A L Brown High School - Albrokan Yearbook (Kannapolis, NC)

 - Class of 1952

Page 20 of 88

 

A L Brown High School - Albrokan Yearbook (Kannapolis, NC) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 20
Page 20Text from page 20:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

SENIORS Sara Childers laala,aaaaiaa.ils l: llilala- Kliala I: Ii la.aax llialv 4. -l: llaaaaai' Raman Hi-irc laax -l. Nliailvaal Xalaaaiaaaslanliuai lJ.ai 1. 4 I . P A ' 1 Y Bobbie, Jean Claytbn laaaa.aaaaall1alx 1.01: nibli' Club 2. ,n u x a I Nadine Clement laiwliaxmaa l.aaIx' llnslwllaaall 'livzam I. laala.aaauaa.uls l, 1. 4: lillmlm' llula l. 1. 4: Ialargaav ilialv lg Kzaanvaxa llialr l. Sa' . l K D Franklil Comb! x K D, ,lv M. 1' A , v K. 4 1 4 0' Bette June Compton 'fg'laaia.aaaay:hfN ll laillil -lg l.aliaa f laalw 45 'Siaaalem liauvaaaaawail IJ.aa1ai' I ,, loaaiahfih-1' 45 lloaaai' llaaaaaaa Si'a'avI:aa'a l: Nlinaal flmaias 1. 4, -il: Slaailcaii Xi,auia1lxla.aliuaa ll.ax 1: Clam Night xfxa-auua-,if All flux x: Xlaaamganiaaa Hln-aaxua' 4, s ..A xi I Sidney Buchanan Cooke Saalrlaaaaaaaaai- K Inu X iac l'ai'simla'aal ll lliaaaai- liimaar laL'.asaaa'a-a' ll ,llaaiiua kaaxaax lauaalmll L: -liaaaaua llaaw Iai-.axiaai-a 4: Slaaila-aal Knaaaacil 4: llaraa-aa Slain-lx 4, l: llraaaaa' Rouaaa l'aawuli-aa! 4: Nlaaili-all llmla Yin' Ilai-xaila-all 4: Xliaaaiaaaa' 4: fxwxan liavawlxa llaaxaiavss Slaall 4: Sn-nina 1l.aw Koloa laaanaaiaaiva- -l. SENIOR Frank Chisholm aaaa,a.- c ana. 4, Maizie Leigh Cleary FV laraazimaaanalx I: l.ll,X. l,l 4. 'a ax li ' X i F. I 'a X ' a. ' a , pf -i XX f x vi, 1 . 1 V , ha , , ' 'lla' Y . 'L l.ail1 l: 'Q 'sqlefay Wwe cfibb, - 5 It llafa unix SKS Lyla: NN Qaaiai aaaaaaya-ofa at 4: Qa.-a llil a, :. ' Cliiplniai Y. lgvllaaaaitna' 4, Ji lla-aaili X K laala -ll NF Varsiilnlia 45 Si-waiaai xlrjiaaam l, LQ? lyaiwlllurraaa vii 1' l'av'-a iluaa! J, Si-Qavaziaw lgifzxyxaw lla a-uaaa rg I-vlfmriaal Xklaallgv 4, 3. 5 Iluam- limam X K l W' X lr mr -Y: Snail Sa. ilaaailx Cuuli-a Qfapiau' lg Xrgf lialr Y: 4laaiuaN1.'llaaaa 'xillawu lava isuiaaaaillve' 4:Mqaaiaaa'xlAl,aa , I . ' laul KL Pin-an chaaavaiitlvi' -lA liaaa.a ,Hg :rxrf ' . l . X I Q a X- 1' Geraldine Combs la.aaasla'aai'ml launa Xlaaaaavsxalli' lla-.ala -lc llaaana- llaauau larqisaaava 4. Donald Guite Compton lailrzamuraals l, lg C .aaaai-a.a K lialv I Sawsiaaaa llaxalw 4: Sliailvm lmwaaa auuaai llaaawv llaalaaaialtvi' 4. 3: llfaaaai ll aaaa na l ai-.asiaava lp lim C Clmraax l Xlixvml ilmaaax 4,41 Xrl C laalw l, 4, l I an-.axuaa-a I, Elsie Mae Cox lalla'.aaa1ua':ilx I. 1: l.ll.X. l. 1 C.aaaan'aaa Lllala ig l..X.X. 1: Ialva.iax Claala -l: llilmli- llaalu 4, l: llials ilwaaax 4.

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!