Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL)

 - Class of 1939

Page 1 of 100

 

Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 100 of the 1939 volume:

n Q Q a ,.u1m.,':a-i...,,,Lf,-w-,- f,s:f-fmggizxs f-f+?.v,.:r--,a:1f:5gi,iz1 . ff gi., -, 1--41fyg---ifghf. :WEL , ,Q-,me-gf V 1 - V -' . L1 ,nf ...J '. . x ., . . ' . 1,-T .Vggr .V V- ,: 4 'QW ff ,47.V: ,V . F V- . , ' . V um ,.. MV V...:,3ii-A ,.f,, ,6i,g?1f,., V., X, V v it-,-if , ., . - Y .- V - V. 91 .4 .V . .V :Vw -1-,QQQQQQVSYNE-2. :Vg-was Vfiiw 11.1.--xgfwes V-V-4f.,.,,:-V i' ' V'-Q35--.W-ws...-:2:V.V.:VV :---Vf'-VV.,fww.:,...V.- ff. -..f - -, , V. V-,.- .V.V.fee''nga--1215-V5-L-g,g:V'.ffra' -. xg, -s" 4f.gV 4f' .-5-if Vki-ggi:-'-.gk-53-axe?-35?-5.54fixgigy V1-f- ,X'f15"5 -V' - Vw"- 'f' V 1 -i ng. V' 2. f ' . ' 0 -1-., V4 V 'gmt-' - Jas, k,-, i .V 54 --"H V- -5 fa- -V-wrvfkg V-V-V5? iV. '-f f . " 'ff-M 7 : . X"'e. c-.VV . -. 14 V .fir , -V ., ,VJ -i"3!Zv,, . 3. X.,,, -.. , A, , -mg.. -SPV f-.mf .5 . ..w,qn,, Y. - V if . ww- X- 4-V QV- V :YV V-,f-QVJVMIV V...-. , .- ,: 7' J V , - 1 a -, '. "Y .., L. V.,-QQ ,' MH -.5?V,,,gg53.a .fV,3,.a.t-4Q5.?.- :i m g 7 -5 2 - A - . V' gg Tz,5:2q2Q3:'f H. 4 - V. , ,k.V.,i5j,,,,V:52.5, j. rg 1 ,.,,-,Q V -V -- -17414: 491 . V.. -e.,. ,35 1 mg T A V ' 5' ,,.3gf.q1iQ-5' aww.: .V.1,VV.i?1f'+aa. J- Q V., V . --1 - .Vw-, --. V- 'vfi-fps? V, - . Vi -'V'-:VNV-1-. 'V" V'wfi- V Ok.. .V-1' --u e.'w?'V . , ,- VfV'xXf VV . :Di-5 .ESM - mf...V23..:.f'V..-.V1- - V . 1 r V A' ,V f .4 ,N ' V-5,1 .- P if-wifi- em: -kilns? V ,-faq-v .V-V62 --1fa.,,,--. .fx 45-Jw, .1-,-"-'SE-'-'41-4,3Q.:,f::g-3.-W' .V .L ,-ff-.V fgww-., V Vw.. ' VV li-EQ ff'?'4-:f'?5f?Z5 fi' V 35" - 5 ' W4.+"'a-7:-33' ,MVK-'.' -F21rf'- -35133553 "3..wIE'ii2ff'VijzrJ:?Ar1 nf- fVV,,T.lf" ' 1 V--wVgvsV.m-V-J411-V " A V--if .4. -f v ,-.-V. f'4'Vs'Fdf r - , 4 V.f.- VW.. , V .fi-'.':2fV 2E"f'!fN . VV' -- .350 .1-rfS"-,-4V.:'s- .' V132 "VM '54-V.. VV 'WG - '.V-V Pm.. .-V -'Y-'2-V - . 9- 5 V1. vgggwgt'-3 -r mm.,-VV P1-.KV - -' Zi"if1-':-- 1 V - rl? V. VL -5 445. . . .4 -V 25: A "?3?"f-- -V - 'E+-1?-Q..TV35'VS5VV:g' 'ffl 1. P1 V -Viugm-Q:.V-Asif? -fi ,V--- Vfmzjif-be--.VV.Vf-L' .V V '.15'J'5f:JV:f'-k.in.w.zN.-15,1-V Ware..-:lr -23F,1Ye-Vw .1563 - -..V-If-V ,?" Nw . .ff?1W5,,-E,fVF,V'.V.., . 4 VF, gg.: ,V V - I ms. 'ap -.5 5-3911?1,-QVnl-n3sgi:ia.3f1gVE.VQVr!fg1rr-'VfV -rw 1,-1:gV,V-fm?--1-4mfiwzf- V, -7-E. -V! .2- , V ...QV 62 Vu -V-VJ., V, , V .gg-, V Mg . , ...fn .g:,..V.-F533-.SV 1,5236 Vw :V .VV-VV, .-V,-sr-V. V sb, ...E ,V V-5 V 3-1. ...ggi ,. . , V. . V 4-V .,,V-.5 V- ..'-:VTE fV.,g5i'.,.:ssa..,.f?,:g Slim'-'rr-5.3--I-wV.LV ,sf ,, sf V .- qw- f-- 'V - ,fx s ag H::,e,iVV. 5:55533 1gf"ibS3:VVQfg,1.vwVV W - .Vg45FV??f"Y' seq. " Vs'ie...V2gv.g4gf.g,xx5-5-viii-1f537?frfff?5+ fgyfgizgti .V Fi -f.,." -vigiff w VV ?-ifVV:v.,s,.g-Q. f' H ..,:g: V . ...V -5.3 V. ' . :V-'.-' ff' - ' -w ew V-V -4- .Vs -' 'V - 1- J, 'V - 2-V .- -s'-5 - 338, .VV ii- .VV+z:.r:f,: 'ef' '-Ma V V ff'-i152 f m.:-!'V2' , -MV if--"'i' fi ,WW 2Z"a":-WV..-w.,V -1-- f5fA:-'1-'Vf'7lQ if ' . 441 -"V -V7s.w5i'-'gig' ff-K'--sf -be--'-W 1- Eff? " ' I'1""?V " H V!-'Alb-1 SQ, -9'- ' t f-"'?'V -VH.-wVf. V -' V ' Sr' V ' 91-V.-N .' XY'-.--sir' -iff "-- -:L-1:13. Fw 27:2 :feVf.'f.w4V5- V:.iKf?i.y1 .sffswk .4 1' Jr 952 - . fe .. V- i'34V.V.V V. .V ' " W 4- - - V55 " '- 4. V- - Vi! 'V -V ,V ,,.,. .W ,- , . , .., . N . . V V V. .-.V-. . V .. -. 'Q gg...-M P94 .-Q -?2fgg,,.:r::f'V. 3 !'f'5?"9'Bl'V.1,Q:g'i55f?h3i"t-if Q- -.WHL3 ' Riff 'Trai'-:.V'f-wi:-ar.-2w.V.,, "5-. ,vga . ...Vg V V4 V 3531-FlVf2i-??-5 f '- 13' V. 5.':H??5fVif-"Q ' ' i Vk .. . 13 5-. its ,ff V -. ' Vfffgf 'ws-4.-V V , - -.4 Vff-1 F41-av'm-QV' S552-:..:fA'V-1 Q14-L',,V2 a-:!v.'U2---4l'?-'fi ff' if -....e..,r-1 . "'-s-Qi. .. 5' LVWV-?-,SY 4' V1 ' 1 -15 fS.V2'4fV1+sV IP .5, Us ,-'f.Vf57U:- -112:-545:-31? 'V 1aT3?w "-ff i27.f.f.f'?5Q.,:-- iff!-25155-li2f",A3.:E.73g3"I.?-lg!-1'V"1'-rg'Vl"- '414i-'-V:':f V if .3 'qiffssg Eg-1?-F54 V ifvw 'LW Aff". 'VY'-5-if.1,9'fQ3,a.--:fx V I -ff-if-S. .V,mr .fVfrZ':.x- f-:MV 3, gag,-f:..pV?1,,, .f -'V-1-ri-.,M+w - V , ,VfV.,V ' - V.. ' --vfp,VgMi:5?,3.e53w V1 5 V1, ,'4 1e'-.g, ga'-fV-in-M5-i,.V gcgfigffgikyii 71gfVf?g4E,g.i'f.g5f,g:rg-.4229-3-331-9Qs71'2ayN1??5.V 'iii . .. a' -' - . " f 34-gm , V ,, ' ,V ,V , Q V' VV't.-3-T4'eef'-i-.' . f, -.fb 4- 1-VQEVPQ-f5V.'..:fiV'.'VVk1Mfi'iV-3n..:'e1-eff?lf. "M..wV'- ,VY-' " V1 N . MSVQV-si. V1. - 'Vff ,VVV1-R f+'-U-1.V Ffa V-Vf' -V fc- LY-'w21:2"'-cm.-v -- 'ff-3'Q1e .fmfi AA-5.3-'iff'-gvif S-115--ca-1-. -533-4'-Hzwlg,-'V' ' f1f..z-Z?-iz ,. 2- Fdgffn- 5-Ji'-ff -15.1, ff?-55: , . g"?s5?4Z!fw-VV -V -2 --: N QV4, V- V .Fee---+V ' V -V 1, f V-V V 7 iff W.-.. -. - . A ,: ..,, V, riff,---g....V.g-,.V-1 .-'xsnrff H. , ...VX-Mfr ,-14V.!V. .- v,:.z:-Q--1. f" V ,Qi -p.1.D4-V , V - V .Jr emaiyg. . V . .2'Efz.52,3'n,w-4y'5Q, 2,..3?2,r'fFf.Vaw-.g,.,:g -,.f.Vl:'-v fha-1q:,Sq.iwr?v?. ... .V ,, Q33-Vyfv 3 V -..V4.fg- . - ff 119. .W -V: ., V-m.f,.z , 1 1.25. 43 V- V 'fa-f .,, '-if-fix., -QE-Q?--::,igf,i.,1' 3 , g V J? 5 42--V '. V -V . V...fs.:T14- .ffV.-.,zi4g.-em - V1 4-. H-QQEQEEQV , ' '44, GS. 1 . ' V V V 1. :Miami VA-S 'J V .V V -' 121 .fn-'Q " VV wJ-24,3 gg.. -' fit we-f 'gf -, , " ' V . ,x -V2 5- 5953 -V"".,:"'f, ,QV H. WV..-151. ' ,, - W MV... :Vf..f'Z- ffV'4V4.V5'-V A 'V VV V V V-- f 1 V' L -f V. W - 1'V-w'- - Q V - Q- V 1 rf.:-2.--.,:. VV .- ffV1.qV2.a-mzfff -S' w h. NWS: -5 " xgwsf--1 ...,,,V A s g M31-4. " V -. ,, -2' ,V.13gg.mg .--QS.-vi' L . Quai 555-fi-swx-:aye uw ' VV ,-V -VVrw.g. -V'-Vi-:aaa--' --'VL .Vg V '. --.w ' , fp.-. ' -..Qt . V :-V45, -if-fvwV,..,.: , .z?V:i:.Sff,i1V - V?!?"-,chi--3s.VVA1.J5?i'::.. 4V f..-'55 im."-.,. VV ' - V- V V- V V ' :Q-VV-QV'--V,V.1rf5f' . f f ...H gf'--451-V' .gifizwfl-fVV1.ifg..VV is-'mf , -1, 4 ',gf:g,Q.5V:V?-1 'V HV' ' . ., , V. V ff V. V 4 L-aa 5.1 '-V-mn gi-.:QUrmjFg'1,.r..VL4tfMGf,'f'1' 5-2.'.Vq " " v?3,...gwmV ..5. . 3 V Vaiffiq 3 V . 5.3.5-ga V' Q. V VV--'wfrw .V - '.E'fV'5F-5 -'1'frfa1'4miV.i.4fS-"Ef'3 f42VV ug-.N wg:.svVgg:VH4wu,V4fi2.-49"-'-'-.Vw-'Vf s'f-Mg,-1.3-V+.:1-2 J'-.,,iV13V-fW'A'?V':eY,'.,f hksalviwfih -gi:-"1-Vi..'fVVaN-'4 YW"4'V?"if-1'.'i- .4,. 75- -S.-'. '-5753-gf in: V-2 an --f4wV-4-V'-Q1- -3 ,,.5.,e:.gfu 2?-pre-,Vf4,V1f-9-22 Vg-...VV . .fi-!-,Vn.+f.,V--V eff .. V V 'V5V.VV,4:,g-. ..-.43 rrlgitfrsl .Vffv -V 'fi V915-an1.-'.S-5-fi-.,g,-.':3f.3gg ,-VV4'-.,Vi+5',.C-.'Vagga-3-.lf-5S.,1f+.V..f.ge5:m y4fPa,,FV..3,p- , V..'if:Vf..fe,wTig,,a,fgMF.4-4-VV?-,,aeg, . ' . . f f ii-Q-,df t--V , f'55wVrwVm1,.5,q- , ,QV kj.. ,3,,Mg,g. 71 .A v an I. ,Vw .,k0V,5V.V.55 f,r,:,,.V,.,..,..?.,gm-.fig ..,, hge. . ...W -1, ,sm V . , L gagmi , i'?V?L'?Q"' - H -VV-'JN-A-a-f? ' 'il -TW .-Pm. ,tis-A ""fQ:3-ff?-ug, fr,-V-w ' g- -Vr, 'QR Q " 1- , " - . H"-v'9.Vfv'4,-V V ' f ff 1 L ai 3 ci VV...-.,, .- V V V.V.f,4,V.fgmgfVV.,..fxxV1:-V-Esf,:.?,g5gs.zf3 ,. k Vg'-'135-Q-ELK - 'V4Vg-fi.-..wzgQ., ,f A . gwihggmr .Qs I.: lg, V 1 . ,, ,qi Vw.-Va. V V -Vr.,.f:'.g'3wg4'Eif f'P?5"-vilif-iw . -,,ffw1.Vj'H -'54,-I-v . 1 . :i'qV -fVr - V -'V-.Vg V -396513 6. --V -V, V5-gm I ,V V 14. gV41.f:,rg1gV.f9fe: 4 .- .,,g-22144-1151-w-gagg1gf4?:VVwri4g,Q..':+?Ts :gr-. ',.23-,-f f". ,V 52 ...V ,V V A 4 -' .5255-m.:C - V- 'VV ,-., a- .'4g QV.?W A. Qsejgggysbz.-, 5 .V JL .N V it-.37 B ' ka if M ,W fa w?giB?5:VE,,9,,QkW..V. 1: V i35f" 'aa.g4' - g.t??k.14-F VV: ,wi ""4 " .F -V 1f'-fV-'- -' VV V, 'M'- ' ,., - I P- 'V - - V' V-4--:V-.41-x2'711f-."Vf. 4 s.Vf,VV-VV,. V .19 -fu..--.:i5?wes.,+,ni,'3R'-V1.m ..s V 5323.-9-.V.fV. .JV - . -Vw, -- .--.f25fVV -m,.-V -. QQVVMQV., . , V., V. .V 'SVv?1.PtV.V-rVs,,,.-V, V .V - Vx .. ai, 5-1, . V, V. z- ,ip 'A!:':f:..-mmf ts. . ,y-V919 VV., -fgg.wg,3m,1',.V ...MQV-Vf.,. . 4 V-QW -Viva- qriffzf 2' .ar 3 -w .Vxfffsff 1-Vw- 1. V 'V-:QV 'MW-:s-w.?15a-V,4.VV1,.V-'4 4- - . --V... - svn wr. V - -M ax' .- V.-1 JVQ.,-'ISV-Lfi.y. V45 :ze , ' M ei-Us, fm,-Q. -1 asv-2,'fi5V':gV-:sf -K. my ,, . Im VQ,Vw5,:gwn.V,+QzSzQVV. . .brig -...s-,.V-,V,Vg'if5iqi'E,.f ...A , --1 41.fV,g +-V .,,. , J.. -1- --he Q... , ' .V L 4, ' Zi-V 'V ' 'V-f - ' VV vp- ff - , 4.V.'-'W7-'gftq .Vgaff--Vg-ii,-iV,ff5BzL?s"qs5sMr ,955 "-PV' .J-111'31i'-5:lf5P-mn-zfz'A MC-3':7'3'?'5'k' ffiig-717V '--Eiga- -1ii',1TkT4V12-1. V5 ,gl , - -12.4 MSL- 5 'azfl , . 'A .'52iNVp..-.VV'Ef,34-f'1"' "le-f-51-Age--4-v -' -'Q 33-4.6 .'Wv4,glf143f.z-"mT'Vx1!Ef' '11-1 ,VV iw - -'VV H1244 "AVvsm?.g-,rw V 1-' -2- V-V1V,,.r-LV, -1.-.,., 4.11 - fl: ..-Af .su-VV .- wt' - -f VV . 4. f x .V Mgr., 1. -5.vV,,ga,-v:m,,a1.1e J V ., . -mac?-V . -..V.f,, ,- L... :Qu ,, ,.VH-VVQVVV: .f.fm.xi.5.,iw a'VV-V- ' V 'K-P V-2.-Vs. . ff . rw. 4- V-14-Q V g-V: -'-,5v5"w, - -' --xf5?'-w:--'f- , ., -- ' -V. WW.-.V:'a'V .V .. . VV -V 'V 5 . g -.,2'V1g.V-r'-f-. zg ffgpir, , VMLV, '-..gV,5Q5e,Z .3 -.VAQVVQ ,, 150. 'Vz flm if-Vg QVV Vg...-, is ,af W -VV-5-fx. . - wwf.-' ., , - . .- -- V. ,ff .Q , .,,.,,., .., . .f , V- .,,V ,fa , ,V., 5, .. 4. M , VA., ,fu up Ve Vii?-..,.V.r,..3a4f.-V-.,,.-VVVQQ'-f?"'-afwg.. Q81-' gg'-1 VV V -V .-:V fVAs5,+.V V , 7' vi H if . ' gif'-.gg-,+V"",f?'1-'L--1a'2fFN?gf 55541: , 1 45. ',,i---fgm ar' '-'wnniw--AV '-1:-wi:Vz-'VG :fi-a':" wi'-2-" Ml -1' .- 4 5 1:-"GV e ' .F E1 V'-15-fri-fVtl+ f.. Q ggi' V1.3-Q3'31"-Zf?:""fe. ,Wi ., .-3'-'f'V'H-...iii Vi? "faF-?'VVf-gF'1if:Q-4ffi'VfV'1vlQ74S,51 '1 ' Ffh' V - 5-14 VfW1' . k i" -'igyflff-p'V77"',, jf H134 V. f , uf .lisa-ff.. QV V1wgfV1i-nf2vV! 1' V 4sw2"'- -H 4 V"-t-kE7'!RV iw .4 'W-s--'af 5' -2f!'fQ'f9-'.-- 5"5?'1V-wk-. M' -VVV'245F.fr'55:.' V --ff . V' ab V V VV H .fmcfi " Vi. . fi H -.V T' WEE 'E 43135'f3?'-'f?5ffQ"U'?35Qf"--- W K' i 'YVQ4-'fig' f 'V5"'Af'-Vw" r" ' V- V - V VVV- V - V-sf'-V .iw V. ' -V.-i -, ,.ws--1.33 --V."V.-hmm 5-F"3DQ-s.1W'f5-lglfia-S"13-l'x'?P"575'15"N5E'f-'f43'1'F?f'f'5?Vf'-Y'.?'3'x 4.-Jw. 1 ,+x.'siVV.VV fu.,-VV V . - V V.--gV:V:wewVfV-...VV-. f ,M Vg. ff. A ,f ,,. -5-. V, Q, V. V.V,f.w-,Vg ki 96?-Q,V'VVS,,,::,w1'-if-,mfs-gi--..1,'7' f-my , , 'le.--...-wwf V -5: gf f ..ef,'x?'f::4 Vp..-.-f'Vf. -- ff, - V- - A-QV.: Vw!-V-V ,V-Vs?.V,V V ,. 1.-igW4Ug1e11a5 ,.v. . --VM . zlb-inf 2 rf.-A ,,5.3w.g'- Egg, .9-VVeJg'ir1f3'--, -4ua5e'g522.,.3, F.V:.9f3i1:V-Vs-A.:-:,.f!?'V-"Vxgaz'--Pkg - 'is-V-FW: V z-' ' V --i"r735+S. mv.-?V-5,24 ,A .V .- .Aw -1-Vg-F 'f ' V .. - :Sins--. 55. Vi- 4 TQ wp .V-ew-I-fin-' -uv.-:V:'V-'V V' .1 49-5 2----sky-'V,42-V-Vf55,,fff-.Mm--' an .2ms"'.Vf+VVmf'V'i1?Lf-ieeSE'Vu- -1 V -. - -V VL-'SY-V .-V"-VH-gy .ff Vwfw --Er 1 . mf 4?VV1S+--eff' fgfwi, ...wif VV:ff' VN.. 4- -ff.-eV-V! Tm-"iw-n Bb m,x1'.V.,v-F,:sP'. eY:4VV,-Awqzip. rf-:Vx -12-S V 4.f':V,.V fV4Vv-H'61V.fi- -'-'n5:s5r'iw- -V ' 7? -'J?1i!?'3?'Y V'.fw.V.i+. V V- wwsas V fra:-,'rP?23gf V"- ,Q ap--156: '- E , Q,5..g4,.,1?--1 Q-.j5i31'l'jig,3,-1-'X-U1VQ:.-w..1'-gigsavfs 1?L'S.,w:2pmfw. -.f5J-.2- .qv qw V. uf ::mfS'1Q'-2'-.Vi.,'Z,f ig' -V?11.VZ'r Vu. ,PJ-rg a.. '- ' -1 ,, x 1x,xVV :PV V" L V 'Pl-"-f .1 , V - --.,,3, -.241 3 4054. Vip VV -17 ' '. V' ' aV ' j-1 -' :ig ' .1 " Aa 1-V. K'noV.Vw ..."V' 3 -4' FQ' 1i'l'Cw'fa' ""!'1YV' ' ' 'V-- .'V,l'L" 5., V -1-,' T25-.. ,".VVr ' 'WV ,Vnlww . 13 ,. 3' K-:EYJI . .- ,rf J, ws!-V' 'fix-?E'1f ' :5:Vg'x?E ' ,VV "i'?'f"i----fxlffgfa 1- 7,.V9J'V, -4 ,..-iff.,M-1--,"-SE,,5fE5:g"'!qs:s,gV5:V4, 3,,,.'f 'Ili'-fl,:V-3?g1fx:V.EV.3,fE'3x5,-V- . ' V.- -2 --I E., ,- iq-R, 5 ffa...V.,,x, -. -2 -V rf. 1"' Q - V , ff-Vue.. V p- V .1 Vs.-V : V if:-'-, ' V Vweamg-V'z-gagi,-.:V,p.VV .,.VV3-wr'-4VV1fa.a .V,.:-.ee -,,fV5'1,bw:?.5. QV, i.x5,y,g.gS1gfg.:fgiQ:?M.Vin-.1 .si -E-V - 6 iipii gp , V -,x'-Ffa-,gxielQ5s3uV73-'figs-4-f, mei'-P..-,gf?f..:w,, usa- fxeva.V-Afxgaw.--x53Vs,V 2425:-I-VVE.:-:.,eaw gfgiwm-..,,bw-.r,,6g?qQ4 -V .. -fg -- -1.1-:mit RQVVVVV-f , . V 'Ka 9-.. -V ',g,qi45, ' yr-fV.:: 153-2MV,V. bai,uff'.,.f5f.'E.--Vi-1-gmf11ffnZ"g w-V',1fQ'n,- nip Qzwfv - 5:5 ,,-xw.g-f5'?aaa- ,H-frgat-Mg..-A-S214 ..-VV.-:Vg-fu.-g:q, -J.-ie.-..,q1V:.w-,., ga--.V-Q .VV if ' 'MQ- . "4 wi 5 Vx: V-fb-V ax- pn WE. . . -N112 ,1.a"3g2.',,g-:x'iPgB3p'5S'4 'r L--VV-5:..g',:q-E'-':VV:yi"Vf,,gg,L.'a,.:,g-Gwgifg -5-'95iggw3'a,.:g1qVa'-1 'Q,",gQZ?-2f'..:Zg-,ck . gf 5- 'V' - -ef ,.-533935.-,gm-9-gf 1 V1:,V,.VV5fsV,s..-'-in ' Vi-M44-s,f?V1 -V ff., bt 55,-: 1' '-Ffa. Viv--V, r. Q-1-VF'.Qu.4V-FV-,,g4.' . Q 4sVa,g..,f..g.?V1- fk'-4... T 3 . .vw-ig,-"' - ,fQ,..5:-45. g.f'gmr':n Q fM?54gfV..2x.g',Q5Esg?.'?:-qyziiy-fiiiiira-21'.1?igi'g41.L43g,-S'Vgfxwwg:-4.5,r-i-4,f-g,?g-u'-:-,--a- ' , V'3q::'y2i,ki:e :yr I, :wx 'M V. 551.1-E?--f'me V- V1-rf 1:-2-552 2,1a'w5:5e" "?fI5?f'33u '-S"f1i':35.'SE'1ii"."4512?.f'Q 'V 3if5,Q-5'f'q5i'i3y1gQ,Zf3gif ' VL'2:1.v'E,b55.5:1-5551512551-"'vEQ' 1 , ., . "' 7612 Li L V-VV ' 'V 1 Q ff . , V r i " . .VV V, V4 4- V- .V ' M un. V. Viiffaf-.vgrsf-if 'V'??V-Rf-RLVJ ' -,gVV-.iii rn 'V-f f ,V ins-1.--' WM. ftifr-V vf..f,2.av-2299---:V-ii',,ss'ig-,gfgfw-mf ,.+,-fzg.Vf.i-V- if-qw V ga. .r .. xl? :1"V: - 4 ,V 1?',f",,QAggV:ei51-1x.:f-1 25155 Y-f-VT'-'.g25?lZf3,VvhaS.'ze. , 4'-V ' ,c-fag'-'Q-1-V-' .. ,1e1p +2fa13'V-1.-5.15. .-:1fiNai2f1:-M-'64--gm -31.2-5 .mv V , ,. - ...gg-T .35 f gfflfwf-XFLV uf , V ..VVV':,fg,-4-5 if-ig,-ff- 1?-2235-fifixziegwf-,,1 ., fy-V -we 1-- ,7.fV, L va - V..Q..,,-A... . L., VV .4 ',.f:,,.,,.g,, 4,4 1g,.- Eg., ,pm gy.:-V 1.9, ,. J , ,. ,W .V .l 47,1-y 4 V,.-,VV V 'V A,i.,.Q'gV,,,VV .. 5, 1 -,jvg .JV-V , :K '-f 5V,..'2t.g,,,gg, V,, , fig ..J5i5?ffFf2ig..sf+ff"..f- QQQWQQ? "29'Y"-fqi E ,----r4V.,VV1V,-1-5-V -V 5-"V-sn. 9555- :S1f-512.-V ai-' -cf-4 Vw Q-V.. f 4-' - .V-fir V. ,, - 1V Vx.e?if?.5Vi, -e., -fu .. - - ' -Q - ,wwgk-V.--QV-V' 4.-...VV -2. Q , Jw.-fx-. -1V.4a-.VwVV-- V VV ,V -- ... V VV -.V ff -6 - rm fi 'rVV.zV1, 4 S- -mask ?-'EJF-Fifa'-"...r-if?,w.:+f..4VKV' -79-V i f -- QQ ' JP---'Y--ini ..i: ..-Q-,-.ga -5, 3 f.-. wp .V Vg- gr, , ...VQMR V, V' -, 'w -- V 'V - ' 1 'mf 5- 4' "f "Hr ' " V- ' -f Wx: -.WH .. -1 . sJ'- " 1535+ ":.::V1I V mwas :V V: VV.-., "-f-N33..-'V4.'1r.s.iWrNafwffff5aV"2f:- , , ,BEMV Kim Yfw, VG ,.zf.'fVig:f.:f ' ' .- ' . . VV V -- V- .V ' .V "' .5 fi gm ' 'VZ 4 ' F' , V V,.:VwgfegJs44L.+:.2V'--'T V. --.5 V+EQ53.,VV-2,134-LV ' 'P' '-51-e-f-if "riffs V -'f ws-6.53"-'P -VNV V -V-vVf 3. V ww' V- nf- - ,.. V-.-F2w -'f , ,-7.V.4:--VV mf- V 5-4162-,f-.,1w,?Q?f41EH.,a'!Iug,q tw.. -V?-,V 43ea.Aamm.VV':9Vs.+m.f.s.V,ZL'6'apS4vV V-M .Fr-V ...Q V. ...F ,. 4 5- . 5.453 xv - --fVVv,3-??w5V-gf. V L 1 V -:VV -my VH?-.,QVff, ?: 3 , ,J V QQ' if-2-:.V , FV 4V V . J I V - V i n --V-.-Ve--V V- --.V .wi f-vim. W ,g.s. x, 3'?i23'fV mfrqiigw.-..,,f. V, -mg.-g,.,i,!u-efvk-wif .Q-. 3- ff , , .Q V - .M VV V V- fag.. . o :-V..--. --A. ffiiiigfiif' "F H . - iff-4' ?' "?f?'VfV--' f' ,- " V A " ' 1 ' if 4 'V-fiffgfif.-ff ' V. f f' 'T' 'V . 4 -V 1 g " , K -Vg. :V ' .,:. . f . ' VV V V i iw " 4 iii-ff?"'V.-4 .. fix - f -sr 1 ' Tx'-fx fffV . - --.Q V. .V ..C:: '., :- , 21' ' 4' z"-.,f,,V.V 4, , HV f - . -5-Q... 15.-ig if A Vs 5 ',V'-"'j-gn E- V. , - , 'V :'m., ,. ,nm .if V. .11-,1.V, 3' ,,,'a:.' -' .xv 1-1.-, i.,:1- V ,V ?",jg.. yn. In., f ,VA-A f 'A ',gg:V-2331 gi"iia' 4 4 . , Vu V VV ,V .VV. V -, V, -V V --V V -4 VV.4. 1 ff' . -Q-Z 3, -VA. f x ,, , K.. 4 . K. . VV ,,, l- .,,',f..w,,,b V ,VV , ,K K I 4 i r 1. 4. i , I 4 1 5 ef 3, P EHHHNES PATHUNEI Wen Home SEVEN MHS! 7lve14A9rmauM WHAT HU! Um .Zeuww K Q i 3-""'f E? QA. s 5 2 , L. fE2v Q-www, ww wfmwwzmf I 1 me , Sv Q N, if" 1 Q, Y E ai fl LM. ws. -,V .. K. -,W K A .U M, . ' . F' .A ' 4 WWE M19 ANU 4APwNrNGs H we Qmum vm HIGH SCHQQL AHEU + + ILLINUIE THE PHINEHJME RUTH STUDENTS OF ARGO COMMUNITY HIGH SCHGOL: The school year 1938-39 has been marked as the second great epoch in the history of our school. Many citizens of the school community have re- marked how delightful it was to be present and participate in the Open House on November 10'th, at which time the new addition to the school was formally dedicated. The dedication ceremony will be long remembered as an outstanding and memorable occasion in the educational progress of District No. 217. During Open House activities the students of the school performed superbly in directing, instructing, and ojfering leadership to the 2,000 elated guests of the even- ing. Many notable visitors remarked concerning the pleas- ant home-like manners exhibited by the student hostesses and hosts. This indicates to me that our students have greatness of personality and depth of understanding so to captivate the distinguished visitors. Seniors of 1939, you are fortunate to have a part in making epochal history in Argo Community High School. Sincerely yours, f I PRINCIPAL CHARLES E. WINGO l:URMfXN UNlX'l'.RSITX', B.A. CORNILLI UNIVLRSITY, M.A. The morale of any organization reflects the character of the person who heads that organization. It is a tribute to our principal that never before in the history of our school has there been a more generous spirit of cooperation, a smoother function- ing of the machinery of administration, and a happier spirit of genuine achievement. F1 l gy.: LID 1.4.1 1 c3.' QI-I E E UE HU H1 UP 4 Y Y 1 f 7 V v Y Y L 5 r k r L r. L E a 1 ,. I ,+-E may-:'giE 1-4 -'TD 004-2 8-3 ::.E8' mosh .Q53 3uE""'+-"5'uN fgmsoooa wg-E 92? CI E '- 2-1 ,530 U ' ua 0 E-as E"sEg- '3"9,, 3-Sai "gg Q33 H-1 28254353 .- ' - .3 83333 "'o:-E' -wo -2 rs 331-'7"'U ." ou-8.9-3+-vw-5 PQ .5.oQ'-3,53 fl 0 . ,qc-'a"Ugva f2::5g3'EgQ V o 2-335536-a Cx,-cgi-ao 2 "'u3uo'..n:o22'E 3?-i4S'i'5'm 'CSSWE 534 533 -ggi? Ewa' ,ag 'K 7 iQ ,W-11'fi .1' fa in I C vw 5- yi., a- I ,ht -r '0' QE gg wa .4 fi? .5 ' A? ' is A V ff: -5 if V 'v"sE:': -mt. E al' I Ca A - F552-,g 230 f 4 5335553-f fgii' .sg s 'QE Quai.-.5 E , ver" E if.ssi..v .gi .' . Q 8 -:Se- 2 - 3 , 1 V -, , , ly, ande,'ZN0",,,i1l aid. 4 Q 5 f . Diana kW? mnrH.I,bem,ro . , I :gif 'Q-5,22 - I,n H02 a55l5mewlS, Qfcaual-..I ex E hsugsoh A ' :.-it L5E?3 ii? . 1553555 .-Q ' ll Sf,ideS'QIins a'Qrp'1j,.y. he 41 . Sgau- ,-5' mg Q e 1,01 .P nbfi- -gg - E.. 'S 3. ,sh -, . - ug, 5 3, h g'Q,'iv.f" "i . 5-gi -748352355 - Ng, ywhsbavg wc' E .lg-'QE "3 5' Q, , :fl-? QI' 3:i,5,: .ffysf .., 12,5 53 5 ggigm. -M45-4+'7' '-" 549-1 3 2 . Q. ng" 5' 5 ff.-'saw 0 2 -Mmm, ' ." -'4 w. u nw. - 1 K --G QM-r-.5 ,, s H-1-:xiii -biwfif' '51 FQ 42 ,W -1 .N -n Q-..Q:s'.f-f-,. V' o ' If 0 G -,---.1 9- ,Pnf ',wi.,L 9 'if E 7 EE,-'iifafg if ff' ' 3 QW? ii: Q V. S z.'2',"3'5?3-E. r- A f ' as Q so - ' gg , 2, "' ga -5,-5,42 - s-3 L 'J-' Mg '13 fi has H'-ga-H' A, . ' if-'riffigf 2 E Ee w 'W im 'S--he Sian . V- M -' - 1' 11", . Nj 2:3 . 3 ' , 14 0 E 0 . , w 0 . E 2 Q EE f 325255553 "4 ' A " 0 Q -: .E 1.0 V 'afv s'i'fl ' .. -:ji '- 9 1 Q 7 "--0 U1-'F "9 .0 . S ' Af E' Q sz V9 9' '4g"?1w 1:63324 0 N - - ig + rw Q gf .. Z- 'J is w:.s.we,5,Qz-S-QQ -.5-gg-f m -2 Ja AV 2 3. H5 if :X m'3g'3NeuL9Q9 1 Af K V ,rs -A -o-, 0. - , ' A - -if 'E U S f 2 Eff' S 'i:':f'J" 'S 4. .1 - ' v"9- " 2 Z -1. 'pa yg Q53 eva 4 - , P- - ,Qxg ,xeg0A 99 , - 'U LH 6' 9 an "- 4098405 -A' ,v is - A,-SJ? Qi 'seg E 5 QE guiiag Ev U ' h D' he 5 U ' Q-1 x? 5' " A aogi ag 9-P ' 'E' i 'i,1". fa- 1 2. 'gg Q.-.aw ' 5513 ' 5 53 ' '. t " 'ia ui ov gawk-2' ,gg -Q5 gg.. ff'-.,- si 2'a'?ep, .gpg-5gas H Q 3 Ei Q f - 35 sae I ." A. - 5 xjij' g3,L 53 5 f.,,,b QEPQEWQS 1 Q U ,Q .. , ..-Q. , .LUN .13 cn 9 f 5.0 A :av ,QI ? 5 E :Q 021 'Q'g?6i!'osig'QiQe,,6 ' 2 H . u , ' - , Q U-6 Q g +Qf?ff?"Q5Q5'2f+' 3 tm ?EzaS?5Z ,di Qfocgfkgazfg 33 igsaf 5 - ai,-'22,f:,-E- G '29 6' :EE 2-fi'i .,U-' have -ESQ'-nw 5 0 -'Po QP an-mf - Q-ag" Q3-go 'ig-55:32, gg f Gal 530 2-359 Q '-9, 2 ,. ., ,, gigs F 35, 6 Om ' U " 9. o +1 5-gEQ 9-oi' -5.Q3m'g" , -'P ....'s0:'h 9 .F ...s-G - ,glfgg Q QQ, 2.3.56 Qificm E7 -5 'f 51122 2' ' MQ' aff-S Q - mai? 'E-W :sig bi Hou' lu Keep Om' Boys Ou! of 1'riswz Mr. Brandon's address .... "Purpose of our public school system not to train potential thinkers how to think but to train the American child how to live the particular life destined to live" .... Comments favor- able to educational trends here at Argo. XVords of welcome by Mr. john Ginalick fsubstituting for Mr. H. C. Swanson, president of the boardj .... Rl'Idfi!III5f7f17 of Ifilizvrzliozz fo Ifzilzfvlry, Manager, Corn Products Refining Company, Mr. XVilliam T. Brady fMr. L. Gillan substitutingj . . . . address, Assistsant State Superintendent of Public Instruction, Mr. S. E. Baker .... Reminiscences, Mr. Frank A. Parodnicki, Introduction of guests by Principal Charles F. Wfingo graciously done .... special service applauded .... Mr. XVingo's words of welcome with reference to satis- faction all feel in fine addition to the com- munity's educational facilities .... special stress on the civic possibilities of new audi- torium .... complimentary references to principal speakers. Superintendent Noble J. lJuffer's expres- sion of great pleasure at being present with his Argo-Summit friends in dedicating fine building .... tribute to services of those serving educational progress in this com- munity . . . . complimentary recognition of Argo Evening Trade School .... hearty words of congratulations. First chance to inspect new addition . . . . S277,000 for building and equip- ment .... patrons taking full advantage of program of activities, exhibits, and cordial invitation extended .... capa- cious new offices much admired .... commodious and well planned rooms . . . . ornamental lamps giving soft diffused illumination .... full and shadowless lighting in every nook and corner. Attractive class rooms .... new ones with the latest in closet, blackboard, and bulletin board equipment .... old, retinished and equipment more complete . . . . healing and Ventilating systems, the newest .... fascinating exhibits in all departments. Patrons visiting new library .... seating capacity, 86 readers, l4'i of student body .... dark oak furniture in harmony with walls and ceiling .... round tables popular .... sectional, counter high charging desk .... maga- zine rack .... dictionary stand, card catalogue, vertical file unit .... linolcum floor covering sound proof . . . room size 31 feet by 50 feet .... conference room for group study . . .. 3,000 volumes. Departments on exhibit: home-mak- ing suite .... music department, with music room open for inspection .... commercial department, with typewriting and other tests going on .... printing shop and Maroon editorial sancrum. with demonstrations on press, typesetting. editing .... other departments affording interest .... machine shop, with im- posing array of new lathes and other equipment. Shop: provision of trade exploratory experiences to aid pupil in choice of worthwhile occupations .... develop- ment of skill in use of tools and ma- chines .... to acquaint pupil with shops and varieties of metal .... good work habits: safety, cooperation, honesty, effi- ciency .... introduction to worthwhile leisure activities .... a knowledge of what is meant by leadership. Demonstrations of use .... 'foca- tional department office .... wood shop . . . . physical sciences . . . . art depart- ment .... biology .... library .... homemaking department bringing much favorable comment .... three school systems in the Chicago area with build- ing problems making frequent inquiries . . . . view to the patterning after lay outs found here .... graceful reception of guests. FOODS CLASS: 6 unit kitchens as in home situation .... girls do all planning .... frequent pupil-planned breakfasts, luncheons, dinners, parties, teas .... home making IH hospitality unit: Easter party for 2-6 year olds ..,. friends of high school age .... dinner for Dads .... field trips to food indus- tries, including local plant. MACHINE SHOP: """' patrons much im- pressed with fine ma- chine shop .... triple purpose heat treating furnace Cgals fired forge, high speed treating oven, and metal melting potj .... electric are welder .... oxy- , acetylene welding and cutting .... fields included not frequently explored in most smaller , school shops. CLOTHING LABORATORY: movable work tables . . . .four electric sew- ing machines .... in- dividual lockers .... magazine rack and built in book shelves .... sliding doors .... ad- joining fitting room, with triple mirror and built in ironing board cabinet .... individual growth .... many fields of activity. C101 sei.. '-2, .Mr ,gf -we Qi, , -my fm:--, , .-j li 1 I i' his - -Ei."-H ,5 ElillllNEE, PMHUNE4 December 13, 1937, receipt of petition signed by more than 300 qualified voters requesting special election .... proposition to authorize the Board of Education to build addition .... special election called by Board for january 8, 1938 .... proposition carried overwhelmingly .... 514 in favor, 61 against .... contracts awarded March 24, 1938 to lowest responsible bidders. Addition now completed of most modern design .... planned for efficient use .... fire-proof throughout .... auditorium of ample capacity to serve community many years to come .... educational, advantages now offered second to none 1. .' . every facility for academic education provided . .. . . well-lighted, large, shop rooms, equipped with machines costing thousands . . . . dedicated to vocational training. Print shop: school paper .... commercial set up and organization .... experience similar to that obtained in commercial print shop .... own type foundry .... rubber composition cuts made by boys of print shop .... better designs in printing .... cooperation with art department .... esti- mation of supplies, equipment, and cost of labors made by production managers. Our children on threshold of new oppor- tunities oifered by this beautiful and splen- did addition, and because of splendid support of patrons of Board of Education .... en- deavor to provide best possible educational advantages for children of community. 3 LJ R s cm Enthusiastic tributes of admiration and praise reserved for new auditorium .... capacity audience of over 1,000 .... each enjoying exceedingly comfortable, scienti- fically constructed opera seat .... pleasure thus manifested due to knowledge that handsome and capacious new hall a realiza- tion of "dream" .... ideal accommodation for major entertainments and meetings. Fine proportions of auditorium . . capacious stage .... deep curve of balcony . . . . oak-panelled walls . . . . accoustically designed ceiling .... equipped with moving picture projection room .... visual educa- tion demonstrated by educational sound Elms .... handsome maroon colored cur- tains .... fine proportions revealed by row of colored footlights and indirect illumina- tion from above. More to be said about numerous school activities and facilities .... well landscaped athletic Held, with baseball diamond, tennis court, football field, and running track .... all well drained to provide adequate water service for every reasonable requirement .... athletic field enclosed with modern galvan- ized chain link fence .... necessary en- trance gates. .- . Formal speaking program ended with benediction by Rev. J. R. Stephenson .... cinematic equipment demonstrated . . inspection of all departments resumed . . . hospitality extended to all in the library, gym, and other places .... cakes and punch served. MBU EUMMUNITY HIEH SEHUUL 1939 T I-1 E Aux. Q11AR1,1is li. WINGO MR' HERB1?T.f'i SWANSON Prilzcipul HM in Successful completion of recent strenuous building program .... Board of Education now ready to turn attention to the weighing and determining of educational policies .... members of present Board thus carrying on fine tradi- tions established by predecessors. Board anxious that community receive full enjoyment and return of new building .... new and enriched program of activities, facilities, and space now available to non-student groups .... Evening Trade School of increasing im- portance in Argo High educational scheme .... frequent complimentary com- ment from W. J. Thompson, state director of vocational education .... extension of physical education department .... gym used by non-high, as well as high groups, every evening of winter months .... Boy Scouts and Camp Fire Girls, a part of the swim cl.1ss program .... groups enjoying gym facilities: Holy Name Society, C. P. R. basketball team, Health Club, Nazarene Church quintette, Argo Metros S. A. C., Merchants Art Club .... wider use of school auditorium for civic and charitable purposes .... auditorium always available to groups following Board specifications .... programs drawing community participation: Patrons, Night, Thanksgiving program, Christmas sing, operetta, junior and senior plays, home making style show, band concert, honor society induction programs, weekly Friday assemblies, programs of commencement week .... beautifully developed high school park with participants, old and young, in fall and spring sports programs .... increasing numbers enjoying park facilities . . . . always a welcome at A. C. H. S. BCDARD CDF EDLJCATIQN MR. CHARLES J. BULOW MR. HARRY L. STONE MR. JOHN GINALICK MR. CHRIS DINEFF Sc'rrclury U57 MR. BEN GIBBS MR. WALTER LA VAHN 1 C147 HEEMUHUEHL HHNIUNS EVENING TRADE SCHOOL Argo Community Evening Trade School . . . . reopened September 6, 1938 . . . . two semesters of fifteen weeks each .... work under the supervision of Argo Com- munity High School board of education and Principal Charles E. Wingo .... cooperation of local industries. Eighteen classes, with an enrollment of 243, organized during the school year .... classes conducted as parts of practical courses .... adapted to needs of local occupations and industries. Persons composing the faculty: R. F. Van Eman and D. W. J. Brown, Shop Draftingg Emil Adamec, H. S. Williams, A. M. Krattebol, and Jerome J. Hein, Jr., Shop Mathematics, Dr. R. W. Kerr, Dr. S. M. Cantor, Dr. Wm. F. Henry, C. E. Williams, and H. E. Bode, Chemistry, E. W. Wilson, Practical Steam Economy, G. M. Hafer, Trade Electricity, Joseph J. Zbornik, Comptometryg Walter B. Hughes, Public Speaking, E. G. Laughery, Practical Industrial Bacteriology, Amos Flint, Factory Management, L. E. Trexler, Trade Electri- city, Applied Mechanics, and Supervision. Much interest shown in scho-ol work dur- ing year .... average attendance 8072, of total class enrollments .... spring semester over April 21, 1939. GENERAL EDUCATION PROGRAM Practical industrial procedures .... Ben Gibbs, personnel and employment director of the Corn Products Reining Company, and Walter La Vahn, the same, Electro Motive Corporation, La Grange, Illinois .... "How to Look for a Jobn .... acceptance of the co-editorship in final publication of general education series . . . lectures and dramatiza- tions of vocational problems .... repre- sentative pupils visit employment offices .... first hand experiences to complete theoretical study of vocations .... reciprocity between the Argo school and local industry. 144 interpretations of problems of youth . . . . completion of a four year guidance project .... faculty committe: Principal Charles E. Wfingo, Harriet Hendershot, Ruth Broom, Ruth Reynolds, Grace Steadry, Fred Johnston. Floyd T. Curl .... Toula Lymperopolous, secretary .... materials dealing with manners, morals and ethics, education, vocations, and citizenship .... lessons published in four books, one for each year, to be used starting in fall, 1939. PROPOSED ENLARGEMENT Clearing Industrial District showing en- thusiastic interest in trade school and other educational facilities of Argo Community High School .... special dinner on May 18, with industrial executives of Clearing Dis- trict, Corn Products Refining Company executives, and other civic leaders, the guests of board members and Principal Charles E. Wingo .... informal considera- tions of proposed enlargement of District 217 to include Clearing industrial area, District 110 and District 111. Civic leaders present: Douglas P. Wells, Superintendent, Clearing Industrial District, Inc., Harry H. Pratt, Murphy Varnish Company: W. T. Brady, Manager, Corn Products Refining Company, C. J. Alger, Chicago office, Corn Products Refining Company, Wm. 17. Gurrie, School Auditor, Sam Frankland, President, Argo State Bankg P. T. Barrct, Land and Tax Commissioner, Belt Railway Ctmpany of Chicago. School Board, District 2175 Herbert C. Swanson, President, Charles Bu- low. Secretary, Harry L. Stone, john Ginalick, and Chris L. Dineif, Charles E. Wingo, Principal. C153 GENERAL EDUCATION COMMITTEE CHARLES ll. NVINGO. Piirlvilmf HARRIET HENDILRSHOT, Cbizirmim GRACE STEADRT RUTl'l BROONI RUTHI REYNOLDS FRED JOHNSTON FLOYD CURL TOULA LYMPEROPOLOUS, S i't':'i' fury CoNTRIBU'i'oits iiiiom lNUUSl'KY BEN GIBBS, Cori: P!'0lfIll'fV Rtjining Culiipiiuy WALTER LA VAHN, ljlvclru Mollri' Corporuliuu 1-"' '.g we YU t 1'. " V 1, Y my i --el ,xx I QR' , , x J NN T . .L -xx,i:Vlll: i pcwxslll i 1 Nl A 1 J 4 XL 'ixxwllx ' it is s QV' A. 9 FHEUHY Nllll ENUM lmprovement in quality of instruction .... de- velopment of methods in keeping with modern trends . . . . professional leadership at monthly faculty meetings .... representatives at state educational round tables .... attendance at annual meeting of Illinois Educational Association at J. Sterling Morton . . . . teachers' professional library expansion . . . . graduate work .... continuance of diagnostic and prognastic testing of incoming freshmen .... spon- soring of weekly assembly programs ..., pupil leadership encouraged .... noteworthy speakers .... active part in Argo Community Evening Trade School. Rapid strides in development of guidance activity . . . . publication in book form of guidance p-atterns worked out by faculty committee over four yea period a 1938-'39 accomplishment. K U65 MBU HIGH SEHUUI HIEHUWHHIQQQ WALTER ARMBRUSTIQR, ILM., MMIA., ALA. ANNE BRAUER, BA, M.A. ff-E If- f+'H-f - RUTH BROOM, AB., M.A. Q2,13g,JQ. IAREDERICR CARPENTER, ILA. I, 1 1 fr ,, I .I FLOYD CURL, 13.5, M.S. ff' A SA E FRANK C. EVERITT, Ir., ILA. M VERNON IPAUT, IHZII. HELEN FIELD, PILB. RICHARD I-IAUSXVALD, 13.8. HARRIET HENDERSHOT, mls. CHARLES KUSENDA, l3.A.TJ"' I, , V ,.4.vg,4.,o71 V EVERETT LARSEN, Rs., MA L- I Q,iIA,QWVC MATTHEW MCISRIDF, BS., M.A. DOROTHY R. MOI-IR, S.B., A.M. MILDRED NICKEL, l3.A.E7f211f.L1444g'.'f- 'f1.fEa. L I'IAZliL IJHILLIIIS, Ima. 7'd"3-'Z RUTH REYNOLDS, Is.s.4?-'-U'- N VIRGINIA SHEPHERDSON, 13.5, GRACE STIEADRY, Rs. LEONARD TREXIIZR, Rs. ROBERT VAN EMAN, 1s.E.I., ILS. h CARL E. WILLIAMS, B.I5fl., M.s. JOSEPH I ZBORNIK, Rs., M.s. TOULA LVIVIPEROPOULOS, s Irfv I-I-fury AUDREY crm-1, Z 1177 ' XVILLIAM ATHERTON .... LOUISE BAN- CROFT .. . . TED BOLEK .... XLILLIAN COLLINS .... IRENE COOK .... THELMA GNIPPE .... MURIEL GOLDSTINE .... MARTHA GOLEMBIEWSKI .... STANLEY GOWGIEL .... URSULA GUCKEL .... EUPHEMIA MARCHUK .... PATRICIA PECH- NICK .... JAMES ROMAC .... LILLIAN SAVAGE .... RENEE STONE .... ELIZABETH NMPUNMHUNUH WOODALL .... PETE YARMOLUK .... ARTHUR GRAHNKE .... FRANCES HODELKA . . . . HELEN HOMKO . . . . RUTH LANE . . . . STEPHANIE LISOXVSKI . . . MILLICENT SLOBODA. SC H-ARACTE .X ATI NAL H non some' N ff X if v RX HOLARSHIP LEADERSHIP S E R V I C E X. Age f yi'-gg, i 4',L 51 fe .ref-mar gf, 1 HUM ANU EEHUH Honorary Iournalism Ojicers President .7...,..A. , ..,.... U rsula Guckel Vice-president ....,,, ...... W illiam Kowal ff' Secretary ..7.... .. ,. O liver Gohr X Treasurer --. ..... .........,.. . ...,........,,,,,.,............, Renee Stone V 2 Sponsors ...,v..,. r ,v..,o.. Miss Reynolds, Mr. Kusenda, Mr. Curl Dorothy Allison .... Gunnar Anderson .... William A.ther- ton .... Louise Bancroft .... Mary Baran .... Joseph Cygnar .... Victor Freund .... Elmer Gipp .... Oliver Gohr .... Muriel Goldstine .... Martha Golembiewski . . . . Donna Jean Hart . . . .William Kowal . . . . Clara Kurek . . . . Ruth Lane . . . . Donald Learner . . . . Stephanie Li sowski .... Euphemia Marchuk .... Art Molenaar .... Helen Mroch .... Patricia Pechnick .... James Romac . . . . Elsie Roach . . . . Lillian Savage . . . . Millicent Slo- boda .... Renee Stone .... Jane Yetter .... Betty lVan Vossen .... Robert XVilliams .... Elizabeth Woodall .... Alice Whitko. Honorary Home Making Ojicers ' .....,. Frances Hodelka President ,..... V ice- president .,... ..... H elen Homko Secretary ....... Betty Van Vossen Louise Klawitter Treasury ....... ...--..-.---.VV.., ..A.v..f.- Sponsor M , -,,,,,,,. , ,....,. ,,.. Miss Steadry, Miss Shepherdson Mary Bnaran .... Florence Durka. .... Frances Hodelka .... Helen Homko .... Mildred Kalivoda .... Wanda Kempa . . . . Louise Klawitter . . . . Mildred Klawitter . . . . Vera Leonchik .... Stephanie Lisowski .... Jerry Schultz .... Betty Van Vossen. 1203 Annu nummiiivii HUNUR Qunniw A. Officers President ....w..... ....... ......- ,.... I r ene Cook Vice-president .,...,... .....,....,. R enee Stone Secretary ,..... .,.,.. G eraldine Schultz Treasurer .,,,....... . ,....... .,..... L u Wella Kromray Publicity Manager ........ ...w....................... U rsula Guckel Sponsors .V., ,..w.. .........A .... Bill Atherton Mary Balich Mildred Bulow Lillian Collins John Debelak Dwain Galloway Thelma Gnippe Muriel Goldstine Martha Golembiewski Donna Jean Hart Frances Hodelka La Verne Hoffman X Helen Homko X Miss Hendershot, Mr. Zbornik Clara Kurek Genevieve Lazarski Stephanie Lisowski Ann Makowski Euphemia Marchuk Helen Mroch Dorothy Pappas Patricia Pechnick Elsie Roach Lillian Savage ,Iacquelyn Schultz Millicent Sloboda Alice Whitko Mildred Kalivoda Elizabeth Wovdall Bernice Koi-,Ping Maxine Woodward Irene Kurcz PERSONALITY VVINNERS Patricia Pechnick X Ursula' Guckel HIGH COMMERCIAL HONORS Stephanie Lisowski .... Dwain Galloway .... Millicent Sloboda .... Mildred Kalivoda . . . . Helen Homko . . . . Irene Cook . . . . Genevieve Lazarski . . . . Maxine Woodward . . . . Thelma Gnippe . . . . Frances Hodelka . . . . Luwella Kromray . . . . Martha Golembiewski. n A life without a purpose is like a slaip witlaont a rudder. Flower: American Beauty Rose Colors: Maroon and XVhite CLASS OFFICERS President .t........t ....t.....A.......t............... .... P e ter Yarmoluk Vice President ,,,--,-, Lillian Collins Treasurer .,...,....,, ..... Patricia Pechnick Secretary ...., ,.......,..... I rene Cook Historian ......, ..,,l , Euphemia Marchuk Reporter ..,,. ,.....,.,... L illian Savage Sponsors .,,,,, ,.,.. M iss Broom, Mr. Curl SENIOR ACTIVITIES Senior Play, "Mystery at Midnight" ....,........,...... November 18, 1938 Class Party .,,..,,, . ,..,.........,........, ,,.. - ,. ...... ........ N ovember 22, 1938 Party fFor Soph Argolite Boostersj ..,, .,.... D ecember 19, 1938 Valentine Party. V......,........................... ........ F ebruary 14, 1939 junior-Senior Banquet .,..tt ....e.. M ay 18, 1939 Senior Prom .....,......,...,A,. ...... J Une 1, 1939 Commencement Concert 7 , ,... .,.... J une 14, 1939 Commencement ...........,.. -----.. J une 15, 1939 SPEAKERS AT COMMENCEMENT Welcome: Patricia Pechnick Farewell: Ursula Guckel HONOR ROLL A Muriel Goldstine Ursula Guckel Patricia Pechnick B Bill Atherton Ted Bolek Thelma Gnippe Euphemia Marchuk Lillian Savage Martha Golembiewski Helen Mroch Elizabeth Wwdall Stanley Gowgiel James Romac Peter Yarmoluk C223 llli lllEUllli Sllll Editor-in-Chief ..... .,.... U rsula Guckel Picture Editor ..,..... ..,.,..,.... J ames Romac Senior Editor ...... ..... E uphemia Marchuk Senior Editor ..... ,.,... E lizabeth W'oodall Business Manager ,. ...,.,..... Elsie Roach Business Manager ...... ........, B ill Kowal Faculty Editor ...... .........,.e,..,.,.. - -, ...... Miss Reynolds FI3!kT'lJIlI2S The Class of 1938 1HistoryJ ........ .....................w.., ..,..... L i llian Savage The Wheel of Fortune Spins .... .- ..... Bill Atherton Class Will ............................ ....,.,.-, O liver Gohr Fall, Winter, Spring ....... .......... . ...... . ,,,.... Dorothy Pappas lXIlT'CICJPiT1 IBLfTTDIlS Jane Yetter Ed Rasmussen SENIOR CONTRIBUTORS Stanley Gowgiel Donald Learner John Makowsky Carolyn Martensen Lolita Marotzke Jerry Kelly Frances Chepuran Hurchel Reinhardt James Fanos Patricia Pechnick Theodora Pukis John Muros Tony Bruno Irene Cook Ted Bolek Ann 'Drechen Clair Lambert Donna Jean Hart: TYPISTS Clara Kurek Helen Mroch Lillian Collins Martha Golembiewski JUNIOR CONTRIBUTORS Millicent Slobocla Eleanor Francich Mary Baran Steve Duncan Loretta Musur Alice Whitko Mildred Matias Veronica Novak SOPHOMORE CONTRIBUTORS Phyllis Hapke Mary Jean Lambert Nick Troff Marion Smarkala Leslie Johnstone Dorothy Sucholbiak FRESHMAN CONTRIBUTORS Nick Janettas George Pokorny C237 .. -.E X- 1 m S Ls S 'LS -6' -4 QS li S as N 'IQ as S 3 '45 'Q S xx lb 46 6 -Q S Q5 V3 as Q li CHARLES ALLISON - "CfJIlCk', .... has 3 mild nature .... likes golf and baseball .... "hi yuh" .... does much hunting and fishing . . . . ambition: civil or diesel engineer. DOROTHEANNE ALLISON -- "Dot" .... known for collecting library passes .... likes reading fnot historyj .... "Miss Prudence" in the junior play .... dislikes crazy drivers . . . . always willing to cooperate. GUNNAR ANDERSON - Bashful fespecially when girls are around! .... member of Quill and Scroll .... likes hunting .... speed demon .... printing's his specialty. CHESTER ANKARBERG 1 "Chef" .... quiet and reserved .... likes sports, especially baseball and hockey .... many friends .... outstanding feature: curly chestnut brown hair. YVILLIAM ATHERTON - "Biff, .... singing and dramatic star .... an asset to the band . . . . leading man in operettas . . . . immune to girls .... athletic ability on track .... pleasing personality .... rates ace high. LOUISE BANCROFT - Vivacious young lady of the Gerry, Jackie and Louise trio .... has played violin for the orchestra four years-how they'll miss her next year .... how beautifully she wears her lovely golden hair! ROSFMARY BANKS '- "Giggles" .... has the record for finding things to talk about when she shouldn't be talking .... blonde hair . '. . . laughs at slightest provocation. LOUIS BARONE - "La Barone" .... quiet and unassuming .... with us for only a year . . . . many friends . . . . hockey . . . . carvei' . . . . super machinist . . . . good artist. BUD BOLDMAN ,- Blonde wavy hair and blue eves . . . A Club . . . . variety is the spice of life .... ambition? you tell us! . . . man of all trades .... football, basketball, baseball. THADDEUS BOLEK - Likes his hamburgs "with,' .... "Teddy" to the mob .... sports fan, baseball in partie' . . . . aspiring mechanical engineer . . . . originality plus in floor talks . . . . senior board member. MARGARET BRIDA -..:fMafge" .... happy- go-lucky .... G.A.A. member . .Q . basketball team .... athletic boostef . wg... cheerful disposition .... enjoys studying Latin. TONY BRUNO - "Tony" .... swell football player .... A Club member .... sports manager .... quiet but very well known anal. liked .... desires to be a coach .... has a low voice. JUNE BUCKMEIER - Easy to look at . . blonde curly hair .... happy-go-lucky . . takes a vacation from school very often . . pleasing personality. MILDRED BULONV - "Millie" .... will challenge anyone to a checker game .... enjoys listening to radio - especially when Bing Crosby is on .... very quiet .... pastime: bowling. ' -W '-?'f"'?'f?5M-!T!?"'?SfgL"":H t- T' fe-'ra:"w1" '.,. , C247 JOSEPH BURDA - Quiet and retiring but still gets around .... a letter man for football .... chemical engineer in the making .... always smiling .... basketball player. THOMAS CEROPSKI - Alias "Scars" .... A Club member .... saves buterflics as a hobby .... We-ell! likes to dance .... watch the butterfly . .'. . Art Club officer . .' . . basketball player. LEONARD CHADARANEK - "L0iiy" .... track man .... known for his story telling in oral themes .... "happy-go-lucky" nature . . . . likes the outdoors .... keen desire to be a forest ranger. FRANCES CHEPURAN - Favorite subject: "boys" "Frank" hates drawn out descriptions .... a well dressed girl .... good athlete. JOHN CHMIELEVVSKI --- Tough Guy foh, yeahlj .... pet saying: "Take it easyg you'll last longer!" will he be immortal? .... another musician .... a very happy nature .... to be a barber. MILDRED CISEK - Sweet, tiny and can she dance! .... wually .can heard saying "not prepared" .... "Mickey" . . .Nt a winner at basketball .... a staunch G.A.A. supporter. FRANCIS CLEMENTS -- band member .... timid .... immacuately dressed .... Music Guild participant .... a girl's man .... remembered for his characterization of Nozo in operetta .... sea scout. JOSEPH CLINNIN - "Power House" .... especially on the football field. .... a pillar in the A Club .... president of Hi Noon .... wants to be a flat foot .... oHicer of the law, not floogie. i LILLIAN COLLINS -- "Drum Nfujorn .... vice-president of the senior class .... popularity personified .... active in musical activities, G.A.A., and the Commercial Club .... ready, willing, and able. IRENE COOK - Better known as "Cookie" . . . . president of Commercial Honor Society . . . . representative in commercial contests . . . . "it's okeh as long as you can still laugh!" . ' . . secretary of senior class .... sweet personality. JOHN CZEKALA - "Cboco1ale.t', .... what a football player! .... a good sport .... what broad shoulders!!! .... need wexrnention "Rita"? .... a reminder: Johnny, lift your feet. RALPH DAHMS - Another printer . . .g,,.f quiet . . . . ardent baseball fan Cin fact ie is an excellent pitcher! .... A Club participant .... tall and very blonde. ROBERT DAVIS -- Bowling and ping pong enthusiast .... quiet, but consistently a class booster .... pals with Melvin King . . usually serious. JOHN DEBELAK - Thinks much, says little . . . . backs all class activities . . . . basketball enthusiast .... Hi Noon booster .... ping pong star. I ,MA if fi? 'M Ha 3 if ff' ..i S xl is .N 3 S Ki wk SR is if Xi: Mvqw- is 6 'SS Q ,.. ' Q A :SQ N..- mf I N N .ix 5 '- .A Bi. 1' A fxu C.- s f ms X XX !V, i fx X .Si , ' . x 4 S X wx ,U ., f X 1 Q , . S HW 1 Q 5 , wifi ix MX X Q.. , 4 f f We Qi n Q5 . was 1 I' 33 f X W Q-'f Fw h' .D if 5915 1 is S Y QQ 2 ix Q, 1fRANuas DUVAL tlAMI5S FANOS ANN DRICCHEN , My lzD1TH 11151 ima . VICTOR FRFUND PAUL GARSIDH BIiATlilCIi GIIZSIZLLR THIQLMA GNIPPE 1 v U' ' if Ol,IVI:R GOHR dh MURIICI, GOl,lJS'l'lNli V' If MARTHA GOLIZMBIHWSKI My STANUCY GOWGIEI, MARY GRZICLAKOWSKI URSULA GUCKEL 4 ,tl f,,,, ROY HAGLUND I A vf,f' DONNA WAN HART ROISICRT HLAVACICK A A ,f wwf 5TlANl. HQMKO , ,Q .A fl!" l"RliD QIOHANQILN ANTHONY KIALUL m1AA1.1n1ma MQLLY ' . 'A -'- ,JOHN KIRKQLIS , I 4q ANNA KNIP NVILLIAM KOWAL .IOSLPH KOZLOWSKI LUWILLLA KROMRAY CLARA KURLK CLAIR LAMISICRT my ANN DRECHEN - "Nu1'sie" .... reserved and blue eyes .... personality plus .... . . . . big smile accented by deep dimples .... editor of Maroon and Argolite .... member of studious .... movie goer .... 200 word a National and Commercial Honor Societies. minute speaker . . . . desires to be one of those beautiful air-hostesses. FRANCES DUVAL - Musically inclined .... choir .... orchestra .... loves kittens .... "gosh darn it" .... to be a mannequin . . . . pleasing personality .... special sport - ice skating. JAMES FANOS - Dark haired Casanova .... English class in continuous laughter by his travelogues .... A Club .... football player . . . . clowning antics at the carnival . . . . desires to be a big business man . . . . dramatic star. EDITH FISHER - Tiny, blonde, and sweet . . . . always ready to help Uimmy F. takes advantage of thisj .... collects pot holders . . . . Edie . . . . desires to be an efficient secretary. VICTOR FREUND - "Dukr', .... recently mastered the art of dancing .... good printer . . . . everybody's friend . . . . played the villain in the social science jury trial .... likes a good time. PAUL GARSIDE - "Gans" .... what is "Gus" without Hershey? .... our drummer man and our sound effects man .... nothing like a good party and a smooth car to drive .... everybody's friend. BEATRICE GIESLER - "Geesey" .... interior decorator .... neat dresser .... makes friends easily .... doesn't have to walk to school fnot because her father brings her eitherj .... Girls' Glee Club .... athletically inclined. TI-IELMA GNIPPE - Ambition: social worker . . . . interesting speaker . . . . G.A.A. member . . . . honor student . . . . enjoys debating . . . . attends movies frequently .... usually seen with Mildred Bulow. OLIVER GOHR - The villian Cin our senior play, of coursej .... Quill and Scroll .... senior reporter .... secretary of Pam .... seriously considering being a missionary .... holds record of saying much about nothing. MURIEL GOLDSTINE - "Goldie" .... piano playing .... noted for rendition of Liebestraum . . . . G.A.A. officer for two years . . . . excellent student of English .... member of four honor societies .... active in school activities. MARTHA GOLEMBIEWSKI - Tiny girl with a big name .... works in library .... does things correctly the first time .... efficient secretary .... honor roll .... reporter. STANLEY GOWGIEL - A scientist in the making .... very intelligent .... laughs at Ursula's dry jokes fprobably because she laughs at hisj .... serious .... don't ever have a debate with him .... a leader in many ways. MARY GRZELAKOWSKIQ - What blonde hair! . . . . fruits, milk, and vegetables are her favorites .... that accounts for .the rosy cheeks . . . . conservative half of Mary-Beatrice team . . . . what a basketball player. URSULA GUCKEL - "Ursie" .... president. G.A.A ..... honor student .... blonde hair ROY HAGLUND - Tall and red headed .... noted for his ability to keep a straight face while telling one of his jokes .... grand oral themes .... ace printer .... class booster. DONNA JEAN HART - Sophisticated young miss .... Commercial Honor Society .... senior play .... prefers blondes ffeminine, curly haired varietyj .... senior board member .... reserved. BOB HLAVACEK - Quite a ladies' man .... enjoys civics .... golf player .... main am- bition: engineering position . . . very frank . . . . always laughing. STEVE HOMKO - "Steve" .... another quiet mild spoken, well liked senior .... swimming . . . . "aw dry up" . . . . collects butterflies . . . . main interest .... machine shop .... mechanic or machinist. FRED JOHANSEN - A one girl man .... tall and husky .... A club .... likes curly black hair .... honor roll .... basketball player .... glee club .... witty . . . . "Fritz" . . . . bus driver . . . . football star. ANTHONY KEGL - "Peanuts" .... bashfullg yet likes his good times .... afraid of the fairer sex .... his hobby is collecting pictures of orchestras .... likes dancing. - GERALDINE KELLY - "jerry" .... Irish spirit .... will make a pleasant secretary . . . second home-Walkathon .... G.A.A. member . . . . sometimes has doubts about all this school business, especially oral themes. JOHN KIRKOLIS - Tall and blonde .... a ladies man .... takes frequent vacations . . . . quiet or should we say sophisticated? . . . . likes to hunt .... very interested in mechanics. ANNA KNIP - "Nippy" .... but doesn't bite .... unassuming .... Maroon typist .... likes double chocolate sundaes .... and F. F. Cough drops all in one breath .... how could she .... A Capella Chorister. BILL KOWAL -- "Kay-Wbal" .... likeable chap .... A club . . - . letter man in baseball, and basketball .... likes to argue .... very friendly .... shy when with girls. Joe KOZLOWSKI - "slice" .... I good sport .... follows baseball .... likes English . . . . favors humorous side of life . . . . has a wealth of friends. LUWELLA KROMRAY - "Kr0miL"' .... another one of our G.A.A. girls .... reporter for the Maroon .... queen candidate in '37 . . . . cooperative . . . . personality plus . . . . active in all sports. CLARA KUREK -- "Oh, don't bother me" . . . . homemaking .... short and snappy floor talks . . . . quiet Qin the class roomsj . . . . hobby: chewing gum without being caught .... Argo- lite typisr. CLAIR LAMBERT - "Irish"-F . . . football hero and member of Dolphins .... one of the smoothies on the dance floor .... slick black hair .... everyone's friend and helper .... unless a speech is required. 4277 i 1 51 v Nl P so bfX so 3 W. 9 6' CB tm 9 0- 9- R' 9. S W Ph as ,ss S Fl P 6. 9' vs- W N tx S tm A, ,, , ...g,.i..w,.,,.. , us ' eil as S S 5 -u 45 -Q 18 li S as QB 'ld as S S '45 -0 G xx Q5 -6 6 -Q S N X4 GENEVIEVE LAZARSKI - nlffiliyu .... ice- skating .... dislikes giving floor talks .... G.AA ..... entered shorthand contest . . hobby-baseball .... friendly. DONALD LEIARNER 1 "Donald Duvku .... football and basketball star .... unconcerned . . . journalistic .... likes good orchestras, especially Benny Goodman .... star reporter on Maroon staf. HARRY LEWANDOWSKI - "Musk" .... dislikes spinach but mother makes him eat it ....Aclubmember. ..golfstar.... industrious printer .... "slow but sure" .... everyone's friend. BILLY LINDGREN - Where would one find a more cheerful smile? .... Gerry is the apple of his eye .... tall, blonde, and very handsome . . . . senior cheer leader. RITA LLOYD -- A cute little homemaker .... willing at all times to lend a helping hand .... a sunny disposition .... full of fun and giggles .... usually seen with Genevieve and Rosemary. EDWARD LUDES - "Ed" .... hobby: making something out of nothing . . . - avoids people who want information about himself Qwe had a hard timej .... machinist .... clear, deep voice. ANN MAKOWSKY - Pickles to you .... loves arguments .... would like more attention from a certain football player .... "Who me?" . . . . main attraction: chubby cheeks and deep dimples. JOHN MAKOWSKY - a blonde with blue eyes . . . . the instigator of many thumb tack episodes .... likable .... bases floon talks on those visits to the morgue .... ambition: to be a mortician. i EUPHEMIA MARCHUK 1 "PlJemit" . . . . good student .... Maroon staff .... G.A.A. member . . . honor roll .... Argo commercial honor society .... usually seen with Ann Makowsky .... dancing is her hobby. LOLITA MAROTZKE - "Lo-Lee" .... athletic .... G.A.A. board .... "I'd like to help, but I can't do that" .... basketball star . . . . friendly . . . . . back jabber . . . . physical education teacher .... enjoys a good joke. CAROLYN MARTENSEN - "Carrie" wants to become a nurse .... dependable .... marvelous sense of humor .... dislikes "pesty keeds" .... enjoys history when she gets good marks .... always smiling. PEGGY McCORMICK - "Irish" .... another dancing and swimming fan .... shy and re- served .... has a large stamp collection and several awards for essays on aviation .... hailed from Leraysville, Pa., to spend her last year at A. C. H. S. ARTHUR MOLENAAR - The strong silent type .... dignified .... very little to say . . . . enjoys hunting . . . . Cfor he lives in, the ANN MUNDAY - Jitterbug .... tiny .... happy-go-lucky .... G.A.A ..... Tuesday . . . . loves economics . . . . and history . . . . reading .... pleasant smile .... quiet Qbut only in schoolj. JOHN MUROS - "Iohnny" .... former sports manager .... A Club member .... "hurrah for the Macedonians and the Poles!" . . . . very industrious .... very friendly. BERNIE MUSUR - "Doc" .... wants to follow up photography .... collects Readers Digest's .... nothing like a roast duck dinner . . . . victim of Ted Bolek's theme . . . . brainy . . . . quiet. CHESTER NICHOLAS - "chef" .... 'what do yuh say?" .... musical aspirations . . . . member of band and orchestra .... basketball . . . . likes a good time . . . . pals around with J. C., T. P., and S. Z. DOROTHY PAPPAS - 5' 1" of pep and mis- chief .... "ain't he cute?" .... always collect- ing money .... staunch G.A.A. member .... says what she wants to say when she wants to . . . . very likable nature. THOMAS PAWELEK-Boy wonder in chemistry . . . . rather read a book on science than fiction . . . . hobby-radio . . . . band and orchestra . . . . trumpet player . . . . quiet . . . . says very' little .... desires to be a chemist. PAT PECHNICK - Football queen .... beauti- ful voice .... National Honor Society .... treasurer .... low tantalizing voice .... court reporter .... dislikes boys who tease her. RICHARD POKORNY - Introducing Porky . . . . senior board member . . . . our Swedish hero and we really mean hero .... at a loss for words if hands were tied .... senior cheerleader . . . . prospective student of law at University of Chicago. CATHERINE PUCHALSKI - A novelist of the future .... practices speaking with a southern accent .... G.A.A. member .... home-making reporter .... very frank .... glee club .... "Kay" for short. THEODORA PUKIS - "Pugs" .... any sport comes in her line .... vim, vigor, and vitality . . . . member of G.A-A. and life saving class . . . . loves to talk and chew gum . . . . rides horses .... collects souvenirs- EDWARD RASMUSSEN - "Rassy" .... always looks on the humorous side of life .... excellent as an elderly gentleman in "Mystery at Midnight" .... basketball enthusiast. ADAM REHM - Handsome hmmmm .... our secretary .... resigned .... ardent hockey fan and player .... bashful? .... invincible end on the football team. HURCHEL REINHARDT - "Hershey" .... wound around the basshorn .... band and orchestra .... swimming .... "if you can do Q5 WOUICY Wnfl '--- W- S ----- We Call him it so can I" .... tonsorialist f??J .... not Dl1tCl1 - - - - deslfes to S0 P13055 in aviation- afraid to say what he thinks . - . . very popular. Q HELEN MROCH 'Z' Pleasing Personaiiiy ' ' ' ' ELSIE ROACH - Wizard at ticket managing x honor roll "" Oh' you know It ' ,',' ' .... reserved .... on Maroon staff .... lx Commercial Honor Society .... an efficient R00-la-la., D . . h A Cappella choir I I ' . soft secretary for you .... reserved .... Argolite modulated voice U . . if on G.A.A. board l . u P fYPl't- Commercial Honor Society. U83 me fc..tl-..+s:zsE4- -. -.a.a.A.a1.. ' Y " is -lwir X.. Y-:, L' - F -7 A Ne A i . J N X X A ..- K : M sk S R, s wa-if 1 W A . P L s : 1 " 2- L S K ,,Q, '- sr 5 A if ' I 1- 'S Q if X 3 r f Q -yx fn A x X W.. N- N W 2 X ,P 1 'X ..,,. N 5 .f 1,f if ' -. .ii S E M 'I .V J E .. ..,X S x x K wx X rf? 'I f ' ':'f:. t , I X xx R il N wha. fc' 'NWN- QE f IA' rf EN -. gl l A 5 . , 4 'Y gf K 41 -I , ' 1 'QL 'gf ' 1 Q xy -ff , f L'k ,. ,,f-"crunk fi ' if R 5 14 .x , if P if T' I .. 2 .0 .1 ' is :Q - . ' ,, ' 1 4 i Zia. fi! as 5-f 5 .gk E , 3 H A, , Y ' YV Z , k,. U 1 f"' ' A :wwf Q .L - LL :,-- 4 5 i I , . '- ff I a ff .Qt 415 6 ,Qu ft Q 'J' qA,x M JIMMY ROMAC - Dark haired and interesting . . . . usually found listed on honor roll . . . . . . . . manager of athletic teams for two years. FRED ROPKE - "Fred" .... outstanding feature .... sleek black hair .... regular smoothie . . . dislikes math but takes all he can get .... one of those lucky guys who ride to school. RAYMOND RUEGGER -- "Ray" .... quiet and bashful among girls .... always interested or tinkering with some gadget .... main interest: photography .... "hi yuh, Pal, ol Pal". WALTER RUTKOWSKI - "Wally" . . . "A's" in history .... likes bananas and shined shoes . . . . dislikes talkative girls . . . . blond, wavy hair predominating .... likes a good argument. BETTY RYAN - Twinkling blue eyes .... athletic .... "Butch" .... dancing .... "Guess who" .... G.A.A. member .... pleasing voice . . . . will probably be asking "number please" .... always on the go. JOHN TOMICH - Fiery red hair .... Cub . . . . football player .... maser chemist . . . . ardent baseball fan . . . . it's not his freckles-it's his blush! ANGELA TRACZYK - "Angie" .... go-on" .... has a large collection of romantic poems .... G.A.A. booster .... friendly .... favorite subject: homemaking .... flashing smile. BEATRICE URICK - 'Bee-Bee' .... " ' rather give mine tomorrow if you don't mind" . . . . home-making girl . . . . songstress . . . . outstanding features: those three curls and smile. IRENE VAVRUS - Curly brown hair .... prefers to be seen, not heard .... very sweet and pretty .... honor roll .... "Oh, nuts" . . . . dependable worker . . . . nice soft voice. WILLIAM VERGULAK - Blonde curls and trombone player .... jazz as a hobby and perhaps his life's work .... "Vergie" .... soloist in band concert .... also plays accordian. i CE. Y ..- .il M , . ' H. 3, , ' ' , 1 . .2 . 0: 7 I A l sports reporter .... a fuedin' with Jimmy F. .... shy .... "Red" .... chemical engineer t l "oh. QB ng Ox ii ' ' I tl N 'a 3 . T s 9 9- P IRENE RZEPKA - Very attractive .... active participant of G.A.A ..... marvelous dresser . . . . tall and willowy . . . . seldom heard from . . . . will make a good secretary. LILLIAN SAVAGE - Prefers to be called "Lee" . . . - tickler of the ivories .... composes and arranges music .... just a musician at heart . . . . basketball queen of '38 . . . . senior board member. GERALDINE SCHULTZ - "Ger1'y,' .... X the cutest and sweetest girl in school .... basketball queen candidate .... second soprano of trio . . . . clever actress . . . . will make a good housewife. JACQUELINE SCHULTZ -- Blonde haired lass . . . . Richard and Jackie make two . . . . has much vim and vigor .... "I'll let you have" . . . . third part of trio. GENEVIEVE SCULLY - "Chuck" .... slim . . . . interested in a certain football player . . . . usually seen giggling with Rosemary B. . . sleek black hair .... G.A.A. booster. ROBERT SEWARD - Shirley Temple .... hails from the wild west QW. SJ .... soda jerker .... humorist .... the romantic hero in many a play .... ambition: a secret .... good speaker .... skiing. BETTY STEPHENS - Dimples and we really mean dimples .... tap dancer .... Maroon reporter .... writes sports stories .... hailed from the West two years ago. ANN STOCK - Lovely to look at .... life saving class .... shy .... enjoys dancing . . . . sweet . . . . "Snoots" . . . . attracts junior boys .... one of the "Springers" .... dislikes gossip. RENEE STONE - "Slonie" .... what is a play without Renee, alias "Letty Flanders?" . . . . also prominent in G.A.A ..... musical activities and staff reporter .... such golden hair! RUTH STONE - Large, alluring, entrancing eyes .... large collection of beautiful sweaters . . . . an operatic star in the making . . . . member of Art Club .... Chairman of '38 Junior-Senior Banquet. GEORGE TOCI - works on farm .... quiet, shy, likes printing .... isn't seen around school very much . . not much to tell about him . . . . well liked though. RAYMOND WANNER - Likes a good time . . . . Maroon reporter . . . . leading man of many dramatic productions .... hopes to enter Indiana U. someday .... formerly a member of A Capella. ROBERT WILLIAMS - "Yanked' - speed. endurance, and capability in basketball, football, baseball, and track .... clean sportsmanship . . . . the spark in any activity. BECKY WOODALL - Intelligencia of our class .... "Becky" . . - . journalistic scholar- ship .... G.A.A. board .... marvelous party chairman .... National Honor Society .... assistant editor of Maroon. MAXINE WOODWARD - Can she translate Shakespeare! .... a new member of class but has made many friends .... pleasing voice .... has great dramatic ability .... desires to study archeology. HELEN WRUBEL - Pretty blue eyes .... sweet personality .... gives such gruesome floor talks .... many outside interests .... depend- able .... 'enjoys going to school. PETER YARMOLUK -- Our president for four years .... president of A club .... National Honor Society .... captain of football team . . . . excellent student . . . . mechanical engineer . . . . outstanding basketball player. WALTER YERKOVICH - "LeHuL'e" . . . it "A" Club member .... master of intricate dance steps .... football and basketball player . . . . swimming star . . . . will consider position as coach, chemist, or machinist. JANE YETTER - Artistic .... very frank . . . . Art Club officer . . . . desires to enter into medical profession .... Maroon reporter . . . . "Yefter" . . . . always seen with Donna. OLGA ZELENIK -1 "WAP" .... likes reading and eating chocolates .... tantalizing "Chinese eyes" .... member of glee club for four years . . . . just to be different, does not like tall, dark, handsome 'men. STANLEY ZIOLKO - "Skinny" .... basket- ball and track .... music .... member of band and orchestra .... rides his motorcycle to school in the summer .... always carrying books. C317 'n N 9 D. . e 9. e N ali YN . Y 3 3-Q N Wh N N 3 Nl 5 9. 6' tx W R' S tm n 9154 2 ' 2. ,s v : Qt A' vi W i .f"' For four years the Class of '39 thrived and grew in an environment rich in education and culture. About to graduate, we realize that all we'll soon have is a memory of our school activities to be cherished. Fortunately, we entered A.C.H.S. the same year Mr. Wingo became principal of the school. We came to school the nrst day looking forward to long promising years ahead. Our first class presi- dent proved to be the last, for the class chose Peter Yarmoluk president for four straight years. Looking back, we see that these years, filled with so much activity, were entirely too short. In athletics, Peter Yarmoluk, Bud Boldman, Adam Rehm, Joe Clinnin, Donald Learner, William Kowal, Walter Yerkovich, Robert Williams, John Czekala, John Tomich, and Fred Johansen halve helped make Argo famous. In the football season of 1937, Argo had her greatest season, undefeated. Never before in the history of the school had this happened. The team was comprised almost entirely of members of the Class of '39. In music, the language of all men, such well known seniors as Muriel Goldstine, Paul Garside, Chester Nicholas, Thomas Pawelek, Stanley Ziolko, John Chmelewski, Lillian Savage, and William Ver- ulak have participated with a keen and vital in- g s terest. Most of these students hope to make music their profession. 'I 1 -1 HKSIUHY 1 Both our junior and senior plays were remarkably :successful because of exceptional dramatic talents of Renee Stone, Ray Wanner, Alfred Griffith, Oliver Gohr, Bob Seward, Ed Rasmussen, Geraldine and Jacquelyn Schultz, Dorothy Allison, James Fanos, Becky Woodall, Donna Jean Hart, and Richard Pokorny. The willingness of the class to co-operate and do things well was shown in the results of the Junior Jamboree, undoubtedly one of the biggest and best staged Carnivals of all times. In various contests we have enjoyed top rating: as sophomores we elected Lillian Collins as basketball queen, as juniors we again won the basketball contest by electing Lillian Savage, and as seniors we upheld the tradition that the football queen must be a senior by electing Patricia Pechnick to reign over a very successful ,38 season. In commercial contests, many of our seniors won high honors against very stiff competition. Among those who rated very high were Ursula Guckel, Muriel Goldstine. Geraldine Schultz, and Patricia Pechnick. And so through these four short years, the class of '39 accepted each new activity, each new interest, and tried their best to be successful. As a result, our class is near the top of the list of best classes, where it rightfully belongs in quality and quantity. cm, j 'ltd ltd nntp ldldlswldpdlll ffff Three years and nine inonths ago, our parents sent torth to this high school a future graduating class, possessed ot high arnbitions and dedicated to the proposition that all would succeed. Now we are to engage in the great battle ot lite, to test whether these students or any students so possessed and so dedicated can long endure.W e are to cornpete with one another on that great battlefield of lite.Vfe are writing this to relinquish a portion ot our belongings as a penal guiding line to those who follow. lt is altogether patting and proper that we should do this. But in alarger sense,ive cannot order, we cannot cornrnand, we cannot torce these students who iollow to accept our advice.yV e brave seniors, who struggled here,have gained a knowledge and experience tar superior to that of the '1M1Cd0'f'Cl0eSS14t011.Tl9lS conrrnunity will little note nor long rernernber what we say here, but it can never torget our deeds at A. C. 11.5. it is rather tor us, the seniors, to be rnost arnbitious, because ot the great adventure betore us. But to the rernaining students we give in- creased lznowledge ot education tor which they have the last tull rneasure ot devotion. V1 e here highly resolve that these underclassrnen shall not have received our bequests in vain f also that these students under the instruction ot our capable pedagogues shall be well equipped to tace the battle ot lite f and that education by the taculty and tor the students shall not perish trout this school. Signed,Sealed and Delivered this ptteenth day ot tune, in the year nineteen hundred thirty nine. 169 swxoss, ws 133, Nuzxfuuuil CHARLES ALLISON, my curling iron to Paul Tomich. DOROTHY ALLISON, my ruby red lips to Mildred Klawitter. GUNNAR ANDERSON, my love for hunting to Harold Ferry. 1But not in the Forest Preserves, Harold.J CHESTER ANKARBERG, my eagerness to recite in Ameri- can history to Stephanie Lisowski. LOUISE BANCROFT, my melodious voice to Virginia Hull. ROSEMARY BANKS, my ability to annoy Miss Hendershot to Wanda Kempa, FRANK BESTWINA, my shyness to Bob Wanner. fHc can use it.J MARGARET BRIDA, my ambition to be a nurse to Ethel Carlson. TONY BRUNO, my ability to attract freshies to Daniel Brida. BUD BOLDMAN, my bachelor ideas to Edward Skoza. LOUIS BARONE, my preference for blondes to Edward Kromray, who prefers brunettes. TED BOLEK, my store of humorous floor talks to Ruth Lane. MII.DRED BULOW, my nickname "Blondie" to Lorraine Cady. JOE BURDA, my way with women to Art fI'm Bashfulj Grahnke. JUNE BUCKMIER. my ambition to be a Hollywood beauty operator to Mary Balich. THOMAS CEROPSKY, my girlish figure to whomever wants it. LEONARD CHADARANAK, my ability to give "A" oral themes to John Maes. FRANCES CHEPURAN, my knowledge of "How to attract the opposite sex" to Betty Van Vossen. JOHN CHMIEI,EWSKI, my excess weight to Mr. Faut. MII.DRED CISEK, my ambition to be a full pledged jitter- bug to Mildred Mazak. , FRANCIS CLEMENTS, my ambition to join the marines to Billy Ncvens. JOE CLINNIN, will be hanged if I'll will Alice Whitko to anyone. LILLIAN COLLINS, my ability to dance to Eddie Frink. IRENE COOK, my typing touch to Dorothy Murphy, JOHN CZEKALA, myn knack of saying the Wrong thing at the right time to Henry Hirtzer. RALPH DAHMS, my ability to slide through school to Bob Slauber. ROBERT DAVIS, my liking for school to Eugene Davis. JOHN DEBELAK, my favorite reply, "I don't know," to Robert Susich. ANN DRECHEN, my talkativeness to Betty Neyens. FRANCES DUVAI.. my nickname "Wiggles" to Geraldine Graham. JAMES FANOS, my iiking for redheads to Pete Demetriu. EDITH FISHER, my blonde hair to Helen Durka. VICTOR FREUND, my fortune to the orphan home for African bloodhounds. PAUL GARSIDE, my drag with the faculty to Jimmy Demetriu. BEATRICE GIESLER, my' ambition to be a good housewife to Louise Klawitter. THELMA GNIPPE, my good marks in English to Lloyd Wallace. OLIVER GOHR, the job of Writing next year's class will to Mary Baran. xi-U HEUHWS MURIEL GOLDSTINE, my ability as a pianist to Miriam Cooper. MARTHA GOLEMBIEWSKI, the last three letters in my name to Jack Hayes, so he can enjoy at least one winter sport. STANLEY GOWGIEL, my knowledge of Cold Light to Mr. Williams. MARY GRZELAKOWSKI, my knowledge of etiquette to Cecil Anderson. . ALFRED GRIFFITH, my ability to make people laugh to Harold Carnes. URSULA GUCKEL, my experience in journalism to June Markus, ROY HAGLUND, my height to Ray Finnegan. DONNA JEAN HART, my beautiful hair to Gladys Martensen. ROBERT HLAVACEK, my knowledge of biology to the University of Bugology. STEVE HOMKO. all my extra credits to Frances Kelecich. FRED JOHANSEN, my ability as a romantic lover to Kenneth Ramsden. - JOHN KIRKOLIS, my love for economics to Robert Heinz. JERRY KELLY, my participation in outside activities to Elennore Guckel. ANTHONY KEGL, my ability to hit home-runs to future baseball prospects. ANNA KNIP, my knowledge of home economics to Marie Pepe so Fred Johansen will enjoy his future home life more. JOE K'OZLOWSKI, my ability as a careful driver to Dick Qspeed-demon? Cornell. WILLIAM KOWAI., my ability to write sport stories to George Kurr. LU WELLA KROMROY, my ability as a cheer leader to Dot Vick. CLARA KUREK, my quietness to Arthur Metskas. GENEVIEVE LAZARSKI, my habit of coming into classes as the bell rings to George Hobson. HARRY LEXVANDOWSKI, my score of "one-hundred" per hole in golf to Elmer Grahnke. DON LEARNER, my class promotional ability to Nick Jannite. U CLAIR LAMBERT, my dimples to James Hubbard. Cwon't he look cute, girls?j RITA LLOYD, my liking for dancing to Mildred Matias. BILL LINDGREN, my ability to do the rhumba to James Bianco. ED LUDES, my slimness to Tom Madeia. ARTHUR MOLENAAR, my ambition of being an airplane pilot to Robert Phillips, LOLITA MAROTZKE, my interest in the G. A. A. to Rose Matias. ANN MUNDAY, my ambition to be a secretary to Edna Mirback. HELEN MROCI-I, the defense of Willow Springs to Verdel Pankow. ANN MAKOWSKY, my nickname of "pickles" to Alfred fpiccoloj Bagdon. CAROLYN MARTENSEN, my ambition to be a governess to Mildred Boedecker. "PHEMIE" MARCHUK, my laboratory technique to Casimir Lyznieki. BERNIE MUSUR, my knowledge of qualifications for the U. S. Navy to John Furcich. JOHN MAKOWSKY, my soda-jerking technique to Wesley Marchuk. JOHN MUROS, my power over the gals to Eddie Pukis. PEGGY MCCORMICK, my quiet attitude to Lloyd Wallace. CHESTER NICHOLAS, my excellent deportment to Stanley Dobroszczyk. DOROTHY PAPPAS, my liking for sports to Mary Jane Sniegowski. PATRICIA PECHNICK, my wonderful personality to Margaret Clinnin, TI-IEODORA PUKIS, my love for horses to Lowelldean Carlson. TOM PAWELEK, my musical ability to Walter Kester. RICHARD POKORNY, my ability as a dancer to my brother, George. WALTER RUTKOWSKI, my knack of being master of ceremonies to John Atherton. ELSIE ROACH, my responsibility to Ruth Yetter. IRENE RZEPKA, my interest for dressmaking and de- signing to Alfreda Cisek. HURSHEL REINHART, my recklessness in driving to Joe Thielen. RAY RUEGGER, my preference for blondes to Richard Wesolowski. JIMMY ROMAC, my ability to break chemistry equipment to William Ropke. ADAM REHM, my athletic prowess to Bob Walkowiak. FRED ROPKE, my patent leather hair to Dwain Galloway. EDWARD RASMUSSEN, my patented class disturbances to Mike Nativo. BETTY RYAN, my Irish disposition to Ed. fO'J Grzel- kowski. RENEE STONE, my dramatic ability to Betty Hlavacek. GENEVIEVE SCULLY, my silly giggle to Elaine Frisbie. JACQUELYN SCHULTZ, my vim, vigor, and vitality to Vincent fsleepyy Perry. RUTH STONE, my habit of passing notes in class to Bernice Brewer. fand not to Cecil Anderson, Bernicej ANNA STOCK, my love for civics to Francis Kester. ROBERT SEWARD, any wads of gum that I put under desks to "Louie," the janitor. GERALDINE SCHULTZ, my ability to attract college "freshies" to Shirley Lenzi. BETTY STEPHENS, the defense of Stickney to Merle Allison. LILLIAN SAVAGE' my musical touch to Pat I.ambert. GEORGE TOCI, the length of my last name to Alice Wojcieehowicz. JOHN TOMICI-I, my football ability to John Janchenko. ANGELA TRACZYK, my hobby of collecting romantic poems to John Swedum. BEATRICE URICK, my knowledge of English to Stanley Tomashunas. WILLIAM VERGULAK, my trombone playing to Ed. Luniewicz. IRENE VAVRUS, my ability to avoid the masculine sex to Patricia Lambert. RAY WANNER, all my wind to the student who plays the base horn in the band. ROBERT WILLIAMS, my knowledge of football plays to my brother Idaway. HELEN WRUBEI., my perfect profile to Hyacinth Dolezal. ELIZABETH WOODALL, my ability to drive to Jeannette Clapper. MAXINE WOODWARD, my smile to Harold Shell. PETE YARMOLUK, my monopoly of class presidency to Martin De Jovine. ' WALTER YERKOVICH, my dancing feet to Phyllis Rademacher. JANE YETTER, my ability to draw to Marvin Austera. OLGA ZELENIK, my daintiness to Sophie Munday. STANLEY ZIOLKO, my sax-appeal to Chester Kenrich. Now, we, the class of '39, do hereby leave in full possession of the underclassmen, this, our last will and testament. We sincerely hope that we leave no bones for contention. C357 THE SENIORS. Tl!" . iHf Wifi Ui As I sat in my tiny bookshop reading a best seller by Thaddeus Q. Bolek, noted humorist-author, mail- man Charles Allison rang the doorbell and left a letter for me. From a famous New York attorney, Clair Lamliert, it informed me I was heir to several thousand dollars. Always with a secret yearning to take a trip through the United States, I figured the opportune time had come. Taking my car C34 vintagej to the "Snappy Service Station", jointly owned and operated by Steve Homko, Ray Ruegger, and Wally Rutkowski, I had them overhaul it preparatory to my journey. Clothes I purchased at the Learner Wholesale House had been made at the Scully and Chepuran Garment Factory. Footgear was obtained at the Ludes Boot and Saddle Emporium, hats at the Hart 86 Yetter Millinery Shoppe. I bought a camera and a good sup- ply of films at Musur's Photographic Supply Store, sporting goods at the sporting goods store owned by John Muros. The next morning saw me started- on my way. Leonard Chadaranek, policeman on the corner, waved me a cheerful farewell. A little farther down, Mar- garet Brida and I.olita Marotzke were opening their bakery for the morning business. Briskly walking down the avenue was Ursula Guckel, nationally famous business woman. Hurrying to work were Victor Fruend and' Harry Lewandowski, prominent businessmen. Passing from the city to the open country, I saw many beautiful farms. One huge dairy farm had a sign "Choice Butter, Cheese, and Milk from Contented Cows" .... owner Roy Hag- lund. In Milwaukee I met Joe Kozlowski, manager of a large brewery. I had a delightful trip to California, where I de- cided to spend a month or so. I visited Bob Hlavacek, owner of the largest lemon orchards. I also went to a football game, an All-Star affair. Entering the stadium, I bought a ticket from the cashier, Ann Munday. A girl, whom I recognized as Jerry Kelly, was selling programs. Glancing at one, I was de- lighted to see that some of our boys were on either team. There were Pete Yarmoluk, Robert Williams, Adam Rhem, Walter Yerkovich, and Joe Clinnin Q3 67 . ,-,:.y+w,,iQ5py HllllUNi SWE on the West team, and John Makowsky, john Czekala, joe Burda, Tony Bruno, John Tomich, and Bud Boldman on the East team. Famed as football stars, each was well known in private life. Ushering for the game was expertly managed by Bob Davis. As I passed a room in the stadium, I heard a man saying "now boys, there's thousands of people out there, waiting for you. Go out there and give them all you've got." I peeped in, and lo, there was Chet Ankarberg, giving his refreshment crew a pep talk. The referee for the game was George Toci. After the game, I met Bob Seward, current matinee idol. who invited me to visit Hollywood. While there, I met Alfred Griffith, the new Step-in Fetchit, Rita Lloyd, Alice Faye's successor, Irene Cook and June Buck- mier, glamour gals, Fred Ropke, who has taken George Raft's place, the new comedy team ffunnier than the Ritz and Marx Bros. combinedj Ray Wan- ner, Rich Pokorny and Bill Lindgren, and the suc- cessor to Boris Karloff, Francis Clements. Frances Duval and Peggy McCormick operated a manicure salon in Hollywood, while the leading barber shop was run by Louis Barone. Art Molenaar had a thriv- ing architect business. He planned actors' and actresses' residences. Leaving California, I visited other southern states. Stopping at a dude ranch in Texas one day, I was delighted and surprised to meet LuWella Kromray, Jackie and jerry Schultz, all happily married, and down on this ranch, managed by Mary Grzelakowski. A few weeks later, I came to the town of Wahoo, Texas, where I stopped for gas. I almost passed out when I recognized the attendant of the station as Ed Rasmussen, fire chief, post master, police chief, owner of the gene-ral store, and mayor of the town. The only place he didn't own was the "Stumble Inn", owned and operated by Anthony Kegl. I was informed that Betty Stevens kept a huge cattle ranch near there. Traveling on, I reached the Mississippi and crossed it by means of a toll bridge, tended by Frank Best- wina. Going through Alabama, I lost my way and stopped at a cozy cottage, with roses twining 'round the door and morning glories clinging to the neat picket fence that encircled the house. Imagine my delight when I discovered that the owners were Pat Pechnick and Hurschel Reinhardt, happily married for several years! After tarrying several delightful hours, I was again on my way. In Florida I met Tom Ceropsky, who was on a prolonged lecture tour. Bill Kowal, internationally known financier, was also in Florida on a brief holiday. Leaving Florida, I leisurely traveled on. Going through the Kentucky hills, I came upon two men rushing madly from a thicket, pleading with me to take them out of the hills. Why, they were Jimmy Fanos and John Debelak! Traveling salesmen on business in Kentucky! They figured on getting some "mountain dew", but the Kentucky Hill-billys had mistaken them for "Revenioors". I took them as far as Oldfolk, Virginia. In this town was a large orphan- age conducted by Caroline Martensen and Catherine Puchalski. My next stop was XVashington, D. C., where I met Olga Zelenik and Ann Drechen, congresswomen. There were several other government officials' secre- taries, who were from the class of '39-Elsie Roach, Edith Fisher, Irene Vavrus, Clara Kurek, Genevieve Lazarski, and Ann Makowsky. Irene Rzepka was governess of the President's children. John Kirkolis was in Washington, D. C. trying to sell Cadillacs to Cabinet members. From the nation's capitol, I passed up the coast and then to New York. Here I met John J. Chmie- lewski, famous orchestra leader. I accompanied him to hi-s studio in Radio City to hear his orchestra. The leading players in his organization were Chet Nicholas and Thomas Pawelek, King of the Kornetg Paul Garside, Demon of the Drumsg Stanley Ziolko, Specialist of the Sax, and Williani Vergulak, Trick- ster of the Trombone. Leaving that studio and going to the main office, I asked the clerk, Euphemia Mar- chuk, if I could visit the various studios. I was C373 given permission, and the guide, Ralph Dahms, showed me around. In one of the studios was Muriel Goldstine, practicing for a coast to coast piano reci- tal. In another studio was Louise Bancroft, leading feminine singer of radio. Leaving Radio City, I met Gunnar Anderson, who informed me that he was leaving for Europe in the capacity of U. S. Ambassador to Sweden. Newsboys were ellin their "Extras", so I bou ht one. There, Y g , g . on the first page, was an article about an Archeologi- cal expedition, led by Maxine Wfoodward, who was going to Africa to seek a distant relative of King Tut! Another article told of how three eminent chemists-Stanley Gowgiel, jimmy Romac, and Oliver Gohr-had concoted a liquid that could dis- solve anything. Now they were trying to invent something in which to keep this liquid. In the amuse- ment section, I found that Renee Stone and Dorothy Allison were two rising stars in the dramatic heavens. I was pleased to find Becky Vfoodall editor of the society news. I visited her and found out what some of the other members of the class of '39 were doing. After she looked through her files, she gave me this information: Lillian Collins was betrothed, as were Helen Wrubel, and Angela Traczykg Beatrice Giesler and Ann Knip, noted dress designers, Mildred Bulow, a teacher in a middle west high school, Betty Ryan and Rosemary Banks, postmiistressesg the danc- ing team-Ann Stock, Mildred Cisek, Dora Pukis, and Helen Mroch-who had originated a modern dance rage called the "Ugh", were now running a dancing schoolg Beatrice Urick owned a large restaurant in Chicago, Dorothy Pappas was secretary of a large business house in New Yorkg Ruth Stone, a success- ful career womang Thelma Gnippe, a well-known woman authorg and the last report Becky had was that Lillian Savage was in Europe playing the piano at command performances. As I sit here in my book shop again, my mind is full of pleasant memoriesg my heart glows with pride as I think of what a success each and every member of the '39 class has made of himself. T011 row: Cecil Anderson, Alfred Bagdon, Michael Buckerieh, Janet Baker, Mary Balich, Mary Baran, Anthony Barone, NX'illiam Bender, james Bianco, Harold Blackwell. Row 2: Mildred Boedeeker, John Bricker, Elizabeth Bumber, Minnie Bumber, Lorraine Cady, Lowelldean Carlson, Mamie Carthan, Jeanette Clapper, Margaret Clinnin, Dwellie Colbert. Kun' 3: Vfvnema Coomer, joseph Cygnar, Eugene Davis, mes Demetriu, W'illiam Dickinson, joseph Di Gangi, Stanley Dubroszczyk, Hyacinth Dolezal, Helen Dubinka, Steve Duncan. Row 4: losephine Durkowski, Floyd Eaton, Eleanor Francich, john Furcich, Dwain Galloway, Andrew Ganzer, Lawrence Gencscn, .Elmer Gipp. Joseph Gowgiel, Geraldine Graham. Row 5: Arthur Grahnke, Arthur Hapke, Robert Hauser. Mark Helgesen, Frances Hodelka, Helen Homko, Steve Horvat james Hubbard, Helen Jakubelski, George Janchcnko. Row 6: Nick jannite, XVanda jarosik, Raymond Kaktis, Mildred Kalivoda, Frances Kelecich, Chester Kenrieh, john Kerzich U85 4 Taj' ron: Melvin King' Alvin Klawitter, Louise Klawitter. Mildred Klawitter, john Knol, Bernice Koppinig, Arzhur Kott, Bruno Kowalko, Nestor Koznk, Bernard Kozlowski. Ron' 2: XVillianx Ron' 3 : Dorothy Run 4: Phillips, Rau S: Mary RI Rau' 6: Wliitksm. XYilli:im Kryztofiak, Irene Kurcz, Ruth Lane, Vera Leoneliilt, Fred Lepo. Ainn Lewanilowski, Stephanie Lisowski Lopacinski, Edward Lopinski, Casmir Lyznicki. Thomas Madeja, john Macs' Mildred Marias, Raymond lvlrlnturtf, l5dnnfMirback, llarriet Molenda, Sally Molenda, Murphy, Thomas Murray, Loretta Musur. Michael Nativo, Betty Ncycns, Williain Ncyem, Veronica Novak, joseph Palermo, Marv P.-Iko, Marie Ptpe, Robert Frank Piwowar, Helen Pluta. Marie Rehm, Josephine Sahatino, Rose Schilling, Robert Sclwwendeneu lfdvuird Skozn, Millicent Sluboda, Fdna Smith, Sniegoxvski, Ann Stimatz, Robert Su-zieh. Stanley Tomashunas, Ftlna Uhrhammer, Betty Van Vossen. llarriet Vaitkua. Dorothy Wcidlier. Muriel Wlhitc, Alice Inuiurx lI0f flilflH't'1fZ Edward Campbell, Gladys Fisher, Alfred Griffith, Rudy Host, Al Pawelek, Michael Pobiega, ldaway Willl.ll1xS. O93 v lHlEl!lS3UlIHlU President ,.7...... Vice-president Secretary ......... Treasurer .,.,. Historian ..,.. Sponsors ..,, L .... Millicent Sloboda Art Hapke Mildred Kalivoda Mary Balich Alice Whitko Miss Steadry, Mr. Zbornik CONGRATULATIONS, GIRLS! Frances Kelecich, Football Queen Candidate Millicent Sloboda, Basketball Queen Candidate Mary Balich Mary Baran Mamie Carthan Arthur Grahnke HONOR ROLL B Frances Hodelka Bernice Kopping Arthur Katt Bruno Kowalko Betty Van Vossen JUNIOR JOTTINGS Off to a good start with Miss Steadry and Mr. Zbornik as sponsors .... December 5 fclass partyj Steve Duncan and John Furcich in a strong man act .... in football, hats off to Jimmy Demetriu and ldaway Williams! .... lost football queen contest by one student ticket .,.. lovely candidate Frances Kelecich .... outstanding athletes: Idaway Williams, Lawrence Genesen, Bill Dickinson, Cecil Anderson, Art I-lapke, Art Grahnke, Casimir Lyz- nicki, Joe Gowgiell, Andrew Ganzer, Dwain Galloway, James Demetriu, Stanley Tomashunas, Steve Dun- can, and John Furcich. lrene Kurcz Ruth Lane Vera Leonchik Millicenc Sloboda Very auspicious occasion, the Junior Frolic .... a scene of gaiety and mirth .... impressive military Coronation .... Basketball Queen Millicent Sloboda crowned .... novel booths: Archery Booth, Palace of Dracula, Penny Arcade, Baby Pictures .... Valentine Booth, with heart messages of all sizes and shapes .... De Junior Joint, very respectable, and reasonable nite-club .... four stupendous, gigantic, maguanimous floor shows ..... A .C.H.S. talent .... Frolic of '39, a real record .... jolly good time. C407 v 1 H442 sumlnss, is INITIAL APPEHHAHSEE LOUISE KLAWITTER 1 "Lotta" Kidding WANDA JAROSIK 1 Wotta Ioeular HELEN HOMKO 4- How Helpful CHESTER KENRICH 1 Carff Kivli FRAN HODELKA -- Frankly Honest NESTOR KOZAK 1 Naughty Kid MARY KUYAWA 1 Mighty Kute BERNICE KOPPING 1 Best Kritic H. JAKUBELSKI - Happy Junior I. KURZ 1 ingenious Kid JOE PALERMO 1 Iusta Pal MARY PELKO 1 Mighty Popular ART HAPKE 41 Appeasingly Husky JOE GOWGIEL 1-just Grand GFRALDINE GR.AHAM 1 Good Girl RUDY HOST 1 Regular Hero LAWRENCE GENESEN 1 Lotsa GOO! ROBERT PHILLIPS 1 Real Pal FRED LEPO -- Friendly Lad ANN STIMATZ 1 Awfully Sweet NICK JANNITE -1 Never Jealous FRAN KELECICI-I --- Friendly Kid C. ANDERSON -- Cheerful Always MARIE PEPE -1 Mighty Pretty TOM MURRAY 1 Thrilling Man ROBERT SUSICH 1 Rather Shy E. BUMBER 1 Extra Bashful JIM DEMETRIU 1 Iunior Daneer MARGARET CLINNIN 1 Mueh Class ED CAMPBELL 1 Energetic Chap MAMIE CARTHAN 1 Most Capable L. CARLSON 1 I eisurely Cautious J. CLAPPER 1- lust Cheerful LORRAINE CADY 1 Lucky Catch JOE CYGNAR 1 loyfnlly Clumsy MINNIE BUMBER 1 Merry Bahbler JAMES BIANCO I-I. BLACKWEI.I. MIKE POBIEGA BILLY BENDER Inst Bashful Heart Breaker 1 Mudly Playful Big Bluf MARY BARAN 1 Most Beneficial M. BOEDECKER TONY BARONE MARY BALICH JANET BAKER Many Brains Talks Best Mildly Bold Iolly Blonde A. BAGDON 1 Art Booster MILCY SLOBODA 1 Mighty Silly F. PIWOWAR 1 Frankly Powerful AL PAWELEK 1 Always Polzey D. GAI.LOWAY '-- Devilishly Gay STEVE DUNCAN 1 So Darling J. BRICKERT 1 Inst Bickering ELMER GIPP 1 Earnest Guy A. I.EWANDOWSKI 1 Ardent Lover RUTH LANE 1 Real Lady ED LOPINSKI 1 Earnest Lad CASY LYZNICKI 1 Casualty Lazy JOHN MAES 1 Junior Midget EDNA MIRBACK 1 Earnest Maiden MIKE NATIVO -- Mfghzy Noisy VERONICA NOVAK 1 Very Nite C413 RAY KAKTIS 1 Rather Kind ART KOTT 1 Awfully Keen AL KLAWITTER 1 Always Kidiling MELVIN KING 1.M0st Kind ART GRAHNKE 1 Always Gay I. WILLIAINIS 1 ingenious XVorker JOHN KNOI. 1 lust Kind H. DOLEZAI. 1 Helpful Doll ANDREW GANZER 1 Always Genial GLADYS FISHER 1 Gay Friend E. ERANCICH 1 Earnest Friend JOHN FURCICH 1- lust Friendly JO DURKOWSKI 1 Iust Dwain's HELEN DUBINKA -- How Dangerous STAN DOBROSZEK 1 Seldom Dull JO DI GANGI 1 just Devilishly W. COOMER 1 Why Curious D. COLBERT -- Daring Chap EUGENE DAVIS 1 Eagerly Dozing S. LISOWSKI 1 Seldom Lazy B. VAN VOSSEN 1 Be Vizfaeions JO SABATINO 1 Inst Sweet DOT MURPHY -- Darlingly Modest LOTTY MUSUR 1 Lovely Maiden MILLY MATIAS 1 Miss 'Merira Il. UHRHAMMFR 1 Extra Useful R. MCINTURFF 1 Real Master PIARRIET 'MOLENDA 1 How Mvalrst SALLY MOLENDA 1- S0 Merry ED SKOZA 1 Easily Seared M. BACKERICH 1 Mighty Bashful ITDNA SMITH -A Especially Short TOM NIADEJA 1- T00 Much IIETVTY NEYENS 1 Both Noisy BILLY NEYENS 1 Both Noisy ROSE SCHILI, ING 1 Really Sweet W. LOPACINSKI -1 Why Lazy ALICE XVI-IITKO -1 Always Welcome I-I. PLUTA 1 Hahitually Polite MARIE REHM 1 Most Romantic BOB SCHVVENDENER 1 Best Singer M. SNIEGOWSKI 1 Mighty Subtle S. TOMASHUNAS 1 Still Toiling IIARRIET VAITKUS 1 Flow Virtual D. WEIDNER 1 Dances Willingly JOHN KURZICH - Iaily Kid ROBERT HAUSER 1 Rather Honest W. KRYZTOFIAK 1 YVOtta Krustll G. JANCHENKO 1 Gayly Iesting MII. KAI..IVODA 1 Much Knowledge BRUNO KOWALKO 1 Best Klassmale JAMES HUBBARD 1 lust Hopeful BENNY KOZLOWSKI 1 Best Kidder STEVE I-IORVAT 1- So Harassing W. DICKENSON 1 Willing Daneer M. KLAWITTER 1 Mighty Klever , 1 arf - .- SUPHUMUHE HUHHIEE HARRY LEVVANDOWSKI, a member of our class, Is a heart throb of many a sophomore lass. HENRY PONCZEK is no foolg W'hen asked his hobby, he said. l'SCHOOL." Hair, modes, and manners rank very high With SHIRLEY ANN BARKER of Argo High. "Just Billy Halop," MARIE PECHNICK says, Is the hobby that fills my lonely days." JOHN SWEDUM, a husky chap, Collects coins from all over the map. DANNY BRIDA loves to fishg To catch a big one is his wish. That surely a farm FRANK ROESKE will own When his dreams come true is widely known. Now this LOUIS WILLIAMS, who is not known to shirk, Says he'd rather read books than work. EMMET SMITH collects telephone numbers, and how! 'Cause with the fair sex, he thinks he's a wow! MR. CHESTER MCKIRDY, this boy we present, Is always absent. fPlease donit resent.J MARY MALLORY, our basketball fan, Enjoys playing this sport whenever she can. CHARLES PLOSCZEK is a dramatic lad Who certainly isn't doing so bad. I'IELEN POPIELEWSKI likes music, For in the future she hopes to use it. PI-IYLLIS HAPKE, noted historian with class, Is a very cute and popular lass. BETTY HLAVACEK is our noted swimmer Some day we feel she'll be a winner. ROBERT PANZER' does not care for jockiesg All of his pals will be famous hockies. NORMA BASARA is very shyg We'd like to know the reason why. GEORGE KURR likes to go to the showg Whom he takes we'd like to know. BEVERLY MAGERL collects pictures of Richard Greene: She-'d rather do this than write a theme. LORETTA LOPINSKI enjoys going to the show, Whenever you see her, it's a different beau. A ball full of pep is our small MARY VICK, When we want a cheerleader, it is she that wetpick. Who on our football team can catch a long pass? VERNON PROFFIT, you guessed it, most handsome in class. i Stamp collectors will find a rival In our bright sophomore, RUDOLPH AKEGL. STANLEY BURDA, an honor roll student, Mixes baseball and girls, which is not very prudent. Taking pictures is becoming a fad, And MARVIN AUSTERA is a leading lad. In hopes of being a Sonja Henie, DOT MARSHALL takes ice skating, one of the many. And here is a dancer, always on top, JESSIE BAISA, a girl who surely can hop. This is GEORGE I-IOBSON whom we'll always remember, For collecting cats ever since last September. BILLY SCI-IIKORA is speedy and smart, When it comes to racers. he's ready to start. BILL BOLDMAN, a soph who chooses to rest, Goes to a comfortable theatre, he thinks it's best. They may be big, they may be smallg But for collecting pins, JOAN MAKAR beats all. C42l ABE MALLORY, a theatre fan is he, But before reaching home, he loses the key. MARTY DE JOVINE in his future is seen, Possessing fame as a pitcher like Dizzy Dean. LEROY HERRMAN with his hefty uwhackf' ls destined in baseball to be greater than Hack. If STANLEY GRADZIEL keeps on at this pace, ln baseball he won't fail to reach first base. Already we find that we have a great star, WHITEY KORENCHUK in basketball is sure to go far. MIKE MORGUCZ is certain to top them all, In playing the well-known game baseball. MISS RUTH YETTER is very pert, Collecting autographs on her sport shirt. The gal that's active from history to swimmin' Is one who's a sophomore, yes, FERN CLINNIN. I Wonder if LINDGREN and EDWARD FRINK When hunting have ever caught a mink. Collecting pictures of friends one and all, Is ROSE MATIAS' hobby, whether short or tall. Just to keep her figure in trim, VIRGINIA GASSAVVAY chooses to swim. JULIA TOMASHUNAS will surely not go wrong, If she continues playing her best ping-pong. Creating tunes and playing them each day, Is RUTH SCHMIDT'S choice to pass time away. Roller skating surely isn't amiss, On the sport program of HELEN GOYER, a likeable ITIISS. ROBERT HINES is a boy that we feel Will go far in a shiny, new automobile. JOHN HOLOWACH, although quite shy and quiet, Is a likeable lad. Now don't deny it. Dancing and baseball don't run in line, But they Hll in ANN MIGAS' time. At home or in school MARKO KARAS finds time, To sleep and to keep himself in line. KENNETH RAMSDEN collects programs one and all, He doesn't care whether they're large or small. PATSY NEYENS, the possesser of those good looks, Is interested in all type of good scrapbooks. ED KROMRAY falls for many fads, One is taking pictures of other lads. ETHEL CARLSON you needn't call To watch a game of basketball. At a party wherever you glance You can see EARL CLAPPER doing a dance. Say, fellow Students, in the field of art, PHYLLIS RADEMACHER will take an important part. LOWELL RUEGGER is busy shine or rain Perfecting his study of the latest plane. HAROLD CARNES, our dear class clown. Collects street car transfers from downtown. WILLIAM ROPKE, so friendly and bright, Thinks woodwork articles are just right. FRAN PELKO, not interested in Mars, Has taken a fancy to movie stars. We can't understand the where's or why's, But VERNA ROEPKE collects butterflies. JOHN ATHERTON, listening to his favorite radio, Thrills with the antics of heroine and Romeo. TONY SANTORA has sports on his mindg Where they take place, it's he you'll find. OLLIE COLBERT, who finds skating quite nice, Makes a pretty picture on the ice. I ll . .of 4' ' " sa.s..i...:s.swr.i5..'aiiaaea.a.i.as4J.a.,i.:awew-..r.:f:,s, .guit- l DICK CORNELL fa cave man is hcl, Spends his time dating girls. Or one could it be? JEAN ROSELLINI, quite a busy lass, Writes poems to June's pictures to make the time pass. LAWRENCE HUBBARD is interested in sportsg Unfair play he never courts. Reading is IRENE HESS' petg Never saw one who could beat her yet. WALTER BERBEREK likes to sing, Some day he'll be a second Bing. ROSEMARY BIRSA makes all her own clothes, She creates excellent styles, everyone knows. MARTIN BLAZINA ranks very high, In grades and with students of Argo Hi. BERNICE BREWER is a very cute lass, Who is the best singer in the sophomore class. HERBERT BULOW is athletically inclined, And to all the sport lists his name is signed. An autograph collector is HARRY BUMBER, He's sure to have every student's number. HAROLD FERRY, a powerful man is he, His main desire is to sail the sea IRENE KABAKOVICH, that homemaking lass, Works for the good of the sophomore class. DELBERT HOFFMAN is a fine sophomore lad, Who at singing doesn't do so bad. FRED KOHNKE is an honor roll studentg We can also say he is very prudent. IRA LAMBERT, often known as "BUD", Will never be a "stick in the mud!" While playing ping-pong MARY JANE'S alertg In case you don't know, her last name's LAMBERT. ED PUKIS, an ardent Stamp collector, May be a small soph, but he needs no protector. DOT HAPKE has a peppy yen, To do barn-dancin' 8 to 10. Building and woodcarving keep this fellow quietg Something really mechanical? CARL GALLICHO will try it. Reading books is the reason we'll say, The library's the haunt of LY DOLL MURRAY. Misses VAITKUS and ,ZUELKE have decided their fates, They plan to go ,places-on, their fleet ice skates. In collecting stamps,iWESLEY MARCHUCK is high, To increase hircolliection, he really does try. Now here is CHET BURDA, who we think is wise, He also collects stamps, and will, till he dies. If you were to pass by a soda fountain, There'd be'JAY W'OODA-RD, drinkin' and countin'. In all things athletic, HUBERT TOCI will win, Especially in hockey, where his antics begin. STELL LONAS, a girl so full of pep, Chooses sports as a hobbyg sure is some step! This WANDA KEMPA, a girl we all like, Talks about stamps through the A. C. H. S. mike. LEWIS ALMANZA, smart as a fox, Comes in handy when he's ready to box MARGE WALLIN is one of our popular lasses, Who finds it convenient to collect many passes. CATHERINE VAN ORT, who is keyed to perfection, Has a large, handsome, movie star picture collection. MARY JANE MARTENSEN, a most talented lass, Takes pins from coat lapels of each in her class. SOPHIE WALEN is a girl who sticks with her claim, That she hasn't one hobby to put to her name. This HENRY DURKA'will surely go far, Keeping and repairing his own motor car. DORIS EVANS, so shy and so sweet, For her singing this girl can't be beat. NORMA MURRAY, a soph so true, Collects books and poems too. We all know and admire CHARLES SCHMIDT For building scale airplanes. Boy! He has a keen kit. A hunting we will go! With HERBERT WARBLE? NO! MILDRED WIELECHOWSKI never sighs, When asked to make up alibis. cw Walking and skating both do fill, The time of that LYZNICKI girl, LIL. ALICE WOJCIECHOWICZ, we finally know, Will either read or attend a good show. DOROTHY KUREK likes to cook, She gets all her recipes from a book. MICHAEL VICK, an all-around boy, Finds sports are his particular joy. HOPE VAN ARSDALE, both brilliant and fair, In reading mystery books gets quite a scare. FRANCES KESTER discovers it easy to find, Pictures of cinema stars which she'll bind. The boy who likes radio making is HAROLD SHELL In that field he will surely do well. As PAUL TOMICH is a hockey player, When the season comes, he will be gayer. JACKIE CHLUP likes to go to the show, In case you boys here didn't know. There is a girl who likes to stitchg Her name is FRANCES WIKTELICH. The girl who likes to skate or ski Is that pretty sophomore, ANN LYZNICKI. ANN KUYAWA has collections Of movie stars and their perfections. In stamp collecting DICK SIMON rates high, Also in looks. My! Oh, my! Another Johnny Weismuller have we, In NICK TROFF? the remarkable "he." OMADEAN TOWNSEND surely has a way, Because it's the piano which she can play. MARION SMARKALA, we may truthfully say, Learns words to songs to pass time away. NICK TYHALA, who in fishing shines, Has little trouble with hooks and lines. JUNE MARKUS is a pert, good-looking lass, Who can draw accurate pictures of the senior class. ARTHUR METSKAS has a secret yearning To play like Johnny Davis .... well, he's learning. JOHN NATIVO is really bashful and quiet, He's content to day-dream. Why not try it? TOM WELLBOURN his room does decorate By collecting fish heads with worms for bait. Over the links we will go, With GEORGE JEMSEK, our great golf pro. Let's "Hi! Ho! Silver!" W'ith WILLIAM KLUCKQ Who on his horse has all the luck. MILDRED MAZAK is not content, Until fame in her swimming is reached or sent. The library is the haunt of quite a few, Including DUDA, DAVELIS, and DURKA, too. Tennis is a perfect pastimeg SOPHIE MUNDAY would like to play it all her lifetime. You all know what an autograph hound is, At getting names LES JOHNSTONE'S a whiz. STELLA MADEJA a hobby finds, In saving oddities of many kinds. You jitterbugs can't hold a lamp, To BERNICE THREM "doin' the Lugan Stamp." In driving one must have wits, As shown by EUGENE LUNIEWICZ. Among the many students of the art in school We find CLIFFORD KLIMAS a whiz with art and rule In accordian playing and other such art, LUCY BALICH will find her start. WALI.ACE ZELGE says that he has fun Collecting stamps, one by one. SUCHOLBIAK and WOLZFELT aren't one or the same But both like bike-riding, so what's in a name? Photography holds an appeal for the best, But for BOB KELLY it holds an added zest. VENTURVS and MENDLAR'S hobbies run in line, They build model airplanes in their spare time. BOB XVALKOWIAICS a nifty lad, When it comes to swimming, he isn't sad. , 'L SUPHUlllUlllS T011 row: L. Almanza, J. Atherton, M. Austcra, Baisa, L. Balich. S. Barker, N. Basara, R. Birsa, M. Blazina, W. Boldman ll. Brewer. Rauf 2: D. Brida, H. Bulow, H. Bumber, C. Burda, S. Burda, If. Carlson, H. Carnes, Clapper, F. Clinnin, O. Colbert R. Cornell. Row 3: M. Davelis, M. De Jovinc, I. Duda, R. Duncan, F. Durkn, H. Durka, D4 Evans, H. Ferry, E. Frink, C. Gallicho, V. Gasfnway. Ron' 4: H. Goycr, S. Gradzicl, D. Hapke, P. Hapkc, R. Heinz, L. Herrmann, I. Hess, B. Hlavacek, G. Hobson, D. Hoffman, II. I-Iolowacb. Kon' 5: L. Hubbard, G. Jemsck, L. Johnstone, I. Kabakovich, M. Karas, R. Kcgl, R. Kelly, W. Kemps, F. Kcster, C. Klimas, W. Kluck. Row 6: F. Kohnke, C. Koran, M. Korenclmuk, E. Kromroy, D. Kurck, G. Kurr, A. Kuyawa, I. Lambert, M. Lambert, H Lcwnndowski, Lindgren. Raw 7: S. Lonas, L. Lopinski, E. Luniewicz, A. Lyznicki, L. Lyznicki, S. Madeja, B. Magrel. C441 m I 'SIT' EUPHUWUHES Kun I: -I. M.xk.1r, A. Nlaliury, Xi. Maile-ry, XV. Mnrciiuk, -I. Markus, IJ. Mnrvimll, M. Mnrtcnscn, M. Mnvnk, R. Maliaa, C. Mckirdyv S. Mcndlar. Run' 2: A. Mctskas, A. Migaw, M. Morgucz, S. Mundny, L. Murray, N. Murray, ll. Nativo, P. Ncycnx, R. Pniwcr, M. Pcclmick, P. Pcikn. RUN' 57 C- Plwlfk, H- Ponclck, H. Popicicwski, V. Proffitt. li. Pukis, P. Radcinmlicr. K. Ramsdcn' C, Reyes, V. Rocpkc, XV. Ropkc, P. Rocwkc. Rvu' 4: j, Roscllini, I.. Ruugggr, A. Santuru, VV. Scliikurn, C. Sclunidr, F.. Schmidt, H. Shell, R. Simon. M. Smnrk.ii.1, la. Smith, D. Sucliolbiak, Rim' 5: -I. Swcdum, B. Tlircin, Il. Tori, I, Tolmmsinliigls, P. Tumigii, O. Tuwnwiid, N. Troff, N. 'Pyi1ill.i, V. Vaitkus, ll Van Arsdalc, K. Van Ort. Ron' 6: B. Vmovcr, A. Venturi, M. Vick, M. Vick, S. w'Qllg'I1, M, xvxlllill, R. wv.llkllWX'i21k, H. Whrblc, T, Wcllusimiii, M. Nviclccimxvski, L. W'illi.lma. Run' 7: F. XVikL-iicil A. XY'0iCiCCilUVViCl, li. Whiyfclt, il. W'uud.irni. R. Ycllur, VV. ZUIQLCWGCI, li. fuciku. .Sujlfvnllzums :ml 1vi4'!rl1'i'il: NV. Bcrlbcrck. f-V13 F' D , uw. It NH EHNSSUHHQI LEADERS P"f'Sidf'rli ---'------- ----,--......---...-.... - -..... .... M a rtin De Jovine Vice- president , .,,A --------- George Jemgek S6'CN'f111'y -------- - -4---'v Phyllis Rademacher Treasurer .ri........ ....,,.,AA Ethel Carlson News Reporter .. .......,...... ......, ...... Be t ty Hlavacek Historian -. ...... ,... . . - ........ - .......... ,.,.,.,,,,,,,,,,,,, P hyllis Hapke Sponsors ...,.. ...... M iss Reynolds, Mr. Larsen HONOR ROLL A John Atherton Daniel Brida - Martin De Jovine Florence Durka Martin Blazina Phyllis Hapke Phyllis Rademacher B George Jemsek XVanda Kempa Fred Kohnke Mary Jane Martensen Jean Rosellini Katherine Van Ort Alice Wojciechowicz QUEEN CANDIDATES Phyllis Rademacher Stella Lonas SOME POPULAR SOPHOMORES Best Swirnmer Basketball Stars Best Dancer Best Musician Most Successful Best In Tennis Best Scholar Best Artist Best Sport Best Dressed Best Looking Most Popular Most Cheerful Most Athletic Bob Walkowialt Louis Williams Lewis Almanza Harold Carnes George jemsek Martin Blazina Daniel Brida Vernon Proifitt Nick Troff William Boldman Mike Korenchuk Stanley Burda Charles Ploszek John Swedum C465 Betty Hlavacek Julia Tomashunas Jean Rosellini Bernice Brewer Marion Smarkala Mary J. Martensen Phyllis Hapke Virginia Gassaway Ethel Carlson Dorothy Hapke Phyllis Rademacher Rose Matias Fern Clinnin Sophie Munday E. .shzwfztn ifrms 1,.J.,.fa,,.s:f wx llli Ellliillilflli LEADERS President ,,... . .,.... .,,,,, , ,,..,,,,..,., , ,,... ,,..,,,, N i ck janettas Vice-President -. ..,. .. George Pokorny Secretary ..,,.... ,A...,, M iriam Cooper Treasurer ,,,,, ,,,, Margaret Rogers Historian I. ..,. ....,. T ...... ,.,..,.....,. ..,.,Ar. R 0 scoe Smith Historian ,,,.,,,,,, , N-, ,,,,,,,,, ,- ,.,,,,,, ,,,,,,,,, , , ---- Ted Kluzewski Class Sponsors ,.., .,......,.,,........--.........,....,. , , .,,.,,, Miss Mohr, Mr. Kusenda QUEEN CANDIDATES Miriam Cooper Alfreda Cisek HONOR ROLL A Ann Whitko B Ray Bojanowski jack Hapl-ze hiargaret Rogers Regina Bojanowslai Virginia Hull june Schoonveld Alfreda Cisek Shirley Lenzi Frances Seeker Margaret Golembiewski George Pokorny Roscoe Smith Eleanore Guckel Marvel Rademacher Julia Stefanini POPULAR FRESHIES ' P,-Sp Irene Ponczek Vincent Perry Wliffy jenny Milauskis Joe Strzelczyk B,-ight Frances Secker Vernon Langdon Cheerful Grace Maes Mattie Viebrock Names! Dorothy Vick Tom Shanahan Cbgffgybgx Mary Ann Stock john Janchenko Bgsf SPM: Nellie Di Gangi Teddy Kluzewski Best Dressed Best Looking Best Swhnmer Best Dancer Best "Line" Best Behaved Most Popular Most Ambitious Most Dependable Most Bashful Most Musical Shirley Lenzi Virginia Hull Patricia Lambert Elaine Frisbie Miriam Cooper Anne Whitko Mary Lou Hoffman June Schoonveld Eleanore Guckel Marvel Rademacher Billy Polly Burton Burg Patrick Lambert Ray Tobolski Pete Demetriu jack Hayes ,lack Hapke Winston Fields Robert Andregg 'William Cahill I-Iarold Kopping Frank Ziolko OU'l'S'l'ANDING IN ATHLETICS Robert Andregg Ray Bojanowski Bennie Davis Peter Demetriu Winston Fields Ed Grzelakowski John ,Ianchenko Nick Jannettas Ray Tobolski Ted Kluzewski C473 Patrick Lambert Ted Luniewicz George Pokorny Bennie Molenda Joseph Strzelczyk ...af ,Q . 1' 5 sw ww 3 ww ? f U35 PHEEHMEN T011 row: H. Abugclis, R. Allen, M. Allison, li Anderson, R. Andregg, E. Apostolu, J. Apostolu. Rau' 2: R. Eelke, il. Birsn, R. Boimowski, R. Bolan- owski, R. BottoruH, j, Bozek, F, Brodnieki. Ron' 3: li. Buralli, C. Borda, li. Burg, R. Byrd KI. Cahill, VV. Cahill, A. Carteron. Row 4: C. Celenva, Al. Cirnulo, A. Cisek, R Clements, ll. Coomer, M. Cooper, C. Crawford, Run' 5: V. Currey, I, Cyprowski' -I. De Mas, P Demetriu, N. Di Gungi, 17. Dillberg, C. Doogain. Ron' 6: il. Drake, M. Drews, I.. llubinka, lfrd- mann, A. Evans, NV. Fields, Figurn. Raw 7: R. Finnegaii, D. Frink, li. lfrisbie, ll. Frisco li. Frystak, lvl, Garrison, I. Gzirstka. Ron' 8: K. Gasparas, M. Glendemnn, M. Goleni- biewski, H. Golonkc, j. Grndziel, li. Gralinke, ll Crezelakowski. Run 9: li. Guekel, j. llnpke, KI. Hayes, AI. llelland, C. Hernnmlef, M. Hess, H. Hirlzcr. Ron' 10: D. Hoffman, M, Hoffman, D. Horbaek, J. Host, V. Hull, Iciek, N. Janettns. Rau' ll: NI. jnnelienlio, H. jnrosik, L. Jensen, M. D llolmson, 1. Jovnnovicli, W. Kaput, S. Kempn. Row 12: T. Klusvewski, H. Kopping, J. Kult, R. Kozar, T. KoLiol, E. Krueger, ll. Krupn. 1 HHSHMEN Tnfv rnu': P. l.Amlwrt. P. Lambert, V. l.?llIgd0Il, G. Lawcrcncc, M. Lanrski, S. I.cnzi, lf. Iindcman. R011 2: R. lukslmus. T. l.llI1lCW'iCl, G. Macs, Ii. Matlcwicl, M. McCormick, R. Mclnturff, ll Milauskus. Rau' 1: B. Miller, M. Minarick, B. Molcnda, lf. Mruch, 0. Nagel, B. Nicolosi. QI. Nicolosi. Run' 4: A Olcsky, I-f. Orliuk, li. Osmos, N. Palermo, R. Paltcr. V. Pankmv, li. l'.1n7cr. Rau' 5: I. Parlxrr, A. lhiwclclc. V. Perry, F. Pldkiwic, lj, Pokurny, M. l'oli.iuk, B. Polly. Ron' 6: l. Punclclx, ll. Pulitini, lf. Pyrz. M. Rgulc- nuchcr, j. Reyes, R. Rick, R. Rudriqucz. Run' 7: M. Rogers, D. Rumac, H. R0l1CIliUVVSkl, A Rlcpka, R. Sadck, li. Sanders, Snndric. Kuu' R: I.. Schmidt, il. Sclmonveld, F. Sucker, 'I' Sl1.malmn, I.. Skun. R. Slauber, R. Smith. Run' 9: li. Spina. ml. Slcfanini, M. Stuck, KI. Slfliil- rlyk, R. Swillo, li. Traclyk, R. Tubulski. Run' IH: F. Valck, F. Vavrus, 0. Vcdilcr, H. Vvld- man, XV, Vcldman, V. Vcrgulak, D. Vick. Run ll: M. Vicbrock, S. Vintcr, L. XVallacc, G XXvJlI0l1, R. Xyanncr, A. xvllllflill, D. Nvilk. Knu' IZ: A. XVilli.nnv. U. NVrug.i, M. Yclnich, XV. Zaplaicl, F. Ziolko, A. Zora, NV. Zuelku. I-'n'slum'n not lVil'flH'I'tlZ L. Cochrane, li. Davis, F, Hurval, H. Ingram, lf. Kclccich, F. Zaransky. C49 51 Z L..1.I LID L.4.1 ml' :m- I-4-1 E C.f'D I-.1- II? -411 CI: D C-ID C11 4: 0 14-1'-:Q Qi 0 A C8533 -EE 'S-54:33 2.9. QW 4-lv-4 ox-4,-1,09 -'-3U .ca - -'U c: 3203" EW an o 'F.-323.2 'vw -:VB an WE 33852 Q6-as Quang qfm 50533 .93 13 H 3 Us-43 oauag ,UE -Es-is-go 'E+' 2'-o-:Wo C! '-H NN O--1 o ,B 'J H 5' Sc: '6 252026 Els oe-9943 Eng .361 Ee..-U .P'a'aS -H13 04-038 C1 Qvgow-googg "5'bsE'Qj'B.B'5 vagal--,BUWOD 'a'5E5SE-:VE Vinh 'UQHU H-8333033 ,z-,,::,.f:.w-Q: eu A U 3:-fo '63 5 qs-'53 'E B00 'S ei E 1-1 iSF"4 ' " ' m :xv 'pdl if if Qs 9 '+ is .4 5, Q 1 Q -' 4' J f, ,H 'NCEE ,A rs 'fa ' Wg . e-- 9493 fi 9 9?nWbW,?fr-I3 3,964 - uf-3,55 :-gn L, 55, Q 0 Q: Wfb2T,,Aa - Q09 4?'2.oVe,,i , 4' 6' . .. ' 0 www' - - A Q, . :!?5S':::r :,j:2,"-HIE' 'S Q " ' Z .0 b 2?:Cr.'3-39 9, -S f 3 0 . 16- - or eff N?-S g'sS5-IfS5:bs3:EgN 'kv S . ,. O- 'O 1' 72' 23 f'.54g,"' Qs hr:--4 -,Q ,- .f 'Mc' 3 A ff-wa-ef -1 . v.-- -nb Q:-Q - o w O 9 K, .Q .. -,ae if '5 O .53 5 'if'El'r5fS-sf-eff 5 0 5? " ' Q b - A 4Q,.95o'g.Q 059.55-'V WH L, 5 gg-Y, ,gk 4Q 3, ,1'fo,ag1. . . .,, -2 2 S ' Q. . 'Q' 2.5-Q4 w Z 552 LF.-:5 v c -- Q01' QE! 3 v- Q 4 5 agen! -'DQ 'Q . .HA E m . . L ggggggi-K. VOM. .ft .t 8113 , 4- 'isis . Q3 ' Fg H rs-1 'Q fa ' A 5 -52.5325-3 f 'ff B CD ,Q p -aggwswa' -, V -ua pq Ns., Ln- A Egg gag'-J9' A- G'-',.1 bg '-"5 ss:-'a0b:: Q fi, we ww' ' :sg 6 ..-ff fb Q Q W :idk J ' ' vs 3 . 1 -Q .. .5 , , J i QQ'-1 - L J 9 5 2 . j ,-Ly. 3 E 1 Q 253 'Z-5 5' ' e v-'H ' - 5 ef. . - V ' gan-exe,--:X , I -w 3-3 6,51 Effiiffg Vma 3 r .mer u ev . - A --ini? P 3 U S Wg? V ,551 35,igaif'j', ' ,, H 5 9 :iff :T eqff Q ,2 Q -if2'42'92 9 'Q-,ef2'A2?.'11 . .a:,n,p3- 3 'S coo Q55-2 -5" GF? iii 6 2.135522-2 ev'f?'f' ' "5 -1' 1 9 S , 53.9" 1.-u7.f,.3h-,53,-1' "il 1- -F-ff? .fs-Q Sf- A A W5 -5 fs, '61, , FQ A o .U f,:"?J5e M EJJSF? QQ?-S' 0 ,Ji ' ff- 225' .iv ..r:... 'is-w' Sh xv '3 1'iw2.'e ' 224121.29521 ' f "' 0 lf.-I 'ff we-G+-ff' '2 9' .rf 512'-2,a2.21Q Vzeieeasaw' U . 'agp mkifasirxigvfgse ui- Q SQ 41,32 vgiav. Q , , w 3 lffisfsfsn' N ' ' . iv 9. af - I' n-1 - -.4--,FN I AQ . A 0 ?fv5 .3 ip 0 .0 E C2 8 W ,f-if S I? . . E 0.2 m IDD ' ., 1 , ' - Ju H.: m -' -f of ' -41 :J i m S 995-L2 Q A X N 0 -' ' -Q. o ce . -' , , Q , V- f . .1 ao.. 9- ca. wi g N G' wanna -P V-:Hai 5 " Sn -- , f A H- Q O ..a..q9 5-guns,g3'E , on 3 ,fp .B 6 .g H Ziff-as fa-ww o :iw 0 5' w S' fs' fi 4 .'9a2 e'1-r-,LV ."25 . ' " ' 1 g. E U 3 2272323 uc. :S 2 ga 2 3'iS'.s' si' a '4'.,-', -.":': '.w ' . 'E ' Q 3 - F Q 5- wwf! 'M .. 1 -121:92 Q 11s.1ffff, s Q Noi :sis 2 Q ,, it 9 ig,-Q.. s., A ,gs Q, cg 6 V Q-. ugglu. . A W1-'S f 3?-s K 5 Vase-S H 1 AEE.: 1295 G " " " ,, - gg, I k 1 'Y , s 2 Q 'Z' Q ,QS-Q ' Q5'5..E O 3 an S Q3 N 'Sv M ," af r' 1 , an 2. Q, . ff A ,,., A 5 'Z-:G 5.3 s Q-.' .. . 5 . S E :Lu wb .4 . gh S ' in Q Q 5:9955 .ag ' 'fx 5,58 Q 5 .'9i':"a C ' 5 -9 ,3 gi .11 0 fi 1 H A HHH ATHLETIC CUDH A-Always bc courteous to visitors. R-R372 not your opponents. G--Give all abilities to win. O-Ordcrlincss is next to Godlincxs, PURPOSE Tu v.vluf1li.xl1 umf Hmifzlaziu l'll'KIll amz' Aqomf XfI0l'fXUltH1Af7lf7, To l'7'l'l.llK' an Jl'fil'l' flIf!'I't'N'f for 41ffr1a'fi4'x in xrfwnl 411111 Uflllllllllllifj. To xlrjrjwrl all ll'Ul'f!?Yj' 1'!IIll'1lfiOl1tIl jnrnjvrfx of ffm xrlloof. PliRSONNEL l'1'r',mfr'f1f Vim' Pl't'Yfll!'lll4 T mls 11 rm' St'l'!'r'ftIl' 3' S-fm um 1' Peter Yarmoluk john Czckula Robert W'illinms Willigllmm Kownl Conch McBride Bud Boldnmm, Tony Bruno, -loc Burda, Tom Cfcropsliv. for Cklinnin, Ralph lhlmms lxugcnc lhvis, Ilimmy Ucmctriu, jimmy lfglnox, Ixmwrcncs Ciuncwcn, Art Grnhnkc, log Gowgicl, Stanley Gowgicl, Cicorgc NILIIICTICIIRU, l71'c-I Iolmnscn, Clair lzlmlwrt. Dun l.c411'ncr, Harry l,cw.1ndovvsky, john R'1.llil7NX'SRf', Miliu Pobicgpl, ,Mignn Rchm, llimmy Ronuc, Iohn Tomich, ldalwny Wminms, WILIIICI' Ycrkovicl1 and -Iolm Muros. un 1 lUllllQlHll Eugene Davis, Bud Boldman, John Tomich, Fred Johansen, John Makowsky, Lawrence Genesen, George Janchenko, Joe Clinnin. Coach Johnston, Art Hapke, Don Learner, Adam Rehm, Clair Lambert, Art Bond, Cecil Anderson, Dwellie Colbert, James Romac. James Fanos, Walter Yerkovich, Joe Burda, Captain Peter Yarmoluk, James Demetriu, Bill Dickinson, Robert Williams, Idaway Williams. FRESHMAN-SOPHOMORE TEAM Manager Tony Bruno, Benny Davis, Winsto'n Fields, Vernon Proffitt, John Swedum, Dickey Ponczek, George Pokorny. Abe Mallory, Stanley Burda. Andrew Ganzer, Louis Williams, Peter Demitriu, Nick Troff, Patrick Lambert, Bob Walkowiak, Harold Kopping, Coach McBride. Ray Tobolski, Charles Ploszek, Arthur Wfilliams, Captain Tom Welbourn. John Holowach, Joe Reyes, Martin De Jovine, Tony Venturi. IQHH S J .f ell S i , .,,,. , i C ' ' , . ,,,, r K A 4527 AHEU EEEUNU IN EWU LEAGUE ARGO-BLOOM Beginning of grid season .... first appearance of Argo as South Suburban League member .... Yar- moluk and Boldman plunging for long consistent gains .... touchdown by Boldman .... Argonauts demonstrating power .... forward wall ofi Clinnin, Johansen, and Tomich .... Bloom center throwing pig-skin behind goal line .... Tomich, touchdown . . . . Yerkovich, extra point . . . . Bloom punt blocked near goal .... Tomi-ch for safety .... ARGo 15 - BLOOM 0 ARGO-BLUE ISLAND League game .... Argonauts hitting hard .... knock-out, 7 Blue Islanders .... Learner, Czekala, Rehm, excellent blockers .... Robert Williams circling end .... 40 yards for touchdown .... Yerkovich's side-stepping runs valuable .... Yar- moluk's pass to Rehm .... 2nd touchdown .... point unsuccessful .... ARGO 12 - BLUE ISLAND 0 ARGO-YORK Best grid battle of season .... superior team play . . . . Argonauts' touchdown iln 1.st period . . . . Yarmoluk's spinner pass to Rehm .... Bond's charging and tackling noticeable .... Yerkovich, extra point .... Tomich through York line .... blocks punt .... touchdown .... point by Yerk- ovich perfect .... York to air in last effort .... failure .... Argo with clean slate .... unscored upon .... ARGO 14 - YORK 0 ARGO-MASONIC HOME Easy triumph .... reserves starting game .... varsity on bench .... play only one quarter .... Demetriu, I. Williams, and R. Williams with most points .... freshmen also look promising .... ARGO 52 - MAsoNIc HOME 0 ARGO-WEST AURORA Floodlight game at West Aurora .... opponents threatening in first quarter .... Argonauts in scor- ing position .... Yarmoluk through center .... touchdown .... Yerkovich's point perfect .... Argo's fifth successive victory .... score 100 points to opponents' 0 in five games .... ARGO 7 -- WEST AURORA 0 K5 ARGO-PULLMAN Argo's first setback after 19 consecutive wins .... Pullman revenge for previous defeat .... R. Wil- liams and Tomich injured .... Yerkovich returning kick for 50 yards .... first three quarters, both teams fighting hard .... in final period Pullman with 13 points .... ARco 0 - PULLMAN 13 ARGO- MORRIS At Morris .... Lambert filling in for Tomich . . . . worthy successor . . . . outstanding game . . . . R. Williams hurt .... Boldman hitting Morris line for long gains .... Morris blocking Argonaut punt for touchdown .... Demetrui's plunge .... touch- down .... Yerkovich's point good .... another touchdown .... ARGO 13 - MORRIS 6 ARGO-THORNTON FRACTIONAL South Suburban League championship at stake . . . . determination of Argonauts to emerge victor- ious .... floodlight game .... Fractional tough . . . . Boldman's plunges . . . . touchdown . . . . Yerkovich"s perfect kick .... Fractional's passes and plunges .... touchdown .... also extra point . . . . gun ending game . . . . Argonauts' fighting spirit .... Argo second place in conference .... ARGO 7 - THORNTON FRACTIONAL 7 ARGO-LEMONT Second string in game .... Idaway Williams' 98 yard touchdown .... J. Burda, Dickinson, I. Williams, and Swedum with touchdowns in crushing victory .... team exhausted from making touch- downs .... Fanos and Lambert prominent .... I-Iapke capable successor to great Argonaut center . . . . Johansen . . . . varsity on bench during greater part of battle .... Argonaut second string with good future .... ARGO 57 - LEMONT 0 ARGO-LOCKPORT Homecoming game .... traditional rival .... Lockport's determination to upset Argonaut team . . . . pass, Yarmoluk to Rehm . . . . touchdown . . . . Yerkovich point perfect .... Johansen, Learner, and Bond tackling hard .... Johansen intercepting Lockport pass .... touchdown .... point perfect . . . . Yarmoluk plunging for touchdown . . . . Argonauts end successful grid season .... ARGO 20 - I.ocRPoRT 0 l H MEHHIUE Matt Mcllride succeeds Fred ,lolmston .... four years of success- ful experience in New York City and Illinois .... best qualified director of athletics available .... background in practically every phase of this work offered by University of Illinois .... M. A. in physical education irom New York University .... completed theoretical study of football, basketball, baseball, boxing, wrestling, first aid, swimming, apparatus, tumbling, human anatomy and hygiene . . . . secretary of the Recreational Division of Illinois . . . . pattern in leadership and character that any boy might well follow . . . . rates high with principal, teachers, and pupils . . . . recognized as one to lead us to victory . . . . excellent record. C549 Night of Dec. 5 memorable for gridiron warriors .... annuxl football banquet in school cafeteria .... Board, faculty, and leading men of community present .... notable personalities in the sports world .... tribute to great Argonaut football team. Some things to remember: .... Mr. W'ingo's congratulations . . . . Mr. 5wanson's comments on fair play . . . . Mr, Gillin's com ments, "Gratitude for Others' Help" . . . . Mr. Kennedy's remarks, "Obedience to Rules." Mr. liranklandls speech. "Neighborh- nessf' .... "football la ers best dis- - . P y . ciplined players ever seen" .... tribute to Coach Johnston ..,. "superiority in handlin' the Ar onauts" .... Clark lv fi Sl1aughnessy's Cliead coach at University of Chicagoj add1'ess on "Accuracy of Thought and Deed". . . . excellent speaker . . . . "with hard work and patience success is assured". . . . Mr. XVingo's introduction of former coach Johnston .... Coaeh's comments o-n achievement of Argonauts .... "sorry to leave Argo High" .... well liked by faculty and students . . . departure great sorrow to athletes .... Coach McBride's enthusiastic promise to carry on .... worthy successor as coach .... Pete Yarmoluk's introduction of football ueen and varsitv .... Donald Learn- elr's presentation to Coach Johnston of gift from UA" Club .... gift from faculty .... home makers congratulated for excellent meal .... cafeteria beauti- fully decorated .... band participation. -'fu' N.v, , ., I- A-r , K . K HEAVIES jimmy Ronme, lqlaway w'llll.!l11S. Tom Ceropsky, C.1pt. Pete Yzxrmolulc, George llanelmenko, Fred -Iolmnsen, Tony Uruno, Coach Mellride. Robert W'illiams, Bud Iioldman. Stun Toxnaslmnns, W'nlter Yerkoxiclm, .loe Gowgiel, Bill Kowal, Hurry Lewfmdowski. LIGHTS Stanley Burda, George llemsek, Dwnin Galloway, Ab: Mallory, Jimmy llemetriu. Mike Korenelxuli, Stanley Cowgiel, Bruno Kowalko, Harold Blackwell, Conch Xl.ll1 llmnn. Mike Vick, Martin De ilovine, Mike Morguez, joe Cygnar, Cnsmir lyfnieki, Lewis Almanza, Louis VVilliax'n:, Martin Blazina. Hlmllllll ISHS-HQ 065 Cage quintet slow in starting .... fine basketball later in season .... many Argo rooters. First game .... Argonauts down before Thornton Fractional .... 37-36 .... thrilling battle .... debut of Argo cagers in South Surburhan League .... lights swamped. Good Ship Argo winning once more .... trouncing Glenwood 55-10 . . . lights winning 44-11. Late quarter rally by Argo .... hrst league win .... 28-23 over Blue Island . . . . Yarmoluk and Ceropsky . . . . lights' defeat. Argonauts bow to Bloom .... one-sided game .... ldaway and Robert Williiiiiis star .... lights outclassed. Maroon and White nose out Masonic Home .... Janchenko' leading attack . . lights lose. Big Green of York tops Argo .... 29-22 .... lights drop another. Lockport seeks revenge for football defeat .... whips Argo 29-25 .... nip-and- tuck battle .... Kowal and Boldman playing Hne game .... lights losing thriller. Bloom again trounces Argo .... Kowal and Yarmoluk star .... lights lose. Sky-scrapping Thornton Harvey team .... whipping Argonauts 39-33 .... fast game .... lights trouncing Harvey .... Jemsek and Kowalko star. Argo r0utS Lemont .... one-sided battle .... Janchenko, Yarmoluk, and I. Willianis shine .... lights lose close game. Revival of spirit .... Argo whips Blue Island .... 41-32 .... Johansen, Kowal, and Boldman high scorers .... lights loise again, Fast and shifty Palatine defeat locals .... very fast game .... Yerkovieh and Ceropsky 'star .... lights continue losing. Argo batters Lemont .... under leadership of Yarmoluk .... lights whip Lemont. Lockport again dealing Argo defeat .... close battle .... Ceropsky leading Argonauts .... lights winning again .... L. Xvilliams with 10 points. Johansen, 22 points .... new high school record .... Argo routing Masonic Home .... lights with winning streak. STATEIMKHONAL TOURNAMENT Argo meeting Bloom .... outstanding upset .... sensational basketball .... trounce Bloom 25-17 .... I. Williams scoring 9 points .... Argo vs. Joliet in semi-Hnal. Steady and experienced Joliet five .... Argo defeat in tough game .... Ceropsky, superb game .... loss severs further tournament ambitions .... ending 1938-39 season. ' FRESHMAN BASKETBALL Coach Carpenter U72 EMIS! lllllilll AEEUEIIIJUN FALL SEPTEMBER - G.A.A. starts .season .... Weenie roast .... Millicent Sloboda and Renee Stone in charge .... delightful time .... enjoyable four weeks of speed ball. OCTOBER - Meeting held .... new members only .... requirements explained . . . . volley ball fans with four weeks workout . . . . reward 20 points . . . . regular meeting .... junior-Senior' team on top. NOVEMBER - Regular meeting .... order sweaters .... old and new members . . . . entertainment . . . . freshmen talent: E. Iirisbie, B. Polly, A. Evans, S. Lenzi, N. Palermo and M. Cooper. WINTER DECEMBER - Basketball season beginning .... large attendence .... regular meeting .... entertainment .... Christmas play participants: M. Rehm, M. Sloboda and D. Pappas. JANUARY - Exciting month ,... Coach McBride' speaker at G.A.A. meeting .... topic: "Boys' Basketball" .... discussion following .... G.A.A. assembly . . . . program . . . . Red Cross . . . . 4th annual G.A.A. party-athletes invited- cafeteria-decorations blue and white streamers .... basketball favors to all. FEBRUARY - Initiation of new members at regular meeting .... basketball in full swing. SPRING MARCH - Play .... participants: S. Munday, NI. Tomashunas, R. Matias, M. Rehm, D. Pappas .... Sports Party .... basketball season ends .... seniors victorious. APRIL - Nomination of officers .... Girls' Gym Exhibition, April 29, colossal- stupendous-gigantic-big success. MAY - Election of new officers ..... baseball tournaments held .... Mother and Daughter Reception May 15. say G. A. A. BOARD lvvwlwf . .,......Q .......A U RSULA GUCKE1. Vivf-lfffsiflvvri rffff, ..,7,, M URIEL GOLDSTINI5 Svfwfury f,,7.,, ....,.. B ECKY WOODALL T 1'1' !1NlN'6'f .......4.,. ,,,,,. F RANGES HODELKA Bwi f11'Sx Ma f1f1 gfr .....,,,...,,,, ELSIE ROACH Silvia! Mu fffl gvr ,Y,,,A,,.,......YY,Y MILLICENT SLOBODA Asxislarll Social Manager ,,,,,.,.,AA,,,,, RENEE STONE Program Mu 11:1 gcr ,,,,Y.,,,.Y .,,,,,,.... M ARIE REHM Buxlevfbull Manager ...,. .YYY, L OLITA MAROTZKE Buxrllall Manager .,.., ,,.... S OPHIE MUNDAY vuliffymll Manager ....v,,Y,.,,,,,,,,,,,,,, MARY BARAN Sponsor .,...... ,..... ,.,,,,.... M I SS DOROTHY R. MOHR BASKETBALL TEAMS SENIORS -- Mildred Cisck, Ursula Guckcl, Dora Pukis, Lu Wclla Kromray, Dorothy Pappas, Lolita Marotzke, Marge Bride, Becky Woodall, Patricia Pechnick, Mary Grzelakowski, Captain. NIUNIORS - Marie Rchm, Captaing Ircnc Kurz, Mary Baran, Millicent Sloboda, Wynema Coomcr, Helen Dubinka, Loretta Musur, Mildred Matias, Vera Leonchik, Mildred Boedecker. SOPHOMORES - Sophie Munday, Captaing Stella Lonas, julia Tomashunas, Mary Mallory, Ann Migas, Rose Matias, Florence Durka, Mary jean Lambert, Ollie Colbert, Irene Duda. FRESHMEN - Dorothy Romac, Lena Dubinlia, Rose Mary Allen,.Alfreda Cisek, Mary Lu Hoffman, Marvel Rademacher, L. Schmidt, Captaing R. Bojanowski, Eleanore Guckel, Dolores Dorothy Wilk. OFFICIALS -- Mildred Wiclechowski, Martha Golembiewski, Sophie Sandrie, Josephine Sabatino, Mary Pclko, june Schoonveld. C593 1 Y' """1'r"s L 'rv-1-'1:".f Opening of the spring sports program at Argo High .... permanent membership in South Suburban League .... continuance of competition with schools of high athletic ratingg namely, Thornton, Bloom, Calumet City, Lockport, Blue Island, Kankakee .... schedule of spring sports indicative of broadening of athletic program. TENNIS Coach Van Eman DONALD LEARNER BILL LINDGREN LAWRENCE GENESEN BILL DICKINSON EUGENE LUNIEWICZ CLAIR LAMBERT JAMES FANOS VERNON PROFFITT PAT LAMBERT RICHARD SIMON JACK HAYES HAROLD CARNES A 1605 TRACK Coach Carpenter JACK CAHILL TONY BARONE ALVIN KLAWITTER JOE CYGNAR BILL ATHERTON BILL DICKINSON JOHN EURCICH ANDREW GANZER STANLEY GOWGIEL WILLIAM CAHILL WINSTON FIELDS MELVIN KING JOE REYES GEORGE POKORNY RUDOLPH RODRIGUEZ EUGENE DAVIS JOHN TOMICH DWELLIE COLBERT ABE MALLORY RICHARD POKORNY .1 T L:1mL SPORTS BASEBALL Coarb M vB riff r' BUD BOLDMAN HERBERT BULOW STANLEY BURDA ,IOF CLINNIN MARTIN DE -IOVINE FLOYD EATON DWAIN GALLOWAY ARTHUR GRAHNKE ELMER GRAHNKE GEORGE JANCHENKO FRED JOHANSEN LESLIE ,IOHNSTONE TED KLUSZEWSKI WILLIAM KOWAL BRUNO KOWALKO GEORGE LAWRENCE HARRY LEWANDOWSKI CASIMIR LYZNICKI MIKE MORGUCZ TONY BARONE STEVE DUNCAN CHEERLEADERS Mary Vick .... Dorothy Vick . Bill Lindgren .... Tom Shanahan . Richard Pokorny. ART MOLENAAR MIKE POBIEGA TOM WELBOURN ADAM REHM ROBERT SADEK RALPH SUIZZO ORLO VEDDER STANLEY VINTER WALTER YERKOVICH IDAWAY WILLIAMS PETE YARMOLUK TONY ZORC GOLF Coach M z'Briz1v GUNNAR ANDERSON MARTIN BLAZINA EDWARD FRINK ART I-IAPKE ROBERT I-ILAVACEK GEORGE JEMSEK MIKE KORFNCHUK EDWARD SKOZA CASIMIR LYZNICKI STANLEY ZIOLKO JOHN KERZICH 1615 IT, Z I-l.J LID l...L.I CC fn- I-4-I 3 l-11-Q c:-.IJ 1'-4. I-...... 4 fu- E W T, HO! AND LACK A DAY! E as U? 3: N -C vs 4-a N -C1 3 'U Q U Q-4 fn O U 3 D. Rh --1 O v-I w,,wis.- 4' .-is ,. 1, . 0 55. I . Q a -21111 . swim, -2' af' .af gaf, A Q Pb, ji:-fifg E' fa , 4i2f 9 ?.2?,. 'S f is , .Q .-fe. 3 8 225 65 Q ' 'Z G e"".S94" fijiq Q1 P -' 9 'vw , , NS ' .' -.fp LP' In Q pgs? skqvfj 4 1, :E - 143, ang 1 ,Q 'a 3 wf:.4'5s4,f.S Y-Fc if ' . W 2.23: 'gina' 9.3 eu ' s-4 ' ,Q "' 4'-x"'f'-'Yaoi -4509 Q ' ' 1-.3 Qog Q Q' 33' CI :s '57 0 395' 'feb' 5 A Q M" V ' ' oo--- ' gg as vi '- 9255 is va 5 ff. vvff Hui 9263 ' G 8 'O vvf QQQQS fs.-5 ffl. B Ref? -,Q an Q - - A :Q Q A +.-Q-'sc fifeffu' - ,M-af' .- .: 'Q E ' "ff'sffif'??o4-0-4552542 B iw . U . o ngeeqig V- edu. F fide E 631 J , 3 ' S 'sfgoggggdixfifg S if ' A -as v- ' u , 5 cr? 3 Rafi 52534 .93 -if 5 A E3 iw 'B J... .2 ' Q 5 is f ue A - , of K, H 3 Q4 as ' 95' 1 bn g f 19 V A ' nook 0.23, E 5504, ' QS ' -1966 H at ay, 'iii 2, '3'.'i5-fire 2- 'g .F A 2 1548 I . N GD A? 2.-0 '395-E-' o .NT-S : U 5 ' gn lil . ,Q I-4 1... Hg 0 1 ,gin at gig- 4 Q . , .. .4 ggi-0.4 .- H on Q M w., me --1, ik .. 4 . -1 w -fag. e..-2 --1 pea Os 2-r -.5 Wim m J : 4 3- 3 as . '33 Q Q 3 0 8 'P . 14-Sri 'gigs 'Soi i E 1 ggili E 5 9 . -.- -hw , I g Q B .5 pg - iii '13 fe,?'3,,Q1"g 9:2 """ B 522253, -we gif 'E , .Q g-.5 H ,ggi ,ge izgiis 0 2 232253-2531? - Q ' " -' 4 Q -a , .e "1 1 1- A ' . , ff 53 be 3 Eiga 2224 no 3' 1552122222 sa I -we c: - ws?-111552. -if aff: 2 1- 25: , A12 E7 0 re U.. in ,.,- egg,-30 ,325 ao?-gg ,Q 1 u,:'5.!'eE E S .-S1 5 -1.1 ,Q g S lfizasff Q ""' 3 539 ' 3 iw Q Q' 22:6 sim Q - 0 u ' -3 5255 . 'SMA 59: .5'3t'E5."i 2 .5 5 ,E 'gl 349 ill A ,gi o s D ' 03 , Q ,,, tx 'L 1' .'.- ..c.' 8 . 3 'Q if - A 60 U N t' Q 9 Q . "" 'U ' 6525 ..c: Q . P- , 4 .a A O CI :B -vs 4,15-. A . du-1 O N ,AAS no-' M3 Q , f E I-I . . ' . D .cs 153 E 5 5 S' qi 5- A Q H , a -' ,A H3936 v ' ' '-1 -I: 2 463500 H2 'B "N F- 4 vw ,1-2wf'H'f2 fwanf- ? ish EE 5 E T553 Q X2 L 2. o ee .0 A-ue'f2aa'w"f,12'2gag.,-fm, A 'Avis Ps Q. "" " , 0 54-"'2x-1-ovvflgivhij 'xS'04iw -C-'ie gf? 5? 5 QE 515 My Q 7 EIS .ef --- s.. 2 f 2.-zo '-.e',.."'3'5F-7+ aa'95,4n . , -- if ses - an-C'-Z 5 32 QS. 3. ",,e5,-'Gia Af of "HB-,7l": A .- -at 15.4 ax. if s 'Qid 5-'T 4.245 as 'g -2 HL '22, '31 ' 555 'wgrgv-fiife? 2535? ,, -S2533 f.s-15555 . o. N I ,.1 2 .,5y'ff6gQQ 1?f,2gQzz?if2,g1f"g 1 gfgrfgi .P .f.' f ' 91 A ATN'-1 - - ."1 1 2,33 z22'.?e2E?b 'aQ,5?is3",Q,' via 35:55:54 1 -1 '2rJIfz9i"?,E3'i- a ,wo Q, ff ffsffe 3 Q25 Ze"f'g2?5vfeAa ' 9:9 Q 3 'fig-, 1 . Pg f,2'o,.,2"?9': J 0 A- C. ' fits.: 'P a aaazwfa ' 0 A v v - , ' aww 9, iss: dn O ' 'Q ' ,:, M ,. if ra, .3 rf' Q1 1 , "wtf 11. A I 5 1-. F 3' '-in E1 n :- , rt, i 1e f Qllll HAND Comments favorable to splendid first annual band concert .... two marches led by student conductor Bill Atherton very well done .... trombone solo by William Vergulak exceptionally well executed .... last half of program, more difficult than first, played with greater precision .... the overture, 'The American Crusader' fa required number by Class B bandsj very satisfactory .... familiar tunes from Victor Herbert's light operas worthy of greatest applause. Content: the gamut from marches, modern jazz arrangements through compositions of symphonic proportion .... exemplified the careful training of Director Frank Everitt .... well disciplined. enthusiastic, interested, and spirited organization .... thirty-five members of the Blue Island High Band in attendance . . . . Congratulations! District contest at Maywood on April 1 .... Argo band with two second and two' third division ratings .... keen competition .... creditable showing. C531 llli MUEIE Ulliilllllllll LEADERS Frank C. Everitt, Jr., Director, Ifzsfrzumvrtal Music Walter S. Armbruster, Dirccfor, Vocal Music William Atherton, Prcsiderzt and Sludent Learler, Bam! Lillian Collins, Secretary ana' Drum Major, Band Harold Carnes, Conccrfmaster, Orchestra Kenneth Ramsden, Librarian, Band, Orchestra Hurchel Reinhardt, Manager, Band Paul Garside, Quarfcrmastvr, Band By Iusirlufzclziz Cecil Anderson XVilliam Atherton Alfred Bagdon Louise Bancroft XVilliam Bender Bernice Brewer Harry Bumber Harold Carnes john Chmielewslti B y Voice: Hope Van Arsdalc Eugene Davis Joe Di Gangi Louise Bancroft Mildred Boedecker Bernice Brewer Minnie Bumber Alfreda Cisek Ieanette Clapper Amelia Evans Bea Giesler Elizabeth Kruger Dorothy Kurek Dorothy Marshall Beverly Magerl MUSIC DEPARTMENT - STUDENT PARTICIPATION Francis Clements Lillian Collins Wynema Coomer Richard Cornell Roy Dahms Eugene Davis Joe Di Gangi lfrances Duval Paul Garsidc Mary jane Martcnsen Mary Ann Poljack Billie Polly Helen Popielewski Iosephine Sabatino Beatrice Urick Valeria Vaitkus Dorothy Weidiier Ethel Carlson Rosemary Clements Catherine Crawford Mildred Drews Doris Evans Dorothy Harback Mary Jean Lambert Lawrence Genesen Muriel Goldstine Rudolph Host Nick Jannitc Ray Kaktis Chester Kenrich Alvin Klawitter Louise Klawitter LuV'ella Kromroy Anne Makowsky Euphemia Marchuk june Markus Phyllis Rademacher Lois Schmidt Louise Skoza Mary Ann Stock Katherine Van Ort Olga Zelenik Olly Colbert Elaine Frisbie Muriel Goldstine Anna Knip Mildred Matias Catherine Puchalski Q641 Wesley Marchuk Mildred Matias Arthur Metskas Ray Mclnturff Chester Nicholas joe Palermo Thomas Pawclek Kenneth Ramsden Hurchel Reinhardt Betty Ryan Lillian Savage Jacqueline Schultz Rose Matias Edna Smith Omadean Townsend Betty Van Vossen Alfred Bagdon William Bender Leo Jensen Robert Mclnturff Ray Lukshus Jimmy Romac Vfilliam Vergulalt Nwallace Zclgewicz Geraldine Schultz Edna Smith Mary jane Sniegowsl-ii Renee Stone Stanley Tomashunas -William Vcrgulak Elizabeth Yvoodall Stanley Ziolko Stanley Ziolko John Atherton NVilliam Atherton Harold Carnes Francis Clements George janehenko XVilliam Lindgren Charles Ploszek George Pokorny Kenneth Ramsden Emmett Smith Frances Seeker Edna Uhrhammer julia Tomashunas james Panos THE MAGAZINE PRINCESS Successful .... favorable comments .... Phyllis Rademacher excellent in acting and singing .... Bill Atherton exceptionally good .... james Fanos - a real cheer- leader .... Murlel Goldstine superb as sophisticated coed .... Billy Polly quite an actress .... john Atherton ia success as a tall story teller .... professor of the college none other than Louise Bancroft .... jackie Schultz as jessica helped out of trouble by Louise .... Red Rosie ll-larold Carnesj and his Royal Commissioners stole the show .... some fascinating dances were: sailor, gypsy, bear, and tap .... choir and orchestra to be complimented .... congratulations! Modern operetta of musical type .... featured catchy music, well routined choruses, dances, modern sports costumes, and artistic stage settings, and lighting effects .... departments contributing: art Qstage design and light housej .... homemaking feolorful costumesj .... girls physical ed. Cgay elancesj .... printing fprogramsj . . . . maintenance fsetting and lighting effectsj. CHORUS Straight A rating in contests .... Judges comments: "very excellent workln . . . . "congratulations!" .... concerning Berenice Brewer: "very lovely voiceu . . . . "song executed beautifullyi' .... Muriel Goldstine, the best. unsurpassed. 4655 5,5 " "' - ,g f, we--iN'Tifew'i-emrsritfilfrq if ' 1 . .lf YF, .. xv Q if 'FN . P . i ff: l XJ gb 3 "L ' X ,ii 1 gn' MYSTERY AT MIDNIGHT The Senior Play Successful financially and dramatically .... to Mr. Hauswald, much credit for direction of play not easy to produce .... unusual lighting effects .... applause to seniors handling stage, properties, and prompting: Lillian Collins, Irene Cook, Dorothy Allison, Mary Grezelakowski, Lillian Savage, Louise Bancroft, Paul Garside, Victor Freund, Ted Bolek, and Bill Lindgren. Cast notations: Renee Stone excellent as Letty Flanders . . . . many laughs . . . . much comedy . . . . Gerry Schultz with appeal .... just right in mother and daughter scenes . . . . Oliver Gohr's convincing performance . . . . Donna Jean Hartls interpretation imaginative .... deep restrained feeling .... Alfred Griffith, as Rasmus .... hearty laughs .... Rasmus' wife, Becky Woodall, convincing and humorous .... imaginative ability .... quick thinking and courage of hero fRaymond Wannerj .... plans of villianious Wentworth lOliver Gohrj naught .... Ed. Rasmussen in part of Mr. Parker .... creditably excel- lent expression of dislike for Letty Flanders, flirting out- rageously with him .... whining Aunt Alma, Jackie Schultz, with ability in berating Barbara for ingratitude . . . . voice of idol threatening her . . . . Richard Pokorny's sterling work .... unusual ability at holding and inter- preting role. WELL MET BY MOONLIGI-IT The junior Play Edward Skoza, attractive, high strung and quick- moving, quiet charm .... James Demetrui, handsome, bold, self-confident, arrogant manner .... Millicent Sloboda, charming young girl, gracious, easy manner until she explodes .... Benny Kozlowski, happy-go-lucky scala- wag, disarming grin .... John Knol, attractive, shy, studious manner .... Eugene Davis, tall, lazy negro, big smile, fancied himself as quite a shiek .... Mildred Matias, large, buxom Negress, a regular Amazon .... Alice Whitko, little wiry Negress, big smile, come-hither eyes, flirt from her head to her heels .... Ray Mclnturff, dapper little man, eye for beauty, sure he doesn't look his forty- odd years .... Mildred Kalivoda, large and militant "battle axe" of a woman .... Loretta Musur, beautiful girl, haughty manner .... Frances Kelecich, beautiful girl, charming poise, very lovely .... Harriet Vaitkus, pretty Swedish girl, delightful accent, gay smile, teasing drawl .... Jeanette Clapper, wide-eyed little clinging vine, childlike voice, baby doll stare .... Ruth Lane, slim, jazzy little lady, one half of a vaudeville team, pretty in sleek, smart fashions .... joe Di Gangi, young chap, a "Hoofer", rhythm from his head to his heel, quite a lot of talent, sang a bit, danced a bit, and put over his lines with a punch. 1665 TQDAY if MYSTERY AT MIDNIGHT WELL MET BY MOONLICHT C575 lit 9509 A'o6. woobooov "The allegiance and loyalty of these acts of service, the magnihcence and splendor of the celebration, - all these unfold the worthiness of true high school subjects. This is a day we shall long remember. Your faith in us will give us courage to cheer the team, as we have never done before, on to victory." Senior Candidate imuwlll Luffy'-izz-Waiifing Frances Kelecich ,,,, ,,,,,, -I unior Candidate Laffy-in-W'uifing Phyllis Rademacher ...,,,.,,, Sophomore Candidate Luffy-ill-Wfaifilzg Miriam Cooper ,,,,, ,,,, P reshman Candidate "Our hearts are filled with gladness, On this our festal night, Our chosen Queen and ladies fair, Fnthrall us with delightg C633 "This is a joyous occasion. Our classmates, whom we represent. desire us to be in regal surroundings, for our thoughts tonight are of the high, lofty, and noble ideals of our basketball team. The excellent sportsmanship and fair play will be remembered by all. XVith such courage, they are bound to win! All glory to our team! lllSlllllllllUHllN Queen Millicent Slobodan ,t,e e,,,, , ,, 7 , Junior Candidate 'l Laffy-in-Waifing Jerry Schultz , 7 H , , Senior Candidate 6 bf Ogqgesg Laffy-iff-Wfuitilfg Stella Lonas W ,..,, , Sophomore Candidate Q6 o gal Luffy-i11-Waifing Alfreda Cisek ,,ee Freshman Candidate ?5l,o:'bo:.9 XVe're nut I0 win, we've set our goal, Their honor we aeclaimg Let joy abound, let cheers resound, W'e're out to XVIN the GAME!" 4697 SEHUUL CALENDAR r,'13'P Q Qing: 'lie' -. 1 3' f' - we 'T Y' 25. 'Q 'l' A Aff' 'FL' Maxx "-11225 2 W , -. 1 Q71 ..Jf ..l L, lf! xi Back again .... good old A.C.H.S. Q . . . old? . . . . with grand new building 'n bright rooms 'n everything? .... enrollment of 602 .... freshies in a daze .... upperclassmen too .... home ec. girls gleeful with three-room apartment and furniture .... two conference games for Argo . . . . Pat Pechnick, senior, football queen . . . . cheer-leaders chosen .... Vick sisters and Tom Shanahan .... October .... class officers and sponsors elected .... two decisive battles from Bloom and Blue Island .... Hi-Noon Club's annual weiner roast .... P.T.A. Conference huge success at Argo High .... students attended opera in Chicago .... cast selected for senior play .... Oliver Gohr, villain .... latest dance craze in A.C.H.S ..... barn-dancing .... by none other than high and mighty senior boys .... Argo planning Open House .... patrons invited to dedication ceremony .... organizations elect- ing officers .... Tom Ceropsky, president of Art Club .... Williain Atherton, president of Band . . . . football players bow in defeat to Pullman . . . . Hallowe'en party grand success . . . . skeltons, witches, and black cats in atmosphere of spookiness .... after coronation, dancing main attraction .... others playing shuffle-board, Checkers, ping-pong .... everyone participating . . . . prizes to persons with highest scores . . . . john Debelek winning door prize: Argo nautical gym suit .... first prize to Joe Yerkovich: note- book .... second prize to John Janchenko: necklace .... Tom Shanahan in charge of game room .... do-nut and pop selling throuvho-ut evening .... party over at 11:30 .... freshies happy .... upper classmen too .... November . . . . Coach johnston's resignation . . . . Mr. McBride's appointment as :successor .... Mr. Carpenter, new math teacher and second assistant to Mr. McBride .... Class of '39 first to present play in new auditorium .... patrons' enjoyment of Open House .... first assembly of year in- C705 teresting .... program divided .... Mr. Arm- bruster leading "Star Spangled Banner" . . . . My face. red? .... Words? Mr. Wingo commend- ing students on Hne Open House procedures .... Renee Stone's preview of senior play .... Miss Nickel's discussion of Book Week "How to open a book" .... My!! .... Phemie Marchuck's birthday .... alumnae registrations .... streamers flying .... band playing .... G.A.A. and football players cheering and singing .... two mile parade ending at A.C.H.S ..... largest crowd ever at football game .... Argo vs. Lockport .... old rivals .... Argonauts victorious .... Thanksgiving Day .... Eats? . . . . Oh-h-h! . . . . December . . . . Sophomores honored guests at senior party . . . Pep Club organized .... Bill Lindgren and Richard Pokorny cheerleaders .... Golden Jubilee of Gregg short- hand .... program by Commercial Honor Society . . . . "Life of Dr. Gregg" . . . president Irene Cook .... introductory and closing remarks by Ursula Guckel .... dramatic reading by Renee Stone .... sponsors-: Miss Hendershot and Mr. Zbornik .... films of Mexico shown by Mr. Sterling Dickinson .... Fiestas!! .... Siestas?? . . . . Mothers' tea given by Home Ec. IV . . . . Ruth Stone: hostess, Bea Urick and Bea Geisler serving tea. 4' . . 'Il' 1 .. 'i z 0, B 0 5 , . ' nf Christmas Carol Sing spreading cheer .... basketball .... Argo wins two .... loses two . . . . snow?? . . . . indeed!!! . . . Christmas , Wa 5' SEHUUL EAHNUAH holidays .... Ho-hum!! .... Sleepy? P? .... Mmmmm!! .... January .... Oh, Santy!! . . . . lockets for girls . . . . sigh . . . . flashy shirts and socks for boys .... What flash!! .... Lockport's victory over Argo .... "A" Club initiates .... James Fanos, George Janchenko, Ralph Dahms, James Romac, Mike Pobiega and Art Grahnke fsuch sweet girlsj .... Mr. Don Barnett's presentation of movies, "'Red Cross Accident Prevention" and "Flood Relief Work" . . . . 66 piece band from Blue Island at assembly . . . . Mr. S. C. Wallace, director . . . . beautiful, bright colored uniforms .... main attraction . . . . four drum-majorettes . . . . cute! . . . . QPete and Clair thoughtj .... Argo down to Bloom .... presentation of junior skit .... artists .... Ruth Lane, L. Genesen, B. Koslowski, M. Sloboda, B. Neyens and J. Knoll .... first annual Band Concert .... music lovers attracted . . . . movies of Lincoln's life . . . . G.A.A. annual party for athletes hit of season!!! .... first annual concert by A.C.H.S. Band thoroughly approved by all .... preview of second Annual Circus by boys' Physical ed. Department .... ,February . . . . travelogue of Miss Phillips' trip through West .... snow storm to the rescue for a day . . . . Shuta initiates new members: Stephanie Lisowski, Gerry Shultz, Wanda Kempa, Mildred Klawitter, Mary Baran, Vera Leonchik, Mildred Kalivoda, and Florence Durka .... Junior Frolic gala affair .... New feature introduced .... De Junior Joint .... Military coronation of Queen Millicent main atraction .... G.A.A. members awarded letters .... Lolita Marotzke and Dora Pukis receiving penants .... English III pupils in spectacular program .... imitating "poor" seniors .... "Cavalcade of Famous Men" assembly .... March .... Argo's tourney hopes soar!! .... beat Bloom .... 25-17 .... Girls' class teams chosen .... Inter-class tournament for championship .... seniors victorious .... Operetta, "The Magazine Princess," grand per- formance .... beautiful heroine, Phyllis Rade- macher .... handsome hero, Bill Atherton .... Physics class presentation of Test Tube Terrors . . . . Flag presented' to school by Electro-Motive Corporation .... Mr. La Vahn and Mr. Gibbs giving seniors talks on "How to Apply for a Job in Industry." C717 , 6 sf! I 'I.l'Illl 6 V B ii ' ,rl m.. ,s . I - ' . Commercial Honor Society initiates .... Second Annual Gym Circus presented by the boys' gym classes attracts old and young .... Spring!! .... And young men's fancies turn to baseball, tennis, golf, spring-football, and love!! .... G.A.A. party for all members .... theme .... Play Day .... Girls' Physical Ed. demonstration surpasses all thus far .... Junior Play .... "Well Met by Moonlight" .... grand performance . . . . Fourth Annual Mother and Daughter Tea grand success .... Net? .... No, Chiffon .... Organdy? .... How nice!! .... ????? .... Junior-Senior Banquet .... of course .... "A" Club Banquet .... Vfho are the lucky girls?? ....SeniorProm....ah-h-h....atlast girls "show off" their favorite beau .... Class Day!! .... New talent discovered .... Com- mencement Concert .... Reception by faculty . . . . Commencement Exercise . . . . long-awaitedg yet sorrowful. THE AR GOLITE A Wfriffvn am! l'ir'for'ial Iir'r'fmf of flu' Srfmol Yvzlr Sjwnsnrz Miss Reynolds Editor-in-chief: Ursula Guckel. Other Staff lead- ers: James Romac, Euphe- mia Marchuk, Elizabeth NVoodall, Elsie Roach, Bill Kowal. PRINTING lflfervsiifig uml Praflizul fo Mus! Bnyi Sjmlzxor: Mr. Curl leaders in printing: Chester Anknrberg, Frank Bestwina, Tony Bruno, joseph Clinnin- Victor Frcundr Elmer Gipp, Ar- thur Grahnke, Charles llones, Mike Nativo, Rob- ert Williams. As Mr. Kusenda's staff handed it in: "Correct this sentence: 'Before any dam- age Could be done, the fire was put out by the volun- teer fire department'.', As Mr. Curl's boys printed it: "The fire was put out before any damage could be clone by the vol- unteer fire departmentf' i- --1-sl -.igiiliuv ,i1 ,, l- THE WEEKLY MA ROOM "All Riefwfx Gran! Offwrs Sjwnxorz Mr. Knxvvnlfz Staff leaders: Ursula Guckel, Millicent Sloboda. Remt Stone Bee tv Wootiill Euphemin Marehuli, Pat Pechnick. Oliver Gohr, R15 Wwnner Elgm Rgqch louise Bancroft, Bill Atherton, Muriel Goldstine. Don Ituntr Iu Well Kromray, Win. Kowal, Alice Whitko, Martha Golembicwslxi 4723 H I-NOON "To fJ!'tQ!I!Ii'Ic' l,i'is1:1'1' of ffm Lzzuulr IIUIIVH Slwizxorx: Coach McBride, Mr. Trexlcr Leaders: Richard Pokorny, Bill Atherton, jackie Schultz, Lolita Marotzlae, Mary Baran, l,u Wfella Kromray, Betty Van Vossen, Joe Clinnin, George -Ianehenlio, Milae Korenchula, Nick Tyhala, fl73l THE ART CLUB Crr'al'iz'r' IA'iXIlYt' Arlirify Sjmuxorz Miss Shepherdson Officers: Anne Lewan- tlowslii, presiclentg Virginia Gassaway, vice-president: Jane Yetter, secretary: Ruth Stone, treasurer, Pat Neyens, historian: Mem- bers: Mathew Viebroek, Ethel Carlson, Patricia Ncyens. Thomas Ccropsky, Ruth Stone, Vincent Perry, Ann Stimatz, Ver- non Proffit, Ann l,ewan- dowski, ,lane Yetter, Vir- ginia Gassaway, Frank Rocske, George Pokornv, Miriam Cooper, Xvenston Fields. Gym class playing touch-tackle .... "Whitey" looking while George gets set a double cone for Riy Kwktis Cecil in a striking pose .... what's in the package? .... two happy couples upausev .... no coca-cola? .... when good friends get together .... Nellie, the old ford, with H. Golonka, S. Vinter, M. DeMaa, E. Figura and A. Klawitter .... how do you like Maxine in white or black? ....k I une and Bernice make any picture better . . . . Buelah displays her bike . . . . "Be Prepared" with Billy and Mary Jean .... 11 student-mixture pose .... pals pose .... "Swing" Vergulak knocks off a few notes .... smile, smile, smile . . . . some of the weaker sex. C745 "Stash" and Fred with the new building for background . . . . three pals posing for a picture .... June tip toes through the daisies .... Peggy and June swinging high .... posing after a game of tennis .... getting ready to play football .... just kids from Argo .... roundup of the old gang .... lovely pose, Bill . . . . get-together of Argo boys . . . . Mr. Kusenda rests after a home run .... Betty and Ann with spring fever .... lots of milk for healthy bo-ys .... Bill Dickinson gets set for a spin .... posing for whom, Olga? .... Delbert polishes the car .... five musketeers with a come hither smile .... remember 'way back when? 1757 ' . ' 1 W I '-I . ,...-f.: +L 2 e ' 44 5' Q n he , own name wherever zf can he if f7'afNJj Serond 5 mxnutex Most pleasing pe od of inspection ' L k f 1 11 b f QM! ,C oo r or gzr s name an er' pu' ure . X A Third 5 minutes Hunt: up the yoke: on hz: Caxe - Last 5 mxnutes Makes sure he hdsn t mused anything 4f""""' 1 0 - . V 'f Q I ,ow I MMW3 ff XAWZWMJ , dmfyffghmfyefbvfy WJ-L1 h hd uw I v W - when MM!-A+ f JM e U4 ' r..,,,,,.,,e eeeafya.e,o-A4-Ile 3-LM ,ewe.,.1z,..af.. Delaney Prmtxng Company V ,,..:e4..,f3,...,,,.L.az:. 4,.,1h 'mv' jwmkm M251 Dwff 'wfnov ' - ., f'f1-w M?rV'Wf7Fgu K ' , WffWWfg."TfM'M2 ,QJJWE WM: M7 Ria. J Uj'fQZZ,fLf WW f WWW mu mmm ,' N40-W gwdajiiqlvgyk w5L..xM.,.,.ka0NNN? - 4-ff-W-..w.1'1i,...,.4 i J?.V4M.Z:IZfL6'wv. ffm! Wwfwfm jfv-fwvf l!z,CM,,, Vp Mffwqguyg ' Wjfyw 'l aww . AM Nwffx ajwyfffdff 2321245 MU 53? wwf fijf saw 'nn 1-, N ' 'gg--,v . F 0140 . ,..'......4k- . .m...4, . , K, .. , . . .1 - . , g ' ,--' h pg, f - Mwwwwiai Swim-Lijf9Q M SJ-W'ff VW Tww05 M Hg' 'WWW ftfgffff, H 2 ,, 5-nf . , K J? , A " l Q r mx ily if XX I , ,. f s f I ff v. M, ' NJA-' ff x .. acc, , -. 13 , . . X ! n , K V . I I Owlfw'-L ' - L 1 2- . MMM 'f ii F A ' 74V'7'l77 PR 035' w- 1 WW W M ig QMMJM' W gzwgq, AXE Tnawbqwwyfii M M fgwwafii 5,,,,,wg,4.L:rffJ ww WW! q,M'f" gf f WJ, 1, 0 'YV 4 X " U ' LAJQZ , yy MAJ! 6B,vf49,w-MmJ7Cvwg.,,,,..v4""'f"""' VM' J J f"Jff"'J"D T NVME of 5 57, ff f ' , M ' 'U jo,-A 1 "ml A Y ' lg ,Q ? .Qi L ' 'C' A , -Af ' 'f' 1-. f1,VA f ,. , " K1'A ' -' -Q .f ' ff x F - ff-MMM 4 Qfixfwf gbgixwf M V4,ff,xf M59 Mfg M MQ? Xi Ng L' " f q - Y .K WWW WW Q5 '- L' T7WAf?f5lZLHcM Mali, Burke 6MWf,fJ N l Jb aww-4 31 if A K X. x X MJ ,N WM WWK Em JH wif 4 fail Zfw g WWW? I 1 gb li , 4- 9' . 4, L, ' mx.. .4 7 f.3 V- , "fi ' -1 lf," -'T il.-f ...ggL.M.4AL....M,,.1.X, . , 1. V .' . -A.. . , Sch . QM 1 ...c.,'y,' ,J r..,,J. +7""'Q'LwMW wO'05 lfWL J,1f1""iM" W' ' '1 M1 aj fi Mm owmmfffiizhfww f MTN """""'7"'f'f"""0' 0,z,Wc6e !A4,a 1 6'z""f'I f4z7.Z.QaL..,, Haag Arid . N 7m 0 775451 ,gy ' , ,X x H -' jabvvf-f A' 5' ,Ae4x- ' if fy- uf if' his o Q 6? .zy E 5 2 5 SE 515 E 3 E . M, Sr W. , 3 ,O - . fi:-TA , ,:. -Qjlflkv. Jn --fl Lv x A , -I Qififfv, -:ff'f"-JIVYE-ng.. , '. . gvf


Suggestions in the Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) collection:

Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Argo Community High School - Argolite Yearbook (Argo, IL) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.