Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX)

 - Class of 1939

Page 1 of 214

 

Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 214 of the 1939 volume:

gg fi- , F f' if ' ' 1 - . . 5 "', - ,V , -pw , ':,,-',,, ', J, " 2, "L ' K :fx 'lg-vim Q' . Y , -3, - --X ' ,.u,:Q,f: 2 , x .ev 'H . 1-'F fsf-Fa.-2.1, -. f kgy.-V , gg- .rm ,- ng 1, W, N , ' ,, , ,fffiffyf s :lf 5151-'Zim - -' 1, . 'V ,V kV1V,2.l32"V Q,y.giVV,,yE:A- 1. Vt 3 V,,m52Ve 'V LA-V'ffV3g,. V ? , I' " V , ' AV VV M 'QV W.: .RF ,J-ggViVVifV.ggfA,j'm32g31lg5EV .,'-L.,-1VVNV,', .. N . ., ., ,, 1 ,fx ' f -4 pm, ,X -:fm H: f , 1 V, wg , . ,- , , . ' mf, .. 5 3 ,T-.:'gj,V QL., i n V1?,.kV VV V .,,f4:g-g,f5kg5V.QX 9255 VgFig.,:tVVhVVVVVq5z,U.VVAV.,VV A :VA VV.:aVgVV'4'fVL i::?VVg?xlVs,K, ,V A flfayd 1, .. 1 9 f , f 1 , ' + X.s.,.,,h.1'4'1f52N-ii , 1, , , f"..1m'g5-g:ai??vyw'fs , Y . "2 KA , 2 x -14 " 1- , E if' .rm K ' - 'Sri' .- ' -45 . if 'ff :fi-' J 3.2f113.,f v, VN' "LF-'mu ' ,?",j ' ' Y' ff' .- A - ..-H -. ' -' " W . u ' . ' "' ' " ' , - " " 3. . "Iwi: 1 :I '7'-, ,FJYL 'np' fx- ' W ' - r : " - 1 ,"'F""'5Q.X1 3- I' f-,+C f - 1 ' f f. ,SL "t ., ' ,- iff, 1f?e,gg.,+, "fig MV .W , 'L .iv , .mf-6V-,q1gV,. f ' ' . ,. , ' A 'V 3Q,',,.'jg 'fy LQQT' 5 Lff-gg, A 1-jf: :Q 'gp J, 4 Q ,, ?",fV3f'g:-fp ff ? 'he 'ff V f 1- W. 46,1 V 1 'A " f 'midi' . ,N gg,5,14Jlg5 XV: 'Vf-W3 ' A' Nj V , A ff' N H '45-31 '.. - V f ' M , ' f -ff - V- Y -1 6 .- - Ly-V4 - , 1,f'+-:z::'.-f-f M, Q, ' in W?-1 'WQQZ--5 W ' " -U' 2, -- ,, vu.,-jf, qi. ,X 2 ,.,Q,, V -5 "1 'Z -'-1-Q ' 1, 5 H' 1 ,kg-',LfJg, hr 1 'gi ifwJ-M, V gk A - - g 1 ,r M4 pj??,.f, - M Y ' . 'Q - f 'K ?f, 'W 4-1 7. 14 31" f '- ' .PJ R ' -. FV? ft 771- ' 'nfs-'Y -' 07-"L '22'G'f?IR4?:Q V512-' W"!'19f3"3 , 'Hz' I ', 1, . 'f Q.w- ,f f N - f V:,1VV A N.-'L ,VA-A 4- - -W.: Vt! VV-,Vfgf l, UQ,-Qu' A, V , Mg,-3 . ., ' VA I., ,,,, - - 1'4jW:'j-X A V41-, l ' . ' A ' "--X -. X 1- ' . -- F-.JN ' .q","i"'4.Xf :Q-' " '-J K-ef-"h A'.,'.',,. W, f'-"f"-LE. ' -' ' 5.1, Y' A bi ,', W, ,V ILA,-w.'S' V V ' -.. w 5 -' -,,:-V -, ' 1+ , , 1 , ' '-' :Q gl: Q , .,g,,.!i1,1 H, ,L 1 1 in-,V f, 4-VA: V - VV MMV, ' -3- VVXV ,Fl ky ,, ,. w--V Ap td- 4 rv:-I , 51,33 Q., -. f, V A Y, :EV gief-,,,f-, VV y A D , ,,,V, VV -t N , ,V ' ,wx f. V 3.-,-v .,-,.,. My Ap. -V AV. ,V,gxV 1, ,fl , -ef., . A .V 1 V' VV-5,1-' V . -UU .- " -T. V+ 5 ' - 'sul' ' f iff' 13.5" 4 ' ' X, "fa 'VIH , 'mv-4M 'Til-11 ' " ' ' R 1 .97 ' - . f , " ' y '-fr V E 'X' - Rl' 1' " if N, ., -Wff 'V ' Q' M w,'fiA-zsiiffx gj ,V . 5 .O , J, Vg,f.VVXf 2 P .W ,- .V ,ig , j,VqVg.Vh,a ,QVA ML V- X V ,QV-VQV, ,ar it .,g, fb,,.V ,T V ' ,VV 1: .V.', -, ,. A ' - " " ' ' f "J, f n "" ' 'Liv V - fl'-Ki if 1' ,-H?T"?f3 755' 5455" 1 7 ' 'Q' !5.:,H" -Xp". Y A X. V QA ,.VV az . V .s ,QQ 'gf lk'-,JVSA jugvyi ,ff gm ,Q:""i145f'3V,' VV 415: ' QW' ,V 1-ffl -A ,., ,,,,.f-g - ,,, V -5-ng - V -- V' I -.g Y .5 ,, "f V' ,. -Vu, , -1-.,.g1,, 1:1 A. fm gw- wx. V ,,' ' , nf. "rg, .fffl-f ' .A 52 -. . -- if V 1 :.-4, 159 -' A ' - 91 Q Eapefew' A , 'ff ' wg 2 Y V1 , -4 C .' '- ' , '. . 1 5 -V -:ff':y.f- A -.'-,-.., ffg ,fy Xi, -, - 'Jw f-g. M 1' 9,1 'V QL: . , Q V.. V , -V ,, VV V X - -V ,VV 1 Vin-4 . A . 1 Q x V gf! , VV V gV.z-E4 N- ff'-VV - 1 V m fwgy w,,l,V., ,. . '- LZ-F ,. V .7 - . f'1 ff A: '-.fa . X- X ' T VV Vg 3,4 V V - , ,VV ffl, xl., ,pVV'53,A A iz, V - , X :V ,V 4 lr, VV A VV V, V 17, ,,tV-if 1 ,,.?Q,7VA. V V .- .,. , . HV A., -.ufwfw ,, - ff- x, . , a ,1 wk ,' . -1 -V , WTS" 1Q3g.fQ,p'- ' N ' 93,11-Ag ' V P, 'f.'f?gu:,,g.Li'. f W ,f N . , A gf. , 'rf 3-' ' if 3 - " , 'ini'!f:e'XVHQ"'z1!4' mf: " 'fi-Val -1 -.Wx N--V' Le-I J. -QV ""' . ':ff??E'5'3'v. im I ' I 'vig ff' - A ' ' .ff MV1' 'x ' V QV VJ, ,ev,ryLQV?ViQ,,lV5V.VyyjrqV WVVVV 3VV.,VVVA swag VV xt V , ,V -,V VVVVQK f -V iz? V A Lf VV , , la YM. 4.11 i 7: 1 V . V V31 'f " V wfjvivi, L Q V VLeV-4-,j.g,.V-HY,a"1 L. Wfnfg-1g,giiV3W stfil. V.VVJV.Vf, fjgfv' -ie V V 'L' V, ,NYM ' af' 531 ,V LV, 'V':1V',fVV7 VV, Z f , A - ' 4 ,. ' xg. ' ' Qf,fe:'.w- nN2,'-wwf' , g ,A awp' f .1 , ' , . .. , 1 ,Y 2- gr, f V. 5 3 . L V b L . V ,..K,.g.1,nV.. ,VV-,,-,, ,,,..i,.MlV V, V gui? ,W V 4, f- ..f V , V A W1 , ,N V. , VV , . t ,, . . Km RV: V V+, ,Vi F V M VV Vw. V R ,Q ,wi V , A VVVVVVV V , l ' .4:,,?" ' uf- 'Vg' Q V 'wx' , 545. V A W .' -4' S ji." "f'igLf: V -, I '35 i . ' C J -' . 1" A ffl ' -1' .'-1 V . ' H f - n. 'ak' . i ' 'lf J 1 . f' X -. a, ,, M, V V - 7 .W , LIP. ,SJ x3',,.J'. ,VNV ..V " ' ., -' 1, -'ggig ' - 5, , qi .wg V , ,VA X U 3 5.'Q5,.j,p. ,. , .V A , 2 V' 1 ,- ff' V ' V -eff , 1+ . U f- - f 4: .,w1,f Jew' . i' ' . - .' - 'www -MCA " ' H " , 's-inf, X5 'Q-fg::fAzn,' ' f "Af Jw f 'WB' fm, I X V Z "Wh '3,, ' ' V ,' V , V 'f-If - . fy- RFQ 4 .L , V., ,T-A ' :ji A 1-,w. , V-V ' ' " Q, V V' -' 53 ,HH VV 3, twig' 'A V f, -' . I i' Y ' 'T-i1,f-W S -'?"ff2',, 5' -134'-f ' .- YY?" iii! ' --'L-ir,--ii -5-ii 3 7'1,wg'f1f'. '-1 'C 1' ep. J-'aff gxffxffrmg iw' 'fh"tiv?m x 5, V Q, 5 ,V.g2,V-,iv IVQVL, k , ,Q A 5. Wg. V, MAQVN- 1 , ,. ,-I V V,V4,RVg:VVV I, MSF.-,...,i . ,fn y ,V VV .,V1VV,VT., v SW? EV . fm, VV,.,,,-1 V ,K 'V,Z 4 15 : V... ,zz ,NW S V55-fi-V Q, ,,.,'A'f ',,VvV. L.:f,j , xg V 43: 1.12. , V, A - Vw-1 .. 'Z :V 'vi-Vw 3, 315 ,:" -, VNV .. ', VV-I-g V . 'I '3 Q' T" V' , ' '-2 1Vf5i5',gY "3" -iTp""'f7'Q:'f'.lgV-Q51 Vt, if YJ-fig? -V., glfgk. Q ,M J 'ffijgfff' .5-',,. ' P '1f':". " ' ,X -35 P Q fs ?'gffjf,.1-"W 'if ' V 7 if 1 F16 EVV,ZV-,Vw 5'Wj:f:.,s4,,. ff -,I Va 3 fT,,,+,,-,,1Vg4,., 1 :ggg,V.,jffV.,'?g ,-QV, , V- Vf2.,.,f 5 ,V 'ff 7 .4iVv,.-.., V V, J, 1 , . A , . , ,V -V Z, V nn, X . A V ,Ll f'.,' .Q."':f,h'J.q -J' ,' rf-," . V' x, '1.i7J,"',.. . .' 3 -',',-"'V . ',' 511, FH, .- ,-.' ,, -' -'- , w ' 1. ' .Vp f 4, nw- fx , f-WM ,f5:Yw?!'N"wn,.-:A-I ' fvv-1: V f:,w"f"- , 2-Fwfffw.-ifrff . M",,353-,nsfilfy "Sf,-Ja:J-J ' -' ff ,, --A A, - -a01'M., ' rffwfrf V1 V N4 H 4. - 'X A ' ,ww gg, f,,fxr,w -er, ,J f 15 -,g, , A fa, ',,p:Vf3g.-I 5, Af- - n Q, ,-.-,.VAy-W.-,xgfxf rgf, J -V N , 1' ,-f:f:','1, 'H M- L' '-4" ,wasw ff ' JN-1 1 , -.i 3 W: Aw. ff' gi' fp' 4. fiff " f 1, :' - 'I' - V f -2 L -f -f iff- 4 1. mv 4. ' .V V ' '-fl' 1? 3--HJQVVW-1 N,--'j7yl.' Ufffg A, ,M 'f 'YET '25 f ,V ','fW7,f,fVf 'v':w+1aifQ5y,', App,-ff r'. ,ww 1-D-jj, ' QW, r '.,. V' V '. A . .. X. vi -A-xl, gf wwe' 4.1. - A ,, ' .N x ,Ain W- 'J my M 4 , , -ps, ' .. ,. V fu. fx., - ,gd --fy ,A-1 f ' 1, , . If '4 .1-g ' H., gm. x-N' .l M' 4 ff, 1 wzw,-m'f,.-f 'f-iffy: , . 4 ,JH fm, W. -Q, 5 :,"".qf,p -:."a,,4 Q if V ' 7 - . , 'f : fur- N 1- - ,gn--'-'A .1 V ,1 , - J- . ES'-gpg :-'JfQn'f,nv-4, ' LQfR?',5'E-,3is4'S11 S5 ' 5- . Q--. ,Y ,fy .4 omg' ' - 1' " -,Q . Xl, + ff ,wg Y'7-,Egtrt-1 f, Q " . Arif Himfi ' :u -, z vfgaz, g1lx5"i7'Z' I -Zififfxiga ,,,m,-'Map'-5 -?Ef1,,W2,.1m:- Jai ,VV -rf ru-., V - 72 ' . ,, 'rf M af'--fa-,jr-' 1 - iw ' " -. kgg'1QffH 1' W- , 'ix qw .fg:fAn,1f, min:-" .,,, f- V4-1' -V V V-' g , jg. V 1- Q. 1- f" -,: ,-,. -V -1 '- f: 5, 'jf , " ,,:5 X331 .Hz-'-, X' 3,93 f, v,,'g,"'5Vy-Vn,, 3,34j1'?-- V V 5 ,,::,4. 59" I, ,-, ra 4 gmffg- fi- f- -Q-H-f .13f2igQ-t- , wa-, fx:-. f M 'Jw' , Q W mx, N-1-,.f:-pw, f.-ge. "iw ,'.,Jf-wwfzfwffww' -325-mi"-b vw Sm ut' '. '-'r f-f"p5- . ' 5-g'mf"g'g1 41' f- m 2-we A -V V v ' " - 5 1-W' --ffm V Qwlf ,, ,wwf 11.?b1.1.""'f,H ?'1,'."fwigZ9,'s'1?4.Q!f , ig M, '1,w:,fFHSnrwm2f-' .,.L.g,f fi 44:2 ' iiwii., , "" ' - z ' fp ' 5-1 E,1"2B:X' 'W -- 1 , f 'V V " W' vgwiy-2.Agf,f.'.aw'f2f'i M ax.. my " A -' ap, M... ff . af' x ' ww:-1 ,,12:fm91'51'ffV:?-f Aff, . pf,,,,ffv- 2W'-zu-QI-,R.w16f '-21' A f If ' ' fha 'gm f,1il'-mlviff, .2 .'v?f5": ' f' '.'i,1!'?f1 5.69-' 5' "V ' 4- '- X5 J gi fig' " C nf' -4'-7" ' 27"-?' 'M iflfvff 511' R - 'W 1. V H Q 4,-gr ' , -lx N, .3---'Q .V , V - -, N, 'us Au-1V VV .g,g-1, fm -Q 4,55 ,,, V V V, VN-Y.,QyfV -,V w.. ,QA 'A A g:'?,'y ,' ,Q,mf' I. 5 J, , .erm-X fn1"v. ffl.:-V wh - s. 4 .,,.51f1,'.f-' .,. . '. an xg, f A --1. 3 ,,-"rw -11 M:i'11.'1' ,,-3 .L LM ' -V If-A1 YI 5. W-QBTXQQWT: -vw V'-,Fi Q' ..fsiV. V 4 , E' .f ,, V QQMV V 1 X f ,--,gap :JL-,i 529535 51' gQV?':3,V J, - uv .1 V. - '- ' , H gg- ,,.' f 1,3 .g.-1 1 , H., ails " 14,-,Q V QL: w Q, v -1 wmerg V . ,Q 3 ,,-wgfgq :- 7, 'gnu ,Q fe V 1 1.j,,-- -5' V, , V W. A-'21, Wgy' , -rg, ,w VV,5,1f'f,,pf ,- Q1-, V, 4,2-V,V.f gpg -, f: 1 V", g'--1,,-- 'gqfrg ,A 1,1 ' ,zjlv ,fl Q v-,. -' :?',.1Ejyf'3t:JwAV V - v. 3 1. , , . xi., qw, ,, , .,. . .,,,, ,, J . gk ,V .H ,-., Yang, Sk , .. .. JYQVQW3 - f A V V-j,VVV.VY1. Eg, V:'VVVVj Vi ,V , 'V we V,LVVfVxxVV,.V,-,VV V4 .MV 1 V kia-5fg,,s45.x V L.-.45 ,V,5.i'V. 5 45VV:,UL?4,,i5.Vi ,5. 3-lug,-V5,fV,l3glV.,,,,: A .VJ-. V,, -. ,K V,-,,. . ' gwg 'wf,,fy ? 'ju ,,.,U,V,,ff'5,gV:f,VgfA:A'm:.,v:-WV ,5Yl'-"1f"HAy'a':"- ' " " ,, JfE.3'Q gm ,V Lf 'x'f?:5v1 ,gfygz E -kyaw 2, 1y.q2f1-,ff px ' 1 FF , " A 59136 -5' -.-'fig' I ff,:,Q'wl- 1 T, , - 'BT-,SZTE Q 3, f ',--. 12: ff4HfT5z'sW'Qfia" ff, 5 " . ,' , V1 - A-.1H2Zif'i',,QF vi -L-Q V, '. .15 5+ ., S-, 'AV f, L+.,,- 3 ' A !y.wf-:Wi '-'-A,gg-wg,-3:',,s,1Q4 g,,g5Q,:1gvgg' ei4s 5, 5 5 gay V1 1 , Q1- s .. H Air? .K ,. - W W- fiflimf .,,1'q,f.5Le1hw- .ug . . .,f . Q:-x,,v',f?f, 54,41- P . -. , . , :H L., WZ? lf ' f- ,' M R, .gg V35 5-1 1" 3" A'?'ff,'mgv1f wx if 'L W ,,-wf'53-f'id1.TJ4I.VQ JPQX F1, , f '- "f?2'53-" ei. Qi, - -, Q . ,, 1, , 1 .- ' Q A -3 ' P- -MW. 1 1- ,,f,wi-'- az, ' ww- 2 1,1 fw-ir.,-9, :V 'Www - -,a..fx. 5 5 , 5 , V I 32:-gp . A ,fi ' 1'-.:.,f,',g.'Nf 'f f. 1' , . X 1 5 , - ' za 'Q-,Q ' 1 Yr'-HA 'W nv Q-5, ,V y,s14iff,1f1g1 gg fY ,f'v L M, ':,,j,." HV, " '7 V'- V ..g.1',,V 2,:,.' 421 A- -Q-':V,V ' K .V 'q ' V - , ,-.,wV V214 ' 'Q ,jk gf 3 ,. 3 " -, ,En QV. Vf ,1 wiv' PM p,1yn,q,?wzQv V?,!'Vf', , ,xvgib V ggfxfd ,VV ,,f.g.Q773Ap,S,. -1" - iw' f 3'1 -V V 'L V. ' xv -r -if Q'-P :ri f' f 'X .1-Wi A .fZf'ff"1iw mf-'52":,r,w'eWk' , il -k'VrV,VV3K ,- A V' Vw! V, 47 A VH , f VV ,IVV VV- :AV -gy' V AV , - in-fp ' T V ,x,LffjVvg',.::q V . Vx., 5, ,x jg V,!,i1,gf,5,VV,fx.iV Q ' .?.i1,ff,'.,-V JVSAQ'-Q-gggg ,g , V . pw- M -.,..-V -h14:.1,f1Vf,.a.Q, V fx ,Vg V, V , ' . . ' 1. :Q 5. f, - V LV .y "Y 4 14 VW' y:'f+,.A,f 1 N. -V -W4 "4-11' ., wr: I - V 1 u.,w2 Ww, ., ' H " .. - ., ' ' - 'K - ,.. r' rf- , -' -' W- N' V ' L W: . ' lr A 1. 1916 W -,..-- A-.U ,, .f , 'gf . ' Q 'JM , w ,- . - , , 1- ,- ., - , ., W-V.,--'fm eq. .A I, V 1-Vp .Q 'V ,. 'H N2 . GV, MJ, . 'Vg -43 K VV'-we - 'V K V f. ,L . J V, ,Hy XV, VVMQi.y,, .fzVVVVVV2V:V ,V .VLEVVIG f. ' . 1-' , V, ,V , w,:Vy,, ' -X V- :f'41.VV.ff,, ' vm 11 '. ,' ,vi - 1 ,A'. -X ,, Aj N 'f , .1-.Vp - V V-. -ff Vs 3 k, . .Vfg,-fV:-V 13,35 , f ' 4 u . . . 1 2' Vififf' '13 "2 M x .4372 532445313 2 5 'Yi A- V ' ' ' 7' - , Y' 'fd ,.i.r' 1! .,"f:,f 1V'f1JlQ- ff' "iv ' vxld ' , ,ff 5 ' "ffm " "lfi'W?:2QS?'g'51H'W5 '3J"' it f , - 11 ' AFL?" ,1,"i"E1"i9Q5'ff"1. 'L ef ' ul' ' " "fi: ,Y V V' , E., -. mix fb-: V V,.fV' - .133-f,VV'vL-," 1yV5V--'- Vin. 'f Q, V1.1 .V 4, V V V 55 VSV: , :NM .,,pWV, V4 ' ff ' K A' VG-,V ., , MVA A 2 -yn , , . , . ,,f,,, , ,4 V 1 .f -v V, ,4-,xx .Q I. , , VV., -, ,f 1. . ,Q ,,-,VW, , 4 . V ' H ' Ji -iff? Hii.-few: f.,,,"-:.1"' 0 , ' ' -.,"w:i-1. 'Y' Q- 4.5 ff ,NTL He- Fw-W ' 1 ' X ' ' X Q. - f1,.2:i , N . QL. 4. agus vp .1 ' 5-,Q ,A -- , VM 1,q4,w 1, - ,X - V 1-. ,-N. V, A - ,av 1. u M4 , ,, ,-,,. . ,-V, V, ,. . N. W W my V, , ,- . . . -. . . V V . yu . A-V , , ,-.V. 1V-.q, 7 ,gg w ig , V-, V , if my A V51 .L ' ,, F- . .yn-, VV , 4 ,gy 1 gift 1 f -. 'STL' . Yr 1-"'-XPE K. : .' ',., ,- ,, f fw '- A. I, . .4-3-V L. -zkewyzw If- 9 i',,' -1- .-V9.9--3,51 , - -,,1,.'?L,-1V v- . . -, vf 6 , my V'-gawk,--f,V,,.Lj. ,-.,- L, . -fb ' -1- A . ' .fn : . ,.. g ' rl 1 K A ,, 'mfg fam 'uf -1" J . 1- . My Q .V. 24 V' VVVPVV'-1?.n'Ai LDA.-,V, . V419 L' ., I, A R V I C.,-V ,FFVI V111 Y JLVVQ LM A V ,XQEC ?V,g.M , X ,VV,Vl,TVV-VgiL7:VVz.k: .1 :LV VA V It :VV-VVV U MV View, VN-,Vlgxl ,VL v f, 1 -v ,f - . , f . , -f :Swv -2:9-. x rv -rf ,ws f, If' , H A 1-at 1' 1 -. -V,- ,.w,.' .- T .-'gif 55 V '- , ' 5 'T j: 1 - . ,Gf ,- Q, 'jV,.yg,g "' 1,- f , f I- ' ,I 41' .- "V 1411" ff .,,,',,,4Vf',M. .,f'-ifzs -"fax-g iq' X, H 11"-,,i5','j 1. ' 1 ii VV VV 1gi'u?:v V In X ,fit V 5,33 59'-TAQVI -hgh' , 'gli-1AVA,:LVx V. 1,3 1' sf I, -1 'f,....fH?' , wx Q ' 1 ffihif 'W " ' 'I " ' -' ' .-V.. A 1 - -A "ff 3' , ff- ,n '- i"3.-.2 f , ' i '. , .:1'fMT', r Fw. '93-7"9,1gf, . V" " fi-V ff ' C. yy V- f' -wx 1 ,,. - ., 1 f -' V ,V -,gpg "-f ww - ,, ,ff - - -f 3.2 f . 211 V W! Q' 1,1 Pk g Q ' 1. . . " V Y-5'.W-"WL -. f ' 'vw 'N' ' .ue A 3 'V f Q f-f-"',T A V V ,K L -ww 1L '. g,w? ,x-,Mn . 11. 3 , - . 5 - '- f , W, . VM-, ' . f 1- A'-SQ -IYAMLWV , fv- ,,. 'iw ,. X 1, , Q ' Qs. ,g ,V V V w -.2 -1 X '- Q . - - -L V , , R-:V W 4.4 ,-,-is-, ,VV , , ' - 3 Vw, - 1 1 4.3, - , , QV V . 3.51: V- - Q . ., 4,VJVVV, , -Vg? .V VV LVL A ,VV , IV A V kit? VW A V A .V V y V V V V' 54'-IV! fl, I Vin, A VV .1 K 1 J.: ' ' V5V,',g,q:ff1 , Q. Hkg,5,.,U, A ' ,Vr 5V V.: gy 1 .- , 'A QA V V KX, U gg.-, 1. ,-' j,Vgj,AV 5 ,. , ' , ' Q' .:1'3'a:f?fEali" 'wf Y - ' ,Q 5 "gf" , 6,7 ,4 ' 'IN-LL ?Z."KV1" 'fl - ' ' 1 "2 V Y . ,V, W C., EA, . V IV!! VV AV V,,V,: V ,Vik V, V A WV .VV V Vit: V. , . . it i3,,V3V:t in , -V .V , V f V -' V - -,,, V- 41' V VA,-V ,QA , VV.,-A. L A A vy 4 , V I, ,f - , 1 1 . 1 X ' k- ,, Qs.,1g,"1 1 -ff-,f .ww f V Q, f - f - , V V: U: ' -ff. ,- , . V " ' V - .' x ' 4 ' . - 51. 2' nw- wif 1 ' V-,T 'aa . ,., ., wi f ,- -1' X ' ' ' f. '- - 'j-K+' ' 1'--S1,.fw'f"' 'ui , mn '14 fvgw V, ,M a 'A 11,9-'f - .. - v 1- ' , ' v 'V ,' 999' rw ws- .ww ,aw-., . - 1, ' .c -A ' - V Vq'.,V-512. 4552, flsmfigj:-V 1 V' V . 5, J A V1 'Vfy 17: J.,V KV ' .1 'fw11',,1' V: ".Qf.g,3'-Q-V,-V-M 'W ,- ff , '- ' N P' fun ri 4' ' . - aff' .'-'T'-in X ' 1 f ' f ' 1 . 'f 'ex 14 ' V Y N. ,, H20 5 V V .3,515!i4?fL'f'Lg .. -1-yggi f", ' ' Y .V f, A ,V A I "2 JY?-i , V V Y V. , N A V, .4 -, ,f , 71 . Q1 A J ., 3, , . pf- 1, , 155 ' ' - ' 13' U. 4, mx ' A . 'fu '- - , .921 Q, , 1' fai jg! . P , 1 f -gpg W f- 4-in' 'J , , V A-f":ff 6 , . A I '- QTY -5341 Q31-I fr Q ' - " ' I' ' T fn' ' " 2 " . If : ,f .- k ' 2' 1, 1- 'W .. ' "" .x ', , ' - - V' K' ' , as -J , ' 4 A N ,1',L'u' Nw.-,'2V1f.:f,.p V'-' ,ff V 'y - ,V . :.. , ,fy - -A Q ,,' ,H ,,- " V1:.V.,,-I vi V, . - ' ,V..f V- . .f:,V-V - A kV,fwV.' N , . -- -'M V ,,V ,..4 iff- L' ,-w':5V-.- 3,11 f- , V x .' ,X , X , 'V, ., . Q ,V4',,w.q, , f VV V 'V fgVVff'g- f if ,Vg ,,,f.-V,Va,w:fgV, ., .QV fy - VV . K , . ?LVV,t,V, V V V V VVVVZ Vx I .V X4 y V, V ,H J V V,VS R , -- ,, 4 V , ,3 V- ,V V ,VfV V- V V .WV .,.,, .1 V, .f MV W Y, ' -- X ,, , f-. , - 1' '. ev ' ' .,', f ' ' .Aw Q A . - ' ' . 14, R ,f.1 Q' V V, V' rryfz V1 .1- 4' Q' Q,-ff fp .. K, V ' Vg -5, - "QQ -V .. K V ,V Q 4, -f , Vff JW 1-MV Xp' N, fm,f,.,- ,ua fx- . 5 . .V 4- -W , g 1 , f , 92 Am- r . 1. -w. ' 1,-' 1' ,. V Y, L ,.' A . . 3 . V . '.- , ,, 1 .- - A F w .4 ' -V1 ' X ' A if 11+ , - X ,:'f' Q.1,f -' 3, z V. if i Lf Q -1 K' A V. A , 1. .'Vf " 1 Q1 .4 - ,, ,. L., V ,. uf ', M Q ,.,e, ' P . . - , - - - , . , fy I 1 vf fx -T' .N ,iff-v .rw n, A V, ,N .-wx---' . 4, ,fn-f4,2zdzq Pg, , . , .,, A ,- .Q ,- - , I-1: f, ' ' ' 1 ' .-i','.zf ' -if 'A 'ff-'J' fQ"'7'f' W7-"A V '?1Q"1"""l, ' 2 9 H - , ' Q A. ' ' ' A .7f'.,"'f:f, , ff-f' 1 ,- Q ,P , 31,15 ., L4 V. -- fi . Q Q ' ' V ' X f fl iv! ,VV V- 55,4-..' VV, ,1 rf: VV3. VVLAQV-i ,yi -Sv 5 VV VV K - V V V - EQ-V, f 14-z 2 1:1 P - ' if- , . gf -1:1 V -. -if ,194 , Jfff w wf . H21---4131, - xjv'-" . Z-:-1','-',,17f1f'?- J'-f,. , V. . ' ' 'V ef . ' ,W-'f-ff-f. ,1 r. . V 5. -, , .f.'i.,':,, V ,, -' '1 K , .' jgflf , W 1.5"',,rf -,,i".'z,- A " V Wg v A,L,w,iV1 A VVi1.VV2 ,. 3 f' VK.'f,1gx Y- A, I , V Vg V A, 5 , Rji5.4.,lx1Nf':','gv3.q- V - X 1-, ,V ' - ' ,L Sw 1- Vg 4 -' 'V . 42-ug -3 ,V 111 V- ,J " ' 'Q . if ,'f'L-'s,':z.f.gizf13?f'Ci 'w 'HW fax Q vw I f QR" W- V.-'QHV ff-'Gif 1- Qi' ' .ni-2-.".i:?. "bw V VF V- ' I- if A Q. ii ji'-gi1g+'-':1.,gV'V - :' 5, , A H V 44" "Pg MY Yu, .VIVVi,.'r -A,TbV5 if. Isgfg VrVff5,f,g4:V,..xV. . - , -gy, ga Q sk VA vgkVV,!iVVVlh,VVg 3.4: -V !,VV,V,,, .X V, V-V.H EVVVVQVV :UV V :ML r 1 V V VV A V VM: pai-V, L., V VV ,. Q., VJ, . M-1 , Q VV,,ViVV3,Vu.31lV,V V W1 V: . .5,l,.3,XVg. f, '. .'V,5.V0,V,--Axim ,V , , .mv .,, wi 1 'M ' V, .,NQS.w-,x yn .. . xvm K 1 m 3-wwvi V111 . -av ,L f -7 ., , .V 4, , A. .Q-,.,. . - f R- 1 R, .-.xp-M V V D-"N Q.. . , L. ff' . :A f ' ,, :- f!4f": Rss- f wf fur? --'V -, UK V1 1'-.gf 4 ' - K ' "Lf If-x f . , - ' "V "1" ' ' , - ' 2- Q- N 'f, Eg mv -- ' ,Lx-'0'. ' ff V,gVV-V , ig., x. ,' Q"aL'l.f7,?g,. ,, V - V' 3 , - 5V ,A ,. - 'V .JJ :wh ' V!- YYS' '4' . , Q.ff'1 ' -' " 'nf 4 I J - , "' ' 'VV Qruz-fx,:f' ",.'i,,,,', q , ,N 1 HV, V , V - V V? . 1 , 'egV:E,-v- .V 3 ' e ' V gf., .V V . VV.,V.51i,9-I! ggfikjl-.: , 1 VV-1V ,,, 5 .,: ' L, VV V - A .g.,,gV,V R. kgjfgfh. .- AA, Q-' 4,41-,,.:..,1 , -z fum ig.-. ,Ugg-1 ,- X ' W mls" -- 'sf' fu 4 -' . 1 . ,Vg M',,s'211V ,'f ' ' V, 3-wg-.., -V g 'A Q E 5 rg R I. . l V K M ' QV gf A f- j N ' . A " ' .- . '. , Q ., - , , f .- Q.. V. V if V V ff ' V 'af' V .1 Q. .' ' I ' ' . ' 2 ,' ' A , 'E' QV, ,, ' , V V W. -" ' 2" . 1: - V ,K I V - .5 554' A 1. . V':l .,, "1 ,N ' - -' r.: . ,M U V, , ,,52g,V-yy. ,. H,-4.55 E., 3,if.wk,V'VV if Nl 4:,y4,3 vi, 9,1 j,,5..,,,4givif QQ V VV," . ,Q V 1' L 1 r, x .V HV, V' ,, H y ,W , ff- - , W . UV wV'.'fgv, f XVVV, .D-,fp 1, ,u-. 241.4 '-wwV3Ik,g.5G3gQ:""+i':T MQ-u.V',x' Vwfvekfb Q-xg. K ww 'V"1j.A K V - - . K f ,A , 4 ,,1 ,y ,,,4 , .vi " .. -,,.-"ij ,V K LV ',,gv.,: .Vf .V V w f Q. yfh1A,,V.,, ... ,V I .X-V 1 S W L . . J , V . ,. , . X Mfg 4 ,Z , V A V .W KS... ,1 , Xym. ' , A ' . H if 61 2 4 N J Va' 'n f A lg 1V P . , -5 .V , . V, ki :yy 6? ,t ,V ,, ,KY-, V 15 V ,,Li,.,,,, , QA ' '1'5q,4fNj 1 7 V- 'A ' A , ' . f- " V -' -1 , . -V . e, V ' nf , .g..,,. 1 ,. fluff '1i'aV . ' . A . . . .4 L' lfif' g- 11-.VV -Q'-+'1-:1' N, ,- - , . , f 1 7 -'- ,ff iff ' V4 "Qf.'g.:: .of-5' 71" Y' :HJ fd QV' ' ,Q g, A-'VVWV -V 1 V H , V 'V -1- V"- -V-VEJNV1 'V aw f-z.,-..4. :f. ' Q-. VV' ,V Jr"-f, - '- fls - ui- --, 1g,V-. . '..V-.FQ :ig -' .M-1 54' 4-333.2 511.3 f U ,Z -f1V,!?,?::-,x gig '-,sg , . -1 A F f, ' , ' ,- V 'W' .f'N' f'k ,V ' . ' ' I ' ' 1 fl " ' ,- 'H .22 f VrV "uf f1V'Vf .M , . '- 1 V V. V ., x VV H .V V .. V ,. V in M ,K , A . 'W , . W -H., 3,414 X, V V ,V .i, V, HMP. K . , s !uk , .VVV Q Q VW fWWf'M77',WZ LZ, W. ...iffy Wlilfii WWWZLLTQYJW .jf Wm, . RQSERVEDQMJ A9'..e.afaCE.L!14 74.4Z6,to,a2'2ffff 0gpu.LcA,J,,,,..,Qg5 1 Ha MM? ya, hw. ,D w'q'pZ0fiWfW'eef4"7f,w-J mfwwww v 1 'vw 2 2fff,5:f,,,g,, . , 7 V nwmw AZZ:5""V'2fD -pu-4,65 woowaww ,7,MJ pwfQ45.4,,0,,,,,Aa-20 Mgfwwwwmmafwj ,JM JafNQQW'?"Tffqww4:2aAlvr7J4EZ4+ff,-ch4A WJWWWQZWW 442125 ,?i'o-c,.c,c6..ofrufrn-e,yJ ppagoawdbd ,fffda VJJUJ7 wkwfwmyyamv .DAQ ar AQHA! 2? l..A II llll HHH! L llllllllll nw uf li ixc 43' I F -i 1 A ,.,Y ,, Y- -- --f--I-Dv W - .p ., ir gi L .v ' ' K g- 1 x If . N I 1 X. ro 1939 f 6 1 ufx . W 3.Q,...iQi 4,......f.q' 4 HDMINISTRQTIOI N U ' 4 DEPHRTMENTSQ , , , Pfnsonnmu ,553 . FEQTUR.E5i,WjQj-W A d9M4A.,,, frff . NW,,,,,,,f ff - F00TB'fiLig E Z3 Q'L i 7 - BASKETBALL - TRACK ' CLHSSES O ' . o, SQPHQMCDRE , xi FRESHM SENIOR I UN IOR -1 3 g.gNQ, YN, SSRN I Q RP d tdt N Q 'R Q: L. IN 1 if 3 xg AXE A kk 3 F mx .jj-Xbie ,excx C5 K KES Q31 33 Q . k 5 Q FQVGRITES Mfg, WM ABILENE HIGH SCHOOL Vf George Havens, Usher Each year through these doors, hun- dreds of girls and boys "enter to learn and go forth to serve" in their individual ways. Their everyday life while here is unusually pleasant, fascinating, and inter- esting. With determination and perse- verance on the part of the student, his school life can be used to form a strong foundation for his life work. ...S W if w 4 l w J BYRON ENGLAND Dear Mr. England: Honors seem to go in pairs where the Flosh- light is concerned. When Mr. Fotherree was married, the onnual Wos dedicated to himg when Mr. Bynum married, the staff honored him with the dedicationg and now that a junior member has been added to your family, the Flashlight staff wishes to Welcome the young citizen by dedicating this l939 annual to you. Of course there are other reasons why we hove chosen you. Une is that you are the uStudent's Friend" and are always Willing to help students by discussing their problems with themg then, too, you are an exdmple of good sportsman- ship, and o booster of all school activities. May you enjoy looking through this bookg and if there is anything you Want to know about it, just ask George, who is your otticial guide. Sincerely yours, FL.FlSl-lLlGl-lT STAFF M, X 1 Q 4 I WW s--1 A . K F4 ' f I wif A ' . I S553 J' -' , Q 1- if I' .gif , fa f L-H ' t 1 - mi? ' f sl if H 51,1 1. 'Q-E52-mfwf, .. R ,. K ' .N ,Q H . fl? ' - :WH ,-:Af 31:'w:4,I,,i ,. y , X, , 5 A .sq , ik ' M .v V' , , H M fi?-S p V ' ' fC'f,M,L" .g I N" 'Q' 6? . . ' f . fx ,M xi' V . I : f , . 2 'L-Q ifiwifw,f1L::.wf::43p5w f , ' F f iff? ' 4242, 'lbs ij. Wzffgg f, , , , , ,,, , 5' kgf+E5'M'1?5'gg'?fi,l-' - if ,Hp - 131-1 ', 4,5 f Y-,551 my maxi 'fr 5QQS"i22z1a', A wf,,,.54r,7xZ'!f?Ky1f 1W,:.3i,,f5S,9 5 ,,:. .wwf 3, ,W ,L31 ,fz, 5 W , 1--'sm' +A- 4fWH153fff:1f21iwf?54f-' HWY' K ff. ,w 1, ' 7 Y R, ,wMQg,,f 1 - . f '- , , , ' ' . - ' ,,f51Q,i1' ' , ff f-3?s45QQL,+9 'j 57 lfVifi2fz?1,f. 1 w'uf2f1-4:,'- V A f ' ,. - -.-nw,-1 " I f ' ,mi " , ff-'gffnf f if . if 1',L,31.' 4 ,Ski -ai, '- 5 2 ' Qflmga. fy AL... , , + Q? , 1 Kilim' I xii I 2 I T 2 5 mm! 3 J W3 P-Q1 an 5 L. E. DUDLEY, B. A., M. A. Superintendent Good friends are the qreatest riches in the world. Go into Mr, Dudley's office any day at anytime, and you will find there a kind and jovial man whoin you Will not foraet as a friend or as a scholar. Yes, Superintendent L. E. Dudley learns something new every day, whether it concerns a queer trait ot human nature or a new thouaht in child psycholoqy. His hiahest ainbition is to serve every student in the sarne, syrnpathetic wayy so pay hirn a visit sonietiine during the Week and tell hirn how much you appreciate his efforts toward your education. I-le will thank you and ao home smiling. Mr. Dudley's industry and farfsiqhtedness have done much to place Abilene schools on the educaf tional map, and his every effort has been bent toward rnalcina them a better place in which to learn. Abilene is indeed fortunate in having Mr. Dudley as superintendent. ,. ee .P Q ee l. B. HILLIARD S. FATHERREE, B. A. Assistant Superintendent Years ot taithtul service have not dimmed the light ot kindliness in the eyes ot the Assistant Superintendent, Hilliard S. Fatherreefand what student does not know him? His cheery smile and greeting at the beginning ot each school day and his inspiring Words of encouragement when a task is begun have been the direct cause ot many a student's "picking himself up" and starting over. Not only is Mr. Fatherree interested in the students but in the students' activities in the school, as Well. You will find him at all tootball games, basketball tourneys, and tennis matches, where he adds greatly to the school spirit. Yes, Hilliard S. Fottherree is a true Eaglep nothing can crush his tine spirit. He is tor the students, each and all, and the students are certainly proud ot him. A tiner and more consistent man could not have been chosen as Assistant Superintendent ot the Abilene City Schools. -Sugar Page. Page IO Page ll BYRON ENGLAND, B. A., M. A. Principal Two years ago the students oi Abilene High School welcomed the arrival oi a new principal, Byron England. ls he iriendly? Yes. Whenever a student sees him, he can be assured of a iriendly smile and a warm "Hella" Mr. England is always glad io have students talk with him so that he may know them better. ls he progressive? Most definitely. He keeps up with the latest methods ot teaching, and his one thought is for the betterment ot the students and the school. ls he cooperative? Yes, he will help the students in any undertaking that is ior the good oi all involved. ln anything that tollows the rules of the school, his aid can always be depended on. He possesses all the admirable qualities oi a principal.--kindness, friendliness, graciousness, and charactereand is an example for each young person to iollow. ln the Prin- cipal the students oi Abilene High School have found everything that is to be desired. A--P. S. -AG. S. H. IOE C. HUMPHREY, B. A., M. A. Assistant Principal Active, wiry little loe Humphrey, capable assistant to our principal, is a tive-letter, triple-threat man. The letters? Three in high school tennis, one B. A., and one M. A. lncidentally, the last two were awarded in 1930 and 1931, respectively, which is about par on any course. For his alma mater he claims Southwestern University at Georgetown, with Southern Methodist stand- ing at one side as the admiring godparent and donor ot the master's degree. The three threats are tennis, civics, and eye-openers. Equally adept at each oi the three, he keeps his students in shrieks ot laughter or deadly serious, as his fancy dictates. An excellent teacher, he has been in Abilene High School since 1933, and although we hope to keep him here forever, there is an ever- present danger ot his leaping astride one of his magnificent sixteen-cylinder words and galumphing merrily oft into the unknown, to a tune sounding strangely like, " ..,. of the people, by the people, for the people." -lames Buthod. Page 12 Page 13 MRS. EDITH C, SMITH, B. A. Student Counselor "Go ask Mrs. Smith, she'll know!" These are the words so often heard in the halls and on the campus ot Abilene High School, The question may be anything about the correct use ot grammar, or it may be any ot the various problems ot the everyday lite ot a student. Mrs. Smith is always understand- inq and sympathetic, and is never too busy to talk with a student. Her tield ot activities is very wide and Varying in that she is interested in art, music, plays, literature, and people. "People with o definite purpose in lite especially interest me," says Mrs. Smithg and students see that this is true. She always attends the school programs and gives her undivided attention to her duties. Those who have worked with her can appreciate the sunny smile and sympa- thetic nature ot this counselor, teacher, and friend. feS. C. --G. N. LIBRARIANS AND SECRETARIES MRS. NANCY MURRAY Because of her helpfulness to the scholars laboring over special reports, Mrs, Murray has never lacked friends. She has been librarian for nine years and serves each and all with the same cheerful smile and qood advice. MISS RUTH HUTCHISON Everyone has known that Miss Hutchison was too good to keep since she came here last year to serve as freshman librarian. At the end of February, she received a Civil Service appointment and left immediately for Wash inaton, D. C. MISS LAVELLE COCPER MISS SARAH ELIZABETH CLARK Miss Cooper, of Superintendent Dudley's off- Miss Clark, Mr. Enqland's able aid, is merely fice, is favorably and Well known. She is a an old friend returned to her alma mater. She graduate of Abilene Hiah School, class of l93l. is a graduate of the class of IQ36. Wisdom of the ages within four Walls Page I4 BOARD OF TRUSTEES Hilliard S. Fatherree, I. M. Hooks, Vtfalter larrett, E. L. Harwell, l. B. Fielder, L. I. Ackers, Mrs. I. D. Perry, Mrs. H. A. Pender, L. E. Dudley. These men and women, seated around a council table, hold the progress of the Abilene City Schools in their hands in that the Board of Trustees have the task of employing the city teachers, caring for the buildings, and providing for the children who enter the schools for the first time each year. Everyone knows that they have performed their duties well with the aim for an up-to-date, more progressive school sys- tem always before them. lt is with this aim in mind that the trustees of the Abilene Public Schools have been able to place the Abilene schools among the highest and best ranking schools in Texas. The Board has done much for the schools this year. They have added fire escapes to several buildingsg have made improvements on the ath- letic field, have contracted for the building of four concrete tennis courtsy have adopted a salary schedule for all teachers, placing sal- ary increases on a basis of amount of training, length of service, and amount of extra work done by teacherp and have been working con- stantly on plans for two new Iunior High School buildings, but have not yet perfected financial arrangements to complete their plans. The present Board consists of I. Pt. Fielder, president, elected in April, l927g E. L. Harwell, vice president, elected in April, l935g Mrs. H. A. Pender, appointed March 7, 19295 L. I. Ackers, appointed Novem- ber 26, l93lg I. M. Hooks, appointed August 28, l932, Mrs. I. D. Perry, appointed August 27, l937g Walter Iarrett, appointed luly Zl, 1938. P ge15 A WM Sam Conner, lunior Representativeg Charles Samrnons, Sophomore Representaf tive, Shirley Shipley, Secretary, Bill Tippen, Presidentg Homer Montgomery, Vice Presidentg Marshall Millsap, Senior Representative, Hollis Manly, Freshman Repref sentative. STUDElXlT COUNCIL "How much money do you have in your account?" A person un- aware of the functioning of the Student Council might not understand this guestion, but any Abilene High School student knows that the stu- dent banlcing system has been referred to. This is only one of the ac- complishments of the organization. "Friendship Week" helped the stu- dents to become better acquainted with one another. Badges carry- ing name and classification were Worn, and a Flashlight was given to Thomas Buzbee, who had the most original tag. Student directories, considered time savers by the students, carry the name, address, tele- phone number, and classification of all the students e just another clever idea of the Student Association. Members of the l-louse of Representatives were selected through the home rooms and reported their Work to their classmates. The stu- dents feel that Abilene l-ligh School could not get along without the Student Council. Faq l6 SUCIAI FIFNCF L 'IILLAJ .7. ne YJT 1' l'j.IlL'K ,',,1. hc.. 5 1 ic ie 1. The Sociol Science cleocrriineni consists of eleven ieoch ers, who supervise fiiiyrone closses. The hisiory closses study crbcni the rise cincl foil oi oncieni empires ond the development oi our nciiion. Civics cleols with the snechon isni oi our nciiionol qovernnneni, while sociology ieoches on undersicinclinli of nionlcinol. D. .-5.. l.flc'1yIia-w lfiis, lenevfi Ycunq IA B- Npeiv A. B. B. A. B' A- A .flllzlelic Dl'IGx"fDT Hisfory HISIOIV ffxntis Owen lffis. Annie Eolocli Miss luijrie Vfinsif,n E. A. B. A. B. A, History Hisicry History-English Page E7 YOL l e Hum c A lv Social Qnience T9 .fa-ef f""'! Mrs, M, M. Barnes E. A History Kwai lvliss FP-rn Erocl: A. B. Scciczi S:-lense I Vliss Soroh Hardy I B Hi lory lvliss Lucretia Cuiry fx. E. Hifstory liiss Piizisy Guigmer B. A. History On review GFFlCEBS Dorotha Mae Smith A President Milton Buclcer Vice President Betty Io Bishop A A ,... Secretary Ellison Gerlach A A Reporter Theo Brown A A Sergeant-at-Arms Mrs. Gray Vlfooten .Adviser SONS AND DAUCHTEBS GF LEGIUNNATIRES Patriotism, reverence tor the tlag, and good citizenship are the gualities stressed by the Sons and DaugAhters ot the American Legion. To be eligible tor membership in the club, one's tather must have tought in the World War. The members toster the traditions oi a time that is past and tind great interest in keeping abreast ot the world conditions ot today. For their pro- ject this year the Legionnaires made a year- book with the theme "The Most Interesting lnci- dent ot the World War as Told by My Father." Their social activities consisted oi a party given tor the junior Legionnaires by their fathers, the senior Legionnaires, and a picnic at the Ameri- can Legion Club House. First How: Margaret Hardy, Mary Louise Smith, Theo Brown, Betty lo Bishop, Milton Rucker, Dorotha Mae Smith, Evelyn Owen, Minnie Alice Mayfield, Billyio Stew- art, Barbara Clayton, Bubydeen StormanA Second How: Donald Pitts, Virginia Boyd, George Lay- ton, Betty lean Brown, Lee Henry, Dennis Woods, lay Wooten, Phil Schultz, Frances Barker, Patty leanne Allen, I. B. Dean, Suzanne Simons. Third Row: Maudie La Verne Blackburn, Iohn loe- Crutchtield, Virginia Storman, Gerald Lawson, leanne Buch, Belva Mauldin, Ethnye lean Wilson, Clara May Bowden, Mary Frances Hale, Geraldine Shaw, Altred Anderson, KA P. Tones. Fourth Bow: Mrs. Gray Mfooten, Iames Nuchols, Charles Box, Herman Truitt, Dub Sibley, Larry Summers. Page 18 FOREIGN CORRESPONDENCE Who would not be thrilled to receive a letter from Paris, London, or other foreign cities? lt is the good fortune of this club to have had ac- cess to the names and addresses of foreign children in many lands. Not only does this cor- respondence between countries prove an inter- esting hobby, but it is also helpful in promoting a feeling of good will between the countries. During the club meetings, the members brought the letters received during the past week and read them to the other members. Not only do these foreign friends send interesting informa- tion about their respective countries, but they also send presents every Christmas. Many last- ing friendships were thus made by these ex- change of letters, and the correspondents were always looking forward to the time when they might visit each other. First Row: Gloria lune Hobbs, Doris Lind Antilley, Vir- ginia Butler, Ayleene Archer, Cleo Haskew, Dorothy Holmes, Wilson Holly, Maxine Daugherty, Blanche Wright, Christine Curry, Lillian White. Second Row: Iohnnie Mae Caperton, La Vona Belew, Nathalee Caperton, Melrose Chaney, Lyndell De Marce, Grata Ieter, Laura Sample, Addie Lue Bowden, Mary Ellen Hamilton, leanne Hay, Hope Lambert, Estelle Holmes. Third Row: Borbara Nell Kirk, Bennetta Bates, Gene- vieve Eaton, Iuanita Boehms, Mary Ellen Truitt, Sarah Ioe Wragg, Peggy Hawe s, Dora Richardson, Charlotte Mackey, Billye Gage, Kate Nell Mauldin, Roma lean Richards, Maryella Rathmell. Fourth Row: A. C. Greene, Yvonne Hassey, lean Forbus, lone Tillett, Douglas Graves, Robert Bradbury, Loyson Rankin, Mickia Cogdell, lane Buzbee, Mae Avonne Mur- ray, Miss Yetta Mae Slayton. The posinimi brings smiles OEElCERS Douglas Graves . .President Ayleene Archer Vice President Grata leter . , , . .Secretary lohnnie Mae Alexander , .Reporter Miss Yetta Mae Slayton . , Adviser A , ,v . , Page 19 See .flmerica first QEETCEBS Bill Crider-if President , , N,-.1 Evelyn D. Hampton . Vice President Doris lohnson Secretary Miss Eern Brock Adviser TRAVEL CLUB Everyone looks forward to summer vacations, but the members of the Travel Club make the study of travel a science. They select a des- tination and discuss the most advisable routes to take, hotel accommodations, and modes of transportation. To visualize their forthcoming journey they showed lantern slides and maga- zine pictures of the places discussed. With the aid of travel agencies and road maps, they were able to calculate the expense of the pros- pective trips, and possible stopovers and side trips. This year the Travel Club selected the Western part of the United States for discussion and study. interest in the usual points was heightened by a study of plans for a World Fair in San Francisco this spring and summer. A "trip" which all members enjoyed was a picnic at Cedar Gap. The mode of transportation was the family car, the side trip a scramble up the mountain, and the expense a Well filled lunch basket, and+We'll let you figure that outl First Row: Bhetta lrvine, Melba Fay Hampton, Evelyn Doris Hampton, Bill Crider, Doris lohnson, Miriam Moore. Second Row: Bobby Edwards, Eileen Qdom, Dalma Livingston, Gwendell Smith, Leta Bates, Erna Lee Wall, Gwyndoline Nelson, Io Finley Knox. Third Row: Miss Eern Brock, Brian Summers, limmy Skinner, Charles Harber, Porter Willis, Marie Parker, Mary Hutstedler, Baymon Comer. w 4 1. . Page 20 ' MATHEMATICS Looks like dollar-day in MI. Ettefs math class ln every modern invention mathematics takes an im! portant party it serves to create independent concise think- ing and accuracy in students. The mathematics depart- ment consists of twelve teachers, whose subjects ranqe trom general mathematics to the more complicated and advanced course of triqonometry. -AUVUI Ei R. M. Cowcion Miss Marie Tuckcr C. B. Ford B. A. B. A. A. B., B. M, lke VV. lay' I. F. Boren Miss Eelle tones E. A. Ll, A. A. Page 21 '1tl,631 jf Don Vfeattxfrlzy lwlfs, lff. E. Nciwoocl B, A., M. A. B, A. .U C- lo- Mrs. Lucile Divan l'ranlc H. litter All B, A. B. 'wx-Q' --Us "--wg 'MENS l., ss .nan .. . .. i Don It IS 01117 Chf1L11"e2t 5 C-'frzfelbizly l'31I:j1'1::,.- one to life. Miss E GLIQH D EPAIRTNIENVI' 1 11111, ff11lf'!1e11.' If lS!,f D'f1f.71:1:1g Tsgf- We Pie! Htrgy PYT 'e TZ.:::T.f:s ,IGHGYSUII hear Classes 11,1 cicccuzu i1f'wdc11e T119 STUdCIlfS, 'T"'11111'11' fvisl. 1r' L. IM :. ...av M1S:s 1-1111r114 S5 IU- '11-,Q H15 1111101 111-1112. I.111,:fff1fF'1 'l1U'f'f'1'y114. 15'-11 f,11s1,1 N 1 x:i.1 5.11. P. C, If ' 'H 171. 1 A V 43' Miss Anuif- Lu! H155 f,'.U.v, Emu k M1155 KC11hry11 Mfg, Qmy XIVQQUH M155 Huw P515-,1 1- W11Qic11:1s Ev S1'.11l'1Gf1?1',1 E. lf ALM A H. A, E. .l. FM PTCTII1 KYLE 1111ge 51116191115 911191 hlijfl SChOu1 1111111 1111911 -IIN 1 115111011 they 1113 111 COIXTUC1 w11h 1110 Emglish dO1wc111:11fi'111 F0111 111!1y-G1::1'1Qd11Qd years fwf Enqlish, H1111 11rcj1t11:11c1r 111 111'?TCITl1!'?, 1110 f'11'1e1m1 Vvlffl 511416011 1ec1C11G1's 511151 51x1x' ,1 1- SOCIAL ENGLISH No club in l-ligh School has undertaken a course ot study more usetul and practical than the Social English group. lts purpose is the acguirement oi ease and naturalness as well as correct manners under any circumstances. Since all rules ot etiquette are based on thought- tulness lor others, the Social English group strive always to put into practice the things they learn in their group study. Both in class and at social functions they iind their "rules" apply to advantage, and their contacts with people were made much easier and more pleasant because of this study. All success to Social English members. "How sweet and gracious, even in common speech, ls that tine sense which men call Courtesy! Wliolesome as air and genial as the light, Welcome in every cliine as breath ot' flowers, lt transmutes aliens into trusting friends, And gives its owner passport round the globe." First How: Ellis Grisham, Ollie Dean Cox, Dorothy George, Frankie Music, Carole Coats, Dorothy Newman, l-lazel Coats. Second Row: Donald Iolly, Mary Elizabeth Burton, Elizabeth Grubb, Doras Bragg, Marjorie Black, Elinor Sivley, Minnie Alice Mayfield, Colito Cornelius. Third Row: Miss Winnitred Platt, Leon Grisham, lohnf nie Higginbotham, Patricia Ann Bradbury, lohn Watson, Nancy Cunningham, Eiloen Brown. MISS WlNNlPBED PPAFE A. B., M. A. OPElCEBS Ellis Grisham . President Frankie Music Vice President Dorothy George . . , Secretary Qlie Dean Cox- . . . . , . ,Reporter Leon Grisham Sergeant-at-Arms Miss Coats, may l present Mr. Grisham .-Y! xi Page 23 i V X i BATTERY G. VV. HAGGARD, B. A. journalism English STAFF Toy Biddle Editor in Chiet Harry Bridge Business Manager Bob Hulsey . . . Managing Editor Battery Brats earning ttreir bread JOUBNALISM STAFF Le Nelle Eastus . . . News Editor limmie Barlow Sports Editor Lavon Baker . , Advertising Manager loe Karr . . Associate Business Manager lean Forbus . . . . Circulation Manager G. W. Haggard . . .,,, . Adviser With the display ot trophies won by the Battery and the smiles ot approval tor these victories, the Battery Statt is here represented. The twenty-three girls and tourteen boys, including the sponsor, give some idea ot the number required to issue our excellent school paper every other Tuesday. lust why the girls outnumber the boys by such a big majority would be hard to say. Maybe the gitt ot gab and nose tor news are keener among the "gals". What do you think? Honors Won: All-American in National Scholastic Press Association, tirst place in Class A in Texas High School Press Associationp Bob Hulsey, iirst in feature writingp Toy Biddle, third in column writingq State Championship, lnterscholastic League, spring ot l93B. First Bow: Kenneth Newman, limmie Barlow, Harry Bridge, loy Biddle, Bob Hulsey, Claude Lee, Lavon Baker. Second Bow: Maxine Daugherty, Horace Hanks, lrvin King, Myrl Biggerstatt, Lavina Campbell, Corin Cooper, Constance Corrie, Dorothy King, lean Forbus, Loleta Early. Third Bow: Bobert Bodden, Patty Hays, Celeste Chesh- ire, Billie Louise Antilley, Toe Karr, lack Williams, Edwin Stewart, Mary Grimes, Dorothy Lackey, Eilene Dywer. Fourth Bow: G. W. Haggard, Ayleene Archer, Le Nelle Eastus, lo Dean Smartt, Shirley Shipley, Kathryn Davis, Mary Norvell, Laverne Baker, Mary Nell Hamilton, Yvonne Hassey, Leonard Antilley, f My Page JOURNALISM Purpose: To blend the history and accom- plishments of the past year into a permanent record for Abilene High School. Honors Won: Eirst Class Honor Rating in National Scholastic Press Associationg All-Tex- as Rating in Texas High School Press Associa- tion, Second in photography, Won by Robert Rodden, Texas High School Press Association. The Flashlight Club has had its members flashing here, there, and everywhere during this year, Working long and hard to maintain the excellent standard of former editions. Erom the editor-in-chief and the business manager down to the lowliest cub came contributions which it is hoped will add to the pleasure of all students of dear old Abilene High for this year and years to come. The club Work was mingled with much pleasure and happy associations among the entire membership. Among these pleasant memories is the trip which some of the members took to the High School Press Conven- tion in Denton, and the annual picnic in the spring. First Row: Elmer Moore, Lorraine Middleton, Sugar Page, Esther Goltz, Mary Ellen Clay, Robert Wyche, lo Ann Stewart, Robert Rodden, Christine Maddox. Second Row: Rufus Choate, Sarah Crawford, Daisy Marie Brannan, W e Rehm, Gena lennings, Sue Duval, Eugene Pearcy, Billy Shaw, Curtis Reed, Glenn Garrett, Benny McGlothlin. Third Row: Miss Tommie Clack, Orleanor Dellis, Max- ine Kenner, Clyde Parmelly, Mary Hedrick, lewel Lindsey, Wickliffe Skinner, Raymond Daniel, Ernest Hayes, Olen Norris, Frank H. Etter. FLASHLIG-HT STAEE Mary Ellen Clay , Editor Robert Wyche , .Business Manager Robert Rodden , Photographer lo Ann Stewart . , .Senior Editor Mary Hedrick . . Assistant Editor Pat McCarty A Sports Editor M.-f-s , Christine Ma dox ,. Club Editor Glen Norris . . . . Art Editor Miss Tommie Clack, Editorial Adviser Erank H, Etter Business Adviser Flaslilighiers N M Af Page 25 -15 ft U io' I S I is this ci frztin t'l'zss LANGUAGE DEPARTMENT For those who wish to enter college, two years ot language is reguired. To tultill these reguirements, the student had his choice ot either Spanish or Latin. There were tive Span- ish teachers, who supervised twenty-tive classes, and two Latin teachers with eight classes, making thirty-three language classes and seven teachers oi language. Mexico, the land that once was called the "Land ot Eternal Lite," in its glorious colors, was described in the very interesting study ot Span- ish. The language of our Southern triends, the beauty ot their country, and a pleasing knowl- edge ot their customs was offered to any stu- dent who wished to take Spanish. The subject was taught by teachers with a wide knowledge ot the Mexican people and their customs. lupiter, luno, and many other tamous Roman gods were brought to lite through the study of EC.Plk Mr S. A. H. Gfrttiiz B A. ,-x. L.. Latin. Along with these legends, the lives and customs ot the Roman people were studied. . V pam-1 Spazil.-:Ji Oli, Mrs. Hiclfs, thats the way I .'V'6'f1Y7f to write it. is-e Nelson , ,. t tiss Y ln A J f'llf1lVlt1frSl"1'l 'V ltviis-'s l'Iy'lle' 'l'it"t1tli iii' 'Ms fl 3 li' kt' 1 L . . . lvit . M. -. 1C J B Sf mi l ,fb H' A' .rpazitsli latin I.-12111 Page IFS LOS LEALES Canciones encantadores, mucica hermosa de la guitarra, bailes nacionales, poemas y pieci- citas espanoles son algunas de las cosas que se presentan por los socios y otros de habla espanola como entretenemiento. En las re- uiones socialos hay romerias, pinatas, y un banguete cada ano. El club este ano presento une piececita de tres actos en el auditorio. Tam- bien ha tenido dos somerias en el campo donde los socios nuevos tomaron los Vatos del club. Durante las fiestas de las navida des tenia una reunion social en la casa de la madrina, donde se mostro un nacimiento y tuvo lugar una pi- nata y un arbol de la navidad. Se celebro una navidad de Espana y pusieron los zapatos en el balcon en los cuales pusieron los tres magos regalos para los ninos. Esta celebracion tuvo lugar en la escuela durante el periodo del club. En los programas del club este ano varios mu- chachos mexicanos desde la escuela de los mexicanos presentaron un programa de can- ciones y musica de la guitarra. Otros oradores de habla espanola han visitado nuestro club tambien. First How: Elmo Osborne, Buth Buclcer, George Camp- bell, Leslie Page, luanita Doyle, Doris Vxfood, Nelda Harper, Betty Frances Bailey, Christine Lockley. Second Row: Bobert Ford, leane Parker, Vlfanda Woods, Edith Alexander, luanita Watts, Ola Belle Xflfatts. Mozelle Lowrie, Frances Green, Elsie Boberts, George Mack Williams. Third Bow: Mrs. E. M. Bandolph, Eloise Clemmer, Edith Comer, Eachel Varnell, Billie Corine Williams, lim Tatum, Buth Flores, Marie Alford, Esther Flores, Frances Pollock, Harriann Bice, Pete Evans if V... L ' ff A . 1 M.: NBS. E. M. RANDOLPH l., l., B, A., lvl. A. OFFICERS George Campbell Presidente Doris Wood Vice Presidente luanita Doyle . Secretaria leane Parker Reportera Mrs. E. M. Banololph Madrina Si. si, I will tell you for cz penny It':: ci little Spaziislz play P409 N SIC s trio leads the Girls' Glee Chih MISS OUIDA CLEMONS B. A. Music .ED GIRLS GLEE CLUB The Girls Glee Club is divided into tour classes, headed by two music teachers, Miss Guida Clemons and Miss Flora Lee Pope. Miss Pope had the ireshman and sophomore classes, while Miss Clemons taught the more advanced classes ot juniors and seniors. To be in the sixth period glee club class was the ambition oi all the music students, ior this was the ad- vanced class composed ot the girls in the A Cap- pella Chorus and those girls who had been ex- ceptionally good in music. Twice during the year the two sections oi glee clubs combined to give the chapel program, which included in- teresting novelty acts and arrangements ot the current popular songs along with the higher classics. First How: Victoree Benton, Lura Mae Free, Sugar Williamson, Sue Duval, Marian Biddle, lo Hanna Craw- ford, May Elizabeth Burton, Ella Faye Free, Shirley lieth' ley. Second Row: lune Hobbs, Harriet Murray, Elizabeth Gene Austin, Lorraine Middleton, Ann Doss, Christine Maddox, Mary Grimes, Buth Evelyn Foote, Dorothy Lackey, Nita Fielder. Third Row: Maevolene Bridges, Erna Lee Wall, Sara Lou Owens, Dorothy lean Shaw, Eunice Parramore, Nor- ma lane Hodges, Lucilee Grimes, Ruby McFall, Billie Louise Webb, Sarah Crider. Fourth How: Ollie Dean Cox, Mildred Frances Cook, George Helen Lee, Margaret Alexander, Helen Watts, lanice Robertson, Ernes ine Lowe, Rachel Varnell, Clyde Parmelly, Mary Hedri Bobby Sarrels, Lillian Hart. Fifth Row: Miss Out Clemons, Bernice Herring, Helen Talbot, Eloise Clem r, Billyjo Dunning, Ruth Buclcer, Pearla Hudson Dudle , Beryl Talbot, Ftebecca Tittle, Mari- bell Boberts, Nola Finch, Dorothy Newman, Marian Wright, Mildredjlxx son, Gloria lune lobe. Page 28 GIRLS GLEE CLUB The Girls Glee Club stimulates an interest in music among the girls ot the school and helps the student body better to appreciate classical music. Two very enjoyable programs were given by this organization in chapel during the school year. The girls were very proud to have included in their repertoire this year four Latin numbers, I-landel's "Messiah," and composi- tions by Bach, Palestrina, and the more modern composers, Deems Taylor and Noble Cain. Last year Miss Clemons selected twenty-tour girls to represent Abilene High School at the music con- test held in Denton. The girls won tirst place in Class A and brought back a loving cup for the school trophy case. This year the Club en- tered the Texas State Music Festival held at San Antonio. s First How: Billie lean Glass, Catherine Snow, Elizabeth Gene Austin Lorraine Middleton Ann Doss Christine lMaddox, Mary Grimes, Frances'Watson, Bhetta Hen- derson. Second Row: Frances Grimes, Geraldine Iones, Mary Alice Mayfield, lone Tillett, Marietta Council, Eloise Cagle, Ru Cunningham, Bosalie Grimes, lacquelyn Stephens, lane Buzbee, eona Belle Brannan, Patty leanne Allen. Third How: Doris Lind Antilley, Nell lean Glass, Billie Gayle Logsden, Viola Mills, Katie lo Aldredge, lva Dell Cloud, Patty Winter, Carla Garretson, Lou Brock, lohnnie Mae Caperton, Essie Vee Nail, Tillie Ann Clark. Fourth How: Miss Flora Lee Pope, Margie Sears, Kath- ryne Stegall, Geraldine Davis, Billie Marie Gist, Wanda Lynch, Mary Lou lones, Clara Mae Bowden, Addie Luo Bowden, Ethel Dean Bullen, Blair Morton, Mary Alice Nelson. Sing a song of glee club Miss Pope has their eyes: Four and twenty Ireshmen girls All show surprise OFFICERS Ann Doss . , ....,,. President Christine Maddox . .Vice President Lorraine Middleton . . , . .Secretary Mary Grimes . . . , 1 , . , .Reporter Miss Ouida Clemons ..,, Adviser l Page 29 yy ji xiii if' Music makes aretiritf QFHCBBS Eunice Parrainore President Dorothy lean Shaw Vice President Ann Doss Secretary Dorothy Lackey Reporter Miss Guida Clemons Adviser if ' X A CAPP.liLl-.A CHURUS Although it has been organized tor less than two years, the A Cappella Chorus has already made a name tor itself. lt is composed oi twen- ty-two girls and nine boys who were selected from the Glee Club classes through try-outs. The Chorus made many trips to the neighbor- ing towns tor aiternoon and evening programs. Two weeks betore Christmas they went to Lub- bock to assist in giving the "Messiah" under the direction oi Miss Myrtle Dunn. They gave many radio programs over KBBC and the Texas State Network, and received letters from all over Texas. Besides their broadcasts and out- ot-town programs. the chorus gave three chapel programs in high school and sang tor the Abi- lene Christian College and McMurry chapel. Their social activities consisted ot a Christmas party and a picnic in the spring. First Bow: Marshall Faye Landers, Elizabeth Austin, Ann Doss, Eunice Parrarriore, Dorothy lean Shaw, Dorothy Landers, Rosalie Grimes. Second How: Bobbie Barrels, Maribell Boberis, Harriet Murray, Beryl Talbot, Mary Grimes, Liicilee Grimes, Birth Fvelyn Foote, Betty Boucher. gliyffi HOVJI Miss fiiiidri ClQiT""I1F, Sliiilwy lfeililtry Ijqgli h Crider, Sarah Ann Stowe, Bebecca Titllo, Got-'ililiitev w, Ernestine Lowe, Billie Louise Webb. Fourth Bow: Floyd Miller, limmy Atkinson, l. T. Bell, orixian Vllhitetielcl, Truett Thompson, lanies Patterson Milton Page, Arno Ligon, Tom Todd. 7 A A V xii' J . l'.i"W Pac -,V BOYS GLEE CLUB The Boys Glee Club furnished entertainment not only for the high school assembly but also for the colleges and civic clubs programs. This organization promoted friendship among the boys who are interested in music and provided enjoyment for the student body when the Glee Club gave chapel programs. Of the many dif- ferent types of songs they sang ranging from Latin chants to the latest popular tunes, the ones the boys liked best to sing were the sea chanties. They learned the art of part singing and gained definite knowledge of the correct interpretation of the songs which they came into contact with daily. Boys were selected from this group to compete in the music festival at San Antonio, where they entered the mixed chorus and boys' division of the Meet. First Row: leane Robinson, Norman Whitefield, l. T. Bell, Tom Todd, Milton Page, Arno Ligon limmy Atkinson, Miss Ouido Clemons. Second Row: Floyd Miller, loe Bull, lack Blanks, Lawrence Roberts, Emory Brown, Sam lennings, lames Patterson, lack Moore. Third Row: Willioiii Patterson, Lester Dorton, Mariorz litwxfoll, lflVX1Ti6?llK."i Roberts, lielinori Rico, Henry Tilictt, Billy l.t'IllfllF7VS, Truett T'lioiiip:5ori, Charles Poisftll. Over high HC", let's qo, men OFFICERS Tom Todd . . . . President l, T, Bell . Vice President Norman 'Whitefield . Secretary Miss Ouida Clemons . . ..Advisor Fourth Row: Royce McCfarr, R. L. Bland, lanies Cowan, lack Bela, Billy Comer, David Dubbs, Gene Balch, Hadley Barlow, Boyd Richards, Thomas Earl Vilatts, lack Pollard, Derrell Seymore. fewer V! 0. Page 32 OFFICERS Arno Ligon A A A A A A President Billie Louise Webb A .Vice ,President Maribell Roberts A A A A Secretary , A A A Reporter Miss Ouida Clemons Adviser A Perhapslheyrexunnno atanlenerto Lawrence Tibbe tt FINE ARTS CLUB lt you want to know Who's Who in the world ot iine arts, just ask one ot the members of the Fine Arts Club. Singer, violinist, pianist, opera Cheavy and lightl-all this and more served as anjectkx mudy. Thecjubemnoyed mudynug the operas Hnltvvere preserned by the k4eUo- pohKniCDpera Cknnpany overthe nzdknevery Sahnday. Such nomo pmmentday anmksas Lammenceribben,LHylRnm,andfKnQenlUag- stad were studied by the club and then heard in the opera broadcasts. More than that, there were musicians in the club who added much to the interest by taking part on the programs. Among the interesting programs presented tor the club were solos, numbers by the girls' sextet andthelxnm'guanehcnxlaiosonrnumcalnr struments given by outsiders. A splendid back- ground ior tuture club Work and a knowledge citheinumcalwoddrwasacguned First Row: Miss Guida Clemons, Maribell Roberts, Tom Todd, Arno Ligon, Billie Louise Webb, Dorothye King. Second Row: Bobbie Sarrels, Dorotha Nell Boyce, Doris Kuykendall, Cora Nell Mcklister, Leta Rue Riddle, Har- riet Murray, Beryl Talbot, Alma lane Page. Third Row: Catherine Snow, Mary Frances Chelt, Mar- garet Fagan, Nolo Finch, Helen Watts, Maevolene Bridges, Carla Louise Garretson, Shirley Kethley, Sarah Cridei, Rebel Hope. fxxv S ,f yt Page 3.4 K ORCHESTRA The Abilene High School Crchestra is an ex- cellent musical oraanization. lt entered the State contest at San Angelo last sprina and-Won tirst division. Since there is no national con- test tor orchestra in Texas, the orchestra made only one trip this year, to San Angelo Where it aqain entered the State contest, held April 6, 7, and 8. Classical music seemed to be the pret- erence oi the orchestra membersg therefore their repertoire contained no popular pieces. Every year an orchestra picnic is held, and this year they had a banquet also. This organization Was proud ot the tact that among its members were some ot the best musicians in hiah school. First How: Alma lane Page, ,timmy Kina, luanita Hus- ted, Wilara Leverett, lack Dressen, lanie Barnett, Chester Walker, Iosephine Winter, Mary Sue Hooker. Second How: Dorothy Mack Aman, Marie lohnson, Bryce Iordan, Qrleanor Dellis, Maxine French, Betty Babb, Beverly Reeves, Milton Reese, Anna Woodloclc, lames Sanders, Roy Kemper, Lyndelle Smith. 'Third How: Nancy lean Blankenship, Billy Bob San- ders, Buth Williamson. Fourth Row: Mary Elizabeth Clark, Ruth Wyche, Mary Elizabeth Webb, Boss l,. Miller, Milton Huqhes, lack Kina, loe Steolcley, Mary Smith, lentiy Scott Holmes, B. T, By- num, Toni Porter West, Horner Chapman, Glenn Powers, Hal Pender. 1 w -s. E B. T. BYNUM B. M. QFHCEBS Dorothy Mack Aman , President Billy Bob Sanders Vice President Alma lane Baqe . . . , .Secretary B. T. Bynum . . . Director xi L' ll. 1 .9 9 Qgrrcitii, Billy Bolo, tlirfts .t grmzio, not .1 ir tttfri l Page-33 ",, v-" , Little girls in black and :jyoirl Alizwrys do is they fire talgi OFFlCEltS lewel Lindsey llresident Anna NVC7OG,Tf'1'fTll Vice Preslaerif Mary Eliyabeth lftfebb Secretary Billie Louise Antilley Reporter Mnry Nell Hanzilton Reporter ll. T. Bynuin Dirriwror gl GIRLS BAND All of high school was proud of our new Girls Band. From the moment the curtain was drawn for their first appearance and revealed the young ladies in their new uniforms, looking as if they had just stepped from a bandbox, to the time of their final performance during the last month of school, the band showed just cause for the student body to be proud of them. They improved steadily in their technigue and march- ing and mastered both marches and waltzes. This was truly remarkable, considering that un- til the first of the year many of these girls had never played a note of music. Every one is looking forward to the continuance of this wor- thy organization for many years to come. Mary Elizabeth X'Vebb, Bettye Babb, Nornra Massey, Maxine French, Lou Dean Splawn, Mary Elizabeth Haag, Marie lohnson, Fern Hooper, Miclcia Cogdell, Orleanor Dellis, Vondell Nifoniacls, lune Lyon, Leia Bates Tommie Hay, Nathalee Caperton, Mary Nell Hamilton, Nadine Poston, Virginia Teaaue, Betty lean Brown, Nancy Nelson, losephine Mohr, Anna Woodlock, lo Finley Knox, Cori' stance Corrie, lewel Lindsey, Toinmye Grisham, Billie Todd, Mary Doris Mathis, Bobbie Lou Landers, Doris Dale le-nnings, La Verne VVatson, Billie Louise Martin, La Vona Belew, Evelyn Hailey, Marietta Vfilcox, le-ssie Marie tones, Donna Buth Bussell, Nancy Harris, Ethnyc lean Vlfilsoxi, lne Ann Little, Belva Mauldan, Frances Evans, Martha Fonvtlle, Eddie Lou Sharp, lsabell Harris, Patty Anfslitoii, Marie Hearn, Mary Lliiialietli Kflarli, Syble liftvtzn, lwtiise llirtlfcey, Zelda O Neal, Ftarhel VVestfall, Mary Ann Davis, Dorothy Newrnan, Mary Sniith, Dorothy Earle Spur rier, Melba Harrison, Nadel Hilburn, Lucille Gravens, Gwendolyn Steele, Virginia Hamilton, Buth Collins, Betty lane Henderson, Gwendolyn Nelson, luanita Doyle, Billie Binh Bourland, Dorothy Shipley, Billie Louise Antilley, B. T. Bynum. .1 Page BAND Place: Main hall, Abilene High School. Scene: Trophy cases from floor to ceiling, Black and gold unitorms hither and yon in the halls. Curtain4Action: Cheers as crowds gather around to view the latest loving cup. Such a scene is not unusual in Abilene High School atter the Eagle Band has entered a con- test. Honors Won: First division in marching and concert in National Band Contest at Abilene in spring ot l938 and in the State Contest at San Angelo, official band ot the West Texas Cham- ber ot Commerce, l93B-l939 e honor won at Wichita Falls. Cutstanding Events: Selection ot Band Sweet- heart, Kathryn Barnes, annual Band banguet held at the Hilton Hotel in the spring. H. Chapman, B. Holderness, B. Amis, B. Mills, B. Glover, K. Barnes, G. Iones, H. T. Bynum, B. Iordan, P. Cadenhead, W. E. Gibson, I. Snow, L. Cohen, B. B. Sanders, B. Miller, M. King, T. Teal, F. Holly, I. D. Dunn, S. R. Priedsam, E. Moore, B. Horton, B. P. Person, I. Sanders, M. Reese, VV. Hubbard, I. Winter, I. Brooks, I. M. Goltz, B. Reeves, H. Clark, B. Brown, L. Scarborough, C. Sammons, W. D. Long, P. Walker, H. Morgan, I. Williams, C. Kuykendall, W. Heed, I. Gates, B. Boger, M. Bantau, l. Allen, M. Turnbull, Aiten tion CPPICBBS Ientry Scott Holmes President Marshall Millsap Vice President Bill Amis . . 4 , Secretary Edwin Iennings . Librarian Billy Shnders i Drum Major B. T. B 'r u r. Director H. V. Bichards, G. Spaulding, E. Burtord, H. Lamb, C. Hay, ' X j t J B. Middlebrooks, B. Ienniiigs, P. Petty, I. Garry, P. Clark G. McCarty, I. T.Mcry, W. Wli4l4jQ,I.WC,1lSf71t, I.King,LZ, N. Snow, I. Stephens, H. Pender, G. Powers, C. Boger 'lC. Deaton, M. Millsap, W. Snowy L, Turner, G. Cvershirre? M. Hughes, r.. shrinks, iiuihod, G. Clark, P. craig, QQKHOX, I. Holmes, I. Crutchfield, P. Holmes, I. Byers, ighaw, D. Simmons, M. Gbar, B. King, B. T. Clark, I. King, fBoddy, I. Steakley. i y .fl Q 4 Page 35 SlCPxTli'l' AND QUAHTlQ'l' To be on the girls' sextet wgs the highest gmbition ot every girl in the Glee Club. These six girlswtwo soprgnos, two second-sopronos, crnd two orltosw-were selected through tryouts from the tour Girls Glee Club clgsses by Mr. Leonctrd Burtord oi Abilene Christign College. The orgctnizgtion is very loopulotr tor entertctin- ment, both in Abilene gnd neighboring towns. This yegr they mode severctl brocrdcctsts over KRBC gnd sgng ot mctny bgnguets, including the lunior-Senior bgnguet gnd the Pep Sgugd bnotnguet. The tour young men on the boys' gugrtet were the crectm ot the crop in the Boys Glee Club. The only second-yegr member this yegr wcts Edwctrd Begsley, but ots tgr os singing goes, one would never know thgt the other three were new gt the job. The boys ossisted the Glee Club in giving three chopel progrotms ond tour rodio brogdcosts during the yegr. Ot dll the songs the gugrtet sgng, the fotvorite with the student body here gt high school wcrs Milton Poges ctrrgngement ot "l Must See Annie To- night." l-lorriet lvlurroy, Gergtldine Show, Eunice Pgrrornore Dorothy leon Show, Btllie Louise Vfebb, Ann Doss. l. T, Bell, Nornion Whitefield, Edwurd Beasley, Arno Ligon. tyc STAMP COLLECTORS The postman never has to ring twice at the home oi any member ot the Stamp Collectors' Club, tor they are always there to greet him and to see it he has any new or rare stamps tor their collection. Since stamp collecting is a universal hobby, these members well have op- portunities to make many interesting friend- ships with fellow philatelists from all over the worldj The late King George V was an ardent collectorp'President Roosevelt, Adolph Menjou, and lohn D. Rockefeller also have valuable col- lections. The club periods were spent in dis- cussing stamps, both new and old, and some- times the members brought stamps to ex- change. Among the many interesting things that anyone oi these philatelists might tell a greenhorn about stamps are these: unused stamps are more valuable than those that have been cancelledg stamps on the envelope, espe- cially it the letter is very old, are more rare than those which have been soaked oft, and an ap- paratus to detect water marks on stamps will enable one to determine the value oi the stamp. Although the members stuck very closely to their work, they managed to break away long enough to enioy a picnic in the spring. First Row: Robert Perkins, Buetord Knight, Rollin Day- ton, Billy Kidwell, Bill Smith. Second Row: Roy Bourland, Howard Parker, Bill Beams, Edwin Stewart, L. V, Vantreese, Theo Priour, Doris Sample. Third Row: Roy Reynolds, Lawrence Wad.e, Carroll Ray Rogers, Billy Vtfallace Scott, Stanley Stevenson, Rob- by Perkins, lack Bela, Miss Marie Tucker. Stamps, stnnips, stamps OFFICERS Milton Page .... . . ,President lack Bela Vice President Roy Reynolds . Secretary-Treasurer Robby Perkins .Sergeant-at-Arms Miss Marie Tucker .Adviser Page .77 H Cl plus C Clgg yields- Boom! v,.., ,.,- . ,Y,,,. i s vivuie it 1 iq, ri, ,oniiswl m A. M, I frfli'-':3u1eoc::.:r f iEl.i'fillf3i1':J l iss Cjllmlll ,oziiis xi Iurnes L. Cullnz H. A, B. A. Biology Gezieml Scieuve SCIENCE DEPARTMENT The coniplicorted World in which we live todoy is en! tirely dependent upon science tor its survivgl ond tuture developrnent. lt wcts through the work ot greot rnen like Edison ond Ford thot the rnony modern conveniences which we enjoy doily were rnotde possible. Not only is the invention ot these objects ot vost iinportdnce, but it is olso importctnt thot one learn the rnechcinisin ond core ot these conveniences. High school science serves to give every student ci working knowledge ot the nidny invene tions ground hirn. The Science depdrtrnent consists ot nineteen clgsses ond tive teachers, who help creote Ci scientific interest in dll students who tglqe physics, cheni- istry, biology, or generol science. f i i FF Qi' Page f-'l SCIENCE CLUB Look around you to see if you can find any modern improvements in the class rooms that have not been dependent upon science. This is an amazing fact, but it proves that science is one of the most beneficial subjects in our mod- ern civilization. The purpose of the science club is to study modern scientific inventions and to put the knowledge into practical use. This year the club was proud to know that one of its members, Robert Loofbourrow, won the coveted Iunior Texas Academy of Science Award. Robert placed first in this state contest with his original angle to the brain wave theory. The award carried with it fifty dollars worth of chemical apparatus for the school and a gold medal for the winner. First Row: lack Blanks, Gene McGehee, R. G. Waldrop, Rufus Sivley, Pat Vfilliams, Cran Hardin, Bob Hulsey, Glenn Norris, Louise Wofford. Second Row: Henry Tillett, A. B, Hale, Robert Looi- bourrow, Conley Etheridge, Horace Hanks, Edwin Lowe, lohn Ford, Walter Oughton, Billy Scogin, lohn Davis, lames Little. Third Row: H. H. lohnson, Gtt Arrant, Billy Dan Camp! bell, Earl Hoppe, Carl Hensley, Sam lennings, f Autry, limmy King, Ross L. Miller, 'Wilbur Tillettl Hiner. ..-..-.E ftq- A 7 VAIDEN HINER B. A. OFFICERS Pat Williams . President Cran Hardin .Vice President Rufus Sivley Secretary Vaiden Hiner , .Adviser Calling oil brain waves W Page 39 N tm To the res e CDEFICERS Fronk Arroyo A A A President Cloude Huttmon A A Vice President Helen Anne Reynolds Secretory 'Tommy Pennington A Reporter lorries L. Cullcrr Adviser FIRST AID lt ct person beside you tctinted, would you pour ct buclietiul ot wctter in his force? Accord- ing to the First Aiders this is not the proper pro- cedure. One should wrctp the pdtient up so cts to prevent shock when he becomes conscious. ln this club the members studied such prob- lems cts this ond gctve demonstrations cgrrying out proper first did. At one ot the meetings they invited the firemen up to show the proper wgy to give ctrtiticictl respircttion. Since they hdd the demonstrottion in the librctry, it is wondered it the tiremen used Dictno cts CI victim. At other progrctms the members wrote on ct slip ot pctper the noime oi ct certoin ciccident. Every one drew CI slip oi poper ctnd told whctt he would hotve done in ccise ot thott pctrticulctr kind ot crccident. This wcts not only cm enjoyctble woy to spend the club period progrcims, but it will prove very beneiiciol should one ot the mem- bers suddenly come upon can emergency. First Row: Doris Mctytield, Pctuline Dovis, Helen Anne Reynolds, Cloude Huttmcm, Eronk Arroyo, Eugene Hoop- er, Leg Roy Dotniel, Aubrey Gcfy. Second Row: Billy Roy Goldsmith, Dorothy Botrr, Ioe Clectry, Alberto Mgytield, Eugene Scott, Bcfrton Dgniel, lctmes Hctwkins, Roy McClure, Robert Wilson, lock Mur- roy. Third Row: lomes L. Cullor, Mildred Fox, Elsie Scott, Rodney Willigms, Aileen Roberts, Billie lo Powell, Horctce Rogers, Bctrry Finley, Aubrey Roy Cole, Tommy Penning- ton, Mgry Dolton. Page 4 JUNIOR RED CROSS cLAss REPRESENTATIVES Esther Goltz , Senior. Stewart Cooper Virginia Maxwell junior Dick Starr Tommye Hay , Sophomore lohn Garrett Billie lean Glass Freshman . .Gene Goltz The lunior Bed Cross is first, last, and always a service club. lts purpose is to promote in high school the activities that the Senior Bed Cross promotes elsewhere. Among the things the members did this year were the following: sale of tuberculosis bangles, the providing ot Christmas boxes tor an orphans' home at Cor- sicana, lunior Bed Cross membership drive, covering of braille books for the blind. Once each month the lunior and Senior class repre- sentatives attended the City Bed Cross Council to give reports and to learn of new projects. Thus its members were always eager to help in any drive. First Row: Dick Starr, Billie lean Glass, Esther Goltz, Stewart Cooper, Virginia Maxwell. Second How: Marceline Stone, Thelma Bishop, Tommye Hay, Gene Goltz, lohn Garrett, Mary Evelyn Bryant. Third Row: Mae Evans, lack Lanier, Marguerite Mc- Leroy, Virginia Teague, Peggy lean lohnson, Gladys lo lohnson, leanne Cole, Helen McCauley, Miss Myrtle Trantham. They serve in time ot need GFHCEBS Billie lean Glass President Stewart Cooper , Vice President Gladys Io lohnson SecretarY Miss Myrtle Trantham , Adviser P ge41 ,In The stars promise o bright future for Ella Marie 1, X , ,,. 7, f1'W 14' CFFICEBS Travis Box . . . President lrvin King . . . Vice President Aileen Landers . Secretary Celena Lowrie Reporter Mrs. M. E. Norwood . Adviser STAR GAZERS Who doesn't like to lie out on the grass on a warm summer night and gaze at the stars? The Star Gazers followed the example set by many groups in other cities by studying the constellations, planets, new astronomical dis- coveries, and nocturnal phenomena. Club meetings were spent in discussing such phe- nomena ot the heavens as the Seven Sisters, Cassiopeia, and Hercules. These were only a few oi the more distinct constellations that the Star Gazers sighted in the skies and became well acquainted with both through observa- tions and study. They can tell many ot the myths and signs ot the star groups. The main social event ot the year was a Christmas party held at Mrs. Norwood's home. Indeed, with their parties and club programs, their scope ot interest was unlimited. Perhaps one ot them might even read your horoscope tor you. First How: Lonita Briggs, Dorothy Pitts, Marie Iohnson, Pauline Aldredge, Travis Box, Ella Marie Garner, Frances Koonce, Rado Archer, Frances Shepherd, Desda Mathews. Second Row: Mary Lou lones, B. F. Abbott, Katie lo Aldredge, Viola Mills, lean Scott, Aileen Landers, Mar- thiel Forman, David Dubbs, Edward West, Nobia Collins, T- D- BIBYYQL. M ,. Third How: Mrs. M. E. Norwood, lrvin King, Dan White, Buster Cornelius, Faris Tripp, Glen Willams, Willie lean Cullen, lerry Keith, Freda Smith, Edna Merle Walker, Geraldine Coplen. 7 6"ff.- 1 - A f V, Pi we -'Z BQ g,3 4.r.f 5 A. A. A. COLLECTORS These industrious young ladies spent their spare time collecting. The variety oi things that were collected by the group are too numerous to mention, but one oi the oddest and most in- teresting collections was an aggregation ot' tiny bottles oi soil samples irom foreign countries. A member with her mind continually on iood, collected menus, which collection serves as a diary to remind her of the many enjoyable places she has visited. Several oi the girls could tell the dubious advantages oi white ele- phants, for collections oi elephants and dogs outnumber by iar the other collections, which include postage stamps, autographs oi celeb- rities, and pottery. During many oi the club programs, the girls have had visitors give them talks on their various collections. One lady proved to the girls that they were still not too old to enjoy dolls by bringing her doll collec- tion to school and giving an interesting pro- gram about dolls. She had felt dolls irom Spain, corn-husk dolls from Mexico, and seal- skin dolls irom Alaska. The joy oi collecting was increased by the iact that there were pic- nics, parties, and other social entertainments tor the members. First How: Mina Belle l-lodges, Maurine Curtis, Elizaf beth Gene Austin, Martha lean Horn, Mary Lou Agnew, losephine Bentley, Lucille Folliard. Second Row: Gloria lobe, Buby McFall, Ann lames, Orleanor Dellis, Catherine Sue McCarty, Billie Blanche Smith, Lillian Hart. Third How: Marian Vlfright, Marguerite Fincher, lose- phine Winter, Marjorie Bruton, Sarah Ann Stowe, Norma lane Hodges, Bernice Herring, Dorothy Fitch, Miss Odell lohnson. .mf Girls collect articlesf zirlicles wollect dust OFFICERS Elizabeth Gene Austin . . President Gloria Gill , . Vice President Martha leon Horn . Secretary Mary Lou Agnew .. .. .Reporter Miss Odell lohnson , . , , .Adviser J Q V1.7 s M if . HOME ECONOMICS MISS WILLIE MAE HINES B. S, Foods MISS RUBY COMPIIRE E. S. f,,IOtl11m7 MRS. BETH IAIENAGAN B. A. Ari, Design Page 4 4 FUTURE HOMEMAKERS The Future l-lomemakers Club consisted of the most dependable and earnest young girls in school. Every year they planned and served two banguetse -the Future Farmers of America banquet, held in the fall, and the spring Diversi- fied Occupations banquet. These young ladies prepared themselves to manage their future homes by carefully studying correct diets and the nutritive value of foodstuffs. They availed themselves of the many interesting and eye- appealing food pages in the magazines and were especially fond of Ann Batchelder's col- umn and illustrations in the 'Ladies' Home lournalf' The bulletin board in the Home Eco- nomics room may Well have been called "ap- petizing," for these girls kept it filled with pic-- tures of palatable foods. The delectable reci- pes that were exchanged during the club pe- riods Were put to practical use for the picnics, box suppers, and scavenger hunts with which the club Was entertained. The club meetings were spent discussing the problems of planning healthful menus, the art of cooking, and the management of homes. First How: Gladys Galle, Annie Lee Summers, luanita Husted, leane Horne, Eunice Huskin, Earlyne Barger, Muriel Shotwell. Second How: Erma Bradshaw, Kathryn Carr, Darleen Werner, Lora Beams, Ardalia Leonard. Third How: Miss Willie Mae Hines, Billye Flo Wallis, Lynette Wallace, Lila Mae l-lohertz, Wanda Lynch, Alice Lou King, Mary Louise Smith, lo Nichols, Eva Mae Myers, Leila Claire lones. Food for thought OFFICERS leane Horne , , . , .,..., President Eunice l-luskin ,... , .Vice President Earlyne Barger ..., . , . Secretary Annie Lee Summers , . , , ,Reporter Miss Vlfillie Mae Hines , Adviser Page 45 la... , My, how styles change! OFFICERS Norman Vfhitefield President Marion Howell . . Vice President june Grant . . .Secretary Anna Marie Knox .Reporter Mrs. Beth Henagan Adviser ART CLUB Although all may not achieve the success of Millet and Rembrandt as painters, all may, by careful study, achieve a better appreciation of the work of these masters. The purpose of the Art Club was twofold-to develop art apprecia- tion and to further the interest of art in Abilene High School. During the club periods the mem- bers sketched scenes of the campus and of still- life figures, and made soap carvings. They were indispensable to the school in that they helped make the posters used to advertise school activities. This club furnished material of various kinds for the window displays in down-town stores during the spring months. Among the many useful articles the members made were sandals, woven belts, and plagues. They greatly enjoyed learning to make useful things and will enjoy them much more when they wear them in the future. Twice during the year Mrs. Henagan took the club to art exhibits held at the local colleges, and many members entered their work in the local contests. The most enjoyable event of the season for the club was a picnic in the spring, at which time the members took sketch books and pencils with them and successfully combined work with play. First Row: Robbie Lee Box, George Havens, june Grant, Norman Whitefield, Kathryn Hall, Anna Marie Knox, Max- ine Pinkerton. Second Row: Barbara George, Gwendolyn Steele, jane Cawthon, Helen Riley, Doris Blair, Ima Ieanne Parks, Marie Stubbs, Audrea Grisham. Third Row: Mrs. Beth Henagan, Frank Fugita, Boyce Shelton, Douglass McKinney, Betty Hollingshead, Truett Thompson, Nola Finch, W. B. Hale, H. G. Castle. Page KNITTING CLUB I-Iave you seen the many cute knit sweaters the girls have been wearing to school this win- ter? Then you may be sure the Knitting Club has been hard at work learning new stitches-- or new ways to knit one, purl one-and scan- ning magazines for new knitting patterns. Knit- ting was not only an enjoyable pastime but also a very profitable one. Some of the articles these industrious girls knitted are not so easily made as they might appear to be. When one knits socks, she must learn to manage six needles, the decorative cable stitch requires tour needles and is braided. Bibbing is very pretty, but it is the most tiresome stitch to do. Perhaps the angora sweater on the girl next to you made you sneeze or aroused your old case ot hay fever. You were not the only one who suffered from the sweater, tor while the girl was knitting it, the fur literally tlew, because Angora thread is made ot rabbit hairs woven very tightly. During the club meetings the members knitted, the more experienced knitters teaching those who were just learning. l"irsl How: Bernice Lovrets, lrucile Miller, Carolyn Myatt, Virginia Stallwortli, Billie Gayle Logsdoir, Mar- .Yyrrwt Vletrigs, loan Wlritis, loanrre Kenner, I-'ITIIJFTQS livarrs. Second Bow: Nell lean Glass, Margaret Chaney, Betty lean Pechacek, Earleen Parmelee, Mary Latham, Fatty Sarrels, Norma Stover, Marguerite Street, Essie Vee Nail, lohnnie Mae Alexander, Ruth Wyclie. Third How: Miss Belle lones, loyce Ponder, Meldean Blanks, Mildred Woody, Helen Vletas, Aileen Biddle, Willie Faye Williams, Evelyn Spears, Kathlyn Rogers, Nancy Nelson. Sweaters in the making OFF ICEBS Billie Gayle Logsdon , .President Louise Cldham . Vice President Carolyn Myatt . , . . Secretary Aileen Biddle , , , ,Reporter Miss Belle lones . . .Adviser age 17 COMER CLAY B. A., M. A. Public Speaking Tl I the oerfert shzzgie, Fam PUBLIC SPEAKING In keeping with the ancient Greek beliefs in educationehalf physical development and the other half speech training-the Abilene I-ligh School public speakers were active in many fieIds. Iuniors and Seniors may take training in fundamentals of speech and in dramatics for credit, and for those who desire, there is extem- pore speech and dramatics. Cf the Inter- scholastic League events, debating is the oldest contest in Abilene High p in fact, the Texas Inter- scholastic League Was organized in Abilene in IQIU and held contests in debate only, other contests being added. later. The Abilene speak- ers strive to become members of the local chap- ter of the National Forensic League, which is the highest ranking chapter in the Tri-State Dis- trict of Arkansas, Louisiana, and Texas. Since four members won the right to go to the National Meet at Iacksonville, Illinois, in l937, the mem- bers have been trying to win the Tri-State Meet -an honor Which will permit them to enter the National Meet in Beverly I-Iills, California, in Iune. At time of publication the debaters had won the boys' championship in the San Angelo Meet and girls' championship in the Lubbock Meet. Firsts in both the Baylor Meet and the Abilene Meet were recorded in girls' extempore speech, While second place in these meets Went to the senior girl declaimer. The speakers also took part in dramatics, one of the major produc- tions being "Lena Biversf' Homer Montgomery, Bill Tippen, Freelin Shomemaker, Ieanne I-lay, Margie Givens, Kathryn Barnes, Wood But- ler, Kelley Lewis. Page 43 NATIONAL FORENSIC LEAGUE Will it be North Dallas or Abilene on top? That was the question of every member of the Abilene chapter of the National Forensic League the first of each month, and it was really a race, with both schools sharing top honors about egually and leaving the other schools of the Tri-State area far behind. Wood Butler was one of two Freshmen in the entire nation to gain the Fourth Degree during his freshman year. The group had a banquet in May, at which time the record of the year was reviewed, losses and gains were noted, officers for the next year were elected, and new plans were formulated. This was one group which found it an easy matter to work up a program for its bi-weekly meetings. The members were all speakers of more than average ability. Some were declaimers, others orators, extem- pore speakers, or debaters. Two of the major functions of the Chapter were to sponsor the annual Abilene Speech Meet and to raise money for the extra-curricular speech activities. This year the Abilene Speech Meet was at- tended by over five hundred individuals from fifty schools. First Row: Gena lennings, Mary Katherine Baxter, Wanda Mae Clements, Bill Tippen, Freelin Shoemaker, Llfooid Butler, Frances Miller, Homer Montgomery, Evelyn O . Sfecond Row: Tom lourneay, Margie Sears, Clyde Par- melly, Margaret Sears, Mary Kathryn Korman, Kathryn Barnes, Margie Givens, Verla Ioyce Perkins, Dub Sibley, Ieanne Hay. Third How: Miss Pansy Gardner, Bobby Ellis, ltmmy Longley, Iohn Garrett, M Kelley Lewis, lean Balch, Robert Ford, Sadie Lou Davidson, Comer Clav. - . if-3tfpfM CFFICEBS Bill Tippen . . , President Homer Montgomery . Vice President Freelin Shoemaker . Secretary Wanda Mae Clements .Treasurer Comer Clay . , Adviser ff-sq xv' Driving home a point CAAA2 Page 49 ,-1. fl N.. SWS!! fu LJ1, :VL 1 ff D .bf O XJ: ww, Alr. Ford just chiHed these Thespians oH CFFICERS Bill Tippen . President Iimmy Connor Vice President Dickie Dane Emmons .. Secretary Margarette Higginbotham, Treasurer Marjorie Io Massey .Reporter C. B. Ford . . . . . . . .Adviser NATIONAL THESPIAN SOCIETY The NauonalThemnan SgneW'hadthere- sponabnny and pnvnege otrnannauungthe hard-won honors gained by this nationally known club. Since this club is a chapter ot the national group, there is much business pertain- ing to national work and various committees to be conducted at the meetings, The society was interested in all phases ot production. Cne ot the most interesting parts ot the work was the painting ot flats, studying oi color combinations and lighting effects, character make-up, design- ing and making oi costumes, placing sets, and other details. In addition to this, the Thespians kept up with current plays, reported on them, and.presenkxiseveralproducuonslastyearcn high school. Local critics were invited to the rehearsih and.urged.k3rnake suggeshonsior improvement. Among the outstanding produc- tions were "Hamlet," given in 1938, and "Mer- chant ot Venice," in l939. The program which acconmxnued Hmzproducnon ot'Tiannet'wvas entered in a national contest and placed ITSI Row: Mary Booth, Mary' Ruth Hamiltoii, l"crii'i ithc ws Murray VVillirims, lviarfiaretto Higgiribotliarii pen, Dickie Dane Emzzioiis, Mririorio IH Mft:-zzwy ker 1 1 .V,SfTlll'l1llK' .. S- ond Row: Robert Qdell, Verla loyce Perkins, Maiio A . wood, Mildred Frances Cook, Warreri McGlotliliri use - Sewell, Iune Moore, Hill Simmons, Ted Srygleyl 'Woo utler, Wanda Mae Clements. s cond. xi ' S mi Tip- I CYTOTIIIC I 'r ow: lean McDonald, George Helen Lee, Nina Belle i eming, Helen Riley, Harlan Shaw, Edward Com- Jn, Phil PagebJ T ST AGE CREW The Stage Crew, headed by Sam Tucker, stage manager, is an essential part in the pro- duction of all plays and programs produced for high school. The organization makes all the flats and properties used on the stage, and they set up flats and arrange the stage for produc- tion of plays. ln charge of the operation of the lights is lames Little, Light Crew manager. This crew has made innumerable devices used for effective lighting. One of the most impor- tant lighting effects produced was the moon- light scene from the Thespian's production of "The Merchant of Venice." The Make-up Crew, under management of Iean McDonald, has charge of all make-up belonging to and used by the school. This crew does all the making- up of individuals in plays. Some of the more important make-up jobs they did during the year were: the Iew, lsaac, in the Senior play "Abie's lrish Rose", "Shylock" in "The Mer- chant of Venice," and the maid in the Cyclo- drama's production "The Old Crab." F or each production property managers were appointed from the speech classes, and the crew worked under these managers. First Row: C. B. Ford, Helen Riley, Tommye Gaye Grisham, Mary Nell milt n, Emnia Cozart, Marie Small- wood, Margarette Higg otham, Sam Tucker. , Second Row: lame Li le, Bobby Edwards, lack Perry, Iirnmy Beasley, Rob rt dell, Edward Compere, Iack Moore. v tk Future stage designers Stage Manager .... . . .Sam Tucker Stage Crew: lack Perry, lack Moore, Bobby Edwards, Earl Proctor, Or- ville Aliord, Gene Bennett, Kelley Lewis, Bill Wasson, Robert Wyche. Light Manager ..,.... Iames Little Q X Light Crew: Rufus Choate, Edward Cornpere, Dan White, Raymond Chambers. Make-up Manager . lean McDonald Assistant Make-up Manager . .,,.... .Marjorie lo Massey age Sl A9 HLoVe is bhndn CHARACTERS Phil Schultz X' 1. T. Beit .. I . Robert Odell Sam Conner . . Dickie Dane Emmons . . George Helen Lee , Wanda Mae Clements . Antonio .Bassanio Lorenzo Shylock . . ,Portia .Nerissa Iessica THE MERCHANT OF VENICE "The Merchant of Venice" was the second major Shakespearean production staged by the Thespian Club, "Hamlet" having been success- fully staged the past year. More than one hun- dred and fifty hours were spent in the re- hearsals during a period of four months. The production crew worked a like number of hours on research, costumes, lighting, and staging. The costumes used in the production were therefore of authentic design. The Abilene Pan- hellenic Association furnished curtain material for the production. The staging of this Shake- spearean comedy required the assistance of more than one hundred students and faculty members. OTHER CHARACTERS Homer Ruffin , . . . Duke of Venice Warren McGlothlin . . . Prince of Morocco Harry Saunders Prince of Arragon lack Perry . . . . . Salanio Iimmy Beasley , Salarino limm Barlow Gratiano Poole ,Robe on Wood Butler ,Tubal Launcelot Gobbo Emory Brown . Old Gobbo Travis Box Leonardo Earl Proctor . . Balthazar Gilliam Stovall Stephano Gene Bennett L Magnificoes of Venice Tom Todd l Mary Nell Hamilton I ' l 1 Elizabeth Gene Austin A ' Ladies H1 Wculmq Rebel Hope "Tell me where is fancy bred" Page52 TOURNAMENT PLAY This year's tournament play presented by the Thespians was distinctly different from any- thing before produced on the high school stage. Following the example of numerous New York productions, "The Happy Tourney" was pre- sented With no scenery. The play centered around a trip taken by the Kirby family. The car in which they made the journey consisted of four chairs representing the front and back seats of an automobile. The pantomime done by the characters in getting in and out of the car and in driving was a most amusing part of the play. The intentional informality of the ac- tors put everyone at his ease, and the Whole audience felt at the conclusion of the play as if they had really taken the fictitious trip. One of the most important characters Was the stage manager, who set the scenes and played all odd parts. CAST OP "THE HAPPY IOURNEYH Phil Schultz ....,... ...,... ..,.. , . . . . . . Pa Kirby Dickie Dane Emmons . . . ..,.... Ma Kirby Sam Conner ,....... .... A rthur Kirby Wanda Mae Clements , . . .... Caroline Kirby Mina Margaret Wheeler . . . . . . .... .Beulah Robert Odell ........... . . .Stage Manager "There's Beulah Waiting for us nowu Ready lor the cu Page 53 s ,! W H Married in red pyiamasl L MBS. HOXNABD MILLER B. S, Enalisli CYCLODR AMA The tirst play presented by the Cyclodrama clulo this year was a deliahtiul comedy, "The Bride Wore Bed Pyjamasf' The main char- acters were portrayed hy Billie Dean Collier, Bill Tippen, Betty Boucher, and lack Dressen. The major production ot the year was "The Old Crab," the story ot an old man and his family tree. Featured in the play were Dub Sihley, Dorothy Spurrier, Kathryn Barnes, Thomas Buz- loee, and Billie Louise Antilley. ln the sprina the cast tor "The Nine Lives ot Emily" included Ann Doss, T. T. Bell, Mary Katherine Baxter, Sue Shepard, Clayton Leach, and Beloecca Tittle. T i , 'ut i First Row: lack Dressen, Kathryn Barnes, Geraldine Shaw, Mack Beed. Eunice Parramore, Ann Doss, Edward Beasley, Shirley Shipley. Second Row: Kathryn Korman, Billiio Dunning, Le Nelle Eastus, Betty Boucher, Lester Dorton, Dorothy lean Shaw, Thomas Buzloee, Ioe Bull, Mary Katherine Baxter, Harry Saunders. Third How: Mrs. H. Miller, Dorothy Mack Aman, Marys Lucille Husted, Christine Brookshire, Billie Dean Collier, Patty Ashton, Geneva Huddleston, Kathryn Crook, Eileen Turnloull, Genevieve Thompson, Eddie Lou Sharp, Su- zanne Simons. ,V l Prrqe CYCLODRAMA Stage plus make-up, acting, and actors were material used tor discussion during the regular meetings oi the Cyclodrama. Also at this time, short plays were cast and discussed, but the casting oi the major productions took place in the evening when the hopeful contestants tried out before a committee oi judges for the parts they desired. The annual banguet was held during the first Week oi May at the Hilton Hotel. T'he Work oi the club was sincerely appreciated by the student body, for three oi the best chapel programs ever presented on the Abilene High. School stage were given by the Cyclodrama. First How: Dorothy Spurrier, Blair Morton, Mary Alice Nelson, Mack Reed, Eunice Parramore, Nancy lean Blan- kenship, Billy Harrison. Second How: Billie Louise Antilley, Virginia Grizzard, Lou Brock, Frances Paylor, Rebecca Tittle, Donness Balch, Kathryn Boucher, Margie Sears, Careye lune Neal, Van Wiley Williams. Third How: Mrs. Howard Miller, Margaret Sears, Tom- mye Gaye Grisham, Mary Elizabeth Clark, Dub Sibley, Bill McClure, Travis Box, Nancy Cameron, Sue Shepard. A 3 I if if T t' vt T 1'-"" . L g41.! All together now! OFFICERS Mack Reed . , , . . . . President Edward Beasley , , Vice President Eunice Parramore . 4 Secretary Treasurer Ann Doss ...,,..,....,,., Reporter Kathryn Barnes , Sergeant-at-Arms Daqe 55 l ' l Ali, now, Billie Marie, don't cry! CFEICEBS Delnion Bice President Verla loyce Perkins Vice President Leila lo Nolan Secretary Mildred Tate .Reporter lmogene Hill Treasurer Norman Haskew .Sergeant-at-Arms Mrs. Selma Bishop Adviser BACK O, CURTAIN "Back C' Curtain" may be the name ot this club, but its activities have not been coniined to that section oi the stage. The members have been interested in many ot the technicalities ot production as Well as in the presentation ot a number oi excellent skits. This has kept the students enthusiastic in the Work ot the year and has afforded high school another Well or- ganized and decidedly Worth-While club. CAST OF "POLLY, PUT THE KETTLE ON" Billie Marie Gist . . . . . Polly Lincoln 'Washington Charline Taylor . , . ,... ........ IN flrs. Vail Norma Markum . . . . . . . . Mrs. lason Bettie Morton Mary Doris Mathis . Leila lo Nolan . . . Verla loyce Perkins CAST OF "ONE OF THOSE DAYS" Charline Taylor . Norma Markum . . Bitsy Gruver Bettie Morton . . Mary Doris Mathis . . . .Sylvia Vail Marion lason . . lulia Martin Kay iason . . . . Ethel Pope . . . . Natale Cox . . Sally Waketield . Muriel lorden . . . . Connie McRae Gladys Mae Lovelady . . . Bose Shirley Walkow . . . . . .Mrs. Archer .. . .. .. Vangie First How: C. Taylor, R. Ayer, L. l. Nolan, V. l. Perkins B. Gruver, M. E. Haag, M. D. Mathis, B. Morton, L. Wile liams. 1 Second How: N. Haskew, l. Hill, G. M. Lovelady, N. Markum, E. Haines, F. Fisher, P. Ward, D. Goforth, Q. Higgs. Third How: Mrs. S. Bishop, G. VVe-ir, D, Bice, H. S Vtfalkow, M. Tate, H. D. Parmer, l. Bracken, H. Watts B. M. Gist, l. W. Moore. f l Page 56 RADIO GUILD "Good morning, ladies and gentlemen, the Radio Guild of Abilene High School is on the air. For our program this morning we thought you might be interested in becoming acquaint- ed with the personnel and activities of this very progressive club. We have here in the studio the thirty-five members who have entertained you with their weekly programs "The Student Professor." Although not all of those members have broadcast, every program is a result of their combined effort in securing interesting guestions for the Student Professor to ask. Many of these members are interested in the production side of radio, and some of them plan to take up radio as a future professiong but even those who merely wish to learn how to dial a station in clearly find it an interesting hobby. Tom Iourneay is the narrator of a travel pro- gram over KRBC entitled "Cities of the World," and many other members have been on pro- grams and have helped the station in various ways. First Row: Tom Iourneay, Arnold Pruitt, Harry Bridge, Robert Loofbourrow, Norris Sparks, Freelin Shoemaker, Pat McCarty, Hollis Manly. Second Row: Betty Io Eastis, timmy Parker, Louise Mosley, lay Witbeck, Louise Dickey, Iimmy Atkinson, Hardy Loudermilk, I. T. Longbotham, lane Pugh, Iean Balch. Third Row: Comer Clay, Kelley Lewis, Truett Daniel, PJ 'MV Take it away, Professor OFFICERS Norris Sparks Iimmy Atkinson , Freelin Shoemaker Harry Bridge Comer Clay . . . President Vice President . . . . , , Secretary . Reporter Adviser N fi Patsy Bruner, Floyd Miller, Iack Moore, George Helen In Lee, Howard Mayfield, Fawn Nell Barlow, Hall Bond. C151-+2 fX Page 5 7 KAZAL t , 111 r TITIFIIHI LTDNNIE BRIGGS B. A. Typzz. : I VY: "Twig "-3:14 ., 1... ,. . B. ET. 1 1. 'FJ fs: ' HCWARD MILLER B, S. cy, Of-:'1:p.: P51 C1 E' 1 ffl' ly". RHYTHM RYTERS lt we don't already have it, who ot us is there that would not like to have rhythm-not musical rhythm, but mechanical rhythm? The Rhythm Ryters are the expert typists ot the school. From this group most ot the contestants for the lnter- scholastic League are chosen. Much ot the time is devoted to practice and tune test, and many members attain a high standard ot excel- lence. To develop speed the students played a game in which a perfect score carried the win- ner a certain number ot miles. The one who got to the appointed town tirst won the contest. This was only one oi the interesting games which were used to improve the technic of the members. Every high school student would en- joy at some time or other being a Rhythm Ryter. First Row: Grady Holley, Billy Landers, Dub Davis, Rochelle Lee, Pat Beasley, La Verne West, Ioe Karr. Second Row: Rosa Lee Burks, lrene Naylor, Mary Ann Osborne, lrlene Manly, lo Dean Smartt, Helen Oldham, Wanda Wallick, Gloria Hollingshead, Maxine Beasley, Robert Neece. Third Row: Bascome Hill, Kitty Sue Baird, l-lelen Wal- lace, lack Lawrence, I-lerold Massey, Magdalene Baldwin, Pauline Kelly, luanita Laird, Gwendolyn Tate, Christine Weaver. Fourth Row: Patty lane Hays, Iune Gregg, lames Booth, Emory Brown, Ritchie Keeble, Esther Hendricks, Virginia Baird, Lloyd Blanks, Frances Neeb, Lo gs fX 1 l . A .JM We wonder if they use the Columbus system discover and then land? OFFlCERS Billy Landers . , ,President Lloyd Bla-ilks . . . ,Ylce President RdcRelle Lee . Secretary Ioe Karr . . , ., ,Reporter l-lerold Massey .Sergeanteat-Arms Lonnie Briggs . . Adviser .J Page 59 M 5ffv4'Ur W. R, OWEN B. S. VG"ClflOllflJ OCCLIDCITIOITF T. I. MOORE B. A., B. S., M. S. XfrOl'nIfff,HIflI Aqricllliufe STA NLEY CAMERON B. S. A'1Of'jlIl!1flIs' DICIWHJQ I. R. BLACKWELI. B. S. ,':.I1z,up VVCTJQ Page Gm DIVERSHTIED OCCUPATIONS CLUB Only within recent years has it been possible tor boys and girls ot high school to help pay their own way through school by working part of each day. Those students make up the Diversitied Occupations Club. Their work was arranged so that the necessary number ot hours might be given each day to the outside work. Many and varied were the occupations, includ- ing laboratory technology, stenography, sales- manship, delivery service, cleaning and press- ing, mechanics, printing, garage work, and electrical engineering. The experiences in their work made up interesting programs throughout the year and proved very helptul as well. Since most ot the time was consumed in work, how- ever, the chief purpose ot the club was enter- tainment and relaxation. Members enjoyed. picnics, Weiner roasts, and other informal get- to-gethers throughout the year. The main so- cial event ot the year was the Employer-Em- ployee banguet held in the high school cafe- teria, February 21. First Row: Marie 'Wilson, Willie Schmidt, Leland Wil- liams, Elois McKinney, lack Thompson, Ioroto Davis, Lourene Little, Norris Sparks. Second Row: Alvin Vantreese, Hadley Barlow, Bob King, Wilford McAllister, Ray Landers, C. B. Casey, Leroy Landers, L. W. White. Third Row: Dere Taylor, L M. Pittman, Robert Arring- ton, Louise Cheek, Norma Wilkerson, I. C. Wilson, Otto Upton, Norman Grubb, Marcia Lindley, W. R. Owen. Di version only OFFICERS Norris Sparks Otto Upton ..,, lmogene Bruton . Leroy Landers Elois McKinney . VV. Rainey Owen President Vice President Secretary' . .Reporter , . . .Banker .Adviser Page 61 31,962 ,lack Thompson, meat cutter, Safeway, Inc. Odell Young, meat cutter, Safeway, In DIVERSIFIED OCCUPATIONS The Diversified Occupations course is one of the most useful courses in high school because it gives the students a chance to earn while they learn. The Abilene Diversified Occupa- tions has been in the system three years and is already rated as one of the top-ranking diversi- fied programs in the state. The classes used many different projects in their study and also gave picture shows on such subjects as proper approach, correct dress, and other lines of good salesmanship. EMPLOYEES AND POSITIONS Burnell White, salesman, Montgomery Ward Company, Willie Schmidt, sales and office work, Crain Office Supply. Finis Williams, tinner, W. O. Shackelford, Tin Shop. Lewis Cheek, machinist, Abilene Machine Shop. Alvin Vantreese, machinist, Miller Machine Shop. l. C. Wilson, auto mechanic, Archie Wilson Garage. Dere Taylor, saleslady, Campbells Eloise McKinney, laboratory technician, Hendrick Mef inorial Hospital, lmogene Bruton, saleslady, Minler's Basement Store. Marcia Lindley, saleslady, l. C. Penney Company, I. B, Moates, electric motor repairmfni, Rawls Electric Shop. Otto Upton, salesman, l. C. Penney Company. Page 62 DIVERSI F IED OCCUPATIONS The Diversified Occupations students Work one-halt day and go to school one-half day, but when they are graduated, many get full-time jobs. This year the pay ranged from twelve cents to forty cents an hour, and the jobs were varied from meat cutting to stenography. Not only do they get money from their Work, but they also get valuable experience, which Will help them in later lite as business men and Women. EMPLOYEES AND POSlTlONS Leland Williams, auto mechanic, Western Chevrolet Motor Co. Leroy Landers, drattsman, Fred Buford Co. L. W. White, meat cutter, Rogers Grocery Store. Bay Landers, salesman, S. G Q. Clothiers. Virginia Baird, office work, Montgomery Ward Co. loreto Davis, saleslady, Waddington's Ladies' Apparel. Norman Grubb, farm mechanic, A. B. Robertson. Marie Wilson, doctor's assistant, Dr. Donald McDonald. Harrison Bulo, meter repairrnan, Connnunity Gas Co. l. M. Pittman, printer, Standard Printing Co. Wilford McAllister, draltsnian, I. H. Hughes. Dennis Cheek, electric motor repair, Holmes Electric Co, Norzis Sparks, salesman, Mimefs C. B. Casey, top and body work, Hughes Motor Company Page 63 Colle!! tries to hog the picture OFFICERS Leonard Antilley President Vice President lames Young . . , , , , Secretary Clyde Oldham , , Reporter G. H. Blackburn ,. .Parliamentarian Ray Spieler . , , . Historian S. I. Ayer . Song Leader Travis Ables . .Watch Dog I. l. Moore Adviser FUTURE FARMERS OE AMERICA The agricultural future of our nation depends upon the farmer. With the exhaustion of the fertile farm land, a new type of farming had to be developed. Future Farmers learned the secrets of successful, modern farming, such as crop rotation, terracing, and soil preservation. Every club program was opened with an im- pressive ceremony, and the rest of the time was spent in debating, discussion of farm problems, and lectures by farm experts. lndividuals in the club entered the Fort Vtforth Meat-judging Contest and the Poultry and Grain-judging Con- test held at lohn Tarleton College. The spring Fat Stock Show held at the Fair Park was an event looked forward to with as much enthusi- dsm as was the annual Father and Son ban- quet in the fall, whenx the queen was crowned. First Row: G. H, Blackburn, Bill al-lay,-Travis Ables, Louise Oldham, Rita Taylor, L nard Antilley, Helen Oldham, lune Moore, lames Young, Clyde Oldham, Mor- risset Stinchcomb. Second Row: Roy Kemper, Robert l-lay, Raymond Plow- inan, Dellus Vfayne Sikes, R. L. Bland, George Branch, Ray Spielei, Earl Wilson, Thurrnan Broylos, Billy Bruce Francis, Sam Conner. Third Row: I. T. Moore, Milner Antilley, Herbert Poe, Ezelle Matthews, Welton Lindsey, Bill Biggerstaft, Thomas Earl Watts, I. C. Reeves, Frank Elliott, Delbert Parnielly, Lloyd Gates, 'William Smith, Billie Neeb. X , E T X Page 64 FUTURE FARMERS OE AMERICA For their good work in the club activities this year fifteen ot the boys received overalls with the Future Farmers emblem on the back. Many entered livestock and poultry at the spring tat stock show. Those who won places were Wood- row Grittith, who had the grand champion sheep, Delbert Parrnelly, who had the reserve grand champion caltg and Ray Spieler, who won second on his lightweight capons. Besides helping with the exhibit, the boys had a stand at the tair grounds, where they sold hambur- gers and cold drinks. Every year the boys choose tive girls to be the Future Farmer Sweet- hearts. This year the girls ot their choice were lune Moore, lo Dean Smartt, Helen Oldham, Louise Oldham, and Rita Taylor. From these tive girls a queen was chosen through a candy sale to reign over the club tor the coming year. Rita Taylor had the honor ot being their choice. On a radio program over KRBC Rita was pre- sented with the Future Farmer pin and was in- troduced to the student body by Leonard Antil- ley at the annual Thanksgiving program. First Row: Boyd Richards, U. M. Tadlock, Lawrence Roberts, Louise Oldham, Rita Taylor, Leonard Antilley, Helen Oldham, tune Moore, Clarence Beasley, T. L. Harn- ilton, Frank K. Antilley. Second Row: Preston Blackburn, Dick Srrrith, Eldon Axe, Victor West, Edward Rathert, Joe Mac Favor, F. R. Moore, Charles Axe, Charlton Hobbs, Ernest Trice, S. l. Ayer, Ewing tones, larnes Ross Ellison. Third Row: I. l. Moore, Iames Wales, Mack Davis, D. Ermond Cox, Lynn Knight, Billy Dunagin, Iames Mor- rnan, Horace Wilson, Darris Cox, Robert Taylor, Melvin Harp, Gerald Collett, Chester Iones. F. F. Af Farmers' Favorites Always Leonard Antilley Sam Conner , Milner Antilley Clyde Oldham G. H. Blackburn OFFICERS Spring Term , , President Vice President . . . .,... Secretary .. M, .Reporter . .Pariiamentarian . . . . Historian Ray Spieler . . , S. I. Ayer . Travis Ables , . . I. l. Moore . . Song Leader . . .Watcii Doa . Adviser Wir 7L7.f-fx MISS VIVIAN LIDDELL B. S. Physical Educaiion W. K. BENTLEY R. A. Physical Education PH YSICAL EDUCATIUN This year the girls' gymnasium classes did something entirely different in the way of phy- sical training. One day each month was de- voted to the study of the care of the teeth, hair, hands, and complexions. The week before one of these lessons, a group of girls talked With beauty consultants, dentists, and other authori- ties and then brought this information along with any that they could gain from magazine articles and newspapers to their classes. A favorite pastime of the girls was the folk dances Which each class presented at game night. Old fashioned square dances, heel and toe polkas, the schottische, and many other entertaining dances were learned. Volley ball was one of the more strenuous indoor games played by the girls. Each class was divided into six teams to compete in a school contest. The winning teams competed With those of the other classes, and the final Winner was the girls' volley ball champion of the school. During the spring semester, the classes played softball on the football field. The boys' classes spent most of their time learning the fine points of basketball and base- ball. A baseball team Was organized to repre- sent the school in the many city tournaments. Tennis was a favorite sport of the classes. Due to the lack of school tennis courts, the gym floor was marked off to serve the double purpose of tennis and basketball court. Ready for a nose dive Page 65 KODAK CLUB "Stand still, please. The shutter clicks, and another prized possession is ready for the kodak book. The members of the Kodak Klub, how- ever, did not confine their talents merely to taking snaps for their books, but they studied the correct arrangements, lighting, and angle of their subject before even so much as one picture was taken. ln this day of the popular illustrated magazines, a bright and promising future is awaiting any boy or girl who cares to apply himself. As a result of the club pro- grams, the members took a greater interest in studying the pictures in such magazines as "Coronet," "Life," and "Look." This year the members studied the development of pictures and the various ways of printing the films. The club wishes some day to build a dark room of its own and eventually to be the photographers for the school. lt is the purpose of this organiza- tion to create more interest in photography and to make a detailed study of picture-making both as a hobby and as a profession. First Row: Paul Spieler, Frances Marian Breihan, Ar- gero Booth, Mary Wells Stephens, Rosalie Grimes, Ruth Evelyn Foote, Rufus Choate, Florence Ferrell, Bob Wheel- er, lune Young, Emmett Lawless. Second Row: Louise Oldham, Iames Vletas, Patty Win- ters, Nell Lambert, lohnavie Casstevens, Elouise Cagle, Ruby Sample, Nadine Kenner, Billie Louise Duckworth, Iohnnie McCorts, 'Weldon Fryar. Third Row: Cullen Willis, R. P. Hervey, Henr ubbs, Elsie Mae Saylor, W. T. Comer, Lenine Stevens, aptola Kimbro, Morris Ligon, lack Holden, Ierry Brack . fl WV It I had o talking picture of you OFFICERS Mary Wells Stephens , .President lohnnie McCorts .,,.. Vice President Argero Booth . . , ,.,, Secretary Cullen 'Willis , , . .Adviser fi X, Pcqe67 ev- - - v Points plus claims equal emblems OFFlCEBS Christine Maddox President Blizabeth G. Austin, Vice President Miss Odell lohnson Adviser Miss Tommie Clack Adviser l Canfl G an G is not just another high school clubg it is an institution made up of only senior girls and certain advisers. While the meaning of G an G is kept a secret Csorne outsiders have oven called it the "Gang"l, it is an open secret that each senior sponsors one or more fresh- man "Little Sisters," in this way rendering any service, great or small, that will help the young- er girls to become adjusted more guickly to the new surroundings of high school. That is one of the G an G's chief functions. Others are to develop to the best ability the feeling of fellow- ship and Congeniality. First Bow: Mary Hufstedler, lrene Naylor, Kathryn Kore nian, Lillian French, Betty Boucher, Barbara Russell, leanne Hay, Freelin Shoemaker, loan Corley, Virginia Halbert, Mary Buth Hamilton, Marjorie Bruton. Second Row: Gwendell Smith, Kitty Sue Baird, Ruby Sample, Leila Claire lones, Mildred Lawson, lrlene Manly, Gwendolyn Tate, Mary Ann Osborne, Helen Wallace, lune Gregg, Marguerite Fincher, Huttie lo Parks, Eorlyne Barger. Third Flow: lean Scott, luanita Laird, Loyce Parker, Magdalene Baldwin, Marie Smallwood, Lola Grace May- field, Erma Bradshaw, Rosalie Grimes, Alma lane Page, lean Bracken, Norma lane Hodges, Marie Mantooth, lewell McMahon, Mildred Moliinzie, Leto Bue Biddle. Fourth Row: Lorraine Middleton, Frna Lee Wall, George Helen Lee, Mary Ellen Hamilton, Edith Comer, lohnnic Mae Alexander, Fssie Vee Nail, Gwyndolino Nelson, lo Finley Knox, Annie Butli Keith, Frances Neeli, Muriel Shotwell, lane Akons, Doiothyo King, Goralnlino llerring. Fifth H 5, Odell lohrison, Mrs. Edith Sniitli, Mary Hedrick, a Parker, Betty Bailey, Ftuth Ayer, Cleo Haskew, M y Wells Stephens, lewel Lindsey, Frances Breihan, Xine Kenner, Argero Booth, Nadine Kenner, Miss T 'ie ClackQBillye Flo Wallis. J-V lf r X2 of . x Ll X fm' Page 65 GanG To promote friendship both in the club and with the underclassmen, the G an G had three social functions this year. ln December the Big Sisters entertained the Little Sisters with a Christmas party in the hiah school cafeteria. Santa Claus gave the freshmen airls qifts from their senior Bia Sisters, Whose identity the Little Sisters did not learn until the first Week in May. The qirls entertained their mothers in February With a Valentine tea at the home of Elizabeth Gene Austin, and the final social activity was a picnic held durinq the last month of school. The main accomplishment of the club this year was the cleaning of the trophy case. First Row: Katherine Randall, Ann Doss, leane Robin- son, lo Ann Stewart, Elizabeth Gene Austin, Christine Maddox, Lucilee Grimes, Rochelle Lee, Mary Grimes, Beryl Talbot, Lillian Hart, Billie Blanche Smith. Second How: Mary Norvell, Eloise Elmore, Audrea Grisham, Marjorie lo Massey, Mary Nell Hamilton, Le Nelle Eastus, Helen Biley, Lourene Strain, Eunice Parrae more, Dorothy lean Shaw, Shirley Shipley, Catherine Curtis, Harriet Murray, Helen Doris Parmer. Third Row: Estelle Holmes, Maraarette Hiqainbotham, Mina Hodges, Mary Ellen Clay, Robbie Lee Box, Evelyn Doris Hampton, Melba Fay Hampton, Dorothy Lackey, lsabell Harris, Eddie Lou Sharp, Pauline Kelley, Yvonne Hassey, Edith Alexander, lean Forbus, Evelyn Boyd, Gena lenninas. Fourth Row: Betty Buth Burrus, Zola Mae Little, Frankie Lowrie, Christine Weaver, Esther Hendricks, Anna Gray Murray, Marshall Faye Landers, lo Dean Srnartt, lime Moore, Helen Qldham, Frances Baker, Esther Goltz, Chris- tine Brookshire, Patty Ashton, Billie Dean Collier, Nita Fielder, Geneva Huddleston. 9, 'X H . -.1 5' L' ,f if if Santa Claus had come to the Cafeteria Secretary Treasurer , Be porter Adviser t l 31 L , , f fm E R l J 1-,fri QW-t""f its X xv- A . U, , ry Q g They got the gate OFFICERS Fall Mary Norvell President Lillian French , Vice President Eloise Elmore , Secretary Katherine Randall , i .Treasurer Evelyn Boyd . Reporter Choc Spangler Sergeant-at-Arms Miss Kathryn siubbiefieid Adviser PERSONALITY GIRLS These effervescent young ladies in the Per- sonality Girls Club had as their purpose the development of personality ethe one character trait that everyone longs to have. Their chief aim is to make as many new friends as possible each day and to help others acquire the grace and poise they have received through this club's activities-poise gained through prac- ticing such manners as never crossing their legs while at a table, chewing gum in class, resting their elbows on the table while eating, and in- terrupting others' conversations. At each pro- gram problems of personality were taken up and effective solutions devised with the aid of such etiquette authorities as Emily Post and Margaret Wilson. These charms were put to a practice test at the annual club banquet held at the Hilton Hotel. First Row: Mary Frances Spangler, leane Robinson, Eloise Elmore, Lillian French, Mary Norvell, Evelyn Boyd Katherine Randall, lo Nell Page, .Nita Fielder. 1 Second Row: Virginia Maxwell, Virginia Shepard Betty lo Bowman, Maureen McKenzie Frances Miller, Myrl Biggerstatt, Louise Phillips, Ru ve yn Foote Lourene Strain, Ruth Cunningham. f Third Row: Patsy Burrage, lane lennings, Barbara Russell, Iere Wilson, Ella Mae Free, Catherine Curtis, Betty Lou Ogbou ne, Lura Faye Free, Betty lo Arrell, Miss Kathryn Stu ield. -' , , ti"' f N , 0f""' T f T l . " 'X rd XJ ,1 4 i g xi 'S T 4' Page? PERSON ALIT Y GIRLS Webster says that personality is individu- ality, and with one look at the bits ot iemininity that constitute the Personality Girls, everyone quite agrees. The girls' adviser, Miss Kathryn Stubbletield, has said that their mutual aim is to develop character and personality. This may be done by studying and putting into prac- tice the phases ot etiquette that deal with cor- rect manners for social activities. Their annual banquet was held in the Crys- tal Ballroom ot the Hilton Hotel, February Il, l939. Decorations hinted of Saint Valentines Day, and to carry out this theme, I-Iomer Ruttin and Durward Suggs spoke on the intriguing subject, The Ideal Sweetheart. A third speaker was Choc Spanger, who seemingly answered the other two talks with The ldeal Boy Friend. The musical part of the program was furnished by a trio composed oi Dorothy lean and Cferal- dine Shaw, and Myrl Biggerstatt. Other social events included a picnic and a sunrise break- fast at Roadside Park in Cctober ot last year. BANQUET COMMITTEES Decoration: Catherine Curtis, Katherine Randall, Patsy Burrage, Evelyn Boygi, Mary Norvpell. Program: Mary Norvell, French, Finance: 'Eloise Elmor -4Choc Spangler. XX 11 Pep,Xp-ersonality, popularity, and pulrliritude OFFICERS Spring X Lillian French . . . President Ieane Robinson .,.. Vice President Evelyn Boyd , ..... Secretary Eloise Elmore . . . , , . ,Treasurer Katherine Randall . . . , Reporter Patsy Burrage . . .Sergeant-at-Arms Miss Kathryn Stubbletield , .Adviser .1 'J if xf -,: 'I J ,.,.-Q-.. . Q' KY , Page 7l 5 V , In Conierenrle OFFlCERS Marshall Millsap President I. T. Bell 'Vice President Rufus Sivley Secretary loy Riddle . Reporter Edward Compere Chaplain Bill lVlcClure Sergeant-at-Arms Curtis Gwen , Adviser HI-Y The Hi-Y was a club with a prominent pur- pose - to create, maintain, and establish throughout the school and community high standards of Christian character. The mem- bers are boys who represent the best in all fields of endeavor in Abilene l-ligh School. These fields include clean speech, sports, schol- arship, living, and contagious Christian char- acter. Every year the l-li-Y gives a very im- pressive chapel program in which the club standards are stressed in speeches made by the members. The boys met every other Thurs- day night at high school for their meetings, at which they entertained many prominent Abi- lene men. Among the many activities this club sponsored was a go - to - church - Sunday cam- paign during which the boys gave tags to those students who promised to attend church the following Sunday. The club had a basketball and a baseball team which entered many of the local contests. This year the boys sold foot- ball pennants and gave two skating parties to raise money to send a delegation of l-li-Y mem- bers to the Texas l-li-Y meet held in Amarillo. Their outstanding social activity was the spring banguet held at the high school cafeteria. First Row: Bill Hay, I. T. Bell, Marshall Millsap, loy Riddle, Horner Montgomery, Rufus Sivley, Guerdon Busby, Bill McClure, Bob Hulsey. Second Row: Bill Tippen, Mack Re , .E..,W. Berry, Edward Compere, Clayton Leach, oole Robertson, Charles Sewell, limrny Connor, Norris Sparks. Third Row: Parks Wfllker, Charles Tones, Bob Bandeen, Bill Wasson, Wickliffe Skinner, Ellis lanes, Porter Willis, Gene Bennett, Curtis Owen. Ju-4.5 I t 'FX .jr-" F ff. K Rage 7.3 f V V gf .. Q 5 . X . 1 ffv Y., '.,.' . , 5 ,A Q S 3 S , , , :V '- I k -IL- M . V, i I W v ' t aa W 'W fi ' ' Tg,Q.fif,f , , f-+f,f,,1,,:. AW?-fl J . L' gy 5 si ' ka 3 , ig - . ' W--' . . .. A f .1 f K if X f ' H.,-:sw ' -:. ' ' .ffm tgffkti , iw . 1. - 5 .4. 4 - -fgnggfym1'f'ff2x:Wf1ff11fffg:i wuz-....--'Xf'ff. ' ' rg' :T-52' A f A , . ,.?fQwfv1'gae::Q5 -'H ,,Z?3f:H" f 1 ,, ,. ' ' - f ' up ., V - V -' , ,g If ffl ? ' ' . ' .' new - gf, M M31 ffmw, ,jpg-e pw A Mg-mgew , H 4 A H f ' V gQp5f11QgQ,,g-if,af22?si,' . rgQW,,1rgw4,fg1,4g,ggig,Q1Qiw?Q2g5:,g ?W'4,g,ggg,,qgi5 N ,,, 1:1.:1 '55 wfziaiffziW-sa-Kenai-4 ME2?.swv'If,f2:",2::,-' 5 y '3 rw 33 ,- 1' aw X vi 'Z Ll 6' N' FL-5,.::4 NL ,f , , fvijfllj "1 kfzi , Ng ,.,ff'f 1 XJ, ,,-I . , 1 . f jfp ull L, if bm ix ' jj , - . K J M -:F V LM : fv QJ if 1 1 E' fb, , If M4 '15 1 -fy ' if' 4' fy- 'T , L ' 4, ,Q ' 'SAL' 7 X .1 9 5 : ,H -' 1- I 1 th- f. 1. HPC" A - Q "XJ A ' ' ' ' X 1 x , ,Jin , k X ' ,. fn V ' bf JU, ,, , i 5, M Y. ww U7 Ku' -Q ku K. ' l. '-' X ' f .L ' M -3 -L. L' ' R,-1.5 -'ff - 1 ue L X Q Mah ,u 1, -., x M Cklww I K C' --2:0 , I 1 ' L .lx li Wi. 1 . 'I n if 'P ' X X 1 x ' H '73 - . 1,-J , ' 2 , gy-'J I "' .f L. J Q ' ' ' ,.,,-211.21 5 Qin K'JNVJX ff Sa '-fl 5 :Q Ez .-- gif". '-5-1, ' i hx R W' YWN X 95 4 w v Q N4 Q DW 8:11, xg!! I have Knawn f3ifsR3l'?'7IfrEv5,f' lf. QIEQ 4'f0:.,J Cor' fCQu7'l-Q. Cu f' P' 2 t ' I -N 2 Lfw M' 'M 0 ijgfxffixff 5-44 jf bwsi' -Q-:e4,.1L. 504.15 j5jSAVp?gNg,,,1ifJ ,fn . xf'fw.,+ I ffxane evfff Wifi' ' 541 :.,yfX'r it YQXNQLLJ NHXLN' Q40-LJY f3Hff Qwf Q'A N Pffw-f'J1 'MQ MMWJQ gig ?u'YYX'u'Q tD.5 X Q0-'VAYXVX XQUQVIN Q-442-,:w.g,.amll e..S+'. W U L A PM 1Bf4+4M"'35 ig? M7QWjf 1 1 Mig x Afro!-r1 I may . I Tia, iigfbgk REX Dear Favorites: ln every group there are always an outstanding few, likewise there is a reason tor everything. Since you have been chosen as the tavorite students this year, we think we should tell you some the reasons tor the honors con- ferred upon you. - Marjorie lo, because your class was the most loyal, and because you are the one we all love, you were chosen Flashlight Queen. Enclosed is a picture showing the results of the Queens race. Bill, your valuable work as president oi the Student Association, Fresh- man Class, National Thespian League, and National Forensic League, as a debater, a declaimer, an actor, and as general promoter of the activities of Abilene High School has shown us that you are entitled to be Most Valuable Boy. l. T., because you have a word and a handshake tor every one you meet, you were selected to be Most Friendly Boy. Betty lo, your infectious smile and sparkling 'personality were the main reasons why you were given the title ct "Most Friendly Girl." Dub, outstanding as a football player, as everybody's "pal", and as an Eagle through and through, you rnorethan qualify to be Best All-Bound Boy. Ann, being secretary of your class, president of the Girls' Glee Club, and a member of the Sextette, you are the logical one to be Best All-Bound Girl. Sincerely yours, THE STUDENTS '13 The story told in numbers X N 's ,.4' ? G Rxxxix g9":R'x'ii'AF fi gffx.,.x 'X '-.Q X G X ,,,.,,.,.,.--' MARIORIE IQ MASSEY FLASHLIGHT QUEEN W W W BETTY IG BGWMPIN MOST FRIENDLY GIRL W 251115-fx W. R. SIBLEY BEST ALL-ROUND BOY ANN D055 BEST ALL-ROUND GIRL THE NIGHT BFFORF CHRISTMAS Young lohn England gives his dad a present and says, Dad, it's tor you." At our Assistant Superintendenfs home, Virginia Fatherree seems pleased over her gitts. Hlust look what l've got!" smiles Mr. Willis from between his two sons, john Thomas and Dick- son Lee. f-Xpoarently, both Mr. Gwen and son Curtis got exe actly what they wanted. Mr. Etter certainly has an armtizl with Patsy llliith, Frank, lr., and Don. f'Ch me! l'm sleepy," sighs Catherine Ann as she, f'Prot", Mrs. Bynum, and baby brother rest at home. Conti- dent that St. Nick will come dur- ing the night, Mr. and Mrs. VV. Rainey Qwen's line sons, Aub- rey, Don Kelly, and Rainey, lr., make ready to go to bed. Hlittle Bo Peepf' reads Papa Haggard to pretty little Sue, as Mrs, l-lage gard looks on -f-and then our photographer went home, bitt l heard him exclaim, as he turned out the light, HHCIZODY Christmas to all, and to all a goodfnightlf' NSING ME A SONG . . f' W f gi t 1 . K , iiiiv' cxwrx , AQ K1 I H5 1. ,!HOYNlI'9 You Gonno Keep 'Em Down on the Form?" 2. 'fWe'Ie Shovtnq Right oh' Aqotnf . f'Yo11've Got To Be G Football Herof' 4. f'Stoy os Sweet os You Are." 5. 'Vote for M13 Rhythm." 6. 'Shoe Shine Boyf' 7, 'fYot1'Ie U Sweetheart." 8. Hfust A-Wec.1rytz1'.f' 9. "Seo Feverf' IO. "So You Lett Me for the Leader ot o Swtncf Bond?" JI. "VVhtStIe While You Vforkf' I2 Lets Hove Another Cup ot' Coffee, ond Lets Hove Another Piece of Pie." USING ME A SONG . . .79 I. "Deep in or Dreomf' 2. "Take Ale Gut io the Boll Game." 3. "Three Litfle VJo1dS." 4. HI Love or Porodef' 5. "Get Out of Town." 6. "'VVoier Boy." 7. "fUeXor1der's Roqfirne Bond." 8. "The Wreck of '97." 9. "You Look Good fo Me." IU. "Let Me Coll You Sweetheart." II. "Tea for Two Hundred." 12. "Two Tickers t Georgia." 1 J' I ' ,S of 1 . . Y, ' it ' 4 C.. M535 scmlcs Vw ' .J I K . , " If ig ' "f u .:." Q"V -1.51 fx gum M- ' .gff",fNw p" Wfdfi K l. .. ig' . ,.,,,,,mE 5' 'EQ H www ' V oo 1 1 if . '36'? 4?f :U , i f., 0 , I 1 My 35 , 1. . . Z ' . . - A Q A b 1 e . 1' fi e ew Q . ,L 2 ff 1 wuz: .Z im... Cut Eofyle Bond -long may it ploy! 2. Cfoooh looks droopy. Going our way? 4. The best we have fo offerfwhjcih is soymq quite o bit-fthe Hi-Y. Good eofs, Qood Thanksgiving spirit, and good company. Am early success of the Thespions- 'fllenor Rivers." 7. join o Club ond yon!!! qet to oo, foo SOCIAL T,IIf'FI 535326 ...m.. 53 l. The Diversified Qccupations Fmployerfmployee Banquet held in the cafeteria on February 21. President: Norris Sparks. Adviser: W. Rainey Owen. 2. The annual Christmas program, 'The Messiahff held in the auditorium on September lil. 3. The Father and Son Banquet ol the Future Farmers ot America held November 19, at which President l,eQa+:r1'ZT7Tntill557'5Rwned Rita Taylor queen. 'g,,,ff' j if J f 1' 4 7Tw,,g Q f . i if . HERE AND THERE l. Nice balancef hut such a headache! 2-3. Battery Brats out for their annual banquet, 4. The faculty adviser and the editor at the newspaper with their datesfffeleit to right: G. W. Hag qard, Mrs. G. W. Haqaard, joy Riddle, Kathryn Barnes. 5. just a false alarm during Fire Preven tion Week. 6. High, wide, and missed it! J IN AND OUT OF SCHUOL 1 l. A picture oi a picture. 2. Ready, willing, and able. 3. We Wonder ii the play is in Latin. 4. Tchl Toll! A football player reading poetry? 5. "An' besides, l aot an alibi," explains Poole to Lillian. 5. What is thief Bank Nialit or Old Home Week? 7. The Battery supplying news current to Abilene Hiali Scbool. M7 SCHOOL I-IAPPENINGS ygiqffc '- JL' ,- fi-QW , l. Coats flapping in unisone orN'the Wind. 2. "Ohlheavens, this is my truly heaotten father!" 3. Sneers and smiles ao together, it seems. 4. Benny's up a tree, as usual. 5. juniors entertaining Seniors. 6. "God made himg therefore let him pass for a man." 7. Don let him get away, whoever he is. 8. Such technique! 9. lt Wasn't all that horesome, was it Earle? lO. A Saint Patriclc's Day theme enlivens the lun- ior-Senior banquet. ll. Aho! Another sleepy one. Wake up, Ross. fi f 1? 2 E 2 E 3 u f , f -' A "sf1:s'esfaawues,.-41:2 Vw-mrm QNX WM ATHLETICS. Klfw w fy 5, The most stirring moment in a pep rally: the playing of "Dear Old Abilene Highn Genuine school spirit is an important cause tor Z5-lbilene's widespread athletic success. With the help oi the Pep Squad, school spirit simply surges over the student body at the pep rallies. The Pep Squad, cheering the ath- letic teams on to new glories and victories, could be called the leader in or- ganized school spirit. The tirst Pep Squad began in l924 with only sixty mem- bers under the direction ot Miss Willie Mae Christopher. Since then the sponsors have been, in order, Misses Beth Coornbes, Qdell lohnson, and Glen- na Paye Grant, and the present squad is restricted to one hundred rnernbers. Miss Vivian Liddell, this year's sponsor, began her leadership last tall. Dur- ing the past year the Pep Squad introduced new songs and yells and co-op- erated with the newly organized Palcons, the third pep squad lor boys formed in Abilene l-ligh School. QB9 DLQ r r r' " 401,-K PEP SQUAD A 'I VJ QMCWU +L?" 3 Firgt Row: Betty lo Bowman, Marjorie lo Massey, Eloise Elmore, Lillian French, Dickie Dane Emmons. Second How: Patty Hays, Anna Gray Murray, leanne Hay, Virginia Maxwell, Nadine Kenner, Frankie Lowrie, Bernice Herring, Lucille Folliard, Mary Lou Agnew, Gloria Hollings- head, Norma lane Hodges, Patsy Burrage. Third How: Maxine Beasley, Lourene Strain, Erna Lee Wall, Catherine Curtis, Betty Lou Cgbourne, Gladys Marie Guest, Corin Cooper, Lavon Baker, Celena Lowrie, Louise Phillips, Dorothy lean Shaw, leane Bobinson, Betty Boucher. Fourth How: Dorothy Fitch, Wanda Wallick, lrene Naylor, Freelin Shoemaker, lo Nell Page, Buth Cunningham Mary Frances Spangler, Evelyn Boyd, Geraldine Shaw, Lura Mae Free, Eunice Parramore, Nancy Blankenship. OFFlCEBS President , , , i Marjorie lo Massey Vice President i Lillian French Secretary i Eloise Elmore Treasurer , . Betty lo Bowman Chairman oi Checkers Dickie Dane Emmons Besides doing its part as the "twelfth man" on the 'gridiron this year, this tull-oi-lite organization sponsored the tuberculosis bangle sale last tall. Any member oi the football and basketball squads will stoutly testiiy that these bright-eyed lassies are a great help when the going is rough. Page 93 X . Q., ff ,f ' . ,PlilP SNQUAD H ,f11jj"P'f X y.!"" I 2 First How: Dora Bichardson, Billie Todd, Helen eynolds, Genevieve Thompson, lean Parker, lane lennings, Patty Ashton, Betty lo Ptrrell. 'x Second Row: Mozel Stevenson, Sue Shepard, Elsie Mae Saylor, Ollie Dean Cgox,.Margie Sears, Margarette Higginbotham, Ruth Williamson, Audrea Grisham, BeEecE-a Tittle, Frances Marian Breihan, Carole Coates, Maxine Kenner. Third Row: Frances Watson, Ella o e 2----e. ence Ewing, Doris lohnson, Maxine Daugherty, Sue Duval, Io Nichol uth Evelyn Foo , lewel Lindsey, Frances Baker, Billie Logsdon, Betty lo Landers, Earlyne Barger. Fourth How: leanette Sheppard, Eloise Cagle, lo Hanna Crawtord, Virginia Shepard, Maureen McKenzie, Lillian Hart, lere Wilson, Frances Miller, Myrl Biggerstait, Christine Brook- shire, Lucilee Grimes, Iosephine Bentley, Lavina Campbell, Buth Bevell, Geneva Huddleston. Fifth How: Wanda Mae Clements, Kathryn Hall, Melloa Lanktord, Billie Doris Holland, Ann larnes, Frances Paylor, Katherine Bandall, Mary Norvell, Argero Booth, Donness Balch, Margaret Sears, Laverne Baker, Miss Vivian Liddell. GFFlCEBS President . . Marjorie lo Massey Vice President . , . . Lillian French Secretary . , , Eloise Elmore Treasurer , , , , ,.,,..,, , . , .Betty lo Bowman Chairman of Checkers , , . . .Dickie Dane Emmons Purpose: To arouse and keep alive the old Eagle spirit, and to support enthusiastically all sports in which Aloilene High School takes part. Page 91 2 DEWEY A. MAYHEW Coach Bentley is coach for freshman football and track and is instructor in the boys' physical training classes. ln his three years of coaching at Abilene High School Mr. Bentley has with limited ma- terial proved his value by producing good teams. COACHING STAFF Dewey A. Mayhew, head coach of Abilene High School, has done well his part in leading the Eagles to athletic prominence. He demands from his team respect, co-operation, and above all, the trait of doing what one is told. His ability as a coach has been the moulding hand of Abilene High School's football teams for twelve years. One cannot come into contact with Mr. Mayhew without-becoming impressed with his modesty concerning his own achievements and his devotion to the principles of fair play. Al- though sometimes handicapped by scarcity of material, he has never ceased to work for the development of those under him. He gives all he has to those beneath his supervision and ex- pects their all in return. Coach Mayhew places sportsmanship on the field far above victory. He is always bobbing up in his little black cap to offer helpful criticism that leads the Eagles on to further accomplishments. His record-mak- ing teams in the past lead one to expect many more successes in the future. Coach Miller's ability as a line coach is the deciding factor in making the out- standing fo rward wall of which Abilene is always proud. His success rests as much upon his efficiency in handling boys as upon his command of football knowl- edge. Coach Neely does a real service to the school in giv- ing his entire ability to train- ing the Eaglets for future var- sity material.. His charges admire him as a true Eagle in his willingness to work in producing Abilene's g r e a t football teams. W. K. BENTLEY HOWARD L. MILLER I. B. NEELY Page 92 . JJ .L 1'3"--WW First Bow: Bill McClure, Clayton Leach, Henry Roberson, Boland McAdams, Dub Sibley, De Ment Gsborne, Gene Bennett. Second Row: Winifred Bay, lean Haines, Ellis lones, Charles lones, Raymond Cham- bers, Travis Ables, Charles Sewell. Third Row: Gilliam Stovall, Bill Gilbert, Bill Wasson, Chief Warden, Ewing lones, S. I. Ayer, lohn Collins. Fourth Row: Lester Dorton, Guerdon Busby, Bed Brown, Edward Compere, Dick Stovall, Charles Narrell, Bill Iones, S. G. Gentry. SEASON REVIEW OF FQUTBALL By PAT MCCARTY ABlLENE Ue LUBBOCK i4 I LQ l The Eagles showed promise in losing to Lubbock lil-U in their pre-season game there. Upon gaining possession of the ball after Bill McClure's punt early in the first period, the Westerners, led by lumbo Webster, marched sixty yards to score. The Eagles came back in the second period with a series of completed passes to make three RESERVE EETTEEMEN scoring threats. 'When the half ended, how- E '- ever, Lubbock was again advancing on Abi- lene's goal. Shortly after the second half opened, lohnston got away for a twenty- eight-yard pick-up to the Eagle l5-yard line. From there, the ball went over in three tries. After that, the game seesawed to end lil-U for Lubbock. Stovall, McAdams, and Sibley were the mainstays of the Eagle defensive, while lones and McClure shone in their back- ' Narrell Wcirderi Roberson field posts on offense. ,mes Wasson Comme Page 93 ABILENE O-SWEETWATEB U ln their first Conference game, the Eagles fought to a scoreless tie with Sweetwater. ln the second period the Mustangs bogged down on the l9- yard line, and when they came back in the third chapter, were able to advance only as far as the l2-yard stripe. Abilene showed promise in the fourth quarter on two threats but managed to get only to the l5- and lU-yard markers. E rom the lO-yard line an attempted place kick from a difficult angle by Charles Sewell fell short and wide. Outstanding for Abilene were Sib- ley, McAdams, and Ellis lones. ABll.ENE 7-eBlG SPRING 7 The Eagles managed to drive inside the Big Spring 20-yard line four times, but the Steers fought them to a 7-7 draw. Abilene scored in the first period after Ellis lones's pass interception gave them possession of the ball on the Big Spring l5-yard line. Charles lones ploughed over in four attempts and Charles Sewell's kick from placement was good. Late in the third period, Callahan of Big Spring blocked McClure's punt, which was recovered by the Steers on the Eagle 38-yard line. Erom there the Steers began their touch- down drive and scored on the first play of the fourth guarter. Abilene had two chances to pull ahead in the fourth chapter, but on both occasions at- tempted field goals by Sewell were unsuccessful. Stovall means business One more conversion added to a perfect record P94 CHARLES l ONES Backfield Captain-Fullback Last Year Charles lones was the mainstay of the team fight and good old Eagle spirit. He was a good pass receiver and a fine blocker, and could be counted on to gain needed yardage with his line plunges. His team-mates showed their appreciation of his willingness to work by electing him co-captain. CHARLES SEWELL Halfback Last Year Charles Sewell completed the season with fourteen successful point conversions after the fourteen touchdowns the Eagles made for the season. He was fast and especially effective on quick-opening plays over guard. When Bill McClure's foot became injured, "Milky" stepped right in and did a good punt- ing job. GlLLlAM STOVALL Haffback Last Year Gilliam Stovall was the blocking back on this season's eleven. He willingly led inter- ference-fa good job tooeethat the rest of the backfield might gain victory for Abilene High. ln his line - backing slot on the defense, "Moose" appointed himself a reception com- mittee for any who should penetrate the left side of the forward wall, BILL MCCLURE Quarterback Last Year "The Mighty Mite" w a s a dangerous broken-field runner as well as having speed on end runs. For a first-year man, his passes were exceptionally accurateg and he called plays with better judgment than many a more seasoned quarterback, while his punting was a decided asset to the team. Pg95 'YQ' ff? Q. v 'f v MN -F 5 I 'S X I t ABILENE 7-SAN ANGELQ 7 Wl19H the ECIQHSS had fiHiSlf1Gd Swappina licks with the San Anaelo Bob- cats, they found that they were tied 7-7 and had an unusual record of three deadlocks in a row. Early in the second quarter upon aainina possession of the ball, Abilene marched sixty yards to score in seven plays featurina Charles lones and Bill McClure. Ai the beainnina of the second half, the Bob- cats came out with arim determination, and in a short time paraded forty- nine yards for a touchdown without losina possession of the ball. Abilene's better offense was kept in the hole the rest of the aame by Anaelo's fine puntina. Both teams tried only one pass, neither was complete. Aside from their touchdown, Abilene made one penetration. Anaelo, havina made two penetraticns, attempted unsuccessful field aoals both times. ABHBENE 7-SWEETWATEB U ln the second battle of the year with Sweetwater, Abilene won a well- earned 7-U victory. The lone score came in the fourth quarter when Stovall took the ball on a reverse, faded back, and threw a pass straiaht to Charles lones in the riaht flat, who evaded several would-be tacklers and Ziazaaaed the remainina thirty-one yards to the aoal. ln the first auarter Bennett blocked a Sweetwater punt and recovered it on the l4-yard line, from which position the Eaales could advance only as far as the 5-yard line. Abilene kept the Mus- tanas back on their heels the entire aame except for one moment when Sweet- water advanced the ball to the Eaale i9-yard stripe to lose it on downs. An- other tie was averted by outstandina play of the entire Abilene line. More than one to draa him down After a good aain by the Eagles :Yi ge 96 RAYMOND CHAMBERS Line Captain-Tackle Last Year Chambers often stopped the opposition be- fore they were fairly started. l-le was so out- standing defensively that in two games the opposing guarter-back had orders not to run plays through Chambers' position. Because he was so willing to mix it and because he was willing to work hard in preparation for a game, his teammates elected him co-cap- tain. TRAVIS ABLES Tackle Une Year Travis Ables used his weight to good ad- vantage in proving to his opponents that it was not a wise plan to run plays through his position. He put an extra amount of energy into every play and is expected to be one of the most valuable players to return next fall. ELLTS IQNES Guard Last Year Ellis lones shone on defense because ho was adept at blocking punts and rushing the passer, thereby causing the enemy percent- age of completions to drop appreciably. He was the type of player who was in on every play and was always the first to help a fallen opponent to his feet. GENE BENNETT All-District End Last Year Gene Bennett used his height in becoming an exceptional pass receiver, in fact, he was so tall and could jump so high that few passes were knocked from his hands. Although this was his first year of football, "Slim" had de- veloped into a fair blocker and tackler and a polished pass receiver by the middle of the season. P 1e97 ABILENE 28-BIG SPRING 7 Abilene revealed a potent running attack in defeating Big Spring 28-7, after having tied them in their previous encounter. The second time they gained possession of the ball the Eagles, led by Charles lones, crashed through the Steer line for short gains until they had advanced the seventy yards necessary to tally. When the ball changed hands after the kickoff, Abilene reeled off three consecutive first downs to reach the Big Spring 16- yard line. Erom there McClure, with Charles lones leading interference, skirt- ed his own right end to score. A few plays later Gilliam Stovall attempted a lateral to McClure, which was intercepted by Bethel of Big Spring, who dashed unhampered forty-five yards to tally. The Eagles took the offensive after the kickoff and once more scored without losing possession of the ball. The last thirty yards was covered in one stroke by Sewell on a quick-opening play through left guard. Neither team threatened in the third period, but when Abilene gained possession of the ball on the Big Spring 45-yard line in the fourth quarter, they made enough short but consistent gains to score. Sewell added the extra point after all four touchdowns. ABILENE 7-SAN ANGELO 15 ln the second Angelo game, the Eagles stood with their backs to the wall during the entire first half because of the Bobcats' superb kicking, from which Angelo gained enough advantage to score in the second quarter. Abilene came out after the half and marched to a touchdown without losing posses- sion of the ball, Bennett pulling a pass from the Angelo safety man's hands for the tally. Sewell's successful point conversion put them in the lead 7-6. A few plays later McClure's punt was blocked in the end zone to be recov- ered by an Eagle for a touchback, thereby placing Angelo ahead 8-7. On their second touchdown drive of the fourth chapter, the Bobcats tallied to com- plete the final record l5-7. First Row: Elbert Hendricks, Gene Goltz, Bill Iones, S. G. Gentry, lack Boles, Iames Ma- roney, William Smith, B. L. Bland, Earl Baughton. Second How: Iames Phillips, Merle Beaver, Parramore Sellers, Bob Phillips, Robert Ward, B. V. Rucker, Raymond Tedford, lohn Shirley, Gene Dalton. Third How: I. B. Neely, Charles Killian, lames Cowan, Iames Black, Doyle Hitt, Gerald Collett, lames Long, Tom Collins, Pat Moore. EAGLETS Page 98 RQLAND McADAMS End Last Year Roland McAdams could be counted on to stack the interference When the opposition at- tempted a play around his end. Coach May- hew considered "Mac" the best blocker on the squad-quite an honor. lt he had not become injured, he would certainly have again become All-District end, as he was in l937. DICK STQVALL Guard Qne Year Dick Stovall was iull oi the old Eagle iight, as the opposition will readily testiiy. His wil- lingness to hustle caused him to become a great asset to the team, and he will be of even greater value next year. I. W. BRCWN Tackle One Year Red Brown proved his Worth in becoming a reliable reserve in the tackle position. He is expected back to become a mainstay in the barrier against Eagle opponents next year, when he should be iirst-string material. CLAYTGN LEACH Guard Last Year Leach put every ounce of strength he had into making each play a success. He Was strong on team spirit and had plenty oi the speed necessary to pull out and lead inter- ference or to go through and block out the opposing secondary. P ge 99 DUB SlBLEY All-District Center Last Year Dub Sibley did not make a single poor pass from center all season, and was the spark- plug of the team in his line-backing position on defense. "Bloody" was noted for heady football in intercepting a convincing percent- age of passes and in recovering more fumbles than anyone else. IEAN l-lAlNES End Last Year lean Haines stepped in when Mc!-Xdams sustained an injury to his knee. l-le was one of the first down under Eagle punts and quite often nailed the safety man or killed the ball. "Poncho" developed into a splendid defen- sive end, as the adversary quarterbacks dis- covered to their expense. ' UUlQliDC,5lNl BUBBY End M Last Year Guerdon Busby proved doubly valuable because he could play either end positions with facility. As a pass-receiver "Buzz" ad- ded m ch to the agle offense, While on de- fense h W qu' useful in foiling attempted end-r s IQ enemy. J ff M lll lr- E - QM J2dXfRLrLAWl.E.SS Xljxj . 'W irMascot 'fl 'llerekrgas on person who sympathized h the tea . embers completely, who ared 'ge 1 rapt ns that came With victory and d lat, 'l'lo became keyed up and tense b f r ea gamreg and who understood what e pjayer "tick"-the mascot. 9 ' UL' f- Page L TRACK ln District Five Track and Field Meet at Sweetwater, the Abilene Eagles won fourth place with 17 l-4 points. Abilene's only first place came from Gene Bennett's javelin throw of 155 feet ll l-2 inches. Willie Phillips tied for first in the 440-yard run. Phillips, who won the broad jump last year, did not come up to expectations when he failed to place in this event. No records were broken in this year's meet, but the race for team championship was so close that no places were decided until the final event had taken place. Places won by the Eagle track men follow: lOO-yard dash . , , .... Willie Phillips 440-yard run ..........,,.... . . , . Willie Phillips Mile relay . , , , .Bobby Cecil, Charles Sewell, Bill H Shot put ..........,....,,i Gene Bennett Pole vault , . . . Guerdon Busby Iavelin ..,. .... G ene Bennett Discus . . , .,., Gene Bennett Cedl Babb Kmg ay, Willie Phillips .,.. . . , . . Third , First ttiel . , . Fourth . , Second Fourth ttiel . . . , . First . . , Third First Row: Charles Box, George Richardson, Bobby Cecil, Billy Mac lones, Billy Crabb Douglas Graves, Clinton Dewitt, lames Morman. Second Row: Stewart Cooper, Homer Chapman, D. L. Babb, Irvin King, Lloyd Gates, Bill Holderness, Brian Summers, Weldon Skelton, Raymond Chambers. Page101 Coach Miller at Captain Busby Abilene 24 Abilene l3 Abilene . . 33 Abilene 29 Abilene 25 Abilene 23 Abilene , 20 Abilene 24 Abilene , ill Abilene 3l Abilene . 38 Abilene 46 COACH HOWARD L. MlLLER Coach Miller's success as a basketball coach speaks for itself-Abilene High School reached the semi- finals this year in the State contest. lt might well be said that the department never functioned more smoothly than during his occupation of the position of head basketball coach. Coach Miller built one of the best basketball teams of all time this year, this fact having been due mainly to his ability as a teacher and a leader of sport. He did not overlook the future in that he provided a great deal of seasoned material for the oncoming season. He is a gentleman and a sportsman in every sense of the word, and is always an example before the members of the sguad. The fact that he is a willing and untiring worker for the Black and Gold has brought him into high favor with the student body. SEASON RECORD Woodrow Wilson 2l Abilene . , 24 Hobbs, N. M, 26 WOOdfOW Wilson 24 Abilene . 28 Bailey l7 V 22 Abilene , . l8 lgailey , 30 Abilene , . 42 weetwater 30 ggidiilqdb ' Abilene. .28 Big Spring lil ' ' A 15 Abilene . . 3l Ovalo 23 Abilene 36 Eorsan , l7 A 12 Abilene. , .34 Sweetwater , lil 12 Abilene 29 Breckenridge , l3 Biq Spflflq V V - 29 Abilene . , .33 Lakeview . , ,2l 14 Abilene . 32 Kingsville 28 SGH Aliqelo . , . l9 Abilene . . , 3l Sidney Lanier , . . .33 Sweetwater . . 30 Abilene . . .22 Bowie . , 23 First How: Guerdon Busby, limmy Connor, Gene Bennett, Bill H-gy Porter Willis. Second Bow: Coach Howard Miller, Freeman Holly, Dick Stovall, lean Haines, Merle Beaver, Gene Dalton. if .4-jd, Page ID W Page SEASON REVIEW OF BASKETBALL At the beginning of the season, the Eagle cage men were the popular choice to represent Begion Three in the State basketball tournament. and many experts picked them to climb the long hill to State championship. With only one returning regular, the Eagles decided to base their attack on delib- erate down-court marches instead of the fast breaking game of last year. ln pre-season games with the defending State champion, Woodrow Wilson of Dallas, Abilene broke even by winning 24-21 and losing 18-24. After defeat- ing Peacock 38-22, the Eagles carried top honors in winning District Meet with top-heavy scores. They further added to their record by defeating Burkett, San Angelo, Big Spring, and Sweetwaterw--all by impressive margins. How- ever, our team received a setback in being defeated by the strong Hobbs, New Mexico, Quintet. With their steady advance the Eagles defeated next the mighty Bailey team from East Texas 28-17, but were the victims of Bailey in the next contest 18-30. ln one-sided games Sweetwater, Big Spring, Ovalo, and Eorsan fell before the mighty Abilene team. ln the Begional Meet Breck- enridge fell 28-18, and Lakeview was eliminated 33-21. Vtfhen Abilene went to the State Meet, they successfully navigated tho first round by winning over Kingsville 32-28. They were not so lucky in the semi-finals, however, when defeated by Sidney Lanier in an overtime game 31-33. Their luck also left them when they lost third place to Bowie of El Paso 22-23. Abilene this season piled up a total of 824 points to the opponents' 487 points. For the second year in succession, the Eagle cage men advanced to the State tournament only to be defeated in the finals and semi-finals, respectively. Basketball became more popular this season in that not even standing room was left in the gym- nasium during Begional Meet and at several of the important games. Al- though next year's team will not be so seasoned as the one for this year, the outlook is rather good for another squad of State Meet caliber. With the splendid co-operation of the student body, a winning team is in the making. No, Connor didn't fall Seven storied House of David JU3 gional, and All-State teams. His effective guarding furnished fans with many thrills. He consistently played an outstanding game and could always be depended upon to pull close games out of the fire with his superb guarding. Connor turned in the best per- formance of the entire squad at the State Meet. BILL HAY Bill Hay, a fast guard who captured places on both the All-District and All-Regional teams, was a man who proved to be a strong asset to the squad this season. It was through his efforts that many an Eagle victory was won. At every game in which he played, he could be seen appearing at the critical point to take the ball into the Eagle ranks. Bill is a player that the coach could not ask too much of. PORTER WILLIS Porter Willis was one of those de- pendable forwards who turn in a sterling performance. Always eager to do his best, he advanced steadily into the ranks of the best Eagle cagers. His tight defensive game proved a puzzle to his opponents. He was always straining every muscle in order to play a fast, snap- py game with few fouls. The quiet. easy way in which he took praise will be remembered by Abilene High School sport fans. Porter captured places on All-Regional and second All-District teams. IEAN HAINES lean Haines was the most reliable reserve of the team. With his ac- curate passing, snappy dribbling, and swift footwork, he always was an exceptional and valuable player. He was one of the most consistent men on the squad and was seldom caught unawares. His value lay not only in his ability as a basketball player but also in his team spirit and versatility. Haines played as many minutes of basketball as any of the regular team members and filled in at any position with fine perform- ances. IIMMY CCNNGB Iirnmy Connor combined speed, craftiness, and unerring eye for the basket in filling his place on the Eagle quintet. He h e I cl s e c o n d places on the All-District, All-Re H... A ii House of Solomon Page 104 GUEBDON BUSBY Guerdon Busby, All-District for- ward and captain of the basketball team, was what may be called an all-round athlete in that he proved invaluable to the football squad this season, was a two-year letterman in basketball, and was pole vaulter on the track squad. He had an un- canny eye for the basket, besides being efficient in preventing his op- ponents from scoring. He was noted for his brilliant performance and for the calm and steady way in which he played. His brand of basketball was indispensable to Eagle victories. GENE BENNETT Gene Bennett, good natured cen- ter, and high-point man in basket- ball, captured the triple honors of being on each of the following teams: All-District, All-Regional, and second All-State. Bennett's presence on any basketball court was assurance to a fan that there would be plenty of ac- tion and thrills. He was new to Abilene High School this year, but with his amiable ways he soon cap- tured the good will of the student body. Bennett was especially effec- tive on rebound shots from under the basket. DlCK STOVALL Dick Stovall, a stalwart guard, was one of the Eagles most often to break up the opponents' plays. The men Before the big game Page 105 .AJ whom he guarded found it difficult to score. Stovall sought to overcome his inexperience by hard work at practicing the fundamentals of the game. By the end of the season, he had in this way added a great deal of polish to his playing. Next year Stovall will be back, in all probability, the mainstay of the Eagle defense. MEBLE BEAVER Merle Beaver, speedy forward, although not a pol- ished player, proved useful in filling in with facility whenever one of the regulars was unable to play. His shooting, passing, and dribbling, exceptional for a first year man, caused him to be a difficult player to guard. His speed combined with his willingness to work hard and to take advice caused Beaver to advance far this year. Next year Beaver will be back, when he will probably become the spearhead of the Eagle offense. -he-A 1 GIRLS TENNIS On account of the fact that for the past few years sports had been re- garded as a field for boys, there were no experienced players to report for girls' tennis this year, however, with a great deal of practice the girls soon began to show promise. The doubles team, composed of Merlyn Mattes and Aleta Roles, entered the District Meet at Sweetwater and safely passed through the first two rounds by defeating Coahoma 6-l, 6-4 and Sweetwater Iunior I-Iigh 6-2, 7-5. In the semi-finals, however, they were defeated 6-l, 8-6 by McCaulley. Although the girls won no honors this year, they are to be commended for their fine work. Next year a winning team may be fashioned from the material developed by this season's experience. In addition to representing Abilene I-Iigh School at District Meet, the girls and their sponsor were instrumental in promoting the construction of the new tennis courts to the north of the football stadium. OFFICERS F all Term Spring Term Merlyn Mattes . . r . , President , ....., . Aleta Roles Lucilee Grimes . Vice President . , Ianice Robertson Rita Taylor . . . , . . , Secretary , . , r Marian Riddle Mary Grimes . , , . . . Reporter . , . . . Mary Grimes Miss Louise Nelson . Adviser . . Miss Louise Nelson First Row: Leona Belle Brown, Aleta Roles, Willa Gene Rehm, Marian Riddle, Frances Rae Choate, Merlyn Mattes. Second Row: Miss Louise Nelson, Vonzeal Wall, Lucilee Grimes, Edith Tucker, Mary Grimes, Ianice Robertson, Iean Rule, Frances Northrup. Page 106 BOYS TENNIS In pre-season tilts Abilene swept three four- match meets with Stamford, Faint Rock, and Coleman a n d d e f e a t e d Midland three matches to one. At the Sweetwater Invita- tion Tournament, Abilene's doubles team, composed of Chuck Francis and B. C. Rogers, Ir., won second place by defeating Stamford in the second round to lose to Elrod and Tubbs of Sweetwater in the finals. Rufus Sivley, Eagle singles netter, won over House of Big Spring and lost to Gibbs of Sweetwater in the semi-finals. He then de- feated the other semi-finalist, who was from Post, to take third place. In the Abilene Invitation Tournament, the doubles team took second by defeating San Angelo only to lose to Sweetwater in the finals. Sivley was eliminated by House of Big Spring in the first round. Rogers Sfmley Francis In the District Meet at Sweetwater the doubles team advanced to the semi-finals by defeating Loraine 6-O, 6-I. In the semi-finals Tubbs and Elrod of Sweetwater defeated Francis and Rogers 6-2, 6-3. In the singles Sivley de- feated Grubbs of Colorado 6-2, 6-2 and Gibbs of Sweetwater 6-4, 6-8, 6-4 to advance to the semi-finals, at which point he was defeated by House of Big Spring 6-l, 6-4. First Row: Coach I. C. Humphrey, B. C. Rogers, Ir., Rufus Sivley, Chuck Francis, Coach Iames I.. Cullar. Second Row: Wood Butler, Iames Atkinson, Iimmy Higgins, Iohn L. Hig- don, Tom Burditt, Billy D. King, Clay Garner. Pg 107 GOLF The golf squad deserves a great deal of credit for the time and hard work they put in this year in preparation for the State Meet on the Cedarcrest course in Dallas. This preparation consisted of faithful practice on the local course and of matches with high school teams near lay. At State Meet the team composed of Dick Stovall, Leahmon Bryant, Taylor Paul, and l. C. lones placed fourth, being defeated by only the three Dallas teams on their home course. ln individual play Dick Stovall and l. C. lones were both eliminated from the championship flight in the first round, Taylor Paul and Leahmon Bryant were eliminated from the first flight in the first and second rounds, re- spectively. CFFICEBS Fall Term l. l. McClure , Leonard Parker Chester Connally Leahrnon Bryant Sam Stovall . Buby Dell Davis Wiley Connally D. B. Weatherby , President First Vice President Second Vice President . . Secretary Assistant Secretary Reporter Sergeant-at-Arms Adviser Spring Term Gilliam Stovall Leahmon Bryant l. l. McClure , . l. C. lones Chuck Francis Ed Chase Walter Weldon D. B. Weatherhy Leahmon Bryant, Taylor Paul, l. C. lones, Coach D. B. Weatherby, Gilliam Stovall, Charles Morman. Pty It 3 : E ! 5 S Q Y 1 ww - Www Y .iqv W A iw g Q4-5 , in Lv v- 'f 'D ' , i . , ij. -. . K 5 4, L' '- ' , E511 514: Ng, 2 . 'EEEH if .i ' A47 .QV Q ' L 1' .1 Q . ff 4' v jr, 5 iii' f iff!! - 4 HWQWLHQY-?: , E Q K r A ' ff? - J ,i?'JJ'2'QQf 1 K ' , W L, , ,. -. ur , -Qmig , , . ' 1 fx-w'ff,.L,'g2?S4f n Q L, , M ' V x vffiif, ,Q V- 5- ., Q- . I I - "W ., , . f M P A .W 1 -. D 'fi ,f - ' ' ffifwi k Jffvkp gf , . , N, L, ., ,X W.. mg , , ,Q ,-Q ,Nm V ,V ,, ,Q,f3.Y,,ff..6.V . wg L :ww .K a,,P,a,w , :I -.vg.4ff,A ,. ff ww 'ii la ",,1'1iz5fff'f?' f 117' k ,A 2 W1f2'f4,!wif??1i3f1'ff':!f V A L21 'Y -all -'1'5w'f-' ff-W 5f1lvf'f7'+ " 5 'ff , ' gr, f,,,,,?W,,,4, Niggas' , ., f 5 , , ,hm .Q ,?,QQ,f9LJi U, f, V fy .ww WM- . .1 mg A 'ff I 5 Q' f s 4 1 J 3, W 151, Aw-Q - " Q ,, Q if L, ,. 12 ' f'.2'fgf1z,L,, 1 wifi 1g,efzf1f,':fJf':uSf:k1-3Q, , , gfQM,,.:1: A , , , fs:"g.,,wbTu,' 'ffafw ,Q Q :ie " H - , 1 . 'V' H I ' A 1 K- ' 221',ws5i5,w,fffxWwW,M , ., H 1. MM HM Mm'w2,6. M ..,,Z E i P L I fu .Q .4 1 I' ,f--Q I H J W wg, X + . f .JJQI ? L, IZWML.-if K..fi,.-1.- f' -J f i A K7 ,f 4 ,.,v ML.-mi. H 4'-1 "" Q"'44"'k""""'l 4-A ., .f 'L' x' , gfggy-1,,f ,f,.w,4K '- ,' , ' ' 4 f ff a f J' f g' , I f W Af-04,1 .A,,J',.'-1,-if! V ' " g QM f !, Ay- '1 I X V 1' 6,1 ' 1 . 2 ,i1'4! 'I Q ,wi-H x-g .3 5 1 , , iwW L2 f gy A' I J QESEQVED 3 1 I 1 , .Q 1 ' ' . - v F' I 'Af I ' , W F' Y ' . ' H ,u . ' , j,eiN4,6aQ,QJ.M1.H. my awww . imww"30MM3Mil'm4.QAo' lCB-Jig af!2mxS I MAWLMW 72'+w MfU!5 . K-0146 7 W gi! QD 55262 M-N MA 'o 'X , ,X hw AQMWK MM GJ A . Qgmfwwuf A4VwU1i7 WA LMAMWQPWL ' WWW JW WJ 'W A+ AGL Mmm www Mm 4Q,,QM,a- fkzutxkg A,z,,UQ A A 'M ' SENIORS CLAYTON LEACLL vice Pfesfffem ANN Doss, swefmy DURWARD succs, Repr-mf Mrss oum-L cLL:MoNs, sponsor L T. BELL, pfesfdem comm CLAY, sponsor ACTIVITIES 1. Vrctors in the Queens Race . . . . .November 16, 1938 2. Mid-Terni Grordncrtion . . . Icrnucrry 29, 1939 3. Senior p1oy, Abies Irish Hose .February 19, 1939 4. Iunior-Senior Banquet , . .1 March 11, 1939 5. Senior Picnic . . , . March 31, 1939 6. Spring Graduation .... . , .May 39, 1939 GOLDEN ANNIVERSARY BANQUET, APRIL 21, 1938 I g SENIORS MARY LOU AGNEW A.A.A. '36-'39g Pep Squad '36- '39: Glee Club '37-'38. Hobby: Collecting sand front foreign countries, College: University of Texas. REGINALD ALFORD Radio Guild '35, '36p Kodak '36, '37. Hobby: Photography. College: None, MILNER ANTILLEY Bible '36: EEA. '37-'39 Hobby: Building model air- planes, College: Hardin-Siiuinons. l PATTY ASHTON Cyclodrarna '37-'39: Gloe Cluli '37, '38: Pep Squad '38-'39y Baud '38-'39p G an G '38-'39. Hobby: Twirling the baton. College: Hardin-Simmons. EUGENE AUTRY Science '36-'39, March ot Time '37, '38. Hobby: Tennis. College: University of Texas. KlTTY SUE BAlRD Rythm Ryters '38-'397 G an G '38-'39, Hobby: Hil-ring. College: McMurry. lOHNNlE MAE ALEXANDER Knitting '38-'39p G an G '38-'39. Hobby: Collecting whatnots. College: Draughon's. 1 S I Y .EONA TILLE ible '36p .E .'37-'39y resi- dent oi EEA. '38-' 9 St e t A - sociation '37, '38g F c 38-' 9. Hobby: Writing o . College: Iohn Ta ton. ARTHUR GRAY ARRANT Band '35-'38p Science '38-'39. Hobby: Ranching. College: Annapolis Naval Acadciny, EUZABETH GENE AUSTIN Texas Centennial '3by A.A.A. '36-'38p Glee Club '37-39: G an G '38-'39: National Honor Society '39. Hobby: Traveling. College: Texas State College tor Women. RUTH AYER Glee Club '37, '38g Back O' Curtain '37-'39y G an G '38-'39. Hobby: Skating. College: Tyler Beauty School, 4792113 l. T, BELL Baslce all '34-'36g Football '34- '37p Track '34-'36y Cyclodrama '35-'37g Hi-Y '37-'39g National Tliespian '38-'397 President ot Senior Class '38-'39, Hobby: Dancing. College: Texas Technological. Paqelltl GENE BENNETT Football '38, Basketball '39, Hi-Y '38-'39, Hobby: Football and basket- ball. College: Texas Technological. ll .AL 2 2 g1.H.vB 'GKBURN iTkQ5G1i!"izv:39, PBA. wav. '39 C11 bb ': Rfgnclring. Colleges: gricultural and Me- chanical. lACK BLANKS Spanlsh '37, '38, Glee Club '38-'39, Science 88339. Hobby: Basketball. College: Agrirultural and Mechanical. ALETA HOLES Sports '36, '37, Orchestra 'fib- '38, English '37, '38, Tennis '38- '39, G an G '38-'39 Hobby: Sports. College: Abilene Christian. lEAN BRACKEN Art '35, '36, Embroidery '37, Back O' Curtain '38-'39, Glee Club '38-'39, G an G '38-'39, Hobby: Dates, College: Hardin-Siinmons. CHRlSTlNE BROOKSI-llRE Sports '36, '37, Tennis '37, '38, Cycloclrarna '38-'39, Pep Squad '38-'38, G an G '38-'39, National Honor Society '39, Hobby: Movies. College: HardinASirnrnons. Page Ill lOE BETTES Band '35-'38, F.F.A. '37, '38, Hobby: Sprrts. College: lVIcMurry, DORIS IACK BLAIR Poetry '35, '36, Girl Reserve '36, '37, Art '37-'33, G an G '39, Hobby: Art. College: Abilene Christian. LLOYD BLANKS Spanish '37, '38, Science '38 '39, Gleo Club '38-'39, Hobby: Basketball. College: Agricultural and Mechanical. BETTY BOUCHTIR Mask and Wig '35, '36, Glen Club '35-'39, Pep Squad '36-'39, Cyclodrania '35-'39, G an G '38- '33 Hobby: Dancing. College: University oi Texas. FRANCES MARIAN BREIHAN Texas Centennial '35, '36, Sports '36, '37, Kodak '37-'39, Pep Squad '38-'39, G an G '38- '39, National Honor Society '39. Hobby: Traveling, College: Texas State College for Womcti. s J . C W , W l l . 7 g czurgn Bnown Hgbby: Horseback riding. Y College: Agricultural and Mechanical. SENIORS SEN IORS YW? EMORY BROWN March of Time '38f'39, Tennis '38, Golf '39, Orchestra '38-'39, Ready Vtfriters '38-'39. Hobby: Bead work. College: Agricultural and Mechanical. BETTY RUTH BUERUS Knitting '36, '37, Junior Dra- matic '37, '38, Cflee Club '37, '38, Girl Reserve '33, Typing '39, G an O '38-'39 Hobby: Skating. College: Aliilene Christiuii. THOMAS BUZBEE back O' Curtain '35, '36, lunior Dramatic '37, '38, Football '36, Giro Club '36-'39, Cyclodrama '33 '33 ll'Jlvl'i.1 L,C.'II"?SPf'i'i'fl11lf'l witli Finland, College: Northwestewi. lOHNAViE CASSTEVENS Hobby '37, Kodak '38-'39, G an G '38-'39, Hobby: Movies. College: Hardin-Simmons, RUP s c Woodcral adio Scouting '36, '37, '37-'39, bb lg-itiplanes. o ez Agricultural and I anical. WANDA MAE CLEMENTS Back O' Curtain 35, '36, Glee Club '36, National Forensic League '35-'39, Declamation '35, '38, Cyclodrama '36, '37, Na- tional Thespian '37-'39, Pep Squad '37-'39, G an G '38-'39, National Honor Society '39, Hobby: Collecting menus. College: Baylor. MARIORIE BRUTON Biography '35, Orientation '35, A.A,A. 36339, G an G '33-39: National Thespian '38-'39. Hobby: Taking pictures. College: Hardin-Simmons, x . ix. iyirs Sumo X . Band '38-'3- al Honor Society"39.f , Hobby: wqgklry. College: riiyersity oi Tfilsa. X. GEORGE CAMPBELL Texas Centennial '36, Lws Leales '37-'39. Hobby: Staying "Woman- proof." 'Villeafi Agricultural and lxflechantcal. HOMEH CHAPMAN Band '35-'59, National Honor Society '39 Hobby: Band work. College: Agricultural and Mechanical. l MARY ELLEN CLAY Glee Club '35, '36, Student As- sociation '37, Flashlight '35-'39, Editor of Flashlight '38-'39, Na- tional Honor Society '38-'39, G an G '38-'39, Hobby: Bicycling. College: Abilene Christian. l. W. COATES Foreign Correspondence '36, '37, First Aid '37, '38, Safety '38-'39, Hobby: Collecting stamps. College: Hardin-Simmons. Page H3 DON COFFEE Golf '37-'39, Hobby: Sports. College: University of Texas. RAYMOND COMER Correspondence '36: Stamp '36, '37: Travel '38-'39, Hobby: Corresponding. College: McMurry. IIMMY CONNOR Y. L. P. '36, '3'7: Cyclodrama '38: National Thespian '38-'39: Hi-Y '37-'39: Basketball '36-'39. Hobby: Ping-pong. College: University of Texas. JOAN CORLEY English '35: Sewing '36, '37p Art '37-'38y National Thespian '39. Hobby: Dramatics. College: Abilene Christian. BILL CRIDER Star Gazers '37, '38: Travel '38-'39, ' Hobby: Collecting old coins. College: Agricultural and Mechanical. DUB DAVIS Texas Centennial '35: Iunior SCNEHCG '37: Ready Writers '38l '39. Hobby: Building airplane models. College: Agricultural and Mechanical. Page 113 BILLIE DEAN COLLIEER cies Club '35, '36, AA. '35- '37: Cyclodrama '37A 7 G an G 1 38- 39: Nqtionqt nor Society 39. U a ' Hobby' ' snapshots. Colleg Suthern Methodist. EDWARD COMPERE Football '37, '38: Cyclodrama 36338: National Forensic League '38-'39: HieY '38-'39. Hobby: Football. College: Hardin-Simmons. f STEWART COOPER Pre-Med '35: Star Gazers '36: Travel '36, '37: Radio Guild '37, '38: Red Cross '38-'39: Falcons '38-'39. Hobby: Pigeons. College: University ol Texas. EMMA COZART A.A.A. '36, '37: Back O' Cur- tain '37, '38y National Tliespian '38-'39: G an G '38-'39. Hobby: Traveling. College: Texas Christian, TRUETT DANIEL Science '35: Travel '36g Span- ish '37: Football '36, '37: Track '38: Radio Guild '38-'39. Hobby: Dancing. College: Spartan School of Aeronautics. CHRISTINE DODD Future Hornemakers '36, '37: l.M.P. '38-'39: G an G '38-'39. Hobby: Collecting dolls. College: Draughon's. . ,f t SEN IORS SENIORS LESTER DORTON Mask and Wig '34g Football '34-'37: Glee Club '34, '35: Bas- ketball '35, '36g Track '35, '36: Student Association '35: Cyclo- drarna '36-'38. Hobby: Athletics. COll9QvTGXGS Christian. -Q s fs M I4 'g uf cfhk NZXLD Erorss ELMORE 0' Knitting '36, '37y Pep Squad '36-'39p Personality Girls '37-'39: G an G '38-'39, Hobby: Listening to good orchestras. ' College: Texas Technological. lEAN FORBUS Orientation '35, '36: Girl Re- serve '36, '37g Rythm Ryters '37, '38y Correspondence '38-'39g Quill and Scroll '38-'39: G an G '38- '39g National Honor Society '39. Hobby: Horseback riding. College: Hardin-Simmons. M. D. FRANCIS Tennis '35-'397 Falcon '38-'39. Hobby: Bowling and baseball. College: Rice. e ps . S. R. FRIEDSAM Band '35-'39: Orchestra '35-'38. Hobby: Fooling around. College: Baylor. GLORIA GILL Texas Centennial '35: A.A.A. '36-'39: G an G '38-'39, Hobby: Running around. College: Texas State College for Women. ANN DOSS Y.L.P. '36: Glee Club '36-'39: A Cappella '37-'39: Sextet '37- '39g National Honor Society '38- '39: Student Association '38-'39, G an G '38-'39y Secretary of the Senior Class '38-'39, Hobby: Reading character. College: University oi Texas. WEN DELL FERGUSON Los Leales '36-'38: National Thespian '38 '39g National Honor Society '39, Hobby: Movies. College: Abilene Christian. CHARLES FORD F.F.A. '34-'37: Diversified Oc- cupations '36-'39. Hobby: Mechanics. College: Agricultural and Mechanical. LlLLlAN FRENCH A,A.A. '35-'37: Personality Girls '37-'39: Pep Squad '36-'39: Glee Club '38-'39p G an G '38- '39p National Honor Society '39, Hobby: Collecting match holders. College: University of Texas. VV. E. GIBSON Bt-md '35-'39. Hob if S Colle eu' niifersity oi Oklah a. ' ESTHER GOLTZ A.A,A. '35, '36y Red Cross '36- '39: Flashlight '37-'39p National Honor Society '38-'39: G an G '38-'39, Hobby: Eating. College: University of Texas, Page 114 I , f TUNE GREGG Social English '35: Star Gazers '36g Bible '37: Wild Flower '38: Typing 38339: Glee Club '37- LUCILEE GR M Clee Club 7 3 i rims 3 39 Pep-Squx 3 38 39 '39? G Cm G '38"39- Hobby: Ten is H0bbY3 Sports. College Texas tat e e College: McMurry, xfor Won? MARY omviss 'C Glee Club '37339: Kodak '38- '39: G an G '38-'39: National Honor Society '39, Hobby: Singing, College: Texas State College for Women. AUDREA GRISHAM Glee Club '38-'39p G an G '38- '39: Art '38-'39, Hobby: Art. College: Sophie Newcomb. HENRY GRUBBS Pre-Med '35, '36p Star Gazers '36-'38p Science '37, '38g Kodak '38 '39, Hobby: Photography. College: Abilene Christian. A. B. HALE, IR. Texas History '35: Golf '36: Back O' Curtain '37Ag Science '38- '397 National Honor Society '39, Hobby: Amateur radio. College: Hardin-Sirnnions. MARY RUTH HAMILTON English '35, '36: Orientation '36, '37: L an L '37: Embroidery '38: G an G '38-'39. Hobby: Square dancing, College: Hardin-Simmons. Page115 ROSALIE GR ES Social English '3 , '3 ' 1 Cub '3 '39: ycl : A Capp ll '37-' 9: 'V " - '3 : G a y '. . ' Hobby: Si gin . ' College: s State College for Wom n. NORMAN GRUBB F.r.A. '36-'38: Diversified - cupations '38- 39. Hobby: Mechanics. College: Hardin-Simmons. lEAN HAINES Spanish '35-'36' Basketball '36- '38: Football '37-'39: Glee Club '38-'39, Hobby: Observation. College: Agricultural and Mechanical. MARY NELL HAMILTON Glee Club '36-'38: Girl Reserve '36, '37: Band '33-'39: Cyclo- drama '38: National Thespian '39: Ouill and Scroll '39: G an G '38-'39g National Honor Society '39. Hobby: Horseback riding. College: Hardin-Simmons. T. L. HAMILTON EEA. '33-'39. Hobby: Motor-cycling. College: Agricultural and Mechanical. ,jx , . 'ar I 4 i 1, J I . V 1 SENIORS EV ELYN DORIS HAMPTON Radio Scouting '35: Clipping '36g Embroidery '37g Foreign Core respondence '38g Travel '33-'39: G an G '38-'39, Hobby: Swimming. College: None. CRAN HARDIN Science '35-'39g National Honor Society '38-'39. Hobby: Chemistry. College: California Instituto of Technology. LILLIAN HART Glee Club '35-'39g Knitting '35, '36: Pep Squad '37-'39g A.A.A. '38-'39: G an G '38-'39. Hobby: Catching good-looking boys. College: MCMUI'1'Y. BILL HAY Student Association '37p Bas- ketball '37-'E9g Track '37-'39g EEA. '37-'397 Hi-Y '38-'39. Hobby: Pooling around. College: Agricultural and Mechanical. MARY HEDRICK A,A.A. '35g Science '35g Kodak '37, Glee Club '37-'39g Flashlight '38-'39g G an G '38-'39- National Honor Society '39, Hobby: Reading. College: University of Texas, OUIDA HENRY Radio Scouting '35, '36: Social English '36, '37, Glee Club '36- '39. Hobby: Riding around. College: Hardin-Simmons. CHARLES HARBER REA. '36-'38: Travel '39, Hobby: Hunting. College: Agricultural and Mechanical. fy. V ISA L HARIIS Girl ' eserve '3 '38p Sports '36, 53,5 G an '38-7397 Band '38-'39, , . Q HobbyfSCo N cting scotties, College: ifniversity oi Texas. YVONNE I-IASSEY Future I-Iomemakers '35, '36: Social English '36: Girl Reserve '37p Ready Vtfriters '37p March of Time '38g Foreign Correspon- dence '38: G an G '33-'39g Quill grid Svrrwll '38-'39g Nailiblllll I'IO1l- or Society '39 Hobby: Tennis. College: Hardin-Simmons. IEANNE HAY Pep Squad 35339: Embroidery 38: Clipping '37, Foreign Cor- respondence '38: G an G '38- '39: Debate '37-'39y National For- ensic League '37-'39p National Honor Society '39. Hobby: Riding. College: Hardin-Simmons, ESTHER HENDRICKS Social English 357 Knitting '37, 38: Rythm Ryters '38-39: G an G '38-'39, Hobby: Reading. College: Hardin-Simmons. R. P. HERVEY, IR, Travel '377 Kodak '33-'39. Hobby: Photography. College: Hardin-Simmons. Page 115 MARGARETTE HIGGINBOTHAM Social English '35g Glee Club '35, '36p A.A.A. '36: Back O' Cur- tain '37, National Thespian '33- '39g Pep Sguacl '38-'39, Hobby: Traveling, College: Hardin-Simmons. NORMA lANE HODGES Glee Club '36-'38: A.A.A. '36- '397 Pep Sguad '37-'39y G an G '38-'39, Hobby: Knitting. College: University of Texas. IENTR Y SCOTT HOLMES Band '35-'39g President of Band '38-'39p Orchestra '35-'39, Hobby: Composing music, College: HardinASimmons. and '35-'39g Orchestra '36, '37, obby: Sports. College: McMurry. 5lQgitl1Q.. VVARREN HUBBARD Band '35-'39, Hobby: Swimming. College: Hardin-Simmons. BOB HULSEY Home Town '35g Science '37- '39p Battery '37-'39, Quill and Scroll '38-'39p Hi-Y '38-'39g Na- tional Honor Society '39, Hobby: Wr'iting, College: University of Texas. Page 1 17 MINA BELLE HODGES A.A.A. '35-'39: Glee Club '37, '38, Art '38-'39g G an G '38-'39. Hobby: Collecting china dogs. College: Hardin-Simmons. BILLY C. HOLDERNESS Band '35-'39, Hobby: Wooing. College: Agricultural and Mechanical. IEANE HORNE Future Homernalcers '36-'39. Hobby: Driving a car. College: New York Modeling School. MARION STEELE HOWELL Spanish '35, 36: Science '36, '37g Radio Scouting '36, '37g His- tory '36, '37, Press '37, '38y Ra- dio Guild '37, '38, Glee Club '37- '39, Art '38-'39, Hobby: Hitch-hiking. College: University of Texas. MARY HUFSTEDLER Social English '35, '36g Em- broidery '36, '37g Rythni Ryters '37, '38g Wild Flower '37, '38: Travel '38-'39. Hobby: Collecting photographs. College: Westerti Union Scliool. EUNICE HUSKIN Knitting '37, '38y Future Home- makers '38-'39g G an G '38-'39. Hobby: Dancing. College: Texas State College for Women. SEN IORS SENIORS EDWIN IENNINGS, IR. Bancl '35-'39, National Honor Society '36-'39. Hobby: Badminton. College: Rice. CHARLES IONES Basketball '35, '36, Football '35- '38, Student Association '38, Track '39, Hi-Y '38-'39. Hobby: Football. College: Texas Technological. LEILA CLAIRE IONES Future Homernakers '38-'39, G an G '38-'39. Hobby: Collecting books. College: lVIcMurry, MAXINE KENNER Orator '35, Glee Club '35-'37, Kodak '37, '38, Cyclodrama '37, '38, Pep Squad '37-'39, Flash- light '38-'39, G an G '38-'33 Hobby: Learning new words. College: McMurry, IO FINLEY KNOX Future Homernakers '35, '36, Glee Club '35-'38, Travel '38-'39, Band '38-'39. Hobby: Keeping a scrapbook. Collegexiyfcliflurry, A. C, KYLE Hobby: Hunting. College: Agricultural and Mechanical, GENA IENNINGS Nature Study '35, Back O' Cur- tain '36, '37, Flashlight '38-'39: National Forensic League '36-'39, G an G '38-'39, Declamation '36- '39, Externpore Speech '38, De- bate '39, National Honor Society '39. Hobby: Knitting. College: Abilene Christian. ELLIS IONES Track '35, '36, Cyclodrama '37- '39, Football '35-'33 Hobby: Ping-pong. College: Agricultural and Mechanical. PAULINE KELLY Archery '37, '38, Rythm Ryters '38-'39. Hobby: Dancing. College: Hardin-Simnions. NADINE KENNER Orator '35, '36, Glee Club '36, '37, Kodak '37-'39, Pep Squad '37-'39, Cycloclrama '37, '38, G an G '38-'39, Hobby: Collecting snapshots. College: MclVIurry. KATHRYN KORMAN Short Story '36, Cyclodraina '37-'39, National Forensic League '37-'39, Student Association '38 '39, G an G '33-'39, National Honor Society '39. Hobby: Tennis. College: University of Texas. DOROTHY LACKEY Glee Club '35-'39: Girl Reserve '35-'39, A Cappella '37-'39, G an G '38-'39, National Honor Honor Society '39, ' Hobby: Kodaking Cvlleqfli Hendi irk Memorial Hospital. Page I I9 IUANITA LAIRD Knitting '35p Los Leales '36, Star Gazers '37g March of Time '37p Typing '33-'39: G an G '38- '39, Hobby: Reading, College: Hardin-Simmons. MILDRED LAWSON Embroidery '35, '36y Glee Club '37-'39p Flashlight '37, '38, Future Homemakers '38-'39q G an G '38 '39 Hobby: Dancing. College: Scott and White Hospital. ROCHELLE LEE Social English '35, '36: Sports '36: March of Time '37: Wild Flower '38: Glee Club '38g Rythm Ryters '38-'39: G an G '38-'39: National Honor Society '39, Hobby: Swimming. College: Texas State College tor Women. IEWEL LINDSEY A.A.A. '36, '37p Flashlight '37- '39p Glee Club '38: Pep Squad '37-'39g Band '38-'39g President of Band '38-'39: G an G '38-'39: Na- tional Honor Society '38-'39, Hobby: Slcetching. College: Hardin-Simmons. LAURENE LITTLE Girl Reserve '36q Diversified Occupations '37, '33 Hobby: Sports. College: None. EDVVIN LOVVE Band '35, '36g National Geo- graphic '37, March ot Time '37, '33y Science '38-'39, Hobby: Collecting Stamps. College: Texas Technological. Page119 NELL LAMBERT Orientation '35, '36g Clipping '36, '37g Sewing '36, '37, Bible '36, '377 L an L '37, '38, Kodak '38-'39g G an G '38-'39, Hobby: Collecting match folders. College: Abilene Christian. CLAYTON LEACH National Geographic '35, '365 Cyclodrama '36-'39g Football '35- '39: Vice-President ot Senior Class '38-'39. Hobby: Airplanes. College: Agricultural and Mechanical. MARCIA LINDLEY Girl Reserve '35, '36: Embroid- GYY '36, '37: March ot Time '37, '38, Diversified Occupations '38- '39. Hobby: Biology. College: Abilene High School. lAlviES LITTL X Football '357 luni r Dr atic '36: Radio Guild '73 N ional Thespian '38-'39, lee Cl '38- '39: Science '3 ' 9. Hobby: age att. X College: U 'xversity of Tex s. t, 7 , X W. H. LOCKHART, lR, Football '37: lunior Geologist '38. Hobby: Sports. College: Washington State College. 'f- , I me F FRANKIE LOWRIE Texas Centennial '35, '36p Cor- respondence '36, '377 Future Homemalcers '37-'397 Pep Squad '37-'39. Hobby: Reading Gone Witli the Wind. College: Texas State College for Women. SENIORS SENIORS PAT McCARTY Texas Centennial '35, Glee Club '35, Star Gazers '36, Radio Guild '37, '38, Flashlight '39. Hobby: Collecting Indian relics. College: McMurry. GENE MCGEHEE Science '37-'39. Hobby: Baseball. College: Hardin-Simmons. 151 ' MAUREEN MCKINZIE Back O' Curtain '37, A.A.A. '37, '38, Pep Squad '37-'39, Per- sonality Girls '38-'39, G an G '38- '39. Hobby: Collecting pennies. College: Abilene Christian. CHRTSTINVE Miionox ' -"-" ""iiuEf.7 Science '36, Sports '37, Knit- ting '37, Glee Club '37-'39, Flash- light '36-'39, G an G '38-'39, President of G an G '38-'39, Na tional Honor Society '39. Hobby: Collecting menus. College: Texas State College for Women. MARIE MANTOOTH G an G '38-'39, Hobby: Dancing. College: Hendrick Memorial Hospital. IRENE MAULDIN Hobby: Collecting poetry. College: Hendrick Memorial Hospital. IEAN MCDONALD Art '35, '36, A.A.A. '36-'37, Glee Club '35-'37, Back O' Cur- tain '37, '38, National Thespian '38-'39, National Honor Society '39. Hobby: Art. College: Texas State College for Women. ELOlS MCKINNEY Stitch by Stitch '35, Embroidery '36, Diversified Occupations '37- '39 Hobby: Collecting poetry. College: Abilene Christian, lEWEL MCMAHON Girl Reserve '35, '36, Ernbroicl ery '36. Hobby: Sports, College: Parsons Beauty School. IRLENE MANLY Social English '35-'38, Bible '35, '36, Star Gazers '36, '37, NVild Flower '36-'37, Typing '38- '39, G an G '38-'39, Hobby: Collecting dolls. College: Hardin-Simmons. MARlORIE lO MASSEY Texas Centennial '36, Y,L,P. '37, Cyclodrama '38, Pep Squad '37-'39, President oi Pep Squad '38-'39, Quill and Scroll '38, Na- tional Honor Society '38-'39, Na- tional Thespian '38 '39 Hobby: Dancing. College: Texas State College for Vlfonien. LOLA GRACE MAYFlELD Stitch by Stitch '36, Homemak- ers '37-'39, G an G '38-39. , Hobby: Collecting china dogs. College. Draughoifs. Page 120 LORRAINE MIDDLETON Nature '35: Travel '367 P919 Squad '36-'38: Flashlight '36-'397 Glee Club '38-1395 G an G '38- '39g National Honor Society '39. Hobby: Horseback riding. College: Stephens. MARSHALL MILLSAP Band '353397 Hi-Y '37-'39, Hobby: Sports. College: Hardin-Simmons. l. W. MOORE Back O' Curtain '36-'38: F. F. A. '37, '38. Hobby: Baseball. College: Hardin-Simmons. HARRIET MURRAY Knitting '35, '36: Flashlight '36, '37: Glee Club '35-'39: Student Association '36-'38: Sextet '37-'39: A Cappella '37-'39y Fine Arts '38- '39: G an G '38-'39: National Honor Society '39. Hobby: Singing. College: University of Texas. IRENE NAYLOR Girl Reserve '35, '36: Glee Club '35-'39: Pep Squad '35-'39: Social English '36-'3Bg Typing '38-'39g G an G '38-'39, Hobby: Dancing. College: Diauglions . MARY NORVELL Iunior Dramatic '36-'37g Per- sonality Girls '37-'39: Tennis '37, '38: Pep Squad '37-'39: G an G '38-'39. Hobby: Swimming. College: University of Southern California. Page 12l ROSS L. MILLER Band '35-'39: Orchestra '37-'39g Science '38-'39, Hobby: Music. College: Pasadena Iunior. l. B. MOATES Radio Guild '33, '34: Wood' craft '34, '35g Diversified Occu- pations '36-'39. Hobby: Science. College: Agricultural and Mechanical, MIRIAM MOORE Stitch by Stitch '36, '37: Knit- ting '37, '38: Travel '38, '39g G an G '38, '39. Hobby: Reading, College: Baylor. ESSIE VEE NAIL Social English '35: Glee Club '36-'38y Knitting '38-'39: G an G 38339. Hobby: Collecting songs, College: McMurry. KENNETH NEWMAN Woodcraft '36y Press '37f'39. Hobby: Making model air- planes. College: Texas Technological, r ' J -X Ji' X' ALMA 1Ai5i2 PAGE S Social English '35, '36p NESS '36, '377 Fine Arts '38-' 7 Or- chestra '35-'39. Hobby: Payin renc orn. College: Hardin-Simmons. SENIORS lLTON PAGE Los Leales '36: Y.L.P. '37: Ra' dio Guild '38: Cyclodrarna '37- '39p A Cappella '37-'39g Stamp Collectors '38: Glee Club '36-39. Hobby: Stamp collecting. College: Texas Technological. IIMMY PARKER Radio Guild '38-'39, Hobby: Sports. College: University of Texas. HUTTIE IO PARKS Future Homemakers '35, '38: Knitting '36g Girl Reserve '38- '39, Hobby: Picture shows. College: Abilene Christian. IAMES PATTERSON GRACE PARKER Girl Reserve 35-'37y G an G '38-'39. Hobby: Collecting keepsakes. College: Draughon's. LOYCE PARKER G and G 38339. Hobby: Collecting pictures. College: None. EUNICE PARRAMORE A.A,A. '35: Pep Squad '36-'39: Glee Club '36-'39g Sextet '36-'39: A Cappella '37"39y Cycloclrama '37-'39: G an G '38-'39. Hobby: Tennis, College: University of Texas. CHARLES PAUL Tennis '37g First Aid 385 Glee Sl'10fT STOTY '33-'357 FPA- '35, Club '38-'39. Hobby: Sports. College: Abilene Christian, CLEBURNE PO Hobby: Hunting '36: Golf '36-'38. Hobby: Golf. College: None INE RANDALL lee Clu 7: lunior Dramatic 7 Personality Girls '38-'39: G an G 38 39: Battery '38-397 Quil and Scroll '38-'39: Pep Squad 38 39 Hobby Battery work. College Texas State College for WOH16Il U ' .. m f , . I . X , -t College: rdin . E ' ' , -, '1 LOYSON RANKIN Texas Centennial '357 Corre- spondence '36-'39: Glee Club '36, '37: Falcons '38-'39. Hobby: Hunting. College: Agricultural and Mechanical. ERNEST REYNOLDS, IR. Latin '35: Mask and Wig '35, '35 Hobby: Listening to Benny Goodman. College: Texas Technological. Page 122 DELIVION RICE Science '35: Radio Guild '37, '38g Glee Club '38-'39: Back O' Curtain '38-'39, Hobby: Drawing airplane models. College: Agricultural and Mechanical. HELEN RILEY Girl Reserve '35, '36y Los Leales '36, '37, Correspondence '37, '38q Art '38-'39: National Thespian '38-'39. Hobby: First editions. College: Hardin-Simmons. IEANE ROBINSON A.A.A. '35-'37, Pep Squad '36. '39: Glee Club '36-'39: Person- ality Girls '37-'39p G an G '38- '33 Hobby: Eating. College: Texas State College for Women. RUBY SAMPLE Sports '35, '36p Volley Ball '35- '38p Embroidery '36, '37, Kodak '38-'39: G an G '38-'39, National Honor Society '39, Hobby: Baseball. College: lVIclVIurry. IAMES SANDERS ' Science '34, '357 Band '36-.9. Hobby: Dancing. College: Agricultural and Mechanical, ALEX SEARS Hobby: Hunting. College: Iohn Tarleton. Page IQ3 D. IOY RIDDLE Mask and Wig '35, '36: Debate 36: Cyclodrama '37, '38g Na- tional Thespian '38, '39: Student Association '37-'39: Editor ot Bat- tery '38-'39g Hi-Y '38-'39p Quilt and Scroll '38-'39: National Hon- or Society '39. Hobby: Talking, College: University of Texas. LAWRENCE ROBERTS ERA. '35-'397 Science '37, Gleo Club '38-'39, Hobby: Dancing. College: Agricultural and Mechanical, B. C, ROGERS, IR. Band '36-'39g Tennis 38339: National Honor Society '39. Hobby: Playing the trombone. College: Agricultural and Mechanical. BILLY BOB SANDERS Band '35-'39g Orchestra '38-'39 Hobby: Twirling the baton. College: Agricultural and Mechanical. X .YI BILLY SCOGIN Travel '36, '37, Stamp Collec- tors '37, '38: Tennis '38-'39. Hobby: Collecting stamps, College: Agricultural and Mechanical. CHARLES SEWELL Cyclodrama '36, '37g Football '37-'38, Hobby: Raising chickens. College: Agricultural and Mechanical. SENIORS SENIORS EDDIE LOU SHARP Girl Reserve '35, '36, lunior Dramatic '36, '37, Cyclodrama '37-'39, Band '38-'39. Hobby: Collecting souvenirs. College: McMurry. FREELIN SHOEMAKER Back O' Curtain '35"37, Radio Guild '37-'39, National Forensic League '37-'39, Debate '37-'39, Pep Squad '37-'39, National Hon- or Society '38-'397 G C111 G '38-'39 Hobby: Debating. College: Texas Technological. MURIEL SHOTWELL Future Homemalfers '38-'39: G an G '38-'39. Hobby: Kodaking. College: University of Texas. HILLIARD SIMMONS, IR. Iunior Dramatic '35, '36, Glee Club '36-'38, Cyclodrarna '36-'38, National Thespian '38, Falcons '33 Hobby: Cosmetician College: Hardin-Simmons, WICKLIFFE SKIN NER National Geographic '35, '36, March of Tirne '37, '38, Flash- light '38, Science '39, Hi-Y '38- 39. Hobby: Hunting. College: l'iC1FC.lllTSlIll!1lOIlil. DOROTHA MAE SMITH Travel '36, '37, Rythrn Ryters '37, '38, Sons and Daughters ot the American Legion '38-'39s G an G '38-'39, Hobby: Collecting post cards. College: Los AngeleS ll1I1l0T- HARLAN SHAW Art '35, '36, Sock and Buskin '36, '37, Back O' Curtain '37, '38, Glee Club '37, '38, National Thes- pian '38-'39, Falcons '33-'33 Hobby: Art, College: Hardin-Simmons, CHARLES SHOFNER Star Gazers '34, '35, Los Leales '36-39. Hobby: Collecting toreign money, College: Draughon's. W. R. SIBLEY, IR. National Geographic '35, '36, Basketball '36, '37, Football '35- '38, National Forensic League '37, '38, F.F.A. '37, '36, Cyclo- drama '37-'39, Sons and Daught- ers ot the American Legion '39. Hobby: Playing tootlrall. College: Agricultural and Mechanical. I I RUFUS SAIVLEY science lashes, Tennis 35138. HilY '38-'3Y,-' National Honor So- Qiexiy '3S.' " 'Hobbyz Listening to good orchestras. College: University of Texas, MARIE SMALLWOOD Kodak '37, '38, Glee Club '37, 38: National Tlresbion '33-'39, G an G '38-'39. Hobby: Dancing. College: Texas State College for Worm-ir. C. N. SNOW, IR, Band '35-'39. Hobby: Amateur radio. College: Agricultural anrl Mechanical. Page 124 NORRTS SPARKS Short Story '35: Back O' Cur- tqin '35, Sock and Buslcin T567 Radio Guild '37, '38, Hi-Y '38-'39. Hobby: Going to State Park. Qqllpqeg University of Texas. MARVlN LEE SPlKER Tennis '37, '38: lunior Geolo- gist '37, '38, Hobby: Reading. College: Hardin-Simmons, IO ANN STEWART Back O' Curtain '35, '36, Cy- clodrarna '37, '38, Flashlight '36- 'SQ5 G an G '33-'39, National Honor Society '33 Hobby: Knitting, Collegc: Hardin-Simmons: PONICE STRICKLANID Foreign Correspondence '33- '39, G an G '38-'39, Hobby: Reading, College: Hardin-Simmons. lACK THOMPSON Radio '35, '36, Travel '36, '37, Golf '37, '38, Diversified Occu- pations '37-'39, National Honor Society '39. Hobby: Hunting. College: McMurry. BTLL TIPPEN Y.L.P. '35, '35, Cyclodrarna '36- '39, National Forensic League '36-'39, Declaination '35-'38, De- bate '35-'39, National Honor So- ciety '38-'39, Hi-Y '37-'39, Na- tional Thespian '38, '39, Student Association '36-'39, Hobby: Music, College: Hardin-Simmons. Page 125 RAY SPIELER lunior Science '35, Woodcraft '36, F.F.A. '36-'39, Falcons '38-' 59. Hobby: Playing pool. College: Agricultural and Mmhiriiiwfrl. TED SRYGLEY Football '35, Texas Centennial '35, Star Gazers '36, Back O' Curtain '37, Track '36, '37, Na- tional Thespian '38-'39, Hobby: Fishing, College: Hardin-Simmons. GlLLlAM STOVALL Golf '35-'37, Basketball '35, '36, Football '36-'33 Hobby: Athletics. College: Texas Christian. EULA MYRLE STRONG Radio '35: Glee Club '37-'39, Rythm Ryters '38: Knitting '39: G an G '38-'39. Hobby: Skating. College: McMurry. HENRY TILLETT F.F.A. '35-'38, Science '38-'39 Hobby: Daydreaming, College: Rice. TOM HEARRELL TODD Tennis '37, Glee Club '37-'39, A Cappella '38-'39, Fine Arts '38-'39, National Honor Society '39. Hobby: Table tennis. College: Hardin-Sirnrnons. SENIORS SENIORS MARSHALL TURNBULL National Geographic '35, '36: Los Leales '36: Press '37: Science '38: Band '38-'39. Hobby: Reading short stories. College: Texas Technological. R. G, WALDROP EI-'.A. '36, '37: Science '38-'39 Hobby: Fishing. College: McMurry. ERNA LEE 'WALL Glee Club '35-'39: Pep Squad 33339: Embroidery '36, '37: Knit- ting '37, '38: Travel '38-'39: G an G 38339. Hobby: Horseback riding. College: Hardin-Siniiuons. CHRISTINE WEAVER Girl Reserve '35-'37g RYll'1lll Ryters '38-'39: G an G '38"39. Hobby: Collecting keepsakes, College: University of Texas. GARNETT WHITE Science '35, '36: EEA, '38-'39. I-lobby: Hunting. College: Hardin-Sirnrnons. PAT WILLIAMS Basketball '36-'38: Science '35- 39. I-lobby: Collecting bottles. College: Texas Technological. OTTO UPTON Los Leales '37p Diversified Oc- cupations '37-'39: National Honor Society '39. Hobby: Studying character. College: McMurry. PARKS WALKER Band '38-'39: Hi-Y '38-'39. Hobby: Forestry. College: Agricultural and Mechanical. WADINE WARE G an G '38-'39, Hobby: Collecting trinkets. College: Hendrick Memorial Hospital. VVALTER WELTMAN Tennis '35-'39: Falcons '38-39. Hobby: Dancing. College: University of Texas. LELAND WILLIAMS Diversified Occupations '37-'39. Hobby: Horseback riding. College: Agricultural and Mechanical. it w POXHZR MELIS Easketball '36-'39: HifY '37-'39: Travel '38-'39: National Honor Society '39. Hobby: Sports. College: McMurry. Page 126 EDITH ALEXANDER Home Economics '36: Los Leales '37-'39, G an G '38-'39. Hobby: Arguing. College: Abilene Christian. ARGERO BOOTH Orientation '35, '36p Sports '36, '37g Photographers '37: Cyclo- drama '38: Kodak '38p Student Association '36, '37, Red Cross '36, '37: G an G '38-'39, National Honor Society '39, Hobby: Sports. Collego: University oi Texas. ERMA BRADSHAVV' Home Economics '37-'39: Glee Club '38-'39: G an G '38-'39. Hobby: Skating. College: Tex State College for Women. l XJIARL BRowN, JR. Band '35-'33 Hobby: Photography. College: Baylor. ? lOHN BURNETT Travel '35, '36g Band '37, '33 Hobby: Music. College: Hardin-Sirrirnons. LE NELLE EASTUS Texas Centennial '35: lunior Dramatic '36, '37, Cyclodrama '38-'39, Battery '38-'39. Hobby: Having fun. College: McMurry. Page 127 EARLYNE BARGER F u t u r o Hornemakers '37-'39: G an G '38-'39, Pep Squad '38- '39. Hobby: Stamp collecting. College: Hardin-Simmons. i EvELYNxBofD Aft "as, Pre-Med 'ask A.A.A '36, '37, Sports '37, '38:lParsonA u1itQrGaf1s"38f39, PepgSduad '36- '39: G an G 38739. Hobbyifglbllecting records. College: Texas State College for Women. HARRY BRIDGE Woodcraft '35, '36: Press '36, '37, Science '37, '38g Radio Guild '38-'39: National Honor Society '38, '39, Hobby: Selling ads. College: llardin-Sinirnoiis. lOE BULL Back O' Curtain '35-'377 Sci- ence '36, '37: Iunior Dramatic '37, '38: Cyclodrama '38-'39, Glee Club '38-'39, Hobby: Dancing. College: Hardin.Sirnrnons. CATHERINE CURTTS Orientation '35, '36: A.A,A '35, '37p Personality Girls '37- '39, Pep Squad '37-'39: G an G '38-'39. Hobby: Collecting records. College: Lady of the Lake. NITA FIELDER Social English '35p A.A.A, '36, Glee Club '37-'39, Personality Girls '38-'39, G an G '38-'3Qg Na- tional Honor Society '39. Hobby: Eating, College: Hardin-Simmons. SENIORS '17 ! SENIORS VIRGINIA I-IALBERT Biography '35, '36, A.A.A. '36 '39, G an G '38-'39. Hobby: Taking pictures. College: Hardin-Simmons. CARL HENSLEY Golf '37-'33, Science '38-'39. Hobby: Sleeping, College: Texas Technological. ESTELLE HOLMES Qfig-mqlion '35, '36, lffnillinq '36, '37, Corresporideiice '33, G an G '38-'33 Hobby: Laughing. College: Texas Slate Cwllegc for Woiiicii. GENEVA I-IUDDLESTON Girl Reserve '35, Pep Squad '36-'39, Cyclodrama '36-'39, Glee Club '36, '37, G an G '38-'39, I-lobby: Sports. College: Hardin-Simmons. ANNA MARIE KNOX Star Gazers '35, '36, Glee Club 35-'37, Foreign Correspondence 36, '37, Personality Girls '37, 33, Battery '37, '38, Art '36-'39. Hobby: Talking. College: Hardin-Simmons. ARNO LIGON Clipping '37, Glee Club '38- 39, A Cappella '33f'39, Boys Ouartet '33-'39, Fine Arts '38-'33 I-lobby: Clothes. College: Agricultural and Mechanical, MARY ELLEN HAMILTON Girl Reserve '35-'37, Embroid ery '37, Foreign Correspondence '38-'39. Hobby: Corresponding with for sign countries. College: Texas Slate College lor Woincn. IOI-IN NIE HIGGINBOTHAM Woodcraft '35, Correspondencc '36, '37, Social Science '38'-39. Hobby: Dancing. College: I-Iordin-Simmons. MARTHA IEAN HORN Ere-Mod "ia: Glen Club "W '39, Pep Squad '36,"4R, A,A,A '37-39: G an G '38U3'J. Hobby: Collections. College: Sf-uthorn Mclhoflizsl. ANNIE RUTH KEITH Home Economics '35, '36, Em- broidery '38f'39, G an G '38-'39. Hobby: Collecting pennies. College: McMurry, GEORGE HELEN LEE Orientation '35, '36, Glee Club '35-'39, Ready Writers '37-'39, Los Cantadores '37, '38, National Thespian '39, Radio Guild '33, G an G '38-'39. Hobby: Collecting baby pic- tures. College: Texas Christian. IUNE MOORE N a t i o n al Geographic '35, Sports '36, Back O' Curtain '37, National Thespian '38-'39, Gleo Club '37-'39. Hobby: Taking pictures. College: None. Page 128 FRANCES NEEB Girl Reserve '36g Correspon- dence '37g Rythrn Ryters '38-'39, Hobby: Collecting pennies. College: Mclviurry. MARY ANN OSBORNE Social English '35: Star Gazers '36: Bible '37g Wild Flower '38g Glee Club '37, '38: G an G '33- '39. Hobby: Swimming. College: Howard Payne, IACK PERRY Y. L. ll. '35, '36, Cycloclrainfr '35, '37, National Tliespian '38- Holiby: Acting. College: Mfglviurry. BARBARA RUSSELL Collectors '37: Glee Club '37- '39g Cyclodrarna '37, '38: Pep Squad '38-'39: Personality Girls '38-'39: G an G '38-'39. Hobby: Sports. College: Ncne. DOROTHY IEAN SH AW A.A.A. '35: Mask and Wig '35, '36g Cyclodrarna '36-'39: Glee Club '35-'39: Sextet '35-'39, A Cappella '36-'39: National Honor Society, '38-'39: Pep Squad '36- '39: G an G '38-'39. Hobby: Music. College: Hardin-Simmons. IO DEAN SMARTT Girl Reserve '35p Knitting '36p Kodak '37: Collectors '38g Typ- ing '39, Hobby: Going to shows. College: Draughon's, Page 129 HELEN OLDHAM Home Economics '37p Photog- Tflphy '37: A,A.A. '38: Girl Re- serve '38: Typing '38-'39p G an G '38-'39 Hfhlwlvyz Collections. Collcgo: Hardin-Siininoii , A vt- . HELEN DORIS PARM ill' I if 68, Back o' Curt ju 1 W, G GH G '38-'39 V 'I Embroidery '37, '3 L 'r'71n3"37j'l,i' 5 '33 39 , L1 F X' Hobby: Keeping a scrap ook. 1 Yu' College: Hardin-Simmons. ROBERT ROIDIJIIN Texas tfentennial '35, 'Lttvg Iilaslilight '37-'flllq Ili-Y 'LEU-U37 National Honor Society UU. llolvtwy: I'liotfvgrapl1y. College: Mclifluriy. HARRY SAUNDERS National Forensic League '35, '36: Radio Guild '36, '37p Cyclo- drama '37-'39g Falcons '38-'39: National Honor Society '39, Hobby: Photography. College: University oi Georgia. SHIRLEY SHIRLEY Declarnation '36, '37g Typing '38: Cyclodrarna '38-'39: Student Association '38-'39g Executive Council '38-'39. I Hobby: Swimming. College: Texas State College tor Women. BILLIE BLANCHE SMITH Back O' Curtain '35, '36: Pep Squad '35-'39: Social English '36, '37: A.A.A. '38-'39g G an G '38- '39: National Honor Society '39, Hobby: Art. College: McMurry, SENIORS SENIORS MARY WELLS STEPHENS Texas Centennial '35, '38, Sports '36, '37, Kodak '37-'39, G an G '38-'39, Hobby: Photography, College: Texas State College for Women, MARIE STUBBS Orientation '35, '36, Social Eng- lish '35-'37, Knitting '37, '38, Art '38-'39. Hobby: Sports. College: Hardin-Simmons. BERYL TALBOQT Art '37, '38, Glee Club '37-'39, G an G '38-'39, A Cappella '38- '39, Hobby: Tennis. College: Abilene High School. BILLYE l'I.O WALLIS Social English '37, '38, Future Hornernalcers '38-'39. Hobby: Skating. College: Hardin-Sirnrnons. BILLIE CORINE WILLIAMS Girl Reserve '35-'37: Knitting '37, '38, Los Leales '38-'39, Hobby: Dancing. College: Parsons Beauty School. IOSEPHINE WINTER Glee Club '37, '38, Orchestra '36-'39, A.A.A. '38-'39, Hobby: Going to shows. College: Hardin-Simmons. LOURENE STRAIN Orientation '35, Travel '35, '38, Pep Squad '36-'39: A,A.A. '37, Personality Girls '38-'39, G an Cf '38-'39. Hobby: Collecting saltshakers. College: Texas Christian, ANNIE LEE SUMMERS Story-Telling '38, Iunior Dra- matic '37, Glee Club '37, '38, Ready Writers '37, '38, Future Hornernakers '38-'39. Hobby: Singing. College: Abilene Christian. FRANK TURNER, IR. Hobby: Radio. College: McMurry. EURNELI. WIIITII Back O' Curtain '38-'381 ITIS: tory '34-'36, Diversified Occupa- tions '36-'39. Hobby: Aeronautics. College: St. Louise Medical. IERE WILSON Pep Squad '38-'39, Glee Club '38-'39, Personality Girls '38-'38. Hobby: Collecting poetry. College: Southwestern. ROBERT WYCHE Pre-Med '35, Texas Centennial '38, Flashlight '37-'39, National Honor Society '38-'38, Business Manager of Flashlight '38-'39, Hobby: Horseback riding. College: McMurry. Page 130 Page 131 1 1 1 I , WIIIQIIJUNICDRS GRANT' IONES CHOC SPANGLIIH MPIUBICII PAIN Vivo P ' ' t Scwrelaiy P irlozif QTHBB QFFICEBS Betty Io Bowman . , , Reporter Miss Kathryn StuIobIetieIoI Sponsor Ike W. Iay . . Sponsor ACTIVITIES Qrqanization on Qctober 3, 1938 Selection ot Betty Io Bowman as Class Favorite Pie WaIk at American Legion CIubIriouse in November Iunior-Senior Banquet on March II, I939 JUNIORS DOROTHY MACK AMAN . "Well, look , . BETTYE BABE "'I'hclt's swolll " FRANCES BAKER "Oh, lllillrli Kay Kyserlu IANIE BARNETT "Wherc's Pat?" MYRI. BIGGERSTAPF "Well, I'll tell you." NANCY BLANKENSHIP "Oh, ihc1t'S my cousin." BETTY IO ARRELL "Du you know whullw VIRGINIA BAIRD "Sure 'nuff?" KAIHRYN BARNES "How WOI1"l0l'ILIllH IOSEPHINE BENTLEY "Well, thct's not the wcry I heard it." MAUDIE LGVERN BLACKBURN "'Nell, hold it U minute." MELDEAN BLANKS "I-Iit dorft mutierf' Page 132 ADDIE LUE BCUWDEN "Aw, heck!" DOROTHA NELL BOYCE "SiIIy! " LEONA BELLE BBANNAN "For crying out loud!" EILEEN BRONVN "I recxIIy mecm it." PATSY BURRAGE "Yeah, but Curl he dance? FRENCH CADENHEAD "You're telling me!" Page 133 BETTY IO BOWMAN "VVeII, we-II, weIIl" VIRGINIA BOYD "Iusi fine." EDITI-I BBAUNE "Hit dor1't make no difference now." IEANNE BUCI-I "Nu1s!" IOHN ARTHUR BUSTEB HSCIY, bud . . BILLY DAN CAMPBELL "Thc1t's okay." JUNIORS JUNIQRS PEGGY ANNE CARSWELI. "Ain'i Iove qrc1r1cI?" MARY ELIZABETH CLARK "Do11't you know?" CORIN COQPER 1 , "Listen . . 1 I KATI-IRYN CROOK "You don'I say." KENNETH DAY Oh, you guys keep quiet." LYNDELL DeMARCE "Dor1't ask me." GEAN CLARK "Say, teacher . . ELGISE CLEIVIMER I quess I don't know. OLLIE DEAN COX "Gb well, I dor1't cure! IORETO DAVIS "Liste-rx . . ORIEANOR DEI.I.IS "Re41IIyI " IACK DRESSEN "Well, I'lI tell you." Page IJ4 SUE DUVAL "GoHe-eAe-el " DTCKIE DANE EMMONS "So iherelw DOROTHY FITCH "Goshl " RUTH EVELYN FOOTE "HiyC1!" TRI DTXON GRIEFITH "You bell " LGWANDA HAMILTON "I do be!" Page 235 EILENE DWYER "Zowie, yu got me-T" X fv1AURi6iQ'i9A1gf1Z 'Gorkfyj C:c1e'5C1pV' LUCILLE EOLLIARD "Don't be silly!" TACK GATES "I don't know." ELLIS GRISHAM That beais the qoose- DOROTHY HARWELL "Do I, Ted?" JUNIORS PATTY IANE HAYS "You know." GLORIA HOLLINGSHEAD "My hecxvensl " WILSON HOLLY "I don't know." PAUL HOLMES "Keep the change." IANE IENNINGS "So the-ro, now . . . tool" GRANT IONES "Ya Wmntcx know?" "Aw, that oId quy , . .I GLORIA IUNE HOBBS "Oh, Iuzzle-buddy!" K FREEMAN HOLLY DOROTHY HOLMES "F-Jeercy! " ALICE IACOBS 'You know." GRATA IETER "I don't qive G care." JOE KARR "Pe2crf'Ix fuzz! " Page 135 RITCHIE KEEBLE "Oh . . . uw!" ROY KEMPER "So there, tool" CAYTON KNOX "Ask somebody else." GLADYS MAE LOVELADY "Oh, my!" EROLD Y 'Siepped in which?" VIRGINIA MAXWELI, "LH tell you later." Page l37 MERRITT KEEL "Gee whiz!" SHIRLEY KETHLEY "I cc:m't hurry." CAPTOLA KIMBRO "Listen, kid . . ." MOZELLE LOWRTE "Okay," MPIRLYN MATTES "Gosh-ch-gee-pshaw! " EL ORE "Quite," JUNIORS JUNIORS ff IIMMIE MORRIS "Oh, qoodness! " DONALD NELSON Ccxrft say cfs I do," ,II if EILEENC GDDQM j' "Oh, yeah?" ul Lff' LOUISE PAGE "Dm tell." ROB PHILLIPS "Viva lor fool" GLENN POWERS 'Hscki " I In ,J ff jf ff GLENN NEILL "Aw, I dorft be-Iicve you." DOROTHY NEWIJIAN 'VVGII F1 miuutey I'II see," IO NELL PAGE "Good hec1vensI" CLYDE PARMELLY "Tut, 1111! " FRANCES POLLOCK "AW, hung III" IOYCE PONDER "Shoot, I reckon." Page I38 EARL PROCTER "You say you do?" GEORGE RICHARDSON "BIoW me down! " RUTH RUCKER "For crying out loud!" BILLY SHAW "Iiminy crickets! " SUZANNE SIMONS "We-e-II! " WILLIAM SNOW "Shoot, yes! " Page 139 DORA RICHARDSON "Dear me." 'ZTEWL7 MARIBELL ROBERTS -gh gqry YYAY , ,, , "Poppycock! " PHIL SCHULTZ 'Say it by telegraph: brevity is wit." VIRGINIA QHEPARD "Don'i be rude." . . MMV MARY LOUISE SMITH "Little boy!" MARY FRANCES "CI-IOC" SPANGLER "Fight 'emi " ,+A JUNIORS DICK STARR 'Im not lust about io." BARBARA STREET "So what?" TRUETT THOMPSON "I guess so." RACHEL VARNELI. "Let me think." CHIEF WARDEN "Thats what I always say." MARY ELIZABETH WEBB "Oh, how cute!"' WAYNE STOVER "Glad you mot me." GENEVIEVE THOMPSON "My qoodnesstu WILBUR TILLETT "Give me time." CHRISTINE WALDROP "Is that so?" BILLIE LOUISE WEBB "MarveIousl " IAY VJITRECK "I c'Ion't wannoo art' I'm not qormoof' Page Mt LAVON BAKER "'!t7r-II, I1f1IIo therefn TOM RURDITT VVImt difference does it nickle?" MAURINE CURTIS "GD-Q, I tIon't know." BEN NY MfGLOTHLIN "Pipe down! " ' 4 ff lip? I L I SUGAR PAGE "You don't movin uf" i' POOLE ROBERTSON "IDon't ri S I me." X X' I . U ,js it .Q .I 'IQQE' I 41 MARY LOU BRUNER "I know it.' SAM CONNER "No Iota dcrtcrf' ELLA MARIE GARNER "Kid, I dont know." HELEN MONROE "WrJit CI minute." N ' IMACK REED "Aw, phzaoey to you, ,ffrrum-an E mg ,-'I X x ROBERT SCHULTZ "Think nothing of it," JUNIORS ILA RUTH ADAMS "Gee-! " MAXINE BEASLEY "WhGt's it to you, nosey?" MAXINE DAUGHERTY "SIuq-nutty! " ROBERT FORSTER "LII mow it doWnI" NADEL HILBURN "Oh, shuckiusl " GERALDINE SHAW "You justu qoi that wrong," MARY KATHERINE BAXTER "For Pete-'s sake!" THOMAS BROWNLEE "Rec1IIy?" BILLIIO DUNNING "WeII, now thGt's IIIG end!" DIXIE FULLILOVE "It doesrft make any difference." 5 HAL PENDER 'Dopeyl " WANDA WALLICK "Wait just G minute." Page 142 Page 143 UNDFRCI . FRESHMAN GFFICERS Von Wiley Willioms President A Iesse Burditt A A A Vice President A A Motry Doris Mothis A A Secretory A Chorlotte Shelton A A A Reporter A A Mrs. Groy Wooten A Sponsor A Iotmes L. Cullor A A A A Sponsor A A A SQPHOMQRE ACTIVITIES Book review, November 3, I938 Condy did douqhnut sole, November 7, l938 Runners-up in Isloshliqht Queens' roce, Noven FRESIIMAN ACTIVITIES Coronotion ot Freshmon Queen, November 3, Condy Sole, November 7, 1938 Game night, Februotry 7, 1939 .gn 1' X SOPI-IOMORE Chorles Sommons A A A I. W. Sorrells Nino Belle Fleming A A A Morqie Seors Miss Louise Nelson AA E.C.PoIk iber 9, I938 I938 SOPI-IOMORES ANTILLEY, BlLLlE LOUISE Pastifne: ilorsenack riding ANTILLE Past BALCH, lEAN Y, DORIS LIND irne: Show-qoinq BALCH, DONNESS Pastirne: Football games Pastirne: Sports BAKER, LAVERNE Pastirne: Playing tennis BANTAU, MORSE BAKER, VVILLADEEN Pastirne: Reading Pastime: Courtiriq BELEVV, Past BLANU, R. L. Pastime: Har BOCER, LA VONA ime: Gossiping BLACKBURN, WALTER H., IR. Pastirne: Horseback riding se-back riding ROY Pastirne: Cornet playing BOND, HALL Pastinie: Avi BOOTH, BOHANNON, IEANE Pastirne: Bicycling ation MARY Pastime: Picnics BRA N NAN, DAIS BRACKEN, lERRY Paslirne: Playing rlitclfern Y MARIE Pastirne: Reading BRENNAN, llM Pastirne: Swirriniinq BRUNER, PATSY BRHDGES, MAEVOLENE PastirneL Scrapbooks Pastirne: Radio sinqinq BYRD, VERRE Pastirrie: Dancing CANON, ELSIE CAMERON, NANCY Pastirrie: Drawing Pastinio: Reaclinft CARWILE, ROY Pastirne: Tennis CASEY, L P. Pastinie: Baseball Page 144 CHASE, OLLIE BE LLE Ifastinzfyz Dancing CLARK, BILLY TOM Pasti nie: Chemistry CLARK, HANSON CLARK, PRESTON Pastime: Archery Pastime: Band CLYBURN, CLEO Pasti ine: Swimming COATES, CAROLE COCHRAN, BILL Pastiinez Radi Pastiinei Collecting nail paliih os COHEN, LOUIE Pastiinez Listening to music COLLIER, C. I. COOK, MILDRED Pastiniei Flying Pastirne: Going Places CORYELL, GLORIA Pastinue: Riding around COVVAN, IAMES Pastirne: Designing airplanes CRAVVFORD, SARAH Pastime: Gad ding about CUNNINGHAIVI, RUTH Pastinie: Seeing shows DALTON, MARY Pastime: Reading DANIEL, BARTON Pastime: Reading DEATON, CARL Pastinie: Eating DICKEY, LOUISE Pastirne.: Knit DEVIIITT, CLINTON Pastime: Doing nothing ting DUCKWORTH, BILLIE Past ime: Reading DUDLEY, PERLA HUDSON Pastinie: Driving EATON, OENEVIEVE Pasliine: Playing tennis ELLIS, BOBBY Past Page I45 iine: Staying at school FLEMING, NINA BELLE Pastime: Knitting SOPI-IOIVIORES SOPI-IOMORES FOWLER, MARY ALICE Pastime: Reading FRENCH, MAXINE Pastime: Twirling batons FULLER, ALETHA Pastime: Eating GARRETT, IOI-IN Pastime: Debate GEORGE, DOROTHY Pastime: Thinking GLASS, NELL IEAN Pastime: Skating GOFORTH, DORIS Pastime: Swimming GRAY, DAVID Pctstirne: Building model airplanes GRANT, IUNE pastime: Drawing GRIMES, IENNIE V, Pastime: Movie-going GUEST, GLADYS MARIE Pastirnez Driving HACKNEY, WAYNE Pastinie: Football HAMBRICK, ETI-IEI, I Pastime: Art HARBER, WILLENE Pastirne: Valley ball HARPER, NELDA Pastime: Riding in the rain HARRIS, DOLORES Pastime: Swimming IIARVEY, IASPER Pasiime: Rancliing HAY, TOMMYE Pastime: Going to parties I-IAWES, PEGGY Pastime: .Reading HEARN, MARIE Pastinie: Baseball HELTON, IUANITA Pgstiine: Having dates HENDERSON, BETTY IANE Pastime: Trombone playing HERRING, BERNICE Pastime: Sports HERVEY, HAL Pastime: Aviation Page M6 HIGGS, OTHO Pastime: Talking to girls HOOKER, MARY SUE Pastime: Reading I-IOOPER, FERN Pastirne: Skating HOPPE, EARL Pastirne: Loafing HOWELL, WILSON Pastime: Hiking , , 'V -.f 1' HUGHES, MILTON Pgstime: Band trips ' IONES, I. C. Pastirne: Playing golf IORDAN, BRYAN Pastime: Football IORDAN, BRYCE Pastirne: Photography IOURNEAY, TOM Pastime: Model railrcading KANE, BETTY SUE Pastime: Reading KEEL, WILLIE Pastime: Building airplanes KEITH, BEN Pastinie: Softball KENNER, IOANNE Pastime: Loafing KORMAN, DOROTHY Pastime: Crilicising boys LANDRUM, IOYCE Pastime: Reading LANKEORIJ, IVIELBA Pastime: Car riding LA ROE, LOUISE Pastirne: Playing tennis LAWLESS, EARLE Pastime: Eating J f LAWLESS, EMMETT Lf. LM' fu Pastime: Radio listening LEWIS, KELLY Pastirne: Developing films LEVERETT, WILARA Pastime: Skating LITTLE, IOE ANN Pastime: Bicycling LOCKLEY, CHRISTINE Pastimes Collecting Whatnots Page 147 SOPI-IOMORES SOPI-IOIVIORES LOGSDON, BILLIE GAYLE Pastime: Radio LOVELADY, BILLY Pastime: Reading LOWE, ERNESTINE LYON, IUNE Pastime: Skating Pastinie: Mtisit: MCCARTY, CATHERINE SUE Pastime: Gaddin' about MCGEHEE, DONNA DEAN MCFALL, RUBY Pastime: Knitting Pastime: Kodaicing MAXWELL, MARILYN Pastimes: Chewing guin MAY, IAMES TATE MEANS, MARY BOB Pastime: Reading Pastinie: Loafing MILLER, RICHARD Pastimez Sports MORGAN, HENRY MOSLEY, LOUISE Pastiine: Horseba Pastinie: Going to Anson ck riding MULLINS, RUTH Rastinie: Reading MUSIC, FRANKIE MYATT, CAROLYN Pastime: Writing Pastiino: Vfiiting poetry notes NARRELL, CHARLES Pastimo: Doing notiiing NATIONS, LENA ANN NICHOLS, IO Pastnno: Dancing Pastizne: Going to the snow NOLAN, LELIA IO Pastime: Tennis NORRIS, OLEN OUGHTON, VJALTER, Pastime: Radio Rastinie: Skritchiiifj IR. OWENS, SARA LOU Pastime: Singing OWNBY, GERALDINE Pastirno: Siiow-going Page145 PATTON, RAYMOND Pastirne: Basketball P ERKINS, VERLA IOYCE Pcrstirnez Horseback riding PITTMAN, DORIS Pastime: Sleeping POLLOCK, lACl'i Pastirne: Modeling POVVELL, FRANCTNE REED, CU Pastimo: Going to show RATHMELL, MARYELLA Pastime: Eating RTIS Pastirno: Swimming REHM, WTLLA GENE Pastirne: Outdoor sports RICHARDSON, WANDA Pastime: Dancing RIDDLE, MARTAN Pastirne: Writing letters ROBERTS, DOMAN HODES Pastinie: Hunting ROBERTSON, lA NICE Pastime: Riding LELA KATE R . , Pastime: Horseback riding ROBINSON, ESKELL SAYLOR, Pastirne: Talking to girls SAMMONS, CHARLES Pastime: lust tooling around ELSIE MAE Pastirne: Dancing SEARS, MARGARET Pastinie: Debating SEARS, MARGIE Pastirne: Listening to Baby Snooks SHEPARD, SUE Pastirno: Riding around SHEPHERD, FRANCES Pastirne: Swimming SMlTl-i, LYNDELLE Pastime: Driving SORRELLS, l. W. Pastirne: Reading Page149 SPIELER, MARlORIE Pastime: Knitting SPTELER, PAUL Pastime: Bicycling SOPI-IOMORES SOPI-IOMORES STANDARD, HORTENSE Pastime: Reading STAYTON, LLOYD Pastime: Aviation TATE, MTLDRED Pastiine: Outdoor STOWE, SARAH ANN Pastime: Collecting dogs sports TITTLE, REBECCA Pastinie: Having a good time TODD, BlLLlE Pastime. Football games TRUITT, MARY ELLEN Pastirne: going p laces and doing things TUCKER, INETTA Pastime: Dancing VLETAS, MARGARET WATSON, La VERNE Pastiine: Reading Pastime: Having fun WATSON, FRANCES Pastirne: 'WA WEBB, CLAUDIA Pastimo: Reading Listening to radio TTS, HELEN Pastirne: Music VVILLIAMSON, RUTH Pastirne: Listening to the radio WINTER, lOHN HUEY WOODS, WANDA Pastimez Show-go Pastime: Swimming ing WOMACK, VONDELL Pastirne: Skating WOODY, MYLDRED Pastime: Eating WRACG, SARAH lOE Pastime: Cooking WYCHE, RUTH Pastime: Piano playing BLACK, MACK BOEHMS, lUANITA Pastirne: Skating Pastiine: Baseball BLACK, IACK Pastime: Baseball CLOUD, RAY Pastime: Dancing Page l5 ALEXANDER, MARGARET School: College Heights ALFORD, MARIE School: Travis ALLEN, IRA School: Central ALLEN, PATTY IEANNE School: Travis ANDREWS, OPAL School: Travis ANDERSON, BOBBIE LOU School: Central ANTILLEY, FRANK K. School: Elrndale ARRANT, LOIS School: College Heights BAILEY, BENNY School: Central BAIRD, WINNIE BETH School: Cross Plains BALLARD, WYIXIOGENE School: College Heights BARRON, DOUGLAS School: Travis BURTON, MAY ELIZABETH School: College Heights BATES, BENNETTA School: A, C. C. Academy BENTON, VICTOREE School: layton BLACK, MARIORIE School: Central BLACK, ERMA School: North Park BLAIR, NINA School: Central BOHANNON, DORIS School: Central BOIES, IACK School: Central BOYCE, IEAN BOUCHER, KATI-IRYN School: Central School: Central BOWDEN, CLARA MAY School: Central Page 151 BOURLAND, ROY School: A. C. C. Academy FRESI-IIVIEN FRESI-IMEN BOYCE, BUDDY School: Central BRADBURY, PATRICIA ANN School: Travis BOYD, MARION GAYLE BRADBURY, ROBERT School: Travis School: Central BRAGG, DORAS School: Central BRISTER, ELVIS BROCK, LOU School: Control School: North Park BROWN, BLTTY IEAN School: Travis BRASELTON, BOBBY BURDITT, RED School: Central School: Sweetwater BUSTER, BILLIE MAE School: Travis BUZBEE, IANE School: Central CADENHEAD, VICTOR School: Central CARRILLO, ESTHER School: College Heights CAWTI-ION, IANE CHANEY, MELROSE School: Travis School: Dallas CHAUNCEY, GENE School: Lubbock CI-IEEK, BOBBIE LEE School: Central CHELF, MARY FRANCES School: Central CHESHIRE, CELESTE School: Central CHILES, ROBY lEAN School: Central CHOATE, FRANCES RAYE School: Travis CLAYTON, BARBARA School: Central COCI-IRAN, MARY ELLEN School: College I-Ieiqhts Page 152 COGDELL, MICKIA School: Central COLE, IEANNE School: Central CORRIE, CONSTANCE COUNCIL, MARIETTA School: College H CRU TCHFIEL School: Central eiqhts D, IOHN School: Central CULLEN, WILLIE IEAN School: Travis CULVAHOUSE, EVELYN School: Central CUNNINGHAM, NANCY RUTH School: College Heights DAB DANIEL, LEA ROY School: Central NEY, IOE School: College Heights DARDEN, PEGGY School: Travis DARNELL, BILLIE RUTH DAVIS, GERALDINE School: Central School: Central DAVIS, MARY ANN School: Central DAVIS, TOMMY ELLIOTT, FRANK School: Baylor Co School: Central unty EVANS, FRANCES School: Central FAGAN, MARGARET IO FORD, EUGENE School: Central School: El Paso High School FORD, KENN ETH School: Central FRANCIS, BUCK FRANCIS, HENRY School: Brownwood School: Colleqe Heights GARRETSON, CARLA LOUISE School: St. loseph Academy GARRETT, GLENN Page l53 School: Central FRESHMEN FRESI-IMEN GEORGE, BARBARA School: College Heights GLASS, BILLIE IEAN School: Central GLOVER, MOTZ GOLTZ, EUGENE School: Central School: Central GOSSETT, ELTON LEE School: Central GOSSETT, FRANKLIN GRANT, DICKIE School: Central School: College Heights GRAVENS, LUCILE School: Travis GRIGG, DAYLE GRIMES, FRANCES School: Central School: Travis GRISHAM, GWENDOLYN School: Plainview GRIZZARD, VIRGINIA School: Wylie GRUBB, ELIZABETH ANN School: College Heights GRUVER, BITSY School: Henderson Iunior High HAAG, MARY ELIZABETH School: Central HAILE, ANNA FRANCES School: Travis HAILEY, DORIS School: Travis HAMILTON, E. H. HARDIN, DOROTHY School: Central School: Central HAY, CHARLES School: Central HAY, MARTIN LEE HENRY, LEE School: Central School: College Heights HAYNIE, HIRAM School: Central HAY, ROBERT DEAN School: Butterfield Page IS4 HIGDON, IOHN L. School: College Heights HOLLINGSHEAD, BETTY School: College Heights HOLDERNESS, HERBERT HOOPER, EUGENE School: Longview School: Odessa TOHNSON, GLADYS IO School: Central IOHNSON, PEGGY JEAN IOHNSON, MARTE School: Central School: Central IONES, GERALDINE School: Central TONES, K. P. IONES, MARY LULA School: Travis KAY, E. l. School: Central School: College Heights KTDWELL, BILLY KlLLlAN, KENNETH School: Central School: Central KIRK, TRUMAN School: North Park LAMBERT, ZELMA HOPE School: Central LANDERS, BOBEIE LOU School: Central LANlER, lACK School: Central LATHAM, MARY LOUlSE LAWSON, TRUETT School: College H School: College Heights eights LEDFORD, HUGH School: San Antonio LON MANLY, HOLLIS L, School: Central GLEY, HMMY School: Central MASSEY, NORMA School: College Heights MATHIS, MARY DORIS Page 155 School: Central FRESHMEN FRESHMEN MAYFIELD, MINNIE ALICE School: Central MOATES, DE OTIS School: Valley View MOHR, IOSEPHINE School: College Heights MOORE, BILLIE LORETA School: St. Ioseph Academy MORRIS, HELEN School: Eagle Pass MORTON, BLAIR School: A, C. C. Academy MCCAULEY, HELEN VIRGINIA School: Central McDONNELL, MAXINE School: Central MCGLOTHLIN, VICTOR School: College Heights MCKINNEY, DOUGLASS School: Travis NELSON, MARY ALICE School: Central NELSON, NANCY School: Central NEVVIMAN, ETHEL School: Central NEVJMAN, MERLE School: 'Travis OBAR, MARSHALL School: College Heights OWNBY, PERCY ELLEN School: Central OVVENS, I. A. School: Hamby PARKER, HOWARD School: Central PARKER, IEAN School: Longview PARMELEE, EARLEEN School: Central PARRISH, BILLIE IOE School: Central PAUL, TAYLOR School: Central PENNINGTON, TOMMY School: College Heights PETTY, PRESTON School. College Heights Page 156 PHILLIPS, IAMES School: College Heights POWELL, BILLY IO School: College Heights POWELL, IERRY POSTON, NADINE School: Travis School: College Heights PRIOUR, THEO School: St. loseph Academy QUATTLEBAUM, DORIS ROBERTS, ELSIE School: Hamby School: Butterfield ROGERS, CARROLL RAY School: Central SAMPLE, DORIS SAMPLE, LAURA School: Central School: Central SANDLIN, GWYNN School: Cooper SARRELS, PATTY RUTH SCHULZ, MALCOLM School: Central School: Central SEWELL, MARGARET School: Coleman SHAW, BILLY SHAW, LA NELLE School: College Heights School: College Heights SHELTON, CHARLOTTE School: H. S. Demonstration SHIPLEY, DOROTHY SIVLEY, ELINOR School: Travis School: College Heights SMITH, DONALD School: Central SMITH, IOYCE SNOW, CATHERINE School: Central School: Central SNOW, IOSEPH School: College Heights STEPHENS, IACQUELYN Page 157 School: Central FRESI-IIVIEN FRESI-IME N STEVENSON, STANLEY School: Central STEWART, EDWIN School: Central SWIl'T, SONNY School: Central TATUM, VERN PAUL School: College Heights TEAGUE, VIRGINIA School: Central TILLETT, IONE School: Central TRIPP, VIRGINIA School: Travis TRUITT, HERMAN School: College Heights TURNER, LOCKETT School: College Heights WALKOW, ROSE SHIRLEY School: Travis WARD, PATRICIA School: College Heights VVEST, TOM PORTER School: Central WHITIS, IOAN School: College Heights WVHITTEN, C. G, School: Central WILI.IAMS, IACK School: Travis WILLIAMS, LA NELL School: Travis WILLIAMS, RODNEY School: Rural Dale, Arkansas WILLIAMS, VAN WILEY School: College Heights WILSON, ETHNYE IEAN School: Central WINKLES, W, D. School: North Park WISDOM, BILLY IEAN School: College Heights WITBECK, IACK School: Central W'INTERS, PATTY FRANCES School: Central WOODS, DENNIS Schoolx Central Page I5c FRESI-IMEN ASH, VERA School: Travis BALFANZ, HUGH School: Central BEAMS, BILL School: Central COMER, BILLY School: Central GERLACH, ELLISON School: Central HICIGINBOTHAM, DEWEY School: Central KEITH, IERRY School: College Heights OVVEN, EVELYN School: Central STOUT, EDISON School: Port Arthur WHITE, IOHN School: Travis WOOTEN, IAY School: Travis WRAGG, WILLIAM School: College Heights THE ROYAL COURT OF THE F RESHMAN CLASS Climaxing an elaborate ceremony, Van Wiley Williams and Nancy Ruth Cunningham were crowned Freshman King and Oueen on the stage of the Majestic Theater on November 3, l938. The Royal Court consisted oi the following Freshmen: C. G. Whitten , , Lord Chancellor lack Williams , , . , , T :Narrator Princesses Princes Marjorie Black Ellison Gerlach Doris Bohannon Red Burditt Doris Hailey Truitt Lawson Billie lo Powell loe Dabney , The l939 Freshmen set a new record in the Oueen's race: cash amount- ing to SIZ7 was turned in, whereas the highest previous amount was Sllll. Page-159 NATIONAL HONOR SOCIETY Abilene High School national honor organ- ization represents the best ot the Senior Class. The members are not chosen on Scholarship alone, although good grades play a most im- portant part in the selection. Other gualitica- tions ot any who aspire to be members are Service, Leadership, and Character. During the second term ot school, the upper third ot the Senior Class is voted on by the taculty, and the tour gualities just mentioned are V ll OFFICERS A1 carefully considered in the case of candi- Blu TIWQH , Pfesfwm dates. This year torty-seven were eligible for lentry Holmes Vice President . . . MQW EHQH CMV Sewetmy admission. At the close of the year, tive per Come, Cray ' 1 T,eQS,l,e, cent ot the lunior Class is chosen in the same Byron England Adviser manner as the Seniors were selected. First Bow: Ann Doss, Dorothy lean Shaw, Ereelin Shoemaker, lentry Holmes, Mary Ellen Clay, Bill Tirpen, limrny Connor, Marjorie lo Massey, Bobert Wyche, Cran Hardin, Esther Goltz, Harry Bridge. Second Bow: Ruby Sample, Harriet Murray, Nita Fielder, Billie Blanche Smith, Billie Dean Collier, Kathryn Korman, Argero Booth, Horner Chapman, lames Buthod, Wanda Mae Clements, Christine Brookshire, Erances Breihan, lean McDonald, Mary Hedrick. Third Bow: lo Ann Stewart, Christine Maddox, Velma Stansbury, Gena lennings, Yvonne Massey leanne Hay, Elizabeth Gene Austin, Mary Grimes, lean Eorbus, Mary Nell Hamilton, A. B, Hale, Lillian French, Christine Curry, Dorothy Lackey, Bcvchelle Lee. Fourth Bow: Byron England, laclc King, loy Biddle, Porter Vfillis, Ctto Upton, lack Thomp- son, Bob Hulsey, B. C. Bogers, Tom Todd, Harry Saunders, lirnmy King, Butus Sivley, Robert Bodden, Bill Amis, Weridell Ferguson. . x 1 1, Qther members not pictured are lewel Lindsey, Edwin lennings, Marie Wilsonf' .QV Montgomery, Claude Lee, Lorraine Middleton. Ap 073' t , 4 J . . I l l Y ll-- Page J SU ROAD SHOW The sixth annual Road Show was en- hanced by an unusual theme. The playing oi the ever popular Star Dust kept the audi- ence in a hazy dream. The coronation took place against a background ot woodland scenes, and the very moon and stars de- scended upon the stage to make the event still more tancitul. Atter George Washing- ton and Dixie Ruth Free were crowned King and Queen ot the Road Show, they and their royal court, pictured below, were entertained by strolling players. C. B. Fords group ot Thespians proved to be the main attraction with their version oi Snow White and the Seven Dwarfs. Milton Page was accompan- ist tor the entire production, Mrs. Howard Miller directed the coronation, and E. C. Polk was general manager. T :mira 'fri 'ti We Y-'w1'1Fl'f L PRINCESSES AND ESCORTS First Row: P. H. Hill, Helen Cldham, Dick Starr, Ieano Bohannon, Tom Iourneay, Nadine Dees, Thomas Williams. Second Row: Emily Long, Doris Hailey, Billie To Powell, Terry Stephens. Third Row: Ritchie Keeble, Kathryn Barnes, R. H. Hughes, Fay Grissom, Laura lean Fischer, Dixie Ruth Free, George Washington, Mary Skillen, Ann Doss, timmy Connor, Marjorie lo Massey, I. T. Bell, Sammy 'W'aldrop. . " Fourth Row: Ruth Williamson, Robby Perkins, Betty To Bowman, Sam Tucker, Ethel Ham- brick, Bill Tones, Zolus Motley. Fifth Row: Walter Reed, Bobbie Lou aers, Dorothy Mead, ludith Hughes. , Sixth Row: Wood Butler, Poole Robertson,Chorlotte Conner, Edward Beasley, Clayton Leach, Dickie Dane Emmons, Connell Taylor, ill McClure, Augusta Bond, Lester Dorton, Ben Watson, Dub Sibley, Homer Rutiin. - f P T ll Page 161 ff '1QjA'f,t,,, , . V V yn 1' 3111 Hlvmnriam Qin. 101-INNIE MAE GRAY Sophomore February 27, 1921 1u1y 4, 1938 "Though lost to sight, to memory dear Thou ever Wi1t remain,- One on1y hope my heart can cheer- The hope to meet again." FRANK CLOUD Sophomore February 14, 1923 November 17, 1938 Pgl6Z 251 game. ' 2 ffl 1 , ai Tia 3,1595- , 5 'QQ v 241' f 1 1 ,sl w i,fw:Q5fm, Q gigvi' b v. lf:'lf','y:",f',, '4 ewf2??73T"',? 51 L vi- , ., ' fgigtlk-1' v 1 ' f 23551. f 1 . ,J 121 X' 5 x W V' 4 YK .. a Pi- if 4 QEQQ ilfil, 4' :22 i' f ' ' f wif ' QW-'fg,rf-fivgggjii-1'vf:s1. r , ' - w ui 1 x , ' H . , -- A ff' v- - Z " f'+f .A " ' -V f - f Q-'M - 'Q 5- f 'faalff X mg?-wi, - ' Y' Hifjfggmy f - gd 224 'N 1 ,gp ,,,9,,fq,w::fz2g!3 5 :m'f1' ,. I M1 ,L af f -MAL. A, if .f n fi wfhwcasf 2 vw 'i .f-Lv , 4 , 4 A i Q 1 rw? .gsm u " ' 1 1 e I ,fi p 2'3ffIf'f i, 1 f . ,a X 'V f I 0 K X fd I , 15 x Q V? a a 4 ' Q A b Y 1 .oAx +. .H M QM X r 1 Dwiju, WHS 'X ' 'b M 0 x' df ' Kea A I H45 ivffrreafifqjvuall. nlli My , Q e W ,V 'PM of-1 GN fw"Make1 flags. Mwlaifffff? LLNLH bu 5 5.3.1 Ldllgl A 4 I bf MW ' Tzjfijfwv . - MM . 7,WV MWiZl 45 355 .ff iQ5fff,Q?ff7 , ff MUVWM P63 M X f P x 5-Bax 'Qyfwmy 523, M L L, ? F 5 V I ,ln I , : AP "' ,,-A o 113 1 t 1 -,' 1 1 Index to Aclverhsements 151 jolt le Loyal Business Men oi Abilene who have greatly contributed tow rd pxublishing this 1939 Flashlight, we wish to express our apprecia- Q 1 2 1 fx iofilxfor your loyal support and to pledge to you the patronage of the stu- ents ofilkbilene High School through the coming years. 18 -1 1x - U W- 1-1LASl-ll.lGl'l'l' STA? 1 X xr ,Z4A.ul- , bilen Ca cl Co. 111 111 ....,. 18 Man , -'lis 1 1 1 1 111 1 78 Alone? Chixstianxffollege 1 aggy AML Allile e Greenhowes ..... 8 Meacls Ba 1 ..,..., .,,....,. 1 188 f Abile e Laundry CS. 1 1 1 77 ' 1 ,,... 1 1 1 1 X Abilenhe Prinjing G 'Stationery inter r oods ,.., ..,.... ..,,.. 1 1 1' 178 JN Mon o ery Drug Co. 1 1 1 1 1 11 1 Barn -Will' ms Dr g Co. 187 xx if - Mc y College 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cufmtrau Q11 1 ,... 11 1 1 O ---tt 1 Q! 81c8Ef1l:i19e11'S Dry Ggds 1 1 1 1 1 1 1 1 184 - I ' 4 castie cs., David E ..,.i,i. 87 S ef - W Cha dlegyll Elmmetta 1 1 1 1 179 Pam Oum T ler ' ' 174 Us Citigxwional 138281114 P 9 O -- - it --X17 1915 I l qttuvu lv ', V 88 Penney o., ..C. 11 .,.... 51 1 1'1 1 3 icim Ph QCY111111 18 1 O CH 1 5 C QCOIU Owing COA lllv 4 i y- iqqly 1 1 1 1 1 1 ..,. 1 1 1 1 1 182 Gifihusrk . A. I' fishy Q H 18- Pr sle lewelry Co. 1 ...... 1 1 1 187 Cixi- Off Supp Co. 1 1 1 Rene' 17- y Sli p 1 .... ...,.... 1 1 1 7 Dickenson Motor 1 111 174 Ric . .L I- P H! I I HHQAA HHH all I Doylels Chia' ' "' 187 Ri -W y Lau C01 11 ...,.,..,, 111 78 ll D,QiPeppegJ3cxttli bo. ...,. 176 dy nc F A 1 In I H E H 1 Drai1qhon3lBusHYs?Co11ege 181 5 I I I F. :S M1 lblational Bahk 1 1 1 1 184 Schultz Grocery x 1 1 1 1 1 1 1 NS Qfrigigtef-Diimqhqml urnber co1 ,,,, 1 1 1 1 1 180 sem 1 Roebuck 8 .,,... 1 ..,1.. 1 1 1 1 78 S " 'X Frqwklfnis Dfesg Op 111.., 18 SGTV1C9 Shop 1 1 1 1 1 ..11. 1 1 1 1 1 1 1 XS Friendly Storeqgi 11111,,1. 8 les t r Co. 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 Ge e, lxllli Gul Station 1 77 Outhk exasA.u . 1 I qluu I 1 I 1 G7OmD3PWl1 Oren 5 s18 1 18611 11 111182 I 5 Hal MusiQ5Co.1XX 1111.,..1 . ' 1' ,Har 'n-Simlrnons Ukiversity 1 ysteet Br cl C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 182 ,fl-len rick Memorial Hospital 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 KJQXQS T mer 1 1 1 1 ,1,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 184 8 ll-Iilto Hotel 111111 111 1111 1 11 111111 1 1 184 Th t fs Der, mem ,Q In H ,W 1, 158. 1-lo rd Drug Co. 1111 H 1111 11 1 1 1 Q 177 H A GHS' Sm OS H H H E E A E - Hu GSNQIOTCO. 111111 1 1 1 1 O M7 T8 Ry " Gulf Stun ' ' ' V . ' ' ' 1 est Aut orks, 'B n 1 1 11 1 1 1 1 1 11 188 J lennmgs lyumber C01 1 1 1 1 1 1 8 lest Te. s Cot n il Ca 1 11 175 ' KN KR l 183 st xas Util ies Co. 1 11 1 1111 ,11 1 1 11 1 1 9 x - .,...., . . . ,... ...,.., S H O' I V V I V V , , I ' Les el-'S , C AAAA.. HV .M A H. 17 'liams, , lnsu 111 111 111 1 88 XLio Harxar 1 111111 1111 3 ilSO1'1 6' --44 X J Lo horn gre-a ry 1 1 1 p1 1 1 1 1 1 1 181 oten otel 1 1 1 1 1 1 '1 1 1 l a x Q, 11 A 31 Q J VM 1 X 11 ' t c.x Page 163 wry vsp ,X V 1 The drink everybody knows Whoever you are . . . whatever you do . . . wherever you may be, . . . when you think of refreshment you welcome an ice-cold Coca-Cola. For Coca-Cola is pure refreshment-familiar to everybody. TEXAS COCA-COLA BOTTLING CO W Pql55 THURMANS THE HOUSE OF BETTER PHOTOGRAPHY qfnur Qjjqcial Qlzrytographer '59 - '40 - '41 ,ii ,fwfr 'a i l u -- 'ff h sififffwwwt A M rf' lt i.. " A Q ax it-M, y y V 3 yy y gy i AD , fill. o A1 o can t O3 lill - 1 W A - ' ' fp! WI J W l t 4 lil l I I' 3 x , A! ll E lt y 1 I l , ll t t A X MV A ll . , J WJ ll l V f L0 V fy D li :ix V ' K l 0 ull: - l 4 ' u 1 ,ljijlfus Q lil X i fu f' A A fsncfa 0. Klflfzfcoms fo it ll l f Qi! i KUNM Sb ff l T f Elhgifsna .cglcgoof Senior: lt f l lllP'l ld! ' y V N X i ' V' 5 l l Av 5 ftlfl Ci' -s' U - 'i ' -i ,Liu ,il ,Nix I' H1 1I1'lI'I'lO1'1S DIVGTSI Y lI'1Vl SS YOU , ,. ll - -- li to enroll for a university education , ' , 4 ly ,Q L Degrees may be obtained in Bachelor of Arts, Science, and ll Q1 1 Music. Complete courses offered in liberal and fine arts, i ' and professional training in Pre-Medios, Pre-Law, Pre-Eng? v neering, Speech, Art, Music, Education, lournalism. ll ll Dr. I. D. Sandefer, H-SU president, is dean of senior college lil it and university heads in Texas. 1 t Hardin-Simmons University, pioneer West Texas Christian it institution, founded in l89l, has recognized leadership in it educational fields. M t H-SU is a member of the American Association of Col- ll ll leges, the Association of Colleges and Secondary Schools it la of the South, and the National Association of Schools of lll l Music. lll lg lts recreational and athletic programs are of high rank, ll l and varied enough to be attractive to everyone. ll lil For Catalog, Pictorial or a 1 Visit by a Representative, Address A' ll lt Secretary-Treasurer gli ill l n I I l l, Hardin-Simmons University ll ,jg ABILENE, TEXAS l Ml3' :" ,-,Q t 72 , l' Weir?-7-N 7 'W 3" ? '4 g 166 5339 ll. . xgxg , WLM T , fe lisa 665' "We,ve learned that usage determines ydur electric rates" lg F X in childhood. .. fi f Q f ,df , Q or zuonzanhood . . , 4- fa 7-I X X um 1 X'KXX X Z fl t W f l S efljlfe Provides the Best Comforts in ife Y Q at the ,faweef ost 0 The incentive to obtain an education is the desire to better one's position in the world of Today. Knowledge is the key V55 to success . . . the key to the better things in Life. 1 25 0 Included in the knowledge you will need is an under- standing of the value of Electric Service and the fact that the cost is determined by the Incenliife Rafe Sclaezlule, The more you use, the lower the rate. West'leXas Utilities 'T A Pg 69 Q Q7 Company pu-1 - f - ' 1--- Q-2441 said: 1 a f W il tM,fZ,""'yE f. E EQMQEW4 E E A fy It ' if ., . X, qi! -Zf4e4o.Q-Qefff -Eel ffviffflie Z' 'fn H E 'IE' " 'peep E' , E' E' ooo of fi g'.. N w 1-41,1 XL ' 'pf-'SEENJIOF5 'fZ"',VX -ff'pf"ff"L 6-20141 -JA? " ' 14' . - 1' 1' ,qi ' . Q cy, A 214, f 1. ff.-E E I MA, fee "Ll fb if E HJ ffegomfxo' TVIf DHfI4'5f, ' 'M " "' i ' ,J I ' ,, 1414 4,4 ff E ' ,4 ' V gl , f 5 EHESHMQQNQ.. Q - Ep ' N U I I Q1 31 XJULL FIND YQUE CLASSMATES AT X11 'Q W 1 - ' xl M .3 1 , '. f -xx LU is , O Q K -. W ! ,N w'HNQ 'fi 1 - Q L 1 v2q X X lt! -I W x T5 K 1XxM'f4c , 'N 'V 'X J s I Y 'xx U W i 2 E 1' ' , w 4 N , - 5 2 X . ' E E DMU my N W wg 1 Qc 5 ., QALL TYEES OF emu!! szniizev A1 gi 4 QV 'L 1 N x 1 . .xt V QL, ,M V West of Wooten Hotel on 3rc1 Si. 1 'N M J 5 5 iglfclcbxlty Members omd'Ali1mnC1e, Y-pu Too! V sw eps Eos' Q E ,Eg , xi E ep E ps p EE p E sp p p sM 1 2 2 3 ie 231 ini Q ee e e 1 1 1 E: - . 'x X b E X. ' Ixg,,i,2J2,-A525 3 Z' g 1 1 i ,Q Z ,L 5 J K Y" . N W. UI g ' A jf 5 lu 4 ' The West Texas House" Q 1' , Y .3 ,, E EN DER. QMPANM E x XM ' P ' ' -v.i J 1 1 4 Y 1 , E .W M NR , v Q 'X V ,u J HI i MFURNITURE LOOSE LEAF Uf X4 2 X FLLING DEVICES SYSTEMS .E J' ' R X. W i SAFES ETC. W .Y -sm X 1 E Q ., 1 -E , X 1 'X i Q gfmdnufggfuzing Awfafionau iw . si M i Y fi ' ' J .E U X 5 ' QM E , Af ' Complete Line of Qffice Supplies 'A - WV: x "E, X Q H+ E 'J 4 LABILENEE: TEXAS LU so L E E 1,1 gi if E o ees? 5 Pq170 X ! ' . 1- " 1 ' -. ' . - -u E! x if T, Q xf- . 3 Q tx xv? 1 .Q Q 5 a-:S rx, ll , , ll , A i l I t lfql ' A JDEZDED Ali' :f ?'if E: lg We Congratulate Abilene , l-ligh School M For every member of thetgraduating class .oil l939, for every ll. teacher and administrator who has labored so efficiently to make 1 el possible this excellent session, and " , f ll, We invite each graduate of Abilene High , Qi ll to become a MCM urryan l r 'VV ith us you will find outstanding instruction, an unusual demo- lhl cratic spirit and an emphasis on Christian character. Yours will fl be the opportunity to develop by participation, not simply by ll' NL observation, in the class room procedure and student activities. H W Write Us For Descriptive Literature ly ll l it MCMURRY CQl.l.FGF i .W ABlLENE, TEXAS l L Frank L. Turner, B. A., D. D., President lW,YT,4Y ,i,.V ff: 11 , . 1- req- ff il:-55:1 Y? ll' T firffl, 372-5 lil' lil, Qiii- ? 'E '52 i 3' E' ll ll i Hizwniiicis Mil-iMoiiiiAi ll'll0SPlITAlL e A l ,,, y .,, Sciiooi or Niuiisiwo gl ,' up vi QM 3 Q 'Q' l L F .t 1 ,. Sn " . ll 1' it A Otters athree-year course in Nursing to graduates ot AC- ,L Q high schdols, leading to eligibility tor Registration. Ulf. Studenits Eire ddmlttefd in September ot each year. li ' .For bulletins and full particulars Write: ill l ' I r A F Diiircrori or NURSES ll ' ill .' .,', ,ll gilt, X ' a 0 .9 1, or i i Y Hendrick Memorial Hospital A rl Abilene Texas it X J is Y f ,-,, griqlge ivi V1 lm 4 ll .Y N A ' :lil X: - . ' ,' -, 4, Q lil ' is . A A .A qx A ' x ,, tr, l X i N I 3.9 Af o i i fl 5 l I Nifl X5 erfoltj-697752, I if 2' . I ww - Tlllvl I . A IQ . ' 5' f Y 1 I ' ,', ' ' fo , , ' ' l ,, 3 I A its all fin gh School ond invites all members I 1 ' f f. - I - - 1 I v, ,f-it 5. I or gtve careful consrderotton ' A ' , ' ' tow enrollment in I SUMMER SESSION OPENS IUNE 6TI-I ERESI-IMAN REGISTRATION FOR 34TI-I SESSION BEGINS SEPTEMBER II, 1939. IPIMES F. COX, President , MM , , I t-'92 : E CHRISTIAN CoLLEeE I I I it I ewelry y X I f "Q QR quarters . FI f for If 1 Abllene ' f f C W f High li XYLQL. ' ay! If ,ilfggfggf A complete assortment of the Tisalongffmefoweflfa Worlds most famous Watches I X AI ' ring-thats wI'1y you F . , should buy only c Genuine Orange 1-'lqlnsf BUIOVUSU BIossom design by Troub. QHGUHHOHS ' YOUR ,IEWELER IO56 No. 2nd St. Phone 7045 I I S: .g, ' . '."17E,1 ''lE5lQ1:-'?Yi?' "i E'il,, Bn, Page172 JM lla I' ,aff-71, gi-, , Z -7 lf- ,J Y ,..::, ,-3 -i- ig., -7 ff-i -Y-1 - 7 W- - fe-f WE GREET YCDU SENIORS ---- And congratulate you on the completion ot your high school work. lt's a great accomplishmentgand We'd lilce to shake the hand oi every one of you. WERE SENICDRS TOC ---- Seniors in serving Abilene and vicinity with smart styleehigh quality merchandise. For 38 years We have served the diiier- ent classes of schoolseand We'd like to supply you with the clothes you'll need for your graduation occasions. 7 STREETq M 5 Qi 3 ivigggigzgi T ??l ? . 1 1 As the Years go on . . . i' v 1 I fn , P, ' r -' . . WA '51, fa,-4ff': . . . this hoolc will become dearer 'AW , X ,ffff 1'-X V to you. We are glad to contribute . - I- 1 , V f rl A A ,rj F. ,A wr 'ff . this bit to help you get it out. ,if 1 " if .ff 1 J ,Z . r ij' lyvwwl ,! .' l.' ' 'Milf' If . , fl "VJ-,Q ' ,ff I "jg M Mr 1 GW ' f ' '. A 3. . H I H 4 g , tiff X J Q , ' Fashion Center of the West XJ" I 'N ' -if XV ', l,..? Y Y- -. , .- Pag 17? + Tr VT T 1 hi-Th J. A uf M ff ' MW ll, !f,f9,, . . . . . gl L In V44 f'l.,qJ I W M DICKENSON MOTOR COMPANY Disfribuim De SOTO and Plymoufh in SEE? Ulf Screw TN ALL POUR THEATERS T rcfc 1Ons 2 P. M. tO 11 P. M. COmmuOusly F-'HQNF 3300 ABILENE TEXAS 14-41SOLJTI-1 FIRST STR ET ',.JVJa,.fc',f-QVf4,f!-"j,fffI H ' ME 'T TO OW , f vO1Qy O fm .Im YfOu.fO4fw2a1"fD5nEf1a1Q?'CffmefWT ' ' ,f f 3 gf' f f" A T 'TlTl4':?'TTffTYTffQG1'I1AgTIf Of Th'ef" ft? 78,5 jes'fiC+fPO1OEi'6f.gaiqcif-fQ92?3f1'V'?hQOters has Osked 1139.110 ,feixyggsg its Opprecici-Horn 'fOr' past pcftrOnOqe and goptgued OOOFJOIOMOQ 'W-f,.!. .,,-J fl ' T AU? I 1 'Em' R CONDITIONED K I L. H Plus , 'Ig' , 'T The B631 Qbiclinclbfe IWATINEE DAILY W, .. - W-rv - - , , -- - - V--1' ww 1 1 - ' , ? ., , --Y A- . . - . , FE lE' De Palm - . s ' ' COTTOIQISEED PRoDuc:Ts' 'lL Manufactured by , West Texas Cottonoil Company ABILENE, TEXAS fi ---- f Y ---W Y V, T, -T ,-'1 2 T- T .-1 -V T : Y , , ,,, .W 477 fmff-T 5' , ,,,,,,,,7 ,,,,, .7 1 .fig X I I F13 L g 4 Q 2 : 5 2 Mfg: N lg E JJ JN, - B1fCHARDs'eSHoE SHOP ii -fx' J e 5 3" Y' -'V 4 07' B2'tt8T Shpefliepaiving and Dyeing e' V ji fi L Y jf A ff li Ji -1--10+ 1 1 f ' If I " V. X S3331 ii Q ff Mdmy ANDQIEMENT WQRK FQR LADIES Lf? fel, ee N -an-:A+ J' fm fx WE LEAD IN QUE LINE w ' a ' v ya, Q +404- f xe- xji7Q Qgypress St. Abilene, Texas jf J ' 5 1ii1!Qgel75 5 f ' ' 1, , P - ' K fy in J9 it A1' t" : " l ' ' A'M ' ' L' ' P P 4 ' '4 ' , P ,,,, , , , u l A 4 i Vw , P 1 f N t ,,, 5 ' 5 p I I it V it ....., 0 ,.:A1.1.:AA Z., .b ,. W t :ZZ at i 7 M G . on F O R L I rr! , K Igi :I:i-'- 2-' '.-: 5 1 2 :2:E: 1 1: grgritg zgifr -gigig :g:1:g:g1g1g:g2 2 Q I 1 2:f:1 :I: Izi :f:2:f' 21: gtgrgi g2gZg:gI1I:igIgf:1:I:1: 5 :5:5: 5:1 :g:g:g2g Igr gii rgr :1:2:2 g212:I:1:i:1:i: 2 z 5 z 5 ::zg:g:g:g:g:g:g:g112:Zg :I:1:2:2:2:Q- .Mt 5tieiigEaEQEQigi:iQi1iQiQi1LLQ 111 tai' h ,IIWI . ' iii ff ,va ' Q. PM DR. PEPPER BOTTLING CO. it t ABILENE, TEXAS Q X i E ' 2553 'i ,-T' "7 E - 'WT' ' fn I 1- 2 2, -if 5' A ff f f ,t y x We appreciate havlinq a part in helping you to publish your "Flashlight" now, White 'you haye the opportunity, knowinaithat it will mean more S! :. ,T -x. . N.,-J X ,K , - M' . It ,Qi ug? to you inftuture years. , .-ff ' it . V. 16331 A'kXk P 5 ' 1 f F" il I ' , 212115 A11 Amicable Life Insurance , ,new limi A A - ' ' ' P mag ' - - I y y, - ' H taken'noWJS Whi19fY9'Li are insiirabie, will be- H4 ll ll YI, ggiinsinxg u nu, QKQQIIQRBKQ zu in ni gxorne oi greater value to you year by year, ana tty . - 1 f ,I , , I I Jw you will apprecrate the .protection it- affords It "FFF more each day- f . P ' HOLLIS P "L ,, , , MANEY A 1 f Genexalw Age'nt A' P, P x ft 716 Mlm Bidq. if- 4SEhOIj.9 7174 1, AMWQSSE 4-QFJESBLDGV fl 3- pf -A 'T'- Q52 f K, -"W, Paqe 175 ' k f t. ' 9 , ,- . 1 'X X1 N4 ' .Tlx X3 T A i 1 x, T1 '. tx E A 'S . R A ' Q- ' - 1. 'A T To ef - fi, - . W- - iv' af? ,E , ..,, A x T gp? X -. ' K X x , .k HN Sqn K A HOWARND i,1D3RUGRifCoMPANYi f if X, k K gb VV a K i . "The Houxse of Moriy Favors" -vi or V f I ' 5 X T 'gi -r I X at FREETQEJEFTERT'-,LN f K .f - Q KX 'ik' ' 182 Che-Smut si. QA X Teiaphgne 6202 hi", I A T: " T - b wsvill -TTxV I ABILENBTEXAS ' , T' xg ,T Q 1? - X- xx- e,2f?i?foie:,oi o:.-,e E, T ,fu-2Qf ,E efgi tif S I L George GTE-feStatiOHf:, T I I X South First and Buitemutx - GOQDRICH TTRES, BATTERIES ANBQAN BELTS THAT GCGD GULF GASOLINE AQQNYLDSSULE R t , , . Ng PRIDE MOTOR CTL Q, X 5 ,5 24 Hour Service Kg' X Q f 9 X T 6 X BETTER WASHING AND LUBRIEA' x K 'T , jf, . ix in X EreeHCoi1 For cmd Delivery Ki N x X Phone 7022 X L Eiiqzgro EL + g 7,9 V - f?f gjeii i E X 5- ., NI, X , , R x- Q-X Q' CX, XX Slee Q Q Fx x X, i 'T ii'i - eq X1 X Y . .. S X Ng k if A To T dooobweb 'Y xx QS if ' ix SINCE is 1, C 5 Ex X X T ix ' W C T K x f . 768 Wqinui street Tlx PTQQQSQSX N Q1 ,xxx X -'NX , E of Q T T' U Page177 , 1 E' , F5 gg X. NJN X X if 4 X ' ' ruin ,X M ' Q 'o t i::l7tf :tT1t ttltt? L f tiooololtjt mijfofol TT ll . r , IGHTWVIAUNDRXZ l it X , U we t o W e 1 mama ttf W 'frzrg-are l o f iii 2 Tl i e a l l al a 11 A a A a ll' f , Conqrajtxulations - Cv t of f wwfwflrilloilene l-li h Sohool MUD Qfw Ae q Better lgsglt-Products tr ' "TPJglf' TASTE BlETTER" l H X f' lt ICE -MILK LBU1I5iZC4flLC"E"t AM it ef 3 L gee! ee-ee are ",f4efe1Tl ff f "Day in Day Out" "Year in Year Out" Sears gives you more value per dollar. You will be amazed t at the money you can save m a year's time by shoppma at Sears. l t Visit your nearest Sears store ahol see for yourself the many t Values they have to otter, then you too will know Why the nation i '. 'na "lt's Qate to Qave at Sears " lll lt re sayr M M . U' lt r or l 358-66 Pine Street Aloilene, Texas t M :ei 1 eeffiiea ?Ee1r: ??utieTe errr e it Z .ieieee .2 lr f W, f , ,,, , , , , , ,7 , , ,, , ,, ,,, f, , , , f . Y ,, f 7 ,Y , , ,W Y, P ge 178 , . -xy X YM T N E ECT Y5URlGlFTS :V tt 9 T AT +q'3?,9s f2E:f5"l LESTFR' ' , 9 to E :ll T I T 1 ' , ., , T ffl' OSE OMQ COMPLETE ST6C THE vvoRl.o's FINES T " la V A AT l-lESeDlAlVlQ S-ETEWELRY T ' S ERWARE C l A GLASS'VVAl5lE Q DlGNlFl I I EDIT TERMS lit R l S maokgg Trade at Lester S 34 P 5 STREET ABILENE T XAS fit! 0 Moms Gl7Zom5 coogscl Good: was , it I lx -1 P. 'fi' L . x I 714 V Q ' TE E li l K, f J X X 5 v' l' , T ff C ' T L 1 A . fm ' " l lil I N ll l ' i f - ' li ill li 1 I V X ' im T FO ER , if l Br elets ,!' f 'I ff - D"eSSiI"Q C656 N Lockets 4 Fountain Pen Sets ig' V fiompac I X! f I fx T JE,lUELER5 I Tie Chain li , Bfogga ' 'I B I s S ,N 4 l dio T , X g V E I ' Shaver' xl? I TT? li?'TT - Eli 5 ,Yi f- 7 QE-ll, : 7' "" -'l' -- 1 H - T-,. ,f K l U I I , Fl L- i ' 1 Ed- - f T N ' ' - f-fe T -A 1 1 ' ' T i A r ill I - it l 1 I T i ,T Tl 5551054 Eaillj af fgs li it li il ABILENE HIGH SCHUDL , . T C f- ' W 0. 5 ELTLCY, ll Tu ll ll f+T':iLll 1- l 4 'iii 2 ' 1- Lf- im T :E fee T E -,Mel of -f fe T To E: ui. we Tl AS PART our OUR SERVICE We can be very helpful about arranging the right insurance li protection for you- lll Fire, Tornado, Hail, Automobile, Liability, All Marine Ti Wt Coverages, and Bonds. W T I A lil V Emmeizfegizafuiler T ll GENERAL' INSURANCE l Tj 509-lil Mime Bldg., Dial 5565 il ' i 'T' 73: "4 Z' - , ',':, 4,37 'llnll-E5 fiefiiff T , -715 Page 179 l 3. 2 f 2 E55?RTE2?l REBUILDING ou ff! feflfgf' icrlkifas A We VCL w1fvd'f6 l, F , 2 ,Aff JqeH+P1e1dJa.4L 7A L Af? M WHELQDERQD , ff-fa we W , f7wJv5EJf1rvfBfFRfcoM126x ,ig 2 4 'H-Q Df6'x7'63fZ5Eint"i1TfLCf1est1ffEf'Sl'. ' ' - T gh a-195 Miafval B1155-N-EAEX I F le " - ' , f fl , V44 . P EAT1eNs1N1c?6EEKM pec1fy A , ' AT YQUR PAVQRITE DRUGGI X -5 4 ' QDQQERAT Tig! " YA ciy the ' f the Eagles cmcl the Service of the Clinic Always be with You M lcPHQ1QMf1cY Abllewe s Prescrlptlon Drug Store Vx? J T le h e 5223-5224 Comer Srcl cmcl Beech A Paq 41.152, ..,, l.......-M, , X , ,," 1 ' ' ...', ,,' t I Q0 Q5 t H, Ulf lx JPCJ QM, 'I .1 - V J ij I 7' , . I l 5 .pf A A 'J ,- ifrexp A it T fi? ll' ' S-f T L! ' 1 JNL H . Sli' . ' Xl hd ' 0 -Q, Jig Ihc yglttgtzcnxs National X f Y 2' T' fry' ABILENE, TEXAS .J ' J-A F L 2 PM Ls- -, ix! ,,A1J.,f' ik'-7 "A Service Institution" R W ' 1 VM ' , ,jjj , Member Federal Deposit Insurance! orporation T 1 I titt T L r ti L ,w,e,f,wMA7bvr "'f P WMP f . - Za? Fwegggy CHULTZ'S 1235 North T' V 3146! Qggrl Thingsgrzg-12 ' Ll .fsz.fO EANCYJGRCCERIES, SELECTED MEATS, FRESH ERUITS CQQZC N, f AND VEGETABLES. ALL PANTRY SUPP ES W ' ifjtvdttfww f 1 --fn ittii ,L " ,L A- - of 5 M Ji E G-Ho -me IN ABILENE IT ISM L U 4th and Chestnut ff M Caspar Home ot Perfectly Pasteurized Milk and Better Butter and Heal Ice Cream Phone 6277 ,f ff - A-1 ' -- - N 4-,L 4 ff - - 7-" M' Y-' '---- -- The record ot our Employment Department for last year--948 calls for office help, 570 place- ments, and 378 unfilled positions-virtually insures inspiring employment opportunities when yo graduate here. These beginning positio ' business, many of them with nationally-known con cerns, pay good starting salaries, provid ongenial surroundings, and offer inspiring opportunit for advancement, Truly, the Draugho t 'ting and placement facilities offer the surest and shortest route to fascinat' g employment opp rtunities when your next school days are l JDMIPACLE, PRss , 1-wsffvrss COLLEGES X3 DALLAS LUBBOCK WICHITA FALLS ABILENE, TEXAS Page 181 - I C" 1 i il 22 Q we Keg New we if SSN 2 l ff , 1 iw RX R? ER its i'jm3'y'-so Q '. ii lkggm, OT M ASQ E oo - l lofi gf YR ., Sc 9i lw S ASK FoR3Q , f cc is ' mix TA Q N "PRE5HEwi Xqxggi 'L 5 lea1io4o1eifjgKiEiw 1 S 6, is - Qi EX U Clothes For Young E V "Styled Forihe-, url-l died" "Priced Forihe Fo Milli " , ' , f 158 P S HS Ph 544 'X X1 H Abi as Lmgeisz sfofe Me U .A i W IGGES X i Xi -"'-' X i 4 STORES ---- 4 MARKETS O d nd Op i d By i I P. NIOHOLS of SONS HL 2,3 L 182 ' . W 1, , ,W i K ,,,.,E Lf- -- - Y ,ive gl. .F . Y, A . Y .,! f 1 T if 'K-5 "17""1 A ,ple ,,,, iii-5,-f Tre, r- 4 it Q i 1 t it r, I rl , 1 4 it Q-ef-4 wee A J-A i 4 . .H A it 5 - H 0 E L WORLD'S BEST RADIO I . ' Lum U tv PROGRAMMING M T o R E it GN Q 5 , E, rp' i . K B C 1. " A ' it 4' ' 55 ' f MIQKEBS QP CQWBQY ,th 250 Watts 1420 Kos. 4 ' . x Ani it Boors AND sHoEs . Member simian ot the it Mutual Broadcasting t ,m ' System and the ' Luggage Hi lj Texas State Network it Boot and Shoe Repairing if it ftfvilrie-2 e I - 'sg .,... it in ki A 3 ,W -T it i A N ' K' it . . It 'I Stay Tuned On Your 'N Abilene, Texas 441 Pine St. it ,L FRIEND OF THE MR A it triage L is gg i .T is g IN ABILENE lT'S U N ' P E N E Y S I. C. PENNEY CO., INC. M Lion Hardware Company Everything in Hardware Ci-HNAffGLASS VVARE-4--KITCHEN WARE ' WESTINGHOUSE ELECTRiC REFRiGERATORSffPi-HLCO RADIOS 31 MAYTAG WASHERS Let Us Give You A Demonstration Phone 3241 East ot Post Ottice ge 183 SQ' T R 5 RX g V N A v TM, T., A1 Q W I AL X 3 PCR COMFORT A E R XT 3 SPEND YO AT - , is , I-I E T A N A 1 i A is A 9 235 Pine St t If XQPIQ 3 XL. S i ' XT A E XE A if ' 'E -h' -Sie ,, il Y ve 5- ,,A. , W: , f , nw. 1:5 A D if A - ' 'CR A 1 Ex N ' X 3 S T X ' M COMPLIMENTS o , fi' 5151313931 XA ,S ?70 S-270 Baths 32.00 T S a 'Gm.- ':-Q her" k lk .Q 'J 'A A SERVING ABILENE AND WEST S..,S M A is iw 3 V HILTCN, President FLETC L. BRUMIT, qef A-N T gii.. 1 5 ., --A ,,.., 1- - E 5 HQ? af qjowz gaaozifa 32015 azzdggwaas SN 3 AK A A A75 ff ll 5 3 THE OLD ESTABLISHED BANK W, - Serving Abilene and West Texas Since 1889 fi 5 The farmers K Merchants Q ,Q-ff TffNa1tionaH Bank E xf K J 9 E Member Eefiefqi 'Deposit insurance Corporation TF? ' , "'V 15 9 .iiifg ' I X ' ,I A Q wi N P 184 X W A ' X 'k , 'gf . E 5 , 'kgs , U A' J i ' ,194 3.11 . K . ,T . T . T -' f Ji "HIGH SCHOOL HEADQUARTERS IN ABILENEH HOTEL WOOTEN Special Attention Given to Parties, Banquets and Other Social Functions !p7y5QB,w Braooii T lime nf - . 45, WJ? I WMF STAR cor ff I I actf A DJXWIIINESTEROINECO POITCCOMPANY "You Will Be Ahead With A New Chevrolet" Complete Automotive Service for all makes ot carseEactory trained mechanics, expert lubrication department. A most complete body straightening and retinishinq department. "Genuine Chevrolet Parts and Accessories" L 1402 North First Street Telephone SZUI I HALL MUSIC COMPANY I CInc.l "Everything In Music" MASON ci HAMLIN-CHICKERING PIANOS KING BAND INSTRUMENTS COMPLETE STOCK SHEET MUSIC AND STUDIES 434 Pine Street Telephone 5l3l P gelB5 I W U SKILES MOTOR co. P oLDsMoBiLEmcADiLLAc LA SALLE Sales and Service 1151 N. 2nd St. Dial 3961 ABILENE, TEXAS 'The H ren Sore" K Ny MEN' CLOT G, O , fb gi PANT , A ffl? Y ti IE ' -Q. GGA J it 'L Ch D ut ' I ile s lj viiil 'f V-V assi? ' g. ' xc. -D !!.c , T r ' "S- e' uf -V-A :-Tl it tl Ju- Y N 'I N. s'rEMwlNnER it he Energy Food . i - l lt - TI-IE WILSON CAFE C. L. Johnson Proprietor North Second Street Between Pine and Cypress Free Phone 34434Private Booth 2-0108 ll igffgf ' 4' 23- -1' fi,-filli, if : - 1 - H N .. L i "jf, 73,237 gf?" --gd g -fi? ,41.f, 1 . .l t Royal Candy Kitchen il FRANKLIN? i it The Newest Creations in Dresses and Sports- ! Manufacturers of wear are now on display in our store. 1' Home Made CandjeSiMjnfS We have a complete line of attractive items it for Misses and Women that will keep you Und Ice CIRQCIITI 1 looking Smart, and Attractive at practical For Parties and Picnics 1 prices' V1Sl'l' US AND BE CONVlNCEDl 173 Chestnut St. Abilene, Texas 234 pine Street Abilene' Texas ,1 AA,V. 4' . Y: 'Tim' ,fc fe-T "A ' Y ,l f--17, ' file- e -: -f:- L35-i-l' 2 , if 'ti vii 2 S' i , i' a s A We Are Servinq You Fillllfaiiggf ggi-iitlllllfii Niki . . 1 .. TT ' ABII ENE GREEN!-lol SFS Step Ahead in Watch and Iewelry ff ' ' ' ' " Repairing FiOIGiVDGS1QDS of Distinction DIAMGNDS . llthfa-t Ieanette Street A' A' LIUS ti CECIL CHENOWETHA ii Guaranteed Watch Repairing A Tl MCIUCIQQT M Ability-AccuracyeCourtesy it ' C c - :cl it l59.QEsfH9i St- cfllsil-s-QTGESQLS t - lee -fee if -few A -fr-f -f T fi" XA U A Page-186 ., N. . T4 "' , V xy. ... ,, ' ,jfs I I 'I l Q. I, x sl TV, '751:, R V' , 1 TZ: -i?"1j 1 1-,QM A ,.', E-:-W Li 'i 1 P I, "li" lil ll 0 , W 1 gl GULF SERVICE TI R , I Ill Robert Hunter, Mg Q S M ,ii South lst and Vine Sts. Te 6307 I MEDALS-TEOPHIES 'N 1 - X ' N ta V - EFFICIENT REPAIR DEPARTMENT ii 11 Til-f1TggohEpOGU1f?gCiFgg55qE Xlirf , ' Cfitts For Every Occasion , W -N Ns 1 Anything in the Store On N National Tires and Tub ,, C' T " -gc-W as DIVIDED PAYMENTS it U Tubeg Repairaix A if ,F Washing, Greasinq, Polifflinq Pkg l V I I V 1 We Call For and DeliverQ 'XX V: iw -- -1 LEEi'Ti YWlf hi , " 1:44 Q? wif if 'T-137 ?3e: ' "' ' 'Arn'-if" ' L'T" T U N W j15.lN tl SOUTH TEXAS LUMBER 1 HEADQUARTERS EOE ALL ' 1 T1 COMPANY SCHOOL SUPPL1ES 11 I I V il 1 tx' EVGIYTTUIHQ to V M Y 1' . 11 I ,I AHYUUHQ I RATE DRUG STORE 1 ,U Pee-Gee Paint Wall Paper T 1 174 Pine Street 11 1 "'?i :L 423 iQ' ' 'A ----v- --T4 ' T -"lf--' TY' A igfifwr ,rl Y IEW ,A L? -W ,Y i4 -W - A ,Y -. -"'f A- -- v--A fe' - 1 DAVID S. CASTLE IN, PETTY MOTOR COMPANY M COMPANY V ,Q STUDEBIEIEEQEIEISELES AND 1 ARCHITECTS AND ENGINEERS T W St d b k Th Ch , f il U' , 7 U I COMMERCIAL BLUE PRINTING , U ghd ef, 9 F Siege O it PHOTO COPY woRK 1 11 MWOHST or 1 M Drive the 1939 Studebaker Ten Miles, U 1082 1-2 N. First Phone 3863 ,N 1 and You Will Buy lt. ABILENE, TEXAS it it Phone E635 534 Pine SI. Hag: lf'-5:"i?7 A, TiE"iif 25: iii' iinwlv le if-MLS' :if 'TW :?f ff'T2i'Qi?WEi51?M iff Tagfjfr ww li TTT or I PM 1742! 1j.fvASi2fEE'f' 7 M, it 11 DOYLHS CP-PES 1 1 Two Convenient Locations J 407 - f Mfffeff- A 1 ff v ff ff 1-f :-fi If lil Corner 2nd and Cypress W 111 430 Pine St. ,li I it HICKORY AT E GHITH 1131 Mi Both Air-Conditioned 'H fu ' i.,, Teachers and Students Welcome I, "Always Room to Park" ll! F d Y Wl11LVk At P 1 P I A If Ji, Ph 5555 8th d HQ k N W oo ou I I e opu ar ricet, EH 1 one Cm lc OW X3 Christine Doyle Mildred Coleman 'X 1 111 1 1 elif: ' ' Yi, 'W' T, 'l-le' 'i fl -11 i Z "" 2, Page 187 . , . 1 - . I . , f Y u u ' ' t . 1 In ., af' a " , . V V - '- . s , ' , . 'f I- s E 'W Ht" f ' ' T n YI A, 4 1, 1 I M, he J! If j . K f l P' . E ly ff 'Af 6, 1 it V' fer 1 A 1 BEI5 WEST ALLGTQ WGRKQ1, 10,1-iN WARD'S MEDICAL ..1 ' . my f , I . , . -' f r,"fJVLB'odylapcq Fengflr Yforkf J lj, :GETS HAHMLACY l ? n 'A ' AA 1. ' xv A Pl' ldlest blegvthame dndfaxle p V ,Iliff Fgst ij-99 Dgjjvgfy D, . . istraiqhteninq eq Dmeht 6' j-' .. ' - 1 ik -1 .1-, , f 1 1 1,-f JAVQO North amy street . A 'homer Znjfand Walpd't ,V I. 1' 9 A Bgfephone 555 Abilene! Taft! ' I. "F Phone 234 ' , W' 1. , L M 4 J X A '+G fl " 1'-H . '1 Ku -if M 1 1 , l Hr., . . I, f A .ff ,J A, 1 1.1015 WILLIAMSON 1 BU , 1 1, f ' . J 1 1 . f ' 1 J 11 MEA ,, 1 - ' ' ,IJNSURANCE , 1 1 1 1' 15' . 1 E ' 'V 1 1 1 +Kl,Pfone 6336 09 . Znd! wg F '1 if , 1 M me E ,E E tf 1 E E eese -E E E J Y - V Y - 77 -7, -, 1 -, EMA ' -fr "" ' ' ""N"'1"" X 111 ' " ' "" fl' l"5l"4w FRA K NLQERS DRU 111 . 1 ft H CLAR ' STO E I Qt - , 5 I UR J 5 " e t r' - 5 15 W Fir - . om - u tty- it A - 1 o ote ome-E . 1 1 1 1 L 4341 1 W A ander Bldg. P f- 73 21 F . ' b V T' 7 eff f- ie!-1--E247 ef? rf 1 --- 33, 'f in -ff-il ' 4'1 E as 1 tt -ri gf WEEE CEE niggas Wae"eee P5 71-' 7 E 5 o so Of ' F 't . . I 1 P mtg? Eiilflfnf ram OFFICE Supply - Ondogapclfef 1 Looye Leaf Fortis Everything For the Qtttce at a Savttz Typewriters , Acoount Books 1121 N, 2nd phone 4271 Adding Machines . ll' - : -l l '- f' Q1' Ei Elf iii iff Y 5' i? 'E i X gg '. -f ' -ig, 1-- '11 .-..- "f --El-, N 4 N, Y--31 73777 - 2' 5: 'ng N. -. A-JENNINGS LUMBER COMPANY 'V , ' E' 590 PINE STREET Mix AK' 'Q Lumber That Does Not Come Back For Customers who do X ' Chr' Service Ends Only When You Are Thoroughly Satisfied -1 -1? :? ,- fi? ' ig iff? Y li f -- 1.2 1- N 5, Page I 88 5. -0-fi w,4J5L,,,fU R W ' .Vg ! I ...v L, s -,V 4' :Ill rlvyilf Q fm Lf 0 'Q " n , l Q vid!! ,-Jw' so SS S W f s w' W' fic ' - A D t t St ' P l 1 , ! ,ww i For m I S1HGSS eople M J I A k 'f- ,. ' ' s ll rx f"" ,yi I L lil f' f W TfXT'mElS eww S l . ,J ' I, " Ufvcff. 61.1 1 I ,' If J f ff' ff 7 fs: T577 fd I Printers -:- C i6g5u ltters sToRE 158 cYPREss sT fzgw 241 H1cgoR gif - g1L13fL'SxQyVcl f S B I H Zfplffkf 'U ' - fl ,fffydfyff .fo-f B Jffv Mfffgf Ruled sheefsiggfff iv Q ,eff ' l I' eg- 32, Filing !Wp w, Dssisicimgiiazles f Wffiff U Loose Leaf Systems Account Books Bcmk Supplies-Blcmk Books A. B. Dick Co. Mimeoqrophs ond Mimeogroph Supplies gemugzi mf lml lvecloling lndtatiohs and H1 ouucements I J WJ I 1 I . X 1 f, , ff 1 1 f ' ' 7 44.4 t , .v 7,gCLi .4 l I V f X f - , Qi S l fb ,Q Scif k fl 5 Q ' icwggf' -fglgl efl , 1 e i c des Wi - .'l KJ ll ' f si nd utsicle enve pes. A '1oncxl Inviicztions o, ll' . lgl K fnfj-2' 1 W J, 1 'A ' S X Q Ad t 3 1 b f , mo Q q S9165 K , N A l ' o C X cens e k-1 1 df-, 501511 5 ', .n Q " d'Kcxrso,...,, - ' c 1 f ,ig .ff H , f- 109 Engraved Ioickmorls, including envelopes 33.00 l , It 4, ,ff lf' gl: f En raved VISITID Cords . ,..,... ' . . ,- 1 fi 11" Y SI-mglilre the Lowest Pric E Q t d O G E 9' g Sample N' A B S AtO S1 - l7D1f'l1flfE1fS of the lQ3Q Flashlight -j - Q ..... . n...um1..AuA........L '. , , , f. J, , .. , , 4 . ,w,,,4,,..,.7., A r r E --7-gh, -A -..gm . ,453 ,. MM., ---any-F E f. . X 1 W . FH T 1 ,, S DUT H LUES TE H Fjn FI T U - T E X K 5Vgf ygxllgf? ,,., -we ' A 'M' Waf K gy.Wfjfff,?fyKZ3? 9 ffffg QQ vsWi'3f'40 ,gf wfifw S '- NV Ywfl me X EY 3 qf3ff'f?MT? 3 fi QW? ,X B5 S5531 ff Q56 if iff? 3 S 3131525 if fi Sl 5 Rx


Suggestions in the Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) collection:

Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Abilene High School - Flashlight Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.