American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT)

 - Class of 1920

Page 1 of 100

 

American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection, 1920 Edition, Cover
CoverPage 6, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collectionPage 7, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collectionPage 11, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collectionPage 15, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collectionPage 9, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collectionPage 13, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collectionPage 17, 1920 Edition, American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 100 of the 1920 volume:

920 1 1 9 SCE, Q 1' . TJ f iii LE' ,Q .Q Q :-d x c 1 UN .l ,I J' C. fr- ka 7. 7 9 2 I ,. 5 '!. Z ii 2 Q Z -4 ..........,..........,..,,.,........,..,..,.....,..,..,..,,.,..,.....,.,,..,..,..,..,..,..,..,...,.,.... .,..,..,.....,..,........,........,........,.....,..,..,.....,........,.....,..,. oc-i A-0 , 3 A xv . ..u.-u--qv-0--o--0--n-vo--04-s--m4--ev-1--0-'1--4--m-c--our-0+o'-0--o--v-nl-1--o--o-Aal-o--o--u--o'-u--n--c--o--Q o 0 o o o a a 4 Q n o a a Q o a o u o o :I E4 L I j T .E 7 1 ' , .... L 5 f 2 L II, -. ,VJ 0 A ' E 3 L 3 '14 L ,IA A - L -n 6 ,X L Z L K 'J ' -3 1 I Q .Q ol! ,I : -- , ,A 'O L- 3 "A L - 0 Z 5 1. -- Q -E 7, 1 1 H: . .1 L f' v "' YI i ,I 1 fr : 2 3 i 1. E E -'I--our-0-1I-4o--n--ous--u-fo--ann--our-one-'u--o--o--o--o--no--a-lnV-n--o-4aUo-.unu--a--o--a-.o--el-A--we Q o n a u s n o o u n e o 1 a Q o Q c a -Q ,-4 .4 .. ,- ,- ,.... -. -. 0.1 3 ll . ..g..q.....g..g-.g--cum-an0--J--o--0--n-fo--of-Q--s--o--o--0--0--of-m-o--o--of-o-'o--o--o--n--o--ol4--0--0--0--s--0--0--0--0--0 0 I 0 0 0 o I 0 Q 0 0 0 l 0 0 -' - '4 "' 4 't Z 1 -4 1 T 1 L 1 'fa 1 ' if :' L T 3 7 -1 4 1 T f 'l- : 1 .. 7: 1 35 1 Q T I. 1 -5 - 3 4. 1 ZZ. 5 74 -T 3 i 1 'Z - -. 1 - A 4 vi 3. ' 1 - - 5 7 1 3 5 lf T L 5 E Q : Z 5 1' -2 .' I E ? 1 '4 - , - - 1 .1 2 4 - - Q 3 .. 1 7 32 1 LQ 1 : T - Z T 7. 'f 3 1 6 5 1- i F, ' 7 : 1 2 " I 5 4 ' F 2 : 1 -- r -- - - 4 3 : : Q 7 I' : --E .: 1 A 1 n: I2 : 71 1 .L 4 r 1 1 ..............................4...........................,......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . IAN ES H VN ALKER 5 6 G 6 6 Q 9 9 Q 6 6 6 9 6 Q Q 6 6 E 6 6 Q 9 6 5 6 5 5 5 E 6 E 6 6 6 5 5 6 9 6 E 6 6 6 6 6 6 5 6 5 9 6 6 9 Q 6 6 5 O I I U CL 6 5 9 6 6 9 5 5 6 5 Z 5 9 5 A , E in d li 'I ol islri . O D pne Sc 10 ent A per ten Su 9-Q-090-QQ--Qu-0000-00010000--000OOOIQOO000000IOC-000000--0-000I-I-0--0-0-00-I-0-OJOO-Q10-v 1.65 -Q IN ML' 9-000000-wooaooaic000000o5000000004000U-00nccto-wwtolff-0--0-Downs-Q-0-Ili-O-910 . ' ' . Q . ' igfz-5 f V 'mg' , , f 5-my - f f it . Y , S. ' gf, ., - ' A' f - .f 4 ' - RAW? A-X K af, ' 'Z X 4 A ' ' IQ N f K A 4 A 5 Q . 5 0 0 0 0 0 1 o o 0 0 a o l o o 9 o o 0 0 0 o 0 9 o 9 0 o o s TX A " ., 5' -'.' Q Nl. A : W 4 : ' N' A e N ,, ' 4 3 ef 4, . Q 4 1 ' 1 ' ' 7555" ? : pw' , , ' V W , 3 . , A .,,,. . 1 N5-If X 1 T .. 55? X a 2 f' 4 5' A Q , , ' . if . X 4 Y ' V ' ' I 2 ' . 6 6 w ' ' a 1 I ,, X. , ,, 2 Q I . , , Q' ' , , N 'gf' ' ' Q 2 - Q A e Q ' . 5 2 'ff 1 Q 2 , ' fe' sk : Q I 2 5 I 9 4 44 4 4 4 4 . F, tu. I 5 'ka' I" 4 Ji x I-.',,,,, N- r 'N ACI 2 vw --ix 030 00 0000 lil! 5000 00 IOO040 to ll 1 f -+ A X , NN -v , v 1 1 1 SE S9 199 I I xx Z 1 p--1 13? . ............................................................................................,...........,....................... ,. ..,..... . Z Z V L. V ' ' V 7 if 2' ff ff 7 7' v 1 J. Z L -: I ' L L 2 Q 3 i E 4 5 V 2 4-2 : 4 1 7 7 : .. " 1 5 1 - i 3 " -' " L S ? E 3 5 3 A' ' 2 1 I 5 1 ' 5 2 6 - -- 2 2 L 7 : E Z -2 -4 2 4 3 1. -1 - . ' I - 1 '4 Z IQ " E :Q - O S 4 7 Z 'E i '4 - f L .. F, 3 1 5. 3 , 'Q -4 I5 I. f 1 12 E4 2 T f T 5 1 1 'U l E. i T f 1 :. 4: 1: if Q :- . , 1 4 :Q E : 1 i E f' 1 ' 'zz -4 E' 5. L E 2 1 7 T 5 Z Li , . 7 L L CD L 7 ? Z 7 7 'TJ . 1' 2 li ff 1. CD 4 z I 1 1 -1 I 1 1 5. I 3 I 3 O 55 75 :I -7 5? fri :2 C E Q I f T if E L 5 :- 5 f 1" :J -f 2 -, Y: .'- Z. Q :Z : " ' L ' 4 - ' 1 - E - : -. 4 gf- L ' 5 l E E O 7, 2 5 'E' ' F - :. E 4 0 0 o 0 u 0 ELSE I OSS ,- -4 .-. 4- ,.. ... ,.. ,. Z ,.. -1 +., ,.f A ,.. ,.. - v --4 A ,- ,., ,-. ,.. ,.. A O08 L sellon00os0coociocnoooo00a0-00000:cocoonoouocouoooooo0ccooooo0O Q Q 5 Q 5 Q 6 5 5 9 5 Q i 9 E 9 Q 6 Q 9 i 6 6 6 E 5 9 Q 9 Q 6 6 5 9 9 9 9 9 9 9 6 6 9 i 9 9 9 6 6 6 9 9 9 5 9 9 6 6 9 6 6 6 5 :IGLILLS X .LN J-.O Al Ji 'rx SU I . V I-00000040000 0 A V -.4 '74 ff -4 A . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..g..g..g..g.4.4.4..gNg..Q..Qng..5..5..g..g..g..g..g..g.....g..g..g-.g..g..g..g..g..g..5..g..g.....g.....g.....g..g..g.....g.....g..g..g.....g.. .... 9 V nn! , ,. , , , , -. ,-. ,., ,- 4.. J.. ,. A ,-. s a o s on s on o so o 0 u n . ........,..q....,...g..g..Q..............g.....q........... .. ..g..... .. .........g.....,.....Q..5..9.....9.4.,g.....,........,..,........... ........ .. ..............g 1 0 0 3 1. 1 : 1 : . 3 I ' A L.. - 3. P : ' P. 7: ' Z 1 " fi ' - -- :r 1 - , 5 J: 'r f 5 7 1 - L 7 S N -- - Q - 4 -- 'T - , - A - 1 - : ' Z Q ' .Q F 2, -5 il , .. A - L N : : ., .4 : 75 C 1. i i -Q , 3 :r , C -3 v 1 ' -I L Z 'f -- L 5 Q .- Q- L , Z .- - - - L Y , -1 ." 1. -- : L' 3 - : , L .- - 1 -2 Z x E 'i E ' . 7- 'Z L' ,L 3 -A i . ' tr, i ' A -- ' 1 9' - '-' -Z - Z 1 SI, 7: C 2 T V A F v I -7 L T. E E 2 L P-4 H L: A ,:. 9 : : 3 1 -.. f. i i , X I 5' 4 7 ' : : , E ,, T1 -A I' - f it ' Q f. - - f N 3 T - L . ,' - 'Z : : T ,- v - g 5 T 5 5 . 5 3 ,C .L : 1 I! L f - 3 , . Z 7 . A -- -- 4 :. - ' 3 . ' - 1' ' - A L f' 7 - Z LI . . 'X - . f I 1 " , : - ,, 1 ' E L - 4 L A 3 5, 3 - ,L W - "" 5 .- 1 - E E .1 t - f I 5 5 k 1 ,M 1 T '- - - - : ,. f : . -- 'L , 3 1 - 5,4 : .N : ,- L 3 ,1 3 : , , Q 5 7, : 3: 3 L .1 A 2: J. 7, :L L: Z -O -1 4 .' L 1 5 .1 1 f .: , i I T Q .2 5 v P11 Q, I 4 -: : Q Z .L f: ': , .1 fi " -3 r I 73 Q 1 4 3 Z 3 C Z ' 3 1 - T 1 T 5 1 "5 i F 1 ' E - 1 - 1 - -- 1- V i L f 7 '1 I 4 F- 4,- ': - - .. -- L . - f - PS1 -1 - I . L A - " A : : - , A V ,M L .- 1 - 3- , Z I - L ' v I ... v 4 E 2 L, T E 2 . : L F L' .L Q' -1 Q i E Y 2 A - 'Q ? , I " T -' , - : - 1 1 2 A 7 z - - N - - .. f - - - 1 " 3 Zi. -,I E J F 'f '.-' 3- - Q - , 5 - - 1 T - : 3 H i L " 7 3 j, 7 5 . L - M L. -'-- - : - 3 P. A . Z ... . I Z 1 5 - ' I: ff 3 CI, - "' if , r' ' 1- 7: I -l-T' 3 - - 1 ': - L f. .' L L - - I f E Z ' A 3 Z 'L' ,- Tl ,L L- . 1 z Q, 3 C 2 - .. : 'H - f - - L '- - - - . 1 L tr. 1 7 7 . T - , ' I ,- , : : -4 T 1 f L "' - ' I C' L f. -- : 1 -- 7- -3 ... g T. j x .1- -- : il. 1 f I M 'T L 3 1 Z 1 3 E if E 9 f .2 f .L P. i Z W .1 i, -1 E ,I .E E .1 I F 7- - .- I- T, -5 lil ... ... 1- ... -g L Q. " : 5 L F i 3 1 P- 3 4 ,I QQ A 'ff 1 , Q T Pt .. 1. 3: L L ., ., .F .QV.,......,.. .,..,.....,........ .....,,... .....,,. .....e. ,. ........ ,.......,,..,,..,.. .. ,....,.. ..,.................... .. .....,..... ..... ........ ,..,.. ,.. 1. 1- ...Q ,., ,.. .. , ... -0 ,... A .. , A ,- ... .- ,.. , U1 U , p-a . l-1 f'S .. f-Y' p-4 . , N.! on loo000neooolconoso0oelooooo ocooooo asain 9 Q ' a I nj II JLSIEI H'11.111111 ,111111s EMIS'1111.111111,1:.111!I 11111 N1 11 Q Img ,WI I 'I,,I,I,, I,,,,MN II,, HUA' 1111 H 111.111y 44411I.?i111111 s.1111 11: .x'I111gI 11 .1I11115 .x' 11: ss11.1s1I1 11 .11111 f 111x111I 1 1111.xx ,11xx 'wI111I ',x1:g..4.x1.111I1 11.1 x1 11 11:1I j ' '11-12-1111! I AMWHII , ' , ' ' ' ' Q 1 U .. .1NI.I1I.lllx NIII 111 IHIII 111 lI.111:,xx sI1I 11141 s.1bI12 Ns11II 5 ' a 2 1 , .. .' A -1.111v , . . 2 1 HI ,1,1I1I1 111,xxx N1xI1I1 'smlgw .xI1111I1x.1-1.xI,I ? f 1111.x .1.11: '1111I11II .xlfg NIEIIIUII 'Ill-- IIIIUIIII f Q N'.s.11,x11Iy .11I1 111 s.11I.11g1 .11111A .13I11III. EMIS f ..f 'IIIIIIIII I1111z rI1111I' .1I111I.111:1I -11I1 11111 111, ,, I1.111.II1111:1g 1 '.1,1111:111 .11I1 5 11r1Ixx,. 'UIIIIITIIWI' I'-"'.I'I!'I ? 1 ' 1:.11.1.1111x', 11101I1: .xx111I j I ,,'II'III"' ,IISI WHIP Y--'IWIIIII 4H.xx1111bI II1: .1.xx h11I1I1,111111s 5111s N 1-1I '1Ix',p41111I11II I 3 I .. 'I"'I"' 's11.11111:.111II 1I11.x .1.1rI111I I1.1,x'1:I1I 411I xx.. f OS lull 'II1 "lll!I 'I WUI I'I'I III"'I'IIX -- LIIIIILII .1,x1f1I s 1.1I r.11s11111 -11I1 1I11.xx 1111 1111111, ,, 111.111y 5 , . . . . 5 H'ss1:I.h .1.11I111111: ,1,x1:1I '1:1I1111II H 1111I11gI n,'I,,M, IIN INIII NMI, Ibmh, In M, x,'I,,II,I a 5 ..""-I"X "III" H,'.1.111.1.111II.I '.1II1I1II .11111.x' .H11I.11I -H1115 'll l'll'U N,"-"'lIU 'WHI5 NUI 5"II,IIII NWII 1111.x' 111I11I1 .x'1I.xx ',x'1:s I 11:1I.xx w 11:1III H I1.1111111'I U . . . 1 . . ! ,fl "II "S-f4'?'I 'Ill 'rI.111.xx 111.5 f . .. . 6 Q I-SIIILIIN JFIII 'I.IlI'I'I0Il,I JAX vI,l1l,I1III ,IINIIIII JIIIIIN 1I,Xl,II N. IJ 1l,lII'l,HlII1I Q , , ' 511 . . . . : ,mlmlx IWI 'Mm ,I 'I',I,,,, WIIW ,,,I,,xI A ... lil-.I 111 111I1I111111 ? , -- ' ' ' ' ' ' 11I H 1I,1.1Iw 1: ,111I I1 su 11.xx11I1.-1111I11.1s1 1:1I1111II 2 , 1. . ,. . . 9 f -115 11111 11: F ix 11111111 , 5 3 U .1 1, I.I I I I-1 ,I I I ,.I .lllmlwl JIIIIIIHHM HI Nmmll w111111I.31111I1 I1111: .1.1I1I1 11.1x11I1 1: I1111: ',x'1:4I -.1.1111zI1 .x'I1115I 111,1I1111S 11:1I1 Z 1.1.1115 1I1I,xx g,1.1111.1 x.1I111I.11X '5,1I' .1111I s11I1 1x' .1,x121I .1,xx .1x11111I 11111 I11111 .1.111,w .x'1Ix H 1zII.11S 5 9 Qnu uo u :J QLI 3 n H as . 5 I . . . f5 0 I1l J-O X.! lil ' P11 -ind j-J , A ,.. f , ,- , f ... W., 0 NN x ... -. -4 -1 ,- ,.. .4 v ,, ,-.- NX I .,.................,...............,.........................................,..,.......,.................,,........,.....,,................................,..,,...............................,................,............,....,......,........,..........,...........,..,....,...........................- - e "9 Q f 9 9 5 9 h " " lc" d 2 U ng C IC fl On HUC Z 9 E S11-llxu "'I'lll5 lx ,um ilu- gllml .llll lllxllimll-ll Illlllllzl "I In I mllq :xml llmlg l'1u11l.xg Sqvllf' xxxwvl wlly, Illrllllsn. Nlzllwl will xvllznl K Ilanpln-11A V 5 , I ? ? ' S I-llzl ' I-ll. wall :I+-I fl'--Ivll11111x'ln111I-lzllul ? e mg. , - . l - - . 2 lzlllx zllmul wzlllmuu' Nlr'n.u'lnI Aw-ul wllllllll In ww g . , . . , .. ., .. Q Ilmlllzu "XllIl11z1u'. :lm I nwxlllu. Nvll .' Axwlllz' lllv. Q 5 9 NM' "-I-'IMT VII wv+"lf1""-" lmllll. '-ull sl.-ll. mlm' Qlmll I HW NWN ..YHH-W QI',WNl--- lllzullx glznwl-N IIIII .xml lllfllli. lisltw :xml I"lH1'vluI-I-."' 9 . a 4 l , H 4 .. Q I'l1xI'e'll1'n- flu Illllssv HIQIIII Iviulll! llll' Imul' lxllll' 'lllxl llllll' 2 I - - un U S g'lI'l. Il N lm-zlll, H , ,, I Z ' I"l1ar-I-114-I-W " I lm! 15 :Ill I flrzallli Ima. 2 lIussM"X':mfl1. W1-'Il mzllu- In-1' In-lil-w sllm- is I A U I V 1 Q Z ,l,-Unk." Ilmtllu "WI1'x' fllfllu I I 1l1111li .' Ula. lilnlx. I ll V I I llzlvo- lu gn," ? Xurnl "Il1n1Im. mlm- Ill-rl-. wzllli slrzllglll f , runny" Nwrln "Yu-s, Illnlllzl. xx Illll- Illv QIIIIIQF uwul. . . .. . II:l.l1:1," E Illlllllzl "-lllxl :IN 11 I mul I, 1sl11- In-gllw ':lll'l1lf' xlvwl, 1l1-- llu rv, S1--ll:1 " 'mug Im Ill:-11. lilll lm." r.Xll Im-A Htzmlkml "Sally Ilinlllzl, I rl-silly Ill-lil-xv yull lull" ll' lllllwl' Q 'll' Nl' ll"l' lllss49'bz1-x'. lclmls wa- ll llulll 21 41 In-1' lm-vllllg' ' ' . '. A , : liimlm Ullwllwl. NI:Imll'w1'1I. I mllx' Ilrzmlx lllrvv lf'4I'l4'l""'W' I ll INN" .WWI Flll "X"IIN"'l l""" ll' ""' 5 o ' . - A - NIMH !1,,,,,.,." la vlwl-IQ vluss :xml we- wull Ilw-uflv wzm- Imlu' wmwl. 9 ' Slzlllllwll "Sells: vzlll lllvm Nmzull ll' you vault. llinlllal " Iuml-nlg'lll. kills. In-W' lvll. will yum. 2 lull. u'II'l. V'Hl'I'+-NI4'W1'f." In-vanllsv It wzuslft mv l':u1lI1." Z I I I I Q Q I 7 N 1 E9 uapualr aapAPH Sing 9 x euaeug 1 owne ZZ Z OZ 0101 C1 SIS H001 HQ 4-I SI dH.I me W Aegeuaq 1 P1u.1oN Jumg uml SU xx UZ Z Z 6 1 p9 .IOII HH .IO S DJOJIIU1 XX uonoo ZZ I S IIS Aaldr OZ 2.151 new SD UH dl'7 ill BH lz 11 ms sqv 111 sgau '-2 1q erirzumu tuodq SU .xonpa 1 qvw EH USSU OZ XA IB 951.112 Q D OZ OS pe A1310 .101 9H A119 Qdw ua OZ H SSGI S 928119111 A111191 fl P9 01 PH 1 ll .IOLILL 1 01u OZ SDS SSEIN V.LS V lmrpa 9112 wow H ll I uaaxg OZ F' ua:-3,19 emu Z 4011 HIKIQG 1-1 9 ZZ :l:lV.LS 'IV H01 GEI S3SSV'IO Q 1 ' .Im . ' 1110 - 0 ,' 111 """A'4"" I .I 0. 'I - I' - A"""""""' - Yi : 5 1, ' 1A 1. ""4"""' .1 1 11 1 1 ' u S ""Z ZZAZZZ""AA"""" 0 1SI1 1 2 . ' . .um "'4A ' "" ' A'AAZ"ZZ 'Z"" 1 ' . I I 1 """"'A" .1 .L . 1.1 1 . , ' I H, A""""" """' ! , ,' I - 111. """""""""' ""' . ' ' IH - . 1 . 3 - A"""'ZZ"A"'A"' -I -' 11 11 . ' - 1 - I """" ! . L :H I I rl AI 1 . .. 1 f . A 121 Ig . U 1. ,. 5 D itz. 'Il-JUN' SHUI' IZ. 'UBUIIIUIQ K-IBN gg, '.1a11.1aM p,1oJu1'1 ""'A .emo-111-.lolgpt , g . ' 11 ' 0 . ' IH 5 1 1 1 O I 0 5 0 0 0 0 Y a o 0 l 5 I 0 n o o 0 o 0 o s 0 o IIVHA H0021 'ici V.LS 0 0 6 0 0 0 0 2 5 0 0 9 5 0 0 0 0 0 o U 0 0 6 o 0 o 0 u Q o 0 o 0 9 0 o 0 o a 0 o o 0 0 0 0 0 6 5 o 6 0 5 5 0 n 1 0 T 9 0 a 0 ,- , f xg 11 LII ,.. 4. XX NN 2 f 9 9 Z Z 1 :UQ-f-APA 5 l ' - 6 9 ' l , 9 9 l 1 A f 9 - 1111 1 1 1 1 , 2 ' 1 1 1 1 z f ff-fmRA - mf 1 f 11l1 r , I XX Nfl, 1 a 11 4 P 1 ,l '11 1 1 ,?rU O11-1 1.21 Qflg- "1 2991 V51 iicfl 1' e 4 ' . 1 e 9 ' 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 5 6 a ll11-1-l:1w111 I51241 1s II11- l:11'g1w1 1-l:1M1-1111-g'1'111l11:111-1l 11'11111 1l11-ll1g'l1N-l11111l11I .X1111'1'11'1111 l'111'l1. 11!.x'111111g1111111 Q ? 9 E :1111l 11111111-11g1111111 11111111l11-1111l1l11'N1-l11111l 1l1R-x'1-:11'111111l11-1l11111'11l111'1's:111-11lx1'11Q 111 1l11- 1'11111111111111.1L 1l11l.v 1l11- ? 1-11111111g x'11111's1':111 111'111'111l1111'1-:1l 1'11l111-111'1l11-1111-1l111':1111111, l111111'11l11-I11-11-1l11111-1111l111111l1-11-111 11111-111'1l11111111'ill11111li1- 5 9 2111111 111 111:11111'i1,1' 119 1111--1' l1:11'1- 111z11l1- 2111111 1111-l1il1ll111111l:1111l.1'11111l1. .l11111-ffm 19 11111 1l11- 1111111l1l1-1l1111u'11l11111 1111- 3 1-luv. 1111111-1'1-1', 1111z1l11-1' :N 111-ll :1w1111:111111y' 1liN1i11u'11iNl11w11. I 4 s1'l11111l 1'1-1-111'1ls Nl11111' :111 11x111':1:-- 111' N1-l111l:11'sl1111 11 5 9 l111111'11111l11l'- H13 111-1' 1'1-111 1'111'1l11':111-1'z1u'1-111'1l1111-l:1 . 'l11l1'1l11- Y:1l1-1l11'1111'1z111. 3l:1l1l111 ll:111N1-11, l111x 111z11l1f :1 111-1-111'1l . . 2 1'111'1l11-1'11111'.x'11111w11l'S1 111111111-1f1-111 :1111l l'I1l:1l1'l'l1111'111111111 1'111'111'1l 111' 314,13 111-1' 1'1-111, l11 1111-l1111u'1'1111. x1'l11111l 111z11Al1s 5 . . . . . , f 1111-1111N111111-1l1111u'11111111l11111 l11111l1fl11:11'11111u ll111.v 1111-1111 111-1's.Q111111'1-111 Izwlix 1111111-1'1:1l11111.1l11-41 111111111:1111l111111111111':11'1l - e Z 11 1ll1'1i1-11l1 g'11:1l.:1111lz1l1111'11:1ll,1l11-ix' 1111-1111 1'11l111l1il111x' 111111 11'11s11'111'1l1111-Ns. 'l'l11-N11z11'1-1l11-111111l11i1-w1l1:11 11111li1' .X111111'1- 1 5 1-:111 1-11111-115 :1111l 1111l.1's11 l111' 11s sl111111-11-l1111Q1l11w1-, 111111 11111 s1-l11111l I11-111111111 111 111-1-11-111-lg, 9 Q .l:1x' 1l11- v11a11's 111 1'111111- 111'11x'1- W1-ll-11111111l1-1l 1l11- 111'11l1- A1111-1'11-1111 l'111'l1 11-1-IN111 l1111A ll1g'l1 N-1111111 1-luv 111 !lL1l. 6 Q C O O O U -1- , -1 , A ,.. , 5 .g..g.-g..g..g..g.4.4..gum-Q-4.-Q..g..g.....g-.g..g..g.....g..g..g..g..g.....g..g-.g..g..g..g..., ..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..,..g..g..g..g..g,.g..g..g..g..g..g.....g..g..g..g..g..g..g.5 SHO NTIS "km 1 , 4 5-4 , Q, - 4 A' '7 "Co ' 1 lx E-o--o--aww-0--0--m-0--l--0-fo--m-0--0--0--0--mm--0--0--0--0--0-Q--0--0--0--0-fo--0--0--of-0--m -0--0--on --of-v-mm.-Q.-g..g..g..g..g..g..g..g.....g..g..g..g.....g..g...........,.., 5 Q Q 9 Q 2 9 9 Q 9 Q 9 Q e 9 Q 9 Q Q 9 9 5 4 Q ! 9 6 9 Q 9 Q Q 9 2 9 Q 4 9 9 9 Q 9 e Q 4 Q Q Q Q 4 4 4 CJIZS N SIL ' r : A l 5 5 . f V f x uf V 4 3 5 2 '.'I . ' v .g........ ..g..g.. .. .. .. ..g.....,........ ..g.. .. . . .. .. .....,.. ..g..g.. .. .. .. ..g..g........ .. .. ..g.. ..g.. .. .. .. ..g.....g..g.,......,.....,.. .. .. ..g........ .. .....g.. .. .. .....g..g..g.. ..g..g..g..g..gVQ.-9..Q-.q.-Q--Q--9--9--0--our0' a 5 e 6 5 'COOO"O0O"O"O0O"Q"l"OO'O'OO'lOO'CO"O 0401040 OOO! OO 0000 OUOUMO OOO 0005 ........................,..,....................,..,..,...........g........,.....,..,........,..,.......... ,,,.,..,..,..,..,.....,..,..,..,.....,..,..............,...........q.....q-m-o--o- Ma. , . m W 'T' . . Z - :J . m Y, x . ,,,,.,,.,,........,...........,.....,.........,....,.,..................................................................,..........,....,...,............................,..,....., 4' 5,1 IE EE bLX ORS IO! no 00 0 0010 0 on :sooo 0000 to ll 0 00 0000 -+ A A A v .4 V A pw A V A A W., A V ,-. ,.. P+ ., A -+ A -4 -4 A if ... ..f J .-. rv A A V 1 X A , v A A ,A A., V ,.. A A , F. A ,.. , A -w FW' "'l'x . .. .. ........ .. ........... .. ...........,........ ........ .. .. .. ........ ..... .. ..... .. .. .. .. ..... .. .. .. ..... .. ..... .. ........ ........... .. ........ .. .. " 'I L- Z Z 7 F I A- 5 T P P 4 - 1 w - I I E 3 L . A - , - - .. P Q P ' - z 27. -7 -.-,Z..,.1..- -.---yn-.3,..7 ,,,-:2,.,-5 3 4 q..-A:-'1'- 3 -1,-5...-.,-,4Q,,Ly -2 1 - -4 :T '-' 'IQ .1 .A I : .I T : V -L 5 -f 2 Z -3- 'I' : Z' -1 -,, 4 A ' ... 1 1 - 1 ,L A ,- 4. "' 7' .L ..' v . nj- ' A - - - -V '4 'T - ..- - 1 - , - - 4 - - - .. ,. - fire- 12,1 L 1-419.1---1-:r g-r' --...2I', '13-'f'-7 ':' Zllmf TLP? 2.1: :f11.1Z..-f-41A ffgs- 1 v,411f-A :ff-f y lf.4A'Z'.,u -,. Ar4:-34, -.-1,2 L 1 1 5 A W4 : H 3 .: -- : 1 A : 4 1 1 I 4 - -, 7 4 . - - ,. , v - ,,, . A 7' 3 . - I2 3 ,::m,3 ,d-+A-:':4!1:I,f:4..-if, - - ... --: - - A 1 1 -- - 1 V 1 , 3 3 1 -' - ' T L. I -1 I ' '1 I' 4 - ' 1': Z A T -1 - - 1 :' 7. 7 -L ,- , 3 -:1: ' 1 - .. -. I ,L - - -.-- 4 P 'H - - --1 - - 1 1 ,L .. f- - 1 -f L 'J' I ' - I -' " 5: .: - f 2 .1 I -1. ' 3 5 22 :T 7 3- ,. ' gg .. : Z. .L : -1 : 1 2 : : - " 3 '4 I l- : L ': -- T' ' I C - ' .. ' 1 P' If I T 5 1 - v. 7 L -' -- 1 I 4 - - i :. L T 4 2 1 - - : - 1 - - - - - :A . M y. I - A- Z - 1 Z - ,, - A .. : T' 3 12 T Z 1, - ,.. : L' -A I :- A 3 A A .. j A : Z 1 3 7 1- F1 -' f 1 ' - - T -. - - 'I f .. T Q- - 7 '4 fl :' E ' : CJ T A - .Z I Q 1 I Il 1 1 3 1 .- - Z - 1 - - 1 -- - - -. , .. F, - , ,. 1 - , 1 5 f , I 1 -, CD : E g 1 4. 5 -A : , , f- "1 - .2 ' : - " 3 1. ' J. - 7- 1 C "Q - - 1: 1 2 I' 3- 3 5 E 1: 5 3 : 1 3 : : n: 2 -, ,- 4- 1 1 1 1 1: T : : , : 1. V, T' A I N 'TI 1 'II T - 5 4 z 4 P .- - 2 rv il 'T .f Z . . Z L T - T Q,- - 4 - - 1 -. - P ' 3 , P - L ' .72 I .-. A -Z 3 I A -1 z A Z I Z I 2 .1 V 7 171' 4 I : 'I 7 ' 'Z 3 -. - 1 4 3 " 1 1 .-. 1. ' : 4 4 .- T .1 A 1 1 '1 A 1 1 -- -, I - - I - 4 f' L, - 1 - 1 - , . - - . - .. - H - .. .. - ' ' -' - ' 7 ' - ... - I -- - "" , 'T s. 1 - "' I . -LE:E i -.-I-'4:-.I - 2-E17 i:'?T-.T I-'ffr' 21.3714-.1.'j'.:J. fzp-T f- CD -44: .V 5-,1z:.--:Q ?4,,: 1122-1 7 , - - J - :' 'T' 1. 3 -M T - - .1- 1 1 2 I 1. : 1 " 1 4 V V - 1 Z 74 I : ,' 31 "' ' 5 -' : 1. EQ ' 71' E. T 1' Z I ? - 1 I . - , ,. .. - ,. .. , ,. . ,. - Z' "' 5 7 21 L 7: fi , - : 3'-2 E i -4' 1 : L I -' L7 T 1, 5 1 1 1 : CID : Tj -1 :. - .' '1 1 1- 1 74 3 P I A 1 1 1" .T 1 -5 -4 L : ... : :- -v 'L' :' 3 . 1 .1 - ' i v- : 1 Z 'T 1 : 1 5 -- P I " 1 LT 1. : 3 L A F- 4. 'T I ' gg 1' L 2 1 -4: 1 . 5 Z -Z .. 5. 1 - 1 : E : 'P 2 fg -' 2 3 5 2 - : 7 1 -J : 5 IA ' - 1' 'E 73' L - Z' - ' -' - - 1 '1 4 P ,F 'T W - - , , A, , .. :. ' E. I -' 5 5 3' 2 1 'P 2 " - 3 IL : ' -4 1 A - : 1- F -, 7' 4: - : f 3 -, 2 L 2 .7 -, .... " Z' 1 ji : 3 A' :' 1 'Z -1 -' 7 ,I 1 'T 4 E 2 5' E T ' T" T : 1 3 E 35 if E' 7 :TH4 3 : : Q PT : 1 - f :f 7 1 1 4 : 1 T : : 7' .Z : : - - Y. - - 1. -1 - p- .' .. .. .. .....,.. .....,..,..... .. ..,..,.. .. .................,........,.,...,,....,................. .. .....,.. .. ..,..,........,.. .. ..,..... .. ........... .. ........ .. H5-1 'll-l -5-J , , , , , Z ff'x f , , , , , A f ,- , .., A .f .-. .-. A , , , f , . ..,.....,........,........,..,..,..,..,....................,.................,..,..,........,.....,..,.. ..... .. .. ..,.. ..,..,.. .....,.. ........,..,..,.....,........... . . 7 f i i ,E ? F- 3 3 i 3 f Z' 7 l I - E 1 ij I I .: if : E' Z .. M L E 2 ? 4' 1 1 lj T , L Z :A 5 L' : 4 g f : r L 1 , . ' - .. .- T' -. - .-. 5 ., f Z " : - 1 Q - -: .Q L ! , :. il - ' L 4 : T r ' 1 - 1 .: A- L - 2 2 f -1 , L j 4 -f L E I 7 L .- T 3 - r 'r L 4- 73 - I - - ' . 1 1 Z A - - f :.. ' - : A " - 1 - - T 1' 'L -- - ' ,T 3 f- - - 3 'Z ' ,' 1' ' '- - - 4 2 ': 1 .. f r '7 t . LI 4 Q -L , 1- 3 A 1- T 3 E .L 3 3 ' Z 3 3 3 5 ? - .- E : P 1. L. IL S I 3 L , ,Z 1 " .. - . - - - , - - - -- . M - A I - V., - I , Z W ,, , - - I , -. - CD " 3 if iff- - Z f 3 '- T. Li 3 .3 " T L L-4 , , 'E E E 5 , 3 L " - . if 3 TI -7 -- , -A , .- - ,. ,, 1 - 1- , '- . - A- ' A U 1 1- : Z . K - - y l- L .. : - 7 2. -7 : - ' ISI K L " -' ' A 3 3 - S ,, r L : . ,YQ f 7 -' '- n-:L "-Fig, -L - -,QTL-Z : Q "' - - . , - - - ' - L L f .: ' - 1 v X T Q-J LY-T-Pfff-Z? i-- Z 4:1'T'7-7"':'TI-- fi5:ii5Li+slfE ?l.i1l91f'if?5 4-:2.:,::4f'fSf'-'Z -'I"T', 'AT"'g1l"'-- :5'ALL3f5iAg1-5fiL" :gig -,L ., C L Z -.. - V 1. fl Y- . A ,' - -' -5- '1 ' Y- l L. -, ,- 7 ... f - - -. . -L 1 4.. I S 1- K L , L .l : A L , ,L .. - A rv. ... f 4 L. 7 TI 1- - Z ' : - 'A z Z 3 4 -. ,. 5 . , 4 ,f 4 1 A f 1 T " - - T I I 'Z 5 : Q. 1 1 5 2. 2 3 . " 2 T . , . 'E P- 7 I' 5 - f L - f .L - ' - 4 L - f I ,' - - : I 5-.4 : - 'i 3 . S - :- r - - 1 I ,1 -- L L. .Z - j " . GJ ? 7- TZ L I 1 2 A' Q I 7- L. x 5 f l : '1 f I : ' ,- : : O -1 : i 2 1 .1 ? T Y I Z 5 CU L L1 " f 3 - ' 7 1 3 : 'r 4 5 I 3 .- 1 'j V ', ' , 'T -- - ,1 4 1 5 I . .- 5 " 5 1' P- 7: 2 L , -4 fl g ', 7 V 1 : 'I Q.. Y l 1 ' ,' , f 'J f. .1 5 ,I 1 T ' '- : Q 7 T H 1 'Z 1 C 7 f Q 1 L. -- , T 'I - - .. - - ' ' f A 1 - A 1 I " L L 1 I 1 L. f' - .Z . L. ' 3 T Q .i 7. 5 ' 1 Z Q ', L. S F Z " T . il .I H 1 9 - : 4. - - - - ,. 3 -, .L ... E -3 E 5 5 F 5 2 .4 Z '-2 5' 5 i f 2 9 1'1" lj , inrtll T--'Z ? 74 .fig . 1 ,, .- 1' .: - " if ,E 1 S ,- : ' 1 : ,L - 'T f ir, : .- 'Z 3: 7: L 3 : f . - z - I 1 ' . L, .- : 3 4. , Q - " - x 7 " ii L " - , -' .L' T A " A L. L T .Z Z. 3 L : Y-:gif ,Tg -:T,'.IV,7Y :r::L,1 7: 2-1 7' " L I f" 'M - , I 'Q Z .- 1' , ! 1 . 'I - A V, f f 'Y' - " ,Z .K Lf 3 I .:.. I '- T A 'Z Q 3 Z I ' 7. T' :"4T:L -1- :r,f--l'TI'v?- - -iM"- ! i .1 - L - T - Z .- : lt ' : - E Q L L T I. P. : ' tr, - A : ' ... 1 ' - - , ... -- 3 - -- I - lj - - I V - 1 ,-, - I - ,L A Z '- l -- . Z - , 4 .T :g L f 1 L, 4 : -, -.. " . f 5 , 1 7 4 ,, -' - ' AA' '-x rvw in Y AL IZ P j- Q 7 3 P- f 4 - " Z 5 4 1 Z 4 ................. ..... .. .. ,. ..... .. ........ ........... .....,.....,..............,..,.....,........... .. ........ ..,.....,..,.. ........... ..............,.,,.., . , . ,.. -V -.4 -. f-f -. ,-Q -4 .- -.4 XXU I .-.- N1 sN10Ol' mx I I v-Q ..- ,-. XX U ,- .- -. -' SDUO SA I soqm 1 1 z.. -f - ,... A W H 30 Hd HO NES EIO ACIV HO NEIS :IO SSV'IO E!H.L O.L S.LSVO.L OZ -. -. .- -.1 a 0 I 0 0 0 0 0 n o a s 0 0 I 0 0 .LHVEIH I CIILL SH I0 NEA AH HHJ. HS IN 0 SH 0 0 o 0 0 9 s o U - - , , -. ..- .. , ... ..- , .. .....,..,.....,..... .. ..,..,.. .. .. .. ........ .. .....,................,,.... . ,. ,. ,. ,,. L .... ..,..............,..,........,.....,..,.. .. ..... 3.531 j H tsik 'lxsz 5: T: ': -v z-' 4 1--A 'Qi-:. .2 E -----TT 7: - -- -J Z -- ,- -- : gt' 1 S24 -- LL.- gxl-itfl FD 'irl' I J-:tg-P1 1-,Ps 4 - ..--1 1.4.-::, -,. .-7,4- , . -Q 1 -'. -.fp- Z -.Mfg 'i IL f- 1,4 Q - :V .H A--' - ,.- - 1 C 2-1,2 4 -..-'.- - -.:'I1- , ,,-,- 1 - , --,- -X. -, --, , .. -1 -1 Q51 TL mg - ,': --4gl':T' A .. 1-'23 : 22? -I. Z:-'LT' Tiwfi 27: Ii Z L - 'Z -:-.. .- .- --. , -45:-4 gi'-?e 125' '4 i f::'E'5 - - C -T2 1, ' , , .. . -1-' 4: Cy' 3-: :dy I-1-li-I --l-- -141-.A mgwzur A 1, : ?..-:.-- -. 5- :L -'I -. : 3-.1-.Tf ,L--,-r:: D22 I-A-,-,...,-..- -girl Cj?E'f6 '7 .LfZf:':':'E-:ff-7 1'-555' E'.1UQ 1 i. 7--iii i '. -Z' li 7 5- 3 :f':':71:'1- 1 -::' --- 3- ' 7 ii 1 ii 1 l' ' '-: 7-7! y 7 -J -- 1 1 --- -4 '5i.iifiiE 3:.'i-. 3 :'4:127 -- 7 T STI? Q? lv 5 :QT 1-112 -12-Q -,, ' :I : -:.,':' '---T - 1 1 1 I Zi--51 3:7 53 13.2 -- ff ,. - --- X 7 :Q T::'411T'45 V ': Z: gr '- f-f:.- : -:T ---1 -" -"t ! Qgq,-12: V 1-5 tt: :I :-'-1, 12355--2: :442-1-is-: 5:-A ---.--. --ff-1 1- .--.-----1 -z-:- 5:.::V- T: 1 .. '..:-:rg-iv? 1--1 - -4721-.fem 1 11.21 1 il' L 44- 'ff--ru V -gf-' - -0--1-. f. - "- ,- T' - 'ff-f:-T -A :'i' td- :T T Y 'TC E7 ff T:.,:--L 'Ii'-1:-: lf.-gk' .- v- --5 - -7 ...Q .- -7 :':- - , :y M -1-LTLZZIT 7-- -- 1 -. -Q 41.1 I - - ,I -,--1 :1 - 1. ' T TTC'-' --'I t-1T-.- 1. --TA 7-E 27' 123 3 11-:C - T 3'--1 -W"Tf42l ' : : --c ,, 1 1 -:'f, 'A 7 7 -- 'f 55 :Ei 51-5--bfi: E?fi E - LT: 1:?E7 7-' 'rl .1 -' 157' J.-H: "' '-1 YA f -, "' v ..-T - --H --.-. -, -- ---U - ,: 2.23: 1 if-:ff jf? . 1- 2. if 3' ?':2:1'E1:'f 1:.' 'T Z- Z Tp:--5-'T-.-4. "v L-. 't L2 - fu-1: 1 1 -,-,-- 'E 1 2 5,-Q:-I :ff 1 -'c ' 4 4-AI .-lil A :T - , - ,..' : 14- - f- -. Q fl 7 1 -' - -:ji 3 -ZZ' ' ' -1- III: -7- . ig, 3-3-1 -- - :WZ f-1-1 -1: 772 :'- ff 125 3-'4' ii-3' . - --1, -1 -. ,, 3 5 ff ,L -T. 111 -'37 3 :Z,:: 11 " - TT fr--1 ::::': Z: : - 2-1 I "'-12:-: --- 1 --Z' IM ..-. EEE-Ti' SE, 7 fr LZ-if -12:92 if :L - L?-.Ei C -LTC'-. : Z 2 :.':.:12 lxfi-. - - - f- - 724A J-: Z, - f -. ' ' ' Lgl- -.12 - : --rg, """"'lCtf- ' 3 3 4 Tl: 7 -Y - -.- .Z 3 .. L 1.4-1 if-20555 -- ' 4 --QT? if 3424 2 -.ii . '-.1-. "f:'t .Iii-5 ??"1 ::.J.- -:L 'i 2li:T-7. :T -12. TQQ ,' T 1 1' Cf: 45 154 1 'f 1 N-7:1 Y- 2 -' ? ' 1 : 1 1: giif- - Z . I V' -f . .. ........g.............................g...-. .. ...nun -- --0--n--an 4... .f . ..,...........,.............................,......................... 0 . 9 9 g . g Q I 0 0 n 0 0 0 0 0 I I Q 0 5 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 9 0 I 0 0 0 DREAM S OR I N SE THE ,.4 +.. CID,-J tbiiuw fsq Z"5f23'9 Q5NXu4 r4.4nc:z: 1 gr qxvp-.uwwn cx Ziizzgait I3-ar34zx l.L.J CXJ ,f 2 ,, 4. +.f 4.4 Q.. +- 4-. ,f Z V3 ii LL! 4. 4.. v4"v' -1 U CAN GET YWTHO ,, 4.. .- ,.. ,.. 4. .- .- ,wJ.::1A 4. ,-Q14 4- 'W-... ,, 0-evcoonnunoooooeoonluoolocalaooocoocslaonoouoouocooooi has one . .. .. ........,..,......................................... .. ........ .. .. .. .. .. ........ .. ..... .. ........ .. .. ..,.. .. .. .. .. .. .. .. r 3- z 7 .I -- I . ' C f- L ., 1- 5 - 5 : F .J L A L .,-4 C 5 --. :L A ' - ff T Z -- V ..-. -:R 3 7 T' 1 If H ': 5 1- - 'I' Tl - - 7: 1, ' "' ... C . 4 ."' .- . A .-. 7: ... . - ' " , - 7 h. ... 5, -1 A L.. ,: Z ff r . EwEEE21iT22.:lL .. C ,- .2 ,.. 1.1 1 f. '- 1- 5 .. x rf ,: --' r: , - 5 - : - V :.. - .' .1 - - : - x : f A 3 . - . : L - x 4 LL rg ' .: 5 .9 : - 5 F A - 'E 3' i' F - : : . -- ri : . 1 - 1 - -f : 1 L : 1 - '- A -- L - I -f - V ' L .1 - ' - F f- : . .7 L .E ..J 1 5 5 : Y 1 Z' 2 5 'Z 1' 2 1' -I 'Z : 'Z I l M , L .1 1 - L fl '- z 3 5 . .f -5 : , 1 : A L .z ': 7 , : -: if .2 -1 .-. .. .. 5: : ' f I ,, ,A . , , .- - , - --. -L - 5- f- .... -- - -f ." 1, , .. , : I 4 rc 5- I S ' 1 f 2 ,.' Z ..-1 : I- , ' x '- Z lv ,, .. 1 : I: -' ,X l . . - Z I : :' :.. .. -, .I I. - - .. Z EL TZ '. 4 C Q 2' -1 L 5. 5. : : rs : : : 1 ' 3 -f 'I :, " " '- .1 :.. a- '- .1 -T' :4 , T L P L : .2 'Q I . 5 2 3 Q. 2 : :L : F 'E' -E 1 1 3 L 7 E. 3 9' - - ' - -- KL 1, L " - ' - S .: : 1. 7. A v 1-1 vv: I .ff L .I I 7 ,: 1 TJ LL :... if 2 : 7 -- 1 :L 5 L. f- : 1 Lf - " Q- ': L 3 : 5 ' : V P -1 ' " f : - - .1 1- . 1 I- E -H 1 L 1 - L f 1 - .V pf V A - ., 1- Q" : v Q x A 2 3 . -3 .: L L - pg - P -. FH 1, -Q : -1 -. 4' 4-f 7: .- f 7 .1 1, f ,--. - Q ':' 1, L 7- - 5 -'J V1 f E-1 'fl 1. : . ,: : 1 ,a ,a ,vw 51 , , , 1- ,I L' -f rv 1 1 '1 -4 .-1 , , . .-. I . .- .... 4 ,..1 sl ,- fy k- -, , In 1 Z -' 3 ' I ' Z I- '- , 1 ' ' . . I Q F' .K+ n Z ' ' -A z LL.. , i i 5 , Y Vg-Y 22 Z ,. , E A--T f ' 5. 1 X A X I ,:,:,: X , ' X " fi' A , V ,-. ,- ,- ? ,- ,- A -4 ,- .-. ... -r f V W .. -0 .L ., .. .- ,., A 1 ...v ..4. ,.. ,.. A H ,., .-. ,.. .- ,.. ..- .. ,-5 .. ...- ,... ,-Q .- ,- .-Q ,- A V ..- .-. ,.. .-. ,... ... ,.. ,- ll-1 0 so an o o au :so 0 oo 0010 non has 0 .. ...........,........,.......,.......................................,.. ........ ...,..... .. .....,.. .. .. ..... .. ..,........... .. ........ .. ....................... . Z' - 'Z' T122 E' ri . .- A -f- -A ,- ,, - ... -. , - 1 2- - 4 - 7: . . . . - , . . . . - - 1 f- --- :- I 5177 .7-:7'1'1 '1 ,-E-ELT-.Z-4:2 I--"1" 4 ::::: ::::: :::::- '::q::, - : -- .-. -.-. 1..,A:..,..-f-1 C IT.,-fi..-EI"-T -1 :V A'1I:':-333722: : :'47'4f4:.:if5 f1i?"Lj-:Ziff E1 -Jlyylfffkl '3'? ?? Llp:-1"1 1- .L, f...- 'l:--- A 114- -T , ':1:f .-:-I 4'--ri I-:.:'4-:--2 1 4:72, LF-if? ljli ':1'1:':.'1'1 : '1...L.4-'-1.jTi.? A12 -2'-, LQ' 4: '4 22' 11-2 -4:?'7 Q11-v "',- -4.fCi'f EL:-fg' QE-: -:fi :LE 53:13 5 :ylfz 13:51 132. z 1:2 91.-C'-2 E -4-1"f5!-L '-"4 44 i'2'f A .-Zx4P':..T-.3-3' L::' :.:'E TZAZ. 7 -E lff?2:'E:"4 :-E: 33- 52,253 --':-:g 1,-131 Z.-1-'1 4 ,TF - ...41l.. '1:-- --15 ::- PLZ- 111 A111 :TMI ZZ jg -1 1' .1 ,ZA -:1":: 'Z :'T'T.T"7f-L: ::':' 4Zl :,...-I' -7454-53' 4 3, 111.-' 1412: --yi'w ',1L,v 26:1 ,-Lf -.:7"'i- 11- ------f- 1,--y- ...- ----L.,1 ,.. 4,:-.. , .,, ,-4 . A.. -, A, 1 if .1 .- -14-11: -'C - , '13 '12-Tr.: -1 if Z"3 TT -137 ..-1 -iff- ': ---477-1 f-: 4 1- -:LJ-.. -::jg,gi,-- :Tig Z -1 5111: 3-4 :-4f'-'- Il -:Z -0-34: -1' 'E',':1 T12 .:'4 -:4 -,-121: fl:-j:fff2f 171- 1-11 -3-2'? 31 -'Z - - ,Q A-If A. :"' ,J --,:. - :::.' A: z 1-5 :- ..,: -:3::1i.7'2'f1 5151 25.2 22:2- qjzxfr, -: tilj 1: '4 T. 2 -1--fx, :1:.: 3 I--: -:'4!: f4-.-- --'-' ' -T"'., --1, ,.-1"-1 - -'::'1 .7-:H :"17: Zfvf 1 LII' Q1-1:5 41--J :1E: "'if?' A.: ':'- -,,- f- -::- .- - 1 '::': 1:ErTf :I.:: ffm: zz' TQ ': 1 Z1-11 112: 2-f"1l' .22-1 :il A: " "I: 1'1fL:' 4" 1 :L --- --1 7'--:-1 :-'-' -"--1 - - 1-Z--252 1'-f I 1':'f- f' :Z :E 17 Tf17' - -- -41 -, .Q hf:- Hr: M:-' -42 ' -27' - -"4 :ig -.g.1f-1 L: 11 1-2 - -1- ,- -3:..: -gf : :Z ' j'4LJ --T24 ..-.1 '- Zi: 3. IQ: if-'QI' 31- :'1"1,, .11 21- 7-1- 'ITT T-:-:: 4 3. 3 .' ALT- -.' :-' - 3 NI -V -T' -:LI --:C -:-,- -T '41 ' 7' li L11 M1721 :Z : MZ' 7 1-" 7:3 7172: ,H 1- :: 1 " 2: A 53:13- - - L- M 1 --3: :fL:,:. :S S - I : 4, If-1 ' - - J -T' -- I --f- -' 3: 4, -.- 7 ,. 114-3 -,,..v :.. , ,---1 - - -- :44--- --. 4 11? - 1 :-:f ---- 1 2: : ::' j : 112 .,I:7-4 31: '4 -' - 1' 1:-'4 2-1121- 2: 7 '4 :- 1 f,- iful-. 7 - 4 3 gg -43 Z4 "I 3' E " 4-fl 3-Q LL: Z - " 2 'Q -, ' .- .. ,. 4 -, , Y H: - -L- f:. Lf .- . : -- 1 V 1: ' -- 1" :-4 ii. I 11M :C :T 11. Q ---" -5,-: 3: 1 -1 Q Tiff 7: :-- ..'4 1 ::. :.- ' 6, " Si: 15- 2-- 1.'- 3 L I C... --A -1 -'IT'-' 'Ti '1 -T -2 :- fn 12- 7 1: f- ' 4 :m 1 C1 '47 3'g lf: 1 jf- : -I 7 T 1 2 C4 - if 5 - if E' ff' I 5 5 -1: Q-+ -' T2 . I L-: C . ........... .. ........ .. ...........,...........,.. ........ ...........,........ .. ........ .. .. .....,.. ...... ., ........... .. .. .. ........ .. .. ........ .. .. . f X f A f , 1, I , Z 1-L Z f I X , 0 o L , , o 0 sono a . .. ..,.....g..9..,..g........g...........g.....g..g...........5.....g..,.....g..,...g.....g.....g..,..4,..g..............,..... ........ ..... ..... .. .. .. ..... .4 Q Q u Q 0 L 'f '71 I P. L L. .E E f ' I L E . L, I l - I ,- L ':.L Y ,.L 1 1 f 1 :i . L. ,L .L L 1. 1 . L Q 'Q- LL . Q, 3 - f - - L E : - .: '11 f - - .L f 1 - - - ' 1 Q, Li -1- 3 . .- .L - - 1 , L, L L, L 4: L L L, - L -4 f A L. - - - 'T '- -L. - .1 -5 3 LT L .W F A , . - L - 1 L L - f 1 - L L I L f- L L. L - ,g - L - 1 I : L L: ' 1 - i - L " - V . - - - - T- 'Z' - L L 1 " - 7 T V ' v L - :v -' L -.L 5 1 ' 1 I L L L - - 7 - 1 - .I ' .L . - : - - 4 I .' ' ' -' - L.. L L 1 - v- ' 1 L' L. f. L If - - - f T 1 - - I L 4. - ' - 3' . I I L. L - - -I - 9- 3 , - 1 .LLL 7- -I 3 f - - 1 1-l i 3 L .L - : - i- 5:-3 L ? 1 1 3-F E - .' 'IL .T - , - L I T 1 ' - I .L LT - Q- 4 : L T L f - Y 4- -- M L 1 - -- - .T A- : L 1 L - :L 3 'L L IA : I - ,L -I. 'Z' L L - -- A A - -- - 'L '- L L - L : .- L T -M ' .1 3 - ,I ' '- 'T iii-'ig--1111 .i-iigfgjg gi L f L Lt L 1'- . 7 3: 3 : ' 3 3 1 Z : 1- L Z Sf: L !: 1 f-fr..L if-IL-T.-. L 1 1 - 3 -L 1: g 5 .L ' .I 1 T L -T L L, :.. .L ,L :L::L:7Q,:5:: -jL,::4L..: iz 1 4214" '-L-T"'L'ff2:--ILL :- Q 'f Y - A L 7 - 'Z I , 5 I 3 : ' 1 'T C - 'f1,lI-'Q'-'.:L,1l:""""'-"' " V .4 I 1- 4- L L L -3 - L ,L 1 - V L : r - L L z -E,ZE'rg"iff-zllzfpgti :-1 5 L. - L f f 3- ff 1 T - L - L ' Z - 'Q " .' L 1 -Ai 1 - - - - l - - T - ,' - . .L L LL . 3 - f L - 1 - - f. f - L. 2 Q- A - -- ,- f 1 .L 3 L 1 L 3 1 I -Z 5 L Z Q Z. L 1 1 f f 1'-3 I f .' 3 I Z 1 Z ,Z L.. -. L : 1 3 L 1' V- 1 L . f : j I I : - 1 L - L L f L 1 ' ' l 1' . L L .- T L -. f - I f I Q' L L 1 f " - - '-. - I - - L ,' . - 1 - ' L - - ' -- I - f - : 3 : - 1 f 1 .- 1' L L 7--- 3 1 L L Z 3 ., - 1 71 -1- TZ L :Ll , -1 - .L 1 1'-'- 3 II L . L 3 L jg L 7, 3- 73 1 1 -: 'Z Li ,SL L - I I - Z l A f L ',.:4fLi?77i-1f.:1'L:'16: T-fLT -L-Lili?-Lf:lL.. -" L L L L 1 f.-- L 7 - L .- 1 - L M k L LL 1:32521-gf.fA:L-::L,L5. jf 53-7'Z,L:g LL-'r'?-1 Tj:iLl .Z1 Q-' -- 5 L X T T -E L L Q L L 1 i E 2 " .T 2 I - -2 fL-I'M'-g- '- LZ,"'L --A ..l?-T:- '--P,":..'1-"ll-7x'T .M- IL-, j.v: .--L 1 --,'.L 1- 1.2: .'r:'ff-f' -AL.....3':I'f:- 3 FPL :L-. 1' 1 4- , L - Z ' .L. . .' "' 3 I , L 4 - - ,L L . . 1 L 4 - v f.-w .L f ,I X421-1?-3? J-"'Tj:"5'5: -3?-'- ' TL 1 f 2.1 - I 7' '.' L. L .1- C - T LT..- fg:-LLTE-:-gli'gfgj-:'j'L:.: 1- T.Zj'4 C 73 L ljr- L: '- Li Lkl 5: Tr iF Z -- - I ' ,,L L .- A ' .- ' -' - .L ' -, : - L - - T - L -- , L L 5 L L 3 3 . L A L -- -fL.3L:4f: f' lLfL,--- L:-LWLr fljhfki, li :'l.- 5 3:12121 L--:Z ii'--1.-..::T-'TZ'-1 LL : L. 1 Z - L -Ll-' I L ' ,L L. L ' L L ' - - L---fir-f-'lglj---.I,.-1-!: I.L-:1-:-749-3-71-:t,:-:.i :'iL.:fll ...7-.,L..,--L.L-'--.,.4.--:,-,,-,-- . - L L - M QlLQQLL.Qf.:l.LiQ,:1:L:.1LQ:lil'Tf?Z ' 2 gl - 1 7 'C 5 : . .....,.....,........,.....,....................,.....,.,.........,........,.................,..,..,........... ...........,..,..,..,.....,.....,.,......,........,.., on 0 on on anno n on oooosoo o o o ' , .. , .1 il f XX XX XX XX .. -. Q 6 Q Q 4 ' 0 a . Q 9 5 2 a . . 1 1 11' ' 9 X 1 1 : ',11111g11.1111111g1.1.11.1.11I11 1111111.1.xx11,11:, '11z11.h11.1111115111111111111111111I 1111x' 2 , . , . . 1 1 Q ,K1111.11:11,x'11111:D11111.11111X1 11:11111.x111-1111v1 11 11111111.5111 51.11 .xx 1112 '.1.11111111x11111111 .n111.1.1.xx111 111111 , 1.1.1-11,n111,1.11111111l .11xx 11,111 11:11,xx 1111x' '111.xx11.1,n.11111 11r111111w11N1 -111111111.1111:11111l1.1111.1 11131111 11,11 x12 '1.1.1AxxN s.11,111111.1111.111111.111 -.11111111111.1 1111xx 11111:.1.11,11l1111 .H111,x'121l11,11r-11 1 '11111-1x1f1xx.111x1111111.xx11.x111.111111111x' '111:11.111-1.5.51111511111x.1111.5lI11-1.x12.11111 1 , . 1 . ,. . 1 1111,x' 11111111N11 N,x'1:,xx11: -1.xx 'N1111111111x .xx1111.11,1 ,n11111111.n.111 1: .1111:111 .x111.11:1111x1r111.xx 1-11 9 . . . . 5 '11B111111:.1,111.1, , 1111 '11 1111X' '1111111.111111.11:.111 111113 xx.11.1.11.11l N1 11511.11 1111,x'1111.xx .111 11v.11xx .11:.1,x' 1s1:111111x1x111111 1.111-11.1.11lx11 1112 1111111123 11x1:11 .1.xx 151:11 -1111 11111.11.1 a . 1 a '.1,1111w111 11,B11.11,xx1111r1 11111.11111 11111111s11r.111 5-111111 1112 11r11.x12.i .x'-1111 111N111111,1.1x1.xx -1111 .1111,1 Q 31111111 11111: 1111 1111 .x'1111111.r1:11 111 11x' '.111,x11.11111 N11.x' '.1,x11 111.xx .x'.1111 N111.11111111111 .11111 111 g1111111,111111x' .n11111111111,1,111x x1111111111.1111l1l1111111115112111 '11111b1111:111 11.1111511111 11111: 11111111111-11111 's.11-111111-11111:x11,11111111111!11gN11111w-1.1111 1111111111 '.n111.x1.11X.x1111-1111111,1-1.x-1-1.11f.x11111 1 . , . I . . , , 1 6 ',111N NIIHIIIIIIIIHJ ,I11.X1X ,HIHIX llll X f,Ilf1X1l US JAXUI 111? 1I,X 'N,l1lI1,lII1l1,IIl1l,IU,I Q 2 'IIILX xN1lll 1114XX ,X11I,lIIN .111 '.11l1f,lU4l1111fX11! .llf.I1I Il4IlNNlf1llllH.ll111XX11.111111D,llfNl.llf1!I1,llll1llllx' 2111.11 ,x'1111.1l!11 11111 .1-1111111111 -1. 111111. 211111.11211 11111111154 115111 111111141 l111111111l1lI11-1 11l11.Rl11.11f1111 -LIN' 3 '1111,11:x11111 111,11:xx 1: 111111 -111.111 1111s x1.11z.111 ,11111 w,111x1:.11111.1 111111.112111111.xx'Q.111111.1g11M 9 1 5 2 5 ? S 9 3 6 3 Q 5 9 5 Q 5 5 i Q 5 5 5 3 9 5 5 1 z.....-.R -2 X! 4 A. fn M, .f ,- --. , TU TX , .- n o o a o o 0 0 0 n c. Q e o o n ORS I N JU OF PS I L THE FROM S GRAM I EP 1 , , , A , .., , .-1 , , , .-1 . ..........................,......,....,........,.,... .....,.. .. ........ .. ..... .. .. .. ..,.......,,.......................,..,..,,..... .. ..,.. .....,.. ........... ........... .. .U ,- 'f - Q : A .. -, L 7 N- . . . . . .- - 'Z f -- r 3 T 1 f : I : L ffie--1 1 ::? 72 Q. - 1 .: 2 3 1 1 I i Q1 . 5 - 7 A 1 5 in E ,: C F 1 Cl 1 IL. Z E L. K -I 'T .- TZ Z -j QL : Z , M f 1' : I 1 . 2 -' : 5 " 2' ' , I L 1 Z ?': 4. Fiifii --. 5 .L 11:1-f f- 'f-2 1: '.- f T 1 M 1 - .. :I L 1 1 - V 1 1 - . . - : r f . - - - 2 1 f A,- 1 , -. - - - ' - - z - - 1. j L I 2 2 - if : 1 fl 1 - 2 : . - 'A - 1 N 9 3- l -- I . .- i. -, :A 3 L 'i :"-gf,' --" 3 :Z :-,Mgr T' f 4 L -L . -- f L T 1 ' ' 9 L - - f. ': - : Q -- 3 - U- LI Z 7 4. WE QLT: T"vi'?" 'f T .E ' 3 5 -S 'T , E: E L' E 1 Qi '..f'- 3 7- .1 ,L -YE 'ESV-S A -.. I 1- - Z 1 .. I 1. :Q : 3 'J i T 3 , - 7 3 - . .F - ,I - - - H , - . : -3 T 1' J-" ' Y i' T 5 1. .5 :I E Z 2 : X ' L. l : - " Y - f - L i , ' '- - r f H 1 r: . :L 5 1 , 1, : - -- 3 : , V -- I Q :l ': - ' f A - I A gf C " ' ' . 'T T - I - i - '- T 9 4 'm f r -- v - 'I - H - " Y ' Q 5 i : 71 3 I 7 T Z1 ': ., ' Rf-N -7 " 3 3 1 f 1 i 2 P- : -Ir X I 3 I 2 2 2. E 1. ' 3 E : 5 ' if 5.45-11 . e 1 IAF " ' - .' - .. - , , , 5 L 1 , - T 7 Q ' ' ' . .1 ---N , 3 . ? g : .3 : : R' If 2, 1 i I E i - ,LC ' , , H 1 -:- A 1 . - A f 3 - A xx A 4 - - - ' : 3 , 5 ff , I 3 A 'T 3 A 'Z 3- -1, i ' f ,,f5.fI.,,' jj 1 rj- I - , . .LE 1: Vfsx AN 'VX ,. . - -1 -,. 1 1 Q' T T 3- 1' Z 'Q' : JW 1 ,155 L 1- : 1 A ,- Z I .' 7' . . Q X ' if - i - 1 - - - : S 1 1 - .1 '- ' T 1 du' H " L il l 3 .L - ' I 3 ' 1 -1-,gg . , - -' . .. - ,- i r U - -- 'Mf' 1 T 1.2 1 I -I - -1 T 41 ' iv L 5 3 Z - 'j -4 - L , I ' Z' -:-1 :, A330 Q 'I E 3 A ' 1 -5 :. 1' T i 5- E 1 Z .54, 1 : T, ,- I 4 1 .. 1 L L , : . W3 ' L ? P. T f .L l- 'f 1 ' f 'L' F I - "if ' 1 I I L 3 .1 ' -3 7 " 5 'L 'x ---W' f 3 H 1 : Y' '--- f':1-ff 'f L - 1 : - . K ,,"."' 3 -I 1. .: P- T 1 f - L I I - A .. 1 L f ' 'j C 1 .3 - Y - T. Z f -f if - lf ' E -I 4 1 1 E 't L -1 2. 1 L tr Z 1 L . 1 Z - 'Z i -- - - - - - 1 - : Ll '- L ' , F S L E : if C , P .Q : F A - -- Z. - E E 'i ' ' 5 5 Q 2 ' 'L - - f"L- -' -- AT - M ,, .- 1 '1 7- C 5 L Il, : "' j I ,Z 1 fl " 3 -1 L' L ,- 7 f LI . - L- f- 1 I 4 - : .. f. - 3 1 ' - .1 2 T Tl I " - ' T if-f ' " E 1 2. ? .E - T I u L A 1 'T -L 1 - r M -- .: - 1 Z -3- - L1 - ., - - , v .. , '1' 3. '- -' Z 7 - '-- " "- n - . - - - - - : A 3 ,Q - r LZ ,L z - : M ,Z , I .F 1 '- f - M f ., -- f , 1 I - - - - f . - - '1. .' ' , L . '- 1' V : ,: : A L .L ,L : 1- 3 : Cl - ' :- Q 1 - . - L ,, 1. . 1 L I ., : 7 Z ' 2 --0--Q..o.-9-IQ--0--n--o--o--o--o--m-o--r-o--1--1--0--0-fa--0--v-o--an --mug.. .. ..g..Q..0..,........,..,.........,.,....,..4.................g.....,.....,.....,.............. .. ....g..g..gn'..g..g..g..g..g..q..g..g..g.....Q..g..g..q..g..g..g..g.....g..g....-u..g..g..g..Q..g..Q..g..g..g..g.....g..g........g..g..g.....g.....g..g..g..g......... g g g . r 1 L I EF' np-can-n 'Y Q1-4 'q'iL"'f 'i' '00 as ooo on W I I ex ,B , ,, '1 E Q , 5 1 rf- WW., s I -w.-- .... X Z , I w -- rv m M.,--.N...-M...M ' 2 I xi , 3 W s. w M 1,1 ' 4 Xu v...,..,+.Mf . X Q . .., W ,A 5 Q. I . .. .. ..g..g........,. .. ..g..g........g..g..g..g..5.4..g..g..g..g..5..Q..g........g........g..g.....q--g.....g.....,........,..g..,..,..,........ .. ..,..... .. .. ..g........... .. yum: '1- ' F11 FIIE , f A OX -1 ,V V , , .-1 , ff! X , A ,.. , ,.. V AV ,. V V '- ,, V V. V .- V ..1 - .1 -1 V.. -1 , 1 111 1 11 N 1 1 A V ... V V .- I-A V .V A fx,-N ,-. .-. V ,.. ,... ,-. Z 1- V -1 ,- ,- ,, ,.. -1 Z IH I O -Q-1 ,.... ,-. ,... 1.- a o c access c oo on o so on a 2 ? ? 6 7 6 fs ' ? 9 111111111111.11uN111111- .1 l111.1'11111'z1,1'N11111111-11111, 191111111 .11111-1- 11 11111'11 1111-111-1'.11111 l111N111'111. 11111111-1' .l, '1'g1.1-1111 I 11111 51115111-11, 1 1111g'111s 111111-K1 .X 1111111-VR 1111111-. 11 111111111-1'E,11,11'. 11 Q 1"111l'1-111-1- 1'1'111z1.1'. V11-1--1'1'1-s1111-111 '1-111-111-Q 111111 g'1'1-111 111g 111111111-11153 11 '11-11111, l111sf X11-111-11. S1111l1-111 1111111' 1'1-1-111111111 .1 1.1-1111! j I,111s1111111-1' 111-1-111111111."A111-111111111 11111111-," I1111111. 11 N11-1111.1 111-1-11-. 11 11fg 111-1111 111111 1111 11'1111 ,111111- 1111111-1111 1111111-1111w11111-111-11111-N. 11111, 1 '1-1111 11111'1'11l1, S1-1-1'1-111111 V1-111'x 11 111-1-111-111111 Q111111-. 111-11 X1-1111111 .X 1:1111 11111' 111111 2111111-11 1111112 .12111111r1-12111111114 41111111111-111111-1'1s111c1-11s111111111-1'1111.1. 111-:1111 .X1111111f.1111 S1-11111111 s111-11111 11111 '111-11 111- 11111-N' S111111- .11111-1' Y111'11x111 1111-1111-, 111- N11-xx 1111111-111111g, j 11111-.1 V111111111111 S111- 111-1-11w 111111g's 1111 1111- 1111111-, -11-111111- .X1111111s ,Xe 1111-1-1-111111 1111111-1111 1 11-11111111u' '1'1-11111 1'1x4'11111. 1,1-1111 111111-11111s1'+- 111 1111111111 1111111111-N111-1-11111-X1-1-1. 1111111 '111111111111 4111x111-1-11, 111 1-111-11 11 1111111- 111111 1111-11 l1'1s .11111-1-4--S111- 11111-5 111 11111 11w 111-11 11w 111111111-. 111-1 111111'1-11-11, lflx- '11111, 191111111 .X111l1-1-s1111----111-111111111111111 111-11111-11 1111181 1111-, 111111111 1'1111111111114-S111- 111'1g'1111-11s s111'1-11115 1111111 1111-1' 111s11111- .X1111111-a1'111- 1111s111s11 111-1'."1 111'1- 11111 1111111 1111-I1 Q1-1-111, 1111111 W11g'Q11111' F-11'1111g' 111 111x 1-1:1w1-Q, 1111111-1 1'111-111-1 -.X 1111s11111g 111111111-11 111111 111-1-11111-1 1-11-Q, 1'1-11-1' '1111111-14 '1'111- 11111111-st 1111111111-1' 1'1111 11 1111111- 111-11-11 '111111111111--3111111-5 s111111-s 11 sI11-1-111111. 11111111. 1 1 1"1':1111c S111-111-.1 ,X 1111.1 111' 11111111111 j111lg'1111-111, 1111 111-11 N1-1111111 3111.1 111- 111-1-4--1'11111w 1111 1111111-11- 111' g-1-1-11 111111-. 1'1x4l'11111, 1-1-11111111. 11111-1 131-11111-11 111111-111-11-11 111-1111 x11111s111-1-. '1-1-S1111-11 . 11--1111-11 S 111'1'54V.X ,1 111.1 g-111111 11-11-1111, 1'1-11-1' '1111'11- -"111- 1111111 1' 111- 1111111' 1g1"1'101.'.' 112111 11'. '1-11 11.1111-114-11 is 11111-11 11 11-11 1111111 1111-11 11111 1111. 1111111 ,Xs1111,1 111111- 1111- 111 11-. 11111- 1111- 11111111 1111111 111151-1's1111H N1-11-1'11111 11111-1-1. 111111111 1'11111-.1--S11v 1111s 11111111g- 1'1-1-1, 111111-1'1 1'1-111-1111-44N1-11-1' 1-X1-111-11, 111111-111-111111 X'111g'4-1 1111-111'111111's 111111 1. N11c1- 1 111-1-1-11 1'1-111-11112 -.1111111 "N1-1'1-1- l11-11111- 1111-1-111ss." l111s11- s11111.1, Cx- '11111. 1 1-1-11 .I111-Q1-11Q1-11V-1 111-s11'1 1-11 1111 111- 111111114 111 11 Q 1-'1':1111-is ,1111-1 S11 11151-. x11 1111111114: 111-.1 s11.1 1111 111-'1-1' 1111111111-. 1111- 11111g'. 111-1-11 S11-11:11'1-S11'1111g' 1111- g'11'1s. -111111-N 9111-111-1' A11 111- 1-11-1s is 1111-. EX-ff . 111-1-11111'11 V1-1s114-11111121 Q11 1'1111111Q, 2 I no so ouooooooo out one o on-new once oe no as 0 V .. -r 1 N., f , I -+ A A .. f , .. -Q ..- .. -v- V .. , ,- f V .. .. .- ,-. -.1 ., .. -v f-r .. .. ,.. .-4. ... v .Q -Q L4 plc f-P f-P 0 I so 0 cocoa oo no sos a a Q9 Qu o .. ..,.. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. ...,. .. ,. .....,.. .. .. ..... ..... . .. .. .. . .,.. .. .. .. ..,.. .. ........ .. .....,.. .. ..,............. .. ... . . . . '15 775'-7-3 1453? TVSTT :-:-- ,fx--. -24:1 ---1- -: 1,:.L- 5 , 1 1--4 -"T:--'I 3 1:wr--3'-1' '4-3: - -' Lv. 1 13-444331- 1,-4: -3...-114 5522 32--3T3il'3'f"':4t7:L-'43-I 'f::3:Z17?f:17: 7:-3r'- .1 -J -A-1 . '::43y:g:-,::...,, 3 3--"f:.'1Z- '1-- A'--:z-"f.- ZI-,-:f'+L'.5iIZL-Z-: 1::'1.. 1 '1:.::-.:--+1:'I'IQ:.':..:'--- 'Z 27,1- -' 3r5:-k,:-1,.j2'..g'1q'1:-fl: -" '55-3 fllflgff. ?":.2-75 1? 2 Z7A :..I:j:i-17-3 21-1 '7'I,?A: Tfgfi.4-1'-':f:Z:1:.:'Zf,:j 3 -' - '- YrT:-- --1-3-A .. - 1-' f' v ' ---:til ' :' "-'- g-,ZAZ LQEQ-'-: -:::.15i?..fi' T' 4 : : 7 F-f - 1 5 4 -- ' ,, : -' - v - 21' 3 :T--"4 "1" 4-11---j TL 11' -. -1: - 3:'-::'g-:j'j- t-.2:.4-. 7'.I'?-'7:'IZ.1--'-3.' --13' -': -, 1"'3.---'-71--H112 1-.43: -T147 - -f ...-1-'IL ' ".2..g17---,'--A-1--ji '-"7--7---C:' - J--: '4::'- - - C":"lQ' 341.----33.-Z-,.. ---,-- ' :Q --mE:n5f:1:1:f1n-:': ..1---'::j- ,445--:.j CZ' 535:- jiZ'1 -..L--- L .' 4:I:,' 734.1 313- I 374-71 3 -1--1-f-:: -, ---Ny'-.' 3- A-3 1.3--' - - :TZ-2.24--Ili -rc: 12-2-- ' TAT.. -,:, -':.'TS'-' -3.-:z I.jZjZi3:':'f1f.Lfg-I F122 3.31 'jg P-lv yiiz Av:-3.3:Z'i3:2 -4:tI.Z' 5-?"'?21::f-- 'T:: .-All 4" .E I: :- -:v-::'- .5 1.-4, - 4'- z-f1-' -3: -3- - :-1--: -:.f--- A 1.- -3--,-'Q -I.--1 -.. -3. in ,-A, .H -A -,. :,1::'-,4,:-3-1 1-1,-, -,1 .-t -:t- '44, -- 'I--1-:' - ,, Z: 7' Tli' ':','-3' '-' 3- 1.12 '-: f'T- !'. 7:j :'4l:T 1'-Tfi' 311IfI'iZ""4 2L,??: -MT4: :'T41Tf..:?1, fi.?' T C--12? Cn -4-QL -4-5-itl A 1-A .. i:1f'- C15 -. ?y' -fL::7,,.E- iyflfgi ,..' Si' :'f:v'Z'-4- T4 Z'..:-- ::' 1: .-I - '-'.-.T-.f.l- ----'I'-' --4T.-- 1 -'11 :A 4 73172 -'43 -1 3:17-21271: -'T 1 - T..17 -'T' 4: '-' I 1 'Z- l1..1Z:.7 "Q T- -T:-3.-I7 T-'-:L T--"4 iEfiTlL?E? ii?:f iiuf? lf "3'.:7"':-1 f--t- -1 g.Ll' ff :Z .ggf -3 :: :T :-:Q v ... lig, 1 11 V- -ZTC- fy:-gl' V-I' Z T' Li: Z2-5 Lrt..-7 1 :'-'--...JZ :ri-I i.-.L-'i CD - ' - -0- A-TZ ----- -4 : ' :'5j:Z3'!1- 1'.1,'T:"j --F. Q-3L2-,-xg T '-'T L1 rizji n-l- 7372?-fflii-l?'?3"-1213! 45 : - '--. -3 'T-'15 24- 4 -. -:-L- -.lv 1, 4 -,4-:- Z T: 3. 37 131 M: 3-3-, Tf'-E121 .4i..' '12 i'-Q'7 .Z'1:1 I-I' M ' L?-f:' 1 4 'Ting '4 :- jjj lf-1 17' "4 -A? '--' f .'5 I 1 :.:i.4"i2.3Ti1 1,421 E-"15- 2T:'LEi:Q-1 :IT z Fi!! Ei::'2":- lil: 5-291 - ' Tf1f'l23" -.:::-C TTT,- '-. -4 --1--.x --..-:-1 V -v A 1--' 'f"-- --I1- .-'- -1 -v -1 . 14-- ... ,:-,., 1--'4 I:ti:. :' --3 44:3 1' 313.."31.75-TT :fi 3: i3"'3: .2 '-1151 ifl "1H1" Tj-,Ti ,..- , 55 , ,. - M- - W.-- 'fri '--111 417-3 1 3 .Z -3, " -.' 1. -11:25 N, 7' ' ,T 3.':-1 --ill-3324 5-?f' TQQ5: 7:"':jT'4-inf 2:71153 ,.-!-,L1- '-Q--54,177 2- :-:ff-2 1 -:E - -4 1-. -,Z ,A H., H, hz-, gf... --'f-'yg- 22-1. -:,4Z'-1: 3-1,--,.. -.--- --...--- ..- -. --"'-1'-1, L Z..-.'- Z -""'T-- ' -:J '44-"' A.. '1"'-.. ...":""'. " 7---1:-.-.1- - A-- --:' : I, --. --..'1 '4 IT" TZ'-T.. -14:15- :' I. :vJ.3.? 3 -!v4 CZ! '3- LL" 11"-:L 1- Cl- -- f::--1- 1-1: r -- 'l 3 LI'-:'4 'Z -'-T: 14 F: --:--3,43-' I Il-31: :-gf,-g:. ::1"x::- :Z If--Z4 L-43 3 1 I 'ZTT'1T1.C'4 .LZ 7.71 Z'4T'1'1 . ..,..,..... .....,.. .. .....,..,..... ..,.. .. .. .. .. .....,..... .. ..... .. ..... .. ,. ..... .,...,.. .....,..,..,........... .. ........ .. ........,.....,... . . . . , 31 -L-J ' li J-J ,111 I-Il 'T , ,L NU X , -. ,.. , , 1 X A ,.. ,.. f z f , X 1 a Q 0 s 0 l A Q 0 XX XX X , ,, ,L ,- ,-. ,L ,... L.. ,... ,-. ,.... ,-. 4.. I 1 . .....,...,........,.....,........... ..,..... ........ ..,.,3..,..,. ,. ,. .... .. ..... ...........,..,..... ........ ...........,.................................... . . . 4, - -- .. 1 '17 L.. w 1, -- 3 : .. 3 .. L T -T I 3 3 77 L 3 L l L ' 3 1 ,Z f-- -L.: Sly- ..: Ll:r.I': ' I ,' L. 'T' .. I' -1 "-' 1 ,. I-. f f , - , .- L L V A A - . L- LZ '- .1 Q ' f - ' I - l L -- 1 . " " f L . f 1 , M 7 Z A I L - v- 7 1 - ' :L I - 3 ' -'S il C ! V f -'T L " 5' E:? -T 2: Q-22-3 . -. , - '- ' -' -. - , I f z.. Z' A " T ..' , il- Z ,I A - - V L - .. jf 1 7. . - L .L L : f ??Zfi 372112: iEH':T T 1 Q I- - 1 L I - 7- : 1 -- 'l v I -, ,gl - 'Q ' L. 3 ,Z :I Z -L L I - '- T1 v - 2 L - A '- 'Z -I - if ::L.,'-- ,-:-:l2.4-1 'T T 3 'L 'Q : E 'r -- : : - ,L ,i 1 A Q -Aw 1 L A ' " Z l - .:. .Z A . 1 E Z I - - - - L f 1' L Q, 1 H 1 1 3' l ' 'I 7 ' 'Zig V- ' 1 3- H I I r T 1 Z - I 1 lj 12:33:42 533l:"Z:, : 7 f ' A .- L I M .L f , ': , : --- L-.1 H51 xl 7'-I?,.:i': :' f 1 -Li L. L. 5-- -TZ 1 2 .H 3 3 5 L: , ,:. rc,-1' -v',"-g'-: , V- .L L 1 : f 1' L ' -- :.- 1 -1 I ' 1' F 41 L P- ' L T 5 9 i L Z '- I M : ' 17 L37-3.ZT: L51-fifi L L 3 :- ' L L Z , I4 7 .... 3 L L 1 '- : - 1 P. ' L I L'f:l L .. 'j I f :I L I " T ? L L -. 'I L- if' f - : 1- L2 ' --- T - .Z 14' . - 4t.:" : : "' 7 I '.Z".1i' ' -f L ' 1 L: L' I L ' :r Z Z - : ' 1 + T I - f . . ' T CD .1 Q,:fL:L-F' 1, L:-1Q'l--ic" ': - L. L. 1. 1 3 1 T .:'g' I ? : 'I LT 3 1' - Y -5- zifllfwigl-1 S.ff-li'-fl - H V - - , L 4 H .L W , L - - L L . . .. 1, : .. f -jg : TI - Y 3 - Q, TM - - : 3 L L ' - - -W .- - 1 '- '- T L L 2 .' - .. - L 1 L . 7: 1- 7 L .. ,, 7: T 4- V ., 1- 1, 71- +-.- 3 , L L L 'T -I 1 , ,1,' 'Z 7 L - L. T . . - 1- 'T - L L- -1- 1 - - L - f :Q A 4- -1 .-'- ,L .L 5 l L - -- L- , 5- - Q- '- A F- 1 '-' L. - L -,- - -- - - f ' - " L' 'T 7 L I . T' '- J' ... : L L-4 1 V ' ' '- L 'K Z ' L L 1 ' 9 - I .-' ' L' I-' LZ irzfgp--L:t': 7:4-gfggf pn- Q: : L, Z A 1 k - 1 ""," A 'T ,N A 1. ' 3 1. L - LPL-:L-.M-.L ,:f.'- TfP1" L CD L " ' 7?--'Q L- ' - I : - 2 i : I iff- T- QIQ L - 3 ,., 3 f L. Z L : 1 - , ,' Z 1. 7 - CU 1 :fl i 1 L - T3"i T ,iii ' 5 4 il "'Z' , . .- L L, ... L ,, -, . - I 1 3 1 L. .. .11 L L A : - 1 A ,Z -, L -1 A 3 - " L ... - it 3 1 - : f ... - I '- - :Q Z " - 7 L F Z P 7 ,L , . J ,I 1 V 1 , L V - .- ,Q f ' " r L : 7 I 1 Q- . - 1 ... I v ' -H TI L 4- I L '- 1 3 ,v L f 1. jg L 5 3- 75 P... I L.. 3 Q 1 f' T5 . I :"': L L - 51.1 ,1 . - 5 TI V- 11,:gT-L----T "r:--1:--If-f 23 L-4 " - 3 M A f lr- -1 - 1' L .Y 1 w-,L A I C L . T 3 A T ' f 3 I 1: - T I LZ '- - L- - - L L - - Q- .- 3 , -- .. L 7 3 -7- .- A : 3 Q- 4. .. -- '-' - .L f. A L L - - - - L L- 'I .. . ' Lt-',L-'-V--'fa -L'-T'T' - "J L - Y 1 L L .z ' 1 A 3 r L 'Z : . T- '- - ' ' .1 T P I L - 'I ' . ' 1 - " 'I " , ' 'N " - .7 f ,- - - - 2 - - 3 . ,L F : : L 4 : ' 4 - 9 I T ' Y -' " - 1 - L T f L T L ' 'll..:'Tl'11,""-,- :ii-11"-4 ':- -: .51-:LZE5gL 3-L, T' ::fj4f I f 1 - L 4 L ,. :L 'I 3 L 3 'Z ,I v- . F - L.. '- ' T - ' f L , : .Lt -1 L - ' : I .1 1 3 1' ,N -- k,7 : - - 5 I 3.1.1 -lj L Ll C L-.' f' 33 ----11,4-L-L:--L"-IfZf"L-I TZ:-':7'.:-7:-frzfli-' 21 -'l'f'f ':jL:Tl1"1:.L:Li:,J. 1--1--7 ,g ?5"l'w-II1fIL5L7:LFL,1tT-27:2 -C ' , L 1 -- .. - - .. - - : l T '-1 - I 4 .L 5 A wr -. -- .. Z 7 I- - .- Y- - :L : ,L .. - L 3 - A 3 . - 1 - T 5 " 'Z .. - " - I ' '- -.,L -. - 1 - , f , -- -- ... -' L - A 4 -' L 'r A 1 - - : - --- ..- - ' .. L f 3 - L j- , L 3- -T 1- 1 L L 5 - L L .- .: j -fl'-will lf"-1LA'-,::'----5 1 T - f L- 3 1 1 - - I - - - - ,- r' - P. Z ...I A fT:L::L--f+:f-A--1. , g:-::: f -- - A - ' - : I L' I - f- T- I F' -I L gr, 1 - T ,' L A - f - - - F I 5 ' - -ff f. - 1 L- - L .- 1' 4 7 : J- ,Q 1 . L - -- L , L : -"'.ZL3 '7,'-I--Z,1yL',Z. :T-f'P,'f: I 5 E I I : A 5 "'Z E- .Z 7 .. i L . 2 2 F: 5 : g ?fflLltlilfi-':1-':l5r,ff'i,:I :C-' L:-fl, f-KLQLIZ ' rf .. - L .. L f : . .' 1 - L - - ,.j Q r- - L: - '2"Z A T L .1 ' 13 "' . Y E W : -i if, 'II 3 :' 2 1 L E ': l- 2'I 3 I L 3 T TZ N L Q1 L' L -T ., T v- .. .L v- -f-- T 1 f v- ul' L I .......,,..,.....,...........,..,........,..,.....,.................,..,.....,......... ........ ........,..,..... .,...... ..,..,,.,........ .....,.. ........ .....,..,.., . . ill fff 1 ,-4 f-' w ,...4 Z 1 p.. 1 , , 1 , Z Z wz ff ' O O 1 S9 1 7 i px' L. x-N -xx 14. x .. ........,..,..,........,.......................,..............................,...........,.. ..,..,,... ..,........,,.,....,,.......,.........,.......,..,..,,.... . , . . ,Ay--1--117-'T-VIN:-vi N...h.,..--.A,,-..M-.-- 1:-4:-1-4::-.-f- T-I--:-T:--1141 ""'4-4L.:'1-241' Ff-QTL-H 5 2 I 4?'C,:E , A A : ... , -.- 1 f-. .- 7g:,:L.7-yf.:7j.1:'g1 I':.Z-11 lg.: : i 'Tn 7 1 7-:'::-121 Lfil' cv 7' 2 f T 1 T 4 ' I' I 5 -,'---,'141'..'--Z.-'g--- --1-r:-.4'J2LZ.1g-435 i1f7'ifi'f-,.45jE'iZ?jI7 W:1":1:T:N",'::lA O I 55-31-y:4i2fr-:F vii I H. . , L ..' -' 1 1 --1 V T' - - X .X H :g::yAg1j:4.:L'1:, 11 D' ,xHWN1 ,f,f 3'-i':11"iT'7!-771-75 .Ayf"s? ,2 11- --H k4TQ,' 'Tj 7- J' ,r " i T Z 'Q 1 I- 'f 4 ff' -, 'ix L: 1 -Z ... . .wvrg : I If I - - j- -In + 1 xlk I X 1 .sq v-' . ' 25' - - ,K - - NE 'SPE ' frff,:,f,-:-,f,jj:.f ,yy- :-1..--sg:1:--3113::gi A-eerie 5,g:fg:eg351ff1f img f : 1 E J. 5 2 71" ' ?'1 ' ' I ' 'qffgf' 5. XX ::1--lk-.--'f 1--:A "w x A- "---- .--YT 4 ,Wm . L:-A3.. 3311, ez-:. lM!X5-'.-Nt'-, 5 3::7I'1,, .j4141'I27T'T '. 'VH .l.":fi'T':14EQ4'T'4 gl: Q-ifxw xv -- -1 . , 1 . .. -- 'f - - - ' -1 , .-Q.----.4-4:41 -'.-- l k-N 4-44:13 -1 :i-: - , ' Q 2 ' 2 ' 'F 1 'T ,-+ "' ' '- 1 E f1flf?' '.ZXg7If:Xf7I? il iii? 5 52515 Q i?T ii 2 "-1' ' 'E A:T':x ..x'::::l'1-'fflgi "4-Tl 1,:l"":-if !.TyfL t:-TIE' I-71- Z 3' g -1 fp '- 1 7- : 4 - .L T '4 L I' 4 I 1 : .3 ff '12 - - : : 1 ' 3 1 "' Z . .. ........,..,...........,...........,.......,...,..,.,...............,.....,..,......,.......................,..,..,.................,......,....,.....,......,....,.., . , , Q . :J Wash 5 3.4654 6 ? 9 Q 6 6 6 6 6 Q 6 5 5 9 9 6 6 i 6 6 6 9 5 4 9 6 Q Q i 6 6 6 9 6 6 6 9 E Q 5 5 6 9 E 6 6 Q 3 I NIO ll'.S 4 0 f , . ., m I . . 'vc-3 I H' Q, . ' K 321 5 X 3? 9 as 3 f QM , I ,..,,..,,.,..,.....,........,........,..,..,..,.....,........,...........,........,.....,.,..,.....,....... ................,..,..,....................,.....,.....,...........,................ 00400000 I0 -o ,- -+ 'z W ooo o Q gg .. . .. .. .. .. ........,....................,.....,..,........,........................................................,.. . . . , . . . . . . . . . . . . . 1 .St I 5 .. A- ,j - '1 v 'Z : E 4 4: A - 1 51 vi if ..,' I-4 .. : I -4 T : 5- 5 T55 .Z A - :-72 2 Z--1l- 7 ' :. 15 iQ Q: :.7 Z., E 1 g.A I - .. fi : 3-1. 3 1 - 2 Z-'25--- ' ' 7 T -41-1 :TZ 1 A' T L :LZ F : 2 : A 4 ff Q 11 1. 7 ITC :'-,'4 " A ' ". Inf T V 1 - - 1 :. 2 :.: V --. - 4 - - 4 - - 1 : : : 2 3--1 ' 7 Z : 7 1- ' .. ' : 4 j'1 3 4 f -gf: 2 Z L : I Z' E -E' 4 f 3' - -- ?. , 1 :-- 2 ' f: ..-', 1,-E xzf -14,4- ? 3: 1 ' 1 3 E - J Z-v '4 : I .T T .1 - f : .L 4 1 ' : - 5 Lg ' 1 7 :41:--H' -'-f.: --- .. 'I 4 3,2 I L - ,." 1 .3 IL' 4 '-' - - TJ. .Z :'l 4 - -' -- g :1 : -12' .LZ 1 A : Z 'H if " : : 2 I : E , 'IQ ' S 1 1 -'i A TZ . 4 - 4 - 4 .- W - 1 : - 1 - 1 :-1 L 72 1 - -' L 5 -. - - +1 ' W , , - .. , V ... , 4 .V L. : -- : 1 J : :- ?' f - 4 1 71 : 14.11 1 7, 1 T- 5 : 2 3 N Z: 1 fi 3 1 : I F12 : 7: ,L ... '41 7 4 L Q ,. - -. 5 - -+ J ' - '- 'L I -' I 1 Z T - L7 : : 4 : : : 1 - ,, , - , , -, - . - , : -4 - F - 7 3 ' 5 '1 T 5" ,, : A - .L 7 "' 5 TE 2.1 Z T 7 .T : 3 I -0 - 4 . 3 - -' .. : '1 v :' '4 ET Z, 9 ' 2 - 1 - wg , '4 A -1 Z 4 4 - : : '- H-4 L Z- 2 2 , ?'4 .J I- 4 4 7- T'f ' : 1 f -4 T ,. : 17- 1 :.'1 4 2 gg '4 T f: : - ,, : W-Q 1 I ii 6 i f , - : : , f- - - . 4 1 - 4 : : '12, E E 21 3 1. 'I 1 4 - 3 4. v. , 1 Z ,L 2 - 4. 4 :: - ' N 4 7:3 1 ' 6 E" - 7 gg, -1 - ' 2-I 1 C - '4 ' -: . :- . .. .. ..,.....,..,..,..,.....,....................,.................,.......................... ,...,... ........,........... , , . . . . . , . . . , , , , , . 4. 4. A F11 --1 A ,.. ,.. A .-, A-1 A 4. .-1 4. A A 4. 4. , A -f ...2 A .-4 .-4 A 4. 4. 4. A 4.1 A 4. 4. 4. A 4. 4. 4. 4. 1- A 1-1 4. A 4. 4. A A .-.. A .. 4. A 4.. 4. .-4 4. A 4. 4. A 4. - 4. .,.. A ,. 4- 4. v 1. 4. 4. A 1-1 4. A- 4. A 4. 4.. .- 1-1 4. .- A - ,.. ,., ,- 4. A- 4- .-2 4- -I' A- +- v A 4. .- A 4. 4.... 4- ,.. .,.. l' 4-1 w- A- A A-1 .-2 A ... ,.. A ,.. -2 4. ,.. Z 4. -1 A 4- 4. - - ,- 4.. ,.. 4. 4.. 4. -- 4. 4. A A 4.. 4. 4. - 4- ,-. .- 4. .-2 4.. A - 4. 4. ,.. ,- 4. .4 - 1- -1 A 4. A ,.... A 4.. -1-1 4. 4. ., 4. 4. ,- 4. ,.. 4. ,.. 1- 4. 4.. 4. 4. ,.. 4. ,.. A A,-. A A I 4. .- 4- A - 0 0 0 o 0 0 n o 0 n J 0 o 0 0 0 o o u 0 0 0 c 0 o o l U 0 n US 1 1 ,-. 4. 4. .- A -A 4. ,.. A .1 ,.. ..-4 +- ... 4. 4. ,.. ,. s. "' ,- ,.. ,.. ,...r-- ,.. ,-2 ,.. A ,...,.. .- ,.. ,..A 4- 4. 4.. 4. 4. 4. 4. ,.- ,.. ,. 4. 4. ,.. ,.. QIOCII-on 000000 00 so 00 00 ul Qgg Qgg I' S l - ? A 1111111 11111-111111 11 111-11-211-111'11111' ,11'11. 51 T 21 1-011 121111 111' 1-111s'1-11 s111111-11 s 111' 111- A1111-1-11-2111 1911111 s1-V1-11111 g1'21111- '1111 111- 111111 111111 W1-111'y p21 11 11 111- A1111-1-11-2111 F11 '11 'g1 S1-1111111. 11. 11121 21 s 1111'1111s 1121 111 1 w21s 21111 j 11z11'1- 1111 111111111 w11211s111-1'1-1- 111111 1111-s1- 111'1- 111- 1-11 11'111 w111'11s 111' 111- 1'211-111 y. 1 A1111 11 1-211111-111p21ss11121 1111-1-11111111 g'1'211l1-1-1z1ss11111 1'0sp1-1' 211111 111-y 11111 11211'v1-s 21 1111111111-1111s 1-1'11p 111' 1'1p1-111-11 1 1111111'11-11g'1- 211111 1121111 111-1111111 21 1111- 111-1f'1111111g11'1111-111-X y1-21- 11-y w1-1'1- 91-1-s'1111-s. A1111 1' 1-111111- 11 p21ss 11121 11-1112 111-1'111'1-1111- s1-111111 s 211'11-11.1111-11'1-21111'111 11111111- z21sw1-p 11110111111 1111- 1211111 211111g 511111111 211111 11111 111 11111111 11111-s 1111 1111- 191-1-s1111-s 111-1-211s1- 11f 1111-11- 1v1s1- 211111 1-154-1111-1111s1111i11g's 11'1-1-1-s211'1- 1'1'1111 11. Q A1111 1 1-211111- 11 pass 11211 w111-11 s1-1111111 11'21s s1211'11-11. 1. 11111 111 111- 11111s 111' 111- X11'1l1 '11111111'y 1-211110 21 11211111 111 11111111- "1'1-s 1111-11 W111 111-1-111111- 1111-111111-rs 111' 1111- 111's y1-211' 1- 2ss, 211111 1111-y 11111 11v1- 11'1 11 1111- 11 111-1- 191-1-s111111-11 111111-1' 1111- f 1-1-ig11 111' 1111- 1211-11I1.v 211111 111111-1' s11p1'1-1111- 111-ings s111-11 21s 1111- S1-11'111's,-11111111's 211111 S11p11111111'1-s, A1111 1 1-211111- 11 pass 111211 111- l+'1'1-s11i1-s 11111 1'1-21I1x1- 11211 111-,V 111-1-111-11 111 111- 111'g'1111iz1-11 211111 111-1-2111s1- 111' 1111s 1-1-1111- M21111111 11 1-211111-111p21:s 11211 1111-y11111 111111121 1111-1-11111: 21111 111-lv 11111 1-1111 11p1111 N1211's11 11-1111 11 111- p1-1-s1111-111 11x'1-1' 111-11 211111 1 1-211111- 1 1121ss 11211 111-1-2111s1-111's111111-111s21s11-1- 1121,11111 111-12111 111111 111- was S1-1-11 1111 1111-11- 211 s1-1111111. '1'111-1'1- wud 111111-11 11111111'11111g' 21111111111 s111111- 111' 1111- A1111-1'11-2111 "111-11 5111-111 211111 21 111131-sp1-1-12111.v11111 11'1-1-p 211111 112111111111 11 1-211111- 1 f p11ss 1111 V11 1-1' 31-V1-5' 11111 1211i1- 111s 1211-1- 2s 1'1-s1111-11 ow-1' 111-11. A111 111-211111-111p11ss21s1111-N1-211'g11111-1111111111-111111-1'1-21ss1-s 111-1-211111- 111'1-11 1111 111 p1-1111- 21111 1111- 191-1-s111-s 111-1-21111- 1-X1-1-1-1 1111r1y s111-1'11w1'111 1'111- 111- 11111111111 y 11' 111-11- 111'1- 11 '1-11 21111 1 1-211111- 11 p21ss 11:1 1111-.V W1-11 21111111115 111- 111111-1' 1-121ss1-s 211111 p1-1-211-111-11 1-1-p1-121111-1- 111110 111-11 s21y111g'. " 11-p1-111111y11111' -vil w21ys21111 111'11y1111- 11-111' s 11- '211-111y. '111' 1111s s21'v1- 11 1111- '211-1111.13 111111-ss y1111 1-1-p1-11 21111 111- 111111111- 1111111 11s, W111- 111- 1111111 y1111.'1 j A111 1 1-211111- 111 pzlss 111211 1111-'V 1111111 1111 111-1-1 1111111-11-211-11111g's 1111 11-11'y111111g'1-1'111-1-1111-1-11. 111- 191-1-s1111-s. 211111 151-1-:1 was 1111- p1111s111111-111 1111-1-1-1111 '1'111-11- 1111111qs 211111 111-111 gi 111s w1-1'1- s1-:1 1-1-1-1121111'112111211111111g 111-1'1111111s 111'1'111-s1-1111111. Q "111- 1-211-111-15'1111-111-11 1111-11- w1'21111 1111111-11w21s1-X1-1-1-1l111g'y g'1'1-2 1 1111111 11p1111 1111-111. 211111 u'1'1-21 w1-1'1- 111- 11-ss1111s 21ss1g'111-1l. f A1111 11 1-111111-111p21ss111211 1111-1'1- 11'21s 111-1-p111g'211111 1121111113 111111 g1'1121s11111g' 111' 11-1-111 1111'1111g1111111 1111-11- 1-121ss1-s 1'111' 1111-lv 11111-11' 111211 1111- ,11111g'1111-111 111' 1111- I'211-11111' w21s 11p11 1111-111 211111 11 1-211111- 111 p21ss 11211 1111-1' 1-211111- 111 11s11-11 111 1111- 1-211-1111115s 11' 111s 11111111-1-1z1ss111' "1'1-s111111-11 21111 111-Q21111 fo 11111' 111 11-1' '1101s 1-ps. A1111 111-1' 1111 111-Q11 111 p' np 1' 211111 1111- 1'211-111 11' s111'11-111-11 1111-11' 111-111'1s 111V211'11s 1111-111. A111 1 1-211111-111p21ss111211 111-I'211-1111'1'1-211111- 11111111111- 1"1'1-s'111-s 21111 s2111. "1111-ss1-11 211'1- 111111 1'111' 1111- 1111111 11111 11:1s1 1 1111-111111 111-1-2111s1- 11' 11 1111111 s112111 p1-11sp1-1-11111 111- 111- 1- 111s1-1 1- 21ss 111 1111- s1- 11111 A1111 1 1-211111- 11 p21ss 11121 211 1111- 1-111s1- 111 111- s1-11101 y1-21' 111-1-2111s1- 111 1111-11- ,Q-11111 111-1-11s 21111 11211-11 11111-14 1111-y w1- -1- 111211 1- S1111111111111-1-s 211111 s-11 111- 1 11121 1111-lx' 211'1- S11p111111o1'1-s. .g.-ofa'-g..g..p-4.-q--Q.-Q-.p-4.4.4.4..g..g..g.....,..,.....,..,........q..,. -q--suo--0--0--Q--of-o--v-0-s--n--o--1--o--s--v-o--on0--0--0--o--0--0--ono--o-fo--0--n--o--o--o--o--m N N .g........g.....,.4..,........9........g...ng--g--Q--Q.-eq-Q--o--m-0-Quo--o--o--o--0--o--o--o--Q--...v -Q..g..gn...9..g..,...........,..9.......4.....9........g..g........g..g.......... V A xxx V 'A 1 wwf pi: A V A N I ,.. NX I V A V .. fn .., , V A , -r--, ,- A ,- .-. V V V .-, , Q- hp A V V A A -. V V -. ,.. .-. , A V X A ,- A V QM XQQ' 4 f X 5' ,f 'fl 'lf' 1 5 lr, H, lu 44-i 'A I L.. N, "1 ly 5 XX ' "V-1.-sk' , 4" " S 4 H---fx: ' s e ' ' A" "Xr-:gg A ' fl Q ,X s 5 ' 1 A ' ' : f ' ,,l7,,A,, " 1 e I' S Q ... 5 5 f s a f H1'l'1ll1l Nvwlllzlll Ylulgl llwlll14l'V lln-l14'x'l1-x'v S4'xx'g1l'1 .llmp l,.x'11vll Al1'X li2ll'l'l'll ? NX lllwrml SIHVIN Xl-ll l'l'm- ul' llc 'xml ,'l1-ggrl-ll ,Xr'lw11l- lim-li llzllpll llulu-1' s : lxl-mn-Ill Sungln-lull 1-all 11 .Xmlznmw Yvrzl .lvl :ull-l .lzmlmiv liryzml Niln-s l"v:lIl1v1'slm14- Q Q hh-11 N11-1-lv Xlrg'1nx:1 N w'l'll1'l' llnmsur' llwllvlx' .lz1l'g'z11'1-I llllslllun l'A'2l l'lH'lH'S f .Xl1lm':l M4-l :mn-l S :ml'm'1l lirigfgs lluw-Ilan 'l'l1um:ns llaml run- Ysxrllw-.V ,Xl-vrllv l'm-rlrml 1 llvlvn Wllillny l"lu1'm-llw l llnvxln lflltll Hull-hx' S vpllvn XY, Nluylv loin- 'lvzllm 2 9 lmlwlu 'lurk l ullm ilamlm-1' Kl.x'1'u1n4l1'1-Q-:n 'Ilvn l'z'mnp un Klvllm l11:1"-rsoll Q 5 liolsln liwla Vw- .Xlwlvlullv In-lwluy Wsnuxlzu T llmmwl Xivlmls in-vnlmlll .lv 'zlmlll-xx I 'l'lwlm:1 liull-.v Lulim-ll ,Xmlvrsmul 'l'l1l-lmzx Nivlmlf lllgl Vlmllwil-I1 Nil:-x Smilll Jlznlx' .lmn-A vllgl Xllllvl' lil-gillsllll lillstzlvw--41111 l+'lm'vr1w- Wrfglll lm-X llam-mzul : .Xl'1wl4l 'umlvl' Blur-x' 4l1'4-4-lxlzlml liililnlvll lilum-1's.mll Smlil- 'unlll-I' Sillrlngx' "l1m'Ifm 0 V . . . . . f lm-nr 4 llnpmzm l'u-:url lll-:ull-cv Nlzull-llnv llzlwlum ,Xrzmlll .X4lz11m-lm .llxrlm .lom-Q 9 l uwzslwl lllltvlllllgs lllel l 1-xl-5' lilllny lX1'11zsI1'u11g' 'ln l'q1rlQ lrfx 'mm-ru j Vurzll Xzularislcil- 'lun-llw .Xllzlms Nlznr'i+'n lirllw l,11vll:a l'l1mlll1g'l1u1n llillyvll Nllll-'I' 5 lflllm 5l1vll",Y -ln-Inrlrnviv .Mlzllnswll .Xl:1r1 l'il-Vsml l'llm:n Vmulqstnnzl l'l2l.V S l"'l" Q f Wlllk l':ml:1':nIz Suu-ll llzlvlqllls ,m':1i111- lin-Q-:rv lfhllm Vlvml-rliw lilmlys llslslvm 1 Nm-z Amlmm- 'A-lmzl M1-rw-mlilln -lulm 'lnrlc I,111'il.- 'l'irf'lm1lv Nllvrul l 1-slmiu Q Q lluwsulwl .Xllznms lfzzrllliv Smmrlv llulvy Sllngll-14111 l-'lm'1-1w1- llmmw- lm Nlvym- l nwpzlin : 'l'l11-lmzl llulmf-N Lvml Hmm l'11l1'11s U'l21'ivr1 Xvllil- Vllmlwil-lg 1'lll'm-ll Vllnlllirugrlmlal . Q 1 . v 1 . g f l,11v1l1- Iinlu-1' l'z11l11S11'u11g .Xllw XM-lsll Mull--ll1l1:111 l ml .Mlznnnswrl I Wilma: Ntiw liimlmll Y:1rn'w Xl:-llm lilnlvs Vllwlr- llirli l.l11-Ilv 'l'lm1'r1I11l liuwl Sllm- 'P 2 2 2 e ? 2 2 2 'P Y 2 f Q 9 3 5 2 2 2 Hal 3 S, NJN .Qug..g..g..g..g..g..g..g..g..g..gng..g..p..g..g..q.....5.....g..q..g..g..g..g..g...........g- .g.......4..g..Q..g...ng..g..g.....g.....g.....p.....g..g..g..g..g..g..g-.g..g..q..g..g..g..Q. O0 no alt 0 090 .- 'li ui-J ,- ,- A , C ,.. YCS ,.. Q- ,- .-1 w-1 .-4 ,.4 ,.. v-1 p-1 ,- NE I AG I YOU N CA - 4- -1 h-lx., ,., -.f ,-. 4- ,., -1 Z Z .-4 .-. .- NX XX -.. o 0 c o 0 0 o 0 o 0 I1 ' s o o o o o u o a SN I .f --. f 1 4.. ,.. 1 Xf ,.. .-.. A ,- .A V ,-... N., ,.. A 1 -. -4 .-. ,--4 ...4 ..- .- +-4 - ,.f if +- .- V - -- --o-- -- --0--an -- -- --1--u--Q.. up.. -- -- -- -- --o-- -- -- --0--un ..g..g..g..g..g..... .. ..... .. .. .. .. .. ..... .. ..... .. ..g..... .. ..g..g.....,.....g..g..... fT?.-' .L Cf, ITL Sli-7 :L LL ,' LIE. : :E .f T- 'lg Z7 :F- :T 7 2.2 bl :'7 -'T' -7- LL- L 1 1:1 - 129 Z: -af 1- g ,, 'L 1.2 "1 flif 213 E ':: -..' Ltf Nzl- - I-N 1- zgg. N-I7 T4 .,-Pg 5: if--L :7." E1 :Q .'.. 3 r ' Lf- L.- '-- .-A if - - L .I ' -I I.-T-' 1 .i- 1 'I',- , : .. 'tm --1: '-T.- 5' . fi, Q. 75 55525 751,-E + .x .'IT-1-I T' -"I, Zigi:-:Z v1.71 .7 .l :-5'4:Z:i F'7 ' -3-Zi 41- :L 1 lTll2 T. Q AIEL7' 'lfzzf .. 3 OJ xi Q:-3 511 gr: :,:'-:Ii -: 1 LL-:f- Lil: ..." --, ',3-'iv VL - QQ LI.: -+- ..- ,,-::LZ-L+-L.T- ff ,' T" I 9' -'.:T: iz .Tl T L' 511112 fll Ei3'TEIC2f if iz QD "p.::-Eg 3,15 Fifggg-:ffLL41-: L.. -IL1,. -I -if----Y V" ff?-,,C" ' Z - -. , - 7, --AL? -.' L,,: QQ L7:I.:-:, 1:4 Lp 1w':4T-513--E ' "--- ::': : 7 1 - gf. -f ZZ ':t:i2?-1'L- '1L::gffl"" LIZ:W- ':':- 3: w::,3r--.:-:' 'I 1? I- -ff-Y YI :Lt Wwzf Sf-:f-41-Lv? -f ri,g A -- .::- f'ry:fT-tL':,-1 hw r:zLzg :is ?5?1fiz:5sL2isi2 1:1255 Ez, -TE?-IE-.:..::i,5i"5f,3 I'T":-. jf ,Lf ":vL.:.4g 3--Arc p',. L::...-1, fg- . -ar. - ..LL---- -3-7 - H:r"f f1-'Z.- . v ,C-I: . :'- A Q'::L,:-T 1.112 i:t:,::'::gLr-7-g,:1L1--3 33i335 E L.: zLL':E2l:,Q'5j+:f:g:-Q. --, tL.:"" --N LT :,fL,-17--Ll.-T:-.' 1, L3 "" :,2'. 3!: EDLI L "-'1f- 14-L f-31 .Zi 121- E: 5 F- AZ'1'.-. - -f S-1 f' -'AI 'EIL f, 5.t,..- p,:.:"' O 2i:i:E ,-::., CJ 5-' T. ' :S::. . I -'N ... 5. -' A : I 75 ' TH- -Lz... 7.9-VC -' 7' , , , Alv..-L I - A ZEf.f-E 12.2- : . - 5L"E2'L ?5-f'ES 5 2 if 'N -iifzt 1:12 , : 2 "-52,11 1-'f:, '--5 F' 92? .Ti 79:2 :Q ,I 5 ':.:"E-T' f,1L?fj 9 - 1 -I :L-E-Z-il T-F. -I E jf :f7f5' iwi: 7M iii. .' 1? ::f5lL. 4 L TL Alai -- 4 1 5 :j :.:?..:T 227- 197 1, F43 'E .5 :S LLL- L L-f3.Z "" 'J' L'-1 ---3137- """ 3-IL-L. Q7--2 1-,LGT 'I CI.: '-- ,. 'Kg.,Z.::.. 'L--. A I .--- Z.. -vt f.:- :':,'I -.E :-T---Z mil, L2 .f-Z,-"Q-Lf' -fl :E,'S.:" 2452- ,j.:g fp :'.:1E9 4. ffifflf Erff' Q-15-2-' -1-:Sf E 'r'.. Q: ::,,5 f:LL if EET? ' E.: 1:r1:- 1:13 -:T-.fi 31-72-21, 3 -1.72 - y:1,L T','Y5L-4 ----1:- - If:::'.? rig- ' L-'r I- ---I ii f :.:-25 LPF7 4-- 17 "ff-:-": '-A -2'E.?2 L5-.. f-:LIL5'5ECF 5' -'-f.-- --'1- T-:I N ':-'-V w - '--.- - ,, -- ..- -- .-.-. -- Lf - -:--r- -L-f !f-f-...-,- W.--L ,- .. -- - , , , --.. - fl -- Q"- -In 4 :Q-mf ,3 :7:L-: .'-', L ff::,,.f:::.f.-I4 if 75" L?FfL' .. :QL -Zrivxi ' 35 Lf-f 1-I:-Lg: 1217 -:ing 244-f.: LL! Z'-:j..T.7: 31:12, .:,::f?:yf.Z"1': :L -in.,-It :QW 3-Tl 3 -'n-Y :l:,- 1-11: :.:.. -, -1.-TQ ,r15'L:-7 '4 i.!111::ZfY :45iT:ii1r-:f! ?'?E'-'ffig 2: -:Eh F.E::Q,-T7:::'Z-T :3:f.Zi' :':? -21.1131 :i-::: :Z L7 :I"-T7 fnff -iff?-il--1-I Ij.iIQ.L'-I 'if Wi' '-' -s1:1q1-1?-Q41 L. 1- ZL:4.:: bf' ,Z '-"' -' '- .. ..... ........ .. ..,.. .,...... .. ....,......... .. ........ ........,.. .. ..,..... .. .....,.....,........ .. ..,..... ..,..... ..,..... .. .. ........ ..,..,.............. ...g..g.................g..g..q.....guy.....g..g..g..Q..g..g........g........g..g..g..g....... .,.....g.....g.....g..g.....g..,..g.....g..g..,........g..g..g..g..g..g..g..Q--of-o--o--9-Q-g ,- ku M-0--00-000-0001at-OOOOOOQI-000000000090000-solauf.-0-cocoa-0-valor-0--0-4-O-004-0--Ol li .1 4- A V 4- 1 ,- ,-1 A +- 4.1 -.1 ,V -1 -1 ...1 V -1 ,. ,.., ... ,- .-1 4- 1-1 4. -1 w- ,.1 1-1 A -1 1-1 1-1 4. ,-..- A -1 ,..1 1- V V J.. +- A V -,r- ,.. ,- -1 .4- A V Q-1 1 Ae ! 1 111 C 1611111 I 111115 1 1' ,- -1- 111211111011 1 J 1:19 R ller N H 161 ley P11951 K I ,. 1-1 ,.. ,.. 1.1 .1 R 1 1111 ratt esto 1 P 11' 1 1 9 O B 1'11 CQ ie 9 S011 N 1 91 J 1 ,... XX H1 Sf 11 Jokston C X 1-1 ,... -1. V. 4.1 F1 V V V ,. s I1 V V V V 4.1 V 91' Ke 3 ,- V 1 11112211 11 1 1-1 .- V 1-1 4.1 180 R N1 111 31111 GX S ,V V 1-1 .4 .1 ,..1 1 ,-1 ,..1 1.1 ,-. ,-1 11N 1 ,-1 ,... V V .. .- 4.1 A .- ,., ,... M ,... V , 0 0 o o o o 0 9 0 n o 2 2 0 0 1 o n s o u 0 e 0 n o o u o o Q 1' u L 9 ... 11111 M .1 ... 1-1 ,... ,- ,... ,- 0 0 0 0 n 0 0 c 0 Q 0 0 Q 1 0 0 A , 'vleth 11 1 V 1- V 9 ? a 1 : Q Q ' 9 9 1 1' SS S 9 ? Z 131'11111s111111 1'1111111 '11 11111111 s.11111111111'11s111-1'1111111111s: 1111 111 1111 1111111111' 11111-11 11111 g1'111-1- 1111- 11111111s 11' 1111-11. Q 1 1-1-11x 111111 11111111 11'v 11115 '1111111's, 1-1' S11111 1-1' 1'111 1-1' 111111 11111 ly 1111 '1-111-rs' 111111 11111'1-1111-,111zx1-11 111-111-1 1111. 1 11 1-'11 1 111111 111111111 1111- Sm.. . 1'.. S111111's. 111111 1"1'11s1111-s 11111 w111-11 you W111 11 "111-1111",'11l110111-.1-1111 1111 1111- 11g11'11ss11111s. Y111 s111111111 11111' s11111 111- ,'1111 111y11111111. 1-11-11 1-'1111 11 worcin '11 'ts 11111111. "111-y 1111111 11111 111 1-11 11 1-11-1111111 115' 1'11111' Z 1111111111-s111'11 111'1111111. 1'1'1111's1-s1111111s11.v111111's s 1'111gg'111'111s111T1-11W1-1111111-sw111 111- 111-1111. 11111 111'11s 115' 1111- 1111-s jus Q 111111111 1'111111.1111 11111111111111111 1111y'11-111-1111. Y11s sir! '1'111-y'1'1- N111111- 1111111111111 N 111 11g'1'1111'111 1-11 1 1711 11-11 11111 11 1111 111'11111-111111g's111111'1-. 11111 1 111 111111111 130111. Q I 2 . 1 Q 11' 11 0111111 S111+l111y 1,1-1111 11'1-1111w111111 ,I111111 13111-kw11l11-1' g f I+'1'1111k 1 1'1111'11 3l111'ti11 H1111se11 Bernice 3 ille .11 '1 'i 1 ' I 111111111 11'111111w111111 1' J 1111111 1 11 1 .li 111' .1 1 1 ' 11 1.1111 Va1'1111y , .ll 111111 1,011 11 S egge i11y1110n1 Miller f "111111 A1111111s 1 i lg Go111a Crysta Q 1 Q Z 31111111 A1i11111so11 1.111111 S1111111rs11n 1111111121 l i11k111's011 J 11 i 1.1 1 31111111 H1111 ley leo 3111ye1rs 31j1'l '1'1 .' .111i.'1 '11 '11 E 111111 N11111111111 'l111'11 l1'11111111'11111i 3111'g:111'12 1111wkir1S 1111 111111111s 1 31111'y S 1153111111 31111111 Heck I1111'1'y 1'11rk111' S111'1111 .1111'111i11 31111111 11i1111s 'z11'l '11:1si11y 1111111111 311111-1' 111-11111 3 Q1112' Q 2 l1Isl11111' '111111111g1111111 11111111 l'11i1111111n IIy1'11111 lJ111'1s 31:11'i1- N11-1111I11s 1 '1i1'i111'11 1"1111111'11ll 3111Ivi11 111111 11f1111'y 'lurk 1.11Y111111 3111124111111 Z F1-1'1'1-1 N11-111111114 .1111111 1 '1!1'11111 .1111111 11 , 11111 Wz1gS1111'1' 2 LaG1'a111e '11111'o1 1111 ' s 1111 I,11Yo1111 131'11111s I,il1i11 '111111i11g1111111 f 1111111111 A:+1111y 11111121 111111se11 311111111 C'111'is111111fe1's1111 1-15 11111111 Z 3111111111111 '1'ys1111 G1'111'e 111111 111' '111111 R' l' "1 11j1'I 111111: 11 Viviaii I1111'se11 L11R11e R1111i11s011 11.11911 f'1ip111a11 E 1191 3 '1ki11 2 Y111'11 Nielsen .annie Wrigli Claire Ciristolisen T11e111z1 S11e111ey .1111111i11 T11o1'11to11 1211110 3 .'11 Ear Howes G11111 R1111in:or1 Yi1'gi11i11 311- '111'1'011 1.111-11111 '1'11111111 C'111'1'1111 S11 1' C'11z1r1es W1-1111 3I111'i11111 11'1-1111110111 IV1111 11'11s 111' 111111 11 1 111'1':111 3151111 191111 11111's 111111 1.z1V1111 king Kris ,11111s1111 11111111111 11111111111 1.1-I115' Ive-1-S1111 2 1.11Y1-1'1 .1 ,11111 1 111111111111 Noyes 11111111 K:11'1'1111s 3111'i1111 .11111114 .11-:111 1'l1111111111s 1'1'11111'1s 1'111111y ,-111111111111 '1':1 11'1':1111-is .1111111s 2 131-ssiv 111g1-1's1111 112111111 I1i1111s 31111-111 S1111111113' 1111111 1-T1 41111 3 I 11111111 1.11r1'11111111 5 I ,- - ,- ,- ..- ,- ,- .- .- -4 I A If II.Id la IU u1111g1 I 'l .- OOOOOYO 0000-00 0000 A -Q - - A -f - .- - -r V -P V - ,- - ..- ,- ,- ,- ,- - - ,- ,- - -Q .- - ,-4 v-4 .- - ,- ,- -+- -4- -1 -v .- V ,- - -r ,.- -v - -. ,- -f - ,-. - -- -+ .- - .- - ,--4 v - uv - V ..- ,- ,- 111 1 HV 11 - - rv ,- V - ,- - ,- .- .- ,- V ..- ,- - ,- ,- - -r - -r -1- A - -1 - .- .- -'Q - 'V -+1 A ,-. - ..- ,- - ,- - - - - A - -r - -4 - - V ,- - ,N -- - ,-4 V .- - .- -1 - -1- A -r .- - - :V - 2 A -r - ,- ,- .- .- ill PODOMOOOOQODOOOMIOC-900 ,- V ,- ,-4 rv V - ,- ..- .- ,- A V - ,- ,- .- 'C - .N ,- - -p - I-r ,- - -4 '- A ,- ..- ,- 1 71 - - - - A - - - V A .- -V - - ,... -Q- ,-1 -+ ,... ,-A - A V ,- ,- ,- V ,- vw ,-. ,- ,- ,.- A - V V ,-1,-. -Q-p .- A - ,- ,- - - - - - ,-. .- ,-4 ,-,- ,- ,.- - A A vw ,- V ,- ,-1 - - -.1 A V - A ,- -+ - ..- A A -r ,- ,- V V -r ,- - - ,- ,- A ,- - - ,- V - .- ,- .- - ,- - ,-1 -Q ,- ,- ,- ,.. ,- -p - -s ,- - - - ,- A - ,- -Q A ,- ,., .- - ,- A ,- ,- .- ,- -+ ,- ,- ,- -v A ,- - .- VV .- -r -r V T1 V ,- - ,- ,- -o, ,-. - ,- 'A ,.- ,- - - - ,- -r ,- ,- A 1 ,- ,- - - ,- - ,- V - -1 ,- - ,- A - - ,- ,- X. ,- ,- ,- ,- ,.- -4 ,.- -4 ,.. V ,- - .- ,- - - ,- ,- T E 15 nq 11 lm S 1 1 ll Il 1.1 I XII ls 1 - .- fl S II 1 ,- ,- - -1 V ,- 0 0-0-+0-0-0-0 0-0-0 0 0 ,- -+ ,- ,- - .- ,- ,- ,- ,- ,- -v- A ,- ,- - - ,- ,- ,- V L-4 A - ,- - - V ,- -4 - ,- .- -. - - .- - ,- ,- ,.- ,- A - - ,- - ,- - A,- ,- .- ,- ,- ,.. VV - ,- -f ,- .- .- ,-. - ,- p-1 p-4 0 00000000 00 0000000 00 000 0 00 00 Ol' 145909 . 1- Q.. - nj VV , Lf L 7'-,-, . If . 9,5 wa -- ,, .. -. -,- - .. -... -. A, ,- - , e - ,g -f ... , ... .22-74. L, ...:-. - - , .-I: -5 - .:: 4 1 f--11, -- J--. : fr ' f-iff' --f -f '-J-421 1.-I :'-QA-.--. ,T DL -- ,':: dj:-" ,,-1-,gg ' -4 ,-:zzz 1Z"'-'L4...-f-f-- .:- 1 3: ' .... .:---,Q- ,-:.,',..-:.':v ,EQ -'-,,- CDM'-N ---24... -,.L.. - '1 1:4 :A---W-,-vi: :' ff' ,L "f-1 f--'V -A,1-ni2J....:,:- --- ' :J -rv.-,' 7 --' - -- -- 4:' -.-z:--4 'T' L -Q-.L':: Q . :Fl ?T'f"2...E:22: ,:12:'.E g4:.Qf::- ,--'P' ..,, B, ..,,-5 .. . - . . I- ,-.... .. -N -- ...- fL-,--,- 7 I :'0' - "2'7:'5' ,2 :QAE V.' 25,--:1+::Q,A,:: 2 .-:F'7"" -,i:V ff.:-, - V:':-":.'l":,"'-I - "' :,.. -rf.: ' 1 : -' --:-Tr - 7 - ... I Z' :- xi 17' 1, 7 1-...' -3:-7' , , -f ' -1: : :- z : i- I QI Zz:-A .1 S I g,,! ::- ,. :T -E ' :sf fl- :-E135 Q1 55 BT :-.Pi 'L' -5' 1 ' - 'i 'ECE vE'iij " " E E-'-: Z5 O o E '1 'C 72:-J-' " 1-2-' -17 4 'O ' 7 Tvr- 53-4, 5- 2 T.-: 9 : 9 -1- :J -2 1-'51 ..' 2 2:5-E ' . , : IZ -- V -.'f- .,' I- 3 : - V Pj O4 J: i:-5 2C,., : 5 1 "Q Hz- I'- -+ .,. A ' --":1 '.-'-"' - 3 'x-'- . 3, -1- - - --. ---': -f: . 4- , " :DQ - t, 15: -: V. ,- . : cz, A: -.: ,-f ,.. - -' 2,3 'W T72 2 ,Q -,-f: Z7 :YE 5 5 - , ' ' -. -I 4.2 " - -Y " :A -1 1 .. , r: f: .:,. .. ' -v -1 ' N -- . I - -I --... - -:Y -:. - 1 ... ,I ,E -'cs - -' ,Ip -rf ' A . 4v'-- . -r . - . -,.,- ., 1 ,- -1- . FP Z, -1 4' ,- 4 . ,...,1, 4 35 ,'-:"f, ' .T ... " " 2-: '- 'I : 4 -4- -' 14 1- i : 'c - - :-4 CDU .' 'lg :L4 'ij --1 ' --1 . 11-'Q -3 'f:' T :2:f : :.-- ,. -' , :'. 1 ,, A ..::-1 T -,LQ ,. Z , A: -F. .- 42 5 1 H -1' : 7'f'j'2 5 : ' ,.:',. 15- n- ' ' Vv ' 'A 4 4 V ,- ,-f . ' --- -: -- 4 A -: J. - e' 4 - -. , 4 . ...NN -. - C , - Q , f. , -+-- 1 ,Q ky ,.. ,, N L - - ' '4': :J - : - - -"- :rj R- f z f 4 ', - : 2. WZ? :, -1-f :' Z . .T Z "' f-f ' 1 'Z QD hd - 1- - 1 0 ,-g- ' 0 ETF' 5' i-5 i- ji 1- 9' 5 gf Q' 1 . ..- ,-.1 - ,Q - 37- 22 f, : ' f. ,- - Q f' .- I rv - 'T ' '- I 5 . : '11, 2 - ' I Z- 'Zig gg LV: -fp 'I C 1- :A- z -: :Z--' ':-- ... -'UL - , 2 - .-,, ,,. -- .. ..-3 --c: - -...-. -jildf f :f-447 f- 2 -1:-.,-+-,: --11,-: - -.- ...T 5 v. A- Z A.- 4: 1 ,. 3 - . -1 , ,-1 O'..-1- 24- .1 -1 -'4 -,' - :C 31 C-27, -1 -v-,Dk -,V-+ .. V- 1 . ...f -lj.. - --,-,.,,4,p --1 -M --'11,-.-'7-1-I ..:f--1 .A' cc -, --1 -.'4..,. ,,':.'..-4-.1-.' -'::'-"-:2-:- W - -- 1 :' -5- 4 gh- ff? :' :' :?:-:'r"2f1i-.--122,-' -,:' 4 2 .L'5-,,- 4: .: :.'-f' :, :'L:o -Z- 11,7 44 1-511'--1:-+I-fx -ff.: :Zf-: 1.117 -2 -s 4-+::3g4.E:'r:z": o-:.-f4-- :---4-7: c - , 3:--, I , . -,,-... -. ---, , ,,, I .- -I -11-g -f-7'- - , 32.2 5 .- - x :,--' 7-r:-,::- ' - L-- ZA- - ,V - :f -1 - :- : : ' ' Vf?, ,P+ 2 '?- : -.- , y- L L 7-:' L :T.1:j- '-'-, ' - :--:z - ----- --y L:-:'.-2 1 I -. :-. 4- L- : .. -jx .: - -2- 5 ' Ti 1 7- .1 :L LL- - - 2 ' f :' 41- i .: .1 . Q:-T I --: , M -1 - .. "'-- -. .- - - -- ,-...- -: , '. -'j :' rs' 4177: :Sc -Z2 L H311 . ... R3 ' 311-1 4: ,U N V-2 . -1 ...C-. ': - I --1' 1 - - T'-2"- --, -- ': Z.-1: - .4 .. : : TTT 2:5 'LQ f: '..:. -' 2? .. '5 4 E' " . 5:1 5' jf 21,5- - 3'-: Q- f. If '-7 - - Z - -f A :1 A . , -, ...A ,U Aj M- :I :I ..--- . 7 ... 1: r 'Z':.: '1 - f - --- 1 - CI.: N ,J ,-1 '17 35 A 'T :Z --- 6 5 Zi," 'L-T--2. , ji I -L. 512' -511 -1 -1 .Z "'--'1' 22 -:"" . - - T' LL '49-f I x 9-4 2' :' -ff: f": ,- ,- '-:"1 -' -- . ---- , ' .- " 2- ',- V .- , - g-,- 4:-.... - -- .,. ,., V 2 5 I 4' :'7"E' '4 '4 FT? 1? -A 5 ..f! '.o 1 7 :" g-f 3 3 L '4 ."'. T' 3,1-.. 2 'Z '11 31,1 -1 -: ' 1'-5 I"4O --il: .r .1 1 1 M? yi- :' L I fl: .: I 1- :: 4 4 ..-f. - ,. 1 -- 2: : , ..-J :- If Z' Lf - -f I' .5 74- E 5 :-' . L 1 1 2 - 7:21 I 3" f -: ' - 57 7 7' 1 2:77, 1. '12 , , :V '-'-'K' -- - . V- . 3 i, If -,:' L L E, - 1' -: A, - ... 2- ,,:- gg 2 - . i -. ' .- - ..., : ,-,T -A -4 -, rw 1 '- F,- - .. ..- -1- .. f: A ,. 9... A V 3 V .f :fu I 2' i' :. 5-E :. :. qi 5 :A 2 E' - H . - I .. - .. - ,. L 7 ' " 7 - ,,, f. .,' I "' 'Q g. ,. ,. - - - , , . .. , I , . . . , - . - . .. .. .. .. .. .. .. ..,........ .. ..,........ .. .. .. .. .. .. ..... .. ........ .. .. .............. ..,...,.. . .. ........ .. .........,.......,.....,..... .. .. ..... . .. .. .. .. P : md I1 ont1 C If N LU S A F H ' A os V V V ,V ,V M V V ,V V V V ,V .V V V V V V V V V ,V , A V V V ,V V V V V V V V V I V ff f I V , V .V V V ,V ,V .V V V V VV V V V N- ,V V ,V V V V V V V O-'Ol at ,V V V , .V V V V V ,V ,V V V V ,V on no .V V ,V '- V V V .V V ,- so f-1 V V ,V V A ,V .V V 0 V V V V V r 0 i 1 DX N N X I 'N V V V V V V V ,V V .V .V V V V V O-0 0 6 V V V V V .V ,V V V .V V .V V 0 On 10 -A V ,V V V- ,V V V V V V V -1- V V V V V V .V V V r V V V ,- V V M ,V .V V V V V V ,V V V V V V U2 V V ,V V f 0 V V M A V N V V M ,V V V E V V V V V V ,V V V V V .V ,- V ,V V V .. ..... .. .............. .............. .. .. .. .. ..... ..g.. .. .. ..... . .. ..... .. ...,.... ..g..g..Q..5..l.. .. .. ..... .. ..... .. .. ........,........ .. .. ..,........ ... EC : fi 5 3 9 VO A V c zz z 2 v "T 1'. --- -' if Z LUV ' .V P as ra 'EZ P V 1- 1' 4 f .V V +20 V . Q ...V m O -f -- - V 1-. za. - - -y , ' , ,g A .. . A r-fp. S' ,T ,V '-' .V -1, -.. A" , ' -- V . V Of . "rf f : M -f .- . pf .- -4V 2 - f C . x , Vz.O - : QW 1, V5 L". '7 " ij '- I Q. .-i'1P 5 5 V- 31,45 .L-,' V- .,.. V ' A: -I V V Vg-gg Z L 1. LVL- 'F AT . f A--.... .- 7 L-V 'z- M ---Z.-:Q -3 : :- V! 1. V .- . 'A - :- .- --,-4f.....,, -1, . - ,... . V -1 V..-- ,Q ., .:p,-V 43-I-57:2 'IV 'z f' .1 f 1 gf: . 1 : fggvgji QV!-if l , .2 .Z Q., ,,. 72 -5 xggv. 5- Q Vw .. V - ,H - -, 3: 2 -...': : .- .J-- :VV - 'ug' ' -T1-ff -: T' Y ' Cm- - .J zf' zrzvf- 'L-" '::VT'A:g- -I -f -' -VL -- -4 V.. L,:,f:LY4 -,ll V1 , L-T: :VL Tiff-J -3 1 LZ Z: -FH '-' J...-V. .:::',' r... 'V'-. :L 42- - H - . ----f'V' H' ::Vf""F-:J-':V7 A fi : z-ian l' V -'gf T433 , :- H- --z':: 1 4:63 3 :Z : .: r '::.'H- 1-4: ETfiZif4:'f3 ??'L 9 5Vg E 2 F5 l5:V17 ET fl' H Z.5f" fFJ f :.r P ' :V I? .PL PM ':. if :1:'r'T', -TT" Lfff' V 'T . :ZSLT1 5' VV... . f,--,.- --f- f- - - '-- V- f', -- :- V V V .V .. . -- V V.. -..-V V, -C..::,I. -Zgr-TZ" 'l':,"' 5 :: 3 'T' V: , ij: T- -FT f?!V?T,Z:E?V 7S'F i 29: E 5 EE ::'9:f 5:32 TV" 17'-3417: .Z"'5' ' rf-F1 1' if f,z if:-' ...'-T1 ::fi,r:l Vg: V,:: E - z 3 V Vu Vzn - -5: T':.2A':,k3.":-"V:. Fiftffi jg' ,Z-:L L. 'Z TT .Z'::Zr1'Z ,,! -uf ?iFP:"i:1FE 3534 ' 55: 5 f 51 LESELW ?i'a iz E:E:-5:'P i-IV : ri' V 4 9iii-E JPEH K '------1.. :V:V N :L z 'I '- ,g":.-..a, 'Q :. V'-74: Z :TL,:- ':fi rar-H " -I Hy' Hrs: V :z A 1,1--:': C -'-' :-"Kr: V H T: ,'-',. 1 V -gm'--V 525 931915:-2 H:-V 5 if' F .1 .: -:Q fi ififg SVS -n"J-"L"F'v' -'L-Fil 2' :HH : L LT A':'1i73 -r.'::'4' L-1,11 4:.":"," VC.. -- -NT' - C :,l'. :"""-1 :':..-'- mi-sxglgq-LTL :zr: .Z 1 z I : r: .SVC-gr :3.:AA- -::V-73333: 191: W TV: 3' Z' :.Q:.: F--'NV' -I V A,:,-- ' .V ---- 1--1 L Z ...'- :...g,.:-'- "'1.' H: V-TLV' '- If : faz, Q- Vw lc-zu 44 cm 1w'w:--.T- Z -f,.,'Z:ggq, Y-VW - . V :L:::.,' 4,-j 1 - V : V: .:' H'-," V ,-: : : f - :m -:J . f "- 1 ,.5, z::T-H:s ,W -1- ' f ,- : : Z: 31-P, 1322 -'3'-H4 lwzjzgzz Aden: .z,5 C ,vm 1 V -1 wc- .L Q-....::: -'H-f..."--1-yi..-J-H 1... 'T ' Q1 V. : fm Azz Uv"i.j".-1-- ---O,:,,'. 551'-g.Q"y,y-.I31:..'f. O ,: -1 L.. 5'-4 . --"yr AQAA T -UP4co:'V?:Af'c-sfo.bEa.1 C 19 z:E'n'Hm? 'F 771?'L.":'1,C C-':"'L-Zin'--15 333,-' -Ig,-lg-947.6-hH7:Qf:QL, , flfggf' lumfnfz bfi-411.5 7Zu'Cc:'.T54'wm 'EL-Tl: 'TZL "Zta, 'sal' f'V 3 :Dj-: :mf VV' V'-1" "',-4 "WNV ,:,-1+-1,...A,---A f- --V-- 1- A -P' :, . - - ..-' - f--HVVHT iziitmzgvzzf V:O9 mHEWWPz "r5'-g:iJFu?ggfl ,IZ--m,,.,q'f7.,f"--L-.Z --'Sv N. QVC L. -f :A Z-1--Q F' ,JV 5., -Q, V,q,,4:f.p-1: :r'3: C-4 .wg A ', 3 N'-,:,,,wzL ...Vv. - 4A94Hm:':,'L 7534 3 QHH ' F QW QGPTFQ 0MO33 A - - - an A Vf .r..fG.',J ,C Z-2211 .-I ' ' ' -- - - . . . . . 'E 2 ig .Q P, 4: ': -1 Mfg 5 uw ' 3 O'-: :: -H 5 Q, G ra- rs gag ' P' nf., L. L, V : f ,+-"3 :L ' '75,-T A .O A :rj .r-1 PN' Q QL' ki gf is "" FJ '-' 4 Hx' if 'H - ' - f'.. .z- 'S T' - fl. ' 92" 2 1 ,: c3':,g:'x,g ': Z A -1 F-fm ' ,-DEV ,7 r - V-, V V f : ,ggo -QU! CD - Sim .- z N 5 5,5 : Q 1 z iz, 9 -HF, L. V . : , TV V V ,A .. . . L V ' 5.1 -Z . "' --'Z Q9 -I C . L.. . Og: , gq I ' T: VS .SV A. ,731 Q. C -'13 53, C -. - - V. -' .c -. .Vz-' - - A -V f OZ "' 'rg -"F :.. ATCELS-.V 4 'Z" A 32.1 Mj.Z-- V -113: :'- .:' L c r.-71:2 J F "LF w-L-O - TJ--4:-'V ':.IJ:::"F 5 D.-Pj,-L 'Q 7' .5 .Z SL ,':Q,' .Ig V-2: L-'---.-f :1-"' .' ' Y 4- ' -:I sf: .::- V V'--f---...T H ,V ,,f. - 1 V -V AV, .,-V .-Vf i4.FI'i- : PPCZS5 1 E if Q94 fi Ez: p,:F.' ,:- 57: . 2 lflif' . ' .25 ,1 . CE ,2 -: E :Ziff F-" ..'..'VT 'r,Jv:.l'.'-'r A L r:-7 .'A-' :x- - - gg:rJVV... V, :--:,..V- 573 '..Z. . ,- w.I."A ,:,v'7" :V Sai? f9fE:':? :Ni QA1xAzEf2vi '52 hvf .2:E 14,1 1-gxfnzf Ik.-'f'-.gCr:'ZVV:r:f-3 -Q3 C-'H ,LIQS-.QL mg " C.:t:-5.3234 '-5,35-:fSV,'f'QjPLcI'F' Eiz Ez afjq 52:2 V :. UITIFSVQZSQ- E,i,,,"'5,-"' :Sf rL,,.I..' P34 -. 1 :1'-Vg: Q-:Vac z,V,.,.,-A-: ny ' ..- lf--" Lz'- :z' L"425H'TJ--Z :-Z""- VC' ':"- h :T -fl-' S - -T1"7,. -- :.. .1--I C272-QHVA -' -vc.. -- 9- "' V3 3- Tr -'V'I:. .- :..-V, - lv- -139: VV f'-' V'--., C1 : :gV:,f: :z5,,LrwgE-g.: :hgh 5-5 5-4.1-.95 '2:1 T:1f:Ii'zzzE'F Sz: gi v :Vg :QV zz 257-TE? ?':E"E"'r:'-QITCIS E22 by xii.. 2, - ,-'LV ,-V :DVYQ4 '--F217 :ww 7.11- gf-r" :' F-5T-L:z:T - aEf:::' zlf Qif Qrw n'f ,g-m.. !V.::jJ:m:..-S: :..:L::-'-:L-Q' .'2', r---1 VV"- "':': Tlx LIVV-asf! :'-14755-'LZ L- , if -7 :VT ,,, V , .. - V-. .,,,,.A:,..--':- V-,V -V ..-Av fgz. :f:rv.J-5:LZcg ,:x:z::V,.:4V Q11 7 1: ggifg :..":,il-':'-fi' -:,:,.::iI'I',-.V La' :..:'.C A VV.-I 6,-5:23 -11: L V--7' rT'--V4:.L.".:' -f".J4 -':'-..- : 1 --- Ev y::: r4LHMzfy3V fML+-,.:VTV VHT lczf ,1-- "-L-'- -Sf --1"L4,4L"-.CL"-1.--f,""'- , 1 'V' -,.,, -,-, -4.,- g,..-,,,,L V L -IL . , -:L'.'LQ':I' 1: ,-' , .Vzxg-wi' gg 5 , 'Til-L , ---"H "V .'..--:f','--if-H ,A':1v 'T'--"-.r F--Z-'1..'S'X ,:,TI"'S,i.:-.V-LA.VUff:,z:j,TV.',f'V1,-: ...:::4,,,g:,V,,,Q,,,.....:Lf ,---OV V-L ,.--..-M..VvVfv-, -V,-...VV AL, A--V .frzzzz-lzih ---'::'-L54V-'sczrsffII:f::z'-:.:'T.::-.":.':-- V:-,,q'f:.,g:.T :--ICH' Vx.--gg--' Lyra -VV..-g-,."',--'r'I, 1: '-5-2112"vL25:mi1H VVVQ- n::fLg5f :PSF V' - ,QV ----: V' - -.f-Q .':"'-f ff--H .:' :V, ," .1 LEF1 '-I4f5:"::"1,..If.7x':-717:i:.4 3.12-'.-4Mi"'L,vm' ,,...-f: V: :V..V..:,.., ": ... 1,-----1-,f. ...Va wfk' zw-- -QHfAWz wzzzz-W-:rf nz 1G'fV1z zmzfg 23:37, L,'TQ:3f::::,V,f'C..: Nfl-':- 22: V:Q SCWO: :::g.zf1fg15,rV:'gPT--4Cfj'1:.9?x: :EL :Ez mf-'gr- VI7 'v' "1 L'-7'-'f'K'131,"'-. W'-'T-lf""L'.I QW: E Cb k":3 . -VVVVVV ...VV LVV V -fd 'M ,--A , V V O A -.,......n ,VV , pigg- ..........,............,........ ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. a a o o 0 0 o 0 Q . - -.g..g.. .. ..g..g.. .. .. .. ..g..... .. .. ..g.. .. .. .....g..g.-Q-.g.. ,. .4 -r 'HX aix lm ff Ill 'Q 'VW 1 K Nail ' S ,OJ r X Hg 1 I Q-Q-O-on 4, X hw law 7' fv W' QA Xlxxq ll V45 XLKP ww. NN An N-f. wgi CEE f' , Q ixfiwikmgb ' , f , T421 N f S U43 Xl D-NJ: kx .... .. ........,.....,..,.....,...........,..........................,...........,................................,.....,...........,...........,...................................... .. Z H X I, L - Y ,TVR AA. . . . .:' T x X , ,ff ' gt :" , " .. Q K. , T, .3 f X Aim- -xi. 5 , I , -1, - , 1, - ' ., M .Y - A . " ' 'Y fx N -- 4' 'iw-r - ,. - ,. ,f .'. . 1 ' Y . 1'-'Q' L ' ',W.A , 'I' 5 1 f YQ ', J X ' : ' x .' ' . 1 . , H .7fL . , , .M I , 1- . --.f-v' ,-., , N ' . , , , , wi 1 ,, A N x.'Q,.A,x :yr .- HZ'-3 , j :4 , I I ,3. 't ' f,',. 'v -.5 1,45 ,Ag-,,'1, fl 1- , 'F . 1 mf' . ',j.'.: ' K, 1 3, '.' :. r 'L .1- , ., M ' : W ,,,.,.,,,.,1:fff .+3L,,', ky '. I I s x r my , pf , . 1' fwrsj 'f 'fn ,'--' '.' ' ,. , .' , L -41,9 'Q' z i .51 H I .:. - .L 1 'I 75 , 0 3, ,.. : 1 V V w . . ... 0 L 1 A X13 7v'PlMfX .'. -' -f, 'Tx -, ,. Yu, . .' . 'Z " X ' , , , '4' ,M , 1 , ,f - N ' ,J ' 1 3 b 5 V 4,3S'x, nf, . 'f,.,,'E, , I 2 , 'FH y ww E. fx ' - ' QUT? ' -J ' , X .4 ' b....4A , .. . . .V .Lum , ,', .- 5 V f V -U , .. ' T' V 91" 57' -I' 3 , ' uv. Q7 -.vp ..L,17I.f .1. " L , f- Q X 4 X ' 1' 21 ' -1 J. .:. Z F F A 'A ff? bffgxy kg, 7' -xl' if We" Q ' ' . I X Q I . ,, 3., -I 'I' 1 a , wi-,.x, Q . .. E 1 Q 5? f-xv 215.7 43 I' -- - M2 A wp: ,'-'fk5l'ff1f,- . 'r L., V. .A ,,'.,, ... 0,0 I 'vii , 129 'Z JJ' x ' ir, Grd I F1 A L Jw K I I .na Y N w-.Qi Pkg zxs ,,, l, QT ,N , .N J 0 A. ' ' ' N , ' - xy -','. K X - '.,. ' v" ' .'. f K' 9 ' ,YJ 1, 'A rx N- 1, Y I X' Y !,.' .1-.P ,'5N'g!6 .1 Q Xff .V - .3 Z . Z ' NX ' k ' 1 I R" 5 L W " "1 W Q2 Uf ,vliulf-'-' 7"'f', - Q 'I' L 'Tn Kaya' ,- Qf , , Q , mg, ' Tzrxg 4 .qgp ray,-,U ' A - , . ' PQ , . r X I - , X X i . 1 N. Y . 1 .V , - 1-1 ' 0 -- af my 1, gv ,ka N a , gf QQ i + kg, ,w,,f,,w,, ,X -fw ,.,..- A -1- ' 2 ' " 'L - H' ' ' J' , . 1' ' -X: 5- 1' '. 47-"' . " ' . '. - hf '11 if ig, Nlf.H-wf.Q,,"ffXA,71xf,.',KL",' 3 Jffs 1 xii, if ' ' : LL: -' ' Z1 'J Jt4.,X14" fix' vfxf' H I 'f ' ,J . j -f' . 7' -if "IV 4 O '+P K- ld PFTTQ-T 3' 1 "3 Lia? ."' 3 - -- -- --I--0--0-'O--0--Q--Q--0--0--0--0--0--l--l--0--0--of-of-0--o--0--0--I--0--0--0--0--0--0--0--9'-0--v....,.........................................g.....g..g.....g........g..g..g.. . EST GO HITE ROSE L A TO ODE AN 0 0 0 o 0 0 0 u 9 s u 9 0 n 0 0 0 n 4. 4. -1 -4 ,L , Z f , L 4. v 4. -4 , L xf XX ,L X X sf U 4 L ,L ,L 4. Q- o o J 0 a 0 0 0 0 U ' 0 u 0 l a 0 4. ,L ,L ,L V L L f 4. L .. 4. 4. -4 .-4 -1 L L -4 -.4 4. ,. 4. A 4. f L , L1 . ........,..,.....,..,..,........,..,..,.....,..,..... ........ .. ..,..,.. ..,.. .. .. .. .. ..... ..,..,...........,........,........... ........ .. .............. . . . . 'Z P. 4. 4 " L : E Z -A i E T 2 7 'f S - , E l . , 'Z L1 7 1 '- 3 7 1 ,- .f T : 1 5 .Z Q,-2 1 1 A f. r 3 Q- 3 i -1 1 1 f. - - . L - - - -- 1 : F - 3.1 '- 1, L- 5 4- ,' T' '- -' ... 4: L L - I L 4. - L V 1 - A - L - L 1 ' .: 1 H L , 4. 'L' ' , - L - L I - - 7- - I - 'I -1 - : 1 .. - r, - '- - -1- - 3 ' 5 '- L. ,L 1 .- 1Lf! ,v-5 f:-1-7 f.:g:f 1,735 ' 'E -' - L A 7 - . f- L L. .L . P 2 " - 7 511' ",? 56:5 'mgii ZgL.: L ir, - 3 I f 1 3 P.-1 -2 1 ir, 12 f -- : - :-"I tr. if-A .i..- :LLJ 3"'5, : r: i 1 2 5 ls : .Z 'L "' 1 Z - ? I 1 " ll Q L r' . . 7 Y L 31. - 'Z 1 I I '-"' "' ,' L V L' 3' '- tl, Q L' 2' 7: 'I I F Q Z L 1 : 1' - ,L ,L L I : .I L 5 L, L 2 : ' : : 21 L : .. L --- - - -1 - L - - A f -- . , - -- - A -L - 1 - L f- -lf ' P- TI :LT '. -3 lf 2 P. 5- I - 'I Y S P. I 1 :, 1 L 1 I - r I - L1 " -1 " ,L V : - v . - L . - - - - -4 - , -4 L ,. L -"' f 7 , 1 Z. 'N' L L if, -f V -f- . S':- 1 - 7f L- :TIL :Lf.L.. A T 1 - - H 1' 1 I -- : I 1 : 73 - I -' V ' L - T1 L 1, . I - L L: A 3 1, -1 , " 1, 5 Z - 7 : L E 5 Q 5 f .Z L .L 5 3 L? . 3 f- -- - '- ' Z I '- -f 1, L . 7 I C . C L 3 r- L 2 - I L 3 , Q -' 3 I 4: llffw ITA" lf"" I' f" L' L- -v 5 Z ff il, .. E- ,Q . 2 - G -I .. 1' ': 1 EL : x 1 :- T 1' 1 1 . I " Y 1 . " J, L 1 - - L 7 1 5 L: :L 3 T .Z I L L Q ' P if L I : " 'Z "':S E11::i.:i21.P 5:55 - T PLZ P. if ' Q I , " Z r L L : ,I 1 73 3 ' I.. -. 1. Q - ': ."' I , Z 1 1- ' ' L. :M ' A - 7.71 f- EI. Q 1 'I T .' L :L 5 - 3 L Z : Q :L : : .: -f L -:f L"F .flifl S.:-fi 5.1: ?L2.- Eirfi i1'il.E .IL-L .2521 --.ii fnw- -1:H- :1--- f 1: 1'--T f.-' 1i'N-1.: -:fl -L- - - 'T , 'I - f L. 3 , L -4 if f- -L Lg 1 L - -g - - - - 1 "' L . T' -f L. - '- ' A 1 " 1 - 1 : ZZ - J- '- " ' 3 , : 3 1, : T Z -T 1 .1 7 - -- .L I 4 T +- 5- 7: t "I 1 Z' C -3 L, 1 L. 31 L, 1 -E : TI L: - 1 L L' fa?-I 24"-1 V1.2 1.-f" 3-:I ,L Q y 1 A: P, : A 1 Z L L . 3 ,' .LI 4- 7 " 1 ' 5- iq 1 L .1 L : L, " : - L ,N j +3 : 7: L 1- 4: :L '- : 'L L "' Z 72 Z 1 3 T L' 3' ,: L- .:g1-5 'iii '::-2 Ll-- '5 " :":if i':E -ffl riff-' T-:LE . L - A ' 'F 1' ' T L : 'L' - I L ' -' 2 TL 1,2-" 'l:-- -"rg 1L."'- vzt. 1-f.-Ar-.--'.:-r- -- I ., - -- - L - -1 f- - . . .L L ' v Y... L. L - 1 . L - -. 1 L L - - - . 1 - 1 ' -- : L - -- A ' T' - T .Z 1 -v r V L 1 A 'f L. L L - ' Z 1 , - f - " - .. 7 f f -. ,' L -- -A . ' I -1 ' f - f- 1 L 1 L, 1 L M 1,1 , - 1 1 L .L Q.- 122.1 E15-Qihf' :.5f lc". 211: :iii EFS' Elin LSI? .2-'. IEC: iiri 1:12 -1"'- -- . 1.-: I L Z f 3 Z 7 - I ,L 4 - . " - F Z P .73 3 L I L L. A ' 1 ' 'f L L I : 1 ' 1 3 - .ti 1 Z 1 1 - -, - L- -- 'Z 1 : 1 L L: ,, - . , - L - - 3 I Z . L -1 L . 3 -' , I L1 P-Llf 4?-L5 1: .P- fL,...f .. ........,..,..,.. .....,.. ........ .. .....,.. .. ..... .,............ .. ........ ..,..,..............,....................,..,..... ....,... .. ...........,, . , wv paaemsue I Ulu 1311 ,- ,- - ,- - ll A ,- I poo? ,- ,- puau ,- ,- .- onour .1aH ,- -Q - ,- 1s uu 9 SEI ,- uaaq I -, 9K ,- - 1 11 ea lue pa-paid A9111 2 Q I 5 Q 2 s E B poor! ,- QLUI ,- -. ,- ,- ,- qualuom sen 9 00- .- - ,- .- .- 5 ll ,- ,- ,- -Q - -f ,- ,- - .- ,- .- ,- W - ,- ,- ,- ,- ,- 1-Q00--Ov pm..g..g..g..g..g..g..g..Q..g.....Q..g..g..g..g..g..g..o..g. ,,....... ....,. .g........ g..5..g.4..g..g..q.....g..g..g..g..q.....g..g..g ,- ,- .- ,- - -f ,- ,- -- f-f ,- ,- .- ,- ,- .- .- ,- -p ,- ,- ,- ,- ,- -' ,- .- ,-Q - ,- ,- .- ,- ,- ,- -. --Q ,- - H ,- .- NOSNVLSHHO OWHV SHW NOWOH GNV WHON 5 0 0 o 0 1 c U 9 5 Q 0 0 0 0 o o 0 0 0 5 0 o 0 o e 0 0 o 0 0is-0000000040-QOOOQQOOOOO-0 000 I i 5 Q Z Q 2 f E, M'-'1 9 P U2 QCD 5 v1"- DCE a mia'-,2""a 3 ,'a"5 :H 5 -I-"" 0201654 I O "' nga' - O ' ' -14 ,M ' m C.. ,- -- u ?'m G Q M 3 o Ui!!! dm,-15 . , - Q U m.Q n m S A , :H O - m 5 0 H 'M - 'f 5---gm o -A -,D ..O m - ld 'Cm' 5,9-. FDZIJ '. cp f" 251' mega. , , -- QQE- :iii P' I1 f-5 .Q '-rr: M425 Exam 221' 2- ':,- t'm 2' -'T rc yn " 2 vw? 2 Q 5 :f-4 2 2 2 - 1 gm - m ' :fP3 -,.. 'J' ug 5'. 'DU21' 1 Q 2 - 2 5 JC 5 2524 1 1 Q 2 3 U 2 1 EJ" 1 A Oz m f wg x E-if-5 sz-C 1 m - Q Q- c W' ... mm "' IL H . -, : ,:. 3, , -ff 1,43-f:294 --1 f-,:,,,... ,S-J ..5: 4, Z2 .- - .,N C 2,'I'.'4 :-'If C 2-44'1?IEfD':,'L '5-" rv,-.gg A-1,7 1fZi52A1:2C -ifsgazzlaze DZ:-'Dwi'-Q, 'f'-:3':"'1.. ,- ' 'fv A-4!"I-4 :,m'nm!:-11:'fU '5f,1v21':,-.-rc A'--4-4 ,::.g . ""4mv:,'f:-:A C HZ, A-E-Em Egzagf- 72322 ':"'12'-2: E07 . 5 5-:E nl '51I"fQ-+r:,,w,: r-1 ,',-1 5. 1 f?Q3: ,Max A mf' .gff 0 f" ' :L -ffl , k5,E'No vm,-E o j6'5O5 m in 0 "'Q:.:,-IUX' "DE'9-',.. 0 21202 '- . .O 0 Of-Q5-5 2 'Es 2, 955 a '-Emwflf E S ..5-grnv 7'-"2': 5 5 H- -.E 2 e-+0 EY Sag. ",1'.' 2 Taggf. S Q' 2 2 8 M.5 H'wx P 9 QT '.CTQ '55- Q ' '6 ": 3"'W 5 f"f.' 5 'Q 2.0 Z1 3 D'E: 5 UQ SDC- S S'9 : S2 "' g : .-.QT Q "' Ole 9 5 -Y . 3 U..H--HUUU..-HUHWHHHHUWH.Ummm-HUHU.n-u.uununuu.u.0u,u.,unuu. ,HHH ,... YO OI' YICHII ,- ,- .., ,.. f 1- W fs l ,- 1. 4-. 4.. 4.. 1" --1 4.. +- ,- ,., x 1-1 ,.1 rv-1 4.1 4- 0 0 9 0 o 0 Q o 0 ? 0 Y o o 0 0 0 o 0 5 s 0 0 a 0 Y 9 1 dll 1111 I 1 O 1. 11 ,Il 15 X 1 1 I' ,... II 0 S 0 9 4. I f : E I Q o 6 I E I 5 5 Q : 9 . 5 : 9 . 3 6 I e an n 9 . 9 I Z As 111- 1-11 1-1' 1111- 1111111111 111' 1111- 1'1111.v1111 S111'1'111111111-11 1111' 11-1-1-S, 1-1111111111 111-11111y ? 11v1-1'111111:i1111 1111s 111111-.V 111111 111111-. 1-'111'11111- 111111' 111' 1111- ,111111'111-V 111'1- W1-. . 1, 1 . 1 . - . - - 1 ' 9 111-1'1- s 11 11-1-11113 111 1-1111111113 1'1-11'1-s111111-111 '1'111 1111- g'1'1-111, x11111'11 1-111 s 111-1-111111- 511111111111-1' 9 o 1 - ' 5 11-11-111111-s 11s 11s w1- s1l1-11115' 11111- .X1111 1111- 1-111111- 1'1111g'1-N 111- S1-1-, 2 .X Hrs ,i11y1111s 1111111 111 1-111-11 1111111111-1' 111111 1111111c. W11i11- 1111- 111111-13 1-11-1'111111'1-. N1-11115 11 1111' 11w11.x' V11111' 2 ,Ks 11111' W111' 11 1 1111- 1-1111v1111 w1- 11111111-. '1'11 11111'1-111's. 11s 111- s11111'1v 11x1-1-1111. Q , . 1 . . 4 6 0 v - v - ' 2 '1111- 9 '-11111, 1111 1 .' '111' 10 1111- v11111-V. Now 1111- 1'11111' 111 1111- W1111-1' 1f1'11ws 11111111-1' ? 1 . . . 1- , ? 3111111-s 11 s11111111 111 11 ff1'1-111 1'11s111111-' 11111111. 1 s 1111- 111-1111 111 111- 1-1111v1111 W1- s1-1- ! ! PN P" A u D . 2 A1111 111- 11-1-1-s 111 111- 1-1Ig11- 11 111- W1111-1' 1 1111 111- ,Q1111-11 111111 11s 1-1111111-111 11 111111111-111' .'111'1-1111 11v1-1'1111- 1111'1'1-11 so 1111111. 1311111111-11s 11111 111 11 g'1'1-111 11111-11 Y, Z Y11i11- Q11-111 111111-1'i11g' w:111s. 1-V1-1'111s1111g'1.1' 1-1111 111111 1111 111'1- 1111- 1111111-s 1111-1'1-111'1-1'1-11 wi 11 11111-5 2 11111-11 1-111-11 s11111111 111' w1111-1' 111' 111111, A1111 111-11111' is 1111- 1'i112l1.1' 1111 17- 9 e 9 E 9 6 g A1111 111-1'1-. 11s w1- 11101: 1111wu 11115 1-1111y1111 2 11' f111'1-s 111111 1-1111110 11111 do . 9 v . . '. 9 11- .'1-1- 1111- 1111-' 1,11-11111111g 11-1111'11-S X111,'1- 111111 11 1-1-111-1- 11 111111 1-- ,111 A111 111i11 11111111-11 vi111-s. 111111 11111r111111'1111r 111111-s, Q Y1- w1111111 s111v 111111 1'111'1- '1-1' '1-11. I O U O I O I O I 'U''0"I"Ov0--0--0--Q--0--0--o--0--l--0--0--0--1--0--I--0--n--0--0--m-0--0--on0--0--0--n--m-n--Q-fo--m .g.....g.-Q.,...g..,..g.....Q..g..g..g....................,..g.,...,.......,g..g. 5 M H sd V72-IV? M-IJ. ...,,......,.......................,.......,.....,,....... .. , -.. ,. .,. . . A .,,..,.,.............,..........,,.,,.....,.. .........,,...,........... .. .. .. .. . . .,..6......................... Q 9 6 6 6 i 9 ? 5 '4 A W e a f- f M 5 2 . Z 5,7 A 5 1 A . 9 A 'K . 9 Q- ,Lx Q x ' ' Q A A N V L H a ' X, : M 1-! - , - gx X ' 0 , A 3 ,f ' Q' A X "X 'N 9 i f' I - x f X , N ' ' L A161064 I F1101 1 Z Nossswvig 11 MW NHL ' ' ' ll' g1Hl'o9ms'-3 1 WS . I glxvusslw mm Hvsaaow ...Qu . Z mor v uw maawv-S106 '1 ' 5 Low rliiiNvD ,seemed MOA Avg , A4 ar tr . l Liv2wH?45V ri? QMHDWUVQ I6 QQHNW WHO, ,qv A --A 44' 4' W1 4 ' 9 9 9 Q 6 9 9 i S C! Hi K vw MARCH , M LTON THE BL ND I , , , , , ME AND YSELF 0 M 0 .4 .1 1 .., .., .-4 .., .1 ,., .. .............................,..,........,........,.............................,.........,.,.......,,,.,..,..,..,..,...........,.....,.....,.....,.....,........,...,.......,..... 7' :1 J ,- ,M Z 1. 1 gif E 'Ti , -511: 1. 3: TZ? -Eifg 21.11 L 'L : 1.1: Tv? 14:3 .: L5 3 4 Q 21-I 21:5 A434733 .?, : QM 4-1 '::1 :.:f. iel.: 1:1 1 1 :T : . Aff'-.. T---3: --gi :: ... y. ,-1- -,'::1 fe-: - 1- Lf ad 3. r: - v. 5 :-'Ci .:-Z::L l:-f 1lL- 1:45 : Zim? IM -1.12" 'Z:2E 'ffl :Sl ill, 1i..,j ,L'::- Z'-5,3 LC 5 S-,,, 1.5 , E:""1. -Zi fpjfx. ..-1... 'fgg v: 7.SL.1, -.S'...L5 1-z.: -rl: :g-,f -mx 41:-Afj:C: Hzfq --ri Drk- 7:-f-' Llgl- -:-., .. '-- .1-if :-,: 1.3-:L ,::' :,-L : -: 31. 2 :LLM -I 'H f 'H :Pm :--3" f L3 '."".: '- II. :1, 4"ml gr': f1f'E 'Sf- ,EZ "::r J If '-.HV Q - -fF-V .,:1i'T5 ,-ZH -:fi T-Mu :iffe f-:. T:-: -,- sax- :-f.W T:-: L...L.- ----., -,.-- ggi- A-...Q ,L .. Z-I.1- :fini :..-I S-Szr, :A3Q E1-,E-' Utjv -157: 17-i.: '.T.i"f .-' fl .:::'f x"'14 231' '- ,M Iii 1.::-A 5,Q'5 Z:-1 ilfll 'iii lvl ..N...Ll -MS.. ':" 3: ".5T. 3'-J T 3-"f --Y-3 , ...-, -- , :lfm-1 il., Egg, ..,y-,: :, 'LZ 3,':: :Q-1.: W. a. :-:: L-QQ: -3 C'44 w ww- 4f44 H':: 2:5414 : 2 E-Ez: " .. ':..f1J 'QCA r 'L-1 ...1 1-4 "' ' T' .F-A g..A- MHA gr'-7:3 :L-113 Ig: ,-.:,... Mo -H..--1. iflf 14 7' 14'-4 .. M .- I P- Z' , Q T',f :L f,:'::. 5421- w-1 L Ti: fi J, - ' E iii' Ig 4 : 5 1:1-A '21 Q 1. 3 ..:, - .: .532 :::'i I 1 :.i 51. '9 'fill A . .- . , .,,,-5 ,..f,: .....'f.. 4 .:Q.:.: 'y-'. :..: '::L ::M .., v-M. -4,-3. 4--- -HL -- H -1-:.:, ,::1.i : 211.23 T :QI :..: vF':- 1-'LE :":: 1-13" SEM j E- E?-U-I :TEZ 1-2"2 -f. :',. 1' :3 g 4 'C,.:T :TZ "3 F f:'H 11:1- Qzi- 14:1 .- isgg -' --L E-L31 :3LL..1. .. 'Z 3 -.1 -2114 ,,5j'.'T' - 1.-3-rg :Q-Z: --1I- :,::.:. 4 1'- 3-TQ: LI? WMM? gl ,, "I:1 n : ..--4 'L --. :-- -w- : -'1,,. 9-L-1 LQL- ,-..-A 3'-M.. 5-3-.Lt 5 1- l " - 1. 'f': : r' :l.-.. : .. . L ., .- FLTZ H':1.L -g.l':L 1.-f .T:Z: :':i.: -E221 21.2 F...-2 22,9 ::.i gxkl "-2: .Z -rf 72,0- - 'Mfg A C. :ML-9 ':::.: zzz.. - A Au, -AM: - -' - H H ::: -:-A ' f f --,-.H ,..3g.. '-' '- '-' ' - ' T"t3 'Z' - lil'-' 5v'7p ' -. 1. 351. 35-" ,lf 1. ??:A 1.322 'lL5 1912 t-:2 Qnzndi :If' :Iii - --0--0--u--o--u--o--Q--o--a--o--o--Q-.Q..-N...o..p..n........,..,.....,....................,.,...,..,..,..........................,.....,..,.....,..,....................,..,..,..... If -rf -r 1 v-p ,- -r f-r ,-. wa -f sv p-4 ,-. ,- f-1 f-p p- ,-x Q ,-.- ,-4 A .-1 -rf no len Cy 101 WPG U H -Q- -+ J l ISIN ll H0 pl xo Id A HY X YJIIVJ V N II SO I NEVLI 'KIT HYICLKVII 'I XOSHOY l ,-. ,K C CVIVNO J HIDHIV LOIQILSICI EINIcI'IV JO SNOIJIAIVHO Y i i 9 U 5 ? I 0 e Q Y I a Y 9 I I I 9 E 2 5 s 9 s C s Q .LVSIEIG I 'SN VIII. IAI OZGT 0 0 0 Q 0 5 s 0 0 0 i 0 0 0 1 0 o 0 a 9 c 0 o 0 0 n e o a U 5 0 0 o o 0 6 0 0 0 0 5 o 0 0 0 9 o 0 0 o o E 0 5 Q 'U ::- A vzx A .... ,, '... 5 , -L. ' in Z.. , -+, -f ... 2 - ,. -1 1' Zz i :CL i -jx? 21:2 I 'rfczz '- 1212: 751: :' :"' :15 Q 1:15 2... -.,..,, Timm -: zz- . 1- "',- fe:.P ,fem :M 1,4 : -I 4 5 4,1 537-31 fr 1 nfl ': ::'t , - ': v 4 -,' - -1-5: A g - ... lif-1i?EEET P- -. 3 -1.5 1 : zz T' A-'rg 1 YZ "'.L. .-. ' 'Z ,. f-VI 'ft - " .-3 . 4. V117 :ji , Z .N--: 1 ---,1 -f... A ' -Q -f 7115--14 :'-- V .... ,-,-34 -H , -QT: .5 ,...:- ... -:H : ' 1 - :'-,-ZZ" :Q - .4 A:-3 4. -12 ,- -Z .f . A' ,'.-'1' --. f r .Amr : !:.g -f-' K f ' -f .-. 'f,.'1. ' ..... -55 TQ za.: 'Q f. " im: ? :-14 EE F4 -f 3:5 .. EE A 3 -f: :. - 7. 1- :53 .Sip 'E' :zo Ag:-1 :f :--4 -- fr 'Ir 7:2 : : '::- - fig -' :- - A vii' ,I ray I 4.0 gy z Z ,:,"3 'E :'2 -.ff :- 'Q ..f: P1 .. . ,. A. '-'- .- - A4 r-4- A4 : , JQ . Ph A O - '-: .4 O-Off-OOOIQOOIO to QQQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ lil QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q' ' Q'Q ' Q'Q Q'Q Q Q Q Q Q Q Q'Q Q'Q Q Q Q Q'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q Q .Q. Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q , Q ', Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q - Q Q QQ. Q Q Q'Q ' Q Q Q Q Q Q 'Q' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q.. Q3 Q'Q Q'Q Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q .QQ Q Q .Q Q Q' Q Q Q Q Q Q Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q Q'Q Q'Q Q Q Q'Q Q'Q Q Q Q Q Q.Q , Q.. .UQ Q Q -Q Q Q Q'Q Q'Q Q'Q Q'Q Q Q Q'Q Q'Q Q Q . Q Q Q Q'Q Q Q Q Q Q Q ' Q Q Q Q Q Q -----fo--0--ov-0--0--u--0nounsooouooosaooooouuaoouo0nsoeoouscosouosooooooooa -own-o-Q-an--:Q-one-o-0--o--0--u-o-o--o--s--o--o--o--o--o-o--m-o-m4--c--o'-o--o--o--o--o--o--o-o-ono--o--o--owno--o--o--QQ-o--o--m-o--o--o--o--s--o-w--o--o--0--wo--v 'xv 5' 'J'-.J f .5 4 OV ADNVU -94' v-0-0-+0-4--004-4v4Q0414-4-Qwlowi-4-1-4 0--0-4-0-4-0-0-0-00-fl 0-0-4+-0--Q-0-we i f L 1 Q Q 9 Q Q 9 9 9 Q Q 9 4 Q 4 Q Q Q 4 4 9 Q Q Q 4 Q Q 9 2 ! 2 2 Q 2 Q Q ? 2 2 4 Q 5 Q Q 4 Q Q 2 ove action. ab he t "Con- by OTH hats w n ere. th towns attended the Ex erybody had a good time because ex erybody vias The new Each dance was a repet tion of from nelghbor ng gven by the Paper Staff Many dancers oi d stra ns PROM DECORATION S fetti Ba 1 I-11 h0II1B the eight grade with a bott e of mllk the H gh to be r ght at llg SYGI' S IICG 1 faculty cha r wh ch he has been cher sm Mx Holmstead seemed by the dance was gyen tter he was presented by gymnas um 2 Phe o1e1 cho an ahg f 2 ct'o-n, the 6 GYSFY- ad h membe IH Ta. HC' There was a so a new att brlght colors of the confett n forth from the horns that e e forget h s tro bles and the dancers 6 th 1 at url day flattered had he dropped in 8. b'1'th the be h's niong OII lea he Apollo Hal ave been T19 elodious sounds blow chickens and cows danced rarnpantl Pigs You Ag Boys t at hon we fe t n udha G ll h f the Paper Staff car bod he student rtained t te ell ub cl Ag ening the GN lat W0 gn t Patrick would added to costumes worn by the dancers only time ard and Jun or Prom y native of Ire tle SIIIE to each g rl llfe whlch caused farm charm o snpe I1 ads of the so l coql ett sh y at the 2 e Q Q e s 1 ? e ? e 21 his 1 of decoratlons 60113 i x ' J ling i ' i1 i ' l 1 i . ' i ' S 0 l ' .i . '. i " ' ' ' ' a' , ' , " , ' I ' ' i ' 'cl' i"11 i, i f - -ili ' ' i . ' 1"-i . '. Oh Boy! And had you been there it wou d have been Oh on 'i H I V 1 1 ,, D !,, . 1 . y . V. tl- ' ' " ." ' y. The 21 . d h- ' - the S . Y ' 'i 1 l -2 f ' ' i il ,, ' . ,, .V . - 1 i I "I i ." ' .1 ' 1 1 1 1 A 1 ' I ' 1 Tl ll f r Y' ' - ' ' nd. f indivitua but of tie crowd. When some person started to Accompanied by sweet strains of Irish u labys tie g Q move, the mom just shifted automatica ly unti the end of the al the love iness of their youth glided forth in a ight tan of the 0t10I1 IH hout lt IICQS V! da 6 V59 dances ba basket 9 5 5 I I 1 2 I C I 2 9 2 i g le C1 .- U1 .- :- .v-1 .- .-1 ,-1 .- ,--1 .- cj .,- +4 U1 cd +-I -4 .-4 -1 .-1 .-4 ,... 5 poo all SBS SE .121 J 9 JI H08 91112111 11 11121 5u 1 op 9 NK 9 U'-I GH QS I1 BIC 'O' E 1 110 1101 9II 0119s JISBIO KES 9 S19 9II.L IIS 1 Jo 1so 9I3I p.1e 311 XX CEIHS UQII O 85.113110 SEQ 1 I 32 S311 9.19111 S OU .IYS 1199 1noqrz 01 9? 'B I1 IB 'GU I 110.11 1119911 l 01191011 III 9II1 .ICIS ' - I ' I1 . 'II- I I II I I 1 ..' II I' H I 3 5 991 , .1 I . ' 1 1 . ' ,S , l '11 ' I! 1 1 . 11 11. ,. .. H g - ' A . ' I I I- . . I OH . H ' A .I I 0 , 511. ' 11. '1 1, .11 . . 111 - 1 1 ' 1 .,- 1 11 1' .1 51 ' ' ' 0 A111131 ' . .1 1 9 2 H ' 11 1 . ' . W1 . f ' II I I II A I 3 '11 . . '. ' 11 . 1 12 I Z S12 1 1 111 1 11111 .A 1 . . .- III .IMI I H. . ss1W 11111 'p91s9111o9 S oo114Js 118111 x1S 'ogg 11.1dV '11os.41QC1 111 1s91 IWW UIUBJP S.IJI-IOM SIII1 JO ISHS IUUIJ I II. I - -110 11011911112 990 9111 111 99121 .11 .1 1 1. 1, '1 1.111 1 ' I I I 'I 1 ', 11 ' I ' 1 ss1111 10 11d1u111.11 9111 smx 1295 9111 10 11.1012 3111umoJ.J 91111, 1101101 9UI IIDSUIU 9 JUII1 THIIKU91 10U 9-IU 9-YI 'MON .QSIJI3 KIIIOU I0 ' , 1 0 : 1 1 .1 ' 1 .1 I I I d I f I 9111 '.1 1 1 .1 1 1 . . 1 - . 1191 . '1 1 1 1 .1. . ,. 1 . I ' - 11,11o1u.11op 91uos me 111119111111-1 911 o 111111.1o11pnV 1001193 11511-1 9111 12.1 I ,..1 ,.. Q ? 9 9 9 2 if 1 e 9 9111 p9z 9 1 119 91do9 J A2111 0 ll 6 129 9111 11211 uosL9 TIS 3 p91s su 9LI1 119113111111 s9ss911o12 311105 HU BK K qe1 119.19 9 SIIUHIII OS .LVWVWOEG NO i s a 5 I s Q a a P s a 2 1 1 s 2 A I 1 'I' 9 s Q U s 'I s 1 0--0-0-0-0 to -o-onlinuvmwoittlr-Q-9-0-Q-0-Q-0-iwlwi-0--0-0000 f-v I-Q ,..1 i 9 2 P P X M-.K -1.- 5 6 6 6 9 6 9 5 9 9 Q 9 6 i 5 6 9 5 6 6 Q 6 6 Q 6 5 Q 5 5 Q 9 9 6 5 6 6 6 5 6 6 Q 5 6 Q 5 5 Q 6 6 9 5 5 ? ! Q 9 6 9 6 9 E 9 9 ORN R L I FO A PXXS X -X 9 Q Q 9 Q Q 4 Q Q , 9 Q Q 9 9 Q ' , 9 , 9 Q . Q Q Q , 4 Q 4 9 4 4 Q , 9 Q 5 , Q . 9 D 9 S 9 ' - 4 Q , Q i f 9 Q - Y 9 Q I - ,i - Q . Q Q. ' 6 '-an ff' 9 Q Q 9 Q Q 9 4 ? 9 Q e 4 4 Q 9 ' 21, In . L , A ,- fs. .-4 ,... f-+ F. YYX XXX XY 1 '1 ,.. I KX 'I XKN 196 sxrl xl ,- -+ .-. -f .I - ,-, -. .. P OXX x XX XX ,. .1 A ,... ,- f.. v-4 ,-f ? 5 Q c e O l ElH.L 'O H S7 1 U XX N0 X1 Q A 1 0 5 Q 0 Q 0 Q 0 Q 0 2 'l11.1gM .111 s.1.w11uzu1 ilwulgl 111 I : G 4 4 ' 7 ur 1 lv' v v 1' r ' 2 "UN'f'I'U Wm S! Vm'mm"" 'W' ...s mm .-lm. M 11: .-um, s ml: SHI... ' 2 11 mu mlllqqlrq um In 1111.111 ' 5 " , ' ' K' K ' 15111101 Bpxallls pm! xlllwul .lfwfymllfin . 5 :r11smI,a.l sg ,mls Hu: 111 , 5 'rvaxgr 111 hllgtm 'LIIZ HM BUIQBI -Illl llfllll-101 .m.lll1 5051121 . .Shu .rgfaql anzq s,1.wq,m.w1 puy N ml -Wm H m,,,,,'I,1,,.1 ,,.,,m .IU IIN, , A A A' 4- 4 X : : tl ,. 3 11, fn 1.x .me s-ml I , , , 9 . , ' 'I' N ' HAI' txllml um111 Uughhull ' 9 snux prnyx1.1u.1 .1151 sskwi pu ' U ' . fb-ullxmlx ,ur spmvp .ull ,mg Hh,,,I.1 lu suoglmu .1111 l1rfuu.11U mmm .ulgllng 15111115 'lung 'Lung . O O Q . , 6 5 's.mz11 m1l1n1n21u.u 11111 rIl.1 puy 3 : ' ' ' - - - , 1- : g .mAmg.x1a.1 lmplllpl will 1110 umm! lltnqg "IU 'HU W' "X"'Il', WW MMU MV" U-L g Z 's.111zd12 .msfalllml ,ilqxgmu ul unu nog g,ipxz.v.l .vq 'unul .flu 'xmu lsml .lnox OAL -I"-N"!I"'l 'T IWW -fl!-Wllllllf UN' zum f,1.n,x.n 'mums .mx u'mg1u.n11l2 1y v 1 Q I , 11111: .mx s,i.uH.ar1 .mu sl: 'flgl sgql 1105 fmgif an of: 9 5 pgllolls mls imp mums pag.I.1x2Iu ml UAL ' 9 'slxogrxmm We 150111 lm xciwlml 9.1115 Q 2 'lyqyrpii gl NIU H12 H! f:f1l!3lg1f:I VIII!! IIIIIII 'SWIM -LIUIII III Ililll IIIEJIII I llllx' A 'HlIU!1l2,H2.x plm-:1.mAu .ur .wsumlg Aqsuq ,mu :l1ul4m,: .vlupx 'qsuxp .1111 .uxrq mins my 9 5 ' ' 13 5 Y 'Img .ln vismll .ulrq um 110.1 su IIUM Q 3 Ajlmxml :a11g1s.w.m111g un: .nm svuggy A Q Y V ij , 4 1 - x Y .. . 5 . Y . .' fl, 1 , .' .' . . . 2 2 Ixmhuml .lmqlmkul U lim ,Nl NJN . I1 U11 11101 xlwmx 11 x ugqxx us xuoul, ulox ll g 2 i1m,w.1.n fa111r1g1I1A-mu .wig sg sgqkll Eizllzllull .ul 1111114 .Ilan .ills 'pll1:.1H .ilnlllmgllll -,pm ,nm 411 u11z.n,1.J pun s,a11,n:.1ci o.1Luo,i Jo, l 5 'uni 1l1ml1g.xx .v.1.vq dn 'up pbmx 11211. , owl lun 'A 3 nvlglug pull dlp-mil am 011 Ol Ilnxcmi .MNH 1 lm ,, H dm, lu 1 1 1. 1 : , :.m .xx s . f : g .vm ,Io sllwlxmn .Inq 'l12.mg1,m1:.1fi lsom 1110 'I I xl H' Im I I X 2 Z 'H,,,,, Ml, ,K ,,m,I,, -INV, H -,u,,I,I,,S 'umm .mu 1112111191 uni wx :map up .mx noi Il, 'lmglu .3m111Kng.xs Lllpu H11g,x.l.ns .fgullrzsuuk I I 5 13111 H111 mms .mu sr U1 ufuul .mx A ll i . , , , . . AX . 5 'wp lnlumx 1m11 'mu 111q-.mwul Anas ul .nm pl h , 5 I Q . , Q . ' ' 0111121 411 1110111 sprawl .vuuvri .x.1.mu1 nscmqyx 5 2 440.xx1 .-IIUIOUINIE-1 .lfyxn 1121110-, ,yH1111II,7i11u1lU ' : O A v . . v , Q , 0 5 'pugul .lu Im . 1: 111 flung fl.m.I,urI .111 51.1111 ,IIBIH sl X 'Nl .W Sl-UU "FOUL 5 'pugri pun moxuq pm? '2lI1llI.Im1.H pm! fmmsxlgh 111131 mlgriufm .ull U1 'spy .1110 1.10 A5191 Su 9' I I 9 Q 6 H.LHIM SSIW I g . . . . O O . . Abdbhdb L... Q,"-:tx A101195 011 TI wads Gd 1111103 u1zK mp 1149.121 10 suv-9 211 s11.19A1Je 1zu1u9A9 I 9111 I1 Rpm.: .101 b-4 g 911 M wu1Q1111.1o19.1d 9111 D' .-4 I1 11? TY? 950111 I'lb0I 1311 911 X0 .1 J 011 OU 1.1 I pu9 JU' IIWII 1.10dd11Q 1119 Su0.11s 14.111 Su 'II op 1101 1111 v1 01 s he-4 1- 19qu 911 9.1 1111 I bl 9.11119 V, -u.1n1 uaqm ,-4 ,.. -+- A.1.1911f1 H0550 S 01 9 1191 121 12 K 4-+ 11n C p-4 Q- J S 9d09e1.19 U1 1-1 111:91 E. 110 3- ,-1 .-1 5 ! ? 9 E 9 2 9 0 I Q 4 9 2 0 E 5 9 1 0 Y 6 0 AA HOK II 1-A ,... 1111101 WO IIJOOSITIHQI I, A 1. Wk Sip g 1.19 I 0 V6 ek 1. SSL 1,15 9. ,,. Mil, 1111? 9. Ir -A1-Ui .1 ,xx 5336 Awww P I 9 1.11161 911 D' CD G' 911100 CL- 1-n n-40 p-4 ,.1 '1'4 '4 3 .19119q IIIIS 0 IIOIQOQJIP 9 0119 9111 11911 0119s 115 11 9111 1du11zs 15 18 p.. 1n.19A9s 'IOOHOS 'XII '2IVd LNCII 5 Z a U I I e 9 Q 9 9 9 5 5 'I' 2 5 5 9 WV HBO .19 f u' . .. 1 1 1 .- . 111 .. I 1 9q vuu 11 .19 111911191 111: S119 12 9 A1 ' 111 I ' , '- if ' , 1.110 A , 1 -,lf 1 1 1 ,Q 1. U 1 ' ' 9. 1111111 ' . .' .1011 1.1. . AA I 1 111.11 1001195 111 1s11.11z 15.111 911 14 unos 911 111.11 11115111 11: 110 11.1 9.111111 o11s1:11'g"' '111"V 9111 112111 I - Q I 'I 'II " III ' - If . V411 '! 11. - I I IL I .11 "ff JQ , 1111 101 . S '03 - spunoq ,gums 'A I -I , - I - ' 1 19.1 1 U 9-1011111 ' I S1 Xpk 1 M I f x I H. ' . I 1 109 SU1 . 1 1 QQ. 'f- q 1 1 . 11 110 Bu151.H911s Q 1 .n0K 1s9q .9111 sx I, 11 51 gui." ' -f ' 11e9.11s-m0119X,, 1 - 02 p11e.1rz9A s1111 ,Q 1 IHI11 MIM 191110 I -.A1 012 B1 1 1 ' , 7 1 LI .1 2 ' .m1n1 .man 91 1 jvjf' . "I' , .IM ,1., 'UU' 5110191 9 2 1 OJ A ml akml ,,.. .lm h 111111, ul , E V39 MMO' 11 .3111 11111 9111 ' ' 1119.81 1p X191 I I 110K 9111zu1 pug 1 , 9111. 11911111 A Q 1. .5 1522, 1119 01e10d 1 09 , ' S1 . Q I I -sv 44 I' IM ' 5 3 11 . . 1 ' 9 I I . '5 10111110 9K suu.L I 1 sm ' 1 1 I ' 1 I ' ' I f 5 10 Kem - ' ' f "-'gf .1'4'f:W ' ' ' . . 10 Q - - I 1 I-, I I I I... 1 9111111111 I ,iv-. .V 5 A 11? , , , ,11 . A . tg, W ,111 A 1. hw, . adnqo E LI ,J 15. 'iq' If 4 .. , '15 ' I ' SE gem ' 1 110 I I f " 1- . uf' . , DI U A PICI f I ' 11 I , Q H. iw ' HQ ' ' 1 - .1 1. , r 1 : ' .1 V , - A ,Wgrw if ,rim 1 1 31 -1171 ' 2 0 Z ,I ,- ' ' 1 qw - 1 I W 4: 1 'fi' 1 , -11. ,,-, 21 9. I S anim I M 1f'ff1f,f" A ' '5-'-ff 11 n ' ' ' . 'IIBIII 311015 ! ' Aepnld 59 K.1Im.1q91:1 LZ 0561 O A 6 0 Z If 4 s a I s A I a I s A Z s Q 2 A 9 I A Z S 3 Ir 9 a If a A 2 s 1' a 2 1 .11- uf -Q.. mr., f. .1 , -1 Bid '1-'?:'+l'itg !'Q-' V 3 mn. 1 -+14 I V V -.A ..f l l Il P g 13,1 DAYS BASKETBALL I P0 I 4. l ,.... ll rlix CX 91 too ..4 JO9l ,- ,., Hes 11 ,... v.. .1- ..- H r X Xl l ,.. l eck did ca rush nz, at h s 01119 Q- A '-"-'V C C ' 'f I. g'j'u-'-- E :ff-3, - 514311 - 'W' H .,j ..1g1::+:!g1 Q 6 V hi?" "T ,f11f1f?f?:.mw.l12111 Q ' wfw 11: -:Q ---J 'Jw fi 211 - I gm 1,lAf'f?a'1 6 A ,,., V. 5 9 NX X HX 'IE - p X i Y, -ja! - FA X1 XV -Y , xx 1. Q fl fi A sta, IAQ, 1 1 X1 1 9 ff ' A. QA: ,431 f 1 : 6 ff f --aff 1 X X , 6 ' i" " l 1, . f 'T if , l 1 X X ' 2 E. H. 'ro E. H. 2 2 'OACII 0, 0111' llnske lull 'ouc-h, llc-'s 11 winimr - lle's full ol' i1 1'-1' 11 ri p 1 Q I lle takes the most akwzirr begiiinei' : , A And turns on the lmesl 1lz1y01' yet. 1 Q lmsln- l1z1lI clnvs l1z11'v 1-011111 :1fw1111. 1.-T 2 i I P 4 . Q "lm szultlvst 0' llv vv:11', f ' ' I A - ' ' -'I 11125 f ,,l I, . '. A :out s ur 011 s, teavliers zinc ull Q Z lf' VPU U 5 NUM' 15 .ll'llU'l fl fi. - R113 11111 ani inusic- so cliiining' 2 ,luv g'11z11'cl has hs 2111 our. C ' i 1' lf " 'I "1- Q : . . ORATOR 1 E H limxw-. clzil' HQ, 1'21l'1"l'm'1' llilysf W I 1 , I :I i H.. I, : uw 11111-11 flu- 111ull11-1"s ,joy The s 111011 s jus nz1u1'z1lly qui , Q 1 - . . . llv "0 s heir ow-1'v at elution 1 9 . . . . V 1 V- -. P - , , , 'M "H III' Im' Ml' Ihullm 'H hula" Les thvy lose 11 slnzill word 0' lns wi. g 2 Ill:-lx' iw- ilwlng' 111 ln-1' lny. l1l'I'TlVlu 5 v- 1 I' von pvvk thru ln- kevliule l1e1'll 1-ac'l1 von Q 2 -1 ll hum N In Nl' NIH LUN 'NM lle'll niukv you Ivel sol tl11'u uncl ll11'11. ls 21111111 el ml wir, To c-atvli svnicn' lzulivs 111 lunvli rlnie X Ml Puts mg vw, in Hlmllml Takes lie sl11'ewd1-s 0' 'i11kv1'c111's Vrmv. 5 jx ' ' -H A F1111-:N11 5 11 law 11 s0ll1'1'11Z1'. The prime of his l19a1't is his pl11ye11's Z A. T. A1 Sasliel llull. lmse lull und ruvk. Tien l1111'1'z1l1 'or lui' lluppyf llc-'s with us. , Le 's hope tha 1e'll always 001119 lvark, Q o o o o 0 0 n A 0 0 0 3 9 0 s o 1 o o 0 0 o 0 0 s 0 s s 4 0 0 o ssenib s k n I1 to D 1 ie gets 1 he .,.. -1 A v 4.4 ..f ,.. ..1 ,... ,.. .- ,.. ,., .. 4.1 4.1 ,- ..a ,- .- v W W H .. ,., H ,- ,.. ,- ,. A ,... ,-4 .., ...- ..1 ... H -4 ,.. -. .4 -A 1-4 ,.. V 4. ,... ,-4 .., .., -0--v-v-0--Q--onowv-4--0--0--o-0-0--0--n--0-0--0--o--of-m-o--0--o--0--s--o--0--0--m'Q--o--o--a--m .g..g........g..,.....g.....s-4--can-4--0--0--0-awe--0-0--0--o--9--o--o--0--v Waugh.- :pan , U7 ELL 'I'l'V El.LE1?IS'V2 in.-J ..- . , r ,' .-. , N . an 'f"' . g 3 ff 'K ' J is ' f ' ' gf. . I - I 2 ' ' 4..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g.4..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g.-Q-.9--M -9.4.-g..g..g-4. .g..g..g..q..g..g..g..q.4..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g..g.,q. 1le1 sVo1 .1 ANDERSOAS-Or better k 10xx n .1 FRANK ii lxxax s bee 1 Ath etics .1 1-1 1-. 'orlx has 1 ,.. ,... "".1 I1 An1e11c ,.. I1 .1 .1 11et ts .1 ,.... .. ,... ,.... .-1 .1 .1 - rw ,... .1 .1 .1 .1 .1 .1 - ,.. ,.... -4-1 .1 ... .1 .1 .1 4-. t.. rw r .1 1-.1 1-. .1 .1 .1 .1 1-1 ,., .1 .1 - 1-1 ,.. ,..1 .1 .1 .... ,- .-1 .1 .1 .1 cle ense s keen on 6 HSE L n1e1ry Z1 ,,ua1d a 11 d das 1 x 1rd 22 S 11 x11d 1 11I 11 l J stan e HSS 1111 le and G en1 Sxkes ale xa xxe 1 Lx nth ,.. .1 ,.. ,.... ,.. Storrs l Bern 11 the team xx 1tl1 these 111en v1o1k f1tht1llx 11019 41 11 11eet xxas croxxned xx 1t1 ex e11 1 S BLA tl1e season O as tm ope11, 1101 E1 115-came s1tk xx1th phe X19 t1o1gh 9191 19211 dst t1at ot 1-1 4-1 1931 S was 1n the held tl1 letes 111 '1tl 11111111 L31 RESULTS OF THE PRACT CE GAMES S S S7 ssN 1 .1 ,.... ,... ,.... .1 'ffil C11 vw- .1 ,... ,.. .1 1 .1 .1 fx ,... f Ls .1 - - .1 .1 ..1 1-. ,. ,.1 , BASKETBALL L NE-UP A E THUS ENDED GAMES LEAGUE OUR 1 1-1 .1 .1 A .1 1-1 1-1 ,... 1.1 ,.. ,... .1 .1 -1 1 019 L1 t 11 921841 P 1119111311 211 A st L0 end lb 9 1C 11 t hs en11a 0 e1tt 1 An1e11c11n at Hehe 'K on E1 1113.115 has netted all the 10 IQKON 81' 11 S Ol l.e11 Amer can at XX 011 2 2 1 11 511111 ca at 1015 G easant Pl Lf st 98 aro 11d athlet tal 98 6 t -O ie c SON l X NS 1 11 C21 A 111 er t Zi Heber I1 O tl C011 and SLG ID aste 11 '1 18 he iter 9 Xs I .1 .1 -1. .1 .1 .1 ,. - .1 ,-1 .1 -1 ,... .. .1 ,... .1 2 3 s -Xl .1 .1 .1 .1 ,.... X 1 X .1 11 SS 10 9 9 9 9 e . 1 i'.'i "'z1 1' ' '1 ,1 l ' 1 ' as 111111 1- 2 espevially sinve t'oac'l1 llohnsteac 1as been here. 11 tl1e hnrg, l1ecra11se of he wax' he stops l1is opp11ne11ts. lf'ea1'f f rue sense 0' he wort, 0111' athle es 1ax'e been s10rts 1x'1o less and 11-te1'n1ine11 he enters 11 game and, wi 11 the von- I strike fairly, s1111a1'ely 110111 the sho11l1e1'. Win or lose, fitenre 0' the f'1'owc 11111 l1is 1111111 x1'on't sc'cn'e, he plays they do the-i1' host and we 11o11o1' hem. the game 1'o1' all he's xx'111'Il1. 111' 1-laitns right gnart, Q .11 honuh An1e1'i1'z111 lf'111'k teams have never won high- 11114211 S'l'l'I11'Al1'I'4Rial1 1'or1x'a1'rl and "not a he ter 2 11' 1listi11t'ti1n1s than being division c'l1an1pio11s xviee-tlley man is found hy lie roam-11 i11 he tow11." 111- handles the havt- done I11111111' to heir 1'oa1'l1 and s1'l1ool i11 11a they hall well and has 111- arlniiration 01' the c'1'ow11. Yes, and 1 ,v1'1'v vlean ligh 01's and always one ot' lie s rongest ealns t1'on1 the ielt his slots sc'111'e. ? f ii' 1111- 1li1'isi1111. .lAMluS S1111 1l,YsOnly a l1an1l'11l, 11111 the xx'o1'1'y 0' ln 1111-11 1111-0 s A, F. has never failet to bring honie al 0111' o11p1111en s. lle handles he le' 'o1'x1'a1't posi ion 2 tis int' ions. As an example, i11 19 8-1919, American Fork with ease and a ways has 11 n11n1her 0' baskets to his f 1111111 11111 first plat-es a, he 'ounty trac-k meet: name X, erer it. He is t1e tas es of t'o1'xx'ards ant beside giving his Q 1 pole 1'a11l, high-' 1 1, 101 jz ' ash, 11 jg ',-1, 'H' ' ' ' '11 Q ,h i. If J . 2 f 1"-lay. 0 ' 1 g 1 - 1 1 .' ' ' ' 1 'h 1' 3 f Z 31101 subs atc strength to l1e team i11 e1ne1'gencies ant 3 This 1".' 1111" 1 " Q ' ' " 1 ' ' 1 ' 1 - ' ' ii 'l .' " - 2 'l - f 11111i1'eahle s111't'ess than 1 ' 1' .' ' ' 1 1 1 ' ' I ' " U1 ll I - 11101 1' -' ' ' 5 Q 1 were only s11c'c'ess'11 i11 ffanturing' three 111'st plaees. A 119 WHS H SU0112 Sub- f f 1n11r'h la11'11' 11 1 11' 1' 1 1 , ' ' .' ' ' is j ' Q Q je 11111 lun: eilst 11 as our .'1111'. 1-laiining tirst place i11 I ' 3 f tht- 11igl1-j1111111 11111 pole-x'11lt and with X1'i1la1'1 Clarke take -Non: mnglmm H Mm,I.iK,2m Im-,R ing 1111- shot, .X111t-1'ic'a11 l1'o1'k was well 1'ep1'ese11 et. The 110813 Amal-iwul at Sm-ingt-1111. M gl., 1 1 f 11'z1r'lc 1n1'1't entlef with Spanish l+'111'lt in the 111111 xvi 11 313 Wim: PHVSUH M A1m.I-iwm 145,31 fnoin s. .-X111e1'i1't111 l"111'lt sevont with L4 110111 s, ant Spring- Wim: Img! High H A,,,11,-51-ml 1.. 51 ? ville thirrl with LI! points, ymlf L- I l S. Q 3 Ame,-ivan U H252 Won: A111e1'1c'a11 a lias lligh 111-211' 2 I l '.1'o11: . 01' 1, l"1'eshies 11 A1ne1'i:'a11 , , , 114-2111 f Wll,l.Al1l t'l.Al1lilC-'ap:1i11 and general al -aronnt ' 1'l1-ve-1' student. llis pnsitirnl 11' let' guart was 1elt town 1Von: 1e1i a A111e1'ican Fork , , , ,,,, 3111-3151 , 3 to a point ol' 'refill 1 ' 11111111 g is , cn' 1 ' " - ' 1 l 1' ' ,,.., , , ,...,,,,,...,,,,... 2-2 f f lex: a hi: ahili j ' 11 ' ' ' .' 3 " " 1 1' . A A ,.,.,,. , 5-315 s1'u1'1-. ' 3 i' ' lf 11,1,, 1 , 11 11....,. fl- 4 f 1 X15 1. .' 1 11' 11 11 l-' 11 s up 1 ,1.' ' 'I . ' i- 1. 7.111 Q in the 'ta e. 1: 1' 1 1 , 1 U1 ' ' i '," l W : , i' A 11.. . ,,1fo1"eite1l1 ? not he 1'11p1111'f-11 hx' anx'tn1e i11 get ing signals xx'o1'king. He The ligh School, as well as the llaske hall eani, has an 11111111 habit 0' 11'0ppi11g' 11112111 t11'o11gh he rixn ant wishes ,o exlmress i s a11p1'ec'ia ion 0 the own and c'01n- : is :1 sure sc-1111-1' it' given halt' a c'l1ant'e. n111nity t'01' he s11p1111't that has been give-n i , f ,-Q 1-f ,..1 ,.. ...- 1- -n -+ 1-+ 18.21 Q-:FQ 3. .1 1? fig 1:-v-:ie lg Zgxxi I iN! fl f gb QQ Q' " xx 1-Q ,- fr 4 1-1 1.. ,-. ,- 1.. -f 1-Q NVWHS3H:l SEOS 6 I 5 I 3 5 5 6 9 9 ? 'O 'El Q 11.11 .911 110 s':2111s1..1111 .111 5 Q 19.110119 .1111191 111112 1112111 9111 .11211I 1 E 1111111 111112 1112s .1.112 s1117i11o111 11.111111 2111011 .111111s 111a11s .1111 111 .nog X- ' 1 , Q 18.1121 129.111 .112sf.1.21112 .111111 BUO1 V1 'Li' - 0 "" Z " . . w .', . . Q ' 1201? .1111 11ez11131u121 121111, Xfl.-4-' - Z .11211i 111.11111 11111 .1.111 111 0.1111 s111 X - ,Y--1-1. - .1 ' 1201 111 .11111112 .1111 11.11 1111v 1X ' 1 , ' W E 112.1112 .1101 .1111 9101s .1111o111I1 911 kk 1 ' A 9 11111, 111 1.112.111 .1111 11.1s1112.1 11211111 , W . '11 V! 1 2 .111112. 7411111111 12 1111 1111'1.1121s 1111111 f 3. 3 f- 11' 5, 'v 'vm 1wSSH-111-1111-11 121112 211211S V ' f U1 1 11 ' E 2-111112.1 .1+1m112.11s 12 1oo11.1s 11111 111 11.111111 Sap ' 2 1 'L' 5 9 dl? lpn- 1 I 'f- 5 : .,-N' 1 ' - 2 E 'ss:111 .11111 111111.11111 111110111 if sid 1....2m fqfr' .1 5 ss11.1 111-111.111r.11 112111 1.1.1.1 11.11111 1I.1.1x1,1 9 r ' .1 3.. .f -. X1 2 'ss1111 1111.11 11.11111 .1.1.1.11 s.11211 .1111 'MMV .- - 1 f'- L-A 5 5 'sn111 110 11.1.11 11 sy1.1.1.v1 .11112111 .1111.1 Haglf' J g4f'1', 14-11 v Q 7 I .. 9' yn, 11l'11'.1'h.' g 8.19 91111111121 9111 91112111 11111 1 I I I ,4,1,1 1. 5 Z 1112.1 .11111.1:1 1111111.11 .1111 111 .1115 -11. " ' 5 .111 ?5'1111111121S S1211 .1.111012.11 .111111S 11311111 V711 ah. 111211 .11111 s 111.111s 21111 111 1 X11 .ffngk 9 -4511 Q 11111 1111.11 1.112.111 .1111 1191111 11211111 ' 5, , 2 ssed 0 .1111o.1 11111 .111111 12 .11112111 11111 1111V 211111 111211111s.1.11.1 12 sum 1 E s:f1:1 .1.11111111111i11g .11111I1111 12 1112.11 .1115 ' 0 ' O 3 O Q O . O 3 O . I O O oo oo so gg 1-51 ""'I fl. ffffx EE.. NM ,A- ' JZ I -X ,f R? .. 'X-vvw ff '15 JF X xv 5356 67 Lf Nw ofzlb ooo' XM-x..-N oo oo ,, on Q0 'A I YT " A c v f , ? , 1, ff .Q V7 l , f 1 if. 'L u - Y ' 5 -'iffffigf - X N ' -4-Q , x- N xx nw X X W 'f Y L-:','-'i-"?3"' XX XX FN ' R - "" 1 W E A-172-34 131. - ,,' f L ' '-YIf9gQgi ' s X , W , , -X -. -. -,-,Aw ,- , ' 5L3'5Cfff!-'?N "fl i X - J5v l JZ af ,Jig -,, Y " ,L KS' V m 14 'lf ll, lfvf 2- ' ,. EW, NA , f- 1, -2'-1 , ..,..,, Aj'-if ., ,X , Qi , 7 X- '7 221' i ' 1i7fZfYiii3f'11":iz. 11.5, U x ' ' Y ' ' x . . ,ff 1, ' 1 X E1 XX, , ix . , L X X J, . I , A ,sig 1, 1, ,, W, K, X X X Q, , , V, L? f XX ' 7' P ' A 9? 5 ' I X .Q . xx f 1 - A . ' XL v .. 0, kk , 1 XX. v X I -Of-0-0-4-+0-I-O--0-0--0-Ov-0-0+ E .,..........,,........... .. .....g.. -Q.-Q--v-Q--n--mq-.g..g..g.....g.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..n.......g.5 XXOHS INO HSV 'l l-E,.......,,,,. 4.4.4 --0 --Q-if ..g..g.. .. ..g.. llviffifflvlvflf IO' 'O0l0O'vC0O0O0O' O00 O' flvlwivlvi -0 'OVW -Own 4 3 ' 1 . Q Q Q Q E Q Q Q 6 I 2 5 Q 3 4 Q Q Q Q Q Q Q H-1...,,................ .. .. ..,. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. . .. .. 1 . . f f Q . Q 1 Q 1 . 1 Q 4 .1 .. Q. Q. ...Q .Q .. 4 A s.f 1-1 ,... ,., ,-1 f-s ,-1 ,- ,.. ,- 1-.1 1-1 ,- Q- n 0 9 0 0 0 0 0 0 o o s u o Q o 1 XX XX N1 I XX , ,- .1 X .-1 -1 .-1 -1 4- ,.. ,- ,.. ,- ,-1 -1 ,.. ..1 .4 , .- +- 11 N 1 xx 11 -4 NN ,.... ,.- Q- .-1 I ,- .- -1 Z ,., 6 " 0.0 : 6 Of Q. . 5 .. ,. ' Q 1 Q Q. ,:, : 5 .. .'. .'. .'. .'. .mn .'. .'. .. .'. .. .'. .'. .. .. z 6 ......,......... .... ..,. ...... , 1X1111111g 111- 11111s1 i11111111'1:1111 1'1-111111'1-s 1111 11111' 1'xg'1' 4119 1'1lx11Axx1"l'1.j1:g, , . 1 -. .'. 1 '11,17 '. . 1 A , 1 Z Mhm1HhHmi ht5'G QilJJ'U'5Tm WTIXWK 'M1WMhmwm1.m1, W. 114mhQ' LUN' ? 2 1'l1.1111111s11-11" 11111' .I,11s111 1.11.11 1111.11 111111 111- Kukplm, Q A 4 Xwnmll wing Z , 1.. - 1 . - . . - 1 . . -- v - , . ,. 9 1lI11li11lI 11 1111 .. 1llX1ll1Ill, 1 xflmlss il j llllr John II4,lH..Y 5ml ll Hulmiql xwhollls E 11I11.111-11 s111111- 11 11sI1-11' 111s1.1s111 111 1I11-'s11111-111s I11 I11.m.y 11'4,N14,,. A Hllllm ,NiK.1l,,1,.N ? 5 11I1s 111-1111111111-111. xx 111 111 111111 11.1ss1-1 11 1111 111 111- lIm.m,', 'm.HIiHg.1ml 'mis Sllipllllx. N' 10" ' -111111-s Y111111g' .' 11111'111'11 '1111111111 f 9 - 1 , . g 2 511121112 1111s 111-1-1, mug-111 ,, 1,11 ,1m1,.,,1,. 1.11.1-1, 111-ss11'.1 11111111-11111111 .11111 1 111111111111 : 111111.x' 1111s 11-111'111-11 11 sing. "11is is 1111 1111 11'11x'1-1111- 11 1111 "3"'1-- 11--- . , 1 '11f"A'1 111111" f f 1111- 11111si1- 111' y111s' x'1-111's 111111 1 111'11111s1-s 11 111-1 1-1' 1l"'1"'N 411111 ""'Nl'f' ""'1Y ? 5 . 1 ' - , - 1 1 llulllvd l'1' '?l1L'5 N 4' N 1 11h J N1H1Q 11 YWH IU h' Kllss N11H1w'11111 N11. X1111u1vs wn1w11wl 1h15l'1u1r1 ? Q M' 1"'l "NN"'l' 5' ' h h1- x1n1u1 111vss U1 1nw11vss1u1n11s, 1u1d sln-vlul j o - 1 . 1 ' 1 1 - - . . - 111-11 1 .'11 1-- 1 - - - - 1 1. 2 Z ' 111- u'11'Is 111 1111- 1i11-1- 1 11111 1111x'1- xx'111'Ii1-11 1111111- 1 N lmlm M 'H Uh U' Ill' NH1 ftf IMIMII1 XM 1 . 1 1 - . 1111111 11 Q' xx' 11' '1 - - - - 1 g 11111x' :11111 11:1x'1- g'1x'1-11 1111- s111111-111s 111111 I1'11-1111s 111 , I I' I "Nl,1'l I H 'N Hmft 'fl' I' H Il" 'l 1l','m , 9 ' , Y, , ll -1 1- I1 .1 11.11- '41 - -.Z 1 .I I 1 Hw MMUM nmwhldmmum-by Hmm-mmgs lhmr I1 HH' H JU Huflluuuwm d"' MNm"HL 9 1111-11l1'1- 1111l111s111- 11111-s 11111 1111 111-111 ,11ls111'1-g 111-5' :11'1- R. SEARLE 2 1'1-1111,x' 1111151111 11111111s111111- gurls. , . 1 E X1111 1s 111111'1- 111111- 111 111111- 111111111's 1111111 11111' 5 ,111111 111: 311: S1-111'11-.' 111- 1111s s111x'1-11 11-x' 111s 11s1i 1111,x' c . I 115' 11115: xx'1-1-11 11x xx'1-1-11 111111 1111' 1-11-x'1-11 x'1-111's 1111s Q ? Kllss '111-1'1'.x'11111s's11111 1111s 111-1-11 11111- 111g s111'1'1-ss. 11 xx'11x's 111-1-11 1111 1111- j1111, 1- fs 1111- 1111111 111111 1q1-1-11s 111-11x'i11g' 1111- 1'1-111 111111111 111' 1111- s111111-111s 111 1111- 1111 11111' 1'1111111s1-11-1111 111111 111xx'11ys 11 1111- rig-11 1-111111-12 Q 111111111-111 111-1111111111-111. 11s xx'1-11 11s1111-1-x1-1-111-1111111'1111- 1111111-3 111 1':11'l 111- 1111s1l11111-1111 111 111s 111111-1-11 11111111- . . . . . , o f 1-1111-11111g'111111 11111111- 111-11' 1111111 'x'1-x':111-111. N11-. Pax- 11s 1-111111111-1111111-. 1 1111111 111 1'11111'g'1- 111' 1111- s1111g:s 111111 1111- 111'1-111-s11'11 111111 N11 11111- 1111111s 1'111' 1111x' 111111-1' 111111111111 1111 111111 1 Q Nllss 111-1-11. 111 1-11111'g'1- 111' 1111- 111-11111. 11111111g111- 111111 111111 is s1-1-11 11111111si1-. 5111 1x'11-x' 1111111 1'111' 1'111 111-sf 1111111-111g s11111'1-11 1-1111111 111111111's, 'I'111- 11111-1'11 xx'11s 111111-11 "111s 1111111 :11xx'11.x's 1'1-1-ls g'11111l, 111x1'11.x's I111111s 2111111 111 11 .X1111111-111111 11 1,1-111 111111 111111-1- 111-1-s1-11111111111s xx'1-1'1- 11s11111 ls 1-1-s111-1'1-11 11.x' 1111 1111- s 11111-111s 111 1111- A, 12 Q 5 u1x'1-11 111 11111' 11111111- 11xx'11. .S 3 4. OPERA THE o u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 .-1 .-1 1-1 s.f .... +- .- ,- , I ,- ..- V ,.. ,- .... +- ... ,.. .-1-' .-1 .- ,- 1-1 1- 4- ' I I rv -.' -. rv 000 OOOOOOOIOQOOMOIQN-0 0004-0000000 ouowlt .... .. .. ..,...........,...........,..,...........,..,........,........,........,.....,..,..,.....,........,..,...........,.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . I 5 6 6 i 5 Q 5 9 Q ,, , - 5 5 5 ? 6 9 ? 5 E' 5 . 3 , 9 7 " 2 9 5 I E 9 - ': 4 i 5 "' I T 1 ?E.i 1 A i : .2 I Q r 1 1 5 3 ' 6 4 i ' 5 2 ., 5 - . 1 7 2 X 3 P E l 3 9 LE 2 5 W 2 - 1- i E 5 7 - I - ' 9 1 E T 7 9 ' 2 I ?6 5 7 H Z 6 T , 3- 4 9 - 1 f ' 5 3 3 - 5 1 I " - .L Y ' 5 : 5 - Q , I 5 E: E Q T ':' :' 9 - ?2 'i f 5 ' gf L -:LQ I 1- 3 : , ! S' 1' J 9 7 - 9 2 - - 3 1 1 3 ! I ' ? - I T 5 I 1 L -. , 6 1 T Q E 3' -4 75 76 T 'J - : 9 C ?E L 9 1 3 I E i 9 I f i: M N " 1' ,. 9 V - 3 i Ti 1 ? ' ., T 9 A 1: - 9 V E ? lf? E ' -. 1 E 1 : i ! T Z : I' P i? E 6 ' Q ,A Z 9 1 E 1 fi 'f L ' 2 Q - 'T 5 'P 1 7 f Q Z 3.5 5 i e I 6 E 2 a - 5 g , '? T 7 2 '? E .. ?5 T 1. - Q 5 1 5' - E 7 5 r : 5 ' ?'E 9 : - 3 9 I 7 2 - 'I 9 2 T 2. 5 7 i: Q F H Y 9 i. :M 9 TZ 5 2 ? 1 1 9 5 6 ---nf . 9 5 5 5 3 Q . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ...........,..,..,.....,..,..,..,..,..,..,.......................,..,..,..............,..,...........,..,..,..,..,..,..,.....,..,........ .. .. . .. .. . E533 L: ' uigmsrr HS qwggna Begum so HSS A235 EH ge-S mio 5 2 52 w f iw NEQN , O72 wg: M H HO H H MSIE SH BEM ff V rc Qmmlxoon 2: J fm: M :SL K O Q U v , Fzgmzrw me V2 E2 W: :EE N fc 2 tim AGO: :Wow ffw 4:3 of ms :mggi ,wi :lg Q: iam: H Em M E my : M 'Ea :V I I 5 A A: H2 xii fa Z 62655 I wg E554 tm :EA 5 X, A :sim E: N r wc cwnrzn: as Qmwmxxoom E Ewa xg QE :QP H2 'S E2 S :ws H55 27 mln: 5 E ww: 32:5 ME S: so Sim? 3 L :OH 5 C I I SEE mms NME w fora gmt , SEI :E :E4 Egg 29 MESH A55 E5 Bam 5 ri MEQYN. Q: JEEQD my Esm :E HW 282 Egw Jawa? mean mam ZW HW: Ea: TH :E E 5:2 3 08 VE :xx EEM95 HN: 3 Hn ESR : - HO I: E 'aiu Er: P I O M O HE at qw qw 2 I J mmm-zmboz 3:02 EOS: C C we F L MQ xoonf :Z F H: M VLC :Hum H MN JCE E550 :Nm E227 MW E 5 IHHBUEV UE :SLSZW :OF : 'Swag EEE we WME2 'PSV ,IE USMS: EW S C2313 SO: :U gm so EF: , nu xg, EOS? N FE V 22 Q20 fi V S 0,26 an 3:3 2 Egg E: U, Z: JECL imc m zgffgeq f :M A 5 HE :M 225 :Q Q H A A ELA 2 :N f E 5 X I 2 25 HW we :Fm , O O0 O fb OO 90 OO OO OOD 3 2 ME O QQ OO OO .O E055 fan Emma id 2 23 QHOOQSAH EZ :ME Z5 MO EO M5 O: C C Em E :OSU A U 4 E 529: H 5 2 F: f ME H mv T055 E235 G Q H: M' mr! mmmOPOO A as as sage :mega A A H L2 N27 E25 2 ug H gb: 3 W gm! Q: 6 L 1 I f:EH2Cw EE EEL Gm! J: 52 3 in Vw A O Us 3 3 52:66 Q: fewer, :Q mmm? so :Wagga 2:20 'S f: :L Q5 A O us gov 355 www ws QHESQ EN , E :QI EQEWIDE M556 HOENZNEOE me A O O, O on ESM Dwrziafw 3 L! 6 'E T25 E: waz gm: My HO 322 we 3595 :ik , 6' 3 H Ea E2 Ee mWnWET5ccx-:H fa M: 7 Q M F Eg! AW 3:4 mrwjf :O HI 23:0 L G N: :SEO :HOD Emu 7 QSM 3:3553 E AREA: A P 253: C A H5 maj Q: M I :CI A F V mmgmneo EN Beam :Em 3236 A Hmm :ww TEV Ewan E EUS E23 we WEEE Umwsg io E Em? :E mg U 0: E new mxm A O Haig 3 M 2 32505 is ig: EE wfmy FO :J fm: :Mg ntagxxog E Q371 IH Z :v 6 f 222 xo: :W Eid: arg V as H TEH: :wav EF :Em fe: 32 2:5 LZ Er I 6: Q: I ENDS-W'-'AMW 0000 OOOCOG O O 0 OD 0000 OOO 2 H 55.53.06 iii.'!...?. .6365 ?5 .i....ix!'!!.?ii.6..i.,!.,9'?.?6'8.!i 195 !6. 9.!5.'..i. '.6'!'!6:!!i !'?5:?6 is . 'A' 0.2-.--.:.:en9-'Xe'.:.:.:.:QII'Isan...-9I.1.geI.g'S'-6...:,age5:.z,le5:'seat':.:.:.-ag.:.-ag!...Q..:.:.:....:.:.:!i:.:.:.l-.:.:.g0:Q..--.:.:,D.:'I''I'.I.9.25'I,I.:.:.:.:.-5:,aasi..-.:.:.:.:.: . - . U: M, is TMC: 1 7. A D . C 4 W V 5 K A 1 M I ' sw: E it V 5 . AM A A ,F as :CECZ 'H I, O: B H EW Q M Q ' r W .bi-H UA- M U : I 5: M. , v . M ml M '.m:::.H 1 Vw 'F 'A I M M Tix. L W K v U: U ,M 4:4 .nm L L-vm -xc 2 EA: :E ,EET 5 my:-L 2 X M -H -W - V QA -,ww-. F H F ,QM S ,Wm ASE .MH Ml- W M N : T V E A : P4 M M -4 M L n K .NN -'ig MS:-5: H I I VA I D H Y I HH 2 H M :Q D M M , 7 5 M is M: V m 5? :wi-.52 UH: .F N M .CEC l .H-E x gm: m:H-min -E' 2:2 Di JE Ll EVA Sn- ai :SE E he EE :Sm C 5 I U Y. H FU: V F :VA Q -: I .M AN: ' 'AM N :Z H. 'A :A-:ZW .mm JCE: xlibs: -:E W 'H wig .EE Z,-E T ASC' F 1 mx :EV QE: me U' Yntscim 2: .I U TH M, NA M . U Wx M .5 ,M QM- Ml ...H A : lv MM- LZ .HN I H -V H M K YA in M A T g M 1 Q 1 L, H Mm W A5 M! rv- H Hob -3 H H M M ,A W A v my nh Y.: E JE .mm I .HD 1: bam L, : M : ' I W 1 I V W ,DEH I :M H 4 H IN- M H A , I NA M U .I H M.: H v YA 41 U-WN . r 5 T ' M A ,A V W .2 . . ' H l , H I YA 2 I . I A 4 Tun ci Nw' H ,Oli A Q: .m -I -VL -4 7 in H' 7 .I .E x .5 mm A: : HE M A' C2-:Em Ez: lm N U O 1 l MA TM . .w 'A M A My U M 5 In ,A I I M A 1' in -:N immune? EE cgi-tx ,EEA A-5 :mix IE? E952 -9 .xi M N FZ: lic mg 3: H M: H R X V 2 G F: YA M :C H -:E E H 33:3 N It-95-4 : C: VA I MLC M :M , :EE M5 Vu 53 At 7 X Y. 1 U in 'C V4 T .CMH V' E: Eizzw ni A5 M V A A E :EI ISC Sw 5 605232 MZNFEEA A :E Cv Dx-.iw we wc :E ESE H-E-Ez: Z my-:C-Z: :'5::1- D: I M : 'A I V I in D A. N I : M4 lm: - M K-'M F 5 WY! M A: YQUEEE. iz ' 1 'wi :FLC 2 ww E A YN- V. I F A : M L I V4 Hwy 1 U MM A W M 'zu :Aw 1 . . . :MCMA .OH A A A it A . AMT' TA H C .H M Q . I H 7 W, ,C N H' H Z :T in H 2. M. t :Af T M I F I J: in Ea an M I . H WA T HU M M M H HE WE M: HQ ,H , N M M in YA H M. -M hw W I I Y, A Tw- n ON HA X H 1 N VA: T 2 M I NT .H A L -A' in K lm: M U W: 'tin lv M M: A y M L -EO 5: K 5: 5- H- E : it Dm F A A V h H :CAE-vm A -E: D N M H 1 F A at V4 E :E N -Ilia: N 'EM L : View M W, L 5 -EE ,A H :Ez ,Mbit-EHS Da I ' H: H Q 3 I --2 U, -4 M, rggzxts Az: I-:SAT 552 -K H - I F - A' 0 .HO A. H. N A. .N H. A. .HO H .NO A. 'N' +A. H .Nc .H H. A. .Hg A H. H A' cu. H. H A. A. 1-4 ,..1 ,... .... A .... A V .. H .1 .-1 -1 .., ,.. ... ,... ... 011 XX s 111112 1113911 OS 119412111 I IP 11114 1111 1 sv 11 111111 1111 01 91111311 111 111211 9111 1se1 911119111 DUN' I 1dr NAU SA 111 U15 1 I ,... .... ... -. VI 9.11 I10 UO IUSIU DSIIJI ,.. .100 1111 --1 -f I 1-1 ,-9 ..- 0 I 811 1 1911 1 DIQHIU 1 - 1111k.Q9 D 1101111 01 91111 19111 ,-1 A .1 -Q ,-Q 1-Q -Q ,-1 ,... ,.. PUV 910111 Q 911 1131 0 DN 19 1 119911 XX I 1 s1111v1Q I ?l 'il 1-Q 1-Q ,... ,.. 9. ,.. ,.. ...1 IO 1 I 1111 H113 101 KN P19111 XX I 18 11113 11111 1 6111 1 JI ll 1 S 9110 ,... 1-r I ff 3 I 159 111111 l 1101 'IGS 9911011 111 1.1 SAOS 'ITVE .LEYISVE BDO A -.1 ,... ,..1 F. 9110 P 0 ,- ,.. RK V3.1 U II 0 11111121 911 1.-1 l 1 Ol N91 S ... ...- 1... F. ,-Q 1... ... ... ...- ,- 1..- ... ,-. ...1 ,- ...1 ...1 ,-Q ,... ...1 1-4 ,-. ... ,... 1 11 1111 0 191 XII I 1 9x9 119 1 11 W OOIU ll .- ,... ,.. ,... W .... .-Q ,... ,.. 1 ,.- ..- ... .-. 1- 1-1 ,.. ,.. 1-f ,... ,... 1.. -. 1- 1..- ,..4 ,.. ,.. 1-1 ,..1 1- f- P.. r.. ... ,.. I IH XIII KVI 10 1S0j u911oH 11121 1110- x11 110111 11110111 "'1 D I ,.. .-+ -v f-v ,.- 1 I r! 'I 11111011s 1 1011 INK PII ..- .... ,.. JU 1 S 411131111 91101 1 1- 1 X I 0 H 1113 P 1011 9111 01 911o111s 11111 3 a Q Z 0 2 2 3H.L .LSO1 H3ClV3'l - 2 5 : Z 1111.111 11111111211 'fl "1 ' ' 9110 10 9111 1snf-91111 .111111 11 1111s11.11 1111 '11 ,,-1111111.11 9'1 9-112-I ludlllfflllll' H111-1 11111-111011 011.11 111111 111V , 051,111 111011 5.1011 .11111 s11111 11011.13 11251 1 '111 'V 911111 . . Q 1 V ' I 5 . , 11 . . ' ,1 .' .. 111 U 1. 3 9. .1I1. - - 1 . 2 ' 111:11 12 11.1 Q 1. 1 1 11 .' Iz11 ' , . n S ' ' 4' 41. 1 . - ' 1 - : 5 -1 "'I!"u"m!m X " "u""0H 1'9.111111 1111 1111.1 1111.11 ,11:1I 119111, 1111zs .191 11, , I 1 1 1 ,Q 1 ' 1 ' ' ' g 11 11.11 511.11 .1113 11,11111,, 111.111111.,1 111.11 OS umm .mail Mx I9M!J9q9l lv : g '111r21u 1s1:1 1.111911 1 .1111 1 . U I , 1 I- : ' '- f 11 4 I -' ' H' v I ' hm I-' 1111111 .1191 111 11191 11111.11 110.11 9111 6 1 6 1 3113111111 111113 12 -1145111111 511111 '11.111S '1 ',1 1110 03112111 S11111Sl!11 115011111 : ? '11:1-119 s 12 S1211 111111 '111:1 111 11 V NIH' -91 HI 53U!UUl1-I XIBAII .0 2 ' I 111 ' 'W' -' 1 I 1 I - I" , 6 , '. 211111111 1111 : ., 111. " -Q 1 .,'.11z.1111 s1I1111.1 91111 91 119911 11110.-.1911 11,1 .1911 ' , c , . , , , - . 1 1, s1I11 111111111111 9.11111 111.11 1z11111,,-4.111111 11:11 ,Wm 'IO HU tml um, Su Smuu W I : ' , l E 4' if '1s11111 .111 111111. 11 Q' , 1 . 1111. . 111.111 1 ' ,111 31 1111 11 111 . 1. ' ' 12.1 I -' - .. JUV I .'11.'.' S1 1111 11111 , ,, 2 Q11 11111 111111 11.11.1 V '11111s 111111 11111 os ssog .11 11111.16 9.119111 :sc 11: 11: a 9 '111: 11111 ss111 11 1911 1 1 1.111'1 11 '111112 's1.11Ii .1911o 911 1111 1111 115110111 11111 1111.1 11 11.11171 111159-111111111s.1.1,1 '11-gm 111 11.1113419911 111 'su 491119 '111111 11 '911 3 11,319.1 911s 11!1l.,411.1011111111i11S MI, I' I All 0 .V I I U L1 A tl I' , H 2 s1.11i1 .111111111 9111 111 91111 11995111 1,. 111.11111x1111 ,Ov AMD In Iwml HM AGU ,I nm mn Hag MN 6 1: X "' 'su .1111 S1 6111111111 'su 111 s1 10111111 1 - O 2 111119 1111111111 111111111 .111 s1,.v-.111119.111111111 1111s11.1X 911.11111 11111 111 1111: 9.111 11 1119111111 .11111 11111 9111111 H' 1 1 11' .' .1 . 1211 I 1 11. . . 1j,,4.1.11111z111 :111 's 119.1112 .11391.1 S111 1115111120 93121131112 1119.176 S111 1911.11a9'1 9.19 1119.11111f51z111 111113 11111 S111 111 19.11' 1 2 '111111 1111111111111 '111111 11111011111 'os 111111 119.1111 11111 112111 11111 11101 '111111 11.111111 9.11111 11. 11111111 111111111111 11111 1111111111 119911 11121 111291 S11-9.19112 .1911 9.19.11-s11911 3 2 '9111111 S111 1111111 su- 11111111 11111 1111 1 :s11911,1111.1 S111 .1111 11.111.111.1s S1111 1111s11191.1. .1110 112 11011 '9110 119.19 1011 's1.11: SS111 1111111 'p9.1111 12 911 1991 9111 .101 11 S11u .1911 11.111111 OS , 11101 '?3110.1.11 11.1911 S1 1.1111 .111 11111111 11111 -11.1913119111 11111 111111 191111 '91113 01 S2311 11111 11 1.11 19111, 5 1111111 1 '111111 ..,111,.1.' 1 1 ' 2 , .J 1 .5 1 I.. , I , 1 11 I 11111111 119.111 .111 s1.11:1 111.1111 11' 'sn 11.1.1011 1111111111 11.111111 111 1115 91111 11111 11111111111 , E 1.1 .7 '1 1111 111 1111 ,1-11111, -1120.1 S11 111 11.11 S 01 .191111291 12 .1111 SI11' ',11011 1 ' 1' ,' . 1 .1 11 11 11111.'11 'Q11 1191 1111 S11911.111,1 111 1111o11.1 12 .1111 1s111' g 2 '111 1 ' 11.1 .'111' .1211 , 1' .musv ,I .1 2 Q : Q 1 I - O l NOG .L S XX xxx ' Q 'SH S R f S K RS x NX xxx S SKY ' Fm. N l x x Zfyff 36 ig! 53,2 6 X x xxx N XNxX QX Q bf 1-XL XM-gx -by x lf' xii X Q xg Xi' Xxf Q3 bxgx' " T' x w X vi Y ' 2 '15 N1 - -. '--5' ' - Q . V R ' K, 1. W x ' ,X x k 'Y ' X- XX - fx Q , Q SNS, Q 4 3 V 9 X 5, "li 5: 0 0 . K - Q - Q- 5 X N -QQ -TNQ -J fx S? lk Ai ,I d 5' T? . fr HQ Q XS ,x X' V' xnxx KQQR-xg: J fc- X5 1 ,4 Q A .rx . , 5 4 4 X F X x A xx A5 0 Q . EJ . QQ, ,N fXA. Xsw gix f x Q :Q Xxxb K 3 XT O N Q 1 fffi Ni X 7 1 , N o 4 . 'ww K in ' '- . QQ ,-, k w U Y-WM wg 56 9.1 S.. :ii .,?'?'9i. 5:1 ,QQ !'!!.?6:?'9'?!? 51955 9. Q. 98 .629-?...?6'!6:??.9?'?'1 I UE: :mag an EN EQ 3553 MSE mg N5 O5 25 gg Egg Q0 H50 mg E NE ming 28' H U83 gg was 52 X E521 H: :ms worm 5525: :AU is H :CIE HU isp? :mil S5 EBU gg 25 :Og Ea iw Q32 OE' gtg? ws as gcmggm gi I Ev 8 : 2:5 1:35 EZ M073 :E I O OW! C3225 ma JE? ggwgg DE? Sig mg 3:52 E: F2 :mg mfg: 3 L V A 23 my 2 Daman!! :Og Q: N! ENE gg mqgmi arg Ev I 02:5 5 D px UOZH 2:7 E22 ma Eg EE E N amlngg HOSE mm: :G H40 gc N: SEQ Hd J? QE Mgfgsa SH: H Efmzg ffl gs IOEGQEM E: gg: Z5 nog : Q S: :mg HQ H NNW ggi gmiagl A6 J Egg l aw A inf 4: Ogg m V65 gm Eggs? O nw 0255 EMSJQ on EES: Em gf: H3 A5 AEE? :H :MW HSE? MGESENE Om :mu Ev L: 5152! 5:5 gg :E 3:5 no SEM 52:5 3: 85 Og :gm Us E7 ngnsn gm 1:32 A SAGEM 07212 K: we OE: Ewa all F33 SHA: ffl H6 :dm H :H g 0-'OI-'I-mm -Sbxm I-Im 0 If inlay' C S: imma U Aja 23. il Lf do 52 F I ns I I A M JH: m mg S VI 5 Env 5 JSEU-Y AE I O H 1 SH 5 H .cog N ! NES I O5 :OS :mf Lg an lm 2:55 R jg i gmwgzm gc? on M F 3: 2523 Sim gn: S :mn 3:2 EEN 2 vga 5 :ag J T OES Z Z5 if :gf 2: J O E ag fm M EJ 5 152 A A 1 ms x O D :Z E52 Q 7 N O 2: soggy: :B gm W D m if H O fm H ig OEQS C A N: Georg 35:54 :QE 5 HE EH Od? 51 HW gag ru M, SB? I 7 Paggzl H W2 H 3: ong :E 3 1 :H Sum H AM :D W :V 0 G Q :Au 5 J Hia HI 70 in E: 7 7 Pyzm ME! 6:5 J O FE Q EH A I V Sm : E O of 1 5 UQEZ I2 :wg 3 I J I J in EJ ,Q 0:5 Er: A A OE: nga 2+ ?86l6,OOOOOl.ail0I'l.i'00O..OOOO.vO. ..'OO.'-000.0 .C.OO.6..OgC.aOO0 P NE 5 Z5 DDQ H :M on Omg: H gm Egg E: Lggnaang Eva sg: EZ: UE -H gs EES Egg Egan Ugmwi :gf P: EWQMO: HQ: M Dmgnwmwg :E HH 5 cf 5 :HG EEG 5: :ggmssm U: HA :Jai m H 7 D gg Zag M so Ugg ES E55 'H Em P 4: 5 3:55 nd UEHRJSO 32, 1 3: W H H 5 IE :EAW U25 gag i mg M1 Ui 73:55 :EQ F Soggl Mg ag: yaml 1 HE: 5 f EER 5 1:5 H A :A ,112 H I C255 H :Eg Eg IO: 326 F521 - AA A I ' H 1 :za pf 1 F S A my Y ' 5 H05 C MOH E :my 53 Emw Q 593133 SEN L5 ISOSEGQ HZW Osmmnf , H MW ,Q Ev :mn U gm Q Vg LE :mf msg C gym H Egg O: CH gm C2 0 SE J AW 5 me 355 OE H ri MW E: Sam F EOE: S N7 mi FH S L U M Ugg ,gg :O::Hm 2:5 355 I :W mga O: :E M C55 my goin ,zu :H ZOUEAQ stsii..vOOaIOC.O'O:O'O'QC'O,OtOO0" iii ' B . - ll - E 1 : 1 i 4 U in . A I U . h Q A i Au! JS A H. ,A we mzl N? Y .V ' H, l 2 ' A 4 md.: :E+ HZ. 4k b li I4 : A H gl: r H HH. U Sqn: :ZJ in H r-E4 Us E F E: , 1 . A Q l . A l x A n m ,4 i V- HA U V A A x i wi M M M .Ah i VA F in ' H 'AH' J 1 . H ' 3:52 32 T - I QR I 2 W Q I 4 H .u ,YI .4 E- ZQA 12 :Z 3 S T 5 H E M.: 7 : r' W: 1 an an Q E-sm: V6 EE: 23: :N I M . W V 1 Y 4 - l ,H dm :U .H X Q- Z H4 1 A I V l L' V E h-'J . A 1 1 In N H A -V H. ,Q 55' E N :Q 4 N V. H- Fi Q KA ELK, 2: 0 . . 1 1 R. K, N g :, A M. 4 YA xv: 2 4 .V D D Q . 4 1 A : K Z 'Z R 3 V I A n Q id: H : H G A ,A FE Ei- :H LGA: ' KA K 4. A I Q i k rm: 4 A 1 dw OH :Hi . x mv. PM My Iwi: -V D 40: if 32 H 'je' H 'H QF io: H 4 I l Q 1 1 N2 H :AEM HA H: . V l El' A N YA dw A L :nl l Q an In Q V' ' ' l W . v ' . I ."' . : . 4 , 4 H . .H 2 H ' : 4 CA :EF H 'Q FA Y. : ,A im A N FW 4 H h 4 Q T A Q U - NM A' V 1 A y x rm E5 DE:-Lmrzi 2: Ed :Hx 1-95 , :wx tr-H'm:H J Q -:vzcl 3, lo: - 4 :OF ASEAN H52 GCE ZOE' Hamm T.: :E : A WSC Ea E- FTE H. , .1 ,H 1:4 53:4 fy: Q0 WH :QPR-N: I 1 an in H' E: ,Ax AH- :lm : , I Zi-A :H 4 I U I .U Um -: Q: H 1 E x an V' KT I V W H. X N- E N: IM:-1325: . J: 'A P6 :I iw -:rj .F V6 m . : :CHQ cm C EG i U: Q H M A : x . :E I ' 2 : H Z my :F k A r A- . H I C . 4 'A Y, 4 1 H Z-:mm :iq :4 H 354 M YA QZ3.: 3.2: 2 2 7: Q: T' A39 3 A 1 Q in - . . 5-AFV: 1 3 LE 'A H A H Sox H 4 'V M . AM b H I 1-L. M Mm' .ax 'Q ,wi I . i . W I H H :N 7 u : C A ' H' :SQ :Q Md: 1 A' 4 Q ki H ' K I N M H H 'A E4 2 mn:-QQ 3, W m . 'P x :H W DEQ Um 2 1 I H I U I W x XT - 1 A K S: E E H x F FAR: ' 1 Z: M. it . mi W I nh H r A V 1 . O i D H H H H. H : M :O :H 5 H A :L T 4' W K I S V 'Q ,Pm . H Q V. W EE :E D H : E .5 YA:-F.. -5 ,A EH N h U an A an 4- 'Q R 1 I du X 1 4 Q :M A 'vl an 4 an .4 H 1 M . 4 4 ' 4 I A A M D QS: Hi N: Q H :H VA N ,Q Q rv: h H' 1 : . If H 12503 E: I- :T Y.-Z: :H 'A::-im. Y.: :Q u: W1 25 jf H Em L bug. E5 HE? A - 5 HM ,A mE..: ,Q K .3 2 L 'Q h I V ' SNAPS OTS 5 4 ...EF rv A A. wa rv ,-. 10 g ,... .-4. Ax Vw . . Q . Q f . . . . . . . . . . 0 ....... .,...-.S .............. ,'. . . . f . . . . . . . . . . Q . ... ,- ,-. .-. A av ,- A ... .1 v 9 ur ,- A A - dv A Q 7 - X XII' PIX I II I'I I0 I 'O' I I NI . Q . ..4. J. it 6 5 9 6 9 5 6 9 5 9 Q 9 E 9 9 6 6 6 6 9 5 5 9 6 Q 9 5 5 1? 'E Q 5 6 5 6 Q 5 9 Q 6 Q Q E 5 9 6 9 6 9 5 6 6 9 6 5 9 6 O O O I O LHHVO I-ll 'I XXL. 'FI I .+I XY. I IUIIYX' . . iflglnrll .ny 1111215-vlx -Z' -2' '. ,IIJ4 -Z- '2' 'I' 111:11 ,mhlml Ifgllrnlw .l.m1luu.vu1.m.1 mm HUA 'I- Igl wi 1 1 rx. A lxx' xv I : x. .I 151 A .Z VU,-I .:. -1- 4- rI 1. .I tb . .. ' .Isl 4. 5 I .N F NG IS THE SUCCESS HE HABIT OF SAVI FOUNDATION OF A FUL LIFE . 1 -3 ,. . - .1 .. .a ,f ,f ,Q HUCU Ont C CALENDAR Q v f f 1 ANUARY 0 s 0 0 0 n o 1 0 0 I 0 o 0 0 0 I J 0 o 0 0 0 0 s a 5 s 0 0 0 0 0 0 1 4 .. i .J JC A1 'r ! 6 Q 5 6 9 9 Q 6 6 9 9 Q 9 Q 5 9 9 5 5 9 9 6 9 a 1 . 1 9 6 9 6 6 9 Q E 9 E 9 9 9 6 6 6 5 9 Q 6 9 9 9 9 5 i 6 E 9 6 6 6 6 5 5 5 OI' F C311 1 GI' f f 1 . ? 1 1 1 I 2 9 ' 5 5 5 DECEMBER , , 9 9 5 2. 111-11 s11111'1s 11 111-11' 1.1111 Q 21. C111111- 111izm11'1lY 53 4. We w1-1'1- 1111111 111 11-111'1- lhis 1114111 out. f T .1. S11111v1-11 s111111', Q Q ? 11. .X11's, .l1:111-4 111'11is1-s 1'1-11-1' 11g:1i11. for his sp11-1111111 w111'11 i11 1'I11y1ish 1.1 . Q 3 11. I1-1111111 111111-4. rg 11. S1'111111l 111s111iss1-11 111 2 1', X1.f11111 111111. Q 137. 311: X1-11s1:11 :in-S11 11-1-11111-111 1-1111111-1, 1111- 11-x1 111'11is S111-1-1111 1 ' 5 111-iiiui "'I'I11111 8111111 N111 S'l'1'I,Xl.." 111, XYi11111'11 1111ys 11 sim- 111121-1' 11111, : IN. Y:11'111 1111.11 1111'1-111s 111' :1 A1115 w1111i. 151, 1i:1I1- 111111 Y1-111111 1111111 1111111-1' s11-1-1151 1111-5' 111'1- 1111x'is1-11 111 115' 11 lil111- S11-vp. ?? , , . 5 211, 11111-1-1111i 11-1111111 11151111111-11 1111- xmas 1101111111-1. 5 5 11- 1-l1-111111- s1111111 sziviiigs 111-1-11111 311. S111111-111s 1'1-s111v1- 111-1'1-1' 111 s11111. imvex' 111 111- 11111 11111-. 111-V1-1' 1 111 111- 1111111'1-111111-11, 1-111 l1il'Y 111111 ' 111'1'1-11111, 1-1111111011111 4 s1-1111-z1111111z111.1'. 6 Q? I ?? Q 2. 111-1111 Y1-111: gi1'1s 111-141111 111 s1-11111 111'1111111l, ?7 0 2 9 J. S111111-111s 111111-1-1-11 111 111-1-111' 1111-11' 1'1-s111111i1111s, Q T. Y1-11 111'111- i1-1-3 111111111 1111111-s 1111- 11111 1111 1'11-111' 1111111-, 1 11. X11111i11g f1i1'1'1-11. 1-x1-1-111 :1 1-11111-. 1'. S1-11-1'11l 1'111ss1-s 11-111'11 "1,i 111- T11111 '1'i11111-12" Q , 1 1 . S11 1-11111 111111 1111 11111- g111-s 11111 1-X111111 1111- 1i1'1-. gg S t f 1.1, 3112 X1111'1'1-11 11is1'111'1-rs 11 1-15-1'1z1i11 1111111111 who 111'1 111w113's 1111111'1'11:11'1-11 i11 '1'111-11111gy, Q- : 1 113, .X, 1-'. 1111x111-1 111111 11-11111 11111ys 111 1119111113 wi11 11s 11s11111, - 111, S111111- S1-11i111' girls 1-11111-11 111-t'111'11 the l'111'11ll5' 1111' 111-i111111s Am kv I 111'l'1'111'1-, ? f 31. 3111111111 1111111 1111- s:11111- :i1'1 111 1111-011111: 1111' 1111- 111i1'11 1'1111- s1-1-111ix1- 1i1111-, f EIL 11111111-111111 1l11111-1- :11 1111, l'111111 gz11111-, 1111- l111111' was 1v111's1-, Q 211, l11111g111s 111s11111l1s 1111- s11111y 1-1111111 hy s111-1-ning. Q 1 BT, 1 11111111 2111111-rs H1-1111111 111111-s 1111' 111- 1111-111 1111111-1'. . . , . . , I l . +. H1 ':I-1. 111 5 ,ia ,-4 fs ,A 2 Sl ,-4 ,...4 X 4 11 Q' ,...4 14 ,..4 1-4 Ill 0 o 0 0 o 0 0 0 i 5 ,1 9 6 1112 .105 unoueux IAI NOSN EIOH O I 1.0.51 1sL'35n1 i Ax g ,...4 111 11. ,-4 . : f 5 : 'Z '1' 2 9 z z z .L SGH HS ELLJV :IH -+5 9 1-1 Ax ID 10 Ll lr N1 IQZ 5- PM NI ,1 1- 1- ,- 9 Qno PS Cm H101 .93 9 -':I SDH? 'HM"l 's,1.l1kL .112,1A1'1111115 11112 5 . U.. . H S.IJSSO.I 1- H1115 JIU IUEM illl .NIH 'gn 'glluqpglgg 'gylllmgfjlyly 'gyllg ,UN 'S-341.1 ' Z 3 '1111.1 1241 12 .i112,1.1 12 14111 21.112 1111.1 --'lf ' 2 Z 5 4 I all S ' '.15l12fI Hug .11112 12110 21,111.15 2 A 11112s12,1lfI '11A111,1fI '.112.1.111N 51.1113 1112.11,1.1111V 5 '-I3 ' ' 'N SPIN .LS ,KSA EI XPIAPIH 9.1015 mio f - U -1111 N11 11-11-1.112-1 UOQUJOLI ' 5 11.112 S12 s,11lJ,11l.1 11.111s 1111 1s1s111 111112 .11112.1g E Im U iw 'Nl willow Mum. lm! -H111 ss.1.111 .... ..... ...,................,..........................,........................................................... MIM Hmm ml? Ham muum, U1 'hmm JA X 'd0.I ' ' I 0 "" A W ' Dm A1',1.1111111.1,1.11141k1 gymu I 1, ug S . 91xfl.,"::':f3S,q1 S9 9 """o"M ' 12 " xl' H1111 9 8 ' j. N 1 . 1 1 1' ,,,, , " , au :I .11111x. ll .Lv1l.. MH .Ns ., 1 1,5 , scuaw alle s - 'gl fx! ' . 1 A 3 OD i I u 0 0 0 0 0 A s 0 0 0 0 0 0 UIIO OB HI. T43 x L, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q -5 Q Q 5 . Q Q Q Q P Q Q Q Q Q 'Z Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q S e T U Q 6 4 , , Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ? Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q , , 5 ' .. :PSN . QYX fs 6 .-A EE.. f' Nui r-I It 2 5 S0 Rx ,-1 ,- 9 Sl 1-1 A 6 FN Ni S' U OHS IX xr ,A bf fs ,.. ,4- ,1. f'1f 4 I 55 "1-1-312111211 'sz 21 .Ls '11 '1- aamg scaldoad aq '.1.1.111 11151 's.11l4IfI11s1111111:11111:.1h'111,11111 1111415 1:.1,11:11.1Ax ,.1111.' 11 .1,11r1.11.1,11x. 1:1 s.1,:1s:1 .1s.:11f1x:11'.1 s.1.1.s11xx's.1,1'u.1x:1:1.+1411111 ' H:-11 .11 '1.1 11. 1':111.1z1111 s.1,v11.1:1.1:1s11x1r1 11 11s11:1 .1 '11 um , 11 A '1:f111.'.1 '111 41.1.1124 .mx .1s1p111211.1.1-1111 ,111ss1:1,1 4111 .1.111uX ' wr ' ' ' r ' 7 ' 1' M533 N. 1:1.1:11x.111x1 111,111.1 .1 .'1:11.1,s.111.1, U0 1111 ISU am qexado-o :pod ueaua L-E EE xxx'-i-'ea Q 2 A i -O HO it CALENDAR 1Cont nuedj I ANUARY J I - ,- ,- ,- ,- v ,- -. ,- ,- ,- ,- ,- ,- - ,- ,- ,- ,- ,- ,-1 - ,- 1 FEBRUARY J ,- ,- -1 -f ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,.- -1 114 ,- s- ,- - ,- - 11 Ill 1 11 - ,- - ,- ,- ld 151115, 211011 S Fu te that lb H 11111101 l1e1e gets cl0se1 and Q 0se1 Fu 4 ,- ,- ,- - ,- v-4 tune t S1l1o0l again atte1 two weeks 01 preuous e11t3" et 1 1I Gd Ill OI' 111 058 11 1h0ol 2 1119 s'f1 l llll t111s1 1111s 111111 11111111 it oo 0 oc on no 00 l lo an 0 00 1 0 so 00 st 10 1116 the g11111,I 110ses to Jllt Ol I' SO V59 to loose time IN11 24 -1 - ,- - -1 -f ,- -f ,- ,- 11111 111 C9 PEI 35 F81 21 achels hax e I1-3 he t I sprmg texer 180 18 3 S lld nfesses sl1e needs a B111 2 ,- ,.-1 ,- ,- ,- ,- v ,-. ,- ,- ,- I Ill 11 1es taken t1 11 D W stodo -I'1 I1 ook I3 Ye fx ,- ,.- -f ,- v ,.. MARC -, 1- ,11- ,- ,- ,- ,-A ,- ,- ,- ,- ,- - A4 ,- ,- ,- ,.... 9 ,- ,- ,- .- ,- I 0111 1 LOI1- I 0 Is 11 DO 10 000 Q1 2 ntett C0 BS IX 1112, S11 ,- ,- - Per scope - .- 4-1 11 eak bay 11 01111 I I 111015 ix eak I mean 11 eek lu 1101 B Q- I Il10I'S WEEK lbthqj lnrthday Lelebrates he1 Wllth Allss 9 cut gettlng 11 111111 by XX OO 1e of the p1 L1 man re1I111es I1 tl1e sea luncheon ot the Jest lu1 ors Se 11or g rls gaxe tie Il pets 1 1 t ey 1I11lntha1e XX l1o s SCU oi ... ,- A ,- ,- - - ,- -, ,- ,., ,- ,- - - ,- ,I It 1att s b rthday P lr 1I te 1e ebrf 'sb 11 ookke 111 ng, Tel! 111111 ,- A 111 ,- - ,- ,- - 9 I HSS l1e C T S0 J. 11 rthday S G8 1I ,- - ,- il ,- I 'iS NX t ,- t see1 s t111t It F dA Lel11 an txx een 9 ball basket 11 N6 ga lx X9 A 5 OVI I1 11 he t 1I ha hey t t them EH I 6 VK 11 tau 1t111 18 W V1 :IN scratclnng 011 p01nts Debatmg teams st1ll 22 no no ll so Ol fo STH Cam d 1 1 2 2 29. C 1e111ist1'y 1' ass visi s he s11::g111' 'ac-tory 111 Lehi. Gee! They get sweet. 2111. l'lit't'01'1 shows signs ol' i111're11si11g weight. 1 1 6 : , 21 St 11 gt , so tv, st1l1 tv 11 Q 2. l1ro11n1 Ilog lz1y-l1lve1'y011e looks sausage 11111g1'y. gg ' ' ' 17- 1,1 I' ' 1 " ' lllffl "1-' 1 " " ' 1 - 5111- 'ty 1 '11 t 11 111 ' 1-11' 11' st 11's g gf- S' ' 1 I 1 'I 11 - 11111 w 1- 11 1 1111 st11 s. 111 : 11. ' ' ' ' ' ' ' 'I U ' . : : . ' - ,- ,I I .. SH . 51.4.01 11 , lk 2 and te11C1e1's p1'01fee1 to turn t1e Crank, Q Q E 2-- 'I -' ' ' S ' ' ' ' ' 1 5 3 s 1 11v11 V 1111 11 - -111111t. I1 you 11111 Q ti. 111 1111 .' ,, .' 1 111. j 1 ' , , , Q . . . . . 7 Y 2.. 1111- W1 1 fr 'c ' 1+-' 1. 11 not 1 1 gg 1 sl 1ss wt 1s, 111.1 1111 1 I I 11 111111111 11", . Y11111' look 113111 1111g11 hls week. 55 ' 2. I o111est,i1' S1'i11111'e I . gir s serve 1111111111 11111 doughnuts. : 'l'l1e111-well, the 1o1rt01's 11111111 some coin. 1 1 i 4, 'nsett ed wen her 11111 1111111 1 1 , , ' ' ' , . . 1 - . .. . . , , :: ' ' 1 D tl ' 'S 'itil t' Xb. E 1,. 11" , 1 ' ' .1 Y 1 l11ll. t , 11 1: ' 1 22 01 A1 X I 11 I K Q ettl. f f Q 3' I I ' , v vg 1 'I 1 ' sfg v 1 1 y Q Q 3 . ' 1 - ' . . 1 1 4 1 . ' ,. 5 5 1. 5 I - I -i : ' l ' - ' - '- . Q , f . 1 ' i 1 ' l . 1 i 1 , 1 ' - Q s1 . ' sz i1 I1 ' ' ' ' ? Q Q 2 L. The .Iu11i01' '1'0111. onight. 1 1 1' f ll. We ull 11111 11 goo1 i111e, 111111 the 111111111 was fine. Thanks 3 o tl111 .I11nio1's. ?? 113. 'l'ry1111 s for 11111111 ing l1el1, Some 1i1I11' s111:111 quite s11tistie1 f f Q with the resu ts. 5 IT. I1 ' 1. i 1' -11.11 1 I 11 .I . ' '.' i' ', 2 1 '111' 1' 1 '1 -' 113 5 1 ' 'lf - 1 ' L Y111 's S111-11ss111 511 5 was 111111ble 0 1e1f11e wh11-h was tie e 1e1', 1 1 IU. . li' j 1' 1 1' " 11 ' , ' . . '1.31' 11" ' 1 g " 1 9 ,. 1 . . 6 1 ' , . I I Q I , ' . 1 1 1 1 . 1 ' . Q Q 3 . " l ' ' ' x11 oss of 1 1 1 1 ' when he Sopl1o111ores l1z11l their 1i11t111'es t11k1111. i f 1 the 1l GTG sff 0st Im 11 1211116-1 o 1-J to The pho 23 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 s 0 3 ,- .- I I . I 9 I 61 I , li 1a1uuUu auo axnds NOX una ' KL1 u1y'xug qqg 3 2 gg noun Q Q QQ M016 Hu 1uaq sd1uu1 xoxo X1uue1m s1aq 4 'gi Q : ? ? '111oo.1 1 f A Q Q Elqdaaqooq aql H1 HsJUn1a 9aJq1H U0 :UNI U suqnl nguuog '11 Q , ?! ' 15u1uud1nmd q1s s1a1nN q noun 0 h1unm uquq1 yi 1 2 gg uaAo auuym f Q Q Q p1uz s1u11 J1a11 aA1 In xsaugea u1a' Inu 11aA1 'Amp ,.V,, 'gi Q 1 5 : '11ml1fn 11111 1111111111: s .iq 1111111112 .110111 1m,1o.11I sm uqam 111111, '17 1 j 1 99 '3u1Juu1 1U xsyu .neu u s ua uf 1qaA1 '15 Q 1 ? 1 'ly 'd 3 111u11 maxlus sa11o1' 's11y 'qi 1 f I QQ 'uay1'o1o1y.ssauqJw f Q QQ Buu1 SU1 .u111z 's1pu1 aq1 ulqa xu1HoJ1s sduunm 3 f ff eq uaqAx asUcJus n 1uoqJs aql S4115 saxnx 1 auuey '1 5 Q Qi 'aduJso.u0J1eu H muq enum qanoq 'uJu aa Q 1 3 1 11n 1n1u w1A1xq1 1n 1u111is1z 1mq1 1x11 ss1u.m ,Qx1q1q.n1g .n1J1 111 3 f 211: u.n1s.1,i S1111 al 9 , ,, uuq1 Ja11oq qaug Quo S1 oq 1uq1 J1uLu u1U 0 saxoad u1uJ11 '1 2 1 1 1 H'xup o1uos up 1 su su1 su 5 Q QQ QHNAIKJ auaaJ1 SSHN lava In Hu1oH uuz1n'sKus SHu1m11j'J1y 13 Q 1 ?? 'n1uqap 0 oqq yusaop oqs pLqusaJ uosuyun oUu1y '51 2 , N ? ma11msa,11i s,1oq111o111 s11.1o1.J 0111 ua11.11 11mo11s 1110 12' '1za.1 'UI 2 '11o1a11.111111 Q ' J dQvQ5 1 Q 1: 112 s.11a11o111 11.111 m1111z111a111.a s1.11n '11 1111191.13 ,111su111o11 '11 6 ' .. -. 6 f gg 4 ...VH 5 I Q 9 SN1 Hugqul 111 1JoJaJ sqaJJo1g '11y 1nq1o1s .nwwuax 113 11V 'g 9 , 1: nnuy sn pnuoul 5 1 ff 4 ues sn sun oqs saoqaua any 0 1nyuLu 1unsqoo1g uuuaA Z 5 Q Q ,,'1u1zJno.1d 10011 11.11 V, S6113 1125111 .1u111111' nth o011,, 512111 A111411 '1 Q f ff 1IHdV 5 j 'a11112.1o' 11 1.11 311111111 do s 01 as111a.1 s1uu1d11-' 9111 'gf I : , 11 151.113 : f gg 1111z1.1,a.m 1111.11 3111.101 eq 0 A1011 11111111 01 S 1111.11 s.1m1S 91,1 'Lg Q 1ISI,X 'S.UlI11 I I AXIHIBI-IV AX ISII1 I III EQ '.J LJ11V1 sn, Jdal uos191N IHS 'UT 1 f ' I I , . ' , . , I f 'STIIIIIIIIIIJ 3 'II I IIIJ II IL I I1 V 'f II' "'. Z I Atl 5'!"'l5 ll' A"'l5.I "H '.J5 I I gi ' H11 1 . H 5u1qB Sq Xmuq g ' . si . - Q ,I .. V . , . 1 lS'1l tlll -SIU' vl1Ll1 IL,H11L1v.1H53 11, Q 2 luapuls aql pnupuxnzun AHHAOJ s.u1w1uussn1dx,11n10 aqg, 10 I ' ' fi Q Z ,s.11:1 ,111 2. .1 1111.11 s.1. 1120.1 .ws 9 9 2 : 9 5 I I! 1 I D - f. .. Nu 1 1 .4 .. .+ w .. x .. .Q .Q -4 N. .. .. .. f+ . X. .. F. .. .. . .. -. .. P+ .. -4 .. .. f. .. .. .4 .. .1 -. f+ ... -. .. .. .. .- .+ .. .. 1 Q u o a a 0 0 c o 1 0 0 u o 0 0 a a o a s o 0 Q 0 0 o e 0 - .4 .. .. A. .. f. -. .. .. I J I6 IJ J 5 S SII I .- .A .4 .4 .. .. .. .. .+ .1 J .. .. -. .. - f+ .4 .Q .. w. wa rw -. .. f. .Q f XID S 7 fl 1711 ' W1 ri I QIS slag I I IIB A111 I 1 I C71 IN 191 E HOUVIAI ?:lVl'1NE'VO UOOJ ll pan 0 0 0 0 l Q 0 0 Q 0 t 0 u o 0 9 o o a u 0 4 0 0 0 0 o 0 I 7 .ea f"'4r ..a- -Z "1.,-:r"" in 'Q LHVHHI1 VOIHEI V XHOJ J 'IH OI 0 0 0 0 l 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Q 0 U 0 0 o 0 0 0 0 l 0 U 9 U 9 Q o 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 a 0 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 s 0 -4 .- .- .. .- .. .. .. -. ..- .. .- .U .. .. .. .. .. .- ... .. f. f. .-4 P.. .- ,- .- -... ..- f. 1. .. .- ,... f. f- ..+ 'Ill cull 01 wi-1 ,., 14 LJ 4. Ax sr ,., ,f A l N LOOK LE TER SMUIN M 0 0 n 0 0 0 0 0 0 T U o a 0 0 0 0 0 o a 0 0 0 o 0 0 s 0 tah U eh L A. sf no 0 Q o 0 s 0 o ooo e s no oo as u o 0 s a moo o v ,- ,.- Oi ,.. 0 ,.. ... As wr N II 4 lol I I P OTTERSON E ' J ? ... .. ......................................... .. ........ .. ........ .. .. .. -....... ..... .. .. .. .. ..... .. .. .. ..... .. ..... .. .................... .. ...... . . 5 ! . F, , 3 Q . Z 4. Z f. lf 1 I T: . ' ': L 2 1' Q ., "' 'Z --4 l,-1 4' - 'T 4-f -L I: .. - :- ... ... - 1, I ... gf 4 - f- Z 1- . v 4- .. "' F: 1. S" ' U ... : - 5 hp I I "' T L A ' V ..... I Y " I '-' - . I I I 1 T Z ' ' 7 - ... -' :L -- ,Z l I . - ' ': V r 1 4 . ,. V .f . v -1: r -I 3 : : " T " TI Z. TI Q- ' ' . Q : 4-f L -I Z 1 ,, .., ' L : a Z " -: .,.g : V .-f "' Q- : "' ,,, . 21 2 : 1. -3 - " L - w 'f 'T TI ll -3: A -- '-' ra P' AFX i, h 3 "' "' '-' - ' f . -4 .. 5 4 .L il : Q -- ID - l. 'T ,1 P 3 1 L f 'L tr, .1 1 , " Z 'I- - .4 ... ..-. : 1, 3 f I A ,. ,V Z . .1 7' 1 V "' K . . -. .. .................... ........ ..... ..... ....,,.. .....,.........,.. ........ ........ .,,., ., .. ..... .,...... ........... ..... ..... .. ..... .. ..,...,.,..,.,,,,,,,, , , , , .. .................... .. ........ .. ..... ........ ..,.............. ........ ........ ,... .. .. ..... ...,....... ........ .. ........ ........ .....,................... . . . . 3 Q 1 , I .W ,, Y TT :Z rj ..... 2 - I : 1 A, .- M ... TZ '.- ,- v- . 1, ' T 'L ' L Q' 1 L 5- . Q 'f - I L 5-4 S . I: - 4 ' A ' 1, . A ',' L L 4 -. - - L. ,. L 1 v A " 'T I-11 , 'T - V - X- '- Z .L , . --1 Lf 'L - , I: -7- 7' H- .-. 4. E 5 - : , - ,- . ... 1 .. - 31 T -- 2 Z 'I . I y' A L - 'g 1 BJ -' L' 'Z " 1, -1 ' L '- 9 a Q .. - . , - . r: +- i -- 1, : 1 CD ' ... .. ..............,..............................,..............,.. .. .. .. ........... .. ........ .. ,............,...............,................. .. ........ ... . . ,... -4 A A A A ,... ..- A ,... .I qi!! 1 ,... ... A A ,... ... S IIQLLXX 0 S I .so u a 111 I.XX 1 ooo--on-on oosoo XXO -SSO I ll III 0 III D I X XXOI H0 X XX IP9 XXX 0 .X 'JH IXI. 1 Ilfj upxuy 'Gu -mg u wx uw 1:1 lax Q p10 S 111 A ,-4 18 A 1 I p u P 1 S I I 1 auluq-. ,... IN I 9 GU 00 on 'I 00 XX '1 .. S 'l'III QI I0 l I QQIVI ... ... A ...- XX II. S II rI 'I ZIOQI 'O QX H ... ,.. ,... ..... 'I AEI HEISS31 3H.L XX QI. .ISI .X I EIU. I Y S II 2 E H- A ..- ,... ,... A Fl' .... ,... A I a a I 5 a a I s a 5 'P a I I I s I s A fI.XX X XXO YXXO XX I II.I X'2IfIfIO .... A .... C I C C O Q I I I O I O I 0 O Q O 1 I U C l O C U 911 PI DI IS A I 10 Qpuvq ,.. A pm pauau '-'11 ,.. ,... A Xlleeu A I IPQD O1 IK 5..- 2 " N ,... ,.. I- ,.. -4 L. ..- ,.. ,... ...f ,... .- A V ,... ,.. A ,... ,... A 0 A . ,- I '4 f 5' rr rs 1- Q, . 5 . 3 Q 3 gg I. 2 - 5 - gr' aj' Vg- 3 : Q .5 jj .. - :I . F, . v' .. 1 -. z.. 2111 33' K 5.755 l S3 ' r-11... ,Q v:HA-1'-'S' Cr' Ee'-sg ... al F. A ., f O ,,, ,,, . V I-r I.. Q 5 F, gp ,.-. Cf- '-1 P' K-D 1 : .. ,- ,..- : ,. . ., ' ,.,, 4 4 ,.,......-v f- V V - - rc - ,..-- - VI . 4 .ru - . ,CD -' gg .'.' ' ,.. A" fb' ,.5 -OCCOA 13... S5-f 'T-'-L7 fb '-' ... A 9 . . """7 ' 1. "",- F' A O Z. '-' H if g5',- A . -- - 4 Z- O,-V s:,5C:..4 Q 5- 5,19 nw- f' 74- - . 2 7-f'?:c,,5 Z""r: -.NIE N. o'2'I :I -I -. ' gpg? : 1' rare: " I-'YI ,I,F'. X2 ",i -'E 2 c' 5 cF2fI:'i2 -:,2E'2,Ei.. rg 1 4 ...Q ... - ""'A-- ". C : r 5-3: ..'-:'- 4, -H - C 1 f. A 4 - .. rn A -- -. - - -- - .4 ' " 4 9' f ,. I1 -:Z -' 4 Z -22. " f' -1--274751 -fi--TA '4 -5 9: :. 'cj-42-2 N: :'4 'E-rx -4 H E 236' 1 .',:.:g:ZE' j-"51m 1 -' A C .L 2- ...' "',- A Y". 'I '. I .54 15 :. :gi : 1 fx :A, -cry UQ if I : rf:-2 : :ff 1- i 5 2 :F 5' 4 4-5:-- 'f ff. 2 cc' '- 'fd Li 1 5 5: "3.j'f1'f :",'i' 'TQ EQ : E ., ' C E 7 " IKEA 2 D5 ' TCIIQ '55 4:0 2 ,...-:. -L ,.1 : 51: V -1 g :-,. .., P-1 '-'-DO::-m C - ,- "2.'IQ" ' 'Q 9- 4 7 4. Z. 1.1.2 ":'...'j--1 ip , '1 I. :I M 'A 2 .... H H. Q -te S ? -::- 'Z A "' A as E 'S I E az- E -- 5 Q5-."'f-, -Qu :' 'f : 2, Q "'f5:E:" -,: : ,.. -.. J Q -1. :Q . T -, I ,.., L 3 .47 J-..--,Z ....: U " 5 g as E -:rr :I E az- L.: S -:eg ae:-5 H as E ,J T in if seg ff ..- A H if - as ez- I-0,1 HE 'Z -f -I -:-22 : +5 , 5:-:fm 6+ C 9 CS' -' 7 --3 1 I 75 'A 'Lf 37i"5':".'- ,-7:2 - 1 E53 'S Aa if f P 2' E F if flif' if E 'f . . .. ,.. . - . f .. .Q X H C 3 .. .-1 f y .. -- Tj-U1 .., ... -, -.3 '4 1. f P1 v '. P' 5 - 4 3- 1 ... .. 5' :L 3, I. -- .-. 5. ' rn ia F - ': -- 2 ' I-Q - c :. - ' 7-. Q . fg rn ft -4 : 1 ,I 'J' -4 : ' 5' 5 '- C , 2' ' 5 -7- " . " 'r" Us '4 I 4. 9 w .5 -. - - A - 1 , f Q Z 2 Q . - ... :' N, ' : '4 7' 1' 5 : -- '1 5 : ' TJ' 25 QE 1 - 0 E .. I 'f 7 " E2 E 5 3 .-.- w I-r , , . , "' 1 " - L Tj Z jj 5 . 2 f T TU ... 'Z 2 : 5 F -- -5 .ll L : ': 1 ' 4 5 I' :' ..- - 3 -J .. .. : ... - 7 ': z ,L .. ,I : -4 - 3 C 'I C 3' 5 - f' 'T I 7. A A L' 3' 1 2 :. -do : .Q V ' 2 : : L If 5 - - .. , . ... - .. . -. '51 , " Q 5: 5- I 1 E' 5 ' 7- 3- 5' 2, 5. .L 3 ff E If L A f..L 2: ' 1 54 5 ' - 2 2- S P 2' 2. if , E 1 5 . Us A 1 A gg: 1 :w 4 1: .. ,., m .. . 3. - A f- 4 -' Z1 - 2 ' 'fb H - ,. - Q H-e .' f .1 " I-+ . .H O J - ., .'- .-. 4 : .. - f- -. N -- --on -- -- -- -- --o--u--on -- -' -' --0--su -- --Q-.g.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. ...........,...........,........,.. .. ........ .. .................... .. . I -A . K . "X- . . ,X ' A ' 09.- ' I . ,J ' , I Q' "I . T -4' X I . , EH. ' 'A . '1- . ... A '1 A Y H w. .. JI. ' 1'1- -I M fe' A 1-A. , N.: nel' Ili l 4.1 4- 1 1 JN 111 1 XX S X 1, I1 ,.. ALICE STARLEY v ,-4 '-1 .-1 1.1 Ax a 0 Ill V -1 -.1 so as on on no 0 no I oo a 0 o on on no oo so 00 on on on no no on on no to cl On 0 0 0 0 0 c 0 ,L .5 .U 1'1AI1 111 Q 5 2 9 9 Q Q 5 6 6 6 6 6 Q Q Q 9 9 9 i 9 Q Q 6 9 6 1 9 6 5 6 Q 9 9 Q 6 5 6 5 9 6 6 Q 9 5 Q 5 5 5 5 9 5 9 E 6 Q 2 9 Q 6 6 O O 1 1 'S 1111111 1 ,-4 .-1 v w- 1-1 .-1 ,- ..- '51 ,.. .1 -1 -1 11 ,.f ,A .- .... .1 F14 1-1 ,- P-1 ,.. ,., 1- 1111 1 J 11 .0 XX 1 1 he tar ey 1 y 5 1 e 6 1111111-s.v11111'111x111-111111111111111-W1111111-11111:1sx1-111111.x'111' ?: X1-xv S111'111g' 311111111-ry. 9 1 2 1'11ll1-1'11 111115 111111 1111111-s 111' 111g'11 1'1'11-1-11 3111111-1s ' S1-1'g'1- 111- s111:111 1111 1z1sI1-1'1111'x' 1111111111-11. r e r 'l'111- Stz11'11-3' 111115 :11'1- 11s 111111-1'1-111 :ls 111111-V1-11 1-1111 I11- 111111 1-11111-111-I1-1-1x1-11 '111' 1-Xt1'1-1111- 111111x'111111111ty. Q Q s1.v11- 111111 11111111 1z1s11-, 0 9 ?? Y11ll'11 21g:'l'1-1- 1111-'Y :1l'1- 1111- 1-11-11-l'1-N1 1-111-1'1N 211 1110 2 111-11f1- sl11111'11 1115 s1-11s1111. : 1 I.: fl A"l' Q 'I. MRS. Q 1'11-:1sz111T i1-111'1- 1, E ..........g..g..g..p..g..............,..g..5..............g........9..9..g..g..9..g..g..g..g..g..g..g.....g..g..q..g.... 2 j 10111. .71 .g..g..g..g..Q..g.....g.4.4..g..g..,..q--Q--m-s--o--o--0--o-o--0--a--o--o--v-o--o--o--0--o--c--u--o--o-fo-4-'Q--m -' 1 e r 111- 1-11s111111-rs 1'1-1-1-1x'1- 1111 '1' 1111111 W1- lA11j . ' ' 11-111-1'1- T11 I1- 1'1g'11T 111 1111-s, 111-1- -ss111'11-S, ?? . . . 2 1- 11:11-1'11-s, W1-1111g', W111-4 ' 111111 -1 -1-- Q y 1 - ' : : ' ' g 11- 111 s1-1111 111111: 2: . . . . E ' 11'11'11 XV1D1'f. 1'1'lHl11'S. ll1'11'1'S, S1'1'Y1l'1'. '11'1- 1 1' 1gs. '111111-11 1-1,1111-1'11111's1-11 1 1 1111- 1 11s - R1-111111 111' :1 T111- 1111 11:11 1. ay and o V y v I . I- 1 I Z 1.1. 1. 1 ,1111gg1s1. I -0- no-v-Owiviwtf-O--Our-0--O--0-Q.-0-0--0--0--0'-0--0--0 -0--0--0--I--0'-Ov ev-Ovtwh-0--O-wwf--Of-0--Ont-'O--ow!--M S.LO SCIVXIS A ....g..q..g.....g..g.....g..q.-p--Q--Q-0-o-.q..g.....g..........................g. ............................,............g.................g..............g........g........g..g..g,....,.... '.:l-1. ori -4 V ra t's 9 if E J SEASTRAND The Tallor le o ,- -4- 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tah U ork F Amerlcan 10111 ... 4 ...1 ,..1 ..1 CI 1 LID .19 K0 dq III 9100 19011911 os 111dS X 18 99 S 1112 A11 1291s 11911111 DSI XX O01 111P'1 O I 6 I NIU I S W II OW II 1111 .11 U 11111111 'z OSUO I ..1 E J' -r ...f 1 ...1 1-. 1-1 -f 1-f , 11121 QQTH121 01111 91 XX 1 slag! s1 1 '1 9111 sl Su 111111 0 I 1 1110 11 101 9 SA WS S SSO US ,.- -1 1-. HO HM aO.L.LOW HDOA S ffllllgll -4 .-1 1... anon 0 ,- ,-. 111v1A0 1 10201 95010 1... I ,.. 011 -S .IGI .... 1-f X I ,.. 1 S I I 1911? 111 8 105 T71 .1 .... 1141.11 - 41111 s1x11u1 OX I os 111 1011121111 12 9111 111 1 -axuue Q 6 IJ 11 11 II '11 0 011 111 111 319 SSOdIN one one-0-fs-Q-0--0-0-0 c1sn 0 UI S19 II -Iopuog mpeg 111111 - IM 11901s 1 1 1111, 11113 Sl-I ll P pu P11 N311 H 191103 0 11'1 SI 19. I 111 it 0 0 0 0 0 0 l l 0 0 n 0 0 0 0 0 0 I I 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 02 199 0K1 NA I ,.. 0111 110 1 111 I 1110111 ' -V rl 19 u 11s 1 011 II 9 I P07 111 I 110 X QII P1011 1s1f 91:1 11 991 IV' 1-1 1- 11- 11- 111 .J 1x9 ll .Ii 211 S 5 6 6 2 is in if 5 3 I I. if ZZ 12 'I'II2IOIYOI.IX V CIYV QPIIIIOHNPI 1 1 1-1 IIUUI YUM IYHJ 210.11 Q , HV.LfI NIHOJ NVOIHEWV 2 0 I . , , . 1 og autqofe 29 110312 119211121111 3 Q 1 9' - 1 Q ' ' ,mil 4 : 11111111 1111.1 11112 '111111 1 5110.1 1111.11 51111111 111111.11 -1111 11112 '111 111 2 2 .11111 11111 .111111S S11 1.11 11111: 111 01111111 -.11111.1 S1111 s11111111.111I1111 .11111f1 '-'1 - 2' I 1' . f-'A II . - A fuo E .11111 1111.1 11,111.11 '.1s1.1 H111111,1.1f1.1f1 .1A111111: 11.11111 1111115 1111 -1.111Q .11 , : -, 3 A , 11 1 1 2 : 's.111111:11l1 511131.11111 1111113 .11-1111 -111 -151:11112.11112 111111 -1111 1117? 111:11 1111.1 : 1 1 - 2 .1 ' 1 : E 112111 11s 1111111:.1111l11 .11.1111 11111:1s.1.1111111 111 1111.1 1111111 .111 -1111111111111 22 ' 'K II ' IU' '- I "LIU I 'III 0 'NUI I' 7 1 I I ' 'V "2 5 5 .111.1111.11:-1111112111 11111 112.11 11111 1111 1111: 11,111 .1.1111 11:111 110 ,111 -15,111 : , 'IUIIII II"-U35 '9m!I UI IIJII 5 5 Q 11,111.11 111111H H1111 111111 111.111 12 .111 1111111 .1.11: 111111 's111.1111.11111111 .11111 5 211011.11112 112.1 199.1 S 1911112s 11111 .10. 112.11 U S1111 1.1111 .' .1129 91 g 111: 111 1111:1111111111.1.11l 11.11111 1111115 1111 111 111111111 111111 111.11 11111 : . ll:-Im' 1, 1 ,THA In 1 L. A 1 A .I 9 11s.1.1 ,1111 11111111 111:,1 s.1,1s11 111111111 111111 s1111.1 .1111 Q 1 , 0 I , I Q 11.1.1.111.111 1111s .1111 .111 111: 11.11111 1.1111 .11:,1.1 .1111 S1 11 11111 'g.1H1:1111:.1 Q S ' IU! I -I IU ' ' -' S g -111: ri11111:.1.11l11 11:11s11 .1111 111:111 11111111 11.11111 's.11111:.111111,1 ,11111 f 5 I? -'II V! .X VI1 .. ll' 1 V 9 E 1 Q U -.1.1111s .11111 111 1I1f11'1'1 5 Q 'xv .112.11 .101 .11111.11I 1: S1 1a.1es Aauuad V , 5 ,1.1111 11111.. .1111:1.1.11Is-1 s.1,1s11 s.1111:111 1111114411111 .1.111,1,1 111 S1011 5 : 3 3 -.I-'31 nl" -IYVIIUNU I"'-1!S1'1' -H11 11111 .1.1111 111111.11 1111.11 1111151.11111 n11 : g - 1 1 1 3 41I11.111 1111111 .111 .1.11?.1l1.1.11: .1111 S1 ll 11111 ',.1.111.111l11l,11111,1 ,1.111111 .111 : 1 2 111 lr 1111! .1-15.111111 .1111:111111111: 111: 11, :1 .',1.1 1: 1, . . : 1 1 , , : E ' H I I ' U ' I 1" I' 'I'f,1m'Qf1:1,,,c,1 5 , '1110 :111:1111z11 sg 111131101 .11111.1 1101s 1110.1 111 me' 2 11111111 s.1,11h 112111 511111111111 ,11.1111 .111 1111111111 h111511r111-11.111-11.145 5 5, it 11: Q 11111111 .1111 S111 11111 1111141111 .1111111:11 11111: 111511 111111 s.111111I .11111 Q 1 U- 5 Q '111.111.11I1i12 s,.111111.11211 11:,111.11:.11I .1111 s1.1.1111 112111 1111111 .11114 11,111.11 Q I , . . . ' 11111121 s-1.111ss1: 111111 .11111211I1 .1111 .111-1 .1111111s1111s 1111 S1 .1.11111.1' I ' II ' 'ul I on 'I " I0lUI'UI3'I I 11 'A I' g ,,A,,11 ,,,,,, 1111111111111 12 ,1J.11Z111 1111.1 1l11l0A11,,-'V JJHAAO11 2 S111-1111.111I1111 111.11211 1111: 1111111:1111n11111111,111.1 15,111 11111 5111111 11111' 1 I 4, ! v . - s : 9,100 11 1 , . , , , 1 Q . . . - , I : SQUEM Jauue a 1 Kc 91 Jo 9 a d . : P ' E 2 :I H NX N H NX Lu OG Slu tual lu' 'no IELLL : 11, III? KII, HIDHIII BAIIII IIIIIOM QI 'IDIZI1 011 'I OAXH-HIIIIISQ , . 1 . Sn SIL Q .II10 - 1 ng, .' . 1111 11 , 2 . ,, 1 H E .,..,.....,..,........,........,.......................,........,..,........,..,...........,..,..,....................,. , , 11' ' I 5 . , 1 I 1.1 1 '1 .1 111110 .11 111111, 1111. 1 ,, I Q1 2 : .Q..p..g..Q.....9..g..g..g.4.....g...........g..q..o........5..g..g..4.....g..g..9..g.4.4..g...........'.....g..g.... ' g 9 i 6 ' I I 9 . 9 5 . . : - if :Ea 11: . 0 ' . 1 ' 5 1 J 1 1 U. . . 11- J. ,, . . 3 Q f H'..1z.'.'1,11.11.1r 111. 1 1 '.1' E : 111 25: 11: : 5 'g1 1 , , g 3 1 -' 11 1. 5 2 A , .'1,. fl' 1 , .2 .' 5111 11.' ,, .11-11 1 : . A ' ' : ' .' ,I . 1 '.'1I .' ' . X- : 2 . 1 1 1 1 1 1' 1 1 , " ' " 9 9 I 1:1 1:1 17: Q 2 1 1 1 1 1 111131101111 1u1B1L,,-'1' 110.11211 , ' ' ' A ' ' 5 ,J331211 S111 f8u1A.1.11z0 .101 1 2 10510111 12 1111.1 si-J.'11f8 1111111 11 111111.11 .hrs 1111.1 011 1n11A11,,-1911112111 I 2 9 lu : .,. : 9 e . 'I 5 '.11 111.1 .' z. ,, Q Q E - 1 M3 12 11 .' 2. 1 M . 1 1 g Z JO I 1 1 ,. - - 1. . 1... -11. . A ,, 1 .1 Q 1 1 : 1.2,Il1 1 I PIII - I 7. 1- 1- - : Q 1 112. 9-IO Z ' .1 . 2 11 . l ,, 1 , 9 O auag .H V 9119111 OH -00119101 1130 11 SA SI SX 1 Rl 1 l .I-91 D .rl 111 A-910 au -11119101 IK IIO I NI 11 11 1101 S 911 11101 P11 I 11111 Q9111 omg 1501 Q,,,C it l 11911 Q I 9 91 ICI P 1101 6 II noqe I 9111 II 3 DDE 1110111 1 110 9lI EE. O00 on sins 00 loco 0 to in no 0 oo S6 It 1 h Fl Pleasant Grov Floral Hou Pleasant Grove Utah F S HUMPHRIES Q ni 5 no on oo 0 I o f c o o 8 U. on I C .C .I I. oo on oo .I no t f Al 10 9 Sl av .-J i -J 'A sr Xl'l0 A4 fi Ole on fN Nd f5 Q A4 14 ,- 14 g ,f ot Oi Optometr and Jevve er . . Hi f f 5 5 I I z Q Say o ers f 9 : ? i E a ee 1 9 Q 5 1 ' 5 9 5 f E 2: V111 l"low1-rs for l"11111-1'z1l 111111 IP.-1-m':11iw 1111l'1ms1-s, Ilulm- Illzmls. P11111-ml lflmxw-1's 211111 l"11m-1'z1l f IJ1-wigrrls, f . . 5 , r W 'Y 1 f Q A I I . . : Q Q f TH ICS 'I' I-SIQ' Nuulwlm-1'sI00111145411m1'l1ms111:1ll, - : : 5 1 1 l'll1m1- 34-XY. 11'A1'1'1.111 13 1111111.15 11 '1g1g1.11 111 y 1.15 ? 1: 'mal-11 1: Irs 9 ? ? I 1 raduat on fa ' e 9 f a Q 11' 1 S 11u1,1M,1.1 1 1 1l1'z11l11z11iu11 Iimv will soon -,Q " 'z F Q 110 l1e1'e. What wuulrl 111111111 FQQ' 11:1 " , 1 Q 1 5 11 better G1'z1d11z11io11 presexlt "7 0 4 "' , 1 '11 lfix 1. f f than 11 wutvll, ring 01' souw her good piew ui' .lo1vvl1'y'! ,5 ? g f BeI'1a1'c- you lvuy 1-lsew1101'e " see our line. 1 Q ? 1 ' , : ? At The Gift Shop. I' I' t . 1 1 E. N. WEBB , ' f Q ' I ist L 5 9 ? 1 - , , I 1 MAIN STREET LEH1 -V M 9 , g a I 5 2 C6 Oili st Po to t 6X g N not ooo .LEIEIHILS NIVIAI 5-n EE. UBTHDM igyf? 4.1.s.x T 'maj l-W ? xp wi X 3 .HJ X If 4 ,gizfhykx tggjii ffifx 'III 1 1.4 xx 1111171771 I -+ A we ...,. -Q ,-x fir ,-. pi p-1 4. sf ""1'r i L it V"'SiX ,-. ,A 9' U 5' l 0 I l OD ll O0 ll DI OO . .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ..... ................. .. ..... ..... ..... .. .. .. .. .. .. . ..,..... ........... ........ .. ............................. .. .. f' ' U- '. . i be Ti Pi Hv ' p 1 fm .Q 3. , if gi' ' it 57 Li' A br ' ' :iii .A,, ll - V ,,... , V M E1 ! w' ., .. . f . , 1: - , 5 , Niiiiii- ,M ' .. ' ' 4 'f 2' li iamx. ' .I ' , :Jf'T":f- f -J . , Qrw ' 2, ef ' iijlllyli gi'1712' E 'F Y 3 fpfgf H. I . : lj wif -g.fg,1f 1 5 + Q- M A H - Q. I' 5 V ,I qt 51141 '4 s .I i I N , :U jx 1w1j.gfi-gp: ,. M 16- , w E ' l . , ,,zg,.g.l. ,, Mb ,X 1'' "l37'7"'7"l7?i 3? I ff in ' A 'Y f I fl , v,"ff'1"'U"lljZf - 2 ' . ' i..f"' , .,: 1 W IV11-'tZG1,i3-jfgijgw 2 ' , 1 1 yi 1 rx L 11f+QZg,.if31Z,?,1f' 1441 - 21131-ij' f Ji' x V f 1?f': 'i1Y-'TL 1 , :1v f1z11:f:?i "1 F5 -5 w' ' Q' QS-im , L ' ' 5 f 'lf'L9.f'I-'44 - fit' SF I , fix., L 1 2- fl l I ii I 1 , 1 211' :'ff':'f': FY 1 ' . , 'ff,QQj34f- 1 e i i , , ' E: k 1 ' Qf'fff?1c3 2132 fx fiLiff1?i'fi?L?55"' WYSI1' ffiaji-1-Q '-'f-wr. Ll' -:N Xf1'f'- ' ,'ff-.K I .- wx 1:5-Q 'IU ' f ,4"T'i-ii,.41i1f. , 'xx ' 1 , wx- -- 3 SS f f ,bmw f kiwi? - ff -f 1 flgf -- I ,, K3 J' ' x ' A . 5' -A92 -4:W . H 3 H. . A H -qJ.'Jfj,X3.Q,,igIfj,Q:9iYi!jJH 53 41114 'M f Q4 CD UQ , Zig i ,,y 7A-.7.':'?.-,.,Hlv.! Y: f -,n-,f ..f'g!"' , ' . I3 QQ, Qi , 'if' ,, , , . - H Q- - ,, . - K - ,, E 1 g 2 T 2 ' 1 5 Q gg Q 71? 75 gl: Ph 5' 12,11-:3Fi:F4 T -. 4 1 1 : -f: -' 1 1 Q UQ .i 3 3 L 31 1 5, T A 1 3' -14, : 3 : :T : IT . L .- A -- - : - -Q ' Il :q:f7'LL,,:::- 5 -, ' 'A 1 i : :. 72 :. . 1: ' 7 ,-, A A 4 IQ ' - - .-. 'Z' : : 4 - '-. : L f -1- 7 ? 1 :. E lv. 3 - 3, 3 , A :'1:"'ffZE..""'-: - 'A 4- 2 : 5 L - .. -f , 2 I ' ? : Q :TI E Z f ': .L A -+ 4 - -' I -3 ,J Z , 7 -T T 7 3 ? T 2- ' - 1 f, Z --' 7 .Z.. A L '-' W 1 - 'T I LTL.. : 1 - I - .: - .:. ,: .- - A- 4 3- .-. A L Ei if 3. lf' f fi ' CD - 't 1' : 1 7 1 ' , f Q , 5 T 5' jg " 1 C S :T -' E : ' -- I , ,.f, "T Ll l A 'r - 7 ' 7 E ,.: -4 ' ' 'T - 4+ - 4 - 1 " :: 3 :Q : 5 ,A " t-l 3 I : T I 1 . ,, A W A ,, ,, tri - '-' 1 .7 .1 ' :In 1 -' -+ " : : 3- 3 1 .T .T : : A C Z 5" 'T 'T 'T -1 I f I 1 . .. .. ........ ........ .. .............. ..... ..... ..... .. .. ..... ..... .. ..,.. ..... .. ....................... .. ..... ..... .. ..... .. ........ .. ..... . . . as so 'O as Nl 'n a 00 a o o 1 s o o fr 90 'A 0 o s s 'Q o l 9 C, I111 bu 11 D9 11511 D Call ,.. You 0 XX S111 1.0 XO L lb 1-1 OX 11 .V l l ,.. ..1 -1 V -- .V , V- V ,- .-1 V V. ,.1 1... ,- V V AA .V V. 1... ,V 1-. ,- t s Llke Porter .1 ilu 'u i I .I ll E 1 I ln! 9 l 1 MARK 11NV,w 1-1 ,-1 l it ..- a115tl11n.c, 111 tl1e1 e ,... DO YOU KNOW THAT- ..1 1- .- V ,.. CI U1 .I .14 l Oo UZ 1-11-1 me qc .L..L1Nf ZF' V. for a case for your Y UO 74-w fam EI HC ,r E - V. 4.1 ,... 9 5 5 9 5 9 6 9 9 9 6 E 6 6 9 i 9 5 Q 6 i Q 6 5 6 E 9 6 9 6 9 9 6 9 5 9 fe 6 5 9 6 Q 1? 1? 9 6 6 6 9 9 5 9 5 6 6 6 Q Q 9 Q 5 CFS ea D A by F3 Sa Of' ...ng ooo no il " .gg oo no ol 4 1-1 2- 1.1 N1 1H1.1,,1 5, N 1-tl-'Z 1, M -3 .. 1 1.r1 '55 19 149 -1.: .-1 L 111 O01 I .-1 Xl ICX l11 XX x XX if a 6 9 9 9 ' 9 6 Q 1:1111 -'1111'11 5 11 1 .1 1111 1 . 1 11 , - 111-1 111z11'ks his s1111111sI111'?" 1111151 be lam , 2 v . . U Z Lzu'1111-"XX11l. ev111'ytl11111:, has P1111111 ai Z - . .1 if if PF 5 2 9 111z11'l1111l 1l11w11 111111111 111 lioliclzlys. ?g 6 1 1 - , 1. 1 li11l1111f"l'sl111w, 111111l1l kiss 11111 1 1 - . 1- . 9 2 1-ight 1111111111 1111111 11111 l1111' s 1111s1,1. 1 I 1 11 1 1 1 V Xlr. Ii1l1li11g's--"XX'l111l is 11 sl111l111 11311111 F11 111-111'111- 111111 111111 5111111111 1111 1 1 l ' .l l flllll v ill 2 t1111! D il 1111111111 1111' 111111. 1 1 M111 11 11 1111 1111.1-111-1-0 Xly1'1111-9111111115 wl l1 II111 11111111111 f , , ' 9 1'11Y1l1111l 11I'I'." ' ' ' ? I 9 E' 9 Z . . . 3l11l1li11111"l 11111111 Y1111 1'e1:eive1 a 1 1 gfsx 2 ettei' from your gii' asf week: was Q 5 - g 4 . . . e a . 1 , 1 , 111111--"N11' i. S1111 1'11 111111 111 11111 1 3 1 X1111 1-4111 wl111111 'lt I11111111 'N w11ll '11 '11 , . . ,. 1 : " ' ' ' l ' " " k 1 ,1 Q1 ' 'll lz111k. . , ,,,. Z S1.1m01.1 11111 S11 I M111 11 111,1 1 Q Y1111 1111111 1l1'i1'11 11 11:1il will1 11 s111111g11, 111 111 111 , , Z 1111 11111II111' h11w l11111g y1111 s11:1li il? Q, 1' 9 'J11 f Y1111 111111 light 'z111111ls alt, 11iIl1111' mid? I ll V' L 1 1 Y1111 sl11111l1l11't 1111111 11:1 21 st11l,111'i11g 11. ffl ,ff 1 1 11 11' 1 Q 5 1 J ? ,Q Z. 111z111, :ns 111 allways l11'1111l1s his wo1'1l'! lf! 1 , 7 1 ' A 5, ' '- Y I ' .X 1'11111'i1'l, 1111 11111 1111' how 11 ', 1 ,f ' 1 l f, '1 01, 5 '501l"'Xlf'Ul0l1"l 1111111 11 wz111'l1 111111 11h11i11'? 1 L l W Y- 1121 THE TASTE TEL -T Y IT 1Y1111 must laugh 111 II1111's 11111111-s if 1' 1 l 1 11,4111 1 , It 151116 REAL FAMILY D1-in , . 1 1- , 'J j ,' 1 5 : 11111 11.1111 .X .1 1 1 I , 0 1 I Q ,ii 5? Mfg- by 2 l -:Z 1 f' 1 T . f 1 : , 111 ,M1111Q.1f1 11 M R ANF RK Y1111 sh1111l1l11'1 laugh 111 11 1111111 wilh 11 Lfl'1.,j,g,'5,qh 5-1 B L W 1 11 1111: 1111s11, us 111111 1-1111'l t11ll what wil 111 J' 1 I Pho 9 l111'11 1111, 11 0 QW! ' 1 il T DAY. ' I N 1 . . . . ? 1 Y' " ' 1 -'53 j 111111111 z111t111'111's 0 ull k1111ls 111 so ? 'F 11 11' 1 1 . si .. , . 9 ,1 f A 1 1 11.1t111 11111 11111t hear. 6 . , . . '1 J' 'E 1 1 F 1 11 1 . Q M11 :1ll'111' " 111111 1l11l I 1 '1'1'zl A , 1 , E 111' l11z11'11i11g l111p4i11 " '7 f? X112 ll11l111sI11z11l 1",l11sl l111l'111'11 1 ' " 11xz1111s,' 5 5 i 2 6 tl11 0 o o o o -v 0 0 0 u 0 0 0 0 l a 0 uoqouanvi 1 'I do clq a m 3H..l.V3I-I..l.. m 'IWLD E ' J lllllllllllll' QL .se a-5:5 Essa afg L-...J 5. o..-' gnu, V HXUIIJAYI 'I IO ISI tl xx I I 119111 UWT LIIIIHLS ILLVLS N0 HHOLS .LNHWLHVJEICI LSHH EIHJ. .LSNI CIO OD S El'IdOfEld .xg A .nw :,1svs'1.l 0.1, sr m' :mo H 6 0 0 o 0 o 0 o o Q 0 0 o as 1 Q a n n Q 9 0 9 2 n o o o o f o s o v o o Q 1111 ,- I XX ,.. XX 111111 +- S X 1 1 ON CTI AU c o Q S s 6 6 0 0 0 5 o 5 0 n s 0 6 Q u 1 6 o 0 5 s 0 0 0 'P 3 'I' 0 0 0 o a s Q o 0 o o 0 0 o o 6 n o -f .-4 THE YEAR BOOK HAPPENED TO BE DEDICATED ,.., A ,-. V HO ,- ,- +- ,- ,- Q- ,- ,- -' -. - A -1 -1 .- ..- 4- 4- Z ,-. ,-.4 ,- ,- ,- ,- .- - -f Q- +- ,- f-' v ,- 4-f ,-. Q-4 ,.. ,- A.,- -.- ,- +- ,-4 .- - ,- ,.. - .- ,-1 .-. ,.. A ,.. ,-. ,- ,- ,- Af- ,- ,- - ,- ,- .- f- - ,- ,- ,.- Q- '- .- -L X, ,.. !r....... ..... .. .. ..g..g.. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..n.. .. ..n..o.-Q.. .. .. ..5..5.. .. ..... .. ..... .. .....g..., 4 Q o o s Q - . -,, . ,-,-.- A-M,-L 9 Z Z 1, .--Lf L, L -T ,-M ,ZF g - L Z : L.:: 5 Z.JL:! T13 :-.- . . --V , ----- -- LL 1 1 3 - -- f-f -- :'CL:: L'A' 9 1 ... - L gg -- -- -- -'V' FV 6 T TJ iff 'T : P. 5 I ,E . 5' 'Z " -E 1 -' Q : L' E f:: - A 1:4 fL.-:-- i r - - - "C" ':-':7: TIT-I -4 -- I I L ? , 1, -:p A- 3- , ? -i I L - 5 J- T' :L:fL 31 :L :. g 1: Q .- -r,L. : :L -- L'-- L.: f- L , 3 2 : , .-"7 I .,.4:9 ZAPQ:-E :, 9 L : - '.' f- 'T' L' 3' Ez'-r ' 2 Z L L Q gg: , Liillj- 4' C N 9 " L '- ' - --' f- 1 - V : V-' Ll 5 f ' -- - - - ,-L.A1.-- -. 1-1 1 - V 'M : -- L .. A --.-.L 'T--Y - 6 -f 1' L L,..' . "".: ?'Z:5 'I '5 It EE -E95 ',: -I .25 '25 .i Er, ' if "i 11.2221 2:13- g L gif LL QLL T-Efg5:.:f- :C15 :I 5 I :SL if 12. lil?--. ,Ft .F Y lf?-1-Ir fx- "--L: Li --1+-:Y A . '1' .L ,-r ""' A I-,- .,-4 "',-"' ' o L.. L ' -ff ,-1-"', :-'-'Cl " 5 '-'. 5LL 74: 'EL-f FE' 'TE-ZIV: "'-:'-7 ' 'srefzi Il '--1-2-71:1-fL:' 5 -3--g:r.','r - I il:-'..::p ,AI 2.3: T : 2, - 2 21. , I : 1.. Z - -1' -.Il T -L'1+- -1: Z u -.,--...-- -. ' . - .- - -.. -...- . , :.:", ... 5 ---' L7-jj'-' .-.71 - ,-..-f:--f5--- -- . -ff - 'fx . f- fr' -- --.:--f : Q :::,v'-'--.-.12 :.g,',.:-3:f"-.. L 2 g..' z- 'g' 5 ,,,,I :tLEEEZ2"- LL-I 1' , - : - . zf : - L - .-'- r: 'f -f :.- " f : 2: , - ., L -.... .... -L w.,3-'1 g L-'J-,.. f-I f-Z:rL:...i' 1 - 5 9 L--7-,TJ -f ---':.:1 :L-----Z - -5. -A xr-. Llfg. g . ...L-.L-Z gr- g 1,3 "1-:.'F"1, -IZA f. -.ZW -...Z . ' - - ,1'-:- 'Z-' rs--ll. :Z-l::' -- -- .I'7- f.f':-.I .--, .-:-gf.--,:, -f ,: f 3 -71 :,-,- L-,-..-L I ,f--f , , 5 A' ,, , ,P-A,,L:L"5 :'1:-: 1 5 .".'1zf .-'fgzz-:V-I -TFCZZQ Z , -1-,.-..-.-, - .-Q-,-L-, ,L-,-- '.- , - .-... ..- ,....L -- ,-A. ..-.-W .A - : .Pm 1-LAL-an LAP:--A ' N3-H-3 ,: ,- 4: Z L ' c 4: LZ.: : - TZ ,,'+-1' , . . ... 7 -A-1 T..-1 - ,.'g7::' 6 .Z - - :-- ::TLL: "'-:SJ Q :L - I :.:1 .- ::5.:: ,N Z' 1- 6 2 -L::::: TL 'x 7- C' ?1 :fee Q- 21:2 f- ,F 1: 6 123'-1-L1 ?"r :E " EL 5 -1 XT: T", "'-' '-'L .'-1: l: 5 .3 LL:-gr: f-LL. .,., 1: L: . 721,-"' 1- "'2T.'-- 'T 4-v ' 0 - -LZ . - 71- --- L- L '- -I.1:L:L.Z.q "'L1?'-CW .L- if 9 4T?'?:1"' f-"'Li1 5. Lf 6 .E' 773731 1:.ZLFL1I+-2 21 6 " -- 1 ' Y: -' zlilfizf- H ' 6 ??.ii,,L: :C ""?'-LE- L? - -- - Q - .:-- . 1, ,..,..- ,,- 2 'F : .lz ' -"'Z'y il T ,jr 9 L----, -- -f':.'L-'I L T a P. ft'--SI, '::v::.::': -Lil 6 .E 4:-75- .: Q," -i"-2-1 .'.. 6 : 5-5 : .v. :??r3J'Z.: 1 T'-If Q "' :T-L.,rLz g1",:,5:': -.- L'--1, 9 - L:-251'-il L:'-3'P-7::fE T L M A E, 3.1L '5::ltz?': :fr o P L.. -"'- - - -' -- f. N "- T - . .f,,'::L::- 4-'-N-,,-, .- L -I f III 3 ,,IZ'I -3 T....:"vf.:-:- L5 9 : 1-- L -1- f -:Lf Lf: 5 ' I '.- 1: ' , LL: L:-...:,L L- ? H -3 TE:-if-'?: 'ft-?.F2:'d7': 3 -I i . Q-g:r:""1g - . 1-.::r. ?:,,ZZ:, "-- 2 Ffa L, LZ:-r -:?R' P21-Lp, -'Sf' ,942 9 - --6-,'-f---:-: L:L', f - 9 2 : -QQ, q'K '-Ex.: .g.':-::fg- :gm " a T -gi tp,-L :fl 3-9. : L-,- 5 O -1' L:-1,.f"I'gLjf. 7 1,2 Q E" L -fgvxz--1-2225 .-ggi? 9 - riiii-221: v.'Z:?: 77 L 9 : 371.1-LL-1 :Z-1Z:,"f :3 L- iw: 5 v- L.: -r- yt, '--L-, 1 -L : L.. Lil:-A '-,--4fT- L-V E 7: -zz--::L-:-4: fl.: -mg- i L .:: 111.yZ':l'-74 Z- .':' ' : - .-- -:--, --:-1 .--.- 1 - 2 L: :: .-I-:-ff' .- - v . -- -L - ..---- --L.: "- ': 2 -7,-. L,-.- " :-'--v:-- .-. .- I v ' "',- -T. 4",.,., '-fp -. 5 Zia: ,::m!.:4 3-. - 6 :: Z-:ft :l-'rg: 5: L11 6 - 3 LyI": Z3 -- Pl -, "'E51v.ZI .IZ-.L :: lj :Z 9 6 6 6 SHO 1 11 1113n0,1q 110A 91d ue 11111 1u1oq12 S1 M 9111 11 asm my -X1 1,11 H0 XX 11ou .9 Tl U11 --IQUIOIS I J 1111 S If pas 1sn1o 19111, -V guard FIUUIO 113111 01 II -"' rl WIUAK 1 91 XX Q 11 X 1- ,.- ,.. JQ1 01 SH 111011 - 111m 1 1211 193 S .... ...- ..- ,-. ... 1- f-+ 1-Q 19 19911 9 11s ll 11211 I d I IE IZ 1 II fl 110 -1190 U10 1a .Ie S11 ms VS J 8.10 O01 0 dn 11 11 M 111 UO 112911 1 111011 11 11 101 9.1113 -. ..... .... 4 104 1sn1u 'IS 3 sd I fl? 21110 'U 1-Q ,.- -.- ,- I-I 12911 If.: 011 11 91121 um 111219 .mol -11.19115 191181 5 A0 .19 I 111015 pa aprs ala 101 E0 ll Ax pup END BSIII I 0 S 1318 1 95113 51091 .IH 11111 I 1 1119 -. L I s ' 1 ll SLNA UI 1 1 515 6 11100 11111 HP 110 ...J ,..1 ...f -1 0 1 1 9.1 IU r HPI 1 fl 3 0 01 pe D I 11199 1s1' Ill 1113 I 0 P 6 IOS .IU 11 .101 X91 OS IS Hu I Il SH I ga P0 I 1 -a 111111 .L 91 11 apu 19111111 Iad ,1 0 11911111 S121 P 'll Ir HB3 1 ,- f-. ...1 1-f ...f -. ,.. H ,.- 1-v ,.. one 11011 1 1110 11, s41,111H IH XX ll -91 1119111s9.1d 9111 an 9111 L. Nb 011 ,.. P 1 I 149 l xxx 01 111 SH 1121 ,-Q I 1-. 1-w 1-+ H ,.- O A Ill 1 9111 sas 19 ssa11 1x0 UH I0 os sri 11 I alms 1 K N9 ll SS UP e111 1 I 9lI 1111 U.I I9 9.11.1 I I IO 11 11 P i 1 4119 D SA Q19 meg 9 sn JP SN 61.11 HI 3.1 111 1' X8 III! xx OK I 10 1 P911 L 1211 suu 138 ll I3 pasnu 1, ffl dll OS ':a1112m P+ ,- SI 1 1s,111 11s 111110 J 9111 01 C 'E-' XX ,- 111 1 J HPIU I0 Q11 ,.. 1 5 s 5 5 'P 1 s 4 2 I Z a I 1 2 5 2 5 SDS 3 XX P .191 L Ar? ' 51111 1: dn .f.1.11111 1.'s1110.J 11 0101112 ' 1 ' 1 ' 1. i.111s 11 A 1, . :1 1 Q 111 '11 111 . 'l 3 z.' 1,, 2 .' 1, sz ' . - 9-I5 SUD UL- . ' U I. ,, ', . ' . 1' - ' I ,, ' - , ' - 31 1 . ,, 1 . s11 s 11 1.10.1015 1119.1 11 11112 g S111 10,11 . , -sua S111 311111112 ,1a111a1-" 111110 - 00111 .11111 Q11 1 11110.11 .11 .11 Q1111 1 ,,, , , I ,F :F it 12 110 511111112 s 11.1.1111 110A .11,,-11121111 , Q t at 1 ..LlI. - I- fl f : 19 11.311011 BU11111 110 001113113 1! . A . U I? -' ' IN .. - f aug 1: 1111z1s 1105 11o1111J,,-111z111,v1 's1111 ' '. ! 1,1 Ja. L U ,, 1 1 ' 19:11 I UI F I I Id I f . . 1.11.0 11 ,, 11111111151 A 1 A 1 A 511 1 H -I I ? j all 1,311 31111111 1111 .xx .19,10,,- 12 f ' J c a . : 1 11,1401 .. . M ? f " X V 11191111 ' - 'E ,. f 'O 'd 1 1 . . If - I I BH f . - I ,III . 11.1 I- ' 120111 111105 .5111 , , , I 1 I ml ,q 1, y 1, ,INA .1001 .1111 1. 111111 1.1111 .1-11111211 1,111 + 4- 4 - - . , 1 1 , 1 H , z f 11'u91l11z1 11 111 M011 'UN1 M ' ' ' ' g ' '1 11 H dn ' SG -'Hs 1 : ..1, . - - - - A ' 1 . . . 91 ' ,. . ' . . - -.1, 1 111111.19 1101.111 A101111 11011 1111,, 1 V ' U uw 0 I " I In , Jo- ' 1 bfi-J H ' .1 111 1 in ,111 9111 1 3 1 - -1 6111 .' ,'.1 A .' 1 .11 I 11 1 -- 1 ., 1 'Sill . . S 1 f 1.49 121.11110 11110.11 011.11 fl-113 A 'Wi U U0 IIU-9 0 1119111 011 ' , 1. .' 1 1' 11 I 1 'a1p p 11o11s 91111111 911 11112 11am1sa.1d 112911 e1s11S Q f '9 .A ' I ,, 1111 ' ' ' '1 . . ' A ' 1 1 1 . 1 151111. 01 11414111 s,11z111 .1111111 1: s,o.1a11,, ' 9 1 H ' 11a1uu10.J S111 S1211 11'.1a.1-111 1 11 a111,, -"5 "V" ' Q .1 S191 1111 3111911 1111 .1 a.1d 9.112 .0111 ., 1l 5. I ' ul .. ml I an 56.11111 os S59 11114 s1u.112 .1110,C 1 ' . 1 f s . , . . . . . 1 1 1 ' 5 '- ' ' A 'I -A "I I l' - 11 12.1192 9111 Anas 10111101 11111 11911111 ' I l' ' I 2 n 111, 1, 0. . .11 , . '1 ,, '1m11111z gm ' z 3 .1 1 I 1 . 0' Q1111111 : - ' 1 . '1 111.'z1I :.'o.1. . 2-I111111111.: , , , . 1s S 1 1 . . . ' 1 J . .' 1' 1.11 1 f.1 A '.11 Q 111 1, .11 A' .A 1 Q S A 1-I - S , .1 1 H111 A -1 ml .maq a1s11S Q 1 .A , 1 A A f I 1110-1,1 111ml 31111111 V 1191139 9.111101 111112 .1 11111 .larinrl 12 110 1.1!mIJ -HUM. Hmm HS NOK SV 1 1 m.1.111s sum 11 511s 21111 112111 01 1s11.1n - I I . 1 1 X111 yusmx .1 111 ,, 1.1 1 Q , . O O Xl 191 11 1 .LHS 'IS W 37lV.LS 0 0 0 0 6 o n E 6 5 5 5 5 6 n 0 o 0 0 0 n 0 0 Q 0 5 a 5 o u 0 e 0 0 o 6 0 0 I 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 o o Q .g..g..q..g..g..g.....g.....g.......4.....,..,..g........g..g.....g..,........g.... ...5..u..4- 4- sus- .4--6-41-0--W-0--0--ono--ous- g.....Q--s--0--u--9--Q--vs.-s--0--o--o--0--on 0 S . T 0 SWAT S 5 5 5 Q 9 9 6 9 9 , 5 w Q w e 5 9 9 N 6 'P 5 Q ? e 9 G 'P 5 Q 5 2 P i P P Q 6 P E E 9 i 9 9 9 5 P 9 9 9 6 5 5 9 5 9 5 5 6 6 Q 5 6 4, O ' 'll . 'IHOS .L HH .LV EH '5I.mk,l u1:,q.l.mly HHOA 'I- lL.mlm11I I Q HOOD 'I.l DS I'lIl.I. lI.Lf'E.l ll i , i'1:l.l,x':'l1l.l. i,l.l,x'41 o.l,-.1.1 5 ',w.71.ll21l.v.,u.m.1.1 synllllllllspl : 1 Q Q ' 22 umW,nugumum+ml j wmsuglllflll1ll.TIg,I,wIl1sg .ml G 'cm s.,xx'4l:l.1.l,w Slum 1 uxx' s..xwlsslxflslA wi:-lx1.i. 'lx 00 9X .vllluul uxx' .-I'l1'ls:l.1m :um E 111ml f111wl'vFI11I11N111f ii SIfI2l.l.I,.PlfI Jl1'l.I,.l,Zflil .lu uiigg 12 'ulgufl H1 .ulgflmllullxy ul: 'J1l!,ln.mu ul luuml I: . ,xlrll'.l1m'-H HQOOQ SKUM V' ,t aneaq 3.19 ea l-E 2 if W f ,- f' 55" Q..CD 9.1039 'D i i qsgnb Q l ll O ll .cr O AMERICAN FORK UTAH QQAQ1 04' U56 UTAH COUNTY S MOST POPULAR DAN 5 111 O O 11 B 1, R OY R SUS E ff ff ff 10 CD 'U I5 -H in U C1 g I f f Q . . 9 2 f Q .'11si1- 1-11111111 11 1111-1-ling 111 11111' sn-1111111 11111 1111.3 Q 2 1- 1111 111111111 :1 111 ' s1111lv111s to 1'i11111j stop 11111' 1'z1j, 1 1 S111-11111 11111 11-11 111-1' 11111'1111s113 il 'us 11111111 1111 11111 "111, f -1' Q T11 111- 11 s111111111-1' 1111111 101' 111-1111 1111vs. 5:11-211 111111 s11z111. Q Q Q XY1- issuwl 11v1' 11 1'11l1 110111 so :1 11-1'o1'11 S1111 11111,' 111911. 1 1 1111 112111111111 111-1' 11 list of our 111111i11s gone 111 sh-1111. 1 1 3111- 111'11111ise111 111 11':111.'l'01'111 1111-111, 111 vullse- 1111111111111 to 111oo111. f ' 5 S11 111' 2z1v1- 111-1' t1'11i11i11g1111211111-1's i11 11111 g1':1111j:11'11 1'11c1111. Q 1 O N1111111: S11xi1-'s 1-1:1ss 111z1g 111- i114'1'1-11sv1l 1111j 1121, Z 4 f ' .11111g11 "lt sm-111s 111 1111- 111:11 1 1111111 sv 11 -1111 l111'111'1." f A ? 11'isc1111'1' 11111. l'z1x111:1111w-"Yun 111 '11, y 111' 1111111111 it was 1 1 1,1 A f who tz111g'11t QO111' 111111g111111' Io 111111 1111- 111z111o." f f 1 lvvwviifm 1.7 Q .l111121'- "1'11i1'11' y11:11'x," ylggqgffg: Q j Q '1' . 'E .1 -....... .. .. ...........,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. ....,... .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .....,.. .. .. ...........,.. .. E Cal? Il YSOI1 POS. Z ' U d k n CING HALL 5 5 f c:O, f E livst sprung 1111111 111111 11111s1 11x1-1-111-111 3 f 11111si1'1111111111111-T1111111111-1111s1111111111-1-1111tv 5 . . 5 Z 111' -1111--111111111 1111' 1-11,'111"1l1111 1-x'1111111j1's. 5 1111-1-11s1-11 l'I111l1z1l1111-1's111111 1911111-1-111 1111111-1111's 3 ' ' 1 - ' " 9 . 1'11111-1111 N'1111111-s 111111 V111 1"111wv1'S. Q 2 1111' D- l'11-111-11:11v 111111111' 1-11111111111-111. 3l1111g1gQ1 1 S1-1'1'11'v 111111 Q11:111t-1: ? 2 1'1111111- 11111-.1. 1 .. no an as Q-nn 9 . e 0 U ,-.L 3 Z A vf 0 Fl' FY wo- . .. .....g..g.....g..,.....g.....g..........-g-fo--l--uv V. ..o-- -V .- -r -- -V -, -- --o--o-- - -- --Q 0 E . I -3 5 , I2 1 5 -.1 4 ' : :L T f ,L '4 .4 7 T ' -T - 0 2 O' I Z 1 Il ' 3 -' 2 ,-- In 7 Q, 5 ' l U- '1 A. il :' N9- :1 i I 0 3 1 K ' 0 I 1 - 2 Q + 5 ' A -f 1 f. F1 51' .. , ,. Z 4 7 O r- U H ... P .. --0-fn-.Q--m-Q-.Q-vu--m-u--nl-Q--u--0--Q-.n--o--o--o--o4w--o--o--o--n--o--u--0--s--nf-nu --o-- -4'-s nued ont C CALENDAR ,., ... ... 5- '43 .4 . .. .....,..,.....,.....................................,.........,..,., .. ..,........ .. .................,.....,..,.....,.......................,.....,... . . . . , . . Z ! 2 5 : 5 ,gg I .- 3 5, ,... v 5- , ' "' 1 9. . .. - - H :- ... 1 H 7' - T1 : Z ., '-1' I 1, 4:L A : 3 V : Q : H L H Q 3. 1: 3 .- ,. 'C J H I ,. 9 7 1, ,X .. , 4, : -: . 2 U3 - if 2 ': : - L- C. Q 4.4 -- Tl ... M I L LE 9 , , 'Z 'l T - ' 7' I ' ' -f 5' 4' 1 1 : .. S 4 H : " -4 3 . L E I if .2 f :... L I: LD 5 u if :D :E Z L ,S . 3 ... . .4 -- Z.. z "' , CD ,lt : 7' 'A I 1: .CJ L 3 lf ' L '-' L ', .Z L A 'E .:. ,. 5 Z- '- Lf .. 3, CI .S : - I 1 ': 2 - 2 .: .3 I W x 1' . C f Q 2' ,4 : E 1 L 5 :- 72 ,t Lf -' 3 -'3 7? 3 . I L f m IZ A 1: Y I -E C .- L2 'I ,Q -4 -' :' g 'T' '- '2 it A T E .7 " -: 72 I .f U LI 1 W - - if 15 " 5 0 '- 3 : Q: E 7-- I Z: 2- C - : .Z 11 E 5 E t -1 1 1 5- ... .., ... 5- g, : -. 2 1 2 U2 I., L r' 71 " :iv -izzllif.-1:5-F i f I 1 f L, P- f 1 . .. .. ........,..,,,,..,..,..,.....,.....,..,..,..,.....,...........,..,..,..,......,..,..,.....,.....,..,....................,........,..,..,.............. , ,., , , , . ,


Suggestions in the American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) collection:

American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

American Fork High School - American Yearbook (American Fork, UT) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.