Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH)

 - Class of 1942

Page 1 of 56

 

Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 56 of the 1942 volume:

" L V " El i? " . F"-4- 'Q . , -ww .4 .A . 'Se.,,A al: 'jd TJ.. TV 5-iw-3 g it -' , ., . g , 5-,-. , V , L -,Na Q 1 Q .V vw ,,. f- , y ax, , fv , . f . f ag V., . f VV- ,,,.. . . " .7 1 , L fe fr' W ling' Egqfsg Q! A F f", ignite K hu 4, 5 V 4 ,A .f 1 S5 4 1 ,- -1 1 1 5325- 4' ..' ,-ew' 'fVzaLb-gjlgw W... swf'-V-1. . V .V ,J . 'J ' .Vg . - 4' ...A f' - 1-Vk. ',...a '49 bf' .f aw - VV ' XV: VV ., f V- "f'-.19 VQVJV ,V - V ' f ,, .. ,. V. VV VV.. Q, A. , V- V. 511. V- . .J .LW V- V 4 ., uae -' -V. :A .V .?l3',gfQV VV '-L ' ,V?'ff,Vf' . air' wf if-fifvfw V VV V- mg... VV VV . -V . V' V- V- - .,.. X - .,,V-P we-' . V :. V, 1" ff- - 2- V- i I .652 egg I' I 'I f- gififfifi . ,V VV . , wg -1 ' , .V..4 ,5 -f' f- 'e" Vfps.. f : ., V, MAEQ, .s,Qz3?4fV1, 'QA-P" - . ' 'L Vw, f'335?7',1ffff'1i'g'z:lx ' J-if f. -92' , -,Vu-1-i.VV'V-VBS ""'VV1.Y' gg, .V .. Fig, 5.5055 V 7 . , .A . V-...VV-:Ex I? fi'-V-iY?if',,,,,'V 'tiff' "F V 53,V,g2'j V- ,J V-V... if V. 3,5-gg VV ' - 7 'A ' Vu ,pa ' .-1 ,, V' -'ef' 1, V .Vu ..-ff .f Q" S- '1 GV. ' , w- ' - fry' 'L' 59 - f V V V ' "'- -i.V3'+15"-i...,1fP--VT . " VV. , 'Q ' piF'T 1f'- V.'-ezV' .::'l::4' 'l' Vw.. ...- V..- .,-.., , . .. V ,L,, ..,.. .. ,. ,. . V .Vi V - ,cf V . V. V , . , " ' .V V- V' ' -V 5 V'-V--1 , ff -V, 14 .V .-., V ,.,,. -rg ,,g?!'.V V. . f ,EAL4-5 V , KWH 1,-.5m.4n, E VV,-ef . . - .. ' V -- ' V' 1, 'f 1 :Af 1 if 1.1-33.3" -3 wg 'V JV-Q' 'QF' '- - T V 1:11-5'-- Vi 'fx' 'V ' H 333' V L.: 1 - - gain T.-vw' 41 V- .-,V,,V ' 'JF 'fir 1:i,,:v'-'::'4fif1L ' . ' ' " 15125 " "1 --- :V 1 'T H " . ' S ' A iffilf ff ' -' in f 'Eff' ftgilfab V'fgL?1:1,s." 'Z 'f-'-iff' .fff"i,Ie 'eV -f 5:12-2 -1, V , 4' ,f.,,,,.,V-",, ' -- 153' Eff' S - Q -V ,zif+f 'fV. '1 Q' ' V A NLE. VL..-if Wiki -- '- 1 -'22, ijlx ,V L 1 ' V ' ,QE " -'gl ' H6 ' V ,L1 1 515' :Y - yr V Q " L V T, - If ., 'jr ,V V,-114. V , -:Qaigic ,m ' 5-.jf ,f 2 .3 V --'iq , -7. " L, , 4., 5f.'5wNV!-,:.ifVgf' .I',','33i V ' ' V 'V fl.: 'V f Lm?'fHV.: -- va ,--W - F wig-.Vi A '- ' rf 4'-1' " L: 1 ,V-A "-ff ,, AVHVFVV 2 ff ' V V . .VV 'L "W-Vf,P.A V' ' an an AA VV, Wiu59 N-aw, 1 qs , rw, f W? .V in my if va, REV -if V af 1 1- 1- c .V VV f -1 xx 6 .F V.1g':v:V5. ... VV, Vw -fi. Vg- - fi qsfgf.-:ff-f.::w .VY-Kgf::',gV ff J ..V:f1f'-,-'L V- Q pi ff 1 ,, V V . . . .. N.. ,,f, ,V , T N., ,. V. lil- Y m. .455-:..V ,Vg 'P-if-1:-J-'ff-f VV .ffm-3, Xxqi- V-Ask ww-Vfggfkf-.V -VL :if -if-V .VV .. -'HH 'Vs-H-' .fu Q' ' ., J'I.'l:,,l.'.-Sxxff' ,V-.gwiikg 212,141 '?VV:1-J.'Ef?3J,.fw1,fhV' "gk ' 4-.V -f- 'ff' "" ' ' M 2 41513. "V:"..1. 12.36, -i"','sg,gfg, i2fy' v iEf-,VV 135-V-V rgqfg ff Ms VV ui-Q -K if Q, 5 " F .5 V n . ,. .V ' 4V. ffm V' tgyffavflhg,-z ' 5- f Vf2.v"1gp' ?'f'?+!' S iv 5'- 'VKJV ' fiwi. E5j5?j55l?Sii-1Ll:,'.'- V- I7 ' iv .'. . V . , 4- V.. ,-- ' 5,1 ,ES ig, , .sgglqlwvy-f" f."b!..VVV ,V,. gig. Q., -' " 'A 1-' " 'f V " - .. V' V... : " -fi.. 'Q 'S 'L " "'f:V'1.1 :"e"' . .Agp y. V .- .AQ ,- :VK X . ' M41 k ,w k Vf. -1: V':,5kf, ..- ff iff i-V wflfif-4111? '-1555? .fi A ,V V 3-1 V' , , T ' 255' " V, iflilfl 2. fifif-'VQ 7: "'l.fllj'2-.V'.V- 7. V' -1 I"i'5ff ' 'Z T' . VV: .. - V YQ f--..,.'ff?iVffT,13f7 Q' ff' . .. -. V K., AVN. 5, .VV,'g V .V V .. ,VVV 5 ...W . .V -, ,.. -V V. V-4 ,, , , ,, V. . . , . ,F ,A V V .. 9 .V , 'K , ,.. N , V a . . . , V 'Sf VM V V Q. :SSN FV L 3 ,V -:ah VV , ..- aralgf- v.g - ,.i..V. . '-V.V,g? ,, jf., 1 . . E J'--: ,- '. Q-,lv : ' L-' V-:rv-j.ljlf .:f?fg't-' " .ii ff'fa11'g -V V . . . , 9.5 ,. ,V puff. 1 :Ihr -P .x Vcig . ,-VV -. V. V. -V Q-'44 ff'.?'wpV ff . f-gd.-Q1 ff V.. Vb.,....f,,.1'gK'2QH5 .. ek. . - . , V-. ,AV . ,V --5-,. 4455.-. . .A -ff .V VV . .,,V,.Q,V-V. Arg- . MH .3 22"7"?',.":"x 5' 'ffm .4 V 'V ' - 3:5-pi5'5'uf'V ' W' '31 VJ' -' V "i ' f" 7f .f V 1: V '- 11 ' V -'V .. V 5 ik- V. '- V . V, S' ., rg 1J,,,,,Q1m?Y., g1fQf,, fzkiVVf4T.V,Wff.f-.V V. . ,535 VV, VV-V. Q . - Kai- ,iq s . . Af y,vV,..V, -.V.,,,., x, .,, ' ' ff' 'r VQQGAJQV, ,z fs' - . ., ' V 'ww r AV V' . , " -..,, , V' V -'-"wie . 315, 15-"v, .1 -- ,gf 'g ' 2T:.,,,,,:,.?5T,' I V 425: " . V' ff' p f V. ' .V .,,g VfV..V,,A,, ' fa-V L fr , "' , .5 W . f 1 f '-,gf V5 Vg . Nils? 1 2. 2 3, gg ,V V-fm V. VV W H he ' . P'-f W mf- ' may , ?"? 'Q' A A 'Q ik? V 'mr' 4' 'iggil VJ A U' Reign VH, if... 412 A.-f kr . . -5 ,'5f5ms'g.ll'i5- .. r xfff i,'-V"- K - : . El.: ',..a. -" 1 "1 F55 f.,,.,5jV 1-'1':L--- ' 3 .-LV 1 f '- ' "' . -. si -f . ', VV -V . -my '- ' k V 5 - ' j'- "zz,-1-E2-f'f'V, .5 , L 4. 'X -V., -' ' .. 44 ig, -5143 V.. , f5,5.5F5- V' -j'5,Q53gj1,ggig- ' 95-M .mfs x f -Vu. ' ' ' V-VR' , 1 ? -L. V .f 1 VL' W' fi AW 'A - - V . .. f P' 1 -"f"'.fVV 'f'j' . j' 14 fff 11- F fr ." TfV..:,1v:?"'4 H4 gif -Q.-V V' -f " ' V-13: 2 ,- . ' VV .V V if ,E xx. .1-. fn' M" we , ' ' 'Raju-v V - .V.:2j5Q.s E"E.j'1fVV . ffl? A 1 '13, L . 52 Q 4- if J- V 'lg 2 J, x Q .ff 1 X , V . . rf- J" V 6' 2. V img 4 M . Q ! Q, . A ,g V Q ,V fx, ., r ' - '1 L HSV ,Vw 3 ' - ' -- 9 -ra-.... Q ,.'k3'T.g, rig.:-V - A V-V . ?f,-'V,4 Vv . - .ff 'Q ' 'bjjdf " Q .V Z-as ,.. :gr '-.f,. .- 11,-11 JA- '- ., ,i2'f'f -V-.V V , V i ' ieU',w.V'i'V VWW ' .PJ .1 ...J-J-lf V . .fi , . , . , nf .A ig an ' -+5.fH:V1f-.V .Vw -I " 2 -V . V :.VVVg4+'2.e+-'-:f gr . .1 7. , V.:,,.'Qv1a,.VVVeqx V V, J . . G' f V.f V ff, V . .-VeV1Hrf- ag. 1-.VW-f-V'V V.,.a1 , u, - . .'1V,1l-QwV.'-Vfrfr Vq,V . ..L., .Vna 1-sv,-fs , - ,M ' 5-'ZV : W2 Q. 5 4 , 5 - V V , :V -. . :firm ., .-:IV -V Lv fa .55-SJ' 4ifVfVVwV,V:m..-.9 :z .1 gh X ? .. 4 V. xx.. . V. .N . U., :C fi' cg Z,,wlwV V.. by . - .QL . ,-f-:gtg JV... -. .,,..,L.4-Vu, V 'Q . V Af- V, x 7 -1 J V V V 'air n X, ' ,, in -.41 i r 3 JV " '5'fI' '2i'f':l55f2f2: , , VV,f:94'1-rf. ' -1 1 ' ' I - ww 5',jiV,V f v, 'if Vilfff lVV,"- If ,.. 'f3' Vf.2",5Vg::T , 1 z iw. ' ' V V - fr V IJ, ,.. V M-46 V- .win J VN-V .AEE L.-t -V V ig., QI V . V .J-.V-Q: l QVVV. . . . , Vg? VV... Jaw., .V ,,, .. ., . , .. .. LV V . .. ,,Q.i.:1'.f W ' . 117' if .. -lph M. a .-V, ' gV-Vpwrff YU ' - -.,.:V zafzflpi 5 .. .. Pfvff Vs g"'.. " ,V J ..31V.',-151 '1 - V ff 5.26711 f ,QQQ 1, ,:1 f'-A 'iff VVPV '.V,.f-H V,'V,--gf: M., 5. , if V- ,VV f f A e. 'P' "' W - '- .,q,'..V.. .V.. V, , K, , V ,abs ,, " , ,X V 1 . K A E E 'I g 4, 1 -Vgff 4 s 1 L Q- .9 r ., 4 5 u-is .I .V 31 5, QM- V ' ' ' ' fr N!'?rV'."'s..'F5v.,HfL-1,2-'ES V " - M V X 14::wV ' 1 . . + jr Vx sg. ' . -551'-?f"l.V45S A -4 V QV.-,VV ,f .. - ., N. -- . V.r: --....,.:f" J V, -V V 1'g. gm Q--g,gf..i1:.. ,Z15'vsZg'5"-ff' . 4,1 --if-gQF ' . ' W -- vim- -T V ' :QVwiTf' f'fv'5 g..QVf VN was V,Y...AV.L ri. . ., , .pi .. - JL . 1' Ag .. ' LfV'ff'f'. .'VV1f" 1-iai' 5-"?w: ' 0 , V .L ., xy. -Y many. 1: 1 V' -V ,gif ,, giggif piili 1 5 -V '-,Q-. VV gp. V 1 , .Q . - . . -Vnnvh . 7-1-i, . 1 3-V , f' 5- .fam Q, Vf,5 .- -Jfjfpw' V- - 'E A V..'.i' V ' . 1 Ji-i" " Af W 1 , 1 -4+ 1 se' 'F' V A V1 f "V-V12-nf -' A -- 1--f3'fHV-mfg ' -'- ,' , ' V . 'Vans '-wife "'f'ff V. V.. .f V: V --F hV,V,,V.. V V ,.LVV,f:V -V: f ff Pr 2' I ' 4' V L 51 sf 4. ,J-V Q K Q, v QW' ,W gli 3 ,n v 4 .P X 1 1 -' A W 'g 4 1- 4 5 -1. Pei-V ,V .V x QQ. Q Y xr " LI gig I ' ff VV .219 h ' fu- fi, Q if Q 2. fi'35K1?Z1'.f-V'f2'ii?.. Q 1' V - 'f ' I .., .iii ,.T"fVi-fri' V 5 W 5 . gig?-, 63, E 1 Vw E J V -V ,Z aywvvjwgq F V V 1 g V, K ,gg ,, . LV ,V 'R ,V 5 'L X an fu 1. " 'few 1. 'iv 1' 4 Vs T! f 4' f JFK, -Q 1 :Lx , Q A W -'V 1 'fx 4 Q 4 H J . , .-.. - . .V , . .. ,. . . .. Jas. :V . H, ...... . V.,V . , . VV.. -fig' VV f ff' it 52533-..V. ,f :?1?'i3V3afV- .r5f44?gf,f321m- 'jam V-,g,,". fm:-V '. - J. i3V?Q:1f.2p:-"EV HIP' ' 'f -f .VV 5,35-gpa' ' .- ST .1 nf- W' -1,9 r' .eggs-X f'-:Auf 'K-,M A 11,1 , V 5- 1-,V f -..4,,ffi: 1:69:51 4- .5 595 . ' fl -' "2, .'., :V ,f?5,,:XiT3:v"-g.' V' VV-V ' .V.VV-V1-f ,M .. ai MV V, Lg, V1 gi:-3-2.1 ! .Ml ':ff' f1gxffVi, ' rv p Vw , fbi-1. H .. U . , V 1' V . V . ' if V Vrfxiuifw 1-f',"'?':'35E 7-:E 'iIlf.'v.i, 1... 'C -.P -'. V'-1.vj4Ts. VV 'Y VV ?P"f :VVN"1LLf24',5g.e.2j,V V . :swf .Vx ' fm- All-mx.-Vffa A- f-ww f- fb . ' x . S71-"' f VJf ?52T'?i5QH igiif. "W" VQV-'+i221f7V'f"iVi'f:i5E'VV '- 'f1E53fm:i54iflaQf'Vf1 " -.311 -11 1-zgv 1 ' .. ,V ,, V-.p,3gg',.V K,-.J'-f'.Vfi.-5151241 :V,3,1: 'f Jr. ff 5154... 'f -if, V' FTM L-Vf'V,m5a6:'fV::,-. ,.. V V .V :RQ-V ,gm gfaemf: 2 r., "- 3'4h"'N wi uf Q' 1-'SY ' get I an-g7'L.3 fe' "55?4'v'iY ' , 'V,g " .f-fflf.-V Va --"H '-wg. ' .' -V 1 0 ' 73.6, ' ..fV.- -...Q-1,-VV, 12.5 -- VV V- - Vw- ., ,. ..-. V .V 2 J'-Lagmi,:gV2,!.3s'V,-gV...' V cm is , W., Ib-1 , f, :U-VV. ,Q QQQ. , V Gr. 5, .'u,,X.i,,Q,.-ni...,, . V- K' A -'Z"5V. Yi5fi?f.T: -ff ,V V V -. Vai.. .V . ef' 'ENV A S Vw SY' 1 ,., M V--"". - -. Q. ' if -:L V. ff -- -:--. V , .' .' ' .V - - -V - .Vw V1-M..-f--ff-'-'V A 1: -:vw Mr- . . . -.1 . VZV V V' QV .V A., F f L- 1- Wy. .Cv ., Vi 5.40 j VV:.,' f -V-Vl31,j,,.' ,gf Vi., A .W 5. V- 'ng'-,..,,V. V .. V .-h:,g,.- VV .Q ..V-V. ,. V.,-qkim.-'LV .V .R V-W- . V VV,,sV.?.QQf:V-4, g ?,.V,,w:a.. JV. V X .hi 1 ' View ff- ' V W, .V glL,a.Vg, , .V..LV I V., Quai, 3 .T .WL V - Aiwa. L.-.1 .liygb ,-JF, " V, Vw V V, ,V '-V., .-V - 151. , 1 .G-sity-V" Y ,QA V 'VV, -, ,f.- 4 ': 'LJjgi'i:,j'.. -,ff-: .VL Aw' as-'. '2 . e- gr . i - ,' V, , V V , 1 '11 z , ... 1-V 1 Q.: , 1 ...V.. V-f 1 1" ' ' V - was. .V,-,V-fi V -,arg-Q H -V: ,' --.fu VV - ' 'L' -V lzivlfi if 1 ff 'v. ff Q- 'I Wt ,I-1 V i-1:-v-rr"'f2,4-'--.Vi LV. .-,.4:"- f. .M-4' 'T-E' " -.521-'f'VT"J''15"FS1-'-'E-'ff".igViV' Q? 5" .J .V -V. '13b'fQ2Sf:,fi'5' 'WC f"P.g ., '41 wr 3, 'X ,V ,, .3 Ha,-'Sen . gg. V ,in 2 ...A M J. ,, y .MEF :I 'VW 'Q 9'-ws 1 ,gist MA, -Vw.-f N ,, . -...Vi It :vii .9 SM Vgn. 2-QM? fi I- Ne. 4556. V- VV...V-'M' --W-V' 'QQ ...Ef V+ ...gf-1 vgdv e -S, AWK' ky -5 K 6,fVJe.2Q, V :4 -RY A' M Q '55 Y -why., if Q' W3 ff V g: 1fv2fff'::'fP5f7?'--VV - ' V5V"A.VT"7' -.2 -' - x ,.. - 33 7.117 1 A'-vfiif' , L? ' V' ff- . -4.3-.Vf +V V' V, "ff "-mg.-f.Vf f. , 'HE VV '-.fV'if- Iqtfv f' " .- me V Vw 9 .- J' -V:fT?T'1-55-'fffV ' " Vij..,Qgf'j, ',:A 1 ' V -V V . .. , . . ,Q V-.V ,:f.f., ' ' 7" Q F' 'fm--i',i 141' A ' .' VZ, .V ' 1 -' 1 '- "X 'vi 5 'f:2i"'f- ,, , -r' -1 1 .'.'.1i'V21+" ,.. -' V ini-iff 'VI' -1 V "'?"V'- -1? V 4, V. , K V 153. ' V' " .1 'L 'V V"' ' ,. . . MV 4, ff. ' ' V ,eq . -5 ' .,:'+, 1--- 3- . V .V .V "V - 1.-' Vg-.V V... -.Lf 5 . nr - 315:15 V :2 Vg, V. , VV '- --1f'.,V g - .VVV QV '--: . : .V ,1VV, ,x ,VVQ,w,V: .,V-,g -V .-,V-V.,-1 K. . A V A - W.. V, 1 ' M -V f l '-if 1 .- V- .V V .V ' '-- -V f- V -A - x R - wwf- - ' Y , - :'f'i ..grVfr 'za' ..a.Q9E, V T V-A "'fV,:V -' V 1- I 'V .-fv.:"' - VV .T 1 V ' ,,.r.:.,.L ,gh -32' 'f 1 ,. 5 'Q ' " . 15 W 'B' 1 73 , ' 'Q . V 4 Vu 2 'Qu sz ' K' " " 1 'F N' V 'x A ff. I -f V - -V ' X Q A N Y 1 'V 5 Q, 5 f I - 45-'F 3 :Hb N -' N .VV JG Q J .F L , 1,-Q: X 5, .e mf -f 4 D V. 1. n V v- 9 3. f V. 6. " Q. Q 4 'dw -av X 3 ' 'H ,4z,g,L?.1I-ga.-' "R'43:: f,5e ,.4 i ' mf 4 .Qi 43:45 g' flQ?5,uQfi1?' 594 ffl" ff. ' I 1, Affglfii w ' .. '.q1,- ,VV. 1.. N H ,-Kiwi. . L - rx A V . 4f.V -MV--1:-1-Q. V-VV - ' VV' 'A ,,..-'.V .V . V. MV -V V -Q, sr .Va-'H "'.'s?,'.' .iw .V w'L'l-iffy ""-V5 .. . . V wif .. VV -FN? . 'Ji -eq: if 5 -' V V: 41.351 ,, if -jf' .J f,j,f,vV .fir V , 1 '5 'S' ' -V. . . 3215 2iK1f5ia:'EV" Li ' ' if-if' ' fit 5, , QA' Q ,ug '35:aj23j7' . ,Pr K ...b 3 "1 VV ,. i5f.Qf:'f'T'..' ' M W 'B - VV V V V . VV, W, N br 4 V4 1 3 -z"'9' K5 M ,K it A KIA csv. xg wg- ,A-U1 "V 'I 'W Fx? Jgkafgifulax 'wi Q Q V.--, J-, - - . .Ami ., 12, - Q.---ag. -W-.., '. ' ' '? ' gaa,,Q'3i,.VV' ,g Q.f'.:'. "'-L V' -. ff - .MH V pf.. Vp V 4 16.112,-V--1 V V :V V " ' 99 1' ' K ' h p-414' -. 'cms-ez. XV' gefffigi- . , , V. -55-1 ' -1'-'J :N , R ,NV , V V , 1,-. V ,, L V gi J 4 hw .ff .J .wa- 1. A fi,-V-si V. 'f V, ' -f ' 1 ' V 'V -- - V V. V VJ' f ,l h I T , ,ig eQ+V5VQ.-Q - "1a.."s?'x ' ' 1VvQl+..6'?V 3. , .5735 W: V, 1 gy A 1 V gf e f Ag- -,Va .- i'+.:,V:VV-V - VV? wi. .V ,.,.V.aV Vw -V. .f,,,f'-V.. '57 E2a52:..:V -. Q' Q, ,f jig ' -.-- 115.4 ' -L--siiaiwz, 1 VVV V3,fV- ,iw .IL , . V f .. rf -,:,f 'Vggjm : iii-5--4 ,,zQ:f1i5Sf - if Q, , V, Ui" ' ' ' ,my -- .' qi 1, 3,-'QV-155 V:, -' 1 if , J ,W 'sg if Q -' VV 1.-. V ,. 13,1 V: .n , - -VV V. fgmrv -fV1rV.V,V f:'x:f.V,V-V. --'15 ' my '-v. x , " .V. V -. : - wb..--S 'ff , V fSpm Vk.,-beg' 1-1.1-.V.P V-...2,V.,l,lV1 -7-vm-15 L. '1-...hfVVV., ,y Dwi: jf, " 'IV-1 IV -X. ' "' 'kj' 1" -x Vf g 'Z' f - .Q .V -V. 1k :,, V. mf V V - ' ,,. .wg,,zVV.x,.-,.,V V ,-V. QV. ,L 'Q- Y V flax, f-.. .. ,Y ' 2- :QV,V,w. V .-f1 ,m '. ,. L VV- V E .1 '-1 ' 'F' ff 'V 5 'S'f'V1'i-'f " if' .x-:1 Q -1,2-pi WJ-'1 ' -'fm 'H Z . gf. , .tu wf... . ,gg 'A' 'i fu V W'9'Ev?!!.2:,' A... ,Q V 4.-,.i",' '..: .' ' s .. H. -V ffbffw' -QV. V-g V- V 'ig V . V ,5V Ag: will ' 9' XJ- - . ',V'rQ: -'V-1... ff., h-,gf ,, Aw--,J - .- Yf' . - K Va' '- '- .V , - 23.9. ,My .I 1 4:3 Vjzplii'-91: V. isa, .A Lg.-1151.9 V A V iVVQ',VEVi "'VifZi'1:ffQg3?' I . . ..VV .c. 1 -.Vg IJ. . --lv V .4 "L tyjgw sy., ,V F - - '- 'E-1Vy "rV'VV' 7:3 Qflj .5'f?fA?k:er. "2f'- M11 ' E .:-- -V V.VV,pV"'-A:::-'w-M52 1 .ww-1--V-, , -f H fa, . 1 ' :Q-.,. 1 .,V2i.'1,gT'fgV,.11 'g V, '- 7 1 fvix fT,.V.fVfg..,.ff V .N -uk - ,- .V.r,1-,I--n,i5:v.,2.i3 7 'Q'V'i1,:g' .V W 2.252 .V av- j , E V Ei3grE:"5gs " ' - , V V '-V. 1-V ..f fV .Vi .Lg .r JV... - VV-,, L . 'PQ3 J ' MJ" ' V ' THX: Vg! 'w'Mig:Q,g,V?43,16Q5, -F5 V' 1 .V-Q Vffa -' ' - .QV 'V nv:-"r '. " ', "' Vz2.V. ,ff-.EV .V V -V 'V . A Sf-f-VH" 'Vw-92 XV-in.. V.4.'1 2 .gp-Vqa -ef , .. - V V,,.V, .-V.VV -. -,V, V -,Vx-,V V' Qqf- :,:-3 Q.: '1-"gf: . TV' ' ,, ,, 1 ,TJ-.2 Ki, 14-g"ft,,' ,,3f'4VQ55 V2--' ,.-' l . -V f .-V'i'M, . '.,.,fl.Tfw-3433 5. V 5 .Ek .V, ,..,,..i,.g' .5 . R... Poi, VV - .Vfzi ' 1. sr., -5 V, :V .M 514- Biyjfgrm. . ,IV Yagi. ,. , V ,Q g if' VSVRL " " .L f ' ? ,V ,,, V V. , V V V Q .- + X- wwf tj Vvmif ,-. . V ff f'9fi1i'VN.F 'sv .DJ -4 w- Nw, 4,.5,,,., . M , .. .X FV-Q-V .,,,. ,Y 5, 57" 1. 53 pg J. ', Q 3-- ,mg -V fx y,,.f',-,L1 -'-V 'wa-Qi-f-'nb .V '-2. , ia H 1. K-Vail H v A , IL H -4 Q as W 44 a -, Z 5? W VV V' V Q-V 'Hz M -V Yi. 'Y 'rf 1, V ' 54 L. 'X I 5 H '- E , Ll . ., ,7.,V AA .N ,X .V M ,:.. gum! w3,QV:1!V.T.,4 ,fx-D VJ.. .A 7 V, , . 1 A 2 . ie. F- - Lg ' it V. .Vg V., -iff i ,. Zfyfe-' V . ' V sg-,-V . h e-. V 11: 5' ','i...fi 35+ . gy' T jxiiif is 541i?z:., ,f-.V 'Q, V-V-39:35 XVRV1. .- -g"V-fVf1f12w'f'.f.r-V,-,V-,wQ3541- .fVVV- .V V ,VV I ' 1455, V-" , ff, A ' .g.VV25wf1T..'x45g.,V.K2..1Lf-Vf,V 1,,'f'j: iff .V,, ,' pr W Viirqq, 45-z fag ' ' ' ' ' r 1- 1 Q 'V 1,,gf.,g 'Vx-. 1, is ,f--Nz--V5-.aV,.V.V',V -pg . Q - .-f-1 - ..V ,..,--jlgmg, LV, --:mi A V .. VV V.- if 1 VW, V - V+ Vs: Vw V7-Vf 'Vg www' V As- J' J-.,:.V-gwezr L Ab g.,,.-ef mfg- VJ..-5.9 1' 1 W vw' QV fmsff F ws- "'hv.V.V it " ef mf , .V V .V ,VV .V, In ,V k- .. ,V-VV., ,QV -,.--VV.V..V .f,V,. ,.V .- ':2::F'ftV ff VV ' .wfgff yftf. K V QV . H . .Q V1:L,,gV. faq. .5 ia irff,-'A11.,a .1:z:..',g.V- 4 3 3 dv N , , i, Q, fix Q? Q H gg vii NqQE ??kghA WQQYVA, dx PJ laws., V, ma, P w ww VfMV,V.f'+V gK.VVV.Vf VVWQSQ . V.- .f . mV V VV -a' .-V-'T ,--,..V::?.- V' V VJ' .F VV Eff .iq-g,,:?:fg1.,3f'e iii-V fa., V 4, Vg:Sf",,,wfv-gig! 1.52 V 25:3 ,g5.:.g'g-7.1! 'ww 11. 11 wiv DM xg V, 5 'iff V-V14 f fi V . .J N ef? 5 -"5-'wQfm Q15 ,A 4 we 5- i xwq iewg Aja 5. 'eat' u. Am my if Q A3355 Mi' 5 -2 V 'wgfwf' N20 We 'Vim A Wir. X V: , f' :M .435 gf ,V S, ,E V.. W .L S ...Y 'Is' .f .X 1 J - 1 'NEWT my " iff' :sign .VV f'k' s' Q VV ww W5-1 1 Sf- ' we fam' '45 ' -Jr:-xi A 63? J. , if :gan-' ag?-Q ei -. 02.225 4, 'Spin ' 1 - "' Jr' f K ,V ' V. , fy VV 5- .3 . xl' ' . V - g'V5V, ., . ,A--.:4A 'yQ iii' ', . ,z ' ' 31 'V rr: bV'i,,,f "':V VV 7 vt '?a' fag' V4 I R' V , -,aah qi ribtgwgrs agggfilq A .Sf 1 :gig mfg :-,,gZi'::5,"?1'V2f,-" gg 'twig' .- r ,., V , M N, 1 X 1-nv,79.,-Fv?g,pePfif2K1 rw VL- gigs-.,. ff- f ,- a qw... .rw " vii' sp V 1 Mg ..-gfg 5 'kg "2 f ,Lf'e'gl ' V " T L91 .V - ' V 'ff V ' -. X-ww ima wi-al .VV,EV1. . 5V - ME :gag gt xi QVQV VQ 'V '-2 2-fwf A 'L V 1 ' L '-::"f..- A' "Q V Q. iw.. . f ,ff 'V '- ww- - -. '- '- -V ' . P A ' V - VV: -,QV .VfV,. ..... ,.:V-V VV- . - V ' 12,4-i"f-V4::"" --vw' A -J ..V'1K'rsfV'f 'f-V-V ,f.Vii.'f,.VV-.V:V-' -1 V, SM?-,z 1:4 - WLf..'V. VV':g,VV1.Vf't-if .if:!'--fff'1" ".4:"W rfw' 'if'-Ve 7' anfkfi , 7 '.Ku.r3?V.ia v'fi'F'L V: W'V71'3i?f'35V1 ' 22 E "-2i1f""f5wQ' elfgaflm-V, 'gf Q1 42: :L ' ' V'5?f"1f"2fi-f-V "5-.Qi ff in ' ,, 1.1"--xi' Q-'ff ' ,,..V " 1i5lVL2x'sig 'V ' iirk.. ... , ' 'Z -fl-"LV'.'-Z 'HSV 3 L: Q' V 2571215 V 'aff . ' " R ,V 2- :mf -"' ' F . V 'f"' VL-s"T'-ii. X :if 1 'uw' J- .QT -' "Hi-1 ' -L r' J 1' ' ' " V .:, A ' -VM' Li. ,,-af ffqg, 4- .,- '- V ...:fE? f.',,,,,+ V, aw- ,. ff-f5i i:2.'VV?'?" f ff W- V VV.. rf. "wa ':zV,V,.:.,bw.,1f.1N MEF- 11' Vj1::g4a,VV1V-V V . afff V,,,. I V 'E , . - 5:T'j,:VV1z,g' Q., P- V' faz2---V231 .. ': ",,r'v 1,VVV2Vg.V -V 'vp J ai, - 5" if - 81:15. .V . 'Ji fbi 15:2-f ?1 51.5-'QE' 'E:1'f- V v "ze -V 1 1' ' 'T' L -1 '+J?"1"V f:'1".V. :I .RJVLV ' "' M Q ."' 'V-H ,:w':+:E'-.V -QV E1 J' ta . 4' VVVQTQ' ' MV' - 'W VV'-f--,D 'FP-:.. T- 1,q,' f V- .V T '- ' 'Vi . V"fl T'-.Ll - K' " - .'1N'm 'f'- i" .-:V: " :7V'-3.,gi"'1 .21 'il ,J VQVV 'A"f'5"3:7' 'V 'J' .V,-69'-VL' 'rf' , . , V1,a-rx, ' .Ep-.ff V M.. - 51.3. :ff 'xfvlff 1 Q.-Ly.. .QV f V ffi wl I -V 1" .q'a1 ' ' .fE"V" 2' VLV"12i2 'ff' :s'1i..'+f:2V':'V V. f ' V f A fi ' I V4 ' ,gs ' ,F 12245.-Vf V J: "', ff-" .. 'FQE' ' 5 N ' c" -53.1 , 'giffi 4-if QT Q ' f.f:"1,'?':'fV.5' V355 Q i.. V f 'igfhgi . K F.g:4g2V:,,g:f,. 1- fr' " -.- . I '-.,,L VL? 'a t ':' Z-awk " ff. ---,V52:" .L'1.V-Jar. my ,' , , ' 1 .:' 2 Vpj, Y- - ' ig ' Q " ' .,.' , Q' 2 rn ' 2 '- . ' V'."'f Q z....'SM. mei'--'V L-,sw V . Vg' .f-1' .V , ,' ,""1J - - f,Vt-1.14. .V .f -V x'- 'lf-gg,1aV:V -.LJ . , . V -V .4 -V. , sf. . fa' "9-A 'Vt,'wVV.L,,.,31f-"rf" Q' 'K f - - '-' K"-"f'4:fV.w -- ' - V xv- wr' ,V V "YV -- vi . . - '-'- 1 .J 'fi-.V -1,.V. slr' Vg- A Qu . ' .V Fr- T...-1: Y . A V'-1 2.4. , V ,.1,fV,1:-'a,,1:v 1 'mai Q JN Q - V .Sang 2. VK 2: -Q? - Q- ww. :P . at J- 'V :K - f K' ledge: ... 1-,V Ig f.VV Ji, W. V-wp? if V V 5 ' AV Lv VH. F y, V :BER AR wwif , 'mg X. V-Zum 4 , av.. QQ TE.. I 'X J N A ' .-'CN 4, VV 351 s'4V Q 1 "'r- ..- v -1. M x V, T V. V. , 1 . L V ,V Q F-,E:e3..! A ... ' .V+-Q71iV,VV,VV5V.,-.:.f.-..-. a,g.,'V4VV .. 5,4--,Veg QV:..1.,..-.Q.-,Vu-..g..V,.-V, ...,VV,...,.1,V...Vi .:.,V.V... .1,VzV MW: Vg ., V ..V,Vt,,V. ,I ,gk , ,V ,L , geing 'n TT-f. K r e eeerd Amherst High School Amherst, 0hi0 1942 I 7 U PPBSCIIIS El Formula for Learning TAKE 750 GUYS AND G LS Tall and short, fat and lean, young and old-all of these adjectives are ap- plicable to the hundreds of boys and girls enrolled in the Amherst Public Schools. - K . it I y . J ,fl . ,- a N .LM 1 'fs V 1 K 1 -, k. , . 3 , r ,i I , if , ' 5 K 5 x.. F, r . e 5 'NY' 1 '!Sff,Q5 'E SPRINKLE ITH F CULTY Mr. Powers and Miss Purcell confer about the semester attendance rec- ord . . . The Misses Heiby ancl Nantell and Mr. l..ucl- wig examine the morning mail. FILL ITH 3 R'S The library assistants- Betty Yonkings, Phyllis Frank, lVlary Lou Aschen- bach, Thelma Sprenger, Eileen Connell, and Vera Mae Schubert -- are al- ways in the library ready to help the pupils with their reference work, to keep the books in order, and to check in-coming and out-going l i b r a r y books. A writing class is held twice weekly in Miss Ehr- man's fifth grade. The boys and girls learn how to improve their penman- ship and how to express their personalities in writ- ing. Mrs. Eppley sees to it that no pupils leave junior high unless they know their third 'rithmetic. ln the picture at the left the students are working interest problems. DD DASH OF ATHLETIC W egand Ju ps for it Darakis carries the b l Basketball, football, track, hockey, and baseball are sports which are enjoyed by Amherst High School students who either play or cheer for their team, the Comets. Volleyball is a sport enjoyed all year round by the gym experts. Tennis is also be- coming popular as a school sport, especial- ly among the girls. King Athletics has many followers at Amherst High School. KEEP STIRRI G DAYS A D SPICE OE ACT I ITIE The band, the glee clubs, the orchestras, the sextets, and the quartets provide ex- cellent opportunities for developing the abilities of young virtuosos. The clubs, the Tri-Y, the Hi-Y, and the Future Farm- ers of America, offer to students many chances for self-expression. The student publications, the Record and the Annual, the Dramatics Department and the l-lam Actors Association-all encourage stu- dents to take part in activities which will develop their particular talents. Sax Quartet Qmgmg Christmas Carols EEK EOR 9 0 TH The boards of education of the nation have an added responsibility this year in directing the activities of the schools to the full achievement of the defense program and the realization of the Federal Governments huge undertaking for the safety of the western hemisphere and of our democratic way of life. In every community there are special defense needs which the school boards and their executives must meet. ln this connection eight points suggested by a mid-West state organization of superintendents are valuable: Cooperate with "specific program already in operation and co-ordinate all de- fense efforts connected with the schools." Point the tone of the year's work toward national defense. Add emphasis on health and physical education instruction. Emphasize democratic principles in the general conduct of schools. "Consciously teach" democracy and citizenship. Build extra classroom activities around the defense program. Emphasize conservation of resources. Set up functional guidance programs. SCHOOL BOARD JOURNAL THOMAS XV, BRUCE l'llESIl1lfINT i Board of Education t K, 5 RAY M. JENVETT FRED H. HOGREFE EDVVARD R. MENZ EARL IZ. COTTON 1 O R Superintendent Fred R. Powers, A. B., Oberlin College: Wooster College: A. Nl. Columbia University University of Southern California. A Message "Priorities" is the word that confronts us in every direction today. Uls this trip neces- sary?" Governor Bricker of Ohio would have us post on every garage door and at the limits of every city. We must give thought to what is essential and what is nonessential. Fosclick reminds us that "Difficulties pull the trigger. What it explodes depends upon what we are loaded With." We must make our school experience count in preparing ourselves for what it takes. Then, with our Spanish class, new this year at Amherst, may we say, uvaya con Dios." That trip still and always has priority. F. R. POWERS . . . ECESSARY IT MINS Image Not Available THELMA MAYS A, B.. Oherlin College: Akron University, Chi- cago University. High School English Junior High English and Geography MAIBELLE SUTLIFF HARR XYooster College, Diploma, Kent State University. Fourth Grade VIRGIL PINCOMBE B. S. in Education, Kent State l'niversity. Manual Training, Mechanical Drawing DONALD J. LUDWIG A, B,, Oberlin College, A, M., Columbia Univer- sity, NYooster College, Ashland College. Mathematics LUCILLE LEACH A, B., B, E., University ot' Akron: Uiliversity of Southern tlaliforniag Kent State University, University of tloloratlo, Latin, English, Biology DOROTHY NANTELL B. S. in Education, Bowling Green State Univer- sity, VVestf-rn Br-serve ljnivcrsity. History, Physical Education MARION L. STEELE Principal of Amherst High School A, B., Oberlin College: Chicago University, Stan- ford University: Cambridge University, English MARGARET F. RICE A. B.. Oberlin College, A, M,, University of Michigan, Speech, English ARTHUR W. ENGLE B. S., Iowa State College, Oherlin College, Ash- land College, Ohio State University Graduate School, Baldwin-VVal1ace College, Science ROBERT l. HUBBARD B. S, in Education, Ohio State lfniversityg A. M. XYestern Reserve University. Physical Education, Junior High English GRAYCE PURCELL Secretary to the Superintendent5 Attendance Of- ficer: Clerk of Board of Education, FLORENCE EHRMAN Diploma, Kent State University. Fifth Grade KATHRYN P. MURRAY A, B., A. M., NVQ-stern Reserve Universityg Uni- versity ol' Michigan: ljniversity ol' Paris. Frenchg English, Spanish, Student Publications MARGARET SCHNEIDER Diploma, Kent State University. First Grade W. WADE BRUNS B, S., Toledo University, Ohio State University, M. A, XVestern Reserve University. History, Social Sciences. E t Image Not Available HOMER HAINES B. S. in Education, Kent State University: Miami University. Commercial Department. JEAN T. LOWRY Bachelor ot' School Music, Oberlin College: New York University. Music. ALICE E. MEHRLING A. B., Oberlin College: Traphagen School ot' Fashion Design, N. Y., Cleveland School ot' Art: Ohio State University, Art ETHEL E. EPPLEY Diploma, Kent State University: XVooster College: Cleveland Scllool ot' Education. Junior High Arithmetic HULDA BERGER Diploma, Ashland College: Kent State University. Third Grade MARGARET PANDY Diploma, Oberlin Kindergarten Primary Train- ing School: Kent State University. Second Grade EDNA M. BELLER Cleveland School ot' Education, XVooster College, Kent State University, Chicago Lyceum Arts Con- servatory, Ola-rlin Conservatory ot' Music. Fifth Grade LUCILLE M. BURGE Diploma, Kent State University: University ol' Colorado. Fourth Grade V. LEE PRIOR B. S. in Education, Ohio University. Manual Training: Mechanical Drawing 1942 QB ,. ETHEL ROTH A. ll., College ol' NYooster: Ohio University: Iowa State University: Western lteserve University: University ot' Colorado, Home liconomies FLOYD C. MOORE B. S. in Music, Oberlin College. Music-String and Woodwimt Instruments: Jun- ior and Senior Orchestras EDWARD KIEF ER lt years music study with private teachers: 7 years with C, V. ltychlik: Band Master Degree, Innes Band School: Chicago. Musicglirass and Percussion Instruments: Band CARL C. DEEDS Ii, S. in Agriculture. Ohio State University. Vocational Agriculture MARGARET HEIBY A, B. Oberlin College: l'niversity ot' Cincinnati Grade Two and Threc MARY FRANCES SCHRIVER Diploma. Kent State University: Ohio State Uni- versity. First Grade STELLA SOLACK GAMMONS B, S,, Kent State University, I Sanatorium School FLA UR WITH , , , Classes Classes are certainly the "spark that makes the school go 'roundn for they are the real foundation of every educational institution. Students no longer think of classroom work as dull and unimportant, but look upon it as interesting and help- ful. The teachers are eager to teach their pupils, and the pupils are just as eager to learn all about arithmetic, languages, history, arts, and sciences- These sub- jects are vital factors in developing a well- trained mind and a cultural as well as a practical preparation for life. A stitch in time Moccasins in the making Art for art's sake Industry ln the shop A refinished chair fb- WM lag sg 'N'w ii J M. - .fflnqr A 4. ,ws smii . Vbgf ,g.,.e Fact' agfc ngxfn QCUQ sz VQQ-9 mx-Q.. Q.. '-Ola 'flag Qif .. T"K 080 it vat tfiax sgQ,. Cyn 'Kin vw' ,r E IOR BETTY M. WITTE buxy, mathematital, fwitly G. A. A, 2, 3, 4, Tri-Y 3, 4, Record Staff 4, Glee Club 1, 2, 4, Orchestra 2, 3, 4, Pageant 3, Plays 3, 4, Scholarship Team 1, 3, French Club 3, 4, Latin Club 1, 2, Student Secretary 4, Ring Group Secretary 4. JAMES A. r JAMES F. WILHELM jester, flarterer, fwarrior Basketball 2, Football 1, 2, 3, 4, Hi-Y 3, 4, F, F. A. 4, Student Council 2, 3, 4, Glee Club 4, Sex- tet 4, Ham Actors 3, Village Revue 1, Class Vice President 1. BAUER jam session, arranger, lzlarney Orchestra 1 , 2, 3, 4, Band 1, 2, 3, 4, Play 4, Hi-Y 3, 4, Latin Club 1, 2, Sax Quartet 2, 3, 4. DORIS M. THELMA F. SPRENGER ialented, fluent, scholarly Glee Club 1, 2, 4, Orchestra 1, 2, 3, Latin Club 1, 2, Opervtta 1, French Club 3 and Pres. 4, G. A. A. 2, Tri-Y 3, 4, Ring Group 4, Record Staff 3, a11d Editor 4, Student Secretary 4, Pag- eant 3, Scholarship Team 1, 2, 3, 4, Library Assistant 4, D. A. R. Test 4, Student Teacher 3. TURNER daring, mirlhful, talleatiwe Glee Club 2, Student Secr WALTER 3, 4, Sextette 4, Student Council 2, etary 4, Record Staff 4. WALTER A. RADOSEVICH fwhisller, alhlele, rogue Basketball 1, 2, 3, Football 1, 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, Glee Ctlub 1, 2, 3, 4, Quartet 2, 3, 4, Pageant 2, 3, 4, Operetta 1, 2, Sextet 4. R. LACH fwholrso m e, reliant, lanlzy Football 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, 4, Basketball 1, 2, B Squad 3, 4, Student Council 1, 2, F. F. A. 1, 2, 4, and Treas. 2. MARY ACEVEZ methadifal, amiable ELAINE MAXWELL HALL energetir, misehiefvous, hasty Columbus North High School 1. 2, Cheerleader 1, Latin Club 1, 2, Girl Reserves 1, 2, Athletics 1, 2, Gym Leader Glee Club 4, 1, 2, Mixed Chorus 2, G. Af A. 3, 4, Sextette 4, Tri-Y 3, 4, Gym Leader 4. HENRY C. FICHT happy, casual, friendly Football 3. 4, F. F, A, 4, Track 4, Baseball 2, 3, 4. .1-:',,,m:f.fL'13f1Q 4 '7 1,1:5,'i5.,3gvg . 1, LEANA M. PLATO litrral, mrfk, pfnsilve G. A, A, 2, 3, Tri-Y 4. EARL C. STIWALD expfrt, flflvrr, :1'z'retifUzf Orchestra 2, il. -1, linsemnble 4, Band 1. 2. 3, 4, Sax Quartet 2, 3, 1, Plays 3, 4, Pageant JS, Scliolarsllip Team 2, 4, Latin Club 1, 2. VERA MAE SCHUBERT wersatilf, miuutr, stylish G, A. A. 2, 3, 4, Tri-Y 3, 4, Ring Group 4, Record Staff 2, 3, vt, Gln-0 Club 1, 2, Orcln-stra 1, 2, 3, -1, Pageant Zi, Plays 3, 4, Scholarship Team 1, 2. It, 4, Library Assistant 4, Latin Club I, 2, Il, French Club Il, 4. ROBERT W. WENZEL rarnpagrous, fwondrrous, fworthy Glee Club l. 2, Cheerlvadel' 1, 2, 3, 4, Scholarship Team 1, 2, 3, Latin Club 1, 2. 3, French C-lub 3, 4, Plays! 3, 4, Cllristnlas Pageant 3, Record Staff 3, 4, Operetta 2. ORA M. SCHAEFFER oomph, lnuxic, subtlfty G. A, A, 2, Il. 4, Trl Y Zi. 4, Record Staff 4, Glee Club 1, 2, 3, 4, Pageant 1, 2, 3, Scholarship Team Il, Op-cretta 1, 2, Cheerleader 3, 4, Student Secretary 4, Frrnch Club 3, 4, Latin Club 1, 2, 3, Student Tracher 4. VINCENT B. STRAUSS fvirtuous, llluxtfring, :pry Play -1, Student Secretary 4. ANNA M. SLIMAN admirablf, mannrrly, scintillating Glen Club 1, Plays 3, 4, Tri-Y 3, 4, G, A, A. 3. 4. ELLSWORTH C. MALONEY Msential, chefrful, mild F. F. A, 2, Il, -I. DOROTHY E. QUESTER diligfnt, fffirifnt, quirt G. A, A, 2, Student Secretary -1, Hall Guard 4. HOWARD B. WEIGAND handy, baffling, fwistful Basketball 1, 2, 3, 1, Football 3, 4, F, F. A. 1, 2, 4, Judging Team E IOR ANNA BADO airy, baxhful DAN A. BOMBACK F. F, A. l, 23 Glee Club 1, 2, 4, Student Secre- tary 45 l,l'tllllil 43 Football 3. CLETUS R. BRUCE furly, roguish, boyish Glee Club l, 2, 4, F. F. A. 2, 3, 43 Judging Team 3. JANET B. BLYTHE Student Secretary -lg Pageant 33 Play 4. EILEEN M. CONNELL explzfit, melifulous, fomprtent G, A. A. 2, 3, 4: Tri-Y 3, 4, Record Staff 3, 4, Glee Club 1, 2, 3, 4, Pageant 33 Plays 43 Scholar- ship Team 3, 43 Library Assistant 4: French Club 3, 43 Student Secretary 4, Student 'l'eiucher 3g Ring Group 4. MAYNARD J. BRUCKER musrular, just, brafwny Basketball 1, 3, 4, Hi-Y 3, 43 Glee Club 1, 2, 4g Ham Actors 33 Sextet 4. ARTHUR A. DARAKIS axtistir, athletir, deliberate Football 2, 3, 1, Track 1, 2, 3, 43 Basketball 23 B Squad 3, 4, F. F. A. 3 and Vice-Pres. 33 Record Staff 3. CECELIA P. DROSDOWSKI 4'oopf'ratifvf, prftly, dainty Latin Club 1, 2. KATHRYN E. FRANKS kiddish, rfferfvesfent, fanriful Tri-Y 4. EDWIN C. FOSTER fnthusiastir, ron-verxational, frank Band, 1, 2, 3, 4, Orches.tra 2, 3, 43 Ensemble 4g Saxophone Quartet 2, 3, 4, Scholarship Team 1, 2, 43 Latin Club 1, 23 Hi-Y 4, Plays 3, 4, Pa- geant Zig Record Staff 1, 2, 3, 4. WAYNE FRITZ -winning, fafctious Track Mgr. 1, 2g Latin Club President 2g Record Staff 3, 4g Football 45 Hi-Y 4, Scholarship Team 2 3 DOROTHY J. GAWNE dexterous, journalistir, gentle i Latin Club 1, 25 Scholarship Team 1, 34 Pageant 3, Student Secretary 44 Record Staff 45 French Club 49 Scholarship Team 4. HARRY HALL hilariour, fhifvalrous, harmonizing Footballl 2, 3, 45 Hi-Y Vice-Pros. 3, and Pros. 45 Glen- Club 1, 2, 45 Or- chestra 25 Band 1, 2, 3, 45 Sextvt 45 Pageant 2, 35 Ham Actors 35 Schol- arship Team 1, 25 Operctta 1, 25 Class Pri-s. 1, 2, 3 and Vice-Pres. 4. EARLENE C. HARRIS exquisite, Coy, harmonious Glec Club 2, 3, 45 G. A. A. 25 Pageant 35 Play 45 Frvnch Club 3, 45 Stu- dent Secretary 45 Tri-Y 4. HERBERT W. KOEPKE hearty, fworlrcr, knafve F. F. A. 1, 2, 3, 45 Football 1, 2, 3, and Honorary Capt. 4. GAIL J. HIGGINS giggly, joyous, hclter-.shelter Glen Club 1, 2, 3, 45 G. A. A. 2, 3, 45 Sextcttv 45 Tri-Y 45 Studcnt Secre- tary 45 Hall Guard 45 French Club 3, 45 Gym Lf-adcr 25 Office Aid 4. HERMAN B. KIRSCHNER herfulean, bra-ve, knobby Football Mgr. 2, 35 F. F. A. 3, 4, Itcportcr 3, Secretary 45 Judging Ti-am 3. ROSETTA E. HILL rightfous, rarnml, helpful GIPO Club 1, 25 G, A, A. 2, 3, 45 OPPFPIIR 1. GAYLORD C. KRUSE good-nalurvd, congenial, kind F. F. A. 1, 2, 3, 45 Football Mgr. 45 French Club 3, 4. U JANICE E. HOLLINGSWORTH joking, Payer, hospitable G. A. A. 2, 3, I5 Tri-Y 3, 45 Glcc Club 1, 25 Opc-retta 15 French Club 3. HAROLD C. LAVINE handsome, varefrcr, la-'vislz Basketball 1, 4. WILMA A. HOLZHAUER willing, amicalzlf, lzuxiling G, A. A, Trcas, 2, Svc, 3, and Board M4-mlwr 45 Latin Ululm 1, 25 Frvnch Club 3, 45 Tri-Y 3, 45 Glcc- Club 1, 2, 4, and Ass-istant Librarian 4: Opcrctta 15 Rvcurd Staff 3, 45 Scholarship 'Fc-am 35 Plays 3, 45 Pagr-ant 35 Student Tvachvr 35 Studi-nt Council 15 Class Svc. 2, 3. 45 Ring Group 4. il I ' Wx GEORGE E. WALKER SE IOR PHILIP J. LODGE persislenee, joy, leisure F. F. A. 3, 45 Latin Club 1, 25 Track 15 Basket- ball 15 Football 25 Judging Teams 3, 4. DOROTHY KARAFIL dreamy, kittenish G, A. A. 2, 3, 45 Pageant 35 Plays 4 MILDRED J. KASER meritorious, jolly, kissable Student Council 2, 3, and Vice-Pres. 45 G, A. A. 2, and Treas. 3, and Pres, 45 Girls' Glee Club 1, 2, 3, and Vice-Pres. 45 Record Staff l, 2, 3, 45 Latin Club 1, 25 French Club 3, 45 Opcretta 15 Christ- mas Pageant 35 Scholarship Team 25 Plays 35 Tri-Y Vice-Pres. 35 Ring Group 4. REGIS A. genial, rnlertaining, fwarm-hearted Basketball Mgr.. 3, 45 Hi-Y Sec. 3. 45 Student Council 3, and Pres. 45 F. F. A. 3, and Pres 45 Glee Club 45 Sextet 45 Judging Team 35 Buck- eye Boys' State 35 Plays 45 Record Staff 4. MANNION ro mantir, affable, masfuline Beaver Falls, Pa. 15 F. F, A. 45 Biology Club 45 Shop Foreman 3, 4. ANNA T. LODGE agreeable, truthful, loyal G. A, A. 3, 45 Tri-Y 45 Latin Club 1. JANET H. SMITH jitlerbug, hope, sailors G, A, A. 2, 3, 45 Tri-Y Cabinet 3, and Pres, 45 Record Staff 1, 2, 3, 45 Gleo Club 1, 2, 3, 45 Sex- tette 45 Pageant 2, 35 Plays 2, 3, 45 Scholarship Team 1, 2, 35 Cheerleader 3, 45 Operetta 1, 25 Gym Leader 45 Latin Club 1, 2, 35 French Club 3, 45 Ring Group 4. THOMAS J. NIESEN taetful, jazzy, naive F. F. A. 2, 3, and 'l'1'1-as. 45 Play 4. JAMES C. REDMAN joker, earioonisl, realist Football 45 Hi-Y 3, 45 Scholarship Team 4. JUNE M. MCDERMOTT joyful, magnetir, modish Girls' Glee Club 1, 2, 3, 45 Tri-Y 3, 45 Plays 3, 45 Pageant 3. DOROTHY W. MESSAL dauntless, fwishful, masterly G, A. A. 3, 45 Glee Club 1, 2, 3, 45 Tri-Y 45 Or- chestra 1, 2, 35 Sextette 45 Operetta 25 Gym Leader 2, 45 Music Festival 3. RAMON B. SLUMSKA reckless, boogie-fwoogie, spontaneous Basketball 1, 2, 3, 45 Football 3, and Mgr. 45 Hi-Y 3, 4. .Lv RAYMOND WRAGG rlzytlzmir, fwliimximl Band 1, 2, Il, 43 Orchestra 1, 2, Il. 43 Christmas Pagcant 2, 33 Plays Il, 43 Sax Quartet Il, 43 lla-sm-rve Football l NORMA MAE LANGE nrai, muxifal, lndylike Girls' Glcu Club I, 2. St, and Prvs. 43 Girls' Ss-xt:-t 2, 3, 43 Ring Group 43 'I'ri-Y 3. 43 t1l1ristmasl'z -a 2 I A ' ' ' ' ' ' ' - lg: int , l, 1, Upclatta 1, 2, tu. A. A. 2, .l, l.4-adx-r 2, 43 Music Fe-stival Il, -I3 Plays 2, Il, 4g School Vaudt-ville 4. JAMES THOMAS CHILDRESS jovial, frasing, rhurlaling lg lf. A. 2, .L 4 3 .ll PATRICIA KATHLEEN GAMMONS poviir, krfn, glib V-M '. . ldglllg I4 :ms 2 l I . ,.. 4, Gym 1. l , A. 23 Student Council 3. 43 flu tluli 1. .23 Ricoul Stall l, 2. .t, 431 X Op:-rc-tta lg Essay XVinnrr 1, JAMES ATTIE jorosr, artful Track 13 R4-sm-rvr Football 2. 'K .aw ALETTA MAYS ailra fllilf, mndfrn Glu- Club 1, 2, 3, 43 Rrcord Staff. 43 Girls' Svxtet 43 'l'ri-Y 3, Trl-as, 4 Opera-tta 13 G. A, A. Board 2, Il, anal View-P11-S, 43 Gym Lvader 4. JAMES RILEY DONNELLY jaunly, responsible, drhonair Livestock Judging 113 Football 2. 3, 43 Basketball Mgr. 43 Sf-xtet 4. BONNIE CLAIRE HULL llonny, rarnely, liarznlrsx Hall Guard 43 Stuclrnt Sec. 43 G. A. A. 1, 23 Tri-Y 33 Glee Club 1, 2. ELMAS ROBERT TOWNE easy-going, rollifkiny, tirfless Football 1, 2, 3. 43 Baskl-tball 2, 3, 4: F. F. A. 33 Police Patrol 43 Dairy Cattlf' Judging 4. fl' A 1 I f 1.34-. 'fl 1 Q Class Svc,-'l'rf-as. l: Class Vicf'-Pros, 2, Il: F. F. A. 'I'rvas. It and Viv?- Prrs., 43 Hi-Y 3, 43 Glu- Club 43 Class Pros. 43 Potato and Apple Judging 33 Seniors Endorse Formula Q . . fgmxzz z.M.1,., A, '7'w-f,f2f , so 711.---4.04 i. gg"-fijfmv 0? . Em, 9 - - , QS 'if 1 ,23"H-f Sgggk Q52ff"QX Q' j5f2f if "mfML'7',.,,.,N X o',X foxkdi 'lx L MQ' U QSM fMW'1LWW?m?fff " 5529 WW-w 2f.4,,zQ:f ima. W M . ,ggi5yZfZ.Tj?f'Q0fff. Y Flwiff jf S, Q QQ Wwwwy 2216- Off, ,Ts-0.-Unis We-.cf 6Za"'f"":"u il4"LJ?erre" UNIOR BOYS Front Row: li. Szigvri, ll, I.0g!,un. Il. XVUIIHICIC, J. Krivg, VV. Gzlmhisli, T, Iiickvt. .l. P1-nton, l'. Gl'l'l'll, G, Ilvclgms X toni ll Middle Row: G, Kill'2ll'Il, G. NYzlrrl. J. NICIIHIIII, li. liruckvr. Ii. Bic-rmun, l'. llugn-l'o, M. llaulnsvvicll. ivicc'-pus ruskv, Ii. llc-iclwrlg Back Row: lf, Mac Km-nziv, IIA Ifllflllilll, I.. l.a-liszlvr, I.. Kim-gm-l', ll. Sulll, ll, ltrumlmmlx Il PII Il ll, Millulzl. F. Linn. GIRLS Front Row: .l, Sliuwznllw, ll, Spolarich, 18012.-ll'l'llS,l, I, Roth, J, Bl'2ll'llLIIgillll, ll. llulu, ll. Scott, M. Acvul ll X0 wrth. C. :"s , '. A-' 1' 1 c ow-. Qznmivr' .' a" 91' 'H vi' I ' 0' , ."1' 4 Q X ll llosulklulz Class of 43 Talented musicians, sturdy athletes, keen scholars, ab.e actors -yes, the Junior Class has all of these. The class spent the entire year pinching pennies in trying to earn enough money to sponsor the ever-important junior-Senior ' Reception. Red letter dates on the junior calendar were the first skating party of the year, the play, "Good Night, Lacliesf' the Christmas dance, and the Junior-Senior Reception. sl. ings, 'l'. Nichols: Middle Row: S. l'IIlll'l'I. J, Iluih, fprvsj, II. Schulz, M, lIl'llSl'llll', A, GRINVIIP, S. NIUIIZ, NI Illllllll s um l IIIIII h is It mhudt Ba k R . I, Sl s, N, Buck t, ll, NN lk , I. Mill I, l. Sl.lllll'X, A. llutkut I lk-un. I., llc-ll-r, C. Volf, , 3' 'z '. 7 'ku . U, Class of '44 ln the early part of the year the sophomores caught a germ called "La Conga-Rhumbaf' With "Xavier Cugatu Ludwig as instructor they spent much time at the class party in ul-2-3 kicking." Three of their members, Norma Wavrick, pianist, and Wayne Heller and Elaine Hamann, clarinetists, earned prestige for the class by receiving superior ratings in the Clearview and Oberlin music contests. One of the class projects was selling those attractive green and gold megaphone pennants. The group also sponsored a dance and a skating party. The sophomore chapel was a take-off on the modern radio serials. According to Webster, the word "unique" means without an- other of the same kind or unparalleled. Perhaps if Daniel Webster could take a gander at the sophomore class, he would change the definition of unique from its present meaning to the Class of '44, GIRLS Front Row: D, llcuschle, B. Gormley, M. Karafil. R. Hass-npflug, M. Braun, .l, Dutv, P. lfrnccionne, R, Rolling, E, Kir- schnvr, G. Kingsley, li. Sprengvr, N, NYavrick, V. Grundug Middle Row: I.. Schultln-iss, J, Gordon, P. Frank, M, Spring- er, B, Crum, S. Miller, M, Neiscn, P, Packard, D, Lutz, L. Kos-pku, G. Stiwnld, R, Ficht, fsvc,-t1's-ami, ll. Murchg Third Row: G, Young. N. Hosunkrunz, li. Lodge, P. Mille-l', E. Hamann, M, Aschonlmch, F, Van Nuys, ll. Brill, li, Atti, N, Nichols, M, Bruckcr, H. Hz-dgvs, M. Powvrs. BOYS Front Row: I., 'l'1':mte-r, XY, Unger, R. Eppley, G, Brown, NV. Parks, C. Nugent, IE. Drozdowski, R. Aobersold, NV, Holler, XY Bailvyg Middle Row: C. Anthony, Qprm-SJ, C, Heck, T. Moody, L. Kruse, G, McFadden, E, Kelly, T. Ahrulunu, G. Dun' H. Sahie-rs, .l. vVlllll'llllQ Back Row: YV, Spldr-ll, D. Prittio, ivicv-pres.J, M, Braun, G. Taylor, H. Van Nuys, J, Dar- akis,,C, Schieferstein, IE, Lvinilwacll, J. Jackson, R. Munigu, D. Slack. Fifty-Fifth Annual Commencement Amherst High School l May 27, 1942 ORDER OF EXERCISES Processional-"Entree de Procession" . . . Batiste The High School Orchestra Mr. Floyd Moore, Director Invocation ....... Rev. Father Smith Trio -"The Lord's Prayer" ...... Malotte The Misses I-Ieiby, Lowry and Mays - Address ....... Rev. Adam A.'I'Iunter District Superintendent of the Methodist Church Harp-Violin Duet , f ' I , Harp .... Ora Mae Schaeffexi' l I ' . I Violin L. l. . l . . l Jean Lowry A Piano ..... Norma Wavrick Senior Girls' Sextette-"The Green Cathedral" . . . Carl Hahn Norma Lange, Gail Higgins, Aletta Mays, Dorothy Messal, Janet Smith, Doris Turner Presentation of Class ..... Miss Marion Steele Principal of High School Presentation of Diplomas . . Mr. Thomas Bruce President of Board of Education Benediction . . . . Rev. M. A. Burris Selection . .... The High School Orchestra BACCALAUREATE St. Peter's Evangelical Reformed Church Sermon by Rev. Harold H. Maxwell Sunday Evening, May 24, 1942 CLASS NIGHT "Listen, Mr. Speaker" Monday Evening, May 25, 1942 High School Auditorium CLASS MOTTO: "Ours is to make tomorrow better than today." CLASS COLORS: Red and White. CLASS FLOWER: Red Rose. NATIONAL HONOR SOCIETY Maynard Brucker Eileen Connell Edwin Foster Harry Hall Mildred Kaser Wilma Holzhauer Ora Mae Schaeffer Vera Mae Schubert janet Smith Thelma Sprenger Earl Stiwald Robert Wenzel Betty Witte Wayne Fritz Gail Higgins Anna Sliman FASN ITH... Sports Athletics and Amherst High School are an inseparable combination. The two Work together to provide the added spice that makes school life more interesting and recreational. The Comets are known all over Northern Ohio for their excellent work in football, basketball, and track. This year a hockey team and a baseball team were organized. The Girls' Athletic Association is the favorite organization of most of the high school girls. Rah Rah' Rah' First Down! GRADE FOUR - MISS BURGE, TEACHER Front Row: L. Ellis, J. Koepp, G. Eschtruth, N. Yonkings, M. Bramwell, J. Kiser P. Buser, G. Katonak, R. Klingenmeier, J. Pippertg Middle Row: W. Frederick, D Mollison, T. Short, L. Caultrip, H. Phillips, J. Hill, L. Frank, G. Smith, A. Koepke Back Row: P. Lutz, J. McKenzie, E. Dute, B. Werner, L. Wohlever, B. Schroeder, E Heck, J. Martin. GRADES TWO AND THREE - MISS HEIBY, TEACHER Front Row: R. Gerber, L. Gerber, G. Youngless, E. Ellis, J. Whitney, E. Siron, E Shields, R. Wilford, D. Leimbach, D. Hutton, Middle Row: N. Hollingsworth, K Essig, G. Comstock, R. Anderson, R. Early, R. Haas, N. McLoda, J. Goodwin, M Bremke, C. Filbertg Back Row: W. Dietrich, L. DeCaire, R. Slack, E. Barckert, F Brainerd, M. I-Iogrefe, R. Kane, G. Lucey, D. Barres, R. Berk. GRADE THREE - MISS BERGER, TEACHER Front Row: F. McFadden, C. Thomas, P. Hill, R. Takacs, C. Sharp, N. Bruce, E. Ko- minis, D. Miller, N. Sabiers, J. Brown, Middle Row: A. Sagert, M. Strauss, D. Clay J. Nitz, J. Krause, H. Chambers, C. Werner, R. Schultz, D. McFadden, G. Whitney F. Werner, B. Mollisong Back Row: S. Krause, P. Gehl, D. Maurice, G. Ellis, I. Auble J. Diedrick, L. Borowicz, R. Slack, L. Huey, B. Vollmer, L. Beesing, M. Menz. Not in picture: L. Witt, C. White, D. Traster, B. Bales. l l 1 3 Z--if ..v"Rf ,.-fs, 6,-kz ,,-Q4 ,...-G 1 1 I r Cid I 5 ' Q Wil Grade 2 Grade 1 Grade 1 GRADE TWO - MISS PANDY, TEACHER Front Row: W. Kiser, J. Waldron, R. Pwinski, V. Brucker, J. Buser, J. Trifiletti, R Phillips, C. Lee, S. Sterna, J. Thomas, Middle Row: B. Armstrong, D. Meredith, A Copeland, C. Hogrefe, J. Bolliger, F. Gigliotti, J. Dudley, J. Gehl, L. Price, D. Gar- ber, V. Sternag Back Row: J. Krieg, C. Sands, R. Frederick, R. Schieferstein, J. Mar- lowe, W. Leininger, L. Bartlome, L. Zuspan, A. Rubel, A. Mathes, L. Down, B. Pip- pert. GRADE ONE 4 MISS SHRIVER, TEACHER Front Row: J. Yonkings, D. Pippert, T. Krause, D. Zuspan, B. Dietrich, W. Marlowe S. Lowry, L. Chambers, D. Anthony, Middle Row: B. Werner, G. Grose, R. Schultz, A Barck, W. Marlowe, J. McCrann, S. McFadden, J. Walker, M. Metzger, Back Row G. Berrington, R. Owen, E. Bryner, J. Henes, J. Mahar, J. Krieg, J. Myers, R. Mertz D. Schroeder. 1. GRADE ONE - 'MISS SCHNEIDER, TEACHER Front Row: D. Brainerd, D. Barris, B. Slack, D. Woodings, B. Mischka, N. Mollison J. Shibley, G. Knispel, D. Reinhardt, Middle Row: F. Clary, N. Springer, H. Baker A. Collar, M. Braeudigam, D. Yonkings, R. Van Nuys, T. Dute, E. Vollmer, G Swartz, Back Row: J. Schroeder, R. Barckert, M. Durling, M. Kinloch, A. Engle, S Menz, W. Hammond, M. Raesler, R. Folk. Footliglit lamour -i 7 l "YOUTH TAKES OVER" Front Row: J. Mclk-rniolt, I, Roth, A. Slinmn, R, Roscnkranz, N. I.zmge, XY. Hnlzhuuvr, IE, Connell. ll. Bomlmck, S, Menz G. NYulkt-r, R, XVOnzc-l, J. Smith, EQ Foster, S. Rciiihardi. R. XVl'1lgg, V. Schubert, E, Siiwzllml, S. Elllt'l't. C, Mille-r, .l. Ruth. H Schulz: Back Row: li. Harris, G. NV:u'd, E, Bivriiiuii, V. Strauss, 11, NX'oll'. B, NVith', D. Kurafil. Dramatics Department The first quarter of the year the dramatics classes spent in studying the history of the theater. Near Christmas time the two classes combined to present "Youth Takes Over." This play, which -,. ran for two nights, provided many hearty guffaws before the cle- g, 'jj nouement. kJ The first division gave "It Happened in Bethlehem" for K.. Christmas chapel. ln February the dramatics department offered a program of one-act plays. March saw the department working diligently on in- terpretive readings. These selections were given at chapels and on other occasions. h The second division of the class supplied many of the cast for the Senior Class Night play, "Listen, Mister Speaker!" ln the course of the year various members of the classes saw "Joan of Arc," "Claudia," i'Arsenic and Old Lace" and "Macbeth," experiences which thoroughly rounded out a successful year. H1-Y Activities of the Hi-Y this year have been civic as well as social. The club has aimed to serve both the community and the school. Last fall the boys passed out literature to persuade the people of Amherst to vote for the school tax levy. During the basketball season the club issued programs, sold candy, and announced the games. At Christmas they painted religious pictures on some of the school windows and collected books for the library at Pleasant View Sanatorium. Student Councll "l..i'l Abner Day" was an innovation at A. H. S. this year. The Student Council was responsible for that gala occasion. The student governing body also took charge of arrangements for the Defense Bond and Stamp Day in the fall. STUDENT COUNCIL Front Row: G.Kingsl1-y, M, Kas:-r, ivicv-pre-s.l, G, XValk4-r, Qprosj, li, Loilgv, J. Willis-lm, ll. Schulz, Back Row: li. icket, l.. Schibley, isa-c.-trv:ls.J, ll. llrinnhack, D, Prittiv, P. Iiunnnons, C. Anthony. HI-Y Front Row: H. Salxivrs, NY. Hvllrr, G. Hickc-l, H. Hull, fprvS.j, J. vVllll0lll1. Il, Slumska, J, Penton, ivice-pr1's,J, Middle Row: NV, Fritz, R. Logan, J. Buurr, G. NVard, G. NValkv1', lSvc,J. .l, Donnelly. li, Foster: Back Row: E, Hviclu-rt, D. Prit- tu-, R, Mihutu, itrvas..J, D, Sahl. li, Prittie, M, llrucker, D. Slack, J. llvdnian, ,M 2 X 5 wiiifAS"X www' V vxwh.-wr 'NM The C. A. A. Under the direction of Miss Nantell, the G. A. A. girls partici- pated in many sports, such as baseball, volleyball, basketball, and tumbling. "Play Day" was the main event of the association this year. Oberlin was represented by a group of senior girls. The girls spent the day getting acquainted, playing basketball, and enjoying a social hour. At the basketball tournament the senior team proved victorious. The G. A. A. girls received points for participating in the dif- ferent activities of the association. After they earned the necessary points, they were awarded' numerals or letters, according to their merits. ' G. A. A. TOP PICTURE Front Row: V. M, Schulze-rt, G, Showultn-r, B. Yonkings, J. Hl'2ll'l1dlglllll, D, Kurzifil, R. Schulz, A. Gawnv, D. Dutc, I, Roth, 'l', Nichols, A. Lodge, J, Smith: Middle Row: N. Lange, M, Kaiser, E. Maxwell Hall, 0. M. Scl1awl'l'm', S, Ehli-rt, J, lllllll, N, llvuschlu, S, Menz, R, ROSl'llkl'1lllZ, .l. Subic-rs, I., DL-an, E, Connelly Back Row: R, Hill, J. Hollingsworth. W. Holzlluuvr, A. Slilnan, G. Higgins, A, Mays, IJ, NYullwr, C. Miller, I., Schiblcy, B. YViti1-, D, Mvsszil, BOTTOM PICTURE Front Row: R. Gormley, Rviclivrt, N. NVuvrick, B, Gormley, M. Karafill, G, xvllitlllilll, P, Pvnton. G. Smith, C, Brown, IZ. Springer, J. lillisg Middle Row: D. lla-usclill-, S, Kl'lfl'gK'I', ll. Leuzlvr, I., Hosvnkranz, J. Sands, R, Xv1'itl'lClI, J. Gor- don, M, Nvisen, I., Becker, C. Koniinis, R, Ficht, D. Murchg Back Row: M, Peabody, N. Rosenkrunz, li. Lodge, P, Mill- er, M, Aschunhuch, F, Van Nuys, P. Frank, M. Springer, A, Brill, G. Stiwald, M, Powers., J, Dute, als with a Purpose VARSITY FOOTBALL Front Row: G, Kruse. R. Logan. T, Ahrulmni. H, Hall, J. Penton. Towne. XV. Inch J RPdHlqll R ilumska, Mlddl Row: G. 'l'aylor, NY, Km-pkv, H, Ficht, .l, NYilh0lm, A, Darakis, J. Kric-g, NY, Gzunlnslm Back Row l Kulruskc R 'Vlihu u M. Braun, NV, Spidvll, P, Hogrvfv, D, Slack, VV, Ruduscvicll, IJ, Brumbuck, Il. NVi4guml, tomh ludxug RESERVE FOOTBALL Front Row: J. Flock, J, Lach, H, Avhersuld, 0, Bailey, ll, L:-imlmcli. M, Rick:-tg Mid e ow Bmw L Nh ll li. Kvlly. M, Rzulusvviull, C, Anthony, J, Brown, J, NViIlu'lm, II, XVOIIIZICIKQ Bac ow umh li bhud I tunic ir' Ii. Bll'I'lllllll, XY. Fritz, I., lrcuszlvr, D, Prittiv, .l, Darukis, H, Van Nuys. Amherst Amherst Amherst Amherst Amherst Amherst Amherst Amherst Football Summaries VARSITY RESERVES 7 Elyria R. 6 Amherst 6 Elyria I9 Lorain R' 6 Amhdrst I3 Elyria 0 Sandusky R' 0 Amherst 6 Clearview 6 N. London 0 A h I2 C . 6 Wellington 0 m erst learview 7 Clearview 2I Amherst I2 Vermilion 7 Medina 0 Amherst 25 Vermilion 0 Vermilion l 3 Basketball Summaries VARSITY RESERVES Amherst Opp. Amherst Opp 2 6 2 8 Lorain 2 0 24 39 2 6 Oberlin I 6 8 60 I 2 Medina 29 8 35 23 Birmingham 23 I3 30 23 Vermilion 34 9 47 28 New Lonclon 29 8 I9 33 Clearview I9 I I 30 23 South Amherst I 6 I 7 29 2 7 Wellington 2 6 I 6 5 0 7 Medina 24 I 5 43 I 8 Vermilion 2 2 I3 37 28 New London 40 8 I 5 I4 Wellington 24 8 39 2 2 South Amherst 2 7 24 45 2 7 Grafton 30 28 fcontinuecl on page forty-eightj RESERVE BASKETBALL 1 ll, Womack. II, Van Nuys, H. Sulmivrs, W. Unger: Back Row: II. Lu Yinv, J, llllfliilllll 4 1 1 ll SI it 11, sum mg,-.y, VARSITY BASKETBALL , .. ' f. ' . 1 , , 1 . . , . . V ry F t R ll I X ie, M. llxaun. XX, fnllllblhh. R. Slumska, J, llllllllll, Back Row . J. lkllllllllb Uh., J, M li I l K 5, D. BI'lllIlIJZlCll, ll, Mihuiu, Ii, Bit-1'11iz111, G, NYulke1' Igl O HP. 66 99 Fouls and Fairies ack Row: ll. .M'lM'l'soIml, li, lie-icl B. SQUAD Front Row: Ki. llickvi, J, XX'ilh1'Im, J, XYillil'Im. NY. Lzlcli. A, llilI'2lklSi1 B vrl, l,. l.4-ilsllvr. IZ, Cm'c'l'4l:1lz-, XY, Ilzuclusr-vicli, D. l'1'ittiz-. Cnucli Iaulwig, JUNIOR mul-I ll, XYnIl'. Nl, Nlzmichl. Ii. Arndl, 0, Builvy, J. Brown, J. l.uch. Ii, Gnnilmisli. Basketball Summaries B-SQUAD Amherst Rocky River Amherst Rocky River Amherst Amherst Reserves Amherst Elyria B Amherst Amherst Jr. Hi JUNIOR HIGH Amherst Clearview Amherst Clearview Amherst Birmingham Amherst Birmingham Amherst Oberlin Amherst Oberlin Amherst Jefferson Amherst Jefferson Amherst Oberlin Reserves Amherst Vermilion Amherst Vermilion Highlights in Sports SCORE VICTORY AT MEDINA On I-IalIowe'en night, the Comets upset the Medina Bees by a score of 7-0. The game was played in incessant rain. Early in the second quarter Amherst had the ball on the I5-yard line, "Arkie" Darakis faded back and threw a beautiful pass into the arms of "Vidge" Lach, who was in the end zone. "Blitz" Krieg carried the ball over for the extra point. COMETS TRIUMPH OVER WILCATS In the first league game of the year, the Comets beat the Wildcats of New London by a score of 7-0. Taking the ball on their own 25-yard line, the Comets, on straight line plays, lashed into pay dirt territory. Walter I..ach ploughed over from the 3-yard line, for the touchdown. RESERVES UPSET CLIPPERS In the best Reserve game of the season, the Amherst Reserves clipped the Clearview Clipper Reserves. The score might have read Lavine I9, Clear- view I I. It was "Bud" Lavine all the way. He scored one more point than the entire Clearview team. Not only did he score well, but he also guarded stalwartly. The loss was the first one for the Clearview Reserves since they were beaten by the Amherst Reserves in I939. SPANK BELDEN AT SECTIONAL MEET Led by "Bo" Braun, who scored I9 points, the Comets trounced Belden at the Sectional Tourney, March seventh, by a score of 42-24. This victory earned for the Green and Gold the right to go to the district tournament at Kent. Although Braun was the outstanding scorer, the rest of the team played very well defensively. This game was, by far, the best game the Comets have played this year. The defense set up by Coach Hubbard coped very well with the height of the Belden boys. The Comets jumped off to an early lead and were never threatened throughout the entire contest. The lads of Coach Hubbard had eight points before the proteges of John Evanhoff could get one. The reputed stars of Belden. Bob and Dick Burdick. were held down very well by "Moose" Brucker, Bob lVIihuta, and "Bo" Braun. Also out- standing defensively was "Sheik" Gambish. TOP CAVALIERS IN THIRD ENCOUNTER For the third time this season, the Comets defeated the Cavaliers of South Amherst. Having already beaten South Amherst twice in the regular schedule. the Comets made it three straight victories when they met the Quarrvtowners in the tournament at Clearview, March fifth. The final score was 5 I -29. The scoring was well divided. Six players got five points or over. "Zulu" Bier- man was high point man with I0 points. The team play in this game was very good. CINDER MEN DOWN SAILORS In the first league track meet of the season, the Comets downed the Sail- ors of Vermilion by a score of 55-45. Amherst took eight first places, four second places, and five third places. Outstanding among the newcomers is Don Sahl. who took first place in the 440. Walter I..ach copped first in the 220 and first in the broad jump. Bob Mihuta placed first in the I00-yard dash, tied for second in the high jump, and won third in the shot put. Am- herst captured both places in the two relays. Leuszler and Jackson showed up well as newcomers at the mile. BASKETBALL SUMMARIES fContinued from page forty-six? 5 7 2 I 3 I Clearview 3 2 3 6 34 Oberlin 00 00 28 30 Sandusky St. lVIary's 24 2 7 5 I 29 South Amherst 00 00 42 2 5 Belden 00 00 . .uf:fLEL.i1 -IS.. mail? my 'S 4,3 N,-3, , . , ka ' -W N 1 Vi 3 -3,1 it . fiif-'F' , gs . ab. .,, RT N R v -1.3555 A' e-1'-.QQWQ-'f New K U R R M Ysejh 'J' R t it ' eefili - ' 3-yn, I A ,N LM 7- - J .. ,, of R M, to Q M o . 6 f g,v3"5qH 5 , 3, kayak: , J 4 xx 'nfl M? . . ,.. ,.- ...,.,...,,hswh'.- ke? , ac gn NBA 4. . M-v.....4v - V ' ' - ' -A ' . -3 ' , 4 ' Zn., 62 . 'ln ,Q f',,!,-an -if ,tm . L ' 4, :aw-,, -'Q' an , A -Qi V . KNAW an R I -.H Mf r., I .-E' Mihula Poses . . . Refreshments Between Halves . . . Kick-Off . . . Blocking a . . A Love Came . . . Toe Meets Pigskin . . . Team Work . . . All Set! N nun QLX W! 'Yah .9 LL A :ff-, 'QQ--sp'-b f 1' .f f .,p"Q'T V- W" "Aw, ,, .. ,, " - "1-.1 agigif 'iii - ' ,1,,,-4. waww zyfvf' .ew '. R gifffr 4 at wh 4 W ' Y x SSW'-' M. 5,-F , -wf 5qfT1'EI?4Q21'72'?lg.fj?-""' .,, ' K xy M A ' sewing' . A -i t " -fwfr? Shot . . . Rough and Ready .1 13,-v .......s.s fig' If ,Aha- 3 X gb' ,,, ,, , ......,.. Mi .-dr' '19 PRINTING THAT SATISFIES For All Commercial Professional and Socnal Actnvitles For the tenth consecutlve year the Semor Class has selected my Commence ment Announcements Personal Cards Etc Just like all successful and pro gressxve busmess men and women they recogmze the value of usmg a fme quallty of prmtmg and engravlng at reasonable prices for thxs memorable OCCSSIOU HOFFMAN PRINTING SERVICE PRINTING and ENGRAVING 540 Jackson Street 1Established 19265 Amherst Ohio HART JEWELRY COMPANY Lorain Countys Largest Jewelry Store USE HARTS EASY BUDGET PLAN BROADWAY LORAIN OHIO SEPTEMBER The school bell rmgs 1941 Annual wms a flrst place honor ratmg 1n the National Scholast1c P r e s s Assoclatlon Contest Boys Blology Class v1s1ts the Cleveland Natural Sclence Mu seum Harry Hall IS elected H1 Y prexy g8IllZatl0I1 BEGIN RIGHT WITH QUALITY MATERIALS 4 Square Lumber and Mlllwork I 4 EDUARE Mule Hide Roofs LUMHU1 Devoe Pamts Alco Quality Coal The Amherst Lumber Co Phone 431 Mill Ave Compliments of DR MCQUEEN FARM BUREAU FRANK MISCHKA FRESH SALT 8a SMOKED MEATS Pure Knln Rendered Lard 336 South Main Street Phono 5053 Phone 429 192 Park Ave u n 575 , 2- . ' . Q U 7' . . . 29- ' '- D 30-Janet Smith heads Tri-Y or- 26- , . . . . . Q WIVIIINA USU? - a D I if OFFICE WORKERS WANTED ' There 15 now a serlous shortage of thoroughly tra1ned young people for secretarxal stenographlc bookkeepmg and accountmg posltlons Tlme IS precxous Attend our Summer School and you w11l be readv for a good pos1t1on three months sooner Wrlte or call for lnformatlon LORAIN BUSINESS COLLEGE L BAIR Manager LORAIN OHIO J J SMYTHE ATTORNEY AT LAW DR W G SCHAEFFER DR R E SCHAEFFER DEN'r1s'rs Room 205 Lorain County Bank Building Loram County Bank Building Amherst O Phone 451 OCTOBER G A A holds lI1St3II3tl0I1 at Outdoor L1fe Comets are vxctorlous over the New London Wlldcats ln flrst league game Dean Wxttke of Oberlm College talks on Canada Drama Class attends Shaws St Joan at the Cleveland Play House School recesses for N E O T A at Cleveland LERSCH GROCERY QUALITY GROCERIES We Deliver BEST WISHES TO TI-IE CLASS OF 1942 from phone 481 ALEXANDER S ENGRAVINGS IN THIS BOOK BY THE INDIANAPOLIS ENGRAVING C0. C. . , , 10- ' ' -. . .' ' ' 22- ' 1 h ' ' ' 24- ' . . . . 7 BEST WISHES TO THE CLASS WHEN BETTER PICTURES ARE SHOWN THE MARY JANE OF 1942 WILL SHOW THEM SHORTY HULL Manager ALWAYS THE BEST FURNITURE O H BAKER Park Avenue Amherst Compllments of Jumor Class sponsors flrst skat NOVEMBER Future Farmers learn etxquette and Home Econom1cs g1r1s study agrlculture for a week G1r1s Glee Club members en terta1n boy frlends Art students v1s1t Cleveland Art School and Museum Safety dlrector gxves safety talk and demonstratlon BEST WISHES TO THE CLASS OF 1942 KUSS DRUG STORE Amherst Ohio C E COOPER INSURANCE JUSTICE OF THE PEACE THE AMHERST HARDWARE CO GENERAL HARDWARE PLUMBING and TINNING Phone 409 FRED HOLZHAUER BROWNBILT and BUSTER BROWN SHOES AIR STEP SHOES Park Avenue Amherst 0 at . , O. 28- ' ' - 7- ' ' - ing party of the year. ' ' . W 11- . . 3- ' . 1 . . 12- . ' . I alfa.. Al'llh6lSf IS golng stnonger and st1onge1 fo1 'Vhschkas new 11chly flaVOlGd 10e cleam Its f1ne1 textule and r1che1 hutte1tat are maklng t tl1e favollte The same hlgh grade 10e c1ean1 used 111 our Nut St1Cks packages and fountaln SGIVICE Try 1t you1self youll soon taste the hlgher qlliillty Nothlng l1ke lt GVQI put ove1 the LOUIIIBI 1n Amhelst be fOl6 MISCHKA S Rest uuant md Ira 01041111 Qales Servlce Rentals Addlng Machmes Carbons if ill-IE BAIU4 R P1 P14 WRITER SALES 85 SI' RX ICE C0 Telephone 3478 Nllddle Ave Elyr1a O Rxbbons alter S fllelse ElUEI.E opromerrqsr Bdwy 5 Loraln Co111pl1ments of HARRY MISCHKA MEAT MARKET Phone 7242 Amherst Ohm Mr Ludw1g starts La Conga fad at sophomore party Mr Ludw1g cooks a spaghettl d1nner for the faculty COUHCIT sponsors banquet IH honor of football players 18 19 Drama Class presents Youth Takes Over 30 Tr1 Y g1rls hold Inductlon Ser VICC KODAK? MOVIE CAMERAS and PROJECTORS Accessorles of every descr1pti0'n f0l the aIl'13.t6lll Let us help you make the right cholve ln you1 can1e1a equlpment RUDY MOC STUDIO Broadway at 20th Loram O The BELL C0 Elyrla Ohlo GOOD CLOTHES Compllments of The Lorain County avings and Trust Co . - I ,. I - . . L5 - gg . . y. .. . 1 UJ . n . , ' 49351135-3 Y V - . . .. . , ,. . wlw i i 12 ':" nl Y . 1 1 , . ,, , , TH 2 YQ? L . 9 3 r'-U L 1' Lf M ' E 419 . ' ' , o. ' get - . FXYMF it A - . 1: 'zu " :ff . 500 1 ' . ' , . ' 14- . ' . 15- . ' ' .M HM . . . . 1 , . , 1. l Q AMHERST BRANCH AMHERST OHIO ATTEND THE E B C SUMMER SCHOOL TRAINING IS TIIOIROUGH AND POSITIONS ARE CERTAIN Wlth remarkable speed men and women ages 18 to 40 years are advancmg by Elyrla BUSINESS College popular buslness and Off1C6 tra1n1ng courses to posItIons of surpassIng pay and future opportun1ty The E B C s Ind1v1dual and Group InstructIon Plan wIthout embarrasslng class recItatIon makes for the Ind1v1dual s speed and abIlIty Requests for Informat1on are always appreclated THE ELYRIA -Mf ffaici COMPLIMENTS OF ZIMMERMAN DAIRY FOR SERVICE COMPLIMENTS OF MARY EDWARDS AMI-IERST BEAUTY SALON DECEMBER Fash1on Arts talks to Home EconomIcs gIrls Latln Club has tureen supper Mrs CraIg of Ober11n speaks at the P T A Dr Henry Bruce VICE presIdent of the Un1vers1ty of Southern CalIfornIa addresses the hlgh school students HIGH SCHOOL SENIORS The U S ClVll SCIVICC and Busmess Offxces are callmg for thous ancls of stenographers secretarIes typIsts accountants fIle clerks and general 0fflCC workers Tlns need IS most urgent You can help to Wm the war by gettmg tl'1Is trammg Our Summer Term Opens June 8 1942 Our Fall Term opens September 8, 1942 Wrlte or call for lnformatlon The Oberlm chool Of Commerce OBERLIN OHIO Member of Amerlcan Assoclatlon of Jumor Colleges I . . u I u , n o yn ' 0 1 81 ' ' y ' I -Mrs.'Ott of the Darvis School of 10, t ' ' A , ' - ' , U 7 I I.. MITH and GERHART INC For Over 44 Years, Loram s Fmest and Largest Dept Store 510 20 Broadway LORAIN OHIO BERSON S ELYRIA DRY cooos ELYRIA OHIO C J El-IRMAN REAL ESTATE BROKER and GENERAL INSURANCE Phones 5533 5703 Amherst Pub11c Schools Wln S37 50 Defense Bond thlrd prlze of Defense Bonds Art class decorates school wm dows for Chrxstmas season Glee clubs go carolmg JANUARY ant J E Hall Math9mat1C81 Wlzard 1S human addmg machlne at chapel pro gram Compllments WESBECHER HARDWARE Phone 475 263 Maln Street WE DELIVER BERK's QUALITY s'roRE CHARLES EBBS FANCY MEATS and GROCERIES MEN S 5 WOMEN S WE-'WING AP Edwards Food Store PAREL Phone 4 5 9 Amherst Ohio , 0 n , 1 , a a in Lhe state for proynoting sale 3--Elaine Maxwell Weds Lieuten- - ' ' . - . Q 1 . . ' of Like mother used to bake 18 the claim of many bakers but one bite of our luscious product W1ll prove it AMHERST BAKERY CONGRATULATIONS from KNAPP S 5C S1 00 STORE C GooDsPEED Owner The Latest DECCA VICTOR and BLUEBIRD RECORDS You can always fmd many new Items at PRITTIE S BEN FRANKLIN STORE Comphments of ZILCH FUNERAL HOME Phone 425 Amherst Ohm Span1sh Class takes chapel au dlence to Argentma Howard Wexgand Ph1l1p Lodge and Glen Hedges represent F F A at Columbus FEBRUARY Ela1ne Hamann Elsle Lodge and Pat Penton emerge from the fxrst semester exams w 1 t h stralght A s U S UTOMATIC CORPOR TIO SCREW MACHINE PRODUCTS AMI-IERST OHIO DEPENDABLE IRRIGATION EQUIPMENT REA SONABLY PRICED Osclllators Pumps Turn Unlons Root Washers Quick Coupllngs Outslde Nozzles Plpe Rollers Green House Nozzles Combmation Dr1ll And Tap VEGETABLE BUNCH WASHERS THE AMERICAN SPECIALTY CO AMHERST oHIo 9 , I 23- ' - . . D 2- . , . , 30- . , . . , ' 7 O O ITA -L C H MERTHE 8: CO Headquarters for Jumor Dresses SIZES 9 to 17 of Joan Muller Trudy Hall Mary Muf fet and other popular J u n 1 o r Dresses advertised ln Madamoselle Magazme BILL S SHOP for MEN Featuring WILSON BROTHERS HABERDASHERY A TELEPHONE SAVES TIME AND MONEY THE LORAIN TELEPHONE CO W J BODMANN 8: CO DRY GOODS WALLPAPER CHINAWARE Amherst Ohio Phone 6772 Record S t a f f presents all school vaudevllle Sophomores lead 1n perfect at Don Ludw1g begms faculty Flrst A1d class Wayne Heller Elame Hamann and Norma Wavr1ck recelve super1or ratmgs 1n County MUSIC Trl Y glrls treat boy frlends to a formal Sweetheart Dance FOLLOW THESE SIMPLE RULES AND GOOD SIGHT WILL LAST LONGER AND Reddy Kllowatt says pogg 51531 BE mmzoveo ' Avold eyestram when sew I mg or kmttmg Use prop J er light day and mght THE OHIO PUBLIC SERVICE COMPANY . . 0 y 2- I - 7- , Q , 4- I - . . . . tendance for first semester. Contest- 5- ' . . . 14- .- . . ,fl u - ' - , 17' Q - - n XZL Y . . 4 7 if , Lx, SUCCESS TO THE CLASS OF 1942 We SDCCIHIIZC 1n Watches and Fme Jewelry G1ftS for the Graduate THE GEO A CLARK CO Jewelers Complete Optical Dept Dr H A Pustell in Charge Broadway at 7th St Lorain O HAGEMAN SHOE CO Good Shoes Faxrly Pnced X Ray Flttlllg Chiropodist We Glve and Redeem Owl Stamps 387 Broadway Loram Ohio Compliments of LYON TAILORS LORAIN omo DR R J MULFORD OSTEOPATHIC PHYSICIAN 223 Park Ave Telephones Hours Offlce 485 10 12 A Res1dence 3542 1 4 8: 7 8 P Mr Powers Journeys to Call forma to attend the annual meetlng of the supermtendents Dramat1cs classes present a cycle of one act plays MARCH Ark1e Darak1s stars ln Loraln Jumor Hockey League Sadle Hawk1ns Day IS celebrat ed at A H S Convratulatlons to the lass of 1942 THE LORAIN HARDW RE COMPA ATHLETIC EQUIPMENT Flfth and Broadway Phone 2281 - ' ' - ' - - .M. 19- . ' '- . 1- .... 26T . ' 3T . . . - . U ,. fe s ul .,,. 1.'.l4i. To THE REIDY SCANL N C0 FURNITURE FOR THE HOME FUNERAL DIRECTOR Broadway at 21st Street Lorain Ohio CLIFFORDS FLORISTS DR M B BRANDON OSTEOPATHIC PHYSICIAN 232 Church Street Ebbs Bulldlng Amherst Ohio U S Soclety of Zoology exh1 b1tS rare buds Mr G L Morrls expla1ns the mag1c of sclence Trl Y sponsors a Dad Daughter Banquet G A A members frohc at Play Day Earl St1wald places 6th mn Gen eral Scholarshlp Test at Elyrla STUDENTS 2 PANTS SUITS SPECIAL S14 95 A large selectlon of all the newest models and fabrlcs up to S24 75 w1th 2 trousers THE SAM KLEIN CO 425 Broadway Loraln Oh1o BEST WISHES TO THE CLASS OF 42 WEBSTER PHARMACY THE CORNER DRUG STORE A ABAKOW KI C0 ROOFING and SHEET METAL CONTRACTORS Tlle Roofmg A Speclalty AMHERST OHIO ACROSS FROM THE OLD SPRING Shop Phone 6193 Service Men 5364 Residence Phone 5361 ' 0 20- ,- - ' '- 28- . . . ' 24- ' - ' ' - i U 28-Spring vacation begins. 24- '- - 23- ' ' - O d O ' A SUCCESS TO THE CLASS OF 42 We wlsh to express our apprecxatlon to the students and faculty of Amherst High for thexr klnd co operatlon and courteous patronage PHOTOGRAPHER FOR A H S RECORD BROADWAY at 20TH STREET LORAIN OHIO APRIL 17 P T A sponsors Swmg Ou 24 Junlors stage Good Nlght Ladles Elect mayor and other v111age 0ff1Cla1S for Youth Week Maynard Brucker 1S mayor of Amherst for a day MAY Compete ln League Track Meet at Ober11n A students take Kent Schol arsh1p Tests Amherst School Band presents concert Senlors stage Hellzapoppm program at chapel Latln students enjoy Roman Banquet Mr Hubbard recelves Master of Arts Degree at Western Reserve Un1vers1ty Commencement SANDSTONE POR LARGE AIND SMAIL HOMES DRIVES WALIJS TERRACES FLOORS SIDEWALKS STEPPING ISTONES IN THE GARDEN THE CLEVELAND QUARRIES COMPANY , 7 y i H . 2-nc as - t H l , . H . 4- 1 1 - ya , I ' ST - as ' so ' ' as as - . 12- ' ' 13- . ' ll 79 1 v ' 4 1 Kr 1 1 1 y - 555273. 1. 1 5 I' HUI ION 8: SCHROEDER SUPER SERVICE Comvlimenfs of LF A GU G S and On' Plato Coal 8: Supply Co. COMPLETE AUTO SERVICE WRECKER SERVICE Park Avenue Phone 6862 WILFORD'S Compliments of FOX FUNERAL HOME SINCLAIR GAS and OILS 133-137 Cleveland Avenue Tenney Ave. Amherst PATRONIZE 15-Announce Honor Society mem- OUR ADVERTISERS bers at chapel' Our advertisers have played l , , , very important part in making this 15-'Ring Group Vlslts Cleveland yearbook possible. They have fur- Settlement Houses' nished the financial backing which 16-Glee Clubs appear in Spring is necessary for the publishing of a Festival. book of this kind. 18-Band Mothers sponsor concert For, then cooperation and help' by the Band. we wish to express our sincere grat- itude. We ask you, our readers, to 21-DrafI1HtiC classes See Hlvlacbethu show your appreciation for an- at Hanna Theater- nual by patronizing our advertisers. THE RECORD STAFF BEST WISHES T0 TI-IE CLASS OF '42 Compliments of DR. H. N. UMBSTAEI IER Wagner 8x Aebersold VETERINARIAN Lx I TYPEWRITER RENTALS FOR STUDENTS 'I 1 J -1,1 ELYRIA 'ma' 1 E Q A, OHIO W 4..,,,:M ,i:. - -5---"S" L! I V , H ,'-f5.:::7.:'T'7-- ZX ff 1,3 1' i w R -if-.7513'.-gij7jj-.SA 1 ag T p s Stationery, Books, Office Supplies ELDRED'S I y I 375 Broadway Lorain D I H m U N D H U U S E . N f lynx ' Compliments of l L. 8x L. CHEVROLET . E R I SALES , EVVE l E ' ' ANI H E RST ' OHIO Church Street Amherst, Ohio 21-Dramatics students see K'Mac- bethn at Hanna Theater. 23-Juniors fete seniors at recep- tion. 25-Seniors present "Listen, Mr. Speaker" as Class Night Pro- gram. 27-Rev. Hunter is Commencement speaker. 29-Alumni meet. Compliments of DR. A. I-I. SMITH AMHERST FURNITURE CO. "The Yellow Brick Block" FURNITURE, RUGS, LINOLEUM AND STOVES Phone 5662 Church Street Amherst, O. HARRY NIELSEN , 503 Broadway QJEWELER L.orain,.Ohio. WATCHES - DIAMONDS - JEWELRY - SILVER H JEWELRY THE GIFT FOR THE GRADUATE 'fi I DR. RICHARD L. NIELSEN OPTOMETRIST Located at Harry NieIsen's Jewelry Store EYES EXAMINED - GLQSSES FITTED - LENSES REPLACED wi, . .lx


Suggestions in the Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) collection:

Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Amherst Steele High School - Amherstonian Yearbook (Amherst, OH) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.