' -'lbslfz 43113, 'Xsaff fit'-X. -.561 fp XlX-mXXXX,, fun -W UW' . iEl.:'X T :X .X 'iflitf ff - X.,5XX131,: ' 31'-352' .iz.X3,XXQ5gXi 5.1.-,.,.iX"ZX X--iiXfVgiXQ2 fi-f 'f XEEIQX fi? M :EW 'XXX -J.: 'XX ,XXX X- .X -- X MX X.. .X fm. - .we X XXXXHXX ft . XXX ..- - ..Xf :',r2"X , lfigggir WX. - 'lx ' 5 .X Q' if? -X X -XXX.-'K X . S.-X .1-j:X:'!1X'f. in-X-Xf "SH .wx . XXX XXX' .gXs1,y' ,, .wi sf-5 X -1 - '-..ff,. 1' -X'Es'XXX-.EXE .X -. . -: -X,.X?,Xz2'f -H-2 i 5X2' .s2E-'-'. . ,-Y 5V2li.3g,9i':XX11X - 1121- XX -.1222-U -X fi-VXXXis1ff:-ivir ' f X51 .X Q A V1 ' .I ' '4'- 'M T X. 554 7.1 H d ffi. .1-. 'AX '31 3541? TEX 3 'gf ff". SFI- QfEXif5fi',,g-sg' -Xl ' FXEEX R ,'1"XXi,kg . --1531 "W iiifsskifigw -'iia 2iX!5uf2XXXXX5--sXXEFXE- .E.X52i22 X..:. :XaXQXXQZXXQSXX-Xisflif-'zz XXX--f-fi?ifX52Xfw M-- "M F. Irons N. Jochinsen A. 1011115011 S- 1011115011 X 1-X .X X-1. -1 mf., --2z'fQ2:1W--f1f'22 'Mi 1' .l.',':fZ-fflp ,,1f' sfkkis if Tiff' ' ' K' WE- ' 'f . ' . fifulf ' Xg ' va..- "X":335f'??ffE 'SW' 7gfff,2f'X Y Xvisv X' :f,X'-as X, X.--X-sam. -XXQX-,.X X ..X.'ggg ,, lYXXzgX:X5gwX 5. XQXX-X:-X 1XXWX,- . ' 9-ifwlj.. 9:gv..WX Xg..,XX-5 ,..,XQ4,,2 3,51-KX!XX.Xf. Ev.. . S., W. .fiwiiii ff, XX-.ZXXW W ..,,.,., ,fisa ,ww--X, 'I 'X w--if -'.., 'bi XXX? . , ,, 3? -X-rf XXX, X.,-,XIX K Xv qXg.iX,X -, WX. M, ,XXXXXX XXX 35.623 XXXXX .XX -- ,X 'XX fXXefXX,Xg. X113 ggggl- .X g ,,gXX-Xg,-,X . H - XXX':Xzg.5,f1XXXi -K. Xgg X--ff 45515.-, 55-X. XX: XXX! ,E . ei. -U5-XX .fX,.XgX3', wg , F-:X ??f'5,iHifV -is-if 31. 'QCEYSEXP ' -XX, XX-is.. .X X -fwyfl , il. kgiiif 'Q' 'ZF VX if X XQXQELXXX XSL Q-21 im S si. ks:.5fQ,i.X LX .,g .SEX 1,15 . -1- X - XX -ii. XX-X.fXXXX-4'XiXX:. HLISZX, "gf XXXXXNQ,-A 215--XX, HQ.. X .. -. 541'- , -2- ,' '-'Ki X lf.. X ,gg-'ifigzr E' 'TSI'-'-'fl kr - "X-XXX 'f'iX'i,. " -ffiXX"Y 'S fff XXX -tv, X f"1:.. .31 XXX ,.f'X- ,ii 'Y X,:- :2X5'i1,- if X, ',X.XX'i , iggz ..-.Q .15 X-fX,,:q,- ' B VX 'Xf..XX . f .g'1-Xu." 2-. -' -Xf ...Q-Xe.: ,.X,: .XX,kXM,.q L,. .X,,,XX-'X , - -K K. -X 'XT-5' WX: 5Y5'ff'."!7'h ' 'i3'Q'X'?-.335 ,X-"1'S2E5gfi," 'Tfli f fs.. WN f98W"X ,XX.,.. A ' 'ff' 1' " Xf:EX:1-X X?-152.--X 1 iss-.isis 9 --.X'Xw.??1-iiwifii,.XX :.X,g,L., 'X -XX-ZX: I-L " Xzizgggig,-IXXEEXXEBX, , fxgiiiiesiigggi :r,...f-f .5-. ., "' X XXX:--. .X:...-X -.. XXSEXQXXXMXXXX. W. Karrow M. Keller I. Kelling 3 XX .sy XXX! X 5? X! X, I -s N. Kuhtz XX.,X . .XXX , ,, ag, X X , 4 J. Laatsch . X . .X X. , .. .T -. .XJ-X -:ig ' ..i -XXXJX - E VAZ. E E, . X'.. X X X XU B. Laird WX, X , XXXQXEX S-qgfq2XXXX.-Q 3- FE. mg.. wig. X V5 q. f' S it ips Y XXXEEESX X 'X :fi its , , ,,. I . . . 2 ""o .X 1 ,,X. Y XXX " ,g-X,.f-1, is ,XXX-sf.: .. .XX . X. XXX ,XXXXXXM XX. u ,xx . X X X 'T S X X fkfsfi 3 OQX 1 XZ .E-iX?'s L X .-k XX. 1,.. SZ as s X X. , , X P. Lendle B. LeRoy B XX'-X-ff . -XXX! ,.-X, X.XXX -751 X X Xi H. Kienast F. X -,X MXX53, .X-, .sexi - ,.-XXXXXX. -- -Xiff-in X X- X .. ...Ned , -Xf- - :Ji X -. . VX .XXXAQ i 'HIE X X XQXX M sm J XX I in 0 Ks X X 5 K K' ' sk X X ' 1" ill XQXX ri X . . X. X R X X. .... I. LaPorte 7" w5T1'5L'f7 ' 54-25-if HX .X X y,XsqggX'- '1.XXX.sX5wf5XHXX -XXX XXXXXXXM S ., 1. X X 2 -.XX X m v X. XX . X5-vga: X XS mah .XXX :XXX , .XX .X , XX, if Y X s X 5 X X5 5-'wg 5 XXN9-X ffX2ifzXf- - ,lf E, ,' XXXXX-.,,,.5XX X. X 5' X-, X' zur. I. Manes f K ' -X ' X -XX-, ' -...Xi -.... ., ' ' --X. ..-X1-"I X -- XXXg., ' X IFN, E... 5, '- . if --XXXXXXX ' XX, 3- f .EXEC ,X QEXXX :Wi ,,. - XXi.X.,., NX -f.fXXi, , .... .... . . X ,, - ...-. , ..., ,,.. , ..,. .N in if 51w"!.,gX - ..,:' "X X ,X , 5 -- ' - , W. . . X, ,, ,X .. .rg . ., .,,., ., X.. ,X. AX ,,,, -.---Q.. VI Q . N QT, Z. XX ' "X ig' " S' 1. Il? -X- X--',vLX.X,'X- ,T 'S S-X 7' f1??!'fX .X-X44 ,ZX ..13Q51. XilQXfQXg-X.-X-if X --- Xa. ., T. McGrath 31 S. McGuire B. McKerrow D. McLay Koerschner I.. Lay F., . 3 514g " 'XXX X.iz-i XY. - . IV E ' ,.,X'??iq -X SEX . .lg jig: Mm' .am- L. Manke K. , . lf.. 'Q fo 2,-2.1257 ' ,, :kip .ww Sw ' - '-XXX.. -ii . ,X , 221 : 2 X w X K ,-XX- - f-X, .- 1 - " .--. R. McNeil X XX KX: X 3 . ' ,- XX...XX1w XQXX X XX ----f.Xl.X ,XXX X sXX-XXXX , X- X XiX?'i5?Xl- A ' A ,XX,VXXXX. ,. we .. . . ,XXX -X ' B -- . XXX. X W6 Mehling ' I 5 S if X ' Hz. ir X5 I in X il 6' ' XX X ' is is in QXXXW A X QB. 'S ! X XX H Q X V I XX.-XXX XXX- X. , , X.. , X iw HX gg, X , XX X X X.. K N953 , XXX'X , K AX X R, WX X XXX K X W KXXUX XQ 'Q E iw EX XXX X 3 3 f-W 'XX J. . C Melssner ! X K 7 - ,,XXf, xiii. . f filiihf .X fr - X. X- ,...XzX- A-f...XXXX-XXX X- 5.iXXXX gX2s X 1 gfX5X,Xg.2XX ' fa. ' , 2. 2, . X ,V jx 1 Xl UXXXXXX S ' :1 :f""- Fifi X -. X 'fs-' XX X .X..- X.,.Xg4X5 :X':Xaf1XX- X ...X X X.XX.XXXX, .T A, . u Q 'E' - A331 " fQ3.,X,V3 ",XiXXX.XX- 'S --NX iX ff if! ' ifliziinzifflfiiilii.-2532522Xi'.1iQXXX5lgfiXiz,XXz T. Nampel I. Nelson X.. , .XXX X .,'g XX.,,LX.,.XX .XXX hk.,h A .X 1g,, X., X W f XX1:X1g5gXgXsXZ,f5X:gigs ggff1i!5g2:f51:.gX MX fXX2N ?ffi5sgfi5QYgiifgiJ1? XX- -- X..-fX.qx,XX -X,XX,,zX X 'X-e,:yX,X .X X215 i'EfT' .- X f XXX .X Xtrsgie SIXXXQXXXXXXX X JXXXSNXQ' xmxfiffwf -is-q,.zX XXXWQ X '.',.1XX,. -Xfz: , f'?3 l:'X,':X-'-2 fx - X XXX2' ,,,, . XX . - -X-1. X 'E X-17 'N X ..-:X XX , -' X XXX., , 5 X- 5- Q .Iil?XXX!'X.:'X'f XXXXXX... XX XX X-X:...aX.X.sX.' .sz - XXX. we XXX-M2--' MX: .X-X1-,f-X1 X X.X,.X.g1X,gfXfX.QXq-XXX?i.,X5XXfX'g..X1X5..Xgg j 1. ' X- X-f MX5f.X..X-XX- -X- L. Paddock G. Palmer X X'-Xilfw ff--zggrej X'X"Xf:ffXzWffpfsiiim XsjgXzgX.ffXEXX.XXX.,.XV.X WF L' 15ij5ffq"i ' XXX-SW-X.X:--ff. ..fqv.v X. wr XXX, X , X 'X fs -Psi' X K Xl-X 'ESXRQ XXXQTEXWQXQ - - Q- XXXQXXXIXXX. Z- XXXH ...f 3 ' X-X..X:X"' 1 xg- X ! if ..-XXX--XX 'X -- --X: .XX 1-' X X X if:X X f X , ..,. X. ,XXX XX - X XXX, XX X. SX XX XXX S. Pfeiffer :Xggl ill G. Pilgrim ,. .. XA., ,k4.. X , .XX XXXXX XXXXXX . XXQXXXXX .XXXXQQQ XX.XX.X X ffX.X!? - X-XXELX-X X1.,XXX. XXXX,fX..X,X F fr X R27 'X .X . i z . -. 1. ' ' .X , ,X,,, X,X X Xg,:XX' f'4SX1XXE ,1' XX . 1 -. L ' I 5 X. XX .3 X' ."k5 '4:-zi.. ' ' " 'i 'ii -X .lii 'X V X 3 'I XX if - XX 545, Wil, 2339 P XXX! .-QXXSQXXX ' W -L F'-IXXXX4 :.. , ! rX XXX? XX X Xisi U42 LNQXX5 5 SIX? us X X Q X1 5 X XF X KX Xe X ,X XX X , XX , X 'S ...Q . .. XX.. . ' .' . -2 .SX . D. Rassmussen J . Rellatz ..,. zXgg KX K XX., .X X, - "XX1?XX'12 .. XYX D XX-X W X ' -SX K Xii 7i, 'X . XQZXEXX, wx X V3-X' . . es.. . X1-,X X XXX . X, 3 X .V .EXXXXQX XXXXXXXX XXXXXX s.X?fX2eS,X-'Xml' ,X.ff:XX!??XX-f:XEXX,XX l 5 f . 245' 'X :fy . X." 1'l.:. XX, .- .rw .. 'X- .XX - .M AX -' Rams: -X XXX. .ww - QNLX, . :..- X X! 'X - .X:,.'1X, X -. .ss XX.. -- X.X-X :X .. , .... X . ,,.XX EXX .. XX XX,. . XXX... . ..s1Xsf,, .. X XX .. .. .. XXXXXXX, XXX X . ...saw X .. XX XXXXX XX: X.Xf1X,,....XnXl:,. ...X XX... X..,X.5gsX, ...XXX X ..,..,x..X. ...XX XXXXXXX, XX.. , ... Wg.. ,. XXX, ,. .1 WX, X, .. .. X.XXXXXs,,X 11-A XHXXUXX f IXXXQX' ' ,xg 14- X XX-CX f EXW- 3X-- .-.X:::S: Q. -X .,,g2Xg XQXX .5 -.X-. X ' , X.gaX.-X.XX5 1HiwX.i,ffff S X.XXXX2X.X5z2LgeXXXXL:.iXffXX..--X,X.X 'LX XXX1XXXiiQ+Xf4..X 4.25: XXMH, , XX. .XXX ,XX ,X - X X -X - XXX XX- sf' MX. - -sX- 'X .X X. , "-wi-S X.. Eiifssfxw' 5.32 W Xi.XX'5:f-iii -sf. ' 'VX Jiifiif :-'XX-i'5f-17 -41 ' 75iw X -- s ,X X X Xp. XX pilzl. a:XgX2i,i,XX,' 'XXX ,.1"',igXXf:XXX. A Xi 'X I Mertins T Miles C Monda P Motz I Mueller ' I 0 I I X Xrf.f2PiXXX1XLQiQ?l.ff X X fX3-X XX X X HX-X - X . 'X' WX fX K fl. :XXXXfi:1.is K f.',Iv2f11" fi X- ZX2if3fX XXX. K f'X-fs'-L X - -XMI' 'X ,XXX V -X X .X 1 - ' -' L' . X X . . X, X.. , , Q , I X. Y- XX. ' X211 X..X....X... V - .. fc-X 'K X' XX X .X .X XX. . XI" .. -I -X."X- ...X,.X,:-XXX.. ZXXNX -Wg g ww 4.92, - sal 'XXX X, , ' XX X: ,yg 'X -Q-fr Si 'r . X. 1 TX XX '- XX .X X... X . ' X . fs :MXPX 1-.fzm X ff--Xe ,X X-1'Xpf.f,XX X X X. ...I-:X . 1 XX' K V C' -f :iw . X ' ., XV. - X-XXXXXX 'gg glilk X 2, ..sX.g-- W X jX '--gig,-L :Pj if: X 'X " vii-X, . 1-IL? f .XX-"XI X XX. X X -we R X1--4XXX1SfXHX?ffXXXX2 'E :X . A ' ,, 'X , X. :XXX X .X XXXX.XX'-XAXXXIXX-mv X-:X-aff:-.-ff.: aa-s.XX, Xi . -E ' QQQXXEHQXX I . LY X JE 9153.5-,,XXX.1.5X:. 2Qs'X XXQXQXXXXQ-XXXX C. Nielsen W. Nielsen F. Oldenhoff D. Olson I. Olson X X.X.,,,,..., ,...X.X,, .. ..,..X .K..Q::: .. ,,, .lbzau -X -X?gXXXffXXf--SXXQX 1 X ' X ., 54 s'1fXX1?fX , .X ,X . X X. 1' X' - 'ZfiE 1?Xi.Xi. im, " zf:.i1Xer SX- , Y' -XXXL' 1 -Q X .X gzxp. .-X:-a re-.qv - '1X,g.l ,gtg ' :X-XXXX :f- - QXXXXX-. XXX- X. X -X,,-1 X 'XXX .,.1 X155-XX.,.X X-, : -Vw XXX TNC' 3511711 ?l2'fX-XX X X ' .2-fi'XX-X.Qf2.2fXg - 'ff Xa 1 43.3-XX,X 21f . --X- XXX,g,.gqX A, X gag, .':XfE, 5151. JW X'XX.-,XXf.X' 'XXX' AX, jg ' 'l X XXX XXXQX - X , XX N - milfff"ffXfLXXQa5X3F2Q QEQ W WE-iEX.L :XF .. ' 7 525- ' X XX X,.Xg,gXX1.. ' X . ' I 122XXi.X..XXggfiXff:si.,. X1,X,.fXXfQLXLXQ.,--5XXrXXX XfX2-XXES: X13' . 3- XXX. XXXX.XX,.XFV 5 XXX., gfEiXyXg5.5gg!gXXXgXX5 XXX,XX.55XiXXMg,,..XgssgX MXX- ,- efX5w.XXXXXXg3'XX15 X :X:'zs5:sjX.X-Xiiizf '- 'fibzfs ff--?5XXVX:f'SSXF2X- 'Im-.gg."Eg?'fzXf5:Xff:wz.wg - X :XXX5v?ifXXf-Eir??'s?t2'X. .2sifXE2X.. s X BXw.kXi M. Palmer R. Pamm A. Parker I. Pease D. Perkms XXX.s1XXff:w-XMX-:XX 1-gr-.i.X3XgXXXg.'.1XX.XXXX.5 XXXXXX- X f ' V . I X X X vii ' fi? ' 'XXV "2 2. if EXHQXXXXXXXQ g , " ig X,5XX X3X X fl' ig X 1 X' w 1f1X,X?wXXg2XX--f X X - 11' 'X X -W X--i l- XXX - -X XXX-XXX .Xvzf - c t :Xl 4, 4 -XX - :...X-:X' XgXX X ' im-XX XX -if- . .. X swf X ,-,XX X X ff1'.g.XX....vX . ,X XXZXXXXXXX -XWXX5 Wag. X,sgXgXXg.eXXgX ,XXX . .i.:.XXXaX.XX..XXXXXXgX-,.- .X WX --N IQXQX 3 - X1-X1 ,MX . . X ,aim :Xi KX ' ' f i-X XX .X . F W 4 -35 ,QJQXY XX, ,K X XP- -my ,X TXN, ,A . gg XM .X ,XXX -. :-X .awk fig. ,XS .sf -. K--2 za .. it E . , , X. i ,, XXXXXXXXX .XM Xi.. . Vg, QQXWXXXE ! X ' i X J. Pope I. Prust L. Raddenbach 'V ,El ' XXXXXQQXQQLX. 0 1 Xu .LQXS XXQXXXXX S XXXXX-XXX- ' A X K' , X1 QXXX if X X :X-XXEXQXE 51+-,. ...X Q -WX.-, -'X 'I' .lvufv 5 1-'LX' ' , .Jn ' X : X ' XX11' X S X X X sql.- . X -.XX-XXXX ,XXXX X... XX:XX .AX X, XXX X 759--gf 9 S X X X W SX K QXXX '- 'S "5" LX sX F- 'f E ' ' B- Richter G. Rickheim G. Riggs ., -fXX 11 Xf2XX",!XTXX i-'SX ,, fi .,XXX fggwglsf ..mXXfg.eXX' -,XXX XX- QXX-'IXX ,X . . XfX.si?X1 XzXf '1EE5XX X5!X- f- ti-XXXX-.XX Agfffef. ix .. 7 .XXw.XX.X..:L ...,.,,3 ' 7' , ' ' X- ...i Q - - X. 2 .,.XX..w-XXX. I ' 1 ,. -Exist! LE.. X1'e:. . WM-XXQX -gXvX,..., X X XX' ,X - X -' XX' XX'XXXX'z -sF?411ifrKT3 L 'll Wi, Q"-iw.-X1s1Y5XX3f'XX Xzr X 5. 'WW' X iii? .If z,,XfX,X XX .. X,XX--XXXXQXA, -XS XX XQQAXMQX . 1 5XlXw,,X,,.., ,,.X f X.. 1 f-aw-P ' -XXfX..sX. 3 H... X: - .XA .1 , ,.,,1, gg-X X iw ff " XXXX-12,,f.iXXfX ifQ X M1141 X- g,. fXf XXXQXXfXXXXXX.XX.XXXX-QXXQXXX '-X...f45i,XXXXLXX.X,-eg-X X X X X 5 Q 'XX:X1.. X- XSQIIXX sy.. .g'.21?,..X.1,fi.XgX ,X - 3.,.XXX,2sxX.XXm-XXX... ...XXL J. Rosenberg I. Rousseau R. Schemberger C. Schlafer V. Scholl 32 .X X XQ3-IX... . D. L. Rapp R. Raser S. Rolefson X X X.,.XX ,. .XXX X. . X 'XX2"i"hX .X ff 'Q i K. T' .. . .X . :XX- X ,XXXXXXXX X 'XX XSQNQX 1 ki XXX K 'rl ,ir um S X X X XX' El ' M" .,i XXX 1 X .XXX . X XX X.. XX .X -:z-,X 'X ti X S chultz R. Rosch XXX X ...XX- . . ., fi ff 65? X ms M XX Q -'X X MQ. X X NX X X.. X .XX fy. V. X X x S -'QQ X. XNXX. , X 'XX5 J. Schultz . S -.f WLM., xx We s i ., J.. . ,. - Yi wb W K X 'QW N ,S ,g gi ,M K, 465 7' .. 'lwz eiwi ' ' , - 1Q!:.,- R 5 nh ':iifa1f?4m., 'QL-iq., 'Q ...1',,.,-2.42.-5. . ,. 1. fi, , , ., , . 1 1 5? 5, .fs-:..r:: il5m5k Q Q Hi -. .-,5,.....,..,l!i '5' -.155 Aifffgw ' 'i.Z p5"f lm' .V 55. . ,. ...wg P. Schulze 5f.'5if.. --35: . .'2FE'sf,i: ii' I f Fil ' s .mg v- ,K 1, ,. M . m g f .Jw - ff sz! ,K rf5.jf,.v . . ' ww af 1-...S ik Kuff ! Mfg X w V? W 4. gs. 'iw 4 a. s A , . .ii 5 M vi I n ' S 4- Q 2 M. 1 iq, 5 . ., G .5 . eg3.i1ff'j fE.. 'iQi,fff:' Qi?fTk3'eS5. ...K LW it .LN ...r:a..,' 'ew' R.-..fwas, .2 :i D. C. Sedgwick Selbo -f . ,. . 5.14, .Mr -W QW' .. .. 1, V K .F y - .- ., . .lzgirgfi ,A 75 ,wild , .4 R. Shotola ' Ezsg ' .9521 ix J :Q tiff' J. Thomas M. Q., .Q -7 yfgligw 3: 2:- f 'i WV . ' ' H r I H A .1 QKMAE1 ww x Z fan. 'E . FSH!! 1 5 Ki 4 '1 , mf E 5... . . . S55 sf' Cf 3 K H' max h' .x is X ' WF' ,h hx ' M ASSE 1 L 'f 1,1,, ..m'i. flaw ns.. 1 ' . - c. . .K f s , T ,W 4 M N. R fr H5 'I L ffl.. 2 L sl f . 1 ... sw .R , , 5 , is -.1 5. HF X gi vii? .,. is 55. ,. ,Bk Q .iff mf. 2 1 5 1238 5 5, X B.. , gg ,-na ew .qu G M ' Q W 2 H. K. Siekels C. Smith Tovey I. Trapp - wr. 2-.gagggg . 'W5-1g,g'5.,f5,,.vw-Hz' gg! s, N - .. ...' I. .X 527' 'i iw l' . , 'A wp? 'i' ' if? -V ff., fm., R. Wrobel G. Zertuche G. Zinda f :x ,. ,ff 3 5 K I ! s . . .... ...iq M T K L ,E aaa ,F -'af .:. mv- s,g l .ax 'L 1, K A Jim?" 1 Y! xl fax ,HL s r Q g H 1 gf. fix if . 5. .... -- .v... .-.. w .. .firs- f ml f i ' U R. Sengstock C. ei? 5 1' .. 6 .. W! " YI. Staupe -Q... .K - if 55' :mv i ii' 'Ei Q .4 5.15: if I, , f.. , I 5 i irzaiiia f. uw. , - s-ff? lik, 45, SI: . .5 M .,g'f"I' n 4 ff "ks we' KX K s ir i K I KM! El W .g.,.. K. if J, 151, ai -f we my K - wi. , . FQ 1 wily ' '15 .. 1 . 23 If .5 i : Mgfzl rf. G H ,, ,iWsa? .. ,. j 5 x.Q5M., fs, 51' ' . sw ... 'fy' vi ...VU A, C. Serles .e u .Nz K 1' . . 6 X S se S9511 . fy .' K , N 4 1 df! Wk .v 'x 'f xp .: .s- . .mga X xii 'if ,Hx Q "W, if . . I. Steidl fs: If re.. .pf .154 21 .f U H1 2 my xl . .,.,,, A 432.1215 mv ,EW . K .- ws K .2 .. , W , ME Q 1 K5 hw I wx X SH , U Wg . 'ff' -D ...,zf" . .v 33562. ' HL' f . 'Q , .. W v afff . 1 . ' fm!! X ,tif 2, .2 B? W I . f ,. fs. if it , Q. 5... R. Serres WSW? . .wg . fwwfi mr, .2 V ,. .F ,,..,. 9x1l., "Q, Lkegiiwgfg . , - ffifga. '- E7 - ,s 4, X 2. ni Y , Qgzhf' -51 -"iii: Q i P. Sharpley , . .n,.. - . "A' W2 - 4532? S52 G. Steiner I" 5-2 .-f-iff .. . - f vi mi" X 4 C. Steiner , ,..f,Q..1,,, s ,,. v aff -7 . f 7 , +111f,..- 5 . . "jg ,. i :gi "'-h ' I H, K , w 5 e Q .4 as . , 4: s .U Lm il 5 , . ,' if ty . L, I K . Visser K. Walsch J. Werderitch T. Witt l 5 QQLQA i .-L: :eff-. y fipllil' fy ,JL C. Adelmann ,. ,, ,,,-. A . " . Q Www' Wg? ly 1 4 1 ' x r 'm .LW v , R. Baumann .,a,3fE- K ,B s fe gg 1.4. 1 .V ya' . .42 xl S. Berger h -fiivgili, ,, ,, fx, W ff kr, M-Qfm . ,.Uft,,?i.-, 1 -- K. Andersen ' 552,-1 W' fliifaz L, -M TF? 1 .-.::L5iz.!,Q' 3 i2i:f:5Qi5l? .V, , K. Beck . ..,, , " ,.g,,., A -'Tl f, ve", , Milf' --lf!-' 'rg y K. Berndt ' ' if M "'-" 1- ' . ff99'vs .. B . ,MH -S.. My ,v :'35ifz?ieM- A . . if A ' 9 9 I r' d-fri ? I. Bonham 'Liigw1I5"aI"'iiiw. I 'H H -. ' ' H v- ,: Lag! ,... , 1 ..1-Y?" ' ff I. Bosshard S. Bull R. Biancuuo 1 W li ,, .1 ff. W-5 hir 1 V Y, u . . fix I, Yi ' r I "' ff' 4 M556 -fi . .e.. L . r if 21.23. ' . gg. , .... .. , . ,, . I . , . B , , ,ny AW,-2. 1' er I, K.. W . ' Ml fx I. Cooper I. Cull vnu, Q ' w r vga 11 X R . W ff K 1 vw N. ,w i 'L C. Arnold f Q, . ix BEE? f i-,x 2 g u 'M .,.-ii yll w X' 1 I .nr I ' '55 r C. Becker Q. 52.2, 115 ' H 5,5fff'7 ' H. - .21-fl, A f ,H 5.2 , .gl-1. .- Y W tm. 'A . fs my .. .X in! H, . -, ?fi?3?Ff?l. 4: -:. sky., M Sf ., K J kk,f?3,w.W rv, , "n,zr.'s,2z -'+,i.w:., H' 'M ,J ' S. Beyer tif' - " , P"-5, .Jin V .R 22,1 ,rw --wi r . Q. , ' .57 wlivan 1 v , f -,, if. W M. ,. Rf My 'sheer' Wir K 51-vw Q , . . E. Boyd r ll M Q 0 K, K 4 fr,f.w,.,. . ,gg1,,if... A , ,. Z K KH! X t K s 1 xi fl 1 X V 'km lv, L. Buss ne . V g ' TS? B .. Sip -5-Z3 .. . af, .af . 1 -an .-if f,.- - MW. W. C1111 -L ..,,, Y, 7 a ff. J clk' W ull s ,il 1 . MA 1 1 . 5 is wif 7 . .' it fr ,Q 'Ewa '- .. , e.-. , -. .,g1,.1:f53f,,',.,21,2211 M. Audley R. Baehler K. Barker "?' Eff ...,. X , ,- ,M - " Eff 'bisfzilfffff , is-' - 1 s, L . , sl? ...li .f.. ,, 25 nl, 99- Sgyrfnav-65 ,."' Ai E l- ,- -' . 'Ev .-.1 'wif y ww .-3' v ,ef:'W"F 'B V5 :nfl . . 9 ,S ' "wig ,. ,L ' Hs-. 45 SQ " i P A , - VV... J . 1 ' -'L ' .- ' B..-A :Tx Q A E. Becker I. Beckman J, Belke F J !i,.,..r ,fy-,..v..,,- ,.. .... .www fryw' ., ,-.,, .- 3- fy? 7 Qi , 1'-iw.. Q . , , . if F. Bies . , Skis' f J M .. Wg. , ,N , , wmxx fi 'mf . f 'a . 'fim- mgg . C. Bradd . "v ' w e 'E' .5 R. Billings B. Binkowski 5 ri. ', H , .,ze5e 4 .E? g '-1 B -511, - 3: 1 , i"Z2'gEtlgVl,g M r T. Brandt W. Brooks . ,. 1.7 .V if Q' 3, JG .: elf. . pu :ggi . 'Q in 'J A . .. .-., - A 'g 41j ..f,- -:--, ati , , , .W bmw. ' , L? JY ' . ..,,, I., f ew... ...mu Z, ,ting .Lk, :A .2 :,:3':,, Zak: , 5 1 m, MRF fr lla, ,ef ff Jfqfsggin, W'Mmw. Z-jf? - ...1 .,,...,. , ,.-. ,M Campbell R. Campbell K. Carrera , ' - - . , .,,. .fa .,x . .. 4. " ?i4f..,4f"VglQgf' i'1f'k , ' nga. fx -. ,. riff . '..,..,,QA-,. J" V- , ,, , - , ,L :vz:aabfi'1 e3jQz55 ,. -- - Q L e... - -' A '- ifgwf g -,W 1 , -. . .rv 4 , , fsi'. t'fx,. z-ffm f'-2.4, . f ur Q.. -,-wer ef., 5' . -, H -' ii ' Q'7fm19 A 5125921 B EW ' Wil' ' G. Culver 34 P. Dehli I. Diener L 47 . " inf? I my M ' Es,-K .1 I " - in 4' did. L 'A s B. Bartlett . '- ,wifi 1 Em, 22 .13 'very -2 7 E2,-:l,ugf4.' fM K , ls. D. Berg if1, i',.f92p.f.,'e,g- , I 'B rwwf QW A 5. 'fifiwgi' .. .Z Jam" Rf - 'ix , N RQWWI ' W-ii I. Bode WWW ,Q ':.g:z., ,, L. Bulen :,.- e. -gg.. 4 . ra W , X Y x 2 .1 ss., . 1 .af E. Cliffton , -f e-2- .... , , .....'f,75 '-f , x ll Q is f may N, H. ,ww :'. . drawn kwa., 14 5.52. ...al 1. mai- R. Dobbertin N,., , ,LL A ,Q '.. -.. K QQ. . Q . 1 2 6 . s - ,. ga? X? V m..,,s1-2,2 i E5 'P W QE . ..W , is flii-:gyfgt fa giiiflfv ,--' ill" - - - e-P:-fr f .., 2235 ea, - L. Dorfmeister is - ' L f I, Q 1. 5 ,if 'X fl .gf 1 Wi' Q wg, Lg, . 0 .Y . . n I R. Emmer I. Fredrickson dl' 9 wx .si M as, . ,M ,mf I uw...--E X.. ,,..... ,..v . .,f . ,g.... Hi Qi' .1 1 Q 4 '15 Kgs! swf 5 Lx Q W L . 1' 4' 1' 3Z'f3.'. . " bi. 1 . Wi'-"wIZ'i?a'! i.ff1".f. ii- R. Grulkowski , . .w jsgglg, , V-2M,.1f.s 45 H H gi' ew A If 2 ' ., im' Egg , 'Wg 'gil 5 f I. ' U R. Hansen ,iielifiifkfiiii Wew!"f2iT?2fff?2fi,EVf?j l-1511 77 Q25 M. Dorn X 5 55:fi.'ii1,k K K . fiiffiiygis , 5 W 4, ' iwpzf , Kf ggizlii, ' 1 1. gr. gfgefffi ,ff-:fy E. j"'i ,,.:.gi2i .- ' 2 I 2 i ' ,.!:Q, ' 1-El z W, t . X' .. e k+fffiV5l 'Mi' f .H 'Qiigf' 'K Eg XE, ,Q ,AM J. Engel si sm, , ...W .. ggi, ,J .1 qirgfrif .QW 31'-..f ik H uw an M- ' , ii 5' 1 , ., 5 439' I ' 'W' .uf I ' . 4.15 s W -34. nr gifs 2. , gig: AWK!! . 5' ' K. Fruit .Q K ' .Q -11" iff E ,. f .N .Y Q V KS . K 'IQ ini . . ww 5 'Y w i!,, ' 12,5 1 3 5 ii. W ,am '72 WE. '54 Arif. '. ffw at , mi. w" A w, . rsh , , , 6 , . iv? J q " ,, M f ' ix s 1 ms 1 R. Haasl A-as Jw -I ' ff Q. D ' 3213.1 ,- f 'X C, Hanson wx, Q Vx , S n gilsfi, . 1 fif1vfa2fw???f ,pi ' , Qfffji E ji ff gg , M. Elf t,b,- ,F Jziififl , fm.. iii i6 kv., K , 53-limi: ,avi Way., ' sp!-,,, '. wg, , , -rffici fs-' I v, 41 ,Lv?"'!f "..'s ,m:f'5f is L: 41. S . Holtman G. jackson . ff Q, , il. ?: ffif:iifw2f .5 Us Yr . f..-if . eacaifzgz.-if: K . ., ' 'ii mef if ,-4 . wi if. f, -1 , '11 .,,'b15.'ssiQ ie .. , , 'Un if.. i . .,,, M. .,.. -.- , ,. . ... ' Nah. 'W .-, V, ,.g.,,,. 1 42.2. Y .gs,:1y35,3g5gg, gyfgzggff .wf'1r.ixi.: i.. . A J. Donovan X .x M., 2.2, 2 ,mfg , K . as ... f L. 1 ex ' Qlksv 555 if ,Q .JF Kb , ,, , ., Q56 1 my.. firsfgis I nflfji.. liz. ,,,:4v ' ' 7 S. Esser C. Gallenbeck sv , - , , . is ,, wkl, 'k-. agp, xg' fe A. Hale W , 1. ..f..,,., . . 1 K. . J"'i'iSq' 51 Enix fs .. , sniff , .Exif K 3.9, 3, , ,N,.3.,.,,,.,,.7.,,. -,KW 1 ff. gf., . , M. Hartke -' 1 ,,sTf ?,: V ,J ' .2f a495lf ' , .Ms ',,.,1 fi S V BPL: I 1 is P. jenkins 6: aw X543 X , 1 ' ,wwf , ,V -ff'w,,- Q"?m5af1fg: 1 s M. 1 v 6 51,352 K 1 X x 1 LJ Ami J ml my Q . an , N- ,M -3, s . e.. E 'P , , . x-gi, ng 1 -. +'..n..., . .. v 1 S. Droegkamp fE3v,f1'i ' , fi is 'Q ,.f.w,m, ...V ,,,.,. ,,, fx -wv.f,wffw,f1 ww ,W ,....., K. Eubanks Sw . I 1 3s....g..:'.. .EK:,,....z A " - ,f in . . ,. V., ,, W is fi .E .I Q.. 5 5 . mx H A 1 KI Q 5' X. w 5, 5 S. .Q Eli '11 ,. f 'waz I rg, 'fa :fy K . i, W' ' Q B. Gatz S. Hall ,wil -'iw fviifszf L was-' "gh f af ' L' .1i "i? " ,WP ,.,53S' . D. Heffron P f ,gf 1. . ii . is , Su "V xx v W: 4. E 5' 9 Y V v gf. rr" I Mfi 1 R, Jenkins 35 av. ...Q M W xl H' FE ...M is W , -4.53, ...M V , ,. Q ,.. N., , s. . 12, 'H 1 . ,-r A i ' w J. Eaves A wiixiic'-'. , , Misfilli gwgxggf--, ' H. 'WF uf f, X.. is y as 1 i 1 Zi pu, i . ' . Eli' . ,U .fi k . -...fi if Eff i f Rm ,zwgjmj . ,, ,L s 0 U 2 .,.,,,, M. Evinrude HSV' .gy gi: i n H, . sf s3g-.a,ggyag',- ., - , 1? 1 4 f '7 is f 1 K i W' , .ni 'l , 1 W s ,xiii E, use Sr 'B' ici! L . , I WSE.. 11 5, f, 1 61, I. Gessner 15, .z.zs:6i!".I 'iff , 2' ..s51"i4.,"'i.. 2 gs. . , in , M-,., V, Mm. .. 'fran .4 '2 'L -' 2, , . w. 1-fs. .,. 31.7.1.4 535219 2,3511 ,J Sd? . Wim . gi .Fm gs . We- gi ,, .,,. 12. 5. ,gy A E A . I-Ianrahan , wav rv . N, ... . Hwy, ,1 1 W L Q in 2. . -' + 23 ...ng Q., 1 :S K' W sw 5 s 1-'W F255 W1 '- , a .. Q H. M, , S x 5 5 I. Hess f . , Zsffi 2 , fy ann T? 5 iid gl: X an X K: ,A .I ff.-. -V.:-1-.gn A 224 AA V X I Q M S. a gg., Q ,,,'f,f - ffxfyki Q., ,, .sa lass. , ' P . Ebert rs: jgf: - . , .3 . "' f 1 ,' Q .525 in XZ? ' I a s 4, , F . Y, .. X Sq A , P. Felber Q . ..:f.- ' 35 V ..,7,Lgl. :,V - l , ' ff 'fri ' K 1, 1 1 vip, S' 1 + K is - 53213: f Q it Ji. 'Q NU- 5.54, "ff5'31f,Ls's' 'f:'i,:,w 2-f,1fs-:'i,f5+?fw-ml- " X .5 . . , , L. Greene ,ae-Q is , , 'lk . . ,ER .Wf U as f ' ' .Q sg si 9' s ...f WF f , . . , ...i ...M ..,,, , .. P. Hansen M. Hoff w wg ' we ' -"- v5..mg?g:s,,.g,f .K v --, .,, . 1 " ' E1 X K K Q 1 , 4- ff 5' if ! .J SX Jay wa X iw ns. an 5 U K in . vfsmgg 4.4 v f , ff! 1 . , .1s,,l...g,? 5 I fi? a gs , , Q SPE? . nf ww A 5 D. S ik 4. kiwi -, -V , 5 .Slap - x EWG . ,W. .g,.f.,L, gg ., - ' we--5 sf , is M5952 ,K - Ellsworth - b i P ' ,.. 35 3 Vf ffii., ' J. Fleming . E2 xi V , Egg wg ., , 1, 2? . ..4f.., - ,W .2 wi S h . 1 Q v1.5.2 ff .1 .,, QW . I. Gromowski . if? . ,.. , ,. K K . E.. 1 . w . wi :12TfW?fFl42 E 'L ar iv 4 ' si . ra, rl K 6 1 :- .rs .pp 1 ws :J . H , , ff ,gd-..f, S. Hansen if is I 74 x MZ.. .Q . E. , . D, Hoffman L. Jensen j. johnson S. jones ,- Qaimzg . I 1 g. Q if 2 . X V 553,351 f x ,L-,-,ww '2-'F , 5 4 Eff! 45, V ' n f ggfg i a ggr gk I - . J., 14.'2f:.,1' "" Q' W' F-KWH.. . 35512 - 2--f-' H gqi,gsG'3:gg5, Ql kgfyifrr 21. -.531 jfygg, -' ':.,.?"':-f ..gg5- Ywiz"'1?1AU 5 w 1. if . all ...vii x ' K ig?-V-liiiw fx? 15632 A Vi m., ,,,,A.M T.. fly, JL... ma lk.. -kv va .5 .zmmiu -11fg.g,,,f gr V ' 9 'mv' 55,7-1ikg7ffjf+f2i,5.gk5,WK vtfwm' -sggy-1 :kt f- 'W 2125, g f. I K. Jones M . Klink Inf L M4595 ,, , P I , -,--. 3 . ,E-QQQIQ " -4. 53 " "'.,fi',5 ms xiii-lsr . ,yew 1 5,,,.,, ,,wg 'M .Wh ww 3553 ' 125' ITV' Efzgmi L. Link D. McE1hatton . ,. Mid. K -11, v .. -Maw f sm .a,- - H si' Q55 5 xx ggi 4 ik 1 ' 1 r ,izyk W f n - Hw,..2 , , , .g.A:.g. !4., Q. 1+ . , g C. Miles Wm K J - Jung Q. ini fri, S. H mp., - f asf? , B.K 522622 Eiilizikesigi X .mlm mm . .V ww 7 yur.: M ,m.5i,i, 2. ' wx ,,,1,..xA ,. 2 'wi ,x- s . 5 , --mg., . . ' aj ,K xx xg-1-Q VF Tb! 24 , H6 N Q is. i K mx 5 ! ' 5' G mfg S mfg' , , Phi: 'gi 'NA x X ef. ,fig ,Y , X fm! is I! , ffl 1 1 ' v 1 T. Kroenke G. ,.X Y. Q .1 , Q vw . ,:..wk,-J. -4 '- , 3 -awe. K f f ' . .ww . Q 1, aw fw ' wx f f 1 . N S asf-HH H .1 SX 6 C S 9 ' sis' Q x Q S' ,g,, Tiff' ww- ,..ff.,,..,, - 5, ' 51 X J , A Q E . H' w S., ,, ,ef , . , f5f"S K ,Q .mg W xi y s mf., S S S sam ... x l-:ggi ' .- ,,.m33,.54?i2Qi,R' ESVEI' U M K . 5 -., , .Q if . W ' xg KU his wif I qfeilg H 1 . , - .XXXX .4 ..,,.., ,522 'sf HQ ,SEQ S XX Ku 'F aw his W , 4 W2 ,E W 4, lim' 1 ' H4 ww ff 'Q qw Igird K .,-.1 M. ,,, .gwgzgiiiggmy i:355: 51.1,,.,4,, C. Keller J. Keller me 1i:',!S 'l,i,vQCl 55 2:5 ifili I :A aw gn- wig 4, ,S . . X xx! ww x 5 Wu , .5 1, , X., h 'S ar i 2, Y .JM 'BH W 3:5 V Ig may W CRN 5525 9 X 2, Q. J ,L ,, X . if-if ag, 1 3 igagegm XX-. ,Q , : '11- . f 'Zi' lr.: ,mlifn W H5 2 1,'..f:.., filflksglfffn- .M .. - .,,,,., ...- 4 U ,,::1sgf' 5113. -ififfiiixg 5zf'f'fv?w .. ,,X,. . ,, . 4 , 1 .1 :IPM-11 VHA , f ,HJ -V gf .Q E-E :gre :E fi... ,fi r s Xa 5 s ,J gi , W ,af W 'fb lv ff .1 fe gy ,Q 4, fa ax . '-14? 4 Ffa?-f .lm 'Mm' . 1 Tx sf X ,Z . . SWQH1, 1 . ' X 1 . rs 1 W X 5 X X in .5 Q5 W 1 'L 15.9.55 'W as , '5 0 ' 'EEN . . H, Tiff. I WQLX - .jxazfszh-' --.1:. ifrggw 1 ,. ,Ur H igu MF 4. R' XL wJ,'5Szi,.Miw3 M., -1-.. f B 1 154' X is Y' x .A gag.. R A gm' XX page X , gz z 5 KE HIE: 3, X , S.-ifgfigii f .1-15:9- . .W . L. . F wg? 0 ' R iq, Jaws A I - . ri. E X S 1' jg y,,,.1,ft' ' W I. Kienast M. Kieren :if 'f ffsf f'KK' Ms fi. 'I ,1'igeE:.5 . f gf . . 3 ,. if ,Q we... , ... E1 . 1-ix, W .-4 M. Larsen M. Laufenburg R. L 4, ..,1w., -. f Jw .U .. X M X f X M: gm .2 ,. WMM, y ffmw-W .A Em g vw, XX X pi L ' nm fsmw-.f,v..Q mv ...fi 1' Siem, ,e E12 , WPS 7 1. i?:i0eQi .. M X.XX ., ,. uf :,n 1 Q55 0113 2. .W Jalan- XXX, if? ilk., , l X35 Kgs ,. S M lmhgw ifw Us ' . .fm- I .muqnw gg, X Ks s W +e M " " 'glfi H' iifmsii Q 4 'fi 15+ Q as M 4,1 P X +V. 2, ,M U , Wm R ,.v- .15 35'-fx 21 ' 1 5 fue. .Q 1 Hr-wsfsrfw-f 1 my ,mrgf,, .gina ,Q vl Q, gs .Lv :pw ml. gy iifff ' ' ji ' ehmann 1 , ,. ,L U, .1 M, ,.,. W - N., 1,.W.,.m. ,, Q. eg1zsggrvz5'f': J H Q 'X .sk ,Q X .. ls .A n. 5 M X .gy ,us F .,,, fn 'W' .H i f ' 'rg N. 1 sea 1 , 4.5: W gags? M is ,wg .ya W ,, :EH 'vi ii? if ' 4 :ffmffsf ?m.vii,jf K sm" ww Qi if... . ...iz T52 ' '14 Q f, 1.16 W ,X W .. Q Mm, ,df .1-.k X .fy N. C. Lippert M. Loucks M. Lund V. Luttrell X -.QW -W -V f-lm nf.. g, fx '- ,gg , iz' fm. -..1i- -ew HWS fs,'1-:wif ,:e5:z:::::--Sw-::. W.-ww., 51'-Sw ,'-.ws '--- .:'::eff iifff. f . W. f. xxfvfs .4 f, z,v -:' -4- W f -vm --lm.. 5 -'ff ,. IIE. .,.. J, .V . ,M xWf:.g?g.,!.-L ...V .HZ Jig, 9-hmmm.. My W Q. " E2 XXX. V. f HRW.. A.15,,.,,,gQ ,E.'..5..52 552355. ,EQ Avll SW....5 in W X , . Mn.. ,grin-0.2-gs..,g.. 3. ,,,1, r .-ML.. .,y+.,5f . ,Ei . .. E, ' 51,57 A Im? 1- V' - '43Wf:?f!:'4z. V H fm 5, 5-' 1 , .Q 1- -if .1f:fs,f.1f51:g.,, ...1:5w.3x"a 'il '-'- gzfiilw, "f . -'Y -llizf X g . f .,,,. ' :dial 5 ,:eSiWgf"'S ,, " Jn -Zi'--. e ffgglll X',,X K --,Neff -',:"fg: :x ' 'wi f ' V 1 za: E. ,.s2?3?gQ 1fa1f4QfLfz5?2:s?'. -V 4 . , . ,,,.. ..,,,-, av Lgz mgwgagg, , " " ' ' . ' wff'fil!i2T ' . f x' ff1f?QW"'lfff"1 Y MJSMEV :fm D. McFadden I. McGuire G. McNee1y S. Metz V- f K K 2 f sw -f . mm, 7 ' sw . we gg XP X LT H555 ig 9 A i yxg gy - 'fifwgk F T1 QNX i ,,, . X ,Nz 51 'A sf Www M .swf .i zip! .555 K-fm A ...ff we: ?""9 f is X xxx I ii 1' V9 wi Ax K .1 541. 0 I j' 5 ,- f mem-:fm,fL1fs!:....gipfgsw..., V. ' P. Morril .1 ,V M.-.. - K. Morris ' -2,..,,,i K- :ly , f p: M K gm as H, :E,'2f""',g-fJY!gi 'L F i n .lifiisf f if -i??E2f5?l:52A ? .ba f .1 f X , ' f., . . - " j2?f"f .L W' 435' 'ibn ef'f. ..wfw93:. ' A .5-W...-'1Z.f: -- ww ' ff j'ff" -.f'f::f' 12522: fg. .:,a5i15!i '3':.1a5w, fR1i.1Q?il51?z'Zf?f.:13Ew ww? If 1 inf, viliff, K. Nielsen G. Orsbume I. Ou tcalt X gag Qiif 1523562 .f ,,21eff. , We sw ' ' dw., ,1- . ' 9 x . ' 'ifii W ,MF ,. if L -f 'mQfifv"lf , ' 7 kg.. ,.X .. pg. W L. Marx , , . mf . XXX,, ,, X U1 ffm f N ., fn.. -7... pug . , f Z X . 5 . m m .. XX if Sf fy .J ,gmqqfgly if 5 g'4fggi4v,' .M , X H11 new , j QA ,Qgme . A , S4 5 A 5 1' S Mieritz 11: 1.59515 Q mirxm.m,xEmf1i.n-I? ' X X X X , .W M. V... ,f ww. R. D. Lemke 7, . W K x xx " M as M , X ' 4 it 1 ' ix! Is ' K Q ss K I' S XXX W, X 1- ,S Ag., Wei r, HW, 52? fsi:Ff?iei,3 , Q, ., . . ,,, L,..,., " ' an sggfr' G. Matteson fa S ii? , X J x x X :J M ,, K ggdlsi rig. ,Ak,A, - P . A X1 .,.f E: W ' W -,sw vig lffzgg ' gf- Miklavic ii 'Q .N .3,Ex..f V M 5.1: 4? Fa" X gi s v 14-.Zi ' 2 . ,, N 1 me 5, sw 7. . 5 3 .X . 1 . . . aw Q1 M .x"', .sw K if ,du gg A Q53 J an ,., Q, 1 1. K , .5,5,fwwLf 2 f- 'aw .. H. Mundt P. Nampel 55 , W , Jani, T" if . ' .,.. - ' A is 'K ,Ei'. 'A? ' f .. Zig vi i' ,, 'HW fi H I 5-1 ' , sf- " ...M . .mix fl' ,1ZE'gfti2wH,:!r'w'P 3 f ,iffy G. Padinger R. Paulons 36 J. Pfeiffer ."2 S . Nelson .mx . V19 xeiw ' x sw ' H 5.1: " Q11 A f .xiii F. Pfister at 1W11 11 i W 'Sf' S jg, "H, 1,5 fi ' i .1J.,3 ..,.fE ':91,f 1y J' K K ww Elk 1. ,1 25 ' S is 175'-s' ---- Agn.. 5 ' ' 1l4ig14.1135iEf1 , T fn gsww I . 3- 1e,.4i?21,,i51,5 T. Piehl 115 .1 ILA. 1, 11 1 , W5 11 7 ,, ,,,A,. . .1 1 1 1 , 1, Q , s. 1 , ,iff 12 1 11 H, ew lx V, x K 11 1 1 .. ri K 1 1 .. X' ,. ,SJ ,A A ' .3 1 11 'if Q fi ,rl . F if I. Pope 1 11, 5,14 Gi '4 ,993 L 1 E Vi , ,X 1 1 1 i ?.,11e3,g.1g.11gQ,s 3 , -,,11: 1,1.11, .. 1 'f ff' s W NSE! .Lift ei H, 11 11 1 ,1 lg 1, , ,,.,g.11K . . . ., U s 'fi' if 14?-Sl2l'fi,fi2f .1 sm! sf, 1: . N ', 7, -Wg. ,..,k51iE. A f ffifli 'wx' ES' I 1.,,,', - ,zy.1.Lx:.5 1. f .15 1 fi: 11 , . wzzw' 'lgsv 11 rl' 21462195 : C. Race C. Rankm K .QQ ,' ,xl " 1,5 , , ?15l,:,5 A ,:' , ami, F. 1 " iii," .,, .?', ' A-11.1 -H3531 -1 4, , 1 1 . , ,. , ,i,,, Qgj , 5 - ,. zvvy . ,, vv., -1. ' .,,.wL.r,s1, 1, 1 argl . ,w.1, ,,, . E: I, 3195.1 K Z,, , 1. .fi.,e:2"fi5:f,1'2 S. Rockefeller , ,, 11, 1 k .,. 11... 1, ,.. .,. WK K I K 9' 13 1, 1 VV Q 5 1251 -l if '- ll " W ,1 if Kg X 1 11:1 M1111. ., KS it 'f5i,.'U'f. w., ,f ,.-1. , ., , D. Schiek ...gil :fungal .L 5.1: ,F 'Ei ,umm .1-asm . I 2555.2 l" 2134 af H H 1,. 11y1w'f ' .11 1, 1 K 51 ' 1f S , n ' ..11' .:!fi11..'1... ffis.g I L, 1 4551331 ' , N, 1 W. S chneider , ,, , I ,..k,MV 1 , 9 ww! 4 xv s.,,1x fL55f"':-1 '-IP , -ff ,,f1s1zb5,,,. ,. ,.,, ...21Q11,. 2, ff" NVEZFSLX' ' A S. Stapelton C. Roensch 1 -' .1',, .11 , . HE, 1" 1 il ' as 'ma 1 1' 1 I 1 11 v W M1 , 4 ,S1 --. . lr 1 X ff,-1 ,.,, 5. 1 . ,, , L. Schiller 1 K 2.1 X 1 ' , , K .1,1,, .1,, - r -11. . , .. ' ,,,g,, y,, , 1435.1 ....g1.. , ' 'ti' ' ffl! .1 'f wglify 1 4751 . lily?" .1 ' 1.11.7 ,115 1, 15.11, 'L .,Ba'1"'kL " K ' 1, flzgf-ff' H M1i f""' 'Q ' gif 11 ' ' i 5-1. lived ,af-ply HN 'S K I. Poweleit ,s . 24 . If: 51. S Q ig. H 41 1' 'M ' L 15 ill? 9 I .1 1 ffl ei' 1g D. Rasmussen D. Rosch .11,.1..,,1,, ,V ,Q Q1 - V, 3, 1, Z, . Wm ' wi 5' A .1 ,, 1 Q. 1 1, in fm , Q 1 5 1 -1 1 4 345 1, 1 Wax Q SB f 31' 11 ,m E ,214 M S chle chta ,. Y hm X2 1 1, ,ffl m:1,fs1f-1+ H W .1 , g,5,.1, -. ,4 :RV 'fin ,rfwr-, W I ' , -5.-2, , , vf2ff11,1,,,f1'w , BE .. ,L ,1, 3l,?, SL M, W ' e,i'E1:11g . ,i'?1,?v ,,1,51ii.. 1 li ,.., E. Serres S. Shadrick 1,g1f"f1453515111se,,,7'1,5..i.,,..j5., , 1 11,2 1 1,51 ...AW -....,11.,,i1.,. ,..5n::,.,. . Q , "K-,j" , 5 351,11 yr.. .W ' .1 111,:.1.,e2m, 1 , 1-fs., miie., , ,N ,k,W. , 1 -12,i1i?',.,51'1-g 'ag -Y. NV- ,fn-,"' , 1- ,iz 1 1 - fi,gl,g. .,11g l " , W ' W, KY' V., . K -,, , J, -,251 . 1,1 S . Stroud J. Sutte M. Poweleit , '2 . 1, 1, 111, : ,sy I X .1-.2 .11 -'z a ,- 1, , s ,K Tbsgih 11 -11.. ff 4 sus 1. ' ai? .Q A' 1 ssgfflii a A w . ,, 1 1 , L? 1' , :lv L. Re etz .1 L ,,1,g -, 1,1 M K , r I Ir 1 1 K. , . S... 1 -1 ' ' ,,11, E. Rosenberg ,-,1,-,,. ,,,, l,,.1,.1.3-,,31111E,151,51111, 1 if f 1 K 11' H1 xv . 1' ,sv Q sw U 1.5 1141 1 1- 51.-1 a A f W f xx! 1 1 I ' 115 9 1, All .Q R. Schlise 1 , 1 2 , li'i7f7 1255 + , 1 .1 . ,id 1, 'S W5 5 i . .um 1 1 M. Shotola E 1, , , , , D. Powless , S2211 . zsffE?1f'253 I K -4-up 1 ,1 1 . ,R iq, B I N 1-1, ff ' V fr W V Q ,, 47 Q 'IJ ' 1 G . Re go '1Q1v11, 1 , .,.. g We A In ' 7 K 221551 1 ' . ,mJ,1'.1. 5 B ., if .xii x - .yn Mifxilkg 1 T. Ryan J. Schmidt ' 1 11 Us P ,E nga Q 5.111 4 .ik 1 f K 19 1 5 Will, X 'ffr 1 f- 'mf 'elf fgw, Q 3 z if 1 51 ifw ,,,11 Lyf,3 M1 1 X 1 ,1 1 1.15 I- i1,' ,gg ,KV . 5. - 1151. :' ,'-rf YQ X ' 5': . , .21 .R L. Sleaper 52,5 W 5, . , . M S , 51 ,g vm ' "+i:1,2,.,.1f 3, . , ,,,. rig M 1 .EX xi. , . 1 1 Agl , 1 . ' gli! ' "'k'f1,'L - Hifi, ,, 32.5" ,. U.. 1.1-,.,,1.1.3 . 1 ., ,,.r .. 'Q wzfg ii .Q . : 2 ff , ,, 113' .., ftS1,1i.-- .. .,,. .1, ,.,, ,1.,1.. .. ,M H. Swantz D. Tetzlaff 37 . fi2Q f . A " JW ,Q- ,. 1. ,,11,,,f,,,-,1f, .1 4 1.4 1 SEM S, , .1 I S 'mm 1 ,Em ,,2A1,g11, i 1 rss .i.E.l15l1 F A .1 4 11, . 55 fu ,, X lik 135,55 - 1 151 11 2 1 1 to 1 D. Pynakket .1 '1 5 11 S2111 1i,g,,1, " . 1 'W l . 5, ,Q i 11 Qi 1' up 11 x Elf-I 511 L x ' 1 xx 511,311 632551 H . 1 f' 1 2' D. Rice , , 1 1 ff , , 1... 7.1, .1 .1 1. . Q1 ,, I 322 . e 1' I. Schafer ,., f QS. gg? ,L gifs., 4.1. 1 ..., z' ' ...La .1 . , t' S -3252? ,L 11 gy-.iEi5f93 , 1. Schmidt ' Y 1 iii' ,-1 .., 1 . 1 2 ,121 '- if 1 , a 1 1. ,qw K' 011 31: 5lEii,,ii1 gf 5, wi s, .,, . ., 1: ff,1Pf,ff1e1 1, Szaawz,-11 , M. Snyder 3. 1 , ..w1,.f1 3 K K, 4 12 11 Pal ,gf 15, 1 H 1: y 11 1 , .lm 'r 7 H sl- il :IV 1 R. Tieberg Y , f Wwe., 1 3921 w A 1. 1, P 1 9 K F M s111.,,3s,,3.,., A K 4" . lf?-w 'fm 'A A M 111 .1 A 1 456 1 'l 1 itil ' T W1 i ,1 ,I I . B. Pascoe C. Richter Q K, waesmw ,iq 434 W ' , sl .I H LW uw 6 r .ff N. Scheuerell ,I 'E 9 11515 . , , 2 11K ' A 1 f W ,ge 331.1 ,z 1 ,. g11i1' 1. , ,E X -,as A1 '.ff,w:1. , S . Schmidt K. Sorenson 1 .Ji M. 2. ' if .11 X V ' Hzj 11 kan F 1 1 ami? ,jf .1 '. 'QF Digi?" ,,,.,.:v,. ,v ' lil B. Tovey ,, .XXX - .. ,X-.MX .. ig, Ji : f ' X:,,X 'fgsfjg XX , XXQE'-'T'-j , XX' ' X 4 e ,, fiiff., ,X "-iifii w' MF X' 'L g :XS -XX: HIXX X fv XXX X X Q X ,X H " "W '-" G?sXii?s,-M9532 fbifz-f5i'1f"" XX-X. :.L. Xi, XXX -X 'f :F i , -- ' :U Swag! -X X525 X' X395-gg-Xt s2fXf:i3W5? Xi? 'FSX XX ' ixdim XXX-XXX, 'if ii if J. Urban -,-XXXXX, M ESX- 1Xff?X s,fXXXX,'XiX g':jQXg5fgf .1 Sys ,ggi ,Sl 19 X X ., i i .. iii X'E"XX .Q XXX. if! .,,XX,X1':'X.X'. KX-W .mn s 4,.,,,L M!XXX,..XX,, X X X gh Ami A ,K X XX is' 'if - Xf X, X id, X 'XX Xl! X ,, M l ,gi ggi? Ss fflnjm g il' V T. Utecht X , K X ,Xi A, R , X,,.f.-XXXSWXKX X .XRS fi x X65 X ' QQ Qilil-rl ff J. White NV X, ., X1- ... .. X W, V X, ' X i ff' QW :f ix XX X X . X Xiiiilsi X-gy: X L. 1fQ K - ' "api XXXQW '46 X 1 2 X X .QQ 1v,wfwiJiw , li , igfvvk R. Wiemer , -:ffXXt: 1 wa K SFI- 1 XX an i 'W Nl' LXXisXXfu X ,Xqwf Xi X-XXX 1 W 1,513 XX! .. X gwi-f -IQTYJX wMiM'fn f wp, .1 X,.",XXX.XX:s5, -gala, 553 X1 ' W XZYE, .gt ., 1.1.15 1 .-.- K QZXXXXQH- jvigrgsfxf ZXQEQX' XiXX 3.1: www? iff: '41 fbi X KW 'M .1 X- XM mf" R. Wolf fb , ,Lg K. Zilisch D. VanLare 1 s HXXX: HXX XX X .' 7 'i:X, , ' 1 ' L .Iliff -: . ,XXI -X1--Xfegi-X. , : fgmfzg X xiii i K l XX HE K XM XX cl QE? 23? T. 2, '- 'XX fjigifig S . Wildman .,5.LX, , -ma,-. iw rs.-XXKQXX XXXXXv,:'-i - XX,-W , XXX -- 'ifii Ti X-f XXX ,, 1 X H H XXX : . ft,'.,, ,-fm ,fi Ab Iifkmai' X 1 5 XnX X M X If elm A' X-MXH' Ei X ini f .4 ui' SX Xsfw xxiifffliiii X XXXX, . U army f'-EX? f . XX!:XgpXf-if Zfzffw-5 - ggi I2 ,XX XX,-XX, XX pg Nw XXX XX L . X X X X . X 5 : XM XX g,X,Q XX EXXEXSE TEX, 5f6iffX'5N X PWS' ff' EUS . M. Zsori X' X Nvsaq. is Xfffgify rm 'L XX.,Gg:X3..:X XXX It X5 XXX . .,. 4 iXwwyff XWXX X Qf- SP XX .vX...isX"' .. 111 K? -,X" .f 'Ii' . 'Xl X .X , hxnggniig. , X H 1 XNX "'X F Ki X291 ii! - XXX' Xi 45" K' ki X-sl , XX K Wh wif iff- XX' B? it X X X 42255, R. Va nderVe en G. 4s,.X X X-, ,EX ,,'..-v:'X!fXX3 -,Xl .. . AFX1 mi in X 5 ff- XSXX' 'F Xi X if X X XX wb! D S SXXX 112 , X' v , X X r 4 X 1 Q uw KX if W 34+ X 2 X if XM X- X 2 . , I X Xff X X Xi 5,52 MX it if' Vrabel ' Xztfif' J XlgX,gf1XXfXXnXgXX?XgXXg 'iw' , XM W W X KQSX Wymxiw X X XX ' is XX XXX: X X, if XX X X ' :Wg ' jeep ,XXX 1 , . . . X FXXX2 L,. ,, .. N.,,,. .,.. ,.x,,W X X sv H W Xnsgfz XXX ,Aw X X XX ' iii? XXQX C. Wenninger , XMXXXXXEXXXXX- '2 W fiXXi2ef5 SXXX 11 'X-XL!!-' ,-me ,MEX ": :X " IJYXXQISX if :" '3 ,xi.Xfif"Af55: X X' XXXXXX K .XF W ff? .3 y R W1 i , Eg ,Sw 2 ' silk 1' 4 X XX Y , impgfifil K Xiu . X X X652 ,2'v5!l',i' ,XM film' W f w mv 1-5 1 2 fi' I ' 5.5 fi? ,XXQQT V-P I 221' -. X,:5, i f?f1 Q.5i?!ff X XXXXX I. XX X Wa tts "fl K In nm, " L Q21 -,X , iX , C. Witt B. Winkelman N. Williams L. Witt 38 ANNUAL STAFF SEATED: I. Parker, L. LaTour, Editor-C. Kuhtz, K. Siverly, S. Haight, R. Gottsacker. ROW ONE: R. Kanow N. Kuhtz, M. Vrabel, R. Urban, M. McBroom, S. Wille, B. Zwieg, J. Snyder, A. Parker, M. Snyder, Ad- visor-Mrs. Chapman. ROW TWO: G. Kovach, S. Durr, R. Fleming,fM. Phillips, B. Holmes, M. Woelfe, J. Bonham, K. Chambers, D. Thorkildsen, D. Masson, B. Jung. ROW THREE: J. Liebert, S. Chapman, G. I-Iegberg, M. Reschlein, J. Carothers, Advisor-Mr. Remstad, P. Fuchs, N. Selbo, J. .Kohl, M. Jensen, K. Olson, P. Fleming. High school years are a period in our lives which leaves with us many memories. During this time we form many convictions and ideas that build our characters and personalities. It is in high school that our beliefs become very strong. The friends we associate with, the teachers we respect, the attitude of the faculty and students, and the atmosphere of the whole school help make us the adults We become. We, the members of the WARHAWK Staff, hope that many of these memories are captured within this book. We truly hope that as you glance through the pages of this ahnual you receive as much enjoyment as We have in creating it. I gratefully acknowledge the cooperation and assistance I have received from so many people: The advisors - Mrs. Chapman and Mr. Remstadg the five department chairmeng the regular Staff membersg and all other students who have helped in preparing this, your WARI-IAWK of 1962. Carol Kuhtz Editor-in-Chief 40 Now, Who can this be? What did you say, Roxy? This is how it's supposed to be done, Barbara The lady in black keeps them busy. HOUSE OF HOMEROOMS SEATED: J, Snyder, D. Krueger, R. Unrein, S. Durr, R. Bierman. ROW ONE: M. Snyder, R. Mil-clavcic, M. Loucl-cs, I. Rosenberg, D. Thorkildsen, M. Vrabel, K, Chambers, L. Lay, K. Hahn, S. Olson, ROW TWO: Advisor, Mr. Davis, R, Campbell, R. Rossman, J. Liebert, B. Albert, T. Fleming, K. Fruit, C. Becker. ROW THREE: R. Haebig, I. Struck, D. Rice, B. Pfeiffer, S. Ingish, T. Brandt, R. McCombs. W. Brooks. HOUSE OF ORGANIZATIONS SEATED: I, Snyder, D. Krueger, R. Unrein, S. Durr, R. Bierman, ROW ONE: B. Bierman, M, McB1oom, P, Meissner, M. Krueger, K. Bredl, M. Jensen, J. Anderson, P. Wolcott, B. Nicholas, I. Parker. ROW TWO: Advisor, Mr. Davis, B. KarrOW, G. Kovach, B. Albert, M. I-Ianrahan, M. Green, H. Bol, T. Audley. 42 DVISORY COUNCIL ROW ONE: J. Snyder, D. Krueger, R. Unrein, S. Durr, R. Bierman. ROW TWO: S. Olson, B. Albert, M. Hanrahan, B. I-Iaebig. ROW THREE: Advisor Mr. Davis. At work. 43 MUSIC Band Director BASS CLARINET Sue Shadrick Shirley Alstad Nancy Houle Mary Olson BASSOON Howard Wetzel .PEE Dan Rice John Engel Jeff Olson John McBroom Nels Selbo BARITONE SAX Tom Rogers i Gilbert Weigel DRUMS Jack Schmidt Tom Utecht Warren Brockmeyer Ethel Ellsworth Pam Wolcott TROMBONES Glenn Culver Mary Snyder James Kohl Skip Sickles Virginia Hansen ALTO CLARINET Barbara Bierman Sue Olson 44 BELLS Janice Wildrick FLUTE Ken Fruit Diane Ellsworth Kathy Eubanks Cynthia Becker Judy May Melva Jensen Mary Gerbensky BARITONE Phyllis Meissner JoAnn Parks Susan Chapman CLARINETS Dianne Rosch Linda Witt LoVeen Paddock Lynn Rapp Paixicia Balkman Sue Rolefson Tim Donovan Sandra Pfeiffer Betty Serres Ruth Ludwig Martha Krueger Mary Lou McBroom Hubert Bol Bonny Nicholas Kathy Bredl Marcia Vrabel Pat Kehrein Wanda Alstad Barbara Riggs CORNETS Jim Pope John McGuire Buddy jenkins Paul Culver Phil Motz Lee Curtis Gary Riggs Dennis Rassmussen Al Evinrude Greg Vrabel Helmar Alstad Paul Stoelting Quenton Clayton Bill Spanheimer A1 Outcalt OBOE Chris Selbo Karen Siverly 45 BAND FRENCH HORNS joy Diener Claudia Smith Val Wolcott joan johnson Kathy Olson Joan Parker Bill Runde ALTO SAX Cheryl Becker June Anderson joan Miller Ioan Diener Barbara Hendrickson Pam Cooper TENOR SAX Dan Hoffman CHOIR ORCHESTRA VIOLA CORNETS OBOE Richard Pariza Bill Spanheimer Karen Siverly Lee Curtis CELID BASSON Roxanne Fleming FRENCH HORN Howard Wetzel Glen Rankin Kathy Olson TROMBONES BASS TUB-A james Kohl mselbo John McBroom Mary Snyder 46 VIOLINS Penny Fleming Mary Lu Rinke joan Schmidt Judy Keller Steve Wildman Bradley Binkowski Lynn Rapp FLUTES Melva Jensen Ken Fruit CLARINETS Mary Lou MCB1-oom Barbara Riggs Martha Krueger Cho1r Director . . SOPRANO Karen Hahn Mary Gerbenskey Doris Bierman Dia.ne Thorkildsen Carol Kuhtz Kitty Kausch Linda Witt Betty Winkleman Charlotte Richter jenny Greene Carolyn Slater Sue Hansen Kathy Eubanks JoAnn Mueller Bev Beaumont joan Schmidt Lynn Outcalt Nancy Kuhtz Sandy johnson Marie Becker Lynn Dorfmeister Ruth Ludwig Charles Bart ALTO Sue Droeghkamp Nancy Iochinson Cheryl Lembke Linda Hansen Sandy Pfeiffer Cheryl Staupe Louise Manke Mary McBroom Barb Riggs Lynn Rapp Sue Rolefson Chris Chambers 47 TENOR jim Kohl John Sutter Lee Curtis Phil Motz Craig Thomas Howard Paulbicki BASS Bill Spanheimer john McBroom Nels Selbo Mark Green Roger McCombs jim Nelson Richard Pariza GERMAN CLUB SEATED: L. Brown, J. Liebert, I. Parker, S. Haight, R, Karrow. ROW ONE: Advisor, Miss Reke, L. Bulen, R. Bierman, M. Snyder, K. jones, M. Vrabel, P. Wolcott, D. Thorkildsen, L. Lay, N. Kuhtz, K. Siverly. ROW TWO: B. Binkowsl-ci, E. Ford, R. Fleming, S. Shadrick,'C. Wenninger, I. Diener, C. Kuhtz, M. Reschlein, P. Fleming, L. Wiese, 1. Hoff. ROW THREE: G. Kovach, T. Steiner, G. Lemke, J. Vrabel, M. Suchocki, R. Gottsacker, S. Fisher, J. Wolfgram, P. I-Iinderacker. SMOKE SIGNAL SEATED: I. Kohl, I. Wildrick, Editor, M. Jensen, L, LaTour, -C. Becker, Advisor, Mrs. Wehr. ROW ONE: J. Parks, W. Alstad, B. Zwieg, S. Wille, D. Kraemer, B. Holmes, R. Ruban, B. Serres, S. Olson, B. Bierman, L. Gallenbeck, H. Howland, I. Kafer, R. Bierman, L. Paddock. ROW TWO: R. Wilson, K. Bredl, S. Bierman, C. Selbo, K. Olson, S, McGuire, N. Iochinsen, D, Thorkildsen, B. Nicholas, S. Chapman, M. Woelfe, P. Fleming, P. Hanson, L. Wiese, S. Durr. ROW THREE: S. Andre, M. Phillips, M. Krueger, B. Jenkins, L. Brown, R. Haebig, B. Werner, I. Liebert, B. Albert, S. Haight, G. Hegberg, M. Reschlein, I. Schemberger, P. Kehrein, 48 SPANISH CLUB SEATED: Advisor, Mrs. Baxter, M. Krueger, G. Hegberg, S. Durr, B. Bierman, V. Wolcott. ROW ONE: A. Parker, F. Wisneski, S. Schumacher, I. johnson, L. Stoelting, L. Nelson, M. Olson, S. Anderegg, K. McClintock, M. McElhatton, I. Bode, G. Culver, M. Bierman, S Stroud ROW TWO: S. Holtman, K. Carrera, I. Hanson, C. Becker, M. Gehrt, S h 'dt L N. Cooper, I, Bonham, I. Poweleit, M. McBroom, J. Bellfe, L. Witt, I. c m1 , . Schiller, I. Fredman, H, Howland, S. Droegkamp, C. Adelman, ROW THREE: I. Parker, K. Hahn, B. Jung, L. Hanson, P, Nampel, L. LaTour, M, Fleming, S. Chapman, M. Eaves, M. -Woelfe, B. Holmes, B. Wildish, E. Dickten, L. Beaumont, ROW FOUR: P. Albert, T. Cowen, I. Bode, B, Albert, I. Malec, J. Struck, R. Pariza, D. Brophy, T. Hoffmann, I. Carothers, P. Vick, H. Bol, K. Hunt, B. Culver. LATIN CLUB RCW ONE: A. Iohnson, M. Tovey, E. Rosenberg, S. Olson, D. Thorkildsen, E. Boyd, S' Bef-Ser! J- SnYdef: If Rosenberg: C- S13-ter, M. MCBPOOI11, R. Miklavcic, G. Laird, I. Pfeiffer. ROW TWO: C. Race, H. Swantz, R, Hanrahan, L. Dorfmeister, M. Rinke, P' Melssnefn M- WO61fe, I. Schemberger, K. Olson, V. Hanson, K. Chambers, F. Pfister, I. Watts, Advisor, Mrs. Petrick. ROW THREE: R. Geszvain, D. Nelson, B. Beal, B- Land: K- LHYSGH4 R. Hustings, B. Werner, G. Hiemke, I. Andressoo, G. Rickheim, R. Haebig, B. Albert, B. Wolf. 49 ROD AND GUN CLUB SEATED: S. Haight, M. Hanrahan, R. Bierman, B. Haebig, S. Chapman, M. Green, J. Rosenberg, Advisor, Mr. Hughes. ROW ONE: G. Culver, T. Dalton, B. Hanrahan, G. Pilgrim, M. O'Drisco11, M. Dauer, L. Stelse, D. Peterson, A. Outcalt, R. Bosshard, D. Iorgenson, F. Irons, D. Olson, G. Childs, S. Wildman. ROW TWO: B. Culver, D. Barker, J. Liebert, P. Roloff, B. Albert, R. Unrein, B. Carr, M. Hasslinger, R. Delsman, W. Brockmeyer, D. Sedgwick, T. Steiner, T. Utecht, M. Schlechta, B. Moses. ROW THREE: N. Selbo, J. Caro- thers, J. Struck, D. Krueger, T. james, J. Malec, B. Gottsacker, S. Ingish, A. Ramin, T. Hoffman, J. Hein- zelman, D. Anstey, B. Jenkins, I. Vrabel. ROW FOUR: P. Fuchs, T. Rogers, B. Stapleton, I. Fetherston, R. Grade, G. Hiemke, J. McBroom, T. Devitt, T. Pfeiffer, P. Geisil, M. Suchocki. C,AMPERS CLUB SEATED: B. Albert, N. Selbo, B. Pfeiffer. ROW ONE: Advisor, Mr. Hughes, M. Dom, B. Bulen, S. Sickles, B. Karrow, T. Donavan, Advisor, Mr. Zietlow, ROW TWO: T. Audely, G. Kovach, B. Carr, J. Liebert, R. Delsman. ROW THREE: P. Stoelting, S. Fisher, J. McBroom, P. Motz, D. Morris. 50 NATIONAL HONOR SOCIETY ROW ONE: M. McE1hatton, K. Siverly, I. Snyder, M. Bierman. ROW TWO: B, Nicholas, J. Parker, P. Fleming, Advisor, Miss Klessig, ROW THREE: P. Wolcott, S. Durr, M. Jensen, C. Kuhtz, S. Haight. ROW FOUR: R. Haebig, N. Selbo, J. McBroom, B. Pfeiffer, M. Green, T. Blasing, T. Hoffmann. SCIENCE CLUB SEATED: B. Gottsacker, P. Fuchs, D. Thorkildsen, M. McBroom. ROW ONEi R. Bierman, P. Stoelting, P. Hinderacker, P. Roloff, B. Runde. ROW TWO: M, Suchockl, G. Hiemke, I. McBroom, R. Pariza, N. Selbo, J. Struck. NOT PICTURED: Advisor, Mr. Hassemer. 51 LIBRARY CLUB ROW ONE: L. Paddock, M, Droegkamp, D. Thorkildsen, C, Becker. ROW TWO: C, Slater, D. Masson, Advisor, Mrs. Ludwigsen, N. Cooper, P, Meissner, B. Jung. NURSES CLUB ROW ONE: I. Watts, F. Pfister, S. Berger, P. Cooper, L. Rapp. ROW TWO: P. Meissner, M. Poweleit, C. Ebert, N. Fulmer, K. Frost. ROW THREE: D. Masson, C. Hanson, K. Olson, K. Bredl, Advisor, Mrs, Ludwigsen. 52 HOME ECONOMICS CLUB ,,, b Ab SEATED:B. Nicholas, K. Bredl, C. Nielson, C. Lemlce, J. Anderson. ROW ONE: B. Tovey, L. Gallenbeck, I-I. Howland, R. Wilson, D. Metz, C. Krause, C. Rankin, L. Nelson, J. Parks, J. Watts, M. Bierman. ROW TWO: D. Perkins, S. Hall, G. Zertuche, J. Thomas, B. Zwieg, S. Wille, M. Rinke, N. jochinsen, R. Urban, P. Cooper, L. Stoelting, K. Halm, Advisor, Miss Fix. ROW THREE: B. Holden, S. Rockefeller, V. Scholl, I. Mueller, R. Hassl, K. Kausch, L. Weise, D. Kraemer, P. Hanson, C. Ebert, N. Fulmer, N. Tetzlaff. ART CLUB SEATED: M. Jensen, M. Krueger, C. Kuhtz, P. Wolcott. ROW ONE: Advisor, Miss Rekeg M. McElha1:ton, P. Ebert, H. Howland, I. Johnson, L. Stoelting, I. Parks, M. Bierman. ROW TWO: S. Johnson, C. Lemlce, J. Anderson, M. Snyder, K. jones, L. Nelson, M. Olson, K. McClintock, S. Droegkamp, K. Fruit. ROW THREE: I. Thomas, G. Zertuche, R. Urban, J. May, V. Wolcott, P. Fleming, M. Rinlce, B. Jung, C. Adelman. ROW FOUR: D. Thorkildsen, D. Masson, I. Andressoo, J. Heinzelman, R. I-Iustings, B. Werner, B. jenkins, G. Kovach, P. Hanson, L. Wiese, D. Kraemer, P. Hess, P. Shotola. 53 DRAMATICS SEATED: M. Jensen, M. Gerbenskey, M. Krueger, L. LaTour, B. Nicholas. ROW ONE: J. Watts, J. Kafer, B. Serres, L. Gallenbeck, S. Wille, B. Zweig, B. Bierman, S. Olson, C. Becker, J. Snyder, ROW TWO: H. Howland, J. Fredman, P. Wolcott, S. Chapman, G. Hegberg, M. Phillips, D. Thorkildsen, S. Bierman L. Witt. ROW THREE: W. Brockmeyer, S. Durr, M. Reschlein, B. Werner, R. Pariza, D. Brophy, K. Olson P. Shotola, B. Bagdonas. THESPIANS ROW P. Fuchs, L. LaTour, S. Haight, M. Jensen, D. Pariza. ONE: S. Chapman, D. Thorkildsen, M. Gerbenskey, B. Nicholas, Advisor, Mr. Solomon. ROW TWO: 54 G.A.A. ROW ONE: I. Kafer, S. Hall, B. Bierman, D. Thorkildsen, B. Nicholas, M. Fleming, Advisor, Miss Neuser, S. Schumacher, M. Krueger, D, Kraemer, L. LaTour. ROW TWO: L, Boyd, M. Gehrt, W. Alstad, K. Olson, P. Kehrein, P. Houle, I. Diener, S. Shadrick, J. Diener, L. Lay, I. Greene, P. Hess, C. Selbo, M. Snyder. ROW THREE: S. Haight, J. Schemberger, I. Rickheim, D. Masson, E. Ellsworth, K. Jones, F. Pfister, P. Hansen, H. Howland, L. Gallenbeck, L. Nelson, P. Ebert, S. Andre, G. Hegberg, R. Bierman, I. Snyder, C. Steiner, C. Kraus. ROW FOUR: R. Haasl, C. Slater, M. Rinke, S. Schmidt, M. Gerbensky, K. Bredl, I. Outcalt, S. Chapman, M. Rosenberg, C. Ebert, N. Fulmer, I. Poweleit, P. Cooper, C. Smith, M. Jensen, R. Urban. ROW FIVE: B. Jung, C. Becker, L. Wiese, L. Manke, J. Bonham, K. Barker, K. McClintock, J. Lendle, C. Staupe, S. Hanson, A. Parker, N. Houle, M. Eaves, M. Phillips, J. Wildrick, J. Johnson, V. Wolcott. ROW SIX: C. Anderson, L. Link, C. Richter, L. Greene, S. Berger, C. Wenninger, P. Nampel, R. Miklavcic, B. Wildish, K. Kauch, K. Burnt, J. Hanson, M. Poweleit, ROW SEVEN: L. Hansen, K. Carrera, E. Serres, S. Droegkamp, S. Olson, C. Becker, B. Serres, D. Metz, N. Tetzlaff, K. Hahn, B. Holmes, L. Buss, M. Olson. ROW EIGHT: I. Hansen, M. Bierman, S. Andregg, M. Grabneier, S. Alstad, M. Becker, j. May, S. Luedtke, M. Woelfe, S. Clemens, I. Seidel. 55 F.F.A. SEATED: J. Geason, D. Morris, W. Mertins, T. Audley, C. Vilter, P. Kinney, Advisor, Mr. Benrud. ROW ONE: D. Schultz, B. Schlise, R. Emmer, F. Bies, P. Hansen, D. Anstey, R. McNeal, H. Mundt, R. Seaborn. ROW TWO: E. Becker, F. Oldenhoff M. Audley, J. Seaborn, J. Lippert, J. Pease, j. Wolfg-ram, L. Baird, S. Rumphol W. Brooks, B. McKerrow, T, Honeyager, D. I-Ieffron, D. Baehler. ROW THREE. H. Schlise, I. Lembke, R. Abel, D. Horne, A. Lund, I. Mertins, B. Wiemer, T Nampel, P. Baird, R. Delsman, M. Schlafer, D, Miles, A. Ebert, T. Dalton, L, Birkle T, vm Yfala .giffy f f V, , 3? . " 3? A 3,20 1 , feiaffqa gm? fQAjfW?Q'Q'g- fu ,H-im Asif. 4 A I - . ,. 1- .3-,gr , .own . V .v 4. . . 16 . Qrf' ,W-.fgik 4.11" -' , - ,. -f I ' A- f,-- 'iff , M, 9 f - wipe! if wi" ' We f" f 423- , L, f. " f A A f D . , 1 K K ' , A r "g+QW'.,:fp,' '1gfjQz:+15S,1 ' 3952123 ' .. 33 .t ,. , il' - , --In W . A , --, wifi 4".'f5".,- v .ff .f -' "'F5W:.'T'f?1?"'f V- fa: -.f mgzeaf f I , 3 2,41 LS., Q RS W 123,212.6 4 ,. W. ,, ,.., ,.... . . ' H 1 "f "5 I 'MQ-: l 'i,.x5 ?"" -. 5 ,i xgfjii'fff .. , A - '77 ff Q' 112:5 1 T N9 . , 5 . l ..,:1jpg,s-1,.i,,,,,2 L ggi ,f ,, - . K W Ugg, f- V15 f -f, , - -,gg 4 ,V " Q gy gp , ff-1ff": 3, "AW, CO s "WHAT IS IT?" L, .. ,Q-.l,,,i-, ME ON!" .V 4, ry 21,4 ll-555119 56 553 g., ,, . ,QE j'.?Qg,'f,f FUTURE FARMERS ,Assam "OUR BOYS" ACTIVITIES HOMECOMING ROYALTY KING: Doug Krueger QUEEN: Marcia Vrabel COURT Bob Haebig joan Parker Tim Brandt Jean Snyder Jim Liebert Rosanne Bierman A1 Zertuche Jana Seidel REFLECTIONS 58 These Are Cheerleaders? The Winner 1 W Wally Warhawk We Have the Pep 193 ... rw- W 5323553 - 'X i M7 , QE ' 1 4, , N 31' LW 1 vi, ,r Q - . '1'7'+f,u X ' N , .AM M ..,,,. , . A 4.51, g y 'Rug W iff ' , K 1' ,wzL .N -'15 1 Q:,2,s.',.-:2::ns.1gg""1A , ,YMQSEQL A L :,13':'2i5-gfHTJ"' M2-22, 1 1 N 59 Unser Biebe 1' ,it ' . 'Who Has the Ball? As Pretty as Flowers Time Out Homecoming festivities began at 7:30 on October 19, 1961, in the Arrowhead gym. The first event con- sisted of pep skits, presented by the various clubs. The winning skit was given by the National Honor Society which received a trophy for its presentation. The coronation of King Doug and Queen Marcia and their court followed the skits. N On Friday, October 20, a pep rally was held in the gym, and school was dismissed at 1:40. The parade followed at 2:00. It consisted of the girls on the Homecoming court, the cheerleaders, the Arrowhead Band, and floats which were made by the various organizations. The prize-winning float, "Beavers on the Rocks, " was constructed by the German Club. One of the most impressive events of the Homecoming weekend was the school bonfire held on Friday night at 7:30, immediately preceding the game. A papier-mache beaver was burned in effigy, as the cheer- leaders led the smdents in the school song. N Halftime entertainment at the game was provided by the Arrowhead Band and the Hartland Grade School Band. The bands presented a very impressive program commemorating the Civil War Centennial. The last of the Homecoming activities was the dance held Saturday, October 21. The theme of the dance was "Reflections, " The Harry Rothman Orchestra provided the music for the final affair of the 1961 Home- coming-weekend. 60 1 PLAYS THE SOLID GOLD CADILLAC l Richard Pariza. y Linda Witt . . . Frank Irons . . Sue Chapman . . . . Narrator Mike Brierton .... Al Metcalfe Phil Fuchs . . . . Blessington Bob Karrow .... Warren Gillie Dennis Brophy .... Cliff Snell Diane Thorkildsen.Mrs. Partridge Christine Selbo. .Miss Shotgraven Jeanne Watts . . Phil Motz . . . l ALL MY SOISLS SM George Do leshal. . Ed McKeeVer . . Miss Logan . Bill Parker D. Brookfield . Estelle Evans . . jenkins . u - . Beverly Bagdonas ........ Mrs . Partridge II Bill Spanheimer .... Dr. jim Sue Chapman . Mary Gerbenskey. . Kate Keller Baldur Werner. Dick Pariza ..... joe Keller Melva Jensen . 61 . . Ann Deever . . Chris Keller . . . Narrator VARIETY - . ,. ..,. , . 5 . Q j I " '- Eruw fffiil .1 k In A F Y " CHARLES TON" Connie Nielsen Sandy Pfeiffer Connie Arnold Virginia Hansen Tom Utecht Linda Hansen "LET'S GET TOGETHER' Kitty Kausch Karen Hahn "TWIN'KLE, TWINKLE, LITTLE STAR' Lynn Rapp JoAnne Miller Barbara Riggs "PINK SI-IOELACES" Sue Chapman janene Manes INDIVIDUAL PERFORMANCES UFRANTZCOFFCA ON THE TELEPHONE" Pam Cooper Bonnie Anderson Pat Shotola Richard Pariza AFS l F the fourth ear Arrowhead had an American Field Service foreign exchange stu- or y dent. This year I was so fortunate as to come to Hartland. I have certainly had a wonder- ' ' d lt bouttheU. ful and unforgettable yearg but what is more important, I have learne a o a S. A. And I hope that I have taught you something about Europe-and especially about the Netherlands-and so have contributed to the aims of the A. F . S. Of course one student at Arrowhead does not solve the international problems . But in 1961-62 alone there were 2222 foreign A. F . S. students in Americag furthermore, there were many Americans going abroad. These together will make some difference . But the whole program is based on the willingness of the single community to accept a stu dent. I thank very much the faculty the student body, and all the other people who have ha made it possible for me to live a year in the Arrowhead district, and I hope they will ve in the future more A. F . S . students at Arrowhead High School. Hubert Bol - visitor from Netherlands Last summer was full of excitement and new adventure for me. I spent eight weeks in Finland under the American Field Service Summer Program. I stayed with the E. A. Seren family who live in Helsinki. Much of my time was spent at the summer home on an island . Here I enjoyed sailing and other outdoor activities. Taking a "Sauna" Csteam bathb was one of the Finnish customs I liked best. Living with the family, I was able to learn many of their customs and their language. It was quite difficult for me to leave this modern country of beautiful lakes and forests and the ever-present midnight sun. Bill Albert - visited Finland 63 A DAY WITH THE STUDENTS TW 4 64 A DAY WITH THE TEACHERS COLOR GUARD MAJORETTES SPORTS THE YEAR WE BEAT OCONOMOWOC The 1961 Warhawks finished the season with a 4-3-1 record for their best year since joining the Little Ten. Highlight of the fall was the 16-13 victory over arch-rival Oc- onomowoc. Under new coach Dave Balmer and his assistant Art Dordel, Arrowhead's football players came into their own and proved that they could battle with the best in the con- ference. Fourteen seniors led by co-captains Bob I-laebig and Ray Unre in, formed the nucleus upon which Coach Balmer built. The season began inauspiciously with a 7-7 non-conference tie with Homestead High of Mequon. The following week the Warhawks battled West Bend to a 7-3 half time score only to have the roof fall in during the second half for a 29-3 defeat. Against Columbus, Larry Stelse scored four touch-downs to lead Arrowhead to a 33-O victory. Tim Brandt's six pointer was the only bright spot in a rainsoaked 25-6 defeat by Watertown. The Warhawks came from behind twice in sending Oconomowoc home with a 16-13 beating. Larry Stelse and Bob Haebig scored the touchdowns and Haebig's 24 yard field goal late in the fourth quarter provided the final margin of victory. For the first time in ArroWhead's history the Warhawks had whipped a Cooney football team. The Horicon game proved to be only a warm up for Homecoming as Arrowhead rolled to a 27-O win. ROW ONE: L. Brown, T. Cowan, C. Thomas, T. Brandt, A. Zertuche, M. Hanrahan, L. Stelse. ROW TWO: R. Unrein, T. James, B. Haebig, M. Green, S. lngish, 1. Underberg, J. McBroom, T. Devitt, D. Krueger. ROW THREE: P. Roloff, H. Alstad, H. Wetzel, J. Hess, J. Wildrick, D. Morris, M. Has- slinger, J. Liebert, D. Barker, T. Audley. VARSITY In the 1961 Homecoming game the war- hawks played the favored Beaver Dam Beavers to a standstill before losing by a slim 13-12 score. Our team managed to gain a clear cut statistical advantage by a few bad breaks gave Beaver Dam the needed margin. Finishing the year in fine style the War- hawks, led by Doug Krueger, roared to a decisive 32-6 victory over Hartford. The fourteen graduating lettermen-Bob I-Iaebig, Ray Unrein, Doug Krueger, Tim Brandt, Terry Devitt, Mark Green, Tom IameS, 101111 McBroom, Mike Hanrahan, Al Zertuche, Lanny Brown, Jack Underberg, Steve Ingish, and Craig Thomas-are leaving a void that will be difficult to fill. These seniors were leaders, they were aggressive and courageous, and most of all, they had the desire to make the 1961 season success- ful. The six lettermen returning next year will have their jobs cut out: for them filling the shoes of these seniors. The three smiling faces belong to Co-captain Ray Unrein, Coach Dave Balmer, and Co-captain and most valuable player Bob Haebig. 69 JUNIOR VARSITY ROW ONE: M. Dorn, M. Evinrude, 1. Bode, R. Campbell, P. Hanson, R. Baumann, C. Keller, T. Brandt, B. Biancuzzo, R. Campbell, G. Culver, J. Beckman, J. Fleming, B. Wolf. ROW TWO: S. Sickles, D. McFadden, G. McNeely, J. Hess, B. Czajczynske, J. LaPorte, T. Nampel, T. Carstens, 1. Poweleit, R. Raser, R. Rosch, M. Audley, J. Geason, D. Lipski, P. Schulz, T. Donovan. ROW THREE: S. Fisher, I. Werderitch, R. Billings, R. Wiemer, J. Bode, J. Fruit, K. Morris, M. Laufen- berg, B. McKerrow, A. Evinrude, M. I-Iasslinger, T. Dalton, P. Culver, D. Sedgwick, D. Hoffman, B. Beal, G. Palmer, J. Schmidt, Manager. 70 IN ACTION VARSITY ROW ONE: D. Krueger, B. Pfeiffer, T. Devitt, M. Hanrahan, I. Struck. ROW TWO: Coach, A. Vandertie, Managerg R. Delsman, D. Barker, B. Tarman, F. Arndorfer, T. Nampel, N. Selbo, Managerg T. Hoffman. The 1961-62 edition of the Warhawk basketball team came through with a moderate- ly successful 9-8 record. Scoring leaders for Coach Vandertie's five were co-captain Bob Pfeiffer with a 296 point total, good for seventh place in the conference scoring race, co-captain Mike Hanrahan with 206, and Doug Krueger with 201. The season was an up-and-down affair starting with a 91-54 romp over hapless M. U. S. and ending on a dismal note with a 47-39 tournament loss to a Hartford team that had been beaten handily twice during the regular season. Following the opener against M.U. S. , the Warhawks lost three straight to May- ville, 64-55, Watertown, 55-53, and Boys Tech 59-55. Then the Warhawks, paced by Bob Pfeiffer's nineteen points, defeated Hartford. This started a string in which the boys won five of the next six including a 53-33 win over Beaver Dam and a 61-53 conquest of West Bend's Badgers. As the first semester came to an end, ArroWhead's cagers again lost their touch and lost three out of four games including the second losses of the season to Watertown and Oconomowoc's conference champions. Finally the Warhawks snapped back with two wins over West Bend and Horicon to finish up with a third place in the final conference standings. As in football, the departure of this year's seniors will leave gaps which will be difficult to fill. Gone will be co-captains Bob Pfeiffer, a regular for three years, and Mike Hanrahan, who has been a fixture at forward for two years. Center Terry Devitt, guard Doug Krueger and reserve Nels Selbo are the others who have worn the Arrow- head colors for the last time. 72 Coach Vandertie will miss these two young men next year He is flanked by this year's co- captains, Mike I-Ianrahan and Bob Pfeiffer. IN ACTION 74 NIOR VARS ROW ONE: D. Sedgwick, D. Hoffman, B. Laird, W. Nielsen, R. Rosch. ROW TWO: Coach, J. Miller, T. Donovan, J. Fruit, B. LeRoy, T. Carstens, P. Motz, S. Sickels, R Serres, Manager, J. FROSH Won-4 Lost- 7 STARTING TEAM D. McFadden R. Campbell T. Kroenke R. Vander Veen M. Laufenberg JE Won- 10 Lost-6 Final Standing, 2nd. place. S TARTING TEAM D. Sedgwick B. Laird D. Hoffman W. Nielsen R. Rosch FRESH EN ROW ONE: D. Baehler, R. Campbell, S. Nelson, G. Laird. ROW TWO: I. Cull, 1. Jung, C. Race, J. Schmidt, M. Laufenberg, M. Klink. ROW THREE: Coach, V. Pallock, D. McFadden, T. Kroenke, J. Powleit, R. Vander Veen, J. Eaves, Manager, VARSITY CHEERLEADERS q R Bonny Nicholas Mary Preisler Susan Olson Rosanne Bierman jean Snyder Jana Seidel 76 JUNIOR VARSITY CHEERLEADERS 'wi-i,,a2fk, ze, .Wa 5' Elsa Rosenberg, Cheryl Becker, jean Rosenberg, Betty Serres, Ann Parker, Kathleen McC11ntock - I I -I' P 'S ,gk . nh 'L .,.. HI In -,. , X ,I 1 35' I QI 'IVE 7?-I vw Agar, HJ M3923 we IQ, s w , eq. ,J wif sy A wig ,ww 1? W m. I 11L . Ji.,- 'AIKI I ., wwf fy A . . I La ff? fe I 'Ai , I 5iffe,I? W Hswvwi 'If -If 9' 'I' 'YV 'M - -4 I , vw I YIM it , ,W V .M ., . . .."' .. . .f'II3'If:'i.i ':! ::i,::. "" 1 "".,?.!1.::. ,: ,,1F' ' 'KU' :ff I -IEW-1' 1' "' " ' I -Ifixif ' L I I :gf " ,I V- ff: ---wi e Q I 'QM . , , Is ,g m 2- . ,M i ee I .gy ,W as Rv I m Li? iw 2 'Q' sg mfg? sig Eg' ,QI H Q ' 1 fgfif I I ,R I jg S Se E k gi I E if Eg we' E J fleg , I sg I , I M ' X If f g we , I . 15: - .e I me , :sw -5-me I Q 1 ,eg 'S W 6 I ,x J,fv,w,Qsw V I, -I. ,,. I S If A 4 . :ff ff? I Q 5 .. fi-Hg1ff:f3gmi,,,m, V' M 5 i .I 1,ggss:zQ,'f Qigg, Qizwwziff :U I ' I L Vg., ,., I? ii .W,,W . K W 4 S M I as 52 , fd MM'e'M-f-fw-mmwwwm i2.gJ?Z, , 'f I ff, , . wg: Music MAKERS" CH RIS TMAS CONCERT ,W MM ,,fh,,.q1 ..f,, 44.5 A... .,.,,,,A.,., , 'Www -,Q MODERN MUSIC MASTERS 78 ROWHEAD AND THE BAND PLAYED ON 79 PRACTICE MAKES PERFECT IN BAND 1 Y E ff' :gi 'l ' ,-JV 'ggi ' 1f?'fiq,?'L41 ffm' :i1.jwT1'Lf1 7ffjjglv, ?4 55I r - - ' Z-H ' v. , -- ' . f ' ' Us , esgk I3swg.::es':mffW, Szmwgggggi M agix mffsagsfsk ---- . 33 33 ff? 11' -. ffSgf3iwmsg5:gaf?i. F? ??li,si?'?kfZE:Ki5?zfi S w w'?2??m'V" . 13? Efwf 'Hn-. J if ' 'lr-f1','ffH::1.,?i-53' fe 'L ,Lf1.'fil.fSdf,S2iJ?'7 H 559 E214 .:'ii:35E!:Ei I Es ligizhifiy, I M M A . 1 . ff 6:67 "f . 545g5L?:ffif2PlffQt4 1fi?5 Wy- H? lgp jsgssggjff fvzfff 'f 5 y?fe-..- H - I 3 s Q S :iw S: LM I p , :I I f 1: -.,. ., 4 15 5 4 I z4.5::?1EZii,s2'f ff I ' "kg: 54,55 5' .. I ,,.... 1, 3 If W aa' ti vw E A , V W . A ,. 5 1 If N I . ' ' 'I' -,V A '- -m I -- , 2 3- f. :A , ,fag f ,-I V Q , e gg v-Q-K -W Q Ef , .f,-- vgl H 1 ..j:7':1.:' f'j'1, ' ,E - 4 .E A- , Y, 'ff ' ,. W I C4 A ,.,-.mt - ., Ji ' -'-,- '. 'NES' M .: - '-,gg 1 . ff, 5. ikigggp N : , W X EXW ' '-Ifygffigizwfi I N ' uf, is 9 V '51 I T .I A Y . ,.:C 5, , '- V ,K Q, 5 " We D - 'A - ,I Aa, ,GX ,ff M I i-5 W s. : ,ws-5: IA ,V .1 ,V :fn .. H ix W a I ' If ' 'Q IN CHOIR 80 THE MIKADC DIE FLEDERMAUS 81 INDEX Abel, Otto 30, 56 Adelmann, Connie 34, 49, 53 Albert, Peter 30, 49 Albert, William 10, 42, 43, 48, 49, 50, 63 Alstad, Helmer 26, 45, 69 Alstad, Shirley 30, 44, 55 Alstad, Wanda 10, 45, 48, 55 Anderegg, Susan 10, 49, 55 Andersen, June 10, 42, 53 Andersen, Kristi 34, 55 Anderson, Bonnie 10, 62 Andressoo, Llmar 26, 49, 53 Andre, Sharon 10, 48, 55 Ansay, Roger 26 Anstey, Dwight 30, 50, 56 Arndorfer, Francis 26,72 Arnold, Connie 34, 62 Audley, Mark 34, 56, 70 Audley, Thomas 26, 42, 50, 56, 69 Baehler, Richard 34, 56,75 Bagdonas, Beverly 30, 54, 61 Baird, Larry 30,56 Baird, Philip 10, 56 Balkman, Patricia 30, 45, 66 Barker, Dennis 26, 50, 69, 72 Barker, Kathleen 34, 55 Bartlett, Beverly 34 Bartlett, Roberta 10 Baumann, Ray 34,70 Beal, Bruce 30, 49, 70 Beaumont, Laura 30, 47, 49 Beck, Kim 34 Becker, Carol 34 Becker, Cheryl 26, 42, 48, 54, 55, 77 Becker, Cynthia 26, 44, 49, 52, 55 Becker, Edwin 34,56 Becker, John 34 Becker, Marie 26, 47, 55 Becker, Nadine 11 Beckman, James 34, 70 Belke, Jill 34, 49 Benz, Karl 26 Berg, Darlene 34 Berger, Sharon 34, 49, 52, 55 Berndt, Kathleen 34, 55 Beyer, Sandra 34 Biancuzzo, Robert 34, 70 Bierman, Barbara 26, 42, 44, 48, 49, 54, 55, 66 Bierman, Doris 30, 47 Bierman, Marjorie 11, 49, 51, 53, 55 Bierman, Rosanne 11, 42, 43, 48, 50, 51, 55, 58, 76 Bierman, Sharon 11, 48, 54 Bies, Frank 34,56 Billings, Rick 34, 70 Binkowski, Bradley 34, 46, 48 Birkel, Lewis 26,56 Blasing, Terry 11,51 Bleuer, Sue 30 Bode, Jeffrey 34, 49, 70 Bode, John 30, 49, 70 Bohlmann, Dennis 11 Bol, Hubert 11, 42, 49, 63 Bonham, Jody 34, 40, 49, 55 Bosshard, John 34 Bosshard, Richard 11,50 Boyd, Elizabeth 34, 49, 55 Bradd, Clarann 34 Brandt, Thomas 34, 70 Brandt, Timothy 12, 42, 58, 69 Bredl, Kathleen 12, 42, 45, 48, 52, 53, 55 Bricco, Nancy 30 Brierton, Michael 26, 61 Brockmeyer, Warren 26, 44, 50, 54 Brooks, William 34, 42, 56 Brophy, Dennis 26, 49, 54, 61 Brown, Lance 12, 48, 69 Bulen, Linda 34, 48 Bulen, Robert 30, 50 Bull, Shirley 34 Buss, Linda 34, 55,70 Campbell, Rodney 34, 42, 70, 75 Campbell, Ronald 34, 75 Carothers, James 12, 40, 49,50 Carr, Robert 12, 50 Carrera, Kathryn 34, 49,55 Carstens, Thomas 30, 70, 75 Chambers, Kristine 30, 40, 42, 47,49 Chapman, Susan 26, 40, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 61, 62 Childs, Gene 30,50 Clayton, Quenton 26 , 45 Clemans, Sharon 26, 55 Clifton, Margaret 34 Cooper, Janice 34 Cooper, Nancy 26, 49, 52 Cooper, Pamela 12, 45, 52, 53, 62 Cowen, T66 26, 49, 69 Cull, John 34,75 Cull, William 34 55, Culver, Glenn 34, 44, 49, 50,70 Culver, Paul 30, 45, 70 Culver, William 12, 49, 50 Curtis, Lee 30, 45, 46, 47 Czajczynski, Robert 30,70 Dalton, Tom 30, 50, 56,70 Dauer, Barbara 26 Dauer, Mark 30, 50 Dehli, Peter 34 Delsman, Richard 12,50, 56,7 Dettmann, Diane 26 Devitt, Terrence 13, 50, 69,72 Dickenson, Barbara 30 Dickten, Erika 30, 49 Diener, Joan 30, 45, 55, 66 82 2 Diener, Joy 34, 48, 55 Dobbertin, Robert 34 Doleshal, George 26,61 Donovan, Janice 35 Donovan, Timothy 30, 45, 50, 70 72 Dorfmeister, Lynne 35, 47, 49 Dorn, Larry 13 Dorn, Malcom 35,50,70 Droegkamp, Mary 30,52 Droegkamp, Susan 35, 47, 49, 53, l 55 Dunn, Joseph 26 Dunn, Julaine 30 Durr, Sue 13, 40, 42, 43, 48, 49, 51,54 Eaves, Jeffrey 35, 75 Eaves, Marcia 26, 49, 55 Eben, Albert 26,56 Eben, Cheryl 13,52,53,55 Ebert, Peggy 35, 53, 55 Egbert, William 30 Ellsworth, Diane 35, 44 Ellsworth, Ethel 26, 44, 55 Emmer, Roger 35,56 Engel, John 35, 44 Esser, Susan 35 Eubanks, Kathleen 35, 44, 47 Evinrude, Alan 30, 45, 70 Evinrude, Mark 35, 70 Faust, Phyllis 30 Felber, Patricia 35 Fetherston, James 26, 50 Fetknehauer, Judy 26 Fisher, Steve 30, 48, 50,70 Fleming, James 35, 70, 75 Fleming, Marjorie 26, 49, 55, 66 Fleming, Penny 13, 40, 46, 48, 51, 53 Fleming, Roxanne 26, 40, 46, 48 Fleming, Thomas 30,42 Ford, Elizabeth 30, 48 Fredman, Jennifer 26, 49, 54 Fredrickson, Jeff 35 Fredrickson, Jerry 26 Fredrickson, Joey 26 Frost, Kathleen 13, 52 Fruit, David 30, 70,72 Fruit, Kenneth 35, 42, 44, 46, 53 Fuchs, Phil 26, 42, 50, 51, 54, 61 Fulmer, Nancy 13, 52, 53, 55 Gallenbeck, Curtis 35 Gallenbeck, Linda 26, 48, 53, 54, 55 Gam, Barry 35 Geason, John 30, 56, 70 Gehrt, Mary 13, 49,55 Geisel, Paul 14, 50 Gerbenskey, Mary 14, 44, 47, 54, 55, 61 Gessner, James 35 Geszvain, Charles 30 ss, 66 Geszvain, Robert 14, 49 Gilbertson, Judy 14 Godgluck, David 26 Goranson, Kirk 26 Goranson, Richard 26 Gottsacker, Robert 9, 26, 40, 48, 50, 51 Grabmeier, Mary 26,55 Grade, Richard 14,50 Graves, Patricia 30 Green, Mark 14, 42, 50, 51, 69 Greene, Jennifer 30, -47, 55 Greene, Linda 35,55 Gromowski, Joyce 35 Gromowski, Nancy 26 Gromowski, Richard 14 Grulkowski, Ronald 35 Haasl, Rose 35, 53, 55 Haebig, Robert 14, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 58, 69 Hahn, Karen 27, 42, 47, 49, 53, 55, 62 Ha ight, susan 9,15,40,48,50, 51, 54, 55 Hale, Allen 35 Hall, Sandra 35 Hall, Sharon 15, 53, 55 Hanrahan, Anne 35 Hanrahan, Michael 15, 42, 43, 50 69, 72, 73 Hanrahan, Robert 15, 49, 50 Hansen, Hansen, Joan 15, 49, 55 Joyce 35, 55 Hansen, Linda 30, 47, 49, 55, 62 Hansen, Peter 35, 55,70 Hansen, Russell 35 Hansen, Susan 15,47,55 Hansen, Virginia 30, 44, 49, 62 Hanson, Carolyn 35,52 Hanson, Charles 15, 27 Hanson, Penny 27, 48, 53, 55 Hartke, Mary 35 Hassler, Wayne 15 Hasslinger, Mark Hasslinger, Mike 30,70 Hebbe, Kenneth 27 Heffron, Daniel 35, 56 Hegberg, Gail 16, 40, 48, 49, 54, 55 I-leinzelman, John 16, 50, 53 Hendrickson, Barbara 27, 45 Hess, Jack 27, 69 Hess, John 35,70 Hess, Patricia 31, 53,55 Hiemke, Gary 16,49, 50,51 Hinderaker, John 16, 48, 51 Hockenberger, James 31 Hoff, Joseph 31, 48 Hoff, Michael 35 Hoffman, Cathryn 31 Hoffman, Diane 35 Hoffman, Daniel 31, 45,70 Hoffman, Douglas 31,75 Hoffman, Tom 16, 49, 50, 51, 72 Holden, Barbara 31, 53 Holmes, Bonnadean 27, 40, 48, 49, 55 Holtman, Suzanne 35, 49 Honeyager, Terry 27,56 Horne, Duane 31, 56 Houle, Nancy 27, 44, 55 Houle, Peggy 31,55 Howland, Holly 27, 48, 49, 53, 54, 55, 66 Hunt, Kenneth 31, 49 Husting, Richard 16, 49, 53 Ingish, Steve 16, 42, 50, 69 Irons, Frank 31, 50, 61 Jackson, Greg 35 James, Tom 16, 50,69 Jenkins, Bruce 27, 48, 50, 53 Jenkins, Patricia 35 Jenkins, Roland 35, 45 Jens, Kirt Jensen, Melva 16, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 61, 66 Jenson, Lynn 35 Jochinsen, Nancy 31, 47, 48,53 Johnson, Annette 31,49 Johnson, Jesse 35 Johnson, Joanne 27, 45, 49, 53, 55 Johnson, Sandra 31, 47, 53 Jones, Kathleen 35, 48, 53, 55 Jones, Sandra 36 Jorgenson, Richard 31, 50 Jung, Barbara 31, 40, 49, 52, 53, 55 Jung, John 36, 75 Kafer, Judy 17, 48, 54, 55 Karrow, Robert 27, 40, 42, 48, 50, 61 Karrow, William 31 Kaufmann, Howard 17 Kausch, Claudia 27, 47, 53, 55,62 Keever, Barbara 36 Kehrein, Patricia 17, 45, 48,55- Keller, Chris 36,70 Keller, Judith 36, 46 Keller, Michael 31 Kelling, John 31 Kerr, Dennis 17 Kerr, Thomas 27 Kienast, Harvey 31 Kienast, Juanita 36 Kiepert, Charles 17 Kieren, Michael 36 Kinney, Phillip 27, 56 Koerschner, Fred 31 Klink, Michael 36, 75 Kohl, James 31, 44, 46, 47, 48, 75 Kovach, Gary 27, 40, 42, 48, 50, 53 Kraemer, Donna 27, 48, 53, 55 Kraus, Jeri 27 Krause, Cynthia 31, 53, 55 Kroenke, Tom 36,75 Krueger, Douglas 17, 42, 43, 50, ss, 69,72 Krueger, Martha 27, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54 83 Krumme, Ernest 27 Kuchler, Carol 27 Kuhiz, Carol 9, 17, 40, 47, 48, 51 53 Kuhtz, Nancy 31, 40, 47, 48 Laatsch, Jerome 31 Laird, Bruce 31,75 Laird, Glenn 36, 49, 75 LaPorte, John 31,70 Larsen, Kent 18, 49 Larsen, Marilyn 36 LaTour, Lyn 9, 27, 40, 48, 49, 54, Laufenberg, Michael 36, 70, 75 Lauterbach, Darwin 27 Lay, Laurie 31, 42, 48,55 Lazar, Glen 31 Lehmann, Robert 36 Lemke, Cheryl 31, 47,53 Lemke, Doria 36 Lembke, Gerald 27, 48 Lembke, James 27, 56 Lendle, JoAn.n 27, 55 Lendle, Phyllis 31 LeRoy, Bruce 31, 49, 72 Link, Lauren 36,55 Liebert, James 27, 40, 42, 48, 50, 58, 69 Lippert, Charles 36 Lippert, John 18, 56 Lipski, Richard 31,70 Loew, Gerald 27 Lombardi, Tony 18 Loucks, Mary 36, 42 Ludwig, Ruth 27, 45, 47 Luedtke, Sharon 27, 55 Luehmann, Terry 27 Lund, Allan 27, 56 Lund, Mary 36 Lund, June 18 Luttrell, Valerie 36 Malec, John 18, 49, 50 Manes, Janene 31,62, 66 Manke, Louise QLoisJ 31,47 Manl-ce, Louise 27,55 Manley, Robert 27 Martin, Karen 27 Marx, Linda 36 Masson, Dorothy 27, 40, 52, 53, 55 Matteson, Gregory 36 May, Judy 27, 44, 53, 55 Mehling, Jerome 32 Mehling, Judy 28 Meissner, Carol 32 Meissner, Phyllis 28, 42, 44, 49, 52 Merryfield, Wade 28 Mertins, James 32,56 Mertins, Warren 19, 56 Metz, Donna 28, 53, 55 Metz, Sharon 36 Meyer, Richard 19 Mieriiz, Nancy 36, 42 Miklavic, Roberta 36, 49 7 Miles, Carol 36 Miles, David 28, 56 Miles, Thomas 32 Monda, Carol 32 Morrill, Paulette 36 Morris, David 28, 50, 56, 69 Morris, Kenneth 36,70 Moses, Robert 28,50 Motz, Phillip 32, 45, 47, 50, 61, 75 Mueller, John 28 Mull, Kenneth 36 Mundt, Harold 36,56 McBroom, John 18, 44, 46, 50, 51 69 McBroom, Mary 27, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 51 McClintock, Kathleen 31, 49, 53, 55,77 McCombs, Rodger 31, 42, 47 McElhatton, David 36 Mclilhatton, Mary 18, 49, 51, 53 McFadden, Dan 36, 70, 75 McGrath, James 18 McGrath, Thomas 31 McGuire, John 36,45 McGuire, Susan 31, 48 McKerroW, Bruce 31,56,70 McLay, David 31 McNeely, Gregory 36,70 McNeil, Robert 31,56 Nampel, Peggy 36, 49,55 Nampel, Thomas 32, 56, 70, 72 Nelson, David 19,49 Nelson, James 32, 47 Nelson, l.aRayne 28, 49, 53,55 Nelson, Steve 36,75 Nicholas, Bonny 19, 42, 45, 48, 51,53,54, 55, 66, 76 Nielsen, Connie 32, 62 Nielsen, Karen 36,53 Nielsen, Wayne 32,75 O'Driscoll, Michael 28, 50 Oldenhoff, David 28 Oldenhoff, Francis 32, 56 Olson, Daniel 32, 50 Olson, Jeff 32, 44 Olson, Kathy 19, 40, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 55 Olson, Mary 28, 44, 49, 53, 55 Olson, Susan 28, 42, 43-, 44, 48, 49, 54, 55, 76 Outcalt, Alan 19, 45,50 Outcalt, Joyce 36,55 Outcalt, Lynn 28, 47 Paddock, LoVeen 32, 45, 48, 52 Padinger, Ginger 36 Palmer, Gary 32,70 Palmer, Margaret .32 Pei-ize, Richard 32, 46, 47, 49, 51, 54, 61, 62 Parker, Ann 32, 40, 49, 55,77 Parker, Joan 9, 19, 40, 42, 45, 48, 49, 51, 58 Parks, JoAnn 19, 44, 48 Pavlons, Richard 36 Pascoe, Brian 37 Paulbicki, Howard 20 Pease, John 32,56 Perkins, Dorothy 32, 66 Peterson, Daniel 28, 50 Pfeiffer, Rebeff zo, 42, so, 51, 72, 73 Pfeiffer, James 36,47 Pfeiffer, Sandra 32, 45, 47, 53, 62 Pfister, Faye 36, 49, 52, 55 Phillips, Madeline 28, 40, 48, 54, 55, 66 Piehl, Tom 37 Piellusch, Gene 28 Pilgrim, Gordon 32, 50 Pope, James 37, 45 Pope, Jean 32 Poweleit, John 37,70,75 Poweleit, Judy 20, 49, 55 Poweleit, Mary 37, 52,55 Powless, Donna 37 Preisler, Mary 20,76 Prust, Jack 32 Prust, Terry 28 Pynakker, David 37 Pynakker, Dennis 28 Race, Charles 37, 49,75 Raddenbach, Lorna 32 Ramin, Alan 20,50 Rankin, Charlotte 37,53 Rankin, Glenn 28,46 Rapp, Lynn 32, 45, 46, 52, 62 Raser, Roland 32,70 Rassmussen, Dennis 32, 45 Rassmussen, Peter 37 Rea, David 20 Reetz, Linda 37 Reeves, Gary 20 Rego, Gerald 37 Rella1z, Joel 32 Reschlein, Mary 20, 40, 48,54 Reutler, Gene 28 Rice, Daniel 37, 42, 44 Richter, Brian 32 Richter, Charlotte 37, 47, 55 Rickheim, Gerald 32,49 Rickheim, Judith 28,55 Riggs, Barbara 21, 45, 46, 47, 62 Riggs, Gary 32,45 Rinke, Mary 21, 46, 49, 53,55 Rockefeller, Susan 37, 53 Roensch, Carla 37 Rosch, Dianne 37,45 Rogers, Thomas 28, 44, 50 Rolefson, Susan 32, 45, 47 Roloff, Paul 28, 50, 51, 69 Rosch, Roland 32,70,75 Rosenberg, Elsa 37, 49, 55, 77 Rosenberg, Jean 32, 42, 49, 50, 77 Rossman, Richard 21 Rousseau, Judy 32 Rumphol, Stanley 21,56 84 Runde, William 28, 45, 51 Ryan, Thomas 37 Sanger, Wayne 21 Schafer, James 37 Schemberger, Judy 21, 48, 49, 55 Schemberger, Richard 32 Schiek, Dennis 37 Scheuerell, William 37 Schiller, Lynn 37, 49 Schlafer, Carol 32 Schlafer, Marvin 21, 56 Schlechta, Mike 37, 50 Schlise, Darold 21, 56 Schlise, Robert 37, 56 Schmeling, Ronald 22 Schmidt, Jennifer 37 Schmidt, Joan 28, 46, 47, 49 Schmidt, John 37, 44, 70,75 Schmidt, Russell 22 Schmidt, Susan 37, 55 Schmitt, Daniel 22 Schmitt, Richard 28 Schneider, William 37 Scholl, Virginia 32, 53' Schuliz, Darrell 28, 56 Schuliz, Diane 32 Schultz, Judy 32 Schul11, Lyman 28 Schul1z, Margaret Schultz, Norman Schulze, Peter 33,70 Schumacker, Shirley 28, 49, 55 Schwab, Martin Schwab, Phillip Seaborn, James 28,56 Seaborn, Roger 22, 56 Sedgwick, Dale 33, 50, 70, 75 Seidel, Jana 28, 55, 58, 76 sense, Nels 22, 40, 44, 46, 47, 50, 51,72 Selbo, Christine 33, 45, 48, 55, Senzjstock, Roland 33 Serles, Caroline 33 Serres, Betty 28, 45, 48, 54, 55,77 Serres, Evelyn 37,55 Serres, Richard 33, 75 Shadrick, Susan 37, 44, 48, 55 Sharpley, Paul 33 Shotola, Marilyn 37 Shotola, Patricia 22, 53, 54, 62 Shotola, Robert 33 Sickels, Kenneth 33, 44, 50, 70, 75 Siverly, Karen 9, 22, 40, 45, 46, 48,51 Slater, Caroline 22, 47, 49, 52,55 Sleaper, Linda 37 Smith, Claudia 33, 45, 55 Snyder, Jean 23, 40, 42, 43, 49, 51 54, 55, 58, 76 Snyder, Mary 37, 40, 42, 44, 46, 48, 53, 55 Sorenson, Karen 37 Spanheimer, William 23, 45, 46, 47, 61 Stapleton, Robert 28, 50 Stapleton, Susan 37 Staupe, Sheryl 33, 47, 55 Steidl, John 33 Steiner, Anthony 28, 48, 50 Steiner, Carol 33,55 Steiner, Gregory 33 Stoelting, Laurie 28, 49, 53 Stoelting, Paul 28, 45,50 Stroud, Susan 37, 49 struck, John 28, 42, 49, 50, 51, 72 Suchocki, Michael 29, 48, 50, 51 Sutte, John 37, 47 Swantz, Howard 37, 49 Tarman, Bruce 29,72 Teizlaff, Diane 37 Tefzlaff, Nancy 29, 53, 55 Thomas, Craig 23, 47, 69 Thomas, Judith 33, 53 Thorkildsen, Diane 29, 40, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 61 Tieberg, Robert 37 Toepfer, Paul 23 Tovey, Barbara 37, 53 Tovey, Marcia 33,49 Trapp, Jeffrey 23 Trapp, Marilyn 23 Trapp, Judith 33 Tumacliff, Gary 29 Underberg, Jack 23, 69 Urban, Raye Ann 24, 40, 48, 53, 55, 66 Um-ein, Raymond 23, 42, 43, 47, 50, 69 Urban, James 38 Utecht, Thomas 38, 44, 50, 62 Van Lare, Dale 38 Vander Veen, Ray 38, 75 Vick, Peter 29, 49 Vilter, William 29,56 Visser, Katharine 33 Vrabel, Gregory 38, 45 Vrabel, John 29, 48, 50 Vrabel, Marcia 24, 40, 42, 45, 48, 58 Walsch, Katherine 33 Watts, Jean 38, 49, 52, 53, 54,61 Wegner, Jeanne 29 Wenninger, Candace 38, 48, 55 Werderitch, John 33, 70 Werner, Baldur 29, 48, 49, 53, 54, 61 Wetzel, Howard 29, 44, 46, 69 White, Joe 38 Wiemer, Randy 38,70 Wiemer, Robert 29, 56 Wiese, Loretta 29, 48, 53, 55 Wildish, Betty 29, 49,55 Wildman, Steve 46 85 Wildrick, Jack 29, 69 Wildrick, Janice 29, 44, 48,55 Wille, Sally 29, 40, 48, 53, 54 Williams, Norma 38 Wilson, Rosemary 24, 48, 53 Winkelrnan, Betty 38, 47 Winlcelman, Charles 29 Winkelrnan, Robert 29 Wisneski, Fredericka 29,49 Witt, Charles 38 Witt, Linda 38, 45, 47, 49, 61 Witt, Thomas 33 Woelfe, Margaret 29, 40, 48, 49, 55 Wolcott, Pamela 24, 42, 44, 48, 51, 53, 54 Wolcott, Valerie 29, 45, 49, 53, 55 Wolf, Robert 38, 49,70 Wolfgram, Jerry 29, 48, 56 Wrobel, Raymond 33 Zertuche, Alfred 24,'58, 69 Zertuche, Gloria 33,53 Zeutzuis, Gerald 24 Zilisch, Kathleen 38 Zinda, Gregory 33 , Zsori, Mike 38 Zwieg, Barbara 24, 40, 48, 53, 54 WE WOULD LIKE TO THANK THE FOLLOWING SPONSORS FOR THEIR SUPPORT H. W. BROWN LUMBER COMPANY North Lake WO 6-4111 COFFEY'S SERVICE STATION N3.ShOtah PO 7-6195 COOPER 81 UTTER LUMBER COMPANY Nashotah FO 7-6671 DAVY PLUMBING gl HEATING Nashotah FO 7-6262 HARTLAND CONFECTIONERY 152 E. Capitol Drive Hartland F0 7-2153 HARTLAND FLORISTS INC. 621 W. Capitol Drive Hartland FO 7-6484 HARTLAND I G A 106 E. Capitol Drive Hartland FO 7-2922 HARTLAND SAVINGS gl LOAN ASSN. 119 E. Capitol Drive Hartland FO 7-6611 ? 1 ii HORNBURG MOTOR COMPANY 130 E. Capitol Drive Hartland F0 7-2148 jACOB'S 8: SONS 102 E. Capitol Drive Hartland FO 7-6640 MC NUL TY' S BARBER SHOP Delafield BIG DIP CUSTARD STAND Stone Bank WO 6-3470 DELAFIELD LUMBER COMPANY Delafield 646-3332 HASELOWS FINE FOODS Hartland FO 7--6492 JACKSON'S DEPARTMENT STORE 129 E. Capitol Drive Hartland FO 7-2101 Compliments of JOHN MC BROOM SR. Hartland TOOT 8: TELL DRIVE INN North Lake WO 6-2523 DELAFIELD HARDWARE Delafield 646-2492 DURR T.V. SI RADIO Delafield 646-3709 INDIAN SPRINGS RESTAURANT Delafield 646-9963 Ai IE RRY' S STANDARD STATION Delafield 646-9973 KUHTZ GENERAL STORE Stone Bank WO 6-2355 LAKE COUNTRY REPORTER Hartland FO 7-2105 REUTELER S T EXACO SERVICE North Lake WO 6-8241 Merton LY 7-2155 WJ PRODUCTS Nashotah FO 7-6324 E. SERRES D-X SERVICE STATION LAKESIDE MARINE 81 ELECTRIC Nashotah FO 7-6115 MERTON FEED COMPANY SPICE BROTHERS SERVICE STATION Delafield 646-9931 WEGNER ELECTRIC North Lake WO 6-2571 Merton LY 7 -33311 ALLAN'S REALITY AUTO REBUILDING DAYTON GROCERY Hartland Highway PPP I Stone Bank GENE'S GARAGE HALL'S COFFEE SHOP HARTLAND BARBER SHOP Stone Bank Delafield Hartland al DELIGATESSE HART1-AND HARDWARE J J GROCERY N 81 MANICKE BLIND R SHADE Hartland Stone Bank Hartland Compliments of SCHWAGER ELECTRIC STIGLBAUER MOBIL HOMES KEMPKEN S GROGERY Hartland Stone Bank SUN VALLEY MOTEL WESTOVER T. v. Sz RADIO Delafield Hartland - . A A - - ...Ai


Suggestions in the Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) collection:

Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection, 1961 Edition, Page 1

1961

Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Arrowhead High School - Warhawk Yearbook (Hartland, WI) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.