Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS)

 - Class of 1929

Page 1 of 136

 

Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1929 volume:

. Q' M - 61 L, Q, F , g, Q i ef E - ii 1 EI Q n 2 . Q 2 1, 1,1 il . :Q w L: H, ' 5 ff , .5 6. A 7? 4, , P 5 , sz' rj 1, K H ii ,y -f 52 f . Q gs , 3 'z : rg 5 A 2 31 , ps 2 A 'E V R 1 g X f l' , Si ? Ee - Fl . L. I E , s- li , Qi I 1 5, i 2 E . i, ' H Sq- f w A ' 71!12,,'sf,4..4....:3IF- 1.'-'2.'3ff!f-"'.1I'-I.-'Jf - -22 .1' - ' .1 w ' .1'- . I-f x". Z-. 'Q ' 1'.-1i.!z'PT' 'f'eCU.'if'- fC'.'w,'-"- 'TIN IC-,'','f'1T'"lv2-'"KT3l1.',"'."'1'1'11Q!,'.v'l'5--S.Z'1fZ,'- '-.':L'v"I'.'i."" z", '-'-W4 --1"- 1'-."-.'--"4-"J fr, I. -'?.'13T"'4. - 7""'Y1 Q, '. f V ',.x .,x VV-7V -V 1 ..I. I I I ... V -fV.V.,1 , V ,. V V V V -V w V Vx-i1i.:VVV:,V :gi:2:.::1-fgiffgq-Vfgz.g1'!Ifg,zrV'2-515 frvailif,,,5l.Vgi4,3,3.,Vg5iV-1FLEVJVV1535--rqf5g,5AgVLg5,Vs9,-jf:-:Vi5fVpVg-E31 Vgjggi-fm' 545 Vgi,VgVIV-f.:lLgVV,V.:,-5.-1.5.61.,-:cl--,fV,,V-VVQ V , ,wif ,'f1:.V,:,V., VV, Qvfsf, -V V 1-5 3a!E-f152fV'.--VVVV'fJp-1:.ifVf2gf1VfL:,piff1-af,VV'-11512152sTfiif?.Vi-.Vgerli Vg41Q,AV-'fg::12iV:5V'VV-,V gm ij..-g 1-5-AV-?.,gVV:'35V.fVffV?45 ,,jfqV1gu,'Vg. 'V jg9,fqVV,. K V " ' x ' '-VVzV fVVf-V-1 g--g..:f..:1V,.z.-V .'1'f-Vwg -, :V-V: VIWVL'-'V 'BLM . in V-.-:- '-f, ,V -Vw:-fi :uV Vfg'--VJ.-L 1V.V1-V,3V- 5.-7 ,g7V,f-vi ff?-'..-Vwxf,-VV V '-.- z-4VV2+.f,:V:fV x4tVy-ILVVVV' ,V V, V, V' 2V-1zf':V'V'V1 012- V. V12 V ,-. ,,V-LVf.V.xaf'VwV!- .V1.,-fQVVwf,V,yg,1.Vg,1'33-a.V'V-Q-z,r1V1"vV'-..iV4ff""E1i'S .VM igwacii-.vsce Vr VV.:-VV.-MV15:-mga-ffl- f-V--,1V:.VV.QVZFIA1-x-V' -7fL'..:ggwV-+V,,V,V.V-ff,V+-f.V -1, K .fag .V .9 V,--,,,gV.V.V VV1.:fiVgy,,,5-.-1V,-,?V-Vp!V- .Ve 1VyV VV V--7-if! V-VV,,9V:qpg.fVf,V , V,,ffV,VVVg JV, f,.V,. ,,5, V' K ,iw-.-.42'V'-ifV-:V-.wiv.-efvgggzr.:-V'Vg-QV-,gg-ggzVVVyVwVv:ff4sgV':e,'Vmlfnazf 3a.V.- VVWiz?ifffrf-4?554---':.a1-?y51iVVff"e2'v--VVxV'wY..i3:fw3wnm5I:V f4a'2y,3faVgVV,:gV:1.:A,l-V,:Vi,V"-5-,Qu :A-wif'-,V 4,-Q.VV:V':Vf:.-VJ-., ps"-.g y-,4eggV,V.V:'V,g ,aww-Q V '-,fn VV, - V -if-Vg 219.25,gf-5gfV++?.:1-f:,Vaa1f3Vw-,.-L1Vrqfgpf -'-:V.VV::Evr?gVflff-w:'zVmiviVVk5V8-:eff-:12r:?jy1,'-VfgfVa'V-VVV:c,f,.'5f,:,':f, .1V.iV-1V,V:V4Ls-.fV1 V1iVV-Vvffegigl -r VVVL 'eV',1VV.:1VV,saf-V: , . -' V in 'VVL-'-11--11-VV:V-asf'pf:--L1.V-Lf:-ff..--.V-:VV-Esvifq-V -:'.: -Vf,-VfVV:VV,'- :W-V-Vw-mVV'fV as-L f-'v'---V--,a--Vim-'Q--2-V:,mr-V.ff-:V-V-.Vm-',:VVVV :Vw-Q.:--V-.IVVZF '-,':1-xi-V5-cf-Vw,-V-V-VV-QV--1-.VV xsfe-fu--V:V V. V-V:.V.-Q.-V:-1c-.iVV.wL.-:VJQ-:,-:VpV-:V ' V--V4 :wi 1- ,VV1-'f As zVV-s:VV,V V,:'V,.V- V-- ,.,,-V'fV,G- VV- ,V-,121-mx--.V,--ff N-5.3,-,VV54Z. wt-V,W..g,5,,:,:--J,-rg ,1,yV14VVV4-,mg-I.,,,.q4,a,V..fVgV-if: VV,4wf2VV I-,V,,:,. .,V.V,!f1 ,V V- -:im-Q 3221 V :1V3i,VV,f.Vg4-V V1 .V Q- .fw.gV,,V,5V ,114 -.,- VV.3,Q,,,- ,V V k,.V,fl.-,gV- ,,,.- -45.1 ,, V3,-,-Vs1ffV2---VVV,-5-'V:V:V -'Aw V1- f- AV Vfgaw-V.-21? mf 3-V. VVVV Q . . V,f213'1 Q V52 VV., V ,Vi-3 V-- " .VV -,-if -V 1--VV2V'V..V-QV13-:Vw,',a'-44:1-,f--:wryV -4 VV-A-V'V.-rVL1V-.ff 7 H' .wr VV rgffrfp'-'7r.VV:. fVgVrf.1,VVVf.y -1 , -V.:-:fm-'Var 52,-TEV? -ff. ff' ,V"'fVfaQ-:- . 'e-2v-iaV'- 1.'VV': -49 " ,H+ -Y' K-,:. 1-""-fff 1' Vlff-' L V201 , . ,,f.vg1 -- Q ,VW V . x , Ly,,-g'.-'V1,LVVV:.a,gw:1.l.g,f,1-rgggf,:f',,-V-'.V,-.,-5,Vgang:-211:V-LVV-,JZEVQV-,-az'-Vf:JV.35.4-5H,5q.wL.:VV :VgfFfaT5.eVg-my-J-V,653:22-:Sf-V.f'-'H4511V1-:QV,2r:.V-ng-:V' .Viqi,,i:vV' 2312-VV' V- V':J::1Z.'?i'V45-'V"1',1.ff1ff5'Vf-.2W-'J VV '-V.- fg.-rm:---,,,ga1g7Vt:3--3 .1 ,V.1, rv- :VH-V:'1gwV:V:'s ,VV 21-3:5 qw., VV1f.:'.gVL,Vq,.'- ,:,-S, -Lyn.---f. f1Vwgs--Is:-f-L 'gnu 1.4 5. f.. 1- '251 '-V.Z-V'VV . ,V .'V. .ff Vgz'-.4 'A ., ,' 1,4 V. ,V-. V, ., ' - ' " " -LV,-V: rw.-1p,rrf1ViV.,LVp-V-.V.AV.V-ILM-9 ,'i,5'VfX .,V'1 V- ZW: f.V V':,XtgVJ: r5.Vk-Xzf.. :V--' 1f.,fV'-y,fVV.Q-- 1 g,V-qTr1:fV- f'V.-V7111-'VV-5:-V:-.qV::1.1411-if. 'VJ'A-gf,-WV."-'g4Vi1'VV-'11 V - -1t '- ' ' . ',V-iii. - 2.V1:VVs'-,if-' 1-V-X--ef ',9 VV - V-1 g -g'.1fV, ':3fgf.g51'V -1 :- ..3V.M -,Ve V,-1'fViQ.., :V-p?v:.iV.4V- V 'fVVV:1f-V Vg ,r ug. -2 :I-V:-Q .V",V5,g,'.,-.5I-za-.V"21f,VVfV:V ?,:ffVV'V.--V-J f, ,. 3: V'..V 3, 3-,V 17", .V ' Q, ,.:,V,: ,'-- 731' V' VV .VVf.VVV .- V -sx?15V'V Ta!h":fV3.-' :ai-262 V'-T51f,1V"1'- :,VfVVfi.rQ..-.-VV?Vf"PV4'V '-V'V-72-. 'VT-4-.mi-fVi:':f''.:VV: '3rd'V'r'-I. Lfijz F-2-5+Vi-:V'1Yf7fV9ti.fzV:,'--HMV: -VV"V"-,-V""iVVi- '-J' rw-231-".l'?,Vi -V -: .fV 'HL fr-Vf:V 1, V'V'Sf V '- 5 V V E, , ,.VV VV V. V. ,.4 V,V:mVV,:V VV , , ,,,.V,.-V...,,V-.V..,---V ,V ,.VV.r.V,V:.VV.,-V,VVV.V, WV J, .- ,5,.,...,,, VmmV.-,f-J-V,VLVVaVV,,N, , -Vf.V,,,, V. ,,, VV: Vg- V .V VVLV V .V ,VVVV ,VV y-V .V V, VVV-J ,, w ' V Ts, .',V1,fV.r':,V: VV Vj-91, V.:'f..-'Vis-F.'J.rT:':fV-.VV'VV'i:--31',i-TKVEVWV-Vff'rf'VM'JVVJFFM ,gtfwiV-ffl.31f'.VT'::V:VVV.21V1Tp-"Vik-:,LQ.V1:i'V::3.VgV:.Vkxfs':VQV.-1:1-'ff'-z'igiia-,VSSVV1-1V--fV'-:wa urfn--if:-'-E'-'YV f. 1 V: V: '1 ' VLQVQV'-' fin-'2 V 1 :., , , '.-'iw 51-V . .-.aV!V'- V' ,V. ,V VV-.L V R ' L- V' V+ ,,V:,,gf' V., V. '7-IL.:VWVZKWV.-V-1-Vf,-'VVVVV1:23975VJ-i3Vf:3e52s:ftiff-'I 33V1'LV E-'Vg-.1-'g 'PTQ'-T9-A'-353 ifV1+f':zV',V5-'V'V.'VVV -'rf--V--fy,Vwm-f:V'v?f,V, V V 1 Y 'Q ., Vw: 'f.'3.g,V:Vi'i gg-g3ggQ,Vgg,V.V,Va2'-, 5,3-1 -"FV-4 ,I 21V-Y ' ,. 5--V,gf1Va,,V,VVi.V? ,3f.agV.3VVVj 1V:Q7,gV,2-fV'.f Z if f ' " '.':.E5t.i',f."-V-Lg-1 ,Ve-tL"5'-'VixTV'f-0111-95-'-'-'- -air 'fri-'.L-rVYf1iv.VIZff'5f1'7 wi. L, VVV::Vz. -. Q 3, gf, -.'.-,r:V9Q',v-V: '11:V-:'Vi'1f.- " ' 'Q -' 1' V V?s"2V- T1IV:.V CIZEV VM ' - f ' , V fx '- ' '.2-':1.'5--kg.-VVf,:V4:?gi5f-VV-,, f:.Vez,':1VVyVf.VV H--'q-QV1p-Vf53Q:'iz- -VVVV-12-.-a2VV.:',1,-ff .JV -V V, VV- Vvipri"'V2-5--:1V1.,f'f'.,-V 'pie 'VA Vrvf- " V sei ,,Q,if : --,ffm--1'-V V V' . '-1 . V iii' V'-efifx' Lf?f'?:fQV'ii2i'3ff-.ffl-,"iff VW-:iJ'aii'I,i5-if-'A ,iff-l-V'-'iV-'ff-ifVVVV E.,f':Qi3-fih71Vi5ivV-- fVf'ff?i1V V .V'1"?i: 'V ,1T'ffi:.V'f1." , HV-'f ' - , Vw- V Q- :f-girl,--ix,-V: .Vu an VV,. VfV:,,g.:,.:-,g ,5-'T-,:g.,V1V,.jj 71-,2V',A, 1:11 ' -Jqy :V V55 -.555-1,, -.15 V, gf' -VV-, ,I , ,. 23--Vi, ., -, .f'f-Alf fl- 1-V -,V+ V ,-gV- ' ' - , -V'i,.13',-".Vz!S-':.V-VV .-,5,f:.V V,,,. i,:,1?V -- ' V,:.:,cg -'VL 3..VV,,.54? J ?..:.:.-fp : ':. V',,x9,,f,,V ,gi .- Q -:1LV3fVVV,L,V'V- " f. V -. -VJ V5 Vftqfa V VQ1 , V'..V .V V V V - -V VV - - - -V -- -V .. ,VV-VT V- Q-V-V,.,. Gg.,V fag. V T---VV114'VQV-fy-V:"',.T,I .- ,V .V ,Vu :Vu "'.F.V' V- -' Q,-'-LVV.-'J ,VV .fix-i-V1"'VS. '-1-"LEIV-T"'5-I---'LL V: V- 1'-'--VV1' -21-"V-:Y 'Lp 5- V.Q' V V" J ' ' V' V L.-Q - VV V- , V , , VV VV V v V .V -, VV 'V 57: 'Vw g-V 1431 19, 5-VV.V",5i--5'VVZV:-'img' . V iw," ageV.::,fVV,i1 .V V -1331112 V -,fi ' V. , V . -3- Q-'n, , ,VVgVrV -. '-'1.n1-.V-..-E:g,t,.- .rf 5 V Aly- -:j,:.V' -- 'T-V':.'fV:1V-1'-3 .-gg' ,Viz V,-V.-VQVV,-V .22 az-"1-'VI'1 -fzvf."V"ffV--'V'+--'VLVV -7.51 ' ' "1 '-'TV , 7 A.3559-!'fg:JVZ1wffiagiizdfaz,-'.C'V. - .' V 21,7 ,-V V VV :wwfV:V..,VV1'wt-5.--VVVQLL i V -1 wi-Vp ..V1:' ,iV:, '- -11V.-Vr,,s:15g,wL:2a-VV-V vm, f-if .T-'1 V: V . -,J up . - F1 ' 1 ' Q.- V 'V jiJIL-VV:3,..:---V,,g,,S.1i,Vr-2,V'f-Q, , , , V :Vx 54.-.3'.' g ,Q-,Q , V-:2fgV,r-V',g. ' , , 1-'VQ+TVyW':,-T5VE9'wVQ-553-75: 'j11?M5.:Q'v55i' "ff V -- f QU' V 1: , ,- - -VV V- 4 VFZVL'-F-VV'VV.2nff . if 1' ,.av1" fffxS:.I:-, 1 - , -'fVVVfq1 AV, H V VV 51-V ., V V 4: .VV-:Vi-2, L. V Q.f1",'j+ ,- f 1--g,: ,, V3 2 V- ,Q-V ,. V V-, V,,,.V--,.,fw.4V,V1:V,11'2 :,..., --VV :VL V.1VV V V' 'S .--V: .-215 ,V 'T'-4f..VlV- QV- 'it .De-V'iVV.V 127-'iivwif-xV11V4vf-eiwfi3255.345525?iw?FQVZVrgV-,-.:, 5, .Vf , V , , V. ,V V I . ,, . V 1 T' ' S, V-VZLQ. .Q',:- .W V 'Vilf V'L-:y,j- I1 A :V'iVj"Vg" 5 fl ., VVS: . -V, VV' ' " ,- VV 'fri .ffri P3-Vfl.':fQQ-fi-52 VvV.Iff7f5fEt3r1Vi ' V I V , J, '- VV 1 ' ff- 1, - Q--V-. --mpgVV..Qn,-,VV.e1'V,V-,-V 3--V,fVf1 V.f,.ma-VXViVV,'-'U V Tif' ff fr.-V " ' ' ' ' V' H - V V- V ' f- gr-V-Vp fc -1'-4 VVf,'-,::VV-.VV - V 1-' - VV..- V -V V -, .- - 'V , ' . . ZVV-V'1VV-+1 V' -V f11,.?2n's9EZiV,f.EaZ wgwg,-1..wL4A-i,V2V1-f4,2V:JV' VVr,,yl5'y5. V1V6gVf.1'-i'gVpVVr , . --V,u..j,Vf-V.V- V V ,rx ' V. ,V-1-5..- -,aw . Vol K- 1: V,V'V..x, A 'VKVV :fig uf--.Vp-v.-V : -' V-fg4V:yf,w 4--VV Vu. pV,f:,V--Vg!5zVVV1,V1g1-rg: ,.',:-559,-H'p:1u,,, Vi. V -V EV - V-V-V:-V111 V271 VV " V- Av 4 '?'V'E?V4!V' , :Lili 55.+fvi"1'V':'vGE?51 . ,, . 4: , , 1- Vg'.--VV-V Vf. ' .V 45,-. - ,. f.V::' '. , . 4 V. , -1 V, UV ..z7 . 1-i:vE:W2VV:V.'-2 1 k.:evV--,'r-:Q,A- -1 H--V' 5 +V 1:-4 V-f'Vf4-'Y'4:F'F1Xf2V V iV V . V V 1- '-,LK - -N ,V :'V - . ' . . ' 1: 1, VV ,.' V.Vw2 V 4 V-V ..:r:i:' 1.11254 ' Ai C ' 'V V'L:,- 4- V',VV. rAwV' .-.v .V' "'VWLV1V!4"-3'V-- V J V - - V- - - 3 f --- w VV. V 4-. , .1 , V V Vgf 1' fifn- V -f V, v, yV f ,,qV,., , VV V . ' -V -L 'V ,' ,-zzwfy-m:.V.V?: '.,7g--VJVV1.-5av'V-, -V, QV.-1 -459-, fpV,,Vff V ,V - V ,V V ' VVV V V- - ,rm - ,,V V -- +V-V-V. V , -.V . -, , V. , - -V V - V:..:g:,,fV5,:f,'4 4,43 1 V ,AV-V V, V5,,-.45 mf: -- V :a5,:VVVg,,z,-V-5145, V V "V -Vri V f '--Y " .V " :V fV ti5Va.V-vgV5'2 :1V,'V:'VVf fr 'sn ,V11'1?"V'5f!fiVf .V , VT- 1-5 ?':i V- , ,-KQV- i-'QQ Ly , L 4 VV .. V: ' +V-51452-':li1j'1"f.VV-1-'ff Vi-AVJVV JJ'-1V? -' ,, V, V1 MV 3 . ,L V. -' V , , ,N V ,. . -.Mg gg- f'V-V- --1g,:1V ,.., .1 J, V, V. .V VV ,,V .1-., ,., ,-V,.4f,Vc4,- 4, . .gf-V , V V,- - VV V V'.fV V .HVV my ,VVVZWVV--'V.fg5V " 5 ,192 ,,'V'g, VVVV-f- pf,--, .- Vi' , , ., 'f , V-t ' ' -V. V " W Q Av I W- rf V VVVJ.VgVV,wV.,w'f,3-'-:-5 ,V .VK--if-1 zulu- ' V-1,4 V :ff r41V43Va-, V- ,V. - - V :V,V:z.V J- - V 1. LV' ,V -V ,V:.g7-.VV9IVV,-Vb1:f:4,Qg - 1 NV- - .L -.-'.-'V V -.-V. .,.-,'-iVV4mZ1E'.V . '4 V V, A V, ,V,- ., V, , .- .-rm.-.. ,gm-,VV ,-V .- -..,,,,5-VV .- ., . .f-. ,VVV V4 , ,.V..V,y,,Vg . ,V,.. V. V , v V ,r A-: V V ,fat V , . ' V V. j 14-5,VV,'V5V26aq?"Vf -' yr- -V. Vf gy ,, " , , VV - V- ,VV V5-V V '.s-1:g,w"f"-f-V-V . Y' fi :-:L :D gi ' V g,a V- 21 V Z, if ff--.Vf-:fiV.:.V' ,eg-f'.w.,f 4: .1 "wifi V' ,jf 'Z -VV,'fr - -' Jpigifg- V V V 5 V 1 V--r.. . ,V -, g VV-, 43, V ,ny-.eg V,L.VVg,gV-VVe,V,h.,,:.V V3V5fVg,-VVf,1.,V'-4 , . ,QV ' 3 7 .. in 'FV W Y .45 TW ' 'fi' ,IVV " f25fVf1'V' ,V+-V i,iJViQ2- V - . VV . 1: .. , . -V:. V. -, 1 .V .Vg-. , V . Va-, V4V V +A .--g,-QW Va. .-V-VV.:A-- ,,q4..:g. . -V-V g,VV,.V:.. , ' " ' - -'. V- - ., VT:-wh -4 V. -V 'V V .NTJV 5V,V":V -z:"Iv5f'7'. J an 2 .VL25 VV' 'r,,1, . . V VFW ' , - V. . V . V V . -Q-V , V,-2-V-.. ,, . . ,, ,V V V,-. V- VV V V .V V Q .. E, V. ' -,LV-A' V' V V V ,,.VVV1-?.'1kV,:-fir... V,.V,,:V , .V .Jin g:,,gVV-' ,.-' -xfivayiuf ,, V V , ' ' ft V T ' ,. V -V - X , V- f' 'V Q V VT,',,- ju LV,V:T 'fi-Vf,V25.',VVff-:j'V,V'-"V -V"'?"V.fr32Za'.-' . -V V- fj A, -V V 'ff' .- Q' V V EV 5:9 V Q ".-1VjfE.V' if g.fQ4r'f5f , V. r ' ., ,. -V VV . V , , . , VV VVV-,1. VfV V' -V .ff-LV'-mfk,'VVVf 2 ,V -, -- f E , .. V -., . ,, -V V 'V " V2-2jV2f--5i-f-"V-:f- "'1Yr" 'ia1f:1-,'-- -. ,aw - 1,V.,1' sig.. Z' V- , , , , . Va ,Vu . . ' ' :'- .5 :,:3fff?'9V A' VVx.'.j:if--'V,V 412-124 .V -,VV-4--:Vefff V, . ,VV , .' - if: Ta Q - , fi! V' . , PV. : V4 V., .1,VV::,'- ,j'.,upV, -yVf:VgV, V - . :V V 'r ' ' 2 V Y . . :fs!:afVVaV:V 'VV i Vff V ' ' V V LWVLQV V . 1-', Y ' Q , - 'jg V,V3'V::.1'5--,V'JLLVVJV--::ffV'Vj:V?V.i,Q ' . - . V VIHVZ- V,fffuVfwV" .. - f-V V- f ' . V: " Vgsif- V - -. ,Q V IV A V ?fV-1'3pi"f "+'?'fV1WfV.V. aff? -fVifV'221i'1' . VV - V f V. J V . Vw 'V' V- VVQ:-'df ,-1. . -. 'fV-VgV- X VYV ,V ' ' .Vi--Q 1 " '- ' - --.3qV,fVV -' -Jj.-:V-: 1 V'VfV.,'.' 'VrV7V-.1 311 V V -'- .- - VV .,, :V :aV,V+.V' -'V1:. ,VV-:VV:V:ftV.?,.' VV V V X Vf,.2fV 5 La-5,:,VV V' VV -- . ,VL -V 7:11, A , M - "Lf lu, " " I ,.j2ff,fg' ' -,V 'V , ,V ,, jeV, . " .jf',1:V-b' ,- k V W " ' - ' iii 41--VVVL Vfaf?V.1ffVg,'gV, ' V 3- i'2'5fw,1V'V?'?2?:'V. 15511fV2',V, :V 3 V" "f:f'QV'l ' W' 1 . ' g'V. . VV-if--.VE-' V ., . ,V,VgVVg-',V 'V.fV -"2 ' , V :-V ' f V- ' VV' -V -,:VV.fVV.'::yV,'-, -:VV,,7, - - ,I ' if - . . . .V - .. -- ' - -VxVs-VL5.:'1Vf'ifV.-ff-f:'i' 'V ' V-'Jia - . V L V ' '-- -Vfj'j,,V.1s,.'jL,L.VL:g,: " - -nw--"QV-V V , "v, V, gf X 5-21:'g5jQ,V?V .- JVI3-j4'.'V"T." ' ' ' ' f . Q- Q,-3:5 15 V V- 1-1 . -1 . ' V,I,: . , if V , .. .- V k Nl! 1 - . - fy-. V i V. A V. . Hin. "YL , ' . " ' 2, .,V,,V1-yQ'V."'?iVfQf.d,",V IH.-1VV.V.V Q Q VV 3:7 151V'f'j'-7' ' - 7" :V -- , V," ' . V 5,-,Viz-V . V. -. ., QL. .V Q . ' f QV. V 'V T V-V U -.gif .. .QV- . V - . V 'Q,f,'-2 L V- , -', , f V . 1V K ' ---Q " , V- 5,174 Wen . ., M A V WV -,g,,:v, ,VV ,,. .V V V V I ' 1 --V V, gf ., . , ,V :I-.,'z.i:VVVV,,1 Q' - X.. V., :..f-,1V,VVJ .V , V K AL.. ,-f A " ' "' I 6 1 -- V V V4 Jw 1.41 f ar-Vw: nw-Hf'V-VV.f,rg..auv.,wmt1:-,Axe-sz.:lnm-':V-'.V. 1: '-v-sus:-.Vw -V: .V w.,.':V:-mv V-Vw:1V:.1f'.Vv-VVV:f:1: V": fave uw-vm. V -,V .--:Hrs . r .- 0 . I 1 F 142 fi js if A L26 Qi . . ' 9 :QQ nl 35 ,Q ,z 5. qi fi N -1. ,frm Lv, 5 , ff ,J 2 ,A E3 34 ff. 9 L4 5 A I ff is ,. ,AX 3322! ix Q Mfjqj N ik f-' 1 5-'W 5' ff! agp: I a NNN f 3 if U 1 fy ii: I xml! -F . il ' e f if f A f 'ggi Q' - g sm ' Q: , 'f' 3g,h,?:', V, 3 :V .V 3' P il whiz! EEVLIW5 X"' ,N fax w film Yu P ' . Us 31 1!"x,,J , 'Tr 'Kf"f,A ff Wln""'1 +L- fz 4 W ' x X Q ' Je vg ,S fr g! g.1,,-,.1' n : e 2-aging ,,,,, ,.,.,.A., """' AA--' x .-,'.'. mzisesfefb g .-A-s..."""'..:.., ,,,.A-0:f- ...W ww- ' -annum-P 'he Argeniian 1529 ,H Copyright -1929 12 2-Xrgvntmn Eldwood J Leep Edztor Thomas Ryan Buszness Manager B J il v-is vu-vvvvv O 1 O Q O if Q, ...,,.. fu. pn.n.nA4nru53g.5 1111 11 , zvvmxv vs vv v.v.vv'y!J ww-. GI .cr 5' vu Q E? '.I!w,'-35 555 '-Ig-i-W Q. 'TS E3 5-4 E an "' m U3 is i -.I 1 W A S 1' fb ll -Q , 0: ., Q L! i 5 N B I- Cla ' sm ra il! I ix, an ! XJ' 3 VA I , 5,5 ,..,V, H .L5g:n....:..4:...:.,,:,fr:'.:::x,,g.,::.1':',::',:':f'7.4 :2::L:::::Qm::i:::.1g, .3gm4.::1,1i.-,QQ-. I ?xl424,?QZKgK 5 Wgi , , f1 545255, iglfifli ulnvguuanngwgmgvwnu1uQm umu ilk, .,1l!" ,,.,A,- ifnremuril Glu prezerue in mating fnrm the ihealn ani! arhieuementei nf ' Argentine High Srhnnl e tn the gear1H2H ESI that Iheg rlaznen in the purpnne nf this nnlume mag he an inzpiratinu in nthere .5 5 3WD'C0N Glnntvniz E112 Srrhnnl Qllawzw 1HPz1Iu1f2u Ailyletirn lfbrganizatiuxuu .3 sr. -I rhiratinn ' "Zin the bays uf the ftirusahes, men in their 5eaI, rnnreiheh iavfhisgust for all they hah hefnre prig-eb, anh hasteneh 'tu quit their pruuh raztles, part with their rrntnn jetnels anti Ianhs, ani: the nations uf QEurupe that hah neher been hrnught fare tu fare tnith earh other mere juineh in a single enterprise." C2Ehen'as the Qirusaher ut ull: was artuateh hp surh 3-eal map muhern pnuth he stnrreb tn keep pure true ants umteh its uhm ruuntrp HUB rnhnhgatxun lit IS tu thus spmt that thus hunk as hetnrateh hp The Qrgentwm staff Man am if grutnn a man 5 tnnrk must 35 hu Jfnlluba the beer? jfullutn the Qthrnst the 33mg lube pure speak true rnght tnrung fnllutn the Zkmg QEIse tnherefure burn? Tllermpsun. 9 , f , , , . , . 1 ' I I I I I I I I I O 44' r , 1 O , , . ' 1 1 I V I . V 9 9 9 :zz , n . Q 0 :za -. . ' Q -. ..,,,: ,b s X. F X EAL L2 K :QL DY Ox Q 5 qv 2 Q E- ji' Q - 'SS-5 - A ' +L ' ' ,,, ,. ., , if - - ,,.---... ,U ,. - - ,, .,.' . . , .. -., ,--.-. .-.-,, .,-,.,.,. . , ,, - u p '-gf..-igr' ..,':,:.:.rf..Mf-.?3Q,..-uf- 1 . . Hx f-:'??EQH?2f'ES"k'E?jE"'if-Sg"J'15g','grP!'Y--ing? '-1Y9.+'i92f:,?''it-'fv:"r':'7"25El'! "" '3-i' '-"' N" " V , f' ' Q-... 111' 1111? Svrhnnl . I ' 4 , Y , , - I , ' 1 : ' E .,,-,,,Y , - -. ,.-1. - f ' Y - , '- .. . f . - ' Y ,. . , ' , f - -- 'bf-aa-r-if:::r-,3g-J,,f--,gggm-Swv:-f71g'7f"5?f5?f'?5':'ff""'.,4.f M " , T . .. - , , ' ' " 5 Q "WF-' '- -2"5:Ti!- . ':'2':F"f': ' N ,:,f'57l4,',:f,-1.1,Lzzfgg: 23, ,Y ,Z V, Y 'Q 454- +A: ,-- .,. . ,f,f.:... .1 .full ,J T. . Af . .- X. - - - f f -- - . if-1 , M , .YH 5 51-if 95 ' ..-mf v1'.:f1:.c :gifs-. .l6f?'?'i,1g49'Pf35v J' 9' -ff1:1CL.4 . 1,-f.A.f-ru.--.f,--'S A- we . . E .-V. 1.38, -.f.f?:,...., ,f-.1-.r-Af.: 4 .'5-1-.f1iTp.S2i ...L'i:f1'iS.,,.EQi-flh':5Iff!.'L?Z:- ' ' 5.-:ft ,A ,Q .,., i. 4 f mmf: v , X , 1 xi if - x N V . SS . 1 , , ,,, ..,,AN Q. .A. , ,AA,.. , ' E ? gf-9 53 5 ' 1 X , FEI 5 Q ef A 'K H I1 5 s sag gf N 2 ' 5 X ' . fi 1 41 A 1 K 1 11 .H . lx' 2 ' W 9 .- 1 ,Ax If Q Srrhunl Euilhing fi 7 Q Q5 3 1 Nine x Q 1 7 B.. XX N X K W M fianfg 1. - - .w f, A Vdrgen w wa ff xg 5, S- F xi X N il! 1.4 ..,. ..,....,..,.,,.,,,,, ,, .,,,,.. . l Ng sf 4 N2 A C xg :I 4 6, R , 4 if :Ig H 5 5 ff? X 1 X 4 fx X 7, XX f-f S X , x 9 Q . 9 ax - - 3 il-Inmmnarh Lfinunh ' ' SX , N Q 7 Ten f A S . , f' 9 9 f? fic? gw 7? 51- w.4,, W, ,A, M - . 1 ' E l 3. W1 , Q A . ' x , P4 XX fv s A K H I1 5, s Q T' 3 X 2 x 4 ' ax - x al V , Q N X S l Q 7 al 2 , , M, 3 , 4 ,xi Gbiiirv A 5 5 T GQ9 A Eleven X y x K M A YQMQM V. !fArgenfiam1 wQfw V. . ., ,.,,,,,..,, .A.,.,W,-,L wk ww 4 .. , J. g ' , . lg' s ,X xv , ,V JV f 'A f 1' X C I f x Q 5 X X 5 'Z I T, L x ' 1 A XZ SC: 1 Q 7, bi? 7 I I X? A V VA 1 , 5 1 g L I , 6 , 'K A H H s 5, P22 K 2 5 521 4 ZH . 4. , ff R Z , . X lf Q 7 i N 7 t , I 2 .4 5 n Q V N 3 V X .ff ,, ,, vi N ,ff TS Auhitnrinm 5 V Q' 9 T w e I v e N X 4 X 1 ii " 9 9 '7 f' ff ii . 2, U ' bp, 73 gf 9 . Ti ,lg f ' fi X .E Q L 'Ill K L 7 I E 5 H Sag WM 'I Fa X 48 ' 4 NX. wg. Q XX x 1 lx A I l 1 X Zin a stately castle, reareo upon a hill, 'Af H Qlhe king hao calleo his courtiers, to hear his royal tnill. H S when they hah assemhleo, tnith trouhleo hrotn he spoke: S V "whispers tery serious my greatest fears eholae. - This spacious, heauteous country, so pleasing to our eyes X within is heset hy enemies, most baffling to the mise. 7 K X ' borne are hery suhtle, ano keep quite out of sight, 1 2 Qs ignorance ano latnlessness ano must he brought to light. 5 ' ' we must take grahe counsel, of what 'tis hest to oo, E' I Glo train efficient tnarriors to recruit our fern." if ' 2 , S 7 , Q ,A S 7' Q 9 X If if, Ahministrutinn If a fa ie 5 929 'i fm Th'rl: X -5 Q st 1 1. KN ., 5 . D . NN SQ Svupvrinirnhvni B. t 'PV ' lX QT Nx. lx F 1 X K. . X! gl x " y f it A ' , 1 K V I 4 , 7 52 is is M. E. PEARSGN "For years Argentine High School has impressed itself upon my mind as a fine group of young peof ple, eager, keen, alert and ambitious to succeed. , cated by its great desire to accomplish in a thorf ough going manner what is Worth doing and what , it undertakes to achieyefl ai I M ' Q t 9 FOU rteen r 9 9 n Ha nf 5 ,I tw 1 5 I t l .fi A I'I I1 S S 7 The school has an individuality of its own, indif 7 ? X TAT I'I 5, . N Z gil? F 9 9 fifv t SX 5 S ll 5 I . Aaniziani Smprrinbenhrni ' 1 N, I yi W I I at Cm: .lx 1 N A l r l 1 4 K at X, , Y u 7- X ffl 5 F. L. SCHLAGLE i, 4 X L'While in the Argentine High School you have I laid the foundation for your future life career. , ' i Your success in life will not come hy chance, but 1 f by the result of consciously following high and Y noble ideals. Accept my best Wishes for your conf , tinued advancenientfl Q 9 ,F ,Qi Q Fifteen F 9 en Ha nf f' 4 5 sr t 5. 3 N we Sf. lgrinripal Q . Ag, i se A r - f Q Q f xx C1 . gn Y f 2 f i A A K H H 5 fa N A . , 4 K . Q l ' Q J. C. HARMoN 2, ii J. C. Harmon, principal of Argentine High 4 R School, received his A. B. degree from Central - 1 Wesleyan College, Warrenton, Missouri, and his gf Q A. M. degree from the University of Missouri. ' For six years previous to his coming to Argentine . Q he was superintendent of the public schools in . Nevada, Missouri, and taught in Cottey College. Q x H 5 A 9 Ni if Sixteen ' 1 , I X s P9 9 ffd w wf? tf wt - , f , illarultg ' . 5 2 ig N ' 1 n S, 2 D? Q4 .1 B, Fr ,A SQ I I lx ll i I 1 7 ' 1 ,.. ai! , fx. .- J QI A S MR. GEORGE HOLTERERIGI-I MISS FRANCES TAYLOR H Economics English I S get Gymnaslum Journalism X I Miss LILLIAN jEssuP Ki X j History MISS BESS WILHITE j : Geography English 5 .l N MISS MALTA SHEPPARD fri United States History MR- C- L- RICHARDS U ' , General Science Manual Training 4 it ,I MISS GRACE DALE X . 3 Mathematics ,I - I Commercial Work ' I 9 'ls ,A a 7 j S Px When in 1923, the candidates for knighthood in 1929 did ask permission to enter X into training, the following requirements were given them: M 'lYou shall serve for three years as pages and make fifteen units of credit, after S which you shall become squires and serve another three years. During this period of 7 A training, you shall satisfy the following: You must have eighteen units of credit, and ,Q ' election of subjects must he such that you will have three consecutive years of work l in some major field and two consecutive years of work in two other major fields." I Nl I ff, S 7 W 92-'D Seventeen I A A f I I V so J . 4 mia T R D. -we A 'H Q Q D ,Y bg 7 fl , iliarultg Z Ss I ,If IN' ' I sg Bs? - T Q T f xx R 3 ' A , S1 - E f 'K MR. G. C. BRINK T Miss DORIS CARPENTER 'Ax I-I Typewriting English H gl Shorthand Dramatic Arts -S Q MRS. ESTHER YORK MISS EDITH DELANEY Matron . Mathematics xy MISS MARGARET DANNEBERG MISS KATHERINE KCEHLER X Rx, Secretary History X7 5 Miss EERTHA PLUME X V Domestic Art Y' 7f M PROGRAM OF STUDY q192sf29y ' , Q Senior Year REQUIRED SUBJECTS , American History Science tif not taken beforej A g ELECTIVE SUBJECTS Q' , N EOOlfki6:1EJi1'1g I . Orchestra I or II 7 ' f1gIS V Chorus I X Chemistry Algebra II and Geometry II --3 Sh0f'ChHf1d II Mechanical Drawing . as rllgvufnalwm I H sewing I of II ypewritmg or - D Freehand Drawing Cooking I or H If Girls, Glee Club , Manual Arts I or II ,ff T Boys' Glee Club Physics , Public Speech Dramatics R Q " X V 7 F , .4 If Eighteen I 'S 1 rgen I' mf g S4 ., I .2 X iiisrrultg . ' If 7 X. A Ny? if lxl " ' I S' 1 l 1 ls 7 1 xg- 1--V 5 A MISS EDITH SIMON , MISS MADRA HALL . VK H Mathematics Music . H 5 MR. E. A. MooDY MR. J. o. SHANKLAND Q Mechanical Drawing V Constitution gd Xi Trades Information Public Speech X I MISS MYRTLE McCCRMICK MISS CCRA LUCE S A English . Mathematics ' ' Latin History . MISS MAE RUEGGENMEIER ' ' English PROGRAM OF STUDY q19zsf295-continued 3 A Junior Year v Q REQUIRED SUBJECTS J English III Constitution and Gymnasium Science h 4 ELECTIVE SUBJECTS V S Shorthand I European History X Typewriting I or II 5266221111 1?1BWiDg I B kk ' I ec anica rawing I2 Nj Gciijls' EIIEQTIIUE Ieflanual Arts I or II X Boys' Glee Clu icenro , Q Crchestra I or II gewiigg I 51' HH 7 Ch oo ing or if phssii Algehra II and Geometry II ' .. p Chemistry Public Speech A ' xg Journalism Dfamatlcs , -S 7 R 'T . . ' cf Nlneteen , N Iv, I V nfiawxgsif I I I , " 9 9 at D If 2 SQ " fl Jliarruligg bp 1 4 2' Ig S" f rs I Ss 'Q xii 'A xx I I MR. F. S. HOCVER i MISS 'STELLA COLE il Biology Domestic Arts A General Science MISS RUTH DUNMIRE A H MRS. SARAH SULLIVAN Economics H XS! Pianist Gymnasium 5 ' MISS MAUD HEWITT X MR. J. F. SCHWAB English Ly I . Science Drawing i X I I4 N PROGRAM CF STUDY Q1928f29j-Continued ' I Sophomore Year I if , Y REQUIRED SUBJECTS 7 , ff English II Economics and Gymnasium Science l ELECTIVE, SUBJECTS f S 7 Q .-I' Geometry I Sewing I or II Caesar Cooking I or II ,i . Girls' Glee Club Manual Arts I or II . Boys' Glee Club Mechanical Drawing I Crchestra I or II European History Q XI Chorus Typewriting I or II If , Biology ' Public Speech AX Freehand Drawing Dramatics I S 7 I if i 2 Twenty -.A .- If ' - ,-H f - :ff + m - - ,,.,,:,f f-- -f -.1 " .- 1- " " " ' . . . , v ' . W l. , ,5 g,'-e g , m f s- 'F f I.'.1 Jf: f .nw !-:Q ---rf" :' f a '. vffr I-f.-m '- 1 ' :- lfa-gg A 1-- 'S. " "'f'f1 A .4544 .-.J ' ,:.g4:1,..11f,aLi 'f --'Hi 4 - IE? -31 1:71 i? .rf I 5 if I 'Rfk gg I If .3 I - if 1 'af I fi: I ful 1:41 , 3 V: c , ,I . 2 I I I 3 . f IA .Y I ,, I L I I I5 I ff' I L11 I " I I I . I 1 I- I I I I , I I 1 QI Ii, I I ' , I I I . I : I ' I I I I 5 I I I I I I ' , , , 4 , 1. . .5 , A I . I . f I I I I f I . 3 I I I . I I . I I I . I I I 1 I L I I 1 I ' I . I , I l I , . I I . ' I i , . . I I , I ' I - I I 3 I , . I I I . , 5 I g. I I I f I I f I I ' 1 I 2 I Q I ,I a I ' ? I I 2 , I , , . . V I 2 I I E I 1 . I ,lu I 5 In - - I I . I I , I , I I . 5 I . 5 L I I I I I I I I 'V I . ' . i I f I. I I Q . , .AI ' I If ,, I Q . ' I " , I .z , V I 1 I ' fig . 1. , I I I il ' iv E115 ff. - 1 'I' i .2 -3. U E 2. jg.,I I Kip. 13 Sign' I I 5443 I, II Ikgffg I Il Iliff s , WK 7 , V A, ,V I , ,- . ,, W ,,, .A ,, , ,W K-. ,wg ---q.- A .M -- ':'51f'g-, Y.-f'5ff,':'j-3-1 7-',f':,:'f' ff"1g3.H5ff 'Qtfifff'ff?'flWj'?fS'1ff"T'2fTz1- 1 ' ''QT'53T"'f'f"3'.'57'1?'?"7ff?"'WT"'"TI," ' - ' 13975 Eliiilfgagflg,fglg,Lil..Lgil+Qf5gff.ggQ5..' , , I' If ' '- A 5 4 1X4,,j 1 hm' x M .15 -Q , , 1' - .ff Q .1 . . ,MK Ln -3. A V, .- .W Q . L, NI 1 , 1.' -, , A, W, :f41w-..- N . 1 zu f -s , , , , , .Q ' ' . gr-' . . it 1 1 ' if 'f Nl' , , n - f . ,,f, . ' ' ., '.-I' . .2 . v, :, ,L.s, : - ."1iu t Vxkfbg 1.4 ..,Lf,:!' I , M5 Jw f,.u I ,,1,-- K' 55 lt .IL ' 'w Y LL., . ..,iv4,,.1, ,' ' .W . . Y1f"'?F,,- 1 59. la X V xx Z 552 " 9 9 '7 ffd SW 9 , , gli 3 K X- 2 3 !"! V NX fw 4 54 -92 N in f X xl W f - 6 TE TS I'I H 5, 5 is 5 x w J, 5 ,, 55 55 W 1 f S 7 5 55 f A I f X2 T Q 7 al ff QQ 7 .4 -.1 - M- ,V ., -4 V KAI' enfia 4 ag - 1 9 as 35 ' 1 V. ? 5, zf 31 54 f 44 51 1 Q, A 1 ,QQ 'if i f 1 A Q .7 R R . i ,Lv HERBERT ALVEY LEE BARTLETT A Glee Club, 3, 4, "A" Club, 3, 4, Operetta, Glee Club, 3, HA" Club, 3, 4, Pep Club, A H 3, 4, Cantata, 3, 4, Football, 1, 2, 3, Basket president, 4, Student Council, 4, Annual I-I S Ball, 1, Track, 1, Music Contest, 3, 4. Staff, Operetta, 3, Cantata, 3, Junior Play, S X! Senior Play, Class Officer, treasurer 3, X, 'TJ ' . PT president, 4, Football, 3. ,X BERNARD ANDERSON, CHAR p L Z lx A Glee ciub, 3, 4, "AH oiub, 3, 4, HifY, 2, LOTTE BEA J 1 j 3, 45 Operetta, 3, 4, Cantata, 5, 4, Football, Operetta, 4, Cantata, 4, Girl Reserves, 4, I 1, 2, 3, 4, Basket Bail, 3, Track, 1, 2, 3, 4. MUSIC Contest: 42 Glee Club, 4- 4: S, - A 4 DANIEL BEASLEY Sr EUGENE ASHLOCK L Limlcllibf 11, If 1 511254333 411 Cileir Pootball, 4, Basket Ball, 3, Baseball, 3, 162 6? 41 1335355113 1, 33. 73 if et a 3 Q' Y, "A" Club, 3, 4, Art Club, 1. 5 5 3 ' ' ' ' ' ' ' H . Q ELEANOR BERRY if l Glee Club, 4, Art Club, 2, 3, Orchestra, 1, A x RUTH ASHREN 2, 3, 4, Band, 4, Operetta, 4, Cantata, 4, , , S Music Contest, 3, 4, Girl Reserves, 2, 3, 4. 7 LEONARD AUBUCHON ROY BORDNER 1 1 Art Club, 1, Baseball, 3, Football, 4, Basket Press Club, 3, 4, Latin Club, 1, 2, HifY, , ix, Ball, 3, 4, "A" Club, 3, 4, Annual Staff, 4, Argentian Staff, 2, 3, 4, Annual Staff, I S National Honor Society, president. Honor Society, 2. 31 P as 'f If R 7 51 i if Twenty-four H x 1 or 9 9 '7 f' ff nf , ff 7 it f gy. 52 .4 xl I uf! vl- be 4 .74 qi 1 il, -U 1 X 1 '1 . li 4 . c- V ' , .B if . , We Kg. AUSTIN BOYD GLENN BRUNK A Senior Play, Annual Staff. Football, 1, 2, 3, captain, 4, MA" Club, A. H A 1, 2, 3, president, 4, Class Officer, president, H S 2, Glee Club, 1, 3, president, 4, Operetta, 1, S if MARGARET BRANT 3, 4, Student Council, 2, 4, Music Contest, Sf SS' BOOSFCI' Club, 43 Glee Club. .49 Gifl 3, Basket Ball, 1, 2, Track, 1, 4, Cantata, 1, xi Reserves, 3, 4, Operetta, 4, Cantata, 4, 3, 45 Pep Club, 4g Baseball, 1, i Senior Play. i Xl' LOLA BURNS 7 ' f K : HAROLD BRINK Press Club, 4, Girl Reserves, 2, 3, treasurer, ,X . , ' A 4, Argentian Staff, 2, 3, 4, Annual Staff, . Willard High School, Los Angeles, Calif Senior Play, Honor Society 1 2. Class formal Basket Ball, 15 Tlack, 15 Tenms, ll Officer, secretary, 4, Student Council, 4, , 3 ' Band, 1, Orchestra, 1, H1fY, 1. Wyandoltte - , . . ' X X H, h S h I K C, K I B k Latin Club, 1, vicefpresident, 2, National f f - X B15 2 c 30 ,B ainsai Zity, A ansis. :EI eg Honor Society' 2 A K, a , , , an , , . rgen ine ig if School- Pep Club' 4' Orchestra 4' Band 4- ' ' . ' ' ' ' ' ' 3 ' LAURA BURROUGH I ' Tennis, 4, Music Contest, 4, HifY, 4. V S t ' . , 5 , Ax ALTON CAIN I S LUCILLE BXRISTOW Glee Club, 3, HifY, 3, Operetta, 3, Can' 7 5,9 Glee Club, 3, 4, Latin Club, 1, 2, Annual tam, 33 Music Contest' 3' H Staff, Operetta, 3, 4, Cantata, 3, 4, Volley ADA CAMPBELL Ball 4 M sic Contest 3 4 Girl Reserves ,' s u I s a i i : i A V 1'- R, 2, 3, 4. Volley Ball, 1, 2, 3, 4, Basket Ball, 1, 2, 3, , 3 4, Track, 1, 2, 3, 4, Baseball, 1, 2, 3, 4, 7 N Band, 1, 3, 4, Orchestra, 1, 3, "A" Club, K, KATHERINE BRUCE president, 4, Student Council, 4, Press Club, " S Annual Staff, Typing Team, 1, Girl 2, 3, 4, Senior Play, Latin Club, 1, Annual xp Reserves, 2, 3, 4, Honor Society, 1, 2, Base' Staff, Argentian Staff, 2, 3, 4, Tennis, 3, 4, If ball, 2, Track, 2, National Honor Society. Girl Reserves, 2, 3, 4. Q so if , UQQQ Twenty-five V 1 1-. I L" " " v-- U' T R is V TTR?" Y ' . -,li W , T 54 , ,,,,,, - fl 'Z' 51 f ' L' I X TT '. PZ 5-A 1 TQ 7, big 514, xl, ,QQ in ' 1 I " , 1 e , ' VERA CAMPBELL VVILFORD DERRINGTON one Club, 3, 4, "AH oiub, 5, 4, Latin Glee Club, 1, 5, HA" ciub, 4, HifY, 2, s, A Club, 1, 2, Girl Reserves, 2, 3, 4, Operetta, Operetta, 1, 3, Cantata, 1, 3, Football, 3, 4, H I-I 3, 4, Cantata, 3, 4, Basket Ball, 1, 2, 3, 4, Music Contest, 3, Track, 1, 3, 4. S Volley Ball, 1, 2, 3, 4, Baseball, 1, 2, 3, 4, X51 Track, 1, 2, 3, 4, Librarian, 2, Tennis, 3, SZ 4, Music Contest, 3, 4. Q HELEN ELAM 2 1 EVELYT CLARK U H1 A Girl Reserves, 2, 3, Baseball, 1, Z, 3, Vol' X X , Glee Club, 3, 4, Latin Club, 1, A, Annual ley Ball, 2, 3, 44 Annual Staff, Campfire, 1. 4 Staff, Operetta, 3, 4, Cantata, 3, 4, Music 1' Contest, 3, 4, Girl Reserves, 2, 3, 4, Honor 3- " X Society, 1, 2, Camp Fire, 1, National Honor 2, X Society' t MARY ERWIN 7' FRENCHIE DWARNELL 4 lggostilfgluli, 1, Xeasafea, 5, 3, trjasureg. l , Q Selg'PC5i3b, 3, 43 BHS6lJ21ll, 35 Football, 33 Latineglubg 51, lG1i7rl lgeserges, 1,pr???114iRRual ? , ' Staff, Cperetta, 2, 4, Cantata, 2, Music Conf A . - 1 t, 4. ' 1 j DOROTHY DAUGHERTY tes Q 5 Glee Club, 3, 4, "A" Club, 4, Press Club, Rl secretary, 4, Student .Council, 4, Girl lfffserlefaikf' 44 Sliiifiin img' fr .ihlfiffii ELLERY EVERSOLE 'T 3 5 s a X H ,, 1 1 Staff, Cantata, 1, 3, 4, junior Play, Basket A A Club, 3, 4? Qfchestfas 24 3, 43 Band, ' Ball, 2, 3, 45 Baseball, 2, 3, 45 volley Ball, 3, Annual Staff, Football, 3, 4, Basket Ball, 2, 3, 45 Debate Team, 45 Music Contest, 3? 3, 4, Baseball, 3, Track, 4, Latin Club, 1. ,, Typing T'-Fam, 4, Honor Society, 1, 2, Track, 1, 3, 4, ennis, 3, 4. A, IRENE DAVIS FRANCES FOGLESONG ff E, Glee Club, 4, Cperetta, 4, Cantata, 4, Girl Art Club, 4, Annual Staff, Honor Society, V . Reserves, 49 MUSIC COMQSII, 4- 1, 2, Campfire, 1, Girl Reserves, 4. 4- A1 1 f x 9 7 Rl' L gf 9 Twenty-six 1, it gr 1 4 X" E' x s Q' 1 - lil, x N , 1 34 ff x , 1 CQ lf il 1 1 L ' S fx. LEROY FOSTER IRENE GATES A pep Club, 4: press Club, 2, 3, President, Girl Reserves, 2, 4, Volley Ball, 2, 3, 4, H 4, Student Council, 4, HifY, 2, 3, president, Baskef Ball, 3- 1 H S 4, Argentian Staff. 2, 3, 4, Honor Society S if 1, Basket Ball, 3, Football, 3, Annual Staff WINIFRED GORSAGE I - Glee Club, president, 3, 4, Latin Club, 1, X secretary, 2, Girl Reserves, 2, 3,- 4, Annual p RQBERT FOUST Staff, Cperetta, 3, 4, Cantata, 3, 4, Senior i X, Play, Debate Team, 4, Cratorical Contest, j A 4, Music Contest, 3, 4, Honor Society, presif X I, Q ,Q V dent, 1, 2, National Honor Society. 5 A ' CLARE FRANKLIN It 3 HA" Club, 4, Latin Club, 1, Volley Ball, RALPH HALE 4' 2, 3, 4, Basket Ball, 2, 3, 4, Baseball, 1, Z, Glee Club, 3, 45 Art Club, 43 "A" Club, ' X 3, 4- 3, 4, HifY, 2, 3, 4, Operetta, 3, 4, Cantata, 3, Football, 1, 2, 3, 4, Basket Ball, 1, 2, 3, 4, Baseball, 3. X- , LUCILLE HANKINS JEANNE FULLER Press Club, 2, vicefpresident, 3, 4, Booster l BOOSWY Club, 45 PYCSS Club, 2, 3, 4, Club, 3, president, 4, French Club, 2, Student , Ff6I1Cl1 Club, 25 5fUCl6Uf C0U1'1Cll, 43 Camp' Council, president, 4, Girl Reserves, 2, sec' life, 1, Girl RCSSFVCS, 33 Afgelifiall Staff, 2, retary, 3, 4, Argentian Staff, 2, 3, 4, Annual 3, 6ClltOf, 45 Annual Stall, lUHl0f Play, Staff, junior Play, Senior Play, Baseball, 3, Senier Plays Class Officer, treasurer, 4, Honor Society, 1, Tennis, 3, Winner Adverf Honor Society, 1, 2, National HODOI SOCl6fY. tisement Contest, 2, National Honor Society. - ,Q LOIS MAE HATFIELD 7 4, "A" Club, 4, Press Club, 4, Student A 95, Council, 4, Argentian Staff, 2, 3, 4, Annual , , p CATHERINE GALLUP Staff, Senior Play, Basket Ball, 1, 2, 3, 4, I - 1 Campfire, 1, Girl Reserves, 4, Baseball, 1, Volley Ball, 2, 3, captain, 4, Baseball, 3, " f Volley Ball, 1, 2, 3, 4, Basket Ball, 1, 2, 3. Campfire, 1, Tennis, 3, 4. 'I M ' ,Q 7 xi P52 , fx H9291 ff 3, Twenty-seven ,gwaVQQr fQKAr9enfid Q PM ' s A 3 I ROBERT HEDGES HifY, 2. GILM AN HEDRICK Pep Club, 1, 4, Orchestra, 1, 3, 4, HifY, 3, Sen-ior Play, Band, 1, 2, 4, Track, 3. EL.M0 HIATT Orchestra, 1, Band, 1, Operetta, 4, Foot' ball, 3, 4, Glee Club, 4, Music Contest, 4, Baseball, 1, Cantata, 4, Track, 1. LELA HICKS Cherokee County Community High School, Columbus, Kansas: Girls' Athletic Club, 1, 2, 3. ALDA HOOVER . Overbrook High School, Overbrook, Kan' sas: Junior Play. Argentine High School: Glee Club, 4, Operetta, 4, Cantata, 4, Girl Reserves, 4, Music Contest, 4. NORVAN HOUTS Latin Club, il, Press Club, 2, 3, 4, HifY 4, Argentian Staff, 2, 3, 4, Annual Staff Football, 2, 3, 4, Pep Club, treasurer, 4 "A" Club, 4. EUGENE HUFFERD Glee Club, 2, 4, Operetta, 2, 4, Cantata 3, 4, Music Contest, 4, Oratorical Contest 4, Debate Team, 4. IRVIN HULTZ Orchestra, 3, 4, Band, 4, HifY, 2, 3, 4, Music Contest, 3, 4, Track, 4. VALDA HUTCHERSON Girl Reserves, 2, Track, 2, 3. WILLIAM IRJONS "A" Club, 3, vicefpresident, 4, Orcestra 3 1, 4, Band, 1, 2, 4, Football, 1, 2, 3, 4, Track, 1, 3, 4, Basket Ball, 1, 3, HifY, 2 3, Music Contest, 4, Baseball, 1. Tw-enty'-eight K s 5, 1. . ' 3 Silt " 9 W1 Ha , N32 Z X- 'Z i -1 X. u. i af fs 4 W? 71 x l , 1 J fl, x , V A! e , A ROBERTA JOHN ELWOOD LEEP A Glee Club, 4, Operetta, 4, Senior Play PCP Club, SCCIUHYY, 43 Press Club, 2, 3, A I-'I Basket Ball, 3g Baseball, 3,3 Vouey Ball, 4 4, Latin Club, l, 2, Student Council, 4, HifY, H S Music Contest, 4, Track, 2, 3, Tennis, 3 2: 3: 45 Afgentlan Staff, 2, 3, 4Q Annual S g Cantata, 4. 1 Staff, editor, Junior Play, Senior Play, Foot' X, e 5 ball, 2, 3, Track, 4, National Honor Society. , S 2 X ELIZABETH JoHNsoN y LOUISE LEEP p , Campfire, president, 1, Girl Reserves, 4. Latm Club, 15 Student qoiuncd' 4.5 Gu-1 X! : .g Reserves, 3, 4, Annual Staff, Campfire, l, f Honor Society, 1, 2, National Honor Society. " N , f HAZEL KELLY y ' , ' E I ABE ' S Girl Reserves, 3, 4, Debate Team, 4 L Z I THF LITTLE I ji National Honor Society Norwich High School, Norwich, Kansas: ii ' Glee Club, Operetta, Music Contest, Base' 5,4 ball. Argentine High School, Glee Club, 4, - ALLEINE LAWSON ' Cperetta, 4, Cantata, 4. :A Manual Arts High School, Los Angeles, A L California: Girl Reserves, 3, Razzer Club, MARG RET LOVE ACE ' . 3, Art Club, 3, Argentine High School Booster Club, 4, Press Club, 3, 4, Camp' ' Senior play, Operette, 4, Glee Club, 4g fire, treasurer, l, Girl Reserves, 2, 3, secre' K Music Contest, 4, Art Club, president, 4 tary, 45 Argentflm Staff, 21 35 49 Annual ee.: Girl Reserves, 4, Cantata, 4. Staff, Operetta, l, Class Officer, secretary, 1. . , l i 9 HELEN MADISON 7 by KARL LEATON Volley Ball, 4, Baseball, 1, 2, Track, 1, 4 HifY, 2, 3, Football, 3, Debate Team, 4. Girl Reserves, 2, 3, Campfirefl. l. ig, ' Q Q, lv: fi, ,V Q K5 ,, XY ., 6 3- , ax . L, ,. ,, , uv, ,, ,Z K Twenty-nine 2 , V 1 9 4 at fm +- 25 g 7 f , 1, 4 l E l I I X , PQ 74 5, ,ff x ,Q ill 4' , ,Q is i n ,X n K V- ALICE MALES KENNETH MORRISON 1 K Rosedale High School, Kansas City, Kan' A H MILDRED MARLOW sas: HifY, l. Argentine High School: H Glee Club, 2, 42 Opefeffa, 2, 45 Cantata, Senior Play, Latin Club, 2. S E! 2, Girl Reserves, 2, 3, 4, Music Contest, 2, 4. X! X1 BEULAH McKINSEY NORMAN PURVIS Q Holton High School, Holton, Kansaszt Pep Latin Club, li Pep Club, 43 HifY, 2, 32 ' X., Club, 2, 3, Class Officer, president, 2, Girl Annual Staff, Qpefeffa, 45 Senior PlaYS Glee f Reserves, 2, 3, Music Contest, 2, 3, Glee Club, 45 MuSlC Contest, 43 Cantata, 4- Club, 2, 3, Operetta, l. Argentine High fn School: Girl Reserves, 4, Basket Ball, 4. 7f ,X ETHEL PYLE , 7. as ROBERT MITCHELL Girl Reserves, 3, Track, 3. 3, Press Club, 2, 3, 4, Orchestra, 1, 2, Argenf ,E tian Staff, Z, 3, 4, Annual Staff, Junior MAURICE RYAN 7. Play, Latin Club, lg Honor Society, l. Football, 3, 4, "A" Club, 4. -S 'X M R, if 3 ,,g 3, 3 7 Y if 9 Thirty .X' ' 1 1 QF r 9 9 '7 ffe ' K S l lla X S ' 1 ii QQ Ng, 1 xl ' 1 N , 1 h I X , '. A A THOMAS RYAN FRANCES SELLER K' Press Club, 2, 3, 4, Student Council, 4, Glee Club, 3, 4, Latin Club, 1, 2, Operetta, K I-I Argentian Staff, 2, 3, 4, Annual Staff, busif 3, 4, Cantata, 3, 4, Music Co-ntest, 3, 4, Girl H ness manager, Senior Play, Honor Society, 23 Reserves, 2, 3, 4, Campfire, 1, National XS! Motion Picture Operator, 4, National,Honor Honor Society, treasurer. Q! Society, vicefpresident. 5, ARVILLA SCHERER f . A KENNETH SMITH ' X ,A Girl Reserves, L, 3, 4. , It Glee Club, 2, 4, Art Club, 3, Operetta, M f Il SELMA SCHULTZ V 2, 4, Junior Play, Cantata, 4, Football, 2, 4, 'F Northeast High School, Kansas City, Mis' 13:aS.lfZ.,B?Ei1E, 3, graliliigi 3, MUSIC Contest, .' souri: Beta Literary Society, 2, Latin Club, 7 3 l , , I ' 2. Argentine High School: Girl Reserves, I 2, 3, 4. GEORGE SPRAGUE A VESTA' SCHULTZ i Crchestra, 1, 2, 3, 4, Band, 1, Music Conf , Wolvin High School, Texas City, Texas: test, 3, Girl Reserves, 1, Latin Club, 1. Argentine I High School: Booster Club, 3, 4, Girl 1 Reserves, 2, 3, president, 4, Honor Society, .. 2, Girls "A" Club, 4, Latin Club, 2, Student MARY ELLA STEPHAN Council, 4, Basket Ball, 2, 3, 4, Volley Ball, Glee Club, 2, 4, Cantata, 2, Operetta, 2, ,X-'Q 2, 3, 4, Baseball, 3, Tennis, 3. 45 Girl Reserves, 2, 34 Music Contest, 2, 3- El. ' f ,Q . 2 ,Ax ' ' s, Q if -lg 7 1 - U9i22l , 1 ,,, . .4 is , . ,q , 4 .Q 4 A Thirty-one M V or V, 14" enfianf "S V ,f 5 gg ,42 is , lil' Si, ' 1 , ll Z FQ , I he if FC Z xx il l Q I f ' f 4 1 i ly f or c , , g iq 4 Q4 A HELEN THORP DOROTHY WILLIAMS Girl Reserves, 2, 3, 45 Cantata, 1. Westport High School, Kansas CIW' MIS' I-I souri: Baseball, 1, Music Club, 1. Paseo H S High School, Kansas City, Missouri: Hiking S E EVART VAN SCYOC Club, 2. Argentine High School: Girl Glee Club, 4, "A" Club, 4, Cperetta, 4, Reserves, 3' .' Football, 3, 4, Honor Society, 1. I A - PAULINE WISEMAN . X . A ' Booster Club, 3, 4, Glee Club, 4, "A" is GEORGE WARNER Club, 4, Girl Reserves, 2, 3, 4, Operetta, 49 P1 V X Glee Club, 4g Hi,.Y, 2, 3, 4, Operetta, 4g Cantata, 4, Basket Ball, 3, Volley Ball, 2. Cantata, 4, Track, 2, 4, Music Contest, 4, 7, 3' Honor Society, l, Basket Ball, 1, 2, Base' MARGUERETTE WOLF , xg ball, 1. Glee Club, 4, Latin Club, 1, 2, Operetta, P' 3 4, Cantata, 4, Girl Reserves, 3, Music Conf ' ' test, 4. l ELIZABETH WETMORE ' I' X- Art Club, 2, Class Officer, secretary, 3, R-OELL YOUNG Cheer Leader, 2, 3, 4, Girl Reserves, 2, Glee Club, 3, Press Club, 2, 3, 4, Latin 1 6 y In Junior Play, Senior Play, Annual Staff, Club, 1, 2, HifY, 3, 4, Argentian Staff, 2, 7 4 Debate. Team, 4, Student Council, 4, Basket 3, 4, Annual Staff, 4, Operetta, 3, Cantata, A Q Ball, 4, Cratorical Contest, 4, Booster Club, 3, Music Contest, 3, Motion Picture Opera' ix .-,, 2, vicefpresident, 3, secretary, 4. tor, 4. X . . J 3 2 in ,6 6,4 Thirty-two A Qgf? fm is i t . , - 5 5 0 New 1 y - X ' f 95 BIGGER. 1 . get f li, 0 A , N N k'X,,, X . gf ' 1 ,, ff v YE X iz Mimgw fX3 4 he J X X 1 i if 1 5 0 V GSE? N 1 if fi f f 1 i , t ft 1 2 'K "Zi knobs yuu're burn for thrihingg none like you in the Ianh: I -K H Zi knob: that none in hattle against your spears tan stanh," H S Qlihe king saih tnhen he met them, "ani: right tnelturne are you here. S flume, nutn, enter ante fureher neher fear." QBne hunhreh frienhs ani: kinsmen aII gently horn mere they A , ' Jfull nt hope anh glahness as they starteh on their may. - A i I Xl, Qlihree years they serheh ani: Iahureh anh tnattheh the squires, tau, h f If when bonnet: their setnnh title, aII uthers tn uuthu. N x ' ! f X t 7-A 35 : R X x 3 xi? eq 9 . v- ia, If Hnherrlassmen Q in 1 4 ' : Thlrty-three ixfwf if . f f?fft"9e'7f'dnf ffzsr.zg S, ? 0112155 nf 19311 3: 3 , , , a ESQ T' F iz 4 SQ Q4 F- M ,, . Nx, f XJ 1 y , X X W.. - I I ,Y , 4 ' , First Row--Beavers, Brown, De Leon, Stott, Daniels, Harrison. Smeltzer, Alvarado. l f, i Second Row--Semon, Lovell, Post, Scott, Wallace, Hartegan, Graham, Durre, McDoanald, Iones. - A Third Ro-w-Sprague, Thomas, McCrosky, Parkison, Powell, Norwood, Boyd, McKnight, S! McGirk, L. Alvarado. t ,K junior Class Officers ' H President ........,....... ..... ................. ......... ' ....... K e n neth Hagood H S VicefPresident ....... ......,,,,,,. I van Young wr Secretary ,,.,,,,,, ...... G lenn Harkness 5 Tfeagufgf ---,,-,,, ........ A lfred K6f1tOH B Spgnggf ,,.,, ,H ......... Miss Cora LUCC I X I r 2 ,X .X 7- M : X Y 2 N 2 .J W 13 M V ii 7 X, I First Row-Stronach, Offutt, Heatherton, Walpole, Wetmore, Iantzen, Worthington, Bird, V , , Tippie. M ' Second Row-Miller, Wells, Baker, Weldon, Moore, Kenton, Fry, Arnold. ' 'IS Third Row-Dorothy Earhart, Ketchum, Nisbett, Wise, Cox, Delice Earhart, Smith, Reiner, D xi Fisher. T ' Fourth Row-Winchell, Young, Brickey, Chishum, Harkness,'Wood, Hewitt, Toalson. 7 r if 9 , Thirty-four 3 s - j, Ollarm nf 1931 4 2 ' f X N ' 1 NZ .2 74 1 so . .1 Q. .Xi ' .iff Ny, I Q l 1 l 1 First Row-D. Clark, Atherton, Calvin, E. Sheppard, Keyes, Earl, Winter. Q Second Row-Ellerman, Duffield, Stott, Baker, Mitchell, Gieck, Harris. A X Third Row-Beemont, Lake, Linton, Schultz, Haney, Shipman, Dulin, L. Reed, Raines. I' N gg. Sophomore Class Officers L S , in A President ............ .............................................. ........ G r over Johnson lA H VicefPresident ....... ....... V erna Ohrmundt H XS! Secretary ............ .............. M arie Reed 5 Treasurer ............ ..................... F red Johnson 3' Cheer Leader ........ ............................... B en Stott R l Sponsor ............... ......... M iss Mae Rueggenmeier X wf AQ , pi 7, if l , S 7 TX S it ,, ,K 'xr 2, :Q lx! Y 7 1 First Row-Lovelace, Lattin, Gravatt, Eshnaur, Kerr, C. Johnson, lnnis, Schiebel. ' Second RoW+Higgins, Brown, Tush, S. Anderson, L. Pruitt, Stephan, McKisick, Williams, 2 ' White, Ashren, I. Pruitt, Fultz. ' fi Third Row-Ohrmundt, Leaton, Harrison, Spalding, M. Reed, Wright, Reisacker, Morse, Huff, Q, Q Rogers. Q S 75 ' ' Thirty-five P 9 6 H ffd A is 1 Y X . X il. I 1 l I Y Pa V i , Rx. u lx lf! IQ , , E X la I'I Q 5? x K . A , 1 N ax ii X if fi hi S by IX K4 Y dk .QI 55, Qllaaa nf 1931 First Row-Campbell, F.. Gorman, Osburn, M. Layman, Van Gosen, Pacheco, I. Ashlock, Simmons, N. Corman, Kirk. Second Row-Moore, Burns, Pruitt, D. Bruce, Thomas, lvlartin, Redwine, Stewart, Price. The Sophomore Class was the second largest in the school this year, with on? hundred and fiftyfone names on its roll. The main event of the year for the class was the May Day party which was held May 3. First Row-Wfaters, F. johnson, John, K. Berns, Loomis, Sproat, Burgard, Fisher, Dunn. Second Row-Ilvlinnix, Laswiell, G. Johnson, Hardine, McGui1'e, Easley, Schiebel, Miller, Hale, Mize. ' Third Ro'W-Monsche, Hagemann, Tipton, Spaulding, Walke1', Davis, V. Anderson, Bartley, Hedrick, H. Davis. Fourth Row--Thomas, Seller, Shockley, Correa .3 f Z xii 4 if f Q 5, f gl 5 'X H 5, T 4 I L I ,fi 7. ? ,6 7 'Q 4 4 w.,x,, Thirty-six rge hanf a, F? 55. - . -I . f, Jlumnr irltgh Svrhnnl f NINTH GRADE gi 9. -M1 XXQ, ,. A up . l Ny I i 1 lx A 1 52 t lff. First Row-Stevens, Lemon, Marloiw, Redwine, Middleton, Clark, Sudduth. -- ' Second Row-Foster, Taberer, Rupard, Cooper, Pearson, Olson, Mahr. Q Third Row-Sherry, Mullen, Morrison, Gould, D. Hewitt, Newman, Miles, Boice, Gilhaus, f Swallow. o . L ly! Ninth Grade Officers X1 ' President ................ . . ..... ................................. ...... C l yde Cooper .f A . VicefPresident ........ ...... ...... .............. B e t ty Haas IK H Secretary .............. ........ N adine Bishop ' Treasurer ............. ........ A dolph Olson H S Cheer Leader ....... . ......... Howard Knapp RQ, Sponsor ............. ...... M iss Edith Simon '-R X i if .. 1, .. Rx ff! X 7-4 ' . ii f, bl , X M ,ff S 2. 'R 2 :Nil gf R First Row-J. Anderson, Woodruff, C. Thomas, Amayo, Knapp, M. Bruce, Bender, Madison, 9 y- A' Second Row-Vanhorn, Dorrel, jenkins, Caudle, Hammer, H. Bruce, Bcrns, Tansey, Smeltze-r, 164' A Third Row-B. South, Sherry, Lillich, Petzold, Be-ach, Sirridge, Trueblood, Weber, McCauley, f . Saler. Q - ri 'T V 4 ' ' Thirty-seven , 4, if 'l W, y, , a K ,aa a 9 9 H f' 5 si 3 jx NINTH GRADE f gf A r . ,, ,Z X N A ' A X: 5' .., 5 .5 4 a Y il 'Vi I ' , .r xxg gf' i I i First Row-Childers, Fuller, Cooper, Hiatt, Loetel, Campbell, Beaumont, Moore. .-j Second Row-Wenner, R. Innes, Ortega, Metz, Shelton, H. Daniels, Pratt, F.,Arnold. ' Third Row-Shores, Savage, Miller, Ash, Melcher, Beavers, Carr, A. Lake, Thornton., a ! n ia -r . . Q X5 ,,. The students in the ninth grade had an apron and overall party, March 22, in Q the gymnasium. About one hundred attended the party. r 3 5, The class had a special assembly April 19. The program was given by members of the class. x X , 7 la jli' I . A XX X f it R Q M 2' as a a aaaa . 7 First Row-Madl, Middleton, Weaver, Smith, Gillespie, Miayden, Stiles. fiy Second Row-Walton, Smith, Christian, Woolard, McCarty, Petry, Asher, Craig, C. Payne. 'fi f Third Row-Cialmpbell, M. Winte1', Harris, Reynolds, Bishop, Haas, Sackman, Taylor, Phalp, 41. ason. b . Fourth Row-Pyle, Buck, Wildman, Wise. 7. 5' A V if i Thirty-eight ' x 'A f'Q 3 '7 fm nf . In Q ,4 L 7 EIGHTH GRADE S5 - V K s . ' X N X' I wf Ps 4 is L 'K f xl, ' 1 x First Row-Griffith, Purinton, Bohner, A. Baker, C. Derrington, Menegay, Horton, Sturdif I 1 van, Ivliller, Belshaw. -- A - Second Row-Reed, Grimsley, H. Huff, Newman, Brown, Jordon, Baker, Hagemann, Dunlap, i n i Weyant. ' W L 52 ' . Z 134 ,K Eighth Grade Officers H President ............ ...................... ................. ....... M a r jorie Wells H S s VicejPresident ....... ..... K enneth Wells S X! Secretary ......... A .................. joe Bohner Treasurer -----.-- ........ S tephefl Hankins Xi Cheer Leader ........ ................................................ C lyde Derrington ' K f Sponsors .......... ....... M iss Katherine Koehler, Miss Lillian Jessup t y if ' ' Sf: sg Q 5 Q 3, ., 7 . K - Ig Hit by ' I ' ,S v' W First Row-Butcher, W. Fisher, Williams, Bastel, R. Thomas, Olseene, R. Haney, Tipps, , Second Row-Long, E. Scherer, Benlon, McCulley, Brown, Coo-per, Shane, Ashlock. I Third Row-J. Reed, W. Kerr, M. Ketchum, Robbins, L. Kerr, Gilyeat. N lk . . . W y Thirty-nlne 1 v 1- - '- v -' v' u' 'fr V- "vf r 7 Y- in I-33 .1 9 B or it 'x ,tj if A if g NY EIGHTH GRADE , I- , 55 .g .......... . 14 'I i 1 54 . N4 ' bra Wi xi, C , 'if x First Row--Sigler, Henney, Scott, Horton, Denny, Jordan, Rogers, Reed. I Second Row-Beasley, Hankins, Baker, Bush, DeGroff, Van Gothen, Metz, Webster, Brown. H ' r Sa f . A The eighth grade made its Easter party the main function on its social calendar A H for the year. Mary Louise Adams, Marjorie Haney and Loren Kerr received the prizes H LS for winning the games. A S gs 2 lx , , A 51 fx L .. 7, il 7. if L ' , Z' 'Q b l I f 3 7 RQ X , 2 hex First Row-Espey, Adams, E. Hale, Deringer, H. Ofiutt, Barton, Matney, Freeze, Eike, Parkif ff . , son. ' f - Second Row-F. Pruitt, Bradbury, Saler, T. Dunn, Cooper, A. Lemon, G. Van Gosen, Blair, Nix M. Haney, Larkin. - ig Third Row-I. Waters, Cathey, Short, F. Bartlett, D. Seller. -7 X' 6 4, is-L1 i if H923 Forty ff X ,. TJ 777 . ,V 1 , V . ., .VN . ,. . 9 en f'C7n4 - . 4 T sr .2 - SEVENTH GRADE p f 33 ? f I X L I FQ EV vf M' First Row-Coons, R. Allen, Macleo-d, Wilson, R. Boice, Woolwoirth, Hutchison, Revis, Culp. I 1, Second Row--llgelley, C. Anderson, Berry, Lehman, Metz, Dortch, Planzer, Merwin, Tipton, H g xl ose. , l 1. A Third 'Row-Gross, Hewitt, Hayes, B. Taylor, Dobson, R. Schiebel, Goebel, Hutson, Trueblood, fi n Winningham, Vandewiele. B T A Seventh Grade Officers 'Xi A President .............. .........,................................ .............. R o y Fritz A H VicefPresident ........ ...... T helma Hankins H S Secretary ........... ...... ...... E velyn Larson S Treasurer .......... ....................................... L eveth Price X Cheer Leaders ...... ...... J unior Hoover and Charles Rives ' Sponsor .......... ........................... M iss Bess Wilhite , K 'T ' 7 .' 5 ll if 2, I 1 A l I S 2 4' i 4 lk -L . .. E . . E First Row-Anderson, Hall, Doolittle, Beavers, Deaver, Roth, Timmerinan, F. Graham, Crockett. Second Row--Trickett, R. Bruce, G. Baker, Kelso, A. Taylor, Durham, Keyes, Carpenter, 1 ,p Mavity, Lattin, L. Lawson. 3 'n Third Row-Vaughn A. Paine, Wilkerson, Ruff, Ramirez, Phipps, Reynolds, E. Graham, N, -xx ' a I Daniels, Foster, E. Clark. . Q E U Forty-one y - .T V -. H., KAI' enfianli- .P 9 as , ' if 4 . Y SEVENTH GRADE 311 y .. ,, ,,, , . ..,, - ,. ,,L,,,,. . X Pi be N f ill First Row--Stewart, W. Boice, G. Taylor, Frick, McKee, Arnold, Gravatt, Dunn, Huyck, Barr. i A 5 Second Row-+Butcher, Peterson, Crew, Ross, Gray, Moberly, Prince, Burges, B. Spencer. Q 'A Third Ro-W-T. Madisoin, Craig, Gates, Rice, Arnold, Bryan, Mayden, Gosney, J. Clark, N. 5 1 Easter, M. Hultz. . J , A p Several groups of girls, accompanied by ai seventh grade teacher, took short hikes gl over the nearby hills last fall. Miss Bess Wilhite sponsored the spring party, which was given in the gymnasium in April. ' X . 34 sl . .. , ii- li if S . I j ,Ig S X S xi l y First Row-Andrews, Raines, Arnold, Jones, Fritz, Bartel, Freeman, Hoover. Second ROW-Bjlzzell, Innes, Van Brunt, Stewart, Letellier, Ford, Miller, Corbett, L. McGee, ' Gilmore, Bastel. lg. Thlfd ROW-MCFHdCH, Catliey, Larson, Frye, Reith, Hankins, Price, K. McGee, Lucas, Hills, ,Q Monosche, Dishman, Wheeler. - A if Forty-two f 1 NINTH GRADE ABSENTEES g s ff Z . . Ns ax " 9 9 '7 fff' 5, ,Z S it X F ' 1 Qi ,. F 4 lv? .515 5 A f xr' , X First Row-Wolf, Rogers, Eisman, Stockton, Young, Middletorn. I : Second Row-Conley, Willis, Spencer, Reed, Moberly, Beavers, Dye, Fisher, Deaver. " .52 . gg X As many students were absent because of the influenza epidemic when the class A r pictures were taken, this page was added that every student might have his picture in A gl the annual. H V 5, Q ' 'T 5 a 5' NA I Xl, I JUNIOR AND SOPHOMORE- ABSENTEES X Q - , X N , X ax 1 M Q Q .W , 2 First Row-Hunter, Mitchell, Semon, Henninger, Andrews, Lloyd, Vifeldon, Reed, Lattin, 'l , Rowland, Woolery, Zarazua, Sails, Hopper. "N Second Row-Smith, Harmon, Brown, Taylor, Foglesong, Ricks, Campbell, Harkness, McKee, ' 4. .1 Payne, Jones, Engel, Lehman, Sumner. F 'P M 'f S 5' A H4 . . ' Forty-three R .ER 5, '4irx M1 PQ 617 fia six sr' fi fx S4 mimi Argrnirne gf! Xx' l 1 X ., 1 WWW VW W lx , X 1 l l . hx 'p x '6' , ' . . 4 'AT Ti H H Q 5 rig? 5 'i 'x if sg I , .1 f 2- Ng Elizabeth Wetmore, '29, represented Argentine at the Parent' PT Z: 'Teacher Association carnival given Cctober 6, at Memorial hall. She was elected from twelve contestants by popular vote. lfx i Elizabeth ranked second in the city in the number of votes received by the contestants at the carnival. yi X , M k Y a ,Al 1, S . SM Q gi xi ' F i a 5 Forty-four , U- 5: 1:1 fligfi 'X lis. S ,Lil 1-1 -3----- -4g-- ---g.,- ,,2 F -suv. ,..A.1Q In-. H 1- fy 'li - 2 ilfvaturvz 1 . . x ' v- r ' 4 A' 77 4 'LLM , 11 .4.-, ,Mm -L V : .,.-...M 'I A F' E Q- I .. ..- - 4-up-.. -v-l.,, ,,, F" V " ' ,4 All 1 - ' ' 1 ' n ' , , , .v- Q 1..- 1' .1 A' V- --F A- -"-' ' - . 1 '-'11 .-I -.f-sl?" .. -x . -L.. -'lZi21:'.1:'-'l'..1lZf.:Qfg.f f:LL1:5,I-f vw, ',,,,,....,..... .. .,.,,.,A,,-,M 43,41 . , .c f , . :JU si A X x 54' if Q 9 W f d Q5 gif In f Nx fi' I'I Y? TN XA ff X .4 11 4' . . .S xx ' '- X i E ix s ,Q A, Q if ii Q f 5' if- U9 Y? Forty-seven N A H S f 1 X 5 ff I2 fi H all ' ? 5. B1 Sf: I 5? x A , 'N 1 , '51 'Q K H Q + w I 2 5 , jj 5,4fQe,1ffamq Z I r 5 W .V 'I " w ff Q Q .1 ,iff W 1. f V K I f ' f f in 1 15 . A H Q X - w , 5 i . X 5 X J -1 f , Q L 3 xx 'N N ? hx 3 Q .4 5, fs' ' ff Forty-eight ' Q W fa X Q X K2 s ' I ' ! X A gp 5. ,, ,- 47 SGS gx -ev xx , 5 'f mg N4 ig I Nx, , J Seamus Hmm V QPYBUTR Smea V v NX Q S3 N S V -, Forty-nine 1 " RN I x N F L, xl il L . , fr fl af - 1 W TAT H Q 52 flrgenfia nf I +4 - 1 yi- , - fg ' ix N 1 NJ stu 1 4 sk xml. : gi . ia ' 1 gf - f XX? v .1 B5 5 4 XC, i 1 W 5. f x, .V E3 , 1-1 51 X 7 M -A 1 ,J 41, NX ix 7, 7. ' . ix f g P ,4 ,, 59 5, ,A S f 'ff NC 1 QM ,6 Fifty 'M xw 5. i N v .4 14 PQ en fia ILN,2, . mg.: , em mf, N ? 54' , sl V Z I 1 I Q Z .1 :fx 7 f ' r r Sf 4 Mk I 4 R a ! ' CACELD . xi-XNY'3Y 4 I qX..0N5n Lg f 16'Tw1 ns M "f 5Y10'WN Elvxiv 7 5 'CoXXe,o,e" 57 3 24 Z4 Hi , al S ?g N 9 5- hx ,E .xg yt N -. Fifty-one -I-5 L 1, .5 5 w 1 ll , SI . L I .gl --1 Q y . 1 I X A xl 1 V' J' - ' 1 X 'N V I Y vi 4 N? f f .1 B. ' Lx Xi, 'V x 1553 f ,1 4' -' , ' ' . . B 2 N tt' I 1 . f .n 7 4, if If? I'I 5, 5 S? I x ' 2 ' N xX ix S if , 9 ? I I 9 ,fi x 7' g, -J, , Q ? ff "- XXX 16 - R M 4 If 7 , ' J Fifty-two Athlvtirz .2 S1-2.5 '-,rlrzfbf-'fl".5:.1J:'31Fi1'221f-19292 - . . . ..,,1-,,.,,.,. vt.,-, xg., wif, A MN- . t , .wr r-.1 f'Q9l1ff0l1f it a I S . 5, Q X. is S- ix. lx X2 I X . X S N Glnarhvz George Holtfrerich, coach, came to Argentine High School last fall from McPherson High School, where he had a successful year in athletics. Coach Holtfrerich is a graduate of the Kansas State Teachers College, where he was the second athlete in the history of the school to win four letters in each of the major sportsa Football, basket ball and track. I GEORGE HOLTFRERICH K' J. C. Shankland, assistant coach, graduated H from the College of Emporia, where he won let' S ters in football, basket ball and track. He came X, to Argentine High School after a successful career of coaching at Leavenworth High School. N A N Q J. C. SHANKLAND X X X F. S. Hoover, Junior High School coach, is a graduate of MCPhCfSO1l College, Where he won Q letters in basket ball and football. He came to Argentine High School in the fall of 1926. X Coach Hoover also assisted the Senior High coaches. Q F. s. HOOVER Eg" of c ff Fifty-five rgen fm 54 l : A Ss Tl 'r fy Chem' was ma gi, ir S 5 my The cheer leaders this year contributed a year of hard work and a great deal of P their leisure time to getting organized yelling. , is 'l The costumes of the cheer leaders were the same as those of last year, with the f exception of the emblem, the 'LMustang", on the back of the orange colored sweaters if worn by the boys. The girls' costume consisted of a white flannel dress, white sweater, i ' white hose and white shoes. The boys' costume consisted of dark trousers, orange :Zig sweater, with a 'LMustang" on the back, and black shoes. ii? X . K a Elizabeth Wetmore, head cheer leader, was a member of the Senior Class. She M X had been a member of the cheer leading staff for three years. She was secretary of I , f , the Booster Club, a member of the annual staff, and a member of the Student Council ' 'Q W ,4 A , Kenneth Hagood was a member of the cheer leading staff for the last two years. 5 He was president and cheer leader of the Junior Class, vicefpresident of the Pep Club, r and secretaryftreasurer of the Student Council. T A A Clyde Derrington, cheer leader of the eighth grade, represented the Junior High H School 'in the cheer leading staff. A H S S 55 Q fl I al K f" . X I' ri E xc p I al Y HQ , gal, Q . x X S ' T 3 slz N 7 K CLYDE DERRINGTON ELIZABETH WETIVIORE KENNETH HAGOOD I p, t, Fifty-Six Q, 3 '- XX " 9 9 '7 ffff HQ: h W ' x bf 2 be 73 Z GA, Q 0? '95 T fe ,X NZ 2 75 .1 f. ! K I I I N A X QClJey'he bah many a praetiee skirmish nf musrle ants nf brain, 3 'K Qin lauilh strength ani: alertness anb fur the future train. H whey babe tilteh in atbletirs ani: tnun in many a juust. S ZBefure a game uf fnntlaall the lea'iJer tnuulh uften sbuut, V "we all must sally forth! where rannut a man he spareh!" 5 I Eats huiee mas hery anxiuus as un anh nn it flareh. N ' "iff me are slain in battle, they mill bury us in peare: X Elf me surhihe anh runquer, our fame, it tnill inrreasef' 2 4 r l, Ax, I X 5 sf P, ' F Q 7' X n Q y fy ag f Xi illnn ,IQ ia: 7 gl t Mt N . 4 i Q Ax 9 S N., P X " 9 9 '7 f' C7 SQ E Sf Uhr Ellnnihall Svrannn Q N The football season began with about fifty men . reporting for practice. The team was built around 4, four letter men, ,with Glenn Brunk, the captain. Y S-1 The season found Argentine meeting the teams in the Northeast League, with the exception ,of ' B I Csawatomie and Shawnee Mission. "f X , . The first game found Argentine matched with 4 . x X' the much heavier team from Osawatomie. The I X . game ended in a scoreless tie. - . 4 l The second game found the "Mustangs" battling with a real opponent, Ottawa. Weight and exf - X G'-EAAN 'CBURUNK perience proved too much for the home team, and ' I . - ap a n the game ended with the score 14 to O for Cttawa. -j The next game went better. Argentine showed better defense and a little better p offense. The "Gold" and "Blue" gained a 6 to 6 tie with Atchison. H 3 The fourth game found the "Mustangs" matched with a team that should have E , been beaten, but luck favored Leavenworth, giving it the game 6 to O. ,Q A The next game was with the strong Wyandotte "Bulldogs".' They did the ex' H pectedby giving Argentine a sound beating, but again experience and weight proved S the master. A A 1 i Zlinnthall ifvquah t P, f 7, T Q 1 x First Row-George Holtfrerich Cfloachj, Miller, Van Scyoc, Hiatt, Aubuchon, Moore, Deering' ,, ton, Pacheco, Brunk, R. Innes, DeLeon, Houts, C. Shankland, fAssistant Coachj. A X Second Row-Daniels, Weldon, Knapp, Brown, Ryan, Eversole, J. lnnes, Childers, Irons, Amayo. ,f Ng Third Row-Bruce, Schiebel, Brickey, Spioat, Campbell, Johnson, john, Hale, Burgard. Q ? A 1 if j 9 Fifty-eight ' " 1 q ' ' 1 55' 1 I , 5. .J S3 A I1 S XZ gg I 5? ' A C9 QU na .X E 1' gl 4 . J ' I K The game with Topeka was the best game the 745 ' , "Mustangs" played. They were strong on the def fense and fairly strong on the offenseg but, as be' Z X' fore, luck favored the other team by giving it a Slug , slight margin of 2 to O. xl X- The game with Shawnee Mission was another 'f defeat but the L'Mustangs" did not ive u until X . Q g P gf.. the final whistle. Ralph Hale sent Kenneth Smith Z F i over for a lone touchdown in the last minutes of 7: ' play. 5 xg The final game with Rosedale on the Ar entine VK 2 g f I field, was another in which Argentine showed its l . fight by holding the g'Green" and "White" to a K NX 12 to 6 score. 1 The season was in one way a success. It gave the . x coach a good idea about who should make up his squad next season. He will have more weight and CHARLES WELDON 1 possibly a more experienced squad to work with. Captain-Elect I l Although the "Mustangs" did not figure in the win column, they did place a A 9 worthy member on the "All City" team-Glenn Brunk, captain and tackle. ' 3 g ilinnthall 'lleiirr QHHP11 E GLENN BRUNK fcaptain, tacklej was one of the mainstays of the line. He TK has been an allfcity man for three years. He did not miss a game in his four years of A football. ' gl KENNETH SMITH tfhalfbackj made his kicking a feature of the Northeast S X., League. He is a Senior. - X! ' VJILEORD DERRINGTQN ftacklej was always fighting while he was playing. 4 g He made his first letter this year. He is a Senior. . A X xl ,,,,.,- ............. ..... ....... . Q .u , y L, :I I s . . . 1, Ex P 1 x-1 ' ' 5 P . . iyf S ai' RQ T2 aaaa . Gil 95. First Row-Brunk, Smith, Derrington, Irons. If 'VS Second Row-Anderson, Houts, Beasley. . xx. yi xi ' T' EE 92 - 4 'i ...r 3.'Z4 - Fifty-nine 9 9 '7 ffff 5 f.3 . x-- fl' ,4 e. g . F i Zllnnihall ifletter 1113211 I 5. OTIS IRONS fcenterj earned his second letter inifoothall this year. He was a good passer and his passes could always be depended on. Irons graduates. x ' I f BERNARD ANDERSON Chalfhackj was hard to get by and he snagged passes Q I very accurately. He graduates. NZ . yi X if b f fl? NORVAN HOUTS fguardj was always trying. He succeeded in the Rosedale L game in making a very good showing for himself. Houts is a Senior. ff DANIEL BEASLEY Qquarterhackj was the spirit of the team. He was always W ' fighting while he was playing. 'He earned his first letter this year. He graduates. I A NORVAL MOORE fendj made his first letter this year. He will he hack next f season as a mainstay. lx EVART VAN SOYOO ftacklej shared this position with Derrington and had ' a great deal of fight. He made his first letter. He is a Senior. l ' MAURIOE RYAN Qguardj was always fighting. Ryan made his first letter in football this year. He is a Senior. , i .ELLERY EVERSOLE fquarterbackj alternated with Beasley. He boosted the ic. fighting spirit of the team to the limit. He earned his first letter in football. He X graduates. ' . K Q NORRIS MILLER fendj made his first letter. He will he hack as a running 'K mate with Moore. They should be the hest in the city. 4 'AN H JOSEPH AMAYO ffullback was the hard hitting fullback, and was res onsible P S for a great many yards gained in scrimmage. He is a Freshman and should prove a S threat next season. . X, JOHN INNES Cguardj tried hard to livepup to his native country's motto, M' p "Never give". He will be back next year. A ly if V I '.: .- ff .X If X 7. 2, I . lt S M a .Q fr I XI First Row+Moore, Van Scyoc, Ryan, Eversole. ' I si Second Row-Miller, Amayo, Innes. 7 . nf as Sixty . Q 1 If 37. A I1 S PQ GH fid i f W f"' f f" ' Y 9 X' , Q. I, x - L ' Q :fl 'I . , ff 'E V . , nz l, I -T - -x. ' . 1 : 1 ' ' J it SX , A YU M 5 jrk ' if 2 P J ' , . . - f -1 5' X5 Q fa S f Y F nj is bi? V --" N' x Eli' Q C 'I J, X K , '17 1 4 u A Zin manp a quintet rontest so tense ithere tnas neher a tnoro, ' when the strain at Iast mas hrohen, Qlhis romment tnoulo he hearo: A "33ou see pon foremost squaoron there, 'mongst thiehest of the foes? illilap 'hest of fortune he our aio for there our Banner goes." Uihe enemp baoulo rush to min ano 'compass it ahout, Q ' - Z3ut its supporters raIIieo ano put the host to rout. I X 44 ,. : -I ' 2' if LQ ' x xy 7' S Ng ? ,Ax " Zfiasket Zfiall ga A Q, QI 5 A H S ff 5 f 2 9 9 '7 ffff ,xg A A' Svninr Migh Srhnnl Basket Lfiall Svvazun '- si .Z K - Basket ball practice began December 4 with ' forty men reporting for the first Workout. Coach 4 George Holtfrerich immediately cut this number to 1 , fifteen and began the process of building a team. .4 - He was seriously handicapped by being without the ,g f NN S' .2 E' , 4 services of a single letter man, but despite this, a 7 . Q , ' team Was produced that was much better than ey pected. The players Worked together and fought " W hard at all times. Because there were no letter men 7 4 ' 4. to choose a captain from, Coach Holtfrerich picked .. E Leonard Aubuchon to act as captain. g 1 I Argentine, 38, Paola, ll N ' SS 'Q' l X The first game of the season saw the Mustangs - trampling on the Paola five on the latters' court. lg There was no doubt of the outcome at the end of 1 .i p LEONARD AUBUCHON r the .first half, so decisive were the invading teamfs ji H Acting Captain f tactlcs' l i t Argentine, 245 Atchison, 19 H This game was a thriller. It saw the Atchison five fall before the thrust of the - I T Mustangs thvvho .secured an early lead and kept plugging until the final whistle - ,.a, announce eir victory. ' , Qx A A H ' Argentine, 24, Leavenworth, 19 I H S . This was one of the best games played during .the year. Although being outplayed S in the first half, thirteen to seventeen, Argentine inserted a steady drive and an unfalf . Elerlgngg defense that limited the visitors to one field goal in the last half and thus turned X ae eat into victory. A K l Q -' , Av 0 2 QQ Svvntnr Lqtgh Srhnnl ilitrzt Smash N x A A A A , .Q 7 ix , ti 7 .Ig X X S r r K 7 ag p ,, ' 5 First Row-J. C. Shankland fCoachj, Hale, Payne, Lloyd, Amayo, G. F. Holtfrerich fCoachJ. ,, Ni Second Row-Eversole, Aubuchon, Moore, Brown, Wells. bf X ye Sixty-two Qa Qi,eme A"9enf'd'7mt i a ,2 A, , S' Z NX Argentine, 21, Rosedale, 18 qg gi The seventh game of the season witnessed the Q K s Argentine court men invading the Rosedale strongf I ,hold and capturing a highly contested battle. The ,ali X game was fast, and although the 'iMustangs" never Q I gave up the lead they secured in the early minutes 4 of play, they were hard pressed at all times. i 5' N5 X? A 7- Argentine, ll, Topeka, 29 S t x' -iff The eighth game of the season ended disastrously , for the "Mustangs". The Northeast Kansas League N . leaders trounced the locals in a slow game. Obtainf f ing an early lead, Topeka was never threatened, A fn although it was forced to use its best efforts to keep 1 the opponents on the low side of the score. NORVAL MOORE l I Captain-Elect I Argentine, 23, Olatlie, 21 E f The game with Olathe proved to be one of the most interesting of the season. , ' F Argentine secured a sli ht lead in the first half, but the Olatheans fought hard in the K, g A ,,, second half, stimulatin a fierce battle, which ended when the gun announced the j X g , 'end with- Argentine holding a twofpoint lead. V Argentine, 20, Rosedale, 21 Q On February 22, the Rosedale quintet visited the Argentine gymnasium and H was soon engaged in a furious game. After leading the Mount Martians until the S fourth quarter, Norval Moore, Argentine's center, became dazed, and looped a ball 5, for Rosedale. This came at a critical moment and tied the score at eighteen all. Robert ,ff Brown, forward, immediately sank a shot for Argentine, but the lead was short lived, X as Rosedale added a free throw to win. A , y ' H ' K " emnr 1 tgh than U mm quail if s r s 1 s n s ll' W R f f X x ' if rg r if .i,- G. F. Holtfrerich fCoachj, Payne, C. Johnson, Miller, Knapp, Childers, Innes, G. johnson, - A. ai Amayo, C. Shankland fCoachD. bl ?.-. , I -.5 ' Sixty-three 1 .rs n,--4 igzmkvt Ball illvttvr 1115211 LEONARD AUBUOHON, captain of the "Gold" and 'aBlue" quintet, won his first letter, playing guard. His defensive play was very effective. He fought hard and gave his best at all times. He is a Senior. NORVAL MOORE played center and made his first letter. His height and efficiency under the basket make him a threat on the offense. His value is shown by his being chosen as center of the allfcity team. He will be a valuable asset to the team next year. ROBERT BROWN played forward, and proved to have an uncanny accuracy for the basket. He is very speedy and alert, especially upon the offense. He will be a great help to next year's team. . L ELLERY EVERSOLE played his first year at forward and was always relied upon to give his best. His unfaltering dip shot proved most essential. He graduates this year. CLEO WELLS played guard and made his first letter. He is a cool, deliberate player, who shows ability to score as well as to be a staunch guard. He will be back next year. GLEN LLOYD 'proved to be of valuable service this year as a substitute forward and center, filling both roles with an equality of skill. He will be valuable material for next year's team. V ' RALPH HALE, forward, although being only five feet in height, overcame this handicap by his unrelenting fight and game spirit. He was always ready to give a helping hand and cheer his team mates. He will not be back next year. JOE AMAYO played his first year at guard and showed signs of developing into a strong defensive man. He is a player who gives his best at all times. He is a Freshf man. ' ROBERT PAYNE, a Sophomore, played his first year at guard, and was highly practical as a defensive and offensive man. He will be back two more years. I I 5 First Row-Aubuchon, Eversole, Brown, Hale, Nloore. Second Row-Wells, Amayo, Lloyd, Payne. Sixty-four l V I xem QMvV . 1 'V fifffrgenfianfwlg .tr " 9 9 'V H47 if ' . X ' - 5 S, liluninr High Sfrhnnl Eazkvi Ball Svramnn i M lil 1' 4 . To Coach F. S. Hoover's summons for Junior High basket ball practice, forty 1 N ' men responded. Of this number, about fifteen were retained, and carried the responf S-1 Y- sibility of the first and second team games for the season of 1929. V 'S ' . . NZ i , Because of laclcof material, a stronger team could not be turned out, but with 75 the resources available, a very satisfactory team was secured. lt worked hard and disf ., Y ' played the courage and fight so characteristic of Argentine High School. ' f N At the first of the season the team did not fare very well, because of inexperience, ' but toward the end of the season it improved and showed that it would furnish 7 valuable material for the Senior High team next year. , N 1 The following members won first team letters and composed the opening lineup Ps' , N for most games: T I , .I by Charles Steffens, forward and captain, Robert Innes, center, Joe Bohner, guard, .1 If Harold Bruce, guard, Clarence Middleton, forward, Adolph Clson, forward. " . g a T , The requirement to win a first team letter was to play in onefhalf of the total number of quarters played during the season. , 1 A A H H 5, 5, ' l - Af nv , af of J . .iluntnr Lqtgh Mzmket Mall Svquah gf, in 51 I T x S I Z , N T A ,AX If ' First Row-CFirst Teamj F. S. Hoover fCoachj, Bruce, Bohner, Hammer, Steffens, Innes, AQ R. Thomas, Browning, Middleton, Olson. bl . Second Row-fSecond Teamj Willanis, K. Thomas, Hiatt, Derrington, Ketchum, Baker. A , Sixty-five L 5' C gQiaf,efaw Jr99nf'5W Ht-Q n if , 4 SX 73 , - , - - If T' Sfenrnr illtgh Svrhnnl Lfiazkvt M8111 Svrhehnlv N 4 r january 4 .................. Argentine 38-Paola 11 january 8 ....... ....... A rgentine -Shawnee Mission Y R January Argentine -Lawrence 5,4 1 January ....... ....... A rgentine -Wyandotte january ....... ....... A rgentine Atchison 5? f January ....... ........ A rgentine -Rosedale N i January ....... ........ A rgentine -Leavenworth February ....... ........ A rgentine -Topeka February ....... ....... A rgentine -Pembroke N X February Argentine -Ottawa A February ....... ....... A rgentine -Olathe H February ....... ....... A rgentine -Wyandotte 6' - W February ....... ....... A rgentine -Rosedale , ' l February ....... ........ A rgentine 12-Southwest 23 Q i February ....... ....... A rgentine 18-Shawnee Mission 31 5 . wi 4 - . if-QI A Sfemnr High Srhunl Svrrnnh Gram Svrhvhule 1 QA S January Argentine 16 Shawnee Mission: 15 Ig January ....... ....... A rgentine 14 Wyandotte 15 T5 January Argentine 19 Presbyterian 14 T81 -R January Argentine 28-Rosedale 19 f X, january Argentine 20 All Stars 14 February Argentine 11 Olathe 29 5 ' February Argentine Wyandotte - February Argentine -Rosedale 9 ' , February Argentine Shawnee Mission 4 X f Q Jlumnr illtgh Srhnnl Qieuikvi 13311 Srhvhule g ix January Argentine 9 -Northwest 1 January Argentine Central 7 January Argentine Rosedale January Argentine Wyandotte ,XL February ....... ....... A rgentine 29-Northwest - Q February ....... ....... A rgentine Central , February Argentine Rosedale I Mardi 7 ....... ....... A rgentine Wyandotte ix, 1- ig 5 F Sixty-six f' Q 9 '7 f' C7 ,M Si, be , K X I X , ff . Z XX ip f' A F N N 1 - N4 f ,f -E I my , x- xt y ' 2:2 5X .Q I C . Zinn-E, e GY ' A 1. I St 'll' gwte? I ,. .igwsscam Nx Q j I fl is ' , N .ie if H borne not tuntent tnith mutt games hahe furthereb more their skiII H 5, 33p sprinting n'et the tinhers with a hetetmineh iniII. LS, QEhep'i:e raceh tnith uther elassmen ants other sehuols hesihes X Ulu make eath knight the fleeter as nut nn erranhs he titles. X i X i Fi gli I if ', ix' A S 7 IX is a'Q 76' is Ureirk Q' it Q- gi K4"9e'1f'af7f . rg if fm QP 55 Fi v Svvninr Qigh Urark Svvannn Z J 7 V? Four letter men, Kenneth Smith, Ctis Irons, Robert Brown, and Norris Miller, . , constituted the nucleus for the track season of 1929. With a new coach and a great I 5 N A deal of new material, a practically different team resulted. I N The team entered the following meets: Kansas Relays, at Lawrence, April 20g 1 Baker Relays, at Baldwin, April 26, Northeast Kansas League meet, at Leavenworth, fl ' I I May 11, State Sectional Meet, May 10, and the Intercity meet. Those who received , .v ul - a first or second place in the State Sectional Meet competed in the State Meet held fx i at Emporia, May 17 and 18, ii - L 15: .. we ' l A l'I 5, in xy I L . Svrninr Eigh Efrnrk Svqnah K L Q NN Q , 'SE K I'I ,S f 7, .Q 1 S-2 2 X N Q Q , ' 1 .. 7 it ' First Row-J. C. Slhankland CCoachj, C by ll, St h , E l B k G F H ' lf: M fCoachJ, Miller, DeLeon, igfayin. ep an Verso ei run , ' i Oltfrerlch E ' Second Row-Leep, Weldon, Warner, Knapp, Irons, Smith, Childers, Fo-glesong. 7' si 1 r K L Q3 sixty-eight , , 1j.,.J , 52 F9 9 'V fm :S ,g T ,. til 35 . it 5. 3 QF t- , Jlumnr Qtgh Flrark Svetlana '4 . ,Ali f ' Coach F. S. Hoover had an entirely new squad to work with this year. There ' f were no letter men who returned. ' il x , T he Junior High track team entered the Junior High Intercity Meet and the A If Junior High District Meet. Those who received a first or second place in the district 3 meet entered the State Meet at Emporia, May 17 and 18. Q X , I T M F . 1 f Q Si . i fi l . A A 'SI T 'S' .Uuniur Eigh Efrurk Svquah 3 , , x.. - N X I f f X 1 i .ai . l 5 fx. E' First Row-Anderson, Ketchum, M.. Bruce, Stockton, Menegay, F. S. Hoover fCoachj, Steffens, Bohner, Weaver, H. Bruce. Xl Second Row-Olseene, Cooper, Craig, Thomas, Hammer, Baker, Madison, Foster, Eisman, - , Q Jenkins. my ' " ' ' A 7 Slxty-nlne Mugs' 'A Olluh 'Arg en na nf 5 ff ' ' " 4 s ,Y X N H . The HA" Club is an organization of young men in the Argentine High School, S' St who, by their resources, or by undaunted effort, have earned one or more first team , X 7 letters in any of the outstanding sports-football, basket ball, baseball, track, tennis or I V - golf. , I ' This club was founded in 1918 with the purpose of inspiring young men to ex' 2 'XE cel in physical activities, to promote closer relationship between the members of the 4 various teams and the student body, to safeguard the success of teams by aiding them ,, ui, in numerous ways, to stimulate the interest of the student body and the public in the 51, l q sports, and to create, establish and carry on true and clean sportsmanship. A letter - -i represents not only a merit for a physical accomplishment, but also stimulates courage lx- for higher things. The experience and accomplishment are worth the time, work and f effort expended to meet the requirement for admission to this organization. ' ,Q The giving of letters is governed by the amount of participation in first team F I games in any sport in one season. Football requires participation in fifteen full quarf ,I f ters, basket ball, twofthirds of the total number of games played, baseball, fortyffive 5 l full innings for all except pitcher. He must have twentyffive full innings. Track 1 ' requires the winning of a first, second or third place in a state meet, or one first and 5 E two seconds in a dual meet, tennis, twofthirds of the season's matches, golf, two or N , more tournaments. A vote of the active members of the "A" Club is taken before a S, 3 ' letter is awarded. To become a member, one must secure ninety per cent of the votes., A Each year some sort of entertainment is given by the "A" Club, the proceeds of l l which go to defray the expense of a banquet given for all members of the club and fx their guests. A Each year, new members coming into the club have to undergo the initiation pre' A H scribed for them by the active members of the club. The initiationcusually lasts a week I-I S and is properly enforced with paddles. S LX V S2 oFF1oERs X President ................... ...............,........... ' ..,,,. G lenn Brunk ' A VicefPresident .............. ..................... ,,,,,.,, C t is Irons 3 Xl SecretaryfTreasurer ........ .....,,,..,, L ee Bartlett l y SergeantfatfArms ......... ...... H erbert Alvey h , N X t gf il me i at x f i 7 A, , s 2 ., 2 ii T- A 'I First Row-C. F. Holtfrerich fCoiachj, Eversole, Houts, Wells, Weldon, Aubuchon, Derring' f. . ton, Lloyd, Brown, DeLeoin, Miller, J. C. Shankland fCoachj. 1 M Second Row-Darnell, Innes, Van Scyoc, Ashlock, Irons, Moore, Smith, Brunk, Beasley, Bart' Ng lett, Anderson, Ryan, Hale. Q' -9 . Q , ' Seventy -r. f E i Ni ' 'SV i "V ' I, enfia 'W' , Q nf Q Q. Q ff if SQ ' N , X' V ' hd f 'Q m o is sl 4 X , . J - , 1 xxx vi T X" N G sq - 1 ix x X 'Q r J qs ' N , S f i Nw V 1. 3, W5 Ulihe oamsels tnatrheo the squires emo Iong emo Iouo they rheereo Quo to the harious sports, 'greatly mere enoeareo. A H bo to the king they ment, quo this they oio propose: H 5, "wie, too, might share in these, oo you not suppose?" S , Bight pleasing to his majesty mas the thing they oio suggest. X Quo at onre he anstnereo promptly, "Zi arreoe to your request." gi Qu, to Iearhu to he quite expert, they'he prartireo tfery murh V Qt archery, quo racing, hasket hall emo surh. 7 it f Si , 9 you x y - 1 S 7 Y 374 I , 2 X11 Q 9 54 T5 Gbther Athletirs 5, ,J ,p "'9e'7""5 1 11.11 11: sf . 1 . , . ,Z N Chula Aihlvirrn Interclass tournaments in volley ball, basket ball Z H1 1 p and baseball made up the schedule for the girls' V athletics this year. Teams were chosen for each L , 1,5 A sport in all classes, except the seventh grade. These ' 1 teams competed against each other. Various conf 1,1 X 1 1 f tests were also held in archery and deck tennis. 1 ill 3. 1 1 .fl CEi1'La' Hnllrg 'Ball ff 11 Nx, The Junior Class defeated all teams in volley I 1 1 . ' 1 1 1 , 4 , ball. Those on the Junior team and the substitutes. ,' V 1 1 Evelyn Nisbett, Doris Fisher, Dorothy Earhart, 11 I g- 3 Jessie Boyd, Delice Earhart, Dorothy Norwood, ' ,il , Dorothy Stronach, Mary McKnight, Beulah Wal' , 1 'WSS RUKBQCEUNMIRE lace, Mae Law. 5 :1 A "Varsity" team was also chosen. These members, according to the instructor, " i were the best volley ball players for the 1928 season. The team consisted of: Norma l Linton '31, Thorma Singleton '31, Dorothy Daugherty '29, Noretta Corman '31, Ada ,Q Campbell '29, Jessie Boyd '30, Doris Fisher '30, Evelyn Corman '31, Catherine ag? Schiebel '31. ' , - 1 A , H The members of each volley ball team were given eighteen and threeffourths points S for each entire game played. The "Varsity" team members were given an additional XS! twentyffive points. 5 ' , Q , , Auf ' i 1 1, C5165 winning Hnllvg Mall Umm '. ' 4 ' 5 'Q ag - . 11 t 7 'S 1 1 A . :I r S 9 1 as Ni , 1 hi ,ge 1 1. ei""" ' Wallace, Nisbett, Delice Earhart, Eisher, Dorothy Earhart, McKnigl1t, Norwood, Boyd, Stronach, 1 ' 5, M Law, Miss Ruth Dunmire fCoachJ. fl Ng 7 -ll l xf . - ' . if 9 Seventy-two 1 Q ', 1 PQ en f' 5 nf 5 Girlz' Igmikvt 'Ball " rs - 11 The junior Class team won the basket ball interclass tournament by defeating all , the other class teams. The Senior Class defeated all teams, but the Sophomores and T- , Juniors. The Sophomores defeated all but the Juniors and Seniors. 'f i,, I XZ E Each member on the class teams received thirtyfseven and onefhalf points for each 74 entire game played. These points are recorded, and when one thousand points are B W received, a letter HA" is given. Five hundred oints entitle one to a numeral. W P . ' e. The point system used for the various sports is a standard point system used at ., the different schools in the state. f N 1 l THCSE CN THE WINNINC TEAM I Betty Bob Cox ..........l.......................,.........------------- ----------- J umping Center y f 2 Doris Fisher --,-,-,,---,.,-,-, .,,..... R unning Center ' 5 ily Dorothy Norwood .......... ------------------ F Ofwafd Jesse Boyd .................... ------- F Ol'W31'd A. Mary lVIcKnight ........... ----------- G Uafd Q Marese Smith ....... ---------- G Uafd 5, r 5 .N l , 1 X . 9 . . ' ' ' " 651115 winning Mawkri 1132111 'Gram xi ' ,Q 7. ,J I ,f fi Zi lx 2 Q ? , 7' ix lf? S Cox, Smith, Fisher, Delice Earhart, McKnight, Norwood, Boyd, Law, - XQ Miss Ruth Dunmire CCoachJ. 7 ' FW ' Seventy-three if 'V i lb, r 2 f 1 Girlz' "A Glluh r ' The Girls' NA" Club is composed of girls who have made athletic letters by parf ticipating in the different sports which are presented during the school year. Formerly . a letter was given for 600 points earned, but a change was made this year, requiring S' .2 xx N E ig , ll, , 9 ev ffd Sli sw- ? X Q 1,000 points to entitle one to membership. - Points for a letter are given for the games that are played. Eighteen points are given for every volley ball, basket ball and baseball game played. Ten points are given ' for every event entered in track, thirty points for winning first place in any event, Nxi, Pe twenty points for second place, ten points for third place. f xx: ' Extra points are given for winners in interclass meets in all events and activities of the club. lg The activities of the year were volley ball, basket ball, baseball, deck tennis, track V - N and free throw tournament. i y . l y 1 .1 71. 1. I 1 I Fil I 's I 1 -if it I1 S XZ .4 21 'K OFFICERS " H President ............... ........................ ....... A d a Campbell S - VicefPresident ......... .,,,,, E velyn Nigbeft S6C1'6t21rY ........... ....... D elice Earhart Treasurer ....-.. ....... D orothy Earhart ' gr , A Z ,X if R , f ' as l S i , ,lg xa , ' X 7 tg , Y ? gf y rv- al V First Row-Linton, Singleton, Daugherty, Norwood, Boyd, A. Campbell, V. Campbell, I ', ' -4 V McKnight, Miss Ruth Dunmire CSponsorJ. . ,l nm Second Ro'w-Wiseman, Dorothy Earhart, Franklin, Delice Earhart, Schultz, Nisbett, Cox, f, Ml Q Hatfield. p Q w f 2' -,Q 1 Q92 gr4z25.gr:'1 Seventy-four 2 ' ' , -52 - I 1 1 Y. 5 f 1 f 1 1 5 L 3 11 5 I F 1,. 24 i I i1 1. 1 1 I i 11 l ! I 1 I 1 1 . E f , . Q 1 P 1 1 . , 1 f 1 I 1 ' 1 1 5 1 E W E 1 I , 1 . e Q U 1 5 l ! 1 I I f 1 l, . -f E 'lv 52532 ff? i f 1 1 1 : nf: 1-' -- M 1 .-- A 3,11 yisfg-:'f:faf1f.fvyQ15621-'wa-wg.,.,g-. -.1,.......4,2, VA-, ,n,,.,,q3?E,w,.:,E,,7.,i E, ,, I nw, iff" ,114-QFQQii'aQii:G94Q1:.dE'ff'2L' 1.4.1 11 fsff,-Aff Lv- f"" 31' L'i?3'1ff-?4fKf.J:'26,11-P91-A3511' "' pf -M '-y-k-v-.M.h-LA- -1 , 1--.,J 1 ff . - - --f f . ,..- . - A - - --,.. . . -1 '1 ff K I f'-11.1.-.fu-,A -..n,..A.,rL,.f-I. ,. g.,1'i 1-J' ..m,m. ,-ig aw 3' rift '1 E 1 ! . 1 , 1 1 1 1 1 :ff .. 1 1 1 l 1 11 11 1 1-4 1 1'- 1 1 hh rl ,' 'Q 1 -5 :f 'Q 2 1 11 1 I '1 1. ,1 I 1I 1. Qi 1 I '1 1 1 1 2 I , 5 1 1 U T 1 i . i 4 F i 1 . f 2 ' I g I i I . I I 7 I 1. -At 5- i li A .1 li 1 ,i . . l 1- 4, 6 -h 1 ,uf rgztntzalitnnz 1 1+ , si GH 5:4 :gg Lie . 515 X' Q , , Y 7 1711171-mf, ,ff 11-.aff 1vjf,,vQz'S'.s'e1WfWx 11 1 u m::W.'.rg,2ailqd5ln.i:2?,fZL'Q r3L:g'1:"gfLi?73?f1i2Q'22LvZI?'X:if'?-fi.-Q-535-1332:11'L:"Cf:iZ':fff5i5ifY1-7-5155"-rlKC? -QE4h!4x1xxW, ' .f .....J."Qi1i hgxgf. 1 Agni 'N--W v-Q -1' 53-L95 -"M S QJ WJAr9enf'aw s l it l , P- l V ll' Q mimi .W X i l , gy ' ll . X , 5,4 S ' l D X - x - , , z V? i , 'xr tsl l 1 at W fr Qin hints them all tugether anti huust hahat e'er tnas bane, A Sl little group uf squires hahe tnurlaeh from sun tu sun. lA H Zliihuugh ntten much hisruurageh hy their gigantir task H Q Qlhey kept lahnring nntnarh ani: hut little hits they ash. ' Q Qi with many a Distant ritual, they nften bib runtest A Q 39appy fur the schnul's sake if gush fortune rrntnneb the quest. 2 fs ' f f A j Q' r h M P5 X 2 . , Q ? .- 7- i If Q Huhliratinns ,fl ia" A d' . '--1 , 1 A, Q' W 1 x.-,, wcSX... X aug. ,-.. .M J., .. A-. ...n - - ma. N:A1u..s:- l F l N X 1 1 , - M. ,,, V., - ---vs'4Ar rg 'J L? 7x f , Annual Staff Z 5: hmmm-As, , ' f 1 ' I X N Q, NZ be 94 Ps .Q .y N . , ilv A i ,,,,, 1 4 THOMAS RYAN ELWAOOD LEEP I RQELL YOUNG S y Business Manager Editor Advertising Manager ' Elwood Leap ,,,,,,,,,,,,.,,, ....................... E ditor Ada Campbell ------------------------------ ---- - - -. Leroy Foster ..........,.... ......... A ssociate Editor Kodaks TK Lois MHC Hatfield ......---- Austin -.--.--- ,,.,,,.,, A, Roy Bordner ............... ,.. Q - L -'11 H1 k' ----,--.,, H ?ObCff Igffichell -------------- Assistant Editors XIN5aLig5re5 dfgoiiglsace ...... -.--- Q rganizations gl eanne u er .......... . ' ' ghlql, H 5, aeaaaaaa so aaaaaaaaaaaa , EvsfglfC1,,12f,fe1, ,L lgionarcg Aubluchon ....... ....... A thletics Lola Bums ------.--..-------.-- U I ,f CW VCFSO 9 ----------- ---- D orothy Daugherty ....... ...... 3 N Mary EYWIU ------------ ---- K atherine Bruce ................ ...... C kisses ,X ,' 1519199 Eggm-i ------------------ ----- A rt Editors Lucille Bristow ......................... ...... A J X l 15311025 138 esgoflg --------- -------- R 0611 Young -.'---.----N-- Ad rd i M r . orman urvis .......... ........... L ee Bartlettm-Hmmm VC S Hg anage S 3, L, " Thomas Ryan .......i.............. Business Manager Frances Taylor ............................. 5 ...... Sponsor ii 1 , Zi ,f.,,.,, ....,,. -,....., .,..,, L, 7b if ' ,S 2 . 'f 1 A I t 1 f Q 7 xi First Row-Bristow, Daugherty, Fogelsong, L. Burns, , Gorsage, Bordner, Foster, Purvis, K. Bruce, L. Leep. 4 Second Row-Young, Lovelace, Mitchell, Clark, Eversole, Wetniore, Bartlett, Blain, Miss N 4 Frances Taylor CSponsorJ. ,, Ni Third Row-Houts, Campbell, Boyd, Hankins, Ryan, Hatfield, Aubuchon, Erwin, B. Leep. 2 N ai if c PT U9 Seventy-eight n I x V4 1' Q ef? fl 5 Q 12 f Z of O S Jlnurnalwm 2 x I , ' X , , Qi lr 94 xif , xg l' , l X 1 a r r , ,...,, ......Q, M A f JEANNE FULLER DOROTHY DAUCHERTY MISS FRANCES TAYLOR Editor Business Manager Instructor Pl'6S1dCDt .............. .,....,..,,,,.,,,,.-,,,.,,,,--,,,,,---,,,,,,. .,,------,,----,---,-, L Q fgy Fgstgf VlC6'Pf6SidG11t ........ .,,--,--------, D dice Earhart fs I SSCICHIY --..-......... ...... D orothy Daugherty iz X ii Treasurer ....... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,-.--,,,,,,-,-.---- A-----, E V elyn Nisbgtt if X , 5 '3 N X , X Z ai , Q 2 3 "E f 1 t, , 1 EI. Ay 1 , S or 2 3 N f X First Row-Fisher, Nisbett, Dorothy Earhart, Arnold, L Young, Brickey, Cox, Heatherton, x X I r Second Row-Burns, McKnight, Bordner, Toalson, Mitchell, R. Young, Kenton, Hatfield, Scott, ., Third Row-T. Ryan, Daugherty. Foster, L Wetmore, Winchell, Hankins, Leep, Campbell, 3' Seventy-nine V 0 rg en fm P Pj V l A . tg ? 7 M 1 A, S i Sf Jlnnrnalvam The Argentian, the high school paper is edited twice a month, by the beginning and advanced 'ournalism classes. The be innin class students are news reporters but j B J g 8 V 5, Ji N2 are not given staff positions. The editor, makefup editor, business manager, and adf , vertising manager are selected from the students of the thirdfyear journalism class. w ui' ' - 'A . I 1 V Along with the regular journalism work, each division has its English and literaf , N . ture study. The second and thirdfyear classes of journalism have their work the same f' 'V hour and in the same room, but each has a different line of work. x f f T 1 ' , Each student is required to keep a stringfbook, containing the articles he has had' , printed in the school paper. V , Nj The Press Club was organized four years ago for the purpose of bringing the ' 2 Q students into closer relation with the school paper, and to stimulate interest in the if journalismclasses. The club is composed of thosemembers of the journalism class A all who have had a required number of inches of news printed in the school paper. - V M A 'K Hi H Q 5, 4 X W . V - V - FIRST YEAR CLASS Z is , ., .,,.i, ,W V V if I P is P a 4 FX . sg 9, hi Q S - 7 ,Anil . First Row-P. Campbell, Baker, Cravatt, C. johnson, L. Lattin, C. johnson, F. Johnson. ' T Second RowiSi1pmons, Pruitt, Stewart, Gieck, Mitchell, john, Lovelace, Price, Beemont, ,A . fllltt. . .Ni Third Row-sBurns, Sheppard, Reisacker, Huff, Wright, Reed, Ohrmundt, Rcdwine, Leaton, if N Morse. 2 it ' ' r f Eighty , V, X K I'I 5, 53 x le , Is "9 GH H47 . N 9 .4 ff , ' l u i - , ' Zin many anuther runquest they alsu bib runtest. The Buuster anh the,iBep QEluh tnuulh uutrheer a ritual guest. Some hit: like tn argue ani: sume, ton, ruulh sing: V ClEsperially tnere they musical in the early spring. - QBthers aspireh tu art mark anh useh their talent tnell . Qlnh in many, many nther feats these squires bib excel. .SW V I 5 In F , X' sp K 3 f? X K 9:7 fi g r X K ' L X Xrx If K w fx 4 A . fi Arliuities x ' 1 V ' -.fi LZ tr ' 4 l 1 1 w I 1 7 l 1 A , . M i . ,V KAI' enfia ILE, . , L W ia? lm if p g' lwrl - I 7, VH, - f, - " ' Me W 2 Nattunal 1-Innur Svnrwtg 5- X' 9 I lil! v i gm iw i N"' S 'T ill Fl ' if U' 2 74 W . Vw f f ill! Vi ' , -. all X K gm! 5 F 5 lf ' , T an--N l First Row-lwlivss Frances Taylor fSpolnsorj, Kelly, Burns, Aubuchon, Ryan, Seller, Gorsage. f Second Row-Fuller, Hankins, E. Leep, Bruce, L. Leep. " 3 . . ' . . . . . . T fi! my The National Honor Society is recognized in many city high schools which have fs, T agreed and united upon the same standard of scholarship and similar methods of recogf 'j f f nition for the entire group of schools. , , ' I Fifteen per cent of the upper oneffourth of the Seniors are chosen, by the faculty, according to their scholarship, service, character and leadership virtues. ,T I1 H lf S TYPEWRITING TEAMS S ll xx ' X! V fi -uk, . fr' l, 5? 5 i 5 Q X 1 7 ll f I ., QL 1 if gi z l, , ' , T Q fi -, First Row-Redwine, Huff, Ohrmundt, Reiner, G. G. Brink flnstructorj, Reed, Burns, Stewart. V Second Row-Price, Harmon, Walpo'le, Daugherty, McGirk, Scherer, Pruitt, Sweezy. ,I A , . The typewriting classes began with eightyfone beginners and fiftyfthree second' X' year writers. The average net speed for all beginners at the end of the semester was 2 l X, thirty words a minute. This is higher than the state requirement which is twenty net. ll s X , l r ' Those who worked for contests: Secondfyear writers, Ruth McGirk, Dorothy . l ' Daugherty, Arvilla Scherer, Ethel Tippie, and Catherine Gallup, beginners, Blanche . " M Redvvine, Verna Ghrmundt, Ruth Price, Shirley Sweezy, Lillian Pruitt, Mary Eileen if ,YI S Harmon, Gladys Burns, Velma Schultz, Pauline Huff, and Pauline Reiner. 7 V fa i J "' . T . , L-. ' P V T T' :T F i 9 . Eighty-two 'X-U9 effffd . . V53 S.. I NR - , 5- Svtuhvnt Qlnunril QQ, . M Q T his year marksthe fourth year of the organization of the Student Council in I the Argentine High School. X x , C , The council tends to bring about closer cofoperation between the students and faculty so that their nroblems may be understood more clearly. fu Ny? 1 7 , To create more interest in school work and school activities, the Student Council ' A to added new members this year. Cne representative was chosen from each secondPhour f T class. V K ' If Membership in the council consists of all class presidents, president of Booster ,I ' Club, president of Girl Reserves, president of Girls' NA" Club, president of HifY, Q editorfinfchief and business manager of the paper and of the annual, president of Girls' U ' x Athletic Association, president of Boys, "A" Club, captain of track team, captain of y I the basket ball team, captain of the football team, and representatives from all second ' a i a hour classes. 5 - 5 R Q OFFICERS CE THE STUDENT CCUNCIL pf Pfgsidgnt ,,,,,,-.,..-... ........... L l1Cill6 Hankins Y VicefPresident ............. ......... E liZEllD6'Cl1 Wetmore Q N if gi SecretaryfTreasurer ....... ----- K 61111631 Hagood , , 7 4 , 5 f 5 . all X . L l Ts 'fi A X . . I l T al, TQ t 5, SQ ,. El, ,Ax A ll First ROW-Wells, Cooper, Hagood, T. Ryan, C. Shankland fSponsorj, Johnson. Daugherty. 5 S Second Row-Hankins, Bartlett, Campbell, E. Leep, Mletmore, Foster, Schultz. hi A 2 U9 Eig hty-three .1111 N C5165 C5129 Clfluh 7 el 'I 'Z I Q. 1 p1 f4f9enff5WXE le W 5 , ls N X ' gl? 51 5 . Z li 1ll Silt fl 1g ,Q U X I 1,,1"f1 l :ll 1l t., 11,1111! W' 5 Wx!!! . fi 'lgll NW: B N1 X ' ' 31 l " N111 ,' M T , lil 11,11 llll Nl! X Hx' ,Ph ' ll lx 111 1 lm V ' 1 l l 11 1 ll - Viv 1 ull U' 31' V I'I S 1 1 X1 54 .1 ,Q 1 'K First Rofw-Bristow, N. Marlo1w, Corsage, Daugherty, E. Corman, John, Redwine, Simmons, Seller, N. Corman. A Second Row-Little, Stephan, Lawson, Davis, Beal, Ketchum, V. Anderson, Clark, M. Mar' low, Berry. Third Row-T. Anderson, Campbell, Morse, Tipton, Thomas, Vxfilliams, Brown, Fultz, Erwin, Wiseman, Wolf. 1 The five classes of music have as their main objective, the study and appreciation of good music. At the beginning of the year the enrollments were: Girls' Clee Club, thirtyfsix, Boys' Clee Club, twenty, Junior High Chorus, fifteen, and Crchestras, twenty. Officers of the Cirlsl Clee Club ares Winifred Gorsage, president, Juanita Ketchum, librarian. Cfficers of the Boys' Clee1Club'are: Glenn Brunk, president. 1 1 Y 9 We '. i 5 V 1 I. i 1 1+ ll 1 i Ifllugn 651122 Gllnh E -1 I Sl ,al 1 I 1,51 K I1 S if I 2 31 f 1 L g A JI I , lf EI 1 W " 1 5 16 I il 4 I. ll M . 1 1 , M53 ,, 1, 4 U11 51 1 lf fa M1 U First Row-Semon, Jones, Harkness, Masoin, Alvey, Van Scyoc, Hiatt, Amayo, Henninger. 9 Q Second Row-Payne, Hufferd, Weldo1n, Brunk, Smith, 'XVarner, B. Anderson, Purvis, Hale. A 7 llj :T 4 1 T 5 -4, ll - 'Q - x N, , , VT?" U - Z 1l Eighty-four ' ll ll Yi 1, 1,1 1 EL.. . 4 5 N In 5 , 5 N x Ili x Q , A H 5, S ll N 4 wrrhvztra GE .V 9 9 '7 ffd nf X f QP 3 First Row-H.AC3ffutt, Irons, Lawson, Baker, Eversole, Sprague, Hedrick, Harrison, Thomas, ams. Second Row-Lake, Berry, Smeltzer, Schultz, Knapp, Davis, Hultz. The Senior High Crchestra had a membership of twentyffive. Besides appearing in assembly programs, it played for the Senior Play, the junior Play, the operetta, the Junior High School and Senior High School commencements, Music Week, and for various luncheon clubs throughout the city. Zluniur Eigh Qlhnruz . -1 ,. sf 4 -1 x I 1 six 4 44 I ,I 1 ,, il S-f A H S XZ I r' x F -5 -I N l H W First Row-Kelso. Timmerman, Doolittle, Allen, Baker, Ford, Carpenter, Crew, Hutchison, ki Bruce, Burgess, Fritz, Hull, Stewart. Al Second Row-I. Rose, Madison, Tipton, Rice, Arnold, Foster, Reynolds, Wright, Bryan, , M. Craig, Price, E. Arnold, Peterson, Frick. '7 .5 Third Row-Barr, Huyck, Dunn, E. Clark, Gravatt. Frye, Easter, I. Clark, Cates, Mayden, 5' y Trueblood, Gosney, Conrad, Wheeler, Graham, Anderson. 5' ' ' Fourth Row-Berry, McKee, Revis, Anderson, Metz, Crockett, Trickett, Deaver, Kelley, Culp. W ii The Junior High Chorus work this year was planned differently from that of 'El ' former years. Every seventh grade student vvas required to take a semester of chorus I A vvork. Each group this year had seventyffive members. Helen Wright, a Sophomore, HI, Q was the accompanist. 4 , -M ' . c -.. fa .. X 'F-m s, g r, , , ,, , ., 1 ' F' Elghty-five l L N M l, W l ag ll N l A. 1 EgW QH?sKWr99nf'aw Jw fn Mnnztvr Glluh Q42 .X 4 I QQ , .g. , I , . .-..- up Left to Right-Bird, Iantzen, Worthington., Redwrine, Lovelace, Wiseman, Brant, I. Wetmore, l ' Fisher, E. Wetmore, Erwin, Schultz, Hankinsi, Wise. f I The Booster Club was organized in 1923 for the purpose of creating more enf sl r i T thusiasm and interest in school activities throughout the year. gt. f The membership of the club cannot exceed sixteen members. The girls are norni' -' nated by the Senior members and are elected by the rest of the members. ,Q The club has adopted an official uniform: white flannel dresses, white shaker . A knit sweater, and white shoes and hose. 'K 15241 Glluh x . Y. 54 ' 7 X X T' 4 I I f :Y z 5: 2 f , I: K ' x ' I f " T pfpf nigga- f First Row-F. Johnson, Brickey, Lattin, Young, Hagood, Winchell, Foster, Leep, Houts. ' ' Second Row--G. Johnson, Payne, C. Johnson, Hedrick, Bartlett, Brunk, Llo-yd, Purvis, Brink. . T he'Pep Club made its initial appearance at the beginning of the basket ball if season. The club was organized by a group of Senior boys who chose the members at + I for the club from upper classes. i f i The uniform for the club consists of gold colored jackets with umustangsl' on ' U the .left front side. I N ' 'xg Iviiss Edith Simon is sponsor of both clubs. ff 7 F' ig - i Eighty-slx - fi Girl. ifmrzirrnezi S X s X ii Ra Nxi .V - , A First Row-W. Winter, Earl, Foglesong, Davis, Johnson, Marlofw, Hoover, Gates, Schultz, Wiseman. . Second Row--Calvin, Tush, Thomas, M.cCarty, Leaton, Clark, D. Bruce, Keyes, Lawson,' Q Hankins. - 3 f Third Row-Redwine, Huff, Ohrmundt, Morse, Stewart, G. Burns, S. Anderson, Hagemann, P! Reisacker, Wright, M. Reed, Harrison. ' A Fourth Row-McKinsey, Scherer, Kelley, Thorp, Lovelace, Leep, K. Bruce, Daugherty. " 9 9 '7 ffd X . ff? Ks, 5 I Sli L Q Z Sig ?', ll 3 f I" T x el I L ' 1 PTI , 'G I P , Sf , . 2 Q YI H S if I A "To work, to hel and to he hel ed, to learn s m ath throu h sufferinff, to I-I p A P Y P Y g as learn faith by er lexity, to reach truth throu h wonder: this is what it is to ros er, S P P g p P P , X., this is what it is to live."-Phillips Brooks. We 3 The theme of the year was "Ships Sailing." .' p yy X , A ' 1 I 7 Q4 51 pe . as r Y T3 , H Ay I ' Q 7 . N T T T First Row-Rogers, Schiebel, Easley, Tipton, Davis, Schultz, White, Bartley, Graham. , Xi Second Row-Spaulding, Powell, Smith, McGirk, Wallace, Ketchum, V. Campbell, Miller, 'K N l Fultz, Lake. ' 'U 1 Third Row-Atherton, Clark, Hardine, Gallup, Burns, A. Campbell, Bristow, Gorsage, Seller, , ,- Berry, Layman, Mo'o1'e. Wd Fourth Row-Schultz, Brant, Vv'alker, Vx7orthington, Davis. 5' NX A Eighty-seven ' J 7K Q T Art Qlluh ggiaiaaafwmrf.-ff.'w f1"99'7fif7'7f a a' V Q fx fi 2 J? 4 1 fx -1 S' -f PQ S- I, 1 xg' xi v N ' First Row-Gillespie, Loo-mis, Alvarado, Burgard, Innes, Berns, Qrtega, Minnix, Mayden, Beau' mont. T Second Row-Kirk, Scherer, Callaghan, Shane, Keyes, Miss Maud Hewitt flnstructorj, Foglef song, Sackman, Cooper, Huff, Harris. Third Row-Hale, Campbell, Haney, Phalp, Wise, Lawson, Newman, Alvarado, L. Reed, Hardine. I I - K N A . X An interesting fact with regard to the Art Club is that since its origin six years ago, membership has increased from fifteen to forty members. Pupils of art classes are eligible for admittance to the club. The chief aim of an art course is to give the inexperienced student a basis for judgment and to afford special aptitude for the Work, an opportunity for development of skill and expression. p x lfatin Qlluh X . if 5 , 1 S 1 2 I J f' 1 ,Xl 1 I , g 51 . ji 'Yi 'K H S EZ W I E . .5 a Kg 1 I I 7 First Row-Tush, L Pruitt, Lovelace, Semon, In Mitchell, O. Harrison, G. Wlise, Carr, ' . E. Miller, Savage. A p 95, Second Row--L. Pruitt, Stewart, E. Leaton, W1'igl.1t, Hagemann, Miss Mryrtle McCormick . fSponsorj, M. Thomas, Sheppard, L. Harrison, G. Burns, Walpofle, Davis. If The organization of students studying Latin aims to stimulate interest in the ' K language by having programs and parties in accord with Roman life. Q , 7 rf' . T . g i g Eighty-eight 1 1 1 " 9 9 'Y ffd R Svvniur 1512115 Glam - 1 M ..AA4 ,M t ' 1 ai W' A f 1' X First Row-Gorsage, Burns, Lawson Hatfield, Miss Doris Carpenter fDirectorj,' Hankins, John, , A. Campbell, Darnell. Second Row-Brant, Boyd, T. Ryan, Hedrick, Miss Frances Taylor fSponsorj, Leep, Bartlett, Purvis, E. Wetmore. The Senior Class presentation was "Miss Somebody Else," a mystery comedy of I four acts by Marion Short, given January 16 and 17. The second night's proceeds helped to finance the annual. The play was under the direction of Miss Doris Car' 4. penter, instructor of dramatics and Miss Frances Taylor, sponsor of the Senior Class. - 1 Action of the play follows a scheme of Constance Darcy to help her mother's 'K old chum, Ann Delavan, regain social as well as financial prestige. H alumni' 1512111 Glam 1 5 ' X 5 I f , Z yf QA 7 Eirst Row-Toalson, Arnold, Reed, Lloyd, Winchell, Wells, Young, Mllss Doris Carpenter A 1 CDirectorj, Miss Cora Luce CSponsorj. ' f Second Row-McCrosky, Iantzen, Bird, Wetmore, Ketchum, Hartegan, Smith, Delice Earhart, ' . Sprague, McDonald. V f The Junior Class presented a threefact comedy, "In Cherry Time," by Eugene G. Hafer, April 18, 19. The proceeds from the play were used toward financing the , annual JuniorfSenior banquet. The play was directed by Miss Doris Carpenter, 'tl dramatic art instructor, and Miss Cora Luce, Junior Class sponsor. f L',In Cherry Timefl deals with the efforts of Jack Wessler to buy property for is a cherry canning factory from Cherry Adams, a young fruit grower. , ff Us Elghty-nine . 'M 9 9 'A' H5 5 . X N Vx if 5 .gf 5? -X. A R Evhatr Squah f M l , ,.., , Q First Row-Seller, Rupard, Toalson, Hufferd, Shelton, Kenton, Leaton, I. C. Shankland. 1 Second ROW-4Huff, Corsage, E. Wetmore, Kelly, Daugherty, Hartegan, Sprague, Clark. 1 ' f ' Q Debating was this year added to the curriculum of the school. In a December - tryout, students of the speech class and others interested, contested for places on the affirmative and negative debate teams. The four receiving highest ratings were A placed on teams as follows: Affirmative, Beatrice Sprague and Winifred Gorsage. H Negative, Glen Lloyd and Vincent Toalson. if x . 54 ...L ,-f. . c X lx if ,X N S : .V-,.-,...,...f--u First Row-Bordner, Beasley, Arnold, Payne, Holuts, Toalson. p Second Row--Wells, Miller, Foster, Winchell, Leep, Anderson, R. Young, Hale. Ni 1 The work of the HifY Club this year was under the leadership of Leroy Foster ,X-I as chairman. The purpose of this group has 'been to select the proper material for Q qualified officials to 'carry on the work for next year. S2 r Nlnety f I f X ' i m " 9 9 '7 he , .,, f gl 2 S. 1Har12nt-Efvarhrr Azznriatinn N ' The ParentfTeacher Association was founded October, 1920, for the purpose of h- f ' y bringing into. closer contact the home and the school. The organization creates a stronger bond between the parents, the teachers, and the students. sg I R Each year the ParentfTeacher Association does, for the school, something by gl, which every student benefits materially. This year a radio was given to the school. "1 X f . Q g'The Womanless Wedding," a wedding playlet with only men characters was l 1 given by the association. Nx 1 X CAST or CHARACTERS . Bride ................ ................................................ M r. Denny Wamsley i Groom .......,......... .......... M r. Charles Lakin lk Father of Bride ...... ........... M r. Fred Seman xi Mother of Bride ..,..... --L ........... Mr. F. S. Hoover . Uncle of Bride ...... ................... M r. Charles Reed 6 Aunt of Bride--- .......... Mr. George Holtfrerich x ' T Grandfather ........ ............... M r. Andrew Haas Q, I! Grandmother ..... ........... M r. Dan glewman ' 1. Miss Spain ,,,..,,., ........ M r. Fran Powell 1 K Mrs, Knowall ......,. .......... M f. H. s. Hankins Miss Russia ,..,,... ......... M r. C. Shanliland gl Baby Sister ,,.,, ........... J ulian Aubuchon Ig Ringbearer ,,,.... ....................... M r. S. Jent ff Trainbearer ,,,,,,,, ......... M I'. G. G, Simmons Miss Brazil .......,, ............ M r. Gegrge Thomas X Best Man ,,,,,,,, .......................... M r. W. . Hagerman X1 ' Flgwef Girl ,,,,,,,, ............................................... V incent Toalson H X! Gfggmsmen ,,,,,,, ....,,.,.,,.,.,, M r. Thomas Finigan and Mr. Caudle ' 7 g Bridesmaids ,,,,,,,, .,,,..,.. M r, Harry Heatherton and Albert Dunwell L hx Twins ,,,,,,,,,,,,,. ,,.,............. M r. L. R. Allen and Herbert Seman ' Minister ,,,,,,,,,,-,,, ,.,...,,,,,,.,................................. M I'. Lloyd Hoke 1 5' .' Aunt Africa ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,..,.,,.................... ..................... M r. John Burns ' if ', 5 THE OFFICERS OF 1923129 V President .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.... . ................................ ' .... Mrs. Ash I' SX First Vicefljresident ........ ......-.. M rs- Scott Campbell Second VicefPresident ........ --------------- C - L- R1Cl12l1'ClS ,K Secretary ----,.,.,-,,-,,.,,,.-,-,,, ....... M rs. Simpson Cain Q N T Tfgagufef ------,------,,,,,,,, , ......... Mrs. Hultz X l i I S THE OFFICERS CF 192980 All ' M W E Bisho l Q President .......... : ..........------------------- -------------------------------- f S- - - P 2 First V1CC'PfCS1d6Dt ........ --------- M FS- W- W- DO1'tCh , Second VicefPresident ........ ----------------- E - A- M9OdY Q6 , Secretary -----,----,----,,,,,,,,--- ............. M rs. Dean Tipton - ' Treasurer ,----.-,-----------, H . ...... Mrs. T. Roy Hoover W ' xi " ig 7 9 ' . pr . 1... .,1+'-2 .J Nlnety-one W l 'n 9 an ffd '3 x A Fi 5. 1 . if 4X I-i I' f Thr: - N? 5. 5 X x l XX S ' W 5 " I ff I'I 9? V x K . Argvniinv Artinitirz Anznriaiinn WA? Q. The purpose of the Argentine Activities Association is to promote the civic interf ests in the Argentine section of the city. ' ' All of the projects of the association have to do with the betterment of Argenf tine. Une of the things receiving a great deal of interest this year is the planting of the flower gardens in different sections of the city. During last year, the Activities Association sponsored the paving between the car tracks in Argentine and making a trafficway of Metropolitan avenue. This year the association gave two cups to the winners of the high school oratorical contest. .lj X x as Q it - GFFICERS President ............ ....... J . L. Wilhm VicefPresident .......... ,,.,,,,, W alter Price by I Y 'X w Secretaryffreasurer ........ ,,,,,,, H , J, Smith 'xy I K' 7 Ad it , X .XX ,xg 7' 3 df N - i I I l 'A F 9 9 n f' 5 1 gf . 1 bf Glalenhar .Z SEPTEMBER: L 1 - 1 i .. 10. Goodbye, vacation. School began once more. Y 11. The cafeteria opened. i fx? 12. Jeanne Euller was made editorfinfchsief of the school paper with Dorothy Daughf Q4 I erty as usiness manager. ' I 13. Eootball- season opened with about fifty men to uphold the "Gold" and "Bluel' 'I Q grid ' fame. Glenn Brunk was chosen to pilot gridders. V! L 5 W, 18. School library opened again. Booster Club had first meeting. Lucille Hankins ., 'L was elected president. . W4 20. Boys' "A" Club met and elected Glenn Brunk as president. 21. Lee Bartlett was chosen to lead the Senior Class through the trials of graduation. I X . Grover Iohnson was chosen to lead the Sophomores. 1 24. Activities tickets for sale, giving many new advantages to students. ' 26. Elizabeth Vsfetrnore chosen "Miss Argentine" by the popular vote of school. X y Rev. Charles Elliot was first assembly speaker. 29. Osawatomie battled with "Mustangs" in a scoreless tie for first game of the season. L , L . iy OCTOBER: .' 3. Girlsl Glee Club demonstrated class work for assembly program. U S . . f-N . "Mustangs" lost to Ottawa by 14fO score. 1 Q 5 ' 2 1 at IX I1 5 57 5 l A 9. Elizabeth Wetmore was elected president of Girls' Athletic Association. 3 H . 12. Elizabeth Wetmore, Kenneth Hagood and Clyde Derrington were chosen as S school cheer leaders. X, 16. Kenneth Hagood was elected to pilot Junior Class. Marjorie Wells was elected I Q president of eighth grade. 17. Fire prevention picture was shown in assembly. Q1 .Bg 19. "Mustangs" battled for a 6f6 tie with Atchison on the Atchison field. y X ' 23. HifY organized. Leroy Foster was chosen president of the Press Club. Clyde f Cooper was chosen ninth grade president. X W. 4-. 1 X f ' 3 NOVEMBER: S l 1 2 1. Allfschool carnival was held. Bab grand piano was to be purchased with prof 5 . V , Q ji ceeds. 1 1 2. HifY ' represented at district convention at Leavenworth. Topeka warriors H i t bg defeated "Mustangs" at Topeka by very narrow margin. 5' -A I 5. Ada Campbell was chosen president of the Girls' "A" Club. ParentfTeacher . Association membership campaign opened. Helen Wright elected to head Latin Club. 1 ' 12. Lucille Hankins was chosen president of the Student Council. ParentfTeacher 7' Association bought a radio for the school. ' I 1 13. Loose-leaf song books were made by the Girl Reserves at a "work" meeting. in 14. Slides were shown by B. Clark and R. A. Kiser on the Lee's Ferry Bridge in - Arizona, through the courtesy of the Kansas City Structural Steel Company. .. I 7 15. "Mustangs" were defeated, 37fO, by old rivals, Wya.ndotte 'LBulldogs". Girls' Q volley ball tournament began. U 21. Members of the Boys' and Girls' Glee Clubs had a line party at the Shubert X Theatre to see 'LBlossom Time", Argentine gridders defeated by Shawnee , Mission teamby a 31f6 score. 29. "Mount Marty" gridders defeated the "Mustangs" at annual "Turkey Day" . battle. K1 S -S bl as ' 'if ttgagggggsgseaseaassasaaasiasaafeisllsuzslhspfeaaasazaasaaaaiaasaasaaziassaaag ' Ninety-three 4 - ---- - JI' 9Hfla f.a as -w 1 'J Q ,V . .ef fv 2 3' ., X ' .. X -. 1 9 - was 'WHY'-5WfF 2 is ff Qlalvnimr ,Z X x ' DECEMBER: A I f 7. Annual staff announced. Elwood Leep was chosen editor. Vv'ork on the Senior . i . play, "Miss Somebody Else", began. X., 15. Annual banquet for the football boys was given at Dr. Clopper's hospital. ll? Individual Senior pictures were taken, for the annual. ' 16. Christmas cantata was postponed on account of "flu" epidemic. ., p X f 19. Debate tryfoutsg teams were chosen. 711 E Xl 21. Christmas vacation. A Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. 'Q 2 N . JANUARY: ' 4. Argentine court cagers won over Paola, with a 38f11 victory. p- M! 8. Shawnee Mission quintet defeated "Mustangs", Practice began on the operetta, ' 7 "Sailor Maids". ' , 15. Professor 1. C. Wilson, head of the Pittsburg Teachers' College, was guest 1 N assembly speaker. Q G 16. Senior play was given. , . , T 17. Senior play was repeated. I '-- L 18. "Mustangs" quintet was defeated by Wyandotte cagers. Allfschool honorary 1 girls' volley ball team was chosen. A 24. ParentfTeacher Association sponsored picture show, "Hold 'Em Yale". N 25. W. R. Honnell was assembly speaker. He spoke on "Pioneer Life in Kansas". ' "Mustangs" defeated Rosedale team by a 21f19 victory. A 28. Senior Class had a line party at Missouri Theatre to see Shakespeaies "The A Taming of the Shrew". Topeka basketeers defeated ulwlustangw quintet. H gl 29. Leavenworth lost to the "Mustangs", 24f19. A motion picture of the Lee's S Ferry Bridge was shown by I. B. Clark. - if 1 I I . ,I J FFBRUARY A 8. Girl Reserves gave a progressive game party at the school. , 1 12. Argentine defeated the Olathe cagers. 1 , . eretta., ai or ai s , was iven. x I 13 Op "S 'l M 'd " g' I L . 14. Operetta repeated. " 20. Boys' "A" Club initiation. Argentine quintet was defeated by Wyandotte. f, . 27. Annual staff program was given in assembly. Campaign opened. Z 5 MARCH' ' Q ' 7 3 A 4. Entire school heard the Hoover inauguration by radio. ' X' 6. The Star's preliminary oratorical contest was held. l 8. ParentfTeacher Association play, "A Womanless Wedding", was presented. ' A 1 APRIL- A ' ' S ' 7 1. Music students took part in the annual Music Week. .V 12. Girl Reserves held theirannual MotherfDaughter banquet. 18. Junior play, "In Cherry Time", was given. 19. Junior play was repeated. Music contest was held at Lawrence. X I st 2 MAY: f 17. Annual Iun1iorfSenior banquet. 'U 21. Senior High Commencement. ' 23. Junior High Commencement. A 1 as R. d' 9 Ninety-four K I'I 5, a M A 9 9 ha W 54 Z I S Eg lille Q , h Sl X- + - Z Q Zilhe Argenlmn Lflnrkern R I Within the anhiturinxn the king prepares great atnteg gl Gllhe aqnirez all are eager fm' the lnngeh fur hate. Elhiz is si ingfnl ritg. Eli in at gallant hug. 3t is the img nf knighting, nnh mhu mill hihe nmag? All in une rnlnr mantleh in nrmnr gleaming height New an tu mart' sinh arahharh the eightg' are hehight. Uhe king rumen fnrth in greet them with mutha nf henrtg rheer I ' Saga he, "filing CBnh hleza gun fm' mnng at lung gear." 5 gi. f . l A l H l 5 M if N l i R hi ' 4 A Q. if P Q . . as M i Anhitnrmni 7 Rl - , . al hi l e S , he in :M ' xv 3 B TU 92 . .5 ,,.l i, Ninety-five K x 9 en ffff I y . 'I sg ,5 ffl. 1 Z x s - 2-Xrgvniian 'iiarkrrz NZ PQ gf ' 514 A - Mace EG? Reynolds Badger Lumber Co. .. F - Mahr Transfer Co. X' C. H. Greer E99 Son X l AX The George Rushton Bakery Co. Af5 Cleaners E5 Dyers c Dr. K. C. Haas McGeorge's Pharmacy PQI ix? IrvingfPitt Manufacturing Co. Industrial State Bank I 1 5 JL C. Rawles Es? Co. Pennsylvania Car Co. f A Argentine Meat Market The Kansas City Kansan V it f West End Bakery Kansas City Structural Steel Co. K A Friend i The First State Bank ,AT Loschke 8? Stelling Argentine Coal Co. -X IT A Friend The Woodruff Garage Westland Studio Fleming Drug Co. ' Wyandotte County Gas Co. Argentine Building E3 Loan K L G. W. Simmons E? .Son Frank S. Powell T 2 GlanvillefSmith Furniture Co. CofCperative Press L C. A. White Davidson Bros. Motor Co The Young Dry Goods Co. The Pershing Theater A R. J. Atkinson A B. G. Peabody Es? Co. Q ,. The Kansas City Advertiser The LoosefWiles Co. 5, A. J. LaGrange Harry Hewitt 5 Meyer Sanitary Milk Co. Argentine Bakery i S Argentine Activities Association Floyd Goebel Furniture Co. 7 Frank Paxton Lumber Co. Fulton Funeral Home In A The Tibbs Stationery Co. Campbell Lake Anchor Hardware Co. ' . i N , ax 9' 36' '- 1' Ninety-,six I 3 , A H Q 5? U 5 n x " T ' Q X 1 nf " 9 9 '7 H47 sf 3 5 s . Q 9 ff' , mag Hum' 'iqighvnt .7-Xmhitinnz a IEP ilhatlizvil Q x X , as MACE 81 REYNGLDS Jewelry and Clothing 5X M Ax a ' ' 30 10 Strong Avenue Kansas City, Kansas E G bmmsaggsmgwwasgmnfiU922VwazQzmwaQamsmQ2gx N inety-seven rg en ff? Ml P S 1 S f P. ff .1 I W I Bent Mishra emh Glnngratulatinna f 1525 Grahnatrn V 'AT rl 5, I 5 . N 'AX H Q I 9f 5 7 I cf 7, - V ARGENTINE ACTIVITIES ASSOCIATION If I 7 4 :Om S..IS I WMQHWM if Ninety-eight 2 SP Z wi 4 1 I Q . Q an S F9 9 W ffd nf - " n I S' A 9 4 M 5- Z - iii? ,S i, X 7 ba 4 PQ ff If It Happened af in Kansas City Kansas gl k You'11 Find It ' f s ' , 0 ' f 1I1 - - 1 f fg aTHE KANSAN X , Sz g s N X ' xx , X ,Q :X , . f . ,5, ' fa if il 2 A f 542 wi .L 5 A l 3 E ii 7 N - xX " M 7 Q 2' gkgggmsaxsxizmszxnvfUQQQVRQZQKMEQQEZQZASQQQZ ' 'Ninety-nine rg en ffd Z' , X I . g Q Q 7' f 71 7 X 9 4 N 4 , e Q5 - f f X f N X Best Wishes ana' xl f Congratulations s 1929 Graduates it it 5' E' f , If TY - al, xt E' M 7 Aa 2 af it X I A FRIEND 1 ba . t ' A 9 One Hundred ' xv - 5? f x if The 0r1d's Highest Long-Span High ay Bridge GRAND CANYO of RIZONA FY? , V ' , 1 LZ, -Hfg2',2'157::"' :Z-" 31- ' ' -H - ' 'Sf ' '52 . ,,,, . ' - . "Nc lix rf: ' I...-Q-:1:UiIE125125131515I-55121:1:1:1:1:1:1:1f1:1:121E1E15'3", 4521- Q 2 . - ' , -. -2 iff- -.-.-.-,-:-:-1-3-1-3.3.3.,.-.5.3.g.g.g.g.'.g.g.g.-4.-.5. N M -5a2'-- ....Z .... .. . 1-1. .:5: .45 ifSQ2525S223S2222z55555:S12:2:Es:215:215:5:E2:Q:2:z2z:z2s:s25EsSs22sEs2sE. is'- ' 15 555 3- Z " '??ia1f:x.'3:- 'EEK 3i3i53?E:5:i ? VY5 - .5 131- "SL 3 'i 1 "-:Iii 1:Ef2f137' 51:-. 32EI22212121213E15If1E2IE:E:iE:::-:-:-35QE1f??5'5if'ZEC??52- fri ' -1- -- - - , , -Q., '-1-:-:1:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:5:i:1.-.-.-:5:1:5:5:1S:1:ig2gZ-1-:-L , . J. : 35513. 7: '-J .552:1:fg 3J"'I1.. 3 III: 1:53. 'A1521:5:5:3:3222-15:-:-:::5:-:gt1153:51g:3:g:g:5:5:3:-:-:-:1:2:1: ,W--. f I ,.g. '-:-:?:1:- 325255. g:g:5:g:g: :5:5:11-:-:-:-:-:-:-:5i25i:Z 0 5 ' gs' 2, 5233:-2-. 'f:1:-:ff-11' ',','..yg.5g1gIg:-:-:- "'1:3:2 - 1- ,Ig 152515321 3-g-g., 13:53:55:5.5.5513:31-12:1:1:1:1:1d:1'1-1-1"-' W N v ,,..m? .f252ff?1. .ZZ: f.::52sQ:55i:2s1zxf ff zi. .....,...-35222121 121252122fi:..11z:s:s:2a2z2523:s.3Q:.:.:s2 51. a f f - 1 1 f 1 1 1 22r252E5f?isi' I ,,44:1!gg1f2Q.g:g:g:g:-: . I 5:5:g:5:::-:3I:Qf:Q:1:111:rg3gtg'3:3Z3323:-35.-1-:gg-,-.:.' . .3.gtgzglgtgtgrgzgigzzzgzgzgzg:g:g:2:Q:Q:E:Q:Q:f:1:171:1figfgigtzfgggtgfgtgzgzgs51:313-:-:-:-1-'1'Zg:Q:Q:QgQ:Q5g!:i3li:.gg 4 A . , - - - - -:-:-:-2-:1:'1?1527:3:5:I51glgI-252-.-:g:52.111:2:1:1:2:5:5:1:1:7r7:1:7:1:i9:T:71- 1 - - 1.232125:f:?:Y:7kl:1'1:2'C'?'1:1:1:f-I"-'-"'g2" ' '-IQ:I52f"'fQ6:35'25:k5'1:1 Q 75 . . :if . .lziglgi-'-121725:-22:3 -1- :-1-f-:-:-:-:-:':-:-'-'-'-'-'-'1-I-.--Z'l'Z-H-I-I-I-I-C-7-2-:-:-:-:-:-:-:---'-'----'- '-'--- 4"-'-2-:-.1-'-:-' '2 :-:-' :- -2 .'1'Z'-I-I-Z-I-1-I '-I-211-'-'-'f'Z':'I'.'l':':'M'1,'Z -+1-I-2'1-1:1-1-:5-Iff:1:1:1:f:1:1:1:k1:1:1:1:F-1-1'1"-1"---1" "1-7-2'N8S:f"'f'?Y 1: .-:-1-:-:1252:7:2:2:1:f:1:1:1:1:1:1?15:2 , .."1ig' -'.ff1-'2'- -es-f ' fa.a1Q1.1f-129585. f-:s.m1.-Q. a 15:52.e:1?2sE11""'E32121s221i1i:i35:2. X X 7-. ' ' E. - -.122 71E1E:2:2:2:1i3 filizftiffz-F1621zTQi:Ef3E:3tf:Q:2?fE121f1Z251fE1?f1:4.1.-:132532121E2222:352.141222.5.-.3.-:iz-If:1:1f1r. .fiff ' if rE5E3E5E5E5E1E2.r: 5.5. , 455521162555fs?:E:3:3:33:35:5:5:5:5:5:5:5:g:5:g:5?5:5?5E5E523E525E552555123?:E:2:5:5:3:5:3:5:2:5:515:5:5:5:5:5E5E5E55E5EgEgEgE5irE5EfE:E:5:ffEfE:1:?:1:5:5:5:5:Ez-:5:3:1.2.-,,.,.,.,.,:5E5gE3E5E' ,fflfi .:. -.-,-.-1-55.5 2, .5.-1 -.-1.-42,.gtg.,.gt5.g.g.5.5.1.:.g.g.g4.-.-.1.-.-,-.-.5.:.--1,5.-.-.,-g:,.g,.y.3.,?,,:-,---Q.a,-.34.:.1.1.-.3.g.-.515.-z3:ggfzfgggfzgqg.5.5.5.35.-.Z.-.3.-.-.-4.5,-,:,.,-,1,4,I -3. . -. -1-:-' - -3-1-3-5-wa - f 1 , .' . . Q . ' -I , .g.-.34 '':-:-:-:-:-:-:-.-.-...-:-1-'-'-:-3-3-5.1.-.-Af.r. ' , :3:f??.-.gf-f?1s1-.:r:.- ,..513.gn5:31555:5:5:5:1:2-2-'-1:1fNo33iisw4y-:-1,:5:g:,.gr2's?3:5i'' ,g:- ,:,:,g:,:,:53: ,- 555' .f45:5.' 'A '111-r::11.i5rf1s:15-Mia' 1 '-:-:-:.:2pg.g:f-'-1-zg:-:5.,3.g:3:5:::-:-:-:-:-:----- ,.,.,.,:5g.5fv-11332:-A-::-:-:-" .411-:-:'1 -'6-' 7, 5-:gzgzgz-:-rg' H .f.-. .7 '-2 Q2-,zf-E-agd:-5:1:-+--If.-2211.-. . ,, Ag., . , . - ---,- f.. - w- -... ,- I ., ..,. . ..-.-:-:-:-:-:-:-g-g-y.-.-' s- vs f.-.- ,-:,,'- ' 1 ,- .. . .- 'f -H-. ,Q-3.5.--. ve,-.-. I- , ' .. - . -'-'-:-:-z-:-:- ' .- - .... - - - - - .1-' :-:-:-' .- .. -f . .:-.-:-:-:-:-' -' - ''111:-:-1-'-ayf.-:o.1'--4 "' - -' .-vw.:-zghrsfiz'-:.:9:.1ycgv ,..-,wf:.:.' M5-'-P '--.-:F . -4' '. fr-1-'-we-'-1:m.-fze..if:- -'-2: .-ff "mzv:f:-:-1-'-' ' "AI: .4311--zw-1':1:2:1:2:-al':.:r...1:zw-Wei-1 - -' .-...7:5:7k7'1'2'S4'I-I-.1.-:-. -' . ' ' N' 1.-:-'-'f--L+!-'..-' ' . -"-' PJ'-4'?:3:1"" -- " QW? 'A-.dbh ani." . -i: '- -'Z'3'H'-'f2:f:Z:5:1:1:I:Z:1:2:f:ZiI-51125132:':':':':':"' -'Z-5-91-ff.f9f g.3.g.g.g.-.-.- 'j-Y-I-I-I-' .f K5 ' 'fv -6-!v.5't-25" . Ng'.:7 .' ' A -.4-:4-5505,-3. g,,.g.yI.-.-.g.-.-:gtgv-:1:-'-L-:-:-g-:.1-1-3-g.:.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.5.5.-Z-I-'-'f -' 7:-1415:-' -' , 57. ,., . f., I ..',M,,.,-22'-, ... .A l - .I .AMI -. - K ,, . . ,. . . .. , ,. . . .. ......... . ...... , ..... .- 1Zt?2-fi K, - f .1 MW' W ..f. ,.4.:0!.:Q.:::::"rV- "1:"'f" --9 ..-- ' -. A+ fy' ,ww M .-:-.-.-1-:f-5:-:.,.3q.-.g.-.-.-.-.-.1.5.1.-.g.-.-.-.-.-.-.-:-:-f:-:-:-:4-::-:d:-:-:-'-2-:-:-z.:-:-:-z.:-:-: .. AC- nf- '- '.' - . - - - .62-I'I-".'.-1.-.-.+.-.-,-.-.-.-1-,-'-1-3-3-1- A--p - -. ... .c ,Q-, . ,,,.fA.'.,.'.3..,,.,'ju9'f,-,-, f.,.,.A...,...,.,.,.'.,.....43,-,-,.,.,-,.,:,A.:,:,:,.,:,.,.,.,.,..:,,..,,....,.,.,A..f . ,, ,,,5,.x,!iw, I, . ,.39q.,7. ,4,....,,,t.n.',-.- ,.,1...-.. - :ec-...-:-02 - .- .I ' ' .. :1:1:1:if1:1:15153z-2355:-..s-, .1:-:1:111:I:3:1S5:1:1g1g2:2f1-131pFf"7'72-" .-f1":f:1:4:G' ' ,-:1:?5:1?:?T:f:f1:24e-f-A---,W ww- - 11 2:21233,1321:51212:QiC:1'1:7'T:7fTI4gCgJf1?" i2.i.?'Ait-'-'-'1'1" "' X31-:Q:Q:Q:Q:Q:Q1Q:Q:Q1Q:Q:Q:Q:izQ:Q31:2:Q:2:f:Q:2:f:5:1:f:i:3 3!1'5M1'19,0'- WW" ' ' ,,.-r1:3:525:5:3:1132111:1:1:izI:1:2:I:ZzI:1'14-1-1'Z-Z3'5'3Z-2515 - - - .4-5.-.-:-:-:-2-1-21:-:-:-2-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:f:5:5:2:5:5: 212113 fx' L ' .-,W.-rm-w-wf,gN.frm':v:fcc1:c-??:f:3:2:1:2:5:1:2:izi:Sz-:C:31g1:1:Ig2gl'1-Iglgi'24-2-:-'5-:-:-:-:-:-:-:-: - 5554,-.3.5.:.5.5.5.g.-.5:5g:-:-.- -:-:- :-1-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-'-'-:-:-:-: ' :-:-:-:-:-.-:-' fag"'I:5f:':4":':':':':':':':' :-:-:-9:-:-:---:-:-:--+4-1-----.--3.'.-.- -.-fn'-9-f.-.-:w.-:-:-:-' :-:-:-:-:-w 3 - g ,vw ,:-tg:-Z-5-1-1-I-:-:-:-:-:-:-:-5:-115:-tg:-:-:-:-:-':iz-:-'-:1:-'I-1:'2:!p1g5:'lglgfiff-2-Z-.-1-1-Z-:-2-1-'-:-:f:cf'-:-:-:-:-:1" V , , , ,, ,,, ,W fpgfffgirfffffffziziziziizfzfzsffzfzlzfzigf?:1:Eff:1f12f21f1f15j2515S2f25Z2Z525225:517:5:3i:7:3g3f:?:Ej2W" "::' ,... , -- . f.3.3,5.g.3.:.:.:,3.53,:,-,:,:5,-,:,.,.4,.,.,.,.,....,. .-.-5412, , i, 1 ,,6g.5.'. -:-15515:5:5:g:-:-:-:-:-:-:- -:-1-:-1-g.g.g 5:::3:5:3:-'-:--:-:-:-:-:-:-:-'-:235:Z12g15Ig1gIg2grgtg3g:g:315:5:5:3:3:-:5:3:-:-:3:-:-:-:-:-:-:-:-:- z1"'f4-7 'f -4:93:31--1-14g1' 515:-:-' -':-"1-zz., A'f:c4f:5997'f5'Z2?-:Z ' ,251-5' 1z15.525:515.51ga55:5:5:512:as1.5:2:s:5:a52.1.511.111-...Q-:.111:gil:s:sggggae5sz2:ag:5:5:gg.f:::1.1-:1:.f:.gg.:-:.:s:.:s:z:1:ff -.-.-.-.-.-.-.-.-.-:-1-:-:.g---g.-.g.g.g.g.g.-5.g.5.-.5.-.,.-1-:-1-:,:-:G ,.,.-:,:::-:-1-:-11:-1..-:-:---1--A .... -1-I'Z"'Z'2+Z'I-Z-I-Z-2-Z-2-1-1-1-'Q-1-11131-1Cglgfglgigfgiglgf-.11-C-I'Z'-'.+I-I-2-2. ,,.g.g:g:-:-': 2.1:2:1:2zz-1111:224:fr1354::1:ef323:4-15-:-25:4is1z12fix153524xgifrf4-1uwof42152-11:-1-11:1:1:1:f:1:1:f:1?'1:f:1'1:Y4+1-1'1-f+1f32-1-'--we-- - +?31122f122ff'?' 'Pffgwffxy-S2131 5.5.5.5.5.5.2.3.54.5.5.5.5.5.5.-.-4.1.-.,.5.,.--'-',2Q.g.2:-'-,.5.5.5.552-:-:-:-:-:-:-:-:-'-'-'C'-'-'1'i' "" ' "" -.gZg!-g:-g.g:g:::g"5:-:fr ' f- - -:Z-' ,-.-'-232-''g!y1g.g.,.g:g:-:gg X! ' :.g.px4.-.g.g5.ggf. 4---w-Av 51,6 .... -., ?f5"3Z'-:f-:-:Az-:-:-:4-:-:-Qfocf-'"" 2' -' Ag' -' .ali."-5!'1'1-2'2'2'1':-5:-:-11:-: 'H 1f" " 1' has -' 94442:-:rf1:3zzifE1sgv:S:E: if .-.g:ggw.,x,:,.-,.,rE.,- -5533.-.5 .d f z-:1:-gzlzlziz-:-:-21:zizgizgggf--.'.-. .'2.113.1354+3',,.gggg5ggQf A 4 :-. 53, Agg-53.151 g., J- ,, A...-.-:-:-:f:-:1:1:-:-:-:-144-rf-F:-:-: - . ' ' '- - .' ' .-11.26 4 152- ' - 2 - 1 Fiffiirfii' " " ' : ' i": :5'm 'W15151 I -' g.,g.- ,-1-- 44, , I, - 5.1.3 ,QA .. ...:5::g:' - ' h f- '::-.-.g. g- .gl 7. -....A '54, I , - .g.g:4.g.g.5. 3:5:3:g: 4Zf'Pbs ., -f 44-.,-,-by "'- f 95321-1:-2-:-Z ' "4'?,3-FF:-:-:-1-553' 1, 35452 .-:fbi-2 . - 1.1:-:-:1:5:g---1--4"1-I I ,., 5.3, .g.g.g.,1..g.,5.54:11, 31- 15. , ' .g.y,.g.y.y.'.g.5.g.:. D. H ,9 4. , . .:,5.:.-.3,:4..4.- -.3 - g.,-.5,-5-'-'53 ' X , .12y'354,.r,-4:-:---f..-.- 4 ,-.zrf3Sf.,.-- -- "bB32z- . -.----.--1r::.ae1-r:r-1:-1-1'-21f:-:gr-.-Q:iw-zg.fyg:Q::v 1: 141.23552-'F 1.12. w ---.M-f.-.-M . ua. .mx-.-... . . .4 ....... . 42.1. U ! v:?45.,Qs,-iiiyl. ...P ..... . .. at . . . .... ,A5.Q.,.g1. 6g,3f?Q,.,Q,?.2 f, 4.,z..,.5.-,. ? .I , - -- ,gag . H-3.4:-:-' . 1 -2j....f:f'.'.-2-f'I "" :-:-:-1-:-1-.-'-':-:-:- :-3-5-:-..",1':f:3g1:-.,gI,.1.,2g1,,ig.-. -:-.g1'-:"5: 1 X -' ''..11M 1.1:2:1s:4::f'!'f1f'f'3E2ff5q?3fi:QHQ-z-13:-:,1f5,yg-1-Z-2-:,g,:-1-:-:-f-'-'--'-'-11:I1-119:2:2:1:ar132.1255zzgzifg-3-F5255-:-:fggfz : .5 ,2Q,ig93g:fESSC2:2E1Z..-f-.-.-.-:-1+5511:-331E2ErErEE2Ef5fEErZ1?Qf"1E2E:"fQyiiifg-iirfzl5152:-1131332625152Eggriciririffi' -, .- ,.,.3:g:g.,-:.,.g.g.,.g.3.11.5.-.-:-155517:-:-:-:-:-:I.-1,15:11:53:-1-:-1-:,:-'-xg.,-' :-:-: -: .g -.gzgzgz-:.''-'-15:-:-:-1-:1:, .5-...-:-:-,. . ' ''Nz1"-T:--'Q-.4.g:-sg:-' -:5:5:-:,:fg:,:-- . . 4: I ' .'f15:-zfziif'21:25-h4-ry'-'Y'-if-1-slziegzf'"' 11414 " :I-1. 1- -2:11 -:rig .1-2-. '11 ':4l:-42:1 -':1:1:i:1S- -.-1:21:15 5- -:fp -45. .1:2:2:- ra-'urzaffz-2-X-.: . :-g41:f+:--M '-H-'Sf-'-4 .-'-:lf-Q-1-:-' .-15:1 :-'-t':- -tb:-:..-:-1-:. ':.1x- 'g. . I -:-x-. .-:-'-:-:-:-:- 1-:-:-:-1-1-' -1-3-: -' -' " - .-:c-:-:-:- : 1 .'-r-:-51F'3S:- 1 X ':1'4I:2g:1-'zfg 415:11 ' '??R239iZ1f2fI315r- 5552131235112 q -,,-:,.,.-15:51--:--1--.-.5.-:gg 1: :-1, zu. gh .,-.g1:1:-z ,.gf:2,:1:g' 'g.1:,.5:g:-cg, ,gs-' ,z-:gg 1: .1.y., " .-::.3:1.3:5:3:-15:-:gl :ez-:4.::-z-:4-r:-: . " 1?'0ZQ2 1:2Q:Q?1gr55g:g:2:52:?J gtg. -:?:QQ:::,55:f:f:-23'"'igfltfif:Z?glgIg7g1194,.,2gZ-1.51 , . 1.1.5.5 , 41122 4 -34 f1" "g:gg:5z1' ?Ef2S4:Q:g:5:g:2g5:5:E: -1s:1:29??f?ffr..:1' i:f'1'1'1sY"'fP2fr1.-" ----.-:fm-:1:f-:f'-'-::m:1rf'gQ5:2-:-1-ffrxz "7f"51:" '. 1" - -'f-1:15 -sp: -5-zu " -zzrzi :1. f.1:15:2:k1:k?e':1:1:f4 ' 14.5, ' J- ,fr ,::sEf1' r -.,-:g-:-.1.-.3:,y,.- -193:-:g:, :-11:-,Hz-:-QQ.-'org:-:-. v:-:-.z -1-:5:-3. , ,ag-:-3 -fy-3 - . :,.,.-sqg:g:g:1:g:-:-' A - -:.-"- -. .ot 1.-.-:,.-.-R-'-.-:-z-x: .-.4g5u.-'-.+'-.-.v! 3f.9ff ' - vs? 4- df .-5 " . A: v-. 5--25 1'-61-'-31:--:f. ,.gf- 4.4 gtg of-. 1-2.5: -:-1-:1.-.-.-:-:ft-z-'E-1-g'-'-4 -1- :-:-- ' ',.-' .g:-:-:-:-:-'-:-:-:- X X I .. 'ok ,-:,?gq.:: ,994-' g l -. .593,322353:15:55:f.5QfE?5QE-:g:7E.:.b gtgi., 1 - 'I' " - -' '- -' "I:-'C Ig:-.5:, . . '-: :-:-'- -r't:-:-:- ' '-:g:gZ,.g,:g.g2g.- -"if .1 ' .'3."3.-:f:1'5'3:5"? - .-.-1 - -.1 - ,, , ,. ,Af .v '. ,,.,-3, ',,.:. ,., .-.-.gf , ..,..g.g.'-.--. .-:3 3.-1-.-.. " g - g.3.g.g.3.3. h- ,, 9 .1414 5 - -. ., -.g - . . f ..-.- -- .9 vf' .. 46 .... ., Q7 f-.1-.1140 . N-.4v.'--.-.-v -1. r........ 5- vf' " ,,. 1.-1.1 55 14.-" 91:-" 4' -.1434.1.92-ff5gy,:-xg.--L'-:- .-24-:5-:MQ-:-2-:jx,4B92,4.g ',:y7:-:-:4-14-:1 .1 i ' - -. - -. .... , . , .5 -3...-.5 , :e.,.g::. ,,,, f.,.,.- X K- A .v .-.'gfy's,.,.. -M-112-:-24255-5:-:-:ff 25 +5 -L +31-:ff . . - , -4- -' i ' ' QS" 1' f ablfosssl- -J . ii 834 Foot Span 1 475 Feet Above Low Water 2000 Tons of Steel .le A c I X Q if 3 I sl? L, 4 gi J I . V 1 L . , Y f .ZS f 1 F 1 .sl ' 1 I 13. 6:-. 7 2 5 ig 7 . 1 - - f ,A 7 A xxx R FABRICATED AND ERECTED BY v- NX O IA i i i Kansas Clt tructural Steel Co. AX S N- ff 7 if - Egg9l .. ,,fe1f42.i'..s-,4.f:f:3..q 'One Hundred One S, .1 A 2, I 4 X XAPQQHUQQX L55 li . , Ig X5 SL' PENNSYLVANI , A ii' w ' I, FREIGHT CARS !A BUILT . REBUILT . REPAIRED' A A Including Tank Cars ,K gi Heavy Pressing Ig A A if I R V- 7f W in 3 -'A Q nfvvm ,fn Q I MK k 5 2 Nl Q A4 . ARGENTINE STATION KANSAS CITY, KANSAS 1, 1 Xi 7, A One Hundred Two fi H an S4 The 0ld Reliable First State Bank P Friendly neighbors E' Interest on granting Right kind of favors K So that prosperity may come ' Ip H To all its Ciients. ' ? Start at once to save your dimes R i A That when the right opportunity comes 2 if A goodly sum may be laid by betimes ' J To build the comfortable happy homes Ig Erected in your dreams. - A f Be assured that The O1d,Reliable First State Bank 'Xt And those who serve you best L ' ' Never give service that does not rank Q .Knowingly with the safest. They'll stand the test. 4, HQ R lx 1 P With Best Wishes .X ,A S p , CLAYTON BODLEY RALPH LAKIN . HOWARD HAINES M. J. SHANE A E. L. CLARK H. J. SMITH HENRY STEFFENS ' v. W. BODLEY 9 HELEN MCADAMS i ' .2 x hi If sl Y S 5' 'di L H Q?-2 X X 'NY : I 'r ' X One Hundred Three ,,z 7 I In IS' Sfg+ewf5aQQw 5KAr9enf'5W I .F li ' I ' Q Sf! -t I . '54 f 1 qi 5 Z Sew if I QI 7 X- gg : . .1 be - H II THE GILCREST PRINTING 81 PUBLISHING COMPANY 7 QS. Q XX' f G - I Commercial Printing . xxy I P 4 Q . "As You Like It" gl iw F, I , f OFFICE SUPPLIES I 'if LOOSE-LEAF FORMS ' E1 A 7.5 H Y rl ii? S Q 1 Q rn 3 fl I 1-4 Q J if S S EI S I 9 3610 ARGENTIINE BOULEVARD Phone, Argentine 0451 S I S v A. F ' MOH? Hundred F-'nur A I 5? THE CO-OPERATIVE PRESS ,I I P, ,A S- Fd, X AX , X , Q r 9 en fff' fi A Y Q 1 2 X 1 1 4 4 l it DAVIDSON BROS. MUTUR GUMPANY ii fl FFR t Sri Dealers in 5 'H ' W 'L 'fl THE GREATER if I R lp Ii HUDSON-ESSEX f nn' ff THE CHALLENGER' I F ' 1 A ' K H H 5 5 z I J A O I u' I, ,g :- fs I Qf I X HUDSON will be known as the greater Hudson. It . will be known to do over 80 miles per hour, with its 64 I mechanical improvements. Priced at 51,095 and up. 75 S , ESSEX, the challenger, with speed over 70 miles per hour, and with 76 mechanical improvements. Has X V speed and get away no car of equal price exceeds. Priced at S5695 and up. Essex is creating competition d Q instead of meeting it. ,Q WE INVITE YOU T0 CALL FOR A DEMONSTRATION 3, 709 N. 7th St. DReXe1 3370 ,,I, 2, , Fd X, , . One Hundred Five " 9 9 H '73 K fi 5 a Q - X a Q 1 aa AT ali , A HE if Glnngratulaituna ff xiii 9' 0 aah Lfavat when I'I a H K 5 e 5 x 7 7 ig f is af M L Q The Pershmg Theatre 2 2712 Strong Avenue Fred Meyn, Manager 5' aa 2 One HundredaSix ' ' 1 I gEwS'Q,wiQQwgm1wM4"9e'?f'f7'7f 35 Z . W S' S2 FQ Q4 QHMQ HUDNU1' 5 Q Three Flowenf Clealwing Cream 'ya 1. 51 251 E21 :Sansa , fZ3t3?2i1:i, K - Siligiegfar ac. E- f. Q! X4 'AT AA H C R W1 81 C H Q . . El GS 0. 5 Q 4 2 A - 7 V 3 A The REXALL Stores , 5: 3 - 1 Q 7 X DRUGGISTS N, y 3 2615 STEQNG AVENUE A A .. EX 3416 STRONG AVENUE 3118 STRONG AVENUE 9 KANSAS CITY, KANSAS. A 7 2 ' - O H fired Seven y . A. '3 . 1 f 1 Sp VVHY PAY RE Q4 f E- When We Can Help You Buy a Horne? if , if MONEY TO LOAN ON REAL ESTATE A -i- A I ARGENTINE BUILDING ANU LUAN I-lSS'N I'I rl E A 5 fe ' F, Headquarters for Good Homes u The Wonderful Feeling of Pride That Satisfied if Home Gives, COI1'1I1'13,1'ld.S Your ' , A Consideration xx I 1, X FRANK S. POWELL A 7, 'K I Office Phone, Argentine 0981 Residence Phone, Argentin 0862 ,Q 1, SQ REAL ESTATE AND INSURANCE my .l 'if 2303 Metropolitan Avenue Kansas City, Kansas ly Ng 7+ rf 12 one Hundred Eight A A A f F 9 een Hd nf ff tl il ' M AF 5 Glnngratulattnnz ani! Emi mizhvn " ll -1----To-T..-- ' Ihr 0112155 nf IHEH ' I f ,X DR?32T"ainia12AS 3 2 KX 69 Q ' y I-P 1-P M Q Z 1, 2, You Want au note book that will last you more than a semester, 'inf gm a year, or even a couple of years. Here it is-it will last you X through High School, College and into a career. The I-P loose leaf brown whirlpool grain cowhide ring book '- is as fine a book in looks. Wearing qualities and mechanism as you will ever see. It will hold a Wide variety of sheets, and , RQ you can use it for any subject ,from English to Physics. xi , S IRVING-PITT MANUFACTURING CO. I. S NEW YORK KANSAS CITY, MO. CHICAGO If .ig f 7 T UgQ2fD ,,.rZE'Z-9' One Hundred Nine N I 6 3412 Strong Avenue V ARgentine 0548 9 9 '7 Ha 0 . A T. gm ' A is 0 if ' bf Argentine Meat Market 0' CHAS. E. SMITH 'i sf 'z fq gf 54 Fresh and Salt Meats 321' Y 2 i' 'I f 3005 STRONG AVENUE L 0 3 t TELEPHONES - ARQGENTINE 0895 AND 0396 t 0 0 it S 5 Q v Q t Congratulations and Best Wishes to the Graduates 0101929 yf ate ' S 0 7' West End Bakery 0 9 I 1 DEAN GORSAGE .: 2. -Q - 0 XV If k 7 ff ' we Jne Hundred Ten . ,E rg Q57 had nf ff W 1 s, .2 S1 ! X F nf 5 , .1 4, N 'R COMPLIMENTS oF gl xg ' ,sl TY The George Rushton Bakery Co. Q, A Kansas City, Kansas, Institution fl . Q V, or Q, Q. C 1 .I X 'AI I'I I'I 5, S 5 4 Congratulations and Best Wishes , "Better Cleaning" y 53 ' S AQ 7 N A- 5 Cleaners 81 Dyers K at ' WE OWN AND OPERATE OUR OWN ix! CLEANING PLANT , Telephone, Argentine 0834 ' is 3109 STRONG AVE. KANSAS CITY, KANS. Fl, Q' ss if fx H9129 't I " O undred Eleven Z x- 5 fl T 9 9 '7 fff' A I X . 9' A g.. ' R X , -I Z xl- 7! Vi 5: Real Drug Store Service at Your Door ,Q xi ff S, X A A Phone, Argentine 0031 TQ A 94 A '-'- A MQoEoRe13s 1 PHARMACY we PRESCRIPTIONSMCOMPOLUN DED I, A F1111 Line of Schooz Supplies i f KY X n A n 22nd and Metropolitan Ave. Kansas City, Kansas A ' A TIE ISI 3 M ndustrial State ank , J-4 A X " X2 32ND STREET AND sTRoNo AVENUE ,x f' ix' 7, . , . it I f 3 STRONG enough to protect you P if LARGE enough to serve you 1 Vi SMALL enough to know you ' Ai 3 D Try Us U if 'xx ! Y gg -S , CAPITAL AND SURPLUS . 560,000.00 A I SM ll ,rg 7 9 1 ' One Hundred Twelve -if X 730 Armstrong Ave. 3407 Strong Ave. ' TY H 5, 3 x l Q " 9 9 '7 fm 'LEE R ' A Q S1 REAL VALUES EASY TERMS , 0 Si! f Everything to Furnish Your Home T Se f 0 f 5' CD I , f, FLOYD GOEBEL FURNITURE CO. A ' TWO STORES A' Drexel 0486 Argentine 0487 -' I 1 I 1 7 .s r 5 f Q , . ARGENTINE COAL COMPANY A VVM. STIRLIN G, Prop. y I J c:oAL, FEED AND GRAVEL 1 N V 1 , .' Phone, Argentine 1600 2013 Metropolitan Avenue Xi J- i ? X af C5 C Wai ff One H dred Thirteen N I PEI, 1 , , 1 5: -JF W 'Ax H S SZ' P 5 F9 9 '7 H5 ESQ It st fi 3 3 ' if ' I x - - Q, Best Wishes to the Class of '29 X Greer's .u J X 'if Groceries X I "Goods That Satisfy" 9 5- 1 5 4 Woodland Blvd. Phone, ARgentine 0 9 0 1 - if t A I'I 5, X l n KN , .4 4 H Compliments of 4 - f-Y 71 f w 5 . 4 . 'AN H 5 F6 X K N tg P, Mahr Transfer Company t 53 Q , , Moving Packing 7 X Shipping Storage X 'K N 1 Y ? xi 4 Tr S 1 4 0 4 South 2 6th Street Phone, ARgentine 0 7 9 7 Q to Q, X 7 5,5 t I' af One Hundred Fourteen V 9 9 W ffd 1 n 5 e 2 SL Q x- ,, X Q COMPLIMENTS OF r 4 l PEABQDYS , -. N f ' Athletic Goods andSchool Supplies 4 ta .II sl T"' f I , l l 2 A f ' 848 Minnesota Avenue Drexel 0430 Q51 TK 'K H H 5 Q 5 fl X 2 I 'Q al 1 ' X . fi L l A al, XR 7 H an Butter cream ' ' X centergcovered with caramel, ' ts a d RQ p e a n u n it chocolate. N eww 'Q sxQ V I 1 - 7 N 'ff we rd U9 One Hundred Fifteen y . Q5 Jr9enf'dw be E E E QQ AUTHORIZED DEALER 0F Y 9 1 Congratulations Freed-Eisernann 2 and Radio Best Wishes o 25 N 1 Hardware-Sheet Metal Work Sewalls Paints if . K Harry Hewitt f s g Hardware aw ' Argentine 0800 H Z: 2105 Silver Avenue 2203 Silver Avenue A , ,N Kansas City, Kansas A I'I 5, li? M if Fleming Drug Store A. G. FLEIMING, Prop. no A TWENTY-FIRST AND RUBY Xl 'S A Try the Drug Store First in 59 hi S -A Free Delivery Phone, Argentine 0242 'XS Rf . One H undred Sixteen Y 1 x P99 n Ha :S gg 55 . Picture Frames Made BEST WISHES T0 Order X N TO THE GRADUATES R. O.. HARRY T. TIBBS STATIONERY - BOOKS N it and SCHOOL SUPPLIES f A TELEPHONE . DRexel 0155 N ly 604 MINNESOTA AVENUE . LUMBER CO. KANSAS CITY, KANSAS TY O H . 5, . FUR SAFETY-TIE T0 ANUHUB QUALITY PHONE, ARGENTINE 0572 N A . . F, B. P. s. PAINTS AND I VARNISH GLASS lf ANCHOR BADGER .Q S . HARDWARE LUMBER A sTOREN0.8 NCQ... S 'A asm and STRONG AVE. KANSAS CITY, KANSAS Y K af . MOHQICSEQTQIIE gflmm ARGENTINE, KANSAS S- I A 'ine Hund d Sevente M xx.. P '5g,w,f52SMMIVQw Jr9enf'3? rw'F as Ask Your Grocer For Our Products R g CONGRATULATIONS S, AND f LUSGHKE 81. STELLING BEST wrsr-IES Sf MEAT AND SAUSAGE COMPANY TO 'B THE CLASS h Dealers in and Manu- OF' 1929 We facturers of egg ALL KINDS of HIGH Q3 W GRADE SAUSAGES 81 QUALITY MEATS x X Operated Under ' C2 p resent K A N - A A TELEPHONE ROseda1e 1111 ' If A FRIEND TAT 1901-3-5 W. 43d St. I Kansas City, Kansas H . 5 93' X' TELEPHONE, HARRISON 2789 K A A 5? WESTLAND STUDIO ... ,T PHOTOGRAPHERS A X All Classes of ' Portraits S I Q N , - 1120 WALNUT STREET , KANSAS CITY MO. xA Reduced Gas Rates for House Heating Now in Ej?ect THE WYANDOTTE COUNTY GAS CGMPA NY R One Hundred Eighteen 4 " 9,9 '7 f' 5 55 S5 BEST WISHES TO if TO THE THE CLASS 5' GRADUATES OF A 'Q OF A 1929 3. 1929 NYS T X K, f . . 2 Glanvllle-Smith 5 Furniture Co li. W. SIMMUNS 81. SUN ' FS A I'I 5, se A A KANSAS CITY. KANSAS XA COMPLIMENTS DOMINANT STORE f OF X Always the Newest in Quality Merchandise S 1 C, A. at the Best Prices is GROCERIES ItWiI1Pay You AND MEATS to Shop at 1 H i f' PM c f ,T X X R - X Us 91 7 Y ,, ,ff A J i .1 A 526-528 Minnesota Ave. N . We Give and Redeem 2617 STRONG AVENUE SURETY COUPONS . PHONE . ARGENTINE 0590 DRexel 3820 Free Delivery , A A 9, X' A 1 ,, . . Q9 A A A Q93 One H dred Nin t gemfg,fewMY2Vm Lf4"9e'7f'd'7f I I . f S 1 -II ' K 'N ,331 Vi III VI .35 lil , W Vi ig A II xl' ,Q Ili T V . ,px I 'R 'I -I N E. BEST WHSHES CompHmmnsof ll - TO THE I K GRADUATES KANSAS CITY I I QS OF ADVERTISER vo ' ' A LW - A Printing and Advertising I I 5 , MN I f R. J. ATKINSON I I A Good Things T? Eat QLZSIZETE fKVAElfl'Z 5 3416 strong Ave. ARgentine 0080 A A IIAI 'K 1 H 5 s rg N CONGRATULATIONS ' IT AND BEST WISHES 9 if TO THE S 51 N, GRADUATING ICE CREAM Q I CLASS OF 1929 A A Delicious A V Treat I Q A ,, S 2 I il. rg' MEYER I If SANITARY MILK R ix I COMPANY f H, A. J. LaGrange 1 TE EPI-1oNE,DREXEL 2196 . T A I 3008 Strong Ave. ARgentine 0097 L I I I A I 2' Tr One Hundred Twenty M V 'I IU III " 9 en 'L' 5 i i Congratulations and Best W Wishes to the Graduates D U R A N T 'Z' A. Of 1929. Lowest Price Quality Six in America 0 1 4 . op . i The Durant 6-60 is power- ful, stylish, and challenges, 7 Q' part for part, feature for fea- l V ture, any car selling within i' 5-Q 3500.00 of its price. f' if f , i ,Wg Available in three other models: li li Eighteenth and Washington 440 N Boulevard 2:33 Y Dnexel 4964 Q Woodruff Motor Co. The home distinguished by the . ,Q added service it renders. 350840 Strong Avenue - A i a ' if EI - 'E X C MP B ELL LAKE X , I 5 j. s. ' ' i . Now Open . , a X' f X Q A O l 0 B 7 3 Swimming Boating Dancing Fishing ag i X A1 . . . if 3 An Ideal Place for Picnicking 7 x .2 gf The Lake Is Fed By Springs and An Artesian Well. 74 Q xl Ag 6 0 if " Baseball Field and Tennis Courts Now Under Construction. . xi yi 5" 1 6 ' One Hundred Twenty-one It Q H Ha '7fw?sWHHQY'f-m?fih ff' x 3: ,I S A l I7 Y X Q CERTAINLY 3 , X 1 SOUTHWESTERN ENGRAVING COMPANY FORTWORTH D A L L A S HOUSTON B A E A U M o N T f j WICHITA FALLS A A M A R 1 L L o A N T U L s A I'I A T L A N T A S M A c o N S hx X T 14 NS if iq - A S IX N 54 . xx, -R S. 2 ,.QQ,1sfNwNw.f,afr2:f,,L.ffsffLq One Hundred Twenty-fwo xwgxmmwmwQm5KMr9ennanfksemegmmmmgmf From the Press of f ,-A sl A W , gli 5 Z Sslk , , , R SQ 4 X' .1 A 1, Fratcher Printing ' , x ' 1 fl I COmpan I 2 5 I J ' Z R TAT 'K Ig PHONE VICTOR lg 8 5 1 7 5 Q I 1 ,y 5 m ai ' R 7 Ig I . I , 544 408-410 ADMIRAL BOULEVARD Q KANSAS CITY, MISSOURI N , 2 A X I 7 gf , A One H undred Twenty-three x 1 XA," 9 9 '7 f' C7 , Q V ' z 9 . SQ D 4, fi .zllumnr 0112155 g E' Alvarado, Jesse Harkness, Glenn . PHFKTSOII, AliC6 ' ' ' Alvarado, Luz Harrison, Orlow Post, Grace I Arnold, Charles Hartegan, Rhonda Powell, Helen X Baker, Frank Heatherton, Mildred Reed, William ' f T' Beavers, Roy Hewitt, George Reiner, Pauline " Bjyd,'Vj1-giujg Hopper, Dee Scott, Georgia xx? Boyd, jesse Iantzen, Margaret Semon, Herbert yr Brickey, Howard jones, Kenneth Smeltzer, Glen Y Brown, jfewell Kenton, Alfred' Smith, Marese 1 A 1 p W? Buttram, William Ketchum, Juamta Spfaglfei Beafflce ,Wi j' Ch ilders, Leonard Law, Mae Smit, J21Ck 3 I' Chishum, Arthur Lloyd, Glen St1'OHaCh, Dorothy N " Craig, joe Long, Mary Jane Thomas, Grace K U ' Daniels, Armer Lovell, Ruth Tlpple, Ethel 3 ' De Leon, Ivlarcus McCrosky, Catherine Toalson, Vincent Q Durre, Loas Iillcgoniallci, Helen yallaflfr, Eilllallv I I Earhart, Delice e ir , ut 1 El po e, lfgllllfi , Earhart, Dorothy McKnight, Mary W6llS, Cleo A x - Fisher, Doris Miller, Norris ?7G6tII11iD1'E, ETSI? I V4 Fr , Ra Moore, Norval iHC 6 , tif ing i Gciney?7Luerle Nisbett, Evelyn Wise, Eleanor i ' ' Graham, Ellen Norwood, Dorothy lWOOd, F0rCS1Z Hagood, Kenneth Offut, Ethel YQfOrthinfgt0I1,'AdOline S ' - oung, van L g f , f Smphnmnrr Gllzma fig A fi'iideiSO.ii, Thelma Fisher, Reeves Leaton, Elizabeth A H Anderson, Vivian Fogleso-ng, George Eehman,qFlorence I-I Anderson, Selma Fultz, Dorothy inton, r orma S Andrews, Keith Gieck, Harold Loomis, Adrian S Ashlock, Josephine Gravatt, Lyle Lovelace, Fred Ashren, Frances Hagemann, Ioan Mamie, Clyde Atherton, Ella Mae Hale, Lillian Martin, Thelma A i i Baker, Charles Haney, Thelma Mason, Norman V Ig Bartley, Cnondas Hardine, Hazel 'McGuire, Margaret ' y Beemont, Marie Harman, Mfiry Eileen ixh!fgciee,1Rif-iiard X l r- Berns, Karl Harris, Pau c 'isic , orace 3, LQ ' Breedlove, Voyne Harris, Maurice M.cMillen,,Wendell " s N Bruce, Dorothy Harrison, Lois Miller, Elva 1 f Burgard, Carl Hedrick, Anna Mitchell, David Z A , Burns, Gladys Henninger, Eugene Mitchell, Feeny , X X Callaghan, Ellan Hershey, Richard Minnix, Leon f f -R oiiiviii, Nellie Mae Higgins, Mildred Mize, Helen 7 ,lr Campbell, George Hirst, Maynard Monsche, Kathleen ' K' Campbell, Paul Hoffman, Theodore Mooire, Rose ', - X Childers, Floyd Huff, Pauline Morse, Eileen " Christine, Dorothy Hunter, Clyde Chrmundt, Verna 'If ' E Clark, Dora Innes, John Csburn, Helena E glark, Dorothy goin, Hoiailce 1 gacheccfi Xgictor R iorman, Noretta , or nson, ar es ayne, o ert ,A ' Corman, Evelyn Iohnson, Fred Price, Ruth , Correa, Louis Johnson, Grover Pruitt, Erma L Davis, Helen Kennedy, Daniel Pruitt, Lillian Davis, Marguerite Kerr, Kenneth Pruitt, Irene I. by Dulin, Edna Keyes, Margaret Raines, Freda 1 Duffield, Hazel Kirk, John Redwine, Blanche 2 ,I Dunn, Iames Lake, Claranus Reed, Louise ' ix i l Durham, Buford Lattin, LeRoy Reed, Marie ,pf - S l Earl, Thelma Lattin, Robert Reisacker, Christina . ' A Easley, Mildred Laswell, Howard Ricks, Julian L KX! Engel, Ruth Laverack, Mildred Rogers, Rosena xg Eshnaur, Charles Layman, Marjorie T Rowland, Russell 7' Ee." y 45 'll ' 1 . Q9 One H undred Twenty-four " 9 8 '7 ffe y . f X s 5 .3 gf Svnphnmurv 0112155---Qlnniinweil f- i 2 s Sails, lune Saultz, Mildred Schiebel, Katherine South, Ella Rose Spalding, Josephine Spaulding, Theo Thomas, Margaret Tipton, Garnet Tush, Juanita X Schiebel, Louis Spencer, Wayne Van Brunt, George - 1 T' Schultz, Velma Sproat, John Van Gosen, Clarence Q Seller, Paul Stephan, James Walker, Thelma .J xg Sheppard, Eunice Stewart, Vera Waters, Jewell. 4 j Shipman, Grace Stott, Ben White, Frances 7 ' S Shockley, Fenlie Sumner, Ruby Vsfilliams, Melba ,T W Simmons, Marjorie Sweezy, Shirley Winter, Wilma 7, N Singleton., Thorma Taylor, Margaret ,Woolery, R. L. 3 i ' Smith, Louise Thomas, Karl Wright, Helen , ' R Zara Zua, Manuel , ,Q ' ,. 5 Ninth CEJIEIDP xl Y , Almayo., Joe Hammer, Murray Petzold, Dorothy l Anderson, Jameg Harris, Ygnitah ll73halp,IMargaret hs 4 Arnold, Frederick Hewitt, orot y . ratt, ohn , .y fl l Ash, Dorothy Hiatt, Clifford Pyle, Benny ' . a Asher, Helen Holman, Marie Redwine, lenell i 5, Q S Beach, Blanche Huffman, Lewis Reynolds, lvflargaret L Beaumont, Glenn Hull, Kenyon Rice, Roy 05 , Beavers, Goldia Huston, George Rogers, Elton -4 Berns, Elbert Innes, Robert Rupard, Paul E1 Bender, Louis lenkins, Lowell Sackmin, lilanche .K B' h ,N d'ne jones, Lacy Saler, .uci e - I-I Birsovgfi, Geloiige Keith, Virgil Shelton, Milford I-I Brown, Robert Keith, Vivian Sherry, Beatrice S Browning, William Knapp, Howard Short, Russell S TK Bruce, Harold Lake, Audrey Shutt, Thelma l Bruce, Muriel Lambeth, Lloyd Sirridge, Catherine Buck, Neal Lemon, Alberta Smeltzer, R. V. Burgess, Mattie Lillich, Eva Smith, Ell??f10f il X 1 Campbell, Bert Loetel, Charles Smith, Elsie - y . A Campbell, Katherine Madison, Billy Smith, lim r Q Carr, Florence Madl, Gierald South, Beulah L, 5 Candle, Arthur Mahr, Fred Steffins, Charles 7 f , if Christian, Doris Marlow, Naomi Stevens, Ru y K 1 , ' Childers, Bernice Mason, Hazel Stiles, Fred W Clark, Theodore Mavity, Francis gtotplftop, EQEVCY A C le , Marie Mayden, Ra p U ut , 0' eff f R Cggpeli, Clayton McCarthy, Thelma SFxv,zilow,ACo,rrine C r, Cl de McCauley, Helen , a er, rt ur , '-' 5 Ciiaiilg? Beriilard Melclier, Mildred Thorstenberg, Albert df Craig, Charles Metz, George Trueblood, Geneva , , Daniels, Hubert Middleton, Robert 'I ush, lesse If A ' Daniel, Loyd Middleton, Clarence Van Horn, Edward A , id' Davidson, Gilbert Miles, Virginia Verhamne, Clare - ' S Deaver, Thelma Miller, luanita Vervaecke, Ioseph fi Dorrell Calvin Moberl , Alberta Walton, Mary ' D Ni M yod 11 w Milford ye, ary oore, e QRVCY, , Ellerman, Helen Nlorrison, Wilma Wennef, Earl .p Fischer, Mildred Mullen, Mary White, Cfmfad x Fisher, Lillian Newman, Florence Willard, RQSC 1 S Foster, Thomas Newsom, Helen WV1ll1S, Louie May Franchett, Georgia Olson, Adolph Winter, Margaret a x Fuller, Paul Ortega, Harry XVOH, lUU10f , I Gilhaus, Nellie Paine, Clyde Willard, Glendolia Gillespie, joe Pearson, LeRoy Woodruff, Estel V . .X Gould, Gladys Petry, Louise Yearsley, William If Haas, Betty Q us' r ff Ugg? gif., One H undred Twenty-five 4 Eighth Mrahv re en ffd if 5, -, 2 , Sli Z 5 - Adams, Mary Louise Eisman, Frederick Miller, Wayne W' Allen, Edgar Espy, Florence Mitchell, George ' -, Altman, Clarence Fisher,Walter Mock, Arthur x Ashlock, Edna Freeze, Nellie Newman, Annabelle ' 1 '2 Baker, Alfred Fry, Robert Offut, Helen X ,, Baker, Edgar Gilyeat, W'al De Lee Olseene, Robert cf b Baker, John Griffith, Orville Parkinson, Inez 4 ' Bartlett, Frank. Grimsley, Fern Petty, Charles gf Barton, Josephine Gunn, Alpheretta Prather, Orville ,, Q, Bastel, Milton Haas, Herbert Price, Loveta ', y N Bateson, August Hagemann, Junior Pruitt, Florence JZ, V Beasley, Charles Hale, Esther Purinton, Clarence .. X Beer, Robert Haney, Marjorie Pursley, Ruth A Belsiie, Jack Haniy, Robert Reed, Frances I A Bels aw, Lewis Han ins, Stephen Reed, Joe X' Benlon, Florine Henney, Edward Reed, Samuel ,- , Blair, Theresa Henry, Wi-lliam Robbins, Billy 'J Bohner, Genevieve Hontz, Delbert Rogers, Vernon 3 K lgohnewoe Iljlloigiton, Iiarold SaLer, Olive h , 61 N oice, i ma ' u son, eona Sc erer, Rut . . . Bradbury, Elvera Huff, Helen ' Scott, Edward ' in . Bristow, Wayne Jordan, Charles Seller, Donald I 3 Brown, Beverly Johnson, Louis Shane, Christine fx 0' , 4 Brown, Elaine Kerr, Loren Short, Wayne l r Brown, Hazel Kerr, Warren Sigler, Myron ' Bush, Clifford Ketchum, Maurice Sturdivan, Walter A ' Butcher, Rex Landon, Helen Thomas, Robert ' Cartmell, Richard Larkin, Dorothy Thomas, Kenneth A Cathey, Charles Lemon, Aley Tipps, Lowell A Cooper, Genevieve Long, Priscilla Van Goethen, Anna H Cooper, Marywilla Mai-tii'i, Dorothy Van Gosen, Gladys H S DeGroff,' John Matney, Helen Waters, James S xx Denny, William McCulley, Ruth Webster, lvlary Ruth xx Derldilnger, Maybelle McHenry, Dorothy Welch, Clarence 4 - Derrington, Clyde Meginn, Raymond Wells, Kenneth , D giX,1N21f1l5Z-IIE lpllenegay, Glen Wells, Marjorie un ap, e mar ercer, Thomas Vifleyant, Ernest I X Jglfqnnivlfilereja Metz, Marguerite Williams, Gilbert l' ' 4 i 6, i YC Woods, Kenneth I Q N X f , -Y Svvuvnih QYEIBP 7 Qlleln, Ralph Buckman, Harold Dunn, Roberta f n erson, eroy Buckman, Paul Durham, Floyd J 'A Anderson, Charles Burger, Raymond Easter, Nell - ' ,R Andrews, Dale Buzzell, Ray Evans, Warren , J Arnold, Elbert Carpenter, Chester Finley, Mary Lou g f Arnold, Fern Cathey, Juanita Foster, Margaret l Baker, George Clark, Rachel Ford, Vsfeybern f ' Bard, Oscar Clark, Janet Freeman, Harry 7 Barr, Madge Conrad, Geneva Frick, Joe Bartel, Matthew Coons, Carl Fritz, Roy ' Bartley, Verlin Corbett, Stanley Frye, Bernice 3 Bastel, Julius Craig, Millicent Gates, Lois Anne hr Beaty, Thurman Crews, James Gilmore, Abner , ' Beavers, Carl Crockett, Louis Goebel, lvlargie I, Berry, Paul Culp, Russell Gosney, Wilma ' 55, Beth, Lloyd Deaver, Alfred Graham, Eula May , L4 X Boice, Russell Dishman, Pearl Graham, Franklin Boice, Willard Dobson, Minnie Gravatt, Jewell w ,Xl Bruce, Robert Doolittle, Charles Gray, Thomas xg Bryan, Esther Dortch, Charlotte Griggs, Elizabeth 7 'Q' 'T 4 One H undred Twenty-six '. .5 " Qegn ffa 'LDESW 'www' x Q. W- , Sveurnth CEra1hr--- Qlnniinnril , . Gross, Dorothy Haag, Harry Hall, James N Hankins, Thelma " u Hayes, Harriet Hewitt, Ivlildred x Hiatt, Joe A Hills, Lorene Hill, Valma - Hoover, Junior , Huff, Margaret Si, it Hull, Raymond ' Hultz, Mildred Hutchison, William Hutson, Esther ,xg Huyck, Edith J Innes, Peter Jones, Bruce A Kelley, Donald Kelso, Charles Keyes, Willy Lattin, Leonard Larson, Evelyn 2 Lawson, Lavern M Lehman, Charles ,. Letellier, William Nx. K N . Loiler, Harold Long, Kenneth Macleod, Harley Madison, Twanette Mason, Robert Mavity, Britton Miayden, Carrie McDaniel, Florence McFadden, Ida Celeste McGee, Katherine McGee, Leroy McKee, Herald lvierwin, Bernice Metz, James Millen, Charles Millert, Julius Moberley, Glynn g Monschc, Mary Paine, Agnes Peterson, Paul Phipps, Helen Planzer, Blanche Prince, Frank Raines, Herbert Ramirez, Cecelia Reitli, Alice Reynolds, Martha Rice, Gwendoline Riggin, Gertrude Roth, Herald Huff, Margaret Schiebel, Rose Shane, Arthur South, Irene Spencer, Billy Sproat, Alice Stewart, James Taylor, Bessie Taylor, Albert Taylor, Gene Timmermian, Charles Tipton, Florence Trickett, Samuel Trowbridge, Juanita Trueblood, Evelyn Tush, Glenn Tush, James Van Brunt, Thurman Vandewiele, Katherine Vaughn, Virginia Wheeler, Dorothy Wildrnan, John Wilkersofn, Margaret Willianis, Rosie Willianis, Vivian Wilson, Dale X4 xi. 1 ,I sl- 5 ' I il' - I Sl Z 7 ,I'- 7, ,I E I 5 , ,ii i G 5 I I S ai 'K H S XZ -g fx Rives, Frederick Winningham, Dorothy A L01'1g, Opal Rose, June Woolworth, Willard I-I Lucas, Helen Ross, Earl Yeager, Frank 5 , 1 T . R , ' 7 ' 5 5 5. J , xx f ,Q 2. ,5 i f ai R A ff? Q 7 Ki I 2 ai ff AJK J f xg 7 V 4 I f U92 g .,, f as , fi ,1 L ,Q One Hundred Twenty-seven l lv gwgwwmmxwawmffrgennanlasvswagiijfag I 24 Silt li' 9 , LN 1 I ggi' Q bi .fnhvx Z 3 , Page V N 7 Absentees ................ .. 43 ' 1 ' "A" Club, Boys' ....... .. 70 V "Am Club, Girls, ----- -- .. 74 N, bg Administration ............... ....... . . 13 4 Q lf Advertising ..................................... .. 95 i Q Annual Staff ...................................... .. 78 I. hp' Argentine Activities Association ....... .. 92 I Xi Aft oiub ................................................ .. as f I f Auditorium ................... - ........................... .- 12 r 1 Basket Ball, Acting Captain ......................... .. 6L ' Basket Ball, Basket Ball, Basket Ball, Basket Ball, Basket Ball, Basket Ball, Senior High, First Squad ............. .. Senior High, Second Squad ......... .. Letter Men ............................... .. Captainfelect ......................... .. Schedule ........... Junior High ....... Basket Ball Girls .... . ........... Booster Club .................. Calendar ...... , .................. Cheer Leaders ................... Chorus, Junior High .......... Classes ............................ Coaches ....................... Contents ........ Conclusion ........ Debate .... , ..... ,. Dedication ........ Faculty ......... ........ Features ......................... Football, Captain ............... Football, Captainfelect .......... Football Squad .................. Football Letter Men ....... Forward ...................... Girl Reserves ........... .... Glee Club, Boys' ............... Glee Club, Girls' ................... Harmon, J. C., Principal ....... H1fY ..................................... Homeward Bound ................... Journalism Class, Advanced ........ Journalism Class, Beginning ....... Junior Play Cast .......................... Latin Club ............................ Miss Argentine ..................... National Honor Society ....... Office .... V ............................ Orchestra .....,.........,....,.,.,,.,.. Organizations .......................... l 62 65 .2 . 64 , T ss 66 ,L 65 73 86 93 V H 56 4 85 A 43 55 5 95 21, . 90 -4 6 16f20 45f5?. 58 59 58 59f60 1 . 4 87 84 84 7 pf 16 90 10 79 80 89 1 88 44 82 11 85 77f92 A ParentfTeacher Association ........ 91 I f Pep Club ..................................,...., ,, 86 7 Perimjson, M. E., Superintendent ............,., .. 14 Pu ications .............. .....................,..,,,,,,,,,., ,,,,, 7 7 f8O " , , Schlagle, F. L., Assistant Superintendent ....... .. 15 - W 1 gchoolgpilding .....................,...,,.....,.,,,,,,, Q, U 9 ' xg Sggmf '--4-------------1-----9---------------------9 ----- ZHZ f A y Cast ......... ...... , , 89 S 7 Student Council ......... U 83 ff Student Roll .................. U 124 ' hi Track, Iunior High .....,.. U 69 If - Track, Senior High ........ ., 68 , ' , Typing Teams ............ ,, 82 . xx Volley Ball, Girls' .,,.... '72 J . I f , 5 2 it 5 ' p S g- saaaaaaaasass QSHQQHSQQ2abaaaaeaaaaaaaagaaaaaaa One Hundred f J li 1 Fl I 1 rg I I I L5 W -Z5 A H S if 8 I' 5 I I . 5 ., r- g. i ,, 1 ..,.: 56 4. F E ei Zz ,i i li 1 Qi H ,4 S! K! F1 r. I mmunzzrnsmswiarzmzfznia' xn1ryH4y:1r-nrrfaf:v's'vi,mw.e'muw!ubeezsfrn4.u1 ' a:n.sl:w ':,' .rr fl ff 2? 4 1 if :S 4 if 11 9 Q g? -J 5 A sa , H T! ,J 1 1. 51 1. 2 . L 5: fi E ff ra B i H 5 5 'E 14 q, :mu


Suggestions in the Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) collection:

Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Argentine High School - Mustang Yearbook (Kansas City, KS) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.