Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX)

 - Class of 1984

Page 93 of 272

 

Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1984 Edition, Page 93 of 272
Page 93 of 272Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1984 Edition, Page 92
Previous Page

Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1984 Edition, Page 94
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

No text available for this page.

Page 92 text:

A AA W A A AA -Af A fm ex AAAAA-Aw -A-gp A AAAA AA AAA ,Amp WA AAAA AAA MA A -A-Am fAAAgAQ,gAAAA5AAwAvwA,g3AQ5+.,mAgA Aswqmwzegg- A-AAAAAAA NAA ,A A Y, My A W sfsgs-xx A QAHAANQA AAHQTANSAW -A1fSf3gi5i2?.A'AA'- -iw?-ximisi-i?a22ST-E Q 'Ai-AA1 IASETQ-A A 3-AAA AAAS Al? TA 1-- -..A AA A N-A A A-Q:--M-rv ar d, . AA. A Q ifmgw A AAAAA AAAAAQAAAQQ A-AAAAASA,AAA5AAAAAA,sAgAgAg5Aq5AxAAAAAgA9AA5AAgAAAQgg:AAA5555,ggfgtss,Af-AAAAAAQEAASQA,,A-Agsg3AAgfsifAAgfggs,AAXAQEA,-AAf319Agfs4AAA xgg.AAf,fAAgksA,gAAaug?gAA- fAAAAAg-fAsAwAAgA-AQQA,:AAAgAgfg5A.bsAA3-ezgA23-4gg5AAA5w5gAa1:AgAs-SQAA-AAASAASQAAAme,Ages-iA,A1fAaAgwg,q:gfAAAA,AAsAA5Ag1A -AAQQAAAAF AAgg5A2,fffqg5fAAytAsA,-AAAA -AAA,g3AfA:ngA,'5JgAg fu: A,ggsAsA -. AAA -A Af, AA A AAA?ig,AA-5.35 -AWQQAAAAAQ A .AAAAA A ,. -A AAAA--QA A,:A,A,2iiQAAAAAA-AW-- AAA- AAAAA-AAAAA,AAAA-Wx-A?sAA,,,AAAQAAZAIAAAAAAAAAAA,AAAAAwA,.5AAA1,.AbAAAAAA, ,AA AAAAAAAAAAWAA-Am,AAAAAUAAAA-AAA .A AAQAAAAQAAAAAAA AAA.AAAAAAY,AAAAAAA,,AAA,A,AAA-:gg AAAASQAAAA A AAAAQAAAA AAA-AKASQQAAAAAA,-AAAAAAAAQAAAAA-AA-AAA AAAAA-AA-A-AAA -A -AAA-Av-AA-Q?-AAAAmp-A-AEA--A-AAQAA-AAAAAA-A,K-AAAAAAAAAAAAAAA --ASQ--AAAAASAA AQAAAAQA -my-SAY ArwAA,gy--W HHASAQAAA AAA fAgA.w -S-5AAA::A -mm-Am- A A- AAAAAAAAAA AAAQQAA AAA-AAQAAAAAA -A-AAAAAAAAAA--.AAA-AAAAAAAAA-AAAAAAAS M-AAAAAAASAAAAAAQAAA,AAAA-AWA--AfAAA,-AAAAAA-AQAAA,AA.,-gAA,gAsA-AAAAAAA-AA AQAAAAAA-AAAQAAAAW-A-AAA-A-A-AA,A,AAAgAAA AMAA,-A.,AA,AAAfsAAAAA-fe 'QAQAAAQAAAAA-AA,A,,-AA-AMAA,-ASAAAAQAAAA-AAAAAAA -AAAAAA-AAAQAAAAAAAAAAAA AAAAA.-AwAAAAAAAAANAAAAAAAA .AAAAAA3-AA ,wwe-A-AA ASA-AAAA,AAAAsAAgAfA A-AAAAA-A-5--AAAAA AAAA-A-AAAAAAAAAA --A-AAAAf:1-AAA AAAAAQAAKAAAXEAAAAAAAAAQA-AAAAA, QAAAAAAA--Lfw SAAQWAAQAAAHAAAAA-A -A--Ag-AA'--HA A AAA -ANAAAAANAAAAAAAAQAA -AAAAAYQA--AAQAQAZQAfAAA--AA-AAQAAAAASAAAA,AAAQAAAEAAAA-f-ZAAAAAAAAAANAAA-v'AAALw:A-wA5521-AAAAAA-AfsA,fAfaafAA---AAAAAWAAAQQAAMAiwr-AA1Af5-kmAAslS-AAAASAgAAAgAAw-AA-SfAs?gAfQ-Q-AA-:Afw-Rffbas AASAQAQAAFSZ-YZ-fiigsfs-3f-Mele-15-14-412asf-fi2AAf-S-AAAw-A-A-AAAAW,AAA- vw-AA,-Ain2AsQA5:5-QAA--AQAAA-S-AAsiAAAALA Q:fA-25:1-Aw? -ASA--wvrwesfw ifweA-22A---gfffASQAA9SAs1A- Em-S'e2AAA2:wA1v14 --fbAAAs-iw 'I A ffm-Axigwkssirij-QQ1551-zvSQizg,??Asa2ff-AQ--Pav-Q91-'M -f'-A - AAWAQAAAQ-AAAAAAA1gf?P?.21AAAAAsAg?kA,S,AAmAzgg-swA-25,1-AAAAAA-AWA9513-SAAAAASAAAAAAzA-5-A-wAAA:-gwAA:ALAAAA5qAAAfA:-1AA-AAAiAAAAA1AAAA:-vzwA.5AwAfA:gsAAA5:Af AAAAAQeifigls-15-A-AAAwAAg:v--NSA-giswkfsfgsAQAAAAWAAA-flxfgfw,,AggrgfgssAbs--Aw'i,fAAfAgwsgAAg21qgmgfginf A-migwkgfw QA-AMA-QQAAJ1wAgAg5S--AMfggfs-A11AA:sbs1AffSgA9?2Af2gA1AssQ1AiAgs4s1A2ggf-HRQQQAAQA:fvagaasgskvgffk-Hg,,gs-sw As?-X-2 AQ -AA Riffs- A AS A -S AA MAA. Af -if ESAQSQQSSQR A A A A ,AA A AA,A,A , AAAAAAAAAAAAAAAAA A, AA, AA AA A .A AA AAAAAAA, AAAAAAAAA A AA ,A ,AA AAAAAAAAAA -AAA-A.A, A AA AA AAAAA A ,AA AA AAA A -A ,AA--A A A A AA A AAA A AA- AA AA AAAAAAAAAAA, AAA AA- AA., A AA A AA AA AA AA AAA A A AA -A AA --AAAAA AA A AA- A AA A A A A A A A-AAA-AA AAAAAAAAA-Agn A AA AA SAA A AA A AAA A A AAA.-QQAA AAA AAA AAA- AA AAA ,AwAA15AAAAAAAAA,AgAAAAAA,AAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAA-A,AAAAAA,.g,AAAAAAAAAAAAAA.AAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-QAA.-AAA-,AAA-AWA.AAAAA1-MAAAAAAff-AAAAiAArgAAAf,AAaA5AAAAAAMAAAAAAAAAAAAQAQAAAASAAAA-AAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAASAAAAAAEAAAAAAAAAAAQAAA-AAA,AaAAAAAa2-AAAASAAAAAAA-AAAA-AAS-Pg-AA A-Axe?-AAAAAAAAAAAAKAAAAQ-AAAA-Aew-AAA-KAAAA-AAAAAQAAAQAASAAA---AAAA AQYAQSAQAAAJ-6,-QAmgAAxiAAfEA -SAAAAW A A AAAAAA AA- A A -AAA .A -A AQASAAAAA A fi- A -SAAA-AAAQAAAAA A A A AA,ASAm3AAA5AA AMAIAAAAAAAAQAAAMAAAAAAAAAAAAAASAAAAA,AAAAAAMAAAAAAAAAAAAAEALAAAAAAAAAAAAAAAMAAAA, ,AAAAAAAAAAAQMAMA,,,AAAA,AAAAAAAAAA,,AAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAA AAAAAAAANAAAAAAAAAAAA,AAAAg5A,AA,-AAAAAA ,AAAAAAAAAAA-AAAAA-AAAAAAA-A,A, AAAAAAAAAAAAA ,AAAAAA gAAA,-AAAAAAAAAAAAW,AAs-AsAA-AQAAQAA AQAAAAAAAAAAAAA-AAA-AA-AAAAAAA-yAAQAAAQAAASAAANAAA-AA-AAAAAQAAAQAAAAAAAAAAVAAAAAAAAAAA AAAA,Xs-AQAAAAa,AA-Aw AAAAAAAQAAAAAMAAAA AMAA ,AAA -AWA,-f-AAAAAA AMAA, A- A :ASA gAA .A A A ASM AAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAA,A,AAAA, ,AAA,AAAAAAAAAAAA,AAAA,AA,AAA,,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA,AAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAA,A,AA,AAAA,AAAA A AA,AA,AAAWAA,, AAAAAA-AA,A,AAA AAAAAAAAA- - -AAAASAAM-AG,A,,AAAAAAAAA AAAAAAW- ,AAAA3 AA-AAAA,-AAA--AAA.,AA MAA AAAAAAA-AAAAAAA-AA-AAAAAA AAA,AAAAA-AAAAAAAAA SSAAAAAAA -A,-AAA AAAAAAAA-AA A-AAAA-A -AAAAAA-AA AA-AAAAAA-AASAAAAAAA-AAA -AAA-AA, A -AAAAAAAQQ AA- ARA A- A AA an A AA A91 AAAAA21 AAAAAAA AAA .AAAAAA,:fAAA,AAA,A.AAAAAAA AAAAAAAA AAAAA,AAAA,AAAAAAAAAAAAAA, ,A ,AAAAAAAAAAAA AAAA-AAAAAAAAA AA,AAAAAA,AAAA AAAAA A AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAA AAAAAA,,AAA,A,AAAA A, AAAAAA AAAA AA AAAAAAAA A, ,A AA A AAA AAAAAA-AMAA, A-is AA AAAA AAA AAAAAAA AAAAA AAA A AMA-AAA A AA- AAA. ,A A ,A .. AAA AAAMAA AAAAAAAWAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAVAAAAAAAAAAA-AAAAAAA-A A-A,AAAAAAAAAAAMAAAAAAAAA-A AAA-AAAAAAAAAAAAAAAAA,AAA-AA-AA-A AA-AAA-AAA -AA-AAA AAA AAAAfAAAAA-.Aw-AA--A-As--A-A--A-A-A-S---AA AW-A-5-----A-:AAA-AAAAAAAAAAA-.AS AM-few--QA AA-AAAAAA--AMAA, A A MA- -AAAAAAQAAAAAAAAAAA-A QQAAAAAAAAAWAAAAAA my f ,I DAAAAAAQAAAAWAAQQAAAWA AAAAQAALAVAAAAAAAAAAAAAQAAAAAA,A,A,JAAAAA:AAAAAA,AMAA,AAAAA,,AAA,AAAALAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAA,AA, ,AAA-,ZAAAAA-A155 AAAAAAAAAAA AA,,AAQAAA,.,AAAA, AAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAA-AAAAAAAAgfa,-Age,A,m,-AAAAAAAAAA-AA-Aw ,Am-AA-AAAAA -AAAAQAAQMAAAA,A-AAAAAA-AAAAAA3-AAAAAA AA-SAAAAAQAAAAQAA A--A,AAAEQAAQAQV-AAAAKA-sm--AQAAA-H-AA-AAQWAAAA-wf-AAAAfA-2?-AAAAW-A-ffwgaw--2AAA-fsaA-isAfaQAASAZA-AAA.5s-+AAAAggfAf?SAfzA,AAAAAAK1-AAA,mm?-SQEAAAA YAQAQQAQSQAAAMAQQQAAAAAA Amis AQAAA-AAAAAA 21 A AAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAMAAAAA-AAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAA-AAAA.AAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAA-AA AAAAAAAAAA-Azvw AAAA-AAA-QAA-fGAAAAA:AAAAAAAAAAAAAA-AAA-a-AA-AAAAAAQA-AAAA-AAAAAAAAAAQAAAA,.AAAA-AAA-A-A AAAAAAAAAAAQAAA-AAAw-.A-WAAAA-AAA-AAAQ -AAfAAmAfA-A--AAAAAAAAAAAA-AAAA:1AAAAA-A-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAA AAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAA-Aw-A-AAAAAAAAAAAAAAAAQ AAAAAAAAAAA- A As!-aAfAfAAAA,AAAAAAAAA. -AM-AAAAQSAAAAA -SAAA-SAA-:AAAS- AA AAA AAAAAAAAAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AA,AAAAA,,AAAn,,,,AAAAAAAAAAA-AAAAAAA,,AAAAA,,fA,, AAAAAAAAA,AAAAAAAAA,AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA ,AAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AA,AA.AAA,,.A,A5AAzAAAAA, ,AAA-AAAAAAAAAA--AAA-AgAsAAAAA.,AAWAAAQ-AAAAS-AA-AAAAQAAAAAAAA-A-AAwAAA-fA.AA-A-Ay,AsAA-AAAAAAAA-mAAwAAAAA-www-AA-wAAAAAAAAA-my-eA-AAAAmAAAAAAAAA-mA,fAAASAAw'Amr--AAAAA-szmqsfw-ANAAASAAA ASAAAAAAAA-Aff-WWAAAA--A-AAA-AA--wr AA- AAASSAAA-:gfvm -SWAAAAAA-AAJ WA-E31 as-f--ww MA- S2--AA-A Aff--Ami--AAQA-f9vAAf - , A AQAAAAAAAEAAAAAAAAAAAEA,AAAAA AAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAA,-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAASAAAAAAAAAAAA-AAA-AAAAAAAAAW,AAAAAAAAAAAAAQAAAAAAM-AAAAAA AAAAAS-AAAAAAAAA--AAAAAAAAAAA-HAAAA1A,AA,AAAAA-AMAA.AAAA,AAAfAAAAAAAA-AAAAAAAAA-AAAAAAAAAAQAAA-AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,f,-A-AAAAAQAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAAA- AQAAAQAQAAAAQAAAAAAgAAAAAAAA--AAAAAAAAAAIAAAA-Asks---sw-,RA-saw--AAAAAA--AASB:mfsA-W--FMAA-HAAAZSQ-ASA AsffmA151HYw2SAXff?A1AeAf?ffQ13-5-'fs-ff'v"HWAm X A AFAAAQAQKAAAAA-AAsfAfAAA-AA,-Am-AAAAAAAAAAAAAAA-ApAAAAAAAAAQAA-g,AAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAA,-AAA-WAAQAAAAA-AAAAAAA-A,AAAAAAAAAQ-AAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAMAAAEAAAAAAQA-AwAAA-AAAAAAAAAAAAwe--AA-A,AAAA-AzAAAA,A,AAAA-gAAA,-,AAWAAAAPAAAAAA--AAAAAAA-AAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAA-AAA-AAAAAAAAAAA--AAAAAA-A,AA-AAAAAASA,AAAAAAAAAA-AAA-AAA-ifAAAAAAAAAAAAAAA-AAA,AAAAQ-AAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAWAAAAAAAAA-AAAAAAAAAWWA,-AAPAAASAASAAAAAQAAAAAAQAA A-,AmyAAAAA-AAAAAAAAAAWAAAAAAAAAA SAA,AAAgAAAAAAAAAAAQAAA-WAAAAAAAAAAA- QAAAAAAA-,gfms Ag A AAAAAAAAAAAA A AAA AAAAQAA,A,,AA, AAAAAAAA AAAAA AAAA,AAAAAAAAA.,AAA AAA,AA-AA-A AAAAAAAAAAAA A AAAAA AAAAAA A AAAAAA AA AAAAAAAAQA A AAAAAAA Aw AA - A AAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAA A AAA, AQAAAAAAQAAAAAwAAAAAAz,,f-KAAA-2AAAAAAAA-AWSAAAAAAA-AAAAAAf-AAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAQA,AAAAAAA--AAA-AAAAA-AAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA,AAAAAAAA-AAA-AAA A,AAAAAAWAAAAAAAAAMAAAAMA,AAAAAAAAAAAAAA,AAA-AAAAA-gpg,,,,,AAAAA,AaAgAAAAA-fA.qA- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQEAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAWAAAAAAHAA AAAAAA, AAA, AA, A f A A ww AASAL--1-we-A'AAes-S 1242:-fs A22-frwAA2: Aesmv-AAAAAA-A1 :W-A-IfAAAMQ-2AAwAAAAw A.-qzmf:-1 A5f2:iAAfAg:w5A-1fAA--1 AAAXQQAAA-N -AfAAAAQAAfnAA:zevwgwbyfA-211esAAQffQ-'F-fx-H1eAA:gMffA-AWQAA-gg-A47A As- A1zsesfgs-uuxfae-mg-Affw AA-P2fAsAzA-A-9 AAA-fSfAAw2gf:-W Aw?'f-Rgis--fag ssfiifigwf -A---fr Amps- A-WfAAMAAAASAAA-AAAS-MgfSSfAAgw Aagvefg-ffffkakx' S5WsHfS91AfAAAAMAAAQQ-M-Qfdgfwezb AAIQ-:A --wg?A127152AQAAAK-AAQ2:AA-fxAs-Aesw--Aggf-A?-wiffmiylAFQAA M AAAASQAAAMEAAAAAQAAAAQAASAAWALAZAAAA,AAAAAAAJAAAAAAAAAAASAA---AAAAMAAAAAA-A,AAAAAAAAAAAAAAA,-AAAAAAAAAA, ,AAAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,,AA,AAAAA,sAA-AAAAGAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAEAHAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAAAAAA-A-AAAAAWAAAA,AAAAgAAAAAq,,AAALAAAAAAAAAAA,A,AAAAAgwzAAAAAAAWAAAAAAAAAQAAE-AAAAAQAAAAAAQAAA-AAAAf1AQ2-WAg-Ssf2Afw2-AAA-fsA-AfA,5fAA-rmWgAs-- rely-A AAAAAAAAAAAA-A--AQAAAS-AMAAAAAAWAAAAWAASE5-A-A AAAQAAAASQAAAAfsAff2msAAf2ggyA,wAAA,AfAQAAA AAYAAAAQKAQAAAA -Mm A ,AAA ws- 'QAASLQAAAA AAAQAAAAAA-AAAAWAA-AeA ,AAAAA,-AAAAAAAAAAAAA-PAAAAAAAQAAAQA-QAAAAAAAAAAQ-AMA,AA,Q:As?-AgAAA,AA Agmy-AA,AAAAA-AAAAQA-,AAAf:AA,s-AwAAAA,AA5wAAgAAAAwAAA,AQAAaAAAAA- 3A-AS-Af A-A155338-vwAAA-AAAAAAAK-AwAA3-Az--AAA,-WWAAAAA-fvzefAAs-AQSAAA-A-QAAAAQAAAAA1-AAAw-15-AwQ5-fe-A-A-A AaaAAA,AeA-1 mv?-wAAAffAQQsAgA-Aww-SAAHAAAAAA,-:A-AAA-QAAAA,fAf1AAfQ-Amfvif AAQQAAAAAA--as-AA-SASAQAAAQAAAAAAAASAA SQAAN-,fAA4AA,AAfAAAAAAAAAAQ-SA Arg ggfAg9w1AAgAAvxx5gAAgs AA-AAfAAAA-AWAAA-AA, QAAAAASQAAAAAAA A AAAAQQAAAAASAA AAA ,A,,AA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,,A,AAAA,, AAAAA, AA A A, AA-SAA-AAAA ,AAAAAA A AAA, AAA-AA A AAA .SA AAAAAAAAAA Am AAAAAAAA-A AAAA ASAAAAQAA- AA-A AAAAAAAAAA A -sAAA,AAA-AAAWAAA AAAAAAAA --AAA MAAAA-A A AAA A AAA,-AAAAAAAH-AAA AA-Af--AMA AAA-Am A AAAAAAQ AA AAAAAAAAAAQA WAAAAAAAAAA A AAAAAAAA AAAS A A AA5AAAAAA,AwAAAAAAA5A,Q:A,A AAAAAAAAA,-AAAAAAA A,A,sAA-A-AQAAAAAA A,,,AAA,,AAAAAAA AAAAAAAAAAAA,AAAAAA,,A,AAA,AAAA-AAAAAAAAA-AAAAA,A-AAA-A,-AAA--AA-wAAAAAAM-AA-fbgwAA,,-AAA--rms-QAAAAv-A-SAAAAA--A5-A7 AAAAA..AAA,AA,AAzAAA-AA,A.,A,AAAAAAAA5,A?AA,A,AAAA,f:AAAsAAA,,AA,,,A,A AWAAAAAAAAAAA, A5AAAA,AAAA,AAsAAAA,3,A AA..A,AmfA,AS,AQAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAA,-AAAAAA,AA-me-AAA, AmwAAAAAAQAAAAAAQAA-Amps-HAAAAAMA -AAAAA,-AAAAQWAAAAAA---mAA,wAAAA-AAA-.iff--QAWAAQ-AAA,XSAAAQWAJAMAAV -fffAg-v1AAfAw-AAA-A-AAA-ff2AA AA 'SYAWQS-AAQAAQAQQ-AAA- -AAAAWASAA-ww ,,AAA?L-QAQQAA-2AAAAAW-fisfxw-AA-2712-mAAA-1 AA-ff-2A,AfAAAfsAAAfw'AfSS-1AAA-fs- rwabf-Aw -afmfw-1 Aff: AA-we-1AAAA-AwAAAESAAAHSKAWAAAAPSA Aw:wAw:-gAAAAAA- AAA?-fAAf1AAAfffAA-Aww-Asfw-fLAezAAAyAAAAA2-A5AAAw--KAAQAAAAAAQAAAM-SffSAS-AAAAAAAiHsA2K-.AAAfS-AA1-A-15222--AAA-2'AsAA:fz--ffwAA-AAAAAAQ AA-uf-As-W-AWA---AAA-Aw-A-AAS- AgSAmXfw---MAAAw-AA MAA --AAAAAM-Af-QEAAWAAAAQA2 fsA22wA-M6-Agg-AAs -,ABTAAAAAA,AAZiAAgAAAA,gkAAAALAAAAAAAAAAWAAAAAAAHAAAAAAAA-,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--AAAAA,AAAQAAAAAAEAAAAAA-AAAAAAAA, AAA-AAAAAAASAA-AAAAAAAAAAQAAAA-AA A-:AAA--vAAS-AAA--AAQQAAAAAAA-TAAAAAJAQAA-szA:fffA-AA.AwA,vg-AffgAAw- SAS-Agn-A5-AAfA-AAAAfAAAAA-AgA-SgwAAAA'g1AAA-Af,AAA.QAAAQAAAAAAAAAAAAAAAALAA-,AAAMAAA AAAAAA--.AAAAAA-AifaAAw,Aqf-AA-LfnA-Bw-AAQSAAAAQAAAA---wwAw-fwfsi-PS7IXQAAAMQYQM-ffffvwalgxfzwAAAAW-AAA-A AAA.sAwArze,,AA,AgAsAAAMAAA2"v'fP-YWAAAAAAQSms-QrfAae1:AAAAgwAAKA,fA-w,A -Aw -AQQAAQWAA - Am AA AA A A A AA A A A AA AAAAAAAWA AA ,A A,AA A,,A A AA A A. AA ,A A-AA A AAA AAA -A AAAAAAAAA- .AAA A-AAAAAA,AAAA-Am A AA-ff-AAAAAAAA-A - MAAA ---A--f-A---M--AAA.A-AA,-QAAAAAA AA, AA-AAA. -AAAAAAAAAAAA AQAAAAA AA- AA -AAAA SAA- QAAAAAAMAA AA -7 AA -A -A -AAAAA A, ABQEAAIAAAQAAAAQQAAAAAAA-Q,A,A5AAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAA LAAAAAAAAAA,AAAAAAAAAAAA,A,,AA,AA,AAAA,AA,AAA, ,,AAA,AAAAAAsAAA,A,A,,,AAAAA A A AAAAA-AA,AAAAAg,AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAMAAASA - AAAAMAAAAA AAAQQAAAA-AAAAAAASSAAASAAAAAAA AAA A- AAAAAAAAA-AAA-A - -A--A-AZA-AAA-12: Aw- -Aw AAAAA--2,--SAA-AAAfsAAAAAAAAA-21---AA--AAAAAAAAA-W-A - AAAAX-QJAA A-AA- A-AAA AAAAAAAAASAAAAAQAAn-AAAA-AAAA-mf --M-my SAA A ww- MAA-Aw--A A ,A AAAAAAAAA A A A A AA - AAAAAA A AAA ,A .. A AAAAAAAA ,AAA .A A .AAA AAA -,SAM--AAAAAAA -AWAAW -A-AAA--ff-AAA A AAAAAAAA---AAA-AAA-A AAAAAAA---A---AAAAAAM-H2A:f -AA-A-fwww--AA -Aw-Aw AAA AAAAAA,AAQAAAAAAW-AAAIAAAQAAAM-A-AAA,AAAAAA,AAwAf,AAAAQAAAAA-SQA-AA2f,-WAS2AAAAAAAA,AAAQAAAAA-AAAQAAAAAAfAAA-gAAAA,AAAf- -AAAA -AA-Af-Am-wAAAQ-AA-AA ,Aw-AAiiAAAAAeAAAAQ1A -QAAAAQA-AsfgAAA--NA ASHAAAAAAQ-AAA AAAAAAAWAA AAA AAAAAAAAAEHAQA-fAAA:z.AAAe-A AA., AAA AA AA- -we-ASQAAAAAAAAAQAfx--A223-vw--M AAAAAA-AAA--AA-AA-AAA. AAAAA ,AAA-AAAAA A- AAAAAAAA--,--AAAAAAAAAAA AAA-SH-ASA-AASA-AAA-SAA wAA-AAAAwAAAw-Af-- A AA AA AA AA A AAAAAWAAA A,AA,AAAA A, AA A A . . A. AA AA A A . A, A, A A AA A, A A A -AAA AA AAA A AAAAAAAAA , A AAAAAAAAAAAAA -AAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAA- A, SAAAAAAAAAAAAAA AAWASAAAAAAA ,AAAAA AA A AAAAAAAAA Aw-AQAAAAAB-A-AQAA A-AAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAA .MA A AAAAAQHAAAAQAQAAAAAKAAAAgAAAAAA,AAAA,AA2A,,qA,,g,AAAAAAAW,AAAAAAAAAAAAAA,AMAA:-AAAAAAA,AAAAALAA,gAAA,AAgAAAA,A,AA,,,AA,AAKAAAAQAAAAAAA :AMAA ,A . ,AAA .A AAAAA, A AA ,AAA 5 Aww - . QA-Af-AAAAS AAAA ,ww AAA-A A. ,AA A-Haw A AAAA ,AMAA-AAAAAAAA -AAAA-AAAA M AAASMAA5- -A,fAAsAAAAeAAA--sy-AfAAQA-AfA2.AASA:mA5fA9AAAfA AAAAAAAAAAAAA,AAAAAQA-AAWAAAAAAAAAAAAAf-MAAAA,AA,,AAAAAAAAAA,AAAAAAAA,AAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAA- AwAAAAAAAAAAAAAAAQAAA-AAAAAA A,A - . . -A gg A -A ww-A A . - .,, A . - W -ff .A A -H 5 -A AA A fl - A- -A -A AA ,, ,A -A A- AA, ,- AA AAA,-is ASAAAA -A A - -A - AAQ-an-SAAAA711-QQAAAAAAAAMAAMAQAES--sm-Awa-Aw QHAAAZ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAS,AWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAWAAAS,AAA.-SAA,AAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAA A AA .- A -- A - AQAAAAAA , ,A AAA , - AA AAA AA A, AAA AAA A A- AAA A AAA AAAWAA A -A AAA AAA A, AAAAAA AAA A AAAAAAAA AAA A -A -A . - A A - A AAAAAAA-ew-A AAA-AAAAAAAAS-WAAAAAAAMM2-AAA-AAAAr?AA,,sf1AAQAAA A- ,AAAAAAAAWAAAAAAASAAAAAAAAQASAAAAWAAAAA-AA:A12--AAAAASAAAf:AsfM-AAAwAAA-AAwAAAAAw-AAAw1w MAAWAAAAQA--AAAAAAAA AA-A SA - EA Q, IA AA- NAA AAgf -A AAAASA--W AA - AAAA QA . ,A AA ww-AA -QA AAA, AA ,AAA A QA AAA AAAA,AAgfAAA21 A . A AA AA AA AA A g Ag A AAA A AAAAQA-AJAAAAQAAAAAAAAA-rAQAAAAAIAAQA -AAAAAAAAAAQAQAQAAAAAAAAA-gap AAAAAAAARAAMAAAAASA,A-.ggiAwAfA,AA-A-A55-AAAgAgAAyASEQAAAAAAQA,AQQWAAAAAA,AAAAEAMAA-AAA?AWAAAANAAAAAAA-ALAAAAAAA ,mg sa AAA A, -A - gi AAAAAA 355555, - - .A AAA -AAAA-A -AAAAAAAAA. AA AAAAA AAA ,qw A, ,A AAAAQAAAA AA-MASQ AAA A1 Ag AA .A ,eggs Am' AAA ,AAAAAA AAA ,Ag QA A, AAAAA A segHAAAAWAAAQAAAAAQAQ-AAAAAWA-AAAAAAm5sAA,AAm2,,AAQi A Aim -iwQQAAAAWAAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAWAAAAAAAAQAA,,AAAAAAA-A,A,,AA,AAAAAAAAAA,A,AA,A,AAAAAAA,AAA,AAA,AAAAAA A- -AAAA -- AA .. SAA - - ,AAAAA AAAAAA Ag, AAA - -A ,A ,A -AAA-AAA AA AAA-A AA AA AA AAAAAAAA, ,Am ,, A A-A -S AAA -. A f-AAAI? AA- A- AAA Ag, AA AfAAf-SAAwAA-m35gweAAewAA-' -AA-25-21-:mf-f"-A-ASAAAAM AWAAg,AA,AA,mAAAAAA,A-AAAAAAAAAAAA AAAAAAWAAA,AAAAAAAAAAAA-wwAAAAAAAAAAQAAA,,,AAAAAAAAgAsAAAAA,-AAAAAAAAMAA-A-Ah AAAA AA, A AA- .. AAAAAAA ,AASAAA A AAAA AAAA -A A, , ,AAA MAA A , A AAAAA AAAAAA, -, - QAM ,AAAAAA A, A AA AA, AAA , -- , AA ,AAA-.AXA .AA,A,A,AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA L g:-Il ffxrgi AK-A -sx 6,133AAU'Agia'5A,S7AAff9f359gw3AAgig1ssA557sS53Z'Zfi!-2Vs1siAigfp2Z5EiwAsGL22,E5:' Sa' feLA",f5f?sv?fAggffswfEQ:f2215,9SL:"9F1'ASSE1h:si'ZAE5s3 59f1e,1A'Gi1X5QfE2LA'5S5E5-5ggyggee-A-AQAAASEQ-i"fX?sssYfiZEQgS5?1AQ'fNS15f-29i1'lHfA3l?e5EffP7As'f5H5i'?A lAl99399A' 231x227-:NSF Q Q! ' sfw- 'm lm lT'9iti7Ui5sfl'1?f?'siliq-f"E5,'A'-Sssesfbvwu '-531A "VS-W-SLWZl1s5A8A ,QSQ A FS-A'A'AfA 9521- WS?-A959859-,Asiiwa - fu - - ww- sei my , xfXfs2a2"'21'fiiissixfgliigfkl 53527153 eivvgibisw-F?1LQi51?" -AAAAAQQQNQ-AAAA9 AAA-mayffAA2245-QAK-Nagy--ffefAA21-Axssge-WQSQAAQAAA ,AMA Aw-ffefaffvv-As5Aaws?f1f AH- ww Ass-fffifvfximfSAQAQA'-SSTAAAQSAQASHASAQAS,fiAA:fAAG?52AQfsEi2ffAALgiiw2A A - AAA-545QAAAAAAAWAAAAAQAAAAAAAAGAAA--AWWA,AAAAAAAgAwAA,A AA AAZGAA,AA5AAAA,AAAAA A A M- wwf- AA AA ,AAA AA AAA AA AA. AA A- .,,1 AAAAA-AA AAAAA AAAAAAAAA 7? 532, E333-fA9225??iiAHs?51gs2A2eiw-Ewa-Saifyzwliysfizkfifiig -, AA A,wm1zAAA AAAAA AAAAAA AAA, A-AmAfAAAz,.A-A -..---.,:, AA AAA-rf: g,f?1AAQAAL,Aa YQAAAAAAAAAE A A A AAA A A AA AEEH-AAA AAAAA-AAA, NAA 3 A A : ?AjAas9w-ff?2?1gRgSZ5g?'AA'Zf-EQAAAQAAAAASE -gf.: ' AA A WA- ,A wg. A, si!-A zsA3,fsa,z-'Aw A- ,-A SEAJXAA AAMA L3lMAwigAA1s-iAgA-Agzsev-MA-QAA AAA-AA - A wiesmA5iw9'A1:AAAAAasawAsvYfErfiQsg22zi?g,25efsssvAA:A!-M23 A Am?gaf,5gm?Us2fwszA?AgA45f5f:sa?32zA2reAQ1?HAAf-S-A5g3ZiA25wzss H :.' " 55 1,38 '5,'1xAziTis- iMA,iA'vEf A' Z1 lusaf , s wx A951 A A A AQAAAAAA-AF,A,AAAAAAAAAAAAA,AAAQAAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAA,A A ' A 1Ai'?fs:A Kmssfssw-AAA"5z,n5 11-fA:A'-SA'sz1'M-iii'-baxz-28'WHS? As -A A-AAAA,Af?3AA,AzAAAAAAAAAAAQAAAAAfTAAsfAAAAiAAAAQQAAAAAAAAAAAAQ-gm,AA A A A ffggAaeHxAAFZAwiA-fQSigAg:fiwAAAwAy,ASg3AAAsAAAfAfAs1?xQ s A A X5 5 '55 3?- Agra 2 555 QAXESAA2 QGAQSAAQASWQAASMAQMAAAAWWAAAQFa2fA2fAw1siwssAsaAA A AAA- AAA-AAAAAAAAA AAAAAAAWAA -AAAAAAAASAA A--we-A - wwf AAAAAA AA AAAAAAAA AAAAAAAS- AA A W A Asgilfzp -Af, W-AAAAW-Sxfa f A Q-QA, AA? Aw Az AAAAAAAA--AA ,A AAAAAAAAAAA- ,AA AAA AAA AAA A 9 7352515325 K2Q52k?'Qi1e:AQA1wQiAeMi?AA?iAiE?3+2 mg AAA 35392553fisQ5-Agm52z1AQi5s4i:f:AwAAgisAg1iAsfAgAgfAAA ?EkASA,?A1AAASAAAQAJEHQLQYA5251AAffQAfAvAggAg:S3Ka5A-ggvfwfg-vi-Aiz WAAAA-A---A A-AA - ,A A 5 A X 5151?-1 A51 -Ag f XAHHZAAA, ,A:AAAA22A?A-AA'- A -A AA AA Af A AA AA EA AAfHAfwf2A?i3i AA,i,'ifa,A1A A,,f AAA, AA--wi" is SAE AAAAA A- -,Aw-AAAA,,AAf-AAA -AAAAA,,AA-AA ,- AAA-AAAAA A VA 'Ar ,Af'1?HAfl1gsA1QgT msg PA 55-151--SbQQZAWAQA,zA2:AA2awfubiAAa2-IW,AA,3izssQgAAasseA " 'kxkfqwAifgffsalQAQQASSFESF'3?is51'AA?5'552Yieiilafvasf22AAQsAii5sQe2XY wffwa ,A W 9- 3 . AA-gg 'f: Y2A'sir-wings A9sAb5AfgA,Asm'gAQA1f--A" ,:Ag,gqAqA'-AAASA L-AAQA 5,-Af, 'fs-AA, A -fgsAA -Av AAEAAW'-ggagi AAA MAA HA- ws: -A A ae-fa?AfA?i5A22iQ?sAAAi14zE-AAASQQEEQAAAARAAAgAAAAAA2gs3AAAg:A??1A gg Aw-g,A gA af f gem '19-AAAAAI-2-AAYQAAQ1'-A,,A-3 ,sm i Azz- Aff- Aww--'P -3:1-AAmAAAw AAAA1- ww AAfA,- Af A AAAA za Z-A Q 'vii AWA Aw .AAA:AzAi, - A5-f?Sf:Af15A'XH?A'-Ti T-7 WAAAQAA ,MAAAA,AA-AAAiAAAAS-1,-AAAAAQAQAAAAAWAS-2AAAQAYPQA A AAA A ,AAA AAAAAA ,,L. A A .,,A,A. , , A A, wr, -sqm,JSAAMAAQ,-AffgAef-fgxwf--AAAS-fLaAAwAf sw AA - Zig ,jsi,1S55gA SK fB7:5'!SS-TVSKG L:S5f"WiVA55Q59"5'?57'fB'QAAWH ALQAAAAAA-A AAA AQA A-,AAAAA AAA AA, .A A .AA lbw 'Ei --gs Affiwxy,AELQQSKKI-19?-1'AfYAEA'f9Gf'?ht 5565155--5Avr2'Li5ii'-T75 A AWA AAAAAAAAA A AA, A AAA L,,,L A AAAAAA, ,AAQAAAAQAAAQA:3mga-MAAAAsggaA,-fgnfkzzesA-MA2z55Aefz2AAgAAAAs A- 352ifAaiAiSAA1f2fiAe?2fQi5Q??'32iAAf'-8525?A2?i2AAY1SQWAASi?2'wiisifiif AAgig3AA391AAisA55AAAwg525AAfigQA-gSAsAAi5Z?AAA?A5AAA3AAAQAgi - Aszfkszxiiffii? wix-25-35Q5-31?Eas5?5sA225:3s?4iA?1-AAA QASAEQQAQAA Ar AAAAAQAAQAAQA-3-A-A+2g??'f3sAfA--sAAA-MEA,AAAQAAAAggi-AQAA--Aw ,,AfgAA'5gf'wJv2f-fAzz-A UH- Aff':Ae-ms,Aa--A 2AAA-,1AAAffAA4- KAAWA,f7?3gQfAvaAzAiafiwiwif-aim-fvi2?'is--ii-kiizgwgkii 5523A-221WAA223wiAAsAAgfggegs-1AnewAAA1AAA.AAsALA1-AAAAf21-W V AAA, A AA, Av K A A A A A ,:,, ,..,,,L,. v,,., A AA ,... AA A A A .,A,A,AA-AAA ..LA.L A 5- . A AAAAAAAAAA Mi-Aa?--AAAAA,.A---AASAAA--,ff 41 Af 322425-faffasev S LQ My A , AAA 'Q AQAAAAAAAAAAQAAQAA, AAAA,,AAQA,A,,AAAAA,,AA A, A -AAA AAA- wfwix K ivi?S5Qg55E:'7Z32fAE5il'f5iLTi5555?'55Qf?lA5ZisLQ'SQ,g:5L1.g15Qii53'Siii5T: A sa. QQAAAJAAAAAAAA Aw-AQAAAAAAA,,AAA-AA,nAgAaA,A-AwfAAAAAs2,AAAAAAA- 'F -A AA- AwAAA,AA --A-feAAAQfa15?'-1-a--w, AA- wi 3 ,WAAAQQASAQAAAKAA-AfAA,,A,,AAAAAsAAAAAaAA,A ,A,A,v,wAAAAAAA,,AAAAAA A -AAAAAAQAAAA,AAAAAAAAAASAAAQWA-A-A A-AAff1AAA-AAAA-eAAAAAA-A1-AA-,Asif A WAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AA -fri ,, AA-AAAAQA-AQAAAAAQ ,AAAAAAQAA-Ax AAAAQAAAAAAAAQAAAAAX,AAA-AAAAAAAAA-SQA-AAAAAAAAAAA-ASAAQAAAAAAQA-AAA-AAAAAAA 'g yes?13,39AJ,,S2':-viAAQAAxx-ri-AlaiAQASAA 'iflib---IFY W'-if"1H'l fAQmYSviss2Awa-faAA-QAMAQ-AAAAA-Ewa:AAAAQQAAAA,-:viz-35252-Ar---sf fwqliss-ZAazg5s2A2g2A-5323213262AAAs2Ef3Afme--5AiAegAf:-fzAQA---,i 1 5?-5NgAz4ws32EZa2i2Af-'fwizwliisiififkwi-'AA Af-ivzsw-222aeszgfiisfa--wig-AAAEAQS-lwiikfA-wasAAsgAnfigA5z2-if -1 Q-iii--f':i A 191 AA--mi-A -AA-A1 AA-AA-:iss--AA A:-AAAS Af-Sze---Aw HAM- :zz-1-fA:f-A Af.-Ab-Af' n A fsAAmAf-vw-,AAs.AA,A-AAAAA-Aw-Aa AAAAAAAAAAA ,AAAAA,AAAAw,AA-A AH, A A5531A-5mszi2A1AQmAA--AAQAAA-ss A, ff A s',s--AA,- ff ,,,q'f: -55-123 AAwAs-AAf5:?5-- 3i?AeV5jgAk:' ?E1'5,iSS-A Zfuggj 5AI'Ag::? A A,AAAessi5ww-f1,sA1-- A-A 1 A giAAAsm-AfAaiQ5-,AAQ-gA-4A,AAzfAL-sm-AsAA,25gzfA-IH--sz A AA- 7 A AAAiAAAAmAzA:,-QAAM-fA'A-Awemiff,-ew-ifa-AfAA2f1--:SAe ,AAAAAAAAAAAA-AM - A:A'AAAAAAAA:AAAA,AAAf A AAA,AAA-,QMAAAAAAAAAA-A,,, ,A-AAAA--AfAA,--,,,A--MA-fz,Z'fff A ,:fA:,. AA :x,,, .,,,Ah,.A A ,,..,,., ,AA .,.. ,A AAA, 'ili- VA A AWWA- AYER ,SAAAXEVA AA 1 X s AAA-s MQAA- A xs?42119?2sA5AQ?svffB! 1A?Iifi?5"5555?Y1ah:5 XV'fW21?Wif:1m X5se1'f??zLA'5"YS- X351 AAAAQAAAAAAW-AAAQAA-A AQQAAQQQAWAQAAAA A5SA,A,,5-Akaum, A Q AAAYAAMQAAAASQ sA,g,ggvf?EAAge1-QQQQM 2AzfAi?ggAAAagsSAgA1f? 252551-wsAaA,EeSZl AA Aw t-A ex'-A A 3' f A1-57 aaAffAS?gAA?k1Qf A25 EQAAQQQEQQAAA AAAAAA sA A AAA A 132 5 AAQAAA-AA -ffAA9AAAEEff 'S AA--wa?iwA'-AAAAH H-AAAAAQAAASAAKLF I AQQZFEEMAAAYQAAEY 515si'L:?5'ifM5'9515L 5 A AA AAA QA zwfflsaiiiiiggg - SA-A AA L AX z-Avi- AAAAAAAAA AAQAAAAAAAA AAQQSQAQQQAA-QAAAA gsAAA:ggAvfQAfff,Ag? 22' 215255211534 A iAeiaAs,2QaA??i15iEAX A-Aim, AWAAQQAH is? Vs QA AAA? A235-AAsiafAfS-A2351 AAAQAAQA in L Tiff AAA BA: AAAAAAAA, AAQAAH-mis, wa - QQAAQAAWSA-?A,g1z2i Q A iA54l'5fY-591 A Sizgw?gAs:Aa5fAfaAAf -we ASH 'wssgfai X A Aiggzsiiswssyfifwi AAP 5- AA-AAsAA,AsA-AASAASRA AAA AAQAA AAAAAAA AAAAA sf Af- zsazAA51fAA2a2WV AAA -,-- A As-Aw-AAA'-AQA AAA A AA-S A- cgi: ,- Af A-gsgfggsegiiefiis fax? AA- 21213-reAxfffni?iAAAAA12 A.. ,A AA AAAAMQAAQAAAAA-AAAAQAQA 'AfAiz:2?aAfq--fsAAqAAw -,AA-A1-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA A,,.A A ,,, AAAAAAAA AAA A-A iii-2Si?Le-QQSSSAZESZE A I A A b - Az-zz Aaisi2 i'??IiLQ-QIWLEQQA ---A-Q f-, AAfAAAAA,AAAA' - A-AA--lim, was AAAAAAAAAAQAAAAA-AAA -A Af A -A 2-- ' " A A gk QE if A- A sresz'AfAAssuesweAA:1 U -AAWA AAQ AAAAA AAA--Aw AAAAAAAAH AA-A1A-AAAAAAAHAAAAAAAAA,-AAAAAAAAAAA-A A5343-AAAAAAMAAAAQA- gkfsfigfsav --amz-f -Awe fr: 1- Af-W az:-f E5 A 2- mega--fbiiigegi QAAAAAA A ,AAAAAAAA,A--AAA,A,,AAAA,AAA,,,AAyA,, AA AA AAA A AWAQQQAVAAAQAAWAL-,fAA-fvA2wA1r,sAfAQ,-,uw-A5514-2AAAA,A::gbA-:AAA-A, A57 xi-ms1AfmgfQz-Qggggg rg Afflasmaaefwz-:Ass:A-mgg,AmaJA-5zAgAg1,AA-Ag-aff Aw,-A,-A-Az,--5 AA-faAgAv1fff-EAQAAAAAA . AA ,A.,. A ,VVAA A v-f- AAAAAAAAAAAAAAAA, ,A,. .A,.A ,AA AAAAAAAA, A- ,A ,521-56-AQs2aizAAf3LxQ,g2Lz-wZAA:AiAQAfsffAQ--2+A-:ima-fAmzviA A A A ,, A, A W e2AAiAA,AAg2i5f5AgAAAiA , A-A A, Aw. A AA A-A A A A, ,A I - QAM, A ,AAA AA,,AA,A A A ,AAAA AA ALLAAV,AAA A,A,,AA A, AA .,,AA,,, A, ,-,, A A, WA A. , A A, A, f--, AAA A A , ,,,AAA ,,AA ,A ,A AA AAAAA A ,,A,, , A,,AAAA,, A,,,A, ffAAA, ,,AA , AA A A, AA - , ,A.., ,, ,.,, AA,, ,,AA ,.,A,,.., , , , AA.,, A A.,, A A , A -,,A-,,,....A A ,A A, AA,AA ,,,, A, , AA ,,AAAAAAA,.,A ,AAA--WAAAAA-A Aw. AQAAAA.f,,AA,A,,AAAsAA AAA , A , A, - -A A ,- -' H H ' ff ifAAAARAAAQAAAAQAAAAAA-:AAAAAAAAAAAAAAAA ,MAA,AAA-,,VAAA-,AA AAAAALAAAAMLA A, A , AA ,, A A A, , A,AAA,AAAA,AA,AWAA,A,-fAAAA,,AAmAAAAAgAAA-3zissfw-fiigiis 5 ' ,Af fQff'iAA-A:f1- AAzAwAAA--'qw "A2AAa--,AAA-ff-: f A AQAIAAA:-Aw-Swan'-2-AQ .. AAA AA,-gm-AA? AA A' ,-SAAA-A-,AAA--QAM - -:mix-Awwigs-AAw-'Af122--AMAAAaafAfi'fAfA:2e-f:Am-Q"A-zv:AA 'azz-A A-m'AfAf:iAA:awA-aiz- Ate-1aAsfwzavff'A'M 'agw AA- QA-new 5-212257f-A4I:AA2zAa-wiiiizkf 4, :A3ZAfaA5-M1222-I Li'1AA5-557U,!',Efp-552 5225? QQSSSYZSWAQ-If A fmAY12isAzAAeiA4QAA2212AAvAAAAAAAAQ2AgAA1-AAA?2eAfa11ZAAAzwfwf- f-ifvwzn--f was 1-MAA:-WA Aeiswwwea-:AA-' 4gsesaf4svAAeAf-mfze, AA- as-Sir ass-S1 Asfmvffiz- A A' 37 if A-Z f9fi55Wm75?'f - AGA- .:- A A. wZ2AsA?gAA??AAAsslFgi AA, A -A - A AAAAAAW-ASAA ,AAA A waeAA,nA,AAz:rA-QAAAA gAgwzlAzaAA2w'Qafw ' f W A KAAAQAJSM A3 A -mr, :E 'ff5:.,.: A'3f iw?'YAl7L'55'vEYxA'l4f1'A?l'k3 'SA AQZUQQZANA,-,IZ A 5 3- 3- av ax if A A 359 -f A s A AAAAAZEAAA AA K ?!11r:":: 'f " -A A -A -SA A 5 -A Z 4910245 'LIZ A - 5551? QA A A A 13 A5 F Aa K Q? ig if gi? E AEAQAEQAAAAAWAAQEAA QAAMQA5 ,Aw-AA fAfAAAAAAq53AA,AAA AAA A255 AS Aw A . ,A . AAggfAA:2w'iA ,ff f A"-wsiw we-X9 :w g 'QW AA AAAAHKA? -' M - AAs3,g-A A ,.A,A, AA- W' A-A 5 M? Aff Hn. M Amgggfsxde A ,Af 1 532 1iArQ?A7 AAA - AAQA1AggA 3wAa ,A3a?,w ,J A AAA Eu W J g A A iw Ai, A SE A A A-A Af A 'QA 'A A A A Hmm ,A ,AA A ,,AAAAA,AAAAAgAA,AAA,AA A SA f ,A 1,A,A4?'1 .. Afmw af ,A ' -Q A ,A A W B- E5g'zAs??9g'f"fA9H ,AAA A MAA Am , A A : A :AEA IA AMAA AQAHAAAA Am AAAAAAAAAAAAAAAAA - A'- 'QSSA 1-f A-SLA-As-Y-'iAA:V?' A .- . - -- H AA AA K7-Aim--AAAHz.Afi:wA Aug-AQQQA Aw-AA A- gy -A555 A ggAAAiAA35?g2s:2Ufz,?klj21Agkg1A5eAf3 5453.129 S' krwx fAAsA55?H A AA- A EAA A f A gf A 3 525 A i F1 AA S if Sb AAA-if L- F 'Z X if mg L- ANS? LA .4 lg AA 2 Kim: 55 A A A A 'sm 1 A AAA - +A.. .. A- AAA V22--,AAA,Asi'1vAAfAiA-5fffAAA '- A 5 -A AA-51 AW A- - Af A X 'G ig ,A W zwimmif 1?-AAA' A rx. W A 1 Af 5 ,JA AA A 5 i--3 I K A fw A5552 3 :A A155250 AAAS-- A. ,As A5 A E22 A g-:gr A ,A AK I AA. 'R 5 T ,AA E? AMAQQAEAA ,AAA Am AAA AA A AA LAAASAA-,As-gf I i A. ,,:--., . ..,.,.: ,,A, A A AA A AQAAAAARAAA QA?-AAS-AAW A A' AF AASAQTKQQQ QAEAQA AA, A A A ew A SAG A Z R' AY- A A ESA, i Ag! 8 A Wifi A ai AAA- , ' fy X .A A A AA AA A 4 -X55-Arg 552 'S A AS A -A -S QM AAA we 35 1335331 AYZQAAQAAA digit? HAS U wAes1?1'K AA Am A 15 AAA HF A 'BSAAQAA K 'rf A Amr s -wx AAA , . 2-f A TYIW? X if sy5A:,j.A " -ffm EQASHAA -4, XA is -AAS AAQQAAAA -L T ' 'A Us-AA AAQLAAAAA- AA,AAAAfAfAA-A WV-1 - A A - ,A AM- W -gp 'si' A Aw --A-AA Aw- A - A AA AA A A A - AA A A A A A AA-A-,AA A A-A AAA ,- A Aff- Aw 1, A A 21-1 AAA: 1 A?fm,A?wAAz 5 - xw -AA WEA Aw, AA'i"'e-AAAQAAMAQAA SAJCQAA -Q,A,,g-AAA3-AAASAMATAASQA ,AWAAAQQI Ay' A21 - -- P1 - AAA-QA-A: A QA, A A Aw gm 79 A AAmA A f- :A AAA A A -A A A AA AAA, AMAA AA A A A A AA 0 A QA AAAAAAAAA AA A A Wi A A A ik?-gy fAwAA,fAiiAA5eAAAA 'AAAI EAA A AAA3jvAA-Ug,Af-AA?- al-1 iAAf-AA5Af'U,AA,-HQAEIAYAAAASAAY,?f-A,AAx,A+A-A2-AAAAAgj3AQ,AAA'4AAA,Av5g,j,-2A31Q5rAa-QAQAQSAQEQZQQAAAQAAAAQ Aww AAfg1AA:H,?1-f-We fAASqgwAfgAA- --QAAZAAAQHQAAAA - QAAA-AA QAAA A253 , AA- ,AAA A kfig, AA-QAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAA--A7Q5ifAAAn35AAA.AAff2AAQ,aSAAsQSQ52gAfff1-Af-gsA1 AZAAAA- A325112-sgffS?A?f ,Awami AA GAA '- QQAAAAW AAAAAA-fw A, A ASAA AA AA AAAAAA AAA, AAA awe:-Him Aixam A AA , ,L AA AAWSA AAA Aaxxxgnsases A AAWAFW A LA'?wieS-KW Y SA? AQAAAAQWWHQAA: AQZLAQQ-11" A -,fAAAA,AAAms A5 AAAAAAAAAA A A vu'-L ,if ,,,A -mi ,A AAAAAAAQAAAAQAA A 3 AAAQAAAAAS Y AAQAQAA, A A ,, Aw A, A253 ,-,Am fax, - I AifA-Awwii ww Aawifmf Nfz1"-g,yvAssaA,g51z 91 tmfzgiiiwikza-2 AWA-Agifg siA?A?efiAAn?AE'Af2ss wx wh :Az AAAWWAAAQAAQHA ,,,A A A AAAAAAAQAAAAQAAQAQ AAAAAA A,AAA--WA 5 2i'1fi5g?Qgf?A?Qs9f52AA AAQA,-AAA:1m1AAA:: A A5Av16L A ?Sza's,,' 1' 2 A,,AA EQMZAAQSAWZQQAAQSQQ giisiwetigg, AAA fAAAA1,AA?:fAAA-fm AAQEA-QAEEQAAAAAM A QAAAAAAAAAAP-wzssias A AAAAfAAAAAf,AA-X-AAAA-A -WAAHYAA A- A x ,AA ,AA - A -: AA ,A A 55 ,-QA-AAAQWVAAAAQAAQBQAAAAA AAAAQAQSKHAAAQE QA W5 A Q1 A3 'AE' A WAI? AAA AAA. AAL, ,AA A ee'-AAPQQAA Agra? QWWHAA A rf ,AA AAA AAA-AAA ,AAA 534 fs fiwis 3' AAAiAAiA?gAA-5AAz3A -535 . lim'-A9131 l?sx?gQ5: AA,AAAA1gAAAAAsA,A, AAA-QALSAAA-AAA A -AAAQAA -saw-AAA AAQWAQASAAQEQAA, F515 ,A ,,,, AAA ,A,,AA AA, S?'?'51125'39'x-322614 QAAQAASWAAAQKAEQSAA- A55 AAA - 1 SQA wil 51 A A A , A Ami, As, f iii? Aff KQAQZQESQWAA xwnggy A AA A A AA, AWA 555153 Ag, 3 we wAf29'fVAAwAii3-A AAAQAJL A A an AAwiAgQAAAg1 9 AA 'iaig A' .E fiiiyfgg-Q is A- Siiisfsiffiiyssf ' AAA A-A A s A AAA lm WAAW A AA A AQA Z-E 155553 AA A 5. 922312215-95115556 i A A, ,QSAIAASHAAAAAQAAE-gig 'W Sf?-25? A, S ' its X Aimflwwm 'Arm -29551 AAS-As-A A-Aa QAAAASQAQAEAQAXQAA AA A A A AAAAAAQ-AAA A ?AfKiiXf3i9TfA-3 yiyffgax A AA A AAA A my-A if-ww Wi: XAAQSQAAQ-QAQAAAQAA QAQSAAZHQQAAGAA A2-A-A'AAKf-AAAYAFA-AA-WA EAW AAA-Aa- A AAAAAWAMA AAAAAAA A -AA AAA. AAAAAAAAAAA-AA AAAAAAA-M A A A553 -K Aw AAAAAAAAAAA AAA- AA AA .. ,. AA,A,AA,A,AA -AAAAA A, ,,,. A A A K' ,A -A - A6 A , iw 31 AA A 9? AE? 53 AAA KA SH sv -:gm AAA AA f AAAAAAAYZAAAA AAAAA iff- swim QAAAEPATAA-AAAAAAA-1-QA-AgAAAAS'A wif 1, ,AMAA QAAQAAASQ AA ,Q wi A A AA EEN, .A AA 333-in AA AEA ,AA AAA A A EQ AA A A AA Af -if U fx SA Q ff Ewwx M w 91 SAW AA ww Wi YS A1591 9' A Q? AA-AAAAAAQHA iklskfw in WYE AAA bs -'K SQA ,HAM wwf WEXAAAAAAAXXKR ALAANM AA QA-gmAAaA?Aw2vgA-AAWSQA-XAA-1'3Aw ,AAA ANA-Af SAA AA " if-if iw4'AT'i' 'f A 9 :AAL LA? A f"AgA:A1- ,A 'Aw1"'zA-fAAA-ff' fA11AAf -AAA-:AA Af2,,fAAf- A Af A- f- A AAA AA AAA -AA Aw -A AAA+- A AA AAAA AAA A A- A AAA- AA AAA ,AA A- AAA. AA A -A A, AA, QA: AAA I A W A, A A, A AA Agsraisi QAAEXAQAQAQQAYQQ A A AS-KA A A 3,3,kA,AAAT AQ A35 A A A3AgAA,A,AA,AA,,AAA,wA AAA ,A,AAAgm,gAAA AAA, ,A Sip A AA, AAA, QA AA A I AA AA, QA A A, AAA ,A ,AA A QA ,AA A A, QA AA AA AAL AAA: A,,,,wgRA,A?A AgAQAA,,AAAgA,A,AAAA,3 ,AMAA AMAA AAAA gg, 7 115539 ' 1 1AwA?AezAAA AA :ii AAA A ,An E321AgwgAAA,AgAAA ,, 1 ,AAf QA- gAfm5AAAAAAAaff'?zQsAAz, AAA-:Aff-A532255-A AQAAAAQAAEE- AAA?-AAAS, AAAAgQSS4'ii5"g1s?' 95:2 A-AAA-A-AA-AMAA-W -AAAa3,,AAAggi.A:wA-AAA A53 21--Aww fs A - A A 5-AAAA Y A W A-:AA-My MAA-K1f52?1r1fng-QAAA -- Aw? AA- :AAA AA A ,ALA AA 1:1 A1 was AA Af A S- gf A AA A Av- A A A -Ag, AAS A Aw A AA QAAA ,AHA ,AAA AA EA, ,,AA AAAQAAAAAAAX VZ AA,A,A As AAA A A AA ,A A AAA A A A A AA, AAAAA, AAAA,-AA,A A AAAA, A, M A AA SA A A WA M A, A A A 1 A AE ,EAA AA KAA 5 ki Am-gk AA? gk AA A A AA KM P ,AA A AA , A 'S V3 V3 ffiiyyixffiiims '?W'Sw5i53AA 9Es5f5iQ?sXE?vi5X,AgKf -'XWQ 2285 if Sgijfwgl mifgwlw A-9 WYE WWQWQAQAEEAHSAAQQA A 'ie FX QEASXEEQQ AA-H 125531 AS A??5igg1iA-WAAAQAQ an AABQAAAHEAASQL iw A 33, Xiasfkvw AAAS-,AQA5'fi5, A5352 X ASQEAQSFQQ A2GAxi??f6,-A My 41:5 Sw MA 2,51 A A5113 Khiiwggsgiws -A Arm vis A QEAQAA-A ,As AAZAAQA AA? 55' Q51 Ei Msgs AA A AA AAAA gk AAA AA ASA YA- 'T AA ,A AA AA A A, AA A ,A A ,A ASA A AAA AA AA A A AAAAAAAA AAA AAA A AA A ,AA ,AAA AA A A .AAA AA AA, A AAAAAA ,AAA AA AAAAA AAA, A AAA AAAAAAAAAAAAKA QA AAA -AAA 'A - 7 HAAAAAA- 7 -f -A A -,AH A , AAA Aff A3 AM? AAS HQ EN A A AA NA Aw A?-in M AA fs LAM QA SSA me A Aww 91 S -AAH?mAAwAAApA:1A-F? X AA? AAAAAAAAAAAQA AAAAAAAQAAAA W?-ng AASKAAAAAAAAA ,AAA AA 5 AAAQAAAAAAS-fAAAA15fA-as M A As AAA Aw FSA A iw 22 K W Q2-AA Aw WA AAAAAAAQAAAQAA A A, AAAA-A-Af AAAAA- AAAAAA A AAA AA A A AA, AA A AAA AA AAA AAAAA MAA AAAAAAAAAAAE AAAAAAAAAA A AA A A A - ' A ii?-5-QA A A? x 1 vf A. is vw HA? A A AA LA A A ,A- www 22 QA AAS-ESA S Af A Aw WHA AAAAAAA WHS? e1AA5,J.21,A,fi5A,AAAH Af AAAAAAA AA A -AAA AQAAAAAAAKA AAAAAQAA wg, W ,AAA ,A A ANA 15A A AAMAAE NAA- gg ,AAAs1A,AAAfQQ,.A,ASg,AAAAAA AAA5AA,,AAAf5W We SA W K A AA A A A A 'W AAA AA AAA AAA SAAB, AA A A A A AAA A A A A W AA AA AA, A W Aw Af ik AAQYXMA ,A AA AMA A? MAA 5 91 H A AAA Af A ,AAA A Aw A A H Q mg A AAAS-QAA f5AAAAwA. KSQAAAA A AAA 2 Aw, Af AA AS-SAAAAAAGAAAAAHQAAAASAAAA AA AA Aw,-55 551-'A A A-A AHAWEAAH AMHQ A A WA?-AAA, A-A A A A-Af WH- A AAA AAA A X QEA R gi ,-Ai-Af Af5Af'AA LF f Q A Aw- ,A A 21 - 1 A 1'iQAiA-,Aa :'7r:sA,-AAU ,AA15,5AgA,A5gAiA7:AaAgA-A 5AA-ASAQA' Ajgw, AA- - AAA, f AWAQSAA: TMA- ' A' LA- fAwA'A73Q5i2,A QQAAAA ,AQAAMEAA SA- AAA A, . -A AA AA AA AA A AA A AA AA A A AA , A AA- AA -A A- A A- Af A A A-AJAAAAAAAAA A-' AAAAQAA :Af f A- A A ,L A- -AA Ang, n -Aff, AA QQ? A2-AQAAAAA AAAAAAA WA 2 ABA: QA WQQFAAAAA AAL Aman AMA A, AA AQ AAAAAAA 5 AAA AA, AAA AAA AA A A A 5 AA Sys A A wx AA M Aww-A A AAA, 3 Aw N QA Ag- ww' AAA A AA, A. A5 A gm ff:-uAAffAA as A www AASAA AH is 91 .As- WA WQAAAAAAA , AAAA-AWA, A SMAAAA AMAA A AA A-A ii A AA AA Egg? -WAAQAAAAAAAL? AAA WWA, AA AAAAAAKA-SQA?-AA:,A?AAAf A-mi AAAAAA A AA, A. AAAAAAAASA AAA A AAAAWAA A A AAA AAA, A A A W AAAAA AAA A-AAAAAAAAA AAA AAAA iff Hi E im AAA A QAASWAAA H- S' 4 A ig- as A6 A,5'i2ASgAA 'YXAEAKA sf-AXAAAAAA AAZAAADAAMA QAAAYHAA gAAAgs,1f-LAAQLSAAAQSA is 3 AMAA A ,Ag ig, ,A Ak AAS AH A 1-A JSA ,sigvygfiw hFS5.fAA?5'A5sAsf'i,AQ,AAjAj QQEAAEKAA A SiSwxAAiAm?k-H-gs 532525 Q A ,Jn XM wfggi im-AAEAAYAE-SS, AWS AATH AASQSQQA, MA AAP. SFSYAA 5-figs? ,QM er QFAAAAWH A ,Eff A5 ,A KA AQ M A? sm 1-H AS? wif H mf if A , AA -- . . A A, ,- A A A A - A A A A A A A - A A A A A, A- AAA- A A, -A AAA,-A, A A,A A AAJAAAAAAAAAA.,--,,-,AAA AA -A AA ,A AA A ,A A A AA ,A ,A A A LM Ai- -1-cf QQ 2 A Afg: arg Aw ,AAA 15 Ages 3 'Zvi AA A A A A.,,A A , A 'Ni J-TA1A'A2A AAI-A i,A Au W fi A -A-AAA AAA?-A2 A AAAQAAAAAAAY A A -QsA:f'AAzq2Aav'Q AAAAAAA AAYAAAAAM-g'A AWAAAAQAAAA AAA' wgg A -A-BA AA --:QA AAA AA AAAAA-.AAA--A A A-wwf -AAA Li- AAAAQA A-if L? L55-"'K-Ai-?7mA1A, ?'3-aw 15 A -' 35' H A7"1V55iA-A'-,SEA Wdff' A 'wisgfwwgsfggg'AfAM'-ff-Si--fsiigelk-ASfAiAA give ggAa55sAA,-final wifQAA53AafwfAi'g-?f5i71gageA" "'A--35- AAAAQAYAQH? f2!i?fQgAAA'2XZ'?'1A,gAiAAg??fzgA-mJA13'Ar:sefff5QAArAAAA3AA-1-wg AAAS ww-QA - A - -5- A A A A, A, ,A ,,,, A , AAA ,,,,A A A A AA A 'gms 12-A- SEE? -AAA K 3 N YW 'K 2 551 Aw M?1,AWwiwAmf?gv is K 'K AXA A152 A5 SP AAMZAWSAA 3? AAQAA me W5iAAffSA?'A.A2'?Z- stwxw, ex -A-A AM A is ig? Aw A Ass ,AAA1 Aw A AAAAQXWQAA A Avg 3 QAAAAASAW Wig A25-Eh A fi, AAAAAAAQA WWA -E A , 11 gag gg AH Q5-336 'QA A A mAcA,S-QQAA-MA .AAA-AAA-A--:QA AAAAAAWAEA AA Aim -AAAAAXAAAAAA AA -QQQA AXA-AAAAAAAAAA, AAAAAAA AA MA -?f?A A A A A AA A AA ,A A A AA AA A A A A A A -iv 'pg V 7 S !' M' 5'?d ' '355iiiiggiggg1inrmgig5mmXiLQ3555ilm55422EEQ55gSk32L?w5Z5igizfQXg35 5 ii As Y J, Q -gg, ' Al 'Aj :' ' LA A AR' Af- LAW A A 1'S'A5f'AAAfAv A' ,A,1'fA- EAYI -AA -121' Af Ai- SQ A 5A A V' A 5 15,51 s' 1 9 My ,A L A ,I ad? E1-fm ,Hs ,1 H5511 Am A A-I A-A AJAASAAAQ 9-AAwAAg,Af ' A-,A-A :AAA -sfelwgf A A, A .AAA -3121 'YA Y-ff 9'-,rv A A A - -A 1 -A A AAA- A- , A--fs - AA A AAA' AA.- A- AAA AAAAA-A ,,.AAA .Af A A-A Af A AA , AA AAAA A-1? wif-ff-S AW fwH'Wfs?wf5 fgmm nw-AA 25553-545532 L Nwfww -A-SESAM Awgswgigewfiiiffbi Kia:-X-SAA -3-ww A-HMA9? 2-M-TQ-AwAAA-'QWigs?-35''-ww-YA--2Aw'QAM-'-A-AM-AAAAA-My--S-AAN--Wiw +A----X 2 -A-A fi-W-1Aiv5Awf1A:fAA-gAAX-A A-fm? AAQAQAAAAAAAAA-vAA,gAAsfAA'AAAAAAg AAArAg22-SQAAAQAIAAAAAAAQAAAAAAQAAAAAAh2s5AgAAAg -AAA AAA2wAAAgAAAAAfAfAAAAA AAQSAQAAAA A AA AA A A AA AAAAA, AA A A AA ,A A A A ,, ,A A , A -AA,AA'AwA '-MfAAA,v AAAAAW AAA AQW 1 A-ww -1- --AA-'A Aixam - 'T-as--A fy-1-aw ' AAA W AAMA -5-Assw'AA-A--A-A-AAA-A-ff- -www H-QA AAA aes- H - ' A-Af-A1---se' -ww-'fAs'Z1.w A ww AWA- s A Aw'-AA,A2A af: -f vs- A ,Aw A A1354 AEAIAAQAAA hge! Agp ,Ag MWHAA QAAWVAA- A mm 291 ,Ap ,AA www A K AAQAAQAAEE :S .W AAQQQMSAAEQQAQ Q Ag A Ajevfg, -AMAA AEAAAAAVAAQAAA QQQA5-EAASAZAMQ EAA., A AAA? AAAA AAA AMAEAA QA Lis?AxAnAAi8AAiAgmrgA,Aie3A.AggAAAAAAsggAA3f?qg1AjQ2+1 LAAAAMQAQAAAEAW f?agAgQAzsAAfAi.3A5,1AfAA53AA,1AAAaAA5Amg?-gaAAAAA5A ?z3q3AAgAAAAAE5ggiifmwm-A3wfA2sgS?,AA A si A-55-A:,fAY' 77k5"fA, V ASA, ""g1j VMI'-' is IV-Af'-',AW A A12 - A5 YA- 'EA AA A! AAQ A -'A if A A ,A A A'If'i " A " A V -sy 'J'fA5L.iAA,C11' wg 1' HY Af 951131 AHA EAATZQQASPQ'AWA'--2FAA5iA ,: .AAfAf,glAAf71 eusmyf QA'-:s ,A-A A- an A- 'uw ,A A A 7AA,:A -A -:A Aw- s, - 'NNAAA A ,Ax ,A AA va. A- A -, A A AA ,r ,, AAA A, A Af, Wg AA AA AA,AAAA AA AAAA AAAAAWA gy-AAA .AA Q- AMA A. A AAAAASSAAASAA A ,A swf? AA . AAAAA AWA AAAAAAMAJAAAWWQ ,AAA ,AAAAQAAAAA -A AAAAAAA5AW,AA,AAAL5,AAAAAA3 if AA, -AAAAAA WBA X AA A AA- AAA AA-AAA,,Qg?AAg,55Aggi, QQMSMAA 5 A Q A XM? S L5 -AAAQAAAQK-si A 2- AAA -K MAA -A A AA AA A AAA-AAAA AAA As-A A A -A AA AAAASWAA AAQQAA :AA A AAWESA A A Ag-AA I' fgffw WW 'S X 5 wan A 5 W 'gr ?l-QAHAW AA,fW5331A-ff- AMAA A AA V-A 53 55789, A2M,i5gAfA5fAfwK'tHA 5 -AKYAAQQ ?fA'ig,Ar Sw H if AA QWXSAAYSASQAQ ,Al 5 A,,fA-if AAT -gy JI-ww WA SWK A W? A W, A K"A,Aff ?2fS gi K 5 wal ' W 9' dwg Q 91 H Em - -- A W A--f L-M A Q Q-fs-AA Q- AAA A- A A A-Af-'S ---AA -AA-A A-AA-MAA Hs AAA SA-Ai AAA A Asif A-ASQAAASP -AggfgwPage 94 text:

FRESHMANCLAS5 OFFICERS ill ,. sl J sw-..-I' , 1 ""' 25-' '1 ff5321111,,,1b13111x5,c,,'i,Q1,Fgigigi11,x:i'3xSW'i,H1,I?'fQ?if1jj myi'f51gX11f'Y."f1g2j 5,111J13w5'1 141,151,1u,'lJ..212Ef'4'1 ,1'11f1,,1s1',11Q'15,23 WEH3.13: 5511 ' '1f 1 1 1 1'-uf ' 1' f " N 1 ff '1 ' 51 X' 1f 1 -izf ,f':'111-Y' R ,Y 1 f'-f f f 1 '11" 11 1 1 Q ' 4 ' " ' JA? 1 ,wif EW, N Wx, !.,YY33t,.,, 1, W1.V3,3i:1 1, 4.151 , 1, 1:3 1 411, -3: 1 us V 1 L ' Vg ' if 'fr 9521! Freshmen

Suggestions in the Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) collection:

Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1981 Edition, Page 1

1981

Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1982 Edition, Page 1

1982

Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1983 Edition, Page 1

1983

Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1985 Edition, Page 1

1985

Arlington Heights High School - Yellow Jacket Yearbook (Fort Worth, TX) online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.