Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book

 - Class of 1969

Page 1 of 24

 

Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Cover
CoverPage 6, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1969 Edition, Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 24 of the 1969 volume:

s., 1x lw 'HEIJWJLS 1 V ,325 .1 .Sl If 11121011 I 5 1 IXYIQ xx.. 'X lil I I X 1 di K1 1:'E1'1 I 151- , .ans ' Y' 1.1 '1 ' J I4 5,4 M' It 11P'3g.z.:h?.E:1w 1' I 561.1151 ml 1 5 1 1 iii! aiu' ' 'gf FF 1 1 1+ 31 i'i47?51!' '1 wi X I F5 wfgg HQQTQ "1""i1 iiigdgu II 3 .r Y' " 21.111 ,131 .1111 'N f Ty, I S A' WQQHM Br ,1 111 .5 M 'fi : gr li 95.11111 .H 13412 M15 2 P .fi '11i113s5 f ag EF Hi, H 1111 ivitgtdgilgx X31 .F 5 41 11' li 1.1 'L 11111141 11111 .1 113' 1. 523 'JH ff 1:1E2E11x1,.-..-wh 2 Y ss ARLINGTO B, N C fx-fi' ij Kb' lu, -lr! 49 1 Y 'F'-31 1 I 0-If Ac f'Ys POLLO 10 f'-""'f-fr I V , '1 :'.- . .WJ . 4'EfE' fl. , 1 ,.,.qa:.. mf, ., Q' :Q 'M . AI 1. ..:.gr:z::!:':1:71fZ5?T'-2,1.i??"K E5 ' ifg .Q52r1fi?5g?1f95::.?1""i'::54.: i .:!i:'f 'iff I -545 q'F??j15uf.l,l,,, 4, 1:11p 3'::::L31:11EfE?fQi:::7:1:f5':l1?'??2PFiE1efEEiL:':1::1-411 - 1 ' ' ' . if 1' if 1325f::s1':.::.i1:f!ga.i1:5Q13:14 .':-:1s2a1seE-eg15'fe-L-A-. A-K- 1" . 1 1532151135.512.22555f5?Z7?E25fE11l:'5'I.rfEif?5:i5:E. '1 ' W5.'352iiE'IiE-f51:E5Y11'?f ifi .E.EfE11:1H'E:?Ei1 . '- 115533151:1151.iiaiasiiimitieize-. ' ' 'N '21 --3' digg!4315251H11.1215'7121.157fl'2'i!f:f1E:7.C51:'ilC4 .1 , ..:.::.1.:.l::'r,::::'.a:::-:::':1'::::'::,,1:r.- .11 ' ' :1::'::1111321312'L'L::::":u": .f.':1:t:::'::1.:1:'11 . 51 ' -n:1:':.r:: :..:-:r1'11q.!E -,!'1gg.: ..'11::f'Z:.::::: 'I ,Q .f 'WfisifiiEiifiiiiiifEEEEIEifi'i?:3115.1-fiiifffiliiiifiz 69 1 -. 1'-'11.L':'::.:1:1':-:-."-.-'-":"":"":.t1Ls:... " :Z .31 gZ:Ef1fE:2!:T7'.':-73'-1 5:3 73-1' 3'5" f'fff2::Z.:::.:1 . .....,..:.1.,r:1.:.1:.1.':::t:'1"1 , I3 11, I':1qQ ugriitztzzualri, :':15t:1::gt1I:.:::1::'15:.:g.j1j . '1 Z Y ZIIZT!CFL'1"t!IIt'fJL:1:1'L',,L"wil-2.21. 1 ' . 11 ii2a:11:111!4Q11e1111ff14.'.11'f-eassrsseafv 1 .1 11 11n':'1:1q1 kizblwiifiiEf1Zi1'j:':FA'.'::". 1 ' -1 h112:.:5.11 51i1g:5"4':1'y--1-- -41' 11,I:1f.. 1 '11 'L ..:::.::1.n'1.'i.-:IEl13'fZ21'! IEE'-4:,:'.:-' 11' iqq'H1::.:.:h5::!E:uQ,i:EZEEn':?.:.i4:.!..:!.::- ,1 iff .: E255F51252-1fPQf11EiEi2i:'EZiiffi' :Tiff ,- ,-w,f' 111 1' 11 gQiEEZ1EEE55ap.G:? 41:::::5i::1':' '::1:1 jzggz' -1 . . 1 .1-.':.:::::1:.1:11 ..':::z1.1..1.. :1 1. 9: 1 if i iafh .1'1:'xx::::'q1111f:1:-: 11r'11:1'::1 g:::.::::'1 , 4 .1..1......1.....1..1....: Ci- ,EGL 3353-1t:u:::::1:f1:E11::.ag H:11::ri11:1i:::::1 'J-1 4:11. 55?E?g5EiI1Fii3i2E:iLEE? I:5ii4"?ff5EB:. 1 '- 1:5 'iijlfiiiizf5?5:E'1if1ifW1? f12E!H?i9'1 . 5 . ,- -1-171 .::.'::::"1:. -4 - 51 51:11:1:':.11g:?1ii::z'::'E:1::12n:Eg1g:55g511 X' W 1... . 1 .,1:p:".::1g5g553.:r:, ::1u1:1'1.z::1r4ug:m..:.:1 rf! e 11151 'tiaiqziwg:Q1.:.::1i:1!1jn::r1Lg2,C--3:-151: 15- 1.335-151 ...'!:.L:::11:1:f51ii:b1'Hfiffil Ulf- K " Wi? "SfjE'?Eii?5E2iEEEEliiii-iiiiiiiiijiigiiiiiiii: f . 5 x 1. ' QjiixziiiiiiiiiijiiiifziiiiiEQxii5'5E'1l1ZEQEiEE: Q 5' 'L 1533552212355535535552iifi5i',535U?'?f'5E5i55f f 11 .111 - ess-1.me112111211111H1i1s1251f:'1z1Ese1.2f 11:13- gf 51 3115. 'ig:11':nIE:hi1gi:ZQ5"::1-" ':11"::: 2 1 1 3:1 , .1, 1"::1 .111::1:::::1:1..::::.1"':: ,.. g1:g.::g 2- r 1-1 71 .. ."'::-11111-m::::1e::::1g 1- - E.. .1::. ,- grg. Pfgz. :1::5Z::::::-::::1:1.1:u::1111-11x::::::::3 ' .-- . .1 1111 ....:.f.sf11a211w1+w11w:1 312123: , 2 11 1211 1 if 1ss1"a111,1311azr''-1.111-. s' .r Q X.. 15,3 -:pam .....x...,,:,. arm: I . . 4' hr 111- 1, . ,,. .. ,...: 1. ..1,: : .,,,.m. ' - 11 - .' 1.1: '. ,.,., lg 5L..'f'iEfg fig,-si - f ff 11121 15,21 1'3s1!Ei2i11g5fQ."1z,11s:a 5 . f AHS? 1,31 i'::z1::'1' :-"xr 555 ' 1 I.. ,, 1 I .14 1. .11 .11 '. . ' mx' 211,151 . '1'LW:E'E-,,f"".':.' 'r 1.-' : '5:r:: :J xiii... 4 6'- ,1,1,,1 , l-.......... :.........-mu-,L V lliiiqgiifffini nlif ilf' '51'!gE9l 1... 1111- 1 .. 'f'.2 ' ,'LQ,?l1fIEfif g1g1:?:::1.L.:i.5....g:., JSEEQE1 .:.fn:.,1: 11 .., :1.uxa:' -5. 115. 1.551111-11 I5 ' ""'1 '..:: .: '1 :1 'l351 1gQf3!1f15: :If 111 111 qf'1151g 4 ff-i?E1 1'4'2H'1Ef"f11' 12511 'WTS111 1..3.Ej??' .' 53.2 '1 W., 111: iq 11,5235 1.f111'15'1f. .2-mf 11. 1- 1-.. . 11 11. -1: QQH14 F11.. g:,. :F -M'- 'T11 H 515115 ' '-1.1 M 111.1-iff SM' 'fin 1.Q.g?1H'?5El .12 5 .1 . uffifii ':.t . u' 1" ' 111, iurzi. 1 II. 1 . fl" ..:r. ,,:1.,1:!g,H:::! 1 '11-I - WH J.:-fiii' gum hw' 'J ,, Q ff... 1 ..:'..:..' .1i."!::'1:7i - 58 11.1 115:51 11-655111195 wif ali' j3 ftjif PSI. ig...H '15 111 "" . I 3117, . . '... 1 HWffWWF5V?Qm? '1.'1'a1'i.'1rj1 1. 'E ' mn. "13i?Ah,155Yf f 1 xii. 1'- JL 12' .' 1' g'f3151:1,1 ".'i"'1' ZIP" Blfifiigl 'H mi, 21. 5 5' zz" 1. .!::'...1 ' 255 41,1151 ' A1 .1??1'.,f 11 - yu -311221 I1 as . .37 42,9951 .fg,2,1a:1::..rxs '1 , 1-11' --mg-1 Mig 353 1- :ll 1 .lit1.....n , 1... 1.p11:f:il31Q " 1123151235 1113, .- 11, .II1..., f-... 18,2 131.1 U fi. 5 mg , --111111 , ..... -1- 11 11"-F1' ' ff' 114 ' .-1:1 11' ' 1' gzifii ' 1-. 'Q '41 2 W "1 yi! 'iff 1 ff-' irf5:...'. .V ...,,..:? fdfllz 1511" -132 FIFQLEI Q .haggl- f11'11 -111 ' '1:. , 11 ., . ..,.. .. .. . H31 -'gft' 1.1 . :1. 1.1 11.11 ni.h1.1-: 1-asa. 11315111 1,.., .. 11--- -' . ..11 1 U7 -1 H' - .5,i"'1I" YE' " 521:11 1,11 .'Q2"fT CY... - al . " .f1wQ11wm.,M1 -131152 '-1?92'i- 515 3 5' . '1-13-r1.1'..:' '1 " 1"5.... ll Q11 - 1,111 ."1L.' 11111 Ni T114 ty Q g W7 111.113 1.W1'15v1 EIR " 1. mi . , .p1s1.1"f'.'11t1I1- 121 .11 " ' "Q ' - 1.11744 1' s' -11, .l..T "1 ': Q, , - 11,11 I. figs, h tm d1 5 . .. .Y A W , 5 g V 32:1 -:y?1f1'f:iI17g' . rf H :Q-1151 11111 1 gggaf' -. - 531' 11 -1'.'1- - 11 , 1 1 - - 1 X35-I11!1:':f5f , k fi .1 vu., 11: :.1:.i.1L1 111115.12151- S ', 1 .1 .13 ..,- ' -'::,. .nizfas i ,-1,11 ..': , ,Q ,1.,,11,.1.!U, , :g' .::1:.., 1 -15113 1 , ,,, 11- .3 'I '1 .391 1.111-1111: sg' .i4"F' f'1 ' .3 1': 511 'E " .lr zagili 1 ' ' .1 - ave -' 1 14411. 23,121 1.1 31 '- fag 1 1 . - '1-f!G:'1f'f1'11' .ip ' 32.35 " E' :iii 5 ' . 5-,13.A.1:1,g,111r, .1 151 . 1 1 . 1 ..15:gi1,fi5iP"'5'H : 1 15. - 1433.2 ' 111.111-11514 1 .1591 . f!Es,,i1 . A 1' -fakfkfffyvv. 'Iii '- 5 i"' 'Y -f 1 'f'WI: - p'73"4" 1' z. .:i' 7.1 1 1 F3'f1E1i?'1 1'3'1 Ilgif1':?4 151 5' Wfili. -1 .4 215171 '1," ' 2211: 1 ' 'tziy' 131 111' 1.1 1 Q--1 - 1 252. 1 15,3 3 155.32 15521353 ' '- in ,f'1'.1 11 1.731 ,.11n: '. H. ff hw! '11f5'1 .. aim- 'zcnzmz s... 163i ' 715-V'1'1:1:7:" .- 'wx' -M1 X v ..: 1, .""Eh1g?It?..:. 1221.5 ' X X . U - ' " - ,. , ..- ' rx. 11113 , ..: : H, 4. Y, ' , 1' -2-:' V .av- 1,3.552-, :, '1mgS:E5fli3"'1!EE1ff' . 1-1 1 'Qfi,. ,..,.,,4 b ,..1-' ,,,ifL'!,, , .. 5:19436 fl- ,,1. - 1 ..1'Q:1::' 1-H. .. ... : 1 1 M1 .,11:g-1 - .,,f- f , - 1.12 .:', 8 11jj...::i:f ...... ' 'bmi ay 6- , , F' ,, - J . w1fE' f1' 15 r gikizf ..1Qj'1'i:,. 1 ij". 341 iffy v-'N V ,, ,pf-Q'fgfj Vi' 1- . Egg-A 1".f -v f ' .1 2 . . . 1 .tt t ix, ..,, ,. 1-... . . . - ,-- -, ..-..i.,f- -- A' , F .11 Q3 . , . "1 . .. , , . . . , V, 1.1, -. gf . L. ,11 , . .XI - .1 1 0 51.55. .,,- ,W 5 . -.1 1 .,,.1 V 11 'AU -. 1 fLj',.,- , 1+ 1' 1 .'1:":::"1":. ......... ... 11.1 I.. .1-f-1 1- . . 1 A f --ff --H F- - ' 1 -A 11. .,. . 9111.1-.... .. ,.. ......... . 1. . . . ,'3k,..-.-f, .,, 1. J 119' 51? 'fir 'iliiff' "lf ' 2 "': 1 '- ,.,.':v1"'P'7 KJ- . " ' g.-,.-"E an-if 1 -2 ,. ...ff 1,11 -1 'L,.::,:.. ...1.. ....:....,1:: - .1 -.-1. 1 , - ' 1 . ' , 31211 , -- -af -mf 1- ql .. 1: ...............u . -...-1.......... , X --11, f--I l . . 1, I "'-g5.'WE2F 5 mf 'Fiiif Q - 'i'- .I 'Y' .. 'N' ' 'L' 11-2' ' 1' JH... :JJ F: ' .."". .. E " 1 - --: 1 'fv'f 1 lffjiku.-!::!.1:1:. 1. '-mn: ' " Q " 'r,- .6 r gg 1..... . 1.1.1 . --:- ,.,--,- ....... .z.:::...,: 1.'L.l5gl"g2 ' - . ' - 'W QL. hi' L.H5atE?a:g5f.:: 1.-w: 3-1 ML...1i.Ei : t WJ .41 J.-,1' .1.,,qg z' .'.:"::::1S'p 1' -1:11 1.1i" 1' +-4 J'EE:55'. ' '7S:'5::.3EZ?!--5 13? fl 'mfg IH4"f2g:4.g:i .:fw:12:5:fiZ:::1iE .2 ,-1 1 .I 1-V:1:u....5.i....E1:1...::....-..,...:. 1 1 "'V 1 I f ' nina: ".I'7EF'E' F5-S-'f,5Q1a1:e1i11"' K ' ' '-. N f .1,.1f5 - ' va-:...a... - iff wugwgaa f A 'N :1 '1::::-1 ng.:::::5g:'nP. gg,1:p1.1::L ...M - 1 J 1 . -, 11, H1 .r.11::1:'.q'-5 ...:111::.J1'..51. . 1 f , 11' -. 1-11-:zz-11:1':' :111:1.1:1' 111: -1 f ...i v ':link.a::Q"'f"'.1:13:1:'5:'5::'.:::1'1:u:1 ' f 2 13' W... .11fa1f'111gssfsm:f Er1Ii!::3'1f'5f215z1:z::1"i1 1 ju' K:i:i:..'- LQ S 11 -w . TEH' 1 ' I2I'34J-1 . '.- . 71- 'lf' ,R::Lt?1'1!1'iI't1:Z.".I''!!.'ff!E!t2I1122:,'1: " v :1 .: -' .:' '::'2: !:1'::m-?e:i1u11 .1- ':-11 1' -f 1? 11 fl 1--Mhii... .1 1 , gg g. .11 1, -1.:':-:'f:.- -1 ""':' Qmi ,P 1 5 m1 i- ::: 'aff-?".:a:f"-1115.1 5 1131- f.:1::.1.:E1 2 Q I 15 .1 1221.113 ':,..: e:....1e1'?25a111s. X -1 'I '::'11L'41.t 11:1 ' ' ' " .'.'!"'!l'2 'TQ51 3 leaf. 'D . N , , f .- qfl ::1:.F.E5iZ2?':5EEs:2E3.:"' 3" ' " 11' 1. ,. fy, h ,, j'lI"1rf... .K . , . 'Q ' " , "A-. ,- :n.1:1.:g:12:11::u:.' ,.. .:.: ,, ' -7' Tay. . . . 1 1,19 1 ' z:'1.-- W -ff f - - 3 ' ,, , ............ .... .. . . ..... .... .......,, . ,I . . 1.11 Q, ..,..,.. .,,g..x1,. .. Hgigmr. - , 6 x ,- ' 'll ll? " f'I?':5'z':?'-i.i1i.: ' .: ' ' ' - ' , ""'--1-1.. , j 2 ' A' "'- +16 N- . . 1 1 -- , 11 ...rsg1.........:i..:. '1 .3153 ....::af::1:::: I ,.-- J QL,-. -1 32.4 1tQ.....5...::1 ghtzgugf 1'1:::12:1: " ' 1 -1 '..,::1 .: -:::.,-- 1 ........f':1::::: . . . 1-1:'f15r'fE::'1.1Eeif':1: 1 '1,:1:1:1':1:::z::::: 1 1 ':1-111215111 11r1.....1 'zz 1. z .lifiliill 515131551-:g::1'ca". - --'1:- -me 2515 ' V- .1:z':.-.::1-mg: .zpa ,:4:n.1--lg 1141 1: , .... .m1.. .. .. ,.. ... ..........,.. ':'j 1, "'3' ':1::::11'4:11: 11.151 -1:1:t1..1: . 1 1 .1 111, "..-222111 1 '12 'fF1igaU-175-1135" s ..f.::1!!w'E:t1:AI 4111:-,':1:1.-z1::::u : .::11:-r.. ,..: ma: '51 lfI'f"f1':'fL1J'1'i"f Uhfi'-w:igf'E."f""f,'1, I'I'!fi' 1 1 1f.!f'f:.1Jgs11i21,,Q. 11. -a.zJ:f5:11.:11t21' 1 1 Q 1.1f1?:f111s1saf-' paint' 11.55 ' - . 1:'5""g:h.gjg.j,' 1 "'. ..t:.:1: X 2?7frf.f!2,':r:1: " ' "1'Z:Ff!2J V ff 'F ' 1 111 1 111 mjgf 511111111111 1 1 fi' '31 '11 I IQ :Su F 1 1 .1 W1 1 I 51,1 I FW 17 11' 'T' H bl Y' ' if it Q . ,J ffhriml 5 M811 1 L fl ITG I Jimi!!! sv 1 13 hgfjkwma fs. 1 111214 Ei will 41:1 E55 1. .1 sg 'IE P5111 11 VW up 1 KQSMF1 iii1..i1f2jm M MR Tm. 5"i3j1g.51i1sar 11'.1f"""3"-31" JH Q, 1 1. u .1 M 1 ui-iwxrrkt' 31.5 nigif 111511-1.1 'pa 1:.'1r.r11 ?MAMwMHQgm " j 1.11111 1 .1 2511. 5.1, '111le1.21?1g.1111f111fErz,g:Etil uri 'ww ' Hmm squalid , 115333111 lgffga ,fini F31 uliiikiihr. 1 E .31 .1 L3 ruxgrsgg Mai-3 ,. xiii? nsfiigfigu 1 H1 -4 jig rally rtFM'1?"twL '1'1'i.E1E' r' 1' mmm M15 FH' 1 M' J1.:5m!.l'g1f!f F 1M':,4.gtx,1g.i1,1J1u11,.a1n1 .1135 f 11,1 Hrf' 2 grmgwiid P' . 'J .'W1zf1p..'1 1 1 , 11 .J-N .YJJ 1 ." n... .'... .. .922 N , .. 1, .Ewa-I i,z.,.,1U5ZA. rr 1111 Il ' 13115537555-.'1 ,w 1 .. 111111 11' ' 11--A . :ma1e1i9"""'w " .sw 'W' 'N 'N ggi?- NK A' Q s "5f'N 11. P Aig- an "S, -A-5. ,Fw E ,-qvvv-:P .-.I -xt' 'IPP7'"Vrff2fH'7'I5I:??255f , .infylilfjfi,.Ax,:.5,1,3.r,...,. q H" F MH52:2:Eiiifii!?5fiki152159. .I N x ,r , . a . 1 3 I 1 . I Q I I Y-WERE THE ACTION ISA MIDPAC b 1 May 1960 to 9 June 1969 Ufillif-I Pafzas 'S-7 Ihiidx-fav Summit Cfmference, 6 June Pages 8-0 AT'01 .L0 1:0 Recovery, 26'E1ay Pages 10-19 Crossimz the Line, ll: Hay' Mvv'n5ePA,?W Fw UBBARY 2' CAPT H, D, MURPHREE Commanding Office?-' Executive Officef - 4 . SAARI Public Affairs Officer LTJG T. H n P. D. CUMMINGS Ship ' s Secretarb' Cwoz STAFF Editor LTJG J.v. RINDLAUB h LTJG J. V. RINDLAUB Photograp y YN3 P, K. GRIFFIN Coordination LT W- C' L' ASHER within the space of 40 days ARLINGTON,,took part in two events that attracted world-wide attention: the APOLLO 10 Recovery and the Midway Summit Conferente between President Nixon and President Thieu. Both times our mission was solely to render vital communications support, but for the men of ARLINGTON only the im- portance of the task could overshadow the thrill of our proximity to the events? and the chance to be an eye witness to history. , In order to give substance to our memories of the APOLLO Recovery, the Midway Confe Y Signiqficant, but none-the-less mem,o1'ab1e crossing of the equator ceremony where the neophytic npollywogsn of the brew were initiated into the mysteries of th rence, and the not so historicall e Rcyal Order of Shellbacks, we have concbeifff, this book as a ' A f Part icipat ion. - f Pictoral record of our w 1 h L Q e w s to thank the print shop of the USS PROTEUS for their effort and aSSi9. tance in the reproduction of this bogk "where the Action IS Us x MIDWAY SUMMIT CONFERENCE Although Midway had adequate naval communications for ordinary traffic, Fleet Headquarters sent the ARLINGTON to the isolated island more than 1,000 miles to the northwest of Hawaii to provide additional circuits for the influx of newsmen cover- ing the conference. Therefore ARLINGTON established, for relay via her powerful transmitters and sen sitive receivers, 10 two-way voice circuits that were channeled at Honolulu into reg- ular com ercial circuits to the continental U. S. A While ARLINGTON communicators maintained successful voice circuits for the press the remaining crew members explored the island and made acquaintance with the world famous inhabitants of the island, the aptly named gooney bird. Later, with the con- clusion of the conference, crew members gathered at the terminal to hear President Nixon's parting speech and see him board Air Force One for the trip back to Hawaii. A few men even had the good fortune to talk to and shake hands with the President. nig- -FA IH-: ,. 'him' ,"5 ' N x B59 E 73 SJ MA, we X Cooney Birds Air Force One President Nix0I1 and Entourage President Nixon and President Thieu before the Honor Guard The Presidents shake hands at the conclusion of the conference President Nixon waves to admirers 'Ol ..z3f.,.f-,ff ' , Q2 3- 'T , . . MN, ,rw -- - 1,11 I- '1 , ,I . ii- APoLLo 10 RFcovERY SUPPOPT At the site of APOLLO 10 Pecovery, ARLINFTON acted as a communication relay link between Naval Communication Station, Honolulu, 2,500 miles to the northeast was a difficult and challenging ob an PRINCETON a few thousand yards away It e ma1nta1ned at home telephone duality for the recovery After a majestic descent, the command module ltself set down in full view ARLINFTOw sailors a scant 3 2 mlles from the Shlp N X. J K . J ' 9 d :L ' j but the Navy and NASA voice circuits wer ' ' A '- ' of , l,.,g,'-. .rw V I 1 T .35 324"'Q':2"Ef, - 41" .X On their wav to Somoa via helo th S ast h k 1 Y er support Uss PRINC ronauts flew past and thanked ARLINGTON for ETON in the background. inrfo , K . .fgv 17, A eewwwwmw Descent of the module as photographed from ARLINGTON -J caossmo THE LINE CEREMONY Our passage south from Hawaii included crossing the equator, so ARLINGTON held a traditional crossing of the line ceremony. Fiendish shouts of glee were mixed with screams of pain as over six hundred pollywogs became hardened shellbacks on May 14. In keeping with an old tradition of the sea, those who had never before crossed latitude 00-00 were soundly whipped and otherwise mistreated by the trusty shellbacks. From the royal medicine to the pollywog's final bath, every effort was made to convince those sailors that the equator was a hospitable place only for the subjects of Neptunus Rex, ruler of the raging main. Those convinced were accepted into the tight fraternity of shellbacks. , - 25:51 'fa' " . i'.1I5Y'55 . ""f.x,j'i-Q X ,3,?5i'?!:1 5,7 . .V , - ' 1 1 , 4. Y sv ,y A Nr The Royal Coulrt Paddle Line Kissing the Royal'Babya Royal Medicine r 1 F v 4 Q. paddli- i L 1 , 5 09+ 5 s 5 i . Q , z A 'A I W KW I .Q I I . . ,q YE , 4.-..,, Fi . -no-4' . -...fi 1: -' . UQ ,r A x 'kxlwx . 4 T' , 9 , ,,.xi 1 X . S V e Q. - - -.M - ii s , M ,W ' 5 - '- K ,. . ' T "" -v ' , X, 5 i l' Q ... . l . ..f-, . ...X ,' -' qu ' fp t " ix. W x 'A , j K 'ig M if W 25' . 13, ' ' ,H M 1 Y -as v A :ull V' 1 V. f X . .q K , - 'g F f - A w. - : fy-Egg. ,I u A A - . --44. fu .. in - fi, 4 y .Q 1 3.5.4. .n -, ' ,,,,:3., 4, -- WJ U 'V 'f X , if i If I ..Q:,,,.:.2,. Q .. '.... .f -. A i QF " f A, ,.-, r.fg,ff,,i,,Q1 . ig fig-f 1 Q l . -2'-Mfr - f -A,ff'MyG.. i7Qw?v4,JdEg?ihWw'QzvYW gifvwwwm ' . ' . , -ff' 4.2. ' ' ,Zf,ff.-vl jsi, 1 'ffngff' -'vgjt' ' ' V ,, Q" V - .- 1. 1.5 ,,, -'Q' 1, g"' u.,,,.,- 'Qu--Ji'-, . 5 K L NN ., . '- in A H ,1 A H Q fg Av g , Q. ,xl ,-Y.-ffxgf, Mx? 1.1 AW" .. ' ,Tv i7'fjfff' Q f . ., -fri " M y .' "'-N Af' X ' ,A -.f A -A - x- K "' ' ' fk- ' pg t:,3?f i'W?3Q'.5,'9Jg,QfgfIf17'f1LZ'.'Zc:f122332-,A X, pf' ' Coffin for Special Cases I Garbage ChutQ,H Dunking tank- and emergence.of a new Shellback CAPT H. D. MURPHREE CDR C. C. EDWARDS LT W. C. L. ASHER LTJG F. A. BENSON LCDR J. T. BOYLE ENS C. T. BROWN M LTJG T CANNON LcDR G CATES LCDR M. CUOPER cwoz R CUMMINGS LTJG J. G. DESELMS LTJG J. C. DILLINGHAM LTJG E. M. DUDGEON WO1 D. S. EARLE, JR. LCDR F. L. FRIZZELL,JR. LCDR I. E. GAINER,JR ENS R. N. HABER LIJG R. w. JosI LT J. D. HAMILTON woI J. A. HARILEY LIJG c. R. KALNASI LT L. N. KOPPENHAVER LT R. R. NCLACHLAN LT J.P. MEIERDIERKS ENs M. R. MILLER LTJG D. J. o'ooNNELL LT E. A. PARNESS LIJG J. c. PHILLIPS LTJG J. v. RINDLAUB LIJc I. E. sAARI,JR. LTJG E. s. SCALCUCCI ENS s. R. SCHILKE LT I. J. SCHMIEGE ENS c. E. SCHULZ,JR. LIJG E. c. SMITH LT J. L. swAsEY LTJG w. w. TABOR LCDR H. c. TONNESSEN LIJG A. w. WARDEN LIJG J. D. NIENAN ENS J. E. wIcEALL LTJG D. c. wINIERs wo1 D. D. NDRLEY Iccs A. I. AEINIDAD Rncs R. J. ANDERSON ETC J. ANwILER,JR. RMC E. D. AUSTIN Erc M. D. BARNARD Nmcu J. D. BAUER RMCM I. F. BROWN RMC R. G. CHAN EAD ROSTER or TRUSTY SHELLBACKS LOVE MEADOWS MILLER MISHER MOORE HJRGAN RMC R CRANN CS1 BTC R. E. DAVIS RM1 BTC V DENT M41 ETCS E. F. FEARN BM1 RMCS W. R. IDRBES MM1 RMC R GOLDSBERRY BT1 SFC A HODSON,JR. BT1 RMC J HOWLEY YN1 RMC J HUGHES MM1 BMC M HURST BT1 RMC R R. KOVACH RMCS L. R. KRUSE EN1 ETC L. L. LOGAN CS1 SHCS J. H. LOTT RM1 SKCS V. R. MERCADO RMl HMC R RMC F MMCD MICH QMCJ RMCA BTCJ CSCS W. BTC F. RM1 E. BM1 C. RD1 A. GMG1 D. PN1 D. CS1 A. MM1B BT1 J. EMIC RM1 G. RM1 L. MM1 W. EM 1 H. EMITJ. ET1 G. RM1 M. GMG1 J. GK51 N. MM1 E. IC1 J. BT1 B. EM1 G. RM1 A. BT1 T. RM1 W. BT1 J. SK1 H. O . PANNEBECKER MM1 R. SFP1 I. R MULLIGAN POLK PROVOST ROBINSON S . ROOT L. SHUGARS L. SMITH H. SNYDER W. SUMMERS E. THOMPSON,JR. F. REGIN ET1 H. TVDRZYANSKI E. REWOLDT SF1 P. WALSH SCHWARK MM1 D. WARD E. SIMMONS,JR. RHI N. WATTS J. WATERBURY RMI C. WHITE L. WESTPHALL RMI A. WHITWORTH H. WILLIAMSON MM1 E. WRIGHT , D. WILSON SM1 L. YEAGER E. ANDERSON RM2 D. ADAIB E. BRANSCOMB ETN2 J. T. AKERS W. CAHILL SM2 J. ALOORN E. CARLSON RH2 L. SADGEIKJ P. CATON MHZ H. BAGWELL CHAINICK RM2 A. BLUST E. CLARKE MM2 R. BANTIN . w. COLLINS Dc2 w. EARLESI L. CDURSEY CS2 C. BLACKWOOD,JR K. CDWPERTHWAIT BT2 J. BLETH L. COX SH2 F. BLUNT,JR. H. cusr RM2 E. COUSINS M. DAVIS BT2 L. BOWEN F. DUBOIS RM2 N. BOYLES N. FARMER ETN2 w. J. EozLEE A. FAVRO SK2 D. BREAUX E. GOLSTON EIN2 J. J. BREGIN N. HAXS RH2 D. E. BREWER D. HERAL,JR. Gncz J. L. BROWN A. HERRINGTON SFP2 R. S. CALDWELL H. HINES MM2 R. CANFIELD L. JOHNSON RM2 J. CAPRELI-A W, LAND Rnz L. CEAPPELL c. LAPAI N112 N. CHESTNUT L. LEDDEIIER wuz A. CHRISTENSEN C, LEONARD SK2 S. CALHOR' LOOPER MM2 W. COLEMAN RM2 H. G. ETN2 R. E. ETN2 R. J M142 R. D. ETN2 G. F. RH2 F. T. MHZ G. A. RM2 J. A. RH2 W. K. D52 P. B. R142 V. W. RM2 D. E. RH2 0. L. MHZ L. G. COLLSON I I I COHER DAIGLE DASHNER DAY DELOZIER IDRHANEN DUBMAN DUPLAGA DYER EBERHARD FRAHS FRITTS CLICK BT 2 C. F. GOODE ETN2 M. W. GORCHINSKI amz E. a. HAKESLEY,JR. Lcz w. A. HALE,JR. srmz A. J. uAssEEaoca Emz G. w. HEALD amz E. n. HENDERSON STN2 E. A. HODKINSON Erz J. A. HOFFMAN am 2 N. L. HORREL Emz J. E. HORVATH,JR. m z m. w. uosaoan Lcz J. u. HOWE Lcz G. E. uunsoa rNz n. E. HUNTER csz a. G. uuasr nrz D. n. JACKSON ETN2 n. J JA! amz m. G. KATERS m z J. a. KELLER amz P. E. KENNEDY amz E. n. KING amz T. J. KINNISON Lcz a. A. axaa amz m. E. LASATER Erz s. E. aaEnEL anz J. c. LAWLEY amz a. A. LAWYER ETN2 P. E. Lsraow snz E. A. LIMBAG Ja. ETN2 W. D. LIPSKI ETN2 J. R. LONG amz a. w. RH2 J. J. ETN2 D. J RM2 A. a. amz E. Q, L00 LORENZ HACKO MAGISTRO HAXTED ROSTER OF TRUSTY SHELLBACKS amz P. c. mAEEa amz m. HECCIA RM2 J. J. MBIS SH2 G. E. MERZ ETN2 K. W. MILLER BT2 A. G. MOORE RM2 E. F. IDRRISON ETN2 J. G. MUSICO ETN2 D. E. MYERS BM2 D. R. NAYLOR DT2 L. D. NICKS RM2 J. C. NILSEN ETN2 J. F. NYE BT2 R. A. OBRIANT ETN2 S. E. OBLE BT2 M. A. OSBORNE RM2 0.E. PAGE ETN2 K. L. PATTON RD2 C. E. PEPE SM2 D. A. PERUGINI MM2 M. F. PETERSEN ETN2 J. A. PRUSCH RM2 K. R. PTOMEY YN2 B. V. QUINN RM2 J. N. RAUSIB BT2 C. L. REED BT2 L. C. REED DT2 R. P. SCHULLMAN ETR2 T. W. SCOTT ETN2 J. M SLATER DC2 A. J. SMITH MM2 I. S. SMITH SFM2 J. F SMITH RM2 J. D. SONDERLAMD RM2 K. M. STEWART RM2 M. C. STEWART ETN2 W. J STEWART,JR. SFM2 V. L STORIE MM2 T. R. STRICKLIN ETN2 D. R STUCRMAH BM2 D. M. SWARTZ RM2 E. L. SWEETING HH2 A. R. TAMAYO RM2 R. C. TAYLOR RM2 J. W. THOMPSON RM2 D. E. UDMAN ETN2 L. P. WALKER BM2 B. L. WALLACE IC2 J. P. WALSH BM2 B. W. WALTHER ETR2 L. D. WARD ETN2 J. N. WARREN amz N. w. wansraa BT2 E. L. walss mmz J. c. wasrovaa saz E. J. WEIEELE RTN2 A. E. WIITE YN2 a. E. WILlElS0l Emz J. L. WILLIAM amz w. E. WILLIAMS amz T. E. WILLIAM M saz E. L. wmum RTN2 a. w. WDRACOTT an E. E. zulszna ETN3 E. L. ACRERSOI, sm E. a. AGUNA SA a. ALEAEG EmsN n. E. ALLEN SA P. L. ALIEOEE ' SA E. J. ANAEA SA E. E. ANDERSON SA E. A. Amnaasou, RH3 T. L. ANDREWS RHSN J. F. ARGLESE! SA R. T. AQUNIO RIB! W. J. ARDENT DH P. R. ARLINGTON FN S. L. ARHRNTIDUT BT3J.A.MmmD SAB.AKEUL muNw.L.MmuN SNR.G.MUHL sara 1. J. BABICH SND.A.BM3N SD3F.S.BMDS M13C.R.BMRU rNm.E.muu HN3L.E.B ER SAJ.E.BMUH1JL sAa.s.nuumm w RM3M.R.BMUH cm3E.m.nmm BTFA J. a. EEGKER SAA.BHL PAS.L.BHL mUNR.E.Bnmm HH3 K. P. BENGELINK SN R. L. BENNETT SA T. BERNARD ETN3 J. T. HN H. I. B SHSA R. L- nnmmv IGJR mxm RNC. D. BLACKLEY SA G. 0. BLAKE!-Y YN3 T. J. BLAKELY 1:1143 c. w. 11oc1111ANN RN. c. 11. BODE DTFA R. R. 11O1svRRT snsu D. L. BOLD1' R143 T. F. BOWERSOX R143 J. E. DOYNTON 1113 A. R. BRADELY SN J. 11. BRAWI-EY TN s. D. DRIDONERLA cssA w. 14. BROCKWAY DRsN s. A. BROOKS SA c. c. BRUNER RD3 D. L. BRYANT FIG3 R. T. BURGESS SN P. D. BURKE III FA 11. J. BUSHAN 11143 J. N. OADLI PN3 A. c. cA1RNs RTG3 c. 11. cALL111AN RD3 11. 14. CAHPANELLA 11143 L. w. CAMPBELL su T. c. CAMPBELL SA J. 14. CANADA PN3 J. CANALDA SA R. D. CARIIJZA S1113 J. D. CARPENTER SA L. R. CARPENTER sn R. w. cARRoLL SA s. R. CARUTHERS DN s. R. cAsTsNADA FN D. D. CLAUSE 1c3 D. c. CELILLO RTNSN 14. P. CHALOUS R143 D. D. CHAPMAN 1c3 T. D. CHILDRESS cs3 R. J. CHUBINSKY SA J. R. cLArr EN3 R. 11. CLARKE SN J. R. CLARK R143 J. 11. cLARR,JR. SA R. D. OOLDREN su J. R. cocR1Nc YN3 J. R. COLEMAN R143 R. R. COLEMAN SA v. J. CDIDNNETTA SA 14. D. corrnncz cs3 D. R. CORDER RD3 P. 11. oORD1:s ROSTER OF TRUSTT SHELLBACKS s113 J. L. CORL SN J. A. CORNELL,JR. SA 11. OORTTNAS SN R. 11. COUSER,JR. SN 14. R. Oox BT3 D. L. CRA111-:ER SA 14. 11. CRITCHLEY SN J. v. CROCKETT CYNSN T. v. cRu14RToN 11113 J. L. cmmncs TN s. 11. DACUIDS RTN3 14. 14. DAINAUSKI SA 14. R. DAHWYK SA w. DANFORTH SN J. r. DANIELS ,JR. SA R. L. DAVIS R11sN A. c. DEARDOFF ETN3 R. DRLRON SR N. L. DELONO BH3 c. R. DEDDNT 14143 R. T. Dmsm su c. L. DESALVO DR3 T. w. DIBBLE DT3 E. A. DINIUS 14143 11. G. DION TN 14. s. DOHINGO DT3 E. s. IXJMINGUEZ R113 J. A. DOUGLAS S11 R. J. DOUGLAS SA P. 11. DOTL1: R14sN J. R. DucLOs SA D. L. DUFFIELD sxsu J. L. Dum SD3 R. 11. DUMLAO 14143 14. 11. DUTRIDGE DT3 H. A. EASLEY SN J. O. EATON R113 D. 11. Ec1c14AN S1113 c. D. EDWARDS SA R. 11. EDWARDS SA w. A. EDWARDS H143 c. L. EGR NFB s. s. R1114ANN SN O. s. EINFBLDT SA R. D. nlsmzlss FN W. U. El-ABAN B143 J. R. A. ELLIO'.l'T SA R. J. ELLIOTT SA L. J. ELLISON OTN3 L. E. mic SD3 A. J. ENRIQUEZ FA w. J. ERBS 14113 H. F. ERDES FA R. w. ERNST rcsu R. A. 11sPARzA 14113 J. D. EVANS su R. FABRO C1113 w. R. FAIR SFM3 A. L. FAIRCHILD SN D. P. RARALAUO11 14143 J. J. FERGUSON SA w. T. FERGUSON 1411FN D. P. FIELDS R143 L. J. FILLION 11143 D. 11. Rlsnzn SA J. FITZGERALD 1c3 11. L. I-T.1:sc11DR SA L. L. FLETCHER QM3 c. w. FLow11Rs QH3 c. FLYNN sua J. R. 1'OOR,JR. R143 11. c. ross SA c. roULTz ENFN J. R. rox S113 J. 'c. rRAz1zR snL3 s. A RRRDRIORSON TN3 R. L. FRIEDLANDER su w. 1-1. FRINK SN T. J. FURTIS TN J. 11. GALANG SN R GALLAGHBR TA R. GALVAN SN W GEORGE SN W GEORGE ,JR. SA W GEORGE . R. RM3 J. A. GEORGES FN J. H. GERACHI SA E. C. GIBSON FN W. K. GIESE RDSN D. A. GOFF FA A. J. CDHEZ SA E. CDRIDN HH3 R. J. CXJTREAUX BH3 D. W. GRAHAM IC3 J. J. GRANT FN L. J. GRASSE SK3 P. D. GRASSO FA J. H. GREEN ETR3 L. A. GREER FA R. B. GREGORY SA E. L. GRIFFIN YN3 P. K. GRIFFIN , ff 1 ag-A y f , if f' . ,,., 5 Q ' A 1-, .v,i N, Q.-C. dl-Ili-3 Y 1 If . SN L. A. GRIJAI-VA SN s. P. GUAGLIARDO RIN3 N. R. GUENTHER sr-'Pa c. J. GUILLAUME FA R. B. HAGERHAN RNSN J. w. HALECHKO FA w. A. HALTERHAN Bra D. 14. NAMRICK SA B. J. HAMMOND RM3 N. J. RANNRMAN SN J. D. HANSEN FA R. S. HANSEN BM3 H. L. HANSON SN D. R.'RARDIN SN R. D. RARDIN SA I. uARDY,JR. SA 'r. R. HARR RMSN A. B. HARVEY SA R. A. 'HATFIELD SN D. R. HATHORN CYNSN D. J. HAYCOCK SA c. M. HAYES RMSN R. D. HAYNRS SA N. T. HRALY ' FN nr: Jw. HEDGE RrN3 'r. J. HELMS RN3 R. R. I-IENEBURY suns R. R. HERNANDEZ SN 'r. w. HILBDRN ' SN N. R. Hon-:R SN R. D. HOLDEN I SA R. w. HOLDER RN3 R. L. HOLDING EHFN R. A. HOLLER RH3 K. C. HOLLOWAY JR. H 3 R. R. HOLMBERG, SA I. R. HOLMES lA.G. B. HOOPER BH3 R. s. Nunson SN D. L. HUESCHEN SA D. N. HUNT CYNSN J. N. HUNT RIRN D. R. HUNTINGTON SA J. J. HUTCHISON FN R. A. HYMEL SHSN J. R. INGERSOLL RH3 'r. I. IRWIN RM3 R. w. JACOBS SN R. A. JAMES SK3 D. R. JANDT DCPN D. L. JAQUAX ROSTER or TRUSTY SHELLBACKS IC3 J. R. JARDINE SA R. N. JASTROMSKI SA R. R. JRNNINcs,JR DC3 L. L. JENSEN SA R. c. JERKINS ETR3 w. I. JINRRNS SA R. R. JOHNSON RM3 J. L. JOHNSON RM3 D. R. JONES SA D. L. JONES SA R. R. JONES sR3 c. L. JORDAN M 3 w. R. JDSIY FN A. J. KAKOLESKI SA R. c. KENNEDY SN J. L. KERLIN ETN3 R. R. RRRN EM3 D. R. KETCHENS srna c. w. RRICH RR css J. s. KILLGORE ICFN r. KIHSEY III PC3 F. KING SK3 L. D. KING SA R. KINSEY SA D. R. RIRRI ma R. D. KIRKLAND uns R. L. KITCHEN RH3 c. R. RN1sLRR FA R. R. KNU'1'H,JR. RM3 R, P. Roca SA J. R. KOHLER mms L. P. KUCZYNSKI SA R. L. KUGLER SA s. L. LABOR FA L. c. LAHBRECHT SA D. J. LANDOF Rua R. L. LANIRR cams D. R. LANTHORN SA D. s. LAPRADR FN R. L. LARsoN FA J. L. LAuRANcR RM3 R. N. LAVADIE FN R. N. LAWTHER Rua A. J. LEADABRAND RM3 R. N. LnRLANc FN P. D. Lzrr-'RL SN I. I. LEIFER III QM3 c. R. LEIVERS Rua D. L. LETCHFORD RH3 D. R. LEWIS SN J. L. LEWIS css N. J. LRwIs,,m, FA J. N. LEYDEN SA B. s. LIKENS DC3 J. R. LINGEHPELTER DKSN J. INFANTE,JR, RHSN D. R. LITTLE RHSN c. J. LIVELY FN J. c. Locx TN R. L. LOHAU RH3 c. s. LoLLAR mum L. A. LOOK sua L. w. mn SN I. r. wuz SN R. D. LOWRY TN N. R. LozANo SA J. R. LUBBE SN c. L. LUCKETI' FN A. H. LYNN CYN3 R. N. NAINARICR ma R. A. HAJORS R13 J. HAKOUSRI SN J. c. nALrRsn,JR. RH3 R. c. NANLR FA J. c. HANSFIELD CYNSN 1:. R. nARAnLR,JR SA I. L. HAREZ,JR. cms R. c. HACCLEARY PNSN J. D. lMCDONALD FA D. HAGALLAN RHSN J. R. HAGEE SA R. J. MARKER SN T. E. HARLOW RH3 G. J. HARSALA ' RH3 G. F. MARTIN CS3 I. HAR1'IN,JR. BTFA R. G. MARTIN BH3 W. G. MARTIN FA G. L. HARTINKZ SN D. P. MARTINO SA C. MASON SN L. R. HAST NNRN D. N. MASTERS sR3 D. HASTERSONQ-IR' SA T. G. HAUCK SN E. T. HAYS RH3 A. HAZUREK BH 3 T. A. MCAUI-EY A FA R. . HCCAIN RTN3 A. L. HCCARTUR FN R. D. MCDONALD SA J. D. HCGLOTIU-U' SA J. A. MUNOZ pN3 J. R. MCKECHNIE FA c. J. MCLELLAND SA S. E. MEDLEY BTFN J. F. MELKA TN E. J. MENDOZA RM3 R. L. MENNEN ETR3 J. M. MICHAUD AA S. D. MIDGLEY RM3 J. A. MILLER sM3 J. D. MILLER SA R. w. MILLER SN J. A. MILLER MILLER SA W. J. SA R. G. MILLS FA T. R. MILLS SA J. R. MINS SA G. N. MJELDE SA G. K. MOHLER ETN3 L. M. MGHN RD3 C. E. MOLLER SA S. MONCIVAIZ,JR. SM3 R. L. MONDRAGON SN L. MONTGOMERY SA R. M. MOONEY SA R. A. MOORE SA L. MORALES,JR. SR3 D. C. MOREY BM3 M. R. MORGAN FN J. R. MORRIS SA R. E. MORRIS SA M. G. MORRIS SA R. W. MOSMAN RMSN R. A. MULLENHOUR SN R. L. MURPHY FA E. G. MYERS SA E. L. MYERS ETN3 v. L. NANCE FN C. S. NAY sFM3 L. A. NEARING FA F. w. NELSON FN L. F. NELSON FN L. NERO SPP3 G. D. NEWBURN RM3 L. J. NIEWINSRI SN J. R. NORRIS SA T. J. OCHOA RMSN K. P. OLIVER RMSA T. E. OLIvER,JR SH3 H. E. ONEILL,JR. TN E. P. ORDONEE ROSTER OF TRUSTY SHELLBACKS SA S. ORTIZ, JR. CYN3 R. S. OTOM0 SN P. D. SN N. V. TN R. N. SA L. G. RM3 S. K SA J. W. SA M. G. RM3 R. A SA G. S. OTT PADOSHER PALIS,JR. PATRICK PATRICK PATTERSON PATTON PATZER PAYNE RMSN R. H. PEARSON RM3 R. D. PEAVY MM3 T. E. PEIFFER CS3 D. A. PELLEGRINO YN 3 M. G. PENROSE RM3 L. E. PERCIVAL,JR. SA H. L. RODEN SA L. S. RODGERS SN F. S. RODRIGUEZ SN D. R. ROEDER G. M. ROGERS BM 3 SN M. R. ROGERS BT3 G. P. ROSS EM3 J. A. ROST RM3 T. R. RUNNIGEN SA K. E. RYAN SA M. G. SALAZAR FNR.R.SMLHD RMSN T. T. SALTER, JR. RMSN D. C. SALZER SA D. L. SANDUM CYNSN T. L. SANDVIR FN w. D. FA D. P. SANTJER SANTOPOLO TN W. V. SANTOS SN R. A. PEREZ HN J. P. PERKINS PN3 J. N. PETERSEN SA L. L. PETERSON RMSN w. D. PETERSON SA C. D. PETREE FA K. w. PHILLIPS SN P. R. PHILLIPS MM3 P. R. PICOU FN R. A. PIERGALSRI TNL.P.mAmmJ EMPN w. D. POEHNER,JR. SA J. N. POLSTON BTFN R. D. POTTER SA L. w. POWELL SN G. D. POWERS EM3 A. E. PRATT RM3D.R.PMUT MMS R. M. PRICE SA T. F. PRICE,JR. SA S. M. PRINCE SN R. E. PROVENCIO RM3 P. J. PRUSAK MM3 z. M. PDMIGLIA SN M. D. QUALLS RM2 w. D. RALSTON,JR. SA D. P. READY SA C. L. REDA BM3 J. L REED FA R. D. REMILLARD ETN3 F. K. RIEPER,J SA E. E. ROBBINS, JR. SA J. C. ROCRNELL SN G. S. ROD SN P. SARDENA MM3 T. E. SAXER SA M. L. SCHAPER RM3 C. D. SCHAPPER,JR. SNJ.E.MHMLR SN J. P. SCHENAMSGRUBER GMG3 J. A. SCHMITT EM3 L. J. SCHRIEEER FN w. H. SCHUCR RM3 J. D. sCHuLTz SN G. E. SCHULZE,JR. FN RA. A. SCHWARTZ SN D. w. SCHNARZ SA L. w, SEIBER ETPA R. F. SERVINE RM3 J. E SEWALL SA T. w. SEYLER SA R. K. SHATTUCK BM3 R. J SHAW FA R.In SHAW FN H. E. SHELTON RM3 S. M SHEPHERD SA L. w. SHIRLEY ICFN R. A. SICHELSKI RMSN J. R. SIMMONS SM3 E. L. SIMON BTFA A. D. SIMPSON SA R. B. SN J. R. FA W. M. SN L. B. SK3 J. F. SINK SISK SLAMA SLAUGHTER SMABY FUQIF-v R E , 3 'fl iff.-. .-. J. 5' . V N . T N ,- nva- -gf., , , P I E' L EIKHK 63 xg!!! - s W 1 . A , M., ,f M I . V? iff. ., A' 1 1- v 1 .' - 5' BDSTER OF TBUSTY SHELLBACKS SA w. A. SMALL ETN3 A. G. SMITH MM3 R. M. SMITH SN R. w. SMITH ETRSN S. M. SMITH MM3 w. SOHNE IV SN G. c. SOLOMON SD3 E. F. SORIANO SN G. L. SPRAGUE FN J. D. SPYRES CSSN w. S. STAGRS SN c. N. STALLINS RM3 R. M. STAMP SN R. J. STANDER RMSN R. L. STAPLES RMSN S. M. STEFGHAK SA R. c. STEIGER DK3 J. STEMPROWSRI FA A. R. STEVENS DC3 G. w. STIRES FN D. E. STONE SA S. D. STRANSRT RM3 S. SUDIGRY CYNSN L. P. SULLIVAN SN J. O. SUMANDIAN SN J. F. SUTTON SHSN S. D. SWARTZ CYN3 P. M. SWINNEY SA J. L. SYFRETT SN P. J. SZAFRAN BT3 J. A. TAREET ETN3 R. P. TARDELL SA T. J. TAUSGH RM3 B.E. TAYLOR SA G. E. TAYLOR SN E. E. TATLOR,JR. MMFN w. T. TAYLOR SA C. D. THOMPSON EMFN J. R. THOMPSON FA S. D. THOMPSON Dc3 S. A. THOMPSON FA J. R. THOMPSON III FN R. A. TIBAYAN MMFN P. K. TOFT YNSN J. R. TOMPKINS RMSN D. L. TOROK BTFN J. R. TROUF TN E. M. TUBIG BTFN J. C. TUCKER TN S. D. TURGANO,JR. ETN3 G. D. TUTTLE BTFN C. D. UPTON SA J. M. VALENCIA RM3 D. A. VALLERY GMG3 V. E. VANDERSNICK BTFA M. B. VANICKY RM3 P. C. VANOOYEN SA J. W. VANWORMER SN R. D. VEGA FN M. VEGASERRANO SA E. VIDAL SD3 A. F. VILLANEUVA ETN3 T. G. VAZNY SK 3 J. W. VOIGHT ETNSN R. H. VOLKENS,JR. ETN3 T. H. VOMACKA SA J. P. VREELAND FN G. D. WAGER HM3 J. F. WAGMAN FN R. J. WAGMAN MMS A. J. WAGNER,JR. HM3 D. L. WAITE SA E. B. WALKER ETN3 J. A. WALKER SN M. J. WALL ETN2 J. J. WALLNER SA w. G. WAMSLEY SA P. O. WARD RM3 R. G. NARNACK ,If .1 SN J. G. WATKINS SN M. G. WATSON SN T. E. WEBB GMG3 S. E. WEEKLET FN D. L. UEHUNT YN 3 J. P. WEIGHT SN w. A. WELLS SA T. F. WEST RM3 S. E. WHEELER RM3 L. E. WHITE FA H. E. WHITED EN3 w. E. WHITESELL SA R. F. wILDER,JR. ETFN R. R. WILKINS EN3 G. L. WILLIAMS BTFN R. L. WILLIAMS DC3 w. E. WILLIAMS RM3 G. E. WILSON FN J. R. WILSON,JR. SN R. D. wILsON FN R. M. wILsON SN F. J WILSON,JR GMGSN w. L. WILSON II IC3 D. M. WINTER GYNSN J. J. WITKOWSKI BTFN D. D. WOOD SN G. D. NOODARD RM3 E. D. WRIGHT SA L. J. WURTZER Dc3 S. YALLOWITZ FA c. M. YOUNG FTGSN G. w. YOUNG.-IR' MR3 w. A. YULE FN E. ZELLA FA c. w. zER1cLE.JR- FTG3 R. R. ZINTEL SA O. A. ZYVOLOSKI DK3 E. F. AARON SA B. A. WITT O . ' I . 2 V55 .fix -...1, NJ!-za.. K,45fg ff .-,... g. , ,,"A M5 . x Ja- , ix N35 ,QQGQ f1sg"itd'f ,... 1- ,hx X' -911' gg. My 1 -ue, '26255'5?-'f"' 1, ' -''1'1f.i+-fr.-5f:i3Z'??Q-Qi: Q -Qjjjj, - . 1 ," I ,1 1,,' , w lg ',f:Z2I32 1 , ZLL, "" V f'113-.lQg,3f.fQbj:'--Q -V 551- .,.,A ' .Q '.'A'A -5. 7 ,I -..' fM."j,,..,. X, -4 I 1 L ie ' , 'sFq5JY'.2.i'Qf'3f'1f 'L -A V 1' ,R2Jff'lTf': "2' 44-+1 j,i..'-1'Q'7?.'i-1.1fv',Qif1 X ' 2 ' . , 1 1 , -""A 1 f Q M f . W- f Q- -Ju AZ' 11-1 f fQ 1 ' f 1, - - , 1 -A f ,- .,,, -5- -Q, - ,- .-..,. fa '- '41 , ..',. . ,, - j ,. :.p,,- ' 1 f ' ., S' .. ' . , l .,,-gxg. ,ygg.'L,,.:-pf.. , ...,, ,L A,,A.., . ' f ,' . f 1' .- 4, "5 - ,, --f -'.. t -. -ffffzgffgg A'-v 7 -.A, 1'r. ,.,. ,-.wgkf ' ' Q' Milf., j f l Ii 2 pf -f - , A 1 L. 1D1Qfe'g' -V r ' "f, ' -. '-1-L " ' f 'f . -. ' , 7' "f'x.ffN. 1 ' - -"" f 'L' ,- .fw-4i1?' 'Zvi H- ' 55221 f f . Q X " '-W' 'ft' V7 ' mi' ' Af' "3" Y 'uh' 'Ci' fikv 1 N222 11' liiffjq! Q ' ' 'ly K W :gf, 1 .ig15.135'. g" Ig,Q1 fL,xx . S F3 'ey j 1-imply, gif.. JJZI: t-7' ' QA K 5 6 Z QQ 1 I 4 ' Q f V . . , .. , , e.r-rr ' .1515 -5 WJ: --51:1 EW F 14, 'N 9 6 :Ia ' 5? W1 1. if T'-iff 2 M' ' -if we fhfffff-'HQ if Gb - 1 45 1 N X. Q gg X ? , , -X ix NX V , X Y'.1fII QV-H X?lif?'5fW? F3 F4 5 J if iff. 3: "" - " 1 N EmlWW1'!g:i',.1 ' ES- E E M It 'ZH 1 'IH X'-'WW.r' x W -. +12-1 1 . .. - A"- 1---. ' . . . - R 1 4 lfsifzghf' 1 1:52. R Q ' ,EWU IH?" :4 "'- 1 H al' 'J' ,- H' - ' .1 4 -1 ' . 1 X-l -WJ gi'-525' E 1. 'A G E - " 'li QI.,-1 ' 1 1 AQ 5" Q' .- 183' 5 ZX Q , , M 99, .-,, xg-, A..-V 41 YA'-, g-1, 3, CD Q 4 Q . M My -PM vi . . X A22 4. I .I Laing: I? f Kg' P. . Q4 ' Q S X N1 R .Qs:','y'-Fx1,,- .-:-.., ,..-A , . J . 1' V. 1 -1 mwah 3 2 3 S gQ S 1 , - X K, 2 fv ff' . U' S 8 E ' Q Qw Q .W 4 - 1 .1 ' if - 1 .gg 3 as-1 E . S S 1 NE H KI' - Q .. ., - :ga Jr- ,, M ' 1111, 1 . , X! . 1: 0 , ,,,., 1, S E 3 5 Q . , 9 A F v. 1 '- ' " ' ' ' . xrlulub Q--ML", ' Y 1 Q - SEQ EM 2 Q 2 ' E QQ? ' ' 'J-' -N. 1 XX' L g ,3- "" l 1f4Q"'5a "Q.., X 'I--' ' f-Fi., .- - -' ' gb, 31' " .,-,-nf gq tc ss ,Q rg E 2 . w S ,-. Qff4.,,, Q1 .,,,AJ R N1 4 .3 ,L 'S Q Ex f O fs -'12 1 - , A , ' " 2 S:-7,-1'f1"i1'T1T1.'-fff 'ull-195' -:ff-3. 14 1 1? . 5 D5 Q QQ . " H" 'fn L 11 -PW? '- . L E- U Q - 111 1- 1' ' ' ' Q K +' 5 ' if . 1 .,"f'f'1ff - , 1-'-.V 'Pew gy-1 pg ' . 'Wg sp - -1 Gfsmv ' Q .Q Q gk -. 'f?', "5 1 E.. 5:1 - Q g "' 531 . 'IJ' 8 Q ic 'ff f " ' Q Wd? .'-.,"'-- QI- 1 fu 5" '1 e 5 S v S -3 ff: , 'H ' E L Fi SX S 1 .15-g+f:.Cw?s-X f m .Sf I ,. . 16- ., A . gg i? 1. al E:-. ,f "E SSSQ-:Ns I 1 5 ,Q :J 9 S Z gg - R -1 1-:if-5 1 'X ., 5.1--IH, . . F-I.-1 l L .1 ,,-, , - 0 ,a. -b 1 , -I x 1 5, 'i ii-. -1 sag. 'ii SN S .if Fgg. ' 5 Q.. ' '- .-fs -1. 1 .. U ' 2-1. " .. 'f'.v.-fx. K... ' 25.5 3 1333 m gui 5 E E gg E S 5' f .Q ' fy - 4 5.51 Y .Al -I Fifi 5: x l, 1 iv-iu si. Q. ,V-x bnlf.. r 1-f ,-.. V , , f ESS? ' 'f .2-2' 25 - X' 5 ', I 46? 73 935 - 5. 'X 3 E """" , -if-1761. -'..A " ' H ! iw! '- 5 S0 1 A..,, . . IL P If Ei Q S ' six? 5 " '- 1 VN " i ff ! 'E 52' , ? 1 U91 " H 1 1 ' 'Q-515 ei .-E X 5 Ei qi . f Slab!" -1 1 1 - If 3 as, KA 'H 1 gg -We ff 1 . ' Hg. r X il 1 . V? S04 v IL-., t 5, rf! .u I ' 1' 161, 5: S ' f5'v -fl "3-.fi--' up-"M '- ' . I lk! ". ..55':,, W , 5' t. -E 1 If 15, u . . ,. Q 4 , , Q., , 0 ., X, gh- gf., ,xg ,Q -g aff. .5 - r Ml, .X Em is 1 1 1 if "f?,Ef1g, i ' , t. 4 in 'Z '- X -Fi i- J ? 'f.3Afif. ' X gn Qs f -x iffigl-K f 1 ,ggi C? . 11.3 552- i iizlgr I A ,A - . iz., J, 525- R - OKQ . 1 ' A -. f53Qf5.t1t HL: 1 . Q 1 V.. - IN. K" if . -- am' Hw- vl ' 4'--.1-af Gi: ' 2 1 3 if EM if- -0 1- . - 1-1-1 . . f f' Q..." ' ,f.. Ea.X " ,,3ai4g-Q .ff M... . ' A " 'SJ'?g ' 1 L-14f?:2'fQL'f? '12 "f "i-21-s1'l. LFE--'13::1:-:-.-.'.'f-1--gggsf -- 1 , , ,.:" - 1 ' - - .. . ' ' . ., Q ? 3 Mg , f .--1. 11-1, ' , ' - 1, -.fx -' 'za' ,"1' - .'-. fx. ' .gf , Vis f, 5: 'U-I-'ia'-5 Q 1 - , - A ' f'??'il. fff "f"1?T'T'-'lix ff-giifh , . 'Eb 1 . . .-w . 1 lx 1 . 1 . . ,-. -Q. . 4 -Q ff A-in 1+1u4. ,- - -. -N-f .: . Q. 1 . 1 1-1- '- . -' 5- . -1: 1. L--:Q -- . .1 'i"f'f Q' "ff f'51"i1'4' -Ls.. . -5425- i 1 X- ff-15. '- 4 C "."ncw,,,,. PV 'ly , .-g51f:1g1j-T'f,.'--'- -1 w?g1,f -v,jj.-- -A 1:41 5' . flf- N-1-M-.5-'.-.4'i . gg P X",?'X .- 3" . . X Xqxx ., ,.5:r,,L,, . V G r 1 - . - 2. Q . .1 .V g--7.-E.. A113111 1-.,.- L, .MLT -5....-:-1-M-AX I 1 I, f U if 41. hu, X Y . f .A.4l 13 ,.-. -- . , , n ., . ,' ,. - 1- .- YNQXAX FU X. M Q-aa fn Gage -ff'-E 1 , 3 - 1,:.,:' 1. - gg----....,,,,.,. -...,- x.X-ANN X,-. X'1"t -,7 ., 7:-:ff .- F 'RQ br .i',b3Y"-"I,.- ..., ..-... W. ' -'-wg-' -sf ' o 1 . J '. NJ, yn. ss-S' 'Lf.i.:.fg.,l- 1' v . ' .lr I xx- '- S -a -,X H-.-,. ,-f 'L ,, ' QQA,-fF'vz 3 "-1' . a V' I ' Nfffgggtj. Ns Q ' - .5f'q3l' " hz' ' . . . his , , Q- fn-..f '. x -. . A 1 'xx 4 Q I pw 0 1-jk W .- IA-1 f f, I 1 I if I i Q x. E L F I F Q. I r f W E Q F F 5 .3 'I - 5 1 ' l , 1 T i ' 5 N E ' I I : X 4 E 1 f iw N g F 5 , , H . I 1 E


Suggestions in the Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book collection:

Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 20

1969, pg 20

Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 7

1969, pg 7

Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 9

1969, pg 9

Arlington (AGMR 2) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 6

1969, pg 6

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.